Sie sind auf Seite 1von 30

Hoja1

Deutsch Nederlands
(HSK=Hohlschaftskegel, der) het spanprincipe met holle kegel
abdrücken wegtrekken
abheben uittrekken
abklemmen afklemmen
Ablauf, der -¨e het proces, het verloop
Ablesegenauigkeit, die nauwkeurigheid van het aflezen
Abluft, die de afgevoerde, vervuilde lucht
Absperrarmatur, die -en de afsluitarmatuur
abstimmen afstemmen
Achse, die -n de as
Achse, die -n de as
aerostatisch aerostatisch
Aggregaterraum, der -¨e de werkruimte
Amortisationszeit, die -en de amortisatietijd
Anbau, der de aanbouw, uitbreiding
anbieten aanbieden
Anforderung, die -en de eis
Angebot, das -e het aanbod
Anlage, die -n de installatie
anlaufen draaien
anordnen plaatsen, schikken
Antrieb, der-e de aandrijving
Antriebstechnik, die -en de aandrijftechniek
Anwender, der - de gebruiker
anwärmen lichtjes opwarmen
Anzeige, die -n de advertentie
Anzeigegenauigkeit, die de nauwkeurigheid van aanduiden
Arbeitsbereich, der -e het werkbereik
Arbeitspreis, der (e) de arbeidskost
Arbeitsumfang, der -¨e de werkomvang
Atemschutzgerät, das -e het ademhalingstoestel
auf Dienstreise sein op zakenreis zijn
Aufgabe, die -n de opgave
Aufnahme, die -n de opname
Aufnahmekegel, der- de opnamekegel
Aufschluß, der -¨e het uitsluitsel, de opheldering
Aufsichtsführende, der -n de toezichthouder
Aufzeigen, das het aanduiden
Ausführende, der -n de uitvoerende
Ausgestaltung, die -en de organisatie, vormgeving, ontwikkeling
Auslegerlänge, die -n de lengte van de dwarsarm
auslösen aanspreken
ausreichend voldoende
aussetzen uitvallen
ausstatten mit uitrusten met
ausstellen uitreiken
Austausch, der de vervanging
auswechseln verwisselen
außerdem bovendien
Bandablage, die -n het bandsysteem
bearbeiten uitwerken

Page 1
Hoja1
Bearbeitung, die -en de verwerking, werkwijze
Bearbeitungsvorrichtung, die -en de bewerkingsapparatuur
Beauftragte,der -n de ge(vol)machtigde
Bedarfsspitze, die -n de behoeftepiek
Bedienelement, das -e het bedieningselement
Bedienerführung, die -en de handleiding voor gebruikers
beheben opheffen, herstellen
beheben oplossen
beilegen meeleveren
bequem gemakkelijk
beraten raad geven
berechtigt sein bevoegd zijn
Berufsaufbauschule, die -n school voor beroepsopleiding
Berufskolleg, das -s de cursus, leergang
Beschaffung, die -en de bezorging
beschichten van een deklaag of beschemlaag voorzien
Beschädigung, die -en de beschadiging
bestehend bestaand
bestätigen bevestigen
bestücken uitrusten, onderdelen aanbrengen
betreiben laten werken
Betreibsanweisung, die -en de gebruiksaanwijzing
Betrieb, der -e het bedrijf
Betriebsangehörige, der -n het personeelslid
Betriebsdaten, die (pl) de bedrijfsgegevens
Betriebskosten, die (pl) de bedrijfskosten
Betriebsleiter, der - de bedrijfsleider
Betriebsmittel, das - het produktiemiddel
betätigen hanteren, bedienen
biegesteif buigstijf
Blitzlichtgerät, das -e het flitslicht, de flitslamp
blockieren blokkeren
bohren boren
Bremsscheibe, die -n de remschijf
Datenausgang, der -¨e de data-output
Dauerarbeitsgenauigkeit, die het gedurende een langere periode correct werken van een toestel
Deponie, die -n de stortplaats voor industrieafval
Dichtring, der -e de rubber manchet
Dichtungssitz, der -e de zitting van de afdichting
Dichtungswechsel, der - de verandering van de afdichting
Digitalanzeige, die -n de digitale aanduiding
Direktantrieb, der -e de direkte aandrijving
Distanzscheibe, die -n de afstandsring
Dreher, der - de draaier
Drehrichtung, die -en de draairichting
Drehzahl, die -en het toerental
drosselnder Druck, de druk
Druckrichtung, die -en de drukrichting
druckseitige Absperrventil, das -e de perszijdige afsluiter
Durchmesser, der - de diameter
Durchsehen nach Fehlern het nazicht naar fouten
Durchsichtsart, die -en het soort nazicht

Page 2
Hoja1
durchsprechen bespreken, doornemen
durchstellen zu verbinden met
dämpfen dempen
ein Angebot unterbreiten een offerte maken
einen Termin abmachen een afspraak maken
einen Termin einhalten een afspraak nakomen
einfach eenvoudig
Einlaufzeit, die -en de inlooptijd
Einrichtung, die -en de inrichting
einschließlich inclusief
einschließlich inclusief
einstellbar instelbaar
Einstelldorn, der -e de insteldoorn
einstellen stopzetten
einstellen instellen
Einstellgerät, das -e het insteltoestel
einwandfrei probleemloos
Einweisung, die -en het inwerken
einziehen intrekken
Energieerzeugung, die het opwekken van energie
entfernen verwijderen
entlüften ontluchten
erden aarden
Erdgas, das het aardgas
erfolgen gebeuren
erforderlich wenselijk
ergonomisch ergonomisch
ergänzen aanvullen
ergänzend aanvullend
erlauben toestaan
erlauben toestaan
ermitteln vaststellen
Ersatzteil, der/das -e het vervangstuk, wisselstuk
ersetzen vervangen, wisselen
ersparen besparen
Erste-Hilfe-Kasten, der -¨ de EHBO-kist
erstellen opmaken
ertönen weerklinken
Erwärmung, die de opwarming
Etikettendrucker, der - de printer voor etiketten
explosionsgefährdet sein gevaar voor explosie
fachgerecht vakkundig
fahren in bedrijf zijn
Fahrtüchtigkeit, die -en het kunnen rijden
Fahrwerk, das -e het chassis, frame
Federteller, der - de veerschotel
Feiertag, der -e de feestdag
Feinverstellung, die -en de fijnverstelling
Fertigung, die -en productie
Fertigungsinsel, die -n het productie-eiland
Feuer, das het vuur
Feuerarbeit, die -en het werken met vuur

