You are on page 1of 24

Godina VII, broj 161 - 15.03.2011. - www.kakanjske.

com - cijena 1 KM (bez PDV-a)

OK Kakanj odbranio titulu

PO 13. PUT OK KAKANJ OSVAJAČ KUPA BIH


Pobjednici
Kupa BiH:
1994.,
1995.,
1996.,
1997.,
2001.,
2002.,
2003.,
2004.,
2006.,
2008.,
2009.,
2010.,
2011.

Mjesna zajednica Brežani Akcija mještana MZ Čatići


Realizacija Za dostojan
brojnih život – za Čatiće
projekata, uz bez prašine
slabu podršku
Općine i
Vijeća
8. mart u Kaknju
KAO I DOSAD, SVEČARSKI

Ponovo internističke
usluge u Domu
zdravlja sa
poliklinikom Kakanj
UVODNIK

KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj
KO SMO, ŠTA SMO
www.kakanjske.com Mi na drugima vidimo trun zla, a na sebi ne
Izdavač: vidimo brdo poganluka
Kakanjske novine doo Kakanj Svi pričaju i pišu o politici, svi se stavite dijagnozu.
Direktor:
bavimo politikom a politika se bavi Pričamo o nemoralu i nepravdi, o
Fikret Kadrić nama, a rijetko ili gotovo nikada se mi zlu o neradu, o nama gospodi, o sve-
ne bavimo sami sobom. Ovo nije pri- mu, a sami smo kao nedodirljivi, svi
Glavni i odgovorni urednik: ča o nekome ili protiv nekoga, niti je sve znamo, znamo i ko je ubio Ke-
Faris Sikirić
priča o tome šta je trebalo, a nije, i šta nnedyja, kako su napravljene egipat-
Redakcija: je a nije trebalo, niti o tome ko je šta ske piramide kao i to da li postoje ili
Eldin Omeragić jamio. Ne pišem je da bi se neko sa ne one u Visokom. Na trenutak pomi-
Azerin Salihbegović mnom složio, a svejedno mi je za one slim da se kojim slučajem nalazimo u
Emerin Ahmetašević
Amina Kulović
koji se neće složiti sa mnom, pišem je antičkom periodu sa svih čoškova bi
Alma Kahvedžić tek tako, možda baš da pobjegnem od vrebali Platoni, Aristoteli i Sokrati.
politike i globalnog ludila, bježim od Da, puno je nemorala, nepravde i
Saradnici: ispijanja kahva kada je politika na svih zala ovoga svijeta, ali ko ga čini.
Ivica Pekić
repertoaru, mijenjam kanale gdje se Predikat i subjekat idu zajedno, „Mi“,
Adib Zekić
Maid Goralija priča o politici, ne čitam ni sport gdje mi smo subjekti, sve ovo nije palo s
Almir Imamović se opet sve svodi na politiku, ne čitam neba i ne dešava se samo po sebi,
Sanela Smajić horoskop jer ne vjerujem u njega, postoji ubica i ubijeni, postoji nemoral
Abdurahman Zukan
dakle ne čitam novine! i mi ubice morala, pravde, poštenja,
Emina Dedić
Nađa Kovačević Ne čitam forume gdje jednima odgoja, kulture, itd.
Ahmed Kovač smeta Džeko a drugi ga vole, neki Zar mi nismo dio svega, zar mi ni-
Darko Jurić zamjere Dini Merlinu jer će na Evro- smo subjekti, egzekutori i činioci? Da
Nedžma Bjelopoljak
viziji pjevati na engleskom, a isti li smo siromasi, ne po novcu već po
Mirsad Mujagić
slušaju Seku Aleksić. Kafiće, restora- stanju duha, kokuzi po svijesti o nama
List izlazi svakih 15 dana. ne, picerije itd. smo podijelili na one samima, ljudi samo po rođenju...?
„seljačke“ i „građanske“; odeš u jedan Lahko sudimo drugima o onome
Adresa redakcije: kažu seljak, odeš u drugi kažu ovaj se što rade ili ne rade, a mi, šta smo mi
Šehida br. 5
Kakanj ufur’o, a gdje god da dođeš ubi krkan- doprinijeli društvu, zajednici, porodi-
luk i alkohol. ci, jesmo li korisni, ali bez priče da su
Telefon/fax: Svi mrzimo i grozimo se od špan- svi drugi krivi, a ne mi sami jer nismo
032 554-878 skih sapunica a svi ih gledamo, ili ne, korisni pa vrijeme trošimo po kafama,
E-mail: ovo je turska a ne španska serija, e internetu i ispred TV-a. Možda, vjero-
kakanjske@gmail.com „nije g.... već se pas p....“. vatno sam i ja isti jer i ja sam samo
Na ljetovanje ne želimo u Neum jer čovjek, i ako je tako onda ne slijedite
Fotografije: tamo su sve Kakanjci i Bosanci, stidimo me jer sam već na krivome putu, ako
Redakcija
se nakog znanca a taj isti znanac se je ovo biti čovjek odričem se svoje
Grafička obrada i DTP: stidi nas pa bježimo na neku zabačenu ljudskosti, ako ovako treba apstiniram
“Labirint” d.o.o. Zenica plažu gdje nas niko ne zna pa glumimo od bilo kakvog djelovanja.
„Evropljanine i intelektualce“. Ako je sve ovo krivo, svijet ne mo-
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Neko ne ide u džamiju ili crkvu jer žemo mijenjati.
(labirintzenica@gmail.com) mu ide komšija, smeta nam tuđi Ali, već je rečeno: „ Ako želiš pro-
uspjeh, a sami ništa ne činimo da us- mijeniti svijet počni od sebe“. Svi smo
Rukopisi, fotografije i diskete se ne pijemo. Lahko ćemo na nekoga poka- dio cjeline, svi zajedno činimo harmo-
vraćaju.
List je 08.07.2004. godine, u skladu
zati prstom i pogledati u tuđu avliju, niju ili havariju.
sa Zakonom o informisanju, a na a svoju nismo očistili, ko smo ili šta Bio bih nekulturan da sebi uzmem
osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 smo mi, to se nikada ne pitamo. za pravo da kažem šta i kako treba pa
upisan u evidenciju javnih glasila Sjetih se one od velikog Meše Seli- ću se samo poslužiti tuđim mislima
Bosne i Hercegovine pod rednim
brojem 41.
movića: koje svi znamo, prvu koja bi bila rje-
KAKANJSKE NOVINE

Na osnovu mišljenja Federalnog „Šta smo onda mi? Lude? Nesrećnici? šenje da treba da pomijenimo sami
ministarstva obrazovanja i nauke broj Najzamršeniji ljudi na svijetu. Ni s kim sebe ako želimo da mijenjamo svijet,
05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine istorija nije napravila takvu šalu kao sa i drugu koja stoji kao prepreka na
“Kakanjske novine” su proizvod na
koji se ne plaća porez na promet
nama. Do juče smo bili ono što želimo putu toj promjeni: misao u koju se
proizvoda. danas da zaboravimo. Ali nismo postali može staviti cijeli ovaj tekst, a ona
ni nešto drugo“. kaže da svi mi na drugima vidimo
Žiro račun: Ovo je priča o nama samima. Ko trun zla, a na sebi ne vidimo brdo
134-020-00000083244 kod IK banke Zenica
smo i šta smo, odlučite sami i uspo- poganluka. A.K.
2 broj 161, 15.03.2011.
AKTUELNOSTI

DALJINSKO GRIJANJE U KAKNJU POSTAVLJENO


EKOLOŠKI A NE I EKONOMSKI
- Projekat daljinskog grijanja u Odnos
Prosječna Cijena
Kaknju kojeg su uspjele da imple- Dužina Odnos
Distributer cjevovoda Površina koja površina
godišnja
površine
koja se Godišnja
prema
potrošnja potrošačima
mentiraju generacije 80-tih godina toplotne en- od TE do se zagrijava fizičkih /
toplotne
zagrijava potrošnja
-poslovni
potrošača pravnih i dužine [kWh/m2]
prošlog vijeka bio je isključivo proje- ergije
[km]
[m2]
lica
energije
cjevovoda
-stambeni
[GWh] KM/m2
kat u cilju zaštite okoliša u ovom [m2/m]

kakanjskom području koje je pogo- JP ‘Grijanje’


147 217.000 3,5 : 1 57,00 1,81 263
4,00
d.o.o. Kakanj 1,43
tovo u tim godinama bilo opterećeno
emisijama iz TE Kakanj i Cementare
JP ‘Grijanje’ 4,00
120 1.300.000 3,3 : 1 250,00 8,84 192
d.o.o. Zenica 1,92
Kakanj i lokalnih ložišta za grijanje. CG Grijanje 4,32
100 1.423.000 2,16 : 1 279,30 14,23 196
Svjesni da su i Kaknju i široj Tuzla 1,44

društvenoj zajednici potrebni i TE gradovima zagrijavana površina, giju od TE Kakanj prema JP ‘Grija-
Kakanj i Cementara Kakanj i da koja je veća za preko šest puta od nje’ d.o.o. Kakanj bila manja za
njihov rad treba da se nastavi, na- površine koju mi zagrijavamo u Ka- 337.828,00 KM godišnje. Iz navede-
pregli su se i uspješno implemen- knju, a u Kaknju od TE Kakanj do ne tabele je vidljivo da su cijene
tirali projekat daljinskog grijanja i ovih 217.000 m2 grijanog prostora grijanja u Kaknju jeftinije i od Tuzle
time u gradskom području ugasile imamo za gotovo 50 % dužu distri- i Zenice, kao i ostalih gradova u BiH.
24 velike kotlovnice, a u naseljima butivnu mrežu cjevovoda od Tuzle. Ovo je 25. jubilarna sezona da-
Čatići, Hrasno, Doboj i Bare više Primjera radi, JP ‘Grijanje’ d.o.o. Ka- ljinskog grijanja u Kaknju, mi se
stotina individualnih ložišta. kanj kupuje od TE Kakanj 34 % više nadamo da nije i posljednja.
Koncept daljinskog grijanja Ka- energije u odnosu na Tuzlu, posma- Iskreno se nadamo da će vlasnik
knja nije postavljen da funkcioniše trano prema preuzetoj količini ener- kapitala u JP ‘Grijanje’ d.o.o. Kakanj,
na principu ekonomske cijene prema gije i površini koja se grije (kWh/m2). a to je Općina Kakanj, poduzeti po-
potrošačima, već je postavljen tako Ilustracije radi, godišnja potroš- trebne aktivnosti na obezbjeđivanju
da može funkcionisati samo uz odre- nja toplotne energije u Kaknju je 263 subvencija kod isporučioca toplotne
đene subvencije. Iz navedenih tabela kWh/m2 a u Tuzli je 196 kWh/m2. energije, a to jest TE Kakanj kako bi
gdje se mogu uporediti tehnički i Kada bi se u Kaknju potrošnja ovaj sistem mogao nastaviti svoju
ekonomski parametri sa Tuzlom i spustila na 196 kWh/m2 onda bi funkciju i u narednim sezonama.
Zenicom gdje vidimo da se u tim godišnja faktura za toplotnu ener- Press JP Grijanje Kakanj
Aktuelnosti iz Biroa rada Kakanj
ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ POTICAJE ZAVODA
Federalni Zavod za zapošljava- godini i kroz ovaj program sredstva jeratno prebivalište na području
nje Sarajevo raspisao je 21.02. i se usmjeravaju za sufinansiranje Republike Srpske, Brčko Distrikta
28.02.2011. godine Javni poziv za poslodavaca radi zapošljavanja i BiH, a prijavljene su na evidenciju
učešće u Programu zapošljavanja i povratnika i radi samozapošljava- nezaposlenih prije objave javnog
samozapošljavanja Roma u 2011. nja povratnika koji pokrenu djelat- poziva.
godini i Javni poziv za učešće u nost u poljoprivredi (stočarstvo, Obrazac prijave na javni poziv,
Programu zapošljavanja i samoza- povrtlarstvo, uzgoj i prerada ljeko- kao i druge obrasce neophodne za
pošljavanja povratnika u 2011. vitog bilja, voćarstvo, pčelarstvo, učešće u programu moguće je do-
godini. U oba programa sredstva zanatska ili uslužna djelatnost, se- biti u Birou rada Kakanj. Prijave sa
namijenjena kao bespovratna oski turizam, ugostiteljstvo ili neku potrebnom dokumentacijom do-
usmjerena su za sufinansiranje drugu djelatnost). stavljaju se neposredno ili prepo-
poslodavaca radi zapošljavanja Korisnici sredstava po ovim ručeno poštom na adresu Federal-
Roma sa evidencije nezaposlenih programima su poslodavci iz Fe- nog zavoda zapošljavanja, ulica
kao i za njihovo samozapošljavanje deracije BiH, nezaposlene osobe, Đoke Mazalića br. 3, 71000 Saraje-
KAKANJSKE NOVINE

u iznosu od 5.000,00 KM do Romi koji su prijavljeni na eviden- vo.


12.000,00 KM po osobi, u zavisnosti ciju nezaposlenih u Federaciji BIH, Javni pozivi su otvoreni 30 dana
od dužine trajanja radnog anga- odnosno poslodavci registrovani od dana objavljivanja u dnevnim
žmana kao i vrste djelatnosti kojom na području Bosne i Hercegovine, listovima „Avaz“ i „Oslobođenje“.
se žele baviti. Kada je u pitanju koji će zaposliti nezaposlene osobe Zaineresovani se mogu obratiti za
program zaopšljavanja i samoza- povratnike i nezaposlene osobe- dodatne informacije zaposlenicima
pošljavanja povratnika u 2011. povratnici koji su se vratili na pri- Biroa rada Kakanj. A.A
broj 161, 15.03.2011. 3
AKTUELNOSTI

Grad Kakanj ne pamti ovoliko cvijeća i


poklona na štandovima
Svečano uz bogat kulturno zabavni program
Povodom 8. marta, u Termoelektrani, Tvornici
Kaknju je u brojnim resto- cementa, a prethodnih
ranima i hotelima organi- dana svoj dan obilježile su
zovana proslava Međuna- i radnice Doma zdravlja
rodnog praznika Dana sa poliklinikom, te brojne
žena. Najsvečanije je bilo prosvjetne radnice. Slavi-
u najbrojnijem kakanj- lo se u motelu Tiron, Ka-
skom kolektivu, Rudniku menom dvorcu, Taverni
Kakanj. Uposlenice Rud- „Es“, restoranu „Šljivo“,
nika, njih 256, svoj dan pizeriji „Nanda“ i broj-
proslavile su u hotelu nim drugim ugostitelj-
Premium, uz bogat kul- skim objektima u gradu.
turno zabavni program i Radnice Općine tako- Brojni štandovi po gradu
naravno sindikalni karan- đer su slavile, a grad Ka- cvijeća i poklona na štan- - Žene su duboko osje-
fil. Svečano je bilo i u kanj ne pamti ovoliko dovima cijelom dužinom ćajne, optimistično gleda-
glavne ulice Alije Izetbe- ju na tešku životnu sva-
govića. Prigodnu čestitku kodnevnicu, one znaju da
svojim sugrađankama iznalaze rješenja čak i on-
uputio je i načelnik Ka- da kada se čini da izlaza
knja Mensura Jašarspahić iz problema nema. One to
u kojoj kaže da je neogra- čine toplinom srca i duše
ničena ljubav, marljivost, koja ruši predrasude i
brižnost i nježnost, ali i savladava teške izazove,
velika snaga, izraz huma- stoji u čestitci načelnika
Uposlenice Rudnika slavile u hotelu Premium nosti i plemenitosti žene. Jašarspahića. Az.S.

