Sie sind auf Seite 1von 23

ÌÉÑóÉßÇ ÊØÚ ÎßÜ×ÑÌÛÔÛÐØÑÒÛ

ßÐÐßÎßÌËÍ

HT649
ÑÐÛÎßÌÑÎ Í ÓßÒËßÔ
ÝÑÒÌÛÒÌÍ
ÚÛßÌËÎÛÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îé
ÝÑÓÐÔÛÌÛ ÍÛÌòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îé
Ñ°¬ ±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îé
ÝÑÒÌÎÑÔÍ ßÒÜ ×ÒÜ×ÝßÌÑÎÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îè
ÔÝÜ ×ÒÜ×ÝßÌÑÎÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íð
ÐÎÛÐßÎßÌ×ÑÒ ÐÎ×ÑÎ ÌÑ ËÍÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íï
߬¬¿½¸ ²¹ ¬¸» ¾»´¬ ½´ ° òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íï
߬¬¿½¸ ²¹ñÜÛÌßÝØ×ÒÙ ¬¸» Þ¿¬¬»®§ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íï
ßÌÌßÝØ×ÒÙ ßËÜ×Ñ ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íï
ÎÛÝÛÐÌ×ÑÒòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íî
ÌÎßÒÍÓ×ÍÍ×ÑÒ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íî
ÊÑÈ ÚËÒÝÌ×ÑÒ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íí
ÐÎ×ÓßÎÇ ÞßÌÌÛÎÇ ÝÔÞéëðÔ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì
ͬ±®¿¹» °´¿½» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì
Û¨° ®¿¬ ±² °»® ±¼ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì
Ë ²¹ ¬¸» Ю ³¿®§ ¾¿¬¬»®§ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì
ÍÛßÔ ±º Ю ³¿®§ ¾¿¬¬»®§ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì
×ÓÐÑÎÌßÒÌ ÍßÚÛÌÇ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íë
Ñ°»®¿¬ ±²¿´ Í¿º»¬§ Ù« ¼»´ ²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íë
ÞßÌÌÛÎÇ ÍßÚÛÌÇ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íê
ܱ Ò±¬ ͸±®¬½ ®½« ¬ ¬¸» Þ¿¬¬»®§ п½µ Ì»®³ ²¿´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íê
ܱ Ò±¬ ײ½ ²»®¿¬» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íê
Ü °± » Ѻ Þ¿¬¬»®§ п½µ Ю±°»®´§ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íê
ÞßÌÌÛÎÇ ÐßÝÕ ÝØßÎÙÛÎÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íé
ÝØßÎÙ×ÒÙ ÌØÛ ÞßÌÌÛÎÇ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íè
Ú×È×ÒÙ í ˲ ¬ ݸ¿®¹»® ÌÑ ß ÌßÞÔÛÌÑÐòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íè
Ú×È×ÒÙ í ˲ ¬ ݸ¿®¹»® ÌÑ ß ÞËÔÕØÛßÜ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íç
Ú×È×ÒÙ ÌØÛ Í×ÒÙÔÛ ËÒ×Ì ÝØßÎÙÛÎ
ÑÒ ß ÌßÞÔÛÌÑÐ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìï
Ú×È×ÒÙ ÌØÛ Í×ÒÙÔÛ ËÒ×Ì ÝØßÎÙÛÎ
ÑÒ ß ÞËÔÕØÛßÜ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìï
ÜÛÌß×Ô ÑÚ ÑÐÌ×ÑÒÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìî
Í«¾³»® ¾´»ô ²± » ½¿²½»´´ ²¹ °»¿µ»® ³ ½®±°¸±²» ø¸»¿ª§ ¼«¬§÷ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìî
Í×ÒÙÔÛ ÛßÎÐ×ÛÝÛ ØÛßÜÍÛÌ ÚÑÎ ÊÑÈ ÚËÒÝÌ×ÑÒ É×ÌØ ×ÒóÔ×ÒÛ ÐÌÌ òòòòòòòòòòòò ìí
Í×ÒÙÔÛ ËÒ×Ì ÝØßÎÙÛÎ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìí
ÝßÎÎÇ×ÒÙ ÝßÍÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìí
ÎÛÙËÔßÎ ÌÛÍÌ ÑÚ ÌØÛ ÌÎßÒÍÝÛ×ÊÛÎ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìì
ÉßÎÎßÒÌÇ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìì
ÉßÎÎßÒÌÇ ÝÑÒÜ×Ì×ÑÒ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìì
ÛÈÝÔËÍ×ÑÒÍ ßÒÜ Ô×Ó×ÌßÌ×ÑÒÍòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìì
ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìë
ØÌêìç òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìë

îê
ÚÛßÌËÎÛÍ
̸» ØÌêìç ¿ ¬©±ó©¿§ ÊØÚ ®¿¼ ±¬»´»°¸±²»ò ̸» ³¿ ²
º»¿¬«®» ¿®» ¿ º±´´±© æ
ײ ¿¼¼ ¬ ±² ¬± ½¸¿²²»´ ïëô ïê ¿²¼ ïéô ¬¸» ØÌêìç ¿´ ±
±°»®¿¬» ±² ¬¸» º±´´±© ²¹ ½¸¿²²»´ æ
êô èô çô ïðô ïïô ïîôïíô ïìô êéô êèô êçô éïô éîô éíô éì ¿²¼ ééò
Ѳ»ó¬±«½¸ ¿½¬ ª¿¬ ±² ±º ½¸¿²²»´ ïê øײ¬»®²¿¬ ±²¿´
Ü ¬®» ÷ © ¬¸ ¬¸» Åïêà µ»§ò
Ú±® ¼¿ ´§ « »ô ¿ Ô ó ±² ®»½¸¿®¹»¿¾´» ¾¿¬¬»®§ « »¼ò Ú±®
»³»®¹»²½§ « »ô ¿ Ô ¬¸ «³ °® ³¿®§ ¾¿¬¬»®§ « »¼ô ¿²¼ ¬ µ»°¬
² ¬¸» í ˲ ¬ ݸ¿®¹»® ø ±²´§ « ²¹ ¬¸» í «² ¬ ½¸¿®¹»® ÷ò
ØÌêìç ¿²¼ ¬ ¾¿¬¬»®§ ½¸¿®¹»® ½±³°´§ © ¬¸ ¬¸»
®»¯« ®»³»²¬ ±º ÝÛô αØÍ ¿²¼ ݸ ²¿ αØÍò
ØÌêìç ½±²º±®³ ¬± ²¬»®²¿¬ ±²¿´ ¬§°» ¿°°®±ª¿´ º±® ¬©±ó
©¿§ ®¿¼ ±¬»´»°¸±²»ò

ÝÑÓÐÔÛÌÛ ÍÛÌ
Ì®¿² ½» ª»® øØÌêìç÷
Ø»´ ½¿´ ɸ ° ß²¬»²²¿ øÝßÌìð÷
Þ»´¬ Ý´ ° øÝÞØéëð÷
Ø¿²¼ ͬ®¿° øÔÇêðð÷
Ô ó ±² λ½¸¿®¹»¿¾´» Þ¿¬¬»®§
øÝÒÞéëðÛ éòì ÊÜÝ ïèðð ³ß¸ º±® Ü¿ ´§ « »ô Þ´¿½µ÷
Ô ¬¸ «³ Ю ³¿®§ Þ¿¬¬»®§
øÝÔÞéëðÔ éòì ÊÜÝ íððð ³ß¸ º±® Û³»®¹»²½§ô Ç»´´±©÷