Page 3
Hoja1
Feuererlaubnis, die-se de toelating om met vuur te werken
Feuerlöscher, der - het brandblusapparaat
Flachdichtung, die -en de vlakke afdichting
Flamme, die -n de vlam
Freigabe, die -n het vrijgeven, de toelating geven tot
Fräse, die -n de frees
fräsen frezen
Fräser, der - de freesmaschine
Fräser, der- de frees
Fräserspannsystem, das -e het spansysteem
Fräskopf, der -¨e de freeskop
Fräskopfträger, der- de voorste staander
Frässchlitten, der - de freesslede
Funken, der -n de vonk
Funkenbüschel, das - de vuurbundel
Führungsbahn, die -en de leibaan
Gaszumischung, die -en het toevoegen van gas
Gefahrenfall, der -¨e geval van gevaar
Gefüge, das- de bouw, samenstelling
Gegenhalter, der de tegenhouder
Gegenring, der -e de tegenring
Gegenständer, der - de achterste staander
genauigkeitszerstörend het verstoren van de nauwkeurigheid
Genehmigung, die -en de toelating
Gerät, das -e het toestel
Gerätedaten, die (pl) de gegevens van het toestel
Geräusch, das -e het lawaai
Geschick, das de handigheid, vaaardigheid
Geschwindigkeit, die -en de snelheid
Getriebe, das - de versnellingsbak
Gewerbe , das - het bedrijf, de nijverheid
gewährleisten waarborgen
gleichsetzen gelijkschakelen
gleichzeitig tegelijkertijd
Gleitringdichtung, die -en de asafdichting
grob grof
Grubengas, das -e het mijngas
Grundlage, die -n de basis
Grundlage, die -n het basisprincipe
Grundmaschine, die -n de basismachine
Handwerk, das het manueel werk, vakmanschap
Hartmetall, das -e het harde metaal
Hauptspindel, die -n de hoofdspil
Hauptständer, der - hoofdstaander
Hebelwirkung, die -en de hefboomwerking (van een kracht)
heizen verhitten
Hochgeschwindigkeit, die -en de hoge snelheid
HSK-Spannprinzip,das -ien
häufig vaak
höchst hoogst
im eigenen Haus in de eigen firma
in Anspruch nehmen in beslag nemen

Page 4
Hoja1
in diesem Falle in dit geval
Inbetriebnahme, die -n de inbedrijfname
Inbetriebnahme, die -n de inbedrijfstelling
induktiv inductief
Inspektion, die -en het nazicht, de controle
inspizieren nazien, inspecteren
Instandsetzung, die -en het permanent onderhoud, het terug in orde maken
je nach al naargelang
jmdm aus der Not helfen iemand uit de nood helpen
Justierung, die -en het justeren, de ijking
Kabel, das - de kabel
Kabelklemme, die -n de kabelverbindingsklem
Kapazität, die -en de capaciteit
Kegelwinkel, der - de kegelhoek
Keramiklagerung, die -en de keramische lagering
Kessel, der - de ketel
Kettenablage, die -n het kettingsysteem
klar duidelijk
Klemmenbrückung, die -en de aansluiting aan de motor
Klemmenkastendeckel, der - het deksel van de aansluitkast
Klemmenschraube, die -n de klemschroef
Kompaktschaltschrank, der -¨e het compact bedieningspaneel
Komplettlösung, die -en de totaaloplossing
Komponente, die -n de component
Konstruktion,-en, die de constructie
Konzeption, die -en de conceptie
koppeln koppelen
Korrekturdaten, die (pl) de gegevens ter correctie
Kostendruck, der de kostendruk
Kostenpotential, das -e het kostenpotentieel
Kraft-Wärme Kopplung, die de kracht-warmtekoppeling
Krafteinleitung, die -en de excentriciteit van een kracht
Kraftstoffart, die -en het brandstoftype
Kreislauf, der ¨e de kringloop
Kugellager, das - de kogellager
Kupplung, die -en de meetsensor
Kurbeln, das het zwengelen, draaien
Kühlwasser, das het koelwater, koelvloeistof
Ladezeit, die -en de laadtijd
Lagerschild, das -er het lagerschild
Lagerung, die -en het lager
Last, die -en de last
laufende Reparatur, die de voortdurende reparatie
Laufrad, das ¨-er de waaier
Leckage, die -n de lekkage
Lehre, die -n de vakopleiding
leicht licht
Leistung, die -en de capaciteit
leistungsfähig krachtig, sterk
Leistungsfähigkeit, die -en het rendement
Leistungsmessung, die (en) de vermogensmeting, de capacitietsmeting
Leistungspreis, der (e) de prestatieprijs, vermogensprijs