KAKANJKE DOSTOJNO OBILJEŽILE DAN ŽENA


tus žene, te na diskiriminaciju
prilikom zapošljavanja.
U našem gradu, ali i u ci-
jeloj zemlji, 8. mart je prote-
kao u znaku žene. Ulice na-
šeg grada bile su pune šare-
nila, cvijeća i ponuda poklona
za osobe ženskog spola. Taj
dan mališani u vrtićima, uče-
nici u osnovnim i srednjim
školama, pravili su čestitke i
Prisutne sugrađanke na pozorišnoj predstavi u orga-
pisali pismene radove posve-
nizaciji AŽ SDA Kakanj
ćene majci. Poslodavci su
Poklon ženama Kaknja ženama poklanjali skromne
od AŽ SDA poklone i skraćeno radno
Ove godine obilježava se vrijeme. Zaposlene žene su u
stogodišnjica praznika 8. mar- okviru svojih radnih organi-
KAKANJSKE NOVINE

ta Dana žena. Neke od aktiv- zacija organizovale proslave


nosti koje su provođene u u vidu svečanih ručkova i
povodu obilježavanja ovog provoda uz muziku u ugosti-
praznika su vođene pod ge- teljskim objektima.
slom “Nećemo karanfil, hoće- Ženska udruženja u na-
mo posao!”. Ovom parolom šem gradu dostojno su obilje-
namjera je bila da se ukaže na žila ovaj praznik. Jedno takvo
loš socijalni i ekonomski sta- udruženje je i je Asocijacija Forum žena SDP-a - proslava u prostorijama stranke
4 broj 161, 15.03.2011.
AKTUELNOSTI
žena SDA Kakanj, koja je nasmijale i makar nakratko
svojim članicama, ali i ostalim zaboravile svakodnevne bri-
sugrađankama kao osmo- ge i obaveze. Ova tipično
martovski poklon poklonila “ženska” inicijativa bi ostala
pozorišnu predstavu “Recept samo ideja na papiru da žene
za bolji život”, koja se odigra- grada Kaknja nisu prepozna-
la u gradskom kinu Kakanj. le ovu aktivnost AŽ SDA kao
“Želja nam je bila da se na dobru i pozitivnu. Zahvalju-
jednom mjestu okupi što više jem se svim posjetiteljkama
naših sugrađanki, kako bi se koje su nam ovom prilikom,
u povodu 8. marta opustile, svojim dolaskom priznale

Nastavnice OŠ Omer Mušić Brežani u restoranu Taverna ES

Zakuska za članice KUD-a Dikan

Dio kolektiva OŠ 15. april Doboj u Taverni ES

Karanfili kao znak pažnje za članice KUD-a Dikan

Kolektiv OŠ Hamdija Kreševljaković - zakuska u


školskim prostorijama
podršku, kao i JU za kulturu Mališani vrtića “Mla-
i obrazovanje Kakanj, svojim dost” su tradicionalno za
saradnicama i članicama Iz- svoje mame priredili pred-
vršnog odbora AŽ SDA Ka- stavu uz pomoć svojih teta
kanj, koje su kao i uvijek dale i na taj način im prenijeli
Mališani su priredili priredbu za mame svoj nesebičan doprinos u svoju poruku ljubavi.
organizovanju ove aktivno- Kolektivi osnovnih i
sti”, za naše novine je izjavila srednjih škola proslavu 8.
predsjednica AŽ SDA Kakanj marta su obilježile u Kame-
Elvira Haračić. nom dvorcu, Taverni ES ili
KAKANJSKE NOVINE

Forum žena SDP-a je u u prostorijama škole, pripre-


povodu 8. marta organizirao mivši zakusku.
večeru i zabavu za svoje člani- Kako je to sve izgledalo
ce u prostorijama ove stranke. možete pogledati na prilo-
KUD “Dikan” Kakanj za ženim fotografijama.
svoje članice je priredio zaba-
Kolektiv STŠ Kemal Kapetanović u prelijepom ambi- vu u prostorijama društva uz Pripremila
jentu Kamenog dvorca zakusku i prigodne poklone. Amina Kulović
broj 161, 15.03.2011. 5
ANKETA
Anketa u povodu Međunarodnog dana žena

8. MART NE SMIJE BITI JEDINI POVOD DA


SE ŽENAMA POKLANJA PAŽNJA
Međunarodni dan žena, 8. mart, nas muškaraca i nekadašnjim i
proglašen 1920., a službeno priznat zaslužuju pa- današnjim pra-
u Ujedinjenim narodima 1977. godi- žnju svaki dan, vima žene. Dra-
ne, simbolizira dugu historiju borbe a ne samo za 8. go mi je što su u
za ženska prava, kao što su pravo mart. Jedna ki- vremenu u ko-
glasa, pravo na legalizaciju pobačaja neska poslovica jem ja živim
ili danas pravo na rad. Prva inicijati- kaže: „Koliko je omogućena pra-
va potekla je od američke Socijalistič- ružama potreb- va na rad žena-
ke stranke 1909., a iduće godine na no sunce toliko je ženama potrebna ma, tj. profesionalno usavršavanje i
Međunarodnoj konferenciji žena ljubav!“ Svakako da su žene danas u ukidanje spolne diskriminacije. Još
socijalista u Kopenhagenu, na poticaj boljem položaju u odnosu na vrijeme uvijek postoje neke razlike između
Njemice Clare Zetkin izglasano je potlačenosti i nejednakosti, ali po muškarca i žene u očima današnjeg
načelo proglašenja Međunarodnog mom mišljenju, ima tu još prostora naroda, ali srećom nisu dovoljne da
dana žena, ali bez utvrđenog datu- za pozitivne pomake. bismo ponovo uvodili razna prava. I
ma. Godine 1977. Ujedinjeni narodi Nermina Šišić smatram da 8. mart ne treba biti jedi-
proglasili su 8. mart „Međunarod- - 8. mart je ni datum u kojem se pridaje pažnja
nim danom za prava žena i za mir“. dan kada je sve ženama. Ravnopravnost muškaraca
Otada dan ima simboličko značenje, nekako u znaku i žena se može prikazati svakim da-
poglavito u državama gdje se žene žene. Taj dan se nom u svim našim postupcima!
moraju boriti za osnovna prava, a osjećamo prelije- Ilhana Čeliković
posvuda gdje su žene žrtve nasilja ili po i mislim da - Obično ne-
nejednakosti. Tog dana se slave eko- bismo sve mi, koliko dana prije
nomska, politička i društvena dosti- mislim na žene, Dana žena po-
gnuća pripadnica ženskog spo- voljele da je 8. mart svaki dan. Narav- stavlja se pitanje
la. Ako uzmemo stanje u prošlosti u no da zaslužujemo pažnju i ostalim da li je potrebno
kom su se naše naše prethodnice dana, a ne samo za taj praznik. Iako iskazati pošto-
borile za osnovna prava žena, danas se mi trudimo da budemo ravnoprav- vanje prema že-
možemo zaljučiti da je stanje privid- ne s muškarcima, mislim da još uvijek nama taj dan.
no bolje. Još uvijek smo daleko od nismo dostigle tu ravnopravnost. Ono što je problem jeste to da mnogi
standarda ravnopravnosti koju nam Edin Hadžić ne shvataju važnost žena u društvu.
nameće Zapad, a postavlja se pitanje - Što se tiče Ono što žena čini u porodici, odgaja-
da li se ta potpuna ravnopravnost i diskriminacije jući svoju djecu, poklanjajući ljubav
zaista želi? žena, mislim da svojoj porodici je vrijedno poklanjanja
Anketirali smo naše sugrađane o su diskrimirane pažnje svaki dan, a ne samo jedan dan
tome koliko im znači 8. mart, da li manje nego ra- u godini. Uzmimo samo primjer naših
poklanjaju pažnju ženama samo tog nije, ali još uvi- majki koje su tu za nas kad ih treba-
dana, kao i to da li smatraju da su jek nisu ravno- mo, spremne pomoći u svakoj situa-
žene ravnopravne sa muškarcima u pravne. To je ciji. Zamislimo li se nad tim shvatit
današnjem društvu. poseban dan u godini za pripadnice ćemo šta zaista zaslužuje svaka žena!
Alisa Bjelopoljak ljepšeg spola kada im se poklanja Adnan Krivokapa
- Žene defini- više pažnje i ljubavi nego inače, sa - 8. mart bi
tivno jesu u bo- namjerom da im se pokaže koliko trebao da bude
ljem položaju su one posebne i važne za nas. Sva- u toku cijele go-
danas. Među- kako da žene zaslužuju pažnju ne dine, a ne samo
tim, nisu jos uvi- samo na taj dan već i svaki drugi dan. taj dan. Posveći-
KAKANJSKE NOVINE

jek 100% jedna- Iskoristio bih ovu priliku da svim vati pažnju bilo
ke sa muškarci- pripadnicama ljepšeg spola čestitam čemu samo je-
ma. A za mene 8 mart Dan žena. dan dan nije do-
8. mart predstavlja jedno lijepo dru- Arnesa Dželo voljno, pa tako ni ženama. Tek tada,
ženje sa kolegicama. - Mislim da je to jedini dan u go- žene bi imale razlog da se osjećaju
Avdo Tukić dini kada se bar riječ ‚žena‘ više ravnopravnije u porodici i društvu.
- Kažu da su žene ljepša polovica puta izgovori, ili se pak raspravlja o Anketirala Amina Kulović
6 broj 161, 15.03.2011.
AKTUELNOSTI
Nastavljen ciklus tribina muallima iz Kaknja

AIDA TULE GOSTOVALA U KAKNJU


Realizovane brojne aktivnosti u okviru projekta “Dani posvećeni ženi”
U okviru ciklusa preda- nudi vjera. I na ovom pre-
vanja za žene koje organizu- davanju isktaknuta je uloga
ju muallime Medžlisa IZ žene kao ambasadora boljeg
Kakanj, Kakanjke su u prili- svijeta i kao majke – bitne
ci da slušaju predavanja karike u odgoju djeteta. Da
eminentnih stručnjaka iz bi dijete bilo odgojeno žena
raznih oblasti. Prošle sedmi- mora da ima ulogu u druš-
ce gošća na tribini je bila tvu, kako bi i dijete moglo
poznati psiholog Aida Tule. imati svoju ulogu.
Tema predavanja je bila Žena mora imati cilj u
“Prioriteti u porodici i druš- društvu
tvu”. U okviru ove teme
Tule je govorila o dvije kraj- Da bi žena opstala u
nosti koje postoje vezane za društvu mora imati cilj, jer
ovu problematiku. Prva je svaki čovjek bez cilja je
potpuna zatvorenost u okvi- sluga. Kao primjer za žene Kao i uvijek - prepuna sala
ru porodice, a druga da se koje su imale cilj, Tule je definisale svoj cilj i uspjeh zaljučak predavanja je na-
potpuno predate društve- navela žene iz vremena je bio zagarantovan. glašeno da treba biti uklju-
nim tokovima, zanemarivši Poslanika, koje su od njega Drugi dio predavanja čen i da od sistema u koji
porodicu i njene vrijednosti. tražile da ih podučava u gospođa Tule je posvetila smo uključeni zavisi uspjeh.
Kao idealno rješenje je pro- tačno određeno vrijeme, i istraživanju koje je pred- Poenta je da u svim stvarima
nalazak balansa između te na tačno određenom mje- stavljeno na Helsinškom nađemo srednji put i da tom
dvije krajnosti, a taj balans stu. Na taj način one su komitetu 1998. godine. Ra- prilikom koristimo zdrav
dilo se o istraživanju o soci- razum i emocionalnu stabil-
jalnoj isključenosti. To istra- nost, riječi su Aide Tule.
živanje je podrazumijevalo Pored redovnih tribina
sagledavanje tri aspekta: svake srijede najavljene su i
tržišta, države i civilnog druge aktivnosti u okviru
društva. Povezano je to sa projekta “Dani posvećeni
nepoznavanjem osnovnih ženi”. To su halke Kur’ana,
prava žena koje dovodi do akcije volonterizma, radioni-
socijalne isključenosti. Trži- ce na temu očuvanja bošnjač-
šte rada danas poprilično ke tradicije, posjete selima i
diskriminira ženu, koja ne- slični projekti, o kojima ćemo
ma jednaku platu za iste vas izvijestiti u narednim
Aida Tule na tribini poslove kao muškarac. Kao brojevima. Amina Kulović

Internistička služba u JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Kakanj

Nakon četiri duge godine –


napokon olakšanje za pacijente
Iz JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ ricu od prije i njene vrline i stručne sposobnosti
Kakanj stižu nam dobre vijesti. Naime, dr. u obavljanju posla, niko od nas ne sumnja da
Amela Lagumdžija-Žiga je ovih dana uspješ- će ona veoma brzo sve dovesti u red. U svakom
no okončala svoju specijalizaciju i tako dobila slučaju, bit će mnogo bolje nego do sada.
KAKANJSKE NOVINE

zvanje, specijalista interne medicine. Nakon Znači, svi pacijenti kojima je potrebna
četiri godine intenzivnog učenja i usavršava- internistička usluga mogu je dobiti u našem
nja dr. Amela se vratila na posao i tako je naš Domu zdravlja svakim radnim danom od 7
Dom zdravlja dobio svog internistu. Doktori- do 15 sati, naravno uz narudžbe, jedino će
ci sigurno neće biti lahko, bar u sljedećih ne- hitni slučajevi imati prednost. Dr. Ameli
koliko mjeseci, dok ne uvede u red i ne ure- Lagumdžija-Žiga, spec. interne medicine od
duje termine za sve pacijente, a njih je zaista srca čestitamo i želimo joj puno uspjeha u Dr. Amela Žiga, spec.
mnogo. Posla se nakupilo, ali znajući dokto- daljnjem radu! Nađa Kovačević interne medicine
broj 161, 15.03.2011. 7
AKTUELNOSTI
Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Kakanj
Obiman dnevni red „razvukao“ sjednicu na sedmicu dana
28. sjednica Općinskog vijeća Kakanj
održana je na triput. Počela je u srijedu 2.
marta, i to oproštajnim govorom dosadaš-
nje vijećnice dr. Senke Imamović Balorda
koja je preuzela novu dužnost ministrice
zdravstva u Vladi Zeničko-dobojsog kan-
tona. Prema najavama, njeno mjesto zau-
zet će Vernest Karzić sa liste SDP-a.
Za zimsko i redovno održavanje cesta
500.000 KM Detalj sa zadnjeg nastavka 28. sjednice Vijeća
Općinsko vijeće Kakanj usvojilo je marta, a na dnevnom redu ostalo je ostalo ja ima zadatak da sačini tri raspodjele
dva programa o raspodjeli sredstava je deset tačaka. sredstava ili tri programa. Jedan koji će se
planiranih budžetom općine Kakanj za Usvojeno šest prijedloga odnositi na obilježavanje značajnih datu-
ovu godinu. Riječ je o programu utroška ma vezanih za ratna događanja, drugi za
U nastavku sjednice prihvaćen je Prijed-
sredstava komunalne naknade čija uku- obilježavanje vjerskih praznika i treći za
log programa utroška sredstava od konce-
pna vrijednost iznosi 1.800.000 KM i obilježavanje državnih, federalnih, kanto-
sija sa 22 glasa, a predstavlja popis niza
programu utroška sredstava od cestov- nalnih i općinskih praznika.
projekata za koje je planiran iznos od 350
nih naknada i to za zimsko održavanje Usvojen je i Prijedlog programa utroš-
hiljada KM i nastavak realizacije projekata
370 hiljada KM i za redovno održavanje ka sredstava za informisanje za 2011. go-
ugovorenih u 2010. godini od oko 110 hi-
cesta 170 hiljada KM. dinu, u iznosu od 70 hiljada KM.
ljada KM. Jedan od najznačajnih projekata
Analizu stanja i poslovanja JU Cen- Prihvaćen je i Prijedlog programa ras-
planiranih u ovom programu je sanacija
tar za socijalni rad Kakanj za 2010. go- poreda budžetskih sredstava za zaštitu i
ulice na području Podvarda, desna obala
dinu i Prijedlog Plana i programa rada spašavanje u 2011. godini. U ovom je pro-
Bosne, u iznosu od 47 hiljada KM. Prijedlog
JU Centar za socijalni rad Kakanj sa gramu sanacija klizišta i zaštita životinja
prioritetnih i neizmirenih dugova iz ovog
finansijskim planom za 2011. godinu sa iznosom od 50.000,00 KM. Klub vijeć-
programa iznosi 111 hiljada KM.
Vijeće je vratilo na doradu sa zaključci- nika SDA, Stranke za BiH i Nezavisne liste
Prijedlog programa utroška sredstava
ma da se prihodi Centra usklade sa predložili su prekid sjednice i njen nasta-
Fonda za zaštitu okoliša za 2011. godinu
planiranim u budžetu Općine i da se vak iduće sedmice, u srijedu 9. marta.
uradi sistematizacija sa brojem izvrši- Informacija o zastupljenosti
laca i pravilnik o platama i naknadama. konstitutivnih naroda u izvršnoj i
Prijedlog odluke o vodovodu i kanali- zakonodavnoj vlasti nije usvojena
zaciji također je usvojen, a u odluku su
U nastavku 28. sjednice OV-a Kakanj
uvršteni prijedlozi i amandmani sa po-
našlo se pet preostalih tačaka. Vijećnici su
sljednje sjednice. Ova odluka koja se nije
usvojili Izvještaj o implementaciji Općin-
mijenjala od 1977. godine definira snabdi-
skog akcionog plana (MAP) u saradnji sa
jevanje vodom za piće te odvođenje i tre-
projektom upravne odgovornosti (GAP).
tman fekalnih voda, odnose između do-
Podsjećamo da se ovaj projekat realizirao
bavljača i korisnika, način korištenja i
u trogodišnjem periodu 2008-2010., a u
priključivanja na vodovodnu i kanalizaci-
okviru njega, između ostalog, realizirano
onu mrežu, potrošnju i plaćanje vode,
Dr. Senka Balorda-sa mjesta je umrežavanje mjesnih ureda sa Centrom
održavanje objekata i slično.
za pružanje usluga Općine Kakanj.
Usvojen je i Prijedlog odluke o dopu- vijećnice na mjesto ministrice
Analizirana je informacija o prekomjer-
nama Odluke o administrativnim taksa- u iznosu od 129 hiljada dobio je potrebnu
noj zagađenosti zraka koja je posebno bila
ma Općine Kakanj. Utvrđene su nakna- većinu sa 23 glasa. Iz ovih sredstava pla-
izražena u januaru ove godine, kada je i
de za provođenje postupka usklađivanja nira se čišćenje divljih deponija sa 20 hi-
zaprljanost saobraćajnica i drugih javnih
i registracuje redova vožnje na općin- ljada KM i troškovi rada mobilne stanice
površina također bila prekomjerno izražena.
skim linijama i takse za izdvajanje do- za mjerenje parametara kvaliteta zraka 26
Informacija o zastupljenosti konstitutivnih
punskih taksi oznaka za taksi vozilima. hiljada KM. Između ostalog, 40 hiljada KM
naroda u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti nije
Naknade kojima je odluka dopunjena su: je planirano za podršku projekata defini-
usvojena i vraćena je na doradu, a u nekim
60,00 KM za stari red vožnje za svaki ranih akcionim planom LEAP. Iz Stranke
trenucima ova tačka izazvala je burnu reakci-
polazak i povratak, za stari red vožnje za BiH su predložili da se u skladu sa
ju vijećnika HDZ-a i bila je na rubu incidenta.
sa promjenom za svaki polazak i povra- zakonskim propisima uputi inicijativa
Usvojen je Prijedlog rješenja o imeno-
tak, 300,00 KM novi red vožnje za svaki resornom federalnom ministarstvu o pla-
vanju člana Komisije za budžet Općinskog
polazak i povratak. Ista naknada 300,00 ćanju naknade od strane velikih industrij-
vijeća. Naime, umjesto Rahmana Džele u
KM utvrđena je za rješavanje prigovora skih zagađivača u Fond za okoliš, čime bi
KAKANJSKE NOVINE

