Sie sind auf Seite 1von 227

� � #ࡱ# � ################>### � �

################# � ########### � ####### � � � � # # ## � ### � ### � ### � ### � � � � � � � � � � � � � � � �


��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
### � # � ############### � #####bjbjW � W � ##################

###80##5 � ##5 � ##h############################### � � # ######### � � ########## � � # #########


######## � ##### � ####### � ### � ####### � ####### � ####### � ####### � ############### � � � � # # ## �
####### � ####### � ###8###,###$###P###t### � ####### � ###p### � ####### � ####### � ####### � ###
#### � ####### � ####### � ####### � #######[#######]#######]#######]#######]#######]######
#]###$###L### � ### � ### � ### � ####################### � ####### � ####################### � #
###### � ####### � ####### � ####### � ############### � ####### � ####### � ############### �### �
### � ####### � ####### � ####### � ####### � ### � ### � ####### � ####### � ####### � #######[#######
######## � ####################################################### � #######[##########
##### � ############### � #############################################################
################## � ####### � ####### � � � � # # ##P � � � . � # # ####### � � � � # # ##Q####### � #########
######G####### � ###0### � ####### � ####### � #######Q### � ### � ####### � ####################
########################################################### � ############### � #######
� ### � ### � ####### � ####### � ####### � ####### � ####################################### � ##
##### � ####### � ####### � ####### � ########################################### � #########
########################## � ####### � ####### � ####### � ####### � ####### � ####### � ####### �
############### � � � � # # ## � � � � # # ## � � � � # # # ######### � � � � # # ## � � � � # # ## � � � � # # # # � � � �
#### � � � � # # ## � � � � # # ## � � � � # # # # � � � � # # # # � � � � # # # # � � � � # # # # � � � � # # # # � � � � # # # # � �
# � ####### � ####### � ####### � ####### � ####### � #########################################
###################### � ####### � ####### � ####### � ###
## � ###:#########

