Sie sind auf Seite 1von 10
CANCELARIA DE STAT A REPUBLICIT MOLDOVA Ne. _31.06- 473 65— Chisingu IF decouhoz2- Biroul Permanent al Parlamentului fn temejul art.73 din Constitutia Republicii Moldova se prezint& spre examinare proiectul de lege cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii viei si vinului nr. 57/2006, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr. 908 din 16 decembrie 2020. Responsabil de prezentarea in Parlament a proiectului de lege este Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului. Anexe: . Hotarérea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (in limba romana ~ 1 fila si in limba rusé — 1 fila); . Proieotul de lege (in limba romané ~ 3 file si in limba rusi - 3 file); . Nota informativa la proiectul de lege (5 file); Raportul de expertiza al Centrului National Anticoruptie (3 file); Expertiza juridica a Ministerului Justitiei (1 £18); Avizele ministerelor si autoritiilor vizate (9 file); . Sinteza obiectiilor si recomandarilor ( 7 file); . Analiza impactului de reglementare (10 file); . Expertiza Grupului de lucra a Comisiei de Stat pentru Reglementarea activititii de tntreprinzator (6 file). 10. Tabelul comparativ (4 file). Secretar general adjunct Roman CAZAN al Guvernului | SECRETéRINYOL paRLAMENTOLUT REPUBLICH MOLDOVA CON AWARYON D.D.P. Nr, e Sraane Novae “ae rec022750256 lo aol [ora Casa Guvernului, a MD-2033, Chisinau, Telefon. Fax: Republica Moldova +373 22250 101 +373 22 242696 GUVERNUL REPUBLICIL MOLDOVA HOTARARE nr. 92P din 76 duce mb ue 2020 Chisinau Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii viei si vinului nr. 57/2006 Guvernul HOTARASTE: Se aproba gi se prezint& Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea Legii viei si vinului nr. 57/2006. ION CHICU Viceprim-ministru, ministrul finantelor Serghei PUSCUTA Ministrul agriculturii, dezvoltarii regionale si mediutui Ton Perju Ministrul justitiei Fadei Nagacevschi “YAOONANUL 2020\KOTARARN2SD4425044-reéactat-o.docx Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea Legii viei si vinului nr. 57/2006 Parlamentul adopt& prezenta lege organic’. Art. I. — Legea viei si vinului nr. 57/2006 (republicaté in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art. 193), cu modificarile ulterioare, se modificé dupa cum urmeazi. 1. Pe tot parcursul textului, cuvintele ,reglementare tehnick”, la orice forma gramaticald, se substituie cu cuvintele act normativ”, la forma gramaticala corespunzatoare. 2, La articolul 32 alineatul (2); Ja litera b'), dupa cuv4ntul ,,structura” se introduce textul ,,, schema de incadrare”; litera i) se abroga; la litera j), dupa cuvintele ,,produselor obfinute pe bazi de must” se introduce textul ,, , produselor vitivinicole aromatizate”; Ja litera k), cuvantul ,,legislative” se substituie cu cuvéntul normative”. 3. La articolul 32! alineatul (4) litera a), dup’ cuvintele ,,produselor obtinute pe bazi de must” se introduce textul ,,, produselor vitivinicole aromatizate”. 4, Articolul 32°: la alineatul (2), cuvantul ,,functionarea” se substituie cu cuvantul »activitatea”, iar cuvantul ,,bugetul” se substituie cu textul ,,bugetul la capitolele venituri si cheltuieli, raportul anual de activitate”; Ja alineatul (3), textul ,,un reprezentant al unei asociafii vitivinicole, din cele mentionate, cu cele mai mari contributii calculate si achitate in Fondul Viei si Vinului pentru ultimii 4 ani de activitate a Consiliului de coordonare” se substituie cu textul ,,de la Uniunea Micilor Producatori de Vinuri Dionysos”, 5. Articolul 32°: la alineatul (3): la litera a), cuvintele ,,producitorilor de produse vitivinicole”, in ambele cazuti, se substituie cu cuvantul ,,subiectilor”; litera b) va avea urmitorul cuprins: ‘YMOORANUL 2020HOTARARIOSDEAUSDAredactatr.doct 4 nb) alocatiile de la bugetul de stat in cuantumul stabilit prin legea bugetului de stat anuald, in m&rime egal cu suma contributiilor efectuate de subiectii specificati la alin. (4) pentru anul bugetar precedent incheiat, care insi nu pot dep&si 5% de la Fondul National de Dezvoltare a Agriculturii si Mediului Rural”; alineatul (4) va avea urmatorul cuprins: »(4) Subiectii contributiilor obligatorii la Fond sunt: a) producatorii de material