ovu komisiju imenovan je Rešad Merdić.


uočenih na postupak usklađivanje redo- se u budućnosti moglo raspolagati za
Razmatran je i zahtjev Institucije om-
va vožnje - općinske linije, dok je taksa većim sredstvima u ovoj oblasti.
budsmena za ljudska prava BiH i prigo-
za izdvajanje dopunskih taksi oznaka za Sa 19 glasova „za“ prihvaćen je zaklju-
vora Gordane Tomić i Srpskog građanskog
taksi vozila 5,00 KM. čak vezan za Prijedlog programa raspore-
vijeća na imenovanje direktora JU za
Tokom rasprave o prijedlogu Programa da sredstava za obilježavanje značajnih
predškolski odgoj i obrazovanje „Mla-
utroška sredstava od koncesija, nije moglo datuma i manifestacija u 2011. godini u
dost“ Kakanj . Ovu unformaciju vijećnici
doći do usaglašavanja i sjednica je preki- iznosu od 40 hiljada KM. Zaključak se
su primili k znanju. Az.S.
nuta, a nastavak je zakazan u petak, 4. odnosi na formiranje ad-hoc komisije ko-

8 broj 161, 15.03.2011.


AKTUELNOSTI
Akcija mještana MZ Čatići

Za dostojan život – za Čatiće bez prašine


Redakciji Kakanjskih novina obratio ne. Izgrađena je sredinom 80-tih godina, no
se Dražen Filipović, predstavnik mješta- do dan danas nije dovedena u odgovarajuće
na MZ Čatići Kakanj, koji je iznio jedan stanje koje bi zadovoljilo osnovne ekološke
od najvećih problema s kojim se susreću uvjete skladištenja uglja i njegovog tran-
mještani MZ Čatići. Radi se o ekološkom sporta.
zagađenju ove mjesne zajednice, kao i Mještani Čatića pokrenuli su krajem
inicijativi grupe mještana da se ovo sta- 2010. godine akciju pod nazivom Za
nje promjeni. Već duže vrijeme egzistira dostojan život – za Čatiće bez prašine,
internet stranica Eko Čatići, pokrenuta u okviru koje traže rješevanje ovog eko-
od strane mještana koji traže dostojan loškog problema od strane Elektropri-
život u Čatićima. Cilj internet stranice je vrede BiH tj. Termoelektrane Kakanj
da se javnost upozna sa problemima koja je vlasnik deponije, a samim tim i
aerozagađenja i drugih vidova zagađe- odgovorna za njen rad. Svoje nezado- Deponija u neposrednoj blizini
nja, te da se pokuša pronaći neko rješenje voljstvo izrazili su i potpisivanjem peti- kuća
za te probleme. U pismu između ostalog cije koja će biti uručena predstavnicima stalne potrebe snabdijevanja Termoelek-
stoji: lokalne vlasti. Peticiju je, prema riječima trane ugljenom)
Samo naselje Čatići nalazi se u nezavid- Filipovića, potpisalo više od 170 mješta- Najprije želimo upoznati širu javnost
nom ekološkom položaju od same izgradnje, na. Svoja prava na čišću životnu okolinu sa problemom koji nas već decenijama mu-
pokretanja te daljnjih proširenja Termoelek- tražit ćemo kod predstavnika naše općine, či, jer nažalost, mnogi naši sugrađani nisu
trane Kakanj. Osim lokalne Termoelektrane, Elektroprivrede, pa ako treba i na cesti, ista- upoznati sa katastrofalnim ekološkim sta-
najveći problem pogoršane ekološke situaci- kli su mještani Čatića. njem u Čatićima. Predstavnici lokalne
je je odlagalište - deponija uglja koja se na- Napominju da deponija svojim ra- Termoelektrane već godinama nam daju
lazi iznad samog naselja tj. 30 metara od dom ugrožava život i zdravlje mještana lažna obećanja bez ikakvih konkretnih ko-
prvih kuća mještana. Deponija služi za i ozbiljno narušava životnu sredinu jer: raka ka rješavanju ovog za nas gorućeg
spremanje, obradu i transport uglja od po- ugalj nije propisno skladišten (ugalj problema. Nažalost, izgubili su naše povje-
strojenja Seperacije do lokalne Termoelektra- se skladišti, obrađuje i transportira na renje, jer do dana današnjeg nisu pokazali
otvorenom prostoru bez ikakve izolaci- nikakvo interesovanje o tome kako mi ovdje
je od naselja. Radi se ogromnoj količini uopće i dišemo. Ovdje nije riječ o nerazu-
uglja (oko 300.000 tona), koji se zbog mnim zahtjevim nego o elementarnom
raznih vremenskih uvjeta, te zbog obra- ljudskom pravu na čišći zrak. Znamo da je
de i transporta raspršava u obliku sitne u našoj općini to gotovo nemoguća misija,
ugljene prašine – poznatoj u medicini no svakako bilo kakvo smanjenje nekontro-
kao ubojica rudara, te prekriva naselje i liranog zagađivanja poboljšat će i ovako
izravno ugrožava zdravlje stanovnika katastrofalnu situaciju, konstatiraju mje-
kroz udisanje iste.) štani Čatića, te poručuju da su spremni
Nesnošljiva buka zbog rada industrij- svoja osnovna ljudska prava tražiti
skih mašina: bagera, buldožera i krano- svim zakonom dopuštenim sredstvima.
Prašina sa deponije va. (Buka traje konstantno 24 sata zbog Uredila Amina Kulović

HO „World Vision“ BiH i Općina Kakanj pomažu projekte NVO


29.000 KM nevladinim organizacijama u Kaknju
U uredu načelnika opći- Kakanj. Ugovor su potpisa-
ne Mensura Jašarspahića li i Udruženje pčelara „Ba-
potpisani su ugovori o rea- grem“ Kakanj za „Edukaci-
lizaciji projekata nekoliko ju i liječenje apiterapijom i
kakanjskih NVO koje će fi- ljekobiljem“, zatim MDD
nansirati HO „World Visi- „Merhamet“ Kakanj „Kućna
on“ BiH i Općina Kakanj. njega i pomoć u kući za sta-
Ugovore su potpisali općin- ra i iznemogla lica“, te
ski načelnik Mensur Jašars- Udruženje poljoprivrednih
KAKANJSKE NOVINE

pahić, Taib Bajramović u proizvođača „Oranica“


ime HO „World Vision“, te „Proizvodnja i distribucija
predstavnici Crvenog križa rasadnog materijala za čla-
Kakanj za projekat „Kućna Detalj sa potpisivanja ugovora nove udruženja“. Za reali-
njega“, Terapijske zajednice Kakanj“ za projekat „Lokal- menika“, Udruženja Roma zaciju ovih projekata HO
„PROI“ Veliki Trnovci za na zajednica aktivna u oču- općine Kakanj za projekat „World Vision“ dodijelila je
projekat „Ulog u buduć- vanju prirodnih vrijednosti „Jačanje romskog omladin- 19.000 KM, a Općina Kakanj
nost“, NVO „Alternative i kulturno-historijskih spo- skog aktivizma u općini izdvojila je 10.000 KM. Az.S.
broj 161, 15.03.2011. 9
AKTUELNOSTI
Sastanak predstavnika etažnih vlasnika
Potrebna organizacija i implementiranje Zakona
Povodom implementiranja Zakona o razvile na području Kaknja.
upravljanju i održavanju stambenih i Napominju kako su u svom radu imai
stambeno-poslovnih zgrada ZDK, nedav- dosta problema, pa čak navodeći kako su
no je u organizaciji firme Harry-Electrics bili na meti i krivci za postojanje ovog
d.o.o. i predstavnika etažnih vlasnika na zakona, te nerazumijevanje istog, dezin-
području općine Kakanj održan sastanak formacija i zlonamjernih priča. Razlog
kojem su prisustvovali predstavnici nave- tome vide i u stalnom prilivu/odlivu ur-
dene firme, Haris Jusić i Amer Smolo, banog/ruralnog stanovništva ili jednostav-
ispred Općine Kakanj Ferdo Mijač, pred- no migraciji stanovništva u užem dijelu
stavnik MUP-a Tamara Delibašić, ispred gradu. Bez obzira na to, napominju kako
Profesionalne vatrogasne jedinice Halim su u 2010. godini izručili cca 400 naloga Sa skupa predstavnika etažnih
Kulović i pravni zastupnik Amina Zulić, za radne usluge od kojih su veliki broj i vlasnika
ispred VGT osiguranja Adnan Šabović, te ispunili i odradili. Izbjegavane su tužbe preko 40 godina i realno postoji potreba
predstavnici etažnih stambenih objekata neplatišama, zbog visokih troškova utu- da se neke zgrade hitno saniraju jer zbog
i predsjednici mjesnih zajednica. Sastanku živanja, osim u onim slučajevima gdje su oronulosti predstavljaju prijetnju po život
se nisu odazvali predsjednici MZ Kakanj se tužbe morale podići, budući da se radi- i zdravlje kako stanara, tako i prolaznika„
1 i Kakanj 2 za koje organizatori kažu lo o vlasnicima poslovnih prostora. - istakao je na početku obraćanja Amer
kako bi njihovo prisustvo bilo od velike „Shvatajući situaciju u kojoj se nalazi- Smolo, predstavnik firme Harry-Electrics
važnosti budući da se baš u tim dijelovima mo, raznim dopisima obraćali smo se d.o.o.
grada nalazi najviše stambenih objekata. Opštini, kao i privrednim društvima koja Uplate od stanara nisu dovoljne
Cilj i ideja vodilja ovog sastanka je ne egzistiraju i rade u Kaknju, za pomoć ili
Pored Općine, pomoć je zatražena i od
osvrtati se puno u prošlost, na određene eventualne donacije za potrebe skupova
privrednih društava, jer uplate od stanara
probleme i opstrukcije koje se dogode u etažnih vlasnika, ali do sada nismo naišli
jednostavno nisu dovoljne. Obraćanje je
radu, već okretanje budućnosti, da se za- na razumijevanje. Razlog tome je što se
upućeno i prema Općinskom vijeću da se
jedno donesu zaključci i i zauzimanje za- stanovi posmatraju kao privatizovani, te
u budžet za 2011. godinu uvrste sredstva
jedničkog stava o implementiranju pome- da su vlasnici stanova jedini dužni izdva-
za održavanje stambenog fonda u gradu,
nutog zakona, te zauzimanje aktivnije jati sredstva za održavanje zgrada, što je i
kao i sa inicijativom za sufinansiranje
pozicije u društvu političkoj zajednici i sasvim logično, ali treba imati u vidu i
obaveza socijalno ugroženih kategorija za
okruženju, a vezano za ovu problematiku. činjenicu da su se zgrade u proteklih 20
izmirenje obaveza prema skupovima
Harry-Electrics d.o.o. Kakanj-licencirani godina veoma malo ili nimalo održavale,
etažnih vlasnika. Ova stavka na Vijeću
upravitelj stambenim i stambeno- te da je prosječna starost zgrada u Kaknju
nije ni razmatrana.
poslovnim zgradama u ZDK „Naš prioritet u proteklom radu, bio je
Zakon o upravljanju i održavanju da se zgrade održavaju čistim i da se osi-
stambenih i stambeno-poslovnih zgrada guraju, jer je to i zakonska obaveza, zatim
ZDK, stupio je na snagu u mjesecu augu- da se obezbijedi zatvaranje stubišta, osvjet-
stu 2008. godine. Harry Electrics d.o.o., ljenje stubišta, kao i molovanje i krečenje
preduzeće u privatnom vlasništvu, aplici- gdje god smo to mogli izvesti u dogovoru
ralo je i pošto je ispunjavalo uslove dobilo sa skupovima etažnih vlasnika. Radove
licencu od nadležnog ministarstva ZDK i smo izvodili i na djelimičnim sanacijama
time postalo ovlašteni, tj. licencirani upra- krovova i prokišnjavanja, kao i sanaciji
vitelj stambenim i stambeno-poslovnim vertikala odvoda kanalizacije, oborinskih
zgradama u ZDK. Od dana dobijanja li- voda i grijanja, gdje god smo mogli i ko-
cence pa do danas aktivnosti firme su se liko smo imali raspoloživih sredstava.
Osnovni zaključci sastanka Saradnju sa pravnim licima koja vrše
usluge stanarima, kao što su JP Grijanje,
• Obavijestiti javna preduzeća, Elektrodistibuciju, Bh telecom, Vinet i druga Vodokom, Elektrodistribucija, Telecom,
pravna i fizička lica, da ukoliko žele da izvode radove u zgradama, mora- kablovski operateri i sl., smataramo zado-
ju iste najaviti upravitelju, tj. predsjedniku etažnih vlasnika, kao i o zavr- voljavajućom, mada ona mora biti i jača i
šetku radova, kako bi predstavnik etažnih vlasnika mogao provjeriti da li bolja. Problemi u odnosima sa ovom ka-
je stanje po izvođenju radova vraćeno u prvobitno stanje i da li je nanese- tegorijom ogledali su se u podjeli odgo-
na eventualna šteta na zajedničkoj imovini skupa etažnih vlasnika. vornosti oko održavanja zajedničkih dije-
• Tražiti od MUP-a, PS Kakanj, da aktivnije učestvuje u provođenju kućnog lova zgrada, ali te probleme smo načelno
reda, javnog reda i mira (problemi parkiranja ispred zgrada, problem riješili. Ova saradnja u budućnosti svaka-
glasne muzike iz ugostiteljskih objekata). ko mora biti i bolja i uspješnija, poštujući
KAKANJSKE NOVINE

