Sie sind auf Seite 1von 20

Kokab kd_kab kode npsn Janjang

kota bandung U0201 U02010524 20277066 MA


kota banjar U0202 U02020505 20277090 MA
kota bekasi U0203 U02030502 20277094 MA
kota bekasi U0203 U02030524 20277117 MA
kota cirebon U0206 U02060507 20277147 MA
kota sukabumi U0208 U02080504 20277173 MA
kota sukabumi U0208 U02080513 69955721 MA
kota tasikmalaya U0209 U02090505 20277192 MA
kota tasikmalaya U0209 U02090507 20277194 MA
kota tasikmalaya U0209 U02090511 20277204 MA
kota tasikmalaya U0209 U02090517 20277195 MA
kota tasikmalaya U0209 U02090520 20277201 MA
kota tasikmalaya U0209 U02090522 20277206 MA
kota tasikmalaya U0209 U02090523 20277186 MA
kota tasikmalaya U0209 U02090525 20277193 MA
kota tasikmalaya U0209 U02090527 60728083 MA
kota tasikmalaya U0209 U02090528 69894821 MA
kota tasikmalaya U0209 U02090535 69955728 MA
kota tasikmalaya U0209 U02091001 69976369 MA
Kab Bandung U0210 U02100525 20279965 MA
Kab Bandung U0210 U02100533 20279975 MA
Kab Bandung U0210 U02100538 20279980 MA
Kab Bandung U0210 U02100544 20229816 MA
Kab Bandung U0210 U02100557 20280003 MA
Kab Bandung U0210 U02100564 20279954 MA
Kab Bandung U0210 U02100567 20279963 MA
Kab Bandung U0210 U02100570 60728041 MA
Kab Bandung U0210 U02100576 20279985 MA
Kab Bandung U0210 U02100582 20279993 MA
Kab Bandung U0210 U02100583 20279998 MA
Kab Bandung U0210 U02100590 20177983 MA
Kab Bandung U0210 U02100591 20177984 MA
Kab Bandung U0210 U02100593 20177993 MA
Kab Bandung U0210 U02100594 60728048 MA
Kab Bandung U0210 U02100597 20177996 MA
Kab Bandung U0210 U02100598 20279955 MA
Kab Bandung U0210 U02100602 20279968 MA
Kab Bandung U0210 U02100604 20279984 MA
Kab Bandung U0210 U02100605 20279994 MA
Kab Bandung U0210 U02100608 20279973 MA
Kab Bandung U0210 U02100612 20279991 MA
Kab Bandung U0210 U02100614 60728045 MA
Kab Bandung U0210 U02100617 20279956 MA
Kab Bandung U0210 U02100619 60728042 MA
Kab Bandung U0210 U02100623 60728637 MA
Kab Bandung U0210 U02100630 69894815 MA
Kab Bandung U0210 U02100631 69941653 MA
Kab Bandung U0210 U02100632 69886290 MA
Kab Bandung U0210 U02100634 69955678 MA
Kab Bandung U0210 U02100639 69941652 MA
Kab Bandung U0210 U02100640 69955680 MA
Kab Bandung U0210 U02100641 69955683 MA
Kab Bandung U0210 U02100646 69955687 MA
Kab Bandung U0210 U02100647 69955676 MA
Kab Bandung U0210 U02100648 69955674 MA
Kab Bandung U0210 U02100649 69941655 MA
Kab Bandung U0210 U02100650 69955684 MA
Kab Bandung U0210 U02101002 69955675 MA
Kab Bandung U0210 U02101005 69976325 MA
Kab Bandung U0210 U02101006 69983460 MA
KBB U0211 U02110504 20280010 MA
KBB U0211 U02110505 20280004 MA
KBB U0211 U02110506 20280012 MA
