Sie sind auf Seite 1von 59

Vokabeln - - vj02

vergleichen A mit+D, verglich, h. verglichen = összehasonlít vmit vmivel


nicht mehr = már nem
kein mehr = nincs több
überhaupt = egyáltalán
löschen A, -te, h. -t = olt (tüzet)
s Feuer, -s, - = tűz
e Feuerwehr, -, -en = tűzoltóság
r Feuerwehrmann, -(e)s, -leute/-männer = tűzoltó
e Oberstufe, -, -n = felsőfok
runter (= herunter/hinunter) = le, lefelé
herunter = le, lefelé (a beszélő irányába)
hinunter = le, lefelé (a beszélőtől távolodva)
pfeifen, pfiff, h. gepfiffen = fütyül, sípol; pipázik
r Rauch, -(e)s, -x = füst
rauchen, -te, h. -t = dohányzik; füstöl
r Rücken, -s, - = hát
verlängern A, -te, h. -t = meghosszabbít vmit
auf dem Rücken = a háton
r Schulranzen, -s, - = iskolatáska
sich erschrecken (erschrickt sich), erschrak sich, h. sich erschrocken = megijed
sich erschrecken (erschreckt sich), -te sich, h. sich -t = megijed
erschrecken (erschrickt), erschrak, i. erschrocken = megijed
erschrecken (erschreckt), -te, h. -t = megijeszt [E/3 így jó!]
brennen (brennt), brannte, h. gebrannt = ég
um Hilfe = segítségért
r Eimer, -s, - = vödör

508927257.odt 1 2021-02-06
ab|brennen (brennt ab), brannte ab, i. abgebrannt = leég
peinlich = ciki, égő
Angst haben vor+D, hatte, h. -t = fél vmitől
gießen (gießt), goss, h. gegossen = önt, öntöz, locsol (nem italt)
fliegen, flog, i. geflogen = repül
erscheinen, eschien, i. erschienen = megjelenik (újság is), feltűnik
tropfen, -te, i. -t = csöpög (vmi)
tropfen, -te, h. -t = csöpög (magából folyadékot ereszt: pl. csap)
r Tropfen, -s, - = csepp
schimpfen A / auf+A, -te, h. -t = szid vkit, vmit
zornig = dühös
wütend = dühös
e Pfeife, -, -n = pipa, síp
Pfeife rauchen, -te, h. -t = pipázik, pipát szív
woraus? = miből?
entsetzt = megrémülve
sich irren, -te sich, h. sich -t = téved
voll = teli
leer = üres
schreien, schrie, h. geschrien = kiabál
gar nicht = egyáltalán nem
da oben = ott fenn
sonst = különben, máskülönben
spucken, -te, h. -t = köp
töten (tötet), -ete, h. -et = öl, gyilkol
e Ehe brechen (bricht), brach, h. gebrochen = házasságot tör
trennen, -te, h. -t = elválaszt
r Zebrastreifen, -s, - = zebra (gyalogos-átkelőhely)

508927257.odt 2 2021-02-06
benutzen, -te, h. -t = használ
ab|streifen, -te ab, h. -t = letöröl
r Hörer, -s, - = telefonkagyló
r Schmutz, -es, -x = szemét, piszok
e Auskunft, -, -künfte = tájékoztatás; tudakozó
überholen, überholte, h. überholt = előz
sich an|schnallen, -te sich an, h. sich angeschnallt = becsatolja magát
(járműben)
r Schnaps, -es, Schnäpse = pálinka
r Rand, -(e)s, Ränder = széle, perem
e Schicht, -, -en = műszak
e Spätschicht, -, -en = éjszakai műszak
ausgesprochen = kifejezetten
es steht ihr gut = jól áll neki
e Figur, -, -en = alak
e Schlankheitskur, -, -en = fogyókúra
erfolglos = sikertelen
vertrauen D, -te, h. -t = bízik vkiben
r Professor, -s, -en = professzor
s Vertrauen, -s, -x = bizalom
Vertrauen haben zu+D = bizalommal van vki iránt
missbrauchen A, -te, h. -t = visszaél vkivel szemben, vmivel
niemals = soha
nie = soha
schmächtig = vézna
hartnäckig = makacs
herrschen, -te, h. -t = uralkodik
schwärmen für+A, -te, h. -t = rajong vmiért, vkiért

508927257.odt 3 2021-02-06
kaum = alig
vor allem = mindenek előtt
r Stock, -(e)s, Stöcke = bot
r Stock, -(e)s, - = emelet
r Stock, -s, -s = készlet
apportieren, -te, h. -t = kutyával oda-, visszahozat
hinterher = utána
hinein = bele
bellen, -te, h. -t = ugat
Es ist mir egal. = Nekem mindegy.
scheißegal = teljesen mindegy
hoffen, -te, h. -t = remél
r Plan, -(e)s, Pläne = terv
planen (plant), -te, h. -t = tervez
auf|räumen, -te auf, h. -t = kitakarít
s Maul, -(e)s, Mäuler = pofa
Halt's Maul! = Pofa be!
halten (hält), hielt, h. gehalten = tart
r Hut, -(e)s, Hüte = kalap
auf|haben A, hatte auf, h. aufgehabt = rajta van (pl. kalap)
an|haben A, hatte an, h. angehabt = rajta van (pl. ruha)
zahnlos = fogatlan
Männchen machen, -te, h. -t = pitizik (kutya)
blöd = hülye
Alte [főnévvé vált melléknév] = öreg
keine Lust mehr haben = nincs több kedve
sich aus|ziehen, zog sich aus, h. sich ausgezogen = levetkőzik
nackt = meztelen

508927257.odt 4 2021-02-06
e Einzelheit, -, -en = részlet
r Bauunternehmer, -s, - = építési vállalkozó
r Kredit, -(e)s, -e = hitel
e Sparkasse, -, -n = takarékpénztár
unterstützen A, -te, h. -t = támogat vkit
Lotto spielen, -te, h. -t = lottózik
gewinnen, gewann, h. gewonnen = nyer
meistens = legtöbbször
nichts = semmi(t)
etwas = valami(t)
e Mitarbeiterin, -, -nen = munkatársnő
r Mitarbeiter, -s, - = munkatárs
r Mitschüler, -s, - = osztály-, iskolatárs
e Mitschülerin, -, -nen = osztály-, iskolatárs(lány)
r Baugrund, -(e)s, -gründe = építési terület
r Architekt, -en, -en = építész
beauftragen, -te, h. -t = megbíz (feladattal)
besorgen, -te, h. -t = beszerez
s Baumaterial, -s, -ien = építőanyag
r Handwerker, -s, - = iparos, szakmunkás
handeln, -te, h. -t = cselekszik, kereskedik
e Unterlage, -, -n = okirat, dokumentum
ein|reichen, -te ein, h. eingereicht = benyújt
s Bauwesen, -s, -x = építésügy
e Baugenehmigung, -, -en = építési engedély
beginnen mit+D, begann, h. begonnen = kezd vmit
an|fangen mit+D (fängt an), fing an, h. angefangen = kezd vmit
r Bagger, -s, - = kotró-, markológép

508927257.odt 5 2021-02-06
aus|heben (hebt aus), hob aus, h. ausgehoben = kiemel, kiás, kitermel
e Baugrube, -, -n = építési gödör
s Kellergeschoß, -geschoßes, -geschoße = pinceszint, alagsor
aus|schaufeln, -te aus, h. ausgeschaufelt = kilapátol
r Maurer, -s, - = kőműves
e Mauer, -, -n = (külső) fal
e Grundmauer, -, -n = alap
isolieren, -te, h. -t = szigetel
r Zimmermann, -(e)s, Zimmerleute = ács, asztalos
r Mann, -(e)s, Männer = férfi, férj
r Klempner, -s, - = bádogos
ordentlich = rendes, alapos
ein|ziehen, zog ein, i. eingezogen = beköltözik
restlos = maradéktalan, teljes
e Reißzwecke, -, -n = rajzszög
r Nagel, -s, Nägel = szög, köröm
r Einbrecher, -s, - = betörő
ein|brechen (bricht ein), brach ein, i. / h. eingebrochen = betör
r Einbruch, -(e)s, -brüche = betörés
r Räuber, -s, - = rabló
s Tuch, -(e)s, Tücher = kendő
erkennen A (erkennt), erkannte, h. erkannt = felismer vkit, vmit
riechen, roch, h. gerochen = szagol, szagot áraszt
fressen (frisst), fraß, h. gefressen = zabál
s Rotkäppchen, -s, -x = Piroska (mesehős)
s Aschenputtel, -s, - = Hamupipőke (mesehős)
s Schneewittchen, -s, -x = Hófehérke (mesehős)
s Dornröschen, -s, -x = Csipkerózsika (mesehős)

508927257.odt 6 2021-02-06
auf Socken = zokniban
e Pistole, -, -n = pisztoly
r Revolver, -s, - = revolver
schießen auf+A (schießt), schoss, h. geschossen = lő vkire, vmire
sich verstecken, -te sich, h. sich -t = elbújik
r Pantoffel, -s, -n = papucs
r Schlappen, -s, - = papucs
aufeinander = egymásra
s Knie, -s, - = térd
knien, -te, i. -t = térdel
sich schützen, -te sich, h. sich -t = védekezik, védi magát
schützen A, -te, h. -t = véd
e Kugel, -, -n = golyó
begeistert = lelkes
enthusiastisch = lelkes
zielen (auf+A), -te, h. -t = céloz
treffen A (trifft), traf, h. getroffen = eltalál; véletlenül találkozik
fliehen vor+D, floh, i. geflohen = menekül vmitől
hinterher = utána
treten auf+A (tritt), trat, i. getreten = lép vmire, rúg
darauf = rá
springen, sprang, i. gesprungen = ugrik
schreien, schrie, h. geschrien = ordít
vor Schmerzen = fájdalomtól
hinunter = le (ha a beszélő fenn van)
herunter = le (ha a beszélő lenn van)
Au! = Au! Jaj!
Aua! = Au! Jaj!

