Sie sind auf Seite 1von 4

Projekt kursi

Kursi III_A Hidroteknike, bachelor

Te llogaritet dhe te konstruohet me te gjitha detajet struktura betonarme e godines industriale sipas
skices se dhene:

1. Betoni eshte C20/25

2. Celiku eshte me rezistence 3200daN/cm2

3. Trualli eshte me rezistence σ=2daN/m2

4. Ngarkesa e shtresave dhe mbingarkesat me te dhenat individuale jane te normuara. Per llogaritje do
te perdoren koeficientet e korrigjimit sipas normativave.

Materiali i dorezuar do te permbaje relacionin llogarites dhe vizatimet teknike sipas listes se
meposhtme:

Relacioni:

1. Llogaritja e ngarkesave, kombinimi, percaktimi i forcave te brendshme per te gjithe strukturen.

2. Llogaritja e soletes se mbuleses. Soleta eshte monolite prej betoni e armuar.

3. Llogaritja e rames sipas aksit C, llogaritja e kolonave, traut T, konsolit te shkurter ne aftesi mbajtese.

4. Llogaritja e traut T ne gjendjen e dyte kufitare ne seksionin ne mes te hapesires.

5. Llogaritja e plintave C-1, C-2.

Vizatimet teknike. Formati A3.

1. Vizatimi i soletes se mbulesesme te gjitha detajet.

2. Vizatimi i kolonave, konsolit te shkurtes dhe traut T sipas aksit C

3.Vizatimi i plintave C-1, C-2.


PRERJE TERTHORE
p

g(shtresave)=100daN/m2

22
60

60
TRAU T 100
60

60
100

1-1
230

230
20
40 35 20 35 40

P P

20
30

30
30

30

60-120
520

520

20
40 40 20 20 20
60

±0.00
200-Hpl

200-Hpl
200

10 40 10 10 40 10
200

200
Hpl=?

Hpl=?
min30

min30

A=? A=?
B=? B=?

L
1 2
PLANIMETRIA E MBULESES
1 2

G G
TRAU T

600

F F
TRAU T
600

E E
TRAU T
S-1[Hsol=22cm]
600

SOLETA

D D
TRAU T
600

C C
TRAU T
600

B B
TRAU T
600

TRAU T
A A
2020W Konstruksione betonarme 1
Kursi III A Bachelor, Hidroteknike

Nr. Emer Mbiemer L(m) P(kN) p(daN/m2)


1 Alban Zani 10 40 2
2 Edit Vani 10.5 38 2.5
3 Erdion Kanaçi 11 36 3
4 Eri Xhaferi 11.5 34 2
5 Eugen Llukaj 12 32 2.5
6 Eva Goshi 12.5 30 3
7 Fabion Minaj 13 28 2
8 Franc Hasa 13.5 26 2.5
9 Geraldo Ruçaj 14 24 3
10 Igli Omeri 10 39 3
11 Jorgi Duni 10.5 37 2
12 Kevin Hasani 11 35 2.5
13 Klea Ballasheni 11.5 33 3
14 Klevis Çela 12 31 2
15 Kristi Merzira 12.5 29 2.5
16 Kristiana Mufali 13 27 3
17 Leidina Lluka 13.5 25 2
18 Mariglen Sakolli 14 23 2.5
19 Mario Lena 10 35 2.5
20 Merita Kuka 10.5 33 3
21 Orges Islamaj 11 31 2
22 Redion Hoxha 11.5 29 2.5
23 Roi Nurçe 12 27 3

Ngarkesat P dhe p jane ngarkesa faktike te pakorrigjuar me


koeficientet e mbingarkimit

Das könnte Ihnen auch gefallen