sditor viticol de soiuri pentru vin; b) exportatorii de struguri proaspeti sau zdrobiti de soiuri pentru vin, exportatorii de toate categoriile de must; c) producatorii de vinuri, de produse obtinute pe bazi de must si de produse vitivinicole aromatizate; 4) producttorii de produse obfinute pe baz de vin.”; se completeaza cu alineatele (4') si (4?) cu ‘urmatorul cuprins: »G@') Prin derogare de la alin, (4), producatorii de vin materie prima gi de distilate de origine vitivinicol& produse si comercializate in Republica Moldova gi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova in calitate de materie prima la producerea altor produse vitivinicole sunt exonerati de achitarea contributiilor obligatorii la Fond, conform procedurii stabilite de Guvern. (4) Obiecte ale impunerii cu contributia obligatorie sunt: a) livrarea materialului s&ditor viticol de soiuri pentru vin; b) livrarea la export a strugurilor proaspeti sau zdrobiti, a tuturor categoriilor de must; c) livrarea vinurilor, produselor obfinute pe baza de must si a produselor vitivinicole aromatizate; d) livrarea produselor obfinute pe baz de vin.”; alineatele (5), (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins: (5) Cota contributiei obligatorie la Fond este: a) 0,12 lei per vif& altoit’ de soiuri pentru vin comercializat; b) 35,0 lei per tona exportati de struguri proaspefi sau zdrobifi de soiuri pentru vin, precum gi de toate categoriile de must; c) 0,1 lei per litru comercializat de vin, produs obfinut pe baz de must, produs pe bazi de vin cu concentratia alcoolicd sub 25% vol. si produs vitivinicol aromatizat; d) 1,2 lei per litru de alcool absolut comercializat de produs obfinut pe bazii de vin, cu concentratia alcoolicd de cel putin 25% vol. (6) Obligativitatea plafii contributiilor se risfrénge asupra tuturor subiectilor contributiilor obligatorii rezidenti in Republica Moldova si intervine din data de eliberare a facturii fiscale, a declaratiei de export sau a bonului de plata fiscal. Contribufia se achité pentru produsele ce constituie obiecte ale impunerii conform alin. (4”) comercializate pe piata inten’ in scop de consum uman direct sau livrate la export. Plata contributiei prevazute la alin. (5) lit. b) se efectueaz de citre exportator.”; ‘YOONANUL 2020OTARARNASOAAasO44-redactar0 docx 5 »(7) Subiectii contributiilor obligatorii in Fond calculeaza de sine st&tator sumele contribufiilor datorate si prezinti Serviciului Fiscal de Stat darea de seam privind calculul contribufiilor conform unui formular tipizat, aprobat de cdtre Serviciul Fiscal de Stat. Declararea si achitarea contribufiilor obligatorii se efectueazd pani la data de 25 a lunii urmitoare trimestrului de raportare. Serviciul Fiscal de Stat fine evidenta contribufiilor conform art. 190 alin. (4) din Codul fiscal nr. 1163/1997.”; alineatul (6') se abroga; la alineatul (10), cuvintele ,,vor aplica masurile” se substituie cuvintele ,,va aplica masurile de asigurare si”; se completeaza cu alineatul (11’) cu urmatorul cuprins: »(11') In cazul admiterii restantelor c&tre Fond, termenul de stingere a contributiilor obligatorii poate fi modificat, in conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997.”; alineatul (12) va avea urmatorul cuprins: (12) Cuantumurile contributiilor obligatorii si alocatiile de la bugetul de stat, in conformitate cu alin. (3) lit.b) si alin. (5), vor fi transferate la contul trezorerial al Oficiului.”; alineatul (13) se completeaz& cu litera k) cu urmatorul cuprins: wk) tinerea Registrului vitivinicol.” Art. II. — (1) Prezenta lege intra in vigoare Ia data publicdrii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (2) Guvernul, in termen de 3 luni de Ja data intririi in vigoare a prezentei legi: a) va aduce actele sale normative in concordant cu aceasta; b) va elabora actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi. Presedintele Parlamentului ‘YAOD7UANUL 2020HOTARARNOSO44S044-redactat-o docx at & Nota informativa Ia proiectul legii pentru modificarea Legii viei gi vinului nr. 57/2006 Denumirea autorului si, dupt caz, a participantilor la elaborarea proiectului Proiectul de lege menfionat supra este elaborat de citre Ministerul Agriculnmii, Dezvoltiii