Sie sind auf Seite 1von 528

D'nyts'kyi-Zankovych, Ivan

ПіP.l.єцькиЙ НІ УКРZlїпський
®
військовий C~OBiiиK
DEUTSCH·UKRAINISCHES
UND
UKRAINISCH·DEUTSCHES
MILIТ ARWORTERBUCH

~<_..,.b .~""_ '/ -L

НІМЕЦЬКО-УКРАІНСЬКИй
ТА

YKPAHCbKO-НІМЕЦЬКИй
В:ІйСЬКОВИй СЛОВНИК
Johann Ilnytzkyj-Zankowytsch
Oberlt. В. о. der ukrainischen Armee

DEUTSCHES UND UKRAINISCHES


MILIТA-RWORTERBUCH

Ungefiihr 40 ООО Stichworter


іn b eide!'1 Teil~Q

Berlin 1939

Verlag Bernard & Graefe, Berlin


<
Іван Ільницький-Занкович
Пор. б. YKpaiH~ЬKoi армії

.,

)Zl~&~!:.J,,:.
ре-

=<-='j
НІМЕЦЬКИЙ ТА УКРАfнський
ВІЙСЬКОВИЙ СЛОВНИК

Около 40000 елів


в обидвох частинах

Берлін 1939

В-тво Бернард & Г' рефе, Берлін


Samt1iche Rechte,
аисЬ das der Obersetzung, vorbeha1ten.

Copyright Ьу Bernard & Осае!е, Berlin.


Oedruckt Ьеі
Bernard & Oraefe, Berlin.
Vorwort.

Unter den ukrainischen Lesern, insbesondere in Kreisen


der еЬеm. ukrainischen Offiziere, die вісЬ mit der deut-
schen Mi1itarliteratur befassen, besteht seit langem der
Wunsch nach einem Militarworterbuch in deutsch-ukra-
inischer Sprache. Diesem Verlangen entsprer:hend, Уег­
іаlНе ісЬ іm Jahre 1929 ein deutsr:h-ukrainisches Mi1itar-
worterbuch, das damals jedoch keinen Verleger fand.
Dieses Worterbuch wurde іm Jahre 1937 bedeutend уег­
grofiert, иm den Bediirfnissen unserer Zeit аиі allen mі1і­
tariBchen Gebieten Geniige zu tun.
Die politischen Ereignisse der letzten Jahre haben ПШl
auch in deutschen Kreisen grofies Interesse fiir die ost-
europaischen Probleme geweckt, insbesondere Шг das
ukrainische. Diese Tatsache ermoglichte ев, dafi das уог­
liegende Worterbuch seiner Bestimmung iibergeben werden
kann.
Der deutsclle Teil des vorliegenden W6rterbuches stiitzt
вісЬ ан! deHtsche Militarliteratur und zahlreiche nach dem
vVeltkl'iege erschienene Militarworterbiicher. Ев enthalt
аисЬ veraltete AHsdriicke uncl воlсЬе der еl!еm. 6ster-
reichisch-Hngarischen Агтее. Ich ЬаЬе diese aufgenom-
men, иm das Studium der alteren' Mi1itarliteratur zu
erleichtern.
Der ukrainische Teil stiitzt вісЬ hauptsachlich аи! das
"Russiech-ukrainische Mi1itarworterbuch von S. und
О. J а k u Ь s k і, Ukrainischer StaatBverlag 1928" sowie
аи! zal!lreiche fachtechnische Worterbiicher, die in den
Jahren 1923-1932 von der Ukrainischen Akademie der
Wissenschaften in К і е w herausgegeben wnrden.
Уіеlе international gebrauchliche Ausdriicke (insbe"on-
dere аи! dem Gebiet des Flug\;'esens), die in diesem rus-
sisch-ukrainischen W6rterbuch enthalten sind, habe ich
durch ukrainische Ausdriicke ersetzt.

Wenn das vorliegende W6rterbuch recht vielen wert-


уоllе
Dienste leistet, во ist веіп Zweck егfііШ.

Berlin, іm .Іиlі 1939.

J ohann Ilnytzkyj-Zankowytsch.
Від автора.

Цей словник має СВОІО історію.


В 1921. р. я належав до термінологічної комісії
в військовому таборі в Йозефові, що працювала
над складенням українського військового слов­
ника. Виготовлено тоді й відповідний рукопис,
але ж він із політичних причин не дочекався ого-
лошення друком. ,
В 1928. р. появився в східній Україні єдиний
досі в українській лексикографії війСЬКОВИЙ слов­
ник Якубських (Російсько - український СЛОВНИІ,
військової термінології, ДВУ). Він не повний і надто
інтернаціональний у передаванні відповідних ,тер­
мінів. І ось, уважаючи ділянку військового слов­
ництва за одну з важливіших, я взявся в 1929., р.
за роботу над уложенням військового СЛОВНИІ{а
в німецькій і українській мові. Через два РОКИ
були в мене готові німецько-український і україн­
сько- німецький рукописи, що з них І\Ожен охо­
плював около 12 тисяч карток.
В 1937. р. я рішився обидва словники значно
поширити та побільшити їх практичну вартість
для студійних і перекладних потреб. Це тим
більше, що ані у Львові, ані в Києві на. таКУ ро­
боту не заносилося.
Я свідомий, що мій словник не останнє слово
впорівень із словниками державних народів.
Українська фахово-наукова термінологія ще завж,
ди в стані зростання, утривалювання а: то й тво­
рення, коли йде про нові здобутки життя. Все ж
зразкований на згаданому словнику .якубських
та опертий на лексикографічних публікаціях
Української Академії Наук у Києві, є він ОДИІ-r із
чергових етапів на шляху до остаточного устій­
нення української військової термінології.
В праці присвічував мені невідкличний наказ:
«О Д и Н нар о Д - о дна мо в а !»
Тимто В моїм словнику не знайти льокалізмів
галицького чи емігрантського життя, як: «скоро­
стріл», «панцирка», «карта» (в значенню: мапа),
«газова маска», і т. п. Все ж уводячи Більше по­
ширені в Галичині терміни, як «курінь», «кріс»
тощо, я зазначив як такі, що їх в аІ{адемічних
словниках нема: (1 ал.).
Деякий відхил зробив я свідомо там, де йшло
про зукраїнщення інтернаціональних термінів, нпр.
«авіяція», «авіошкола», «авіятор», «аероплян»,
«rідролітак» і т. п. Не знайшовши в академічних
словниках відповідних українських термінів, я по­
давав власні новотвори як: «леТIlще» (з йозе­
фівського рукопису), «водувати», «водолітак»,
«човнолітаю>, «односідець», «двосідець» і т. П ••Ж,иттн
покаже, наскільки ці новотвори вдатні, зп. на­
скільки вони відзерн:алюють сьогоднішні сло­
вотворчі тенденції української літературної мови.
Щодо правопису в мене рішало бе3Зftтережно
гасло: «О д И Н нар од - оди н пра в оп и с!»
Тимто Я старався за всяку ціну обминати
правописний хаос, що його з незрозумілих при­
чин ще дехто плекає в Галичині. Новий т. з. ака­
демічний правопис, прийнятий з 1929. р. ІЇ УкраїН-
ською Академією Наук у Києві й Науковим Т-вом
ім. Шевченка у Львові, був для мене твердою
основою в праці.
Видаю цей український військовий словник із
повною свідомістю пеr,учої потреби, що її ставлять
перед нашу громадськість сьогоднішнє життя і
найближче майбутнє.
І коли мій словник хоч частинно сповнить своє
завдання при творенню нових форм українського
національного життя, то це буде для мене най­
краща нагорода за труд.

Берлін, у липні 1939.

Іван Ільницький -3анr,ович.


Abkiirzungen - Скорочення

deutsche - німецькі

сЬеm. chemisch
etw. etwa
adj. adjektiv
f іетіпіпиrn
maskulinum
'"n = neutrum
Osterr. = Osterreich
pl pluralis
s. siehe
takt. taktisch

nkrainische - унраінсьні

анат. анат6мія
арт. артилерія
астр. астрономія
Гал. = Галичина
залізн. залізниця
іст. = історія
лет. = летунство

мор. = мореплавство

понт. = понтонерство

тел. телефон, телеграф


топ. = топографія
фехт. =: фехтування
форт. фортифікація
фот. = фотографія
Erster Теil

Deutsch - ukrainisches
Worterbuch

Перша час'тина

Німецько-українськнй

Словник
А

Abanderung f скасування, переі· еіnzеlп аыllеп!! одинцем!


Начення n; відмІна Ablangen n переймання
abbelehlen касуватн наказ, ану· t
Abiahrt вIД'Ізд; _ des Zuges ви.
лювати Н_ рушення п6ізда, вІд'їзд п-­
abberuien відкликати ablerligen ВИРядlжати, -ити
AbberuluBg f вІдклнк m Ablertigung f· виряджання, від·
abbiegen відгинати, відігнутн; збо· права; _ der Kommandos виря,
чити джання команд; _ dез Zug.s
abblasen БИХJIипувати; випускати виряджання п6їзда; _ УОп Wa-
газ (з бальонів); трубитн відБІй сЬеп наряд в сторбжу
Abblasepunkt m місце n випуску abl.u,rn Іви]стрілити
(газу) аЬ!lаО'1І (reuer) затихати, стнхати,
Аьыіьепn n ПОЗЇСтавання позаді замовкати; слаб.ути
abblenden заlтемнятн, при_ аЬШ.g.п відлітати, відлетІти; .іп,п
АЬЬrпсЬ m припинення; _ des Ап- Raum _ облетІти райбн
grilies припинення наступу уі АЬiliеВ.п n стікання
А.~шрі m спраць6вана пара t Abflug т вІдліт (літака), вилі,
АЬdaїiiШD.g t зречення, уступлення (кулі, стрільна); ~lеПе f місце
з прест6лу, абдикація n вІдльоту
АЬdісhtuпg t ущlльнlювання, _ення, АЬflоВ т стік, вІдплив; _wasser ",
обтурація зайвинна вода f
AЬdichtungs . •. заlщlльний, у_, ablrag.n доlпитувати, ви­
обтурацlйний; Jing m обтура­ ablrier.n відмор6lжувати, ~иТи
цlйне кільце n Abfiihren n відвбдження, відве.
aЬdienen внслужуватн, вислужити дення; _ пасЬ ЬіпІ.п відведення
abdrangen відкидатн, відкинути; в тил

відтіснити Abgang т вІдхід, убуток; _ уом


Abdruck твідтиск; відбиток Кашрl вихід із ббю; _ уоп
abdriicken спускати ударник, нати· .in.r Schul. убуток в змІннім
скати на к6щок (спускний га­ складІ шкбли; (den) _ erganz.n
чок), вистрілити поповнити убуток (людей, ко­
AЬdriicken n спуск т ударника ней); іп _ sl.пen взяти в вида·
Abendlappell m вечІрня перелІка, ток
в_ зБІрка; _ьегісы m вечlрне Abgangswinkel m кут вильоту, "_
донесення, 8_ згол6шення; кидання
_езвеп n вечеря t abgebrannl відпалений
abendlichвечірній aЬg.kampll зІмучений, пере_, змор·
AЬ.ndmeldung f вечІрній рапорт, д6ваний
8_ звід6млеННЯ J В_ донесення abgelost змІнений
AЬerkennung t der Unilorm позба· abgenutzl зн6шений, зужитий
влення права носити уніф6рм, AЬg.ordnet. т пос6л
однострІй, мундир abgeriegelt замкнений на засувку
AЬessinierЬrunnen т абесинський АЬg.запdtе т ви сланець
кол6дязь, а.... крнниця f abgesessen (Reilerei) спІшений
аыllепn стрІмко уриватися; пере· abgesessen! злазь!
х6дити з шир6кого В вузький aЬgesondert виділений, окремий,
маршовий лад відрубний

Dtsch.-ukr. 1
abgelragen 2 abpacken
abgelragenзн6шений Аыпl т der Zeit скІнчення
abgewohnen, sicb відвиюіти, відви- (строку); _ de. Diens!es _CI(~H­
кнути чення n службн; _ des МIIIІаг­
Abglanz твідблиск dienstes СКІнчення військов6ї
Abgleiten n сковзання, зс6вування служби
abgrenzen розмеж6вувати Аыьепn n загин, умирання, 1(0-
abgrenzend розмежувальний н:іння
Abgrenzung t розмежування, роз- ableisten відбув:іти (службу)
граничення; _slinie f розмежу­ Ableistung f відбуття n (служби)
ва.lІьна лfнія аыіІепn відвертати, відв6дити
Abgrund т без6дня f АыіІегr т відвіДННI(
abgiirten попустити 'попругу Ableitung f
вивід, вІдвід, відв6-
аЬЬаlftегп здіймати недоуздок дження, відведення, виводfння;
Abhang т спад, схил, п6хил, еіпlасЬе _ пр6сте відведення
узбіч, згІрок; "апІІег _ лагІдний Ableitungsgraben т водовідвlдний
спад, л_ схил; вlеіІег _ крута рівчач61(, в_ канава f
узбіч (, круча (, урвище n Ablenkung f
відверт:іння (уваги),
АЬЬillеf зарада вlдхил, зб6чення; Jangrill т
Abbolungspostsll.tion f кінцева відвертальний н:іступ, в_ ат:іка
поштова стація ablosen зміняти
Аььогlаыiluпgg f вІдділ підслуху­ Ablosen n зміна; _ der Wache
вання, команда п_; _dienst m змІна стор6жі
служба підслухування; _gelahr Ablosung f
змІна; частииа, що
t небезпека підслухування; _ge- зміняє
гіil n підслух6вий апарат Abmachung ум6ва f
А ЬЬогеп n підслухування Abmarsch m вирушення, відмарш,
abboren підслухувати похІд; _weg т дор6га вимаршу
Abhorlposten т стІйка підслуху­ abmarscbieren вирушати
вання; _.Іеllе f пункт підслуху­ Abmarschieren n вируш:іння
вання; _!iiligkeit t
чинність під­ Abmeldung t відгол6шення n
с.чУхування; _trupp т команда Abmessen n відмІрювання; р6змір
підслухувачів АЬпаЬте f приймання; -heschu8 m
abjagen відганяти, відігнати пр6бування гарм:іти при прий­
abkandaren відцуrувати, відмунд­ f
м:іниі; _kommissioli приймальна
штукувати комісія
Abkochen n варІння (харчу) аЬпеЬтЬат здійм"lльний, _ний
abkommandieren відрядІжати, _ити, АЬпеЬтеп .. здіймання
відкомандувати АЬпеЬтег т здійм:іч
abkommandiert відкоманд6ваний, Abneigung f нехіть; вlдхил, дери­
відряджений в:іція
Abkommandierung f відрядження, abnutzen зи6mувати, зносити; зу­
виряджання; відклйкання n живати; виснажати
Abkommen n уг6да, міжнар6дня Abnntzung f зн6mування, знос;
ум6ва, конвенція (; ухил (мушки) спраць6ваність, виснаження; _
аЬkошmеп б6чити, ухилити einer МавсЬіпе спраць6ваиість
Abkriimmen n н:ітиск на язичок машини; mаtегіеПе _ зужиття
(при стрілянні) матеріялу, матеріяльне З_, спра­
abkuppeln розчіп:іти, розчепити ць6ваиість матеріялу
abladen розвантажувати АЬоппетеп! n передплата f
Abladung f розвант:іження n Abordnung f делеrація
Ablage f польовий склад (харчів) Abort m відх6ДОI{; _grube f вихо­
_pla!z rn Сl(ладове мІсце, М­ ДОК, паскудник
ск.Тl8дання abpacken РОЗВ'ючlувати, _ити
abpatrouillieren 3 Absicht
abpatronillieren позирати патру­ аЬвсЬіеВеn виlкінчувати, за_; доl­
лями вершувати, за_; f'rieden _ зами­
abprallenрикошетувати, відбивати, ритися, СКластИ мир
сповзати Аьвсыl88 m закінчення; _meldung
Abprallen n des Oescbosses рикоше­ f кінцеве донесення, к_ згол6-
туваиня гарматня, сповзання г_ шення; _8cbraube t
замикальна
Abpralllweite t
віддаJJЬ рикошету, шруба, замикальний гвинт m
в_ спбвзника; _winkel In кут Abschneiden n зрізування
рикошету, к_ спбвзннка АЬосЬпіІ! m витинок, викрій, сег­
мент; дільниця, відтинок; (е­
Abpraller m рикошет, спбвзник l1ibrdeter _ загр6жений відти­
abprotzen здіймати гармату з пе- нок; glatter _ гладкий сектор
редка
Abschllittslabteilung t розмежувания
Abprotzen n здіймання з перед"а дільниць; ..grenze t границя вІд­
Abreise t від'їзд m тинку, г_ дільниці j _komman-
аЬгеі8еn відірватн, відривати deur m начальник бойов6і діль­
Abrei8ziinder m витяжна трубка нfщі; -"eserve резерва бойов6го
(арт.) відтинку; _verteilung t п6діл
аЬге.tепвід'fхати (верхи); _(Strecke) відтинку; _winkel m кут сег­
об'їздити верхи менту, кут вйкрою
Abrichtnng t
муштрування n abschnittsweise дільницю за діль­
ницею
abriegeln заlгоРодити, від_; засу­
нути засув
Abschnitzel m окравка t
Abriegelungsleuer n ізоляційно-за­ abschrauben відшруб[6в]увати, від-
гвйнчувати
с .• бнниЙ вогбнь m
abrollen віДБивати; відк6чувати;
abscbrecken відстрашlувати, _ити
Abschreiber m пеоепйсувач
охбплювати (фронт, вброга)
abschreiten прох6дити; визначити
АЬгоllеп n відк6чування віддалення кр6ками; f'ront _
.brilcken вирушати прох6дити в[з]д6вж фр6нту'
abrunden З301{р'}глювати Abscbrilt t
відпис m
abriisten роззбр6ювати, роззброfти АЬосЬоЬ m опор6жнення, відіслан­
A~:s~u:~g r роззбр6ЄIІНЯ, роззбро- ня, евакуація; _ der Einwohner
евакуація населення; ~raben m
abrutschen ВИСЛИЗ8ТИі 1<6взати на сполучний хід; _вІаІіоn f еваку­
крилб (літак); осуватися аційний пункт, е_ стація; _trans-
ЛЬгutsсhеll n к6взання на крилб рогІ m евакуаційний транспорт
(літак) . АЬасЬо6 m зістріл; зістрелення
Absage t відм6ва n (літака)
absattelnрозсідлати, розкульБЗ­ abschiissig пол6гий, спздистий, по­
чити; скинути їздця ложистий, спох6винний
ЛЬsаtz m збут; закаблук (чоБІт), f
Abschiissigkeit положистість, спа­
підбір дистість; по .• о­
_ der f'lugbahn
absch1itzen оцін!ювати, -йти жистість траєкт6ріУ
Absch1itzung t 6цін[ка), таксувания Absendemoglichkeit t
м6жнjсть від­
abschieben відіс .• ати (в тил), ева- силати
кувати Absender 1n відсилач, посилач
Abschied m відстав[к)а; Jgesuch absetzen, sich vom f'einde відірва­
n прохання про відстав[к]у тися від в6рога
abschiessen вистрілити; збивати що Absetzprobe f пр6бне здіймання
кулею, зістрелити (протигазу)
abschlagen відбй[ва]ти; трубити на Absicht f загад. задум, замиее",
відступ замір, намір m

1*
absitzen 4 Abwehr

absitzen спішуватися, спfшитисJt: Abslurz т урвище, спад; вІеilет_


злазити, зсідати; _ lassen спі­ стрімкий спад, круча f
шувати (кінноту) abstiirzenгрянути, звалюватися
Absitzen n спішування (кінноти), аЬзосЬео обшукувати, обдивитися
зсідання (з коня) Absucber т перешукувач
Absolvenl '" абсольвент Аыі1 n (апсЬ m) переділ (в ваго­
Absonderlichkeil f відмінність ні); _ іШеstе m начальник пе­
реділу (в часі транспорту)
absonderl1 відокремлювати, відлу-
чати, виділяти, вирізнЯТИ Abteilung f частина, вІдділ; днві­
Absonderungsraum '" приміщення зі6н (арт.); р6зділ; administra-
Д.,я арешт6ваних Ііуе _ адміністративний вІдділ;

~ absorbierenвисисати, вбирати (в aeronautiscbe _ повітроплавча


себе), висм6ктувати, ПОГЛИН:1ТИ, частина; besondere _ спеціЯJIьаа
частина; detacbierte _ окремий
абсорбувати
дивізі6н; epidemische _ епіде­
Ab~orbierl.~a!kei! f вбирання (га­
мІчний вІдділ, п6шесний 8_;
ЗІВ); гlаhlgkеlt f поглинуватість
Absorption f вбирання (в себе),
lIiegende _ летучий загін; ge-
schlossene _ зімкнена частина;
всисання; _slabigkeit f вбирна
спром6жність, всисна здатність;
kartograpbiscbe _ мапографІчний
_smittel n вбирний засіб; ~slоll відділ; meteorologische _ мете-
0poлoгчHий вІдділ; шоЬiliвіе­
'" вбирна речовйна f
аЬораппеп Розlпрягати, від_ rende _ мобілізувальна чаСТИ"d;
Abspannen n відlпрягання, роз_ mobi1isierte _ змобіліз6вана ча­
стина; motorїsierte _ мотори.36·
Abspannung f ут6ма, осла ба вана частина; tесhПlsсhе _ 1ех­
Absperrung f 6бступ, обступлення; нічна частина; _ zur besooderen
перегор6джування n
abspiegeln відзеркалювати Verwendung частина окре ... о,о
призначення
Abspiegelung t відбиток, відзерка-
дення 11- Abteilungslbenennung fназва части­
Absprung '" зіскок НИ; _feuer n дивізі6нний во­
abspulen змотати, відм6т[ув]ати г6нь; _IiiЬгег m командир днві­
зі6ну (вІдділу, заг6ну); ..kom-
Abspuler '" витушка f
m~nd~ur т командир днвізі6ну
Abstammungsschein '" родовідний (ВІДДІлу, заг6ну); ..Ieiter m на­
лист6к (коня)
чальннк відділу (в установі);
A~stand '" віддалення, дистанція,
_вІаЬ m штаб дивізі6ну
Інтервал
abstecken тичкувати, трасувати, Abtransport m перевезення назад,
жалонувати відвезення
Abstecken n трасування, розмі­ abtrellsen розгнуздувати
чання Abwalzen n звалювання
absteiJ(end додІльний abwalzen відкочувати, відкотйти)
Absteigstol1en т мінний узвіз, "- звалювати
спуск
abwarten вичіl(увати, вижидати
Abstimmung f голос6вання; на-
стр6ення, нзладження n
Abwartung f чищення n коня
abstoppen заштоп6рити Abwascben n відмивання
abstossen відшт6вхувати abwassern відв6днюватн, осушу­
Abstossen n відшт6вхування вати

absteuern посіяти вогнем Abwasserung f відв6днення, осу­


Abslulung f градація; ешел6н т шування n
abslumpien при"уплювати, приту· Abwehr f обор6на; протнр6звідка,
пити контрр6ЗВІДка
Abwehr ... 5 Aerostatik
Abwehr. .• оборбнний; .J>.r.it- (кулемет); _stoHen т спускний
Bcbalt f оборбнна готбвість; вйжіль (мйвзера); _sШсk n ку­
вартова частина; _dienst m роз­ рбк; ,_vorrichtung f спускний
відчо-оборбнна служба, проти­ пристрій, е_ механІзм
рбзвідча "-; _І.пи n оборбн­ Abzweigung f розгалуження, роз­
ний вогбнь; _Ironl f оборбнний х6дження n
фронт; _ша6паЬшеп f Ір! обо­ Achsldruck m тиск беи, нйтиск на
'рбнні заходи; _шШеl n оборбн­ вісь; -Iager n осяниця; ~ісЬ­
ний засіб; _schlacht f оборбн­ tung f напрямок бен; Jitz m
ний бій т гніздб беи; _stand т віддйлення
abweichen відхиляти беей
Abweichung f відхил, в.jДХИ~'lеННЯJ АсЬв. f вісь; abnehmbare _ здій­
ухил; mіШеr. _ серединний в[д­ мй[ль]на вісь; rohrenlormige_
хил, середній в[дхил; wahr- трубчйста; unauswecbesbare _
scbeinliche _ імовІрний вlдхил нездійма[ль]на вісь; per _ тя­
.bwerlen скидати (бомби) глбм
Abwerfell т" скидання Acbsel ... наплічний; _band n а..:­
Abwesenheit f відсутність сельбанти; _klappe f HapaMeHH>lK
abwinken махати, відмахаТИj дати (сукбнний); -<іешеп m лЯм[ .. ]а;
знак _schnur f нараменний t>..HYP;
abwischen протирати, ЧИСТИТИ _spange f нараменник (сукон­
Abwur! т скидання; _meldung t ний); _sШсk " наплічню, т
скидуване зголбшення, скиду­ АсЬєеп . .. осевйй
ване донесення; -шuпіtіоп t АсЬІеl n вісімка f
летунська амуніція; _st_He f Acbtung t
позір т, увага •
місце скидування донесень; Acl,tuog! увага!
_!ascbe f торбина для скиду­ Acker m рілля Г; _Ield n нива f
BaHH~ донесень Adamsit n ада""йт (бойовий газ)
abziiblen відлlчlувати, _ити Ad_r f жищі
Abzablen n відлlчlення, _ування, Adjustierung t умундирування, ла­
Abzaumen n розгнузд[ув]ання І штуиок т
Abzeicben n відзнака, відзначен- Adiulanl '" значк6вий, адьютант
ня; _lпсЬ n ,сукнб для відзнак Adjutantenlabzeicben nlр! відзнака
аЬІіеЬеп здіймаТИj віДСJIОНЯТИj значков6го; _rang т ВИКЛИК
спускати курбк значкових
Abzug т спуск курка; відхід, адміністративний
administrativ
відмарш; одрахування (з плат­ Admiral m адмірал
ні); _ liir VerpilegU\lg одраху­ Admiral. .. адмірйльський; _arzt
вання за харч, 6длік за харч, m адмірал-лІкар; -всЬiil n адмі­
qдбава за харч рйльеький корабель; _stab m
Abzugs . . • спускний ; _achs. адмірйльеький штаб; _stabsolli-
вісь спускання; _Ied.r f спу­ zier m старшинй морськбго ге­
скнй пружина; _gelenk n спу­ нерйльного штйбу
скний вйжіль; _grab.n твід­ Admiralitiil f адмірйлтlйетво n
плив6вий рів, В_ рівчак, від·
відний рів; _baken т кбщок,
спуск ний гачбк; _ЬеЬеl т спу­
Adresse f адреса; ап _ на адресу
adressieren [за]адресуватн
ad$orbier_o (ао der UЬеrШісhе Oase
au пе теп) адсорбувати (хемія)
V
скний вйжіль; _klammer f спу­
скнй клямка; _klinke t
зйскочка Aerometer ft, повітром:ір, аерометр
спуску; _Іеіпе f спускний шнур, aeronautisch аеронавтичний, пові­
с_ линва; _planke f спускнй троплйвний
планка; _scbnur f спускний Aeroplao тлітак, аеропл!!н
шнур; _stange t спускний тяг І Aerostatik f аеростатика
Agent 6 Ambulatorium
Agent 11t areHT Alarmierung t підіймання n а"ярму
Agentenerkundung f areHTYPHa р6з­ Alarmlquartier " алярм6ва квар­
відка тира; _platz 11t а.,ярм6виЙ пляц;
Agentur f areHTypa _sammelplatz 11t збірний пункт
aggressiv зачіпний, нападний, мре­ на трив6гу, з_ алярм6вий пункт;
сивний _signal " гасло трив6ги, знак
Agitation f агітація; _sfeldzug 11t т_; _iibermittlung f передача
агіткампанія (агітаційна к_); (гасла) трив6ги; _unterkunft f
_sgescho8 n агітаційний гарма­ квартирне розташування в збіль­
тень шеній бойовІй гот6вості; _un-
.gitieren агітувати terstand m сх6ванка на час три­
Ahnlichkeil t подібність, сх6жість в6ги; -zeichen n гасло на три­
Ahorn 11t явір в6гу, алярм6вий знак
Akademie f академія; militar-medi- . AI.un m галун
ziniscbe _ військ6во-медйчна ака АlсЬетіе f альхемія
демія; militar-technische _ вій alkalisch алькалічний
ськ6во-технічна академія; wis Al1iiiliOr- (Wеіпgеіst) m альког6ль
senschaitliche _ академія наук Аllее t алея
Akademiker 11t аJ<адемік Alliire (Oangart des Pferdes)
akademisch академічний алюр а (хід коня)
Akkumulalion tакумуляція АlшапасЬ 11t альманах
Akkumulator m акумулятор Аlреп. _. альпеЙСЬКИЙ; _jager 11t
Akkumulator. " аJ<УМУЛЯТОРНИЙ аЛЬПеЙський стрілець, егер
Akrobatik t аJ<робатик, АlрЬаЬе! n абетка, азбука, аль­
Амоlеіп n акроле!на (бойовий газ) фабет-m
Akt m акт, документ "Іріп ВИСОlСогfрський
Akten. " . акт6вий; _kas!en m Alpinausriistung f ВИСОlСогlрський
скринька на документи; _stiick лаштунок 11t •
n документ 11t altbacken черствий (хліб)
Aktion f акція, дія АНег n вік, літа; dіепstрШсhtіgеs _
Aktions .... (що відноситься до призовний вік; vormilitiirisches
дії); _bereitschaft t гот6вість до _ допризовний вік
дії, акції; f тяглість діі;
_eillheit Alterslfolge t старшинство; ...grenze
_freiheit t вІльність дії; _verlaui t граничний вік, границя віку;
m перебіг дії, п_ операції _klasse f річник (уроженці од­
aktiv дІяльний, чинний, активний ного року); _vorrang 11t стар­
\ І aktiviert актив6ваний шИнство n в службі; Julage f
V Aktivitat f активність; chemische _ вйслужний додаток
хемічна акт"Йвність АIІтаІегіаl n брак6ваний матеріЯ.l
Akustik f акустика старий м_ m
.kpstisch звук6вий, дзвінкий, аку­ Аlпшіпіиш 11, алюміній
стичний 1Піііііііііі.іій . " алюмінійний
Alabaster 11t алябастер (рід Гіпсу malgam n ~Ha, зма.llЬ·
Alarm m сп6лох, трив6га, алярм; гама f
_blasen трубити на алярм; ~сЬlа­ amalgamieren аМЗ.1lьгамувати
gen бити на алярм, трив6гу; Amateur (Liebhaber) тлюбитель,
stiller _ тиха трив6га, т_ алярм аматор
Аlзrт ... трив6жний, алярм6вий; АшЬ06 11t кова[д]ло n
-hereitschaf! f поалярмна гот6- Ambulanz f лікарня, амбулянс;
вість; ..gera! n алярм6вий при­ _всhill n шпитальне су дн6
лад, а_ приладдя ambulatorisch амбулят6рний
.alarmieren трив6жити, алярмувати, Ambulatorium n амбулят6рія; сЬе­
за_ mівсЬео _ хе"ічна амбулят6рія
Ammoniak 7 Anlleworbene
Ammon!ak n амQ.jjіяк m " wAneignung t
заlсв6ення, прн_, за-

V
Аmmопшm n аМ6lШr(хешя); schwe- хват, захоп m
ielsaures _ сі~.~6нія Anemometer '/" вітромір, анемометр
Ammonpulver n амонал-m (хемія) onerkenneu (ols) визнавати (за що)
Amp"re пампер; _meler n ампе- anlahren рушати з мІсця; висва-
рометр; -sekunde t ампоросе- рити (ког6)
кунда; _stunde t амперогодина Anlang m початок, п6чин; _ der
Amplilude t ампдітуда (віддаль Vorhut голова авангарду; _ der
хитаиня) Коlоппе початОК кол6ни, голов';
Ampt1lIe t
дзбан6чок m, ампулка к_
АтрпІаІіоп t
ампутація Anlallgs " _ _ початк6вий; ~пвЬіl-
amputieren відтинати (кінцівку), dUllg t поча'l"к6ве навчання; _ег-
ампутувати lolg m початк6вий успіх; _ge-
АтІ -п управлІння, уряд, конт6ра schwindigkeit f початк6ва швид-
Ашl. " "" уряд6вий, служб6вий; кість; _punkt m початк6ва
..angelegenheit t уряд6ва справа; т6чка; _всЬіеВеп n початк6ве
-Ilebiiude n уряд6вий будииок; стріляння; ~еісЬеп n початк6ве
_person t уряд6ва ос6ба; ....raum гасло, п_ знак
m службове приміщення; _ver- anfassen доторК/іти; ох6плювати
waltung f волосна управа; _vor- (ворога)
sleher m начальник уряду апlепсЬІеп зв6гчувати, звогчити
Analogie t подІбність, сх6жість, Anllug m приліт, д6літ, підліт;
анал6гія _weg m дор6га t д6льоту, до-
analogisch подібний, сх6жий, ана- р6га t прильоту
логічний antordern вимагати
АпаlрЬаЬеІ тнеграмотний, аналь- AniOl"derung f вимагання, вим6га,
фабет заяв[к]а; schriitliche _ писана
Analyse t аналіза; chemische вим6га
хемічна аналіза Anlrage f запит т, запитання n
analysieren аналізувати Aniiihrer т вожай, проводир
АпагсЬіе t
безуряддя n Angaben ГlР! дані; ballistische -
Апаlошіе t
анат6мія балістичні дані
АпЬап т прибуд6ва t І angegriilen [за)атак6ваний
АпЬапеп т прнбудування n Angeklagle т підсудний, обвину-
anberauml визначений (термін) ваченнй " ""
Anberaumung t визначення (тер- Angelegenhelt f справа; dlenstllche
М,іну) _ служб6ва справа; I~ul~nde -
anbinde,. нав'язувати, ув'язувати, пот6чна справа; personllche -
прив'язувати о~обиста справа
Anbinden n ув'язування (кара); an~elebnI опертий (крило фро,!ту),
нав'язування ІЗ забезпеченим крил6м; belder-
Andenken n пам'ятка f , sеИs _ з об6ма опертими КРИ-
Anderlhalbdecker т півторакрил лами
Anderung t відмІна, змІна, переі- Angem~ssenheit t помІрність, відпо-
начення n БідНІСТЬ
Andrang т навал, натовп; _ zU Angestellte т служб6вець
den l'ruppenteilen навал до ча- Angestrengtheit f напруженість
етин, приплив доброВ6JIьців до Angewohnheit" f привйчка, навичка,
'І.. І призвичаєНlСТЬ
Andrehlkurbel t пускова к6рба; angeworben вільнонаilманий, віль-
_vorrichtung t пусковий пристрій, НОНillйнятий, заверб6ваний
aneignen присв6ювати, привлащу- І Angeworbene т затяжець, вербу-
вати, привластити ванець
angezogeo 8 АоЬаlt

angezogeo зодягнений, одягненнй; пати,' замір атакувати; _abwehr


пісЬ! 8auber _ неох~йно одя­ t відбивання атаки, н~ступу;
гненнй -&пzеісhеп 11, ознака атаки; -згt
aogliedero прилуч~ти, приєднувати t сп6сіб ат~ки, наступу; -"пl­
.ngreilbar відкритий до H~CTYnY t
s!elluog розташув~ння до ата­
angreifen напастув:іти; наступати, ки, формув~ння до а.., ладн~н­
атакувати ня до а..; ~еlеЬI т HaK~3 до
Лпgгеilег т напасник, атакуючий, атаки; -hegioo т початок ата­
агресор ки; _dispositioo розпорядження
angrenzend суміжний, граничний, до ат~ки; _divisioo наступна t
уграничннй дивізія; _еіоЬеі! t
одиниця на­
Angrenzung t суміжність, грани­ ступу, атакуюча 0_; _eotwurl
чення n т пр6ект н~ступу; _ield п6ле n
Angrill т н~ступ, aT~Ka; _ аЬ­ наступу; _i1ieger m штурмовий
brechen перер[и]вати н~ступ, літун; _lIiigel m наступне крил6;
припинити н_; _ abschlagen від­ _Іогш t
ф6рма наступу, лад IL;
бити атаку, в_ и~ступ; -"0- _lгопІ t
фронт н~ступу; -&,eist
setzen нззначати наступ; dem т зачІпливий дух, наступний
~ ausweichen виминати юіступ; дух; _geliiode n місцевість H~­
аппеЬшеп приняти н~ступ, ступу; _gruppe t
наступн~ гру­
атаку; _ begionen поч~ти на­ па, нападна г_; -Ішlоппе на­ t
ступ; beschleunigter _ пришвид­ ступна колона; ..krieg на­ m
шений наступ; chemischer _ хе­ падна війн~; -liicke неатак6- t
МІчна ат:1кз, х- наступ; _ durch- ваний проміжок; -Iultwalfe f
liihren перев6дити aT~KY, H~­ зачіпна повІтряна збр6я; -Ius! f
ступ; entscheidender _ ріш~льна запал, до н~ступу; _рlао m
атака, наступ; _ erneuern відно­ плян наступу; _punkt m пункт
вити aT~KY, наступ; _ liihren н~ступу; -І"апш m
вити нок на·
вести наступ; gewaltsamer _ на­ ступу, раМн "-; -I"ichtung f
сильна атака, навальна 8-; напрям наступу; ~сЬlасЬ! на­ t
gewohnlicher _ звич~йна aT~Ka, падний бій, зачіпний б_; -"trei-
пр6ста а..; _ lеіІео' пров~дити lео т смуга н~ступу; _Ігпрре t
атаку; _ шіІ beschriinktem Ziel наступальне вІйсько, ударне
атака з обмеженою ціллю; ог!­ в_; _uo!erstii!zuog t
пlдтрим[ка]
IісЬег _ місцева aT~Ka, місцевий при н~ступі; _verband части­ m
н~ступ; plёitIlicbeг _ н~гла ата­ на призн~чена до наступу;
ка, нсіступ; regelma8iger _ пля .. _verfabren n сп6сіб наступу,
н6ва aT~Ka, наступ; stallellor- мет6да "-; _vorbereitung t під­
miger _ ешелон6ва атака; еіпеш гот6ва до наступу; _voriibuog t
_ s!aodhalteo видержати атаку; вправа наступу, тренування н_;
der _ s!ock!e атака припинилася, _walfe t
зачіпна збр6я; welle t
З_ ungestUmer
затишилася; лава наступ~льних військ; _Іеі!
невтримна атака; unregelmii6iger t
час наступу; -"іеl ціль на­ n
незорганіз6вана атака; _ unter- ступу; -"опе t
смуга н~ступу,
пеЬшеп розпочинати атаку; _ der з6на "-; ..zwischeospiel n про­
_ versagte атака не вдалася; міжня ціль наступу
zum _ schreiten іти до атаки і Angs! t б6язнь, страх n
Іпш _ iibergehen перейти до aogst1ich боязкий, боязливий
ат~ки; zum _ vorgeheo перейти 1\0gstlichkeit t б6язкість, боязли-
в атаку вість, лякливість
Angrills • •.наступний, нападняй, anhaken зачіплювати, зачепити
зачіпний; -"bschnitt т дільниця АоЬаlt т порадник; керівництво;
наступу; _аЬвісЬ! t
H~Mip насту- затрим[ка], припинення n
anhaltend 9 anorganiscb
anhaltend завзято, уперто, напо­ ао!апfео піти в наступ; спітніти
сідливо (скло); запливати (до пристані)
Anhaltepunkt тетація, зупинка; Aolegeo n приставлення; причалю­
підстава t вання, абордаж; _ (ао. Ufer)
Anhali"puoki т т6чка оп6ри, причал т
пункт зачепу Aolegeplatz т місце n причалу
Anhiiogeo n причіплювання І
Aoleguog t абордаж т
Anhiinge .. _ причіпний; _Іа"і f апlеЬоео уперти, упирати; прилу­
тягловий ваитаж
Anhiioger т причіпний Bar6H, при­
чати; _, "ісЬ опиратися флан­
ком, прилягати ф_, прилучи­
чіпний віз, теліпанчик; при~
тися
біч.ник, прихильник
Anhiiogel"itz '/1~ підчіпннй сідець; All1ehouog t при тикання, прими­
_vorrichtung t зачіп; _wagen т кання, опертя, забезпечення;
причіпний віз beider"eitige _ забезпечення обн­
апЬапіеп накопичувати, нагрома­ дв6х крил
джувати, скупчувати; _, вісЬ anlocken заманювати, заманити
накопичуватися, нагромаджува­ АоШftео n des Ва110П" відставання
тися баль6ну від землі (при на­
Anhiiufuog f накопичення, скуп- п6внюванні)
чення, з[громадження, на...- n Аптаг"сЬ т наближення, підхід до
Апhоhе t
горб6вина, горб т побой6вища,
_ordoung
наступний марш;
t
наступний порядок,
Апlfdгіt...!!_бе3В6ДНИК n ~-"
Anl 1п nаніліна t порядок підх6ду; _straBe " під­
Ankauf'p!erd n закуплений кінь m візна дор6га; шлях зближання
Апkег m кітва, якір, анкер; ..,. IісЬ- Апmеlduпg t згол6шення, заяв[к]а
ten піднести кітву, від'як6РИТИj Aooiiheruog t прнlближення, з_,
уог _ Ііеgеп стояти на кітві; ЮL.; '_ zum Ziele наближення
_ wегlеп кинути кітву до цІли
Апkег . . . кі ,"вовий, анкерний; Аооііhегuпgs . .. (ЩО відн6ситься
_Ilunke tлапа якоря, л- кітви; до наближування) ; _geiecht n
_grund т місце кітви; _keite t зближування в бою; ~аЬео т
ланцюг кітви шанець для зближання, рів для
3_; _шагsсh т наближання, рух
ankero кидати кітву, стати на
зближування; _vorbereitung оід­
якір, заЯК6РИТИ[СЯ]
Апkегlрfаhl танкерний кіл6к; гот6ва ДО зближешш; _weg m
_platz m місце кІтви; ..rnie f дор6га зближання, д..- підх6ду
АооаЬте t зал6ження, припущен­
веретено кІтви
ня, ум6вність, д6гад; takti"che_
Aoklage t п6зов т, оскарження n тактичне ззл6ження, д6гад
Ankleidezimmer n вбиральня t annektieren ,привластити, анекту
aokoiipfen нав'язувати вати
Aokiiodiguogskommaodo n уперед- Аппехіоп . .. анексійний
ня команда t Апоdе f ан6д т
Aokuolt tприбуття n Anodeo • _ _ ан6дний; _batterie t
ankurbelo оускати в рух ан6дна батерія; _krei" т ан6д­
Aolage t споруда; осн6ва, заклад; ний ланцюг, L к6ло
додаток m anord.nen наlРядйти, ЗЗ-) наря­
Аоlа"" m привід дж ати
Апlа",ег тстартник Anordnuog f зарядження, розпоря­
Anla6vorrichtuog t спускний при- дження, заходи; miiodliche _
стрій т; стартер т ! слов[ес]не розпорядження
Апlап! трозгін, р6змах Jaoorganisch анорганічний --
anpassen 10 Ап.l08

anpas"en добирати, добрати, доІ­ Апsсhuб (іт Gelech!) m зв'яз6к,


стосувати, прl'-, припас[6в]у­ стикання; прилука; увімкнення
вати Anschluss _ •• злучний, напрямний,
Апра"веп n пристос6вання, д6бір; притикальний; _ab!eilung t на­
_ ап das Geliinde пристос6вання . прямний відділ, I L частина;
до місц~вости _шапп т напрямний в ",аді;
Anpassungsiiihigkeil зручність _шuНег t
злучна мутра, 3_ гай­
пристосування ка; -"оllе t
шпуля з др6том
Anprall m зудар, сутичка t для вмикаиня в лінію; _slelle t
Anrechllung t залічення n пункт вмикання; _stellung при­ t
Anregung t п6чин т, ініціятива тика.юча позиція 3 крила; _Ver ..
Anreissen n підривання bindung t зв'яз6к по фр6нті
Anreiten n приближання в кіннім anschnallen пристібувати, пристеб;
.1Jзді, виіжджання нути
anrichten ладнати; нав6дити, на· Anschnallgurt т попруга літуна t
цілювати anschneiden засікати, засіюітися
anriicken підх6дити, підступ.!ти (робити засіки з дерев)
Anrul m виклик anschrauben приrвинтити; прикру­
Anrui _ _ _ викличний чувати, пришрубувати
anrufen виклйкувати, викликати Anschriit (Adresse) t адреса
Anrullklappe t виклич нИй хлипак; Anschu8tisch m стан6к для при-
_knopl m викличний rудзик; стрілювання
_kontakt т виклична д6тичка; Anschiitlung f насип т
_signal n викличне гасло; _fa8fe anschwellen надиматися; иаростати
t виклична кн6пка; _vorrichtung Anschwellung t 6пух
t в'!кличний пристрій (пищик) ansetzen приклада ти (rвинтівку);
Ansammlung t
згромадження, скуп­ І1ризначати до бойов6і діі
чення Ansichtsskizze f перспективний ри-
Ansalz т der Gurlschieberkurbel сунок
п'ята t колінчастого важеля, Ansiedelei f оселя, висілок m
приймача Ansiedlung f осада
Anschaulichkeil t наглядність anspannen заlпрягати, в_
Anschies"en n пристрілювання (но­ Anspannung f натуга, напруга
вої зброї)
attspornen заlох6чувати, під_, спо-
anschirren запряг[а]ти нук[ув]ати, порий8ти
Anschlag т оповіщення; замах; Anspornung f заlох6чування, під_,
прикладання (rвинтівки); _ апl­ спонука, мотив т
gelegl прикладання з уп6рою; Ansprache t пром6ва
_ ireihiindig вільноручне прикла­ Ansprengen n zum Оаlорр перехід
дання, п_ з руки; _ Ьіпlег в гал6п
Deckung прикладання ізза за­ AnstaH f устан6ва, заклад; riick-
криття; _ kniend прикладання wartige _ тилова устан6ва; wirt-
навк6лішки; _ liegend прикла­ schaitliche _ господарча уста­
дання наВJI~жачки н6ва
Anschlagbock твідмежник, від­ anstaunen загачувати, тамувати
межник відк6ту ansteckend заразливий, п6шесний
anschlagen (Gewehr) прикладатн Ansteckung t зараження n
(rвинтівку) Ansteckungsfiihigkeit t заразливість
Ansclilaghohe t висота прикладан­ Anstellwinkel m кут атаки (літака)
ня, грудна висота Anstieg m схід на г6ру; підI!ЯТОК,
anschleichen підІкрадатися, при_; піднесення
принатурюватися Апstоб m згіршення n
anslo6en 11 arbeitsiiihig
anslo6en натрапитн (на кого); на­ АпІаы f кількість
штовхнути; прилучатися АПІеісЬеп ". ознака f, познака f
anslrengen напружувати, напру­ Anzeige f оповістка (з пошти)
жити. п6вістка
Anslrengung f
натуга, напруження Aozeiger m показник, вказівник
Anslrich m заlфарб6вання n, по_; АПІіеЬиng. . .. притяжнйй; ...J'iemen
[за]барвлення n m притяжний ремінь
А"Slurш m натиск, натав" АПІи, m убрання n, одяг; beson-
Апlаgопіsшus '" антагонІзм, су­ derer _ спеціАльний одяг; gas-
противність f dichter газонепроникливий
Anlagonisl in супротивник, анта­ одяг
гоніст Anzugs . " (що відноситься до
Апlеil тучасть f, уділ одягу); -"rl f
форма уніфор­
Апlеппе f антена; einslrahlige МIJ, ф_ одностр6ю; _ordnung f
однолучева антена; шеhrslrаh­ постанова про однострІй
Iige _ багатолучева антена Anziinder m запальничка t
Апlеппеп . .. антеновий ; _sliirke Apotheke f аптека
міць антени Apolheken. " аптечний; _karre f
Anthrazit т антрацит аптечна бідка; _Iaden m аптечна
Antimon n антим6н, антим6ній m крамниця f
Antitanklgeschiitz n протитанкова Apotheker т аптекар
гармата; _walie f протитанкова
Apparat '" прилад, апарат
зброя
Anlraben n перехід т в ристь Apparatenlkarre f апаратна бідка;
Antrag т внесок, внесення n ~lоЬе f апаратня
Antransporl 11> довіз до фронту Арреll m переліка f, збl!? [ка f];
Antreiben n поганяння, підігнання знак зБІрки; _ zuш Beslchtigen
antreiben підг,.анЯти, підігнати збір для ОГJIЯДУ; _аПІО, m одяг
anlreten ладнатися на перелІку
Antrieb m передача (в машині); Approche (Laulgraben) f апроші
понука, побуд; _rad n ма~о.вИк Aquator m рівник, екватор
Anlwort f вІдповідь; kompllZlerle iiqualoriaI рівник6 в ий, екваторі-
_ складна відповідь яльннй
anvertraut доручений, повІрений Аrііошеtеr m частотомір, ареометр
311visieren націлювати iirarisch державний
Anwachseu " наростання Arbeit t праця, робота; leslg.setzte
anweisen нззначувати; вказувати; _ визначена роб6та; Iaulend. -
асиrнувати; призначити (квар­ поточна робота; mechanisch.:-
тиру) механічна роб6та; iiberwaltl-
anwenden пРиlстос[ов]увати, за_, gende _ перемагальна робота;
вживати wirtschaltliche _ господарча pQ,.
Аопwепdеп n пРиlстос[ов]ування, бота
3.9._. вживання Arbeiter тробітник; _зЬtеiJuпg t
Anweisung f асиrнування n, аси­ робітничий вІдділ, загін; JJatail-
rHaTa; порадннк "', інструкція lоп n робітничий батальйон,
anwerben заверб[ов]увати (гал.) курінь; _trupp m робі­
Anwerbung t вербунок, завербу­ тнича ·команда, p~ відділ
вання n Arheits . .. робітничий, робочий;
anwerlen запускати (мотор) _anzug m робітничий убір, р­
Anwesenheit f присутність, принв­ oд~г; _иlоІ, m успіх роМти
ність
arbeitsfiihig працездатний, робото­
Anwurlkurbel f пускова· корба спром6жний
Arbe~lsfahigkeil 12 Arsenwassersloff
Arbeitslfahigkeit f РОботоспром6ж- штаб армії (Австрія); Jnspe.k-
ність, працездатність; _folge f lепr m армійський інспектор, 1-
черга праці, порядок праці; армії; _inspektion t інсп~.кція
_gamitur , робітничий гарнітур; армії; воєнна округа; Jюгр.г
_g.schiitz n роб6ча гармата; m армійська військ6ва злука;
_krafl , роб6ча сила; Jeistung' _korps пармійський к6рпус;
успіх роб6ти; _Іеіl.г m кері- -Іі.l.гапl m
постачальник армії;
вник роб6ти; _рlап m плян ро- _munitionskolonn.' армійська
біт, р6зклад р_; --всhеша n стріJJивна кол6НЗ J валка; -пасh-
схема дій, с- роБІт; _8lаlІе' richlenkommand.ur m начальник
робітня; _!гпрреп 'Ір! робі- зв'язку армії; _oberkommaudan!
тничі частини, частини обслуги; m головнокомандувач (Австрія);
_vermog.n n снага роБОТІ!; _oberkommandeur m командувач
_weise , сп6сіб праці, мет6да армії; _ob.rkommando n голо-
IL.; z.it t роб6чий час вна команда , армії, головний
Archit.k! m (Baumeis!er) будівни- штаб а.., начальна команда;
чий, будівник, архітект _op.ra!ionsgebie! n операційний
Arcbiv n архів m; _ der ro!.n Агте. рай6н армії, 0_ обшир а..;
архів черв6иої армії _park m армійський парк;
Arm трука, рамен6, рам'н n -,"eserve , запас армії; Jlaltel m
Armalur , озбр6єння військове сідл6 (приняте в вій·
ArmaufIage t ліктьовий приступок, ську); _!rain n об6з ·армії;
JI..... уп6ра, підлікітник т truppen 'Ір! армІйські частини
Armbinde , нарукавна опаска, IL. (окремого призначення); _ver-
пов'язка ordnungsbla!! n вісник розпор>!-
Armee , армія; aIIiierle - запринз- джень армії; _wefterwar!e t ме-
нена армія; feindIicbe - вор6жа теорологічна стація' армії
армія; - іт Felde дієва армія; Armel т рукав; ~ufsсЬlаg т на.
regulare регулярна армія; рукавна вил6га, вил6га рукава
role - черв6на армія; ukra- Armierung t озбр6єння n; _ der
іпівсЬе - украlнська армія; Festung озбр6єння фортеці
ukrainische гоlе украІнська Armzeicben n знак рук6ю
черв6на армія; verbiinde!e - со- Аггев! т арешт; lеісЬ!ег (geIinder)
юзна армія
Агтее ... армійський, військ6вий; легкий арешт; тіttlегег -
~Ь!еіІung t армІйська група середній арешт; slrenger _ стр6-
(постійного призначення); -зг- гий арешт
lіІІегіе f армійська артилерія; Arrestant т арештант
_backerei t
армійська пекарня; Arres!an!en •• арештантський; -"Ь-
_ьеlеы т наказ армії; ..befebls- !eiIung' арештантський вІдділ;
ЬаЬег т командувач армії; _anzllg т арештантський 6дяг;
_etappenkommando n команда ..ЬпсЬ n книга заарешт6ваних
етапу армі!; _fIugpark т армlй- Arreslzelle' карцер т
ський летуиський !,арк;.. _fiibrer arre!ieren арештувати, за.., зааре-
т командувач aPMI~.i Juhrung. t шт6вувати
ко~андування аРМll; _fu8aril!-. Arrieregarde (Nachhul) , ар'єргард
lerle-Кraf!zugpark т аВТОМОбl-r:J\ s Ь· и
льно-тракторний парк армійсь-
r с ІВ т арш н .
кої важк6ї артилерії; -g"ebiet n Arsen (As. о.) n аршеюк, арсен '"
6бшир т армії; _gruppe t група
Arsenal 70 збройниця (, арсенал т
армії (тнмчасова злука), армій- Агвепаl .•. збройничний
ська група; _bauplquartier n' Arsenwassers!off m арсенов6день
Art 13 Artilleri,unterstiitzung
Art f сп6сіб, рід, прикмета; all'r ordnung f бойовий статут арти­
_ давнього взірця; _ des Ап­ леріі; _Іепеr n артилерійний во­
grill,s сп6сіб хемlчного нападу; г6нь, гарматний В_; _feuer ver w

_ d,r HilIswalle рід помічн6ї kiirzen зменшити мІрник, скоро­


збр6ї; n,uer _ нов6го тнпу тити вог6нь артилеріі; _Іепеr
artesiscb,r (Brunnen) артезlйський verliingern збільшити мірник,
(колодязь) продовжити вог6нь артилерії;
Artikel '" стаття (, артнкул _Ilieger '" артилерІйний літун;
АrIШ,rі, f артиm!рія, гарматне _Ilug m літ артилерlйного СТе­
військо; bespannte _ запряг6ва ження; _Ilugzeug n артилерій­
артиnc!рія; _ des Kri'gsbal,ns ар­ ний літак; _Iort n артилерІйний
тилерія в6єнного п6рту; l,icbte форт; _liihrer m начальник ар­
_ легка артилерія; mittI,re тилерії; -&,ruppe f артилерійна
середня артилерія; motorisierl __ група; -&,ruppierung артиле­ t
моториз6вана артилерія; r_i- рІйне групування, а_ угрупу­
I,nde _ кІнна артилерія; scbwere вання; _kampl m боротьба ар­
_ важка артилерія; scbwerst,_ тилерії, бій а_, гарматний бій;
найтяжча артилерія; _ zur Ье­ _kamplplan m плян ужиття ар­
sond,ren Verwendung артилерія тилерії (В бою); _karle арти­ f
особливого призначення лерlйна мапа; _kas_me арти­ t
АrlШеrіе , ,_ артилерІйний, гар­ лерlйна касарня; _koloooe гар­ t
матній; -.abteilung артилерІй­ t матна кол6нз, гарматний парк;
НИЙ дивїзі6н, д- артилерії; rei.. lеісы __koloune t легкий арти-
tende -.abteilung f кінногармат­ лерlйний парк; _kommandeur т
ній дивізі6н; -.ableilungskom- начальник артилерії; _lebrgang
mandeur '" командир гармат­ m гарматний курс; _me8trupp т
нього дивізі6ну; -.akademie t вІдділ артилерІйних п6мірів;
артилерlйна академія; -.aulgabe _munition f
артилерlйна амуні­
f артилерlйне завдання; _апl­ ція, 3_ стріJIИВО; _шuпіtiопs­
kHirer '"артилерІйний розвІдач, kolonne t
стріливна кол6на ар­
вивідач, звідун; -.aulkliirung f тилерії; J1acbschub m артиле­
артилерlйні звlди; _aulmarscb '" рІйне постачання; _oelz ме. n
артилерlйне розгортання, "- режа зв'язку артилерії; _оШzіе!'
під'їзд; -.aulslellung f розташу­ m артилерІй ний старшина; _ра­
вання артилерії; -.ausriislung f nогаша n гарматна
панорама t;
артилерlйне озбр6єння n; ....Ье­ _park mартилерІйний парк;
deckung t
артилерlйна охор6на, _рriiluоgskоmmіssіоп артиле­ f
прикриття; _bekiimpiung f дво­ рійна випр6бувальна комісія;
бl/( артилерії, поб6рювання во­ _raum m артилерійний каземат,
р6жої а_; ....bekiimplungsballer~e
батерія поб6рювання артилерl1
,t район розташування артилерії;
-I'egiment n гарматний полк;
(ворога); _bekiimplungsgruppe J Jeserve t
артилерlйна резерва,
група поб6рювання артилеРl1; а_ запас; -"chie8platz m арти­
_beobacbler '" артилерІй ний сте­ лерlйний поліг6н; -"cbie8schule t
жач; ....beobacblung артилерій не артилерійна шк6ла стріляння;
стеження; ....beobacbluogspuokl '" ~сЬпlе t
гарматня шк6ла;
артилерІйний стежовий пункт; schulscbill n
учб6ве артилерійне
_beobachtungsslelle fартнлерlй­ судн6; ~lеlIuпg стан6вище t
ний стежовиЙ пункт; ....ЬевсЬп8 артилерії, позиція а_; _sleI-
m артилерІйний 6бстріл;_dесkuпg lungswecbsel m пересунення ар­
f охор6на артилерії; _~epot n тилерії, змІна позиції; _trupp
артилерІйний склад; _d!en~t m т гарматна частина; _un1er~
служба артилерії; _Ieldd!enst- stiilzung f підм6га, піДТРllм[ка]
Artillerieverbindungsollizier 14 аиііамеп

артилерії; _verbindungsollizier m газа); _geriil n
прилад до ди­
артилерійний старшина, С-- для хання, респіратор m; --'101 ди­ t
зв'язку (з піхотою); _verbin- хавиця; _pause t
перепочинок_
dungslrupp m команда зв'язку передих ; --,"оме t
дишник ;
.артилерії; _verteidigung t
арти­ _schlauch т віддих6ва трубка,
лерійна обор6на, 0_ артилерії; дишник, віддих6ва кишка; _
_ verwendung t використання ар­ всМрІеп перепочинок, передиш­
тилерії; _vorbereilung t артиле­ ка; _widerstand т 6пір в диханні
рійна підгот6ва; _weitfeuer n Atber тетер
далекий вог6нь артялерії; _werk- Athletik t
змаганка, атлетика
slaH t артилерійна майстерня; t
Atmosphare атмосфера; рЬузівсЬе
_wesen n гарматство; --Ziel n _ фізична атмосфера; lесЬпівсЬе
артилерійна ціль; ..zielkarte t _ технічна атмосфера
артилерійна мапа, Мапа гармат­ аlтоврЬіітівсЬ атмосфер [ич]ний
них цілі в ; _zug m ЧОТа артиле­ Atmung t
віддихання n
рії; ..zusammenziehung t
зосере­ АІот n ат6м т
дження артнлерії АІІасМ m аташе
АгtШегіst m гарматннк, артиле- Attacke t кінннй наступ m, атака
рист attackieren атакувати, наступати
Arzenei t лік (кінно)
Arzenei _ _ _ медичннй, лікарський . lend їдкИй
Arzl тлікар ! Atzlgas n їдкий газ; _kalk m їдке
iirztlich лікарський вапн6, негашене в_; _паtrоп n
АзЬезl т азбест; _liillung f азбе­ їдкИй юітр.ОН ,т -,
стова щільниця; _karlou т азбе­ Auditor т авдитор, військ6вйй
стова тектура; _papier n азбе­ суддя
стовий папір; _всЬппr t азбесто­ Aufbau т буд6ва (, структура
вий шнур, "-- мотузка
autbauen надбудувати
азЬезlеп азбестовий

І
АзсЬе t п6піл т
Aufbauschung f роздутість
Aspball т асфальт aufbewahren перех6вувати, збері­
asphaltieren асфальтувати гати
assenHeren = ausbeben Aufbewahrung f перех6[ву]вання,
Аssепtjаhrgапg т річник (одного) аберігання; _ der РаЬпе збері-
набору, набор6вий річник гання прапора
Assenlkommission t набор6ва комі- Aufbewahrungsort m сх6вище n
сія, асентерунк6в а к­ апІЬіеІеп призиватн, кликати до
А.вівlепl т асистент війська
Assistenzarzlт чотар-лікар Aufbrausen n спалах т
Ав! ІІІ галузь; abfallender _ до­ aufbrechen виступати, вирушати
дільна галузь; ablallender _ der Aulbruch т вирушання, виступ,
F1ugbahn додільна галузь тра­ вимарш; _,tunde t час виру­
€KT6piї; auis!eigender _ догірна шання, пора в_; _zei! t час
галузь; aufsleigender _ der Flug- вимаршу
ЬаЬп догірна галузь траєкт6рії auldrehen накручувати, накрутити
Aslrolabium пастролябія (астро­ t Aufenthalt m проlбування, пере_,
номічний прилад) п6бут; _ au8erhalb des Diensles
Astronomie (Sternkunde) f астро­ пробування поза, службою
и6мія Auferlegen n накладання; _ der
t
As!verhau т засіка з галуззя Slrale накладання кари
Аlет твіддих; --всМрІеп глибоко auifahren ви!жджати на позицію
зідхати, одсапнути; _filler т (артилерія); _ las,en висувати,
фільтрувальна кор6бка (проти- висунути
Aullahrt 15 AulIodern
Aulfahrt f, узвІз m, під'lзд m Aulhebung t скасувйння; звіль-
aulfalleod спостережливий, впада­ нення з посади
ючий в очі aulkaodaren забайракувати
aulfaogen перех6плювати, перей­ aulkliiren розІвідувати, ви_
мати, вл6влювати Aulk!iirung f вияснення, звlди;
Aulfaogeo n підlх6плювання, пе­ operative _ оперативна р6звідка
ре_, перех6плення; _ еіое. Funk- Aulkliirungs ... зlвІдувальиий, роз_,
spruches (радіо) перех6плення ра­ розвІдчий; ...abtei1ung f роз­
діо-депеші відчий вІдділ, звІдувальний в_:
Aulfassuogsvermogeo n втор6пність _aulgabe ( розвідче завдання;
aulfJiegeo підлітати (літак), підій­ _aultrag т розвlдче доручення,
матися завдання; ....bereich т рай6н
Aulflug m підлІт (літака), підій­ розвідки, 6бшир р_; _ergebnis n
мання вислід р6звідки; _eskadron f
Aulforderuog f зазив m розвlдча кІнна с6тня, ескадр6-
Aulforderuogszeichen n знак m вик­ на; _l1ieger трозвідчий літун;
лику _llng т розв[дчий літ; _flug-
aullrischeo відсвІжуватн, відсві­ zeug n розв[дчий літйк; ...:ge-
жйти _chwader n розв[дча ескадрилья;
aulliihreo розв6дити (сторожі), по- -e-ruppe f розвІдчий рій; _kom-
стйвити (стійко вих) mando n розв[дча комйнда, ви­
Aufliihrende трозвідник в[дувальна к...; _ша8паЬшеп (ІрЕ
Aufliihrer т розвідник (Австрія) розвідК6ві зйходи, з_ щодо
аоllііllеп поlповняти, за_ р6звідки; _organ n 6рган р6з­
Aufliillung f заlп6внення, ВlL відки; _patroui11e ( розвідчий
Aufgabe f завдйння; besondere д6зір, р_ патруль; ....raum m
осібне завдйння; oachtriigliche рай6н р6звідки, рай6н звідів;
додатк6ве завдйння; taktische _schilf n розвід'jИЙ корабель;
тактичне завдання -streifen m смуга р6звідки;
Aufgeber m надйвець, посилйч _trupp т розвlдча пйртія; _zie!
Aufgebot n призов m, зйклик т n ціль р6звідки f
aufgelOst розІмкнений Aulkleben n наліплювання
aufgerolJt розг6рнутий aulknopfen розстібйти, розІ стебну­
aufgeschiittet насипний, насипаний ТИ, від-
aulgesessen! сідай! Aufladekommando n навантажу­
aulgeschwemmt наносннй, нанесе- вальна команда (, Н_ відділ ·m
ний Aullage f
оп6ра; -e-estell n на­
aulgewiegeJt збунт6ваний цільний стан6к m
aulgraben відк6п [ув] ати aullandig відморськИіІ (вітер)
aufhalten задержувати, стриму- аоl1аз_еп розформувати, РООI1УС,
вати, СПИНЯТИ тнти (військо); пускати баль6н
AulhaJten n спинення, затримання, Au/lassung ( розформ6вання (ча­
З'держання стини)
Aulbiinge _ _ _ підчіпний; ...асЬзе ( aullauern чатувйти (на кого), під-
вісь п6чіпкн; _gestell nп6чіпка стерегйти
фото-апарата (для повітроздій­ Апllаиl m збіг6вище n
мання) Anllegegestell n націльний стан6к m
aufhiingen завішувати Aullebnung t повстйння n; 6пір '"
Aulhiingung ( підчІплювання, заві­ аоl1е.еп збирйти (рйнених)
шення, п6чіпка Aullockerung t розпушність
АоlЬеЬеп ,t піднесення; скасу­ aul10dern спалахнути, спалйхув ати
вання Auflodern n ·с.Ш~~lах; _ des Feuers
аоlЬеЬеп (ВеІеЬ!) [с]касувати спйлах вогН!Ь
aullosbar 16 Aulsalzzeiger
aullosbar розв'язальний, розв'яз­ Aulpllanzeo n des Seitengewehrs
ний, розпускальний настромлення ба(нету
aullosen розв'язувати; РОЗПУСКАти, aulprotzen взяти на передки
розформувати Aulriiumer m прибираJIЬНИК
AullOsung f розв'язання, ліквіда­ Aulriiumuog f очищення; -skom-
ція; розклад; розформовання; maodo n відділ для очищування
_sslab m штаб для справ демо­ побойовища
білізації Aulrechterhaltung f підтримання,
Aulmarsch m розгортання, страте­ піддержання; _ der Verbinduog
гічне згромадження (армії); _ піддержування зв'язку
zum ОеlесЬ! бойове ладнання; aulregeo зворушувати, зворушити
stralegischer _ стратегічне роз­ aulrichten виладновувати, вИлад·
гортання; -.gebiet n район стра­ нати, ушикувати; еісЬ _ вистру­
тегічного розгортання; -.geliinde нитися, [ви]ладнатися
n місцевість розгортання; -.ge- Aulri8 m нарис
rippe n кістяк розгортання, пе­ Aulrollen n з І гортання, роз_, роз­
редні частинн, що займають ширення крил (прориву); _ der
раМн розгортання; -,"ацш m leindlicheo Stellung згортання
район розгортання; _transport m ворожої позиції; _ еіое. Orabeos
транспорт для зосередження зайняття позиції ударом у
(розгортання) фланк
aulmarschieren розгортатися, скуп­ aufroHen згортати, звивати; насту·
чуватися (армія в початку війни) пати здовж ворожого фронту
Aulmerksamkeit f увага, уважли­ aulriicken авансувати, бути під­
вість, уважність, бачність; _ аиі вищеним на уряді
etwas lenken звертати увагу на Aulrul m відозва; призов; пере-
щось ліка f .
aulmontieren змонтувати aulrulen перекликати
aufmuntern заохочувати, підбадьо­
Aulruhr m бунт, ворохобня, роз­
рити, додати духа
рух
Aulmunteruog f піднесення духа,
aulsiissig противннй, ворожий, су­
підбадь6рення, заох6чення; -В~
противний (кому)
f
lorm форма заохочування
Aulsiissigkeit f вор6жість, ворогу­
АиlоаЬше f
світлина (фот.), зня­
вання n
ток, фотограФія; приймаиня;
:... der Verbindung наладнання Ацlеаі. m мірник (зброї); стаття;
зв'язку, устан6влення 3_; l1іісЬ­ normaler _ сталий мірник; цп­
tige _ здіймання на око; шilitii­ geiinderter _ незмінений мірник;
rische _ військове здіймання, _aulstellung f уставлення мір­
в_ фотографування; _ оасЬ der ника; _entfernung f дистанція
Bussole бусольне здіймання;
мірнйка; _Ieder f мірникова
пружина; -.gehiiuse n мірникова
_зrЬеіІ f робота здіймання; _іn­
strument n здіймальний стру­ коробка (арт.); _hOЬе f висота
мент; _organisation f організа­ мірника; ~аЬшео m мірникова
uія здіймання; _stellung f ти­ рам[к]а; -schieber m мірник6вий
лова позиція (на випадок від- хомутик; _slange f
замкове
ступу) . стебло; _slelluog f уставлення

aufnekmen (фот.) світлити; прий­


мірника; _stiick n
стояк для
протилетунського стріляння ;_Irii-
матн (на себе)
ger m основа мірника; _Уіві .. n
Aulnehmende m здіймальник накладний мІрНА':; _winkel m
Aulpllanzen n des Seiteogewehrs на­ І{УТ націлювання; --Zeiger m
стромлення ба(нету націльник
aulsaugen 17 Augenblicksziindung
aufsaugen висисати, виссати, вне­ donartige _ корд6нне
розташу­
м6ктувати, вбирати в себе вання; permanente _ постійне
Aulschieben ·n відкладання уставлення; vertikale _ стор­
Aulschlag m вил6га; клюв6к (арт.); чове, зенітне уставлення
р6зрив (через удар); _Ieuer n AulsteHungsort m
мІсце уставлення,
ударний вог6нь; _geliinde n м_ формування (частини)
мІсце падання гарматнів; _kap- Aulstieg m підлІт (літака); _platz
"еl tударна капсуля; _meldeuhr m місце n підль6ту
t секундомІр звукометричних aultauchen вири",!ти; випливати
п6мірів; _punkt m т6чка па­ Autteilung f розп6діл; дроБІння n
дання (гарматня) ; _weite t
да­ Aultrag m доручення, завдання;
лекість падання (гарматня) ; dienstlicher _ служб6ве дору­
-ziinder m ударний запальник чення; _ ausfiihren виконати до­
aufschliessen відмикати, відімкнути; ручення; еіпеп _ erteilen дllти
зімкнути, змикати доручення; vertraulicher _ дові­
Aulschгilt t напис т, заголовок m р6чне доручення .
Aulschub m відр6чення, відкла- Aultragen ппозначування (на мІІПI)
дання n Auftrellen n влучання
aulschiitten насипати АultгеЩwіпkеl m кут зустрічі (ба-
Aulschiittung t насип m лістика); _wucht t сила удару
Aulseher m доз6рець, доІ глядач, auftreiben (Кеil) заганяти (палю)
на_ Auftrieb m тиск уг6ру; підіймальна
Aulsicht t д6гляд, нагляд; person- сила t
IісЬе _ особистий д6гляд; _шь­ Auftritt m виступ; схІдець; стрі-
rende m иаглядач; _sdienst m лецький приступок
служба надзору Aulwartedienst m служба t джурів
aulsitzen сідати на к6ні Aulwiirtsbewegung t рух m уг6ру
AulspieBen n настр6млення Aulwartung t домашнє обслуг6ву,
auispieBen настр6млювати вання n