508927257.odt 7 2021-02-06
r/e/s Dingsbums = izé
fesseln A, -te, h. -t = megkötöz
neugierig = kíváncsi
fangen A (fängt), fing, h. gefangen = elfog vmit
verrichten, -ete, h. -et = elvégez, teljesít
r Kasten, -s, Kästen = láda
bezahlen, -te, h. -t = meg-, kifizet
e Rechnung, -, -en = számítás, számla
nach deiner Meinung = véleményed szerint
e Vorstellung, -, -en = elképzelés
vor|stellen, -te vor, h. vorgestellt = bemutat
sich(D) vor|stellen, -te sich(D) vor, h. sich(D) vorgestellt = elképzel
sich(A) vor|stellen, -te sich(A) vor, h. sich(A) vorgestellt = bemutatkozik
s Sprechzimmer, -s, - = (orvosi) rendelő
e Sprechstunde, -, -n = rendelési idő
Sprechstunde haben, hatte, h. gehabt = rendel (rendelést tart)
r Patient, -en, -en = páciens
e Beschwerden (Pl.) = panaszok (egészségügyi)
r Blutdruck, -(e)s, -drücke / -e = vérnyomás
s Blut, -(e)s, -e = vér
messen (misst), maß, h. gemessen = mér (vérnyomást, lázat)
wiegen, wog, h. gewogen = mér (súlyt)
untersuchen A, untersuchte, h. untersucht = megvizsgál vmit, vkit
e Diagnose, -, -n = diagnózis
krank|schreiben, schrieb krank, h. krankgeschrieben = betegállományba kiír
gesund|schreiben, schrieb gesund, h. gesundgeschrieben = betegállományból
kiír
verschreiben A, verschrieb, h. verschrieben = gyógyszert felír

508927257.odt 8 2021-02-06
s Medikament, -(e)s, -e = gyógyszer
ein|nehmen A (nimmt ein), nahm ein, h. eingenommen = bevesz (pl.
gyógyszert)
ein|weisen A, wies ein, h. eingewiesen = beutal (kórházba)
verbieten A, verbot, h. verboten = tilt vmit
r Kiosk, -(e)s, -e = bódé
zu Weihnachten = karácsonykor
zu Ostern = húsvétkor
e Hochzeit, -, -en = esküvő, lakodalom
e Revolution, -, -en = forradalom
feiern A, -te, h. -t = ünnepel vmit
e Feier, -, -n = ünnep
verpachten A, -ete, h. -et = bérbe ad vmit (pl. földet, üzletet)
pachten A, -ete, h. -et = bérel vmit
r Betrieb, -(e)s, -e = cég, üzem
s Unternehmen, -s, - = vállalat, vállalkozás
r Unternehmer, -s, - = vállalkozó
e GmbH, -, -s = kft.
e Gesellschaft mit beschränkter Haftung = korlátolt felelősségű társaság
privatisieren A, -te, h. -t = privatizál
e Privatisierung, -, -en = privatizálás
verlangen A (verlangt), -te, h. -t = követel
r Staudamm, -(e)s, -dämme = duzzasztógát, zsilip
r Schadenersatz, -es, -x = kárpótlás
gründen A, -ete, h. -et = alapít vmit
ein|führen A, -te ein, h. -t = bevezet
s Unterrichtsfach, -(e)s, -fächer = tantárgy
r Flüchtling, -s, -e = menekülő, menekült

508927257.odt 9 2021-02-06
e Neubauwohnung, -, -en = új lakás
r Vollkomfort, -s, -x = összkomfort
r Betonwohnblock, -s, -blöcke = panelház
r Stock, -(e)s, Stöcke = emelet
s Stockwerk, -(e)s, -e = emelet
außer Betrieb sein = üzemen kívül van
r Fernseher, -s, - = tévékészülék
e Treppe hoch|gehen, ging hoch, i. hochgegangen = felmegy a lépcsőn
e Treppe hinunter|gehen, ging hinunter, i. hinuntergegangen = lemegy a lépcsőn
s Sprachlabor, -s, -s/-e = nyelvi labor
e Stufe, -, -n = fokozat, lépcsőfok, fok
e Schalldämmung, -, -en = hangszigetelés
langsam = lassú
stören A, -te, h. -t = zavar vkit
gewöhnt sein an+A = hozzá van szokva vmihez
aus|kommen mit+D, kam aus, i. ausgekommen = kijön vkivel
plaudern über+A, -te, h. -t = beszélget, pletykál, cseveg vmiről
r Wein, -(e)s, -e = bor
zwar = habár
genug = elég
e Stange, -, -n = rúd
eine Stange Geld = egy csomó pénz
nebeneinander = egymás mellett
r Abschnitt, -(e)s, -e = szelet, szakasz, fejezet
e Mansarde, -, -n = padlásszoba
ostwestlich = keletnyugati
günstig = kedvező
r Abstellraum, -(e)s, -räume = lomtár

508927257.odt 10 2021-02-06
ein|richten, -ete ein, h. eingerichtet = berendez
möblieren, -te, h. -t = bebútoroz
basteln, -te, h. -t = barkácsol
Parkett legen, -te, h. -t = parkettázik, parkettát fektet
e Zentralheizung, -, -en = központi fűtés
r Tank, -s, -s/-e = tartály; harckocsi
speichern, -te, h. -t = raktároz, tárol
s Vermögen, -s, - = vagyon, képesség
ungefähr = körülbelül
s Geschoß, -ßes, -ße = emelet, szint
e Duschkabine, -, -n = zuhanyzófülke
r Dachboden, -s, -böden = padlás, tetőtér
r Liegestuhl, -(e)s, -stühle = nyugágy
r Schatten, -s, - = árnyék
sparen, -te, h. -t = megtakarít
e Lehre, -, -n = tanulság
e Hilfsbereitschaft, -, -x = segítőkészség
r Gehweg, -(e)s, -e = járda, ösvény
steil = meredek
sie gehen die Straße hinunter = az utcán lefelé mennek
erklären D A, -te, h. -t = (meg)magyaráz vkinek vmit
e Neugier, -, -x = kíváncsiság
gierig = mohó, kapzsi
e Gier, -, -x = mohóság
ziehen, zog, h. gezogen = húz
um|ziehen, zog um, h. umgezogen = (el)költözik
sich um|ziehen, zog sich um, h. sich umgezogen = átöltöz(köd)ik
von hinten = hátulról

508927257.odt 11 2021-02-06
von vorn(e) = elölről
s Mitleid, -(e)s, -x = együttérzés
sich um|drehen, -te sich um, h. sich umgedreht = megfordul
e Zigarette, -, -n = cigaretta
nach vorn(e) = előre
vorwärts = előre
ahnen A, -te, h. -t = sejt vmit
schlagen (schlägt), schlug, h. geschlagen = üt
e Ohrfeige, -, -n = füles, pofon
aus|nutzen A, -te aus, h. ausgenutzt = kihasznál vkit, vmit
aus|nützen A, -te aus, h. ausgenützt = kihasznál vkit, vmit
e Mütze, -, -n = sapka
sich freuen über+A, -te sich, h. sich -t = örül vminek
sich freuen auf+A, -te sich, h. sich -t = előre örül vminek
s Planschbecken, -s, - = pancsolómedence
je ein = egy-egy
gehören D, -te, h. -t = tartozik vkihez
gehören zu+D, -te, h. -t = tartozik vmihez
wissen (weiß), wusste, h. gewusst = tud
geräumig = tágas
nordsüdlich = északdéli
e Seite, -, -n = oldal
e Verfügung, -, -en = rendelkezés, intézkedés
zur Verfügung = rendelkezésre
empfangen (empfängt), empfing, h. empfangen = fogad; (adást) fog
sowohl ... als auch ... = mind ..., mind ...
sowohl ... wie auch ... = mind ..., mind ...
heutzutage = manapság

508927257.odt 12 2021-02-06
die Saison, -, -s/-en = idény, szezon
gleichmäßig = egyenletes
r Kachelofen, -s, -öfen = cserépkályha
r Anrufbeantworter, -s, - = üzenetrögzítő
einzeln = magányos, egyes
r Bewohner, -s, - = lakó, lakos
reinigen, -te, h. -t = tisztít
anstrengend = megerőltető, fárasztó
e Rate, -, -n = részlet, részesedés
zur Verfügung stehen D, stand, h. gestanden = rendelkezésre áll vkinek
zu|hören (D), -te zu, h. zugehört = figyelve hallgat vkit (személyt, állatot)
bemerken A, -te, h. -t = észrevesz vmit
leicht = könnyű
r Hase, -n, -n = nyúl
s Häschen, -s, -s = nyuszika
jagen (jagt), -te, h. -t = vadászik
r Jäger, -s, - = vadász
e Jagd, -, -en = vadászat
r Wald, -(e)s, Wälder = erdő
r Baum, -(e)s, Bäume = fa
winken (D), -te, h. -t = integet, int (vkinek)
s Gras, -es, Gräser = fű
laufen (läuft), lief, i. gelaufen = fut
e Flinte, -, -n = puska
r Spickzettel, -s, - = (iskolai) puska
irgendwo = valahol, bárhol, akárhol
kennen (kennt), kannte, h. gekannt = ismer
r Typ, -s, -en = típus

508927257.odt 13 2021-02-06
erben, -te, h. -t = örököl
s Jahrzehnt, -(e)s, -e = évtized
e Form, -, -en = alak, forma
gemeinsam = közös, együtt
s Mehrfamilienhaus, -es, -häuser = társasház
s Genossenschafthaus, -es, -häuser = szövetkezeti ház, társasház
r Staat, -(e)s, -en = állam
r Mieter, -s, - = bérlő, albérlő
r Eigentümer, -s, - = tulajdonos
e Jacke, -, -n = kiskabát
r Hut, -(e)s, Hüte = kalap
r Stiefel, -s, - = csizma
auf der Jagd = vadászaton
erschießen A (erschießt), erschoss, h. erschossen = agyon-, lelő vkit/vmit
s Blatt, -(e)s, Blätter = falevél, papírlap, újság
s Laub, -(e)s, -x = lomb, avar
kahl = kopasz (ember, fa)
töten A, -ete, h. -et = (meg)öl vkit
tot = halott
sterben (stirbt), starb, i. gestorben = meghal
Tote [főnévvé vált melléknév] = halott
r Tod, -(e)s, -e = halál
um|bringen A, brachte um, h. umgebracht = kinyír vkit
alle|machen A, -te alle, h. allegemacht = kicsinál vkit
r Sprung, -(e)s, Sprünge = ugrás
Mitleid haben mit+D = együttérez vkivel, sajnál vkit
reich = gazdag
arm = szegény

508927257.odt 14 2021-02-06
blutdürstig = vérszomjas
sadistisch = szadista
gnadenlos = kegyetlen
e Gnade, -, -n = kegy, kegyelem
brutal = brutális
grausam = kegyetlen, könyörtelen
vor Freude = az örömtől
fließen (fließt), floss, i. geflossen = folyik
bereuen A, -te, h. -t = megbán vmit
sich erinnern an+A, -te sich, h. sich -t = emlékszik vmire
den Kredit in monatlichen Raten tilgen, -te, h. -t = a kölcsönt havi részletekben
törleszti
r Einbauschrank, -(e)s, -schränke = beépített szekrény
r Farbfernseher, -s, - = színes tévé
es gibt A = van
e Eingangstür, -, -en = bejárati ajtó
verstauen, -te, h. -t = elhelyez
unnötig = szükségtelen
auf|hängen, -te auf, h. -t = felakaszt
ganzflächig = teljes felületén
verspiegeln, -te, h. -t = tükörrel ellát, tükörrel borít
fliesen, -te, h. -t = csempéz, csempével fed
e Sitzecke, -, -n = sarokülőbútor
r Ausziehtisch, -(e)s, -e = kihúzható asztal
verkabeln, -te, h. -t = kábellel összeköt
e Schrankwand, -, -wände = szekrénysor
e Dekoration, -, -en = díszítés, dekoráció
niedlich = aranyos, helyes