Regionale si Mediului, Conditiile ce au impus elaborarea proiectului si finalitdtile urmitrite Projectul a fost elaborat intra implementarea recomandatilor expuse in Hi de Conturi nr. 57 din 24 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformit mijloacelor Fondului Viei si Vinului. Aditional, evocim cd, despre actiunile intreprinse de citre Ministerul Agriculturii, Dezvoltirii Regionale si Mediului in vederea executrii recomanditrilor Curjii de Conturi, a sesizat si Comisia parlamentari de control al finanfelor publice, prin raportul stu CFP-7 nr.16 din 06.02.2020. Mai mult, prin Hotirdrea Comisiei parlamentare de control menfionate, s-a dispus expres in sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltérii Regionale si Mediului, revizuirea cadrului regulator relevant, aferent activitiii Oficiului Nafional al Viei si Vinului precum si gestionarii Fondului Viei si Vinului, cu intreprinderea misurilor urgente de sjustare/armmonizare a prevederilor acestuia, fntru asigurarea gestionirii conforme a resurselor alocate Fondului Viei gi ‘Vinului sia cheltuielilor efectuate din respectivul Fond. intra realizarea celor prescrise, se impune elaborarea prezentului project de act normativ, al cirui scop consti in eliminarea neclaritgtilor legate de formarea $i gestionarea bugetului Oficiului National al Viei si Vinului si al Fondului Viei si Vinului, care permit, la moment, existenfa unor neajunsuti si erori. Drept consecinté, se doreste ca implementarea normelor propuse si asigure claritate gi st sporeascd eficienta gi eficacitatea gestionarii mijloacelor alocate in Fondul Viei si Vinului, in vederea atingerii obiectivelor propuse intru realizarea politicii statului in sectorul vitivinicol, de asigurare a dezvoltirii durabile a acestuia. Deoarece proiectul de act normativ impune anumite reguli si proceduri agenfilor economici, prin prisma prevederilor art. 25 al Legii nr.100/2017 privind actele normative gi ale Legii nr. 235/2006 eu privire la principiile de baz de reglementare a activitatii de intreprinzator, analiza impactului de reglementare dar si proiectul propriu zis au fost supuse expertizei de catre Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activitatii de intreprinztor. Principalele prevederi, locul actului in sistemul de acte normative, evidentierea elementelor noi Prin intermediul proiectului se propun urmatoarele prevederi: 1. Cureferire la modificarea art, 32 al Legii nr. 57/2006: se acordi Ministerului Agriculturii, Dezvoltirii Regionale si Mediului_ competenta privind aprobarea, de rand ou structura si efectivul-limiti ale Oviciului National al Viei si Vinului, a schemei de incadrare a acestuia, cea ce va asigura o mai bund coordonare gi ‘transparen{a a managementului intern al Oficiului, de fapt competenta atribuitA prin pot. 3 al Statutului Oficiului, aprobat prin Hotérérea Guvernului nr. 725/2013 cu privire la Oficiul National al Viei si Vimuluis reiesind din funofiile MADRM gi competentele acestuia conferite de Legea nr. 98/2012 si alte acte normative, se propune abrogarea literei i) ca fiind o activitate improprie ministerului; reiesind din faptul od, potrivit studiilor si cercetitilor stiinfifice in domeniul vitivinicol, produsele vitivinicole aromatizate constituie 0 categorie distincté a acestora, se propune completarea lit. j) a acestui articol, precum si a alin, (4) al art. 32!, prin inserarea produselor vitivinicole aromatizate in categoria produselor asupra cirora se vor rasfrange normele Legii viei si vinului nr. 37/2006, 2. La articolul 32! alineatul (4) litera a) se completeazi cu textul ,, , produselor vitivinicole aromatizate”. ¥ 3. Modificdrile operate Ia art. 32? alin. (2) se propun in scopul evit&rii aplicarii neuniforme a termenului ,buget” cu stipularea expres c& bugetul respectiv, aprobat de cdtre Consiliul de coordonare al Oficiului, include si bugetul la capitolul cheltuieli si bugetul la capitolul venituri. Considerim ci, aprobarea de c&tre Consiliu a bugetului care va cuprinde capitolul cheltuieli va asigura transparen{a i previzibilitate cheltuielilor anuale ce vor fi efectuate de citre Oficiu, corespunzator planului de activitat, jn context mentiontim c&, despre faptul asiguratii unei