Sie sind auf Seite 1von 14

012314343 57898

8 00340 0
#$%$&'($&)*++,

-./01.2
3/4565/.75/89::;</=>?>@A>B/CD</:99:/E
F61.2GH2I/H5/J1.JKG2I</L65</M-JGJGI.-6</NH5/6-MK0OG2/IF/JP-
MPGOGMMG.-H</M6-HG=-.JG1O/2IQQGHHGI./I./4II=/4IN-6.Q-.J<
Q1J-I/15/J5/21M161H</1.=/JP-/H1.=G41./01R1.</6-HMI.=-.JH5/
=/-/2/G/H/G/I/.
M1=GOO1</L5S&
TU&VWXY&Z[VXVX(U&\(]&^_`abc`d`be&fdghdfij&kUl&Z](WX&mXVX(U&nXVW&k&Z]ko[]&\(]&VW[&XYYpkUq[&(\&k
n]XV&(\&Z][rX&sXUk]o&XUtpUqVX(U&kUlu(]&][YV]kXUXUv&(]l[]e&VW[&Z[VXVX(U[]&Y[[wY&V(&kUUpr&kUl&Y[V
kYXl[&VW[&][Y(rpVX(U&(\&VW[&xkUlXvkUmkokUe&lkV[l&y+&zZ]Xr&+*)*e&l[UoXUv&WXY&s(VX(U&\(]&k&mXrr
(\&Zk]VXqprk]Y&kY&n[rr&kY&XVY&][Y(rpVX(Ue&lkV[l&y*&{ko&+*)*e&nWXqW&l[UX[l&WXY&s(VX(U&\(]
][q(UYXl[]kVX(U|&V(&q(sZ[r&VW[&][YZ(Ul[UV&}~##&V(&Z][Zk][&kUl&\Xr[&k&mXrr&(\&Zk]VXqprk]Ye&(]
VWkV&YkXl&][YZ(Ul[UV&m[&(]l[][l&V(&[qrpl[&Z[VXVX(U[]&kY&l[\[UlkUV&XU&~X€Xr&~kY[&'($&‚ƒ
YW(prl&VW[o&\kXr&V(&YpmsXV&VW[&YkXl&mXrr&(\&Zk]VXqprk]Y|&kUl&V(&[Ut(XU&VW[&][YZ(Ul[UV
xkUlXvkUmkokU&\](s&\p]VW[]&Z](q[[lXUv&kvkXUYV&Z[VXVX(U[]&pUVXr&VW[&mXrr&(\&Zk]VXqprk]Y&XY
YpmsXVV[le&qrkXsXUv&VWkV&VW[&][YZ(Ul[UV&xkUlXvkUmkokU&kqV[l&nXVW&v]k€[&kmpY[&(\&lXYq][VX(U
ks(pUVXUv&V(&rkqw&(\&tp]XYlXqVX(U&XU&Z](sprvkVXUv&VW[&k\(][YkXl&][Y(rpVX(UY&kUl&VWkV&VW[][&XY
U(&kZZ[kre&U(]&kUo&ZrkXUe&YZ[[lo&kUl&kl[„pkV[&][s[lo&\(]&WXs&XU&VW[&(]lXUk]o&q(p]Y[&(\&rkn
(VW[]&VWkU&VW[&Z][Y[UV&Z[VXVX(U$
zY&Z]ko[l&\(]e&VWXY&~(p]V&XYYp[l&(U&+&zpvpYV&+*)*&k&V[sZ(]k]o&][YV]kXUXUv&(]l[]&…[\\[qVX€[
Xss[lXkV[ro&kUl&q(UVXUpXUv&pUVXr&\p]VW[]&(]l[]Y&\](s&VWXY&~(p]Ve&(]l[]XUv&VW[&][YZ(Ul[UV
xkUlXvkUmkokU&V(&~†zx†&kUl&‡†xTxˆ&\](s&\p]VW[]&Z](q[[lXUv&XU&~X€Xr&~kY[&'($&‚ƒ&‰}~##
‚ƒŠe&[UVXVr[l&…%[ZpmrXq&(\&VW[&}WXrXZZXU[Y&€Y$&‹[UtksXU&‰Œ(w(oŠ&%(spkrl[e&[V&kr$…&Z[UlXUv
m[\(][&XV$Ž+
ˆW[&kUV[q[l[UVY&k][&kY&\(rr(nY
‘U&‚+&’pro&+*)“e&VW[&%[ZpmrXq&(\&VW[&}WXrXZZXU[Ye&][Z][Y[UV[l&mo&VW[&}~##e&kUl&kYYXYV[l&mo
VW[&‘\\Xq[&(\&VW[&x(rXqXV(]&#[U[]kre&\Xr[l&nXVW&VW[&xkUlXvkUmkokU&~X€Xr&~kY[&'($&‚ƒe&[UVXVr[l
…%[ZpmrXq&(\&VW[&}WXrXZZXU[Y&€Y$&‹[UtksXU&‰Œ(w(oŠ&%(spkrl[e&[V&kr$…&\(]&][q(U€[okUq[e
][€[]YX(Ue&kqq(pUVXUve&][YVXVpVX(U&kUl&lkskv[Y$Žy
ˆW[&Z]XUqXZkr&l[\[UlkUVY&XU&VW[&YkXl&~X€Xr&~kY[&'($&‚ƒ&k][&‹[UtksXU&‰Œ(w(oŠ&%(spkrl[e
”[]lXUkUl&†$&{k]q(Y&kUl&Ts[rlk&%$&{k]q(Y$
}[VXVX(U[]&”]kUqXYq(&x$&ˆkUVpXq(e&’]$&nkY&XUqrpl[l&kY&l[\[UlkUV&XU&~X€Xr&~kY[&'($&‚ƒ&(U&VW[
VW[(]o&VWkV&&‰+Š&W[&kqV[l&XU&pUrkn\pr&q(Uq[]V&nXVW&VW[&Z]XUqXZkr&l[\[UlkUVY&XU&VW[
sXYkZZ](Z]XkVX(U&kUl&VW[\V&(\&ZpmrXq&\pUlYe&ZrpUl[]&(\&VW[&UkVX(U•Y&n[krVWe&[V(]VX(Ue
88 8!1"! 010
012314343 57898
8 00340 0
#$%&'(%)$*+#,)#-,.*+-(#-//$-(-01+%02+314-,+%&15+36+&3,,781)30*+#-1,%.%$+36+87#$)&+1,751+%02
#,%/-0+%#75-+36+839-,:;<=+>?@+4-+%&1-2+%5+27((.*+03()0--+3,+%A-01*+#.+%$$39)0A+4)(5-$6+13
#-+)0&3,83,%13,*+2),-&13,*+#3%,2+(-(#-,+%02B3,+513&'43$2-,+36+&3,83,%1)305+#-0-6)&)%$$.+4-$2
%02B3,+&301,3$$-2+#.+14-+8,)0&)8%$+2-6-02%015:;C=+><@+4-+%&1-2+5)0A$.+3,+&3$$-&1)D-$.*+%02B3,+)0
70$%967$+&30&-,1+9)14+30-+%0314-,*+)0+6$%A,%01+#,-%&4+36+87#$)&+1,751+%02+36+14-),+6)27&)%,.
3#$)A%1)305+%5+87#$)&+366)&-,5*+9)14+A,355+%02+5&%02%$375+%#75-+36+,)A41+%02+839-,+%02+)0
#,%/-0+D)3$%1)30+36+14-+E3051)171)30+%02+$%95+36+14-+F4)$)88)0-5*+-(#%,'-2+7830+%+5.51-(%1)&
8$%0+13+%&&7(7$%1-+)$$GA311-0+9-%$14:;H=+>C@+4-+>8-1)1)30-,@+1%')0A+7027-+%2D%01%A-+36+4)5
835)1)30+%5+E4%),(%0+36+14-+E3(()55)30+30+I72)1+%02+9)14+A,%D-+6%)$7,-+13+8-,63,(+4)5
&3051)171)30%$+271)-5+%5+57&4+E4%),(%0*+%&1)0A+)0+&30&-,1+9)14+2-6-02%015+J-,2)0%02+KL
M%,&35+%02+N(-$2%+OL+M%,&35*+6%&)$)1%1-2+%02+(%2-+8355)#$-+14-+9)14+2,%9%$5*+2)5#7,5-(-015
%02+P7-51)30%#$-+75-+36+A3D-,0(-01+67025:;Q=+%02+>H@+4-+%&1-2+%5+27((.*+03()0--+%02B3,
%A-01+#.+%$$39)0A+4)(5-$6+13+#-+75-2+%5+)051,7(-01+)0+%&&7(7$%1)0A+)$$GA311-0+9-%$14+14,37A4
A3D-,0(-01+&30&-55)305*+3,2-,5+%02B3,+83$)&)-5+8,-R72)&)%$+13+8$%)01)66*+3,+13+#-+)0&3,83+ ,%13,*
2),-&13,*+3,+(-(#-,+36+&3,83,%1)305+#-0-6)&)%$$.+4-$2+%02B3,+&301,3$$-2+#.+2-6-02%015
J-,2)0%02+KL+M%,&35*+N(-$2%+OL+M%,&35*+S-0R%()0+>T3'3.@+O3(7%$2-/+%02+U7$)-11-+V3(-/
O3(7%$2-/+)0+3,2-,+13+&30&-%$+%02+8,-D-01+,-&3D-,.+36+%55-15+)$$-A%$$.+3#1%)0-2L;W=
X0+YY+I8,)$+YZ[[*+%61-,+4)5+(31)30+63,+8,327&1)30+%02+)058-&1)30+36+23&7(-015;[=+9%5+2-0)-2
#.+,-58302-01+&37,1+)0+)15+,-53$71)30;Z=+2%1-2+Z+M%,&4+YZ[[*+8-1)1)30-,+6)$-2+%+M31)30+63,+%+S)$$
36+F%,1)&7$%,5*;Y\=+%$$-A)0A+)01-,+%$)%+14%1+4-+)5+57-2+63,+%&15+%$$-A-2$.+&3(()11-2+#.+4)(+%5+>%@
%+87#$)&+366)&-,GE4%),(%0+36+14-+E3(()55)30+30+I72)1*+>#@+%5+%+8,)D%1-+)02)D)27%$*+%02+>&@+)0
#314+&%8%&)1)-5*+)0+%+&3(8$%)01+&37&4-2+)0+133+A-0-,%$+1-,(5+%02+543,0+36+8%,1)&+7$%,5+14%1
937$2+)063,(+4)(+36+14-+6%&17%$+%02+$-A%$+#%5)5+14-,-36*+%02+14%1+13+-0%#$-+4)(+13+702-,51%02
%02+'039+9)14+&-,1%)01.+14-+8%,1)&7$%,+%&15+%$$-A-2$.+&3(()11-2+#.+4)(+%02+94)&4+4-+)5+039
&4%,A-2+9)14+&7$8%#)$)1.*+)1+)5+0-&-55%,.+14%1+8$%)01)66+67,0)54+4)(+14-+8%,1)&7$%,5+537A41
14-,-)0+,-$%1)D-+13+14-+%D-,(-015+)0+8%,%A,%845+?*+Z>%@*+YH*+W+%02+YW+36+14-+]-&302
I(-02-2+E3(8$%)01+53+14%1+4-+&%0+)01-$$)A-01$.+8,-8%,-+4)5+,-58305)D-+8$-%2)0A+%02+8,-8%,-
63,+1,)%$L++^4-+8%,1)&7$%,5+537A41+63,+)0+14-+5%)2+(31)30+%,-+%5+63$$395_
`%L++O-$%1)D-+13+14-+%D-,(-015+)0+8%,%A,%845+?*+Z>%@+%02+YH+36+14-+]-&302
I(-02-2+E3(8$%)01_
)@++++a4%1+%,-+14-+2%1-5+36+14-+,-53$71)305+>)6+30+%88-%$@+3,+14-+%&15+>)6+314-,9)5-@
)557-2+3,+8-,63,(-2+#.+4-,-)0+2-6-02%01+94)&4+%$$39-2+14-+6%&)$)1%1)30+36*+%02
(%2-+8355)#$-+14-*+9)142,%9%$5*+2)5#7,5-(-015+%02+P7-51)30%#$-+75-+36
A3D-,0(-01+67025:
))@+++a4%1+()0)51,)-5+3,+b-8%,1(-015*+366)&-5+3,+%A-0&)-5+36+14-+A3D-,0+ (-01+9-,-
)0D3$D-2+)0+14-5-+P7-51)30%#$-+75-+36+A3D-,0(-01+67025:
)))@++a4%1+%,-+14-+0%(-5+36+14-+%72)13,5+943+4%2+14-+3,)A)0%$+%72)1+R7,)52)&1)30
3D-,+14-+5%)2+9)142,%9%$5*+2)5#7,5-(-015+%02+P7-51)30%#$-+75-+36+A3D-,0(-01
67025:
)D@++c39+(7&4+A3D-,0(-01+67025+9-,-+)0D3$D-2+)0+14-5-+P7-51)30%#$-
2)5#7,5-(-015*+)02)D)27%$$.+%02+)0+131%$$.d
D@+++a-,-+14-+2)5#7,5-(-015+#,37A41+13+4-,-)0+2-6-02%01+63,+%&1)30+30+8,-G%72)1*
8351G%72)1+3,+314-,9)5-+3,+94-,-+14-.+)0)1)%1-2+%02B3,+%$$39-2+,-$-%5-+#.