###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##########PUSAT SAINS ANGKASAINSTITUT PERUBAHAN IKLIM (IPI)BORANG PERMOHONAN
PEMINJAMAN ALAT##NAMA:#TARIKH:##JABATAN:#EMAIL:##NO. TEL.:#TARIKH PINJAMAN:#TARIKH
PEMULANGAN:##TUJUAN PEMINJAMAN:##SENARAI ALAT YANG DIPINJAM:#KUANTITI:#UNTUK
KEGUNAAN PEJABAT####DIPULANGKAN######UKM(PER) / NO. MATRIK:#TANDATANGAN:##UNTUK
KEGUNAAN PEJABAT DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN##Untuk diisi ketika
pemulangan:##NAMA:(Penyelaras Makmal / Juruteknik)#TANDATANGAN:###TARIKH:##CATATAN:
##Peminjam perlu memastikan peralatan disimpan dalam keadaan selamat dan bebas
daripada kerosakan. Kehilangan / kerosakan yang disebabkan oleh peminjam adalah
atas tanggungjawab peminjam sepenuhnya.(Borrowers should make every effort to
ensure equipment is kept secure and free from damage. Any lost / damages cause
under the possession of the borrower shall be bear by the borrower.)####30/01/2014
:nhh
###################################################################################
##########################################################4###5###V###W###X###Y###]
###^###_###e###f###g###h###i### � ѽ � � � � � u d � S B � S BS1####
#h � U0##h � 0 � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h � U0##h|#C#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h � U0##hY3 � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h � U0##h#O
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h � U0##h � U0#6# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##
#h � U0##h@#^#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h � U0##h## � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h � U0##h|
#C#5# � CJ##OJ##QJ##\# � ^J##aJ###&#h � U0##hY3 � #5# � CJ##OJ##QJ##\# � ^J##aJ#####h � U0##h#O
#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##7#j#####h � U0##h|
#C#5# � CJ##OJ##QJ##U##^J##aJ##mH##nH##u################5###W###X###Y###_### � ########
#### � ############ � ############ � ############ � ############\############E#############
################## � w## � � � # � h # # � # ##$#If####] � w#^ � � � ` � h # gd � U0## � ##kdC � ###$##$#If#####
� l## � ########################## � � # # � 0 ## � � � # 6 $##J# � � � � � � � � � � � � � � � � � # X
��� � � � � � � � � � � � � �
t## � ## � 0### � ####### � ####### � ####### � ####### � ####### � ##### � # � $# � #### � #
## � # � � � � � � � � # � # � � � � � � � � # � # � � � � � � � � # � # � � � � � � � � 4 � # # #####4 � ###
#l#a � ###p � #### � ### � ##### � ### � ##yt � U0#####$## � ###$#If####a$#gd � U0##### � ###$#If####gd
� U0###_###g###h###i###r###y### � ############ � ############j############ � ############ �
###################################################################################
##################################################### � ##kd � ###$##$#If##### � l## � ####
###################### � ### � 0## � � # #6$##q###################1
################
t## �## �0### �####### �####### �####### �####### �####### �##### �# �$# �#### �#
## �#### �### �# �# ### �### �# �# ### �### �# �# ### �### �4 �# ######4 �###
#l#a �###p �#### �### �##### �### �##yt �U0##### �###$#If####gd �U0###i###p###q###r###x###y#
##z###}### �### �### �### �### �### �### �### �### �### �### �### �### �### �### �### �### �### �##
### �### �### �### �### �#### ### ### ### ##) ##0 ##2 ##4 ##? ##@
##A ##B ##C ##����ͼ��ޫ��‫�ޫ��ޚ�ޚ‬x��޼޼�‫ޚ�ޚ�����މ‬################
#h�U0##h�Lv#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�U0##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�U0##h@#^#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�U0##hc#a#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�U0##h�0�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�U0##h|#C#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�U0##hY3�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�U0##h##�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##,y###z###�###�###�###�###�###u############j###
#########j############\############j############j##################################
############################################################$##�###$#If####a$#gd�
U0#####�###$#If####gd�U0##�##kd��###$##$#If#####�l##�#########################
#��##�0##��##6$##q###################1
################
t##�##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�$#�####�#
##�####�###�#�####�###�#�####�###�#�####�###�4�#######4�###
#l#a�###p�####�###�#####�###�##yt�U0###�###�###�###�###�###�###]#########
###R############R############R############R########################################
###################################################�###$#If####gd�U0##�##kd7�###
$##$#If#####�l##�##########################� ##�F##���###6$##8
##################9
##################1
################
t##�##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�$#�####�#
##�
###�###�###�#�
###�###�###�#�
###�###�###�#�
###�###�###�4�#######4�###
#l#a�###p�####�###�#####�###�#####�###�##yt�U0###�###�###�###�###�###�##
##########�############�############t############################################
###################################################################################
#################################################$##�###$#If####a$#gd�U0#####�##
#$#If####gd�U0##q##kd�###$##$#If#####�l##�##########################�###�###�
�6$##�$################
t##�##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�$#�####�#
##�####�#�####�#�####�#�####�4�#######4�###
#l#a�###p�
###�###�##yt�U0###�#### ### ### ###

##\############Q############Q############C#########################################
#####################################$##�###$#If####a$#gd�U0#####�###$#If####gd�
U0#�##kdw�###$##$#If#####�l##4##�##########################�
##�F##��H###6$`#�#################`#�#############
#####1
###
###
###
###
t##�##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�$#�####�#
##�
###�###�###�#�
###�###�###�#�
###�###�###�#�
###�###�###�4�#######4�###
#l#a�###p�####�###�#####�###�#####�###�##yt�U0#### ### ### ### ###
### ### ### ### ###

##\############Q############Q############Q############Q############Q############Q##
##########Q############Q#####################�###$#If####gd�U0#�##kdX�###$##$#If
#####�l##4##�##########################�:##�F##��H###6$ #�#################
#�#############
#####1
###
###
###
###
t##�##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�$#�####�#
##�
###�###�###�#�
###�###�###�#�
###�###�###�#�
###�###�###�4�#######4�###
#l#a�###p�####�###�#####�###�#####�###�##yt�U0## # ### ### ###
### ##2 ##3 ##4 ##A ##B