gestiontri previzibile a bugetului Oficiului este menfionat $i in Raportul aprobat prin Hotirérea Curfii de Conturi nr. 57/2019. De remarcat ci, procedura respectiva urmeazA si-si gaseascd reflectare gi in actele normative ce reglementeazi detaliat activitatea intema a Institutiei Publice ,,Oficiul National al Vici si ‘Vinului” si a Consiliului de coordonare a acestuia, tindnd cont cf, aprobarea mirimii gi alocarea per activitati a bugetului anual al Oficiului si a planului de implementare a bugetului de cheltuieli si venituri, este in competenta Consiliului de Coordonare. in acelasi context, se propune ca si Raportul anual de activitate al Oficiului si fie aprobat de cétre Consiliul de coordonare, fn scopul asiguririi unui proces reprezentativ de adoptare a deciziilor Consiliului de Coordonare al Oficiului, dar si cu scop de posibila implementare, se propune modificarea componenfei acestuia, prin operarea amendamentelor la art. 32? alineatul (3), prin intermediul cfirora textul ,un reprezentant al unei asociafii vitivinicole, din cele menfionate, cu cele mai mari contributii calculate si achitate in Fondul Viei si Vinului pentru ultimii 4 ani de activitate a Consiliului de coordonare” se substituie cu cuvintele ,,Uniunea Micilor Producatori de Vinuri Dionysos”. tn componenfa Consiliului propunem ,,un reprezentant al unei asociatii vitivinicole, din cele mentionate, cu cele mai mari contributii calculate si achitate in Fondul Viei si Vinului pentru ultimii 4 ani de activitate a Consiliului de coordonare” de substituit cu membrul delegat al Uniunii Micilor Producitori de Vinuri ,.Dionysos” din motivul crearii unei interpretiri ambigui,, imprevizibila si neclara, dat find faptului c& propunerea de numire a unui reprezentant al asociafiei care inregistreaz8 cele mai mari contribufii calculate si achitate in Fondul viei si vinului fn ultimii ani de activitate este o norma lipsita de previzibilitate juridicd, care creeazi confuzii privind punerea in aplicare a acestei norme, ceea ce ar avea impact negativ si riscuri fn asigurarea unei reprezentativitifi si majoritifi suficiente pentru luarea deciziilor in Consiliul de Coordonare al ONVV. Totodati, este cunoscut faptul ci unele unitai vitivinicole achiti contributii fn Fondul Viei si Vimului avand calitatea de membru a mai multor asociafii. in acest sens, nu este clari care ar fi calea corect ce ar reglementa finerea evidenjei si prezentarea seprati de cétre contribuabili a datelor privind cuanturnul contributiilor achitate in Fond conform amplasisii geografice (respectiv apartenenfa Ja una dintre Asociafiile IGP provenientei produsului vitivinicol realizat. De asemenea, norma respectiva este neclard, spre exemplu, in cazul aprobérii in Consiliul de Coordonare a reprezentantului Asociafiei IGP care a achitat cele mai mari contribufii fn Fondul Viei si Vinului si numit pe termen de 4 ani, iar pana la expirarea termenului de 4 ani se stabileste c¥ alt Asociafie IGP achita cele mai meri contributii in Fondul Viei si Vinului, s-ar incdlea principiul echititi, or activitatea de interpretare si aplicare a normei de catre institufiile care aplica legea ar fi contestat. Si, Asociatia IGP Valul lui Traian, find cea mai maze ca si numér de membri va avea cele mai mari achitiri in Fondul Viei si Vinulvi, deci va fi beneficiarul acelui vot (la moment, aceasta deja detine 3 membri in Consiliul de coordonare). Insi, este coreeti o astfel de abordare vis-a-vis de partea statului (la moment 3 memibri) atunci cind Fondul Viei si Vinului este compus din pirfi egale - 50% contribuia sectorului si 50% contributia statului? Deci, o asociatie va avea mai multi membri decit statul. Statul va ceda paritatea odati ce ramura va fi suficient de dezvoltata si va decddea necesitatea susfinerii financiare a acesteia de citre stat (50/50). In acest sens, Uniunea Micilor Productori de Vinuri ,,Dionysos” entitate reprezentativa in domeniul asociativ corespunzitor, precum gi din considerentul c& membrii acesteia sunt implicafi plenar att in procedurile comerciale cat si de promovare a produselor vitivinicole, 2 aportul acestora fiind, in ultimul timp, unul considerabil. Mai mult, aceasta propunere este {naintata din considerentul ci industria vitivinicoli cuprinde un numér mare de mici defindtori de podgorii, interesele de dezvoltare ale cirora necesiti a fi reprezentate. Actualmente, cca 30% din vifa de vie cu struguri pentru vin din Moldova este definuti de aprox. 