А uispulen n нам6тування aufwickeIn навивати, нзвинути, на­


aulspulen навивати, нам6тувати м6тувати
Auispuler m шпуля (до нам6- aulwiegeln зворох6бити, збунту­
т[ув]ання кабля) вати, бурити
Aulspiiren n вислІджування Aulwiegler m бунтар, бунтівник,
aulspiiren вислІджувати, вислідити ворох6бник
А ulstand m повстання n aufzaumen загнуздувати
Aulstiindische m повстанець Aulziehbriicke t звідний міст т
aulstapeln накопичувати, нагрома- Aulziehen n der Wache р6звід сто-
джувати
рож
Aulstapelung f нагромадження, на­
aulziehen натягати; накручувати
копичення
годинник); розв6дити (стор6жі)
aulstecken вІтикати, за_, встр6млю,
вати
Auge n 6ко; іш _ ЬеЬаlІеп мати
Aulsteckrohr n кожух m (арт.); на увазі, мати на 6ці; mit
приставна труба f
unbewallnetem _ г6лим 6ком
aulsteigend(er) догlрний Augen. •. 6чний, зоровий; -зul­
AulsteHen n ладнування, уставлю­ l1аЬше t
здіймання на 6ко; _Ье­
вання, розміщування; форму­ obachtung f стеження n очима,
вання доглядання n очима
aulsteHen ладнати, Уlставляти, роз_; Al1genblickslwirkung ., хвилева дІя;
розмІщувати; формувати ~el n хвилева ціль; -ziinder m
AulsteHung f уставлення, устава, негайний запальник; -zundung t
ладнання; розташування; kor- заш1лення в млі 6ка
Augeuerkundung 18 Ausl.Hen
Augenlerkundung f зорове розпі­ ausbrechen вибухнути (війна, по­
з'навання, 3_ стеження; ~ewoh­ жежа)
nuug f призвичаювання очей; ausbreiten розІшиРяти, по_ (фронт,
_glas покуляри; _таВ n міра дію); розстелити
на 6ко; пасЬ _таВ на 6ко; t\usbrennung f вигорlння (каналу,
_messer т окомІр; _тпвсЬеl f цівки)
на6чниця оптичного приладу; t\usbruch т вибух; п6чин
(чо­
-,eiz т подразнення n очей г6сь); _ der Fеіпdsеligkеitеn пб­
augenscheinlich на6чний чин ворожнеч, початок вор6-
жих дій
АugепsсЬеіпliсhkеіt f на6чність
Ausbuchtung f опук[л]ість, погну­
Augenltauschung f зорова обмаНа; тість; _ des Цоhrеs погнутість
_verbindung f ЗОРОВ'ІЙ зв'яз6к; цівки; _ der ЬіпІегеп Wand залім
-zeuge т набчний свІдок m задньої стінки
Aula f авля Ansdaner f витривалість, витрим
Ausatmung f видих; _svеnШ n ви- m
дихальний хлип ак (проти-гааа) ausdauemd витривалий, видержли­
Ansbau т розбудбва f вий
ausb.nen розбудбвувати ausdehnbar витяжний, РОзширний
Ausbesserung f полагода, полагб- Ausdehnbarkeit f розширність, ви­
дження; _smaterial n 'полагодний тяжність
матеріял т Ausdehnung f р6зшир т, 6бмір т,
Ausbeute f дббич, здббич; видо­ пр6тяг т (фронту)
буток т (вугілля) ausdichten конопатити, паЮІювати
Ausbeutung f визиск; експлуатація (шпари)
ausbiegen обійти, об'іхати (небез­ аusdіепеп вислужувати, вибуватн
печне місце) Ausdienen n вислуга f, вислужен­
ausbilden виlвчати, на_, вишкблю­ ня n

вати ausdocken вивести з д6ку


Ausbilder т навчитель, інструктор Ausdrehung t der Hiilse з,точка
Ausbildung f навчання (муштрбве), гільзи
вишкіл, вишколення; gеmеlПsаmе Ausdruck т вислів, вираз
_ спільне навчання, с- вишкіл А usdriicken n 'видавлю вання
Ausbildungs ... учббвий, навчаль­ Ansdiinstung f випар т
ний, вишкільний; _batail1on 'n
учббвий батальйбн, курl!lЬ, ви­
auseinander вр6зтіч, вр6зсип; _lІіе-
шкільний б_; _batterie f учб6ва
gen розлітати[ся]
батерія, навчальна б_j _eska- Auseinandergehen n розх6дження
dron f учббва кінна сбтня, у_ auseinanderlaulen розбігатися
ескадрбна; _регsопаl n інструк­ Anseinanderlnehmen n р6збір т,
торський персонал, навчальний розбирання (rвинтівок); _schie-
п_; _truppenteil т учббва вій­ Ьеп прозсування
ськбва частина; _vorschrilt f ста­ auseinanderwerlen розкид~ти, роз-
тут бойовбго навчання; -zweck кинути
m мета f нйвчання Ausiahren n виїждж~ння
А usbliiser т шрапнельний невибух Auslahrt f виїзд m
Ausbleiben n неяв[к]а f Auslall т вилаз[ка f] (такт.); ви­
Ausblick т вид пад; рішення n, втрата f;~ul­
ausbohren висвердлювати, висверд­ siellung f ладнання n війська
лити до випаду
ausbooten висаджувати з чбвна Auslalleu n випадання
Auslal\eiter 19 аивЬеЬео

AuslaHeiter f штурмова драбина; касарні; _daten nlр! вихідні да­


_sllagge t хоруг6вка дляозна­ ні; _Iage t вихідне пол6ження
чення частин, що на маневрах n; _liпіе t
вихідна лінія, JL ви­
вийшлн з б6ю; _slelJuog по­ t ходу; _prolokoH n журнал m,
зиція для
вилазу з фортеці; вихідних паперів; _punkl m ви­
_slule t
східець m для виходу хідиий пункт; -"chrillstiick n
з шанця; _Ior n брама f до ви­ вихідний папір 'Іп; -"І"Н" t
паду, випад6ва брама t пляцдарм m у фортеці; -"1"1-
ausfertigen виготовляти, ви:гото~ lung t
вихідна позиція; _verbol
ВИТИ n забор6на t
вих6дити З дв6ру
Ausleuern n стріляння перебіжним ausgeben витрачати, видавати, роз-
вогнем ход[6в]увати
ausllaggeo внтичкувати хоруг6в- ausg"dehnt витягнутий, розтягнений
ками (місце перег6нів) Ausgediente m вислуженець
АusШеgеп n вилітання Ausgehanzug m позаслужб6вий
аusШеgеп вилітати 6дяг, однострІй
Ausllug m виліт; прогулянка '; Ausgehobene m новобранець
_ des Oe8chosses виліт кулі, ausgerichtel поладн6ваний
стрільна ausgeriistet наlлашт6ваний, ви_
АизllоВ m витіl<; _іШпuпg f ви­ ausgeschossen вистріляний (CTpj-
тічний 6твір m ливо)
Auslorscher m звідун, пластун ausgesetzt відкритиil, загр6J1{ений
Auslragen n д6пит m, випит m, ausgestreckt простягнутий
розпитування Ausgie8en nРозlливання, BIL
Ausluhr f вивіз m ausgieBen виливати, вилляти
ausliihren вив6дити, вивести, ви­ Ausgleich m вирівняння n
к6нvвати ausgleichend вирівняльний
Ausliihrende m вик6нувач Ausgleicher m вирівняльний ме-
Ausliihruog f вик6н[ув]ання n; _B~e­ ханізм, В_ прfiстрій, вирівнювач
stiшшuпg t інструкція; _sorg an
n вик6нний орган m; _85lgnal Ausgleichgetriebe n диференціял т
(авто)
n вик6нне гасло; _slrupp m ви­
вирівняльний; _dtise
AU8gleich(s) , "
конавча команда f
вирівняльний порскач m (авто);
АusliШuпg f заlп6внення ", ви_ _verteilung t
вирівю\льний роз­
Ausgabe f видаток m, розходу­ п6діл m; _vorrichtung f урівно­
вання n, видача, КОШТ т, ви­ важувальний пристрій m, зрі­
трата вноважний П_
Ausgabe , " видатк6вий, розда- ausgraben Бик6пуваТИ J викопати
вальний; _зlеНе t
місце n ви­ Ausguck m висліджування n; вах­
давання, роздавальний пункт 'Іп; та t (корабель)
_шаgаzіо 1~ видавальиий Mara- ausgucken визирати
зин m,
р.оздавальний м_ Ausgucker m гаслун; вартовий на
Аuзgапg m вихід, кінець; вид~­ вахті
ток; щасл,ИВИЙ КІ­
gliicklicher _ Ausguckposten m стежова стІйка t
нець, щасливий вихід; 10 _ 81еl­ Ausgu8rohr n виливна дуда (, ви_
lео записатИ на видаток рура (, в_ цІва t
Аuзgапgs, " вихідний;, випуск6- апзЬаltеп витримувати, витримати
вий емісійний; -'1blellung t ви­
xiд~a частина; ~аві8 t ви~ідне ausharren вичікувати; видержати
пол6ження n, 8_ базз; -heschrin"" ausheben рекрутувати, набирати
kung t об"еження n вих6дити 3 рекрутів; копати (рів)
Aushebung 20 auspumpen
Aushebung f п6бір 11>. набирання ausliindisch чужоземннй, загра­
n новобранців. бранка (Гал.); ничний
_sbehiirde f призовна команда Auslandskarte f чужоземна мапа
(влада); _sbezirk m призовна Апвlа8 .. , випускний; -1tanal 11>
округа f; -"diens! m служба f випускний канал; _,Шпuпgf ви­
п6бору пускний 6твір т; ~оЬг n ви·
АпвЬillе f
підм6га. порятунок m пускна дуда f. в_ рура f. в_
Ausholen прозмахування ціва (; _уentil n випускний
апвЬоlеп ох6плювати; зах6дити хлип ак m
ausholend із р6змахом Апвlапl m випуск (п6їзду); пр6біг
Ausholznng f вирубування n (лісу) літака по землі при осіданні
Aushiilfe = Aushille апвlапlеп вирушати
Aushungerung f голодування n. Аовlііоlег m виступ; відн6га f
вим6рювання n І (гір)
auskiimplen видержатн бій і Auslegung f р6зкладка. комен,

І
auskra!zen вискрібатн. вискребти тар m
auskundschallen зІвідувати. ви_. Аовlеве f доБІрне війСЬКО n
роз_. шпигу[ну]ватн аовlовеп витягтн жереб
Auskundschal!er 11> шпигун, вивl­ !
ausliisen освободити, випустити
[ду]вач ,ашlо!еп кинути лот (море). ки­
Auskundschaltung f шпигунство n, І нути глибомір
вивідування n і АпвшагвсЬ m вирушання n
Auskunl! f д6відка; від6мість; , ausmarschieren вирушати. виступа-
_sollizier m інформаційннй стар­ ти в похІд
шина; ~!еПе f інформацІйне Аовша8 n вимір 11>
бюр6 n.
повід6мне б_ n; _wesen ausmessen виміряти
n повід6мництво Ausmus!erer 11> браковий кінь.
Auslade . " внlвантажний. роз_; зrандж6ваний кінь
_ЬаЬпЬоl m стація f виванта­ аовшовlегп бракувати, сортувати
ження; ~еЬіеІ n рай6н 11> ви­
вантаження; _kommando n ви­
Ausmus!erung f бракування n, raH-
вантажувальна команда (; _Іеі­
джування n; випуск m (курсантів)
s!ung f вивантажна спром6- Ausmuslerungs . " збрак6ваний
жність; _рlап m плян виванта­ АовпаЬmе f виняток т; -zus!and m
жування; _platz 11> пристань; виключннй стан, внїмк6вий с..
дебаркадер; _punkt m місце '/1. ausntitzen використ6вувати, вико­
виваН'J'зжування, М_ n виса­ ристати
джування; -1'ашре плятф6рма; f Auslnu!zung f; _niitzung f вико­
Jtation t
вивантажна стація; ристання n; зуживання n; _ des
_s!еПе f
місце n вивантажу­ Geliindes використання '/1. тере­
вання; _trupp m вивантажу­ ну; wirtschaltliche _ господарче
вальна команда (; _iibersicht f використання n.
господарча ек­
знання n вивантажувати вій­ сплуатація; _ der HiIIswafle
ськ6ві трансп6рти використання n
побічн6і збр6і
ausladen вивантажувати, виванта­ Auspliinderung f розкрадання n
жити; висаджувати (військо)
Auspulf m вихлип; ~оЬг n ви­
Ausladen n вивантажування; ви­
хлинна дуда f. в_ рура f;
саджування
_вашшеlгоЬг n
ВИхлипний збір­
Ausladung f виваитажування '/1.; ник т. в_ колектор т; _Іорl m
вивантаження '/1. глушник (авто)
Auslage f випад m (фехт) аusрumреп відсм6кувати, відпом­
Ausland n заграниця f п[6в]увати
ausquartieren 21 AuBenwirkung
ausquartieren вИкватирувати[ся],змі. Au"schaHela!e1 f таблиця попра·
нитн квартиру вбк (прн стрі.,Янні)
Ausrangieren n збракув~ння; _ der Ausscha1tung f вимкнення n
Plerde збракув~ння кбней ausschauen виглядати
ausrangieren внбракбвувати, ви· ausscheiden внбув~тн, виlхбдити,
ключ~ти З реєстру від-; виділяти, вирізняти
ausrangiert бракбваний ausschieben висувати, висунути
Ausraugierung f бракування n, B1L ausschieBen вистрілювати, вИстрі·
n, rанчування n, виключання n ляти
з реєстру Ausschillung f вивант~ження n, ви­
Ausriiuchern n викурювання сад[ка], дeC~HT m
ausriiuchern викурювати, ВИ курити aus"chirren розпрягати
ausriiumen звільняти (квартиру); aus"ch1alen, "ісЬ висиплятися, ви·
eBaKYB~TH спатися
Ausrede f викрут т Aussch1ag т висип[ка (]
ausreden (jemandem etwas _) виби· aussch1agen вибивати, вибити; бри·
вати 3 голови, відраджувати катися (кбні)
ausreichen вистачати, вистачити, ausschlaggebend рішальний
ausreiBen утікати, спІшно відсту- ausschlie8en виключати
п~ти; дезертирувати ausschlie8lich виключний
Ausrei8er т утік~ч, дезертир Ausschlu8 m виключення n
ausreiten виїжджати (коня) Ausschmiickung f прибир~ння n
Ausrichten n ладнув~ння, внрlвню, Ausschnitt m виріз, вирізок, сек-
вання, випр6стування тор
ausrichtenрівнятн, ви_; зісЬ _ ви· ausschnitzeln вйстругати, вирізь­
прост[бв]уватнся бити
Ausroden n корчування AusschuB т комісія, комітет; ви­
Ausrollen n прббіг т літака по діл; вистріл; _wunde f p~Ha
землІ при осід:!нні внльбту кулі
ausriicken вирушати, виступати в ausschwiirmeu розсипатися в рбз­
похІд; утікати стрїльню
А usriicken n вируш~ння; утеча f Ausschwebeu n вирівнювання (лі·
Ausriicker твідвідник (пано· TaK~)
рами) Aussehen "" ВИГЛЯД m; auBeres _
Ausrulen n zur Walle виклик т зверхній вигляд т
до збрбї; _ der DіепsthaЬепdеп AuBenantenne f надвlрня антена
виклик m вартових Au8enlabtei1ung f розвідчий від­
ausriistenозбр6ювати, лаштувати, діл т фортеці; _boschung f
устатК[бв]увати контр-еск~рп m; -hremse f зб­
Ausriistung fриштунок т, лашту· внішня Г~JIьма; _Iort n окремий
нок m;
озбрбення n,
устатку' форт m; -I:raben 1n передний
вання n; _ anpassen припасувати рів (фортеці); _Ьаlеп m з6ені­
лаштунок; besondere _ особлИ· шня пристань; -1andung f осі­
вий' лаштунок т (протигаз) дання n пбза JIетищем; _Iinie t
Ausriistungs •.• лаштункбвий; -І:е1- збенішня лІнія; _ordnung f з6-
der пІр! грбші на лаштунок, внішній порйдок m; _ровІеп m
виряд; ..kammer f комбра на надвірня стІйка (, надвірній
лаштунок, цейхгавз т; ~асЬ· стійковий; _schraube верхняf
weisung f табеля лаштунку, спи· шруба, в_ rвинт т; _wache f
сбк m л..; _stiick n
предмет m збвнішня сторбжа, надвірня <-.;
лаштунку _werk n передове укрІплення;
ausschalten вилучати, вимикати _wirkung f
einer festung опера­
А usscha1ten 1~ ВИМИІ{~ння тивний вплив т фортеці
auBerdienstlich 22 Auto
аu8еrjdіепsШсh позаслужбовий; _е- Austausch m виміна f
tatma8ig позаштатний austauschbar [взаємо ]вимінний
au8er(er) зверхній, крайній austragen розносити
аu8еrрlапmаШg позапляновий austreiben витискати, виганяти
au8erst(er) крайній, послІдній auslrelen виступити (з ладу)
Au8erung f вираження n, вислів m auslrompelen витрублювати
aussetzenвиставляти, наражати на Ausluscben n РОЗТУШУJlання
небезпеку AusUbung t ВИІ<6н[ув]ання
Aussicht f
[круго ]вид m; вигляд Answaggonierung f висад[ка] з ва-
m (на що), надії (lР! г6нів
Aussichtsllosigkeit f безвихідність; Auswahl f вибір m
_punkt m пункт стеження, сте­ Auswanderungsmesser m курсометр
жовйй пункт (арт_)
Aussitzer m підв6дження n, підій­ Auswechslungslstiick n запасна ча­
мання n в стременах стина (, вимІнна ч_ (; _verlrag
ausspahen визирати, виглядіти щО, m ум6ва f в спраJlі вимІни
вишпигувати, вистежити, ви- (полонених, інвалІдів)
шпорити Ausweiche запасна колія
Ausspahung f шпигування n, вн- ausweichen виlминати, роз_
відування n Ausweicblllugplalz m запасне ле-
аивраппеп відjпрягати, ВИ_ тище n; _geleise n запасний тор
Аussраппеп n виlпрягання, від_ m; __ lеПе f р6змин[ка]; -.Slel-
Aussprache f
вимова, виговір m lung f задня позиція на випа­
aussprechen вимовляти, виговорю- док відступу
вати 'Ausweis m виказ
aussprengen висаджувати, запалити auswerlen викидати, копати (ша­
(міну) нець)
Ausspruch m осуд Auswerlen n Jlикидання
ausspiilen виполІскувати, виполо­ Auswerler текстрактор, відруб­
скати відбивач; _ЬеЬеl m екстрактор­
Ausslankerpatrone f
смердючий, ви­ ний важіJlЬ
курювальний наБІй m auswerlen зужиткувати, критично
ausslaHen внряджати, лаштувати, оцІнювати
постачати Auswerlung f зужиткування n,
AusstaHung f устаткування n, ви­ оцін[ка] і опрацювання n (відо­
лаштування n, комплект m мостей)
Ausstecker m вибивачка f Auswirkung f вплив т
aussieigen висідати, виходити (з auswischen протирати (зброю)
вагону) Auswuchs т наростень
Aussteigen n висідання, вихід m Auswurlvorrichtung f викид ний ме-
(із вагону) ханізм m
Aussieigelplatz m ",Ісце n висі­ auszahlen виплачувати, виплатити
дання; __іеПе f ",Ісце n висі­ auszeichnen від3l1ачlати, _ити; -,
дання sich відзна'llатися, -йтися
AussloB m випад, виштовх Auszeichnung f відзначення ", від-
aussloВen вишт6вх(ув]ати, виби­ знака
вати ausziehen витяг ат", витягти
Aussto811adung f вибивнИй заряд Ausziehen n витягання
m; ....rohr n викидна трубка (, Auszieher m витягач, викидач
вивідиа т_ f Auszug m витяг, вихід
Ausslo8ung f aus der Armee ви­ Auto 1/, авто, автомобіль m; _ an-
КJlюченця 1l. 3 армії l"ввеп запустити аВТОМО~jЛЬ
Аоlо ... 23 Bahnbetrieb
АоІо .•• автомоБІльний; _Iabrik f АutогШіts ... авторитетний
автомоБІльна фабрика; -'амег Autolschlitten m автосани рІ;
m автомобілІст _вврогl m автомобільний спорт;
Autograph m автограф _Iagebuch n автомоБІльний ден·
Autolhupe f автомоБІльний гуд6к ник m; _train m автомоБІльний
m; _kolonne f автомоБІльна ко· об6з; _Iransport m автомобіль·
лбна ний транспорт; _ungliick n ка·
Аulошаl m автомат, саморух тастр6фа f авта, автомобіль·
аutошаti_сh автоматичний, само· ний випадок m; _verkehr m
чининй автомоБІльний рух, самоход6·
АоlошоЬil n автомоБІль т, само- вий р_, автотранспорт; _werk"
хІд m автомоБІльна вир6бня (; _werk-
Automobil. " автомоБІльний; _іп- _ІаНе t
автомайстерня
dustrie t автомоБІльний пр6- Avanlgarde =. Vorhut f авангард m
мисл т; .J<lub m автомобіль- .
ний клюб АхІ t сокира; klelne _ мала сО-

тор, "- рушІй


АиІопошіе t автонбмія, самовря-
J
Automolor m автомобільний м6- І кира; leichte - легка сокира
АхlвІіеl т сокирище ", топб-
рище"
дування n Azeton n ацет6н m
аоІопоші_сЬ автон6м[іч]ний &zelylen (С, Н,) пацетилен m
Autorohmen т автомобільна ра- AZ'tti!I)JI ... ацетиленовий; _sauer-
ма t І _ollbrenner тацетиленовий
Autoritiil f авторитет т; des пальник
Piihrer_ авторитет т командира Azimut т азимут

ВосЬ m потік Baden " купзння


Back f бак m (передня часть ко­ Badezimmmer n купальня (, ла­
рабля) зничка t
Back ... носовий (мор.); ..bord '" Bagage f баГаж т, клунки рІ;
•• lвиЙ 6блавок m об6з т; gr08e _ ПОЛК овий об6з
Backe t щока тдругого розряду
Backen n випікання Bagage .. _ баГажний; _lг08 т
backen пекти, випікати баГажна валка (, б_ об6з;
Biickerei f
[хлібо]пекарня; _kolonne _wagen т баГажний віз, б_
t рухбма Гхлібо]пекарня; _kom- ваг6н
mandanl т начальНИК пекарні Bagger т багер, землечерпннця,
Backofen т пеюlрська піч f черпак
Backstag n от6са t (мор.) ВаЬп t залізниця, траект6ріЯ;
Backware f печиво n zweigleisige _ двоколІйна залі­
Bad n купіль т зниця
Ваdеlапstаlt f лззня; _ und Des- ВаЬп . " залізничий; ..anlage t
іпfеktіопszug m лззне-дезинфек­ залізнича споруда; ..betrieb т
цlйний пбїзд залізничий рух
bahnbrechend 24 Band ...
b.hnbrechend ЩО пром6щув до-' Balken. ..трямовнй; _hriicke t
р6гу трямовнй міст m; -.hriickenban
ЬаЬпеп ПРОМ6щувати дор6гу, тО, m трямова мостова буд6ва ,;
рувати шлях, прокладати д6- _gезtеН n насад m; _wagen m
р6гу помост6вий віз (Австрія)
Babngarbe , сніп m, пуч6к m ВаНазІ m баляст, зайвина " савур
траєкт6рій; _gebande n залі­ (на кораблі)
знича будІвля , Ballistik , балІстика; an8.re_
ВаЬпЬоl m двірець; _8anlage , з6внішня, назв ер хня балІстика;
ста ційні споруди 'ІрІ, устатку­ inoere _ серед6ва балІстика
вання n стації; _skошшапdапt baJlistisch балістичний
m командант стації, к- двірця; ВаНоп m баль6н, аеростат; _ еіп­
_skошmапdапlur , команда двір­ Ьоlеп знизити баль6н, стЯгати
ця, к_ стації; _svorsleher m б_, спустити б_
начальник стаціі; _verpllegung ВаНоп, " баль6новий, аеростат-
, залізничне харчування n; ний; _ableiJnog , баль6новий
_swache , стацlйна стор6жа батальй6н m; ...abwehrge8chiitz n
B.hnlkorper m залізничий насип; протибаль6нова гармата f; ...аЬ­
_kreuznng , залізниче перехри­ wehrkanone , протибаль6нова
щування n; -Ііпіе f к6лія, залі­ пушка; ...ашше t газозБІрник;
знича лінія; _шеіstеrwаgеn m _anker m кІтва , баль6ну; _апl-'
дрезина ,; _nelz n
залізнодо­ stiegplatz m міспе n старту (пі·
рожна мережа ,; -,asanz , по­ діймання) баль6ну; -.heobachter
л6жистість траєкт6рії; -schntz m баль6новий стежач, аероста·
m залізнича охор6на І '; _schweHe тний 0-; -.heobachlung , баль6-
, залізничний злежень m; _8teig нове стеження n, б_ р6звідка;
m пер6н; -strecke , залізничний ~гі8аnzsсhгарпеН n шрапнель
відтинок; _transport m залі­ m для поб6рювання баль6нів
зничий транспорт; _warler m Ballonett n бальонета ,
ззлїзничий ст6рож; _warterhaus BaHonlphotographie , фотографу­
n будка " дім m колІйного вання n з б_ль6ну; .JiiHung'
сторожа нап6внювання n балЬ6ну; _gas
B.hre , н6ші рІ n газ т для нап6внювання ба.
В'іооеlІ n багнет m; anlgepllanz- ль6ну; ~еsсhоВ n протибаль6·
lе. _ настр6млений багнет m новнй гарматень m; -arranate t
протнбаль6нова граната; ~аНе
В'іопеlІ. .• баГнетовий; ...angrill
m, удар на багнети; ...angrill , ангар m для баль6нів; -.hiille
vorhereiten підготовляти у дар , оп6на баль6ну; ~аЬеl n линва
на багнети; _lесыпn •• баГнетне
f баль6ну; -I1elz n сІтка ба· t
ль6ну, с_ аеростата; ~сЬпlе f
фехтування; _Ьаlо m шнйка f бальонова шк6ла, аеростатнр
багнета; _kашрl m багнетовий
ш-; _sloff m тканина , баль6-
бій, рукопашний бій; _klinge ,
залізко баГнета; -spitze , лезо
нової оп6ни; _trnpp m баль6-
n баrнета, кінчик m б_; _8t08
нова команда f, аеростатна к..;
m удар на багнети; _Іа8сЬе ,
_truppe t баль6нове вІйсько ",
багнетова пlхва; _ver8chlnB m аеростатне В_; _wesen n бальо­

багнетовий зам6к; _wunde f ра·


нознавство; _zenlrale f баль6-
нова централя (для донесень
на від баГнету
з бальона); -zug m баль6нова
Bakterie f бактерія чота (, tL аеростатів
Balken m бервен6 n, кол6да (, Baod n стрІчка f, тасьма (, поя­
трям, брус; gleichlanlende _ рІ с6к m
рівнолежні бруси Band . " стрічковий
Band"ge 25 Batterietrain
Bandage f перев'язка, бандаж т нова артилерія; _arzt т бата·
Biindcben n стРlч[еч]ка f льй6новий лІкар; _сЬеl m шеф
Bande f ватага, банда батаJlЬй6ну; _exerzieren n бата­
BandgesteH n наголбвач т (про­ льй6нові вправи рІ; _liihrer m
тигаза) командир батальй6ну; -'<ашшег
Banditismus т баидитизм f батаJlьй6нова ком6ра, б_
Bank f виступка (форт.), бруст­ цейхгавз т; _kommandeur m
вер т; iiber _ scbie8eu стРіля­ командир батальй6ну; _kom-
ти пбнад бруствер m.ndo n штаб т батаЛЬЙ6Ну;
Banner n прапор m, СТЯГ m; _nachricbtenzug т батальй6нова
_triiger т прапорний, хору­ чота f зв'язку; _reserve f бата­
[нlжий льй6нова резерва, б_ запас т;
Baracke f барак т -"І.ь m штаб батальй6ну, ко­
Baracken. .• бараІковий, _чиий; манда f б_; _Iambour т бата­
_Iager n бараковий табір т;. льй6новий бубній
_Iazarett n бараковий шпиталь balaillonsweise батальй6нами
т Batterie f батерlя; bedeckte _ ка­
Barbeziige т/р! грошевІ п6бори земат6ва батерlя; _ der schweren
bariu8 бос6ніж АrlШеrіе важка батерlя; elek-
Вагkаsзе f баркас т (паровий ч6· Iriscbe _ електрична батерlя;
вен) geoilnete _ розг6рнений лад ба­
Barke f барка терІї; geschlosssene _ зімкнутии
Barograph (Нбhеumеssег) т ба­ лад батерlї; gelarnle _ замаскб­
рограф вана батерlя; _ іп Feuer_IeHung
Barometer т und ,~ барометр т; батерlя на позиції; _ іп Lauer-
_stand т барометричний стан m sleHuog батерlя в засідці, б_ в
barometrisch барометричний вич(кувальній позиції; motori·
Barrikade f барикада зіегlе _ моториз6вана батерія;
Barl т борода (; _wuchs m за­ оlfепе _ відкрита батерія; сеі­
ріст lende _ кІнна батерlя; verdeckle
Baryzentrum n барицентр m (осе- _ закрита батерlя
редок тяготи) Batlerie . .. батерlйний; _сЬеl m.
Basall т базальт (мінерал) командир батерlї, шеф б_;
Ьаваltеп базальтбвий _Ieuer ппоодинчий вог6нь '"
Bascblik т башлик (гармата стріляє на наказ ко­
Ва_і. f база, підстава; vorgescbo- мандира б_); _Ironl f фронт m
Ьепе ._ перед6ва база батерlї; _liihrer т командир
Ваввіп n басейн т, водозбlр m батерlї; _gewicbl n тягар т
ВавІіоп t бастібн т; lIankierende_ гармати в бойовІм полбженні;
фланкувальний басті6н m _Ьоl т подвІр'я n батерlї; _ko-
baslioniert басті6нний lоппе f валка батерlї, батерій­
ВаlаШоп n батільй6н т, курІнь иа кол6на; -'<ommandanl m ко·
т (Гал.); delachiertes _ окремий мандир батерlї (Австрія); -І<ош­
батальй6н, самостІйний б_; mandeur m командир батерії;
kombinierles _ комбінбваний б_, _munilionskolonne f батерlйний
збірний б_; radiolelegrapbisches стрілив ний парк; -'lesl n-бате­
_ радіотелеграфІчний . бата­ рІйне гнізд6; _oilizier т бате­
льй6н; selbstiindiges _ самостlЙ· рІйний старшина, помічник ко­
ний батальй6н мандира батерії; _рlап m бате·
Ваl"ШОПS . .. батальй6новий; _аЬ­ рійний плян, б_ пляншетз;
зсhпitt твІдтинок батальй6ну; -1"eserve f батерlйна резерва, б_
-'ldjutanl m значк6вий бата· запас; _вlеПппg f батерlйна
льй6ну; _аrШlегіе f батальйб· позиція; _Ігаіп m батерlйний
BaHerietrupp 26 Beei •• flussungsmethode
об6з; _trupp m батерlйний шта­ ВеашІе m уряд6вець
бовий рій beansprucben вимагати, домагатися
baHerieweise батерІями Bearbeitung t
обlр6блювання n,
Batterieziindung t батерlйне запа­ роз_, обріб[ка); _ durch Spren-
лення n gung розр6блювання nвибу­
Bau m буд6ва (, будівля (; хом; _ шіІ dem Spaten обр6блю­
структура (; gliederweiser _ бу­ вання n лопатою
д6ва t ряд6м; ungeschiitzter _ beaulsichtigen доглядати
необор6нна буд6ва t _ Becken n миска (; басейн m
Bau __ • будівельний; _abte,lung t bedachtsam уважливий
будівельний відділ m, б_ ко­ Bedarl m запотреб6вання ТІ, по­
манда (; _bataillon '" будівЕль­ треба (; _sberechnung t обчи­
ний батальй6н слення 'n запотреб6вання
ВапсЬ m живіт, черево n; _gurt m Bedecken n прикривання
m стрільна
підчеревник; --'lchu6 . bedecken конвоювати, поlкривати,
рана f
в живіт в_

Baudirektor m начальник будів­ Bedeckung t


осл6на, п6крив, заl­
ництва (Австрія) криття, при_; конв6й m; stan·
Ьапеп будувати, споряджати d.ige _ стала осл6на, "- при­
ВаЩепtwurl m будівельний плян; криття n; постійний конв6й m;
_kommando n будівельна ко­ _trupp m конв6йна команда (;
"анда (, відділ m; Jшmрапіе t еск6рта (; _struppe f захисна
будівельна с6тня частина, конв6йна команда;
Вапш m дерево n, брус; щ6гла І; _szug m Чота t охор6ни
дишель; JJeobachter m стежач Bedeutung t значення n; вага; уоп
3 дерева; JJeobachtung t сте­ geringer _ малозначний, мало­
ження 3 дерева; JJestand m важний
дерево стан Bedienen 7ь обслуг[6в)ування
baumen, 8ісЬ стати дуба Bedienung t поlслуга, об_; _saul-
Baumaterial n будівельний мате­ tritt m ступlйка t вис6кого ля­
ріял m
фета; _sdienst m обслужне при­
Baumlkrone t верховіття n; _рllап­ значення n; Jkanonier m пуш­
zung t деревосадіння n; _punkt кар із обслуги; _.Ieute (lрl
m т6чка (, що 0значає дерево обслуга t
(гармати); _вшапп 111
(топ_); _5tamm m стовбур; вояк обслуги; _smannschalt t
_schiitze m стрілець з дерева; обслуга гармати, комацда об­
--'ltumpl m пень6к слугування; _8nummer вояк m t
Baumverhau m деревна засіка; ge- обслуги, нумер m 0_; _verrich-
5chleppter _ перен6сна деревна І tung f обслугування гармати
засіка; natiirlicher _ прир6дня
bedingt ум6вний
засіка з дерев
Baumwolle t бав6вна Bedingung f ум6ва, кондиція, ум6-
Baumwollen . _ _ бав6вняний вини р!; meteorologische _ ме­
теорологІчні ум6вини
Baulstab m будівельна команда f
(установа); _stoll m будівеЛЬНИlI Bedrohung f загр6за, небезпека
ма""ріял Bediirlni. ппотреба (; natiirIiches
Bauten р! будівлі - прир6дня потреба f
Baultrupp m будівельна команда (, Bedriicllen n пригнітання, утиск t1I
б_ ланка (; _truppen (lР! буді­ Bedriickung f пригн6блення n
вельні війська; _wagen m буді­ beeinllussen впливати, дІяти (на
вельний віз, віз із будівельним кого)
майн6м; _wesen n будівництво Beeinllussungsmethode сп6сіб m
Bazillus m бациля t впливу
8eel.digung 27 Beforderung
Beendigung f укінчення n; _Bz_i- befestigen укріпляти
chen n Знак 1'.11. докінчення, 3_ 111, befestigl укрІплений
укlнчення Befestigung t у_, за_, при[крі­
be_rdigen поХовати (мерця) плеиня п; фортифікація; _ ап­
Befahignng f кваліфікація, уздіб­ legen споружати укрІплення, с_
нення n; _snachweis rn, квалі­ фортифікації; feldmiiВige _ по­
фікацІйний лист6к; _szeugnis n льове укрІплення п; flUchlige _
кваліфікаційне свід6цтво тимчас6ве укріплення по· n,
веІеы m наказ; aHgemeiner _ за­ бlжне у_ п; provisorische _ про­
гальний наказ; geschriebener _ візоричне укрІплення п; зl;;п­
писаний наказ j іш _е в наказі j
dige _ довгочасне укрІплення ",
lапl _ згІдно з наказом, за
наказом; miindlither _ усний
CTaJle у_ n, довготривале у_ n;
наказ j offener _ я"вний наказ;
permanenle _ стале укрІплення n
schriftlicher _ письменний на­
веfезtіguпgз. .. фортнфікаційний;
каз; _ апlЬеЬеп відкликати на­ ..anlage f фортифікаційна спо­
К,аз; _ 311sgeben видати наказ; руда; ..arbeit f фортифікаційна
_ geben дати наказ; _ Ubermil- праця; _Ьаи m будування n
'1.111 переда!ва]ти наказ укріплень, б_ n фортець; ..1>01-
ьеіеыіІ наказувати zen m закріпний, прог6нич;
belehligen командувати _gruppe f фортифікаційна гру­
Belehls[anderung f зміна наказу; па, Г_ фортифікацій; _kunsl f
_ausgabe f видавання n наказу, фортифікацІйна вмІлість, ф­
видача н_; ..bereich m 6бсяг штука; _lеЬге f фортифікація
наказодавства; _ЬпсЬ n книга f (наука про будову укріплень);
наказів; _empfang т приймання _liпіе f лІнія укріплень; ..ring m
n наказу; _empianger m післа­ скріпне кільuе п; _stuck n
нець по наказ; _ergreilung f скрlпа (; _syslem n система f
перебрання команди із власно­ укріплень; _werke пlР! форти­
го п6чину; _erleilung видання f фікаційні споруди; _wesen n
наказу; _form f
ф6рма наказу; фортифікаu ія f
іп _form в ф6рмі наказу; _IUЬ­ beleqern обстрІлювати
rung f влада командуваннЯ, beiliegen облітати
право n к_; _geber m нака­
beilUgeln ох6П,1ювати крил6м
з,[увач, -ник; -.gebung f видання
наказів (Австрія); ..gruppe f ьеіоыпn наказаний
штабовий рій; -"aber m ко­ beforderu іменувати, підвнщати
мандувач вІйськом, вождь; _Ьа­ beforderl werden авансувати, бути
ber іш W_hrkreis начальннк вій­ підвищеним
ськов6ї округи; _habung f ко­ Belorderung t іменування n, підви­
мандування п; -'lelz n мережа щення n на уряді, аванс m;
f зв'язку штабу; _sland m _ ao8er der Reihe підвищення n
командний пункт; _sleHe t 1<0- п6за черг6ю; Ьеі der _ Uber-
мандна інстанція (; _Iechnik t gehen поминути при підвищенні;
техніка накззодаВСТВЗj _iiber- _ пасЬ dem Dienslaller підви­
mittlung f передача, наказу, щення по ,старшинству; _ пасЬ
перек.8.зування Н_, пересилання
н_; _verhaltnisse п/рl порядок
der Reihe підвищення n за чер­
г6ю; _ zom hoheren Rang підне­
тn, підлеГЛОСТИj _vtrzug nt про:
між ний час між вflда:нням 1
сення n до ВИЩОГО ступня;
виконанням наказу; _weg т zoIli UпlегоШzіег підвищення n
дор6га t
х6ду наказу n на підстаршйну
Belorderungs ... 28 Веil

Belorderungs • " перевоз6вий, пе­ Begleiter 111 супровІдник


ревізиий; _liвІе f
спис6к т на Begleitung f супровід 111, КОНl~6Й
підвищення, номінацІйний с­ тІ есК6рта; _вшапn m конвоїр;
т; _шіttеl n перевоз6вий засіб _smannschalt t конв6й 111
т; _vorschlag т подання n на Begriibnis n п6хорон m
піnвищення Begrenzung t обмежеиня n, від­
Ьеlогdегuпgsfііhіg здатний до граничення n
транспорту Begrill 111 поняття n
Веlгеіеп n визволяння Ьеgrііпdеп обфунт[6в]увати, умо-
Ьеlгеіеп зlвільнити, у_, виручати, тивувати
визволяти Begriindung t [у ]мотивування 1>
Belr_ier 111 визв6льник Begrii8ung t привітання n
Belreiung f визв6лення, визвіл 111, Behiilter 111 резервуар, збірник,
звільнення n вод6йма t (води)
Веlrеіuпgs . .. визв'6льний; .-krieg Веhапdluпg t
лікування n, тракту­
m визв6льна війна f вання n ког6; iirztliche _ ліку­
befreundet заприязнений вання n; grausame _ жорст6ке
befriedigen вдовоlляти, _лити, за- пов6джеиня n; grobe _ грубе
спок6їти пов6дження n; holliche _ ласка­
Веfrіеdіguпg f
заспок6ення n ве пов6дження; rohe _ бру­
Befugnis f право власть n, тальне пов6дження n
ВеluпdlЬегісht 111 звіт, справ6- Beharrlichkeit t настійливість, впер­
здання n; ~еІІеl 111 іст6рія f тість, невідступність
недуги, свід6цтво n стану не­ ВеhаrrШlgsvеrmоgеп n сила f оп6-
дуги ру, інертність
Ьеliiгwоrtеп клопотати behaupten (Oelande) вдерж[ув]ати;
Begebenheit подія f втрим[ув]ати (терен)
Веgеgпuпg f
стріча, зустрІнення n; BehauptuDf: /' твердженн'І; вдер­
_sапgгilf 111 зустрІчний наступ; жанн" (позиціl)
_sапрrаll 111 зустрІчний удар, ВеЬеЬеп n des Oeldes виймання
сутичка (; _sgefecht пзустрІчний грошей
бій 111; _skampl 111 зустрІчний Beheizung t опалювання n
бій Behells . .. тимчас6вий,
імпрові­
Веgеіstегuпg одушевлення f ,. з6ваний; _belestigung
тимча­ t
Веgіпп m п6чин с6ве укріплення n; -.briicke f
Begleit . " супровІдний; _artillerie тимчас6вий міст 111; J<olonne f
f супровІдна артнлерія; -.batte- транспорт 111 цивільними фі­
rie f супровідна батерlя; _Ieuer рами
" супровідний вог6нь; Jlug- Веhеllslшаtегіаl n підручний мате­
zeug n супровІдний літак 111, ріял 111; -,"ашре t
провізорична
конв6йний lL 111; -I:eschiitz n рампа
супровідна гармата '; J<ampl- Ьеhеllsшіі8іg імпровіз6ваний, тим­
wagen m супровідний танк, час6вий; із підручного мате­
супровІдний бойовий віз; J<ош­ ріялу
mапdо n супровідна команда (, Ьеhеггsсhеп панувати, опаи6вува­
С_ відділ т; -"chill n супро­ ти; володіти
відне судн6, конв6йне с_; behorcben підслухувати
_tапk 'n
супровІдний танк; Beborchung t під слух 111, підслу-
_uпtегоШzіег 111 асистент пра­ хування n
пора; _walle t супровідна Beborde t уряд т, 6ргаи 111 владИ
збр6я; -"ug 111 супровІдний beiderseitig двобічний
п61зд; с- чопі f Beigabe f додаток т, додача
begleiten супров6дити, конвоювати Веil n топір 111
Beiladung 29 Beleuchtungszeit
Beiladung t додатк6вий заряд т, bekraftigen підтверджувати
зав6гнювальний 3_ m bekranzen вінчати
Beilage f додаток т bekriegen завоlй6вувати, -ІОвати
Beilegen n прикладання heladen нав'ючувати, навантажу-
BeiIriicken m обух вати
Beinkleider nlрІ спlдиі штани, Beladung f нав'ючення наван­ n,
штанцІ таження n; _рlап m лляв укла­
Beinwickel mlР! 6бвитка f дання (речей на віз)
Beispiel n приклад m; personliches Belag т мостіння n; облямІвка
_ особистий приклад m Belager_r т обл6жник
ЬеitrеіЬеп реквірув:!ти belag_rn облягати
l:Ieitreibnng t реквізиція b_lag_rt обл6жений
B_iwag_n m причіпний кіш т (мо­ B_lagert_ тобложенець
ТОЦИКJIЬ), теліпанчик Belagerung t обл6га; IОтшliсЬ.
b_kampi_n побор6ти, поб6рювати правильна об,n6га
t
B_kampluug поб6рювання; _ватІіl­ B.lagerungs _ _ _ обл6жний; -"пl.і­
І_ті_ fартилерія для перема­ tung t порадник т при обл6зі
гання вор6жої артилерії фортець; _атЬеіІ.п {IР! обл6жні
b_kanutg_b_n оповіщ:!ти, опові- фортифікацlйиі роб6ти; -"тше.
СТИТИ f обл6жна армія; ~тІillеті. t
b_kanntmach_n обзнай6мlлювати, обл6жна артилерія; -&".schiitz n
_ИТИ обл6жна гармата (; -.kampl т
Вekauntmachung t огол6шення, опо- обл6жний бій; -.kri_g т обл6ж­
віщення n на війн:! {, фортечна в_; _park
B_kanntschalt f знай6мість т обл6жний парк; _stand т
Bekleiden n одягання стан обл6ги; _Ітаіп т облог6-
bekleiden одягати; шіІ Faschinen_ вий табір, 0_ об6з; _ІтоО т
обл6жна валка {; _werke nlрІ
[ви]тарасувати
облог6ві роб6ти рІ; Justand т
Bekleiduug t
6дяг т, зодяг:!ння n,
стан т обл6ги; d_n Justand
умундирування n, 6бличка _ verhangen ОГО,lОситн стан обл6ги
Bekleidungs _ _ _ одяг6вий; -"htel- ЬеlавІ_п обтяжувати
lung f одяг6вий відділ m; _ашІ B_Iastung f обтяження n; v.rander-
" одяг6ве управління n, ре­ liсЬе _ змінне обтяження n;
чове у_ n; -&"ebiihrnis f речове _sgrenze f границя обтяження_
постачання п, п- n оДносТр6іВ; belegen зайняти для війська ПІд
_Iaschine f звичайиа тараска; постІй
maaazin n маr'ЗЗИН т одно­ Belegung f зайняття n (дороги,
;;-тр61В, м_ m у~у!,днрування, квартир); enge _ тісне розта­
М_ т 6дягу; _оifшеr m стар­ шув:!ння по квартирам; .-Sliihig-
шина умунднрування; _ord-
n k.it f [по]ємність квартир
nung t
порадник m речов6го B_I_hrung f повчання n, поучення
постачання; .-Sack т речовий n; _sschie8en n покзз6ве на­
міш6к; _stiick n предмет т вчальне стріляння
умундирування; _wirtschait f го­ B_I_idigung f знев;ага
сподарка в ділянці умундиру­ b_Ieuchten освітлювати
вання Beleuchtung f освІтлення n; _sar'
bekostigen прохарч[6в]увати, по- f рід т освІтлення; _8всЬіеО_"
стачати харчі _ n стріляння світильними наб6я­
Bekostigung t харч m, ПРОВНІНТ m ми; -"Іторр т відділ освітлю­
Bekostigungs _ _ _ харчовИй; -&"eld вання, освіТJ1юваЛЬНliЙ В_; -sver~
n харчове, гр6ші рІ за харч; ьаltпів._ nlрІ ум6вини освlт"ен­
_РОТlіоп t
харчова пайка ня; --вzeit t
час m освітлення;
Belobung 30 B~obacbtungszone

_szeit еіпев ОевсЬоззеІ час т мапа для спостережень Сте­


освітлення одн6го гарматня жача; сідець стежача
-sitz m
Belobung f [по]дяка (в наказі), БеоЬасhtппg t
слідкування 1'1,
похвала стеження 1'1; _ des Kamplleldes
Belobnung f нагор6дlа, _ження 1'1 стеження 1'1 за пблем ббю; _ des
bemiicbtigen, "ісЬ опан[6в]увати, Zwiscbengeliindes стеження 1'1 за
зах6плювати промІжками; direkte _ безпосе­
Ьешаппеп постачати залбгу, при­ редне стеження; doppelseitige --І
давати з_ стеження n 3 ДВОХ сторін; еіп-
Bemannung f залбга (корабля, лі­ 5eitige _ стеження 1'1 з однбї
така) сторони; seitliche _ бічне сте­
bemerken завважlувати, --"ти ження n, С_ n 3 б6ку
Bemerkung f завваlження, _га; Беоhасbluпgs . .. стежо,вий; _аЬ­
примітка scbnitt т дільниця t
стеження,
Bemessung f розрахунок, виділен­ сектор <-; _abteilung f сте­
ня; всЬшаlе ~ der Gelecbtsstreilen жова частина, С_ відділ т;
виділення ву.зьких бойових _dienst т служба t
стеження;
смуг, _entlernung tвіддаль стеження;
Bemiibungen (lР! забіги, заходи, _lеыlгr т помилка стеження;
дбання 1'1 _flug т стежний літ, розвідчий
bcnacbricbtigen поlвідомляти, з"--, л_; _flngzeug 1'1 стежовий літак
СІІовіщати, звід6мити т, розвідчий JL т; -.gescbwa-
БепасЬгісЬtiguпg f поlвідбмлення, der 1'1 розвlдча ескадрилья (,
3L, оп6вістка е_ t служби стеження; _baube f
БепііЬеп 1'1 обшивання панцерна вежка стежача; _karte
ВепеЬтеп n пов6дження, прве­ t мапа стежача; -Іеі!ег 11. сте·
дінка f жова драбина (, д_ f до сте­
Benutzbarkeit f прохідність (до­ женпя; _шіое f обсервацІйна
роги), придатиість, здібність міна (; _ші!Іеl 1'1 засіб т ре­
Бепzіп 1'1 бензин а f ження; _moglicbkeit f мбжністJ;
Веnzіп . .. бензиновий; _ЬеЬііltег стеж~ння, зм6га С_; _offi~ier 111,
(Schiff) '1'1 бензиновий бак; старшина-стежач; _orgao 1'1 6р­
_druckmesser т бензиновий ма­ ган m ст~ження; _posten m сте­
нометр, б_ тиском ір ; _karre f жова стійка (; _punkt т стежо­
бензинова бідка; _kolonne f вий пункт; vorgescbobeiJ.er _punkt
бензиновий транспорт т, б_ передбвий стежовий пункт;
валка; _kraftmascbine f бензи­ --<аиш т райбн стеження, 66·
новий двигун lIt; _leitung f шир с_, прбстір с_; _всЬагІе f
бензиногін m; -Пlааt m бензи· стежова щілина, с_ бійниця;
няр, підстаршина, що завідує _scbIllz т щілина f для стежа­
І збірниками бензини на. пові­ ча; _5сЬпlе t
шкбла летунських
троплавах ; _шоtоr т бензино­ стежачів; _stalfel стежоваt
мотбр, бензиновий мот6р, б_ ескадрилья; _sland т місце "
рушій; -zisterne f
бензинова ци­ стеженl-ІЯ, сt6янка -, ДЛЯ С_;
стерна ~lеlIе f стеЖОВа стація, пункт
Benzol 1'1 бенз6л т; gewascbenes_ т стеження; _verbiiltnis n ум6-
очищений бензбл т вина f стеження; _vorscbule f
Benzyl 1'1 беизиль т підготбвчий курс т для сте­
ЬеоЬасЬІеп слідкувати, зорити, жачів; _wagen rn стежовйй віз;
стежити _war!e t стежова вежка, с_
ВеоЬасЬІег т стежач; dienstbaben- пункт т; деп!rаlе f
централь­
der _ вартовий стежач; Ьеіш­ НИЙ ПУШ<Т m стеження; ,_zone f
liсЬег _ підглядач т; _karte f смуга стеження
Беоrdеruпg 31 bericbtmii8ig
Беоrdеruпg f видавання n роз- поготІв ля n; _stellung f вичl­
поряджень . кувальне розташування n, по­
bepacken в'ючити, облад[6в]увати зиція для поготІвля; _trupp. t
bepackt нав'ючений, облад6ваний; вартова частина; OKp~Ma ре­
leldmiiBig _ в бойовім лаштунку з~рва; _unt.rstand т бліндаж
bepanzern оlпанцерувати, за_, за- для вартов6ї частини
бронь6ваний bereitstellen заготовляти, загото­
Берапzеruпg f опанцер6вання n, вити
Берllапzuпg f рослинне вкриття n Bereitstelle'n n готування, загот6-
Беquеmlісhkеіt f виг6да влення
beralen, вісЬ нараджуватися Ber.itstellung f
загот6ва; вичlку­
Беrаl.r т дорадник; аrtШеrіslі- вальне стан6вище n; зайняття
scber _ артилерійний дорадниК вихідн6ї позиції; _splalz т ви­
Беrаtuпg f наlрада, по_ хідне пол6ження n; Jaum m
Беrаtuпgs . .. дорадчий; _hiiro n вихідний раМн
конзультаційне бюр6 Berg т гора (; stei1er _ крута
Beraubung f позбавлення 7t, огра­ гора (; _abbang т косогІр; аш
бування n -'lbbange на згІрку
B.r.cbnen n вирах[6в]ування bergen рятувати, збир~ти майн6
b.recbnen обчисляти, обчислити; і зд6бич на бой6ВИЩl
вирах[6в]увати, обрах6вувати
B.r.cbnung f 6блік т, розраху­
Berglliibrerabzeicben n відзнака t
провідника в г6рах; _Iand n вер­
нок т, обрахування n; мірку­
ховина (; _lеЬпе t косогІр m;
вання n, калькуляція; _ des _шапп m гірняк; Jiicken 1n
Munitionsv.rbraucbes 6блік т гірський хребет, г_ кряж, Г_
внтрати . стрілив~; etatmii8ige - гр~бень; _spitze t вершина;
штатний розрахунок т _stricb m \Jиска f на мапі для
Berecbnungs .•. облік6виЙ, кальку- означення напряму схилу
ляційний Bergungs " рятунк6вий; _ра-
Bereicb т круг, 6бсяг, 6бшир
trоuШе f рятунк6вий патруль
Ber.ilung f уобручення n т; _trupp m рятунк6ва коман­
B.reisung f 6б'їsд т да (, р_ відділ
bereit.n об'їзджати (коня)' Berglvorsprung m виступ гори;
Bereiter m їздець; обjfздник
_wacbt t гірська стор6жа;
(коня), бер~йтор . _weide f полонина; _w.sen n
B.reitscbalt f гот6вість; ПОГОТІВ ля
гірництво; _w.rk n копальня t
n (такт.); підм6га, підтрим[ка];
ionere _ внутрішне погот(вля
Bericbt т звід6млення спра­ n,
(варта в закватерованій місце­
вбздання n, звіт; д6повідь; _ао­

вості); v.rstiirkt. _ змІцнена го­


weisung t порадник складати
звід6млення
т6віеть; 3_ підм6гз, 3_ ПQГО­
тівля n b.ricbten звідомляти, сповіщати,
Bereitscbalts . .. вартовий, .в по­ доповідати
готlвлі; _abt.ilung f вартова Bericblende т справоздавець, зві­
частина; _ЬаtаШоп n батальй6н тоздавець
т в поготІв лі; ..hiicbs. n футляр Bericbtlerstatterт справоздавець,
m для
(HiM~ЦЬKOГO) протигазу; кореспондент; _.rstattung скла­ t
_hornist m вартовий сурмач; дення n д6повіді
_kompani. f варто ва с6тня; bericbtig.n виправляти, поправляти
_maschineng.w.hrzug т вартова Bericbtigung f виправлення, ви­
кулеметна чота (; -I'aum по­ m права
міщення n для вартов6ї части­ bericbtmiiВlg в ф6рмі д6повіді,
ни; _reserve f резерва, запас m, рап6рту
Berichtzettel 32 Besen
Berichtzettel т листок для до- І Веsсhеіпіguпgs атестацІйний;
несення ! _kommission f атестаційна ко­
Вeringung f кільцева скрlп. місія
Beri!! т рій кінноти beschie8en обстрілюватн, бомбар­
berittenкінний; _ шасЬеп поса­ дувати
дити на
коней; schlecht _ на Beschie8ung f обстрІлювання, бом­
плохих конях бардування
Внше t ВЙСТУП[К8] Beschirrung t кінський лаштунок
Bertholletsalz n бертолетова сіль t Beschlag т заківець; піlдкУття n,
beriicksichtigen взяти під увагу, 0_ n; конфіската (; іп _ пеЬ­
В_ на 6блік; зважити шеп конфіскувати; займати; шіІ
Berul т звання n _ belegen наложити заборону
Beruls _ _ _ становий, професіо­ beschlagen підlк[ов]увати; об_
нальний, фаховий; -.arшее f Beschlagen n обк[ов]ування; об­
наймане військо n; _heer n шивання; ззпітнfння скла
вільноюiJ:імане вІйсько; _offizier Beschlaglkenntnis f відомість під­
т активний старшина, кадро­ к[ов]увати, уміння,~ п_; -Iegnng
ВИй с_; _soldat т заводовий t наложення n
заборони; --",еі­
вояк; _unterollizier заводовий ster т військовий коваль;
підстаршина JlаЬше f
конфісюіlта, --ція;
beruhigen вгам[ов]увати, успокою­ -schmied m коваль, підкувач;
вати -Бсhmіеdе f підкувальня;. Jeug
Beruhigung f заспокоєння ", вга­ n ковальське справилля; Jeug-
м6вання n, втихомйрення n tasche f ковальська торба
Beriihrung t порушення ", зІт­ beschleunigt пришвидшений
кнення n; стик m, стикання n" Beschleunigung f приспішення ",
дотик т; unmittelbare _ безпо­ пришвидшення n
середнє стикання n Beschlu8 т постанова f, рішення
Везаеп n засівання ", ухвала (; gerichtlicher _ при­
Беsзtz т обшивка (; накладка f суд, засуд
6esatzung f залога, rарнізон т beschmutzen, sich завалятися
Besatzungs .. _ залоговий, rapHi- Beschmutzen n забруднювання
зоновий; --kompanie t сотня, що beschmutzt забруднений
займає опІрний пункт (форт,
Beschmutzung t забрудження n
тощо); ....recht n окупаційне
beschriinken огранilчlувати, -"ти
право; _Ігорреп (lрЕ rарнізо­
Beschreibung t опис т; miindliche
_ усний опнс т
нові війська, r_ частини
beschuldigen оскаржІувати, --ити
Beschadigung f ушкодження ", Beschu8 тобстріл; _гапш т об-
псування n стрілюваний простір, уразни!!
Beschallenheit f прикмета, натура, п_; -Беktог т сектор обстрілу
вдача, характер m; властивість Beschwerde f жалоба, 'скарга; ge-
БеsсЬаu f оглядини рЕ, оlгляд т, meinschaltliche _ збірна скарга;
н"-- т ~псЬ n книга f на скарги;
Beschauer т оглядач _liihrer т жалобник, позовник;
bescheinigen посвідчати, атесту­
_Iiihrung f заношення n скарГИ;
вати
_ordnung f порядок т скарг;
bescheinigt посвідчений, атесто­
_осЬгі!І f писемна скарга; _уег­
!аЬгеп Ппорядок т заношення
ваний
скарг
Вescheinigung посвідчення ", Beseitigung f усунення ", вилу­
п6свідка, атестування n, ате­ чення n
стація Ве.еп т мітла f
besetzen 33 betrellen
besetzen займати, зайняти; об­ Bestiitigung f заlсвідчення n, по_
саджувати військом, окупувати; bestehen існувати; зда[ва]ти (Іс-
обшивати (однострій) пит), скласти (іспит)
Besetzung f Оl<упація, зайняття n, Bestellung f замбвлення n
обсадження n (військом); _ der ВеsНаШаt f звІрство n
, leind1ichen Linie займання n во­ bestimmen визначІити, _ати
рожої лінії; _sarmee f окупа­ bestimmt визначений, призначений
ційна армія Bestimmung f визначення п, при-
besichtigen огляда,'И значення n; постан6ва; _ des
Besichtigung f огляд т; arztliche _ Aulenthaltsortes визначення тбчки
медичний огляд т; lliichtige _ стояння; voriibergehende _ тим­
побіжний огляд т; personliche часбва постанбва; _spunkt т
особистий огляд т пункт призначення; _station t
besiegen перемагати, перемогти стація призю!чення
Bes!egung f нанесення ппоразки Веstгаlппg t
[по ]карання n
BeSltz. тволодіння n, посідання Веstгаhluпg f промінювання n
n; lП _ пеЬшеп опан[ов]увати, Ьеstгеісhеп обсипати вогнем, об-
ЗДОбу[ва]ти; брати в посІдання, стрІлювати; lIankierend _ об­
перейм~ти; іп _ sein посідати, стрІлювати продбвжним вогнем,
володІти флянкувати
Be_itzer т посідач Bestreichung f
обсипання n вогнем,
besolden виплачувати платню, в_ флянкування n (вогнем), об­
ЛЬОН
стрІлювання п; _sanlage f флян­
кувальні споруди рІ; _.raum m
Besoldung f платня враз із квар­
тировим; _sabteilung f відділ т
райОи ббстрілу, пбле n
0_;
ГI?ОШОВОГО постачання; _sabzug
_swinkel т горизонталь'ний кут
ббстрілу
т одрахування n з платн!;
Bestiickung f озбрбєння (кора­ n
_sgruppe f група платн!, плат­
бля, ітп.); _ des Schilfes оз­
нева група
besonder(er) осібний, окремий;
брбєння n
корабля
bestiirmen штурмувати, брати при-
особливий, спец!яльний
ступом
Besonderheit f окремість Bestiirmung f штурм т
Веsраnnuпg f запрягання n, запряг
Besuch т відвІд[ув]ання
m; -szug m звірйнне тягл6 n besuchen відвІд[ув]ати
Besprechung f обговорення n, на­
Besucher т відlвІд[ув]ач, нз­
рада
Bestand т склад (особистий); го­
besudeln [за]бруднйти
тІвка (; інвентар; запас; _ der
betakeln зброtти (судно), осна-
Wache склад сторбжі; ei_erner _ стити
недотбрканий запас; stiindiger _ Betakelung f такеляж т (мор.)
постійний аашіС, п_ склад;
Betiiubung f оголбмшення n
veranderlicher _ змінний склад, Beton т бетбн; _anlage f бетбнна
з_ запас
спору да (; _bau т бетонбве
Bestands . " СКJJадовий; J,uch n будування п; б_ будІвля (;
інвентарна книга _decke f бетонбве перекриття n
Bestiinde р! заш!с т, майнб n betonieren бетонувати
Ьеstiiпdіg безперер[ив]ний, безпе­ betoniert бетонбваннй
рестанний Betonierung f бетонування n
Bestiindigkeit f безп~рер[ив]ність Betonplatte f бетонбва плита
Bestandlliste f інвентарний спи­ Betonung f натиCl<; m; наголос m
сбк; _teil т складова частина betrachten роздивl.лЯтися, -йтися
bestiitigen підтвердІжувати, _ити betrellen торкатися (чогось)

Dtsch.-ukr. 2
Belrieb 34 bewobnt
B.trieb m залізничий рух; під­ здобичник, мародер; _stiick, n
приемствоn; експлуатаціяf; kaul- трофей m; -zug m наскок, набіг
шаппі.сЬеr _ торговельне під­ bevolkern заселlnти, _ити
приємство n t
Bevolkerung людність, населення n
Belrieb. _ _ _ руховий, експлуата­ bevollmachtigl уповноважений
ційний; _шепоt m служба, f BevoIlmiichtigte m уповноважений
руху; ..:kошрапіе f с6тня залі­ bevorstehen стояти ш!ред ким (до
зничного руху; .1eistung t пере­ виконання), матися кому
пускна спром6жність; _ш..tегіаl ЬеwасЬеп охороняти, сторожити
n технІчний матеріял m; -"аuш ВеwасЬппg t
охор6на, стор6жа
m майстерня (; Jicberbeit f bewailnen озбр6lювати, _іти; лаш-
надійність роб6ти, певність р_; тувати
_.Iockung m перерва руху, bewallnet озбр6єний, збр6йний;
затрим[ка]; _.1011 m паливо n; lеісЬ! _ легко озбр6єний
_stоliшіsсЬuпg f автомішанина; Bewalinung f озбр6єння; _.releral
_stoliverbrauch m витрата па­ t n реферат m озбр6єння
лива, зужиття n п_; Jtiirung f Bewahren n оберігання
lІерерва руху; затрим[ка] bewaldet лісистий
Belrug m обман[а tI;
gemeiner _ m bewiiItigen опан[6В]УВаТИ; пок6-
пр6ста обмана t; komplizierler _ н[ув]ати, перемагати
m СЮІ3дна обмана f BewaItigung t
перемаГаННЯ" ПОК61 ,
ВеІІ n ліЖІ{О; п6стіль m; _Iaken n нування n
простирало; -zeug n п6стільне bewassern нав6ДНІОвати
приладдя f
Bewiisserungsmiihle нав6днюваль­
Bettung t плятф6рма t (арт.); ний млин m
Jg,e.chiitz n гармата на плят­ beweglich рух6мий
ф6рмі Beweglichkeil f рух6мість, рухли­
Beulenseuche f сибlрська п6шесть вість
beunruhigen непок6їти, занепок6ю­ Bewegung f [п6 ]рух, ворушІння;
вати, турбувати, трив6жити beschleunig!e _ f при спІшений
Beunruhigung f занепок6єння n, рух m; еіпlасЬе _ f нескладнИй,
трив6га рух m; Ігеіе _ t вІльні рухи рІ;
Beurkundung t документальні да­ geradlinige _ t простолінІйний
иі рІ рух m; _ пасЬ dem КашраН рух
beurlauben давати відпустку m за к6мпасом; _.energie t сна­
beurlaubt звІльнений (що є на га руху; _Sliihigkeil f руХ6мість,
відпустці) рухливість; _slreiheit f вІльність
вепrlаоыe відпустк6вець (Гал.)
m пересування; маНевр6ва' зд!!т-"
Beurlaubtenstand m стан запасних; ність; _sgelecht 11, маневр6вий
резервІсти рІ бій m; _sbindernis -n перешк6да'
Beurlaubung t звІльнення n у від­ f
для руху; _skampl m рух6мий
пустку; dauernde _ довготри- бій; _skrall рух6ма t сила;
вала відпустка ' _skrieg m маневр6ва f війн!!,
Beur!eilung t критика, 6цін[ка]; рух6ма в_; -"aum m смуга f
_ der Lage 6ціН[I{а] обставин пЬхідного руху; _sspiel n ру­
Вео!е f [з ]д6бич хлива [і]гра (; _siibersichl f
Beu!elbatterie t здобута батерlя; гр~фнк m руху
_bestand m трофейне майн6 n, Bewerber m В'ербовнйк, вербуваль-
трофеї рІ ' ник
Вео!еl m
т6рб[йн]а (; _еlешепl n Bewerten n оцІнювання
'торбинк6вий елемент m польо­ Bewertung f 6цін[к'а]
в6го телеф6ну; _kartusehe f Beweis m д6каз
заряд m картуші; ,_macher m bewohnl залюдненнй, жилий
Bewiilknng 35 Вlа.ег

Bewiilkung f хмарність телеграфу, телевізійне фото­


Bewu81sein n свідбмість (; zum _ графування
kommen вйчуняти, прийти до Bildnog f освІта; формування n;
свід6мости wі.sеоsсhаШісh. _ наукбвість
Веzаhluпg f запла"а Bilduogs ... учб6вий
Ьеzеісhпеп [Об]означlати, _ити Вillеі n білет m
Bezeiehnnog f зазнака, заlзначен- Binde f п6в'язкз, бинт m; опаска;
ня n, 0_ n
еlавііосЬе _ пружистий бинт m,
beziehen займати, обсаджувати _bock т ]<бзли рІ для в'язання
Beziehuog f віднбшення n; знб­ тарасбк; _drahi т в'язальний
сини рІ; _ der Slelluog заЙНlіт"я дріт; _gli.d n сполучна mінка (;
n позиції; Ireundliche _еп рІ
_І.іпе f сполучна линва; _lІіаіе­
дружні знбсини j gegenseitige _ео
рІ взаємини; persiinliehe _ осо­
rial n в'язальний матеріял т,
бисті зн6еини
пбв'язь t
binden в'язати, зв'язувати; сlкб­
Беzігk т округа f
вувати, при_
Bezirks _ _ _ окружний, повітбвий
(Австрія); ~егісЬI n о]<ружний Bindeo n в'язання; gewohnliches _
судт; _kommandeur т військб­ звичайне в' язання
вий начальн!,к, окружний н_ n; Biodezengn перев'язнйй матеріялm
_kошmаоdо n окружна військбва Biodladen m м6туз, швбрка f '
управа f (команда); _stadl f Віооеоlтеег n середземне мбре;
округбве, окружне місто n _sehillahri f річкоплавство n,
Beziige рІ кбшти, пббори річкова плавба, р_пароплйвство
Bezngsklasse f розряд т тарифноі n; _wassersira8. вбдний шлях f
табелі т на суход6лі
bezwecken заміряти ВігkепlЬапk f
березова лавка;
bezwingen упокорити, звоювати _wald m березник
(війною) Вігп. (elekirische) f жарівка
Biegen n переlгинання, з_, ви_ birnenliirmig груш[к]уватий
biegen гнути, зі_, обі_, обгинати Biwak n бівак т; -Ьеdіігlпіssе nlрl
biegsam вигинистий, гнучкий, пру- матеріял т для влаштування
жистий біваку; _diensi m служба f на
Biegsamkeit f гнучкість; пружність біваку; _Іепег багаття n
Biegung f вигии т, згин т, пере- biwakieren стоятибіваком
гни т, коліно n, закрут т ВiwakІ kommandani т командант
Bienenwacbs' n пчільний віск 'n біваку; _огі т місце n біваку;
Biese f кант m (штанів) _plaiz т місце n, пляц біваку,
Bild n 6браз т бівакбвий п_; _waehe f біва­
Bild. .. образбвий; фотографіч­ кова стор6жа, таборбва С_
ний; _anlk13ruog t фоторбзвідка; BНihnng f
здимання n
_erkuodung f повітряна фото­ blank блискучий; г_чадкий; неі·
р6звідка; _lIug т літ для рбз­ золь6ваний; _ putzen вичистити
відки, звідів, фотографувальний до блиску
літ; _lIngzeug плітак т для
Вla.angrill т газобальбнний на­
цілів фотографування; _geriil n
фотографічний апарат т, ф­
ступ, г_ атака f
приладдя; _шеlduоg f фотогра­ Blasebalg m ковальсьКИй міх,
фічне донесення n; _ollizier т дмухало 11
старшина для фотопраць; _slrei.- blaseJl трубити, сурмити; дути
І_о m фільм; _ielegraphie f пе­ blaseofiehend наривний
редавання образів при допом6зі Вlіізег m трубач