ÑÐÌ×ÑÒÍ
í ˲ ¬ ݸ¿®¹»® øÝÍÞØÌíÊî÷ ñ Í×ÒÙÔÛ ËÒ×Ì ÝØßÎÙÛÎ øÝÝßØÌÊí÷ ñ Í«¾³»® ¾´»ô Ò± »
Ý¿²½»´´ ²¹ Í°»¿µ»® Ó ½®±°¸±²» øØ»¿ª§ Ü«¬§÷ øÝÓÐéëð÷ ñ Í ²¹´» Û¿®° »½» Ø»¿¼ »¬ º±® ÊÑÈ
øª± ½» ±°»®¿¬ ²¹ ½±²¬®±´÷ Ú«²½¬ ±² øÝØÐïñéëð÷ ñ Ý¿®®§ ²¹ Ý¿ » øÝÔÝéëíÖ÷ ñ Ô ó ±² λ½¸¿®¹»¿¾´»
Þ¿¬¬»®§ øéòì ÊÜÝ ïèðð ³ß¸ º±® Ü¿ ´§ « »ô Þ´¿½µ÷ øÝÒÞéëðÛ÷ ñ Ô ¬¸ «³ Ю ³¿®§ Þ¿¬¬»®§ øéòì ÊÜÝ
íððð ³ß¸ º±® Û³»®¹»²½§ô Ç»´´±©÷ øÝÔÞéëðÔ÷

îé
ÝÑÒÌÎÑÔÍ ßÒÜ ×ÒÜ×ÝßÌÑÎÍ
ØßÒÜ ÍÌÎßÐ

ÉÛßÕ Ô×ÒÕ
ÞÛÔÌ ÝÔ×Ð

ÞßÌÌÛÎÇ ÐßÝÕ

ÊÑÔËÓÛ
ÝÑÒÌÎÑÔ

ßÝÝÛÍÍÑÎÇ
ÝÑÒÒÛÝÌÑÎ

ÊÑÈ µ»§

ßÒÌÛÒÒß ÝÑÒÒÛÝÌÑÎ

ö Ò± Ë » ÔÛÜ ²¼ ½¿¬±®

ÐÌÌ øЮ»
̱ Ì¿´µ÷ µ»§

ÓÑÒ µ»§ ÍÝßÒ µ»§

ÔßÓÐ ñ ÕÛÇÐßÜ ËÐñÜÑÉÒ µ»§


ÔÑÝÕ µ»§
ÓÛÓ µ»§
ÐÑÉÛÎ µ»§

ïê µ»§
Ó×ÝÎÑÐØÑÒÛ

ÍÐÛßÕÛÎ

îè
ÐÑÉÛÎ µ»§ ßÝÝÛÍÍÑÎÇ ÝÑÒÒÛÝÌÑÎ
б©»® ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ±² ø ¸±®¬ ݱ²²»½¬±® º±® °»¿µ»® ³ ½®±°¸±²»ñ
°®» ÷ ¿²¼ ±ºº øЮ» º±® ¬©± »½±²¼ ¸»¿¼ »¬ò
±® ³±®»÷ò
ÊÑÈ µ»§
ÓÑÒ µ»§ øͯ«»´½¸ ÑÚÚ÷ Í»¬ ÊÑÈ ´»ª»´ ¿²¼ ¿½¬ ª¿¬» ÊÑÈ
ر´¼ ¼±©² ¬± ³±² ¬±® ©¸»² ®»½» ª ²¹ º«²½¬ ±²ò λº»® ¬± °¿¹» íï º±® ¼»¬¿ ´ ò
¿ ©»¿µ ¹²¿´ò
ßÒÌÛÒÒß ÝÑÒÒÛÝÌÑÎ
ÍÝßÒ µ»§ ݱ²²»½¬±® º±® «°°´ »¼ »¨ ¾´» ¿²¬»²²¿ò
ͽ¿² °®±¹®¿³³»¼ ½¸¿²²»´ ò
ÞßÌÌÛÎÇ ÐßÝÕ
ËÐñÜÑÉÒ µ»§ Þ¿¬¬»®§ °¿½µ øλ½¸¿®¹»¿¾´» ´ ¬¸ «³ó
Í»´»½¬ ¼» ®»¼ ½¸¿²²»´ò ±² ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ±® °® ³¿®§ ¾¿¬¬»®§
°¿½µ÷ °®±ª ¼» ÜÝ °±©»®ò
ÓÛÓ µ»§
Ó»³±® ¦» ¿ ¼» ®»¼ ½¸¿²²»´ º±® ½¿²² ²¹ò ØßÒÜ ÍÌÎßÐ
ݱ²ª»² »²¬ ¸¿²¼ ¬®¿° º±® ¸±´¼ ²¹ ¬¸»
ïê µ»§ ¬®¿² ½» ª»®ò
ß½¬ ª¿¬» ½¸¿²²»´ ïê ø½¿´´ ½¸¿²²»´÷ò
ÉÛßÕ Ô×ÒÕ
ÐÌÌ øЮ» ̱ Ì¿´µ÷ µ»§ Ô ²µ ¾®±µ»² ©¸»² ¬®±²¹ º±®½»
¿°°´ »¼ ¬± ¬¸» ¬®¿² ½» ª»®ò ׺ ¼®±°° ²¹
ر´¼ ¼±©² ¬± ¬®¿² ³ ¬ô ®»´»¿ » ¬± ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ©¸»² ¹®¿ ° ²¹ ¬¸»
®»½» ª»ò ¸¿²¼ ¬®¿°ô ¬¸ ´ ²µ ²±¬ ¾®±µ»²ò

ÔßÓÐ ñ ÕÛÇÐßÜ ÔÑÝÕ µ»§ ÞÛÔÌ ÝÔ×Ð


Ю» ¬± ¬«®² ±² ¬¸» ´¿³°ò Ø¿²¼§ ½´ ° º±® ¿¬¬¿½¸ ²¹ ¬¸»
ر´¼ ¼±©² ¬± ¿½¬ ª¿¬» µ»§°¿¼ ´±½µô ¬®¿² ½» ª»® ¬± §±«® ¾»´¬ò
©¸ ½¸ °®»ª»²¬ ±°»®¿¬ ±² ±º µ»§
±¬¸»® ¬¸¿²ô ÅÐÌÌà µ»§ ¿²¼ ÅÔßÓÐñ ÍÐÛßÕÛÎ
ÕÛÇÐßÜ ÔÑÝÕà µ»§ò ̱ ½¿²½»´ ¬¸
Û³ ¬ ¿ ¬®¿² ³ ±² º®±³ ¸»®»ò
º«²½¬ ±²ô ¸±´¼ ¼±©² ¬¸» µ»§ ¿¹¿ ²ò
Ó×ÝÎÑÐØÑÒÛ
ÔÛÜ ²¼ ½¿¬±®
Í°»¿µ ¬± ¸»®» ©¸»² ¬®¿² ³ ¬¬ ²¹ò
ÎÛÜ Í¬»¿¼§ ã Ì®¿² ³ ¬¬ ²¹
ÎÛÜ ¿ ¸ ²¹ ´±©´§ ã Þ¿¬¬»®§ ²»»¼
®»ó½¸¿®¹ ²¹
ÙÎÛÛÒ Í¬»¿¼§ ã λ½» ª ²¹

ÊÑÔËÓÛ ÝÑÒÌÎÑÔ
ß¼¶« ¬ ª±´«³» ´»ª»´ò
îç
ÔÝÜ ×ÒÜ×ÝßÌÑÎÍ

Õ»§°¿¼ Ô±½µ
̸» µ»§°¿¼ ´±½µ»¼ô © ¬¸ ¬¸» »¨½»°¬ ±² ±º ¬¸» ÅÐÌÌà ô ÅÔßÓÐà ¿²¼
ÅÐÑÉÛÎà µ»§ ò

Þ¿¬¬»®§ ͬ¿¬» øí ¼ ¹ ¬÷
Ó±² ¬±® ¾¿¬¬»®§ ¬¿¬« ò

ݸ¿²²»´ Ó±² ¬±®


Ó±² ¬±® ¼ °´¿§»¼ ½¸¿²²»´ò

Ó»³±® »¼ ݸ¿²²»´
Ý«®®»²¬´§ ½¿²²»¼ ½¸¿²²»´ ¬±®»¼ ² ³»³±®§ò

ÊÑÈ ÊÑÈ Ñ°»®¿¬ ±²


ʱ ½» ±°»®¿¬»¼ ³±¼» »²¿¾´»¼ò

ʱ´«³» Ô»ª»´
ʱ´«³» ´»ª»´ ²¼ ½¿¬»¼ ©¸»² ¬«®² ²¹ ¬¸»
ª±´«³» µ²±¾ò
ª±´«³» ´»ª»´ ²¼ ½¿¬» ² îì ¬»° ò