508927257.odt 15 2021-02-06
ernst = komoly
fast = majdnem
an den Ohren = a fülét/fülénél (fogja)
auf dem Sessel = a fotelen
Schenken macht Freude. = Az ajándékozás örömet okoz. / Adni jó.
e Statue, -, -n = szobor
dar|stellen A, -te dar, h. -t = ábrázol vkit/vmit
r Sportler, -s, - = sportoló
r Speer, -(e)s, -e = gerely
r Speerwerfer, -s, - = gerelyhajító
r Muskel, -s, -n = izom
muskulös = izmos
athletisch = atletikus
stolpern, -te, i. -t = botlik
hin|fallen (fällt hin), fiel hin , i. hingefallen = elesik
zu Boden fallen (fällt), fiel, i. gefallen = a padlóra esik
zerbrechen (A) (zerbricht), zerbrach, h. zerbrochen = eltör
zerbrechen (zerbricht), zerbrach, i. zerbrochen = eltörik
erschrecken (erschrickt), erschrak, i. erschrocken = megijed
igitt = pfuj
offen = nyílt, szabad, nyitott
zwölfflammig = tizenkét karú
e Leuchte, -, -n = csillár
s Messing, -s, -e = sárgaréz
beleuchten, -ete, h. -et = be-, megvilágít
e Wandleuchte, -, -n = fali lámpa
r Schaukelstuhl, -(e)s, -stühle = hintaszék
schnarchen (schnarcht), -te, h. -t = horkol

508927257.odt 16 2021-02-06
furchtbar = rettenetes, félelmetes
geblümt = virágos
e Übergardine, -, -n = sötétítő függöny
s Parkett, -(e)s, -e/-s = parketta
kugelförmig = gömbölyű
r Drehsessel, -s, - = forgószék
überall = mindenhol
e Gruppe, -, -n = csoport
e Mannschaft, -, -en = csapat
bei jungen Leuten = a fiataloknál
schwärmen für+A, -te, h. -t = rajong vkiért/vmiért
entsprechend = megfelelő
r CD-Spieler, -s, - = CD lejátszó
r CD-Player, -s, - = CD lejátszó
e Lautstärke, -, -n = hangerő
mit voller Lautstärke = teljes hangerővel
verchromt = krómozott
s Stahlrohrgestell, -(e)s, -e = acélcsőállvány
s Rohr, -(e)s, -e = cső
s Gestell, -(e)s, -e = állvány
s Fell, -(e)s, -e = szőrme, prém
e Fernbedienung, -, -en = távirányító, távvezérlés
r Selbstbedienungsladen, -s, -läden = önkiszolgáló bolt
r Stahl, -(e)s, Stähle = acél
e Scherbe, -, -n = szilánk, cserép
in Scherben (zerbricht) = szilánkokra (törik)
streicheln A, -te, h. -t = simogat
trösten A, -ete, h. -et = vigasztal

508927257.odt 17 2021-02-06
auf|heben A (hebt auf), hob auf / hub auf, h. aufgehoben = felemel vmit
heil = ép
sich konzentrieren (auf+A), -te sich, h. sich -t = koncentrál, összpontosít vmire
blasen (bläst), blies, h. geblasen = fúj (nem szél)
nützlich = hasznos
einen Nutzen haben = haszna van, vmi hasznos
trotzdem [+fordított szórend] = mégis
gleichzeitig = egyidejűleg, egyúttal
umarmen A (umarmt), umarmte, h. umarmt = átölel, átkarol
in die Arme nehmen A (nimmt), nahm, h. genommen = átölel, átkarol
in die Arme schließen A (schließt), schloss, h. geschlossen = átölel, átkarol
beide = mindkét
rund um die Uhr = éjjel-nappal, nonstop
sich bücken (nach+D), -te sich, h. sich -t = lehajol (vmiért)
r Held, -en, -en = hős
e Hosentasche, -, -n = nadrágzseb
e Baskenmütze, -, -n = baszk sapka
um|stoßen A (stößt um), stieß um, h. umgestoßen = fellök vkit, vmit
stoßen A (stößt), stieß, h. gestoßen = lök vkit, vmit
stoßen A (stößt), stieß, i. gestoßen = nekiütközik vminek, vkinek
es eilig haben = siet
ich habe es eilig = sietek
petzen, -te, h. -t = árulkodik, besúg
führen A, -te, h. -t = vezet (nem járművet)
bei der Hand nehmen (nimmt), nahm, h. genommen = megfogja a kezét, kézen
fogja
e Pointe [puánte], -, -n = poén
r Rollladen, -s, -läden [3 db l a jó] = ablakredőny (fából, fémből)

508927257.odt 18 2021-02-06
s Rollo, -s, -s = roló (textilből)
e Spüle, -, -n = mosogató, mosogatópult
s Abwaschbecken, -s, - = mosogatócsésze
s Spülbecken, -s, - = öblítőcsésze
e Spülmaschine, -, -n = mosogatógép
r Grill, -s, -s = grillsütő
e Kaffeemaschine, -, -n = kávéfőző
e Kaffeemühle, -, -n = kávédaráló
mahlen (mahlt), -te, h. -en = darál, őröl (pl. kávét)
s Geschirr, -s, -e = edény
r Abwasch, -(e)s, -wäsche = mosogatás, mosatlan edény
e Platte, -, -n = főzőlap
e Backröhre, -, -n = sütő
r Vorbereitungstisch, -(e)s, -e = előkészítő asztal
e Kasserolle, -, -n = lábas, serpenyő
e Schüssel, -, -n = tál
s Gefäß, -es, -e = edény
flach = lapos
e Küchenmaschine, -, -n = konyhai robotgép
rühren, -te, h. -t = kever
schnitzeln, -te, h. -t = szeletel
schlagen (schlägt), schlug, h. geschlagen = ver, felver (habot)
reiben, rieb, h. gerieben = reszel
raspeln, -te, h. -t = reszel
entsaften, -ete, h. -et = kifacsar, nedvet kiprésel
r Mikrowellenherd, -(e)s, -e = mikrosütő
e Mikrowelle, -, -n = mikrosütő
auf|tauen, -te auf, h. -t = felolvaszt

508927257.odt 19 2021-02-06
auf|tauen, -te auf, i. -t = felolvad
tiefgefroren = mélyhűtött
schonend = kíméletes
schonen, -te, h. -t = kímél
ab|waschen (wäscht ab), wusch ab, h. abgewaschen = mosogat, lemos
erleichtern, -te, h. -t = megkönnyít
wählerisch = válogatós
r Allesschneider, -s, - = szeletelőgép
s Einweckglas, -es, -gläser = befőttes üveg
auf|bewahren (bewahrt auf), -te auf, h. -t = tárol, tart vhol
verderblich = romlandó
e Gefriertruhe, -, -n = hűtőláda, fagyasztóláda
bestimmt = bizonyos
s Obst, -(e)s, -x (/Obstarten) = gyümölcs (gyümölcsfélék)
s Fleisch, -(e)s, -x (/Fleischsorten) = hús (húsfélék)
ein|frieren, fror ein, h. eingefroren = lefagyaszt
ein|frieren, fror ein, i. eingefroren = befagy
schleudern, -te, h. -t = centrifugáz
e Schleuder, -, -n = centrifuga
eingebaut = beépített
handgewaschen = kézzel mosott
hier ist tote Hose = itt dögunalmas (nem történik itt soha semmi)
e Eifersucht, -, -süchte = féltékenység, féltékenykedés
eifersüchtig = féltékeny
r Urwald, -(e)s, -wälder = őserdő
retten, -ete, h. -et = megment
e Rettung, -, -en = mentés
r Rettungsdienst, -(e)s, -e = mentőszolgálat

508927257.odt 20 2021-02-06
r Untergang, -(e)s, -gänge = pusztulás
bedrohen, -te, h. -t = fenyeget
eigentümlich = sajátos
s Mittel, -s, - = szer, eszköz
e Bewirtschaftung, -, -en = gazdálkodás
ein|stellen, -te ein, h. -t = beszüntet, megszüntet; beállít; alkalmaz (vkit)
s Abholzen, -s, - = fakitermelés
ab|holzen, -te ab, h. -t = fát kitermel
nachhaltig = tartós, fenntartható
verlangen A von+D (verlangt), -te, h. -t = követel vmit vkitől
vorsichtig = óvatos, elővigyázatos
unterstützen, unterstützte, h. unterstützt = támogat
mit|teilen, -te mit, h. -t = közöl
e Hoffnung, -, -en = remény
r Briefträger, -s, - = postás
r Lageplan, -(e)s, -pläne = helyszínrajz, helyrajz
r Pfeil, -(e)s, -e = nyíl, nyílvessző
e Recherche, -, -n [reˈʃɛrʃə] = keresés, kutatás
sich zufrieden|geben mit+D (gibt sich zufrieden), gab sich zufrieden, h. sich
zufriedengegeben = megelégszik vmivel, vkivel
akzeptieren, -te, h. -t = elfogad
s Prozent, -(e)s, -e = százalék
lediglich = csupán
ab|lehnen, -te ab, h. -t = el-, visszautasít, megtagad
e Mehrheit, -, -en = többség
sich aus|sprechen über+A (spricht sich aus), sprach sich aus, h. sich
ausgesprochen = nyilatkozik vmiről, szót emel vmiért
rauchfrei = füstmentes

508927257.odt 21 2021-02-06
e Testphase, -, -n = próbafázis, kísérleti fázis
s Institut, -(e)s, -e (für+A) = (vmilyen, vmiért felelős) intézet, intézmény
insgesamt = összesen
befragen A, -te, h. -t = meg-, kikérdez vkit
e Strecke, -, -n = szakasz, (út)darab
völlig = teljes
verzichten auf+A, -ete, h. -et = lemond vmiről
künftig = jövőbeli, jövendő
unter den Hammer kommen, kam, i. gekommen = kalapács alá kerül,
elárverezik
r Papst, -(e)s, Päpste = pápa
s Fahrzeug, -(e)s, -e = (gép)jármű
aus Anlass = alkalmából
an|fertigen, -te an, h. -t = (el)készít, megcsinál
um|bauen, -te um, h. -t = átépít
es handelt sich um+A = vmiről szó van
entsprechen (entspricht), entsprach, h. entsprochen = megfelel
e Anforderung, -, -en = követelmény
e Sicherheitsanforderung, -, -en = biztonsági követelmény
s Gebot, -(e)s, -e = ajánlat, parancs
rennen (rennt), rannte, i. gerannt = rohan
geschehen (geschieht), geschah, i. geschehen = történik
es geschieht = történik
Hände hoch! = Kezeket fel!
Geld oder Leben! = Pénzt vagy életet!
e Kohle, -, -n = szén; zsozsó
Her mit der Kohle! = Ide a zsozsóval!
drohen D mit+D, -te, h. -t = fenyeget vkit vmivel

508927257.odt 22 2021-02-06
bedrohen A, -te, h. -t = fenyeget vkit, vmit
Bankangestellte [főnévvé vált melléknév] = bankalkalmazott
lieber = inkább
e Münze, -, -n = érem, (pénz)érme
r Geldschein, -(e)s, -e = bankjegy, papírpénz
r Schein, -(e)s, -e = bankjegy, vény, elismervény; látszat
e Daumen drücken D, -te, h. -t = szorít vminek, vkinek
er drückt ihm die Daumen = szorít neki
beschimpfen A, -te, h. -t = leszid vkit
klettern (über+A), -te, i. -t = megmászik (vmit), átmászik (vmin)
ab|führen A, -te ab, h. -t = elvezet vkit
r Knast, -(e)s, Knäste = börtön, sitt
s Kittchen, -s, - = börtön
r Reporter, -s, - = riporter
r Polizist, -en, -en = rendőr
hoch|heben A (hebt hoch), hob hoch, h. hochgehoben = felemel vmit
rächen A, -te, h. -t = megbosszul vkit
Das geschieht dir recht! = Ez jót tesz neked!
bravo = brávó!
s Loch, -(e)s, Löcher = lyuk
e Kanalisation, -, -en = csatornázás, csatornarendszer
s Abwasser, -s, -wässer = szennyvíz
r Abwasserkanal, -s, -kanäle = szennyvízcsatorna
e Gruft, -, Grüfte = kripta
e Beule, -, -n = púp
er hat am Wasser gebaut = nagyon síros, mindig sír
jeweils = mindig, mindenkor
r Bundestag, -(e)s, -e = Németország parlamentje