KBB U0211 U02110508 20280014 MA
KBB U0211 U02110513 20280021 MA
KBB U0211 U02110514 20280023 MA
KBB U0211 U02110515 20280024 MA
KBB U0211 U02110518 20280032 MA
KBB U0211 U02110524 20280041 MA
KBB U0211 U02110527 20280042 MA
KBB U0211 U02110529 20280046 MA
KBB U0211 U02110533 20280052 MA
KBB U0211 U02110534 20280050 MA
KBB U0211 U02110541 20280005 MA
KBB U0211 U02110543 20280049 MA
KBB U0211 U02110544 20280020 MA
KBB U0211 U02110545 20280029 MA
KBB U0211 U02110546 20280018 MA
KBB U0211 U02110547 20280017 MA
KBB U0211 U02110548 20280015 MA
KBB U0211 U02110551 60728056 MA
KBB U0211 U02110552 20280038 MA
KBB U0211 U02110553 20280022 MA
KBB U0211 U02110554 20280011 MA
KBB U0211 U02110555 20276205 MA
KBB U0211 U02110558 60728055 MA
KBB U0211 U02110559 69787247 MA
KBB U0211 U02110560 20276209 MA
KBB U0211 U02110563 69941680 MA
KBB U0211 U02110565 69941677 MA
KBB U0211 U02110566 69894818 MA
KBB U0211 U02110567 69941681 MA
KBB U0211 U02110568 69941678 MA
KBB U0211 U02110569 69955717 MA
KBB U0211 U02110571 69976361 MA
kab bekasi U0212 U02120519 20280066 MA
kab bogor U0213 U02130506 20280098 MA
kab bogor U0213 U02130507 20280109 MA
kab bogor U0213 U02130509 20280128 MA
kab bogor U0213 U02130512 20280156 MA
kab bogor U0213 U02130514 20231244 MA
kab bogor U0213 U02130520 20276328 MA
kab bogor U0213 U02130522 20280171 MA
kab bogor U0213 U02130524 20280175 MA
kab bogor U0213 U02130532 20280147 MA
kab bogor U0213 U02130539 20280099 MA
kab bogor U0213 U02130540 20280100 MA
kab bogor U0213 U02130541 20280106 MA
kab bogor U0213 U02130543 20280114 MA
kab bogor U0213 U02130544 20280115 MA
kab bogor U0213 U02130546 20280118 MA
kab bogor U0213 U02130550 20280127 MA
kab bogor U0213 U02130552 20280132 MA
kab bogor U0213 U02130555 20280148 MA
kab bogor U0213 U02130560 20280173 MA
kab bogor U0213 U02130561 20280178 MA
kab bogor U0213 U02130563 20280107 MA
kab bogor U0213 U02130569 20280133 MA
kab bogor U0213 U02130570 20280140 MA
kab bogor U0213 U02130571 20280159 MA
kab bogor U0213 U02130572 20276323 MA
kab bogor U0213 U02130575 20280103 MA
kab bogor U0213 U02130576 20280105 MA
kab bogor U0213 U02130577 20280119 MA
kab bogor U0213 U02130578 20280102 MA
kab bogor U0213 U02130584 20280157 MA
kab bogor U0213 U02130590 20280110 MA
kab bogor U0213 U02130591 69726467 MA
kab bogor U0213 U02130598 20276330 MA
kab bogor U0213 U02130599 69726466 MA
kab bogor U0213 U02130605 69955663 MA
kab ciamis U0214 U02140518 20276453 MA
kab ciamis U0214 U02140519 20276454 MA
kab ciamis U0214 U02140551 60728058 MA
kab ciamis U0214 U02140556 69941667 MA
kab cianjur U0215 U02150530 20276116 MA
kab cianjur U0215 U02150531 20276118 MA
