Sie sind auf Seite 1von 2

PANGANDIKANING CALON PENGANTEN PUTRI

BADHE SUNGKEM RAMA IBU


SALEBETING UPACARA SIRAMAN

NUWUN,
KULA INGKANG PUTRA : …………………
RAMA IBU, KULA INGKANG SOWAN WONTEN NGARSA PADUKA RAMA IBU

DHUH RAMA IBU, KAPARENGA KULA ASUNG PANGABEKTI MUGI KUNJUK


SAHANDHAP PEPADA PADUKA. KANTHI BEKTI KULA MENIKA RAMA
IBU……KULA SUMADYA TUMADHAH DEDUKA INGKANG AKATHAH. AWIT KULA
ANGRUMAOSI KEKIRANGAN SAHA KALEPATAN INGKANG BOTEN LERES
MENGGAHING SUBASITA, TATA KRAMI SAHA PANUNTUN PADUKA.

KULA INGKANG PUTRA UGI SANGET ANGLENGGANA AWIT KULA SAMPUN


KAGULAWENTHAH WIWIT GUWA GARBA IBU NGANTOS DEWASA INGKANG
LINAMBARAN KEBAK RAOS TRESNA ASIH.

DHUH IBU RAMA, KULA RUMAOS SATUHU BOTEN KUWAWI ANIMBANG SAHA
ANANTING AGUNGING KATRESNAN PADUKA DHATENG KULA.

PRAMILA IBU RAMA ……MINANGKA WUJUDING TRESNA TALINING BEKTI KULA


NAMUNG SAGED ASUNG PEPUJI MUGI-MUGI PADUKA TANSAH LUMINTU ING
BERKAH SAHA RAHMAH SAKING NGARSANE GUSTI INGKANG MAHA MIRAH.

SALAJENGIPUN IBU RAMA……


KULA NYUWUN IDI DONGA PANGESTU. PRAMILA SUNGKEM SAHA BEKTI KULA
KUNJUK SAHANDHAP PEPADA PADUKA.

(CALON PENGANTIN PUTRA MENDEKAT DAN SUNGKEM IBU RAMA KEMUDIAN


IBU DAN RAMA MENCIUMNYA)
PANGANDIKANING RAMA / IBU
MARANG CALON PENGANTEN PUTRI

IYA - IYA NGGER GENDHUK ANAKKU


DAK TAMPA SUNGKEMMU LAN DAK PANGESTONI

MUGA-MUGA SIRA PUTRANE PUN IBU RAMA DADIYA TITAH KANG SEMBADA LAN
PIGUNA TUMPRAP NUSA BANGSA LAN AGAMA.
IBU LAN RAMAMU AMUNG BISA DEDONGA MUGA-MUGA SIRA TANSAH
JINANGKUNG GUSTI KANG MAHA WILASA. DADYA MANUNGSA KANG SUGIH
NGELMU LAN RAJA BRANA KANG PIGUNA, LINAMBARAN KEKUWATAN LAN
WILUJENGING LAHIR BATIN.

AYO KENE-KENE GENDHUK DAK PANGESTONI MUGA-MUGA KANTHI UPACARA


SIRAMAN BISA DADYA SARANA RESIKING HANGGA SAKA SAKABEHING
SUKERTA…AAMIIIN…..

(RAMA IBU DAN CPP BERANGKAN MENUJU TEMPAT SIRAMAN)

Das könnte Ihnen auch gefallen