88 8!1"! 410
012314343 57898
8 00340 0
#$%$&'()$*$')+',(+-.'$/(0&,#.1,(,#$2(1')$%3.&'3(141+-(3.5$%'2$',+-(+1)&,
6%.7$)1%$4/(.%(&'(5&.-+,&.'(,#$%$.*8
5&9((:#+,(0$%$(#$%$&'()$*$')+',;4(.,#$%(+7,4(.%(.2&44&.'(.%(6+%,&7&6+,&.'(&'(,#$
2+,,$%(.*(+--.0&'3(417#()&4<1%4$2$',4(+')(=1$4,&.'+<-$(14$(.*(3.5$%'2$',
*1')4/(&*(+'>8
<?((@$-+,&5$(,.(6+%+3%+6#4(A(+')(BA(.*(,#$(C$7.')(D2$')$)(E.26-+&',F
&9((((G'(0#+,(6+%,&71-+%(7.',%+7,/()$+-(&'3/(,%+'4+7,&.'(+')H.%(%$-+,&.'4#&6(.*(+'>
'+,1%$(.*(I$%)&'+')(J?(K+%7.4/(G2$-)+(@?(K+%7.4/(L1-&$,,$(M.2$N(@.21+-)$N
.%(O$'P+2&'(Q?(@.21+-)$N()&)(#$%$&'()$*$')+',(+7,(+4()122>/('.2&'$$(.%
+3$',8((R-$+4$(46$7&*>(,#$()$+-&'34/(,#$()+,$4/(,#$(7.%6.%+,&.'4(.%($',&,&$4
&'5.-5$)/(,#$(3.5$%'2$',(.**&7$4(&'5.-5$)(+')(,#$(6%&5+,$(+')(61<-&7
).712$',4/(&*(+'>/(4#.0&'3(#$%$&'()$*$')+',;4(7.26-&7&,>/(4&'7$(#$(&4('.,
+0+%$(.*(+'>(417#(&'4,+'7$?((K.%$(<+4&7+-->/(6-$+4$(46$7&*>(0#$,#$%(,#$
)$*$')+',(&4(+()122>(.%('.2&'$$(.%(+3$',(+')(.*(0#&7#(7.%6.%+,&.'(.%
,%+'4+7,&.'8
&&9(((:#+,(6+%,&71-+%(3.5$%'2$',(7.'7$44&.'/(.%)$%(+')H.%(6.-&7>(.<,+&'$)(<>
I$%)&'+')(J?(K+%7.4/(.%(G2$-)+(@?(K+%7.4/(.%(L1-&$,,$(M.2$N(@.21+-)$N
+')H.%(O$'P+2&'(Q?(@.21+-)$N(+--.0$)(,#$2($&,#$%(4&'3->(.%(P.&',->(,.
+77121-+,$(&--S3.,,$'(0$+-,#(<>(14&'3(#$%$&'()$*$')+',(+4(&'4,%12$',(*.%(,#$&%
+77.26-&4#2$',?((T&U$0&4$(6-$+4$(&)$',&*>(,#$('+,1%$(.*(,#$(,%+'4(+7,&.'4/(,#$
)+,$4(+')(,#$().712$',(4#.0&'3(7.26-&7&,>/(.'(,#$(6+%,(.*(#$%$&'()$*$')+',V
#$(&4('.,(+0+%$(.*(+'>(417#(&'4,+'7$?
&&&9(((R-$+4$(46$7&*>(,#$('+2$(.%()$'.(2&'+,$(,#$(6+%,&71-+%(3.5$%'2$',
7.'7$44&.'/(.%)$%(+')H.%(6.-&7>(6%$P1)&7&+-(,.(,#$(&',$%$4,(.*(,#$(3.5$%'2$',
0#&7#(0+4(.<,+&'$)(<>($&,#$%(.*(,#$(+<.5$S'+2$)(*.1%()$*$')+',4(,#%.13#
,#$(6+%,&7&6+,&.'(.*(#$%$&'()$*$')+',(+4(+()122>/('.2&'$$(.%(+3$',(.*(#$%$&'
)$*$')+',?((R-$+4$(-&U$0&4$(&)$',&*>(,#$(3.5$%'2$',(.**&7$(&'5.-5$)/(,#$()+,$4
+')(.,#$%(6+%,&71-+%4/(-&U$(0&4$()$*$')+',(&4('.,(+0+%$(.*(+'>(417#(&'4,+'7$?
&59((R-$+4$('+2$(+')(46$7&*>(,#$(7.%6.%+,&.'(0#$,#$%(4,.7U(.%('.'S4,.7U/(0#$,#$%
3.5$%'2$',(.%(6%&5+,$/(<$'$*&7&+-->(#$-)(+')H.%(7.',%.--$)(<>($&,#$%(.*(,#$(*.1%
+<.5$()$*$')+',4/(0#$%$(#$%$&'()$*$')+',(&4(+'(&'7.%6.%+,.%/()&%$7,.%(.%
2$2<$%(+')(0#$%$(#&4(&'7-14&.'(+4(417#(&'7.%6.%+,.%/()&%$7,.%(.%(2$2<$%(.*
,#$(7.%6.%+,&.'(0+4(2+)$(&'(.%)$%(,.(7.'7$+-(+')(6%$5$',(%$7.5$%>(.*(+44$,4
&--$3+-->(.<,+&'$)(<>(,#$(+*.%$2$',&.'$)(*.1%()$*$')+',4/(#.0(2+'>(4#+%$4
+%$(&'5.-5$)(+')(0#+,(+%$(,#$&%(5+-1$4/(#.0(+')(0#$'(#+5$(,#$>(<$$'
+7=1&%$)?W
Q#$(C.-&7&,.%(M$'$%+-/(*.%(+')(&'(<$#+-*(.*(%$46.')$',4(X$Y7$6,(,#$(%$46.')$',
C+')&3+'<+>+'9/(.66.4$)(,#$(2.,&.'?ZBB[(D*,$%(,#$(6$,&,&.'$%(#+)(*&-$)(#&4(%$6->ZB\[(,#$%$,./
,#$(%$46.')$',(C+')&3+'<+>+'(6%.21-3+,$)(.'(\B(D6%&-(B]]^(+(%$4.-1,&.'ZB_[()$'>&'3(,#$
6$,&,&.'$%;4(2.,&.'(*.%(+(<&--(.*(6+%,&71-+%4(.'(,#$(3%.1')(,#+,(,#$(6+%,&71-+%4(4.13#,(<>
6$,&,&.'$%(+%$($5&)$',&+%>(&'('+,1%$/(,#$(6$%,&'$',(6+%,(.*(0#&7#(%$4.-1,&.'(%$+)4/(+4(*.--.04F
W:$(+%$(.*(,#$(7.'4&)$%$)(.6&'&.'(,#+,(,#$(+--$3+,&.'4(&'(,#$(JY6+')$)(E.26-+&',
+%$(=1&,$(7-$+%(+')(41**&7&$',($'.13#(*.%()$*$')+',S2.5+',(,.(U'.0(,#$('+,1%$
88 8!1"! 210
012314343 57898
8 00340 0
#$%&'()*+&),&-.+&(#/'+'&),&#(-0)$&/*)$&1.0(.&*2#0$-0,,&'++3'&4+20+,5&&6.+7&*4)80%+
-.+&,#(-/#2&'(+$#40)&1.0(.9&()/*2+%&10-.&)-.+4&#22+:#-0)$'&'+-&,)4-.&0$&-.+
;<)==)$&>8+4=+$-';&#$%&,/4-.+4&'*+(0,0+%&0$&-.+&;?*+(0,0(&>8+4=+$-';&),&.+4+0$
%+,+$%#$-@=)8#$-&#$%&.0'&()@%+,+$%#$-';&022+:#2&#(-'&1.0(.&#4+&10-.0$&%+,+$%#$-@
=)8#$-;'&*+(/20#4&#$%&0$-0=#-+&3$)12+%:+&#'&#&:)8+4$=+$-&),,0(0#2&#$%&()4*)4#-+
+A+(/-08+9&1022&+$#B2+&.0=&-)&=#3+&-.+&*4)*+4&#%=0''0)$9&%+$0#2'&)4&C/#20,0(#-0)$'9
'+-&)/-&#,,04=#-08+&#$%D)4&'*+(0#2&%+,+$'+'&#$%&-.+4+#,-+4&*4+*#4+&,)4&-40#25&
E80%+$-0#47&,#(-'&)4&=#--+4'&#4+&$)-&+''+$-0#2&0$&-.+&*2+#%0$:&),&-.+&(#/'+&),
#(-0)$9&$)4&-)&%+-#02'&)4&*4)B#-08+&8#2/+&)4&*#4-0(/2#4'&),&+80%+$(+&B7&1.0(.&-.+'+
=#-+40#2&+80%+$(+&#4+&-)&B+&+'-#B20'.+%&FG+=0-+4+&8'5&H/2/9&I&?<G>&JKLM5&&6.+
=#--+4'&1.0(.&.+&'++3'&#4+&+80%+$-0#47&0$&$#-/4+&#$%9&B+0$:&10-.0$&.0'&0$-0=#-+&)4
*+4')$#2&3$)12+%:+&=#7&B+&%+$0+%&)4&#%=0--+%&B7&.0=&)4&0,&%++=+%&$+(+''#479
B+&-.+&'/BN+(-&),&)-.+4&,)4='&),&%0'()8+475OPLQR
S+-0-0)$+4&=)8+%&,)4&4+()$'0%+4#-0)$PLKR&B/-&-.0'&1#'&%+$0+%&B7&4+'*)$%+$-&?#$%0:#$B#7#$&0$
0-'&4+')2/-0)$PLIR&%#-+%&JT&U#7&LTTV5
W+$(+9&*+-0-0)$+4&,02+%&-.+&*4+'+$-&*+-0-0)$5
6.+&*40$(0*#2&0''/+&-)&B+&4+')28+%&0$&-.+&(#'+&#-&B#4&0'&1.+-.+4&)4&$)-&-.+&4+'*)$%+$-
?#$%0:#$B#7#$&#(-+%&10-.&:4#8+&#B/'+&),&%0'(4+-0)$&0$&0''/0$:&-.+&%0'*/-+%&4+')2/-0)$'5
S+-0-0)$+4&#4:/+'&-.#-&-.+&#22+:#-0)$'&),&-.+&?+()$%&>=+$%+%&<)=*2#0$-&0$&<0802&<#'+&X)5
VVYK&FS<ZZ&YKM&*+4-#0$0$:&-)&.0=&'-#-+&)$27&()$(2/'0)$'&),&,#(-&#$%&2#19&0$,+4+$(+'&),&,#(-'
,4)=&,#(-'&$)-&*2+#%+%&#$%&=+4+&*4+'/=*-0)$'9&$)-&/2-0=#-+&,#(-'&#'&4+C/04+%&B7&-.+&G/2+'&),
<)/4-5
[$&-.+&)-.+4&.#$%9&-.+&4+'*)$%+$-&?#$%0:#$B#7#$9&B7&#$%&-.4)/:.&-.+&?)20(0-)4&Z+$+4#29
()$-+$%'&-.#-&-.+&+''+$-0#2&+2+=+$-'&),&#$&#(-0)$&,)4&4+()8+47&),&022@:)--+$&1+#2-.&#4+\&&FLM
#$&#((/=/2#-0)$&),&#''+-'9&*4)*+4-0+'&#$%&)-.+4&*)''+'&'0)$']&FJM&),&,)4=+4&S4+'0%+$-
^+4%0$#$%&E5&U#4()'9&U4'5&_=+2%#&G)=/#2%+`&U#4()'9&-.+04&(2)'+&4+2#-08+'9&'/B)4%0& $#-+'9
B/'0$+''&#'')(0#-+'9&%/==0+'9&#:+$-'9&)4&$)=0$++']&#$%&FYM&1.)'+&8#2/+&0'&)/-&),
*4)*)4-0)$&-)&-.+04&3$)1$&2#1,/2&0$()=+9&#$%&-.#-&-.+&/2-0=#-+&,#(-'&+'-#B20'.0$:&-.+'+&-.4++
FYM&+''+$-0#2&+2+=+$-'&),&#$&#(-0)$&,)4&4+()8+47&),&022@:)--+$&1+#2-.&#4+&'/,,0(0+$-27&#22+:+%&0$
-.+&()=*2#0$-5&&W+$(+9&*+-0-0)$+4&0'&$)-&+$-0-2+%&-)&#&B022&),&*#4-0(/2#4'5