prava i obaveze i jedne i druge strane, i


• Da se od Opštine traži da obaveže organe općinske uprave, kao i pred-
uzimajući u obzir realnu situaciju na tere-
sjednike MZ Kakanj 1 i Kakanj 2, da se aktivnije uključe u aktivnosti nu“ – zaključio je Smolo.
vezano za probleme održavanja zgrada. Do izlaska ovog broja, stigla je i infor-
• Da Opština pomogne finansiranju obnove zgrada, krovova i fasada, macija da je firma Harry-Electrics d.o.o.,
formirajući fond na nivou opštine, nad kojim bi nadležnost imali organi u saradnji sa VGT osiguranjem, obezbije-
općinske uprave. dila 60 protupožarnih aparata koji će biti
• Da se pokuša uticati na aero zagađenje, preko Opštine, ograničavanjem podijeljeni predstavnicima etažnih vlasni-
broja i kontrolom kotlova (dimnjaka) u gradskom području. ka. Emerin Ahmetašević
10 broj 161, 15.03.2011.
AKTUELNOSTI
UG pčelara „Matica“ Kakanj Općinski sud u Kaknju
Sve više mladih ljudi vidi svoju perspektivu U prethodnoj godini
u proizvodnji meda i medarskih proizvoda ispunili normu za
Prva redovna Skupština pčelara novo-
formiranog udruženja „Matica“ iz Kaknja
održana je u prostorijama mjesne zajedni-
čak 184 odsto
ce Doboj. Osim gostiju iz udruženja „Api“ Riješen 16.141 predmet
iz Zenice, sjednici je je prisutvovao njen Iako rade u otežanim okolnostima,
predsjednik Midhat Serdarević. Pčelari su sudije i uposlenici Općinskog suda u
bili u prilici i poslušati predavanje na temu Kaknju u prethodnoj godini ispunili su
„Pčele i polud“, a predavač je bio Dino normu za čak 184 odsto. Ovaj podatak
Cerić. Izborom radnog predsjedništva, te Detalj sa Skupštine govori da se u općinskim sudovima u
izborom komisije Skupština je započela kako bi evidencija svih članova bila do- Federaciji Bosne i Hercegovine radi pre-
svoj rad, a delegati, njih 47, usvojili su stupna svim pčelarima. Prema riječima ma uputama i standardima koje zahtjeva
Izvještaj o radu za 2010. godinu, kao i fi- Halida Bečirhodžića, predsjednika kakanj- Evropska unija. Prema riječima predsjed-
nansijski izvještaj za ovaj period. Podrža- skog udruženja pčelara, ovo je bila prva nice Općinksog suda u Kaknju Hasne
ni su i planovi Udruženja za ovu godinu, redovna skupština na kojoj su usvajani Ljubojević, što zaostalih što novoprimlje-
a ovo je bila i prilika da se donese Odluka akti i kako kaže, UG“Matica“ svakim da- nih predmeta u 2010. godini bilo je 27.713.
o kupovini laptola za ovu organizaciju nom dobiva sve više članova. - Od tog broja riješen je 16.141 pred-
- Pčelarstvo kao grana poljoprivrede met, a 11.572 predmeta još su fazi rješa-
ima značajno mjesto u našoj zemlji. Zenič- vanja. S obzirom da u Sudu ima jedan
ko-dobojski kanton i Općina Kakanj ima- dio predmeta koji imaju status strajih
ju brojne pašnjake na kojima se mogu po preporuci i Upustvu Visokog sud-
postaviti pčelinjaci. Raduje me činjenica skog i tužilačkog vijeća, donesen je
da sve više mladih ljudi vidi svoju per- poseban Program za rješavanje starih
spektivu u proizvodnji meda i medarskih predmeta kojima će biti posvećana po-
proizvoda, ističe Bečirhodžić. sebna pažnja u narednom periodu, kaže
Treba istaći da su članovi ovog udru- predsjednica Ljubojević.
ženja na manifestaciji „Dani poljoprivrede Općinski sud u Kaknju dijeli svoje
i ekoturizma„, održanoj u Kaknju, osvoji- prostorije zajedno sa službenicima Policij-
li prvo mjesto za najuređeniji štand na ske stanice Kakanj. Uskoro bi, prema na-
Diploma za osvojeno prvo mjesto sajmu. Az.S. javama, u neposrednoj blizini ove zgrade
trebala biti izgrađena i moderna policijska
Aktivnosti OŠ “Rešad Kadić” Brnjic stanica sa svim pratećim sadržajima.

NABAVLJENE NOVE NARODNE NOŠNJE ZA


- Nadam se da će se i ovaj višegodiš-
nji problem riješiti na obostrano zado-

FOLKLORNU SEKCIJU
voljstvo uposlenih. Modernizacija sud-
stva i pojava interneta i umrežavanje
sudova umnogome su pomogli i sudija-
Vannastavne aktivnosti i rad sekcija OŠ
ma i volonterima koji pomažu radu ove
“Rešad Kadić” Brnjic predstavili smo ne-
ustanove. Došlo je vrijeme kada će pred-
davno u našim novinama. Jedan od pro-
meti koji dolaze iz komunalnih potraži-
blema koji je u razgovoru o školi istaknu-
vanja biti rješavani u vrlo kratkom vre-
la direktorica Azra Piljug bio je nedovolj-
menskom periodu. Očekujem, naravno,
na opremljenost folklorne sekcije škole, tj.
da se ove godine i uprazni radno mjesto
nedostatak narodnih nošnji u kojima čla-
stručnog saradnika, a tražit ćemo i sagla-
novi sekcije nastupaju. Folklorna sekcija nekada
je rekla: snost za prijem još tri volontera od mini-
Folklorna sekcija ove škole pod vod-
“U suradnji sa kakanjskim Ansamblom starstava pravosuđa i finansija Zeničko-
stvom nastavnika Delić Mirsada postoji i
narodnih pjesama i igara uspjeli smo da dobojskog kantona, koji bi sudijama u
traje već duži vremenski period i u svom
obezbijedimo sredstva za nabavku 16 narednom periodu pomogali u završa-
radu postiže zapažene rezultate. Dosad su
kompletnih bošnjačkih autentičnih narod- vanju predmeta, ističe Ljubojević. Az.S.
bili prisutni na mnogim otvorenjima i kul-
turnim manifestacijama, te na taj način nih nošnji za opremanje sekcije, kako bi-
promoviraju školu široj društvenoj zajed- smo im omogućili da školu u narednom
nici. Međutim, nošnje koje je folklorna periodu predstavljaju u još boljem svjetlu.
sekcija imala su neautentične i dotrajale, pa Naše učenice imaju dosta afiniteta kada
je uprava škole odlučila da to promijeni. su u pitanju aktivnosti u domenu rada
Direktorica Azra Piljug o ovome nam folklorne sekcije.”
KAKANJSKE NOVINE

Nošnje koje sada posjeduje folklorna


sekcija škole su identične sa nošnjama koje
koristi pomenuti Ansambl, a čiji članovi i
rukovodstvo učestvuju na raznoraznim
međunarodnim folklornim susretima.
Članovima folklorne sekcije škole želi-
mo uspješan dalji rad i mnogo nastupa
kojima će svoju školu predstaviti u najbo- Zgrada Općinskog suda u Kaknju
Folklorna sekcija sada ljem svjetlu. Uredila Amina Kulović
broj 161, 15.03.2011. 11
PREDSTAVLJAMO
Mjesna zajed

REALIZACIJA BROJNIH PROJEKATA, U


Faruk Murtić je novi predsjednik MZ ali sa više porodica u jednoj kući npr. 3-4
Brežani, kojeg smo na početku našeg raz- porodice su živjele pod jednim krovom i
govora zamolili da nam kaže osnovne sl. Također su iznesene i neke druge činje-
podatke o ovoj mjesnoj zajednici. nice o nazivima mjesta. Danas se staro
- Prostor mjesne zajednice Brežani se selo, odnosno stara jezgra Brežana dobro
nalazi u neposrednoj blizini Kaknja, cca 5 očuvala i raspored kuća i pomoćnih obje-
km udaljen od grada. U svom strukturnom kata je mahom isti kakav je bio i prije 100
pogledu mjesna zajednica je podijeljena godina. To je jedno naselje čije su ulice
na nekoliko podružnica. Podružnica Bre- međusobno povezano i čine jedan sistem
žani je najveća i čini većinu stanovništva umreženih puteva koji grade i povezuju
mjesne zajednice. Zatim imamo i podruž- objekte. Sam raspored kuća i pomoćnih
nice koje se nalaze dalje istočno, a to su: objekata (štale, šupe itd.) je također zani-
Zajezda, Jesike i Bištrani, sve sa svojim Faruk Murtić, predjednik Savjeta mljiv, jer je tada sve bilo smješteno tako da
naseljima. Posmatrajući Brežane sa svim MZ Brežani su pomoćni objekti jasno distancirani od
ovim naseljenim mjestima možemo reći - Da, imajući u vidu da se u neposred- kuća što dokazuje izvjesnu plansku grad-
da je ova mjesna zajednica prostorno jed- noj blizini gradine nalaze i neolitska nase- nju mjesta.
na od većih na općini Kakanj. Imajući u lja u Obrima, može se reći da na ovom Desila se i demografska eksplozija?
vidu gore navedeno isto se može reći i za prostoru ima jedan kontinuitet života, što - Period nakon Drugog svjetskog rata
demografsku strukturu Brežana. Naime, je i logičan slijed zbog povoljnih uvjeta za donosi novi zamah u gradnji naselja. Na-
Brežani imaju preko 1.100 stanovnika, što život. Sigurno se dio stanovništva sa gra- ime, ovaj period je karakterističan po po-
ih prema broju stanovnika također čini dine preselio u današnje selo i tu nastavio većenom prirodnom priraštaju što je iza-
jednom od većih u Kaknju. sa razvojem. Kasnije se formiraju i okolna zvalo svojevrsnu demografsku eksploziju.
Brežani su smješteni u donjem toku naseljena mjesta Tomašići, Miljačići i dru- Broj stanovnika se naglo povećavao pa se
rijeke Trstionice. Naselje se prostire na gi. Kao što se može primijetiti, toponim i naselje počelo širiti. Zbog nedostatka
više geografskih oblasti, ali reklo bi se i Tomašići nam kazuje da se ovo naselje
mjesnih zajednica. Stara jezgra sela smje- može povezati sa kraljem Tomašom ili
štana je u brdovitom predjelu podno nekim iz njegove uže porodice. Tako da se
gradine, sa starom džamijom i objektima danas ukazuje na to da je ovdje bilo vla-
koji su tu od najstarijih vremena. Drugi stelinstvo istaknutijih srednjovjekovnih
dio Brežana i to onaj veći se nalazi sa obje feudalaca.
strane rijeke Trstionice, odnosno s obje Kakav je bio značaj za dolazak
strane regionalnog puta koji ide prema Osmanlija?
Kraljevoj Sutjesci. Dakle, ovdje imamo dva - Dolazak Osmanlija donosi i novu
tipa seoskih naselja smještenih u relativno prekretnicu u ovom naselju. Naime, na
kompaktnom i gusto naseljenom prostoru. lokalnim grebljima možemo uočiti veliki
To su gusto naseljena stara jezgra sela sa broj kamenih ostataka koji su predstavlja-
starom džamijom kao centrom naselja i li nišane umrlih. Na osnovu velikog broja Asfaltiran put pruga-most
linijsko naselje koje se prostire duž dvije nišana koji je smješten na krajnjem istoč- prostora u brdskom dijelu sela, kuće i
strane rijeke Trstionice, odnosno regional- nom dijelu sela može se zaključiti da je pomoćni objekti su se počeli graditi na
nog puta. ovdje bio veliki broj muslimanskog sta- prostoru oko rijeke Trstionice, prvo sa li-
Vrlo zanimljivi su bliski historijski novništva. Ono što se još može zaključiti jeve a onda i sa desne strane rijeke. Tako
podaci koji su vezani za ovaj prostor, šta jeste i to da se broj tih nišana ne poklapa da se selo sada prostire na onom prostoru
se u njima može sažeti? sa daljim razvojem mjesta. Naime, čudi to koji je gore naveden.
- Historijski posmatrano, ovo područje što Brežani nisu imali veći broj stanovnika Brežani su postali poprište građevinsk
je jedno od najstarijih naselja na području kada se vidi koliko je bilo umrlih. Uzrok evolucije i rekonstrukcije, je li to veliki
kakanjske općine. Gradina koja se nalazi toga se krije u činjenici da su u to vrijeme korak za novo rukovodstvo i izradu stra-
u neposrednoj blizini sela je jedna od na- vladale velike kuge koje su pokosile lokal- teških planova? Šta se to dešava u Vašoj
starijih ali i najvećih na prostoru Kaknja. no stanovništvo i nije bilo većeg prirašta- mjesnoj zajednici?
Pouzdano se zna da je sredinom prvog ja zbog povećane smrtnosti. - Uporedo sa širenjem naselja dolazi i
milenijuma prije nove ere ova gradina Brežani se spominju i u djelu «Visočke do građenja novih infrastrukturnih obje-
bila naseljena i to od strane ilirskog ple- nahije», u periodu od prije i kasnije, odno- kata. Izgradnja nove džamije i rušenje
mena Desidijati. Ovo pleme je bilo izuzet- sno danas? stare od 1964. godine, izgradnja asfaltnih
no ratoborno te se u rimskim spisima - Početkom 20. st. (1920-tih godina) na puteva, škole, rasvjete, rudničke pruge itd.
KAKANJSKE NOVINE

može pročitati kako su se muškarci borili ove prostore dolazi M. Filipović koji je Sredinom pretprošle godine, tačnije
iza utvrđenih zidina na svojim prirodnim tada napisao svoju «Visočku nahiju». U 21.06. 2009. godine, održani su izbori za
uporištima, odnosno gradinama. Tako je dijelu knjige gdje opisuje Brežane on za- članove savjeta mjesnih zajednica općine
i ova gradina imala svoju ulogu jer je ima- pravo navodi neke od osnovnih parame- Kakanj te su u Brežanima izabrani: Murtić
la jako povoljan položaj u odnosu na tara koji su bili važni za tadašnje selo Faruk – predsjednik, Heganović Rasim –
okolna mjesta. Brežani. Tako on ističe koje su bile sve potpredsjednik, Lopo Mirsad – sekretar,
Imajući u vidu da se Brežani u tom porodice zastupljene u selu, odakle je te članovi Ivo Pezer, Bečirović Asmir i
pogledu vezuju za neolitska naselja iz koja porodica došla i sl. Ono što je bitno Begić Redžib. Odmah po izboru novog
Obara, spominje se i Kralj Tomaš? jeste da je tada postojao manji broj kuća, rukovodstva Savjet je poduzeo niz aktiv-
12 broj 161, 15.03.2011.
PREDSTAVLJAMO
dnica Brežani