508927257.odt 23 2021-02-06
r Landtag, -(e)s, -e = tartományi parlament
verhüten, -ete, h. -et = elhárít
s Album, -s, Alben = album
r Job, -s, -s [dʒɔp] = munka
nicht weit von ... entfernt = nem messze ... -tól/-től
verbringen, verbrachte, h. verbracht = eltölt
ist 20 km von Budapest entfernt = 20 km-re Budapesttől
genießen (genießt), genoss, h. genossen = élvez
e Stille, -, -x = nyugalom, csend, hallgatás
ländlich = vidéki
die Strapazen des Großstadtlebens = a nagyvárosi élet fáradalmai
riesig = óriási
e Nutzpflanze, -, -n = haszonnövény
s Unkraut, -(e)s, -kräuter = gyom, gaz
unterscheiden, unterschied, h. unterschieden = megkülönböztet
wachsen (wächst), wuchs, i. gewachsen = nő, terem
e Tomate, -, -n = paradicsom
r Sellerie, -s, -/-s [ˈzɛləri] = zeller
e Sellerie, -, -/-n [ˈzɛləri] = zeller
e rote Bete, -, -n = cékla
r Schnittlauch, -(e)s, -x = metélőhagyma
r Kohlrabi, -/-s, -/-s = karalábé
r Sauerampfer, -s, - = sóska
r Meerrettich, -s, -e = torma
r Quadratklafter, -s, - = négyszögöl
jäten, -ete, h. -et = gyomlál
hacken (hackt), -te, h. -t = kapál, vagdal
harken (harkt), -te, h. -t = gereblyéz

508927257.odt 24 2021-02-06
s Ungeziefer, -s, -x = féreg, kártevő
r Schädling, -s, -e = kártevő
bekämpfen, -te, h. -t = küzd (vmi ellen)
r Weichselbaum, -(e)s, -bäume = meggyfa
r Strauch, -(e)s, Sträucher = cserje, bokor
r Weinstock, -(e)s, -stöcke = szőlőtőke
e Rebe, -, -n = szőlővessző
echt = igazi, eredeti
r Tau, -(e)s, -x = harmat
e Reblaus, -, -läuse = szőlőtetű
keltern, -te, h. -t = (szőlőt) présel
um|füllen, -te um, h. -t = áttölt
s Fass, -es, Fässer = hordó
möglich = lehetséges, lehetőleg
ehrlich = becsületes, őszinte
wecken, -te, h. -t = ébreszt
füttern, -te, h. -t = etet
s Federvieh, -(e)s, -x = baromfi
e Kuh, -, Kühe = tehén
s Küken, -s, - = csibe
e Taube, -, -n = galamb
fehlen, -te, h. -t = hiányzik
e Ratte, -, -n = patkány
ehemalig = hajdani, egykori
s Gehöft, -(e)s, -e = tanya
r Besitz, -es, -e = birtok, birtoklás
e Art, -, -en = alkat, fajta
günstig = kedvező

508927257.odt 25 2021-02-06
r Zinssatz, -es, -sätze = kamatláb
e Schulden (Pl.) = adósság
eintönig = egyhangú
r Trubel, -s, -x = zűrzavar, forgatag
r Passant, -en, -en = átutazó, járókelő
unerträglich = tűrhetetlen, elviselhetetlen
stoßen (stößt), stieß, h. gestoßen = lök
rund = kerek
s Rund, -(e)s, -e = kör, kerület
s Seil, -(e)s, -e = kötél
r Haken, -s, - = kampó, horog
auf|passen auf+A (passt auf), passte auf, h. aufgepasst = figyel, vigyáz vmire
wiegen A, -te, h. -t = ringat, hintáztat
wiegen, wog, h. gewogen = (súlyt) mér
binden, band, h. gebunden = köt, csomóz
schaukeln, -te, h. -t = hintázik
e Schaukel, -, -n = hinta
verrückt = őrült
schicken A, -te, h. -t = küld
ab|hauen, haute ab, i. abgehaut = eltakarodik, lekopik
Wein lesen (liest), las, h. gelesen = szüretel
Werde gesund! = Gyógyulj meg!
so tun, als ob = úgy tesz, mintha
lügen, log, h. gelogen = hazudik
erziehen A, erzog, h. erzogen = (fel)nevel
verziehen A, verzog, h. verzogen = elkényeztet (gyereket)
auf|ziehen, zog auf, h. aufgezogen = felnevel; heccel, gúnyol
e Erziehung, -, -x = nevelés

508927257.odt 26 2021-02-06
r Obsthändler, -s, - = gyümölcsárus
r Gemüsehändler, -s, - = zöldségárus
e Schale, -, -n = (gyümölcs)héj
beweisen, bewies, h. bewiesen = bizonyít
per Anhalter = autóstoppal (utazik)
alles Mögliche = minden lehetőség, lehetséges
alles Gute = minden jót
ehrlich gesagt = őszintén szólva
kurz und gut = egyszóval
r Lärm, -(e)s, -x = zaj, lárma
jeder kennt jeden = mindenki ismer mindenkit
alle Leute kennen sich = mindenki ismer mindenkit
an|bauen, -te an, h. -t = termeszt
sich befinden (befindet sich), befand sich, h. sich befunden = van, található
rutschen, -te, i. -t = csúszik, csúszkál
e Rutschbahn, -, -en = csúszda
rutschig = csúszós
schadenfroh = kárörvendő
böse sein auf+A = mérges vkire
sich vor|bereiten auf+A (bereitet sich vor), -ete sich vor, h. sich vorbereitet =
felkészül, előkészül
verzichten auf+A, -ete, h. -et = lemond vmiről
ab|sagen A, sagte ab, h. abgesagt = lemond (pl. megállapodást, időpontot)
ein|laden A zu+D (lädt ein), lud ein, h. eingeladen = meghív vkit vmire
Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? = Meghívhatom egy kávéra?
an|bieten, bot an, h. angeboten = (meg)kínál, ajánl
Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? = Megkínálhatom egy kávéval?
blind = vak

508927257.odt 27 2021-02-06
e Methode, -, -n = módszer
e Erziehungsmethode, -, -n = nevelési módszer
auf den Feldern = a földön (amit megművelnek)
r freilaufende Hund = kóbor kutya
ernten, -ete, h. -et = arat
gelten (gilt), galt, h. gegolten = ér, számít
wetten, -ete, h. -et = fogad (játékból)
Wetten wir, dass ihr alle die Prüfung besteht. = Fogadjunk, hogy mindenkinek
sikerül a vizsgája.
Was gilt die Wette? = Mibe fogadjunk?
Die Wette gilt eine Flasche Sekt. = Egy üveg pezsgőben fogadunk.
e Knospe, -, -n = rügy
gerade = egyenes, éppen
messen (misst), maß, h. gemessen = mér (nem súlyt)
umso = minél
wachsen (wächst), wuchs, i. gewachsen = nő
pünktlich = pontos (időben)
genau = pontos (nem időben)
unpünktlich = pontatlan
ungenau = pontatlan
r Hammer, -s, Hämmer = kalapács
r Nagel, -s, Nägel = szög (rögzíteni vmit); köröm
eifrig = buzgó
r Stamm, -(e)s, Stämme = törzs (nem a testrész)
vergleichen A mit+D, verglich, h. verglichen = összehasonlít vmit vmivel
r Vergleich, -(e)s, -e = összehasonlítás
daneben = amellett, mellette
bestehen aus+D, bestand, h. bestanden = vmiből áll

508927257.odt 28 2021-02-06
r Besen, -s, - = seprű
in die Hocke gehen, ging, i. gegangen = leguggol
r Knopf, -(e)s, Knöpfe = gomb (ruhán)
einsam = magányos
zeitigen, -te, h. -t = eredményez, létrehoz, megérlel
e Sau, -, Säue/-en = koca
saublöd = tök hülye
r Hass, -es, -x = gyűlölet
hassen (hasst), hasste, h. gehasst = gyűlöl
ständig = állandóan
e Gewalt, -, -en = erőszak
gewalttätig = erőszakos
stumm = néma
e Zärtlichkeit, -, -en = gyengédség
sich sehnen nach+D, -te sich, h. sich -t = vágyakozik vmire
schmusen, -te, h. -t = megcsókol, hozzásimul, hízeleg
hirnlos = esztelen, ostoba
zauberhaft = varázslatos
jugendfrei = korhatár nélkül
r Refrain, -s, -s = refrén
Verpiss dich! = Kopj le!
auf|reißen A (reißt auf), riss auf, h. aufgerissen = felcsíp vkit
akzeptieren, -te, h. -t = elfogad
e Diskussion, -, -en = vita
diskutieren, -te, h. -t = vitázik
sich schämen, -te sich, h. sich -t = szégyenkezik, szégyelli magát
sich genieren [ʒe…], -te sich, h. sich -t = szégyelli magát
kapieren, -te, h. -t = megért, felfog

508927257.odt 29 2021-02-06
du gehst mir auf die Nerven = az idegeimre mész
du gehst mir auf den Keks = az idegeimre mész
sich zieren, -te sich, h. sich geziert = kéreti magát
taub = süket
verkehren, -te, h. -t = közlekedik
r Obus, -ses, -se = trolibusz
sogar = sőt, még
erreichen, -te, h. -t = elér
rein = tiszta
überfüllt = zsúfolt
misstrauisch = gyanakvó, bizalmatlan
r Betrieb, -(e)s, -e = üzem
e Möglichkeit, -, -en = lehetőség
e Kultur, -, -en = műveltség, művelődés
vielfältig = változatos, bőséges
e Bar, -, -s = bár, mulató
irgendein = vmilyen, bármilyen
e Veranstaltung, -, -en = rendezvény, esemény
s Angebot, -(e)s, -e = ajánlat, kínálat
e Konkurrenz, -, -en = verseny, konkurencia
genügend = elegendő
r Schaufensterbummel, -s, - = kirakatnézegetés
betrachten, -ete, h. -et = szemlél, szemügyre vesz
geschmackvoll = ízléses
e Lieblingskonditorei, -, -en = kedvenc cukrászda
kehren, -te, h. -t = (be-/meg-)fordul
vergehen, verging, i. vergangen = elmúlik

508927257.odt 30 2021-02-06
sich(D) erlauben A (erlaubt sich), -te sich(D), h. sich(D) -t = megenged
magának
e Wespe, -, -n = darázs
e Moral, -, -en = erkölcs, tanulság
moralisch = erkölcsös
unmoralisch = erkölcstelen
r Hocker, -s, - = hokedli, ülőke
e Wurst, -, Würste = hurka, kolbász
tot|schlagen (schlägt tot), schlug tot, h. totgeschlagen = agyonüt
Lass das sein! = Hagy abba!
Pass auf! = Figyelj (ide)!
hinterher = utána
r Tierfreund, -(e)s, -e = állatbarát
stechen (sticht), stach, h. gestochen = csíp, szúr
r Stachel, -s, -n = tüske, fullánk
sich zu|decken, -te sich zu, h. sich -t = betakarózik
es geht nach seinem Willen = akarata szerint megy
e Rosine, -, -n = mazsola
r Gugelhupf, -(e)s, -e = kuglóf
schweißen (schweißt), schweißte, h. geschweißt = hegeszt, forraszt
sphärisch [szf] = mennyei
barfuß = mezítláb
e Gasse, -, -n = (kicsi) utca, sikátor
s Blech, -(e)s, -e = tepsi, pléh
e Form, -, -en = forma
r Marmor, -s, -e = márvány
s Rohr, -(e)s, -e = cső
r/s Kamin, -s, -e = kémény