##�############�############�############R############�############�###########
#�############�############�####################�##kd9�###$##$#If#####�l##�###
#######################�###�F##��H###6$##�###################�#############
#####1
###
###
###
###
t##�##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�$#�####�#
##�
###�###�###�#�
###�###�###�#�
###�###�###�#�
###�###�###�4�#######4�###
#l#a�###p�####�###�#####�###�#####�###�##yt�U0#####�###$#If####gd�U0##
B ##C ##D ##\ ##z

##x############s############h############h#########################################
###################################################################################
############################�x##$#If####gd##�#####gd�U0#�##kd
�###$##$#If#####�l##�##########################�###�0##��H#?
$##�###################�#################
t##�##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�$#�####�####�
###�#�####�###�#�####�###�#�####�###�4�#######4�###
#l#a�###p�####�###�#####�###�##yt�U0###C ##D ##[ ##\ ##f ##i ##y
##{ ##� ##� ##� ##� ##� ##� ##� ##� ##� ##� ##� ##�
##� ##� ##� ##� ##���ijij���s�sbs�s�s��Q@#########
#h�U0##hY3�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�U0##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h@#^##h�###CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h@#^##h�1
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h@#^##hc#a#6#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ####h##�#6#�CJ##OJ##QJ##
^J##aJ## #h@#^##h�0�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h##�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h##�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ###&#h##�##h##�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ#####h�
U0##h�U0#<#�##z ##{ ##� ##� ##� ##� ##�############�############-
############�############�#############e##kd1�###$##$#If#####�l##4##�##########
################�$##�###��6$##�$
###����####����#�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�$
#6##�####�####�####�#�#����#�####�#�#����4�###
#l#a�###f4#####�x##$#If####gd�Lv#b##kd��###$##$#If#####�l##�##################
########��##�###��6$##�$
###
###
###
####�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�$#6##�####�####�
####�#�####�#�####�#�####�4�###
#l#a�#####� ##� ##� ##� ##� ##�

##�############�############n############c############X##########################
#############################################################################�x##$
#If####gd�#�#####�x##$#If####gd�Lv#x##kd‫܉‬###$##$#If#####�l##4##�###############
###########�$##�0##���#6$`#####################�##################�0###�#####
##�#######�#######�#######�#######�#####�#�$#6##�####�####�####�###�#�###
#�###�#�####�###�#�####�###�4�###
#l#a�###f4#####�x##$#If####gdY3�#####$##�x##$#If####a$#gd�#�###� ##� ##�
##� ##�

##�############�############t############t#######################################
###################################################################################
######################################################dh####�x##$#If####gd�U0####
#gd�U0#x##kd��###$##$#If#####�l##4##�##########################��##�0##���#
6$
#####################�##################�0###�#######�#######�#######�#######�
#######�#####�#�$#6##�####�####�####�###�#�####�###�#�####�###�#�####�#
##�4�###
#l#a�###f4###� ##� ##� ##�
##h###j###k###m###n###p###q###s###t######�############ � ############ � ############
�############|############z############|############z############|
############z############|
############z############x#######################################gdY#�##
###$##dh####�x#a$#gd#'�##p##kd
�###$##$#If#####�l##�##########################�###�###��?
$##�$����############
t##�##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�$#6##�####�#�
���#�####�#�####�#�####�4�#######4�###
#l#a�###p�
###�###�##yt�U0##� ##� ##� ##�
##�
##�
##�
## ###
###########f###g###h###i###k###l###n###o###q###r###t###u###y###�###�###�###�###
�������
῰�} �ia]a]a]a]SLSH]i#######hg� ##
#h�#�#6#�CJ####hY#�##hY#�#6#�CJ####ha#e####j#####ha#e#U##&#hY3�##h##�#5#�6#�
CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hY3�##hY3�#6#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ####hY3�#6#�CJ##OJ##QJ##
^J##aJ####hY3�##h�U0#6#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ####h�U0#6#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##
#h�U0##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�U0##h�U0#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�U0#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�U0##h�1
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ######�###�###�###�###�############�############�########
####�#############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
########
###$##dh####�x#a$#gd#'�###########6#&P #1�h#:p#l�##��. ��A!
��#"��##��#$�8#%�###��##��#
��###############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##############################################C�##D#d#######################2#�#
�####################################�###�#
�#########
##�##�###�#######op####�l####Yj###A#####�####?
#####�#####�#####��####��####�#####a#l#t#_#4#w#a#r#n#a###P#i#c#t#u#r#e#
#1###a#l#t#_#4#w#a#r#n#a######�#######�R##�C�####Ӥ�����.1;#��k��##�#####
#D#####�

�F#�#�##Ӥ�����.1;#��k�����##JFIF#####,#,##��#xExif##MM#*##############
###############b###########j#(###########1#########r#2#########��i#########�###�
#-��##'##-��##'#Adobe Photoshop CS3 Windows#2012:09:05
13:26:35#####�###########�##########�###########################################
###########&#(#####################.##########
B#######H#######H####���##JFIF#####H#H##��#
Adobe_CM##��##Adobe#d�####��#�#
### #
##
####
##########
#
####################
##
#
��####;#�##"#######��###
��#?##########################
###########################
################
3######!#1#AQa#"q�2##���B#$#R�b34r��C#
%�S���cs5#���&D�TdE£t6#�U�e���u��F'�������������Vfv�������
�7GWgw��������################5#####!
1##AQaq"##2��#��B#�R��3$b�r��CS#cs4�
%##���#&5��D�T�#dEU6te����u��F�������������Vfv��������'7GWg
w������#
########?#�T�I%)$�IJI$�R�I$���b�O�6�1 侮
�#��X�#�����W�z�]���~�/3ԉc�8�#��c$����a��n#^+7>�#F�"���e���
\.�}W��N�S#^‫�׾‬T@qum�KwY����z�#�Ty�t`���������F3n���ia'!
�o#�/s���#��/W#/�ِ�v_��Ş��#��n���-۵ u?W3��=-
�O{���Yc#[�k�=���j�j�����R#�S��#��[��}���#�� ‫��ػ‬l��~��ŗj<�
���B�1##|>�B~��#�q�.g��q��d����@#�>��#<�,_�8!
�#p�$�I�JI$�R�I$���I%?���T�I%)
$�IJI$�R�I$����G�m_��oO��#�4^},v���1�=���l#u�����?
I�z�к�f�c��8�t#��#;�����Iv��#�_��]�m��kl��
‫�ޛ‬G�3�6{�#���#g�9�q�_���%�o��L�/Џ��#�##�/Y
xG��d�‫ׅ‬U#�����X����#Eg�U���g���z���~��� 讯
ꓜ��[�eζ�8�m�r�G�C#���ӊ�V���#6�8~���‫�׿‬#���{=�K�`S��#�O�f�8ߗ�#
�\��o�jO7#1#F�vd#����P�F.bs�>,&&1���;�p̑ �z!
�m��IB�RI$���I$�$�I)���:#���#�}�#�{��_��#\<fc�#Vr�P��#>�s3/��,
����#��]�#�z~���D��L~�������� ߶c��eN��mC"�V��+�#��R�#F�W�‫׫‬
�E
|^�V+��u�8�#����O‫�ڭ‬e���e�Ϳ���E�g#�3
���#鴐 6�5�)��
 : � n  � i@��AU�zv����X�oұ��Xkw��W�J�#�#�� ꟓ�a'#�e �������w�˶��{�
��g�E;��v���\��X�l�#���QPeN4�#4�U���#S�Ω���C^�/�ʙS�������9�
~�I��#����j}J�[��##��ik�杭�#�e9#W��v�g�^�J4#7[e�
%�{1l�s�\���P�N�kw�#�_���#X1����‫��ރ‬A�NN8&��n[�‫}�ן‬:�O�#�M�)#�N�
���z�8�e#}�#�m{]��ho�>�k-��#G�/Rե�>��� Ԫ� �
�g:�#E�#����}x�w����y#��ϩ�G��Z���c��_�^#JquC������_�#���
��~�@S�j�_����#� 9t�S�#�c�4>�7���*�G#�5�֒�N�ń�:3_]��&�_Y�
��ϴX��=��U�#��b���K��e�a2�.����l�v�T��?�V{)�g�qd
>��\\C}��#�R�q��c�v+��m}����Z�q_Im�^˯#�[�/5X]c\���;�N�,��#�Y�#
#��%:'��;��Xk��P���#‫���پ‬鶪�GY����-�N����8�#�X��ZK
%�v�M�h~�zn���f5�#��eSe�Xl71��l{ÆO�Y�����]m�[�����!�z]�k�/�!
���m�<��s�먪�G�n3�o��#����i)�oY�8
�#�1�`�s�ZZ�g�]�1�>�J��#4�>ǧ#_#��b#���,.�͂�Y�e�n��F��o�����5�
�:#������/u�ƫ#mu��#�T#Kvz������,�#