.2*
Blashorn 36 Вое

Blaslhorn n ріж6к m, сурма f; Blindlgiinger m нер6зірвеиь, неро­


_іпslrпmепl n музичний духовий зірваний гарматеиь; випадк6ве
інструмент m;
_verlahren n га­ стрільно; _ЬеіІ f осліплення n;
зобаль6нна мет6да f _schu8 m сліпий' п6стріл
Blatt n лист m; час6пис m; л6- Blinkapparat m світлогасловий апа­
пать f (весла); лезо n ра"
Вlailt
. " листовий, платівчастий; blinken передавати світловІ знаки
_Ieder f ПЛатівчаста пружина Blinker m гаслова лямпа t; рядо­
ВIiШсhепрulvеr n листовий п6рох вик світлогаслування n
m; raucblose. _ листовий без­ Blinklgeriit n світлогасловий зпа'
димний п6рох m рат m; _Іатре світлогаслова f
'Вlац n (Himmelsblau) блакит m, лямпа f, л_ світлов6го гаслу­
синь t вання; _meldnng світлогаСJIове t
ыпп блакитний, синій, голубий донесення n; _scharle f світло­
Вlаukrепz n
«синій хрест» (бойо­ гаслова щІлина; _sргпсh m світ­
вий газ); _ulunition f стрілив о логасловl! донесення n; -sland
«синій хрест» m світлогаслова ст6янка f;
Вlaulpapier n копіювальний пааlр _slelle t
свіТJIогаслова стація,
m; _saure f
синя кислота с_ пункт m; _tгпрр m свіТIЮ­
ВlесЬ n ,бляха f; _biichse бля­ t гаслова команда t, відділ; _ver-
шзю{з bindung f світлогасловий зв'яз6к
blechern бляшаний m; ..:-wesen n світлогаслівництво;
ВlесЩgеhііusе n бляшана кор6бка
~еlcЬеп n світлове гасло, с_
знак 'Іn ~"
t; _schild n бляшка f; _ппlеrsаlz Blitz m блискавиця; _ableiter m
m бляшане піддl!ння n БЛИСІ{ЗВИЧНИК, громозвід
V' Вlеі n 6ливо; _akkumulalor m blitzen блискати
олйв'яннй акумулятор; _deckeI
Block m бльок'.
-=пі- ОЛИВ'ЯНИЙ ковпач6к
bleiern олив'яний
Вlockade бльокада; t _ aulhebe.
зняти бльок:!ду
Bleilkappe f олив'яний ковпач6к Blockhans (Eisenbahn) n семаф6р'
m; _kerngescho8 n стрільн6 n, иий пост m, бльокrавзm
куля f з олив'яним осердям; blockieren бльокувати
~шgеІ f олив'яне стрільн6 n, Blockierung t бльокада, от6чеиня 1.
куля f; _тапІеl m олив'яна Blocklmolor m рушІй .«монобль6к>;
обол6на (, 0_ плащ; _ring m ":'schwanz m стерн6 n; стріJjИЦЯ
олив'яне кільце n; _stopsel m t; _stеПе t семаф6рнцй пост m;
олив'яна Затичка t _vегsсhlп8 m циліидричний за­
Вlende f затулка, діяфрагма м6к
blenden засліпlлювати, _ити; за­ Вl08е f об!1ажене мІсце 11, слабе
слоняти, зате~нювати м_n
Вlendlleuer n осліплювальний во­ Вluse f блюза
г6нь т, ~аСJI(плювальний 8_ m; Вlпl n кров m; _sloplon спиняти
-'alerne f потайний ліхтар m кровотечу; _andrang m приплив
blessieren ранити кр6ви; _krankh~il f хв6рість
Вlessiertentriiger m носильник ра- кр6ви; -вlillппg t спинення 11
нених (Австрія) кровотечі; _ппg t кровотік m,
Вlessur f рана кровотеча; _vergie8en n крово­
пролиття
Blick m зір
blind сліпий
B-Mine t (Brom-Azelon-Mine) бро·
моацет6нова міна
Blindage t бліндаж m Вое f шквал m
Bock 37 Bombenlehrkommando
Bock m кобилка (. гімнастичннй Bogen m дуга лук.
(; аркуш;
кінь; --briicke t міст m на ко­ --briicke луковий f
міст m;
злах; _Ьоlш m верхній брус _Іашре t
дуг{)ва лямпа; ..Іісы­
моста; _Ialet!e високостанко­ t scheinwerler m світломет із ду­
вий ляфет m; _Ballel m в'ючне ГОВОЮ лямпою; _scheiowerfer m
сідло n; _Irager m носильник луковйй світломет; -"chu8 m
кїзлів; _wagen т віз ДЛЯ кізлів; звислий постріл; _schiitze m
_winde t притяжнйй лівар m лучнак; -"tiick !t дуга t
(понт) воыe t брусок m; lange _ платва;
Boden m (рунт; дно n. днйще n. _пЬаЬп f деревляний поміст m
денце n; _ bebauplen утриматн bohren верtіти. свердлити
місцевість; dicbler _ щільнЩI Bohrbank t
свердлярка
грунт; einschraubbarer _ угвинт­ Bobrer m свердел
ие дно; lelsiger _ скелястий Bohrlladuog t
висаднйй заряд m;
грунт; gelrorener _ мерзлий _lосЬ n свердловина (. свердло­
(рунт; _ gewinnen зиск ати на ва діра (; _maschine t меха­
просторі; kiesiger _ нарінковий нічний свердел m; _palrone t
свердловий розрнвний набій m.
(рУ,нт; lebmiger _ глинястнй.
глинистий (рунт, СУГЛИНОКj шо­
патрон m
rastiger _ болотнстий грунт; Bohrung t вертіння n. свердлін­
naliirlicher _ природний грунт; ня n; канал m ціви; _sdurch-
messer m калібр
sumpliger _ багнйстий грунт; Боhгzеug!t свердловий струмен!
sleiniger _ каменистнй грунт m
Boden, ,. наземний. грунтовий; Воіе f (на морі) буй т, сучка.
_abwebr t
наземна протипо­ плавний маяк 1n, поплавище m
вітряна _arl t рід m
оборона;
btiig поривчастий. рвачкий. на-
Грунту; _aulklarung t наземна вальний
розвідка; _bedeckung t покриття Bolschewismus т більшовизм
землі. п_ (рунту; _bescballen- Bolschewisl т більшовик
Ьеіl t властивість Грунту. ха­ Bollwerk n бастіон m
рактер m г_. прикмета г_; Bolzen m прогонич; _kopf m го-
_druck m тиск поверхні. тй­ лівка f ударника
снення n п_; _farbe t грунтова Bombardemenl !< бомбардування
фарба. краска. барва; _lIafter- Bombardemenls . .. бомбардовий
шіпе t денна фугаса; _gewinnen bombardieren бомбардувати
!~ зиск m простору; _kammer t Bombardierung f бомбардування n
денна камера гарматня; _kam- ВошЬе f бомба; _ abwerlen бом-
mergesch08 n гарматень з ден­ бувати; chemische _ хемічна
ною камерою; _kammerladung t б6мба
денний заряд m; _шіпе денна t Bombenlabwurf т скидання n бомб;'
міна; _пеЬеl m приземна [і]мла ...angrilf т атака f бомбами;
(. п_ туман; _orientierung t ...aulhangung f завішення бомб
орієнтування за наземними пред­ bombenfest захищений від бомб
метами; _satz m 6сад; _stUck n Bombenlllieger т бомбардувальний
гузів ник m. гузова частина t літак. б_ літун; _f1ug т бом-
(гармати); дно; _Ireller m влу­ бардовий літ; _fJugwesen n
чення гузовою частйноЮ гар­ бомбардове летунство; Jlug-
матня; -"арlеп m гузовйй уту­ zeug n бомбардовий літак т;
лок; -ziinder m гузовий запаль­ ..geschwader !t бомбард6ва еска­
ник. г_ трубка (; -zylioder m дрилья t; _Iebrkommando n учбо­
гузовий циліндер вий відділ т бомбардування
ЬошЬепsісhег 38 ВгешsЬасkе

ЬошЬепsісher захищений, забезпе­ БгапdlgеsсhоВ n запальний гарма­


чений від бомб тень m; _granate f запальна
ВошЬепlwerlеп n бомбометання; фаната; ,....kapseI f капсуля-зав6-
_werfer m бомбомет; -"іеl n о гнювач m; ~ugеІ f запальне
бомбометна ціль {; -"ielgeriit n ядр6 n; _Iegung f пІдпал m;
нацІльвий пристрій m до ски­ _ІосЬ n запальний 6твір m;
дання бомб _шіп_ f з апальна мІна; _paket n
Воо! n ч6вен m запалью:'й пакет m; Johr .", жа­
Boots. . . човновий, човенний; рова трубка {; ~оЬге f підпаль'
-.besatzung f зал6га ч6вна, з_ на трубка, запальна 'ї_; Jatz
шлюпки; _haken m очепа і; m запальний склад
-'<:iirper m тулуб ч6вна; _шапп b"andschafz_n накладатн надмІрну
m б6цман; _шаппsшааt m боц­ контрибуцію
манмат m (підстаршина фль6ТИ) БгапdіsсhіmmеІ m буланий (кінь);
Borax .1> бура f (для дезинфекції) _stШе f згарище n; ...,stiftung t
Bord m борт запалення n, пІдпал m; _wach_ t
Bord .. , б6ртовий, облавк6вий, брандвахта; порт6ве доз6рне
боковиЙ; _Iunker m літун-радіО­ су дн6 n; _wirkung f запальна
телеграфіст m, б6ртовий р_; дія, зав6гнювальна д_; _wunde
_funkeinrichfung f б6ртова ра­ f 6пар; ~уІіпdег m підпальний
діоустава; _wand f 6блавок m; циліндер
_flugzeug " [на]корабельний лі­ БгаппtwеіпЬгеппегеі f гуральня
так m brauchbar здатний, ужитк6вий
Borst_npins_1 m щітяк БгаuсhЬагkеіf t
зlдатність, при·;
Borte f галь6н m ужит6чніСТ~;Jприг6жість
Во_сhшаgп_t m магнет Б6ша (авто) Бгапегеі t брЩwр '"
ВоsсЬпп: f спох6вина, спадистість, Бгаuhапs n бр6вар '"
пол6жиетіеть; eigentliche _ вла~ Ь.оапп брунатний
стив а спох6вина; gewolbte _ \ Бrаuпlkоhlе f брунатний вугіль m;
опукла спох6вина; ьоы_ _scheck m гнідо,строкатий кінь
угнута спох6вина; _t_Пе _ кру' brausen гу діти
та спох6вина; _sb_kl_idung f Бгаusеп n гудіння
6дяг m спох6вини; _sшаВstаЬ m
brav хор6брий, чесний, бравий
мірило n крутости; _swink_1 m
кут СХИЛОСТИ, К_ спадистости;
Бгаvоuг f хор6брість, відвага
_sanzeiger m ПОЮlаник спох6ви­
Бгесhеп ,t блюв~ння
ни, П_ спадистости
brecbreizend блюв[6т]нИй
Боf_ m післанець БгесЬstапgе t лом '"
Боulапg_гаррагаt m апарат Булян­ Breite t ширина, (геогр.) широта;
жера (франц. телеф. апарат) _ der Fогшаtіоп ширина ладу
Bowdenzug m линва f
Бовдена, Бо- ЬгеіІеп розширяти
вденова Л_ f відхил m
Бгеіt_пlаЬwеісhuпg
Бох_рогl m б6кс, кулачки вширш; -'lusdehnung f ширина
БгасhЬоdеп m злеглий rpYHT розташування; _feuer n вог6нь
Бгасk_ f Ш'fельвага m вширш; _gIiederung f ла­
bracken rанджувати, вибраК[6В]У­ днання n вширш, розділення n
вати
в_, угрупування n в_; _grad m
Бгапd m гангрена {; пожежа {; ступінь t широти; _streuung t
іп _ setzen підпалити р6зсів 1n вширш; -ziel n ши­
Brand. .. запальний; _ЬотЬе р6ка ціль t
запальна б6мба Бгеitsеіtе f б6ртовий вог6нь m
Бгапdег m брандер; запальна Бг_msЬасk_ f гальмова кол6дка
б6мба f (авт.)
Вгешsе 39 Bronze

Вгешsе f гальм6 n, гальма; кОМ- голуБІв, відліт г_; _laоЬеn-


пресор m; aulomatische _ авто- abflugslelle f мІсце відль6ту гО-
матична гальма луБІв; _Iaubenableilung f стація
Вгешs ... гальмовий голубиної п6шти; _lаоЬеnаnвІаІI
Вгешsеп n гальмування f віЙСЬІ<6вий голубник; _lаоЬеn-
Ьгешsеn [за]гальмувати hеішаlsсhІаg m головний голу~
ВгешslаusgІеісh m вирівнання n бник; _Iaubenkorb m к6шикдля
"Ільми; _ausgIeicher m вирlв- голубів; ':"taubenposl f голубина
нювач гальми; _lIiissigkeil f те- п6шта; _laubensohIag m голу-
чиво n для компресора; _hebeI бник; _Iaubenslalion f голубино-
rn гальмовий важіль; _kIolz m пошт6ва стація; _lаuЬеШltеllе t
гаЛЬМОва кол6дка f (авт.); стація голубиної п6шти; _Iau-
_Іеіпе f гальмовий м6туз т, г_ benlrupp т ланка голуб'ятни-
линва ;_Ieistung f сила гальму- ків; _taubenverbindung f голуби-
вання; _starke f міць гальми; ний ав'яз6к rn; _Iaubenverkehr
_schuh rn гальмовий черевик; т зв'яз6к поштовими голубами;
_lгошшеІ f барабан т гальми; _Iaubenwarler т голуб'ятник;
_vorrichlnng f гальмовий при- _weohseI тлистування n, коре-
стрій т; ~уІіпdег т цилlдер споненція f
гальми, гальмовий ц_ Brigade f бригада
ЬгеппЬаг горючий, пальнИЙ. Brigade . .. бригадний; Jahrzeug
Brenndauer f трив6к т ГОРІНия, n об6зна валка f бригади
д6вгість г_ . (Австрія); _generaI т генерал
Вгеппеп n горІння; progresslves бригади;; _kошшапdаnl т ко-
прогресивне горІння мандйр бригади (Австрія);
Вгеппег т пальник (лямпи) _kошшапdеuг т бригадир, ко-
Вгеппегеі f гуральня мандир бригади; -1<ошшапdо n
BrennlhoIz n т6пливо, дрова (, штаб т бригади, командувавн>!
6пал т; _Iange f трив6к горlн- бригади; _kraltlahrzeug т авТО-
ня, д6вгість г_; _шаlегіаІ т І мобільна бригадна чота f; _уег-
т6пливо n; _punkl т ф6кус, Ьіnduпgskошраgпіе f с6тня зв'я·
6гнище; небезпечне мІсце; _з~l. 31<У брИГади
т горючий ~клад (в. труБЦІ); brigadeweise бригадами
_sloff т паливО n, горюча речо- , l!riaadier т бригадир
вина, паль~а р-; ~lоllgе11!іsсh \ Briketl n брикет т
n пальна МІшанина (; ._welle
ф6кусна вІ!lдаль; -"iinder
J
ВrПfе f окуляри рІ
Ьгізаnl бризантовий, дробильний
В ДИСhтаНfцlй,~~~ ~ап;рлgggfна' пр6- Вгізаnz ... бризантовий, дробиль-
reso е ви '.. 'и ний' ~esoho8 n бризантовий
рив m; _ ausluIIen заповн ти гap~aTeHЬ т; -!:1'аnаlе f бри-
пр6рив . Ь n зантова граната; _sohrapnell"
Вгеtl n д6шка (; ешІеg аге. - бризантова шрапнеля f' -,,1011
вкладна д6ш.ка f; gehobelles -
тес т; zolldlckes - n цалlвка
f
т бризантова речовf.на t;
_spreng810il т бризантова вибу-
Ьгеllегn дощаний ,. • f' . ku g f
Вгеtlегlгирр т вІдділ носильників х6ва реЧОВ"На , _wlГ n
мостІння (понт) крушильна дІя, руйнацlйна д-,
Brettnagel т бретн4ль дробильна д-
Вгіеl rn лист, письм6 n; J,uch- brockeIn крушити, дробити .
пuшшег f порядкове числ6 n Вrош n бром rI!'; J,еnzуІzуащd"
журналу; _раріег n лист6в[н]нй (іромбеНЗИЛЬЦlянlд; т; _81011 т
папІр т; _lаиЬе f пошт6вий г6- оромоацет6н (х~мlЯ)
луб т; _Iaubenabllug т випуск Bronze f спиж т, бронз т
Bronze __ _ 40 ВосЬВІаЬе

Вгопzе _ __ СПИЖОВИЙ; _draht m м_; _spannung f перегІн т


броиз6вий дріт, спижовий д_; м6ста; -'lteg m лавка (; ..аІеНе t
--І:гііп n спижова зелень (; місце n ставлення м6сту; _stiitze
-паЬе f спижовий утулок m; f оп6ра м6сту; _Irain т пои­
-'lаоlе f СпИЖова кол6нка т6нно-мостовий парк; _tro6 m
'Bro! n хліб m; аltЬасkепеs _ n; мостова валка (, понт6нна в_ (;
черствий хліб m; ~ецІеl m _Irupp m мостова команда (,
хлlбннк, торбина f на хліб; м_ вІдділ; _waage f важниця;
~авІеп m шафка f на хліб; _wacbe f мостова стор6жа; _wa-
_рогtiоп f пайка хліба gen m мостовий віз; _verleidi-
Browning m бравнінr gung f обор6на м6сту; ..zer-
Bruch m перелІм, злам; розк6- slorung f зруйнування n м6сту;
лнна (; нарушения n (чог6сь); ..zug m понт6нна чота f, мО­
_ des Wailenstillstandes пору­ СТОВа ч- (; ..zugange т/р! під­
шення n перемир'я; _вІеіп m ступи до м6сту, приступ до м_
бут; _вІеНе f злам m; -'ltiick n ВгііЬеп n заварювання
відлам, відл6м[ок] Ьгііпіегеп [по]боронувати (мета ль)
Вriicke f міст m; _ abbrechen зір­ Вгuппеп m криниця і, кол6дязь;
вати міст, розібрати м_; beweg- arlesischer _ артезійський ко­
IісЬе _ f рух6мий міст[6к] m; л6дязь, в- криниця (; -'lcbwen-
lIiegende _ f рух6мий міст m; gel m журавель
kleine _ f міст6к m; stehende - f Вгц"1 f груди р!
сталий міст m; _ schlagen буду­ Brusl ___грудний; Jегпsргесhег т
вати міст, ставити М_ нагрудний телеф6н; _panzer т
Ifriicken _ _ _ мостовий; _Ьаhn f п6- нагрудний панцер; ..гіешеп m
міст m; -Ьац m буд6ва м6сту; підlгРУдиик, НВ-, нагрудний ре­
-helag m мостове мостіння n; мінь; _всЬеіЬе f грудна мета;
-hock m мостовий козел; -hogen _wehr f бруствер m; оhпе _wehr
m лук м6сту; -Ьоо! n пор6и, безбруствер6вий
п.лзшк6вт т; _deck n' п6міет т; Bruslwehr[boscbung f пол6жистість
_decke f мостове мостіння n; бруствера; ..ьОЬе, f висота
_durcbla6 m (мостовий) перегін; бруствера; ..kашш т гребінь
_equipage f понт6нний парк m бруствера; ..krопе f гребінь m
(Австрія); --I:elander n· поруччя бруствера; -Deigung f схил m
м6сту; --І:ега! n мостове при­ бруствера
ладдя; _glied Планка f плав­ Вгііsluпg t
парапет т, бруствер m
н6го м6сту; _(kашрl)gгuрре t B-Sloll m (Вгоm-Azеtоп-Stоfl) бро­
мостовий рій m; _kolonne f моацет6н
понт6нна кол6НЗ J мостова L; ВосЬ n книга f (книгов6дство),
-ІІорl m передмостfв'я, передмо­ книжка (; _ iiir aгztlicbe ВевісЬ­
стове укрfплення tіguпg книга f для медичного
Briickenkopl _ _ _ передмостовий; 6гляду
_steHung f поредмостова по­ Biicherei f бібліотека, книгозБІрня;
зиція _verwaltung f управління n кни­
Briicken[linie f вісь м6сту; ..шаtе­ гозбірні
гіаl n мостовий матеріял m; Biichse tрушниця; бляшанка;
_оЬегЬац m горІшня буд6ва f _паtшег m
кор6бчастий респіра­
м6сту; _рlаы m мостОВа паля тор; _пllеівсЬ n м'яснІ консерви
(; _pleiler m мостОвий стоян; рІ; _пшасhег n рушнию!р, збр6й­
_schlag m наведення n м6сту; ний майстер; -Dшасhегwегkstаtt f
gliedeгweiser _schlag наведення майстерня збр6ї
n м6сту ланками; ~сЬlо6 m ВцсЬзе f вісяниця
змикання n м6сту, зіМІ,"ення n ВосЬ"lаЬе m буква f
Bucht 41 Chargenschule
ВосЬІ f зат6чина, зат6ка, з~лив т bunt рябий, сорокатий, різно·
Budget n бюджет т барв[н]ий, кольор6вий
Buller т (= Puifer) відпружник Buntlkreuz n <різнобарв[н]ий хрест>
Buller . ," (Pufier ...) відпружни, (гарматні з різнобарвними зна·
к6вий; _ahatand т дист~нція f ками); _munition f різнор6дне
між частіlИами маршов61 кол6ни стріливо n
Bug т (Schifi) ніс, нос6к; ..anker buntacheckig рябий, соро'катий
т HOCOB~ кІтва f ВопІlасЬіеВеп n стріляння газовими
Btigel т стремен6 n, рихва (; гарматнями різнор6дного ді·
_siige f к[о]роснева пила лання; _аІіlІ m кольор6внй олі·
Buglleuer n носовИй вог6нь (кора· вець
бель); _flagge f гюйс т; -І:е­
schiitz n гapM~Ta f на переді Burg f замок n, г6род т; _Irieden
т громадянський мир, міжпар·
корабля; ..kiihlung f лобовий
тійний м-; -I:ericht n гор6д·
радіятор (лет.); _liсЬІ n носове
ський суд т
свІтло
bugsieren загалюв~ти Biirger .. , громадянський; _krieg
Bugwohnung 1 житл6ве примІщення т громадянська війна f
n на переді корабл", biirgerlich обивательський, цивіль·
ВоllеІіп n бюлетень т ний
Bund т союз, спілка f Biirgerlquartier .~ обивательська
Biindel n в'яз[ан]ка [, жмут т; квартира (; Jteig т хідник,
kleinea _ в'яз[оч]ка f тротуар, пішохід; _IroB т оби·
biindelweise пачками вательська валка (; _wehr t
Bundes . .. союзн[ицьк]ий, феде· міліція
ратИвниЙ;. ~enosse m союзник; Biirgschalt f запорука
_heer n союзн[ицьк]е військо Biiro n бюр6, конт6ра f
Biindigkeit f зв'язкість; зміст6· Biirste f щітка; _nhalter т держак
вість щітки
Btindnis n СОIЬЗ т ВпrвсЬе т джура; піспанець
Bunker т бункер, кіш Biischel т, n жмут6к
Bunsenbrenner m пальник Бунзена, Bussole f бус6ля, к6мпас; ....rїCht·
Бунзенів п_ kreis т бус6льний кутомір

Camouflage (Tarnung) маску· Charakter т характер, натура (,


вания n, камуфляж m прикмета (, вдача (; lester
C·GeschoB n г6стрий гарматень т сталий характер
видовжноі ф6рми Charakteristik f характеристика
Ce·Granate f (Вrоm.Суапоп-Grаnatе) Charge t звання n, стан т; під·
хемічний гарматень т з бром' старшина т; кінна атака;
ці яном
шаржа
Changieren n переміна f напряму
Chargen . . . рІ підстаршинський
(кіннота)
с,,"лад т (Австрія); _plerd n
Chaos n хаос т, безладдя, нелад т
chaotisch хаотичний, безладний державний старшинський кінь n~;
charakterisiert титулярний _всЬоІе f підстаршинська шк6ла
chargieren 42 Оіішр!еп

chargieren атакувати в кіинім ладі, СЬешіе f


хемія
шаржувати Chemiker т хемік
СІІа""і. т підвоззя n, шасі сЬешівсЬ хемfчний
СЬапв.ее f мурованка, битий Chevaulegers pl шволежери (рід
шлях, шоса; -briicke f дорожній кінноти) .
міст т; _Ьап. n придорожній
Chillre f
шифр [а] і -"chliisse! ШИф­
дімок т
ровий ключ; _всЬгіlІ f шифро­
СЬе! т начальннк, зверхник, шеф;
ване ПJiсьм6 ~~
_ des Admiralslabes начальник
морського головного штабу; _ Chillrieren n шифруваиия
des Generalslabes начальник го­ сЬillгіегеп 'шифрувати
ловн6го (генерального) штабу; іllгіегkщW-f.,'"ВМ'~'
_ des Оепегаl"lаЬе. des Feldheeres ваніі-n; криптографія
начальник штабу дієвої армії; chillriert зашифрований;
_ des Оепегаl"lаЬе. der Lu!lstreit- Chillrierverlahren n метода t шиф­
krii!le начальник штабу повітря­ рування, спосіб ш-
них сил; _ des Intendanturwesens СЬіпіп n хинfн[а tJ т
начальник постачання; _ der Chirurgie f хірургія .
Marineleitung начальник упра­
І
сыгr n (СІ.) хлор т; _kalk m
влfння фльоти; _ des Nachrich-
І / хлорове вапно n; J<alkschicbl f
tenwesens начз.,lІЬНИК військов6го
V шар---т хлорового _ в~пна,
зв'язку; _ der Operationsablei-
верства ідкого в_і _plkrln n
lung начальник оперативного
(ССІ, NO,) хлоропікрин[а ГІ m;
вfдділу; _ des Sanitiilsdiensles
начальник санітарної служби;
_schwele! т ХЛОРО~Jll'8--f~'
_ des Verbindungswesens началь­ _snllonsiiure f хлорсульфонова
кислота; _wasserstoll т хлоро­
ник служби зв'язку; _ des Уеlе­
rinardienstes начальник ветери­ водень
нарної служби; _arzl т го­ Chrom n хром т; _nickelslahl m
ловний, начальний .JIiKap j _inge- хромоніклева сталь f
піепr m генерал-інженер; го­ С-Міпе f хемfчна міна
ловний L Code m код

ОасЬ n дах т; _lеп"lег ." дахове Оашрl _ • _ паровий; _аывB ___ па-
вікно ровідвідний; ~uslаВ _ _ _ паро­
dachlOrmig дахуватнй випускний і ~uslаВоllпuпg f па­
ОасЬрарре f тол т, дахова папа
РоlвідвіднИй, -випускнИй отвіРі
ОасЬв транець, наплечник €гpiB
оасыllпьеe f Г'орище т; _sparren
_auslrittsloch n паровідвіднйй
отвір; _auslrill"rohr n паровід­
т кроква t відна трубка, рура; -bad n па­
Оашш т насип, гата (, гребля (;
_ЬоЬе f висота иасипу,. гаті, рова лазня; _dichtigkeit паро­ t
греблі непроникливість; _druck m тиск
Оашрl т пара (і gepre81er _ т пари, тиснення '1. П-, паровий Т_
стиснена пара f Оіішрlеп n глушення
diimplen 43 Deckring
damplen [за]глушити; м'ЯКШИТИ, dauernd довгочасний
гасити (вог6нь) DauerIPOB!en' т постІйна стІйка ';
Dampler т гамівник, амортизатор Jitt т їзда f верхи на далеку
Dampler т пароплав вІддаль; _всЬіе8еп n тривале
Dampllerwiirmung f паровий 6грів стріляння; _оІеl1ип" f позиція
т; _Іаhпе f пара з к6мина па­ для д6вшої обор6ни; _urlaubs-
ротягу; _Iahre f паровИй пор6н; kar!e f відпускний білет т на
_kammer f парова камера; --1<е"­ д6вший час (для підстаршин);
"еl т паровик; _kutter т парова _wirkung t
тривала дІя, т_ чин
катерка (; _lеіІип" f паропр6- т, т_ дlлання n; ші! _wirkung
від m; _шеssеr m паРОМір; тривалої діі, т_ ЧИНуj оЬпе
_тііыe f паровий млин т; _рі­ _wirkung нетривалої дії; ..zei! t
па""е f парова катерка; _rinne t тривалість; ..ziel n тривала ме­
запальний ж6лоб т; Johr n та (, т_ ціль (, мета (, що не
паровідвідна трубка; ....siigemiihle. ховйється
f паровий тартак; _всЬill n па­ Daumen m великий палець, палюх;
роплав т; _всЬillвв!аІіоп f паро­ _breile t ширина палюха;
плавна пристань; _sehlaueh т _methode t означення n куто­
паровідвідна кишка (кулемет); в6го віддалення прн п6мочі
_sirene f
парова сирена, п_ гу­ палюха
д6к т, п_ ревун т; _strahl- Dazwischenlegen n прикладання
ришре f пароструминний емок debouehieren дебошувати
т, IL. п6мпа; ....streeke радіюс t Deehilfrieren n розшифрування
т дії паров6го судна; _turbine dechiflrieren дешифрувати, роз-
f парова турБІна; _winde f шифр[6в]увати
парова катеринка Deck n чар дак т, п6клад т; па­
Diimplung t
загасання n; глушен­ луба (; пон6сна пл6ща f (лі­
ня n; ослаба (вогню); _оl1іісЬе f така)
стабілізатор т Deck. . . палубний, чардачний;
Dank т [по]дяка t; bester _ т -'lbs!and твіддаль f крил (лі­
щира дяка t така); -'ldresse f ум6влена
Dankbarkeit t
вдяка, вдячність адреса; _balken т ПО1{лад6вий
darstel1end нарисний трям; ..ы!!! n вставна картка ~
ОаІит n дата t; дані рІ; від6- з поправками, доп6вненнями 1
мості рl; ЬаlliвІівсЬе ОаІеп рІ т. д.

балістичні від6мості Decke f прикривало n, к6вдра,


Dauer f тривалість, тривок т; перекриття n, поп6на
"ьац т тривале будування n; Deckel т п6кришка (; _wagen т
ривала будІвля (; ..belestigung f критий віз на речі (Австрія)
постlйие укрІплення n; _ЬевсЬц8 decken роlкрнвати, при..; _, вісЬ
т тривалий 6бстріл т; _fahr! t рівнятися, збігатися; покрива·
д6вг[отривал]а їзда; _feuer n тися;

тривалий вог6нь т, постІйний Deckenlbalken т св6лок; ....stii!ze f


в_ т; _fleiseh n консерв6ве підп6ра п6кладу
,,'ясо; _flug т д6вгий літ; ..hal- Decklgang т прикритий хід, хі­
tigkeit f тривкість; _handlung f дник; _Iadung f чардачний ван·
тривала дІя; _Iaul т біг на і!а­ таж nt; _name m псевдонім;
леку вІддаль; далекии переБІГ; _olfizier т палубний старшина;
_1ісЬ! n стале свІтло, тривале _рапzеr т палубний панцер;
світлове гасло; _шаrsсh m три~ _рlапе f палубна буда; Jing m
валий "арш, д6вгий м_ злучна муфта (, злучник
Deckung 44 Demoralisation
Deckung f заlкРиття n, у_ n; за­ Degradierung f деградування It,
хист m; _ gegen Sicht укриття n позбавлювання 11,. ступеня
проти стеження; _sgraben т Dehnlbarkeit f розтяжність; _kralt
шанець для резерви; _еЬоЬе f f пружність
висота закритт" Dеhпuпg f вид6вження n
deckungslos відкритий, без за­ Deich m тама f
криття Deichsel f дишель m
Deckung81truppen flpl захиснІ вій­ Deich_el _ . . дишельний, голобель­
сьюl, прикривні в_; _winkel т ний; _arm m сниця f; Jrш­
кут закриття; _winkelme8ser m blech n закІвець m сниці; ..Ьоl­
вимІрник кутІв закриття zen m шв6рінь дишля, дишель­
Decklwall m проміжний вал між ний прогонич; -.gabel f голобля;
фортами; _werk n прикривне _haken m дишельинй гак; .J<appe
укріплення; _wort n ум6влене f дишельний каптур m, д- ков­
сл6во, у_ назва f пак m; _kette f ланцюговий
delen8ivобор6нннй; еісЬ _ verhal- иашильник; .J<op\ m голова
Іеп бутн в обор6ні, вести обо­ дишля f; _nagel m дишельний
р6нні дії прог6нич; _plerd n дишельний
Delensive f обор6нна дІя, 0_ кінь m; -І'іешеп m нашильник,
акція; zur _ iibergehen перейти дишельний ремінь; _8chere f
до обор6ни, п_ до обор6нної сниця; _stiitze f підп6ра дишля;
дії _triiger m дишельна кор6бка t
Delen_ivllanke f обор6нний ф!,янк Deklination f відlхил m, у_ m,
m сторчовий відхил m, деклінація;
Delilee n тіснина f, пр6смик т, -swinkel m кут вlдхилу
вхзина f, дефіле Dekoralion f відзнака, 6рдер m
delllieren дефілювати Dеkоrаtіопs ... декоративний; _ша_­
Delilierung t дефілювання n, де­ kierung f декоративне маску'
філяда; _slliigel m крил6 n ВаННЯ n
звернене до командира, що Delegation f делеrація
приймає параду; _spunkt m Demarkation f демаркація, відме­
місце n приймання паради жування n
Dellagration f розклад m вибух6- Demarkations . . . демаркаційний;
вої речовини; _sgase пІр! газо­ _Ііпіе f демаркаційна лінія .
видні продукти розкладу вибу­ dema_kieren відмаск[6в]увати, де­
хової речовини маскувати
delormieren деформувати demaskiert здеlмаСК6ваний, від­
Degen m шашка {, шабля f; aHer_ Demaskierung f демаскування ",
старий вояка; den _ anla_sen відмаск [6в ]ування n.
придержувати шаблю рук6ю; Demi __ ion f = Abdankung
den _ (аи_ der Scheide) zіеhеп df'шіssіопіеrеп демісіонувати
витягнути шаблю; -.ge\a8 n дер­ Demobilisation f демобілізація
жак m; -.gehauge Ппоясна пе­ demobilisieren демобілізувати
ревісь f; .J<linge f залізко demobilisiert здемобілізований
шаблі; .J<oppel m поясна пере­ demobilmachen демобілізувати
вісь f; _quast m китиця шаблі, t Demobilmachung f демобілізація
шабельна к- {; _scheide f пlхва demolieren руйнувати, нищити
шаблі; _troddel t
китиця шаблі Demonstration f демонстрація
Degradation t
позбавлення n сту­ demonstrativ демонстративний
пеня, деградація demonstrieren демонструвати
degradieren деградувати; щш Ое­ ; demontieren розбирати, розібрати
шеіпеп _ деградувати до рядо­ і Demorali_ation f деморалізація, за­
вика І непад m м6раЛІ
demoralisieren 45 Dienst
demoralisieren деморалізувати Detonator ... детонаторний; _bran-
Demoralisierung ,1 демораJlізація, der т запальник із детонато­
заи~пад rn м6ралі ром; _hi.ilse 1 гільза детона­
DепkmаІ n пам'ятник т тора

Dепksсhrift 1 пропам'ятний лист 'т, detonieren детонуватн


подання n, меморандум ,t dentlich виразний, ясний
Dепtist т дентист, зубар
Dentlichkeit 1 ясність, виразність
Departement n урядництво, депар­
Deviation 1 девіяція, зб6чення n,
ухил т
TaM~HT m; _ liiг flugwesen уряд-
dezimaI десятинний
ництво повітряної фль6ти;
liir Landtruppe суходільне
Dezimalwaage 1 десятк6ві терези
pZ
урядництво
dezimieren децимувати, розстріля­
Depot n склад' т, збірний пункт
ти кожного деСЯ1'ОГО
т, деп6 Diagonale 1 перекутня n, діяго­
Depression 1 пригн6блення n, де­ нзля; касина
пресія; схилення n гарматИ DiagonaI . .. діягональний, скі-
Derivation 1 відхил т, деривація; сний
_swіпkеІ т кут деривації Di3ten pZ добові гр6ші, дієти
Deserteurт утікач, дезертир Diatomil n діятоміт т, (хемія)
desertieren бути- втікачем', [з]де­ Dichlorathylsnllid n дихлоретнль·
зертувати сульфід т (бойовий газ)
Desertion '1 дезерція Dichte 1щільність; густість, ча-
Desinlektions _ .. дезинфекцВ,ний; стота '
-abteilung 1 дезиифекційний від­ Dichtigkeit 1 гущина; густість;
діл т, команда; _apparat т щільність; непропускність
дезинфекційний апарат; _kam- Dichtmesser т денсиметр
mer 1 дезинфекційна камера Dichtung 1 перегор6дка (теч); на­
Desinlektor т дезинфектор бив [ка] т (матеріял); -"liпіе 1
desinlizieren дезинфекувати, відза­ лін;", непрониклйвости (маски
ражувати протигаза) ; _втіltеІ n засіб m
Desinlizierung 1 дезинфекlція, ДО осягнення непроникливости
_ування n
Dichlungsring тобтуратор
Desjatin 1 fI1ichenmaB) десятина Dicke f т6вща, товщина, грубflна;
«_ Вertha» «груба Берта. (назва
Desorganisation 1 дезорганізація
Destillation f дестиляція, перегін 42 цм гармати Крупа)
т; trockene _ суха дестиляція
Dickicht n гущавина 1, гущак m,
гущавник m
Destillations .. , перегінний DiebeI т плішка 1
destillieren де стилю вати DiebstahI т крадіж 1
Detachement.n загін т Diele 1 дерни ця
detachieren вндіЛ>\ти Dielnng 1 мостіння n
detachiert виділений, окремий dienen служити, відбувати вій­
Detail n подр6биця 1, деталь т ськ6ву повинність
Detektor т детектор Diener т служник, слуга
Detonation f гук т вибуху, дето­ Dienstт служба (; aktiver _ дій­
нація; зрив т; _ dnrch Еіпl1пВ сна служба, активна с-; ao8er_
детою\ція через вплив на відстав[ц]і, п6за службою;
Detonations . .. детонацlйннй; anBer _ вlеНеп вивести з ладу;
-"prengstoll т детонаційно-ви­ _ Ьеі der РаЬпе служба під пра­
, бух6ва 'речовина {; _i.ibertragung порами, військ6ва <-; _ ЬаЬеп
1 вибух т від детонації вартувати; іп _ sleHen віддати
Detonator т детонатор до служб6вого вжитку; innerer_
Dienstabzeichen 46 Diensttauglichkeit
внутрішня служба {; шiliІ'і.Г· abzeichen n старщи~ська від­
chemischer _ віЙськ6во.хемічна знака f
служба {; taglicher _ щодення di_nsthab_nd вартовий
служба {, варта {, вартування Di_nsthab_nd_ "" вар'ТОВИЙ; __ in_r
n; den _ vегпасhШ.sіgеп занед· d_tachi_rten Abt_,lung вартовий
бувати с~ужбу; den _ versehen окремої частини; _ іш Lager
нести службу; уош _е чеРГ0- вартовий таб6ру; _ іш Lazar_tt
вець, вартовий; zum _е Ье.Ііш· вартовий шпиталю; _ іш БІаН
шеп визначити на службу; ....аЬ. вартовий стайні; _ іп d_m Аш­
zeichen n служб6ва відзнака {; ЬпlаІогіпш вартовий амбу лято­
_аыпl т укінчення n служби; ріі; _ іп d_r Backerei вартовий
_alter n старшинство в службі;
пекарні; _ іп der Besuchsst,!be
служб6вий вік т; ....alter.zulage
вартовий кімнати відвідуваЧІВ;
f додаток m до платні за ви­ _ іп d_r Division вартовий ди­
служені літа; _angelegenh_it f
візії; _ іп d_r КіісЬе вартовий
служб6ва справа; ....anordnung f
кухонь
наряд т на службу; ....antritt т
перебрання n служби, насту­
Di_nstlkl_id n службовий убір т,
І:- одяг т; ~апlЬаhn f карі"ра
плення n до служби; _anweisung (в службі); -1eistung f стаж m
t служб6ве розпорядження n, dienstlich службовий, урядовий,
с_ інструкція; ..anzug т служ­
офіційний
б6вий убір; _auszeichnung від­ f
знака за службу; J>_lOrd_rung f Di_nstliste f службовий список т,
підвищення n
в службі; J>_Ir_i·
І:- формуляр m
ung fзвільнення n від наряду, dienstmaBig службовий, форменний
звільнення n від служби; J>e· Dienstlmiitze t форменна шапка,
kleidung f служб6вий 6дяг т; службова шапка; _obliegenbeit f
~егеісЬ т 6бсяг служби, 6бсяг службова повинність, І:- обо­
ділання; _beschadigung f увере­ в'язок т; _ordnung f статут т;
дження n (на тілі) внаслідок порядок т служби; vorlaulige
службн; _betri_b т вик6нуван­
_ordnung тимчас6вий статут т;
ня n служби, хід служби, служ­
_p_rson f службова особа; _plerd
б6вий порядок; ~псЬ n (Osterr.)
службовий кінь; _рl1iсЬі f
службовий обов'язок т, І:- по-
порадник т, інструкція f; _eid
винність '
т службова присяга {; _еіlег т
di_nstpllichtig військово-зобов'я­
службовий запал; _eint_i1ung f
заний
[роз]п6діл т служби, п6діл т Dien.tlpi.tole f службовий пістоль
нарядів; _eintritt т вступлення n
на службу; _entb_bung f усу­
т; _ргашіе f службове винаго'
родження m; С_ винагорода;
нення n із служби; _entlassung f
...r_glem_nt l' зБІрник т військо­
звільнення із службн вих статутів; _reis_ f служб6ва
di_nstlahig здібний до служби подорож; ...rock т службовий
Dienstlahigkeit f здібність до однострІй, І:- МУНДИР; -schrilt·
служби verkehr m служб6ве листування
dienstlrei вільний від служби n; _sieg_1 n служб6ва печатка {,
DienstІ g_genstand т служб6вий п_ частини; _зргасЬе f урядова
предмет, державна річ (; ....ge· мова; -вІеНе f посада; службо­
Ьеішпі. n службова таємниця (, ва інстliнція, с- 6рган m;
І:- тайна (; _g_nosse т товариш ~Іешр_1 т державна печат~а {;
по службі; _gewalt f
дисциплі­ д_ тавр6 n (на к6нях); _ІаПІ·
нарна влада, д_ право n; ....grad Iichkeit f здІбність до служби,
т службовий ступінь; _grad- здатність до С_
diensttauglich 47 DiszipIinariibertretung
diensttauglich зlдатний, пр"- до Diphosgen n дифосген т (бойо­
служби, здібний до с_ вий газ)
Dienstltausch т перенесения n до­ Dірlош n дипл6м т
р6гою змІни посади; _ШеІ т Direktion f управа, управління n;
служб6вий титул; _tracht f напрям[ок] m
служб6вий убір т Direktions .. _ напрямний ; _punkt т
dienstltuend вик6нувач обов'язків; н:апрямиий пункт, н_ предмет
_unbrauchbar непридатний до Direktive f директива, вказІвка
служби DireJ.tor т директор
Dienstunbranchbarkeit f нездатність Direktrice f директриса, дирек-
до служби торка .
dienstun!ahig нездІбний ,ДО служби dirigieren скер[6в]увати
Dienstlunlahigkeit f незДІбність до diskontieren дисконтувати
служби; _unilоrш Г" служб6вий dіskгеdШегеп дискредитувати
однострІй т убір т Diskus т кружало n, диск; _wer-
dienstuntauglich непридатний до len n
меТ;!НІІЯ кружалом
служби, нездІбний до С- Dislokation f переміщення n (вІй­
DienstІ untauglichkeit f непридатність ська), розташування ", дисльо­
до служби, нездібність до С-; кація; ..sliste f р6зклад т квар­
_verhiiltnis n служб6ве відн6- тир, дисльокацlйна лІста
шення; _verkehr т служб6ві dislozieren розташ[ 6в ]увати вІйсько
зн6сини рІ; _verpflichtung f Disponierung f (6sterreich) витра­
служб6ве зобов'язання n; _ver- , чання n (наб6їв)
richtung f виконування n служ­ Dispostion f диспозиція; zur - до
б6вих ПОВИННО ст ей j _verzeichnis диспозиції (командира); _sgruppe
n служб6внй спис6к т; _vor- f диспозицІйна група, запас m
schrilt f статут т, служб6tlИЙ командира; _sreserve f днспози­
припис т, С_ порадник m; ційна резерва,
стратегІчна р_;
...:.vorschriftenentwurl т проект _surlauber m звІльнений n на
служб6вих припнсів; _vorsehril- необмежений час
Іепрlап т плян зіставлення ста­ Distanz f віддалення n, вІддаль,
тутів; _weg т служб6ва до­ дистанція
Р6га f Distanz . " дистанційний; _eintei-
dienstwidrig суперечний порядкові lung f дистанцІйна п6ділка; _ег­
сл'ужби шіttlппg f визначення n вІддаЛІ;
Dienstlwohnung f служб6ве меш­ _шеВаррага! т далекомІр; _щеs­
кания n; -"еі! f термін т serm далекомІрник
служби, час т С-; verkiirzte Disziplin f карність, дисциплІна
-"еі! скор6чений час служби; disziplinar дисціплінарний
-"ulage f служб6вий додат6к т; Disziplinar . " дисциплінарний;
-"uteilung f служб6вий приділ _dienstordnung f дисцнплінарний
т; -"uweisung f призначеиня n статут m; _einllu8 т дисциплі­
на службу; -"weig т служб6ва нарний вплив; _gewalt f дисци­
діляика f плінарна влада
Dіеsеlшоtоr т дизель-мот6р disziplinarisch дисциплінарний
diesig тумаиний, тьмавий, хмарний Disziplinarlordnung f дисциплію!р­
Die!rieh т злодІйський ключ ний порядок т; ....recht n дисци­
Differential n диференціял т (ав- плінарне право; _!!Ira!e f дисци­
то); _getriebe nкоР.6бка f ди- плінарна кара; _stra!ordnung f
ференціяла ' дисциплінарний статут m; ..stral-
diktieren диктувати recht n дисциплінарне право;
diktiert продикт6вано _iib'ertretung f дисципліиарний
Diopterlineal n альгідада пр6ступок т, пр6гріх rn
Diversion 48 drahllos
Diversion f несподіваний напад т Doppellleilungs . .. дво провІдний;
, ,вl,й~ька, днверсія _Нпіе f подвійна лінІйка; -lilzen
DlvlslOn f дивІзія t ІрІ подвІйна петлиця (на кб·
Divisionar т командир дивlзіі мірі); _posten т парна стійка (,
Divisions . " дивізІйний; _arti11erie парні стійковІ ; _роаlепНпі. f
f дивізійна артидерія; --"rzl т лІнія подвІйних стій6к; _protze
дивізІйний лІкар; -h1ickerei f f подвІйний перед6к, т; ...reilen
дивізІйна пекарня;_Ьеlеhl т m подвlйнмй обруч; ...reih. f
дивізійний наказ; _bereich т двошерег m, дворяд т; ...rohr n
пр6стір дивІзії; _chelarzl т ди­ подвійна рура (, I L дуда (;
візІйний наддІкар; _eskadron f
_schIitz m подвІйний крок;
кінна с6тня днвlзії, дивізІйна
ескадр6на; _general т генерад
_schwimmerfIugzeug nводолітак
з подвІйними поплавцями; _walI-
дивІзії; ~eгicbl n дивізІйний
іог! n двовал6вий ,форт т;
суд т; ~.уаlIегіе f дивізІйна
кінн6та; -kommandanl т (Osler-
_waIze f подвІйний вал m во­
reich) командир дивІзії; _kom- гню; -ziinder т подвІйний за­
ПЗJJьНИК
mandeur _т командир дивІзії;
_kommiss.r т комісар дивІзії; Dori n сел6; _gelecht n бій m у
селІ, б_ за сел6м; _kampl т
_munitionsp.rk т дивізІйний
бій т в селІ; ...rand І.. кінець
стріливний парк; _qn.rtier n села, край с_
квартира днвlзії; _s.nitiilsspeicher
Dбггgеmііsе n сушена городина (,
т санітарний склад дивізії;
_verb.nd т дивізІйне об'єднання "- ярина f
", д- злука (; _verliigung f роз­ DosenHbelIe f кругла поземниця
порядження n дивІзії Dosis f даванка, дбза
Dochl,m (ніт dosieren дозувати
Dock n док т DrachenlbalIonm змійковий бальбн;
Dokumenl n документ m _warte f змійковий стежовий
пункт m
DoIch т кинджал
DoIch . " кинджальний; _stich т Dragoner т драгун
ук6л кинджалом, удар к_; _s106 Dragoner. " драгунський; Ja-
т ук6л кинджалом, удар к_ еегпе f драгунська касарня;
DoIman m ДОJJман ...regiment n драгунський полк т
Dolmelscher т перекладач, товмач Drahl т дріт; gI.tter _ гладкий
dominieren домінувати, горувати дріт
Donner m грім Draht. " дротовИй; телеграфний;
Donnern n гуркіт т -hund m в'язка f дрбту; -hiirste
donnernd гримучий f дротяна щІтка
DoppeI • •• подвІйний, парний ; drahten телеграфувати
-ЬаЬп t двоколійна залізниця; Drahtlleder f дротяна пружина;
_decker т двокрил (дітак) ; _gelIechl n дротяна сІтка, (;
_lегпгоЬг n стерео-труба (; ~e­ _hindernis n дротяна перепбна f;
Ьі6 n трензельні і байрачні ву­ tragbares _hindernis nepeH6cHa
дила; ~еІеізе І! подвІйна к6лія дротяна перепбна f; _hlndernis-
(; _glas n бін6кль т; _іосЬ n netz n сІтка f дротяних пере­
подвійна оп6ра t
м6сту; _keiI- пбн; -hindernisplahl т кілбк
verschIu6 т зсувний клнновий дротяиих переп6н; -igel т
зам6к; _kolonne f подвІйна ко­ дротяний їжак; _leitung f прб·
л6на; _Ieilung f подвійний пр6- від m
від т, ДВОЖИЛЬНИЙ П_ rn drahtlos бездр6тІовий, _ний
DrahtnachrichtenmitteI 49 Driicken
DrahtlnachrichtenmitteI n/pZ дрото­ _pistole f рев6львер т; ~сЬеіЬе
вІ засоби m/pZ зв'язку; _netz n f поворітний круж6к т, п_
дротяна мережа; -scher. t дро­ круг т; ~сЬеіЬепlаlеtl. f nяфет
торlзні я6жиці pZ; _schling. t т із . поворітн6ю пnятф6рмою;
дротяна петля; _seil n дротяна _schild т поворітний щит;
линва, д_ код6ла; ~еіІЬаЬn f _strom т трифаз6вий струм;
кодfльнз, нздземна залізниця; _ІівсЬ т поворітний стіп; _turm
_seiIIeHer f дротяна драбина; поворітна вежа f
_spannnng f натяг т др6тів; Drehung f 6борот т, обертання
_speichenrad т к6лесо n 3 дротя­ n; _ пт di. АсЬ"е обертання n
ними спицями; _spnle t шпуля f навк6ло 6си
др6ту; _ІеlеІгарЬ т дрот6вий DrehlwirbeI т 6вороть І; ~аЬI f
телеграф; _verbindnng f злу­ чисn6 n 6боротів, ч_ 6бертів;
чення n, зв'яз6к т др6том; -"арlеп т поворітний чіп
_walze f дротяний вал6к т; Dreildecker т трикрип (трикриnий
~аПІе tклІщі pZ до др6ту; літак); _eck n трикутник т;
-"аоп 'n дротяний тии, д_ пліт drehbares ..eck поворітний три­
Drainage f дренаж т кутник т; fehlerzeigendes _eck
dr.inieren дренувати трикутник т похиб6к; _ecksflug
Drainiernngs _ " дренажний; -,"ом т піт по трикутнику;. _єcknetz
n дренажна труба І, д_ рура f n тригонометрична мережа І;
Draisine f дрезина _ecksrichtkreis т кутомІрний
Drall т різь І; gIeichbleibender _ трансформатор; _fachziinder т
різь f постІйної крутостн; запальник потрІйної дІі; _fu8 m
gIeichfё:irmiger _ рівномІрна різь триніжок; _fn8gestell n стан6к­
(,р_ f нарізання; znnehmender_ триніжок 'n; _fu8kopf m гоnівка
прогресивна різь І, ростуче на­ f трин6га; Jn81.fette f ляфет­
різання n; ~оsgІеісh т вирівня­ триніжок m, стан6к-триніжок
на деривація; _Шпg. f довжина т; -.gliedernng f трійкова система
нарІзів; _winkeI т кут нарІзів, (організація); -schichteneinsatz т
крутість f IL
триверств6вий патр6н (проти­
Driingen n натискання газа)
dгііпgеп напирати, натискати Dressnr f дресування n; муштру­
Drauflgiinger т завадіяка, що йде вання n
проб6ем; -.giingertum n на­ Drill т муштрування n, дриnь
ступний дух т, змагання дірва­ DrіІІісhlапzug т полотняний убір;
тися до в6рога; ~еЬеп n на­ _iacke f ПОЛО тн яна блюза, п_
вала (, юітиск т, імпет т СУРДУТі -,"ock т полотнянка t,
Dreadnought т дредн6ут полотняна блюза f
dreckig бол6тяний, забол6чений dringend наглий, невідклаllНИЙ
Dreh . " оборот6вий, поворітний; Dringlichkeit f негайність; спІш­
_achse f вісь обертання; _bank ність; терміи6віаТЬj _ der Arbeit
f тою!рка, токарський варстат т спІшність роб6ти
drehbar повертальний, поворітний Drohnng f загр6за, погр6за
Drehbewegung f оборот6вий рух т Drosselklappe f др6сеnьна затулка
drehen обертати, крутити drosseln (Motor) загаnьмуватн
Drehlgestell n поворітна тумба f Druck m тиск, тиснення n, натиск;
(гармати); -haken т завертка (, гніт; друкування n
закрутка (; _knopf т барабан Druck .. _ уlпlрний, на_, нагнl­
до накручуваННЯj JuppeI f по­ тниil, наlтискний, при_; ..bolzen
ворітна баня, п_ вежка; _рlаІІ­ т притискний прог6нич
lorm f поворітна плятф6рма; Driicken nтиснення
driicken 50 durchr_iben
driick_n (5сЬцЬ, 5аІІ_1) нагнітати; нелад т, метушня (; _lамІ f
тиснути, натискати переїзд т
Driicker т (Vorrichlung) стисю!ч, durcbll_chlen провести бій до кінця;
натискач _Іепесп стріляти п6між своtми
Drucklleder f спускав а пружина; частинами
_lJiigelschraube f затискний ба­ Durchlflug т перелІт; _11ц6 т пе­
р:!нчик; .J<порl т ки6пка f реліт; пр6тік; _lluBgeschwindig-
(електр. дзвіика); затиска '; keit f швидкість протікання
_иаlІ f сила тиску; Jag_r n durchllorslen прорубати просіку (в
упlрна вальниця (; _messer m (в лісі); _Iressen, зісЬ прогриз­
тискомІр, ман6метр; _шіІІеlрunІсі тися (через укрІплену смугу);
т осередок тиску; _propeHer m _liiмеп перев6дити, пров6дити,
шт6вхвльний пропелер; _punkt m вик6нувати (завдання)
т6чка t
натиску; den _punkt Durchlliihrende т виконавець; _lііЬ­
пеЬш_п натиснути (на спуск овий rung f переведення n; вико­
гач6к); ....ring m затискне кільце нання n (завдання); _Iiihrung f
n; ....rohr n тискова цІва (; .,iner KonlroHe переведення пе­
_scbaden m нагнІт; ...зсhrаuЬе f ревіркн, п_ пр6віру
притискна шруба, п_ rвинт m; durchlurlen переБРl6дити, _ести
_scbraubenmutter f затискна му­ Durchlgabe f передавання т (теле­
тра; ...зоrl_ t
блянок m; _v_пШ фоном); -.gang т пРоlхlд, пере_
n нагнітний хлипак ті _vorrich~ прох6дження n
tuog tдрукувальний механІзм Durchgangs . .. прохідний; _kanal
т, д- пристрій т; _vorschriit f т наскрІзний канал; ...зІ_Не f
служб6вий припис т (друк6- перехІд; передатна іистанція
ваний); _vorschrilt_nverwaltung t durchg_hen передавати (телефо-
відділ т перех6вування при­ ном) L ~
писів durchg_l_n прох6днти; пасЬ уогпе
Druse f мит т, залози рІ (у коня) - ви~тися вперед
DuаliЩ f двІйність Durcblgang т des Drahles обвисан­
ОііЬеl т тибель ня n др6ту; .JIau т просlка f
оосы t лавка для веслярІв durchkamplen провести бій до
Оцll т запах кінця
Duldsamkeil f терплячість Durchla6 т пр61пуск, пере_ (води)
Diiog_r т гній опгсы66 . .. перепускний
Dunkelkammer f сліпа камера опrсыо"епn n перепускання
dnnstig чадний Durchla61kammer f перепускна ка-
Durchbohrung f просвердлена діра мера; _miiglichkeit f перепускна
durcbbr_cbeo прорватися спром6жність; _post_n m про­
Durchbruch т пр6рив, пр6лім; пускна стІйка t
_ d_r Pulvergas_ пр6рив порохо­ Durchlliiltnng f провІтювання n;
вих гйзів; .J<ampl т бій для _marscb т прох6дження n (вІй­
пр6риву; _kamplwagen m про­ ська), перемарш
ривний танк, важкий т_; _schlacbt durcbmarscbier_n прох6дити
f проривний бій т; _tank т Dur.cblmess~~ т поперечник, пр6-
проривний танк МІР; _паssеп 11. заlм6чування,
Durchdringen ,. проникання пере_

durcbdringen проник:!ти, просяка­ durcbna6t просяклий


ти; прих6дйти до призначення durcblnebmen (Lehrstolf) вичерпу­
(наказ) вати; _quelIen прос6чуватися;
Durchldringungskralt f проникаль­ _quelscben протиф<ати, _иути,
ність; _einander 1~ безлад т, пропихати; ....reiben протирати
Durchreiben 51 Ehrenzeichen
Durchlreiben n протирання; _"сЬіе­ Durchsuchung f трус т, обшуку­
Ьеn n просування; _schlag 'ІІІ вання n, ревізія (Гал.)
пр6бій; _schlageisen n проби­ durchlsto8en пробивати, прошт6в­
вач m хувати, пропихати; ....zieben
durchschlagen проби[ва]ти проlх6дити, пере_; перемаше­
Durchschlagen n переlбивання; про_ рувати

Durc.hschlags,... пробив ний ; _Iiihig- Durchlzug m проlх6дження n,


пер"- n, перемарш; ..zugsrecht n
kelt f проБИвність; _handlung t
право перемаршу
пробивний чин т, п_ дІя; _kralt
f ПІ;>обивна міць, п_ сила;
durchtriinkt просяклий, імпрегн6-
ваний
_pap.~e~ n. перебивний папІр т;
_unlahlgkelt t непробивність
Durchwaschen n промивання
durchwaten переправляти ся в брід
Durchschlupl rn перехІд повз к6го, Durst m спрага І; _ lовсЬеn за-
пересмикнення n спок6їти спрагу
durchlschmieren промащувати, про­
Duschbad n душ6ва лазня f
мастити; _schnitten перетя­
Dusche f бризкалка
тий, перерубаний, перерІзаний;
diisig = diesig
_всЬnШliсЬ пересІчний
Durchlschnittslage t середнє пол6- Dynamit n динаміт т; _ liir шіІ.
ження n; -"chreitbarkeit t про­
Zwecke військ6вий динаміт т;
gelatiniertes _ желятин6ваний
хідні сть ; -"chrilt f к6пія, вІд­
пис т
наміт m
durchlseihen проціджувати; _sickern D nашіІ . .. динамітовий
иереlс6чувати, про_, перетікати; ) уnашо f динамо n
_stecken проко .• бти, прострами­ І упашо ... динамічний; _D1aschine
ти, просадити; _Вl1сЬеl1 оБІ щуку­ , f динамомашина; _шеtеr '1J1- ди-
вати, пере_ намометр

ЕЬЬе f вІдплив 'n м6ря і ellektiv дІйсний, існуючий, ефек­


ebenbiirtig рівноварт[іс]ний І тивний
ЕЬеnе t пл6ща, рівнина; "сЬіеle_ Ellektivlbestand m стан присутніх;
похила пл6щ[ин]а; iiber die _ -"tiirke f стан f присутніх
по відкритій місцевості Ehre f п6честь
ЕЬnеn n вирівиювання Ehrenbezeigung f (Ehrenbezeugung
Ebnuug f нівелювання n 1) віддан,!" n чести, пошани;
ЕЬопіІ n ебоніт т die _ erweisen віддати честь,
ЕЬопіІ . " ебоніт6вий; _deckel m
пошану
ебоніт6ва п6кришка f Ehreulg_l_it Ппочесна еск6рта І;
ЕсЬеlоп (5Іаlfеl) m ешел6н; ..angrill
т атака f
ешелонами
-&,_richt n суд тчести; _schii"se
т/р! салют т; _8tral_ f позбав­
ЕсЬІЬеіІ f
справжність
Ecke f кут6к т
лення n права, втрата п_,
Eck. " наріжний; _Ьао. n на- втрата чести; _urkunde f поче­
рІжний будинок т; _holzer nlрІ сна гpa~IOTa; _wacb_ f почесна
деревляні бруси т/р! стор6жа; ~_ісЬ_п n відзнака f
Eid 52 einlassen
Eid т присяга f; _ ablegen зло­ еіпЬеltеп уставляти на плятф6рмі
жити присягу, присягнутн (на Einlbeulung f втиснення n (фрон­
що); _ аЬпеhшеп відбирати при­ ту, лави); -hildung f зарозумl-
сягу, братн п_; _ brechen при­ ліс'І'Ь ,
сягу ,зламати, порушити п_; einbinden оправляти, оправити
_ leisten присягати Einlblick т 6твір окуляра; .:...glas
eidbriichig що порушив присягу, n окуляр т; -"ohr .п щсулярна
вірол6мний трубка f .
Еіdеslіогшеl f текст т присяги; einbohren загнатися; увертіти, за­
_рцісы f повинність присяги, крутити
обов'язок т присяги einbrechen вломитися, вдиратися
Eierlgranate f я.йцювата граю!та; Einbruch m влім, впад (війська),
_handgranale f яйцювата ручна вдирання п; _skашрfwаgеп m
Граната; -1<еltе f ланцюг т го­ важкий танк, т_ для пр6риву;
рішк6вих ізолят6рів _вlеllе f
мІсце n уриву, м_ n
Eifer т невсипущість f; запал; пр6риву
. завзятість f ЕіпЬиВе f втрата
Eilerer т загорілець eindammen загачувати, гатити
еіііігшіg яйцюватий Eindecker т одиокрил; моноплян,
eilrig невсипущий eindocken Бв6дити В док
Eigenlgeschwindigkeit f власна швид- eindrehen вкРlучувати, _утити
кість; _gewicht n власна вага f eindrillen тренувати
еіgепшіісhlіg самовІльний Eindringen n вдирання, вникання
Eigenlschalt f прикмета; власти­ eindringen вникати, вникнути;
вість; _tiimer m власник; _Ніш­ вдиратися
Iichkeit f властивість Eindruck т враження п, вражін-
Еilе f наглість, п6спіх т, спіш­ ня n
ність eindriicken втиснути
ЕіІ. " сп[шний; пришвидшений; еіпеЬпеп зрівняти з землею
_Iertigkeit f квапливість; _шагsсh einengen стіснити, стіснювати; зву-
m форс6ваний рух, ф_ марш жувати
Еішег т путня f, відр6 п; kleiner einerden уземлювати .
_ відерце n ЕіпІасыеіl f пр6стість; _Iellung f
еіпаішеп вдихати, вдихнути однопровідна лІнія; звичайний
ЕіпЬаи т ок6п[ув]ання п; вбуд6- пр6від т _
вання n
(рушія в літак) einfahren в'їздити; вв6зити; ВИ1З­
еіпЬаиеп ок6пувати; вбудувати дити на позицію
Einbaulrupp т вІдділ ставлення Einlahren n в'їзд f; виїжджання на
козлІв позицію
еіпЬеhаllеп вдержувати, втриму­ Einiahr! f в'їзд т
вати ЕіпІаll т впадання
п, наскаку­
еіпЬегulеп призивати вання п, наскок; п6мис[е]л
Einberufung f склик 1П; заклик т; Еіпlаllеп n впадання, наскаку­
покликання n, призов m вання, наскок m
Einberulungs . " призовний ; _aller еіпіаllеп впадати;вдертися; втру­
n призовний вік т; _ьеlеыl т чатися; впасти на думку
призовний наказ; _karle f при­ Еіпіаllв . " що відн6ситься до
зовна KapTa~ П_ лист6к т; впаду; -"ichtnng f напрямок m
_!iste fспис6к т призовних; впаду (траєкторії); _winkel m
_orl т місце n призову; _Ier- кут впаду; relativer _winkel
шіп т термін призову, речи­ релятивний кут впаду
нець п_ eillfassen ох6плювати
Einlassung 53 einlaulend
Eiulassung f оправа; охбплення n, tische _ тактична одиниця; vor ..
захбплення n
(в розвилок) dere _ передня частина, п_
ЕіпШеgеп n
прилітання; знижу­ одиниця
вання літака на летищі еіпЬеіtliсЬ одностайний; _er веlеыl
Einllu8 m
вплив, натиск; _ au"- єдине командування
ііЬеп впливати (на кого); шога­ Einheitlichkeit f6дність, одно­
Ii"cher _ моральний вплив; _ стайність, одноманітність; су·
schwachen зменшити вплив, осла цІльність; innere _ внутрішня
бити в_; zersetzender _ розкла­ бдність
дбвий в_ ЕіпЬеіІ •. '. унітарний; _Iront f
einllu8reich впливбвий єдиний фронт m; _gescho8 n
Einlriedigung f огорбжа унітарний гарматень "//1-; _gesteH
Einluhr f привіз m n універсальний триніжок m;
einliihren ввбдити, ввбзити (зброю); _gewicht n питоме наванта­
~ввбдити до узбрбення ження; _miitze f шапка ДЛЯ
,Еіпliihгег"у"tеш n єдиноначаль­ всіх рбдів збрбї; _patrone f
ність f унітарний набій m
Eiuliihrungsdraht m упускнИй пр6- еіпЬоlеп наздогlаняти, _нати; дося­
від гати; збирати (відбмості)
Eingabe f подання n, клопотання n EinhiiHung f
обгбртання n, опо-
eingabeln взяти в вилку, в_ В вивання
міжник Einigen n єднання
Eingang m вплив; вхід; прнбу­ Einigkeit f
згбда, бдність
ток; іп _ "tеНеп, buchen запи­ f
Einigung погбдження n
сати в прибуток Einjahriglreiwillige однорічний m
Eingangs ... вступний; _protokoH добровблец~
n журнал вступних паперів; Einkehr f заїзд m
_schrilt"tiick n вступний папір Einkehren n заїжджання
m; _liir f
вхіднІ двері р! einkeilen заклинювати
eingehend вступний; подрібннй einkerben [на]карбувати
eillgeschraubt заrвннтбваннй Einkerbung f заруб '1!1-, карбіж m
Eingie8en n наливання einkleiden умундир[бв]увати, одя-
einge"chos.en пристрlлений гати
eingespielt зІграний, налагбджений einklemmen ззтисюіти
einglei"ig, eingelei.ig однопутній, Einkreisung f отбчення n
, одноколІйний Einlade ... вантажний; _ЬаЬпЬоl m
eil!gI1edern включити в склад, вті­ [на]вантажиий двірець, н_ ста·
, лити ція f
eingraben в[кбпувати, з"­ einladen запросити; вантажити
Eingreifdivi"ion f дивІзія друго! Einladeort m місце вантаженн'n
лІнії, д_ для протинаступу Einladung f запрбшеиня n, за-
eingreifen зачіпати, зачіпляти, ста­ прбсини р!; [за]вантаження tt
ти до б6Ю, перехбдити до на­ Einladungs . .. вантажний
ступу
Einlage f вклад т, вк"адка;
Eingrillspunkt m тбчка f зачепу вступна вказівка (IjРИ воєнних
einhandigen подавати до рук, вру- грах)
чати Einlagerung f розташування" та-
Einhau m вруб бором
einhauen зарубувати, врубувати[ся] Еіпlа8 m впуск
Einhauen n забиваЮIЯ (кіиь) einlassen впускати
ЕіпhеіІ f одиииця, військбва ча- Einla8kanal m всмбктувальна труб­
стина; hobere _ вища QДМНЙЦЯ; ка ( (авто)
kleinere ~ нижча одиниця; tak- einlaulend вступнйй (письм6)
einlegbar 54 einschlie6en
.inlegbar вкладнии І Einriickung fприбуття n; ,Яв[к]а.
Einlegeboden т двійн" дно n (до служби); _ іп die 51ellnng
Einlegen n вкладання зайняття n
позиції

еіпІеіІеп вв6дити; починати; за­


Einsamkeil f сам6тність
Einsatz т введення 11. в дію;
чати (бій)
вбирник протнгаза;кор6бка (;
einleitend уперед!!ій geschlossener _ужиття (части­ n
Einleitung f передм6ва; зав'язка, ни) в цІлості; ---1'0ь. n
вкладн,
початок 1'n; _skampf m а~в'язка учбова цівка f
t б6ю, перший бій еіпsаugеп всм6ктувати, всмоктати
Einlielerung f довіз т, привІз т, Einsauge . ..
вбирний; _brunnen fII
постачання n; відд~ння n
Еіпшапп ___ одноособ6вий; _kampl-
вбирний кол6дязь, в _криниця f
einschaItenввімкнути[ся], вмика­
wagen т, _tank m одноособ6вий ти[ся]
танк
EinschaIteu n вмикання, увІм­
Einmarsch т вмашерування n кнення
einmarschieren вмашер [6в ]увати Einschaltung t увімкнення n
Einmaster т бот ein8chiitzen оціняти (сили, місце­
еіtlшіsсЬеп, sicb втруч:ітися, встря­ вість)
вати Einschichteneinsatz m одноверств6-
Einmischung f втручания n, встря­ внй вбнрник, 0_ патрон
вання n einschiebbar всувний
ЕіппаЬш. f зайняття ''', здобуття einschieben всувати, всунути
n; прибуток т Einschie6 ... пристрілювальний
еіппеЬшеп займати, зайняти, опа­ einschie6en пристрlлювати[ся]; 8ісЬ
н[6в]увати, зах6плювати аоl еіп Ziel _ пристрlлюватися
еіппеЬеІп покривати димов6ю за­ до цІлі; "ісЬ grob _ пристрlлю­
сл6ною, затуманювати ватися приблизно; sicb genau _
Einnebelung f отуманювання ", т6чно пристрlлюватися
оповивання n мряковиною Еіпsсhіе6ея n
пристрІлювання; _
einnisten, вісЬ загніздитися, обко­ шіІ Anniiherung zum ZieIe при­
патися стрІлювання наближенням
до
Einpbasenstrom т однофазовий цілі; _ пасЬ der Liinge пристрІ­
стру" лювання за віддаленням; _ пасЬ
einquartieren Розlквартнрувати, зL der 5еіІ. бокове пристрІлювання
Einquartierung f заlквартирування Einschie61gesch06 n гарматень т
n, роз_; _ zur Ruh. розташу­ для пристрІлювання; -.geschiitz n
вання n на відпочинок, розква­ гармата (, що пристрілюе;
тирування n на в_; _orl m _verlahren пспосіб т пристрі­
місце n розташування лювання; -2іеl n ціль при­ t_
einquetschen упхати, убгати стрілювання
einrichlen уряджувати, устаткува­ еіпsсhШеп навантажити на кора­
блІ, посадити на к_
ти; улашт[6в]увати
еіпвсЬІаlеп засипляти
Einrichlung t
урядження уста­ n,
EinschIag т влучення n, мІсце n
нбва; улаштуванняn, злагода;
влучення гарматня
gule _ доброустрій т; riickwiir-
lige _ позафронт6ва злагода (,
Einschlagen n забивання (паІІі),
влучання; уражання
урядження n,
тилова устан6ва
einriicken вступати, вх6дити; піти einschIagen вбивати; влучати
У військо einschleppen затягати, затаскати
Einriicken n прибуття, вхід т; einschlie8en вимикати; обкладати,
яв[к]а f окружати, облягати, бльокувати
Einschlie8ung 55 einzeIn
і
:Einschlie8ung f 6бступ т, обл6га, нення n ВОГНЮ; _stag т день
от6чення n; _slinie f лінія об­ згол6шення на ПРИЗОВ; _аіесшіп
л6ги; _ssteHung f позиція еб­ т термін згол6шення на призов
лаги Einsturz тобвалення n; zum _
einschlummern здріматися bringen завалювати, завалити
еіпвсЬпарреn (Feder) заскакувати, EinteiJung fп61діл т, р6,з_, роз­
заск6чити ділення n; _sskala f скаля п6-
Ешsсhnitt т надрІз, зарубина f; ділок; _sverlahren n система f
вийма t п6ділок; _sverzeicbnis n сПИСОК
Einschriinkung f обмеження n т для розп6ділу
einschraubbar наlrвинтний, у_ Eintracht f аг6да
einschrauben заlrвинчувати, у_, Eintragung f занесення 91 в сп({сон.
заlrвинтити, у_, зашрубувати Eintreiben n забивання (палі)
Einschraubzlinder т уrвинтний, за­ Eintritt т вхід; початок
пальник
eintiirmig одновежовий
einscbreiten вм{шуватися
еіпііЬеп вивчати, навчати; впра­
Eillschu8 т місце n влучення вляти
кулі; кульовий вхід (рана); ЕіпііЬеп 91 привчання; призвичаю-
_iillnung t
вхідний 6твір т вання
стрільн6! кулі einverleiben втілити
einsetzen вставляти, ВВОДИТИ в
Einverstiindnis 91 порозуміння
дІю (акцію); установляти
Einsitzer т односlдець (літак),
Einwaggonierung f заваrонування
одномісцевий літак, одноосо­
n, саджання n у ваг6ни