>&()=*2#0$-&0'&%+,0$+%&#'&#&()$(0'+&'-#-+=+$-&),&-.+&/2-0=#-+&,#(-'&()$'-0-/-0$:&-.+&*2#0$-0,,;'
(#/'+&)4&(#/'+'&),&#(-0)$5PLaR&b03+&#22&)-.+4&*2+#%0$:'&#22)1+%&B7&-.+&G/2+'&),&<)/4-9PLcR&-.+
()=*2#0$-&'.#22&()$-#0$&0$&#&=+-.)%0(#2&#$%&2):0(#2&,)4=&#&*2#0$9&()$(0'+&#$%&%04+(-&'-#-+=+$-
),&-.+&/2-0=#-+&,#(-'&)$&1.0(.&-.+&*2#0$-0,,&4+20+'&,)4&.0'&(2#0=9&)=0--0$:&-.+&'-#-+=+$-&),&=+4+
+80%+$-0#47&,#(-'5PLTR&_-'&),,0(+9&*/4*)'+&)4&,/$(-0)$&0'&-)&0$,)4=&-.+&%+,+$%#$-&(2+#427&#$%
%+,0$0-+27&),&-.+&(2#0='&=#%+&#:#0$'-&.0=&')&-.#-&.+&=#7&B+&*4+*#4+%&-)&=++-&-.+&0''/+'&#-
-.+&-40#25&&6.+&()=*2#0$-&'.)/2%&0$,)4=&-.+&%+,+$%#$-&),&#22&-.+&=#-+40#2&,#(-'&)$&1.0(.&-.+
*2#0$-0,,&4+20+'&-)&'/**)4-&.0'&%+=#$%]&0-&'.)/2%&'-#-+&-.+&-.+)47&),&#&(#/'+&),&#(-0)$&1.0(.
,)4='&-.+&B#'+'&),&-.+&*2#0$-0,,;'&(2#0=&),&20#B020-75PJVR
6.+&4/2+'&)$&*2+#%0$:&'*+#3&),&-1)&FJM&30$%'&),&,#(-'\&&-.+&,04'-9&-.+&O/2-0=#-+&,#(-'O9&#$%&-.+
'+()$%9&-.+&O+80%+$-0#47&,#(-'5O&_$&G+=0-+4+&8'5&d%#5&%+&H/2)9PJLR&-.+&-+4=&O/2-0=#-+&,#(-'O
1#'&%+,0$+%&#$%&+A*2#0$+%&#'&,)22)1'\
88 8!1"! 10
012314343 57898
8 00340 0
$%&'()'*+(,-.)/+0)'(102)3,(03(-3'4(/5(6'27(89(:-.'(8(;1()&'(:-.'3(;1(<;-*)9(+'053
)&'('33'5)/0.(102)3(2;53)/)-)/5=()&'(>.0/5)/11,3(20-3'(;1(02)/;57((?(102)(/3('33'5)/0.(/1
/)(2055;)(@'(3)*/2A'5(;-)(B/)&;-)(.'0C/5=()&'(3)0)'+'5)(;1()&'(20-3'(;1(02)/;5
/53-11/2/'5)7((D(D(D$(EF;*059(:-.'3(;1(<;-*)9(G;.7(H9(HIJ8('479(>7(KH8L7
$M.)/+0)'(102)3(0*'(/+>;*)05)(054(3-@3)05)/0.(102)3(B&/2&('/)&'*(4/*'2).N(1;*+()&'
@03/3(;1()&'(>*/+0*N(*/=&)(054(4-)N9(;*(B&/2&(4/*'2).N(+0A'(->()&'(B*;5=1-.(02)3
;*(;+/33/;53(;1()&'(4'1'5405)7((%&'()'*+(4;'3(5;)(*'1'*();()&'(4')0/.3(;1(>*;@0)/C'
+0))'*(;*(>0*)/2-.0*3(;1('C/4'52'(@N(B&/2&()&'3'(+0)'*/0.('.'+'5)3(0*'();(@'
'3)0@./3&'47((O)(*'1'*3();(>*/52/>0.9(4')'*+/50)'9(2;53)/)-)/C'(102)39(->;5()&'
'D/3)'52'(;1(B&/2&9()&'('5)/*'(20-3'(;1(02)/;5(*'3)37$
B&/.'()&'()'*+($'C/4'5)/0*N(102)$(&03(@''5(4'1/5'4(/5()&'(1;..;B/5=()'5;*P
$%&;3'(102)3(B&/2&(0*'(5'2'330*N(1;*(4')'*+/50)/;5(;1()&'(-.)/+0)'(102)3Q()&'N(0*'
)&'(>*'+/3'3(->;5(B&/2&(2;52.-3/;53(;1(-.)/+0)'(102)3(0*'(@03'47((R;+02A(C7
O54-3)*/0.(<;++79(HJS(<;.;7(8JT9(TUH(V7K4(WJH9(WJT7((X02)3(B&/2&(1-*5/3&
'C/4'52'(;1('D/3)'52'(;1(3;+'(;)&'*(102)7$YKKZ
R&'*'()&'(2;+>.0/5)(3)0)'3(-.)/+0)'(102)3()&0)(2;53)/)-)'()&'()&*''(E8L('33'5)/0.('.'+'5)3(;1
0(20-3'(;1(02)/;59(50+'.NP((EHL()&'(.'=0.(*/=&)(;1()&'(>.0/5)/119(EKL()&'(2;**'.0)/C'(;@./=0)/;5(;1
)&'(4'1'5405)9(054(E8L()&'(02)(;*(;+/33/;5(;1()&'(4'1'5405)(/5(C/;.0)/;5(;1(30/4(.'=0.(*/=&)9
)&'(2;+>.0/5)(3)0)'3(0(20-3'(;1(02)/;59(;)&'*B/3'9()&'(2;+>.0/5)(+-3)(3-22-+@();(0(+;)/;5
);(4/3+/33(;5()&0)(=*;-54(;1(10/.-*'();(3)0)'(0(20-3'(;1(02)/;57YK8Z([;B'C'*9(B&'*'()&'
0..'=0)/;53(;1()&'(2;+>.0/5)(0*'(C0=-'9(/54'1/5/)'9(;*(/5()&'(1;*+(;1(2;52.-3/;539()&'(>*;>'*
*'2;-*3'(B;-.4(@'9(5;)(0(+;)/;5();(4/3+/339(@-)(0(+;)/;5(1;*(0(@/..(;1(>0*)/2-.0*37YKTZ(%&-39
6'2)/;5(H9(:-.'(HK(;1()&'(:-.'3(;1(<;-*)(>*;C/4'3P
$\'1;*'(*'3>;54/5=();(0(>.'04/5=(;*9(/1(5;(*'3>;53/C'(>.'04/5=(/3(>'*+/))'4(@N
)&'3'(*-.'39(B/)&/5()'5(EH]L(40N3(01)'*(3'*C/2'(;1()&'(>.'04/5=(->;5(&/+9(0(>0*)N
+0N(+;C'(1;*(0(+;*'(4'1/5/)'(3)0)'+'5)(;*(1;*(0(@/..(;1(>0*)/2-.0*3(;1(05N(+0))'*
B&/2&(/3(5;)(0C'**'4(B/)&(3-11/2/'5)(4'1/5/)'5'33(;*(>0*)/2-.0*/)N();('50@.'(&/+
>*;>'*.N();(>*'>0*'(&/3(*'3>;53/C'(>.'04/5=(;*();(>*'>0*'(1;*()*/0.7((6-2&(+;)/;5
3&0..(>;/5)(;-)()&'(4'1'2)3(2;+>.0/5'4(;1(054()&'(4')0/.3(4'3/*'47$
O5()&/3(2;55'2)/;59()&'(1;..;B/5=(0..'=0)/;53(&0C'(@''5(&'.4(03(+'*'(2;52.-3/;53(;1(.0B9
/51'*'52'3(1*;+(102)3(5;)(0..'='4(;*(;>/5/;5(;1()&'(>.'04'*P((E0L()&'(0..'=0)/;53()&0)
4'1'5405)3^0>>'..''3(B'*'($02)-0)'4(@N(-.)'*/;*(+;)/C'39(2;5)*0*N();(.0B(054(+;*0.39(B/)&
0@-3'(;1()&'/*(04C05)0=';-3(>;3/)/;5(03('+>.;N'*39(/5(=*;33(054('C/4'5)(@04(10/)&(054
B/)&;-)(=/C/5=(>.0/5)/11(_77(&/3(4-'9(B/.1-..N9(+0./2/;-3.N9(-5.0B1-..N9(054(/5(3-++0*N(054
0*@/)*0*N(+055'*$9(0*'(2;52.-3/;53(;1(.0B9(/51'*'52'3(1*;+(102)3(5;)(0..'='4(054('D>*'33/;53
;1(;>/5/;5(-53->>;*)'4(@N(102)-0.(>*'+/3'3QYKUZ(E@L(05(0..'=0)/;5(;1(4-)N(/5()'*+3
-5022;+>05/'4(@N(0(3)0)'+'5)(;1(102)3(3&;B/5=()&'('D/3)'52'(;1()&'(4-)N9(/3(0(+'*'
2;52.-3/;5(;1(.0B9(-5.'33()&'*'(/3(0(*'.0)/;5(3')(1;*)&(1*;+(B&/2&()&'(.0B(*0/3'3()&'(4-)NQYKJZ
E2L(05(0C'*+'5)(_77()&0)(05(02)(B03($-5.0B1-.$(;*($B*;5=1-.$(/3(0(+'*'(.'=0.(2;52.-3/;5(;*
;>/5/;5(;1()&'(>.'04'*QYKWZ(E4L()&'(0..'=0)/;5()&0)()&'*'(B03(0(C/;.0)/;5(;1()*-3)(B03(>.0/5.N(0
2;52.-3/;5(;1(.0B9(1;*(`0(+'*'(0..'=0)/;5()&0)(/)(B03()&'(4-)N(;1(0(>0*)N();(4;()&/3(;*()&0)9(;*
)&0)(&'(B03(=-/.)N(;1(0(@*'02&(;1(4-)N9(/3(0(3)0)'+'5)(;1(0(2;52.-3/;59(5;)(;1(0(102)$QYKSZ(E'L(05
0..'=0)/;5()&0)(0(2;5)*02)(/3(C0./4(;*(C;/49(/3(0(+'*'(2;52.-3/;5(;1(.0BQYKIZ(E1L()&'(0C'*+'5)(/5
88 8!1"! #10
012314343 57898
8 00340 0
$%&'()*+,-./$'$%-$'01&2&/1-/$'3435+&1'$%&')22.(&')2'6&/-$)5')2'$%&'7%.,.++./&40'.4'-
()/(,34.)/')2',-8'99'/)$'-'4$-$&*&/$')2'2-($''99'./-4*3(%'-4'$%&'+-5$.(3,-5'2-($4')/'8%.(%'$%&
-,,&:&1'3435+-$.)/'.4'+5&1.(-$&1'-5&'/)$'4&$'2)5$%'$%&5&./;<=>?'-/1'@:A'$%&'-B&5*&/$'$%-$'08.$%
./$&/$')2'(.5(3*B&/$./:'$%&'()/4$.$3$.)/-,'+5)%.C.$.)/'$%-$'D/)')22.(&5')5'&*+,)E&&'./'$%&'(.B.,
4&5B.(&'4%-,,'C&'5&*)B&1')5'434+&/1&1'&F(&+$'2)5'(-34&'-4'+5)B.1&1'CE',-8DG'5&4+)/1&/$4
*-,.(.)34,E'-/1'.,,&:-,,E'2)5'$%&'+35+)4&')2'+),.$.(-,'+&54&(3$.)/'-/1'+),.'$.(-,'B&/:&-/(&G
5&B&5$&1'$%&'23/1')2'$%&'4-,-5E'.$&*'F'F'F'-/1'235$%&5*)5&'&,.*./-$&1')5'-C),.4%&1'$%&'4-.1
+)4.$.)/'&22&($.B&'H'I3,E'HJK>0'.4'-'*&5&'()/(,34.)/')2',-8'3/43++)5$&1'CE'2-($3-,'+5&*.4&4L
<=H?

