Sie sind auf Seite 1von 4
me D. Pen. 44/02-60 it | Sa, pane Repebhen Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroul permanent al Parlamentului Republicii Moldova in ‘conformitate cu prevederile art.73 din Constitutia Republicii Moldova gi art.47 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea nr.797/1996, se inainteaza cu titln de initiativa legislativa, proiectul de lege pentru modificarea art.51 din Legea cu privire la locuinte nr.75/2015. Anexti: 1. Proiectul de lege ~ 1 fild; 2, Nota informativi — 2 file. Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Dan PERCIUN Republica Moldova, MD-2004, Chigintiu info@parlament.ind Ba. Stefan cel Mare gi Sfint 105 www. parlament.md Proiect LEGE pentru modificarea art.51 din Legea cu privire la locuinte nr.75/2015 Parlamentul adopt& prezenta lege organica. Art. I, — Articolul 51 din Legea cu privire la locuinte nr.75/2015 (publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.131-138, art.249), cu. modificdrile ulterioare, se completeazi cu alinéatul (42) cu urmatorul cuprins: »(4)! Persoanele cu dizabilit&ti locomotorii imobilizate la pat sunt scutite de platile pentru intretinerea ascensoarelor si energia electric&é utilizata pentru functionarea acestora.” : Art. IT. Guvernul, in terme n de 3 luni de la data public&rii prezentei legi in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative in concordant cu prezenta lege. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Nota informativa pentru modificarea art.51 din Legea cu privire la locuinte nr.75/2015 Dan Perciun, Deputat in Legislatura X Ratificand Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010, Republica Moldova a intreprins misuri in ceea ce priveste elaborarea gi promovarea politicilor in domeniul respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilit&ti, precum si ajustarea legislatiei nationale in vigoare la prevederile celei internationale. in rezultatul ratificirii Conventiei ONU, statul s-a obligat si respecte principiul ,adaptarii rezonabile”, ceea ce presupune modificari gi amendamente necesare. si adecvate, pentru a permite persoanelor cu dizabilitati s4 se bucure sau sa-si exercite, in conditii de egalitate in raport cu ceilalti, toate drepturile gi libertatile fundamentale ale omului. Cu toate acestea, pe plan national se impun a fi imbunatitite inclusiv prevederile legislatiei in vederea asigurarii. dreptului persoanelor cu dizabilitati ale aparatului locomotor’ imobilizati la pat de a beneficia ‘de scutiri pentru serviciile de.care acestia nu pot beneficia. Scopul prezentului proiect de lege este de a scuti aceste categorii de persoane de achitarea platilor pentru intretinerea ascensoarelor si energia electric utilizaté pentru functionarea acestora. Actualmente, persoanele cu dizabilitati reprezint& aproximativ 5% din populatia tarii (180,6 mii persoane). ate in anul 2020, in Republica Moldova numirul total al persoanelor cu dizabilitati locomotorii a constituit 15.499, iar o parte dintre acestia sunt imobilizati, ceea ce face imposibil& deplasarea’sau transportarea lor. in medie, costurile in mun.Chisindu pentru achitarea serviciilor de ascensor pentru o persoana sunt de 12 lei lunar. 4 FProlectal ni nu-gi propune ar armonizarea Tegislatic nationale Ta cea a va Uniunii Europene. 7 Proiectul prevede ca la art.51 din Legea cu privire la locuinfe nr.75/2015 s& fie introdus alineatul ,,(4)! Persoanele cu dizabilitati locomotorii imobilizate la pat sunt scutite de platile pentru intretinerea ascensoarelor si energia electric utilizata pentru functionarea acestora.” Implementarea proiectului nu are nici un impact asupra bugetului des stat si nu necesité cheltuieli sue din bugetul de stat. FBrofectul prevede tmodificarea art.51 din Vea cu privire la Tocuinte mnr.75/2015. i | 7 Avizarea sie tarea publica’a provectulu Proiectul urmeaza a fi avizat de catre urmatoarele institutii publice: - Ministerul Sandtatii, Muncii gi Protectiei Sociale; - Ministerul Justitiei; - Centrul National Anticoruptie. Compartimentul respectiv va fi completat in urma efectudrii expertizei anticoruptie. Proiectul nu transpune legisl: de Centrul de Armonizare.a Legislatiei. acesta nu necesita a fi examinat de grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activitatii de intreprinzator. Deputat in Parlamentul Republicii Moldova ae Dan PERCIUN