І
б6вий JL Einwallfort 91 одновал6вий форт т
еіпвраппеп впрягати einweisen інстру[кт]увати
einspiinnig однокінний Einweisnng f поучення 91, поінфор­
Einspiinner ,,~ однокінний (віз), м6вання n

однокінка t Einwendung f заміт ".


einsperren замикати, запирати, Einwillignng f згода
ув'язнити Einwirknng f впливання n; an8er
Einsperrung f ув'язнення n der _ des Feindes п6за досягом
в6рога
einspritzen уп6рскувати
Einspritzung f уп6р~кування n Einwohnerjnachrichtendienst m р6з­

Einspruch т заперечення 91; про-


відка fпри п6мочі міспового
населеиня; _wehr f
громадянська
тест самообор6на
einspurig одноколійний Einzel __ . поодинчий, поодин6-
einstecken ВТlJкати, увіткнути; зз­ кий, опрічний; _ansbildung f
стр6млювати пооди,нче навчання n, П_ вИшкі.тr
Einsteckllaul т вставна цІвка t, т; _ьеlеыl m осібний наказ;
_шаgаzіп 11- вставний магазин m _lесЬІеп 91 індивідуальне фехту­
t
сх6дні рІ; _Iuk. f
Einsteiglbrlicke вання; _I.ner ппоодинчий во­
вхідна люка (підводного ч6вна) г6нь т; _gehalt 91 особиста
_inst.Hen припинятн; [по]ставитн; платня (; _graben т окремий
настр6ювати шанець; _Ьао. 91 опрічний бу­
EinsteHen n припинювання, пере­ динок т; _ЬеіІ f
подр6биця;
ривання; уставляння _kammer t
опрічна камера;
EinsteHung f припинення 91, пе­ -1<ашрl т поєдинок, герць;
рервання n, уставлення 91; _ der _kiimpler m окремий боєць;
Feindseligkeiten припинення n _Iader т однонабійна зброя f
ворожнеч; _ des Feuers припи- ~ еіПІеlп одинцем
Einzelperson 56 eleklrisierl
Einzellperson f одинець m; _ропlоп споруда (, з_ об'єкт т; _оШ_
m суцільний понтои; _рооlеп m zier т залізнодорожний стар­
пооДинча стІйка (; --<еilеп n шию! (; --<egimenl n залізиичнй
їзда f порізно, окремо; ~сЬіе­ полк т; -schutz т залізнича
Веп n стріляиня поодиичим во­ охорона (; _sonderkommando n
гнем; --Schu8 т поодинчий стріл; осlбиий залізиичий вІдділ т;
_Iransporl m поодинчий траис­ _,Іаlіоп f залізиича стація;
порт; _iibung f вправа одинцем; _tank,telIe f залізнича ~аJIЙВНЯ,
-2і_1 n поодиича ціль f наливня иа залізниці; _transport
einzieben вх6ДИТИj вступати; втя" т залізничий транспорт; _trans-
гати; спускати (прапор) portverschiebung пересування t
Einzug m в'їзд; вмарш (війська) n залізницею, пересунення з_;
Einzyliud_rmolor т одноциліндро­
_truppe t
залізниче вІйсько п;
вий мотор, 0_ рушій
_verkehr т залізничий рух;
Еі. плід т; ..brecb_r т криго­
_verw'altung f залізнодорожне
лом[ник], иакрижиик
управлІнняn; _wagen т заліз­
ничий віз, З_ ваг6н; _weich ..
Еі.еп n залізо; _ЬаЬп f залізниця
,ІеНе f залізнодорожна роз­
Eisenbahn ___залізничий, залізно- минка; -2ielpunkt тетація f
дорожний; _ableilung f
залі­ призначення; -2ug т залізнича
знича частина; _anlage залі­ f валка f
знича споруда; _arbeilerkompanie
eisenbe,chlagen окутий залізом
f залізничLн]а робітнича сотня; Eisenbeton т залізобетон
_arlillerie f залізнича артилерія;
_Ьап m будова f залізниць;
Eisenbeton _ _ _ залізобетоновий;
_baukompani_ f залізничо-буді­ _briicke f залізобетоновий міст
вельна с6тня; _banlrupp m за­ m
лізничо-будівельний відділ; ..ье.­ Eisenlbriicke f залізний міст т;
horde f залізнича адміністраціЯ; _draht т залlзиий дріт; ...ge-
_befrieb т залізничнй рух; з_ Ilесы n залlзиа плетІнка (;
експлуатація (; _belriebskom- _ЬііНе f залізна гута; -'<ern т
рапіе f залізнича сотня руху; залІзне осердя n; _korper т за­
_briicke f заліз ни чий міст т лізний корпус; _шаgпеt аа­ m
Eisenbahner т залізничник лlзний MarHeT; ,....oxyd залІзний n
EisenbahnldienststeHe f посада за­ закис т; _plroplen т залІзна
лізничого службовнка; -'Iak f
затичка (; ~оЬ. n
залІзна труб­
залізнича протилетунська пу­
ка (, з_ руРа f
шка; _geschiitz n залізнича гар­ eisem залізний
мата (; _kesselwagen т цистерна Eislgang т кригоплав; ~осЬ "
t, вагон-цистерна (; -'<Іаое f ополонка (; -"agel m зимовий
розгалуження n залізниць; _kno- гицлик; _scholle крига f
tenpunkt т вузлова стація (; за­ eilererzeugend наривний
лізничий 'вузол; -'<rieg т вій­ Ekrasit n екразит т (вибухова ре­
на t по залізн:ичих шляхах; човина)
_kompanie f залізнича сотня; Elaborat n еляборат т, письмеН­
_kiiche f вагон-!<ухня; ~аlеНе f ний плян т
залізнич[и]й ляфет т; _Ііпіе f за­
лізнича лlиія; durchlaulende-'inie elaslisch гнучкий, пруживий, пля-
етичний
f маrістраля; _magazin n заліз­
ничий маrазин т; ~асЬвсЬпЬ­ Elektrilizierung t електрифікація
!іпіе f залізнича лінія постачан­ eleklrisch електричний
ня; _пеtz n залізнодор6жна ме­ elektrisiert електризований; стря­
режа (; _objekt n заJliзнича сений
Elektrisierung 57 Entlernung
Elektrisieruog f електризування n, stark,r m піДСИlІювач (звуку)
радіоприймача; _vorrichtung f

~
ектризаЦіЯ; "зворушування 'n;
des Netzes електризування n приймальний пристрій m; _welle
мереж f хвиля приймача
ІеktгіzШіt f еllектрика; _вшеВ- ешрlеыпn радити; проп6нувати,
iostrument n електромірчий при- припоручати
лад m; _ssammler m електрич- Emplehlung f припоручення 1',
І Г ний акумулятор; -"werk n пропонування n
V електр~я f mplindlich ЧУТІІИВИЙ, враз.чИвиЙ
Elektrolmagoet ,,. електромагнет; Empfiodlichkeit f чутливість, вра-
_шаgпetіsmus m електромагне- злИ:вість
тизм; --Пlоlог т elleKTpOДBнrYH, Ещріігuоg f обурення n
елеКТР<;Jмот6р; _techniker m End ... кінцевий
електротехнік Ende ,~ кінець т
elektrolechnisch електротехнІчний Endilernspr.echer т кінцевий теле-
ЕI,щ,пІ n первень т, елемент т; ф6нний апарат; ~,schwindigkeit
nass,s _ n м6крий елемеит т о f кінцева швидкість; _punkt т
,Iemeпi.r елементарний, основний о кінцевий пункт

~
I,m,ntar . " стихійний; _erschei-, En,rgi, f ..снш:а,... енергія; сh,щіsсhе )
nung f стихійне явище n І _ хемlчна снага, "- СИllа;
Elementeov,rbrancb т )jитрачення о, eleklrische _ електрична снага,
:

пелементу М»ujLчщ, І е_ сила; kio,lische _ кінетична


Elevalor телеватор ,,; сн"ага, енергія; ..anlspeichernog f
elienbeinartig жовтобlllИЙ скупчеиня снаги (електр.)
Ellipse f еlllпса eoergisch енергІйний
elliplisch еllіпrичний Eoge f вузкість; тіснина, дефіllе
ЕШе f елІта; _Iruppe добірне EnglpaB т тіснина і, пр6смик,
військо n вертепа і; _slraBe f тіснина
ЕНе f lІікоть т Enquete t анкета
ЕНеп ... лікть6вий Епlыііепn n відкривання, відкрит·
Empiang т одержання n, прий- тя; eigenmachllges _ самовІльне
мання n; ambulalorischer _ ам- відкривання
булЯторне приймання n; апl _ епІы8епn ОГОІІЯТИ
оlеЬеп бути уставленим на прий- Entdecken n відкривання, викри-
мання вання
Empliinger т приймач; приймаль- enldecken викривати, викрити; від·
ник (ос6ба), відбирач кри[ва]ти
Emplangs. " приймаllЬНИЙ; ..аЬІеі- Enldecknng f викриття n; від-
lш1g t амБУІІят6рія санітарної криття n
'устан6ви; _anlage t
приймальна Enler т лошак
стація; ..апlепое t
приймальна еntегп брати на абордаж
ацтека; ..anzeige п6свідка t Enlerung f
абордаж т (кораб",!)
одержання; _apparal т приймач еоliаll,п розгортати, розв6дити
ещріапgsЬ,геіl гот6вий до прий- частини маршов6ї КОll6ни
мання (радіо) ,,,liаll,1
розг6рнутий
l'mplangslbescheinigung розписка t EntfaItung f перехІд т в лад по
одержання, п6свідка 0_; ..Ье- чотах аб6 р6ями
slatignog t
потвердження n Enll,rouog f вlддаllЬ, віддалення
одержання; _шесЬаnіsmus т n, далекість; відлука; _ aus
"приймальний механІзм, !І_ при- dem Oiiizi,rslande видалення n
стрій; _schein т розписка f із ~таршинського к6рпусу;
одержання, квита[н]ція (; _вlа- eigenmachtige _ самовільна від-
lіоо" f приймальна стація; _уи- лука; еіо, gr08e _ iib,rbriicken
Enllernung 58 enlscheidend
зв'язатися на БІльшу віддаЛЬj Entlade\slelle f мСсце n
виваНта­
Dlіttlете _ середня днстанція, ження; _stock m ш6МПОJlj_Vor-
с_ віддалення; паЬе _ близька richlnng f розрядник т
дистанціЯ J б_ віддалення; Entladung f виснаження n, висна­
пасЬзlе _ найближча дистанція га (електр_); р6зряд т; розван­
(до 100 метрів для піхоти); таження n
schalzen визначати вІддаль elltlang в[з]довж
на 6ко; lаlзасыіьеe _ дІйсне епІІав_еп з\вільняти, у_, розпу­
віддалення; опегlапыe _ само­ скати
вільна відлука; weite _ дальна Епtlаssuпg f звільнення n, випуск
дистанція, далеке віддалення n т; vогzеШgе Дотермін6ве
Entfernungs _ _ _ (що відноситься звільнення
до віддалення); _ermittlung f Entlassnng. _ " відпускний ; _dokn-
визначення n віддалення шепl n документ т [про] звІль­
entfernungsmaBig відповІдно до нення; _tag т день звІльнення'
віддалі _пtlа_Іеп розвантажувати, полегчу­
Entlernungs\messer т далекомfр­ вати пол6ження, ослабити яа-
[ник]; _schatzen n визначення тиск І
віддалі на 6ко; _Ieilung f скаля _пtlа_ІеІ полегшеннй
дистанцій Enlla_lung f розвантаження n;
Entfestigung f розібрання n укрІ- полегчування n, полекша f;
плень . _sangrillт відтяжна атака f,
ЕпШаmmЬаrkеіl f запальність диверсія f; _slener n допомага­
епlШеЬеп рятуватися втечею льний вог6нь т, полегчуваль­
enlgasen знезаражуватн, від-
нНй в_ т; -воllеnsіуе f
відтя­
газ[6в]увати
Жl!!і офензива f, в_ зачіпнІ діі
enlgasl відгаз6ваний, знезара-
рІ; _.versnch т спр6ба відти­ f
жений, відзаражений
ГНУТІ! (сили, увагу)
Enlgasung f дегазація, знезара­ Entlausung f відвошивлення n;
ження n, відззраження n; _sanslaH f відвошйв[люваль]ня
_slrupp т дегазаційний вІдділ, entledigen, вісЬ (еіпег Anlgabe) вн-
відзаражувальний в_
в'язуватнея (з завдання)
Enlgegennahme f приймання n; _ entleeren спорожнятн, СПОРОЖНЙТІІ
des Eides приймання n присяги entleer! спор6жнений
,enlgegenslellen протиставити Entleerung f с\пор6жнення, ви­
enlgilten знезаражувати Entleerungsslnlzen т рукав дла
enlgiftel знезаражений випущення газу 8 баль6ну
Enlgiftung f знезараження n; Епtlііltег т всисний вітрогСн
_sgeral n знезаражувальне при­ еnІшаппеп забрати зал6гу з ко­
ладдя; _strupp т відзаражу­ рабля
вальна команда f Enlmischung f der Verbande упо­
епlglеіsеп вйколіїтися, вискочити рядк6вання n перемІшаних фор­
З рей6к
мацій
enlgleilenвиск6взуватися
ЕпlпаЬше f запозичення n, внй­
_пlЬаllеп су\Міщати, по_ мання n
EulhaHsamkeit f повздержність, Enlsagung f відм6ва, зречення n
здержливість (чого)
_nlkraltigen знесилювати, знеси­ J;:nlsalz т визвіл; звільнення n
лити обл6женоі фортеці; ~шее f
_ntfaden розряджати (збр6ю) армія для вйзволу
Enllader т виснажник (електр _); Enlschadigung f відшкодув:!ння "
розрядник (арт.) enlscbeidend вирішний
Ent8cheidun~ 59 Erdbeben
Entscheidung [ви]рішення; кі- Enlweichung f ухиляння ''', уни­
нець m кання n, утеча
Entscheidungs ___ що вирІшує; ...ап- Enlwerlen n проєктування
,grifl m рішуча' атака t, р_ на­ entwerfen проєктувати, накреСJШТИ
ступ; ..kampl m бій, що вирІ­ проєкт
шує, рішальний б_; _всысьІt f entwickeln розвивати, розвинути;
рішучий зудар р_ бій m, m розгортати[ся]
entscheidungsuchend що шукає ви­ entwickelt розвинений; розг6рнутий
рішення
Enlwicklnng f р6звиток in, роз­
entschlossen рішучий, що повзяв
гортання f, перехід m в бойовий
рішення лад; neuzeit1iche _ сучасний р6з­
Entschlossenheit f рішучість виток m; -sabstand m інтервал
епІвсыііІепu вислизати, вислизнути
при розгортаН~і
ЕпІвсы88 m децизія f; рішення n;
entwicklung81ahig спром6жний роз­
_ des Fiibrers рішення n началь­ гортатися, спос!бний р_
ника; еіпеп _ fassen повзяте pi~
Entwicklungslfahigkeit f зм6га роз­
шення fl,
горт:іння, спром6га р_; .....raum
еиІвсыiiвеlпn роз шифр [6в ]увати
раМн, місце прозгортання,
entsenden відсилати 6бшир р_; _8lоlе f ступінь m
En.tsendung f відкоманд6вання n, р6звитку
відlcлання n Entwurl m наlчерк, за_, проєкт
епtьеtzеп ВИЗВОЛЯ1'И (обложену entziflern розшифр[6в]увати; від-
фортецю); дебл»окувати гадувати
Entsetzung f
освоббдження n entziindbar [скоро ]запальннй
(фортеці); визвіл
епІєепсЬеп зпезаражувати
Entziindbarkeit f [скоро]запальність
entziinden ззв6гнювати, підпа,Т(ю~
Entseuchung f відзаразнення ''',
вати
дезинфекція
е •• ІвісЬ.гп виймати запобіжник,
Enlziinder m підпалювач, зав6гню­
вач
уставити наб6йний звід
Entziindung f заlпалеlIНЯ n, під_
entsi.gelnрозпечатувати
11., зав6гнення n; eitrige _ ззя­
ellІораппеп звільнити пружину, роз­ трення n (рани)
ряджати; полекшувати Entziindungs _ _ _ зав6гнювальний;
ЕиІврапп.п n (пружина) розряджу­ _vorrichlung f зав6гнювальний
вання n; звільню вання n, ПОJIек­ механізм
шення n Epidemie f епідемія, п6шесть
enlsprechend відповідний epidemisch епідемічний, п6шесний
Entstellung f перекручення n Episode f епіз6д m
entwallnen розlзбр6ювати, 06ез_, егЬіІІегІ лютий, запеклий
'Розlз6ро!ти, обез_ erblassen бліднути
Entwaflnung f розз6р6єння, роз­ erblicken з6чити, побачити, запри-
з6рбювання, обеззбр6єння мітити
entwassern осушувати, відв6дити ЕгЬгесЬеп n блювотина f
в6ду егЬгесЬеп блювати
Entwas"erung f відв6днення n, ви- Erd _ _ _ земляний, [на]земний;
сушення n . u -'lbwebr f наземне відбивання n
Entwasserungs _ _ _ водовідв1ДНИИ; повітряно! атаки; _abwebrmittel
..graben m висушна канава f; пІр! наземні засоби обор6ни;
_шііыe f відв6днювальний млин _апІеппе f земна антена; _агЬеіl
m f земпяна роб6та; _aulklarung f
ent\\leїchen ухилятися, уникати, БИ­ наземна р6звідка; -'lufschiittung
слизатися f земляний насип m; _ЬеЬеп n
Erdb.obacblung 60 Erholung
землетрус т; JJ.obachtung f Erlahrung f дбсвід т, поспит т;
стеження n з землІ; ~еоЬасЬ­ _sberichl m звіт про зібрані
lungspunkt m аемний стежовнй досвіду
пункт; -Ьеwеgшіg f земляна ро­ Erlinder т винахІдник, винаходець
ббта; _bohrer m земляний свер­ I:rlolg m успіх, успішність, ви­
дел; _drahl m провід уаемлення слід; _ аusпiltzеп використати
Erd. f земля; уземлення n успіх
erd.n уземлlюватн, _итн erlolgen виникІнути, -,-атн
El'den n уземлення erlolglos безуспішний, безрезуль­
Erd'erkundung f наземннй рбзгляд татний
т; .JШ.r m земляний фільтр, erlor_chen досліджувати, розвl­
з_ цідило n (протигазова схб­ д[ув]ати
ванка); _Iunk.nverk.hr m сполу­ f.rlor_chnng f д6свід т, дос­
чення при допомбзі телеграфу­ лідження 'п, вислідження n
вання через землю; _funker т erlrieren замеРзІнути, _атн
радіотелеграф через землю; Erlrischung f відсвІження n; _s_lеПе
_fuпkstеПе f
стація радіотеле­ f
харчовий пункт т
графування через землю; _grii- erganzen поlповняти, ДО_, КQмпле­
ber т грабар; ~ііІІ. f землянка; [к]тувати
_kab.1 n підземний кабель т; Erganzung f доlпбвнення n, по_;
_kampl т земний бій, суходІль­ компле[к]тування n; _ der Wehr-
ний б_; _klemme f затиск т, шасЬІ попбвнення збрбйної сили
уземлення n; .J<ontakt т земний El'giinznngs , , , додатк6вий, запас­
д6тик т; _kunde f земле[б]пис ний; _bezirk т (O_lerr,) округа
111; _Ieitung f уземлення n; f попбвнення; _bezirkskommando
_magnetismus т земний MarHe- n повітбва команда f поп6в­
тизм; _шіп. f
фугаса; _оlеп т нення; _шаnn8сЬаlІ f рядовики
земляна піч (; _orientierung f для поп6внення; _plerd n ре­
орієнтування по наземних пред­ м6нтний кінь m; _вувіеш n
метах; _schutz m наземна охо­ система f поп6внювання (армії),
р6на f; -'lporn т земляний ле­ с- f доп6внювання
міш; _spruch т телеграма (пе­ ergeben, зісЬ піддаватися; 8ісЬ апl
Р,едана) через землю; -'ltamp!er Gnade und Ungnade _ піддава­
т камуфлет; _slecker m кілбк ТИСЯ,на,ласку в6рога
до уземлювання; _sliick n груд­ Erg:eb"'ls n ви слід т, результат т
ка f землІ; ...,telegraph m земний
ergleblg видатний
телеграф
El'giebigkeit f видатність
ergreilen хапати, схопити; Gelegen-
El'dung f уземлювання, уземлення; ЬеіІ _ використати нагоду
_sdraht m уземлювальний прбвід ErhaIt т одержання n
Erdiverbindung f земний зв'язбк erhalten отрим[ув]ати, оlдержати,
'111"зв'яз6к через земне теnе­ у_ позицію
графування; _verleidigung f на­ erhitzl зігрІтий
земна оборбна; _wach_ n земля­ ErhOhnng f підвищення n; підне­
ний віск т; _wаП т земляний сення n
насип, окІп; _walze t
перекидна Erhohungs _ , • (що відн6ситься до
сапа; _werk n землЯНе укрІ­ піднесення); _moglichkeit f най­
плення; _werkzeug n шанцевий бlпьший кут m піднесення; _wio-
струмент т; --,іеl n наземна kel т кут піднесення .
ціль f erholen, вісЬ поправlитися, _литися
Ereignis n пригбда f, подІя f, ви­ Erholu!,g f передих т; відпочин
падок т т, Вlдlпочинок, с_
Erho!ungs ... 61 Erretter
Erho!ungs .•• відпочинковий, спо· Er!a8 т розпорядження n, указ
чивк6вий; _urlaub m відпочин­ Erlaubnis t пбjзвіл т, дО_ т
кбва відпустка f Erledigung f полагбда, ПОllагб-
Егіппегп n наjгадування, при_ дження n
erinnern наjгадувати, при_ erleichtern облегшувати
Erinnerung f нагад m Er!eichterung f облегшення n,
ErkaItung t заjстуда, про_ пільга
erkennen [роз]пізнавати ЕгlовсЬеп n
заjгасання, BIL
Erkennung f [роз ]пізнавання n; erltischen вигасати,
вигаснути
_smarke f щобистий знак m; ermachtigen уповноважити
_ssigna! n розпізнавальне гасло; ЕгшеВБеп n рбзсуд т, думка t
. _sluch n гаслове полбтнище; ermitteln виявляти, викривати
_swort n пар6ль m; -Бzеісhеп n Ermitteln n розслІджування
прикметний знак m, знак [роз]­ Ermitt!ung t
викриття n; визна·
пізнання чення n (полбження); вИявлен·
erk!iiren
вияснювати, вияснити ня n
ErkНirung f заява, поjяснення n, Ermoglichung t уможливлення n
ВИ_ n, 06_ n, представлення n erniihren відживlляти, _ити
e,·kranken захворІти, занедужати Erniihrung f виживлення n, харчу-
Erkrankung t занедужання n, вання n .
захворlння n ernennen назначати, іменувати
erkunden розглядати, розвідувати, Ernennung t іменування n, внlзна-
рекorноскувати (терен) чання n, нз_ n
Erkunder трозвІдач, звідун erneuern відновляти, відновити
Erkundung f рБЗШук т, розшу­ Erneuern n відн6влювання
кування n (місцевости); розвІ­ Erneuernng f по І нбвлення n, від- n
дування n, рбзвідка; _ durch Ernstfall т дІйсність І; іш _е на
Einwohner рбзвідка населенням; випадок війни
_ durch Fiihlnngnahme рбзвідка Erntekompanie f сотня назначена
в безпосередньому стиканні; до ЖНИВ
feindliche. _ ворбжа рбзв.ідка; Eroberer т завойбвник
gewaltsame _ рбзвідка з ббЄМ; erobern завоювати; [з]добувати
lесЬпіісЬе _ інженерна рбзвідка;
(місто)
iiber den Feind розвідка Eroberung f завоювання (краї· n
ворога
ни), здобуття опануванняn, n
Erkundungs . .. розвІдчий, розвl· Eroberungs . . . завойовницький;
дувальний; _ableilung t розвідча
частина, розвІдувальна ч-;
_krieg т забірча війна t
eroberungssiichtig завойовничий
_dienst т розвідча служба І:
_flug трозвідчий лІт; J!ug- Eroffnung f урухбмлення n (шкб·
ли); відкриття n; _ ein"r Schule
zeug nрозвlдчий літак т; _ge-
урух6млення n шкбли; _swelle f
·si:hwader n розвідувальний ле­
перша лава атаки
тунський відділ т; jompanie f
розвlдча сбтня; _шіІІе! n засіб
erprobt випробуваний
т рбзвідки; _patrouille f роз­ erreg"n зjбуджувати, по_; подраз­
відчиї! патруль т; _8сЬеша n нювати

р6звідча схема І; _8сЬіIf n рбз­ Erreger т по І будник, з_; подраз­


відче суднб;· _skizze f крокІ ник

рбзвідки, рисунок; _~!~lfe!. f erreichbar приступиий


розвідча ескадрилья; _tatlgkelt f erreicben досягати, дох6дити ЧОГО;
розвlдча діяльність; _trupp т доганяти
команда І, відділ розвідачів; Erreichung f досягнення n
_zug т розвідча чота t Erretter т збавйтель, виб"вник
«тісЬІеп 62 Eskorte
епісЬІеп споруджати, БУАувати; erschiitlern потрястн; захитати
формуваТIІ Erschotterung t струс m
Errichtung f ставлення, уладжу­ erschweren утруднювати
вання, споруджання erschwerend утрудливий
Errungenschalt f здобуток m, до­ erselzen надолужувати
сягнення ", надбання n Ersparnis f [за]ощадження n
Ersatz m поlп6внення ", до_ n, ersfarren застигати, задубіти; ста-
к.омпле[к]тування n; сурогат білізуватися
erstickend [за]душливий
El·satz. .. запасний; _abteilung f
запасний Відділ m; -.aushebnng f етвІіітшеп штурмувати, захопити
штурмом, брати ш-, здобу[ва]·
призов m
до військ6воі 'служби'
-ЬаІаillоп n 'запасний батальй6~ ти в штурмі
m, кіш m; _bedarl m річний erwagen [ро]зважати, [роJзважи·
контингент рекрутів; _behorde f ТИ,міркувати .
устан6ва для військ6вого по­
Erwagung t
міркування 11, роз­
п6внення; _bezirk m призовна важання n·; розвага

округа (; _division f запас6ва erwiirmen розіlгрівати, зз-, розіl­


грf-ти, 38_
дивізія; _eskadron запасна f
кінна с6тня, 3_ ескадр6на; _for- erwarml зіlгрітий, роз_, за_
таІіоп f
формація поп6внення, Erwarmung f 6грів m, оlгрівання
запасна частина; _lоlІеттіІlеl n n; рО3_

сурогат m фуражу; _glied " erwarten вижидати, виждати, стри-­


протеза (; _ko",mission f комі­ вати, очікувати
сія для справ призову; _kom- Erwarlung t очікування ", внжи,
рапіе f запасна с6тня; маршова
дання n, стривання n
erweitern поширювати
с6тня; _magazin n
запасний ма­
rззин m; _шапп 'Уn заступник; Erz " руда t
_mannschalten (IР! поп6внення n; Erzeugnis n твориво, виріб In,
рядові з запасних; _пасЬвсЬоЬ фабрикат m
m присилання n поп6внення; erzieben вих6вувати, виховати
_plerd n запасний кінь m, ре· Erzieher m внх6вник
м6нтний К_ т; _reserve f запас Erziehung t виховання n;. korper-
m призовних; _"1011 m сурогат­ IiсЬе _ f фізичне виховання ,.
ний матеріял; _stiick n запасна Erzeugung t витв6рювання ", ви­
частина (, з_ річ (; _Іеil m за­ ріб rn
пасн" частИна (, з_ річ (; erzwingen вимусити; захопити;
_transport m додатк6виЙ. транс­ форсув~ти
порт; _Iruppen (lр! 'запаснІ війсь­
ка пІр!; _wesen n справи по­
Erzwingung f змушення n
п6внювання війська
Eskadern = Geschwader n
Erscheinen " !ІВ [к] а f Eskadron t кінна с6тня, ескадр6·
на; abgesessene _ Сl)ішена кІнна
Erscheinung f [з']явище ", поява; с6тня, С_ ескадр6на
atmo"pharische _ t атмосферие
явище n; meleorologische _ t Eskadron" . " есюідронннй; _сЬеl
метеорологічне явище n
m командир кінної с6тні, еска·
др6ни; _Iohrer m командир кін·
erschieBe" застРlілити, _ели ти ної с6тні, ескадр6ни; _kolonne
erschlallen слабнути, ослабляти t код6на KiHHQЇ с6тні, ескадр6·
erschoplen зм6рювати, зморити; ни; _Irupp m штабовий рій кін­
вичерпати (щось) но! с6тні, Ш_ рій ескадр6нн
Erschoplung f зм6рення ,~; вИчер· E"karpe f ескарп m (форт.)
пання 11.. Eskorle f ескар га, КОНВой m
I!sk'ortieren 63 _xz_nlri8Ch
_skorli_r_o ескортувати, конвою- evakuieren (Bevolkerung) виселюва·
вати ТИ, виселити, евакувати
ES8 . .. їдальний Evakoierle m виселенець
_8Ьаг їстйвний ЕvепlоаШаl f можливість, евеН·
Ess_o n !дження; страва (, їда (; туаль ність
hei8es _ n гаряча їда (, г_ Evidenz f евіденція; _biiro (-.І>и­
страва (; _emp!aog m одержу­ геаи) n розвlдче бюрб reHe-
вання n 1жі р ального 'Штабу (~встрія); _IiiЬ­
EBschal_ f їдунка rong f ведення n евіденції
Eslakade f естокада ЕуоlиІіоп f еволюція
Elage f пбверх m Exekutivkomile_ n виконавчий ко­
Еlарре f етап m мітет m
Еlарреп ... етапний; -"o!angsorl m Ex_mplar r, примІрник, m
початок етапу; _ableilung f Exerzier . .• муштровйй, учббвий;
етапна частина; -.l>ack_rei f _anzog m бдяг до вправ;
етапна пекарня; _Ьаlаillоп n _dienslordnong f муштровий ста­
етапний батальйбн m; -.l>ezirk m тут m
етапна округа, (; _diensl m exerzieren муштрувати, вправляти
етапна служба (; ~ebiel n етап­ (в ладі)
ний ббшир m; _grenze f етапна Exerzieren n муштрування, навчан­
границя; -їп!апlегі_ f етапна пі­ ня в ладІ; _ ао! Wink_ иіме
хбта; -inspektioo f інспекція муштрування, н- цавчання
етапів; _kommandant m комаН­ Exerzierlhaos n манеж m; _marsch
дант етапу; _kommando n ко­ m учббвий похІдний рух, у­
манда f етапу; _kommandoslelle крок; _раІгопе f учббвий набій
f етапна команда; ..Jazarett n m; _рlаl. m учббвий пляц;
ет-апний лазарет т, е_ шпиталь _reglemenl n (Os!err.) муштро­
m; _Ііпіе f етапна лІнія; _maga- вий статут (Австрія); _8сЬгіІІ m
zin n етапний маrазин m; _огl учббвий крок; _8сЬ08 m сліпйй
m етапний пункт; -,аот m пбстріл; _iibung f муштра
етапний раМн; ~lеПе f етапний
expansiv експансивний
пуикт m; _Ігирре f етапне вІй·
сько n; _weg m етапна дорб­
Expeditionskorps n експедиційний
га і, тиловий шлях; _wesen n
кбрпус m
управлІння pl етапами, етап­ Ехрегітепl пексперимент m, спй­
'ництво; -zwіsсhепstаtiоп f про­ ток m, дбслід m
мІжна етапна стація ехрегітепlаl експериментальний,
ЕlаІ m штат, етат, предвиджений дослідний
стан:;auBer _ п6зз штатом, ета­ explodieren експльодувати, зрива­
том; iiber den _ над штат, ет ат ти, вибухати
elatma6ig штатний, етатбвнй, ста­ Explosioo f [рб]ЗРИВ m, вибух m,
лий експльбзія; погтаlе _ f нор­
Ela!s. .. штатний; -.l>esland m маJIЬНИЙ рбзрив m; ііыіьеe _ f
штатний склад; _іаЬг n бюдже­ звичайний вибух m
тбвий рік m; -"Iarke f етатбвий Explosions ..• вибухбвий, розрив­
склад m; _slеПе f штатне мІсце n нйй; _erreger m збудник m ви­
[vakuatioo f евакуація буху; ~eschwindigkeil швид­ t
Evakoalioos ... евакуацІйний; ..аЬ­ кість вибуху; ..Jahigkeit f вИ­
бух6J(\а здатність
teilung f евакуацІйний вІддіЛ;
..Jazaretl n евакуаційний лазарет Expositur f експозитура
т, е_ шпиталь m exzenlrisch ексцентричний
Fabrik 64 Рiillоп

F
Fabrik f фабрика, вир6бня прапорі; _weihe f посвячення n
Fabrikalion f фабрикація, внроб­ прапора
ництво fііhпlеіп n корогва; гурт6к (вій­
labrikmii8ig фабричний, проми­ ська)
словий ПЬnrісЬ т хору[н]жий
lаЬrіzіеrеп фабрикувати, внроб­ Fahr . .. транспорт6вий, об6зпий,
ляти парк6вий; _аыіІuпgg " валкава
РасЬ "n скринька (; вІдділ т; частина; _bereilschall f гот6-
спеціяльність (; _deckel т двер­ вість до їзди; _damm m пе­
ці передка реїздка f
l'adenkreuz n перехрестя (оптично­ fiihre f пор6м m
го приладу) Fahren n Іхання
Fiicher т вІяло n іаhгеп fхати, 1здити
f"achlkennlnis f фахова вмілість; Fahrer т їздовий, ї~дeць
_mапп т фахівець, спеціялlст Fаhrlеskаdrоп f кінно-валкова с6т-
F ackel f СМОЛОСКиП т ня (; -.gasl m їздець," пасажир;
lahig здібний, спосібннй _gеsсhwіпdіgkеit f швидкість
їзди; -.geslell n шасІ, підв6ззя;
Fahigkeil f здІбність, здатність, _kапопіer m ївдовий гармаш
спосібність; _ zum Angriff спо­
сlбність до атаки
lahrliissig .недбайливий
Fаhr[Шssіgkеіl f недбальство n;
lаы половий
_рlап m р6зклад руху, плян
Fііhпсhеп n знач6к т, майвець т, їзди; -rad n к6леСD, ве,льоси­
хоруг6вка f
пед, р6вер (Гал.); -radbremse f
Раhnе f корогва, прапор т, зна­ наколесна гальма; -rаdrаhmеп т
мено n; gelb-blaue (ukrаіпіsсhе) _ вельосипедна рама, рама рове­
f жовтоблакитний (укра1нський) ра; -rich!ung f напрямок т
прапор т; тіl f1iеgепdеп -11 в їзди; "-"сЬеіп m проїзний лист;
розг6рненими прапорами; zur _ -"!ellung f маршове пол6ження
schwiiren присягати на прапор n (гармати)
FаhпепlЬапd n прапарова БИнда (; Fahr! f їзда, пересування n;
_eid т присяга f на прапор, -rich!ung f напрям m їзди
напрапорна п_ (; -'Iuchl f уте­ fahrlwasser n фарватер; _wasser-
ча з війська, здезертування, Неlе f глибина нурку, г_ фар­
дезерція; -'Iuchlerkliirung f ого­ ватеру; _wei!e f далекість пе­
л6шення n дезертиром реїзду; -"еі! f тривалість їзди;
lahnenlliichtig вбіг лий ...zeug n" віз т, фура (; ...zeug-
fаhпепllliiсhtigе т утікач, збіглець, behebung f мобілізація возів,
дезертир; _junker т кандидат набір m в_
на старшину; _poslen т стійка Fak10r m чинник, фактор
f при прапорі; -"chmied т вій­ РаlЬе m буланнй кінь
ськ6вий коваль; -"pilze f вер­ l'all т випадок; dringender
шок т прапора; _slange f дер­ наглий випадок; _briicke f роз­
жак т прапора; _Iriige.· т пра­ відний міст m
пор6вий; _Iuch n пол6тиище Fаllеп n падання; _ des Gelandes
прапора; _verral т зрада f пра­ зниження п6зему
пора; _wache f стор6жа при F311еп n рубання (ліса)
fallg.schwindigk.il 65 f.ind
---~--------------------~--~
fаЩg.sсhwіпdіgk.іl швидкість l.сЬІ.п ф.хтуватися, битися на
падання; _kug.l f важ6к m; шаб.,і
_зсЬеіЬ. мета, f
шо падає; fechtlgew.hr n фехтувальна збр6я
_scbirm тлетопад, парашут; (; _stunde f година фехтування;
automatischer _schirm автоматич~ _uпt.ггісhl т наука f фехту­
ннй летопад ; ll'Ianu.lIer _зсЬігт вання
мануальний лето пад, ручний JL; f.d.r f пружина, пер6 n; lІасЬе_
~сЬігтЬотЬ. f б6мба з пара­ плеската пружина; sсh.іh.пIОг­
шутом, летош!дом; _Іг.рр. f mig. _ кружалувата пружина
східник m; _winkel m кут m f.d.r _ ..ПQYжинний; _bolz.n m
падання; -".іlf час m [сІ па­ пружиновий прог6нич; _d.ck.1 m
дання пружинна п6кришка (; _driick.r
РаІІЬооl n складаний ч6вен m m пружинний натисю\ч
falte f зг6ртка, фа"д 11. I.d.rn пружини ти
fangscheib. f мета, що ховається feder!plall. t рес6рна платівка;
Ратili.ппат. m прізвlнще, _исько, _sрliпl n пружинна затичка (;
нззвlище, _ИСЬКО -stiick n пружинна частина
fanalik.r m фанатик, загорілець f.d.rung f пружинування n, амор-
lапg.п імати тнзація; рес6ра
"'angschlinge f аркАн т еыпn недоставати, бракуватн
farbe f фарба, к6лір т, краска, fehl.r т вада f, хиба (, помилка
барва; braun-griinlich. _ рудо­ (, п6хибка (, гандж; _dreieck n
вато-зеленява краска, _барва, трикутник 11. похиб6к; _g.s.tz l'
_фарба; g.lb-griinliche _ ж6вто­ зак6н" m помилок; -zeichen 1~
зеленява краска, _барва, _фарба знак тn пбхибКrІ
farb.n n фарбування, барвлення fehlgreilen l' невдачність (; _іп
!агь.п барвити, фарбувати, бар­ der Wahl невдачність f вИбору
вувати, забарвлювати I.hlschlagen промахнутися
farbenlanolrich m забарвлення n t.hllschu6 т хиба f при стрілян'
'фарбами; _mi"chung f фарбова ні; _8IеН. f вакансія; ....z.rsprin-
мішанина; _stilr т кольор6вий ger m ненормальннй р6зрив,
олівець '1n невчасний р_ ,
fiirb.r.i f фарбарня, фарбувальня f.ierlichkeil t свят6,чність, свя­
larblos безколірний, безбаРв[нlий т6ЧНflЙ 6бхід m
"'агЬ_ІоlІ ,т барвник, фарбник feigh.it f трусливість, боязкість
fіігЬuпg t [заlбарвлення n f.il. f пильник т, терпуг m;
fаsсhіпе f тараска vi.rkantige _ f квадрат6вий тер­
fаsсhіпеп. " тарас6внй; _b.klei- {ІУГ т, К_ пильник т
dung t
тарасування; _w.g т І.іlеп пеленгувати
тарас6вий шлях, т_ дор6га t t.ilopan т ошурка f
faB n б6чка f, барило feinabstimmung f ТОНКе настр6єн,
fаВсhеп n барильце ня (радіо)
FaBdaube клепка t f.ind т в6рог, неприятель; sich
vom _е 100100.п відриватися від
іаВеп хватати, ловйти
в6рога; markierler _ зазначений
t
F aulheil ледар ство n, лінивство n в6рог; den _ ochlag.n розбити
fаUlпі8 f гнилизна, гниль в6рога; dem _е die Spilze Ьіеlеп
Раооl f кулак т ставити в6рогові 6пір; den
fausllkampl т бокс; ...Іі.теп т "I.Неп задержати в6рога; аоl
китиця t
(кінн6та) d.n _ вlоВеп натрапити на в6·
f.chl _ •. фехтувальний; _d.gen т рога; d.п _ tauschen вв6дити в6·
рапіра t рога в оману; zum _е iibergehen
ресыпn l' фехтування перебігати до в6рога; d.n _

Dtsch.-ukr. З
Feindes, , , 66 Feldweg
iiberraschen ззск6чити в6рога j польовий "- m; _divisioo f по­
dem _е nolerliegeo бути слаошим льова дивізія; _eisenbahnwesen 1~
від в6рога; deo _ verjageo служба t польових залізніщь;
прогнати в6рога; deo _ zer- _еlешеоl Пелемент m польов6го
"Ireneo розпор6шити в6рога телеф6на; _fero"precher m по'
Feinde" , " вор6жий; .Jaod n во­ льовий телеф6н; _ПазсЬе f бо­
р6жий край m; _oachrichleo t/pl клаг m; kleioe _"азсЬе бокла­
відомості про в6рога; -пііhе f ж6к m; ..geist1iche т польовий
близькість в6рога дух6вник; ..geodarm m польовий
leindlich неприятельський, вор6- жандарм; ..geodarmerie f польо­
ЖИЙ ва жандармерія,; ..gerichl n по­
Feindlschall t ворожн~чlа, _ість; льовий суд m; geschrei n бойо­
вий крик т; ..gescbiilz n польо­
_seligkeit f ворожнеча, вор6жий
ва гармата f ..graoate f (раната
крок l1t вор6же відн6шення n;
J
_veroebelnog t задимлення n в6- польов6і пушки
рога
feldgran сірий, захисн6го к6льору
feiodwiirls в ст6рону в6рога Feldlhanbitze f польова гавбиця;
_heer n дієва армія шоЬilез t;
Feiokoro n дрібна мушка f _Ьеег мобіліз6вана дієва армія
leiokoroig дрібнозернистий (; _kabel n польовий кабель т,
f'einrichtuog f докладне націлю- жильник т; _kaoooe f польовІ!
вання n пушка; _kanzlei t
похІдна кан­
Feld n п6ле; _ (іт Geschiitzrohr) целярія; ~ігсЬе f ПОЛЬОВІ!
п6ле иарlзу; ЬеЬапрlео _ удер­ церква; --"оlооое польова ко­ t
жатися на позиціях; beslelltes_ л6на; --"овІ t
польовий харч т,
обр6блене п6ле; іо. _ zie"eo п_ пожива, П_ харчування n;
вистушіти в похІд; _ raumen _kiiche t
похІдна кухня, польо­
очистити п6ле б6ю; nosichlbares .Jager n
ва к..; польовий склад
_ п6ле невидно сти m; _Iazaretl n польовий шпи­
Feld , " польовий; -"ozng m по­ таль m, рух6мий ш-; .Jeilnog t
хідна ф6рма t, п_ однострІй т; польовий пр6від т; -"1agazio П,
_apotheke t польова аптека; польовий маfазин т; _шагосЬаll
-"rmee t діева армія; -"rlillerie m [фельд]маршал; _шiitzе фу­ f
f польова
артилерія; _arlillerie- ражка; _portioo t
польова пай­
ableiloog f дивізіон m польо­ ка; _розl f польова п6шта, вій­
в6і артилерії; _апsгіі"lппg по­ t ськ6ва п_; --"cbeiowerler m по­
льовИй виряд m; _biickerei f по­ льовий світломет, п_ прожек­
льова пекарня; _Ьіісkегеіkоlопое тор ; --"chmiede t
польова кузня;
f кол6на польов6і пекарні; ~lесЬег m польовий далековид ;
backoleo m польова піч; _ЬаЬо f _slellnog t
польова позиція;
польова залізниця; ..babowageo --"Ііеlеl т похІдний ч6біт;
rn ваг6н ПОЛрQв6і залізниціj _lавсЬе tпольова ташка; _Iraos-
n пОльовий батальй6н
_ЬаІаillоо porl m ПОлЬовий транспорт;
m, п_ курІнь m (Гал,); -»atterie _Iraosporlordonog f керівництво
f польова батерlя; _belestignog n польових транспортів; _поі­
f польове укрІплення п, п_ lorm f похІд ний 6дяг т, польо­
фортифікація; ..belestignogsan- вий однострІй m; _verpflegnogs-
lage f
польова фортифікацІйна lager n польовий харчовий
споруда; -»Inse t
польова блю­ склад т; _wacbe f
застава;
за, гімнастівкз; -ЬисЬ n польо­ _wageo m польовий віз; _webel
ва книжка (; _dieosl m польова m старший десятник; Bchreib-
служба f, бойова "- f; _dieosl- dieosttueoder _webel старший, пи­
огdппоg f бойовий статут т, сар; _weg т rpУНТО!lИЙ шлях,
feldwerk 67 feuer
'польова дор6га '; _werk ппо­ -sprucb т телефОНDграма ';
льовйіІ форт m; _werkstatt f _sprucb аоlпеЬшеп прийняти те­
польова майстерня; ~еН ппо­ лефонограму; Jprncb belordern
хідний намет m; -2irkel m по­ ,передавати телефонограму
льовйй цйркель; -2ug m
воєнна Ferse f п'ята
кампанія " похід Fertigziinder т гот6вий запальник,
felge '. 6бід (6бода), обідець уставлений 8_
telgen ... обод6вий fesBel f ув'язь
f'els текеля f FeBBel • _. прив'язний; _ЬаllDП т
lelsig скелястий прив'язний баль6н, п_ аеростат
Fenster n вікн6; liinglicbes _ дов­ leSBel1l прив'язувати, путати; ск6-
гасте вікн6; _brett n варцаба (, вувати
підлокітник т Festballe f (АпІа) авля, велика
Fensterlcben n вік6нце; _glas n заля
шибка '; _Іаdеп т вік6нниця '; Festigkeit f твердість, тривкість,
_stDck т лутка f міцність; _ der SprengstDlle
Fern. .. далекий; _aulklirung f тривкість вибух6вих речовин
глиб6ка р6звідка, далеке роз­ FestlprDgramm n свят6чна програ­
відування п, д_ звіди рІ; -'lоl­ ма '; _аІашрlеп n бутинування;
kliirungsflugbDDt n далеКОр<,lзвід­ ..віеllзсМапЬе f закріпна шруба
чий човнолітак т; _erkundung f f, З_ rвинт т
далеке розпізнавання n; -'euer f'estul!g f фортеця, твердиня;
n далекий вог6нь т; _Ilug m _ blockieren облягати фортецю;
далекий літ; ..gespracb n теле­ _ iibergeben здавати фqртецю
ф6нна розм"ва '; _glas n бі­ f'estungs. .. фортечний; -'lngrili
н61<ль т, далековид т; ....kampl- т атака f на фортецю, наступ
arti11erie f артилерія далекого на ф_; _anlage f фортечна бу­
б6ю, далекобійна а..; ..l"Dbr n дівля, ф_ споруда; -'lrtillerie f
далекоlвид m, _гляд; ..l"Dbraul- фортечна артилерія; .JIаІаil1DП n
satz т оптичний мірник; -sprecb- фортечний батальй6н т; _Ьап
abtei1ung f телефDнічний відділ т буд6ва f фортець; _kern т
т; _sprecbbatterie f
батерія по­ фортечне, ядр6 n; _kDmmanda,!-
льових пров6дів; _sprecbbau- lпr f командантура фортеЦІ;
trupp т будівельно-телеф6н[lч]­ -'ager n склад т фортеці
ний відділ; _sprecbbauwagen т Fetlbiicbse f мазничка
будівельно - телеф6нний віз; lепсЬІ відв6глнй, в6гкий
_sprecber т телеф6н, телеф6н­ Feucbtigkeit f вол6гl а, _ість, в6г-
ний апарат; Jprecbgeriit n теле­ кість; _smesser т вологомір
ф6нний матеріял .т, т_ майн6; Feuer n [В]Dг6нь т; _ abbrecben
_sprecbborer т телеф6нний слу­ перервати вог6нь; _ abgeben
хівник; _sprecbkabel n телеф6н­ стрілlьнутн, _итн, розпочати
ннй кабель т; _sprecbkarre f вог6нь; _ ааlпеЬшеп розпочати
телеф6нна бідка; -sprecbleitung вог6нь; апlDшаІізсЬез _ т авто­
f телеф6нна лІнія, т_ пр6від т; матичний вог6нь т; bewegliches
lеісЬІе Jprecbleitung легкий те­ _ n _ diimp-
рух6мий вог6нь т;
леф6нний пр6від; _sprecbnetz n lеп зменшити вог6нь; direktes_
телеф6нна мережа t; _Bprecb- n безпосередній вог6нь ".; _
patrDuille f телеф6нний па­ еіпslеllеп припинити вог6нь, за­
труль т; Jprecbtrupp т .Te~e­ становити В_; _ er6ffnen розпо­
ф6нна команда f, Т_ ВІДДІЛ; чати вогонь, відкрити В_;
_sрrесЬvеrЬіпduпg f
телеф6нне gegen _ decken прикривати пе­
получения n, Т_ зв'язок !1l'; ред вогнем; geregeltes _ n .си­
_sprechwagen т телеф6нннй ВІЗ; стематичннй вогонь m; heltlges

з*
feuer 68 feuerverbioduog

_ 11· дужий 80г6нь m; іт _eroffnung t розпочинання n во­


liegeo бути під вогнем; indirek- гню
lез _ і. посередній вог6нь m; l.uerl!e.1 вогнестійкий, вогнетрив­
kombinierles _ n
комбін6ваний кий; _!r.i необстр!люваний; _ge-
вог6нь 1n; langsames _ n по­ !ahrl'ich запальний, займистий
ві.тJЬНИЙ вог6нь т, рідкий В_ m; feu.rІ g •• chwindigkeil t швидкість
lеЬЬа!lев _ n
інтенсивний во­ вог'ню, Ш_ стріЛЯННЯj _gеsсhwіп·
г6нь т, напружений В_ т; _ digkeilsregler '" зага!Овач вогню;
lеіlеп керувати вогнем; maskier- _grenze f границя t вогню, во­
tes _ n ззмаск6ваний вог6нь гневий рубіж m; _grupp. t
m; шіl _ belegen держати під вогнева група; _hindernis n во­
вогнем; _ тіl ungeanderlem Лu!­ гнева переп6на '; _ЬоЬе t ви­
salz вог6нь із сталим м!рни­ сота л!нії вогню; _ІІатр! m
к6м; _ паЬгеп підтримувати во­ вогневий бій; _konzenlration f
г6нь; rasantes _ n пр6стий во­ зосередження n, вогню, скуп­
г6нь m; rесhlzеШgеs _ n вчас­ чення n в_; _krall сила вогню; t
ність t вогню; schlagartiges _ ао _kraft iiberlegen "еіп перема­
1! рапт6во-відкритий вог6нь m; гати вогнем; _І.іlеп n керування
seitliches _ n
бічний вог6нь m; вогнем; _Ieiluog f провадження
iiberlegeoes _ n перевага во­ t 11. ВОГНЮ, і<ерувйння n в_;' ке­
гню, переважальний вог6нь m; рівництво n в_; _Ieitungsplao m
- ubertragen перенести вог6нь; плян керування вогнем; _Ііоіе f
unt_r _ Ьаllеп держати під вог­ лінія вогню, бойовий гребінь m;
нем; _ unlerbrechen перервати _Іб"сhlruрр m протипожежна
вог6нь; unterbrochenes _ n пере­ ланка " п_ команда '; _liicke f
ривчастий вог6нь т; ununter- вогнева прогалина, вогнева лю­
brochene. _ І> безупинний во­ ка; _шіІІеl nlрl вогнев! засобн;
rQHb 1n; vereinigtes _ n зосе­ f
_ordnuog вогневий порядок m;
реджений вог6нь 1n; _ ver)egen _pau •• - f
перерва в стрілянню,
перенести вог6нь; _ verstarken вогнева паваз; _рlап m плян
зміцняти вогбнь; _ vorlegen во­ вогню; ..... punkt т вогнева т6чка
г6нь вперед!; wirksames _ n '; _res.rv. t вогнева резерва,
успішний вог6нь '1Н, діяльний . в_ запас m; _rісhШпіе t дирек­
в_ m, д!йсний в_ 111; durch _ триса вогню; _sc:butz m вогне­
zudecken взяти під 6'бстріл; вий захист; _"tiirk. f міць
zurїїckziehen вог6нь назад; вогню; _slelluog f вогнева по­
zusammeoge!a8les _ n зосере­ зиція, бзйова п_; _.108 m во­
джений вог6нь т; Jlarm m гневий удар; _iiber!all вогнева
вогнева трив6га (, в_ алярм, атака f, В_ напад; _iiberlegen-
пожежюі трив6га (; -"rl рід t Ьеі! t вогнева перевага, п_
111 воrню; ;""u!gp.be вогневе f вогню; _iiberraschung tвогневий
завдання n; -"u!klarung стра­ f засю;ж 1n, В_ заск6чення n;
тегічна розвідка _iiberlragung t перенесення 11
leuerb_deckl обстрілюваний ВОГНЮ, перен6шення n В_; _uп­
feuerlbereich m 6бшир вогню, сфе­ lerbrechuog f перерва в вогню,
ра f в_; _dampl.r· m глушник переривання lі в_; _unlerstiilzung
вогню; _dichl. t вогнева ча­ f вогнева підм6га, В_ під­
стота; _disziplin t вогнева кар­ трим [ка '] m; _v_rbinduog f
ність, В_ дисципліна; _еіпвіеІ~ вогневий зв'язок т; gegenseitige
lung t припинення n вогню _verbindung взаlмний вогневий
....:eiol.i1uog ., розп6діл m вогню зв'язбк т; іп gеgепsеіtіgеr _ver-
_ergiebigkeil t видатність вогню bindung .еіп бути у взаlмному
Feuervereinigung 69
вогнев6му зв'язку; _verelRlgung Fliiche f пов~рхня, площина, пл6-,
f об'е.днання 1~ вогню; _vertei .. ща; еЬеое _ рівна пов~рхня;
lung ,Г [роз]п6діл m вогню, horizontale _ поз~ма площина;
_vorbereitung f вогнева підгот6- sепkгесhtе _ прямовісна пл6ща;
ва; _walle f вогнепальна збр6я, verwendbare _ f перестав не кри­
стріливна збр6я; _walze f во­ л6 n; vorgestellte _ уяв[люва]на
гневий вал m; _wehrdepot n пл6ща
пож~жня (; _wehrmann пожеж­ FlасЬепl belastung f обтяження крил
ник; _wehrtrupp m пож~жна ко­ 'п, 0_ одиниці поверхні; _маВ tt
манда t; _welle f вогнева хви­ міра t
площини; _зсЬіе6еп n
ля; _werker 'Іn старший десят­ стріляння' по пл6щі
ник (арт.), фаєрв~ркер, піро­ Flagge f майва, стяг т, фляга;
Т~Хllік; _wігksашkеіt fуспіш­ Ьеі6еп зв6дити, підн6сити
ність вогню, діяльні'сть В_, фляГу; _8treichen спускати фля­
діilсність в_; _wirkuog f
ділан, гу', прапор; -'Itock т майвилно n
ня 'n вогню, вогнеЙіе д_ n, чин Flak = Fliegerabwehrkanooe f про­
1n ВОГНЮ; -zone t вогнева З6НЗ, тилетунська пушка
в_ смуга Flak . . . протилетунський, пові~
Fieber n гарячка t трообор6нний; _batterie f про­
Figur t фігура; koieode _ грудна тилетунська батерія; Jchein-
фігура; stehende _ фігура у werfer m протилетун~ыийй еві­
зріст тлом~т, С_ дЛЯ повітрообор6ни
Figurenscheibe f фігурна мета; Flamme t
п6лум'я n
ganze _ мета у зріст flаmmепlапgrіfl т BOГHeM~THa ата­
FШег т' цідило n, фільтр; _шаss. ка (, в_ наступ; _werfen n
t фільтрувальна маса вогнеметання; _werfer ваг не­ m
Filz m пов сть M~T
Filz . . . повстяний; _deeke f flammenwerfer . . . вогнеметний;
повстяна поп6нз, п_ дерга; -".пgгill m вогнеметна атака t;
_IіІІег т повстян~ цідило n, п_ -"iindung t запалення n вогне-
фільт~; _plropl m повстяний метів
клинтух; _рlаІІе f повстяна Flаmmепwігkuпg f чин m п6лум'я
верства, П_ платівка, п_ плита; Flanke f крил6 n, флянк т, бік
':"scheibe f повстяна пер~ліжка; m; auBere _ f з6внішній флянк
_schuhe m/pl кинді, валянці; т, З_ крилб n; in die _ l~lIen
_з!іеlеl m/jJl ПОВСТЯНКІІ, валянці впасти на флянк, атакувати на
Fioger тІн!лець; kleioer _ мизи· крил6; rechte _ f правий флянк
нець; _hut т нап~рсток т, П_ крил6 11.
Fiosternis t темрява Flапkеп ... флянковий; -".Ьtеiluпg
Fischerlart (. рибальський сп6сіб f флянкова частина; _angriff 'ІІІ
т; _kuoteo m рибальський вузол флянкова атака t, ф_ наступ;
Fiskus т державний скарб, фіск, _bewegung t флянковий рух "';
казна f -'euer n флянковйй вог6нь, 111,
бічний в_ m; ~сЬоІ. m флян­
Flachlbahn f пол6жиста траект6-
рія; _feuer 11, наземний вог6нь кова заслбна (, ф_ охор6на (;
т: _Ilugbahn t наз~мна траек­ _sicherung t
забезпечення n кри­
т6рія; _geschiitz n гармата t ла; боковий відд.;іл т; -'Itellung
наземного стріляння; _keilver- f фЛ.RнкувЗльне станбвище n,
ф_ позиція
schlu6 m призматичний зам6к;
_kiihler т плоский радіятор ; lIankierelh! флянкувати, об,х6дйти
_land n низ 11}" низина f, рі­ крил6'
внина (; -"апgе f плоскогубці Flankierung f Флянкування "
Flankierungs ••. fliеgеrkошшапdеw:

Flankierungs . . . флянкувальний; flіеgerlаЬzеісhеп 'n відмІтний знак


_anlage f флянкувальна будІвля, . т дітунІв; -лkаdеmіе f академія
ф_ споруда о • повІтряної фль6ти; -лl_rm m ле­
FI"sche t пляшка, фляшка; -пzug тунський алярм, л,- трив6га (;
т монобль6к -лlаrmроslеп m гаслова проти­
fJ"llermine f фугас а летунська стІйка (; _angriff m
!Iattern м аятн лет,унська атака (, л_ наступ;
Flanbeil f млявість. . _апtеппе f антена зв'язку з
flechle t лишай т літаками, літак6ва .3:-; _аи'·
FJechlen 'n плетІння kliirer m літу-и-р6звідач; -лul­
!lechlen [с]плести, СПJlітати kJiirung f летунські звlди рІ,
Fleck т плям[ин]а f авіяцlйна р6звідка; -лulпаhmе t
!Ieckig ПJlЯМИСТИЙ летунська світ лина, авіяцlйна
Fleisch n м'ясо с..; Jedrohung f загр6за ле·
Fleischlbeschau f 6гляд т м'яса; 'тунств"; -hekleidung t
летун­
~опsеrvе f м'ясна консерва; ський 6дяг; _beobachler m літун­
_vergiltung t аатр6єння n м'ясом стежач; _beobachlerableilung f
FleiB т пильність f летунсько-стежовий вІдділ m;
FJiegen n літання _beobachlung t
стеження ·n з
Ш_gеплітаtи, летІти повІтря; -heobachlungssl_lfel t
летунсько-ст",жова ескадрилья;
f1iegend(er) летучий
~еsсhuВ m 6бстріл літакІв;
Flieger тлітун" авіятор, піл6т _bild пповІтряна світлина f;
Flieger ... летунський, авіяцІйний ; _ЬоmЬе f летунська б6мба, авія­
повІтряний;-лыiluпgg f "етун­ цlйна б_; -hombardement n .ле­
ський вІдділ, авіяцІйний в_; -лЬ­ тунське бомбардування; _brille
wehr f повітрооб6рона, протн­ f летунські окуляри рІ; '_dесkuпg
л~тунська обор6на f закриття n від літакІв; _diensl
f'liegerabweЬr .... протилетунський, m летунськ" служба (.
протиаероплянний, протилітак6- Fliegerlei f летунство n, авіяція;
вий; -лыiluпgg f протилітак6ва _einschieBen n пристрІлювання
частина, протиаероплинна '1-; за дрпом6гою летунського сте­
_arlillerie f
протилетунська ар­ ження; _erkundung f летунське
тилерія, зенІтна "--; -лпlslеlluпg розпізнавання n,
JL звlди рІ;
.f .протилітак6ва устава; _Ьаl- _ersalzableilnng f
запасний ле­
.0 lerie t протилетунська батерlя, тунський вІдділ m (Ч"С'l'(!!іа);,
.зенІтна б_; _diensl т протиле­ _fnnker m детунський радіо­
тунська служба (; ~еsсhUlz n телеграфіст; ~авЬотЬе хемічно­
зенітна гармата (, протиле­ летунська б6мба; _geschwader 11
тунська г_ (; aulomatiscbes --І:е­ летунська ескадрилья; lL полк;
schiitz автоматична ПРОТИJlе­ _graben m шанець для закриття
тунська гармата (; eingebaules перед летунством; ..ІІ_Пе f ле­
_geschUlz иерух6ма ПРОТИJlе­ тів ня, ангар; ..IIor"t m летунська
. тунська гармата (; ~апопе f база (; ~пвШпl n летунський
протнлетунська пушк-а, протиае­ інститут m, і_ m .петунства;
РОПЛИliliа п_; _mаsсhіпепgеwеhr _kammer f летунський фОТО­
n riрі:lТlілетунський кулемет m, ап·арат m; _kampl m бій літа­
зенітний 'к_; _рlап m ПJlЯН про­ Ю!!, повІтряний б_; -kampl-
типовІтряно!' обор6ни; ~сhеіп­ krii!le f /pZ бойовІ повІтряні
werler m протилетунський сві­ сили; _karte f летунська мапа,
тл6м",т; -'Шlllеl засібn по­ m авіяційна м..; -ІІІпЬ m ле тун­
вІтряно! обор6ни, з_ m пові­ ський клюб; _kommandeurm на­
трообор6ни чальник летунствз, Н_ повітря-
fliegerkorps 71 fliigelauilrieb
них сил; _korps n лет~нський командувача; _kieIlinie t кіль­
к6рпус; _Iand_plalz m лет~н­ ватерна кол6иа; _kошшапdо n
ський майдан; _Iandung осідання t команда фJJь6ти, к_ морськими
літака; _шаuв t
мала лет~нська силами
б6мба, пов(тряна мишка; -"101- Рlоltillе t
фJJЬОТИJJія
dung t лет~нське донесення n; flоlШlеп-fііhrегsсhiil n корабель m
..nachrichl_noliizi_r m старшина командира фльотилії
сл~жби зв'язк~ лет~нства; ..n_Iz рlосы t вlтеча, у_, утікання;
n маскувальна с(тка (передt _ ergreilen кинутися на втікача,
лет~нством); _оШzі_г m стар­ повернути на вт(ки; іп die _
шина-літ~н, <=- лет~нства; _park jagen, Bchlagen погнати в р6зтіч
m лет~нський парк, база (; lliichtig нетривкий; JJегковипарний,
-І_і_гаl n летунський реферат часовий; перен6сний
m; _schul_ t
лет~нська шк6ла; flug m літ (ль6ту); _ пасЬ dem
_schulz m протилет~нська охо­ Котра8 к6мпасний літ, л_ за
р6на (; _schiitze m пов(тряний к6мпасом
стрілець, лет~нський <=-; ~ісЬI flug о о О лет~нський, авіяційний
t видимість із літака; _вlаliеl t flugabwehr f (So Fliegerabwehr);
летунська ескадрилья; ключ т -kanonet протилет~иська п~шка
літак(в; _streitkralle t/pl лет~н­ flnglapparat m літальний апарат;
ські бойов( сили; _taktik t ле­ -"цп f трає"т6рія; gebogene
T~HCЬKa тактика; _taligkeit t _ЬаЬn t крута траєкт6рія; ge-
лет~нська діяльність, авіяційна s/reckle ~аЬп пол6жиста траек­
д-; _Ігирре t
летунське в(йсько т6рія; sl_il. ~аЬп звисла траєк­
n; _lисЬ n гаслівне пол6тнише; т6рія; _bahnbild n схема f
_verband m лет~нська формація траєкт6рії; _bahn_ngarb_ f сніп
(; _verbindungsoliizier тле­ m траєкт6рії; _bahnenlage f по­
т~нський старшина зв'язк~; л6ження n снопа траєкт6рії;
_visier n' J,Iетунсько-нац{льний _bahnhOhe t висота тр аєкт6рїі;
прилад m :...bahnkurve f кривина 'траєкт6-
fliehen n тікання; літання рі1; _bahnscheilel m верш6к
flie8en n течlння траект6рії; _bahnstaliel f табли­
fliшшегп блимати ця траєкт6рії; _basis f ле­
fliшшегп n блимання тунська база, авіяц/йна б_; _Ье­
flink звинний, жвавий, мот6рний геісЬ m радіюс дІЇ літака
flinkheit t
жвавість, мот6рність, lIugbereit гот6вий до' ль6ту
звинність fluglblatt n лет~чка (, летютка (;
flinte t рушниця (з гладк6ю ц(в- _blallerslreuung f СКИДУRання "
кою) летюч6к із .літака; _boot n
flitter m блискітка t човнолітак тІ водолітак т;
florelt n рап(ра t _dauer f тривалість ль6ту;
flo8 n дараоа t, пліт m _deck n палуба f для зль6ту лі­
lІо8Ьаг сплавний така
Flo81briicke t
плотовий міст m' fliigel m флянк, крил6
" (лави);
-sack m поплавець; _sleg m л6пать t (пропелера);
eiserner _
плавна кладка t m залізне n; groBer _ 1il
крил6
flolte t
фль6та; baItische _ бал­ велике крил6 n; linker _ тлі·
тІйська фль6та вий флянк, "- крил6 n; гесЬ/ег
Рlоltеп. " фль6тський; -'lrzt m _ m праве крил6 n; -'lbstand m
полк6внИК'-л(кар m фль6ти; _сЬеl віддалення n крил; _adjnlanl m
m комаидир фль6ти; _еіпЬеіl f особисти,й значк6вий; _апlеЬ­
морська одиниця; _llagg[en]schill nung f Ііритикання n крил; _.ul-
n флаrманський корабель m trieb m під' емна сила f крил;
fliigеlЬеklеіduпg 72 flu8iibergang

_bekleidung t покриття n крил;

І
літак 111" багатосідець m;
_division t фляикова дивізія; sсhwапzlоsеs _zeug n безхв6стий
_ende n край m крила; _kiihler літак 111,
т кри.1І0ВЙЙ радіятор; _шапп m flugzeuglanlenne t літак6ва ан­
жалонер; _шutler баранчик m; t тена; -"usriistung t літак6вий
_prolil n
профіль m крила; риштунок m; _Ьаи '" буд6ва t
--rippe ребр6t n крила; літаків; _besalzung f зал6га лі­
_.сЬтапЬе t
баранчик m (рід така, команда JL; _ЬисЬ n
шруби); _spannweite р6змах m t [що]денник тлітака; _liihrer"1
"рил; _Ііеlе' f глибина, ширина, піл6т; _fiibrersitz m сидіння 11,
крила пілота, сїдець П_; _kашрf m
flugllahrl t повітролітання ,,; бій літаків; _kаrlепаulпаhmе f
_Iiihigkeit t здатність до ль6ту мапографія при п6мочі летун­
l1uglliibig здатний до ль6ту; _Iertig CTB~; _konstrukteur т КОН­
гот6в до ль6ту структор літака; _шаsсЬ.іпеп­
flugllorm t
лад m ль6ту; _Iunk- gewehr n літак6вий кулемет 111;
dіепst летунська радіослужба
m _шuttеrsсЬіll n літакон6с[еЦIi] "',
t; _gescbwindigkeil f швидкість корабельна ба.за f для літаків;
"ь6ту, лету; _gewicbt " тягар
_park rn летунський парк, авія­
m в ль6tі; _hаlеп m летун­ цій ний п_, авіопарк; _sturz m
ський порт, аеродр6м; _Ьаlеп­ катастр6фа t
літака; _!agebucb
wechsel m зміна летища; _ЬаlIе t n ліТЗІ<6вий денник m; _іур' ш
f летівня, летунський ангар m; тип літака; _werkstiilte ле­ t
_hOЬе t
висота ль6ту; _Iebre f тунська майстерня; _wettbewerb
те6рія літання; _шаsсЬіпе лі­ t m летунське змагання n
так т; _meldeabteilung вІдділ t flurldienstbabende 1n черговець при
m пові1'ряног6 стеження; _шеldе­ вх6ді казарми; -"chaden т п6-
diensl '" служба f повітряного толоч