Page 5
Hoja1
Lesekopf, der -¨e de leeskop
Leuchte, die -n het licht
Lieferprogramm, das -e het leveringsprogramma
Länge, die -n de lengte
Längenmeßtechnik, die -en de techniek van het meten van lengtes
Lösemittel, das - het oplosmiddel
lösen oplossen
lösen losdraaien
Lösung, die -en de oplossing
Lösungsinhalt, der -e de oplossingsinhouden
Lösungsprinzip, das -ien het oplossingsprincipe
löten solderen
Lüfterhaube, die -n de waaierkap
Lüfterrad, das ¨-er de koelwaaier
Magazinsystem, das -e het magazijnsysteem
Marke, die -n het merk
Markenname, der -n de merknaam
Maschinenbett, das -en het machinebed
Maschinenspindel, die - de hoofdas
Maßstab, der -¨e de standaard, norm
Meb vorrichtung, die -en de meetinstallatie
mehrstofftauglich bruikbaar voor diverse brandstoffen
meiner Meinung nach volgens mijn mening
Meister, der - de opzichter, voorman, meester
menügestützt menu-ondersteund
Metallograf, der -en de metallograaf
Metallografie, die de metallografie
Metallspritzen, das metalliseren
Meßeinrichtung, die -en de meetinstallatie
Meßelektronik, die de elektronica van het meten
Meßergebnis, das -se het meetresultaat
Meßfläche, die -n het meetvlak
Meßkraft, die ¨e de meetkracht
Meßmikroskop, das -e de meetmicroscoop
Meßschnabel, der ¨-e de meetbek
Meßsicherheit, die -en de meetzekerheid, betrouwbaarheid van metingen
Meßsäule, die -n de meetkolom
Meßuhr, die -en de meetklok, schaalmeter
Mindestdruck, der de minimum druk
Mineralbeton, der het mineraal beton
Mitarbeiter, der - de medewerker
Mittelbetrieb, der -e de KMO
mm = der Millimeter, - millimeter
Modul, der -en de module (maat voor tandwielen)
Montage, die -n de montage
Montiereisen, das - de bandlichter
Motor, der -en de motor
Motorflansch, der -e de motorflens
Motorheizkraftwerk, das -e de gecombineerde warmte-krachtcentrale
Motorschutzschalter, der - de motorbeveiligingsschakelaar
Multiprismenablage, die -n de rail met multiprisma
Mutter, die -n de moer

Page 6
Hoja1
möglich mogelijk
nachschmieren nasmeren
Netz, das -e het netwerk
O-Ring, der -e de o-ring
optimieren optimaliseren
planen plannen
Planung ist das A und O alfa en omega, begin en einde, de kern
Projektor, der -en de projector
prüfen controleren
Prüfgerät, das -e het testtoestel
Pumpe, die -n de pomp
Pumpengehäuse, das - het pomphuis
Pumpenlager, das - de kogellagers van de pomp
Radhausschale, die -n het wieldeksel
Radius, der -en de radius
rationalisieren rationaliseren
Realisierung, die -en de realisering
referieren refereren aan
reinigen kuisen
Reinigungsanlage, die -n de zuiveringsinstallatie
Reitstock, der -¨e de losse kop, achterkop
Reparatur, die -en de herstelling
reparieren repareren
Reproduzierbarkeit, die de reproduceerbaarheid
Ring, der -e de ring
Ritzel, das- het rondsel
Robotersystem, das -e het robotsysteem
Rohling, der -e het onbewerkt stuk ijzer
Rotationsdoppelgreifer, der - de rotatieve grijper met twee armen
rotieren roteren
Rüstzeit, die -en de rusttijd, neventijd
Sachbearbeiter, der - de expert
Saugleitung, die -en de zuigleiding
Saugstutzen, der - de zuigzijde
schadhaft beschadigd
Schalldämpfer, der - de geluiddemper
schalten schakelen
Scheibenfräser, der- de schijffrees
Schein, der -e het formulier
Schiftweg, der -e de freesweg
schlagen slaan
schleifen slijpen
schmieren smeren
Schmiermittel, das - het smeermiddel
Schmieröl, das -e de smeerolie
schneiden snijden
schneiden snijden
Schnellverstellung, die -en de ijlgang
Schornstein, der -e de schoorsteen
Schraube, die -n de schroef
Schreibkopf, der -¨e de schrijfkop
Schrägbettmaschine, die -n de schuin-bedmachine

Page 7
Hoja1
Schwachlastregelung, die -en de regeling bedrijfstoestand buiten de piekuren
Schwachstelle, die -n de zwakke plek
schweißen lassen
schwenkbare Frässupport, das de draaibare freeskop
Schwingung, die -en de golf, trilling
schützen beschermen
Seriengerät, das -e het serietoestel
sich befassen mit zich bezighouden met
sich hinwegsetzen über zich niets aantrekken van
sich wenden an +A zich wenden tot
Sicherheitsmaßnahme, die -n de veiligheidsmaatregel
sichern beveiligen
Sicherstellung, die -en het verzekeren
Sitzfläche, die -n de zitting
somit zodat
Sondergleitringdichtung, die -en de speciale asafdichting
Sondermaschine, die -n de speciale machine
sowohl… als auch zowel….als ook
spanende Formung, die de verspanende vormgeving
spannen spannen
spezialisiert sein auf + A gespecialiseerd zijn in
Sprengring, der -e de borgring
Späneabfluß, der -¨e de spaanafvoer
Spänefluß, der -¨e de spaanhoeveelheid
Standardausleger, der - de standaarddwarsarm
standardmäßig standaard
Standortanforderungen(pl), die de eisen ivm vestigingsplaats
Stecksatz, der ¨-e het insteekdeel
steif stijf
steigern verhogen
Stellvertreter, der - de plaatsvervanger
stemmen koken (dichten van naden)
Steuerung, die -en de besturing
Steuerung, die -en de sturing
Stoßfänger, der - de schokbreker, bumper
Strecke, die -n de afstand
Strom, der de stroom
Störung, die -en de storing, het mankement
Stückzeit, die -en de stuktijd
tariflich zoals in de CAO voorzien
tauschen vervangen
Teillast, die -en de deellast
Termingrund, der -¨e de tijdsreden
torsionssteif torsiestijf
Transfer, der -s de transfer
trennen scheiden
Trocken- und Naßbearbeitung, die -en het droog en nat verspanen
Tropfen, der - de lekkage
Umfangsgeschwindigkeit, die -en de omtreksnelheid
umgehend onmiddellijk
Umkehr, die de omkering
Umschaltklappe, die -n de omschakelklep