kab cianjur U0215 U02150534 20280237 MA
kab cianjur U0215 U02150536 20280235 MA
kab cianjur U0215 U02150542 20280220 MA
kab cianjur U0215 U02150545 20280229 MA
kab cianjur U0215 U02150551 69941649 MA
kab cianjur U0215 U02150552 69941647 MA
kab cianjur U0215 U02150554 69941648 MA
kab cirebon U0216 U02160502 20280250 MA
kab cirebon U0216 U02160504 20280254 MA
kab cirebon U0216 U02160505 20280261 MA
kab cirebon U0216 U02160507 20280249 MA
kab cirebon U0216 U02160508 20280251 MA
kab cirebon U0216 U02160509 20280258 MA
kab cirebon U0216 U02160510 20280259 MA
kab cirebon U0216 U02160512 20280264 MA
kab cirebon U0216 U02160516 20280245 MA
kab cirebon U0216 U02160518 20280248 MA
kab cirebon U0216 U02160520 20280256 MA
kab cirebon U0216 U02160521 20280263 MA
kab cirebon U0216 U02160524 20280242 MA
kab cirebon U0216 U02160527 20280269 MA
kab cirebon U0216 U02160528 20280270 MA
kab cirebon U0216 U02160530 20276172 MA
kab cirebon U0216 U02160532 20280276 MA
kab cirebon U0216 U02160533 20276167 MA
kab cirebon U0216 U02160534 20280247 MA
kab cirebon U0216 U02160535 20280246 MA
kab cirebon U0216 U02160536 20280267 MA
kab cirebon U0216 U02160537 20280252 MA
kab cirebon U0216 U02160538 20280274 MA
kab cirebon U0216 U02160541 60728063 MA
kab cirebon U0216 U02160542 60728062 MA
kab cirebon U0216 U02160544 69883272 MA
kab cirebon U0216 U02160546 69941670 MA
kab cirebon U0216 U02160547 69955706 MA
kab cirebon U0216 U02160548 69955704 MA
kab cirebon U0216 U02160549 69955701 MA
kab cirebon U0216 U02160551 69941669 MA
kab cirebon U0216 U02160552 69955700 MA
kab cirebon U0216 U02160554 69955702 MA
kab cirebon U0216 U02160555 69955703 MA
kab cirebon U0216 U02161001 69983478 MA
kab cirebon U0216 U02161003 69976348 MA
kab garut U0217 U02170506 20280284 MA
kab garut U0217 U02170512 20280312 MA
kab garut U0217 U02170514 20280315 MA
kab garut U0217 U02170515 60728072 MA
kab garut U0217 U02170520 20280340 MA
kab garut U0217 U02170537 20280311 MA
kab garut U0217 U02170543 20280336 MA
kab garut U0217 U02170561 20276665 MA
kab garut U0217 U02170568 20280339 MA
kab garut U0217 U02170573 20276180 MA
kab garut U0217 U02170574 20276670 MA
kab garut U0217 U02170576 20280301 MA
kab garut U0217 U02170584 20280316 MA
kab garut U0217 U02170586 20280333 MA
kab garut U0217 U02170590 60728064 MA
kab garut U0217 U02170594 60728067 MA
kab garut U0217 U02170595 20280298 MA
kab garut U0217 U02170598 60728069 MA
kab garut U0217 U02170607 60728074 MA
kab garut U0217 U02170613 69814391 MAS
kab garut U0217 U02170614 60728077 MA
kab garut U0217 U02170622 69976330 MA
kab garut U0217 U02171005 69976331 MA
kab indramayu U0218 U02180525 20280351 MA