508927257.odt 31 2021-02-06
r Schornstein, -(e)s, -e = kémény
r Rauchfang, -(e)s, -fänge = kémény
r Koch, -(e)s, Köche = szakács
e Dose, -, -n = (fém)doboz
e Schachtel, -, -n = (papír, nem fém) doboz
verstecken A, -te, h. -t = eldug
nach|denken über+A, dachte nach, h. nachgedacht = gondolkodik vmin
sich(D) den Kopf zerbrechen (zerbricht), zerbrach, h. zerbrochen = töri a fejét
sich kratzen (an+D) (kratzt sich), -te sich, h. sich -t = vakarózik (vakarja vmijét)
erreichen, -te, h. -t = elér
s Schwert, -(e)s, -er = kard
e Flinte, -, -n = puska
aufmerksam = figyelmes (éber)
er ist aufmerksam = figyel
er passt auf = figyel
stricken, -te, h. -t = köt (kézimunka)
ein|schenken A, -te ein, h. -t = tölt (italt)
r Liebeskummer, -s, -x = szerelmi bánat
zu|nehmen (nimmt zu), nahm zu, h. zugenommen = hízik
ab|nehmen (nimmt ab), nahm ab, h. abgenommen = fogy
sich beeilen, -te sich, h. sich -t = siet
r Obus, -ses, -se = trolibusz
r Trolleybus, -ses, -se = trolibusz
e Angelegenheit, -, -en = dolog, ügy, eset
s Problem, -s, -e = probléma, ügy
sich gewöhnen an+A, -te sich, h. sich -t = hozzászokik vmihez, megszokik vmit
kratzen A (kratzt), -te, h. -t = karcol, kapar, vakar
ein|kehren (in+D), -te ein, i. eingekehrt = betér (vhova)

508927257.odt 32 2021-02-06
e Art, -, -en = faj, fajta
den Durst löschen, -te, h. -t = szomját oltja
den Hunger stillen, -te, h. -t = éhségét csillapítja
e Gefahr, -, -en = veszély
gefährlich = veszélyes
ernst = komoly
r Pilz, -es, -e = gomba
raten (rät), riet, h. geraten = tanácsol
folgen D, -te, i. -t = követ vkit
passieren D, -te, i. -t = történik vele
zu|sehen D (sieht zu), sah zu, h. zugesehen = néz, figyel vkit vmilyen
tevékenység közben
e Schütze, -, -n = zsilip(deszka)
wider+A = ellen
r Widerstand, -(e)s, -stände = ellenállás, ellenszegülés
liegen, lag, h. gelegen = fekszik
vor Anker liegen, lag, h. gelegen = horgonyoz
haften für+A (haftet), -ete, h. -et = kezeskedik, felel, jótáll vmiért, vkiért
aus|rauben A (raubt aus), -te aus, h. ausgeraubt = kirabol vkit, vmit
absichtlich = szándékos
unabsichtlich = akaratlan, nem szándékos
e Absicht, -, -en = szándék
r schwere Junge, -n, -n = kemény fiú (erőszakos bűnöző)
e Schulter, -, -n = váll
s Gefängnis, -ses, -se = börtön
r Deckel, -s, - = (doboz)tető, fedő
e Allee, -, -n = fasor
leiden, litt, h. gelitten = szenved

508927257.odt 33 2021-02-06
e Leidenschaft, -, -en = szenvedély
e Ausbildung, -, -en = képesítés, tanulmány
irgendwann = valamikor, akármikor
e Bühne, -, -n = színpad
r Adventskranz, -es, -kränze = adventi koszorú
e Stirn, -, -en = homlok
belügen A, belog, h. belogen = hazudik vkinek
e Krawatte, -, -n = nyakkendő
s Halstuch, -(e)s, -tücher = sál, kendő (nyakra)
e Schweinerei, -, -en = disznóság, hitványság
sich aus|ziehen, zog sich aus, h. sich ausgezogen = levetkőzik
aus|ziehen A, zog aus, h. ausgezogen = levesz vmit (pl. ruhát)
s Neujahr, -(e)s, -e = újév
r Schneeball, -(e)s, -bälle = hógolyó
rodeln, -te, i. -t = szánkózik
e Ferien (Pl.) = szünet (hosszabb, iskolai), szabadság
faulenzen (faulenzt), -te, h. -t = lustálkodik
scharf = éles, (íz:) erős/csípős
r Dreher, -s, - = esztergályos
pendeln, -te, i. -t = ingázik
angenehm = kellemes
e Ewigkeit, -, -en = örökkévalóság
ewig = örökké
s Kollektiv, -s, -e/s = közösség, kollektíva
rasseln, -te, h. -t = csörög
unausgeschlafen = kialvatlan
los|fahren (fährt los), fuhr los, i. losgefahren = (jármű) elindul
sich überzeugen, -te sich, h. sich -t = meggyőződik

508927257.odt 34 2021-02-06
lauwarm = langyos
sich verabschieden von+D, -ete sich, h. sich -et = elbúcsúzik vmitől, vkitől
Abschied nehmen (nimmt), nahm, h. genommen = elbúcsúzik
einen Kaffee hinunter|stürzen, -te hinunter, h. hinuntergestürzt = felhörpint egy
kávét
sich erkundigen bei+D nach+D, -te sich, h. sich -t = érdeklődik vkinél vmi iránt
s Ergebnis, -ses, -se = eredmény
sich erinnern an+A, -te sich, h. sich -t = emlékszik vmire
r Schlachtenbummler, -s, - = szurkoló, drukker
sich(D) an|schauen, -te sich(D) an, h. sich(D) angeschaut = megnéz
misslingen (misslingt), misslang, i. misslungen = meghiúsul, félresikerül
sich aus|toben (tobt sich aus), -te sich aus, h. sich ausgetobt = kitombolja magát
sich schämen G, -te sich, h. sich -t = szégyelli magát vmi miatt
r Feierabend, -s, -e = munka utáni szabadidő
sich bemühen um+A, -te sich, h. sich -t = fáradozik vmin
sich beschäftigen mit+D, -te sich, h. sich -t = foglalkozik vmivel
sich versöhnen, -te sich, h. sich -t = ki-, megbékül
r Gegner, -s, - = ellenfél, ellenség
r Feind, -(e)s, -e = ellenség, ellenfél
sich befreunden, -ete sich, h. sich -et = meg-, összebarátkozik
zanken (zankt), -te, h. -t = civakodik, veszekedik
verpassen A (verpasst), verpasste, h. verpasst = elszalaszt, elmulaszt vmit
an|beißen A (beißt an), biss an, h. angebissen = beleharap
e Errichtung, -, -en = felállítás
befristen, -ete, h. -et = határidőhöz köt
e Stadtmitte, -, -n = városközpont
e Endstation, -, -en = végállomás
an|rufen bei+D (ruft an), rief an, h. angerufen = felhív vkit

508927257.odt 35 2021-02-06
an|rufen A (ruft an), rief an, h. angerufen = felhív vkit
rufen (ruft), rief, h. gerufen = hív, kiált
entleihen, entlieh, h. entliehen = kölcsönvesz, kölcsönkér
überqueren, -te, h. überquert = keresztez, (úton) átmegy
Schwerverletzte [főnévvé vált melléknév] = súlyosan sebesült, sérült
auf|wecken, -te auf, h. -t = felkelt, felébreszt
leuchten, -ete, h. -et = világít
aus|kugeln, -te aus, h. -t = kificamodik
r Schock, -(e)s, -s = sokk, megrázkódtatás
s Schock, -(e)s, -/-e = halom, rakás; 60 darab (5 tucat)
ein Schock Geld = egy halom pénz
zwei Schock Eier = 120 darab tojás (10 tucat)
ab|biegen, bog ab, i. abgebogen = el-, lekanyarodik, fordul (kocsival)
e Kreuzung, -, -en = kereszteződés
e Ampel, -, -n = közlekedési lámpa
überqueren A, überquerte, h. überquert = keresztez, átkel
r Zebrastreifen, -s, - = zebra, gyalogosátkelőhely
e Unterführung, -, -en = aluljáró
e Überführung, -, -en = felüljáró
e Fußgängerzone, -, -n = sétálóutca
e Brücke, -, -n = híd
e Sonderschule, -, -n = kisegítő iskola (testi, szellemi fogyatékosoknak)
Sankt-Emmerich-Platz = Szent Imre tér (Sankt >> csak férfi)
Heilige-Elisabeth-Platz = Szent Erzsébet tér
e Morgengymnastik, -, -en = reggeli torna
fit = fitt
riechen nach+D, roch, h. gerochen = illatozik, vmilyen szaga van
sich beschäftigen mit+D, -te sich, h. sich -t = foglalkozik vmivel

508927257.odt 36 2021-02-06
bieten D A, bot, h. geboten = kínál, felajánl, nyújt vkinek vmit
wiederholen, wiederholte, h. wiederholt = ismétel
bearbeiten, -ete, h. -et = ki-, feldolgoz
schmücken, -te, h. -t = díszít
ein|packen (packt ein), -te ein, h. -t = becsomagol (koffert is)
aus|packen (packt aus), -te aus, h. -t = kicsomagol
um|packen (packt um), -te um, h. -t = átcsomagol
basteln, -te, h. -t = barkácsol
e Mitternacht, -, -nächte = éjfél
zu|nehmen (nimmt zu), nahm zu, h. zugenommen = hízik, nő, gyarapszik
r Feind, -(e)s, -e = ellenség, ellenfél
s Tonbandgerät, -(e)s, -e = magnó
r Kassettenrekorder, -s, - = magnó
Gott behüte! = Isten őrizz!
allmählich = fokozatosan
danken D für+A (dankt), -te, h. -t = megköszön vkinek vmit
sich bedanken bei+D (für+A) (bedankt sich), -te sich, h. sich -t = köszönötet
mond vkinek vmiért
zweifellos = kétségtelenül
los|werden A (wird los), wurde los, i. losgeworden = megszabadul vmitől, vkitől
auf Schritt und Tritt = lépten-nyomon
beleidigen, -te, h. -t = megsért, megbánt
e Fete, -, -n = buli, parti
sich aus|ruhen, -te sich aus, h. sich ausgeruht = kipiheni magát
r Boom, -s, -s = fellendülés
r Aufschwung, -(e)s, -schwünge = fellendülés, lendület
zu Gesicht bekommen A, bekam, h. bekommen = szemünk elé kerül vki, vmi
e Fahrtrichtung, -, -en = menetirány