Page 8
Hoja1
Umschaltung, die -en de omschakeling
unbedingt absoluut
Undichtheit, die -en het lek
ungültig ongeldig
untergraben ondermijnen
unterschreiben ondertekenen
unverzüglich onmiddellijk
Vakuum, das -a/-en het vacüum
Ventil, das -e het ventiel
Verbrennungsmotor, der-en de verbrandingsmotor
Verdrehen, das het verdraaien
vereinbaren afspreken, overeenkomen
vereinfachen vereenvoudigen
verfahrbar verplaatsbaar
verfügen über + A beschikken over
vergrößert vergroot
Verkleidungsteil, das -e het bekledingsdeel
Verlängerung, die -en de verlenging
vermarkten op de markt brengen, commercialiseren
vermessen (op)meten
Vermessung, die -en het (op)meten
Verrechnungspreis, der (e) de verrekeningsprijs
Verschleiß, der de slijtage
verschlissen versleten
versetzen verplaatsen
Versorgungssystem, das -e het verzorgingssysteem
Vertreter, der - de vertegenwoordiger
verwenden gebruiken
Verwendung, die het gebruik
verzahnen tandwielfrezen
Verzahnungstechnik, die de techniek van het tandwielfrezen
Vordruck, der de voordruk
Vorgesetzte, der -n de superieur
Vorschlag, der -¨e het voorstel
Vorstellung, die -en de voorstelling
walzen walsen
Walzlager, das - het wentellager
Wartung, die het onderhoud
Wartung, die -en het onderhoud
Wartungsplan, der ¨-e het onderhoudsplan
Wartungsprüfung, die -en de bedrijfsproef
Wartungszeit, die -en de onderhoudstijd
wechseln wisselen
Wechselradschere, die -n de wisselwielenkast
Welle, die -n de as
Wellenhülse, die -n de asbus
Werk, das -e de fabriek
Werksbereich, der-e de fabrieksomgeving
Werkstattbogen, der - de garagepapieren
werkstattorientiert ontwikkeld met het oog op bediening vanuit een werkstation
Werkstück, das -e het werkstuk
Werkzeug, das -e het gereedschap

Page 9
Hoja1
Werkzeugvoreinstellgerät, das -e toestel om gereedschap vooraf in te stellen
Werkzeugwinkel, der- de hoek van het gereedschap
wesentlich wezenlijk, essentieel
Wiedereinschalten, das het opnieuw inschakelen
Wirkungsgrad, der het opwekken van energie, het rendement
wirtschaftlich economisch
Wälzfräser, der- de wormfrees
Wälzfräsmaschine, die -n de afwikkeltandfreesmachine
Wälzlagerfett, das -e het lagervet
Wärmeisolierung, die -en de warmte-isolatie
Wärmenetz, das -e het netwerk voor warmtevoorziening
Wärmetauscher, der - de warmtewisselaar
Zahl, die -en het aantal
Zahnrad, das -¨er het tandwiel
Zahnriemen, der - de V-riem
Zahnscheibe, die -n de borgring
Zeichenbrett, das -er het tekenbord
Zeit, die -en de tijd
Zeitdauer, die de tijdsduur
zerspanen verspanen
Zerspanungsmechaniker, der - mechanicien die verspaant
Ziel, das -e het doel
Zubehör, das de accessoires
zur Zeit momenteel
Zustandsbericht, der -e het inspektieverslag
Zuverlässigkeit, die de betrouwbaarheid
Zwangsbelüftung, die -en de doorventilatie
Zweiarm-Klauenabzieher, der - de pulley-trekker
zweiseitig aan beide zijden
Zähler,der (-) de teller
Zündspule, die -n de bobine
Zündstrahlprinzip,das -ien het injectieprincipe
Ölwechsel, der de olieverversing
überflüssig overbodig
überholen reviseren
übernehmen overnemen
überprüfen controleren
überprüfen auf +A controleren op

Page 10
Hoja1
English Français
HSK taper clamping le principe de serrage par tige de rivets
to press off détacher
to lift off démonter
to disconnect déconnecter
process le déroulement
reading precision la précision des lectures
waste air l'air vicié, pollué, l'air d'échappement (m)
isolating valve le dispositif d'obturation
to tune, to adjust adapter
axis l'axe (m)
axis l'axe (m)
aerostatic aérostatique
auxiliary systems l'espace auxiliaire (m)
amortization time, period la période d'amortissement
extension l'ajout (m), l'addition (f)
to offer offrir
requirement, (demand) la demande, l’exigence (f)
offer, quotation l'offre (f)
plant l'usine (l’installation) (f)
to start up démarrer
to organise ordonner
drive la commande
drive technology la technique d’actionnement
user l'utilisateur (m)
to heat slightly chauffer légèrement
advertisement l’annonce (f)
precision of pinpointing la précision d’inclination
working area le domaine de travail
(normal) operation price le prix du travail
extent of work l'ampleur (f) du travail
breathing apparatus, respiratory device l'appareil respiratoire (m)
to be on a business trip être en voyage d'affaires
task le devoir
intake l’ enregistrement (m)
receiving arbor le cône de réception
clarification le renseignement, l'information (f)
supervisor le surveillant
indication la mise en évidence
operator l'exécutant (m)
formation, development le développement
length of the cross arbor, jibiboom la longueur du bras (de la flèche)
to trigger dégager
sufficient suffisant
to break down, to stop s'arrêter (de fonctionner)
to equip with équiper de
to issue étaler, exposer
replacement l'échange (m)
to change, exchange remplacer, changer
moreover en outre
belt system le système à bande
to work on travailler, étudier