���66�]~E�8�e����m���Ws#�R�>��Q��;=+ �t�IH~�eY���]�#�����;#1
��#k���z2��>֖Ve�����#p��##�6���?'��v.F#�=+�ҫ��ү�cr#e�gV)��Sdz{]
[�#W�z� :���n��M�##�cl�⧹�-��C���Sի"�W��D�賬
aYk)aq{�_�F�6�ʬ�v��F�*�]��7ԖgY�ò��l���������c?
�}������~��,ӏ�#�Ve#]K�5�V)yc�Uy#����;����zv?�
o�H���i�u��X�\)x6#k�,�ȧ�m#lg�\\t�‫�`�ۻ‬M‫�׍‬W�C��,�O��c�s#�}���в�e
��y��f]��}|v2�#A#m��e�>�#4��>�û#�5###������#^߇�X5#K_U
ߥ�
֭�‫އ‬g�o�#��#�W��u
2����V�}'�cosls.s�##eU�.��/��S���T�I%!�pf-�>�5�$R ��'m-
o�ֻ�6.~����(�ʲ3#1��#�#��‫*{ݑ‬g�#bQU~��Y�{�]2I)��7�?
�2�#�env@�����]�쟧 ͣg��ͣm#�#�u��_̠���fXq1��q#��E���
�#�[�����eeYV�=�a����U�#��Xucn#�����7o�+��ZC}���bZ�K�g
ߦ�#�/‫��[��ٳ‬c>��m��X�#EV�o��}���}���x��n�#g�#�#�
I)��~`�vP#si8��#�#�m����:�� �: :ͮ ��� #����z�Zu#��Ok���]E�K�)}��� 
=c�«�#j>�W�>��N�$��?��su�U�%�6���#��U���?E�ӌ��w�?
���_�Pm�}e�2�g2�綻
EOuz�##�ma�g��5�WT�B�~Ǒ_�+�}���  D � ������ _D� #?�##��� )�
‫�ޣ‬q#G��#w��#�#��ۘY�ߏ赹 4�w��/�#p�z�cr2�wPZ��顀�-{#���:����_�o���-
�#��߯W�L�?D}#���%##�#?�}#�#����#Jy���
#U��}�S�ƚMF,��e��o���K#�ET��e4��[� �߫+_��V��Qc����u̳ �c#2X��C=:���
�]�F����3?�o�_�����r���##�#q��Ϥ���uN�`!
��1�6�5���V�6ֽ�#�1���~��}����z#�Z�9�y��̌wc1�����c����m���S�
�?�����F�#IJI$�S���#�Photoshop
3.0#8BIM#######3#####v@####'UKM_logo2_4C_teks hitam_eps [Converted]#8BIM#
%######��S����2�#���Θ8BIM#/#####J�###X###X###############�###����r���
d###^#####(###�######'##I�#
��L#####�#8BIM#�#######,#######,######8BIM#&################?�##8BIM#
#########x8BIM############8BIM#�##### ##########8BIM#
########8BIM'######
##########8BIM#�#####H#/ff###lff#########/ff###���#########2#####Z###########5##
###-
##########8BIM#�#####p##����������������������#�####��������
��������������#�####����������������������#�####����
������������������#�##8BIM###############@###@####8BIM############8BI
M#######I###################�###
#a#l#t#_#4#w#a#r#n#a###################################�##########################
#########################null########boundsObjc##########Rct1########Top
long########Leftlong########Btomlong########Rghtlong###�####slicesVlLs####Objc####
######slice########sliceIDlong########groupIDlong########originenum###
ESliceOrigin###autoGenerated####Typeenum###
ESliceType####Img ####boundsObjc##########Rct1########Top
long########Leftlong########Btomlong########Rghtlong###�####urlTEXT##########nullT
EXT##########MsgeTEXT##########altTagTEXT##########cellTextIsHTMLbool#####cellTextT
EXT######### horzAlignenum####ESliceHorzAlign####default###

