Sie sind auf Seite 1von 8
CANCELARIA DE STAT A REPUBLICI MOLDOVA Nr. 31-06-96 O Chisinau 13 mai 2020 Biroul Permanent al Parlamentului in temeiul art.73 din Constitutia Republicii Moldova, se prezinta spre examinare proiectul de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 54/1995 cu privire la statutul judecdtorului, aprobat prin Hotrérea Guverului nr.273 din 13 mai 2020. Responsabil de prezentarea in Parlament a proiectului de lege este Ministerul Sanat3fii, Muncii si Protectiei Sociale. Anexe: 1, Hotirdrea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (in limba romana ~ | fil gi in limba rusd ~ 1 fil); 2. Proiectul de lege (in limba romana - 3 file si in limba rusi - 3 file); 3. Nota informativa la proiectul de lege (3 file); 4, Sinteza obiectiilor si propunerilor la proiectul de lege (2 file). 5. Avizele receptionate in procesul avizirii (4 file); 6, Raporul de expertiza anticoruptie (7 file). Secretar general adjunct re Roman CAZAN al Guvernului 4 Ex: Vasiliu Vasile Tel, 022250595 Casa Gavermului, MD-2033, Chisinau, Telefon: Fax: Republica Moldova #37322 250 101 +373-22 242696 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARARE nr.273 din_13 mai 2020 Chisinau Privind la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 54/1995 cu privire la statutul judecdtorului Guvernul HOTARASTE: Se aproba si se prezinti Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecatorului. Prim-ministru 4 ION CHICU Contrasemneaza: Viceprim-ministru, ministral finanfelor Serghei PUSCUTA Ministrul sinatatii, muncii si protectiei sociale Viorica Dumbraveanu Ministrul justitiei Fadei Nagacevschi ‘Y006\ANUL 202010 TARIRN7717\77 17-redactat-ro.docx, Proiect PARLAMENTUL REPUBLICIL MOLDOVA LEGE pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecdtorului Parlamentul adopt prezenta lege organic’. Articolul I. — Articolul 32 din Legea nr, 544/1995 cu privire la statutul Judecatorului (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 63), cu modificarile ulterioare, va avea urmatorul cuprins: ,,Articolul 32. Asigurarea cu pensie (1) Judecitorii care au atins varsta menfionata la alin. (2) din prezentul articol si confirma vechimea in munca general si vechimea in munca in funetie de judecator prevazuta la alin. (3) din prezentul articol au dreptul la pensie pentru vechime in munc& in proportie de 55% din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare an complet de munci peste vechimea de munca general — de 3%, dar in total nu mai mult de 80% din salariul mediu lunar. (2) Incepand cu | iulie 2020, pentru judecatori se stabileste varsta de pensionare de 50 de ani si 6 luni, atat pentru barbafi, ct si pentru femei. in fiecare an ulterior, varsta de pensionare se majoreazi conform esalonarii prevazute in tabelul nr.1, pand la atingerea varstei de 63 de ani. Tabelul 1 Dela i iulie Varsta de pensionare pentru judecatori 2020 50 ani 916 luni 2021 SI ani 2022, ‘ST ani 16 uni 2023 32 ani 2024 52 ani $16 luni 2025) 33 ani 2026 ‘53 ani si6 luni 2027, 34 ani 2028 354 ani si 6 uni 2029) 35 ani 2030 ‘55 ani 16 luni 2031 36 ani 2032, 36 ani gi 6 luni 2033, 57 ani 2034 57 ani $1 6 luni 2035 38 ani 2036 38 ani gi 6 luni YY 006\ANUL 2020HOTARIRNI7I7\7717-redactat-ro.docx 2037 39 ani 2038 59 ani 51 6 Tani 2039 60 ani 2040, ‘60 ani 6 luni 2041 61 ani 2042, 61 ani 6 huni 2043 62 ani 2044) (62 ani 6 tuni 2045, 63 ani (3) incepand cu 1 iulie 2020, pentru judecatori se stabileste vechimea in munca generala de cel putin 20 de ani si 6 luni si vechimea in munca in functia de judecitor de cel putin 13 ani, necesare obfinerii dreptului la pensie. in fiecare an ulterior, vechimea in munc& generala gi vechimea in munca in functie de judecaitor se majoreazi cu 6 luni anual, pana la atingerea vechimii in munc& generale de 34 de ani si vechimii in munca in