Page 11
Hoja1
machining le travail, le traitement
machining equipment le dispositif de travail
representative le chargé de mission
peak requirement la période de pointe des besoins
operation component l'élément (m) de service
user manual, operation guide le guidage au maniement
to rectify, to put right séparer
to solve corriger, remédier
to add, enclose ajouter, annexer
easy confortable
to give advice conseiller
to be authorised être autorisé
school for vocational training l'école professionnelle (f) (formation permanente)
professional course le cursus de formation
delivery, procurement l'approvisionnement (m), la fourniture
to coat appliquer un revêtement
damage l’endommagement (m)
existing existant
to confirm confirmer
to build in parts munir, équiper
to operate conduire, actionner
manual l’ instruction (f) de service, d'utilisation
firm l'entreprise (f)
company employee le membre du personnel
operation data les données de l'entreprise
operation/operating costs les charges (f) d’exploitation
manager le chef d'entreprise
means of production, plant le moyen de production
to handle, to operate actionner
bending resistant, stiff rigide
flash(light) le flash, la lampe flash
to block bloquer
to bore percer, forer
brake disc le disque de frein
data output la sortie des données
accuracy during constant operation, (correctlaoperation
précision of
dethe
travail
device
continu
for a longer period)
landfill la décharge
(rubber) seal ring le joint d'étanchéité
seat of the seal le siège de joint
change of seal le changement de joint
digital indicatior l'indicateur digital (m)
direct drive l'entraînement (m) direct
spacing collar, disc la rondelle d'écartement
turner le tourneur
direction of rotation le sens de rotation
rotation speed la vitesse de rotation
cut-back pressure, throttle pressure la pression d'obturation
direction of pressure le sens de pression
valve la vanne d'arrêt de refoulement
diameter le diamètre
checking for faults l'examen (m) des défauts
type of check-up le type de révision

Page 12
Hoja1
to discuss (thoroughly) discuter
to connect to passer à
to dampen amortir
to submit an offer soumettre une offre
to make an appointment prendre rendez-vous
to stick an appointment respecter un rendez-vous
simple simple
running-in time le temps d'admission
installation, plant l'installation (f)
including compris, inclus
inclusive inclus, compris
adjustable réglable
adjusting mandrel, pin l'aiguille (f) de réglage
to adjust cesser, arrêter, régler
to set régler, ajuster
setting device l'appareil (m) de réglage
without problems, flawless sans problème, sans reproche
instruction (period) les instructions (f)
to withdraw saisir
power generation la production d'énergie
to remove enlever, écarter
to ventilate purger (d’air)
to earth mettre à la terre, à la masse
natural gas le gaz naturel
to happen, occur résulter
necessary, required nécessaire
ergonomic ergonomique
to supplement compléter
complementary complémentaire
to allow permettre, autoriser
to allow permettre
to detect rechercher, enquêter
spare part la pièce de rechange
to replace remplacer
to save épargner, économiser
first-aid kit la trousse de premiers soins
to draw up établir
to sound retentir, résonner
heating, warming le réchauffement
printer for labels l'imprimante (f) d'étiquettes
danger of explosion être en danger d'explosion
expertly, suitable or ready for operation de manière appropriée
to operate fonctionner
good working order bon état de marche
chassis, frame le châssis
spring seat, plate la cuvette de ressort
public holiday le jour férié
fine tuning le réglage fin
production la production
production isle un îlot de production
fire le feu
work with fire le travail au feu

Page 13
Hoja1
authorisation to work with fire la permission de travailler au feu
fire extinguisher l'extincteur (m)
flat seal, gasket le joint de corps
flame la flamme
release l'homologation (f)
hobbing cutter la fraise
to hob, cut fraiser
milling machine la fraiseuse
hob la fraise
clamping system le dispositif de serrage de la fraise
hob head la tête de fraiseuse
hob head support, (front arm) le support de la tête porte-lames
cutting bed le chariot de fraisage
spark l'étincelle (f)
spark bundle la gerbe d'étincelles
guideway le rail de guidage
gas admixture le mélange de gaz
case of danger le cas de danger
assembly la structure
arbor support le support du bras
stationary ring la contre-bague
back arm, stand le bras postérieur
destroying precision qui fausse la précision
authorisation, permit la permission, l'autorisation (f)
appliance l'appareil (m)
appliance data les données (f), les caractéristiques (f) de l'appareil
noise le bruit mécanique
skill la compétence
speed la vitesse
gear(box) l'engrenage (m)
business, industry l'industrie (f)
to guarantee garantir
to treat the same mettre sur le même niveau, égaler
at the same time simultanément
mechanical seal la garniture d'étanchéité
rough grossier
mine gas le gaz de mine, le grisou
basis la base
basic principle le fondement, le principe de base
main device, machine la machine principale
craft, trade l’artisanat (m)
hard metal le métal dur
work spindle l'arbre principal (m)
main arm, stand le bras principal
cantilever effect l'effet de levier (m)
to heat chauffer
high speed la haute, grande vitesse

often souvent
extremely le plus haut
in house dans sa propre entreprise
to claim, demand demander, exiger

Page 14
Hoja1
in this case dans ce cas
start of usage, operation la mise en service
start of operation la mise en activité, en exploitation, en service
inductive inductif
check-up l'inspection (f)
to check, to inspect inspecter
repair la séparation
depending on selon
to help somebody out tirer quelqu'un d’embarras
calibration, adjustment l'ajustage (m) de réglage
cable le câble
cable connector la connexion de câble
capacity la capacité
cone angle l' angle (m) du cône
ceramic bearing l’assise céramique (f)
boiler la chaudière
chain magazine le magasin à chaînes
clear clair
terminal bridging la connexion des bornes
terminal box cover, (lid of the connection box)
le couvercle de la boîte de connexion
clamping screw, terminal la vis de borne
compact operation box le panneau de commande compact
total solution la solution complète
component le composant
construction la construction
conception la conception
to connect, to link coupler
data for correction les données (f) à corriger
pressure to cut costs la contrainte de coût
cost potential la capacité à recouvrir les coûts
power-heat coupling le couplage puissance-chaleur
symmetrical distribution of cutting forces la distribution symétrique des forces
fuel type le type de carburant, de combustible
circuit le circuit, le cycle
ball bearing le roulement à billes
coupling le couplage
turning, cranking l'action (f) de tourner la manivelle
coolant l'eau (f) de refroidissement
loading time le temps de chargement
end shield la turbine
bearing le stockage
load la charge
permanent maintenance la réparation en cours
impeller la turbine de refroidissement
leakage la fuite
training, apprenticeship l’apprentissage (m)
light léger
capacity, performance la capacité
powerful, effective efficace
efficiency la capacité de rendement
performance measuring la mesure de puissance
performance price le prix de puissance