íð
ÐÎÛÐßÎßÌ×ÑÒ ÐÎ×ÑÎ ÌÑ ËÍÛ
ßÌÌßÝØ×ÒÙ ÌØÛ ÞÛÔÌ ÝÔ×Ð
ï ß´ ¹² ¬¸» ¾»´¬ ½´ ° © ¬¸ ¬¸» °´¿ ¬ ½ ´±¬ ±² ¬¸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µò
î Í´ ¼» ¬¸» ¾»´¬ ½´ ° «°©¿®¼ ±²¬± ¬¸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µô °« ¸ ²¹ ®³´§ «²¬ ´ §±«
¸»¿® ¿ ½´ ½µò

ßÌÌßÝØ×ÒÙñÜÛÌßÝØ×ÒÙ ÌØÛ ÞßÌÌÛÎÇ


ï ̱ ¿¬¬¿½¸ ¬¸» ¾¿¬¬»®§ô »¬ ¬¸» ¾±¬¬±³ °¿®¬
±º ¬¸» ¾¿¬¬»®§ ¬± ¬¸» ¬®¿² ½» ª»®ô °®» ¬¸»
¾¿¬¬»®§ ¿¹¿ ² ¬ ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ¬¸»² ¬«®² ̱ ¼»¬¿½¸ô
¬«®² ¬¸» ½®»©
¬¸» ¾¿¬¬»®§ ½®»© ½´±½µ© » ¬± º¿ ¬»² ¬¸» ½±«²¬»®½´±½µ© »ò
¾¿¬¬»®§ò
î ̱ ¼»¬¿½¸ ¬¸» ¾¿¬¬»®§ô ® ¬ ¬«®² ±ºº ¬¸»
¬®¿² ½» ª»®ò Ì«®² ¬¸» ¾¿¬¬»®§ ½®»© î ¬± í
¬«®² ò ܱ ²±¬ ¸±´¼ ¬¸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ©¸»²
«²º¿ ¬»² ²¹ ¬¸» ½®»©ò

߬¬¿½¸ ²¹ñ¼»¬¿½¸ ²¹
¬¸» ¾¿¬¬»®§

ßÌÌßÝØ×ÒÙ ßËÜ×Ñ ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ


Ì«®² ½±«²¬»®½´±µ© » ¬¸» ¿½½» ±®§ ½±²²»½¬±®
½±ª»® ±² ¬¸» ¬±° °¿²²»´ò ß²¼ ¬¿µ» ±ºº ¿½½» ±®§
½±²²»½¬±® ½±ª»®ò̸»² ¬«®² ¬¸» ½±²²»½¬±® ½®»©
½´±½µ© » ¿¬¬¿½¸ ²¹ ¬¸» ¿«¼ ± ¿½½» ±® »
»½«®» §ò
×ÓÐÑÎÌßÒÌæ
Õ»»° ¬¸» ½±²²»½¬±® ½±ª»®»¼ ø© ¬¸ ¬¸» ¶¿½µ
«°°´ »¼÷ ©¸»² ¬¸» ¿«¼ ± ¿½½» ±® »
¿®» ²±¬ « »¼ô ¬± °®»ª»²¬ ½±®®± ±² ±º ¬¸»
½±²²»½¬±®ò

߬¬¿½¸ ²¹ ¬¸» ¿½½» ±®§


íï ¶¿½µ ½±ª»®
ÎÛÝÛÐÌ×ÑÒ
ï Ì«®² ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ±² ¾§ °®» ²¹ ¬¸» Å°±©»®Ã µ»§ò ß ¸±®¬ ¾»»° ±«²¼
¬± ²¼ ½¿¬» ¬¸» «² ¬ ¸¿ ½¸»½µ»¼ ¬ »´º º±® °®±°»® ±°»®¿¬ ±² ø¿°°®±¨ò º±® ìòë
»½±²¼ ÷ò ß¼¶« ¬ ¬¸» ¿«¼ ± ´»ª»´ ¾§ ®±¬¿¬ ²¹ ¬¸» ÅÊÑÔËÓÛÃò ɸ»² ¬¸» °±©»®
¿°°´ »¼ô ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ¬¿®¬ © ¬¸ ¬¸» ´¿ ¬ó« »¼ ½¸¿²²»´ò

î Í»´»½¬ ½¸¿²²»´ ïê © ¬¸ Åïêà µ»§ ±® « ²¹ ¬¸» ÅËÐñÜÑÉÒà µ»§ ò

í ɸ»² ®»½» ª ²¹ ¿ ¹²¿´ô ¬¸» ÔÛÜ ²¼ ½¿¬±® ´ ¹¸¬ ² ¹®»»²ò

ÌÎßÒÍÓ×ÍÍ×ÑÒ
ï ɸ»² ®»½» ª ²¹ ¿ ¹²¿´ô ©¿ ¬ «²¬ ´ ¬¸» ¹²¿´ ¬±° ò ̸» ¬®¿² ½» ª»® ½¿²²±¬
¬®¿² ³ ¬ ¿²¼ ®»½» ª» ³«´¬¿²»±« ´§ò

î Ю» ¬¸» ÅÐÌÌà øЮ» ̱ Ì¿´µ÷ µ»§ ¬± ¾»¹ ² §±«® ¬®¿² ³ ±²ò ̱ ½±² ®³
¬®¿² ³ ±²ô ½¸»½µ ¬¸¿¬ ¬¸» ÔÛÜ ²¼ ½¿¬±® ´ ¹¸¬ ² ®»¼ò

í ر´¼ ²¹ ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ¿°°®±¨ò ï ²½¸ º®±³ §±«® ³±«¬¸ô °»¿µ ´±©´§ ¿²¼
½´»¿®´§ ²¬± ¬¸» ³ ½®±°¸±²»ò

ì λ´»¿ » ÅÐÌÌà µ»§ º±® ®»½»°¬ ±²ò

ÎÛÓßÎÕÍæ ̸» ØÌêìç °®±ª ¼» ¸±®¬ ®¿²¹» ª± ½» ½±³³«² ½¿¬ ±² ¿³±²¹


½®»© ô ̱ °®»ª»²¬ «²²»½» ¿®§ ¾¿¬¬»®§ ¼®¿ ²ô µ»»° ©¿¬½¸ ±² ½¸¿²²»´
ïê ¿²¼ ®»°´§ ©¸»² ¿ ½¿´´ ®»½» ª»¼ò

íî
ÊÑÈ ÚËÒÝÌ×ÑÒ
É ¬¸ ½±²²»½¬ ±² ±º ÝØÐïñéëð Ø»¿¼ »¬ º±® ÊÑÈ º«²½¬ ±²ô ¬¸» ØÌêìç ¾»½±³»
¿ þÊØÚ ®¿¼ ± ½±³³«² ½¿¬ ±² »¬ º±® ®» ½«» ½®¿º¬ôþ ½±³°´§ ²¹ © ¬¸ ݸ¿°¬»® Ê ±º
ßÓÛÒÜÓÛÒÌÍ ÌÑ ÌØÛ ×ÒÌÛÎÒßÌ×ÑÒßÔ Ô×ÚÛóÍßÊ×ÒÙ ßÐÐÔ×ßÒÝÛ øÔÍß÷
ÝÑÜÛò λ ò ÓÍÝò îïè øèî÷