32 mii gospodarii firdmesti sau gospodarii individuale. Acestia sunt, anual, supusi dificultafilor de valorificare a productiei proprii. Obiectival de dezvoltare a acestor mici antreprenori din domenial vitivinicol este captarea unei valori mai inalte la produsul lor. Uniunea Micilor Produc&tori de Vinuri ,Dionysos” este fondata din 2010, membrii sai fiind ,mici producitori de vinuri” conform definitiei stipulati de Legea viei si vinului. 4, Lufnd in considerare c potrivit actualelor prevederi ale art.32? alin, (11) din Legea nr.57/2006, gestionarea colectiii contributiilor de Ja platitori, evidenja contribufiilor, calculele penalititilor, precum si urmatirea datoriilor edtre Fond se efectueaza de citre Serviciul Fiscal de Stat similar modului stabilit conform legislatiei fiscale pentru administrarea impozitelor gi taxelor propunem, Ja solicitarea IFS, in art. 32° cei ce sunt obligafi s& achite contributia obligatorie in Fondul Viei si Vinului si fie numifi ,subiecfi”, de completat articolului cu alineatele ,,(4°) Obiecte ale impunerii cu contribufia obligatorie” si ,,(11') in cazul admiterii restanfelor cdtre Fond, termenul de stingere a contributiilor obligatorii poate fi modificat, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.”. La fel, pentru o buna gestionare a Fondului Viei si Vinului, precum gi in scopul transparentizarii mecanismului actual de gestionare, caleulare, incasare si evidenfi a contributiilor in Fondul Viei i Vinului, se propune modificarea alineatele (3)-(7) din art. 32°: - la alineatul (3) se propune ca litera b) s& fie expusi cu un nou cuprins, ce va determina cu certitudine modul si mirimea alocatiilor din bugetul de stat ce constituie un izvor de formare a resurselor Fondului; ~ cu referire la modificarea alineatului (4), pentru o specificare mai clara a celor ce defin calitatea de subiecti ai contributiilor obligatorii in Fondul Viei si Vinului se propune expunerea acestuia intr-o noud redactie, La prima vedere ar prea cf alineatul (4), se completeazi cu o categorie now de contribuabili ,exportatorii de struguri proaspefi sau zdrobifi de soiuri pentru vin, precum si de toate categoriile de must”. De facto, aceasta categorie se regiiseste in lege actual, doar c& la art, 32, alin. (5), lit. b) ,,Cuantumurile contributiilor”. Faptul c& aceasti categorie de contribuabili nu se regseste gi in alin. (4) din acest articol al legii este o omitere a legiuitorului gi prin acest project ne propunem corectarea respectivei. Totodati, este de menfionat cf, in legea in vigoare este previizuti achitarea pentru o toni de struguri comercializafi", nu este specificat comercializat pe piafa extern sau la export. Déci, reiese c&, indiferent de piaf& (intend, externa), agentii economici ce comercializeaza struguri trebuie s& achite contributia obligatorie in Fond. Scopul crearii Fondului viei si vinului a fost de a acumula surse financiare achitate la unitatea de produs ce formeazii sectorul vitivinicol — intregul ciclu tehnologic: vita altoita sau eum se mai zice tn popor butag; produsul butagului — strugurele; produs din strgure ~ vinul; distilatul - rezultat din vin; bautura pe baz de vin (divinul, brandy etc) — rezultat din distilat. Prin acest proiect, ne stabilim drept obiectiv excluderea achitizilor duble sau uneori si triple a produsului vinicol, de la strugure, la producerea vinului materie prim& si respectiv produsului vinicol destinat consumului uman direct, adic&: se achita strugurele, apoi vinul materie prima produs din acest strugure, apoi vinul imbuteliat (achitare tripl a contributiiloy Deci, ne propunem excluderea achitirilor pentru strugurii comercializafi pe teritoriul Republicii Moldova gi achitarea doar pentra strugurii exportati (adicd inceputul ciclului tehnologic) ce nu se supun vinificdtii (nu se transforma in vin) pe teritoriul Moldovei. Or, spre exempt, mn produs Vinicol destinat consumului uman direct poate si fie format din materie prima procurata din soi divers, pentru care