Page 15
Hoja1
reading head la tête de lecture
light, lamp la lumière
delivery programme le programme de livraison
length la longueur
technology for measuring lengths la technique de mesure des longueurs
solvent le solvant
to solve résoudre
to undo desserrer
solution la solution
contents of solution le contenu de la solution
solution principle le principe de la solution
to solder souder, braser
fan cowl le cache-ventilateur
(cooling) fan, impeller la roue de ventilateur
magazine system le système de rangement
brand la marque
brand name le nom de la marque
machine bed le lit de machine
machine spindle l'arbre (m) de la machine
standard la norme
measuring equipment le dispositif de mesure
suitable for multi-fuel qui peut convenir à plusieurs combustibles
in my opinion à mon avis (m)
master le contremaître
dialogue driven assisté par menu
metallographer le métallographe
metallography la métallographie
metallising le métallissage par projection
measuring installation, equipment l'installation (f), le dispositif de mesure
electronics of measurement l'électronique (f) de mesure
measuring result le résultat de mesure
measuring surface, area la surface de mesure
measuring power la capacité, la puissance de mesure
measuring microscope le microscope de mesure
measuring beak/tip la pointe de mesure
reliability of measurement la sécurité, la fiabilité de mesure
measuring column la colonne de mesure
clock gauge l'horloge (f) de mesure
minimum pressure la pression minimum
mineral concrete le béton minéral
employee le collaborateur
small and medium sized company (SME) la PME
millimetre le millimètre
module le module
assembly le montage
jack handle, (tire lever) le démonte-pneu
motor le moteur
motor flange la bride du moteur
total energy plant la centrale de production d'énergie
motor overload relay le relais de protection, de disjoncteur-protecteur
rail for multiprisms le rangement multiprisme
nut l'écrou (m)

Page 16
Hoja1
possible possible
to regrease regraisser, graisser à nouveau
network le réseau
o-ring le joint torique
to optimise optimiser
to plan planifier
planning is everything la planification est essentielle
projector le projecteur
to check contrôler
test device, appliance l'appareil de controle (m)
pump la pompe
pump housing le bâti de pompe
pump bearing le roulement de la pompe
wheel casing le chapeau de roue
radius le rayon
to rationalise rationnaliser
realisation la réalisation
to reference with diriger
to clean nettoyer
cleaning/purification system l'installation (f) de nettoyage, de purification
tailstock la contre-pointe
repair la réparation
to repair réparer
reproductibility la reproductibilité
ring l’anneau (m), la bague
pinion le pignon
robot system le système robotisé
(raw piece of iron), blank l'ébauche (f)
rotary double gripper le double serrage rotatif
to rotate tourner
setup time le temps d'installation
skilled office worker, (expert) l' expert (m), la personne compétente
suction pipe, suction line la conduite d'aération
suction part tubulaire, buse d’aspiration
damaged endommagé
silencer le silencieux
to shift in gear débrancher, déconnecter
disc cutter la fraise trois tailles, à disque
form le formulaire
milling route le chemin de fraisage
to beat battre, frapper
to grind meuler
to grease lubrifier
lubricant le lubrifiant
lube/lubrication oil le lubrifiant
to cut couper
to cut couper
rapid adjustment l'ajustage rapide (m)
chimney la cheminée
screw la vis
writing head la tête d'écriture
slant bed machine la machine à plan inclinable

Page 17
Hoja1
low load regulation le réglement pour périodes à charge réduite
weak spot le point faible
to weld souder à l'autogène
movable cutting support le support de fraise orientable
waves, oscillation l'oscillation (f)
to protect protéger, prémunir
standard machine l'appareil (m) de série
to deal with s'occuper de
to ignore ne pas tenir compte de
to address, to contact s'adresser à quelqu'un
safety measure la mesure de sécurité
to secure assurer,protéger
ensuring la garantie de maintien
seat (area) la cheminée (de l'arbre)
so, in order to ainsi
special mechanical seal la garniture spéciale d'étanchéité mécanique
special machine la machine spéciale
… and also aussi… aussi
machining, milling l’enlèvement (m) de copeaux
to tighten tendre
to be specialised in être spécialisé dans
circlip le jonc (joint)
flow le flux, le débit de limailles
flow of chips le flux de limailles
standard arm la flèche standard
standard standard
site requirements les contraintes du site
pumphead la fiche de connexion
stiff, rigid raide
to increase augmenter
representative le représentant, le remplaçant
to chisel mortaiser
guidance, control le guidage
control le guidage
shock absorber le pare-chocs
distance la distance
current/electricity le courant
defect le défaut, la défaillance
work time per piece le temps de travail par pièce
as agreed upon prévu par la convention collective
to replace remplacer
partial load la charge partielle
reason for meeting le motif du rendez-vous
torsion rigid résistant à la torsion
transfer le transfert
to separate séparer, disjoindre
dry or wet hobbing le traitement sec et humide
leakage, dripping la goutte
centrifugal speed la vitesse périphérique
immediately immédiatement
inversion l'inversion (f)
reversing valve le clapet directionnel

Page 18
Hoja1
change-over/switching la commutation
absolutely absolument
leakage la fuite
invalid non valable, périmé
to undermine saper, miner
to sign signer
directly, immediately immédiatement
vacuum le vide
valve la valve, la soupape
combustion engine le moteur à combustion
deforming la déformation
to agree on se mettre d'accord
to simplify simplifier
mobile déplaçable
to have available, to have at your disposal disposer de
enlarged agrandi
casing part, (interior moulding) l'élément (m) d’habillage
prolongation, extension l'allongement (m), la prolongation
to market mettre sur le marché, commercialiser
to measure mesurer
measuring la mesure
standing charge le prix de facturation
wear l'usure (f)
worn out usé
to shift déplacer
feed system le système d'alimentation
representative le représentant
to use utiliser
use l'utilisation (f)
gear cutting endenter, tailler
gear cutting technique la technique de taille d'un engrenage
prepressure la pression d'alimentation
superior le supérieur
proposition la proposition
presentation la présentation
rolling laminer
linear roller bearings le roulement
maintenance la maintenance
maintenance l'entretien (m)
maintenance plan le plan de réparation, d’entretien
maintenance test le contrôle d'entretien
maintenance time le temps correspondant à l'entretien
to change, exchange changer
gear changing jaws l’armoire (f) de poulie
shaft l'arbre (m)
shaft sleeve la chemise d'arbre
factory l'usine (f)
factory area la zone industrielle
work sheet la fiche d'atelier
workstation oriented adapté à l'atelier
workpiece la pièce à usiner
tools l'outil (m)