ï л®º±®³ ¬»° ï ¿²¼ î ±º ÎÛÝÛÐÌ×ÑÒ øп¹» íî÷ò

î Í»´»½¬ ½¸¿²²»´ ïêò

í Ю» ¼±©² ¬¸» ÅÊÑÈà µ»§ ±² ¬¸» ¬±° ¬± ¸±© ¬¸» ÊÑÈ »² ¬ ª ¬§ ²¼ ½¿¬±®ò

ì Ì«®² ¬¸» ÊÑÔËÓÛ ½±²¬®±´ ¬± ¿¼¶« ¬ ¬¸» ÊÑÈ


»² ¬ ª ¬§ ¬¸»² °« ¸ ¬¸» ÅÐÌÌà µ»§ ¬± »¬ ¬¸»
´»ª»´ò

ÊÑÈ »² ¬ ª ¬§ æ ï øÔ±©÷ ç øØ ¹¸÷

Í»´»½¬ ï ø´±© »² ¬ ª ¬§÷ ² ²± § °´¿½»ô


»´»½¬ ç ø¸ ¹¸ »² ¬ ª ¬§÷ ² ¯« »¬ °´¿½»ò

ë ̱ ¿½¬ ª¿¬» ¬¸» ÊÑÈô ¸ ¬ ¬¸» ÅÊÑÈà µ»§ ¿¹¿ ² ¬± ¸±© ¬¸» ÊÑÈ ²¼ ½¿¬±®ò

ê Í°»¿µ ²¬± ¬¸» ³ ½®±°¸±²» ´±©´§ò


̸» ¬®¿² ½» ª»® ¿«¬±³¿¬ ½¿´´§ ¬®¿² ³ ¬ « ²¹ ¬¸» ÊÑÈ º«²½¬ ±²ò

é ̱ ½¿²½»´ ¬¸» ÊÑÈô ¸ ¬ ¬¸» ÅÊÑÈà µ»§ ¿¹¿ ²ò ̸» ÊÑÈ ²¼ ½¿¬±®
¼ ¿°°»¿®»¼ò

íí
ÐÎ×ÓßÎÇ ÞßÌÌÛÎÇ ÝÔÞéëðÔ

ÍÌÑÎßÙÛ ÐÔßÝÛ
̸» »³»®¹»²½§ ¾¿¬¬»®§ ø°® ³¿®§ ¾¿¬¬»®§ô
§»´´±©÷ ²±®³¿´´§ »¬ ² ¬¸» ÝÍÞØÌíÊî í
˲ ¬ ݸ¿®¹»® ø±²´§ « » í «² ¬ ½¸¿®¹»®÷ò
ײ ¿² »³»®¹»²½§ô ¬¿µ» ±«¬ ¬¸» §»´´±© °® ³¿®§ ͬ±®¿¹»
°´¿½»
¾¿¬¬»®§ º®±³ ¬¸» ½¸¿®¹»® ¿²¼ ½¿®®§ ¬ ¬± ¬¸»
«®ª ª¿´ ½®¿º¬ò λ°´¿½» ¬¸» ¾¿¬¬»®§ © ¬¸ ¬¸»
°® ³¿®§ ¾¿¬¬»®§ ÝÔÞéëðÔ ¿º¬»® « ²¹ ¬¸»
´ ¬¸ «³ ±² ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ÝÒÞéëðÛò

ÛÈÐ×ÎßÌ×ÑÒ ÐÛÎ×ÑÜ
̸» °® ³¿®§ ¾¿¬¬»®§ ½¿®® » ¿² »¨° ®¿¬ ±² ¼¿¬»ò ̸» ¾¿¬¬»®§ ½¿²²±¬ ¾» « »¼
¾»§±²¼ ¬¸» »¨° ®¿¬ ±² ¼¿¬»ò λ°´¿½» ¬¸» ¾¿¬¬»®§ ¾»º±®» ¬¸» »¨° ®¿¬ ±² ¼¿¬»ò
̸» »¨° ®¿¬ ±² ¼¿¬» ¸±©² ±² ¬¸» ´¿¾»´ ±² ¬¸» ¾¿¬¬»®§ò

ËÍ×ÒÙ ÌØÛ ÐÎ×ÓßÎÇ ÞßÌÌÛÎÇ


̸» °® ³¿®§ ¾¿¬¬»®§ ½¿² ¾» « »¼ ±²´§ ±²½»ô ²± ³¿¬¬»® ¸±© ¸±®¬ ¬ ©¿ « »¼ò
λ°´¿½» ¬¸» ¾¿¬¬»®§ ¿º¬»® « »ò

ÍÛßÔ ÑÚ ÐÎ×ÓßÎÇ ÞßÌÌÛÎÇ


̸» »¨° ®¿¬ ±² ´¿¾»´ ±º ¬¸» °® ³¿®§ ¾¿¬¬»®§ ³« ¬ ²±¬ ¾» °»»´»¼ ±ºº »¨½»°¬ ² ¬¸»
½¿ » ±º »³»®¹»²½§ò ׺ ¬¸» ´¿¾»´ ³ ²¹ô ®»°´¿½» ¬¸» ¾¿¬¬»®§ »ª»² º ¬¸» ¾¿¬¬»®§
¸¿ ²±¬ ¾»»² « »¼ò

Ò»ª»® ½¸¿®¹» ÝÔÞéëðÔò ÝÔÞéëðÔ ½¿²²±¬ ¾» ½¸¿®¹»¼ò

íì
×ÓÐÑÎÌßÒÌ ÍßÚÛÌÇ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ
̸ ¼±½«³»²¬ ½±²¬¿ ² ³°±®¬¿²¬ ¿º»¬§ ¿²¼ ±°»®¿¬ ²¹ ² ¬®«½¬ ±² ò д»¿ » ®»¿¼
¬¸» » ² ¬®«½¬ ±² ½¿®»º«´´§ ¿²¼ ¿ª» ¬¸»³ º±® º«¬«®» ®»º»®»²½»ò
Þ»º±®» « ²¹ ¬¸» ¾¿¬¬»®§ ½¸¿®¹»®ô ®»¿¼ ¿´´ ¬¸» ² ¬®«½¬ ±² ¿²¼ ½¿«¬ ±²¿®§ ³¿®µ ²¹
±² øï÷ ¬¸» ½¸¿®¹»®ô øî÷ ¬¸» ¾¿¬¬»®§ô ¿²¼ øí÷ ±² ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® « ²¹ ¬¸» ¾¿¬¬»®§ò

ÉßÎÒ×ÒÙ
ïò ̱ ®»¼«½» ® µ ±º ²¶«®§ô ½¸¿®¹» ±²´§ ¬¸» ®»½¸¿®¹»¿¾´» Û²¬»´ ¾¿¬¬»® » ò Ѭ¸»®
¾¿¬¬»® » ³¿§ »¨°´±¼»ô ½¿« ²¹ °»® ±²¿´ ²¶«®§ ¿²¼ ¼¿³¿¹»ò
îò Ë » ±º ¿½½» ±® » ²±¬ ®»½±³³»²¼»¼ ¾§ Û²¬»´ ³¿§ ®» «´¬ ² ® µ ±º ®»ô »´»½¬® ½
¸±½µô ±® ²¶«®§ò
íò ̱ ®»¼«½» ® µ ±º ¼¿³¿¹» ¬± ¬¸» »´»½¬® ½ °´«¹ ¿²¼ ½±®¼ô °«´´ ¾§ ¬¸» °´«¹ ®¿¬¸»®
¬¸¿² ¬¸» ½±®¼ ©¸»² ¼ ½±²²»½¬ ²¹ ¬¸» ½¸¿®¹»®ò
ìò ß² »¨¬»² ±² ½±®¼ ¸±«´¼ ²±¬ ¾» « »¼ «²´» ¿¾ ±´«¬»´§ ²»½» ¿®§ò Ë » ±º
¿² ³°®±°»® »¨¬»² ±² ½±®¼ ½±«´¼ ®» «´¬ ² ® µ ±ºº ®» ¿²¼ »´»½¬® ½ ¸±½µò ׺ ¿²
»¨¬»² ±² ½±®¼ ³« ¬ ¾» « »¼ô ³¿µ» «®» ¬¸¿¬ ¬¸» ½±®¼ ¦» ïèßÉÙ º±® ´»²¹¬¸
«° ¬± ïð𠺻»¬ øíðòìè ³÷ô ¿²¼ ïêßÉÙ º±® ´»²¹¬¸ «° ¬± ïë𠺻»¬ øìëòéî ³÷ò
ëò ̱ ®»¼«½» ® µ ±º ®»ô »´»½¬® ½ ¸±½µô ±® ²¶«®§ô ¼± ²±¬ ±°»®¿¬» ¬¸» ½¸¿®¹»® º ¬
¸¿ ¾»»² ¾®±µ»² ±® ¼¿³¿¹»¼ ² ¿²§ ©¿§ò
êò ܱ ²±¬ ¼ ¿ »³¾´» ¬¸» ½¸¿®¹»®å ¬ ²±¬ ®»°¿ ®¿¾´» ¿²¼ ®»°´¿½»³»²¬ °¿®¬ ¿®»
²±¬ ¿ª¿ ´¿¾´»ò Ü ¿ »³¾´§ ±º ¬¸» ½¸¿®¹»® ³¿§ ®» «´¬ ² ® µ ±º »´»½¬® ½¿´ ¸±½µ
±® ®»ò
éò ̱ ®»¼«½» ® µ ±º »´»½¬® ½ ¸±½µô «²°´«¹ ¬¸» ½¸¿®¹»® º®±³ ¬¸» ßÝ ±«¬´»¬ ¾»º±®»
¿¬¬»³°¬ ²¹ ¿²§ ³¿ ²¬»²¿²½» ±® ½´»¿² ²¹ò