зв'язку,; -",eld\1ng t донесеНІІЯ flцв m річка (; kleiner _ m рі­


n про літ; д_ n про зближу­ чечка t; 8chillbarer _ т судно­
вання вор6жих літаків; _шоtоr плавна ріЧІ<а (; iiber den _ 8etzen
шлетунський мот6р, JL рушій; переправлятися; _ iiberschreiten
_orl m стан6вище " апарату за перех6дити (через) річку; цп­
ль6ту; _park тлетунський парк; durcbschreitbarel' _ т непрохідна
_platz 1n леП1ще n, летунський річка (; -"rm m відн6га (; _аЬ­
майдан, аеродр6м; _розl f ле­ scbnitt m дільниця t рІчки; _Ье­
тунська п6штз, авіоп6шта; ~ісЬ­ wachung f охор6на річки; _ЬеlІ
lung f напрям m ль6ту, лінія n річище; _biegung t коліно І!
ль6rу:' _sand m надма (; лету­ річки .
чий піс6к; -schiiler rn піл6тний lliissig течкий
учень; _sporf тлетунський fltissigkei! f плин m, течиво ",
спорт; _sliilzpunkl m летунська рідина; текучість; _sbremse f
(іаза t; _wacbe t летунська стІй­ гідравлічна гальма; _skiiblung f
ка; _weg m дор6га f ль6ту; плинне охол6джування n
_webr t протиповітряна обо­ fluBlkabel " річковий кабель т,
р6на; _weite t далекість ль6ту; р_ жильник т; _kanonenboot
_wesen 1!. летунство, авіяція ,1; " ріЧІ<ова канонерка (; _kriim-
~еЇ! f час m ль6ту; _zeug n mung t лук6вина т річки;
літак т, - аероплян ~; mehrmoto- _тіпе f річна міна; _"perre f
riges -zeug n багатомотор6вий річкова переп6на; _1.1" по­
літак 1n, багаторушійний л--'. m; річина t; _iibergang m перехід
mebrsitziges _zeug багатомістний річки, переправ а f через р_;
FluRiiberschwemmung 73 Frequenz
_iiberschwemmung f розлива Fortilikations , _, фортифікаційний
(річки): _verleidigung f обор6на lorlilikatorisch фортифікаційний
рІчки: _wache 1 річкова сто­ Forllschallung f перевезення n на
р6жа друге місце; _sсhrШ m успіх,
Рlоl f приплив m м~ря п6ступ: --"chritte шасЬеп робити
Fohlen n лоша, жереб'я ,успіх, р_ п6ступ; _setzung t
Folge f наслідок m: черга дальший тяг т, прод6вження n
lolgenlos без наслідку Folokammer f (Photokammer) фото-
Folgerung f висновок m 'графічна ком6ра
lorcieren форсувати Fourage t = Furage
lorcierl форс6в[а]ний Fourag.eur m фуражир
Forcierung f фор,сування п, при­ Fouragieren n фуражування
спішувания n (чоrо) РгасЬІ t вантаж т: ІоІе _ 1 мер­
Forderbahn f перевоз6ва заліз- ТВИЙ вантаж n~; Jaum m місце
НИЦЯ, польова кінна з_ n на баrаж
fordern домагатися, жадати frage f питання n; еіпе _ aufwer·
Forderung f вим6га, жадання 10 Іео підняти пита.ння
Forderwagen 1/! вагонета f F,'aktion f фракція
For,,! f ф6рма, •• ад m: geripple_ Franktireur т партизан
ребрувата ф6р"а: Hingliche_ Fregattenlkapitan т командор-по-
дО'вгаста ф6рма: ogivale _ оже­ ручник, фреrатний капітан
Бальна ф6рма; runde _ кругла І РгеіlЬаЬп 1
дорожній тракторо­
ф6рма; laktische тактична п6їзд т: _ЬаIl0П т баль6н без
ф6рма керми: _Ьеоlег т капер, пірМ,
lormal Формальний здобичник; _lаЬгІ 1 вільна їзда;
formanderung f зміна ф6рми _Ilug т, вільний літ: іш _еп
Formalion f формація: лад т: lagern бівакувати
liсыe _ 1 рідкий лад m; zwei- Freilgabe t des Реоег. наКазання

y; gliedrige _ '1 двошерег6вий лад


m
Formel f взірець
formenlinie f поземина (топ.) ,
~поодинчий вогонь 1.: _Ьеі! f
вільність, в6ля, своб6да; _heits·
kampl m визвольна війна (;
_korps n добров6льчий к6рпус
lormieren [с]формувати m: _Іао! m вільний біг (к6леса);
lormierl! ладнайсь! ~сЬаг f відділ m добров6льціВі
Formierung f формування n· В_ m партизанів; _scharler rn
--"plalz т збірний пункт партизан
lormlos безф6рмний Freischarler", партизанський; --"Ь­
Formular n формуляр т, блянок т iei1ung 1 партизанський загін fn,
Formveranderung f переладнання П_ відділ 'J1l,
,t; зміна бойов6го ладу FreischUtze т вільний стрілець
F orscher т дослідник !reitragend вільнон6сний
Forschung f досліджування n, д6-
Freiliibung f вільні рухи рІ, в_
слід т
вправа: _wi11ige m добров6лець,
Forslwesen n лісництво
'ох6тник; _wіИіgепаЬtеі1uпg t
Рогl n
форт 1/!: vorgeschobenes_
відділ ?n добров6льців, в_ 'n
'перед6вий форт т, висунеliий
ох6тників; _willigenheer n наем­
ф- Щ, не військо
Forllbildung f досконалення n:
'_dauer f невпинніСть: _giirlel т Fremdenlegion f чужоземний ле­
(і6н т
п6яс ф6ртів: -.giirlelleslung t
фортеця з п6ясом ф6ртів Frequenlant m слухач (курсу),
Fortilikation f фортифікація, укрі- учасник

плення n Frequenz f ПОВ1'6рність


Fre8beutel 74 fuge
,------------------------------------~
fre81beutel m т6рба f
(на овес), fronl f фронт m; ~ aulrolJ_n
шанька (; _trog m корито 110, згорнути фронт, звинути ф_;
годівниця f g_brochene:.. f ламаний фронт
frеuпdзсhаlt f дружність, m; _ шасЬ_п станути фр6нтом,
friede m, frieden m мир виладнатись у фронт; _verliin-
trieden brechen порушити мир; g_rn продовжити фронт; ~Ь-
_ зtоrеп руйнувати сп6кій; 1_i1ung f муштр6вйй вІдділ т
_ зсhliе8еп скласти мир Iroulal фронтальний
frіеdепз, " мирний, мировий; --"Ь­ frОПlаllапgriff m фронтальна ата­
"сывB m замирення 110; -'lntrag ка f, чОЛова "- f; _I_u_r 110
m мировІ пропозиції рІ; --"rmee фронтальний вог6нь m ,
f армія миров6го часу; J>edin- fronllausd_hnung f пр6тяг m фр6н­
gung f мирова ум6ва; _betri_b ту; _basis f фронтова база;
m експлуатація f залізниці за _I_u_r 110 фронтальний вог6нь m,
миру; _bruch m порушення 110 ЧОЛОВИЙ в_ m; _di_nst m мушт­
мира, н_ 110 спок6ю; _Iahrplan р6ва служба (, с- f в лІнії;
m р6зклад їзди за миру; _Ior- _division f фронтова дивlаія;
шаІіоп f мирова формація, м_ _hind_rnis 110 фронтальна пере­
частина; _lц8 m мирна стопа (; шк6да f; _kiimpl_r m фронто'­
ацl d_n _lцВ
bring_n перевести вик, бойовик із фр6нту; _kom-
на стан мирного часу; ..gli_d_- шапdо 110 команда f фр6нту
rung f мировий склад; _kommis- (кілька груп армій); _Ііпі_ f
"іоп f комісія ДЛЯ виконання фронтальна лІнія, л- фр6нту;
ум6в Версайського миру 110' -'uftschutz m фронтова пові­
_1_Ь_п 110 мирне життя трообор6на (; ...шаrsсh m фрон­
Iri_d_nsmiiBig відповІдно до мйр­ тальний рух, ф_ марш; _olfi;zier
ного часу J в ум6винах М ...... часу m муштр6вий старшина; _всЬііІІе
f ri_d_ns І priis_nzstand m (Osterreich) m муштр6вий стрілець; _soldat
штати мирного часу; -"ekord т
m фронтовик; Jliirke f муштро­
вий стан m, бойовий С-; _зl_lІ_
мировий рек6рд; _schluB m за­
,м(jрення 110; ..вІашш т кадр
f дільниця фр6нту; _v_rande-
мирного часу; Jtand m миро­
rnng '- змІна фр6нту; _v_rband
вий стан, звичайний с_; Jliirk_ m бойова частина " фронтова
f штат m мирного часу; _Blorer "- '; _v_rliing_rung f пр6тяг, '"
фр6нту, прод6вженн>\ 110 ф_;
m порушник мира; ~un!erhaltung
f перем6вапро мир; _v_rhiilt-
_wetlerdi_nsl m фронтова метео­
півзе пІр! мирні відн6сиин;
рологІчна служба (; _wetl_r-
_vermittlung f мирове посеред­ wart_ -f фронтова метеороло­
гічна стація
ництво 110; _v_rtrag m мировий
frosl m мор6з; ..ваlЬе f масть
договІр; -"еі! f мирний час т;
-zustand m мирний стан m пр6ти відмор6ження; JchUIZ "'
охор6нні заходи рІ пр6ти мо­
friedhol m '"клад6вище n, цвин­ р6зу
тар;, _ m liir And_rBgliiubige friih , " ранішній; __ nlziindung f
чужовІрне ,клад6вище n; _ m- liir
передч3с"" запалення n; -"ар­
Orthodoxe православне, клад6- porl m ранній рапорт, р_ зві­
вище 110'- д6млення n; _вІаll m ранішнє
I'rist f строк m, термін m, 'ре­ чищення '. к6ней; _sШсk,-n. сні-­
-'Іинець m; kurz __ f 'кор6ткий дано,к m; -zerspring_r m пер_д­
термін m; lang __ f д6вгий тер­ часний :р6зрив
мін Іn fuchs m Qуланий кінь' _lосЬ n.
безстрок6вий
IrisHos
н6внй
z 'безт,рмі­ лисяча lІора
fuge f rava
f '.'
fііПhоrD 75 f unkerfeldableil ung
fiillhorn n
(у комахи) мацки; (мі, ний пояс6к; _rohr" n газовий
на) запальний ковпак n в6дних цилlндер т; -зсhіеп, f наПР8мна
мін лата; п6лоз m,!цівки; -'olech ..ik f
рііыпІg f стикання n; зв'яз6к т; техніка керівництва; _zeognis n
притик; _ f аш feinde стикання свід6цтво пов6дження
n з в6рогом; dichle .о,:' f тісне fohrwerk n
парк6вий віз' т
стикання n; _ Ьаltеп' притриму­ Fiihrziig,1 т п6від, чумбур
вати зв'яз6к; Іове _ fслабий
FііПе f п6вність
зв'яз6к тІ слабе стикання п;
fііПen наповняти, наповнити
_ пеЬшеп увійти в зв!яз6к, у_
В рик; _паhmе f
устан6влення
fiillen n набнвання; _ der Patro-
стику " nengurt, наповнення набійних
стріч6к '" ,
fohr. " об6зний
t'ohre f підв6да, фура; _праrk т FііЩgаs n газ т до нап6внювання
(08Ierr.) валковИй парк повітролітальних ап~ратів; -"0-
fііhrеп вести, керувати; команду­ ,еl f шрапнельна куля; -",авв, f
вати
набив т, .,.0 n; _lосЬ n 6твір
fiihrer т провідник, вождь, пово­ m ДО нап6внювання; _schlauch
дар; керівник, отаман; командйр; m кишка f до lІап6внюцн,!я;
ватажок; _ еіпеr dеlасhіеrl,п ЛЬ­ ..,stiick n шрапнельна, куля f
lеіlопg командир окремої части­ fііПUl\g f нап6вніення n, _ювання
нн; _ еіпеr Kamplgroppe ройо­ n ,
вий; _ der Wirlschaflsableilung FііЩwerk n вир6бня f, що на·
начальник господарчо! частини; повняє, набиває гарматні; Jeit
politischer _ політичний керів­ f час т нап6внювання гарматня
ник; опlеrеr _ підлеглий началь­ Fundamenl n фундамент т, підва­
ник; -hеslапd тначальницький лина f
склад;' _еіgепsсhаflеп f Ір! прик­ fiinlkampl т пятизм:!.г[ання, п]
мети вождя, прикметніСть f' в_; f'unk . •• іскровий, безпровол6ч·
_kаmрlwаgеп т танк командира; ний; радіо. _ .; -.anlag' радіо­t
-зсhаft f керівництво п, пр6від стація, радіоустава ; -.апlеппе- t
т; -зіlz т сідець командира; - радіоантена,., іскрова а-; -.aul-
_вlаЬ т штаб' командування kliirung fрадіотелеграфічна роз·
fuhrpark т валковий парк; _ko- в.їдка; JJeobachlung f радій­
lоппе f
кІнний транспорт т, ко­ сдідкування n; _bereils~halt t
л6на валков6то парку готовість до радіотеJIеграф\,­
fiihrung fкерівництво n, пр6від вання; -h,lrieb т роб6та р:з..,до­
т; провадження n; команду­ стаці!; ,_doppelverkelir т дво­
вання n; _ f ,iner лыiluпgg бічний {,адіQзв'яз6к , ,;
командування n частин; milll,re
Fonke т; Funken т Іскра.!; tопепdеr
_ f с'ереднє командування n _ звуч[аль)на, ,іскра
(дивізія); obere - f вище коман-
,дування n; taktische f тактичне
Funklempliing,er ,т радіQПР\lймаjl;
командування n; uпlеrе .,. f
_emplangsstell, f прий~аіІьна ра-
нижче командування n (від діостація ,
полю!) , ' lunken передавати радіом
F:iihrungs ..• керІвний, пр,?віднйй; t'unk,n n _ радіотелеграфування;
напрямнйй; _band n напрцмний _wіrkuпg і'діяння n, 'чин tn
пояс6к т; _bolzen т 'стеблq п ',іскри '
ударннка; --2',schwindigli~it f runker m ра:ціотелеграф!ст; , _аЬ­
зручність керування; _1'lste f leilung f група ,радіотелегра­
напрямне ребр6 n; ..nul, f на­ фІстів, радіотелеграфний рій т;
прямна '-ар'а; '-"іп, т напрям- _Ieldableilung fПОЛЬОВИЙ' радіо·
fuпk_rwаgеп 76 IiШеrп

телеграфний рій m, відділ т; furag_ f фураж т


_wagen 'Тn віз '11,. із перевізною furag_ .. _ фуражний; _porlion "
радіостацією, радіовіз; -"ug т _ralion f фуражна пайка
радіотеJIеграфна чота f furagi_r m фуражир
funklgeral n радіотелеграф[іч)н.иЙ
furagi_rung f фуражування "
матеріял т; -r_sprach " раДІО­
телеграфна розм6ва (, радіо­ f urch_ f борозНі!.
розм6ва (; _kашрlwаgеп т ра­ furchl f страх т, жах т
діотанк; _krаllwаgеп т авто­ fiirsorge f п6міч т
мобільна радіостація (; _шаsl т fiirsprach_ f клопотання n
радіощ6гла (; _~eisler т ра­ furt f брід т; _ liir fuВgапgеr
діотехнік; _шеІduпg f доне­ піший брід т; _ liir R_iler брід
сення n радіом; _пасhrісhl_п­ m ДЛЯ кінн6ти
шШ_І n засіб т радіозв'язку;
lurlbar перехідний в брід
_park т парк радіо-майна, база
f p_;_p_il_r т радіопеленгатор; fiisili_r m фізилер, стрілець
_р_П_r f
радіопеленгування n; Fusion т сполук-а
_schrillv_rk_hr т радіолисту­ fu8 т стопа " нога ',. підніжжя
вання ,,; _s_пd_sl_ll_ f
посилаль­ :n; _ 'Уn des Berges підніжжя n
на радіостація; _skizz_ f схема гори; _ т der Воsсhuпg підніж­
радіозв'язку; _"pruch т радІО­ жя 11- спох6ВИНИj _angel f кап­
депеша (, радіотелеграма; _spruch кан 1n'; ~пtrіеЬ '1n нажана пе~
аullапg_п перех6плювати радіо­ редача '; _аrIШ_rі_ f піша
теІІеграму; oll_n_r _spruchнеза­ артилерія; ..аrtш_rі_аыiluпgg f
шифр6вана радіотелеграма, IL дивізі6н m пfшої артилерії;
депеша _Ь_kl_іduпg f взуття ,,; _bod_n
funklslalion f радіостація; _81_11_ m підл6га f, долівка '; __ rkuп­
f радіостація; bew_glich_ ...Іеllе dung t піша розвідка; _gапgеr
рух6ма радіостація; _8Iеllеп­ т піШОХ6д[ець); _І_lесы "
I_il_r m начальник радіостації; піший бій т, б_ в пішім ладі;
_slill_ f перерва іскр6вого руху, -ritter n підніжний гратник т;
павза радіотелеграфування; _1_-
legraph т радіотелеграф _hebel т ножане стерн6 ", н_
важіль; _kашрlstапd т бойовий
f'"unklelegraph_nl_inrichlung f радіо­ стан спішеної кінн6ти; _kranke
устава ; ...1_lІе f забор6на роз­
т х6рий на н6ги; що натер
мови радіо "
собі н6гн; _Іарреп 'т онуча ';
funkl_legraphie f радіотелеграфія _шаrsсh т марш, похідний рух;
funktion f функція, посада _plad т стежина f, стежка ';
funktions _ . _ службовий, уряд6- _soldal т піхотинець; _Iruppen
вий; _unterolflzier m. підстар­ 'lрl піхотні війська pl, п_ ча­
шина на командній посаді
стини pl; _volk " піх6та ';
funkllrupp m радіотелеграфна лан­ _weg т доріжка " Стежка "
ка f; _ііЬеrшіttluпg f радіопере­ путівець
давання ,,; _verbindung f радіо­
зв'яз6к т; _verbol " аабор6на f futl_r " обрік т, корм m, паша "
фураж т; підшивка f, підбій т
розм6ви радіом; _verkehr т
іскр6внЙ. рух; _wag_n т futter ... ' фуражний; ..ь_пІ_1 '"
funkerwagen т радіотелеграфіч­ фуражна т6рба '; _шеі.t_r ІІІ
,НИй 'віз; .,-'w.e.hselv_rk_hr т = фуражир (підстарШil~а)
_doppeIverl!ehr т; _wesen " ра­ futt_ral n похівник т, футляр ІІІ,
діосправа, '; ~псЬІ f радіо­ футерал т
ДИСЦИПJJіна liittern, luttern кормити; попасати
futt_rsack 77 Озгпіsоп

Full_rsack тшанька (; _ ат Sзll_1 futt.rlv.rsorgung f фуражне пО­


сакви на фураж стачання n; _wag.n m фураЖНIІЙ
futlerl"alz m фуражна пайка (; віз; --"ен.lт фуражний атестат;
_slrick m ужисько n --zulage f додаткбва паЙКа фу­
full_rung (; f,ull_rung f давання n ражу; --zusland m виживність f
фуражу, попасання n коня, кондиції рІ к_

G
ОаЬ_І f вилки рІ, міжн"'к т, рбз­ Оаlорр m чвал, гал6п;
ahg.kiirzler
вилка; вила рІ; _ bild_n брати _ корбткий галбп;
geslreckler
в міЖНИК J утв6рювати вилки; видовжений гал6п; іп _ lаНеп
lalsche _ фалшива рбзвилка; перейти в чвал, гал6Пj _ n1arsch!
richtige _ справжня рбзви,,!ка; галбпом руш!; ver_Iarkler _
weite _ шир6ка Р,6звилка; ~rm збільшений гал6п, польовий г_
m голббля;, ,-bildung f закбп­ galoppiereo чвалува'ти, галопувати
лення n цілі в міжник; _deich- galvaoisch гальванічний
5еl f голббля; __ nllernnng f Oalvanoskop n гальваноскбп
границя міжника; kurze _ent- Оата_сЬе f камаша
I_rnuog мала границя міжника; Oang m хода (, хід; коридбр;
w_it __enllernuog велика гранйця be_chleunigler _ m пришвйдшена
міжника; _gr_nze f гранйця лада (; ma8iger _ m помірна
міжнию\ хода (; 5chwerer _ m тугйй хід
gab_JlOrmig вилкуватий (замка); loler _ m мертвий хід;
unterirdischer т потайник ;
Gab_Imitte f середина рбзвилки
(арт.)
_агl f рід nі хбду; темпо n;
_асl (de_ Pler,des) t алюра
gabelo, sich розгалужуватися gaoghar прохідний
Oabellpl_rd n голобель!!ик т, го­ Oanglbarkeit f прохідність; _Іетро
лобельний 'кінь 1п, дишельний ,. швйдкість' f хбду
к_ m; _schie8en n пристрілю­ Gansemarsch m хід низкою, Х_ у
вання ззх6пленням цілі в між· колос6к; i~ _ низкою
ник; _stiitze f сішка; оп?рна Oanze 11. цілість (, ці.іюстан 911.
рбзвилка; _oliilz_ liir Ма_сhш_п­ Oarage f rараж m
g_w_hre легкий кулеметний ста­ Oarantie f поlрука, за_, гарантія
нбк m ОасЬе t сніп m; віяло n (арт.);
(iab_Iung f розвилок; gro8_ _nkern m осередок снопа траєк­
великий рбавилок; klein __ ма- тбрії
лйй р6звилок Oard_ f гвардія, сердюки р! (в
Oabelweg m рбзвилок шляхів Україні); ukrainische _ ';ердюки,
ОаІІеl f гафель w.i8e -; біла гвардія
Oage f (Oslerr.) платня; _abzug m Oard__ " гвардійський; -'<огр_ то
ОДРахування n з платні; __ тр- гвардійський кбрпус m
langer m, одержувач n платні Oardi_t m гвардієць,' сердюк
Oagi_1 m (O_lerc.) одержувач плат- Оасп_ІІ (Oelreidema8) гарнець m
нІ (особа), що одержує платню Оагоі_оп і. (_.
5lапdогt) гарніз6н т,
Oaleri. f галерія, штбльня зал6га; іп _ stehen стояти rap-
gaH_rlartig драглйстий нізоном
Garnisons . , . 78 ОаskоlЬеп

Оагпіsопв . .• rарніз6н6вий, зало· , газами; _beobachtungBpunkt -'''


г6виА; -.апогdпuпg f залог6вий газово-стежовий пункт; .J>er••t-
наряд m; -Arzt m залог6вий лІ· всЬаl! f газова гот6вість; .гЬііЬІе
кар, л- зал6ги; ~еіеЬI m наказ _bereitschalt зБІльшена газова
rарніз6ну; .J>.stand m склад за· 'гот6вість; .J>eschu8 m газовий
л6ги; _chelarzt m (Os!err.) стар· 6бстріл, 0_ г:lзовими гарм:lтнями
ший rарніз6н6вий лікар; _dienst оазыв•... газобаль6нний; _у.г­
m залог6ва служба f; _dienst- fаhг.п n атака f хмарою
ordnung f статут т rарніз6н6ВОі Oasbombe f газова б6мба
служби; _dienstvorschrift f ста· ОаslЬгепn.г m газовий пальник;
тут m rарніз6н6воі служби; ...іп­ .J>risanzgescho8 n бризантово­
genieur m залог6вий інженер; хемІчний гарматень m '
_kommandant m начальник зал6- gasdicht газонепроникливий, газо·
ги, командант rарніз6ну; .JI1aga- щІльний
zin n залог6вий склад; _stadt f Oasldichte f газонепроникливість;
rарніз6н6ве мІсто; _iibungsplatz концентрація г:lзу; _di.nst m га­
m rарніз6н6вий поліr6н; _уег­ зова служба (; _diszipIin f г:l­
f
wal!ung rарніз6н6ве управл!н­ зова дисципліна, г_ карність;
НЦ n; _wache f
залог6ва стор6- _druck m тиск газу; _druck-
жа; _wасhtdіепst m сторож6ва kurve f крива тиску г:lзів;
служба f rарніз6ну; _w.chs.1 т _drucklader m збр6я f заряджу·

;a
зміна f rарніз6ну вана силаю тиску газів (куле­
art.n m гор6д; kI.iner _ горо­ мет); _druckmesser m г:lзовий
д6к манометр, г_ тискомір; _durch-
Oiirung ферментація, киснення liissigk.it f газо проникливість ;
n _einla8iiffnung f газовпускнИй
Оа. n газ m; _ аЬЬІав.п внпуска­ 6твір m; _.rkundungsdienst m
ти газ; .хрІозіЬІ •• _ n вибух6- хемічна р6звідка (, "- р6згляд;
вий газ m; ІагЬІов•• _ n без­ _.rkrankung f захорування n від
барвний газ m, безк6лірний г_ газу; _erzeugung f добування n
m; lIiichtig.s _ n нетривкий газ газу, тв6рення n г_
m; hautbeschiidig.ndes _ n нарив­ gasl.st газонепроникливий
ний газ n; kоhІепsаur.s _ n ву­ Oaslleuer n газовий вог6нь m;
глекисний газ m; niesenerregen- _lІавсЬе f г:lзовий баль6н т" г_
des-=--n чхальний газ m; perma- пляшка
nentes _ n тривкий газ m; gasliirmig газув:lтий
schweres _ n тяжкий газ m; OasliiIIung f газовий заряд m
triin.nerzeugendes _ n слізиий газ asgelahrlich газонебезпечний
m aslg.misch n газова суміш f;
Oasabwehr f хемІчна обор6на, _gепегаtог m газотвірник; ..ge-
протигазова 0_; _waffe f проти­ scho8 n газовий гарм:lтень m,
газова зрр6я хемічний г_ m; ~гапаІе f газо·
OaslaIarm m газова трив6га (, г_ ва "ран:lта, хемічна г _; _hand-
алярм; -.angriff m газовий на­ graBate f г:lзова ручн:І (ран:lта;
ступ, г_ атака (; pIiitzIicher _ЬеЬеl m г:lзовий в:lжіль, ручка
_angrilf н:lгла газова ат:lка (; f до г:lзу; ...instrukt.ur m г:lзо­
_апhііuluпg f скупчення n г:lзу; вий інструктор, г_ навчитель;
_апвІаl! f газ6вня; .JIulkIiirer m -.kammer f г:lзова к:lмера;
розвІдач хемІчноі служби; -.aus- _kampl m г:lзова боротьба f,
Іа8ііffпппg n
газовідвідний 6твір г_ бій; _kamplstoff m боllов:І
m; -ЬаІаіІІоп n
г:lзовий баталь­ отP:tйна речовин:І f; _kessel '"
й6н m; .J>ehiilter m газобаль6н; газов'ий-'jJe3eрву:lр, р_ на газ;
_beobachtung f стеження n за _kolben m газовий тол6к; ~kralt-
Oaskraltmaschine 79 Oebande
шавсЬіпе f рушій т із унутріш­ Оавlврегге f газова засл6иа, г_
нім горінням; _kranke т отру­ зап6ра; ~tеIluпg f позиція хе­
єннй газом, затруєний г_; мІчного стріляння; _впшрl m га­
_krieg т газова війна; -.kugel f зове бол6то n, мІсце n зара­
КУЛЯСТИЙ резервуар т (вогне­ жене газами; _taktik f тактика
мета); _lehrgang т газовий курс; Г3.30ВО! боротьби; _tank m га­
_leituug f газопр6від т зонепроникливий танк, хем(чний
Oasleitungs . " газопровідний т_

Oaslj1aske f протигаз[ник] т, га­ ОавІЬоl т за!здний дім, заїзд


зова маска (Гал.); _ absetzen gastot убитий газом
зняти протигаз Оаеlігпрр т хемічна, газова f ко­
Gasmasken ... протигазовий; _.іп­ манда (, газова ланка f; _truppe
salz т вбирник; _priilung f f газове вІйсько n; _іпrЬіп. f
пр6ба протигазу, ви- протигазу газова турБІна; _ііЬегlаll т га­
Gaslmesser m ГЗS0визначник; """'7шіпе зовий напад, хемічний Н_;
f газова мІна; _шіпепвсЬіеВеп n _iiberschwemmung t отруйна
стріляння газовими мінами; хмара газу; _пЬг t газовий лі­
т нагла атака f
_mineniiberlaIl чильннк
газовими мінами; _тппіНоп f gasundicht веіп просякати газом
газове стріливо n, г_ амунІція;
_пеЬеІ т газова хмара (; _оШ­
Gasuuterstand m протигазовий за­
хист, газова сх6ванка f
zie, т газовий старшииа; _,ііі­
nung f газовИй 6твір т; _pliilze gаsvегgШеt отруєний газом
f газова калюжа, г_ багн6 n; ОаslvегgШuпg f затр6єння n га­
-І'апш т газова камера (; -І'еlе­ зом; _уегlпеі т витік газу;
rent т газовИЙ рефеvент (цри втрати f/pZ в газовім бою;
штабах); -I'einiger т газочис­ ·_verseuchuug f закадження n га­
ник . -I'ohr n газова труба (, г_ зом, зараження n газом; _Ver-
pyp~; ~сЬіеВеп n газове стрі­ впсЬ m спр6ба f
газово! атаки;
ляння n с- газовимИ гарматня­ _verwendbarkeit f газопридат­
ми' в~ЬпІе f газова шк6ла; ність; _verwendung f застосу­
в~Ьп~ т хемІчна охор6на (, вання n газу; _vorhang т газо­
;;-ротигазова 0_ (; -"chutzdecke f ва заслінка (, г_ засл6на· f;
газонепроникливе з~криття n; _wache f стійка протнгазової
_schutzdienstт служба f проти­ охор6ни; _walle f газова збр6я;
газової охор6ни; -"chiitze, m _wagen т віз до перевозу газо­
запоБІжник перед газом; _Bchutz- баль6нів; _wahrnehmungsapparat
geral n протигазове приладдя; m газовизначник; _welle f га­
_schutzhaube f протигаз овий зова хвиля; _werferт газомет;
каптур т; -"chutzkasten m газо­
_wirkung f дІ!! газу, дlлання n
непроииклива скринька (для го­ г_; _wolke t газова хмара;
луБІв); _schutzlager n склад m
протигазового майиа; -"chutz-
_wurfflasche f газаметна мІна;

maske f протигаз[ник] ті
...zelle f газовакамера; ~псЬІ f
_schutzmittel n/pZ протигаЗОВІ газова дисципліна; ..zuliihrung f
засоби, газоох6ронні з_; schulz: газовий 6твір m (кулемета);
оШzіег т старшина хемІЧНОl ..zylinder т газовий цилlндер
служби; _schutzw.sen n проти­ O..ttung f рід m, raTYHoK m
газництво; -"chwaden m отруйне Oebaude n будинок m, будівля (;
випар6вування n пісЬІ bewohntes _ n нежитлова
gаssісhегзахищений від газу, га­ будІвля (; ungeschiitztes _ n
зонепропускний необор6нна будівля f
ОеЬіеі 80 ОеlШе

ОеЬіеі n 6бшир т, рай6н т; ді" gebogen зігнений, вигнений, зігну·


лянка (; riickwal"tiges _ n ТИЛ(J" тий
вий рай6н т, місцевість (, тил Gebrauch m вживання n ) вжиття
m; unwegsames _ n бездоріжна n; taglicher _ обихід
місцевість f gebrauchen вживати
Oebilde n твір т, пр06браз ri Gebrauchslanweisung f вказівка
ужиття; _garnitur f ужитк6вий
Gebirge n гори ГlрІ; niederes _ "
аарнітур
низькі г6ри f Ір! (до 600 м.)
gebirgerlahren призвичаєний Д(J
Gebrauchsladung f нормальний, за"
ряд т
гір, ЗВИЧНИЙ до гір
gebrauchl уживаний
Oebirgs ... гірський, верховинний; ОеЬгесЬen n вада f, (андж m,
...:.агlillегіе f гірська артилерія;
хиба f,догана f
reitende _агІillегіе кінно"гірська gebrochellламаний .
артилерія; _агtШегіегеgіmепt n ОеЬиЬг f належність; _ennachwel"
ПОЛК m, гірської артилерії; _8US-
sung f місячна звІтНість належ- \
riistung f гірський виряд т, г_ ностей; _envorschrlll f р6зклад
лаштунок т; _ЬаІІегіе f гірська
т належностей
батерія; reitende _ЬаНегіе кінно" ОеьиЬгпі. f платня, належність;
гірська батерія; _brigade гірсь" f постачання 11
ка бриrада; _division f гірська
Gebiihrnisse рІ всі роди належ"
дивізія; _divisionstrain т гІр­ ностей
ський дивізі6нний 066з (Австрія); Geburtsorl т род6вище, мІсце
_Iahreskadron f гірський об6зний ур6дження
швадр6н т; _gelande n г6ряна Gedachlnis n пам'ять f
місцевість f; _haubitze f гірська gedampll \Іриглушений
гав биця; _іпlапІегіе f гірська Gedanke т думка f, ідея t
піх6тз; _kamm т гірський кряж; gedeckt уll<РИТИЙ, за_, при _
_ kampl т гірський бій, б_ у Gedecklsein n буття в закритті
горах; Janone f гірська пушка; gedehnl пр отяг лий, видовжений
_kanon.nabteilung f дивізіон т Ocdrange n ТИСК m, натовп т,
гірських пуш6к; _kanonenbatterie гл6та f
f батерія гірських пуш6к; _kett. gedrechselt т6чений
f гірське п~смо n; _knoten m gedrungen стіснений, обмежений;
гірський вузол; _kOlonn•. f компактний
гірська об6зна кол6на; _krleg ge.rdel узеМJJений
т гірська війна f; _lаlеІІе f ОеlаЬг f иебезпека; au8er _ бути
ляфет т гірської гармати·; убезпеченим; _ laulen наража·
_marsch т марш у г6рах; _mu" тися на небезпеку
nitionspark т гірський, стрілив" gelahrden наражатн (на небезпе·
ний парк, г_ артилерійний парк; ку); шк6дити, р06ити непевним,
_ра8 т гірський перехід, гірсь" загр6жувати .
ка вузнна f, пр6смик; ....ваНеl т gelahrdet загр6жений
сідловина f; Jchiitze т гірсь" Gelahrdung t загр6ження n, нара"
кий стрілець; _stellung f гірська ження '11
позиція; _trage f
гІрські в'ІЬчні gelahrlich иебезпечний
н6ші; _train.skadron f гірський G.lahrilo8igk.il f безпечність; _ШО"
обозний швадрон т, с6тня f тепl т критична хвилина (,
гірського об6зу; _trupp. f критична небезпека (; ~еіІ f
гір,ське військо n; _verpllegungs- небезпечний час 'm, критичний
kolonne f
гірська харчова ко" ч_ ·т

л6на . Оеіаllе n спад 1n, схил т, спади­


ОеЬіВ n вудило, байрак т стість (, пол6жистість f
ОеlаНепе 81 Oelechfamarsch
ОеlаНепе т убитий (що поляг) бойовий порядок т, б_ уста­
gelangen полонений; арешт6ваний; влення n; _aultrag т бойове
~єЬшеп ПОJlОНИТИ, узяти В ПО~ завдання n; -'lusbildung бойо­ t
л6н, займати в пол6н; sich _ ва підгот6вз, б_ вишкіл т, б_
geben піддатися в пол6н навчання n; ..bagage f (OB!err.)
Oelangene т полонеliИК, полонений бойовий об6з m; _bataillon n
Oeiangenenlab8chub т евакуація t батальй6н m в першій лінії;
полонених; -'lu88age t посвІд­ ..Ьа!Іегіе t
бойова частина ба­
чення 11, полонених, зізнання Teplї; _ьеlеы т бойовий наказ;
П_; _austausch m виміна по­ t _belehlsstelleбойовий команд­ t
лонених; _ernahrung f прожиток ний пункт т; _ЬегеісЬ т 6бшир
1n полонених; _lager птабір тn б6ю, раМн б_
полонених gelech!sbereit гот6вий до б6Ю, в
Oelangenlnahme t пол6нення n; бойовій гот6вості
_8сЬаі! t нев6ля, пол6н т, ясир Gelechtslbereitscha!! f бойова гот6·
m; aUB der _scha!! aU8brechen вість; ..ЬегісЬІ т бойове звід6м­
утекти 3 нев6лі, 3 пол6ну; іп лення ", б_ рап6рт; _beriihrung
_8сЬаl! gera!en попасти в пол6н t бойове стикання n; _beschrei-
Oelangnis n в'язниця Г: _вlгаlе t bung t
6пис т б6ю; _bild n
кара в'язниці 6браз т б6ю; ..ЬгеіІе ширина t
Оеlа8 n (Sabel) руків'я; держак бойов6ї смуги; _disposition f
1n; посудина f ' бойова диспозиція (загальний
ОеlесЬ! n бій т; au8er _ aelzen наказ); _еіпЬе;'! тактична оди­ t
вивести 3 ладу, стягнути назад; ниця; _einleitung зав'язка б6ю; t
das _ аЬЬгесЬеп перервати бій, _entlernung t
далекість бойових
п_ дію; еіп _ bestehen видержа­ засобів; _entscbeidung t вирі­
ти бій; hinhaltendes _ здержу­ І,ІІення n б6ю; _entwicklung t
вальний бій т, затяжний б_ 1n; р6звій m б6ю; _exerzieren n
іш _ unterstiitzen допомагати в проведення показу б6ю (для
б6ю; іп. _ geraten встряв ати в навчання)
бій; _ lеіІеп керувати б6ем; _ gelechtstahig боєздатний
шіІ umgekehrter Front бій з Gefechtslleld n бой6вище, п6ле
оберненим фр6нтом, б_ З фр6н­ бою; _lогшаІіоп бойова фор­ t
ТОМ назад; sich zum _ vorbereiten мація; _liihrung провадження t
готуватися до б6ю; unent8chie- n б6ю, керування n б6єм; -J:lie-
denes _ невирішений бій т; _ derung t бойове розташування
zu Fu8 бій спішено, б_ у спі­ ", б_ угрупування n; -J:ruppe t
шенім ладі (кінн6та); zu бойова ,рупа (тимчас6ве об'єд­
Pierde' бій у кіннім ладі нання); _handlung t бойова
ОеlесЬІ., _. бойовий, тактичнии ; дІя, б_ акція; _kompanie t
_absicht t мета б6Ю, ціль б_; бойова частина кулеметної с6т­
бойовий намір; _abschnitt т ні; _kralt t
бойова сила; _Iage t
бойовий відтинок; -'lbstand 11> бойове пол6ження n; _landepJatz
дистанція п6між t
частинами In висунене летище ", передо­
бойов6го ладу; _аlагш m бойо­ вий аеродр6м; _Iarm m гуркіт
вий алярм, б_ трнв6га (; _ап­ б6ю, клекіт б6ю; _Iauler m
achlu8 m бойовий зв'яз6к, З­ пfший посланець п_ бігун;
В б6ю; ~гІ f рід б6ю; -'lni- _lеЬге t
навчання n про бій;
gabe t тактичне завдання n, _Jeitung t
керування n б6ем;
бойове 3_ n; ~ulkШгuпg t _liпіе f 6.ойова лінія; _marsch т
бойове розпізнавання n р6звід­ бойовий рух, б_ марш, б_ ма­
ка, р6згляд т; ~ulstеНuпg t невр
gеlесhtsшіі8іg 82 Oehaltserhiihung
gеlесhtsшііJЗig' бойовий, в бойових наказ (наказ для скасування по­
умбвинах переднього); ~liпkstеПе f одн!!
Оеlесhtslшеlduпg f бойове доне­ з станиць світлов6го гаслу­
сення n; _otdnnng f
бойовий вання; -.biischung f
контр-еск!!рп
порядок т; _ordonnanz бойо­ f тІ задній схил m
вий ординарець т, піший післа­ Oegend f окБJQ<ЦЯ, кра!на
нець т; _palrouille f
бойовИй gegeneinander ОДИН пр6ти 6дного,
патруль т; _раоое бойова f друг прбти друга
павза; _рlап т бойовий плян, Oegenllunkslelle f одн!! 3 двох ко­
п_ б6ю; _plalz т місце n респондуючих радіост!!цій; ..ge-
бойовбго приділу (на корабл!) ; wichl n
против!!га f; _gilt n
...rаuш т пр6стір 'ббю, рай6н протиотрута (; _hапg т відво­
бойових дій, бойова дільниця f; рбтний схил т; _иаl! супро­ f
т бойовб-санітар­
_sanitiilsdienst тивна сила; _Iaulgraben т контр­
на служба f; _всЬіе8еп n бойове апрбші; _шarsсh т контр-марш,
стріляння; _schie6sland т стріль­ марш в протилежнім н!!прямку;
ниця f для бойовбго стріляння; _ша6паhmе f протидіяння n,
__ichernng f бойове забезпечення протичинність; -",іпе f контр­
n; __ Iand т бойовий склад; ко­ міна; _шultег f намутр а; _роllег
мандний пункт; _sliirke бойо­ f m контр-відпружиик; -satz m
ва сила, б_ склад тІ б_ стан протилежність f, контр!!ст
т; _slеПuпg f бойове станб­ gegenseitig взаємний, обопільний
вище n, б_ позиція; _streifen m Oegenlseitigkeil f обопільність, вза­
бойова дільниця f; _Iiitigkeit f ємність; _schlag т протиудар;
бойов!! діяльність; _train т _signal n г!!сло «дббре виджу>;
(Oslerr_) бойовіІй 066з; _lг08 т _spionage f протирбзвідка; _sland
бойовий оббз, в!!лка f першого т предмет, Річ (; __ lеПе f ('Ідиа
розряду; _iibung f бойов!! впра­ 3 кореспондуючих ст!!цій; __108
ва; _verlaul m перебіг ббю, р6з­ т протинаступ, контрат!!ка (,
вій б_; _vorposlen т бойов!! протиуд!!р
охор6на f; _vorral т бойовИй gеgепііЬегslеПеп стояти напр6ти
прип!!с, б_ запас; _vorschrilt f Oegenlvorbereitungsleuer n контр­
бойовий статут т; аllgеmеіпе
підготбвний вогбнь т; _wall m
_vorschrilt загальний бойовий контр-еск!!рп; _warl суч!!сність,f
статут; _wagen т бойовий віз
теперішність; присутність; _wind
(з бойовими зап!!сами); ...zutei- m супротивний вітер; _wirkung
luпg f бойове призн!!чення n; f протичин т, протиділання n,
...zweck т мет!! f ббю, ціль f б_ прqтидіяння n, протидія
Gelolge n пбчот т, п6чет m gegenzeichnen скріпити підписом
ОеlгеіІе т ст!!рший стрілець, ко­
Оеgепzеісhпuпg f скріплення під­ n
зак; -пkпорl т (удзик ст!!р­
писом
шого стрільця, козака
Gegner т неприятель, противник,
Gefrierllleisch n морбжене м'ясо; вброг; den _ апрасkеп енергійно
_punkt т пункт замерз!!ння, атакувати (.брога)
температура з_
gegnerisch неприятельський, во­
оеlііы n [по ]чуття рбжий
Оеgеп _ _ _ супротивний, прбти; ОеЬаll n платня f, заслуженина f,
--'lпgгill т протин!!ступ, контр­ удержання
атака; uпшittеlЬагег --'lngrill, не­ Oehallslabzug т одрахув!!ння ,tt,
г!!йна протиатака f; --'lпgгills­ одлічка f з платн!; _ешрlііпgеr
gruppe f група призначеиа для т одержувач платні; _erhiihung
протинаступу; _ьеlеы т контр- І f збільшення n п."тні, звищен-
Oehaltsherabselzung 83 Oeliinder
ня n _h_rahs_Izung t змен­
п_; вість f:
оflепе. _ n
відкрита
шення n платнІ; J<ikzung t місцевість f:
schwierigea _ пе­ n
зменшення n платнІ: _zulage f ретята місцевіст", f, важкопро­
додаток n до !!Латнl хlдна м_ Г: 8ісЬ dem _ апраЗ8еп
ОеЬііпве n кор6бка t: картер т пристос[ов]уватися до місце­
(авто); JJodeu т дно n КОl>обки вости: iibersichtIicbes _ n про­
geheim таємний, тайний: _ЬаІІеп глядна місцевість f; ungangbares
трюilати в таємниці: alreng _ _ n непрохІдна місцевість Г:
збвсім таємно verga81es _ n загазбвана місце­
Oeheimlakl т таємний акт, '1'_ до­ вість (, заражена м_ Г: welliges
кумент: _ьеlеы т таємний на­ _ n горбувата місцевість f
каз: JJallung f тримання в n Oeliindelab8chnitt твІдтинок
місце­
таємниці, довір6чніс'l'Ь . вости, дільниця Г: ~пlпаЬте f
ОеЬеітпі. n таємниця t: _ Ьтеіlеп здіймання n місцевости, 3_ n
ііЬег _Iwas держати в таємниці терену; _ausnulzung f викори­
Oeheimschriit f таємне письм6 ", стання n місцевости: JJedeckung
шифра f покриття n місцевости: _Ье­
ОеЬ_ітlпетеі f потайні сть lestigung f закрІплення n місце­
О_Ьillе т помічник: _ des Maschi- вости: _beschallenheit f характер
n_ng_wehrschiilzen помічник нацl­ m місцевости, властивість М_;
лювача кулемету _beschreibung f бпис m місце­
ОеЬоl! n' обійстя, хутІр т вости; _bewerlung f бцін[ка]
Oehorsam т слухняність f, пбслух міецевости, 0_ терену: _dar-
gehorsam слухняний, послушний slellung f зображення n місце­
Oehorsamsverweigerung f відмбва вости: _einrichlung (, влашту­
слухняно сти вання n місцевости, В_ n те­
Oehsleg т міст6к для піших рену: _enlgiltung f знезаражен­
Oeigenharz n кальофбнія f ня n місцевости: _erkundung f
Oeisel т заручник, закладник; розвідка місцевости, розвІду­
_ аl_Цеп давати закладників вання n м-, р6ЗГJIЯД т М_;
O_isl т дух: mililiirisch_r _ війсЬ- _Iahrbarkeil f
придатність місце­
кбвий дух вости до Узди; _Іаllе f зг6ртка
Oeklirr n бренькіт т місцевости, фалд m м_; ~агЬе f
Oekrach n тріскотня f барва місцевости; _Іогт f ви­
gekroplt колінчастий гляд m місцевости
geladen набитий, ,заряджеиий geHindegiingig всюдиfздиий
Oeliinde n місцевість f, простір т; Oeliindelgegensland m місцевісний
терен т: _ absuchen обшукати
предмет; _geslallung f форма
місцевість; _ ausniilzen викори­
поверхні, рельєф m місцевости,
стати місцевість; bedeckles _ n
поземелля 11,
закрита місцевість f, покрита
geliindegewandl що вміє орієнту­
м_ f: bedeckungsarmes _ n мало
ватися в місцевості
покрита місцевість f: beaiedelles
_ n залюднений пункт т; '3_ Oeliindelgewinn mвигра f місце­
місцевість f: bewachsenes _ n вости, зиск m М_; _kraftfahr-
поросла 'місцевість f: bewohntes zeug n всюдиlздний автомоБІль
_ n залюднена місцевість f: m; .Jehre f топографія: -веі­
durchschuitlenes _ n перетята gung f похилість місцевости,
місцевість f: еЬепе. _ n рівнин­ п6хил m М-; _panzerwagen m ПJIа~
на місцевість f: IlасЬе. n зуновий автопанцерннк: _punkl
рІвна місцевість f: Ігеіе. _ n m місцевий предмет, пункт в
чиста місцевість f: ganz bedeck- ,місцевости
lе. _ n збвсім закрита місце- Oeliinder n поруччя
о.lапder.kоgпоszі.ruпg 84 O.ner_lgou\l.rneur
о.landеlr.kоgпоszіеruпg f (O_lerr.) o.l_nk. .. суставний;
-Ьоlz.п ІІІ
розвідування n місцевостн; суставний прог6нич; _k_tt_ ,
_вІ.іguпg f підіймання n місце· суставний ланцюг m; _Ial_tte f
востн; _І_оІ. f позначення n розбірний ляфет т; ~ь.ошаІі_·
предметів місцевостн; _ііЬппg f шuв m гостець сугл6бів
тактична вправа f (навчання) в O.lingen n успішність f
місцевостн; _пп.Ь_пh_it f нерів· g.lo<k_rt ослаблений,· попушений
ність місцевости; _verhaJtnisse
дІр! характер місцевости; _\l_r·
g_lot_t спогрітий
slаrkuпg f укріплення n місце· О.ша<h n палата f
вости; _wink_1 m кут місце· Оешеіпdе , громада
ВОСТИ; _winkelmesser m прилад Оеш.іп. m рядовик, армієць;
до виміру кутів місцевости _ d.r гоtеп Аrш._ червоноар·
g.lalinahnli<h желятинуватий міець
о.lаlіп. , желятина о.ш.іпg.і_t m товариський дух,
о.lаlіп. . .. желятин6вий; _dyn_· 6дність ,
mit n драглистий динаміт m gemeinsam сумісний

V
Gelbkreuz n <ЖОВТИЙ xpeCT:t ,n
(таємна
_g.s<ho!! n
тень m
назва бойов6го газу);
іперит6вий гарма·
Gemenge n мішанина
бійка " колотнеча ,
Оеш.tzеl n різанина (, різня "
(; сутичка f,

бійня'
O_ld n гр6ші тlР! gemi_<ht змішаний, збірний
о.ldlапw_іsuпg f асигната; _Ь.· О.шііsе n городина" ярина ,;
d_rlsпасhw.іsппg f кошторис m -kопs.гv. , ярин6ва консерва
грошев6го запотреб6вання; _g •. О.папіgkеіt f стислість, доклад·
Ьііhrеп 'Ір! (O_lerr.) платня " ність, т6чність; annahernde _
грошеве постачання n; _gebiihr. приблизна т6чність
півв, 'Ір! платня" грошеве по· О.паuіgk.іtsmаВ n міра , ті5ч80сти
стачання n; ~авзеtlе , грошева Оепdаrm m жандарм
скринька; _qui!tung , грошевий
О.пdаrmеrі. 'жаН!lармерія; _korp_
атестат Т11" квит т на гр6ші;
_unt.rstііtzuпg f
грошева допо·
n жандармський к6рпус т .
м6га; _\l.rрllеgппg прохарчу· f g_n.hmig.n ухвалюватн, дозволя·
вання 'n в грошах; _verschwen- ти; затверджувати
dung , розтрата грошей; _\ler· О_п_hшіguпg , д6звіл "'; ухвала;
sorgung f грошеве постачання 1t; затвердження n .
_wechsel m зміна , грошей <:і.п.гаl m генерал; _ der Artillerie
Оеlее n драглі р! генерал збр6і (піх6тн, артиле·
Оеlеg.пh.it , зм6га рії); _ d.r Іпlапt.г;е генерал
збр6і (піх6ти); _ d_r КаУаllи;_
Оеlеіве n ззлізничі рейки m, З_
генерал збр6і (кінноти); _ zur
к6лія ,; _br.ite " _w.it. , ши·
ри",! к6ліі
b_sond_ren Verw.ndung генерал
для осібних доручень; komm_n·
о.lеіі n конв6й "І, еск6рта (;
dіеrепd_г _ командир к6рпуса
охор6на (; п6чот m; -"nord· Оеп_rаl ..• генеральний, генераль·
поп&, f наряд m конв6ю
ський; -!,djutапt 1n генеральний
geleit.n супров6дити, конвоювати
значк6вий; _arzt nt генера.л~
Оеl_іІвсЬіI! ~t супровідний кора· лікар; _апdіtоr m (o_terr.) го·
бель m ловний військ6внй прокурор
O.I.nk псустав т, сугл6б m; (авдитор); -,.ldшаr8сhаll m по·
auB_r•• _ n к6рба f (кулемета ЛЬОВИЙ маршал; -fоuvеrпеmепt
Шварцльозе); hinter.s _ n зад­ n генерал·губернаТОРСТВQ; ..gou·
ній сустав m уегп_пr 1n генера.'Lгубернатор;
9_n_ralinsp_kt_ur 85 O_riil_Ial_!
_in8p_kl_ur l1t ГОЛОВНИЙ інсПt!к, О_пі_ . .. (Oslerr.) інжеН<!р,ний,
тор; _insp_kton f головна ін· -ський; _oflizi_r т інженерний
спекція; _inl_ndanl l1t 'ГОЛОВНИЙ старшина, С_ інженерії; _wesen
інтендз'нт, генера.n:~інтендант n·інженерія f
Oen_rallissimns l1t генералісимус; 0_odii8i_ f геодезія; hiih_r_ _ ви·
J<ommando n штаб l1t к6рпуса; ща геодезія
примІщення штабу к6рпуса; g_iilln_1 отв6рений, розІмкнений
_leutnant 1.it генерал дивізії, ге­ (лад)
нерал,чотар; _maior т генерал g_ographisch географІчний
брнrади, генерал,хор~[н]жий; O_ologi_ f геол6гія
_marsch 1т генеральний марш О_ошеlrі_ f геометрія
(барабан); _ob_rarzl т (j.lzl G_piick n кл~нки m/pl, баrаж rn;
Oberle!darzl) підполк6вник·лі· _slall_1 f клунк6вий об6з m;
кар; _ob_rsl т генерал,полк6в, _Iasch_ f т6рба на клунки;
ник; _ob_rslabsarzl т (Oslerr.) _lr08 m клунк6вий об6з, речо·
reHepaJI'JIIKap; _ob_rv_t_riniir т вИй 0_; _ uod V_rpll_gungslro8
піДПОJIк6вник,ветеринар; _quar- n' клунк6вий і харчовий об6з,
li_rm_isl_r т генерал·квартир· 0_ дp~гoгo розряду; _wageo '"
майстер; _rsl_r _quarti_rm_isl_r клунк6вий віз
начальник оперативного упра· g_panz_rl панцерний, опанцер6ва·
влlння в штабі головн<жоманду, ний
вача g_plla.l_rl брук6ваний
Oeneralslab m генеральний штаб, f
Oepllogenh_it звичай т, звичка
головний 1IL; Oro8er _ великий O_pliink_l nперестріJI т, пере·
генеральний штаб стрілювання, стрілянина f
O_n_ralsliibl_r т старшина гене· gерlапl плян6ваний, заДУ>lаний,
раЛЬНQГО штабу намІчений
O_n_ralslabs ... генерального шта· O_polt_r n г~pKiT т
бу; -Ikad_mi_ f
академія гене· O_pras._1 n тріскотня
paJIbHoro штабу; -Irzl m (ielzl g_рr_Ш стиснений
Оепегаlагzl) генерал·лlкар; _сь_! f
O_rad_ пр6ста лінія
m начальник генер:ільного шта­ g_rad_aus навпростець
бу; _оШzі_r т старшина гене· O_rad_bi_g_n прозгинання
рального штабу; -,"_ів_ f п6їздка g_rad_bi_g_n розгинати, розігнути
старшин генерального штабу O_ra.s_l n бренькіт т
ст~діювати терен; _werk n пра· O_ral n струмент m, приладдя,
дя f видана генеральним штабом знаряддя; мат_ріял "'; l_сЬ·
Oeneralveterina.r тn полк6вник-вете­ nisches _ n технІчний матеріял
ринар m; Iragbar_. _ n н6шений стру,
О_п_гаlог m генератор мент т
genes_n д~жати, видужати, вид~ж~, O_r"l_ '-" струментовий; __ rsalz
вати 1'n поповнення n технічного Ma~
G_n_._nd_nkompanie f с6тня виздо· теріялу; _kamm_r f речова ко·
ровців м6ра; -Iag_r n речовий склад
O_o_.ung f видужання f m; _magazin n речовий склад
O_n_sungslabt_i1ung f відділ
т виз· т, маrазин т
доровців, частина В_; Jпstаlt gеrаtеп попадати, попасти; ВСТРЯ­
f санат6рія для виздоровців; вати
_Ь_іш n дім m
виздоровців O_ral_lnachschub т речове поста·
O_o!_r Abkomm_n n Женевська чання n; _offizier т завідувач
Конвенція (, Ум6ва f технічним матеріялом,; --1"egister
Genick n потилиця (; -riemen m n· список т, реєстр m приладдя;
потиличний ремінь _1.1_1 f струментова д6шка;
йегаlеlавсЬе 86 Oesch08zuodung
_lавсЬе f речова т6рба, стру­ Oe"chirr n п6суд, упряж
ментова т_; _uo/eroll!zier тре­ geschlangelt вильний
Човий комlрннй, р_ каптенар­ ое"сысь'Івlеil m прир6дження n
мус; _verBorguog f
постачання
geschlo.sen зІмкнений '
n технІчного матеріялу; _wagen
m струментовий віз, в_ на знар­ Ое"сЬ08 n гарматень 'm; _ ао-
яддя; _warl m
завІдувач тех­ selzen вкладатн гарматень ; lо.е"
нічним матеріялом; _iїbuog f _ n стрільн6, що випало 3
гільзи; vorzeichnendes _ n до·
вправа з прнладдям
gегііuшіg місткий рогосвітильний гарматень m;
Оегаuшіgkеit f _містив ність ~сЬве f вісь гарматня; ...anschlag
ОеганвсЬ n шум m, шелест m, m т6чка f
влучання гарматня;
шурхотІння _aul"cblag m удар гарматня, па­
gerauschlos безшумний дання n
г_; _агl рід гар· f m
ОегЬегеі f гарбарня, чинбарня матня; _auizug m гарматннй
оегісы n суд m елеватор; ...ЬаЬп f траєкт6рія,
ОerісhlsJоШzіег m судовий стар- дор6га гарматня; _bodeo m дно
шина; _we"en n су дівництво n Гарматня ; _drehung f обертан­
geringliigig маловажний, незнаний ня n гарматня; _durch"chlag m
Oeriogliigigkeil f маловажність проб6Jна (; '_eio"cblag m влу­
Oering"chalzoog f нехтування, ма- чення n гарматня; _ехрlовіоп t
ло важення [р6]зрив гарматня; _Iaog m пе­
Оегірр. n кістяк, снасть реймальник стрілен (вал для пе­
gerippt ребруватий реймання стрілеи); --'Iug m літ
gerolIt зг6рнений (шинеля), зви­ гарматня; _liihrung f напрямний
неннй пояс6к m; _garbe f сніп m траек­
Оегl. f прут m т6рій; _geschwindigkeit f швид­
ОегнсЬ m запах; 8charler _ гб- кість гарматня; '-Ь.еьеzапgе f
стрий запах клІщі рІ до важких гарматнів;
Oeruchlosigkeit f
беззапашність _hohlung f порожнина гарма:rня;
ОеспсЬ"ргоЬе f спр6ба запаху' J<appe t наконечннк m гар·
Оегії"1 n ришт6вання, снасть (, матня; _kern m осердя m гар·
кістяк m , матня; _kopl m головк6ва часть
ОеsаШІJЬеіеhl m загальний наказ, f гарматня; _korper m к6рпус
цілий "--; _heere.lage f загальне гранати; _Iager n склад гармат­
військбве пол6ження n; _Ь.іl f нів; _Iange f довжина гарматнЯ ;
загал m, сукупність; --зсhu8wеіtе _Iehre f иаука про гарматні;
f найБІльша вІддаль пбстрілу; _liderung f обтурація гарматнн;
_/ragkrail f загальна під'ємна _.liпіе f лінія ль6ту кулі; _шаgа­
сила; _уегlп"І m загальна втрата ZJn n склад m, МЗr'ззин т гар­
OesaodlJe mпос6л; --зсhаll f ам- матнів; _шапtеІ
т плащ гар­
басада матня; _pendeluog f
коливання
Oe"aog m спів n гарматня ; Jaum m ЛЬОХ ДЛЯ
ge"attelt осІдланий гарматнів; _spilze f
голІвка гар­
Ое.сМІІ" . .. діловий, слуб6вий; матня; --зргепgstiiсk скалка n f
--'1nwei"ung f служббва інструк­ гарматня; _Ioler m відбивач
ція; ...ЬеlгіеЬ m ділов6дство n; стрілен (прн стрілянню через
--'iїhrer m ділов6д; _liihruog f пропелер); _Irage f н6ші рІ до
ділов6дство n; -<аuш m служб6- гарматнів; _Irichler m лійка t
ве примІщення n; ~tuЬ. (, гарматня; _umdrebung f 6берт
~ішшОІ1 n канцелярія m гарматня; _wirkuog f дія гар·
Oe.chicklichkeit f спритність, зруч­ м!lтня, чинність г_; -ziїodung f
НІСТЬ зав6гнення n гарматня
Оезсмеі 87 geslallelt
Оезсмеі n КРИК m gescbiitzweise гарматами, погар­
Oescbiitz n гармата t; abgeprolzles матно
- n зн~та гармата f з передка; OescbiilzlzubehOr n гарматне при­
апlотаl.асЬез _ n автоматична ладдя; ....zng т чотоІ f гармат;
гармата (; eingebanles _ n неру­ ....zugwagen т гармоІтний трак·
хбма гармата (; gIattes _ n глад­ тор; --Zwischenraum т ПDміжгар­
коцівкбва гарм!!та (; kleines _ n матний інтервал, IL прбміжка
гарматка (; ІеісЬІе" _ n' легка Oescbwader n' ескадрилья (літаків);
гармата (; unbespannles _ n гар­ ескадра f (кораблів); _arzl т
мата t
без запрягу підполкбвник-лікар фльбти; --'lп:
Oescbiitz ___ гарматний; _acbse f т літ ескадрильї, груповий літ;
гарматна вісь; _зrl t
зразбк m _kampf т груповий бій в пові·
гармати, рід т г_; _аиlаlеНпп: трі; ~еіІ т ключ ескмрильі
f YCT~Ba гармати, гарматна у_; geschwiod жвоІвий, хуткий, бистрий
--"usrnstung f озбрбєння n в Oeschwindigkeit f бистрість, хут­
. гармати; _bedeckung f. прикрит­ кість, швидкість; жвавість; ап
тя n, захист n гармати; --"edie- _ zunehmen приймоІти швидкість;
пип: f обслуга гармати; ~еІ­ _ іо km іп einer Stunde швид­
Іпп: f гарматна плятфбрма, г_ кість в кільометрах З3 годин'у;
площинка; _depol n (Oslerr.) mіШеrе _ пересічна швидкість,
гарматне деп6; _exerzieren n середня UL.; _ iiber dem Bodeo
гарматне навчання; _fa&rik t надземна швидкість; verander-
liсЬе _ змінна швидкість; ver-
гарматна вирббня; _Iernrohr n
оптичний. мірник т гармати, па­ doppelte _ подвбена швидкість;
норама f; _Іеll n гармоІтне Jшеssеrm швидкомір, тахометр
сало; _Іеиет n гармоІтний вогбнь Oeschwindschritt m швидкий крок
m; _fiihrer т начolльник гарма­ geschworen присяжний, присяглий
ти; _gespaDl! 1> гарматний зol­ Oeschwulst f пухлина
пряг m; _gie8erei f гармоІтна Oeschwiir n болячка f
вирббня f; _kampf m гарматний Oesellschalter т спІльник
бій; _kampfwagen m гармоІтний gesenkt по·, [за]тбплений; спуще­
ний; знижений
танк; --kasematte t
бліндаж m
Oeselz n закбн т; _losigkeit f
ДЛЯ ,гармат, каземат 1n ДЛЯ Г_;
беззакбння m
_kompanie f сбтня полковбі ар­
тилерії; --ktirper т тіло n
гар­
gesetzwidrig протизакбнний
мати, кбрпус г_; _kraltwagen m 'gesicherl забезпечений, вбезпече·
ний, запевнений
гарматний автопанцерник; _Іапl
m цівка f гармоІти; --'ebre t OesichlslfeId n пбле видности;
гарматне навчання n; _park m
_kreis т ббрій, виднокруг, кру·
гарматний парк; _prolze f гар­ говид; -",aske f маска до фех·
тування; _winkel т кут збру
матний передбк т; _puJver n
Гарма,ний пброх т; _re"erve f
Оезіше n
карунка, ('зимс
OesindeI n збиранина, галайстра
гармат'ний запас т (в фортеці);
~ісЬlеп n націлювання гармоІти;
Оезрапп n
запряг

.f
_robr n ціва гармати; _scbarle gespannl зведений (збрбя); натЯ'
ГIlУТИЙ, напружений
t гармоІтна амбразура; --вlаlfеl t
Oesprach n розмбва " ба"ачка (;
бойова частина батерlї; _sland
_ fiihren розмовлАти ; --'Iklappe t
m стбянка f гармати; _"lеНпо: f розмбвний хлип ак т; --""perre f
гарм:!тна позиuія
заборбна розмбви (телефбном,
gescbiitzt захищений радіом) •
Oescbiitzwagen т гармоІтна плят­ gestalfeIt східчастий, зешелонбва­
фбрма f панцеропбїзду НИЙ
Oestaltnng 88 Oewehrschart.
Oestaltnng t утв6рення n; влашту­ Oewandtheit t ємкість, меткість;
вання n; організація, оф6рм­ мот6рність
лення n Gewiisser n в6ди рІ
Gestiinge n,жердина {, тичина t Oewebe n тканина t; gasdichles _ n
OesteJl стан6к т, статив 9n;
n газонепрониклива тканина t
_Iernrohr n зорова труба на t Oewebe ... тканинний
t
стативі; _lаlеІІе л~фет·стан6к m
Oewebr n гвинтІвка t, рушниця t,
Ge"tellung t
призов m, заклик m;
кріс m (Гал.); _ anlegen прикла­
яв[к]а; _sbelebl m наказ яв[кlи;
дати ; _е auseinandernebmen роз­
_"ort m пункт яв[к]и, п_ при­
зову; _splatz m мІсце n зда­ бирати к6зла; _ laden заряджа­
ти rвинтfвку; _ prasentieren пре­
вання; -stag m день яв[к]и
Oestirn n сузІр'я зентувати збр6ю; das _ schliigt
gestreckt розтягнений; положистий r'винтfвка відбиває; das _ ит­
'Oestriipp 11, чагарник m biingen перевісити .винтівку че­
Gestiit n І{інський зав6д т; _sbrand рез шию; d.s _ zerlegen розби­
'Щ, завідське тавр6 n рати гвинтівку; das _ ziehtn на·
Oesuch n прохання, подання різувати канал гвинтівки
ge"und werden йitЗД0ровіти Oewebr ... рушничний, гвинтівч'а­
Oesundheit t здор6в'я n; _sans- ний; _auПаgе t
уп6ра для ру­
schuB m санітарна комІсія {; шниці; _aulseher т завІдувач
_sdienst m служба t гігієни; збр6ею; _Iabrik f вир6бня t
_slebre t гігієна (наука); _"pllege РУШІІИЦЬ, .винтівок, _lесЬІеп n
f гігієна; _szustand т стан здо­ фе~тування n рушю\цями, гвин­
р6вля тівками; _lеН n рушничне сало;
getarnt [за]маск6ваний _іеиег n рушничний вог6нь m;
Oetr.ide n зБІжжя _Ieuerbereich теФера f рушнич­
getrennt роздІльний, передІлений ного вогню; _fiihrer m началь­
Оеlгі.Ье n передавйльний меха- ник кулемету; _granate t руш­
нізм т нична .раната; _granatenschiitze
Getriebskasten т кор6бка t швид­ т Гренадіор з 'ранатометом,
костей рушничний Гранатометник; _grill
getroff.n вражений т рушничний хват; _hemmung f
ОеІііттеl n бійка {, колотнеча {, затрим[ка] гвинтІвки; _kammer r
товпа t рушнична кор6бка; _kolben m
geiibt наlвчений, ви_ (чог6), ви­ (рушничний) прикл~д; -kugel f
школений рушничне стрі.,ьн6 ", р_ куля;
ОеііЬІЬеіІ t
вправність, навик т, _Іапl m цІвка рушниці, ц_ f t
трен6ваність t& .винтівки; _modell n зраз6к
Оеуі.гlтеlег n КNдрат6вий метер r'винт(вки, м6дель r'_; _шuпtіоп
t рушничне стріливо n; _mnsler
'"
Oewiihrleistung tзабезпека, порука n взір 1n rвинтівки, взір кріса
Gewahrsam 'т, n арешт, ув'язнен­ (Гал.); _іН палІя f до рушниць,
ня; іп _ bringen забрати до 0_ tдо .винті"ки; _р.Ігопе t
в'язниці рушн~ч~ий набій т; _priilnngs-
Gewalt f
насильство; влада; тіІі­ komm18s10n t комісія випробу­
farische _ військ6ва влада; _ вати ручну збр6ю; _pulver "
ііЬеп вживати насильства; zivile .винтІвчаниЙ п6рох т, рушнич­
_ цивільна влада ни~ п_; _pyr.mide к6ала; t
Oewalt ...•валт6вниЙ; -",arsch m -1"~eтen m рушничний ремінь;
r'валт6вний рух, r_ марш -1"шg m ант~бка t; -schalt m
gewaltsam насильно л6же n рушниці, rвинтівки;
Gewalt"treich т рапт6в[н]ий напад _8сЬ.гІе f рушнична амбразура;
Qewehrschlag 89 Gleisweite
_schlag т удар збр6ею, у_ вина t; _wirkung f отруйне
збр6ї (при вистрілі); _всыitепn діяння 'n
т кулем~тні гриндж6ли р!; ОірlеІ т верх, верш6к; _punkl '"
_schlo6 n зам6к т рушниці, вершина t
гвинтівки; _schmied т збрбйний Оірв т гіпс
майстер; _sшtzе f стояк m на ОШег n гратник т, дротяна ме-
рушницю; _triiger т кулеметний режа f
стрілець, носильник кулемета; ОШег ... гратчастий
_tragtier ," в'ючне звіря для gittегlбгmіg Гратчастий
кулем~та; _vormeisler т (Озlегr.) Oitterlmasl т гратчаста щ6гла [;
начальник кулем~та; ~uЬеhбr n --'1etz n мережа координат t
приладдя до Гвинтівки Оіасі. n гласис т
Gewicht n вага f;
тягар~ць т, Glanz m блиск, п6лиск
_ n der Sprengladung вага f gHinzen блискучий, (лянсуватий
розривн6го заряду; зреzilisсhеs Ша. n скло, склянка t; ргізшаІі.
_ n питома вага t; уоllео _ n sches _призматичне скло; _glocke
п6вна вага f f скляний ковпак т; _ЬііІlе t
Gewimmel n метушня t скляна гута; _liЬеllе f скляна
Gewinde n [на]ріЗЬ, Гвинтова різь; поземниця
eingiingiges _ n поединча на· Glasur f r лязур а; _всЬісЬІ f вер с,
різь t; mehrgiingiges _ n МНого­ ва Глязури, шар г_
р'азбва нарізь (; -<ing т кільце glatt ковзькйй, гладкий; _ abwti-
n з гвинт6вим нарізом веп начисто відбити, цілк6м
Ciewinn m зискання n, виграш відп~рти
gewinnen вигравати, виграти, зи­ Oliitteisen n гладило
СІ<ати; ззхватити ОІаІІгоЬг . " гладкоцівк6вий;
Gewinnung t опан6вання ", з.х6- _walle t гладкоцівк6ва збр6я
плення n; виграш m Glaube т вІра f
Gewissenbaltigkeil f сбвісність, су­ gleichbleibend постІйний, сталий
млfнність Gleichgewichl n рівновага (; siche-
GеwШеrпеіgппg f загр6злива по- res _ n стійка рівновага t;
г6да _ verlieren перехибнутися
Gewohnheit t
звичай т, звичка Gleichgewichlslage t стан т рівно­
GеwбlЬе n склепіння ваги
gеwбlЬt опук[л]ий ШеісЬЬеіl t рівність
gewunden вкручений gleichllaulend рівнобіжний, рівно­
geziihnl зубчастий, трубовий лежний; _lantend т6чний, до­
gezaumt загнузданий ст6тний, дослівний
gezogen (Waffe) нарізний, нагвин- Gleicblmii6igkeit t рівномірність;
тбваний ~ісЬІег т випр6стувач
Gezweige n галуззя gleichschenklig рівнорам~нний
Gier f жажда GIеісhsсhrШ т рівний крок; іт _
GШ потрута t мірним кр6ком
GШ. " отруйний; _gas n отруй­ gleichseitig рівнобічниИ
ний газ т; ~escb06 n хемічний GIeichstrom m
ctaJini\-.< струм;
гарматень т; -<auch т отруй­ _wecker т (телефонний) дзвін6к
ний дим; -<auchkerze f отруйна рівномірного струму
свічка Gleis ..• рейковий, колІйний; _ап­
giltig отруйний, отруйливий, отрут­ schIuB m сп'Олучення ,~ к6лією;
ний _balken тлежень; _kette f пла­
Giltigkeit t отруйність, їдовитість зун m; _kettenantrieb т плазу­
GiЩkегzе t
отруйна свічка, отруй­ н6ве руmило n; _weite t шири­
лива с_; ~Іоll т отруйна речр- на к6лії, ш- рей6к
ОІеіІ ... 90 Grabeoverzweiguog
ОІеіІ . . . ковзнИй; поворітний; жежа в r6ндолі; _роll.. твід·
-ЬаЬо t
rриндж6ли р! ляфета; пружник r6ндолі
-Ьоol n r лісер m Gong n rOHr '"
ОlеіІео n ковзання Goniometer n rOHioMeT[e]p m
gleiteo к6вз[ну]ти Goniomelrie t rоніометрія
GIeitllug m ковзання, ковзний
літ; спускання n плззом; -zeug goniomelrisch rоніомеричний
вітрун m, планер m . Gosch n rюйс т, майва t на пе-
GIеЩkulе t
п6лоз тлітака; Jlog реді корабля
т поворітне кільце n; Jchutz Gonvernemenl n губернія ..зslаdt t;
т охор6на t
перед к6взанням; t губерніяльне місто n
_vorri~htuog t
рух6мий прилад Grab n гріб m; аНев _ n старий
т (кулемет); _wiokel т кут гріб т
спускання (літака) Grabeo т рів; шанець, канава t;
Glied планка t, кільце; член m; еіпеп _ уош Feiode siiubero очи­
kiiostliche. _ n штучна кінцівка стити шанці від в6рога; nasser_
{, протеза t водяний рів
Gliederabstaod т поміжшерег6ва Grabeo . .. траншейний, шанце­
дистанція f вий; _abhordiensl т служба
gliedero роз[по ]діляти під слуху в шанцях; ..arIШеrіе t
Gliederung f склад т, організа­ траншейна артилерія; .J>agger т
ція; угрупування n, розставлен­ шанцевий екскаватор; ~евсЬо6
ня n; роздfлення n т 6бстріл шанців; .J>eslreichung
gliederweise ланками, шерегами t 6бстріл т шанців; .J>oschung
GliedmaO. пІр! кінцівка (людини) t схил т р6ву, спадистість;
inoere _boschuog внутрішній схил
GIimmer т ЛОСняк m р6ву; _dieosl т служба в f
Glimmer. .. лосняк6вий; _ыіІІ-- шанцях; _f1aokierung флянку­ t
сЬеп n лосняк6ва платівка; вання n шанців; -Ilankieruogs-
_Іеовlи n лосняк6ве вікн6 aolage t
споруда флянкувати
Glocke t дзвін т шанці, рови; _gabeluog р6з­ t
Glockeo ... дзвінковий; ~еісЬео­ вилок m шанців, розгалуження
gebuog f дзвінкове гаслу вання n n ш..; ..geschiitz n траншей"а
Gltih[lampeoaoruf т оптичний ви­ гармата t; ~ашрІ т шанцевий
клик; _lісЬ. n жарівк6ве світло;
-ziinder т жаровий аапальник
t
бій; -1<аооое траншейна пушка;