functie de judecdtor de 15 ani, conform tabelului nr. 2. Tabel 2 Dela i tulle Vechinea fa munci ‘Vechimea in muned in functic general de judecitor 3020 20 ani 6 luni B ani 2021 20 ani 13 ani gi 6 luni 2022 2i ani 6 lun 14 ani 2023 2 ani 1a ani gi 6 tant 2024 Bani 6 Tani 13 an 2025 33 ani 2026 Bani 6 lua 2027, 24 ani 72028 ani 6 luni 2029 25 ani 2030 25 ani 6 Tani [_ 2031 26 ani 2032 26 ani 6 luni 2033 27 ani 2034 27 ani 6 Tun 2035 28 ani 2036 2B ani 6 Tank 3037 29 ani 2038 29 ani 6 luni 2038 30 ani 2040 30 ani 6 lua 2041 31 ani 2042 Si ani 6 luni 2043 32 ani 2004 32 ani 6 Tun 2045 33 ani 2046 33 ani 6 luni 72047 34 ani ‘YA06\ANUL 2020HHOTARIRNT7I7\7717-redactat-ro.docx. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica si judectorilor care au activat in instanfele internafionale, Iudndu-se in calcul salariul mediu lunar al judecdtorului Curtii Supreme de Justitie. (5) Pensia pentru vechime in munca stabiliti in condifiile alin. (1)-(3) se calouleaza si se plateste doar judecatorilor demisionati si judecatorilor eliberati din functie in legatura cu atingerea plafonului de varsta. (6) in cazul fn care judec&torii demisionati sunt numifi iardsi in functia de judecitor, plata pensiei se suspenda. (7) La calcularea pensiei, in vechimea in muncd generala se includ perioadele prevazute in art. 5 si art. 50 din Legea nr, 156/1998 privind sistemul public de pensii. (8) Pensiile stabilite conform prezentei legi se indexeazi in condifiile art. 13 din Legea nr, 156/1998 privind sistemul public de pensii.” Articolul II. — (1) Prezenta lege intr’ in vigoare la 1 iulie 2020. (2) Pensiile judecatorilor se vor indexa in conditiile articolului 13 din Legea nr, 156/198 privind sistemul public de pensii, incepand cu | aprilie 2021. Presedintele Parlamentului ‘Y006\ANUL 2020110 TARIRN771N7717 -tedactat-ro.docx. NOTA INFORMATIVA la proiectul de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr, 54/1995 cu privire la statutul judecitorului Prezentul proiect de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecatoruluia fost elaborat de catre Ministerul San3tijii, Muncii si Protectiei Sociale. In vederea sporirii transparenfei de pensii gi elimindrii inechitifilor din sistem, in anul 2017 a fost implementata reforma sistemului de pensii din Republica Moldova. Obiectivul general al reformei de pensionare, aprobata la sfirytul anului 2016 const in asigurarea functionarii unui sistem de pensii echitabil si sustenabil, care si garanteze un trai decent beneficiarilor de pensii. Una din acfiunile importante ale reformei const in unificarea modalitatii de calcul a pensiilor de asigurari sociale pentru unele categorii de cetateni (deputati, membri de Guvern, functionari publici, alesi locali, judecdiori, procurori previizutd la obiectivul ,, Reducerea inechitdjilor din sistemul de pensii, racordarea la principiile de asigurari sociale” al Conceptului de reform a sistemului de pensii din Republica Moldova). Scopul elaboririi prezentului prezentul proiect de lege este reglementarea condifiilor de acordare a dreptului la pensie judecitorului si executarea Hotiririi Curfii Constitufionale nr, 25 din 27 iulie 2017 in conformitate cu art. 28! din Legea nr. 317/194 cu privire la Curtea Constitufionala, precum si conform prevederilor Hotéririi Guvernului nr, 1662/2002 ,Privind modul de executare a hotdririlor Curfii Constitujionale”. Obiectivul acestui proiect consti in unificarea condifiilor de pensionare gi stabilirea unor criterii unice de pensionare pentru toate categoriile de cetifeni, fiind in conformitate cu articolul 16 din Constitutie, potrivit cAruia toti cetijenii Republicii Moldova sunt egali in fafa legit gi a autoritatilor publice. Cu referire la art. 6 din Legea Suprema, menfionim c& in Republica Moldova puterile legislativa, executiva si judecdtoreasci