ÑÐÛÎßÌ×ÑÒßÔ ÍßÚÛÌÇ ÙË×ÜÛÔ×ÒÛÍ


Ì«®² ¬®¿² ½» ª»® ±ºº ©¸»² ½¸¿®¹ ²¹ ¾¿¬¬»®§ò
ݱ²²»½¬ ½¸¿²¹»® ±²´§ ¬± ¿² ¿°°®±°® ¿¬»´§ º« »¼ ¿²¼ © ®»¼ «°°´§ ±º ¬¸» ½±®®»½¬
ª±´¬¿¹» ø¿ °»½ »¼ ±² ¬¸» °®±¼«½¬÷ò
Ü ½±²²»½¬ º®±³ ´ ²» ª±´¬¿¹» ¾§ ®»³±ª ²¹ ³¿ ² °´«¹ò
̸» ±½µ»¬ ±«¬´»¬ ¬± ©¸ ½¸ ¬¸ »¯« °³»²¬ ½±²²»½¬»¼ ¸±«´¼ ¾» ½´± » ¾§ ¿²¼
»¿ ´§ ¿½½» ¾´»ò
ײ »¯« °³»²¬ « ²¹ º« » ô ®»°´¿½»³»²¬ ³« ¬ ½±³°´§ © ¬¸ ¬¸» ¬§°» ¿²¼ ®¿¬ ²¹
°»½ »¼ ² ¬¸» »¯« °³»²¬ ² ¬®«½¬ ±² ò
Ó¿¨ ³«³ ¿³¾ »²¬ ¬»³°»®¿¬«®» ¿®±«²¼ ¬¸» ½¸¿®¹»® ³« ¬ ²±¬ »¨½»»¼ ìðpÝ
øïðìpÚ÷ò
Ó¿µ» «®» ¬¸» ½±®¼ ´±½¿¬»¼ ©¸»®» ¬ © ´´ ²±¬ ¾» ¬»°°»¼ ±²ô ¬® °°»¼ ±ª»®ô ±®
«¾¶»½¬»¼ ¬± ©¿¬»®ô ¼¿³¿¹»ô ±® ¬®» ò
íë
ÞßÌÌÛÎÇ ÍßÚÛÌÇ
̸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ½±²¬¿ ² Ô ¬¸ «³ ½»´´ ±® ´ ¬¸ «³ó×±² ½»´´ ò
̸ ¬§°» ±º ¾¿¬¬»®§ ¬±®» ¿ ½¸¿®¹» °±©»®º«´ »²±«¹¸ ¬± ¾» ¼¿²¹»®±« º ³ « »¼
±® ¿¾« »¼ô » °»½ ¿´´§ ©¸»² ®»³±ª»¼ º®±³ ¬¸» ¬®¿² ½» ª»®ò д»¿ » ±¾ »®ª» ¬¸»
º±´´±© ²¹ °®»½¿«¬ ±² æ

ÜÑ ÒÑÌ ÍØÑÎÌÝ×ÎÝË×Ì ÌØÛ ÞßÌÌÛÎÇ ÐßÝÕ


ÌÛÎÓ×ÒßÔÍ
͸±®¬ ²¹ ¬¸» ¬»®³ ²¿´ ±º ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ½¿² ½¿« » °¿®µ ô »ª»®» ±ª»® ¸»¿¬ ²¹ô
¾«®² ô ¿²¼ñ±® ¼¿³¿¹» ±º ¾¿¬¬»®§ ½»´´ò
׺ ¬¸» °»® ±¼ ±º ¬ ³» ±º ¸±®¬ ±º «º ½ »²¬ ¼«®¿¬ ±²ô ¬¸» ¾¿¬¬»®§ ½±³°±²»²¬ © ´´
³»´¬ò ܱ ²±¬ °´¿½» ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ±² ±® ²»¿® ¿ ³»¬¿´ «®º¿½» ±® ±¾¶»½¬ «½¸ ¿
°¿°»® ½´ ° ô µ»§ ô ¬±±´ ô »¬½ò
ɸ»² ¬¸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ¨»¼ ¬± ±² ¬¸» ¬®¿² ½» ª»®ô ¬¸» ¬»®³ ²¿´ ±º ¬¸»
¬®¿² ½» ª»® ¿®» ²±¬ »¨°± »¼ò
̸» ¬»®³ ²¿´ ¬¸¿¬ ¿®» »¨°± »¼ ¿®» ¿º» ©¸»² ¬¸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ¿¬¬¿½¸»¼ ¬± ¬¸»
¬®¿² ½» ª»® «² ¬ò Ò±¬ ²»½» ¿®§ ¬± ½±² ¬ ¬«¬» ¿ ¸¿¦¿®¼ò

ÜÑ ÒÑÌ ×ÒÝ×ÒÛÎßÌÛ
ܱ ²±¬ ¼ °± » ±º §±«® ÝÔÞéëðÙ ø±® ÝÔÞéëðÔ÷ô ÝÒÞéëðÛ ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ² ¿ ®»
±® ²½ ²»®¿¬±®ò
̸» ¸»¿¬ ±º ®» ³¿§ ½¿« » ¾¿¬¬»®§ ½»´´ ¬± »¨°´±¼» ¿²¼ñ±® ®»´»¿ » ¼¿²¹»®±«
¹¿ » ò

Ü×ÍÐÑÍÛ ÑÚ ÞßÌÌÛÎÇ ÐßÝÕÍ ÐÎÑÐÛÎÔÇ


Ô ¬¸ «³ó×±² ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ³« ¬ ¾» ®»½§½´»¼ ±® ¼ °± »¼ °®±°»®´§ò Ú±´´±©
®»¯« ®»³»²¬ ² §±«® ¿®»¿ ±® ½¸»½µ © ¬¸ ¬¸» ¼»¿´»® º®±³ ©¸±³ §±« °«®½¸¿ »¼
§±«® ¬®¿² ½» ª»®ò

íê
ÞßÌÌÛÎÇ ÐßÝÕ ÝØßÎÙÛÎÍ
̸» ¾¿¬¬»®§ ¸±«´¼ ¾» ½¸¿®¹»¼ © ¬¸ ¬¸» º±´´±© ²¹ ½¸¿®¹»® ò
̧°» ±º ½¸¿®¹»®
̧°» ݸ¿®¹»® ݸ¿®¹ ²¹ ¬ ³»

ÝÍÞØÌíÊî øïðð îìðÊ ÷


í ˲ ¬ ݸ¿®¹»® ̸» °´«¹ ¿¼¿°¬±® «°°´ »¼ º±® ß°°®±¨ò ê ¸±«®
îîðóîìðÊ ª»® ±² ±²´§ò
ÝÝßØÌÊí øïðð îìðÊ ÷
Í ²¹´» ˲ ¬ ݸ¿®¹»® ̸» °´«¹ ¿¼¿°¬±® «°°´ »¼ º±® ß°°®±¨ò ê ¸±«®
îîðóîìðÊ ª»® ±² ±²´§ò

í ˲ ¬ ݸ¿®¹»® Í×ÒÙÔÛ ËÒ×Ì ÝØßÎÙÛÎ

д«¹ ¿¼¿°¬±® º±®


д«¹ ¿¼¿°¬±® º±® Û«®±°»¿² Ñ«¬´»¬ ¬§°» Û«®±°»¿² Ñ«¬´»¬ ¬§°»
Í«°°´ »¼ © ¬¸ îîðóîìðÊ ª»® ±² ±²´§ Í«°°´ »¼ © ¬¸ îîðó
îìðÊ ª»® ±² ±²´§