GIyzerio n гліцерина t; .J>remse f


_kaole t
край m шанця; .:...kr~u­
zuog t перехрестя n шаНЦІВ,
гліцеринова гальма перехрищування n р6вів; J<rieg
Gnade f ласка, милосердя n; аоl т шанцева війна t; _mor"er m
_ und Uogoade на ласку й не- траншейна мортира t; _oelz n
ласку , мережа t
шанців, м- ровів;
Goadeo[erla6 т указ помилування; _profil n пр6філь т шанця;
..gebiihroisse tlp! пенсійне утри­ _siiuberuog t очищення n шан­
мання n; _gehalt n пенсія t; ців; _schere t розх6дження n
....вlоО т смертельний удар з мило­ шанців; _воыle t
дно n рова, д­
сердя; -zulage f додатк6вий п шанця; -"piegel т шанцевий
КОШТ m для незам6жних стар­ периск6п; _stiirke присутній t
шин
бойовий стан (в шанцях); _вІоlе
Goldfuchs т кінь золотистори>Ко! t стрілецький приступок т;
масти _вувlеш n система ровіВ, t
Gondel t
r6ндоля; -"1Iordnung f уклад т р_, система t шанців;
розташування rонд6ль; .J>oden _Неlе f глибина р6ву; _verzwei-
т дно r6ндолі; .J>rand m по- guog t розгалуження т шанців;
Orabeowachtpo.teo 91 Orundge.chiitz
_wachtposteo т шанцева стІйка _wachl 1. гранична сторбжа;
(; _waod f стіна рбву, с­ -.Zoneogeblet ппогранична сму­
шанця; . _wehr f капонІр; ііп8ие га (, пригранична с_ f
_wehr назверхній, збвнішній ка­ ОrШ т ручка (, держак, рукlв'Я
понІр n, хват
Orad т ступінь, paHra (; ступінь, OrinBel n (Oslerr.) мірникбвий
градус; iillerer _ старшнй сту­ прбріз
пінь Grippe (. rрипа
Orad. " градусннй; _abzeicheo n оrоыьвtimmuпgg f грубе настр6єн­
відзнака f ранrи, в_ f ступеня; ня n (радіоапарата); _еіоlеіІоп:
_eioleiluog f градусна пбді/lка t приблизна пбділка
gradlinig простолінІйний Oro. n головнІ сили /pl t
Oradnel.; n мірильна мережа f Oro8aogrill т атака з великими
Oranal ... rранатний силами
Oraoale f (раната OraBe f величинй, великість, р6з­
Oraoalen •. _ rранатний; _Iiillung f мір
заряд т rранати; J,iirper т Or08111ugbool n човнолітак-велет;
кбрпус rранати; .Jiioge f дов­ _lIugzeug n літйк-велет; -'пп­
жина rранати; _sigoal n гасло kenslatioo f радіостація великОЇ
rpанатою; _Irichter т лійка f сили
rранати; _werlen n метання rpa-
Oro8grube f велика яма
натами, rранатометання; _werfer
т rранатометник; -.Ziinder т
groBkalibrig великокалібрбвий
запальниК rранати Or081kampl т великий бій, б_ве-
Oraoil т rpaHiT ликих рбзмірів; _kаmрlвсhШ n
graphiBch rрафічний лінійний корабель т; J,ampl-
OraB n трава (; welkes _ n в'яла zone t
район твеликих боlв;
трава (; _Iuller n паша f; _griin _тасы f великодержава, велика
n травнева зелень f потуга; '_тавl m rрот_щбгла (;
grаuеп днітн
_Bender m міцний передавач, ве­
Orausamkeil f жорстбкість лика радіовисильня (, виси­
OrauBchimmel т кінь чалої мастИ лйльна стація (; _Іаl f пБДВНГ
Oreiler т хвашка f m; _ІеіІ m головні сили f /pl
Orenadi.r т rренадир gr08ziigig великий, буйний; _ ао­
Oreoadier... rренадирський; _miitz. gelegt широко задуманий
f rренадирська шапка, r_ ки­ Orube f копальня; діл тІ яма;
вер; -1'egimeol то rренадирськИй Jlarbeiter т кош!льник
полк
Оrепzе t границя, руБІж т; Ье­
Отііп f зелень t
lestigl. _ укрІплена границя, у­
Oruod т підстава '; причина (;
rpYHT: gesetzwidriger _ m неза­
руБІж т; oaliirliche _ прнрбдна
кбнна причина '; schwerwiegen-
границя, п_ руБІж т; .lrаlе­
der _ m поважна причина f
gische _ стратегІчний руБІж т, Oruod _ " rpунтовий; _aulBtellung
с_ границя
Or.nz . .. корд6нний, граничний, f основниЙ лад т, 0_ ладнання
при_; _bewohner т прикордбн­
n; 0_ порядок m; _dotierung f
основне постачання n
ник; _Bcheide f урбчище n;
_Bchulz т охор6на f ГРl!'иць, Oriinder т закладник
граничиа стqw\жа (; --"perre f Orundllorm f основний лад m;
замкнення n границь; --"Іеіо m _Iuller n засадний фураж m;
граничний стовп т, г_ камінь -:edaoke т основна думка (;
m; _verleidignngsplan т плян _gehalt n основна плаТ\lЯ (;
оборбни границь; _wache _geschiitz n основна гармата f
ОгUUd:.гuпg 92 Oiiterzug
Огuпdlіeruпg rрунтування n; OruB rn поздоров[лення n]
_Iadung f основнйй заряд n; griiBen здоровити
_Iage (, основа, підстава; фун­ Oru8zwang m повинність t відда-
дамент m; раввіуе _Iage пасйвна ~и шану
основа; рпsitiуе Jage актйвна Oriitze t крупи рІ
осн6ва Oriitzsiickchen n т6рба t на крупи
griindlich rрунтовний OueriJIakrieg m партизйнська вій-
Огііпdliсhkеіt t
фУНТОВllість на (, партизанщина (, гуеріл­
Orundlliste t
призовний лист6к; ля f
_punkt m основна точка t; OuHasch rn гуляш
-richtung t основнйй напрям m; Oummi n; rn rYMa t
-richtungslinie t основнйй напря- Оошші ... rумовий; _band " ry-
мок m націлювання; ~іВ т мова стрІчка t; _bereilung f (у­
тІЯИ; 6брис, нарис; _satz '1n за~ мові обручі рІ; _bulier m rYM6-
сада f вий відпр"}жник; _гапре t rYMo-
Grundsteinllegen n закладання; _Іе­ вий пдазун m; _геНеп m ry-
gung f закладини Гlрl мова шина f, г_ обруч; ~сЬеіЬ.
Grundstellung f основна постава, f rYMOBa переліжка; _асыосhh
підстав6ве пол6ження 91- rn rYMOBa кишка, г_ рукав
Grtindungslest n св'ято основин giinstig сприятливий, догідний
Orund'tuch n сукн6 на уніФ6рму,
Ourgel f гортань
головне с_ убору; _wasser n
підгрунт6ва вода (, (рунтова
Ourt (des Plerdes) m; Our![e] f
попруга; стрічка; _е nachlassen
В_ Т; _werfer т основний міно­
попустити попруги
,,';т: ~аЬI t основне числб n Giirtel 111 п6яс, пас, пояс6к
Огііп:lоІІег n фураж m сир6ї тра­
вн; _kreuz n «зелений хрест» Оїіг!еl . . . поясний ; ~аЬп
(Ta~"Ha назва бойов6го газу) окружна залізниця; --'еs!uпg t
Orum(me)t n; m отава f поясна фортеця; _Iigur t пояс­
Огор"е f група (операт_); рій m на фігура; _Іог! n форт m обо­
(орган_) р6нного п6ясу j _panzer m ПО~
Oruppen _ .. груповий; ройовий; ясний панцер (корабл>і); _werk
_beiestigung f групове укріплен­ пспоруда t,
укрІплення n обо­
ня n; ~ildstеН. f лябораторія рбнного пбяса
повітрофотографії групи, армії; gur!en наповняти набlйні стрічки
_einteilung f розп6діл n на гру­ Our!lenladung f заряжання стрІ­
пи: _I.rnsprechabteilung f теле­ чкою; _Iiiller m прилад до
фонний відділ m групи; _Іео.г n набивання стрічбк (кулемета);
груповий аог6нь m; _fiihrer m --zufiihrung t подавання наб6їв
ко",андир ланки (піврою ), гру­ стрічкою
паБбд; _funkkommandeur m нЗ­ Ousmatik m гузматик
чальник радіозв'язку ГРУПИ, к6р­ gusmatisch гузматичний
пусу; _kampl m груповИй бій;
ОоВlеіаеп ", _stahl rn чавун m
_kпJоппе f групова колона;
_kоmmапdеuг rn командир гру­ Ou6,s!ahl ... чавунний
пи; _kommando n командування Outach!en n р6зсуд, бсуд; думка
групн армії; _reserYe запас f m ОііІе f добр6тність
оперативної групи; ~сЬіеВеп n Оіі!ег~аhпhоl m товар6ва стація (,
стріляння n р6ями Т_ Двірець;. _Vllilgеп m товар6-
gruppenweise рбями вий віз, Т_ Bar6H j offener _wagen
ОгорреnzіеІ n групова ціль f відкритий товаровий віз; --zug
gruppieren [з]групувати 1n товар6вий п6ізд, вантажнИЙ
Oruppierung f [з ]групування п_
gulgelarnl 93 Halskoppel

gulgelarnl Д6бре замаск6ваний Gушпаstik гімш!стика, рухаика


ОоllарегсЬа 1t rутап"РI'/а [.- _ха [; Gyroskop n жироск6п т, (ірос­
Jiinder m rутаперчови:й: ['ніт; к6п т
-"iindschnur fзапальний шнур т
з. tут.аперчовою ізоляцією

Haager АЬkошшеп n ііЬег den See- hаkепlогшіg гакуватий


krieg Газька Конвенція про Hakenkreuz n свастика
морську війну Наіп т гай[6К)
Haager І Konlerenz f Газька Кон­ ЬаlЬаоlошаІівсЬ півавтоматичний
ференція; _' Landkri_gBordnung f НаlЬ . .. пів ... ; _bastion пів- 1
• Газька постан6ва про сухо· басті6н т; _Ьаlаillоп tr пів­
путню війну батальй6н т; -Ьаll_гіе t пів·
Haarlbiirsle f волосяна щІтка, батерlя; ~bool n півпонт6н т
щітка-волосянка; _ЬовсЬ т кич, (кінн6тний парк); -hrigad_ 1
ка (на кивері) ; _d_ck_ f воло· півбриrада; _drehung 1 пів6берт
сін на дерга, в_ поп6на; _Iarb_ т, п6верт т (иа 180'); _kolonne
f барва вол6сся; масть звірят; t кІнна кол6на приступками ;
":schopl т чуприна (; -"011_ f _kошрапіе f півс6тня; _kreiB т
щІтка під бабкою (над копи· півк6ло n
т6м) hаlЬkгеівltiгшіg пі"кол6"ий
ьаы АсЬІ! (Oslerr.) струнка! Halblkugel '1 півкуля; _шапlеl·
Hack_ 1 дзьобак m geBch08 n стрільн6 з неп6вною
hacken рубати, дробити, крушитн обол6нкою (плащем); _шевsег т
Hacks_1 т січка 1; _ Bchn_id_n луч, р4діюс; _шопdmпівмісяць;
рІзати сІчку; _schn_ide f січкарНЯ
ра"ел!!! (форт.); _panzergranale
Наlеп т пристань (, порт, га·
вань f
t півпа!!церна (раната; _ропlоп
т пі"понт6н; _produkl n пів·
Наl_п ... портовий; -"nlage 1 пор· продукт т; Jjng m пів кільце n;
това споруда; _dашш т пор·
_schritt т півкр6к; _Iank т пів­
ТОВИЙ МОЛ т, П_ загата '; танк; _lосЬ n пі"сукн6
'_sperre 1 загор6жа в'lзду до
halbverdeckl напівзакритий
прйстані
Наlег т овес
Halblw_ndung 1 пі"6берт Щ. (90'),
ПQверт т; -"ug т півчота t
Наlег ... ві.СННИЙ; ~аІіоп 1 дача,
пайка вівса; _sack 11" вівсяк,
Наlftег т, 1 недоуздок, вуздечка;
-"іешеп т чумбур; -"iigel т
саква 1 на овес; ~оЬо8е t до­
п6води р! нед6уздка
. датк6ва пайка вівса; -"ug т
п6іsд з вівс6м (до 300 тон) Наllе t заля; БІльше приміщеннЯ
Наll 1 арешт т, ув'язнення n; n, ангар т; _ngeral n майн6
_ba,keil 1 відповідальність ,ангару, М_ залі; -лшеіstеr m
завІдувач ангару
Ьаltеп відповідатн за що; ПрIJЛИ'
naTIf, зчіплюватися Наlш т бильце n, стебл6 ,,; Jul·
Haltung t відповідальність lег n трав'яний [пр6)корм т
НаЬп т кур6к (зброї); кран; Наlв т шия ", шийка (; _band "
. _ spannen натягнути кур6к . жолоб ник n (інструмент); _Ьаll·
Haken т гак lег т, t підборІдник; JlOppel f
HalskoppelkeHe 94 Handpll!1'~

нашийний реміиь т; ~оррelkеНе Напdеlslшarіпе f торговельна, фль6-


( лаицюг\\вий, ,иашильник т; та; _8сЬill n торговеЛI>ННЙ ко-
...Іеіl т (Geschiitz) гонтель, гал­ рабель т ,
тель; -І"іешеп m нашильник, на­ Handlleuerwaffe f ручна стрілив!!а
шийник; ...Iing т хомут збр6я; ~liiсЬе f дол6ня; '.:.gas-
НаН т зупинка (, пост6янка 1; ЬошЬе f'
ручна газова фаната
непохитність t; innerer _ т handgemein рукопашний; _ werden
, внутрішня єдність ( зчепитися битися
haltbar видержливий, тривкий, не­ Напdlgешengе n рукотlшний бій
т, р_ БІйка f; .-granate ( ручна
похитний
фаната; .-granatenkapsel ( кап­
Haltbarkeit ( тривкість, мІцність,
суля-детонатор ручн6ї гранати;
непохитність, вй.триманість
Halt. _ _ _ затримний, зупинк6вий
_granatennieche f нІша для руч­
них гранат; .-granatentrnpp m
Ьаltе~ держати; зупинятися, за­ ланка f гранатометннків, ко­
держуватися; -'аввеп зупинити, манда (, г_;' granatenwerlen n
казати стати, К_ зупинитися метання ручних tpaHaT, грана­
HaHeleine ( от6са, поясна линва; тометання; .-gгапаtепwегlег т
_ шit Haken от6са з 3а'lепою гранатометняк; .-granatenwurl m
HaH'lplatz т мІсце n перебування, кидь (. ручн6ї гранати; .-gra-
м_ n зупинки; _pnnkt т т6чка ( natenwurlanlage f пл6ща (для
нацІлювання, полустанок, пере­ навчання) гранатометання; _grill
станок; ~сЬгаоЬ. ( затримна т хват, ручка f; _ЬаЬе f ручка,
шруба, 3_ rBHHT т; ~t.Не, ( затильник т (кулемета)
переста нок т, зупинка; -"tiick n handhaben орудувати чим; geschickt
защіпка (, заскочка (, затрим­ _ вмІло орудувати
ка (, ст6пор т; _tau n пору­ Handhabung f оруда, орудування;
чана линва (, код6ла (; _warz. ( _ f des Dienstes відбування n
виступ служби, несІння n с-;' _sarbei-
Haltpllock m прикіл, припlн, накіл ten (Ір! роб6ти, що вимагають
великої ей ли
Haltung ( постава, виправа (війсь­
Haodhaspel т ручний кол6ворот
к6ва), поведІнка; Іове _ вІльна
(мІна)
постава, В_ поведfнка
Hammer т клевець, м6дот Handicap n гандикап m
Handlkarren т тачка f; kuшшеt n
Hand f рука; ausg.streckte _ про­
хомут т підручного коня
стягнута рука; linke _ лівиця
handlich зручний до ужиття
Hand _ _ _ ручний, підручний; -.ап­ Haodlliilter m вітра гІн з ручн6Ю
kaulsplerd = Ankaulsplerd n; передачею; -'ultwedel т ручне
_antrieb т ручна передача f; вІяло n
-.apparat т ручний апарат; -"е­ Handlung f дІя, дІяння .~, чин­
ІгіеЬвЬаЬп ( вузькоколІйка з [ність] т, вчинок т; акція;
ручн6ю тяг6ю; -"ewallnung f doppelte _ подвІйна дІя; ..feind-
ручна збр6я; _bewegung f рух liсЬе _ вор6жа, дlя;sсhііdliсhе _
рукамн; ~ошЬе (ручна б6мба; шкідна дІя; wіеdегhоlепdе пе­ _
ширина дол6ні; -"гешее
-"reite ( ріодична, наворот6ва дІя; -"Irei-
fручна гальма; ~осЬ n підруч­ heit f вІЛl>ність чинности, в_
ник т; ~осЬ n liir Unt.rolfiziere дії; _skralt f міць діі
підручннк т для підстаршин; Напdlmаgаzіп ~ підручний Mara-
_deichsel f огл6бля, дишель т зин т; ..IIIaschinengewehr ,n
ручн6го візка; _drehmaschine f ручний кулемет т; _packsack m
електрогенератор з ручя6ю пе­ фуражна т6рба (; _plerd n під­
редачею ручний кінь т, запасний к_ m;
Hanlrad 95 Напрllllапп

...rad n керма (, штурвал т, harlnackig запеклий, завзятий


стер нове к6лесо n; ...rad.lene- Hartnackigkeil f завзятість, упер-
rung f штурвальне керування n; тість
...rашше f ручний капар т; Hiirtung t гарт т, гартування n
...rіешеп тремІнна китнця f; Harz темол:! t
_scheinwerler т ручний світло­ Hasard n газард т; _зрі_1 n га-
мет, р_ прожектор ; _всмапЬеп­ з:!рд6ва гра
slock т ручнІ лещета рІ; ~сЬпЬ Наереl t
підійм:!льний кол6ворот
т рукавиця (; Jchnlz т цівко­ На.1 tквапливість, п6спіх т
ва накладка (; ~еilЬаЬп f під­
НапЬаіопеl1 n баrнет-тесак т;
чіп на залізниця; -веіlе f правнй
НапЬе f покривець m, к:!птур т
бік т запрягу (коня); _зіgпаl n
Haubitz ___ гавбичний
гасло руК6Ю, майовцем; _sirene
f ручна сирена; _зlrеісh т на­ Haubilze f г:!вбиця
скок, наглий напад; _trense f Haubilzeu ___ гавбичний; ..аыі--
гнузда, нед6уздок т; _walle f Inng f гавбичний дивізі6н т;
ручна збр6я (; _wagen т ручний ..batlerie f гавбнчна батерlя
віз6к; _werk n майстерство n; Hauch т п6дув
_werker т ремісник, майстро­ Haudegen т еспадр6н (збр6я);
ВИЙ; _werkermeisler т старший завадіяка (ос6ба)
майстровий; _werk••latle f май­ Напе t мотика; копаниця
стерня (швальня і_т_п_); _winde Haulen т купа
f ручна катеринка; Jапш т 11 Напрl - - - головний; ..angrill m
гнуздечка f підручного коня; головна атака (, г_ уд:!р; рі­
~еісЬеп n ручне гасл6, р_ знаК шучий удар, атака (; ..апgrillз­
т, з.. т рук6ю; Jeichengebung richlung t напрямок т рішучої
f ручне гаслування n; Jiigel т атаки; ..ЬаЬп t
маrістраля, го­
чумбур ловна залізниця; _ьеоьасы.r т
Напlаеil n конопляна код6ла f головний стежач; ..beobachlung5-
Hang т спадистість (; п6кіт, зlеНе f головний стежовий
схил; аЬзсhііssіgеr _ положистиЙ пункт т; _d_ck n головна палу­
схил; riickwartiger задній ба t; -'eder f головна пружина;
схил; зlеilеr _ крутий СХИл _gang т головна rалерlя t;
Hangar т летів ня (, ангар _ge.leH n (Oe5chirr) нагол6вач
Hange _ _ _ висний, підчіпний ; т; -a:rab_nwehr t капонІр т;
-hriicke f висний міст; -.lашре f _hоlш т основний стояк; _ka-
висна лямпа; -",аllе висна t dellonanslall t головний кадет­
к6йка; -'"іешеп т перевісь (; ський к6рпус т; J<ашрfliпіе f
-всы88 n кол6дка (; Jilz т головна бойова лІнія; _kашрl­
почіпний сідець; _Іапе т/рl sleHung t
головн:! бойова по­
звисний такеляж т; _Iro.se зиція; _kашрlzопе головнаt
mІр! висна линва t бойова з6на; J<olonne f головн:!
h"ugen звисати, звиснути кол6на, г_ сила; J<ralt го­ t
hangend [з ]виснИй ловна сила (вІйська); _krіеgз­
Hanke f к6вбчик т, вигнута кість Ьаlеп т головний воєнний порт;
(коня) -.lager n ГОЛОВНИЙ склад т;
. Harke f граблІ рІ -.leitung f головне управлІння n;
Harn т сеч f _Ieule рІ с6тники; ~асЬI t
Harle t сув6рість, твердість головна сила (вІйська), потуга;
H"nen n гартування -",angel т головна в:!да (,
harl_n сталити, гартувати rандж, безум6вна хиба (; _шапп
Harlllnll_r n зерновий фураж т; т с6тник; -",апп Ьеіш Slab _
_ gпшші n ебоніт т с6тник придІлений до штабу;
НаорlшеВоlеНе 96 Heer
_шеВ.lеНе f
центральний топо­ Hauslhaltsl'lao m бюджет; _ord-
графічний брган m; _ро.lео '" nung f домовий порядок 'ІІІ,
ГОЛQвна стійка t; сторожева лад 'ІІІ; _tier 1t домове звіря
застава (в силі сотні, Австрія); Haut f шкіра .
_punkt т головний пункт; _quar- hautatzeod наривнйй, шкідливий
Ііег nголовна квартира (; для шкіри, увередливий -
ОгоВе. _quartier велика головна Hautcheo n болбна t
квартира (; ...Iapport m щорічна Hautlgilt n иаривна речовина (,
контрбля f старшин запасу н_ отруя f; Jchadig.ung f уш­
(Австрія); ...Іеоегуе f
головна кбдження n шкіри, увередження
резерва, г_ запас m; ...Iichtuog f n ш-; _verletzung t зранення n
головний напрям m; ...Iichtpuokt шкіри, увередження n Ш-;'
m головний орієнтир; _schied.- _wurm m шкіряний сап
richter m ГОЛОВНИЙ розсудник; Науагіе f аварія, ушкбдження n
_stellung f головна' позиція; (корабля)
_stoB m головний у дар; _teil '" НеЬе . . . звідний, під 'ємний;
головна частина f; г_ сила 1; _Ьаит m важіль, воротило n;
_Ігорр m головна частина f _Iahrzeug ·П рухомий під'ємний
аванrарду, г_ загін; _trupp der кран n; _gewicht 1t підlймана
Vorhut головна сила f аван­ вага; _kraft f підіймальна сила;
(арду; _truppe f головні сили _krampe f хоботова клямра ля­
рІ, г_ військо п; _umwallung f фета
головна заступа фортець; _Уег­ НеЬеl m під6йма f, важіль; klei-
baodplatz m головний
перев'яз­ ner _ важеJIЬ6к;; physischer
ний пункт; _verbandpuokt го­ m фізичний важіль
ловний перев язн:йй пункт; _ver-
1
НеЬеl _ _ _ важільний; _antrieb т
sammluog f
загальні зббрн рІ; важільна передача (; -"гт т
_verteidiguogslioie t головна обо­ рамено n важіля, р_ псили;
р6нна лінія; _verteidigungszooe f _druck 'ІІІ важільний гніт; --І:гilf
головна оборбнна з6на, г_ з6на m важільна ручка (; _kommu-
оборбни; _wache f
гавптвахта,
tator тважільний комутатор;
_steueruog f важільне керуван-
головна сторбжа; _walle f го­
hеЬеп нідіймати [ня "
ловна збрбя; _wagen голов­ m НеЬеl.сЬгапЬе f підіймальна: шру­
ний віз; _walze голоВний t ба, П_ (БИНТ n~; _іаи .n, тягл6j
вогневий вал m; _wefterwarte f _vorrichtung f підіймальний ме­
центральна метеорологічна ста­ ханізм тІ П_ пристрій т; _werk
ція; _widerstaod m головний плівар m
бпір; _widerstaodslioie f лінія Hebezeug n під'ємний кран т, ді­
головнбго опору; _widerslaods- Heck n корма f [вар nt
zooe t смуга головного бпору; Heck ___ кормовий
-<eotrale t головна централя, г_ Hecke f живопліт m; огор6жа
центральна стаціп; -<іеl n го­ Hecklleuer n кормовий вог6нь т;
ловна мета (, г_ ціль t _lastigkeit f тяготіння " назад;
Напrаріег Песпадрон m, рапіра f
_licht n світло на заді корабля,
кормове <=-; _wоhпrаum т при­
Haus n дім m; _зоzug rn домаш­ кормове приміщення n (на ко­
ній 6дяг, касаренний v_j _arrest раблі)
m домовий арешт Неег n військо,. суходільна зброй­
Hauserbelestigung f укріплення n на сила (; stehende. _ постіАне
домів до оборони; -4гпрре f військо, п_ армія tj еіп _ zu-
група домів, квартал m; _kampl оатшепгаllео нашвидку збирати
m бій за будівлі військо
Heer . • • 97 НеШgkеіt
----------------------------------~--
Heer ...війсьК6вий; _l1ucht f де­ Bariat n військ6вий комісаріят
зертування ", дезерція; _Шhrєг m; _ki:irper m вище військ6ве
m полков6дець; _ШЬгuпg f стра­ об'єднання n; _Ieilung t керів­
тегія; .-gerat n військ6ве при­ ництво n війська; OberBle _Іеі­
ладдя, в_ майн6 luug головне командування ",
Heeres • .. військ6внй, стратегіч­ штаб m головнокомандувача;
ний; -"bteilung t оперативний _Iultwafle t військ6во-повітряна
відділ m (в нім. мін. війни); збр6я; _тасы f
військ6ва по­
~пgеhOгіgе m військ6вий служ­ туга; _nacbbut f
стратегічний
б6вець; -"ngestellte m військ6- ар'ерtард m; _ривопаlатl n
вий служб6вець, військовик; управління для особirстогоскла­
-"nslalten flpl військ6ві уста­ ду війська; Jemontierungsinspek-
н6ви; _anwalt m військ6вий leur m інспектор військов6го
прокурор; _artillerie артилерія t рем6нту (Австрія); ~евеГУе t
вищого командування; ~uвgаЬе стратегlчниЙ.запас m (головн6го
t видаток m на військо; _aus- вождя); _sапішtsсhеl m началь­
f
slatlung матеріялове постачан­ ник санітарних ча,тин армії;
ня n війська; ~аuvегwаltungв­ _sauerstoflscbutzgerat n кисневий
ат! nвійськ6во-будівельне упра­ охор6нннй апарат m; _schule t
вління; _bedarl m потреба t військ6ва шк6ла; -Slellung f
для вІйська, військ6ва П_; -Ье­ військ6ва позиція; _8lгаВе вій­ t
t
diirlnis ппотреба для війська, ськ6вий шлях m; _unterkunltsamt
військ6ва п_ f; ~еlеЬI m наказ n уряд m для військ6вих при­
війську; _bekleidnngsamt n упра­ мІщень; _verordnungsblatt·n ві­
вління для умундярування;-.Ьerg­ сник m військ6вих розпоря­
liibrer m військ6вий провідник джень; _verpllegungsamt n вій­
в г6рах; _bericbt m оперативне ськ6во-харчове управління; _ver-
звід6млення n; -.budget n вій­ sammlung f скупчення n війська;
ськ6вий бюджет m; _druckerei t _verwaltung t
військ6ва адмі­
друю!рня військ6вого міністер­ ністрація; віЙськ6во-господ.рче
ства; _druckvorschrilt f віЙськ6· управління n; _verwaltungsamt n
вий статут m, служб6вий під­ військ6во-господарче управлін­
ручник m; _einleilung органі­ t ня (в нім. мін.); _verwaltungs-
зація війська, склад m В_; _er .. wesen n віЙСЬК6во-господарча
ganzungBhestimmungen tІрІ поста­ адміністрація [; _vorhut f стра­
н6ви про поп6внення (комплек­ тегічний аваНtард m; _wallen-
тування) війська; _lасЬосЬоlе f ашІ n уряд для справ узбр6ен­
військ6ва шк6ла для цивільно­ ня (нім. мін.); _werkstatt f вій­
фахов6ї підгот6ви; Jlugwesen n сьн6ва майстерня; _wettkampl
військ6ве летунство ; _lrOBt t m військ6ве змагання n; _wirt-
фронт m дієв6ї армії; .-gas- всЬаlt f військ6ве хазяйство ,,;
всЬоlе f військ6во-газова шк6ла; ..zehnkampl m військ6вий деся­
.-gegensland m військ6ва річ f, тизм~г; ..zeitung f військ6вий
в_ предмет; _gendarm вій­ m час6пис m
ськ6вий жандарм; _gerat " вій­ Heerlordnung t зак6н m про вій­
ськ6ве майн6; _gliederung f ор­ СЬКО, постан6ви pZ про В_;
ганізація війська; _gruppe f _scbau f військ6ва парада;
група армії; .-gruppenkommando _straBe f військ6ва дорбга (вся­
n командування фр6нту; .-gut n ка для прох6ду вІйська); _wеsеп
військ6ве майн6; _inspekleur m n військ6вість [, віilськ6ва спра-
інспектор війська; _kavallerie f НеіІ n ЗIUиток m, брощу<р'а t [ва f
армІйська кінн6та; _kommїssar ЬеШg навальний
m військ6вий комісар; _kornmis- Helti:keit tнавальність

Dtsch.-ukr. 4
Heflpllock 98 heran"chie6en
Heflpflock тлинвовий кіл6к hеЩgеlЬ ЯСНОЖ6втий; ~riin ясно­
HegerhauB n лісників дім т, лісни- зелений
ч!вка t НеШпg т елінr (місце бу д6вн
t
Heide ЛУКlI, левада; пуща кораблів)
Неіlап"lаlt' t
саиат6рія, лікарня Неlш m шишак, каска, шол6м;
Ьеilеп [за)гоtти, заг6ювати .-I1ezug т покривець на шишаК,
Heilgehille т ліюlрський помічник; п_ на пікельгцвбу; _Bpilze t го­
_шіІІеl n лікн m/pl стряк т шишака (пікельгавби);
Неіш n дім т, захист т; _ der _iiberzugт покривець на шишак
rolen Armee дім т черв6ної (пікельгавбу)
армії Нешd n сор6чка t; сітка
Неішаl t батьківщина, рідний баль6ну
край т, отчизна Нешш . _. гальмовий, затримний
Неіша!. . .. рідний, отчизняний;
hешшеп здержувати, витримувати;
_llugplalz
т матірне летище n, гальмувати '
рідне л- n; _geыеt n крайовий
6бшир т, отчизна .-І1аfеп т t; Нешшlkеil т клин гальми; -.l<еllе
рідна пристань приналежна t, t
гальмовий ланцюг т; -'<Io!z
п_ t, п_ t
в ріднім краю; -'оll· т гальмовий черевик,
ний клин; _зсhuh т гальмовйй
ст6пор­
schtrtz т повітрообор6на от­ t черевик
чизни, батьківщини; -schlag m
основний голубник; -schu!z т Неmшuпg f затрим[ка) т, завада
охор6на запілляt Непgв! т жеребець, Мир; halber_
heimtiickiBch хитрий, зрадливий, мерин, чищений Мир; _.Іаlіоп t
вірол6мний стація Мирів, жеребцІв
Heiratslgul n вимІіганий посаг для Henkel m ушко n, дужка (відра) t
військовиків; _kau!ion f ~ol = hегаыапgепdd звислий; _шіпdего
n; _verordnung ностан6ви t/pl t низити, понижувати
для подружжя військовиків
HeraЬse!zuog f зниження n, ПОий­
Ьеі81апіеп гарячити, нагрівати
Heizanlage t злагода для огрі­ , ження n; скор6чення n (платнІ);
Heizer т грубник [вання
_ der 'DienB!zei! скор6чення n
часу служби
НеіzlШісЬе t
нагрівна поверхня;
-.l<евзеl т нагрівальний казан; НегапЬilduпg t підгот6ва, навчан­
_malerial n паливо; _ііі n течне ня n
шіЛИВО; _оlвсЬill n нафтопа­ heraвbrechen вдиратися, ,вдертнся
ливний корабель т; -,аош т НегапЬrіпgеп n підн6шення, дон6-
паливник; -'Іраnnоп; tнапруга шення

Heizung t палення n [розжарення heranlllieg.n долітати, долетіти;


Heizwerl т опал6ва вартість t _Iiiыо,' вісЬ додержувати сти­
Heklar т гектар кання з в6рогом; .-І1аItеп дер­
Held т гер6й, лицар жати поблизу; підтягати,; -"'і.·
Helden . . . гер6йський сЬео підлазити, підлізти, підпов­
heldenhalt гер6йський вати; -1assen підпускати; _шаr­
Heldenmul т гер6йство n, лицар­ Bchieren підх6дити (в маршовІм
hеldепшііlіg гер6йський [ськість t ладІ); _рігзсhеп підкрадатися,
Heldenl!a! t
п6двиг т, гер6йство підх6дити скрито; _prallen нат­
т, лицарство n; _!пш n героtзм кнутися, натрапляти; наБІгати,
Heller т помічник [т, гер6йство наск6чити; -'licken надlх6дити,
Hellerin t помічниця під-, наближатися, підступати;
Heliograph т геліограф _всЬаіlеп підв6зити (в одн6
Неliош n гелій т місце), нав6зити; -sсhіе8.п до­
НеПе tясність стрlлюватися до к6г6, підх6ди-
hеrапsсhlеісЬеп 99 HiIfstruppe
ти до в6рога стріляючи; .-асыі-­ Неп n сІно; _Ьііпdеl 91, обер~мок
сЬеп, вісЬ підкрадатися ; ~іеЬеп т сІна; _еmрlапgвslаlіоп f пункт
доІтягати, пр"- т приймання сІна; _giller n
НеrапzіеЬеп 91, притягання rратник т на сІно; ...пеlz n
Heraulzieben 91, підтягання сІтка f на сІно; .-aack т сін­
Herausgabe f випуск т ник; .-асЬоЬег т стирта f; -zwie-
hегаuslhаuеп вибивати; _Ьеllеп ви- back т прес6ване сІно 91,
ручати; ..krіесhеп виповз[а]ти, НіеЬт удар (рубальною збр6єю);
вилазити; -.lапlеп вибіг[а]ти; _ рагіегеп відбивати удар
-.lосkеп ВИКЛИкатИ, вивабити; НіеЬ •.. рубальний; _lесЬІеп n ру­
..mапОvrіеr~п виманеврувати банка f на шаблІ; .-аtобlесыпn n
Негаusпеhmеп 91, виймання фехтування січн6ю і кол6ль­
Ьегаuslгеitеп виїздити B~I'XH; -1"01- ною збр6єю; _walfe f рубальна
lеп вик6чувати збр6я; _wunde f рана від уда­
Негаusгоllеп 91, вик6чування ру (рубальною збр6єю)
berauBlriicken вирушати, висувати; Нillе f п6міЧ; пос6ба, допом6га;
-I'ulen викликати _ lеівlеп оказати п6міч
Негаusгulеп 91, виклик т НіІІв _ . • доп омічний, Допомог6-
berauBlscbiebbar висувнИй; _schlep- вий; _ableilung f допомічна
реп виволікати, ВИВОЛОКТИj частина; .-аktiоп f допомічна
.-арrіпgеп вискакувати, вискочи­ дІя; ~еЬііltег т додатк6вий
ти, вистрибнути; .-аtобеп ви­ бак; _ЬеоЬасЬІег т помічний
штовхнути, вишт6вхувати; ....zie· стежач; -.Ьeobachtungsslelle f до­
Ьеп .. витяг[а]ти помічний стежовий пункт т;
Herbeiliibrung f прив~дення 91, _dampler т допомічний паро­
Herbstlmanover 91, осІнні ман~ври плав; _diensl т [до j,помічна
т/р!; _iibung f осіння вправа служба (, трудова повинність t;
Herd т в6гнище n _dienstgesetz n зак6н т про
hегеіпkrіесЬеп вповз[а]ти трудову повинність; _dienstpl1ichl
НегgеstеШе т виздоровець (що
f трудова повинність; _ЬеЬеl т
повернув до лlиії)
допомічний важіль; _korn n
Hering т (Zelt) прикіл, приколок
IДОjПОМічна мушка (; ~lОгра n
[до помічний к6рпус т; -.kran-
hermetisch герметичний kепlгііgег т [до]помічний но­
ЬегоівсЬ героtчний сильник-санітар; jreuzer m
Негrісhtеп пустаткування; _ deB [до ]помічний кр~йсер; _Iazarelt·
Kamplleldes устаткування боМ­ zug т [до ]помічний санітарний
виша п6їзд; _шаlегіаl 91, підручний
НеггвсЬаl1 f панування n, володІн· матеріял т, [до]помічний "- т;
ня n; влада -",illеl 91, [до ]помічнl засобн
Herslellung f виріб т, вир6блю­ т/р!; _plalz m пляц лікарської
вання 91,; будування 91" спору­ пбмочі; _рlаtzwаgеп m віз сані­
дження n тарної валки (обозу); _рuпkl' m
Негumlsсhіе8еп n вистрІлювання, доп омічна т6чка (; -1"ашре t
безцІльне стріляння; _IrеіЬеп 91, тимчас6в'а плятф6рма; ~ісЬI·
волокитетво punkl m допомічна т6чка f на­
hегuпlеrl driicken притнекати (на цlлювання; _schiff n доп омічний
долину), придушувати; ..glеіlеп корабель т; _schwesler f уош
сповз[а]ти Rоlеп Кгеш лікарська помічниця
ЬегvогЬгесhеп навалЬНО атакуватн, черв6ного хреста; _schwimmer
вих6плюватися до атаки m допомі,!ний поплавеuь водо­
Herz n c~pцe; _Iebler т хИба f літака; _Iank m додатк6вий
с~рця бак; _Iruppe f допомічне вІйсько

4*
НіІІзУізі•• 100 hochkomm.n
n;' _Уізі •• n додатк6ви/l мІрник хитрощі 11рl; _шапп т з:!дня
т; _walf. 1 допомічна збр6я; ос6ба f в двІйці, рядІ і.т.п.;
_wink.lm.ss.r т доп омічний ку­ _рlап т задній плян; ....rad n
томІр; --"і.1 nпомічний пункт т заднє к6лесо; ....radachse 1 задня
нацfлювання, доп омічна ціль; вісь; Jadantrieb m задньоко­
--"iig.1 т прив'язнІ п6водн лІсна перед:!ча (; ....radl.d.rong 1
ніmm.lsгісыпgg f сторона свІту рес6рн рІ задніх колІс; ~сЬiilІ.
hinarbeifen, sich підкрадаТИСЯ J під­ т задній боєць; -"Іеу.о т
бир:!тнся (перемагаючи переш­ (Schiff) ахтерштевень, грузов:!
к6ди) бабка f; _"lісЬ т пр6сте пе·
Ніпапіlь.lІ.п n підсаджування; рев'язування n; _stiick n гузова
-Іапі.п n вибігання частина 1, задня "-- 1; _Іап n
bindern здержувати, недопуск:!ти дишельний постор6нок т; _1.іІ
Нind.mis n перешк6да 1, перего· т зад[6к]; з:!дня частина 1;
р6да 1, переп6на 1; kiinstlicbes _ _lг.lІ.о n .:!дн!/І ешел6н т,
n штучн:! перешк6да 1, ш.. пе· друга лІнія 1
бо/lов6го л:!ду':
реп6на; ~аtiirliсЬ.s _ n при­ трансп6рту; _wag.o т задн!И
р6дня перешк6да ", п_ пере­ віз, З_ взr6н
п6на 1; Iragbares _ n перен6сна bioub.rkl.ll.rn перел:!зити, пере·
перешк6да ", п_ переп6на 1; лlзтн
_ЬаЬп 1 манеж т із перешк6да­ Hiniiberlkriecheo n переповз:!ння;
ми; _рlаыl т кіл6к до з:!сlки; _werl.o n перекидання n; _wпгl
....r.nn.n n перег6ни р! з пе· т перекид; --"і.ь.о n перетЯгу·
решк6дами вання І
Нingab. 1 саможертва, вІдданість hinw.rlen, вісЬ кинутися на землю,
ЬіпЬаlt.п здержувати; отягувати залягти
binbalt.nd затяжний HinzulgieBen n долив:!ння; _las8ung
·ЬіпІ.п поз:!ду, зз:!ду; пасЬ _ hinzulaul.n ДОбіг[а]ти [1 д6пуст т
назад
Ьіззеп зв6дити, піднести прапор
Ніпl.г ... задній; _асЬзе 1 з:!дня
Нitze 1 жар т, гаряч
вісь; --Ьап т задня дужка f
орчака; _ь.іп n з:!дня ног:! 1; НоЬеlеівео n залІзце
~1і.Ь.пе 1,
т оставлений р6дич НоЬеlп "' стругання
убитого; JJli.ben.nversorgung 1 НоЬеlsрап тстружка
забезпечення продини помер­ НосЬапlеппе f вис6ка антена
шого ; _bracke 1 задня штель­ ЬосЬЬгівапі сильн6і розривн6і дІї
вага (гарм:!ти); _dreinschi.6en n
даремне стріляння ", задаремне
Hocbldecker т висококрил, висо·
кокрилий літак; _druck т ви·
с- n; _einand.r"cbaltung низ­1 с6кий тиск; _еЬепе 1
ВИСОкО­
кова злука; _eisen n задня Під­
к6ва 1; _g.Шпdе n найближчий
рІвня; _lаЬгI 1 літ т у висоту;
тил т, місцевість f заду; _feuergescbiilz n протилетунсьюі
-.grund т (Bild) тло n; _balt т гарм:!та; --'Ii.gen n вис6ке лі·
засід'.. (; пlддержка 1, пlд­ bocbflieg.nd високолІтний [тання
трнм[ка 1]; _ЬаlІ leg.n засід:!­ Hochlllug т високолІт, вис6ке
тнся, засІстися; Jtand 1
стриб­ літання т; _Irequenz f вис6ка
ний сугл6б т; _bang т задній частота; _gebirgskompanie 1 ви­
схил; Jtangslellung 1 позиція на сокогlрська с6тня; -.g.birgslruppe
заднім схилі; _Ьоlш т задній 1 високогірське військо n
лонжер6н; Jader т відзадк6ва bocbgeh.n вибухати; _ lаввеп вИса·
збр6я 1; Jadewall. 1 відзадк6ва дити
збр6я; _Iand n зад т, тил т; hocbkommen відживати, прокину·
запІлля n; _liвl 1 пІдступ т, ТИСЯ
Hochleitung 101 Honved
Hoch[leilnng f надsемний пр6від прямовисне нацІлювання n;
m; _оlеп m внс6ка піч Г, д6- JicbtweHe f вісь nід'ємного ме·
мени а піч Г; _всЬп8 m перелІт ханІзму: Jud.r n стерн6 висо­
(стрільна), завис6кий п6стріл: ти; -зсhісhtliпіе f
поземнна:
-зееllоlt. f океанська фль6та: Jleuer n стерн6 висоти; -вlепе­
_s.epanzerschifl n лінІйний кора­ rer т стерник висоти на баль6-
бель m, л_ панцер ник m: _"рап­ ні; -зtеuегuпg f кермування n на
nung f вис6ка напруга; -зрап­ висоту; _streuuug f вертнкаль­
пuпgsаыiluпgg f електротехнІч­ ний р6зсів m, р6зсів т вг6ру;
ний вІдділ m, команда;-зрап­ _uuterscbied т різниця f вис6т;
nungshindernis n перешк6да f ...zeiger m висотомір, альтиметр;
заряджена струмом вис6кої на­ Jug т верховина Г, гірське
пруги: _sраппuпgsstгоm струм m пасмо n
вис6ко! напруги; _stand до­ m Hobepunkt m кульмінаційна т6чка
зірн", вежа f Г, критичний момент
Hochst[gasdruck m найбільший тиск ьоы пор6жній, порожнявий, угну­
n газів; _gеsсhwiпdіgkеіt fнай­ 'тий
більша швидкість: -'<оmmапdіе­ ноыьапu m каземат6вана будівля
гепdе m головнокомандувач: _Іеі­ Г; _ЬапІеп рІ каземат6вані бу­
stung f максимальна міць, най­ ноыe f печера [дівлі рІ
вища вправність: -зраппuпg f Hoblgesch08 n порожнявий гар·
найвища напруга, максимальна матень m
н_ ноышеі8еl т жолобіВІСа, жолоб·
Hoch[v,errat m державна зрада Г: часте долітце; -raum m порож­
_vегrіИег m
державний зрадник; неча Г, ваІСУУМ, дуплавина (;
_wald m Бисокопенний ліс; _spitzgescboB n розривна ІСуля Г,
_wasser n вис6кий стан m води р_ стрільн6; _traverse f казе­
hochwinden підіймати кол6воротом мат6вана траверза
bocken сидІти п6чіпки, присідати Hoblung f западина, вл6г6вина,
Hockloch n шанець m для стрілян­ порожнина
Ноl m подвір'я n [ня з колІна Hoblweg m перебалочоІС, вертеп а
НоЬе f
висота, височІнь; верх; Г; жолобина f
absolute _ абсолютна висота; Hollen[ieuer n пекельний вог6нь m;
іп gleicber _ на однІй висотІ _mascbine f пеІСельна машина
(лІнії)" на однім уровні Ноlш m стояк, перекладина Г;
Hoheitsabzeichen n державний знаК лонжер6н (лет.)
m (на крялах літака) Holz[baracke f деревляний барак
НоЬеп , .. вертикальний, сторчо­ т; ~еklеіduпg f обшивка з де­
вий, прямовисний; ...abweichung f рева; _briicke f деревляний міст
сторчовий відхил _begrenzerm: т; _Iiillerabteilung f відділ т
тобмежник підіймального ме· лісорубів; _Iaser f деревнйна;
ханізму; _Iahrt f літ т на ви­ _Ilugzeug n деревляний літак т;
соту; _lIos"e f горизонтальннй _hammer '" Довбняк; gr08er
стабілізатор т; _lIug m літ на _hammer т д6вбня (; _knopl т
висоту; _kurve f поземина: -Iage деревляна ,голівка (; _koble f
f висота над рівнем м6ря; деревний вугіль т; _scblag m
_НЬеНе f под6вжна поземниця: рубання n лІса; _schraube f
_шеssеr m висотомір; _ше8vеr .. шрубак m; -зсhuhе m/рl капці;
lаhrеп n сп6сіб т означувати _всЬпрреп т дривlтня Г, дро·
висоти; -",otor т висотинний вальня Г; _stock m деревляна
рушІй; _quote f п6значка, висо­ паличка го,.
ти; Jichlmaschine f підіймальиий Hon.ved т гонведи m/рl (мадяр·
механізм m гармати; Jicbtung f ське військо)
Horch ... 102 Huвar

Horch .• _ підслухувальннй, слу­ _еіsеппаgеl т ухналь; _еівепstоl.


ховий; -.apparat т апарат для lеп т гицлик; ..hammer 111 під­
пІдслуху; _dі.пst т служба f к6вувальний м6лот; -kпосhеп т
пlдслуху[вання); ,-&"апg т (але­ бабка f; _plJege f дбаиня n про
рІя f для пІдслуху; --{rerat n копит6; -,"авреl f терпуг т,
прилад т пlдслуху[ватн], під­ рашпіль т; _scblag т удар ко­
слух6вий апарат; .JIIеІduпg f питом, стук копит; Jchmied 111
донесення n з пІдслуху, резуль­ підкувальник
тат 111 пІдслуху ; _pause пе­ f НііІ!е f стегн6
рерва пІдслуху; _роstеп т під­ HiigeI т горб[6к), пагорок, гІрка
слух6ва стІйка (, підслухувач; (; ~еІапdе n горбувата місце-
_роstепlосh яма n
для підслу­ f hiigelig горбуватий [вість t
х6вої стІйки; _sappe сапа для f iigellkette f ланцюг т горбів,
пІдслуху; ...вІеНе підслух6ва f пасмо n горбів; -Іапd n гор-
стація; _stоНеп т підслух6в~ БОвина f ~..-------
шт6льня (, підслух6ва (алерІ HugbeBlapparat т а'парат Ю~а,
(; ...zug т чота підслухува f -betrieb т роб6та f иа апарат.
horen слухати; вісЬ _ lassen відзи .. Юза
ватися НііІІе f оболонка, п6вол6ка
Horer т мікротелеф6нна трубка f, Нііlве f гІльза; утулок т; --'lап.­
слухівник; підслухувач zіеhеrhаkеп т зачепа f викидача
Ноrіzопt т 6брій, виднокруг, го­ (гІльз); ~Ьоdеп т денце n гІль­
рнз6нт зи; _пkаrtuвсЬе f зарядна гІльза;
НоrіzопtаІlgеsсhііtz n гармата f на­ _пlidеrung f обтурація наБІйної
земного стріляння; -Iuder n гІльзи; --'lmііпdппg f дулко n
стерн6 глибнни гільзи; --'lrei8er т р6зрив гІльзи
HormuBcbeI f наушниця (при вистрілі); _пваmmlеr 111
Ноrп n ріж6к т; сурма f прилад збирати гІльзи; _пwапd f
Ноrпіst т сурмач стіна гільзи
Ноrпlmuвіk f
opК<~CTpa сурмачІв; Hund 111 собака f; еіпеп _ апвеtzеп
_"іgпаІ n гасло ріжк6м пустити собаку (для зв'язку)
HorBamkeit f акустичність Нuпdеlliihгег т собаковод, нагля­
Нове f штани рІ; lапgе _ д6вгі дач собак; _gaBmaske f собачий
штани рІ; _пЬіеве f кант т шта­ протигаз т, собача газова ма­
нів; --Driemen m пасок, IОЧКУР; ска f (Гал.); -&"asschu!zma"k. t
--'lвtrеіlеп т випуск, лямшlc собачий протигаз 111

'1
ПЬ т толок6вий переБІг; _kraft Нuпdеrt"сhаlt f сотня
f підіймальиа сила; _рпшре f Нuпdеtruрр т команда f собаковО·'
1!сисн~мпа, веисний емок m; дів, вІдділ наглядачів собак
.:::rJiiiiil т роб6чий 6бсяг цилІн­ HungerlbIockade f голод6ва бльо-
дра (авто); _Bchraub.r т гелі- када; Jtreik 111 голодІвка f
коптер (літак); _vеrmоgеп пі­ n Норе f гуд6к т,
діймальна сила f Ніірlеп n плигання
Нпl 111 копито n Нuрsіgпаl n гасло гудк6м
Нпl ... копитний; ....Ьеіп n копИт­ Hiirde f штучний живоплІт Г; ліса,
на кість (; -Ьеі8е, m коваль­ загорожа, бар'єр т
ський гніток; _beschlag т під­ Нiirdепlаul m біг з перешк6дами
ковування n; -beschlag"cbule f (спорт)
mк6лз військ6вих ковалів; _еіsеп Hu_ar т гусар, гусарин; _епmііtzе
n підкова (; _еіsеп аЬпеhmеп f гусарська шапка; _епреlz 111
розк[6в)увати; _еіsепаrm 111 ра­ гусарська иакидка (, г _ куртка
мено n
підк6ви; _еівепhоыпgg f (; _епrеgіmепt n полк т' гуса­
гуфналевий рівчак т підкови; рів; _еnrіІІ т наскок кіннОти
Husarenritimeisler 103 Infanleriefiihr.r
(гyc~piB); _enrittmeisler т ріт­ Нуdrоаегорlап т Wasserllug-
майстер гусарів, сотник г_ zeug n
Huslen т 'Кашель; _oгregen спри- HydroJlyse f гідролІза; _oxyg.n"
чинювати ю!шель гримучий газ т
Нпl f охор6иа, стор6жа Hygiene f гігієна
Нiilеп n оберігання Hyg:romeler n ritPOMeTP, ВОХКОмlр
НіШе f гута; хата, хатииа; ко­ hygroskopisch гіtpоскопlчний т
либа; Jlarbeiler т гутник Hyperbel f гіперболя
Hiillenlager n барак6вий т~бір Hyposkop n гіпоск6IJ (рід стерео­
hydrau\isch гідравлІчний труби)

Idee f ідея Іпdіvіduum n осібняк т


Identitiit f тот6жність, ідентичність luduktiоп f індукція; -"арпlе
Igel т їж[~к] іидукцlйна ШIJУЛЯ; -вlе1.lоп n
iIIusirieren ілюструвати індукторний телеф6н т
lтіІаііоп f
імітація, підріб т Іпduktоr • _. індукторний
іттоЬil постІйний, сталий; немо- Іпduklог т індуктор
біліз6ваний Іпduslгіе f
пр6мисл т, індустрія
Imperia\ismus т імперіялІзм Іпеіпапdеrgrе.lеп n взаtмне пере-
imperia\istisch імперіялістичний плітання; налаг6дженість f
,impermeabel иепромокальний, во- ~пеіпапderJgгеіl.пd . розташ6ваний
дощlльиий для взаємодІяння; _рааsеп пасу­
lтрlыІІ n
лист т щепіння в~ти взаtмно
іmрlеп щепити Іп.гtiоп f безвладність, млявість,
Іmрluпg f
щеплення n інерція
impriignieren иас6чувати, нап6ю- Іпlапl.rіе f піх6та; die stiiгmепd._
вати, імпреtнувати атакуюча піх6та, штурмуюча п_
Impragnierung f просяк~ння n; ім- Іпlапl_rі. . •. піх6тний;' ~Ьі_iluпg
преtнув~ння n f вІдділ т, команда піх6ти;
Improvisaiion f імпровізація ..апgгill т піх6тний наступ;
impulsiv рвачкий, імпульсивний _arlil1eri. f
піх6тна артилерія;
inaktiv нечинний, недІйсний, без- _aulgabe f
піх6тне завд~ння n;
дlяльиий _Ьаіаil10П n
піх6тний .батальЙ6н
IпапgгШnahmе f початок тробіт, т; J,atterie f
батерlя піх6тної
починання 'n артилерії, піх6тна б_; J,ekiimp-
Inanspruchnahme fвим6га вима­ f, lungsgruppe f аРТИllерfйна група
гання n для боротьби з піх6тою; J,ri-
InbelriebJnahme f урух6млеиня n gade f піх6тна бриtада; ;..di.nsl-
(вир6бні); відкриття n; _sеlzuпg оrdпuug f піх6тний статут т;
f пуск 'т в рух, приведення n _dіvіsіоп f піх6тна дивІзія; _ег­
до гот6вости kunduпg f піх6,ТНИЙ р6ЗГІІЯД т,
IndienslJhaltung f утримання n в п_ розпізнав~ння; _Іеlddіепsі т
гот6вості; _sіеl1uпg f приведен­ бойова Сllужба f піх6ти; _Ieuer
ня n до (бойов6ї) готов6сти n стрілецький вог6нь т; _Шеg.г
indireki непрямий, посередній т піх6тний літун; -'Іugz.пg n
Indisziplin f неДИСЦИПllін6ваність піх6тний літак т; -'ort n пі­
individuel1 індивіДУ~ІІЬНИЙ х6тний форт т; _liihrer т на-
Inlanteriegescbiitz 104 Instel1unggeben
чальник піх6ти; -I:escbiitz n пі­ IпіlіаІіу_ f п6чин т, ініціятива;'
х6Тна гармата f, полкова г_ f, _ ап sich rеШеп захопити іні­
г_ f полков6ї артилері!; -І:е­ Іпjеktоr т інжектор • [ціятиву
sckiitzbatterie f батерlя піх6тних Іпlапd n глиб6кий зад, матірний
гармат; -I:ewebr n rвинтівка t край
піх6ти; _(kашрl)gruрре стрі­ t іппеь.ltеп додержувати, доглядати,
лецький рій т, піх6тний р_ т; шанувати
_kaserne t піхотна касария; Inoeodiensl т внутрішня служба f;
~оlоппе f легкий піх6тний парк _ordnung статутt т вну­
т, П_ кол6на; --korps n піх6т" трішньо! служби
ний к6рпус т, стрілецький к_ Innenleinricbtung t внутрішнє ула­
т; -",unition t піх6тне стріливо штування n; _ordnung f внУ·
n, амунІція _оШzіеr т піх6тний трішній порядок т; _post_n m
старшина; _оllizіеrsраtrоuШе t внутрішня служба f, в_ стій­
старшинський д6зір т піх6ти; ковкй; ~іl_пЬr_шs_ f гальма
_pionier т піх6тннй сапер; на 6бід; _wach_ t внутрішня
....regiment n піх6тний ПОЛК m, стор6жа
стрілецькнй "- т; Jcbleier т Inner_ n нутр6, наДР0
піх6тна засл6на (; _spitze f Innungsgeisl т почуття n солідар·
маршова застава піх6тн; Jtel- НОСТИ

lung f піх6тна позиція, стрі­ Iпо_1 f


6стрів т
лeцьKa "- _зІіеlеl т піх6тний Insp_kteur т інспектор
ч6біт; _trupp т піх6тна коман­ Inspekt_ur . .. інспекторський
да (, відділ; _werk n піх6тне Inspektion f переlгляд т, д6_ m,
укрІплення; _walle піх6тна t інспекція; _ der АrtШ_гіе ІН·
збр6я; lеісЬіе _walle легка пі­ спекція артилері!; _ d_r Іпlап­
х6тна tзбр6я; scbwere _walle I_ri_ інспекція піх6ти; _ d_r
важка піх6тна збр6я Kavalleri_ інспекція кінн6ти; _
lolaot_rist т піхотинець, рядовий der Pioni_r_ und Festungen ін·
піх6ти, козак, стрілець спекція інженерного вІйська і
фортець
Inlektionskrankheil f заразлива не­
Inspektionв ..• інспеІщlйний; _arzl
дуга, п6шесна (інфекційна) "-
т вартовий лІкар; _diensl т
lоlогшаtіоо t
інформація
інспекцІйна служба (, варта t;
lоlоrшаtiооs _ . • інформацlйннй;
_оШzі_r т (Osterr.) інспекцій­
-"шо n інформацІйне бюр6
ний старшина, вартовйй с-
іпlоrшіеrеп інформувати, повідом­ inspizieren доглядати, інспекту­
Ingenieur т інженер [ляти вати
Ing_nieur . •• інженерний, інженер- Inspizienl т (Oslerr.) іиспектор
ськнй; ~аlаШоп n інженерний Inspizierung f інспекцІйний [д]6г·
батальй6н т; _dienвl т інже­ ляд m; інспектування 'nt
нерна служба (; _korps n ін­ Іпвlаllаlіоп f інсталяція; влашту·
женерно-саперний к6рпус т;
. вання n, устаткування n
_шаlегіаlvеrsorguпg інженерне f шstапdhаltеп тримати в справності
постачання n, П_ n інженерного
IlIslandhaltung f УТРИМаННЯ n в
матеріялу; _оШzіеr т інженер­ справності
старшина; _park т інженерний IlIslandselzung t направа рем6нт
парк; -'"el_rat n інженерний ре­ т; kleine '- малий pe~6HT m;
ферат т; ~пирре інженерне t _sw_rkslalt f поправня, на­
вІйсько n; _wesen n інженерна правнн
справа t Inslanz f інстанція
Inhalt т зміст; 6бсяг Instellungg_h_n n зайняття пози­
Inhaltslosigkeil t беззміст6в[н]ість цій, виїзд на п_
IпsШu! 105 jagdzweisitzer
IпsШu! n
інстнтут m Intervall пінтервал m
instruieren пьучати. навчати, iH~ Invalide тнемічни/<, вояк-калІка,
структувати інвалІд
Ins!ruk!eur m навчитель, інструк­ Іпvаlidеп . .• інвалІдний
тор; _personal n учб6вий збір, Invaliditat f інвалІдність
у_ персонал Invasion f інвазія
Instruktion fвказІвка, порадник, Inventar n інвентар т
інструкція; правильник; _ lш irrelfabren блукатн, блудити, за·
den Wacbkommandanten інструк­ блудитн; _liiшеп завестн на
ція начальникові стор6жі манівець
I•• strument n інструмент m irreguJar нереrулярний
Insubordination f неп6слух m Irrlauler т що збився 3 шляху;
Insurgent m повстанець що відбився від своєї частини
in!ak! ненарушений, свІжий Irrungszeicben n гасло для пере·
In!endant m інтендант дачі справленої п6хибки
Intendantur f інтендантство n, ін­ isabelliarben (blaBgelb) буланий
тендантура (Гал.) Івоlаііоп f ізоляція, відокрем­
Іпtепdапtur " інтендантськнй; Isolator т ізолятор [лення n
_asses_or m асесор інтендант· Isolier _ . _ ізоляцІйний; JJand n
ства (ступінь військ6в6го уря­ ізоляційна стрІчка (; _baus!oil
д6вця); _Ьеаш!е m служб6вець т ізоляцІйний матеріял; _drabt
інтендантства m ізоль6ваний пр6від, L дріт;
In!endanz f (O_!err.) інтендантство _ketle f ізоляцІйний ланцюж6к
n, інтендантура (Гал.) т; ~оllсЬеп n ізоляцІйне ко­
Іп!епsішt f інтенсивність ліща; _scbutz т ізоляцІйна охо·
in!en_iv інтенсивннй р6на t; _s!off m ізоляцІйна ре­
Interesse n зацікавлення, ціюініс'І'Ь човина t
(, інтерес m isolieren відокреМJIювати, ізолю·
intemieren інтернувати вати
Internierung f інтернування n; Isolierung f відо"ремлення 7<,
_slager птабір m інтерн6ваннх; ізолювання n
_sor! m мІсце n ув' язнення. М_ т присутній с"лад,
Is!-Bestand
п інтернування стан (людей)

J
ІасЬ! f яхт _flugwesen n нищильне летун­
Jacke f куртка, сурдут m ство; _lIugzeug n (літак) ни­
jagd f л6еи рЕ, ловецтво n, щильник т; _(lIugzeng)gescbwa-
полювання n; переслІдування n der n ескадрилья нищильників,
jagd . .. мисливський; нишильний
нищуча І!- (; _kralle f/pl ни·
(лет.); _brigade f
бриrада ни­
щильне летунство n; _pa!rone f
щильників; _einsitzer m односі­
МИСЛИВСЬКИЙ набій m; Jaum 'm
дець-нищильник, одноособ6вий
рай6н дІЇ нищильників; _staffel
"-; _Ilieger m нищильиий піл6т"
"- літун, переслlдувальний "-; f ескадрилья нищильників, пе·
_Iliegerabteilung f вІдділ ни­ реслlдувальна І!-; -zweisitzer т
'шильників; Jlug m літ нищиль· дроособ6вий нищильник, дво­
ників, переслідувальний JL; сlдець,нищильник
jagen 106 kaiserlicb
jagen гнатн, переслlдуватн, зму­ ІапсЬ, f гнойовиця, гноlвка
шуватн до утечі Іеlоп т жет6н, дукач
jag'r т мисливець, "tep, стрілець jelzlzeit t
теперішність
jager _ _ _ стрілецький, erровий; ІосЬ' n ярм6, сідловина (, п~огін
_Ьаlаillоп n батальй6и т стріль­ т (міст); JJriicke f = рlаыось-­
цІв, б_ т etepiB; _hаuз n ми­ briicke t; _рlаы т мост6ва
слйвський дім m, ловецький д_ паля f
т; ...1"egimenl n "tерський полк Jod n йод т
т, п6лк т etepiB Jodolorm n йодоф6рм т
Jahr n рік т; seine _, abdienen Іпсы т юхт[а)
вибувати літа; laul,nden _,_ Jucblenlleder n юхт[а); _з!і,lеl m
ць6го р6ку юхт6вяй ч6біт
j"hr, ____ рІчний; _І,зl n річниця
Jugendlkompanie t с6тня допри­
t; --"І а •• , t рІчний континtент з6вннків; _wehr f військ6ва
m; --"onling,nl прІчний кон­ організація м6лоді, 0_ допри­
THHteHT m; ~еіІ t пора р6ку з6вників
jabrgang т річник; dienend,r junker т юнкер; _Іпш n юнкер
річник в службі ство
jabzorn т заг6нистість Іпrlе t шатр6 n
Іаlоп_і, tжалюзія juslіzldіепзl т служба t справед­
jamm,rn n йойк т ливости; _Ьеашlе т уряд6вець
jamm,rn й6йкати с.,ужбн справедливостн

КаЬеl n жильник m, кабель т, чення n каблів, зв'яз6к m каб-


провІд m
(телеф_); blankes _ n КаЬіпе t
кабіна [лем
Г'6лий юlбель m, г _ жильник Kader т кадр
,inadriges _ n одножильний ка­ Kader _ . _ кадровий; _ableilung f
бель т; isoliertes _ n їзоль6- кадрова частина
ваний кабель т; mеhrаdrіg,з_ Kadett m кадет, юнак
т багатожильний кабель m Kadetlen _ . _ кадетськнй, корпу­
КаЬеl _ _ _ кабльовий, жильнико­ сянський; _haus n мол6дші кляси
вий; _brunnen m кабльовий ко­ рІ кадетського к6рпусу; ~оrрв
л6дязь; _паЬІ m кабель, жиль­ n кадетський к6рпус т; _всЬп!.
ник; _einlachleilung одножиль­ t (БSlеrr_) t кадетська шк6ла t,
ний кабель т; _Iabrik ка­ t юнацька ш_ f
белярня t;
~raben т кабльо­ Kadmium n кадмій т; g.lbes_
вий рів, жильникова канава (; n ж6втий кадмій т
_Iegung t прокладання кабля; Kalig mклІтка t
t
.Jeilung. кабльовий пр6від Іп; КаЬп т ч6вен; _Iahre f перевіз
_liпіе t
кабльова лІнія; -"elz n т веслов6ю л6дкою; _wagen '"
кабльова мережа ...1"olle t; t човновий віз
кабльова шпуля, жильникова Каі т побережжя n
IIL; _schill n кабльовий кора­ Kai_er _ _ _ імператорський (Гал.)
бель т; -всЬпЬ т кабльовий цісарський; -I:arde f цісарська,
черевик; _slrecke вІдтинок т t імператорська tвардія
кабля; _Irommel кабльовий t kaiserllch імператорський (Гал~
барабан т; _verbindung f злу- цісарський
Kaisermanover 107 Кашр!gе!іhrtе

Каіsегlшапоvег n ман~ври рІ при б6єм; ofl.ner _ відкритий бій;


участі імператора, цісаря; _ра­ _ zn P!erde кінний бій
rade , парада п~ред імпера­ Кашрl _ _ _ бойовйіІ; ....abschnitt т
тором, цісарем бойова діllЬНИЦЯ (; _abteilnng f
m/n m