sunt separate si colaboreaz& tn exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constitujiei Republicii Moldova. Unicul exponent al puterii judecdtoresti este judecdtorul, Potrivit art. 116 din Constitutia Republicii Moldova, judecitorii instantelor judecatoresti sunt independengi, impartiali si inamovibili. Principiul constitutional al independentei judecatorului se regiseste in Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecdtorului gi cuprinde un sistem de garanjii ale independenjei judecitorului, care se asiguri prin procedura de inffiptuire a justifei, prin interzicerea oricdrei imixtiuni in activitatea de inffiptuire a justiiei, prin procedeul de numire §i incetare a calitajii de judecdtor, prin declararea principiului inviolabilitatii judecatorului, prin asigurarea materiala si social a judecatorului. Potrivit Recomandarii CM/Rec(2010)12 a Comitetului de Ministri catre statele-membre cu privire la judecatori: independenta, eficienta si responsabilitaile (adoptati la 17 noiembrie 2010, la cea de~ a 1098-a intdlnire a delegatilor ministri): ,Regulile principale ale regimului de remunerare pentru judecatori profesionisti trebuie stabilite prin lege. Remunerarea judecdtorilor trebuie si fie pe masura rolului si responsabilitifilor lor si s& aibé un nivel suficient pentru a-i face imuni la orice presiune menité s& influenteze deciziile. Trebuie si existe garantii pentru menfinerea unei Temunerafii rezonabile in caz de boald, concediu de maternitate sau de paternitate, precum si pentru plata unei pensii pentru limita de varsta, care ar trebui s fie raportate in mod rezonabil la nivelul de remunerare a judeciitorilor in exercitiu. Trebuie introduse dispozitii legale specifice care sa instituie © masuri de protectie impotriva unei reduceri a remuneratiei care ar viza in specific judeodtori.” ninth inate Dante na HO In aceeasi ordine de idei, menfion’m Avizul nr. | (2001) al Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni referitor la standardele privind independenja puterii judecdtoresti si inamovibilitatea judecatorilor, care prevede, in concluzii, cd ,,remunerarea judecatorilor trebuie sa fie corespunziitoare cu rolul si responsabilitafile acestora si trebuie si asigure in mod adecvat plata concediilor medicale gi a pensiei. Ea trebuie protejati prin prevederi legale specifice impotriva diminuatilor si trebuie si existe prevederi privind mérirea salariilor in raport cu cresterea prefurilor.” Complimentar, cerinfa asigurarii materiale adecvate a judecatorului este consfintita si in Rezolutia Adunarii Generale a Organizatici Natiunilor Unite nr. 40/32 din 29 noiembrie 1985 si stabileste: »Mandatul funcfiei judeciitorilor, independenta lor, securitatea, remunerarea adecvat, conditiile serviciului, pensiile gi varsta pensioniirii vor fi asigurate in mod adecvat de lege.” Cu referire la cele indicate, menfionim c& nu exist’ o recomandare internafionala in ceea ce priveste varsta de pensionare, yechimea in munca gi vechimea in functie de judecitor la stabilirea pensici, or la stabilirea acestor criterii statele dispun de o marji larga de apreciere pentru reglementarea politicii lor sociale in conformitate cu standardele internationale privind independenta sistemului judecatorese, in ansamblu, si a judecatorilor, in particular. In subsidiar, atentionim ci prevederile constitufionale nu garanteaz expressis verbis stabilirea unor conditii speciale de pensionare, standarde mai inalte de asigurare social in raport cu alte categorii de cetijeni. Prin urmare, 0 ajustare rezonabila a condifiilor de pensionare a judecatorilor nu ar afecta, mandatul functiei de judecdtor, independenfa si securitatea acestuia. Or, pachetul de garanfii oferite de lege pentru asigurarea independen{ei judecatorilor (inclusiv salariul platit in condifii