508927257.odt 37 2021-02-06
s Nichtraucherabteil, -(e)s, -e = nemdohányzó részleg
r Fensterplatz, -es, -plätze = ablak melletti hely
überlegen, überlegte, h. überlegt = átgondol, gondolkodik
r Speisewagen, -s, - = étkezőkocsi
sich entscheiden für+A, entschied sich, h. sich entschieden = elhatároz, dönt
vmi mellett
günstig = kedvező
Herr Ober! = Pincér!
bestellen, -te, h. -t = rendel
r Reiseproviant, -s, -e = útravaló élelmiszer
zusammen|falten (faltet zusammen), -ete zusammen, h. zusammengefaltet =
összehajt
schaffen A (schafft), -te, h. -t = elintéz, tesz
anfangs = kezdetben
sich vor|bereiten auf+A/für+A, -ete sich vor, h. sich vorbereitet = felkészül
vmire
e haltbare Milch, -, -n = tartós tej
auf die Sekunde genau kommen = percre pontosan jön
erledigen, -te, h. -t = elintéz
lassen (lässt), ließ, h. gelassen = hagyja, engedi
s Programm, -(e)s, -e = program
ein|fahren (fährt ein), fuhr ein, i. eingefahren = befut, bejár, bemegy
überlassen (überlässt), überließ, h. überlassen = átad, átenged
r Kettenraucher, -s, - = erős dohányos, láncdohányos
r Zöllner, -s, - = vámos
wertvoll = értékes
e Ausfuhrbescheinigung, -, -en = kiviteli engedély
an|bieten D A, bot an, h. angeboten = megkínál vkit vmivel

508927257.odt 38 2021-02-06
passieren, -te, i. -t = történik
passieren A (die Grenze), -te, h. -t = átlép (határt)
r Schaffner, -s, - = kalauz
und zwar = éspedig
e Plätze ein|nehmen (nimmt ein), nahm ein, h. eingenommen = helyet foglal
s Mittagessen ein|nehmen (nimmt ein), nahm ein, h. eingenommen = ebédel,
bekapja az ebédet
e Medikamente ein|nehmen (nimmt ein), nahm ein, h. eingenommen =
gyógyszert bevesz
e Karte, -, -n = kártya, térkép
s Bundesland, -(e)s, -länder = tartomány
r Fluss, Flusses, Flüsse = folyó
e Grenze, -, -n = határ
grenzen an+A, -te, h. -t = határos vmivel
r Nordwesten, -s, -x = északnyugat
r Sachse, -n, -n = szász (férfi)
e Sächsin, -, -nen = szász (nő)
sächsisch = szász
r Kanal, -s, Kanäle = csatorna
sterben an+D (stirbt), starb, i. gestorben = meghal vmiben
sich heraus|stellen, -te sich heraus, h. sich herausgestellt = kiderül
unter anderen = többek között
unter uns gesagt = köztünk szólva
unter den Menschen = emberek között
Seitensprung machen, -te, h. -t = félrelép
treu = hűséges
untreu = hűtlen
sich verabschieden von+D, -ete sich von, h. sich -et = elbúcsúzik vkitől

508927257.odt 39 2021-02-06
Abschied nehmen (nimmt), nahm, h. genommen = elbúcsúzik
ab|winken, -te ab, h. abgewinkt = leint
auf|brechen (bricht auf), brach auf, i. aufgebrochen = elindul, útnak indul
lustig = vidám
leiden an+D/unter+D, litt, h. gelitten = szenved vmiben; tűr
e Niere, -, -n = vese
erforschen, -te, h. -t = kutat
e Nahrung, -, -en = táplálék
trennen (trennt), -te, h. -t = szétválaszt
s Prinzip, -s, -ien = elv
e Mahlzeit, -, -en = étkezési idő, étkezés
s Gewicht, -(e)s, -er = súly
unterschiedlich = különféle, különböző
sich bemerkbar machen, -te, h. -t = felhívja magára a figyelmet
erlernen A, -te, h. -t = megtanul vmit
behaupten A (behauptet), -ete, h. -et = kijelent, állít vmit
s Mitglied, -(e)s, -er = tag
föderativ = szövetségi
sicher sein D, war, i. gewesen = biztos vmiben
sich versammeln, -te sich, h. sich -t = összegyűlik
etwas geschenkt bekommen, bekam, h. bekommen = ajándékba kap vmit
buchen, -te, h. -t = előjegyez, lefoglal; könyvel
ausgezeichnet = kitűnő
glühende Kohle = izzó szén
starten, -ete, i. -et = elindul, startol
starten, -ete, h. -et = elindít, beindít
landen, -ete, i. -et = landol (pl. a repülőgép)
landen, -ete, h. -et = landoltat (pl. a pilóta a repülőgépet)

508927257.odt 40 2021-02-06
r Flughafen, -s, -häfen = reptér
e Waffe, -, -n = fegyver
r Durchgang, -(e)s, -gänge = átjáró
Verdächtige [főnévvé vált melléknév] = gyanús személy
wiegen, wog, h. gewogen = (súlyt) mér, súlya van
e Startpiste, -, -n = kifutópálya
sich an|schnallen (schnallt sich an), -te sich an, h. sich -t = becsatolja magát (pl.
autóban)
e Höhe an|nehmen (nimmt an), nahm an, h. angenommen = emelkedik
e Flughöhe, -, -n = repülési magasság
endgültig = végleges, végérvényes
repräsentieren, -te, h. -t = képvisel
repräsentativ [ʁepʁɛzɛntaˈtiːf] = képviseleti, jellemző, jellegzetes
regieren, -te, h. -t [ʁeˈɡiːʁən] = kormányoz, uralkodik
e Landschaft, -, -en = táj
sich auf|gliedern, -te sich auf, h. sich -t = osztódik, tagolódik
s Gebirge, -s, - = hegység
sich erstrecken (erstreckt sich), -te sich, h. sich -t = kiterjed
e Quelle, -, -n = forrás
r Schatz, -es, Schätze = kincs
Bodenschätze (Pl.) = ásványkincs
e Steinkohle, -, -n = feketekőszén
e Braunkohle, -, -n = barnakőszén
r Rohstoff, -(e)s, -e = nyersanyag
e Industrie, -, -n = ipar
importieren, -te, h. -t = importál
exportieren, -te, h. -t = exportál
r Import, -(e)s, -e = import

508927257.odt 41 2021-02-06
r Export, -(e)s, -e = export
e Fertigware, -, -n = készáru
r Schlafwagen, -s, - = hálókocsi
r Samt, -(e)s, -e = bársony
r Kunststoff, -(e)s, -e = műanyag
s Plastik, -s, -x = műanyag
s Leder, -s, - = bőr (nyersanyag)
reservieren A, -te, h. -t = foglal
lösen, -te, h. -t = ki-, meg-, fel-, old, ki-, vált
beginnen mit+D, begann, h. begonnen = kezd vmit
an|fangen mit+D (fängt an), fing an, h. angefangen = kezd vmit
sich fürchten vor+D/zu+Inf., -ete sich, h. sich -et = fél vkitől, vmitől
vergessen A/zu+Inf. (vergisst), vergaß, h. vergessen = elfelejt vmit
e Arznei, -, -en = gyógyszer
fahrplanmäßig = menetrend szerinti
s Gepäck, -(e)s, -x = csomag, poggyász
r Kofferraum, -(e)s, -räume = csomagtartó
überall = mindenhol
überallhin = mindenhova
e Buslinie, -, -n = buszvonal, buszjárat
s Glatteis, -es, -x = tükörjég
seekrank = tengeribeteg
schwanken (schwankt), -te, h. -t = billeg
versinken, versank, i. versunken = elsüllyed
e Kreuzfahrt, -, -en = hosszú hajóút
r Hafen, -s, Häfen = kikötő
e Anlegestelle, -, -n = kikötő
ab|stürzen, -te ab, i. -t = lezuhan

508927257.odt 42 2021-02-06
r Stadtrand, -(e)s, -ränder = város széle
am Stadtrand = a város szélén
r Außenbezirk, -(e)s, -e = külváros, külső kerület
e Vorstadt, -, -städte = külváros
am Ende der Welt = a világ végén
vor|zeigen A, -te vor, h. -t = megmutat
sich untersuchen lassen (lässt), ließ, h. gelassen = hagyja magát átvizsgálni
ab|tasten A (tastet ab), -ete ab, h. abgetastet = motoz
durchleuchten A, durchleuchtete, h. durchleuchtet = átvilágít
entführen A, -te, h. -t = eltérít, elrabol vmit
starten, -ete, i. -et = elindul, startol
r Start, -(e)s, -s = indulás, felszállás
landen, -ete, i. -et = landol (pl. a repülőgép)
e Landung, -, -en = landolás
r Sicherheitsgurt, -(e)s, -e(n) = biztonsági öv
sich an|schnallen (schnallt sich an), -te sich an, h. sich -t = beköti magát
r Fallschirm, -(e)s, -e = ejtőernyő
s Gewissen, -s, - = lelkiismeret
gewissenhaft = lelkiismeretes
r Fremdenführer, -s, - = idegenvezető
r Reiseleiter, -s, - = idegenvezető
gutaussehend = jóképű, csinos
mutig = bátor
tapfer = bátor
soundso = így meg úgy, X. Y.
e Mannschaft, -, -en = legénység
wahrscheinlich = valószínű
e Hälfte, -, -n = fél, fele

508927257.odt 43 2021-02-06
s Drittel, -s, - = harmad
s Viertel, -s, - = negyed
s Fünftel, -s, - = ötöd
fassen (fasst), fasste, h. gefasst = megragad, megfog
feucht = nedves, nyirkos
r Bericht, -(e)s, -e = beszámoló
beinahe = majdnem, csaknem
beweglich = mozgékony
vollkommen = tökéletes
e Gewohnheit, -, -en = szokás
ab|nehmen D A (nimmt ab), nahm ab, h. abgenommen = levesz vkinek vmit a
válláról
sich aus|kennen (kennt sich aus), kannte sich aus, h. sich ausgekannt = kiismeri
magát vhol
sich an|schließen D (schließt sich an), schloss sich an, h. sich angeschlossen =
csatlakozik vmihez, vkihez
e Ernährung, -, -en = táplálkozás
sich ernähren von+D, -te sich, h. sich -t = táplálkozik vmivel
versuchen zu+Inf., -te, h. -t = megkísérel vmit
r Klempner, -s, - = vízvezetékszerelő, bádogos
eine charismatische Persönlichkeit = egy vezető személyiség
eine führende Persönlichkeit = egy vezető személyiség
r Fahrpreis, -es, -e = menetdíj
e Ermäßigung, -, -en = kedvezmény
ermäßigt = kedvezményes
r Soldat, -en, -en = katona
r Schülerausweis, -es, -e = diákigazolvány
spannend = izgalmas