Page 19
Hoja1
device to set tools in advance l'appareil (m) à prérégler les outils
angle of tools l’angle (m) de l'outil
essential essentiel
restarting le rebranchement
(level of) efficiency le taux d'efficacité, le rendement
economical économique
gear hobbing machine la fraise-mère développante
gear hobbing machine la machine à tailler par fraise-mère développante
roller bearing grease la graisse à roulement
thermal insulation le revêtement calorifique, l'isolation thermique (f)
heat supply network le réseau de fourniture de chaleur
heat exchanger l'échangeur (m) de chaleur
number le nombre
(toothed) gear la roue dentée
cog belt la courroie crantée (la rondelle dentée)
serrated ring, washer la rondelle dentée
drawing board la planche à dessin
time le temps
duration la durée, la période
to machine, turn enlever des copeaux
lathe operator, (worker who machines, whomécanicien
removes metal)
chargé d'enlever les copeaux
goal, objective le but
accessories les accessoires (m)
now, currently en ce moment
inspection report le rapport d'inspection
reliability la fiabilité
forced ventilation l'aération forcée (f)
wheel extractor l'extracteur à deux bras (f)
two-sided des deux côtés
meter le compteur
bobbin, ignition, spark coil la bobine d'allumage
pilot injection principle le principe d'injection
oil change la vidange
superfluous, redundant inutile
to revise reviser
to take over se charger de
to check contrôler, vérifier
to check for contrôler

Page 20
Hoja1
Español
principio HSK de tensión, el
imprimir
desmontar
desconectar
proceso, el
precisión de lectura, la
salida de la ventilación, la
dispositivo de obturación, el
poner a punto
eje, el
eje, el
aerostático
espacio de los utilajes, el
tiempo de amortización, el
extensión, la/anexo, el
ofrecer
exigencia, la
oferta, la
instalación, la
arrancar
ordenar
accionamiento, el
técnica de accionamiento, la
usuario, el
calentar ligeramente
anuncio, el
precisión del anuncio, la
recinto de trabajo, el
precio del trabajo, el
volumen de trabajo, el
aperato para respirar, el
estar en viaje de negocios
tarea, la
recepción, la
angulo de recepción, el
explicación, la
supervisor, el
indicación, la
ejecutor, el
creación, formación, organización, la
longitud del brazo, la
liberar
suficiente
parar
equipar con
exponer, exhibir
reemplazo, el
cambiar
además
transmisión por correa, la
elaborar

Page 21
Hoja1
elaboración, la
dispositivo de trabajo, el
encargado, el
punto máximo de necesidades, el
elemento de servicio, el
operación, la
remediar
solucionar, reparar
añadir
cómodo
aconsejar
ser competente
escuela de formación profesional, la
curso, el
aprovisionamiento, el
revestir
daño, el
compuesto de
confirmar
equipar de, proveer de
ejercer
manual de instrucciones, el
empresa, la
empleado/miembro de la plantilla, el
datos de servicio, los
costes estructurales, los
administrador o gestor, el
medios de producción, los
operar
rigido para dar una flexión, el
flash, el
bloquear
agujerear
disco de freno, el
salida de datos, la
el funcionamiento correcto del aparato durante mucho tiempo
zona de descarga, la
junta de estanqueidad, la
asiento de la junta, el
cambio de junta, el
indicator digital, el
accionamiento directo, el
disco separador, el
tornero, el
sentido de rotación, el
velocidad de rotación, la
caída de presión, la
dirección de la presión, la
válvula de seguridad, la
diámetro, el
examen de fallos, el
tipo de revisión, el

Page 22
Hoja1
discutir
conectar
amortiguar
hacer una oferta
establecer un plazo
cumplir un plazo
fácil
tiempo de rodaje
instalación, la
incluso
incluso
ajustable
aguja de reglaje, la
ajustar, parar
regular
aparato de reglaje, el
sin problemas, intachable
instrucción, la
entrar
generación de energía, la
desmontar
purgar
conectar a tierra
gas natural, el
resultar
necesario
ergonómico
completar
complementario
permitir
permitir
investigar
pieza de recambio, la
reemplazar / cambiar
economizar
botiquín, el
producir
sonar
calentamiento, el
etiquetador, el
peligro de explosión, el
con experiencia, con habilidad
viajar / conducir
capacidad para conducir, la
chasis, el/cuadro, el
platina del muelle, la
día festivo, el
reglaje fino, el
producción, la
isla de producción, la
fuego, el
trabajo al fuego

Page 23
Hoja1
licencia para hacer trabajos relacionados con fuego o llamas, la
extintor, el
junta de cara, la
llama, la
homologación, la
fresa, la
fresar
fresadora, la
fresadora, la
sistema de sujeción con abrazadera de la fresadora, el
herramienta de corte de la fresadora, la
pilar frontal del soporte de la fresadora, el
cabezal de la fresadora, el
chispa, la
chisporroteo, el
guías, las
mezcla de gas, la
emergencia, la
estructura, la
contrapunto, el
anillo puesto, el
ménsula, la
que pertuba la precisión
autorización o licencia, la
aparato, el
datos del aparato, los
ruido, el
habilidad, la
velocidad, la
transmisión, la/engranaje, el
industria, la
garantizar
equiparar
simultáneamente
anillo de desplazamiento, el
grosero
grisú, el
base, la
principio básico, el
máquina principal, la
artesanía, la
metal duro, el
broca principal, la
pilar principal, el
efecto palanca, el
calentar
alta velocidad, la
principio HSK de tensión, el
a menudo
sumamente
en la propia fábrica
exigir