~
a-ak каюк віддіІІ m 60йов6го летунства
аіііІе, каюта (стара назва); riickwirtige -"п­
alender m календар lagen 'Ір!· тилові укріПllеиня;
Каli n п6тас m, п6таш m, калій ....anlgabe f бойове завдання n;
m _anlslellnng' бойове ладнання
Kaliber n калібр m; __ іпЬеіІ' n; уставлення; _angenblick т
комплект m однокалібр6вого м6мент б6ю; ....аusstаttuпg f б6й­
стрілива (10-30 тон); -linge , ний компл~кт m; ~аІаillоп n
веJ!Йкість калІбру; _шеss.г т батальй6н m першої лІнії
калібромІр kашрlЬег.it гот6вий до б6ю
kalibrier.n калібрувати Kampllb_r_itschalt f бойова гот6-
Kalk m вапн6 n; _оlеп m вапняр­ вість; ~_sаtzuпg f бойова ко­
Kalorie , кал6рія , [ка , манда, б_ зал6га; -.beweglich-
KaltbIiitigkeit f зимнокр6вність, keit f тактична рух6мість;
Катега 'фотокамера [сп6кІй т ..disziplin , бойова дисципліна,
Кашеrаd m товариш, камрат, ко- _division , днвlзія на позиції;
л~(а; _scha!t' товариськість, _doppeldecker m бойовий дво·
братерство n крил, бомбард6вий д-; _eigen-
КашеrаdsсЬаllslЬеіш n світляця tiimlichk_it t
б6йні властивості
військов6ї частини; ~і.Іе f (Ір!; бойовІ в_ 'Ір!; _.іпЬ_іІ 1
спис6к m особ6вого складу бойова одиниця, тактична 0_;
р6ю _einl_ilung f зав'язка б6ю; __ іп-
Кашіпtiir , заслінка (в печІ)· sitzer m бойовий односідець
Кашіt n каміт m (давня назва), бомбард6вий 0_;
_.insitzerstailel f ескадрилья
Каmш m гребінка " гребінь; бойових односідців
пасмо n (гір)
kampl_n бор6тися
kаmшеп чесати, розчісувати
Kampl.ntsch_idnng , KiH~ЦЬ m,
Кашшеr f камера; ком6ра; паю!­ розв'язання б6ю n
та; -.arreвl т дом6вий арешт; Юішр!ег m боєць, бойовик
--"ііі •• ,
цівкова кор6бка, цен­ f
Kampl_rlahrung бойовий д6свід m
тральна трубка шрапн~ля; _8І.п­ kampl.rprobt загарт6ваний в б6Ю,
gel m замкове стебл6 n; _nnter- випробований в б_
оШzі.г m комірний, каптенар­ kаmрШіhіg боєздатний, здатиий
мус; _warze , бойний виступ m до б6ю
замка Kamplllamgkeit f боєздатиість;
Каmшllіпі_ f гребінь бруствера; -Ield n п6ле б6ю; _f.lderkun-
лінія гребеня; ...sleIIung , пози­ dung , р6звідка бой6вища, роз­
ція на гребені пізнання n б_, р6згляд m б_;
Кашраgпе , кампанія, похід т -'li.g.r m бойовий літун; б_
Кашрl m бій, боротьба (;
_ аЬ­ літак; б_ летунство n; -Ilng-
brech_n прнпинятн бій;
_ ап!­
п_hшеп статИ до б6ю; _ b __ndi-
zeug n бойовИй літак m; -'orm t
бойовий порядок m, сп6сіб т
gen закінчити бій; ..:.. einleiten, б_ дій; -'r.nd. , бойовий дух
_ eroflnen почати бій, роз_ бій; m; _Iront f бойов(Ій фронт т;
_ !ііМ.п в~сти, провадити бій; _!iihrung f провадження n б6ю;
g.planter _ навмисний бій; _ іп _gas n бойовий газ т; ....g.bi.t
Ortscha!ten бій у заllюдиених n раМн m б6Ю, 6бшир т
пунктах; І.іlеп керувати бойових дій; _gefahrt. m това-
Kamplgeliinde 108 Kantonierungsort
риш б6ю;. ..ge!iinde n п6ле б6ю, танк; leichler _wаg_п ІІІ легкий
місцевість ,( б6ю; -іеповве т танк; mittlerer _wаgеп т серед·
товариш б6ю; ...geschwader n ній танк; 8chwerer _wagen т
полк т: бомбард6вих літакІв важкий танк
kamplgewohnt звиклий до б6ю Каmрfwаgеп _ • • танковий; -ІІЬ­
КаmрllgrаЬ_п т стрілецький ша­ w_hr ( протитанкова обор6на
нець; ...gтopp_ fбойова група; КаmрlwаgепаЬwеhr ... протитанко­
рій т; ...gruрр_пfііhrеr т коман­ вий; _JlОmрапі_ ( протнтанкова
дир р6ю, ройовий; _hапd!uпg ( с6тня
бойова дІя; _kопtrоП_ ( пере­ Каmрlwаg_пlfаПе f танкова паст­
вір т б6ю; -Іаіе ( тактичні ка, т_ лапка; ...geschiilz n тан­
обставини; _Ііпіе f бойова лІ­ кова гармата f
нія, JL б6ю Kampllweise ( сп6сіб т боротьбИ;
kampf!ustig войовничий, бойовитий _w_rt т бойова вартість (;
Каmрllmапііv_r n бойовий маневр -"оп_ ( бойова з6на, б_ смуга;
т; -",aleria!nachschub ІІІ бойове riickwiirtige _zon_ ( тилОва бойо­
постачання n; _шіllе! n бойовий ва смуга; ...zweck т мета ( б6ю
засіб т; сЬешівісЬе -",Ше! рІ Капаl т канал
хемічні засоби боротьби; _ord- Kanalisalion ( каналізація
ПЦПі ( бойовий лад т, порядок капаlвоы_ ( дно т каналу
т; -Iort т мІсце n б6ю, бой6-
вище т, бой6висько n; _рЬаве
Капар_е n канапа f
f пері6д т б6ю, фаза б_о Kandar_ f байрак т
_plalz т боМвище n, [по]боМ­ Капdаr_п •. _ байрачний; ~_Ьі8 n
висько; ..Iaum т рай6н б6ю; байрачні вудила; -"іііеl т бай­
..Іауоп т бойовий рай6н; ..Ie- рачні п6води
serve f бойовий запас т, б_ Kanonad_ ( канонада, гарматня
резерва; ....8сhіе8еп n бойове стрілянина
стріляння; ....8сЬцl_ f наука б6Ю, Капопе ( пушка, кан6на
навчання n б_о бойова підго­ Капопеп _ •. пушковий, гармат­
т6ва; _вlаlfеl ( ескадрилья бом­ ній; -1>atl_ri_ ( пушкова бате­
бов6зів; _вtапd т бойовий стан; рія, б_ пуш6к; -1>001 кана­ n
_вtеПuпg f бойова позиція; нІрка (, канонерський ч6вен т;
...&1011 т бойова речовина ,; _donn_r тканонада (, гуркіт
_lag_Brale f добова витрата во­ гармат; _granale ( пушков;;
гнеприпасів;_Iiitigkeil ( бойова rpaHaTa; _sаltеlwаgеп т гармат­
діяльність; _tr08 т бойова ній віз фортечної артилерії;
валка (, б_ об6з; _truppe f _всЬц8 т гарматиій стріл; _wi-
бойова частина; _Irupp_nkom- Bcher т щІтка до гармати
mand_ur т командир військ Kanonier т ка,нонір, гармаш, гар­
першої лІнії матник; Jilz т сідець для на­
kаmрfппfііhіg нездІбний до б6ю; цlлювача на ляфеті
mасhеп зробити нездібннм КапІе ( руб т, ріг т, край т,
до б6ю, зв'язати руки кант т, гранка, пруг т
Каmрllппlеrslапd т обор6нний Kantholz n обтесане дерево, брус
бліидаж, х6ваика (; _verband т kantig гранчастий
бойове об'єдиання n, б_ злу­ КапІіпе ( кантина
ка (; _verfahren n сп6сіб т б6ю; kanlonieren розташуватн по квар­
_v_rhііltпіsве пІР! бойові обста­ тирам; ставити пост6ї
вини; _verlauf т р6звій б6ю; Капlопіeruпg ( розташування n
_verluBt т бойова втрата; _vor- п<> квартирам; -"ber_ich т рай6н
riile тlрl б6йні припаси, запас розквартирування; Jort т місце
ІІІ бойових засобів; _wаg_п ІІІ n кватирного розташування;
Kantoniernngswache 109 Kartograpbie
, ,_swacbe f внутрішня стор6жа Kardan n кардан; _aulbangung f
на квартирах, карданІвська п6чіпка; .:..gelenk n
КапІопіеІ m кантонІст, військ6во­ кардановий CYCT~B, кардан; _ge-
зобов'язаннй triebe n карданова передача;
КаПІеl f носове сидІння n, IL _weHe f карданІвський вал
амб6на (літ~к) Kardatscbe fскребл6, 'кІнська
Kanzlei f канцелярія; einer Кarпіеs n карунка [щітка
frontabteilnng муштр6ва кан­ Karre f тачка; бідка
целярія Karre_ n Kap~; _liпіе f бойовий
КаПІlеl •. , канцелярський, пис~р­ лад а кІлька каре
ський; _schreiber m писар; Karren m = Karre f; _wag_n m
dienstbabender _scbreiber варто- БІдка f; _weg m путівець
вий писар канцелярії Karriere f кар'єр m (біг на коНі);
Каоliп nкаолІн _ r_iten БІгти чвалом
КареНе fІ<апліщя; кап~ля, орю!· K.rtatscbe f карт~ча
KapeHmeister капельм~йстер [стра к artatscb_n . .. кар' ечний; _I_uer
Kaper m капер (рід ч6вна) n картечний вог6нь
Kaperei f каперство n, парти- Karte f карта; лист m; Mal!~;
занство tl-, піратство n
deulscbe _ HiM~ЦЬKa м~па; mlll-
КаріІап m капіт~н; _ zur See
командор (полк6вник), капітан
tar-topograpbiscbe _ в.іЙськ~во:
топографІчна мапа; oslerrelcbl-
п~ршого ступня; _lепІпапІ m ка­
всЬе _ австрійська м~па; slrate-
піт~н-ляйтен~нт, с6тник фль6ти
giscbe _ стратегІчна мапа; Іоро­
КаріІпlапІ m поверхстрок6вий; grapbiscbe _ топографічна мапа
_endienst m поверхстрок6ва Karlen. .. мапографІчний; карт­
служба; _enschllle f полкова к6вий; _ап_сы88 m стик мап;
шк6ла підстаршин; _enznlage f
додаток для поверхстрок6вих
~оlпаЬше f Фотограметрична
знимка; Jussc'hnitt m сектор
Kapitnlation f капітуляція, під­ карти, секторальний виріз; _Ье­
дання n, здавання n; ум6ва
"для поверхстрок6ВОі служби;
ricbtigung f доп6внення n мап;
Jgeld n однораз6ва підм6га f _b_stand m зап~с мап; _druck m
друкування n мап; __ inlragung
для поверхстрок6вого
kapitnlieren (Festnng) капітулю­
f позн~чення n на м~пі; _enl-
вати, здаватися; лишатися в
lernung f відд~лення n на малі;
_Iager n m
склад ___ n
мап; _І п
службі як поверхстрок6вий
читання мап; _пеtz n кістяк m
Карlап m капелям, дух6вник
мапи, мережа f
координат;
Kaponniere f капонІр; ganze Jіgпаlur f ум6вний знак m на
п6вннй капонІр; ЬаlЬе _ пів­ м~пі; _вріеl n гра f в к~рти;
Карре f ковп~к, ш~пка [капонІр ":вlеllе f картографІчне заве­
Каррі n к~пі, к~пка f дення; _lавсЬе f рамка мапи,
КаРРІаош m гнуздечка до дресу­ польова т~шка; _v_rgro8_rung f
Kapsel f К,апсуля [в.~ння зБІльшення n м~пи; _verwaltung
Каре_l .. _ капсульний; _ scblle8_u f розп6діл m мап; _werke nlр!
n с~ріляння зм~ншеним заря­ картографІчний матеріял; _we-
дом'; _ziindung f зав6гнення n веп n картографія f, мапогра­
КаРОІе f К~ПТУР nt [капсулею фія (; _winkelme_s_r m кутомір
Karabiner m караБІн мапи; ~_ісЬ_п n топографІчний
Karalle f кар~фа знак т; -zeichnen присування
Karbid nкарбід m; .Jampe f мап

карбlд6ва лямпа Kartograpb m мапогр~ф, карто­


Karbolsaur_ f карб6лева кислота Kartographie f мапографія [граф
kartographisch 110 Kavalleriekadellenschule
kartographisch мапографічний, кар­ касова служба f; ....kasten т
тографІчний касова, грошова скринька (;
КаrlОП m шабатурка, тектура _ollizier m касовИЙ старшина;
Karton . •. тектурний ; _deckel m ':'ordnung f статут m про ка­
тектурний круж6к; _plropl m совІ опер аціі; порядок m в
тектурний КJII'HTYX; _wand t касі; _verwaltung f скарбниця,
,ектурна переділка касова комІсія; _wagen m віз 3
Kartusch ... К,артушний; ....ЬеиІеl m касов6ю скринькою
л~дунка t з п6рохом; _deckel kassieren касувати; розплатити
m п6кришка t заряду гільзи kastanienbraun гнідий
Kartusche t картуш[а), картушний Юіstсhеп n кор6бка
заряд m Kasten m скринька, ящик, к6роб;
Kartuschlhiilse t гарматнева гіль­ unverbrennbarer _ m неспальна
за; _kasten m висувна зарядна скринька f
кор6бка t; _k<lrb m к6ши'к до КавІеп .. _ ящичний, скриньк6вий;
н6шення зарядів; ....raum m ка­ ....boden m дно пскриньки, ко­
мера t для заряду; ....riemen m р6бки; ....magazin n маrазин6ва
перев'язь t ладунки кор6бка (; _protze f скринь·
Kasematte t
каземат m; ...nbatterie t ковий перед6к m
каземат6ва батерlя; ...ngeschiitz n Katalog m катал6г
казематна гармата (; ...nlalette"f КаІарпlІ m каменомет
казематний ляфет m Katarrh m катар
kasemattiert каземат6ваний Katastrophe f катастр6фа
Kasemattkanone t каземат6ва пушка
Kaserne t касарня Kategorie f катег6рія, кляса, рід
Kasernen .. _ касаренний; _anlage m, р6зряд m
f касаренна споруда; --"rrest m Kathode f кат4д[а) m
касаренний арешт; --"usweis m Капl m купно n, куп[ів)ля
д6зві" на вхід до касарні; Kausche f оківка
_dienst m t·
касаренна служба Kautschuk m кавчук
~ebiiude n касареннАЙ будино~ Kautschuk .• _ кавчук6вий; _buller
m; _geriit n касаренне при­ m кавчук6вий відпружник
ладдя; ~eriileverzeichnis n та­
Kavallerie f кінн6та, кавалерія
беля f майна касарні; _kranke
m звІльнений задля недуги від Kavallerie . _ _ кінний, кінн6тний,
кавалерійський; _armee f кІнна
служби; ....krankenstube t кімната
армія; --"ttacke f кінна атака;
х6рих, лікарський пункт m;
_ordnung t касаренний порядок --"ulkliirung f кінна р6звідка;
m; _vorsteher m наглядач ка­ ....brigade f кінна бриrада; аеlЬ­
сарні; _wache f касаренна сто­ stiindige ....brigade окрема кінна
р6жа; _warter m прибиральник
бриrада; ....briickengeriit n мосто­
касарні ве майн6 кінн6ти; _briickentraiD
m. мостовий парк кінн6ти;
kasernieren стояти в касарнях _dlenstordDung f статут m кін­
Kasernierung f касаренне розташу, н6ти; _division f кінна дивізія;
вання n --'elddienstordnung f бойовий ста­
Кааіпо n касино; _vorstand m тут m кінн6ти; . _Iunkenabteilung
голова f касина
f радіотелеграфний вІдділ т
Kassation f касація f, касування n кінн6ти; --'unker m радіотеле­
Kasse f каса, казна графІст Кінн6тн; _geschiitz n
Kassen ... касовий; _beleg m ка­ гарматка f кінн6тн; _kadetten-
сова записка f: _ЬосЬ n касова, schule f (Osterr.) кадетська
грошова книга f: _dienal m lUк6ла кінн6ти
Каvаl1еrіеkошшапdеur 111 Kettenpanzer
Каvаl1еrіеkошшапdеur m командир КеЩlосh n клинова діра f, к_
кінн6тн, кінн6тний К_; hiiherer_ 6твір виріз m
т, на клин;
вищий кіннотний командир _stel1ung f
клинова позиція
Kaval1erielkorps n кІнний корпус (входить КЛЙНОМ в позицію во­
m; _maschinengewehrabteilung f рога); ~verschlull m КЛИНОВИЙ
кулеметний вІдділ m кінноти; Кеіш m зародок [замок
_шаssеп "p~ маса f кінноти; Кеliш m килим
--"achspitze f задня застава кін­ Kel1er т льох
ноти; _patrouiIJe f кІнний па­ КеппЬцсЬаlаЬе m умовна буква
труль m,
IL роз'їзд m; _pionier Kenntnis f знавство n, вмfлість,
m сапер кІнно! частинн; --,egi- знання n; від6міеть; zur _ ДО
шепt n кІнний полк m; _siibel m вІдома; zUr _ bringen довести
кІнна шашка (; -"chleier m кІн­ до відома; zur _ gelangen до­
на заслона (, з_ f кінноти; ходити до вІдома
-"chiitzendivision f кІнно-стрі­ Kennlwerk n реду!т; _wort n
лецька дивІзія (перемІна з кін­ умовне слово; ~еісЬеп,, поз­
ноти за світ_ війни); _schiitzen- и:іка, ознака; відмfтний знак
regiment f кІнно-стрілецький kennzeichnen значити, 33_, 060_
полк m (без коней); -"pi!ze f Kerbe f карб т, карбlж т, заріз
головна кІнна застава; _s!abs- т
wache f кІнний конвой m Kerben n карбування; --,ing m
штабу; _streilzugm кІнний рейд; жолобчасте кільце
_truррепdіvіsіоп f (Osterr.) диві­ Kerbslock т бирка
зія кінноти; _iiberlal1 т наСІ<ОК Kern т ядро ", осердя n; _Iestung
кінн6ТИj _ubungsweise польова t f фортеця з центральною ого­
поїздка старшин кінноти родою; _geschoB n панцеробійне
Kaval1erist m кіннотник стрільно, п- куля (; _punkt "'.
Kegel т конус, стіжок ядро ", центр; опорний пункт;
Kegel ___ конічний, гостроверхяй, --,ОМ n внутрішня рура f (гар­
стіжкуватий; J<upplung f ко­ мати), лайнер m; _schuB m про­
нусне зчlплення n; ~uНеr f стий постріл; _schuBweile f ди­
конІчна мутра; _projektion f станція простого пострілу;
стіжкова проекція; --,ad" ко­ _truppen Гlp~ ядро t, вІйська,
нІчна шестерня (; --,adgetriebe n доБІрні війська n(р!; _werk f!
переДача f КОlllчиою шестер­ Kerze f свІчка [реду!т
нею; _winkel т der Sprengstiicke Kes_el т казан, котел; kleiner_
кут стіжка розльоту скалок казанок; ~raben m кювета Г:
кеыe f горло n; узбочина (при _pauke f літаври рІ; --,аuш т
фортифікаціях) паровичня (; _.Іеіп m камінь m
Kehlgraben т рів узбочини; _wehr казана; _wagen m цистерна f
f капонір m рова узбочини
Kette f ланц т, ланцюг т; кор
дон m; ланка (літакІв); kleine_
Kehllriemen т підборІдник; _win- ланцюж6к m
kel m кут узбочини Кеllеп. о. ланцюговий; _anirieb
kehrlmachen обертатися m ланцюгова передача (; ..briicke
Kehr!lschwenken n поверт т кру­ f ланцюговий міст m; _llug m
гом, заходження n; _wendung f літ ланки (літаків); _gleis n
поверт m, оборот m плазун n; _gleislahrzeug n пла­
КеП m клин; _Шісhе f поверхня зунова автомашина (; -.g!ied n
клина; _Iorm f журавлиний ланка f ланцюга; _!іпіе f лан­
КЛЮЧ m; _Iormation f лад m жу­ цюгова лінія; --",іпе f міна 3
раВJ\ИНИМ ключем ЛИНВОЮ (вибухає коли потягну­
keilliirmig клинуватий ти за); _panzer m
кільчастий
КеІІепріаЬI 112 kleinkalibrig
панцер; _рlаы т кіл6к ланцю­ КІарр. _. відкидний, складальний ;
га; -,"ad n ланцюг6ве к6лесо; _ЬеН n складальне ліжко
_siige f ланцюг6ва пилка; _trieb Кlарре f п6кришка, заставка, за-
т плазун6ве рушило n тулка .
khaki какі (рід зеленої барви) Кlаррепsсhгапk т притичк6вий ко­
Кіеl т кіль; -'106е f кіль т, по­ мутатор; осередня t
плавець т; вертикальний стабі­ Кlapplhacke t
складнИй 'дзьобак;
лізатор (лет.); _Iegung f закла­ -,"ad n складне к6лесо; _scheibe
диии рІ корабля; _liпіе f кіль­ t мета що падає; _schild n;
ватерна кол6на; _wasser n кіль­ відкидний щит т; -врогп m
ватер (слід полишений кораб­ відкидний леміш; _visier n від­
лем, ч6вном), водопр6слід; кидний мірник т
_wasserlinie f кільватерна лініЯ, Кliiranlage t споруда для процІ-
водопр6слідна JL джування .
Кіе. т нарінок КlагЬеіІ f ясність; _ gewlnnen
Кiesellgurf кізельгур, інфузорна з'ясувати собі, вирозуміти
земля; _pulver n грубозернястий Кlarlscheibe f шибка протигаза,
п6рох т; _stein т кремінь що не пітнlє; _scbrift f неза_,
Кiesgrube f копальня нарінку Розlшифр6ваний текст
kiesig рінистий Кliirung f вияснення n; _ f der
Кіlошеtег n кілометр т; _gitter n Lage вияснення n пол6ження,
кілометрова мережа мз,nи; t в_ обставин
_ріеilег т кілометровий стовб; Кlasse t
кляса; розряд т; тип m
-zirkel т кривинометр (судна)
Кilowatt n кіловат Кlassenkrieg т клясова війна f
Кішше t
міриик6вий пр6різ; за- Кlassifikation f клясифікація
рубка, зарубина Кlaue f пазур т, кіготь т; КРЮК
Кinderzuschlag т додаток на ді­ т, зачіп т (гармати)
Кinu n підборіддя [тt!й ЮапепЬеil n сокира з зубом t
Кinnkette f байрачний ланцюж6к; klebrig глив кий, лепкий
_ngrube t ланцюжк6ва ямка (на
Юее т конюшина f
підборідді коня); -'1baken m Юеіdегlkаssе f одяг6вий фонд т;
гак байрачного лаНЦЮЖІ<а
~есЬеп т вішалка f
Кіnnгіешеп т підборідник
Кірр . .. що гойдається; переки­ Юеіdппg f 6дяг т, стрій т
дистий КlеіпЬаЬп f ВУЗЬІ<околlйиа заnіз­
kippbar що дається обертати ниця
kірреп перекидувати, перек6чу­ КlеіпІ bekleidungsstiicke пІр! малі
вати предмети умундирування; _flug-
КірРIЬеЬеl тважіль; _regel zeug n малий nітак т, літач6к
кіпрегель т т; _funkstel1e f мала радіоста­
КігсЬе t церква; (romisch)katbo- ція ; -.gewebr n малокалібр6ва
liвсЬе _ костел гвиитівка (, м_ рушниця (;
КігсЬеп . " церк6вний _gewebrmunition f маnокаnібр6ве
Кis"en . пподушка t; _iiberzug т стріливо n; _grabengeriit, n ма­
п6шивка t
на подушку лий шанцевий струмент т
Кiste tш!ка; einlegbare _ вкладю! Кleinkaliber . . . малокаnібр6вий;
КіНеl т халат [скринька _шuпіtіоп f маnокаnібр6ве стрі­
Кlage f скарга ливо n; _раІгопе маnокаnібр6- t
Кlagen n нарікання вий набій т; _schie6en n мало­
Кliiger т поз6вник калібр6ве стріляння; _waffe f
Кlашmег f клямра малокалібр6ва збр6я n
klаmшегп зчіплювати, скріпляти kleinkalibrig малокалібр6вий
Юеіnkгаltwаgеn 113 КоЬІе

Юеіnlkгаltwаgеn т малий автомо­ КпеЬе1 т затримна ручка f (міно­


БІль; _krieg т мал~ війна (, мет), підбйма (, важниця f
'\'Іартиз~нська в_ (; _orientierung Кпесht т наемний. вояк, наймит,
f ,оріентація по малих предме-] бу'рлака
тах; _plerd n
малий кінь т, knellen щипати, брати в лещата
муцик т, ибні т; _spannung f Kneilzang_ t
обценьки р!, кліщі
мала напруга рІ, кліщики рІ
Юеіstег т кляйстер, клей Knick т з [а]лбм, перегин
Юеmmе f
затнск[ач] т Knick, •• заломбвий, перегинбвий;
klemmen затискати _8t_lI_ f валім, мlcц_ залбмлення
Кпіе n колІно, скрут (дорбги)
ЮеmmlhеЬеl т важіль затиску;
Кпі_ , " колІнчастий, колІнний;
-I"ing т затискне кільце n;
_ochraube f заТИскна шруба, з_ _b_uge f пбчіпки рІ
rвинт т; _vorrichtung f зати­
kni_beugen сідати на почіпю!х
скний пристрій т
Kni_lge1enkv_rschlu6 т суставний
замбк; _ЬеЬ_l m колінчастий ва-
Кlempner т бляхар
жіль, замковий в_ (кулемет);
Юеttе f лопух т
_hOhe f висота колІна; -"08е f
Кletterleis_n n кІгті рІ (для "аз Ін­ кор6ткі штани рІ, штанці рІ
ня на стовпи); -'ahigkeit f спро­ kniend навкблішки
м6жність танка брати стрімкІ Кпіеl8сЬ_іЬе f колІнна чашка, скі­
перешкбди; Jtjndernis '. верти­ пиця; _8chiitzer т, -"Шсk n на­
кальна перепбна f колінник m
Кlettern n лазlнн" КпосЬеп т кІстка (; _іН n кістяне
Кlinge f лезо ", залІзко n; ві­ мастило
стря n Кпорl т rудзик, голівка, f;
Кlinge11anrul т виклик дзвінкбм; _l\а8сЬе f х"ястик т
.Jeichen 11- гасло дзвінк6м КооІеп т вузол; einlacher _ зви­
klingen бринІти, дзвенІти ч~йний вузол, прбстий в_;
Кlinke f клямка; (рщІіра) залІзко _punkt т вузловий пункт
Кlopleinrichtung f удавання n під- Кпіірре1 т кол6да f
земних роБІт автоматичним сту­ Kniippe1damm т колбдяна гата
канням Kniippe1damm , " ПОМ0стбвнй
Кlopler т стукач (слуховий теле­ Kniippe1weg т накlт
Кloster ,~ манастир т [граф) КосЬ т кухар, кашовар, куховар,
Кlotzbremse f колодкбва гальма (на кораблІ) кок; -"olage f
Kitibvereinigung f клюб овий гур­ кухбнне устаткування n
Кlult f прірва [тбк т koch_n варитн, кипІти
Кlumpen т груд[к]аf, брил~ f Kochlg_schirr nказан6к т; _gra-
klumpenartig' груд[к]уватий Ьео т кух6нний рівець; _kist_ f
КШое f клюза (корабель) казан n до варення, кззан6к
Knacken n клацання т до в_; -'011.1 т копистка f,
Knagge f злучний брус т; шпеник ополбник; _miitz. f кухарський
Кпаll т гук, тріск [т ковпак; _піасЬ. f нІша для ва­
Кпаl1 , ,. гримучий; _dampler т рення в шанцях; _sa1z n ку­
глушник; _gas n гримучий газ хбння сіль '; _оІ_11. f місце n
n
V'
т; _praparat детонацІйна мі­ варитн !жу; _verbot n заборбна
шанина '; _queckoi1ber n гри­ f варити
муче живе срІбло; _satz m де­ Koderbatt.ri. f батерlя, що стріляє
тонаційний склад, детонатор; дЛЯ викликання, ворбжоrо вогню
_verlahren n спбсіб m вимірю­ КоЬ1е f вугіль т; aktivierte - f
вати при помочі ЗВУІ;У актнвбваний вугіль т; _nbun~er
Knappheit f недостача, брак т т бункер (корабель); _пеш-
Koblenlas~ung 114 Kommando
ваЬше t
[на]вантаження 91, вугля; колбна в приписаннх вІддалях;
_nla.sung t
п6вннй запас m geschlosseBe _ зІмкнена кол6иа;
вугля; _BfeueruBg t
вугільне па­ Ieichle _ легка кол6иа, л.. об6з
лення 91,; J1lilter т вугlльне ці- Коlоппе zu Dreien кол6иа трій­
/дило 91,; _BiBdustrie f вуглевий ками; _ zu Еіпеш кол6на ОДИН­
. і пр6мисл т; J1licbter т вугІль­ цем; _ zu 8echsen кол6иа шіст­

Уt на баржа
08!!ОЗ~ ~ чаднИй
'газ т, чад т;'
зйгар
t
(ч6вен); J10xyd n

т,
_Boxydvergiltung
ззчадження n;
ками; _ zu ViereB кол6иа ЧВір­
ками;
двійками
Коlоппеп • • • кол6иний,
zu
транс­
Zweien колбна

_npapier n копіювальний папір, п6ртний, понт6нний; _briicke t


koblensauer вуглекислий [копірка понт6нний міст т; Ieicht~_briicke

VKobleBlsauerstoll т вуглеквас, ву­


глевий дво6кис; ::st"allOB t ву­
гільна стація; _staub m вугіль-
t легкий
-.liihrer
колоновІд ;
m
колбнний
начальник
_gebiet n
міст
кол6ни,
раМн 11
m;

ний порош6к; _vorrat т запас розташування об6зі;'; _kreuiung


вугля; _wasserstoil т вуглев6- tперехрищування 91, кол6н;
день _Hinge t
довжина кол6ни; -.lіпі.
Коіе f к6йка, лІжко на кораблІ t
лІнія кол6н (лад по сотням в
Kokarde t кокарда Австрії); _personaI 91, особистий
КоlЬеп т (Pumpe) т6лок; (Oewebr) склад т траисп6рту; -"Іа"еl 1
приклад (рушниці); beweglicher ешел6н т кол6ни; _Iaktik так­ t
_ рух6мий т6лок тнка удариих кол6н; _Ііеlе f
КоlЬев . . . толок6вий; _beschlag т глибина кол6ни; _weg m шлях,
закІвець прикладу; _Ьаl. т дорМа f кол6ни
шийка f прикладу; _hub т пе­ Коlорhопіuш 91, кальоф6нія
ребіг т6лока; -1<арре f стопа Komballanl т комбатант
прикладу; '-.lацIЬаЬп f хід т КошЬіваІіоп t комбінація
T6J10K8, перебіг m Т_; _шаgаzіп kombinieren комбінувати, обчи-
91, маТазин т в прикладі; _pistole слювати, ПРОМИШЛЯТИ _
f піст6ль з прикладом; _pumpe f kom~iniert комбін6ваний, збірний
ТОЛOl<6ва п6мпа, Т_ емок т; КОШlІее комітет т
91,
. Jing т толок6ве кільце; _ОСЬцЬ Kommandant т командант
т стопа f прикладу; _slange f Kommandanlen ... командантський .
толок6ве бил6 91,; _verschlu8 т _lIagge t стяг команданта '
толок6вий зам6к Kommandanlur t комаидаитура,
Kolik f кблька командантська управа
kollektiv збірно, спІльно, колек­ Kommandeur т .командИр, началь­
тивно ник; _ der Flleger КQмандир ле·
Kollektivlgasschutz т збірна газо­ тунетва; -l'uf тn гасло- n для
охор6на (, з_ охорбна t перед зб6ру комаидирів, начальииків
газом; Jsmus m колективізм kommandieren [с]командувати
Koller т к6лер (недуга коня)' KommandierrolIe t книга наря~
КоШmаtоr т коліматор kommandIerl командир6ваний, від-
Kollodiuml-Pyroxylin n колодІйна ряджений
піроксилlна t _wolle tпірокси­ Kommandierung f відрядження "',
,лІна командирування 91,;І іп _ gehen
Koloniallkrieg т колоніяльна війна іти в відрядження; _szulalre f
(; _Iruppe f колоніяльне вій- додатоl< т до відряджецня
Kolonisalion t заселення [сько n Kommando 91, (відділ і 'яаказ) ко­
КоlопівІ т осадник манда (; штаб т, командування
Коlоппе f кол6на, батава; Iliegende 91,; апl _ на відрядження; _ ltiь­
_ рух6ма колбна; geollnete _ reB командувати; еів _ abgebeB
Kommandobelehl 115 Konleradmiral
давати команду; hiihereB _ ний командир; ":'handwerker m/рі
вищий штаб т, в_ команду­ сотенні ремісники, с_ професіо­
вання (від дивІзій почавши) нІсти; -kammer f сотенна ко·
KommandoJbelehl т провідний на­ м6ра; -kolonne f сотенна кол6-
каз; _behiirde f штаб т, упра­ на; Jommandant т (6sterr.)
влІння n; JJesland т командний сотенний командир .(Австрія);
склад; hiiherer _besland т вищий -kommandeur m командир с6тні;
командний склад; mіШегеr _Ье­ -Ііпіе f Сотенна лінія; -вісЬе-
sland т середній командний rungsabschnitt m сотениа охо­
склад; niederer _beBland т мо­ р6нна дільниця (; _troB m
л6дший командний склад; _briicke сотенна Валка (; _Ігорр m
f командний міст6к т; _llagge f п6чот с6тні, штабовий п_;
штабний флаг т, IIL майва; _wagen m сотенний віз
_liihrer т начальник команди, kompanieweise с6тнями
IL відділу; _geld n додаток т Kompaniewirtschalt f сотенне ха­
за командирування, д- за від­ зяйcTBo n
рядження; -.geral n засоби m КошраВ m к6мпас; -паdеl f стрІл­
керівництва; _gewalt право n f ка к6мпаса; _peilung f пеленгу­
командування; Jnstanz f ко­ вання n за к6мпасом; Jichlung
мандна інстанція; -вІеНе f ко­ f к6мпасний напрям m; -strich
мандний пункт m; IL 6рган m; m п6ділка f к6мпаса
штаб т, комаидування; _turm m Kompensation f компензація, вирів­
бойова комІрка (корабель, пан­ нання n; -sobjekt n об'єкт m
цероп6ізд); _wort n команда компензаціі, 0_ вирlвнання
(усна); Julage f додаток за Kompensator m компензатор
командування komplett п6вний, комплетний
КошшіВ ." військ6вий, держав- Komplettieren n компле[кJтування
ний, муштр6вйй; -"nzng т дер­ komplettieren компле[к]тувати, до·
жавний 6дяг; JJackerei f вій­ п6внювати
ськ6ва пекарня; _brol n вій­ kompliziert складний
ськ6вий хліб т; _gewehr n КошрlоН n зм6ва (, заговір т
гвинтІвка t військ6в6го зразку Кошргеввіоп f стиск m
KommisBar т комісар Кошргеввог m компресор
Kommissariat n комісаріят Kondensator m конденсатор
Kommission f комІсія kondensieren конденсувати
Kommi8ollizier т муштр6вйй стар- Kondition f кондиція, ум6ва
шина Konduitenliste f (6sterr.) кондуlта
Kommodore т комод6р (титул) Konduktor т кондуктор
KommunalJgarde f мІська Гвардія, Konduktors ... кондукторський
м_ мілІція; _weg т путівець, konliszieren конфіскувати
громадська дор6га t Konllikt т конфлІкт, сутичка (,
Kommnnikation f комунікація, спір
шлях n сполучень Konkavitat f вгнутість, угнутість
Kommutator m комутатор Кііппеп n уміння, знаН>lЙ
kompakt компактний, суцІльний, Konserve f консерва
одноцільний Konstanz f постІйність, тривкість,
Кошраniе f с6тня; delachierte - непохитність
окрема с6тня Konstrukteur т конструктор
Kompanie . .. сотенний; -"bschnitt Konstruktiou f конструкція
m сотенний вІдтинок, 8_ с6тні, Копsumvеrеіп т консум, споживче
дільнИця f с_; _bereich m пр6- товариство n
стір с6тні; _сЬеl т командир Koutakt т д6тик, зв'яз6к
с6тні; _fiihrer т· с6тцик, СОТеН- Konteradmiral т контр-адмірал
Konlingenl 116 Kornspitze
Kontingenl n контнн(ент m підгол6вок т, п6душка '; -krei-
Kontribntion f контрибуція, 6куп m веп n кругове обертання голови
Konlroll . . • контр'6льний, пере- (при гімнастиці);...гашре чо­ f
вірчий ; _appar../ m контр6льний лова рампа; _scheibe f головна
апарат; ...Arahl m контр6льннй мета; _schutz m даш6к; _Bchiilzer
пр6від, т шол6м; _stand т упад на ніс
Konlrollef контр6ля, перевір[ка] m (літак); _station f головна ста­
Коп/гоЩlепвtеr n контр6льне вікн6; ція; _sturz m пікування n (літ.);
-.geslell n перевІрчий стан6к m _welle f повітряна хвиля перед
kontrollieren контролювати, про­ летючим гарматнем ; --"арlеп т
вірювати, слідкувати головк6внй утулок
Konlrollpleiler контр6льннй
m Коріе' f к6пія, вІдбитка
стовп; _ровlеп m контр6льна kopieren копіювати, робйти від­
стІйка (; _pnnkt m контр6льна битки
т6чка (; _slrich т контр6льна Kopierstill т хемічний олівець
риска (; _versammlung f кон­ Корре! f (Pferde) конов'язь т;'
тр6льний вбір m; --"еllе! т _ n (Wehrgehenk) п6яс т;
контр6льна записка (, к_ лист6к _knecht т конівник, коняр;
Kontusion f контувія _8сЬ!08 n пряжка f п6яса; -БеН
Копп. m стіж6к, к6нус; _Jшрре­ n пут лиця '; _8trick т ко­
!ung f конІчний зчlпень т нов'язна (сод6ла '; --"eug n
Копуепlіоп f конвенція чумбур т, п6від т
Konzentration f концентрація, во­ Корреп n прикушування (язика у
середження, скупчення; !еісЬІе_ коня)
легка концентрація,' JL скуп­ Kopper т кінь, що ПрИlсушує язик
чення Korb m к6шик; _bekleidung f
konzentrieren зосереджуватн, скуп· покрив а з плетінки; _Iallschirm
чуватн, концентруватн т летопад т прив'язн6го ба­
konzenlrierl зосередженнй, скуп­ kогыomіgкоробчастийй [ль6на
чений, сконцентр6ваний Kordon т корд6н, ряд' військ6-
konzentrisch концентричннй; скуп­ вих стор6ж; _ровlеп т гра­
лювальниfI; спільноосередк6вий нична станиця f
Konzepl n проєкт т, чернетка f, Kork m к6рок; _deckel m кбр·
брульй6н т; aUB dem _ kommen
загубити нитку думкн
кова п6кришка f
КоорегаІіуе f кооператива
Korkenzieher m шт6пор, коркотяг,
викрутець; !Iacher _ пл6сью\й
Koordinate f координата; geogra-
викрутець
phische _ географІчна коорди-
ната
Korn n (ащ
Oewehr) мушка t;
koordinieren координувати, упо­
зерн6; au!s _ nehmen взяти на
рядкувати
мущку; leines _ n дрібна мушка
КорІ т голова; голівка (статива) '; geklemmtes _ '" придержана
КорІ. .. головний; _ЬаЬпЬоl т мушка '; gestrichenes _ n рІвна
кінцева стація '; _[be]deckung f мушка '; _ nehmen піймати
головний убір т, накриття n мушку; voHeB _ n велика мушка t
голови; allgemeine _[be]deckung Korperpulver n зернистий п6рох m
здlймлене накрнття голови; апl­ Korn11u8 m осн6ва f мушки; _Iul-
gesetzte _!be]deckung надягнене ter n зерновий фураж m; _Ьаltег
накриття голови; _[be]decknng m осн6ва f мушки
ЬеЬаlіеп задержати накрнття го­ kornig зернистий
лови; --'igur f Г0ловна фігура; Kornllager n осн6ва f мушки;
-.gestell n наГОoll6вач т; _horer _pulver n зернистий п6рох m;
т навушники т/р!; _kiBsen n _Bpitze f верш6к m мушки;
Kornwarze 117 Kraltlahrzeug
_warze t шпеник m мушки, лап­ кооl_пlап8сыІ: m кошт6рис, ви­
ка М_ датки р!; ..aulwand т" р6зхід,
~-\11- тІло, к6рпус; lliissiger витрата (, видаток: _уогвсЬп6 m
m течне тІло n; іпегlег--= аванс на видатки
~o n; _Ьап т укm! Koslgeld n стравне
'тіла: Jnh"l!smessung кубатура t КоІ m бол6то n
(обчислення 6б'ему тІла) Коlе t п6значка вис6т, чуга (Гал.)
kбгрегliсh тілесний, фізичний
Юігрегlsсhu!z m засл6на тІла: t Kolschiitzer m
надколІсне крил6 n,
[на]бол6тник
_strale t
тілесна кара: _І_іl т
КгасЬеп n гуркіт m, гук m, трі­
частина t
тІла: _iibung тілесна t скотня t
вправа; _verletzung тілесне t КгаlІ t
міць, сила: absto6_nde_
ушк6дження n
Когрогаl (бs!егг.) вістун, кор­
m відштовх6ва сила; au8ere _ з6в­
пішна сила, зокільпа сила
Korps n кс5рпус m [порал
Korps. " к6рпусний, к6рпус6вий; КгаlІ ... силовий: автомобільний,
моториз6ваний: ..anlage f си­
..агtШ_гіе t
к6рпу~на артилерія;
л6вня; _aulwand m зусилля n:
..arz! m к6рпусний лІкар: _Ье­
..Ьаllоп m керівний баль6н; _Ье­
г_ісЬm к6рпусна округа t; ..Ье­ Ігі_Ь m застосування n автомо­
zirk m к6рпусна округа t: _сЬ_1
m командир к6рпуса; _ЬапрІ­ БІля, рух а_; ..Ьооlm мото­ n
qu"rHer n штаб к6рпуса, місце р6вий ч6вен m
n розташування к6рпусного шта­ Кгаllе р! сили: iiberlegene _ пере­
бу; -ingenieur m к6рпусний ін­ важні силн; шіІ vereiniglen_
полученими силами: уегеіnzеlt __
женер: _kavalleri_ t к6рпусна
кінн6та: _kommandant m (бstег­ роздріблені сили; _b_messung t
геісЬ) к6рпусний командир (Ав­ розрахунок m сил: _dr_i_ck n
срія); _kommandeur m командир трикутник m сил; _einsatz 911,
к6рпуса: _kommando n штаб m використання n сил: _gleichgo-
к6рпуса: _mапбv_г n к6рпусні wicht n рівновага t сил; _gleich-
маневри р!; _munitionspark m ЬеіІ t рівновага сил, рівність с_
к6рпусний артилерІйний парк; КгаЩегsрагпіs f 'екон6мія сил,
t
_ollizi_rschule к6рпусна шк6ла ощадження n сил; _erzeuger ,n
(для досконалення старшин); генератор
_Ігорреп tlp!
к6рпусні частини: КгаltеlуегІеilОПІ: [роз ]п6діл m t
t
...zahlungsst_lIe к6рпусна скарб­ сил; -.lustand т стан сил
ниця Kraltlahr .. , автомоБІльний, мото­
Korr_ktur t коректура, п6прав[к]а риз6ваний; ..аЬІеilППІ: автОмО' t
Korridor m корнд6р, сІни р! бlльний дивізі6н m, 3- загІн т,
Korrigi_ren n коректування, справ- а,_ вІдділ m; _bereitschall t
ляння автомоБІльна варта: моториз6-
Korveltenkapitan m командор-чотар ване '1n поліцfйне поготfвля n
(май6р) КгаlllаЬгег m ш6фер, автоводій
Kosak m козак Kraltlahrllormalion t автомобільна
Koo"ken ... козацький; ..аыilппІ: частина; _gerat n автомобільне
t козацький загІн _divisionm: t майн6; _kolonne автомоБІльна t
козацька дивІзія: ..kasern_ t ко­ кол6на, SL- валка;' _trupp '1n
зацька касарня: -"egimenl n ко­ автомобільна команда а_ вІд­ f,
зацький полк m: _оаllеl m діл; _Ігорре автомобільне t
кульбака t військо n; _verband m автомо­
Кооl t
їжа, страва, харч m; БІльна формація _wesen t: n
warme _ тепла іжа автомобілізм m; -.leug n авто-
КrаШаhrzеughаllе 118 Кrankenurlaub

машина (, автомобіJ1Ь m; --zeug- fавтомоБІльна майстерня; Jug


Ьаllе і' автоrар:!ж т; Jeugindu- т автомоБІльна чота І; gepan-
strie t
автомобільна індустрія, zerter Jug чота f автопанцер­
3_ пр6МИСJI т; -zeug m авто­ ників
транспорт6ва чот:! f Kraftlwerke nlpl електр6вня І;
Кrаftllаstwаgеп т ваговіз; _liпіе f -zug m механічне тягл6 п,
вісь сили; .Josigkeit t кв6лість, тракторне т_ n; JugаrtШеrіе f
слабість; безсилля n; _шаsсЬіпе тракторна артилерія; Jugbat-
f рушій т, мот6р т, двигун т; terie f
батерlя тракторної арти­
_шеssеr m силомір; _ошпіЬоз m лерії; Jugge8chiitz n моториз6-
6мнібус, авт6бус; _prolze f вана гармата І, тракторна г_ (;
тракторний перед6к т; -1"ad n Jugmaschine f машина підійма­
мотоцикль т; -1"adlahrer т мо­ ти тягарІ; Jugtran8port т трак­
тоцикліст; -1"adlahrerzug т чот:! торний транспорт
t мотоциклістів, мотоциклетна Kragen т к6внір, к6мір; stehender
ч_ t;-1"adkompanie t
с6тня мо­ _ стоячий к6мір; -'1ulschlag т
тоциклістів, мотоциклетна С_; вил6га (; .Jitze f пет лиця (нім.
-I'adregiment n авто-мотоциклет­ вояків); _spiegel т петлиця t
ний полк т; _radlruppe автО­ t Krallenblalt n гІлка t викидача
мотоциклетне військо n; _quelle Кl'ап т кран, Під6йма жура­ t,
t джерел6 псили, д_ снаги; n вель; lahrender _ рух6мий кран
_sammler т конденс:!:ор; _всыIр-­ Kran ... кран6вий
р .. т трактор; _spelcher т аку­ kriingen перехиляти на бік (ч6-
мулятор; _вlоll т паЛЬНе n, па­ вен), кренгувати
ливо n; Jlolfenergie f енергія Кriingung f кренгування n ч6вна,
палива; _ubertragung f передача перехиляння n на бік
снаги (сили), перенесення n с_; Kranken. __ санітарний, лічничиіі;
_verbrauch т зужиття n сил, _abgabe f передача х6рих; _аЬ­
утрата f с_ schub т евакуація f х6рих;
Kraltwagenт автомобіль, авто, -'1bschubstation f евакуційний
самохід; gepanzerter _ опанцер6- пункт т х6рих; _aulseher т
ваний автомобіль; -'1bleilung f доглядач шпиталю; _bahre f н6·
автомобільний загін т, а_ від­ ті рІ для х6рих; _buch n книга
діл т, 3- дивізі6н т; -Drmatur f х6рих; _Ьапs n шпиталь т,
t автомоБІльний риштунок m; _,азарет т, лічниця І; _kralt-
_аrlШеrіе t
автомобільна арти­ wagen т санітарннй автомобіль;
лерія; .J>atterie f аВТОбатерія; _krаltwаgепzug т чота f сані­
_depol n автомобільне деп6; тарних автомобілів; _Iohnung f
_Iormation f автомобільна фор­ платня х6рим; _meldung ра­ f
мація; _liihrer т ш6фер, авто­ п6рт т про х6рість, донесення
водій; _Iunkslation f автомобіль­ n про х6рість; _pllege f пиль­
на радіост:!ція; -&,eschiitz n нування n х6рих, д6гляд т х-,
автомоБІльна гармата f; -1<оlоппе опІка tнад "--; _pllegerin f
f автомобільна кол6на, а_ вал­ сестра-жалібніщя; _.аттеlеІеllе
ка; _Ienker т ш6фер; автово­ f збірний пункт т х6рих;
дій; JllзrвсЬ т перевіз війська _всЬill n шпитальний корабель
автомобілями; _park т автомо­ т; _8lube f кімната х6рих;
більний парк; ....вlаlfеІ f автомО­ _Irage f н6ші для х6рих; _trii-
БІльний етеn6н т; _truppe f ger т носильник-саlliтар; _Irans-
автомобільна частина; _verband port т санітарний транспорт,
т змоториз6ване об'еднання n, т_ х6рнх; _Iransporlkommission f
автомобільне 0_; _verkehr m комІсія евакуації х6рих; _urloub
автомобільний рух; _werkstiitte т відпустка задля х6рости;
Кгапk.пwаgеп 119 kri.gsb.r.it
_wag.n m. шпитйльна лінІйка t; _hacke f легкий мотико-дзьобак
ІП- віз; санітйрний в_; -zug т т; -І.іпе f вІжка, лlйця
санітарний п6їзд Кг.uzuпg f п.рехрестя n; переl­
Кгапkh.іt t
неДУ'га, хор6ба, хво­ хрищування n, с_
р6ба, н~міч; epid.mische _ п6- Kreuzlw.g т перехресна дор6га (;
шесна хор6ба, неДУ'га; ....s.rreger -zug m хрестон6сний похід
т збу'дник, спричинник хор6би kriech.n рачкувати, лlзти, п6вза-
krankhel!shalb.r через х6рість ТИ, плазувати .
Krankheitsvortauschung симуляція t kri.chend п6ПОВЗ0М, плазовито,
недУ'ги, удавйння n н_ рачкн
Кгапz m вінlець, _6к кгіесыгr m повзУ'н; _grahen т
kranzliirmig вінчастий канава f
для переп6взання
Kriitze t кор6ста Kri.g m війна f; chemischer _ m
kra!zen дряпати, хем/чна війна (; den _ .гklііг.п
Кгап! n капУ'ста t оповістити війнУ'; den _ lііЬгеп
Кгахе t в'ючнІ н6ші рІ провйдити війнУ'; іп den _ zіеЬеп
Kr.di! m кредит, позичка виступати на війнУ'; kl.iner _ m
Kr.ide t крейда ' мала війна f
Kreis m к6.ло n; повіт m kriegen воювати; ДОСЯГТИ чого,
Kreis . " коловий j пові т6вий; _Ье.. одержати
w.gung t коловий рух m Krieger m войовник; _grah n
Kreis.l m вертlлка f, дзиrа (; вояцький гріб т, стрілецький
_kompaB m гіроск6пний к6мпас; Г_ m
_neigungsmesser m гіроск6пний kri.gerisch войовницький;
кр,нометр; _rad n турБІна Krieg.rlv.rband т СОЮ3 БУ'вших
kг.іs.п кружляти, циркулювйти вояків; _verein m товариство
яовіт6-
Kr.islhaup!mann m (Osterr.) БУ'вших вояків
вий начальник; .Jюmmапdапt m kri.gliihr.nd воюючий
окружний начальник, 0_ коман­ Kri.gliihrung f провйдження війни,
дйнт; -.korn n крУ'гла мУ'шка (; [з]ведення в_; _sw.is,e t сп6сіб
_kornvisier n круговий мІрник m ведення війни
kг.іsгuпd круговий Kri.gs . .. военний; _akademie f
Kreislsiige t
кружйльна пилка; воєнна академія; Rote _akad.mie
_s!ad! f повіт6ве місто n; _ііЬег­ черв6на воєнна академія; --'lтl
вісЬ! f круговий 6гляд т n управлІння воєнного пр6-
Kreuz n хрест т; Rotes _ Черв6- мислу; _angelegenh.it воєннаt
ний Хрест m справа; ~пl.іЬе t
воєнна п6-
Kreuzlhahn f роздорlжжя n, Р03- зи[ч]ка; _агсЬіу n воєиний ар·
галуження n ззлізничих шляхів; хlв т; _агшее t армія воєнного
_hund m навхресне в'язання n часу; _artikel т артикУ'л воєн·
kreuzen крейсувати, крейсерувйти ного зак6ну; воєнний предмет;
Kreuz.r m крейсер, кружляк --'lпlгиl m заклик, призов; ВОЄН·
(Гал,); -.geschwad.r n ескйдра t на від6зва; _ausbruch т поча·
крейсерів; _krieg m крейсерова ток війни, вИбух війни (Гал.);
вj'йн~ t _baukunst t фортифікйція; _Ьаи­
Kreuzllahr.r т хрестон6сець;
_lаЬг! m.is!er m військ6вий інженер;
f крейсування n; _!епег n пе­ -.bedar! m воєнна потреба (;
рехресннй вог6нь т; -.galopp m _bel.hlshaber т головнокоманду­
неправильний гал6п (коли кінь вач; _beginn m початок війни;
р6бить хрести); _gasse f пере­ _b.kanntmachung t оповІщення n
хресна ВУ'лиця; _hacke мотико­ t війни; _Ьеогduпg t (Os!err.) мо·
дзьобак т; kleine' _hack. f ма­ білізаційний, лист6к (П6льща)
лий МОТИКО'дзьобак т; l.ісЬ!е kri.gsb.rei! гот6вий до війни
Krieg.here:.:it.:.sc:.:h=a:.:ft~_ _ _ _ _,,-_1_2_0__________K...r...ie..:g:..s...o.:.rd...e::,n
Kriegslbereitschalt f военна гот6- genenlager птабір воєннополо­
вість, г_ до війни; --"ericht tn нених ; _gelangenschalt f пол6н
воєнний звіт, В_ звід6млення n; т; _gerat n воєнне приладдя,
_berichterstatter m воєнний ко­ в_ майн6; _gericht n воєнний
респондент; _besatzung f воєн­ суд m
на зал6га; _beschiidigte m воен­ kriegsgeriistet узбр6єний до війни
но~пошкод6Баний, ВОЄННИЙ ін· Kriegslgeschichte f воєнна істбрія;
валід; _beschaffung f воєнне _geschiCk n военне щастя, воєн­
постачання n; -hestand m воєн­ на зручність (; _gesetz n воен­
ний склад, В_ стан; _betrieb m ний зак6н 'm; _gewinnsteuer f
воєнна експлуатація (, в_ про­ податок m від воєнних д6ходів;
дукція (; _Ьео!е f воєнна д6бнч _gliedernng t
воєнний склад m;
здббич організація воєнного часу; _Ьа­
kriegsbrauchbar здатний до потреб lеп m воєнний порт; --"andlung t
війни, спосіб ний до п_ в_ во енна дія; _hund m військ6ва
Kriegslbrauchbarkeit придатність до собака (; _industrie f воєнна
війни; JJriicke воєнний міст т; індустрія, в_ прбмнсл m; _іп­
_briickengeriit n понт6нно-мосто­ valide m воєнний інвалід; _іаЬте
ве майн6; _briickentrain m пан­
т6нно-мостовий парк; _еЬгепГ/рl
t воєнні літа рІ; -liar!e f воєн­
на мапа; _kaf!lse f воєнна каса;
воєнні п6честі, В_ гон6ри; _koslen рІ военні витратИ, в_
_ ende n кінець m війни; _епІ­ видаткн; _kunde t воєнна наука,
schiidigung f воєнне відшкоду­ Б_ від6міеть '
вання n; _entscheidung f во енне
kriegskundig що знає во енне ре­
вирішення n; _ereignis n воєнна
месл6
подія f
kriegserlabren з воєнним д6свідом Kriegslkunst fвоєнна штука; _lage
Kriegslerlahrung f воєнний д6свід f военне полбження n; аll­
m; _erkliirnng f виповідження n gешеіпе _Iage f загальне воєнне
війни; _егпііhгuпgsашt n упра­ пол6ження n; besondere _Iage f
вління для проживлення (насе­ осібне воєнне пол6ження n;
лення); _eroffnung f
відкриття n _Iazaretf n воєнний лазарет m,
воєннийх дій; _еІа! m
воєнний в_ шпнталь m; Jazarettabteilung
бюджет; _lасЬ n воєнна спеці­ f відділ m воєнних шпитаЛів;
яльність m, в_ професія (; _lеЬт. t
наука про війну; _І.і­
_ fahrzeug n воєнний віз т; stung f
во€нний бсяг m; в_
_flоНе f
военна фль6та; _flпg­ чиннтьба; _Іеіsluпgsgеsеlz n за­
zeug n вQєнний літак m; _liiЬ­ кбн m про военні чннитьби;
rung f
ведення n війни; шеthо­ _Ieitung f керівництво n війни;
dische _fiihrung методичне ве­ _liвl t воЄнна хитрість, в_ під­
дення n війни; _lо8 m воєнна ступ m
стопа t, В_ пол6ження n; апf kriegslustig войовничий
den _lи8 setzen довести до Kriegslm:achl t бойова потуга;
воєнного складу; _Iutterportion f ваївна держава; _шаgаzіп n
воєнна пайка фуражу; _garnitur военний маrазин m; _шагіпе f
f компле[к]т m воєнного умун­ военна фльбта; _шагsсh m п6-
дирування; _gebiet n военний хід близько вброга; _шаl.гіаl n
6бшир m; _gebrauch m воЄнний воєнний матеріял m; ..,.шіпіstег
звичай; _gеdепkШііпzе f медаль m військбвий міністр, М_ вій­
на пам'ятку війни; ..gelahr f ськ6вих справ; _шіDlstеrіl1Ш n
небезпека війни, воєнна Н_; військ6ве міністерство , М_ вій­
_geliihrte m товариш на війні; ни; ..nасhrісhtепstеНе f военно­
_gefangene m
полонений; _gelan- інформативне бюрб n; _orden
Kriegsorganisation 121 Kugelblende
--------------------------~--
m брден за бойовІ чини; _orga- війни; _vorrat твоенний запас;
піваііоп f воєнна організація; _vorsorge f підготбвчі заходи рІ
_рl1iсЬ! f воєнна повинність на випадок війни; _wesen n
kriegspl1ichtig воєннозобов'язаннй воєнне дІло, в_ ремеслб; _wirt-
Kriegslportion f пайка воєнного 8сЬаl! f во енне хазяйство ,,;
часу; _ргеввеаш! n воєнно-пре­ _wissenschalt f воєнна наука;
сове управлІння; _pressequartier діеІ n мета f війни; дисЬ! f
n квартира f воєнних кореспон­ воєнна дисципліна, карність;
дентів; _pulvermagazin n воєн­ -zng т похІд; -zulage f воєн­
ний склад m пброху; ..rat m ний додаток т; -zustand m
воєнна рада '; ..ration f воєнна воєнний стан; -zweck m мета t
пайка фуражу; ..recht n воєнне війни
право, в_ закбн m; _еапіііііе­ Krippe t ясла
depo! n воєнно-санітоІрннй склад KristaH т кристаль
m; _sanitiitsordnnng f воєнно­ Kritik f критика; аЬЬаlІеп
санітоІрний статут m; _всЬаі. m осуджувати, критикувати, під­
запас зблота для війни; _всЬа!­ дolти 'що критипі
zung f контрибуція, бкуп m; Kroki n крокІ; ~пlпаЬше f здій­
_schauplatz m боМ вище n; _всЬill мання крок.і; -zeichnen n еіпев
n воєнний корабель m; --schule f Oeliindes крокування місцевости
воєнна шкбла; академія гене­ Krone f гребінь брустверу, г_
рального штабу (Австрія); ~сЬіі­ передгруддя
Ier m учень воєнно! шкбли; KronenlaH т схил бруствера, с_
--вріеІ n воєнна гра '; _зіашш­ передгруддя
roHe f спнсбк m рядовикІв Kriinung f вершина, гребінь т
воєнного часу; _stand m воєн­ бруствера
ннй стан; чисельність f вІйська Kronwerk n крбнверк т
зз, війни Кriicke f
милиця
kriegsstark сильний, як на війну Kriimme f крива (лІнія)
Kriegslstiirke f сила воєнного часу; kгпшmliпіg криволінІйний
--stener f воєнний податок m; Kriimmung f згин m; СКРИВ~lення
_stralrecht n военно-карне пра­ n; кривина
во; _tagebuch n [що]деиник m Kriimperlpferd n надкомпле[к]тб­
бойових дій, Д- m воєнних дій; вий кінь, вибракуваний к_;
_taschenmunition f нбшений за­ _wagen т обивательський віз
пас m стрілива; _teilnehmer m Кгирре (Plerd) f підхвlстя, зад т
учасник війни; _transportm воєн­ KriippeI ткалІка; _ werden ока-
ний транспорт; _iibung f бойова лічfти
впрolва Kubatur f кубатура
kriegsunliihig нездатний до воєнно! КііЬеl цебер
m
служби Knbus т куб, шестистІнник
Kriegslverlust m воєнна втрата '; КіісЬе f кУхня
_vеrшевsuпgswеsеп n ВОЄННО-ТО­ Kiicbenverwaltnng f кухбнна ко­
,пографІчна справа '; _verplle- місія
gung f воєнне харчувоІння n; Кпlе f пблоз; kleine _ полозбк
_verpflegungsanstalt f харчовий KugeI f куля; стрільнб n; kleine
пункт m; _verpllegnngsmagazin n _ кулька; stnmple _ туші куля,
воєнно-харчовий магазин m; т_ стрільнб n; -" wechseln об­
_verpllegnngsvorschrilt f статут m мінятися пбстрілами
про прохарчування вІйська; _ver- Kugel __ . кулястий,ку лячиА; _аЬ­
rat m воєнна зрolда '; _verwend- weicbung (, вlдхил
ткулі; _ЬаЬп
barkeit f воєнна ужиткбвість; fтраєктбрія; jaHonт округлий
_vorbereitung f підготбва до б"льон; _blende t
куляста за-
Kug,liang 122 Kurzsichtigk_it
тулка (бійниці); _Iaog стріль­m спрil'гність f, зручність (; ..J>in-
бищний вал; _1_ss,IЬаПоп m dernis n штучна перешк6да f
прив'язний округлий аеростат, kiinstlich штучнИй
.баль6н; _!orm t куляста ф6рма Kunst!miihl_ t
паровИй млин m;
kug_Шігmіg кулястий -гіІІ т вольтижування n; ~lгаВ_
Kug,llgelenk n кулястий сустав m; t штучний шлях т, MYl'6BaHKa
_hagel m град куль, г_ стрілен; Kup!_r n мідь (; _draht m мІдний
_handgranate f округла ручна дріт; _Hderung f мідяне обтура­
фаната; _k,rn m осердя n ційне кільце n; --,"iog т мІдне
'кулі; ..Jager n кулькова валь­ кільце n
ниця (; ..Jau! m літ кулі; _НЬеПе Kuppel t _turm т панцеро­
баня;
t куляста поземниця; _шіое t баня (, панцерна баня t
куляста міна, округла м_; Je.. Kuppeluog t
злука, зчlплення п;
geo m дощ стрілен, куль зчіпень т (предмет); --sbolz_n т
kug_lsicher непробивний кулями, стяжний прог6нич; _zug т
стрільнами п6ізд 3 подвІйною тяг6ю
Kugellstreuung f р6зсів m [п6]стрі­ KiiraB т кірас, панцер
лів, р6зліт ткуль; _vеоШ n Кiirassier т кірасир
кульковий вентиль т Kiirassier . •. кірасирськнй, ПаН­

(
Юіhl ... охол6дний церницький; _degen т палаш;
Кiihler традіятор, холодник _Ьеlш m кірасирський шишак;
.f КііlillПііssіgk_іt t
охол6дне течиво _раПаsс~ т палаш; --,",gim_nt n
n; _mant,1 т кожух (кулемета) кірасирський полк т
Kiihluog f охол6джування n, охо­ Kurb_I. f к6рба; ~сЬв_ f вісь
л6дження n; chemische _ f хе­ ручки; _antrieb т корбова пе·
мlчне охол6джування n редача t; _.rm т колІно n
к6рби; _gehiiuse n картер т;
Kiihlvorrichtung f охол6дний при-
стрій т
..J<r_is т круг к6рби; --,"ad n
kiibn відважний, сміл[ив]ий маховик т; _staog_ гон6к т; f
Kiihnheit t відважність, сміливість
_w_П_ t
колІнчастий вал6к m
Kurlazarelt n кур6ртний ШПИТаль
KuHss, f кулІси р! т
Kumm,t n = КпшІ n хомут; _gurt Kurs т напрямок, курс; _aogabe f
т суп6ня t; ..J<issen пподушка вказування n напрямку; _ЬисЬ n
f хомута; --'"iemen т суп6ня f р6зклад т руху
Kunde f зубна мисочка (кони) Kiirschn_rleim т міздровий клей
Kundgab, t оповІщення n, прого­ Kursus (L,hrgang) ткуре; _І_il­
л6шення n n,hmer т курсант
Kundgebung f огол6шення n, мані­ Kurtin, f куртина (форт.); ..JIwin-
фестація kel т куртин6вий кут
Kiiodigung f виповідження n, ви­ Kurv, f крива (лlиія), кривина,
повідь; _ des Wallenstillstandes віраж; n6BepT; закрут; аЬвсЬіі_­
виповідь завішення збр6і; Iri_t- sige _ пол6жистий віраж, 11..
10.' _ f безтермін6ве звІльнен­ п6верт; ЬаlliаІівсЬе _ балістична
ня n крива; _пшеssег m кривиноlме,ТР,
Kundschalt,r т виlвідач, роз_, _мІр; ..JIvisier n дуговий мІр·
ви!від[ув]ач, авідун Kiirze t кор6ткість [ник т
Kun_t f штука, мистецтво n, ..J>au КuгzlгоhrагlШ_гіе f гавбична арти­
т штучна буд6ва (; ..J>aut_n- лерія; _всывB m кор6тке вами­
spr_ngung f висад т штучних кання n; --schrilt f стенографія;
споруд; _f_rtigk_it f вправність, _всЬпВ m кор6ткий стріл, нед6-
"':Ійстерність; _Iliig_ т/р! акро­ kurzsichlig короткоз6рий [СТРіл
бація t; фігурні ль6ти; _grill т Kurzsichligk_it f короткоз6рість
КіівІе 123 Lalette
КіівІе f морський беріг т, узбе­ _nachrichlenwesen n береговий
режжя '~ зв'яз6к т; _panzerschilf n <при'
КіівІеп _ .. прибережиий, иадбе­ бережний панцер ник т; _асЬill­
режний; J,rtillerie f надбережна fahrt f надбережна плавба;
артилерія; _batterie f берегова _schutz т охор6на f берегІв, 0_
батерlя; _belestigung f укрІплен­ f узбережжя; -stallel f еска­
ня берегІв, надбережие у_; дрилья надбережиого летуиства;
_bewachung f охор6на берегів; _verteidigung f иадбережиа обо·
_Iestung f надморська фортеця; р6иа; _wehr f військо n берего·
_Iort n береговий форт т; -3'е­ в6! обор6ии; _werk n берегове
ЬіеІ n иадм6р'я; -3'eschiitz n бе­ укрІплення
регова гармата f; _lаlеІІе f бе· Kutscher т візничий, візник
·реговий ляфет т; _morser т Kutter ткутер, катерка f
берегова мортира (, б_ моздlр; КііуеlІе f кювета

Laboratorium n ляборат6рія f Lader т (еіпе. Oeschiitzes) заря'


Laboratoriums . " лябораторlйний джальник
Lackmus n лякмус т Ladelraum т вмістище n, трюм;
Lade. . . вантажний, зарядний; ~сЬаlе f зарядна полиця
'jereilmachen n готування за· ladesicher 3 уставленим запобіжни,
ряджати; jriicke f вантажний ком
міст6к т; juchse f зарядна Ladelstelle f мІсце n заряджання;
трубка; _biihne t вантажна плят, _slellung t пол6ження гармати
ф6рма; _fach n комірка f для до вистрілу; _stock т m6мпол;
гарматня ; _fahigkeit f ємність, _storung f = Ladehemmung f;
місткість; вантажна містивність; _streifen т набійна оБІймиця f;
Jliiche f стаційна апареля; плят, _trommel f барабан т рев6ль·
ф6рма; -3'alerie f бойова rале· вера; _verhallnis n відн6mення
рія; -3'ewicht n вага f вантажу; тягару метального заряду до
тягар т заряду; _hebel т жура· тягару гарматня; _vermogen 'І
вель, звід; _hemmung f за­ вантажність f;
_weise сп6сіб t
трим[ка) т при заряджанні; т заряджання; durchgehende
_hiille f картуш т; _kammer f _weise f неперивне заряджання
мІнна камера; -,-kanonier т за­ n; _werler т міномет, бомбомет'
ряджальний пушкар, з_ нумер; Ladong f вантаж т, заряд т; ge-
_kasten т скринька f для гар­ Ьаlltе _ f зосереджений заряд
матиів; Joch n кульовий вхід т; gestreckle _ f вид6вжений
m, В_ стрільна; ~іпе f міна; заряд т; 8charfe _ f б6йний
-D1ulde f зарядни!\ к6роб m заряд m
Laden n (Waffe) заряджання Ladungs ... зарядний; вантажний;
Laden т крамниця f _dichte f щільність заряджання
laden заряджати (збр6ю), набива· Lafette t ляфет т; аоl die _ legen
ти; вантажиТи накладати на ляфет; slandfeste_
Ladeplropl m клинтух; _platz m t стійкий "яфет т; slarre _ f
місце вантаження; _rabmen т ЦУІІКИЙ ляфет т, непорушний
наБН!на обіймиця JL m
Lаlеtіеп ... 124 Lапd