deja a fost achitat strugurele la etapa comercializarii de producdtorul de struguri. Aga cum a fost menfionat, in scopul diminustii poverii financiare puse in sarcina anumitor categorii de contribuabili, precum gi pentru a exclude dubla achitare (iar, cate o dati si tripla) a aceleiasi categorii de contribu, se propune completarea articolului cu un alineat nou (4') cu urmatorul euprins: (4!) Prin derogare de la alineatul (4) din prezentul articol, producdtorii de vin materie prima si de distilate de origine vitivinicolf produse si comercializate in Republica Moldova si utilizate, pe teritoriul Republicii Moldova, in calitate de materie prim&, la producerea altor produse vitivinicole, sunt exonerafi de la achitarea contributiilor obligatorii in Fond, conform procedurii stabilite de Guvern.” ‘Asa dar, odatti ce vinul materie primd sau distilatul de origine vitivinicola va fi produs gi imbuteliat pe teritoriul RM pentru acestea (materia prima) nu se va achita contribufia in Fond. Prin expunerea alineatului (5) intr-o noua redactie se urmareste scopul determindrii certe a valorii contribufiilor in Fond, ce urmeazi a fi achitatd de citre contribuabilii Fondului, in dependenti de tipul de activitate, Astfel, conform modificarilor propuse cotele contribufiilor obligatorii vor fi: a) 0,12 lei per viff altoité de soiuri pentru vin comercializata - acest cuantum fiind ca si cel actual, este doar o concretizare redactionali, b) 35,0 lei per ton’ exportati de struguri proaspefi sau zdrobifi de soiuri pentru vin, precum $i de toate categoriile de must — acest cuantum este stabilit exclusiv pentru bunurile destinate exportului, adici producdtorul de struguri a fost scutit de a achita contribufia pentru strugurii proaspefi, strugurii zdrobifi si pentru mustul comercializafi pe piafa inten’; ©) 0,1 lei per litra comercializat de vin, produs objinut pe baz de must, produs pe baz de vin cu concentrafia alcoolici sub 25% in volum si produs vitivinicol aromatizat ~ acelagi cuantum, doar completat cu categoriile de produse; 4) 1,2 lei per litru de alcool absolut comercializat sau exportat de produs objinut pe bazit de vin, cu concentratia alcoolic& de cel putin 25% vol. — fiind mai redus, la solicitarea sectorului, decét cuantumul actual de 1,6 lei. Propunere respectiva are drept scop optimizarea cuantumului contribufiei obligetorii in Fondul viei si vinului la produsele vinicole tari (divin, distilate, grap ete.) in raport cu cele pentra vinuri, Este esenfial si relieftim cA, potrivit modificdrilor propuse la alin. (6) obligativitatea platii contributiilor se risfringe asupra tuturor subiectilor, rezidenti in Republica Moldova si intervine din data de cliberare a facturii fiscale, declaratiei de export sau a bonului de plata fiscal. Contribufia se achité pentru produsele ce constituie obiecte ale impunerii conform alineatului (4) comercializate pe piafi intema in scop de consum uman direct sau livrate la export. Plata contribufiei prevazute la alin (5), lit. b) se efectueazii de citre exportator. Aceste modificdri sunt propuse pentru a oferi claritate mai védita cerinfelor regulatorii. tn scopul instituirii unui mecanism eficient si transparent, de calculare si transferare a contribufiilor la Fondul Viei si Vinului, se propune expunerea alin.(7) cu un now cuprins, conform caruia: ,(7) Subiectii contribufiilor obligatorii in Fondul Viei si Vinului calculeazi de sine staititor sumele contribufiilor datorate si prezint& Serviciului Fiscal de Stat darea de seami privind calculul contribufiilor conform unui formular tipizat, aprobat de cétre Serviciul Fiscal de Stat. Declararea si achitarea contributiilor obligatorii se efectueaz pint la data de 25 a lunii urmitoare trimestrului de raportare,” Alineatul (61) se propune a fi abrogat pe motiv c& prevederile acestuia se regisesc in alineatul (6) din proiect iar textul ,,a declaratiei de import/” nu este relevant activitatii specifice, deoarece importatorii nu sunt subiecti ai contributiilor obligatorii in Fondul Viei si Vinului. Aditional, reiesind din faptul cA, jinerea Registrului vitivinicol de citre Oficiu este obligata prin lege (art, 6, art. 21, art.32'), legea nu prevede din ce surse financiare urmeacd a fi executati aceast atribufie — obiectie reflectati de catre Curtea de Conturi in raportul su, Procesul de prelucrare a datelor in Registrul Vitivinicol este efectuat in conformitate cu Hotirérea Guvernului Nr. 29 din 10.05.