508927257.odt 44 2021-02-06
e Spannung, -, -en = izgalom, feszültség
s Schwimmbecken, -s, - = úszómedence
r Swimmingpool, -s, -s [swɪmɪŋpuːl] = úszómedence
überallhin = mindenhova
hinein|passen (passt hinein), passte hinein, h. hineingepasst = befér
e Gruppenreise, -, -n = társasutazás
teil|nehmen an+D (nimmt teil), nahm teil, h. teilgenommen = részt vesz vmin
e Individualreise, -, -n = egyéni utazás
s Individuum, -s, Individuen = egyén
individuell = egyéni
e Au-pair, -, -s = bébiszitter, dajka
s Au-pair, -s, -s = bébiszitter, dajka
r Schüleraustausch, -(e)s, -e/-täusche = diákcsere
r Proviant, -s, -e = elemózsia
r Gastgeber, -s, - = vendéglátó
sticken, -te, h. -t = hímez
e Stickerei, -, -en = hímzés
e Genehmigung, -, -en = engedély
r Antrag, -(e)s, -träge = kérvény, igénylőlap
s Geschlecht, -(e)s, -er = nem (biológiai)
s besondere Kennzeichen, -s, - = különleges ismertetőjel
schleppen A, -te, h. -t = cipel vmit
überprüfen, überprüfte, h. überprüft = ellenőriz
nach|stellen, -te nach, h. nachgestellt = utána-, beállít
r Reifendruck, -(e)s, -drücke = keréknyomás
e Leitung, -, -en = vezeték, vezetés
pflichtversichert = kötelezően biztosított
e Haftpflichtversicherung, -, -en = kötelező felelősségbiztosítás

508927257.odt 45 2021-02-06
vor|legen (legt vor), -te vor, h. vorgelegt = be-, felmutat
zelten, -ete, h. -et = sátorozik
inbegriffen = benne van, beleértve
s Wort, -(e)s, Wörter = szó (nem összefüggő)
s Wort, -(e)s, -e = szó
r Stromanschluss, -es, -schlüsse = áramkapcsolat
s Rathaus, -es, -häuser = városháza
s Bürgermeisteramt, -(e)s, -ämter = polgármesteri hivatal
auf+D = -ban, -ben (intézmény)
sich einen Reisepass aus|stellen lassen = kiállíttat magának egy útlevelet
s Formular, -s, -e = nyomtatvány, űrlap
e Marke, -, -n = bélyeg
füllen A, -te, h. -t = tölt
aus|füllen A, -te aus, h. ausgefüllt = kitölt (kérvényt, táblázatot), megtölt
kleben, -te, h. -t = ragaszt
e Daten (Pl.) = adatok
r Geburtsname, -ns, -n = születéskori név
e Staatsbürgerschaft, -, -en = állampolgárság
e Größe, -, -n = magasság, termet
e Augenfarbe, -, -n = szem színe
r Wohnort, -(e)s, -e = lakhely
ein|reichen A, -te ein, h. eingereicht = benyújt
e Versicherung, -, -en = biztosítás
s Visum, -s, Visa/Visen = vízum
s Konsulat, -(e)s, -e = konzulátus
e Botschaft, -, -en = nagykövetség
e Devise, -, -n [deˈviːzə] = deviza, valuta
e Ausfuhrgenehmigung, -, -en = kiviteli engedély

508927257.odt 46 2021-02-06
e Steuer, -, -n = adó
e Mehrwertsteuer, -, -n = többletértékadó, áfa
e Unterkunft, -, -künfte = szállás
s Hotel, -s, -s = hotel
s Motel, -s, -s = motel
e Pension, -, -en = panzió (szállás); nyugdíj
e Halbpension, -, -x = félpanzió (étkezés)
e Vollpension, -, -x = teljes ellátás
r Campingplatz, -es, -plätze = kemping
s Zelt, -(e)s, -e = sátor
r Wohnwagen, -s, -/-wägen = lakókocsi
r Zöllner, -s, - = vámos
r Zollbeamte [főnévvé vált melléknév] = vámtisztviselő
Haben Sie etwas zu verzollen? = Van valami elvámolnivalója?
r Grenzbeamte [főnévvé vált melléknév] = határőr
s Einzelzimmer, -s, - = egyágyas szoba
s Doppelzimmer, -s, - = kétágyas szoba
s Dreibettzimmer, -s, - = háromágyas szoba
mit Meerblick = panorámával a tengerre
s Panorama, -s, -ramen = panoráma
e Suite, -, -n [ˈsviːt(ə)] = lakosztály
s Beisel, -s, -/-n = lebúj, egyszerű vendégház
in Frage stellen A, -te, h. -t = kétségbe von vkit, vmit
vor|schlagen D A / D zu+Inf. (schlägt vor), schlug vor, h. vorgeschlagen =
javasol vkinek vmit
r Vorschlag, -(e)s, -schläge = javaslat
ratlos = tanácstalan
vorher = előbb

508927257.odt 47 2021-02-06
s Inland, -(e)s, -x = belföld
inländisch = belföldi
eine Reise im Inland = belföldi utazás
man braucht dazu ... = kell hozzá ...
r Vertrag, -(e)s, -träge = szerződés
einen Vertrag ab|schließen (schließt ab), schloss ab, h. abgeschlossen =
szerződést köt
Es ist leicht möglich, dass ... = Könnyen lehet, hogy ...
bereuen A, -te, h. -t = megbán vmit
geschehen (geschieht), geschah, i. geschehen = történik, előfordul
passieren, -te, i. -t = történik, előfordul
einen Unfall haben, hatte, h. -t = baleset éri
decken A, -te, h. -t = fedez, takar
r Eintritt, -(e)s, -e = belépés
e Gegend, -, -en = táj, vidék
vor|kommen, kam vor, i. vorgekommen = előfordul, vmilyennek tűnik
e Reiseroute, -, -n [ˈraɪ̯ zəruːtə] = útvonal
r Geist, -(e)s, -er = szellem, lélek, értelem, elme, ész
e Umleitung, -, -en = terelőút
sich verfahren (verfährt sich), verfuhr sich, h. sich verfahren = eltéved,
elkeveredik (járművel)
e Raststätte, -, -n = pihenőhely
e Straßenverhältnisse (Pl.) = útviszonyok
erleben A, -te, h. -t = megél, átél vmit
e Hochzeitsreise, -, -n = nászút
vorbei|kommen bei+D, kam vorbei, i. vorbeigekommen = benéz, beugrik
vkihez

508927257.odt 48 2021-02-06
den Visumzwang auf|heben (hebt auf), hob auf, h. aufgehoben = megszünteti a
vízumkényszert
heben (hebt), hob, h. gehoben = emel
alle zwei Stunden = kétóránként
stündlich = óránként
gesundheitsschädlich = egészségtelen
schaden D (schadet), -ete, h. -et = árt vminek
e Kenntnis, -, -se = tudomás
zur Kenntnis nehmen A (nimmt), nahm, h. genommen = tudomásul vesz
Kenntnis bekommen D, bekam, h. bekommen = tudomására jut vkinek
e Landkarte, -, -n = térkép
r Stadtplan, -(e)s, -pläne = várostérkép
eventuell = esetleg
erlernen A, -te, h. -t = megtanul vmit
e Grundstufe, -, -n = alapfok
e Mittelstufe, -, -n = középfok
e Oberstufe, -, -n = felsőfok
r Gedanke, -ns, -n = gondolat
in Gedanken = gondolatban
durch|gehen, ging durch, i. durchgegangen = keresztülmegy
sich zurecht|finden, fand sich zurecht, h. sich zurechtgefunden = eligazodik
fest|stellen, -te fest, h. festgestellt = megállapít
den Urlaub verbringen, verbrachte, h. verbracht = szabadságot eltölt
sich verabreden, verabredete sich, h. sich verabredet = megbeszél (találkozót,
időpontot)
vereinbaren A (vereinbart), vereinbarte, h. vereinbart = megállapodik
voraussichtlich = előreláthatólag
in Richtung Flughafen = a repülőtér felé

508927257.odt 49 2021-02-06
in einen Stau geraten (gerät), geriet, i. geraten = dugóba keveredik
e Telefonzelle, -, -n = telefonfülke
e Nachricht, -, -en = üzenet, hír
eine Nachricht hinterlassen (hinterlässt), hinterließ, h. hinterlassen = üzenetet
hagy
Soll ich etwas ausrichten? = Tetszik vmit üzenni?
Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? = Tetszik vmit üzenni?
e Ankunft, -, -künfte = érkezés
e Ankunftszeit, -, -en = érkezési idő
Ich hole dich ab. = Elhozlak.
an|bieten A, bot an, h. angeboten = felajánl
r Ausgang, -(e)s, -gänge = kijárat
auf|klären A, -te auf, h. -t = felvilágosít
e Aufklärung, -, -en = felvilágosítás, tisztázás
beschaffen (D) A (beschafft), -te, h. -t = (vkinek) vmit beszerez
besorgen (D) A (besorgt), -te, h. -t = (vkinek) vmit beszerez
gültig = érvényes
r Apparat, -(e)s, -e = készülék
an|bringen A, brachte an, h. angebracht = elhelyez (pl. csomagot)
vor|werfen D A (wirft vor), warf vor, h. vorgeworfen = szemére vet vkinek vmit
üppig = bőséges
schmausen (schmaust), -te, h. -t = lakmározik
s Gewürz, -es, -e = fűszer
verwenden (verwendet), -ete/verwandte, h. -et/verwandt = alkalmaz, használ
zu|geben (gibt zu), gab zu, h. zugegeben = elismer, bevall
belasten (belastet), -ete, h. -et = megterhel
e Magenverstimmung, -, -en = gyomorrontás
s Magengeschwür, -(e)s, -e = gyomorfekély

508927257.odt 50 2021-02-06
e Adernverkalkung, -, -en = érelmeszesedés
e Fettsucht, -, -x = elhízottság
r Herzinfarkt, -(e)s, -e = szívinfarktus
halten für+A (hält), hielt, h. gehalten = tart vminek
beschwören A, beschwor/beschwur, h. beschworen = esküszik vmire
s Übel, -s, - = baj, (a) rossz
ursprünglich = eredetileg
Glauben schenken D, -te, h. -t = hisz vminek, vkinek
e Tatsache, -, -n = tény
voll|stopfen (stopft voll), -te voll, h. vollgestopft = teletöm, teletölt
r Panther, -s, - = párduc
schmackhaft = ízletes
e Wahrscheinlichkeit, -, -en = valószínűség
r Ahn, -(e)s, -en (meist im Plural) = előd
enthalten (enthält), enthielt, h. enthalten = tartalmaz
kariös = szuvas
maßlos = mértéktelen
s Ergebnis, -ses, -se = eredmény
vorher = előzőleg, előbb, előre
buchen, -te, h. -t = lefoglal (hotelszobát); könyvel
brieflich = levélben
r Knöchel, -s, - = boka
verrenken A (verrenkt), -te, h. -t = kificamít
verschieben A, verschob, h. verschoben = elhalaszt
auf später = későbbre
ändern A, -te, h. -t = módosít
verweisen auf+A, verwies, h. verwiesen = utal vmire

508927257.odt 51 2021-02-06
aufrecht|erhalten A (erhält aufrecht), erhielt aufrecht, h. aufrechterhalten =
fenntart
r Kontakt, -(e)s, -e = kapcsolat
r Anspruch, -(e)s, -sprüche = igény
anspruchsvoll = igényes, nagy igényű
anspruchslos = igénytelen
beanspruchen A, -te, h. -t = igényel
Urlaub beanspruchen, -te, h. -t = szabadságot kivesz
getrennt = külön
für vier Nächte = négy éjszakára
unter|bringen A, brachte unter, h. untergebracht = elhelyez
bevor (+KATI szórend) = mielőtt
e Sicherheit, -, -en = biztonság
zur Sicherheit = a biztonságért
hinauf|legen, -te hinauf, h. hinaufgelegt = feltesz
Mitreisende [főnévvé vált melléknév] = útitárs
einer der Mitreisenden = az egyik útitárs
zur Seite = arrébb
im Weg sein, war, i. gewesen = útban van
im Weg stehen, stand, h. gestanden = útban van
e Erlaubnis, -, -se = engedély
erlauben A (erlaubt), -te, h. -t = engedélyez vmit
e Spirituose, -, -n = szesz
um|gehen mit+D, ging um, i. umgegangen = bánik vmivel
obligatorisch = kötelező
eindeutig = egyértelmű
s Maß, Maßes, Maße = mérték
r Kiosk, -(e)s, -e = (újságos)bódé