UZ SLABU PODRŠKU OPĆINE I VIJEĆA


nosti u cilju popravljanja i poboljšanja pa čak i manji. Npr. mi imamo samo 3.000
uslova za život stanovništva. Aplicirali KM. Slično se desilo u podružnici Jesike.
smo na sve nivoe vlasti projektima koji su Također, imamo dosta putnih pravaca
ranije urađeni i za koje imamo sve potreb- koji su neasfaltirani, putevi su dobrim
ne dozvole. To su projekti rasvjete, kana- dijelom dotrajali, propali, te ćemo u na-
lizacije, puteva, stadiona i drugi zahtjevi rednom periodu nastojati uraditi sve što
sa manjim iznosima. je u našoj moći kako bi se oni popravili.
Je li istina da i danas rasvjetu i put Ono što smo dobili, jeste 50.000,00 KM od
gradite sredstvima solidarnosti svojih resornog kantonalnog ministarstva za
građana? saobraćaj i komunikacije te se od tih sred-
- Ono što je specifično za ovo naselje stava uradio put od pruge do mosta. Na
jeste i to da su Brežani prvi na općini Ka- Bištranima je Kanton, odnosno resorno
kanj imali svoju javnu rasvjetu. Tako da i ministarstvo također izdvojilo isti iznos. Izgradnja džamije
danas postoje postolja na kojima su se Isti problemi su i u podružnicama kada je naselje Barica je za sistem vodosnabdije-
nalazile sijalice od javne rasvjete. Među- u pitanju rasvjeta i put. Rasvjete nema, vanja dobilo 10.000 KM, dokle je stigla
tim, danas to područje koje je imalo prvu putevi loši, propali itd. realizacija ovog projekta?
rasvjetu u Kaknju sada istu nema. Naime, Dobili smo informaciju da su povrat- - Također, u naseljenom mjestu Barica
mi u Brežanima za razliku okolnih mjesta nici Pezera zapostavljeni? nije riješeno pitanje vodosnabdijevanja.
nismo završili rasvjetu, odnosno ona je - Mi se nadamo da će i povratnici u Ovo je možda jedinstven slučaj gdje ljudi
urađena jednim dijelom ali dobar dio sela Pezere napokon dobiti malo pažnje, jer su i žene u kantama nose vodu u kuću, za
tu rasvjetu nema. Moramo priznati da je pomalo zapostavljeni od svih. Naime, piće, kupanje, pranje veša i sl. Nevjerovat-
jako teško gledati neka mjesta gdje niko i njihov put je u katastrofalnom stanju, ide no je da danas imate žene koje haljine
ne živi, ali rasvjeta postoji dok kod nas to se po blatu, makadamu i slično. Nemaju, peru ručno na koritu pri temperaturi od
nije slučaj. Mi smo pokretali već dvije naravno, ni rasvjete, te se nadamo da će i -10º C. Radovi na ovom projektu su poče-
akcije koje su uspješno realizirane. Odno- li tek ove godine, mada je Općina mnogo
sno, mi smo iz svojih sredstava kupili sav ranije izdvojila 10.000,00 KM.
potreban materijal i osvjetlili dobar dio Izgradnja igrališta za djecu, praktički
sela. Već godinu dana čekamo na realiza- iz tri mjesne zajednice, traje već četiri
ciju još jednog dijela rasvjete ali nismo godine?
dobili potrebnu pomoć od Vijeća i Općine. - Mi smo mnogo insistirali na izgradnji
Naime, imamo prikupljeno 4.500 KM. igrališta koje okuplja djecu iz tri mjesne
Rečeno je da smo dobili 6.000 KM, ali to je zajednice. Naime, stadion je započet prije
bila samo fraza koja je ostala mrtvo slovo tri godine a evo sad će i četvrta kako nije
na papiru. Mi smo možda jedini koji svo- završen. Mi ćemo biti uporni i nećemo
jim sredstvima finansiraju ove projekte u prestati prozivati sve ljude dok se stadion
Kaknju, a da nemamo još uvijek podršku Igralište čeka svoj završetak već 4 ne završi, sviđalo se to nekome ili ne, jer
od Općine po tom pitanju, te se nadamo godine nama su naša djeca prioritet.
da ćemo barem u ovoj godini završiti s oni uskoro dobiti barem nešto, a put i ra- Aktuelan projekt je izgradnja mjesne
ovim projektom. svjeta zajedno koštaju 15 do 20 hiljada KM džamije. Vidimo uz džamiju i druge objek-
Novac od kantonalnog Ministarstva za kako bi se i njima obezbijedili humani te, reklo bi se pravi islamski centar?
promet i komunikacije u iznosu od 50.000 uslovi za povratak. Bilo je i nekih granto- - Uvijek aktuelan projekat u zadnjih pet
KM ste dobili prošle godine, za šta je bio va iz Općine koji su išli za Brežane, ali su godina jeste izgradnja nove džamije u
namijenjen? nominalno ipak realizovani na području Brežanima. Ovo je jedan veliki projekat
- Sve što je navedeno za rasvjetu mo- MZ Haljinići (put prema stadionu, put uz koji uključuje izgradnju džamije i pomoć-
žemo isto reći i za put. Prikupljali smo prugu) što pomalo iritira stanovništvo u nih objekata uz nju. Do sada je utrošeno
sredstva za određene putne pravce, ali ni Brežanima. mnogo vremena, truda i novca kako bi se
to nije ispraćeno podrškom od strane Vi- Skoro pa na sve strane mjesne zajedni- došlo ovdje gdje smo sad. Gasulhana je
jeća i Općine. Naime, mi smo samo tražili ce osjeti se neugodan miris kanalizacija, završena i uređena, dok su grubi radovi
onaj iznos koji smo i mi dobili od mještana čini li se šta da se taj problem riješi? na džamiji i pomoćnim objektima dobrim
- Veliki problem Brežana jeste neriješe- dijelom urađeni. Sada nam predstoji peri-
no pitanje kanalizacije. Za ovaj projekat je od daljeg prikupljanja novca kako bi se
predviđen nešto veći iznos kako bi se džamija završila. Većinu radova do sad su
kompletirao. Kao i za sve prethodne i ovaj finansirali sami mještani, ali ima i donaci-
KAKANJSKE NOVINE

projekat ima sve moguće dozvole potreb- ja od drugih ljudi. Ovom prilikom pozi-
ne za gradnju ali je samo dijelom realizo- vamo sve ljude sa područja Kaknja i šire
van, ponovo iz Kantona još prije 4 godine da se uključe i svojim novčanim prilozima
smo dobili 50.000,00 KM. Ove godine su pomognu izgradnju ove džamije koja se
mještani ponovo bili spremni sufinansira- nalazi u centru doline Trstionice. Svaka
ti i ovaj projekat u značajnoj mjeri svojim pomoć je dobrodošla.
sredstvima ali Općina to nije mogla prati-
ti.
Dio lokalnog puta Kako smo saznali, od Općine Kakanj Razgovarao Hamid Hadžić
broj 161, 15.03.2011. 13
ZDRAVSTVENI INFORMATOR
Bolje spriječiti nego liječiti

U posljednjih dvadeset godina rak


debelog crijeva u stalnom porastu
Federalno ministarstvo lost karcinoma debelog crijeva
zdravstva BiH, pod pokrovi- je u posljednjih dvadesetak
teljstvom Vlade Federacije BiH, godina u stalnom i značajnom
pokrenulo je projekat pod na- porastu. Epidemiološki podaci
zivom „Prevencija i rano otkri- jasno ukazuju da je nastanak
vanje raka debelog crijeva“. U raka debelog crijeva pod jakim
taj projekat se, naravno, uklju- utjecajem vanjskih faktora, pr-
čio i naš „Dom zdravlja sa venstveno ishrane bogate ma-
poliklinikom“ Kakanj. stima životinjskog porijekla,
Zamolili smo dr. Hadžić konzervansima, dodacima jeli-
Sedinu, koja uspješno sprovodi ma itd. Bitno je istaknuti da
ovaj projekat, da nam kaže gojaznost povećava dva puta
nešto o raku debelog crijeva rizik od nastanka raka debelog
kao i o rezultatima sprovede- crijeva. Kod oba spola, rizik od
nih testova u porodičnoj am- nastanka ove opake bolesti se
bulanti Doboj: povećava iznad 40. godine ži-
vota. Simptomi raka debelog Prikaz raka debelog crijeva po stadijima
Simptomi raka debelog
crijeva crijeva uglavnom se javljaju u šću uzimanja bioptičkog mate- 65 godina. Dok osobe koje bo-
odmaklom stadiju bolesti, tj. rijala svake nađene sumnjive luju od upalnih bolesti crijeva
„Rak debelog crijeva je jedan
onda kada je već došlo do na- promjene.“ (ulcerozni kolitis, m. Crohn),
od najčešćih karcinoma koji
predovanja bolesti. osobe kod kojih je ranije dija-
podjednako zahvata oba spola. Screneng metodom do ranog
Najčešći simptomi su: gnostikovan kolorektalni kar-
Kod muškaraca je, po učestalo- otkrivanja raka debelog
-svježa krv u stolici, cinom kao i osobe koje imaju
sti, odmah iza karcinoma pluća, crijeva
-bol u trbuhu, svježu krv u stolici (takvi paci-
a kod žena iza raka dojke. Ima
-promjene u načinu pra- „Screneng metodom (po- jenti se upućuju na specijali-
visoku stopu smrtnosti. Učesta-
žnjenja crijeva (smjene zatvora stupak kojim se želi provjeriti stički tretman), ne mogu dobi-
i proliva), određena dobna skupina, od- ti ovaj test“, istakla je dr. Had-
-anemija nerazjašnjenog nosno otkriti potencijalni nosi- žić.
porijekla. oci nekog oboljenja) je obuhva- V.d. direktora Doma zdrav-
Bitno je istaknuti da se na- ćena dobna skupina pacijenata lja sa poliklinikom Kakanj dr.
vedena simptomatologija mo- od 40 do 65 godina života. Sve Mirsada Tursuma pitali smo da
že lako zanemariti ukoliko što pacijent treba da uradi jeste li postoji mogućnost da se ova-
pacijent ima hemoroide, pu- da se javi svom porodičnom kve akcije omasove i da scren-
knuća sluznice u analnom ka- ljekaru, gdje može dobiti kar- eng obuhvati još neka oboljenja
nalu, ili sindrom prenadraže- tonske testove za rano otkriva- koja se isto kao i rak debelog
nog crijeva. U takvim slučaje- nje raka debelog crijeva. O crijeva uspješno liječe ako se
vima kolonoskopija je dijagno- detaljima, kako ispravno ura- otkriju na vrijeme.
stička metoda koja najobjektiv- diti test, bit će pacijentima „Mi redovno vršimo kontro-
nije (sa visokim stepenom si- objašnjeno od strane njihovog le dijabetesa, hipertenzije, pluća
gurnosti) pruža mogućnost porodičnog ljekara. Svaka am- i još nekih oboljenja koja ugro-
Dr. Hadžić Sedina, ljekar postavljanja dijagnoze direk- bulanta je zadužila određen žavaju kardiovaskularni sistem
u porodičnoj ambulanti tnim uvidom u šupljinu i zid broj screneng testova. Ukoliko i to je jedan vid prevencije.
Doboj debelog crijeva, sa mogućno- test bude pozitivan takav paci- Za neke skuplje i složenije
jent se upućuje na hitni kolo- screnenge nismo dovoljno jaki
Uradi test i budi siguran! noskopski pregled u Kantonal- ni sa kadrom, ni opremom, a ni
„Naučno je dokazano da hrana bogata biljnim nu bolnicu Zenica, čime se materijalnim sredstvima. Već
vlaknima (povrće, voće) mnogo brže prolazi kroz dobiva konačna potvrda o to- smo vratili dio dugovanja i ako
me da li se zaista radi o raku nastavimo ovim tempom u
probavni sistem, što opet utječe na pravilno pra-
debelog crijeva, jer kao što sam skorijoj budućnosti mogli bi-
žnjenje i izaziva svakodnevnu redovnu i normalnu rekla, kolonoskopija je jedina smo izdvojiti i dio novca za
stolicu, što sve smanjuje mogućnost nastanka raka
KAKANJSKE NOVINE

pouzdana dijagnostička meto- screnenge koji su zaista od ve-


debelog crijeva. Ovaj test koji se radi, svakako je da. Do sada je u ambulanti like pomoći u prevenciji i ra-
dio prevencije na rano otkrivanje raka debelog Doboj urađeno oko 40 testira- nom otkrivanju raznih obolje-
nja od kojih je jedan bio poziti- nja. Naravno, u ovakve projek-
crijeva. Na kraju bih istakla da svako krvarenje na
van i taj pacijent je upućen na te bi se trebala uključiti i šira
stolicu ili pojava anemije u osoba starijih od 40 daljnje pretrage, kolonoskop- zajednica, jer su nam ovakvi
godina (naročito muškarci) upućuje na karcinom ski nalaz očekujemo. Ovaj test screnenzi svima potrebni i ko-
debelog crijeva, dok se ne dokaže suprotno (kolo- mogu dobiti asimptomatske risni“, kazao nam je dr. Tursum.
noskopija)“, kazala je dr. Hadžić. (bez simptoma) osobe od 40 do Nađa Kovačević
14 broj 161, 15.03.2011.
POLICIJSKI BILTEN

Kriminalitet Pretresi u Kaknju


- U vremenskom periodu od 26.02. do 28.02.2011. godi- DVOJICA PRIJAVLJENA ZA
TEŠKA KRIVIČNA DJELA
ne, izvršena je teška krađa u kancelarije Općine Kakanj, iz
kojih su otuđena 3 LCD monitora. Izvršen je uviđaj.
- Dana 28.02.2011. godine, oko 09,10 sati, u mjestu Du-
manac, izvršena je krađa oko 20 komada “L” profila sa Nakon prikupljenih na putničkom motornom
dalekovoda, vlasništvo preduzeća Elektroprenos Sarajevo. operativnih saznanja o vozilu „audi“ zatečene
Izvršen je uviđaj. kriminalnim aktivnostima tablice koje pripadaju dru-
- Dana 03.03.2011. godine, u mjestu Ćatići, zbog posje- lica: V.S., P.J. i G.H., sva iz gom vozilu. Navedena
dovanja dva paketića suhe zeljaste materije koja svojim Kaknja, dana 09.03.2011. vozila, kao i putničko mo-
izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, policijski godine, na osnovu naredbe torno vozilo „opel kadet“
službenici lišili su slobode lice H.Dž. iz Kaknja. Navedeno Općinskog suda u Kaknju, koje koristi lice P.J., te pro-
lica je privedeno u službene prostorije Policijske stanice policijski službenici Odsje- nađeni predmeti, su izu-
Kakanj gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada. ka za posebne namjene zeta radi potrebnih vješta-
- Dana 04/05.03.2011. godine, u toku noći, u mjestu MUP-a Ze-do kantona, čenja.
Papratnica, izvršena je krađa dva akumulatora jačine 135 Policijske stanice Kakanj, Tokom pretresa stana u
Ah, sa teretnog motornog vozila marke “Man”, registarskih Policijske uprave IV Tešanj ulici Alije Izetbegovića,
oznaka E75-K-321, vlasništvo S.H. iz Kaknja. Izvršen je i Jedinice policije za podrš- koje koristi lice G.H. nisu
uviđaj. ku, izvršili su pretrese pronađeni traženi predme-
- Dana 08.03.2011. godine, u Ulici 27. juli, iz putničkog
stambenih i pomoćnih ti.
motornog vozila “ford tranzit”, registarskih oznaka 705-
objekata, kao i vozila koje Nakon izvršenih pretre-
T-122, vlasništvo T.D. iz Banja Luke, izvršena je krađa
koriste navedena lica. sa, lica V.S. i P.J. su lišena
torbice u kojoj se nalazila određena količina novca. Inter-
vencijom službenika uniformisane policije, u Ulici bratstva Prilikom pretresa stana slobode i zadržana u služ-
i jedinstva, slobode je lišen P.E. iz Zenice, kod kojeg je u ulici Alije Izetbegovića, benim prostorijama Policij-
pronađen otuđeni novac. Navedeno lice je zadržano u koje koristi lice V.S., prona- ske stanice Kakanj, a u to-
službenim prostorijama gdje je nad istim zavedena krimi- đen je jedan pištolj marke ku dana su, nakon priku-
nalistička obrada. „Zastava“, kalibra 6,35 pljenih dokaza i dokumen-
- Dana 09.03.2011. godine, u mjestu Donji Kakanj, izvr- mm, 54 komada metaka tovanja krivičnih djela, ista
šena je teška krađa u kuću vlasništvo A.S., odakle je otu- istog kalibra, 16,86 grama uz službeni Izvještaj o po-
đena određena količina zlatnog nakita i novca. Uviđaj je biljne mase i praha koji činjenom krivičnom djelu
izvršen od strane istražitelja Policijske stanice Kakanj. asociraju na narkotička i otkrivanju izvršilaca pre-
(www.mupzdk.gov.ba) sredstva, te pribor i tragovi data Kantonalnom tužilaš-
konzumiranja istih, jedan tvu Zenica na dalji postu-
laptop, 2 mobitela i 3 ultra pak, zbog postojanja osno-
kartice za dopunu. Prona- va sumnje da su počinila
đeni predmeti su izuzeti krivično djelo iz člana 52.
radi vještačenja. Zakona o nabavljanju, dr-
Izvršenim pretresom žanju i nošenju oružja i
kuće i pomoćnih objekata municije Zeničko-doboj-
u ulici Vinski put, te vozi- skog kantona. Pored nave-
la koje koristi lice P.J., denog, lice P.J. je prijavlje-
pronađen je jedan pištolj no i za krivična djela “Kri-
marke „Škorpion“, kalibra votvorenje isprave” iz čla-
7,65 mm, 12 komada me- na 373. KZ FBiH, i „Nedo-
taka istog kalibra, novča- zvoljeno držanje oružja ili
nica u apoenu od 50 Eur eksplozivnih materija“ iz
koja svojim izgledom aso- člana 371. KZ FBiH.
cira na falsifikat, te pvc Pronađena biljna mate-
vrećica sa sadržajem bije- rija prilikom pretresa, kao
log praha koji asocira na i novčanica, te drugi pred-
KAKANJSKE NOVINE

narkotička sredstva. Pre- meti su izuzeti i poslani na


gledom broja šasije put- vještačenje, te se u skladu
ničkog motornog vozila sa nalozima nadležnog
„volvo“ primjećeni su tra- tužioca nastavljaju aktiv-
govi djelovanja podesnog nosti na dokumentovanuj
alata u vidu brušenja, što navedenih krivičnih djela.
ukazuje na moguće krivo- (URED POLICIJSKOG
tvorenje ID oznaka, dok su KOMESARA)
broj 161, 15.03.2011. 15
VAŠA STRANA

ZGRADU TURSKOG Kažu mi da je umro nastavnik


SUDA U SELU RIBNICI Protekle noći, u jednoj gradskoj kafani, koji su u momentu postali trajna uspomena.
PREMJESTITI NA stajao sam za šankom sa prijateljem koji Lekcije je predavao na način pripovijedanja.

