Sie sind auf Seite 1von 5
GUVERNUL REPUBLICIL MOLDOVA nr,_3f - O6 - forts Chisinau SH 20840 Biroul Permanent al Parlamentului in temeiul art.73 si art.74 alin, (3) din Constitufia Republicii Moldova, se prezint spre examinare, i mod prioritar, proiectul de lege pentry modificarea unor acte normative, aprobat prin Hotérirea Guvernului nr.795/2020. Responsabil de prezentarea in Parlament a proiectului de lege este Ministerul Justitiei. Anexe: 1. Hotitirea Guvernului privind aprobarea projectului de lege (in limba romana — Lfil& si in limba rus -1 fila ); 2. Proiectul de lege (in limba romani - | fil& gi in limba rust -1 fila ); 3. Nota informativa la proiectul de lege (2 file); 4. Avizele receptionate in cadrul avizarii (1 - fil 5. Sinteza obiectiilor si propunerilor (1 -fil8). JON CHICU Prim-ministru Ex:E,Grosu Tel: 22250274 "SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICH MOLDOVA D.D.P.Nr. «Ob. 20th ore Casa Guvernulul, MD-2033, Chisinau, Telefon: Pax: Republica Moldova +373-22.250 101 +373 22 242696 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARARE nr._ 22 din J nocembtee ro9 Chisinau Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative Guvernul HOTARASTE: Se aproba gi se prezinté Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Prim-ministru ION CHICU Contrasemneaza: Ministrul justifiei Fadei Nagacevschi ‘YAQOMANUL 2020HOTARARN2300023000~edarta-ro docx Project PARLAMENTUL REPUBLICI MOLDOVA LEGE pentru modificarea unor acte normative Parlamentul adopti prezenta lege organic’. Art. I. ~ Articolul 222 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (cepublicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195), cu modificdtile ulterioare, se modified dup cum urmeazi: la alineatul (1), sanctiunea va avea urmatorul cuprins: 48e pedepsesc cu amenda in marime de la 750 Ia 950 unitati conventionale sau cu munc& neremunerat in folosul comunitiii de la 180 la 240 de ore, sau cu inchisoare de pana la 2 ani.”; la alineatul (2), sanctiunea va avea urmatorul cuprins: »8e pedepsesc ou amenda in marime de la 1050 la 1250 unitati conventionale sau cu munca neremunerati in folosul comunit&fii de la 200 la 240 de ore, sau cu inchisoare de la 1 la 4 ani.” Art. I. — La articolul 54 alineatul (5) din Codul contraventional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificarile ulterioare, dupa textul »monumentelor,” se introduce textul ,,mormintelor,”, iar textul ,,de la 12 la 24” se substituie cu textul ,,de la 18 la 36". Art. IIL — Prezenta lege intr in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Presedintele Parlamentului ‘YAOUMANUL 20201HOTARARN2300023000-edscst-ro.dock Prezentul proiect de act normativ reprezint manifestare publicd suplimentara a intentiei Republicii Moldova gi a autoritatilor sale de a contracara orice manifestari de intolerant religioas& pe teritoriul s&u, fiind elaborat ca o reactie la tendinfele sociale existente att la nivel national, cat si la nivel international prin care se atest o sporire ingrijorétoare a numirului de incidente cu conotatie de genul dat (vandaliziri de morminte, monumente, localuri venerate de c&tre persoane apartinand diferitor culturi; atacarea persoanelor in localuri religioase sau in adiacentul acestora etc.). Sanctiunile prevazute la moment de legislafia penal gi contraventionala nu reprezint& 0 piedic& considerabila care ar descuraja comiterea unor asemenea fapte in viitor, motiv pentru care se propune o agravare a raspunderii survenite pentru comiterea unor fapte care manifesta intoleranfa religioasé si lipsa de respect fat’ de sentimentele persoanelor atasate de valorile religioase. de prevenire si combatere a faptelor ilegale de profanare a mormintelor. Prin comiterea acestora se amenin{’ san se lezeaz4 efectiv valori sociale ca libertatea religioasa si respectului datorat persoanelor decedate, Pentru a diminua desfisurarea unui astfel de fenomen, statul intervine cu miAsuri ce urmaresc, mai inti, scopul reparatoriu (amenzi), iar cnd acest lucru este imposibil, se recurge la misuri represive cu caracter penal prin aplicarea raspunderii penale. in scopul de a preveni alte acte de vandalism, interventiile legiuitorului sunt favorizate si sunt stabilite vizavi de normele ,,blénde” din Codul penal si Codul contraventional. Interventiile realizate prin intermediul prezentului proiect vizeazi prevederile relevante existente la moment din cuprinsul Codului contraventional gi Codului penal. Astfel, art. 54 alin. (5) din Codul contraventional se completeazi si cu cuvantul ,,mormintelor”, dat fiind faptul c& acesta adesea sunt vizate in contextul unor actiuni de vandalizare. Totodata se propune majorarea sanctiunii sub forma de amenda de la 18 pand la 36 de unit&ti conventionale. ‘Aditional, in cuprinsul Codului penal se propune o agravare a regimului sancfionator, prin mirirea limitelor sanctiunilor amenzii gi a inchisorii pentru infractiunea-tip gi forma agravant& a acesteia, fri insi a schimba prin aceasta categoria infractiunii dupa gravitate (ea urmand a riméne o infracfiune de tip mai putin grava). Potrivit normelor generale, in speti, art. 64 [Amenda] din Codul penal »Marimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileste in limitele de la 500 la 3000 unititi conventionale, iar pentru infractiunile sivirsite din interes material — pind la 20000 unitifi conventionale, Iudndu-se ca bazi mirimea unititii conventionale la momentul sAvirsirii infracfiunii. Marimea amenzii se stabileste in functie de gravitatea infractiunii savirsite si de situatia materiala a celui vinovat sia familiei sale [...] m&rimea amenzii pentru persoanele juridice se stabileste in limitele de la 1500 la 60000 unitifi conventionale, in functie de caracterul si gravitatea infractiunii sAvirsite, de mirimea daunei cauzate, Iuandu-se in considerare situatia economico-financiara a persoanei juridice [...]”. Astfel, se propune de a majora pedepsele la componentele de infractiuni de la art. 222 [Profanarea mormintelor si a monumentelor] din Codul penal. Prin urmare, se propune a interveni la pedeapsa pecuniar’ in primul rand. in legaturé cu echivalentul aceste faptei in domeniul contraventional, se propune de a majora pedeapsa pecuniari de la art. 54 alin. (5) din Codul contraventional, dup cum urmeaz&: textul ,de la 12 la 24” se substituie cu textul nde Ia 18 la 36”. Tmplementarea prevederilor proiectului nu necesiti mijloace financiare fn scopul respectrii prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenta fn procesul decizional, proiectul Lege pentru modificarea unor acte normative (art. 222 din Codul penal, art, 54 din Codul contraventional) este plasat pe pagina web oficial a Ministerului Justitiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenja decizionali, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. La etapa consultarilor publice a fost comunicaté lipsa de propuneri si obie noiembrie 2020, se mentioneaz& cA n-au fost identificati careva factori sau riscuri de coruptie. Proiectul corespunde interesului public general si va contribui la pastrarea valorilor sociale cum ar fi libertatea religioasi si respectul datorat persoanelor decedate. Ministra Ga c4.%4,) Fadei NAGACEVSCHI