M&-5./:'./'*./1'$%&'2)5&:)./:'53,&4')/'+,&-1./:'-/1'(-4&',-8G',&$'34'/)8'&F-*./&'$%&
-,,&:-$.)/4')2'$%&'6&()/1'N*&/1&1'O)*+,-./$'-:-./4$'$%&'+&$.$.)/&5'$)'1&$&5*./&'8%&$%&5')5
/)$'$%&E'8&5&'-B&55&1'8.$%'4322.(.&/$'1&2./.$&/&44')5'+-5$.(3,-5.$E'$)'&/-C,&'%.*'+5)+&5,E'$)
+5&+-5&'%.4'5&4+)/4.B&'+,&-1./:')5'$)'+5&+-5&'2)5'$5.-,L''P2'$%&'-,,&:-$.)/4')2'$%&'4-.1
()*+,-./$'-5&'B-:3&G'./1&2./.$&')5'./'$%&'2)5*')2'()/(,34.)/4G'$%&/'+&$.$.)/&5'.4'&/$.$,&1'$)'-
C.,,')2'+-5$.(3,-54L
Q%&'-,,&:-$.)/4'./'$%&'()*+,-./$'+&5$-././:'$)'$%&'-,,&:&1'(3,+-C,&'-/1'3/,-823,'-($4')2
%&5&./'+&$.$.)/&5'-5&'R3)$&1'%&5&3/1&5'-4'2),,)84S
0TUVUWNX'NYUWZUVQ6
[\
]U\UV]NVQ6D'PXXUTNX'NOQ6
0JL''@-A'\5)*'$%&'&-5,E'E&-54')2'%.4'+5&4.1&/(EG']&2&/1-/$'\&51./-/1'UL'Z-5()4
$))^'3/13&'-1B-/$-:&')2'%.4'+)8&54'-4'75&4.1&/$L''N,,'$%5)3:%')3$'$%&'+&5.)1'25)*
6&+$&*C&5'_HG'HJ`_'$)'\&C53-5E'_aG'HJbKG'%&':5-B&,E'-C34&1'%.4'+)8&54'3/1&5
*-5$.-,',-8'-/1'53,&1'-4'].($-$)5'3/1&5'$%&'HJ`='Z-5()49+5)*3,:-$&1
O)/4$.$3$.)/L'']&2&/1-/$'\&51./-/1'UL'Z-5()4G'$):&$%&5'8.$%')$%&5']&2&/1-/$4G
-($./:'4./:,E')5'(),,&($.B&,EG'-/1c)5'./'3/,-823,'()/(&5$'8.$%')/&'-/)$%&5G'./
2,-:5-/$'C5&-(%')2'+3C,.('$534$'-/1')2'$%&.5'2.13(.-5E')C,.:-$.)/4'-4'+3C,.(')22.(&54G
8.$%':5)44'-/1'4(-/1-,)34'-C34&')2'5.:%$'-/1'+)8&5'-/1'./'C5-d&/'B.),-$.)/')2'$%&
O)/4$.$3$.)/'-/1',-84')2'$%&'7%.,.++./&4G'&*C-5^&1'3+)/'-'4E4$&*-$.('+,-/'$)
-((3*3,-$&'.,,9:)$$&/'8&-,$%;
@CA''e+)/'%.4'3/2&$$&5&1'1.4(5&$.)/G'-/1'4),&'-3$%)5.$EG'2)5'$%&'+35+)4&')2
.*+,&*&/$./:'$%&'+,-/'5&2&55&1'$)'-C)B&G']&2&/1-/$'\&51./-/1'UL'Z-5()4')51&5&1
-/1'(-34&1G'-*)/:')$%&54S
@C9.A'$%&'*-44.B&'-/1'3/,-823,'8.$%15-8-,')2'23/14G'4&(35.$.&4G'5&4&5B&4'-/1
)$%&5'-44&$4'-/1'+5)+&5$E'25)*'$%&'V-$.)/-,'Q5&-435EG'$%&'O&/$5-,'M-/^G'$%&
)$%&5'2./-/(.-,'./4$.$3$.)/4'-/1'1&+)4.$)5.&4')2'7,-./$.22;
@C9..A'$%&'$5-/42&5')2'43(%'23/14G'4&(35.$.&4G'5&4&5B&4'-/1')$%&5'-44&$4'-/1
+5)+&5$E'$)'+-E&&4')5'$5-/42&5&&4')2'%.4'(%).(&'-/1'8%&$%&5'-/1'./'8%-$
*-//&5'43(%'$5-/4-($.)/4'4%)3,1'C&'5&()51&1'./'$%&'C))^4'-/1'5&()514')2
$%&4&'./4$.$3$.)/4'-/1')$%&5'1&+)4.$)5.&4')2'7,-./$.22;
H>L'''N*)/:')$%&54G'./'235$%&5-/(&')2'$%&'+,-/'-/1'-($./:'./'$%&'*-//&5'5&2&55&1
$)'-C)B&G'./'3/,-823,'()/(&5$&1'8.$%')/&'-/)$%&5'-/1'8.$%':5)44'-C34&')2'+)8&5
88 8!1"! #10
012314343 57898
8 00340 0
$%&'$()*+,-)./'0121%&$%)3'41,&-%$%&'56'7$,8+3'$%&'9:1;&$'<6'7$,8+3=
>'>'>''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>'>'>
?6'''@+%A1,)1&'B+A1,%:1%)C+D%1&'$%&'8+%),+;;1&'8+,E+,$)-+%3'-%)+'E,-A$)1
1%)1,E,-313'$%&'$EE,+E,-$)1&')*1:'$%&F+,')*1-,'$331)3'2+,')*1-,'+D%'?1%12-)
$%&'1%,-8*:1%)=
86'''GD$,&1&'8+%),$8)3'D-)*')*1'H+A1,%:1%)')+')*1-,',1;$)-A13/'?(3-%133
$33+8-$)13/'&(::-13/'%+:-%113/'$B1%)3'+,'E1,3+%3'D*+'D1,1'?1*+;&1%')+'3$-&
0121%&$%)3/' (%&1,' )1,:3' $%&' 8+%&-)-+%3' B,+33;.' $%&' :$%-213);.