vertAlignenum####ESliceVertAlign####default####bgColorTypeenum####ESliceBGColorType
####None### topOutsetlong#######
leftOutsetlong#######
bottomOutsetlong########rightOutsetlong#####8BIM#(#####
####?�######8BIM############8BIM#
####^#######�###;###�##n�##B####���##JFIF#####H#H##��#
Adobe_CM##��##Adobe#d�####��#�#
### #
##
####
##########
#
####################
##
#
��####;#�##"#######��###
��#?##########################
###########################
################
3######!#1#AQa#"q�2##���B#$#R�b34r��C#
%�S���cs5#���&D�TdE£t6#�U�e���u��F'�������������Vfv�������
�7GWgw��������################5#####!
1##AQaq"##2��#��B#�R��3$b�r��CS#cs4�
%##���#&5��D�T�#dEU6te����u��F�������������Vfv��������'7GWg
w������#
########?#�T�I%)$�IJI$�R�I$���b�O�6�1 侮
�#��X�#�����W�z�]���~�/3ԉc�8�#��c$����a��n#^+7>�#F�"���e���
\.�}W��N�S#^‫�׾‬T@qum�KwY����z�#�Ty�t`���������F3n���ia'!
�o#�/s���#��/W#/�ِ�v_��Ş��#��n���-۵ u?W3��=-
�O{���Yc#[�k�=���j�j�����R#�S��#��[��}���#��‫��ػ‬l��~��ŗj<�
���B�1##|>�B~��#�q�.g��q��d����@#�>��#<�,_�8!
�#p�$�I�JI$�R�I$���I%?���T�I%)
$�IJI$�R�I$���� �G�m_�oO ��#�4^},v���1�=���l#u�����
� � � ?
I�z�к�f�c��8�t#��#;�����Iv��#�_��]�m��kl��
‫�ޛ‬G�3�6{�#���#g�9�q�_���%�o��L�/Џ��#�##�/Y
xG��d�‫ׅ‬U#�����X����#Eg�U���g��� �z �� ~���讯
ꓜ��[�eζ�8�m�r�G�C#���ӊ�V���#6�8~���‫�׿‬#���{=�K�`S��#�O�f�8ߗ�#
�\��o�jO7#1#F�vd#����P�F.bs�>,&&1���;�p̑ �z!
�m��IB�RI$���I$�$�I)���:#���#�}�#�{��_��#\<fc�#Vr�P��#>�s3/��,
����#��]�#�z~��� �D �L~ ��������߶c��eN��mC"�V��+�#��R�#F�W�‫׫‬
�E
|^�V+��u�8�#����O‫�ڭ‬e���e�Ϳ���E�g#�3
���#鴐 6�5�)��
:�n�i@��AU�zv����X�oұ��Xkw��W�J�#�#�� ꟓ�a'#�e �������w�˶��{
���g�E;��v���\��X�l�#���QPeN4�#4�U���#S�Ω���C^�/�ʙS�������9
�~�I��#����j}J�[��##��ik�杭�#�e9#W��v�g�^�J4#7[e�
%�{1l�s�\���P�N�kw�#�_���#X1����‫��ރ‬A�NN8&��n[�‫}�ן‬:�O�#�M�)#�N�
���z�8�e#}�#�m{]��ho�>�k-��#G�/Rե�>���
Ԫ� �
�g:�#E�#����}x�w����y#��ϩ�G��Z���c��_�^#JquC������
�_ �#���
�~�@S�j�_����#� 9t�S�#�c�4>�7���*�G#�5�֒�N�ń�:3_]��&�_Y�
��ϴX��=��U�#��b���K��e�a2�.����l�v�T��?�V{)�g�qd
>��\\C}��#�R�q��c�v+��
�m}��� Z�q_Im�^˯#�[�/5X]c\���;�N�,��#�Y�#