privilegiate) ‘inceteazi odatA cu expirarea mandatului de magistrat, Garantiile juridice si sociale oferite judecitorului vizeaza protejarea mandatului siu de influenfele exterioare, iar standardele privind idependenta puterii judecdtoresti $i inamovibilitatea judecatorilor se aplica judecatorilor in functie, in perioada de exercitare a mandatului. Integrarea treptatd a pensiilor judecdtorilor in regimul general al pensiilor const care urmireste asigurarea tratamentului nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii. Or, conform prevederilor legislafiei nationale in domeniu, pensia reprezinta un drept banesc acordat, corelativ obligafiilor privind plata contributiilor de asigurari sociale de stat. Pottivit legii mentionate, dreptul la pensie pentru limit de virsta se acord& daca sint indeplinite cumulativ condifiile privind virstele de pensionare si stagiile de cotizare prevazute de lege. Prin urmare, dreptul la pensie pentru limit de virsta se acorda femeilor la implinirea virstei de 58 ani 6 luni si barbafilor la implinirea virstei de 63 ani, majorinde-se anual cu 6 luni pentru femei pind la virsta de 63 de ani, cu confirmarea unui stagiu de cotizare de 31 de ani 6 luni pentra femei si 34 ani pentru barbafi, dar nu mai putin de 15 ani Astfel, proiectul propune expunerea alin, (1) art, 32 al Legii nr. 544/1995 cu privire la statutul judecdtorului in redactie noua care va reglementa c& incepind cu 1 julie 2020, virsta de pensionare pentru judecatori se stabileste conform esalonatii prevazute in tabelul nr.1. Atingerea acestor virste se realizeaz& prin cresterea anual’ a virstei de 50 de ani pind la atingerea virstei de 60 ani, conform esalonarii prevazute in tabel. Vechimea in munca generala si vechimea in functie de judecdtor necesara acordari pensiei de judecitor se propune a fi majoratd treptat cu 6 luni in fiecare an pind la atingerea vechimii in muncé generala de 30 de ani si in functie de judecdtor de 15 ani, conform tabelului nr. 2. Mai este de mengionat c&, in scopul clarificarii aspectului actualizarii marimii pensiilor judecdtorilor si procurorilor, proiectul de lege confine norme care reglementeaz cd pensiile pentru vechime in munca judecdtorilor si procurorilor aflate in plata si stabilite pind la data intrdrii in vigoare a legii, in conditiile Legilor cu privire Ia statutul judecatorului_ si respectiv in temeiul Legilor cu privire la procuratura nu se recalculeazi finindu-se cont de marimea salariului lunar al judecdtorului/procurorului in exercifiu. Or, méirimea pensiilor se actualizeazA anual prin indexare gi in condifiile prevazute de art. 33 al Legii privind sistemul public de pensii. Complementar, atention’im ci analiza expetienfet internationale a sistemelor de pensii pentru judecatori atest faptul c& modificarile propuse de autorii proiectului se inscriu in parametrii internafionali si nu aduc atingere sub nicio forma drepturilor la pensie ale judecatorilor. ‘Adoptare: national, Proiectul de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 54/1995 cu privire la statu judecitorului nu ya avea ca efect modificarea altor acte normative. ul | in scopul respectirii prevederilor Legit nr. 239/2008 privind transparenja in procesul decizional, anunful privind inifierea elaborarii proiectului si proiectul au fost plasat pe pagina web oficial a Ministerului Sanatatii, Muncii gi Protectiei Sociale www.msmps.gov.md, la compartimentul Transparenfi — Projecte supuse consultirilor publice si pe portalul guvernamental www. ‘ip.gov.md in Raportul de expertiz4 anticorupfie s-a constatat ci prevederile projectului corespund cu scopul declarat de catre autor si nu au fost identificate direct careva riscuri de coruptie. in cadrul procedurii de expertiza juridicd s-a constatat lipsa formularii de observat istru Viorica DUMBRAVEANU