&-3$&A$%)$B1+(3')+')*1'H+A1,%:1%)=
&6'''7-3$EE,+E,-$)1&/'1:?1II;1&'$%&F+,'8+%A1,)1&')+')*1-,'+D%'(31'2(%&3'+2
H+A1,%:1%)'2-%$%8-$;'-%3)-)()-+%3/'E$,)-8(;$,;.')*+31'$;;+8$)1&')+')*1'J22-81'+2
)*1'K,13-&1%)'$%&'+)*1,':-%-3),-13'$%&'$B1%8-13'+2')*1'H+A1,%:1%)'-%8;(&-%B/
)*+31'8+%A1%-1%);.'&1%+:-%$)1&'$3'-%)1;;-B1%81'+,'8+(%)1,C-%3(,B1%8.'2(%&3/
$3'D1;;'$3'2(%&3'E,+A-&1&')+'K;$-%)-22'?.'2+,1-B%'8+(%),-13/':(;)-%$)-+%$;3/
E(?;-8'$%&'E,-A$)1'2-%$%8-$;'-%3)-)()-+%3=
16'''<$-&1&'H+A1,%:1%)'2-%$%8-$;'$%&'?$%L-%B'-%3)-)()-+%3'+2'?-;;-+%3'+2'E13+3'-%
;+$%3/'B($,$%)113'$%&'+)*1,').E13'+2'2-%$%8-$;'$88+::+&$)-+%3')+'2-%$%81
&(?-+(3'$%&F+,'+A1,E,-81&'E,+M18)3'+2'2$A+,1&'8+,E+,$)-+%3'+,'-%&-A-&($;3'$%&
:-3(31&'$%&F+,'8+%A1,)1&')+')*1-,'+D%'(31'$%&'?1%12-)'&1E+3-)3'2+(%&')*1,1-%
)+')*1'2-%$%8-$;',(-%'+2')*1'K;$-%)-22'$%&')*1'4-;-E-%+'E1+E;1=
>>>'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>>>
*6'''N+;&/'8+%A1.1&'$%&F+,'),$%321,,1&'H+A1,%:1%)'E,+E1,)./',1$;'$%&F+,
E1,3+%$;/')+'8+,E+,$)-+%3'?1%12-8-$;;.'*1;&'$%&F+,'8+%),+;;1&'?.')*1:'+,
)*,+(B*')*-,&'E1,3+%3/'(%&1,'3(8*')1,:3'$%&'8+%&-)-+%3'B,+33;.'$%&
:$%-213);.'&-3$&A$%)$B1+(3')+')*1'H+A1,%:1%)=
-6''''5%B$B1&'-%'+)*1,'-;;1B$;'$%&'-:E,+E1,'$8)3'$%&'E,$8)-813'&13-B%1&')+'&12,$(&
K;$-%)-22'$%&')*1'4-;-E-%+'E1+E;1/'+,'+)*1,D-31':-3$EE,+E,-$)1&'$%&'8+%A1,)1&
)+')*1-,'+D%'(31/'?1%12-)'$%&'1%,-8*:1%)')*1';$D2(;'E$),-:+%.'$%&',1A1%(13
+2'K;$-%)-22'$%&')*1'4-;-E-%+'E1+E;16
OO6'''G:+%B')*1'$331)3'$8P(-,1&'?.'0121%&$%)3'-%')*1':$%%1,'$?+A1C&138,-?1&
$%&'&-38+A1,&'?.')*1'@+::-33-+%'-%')*1'1>1,8-31'+2'-)3'+22-8-$;',13E+%3-?-;-)-13'$,1
2(%&3'$%&'+)*1,'E,+E1,).';-3)1&'-%'G%%1>'QGQ'*1,1+2'$%&':$&1'$%'-%)1B,$;'E$,)'+2
)*-3'@+:E;$-%)6
OR6'''0121%&$%)3/'$8)-%B'3-%B;.'+,'8+;;18)-A1';./'$%&F+,'-%'(%;$D2(;'8+%81,)'D-)*'+%1
$%+)*1,/'2+,')*1'E(,E+31'+2'E,1A1%)-%B'&-38;+3(,1'$%&'$A+-&-%B'&-38+A1,.'+2')*1-,
(%:-)-B$)1&'E;(%&1,'+2')*1'S$)-+%$;'T,1$3(,.'$%&'+2')*1-,'+)*1,'-;;1B$;'$8)3/'$%&
1:E;+.-%B/')*1'31,A-813'+2'E,+:-%1%)';$D.1,3/'$88+(%)$%)3/'2-%$%8-$;'1>E1,)3/
?(3-%133':1%'$%&'+)*1,'E1,3+%3/'&1E+3-)1&/'L1E)'$%&'-%A13)1&'2(%&3/'318(,-)-13
$%&'+)*1,'$331)3'13)-:$)1&'$)'?-;;-+%3'+2'UN'&+;;$,3'-%'A$,-+(3'?$%L3/'2-%$%8-$;
-%3)-)()-+%3/'),(3)'+,'-%A13):1%)'8+:E$%-13'$%&'D-)*'E1,3+%3'*1,1'$%&'$?,+$&6
V
88 8!1"! #10
012314343 57898
8 00340 0
#$%&'('&)*+%,-%./#
0(
1%(%.1*./#2)'33%4*3)*&/#
5)5)5))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5)5)5
678)))19:9;<=;>?)@9;A=BC;)DEFGFHI),FBJ=K<9L)=;<)MJKC9>>9)4FB9L),FBJ=K<9LN
=O>C;P)QH)>R9B?9KS9?)=;<TFU)C;)J;K=V:JK)OF;O9U>)VC>R)19:9;<=;>?)(9U<C;=;<)%8
-=UOF?)=;<)'B9K<=),8)-=UOF?N)=;<)>=GC;P)J;<J9)=<S=;>=P9)F:)>R9CU)U9K=>CF;?RCWN
C;:KJ9;O9)=;<)OF;;9O>CF;)VC>R)>R9)K=>>9U)19:9;<=;>)?WFJ?9?N)9;P=P9<)C;)<9SCO9?N
?OR9B9?)=;<)?>U=>9P9B?)>F)J;AJ?>KH)9;UCOR)>R9B?9KS9?)=>)>R9)95W9;?9)F:)$K=C;>C::
=;<)>R9)(CKCWC;F)W9FWK9N)=BF;P)F>R9U?X
D=I))))FQ>=C;9<N)VC>R)>R9)=O>CS9)OFKK=QFU=>CF;)F:)19:9;<=;>?)#9;9;)M8)4=Q=K<F;N
-=UCF)18)&=B=ORFN)-=B9U>F).9WFBJO9;FN)&=UKF?)M8)+=K<9?N)19KC=)/=;>JCOFN
MFS9;OCF)(8)&C;OFN)&9?=U)&8)Y=K=B9=)=;<)(U=;OC?OF)/=;>JCOFN)OF;>UFK)F:)?FB9)F:
>R9)QCPP9?>)QJ?C;9??)9;>9UWUC?9?)C;)>R9)$RCKCWWC;9?N)?JOR)=?N)>R9)-=;CK=)%K9O>UCO
&FBW=;H)D-%,*3&0IN)@9;PJ9>)&F;?FKC<=>9<)-C;C;P)&FUWFU=>CF;)D@%.4Z%/I)=;<
>R9)$CKCWC;=?)#R9KK)&FUWFU=>CF;N)QH)9BWKFHC;P)<9SCFJ?):C;=;OC=K)?OR9B9?)=;<
>9OR;C[J9?)O=KOJK=>9<)>F)U9[JCU9)>R9)B=??CS9)C;:J?CF;)=;<)R9BBFUUR=P9)F:
PFS9U;B9;>):J;<?)VC>R)BC;CBJB)FU);9PKCPCQK9)2O=?R\FJ>2):UFB)19:9;<=;>
@9;A=BC;),FBJ=K<9L8))/R9):FKKFVC;P)=U9)>R9)P9;9U=K):9=>JU9?)F:)=)OK=??CO)>=G9]
FS9U)QC<)QH)19:9;<=;>)@9;A=BC;),FBJ=K<9LX
5)5)5))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5)5)5
DCCI))))/R9)?R=U9?)V9U9)R9K<)C;)>R9);=B9)F:)OFUWFU=>CF;?)VRCOR)V9U9)FUP=;CL9<
?FK<9KH)D?COI):FU)>R9)WJUWF?9)F:)RFK<C;P)>C>K9)>F)>R9B8))/R9?9)OFUWFU=>CF;?)<C<
;F>)R=S9)=;H)FW9U=>C;P)RC?>FUH);FU)=;H):C;=;OC=K)>U=OG)U9OFU<8))$UFA9O>9<)O=?R
:KFV)OF;?C?>9<)=KBF?>)?FK9KH)F:):J>JU9)=;<)OF;>C;P9;>)<CSC<9;<?)F;)>R9)?R=U9?
R9K<8))';)?WC>9)F:)>R9?9)KCBC>=>CF;?N)>R9?9)OFBW=;C9?)9;AFH9<)95O9KK9;>)OU9<C>
KC;9?):UFB)Q=;G?)=;<)F>R9U):C;=;OC=K)C;?>C>J>CF;?N)=?)9SC<9;O9<)QH)>R9)BCKKCF;?
F:)W9?F?)C;)KF=;)=;<)PJ=U=;>99?)FJ>?>=;<C;P)C;)>R9CU)QFFG?^
DCCCI)))/R9)2?99<)BF;9H2)J?9<)>F)VU9?>)OF;>UFK)O=B9):UFB)PFS9U;B9;>)=;<
>=5W=H9U?2)BF;9H)C;)>R9):FUB)F:)BCKKCF;?)F:)W9?F?)C;)KF=;?N)PJ=U=;>99?)=;<
?>=;<QH)3T&2?):UFB)PFS9U;B9;>):C;=;OC=K)C;?>C>J>CF;?N);F>=QKH)>R9)1@$)=;<
$.@N)VRCOR)V9U9)C;)>JU;)U9<C?OFJ;>9<)VC>R)>R9)&9;>U=K)@=;G^
DCSI)))*<<C>CF;=K):J;<C;P)V=?)WUFSC<9<):UFB)>R9)U9K=>9<)C;>9U9?>?^)=;<
DSI)))/RC?)C;?>UCO=>9)D?COI)?G9C;)F:)C;>9U]OFUWFU=>9)<9=KC;P?)V=?)OF;>UFKK9<)=;<
=<BC;C?>9U9<)QH)=;)95OKJ?CS9)=;<)OKF?9KH)G;C>)PUFJW)F:)C;>9UKFOGC;P
<CU9O>FU=>9)=;<)F::CO9U?RCW8
5)5)5))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5)5)5
DPI)))))#9OJU9<N)C;)=)S9CK9<)=>>9BW>)>F)AJ?>C:H)-%,*3&02?)=;FB=KFJ?)=O[JC?C>CF;)F:
>R9)9K9O>UCO)OFFW9U=>CS9?N)VC>R)>R9)=O>CS9)OFKK=QFU=>CF;?)F:)19:9;<=;>?)&9?=U)%8)*8
+CU=>=N)MJ=;C>F),8),9BJKK=N)'?C<UF),F<UCPJ9LN)MF?9)&8)_9U;=;<9LN)$9<UF)1JBFKN
,CO=U<F)&8)4=KC;PN)(U=;OC?OF)&8)4=>B=C>=;N)-=UCF)18)&=B=ORF)=;<)>R9)U9?>)F:)>R9
88 8!1"! 10
012314343 57898
8 00340 0
#$%$&'(&)*+,)-$,(../01(2,34,#$%$&'(&),5$/'6&(&',78,9(/:0*,(&',-6*,:(36&$),0%,)-$
*0;:(22$',<=-/$$;>$(/,?/0@/(A,%0/,)-$,7B)$&*60&,0%,97CDEFG<*,H$/16:$*,)0,D/$(*
I6)-6&,=-$,JK;L620A$)$/,C('6M*,0%,9(&62(<+,N-6:-,/$OM6/$',@01$/&A$&),:(.6)(2
6&1$*)A$&),(A0M&)6&@,)0,A62260&*,0%,.$*0*P