Page 24
Hoja1
en este caso
puesta en servicio, la
puesta en servicio, la
inductivo
inspección, la
inspeccionar
reparación, la
según
sacar a una persona de apuros
ajustamiento, el
cable, el
abrazadera del cable, la
capacidad, la
ángulo del cono, el
cojinete cerámico, el
caldera, la
mecanismo de cadena, el
claro
conexión al motor, la
tapa de la caja de conexiones, la
tornillo de abrazadera, el
panel de operaciones, el
solución completa, la
componente, el
construcción, la
concepción, la
conectar
datos de corrección, los
coste de producción, el
potencial de costos, el
acoplamiento generador calor, el
aplicación de fuerza, la
tipo de carburante o de combustible, el
circuito, el
rodamiento de bolas, el
acoplamiento, el
acción de girar la manivela, la
líquido refrigerante, el
tiempo de carga, el
tapa del rodamiento, la
almacenaje, el
carga, la
mantenimiento permanente, el
ventilador para enfriamiento, el
gotera, la
formación profesional, la
ligero
rendimiento, el
eficaz/poderoso
potencia, la / rendimento, el
medición del rendimiento, la
coste del rendimiento, el

Page 25
Hoja1
cabezal lector, el
luz, la
programa de suministro, el
longitud, la
técnica de tomar medidas de longitud, la
disolvente, el
solucionar
aflojar
solución, la
contenido de solución, el
principio de solución, el
soldar
cubreventilador
ventilador, el
sistema de almacenamiento, el
marca, la
nombre de marca, el
bancada, la
eje principal de la máquina, el
norma, la
dispositivo de medición, el
útil para diferentes tipos de carburantes
en mi opinión
contramaestre, el
asistido por menú
metalografista, el/la
metalografia, la
metalizar
dispositivo de medición, el
electrónica de medición, la
resultado de la medida, el
medida de superficie, la
potencia de medición, la
microscopio de medición, el
punto de medición, el
seguridad de la medida, la
columna de medición, la
reloj de medición, el
presión mínima, la
hormigón mineral, el
colaborador, el
empresa mediana, la
milímetro, el
módulo, el
montaje, el
utensilio de montaje, el
motor, el
brida del motor, la
planta de generación de energía, la
relé de protección del motor, el
sistema multiprisma, el
tuerca, la

Page 26
Hoja1
posible
reengrasar
red, la
junta tórica, la
optimizar
planear
planificación es lo más importante, la
proyector, el
probar
aparato de chequeo, el
bomba, la
cuerpo de la bomba, el
rodamiento de la bomba, el
embellecedor, el
radio, el
racionalizar
realización, la
referir a
limpiar
sistema de depuración, el
caballete, el
reparación, la
reparar
reproductibilidad, la
anillo, el
piñón, el
sistema robotizado, el
metal en bruto, el
sujeción rotativa doble, la
rotar
tiempo de puesta a punto, el
especialista, el/la
tubo de succión de aire, el
dispositivo para succionar, el
dañado
silenciador, el
conectar
fresa de disco, la
certificado, el
trayectoria del fresado, la
golpear
lijar
lubrificar
lubrificante, el
aceite lubricante, el
cortar
cortar
reglaje rápido, el
chimenea, la
tornillo, el
cabezal de escritura, el
máquina de plan inclinado, la

Page 27
Hoja1
regulación a carga baja, la
punto débil, el
soldar
soporte de orientación de la fresa, el
oscilaciones, las
proteger
aparato de serie, el
estar ocupado con
sobreponerse a algo
dirigirse
medidas de seguridad, las
proteger
salvaguarda, la
asiento, el
de modo que
anillo de desplazamiento especial, el
máquina especial, la
tanto ... como
debastador, el
tensar
ser especialista en
anillo muelle, el
salida de las viruta, la
flujo de virutas, el
brazo estándar, el
según el estándar
requisitos concerniente el lugar, los
conector múltiple, el
rígido
aumentar
substituto, suplente, el
escoplear
operación, la
operación, la
parachoques, el
distancia, la
corriente eléctrica, la
fallo, el
tiempo por pieza, el
según tarifa
reemplazar
carga parcial, la
motivo de concertarse, el
rigido por la torsión
transmisión, la
separar
procesamiento en seco y con refrigerante, el
gotera, la
velocidad centrífuga, la
enseguida/de inmediato
inversión, la
válvula de conmutación, la

Page 28
Hoja1
conmutación, la
en todo caso
gotera, la
no valido
empeorar
firmar
inmediato
vacío, el
válvula, la
motor de combustión, el
deformación, la
estar de acuerdo
simplificar
desplazable
disponer de
agrandado
revestimiento, el
prolongación, la
comercializar
medir
medición, la
precio de facturación, el
desgaste, el
desgastado
trasladar
sistema de alimentación, el
viajante, el
usar
uso, el
engranar
técnica de los engranajes, la
presión existente, la
jefe superior, el
proposición, la
presentación, la
laminar
cojinete de rodillos, el
mantenimiento, el
mantenimiento, el
plan de mantenimiento, el
control del mantenimiento, el
tiempo de mantenimiento, el
cambiar
armario de la mesa, el
eje, el
camisa del eje, la
taller, el
zona de trabajo, la
formulario de un taller, el
desarrollado por el taller
pieza, la
instrumento herramienta, el

Page 29
Hoja1
aparato para hacer la puesta a punto de los utensilios, el
ángulo de los utensilios, el
esencial
reconexión, la
nivel de eficiencia, el
económico
fresa madre, la
màquina fresadora de engranajes, la
grasa de cojinete de rodillos, la
dislamiento térmica, el
red de suministro de calor, la
radiador, el
número, el
rueda dentada, la
correa dentada, la
anillo dentado, el
tablero de dibujo, el
tiempo, el
tiempo de duración, el
debastar
debastador, el
meta, la
accesorios, los
ahora
informe de inspección, el
fiabilidad, la
ventilación forzada, la
extractor rueda de dos brazos, el
de doble caras
contador, el
bobina de ignición, l
principio de inyección, el
cambio de aceite, el
superfluo
revisar
hacerse cargo de
verificar
verificar

Page 30