íé
ÝØßÎÙ×ÒÙ ÌØÛ ÞßÌÌÛÎÇ
ï Ì«®² ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ±ººò
î ݱ²²»½¬ ¬¸» ßÝ °´«¹ ¬± ¿ ³¿ ² «°°´§
øïð𠬱 îìð Ê ÷ ¿²¼ ¬«®² ±² © ¬¸ ¬¸»
°±©»® ±² © ¬½¸ò ̸®»» ¹®»»² ÔÛÜ
²¼ ½¿¬±® ±² ½¸¿®¹ ²¹ °±½µ»¬ ¿®» ´ ¬ò
í ̱ ² »®¬ ¬¸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ±²´§ ±® ¬¸»
¬®¿² ½» ª»® © ¬¸ ¬¸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µô »¬ ¬¸»
ײ¼ ½¿¬±®
½±²ª»¨ °¿®¬ ±º ¬¸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ¬± ¬¸» ®¿ ´
±º ¬¸» ½¸¿®¹ ²¹ °±½µ»¬ò ݸ¿®¹ ²¹ °±½µ»¬
ì ̸» ²¼ ½¿¬±® ±º ¬¸» ½¸¿®¹ ²¹ °±½µ»¬ ´ ¹¸¬
² ®»¼ º®±³ ¹®»»² ¬± ²¼ ½¿¬» ½¸¿®¹» ² °®±¹®» ò
ö ̸» ²¼ ½¿¬±® ´ ¹¸¬ ² ¹®»»² ¬± ²¼ ½¿¬» ½¸¿®¹» ½±³°´»¬» ©¸»² ¬¸» º«´´§
½¸¿®¹»¼ ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ² »®¬ò
ë Ѳ ½±³°´»¬ ±² ±º ¬¸» ½¸¿®¹» ¬¸» ÔÛÜ ²¼ ½¿¬±® ¬«®² º®±³ ®»¼ ¬± ¹®»»²ò
ݸ¿®¹ ²¹ ¬ ³» º±® ¿ º«´´§ ¼ ½¸¿®¹»¼ ¾¿¬¬»®§ °¿½µ © ´´ ¬¿µ» ¿°°®±¨ò ê ¸±«® ò
Ò±¬»æ ɸ»² ² °»½¬ ±² ±º ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ±²½» ¿ ³±²¬¸ô ®»³±ª» ¬¸» ¬®¿² ½» ª»®
º®±³ ¬¸» ½¸¿®¹ ²¹ °±½µ»¬ ¿²¼ ² »®¬ ¬ ²¬± ¬¸» ½¸¿®¹ ²¹ °±½µ»¬ ¿º¬»®
² °»½¬ ±²ò Þ§ ¼± ²¹ ¬¸ ô ̸» ¾¿¬¬»®§ °¿½µ ¬¿®¬ ½¸¿®¹ ²¹ô »´ºó
¼ ½¸¿®¹»¼ ½¸¿®¹» ¿³±«²¬ «°°´»³»²¬»¼ô ¿²¼ ¬ µ»»° ½¸¿®¹»¼ ¬¿¬»
¿¬ ¿´´ ¬ ³» ò

Ú×È×ÒÙ í ËÒ×Ì ÝØßÎÙÛÎ ÌÑ ß ÌßÞÔÛÌÑÐ


ï Ü® ´´ ¬¸» ì ¸±´» ±º ì ³³ ¿ ¾»´±© ¹«®»ò

íè
î Ú ¨ ¬¸» ݸ¿®¹»® ¾§ ¨ Óë ½®»© ø²±¬ «°°´ »¼÷ º±® ¬¸» ¾±¬¬±³ ¼» ¸±´» ²
¬¸» ¾®¿½µ»¬ò

í ݱ²²»½¬ ¬¸» ¹®±«²¼ ²¹ © ®»ò


ì ݱ²²»½¬ ¬¸» ßÝ ½¿¾´»ò
Ò±¬»æ ݱ²²»½¬ ¬¸» ¹®±«²¼ ²¹ © ®» ¬± ¸«´´ »¿®¬¸ °± ²¬ ¬± °®»ª»²¬ »´»½¬® ½¿´ ¸±½µò

Ú×È×ÒÙ í ËÒ×Ì ÝØßÎÙÛÎ ÌÑ ß ÞËÔÕØÛßÜ


ï λ³±ª» î ¾®¿½µ»¬ ¿²¼ ì ½®»© øÓí¨ïð÷ º®±³ ¾±¬¸ ¾±¬¬±³ ±º ¬¸» ¼»
°¿²»´ ¿²¼ ®»³±ª» ¬¸» ì ½®»© øÓí¨ê÷ º®±³ ¾±¬¸ ¾¿½µ ±º ¬¸» ¼» °¿²»´

î Ú ¨ ¬¸» î ¾®¿½µ»¬ ¬± ¾±¬¸ ¾¿½µ ±º ¬¸» ¼» °¿²»´ © ¬¸ ì ½®»© øÓí¨ïð÷


©¸ ½¸ ¿®» ®»³±ª»¼ º®±³ ¾±¬¬±³ ±º ¬¸» ¼» °¿²»´ ò
ö Ò»ª»® « » ½®»© øÓí¨ê÷ ¬± ¨ ¬¸» ¾¿®»½µ»¬ ò
í ̸» ì ½®»© øÓí¨ê÷ ©¸ ½¸ ¿®» ®»³±ª»¼ º®±³ ¾±¬¸ ¾¿½µ ±º ¬¸» ¼» °¿²»´
¿®» ¨»¼ ¬± ¬¸» ¾±¬¬±³ ±º ¬¸» ¼» °¿²»´ ò

Óí¨ê Óí¨ïð

Óí¨ïð Óí¨ê

íç
ì Ü® ´´ ¬¸» ê ¸±´» ±º ì ³³ ¿ ¾»´±© ¹«®»ò

ë Ú ¨ ¬¸» ݸ¿®¹»® ¾§ ¨ Óë ½®»© ø²±¬ «°°´ »¼÷ º±® ¬¸» ¾¿½µ ¼» ¸±´» ² ¬¸»
¾®¿½µ»¬ò

ê ݱ²²»½¬ ¬¸» ¹®±«²¼ ²¹ © ®»ò

é ݱ²²»½¬ ¬¸» ßÝ ½¿¾´»ò

Ò±¬»æ ݱ²²»½¬ ¬¸» ¹®±«²¼ ²¹ © ®» ¬± ¸«´´ »¿®¬¸ °± ²¬ ¬± °®»ª»²¬ »´»½¬® ½¿´ ¸±½µò

ìð
Ú×È×ÒÙ ÌØÛ Í×ÒÙÔÛ ËÒ×Ì ÝØßÎÙÛÎ ÑÒ ß ÌßÞÔÛÌÑÐ
Ë ²¹ ¬¸» ì Óë ½®»© ø²±¬ «°°´ »¼÷ ºô ¨ ¬¸» ½¸¿®¹»® ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¾®¿½µ»¬ ¿
¸±©² ¾»´±©ò

Ú×È×ÒÙ ÌØÛ Í×ÒÙÔÛ ËÒ×Ì ÝØßÎÙÛÎ ÑÒ ß ÞËÔÕØÛßÜ


Ú ¨ ¬¸» «°°´ »¼ ì °¿½»® © ¬¸ «°°´ »¼ ½®»© ¿ ¿ º±´´±© ²¹ ¹«®»ò Ø¿²¹ ¬¸»
¾¿½µ ±º ¬¸» ½¸¿®¹»® ¬± ¬¸» °¿½»® ò

Í°¿½»®
ìï
ÜÛÌß×Ô ÑÚ ÑÐÌ×ÑÒÍ
ÍËÞÓÛÎÍ×ÞÔÛô ÒÑ×ÍÛ ÝßÒÝÛÔÔ×ÒÙ ÍÐÛßÕÛÎ
Ó×ÝÎÑÐØÑÒÛ øØÛßÊÇ ÜËÌÇ÷
ÌÇÐÛ Ò±æ ÝÓÐéëð
ÎÛÊÑÔÊ×ÒÙ
Ó×ÝÎÑÐØÑÒÛ ÝÔ×Ð
ÐÌÌ øЮ» ̱ Ì¿´µ÷ µ»§