BBB,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,BBB
QRS,,,,,F(M*$',)-$,T()60&(2,U&1$*)A$&),(&',#$1$20.A$&),F0/.0/()60&,QTU#FS,)0
'6*.0*$,0%,6)*,6&)$/$*),6&,)-$,062,.2(&)*,20:()$',6&,=(&(M(&+,E$4)$+,N-6:-,N$/$
0N&$',(&',0.$/()$',34,6)*,*M3*6,'6(/4+,)-$,TU#F,G62,9622*+,U&:8+,6&,%(10/,0%,)-$
HGEGUE+,U&:8+,(,:0/.0/()60&,3$&$%6:6(224,-$2',(&',:0&)/022$',34,#$%$&'(&)
V$&W(A6&,C0AM(2'$X+,N6)-,)-$,(:)61$,:022(30/()60&,0%,#$%$&'(&)*,Y0*$,H(&'$W(*+
5/(&:6*:0,=(&)M6:0,(&',#0A6&('0/,Z8,U&@:0+,M&'$/,)$/A*,(&',:0&'6)60&*,@/0**24
'6*,('1(&)(@$0M*,)0,TU#F+,)0,)-$,@/(1$,(&',6//$.(/(32$,'(A(@$,0%,?2(6&)6%%,(&',)-$
5626.6&0,.$0.2$8
R[8,,,,,#$%$&'(&),5/(&:6*:0,=(&)M6:0+,)(\6&@,M&'M$,('1(&)(@$,0%,-6*,.0*6)60&,(*
F-(6/A(&,0%,)-$,F0AA6**60&,0&,DM'6),(&',N6)-,@/(1$,%(62M/$,)0,.$/%0/A,-6*
:0&*)6)M)60&(2,'M)6$*,(*,*M:-,F-(6/,A(&+,(:)6&@,6&,:0&:$/),N6)-,#$%$&'(&)*
5$/'6&(&',78,9(/:0*,(&',UA$2'(,C8,9(/:0*+,%(:626)()$',(&',A('$,.0**632$,)-$
N6)-'/(N(2*+,'6*3M/*$A$&)*,(&',OM$*)60&(32$,M*$,0%,@01$/&A$&),%M&'*,(*,*)()$'
6&,)-$,%0/$@06&@,.(/(@/(.-*,)0,)-$,@/(1$,(&',6//$.(/(32$,'(A(@$,(&',6&WM/4,0%
?2(6&)6%%,(&',)-$,$&)6/$,5626.6&0,.$0.2$8
B,B,B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B,B,B
R]8,,,,,=-$,%0220N6&@,#$%$&'(&)*,(:)$',(*,'MAA6$*+,&0A6&$$*,(&'^0/,(@$&)*,34
(220N6&@,)-$A*$21$*,Q6S,)0,3$,M*$',(*,6&*)/MA$&)*,6&,(::MAM2()6&@,622;@0))$&
N$(2)-,)-/0M@-,@01$/&A$&),:0&:$**60&*+,0/'$/*,(&'^0/,.026:6$*,./$WM'6:6(2,)0
?2(6&)6%%+,0/,Q66S,)0,3$,6&:0/.0/()0/*+,'6/$:)0/*+,0/,A$A3$/*,0%,:0/.0/()60&*,-$2'
(&'^0/,:0&)/022$',34,#$%$&'(&)*,5$/'6&(&',78,9(/:0*+,UA$2'(,C8,9(/:0*+
V$&W(A6&,QL0\04S,C0AM(2'$X+,(&',YM26$))$,Z0A$X,C0AM(2'$X,6&,0/'$/,:0&:$(2
Q*6:S,(&',./$1$&),/$:01$/4,0%,(**$)*,622$@(224,03)(6&$'_,,5/(&:6*:0,=(&)M6:0,B,B,B8
R]8,,,,,(8,=`7,TD97H,G5,HG97,G5,=`7,FGC?GCD=UGTH,V7T75UFDEE>,`7E#
DT#^GC,FGT=CGEE7#,V>,=`7,#757T#DT=H,V7TYD9UT,QLGLG>S,CG9aDE#7b+
57C#UTDT#, 78, 9DCFGH, DT#, U97E#D, C8, 9DCFGH, I`7C7, =`7
?GHU=UGTH^?DC=UFU?D=UGTH,DT#^GC,UTcGEc797T=H,G5,HG97,G5,=`7
#757T#DT=H,DH,#a99U7H+,TG9UT77H,DT#^GC,DZ7T=H,DC7,UT#UFD=7#,DC7
EUH=7#,UT,DTT7d,<V<,`7C7G5,DT#,9D#7,DT,UT=7ZCDE,?DC=,G5,=`UH
FG9?EDUT=8
B,B,B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B,B,B
Re8,,,,,=-$,(:)*,0%,#$%$&'(&)*+,*6&@24,0/,:022$:)61$24+,(&'^0/,6&,M&2(N%M2,:0&:$/)
N6)-,0&$,(&0)-$/+,:0&*)6)M)$,@/0**,(3M*$,0%,0%%6:6(2,.0*6)60&,(&',(M)-0/6)4+,%2(@/(&)
3/$(:-,0%,.M326:,)/M*),(&',%6'M:6(/4,0326@()60&*+,(:OM6*6)60&,0%,M&$B.2(6&$',N$(2)-+
3/(X$&,(3M*$,0%,0%%6:6(2,.0*6)60&,(&',(M)-0/6)4+,%2(@/(&),3/$(:-,0%,.M326:,)/M*),(&'
%6'M:6(/4,0326@()60&*+,(:OM6*6)60&,0%,M&$B.2(6&$',N$(2)-+,3/(X$&,(3M*$,0%,/6@-),(&'
.0N$/+,M&WM*),$&/6:-A$&)+,1602()60&,0%,)-$,F0&*)6)M)60&,(&',2(N*,0%,)-$,C$.M326:,0%
88 8!1"! 10
012314343 57898
8 00340 0
#$%&'$()(**(+%,-&#.&#$%&/012%&1+3&(00%*1014)%&3151/%&.6&')1(+#(66&1+3&#$%&7()(*(+.
*%.*)%8&&9:+3%0&,;.0(+/&,<**)(%3=
>%#&<,&+.?&1+1)@A%&1+3&3(,;<,,&#$%&1))%/1#(.+,&.6&#$%&;.5*)1(+#&(+&0%)1#(.+&#.&?$(;$&#$%
*%#(#(.+%0&*)%13,&6.0&1&4())&.6&*10#(;<)10,8
B,&C<.#%3&14.2%-&*101/01*$&D91=&.6&#$%&;.5*)1(+#&1))%/%,&#$1#&EF%6%+31+#&7%03(+1+3&G8
H10;.,-&#./%#$%0&?(#$&.#$%0&F%6%+31+#,-&1;#(+/&,(+/)@&.0&;.))%;#(2%)@-&1+3I.0&(+&<+)1?6<)
;.+;%0#&?(#$&.+%&1+.#$%0-&(+&6)1/01+#&40%1;$&.6&*<4)(;&#0<,#&1+3&.6&#$%(0&6(3<;(10@&.4)(/1#(.+,
1,&*<4)(;&.66(;%0,-&?(#$&/0.,,&1+3&,;1+31).<,&14<,%&.6&0(/$#&1+3&*.?%0&1+3&(+&401A%+&2(.)1#(.+
.6&#$%&J.+,#(#<#(.+&1+3&)1?,&.6&#$%&'$()(**(+%,-&%5410K%3&<*.+&1&,@,#%51#(;&*)1+&#.
1;;<5<)1#%&())L/.##%+&?%1)#$8E&M+&#$%&)(/$#&.6&#$%&0<)%,&.+&*)%13(+/&1+3&;1,%&)1?&;(#%3&14.2%-
#$%&1))%/1#(.+,&#$1#&3%6%+31+#&7%03(+1+3&G8&H10;.,-&#./%#$%0&?(#$&#$%&.#$%0&3%6%+31+#,
E%5410K%3&<*.+&1&,@,#%51#(;&*)1+&#.&1;;<5<)1#%&())L/.##%+&?%1)#$E&1+3&#$1#&,1(3&3%6%+31+#,
1;#%3&E(+&6)1/01+#&40%1;$&.6&*<4)(;&#0<,#&1+3&.6&#$%(0&6(3<;(10@&.4)(/1#(.+,&1,&*<4)(;&.66(;%0,-
?(#$&/0.,,&1+3&,;1+31).<,&14<,%&.6&0(/$#&1+3&(+&401A%+&2(.)1#(.+&.6&#$%&J.+,#(#<#(.+&1+3&)1?,
.6&#$%&'$()(**(+%,E-&10%&;.+;)<,(.+,&.6&)1?&<+,<**.0#%3&4@&61;#<1)&*0%5(,%,8
N.#$(+/&(,&,1(3&(+&#$%&;.5*)1(+#&14.<#&#$%&*%#(#(.+%0O,&1;#,&(+&%P%;<#(.+&.6&#$%&1))%/%3
E,@,#%51#(;&*)1+&#.&1;;<5<)1#%&())L/.##%+&?%1)#$E-&.0&?$(;$&10%&,<**.,%3&#.&;.+,#(#<#%
E6)1/01+#&40%1;$&.6&*<4)(;&#0<,#E-&E/0.,,&1+3&,;1+31).<,&14<,%&.6&0(/$#&1+3&*.?%0E-&1+3
E2(.)1#(.+,&.6&#$%&J.+,#(#<#(.+&1+3&)1?,&.6&#$%&'$()(**(+%,E8&&Q$%&;.5*)1(+#&3.%,&+.#&%2%+
1))%/%&?$1#&3<#(%,&#$%&*%#(#(.+%0&61()%3&#.&*%06.05-&.0&#$%&*10#(;<)10&0(/$#,&$%&14<,%38
>(K%?(,%-&*101/01*$&RS&12%0,&#$1#&E3%6%+31+#&701+;(,;.&Q1+#<(;.-&#1K(+/&<+3<%&1321+#1/%&.6
$(,&*.,(#(.+&1,&J$1(051+&.6&#$%&J.55(,,(.+&.+&B<3(#&1+3&?(#$&/012%&61()<0%&#.&*%06.05&$(,
;.+,#(#<#(.+1)&3<#(%,&1,&,<;$&J$1(051+-&1;#(+/&(+&;.+;%0#&?(#$&F%6%+31+#,&7%03(+1+3&G8
H10;.,&1+3&M5%)31&T8&H10;.,&61;()(#1#%3&1+3&513%&*.,,(4)%&#$%&?(#$301?1),-&3(,4<0,%5%+#,
1+3&C<%,#(.+14)%&<,%&.6&/.2%0+5%+#&6<+3,&1,&,#1#%3&(+&#$%&6.0%/.(+/&*101/01*$,&#.&#$%
/012%&1+3&(00%*1014)%&3151/%&1+3&(+U<0@&.6&')1(+#(66&1+3&#$%&%+#(0%&7()(*(+.&*%.*)%8E&M+&)(K%
51++%0-&#$%&1))%/1#(.+&#$1#&*%#(#(.+%0&E#..K&<+3<%&1321+#1/%&.6&$(,&*.,(#(.+&1,&J$1(051+&.6
#$%&J.55(,,(.+&.+&B<3(#-E&#$1#&$%&E61()%3&#.&*%06.05&$(,&;.+,#(#<#(.+1)&3<#(%,&1,&,<;$
J$1(051+-E&1+3&1;#(+/&(+&;.+;%0#&?(#$&7%03(+1+3&G8&H10;.,&1+3&M5%)31&T8&H10;.,-&E61;()(#1#%3
1+3&513%&*.,,(4)%&#$%&?(#$301?1),-&3(,4<0,%5%+#,-&1+3&C<%,#(.+14)%&<,%&.6&/.2%0+5%+#
6<+3,&1,&,#1#%3&(+&#$%&6.0%&/.(+/&*101/01*$,-&#.&#$%&/012%&1+3&(00%*1014)%&3151/%&1+3&(+U<0@