#��%:'��;��Xk��P���#‫���پ‬鶪�GY���� �-�N��� 8�#�X��ZK
%�v�M�h~�zn���f5�#��eSe�Xl71��l{ÆO�Y�����]m�[�����!�z]�k�/�!
���m�<��s�먪�G�n3�o��#����i)�oY�8
�#�1�`�s�ZZ�g�]�1�>�J��#4�>ǧ#_#��b#���,.�͂�Y�e�n��F��o�����5�
�:#������/u�ƫ#mu��#�T#Kvz������,�#
���66�]~E�8�e����m���Ws#�R�>��Q��;=+�t�IH~�eY���]�#�����;#1
��#k���z2��>֖Ve�����#p��##�6���?'��v.F#�=+�ҫ��ү�cr#e�gV)��Sdz{]
[�#W�z� :���n��M�##�cl�⧹�-��C���Sի"�W��D�賬
aYk)aq{�_�F�6�ʬ�v��F�*�]��7ԖgY�ò��l���������c?
�}������~��,ӏ�#�Ve#]K�5�V)yc�Uy#����;����zv?�
o�H���i�u��X�\)x6#k�,�ȧ�m#lg�\\t�‫�`�ۻ‬M‫�׍‬W�C��,�O��c�s#�}���в�e
��y��f]��}|v2�#A#m��e�>�#4��>�û#�5###������#^߇�X5#K_U
ߥ�
֭�‫އ‬g�o�#��#�W��u
2����V�}'�cosls.s�##eU�.��/��S���T�I%!�pf-�>�5�$R ��'m-
o�ֻ�6.~����(�ʲ3#1��#�#��‫*{ݑ‬g�#bQU~��Y�{�]2I)��7�?
�2�#�env@�����]�쟧 ͣg��ͣm#�#�u��_̠���fXq1��q#��E���
�#�[�����eeYV�=�a����U�#��Xucn#�����7o�+��ZC}���bZ�K�g
ߦ�#�/‫��[��ٳ‬c>��m��X�#EV�o��}���}���x��n�#g�#�#�
I)��~`�vP#si8��#�#�m����:�� �: :ͮ ��� #����z�Zu#��Ok���]E�K�)}��� 
=c�«�#j>�W�>��N�$��?��su�U�%�6���#��U���?E�ӌ��w�?
���_�Pm�}e�2�g2�綻
EOuz�##�ma�g��5�WT�B�~Ǒ_�+�}���  D � ������ _D� #?�##��� )�
‫�ޣ‬q#G��#w��#�#��ۘY�ߏ赹 4�w��/�#p�z�cr2�wPZ��顀�-{#���:����_�o���-
�#��߯W�L�?D}#���%##�#?�}#�#����#Jy���
#U��}�S�ƚMF,��e��o���K#�ET��e4��[� �߫+_��V��Qc����u̳ �c#2X��C=:���
�]�F����3?�o�_�����r���##�#q��Ϥ���uN�`!
��1�6�5���V�6ֽ�#�1���~��}����z#�Z�9�y��̌wc1�����c����m���S�
�?�����F�#IJI$�S��8BIM#!#####U##########A#d#o#b#e#
#P#h#o#t#o#s#h#o#p#####A#d#o#b#e# #P#h#o#t#o#s#h#o#p#
#C#S#3#####8BIM################��2(http://ns.adobe.com/xap/1.0/#<?xpacket
begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/"
x:xmptk="Adobe XMP Core 4.1-c036 46.276720, Mon Feb 19 2007 22:40:08 ">
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description
rdf:about="" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"
xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"
xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"
xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#"
xmlns:xapTPg="http://ns.adobe.com/xap/1.0/t/pg/" xmlns:stDim