ÍÐÛßÕÛÎ

íòë ³³ ÛßÎÐÛ×ÝÛ ÖßÝÕ


ÍÑÝÕÛÌ

ÝÑÒÒÛÝÌÑÎ

Ò±¬»æ ß´©¿§ µ»§ ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ±ºº ¿¬¬¿½¸ ²¹ ¬¸ °»¿µ»® ³ ½®±°¸±²»ò
ÐÌÌ øЮ» ̱ Ì¿´µ÷ µ»§ï ÝÑÒÒÛÝÌÑÎ
Ы ¸ ¬¸ µ»§ ¬± ¬®¿² ³ ¬ ¿²¼ ®»´»¿ » ײ »®¬ º«´´§ ²¬± ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ¶¿½µ ¿²¼
¬± ®»½» ª»òï º¿ ¬»² ¬¸» ½±²²»½¬±®ò ß´©¿§ ¼ ½±²²»½¬
§±«® °»¿µ»® ³ ½®±°¸±²» © ¬¸ ½¿®» ¿
Ó×ÝÎÑÐØÑÒÛ «²¼«» º±®½» ³¿§ ¼¿³¿¹» ¬ò
ɸ»² ¬®¿² ³ ¬¬ ²¹ô ¬¿´µ ´±©´§ ¿²¼
½´»¿®´§ô ¸±´¼ ²¹ ¬¸» ³ ½®±°¸±²» íòë ³³ ÛßÎÐ×ÛÝÛ ÖßÝÕ
¿°°®±¨ò í ½³ ¿©¿§ º®±³ §±« ³±«¬¸ò ÍÑÝÕÛÌ
̸ ¶¿½µ º±® íòë ³³ »¿®° »½» ¶¿½µ
ÎÛÊÑÔÊ×ÒÙ ÝÔ×Ð ±½µ»¬ º±® »¿®° »½» ½±²²»½¬±® »ò¹ò Û²¬»´
Ë »¼ ¬± ¿¬¬¿½¸ ¬¸» °»¿µ»® »¿®° »½»ò ̱ « »ô «² ½®»© ¬¸» »¿® ¶¿½µ
³ ½®±°¸±²» ¬± °±½µ»¬ ±® ½±´´¿®ò ´±½µ ²¹ ½®»© ¿²¼ ² »®¬ ¬¸» ¿½½» ±®§ò
̸» ½´ ° ³¿§ ¾» ®±¬¿¬»¼ ¬± ±²» ±º è Ò±¬» æ ܱ ²±¬ ¿´´±© ¬¸» ÓØóêêßéß
´±½µ ²¹ °± ¬ ±² ¬± ¿ ¼ ¿¬¬¿½¸³»²¬ò ¬± ¾»½±³» «¾³»®¹»¼ ² ©¿¬»® ©¸ ´»
¬¸» ®«¾¾»® ½¿° «²¼»® ¬¸» ÛßÎ ¶¿½µ
ÍÐÛßÕÛÎ ®»³±ª»¼ò
Ë »¼ ¬± ´ ¬»² ¬± ¿ ¬®¿² ³ ±²ò Ý¿®»
¸±«´¼ ¾» ¬¿µ»² ©¸»² ¸±´¼ ²¹ ¬¸»
°»¿µ»® ¬± §±«® »¿® ¿ ¸ ¹¸ ª±´«³»
¿®» °± ¾´»ò
ìî
Í×ÒÙÔÛ ÛßÎÐ×ÛÝÛ ØÛßÜÍÛÌ ÚÑÎ ÊÑÈ ÚËÒÝÌ×ÑÒ É×ÌØ ×ÒóÔ×ÒÛ ÐÌÌ
ÌÇÐÛ Ò±æ ÝØÐïñéëð

Ø¿²¼ 󺮻»
¸»¿¼ »¬ º±®
®» ½«» ¾±¿¬

Í×ÒÙÔÛ ËÒ×Ì ÝØßÎÙÛÎ


ÌÇÐÛ Ò±æ ÝÝßØÌÊí

ÝßÎÎÇ×ÒÙ ÝßÍÛ
ÌÇÐÛ Ò±æ ÝÔÝéëíÖ

ìí
ÎÛÙËÔßÎ ÌÛÍÌ ÑÚ ÌØÛ ÌÎßÒÍÝÛ×ÊÛÎ
Ñ°»®¿¬» ¬¸» ¬®¿² ½» ª»® ¿¬ ´»¿ ¬ ³±²¬¸´§ ¬± ½¸»½µ ¬ º±® °®±°»® ±°»®¿¬ ±²ò

ÉßÎÎßÒÌÇ

ÉßÎÎßÒÌÇ ÝÑÒÜ×Ì×ÑÒ
Û²¬»´ ©¿®®¿²¬§ ±¾´ ¹¿¬ ±² º±® ¬¸ ¬®¿² ½» ª»® °®±¼«½¬ ¿®» ´ ³ ¬»¼ ¬± ¬¸» ¬»®³
³»²¬ ±²»¼ ¾»´±©å
Û²¬»´ ©¿®®¿²¬ ¬¸ ¬®¿² ½» ª»® °®±¼«½¬ ¿¹¿ ² ¬ ¼»º»½¬ ² ³¿¬»® ¿´ ¿²¼
©±®µ³¿² ¸ ° º±® ¿ °»® ±¼ ±º ±²» øï÷ §»¿® º®±³ ¬¸» ¼¿¬» ±º ±® ¹ ²¿´ °«®½¸¿ »ò
ø É¿®®¿²¬§ л® ±¼ ÷
׺ ¿ ¼»º»½¬ ¿® » ¿²¼ ¿ ª¿´ ¼ ½´¿ ³ ®»½» ª»¼ ¾§ Û²¬»´ © ¬¸ ² ¬¸» É¿®®¿²¬§
л® ±¼ô ¿¬ ¬ ±°¬ ±²ô Û²¬»´ © ´´ øï÷ ®»°¿ ® ¬¸» °®±¼«½¬ ¿¬ ²± ½¸¿®¹»ô « ²¹ ²»© ±®
®»º«®¾ ¸»¼ ®»°´¿½»³»²¬ °¿®¬ ô øî÷ »¨½¸¿²¹» ¬¸» °®±¼«½¬ © ¬¸ ¿ °®±¼«½¬ ¬¸¿¬
²»© ±® ©¸ ½¸ ¸¿ ¾»»² ³¿²«º¿½¬«®»¼ º®±³ ²»© ±® »®ª ½»¿¾´» « »¼ °¿®¬ ¿¬
´»¿ ¬ º«²½¬ ±²¿´´§ »¯« ª¿´»²¬ ¬± ¬¸» ±® ¹ ²¿´ °®±¼«½¬ô ±® øí÷ ®»º«²¼ ¬¸» °«®½¸¿ »
°® ½» ±º ¬¸ °®±¼«½¬ò

ÛÈÝÔËÍ×ÑÒÍ ßÒÜ Ô×Ó×ÌßÌ×ÑÒÍ


̸ ©¿®®¿²¬§ ¼±» ²±¬ Û²¬»´å ø¿÷ ¬± ¼¿³¿¹» ½¿« »¼ ¾§ ¿½½ ¼»²¬ô ¿¾« »ô ³ « »ô
³ ¿°°´ ½¿¬ ±²ô ±® ²±²óÛ²¬»´ °®±¼«½¬ å ø¾÷ ¬± ¼¿³¿¹» ½¿« »¼ ¾§ »®ª ½» °»®º±®³»¼
¾§ ¿²§±²» ±¬¸»® ¬¸¿² Û²¬»´å ø½÷ ¬± ¿ °®±¼«½¬ ±® °¿®¬ ¬¸¿¬ ¸¿ ¾»»² ³±¼ »¼ © ¬¸±«¬
¬¸» ©® ¬¬»² °»®³ ±² ±º Û²¬»´å ±® ø¼÷ º ¿²§ ±º Û²¬»´ »® ¿´ ²«³¾»® ±® ´¿¾»´ ¸¿
¾»»² ®»³±ª»¼ ±® ¼»º¿½»¼ò

ìì
ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ
̸» ØÌêìç ÊØÚ ¬©±ó©¿§ ®¿¼ ±¬»´»°¸±²» ¿°°¿®¿¬« ½±³°´ » © ¬¸ ¬¸» ®»¯« ®»³»²¬
±º ×ÓÑñÍÑÔßÍñÙÓÜÍÍ ®»¹«´¿¬ ±² ò
ÝßËÌ×ÑÒ
̸ ¿°°¿®¿¬« ²±¬ ±º ²¬® ² ½¿´´§ ¿º» ¬§°» ¿²¼ ¸±«´¼ ²±¬ ¾» « »¼ ²½¿®¹± ¿®»¿ò