.6&*)1(+#(66&1+3&#$%&%+#(0%&7()(*(+.&*%.*)%E-&10%&5%0%&;.+;)<,(.+,&.6&)1?8&&N.?$%0%&(+&#$%
;.5*)1(+#&(,&#$%0%&1+@&1))%/1#(.+&1,&#.&$.?&,<;$&3<#@&;15%&14.<#-&.0&?$1#&*%#(#(.+%0O,&3<#(%,
?%0%-&?(#$&0%,*%;#&#.&#$%&1))%/%3&?(#$301?1),&1+3&3(,4<0,%5%+#,&.0&$.?&*%#(#(.+%0&61;()(#1#%3
#$%&1))%/%3&?(#$301?1),-&3(,4<0,%5%+#,-&.0&;.+2%0,(.+&.6&*<4)(;&6<+3,&1+3&*0.*%0#(%,-&+.0&1+
1))%/1#(.+&60.5&?$%0%&#$%&?(#$301?1),&1+3&3(,4<0,%5%+#,&;15%&60.5-&%P;%*#&6.0&1&/%+%01)
1))%/1#(.+&#$1#&#$%@&;15%&60.5&#$%&+1#(.+1)&#0%1,<0@8&&V+&#.*&.6&#$1#-&#$%&;.5*)1(+#&3.%,&+.#
%2%+&;.+#1(+&1+@&61;#<1)&1))%/1#(.+&?$(;$&?.<)3&,$.?&#$1#&?$1#%2%0&?(#$301?1),-
3(,4<0,%5%+#,-&.0&;.+2%0,(.+,&?%0%&513%-&?%0%&(+3%%3&,<4U%;#&#.&1<3(#&4@&#$%&JVB8
M+&#$(,&;.++%;#(.+-&(#&51@&?%))&4%&,#1#%3&#$1#&#$%&J.55(,,(.+&.+&B<3(#&9JVB=&(,&1+
(+3%*%+3%+#-&;.+,#(#<#(.+1)&;.55(,,(.+-&?$(;$&$1,&+.&*.?%0&.0&1<#$.0(#@&#.&?(#$301?-
3(,4<0,%-&.0&<,%&6<+3,&1+3&*0.*%0#@&*%0#1(+(+/&#.&.#$%0&/.2%0+5%+#&.66(;%,&.0&1/%+;(%,8&&Q$(,
(,&3.+%&4@&#$%&1/%+;@&.0&.66(;%&(#,%)6-&#$%&;$(%6&.0&$%13&.6&?$(;$&(,&*0(510()@&1+3&3(0%;#)@
0%,*.+,(4)%&6.0&#$%&6<+3,&1+3&*0.*%0#@&*%0#1(+(+/&#.&,<;$&.66(;%&.0&1/%+;@8WXYZ&Q$%&JVB&(,
5%0%)@&1<#$.0(A%3&#.&1<3(#-&%P15(+%&1+3&,%##)%&1;;.<+#,&.6&#$%&210(.<,&/.2%0+5%+#&.66(;%,&.0
88 8!1"! 0310
012314343 57898
8 00340 0
#$%&'(%)*+#&,+-.()+-#)/+()+0%12314%,+&3-+56+-.%+7.#(14#&+32+-.%+789+5:-+56+-.%+789
#:,(-31)+#))($&%,+-3+-.%+$3;%1&4%&-+322('%+31+#$%&'6+):5<%'-+-3+789+#:,(-=
>.:)*+(&+%#'.+#$%&'6+32+-.%+$3;%1&4%&-*+-.%1%+()+#&+#:,(-(&$+:&(-+.%#,%,+56+#&+#:,(-31*
?.3)%+,:-6+()+-3+#:,(-+#&,+)%--@%+-.%+#''3:&-)*+2:&,)*+2(&#&'(#@+-1#&)#'-(3&)*+#&,+1%)3:1'%)+32
-.%+#$%&'6+:&,%1+.()+#:,(-+<:1(),('-(3&=ABBC+>.%+,%'()(3&+32+-.%+#:,(-31+()+#00%#@#5@%+-3+-.%
D%$(3&#@+E(1%'-31*ABFC+?.3)%+,%'()(3&*+()+(&+-:1&*+#00%#@#5@%+-3+-.%+789+G#&#$%1=ABHC+9&6+0#1-6
,())#-()2(%,+?(-.+-.%+,%'()(3&+32+-.%+789+G#&#$%1+4#6+51(&$+-.%+4#--%1+3&+#00%#@+-3+-.%
7344())(3&+0130%1*+#+'3@@%$(#-%+53,6+%I%1'()(&$+J:#)(K<:,('(#@+2:&'-(3&)*+'3403)%,+32+-.1%%
LBM+789+7344())(3&%1)*+?(-.+-.%+789+7.#(14#&+#)+01%)(,(&$+322('%1=ABNC+O-+()+3&@6+#-+-.()
)-#$%+-.#-+-.%+789+7.#(14#&+?3:@,+'34%+-3+/&3?+32+-.%+4#--%1+#&,+5%+'#@@%,+:03&+-3+#'-+3&
-.%+)#4%*+#&,+3&@6+(2+#&+#$$1(%;%,+0#1-6+51(&$)+-.%+4#--%1+3&+#00%#@=
O&+3-.%1+?31,)*+-.%+7.#(14#&+32+-.%+789+,3%)+&3-+0#1-('(0#-%+(&+31+0%1)3&#@@6+#:,(-+#@@
,()5:1)%4%&-)+#&,+?(-.,1#?#@)+32+$3;%1&4%&-+2:&,)*+#)+?%@@+#)+-1#&)#'-(3&)+(&;3@;(&$
$3;%1&4%&-+0130%1-6=++>.%+#;%14%&-)+(&+-.%+0#1-(':@#1+0#1#$1#0.+32+-.%+'340@#(&-+4%1%@6
#)):4%+-.#-+0%-(-(3&%1+0#1-('(0#-%,+(&+31+0%1)3&#@@6+#:,(-%,+#@@+,()5:1)%4%&-)+#&,
?(-.,1#?#@)+32+$3;%1&4%&-+2:&,)*+#&,+#@@+-1#&)#'-(3&)+(&;3@;(&$+$3;%1&4%&-+0130%1-6=+
P%&'%*+-.%+#@@%$%,+?(-.,1#?#@)*+,()5:1)%4%&-)+#&,+J:%)-(3&#5@%+:)%+32+$3;%1&4%&-+2:&,)
'3:@,+&3-+.#;%+5%%&*+#)+.%@,+56+1%)03&,%&-+Q#&,($#&5#6#&*+R?(-.(&+-.%+0%':@(#1+#&,
(&-(4#-%+/&3?@%,$%+32+0%-(-(3&%1+#)+7.#(14#&+32+-.%+789=R
>.%+'340@#(&-+2:1-.%1+#;%1)+(&+0#1#$1#0.+ST+-.#-+RL-M.%+23@@3?(&$+E%2%&,#&-)+#'-%,+#)
,:44(%)*+&34(&%%)+#&,U31+#$%&-)+56+#@@3?(&$+-.%4)%@;%)+L(M+-3+5%+(&)-1:4%&-)+(&
#'':4:@#-(&$+(@@K$3--%&+?%#@-.+-.13:$.+$3;%1&4%&-+'3&'%))(3&)*+31,%1+#&,U31+03@('(%)
01%<:,('(#@+-3+V@#(&-(22*+31+L((M+-3+5%+(&'31031#-31)*+,(1%'-31)*+31+4%45%1)+32+'31031#-(3&)
5%&%2('(#@@6+.%@,+#&,U31+'3&-13@@%,+56+E%2%&,#&-+W%1,(&#&,+X=+G#1'3)*+O4%@,#+D=+G#1'3)*
Y%&<#4(&+LZ3/36M+>=+D34:#@,%[+#&,+\:@(%--%+]34%[+D34:#@,%[+(&+31,%1+-3+'3&'%#@+#&,
01%;%&-+1%'3;%16+32+#))%-)+(@@%$#@@6+35-#(&%,^++W1#&'()'3+>#&-:('3++I+I+I=RABTC+9$#(&*+-.%
#@@%$#-(3&+-.#-+0%-(-(3&%1+#'-%,+#)+,:446*+&34(&%%*+31+#$%&-+56+#@@3?(&$+.(4)%@2+R-3+5%+:)%,
#)+(&)-1:4%&-+(&+#'':4:@#-(&$+(@@K$3--%&+?%#@-.+-.13:$.+$3;%1&4%&-+'3&'%))(3&)*+31,%1)
#&,U31+03@('(%)+01%<:,('(#@+-3+V@#(&-(22R+31+R-3+5%+L#&M+(&'31031#-31*+,(1%'-31*+31+4%45%1+32
'31031#-(3&)+5%&%2('(#@@6+.%@,+#&,U31+'3&-13@@%,R+56+-.%+G#1'3)%)+#&,+D34:#@,%[%)*+()+#
'3&'@:)(3&+32+@#?+?(-.3:-+2#'-:#@+5#)()=
>.%+'340@#(&-+,3%)+&3-+'3&-#(&+#&6+#@@%$#-(3&+#)+-3+.3?+0%-(-(3&%1+5%'#4%*+31+?.6+.%+()
0%1'%(;%,+-3+5%*+#+,:446*+&34(&%%+31+#$%&-=++Y%)(,%)*+-.%1%+()+&3+#;%14%&-+(&+-.%
'340@#(&-+.3?+0%-(-(3&%1+#@@3?%,+.(4)%@2+-3+5%+:)%,+#)+(&)-1:4%&-+(&+-.%+#'':4:@#-(3&+32+(@@K
$3--%&+?%#@-.*+?.#-+-.%+'3&'%))(3&)*+31,%1)+#&,U31+03@('(%)+01%<:,('(#@+-3+0@#(&-(22+#1%*+?.6
-.%6+#1%+01%<:,('(#@*+#&,+?.#-+0%-(-(3&%1+.#,+-3+,3+?(-.+-.%+$1#&-(&$*+()):#&'%*+#&,+31
2314:@#-(3&+32+):'.+'3&'%))(3&)*+31,%1)*+#&,U31+03@('(%)=++G31%3;%1*+9&&%I+R9R+32+-.%
'340@#(&-+@()-)+,3?&+)(I-6K3&%+LNSM+'31031#-(3&)+?.('.+#1%+):003)%,+-3+5%+5%&%2('(#@@6+3?&%,
31+'3&-13@@%,+56+-.%+G#1'3)%)+#&,+D34:#@,%[%)=++P3?%;%1*+-.%+'340@#(&-+,3%)+&3-+)-#-%
?.('.+'31031#-(3&)+0%-(-(3&%1+()+):003)%,+-3+5%+#+)-3'/.3@,%1*+,(1%'-31*+4%45%1*+,:446*
&34(&%%+#&,U31+#$%&-=++G31%+)($&(2('#&-@6*+-.%+0%-(-(3&%1_)+&#4%+,3%)+&3-+%;%&+#00%#1+(&
9&&%I+RYR+32+-.%+'340@#(&-*+?.('.+()+#+@()-(&$+32+-.%+#@@%$%,+RV3)(-(3&)+#&,+V#1-('(0#-(3&)+32
Q34%+E%2%&,#&-)R=
>.%+#@@%$#-(3&)+(&+-.%+'340@#(&-*+#53;%K1%2%11%,+-3*+0%1-#(&(&$+-3+0%-(-(3&%1+#1%*+-.%1%231%*
,%2('(%&-+(&+-.#-+-.%6+4%1%@6+#1-(':@#-%+'3&'@:)(3&)+32+@#?+#&,+01%):40-(3&)+:&):0031-%,+56
88 8!1"! 0010
012314343 57898
8 00340 0
#$%&'$()*+,-./,/0))1,2%,3)4.&56'&)&5,)*$+&.%'($+/)*+$7,8)#6+).2)*,&.&.62,+9/)-6&.62)#6+)$):.(()6#
*$+&.%'($+/3).&)%$2):,)/$.8)&5,)*,&.&.62,+)%$2)26&).2&,()(.;,2&(7)*+,*$+,)5./)+,/*62/.<,)*(,$8.2;
$28)#6+)&+.$(0
='+&5,+-6+,3)&5,)*$+&.%'($+/)*+$7,8)#6+3)/'%5)$/3)2$-,/)6#)*,+/62/3)2$-,/)6#)%6+*6+$&.62/3