kab indramayu U0218 U02180534 60728079 MA
kab kuningan U0220 U02200502 20277212 MA
kab kuningan U0220 U02200520 69787245 MA
kab purwakarta U0222 U02220502 20277253 MA
kab purwakarta U0222 U02220511 20277265 MA
kab purwakarta U0222 U02220522 20277269 MA
kab purwakarta U0222 U02220523 20277264 MA
kab subang U0223 U02230516 20277285 MA
kab sukabumi U0224 U02240525 20280455 MA
kab sukabumi U0224 U02240532 20277318 MA
kab sukabumi U0224 U02240541 20277325 MA
kab sukabumi U0224 U02240553 20280459 MA
kab sukabumi U0224 U02241005 69983451 MA
kab sumedang U0225 U02250507 20280476 MA
kab sumedang U0225 U02250512 20280474 MA
kab sumedang U0225 U02250513 20280475 MA
kab sumedang U0225 U02250522 69976354 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260502 20276807 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260511 20280487 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260518 20280477 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260521 20280483 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260525 20276790 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260528 20276768 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260542 20276796 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260546 20276794 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260547 20277366 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260557 20276788 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260565 60728088 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260569 69788036 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260577 69941663 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260586 69955694 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260587 69941664 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260589 69955690 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260592 69976338 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260594 69976336 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260595 69976340 MA
kab tasikmalaya U0226 U02260596 69955692 MA
kab tasikmalaya U0226 U02261002 69983473 MA
kab pangandaran U0227 U02270501 20280184 MA
kab pangandaran U0227 U02270503 20276438 MA
kab pangandaran U0227 U02270507 20280198 MA
kab pangandaran U0227 U02270508 20276080 MA
kab pangandaran U0227 U02270510 69727236 MA
kab pangandaran U0227 U02270512 20280201 MA
kab pangandaran U0227 U02270515 69976363 MA
nm_sek kd_pos_x bandwidth
MA AN NAJIYAH
MA DARUL 'ULUM
MA NEGERI 2 KOTA BEKASI
MA YAMANI
MA SALAFIYAH
MA AL-ISTIQOMAH
MA Sunanul Aulia
MA CILENDEK
MA MU'MIN MA'SUM CIPEUSAR
MA SYIFAURRAHMAN
MA MUHAMADIYAH
MA PERSIS SUKASARI
MA YAYASAN ISLAMIC CENTRE