Lаlеtlеп . .. ляфетови/!:; ....асЬве f укрІплений табір m; Jener. n


вісь JJяфета; _hlock одно бр у­m таборбвий вогбнь т, бів акб ВИЙ
сбви/!: хоббт ляфета; _brnst f в_; _Iorm f рід m
біваку; Jront
лобова частина ляфета; JaBten f передия лінІйка табору; ..geriil
m зарядни/!: ящик; _kiirper m n таборбве приладдя; ~ііЬе f
станбк JJяфета; ..ІаЬшеп m рама ВИСОта бсі цапфи; _ЬііІ!е f ла­
JJяфета; ..Iiegel m пбдушка f герний барак m, землянка;
ляфета; ...riicklanl m відкбт m Jommandan! m командант та­
ляфета; _всhwапz m ляфетови/!: бору; ..lazarett n JJагерни/!: шпи­
хббот; _Bitz m ляфетовий сі­ таль т
дець, л- сидІння n; -"porn m lagern СКJJадати ЩО; розташбву­
ляфетовий леміш; _w"nd f Батися таБОі>ОМ; таборувати
стбвба JJяфета; _wіпkеl т ляфе­ Lagerlort m
= Lagerplalz т; _рlаы
тови/!: кут m конов'язни/!: кілбк; _рlаllе f
lаlеttiеrеп ставити на ляфет опбрна ПJJита; _plalz т ложа (;
Lаlеttіеrппg f уставлення " на _punkl m еіпев GescbiitzroЬres
ляфет, ЛЯфe'rування n тбчка опору гарматно! цівки;
Lage f ПОJJбження ", ситуація, ..І"уоп т таборбва діJJЬНИЦЯ f;
стан т, стан6вище n; _ еіпев _всЬаlе f вкладень т, утулок tn;
OrteB ПОJJбження n мІсця; ge- _serviB m (Osierr.) паливо n,
врапп!е _ f напружені обстави­ солбма f; освітлення птабору;
ни рІ; operative _ f
оперативне _вlаllе f пбстіль, JJlжко n (в та­
пол6ження n, 0_ обставина; борі); -,,!rob n СОJJбма f на під'"
sепkrесhtе _ f
сторчове полбжен­ стіл[ку]
ня n; ппgеklііrtе _ f невияснене Lagerung f склад т, таборбве
пол6ження n, н- обставини; розташування n
lakliBcbe _ fтактичне полбження Lagerlversammlung f табор6ві з66-
n; ..nеrkппdппg f рбзгляд т ри рІ; _vorricb!ungen flpl табо­
обставин, р6звідка пол6ження; р6ве устаткування n; _wacbe f
..nlener n стріJJЯННЯ чергами, таборбва стор6жа; -zelt пта­
вогбнь m ч_; _karte f
опера­ бор6ви/!: намет m; _winkel т
тивна мапа, М_ розташування кут місцевости при зенІтнім
lagenwei.e чергбм стрілянні
Lаgерlап m артилерlйна планшета f labmlegen параліжувати, знешк6-
Lager птабір т; склад т, Mara~ джувати
зин т; еіп _ abbrechen звивати Labmlegnng f параJJіжування n,
табір; еіп _ abB!ecken розбивати знешк6джування n, невтралізу­
табір; _ anlscblagen ставати та­ вання n
бором, розтаборитися; еіп _ Ье­ Leib m буханець
zieben розтаббрюватися; beweg- LameJJe f ПJJатівка; ..nkiibler m
IісЬе. _ n рухбмий табір т; ПJJатівчасти/!: радіятор ; ..nkupp-
verscbanz!es _ n укрІплений та­ lung f платівчаста муфта
бір т LammleJJmiilze f баранкбва mаПІ<8,
Lager ... таборбвий; ....abB!ecker m кучма
ЩО розбиває, розмічує табір; LampaB, LampasBe f лямш!с m,
_arre.! т арешт в таборі; _Ьаl­ випуск т
ken m лежень, трям; -Ьаи m Lampe f лямпа; ..nlunkBlation f
будування птабору; ..Ьап!еп рІ лямпова радіостація; ..nglas n
таборбві будІвлі; _dienst m та­ JIямпове скло; _uputzer тлям­
борбва служба f; _einqnar!ierung пар; _пвсЬігш т абажур, даш6к
f таборбве розташування ", т_ Land n суходіл m; кра/!: т, про­
приміщення; _element n сухова· вінція (; ап. _ steigen висідатИ,
.чивнИЙ елемент т; _Ies!nng f вилад6вуватися з кораблів
Land ... 125 Landlruppe
Land. .. суходільний, краевий; Landelappenlorl m промІжний ет,ап;
_armee f суходІльне вІйсько n, ~lгаВе f ет:!пна дор6га, шлях
армія; _arlillerie t суходІльна m
артилерія; -halken m береговий Laodezeichen n знак m осідання
лежень (міст); _bord m 6блавок
Laudlfeslung f суходІльна фортеця;
(понт6на, ч6вна) ближчий до бе­
_Ilugwesen n суходІльне летун­
рега; -hriicke t
польовий ,міст
етво, с.. авіяція f; _iagdeinsitzer
m, козлова частина понт6нного
m суходІльний односlдець-ни­
м6ста
Landelbabn tдорога осідання (ле­
щильник; _Ігоиl t суходІльний
тище); _Ield n п6ле осідання
фронт m (надбережного укрІ­

(лі так а); _gescbwindigkeit швид­ t плення); _іеЬіеl n терит6рія f;


кість осідання; _krеш n сід3.ль й
-I:endarm m сільський жанд:!рм;
не .Т>, с_ хрест; _lісы n
-.grenze t держ:!вна границя.
крайов:! г_; _beer n суходІль­
свІтло до осідання; _шаsl m
не військо; _ізgеr m жанд:!рм;
причальН1l щ6гла f (повітро­ ..karle f географІчна м:!па;
плав)
J<rieg m суходільна війн:! f;
Landen n осідання; висаджування _Іеіпе f берегов:! линва (пон­
(війська) т6ну), б_ код6ла; ~іеіегиПіео
landen (Flugzeug) присід:!ти, осі­ (IР! примус6ве постач:!ння n в
дати натурі; Juftslreilkriille flp! су­
Landeplalz m мІсце n осід:!ння, ходІльні повІтряні сили; _шасhl
летунський майдан f СУХQдlльні сили р!, с.. потуга;
Landes . " крайовий; -"ngebiirig- -",arke t
тичка; -",іое f земна
keil f горожанство n; ~ulпаЬше мІна, фугаса; _орегаlіоп f сухо­
t здійм:!ння n місцевости; _Ье­ дІльні дП flp!, с.. операції tlp!;
всЬаllепЬеіІ f хар:!ктер m місце­ _рооlоп m береговий ПОНТОН;
вости; _beschreibung f 6пис m _scbaftsbildn краєвид m;
міСцевости; -8inwohner m туб6- ~сЬlасЬI t
суходільний бій m;
лець, сільський житель; Jahr- _schwelle f береговий лежень
zeug n обивательський віз m; m (понт6н); -"knechl m "яндс­
Jarben flp! націон:!льний пр:!­ кнехт; Jmann m земляк; Jtra8e
пор m, н- б:!рви; _Iuhre f оби­ f шля" m, гостинець m, мур6-
в:!тельський віз m; _gebiel n ванка, шос:!; _slreitkriilte tip!
6бшир m кра!ни, держ:!ви; суходІльні ЗCJр6йні сили; -"Іurш
_grenze f крайов:! границя; m оп6лчення n, ляндштурм;
_kokarde f держ:!вний знак m, -"Iurminspeklion f інспекція оп6л­
д_ ко,,:!рда; _plerd n обив:!тель­ чення; _slurшkошрапlе f со·с",.
ський "інь m; _роliІеі f сіль­ оп6лченцїв; _sturmmann m опол­
ськ:! полІція; _schiilzen mlР! ченець; gedienler -"Іuгшшапп ви­
ландверні тир6льськічастини (в школений ополченець; ungedien-
Австрії); _sperre f бльок:!да lег _stuгшшапо Н1'вишколений
кра!ни; _Iruppen flp! місцеві ополченець; _slurшрlliсhl f по
військ:!, територіяльні військ:!; винність служби в оп6лченню;
_vегшеssuпg f триангуляція; _ver- _slurшріопіегkошрапіе f саперна
ral m держ:!вна зр:!да (; _ver- с6тня ополченців; -"Іurшsоldаt
leidigung f обор6на кра!ни, 0_ m ополченець р:!тник; _slurш­
держ:!ви; _vегtеіdіguпgsшіniSlе­ Ігирреп f!P! ополченицькі вій­
гіuш n міністерство юіродньої ська; _Iorpedo m (Oslerr.) фу­
обор6ни; _verleidigungsral m г:!са f; _Iranspotl m суходІльний
р:!да t
обор6ни держави; _Уег­ тр:!нспорт; llruppe t суходільне
t
weisung видалення n з краю військо n
Landung 126 Lііrш

Landung f (der Truppe) висадlкаl f под6вжиа поземииця; _рlаы


m; _ (des Flugzeuges) осідання n m паля f; -'"іешеп m п6від f
Landungs ..• десантний; -.ableilung LangrohrlartiIlerie f
пушкова арти­
f десантний загІн m; J>riicke f лерія; ~аІІегіе f батерlя пуш6к
прншиб m; ~еslеН n шасІ ЛІ­ Liings . .. под6вжияй; ~сЬ.е f
така. підв6ззя "-; J<iirper m под6вжна вісь
десаитннй к6рпус; J<orpa n де­ Langsamkeil f повільиість
саитннй к6рпус m; _kreuz посі· Liingsbeachie6ung f под6вжне об­
дзльний знак '11t; --Пlзпоvеr n стрІлювання n
десантний маневр m; _ориаІіоп Langschnill m прод6вжний пр6·
f десантні дП pl; _ort m мІсце філь. прод6вжннй перекрІй
n висаджування; _рlаlх мІсце m Liiogslleuer n под6вжний вог6нь
n внеаджування. м_ десанту; n m; ..gurl m под6вжний п6яс ба­
_аlеНе f мІсце n осідання літака; ль6ну, диражабля; _Ьоlт m
М_ n висаджування; _tau n го· (под6вжний) лонжер6н; -Iage f
лівна линва '; _Iruppe f де­ под6вжне пол6ження n; ~аІІе f
caH~He військо n, десант т; под6вжна планка; -'"іеlе f по­
_versuch m спр6ба f десанту; "- д6вжна rapa; _аlаЬililііl f по-
f осІсти. "- f висадитн; _Var- д6вжна стІйкість І
richlung f осідний пристрій m langstielig з д6вгим держак6м
Landlweg m Їdдн;1 дор6га '. пу· Lііпgslrііgег m под6вжний трям
тівець; _wehr f крайова обор6- Laogtau ,. буксирна код6ла, б_
на; старші річники m/pl ре· линва
зервн (в Нім.); _wehrauigebot n laogwi,rig забарний, загайний,
призов m ляндвери (крайов6і "ротяжий
обор6ни); _wehrdivisiou f диві­ Laoze fспис m; die _ liilleo взяти
зія крайов6! обор6ни; _wehr- спис на поготів
iospektioo f інспекція крайов6ї Lanzenlblall n гостриця f списа;
обор6ни; _wеhrшаnn m вояк _,і.,п n гостlМщя f списа;
"яндвери (крайов6! обор6ни); _.ІііЬпсЬеп n зна1!"6к m на списі,
_wehrordouog f зак6н т про майвець m
на "-; _lесЬ!,о n
крайову обор6l1У; _wirl m ріль­ фехтування списами; _Ьаl! т
ник стромило n
(для списа); _ЬіеЬ
Liioge f довгота. довжина; оасЬ m ук6л списом; -klioge лезо f
der _ Ье8сЬіе8ео обстрІлювати n . списа; -reiter т пікинер;
под6вжним вогнем; ganze _ -,"І,т,о m китиця f списа;
п6вна довжина; die _ d_. Ое­ _8сЬаl! ратище
m n списа;
schiitzkiirper. довжина тІла гар­ _зсЬпЬ тстромило n; _spilz. f
матня вістря n спйса, кІнчик m L;
Liingeolabweichung f вlдхил m ~ІісЬ т ук6л списа; _w,rl,n n
зд6вж; ~сЬ._ f под6вжна вісь' метання ратищем
-.au.breituog f р6зсів m вглиб; lanzi.r,o випускати торпеду
_I_oer n под6вжний вог6нь m; Lanzieren n метання) випусюіння
_ша8 n мІра f довжиня; -,"ашре ТОl?педи
f под6вжна плятф6рма, п_ LаnZl,поhr n торпедний ПРИСТРІЙ
рампа; -'"і6 m под6вжна роз­ Lapp'o т ганчірка f 1т
к6лина t; -"treuung f р6зсів m Liirm т гамір, галас; bliod,r _ ,,~
ЗДОВЖ
облудна трив6га (, фалшива Т_
liiogordi_n_nd (Ost_rr.) довгослу­ t; оЬпе _ без галасу, без га­
жачий в поверхстрок6вій службі мору; _ schlageo підіймати крик,
Langlgesch06 n вид6вжений гар­ бити на сп6лох; _ verursacheu
матень m. д6вгий г_ m; ~іЬ_II_ І СЧИНИти трив6гу
Lasche 127 Lebeosgelabr
Lascbe t рейкова накладка; планка Liiulerlkette ланцюг т зв'язку;
Lascbenketle t ланцюж6к т бара- Jelais n ланцюг т зв'язку;
бана (кулемет) _ровlеп т стІЙІса f бігунІв
,Last t вантаж rn; тягар т Lauflleuer n перебlжний вог6нь
Lasl . " вантажний, в'ючний т; ...gang т прохІд, rалерlя (,
Laslkraitwagen тваговІз, вантаж- корид6р в повітроплаві, дира­
НИЙ автомобіль; schwerer_ жаблі; ~graben т сполучний хtД,
важкий ваговlз; -Ibleiloog t рів; _kiihluog f (Oewebr) охо­
автовантйжний відділ, загін т; л6джування n цlвкн; _miiodnng
_park т парк вагов6зів t дуло n; _оШzіеr т вартовий
LasllscbiII n баржа t,
байдак т; старшина в шанцях; ...ring m
~сЬlitlео т вантажні сани р!; цівкове кільце n; _всЬіеое f
_Iier n в'ючна тварина _Iier- t; напрямн:! рейка, р_ фортечної
arlillerie t
в'ючна артилерія; гарматн; _schritt т біг; крок в
_traklor т трактор-ваговіз; _wa- бігу; іш -"chritt біг6м; _spitze t
gen m вантажний віз, ваговів; голова С:!ПИ; ....steg т перекид­
....zng т вантажннй п6їзд, това­ ний міст6к; _tecЬnik техніка t
р6вий п_ БІгу; _tricbter т надульник;
Lateroe t ліхтар т _verbindnog t
погнутість цІвки;
Latrioe t відх6док т, лятрина _verstiirkung t
погрубшення n
Latte t лата, жердка, планка, цІви; _wache t
шанцева стор6-
планиця; aboebmbare _ здіймана жа; _wechsel т змlна.t цІвки
жердка, Laoge, f луг т, р6зчин' т; ....nsalz n
Latteo .. _rратчастий; ...rost т лугова сіль t; щ6лок т -
rратчастий поміст (в ш:!нцях); Lau8chldieo.t т служба t пІдслуху ;
--"апо т паркан _geriit n, прнладдя до пІдслуху ;
Laub n листя _posleo т стІйка f до пІдслуху
Laub. " лнстяний; _Ьапш т ли­ Laul т звук
стяне дерево n; _wald т ли­ lапНо. беззвучний
стяний ліс Laut[sprecher т голосник, (ostukr.:)
Lauer tвизирання n; пІдслухи гучном6веuь; _stiirke сила t
тlрl; засідка, чатування n; апl звуку; _verstiirker т мікроф6н
der _ на чатах, на стор6жї, (тел.); підсилювач (радіо)
стор6жки, на пІд слуху t
Lawioe лявlна
Lauer ... вичlкувальнИЙ, стороже­ Lazarett n шпиталь т (військ6вий)
вий; J>atterie t батерlя в вичlку­ Lazarett ... шпит:!льний; _abteilung
вальнім пол6женні; _galerie f t шпитальний вІдділ m; -Iowei-
слуховий рук:!в т (мін); _ровІео t
suog лічниче свід6цтво n; -Ье­
т підслухова стійка (мін); t haodIuog t
ШПИтальне лікув:!ння
таємник; -"tellnog t внчlкуваль­ n; _gehilfe т санітаР; ~сЬill n
на позиція, В_ становище n санітарний пароплав m; _trupp
Lauf т біг; цІвка t (збр6ї); еіо­ m команда t
шпит:!льних сані­
gelegler _ учБОва цІвка f;
т тарів; _verpfleguog f шпитальне
_асЬве tBicb цівки; _briicke t постачання n,
lП...- харчування n;
лавка; легкий піх6тний міст т
_verwaltung f управлІння n шпИ­

lапіео бігти; текти


таля; _wagen m санітарний віз;
....zug т санітарний п6їзд
'laufend пот6чний Leben n життя; leldmii8iges _ по­
Laufeode n біжучі, пот6чні спр:!­ хlдно-бойове життя
ви tlpl; апl dem _О Ьаllео дер­ LеЬепdіgkеіt t живість
жати в курсі справ Lebens . " життєвий; _dauer t
Liiofer т бігун, бігунець, гонець довговічність, д6вгий вік, m;
Lauferei t біганина ...gefabr t смертельна небезпека
Lebensmitlel 128 Leichlkrankenzug
Lebensmillel nlрl пожива, харчі, Legitimation f легітнмація, ви­
провіянт m; _emplanger m прий­ казка; _аыll n особиста ви-
мальник харчІв; --Iager n харчо­ казка f ,
вий склад "'; _versorgung f Lehm т глина f, іл; _grube
харчове постачання ", провlянт­ глинише n
ське п_ n; _verteiIung f [роз ]п6- lehmig глинястий
'діл m харчІв; _wagen m харчо- Lehmschichl f глинястий шар т
вий віз Lehne f спин ка (мебля); поруччя n
Lebewesen n тварина f Lehnkissen n п6душка f до спинки
Lebhaltigkeit f інтенсивність; _ des Lehг. .• учб6вий; --Ileispiel n
Feuers інтенсивність ВОГНЮ навчальннй приклад m; :...ЬосЬ 11
Leck n прот6чина f, тіч f; про­ підручник т (учб6вий)
б6іна f Lehre f наука; laktiBche _ тактйчна
leck протічний, що має прот6чину наука, Т_ навчання n
Leckldichtung f заправляння' n про­ Lehгer m учитель
б6іни (корабля); _kasten m ке­ Lehгlgang ткуре; -reral n учб6ве
с6н до заправляння проб6!ни приладдя; _kursus т курс нав­
(корабля); _werden протікан­ n чання; ~іІІеl n навчальний
ня (човна) прилад т, доп омічний п_ m;
Leder n шкІра f; gegerbtes _ n _рlап т плян навчання, про­
вигарбована шкІра t грама f "-; _programm n про­
Leder . . . р.емІнниЙ, шкірянйй, си­ грама f навчання, р6зклад т
ричний ; m шкіряна
~еваlz навчання; _schmiede f учб6ва
обшивка ш- облямІвка t;
(, кузня; _sloll т навчальннй ма­
Jutteral n кобура (: ~іігІеl m теріял; _Ігирреп Гlрl зразковІ
шкіряний п6яс; _kisBen n шкіря­ військй, навчальні В_
на п6душка f; _kranz m шкіри­ Leib т тІло ", живІт; аиl den _
ш! ч6хла f компресора: Jing m gehen атакувати, дірватися чо­
ремІнна шайба f, р_ перекладка го: --Ilinde f п6яс т; _dragoner
f: _всЬеіЬе f шкіряна переліжка, т ляйб-драгун; _esiibung t гім,
ш- круж6к m; ~сЬиЬ т шкіря­ настична вправа; -rardet ляАб.
ний черевик; -zeug n шкірянІ гвардія; --Ilиааг т ляйб-гусар;
речі flP! --1<iirassier т ляйб-кірасир; -гіо­
Lee (DатрІег) n затишок т; від­ шеп т ПОЯсний ремінь; _wiiscbe
вІтряна сторона (; _веіlе f t білизна (на тІло)
відвІтряна сторона Leiche f труп т; -пkоmmапdе 11
Leer .•. пор6жній; --IllаІI n бла­ похор6нний вІдділ т; _прагаdе
нок т; _lаЬгІ f
поребіг т по­ f похор6нна парада: _ііЬегIiiЬ­
рожняком; тара f;
-I:ewicht n rung f перевіз т трупів
вага f порожняком; вага f по­ lеісЬ! легкий
р6жнього літака; _kolonne f по­ Leichtlathletik f легка атлеТИКа:
р6жній транспорт т; _Іаиl m ...аІши т протигаз із малим
яловнй хід; -"1аlегіаl n по­ . 6пором (при диханні)
рожю\к т (п6їзд); -zug т по­ leichtentziindbar займистий
р6жня валка (, п_ п6їзд Leichter тлlхтер (рід 'ч6вна);
Legende f пояснення n (на мапі) _lIugzeug n легкий літак m
Legierung f апьяж т (мішанина leichtlliissig легкопот6чний легко­
метапів) Leichtigkeit f легкість [~ЛИННИI!
Legion f легі6н т Leichtkrankenlabteilung f вІдділ т
І для легко-х6рих: _sammelstelJe
Legionir т пеГіонер t збірна станиця легкоранених;
Legionar . " пеГі6новий, легіонер- і -zug т санітарний п6їзд для
СЬКИЙ Jlегкоранених
Leichtmeiall 129 Leuchtgas
Leichimeiall .n легкий металь m Leituog t управлІння n, кері­
leichischmelzbar легкот6пний вництво n, пр6від n; лінія
Leicbiscbmelzbarkeit t леГj<от6п- (тел.); blaoke _ t г6лий пр6від
ність m; _ liihren провести лІнію,
leichischwimmend тихоплаВНIІЙ п_ пр6від; _ legeo пров6дити
Leichtlsinn m легкодушність (; пр6від; Biebeoadrige _ f семи­
~tr!lben n полегшена рlІСТЬ t жильний пр6від m; Btandige, - t
leichtverwundet легкоранениl! сталий пр6від m; techoische _ f
Leichiverwundeie m легкоранениl!; технІчне керування n
-'lsammelstelle t збірна стація Leituogs. .. лінІйний; провідний;
Leim m клей [легкоранених -'lulseher тлінІйний наглядач;
l,eine t линва, канат m; шв6рка; -Ьао т буд6ва f телеф6нної
kleine _ линвочка; -'lantrieb m лІнії, проведення n пр6воду;
линвова передача (; _nbinde t _draht m дріт для пр6воду,
полотенна опаска електричний пр6від; _graben '"
Leinwand t полотн6 n, рядн6 n; рівчак для пр6воду; _koolroI-
~роцІоп m парусиновиl! пон­ Heren n перевір[ка] m пр6воду;
т6н, п_ шлюпка t -'lelz n мережа f пр6водів;
Leiste t рейка, брус6к m; за­ _pairouilIe f лінІйний патруль
крайок m т; _probe f перевір [ка] т те­
LeiBtung t здобуток m, досягнен­ леф6нної JIIHiї; _priiler т ви­
ня n; видатність, виробна спро­ пр6бувач пр6воду; приmlД пере­
м6жність; groBe _ f велике вІрювати пр6від; _verlegung t
досягнення n; -"belastung f перенесення n
пр6воду; _was-
обтяження n спром6жности, о_ ве, n
водопровlдна вода {;
п сили -zeiger т rальван6метр
leistungBlahig
видатнИй, могутній; Leitwerk n знаряддя керування
роботоздатний Leok. " керувальний; _Ьа1l00 '"
Leistuogslahigkeit f видатність, керувальний баль6н, аеростат
працездатність; вантажність, по­ leokbar керуваJIЬНИЙ, зручний до
тужність керування
Leit __ . керівний, провідний, на- Leokbarkeit f поворlтність, зруч­
прямнйй; -hatterie t напрямна ність керування
Leiten n керуваиия [батерlя leokeo керувати, направляти
lеНеп керувати, кермувати Leokllultscbill n керівний баль6н
Leiter f драбйна т, аеростат m; _веіІ n основний
l,ejter m керівник, провідник, постор6нок m; _Btock т пра­
водій; _ des Brlickeoschlages вильна кол6нка f
керівник наведення м6сту; _ Leselbuch n книжка f до читання;
des Obersetzens керівник пере­ ~ІоЬе t
читальня
прави; _visier n східчастий мІр­ Leucht ... освІтлювальний; _арра­
нйк m; _wagen m драбинястий [аl т світильний пристрій,
віз .свіТJIОВИЙ апарат; _bake світ­ t
l.еЩlаdеп m підручник; _Ieoer n ний пл?вак т; _bereitscbalt f
повільногорючий вогнепр6від m; гот6вість світлом ета до діі;
-.gedaoke m провідна думка t; -"Iilz т гасловий спалах; -"оіе
_plerd n підручний кінь m; f світна сучка; ~ошЬе f еві­
..1"ad n напрямие к6лесо; ..1"оllе тильи а б6мба; _Iackel f смоло­
t иапоямне коліща n; _schiene t скип т; _lallschirm т світиль­
напрямна рейка; _staod m пункт ний летопад; _Ieuer n освfТJIЮ­
керування (; -"taoge t напрям­ вальний воронь т; _lІасЬе f
ний прут m; _вІеllе t стоянка світильна поверхня, освітлена
для керування п_; _gas nевітильний газ m;

Disch.-ukr. 5
Leucb!geschoB 130 liegend
~евсhоВ 11, світний гарматень Jашшег f
фотокамера; _ііЬег­
т; -иапа!е f світна І'раната; wachung f студіювання ппові·
_kошраВ т світний к6мпас; .тряних світлин; _wesen n фото­
Jorn 11, світна мушка (; _kugel графія
f світне стрільн6 11,; Jugel- Lichlbogen т в6льтова дуга (;
ров!еп т стійка f світлов6го Volla'scher _ т в6льтова дуга t
гаслування; _liпіе f світлова Lichlbrauner т ясно гнідий кінь
лІнія; -",авве f світнйй склад IlсhtешрliпdliсЬ світлочутливиА
m, L МЙС3j _шіпе f світна Lichlenergie f світлова енергія,
міна; _ші!!еl n!pl освітлювальні псыгr т баржа (, ліхтер [снага
.асобн m/pl; -",опі!іоп f сві­ Licblliernsprecher т світлогасловйй
тильне стріливо n, С_ амун(ціЯj апарат; _kegel т світловий к6-
_раlгопе f гасловий набій т, нус, <- стіж6к; _шеВЬаllегіе f
світнйй "- т; _рівlоl. f ракет­ світломірча батерія; ~еВзlеllе
ннй піст6ль т; ..rakete f осві­ f світловимірча стійка; _шеВ­
тлювальна ракета; Jaketen- Irupp т світловим Ір чий 'вІдділ;
geBlell 11, ракетний стан6к т; _шеВvегіаhrеп n світловимірче
Jalz т світний склад; _всЬill 11, стеження; _ше8wеsеп n світло­
плавнйй маяк т; _всЬоВ m метрія (;
світнйй стріл; _врог f світна Lichlquelle f джерел6 11, світла;
траєкт6рія; _spoгgeschoB 11, до­
kUnstIiche _ f штучне джерел6 n
рогосвітильний набій т; _врог­ світла; паliiгliсЬе _ f прир6днє
раlгопе f світнйй набій т, доро­ джерел6 n свІтла
госвітильний "- т; Jtellung f
Lісhtsсhігш т світлова засл6на
позиція СВітлометз, т6чка сто­
яння світломета ; _turm m маяк j
lichlschwach слабо світний
_оЬг f світний годинннк т; Licbtsignal 11, світлове гасло
_уегlаЬгеп 11, сп6сіб т освітлен­ Licblsignal . " світлогасловий
НЯ; _visier n світний мірник т; Lichtlsprucb т = Blinksprucb m;
_vorrichlung tосвітлювальннй _spurgeschoB 11, = Leuchlspur-
прилад m; .....zeicheo n світловий geschoB n; _sliirke f світлосила;
знак m _вlгаы т пр6мінь світла; _Іеlе-

І
Leu1nant m ЧQт;:ір, ляйтнант; _ zur graphie f оптичний телеграф т
See мічман Lichtlung ,! просlка, розчищення
Lewi'il n люl.ит т (бойовий га.) n; здіймання n з кітви; -Іеі ..
Lexikon n словник т, лексик6н m сЬеп 11, З0РОВИЙ знак т; .....zen-
Libelle f поземниця, (рунтвага; Ігаlе f світлова централя, цен-
_ еіп_ріеlеп І,"веп уставитн по­ тральна електрична стація
.емиицю
l.iderung f обтурація, ущільнення
Libellenlanlsatz т мlрнйк із ПОЗем­ n; ззщі,льник т; Jlager n
ницею; _gehiiuse 11, кор6бка f
гнізд6 обтуратора; ..ring тоб·
поземниці; _quadranl т ква­ тураторие кільце n
дрант із поземницею; Jlellung
f уставлення n поземr;ІИці Lielerant т постачdльник, достав­
ник
Iiсы ясний, рідкИй (ліс)
Lichl n, свІтло Lieierlaulo n розвІзний автомоБІль
Licht . , . світловий; _anlage т; -ЛuсЬ 11, розн6сна книга f
споруда до освітлення; _bild n Lielerer т постачdльник
світ лина (, фотографія f Lielerung f достава
Lichtbild ... фотографічний; ....aui- Liegen 11, лежання
паЬше f фотоздіймання n; _ег­ liegen ыіьепn застрягнути, за­
kundung f фотографічна р6з­ держатися
відка, ф_ розпізнавання 11,; Iiegend навлежачки
· Li~geplatz 131 LоkаlЬаhп

i.iegelplatz m кітвова ст6янка (; List f хйтрість


-<апш m місце n для лежання, Liste f спис6к т, реестр т; аlрЬа­
сх6ванка f для "-; _stroh n ЬеІівсЬе _ f альфабетяий спи­
сол6ма f на підстілку с6к т; ..nfiihrung f ведення· n
Liga f ліrа списків
Limbus m лімб Literatur f література
lindern облегчуватн (біль) Litewka f тужурка
Lineal n лінійка (; g_glied_rtes _ n Iithographiert літограф6ваний
колінкувата лінійка f Litz_ f п"тлиця; rallb6H т, нашивка
linear лінійннй Lob ппохвала f
Lіп_аrmаВstаЬ m мірильна лінійка f Loch n діра f, яма f; проб61на f;
Linie f лінія; к6лія; двошерег6- glattes _ n гладка діра f; rundes
ВНй лад m; _ abst_cken трасу­ _ n кругла діра f; _еівеп n
ватн лінію, тичкувати л_; а,ь­ пробивач m,
пр6тичка f
zwеіgепdе _ додільна лінія; ап'­ locherig діркуватий
steigende _ догірна лінія; auBer_ Locbsage f вузька ножівка
_ з6внішна лінія; gesicherte _ Iocken вабити, манити
забезпечена .лінія; innere _ ce~ lock_rn попу скати ремінь, розхи­
ред6ва лінія, внутрішня л..; тувати; ослабляти (дисціпліна)
natiirlich_ _ натуральна лінія, Lockerung f ослаблення n, роз­
прир6дня л_; рuпktіеrt __ крап- хитання n; попушення n (ре­
к6ваиа лінія, переривчаста л..; меня); _. der V_rbindung осла­
ununt_rbrochen __ суцільна лінія; блення 'J1, зв'язку
versta~kt_ _ погрубшена лінія Locklspeise f вабка; _spitzel т
Lіпі_пlаЬtеiluпg f лінійна частина, аrент-провокатор; _uпg f при­
муштр6ва ч_; _fiihrung f нарнс ваба примана
m трасн, проведення n траси; l.og n лаг т (на кораблі), л6га f
_gebiet n р ай6н m залізниці; Logarithmus т логаритм
..kommission f залізнича комісія Logem_nt n ложемент т, шанець
(для військ6вих трансп6ртів); loggen логувати [т
..kondensator тлінійний конден­ Logleine f лаглінь
затор; _kreuzer тлінійний Lohn т [за]плата· f, винагор6да Г,
крейсер; _ma6stab m лінійне платня "; _abzug т 6длічка f
мірило n; _posten m муштр6ва з ль6ну, 0_ f з платні
посада (; ~сЬill n лінійний ко­ Lоhпuпg n платня (вояка), льон
рабель т; ..sicherung f забезпе­ т; _sabzug т 6длічка f з ль6-
чення n .лінії; _signal nшляхо­ ну, платні рядовика; Janwei-
ве гасло; _soldat т рядовик, sung f поквит6ваиня n ль6ну;
армієць; _truppe f муштр6ве ..sbuch n книга f платень, "- f
військо n, лінійне В_ n; _uш­ ль6ну; _sеmр'апgеr т одержу­
schalt_r m лінійний комутатор; вач ль6ну, 0_ платнІ; _sklasse f
-ziehung f пр6тяг т лінії, про­ кляса платні, К_ ль6ну; _8liste
ведення n лініі f спис6к m для ль6ну, платне·
IinH_rt поlлінієний, роз_ ва від6мість; _8zuIage f дода­
Linkslabweichung f відхил т в ток m до льону, платні; JzU-
ліВ0; _draIl т різь f в лІВ0; schuB m додаток до ль6ну,
-4а1орр т гал6п з лІвої ногй платні
Lіпsе f (Optik) лінза, об'єктив т; lokal місцевий, льокальний
_ (Нiilsепfruсht) сочевиця (страва) LokaI n приміщення, льока ль m
l_ірр_пvепti1 n вдихальний хлипак т Lokal .. _ місцевий; -8пgriff т
Ііquіdі_rеп ліквідувати льокальннй (частковий) наступ,
Liquidierung f ліквідація н_ місцевого значення; _bahn f
Lisi~r_ f узлісок т, узлісся n місцева залізниця, підвізна к6-

5*
Lokalbel,orden 132 Luftfahrttruppe
лія; _behorden flp! місцеві вла­ Lotung f
Jlютування n
ДИ, м_ уряди; _verbinduug f Lficke f
прогалина, люка, 6твір т,
місцеве сполучення n; _'wider- переміжок т; _ аоllііll.п по·
stand т місцевий 6пір; -"ug т п6внювати прогалину; _ ао.lііl­
місцевий п6їЗД, п_ місцевого lео заповнйти переміжок, про­
сполучення галину
Le>komotiv. ..паротяговий; _Ьао Шсkепhаft переривчастий, неп6вний
т паротягобудівельня f Luft t повІтря n; зісЬ _ шасЬеп
Lokomotive f паротяг т, льокомо­ збільшити вІльність діі, зроби­
тйв[а] ти соБІ мІсце
Looping n мертва f петля (рід 1оІІ ... повІтряний
ль6ту) l.uftabwehr f повітрообор6на, по·
Los n жереб n; д6ля f, судьба Т; вітряна оборбна
_ ziehen тягтй ж<'реб I.uftabwehr. . .протиповІтряний;
10всЬ_п rасйти (вог6нь); виванта­ _kапопе t
протилетунська пушка
жувати (з корабля) Lult[angriff m повІтряна атака {,
los[drehen відкручувати, відкрутй­ п_ наступ; _апІеппе повІтряна t
ти; _gehen починати, початися; антена; _aulkliirung повІтряна t
вйрватися; -.gelost відІрваний, р6звідка; _аоlпаЬше аерофото­ t
діючий осібно; _giirt_n попустй­ графія, аерофотоздіймання n,
ти попруги, П_ п6яс; _lаввеп аероздіймання n; _ballon 111
зві.,ьнilти, пустити З рук еростат, баль6н; _behiilter 11!
lозliсЬ розчйнний збірник повІтря; _beobachtung f
10510"_п відв'язувати; "ісЬ _ відри­ стеження n з повітря .
ватися, відв'язатися Lultbifd n летунська світлина (;
L"slosung f уот f'einde відlрван _erkundung t повІтряна фото·
ня n від в6рога р6звідка; _gerat n фотогра­
~osnummer f числ6 n витягненого фічний апарат m, фотоапарат
жереба m
10slreiBen відривати; _5сЬі_Веп вй· 1.ult[ЬоmЬаrdеmепt пповітряне
стрілити; _sc\lrauben розшруб6- бомбардування; _bremse по­ f
вувати, розшрубувати, виrвйнчу- вІтряна гальма; _brigade ле· f
вати • тунська брнrада; _dienstzulage f
LO"t[5chutzanzug m протиіперйтиий летунський ДОДЙТОК m, д- ле­
6дяг; -"pritzer m іперйтна при­ тунському персоналові; _drahl
екав ка f т антена {; _druck т тиск по­
Losung t гасло '/t, клич тІ пар6.ль вІтря, тиснення n п_; _druck-
т bremse t
пневматична гальма;
LОБuпg t розв'яз[у]вання n; (хе­ _druckmes"er т баромет!, ; _druck-
мія) р6зчин ·n; _ des VеrtrаgеБ wirkung t
дія повітряного ти·
зірвання догов6ру; diinne _ t ску, чин m П_ тиску; _еіпwіr ..
рідкий р6зчин т kung t
напІр rn з повІтря, дія
Lot n оливниця f, вис6к т, гру­ повіряних сил
НіІеп лютувати, СПО грів ати [зило liШеп провІтрювати, вентилюва·
Loten n злют[6в]ування ТИ, підняти завісу
l.iit[kolben т лютівнilк; _Іашре t Lfilter т вітрогІн, вентилятор
лютувальна лямпа Lult[erkundung t повІтряна р6з­
Lotleine f лотлІнь відка; _explosion t (Oslerr.)
lotrecht стінуватий р6зрив т гарматня в повітрі;
Lot"e т ",бцман; _паmt n л6цман­ _Iahrt t
аеронавтика, повітро­
ське управлІння n, JL уряд m плавство n, повіТРОПJН1вба;
Lotstelle t злюток m t
_fabrttruppe повітропm\вне вій­
Lotung t вимір m оливницею сько 'Jl, авіяцlйне вІйсько 7t;
Lulll:<hrzeug 133 LіШung

_Iahrzeug n літний апарат т, _Ігорре повітроплавне вій-


л~ возило; _lіІlег т повітряяий сько n ,
фільтр; _lІоНе f повітряна Lull.chif[~]lahrl f повітроплавство
фль6та; _Iunker т повітряний n, повітроnітання n; _fiihrer
радіотелеграфіст; _gefahr f по­ т командир, повітроплавства;
вітряна небезпека, повітроне­ _hаИе ,! повітроплl\вня; ~сЬгаоЬе
безпека f пропелер т повітроплава;
luftgekiihll повітроохол6джуваний _зlаІіов f
повітроплавна стація;
LuЩgеwеhг n пневматична рушни­ _wesen n повітроліт3.nьні спра­
ця (; -.gewichl n тягар повітря ви (lрl
т; -.glocke f повітряний ковпак LuЩsсhасhl f повітряна боротьба;
т; _gr06machl f повітряна по­ _зсыосьh т вітрогінний ,рукав,
о туга, п_ могутність; _berrs~hait вентіляційний р_; -"chraube t
f панування n в повітрі; _Jagd пропелер m; _schulz m повітря­
f повітробій т нищильників; на охор6на t,
п_ обор6на (,
_kаmшег f повітряна камера; повітрообор6на t,
повітроохо­
_kampf т повітряний бій; р6на (; mШlіігіsсhег ~сhutz т
_klappe f 'заслінка вентиляцій­ військ6ва повітрообор6на f
ного 6твору; _krieg т повітря­ Luftschulz т рав.іуег пасивна по­
на війна (; _kriegsleitung f вітрообор6на (; ziviler _ m гро­
командування n
повітряннми мадянська повітрооб6рона ';
силамн; _kiihlung повітрянеf _gruppe f група повітрос;>бор,,­
охол6джування; _Iage повітря­ t ни; _krafte (lрl повітрообор6нні
ні обставинн (lрl; _Iandung f сили; -liga f повітрообор6нна
ле1УНСЬКИЙ десант т, висаджу­ ліrа; _тШеl nlрl засоби по­
вання n
війська 3 літних апа­ вітряної обqр6ни; _offizier m
ратів старшина, що керує повітроо­
luШеег безповітряний, безпові­ бор6ною; _organisatioB f
орга­
тровий нізація повітрообор6ни; _truppe
Lultlleitung f наземннй пр6Від т; f по~ітрообор6нне військо n
_liga f повітряна ліrа; _linіе t LuЩsіеg т перем6га t в ПОВІтрі;
повітряна лінія; _lосЬ n пр6- _spiihdiensl m служба f чатуван­
дух rn; повітряна яма _тасы t; ня в повІтрі; _зрііЬег т повітря­
f 'повітряна потуга; _шаnоvег ний стежач, П_ чатівник; ~рііЬ­
nlрl повітряні маневри, летун­ ровlеп m стійка f повітряно('о
ські м_; _шеssеr m аерометр, ч~тування; ~реггаЬI.iluпg f
повітромір; _шіпіstегіum n міні· група засл6нних баль6НіВ;
стерство повітроплзвств'З" по­ _sp.rr. tповітряна переп6на;
вітролітання; -пеtz пповітряна _sporlverband т союз повІтря­
мережа (; ..:.perspektive f по­ иого сп6рту; _.106 т удар в
вітряна перспектива; -,"еilеn т порожнАву; _str.ilkriilt. (lр!
пневматична шина t, п_ обруч; бойове летунство n, повІтряна
-'"eise f повітряна п6дорож; збр6йна сила; _tiitigk.il f по­
_riislung f повітряне збр6єння вІтряна діяльність; _І.трегаlог f
n; ~аuеrslоff т кисень повітря; температура повітря; _Ігап.­
_зсЬill n повітроплав т; lenk- рогl т. повІтряний транспорт;
Ьагео _всЬШ n керівний бальон .:.lгісыгr т повІтряна лійка (;
т, к_ аеростат т _ііЬегlаll т повітряний напад;
Luflschiffer m аеронавігатор, по­ _iiberlegenh.il f перевага в по­
. вітропm!вець; ..ableilung t _по­ вітрі; _iiberwachung f повітря­
вітроплавннй загін m; ..balalllon ний д6гл\1Д т
n повітроплавний 'батальМн m; Liiflung f провітрювання,,; _зу.п­
_karle f повітроплавна мапа; Ш " веНТllляційний ХJЩп~К m
Lultverkehr 134 Mannschallsv.rsorgung
Lultverk.hr т повІтряна комуні­ Liinette f люнета [стан повітря
кація; _sgesellschalt t товариство Lunge f легені рІ; _nkatarrh m
n для повlТРЧНОі комунікації катар легенів
Lultlverschlu8 т пневматичний за­ lungenschadigend вражаючий .,.-
м6к; _veMeidigung f повІтряна
Liiose f осевий загвіздок т [гені
обор6на; _wall. f п",'Вlтряна Lunte t льонт т, (ніт т; _ riechen
збр6я; oll.nsive _walle зачіпна
чути небезпеку
повІтряна збр6я; _weg т по­
вітряний шлях, п_ дор6га {; Luv n Довlтряна сторона f, на­
_widerstand т 6пір повІтря; вІтряний бік т (на кораблі);
-"іеl n повІтряна ціль f; -"ug m І ~еіІе f = Luw n І·" 'о
повітряна течія (; -zustand 1n І ,'xus т виставність f, Пишність t--

МааІ m боцманмат (підстаршина Magnet т магнет; -"nker m


фль6ти) кІтва f магнету; ~ррагаІ m
t
Mach.nschalt затІя магнето n (авто); _eigentiimlich-
МасЬІ f могутність, потуга; keit f магНетна властивість; ..іп­
влада; держава; bewallnete _ t duktion f магнетна індукція
узбр6ені сили рІ magnetisch магнетний
Magazin n магазин т, склад 11/,'1 Magnetismus т магнетизм
деп6; обlй",ИЦЯ t
(Австрія); Маgпеtпаdеl f магнетна cTpi,lKa,
_ іш Vorderschalt підцівковий С_ к6мпаса
мзrззин МаЬеп n косіння, стріляння з бо­
Magazin _ . _ маrазин6вий; _boden МііЬпе f грива [ковим' р6зсівом
т денна планка t
маrазинка МаівсЬ т затер
(пістолет); _Iuhrparkkolonne f Маіог т маМр
валка поп6внення складів; -4е· Maler • _ _ малярський; _Іеіш m
hause n маrазин6ва кор6бка t; малярський клей
-.gewehr n маrазин6ва рушниця Mangel т брак, недостача f, не­
f, м_ rвинтlвка t; J<rieg т достаток; _ ап Munition недо­
війна f оперта ва ма(~ЗИlі6вій статок стрІлив а
системі; _вувІеш n
маrазин6ва Мапп m рядовик, рядовий вояк
система f; _Ігошшеl f кружалу­ Manneszucht f карність, дисціпліна
ватий маrазин т; _verplleguвg f Manniglaltigkeit f множина, мно-
маrззин6ве постачання n; _ver- гор6дність, різнор6дність
walter m завІдувач маrазиву; МаппsсhаИ f рядовнки рІ, рядовйй
_verwaltuog f управлІння пекла­ склад т, (Гал_) мужва; ge-
дІв; _vorstaod т завідувач Mara- ііЬІе _еп рІ вивчені рядовики,
,зином вишколені р_
Magen т шлунок, жолудок; _ka- Ма"пвсЬаltв .. _ вояцький, салдат­
ІапЬ т катар жолудка ський, жовнярський; ~uвЬilduпg
Magistralgalerie f маrістральва (а- f вишкіл рядовикІв т; _efsatz m
. лерlя поп6внення n рядовикІв; -.grad
\/Magnesium n магнезія f; _Iackel f т рядовИй ступінь; _kiiche f
, .магнезІйний смолоскип т; _kar- вояцька кухня; _регаоп t рядо­
ЬопаІ n БІла магнезія f вик m; _versorgung t вояцьке
Mannschaltswagen 135 marodieren
постачання n; _wagen m сотен­ фль6ти: _deparlemenl n MOPCЬK~
ний віз, вояцький віз: -"ug т урядництво: _depotin8pektion f
людське тяг л6 n інсп~кція морських складів:
Manomeler т тискомір, ман6метр _delacbemenl n морський загін т
Manoyer n MaH~Bp т, рух т: ма· Marinelluglableilung t
дивізіон т
H~BPH р! (военні вправи) морськ6го летунства; _сЬеl т
Manover . .. маневр6вий: _bereich начальник управління морськ6·
т рай6н MaH~BpiB, 6бшир м_: го летунства; _зlаlіоп, м6р· t
_Ilagge f прапорці тlр! ужИ· сько-летунська стзція, М--Л_
вані на MaH~Bpax: _gruppe f ма· база; _wesen n мореплавське
невр6ва група: -.karlatsche f летунетво, морське л_
сліпа карт~ча: _karlusche t слі· Магіпеlgезсhiitz n морська гарма, а
пий набій т: _Iadung f сліпИй (; -inlanlerie f морська піх6та;
заряд m: _Ieiler 1)', керівник ма· _іпзреktiоп t військ6ВО'морська
H~BpiB: Jeilung f керування n інсп~кція; -.komm.nd.nl m
маневрами, керівництво n М_; (6slerreich) командир фль6ти:
_marsch т, маневр6вий марш: _Iandlliegerableiluog суходіль· t
-"chiedsrichler m посер~дник на ний дивізі6н m морськ6го
MaH~Bpax, арбітер: _schu8 т летунства; _Ieitung f
управління
сліпий п6стріл n воєнної фль6ти, урядництво
Manovrier ... маневр6вий f
n в_ф_: _Iuftwaile морськопо·
manovrieren маневрувати, хитр:ити вітряна збр6я; _plarrer m пастор
ManoyrierІ lahigkeit f маневр6ва фль6ти, дух6вник ф_; _вашшеl­
здатність, повор6тливість: _Іе­ slelle f збірна стація рядовикіВ
sluog f форт~ця, що дає 6пір фль6ти; -scheinwerler т морсь,
ДJlЯ маневрування;· _іаіе: m мз­ !Сий світломет, м_ прож~тор:
невр6ва ,війна f -"schu). fморська шк6ла: _818Ь8-
Мапlе) т плащ, шин~ля (, об· arzl т с6тник·лікар фль6ти:
г6ртка (: кожух (ціви): -"ц­ _зlаlіоп f
морська стація, М_
sammeogerol1ter "7" зг6рнена піи· база _Іеilе тlрl морські від·
н~ля (, з_ плащ: -"oden m діли, м_ частини: _werll f !Сора·
заднє дно n кожуха (кулем~та); б~льня: _wesen n ВОЄННО'морсь,
..gesch08 n стрільн6 з обол6ною: кі спр ави f ІрІ
_kopl m пер~дне дно n ко· Mark n (аш Ваuше), стрижень m
жуха (ку лем~та): ,,-kragen т к6· markant сильно помітний, на6чний
мір плаща, шин~лі; -.kramme f M8rke f марка (гріш);' знак т,
шин~льна клямра сідла; _pack- тавр6 n:
поштовий знач6к m
гіеmеп т сід~льнийр~мінь до Markelender т маркітант; _еі t
плаща; --тіешеп т шинельний маркітантІ ство n, _ування "';
,p~MiHЬ; -,"ing т кільц~ кожуха -ЇВ t маркіт::інтка; _wagen tn
~гармати); -,"obr n кожух, т маркітантський віз
цівки, гармата tз кожух6м , markieren значити, ТIiЧй.ти, озна­
Марре f т6рба (шкіряна), T~Ka, чувати

портф~ль m marode (6sterreich) мар6д, х[в]6·


Mappeurscbule f (6sterr.) ТОП0' рий
графічна шк6ла Marodenlhaus n (6sterr.) шпиталь
Mappiernng t (Oslerr.) топqгра· m, для легкох[в]6\?их: _Yisile t
фічне здіймання n ' приймання n rx[Вj6рих, лікар·
Магіпе t фль6та ський 6пит; Jimm.er n кімната
j'>\arioe ••. морський: _ableilnng t t приймання х[в]6РИХ
мсфська частина, М_ відділ m; Marodeur m Mapoд~p, здоБЙчник.
-'lпіl n MOPCЬK~ урядництво; нетяга
_assislenzarzl т чотар ·лікар marodieren мародерИТИ, грабувати
Mar. 136 Mascbin.
--------------------------------------
Mar. т Марс ," Marscblkr.uzung t перехришування
Marsch т марш, похід; оЬп_ n' в'nох6ді, п_ маршу; J.istung
Tritt марш не в н6гу; _асЬв_ f t великість перех6ду, маршу;
похІдна' вісь, В_' пох6ду _Нпіе t
лІнія пох6ду; _шапііvег
Marschall т маршал n маршовий маневр т
Marschlaвlangspunkt т вихідний marscbmarode (Osterr.) Відlсталий,
ПУНІ<Т похІдного руху, маршу; зо_ '
_anordnung t
організаців маршу; Marscblordnung t
маршовий по­
-",nzug т похІдна ф6рма t, о рядок т, м_ лад т; _paus. t
польовий ОДНОС'l'рlй; --В.ulkliirung маршова зупинка; _pJ"an m плян
t маршовий р6згляд т; -",пl­ маршу, п_військов6го перевазу;
st_lIung f уставлення n до пох6- _рпllег т дистанція 'поміж t
ду, угрупування n до п_. ла­ част(rнами кол6ии; _чuartіer n
днання n до п_; --В.usrііstuпg t постІй т; .:.ricbtung напрямні t
маршовий лаштунок т, >L виряд р! руху, "- р! маршу; Jout. t
т; --В.vіsо n (Osterreich) попе­ маршрута, дор6га маршу
реднє зарядження; ~ЬаІаїllоil n Marscbrout_n ... маршрутний:
похідний батальй6н т; ~еl_ЬI Marschlsaul_ f похідна кол6на;
т наказ до пох6ду , _всЬгіІ! т похідний крок; _"ісЬ.-
шагвсЬЬег_іІ гот6вий до пох6ду rung t похідна охор6на, 0_
Mar"chlb_r_itschalt f гот6вість ви­ маршу; stockung t аатр'им[!«!<): m
рушення, маршова
гот6вість, руху, з_ маршу; _8fraBe f 'Ш'лях
похідна г-; _b_w_glichk_it t т руху, маршу; _tag m день
,одова легкість; _dau_r три­ t вирушення, д_ маршу
вliлість руху, т_ маршу; _dis-
роsШоп t
наказ т, диспозиція
marschtechni"cb маршовотеХН!ЧRИЙ
до пох6ду (Австрія); _disziplin t Marscblt.inpo n темп n ходу, т_
маршу; _Н_І_ f глибина маршу;
маршова дисціплІна, д- руху;
__ іпЬ_іІ f маршова одиниця, _ііЬегвісЬІ f
р6зклад m марш6·
(зложена) 0_ маршов6і коль6ни; вого руху, р_ 'маршу; _iibung f
__ rl_icht_rung t маршові пІльги, маршова вправа' ,
М_ полегшення mar8c,bunlahig нездатний до, маршу
marschfabig здІбний до х6ду Marscblv.rbaIlnis, n ПОРЯАОК '"
Marschlahigk_it t маршова здат­ підлеГJIОСТИ за маршу; _v_rIuste
ність m/р! відсталі; _v_грП_guпg f
marschl_rtig = marschb_r_it прохарчування n за маршу;
Marschlolge t ч_рга маршу, "- в _v.rsamm!ung t збір m до по·
похОді; Jormation t похідний х6ду; _v_rzog_rung f загайка
лад т; -&"_biihr t (Osterr_ich) маршу, з_ руху; _vorb.r_itung t
марщовйй додаток m _geld_r підгот6ва до пох6ду; _vorpost_n
n/р! маршовий додаток т; -&"_- m/р! похідна охор6на t; ~.іІ f
"chwindigk_it (швидкість маршу, довжина маршу, тривання n м_;
IIL пох6ду, IIL руху; _gewiih-
nung t, призвичаєність до х6ду; zi.l nмета t маршу, м_ похі·t
дн6го руху; -,оп_ (' смуга по·
_gl_ichmaBigk_it t рівномІрність
руху; -&"Ii_d_rung t маршовий хідн6го руху; ~псЬІ t- карність
розпе.діл, м_ порядок; -&"ruppe маршу, дисціпл!на м_; _zulag. t
t маршова група, похідна г_; маршовий додаток m'
_balft_r т похідний нед6уздок Магtопit n мартоніт т, бромаце·
Mar"cbi_r_n n машеруваннS! т6и т
mar"cbier_o машерувати Ма"сЬ_ f петелька; -'1drahl т
Marscbkolonne t похідна І{ол6'на ротяна мережа f; д.., сІтка ,
marscbkrank недужий від х6ду авсЬіпе f машина
Ма_сЬіоеп, ,, 137 Mii1!igkeii
Maschineo , " машин6вий .меха- maschinengewehrweise «кулеметами»
нІчний; _Iabrik f машИноБУ.ді­ Maschioeolkanone f автоматична
вельня; _ШеgеrаЬwеhrkаооо'; f пушка; _01 n машин6ве ма­
автоматична' протилетунська пу~ сти,ю; _різіоlе f машин6вий пї­
шкз, з_ зенітна п_; _gewehr n ст6ль т; _sender m автоматич­
кулемет т; bewegliche_' ,-&,ewehr ний передавач
n !,Оl;'уwний кулемет т; (тоВ'­ піаsсhіпіsіеrеп механізувати, ма­
kallhtlges _gewehr n вели,кока­ 'шинізувати
лібр6вий кулемет ,n; l.ісЬіез МазёЬіпі_і т машинІст
. '_gewehr n легкий кулемет т; Ma_ke t личина, маска; (газ) про- ,
_iarres _gewehr n непорушний тигаз т, гааова маска (Гал,);
кулемет т; schweres -g'ewehr n _ ab_etzen здіймати Пр0тигаз,
важкий І<улемет т зняти П_; _ ansetzen наложити
Maschioeogewehr, " КУлеметний; проти!'аз; -'1brille f ОКУOlйри рІ
_аЬіеі1ПОІ f кулеметннй, вІдділ ПРОти'газа; _obiichse п:Уш~а t
т, к_ команда; _Ьаіаillоо n ку­ протигаз а, футерал т п_;
леметний батальй6н т; _bedie- _oeiosat,z т вбирник протигаз а ;
пиОІ f обсл:уга кулемету; _Ье­ _пsіоіі т тканина t протигаз.;
gleitzng т супровІдна кулеметна _п:<wапg т конечність (, потрlб'
чота (; _іепет n кулеметний 'во­ ність f наложити протнгаз
г6нь m; _іепетвіоВ ткулеметна maskieren маскувати
черга (; ~таЬео т кулеметний Ma_kieren n маскування
шанець; _grnppe (" купеметний maskieri замаск6ваний, закритий
рій т; lеісЬіе _gruppe легко­ f Maskierung f маска, маскування It
кулеметний рій т; schwere МаВ n мlр'а ,,; (F\lissigkeit) мірка
_ІТОРР. f
рій т важких куле- f; ііЬег das _ п6над мІру
, метів; _guri т кулеметна стрІч­ Massaker f; n масакра, різня, рі­
ка (; _ЬаоЬе f покривець 'т для занина
кулемету; _kompanie f кулемет­ Ma_se f маса; (війська) сила,
на с6тня; _korper т тіло n КУ'­ безліч
лемета; ,,_Iehrkommando n куле­ Ма_зеп, , , масовий; ...аоIІеЬоі" по­
метна учб6ва команда (; _lеЬт­ гол6вний ПРИЗ0В т; _aulmarscb-
kursus т кулеметний курс; -",ап­ iran_porie т/рl масові транс­
lеl т l{ОЖ:УХ кулемета (; _певl rr:6рти ДЛЯ стратегічних замірів;
" кулеметие гнізд6; _packiasche ':"ЬевсЬоВ т масовий 6бстріл;
f кулеметний В'ЮК m; _paitzer ..:..einsafz m M~:COBe ззстоа6вання
m кулеметний панцер; ~ісЬі­ n; _еіпзсыіІеe т/рl масове ура­
schiitze т нзцілювач кулемета; жа:ння; _Ieuer n масовий вог6нь
_schild т кулеметний щит; т, В_ m піх6тних мас; _grab 1l
_schliften ткулеметні финдж6- спільна могила " братська м_ {;
ЛИ т/рl; ,Jcbi.itze т кулеметник; _gut n масовий вантаж m; _beer
_schi.itzeneskadron f спІшена ку­ n Маси flpl 'вІйська; _taktik t
леметна ескадр6на; __ іап" т тактика діяння масами; _trans-
ку лем етна площинка (; ~іеНuоg роті т масо'вий транспорт, м_
(' кулеметне стан6вище n; _irag- перевіз; ":iiberlaul т наВальне
tier n в'ючне кулеметне звіря; пеІ?ебігання n; _vorsioBm ма­
_iruppm кулеметна ланка (; соВий 'ю\скок
_іотш ткулеметна вежка (; massenweise масово, масами
_verband т кулеметне об'еднан­ massieren ск:Упчувати маси (вій-
ня (, к_ 'формація (; _zug m ська) "
кулеметна чо'та ,і; _wagen m Massierung ',! скупчення ?~ мас
кулеметний 8із6к, тачанка t, mii8ig мірний [(віЙсь".)
бідка f MaВigkeii f помірк6ваність
Massivrohr 138 Mehrlachziinder
Massivrohr n масивна цІва в матеріял; _wagen m вjз на
(нескрІплена) матеріял
ша8і0' безмІрний, без міри Маlегіе f речовина
Ма8паЬше f заходи mІрІ: _ Ігеllеп таlегіеН матеріильннй
вжити заходів Matraize f матрац m: _niiberzug т
Ma8slab m мірило ", маштаб: п6- сінннка f
ділка Г: graphischer _ m гра­ Malrose m матр6с, моряк
фічне мірило n: groBer _ m ве­ Matrosen . _. морський; -"1'Іillегіе
лике міРИJlО n: іш groBen _е f морська артилерія: _depol n
на велику скалю, у шир6КОМУ (О_lегг.) зал6га f фль6ти: -"е­
маштабі: kleiner _ т дрібн~ мі­ giment n полк т матр6сів
рило n: verjiingler _ m змеН­ шаlІ матовий, без п6лиску, тьма-
шене мірило n ний; ут6млений
Ma8slab . .• мірильний ....griiBe f МаІІе f рог6жа, мата ,
великість мірила; Jeicben n Mattring m матове кільце n
мірильний знак m Mauer f мур m
MaBsystem n система f мір mauerbrechend мурол6"1НИЙ
Masl m щ6гла (, машт Mauke f мокрець т (недуга коня)
Masl ... , Мавlеп... щогловий Maul n м6рда Г: _евеІ т ослюк:
МазlепlІегпгоЬг n щоглова пери- _liег n мул т
скопlчна труба Г: _kammer f Mausergewehr n rвинтівка f .Мав-
фотоапарат m до світ лення че­ зер.
рез пер иско піч ну трубу (ко­ Mausoleum n маВЗОJlей т
рабля) Махішош n максимум т
").asHnller n сконцентр6ваний корм Mechaniker m механік
Mechanisation f механізація
\/м:liх m (Harzarl) n мастиво mechanisch механічний, машин6вий
, Masllkopl твершина f щ6гли: mechanisiert [зlмеханіз6ваний
_kraltwagen т автомоБІль із Mechanisierung f машинізація
радіощ6глою: ..ring т рихва t: Mechanismus т механізм: drebbarer
_wagen т віз із щ6ГJIОЮj _werk _ поворітний механізм
" paHr6BT т: _wurl т причаль­ Medaille f медаля: -"Zulage f до­
ний ВУЗОJl даток до медалі
Маlегіаl n матеріял т, майн6: Medikamenlenwesen n справа f по-
lahrbares _ n в6жений матеріял стачання медикаментів
т: rollendes _ n рух6мий ма­ Medizin f лікн рІ: медицина
теріял т Medizinal . .• медичний
Maleriallanlordernng f вим6га на medizinisch медичний
матеріЯJlИ: _depol n деп6 мате­ Meerbusen т морський залив
ріялів; _есыеіІt f правдивість Meerтettig т хрін: ....geruch т за·
матеріялу пах хр6ну
MateriaHen рІ матеріяли Мееling n MiTiHr J" віче
Materiallkrieg т матеріял6ва війна меы n б6рошно: -zng т п6ізд із
Г: Jager псклад т матеріялів: б6рошном
_шаgаzіп n маrзаин m мате· Mehrachsenlastkraltwagen т бага­
ріялу; -"iederlage f польовий ТООСевИЙ ваговіз
склад т матеріЯJlУ: _рriiіппg f mehradrig багатожильний, кіль­
пр6ба матеріялу: ~аmmеНаgег n кажильний
збірнИй склад т матеріялу: Mehrlbelrag тлишок: _decker т
_sammelstalion f збірне деп6 n багаТОКРИJl: _emplang m бага­
матеріялів: ~сЬlасЬI f мате­ тократне прнймання n:
_lасЬ­
ріяльний бій m: _Ireller т влу­ ziinder m повт6рювальний за­
чення n d гармату, влучення n пальник
mehrglei"ig 139 Messingkappe
mehrgleisig багатоколійннй Meldelreiter т кІнний посланець,
Mehrladegewehr n багатонабійна "- ординарець; -sammeloflizier
rBHHTiBKa " маrазин6ва t (_; т старшина пункту донесень,
_Iader т богатонабійна збр6Яj згол6шень; _sammelslelle f збір­
маtазин6ва з_; _Iadevorricbtung ний пункт т донесень; vor-
t маtазинний пристрій geschobeoe~ашшеlвІеllе пере· t
mehrНiuiig кількацівк6вий д6во-збірний пункт т донесень;
Mehrlphasenslrom т багатофаз6йиЙ -всhеіо т п6свідка згол6, t
струм; -ziinder т трубка бага- шення добров6льця; _зtаtiоп r
meiden уникати [тократної діІ збірний т пункт донесень
Меіегhоі т двір Meldung t звід6млення n, згол6·
Меilе t миля шення n, донесення n, ме."ІЬДУ·
МеШеl т долітце n нок m; _ ·abfassen скласти до­
Меізlег т майстер несення; eingelauiene _ео pl до­
шеізlегп майструвати несення, ЩО наспіли; _ еrstаttеп
МеізlегзсhаlІ t
майстерство n зробити донесення; lauieode _
Meldeabwurl т скидання n до- пот6чне донесення n; negative
несень; _slеПе f місце n ски­ _ t негативне донесення n;
дання донесень еіпе '_ verfasseo скласти, уло­
Meldelamt n уряд т згол6шень; жити донесення; уегвраІеlе - t
_ ыlІІt n лист6к т донесень; позатермін6ве донесення n, П_
_block т польова книжка t; звід6млення n
_dienst т служба f згол6ШеНЬ, МеliоіІ т мелінІт
с_ донесень; с- гонцlв (по­
Membrane t мембрана, бол6нка
(чутлива), плІвка
сланцІв), с- зв'язку; _Ireudig-
keit f гот6вість Дон6сити, г_
Meoage t
(Овlегг.) військ6вий
харч' 'т : (з кітла), в_ страва;
нестй відповідальність за своl
Julbesseruog' t полІпшення n
діяння; -.ganger т піший посла­ харчу; _gelder пІР! харчове,
нець, !L ординарець; _halsbaod гр6ші на харч; _verwaltung t
n нашийник т для донесень i<yx6H!ja комісія у;
(собаки); _hеlІ n книга f до пи­ enoig qv манія (черв6на фарба),
сания донесень; _huod т соба­ червець т, кармазин т
ка-посланець; _hundlUhrer т со­ Meoschheit t людств6 n
баковід; начальник собак-по­ Meridian т меридіян, півдённик;
сланцІв; JtuodgegeolUhrer т со­ _liоіе f
південна лІнія
баковІд, ЩО приймає донесення; Merklmal n знак т, зазначка t;
_hundlrupp т ланка f посланців [п]ознака; орієнтацlйннй пред­
собак; _kapsel t
капсуля для мет т; _puokt т помІтний
ДOНl!ceHЬ'; ..karte t
карта зго­ знак, оріентир; -zeichen n від­
мІтний знак т
л6шень; ..kette f ланцюг т
Ме6 . . . вимір6вий, міряльний,
зв'язку; ..kopl т пункт згол6-
вимІрювальний; -.baod n мІрна
шень, донесень; vorgeschobener
..kopl т вflсуненнй пункт доне­
тасьма t,
вимір6ва т_ -.ье­ t;
сень; _lаоlег т бігун, гонець,
obacbtung f
стеження n при п6-
мочі зачерку; _dreieck n топо­
посланець; -Iaulerkette ланцюг t графІчний вимір6вий трикутник
т зв'язку ганцІв Messe t старшинська їдальня l m
melden дон6сити, ГОЛОСИТИ, зві­ messeo мІряти
домляти, мельдувати; аісh Me6geriit n вимір6вий прилад m
згол6шуватнся; вісЬ kraok _ го­ Messing n м6сяж т, ж6вта мідь
t; _draht т мосяжний дріт;
І
лоситнся х6рнм
Melder т ордннарець, посланець _hiilае t мосяжна гІльза; _kappe
Me~singring 140 МiJіtаrеіsепЬаhпdіrеktіоп

t мосяЖний ковпач6к m; Jіпg Mikrometer "'\мікрометр;' -"chraube


m мосяжне I<i~ьцe n; _s.hild n t, мікрометричний rвинт m
мосяжний' круж6к m Mikrophon n мікроф6н m
Ме8lіПS,trumепt n Вliмір6вий при­ Mikrophon • ". мікроф6иний
лад т; _kette мірний ланцюг t Mikroskop n міІ>роск6п m
m, виміровий л- т; _,kreis ,n МilсЬзсЬіттеl m кінь мол6чно-
транспортир, І<утомlр; ~kunst t БІлої м.\с'щ
мірництво n; ~Iatte мірницька t MiJde f лагідність
лата; _рlап, т ар.илерlЙниЙ Mililar n вІйсько .
плян; _рlапtruрр т. топогра­ Militar" .• військ6вий; _ai.teii,,~g.
фІчний вІдділ; ~scheibe t тео­ t військ6вий вІдділ m, B~ Щ~,
доліт т; _9chiitze m далеко­ манда; _akademie t
військ6ва
мIРНИI<; -"tапgе t тичка,; _Iisch академія; _anslalt f
військ6ва
т мензуля t, мірничий стіл; устан6ва; _anwaltschalt вій­t
_tіsсhаulпаhmе t мензульне здій­ ськ6ва прокуратура; Jnwarter
ю\ния n; _tischblatt n. плаНШета m кандидат на державну служ­
t, _стільниця t;
_trupp т мір­ бу 3 поверхстрок6вих; _аро­
нича,l<оманда t,
м_ вІдділ т; theker m військ6вйй аптекар;.
_truppbeobJlchtung" р6зsідка t t Jrchiv n військ6вйй архів 111;
вимІрчого вІдділу; _truppe t _arzl m військ6вий лІкар;
вимlрче вІйсько n; -,vеrlаhrеп n ~НасЬе військ6вий
m аташе;
Сll6сіб т п6міру; _werkzeug n _bacller військ6вйй
m пекар;
вимір6вий струмент' m, в_ при­ _Ьаhn f військ6ва залізниця;
.'"д т; ~winkel т кут вимІрю­ _bauabt,eilung t
військ6во-буді­
вання; -"entrale центральна t вельний відді:' m; _ЬаиатІ n
І' ста ці я ВИМір,ювання віЙСЬК6ВО-будівельиий уряд 111,

І,/
МеІаН n метзJIЬ т; _Iegierung t управлІння; _ЬеашІе m військ6-
стоп т; _lIugzeug n металевий вий уряд6вець; JJedarlzng '"
і тлітак; _guB m металеве JlИТ- військ6вйй п6їзд; _belehlshaber
в6 n; _haut t металеве покрит­ m військ6вий начальник; ~е­
тя n; _ЬііНе t
металева обо­ trieb m військ6ва експлуатація
лtна; _kappe t
металевий. КОО­ t (залізниці), в_ устан6ва t;
пач6к m; _kartusche .металева t JJevoHmachtigle m "ійськ6вий
картуша; _тапІеl m металевий . уповноважений; _bezirkm вій­
плащ; _паtrіum n металевий ськ6ва округа t; nkrainischer
натрій m; _рlаНе металева t JJezirk m украlиська військ6ва
плзтfвка; ....spiegel m метаЛеве округа .1;
_bildung t
військ6ва
дзеркало n освІта; _bildnngsanstalt t
вій­
Meteorologie t метеорол6гія ськ6во-освlтне заведення; _briel-
meleorologisch метеорологІчний lanbenpost t
військ6во-голубина
MetereinleiJung t, метрична п6- п6шта; _biicherei f військ6ва
ділка .. бібліотека, в_ книгозбlрня;
Methode t мет6да, сп6сіб '" _departement n 'війсы(вийй 'де­
Melbylarsin n метиларздн '" шіртамент m (Швайцарія); _diensl
Metzele' t різня, різанина т військ6ва служба '; _dienst-
теlzеlп вибивати до ноги рlliсЬІ f оБОВ'ЯЗ0К m військ6-
Metzlstein '"гострильний камінь, вої служби; _disziplin f віfi­
точило n; _vorrichtung t' го­ ськ6ва карність; _ehrenbezeu-
стрило n, точило n gung t віilськ6ва" пошана;
Menterei t бунт m, повстання I~ - _eisenbahnbehorde t
військ6вий
Meuterer m бунтівник, бунтар; 6рган m керування залізниця"
повстанець І, ми; _eisenbahndirektion t
вій­
Miesmacher m сівач ш\ніки ськ6ва дирекція залізниць;
Militiirei"enbahnordnung 141 Militiirtraosport
_eisenhahnordoung f статут m ськОво·санітарні справи nрІ;
військ6вого управлІння заліз· , _шіssіоп f військ6ва місія;
НИЦЬ; ~erziehung t
військ6ве _шопаlS8сhгіll f військ6вий мі·
вихова!!!!я n; _Iahrik f віЙськ6· сячник, m; _ordouog f військо·
ва фабрика (; _Iahrkarte f вій· вий порядок m; _раб твій·
ськ6вий білет т; ~Iahrplan m ськ6вий паспорт, в_ книжка t
плян військових п6їздів; ~аШ· (Польща); _ре,80П f
військ6ва
rad n військ6ве f к6лесо; ос6ба. в_ служб6вець ~n;
_Ieslung f фортеця _plerd ,І військовий кінь m;
milШіrllгеі вІльний від військ6в6ї _рlIiсы f військова повинність
повЙ'нности; _fromm призвичае~ mililiirpllichtig військово-зобов' "-
ний до ладу (кінь) заний
МШlііrlliihrегsсhеіп т п6свідка f Militiirlpllichtige m військово-за­
військ6в6го ш6фера; -.geistliche бов'язаний; _polizei f військо­
m дух6вник курат; _gendar· ва поліція
merie f віЙськ6ва. жандармерія; mililiirpolizeilich віЙСЬКQво-полі-
_gerichl n військ6вий суд m; ційний
_gerichlsharkeil f військ6ва ·су· Mililiirlrayon m військ6вий раМн;
дова підлеглість; -.gerichlsw.sen ~elerat n військовий реферат
n військ6ве судівництво; _hапd· m; -,еntе f
військ6ва рента;
. ЬосЬ n військовий підручник