ØÌêìç
ïò ÙÛÒÛÎßÔ
øï÷ ̧°» ß°°®±ª¿´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÛÝ Ì§°»ó»¨¿³ ²¿¬ ±²ô Ý»®¬ ½¿¬» Ò±ò
ïíîïîððîñßßñðìô Ì»´» ½¿¬ ±² ÞòÊòô Ò»¬¸»®´¿²¼
øî÷ ݱ²º±®³ ²¹ ͬ¿²¼¿®¼ òòòòòòòòòòòÛÒ íðð îîë Êïòìòï øîððìóïî÷ô ×ÛÝêðçìë
Û¼òì øîððîóïð÷
øí÷ Ý´¿ ±º Û³ ±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòÙíÛ
øì÷ Ò«³¾»® ±º ݸ¿²²»´ òòòòòòòòòòòòòí ½¸¿²²»´
ÝØïë øïëêòéë Óئ÷
ÝØïê øïëêòèð Óئ÷
ÝØïé øïëêòèë Óئ÷
Ñ°¬ ±²¿´ ½¸¿²²»´ æ
ÝØêô ÝØèô ÝØçô ÝØïðô ÝØïïô ÝØïîô
ÝØïíô ÝØïìô ÝØêéô ÝØêèô ÝØêçô ÝØéïô
ÝØéîô ÝØéíô ÝØéì ¿²¼ ÝØéé
øë÷ ݱ³³«² ½¿¬ ±² ͧ ¬»³ òòòòòòòòòÍ ³°´»¨ô °®» ó¬±ó¬¿´µ
øê÷ ß²¬»²²¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÊ»®¬ ½¿´ ¸»´ ½¿´ ©¸ °ô ë𱸳 ô
ѳ² ó¼ ®»½¬ ±²¿´
øé÷ Ñ°»®¿¬ ²¹ ر«® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòâè ¸±«® ø¼«¬§ ½§½´» ÌÈæÎÈæÍÌóÞÇ ã ïæïæè÷
øè÷ Í«°°´§ б©»® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòλ½¸¿®¹»¿¾´» Ô ó ±² ¾¿¬¬»®§ øÝÒÞéëðÛ÷æ
éòì ÊÜÝ ïèðð ³ß¸
Ю ³¿®§ Ô ¬¸ «³ ¾¿¬¬»®§ øÝÔÞéëðÔ÷æ
éòì ÊÜÝ íððð ³ß¸ô ¸»´º ´ º»æ 맻¿®
øç÷ б©»® ݱ² «³°¬ ±² òòòòòòòòòòòòòòòͬó¾§æ äéð ³ßô λ½» ª»æ îíð ³ß ³¿¨ô
Ì®¿² ³ ¬æ äïß
øïð÷ Ü ³»² ±² ñÓ¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòÉ ¬¸ ®»½¸¿®¹»¿¾´» ¾¿¬¬»®§æ
êî øÉ÷ I ïìë øØ÷ I íç øÜ÷ ³³
ß°°®±¨ò íïë ¹
É ¬¸ °® ³¿®§ ¾¿¬¬»®§æ
êî øÉ÷ I ïìë øØ÷ I ìë øÜ÷ ³³
ß°°®±¨ò íìí ¹

ìë
îò ÌÎßÒÍÓ×ÌÌÛÎ
øï÷ ÎÚ Ñ«¬°«¬ б©»® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòðòè É oîðû
øî÷ ̧°» ±º Ñ ½ ´´¿¬ ±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòÚ®»¯«»²½§ §²¬¸»
øí÷ Ú®»¯«»²½§ Û®®±®òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÉ ¬¸ ² ïð °°³
øì÷ ̧°» ±º Ó±¼«´¿¬ ±² òòòòòòòòòòòòòòòòòи¿ » ³±¼«´¿¬ ±²
øë÷ ßÚ Ó±¼«´¿¬ ±² λ °±² » òòòòòòò߬ ê ¼Þ ñ ±½¬ò °®»ó»³°¸¿ º±® ³±¼«´¿¬ ±²
íðð íððð ئ
øê÷ Ú®»¯«»²½§ Ü»ª ¿¬ ±²òòòòòòòòòòòòòòòoë µØ¦ Ó¿¨ò
øé÷ ѽ½«° »¼ Þ¿²¼© ¼¬¸ òòòòòòòòòòòòòòÔ» ¬¸¿² ïê µØ¦
øè÷ Ó ½®±°¸±²» ײ°«¬òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòóíê ¼Þ³ oí ¼Þ ñ êðð ø¿¬ éðû ³±¼«´¿¬ ±²÷

íò ÎÛÝÛ×ÊÛÎ
øï÷ λ½» ª ²¹ ͧ ¬»³òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòܱ«¾´» «°»®¸»¬»®±¼§²»
øî÷ Í»² ¬ ª ¬§ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòäî kÊ øîð ¼Þ ÏÍ÷
øí÷ Í»´»½¬ ª ¬§ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòâïî µØ¦ øóê¼Þ÷ô äîë µØ¦ øóéð ¼Þ÷
øì÷ Í°«® ±« ¿²¼ ׳¿¹» 붻½¬ ±² òäéð ¼Þ
øë÷ ͯ«»´½¸ Í»² ¬ ª ¬§ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòäðòíë kÊ ø̸®» ¸±´¼÷ô äï kÊ øÌ ¹¸¬ ¯«»´½¸÷
øê÷ ײ¬»®³±¼«´¿¬ ±²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÞ»¬¬»® ¬¸¿² êè ¼Þ
øé÷ ßÚ Ñ«¬°«¬ б©»® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòðòí É øëû Ü ¬±®¬ ±²÷

ìò ÛÒÊ×ÎÑÒÓÛÒÌßÔ ÝÑÒÜ×Ì×ÑÒÍ
øï÷ Ñ°»®¿¬ ²¹ Ì»³°»®¿¬«®» òòòòòòòòòòòòòóîðpÝ õëëpÝ
øî÷ ͬ±®¿¹» Ì»³°»®¿¬«®»òòòòòòòòòòòòòòòòòóíðpÝ õéðpÝ
øí÷ Ø«³ ¼ ¬§ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçíû ø¿¬ ìðpÝ÷
øì÷ Ü®±° Ì» ¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÒ± ¼¿³¿¹» ©¸»² «² ¬ ¼®±°°»¼ ±²¬± ¸¿®¼
©±±¼ °´¿²µ º®±³ ¸» ¹¸¬ ±º ï ³
øë÷ É¿¬»®¬ ¹¸¬²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòë ³ ²ò ¿¬ ï ³ ¼»°¬¸
øê÷ ݱ³°¿ Í¿º» Ü ¬¿²½»òòòòòòòòòòòòͬ¿²¼¿®¼ ½±³°¿ æ ïòð ³
ͬ»»® ²¹ ½±³°¿ æ ïòð ³

ëò í ˲ ¬ ݸ¿®¹»® Ó±¼»´ ÝÍÞØÌíÊî


øï÷ ײ°«¬ ʱ´¬¿¹»ñÝ«®®»²¬ òòòòòòòòòòòòòòòòïðð ÊßÝ îìð Ê ô ï(ô ëðñêð ئ ðòç ß Ó¿¨ò
øî÷ ݸ¿®¹ ²¹ Ì ³» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòß°°®±¨ò ê ¸±«®

ìê
̱ ݱ²¬¿½¬ Ë
Ò×ÐÐÑÒ ÔßÓÞÜß ÝÑòô ÔÌÜò
éÚ Õ±¬±¾«µ Þ« ´¼ ²¹ô ïóí Ç¿» «ô ïóݸ±³»ô
ݸ«±óµ«ô ̱µ§± ïðíóððîèô Ö¿°¿²
и±²»æ õèïóíóíîèïóëîìï
Û³¿ ´æ ´¿³¾¼¿à² °°±²´¿³¾¼¿ò½±³

Ю ²¬»¼ ² Ö¿°¿² ððîïèëïðïì