Sie sind auf Seite 1von 4
LV nr, 228 8 octombrie 2020 Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroul Permanent Moldova al Parlamentului Republi In conformitate cu prevederile art. 73 din Constitutia Republicii Moldova si art. 47 din Regulamentul Parlamentului se inainteaza cu titlu de initiativa legislativa proiectul de lege pentru modificarea Legii privind supravegherea de stat a sindt&tii publice nr. 10/2009. Anexa: 1. Proiectul de lege 2. Nota informativa Deputati in Parlament AXtvantn usa, Co Abu Hoge aig lava Voue Vy. | SECRETARIATUL PARLAMENTULUT RERUBLICN WAgLDOVA pion PZ, (2 20h info@pattament.nd Republica Moldova, MD-2073, Chisinau ‘yrwwparlament.md Ba. Stefan cel Mare gi Sfint 105, Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE Pentru modificarea legii privind supravegherea de stat a sénatatii publice nr. 10/2009 Parlamentul adopta prezenta lege organica. Articol unic. — La articolul 55 alin. (1) din Legea privind supravegherea de stat a sinatatii publice nr. 10 din 03.02.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 67 art. 183 din 03.04.2009) cu modificarile si completarile ulterioare, punctul 1) se expune in redactie noua: 1) instituie Comisia nationala extraordinara de sanatate publica din care vor face parte 50% membrii Guvernului si reprezentantii ai structurilor subordonate Guvernului in responsabilitatea directA a carora este monitorizarea si combaterea unei urgente in sanatate publica si 50% specialisti in domeniul sin&tatii publice reprezentanti ai Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu", Academiei de Stiinte a Moldovei, Scolii de Management in Sandtate Public’, din societatea civili si cu drept de vot consultativ reprezentanti ai organismelor internationale. Presedintele Parlamentului NOTA INFORMATIVA La proiectul de lege pentru modificarea legii privind supravegherea de stat a sin&tatii publice nr. 10/2009 Proiectul de lege a fost elaborat in scopul imbundtatirii fuctionarii Comisiei Nationale Extraordinare de Sin&tate Publick si de a fortifica capacititile ei de a reactiona calitativ pentru combaterea pandemiei COVID-19 dar sia altor epidemii cu care ne putem confrunta ulterior. in lupta cu virusul COVID-19, Comisia Nationala Extraordinara de Sandtate Public& nu a facut fat situatiei iar raspAndirea virusului nu a putut fi tinuté sub control. Sunt deja 7 luni de cand Republica Moldova se confrunté cu pandemia COVID-19 si nu este clar cat va mai dura. Analizind toat& aceastd perioadi observim faptul cA lucrurile se misc’ intr-o directie gresitd: spitalele sunt arhipline iar numirul celor testati pozitiv cu COVID-19 se mentine la un nivel inalt. Cel mai important rol in elaborarea strategiilor si gestionarea activitatii institutiilor implicate in monitorizarea si combaterea pandemiei o are Comisia Nationali Extraordinar4 de Sanatate Public’. La moment, componenta acestei comisii este una nereprezentativa, din ea facand parte reprezentantii Guvernului si institutiilor subordonate, lipsind epidemiologii, virusologii, oamenii de stiinta, in componenta comisiei fiind inclus un singur medic epidemiolog care in acelasi timp ocupa functia de Secretar de Stat la Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale si care nu poate de unul singur sa vind cu cele mai bune solutii pentru combaterea pandemiei si in consecint4 avem un numar mare de infectari zilnice. in astfel de structuri si in astfel de situatii veriga principal ar_trebui s& fie epidemiologii, oamenii din domeniul sanatatii publice, a cdror experienta si fie luata in calcul si cérora trebuie sa li se ofere toate parghiile de conducere pentru ca in termeni proximi sa fie luate cele mai bune decizi pentru combaterea unei epidemii. Un exemplu in acest sens este componenta Comisiei Nationale Extraordinare de San&tate Publicd in primii 3 ani dupa adoptarea Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sinatatii publice, din care ficeau parte specialisti in epidemiologie, virusologie, imunologie si boli infectioase. Prin modificadrile propuse la Legea 10/2009 se doreste includerea unor criterii clare prin care sa fie selectati membrii Comisiei Nationale Extraordinare de S&ndtate Publici. Astfel, se propune ca componenta Comisiei Nationale Extraordinare de Sanatate Public& s& fie format din : - 50% membri ai Guvernului si reprezentanti ai structurilor subordonate Guvernului in responsabilitatea direct& a cérora este monitorizarea si combaterea unei urgente in sinatate publi - 50% specialisti in domeniul sanatatii publice reprezentanti ai Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu", Academici de Stiinfe a Moldovei, Scolii de Management in Sanatate Publica, din societatea civil; - cu drept de vot consultativ reprezentanti ai organismelor internationale. Liviu Vove YG ,