LOKALITET BARE KOD


mi reče da je umro nastavnik historije. One najvažnije činjenice pisao je u tezama na
Ostadoh nepomičan, ušutio sam, sjetio se tabli. Njegov rukopis kredom bio je poseban,
GREBLJA DELIBAŠIĆA tih godina u školskim klupama, i njegovih
časova. Sjetio sam se kako nas je učio o
pisao je čitko štampanim slovima, vezajući ih
kao pisana. Na časovima utvrđivanja gradiva
U posljednje vrijeme mnogo se
onome što je bilo prije nas stoljećima, nije bilo nikakvih pravila. Ispitivanje bi poči-
priča i piše o zaštiti zgrade Turskog
predstavljao to važnim činjenicama kao njalo od prvog slučajno prozvanog drugara i
suda i najstarije kuće u selu Ribnica.
što i jesu, da pritom nikada svoj predmet nakon njegovog odgovora, neko drugi bi se
Ja smatram da je nemoguće da ta
nije isticao dalje od drugih. Svoj posao nadovezao. Nije tražio mnogo, tražio je samo
kuća ostane u selu Ribnica, pošto je
radio je korektno i primjereno i mjerom jasne i konkretne odgovore. Nakon svake
90% mještana iseljeno i ostalo je još
sasvim dovoljnom. Učio je i moju majku lekcije, ostavljao je najčešće tri do četiri mi-
nekoliko kuća koje su donekle u
nekada davno u onom prošlom sistemu, nute da skupa ponovimo ono što smo učili.
održivom stanju, a ostale su ruševne
učio je mnoge naše roditelje, i pred kraj Jednom sam ponovio dio lekcije, nabrojao sile
i ruglo, po mom mišljenju je nemo-
nastavničkog rada učio je i nas. Učio nas antante ili trojnog saveza, ne mogu se tačno
guće tu zgradu ostaviti među ruše-
je na prelasku dvadesetog u dvadeset i sjetiti. Sve sam to čitao sa table, dovoljno da
vinama i u odlagalištu jalovine PK.
prvo stoljeće. Tih godina Bosnu i Herce- se podsjetim. Nakon školskog zvona, kada sam
Ako ovu zgradu treba zaštititi,
govinu zadesio je historijski uspjeh, kojeg krenuo kući zovnuo me drug i glasno uzvi-
onda je to moguće jedino izmješta-
ne bi nazvao filmskim, nego generalno knuo, rekao je da sam dobio peticu. Nevjero-
njem na drugi lokalitet, pošto je ista i
uspjehom zemlje na svjetskom nivou. vatan je to osjećaj bio, okrenuo sam se i pošao
sama u ruševnom stanju. Zgradu
Danis Tanović je dobio Oskara. Ceremo- kući sa osmijehom. Letim i ponovo nabrajam
treba premjestiti u identičnom stanju,
nija dodjele se odvijala kasno u noć, a vijest svjetske sile koje smo učili u sedmom razredu,
a po mom mišljenju najbolji lokalitet
sam saznao tek sutra na prvom času. U te dvije hiljade i druge godine kada se održalo
bi bio „Bare“ kod greblja Delibašića.
sedam i trideset minuta na prizemlju grad- Svjetsko nogometno prvenstvo u Japanu i
Ako greblje svjedoči o sahrani Deliba-
ske osnovne škole imali smo prvi čas kod Južnoj Koreji. Francuzi su poraženi od Sene-
šića, neka ova zgrada svjedoči i o sa-
Franje Bulića, našeg nastavnika historije. gala, a mi smo otišli na naš posljednji raspust.
hrani njihovog sela. Naglašavam, ako
Po običaju, sjeo je na prvu klupu u redu do U osmom razredu nije nam više predavao
je trebalo zaštititi ovu zgradu i ovaj
zida i do vrata, pogledao u sve svoje učeni- nastavnik Franjo. Drug iz prve klupa do zida
kraj, onda je to trebalo uraditi prije
ke, mene i moje drugare i rekao: “Djeco, i ja nismo više imali odličnu ocjenu. Završet-
određivanja lokaliteta odlagališta PK.
sinoć se za našu zemlju dogodio historijski kom osnovne škole rastali smo se. Nekoliko
Trebalo je zaštiti dolinu rijeke Ribnice
trenutak, naša zemlja je dobila Oskara. godina poslije viđao sam ga u gradu na ulici.
i banje koje su postojale na ovom lo-
Danis Tanović je postao Oskarovac”. Pozdravljao bih ga, ali mi se ponekad učinilo
kalitetu, gdje je bilo i veće naselje sa
Jasno se sjećam tog kratkog govora. Niko da me se ne sjeća. Zato bih idući put stao i
novim kućama. Tako bi bilo zaštićeno
ništa nije rekao, možda nismo bili ni svjesni potom bih se ispričali. Sjećao se. Pričao mi je
i selo Ribnica u kojem je bilo oko 50
onoga čega je svjestan u tom trenutku bio naš da je u penziji i da ide u ribolov. Uvjeren sam
domaćinstava i ta zgrada Turskog
nastavnik. Poslije smo svi gledali na televizi- da mu ribolov nije išao kao pisanje teza na
suda bila bi zaštićena. Sada je to kasno
ji kako Danis govori: Ovo je za moju zemlju, školskoj tabli, no kako kažu sve u svoje vrijeme
i nemoguće, pošto je Rudnik ovaj lo-
ovo je za Bosnu i Hercegovinu. Nije me taj radiš, pa čak ono u čemu i ne uživaš. Možda
kalitet predvidio za svoje odlagalište,
govor dojmio, kao tihi i kratki govor moga sam o ovome svemu razmišljao stojeći za
pa se pitam da li je moguće da ta zgra-
nastavnika. Pokoj mu duši. Njegovi časovi šankom sa prijateljem. Prijatelj studira histo-
da jedina strši usred odlagališta. Osim
odudarali su od ostalih. On je imao poseban riju. Uska je to veza, možda on žali zbog toga,
toga, iznad sela postoji i klizište koje
način rada, kakvog drugi nastavnici nisu a ja zbog njega, možda i on zbog njega. Nje-
će ugroziti ovo selo koje i samo leži na
imali, pa čak ni oni koji su s njim skupa radi- govim odlaskom otišao je dio grada. Ljudi
klizištu. Zato predlažem ako je interes
li u doba socijalizma. Bilo je zadovoljstvo čine grad, ne zgrade, naš nastavnik činio je
zaštita ovog objekta, jedino njegovo
slušati i učiti. Znao je učiniti slabog učenika grad. Nastavnik Franjo Bulić jedan je od
izmještanje na lokalitet koji sam naveo
odlikašem, znao je biti pravi nastavnik. Na- posljednjih u mom gradu. Posljednji su na
ili na neki drugi koji bi odredili odgo-
stavnici matematike, fizike, biologije, čudili izmaku. Odlaze veliki ljudi ovog grada. Veli-
vorni za zaštitu historijskih spomeni-
su se kako moj drug iz prve klupe do zida ima ki u smislu intelektualnog, sentimentalnog,
ka. Postoji lokalitet kod džamije u
odličnu ocjenu iz historije, a slabe iz drugih duhovnog i svemu suprotnom onoga na čemu
Donjem Kaknju koji nudi Ibrahim
predmeta. Čudili su se. Teško je bilo objasniti, se status kultnog građanina ogleda u našem
Delibašić na svom posjedu. Lokalitet
a tada sigurno nikome nije padalo na pamet današnjem lokalnom društvu. Odlaze posljed-
KAKANJSKE NOVINE

„Bare“ je idealan, nalazi se pored


da kaže da nas uči naš nastavnik da budemo nji. Sutra ujutro, prošetao sam se i prošao kraj
glavnog puta na vidnom terenu i po-
odlični. Jedno sam zapamtio jasno, da je stabla kod pravoslavne crkve, maksuz što bi
red greblja Delibašića.
Rimsko carstvo palo 1463. godine. U desnom rekli. Nisam zatekao smrtovnicu. Već ju je
I na kraju bi napomenuo da bi
donjem uglu na tabli napisao je veliki broj vrijeme progutalo. Želio sam da se osjećam
Rudnik trebao ubrzati rješavanje
zaokružio ga i rekao da je te godine Osmansko kao moj junak Jergović koji je penjući se na
preostalog dijela sela Ribnica i da se
carstvo uspostavljeno na našim prostorima i Mejtaš ugledao smrtovnicu velikana sevdaha
konačno stavi tačka na ovo pitanje.
da je vladalo sve do okupacije od strane au- Safeta Isovića, zastao i sjećao se. Nisam uspio
Sejo Delibašić
strougarskih trupa. Bezbroj je takvih detalja u tome. Jasenko Korjenić
16 broj 161, 15.03.2011.
OGLASI
• Prodajem Polo karavan 1,4 benzin, • Prodajem dvosoban stan u Kaknju
BESPLATNI MALI OGLASI model 1998., tek registrovan. 56,5 m2. Cijena 63.000 KM. Mušteriji
Prodajem traktor Labin sa svim za zamjenu u Bijeljini ili Banja Luci
Besplatne male oglase možete priključcima. Tel: 062-902-492; dajem 2.000 KM. Tel: 065-447-896;
poslati sms porukom: 061/362-654 • Prodajem polovan računar sa • Prodajem grtalicu za snijeg benzin u
i na e-mail: kakanjske@gmail.com printerom. Cijena 450 KM. Tel: 061- extra stanju, ima lance na točkovima.
612-104; Tel: 062-431-761;
• VRŠIMO USLUGE RUČNOG • Prodajem Polo 1,1 benzin, model • Prodajem stan u S3 (soliter) 70 m2,
MALTERISANJA KVALITETNO I 1984., registrovan. Cijena 1.300 KM. na sedmom spratu. Tel: 061-824-694
POVOLJNO. Tel: 061-362-609; Prodajem kombi 1,6 model 1983. ili 061-781-370;
• Prodajem motokultivator Labin 14 Cijena 3.100 KM. Tel: 061-788-076; • Prodajem kuću u Barama na parceli
KS, model 2009., sa kardanskom • Prodajem Škodu Feliciju 1,3 benzin, od 500 m2, može zamjena za stan ili
prikolicom u ekstra stanju. Cijena zelene boje, četvera vrata, model poslovni prostor po dogovoru. Tel:
5.400 KM. Tel: 061-421-802; 1999., registrovana. Cijena 3.900 KM 061-847-384;
• Prodajem stan u Vogošći, namješten, može i zamjena za jeftinije. Tel: 061- • Pravim sve vrste namještaja
58 m2, sa balkonom, na drugom 847-817; tapaciranog, popravljam sve vrste
spratu. Stan se nalazi na adresi • Prodajem kosu i frezu za starog namještaja i montiram sve
Jošanička 8, preko puta hotela motokultivator Labin Progres 14 KS. vrste pločastog namještaja. Tel: 062-
Biokovo. Cijena 63.000 eura. Tel: 061- Tel: 061-421-802; 944-747;
788-076; • Prodajem povoljno 4 ljetne gume • Prodajem kavez za koke nosilice 120
• Prodajem Fiat Punto dvojka 1,9 korištene jednu sezonu 205-60/R 15 komada. Tel: 061-714-645;
dizel, 44 kilovata, model 2000., tek dva komada, N profilne 195-50/R 15. • Prodajem kuću sa okućnicom u
registrovan. Cijena 4.700 KM, može Tel: 061-624-678; naselju Doboj. Tel: 061-390-094;
i zamjena za jeftinije. Tel: 061-362- • Prodajem stan površine 37 m2 u • Pokretna islamska knjižara nudi vam:
648; blizini Autobuske stanice u Kaknju. serdžade, hamajlije, tespihe svih
• Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju, Cijena 25.000 KM. Tel: 061-455-416; vrsta, ilmihale, audio i video kasete,
sve dobro očuvano. Cijena 350 KM. • Prodajem Golfa 4 dizel 1,9 TDI 66 suru „Bekaru“ na kasetama i CD-
Prodajem novu ugaonu sećiju. Cijena kw/90ks, model 2002., boja srebrena/ u, surme, mevlude, „Veliki tumač
700 KM. Tel: 070-220-200; metalik, troja vrata, registrovan, full snova“, mirise, razne zbirke dova,
• Kupujem stan do 30 m2 ili manju oprema. Cijena 9.700 KM. Tel: 061- privjeske, Kur’an na transkripciji –
kuću u blizini Kaknja do 40.000 KM. 492-811; kućna dostava na području Kaknja.
Tel: 062-688-203; • Vršimo usluge malterisanja 1. sprat 5 Tel: 061-750-142;
• Izdajem namješten dvosoban stan u KM, 2. sprat 6 KM, stiropol izolacije • „As Computers“, otkupljujemo
Ulici branilaca na prvom spratu. Tel: od 10 do 13 KM po kvadratu. Tel: 061- polovne računare uz doplatu za nove.
061-162-382; 788-076; Tel: 061 – 838 – 943;
• Pravim sve vrste namještaja • Izdaju se tri stana namještena, prvi i • Prodajem muzilicu. Tel: 061-448-815;
tapaciranog, popravljam sve vrste drugi sprat, u Ulici branilaca. Tel: 061- • Prodajem kvalitetnu pčelarsku
starog namještaja i montiram sve 162-382; opremu, kompletan sanduk sa
vrste pločastog namještaja. Tel: 062- • Prodajem sjensku prikolicu, a može podnjačom, tri tijela sa okvirima,
944-747; i za vuču balvana. Cijena 2.500 KM. hranilicu i poklopac opšiven limom.
• Prodajem zemljište na Plandištu, Tel: 061-297-572; Cijena 80 KM. Tel: 061-421-802;
cijena povoljna, 30 KM po kvadratu. • Izdajem nenamješten jednosoban • Betonska galanterija: proizvodnja i
Tel: 061-046-003 ili 062-286-991; stan u S1 (soliter). Tel: 061-417-685; ugradnja balkonske ograde, ivičnjaci,
korita za vodu, vibro i presovane
Direktor - tel 032-557-180 pločice, saksije, usluge farbanja
Centrala/fax - 032-555-808 ograde itd. Tel: 061-310-086;
www.trgosped.com.ba • Vršimo usluge građevinskih radova:
e-mail: trgosped@bih.net.ba zidanje, malterisanje...Tel: 0616-788-
076;
• Betonska galanterija: proizvodnja i
ugradnja balkonske ograde, svih vrsta
stubića, širok izbor pličica podnih
i zidnih, grčki stubovi, postolja,
ivičnjaci...Tel: 062-668-642;
• Studentu mašinstva potrebne
instrukcije za predmet mašinski
elementi. Tel: 061-875-157;
• Vršim sve usluge molerskih radova,
gletovanje, rofiksa, rekipsa, laminata,
kvalitetno i povoljno. Tel: 061-842-
965;
KAKANJSKE NOVINE

• Prodajem kuću sa garažom i


popratnim objektima koja se nalazi
na parceli od 1.100 m2 u blizini grada.
Tel: 062-487-227;
• Povoljno prodajem mali kućni
Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, solarijum za lice, može i drugi djelovi
tijela, marke Filips, 50 KM. Idealan je
izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i za frizerske salone. Zvati na 032-558-
povjerljivog poslovnog partnera 056.
broj 161, 15.03.2011. 17
KAKANJSKE NOVINE ZABAVA

18 broj 161, 15.03.2011.