MA ASSALAM
MA JIDRIS ASSALAM SWASTA
MA TERPADU GUNUNG JEMBAR
MA MIFTAHURRAHMAN
MA Badrussalam
MA AS-SA'ADAH
MA DARUL MA'ARIF MARGAASIH
MA MATHLA'UL ANWAR PASIRJAMBU
MA NURUL FALAAH SOREANG
MA PERSIS CIBEGOL SOREANG
MA YUPPI SOREANG
MA AN-NUR MARUYUNG PACET
MA BAITUL ARQOM LEMBURAWI
MA MATHLA'UL HUDA
MA PERSIS 03 PAMEUNGPEUK
MA SUKASARI AL-FATAH
MA YPI CIKONENG
MA AL-GHOZALI
MA AL-HIDAYAH CIKANCUNG
MA AL-JAWAMI
MA AL-MU'AWANAH
MA AL-MUSDARIYAH CILEUNYI
MA AR-ROHMAN IBUN
MA HUSAINIYAH CICALENGKA
MA PERSIS 24 RANCAEKEK
MA TARBIYATUL INSAN PASEH
MA MANBAUL HUDA
MA ROBITHOH
MA BAITUS SHOFAA
MA ASH-SHOLEH IBUN
MA LA TANSA
MA PERSIS 45 RAHAYU
MA ATTARBIYAH
MA BINA NEGARA
MA AL-BARKAH SUKASENANG
MA AZKIYA AL ISLAMI
MA SALAFIYAH AL-FALAH
MA DAARUL QOLAM
MA AR-RAUDLOH
MA YAPIQ
MA ASH-SHIDIQ
MA ULUL ALBAB
MA IBNU UMAR
MA AL QURAN HIDAYATULLAH
MA KARYA BAKTI SUKASARI
MA AL-JAWAHIR
MA AL-MUKHTAR
MA AL-FATAH GUNUNGHALU
MA AL-HUDA CIKALONGWETAN
MA AL-HUDA GUNUNGHALU
MA AL-LUTHFAH CILILIN
MA ASY-SYIFA CIPATAT
MA AZ-ZAHRA PARONGPONG
MA BANURAJA BATUJAJAR
MA DARUL INAYAH CISARUA
MA MUSLIMIN CIJENUK CIPONGKOR
MA MUSLIMIN SAGULING
MA NURUL HIDAYAH BATUJAJAR
MA PERSIS PADALARANG
MA SUMUR BANDUNG CILILIN
MA AL-MUBAROK
MA NURUL QOLBI
MA AR-ROCHMAH
MA DARUL FALAH
MA ANWARUROHMAN
MA AN-NUR
MA AL-MU'AWANAH
MA AL-QUR`AN AL-AMANAH
MA MATHLA'UL ANWAR
MA ATSAURI SINDANGKERTA
MA AL-HIDAYAH
MA TERPADU AL HUDA
MA CAHAYA HARAPAN
MA MIFTAHUL' ULUM
MA AL-BARQUNNAJAH
MA NUURUS SALAAM
MA AT-TAQWA CIHAMPELAS
MA AR-RAHMAN
MA AL-FAIZ
MA DARUSSYIFA BUNINAGARA
MA Al-Furqon Citapen
MA RIYADHUL HUDA
MA AL-MA'MUR (YAPIMA)
MA AL-AMIN
MA AL-GHIFFARI LEUWILIANG
MA AULIA
MA MATHLA'UL ANWAR
MA NURUL ANWAR
MA SAHID
MA SUNANUL HUDA
MA UMMUL QURO AL-ISLAMI
MA FATHAN MUBINA
MA AL-ARQOM
MA AL-ASIYAH
MA AL-FALAH
MA AL-INAAYAH
MA AL-IRSYADIYAH
MA AL-MUASYARAH
MA ASSA'ADAH
MA DAARUL IHSAN
MA HIDAYATUT THALIBIN
MA TANSYITUL MUTA'ALLIMIIN
MA YAPIA
MA AL-FATAH
MA DAARUL MUGHNI
MA DARUL MARHAMAH
MA MIFTAHUL ULUM
MA NURUL QUR'AN
MA AL-BAQIYATUSSHOLIHAT TENJO
MA AL-BASHRIYAH
MA AL-MUHAJIRIN
MA AL-BAQIYATUSH SHALIHAT RUMPIN (TUTUP)
MA MATHLAUL ANWAR
MA AL HIDAYAH
MA DAARUL ILMI
MA SIROJUL ATHFAL
MA MIFTAHUNNUR
MA ASNAWIYAH
MA GUPPI AL BARKAH SADANANYA
MA IBADUL GHOFUR RAJADESA
MA MA'ARIF NU AL-ISLAH
MA AL MAKMUR
MA MATHIYYATUL 'ULUM MANDE
MA MUSLIMIN
MA TANWIRIYYAH
MA SYAMSUL QOHHAR
MA AL-QONAAH
MA MAMBAUL ULUM
MA RAUDLATUL FALAH (MARFA)
MA AL-BARKAH
MA ALFASSALAM
MA NEGERI 2 CIREBON
MA NEGERI 4 CIREBON
MA NEGERI 5 CIREBON
MA ASH-SHIDDIQIYYAH
MA BASURAGA
MA DARUL ULUM KLANGENAN
MA ISLAMIC CENTRE
MA MAFATIHUL HUDA
MA AL MAUNAH KEPUH
MA ASSALAM GEGESIK