508927257.odt 52 2021-02-06
am Kiosk = a bódénál
es geht um+A = szó van vmiről
es handelt sich um+A = szó van vmiről
handeln von+D = szól vmiről (átv.)
Entscheidung treffen (trifft), traf, h. getroffen = döntést hoz
Maßnahme treffen (trifft), traf, h. getroffen = intézkedést tesz
nach aller Wahrscheinlichkeit = minden valószínűség szerint
eine Stiege Eier = egy rekesz (= 20 db) tojás
eine Stiege Äpfel = egy rekesz alma
schwarz|arbeiten, -ete schwarz, h. schwarzgearbeitet = feketén dolgozik
sich wenden an+A (wendet sich), wandte sich, h. sich gewandt [ebben az
értelemben ez a múltidő, de egyébként lehet gyenge, "e"-vel is] =
fordul vkihez
verursachen, -te, h. -t = okoz
empfindlich = érzékeny
r Zug, -(e)s, -x = (lég)huzat; vonat
r Durchzug, -(e)s, -x = erős lég-, kereszthuzat
r Überzug, -(e)s, -e = huzat (pl. ágynemű), bevonat
lüften A, -ete, h. -et = szellőztet
raten (rät), riet, h. geraten = tanácsol, találgat
ab|fahren (fährt ab), fuhr ab, i. abgefahren = elindul, elutazik
r Rucksack, -(e)s, -säcke = hátizsák
s Metall, -(e)s, -e = fém
sich ab|zeichnen, -ete sich ab, h. sich -et = kirajzolódik
r Gegenstand, -(e)s, -stände = tárgy
bemerken, -te, h. -t = észrevesz, megjegyez
überrascht sein von+D = meglepődik vmin
an|nehmen (nimmt an), nahm an, h. angenommen = feltételez

508927257.odt 53 2021-02-06
e Annahme, -, -n = feltevés
protestieren gegen+A, -te, h. -t = tiltakozik vmi ellen
e Aufforderung, -, -en = felszólítás
sich heraus|stellen, -te sich heraus, h. sich herausgestellt = kiderül
sonst = különben
e Konfitüre, -, -n = lekvár
e Scheibe, -, -n = szelet
s Müsli, -/-s, -/-s = müzli
s Getreide, -s, - = gabona
r Hafer, -s, -x = zab
r Weizen, -s, -x = búza
r Roggen, -s, -x = rozs
e Gerste, -, -n [sz]= árpa
r Mais, -es, -x = kukorica
r Reis, -es, -x = rizs
e Hirse, -, -x = köles
e Sonnenblume, -, -n = napraforgó
r Sonnenblumenkern, -(e)s, -e = napraforgómag
r Kürbiskern, -(e)s, -e = tökmag
e Haferflocken (Pl.) = zabpehely
s Trockenobst, -(e)s, -x = aszalt gyümölcs
e getrockneten Früchte = aszalt gyümölcs
fasten (fastet), -ete, h. -et = böjtöl, koplal
r Fasching, -s, -e/-s = farsang
e Fasnacht, -, -en = farsang
r Karneval, -s, -e/-s = farsang
e Brühe, -, -n = leves, alaplé
e Beilage, -, -n = köret

508927257.odt 54 2021-02-06
r gemischte Salat = vegyes saláta
r Pfannkuchen, -s, - = palacsinta, fánk
r Kaiserschmarren, -s, - = császármorzsa
festlich = ünnepélyes
Alltags- = hétköznapi
Werktags- = hétköznapi
s Bier, -(e)s, -e = sör
r Wein, -(e)s, -e = bor
r Whisky, -s, -s = whisky
r Cognac, -s, -s = konyak
r Sekt, -(e)s, -e = pezsgő
r Schnaps, -es, Schnäpse = pálinka
r Branntwein, -(e)s, -e = pálinka
r Martini, -s, -s = martini
r Wodka, -s, -s = vodka
r Champagner, -s, - [ʃamˈpanjɐ] = pezsgő
r Rotwein, -(e)s, -e = vörösbor
r Weißwein, -(e)s, -e = fehérbor
r Muskateller, -s, - = muskotálybor, -szőlő
r Riesling, -s, -e = rizlingbor, -szőlő
r Blaufränkische [főnévvé vált melléknév] = kékfrankos (vörösborfajta)
r Burgunder, -s, - = burgundi (bor, ember)
e Wirkung, -, -en = hatás
wirken auf+A, -te, h. -t = hat vmire
betrunken = részeg, ittas
s Gleichgewicht halten (hält), hielt, h. gehalten = egyensúlyoz
sich übergeben (übergibt sich), übergab sich, h. sich übergeben = hány, elhányja
magát

508927257.odt 55 2021-02-06
kotzen (kotzt), -te, h. -t = rókázik
sich schützen vor+D, -te sich, h. sich -t = védekezik vmi ellen
einen Kater haben, hatte, h. gehabt = másnapos
r Alkoholiker, -s, - = alkoholista
e Entziehungskur, -, -en = elvonókúra
süchtig = függő, rabja vminek
alkoholsüchtig = alkoholista
knurrend = korgó
bevorzugen (bevorzugt), bevorzugte, h. bevorzugt = előnyben részesít
leisten, -ete, h. -et = teljesít
weg|lassen (lässt weg), ließ weg, h. weggelassen = elhagy, kihagy
äußern, -te, h. -t = nyilatkozik, kijelent
r Aufstrich, -(e)s, -e = kenyérre kent anyag (pl. vaj)
schmackhaft = finom
fein = finom
ab|schmecken, -te ab, h. -t = ízesít
bitter = keserű
s Kraut, -(e)s, Kräuter = gyógynövény, káposzta
über|gießen (gießt über), goss über, h. übergegossen = leönt
e Hagebutte, -, -n = csipkebogyó
e Pfefferminze, -, -n = borsmenta
e Linde, -, -n = hársfa
s Würstchen, -s, - = virsli, kiskolbász
e Bockwurst, -, -würste = főzőkolbász
r Senf, -(e)s, -e = mustár
s Rührei, -(e)s, -er = rántotta
ausgiebig = kiadós
dösen, -te, h. -t = bóbiskol, szundikál

508927257.odt 56 2021-02-06
e Einbuße, -, -n = veszteség
den Preis ein|frieren, fror ein, h. eingefroren = befagyasztja az árat
r Preisstopp, -s, -s = árstop
e Geduld, -, -x = türelem
Es riecht nach Kaffee. = Kávészag van.
e Berufung ein|legen, -te ein, h. -t = fellebbez, fellebbezést benyújt
sich(D) ab|gewöhnen A, -te sich(D) ab, h. sich(D) -t = leszokik vmiről
sich(D) das Rauchen ab|gewöhnen, -te sich(D) ab, h. sich(D) -t = leszokik a
dohányzásról
s Grundnahrungsmittel, -s, - = alapvető élelmiszer
r Pfeffer, -s, - = bors
gemahlen = őrölt
r Kümmel, -s, - = köménymag
r Zimt, -(e)s, -e = fahéj
r Majoran, -s, -e = majoranna
r Lorbeer, -s, -en = babér
r Rosmarin, -s, -x = rozmaring
e Nelke, -, -n = szegfű, szegfűszeg
r Dill, -s, -e = kapor
e Hagebutte, -, -n = csipkebogyó
e Kamille, -, -n = kamilla
e Linde, -, -n = hárs, hársfa
e Lindenblüte, -, -n = hársfavirág
e Brennnessel, -, -n [jó a 3 db n] = csalán
r Holunder, -s, - = bodza
s Pfefferminz, -es, -e = borsmenta
r Früchtetee, -s, -s = gyümölcstea
e Gesellschaft, -, -en = társaság

508927257.odt 57 2021-02-06
Mit vollem Mund spricht man nicht! = Teli szájjal nem beszélünk!
den Tisch decken, -te, h. -t = asztalt terít
e Tischdecke, -, -n = asztalterítő
falten A (faltet), -ete, h. -et = hajtogat
ab|wischen A, -te ab, h. -t = letöröl
flach = lapos
r Suppenteller, -s, - = leveses tányér, mélytányér
r tiefe Teller, -s, - = leveses tányér, mélytányér
den Tisch ab|räumen, -te ab, h. -t = leszedi az asztalt
s Geschirr, -s, -e = tálalóedény (nem főző)
e Tischsitte, -, -n = asztali protokoll
rülpsen, -te, h. -t = böfög
e Anknüpfung, -, -en = (gazdasági kapcsolat) felvétele, hozzákapcsolás
überwinden, überwand, h. überwunden = legyőz, leküzd
gegenseitig = kölcsönös
mit|teilen D, -te mit, h. -t = közöl vkivel
e Mensa, -, -s/Mensen = menza
e Kantine, -, -n = üzemi étkezde, kantin
e Essenmarke, -, -n = ebédjegy
s Sekretariat, -(e)s, -e = titkárság
Haben Sie schon gewählt? = Választott már?
Hat es Ihnen geschmeckt? = Ízlett Önnek?
Könnten Sie uns bitte die Rechnung bringen? = Elhozná a számlát?
e Selbstbedienung, -, -en = önkiszolgáló
e Atmosphäre, -, -n = légkör
familiar = családias
unpersönlich = személytelen
e Konditorei, -, -en = cukrászda

508927257.odt 58 2021-02-06
s Gaststättengewerbe, -s, -x = vendéglátóipar
s Café, -s, -s = kávéház, kávézó
s Kaffeehaus, -es, -häuser = kávéház, kávézó
s Gasthaus, -es, -häuser = vendéglő
e Gastwirtschaft, -, -en = vendéglő
e Kneipe, -, -n = kocsma
e Bar, -, -s = bár, mulató
hinunter|stürzen, -te hinunter, i. hinuntergestürzt = lezuhan
hinunter|stürzen, -te hinunter, h. hinuntergestürzt = felhörpint
etwas zu sagen haben = van vmi mondanivalója
von etwas genug haben = elege van vmiből
Was meint sie damit? = Mit akar ezzel mondani?
r Füller, -s, - = töltőtoll
füllen, -te, h. -t = tölt
fühlen, -te, h. -t = érez
bescheiden = szerény
r Kirschschnaps, -es, -schnäpse = cseresznyepálinka
r Aperitif, -s, -s/-e = étvágygerjesztő, aperitif
empfehlen A (empfiehlt), empfahl, h. empfohlen = ajánl vmit
e Empfehlung, -, -en = ajánlás
vertragen (verträgt), vertrug, h. vertragen = el-, kibír, elvisel
s/r Gulasch, -(e)s, -e/-s = gulyás (étel)
e Gulaschsuppe, -, -n = gulyásleves
e Galle, -, -n = epe
aus|gehen, ging aus, i. ausgegangen = elfogy; szórakozni megy
r Kriecher, -s, - = csúszómászó, talpnyaló

508927257.odt 59 2021-02-06