Sie sind auf Seite 1von 1

HÃY VUI MỪNG

EASTER OPENNING PERFORMANCE

Composer: Xuân Tân


Arranged by: Xuân Tân
Performed by: Dream Choir

° #### 3
SOPRANO & 4œ œ œ œ ˙™
œ œ ˙™
Hãy vui mừng. Hãy vui mừng.
#### 3
ALTO & 4 Œ Œ
˙™ ˙ ˙™ ˙
Aaa - - Aaa - -
#### 3
TENOR & 4 ∑ ∑ œ œ œ
œ œ œ
‹ Vui mừng lên. Ta cùng nhau

? #### 3 ˙™ œ ˙™ ˙
BASS 4 ˙ Œ
¢
Aaa - - - Aaa - -

5
° #### œ œ œ ˙™
& œ œ œ
Hát ca ngợi Giê - xu phục sinh.
####
& œ œ œ œ œ ˙™
œ
Hát ca ngợi Giê - xu phục sinh.
####
& œ œ œ œ œ œ ˙™
‹ Hát ca ngợi Giê - xu phục sinh.

? #### œ œ ˙™
¢ œ ˙™
Hát ca ngợi Giê - - - xu.

Copyright © 2018 [Hãy Vui Mừng - Xuân Tân]. All Rights Reserved.