MA DAARRUL FATHONAH
MA KHAS KEMPEK
MA AGAMA ISLAM MERTAPADA
MA NU PUTRA BUNTET PESANTREN
MA NU PUTRI BUNTET PESANTREN
MA YATAMU PASAWAHAN
MA SUNAN GUNUNG JATI LOSARI
MA SALMAN
MA AN NUR SETUPATOK
MA AL-SHIGHOR
MA MODERN AL-MADINAH
MA BINA CENDEKIA
MA SAHABAT ABAH
MA ULUMUDDIN
MA AL HASAN
MA AL MA'RIFAH
MA NAHDLATUL ULAMA AMBIT
MA AL-IKHLAS KARANGANYAR
MA AL- MUFLIHIN CIREBON
MA AL HIKMAH
MA INSAN QURANI
MA MIFTAHUL MUTA ALIMIN
MA NURUL HUDA BERINGIN
MA AL MUBAROKAH
MA AL-HIKMAH 2
MA YAPIK
MA AL-HIDAYAH LIMBANGAN
MA MUALLIMIN MUHAMMADIYAH
MA MUHAMMADIYAH PLUS KADUNGORA
MA PANAGAN
MA YPI PULO SARI
MA MIFTAHUL ANWAR
MA TJOKROAMINOTO
MA ASSALAFIYAH CIBIUK
MA YPI CIWANGI
MA AL- HIKMAH SAMARANG
MA BALDATUL UMMAH
MA IZHHAARUL HAQ
MA MUSLIMIN SAMARANG
MA PLUS INFORMATIKA AL- MASRURIYYAH
MA MIFTAHUL HIDAYAH
MA AL-MUNAWWIR
MA DARUL MUBTADIIN GARUT
MA MA'ARIF KERTAMUKTI
MA DARUL IHSAN
MAS DARUL HUDA
MA AL BARKAH PAKENJENG
MA AL MA'ARIF SUKAWENING
MA RIADLUL FALAH
MA CIKEDUNG
MA DARUL HASANAH
MA NEGERI 2 KUNINGAN
MA AL HIDAYAH SUMBAKELING
MA AL IRFAN
MA DR. KHEZ MUTTAQIEN
MA MINNATUL HUDA PLERED
MA DARUL ILMI MAIIS
MA ARRAHMAN
MA TARBIYATUL FALAH
MA AL-MANAR
MA AL-HIDAYAH
MA YASNI
MA SYIFA`UL MU`MIN
MA YKDC
MA PLUS AL-HIKAM TANJUNGKERTA
MA TERPADU ADZKIYA MH
MA PLUS MIFTAHUL HASANAH
MA NEGERI 1 TASIKMALAYA
MA AL-MURSALIN SALAWU
MA AL-CHOERIYYAH
MA AL-IKHLASH PANGANTEN
MA MANARUL HUDA
MA AL-ISHLAH JAMANIS
MA MEKARSARI
MA MATHAUL ULUM
MA YPUI AL-MUBAROKAH
MA KHOERUL FALAH
MA AL-ISTIQLALIYYAH
MA AL-MUKARRIM
MA MA`ARIF KH MUHYIDIN
MA NANGGERANG
MA AL-HIDAYAH CIPANENGAH
MA AL-IKHLAS CIBALONG
MA MISBAHUL HUDA
MA AL-ISHLAH PANUGARAN
MA AL-MUNAWAR
MA Sukaraja
MA AL-FATAH
MA NEGERI 1 PANGANDARAN
MA AL-FURQON CIMERAK
MA TERPADU MAFATIHUL HUDA
MA MIFTAHUL HUDA PANGANDARAN
MA YBH CIMINDI
MA YPP BABAKAN JAMANIS
MA AL FATTAH TUNGGILIS
jm_pes_a jm_pes_b jm_pc_a jm_pc_b
jm_total jm_pc_c jm_notebook_c waktu
jns_sek unbk
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2 2
2 1
2 1
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 1
2 2
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 3
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 3
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 3
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 3
2 1
2 1
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2 1
2 1
2 3
2 1
2 1
2 1
2 3
2 1
2 1
2 1
2 2
2 1
2 1
2 2
2 1
2 2
2 3
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 3
2 1
2 2
2 1
2 1
2 2
2 1
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2 1
2 2
2 1
2 2
2 1
2 1
2 2
2 1
2 2
2 1
2 1
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1