8$&,/3)$-6'2&/).2<6(<,83)$)/*,%.#.%$&.62)6#)*+6*,+&7)#6+).8,2&.#.%$&.62)*'+*6/,/3)&5,)*$+&.%'($+
&+$2/$%&.62/).2<6(<.2;)4.&58+$4$(/)$28)8./:'+/,-,2&/3)$28)$)/&$&,-,2&)6#)6&5,+)-$&,+.$(
#$%&/)$/)46'(8)/'**6+&)&5,)%62%('/.62/)$28).2#,+,2%,/).2)&5,)%6-*($.2&3)$+,)26&),<.8,2&.$+7).2
2$&'+,0))>2)&5,)%62&+$+73)&56/,)*$+&.%'($+/)$+,)-$&,+.$()#$%&/)&5$&)/56'(8):,)%(,$+(7)$28
8,#.2.&,(7)$<,++,8).2)&5,)%6-*($.2&).2)6+8,+)&5$&)&5,)8,#,28$2&)-$73).2)#$.+2,//3):,).2#6+-,8
6#)&5,)%($.-/)-$8,)$;$.2/&)5.-)&6)&5,),28)&5$&)5,)-$7):,)*+,*$+,8)&6)-,,&)&5,).//',/)$&)&5,
&+.$(0
?5'/3).&)5$/):,,2)5,(8)&5$&)&5,)*'+*6/,)6+)6:@,%&)6#)$):.(()6#)*$+&.%'($+/)./)AA
BC)C)C)&6)$-*(.#7)6+)(.-.&)$)*(,$8.2;3)/*,%.#7)-6+,)-.2'&,(7)$28)*$+&.%'($+(7)$
%($.-)6+)8,#,2/,)/,&)'*)$28)*(,$8,8).2);,2,+$()&,+-/3);.<,).2#6+-$&.623)26&
%62&$.2,8).2)&5,)*(,$8.2;3)&6)&5,)6**6/.&,)*$+&7)$28)&5,)%6'+&)$/)&6)&5,)*+,%./,
2$&'+,3)%5$+$%&,+3)/%6*,3)$28),C&,2&)6#)&5,)%$'/,)6#)$%&.62)6+)8,#,2/,)+,(.,8)62):7
&5,)*(,$8,+3)$28)$**+./,)&5,)6**6/.&,)*$+&7)6#)&5,)%$/,)45.%5)5,)5$/)&6)-,,&3)&6
&5,),28)&5$&)&5,)*+66#)$&)&5,)&+.$()-$7):,)(.-.&,8)&6)&5,)-$&&,+/)/*,%.#.,83)$28).2
6+8,+)&5$&)/'+*+./,)$&3)$28)2,,8(,//)*+,*$+$&.62)#6+3)&5,)&+.$()-$7):,)$<6.8,83)$28
&5$&)&5,)6**6/.&,)*$+&7)-$7):,)$.8,8).2)#+$-.2;)5./)$2/4,+.2;)*(,$8.2;)$28
*+,*$+.2;)#6+)&+.$(0))D&)5$/)$(/6):,,2)/&$&,8)&5$&).&)./)&5,)#'2%&.62)6+)*'+*6/,)6#)$
:.(()6#)*$+&.%'($+/)&6)8,#.2,3)%($+.#73)*$+&.%'($+.E,3)$28)(.-.&)6+)%.+%'-/%+.:,)&5,
.//',/).2)&5,)%$/,3)&6),C*,8.&,)&5,)&+.$(3)$28)$//./&)&5,)%6'+&0))F);,2,+$()#'2%&.62
6+)*'+*6/,)6#)$):.(()6#)*$+&.%'($+/)./)&6)*+,<,2&).2@'/&.%,)6+)86)@'/&.%,).2)&5,)%$/,
45,2)&5$&)%$226&):,)$%%6-*(./5,8)4.&56'&)&5,)$.8)6#)/'%5)$):.((0BGHIJ
F2,2&)&5,)%62&,2&.62)6#)&5,)K6(.%.&6+)L,2,+$()&5$&)&5,)*,&.&.62,+)./)26&),2&.&(,8)&6)$):.(()6#
*$+&.%'($+/):,%$'/,)&5,)'(&.-$&,)#$%&/)%62/&.&'&.2;)&5,)&5+,,)MHN),//,2&.$(),(,-,2&/)6#)$
%$'/,)6#)$%&.62)#6+)+,%6<,+7)6#).((A;6&&,2)4,$(&5)5$<,):,,2)/'##.%.,2&(7)$((,;,8).2)&5,
%6-*($.2&3).&)46'(8)/'##.%,)&6)/&$&,)&5$&).2)$)-6&.62)#6+)$):.(()6#)*$+&.%'($+/3)&5,)62(7)O',/&.62
&6):,)+,/6(<,8)./)45,&5,+)6+)26&)&5,)$((,;$&.62/)6#)&5,)%6-*($.2&)$+,)$<,++,8)4.&5)/'##.%.,2&
8,#.2.&,2,//)6+)*$+&.%'($+.&7)&6),2$:(,)&5,)-6<$2&)*+6*,+(7)&6)*+,*$+,)5./)+,/*62/.<,)*(,$8.2;
$28)&6)*+,*$+,)#6+)&+.$(0))F/)$(+,$87)8./%'//,83)&5,)$((,;$&.62/)6#)&5,)%6-*($.2&)*,+&$.2.2;)&6
&5,)5,+,.2)*,&.&.62,+)$+,)8,#.%.,2&):,%$'/,)&5,)$<,+-,2&/)&5,+,.2)$+,)-,+,)%62%('/.62/)6#
($4)6+)*+,/'-*&.62/3)'2/'**6+&,8):7)#$%&'$()*+,-./,/0
D2)&5,)(.;5&)6#)&5,)#6+,;6.2;3)&5,)+,/*628,2&)K$28.;$2) :$7$2)$%&,8)4.&5);+$<,)$:'/,)6#
8./%+,&.62)$-6'2&.2;)&6)($%P)6+),C%,//)6#)@'+./8.%&.62).2)*+6-'(;$&.2;)&5,)O',/&.62,8
+,/6('&.62/0
QRSTSUVTS3)&5,)*,&.&.62)./)LWFX?YZ)$28)&5,)+,/6('&.62/)8$&,8)[\)F*+.()\]I])$28)[])^$7
\]I])$+,)5,+,:7)FXX_``YZ)$28)KY?)FKDZY0))?5,)+,/*628,2&/)$+,)5,+,:7)6+8,+,8)&6
aWYaFWY)$28)=D`Y)$)b.(()6#)a$+&.%'($+/)%62&$.2.2;)&5,)#$%&/)*+$7,8)#6+):7)*,&.&.62,+)4.&5.2
?cYX?d)M[eN)ZFdK)#+6-)26&.%,3)$28)/56'(8)&5,7)#$.()&6)/':-.&)&5,)/$.8)b.(()6#)a$+&.%'($+/3
+,/*628,2&)K$28.;$2:$7$23)./)6+8,+,8)?>)Yfg`_ZY)&5,)5,+,.2)*,&.&.62,+)$/)8,#,28$2&).2
g.<.()g$/,)X60)eeHh0
88 8!1"! 0410
012314343 57898
8 00340 0
#$%$&'(&(')
*+,-+.+/012324567892,,2,+/0:;<62,,2=/0>,?/0@,;=/0A+,+./0B23656+47/0C6D64/0:,6478EF;647/
12D6+3D2+/0G2H+3+D7/0IJKLM+-6D2/0>,?/0>>?/0NOJNPQR
G7S2,7/0>?/0JOLTIQUR
B2,4+4/0@?>?/0OJLVWIXWR

YZ[LG7337\LTTRL]Z^_]]`
Y][Lab6DR\LTRLcd
Ye[LfWNOJKLghWJKWKLiOhTVIjJU\LTIQRL]
Yk[Lab6DR\LTIQRLd
Yc[Lab6DR\LTIQRL^LlIm
Yn[0ab6DR\LTIQRLZc
Yd[Lab6DR\LTIQRLZd
Yo[Lab6DR\LTRLZZn
Y^[Lab6DR\LTRLZkk
YZ`[Lab6DR\LTRLZn]
YZZ[LG7337\LTRLZo`
YZ][Lab6DR\LTRLZ^Z
YZe[Lab6DR\LTRLZ^o
YZk[Lab6DR\LTTRL]`Z_]`]
YZc[Lab6DR\LTRL]`k
YZn[0ab6DR\LTRL]Zd
YZd[LpPVWqLOrLiOPQU\LpPVWLn\LfWNRLe
YZo[LaDR\LpPVWLn\LfWNRL]
YZ^[LaDR\LpPVWLo\LfWNRLZ
Y]`[LsIQUjJ\LtOUWqLLuLiOhhWJUq\LpPVWqLOrLiOPQU\LvOVRLZ\LZ^onLWKR\LTRL]d^\LNjUjJwLdZLNRKRqR\LfWNR
nelxm\LTRLZ^
Y]Z[LyRpRLtORLz_Z^dcZ\L]oL{WxQPIQ|LZ^nn\LZnLfipgL]cZ
88 8!1"! 0210
012314343 57898
8 00340 0
#$$%&'()*+,-&.)/&01*2134)567&829&:;<7&=<&8>>
#$?%&@)29)67&:2&)(<&AB<&C9:&D34-3(1;)2:;&')4+&E&C5F-2&D3<7&:2&)(<7&G<H<&I3<&.J$?K?L7&$M&NFOF-2
KPQR7&8M&SDHN&88P
#$R%&NT:7&:2&)(<&AB<&U3-2:5&V9::(:5&D35=35)2134&)4;&D)(2:W7&K>>&X91(<&KPM7&$>L
#$8%&0:&01 3-&AB<&'51-23(&.)T35)2351:-&YX91(-<Z&[4*<7&G<H<&I3<&.J$88?>7&$P&\)4F)56&KPQR7&88
SDHN&?RP7&?8L
#$L%&@)29)6&AB<&D34-3(1;)2:;&')4+&E&C5F-2&D3<7&B]^_`
#$Q%&abcde
#$M%&abcd<
#$P%&H:f12:5:&AB<&g;)<&;:&hF(37&B]^_`
#?>%&H3;51OF:i&AB<&C)47&PK&X91(<&Q$R
#?K%&.()423&AB<&N(1&01f)=3537&:2&)(<7&G<H<&I3<&.J$KP>87&?K&@)5*9&KPLL7&KL&SDHN&8PP7&L>8
#?$%&X0&I3< &KRR87&329:5/1-:&+43/4&)-&29:&jG3k:54f:42&NF;1214O&D3;:&3l&29:&X91(1==14:-j7
S:*2134-&$&)4;&$>KYKZ
#??%&ad<7&S:*2134-&$>&)4;&R?
#?R%&ad<7&S:*2134&KP
#?8%&ad<7&S:*2134&KQ
#?L%&ad<7&S:*2134-&L&)4;&RM
#?Q%&X)5)O5)=9&Q&3l &29:&D3f=()142&)(-3&)((:O:-&29)2&=:212134:5&j)*2:;&)-&;Fff67&43f14::&35
)O:427&T6&)((3/14O&91f-:(l&23&T:&14*35=35)2357&;15:*2357&T3)5;&f:fT:5&)4;&35&-23*+93(;:5&3l
*35=35)2134-&T:4:l1*1)((6&9:(;&)4;m35&*34253((:;&T6&0:l:4;)42-&':4n)f14&Yo3+36Z&H3fF)(;:i7
U:5;14)4;&p<&@)5*3-&)4;&[f:(;)&H<&@)5*3-<j
#?M%&C)47 &:2&)(<&AB<&S)4;1O)4T)6)47&:2&)(<7&G<H<&I3<&MRKP87&KK&0:*:fT:5&KPMP7&KM>&SDHN&?R7
R$JR?

S3F5*:q&SF=5:f:&D3F52&pJ.1T5)56&r&0)2:&*5:)2:;q&\)4F)56&KP7&$>K>&
C91-&=)O:&/)-&;64)f1*)((6&O:4:5)2:;&T6&29:&pJ.1T5)56&D342:42&@)4)O:f:42&S6-2:f
s]^_tutvwx]_yvz{|cb_`_}

88 8!1"! 010