PZU “MGM APOTEKE“

Ulica A.Izetbegovića 63
KAKANJSKE NOVINE

Tel: 032 557-360;


557-361
Ulica 311. Lahke brigade bb
Tel: 032 558-970
broj 161, 15.03.2011. 19
SPORT SPORTSKI PREGLED IZMEĐU DVA BROJA
OK Kakanj odbranio titulu Uređuje: Eldin Omeragić

PO 13. PUT OK KAKANJ OSVAJAČ KUPA BIH


Foto: Mirsad Mujagić

Odbojkaši OK Kakanj po 13. put po-


stali su osvajači državnog Kupa. Osvaja-
njem ovog naslova ekipa OK Kakanj
nastavila je sa pisanjem blistave historije
te u tako u kup takmičenjima po četvrti
put uzastopno odbranili titulu pobjedni-
ka ovog takmičenja. Put do trinaeste ti-
tule osvajača Kupa BIH zapravo je i počeo
i završio utakmicom polufinala protiv
ekipe OK Jedinstvo. Ipak, krenimo re-
dom.
Organizacija završnog turnira
Po treći put uzastopno grad Kakanj
dobio je mogućnost organiziranja završ-
nice turnira Kupa BIH, a glavni organi-
zator istog bio je OK Kakanj. Igrama na Ekipa OK Kakanj sa peharom
kvalifikacionom turniru, završnicu Kupa rezultatskom egalu, a nominalni gosti iz te Pelemiša tako da je i treći set pripao ekipi
BIH, koja se u Kaknju igrala 11. i 12. Odžaka imali su prednost od četiri poena OK Kakanj rezultatom 25:21 za konačnih 3:0
marta, izborile su ekipe OK Kakanj, OK u većini seta sve do rezultata 18:22, kada i plasman u finale.
Napredak iz Odžaka, OK Jedinstvo Brč- trener Mladosti Keserović poziva minu- Finalna utakmica
ko, te OK Mladost Ražljevo. Voljom žri- tu odmora nakon koje njegovi igrači U subotu 12.03.2011. godine, u Sport-
jeba dvije trenutno najjače odbojkaške prave seriju od 4:0, te poravnavaju rezul- skoj dvorani u Kaknju, što zbog vremen-
ekipe u BIH, OK Kakanj te ekipa OK Je- tat na 22:22. Do kraja seta došao je do skih prilika (izuzetno lijepo vrijeme na-
dinstvo Brčko, činili su jedan od polufi- izražaja kvalitet ekipe Mladosti pa su kon dugo vremena), što zbog ranog ter-
nalnih parova, dok je drugi polufinalni tako ovaj set riješili u svoju korist rezul- mina odigravanja utakmice 13 sati i 30
par sačinjavao OK Napredak te OK Mla- tatom 25:23. U drugom setu ekipa Na- minuta (sve to zbog organizacije TV pre-
dost. Parovi polufinala bili su na raspo- pretka držala se u rezultatskom priključ-
redu 11. marta, dok je finale, uz direktan ku samo do rezultata 16:12, ali nakon
TV prenos na državnoj televiziji, bilo na toga više nisu mogli pa je ekipa Mladosti
rasporedu 12. marta u 13 sati i 30 minuta. osvojila i ovaj set rezultatom 25:16. Treći
Najava turnira set bio je puka formalnost pa je ekipa
Povodom održavanja završnice Kupa Mladosti ekspresno došla do rezultata
BIH u Kaknju, u prostorijama OK Kakanj 25:14, te konačnog rezultata 3:0, i ostva-
održana je press konferencija na kojoj su renja najvećeg uspjeha ovog odbojkaškog
se prisutnima obratili sekretar OK Kakanj kluba u njihovoj historiji.
Kazimir Ivić, trener OK Kakanj Almir Druga finalna utakmica donijela je nešto
Begić, te generalni sekretar Odbojkaškog više neizvijesnosti. Pred oko 300 gledalaca
saveza BIH Draženko Haračić. Gospodin domaća ekipa OK Kakanj za protivnika je
Haračić nije krio zadovoljstvo učinjenim imala drugoplasiranu ekipu na prvenstve- Mustedanović i Aganović, najbolji
oko organizacije protekla dva turnira noj ljestvici, ekipu Jedinstva iz Brčkog. Sam igrači finala
koja su se održavala u Kaknju, te je ista- početak utakmice bio je sličan onom prvom nosa), a što i zbog toga što se domaća
kao to kao jedan od glavnih razloga zbog polufinalnom paru. Naime, samo je prvi set publika zasitila konstantnih osvajanja
kojeg je i ove godine završnica pomenu- donio rezultatsku napetost. Izabranici Al- titula (zvuči paradoksalno ali je na terenu
tog turnira dodijeljena našem gradu. mira Begića bolje su otvorili ovaj set, ali se to jedina istina) te konačno i zbog toga
Polufinalne utakmice igralo poen za poen sve do rezultata 13:13, što je istog dana u Kaknju nakon 10 go-
U prvoj polufinalnoj utakmici sastale a onda ekipa OK Jedinstvo sa dobra dva dina bila prilika da se gleda utakmica
su se ekipe OK Mladost Režljevo te ekipa napada pravi prednost i na prvi tehnički Premier lige BIH u nogometu (ekipa
OK Napredak iz Odžaka. Ovo je bio time out odlazi sa rezultatom 16:14 u svoju Čelika ugostila ekipu Banovića zbog
dvoboj novog prvoligaša te nekada izu- korist. Brčaci su prednost čuvali sve do re- čuvanja terena Bilino polje za utakmicu
zetno jake i kvalitetne ekipe OK Napre- zultata 20:22, ali ekipa Kaknja se onda budi, reprezentacije BIH), posjećenost finalne
dak iz Odžaka koji ove godine prolazi poravnava rezultat, te preko Mustedanovi- utakmice nije bila na zavidnom nivou.
kroz izuzetno teške trenutke te im je sve ća i Aganovića dolazi do osvajanja seta re- Za finalnu utakmicu skupilo se oko
KAKANJSKE NOVINE

neizvjesniji opstanak u elitnom odbojkaš- zultatom 26:24. Drugi set gosti su ponovo 300-tinjak gledalaca. U finalnoj utakmici
kom takmičenju u BIH. U ovom susretu otvorili bolje te poveli sa 3:7, ali nakon toga sastali su se do tada dvanesterostruki
koji se odigrao pred oko 100-tinjak gle- se „građevinari“ bude te do drugog tehnič- osvajač Kupa BIH ekipa OK Kakanj kao
dalaca ekipa Mladosti, predvođena ne- kog time outa okreću rezultat u svoju korist, branitelj titule, te ekipa OK Mladost iz
kadašnjim prvotimcem ekipe Napretka, a prednost održavaju do samog kraja seta Ražljeva kod Brčkog kojima je ovaj na-
Teodorovićem te Zimonjićem, potpomo- te rezultatom 25:19 osvajaju i drugi set. U stup u finalnoj utakmici Kupa BIH bio
gnuta iskusnim Simikićem nije imala trećem setu ekipa OK Kakanj od početka je najveći uspjeh u historiji kluba te su sa-
većih poteškoća protiv ekipe Napretka. krenula sjajno te iskoristila lošu igru gostu- mim plasmanom u ovo finale mogli biti
Samo u prvom setu utakmica je bila u jućih nositelja igre braće Šormaz, Hadžića zadovoljni za razliku od ambicioznih
20 broj 161, 15.03.2011.
SPORT
domaćina koji su po treći put željeli od- nije za završnicu prvenstva. Naime,
braniti titulu pobjednika Kupa BIH, a drago mi je da smo osvojili ovaj trofej, to
osvojiti 13. titulu pobjednika Kupa uku- je bio jedan od ciljeva. I ove godine ima-
pno te četvrtu titulu u nizu. mo jaku momčad i mislim da možemo
Početak susreta gosti iz Brčkog dobro do kraja. Nama preostaju dvije sedmice
su otvorili, pa su tako na otvaranju prvog pauze u iščekivanju protivnika u polufi-
seta poveli sa 9:4, ali su izabranici Almira nalu play offa tako da ja to vrijeme mo-
Begića preko raspoloženih Aganovića, ram iskoristiti u pripremi ekipe za takmi-
Salihovića te Mustedanovića uspjeli da Slaba posjećenost u Sportskoj čenje i konačno osvajanje cilja a to je i ove
izravnaju rezultat na 11:11. Nakon toga dvorani u Kaknju godine dvostruka kruna. Zahvaljujem se
imali smo priliku gledati jednu dobru na su dvojica igrača, i to oba iz ekipe OK kao i moji igrači svim koji su nas podrža-
utakmicu koja se cijelo vrijeme lomila na Kakanj. Naime, zbog zapažene uloge u li, ali i također moram se zahvaliti i mojim
mreži pa je tako i sam tijek prvog seta do finalu žiri se nije mogao odlučiti između igračima bez kojih sve ovo ne bi bilo
rezultata 20:20 bio igranje poen za poen. Mustedanovića i Aganovića tako da su moguće. Svojim doprinosom oni su naj-
Ipak, kvalitetniji domaćin uspio je u fini- odlučili ovu nagradu dodijeliti i jednom zaslužniji za ono što se dogodilo i za ono
šu prvog seta ostvariti prednost te za 23 i drugom. što smo osvojili. Danas sam jedan od
minuta osvojiti prvi set rezultatom 25:21. Izjave aktera sretnijih ljudi u našem gradu, ali ipak mi
Drugi set ekipa OK Kakanj otvorila je Samir Salihović: se sutra moramo vratiti treninzima i
furiozno te povela sa 8:4 na prvom teh- „Pa šta da kažem, presretan sam baš pripremi za ono što nas čeka u narednom
ničkom time outu. Nakon toga poveća- kao što sam to bio i prvi put kad sam sa periodu“.
vali su prednost do rezulata 14:8, a onda ekipom OK Kakanj osvojio ovaj trofej. Kako rekosmo ekipa OK Kakanj po
se gosti malo bude te na drugi tehnički Sretan sam i zbog činjenice da je ovo moj 13. put osvojila je titulu pobjednika Ku-
time out odlaze sa četiri poena zaostatka četvrti trofej kupa sa ekipom OK Kakanj, pa BIH, te u zadnje četiri godine nema
16:12. Ipak, do kraja seta ekipa OK Kakanj a ukupno sedmi. Sretan sam i zbog toga premca u ovom takmičenju. Pred nama
čuva prednost te osvaja i drugi set rezul- što je i ove godine bilo teško doći do ti- je i završnica Lige, a očekivanja javnosti
tatom 25:21. Treći set bio je puka formal- tule, možda baš zbog toga što nismo bili su uprta u odbranu i ove titule čime bi
nost pa je ekipa OK Kakanj odmah pove- toliko superiorni kao prethodnih godina. još više povećali svoju bilansu trofeja,
la sa 8:3. Na drugom tehničkom time Također mi je i drago što smo ove godine ali i nešto što još dugo godina niti jedna
outu gosti su se već bili predali pa je imali relativno podmlađenu ekipu, te što ekipa iz BIH neće moći napraviti. Što se
ekipa OK Kakanj imala prednost od 16:6. sa svojim iskustvom mogu biti primjer brojki tiče one su briljantne osim, kako
Najveću prednost građevinari su ostva- ovim golobradim mladićima koji su na rekosmo, toga što je ovaj put na sramo-
rili pri rezultatu 20:8, a onda je trener kraju trećeg seta ušli u igru te osjetili šta tu građana Kaknja posjeta bila ispod
Begić šansu da se proslave pružio i golo- znači osvojiti trofej. Ovom prilikom za- očekivanja. Oko 800 gledalaca koji su
bradim Krivokapi, Ajanoviću, Pajiću, hvalio bi se svima, navijačima, upravi, pratili tri susreta završnice je više nego
Lukiću te Đakovcu što je pratilo veliko gradu, medijima i svima koji vjerujete u malo za jednu ovakvu manifestaciju.
odobravanje gledalaca u dvorani u Ka- nas i dajete nam bezrezervnu podršku“. Ipak, nadati se da će domaća publika
knju. Ipak, i podmlađena ekipa OK Ka- Almir Begić: promijeniti navike i da će u završnici
kanj nije uspjela ispustiti veliku prednost „Nažalost, ja imam najmanje razloga play offa dvoranu u Kaknju ispuniti do
tako da je i treći set riješila u svoju korist da se veselim ovom peharu. Ne zbog posljednjeg mjesta.
rezultatom 25:15, te tako došla do svoje toga što mi pehar ne znači, nego iz razlo- OK Kakanj titule pobjednika Kupa:
13. titule osvajača Kupa BIH. ga što već sutra moram početi sa radom 1994., 1995., 1996., 1997., 2001., 2002., 2003.,
Za najboljeg igrača ove godine izabra- za nastavak prvenstvenih obaveza, tač- 2004., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011.

Vijesti iz odbojke
OK Kakanj, OA Kakanj, te ŽOK Kakanj ubilježili pobjede
Odbojkaški sport u posljednje nosti za ovaj broj obraditi i taj susret.
vrijeme cvjeta u Kaknju. Ekipa OK Poput OA Kakanj, i članice ŽOK
Kakanj nastavila je sa sjajnim igra- Kakanj su odigrale jednu utakmicu
ma te su pobjedom u Lukavcu nad te će drugu koja je ujedno i derbi
istoimenom ekipom Lukavca u kola igrati protiv ekipe Mladosti u
posljednjem kolu ponovili prošlo- Sarajevu. Ekipa ŽOK Kakanj na
godišnji uspjeh te regularnu sezo- svom terenu uspjela je lako da se
nu završili bez poraza. OK Kakanj razračuna protiv ekipe Napretka, te
KAKANJSKE NOVINE

u Lukavcu je bio bolji od ekipe OK OA Kakanj (foto by F. Helja facebook) su dobrom igrom zasigurno podigli
7 Lukavac rezultatom 3:1. U narednom kolu ekipa OA Kakanj moral u ekipi, a u derbiju protiv
I OA Kakanj ubilježio je pobjedu na svom terenu će ugostiti ekipu OK ekipe Mladosti na terenu bi ih tre-
između dva broja a radi se o utami- Olovo te je ova utakmica okarakte- bala pojačati i Mirnesa Spahić tako
ci protiv OK Srednjoškolac iz Bano- rizirana kao derbi kola jer je to za- da uz ono što su u jesenjem dijelu
vića. Naime, ekipa OA Kakanj u pravo sudar prve i druge ekipe na pokazali protiv ove ekipe izabrani-
Banovićima je uspjela da savlada prvenstvenoj tablici. Zbog ranije ce Halida Neimarlije se mogu nada-
ekipu Srednjoškolca rezultatom 3:1. pripreme novina nismo u moguć- ti i pobjedi protiv ekipe Mladosti.
broj 161, 15.03.2011. 21
SPORT