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de inere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova si a regulamentelor interne aprobate, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConect). Potrivit art.3 din Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date si interoperabilitate, posesor si defindtor al platformei este IP wAgentia de Guvernare Electronica”. Mentions o& tinerea Registrului Vitivinicol necesita 4 cheltuieli, deoarece acesta este un organism viu” ce urmeazi a fi permanent suplinit/modificat cu date colectate care necesité a fi prelucrate, operate gi stocate. in acest sens, este necesard contractarea anumitor operatori: STISC — unicul operator instituit prin lege care oferd servicii de gestionare a sistemului de operare si a componentelor aplicative pentru Sistemul Informational ‘Automatizat Registrul Vitivinicol (cca 165 mii lei/an); ACSA, subregistrator al Registrului vitivinicol, serviciu de colectare a datelor despre parcelele viticole din tard (cca 50 mii lei/an), etc. Cuantificarea serviciilor respective si aprobarea bugetului anual pentru finerea Registrului vitivinicol constituie atribufii ale Consiliul de coordonare al Oficiului, iar mijloacele sunt utilizate din Fondul Viei si Vinului. fnsi, art. 323, alin, (13) prevede direcfiile de utilizare a mijloacelor Fondului viei si vinului iar ,finerea Registrului vitivinicol” nu se regaseste printre acestea. Din aceste considerente propunem completarea alineatului (13) din art. 32° cu litera k) cu urmaitorul cuprins: ,k) tinerea Registrului vitivinicol.”, Descrievea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislatia Uniunit Europene Prezentul project de act normativ nu contravine legislatiei Uniunii Europene, mai mult, acesta se circumscrie principiilor gi valorilor promovate de Uniunea European, Fundamentarea economico-financiart Implementarea prevederilor proiectului nu necesit cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Modul de incorporare in sistemul actelor normative in vigoare Conform normelor art. 56 alin. (3) din Legea nr.100/2017, se propune ca proiectul de lege sa intre in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, deoarece se urmareste scopul implementirii in termen a recomandarilor enunfate in Raportul aprobat prin Hotrérea Curfii de Conturi nr. 57/2019 dar si cu scopul de a crea un mediu mai favorabil de activitate legal pentru agenfii economici. Implementarea prevederilor proiectului va necesita modificarea altor acte normative aferente: Hotirérea Guvernului nr. 725/2013 cu privire la Oficiul Najional al Viei si Vinului gi Hotirdrea Guvernului nr, 276/2013 eu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Viei gi Vinului dar si elaborarea si promovarea altor proiecte de acte normative. In acest context, in sareina Guvernului se dispune, in termen de 3 luni de la data intrérii in vigoare a prezentei legi, aducerea actelor sale normative in concordant cu aceasta precum si elaborarea actelor normative necesare pentru implementarea legii. Avizarea, experticarea $i consultarea publicit Proiectul a fost prezentat pentru avizare, expertizare gi consultare publica in conformitate cu cadrul normativ. in temeiul art. 20 al Legii nr.100/2017, a fost publicat, la data de 28 mai 2020, anunful privind intentia de elaborare a proiectului actului normativ iar proiectul propriu zis, a fost plasat pentru consultéri la data de 01 septembrie. Totodatd, in conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparenta in procesul decizional, proiectul este supus consultérilor publice concomitent cu inifierea procedurii de avizare. Projectul citat a fost supus analizei impactului de reglementare gi examinat in sedinja Grupului de Jucru al Comisie de stat pentru reglementarea activitafii de intreprinzltor la data de 11 august si respectiv 18 august curent. Informafia privind rezultatele expertizei, inclusiv a expertizei anticoruptie sunt incluse in sinteza obiectiilor i propunerilor. Ministru Jon PERJU