U Čitluku pada odluka o Zeleno-crni uspješno


putniku u A1 ligu BIH za
košarkaše krenuli u proljetnom dijelu
KK Kakanj sa 11 poraza u nizu šanse Nogometaši FK Ru-
dar, kako smo najavlji-
za opstanak doveo na teoretske vali u prethodnom
Košarkaši KK Kakanj šanse za svoj opsta- broju, nastavili su sa
nak u društvu najboljih sveli su skoro pa na prvenstvenim obave-
teoretske. Naime, između dva broja ekipa KK zama. Premda je poče-
Kakanj ubilježila je dva nova poraza, te jednu tak prvenstva bio na-
pobjedu (protiv Slavije službenim rezultatom javljen za 5. mart, sam
20:0). U KK Kakanj je, kako se već može vidje- početak pomjeren je Pojačanja ekipe FK Rudar za narednu sezonu
ti, bilo burno posljednjih 15 dana. Naime, zbog neuslovnih tere- va iz kaljuže u kojoj su ra, ali su na kraju mre-
nakon poraza od ekipe Hercegovca došlo je
na za 9. mart. Uprava se našli na početku ove že ipak mirovale. U
do smjene na klupi KK Kakanj, pa je tako
FK Rudar je povodom godine. drugom poluvremenu
umjesto Turbića na klupu KK Kakanj sjeo
početka proljetnog di- Tako je i krenulo, Rudar dolazi do pred-
bivši proslavljeni košarkaš KK Termoelektra-
na Jakub Genjac. Ovom smjenom doista sport- jela prvenstva Prve lige već u prvom susretu na nosti preko Murića, a
ska redakcija Kakanjskih novina može likova- FBIH organizovala pri- stadionu pod Vardom nakon toga imaju još
ti jer je prilikom izbora Turbića za trenera, a jem u Pansionu Šljivo, u derbiju začelja sasta- par izglednih prilika.
nakon smjene Hasagića, sugerisala da Turbić na kojem su gosti upo- li su se posljednjeplasi- Ipak, domaćini iz jed-
možda i nije najbolji izbor te da njegovo nei- znati sa ciljevima ekipe rana ekipa Rudara te nog prekida pogađaju
skustvo može da dodatno kompromituje po- u narednom periodu, pretposljednja na tabe- za konačnih 1:1. Ekipa
ložaj ekipe KK Kakanj na prvenstvenoj ljestvi- gdje su im predstavlje- li ekipa Radnika. U Rudara ostavila je soli-
ci. Dolazak Genjca na klupu KK Kakanj ipak na pojačanja za nared- sjajnoj atmosferi pred dan utisak u prva dva
nije donio pozitivni šok, a sam Genjac do nu sezonu, te gdje su se oko 1.000 gledalaca susreta, ali već u na-
kraja prvenstva imat će priliku da vodi ekipu gosti mogli upoznati sa ekipa Rudara u susret rednom kolu na svom
KK Kakanj u samo 3 utakmice, te tako pokuša svim onim što ih je je ušla pod utjecajem terenu ugostit će jed-
spasiti što se spasiti da. zanimalo a tiče se eki- značaja osvajanja prvih nog od kandidata za
Prva od tih utakmica bila je utakmica pro- pe Rudara. Prema bodova pa je u cijelom ulazak u Premier ligu.
tiv KK Čapljina Lasta u kojoj su košarkaši KK onom što su prisutni takvom tonu prošao i Bodovi na stadionu
Kakanj praktički bili na izletu. Naime, inferi- rekli, ali i prema zvani- sam susret. Ipak, do- pod Vardom su priori-
ornost zeleno-bijelih iz Kaknja u ovom susre- cama koje su bile pri- bro je krenulo i već u tet, tako da će ova uta-
tu je bila ogromna, te ih je ekipa Čapljine sutne, jasno je da je 10. minuti Rudar je kmica pokazati dosta
uspjela pregaziti rezultatom 109:78. Ipak, u ekipa Rudara maksi- pogotkom Kušljića vo- toga. Naime, koliko su
tom 23. kolu na ruku im je išao poraz ekipe
malno ozbiljna u svo- dio sa 1:0, i to nakon važni bodovi na doma-
Brotnja od ekipe Zrinjskog rezultatom 88:89,
jim nakanama da ko- solo prodora Koljeno- ćem terenu pokazuje i
pa je ekipa KK Kakanj zadržala kakve takve
načno ekipu Rudara vića po desnoj strani. činjenica da je ekipa
mogućnosti za opstanak. Jedna od dvije meč
lopte bila je upravo protiv ekipe Zrinjskog na vrati tamo gdje joj je Ipak, to je bilo sve što Rudara osvojila 10 bo-
terenu u Kaknju. Pred oko 350 gledalaca u mjesto. Naime, prije- je ekipa Rudara uspjela dova koliko su izgubi-
Kaknju ekipa KK Kakanj dobro je otvorila mu su, između ostalih, napraviti u prvom po- li u jesenjem dijelu na
susret protiv ekipe Zrinjskog. Na krilima prisustvovali načelnik luvremenu. U drugom svom terenu, sada bi
Mulića, te braće Kahrimanović ekipa KK Ka- opštine Mensur Jašar- poluvremenu gledaoci bili drugoplasirana
kanj držala je kakav takav priključak za favo- spahić, generalni di- na stadionu pod Var- momčad u Prvoj ligi
riziranom ekipom Zrinjskog. Na poluvrijeme rektor RMU Kakanj dom vidjeli su nekoli- FBIH. Ovako je ekipa
se otišlo rezultatom 35:40. U drugom poluvre- Mirsad Jašarspahić, ko poluprilika ali oz- Rudara i dalje prikova-
menu ekipa KK Kakanj također je igrala do- Mevludin Delibašić biljnijih šansi za posti- na za dno prvenstvene
bro, u sam finiš susreta ušli su sa prednošću predsjednik KK Ka- zanje golova nije bilo. ljestvice, ali bi ih even-
od jednog poena razlike, ali su „trapavo“ kanj, Samir Lušija Ovom pobjedom tualna pobjeda nad
odigrali pretposljednji napad, da bi gosti tri- predsjednik Sportskog ekipa Rudara za krat- Jedinstvom mogla gur-
com 4 sekunde prije kraja došli do pobjede saveza opštine Kakanj, ko je pobjegla sa dna nuti na 10. mjesto. Ono
rezultatom 72:74. Ivica Petrović predsje- tabele. Već na prvom što se također vidi iz
Ekipa KK Kakanj u posljednjem kolu igra davajući OV-a Kakanj, gostujućem ogledu prva dva susreta jeste i
KAKANJSKE NOVINE

kod direktnog rivala ekipe Brotnja, zbog po- Nermin Begić trener ekipa Rudara u Konji- to da ekipa Rudara još
bjede u Kaknju od 16 poena razlike (89:73) OA Kakanj, Kazimir cu ostavila je dobar uvijek ima problema
ekipi KK Kakanj za opstanak pored pobjede Ivić ispred OK Kakanj utisak. Prema onom sa realizacijom tako da
odgovara i svaki poraz manji od 16 poena
te mnogi drugi sport- što smo mogli vidjeti će trener Božičić do
razlike. Ukoliko KK Kakanj ostvari igru poput
ski radnici koji su ista- ekipa Rudara bila je susreta sa Jedinstvom
one u utakmici sa ekipom Zrinjskog opstanak
kli činjenicu da svi za- bolji protivnik. Prvo morati naći način da se
ne bi trebao doći u pitanje. Ipak, već do nared-
nog broja znat ćemo sudbinu ekipe KK Kakanj. jedno moramo pomoći poluvrijeme pripalo je popravi situacija i na
da ekipa Rudara ispli- nogometašima Ruda- tom polju.
22 broj 161, 15.03.2011.
SPORT

Završeno državno Taekwondo klub “Centar” i Taekwondo


prvenstvo u kickboxu klub „Nur“ Kakanj na turniru u Bihaću
Kickbox klub Taekwondo klub “Centar ”, te Ta-
ekwondo klub „Nur“ Kakanj učestvovali
„Fight“ iz Kaknja su na trećem internacionalnom turniru
koji se održao u Bihaću. Na turniru je
osvojio 3 učestvovalo 250 takmičara iz 5 zemalja i

bronzane medalje
23 kluba. U jakoj konkurenciji takmičara i
kvalitetnih klubova TK „Centar“ zauzeo
je u ukupnom poretku drugo mjesto sa
Dana 12.03.2011. godine, u ekipno osvojenih 7 zlatnih, 3 srebrene i 1
Ilijašu je održano državno prven- bronzanu medalju. Semir Imamović na-
stvo u kickboxu, a prvenstvo je građen je za najboljeg juniorom turnira,
Amna Čišija najboljom mlađom kadetki-
održano u disciplinama full con- njom, dok je Nermin Imamović proglašen Članovi TKD Centar sa osvojenim
tact, semi contact. Na ovom pr- najboljim takmičarem turnira. Emina Ja- medaljama i priznanjima
venstvu učestvovalo je oko 400 šarević, inače bivša reprezentativka, po- srebrenog sjaja. Taekwondo klub “Nur”
takmičara i 45 ekipa iz cijele Bo- bjedom nad Selmom Valjevac i Elzanom priprema se za odlazak na još jedan me-
sne i Hercegovine sa više od 80 Karahodžić koje su standardne reprezen- đunarodni taekwondo turnir u Sarajevu
tativke naše zemlje, još jednom je potvrdi- koji će se održati u martu mjesecu.
takmičara. Prepuna dvorana la kvalitet čime je zaslužila povratak u Ovom prilikom redakcija Kakanjskih
ljubitelja borilačkih vještina uži- reprezentaciju naše zemlje. Zlatne medalje novina čestita našim sjajnim taekwondoi-
vala je u borbama cijeli dan. Or- su osvojili: Semir Imamović, Amna Čišija, stima koji su sjajnim nastupima na turni-
ganizator prvenstva bio je Kic- Šemsa Silajdžić, Nedžad Šehagić, Emina rima i prvenstvima doista slika koja govo-
kboxing savez BiH i Klub bori- Jašarević, Emir Goralija i Nermin Imamo- ri da je naš grad jedna od riznica talenata
vić. Srebrni su bili: Anel Hasagić, Emina ne samo u kolektivnim nego i pojedinač-
lačkih sportova „Body guard“ Silajdžić i Said Sikira, dok je bronzanu nim takmičenjima, a najbolji dokaz za to
Breza. Na ovom turniru učešće medalju osvojio Irhad Goralija. jeste i činjenica da je Haris Mušija aktivno
je uzeo i Kickbox klub „Fight“ iz Što se pak TKD „Nur“ tiče, on je na krenuo sa treninzima kako bi pokušao da
Kaknja koji je ostvario zapažen ovom takmičenju nastupio sa nešto manje ostvari normu za Olimpijske igre u Lon-
rezultat osvojivši tri medalje takmičara pa sami tim rezultat koji su donu, čime bi postao drugi Kakanjac koji
ostvarili dakako je vrijedan. Naime, člano- je ikada nastupio na Olimpijskim igrama
bronzanog sjaja i to sve tri meda- vi TKD „Nur“ Kakanj osvojili su tri zlatne (prvi koji je ikad nastupio je član vaterpo-
lje u disciplini full contact. Dvije te jednu srebrenu medalju. Medalje su lo reprezentacije Kanade Šaša Palamare-
medalje dobili su juniori ovog osvojili: Haris Mušija, Asmir Mujić, te vić, 25-ogodišnji vaterpolista rodom iz
kluba, dok je jedna medalja stigla Amer Begić koji su osvojili zlatne medalje, Kaknja, koji je nastupio na Olimpijskim
u seniorskoj konkurenciji. Dobit- te Nedim Penjo koji se okitio medaljom igrama u Pekingu 2008. godine).
nici medalja su juniori Amar
Gadžun u kategoriji do 60 kilo- Karate klub Sakib Bitić sa sjajnim odličjima
grama, te Amir Gadžun u kon- sa nastupa u Tuzli
kurenciji do 67 kilograma. U se- Takmičari KK „Sakib Bitić“ uzeli
niorskoj konkurenciji medalju je su učešće na održanom 12. Interna-
osvojio Ermin Bečirović u kate- cionalnom karate kupu WKF „Tu-
goriji do 75 kilograma. zla-Sinbra“, koji se održao u kultur-
Uzme li se u obzir da domaća no sportskom centru “Mejdan “ u
vlast nema sluha za ovaj sport, a Tuzli dana: 26/27.02.2011. godine, u
posebno za ovaj klub, ne čudi či- organizaciji karate kluba „Tuzla-
njenica što čelnici ovog kluba Sinbra“ iz Tuzle i WKF karate save-
razmišljaju o preseljenju ovog za BiH, te su osvojili četiri srebrne i
kluba u Visoko gdje bi po nekim dvije zlatne medalje.
Zlatne medalje osvojili su: Kum-
prvim saznanjima ovaj veoma
bara Amer, Neimarlija Haris, Ma-
uspješni i respektovani klub u BIH hmutović Dino (klupski tim u kate-
bio objeručke prihvaćen. Sponzo- goriji kadeta) te Bitić Sakib, Tokmo KK Sakib Bitić, zlatna medalja
KAKANJSKE NOVINE

ri ovog takmičenja bili su: Vlada Edin, Škulj Elmin (klupski tim u ekipno: Kumbara Amer (lijevo),
Ze-do kantona, Općina Breza, kategoriji juniora). Mahmutović Dino (sredina),
Općina Ilijaš i tešanjski Dijamant. Srebrne medalje osvojili su: Mu- Neimarlija Haris (desno)
A o interesu za ovaj turnir najbolje šinović Mirza, Salihbegović Aldin, stvovalo preko 80 klubova i preko
pokazuju i medijski pokrovitelji a Salihbegović Armin, te Čizmić 1.100 takmičara i članova reprezenta-
to su: NTV Hayat, te Radio Breza Emra, Helja Eldina i Hasagić Sanela cija iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne
i Radio Ilijaš. kao klupski tim u kategoriji juniorki. Gore, Slovačke, Makedonije i Turske,
Na pomenutom turniru je uče- uz pratnju velikog broja gledalaca.
broj 161, 15.03.2011. 23
Vl. KAJTEZOVIĆ SENADA

Kajtezovié
Ljekovito bilje UL. Bihaćkih branilaca br. 22
Bihać 77000
Tel / Fax : +387 37 312-604
Mobitel : +387 61 299 756
+387 66 909 508
+387 61 938 908
Kompanija “Ljekovito Bilje Kajtezović” ima tradiciju preko 50 godina, što je garant kvaliteta. Moto ove
kompanije je prirodno, jer priroda daje život čovjeku. U njoj se zacijelo krije tajna čovjekove dugovječ-
nosti. Ljekovito bilje „Kajtezović” na tržište plasira širok asortiman proizvoda od bilja: sve vrste čajnih
mješavina, kozmetičke preparate, valerijanu, kapi, losione, ulja, med, biljne masti itd.

MED ŽIVOTA PSOREX


Preporučuje se kod loše Mast za kožne bolesti sa veli-
krvne slike, jer smjesa sa- kim procentom uspjeha. Pre-
drži djelotvorne tvari koji se poručuje se kod ovih obolje-
u ljudskom organizmu pot- nja: psorijaza, ekcem, lišajevi.
puno iskorištavaju. Bogat je Upotreba: Jedan put na dan
mineralima naročito željezom, ba- mazati tanko. Ne prati 3-4 dana, a nakon toga
krom, magnezijom, a ujedno u sebi sadrži vitamine A, oprati u blagoj kupki.
B1, B2,B6, koji su neophodni za otpornost organizma. Cijena proizvoda: 30 KM
Cijena proizvoda: 20 KM
KAPI ZA KURIJE OČI
UNIVERZAL MAST Jedan put na dan nakapati na kurije oko i zatvoriti flasterom.
Preporučuje se za reumatske bolesti , išijalgiju, reum, Cijena proizvoda: 5 KM
glavobolju, povrede zglobova, opušta mišiće, poboljšava
cirkulaciju—smanjuje napetost i bolove. KREMA ZA NJEGU LICA
Način primjene: 1-2 puta umasirati oboljela mjesta. Može se koristiti i za dan i za noć. Obogaćena je bademo-
Sastav: biljno ulje, vosak, lavandino ulje, ljekovito bilje. vim uljem, maslinovim uljem i vitaminom E. Daje koži
Cijena proizvoda: 10 KM vlažnost , elastičnost i mekoću. Preporučuje se za suhu i
normalnu kožu.
HEMOR Sastav: propolis, pčelinji vosak, masne faze, emulgator,
Mast protiv hemoroida-pomaže kod bolnih hemoroida, cholesterolum, glicerol akva destilata, vitamin E, olea eu-
unutarnjih, vanjiskih i upalnih procesa. ropeaea i miris.
Način primjene: Ujutro i naveče mazati oboljela mjesta. Cijena proizvoda: 10 KM
Sastav: biljno ulje, vosak, eterična ulja i ljekovito bilje.
Cijena proizvoda: 10 KM KREMA ZA AKNE I FLEKE NA LICU
Namijenjena problematičnoj koži—sklonoj aknama,
SVE VRSTE ČAJNIH MJEŠAVINA eventualnim promjenama na licu (crvenilo, perutanje).
Bronhitis, grlo, pluća, prostata, mokraćni kanali, živci, Već nakon osam dana osjetiće se vidljive promjene na licu.
šećer, visok tlak, jetra, žuč, čir na stomaku, ženske bole- Sastav: propolis, pčelinji vosak, masne faze, cink oksid,
sti, hemoroidi, proljevi, noćno mokrenje, epilepsija, itd. glicerol,akva destilata,vitamin E, emulgator, miris.
Cijena proizvoda: 5 KM Cijena proizvoda: 20 KM
Za sve dodatne inofrmacije posjetite našu web stranicu www.kajtezovic.com.ba
putem koje možete izvršiti i narudžbu željenog proizvoda