Sie sind auf Seite 1von 4

Wasta: Jasinta Putri A

Kelas: XI MIIA 4
Hari/ Tanggal: Kemis, 1 Oktober 2020

1. Conto Teks Panumbu Catur/ Moderator

Sawala Pangajaran Basa Sunda di Sakola

Panumbu Catur : Assalamualaikum wr wb, puji sareng sukur mangga urang sanggakeun
ka Gusti Allah Nu Maha Kawasa anu parantos maparin rahmat ka urang sadayana.
Simkuring ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu parantos kersa sumping dina
ieu sawala. Anu janten tema dina ieu sawala teh nyaeta "Pangajaran Basa Sunda di
Sakola". Sapertos nu kauninga ku urang sadayana, ayeuna di sakola sakola ti ngawitan
tingkat SD dugi ka SMA di Jawa Barat teh diayakeun pangajaran Basa Sunda. Pentingna
pangajaran basa Sunda di sakola sakola di Jawa Barat teh parantos disamikeun sareng
pentingna pangajaran Basa Indonesia. Dina sawala ieu urang sami sami nilik naha leres
pangajaran basa Sunda di sakola sakola di daerah Jawa Barat teh aya mangpaatna.
Kukituna, dina dinten anu sae ieu urang kasumpingan ahli basa Sunda anu parantos
kakoncara nyaeta Bapa Dr. Ahmad Somantri. Kanggo masihan gambaran ka urang
sadayana saha Bapa Dr. Ahmad Somantri teh mangga urang sasrengan ngaregepkeun CV
atanapi riwayat hirup anjeunna. Bapa Dr. Ahmad Somantri teh kapungkur marantoskeun
pendidikan S1 na di jurusan sastra sareng basa Sunda di Universitas Sunda. Saparantos
lulus S1 Bapa Dr. Ahmad Somantri teh janten asisten dosen di Universitas Sunda jurusan
sastra sareng basa Sunda. Bapa Dr. Ahmad Somantri teras ngalajeungkeun pendidikan S2
sareng S3 na di Universitas Sunda, anu salajengna janten dosen tetap di Universitas
Sunda. Upami ningali kana pendidikan sareng pangalaman anjeunna, tangtos anjeunna
teh uninga pisan kana seluk beluk sastra sareng basa Sunda. Kukituna, kanggo
nyawalakaeun pentingna "Pangajaran Basa Sunda di Sakola", dihaturanan ka Bapa Dr.
Ahmad Somantri kanggo ngadadarkeun bahasannana.

Pangjejer : .....

Panumbu Catur : Para wargi sadayana, tah kitu geuning ayana pangajaran basa Sunda di
sakola sakola di Jawa Barat teh teu kinten sae sareng seueur mangpaatna. Namung sanaos
kitu tangtos aya patarosan atanapi kamandang di para wargi sadayana. Manawi masih aya
kenah waktos 35 menit deui. Sumangga dihaturanan kanggo para wargi sadayana anu
bade ngadugileun patarosan atanapi bade ngadugikeun kamandang kana anu parantos
didugikeun ku Dr. Ahmad Somantri. Mangga supados gampil dihaturanan ka opat urang
kanggo ngadugikeun patarosan atanapi ngadugikeun kamandang anu salajengna eta
patarosan atanapi kamandang teh dicatet kanggo engke diwaler ku Bapa Dr. Ahmad
Somantri.

Pamilon 1 : .....
Pamilon 2 : .....

Pamilon 3 : .....

Pamilon 4 : .....

Panumbu Catur : Hatur nuhun kana patarosan sareng kamandang para wargi. Panginten
anu parantos didugikeun ku para wargi nu kahiji, kadua sareng katilu teh mangrupi
patarosan. Salajengna anu parantos didugikeun ku wargi nu kaopat mah panginten
mangrupi pamadegan. Kukituna sumangga dihaturanan ka Bapa Dr. Ahmad Somantri
kanggo ngadugikeun waleranana.

Pangjejer : .....

Panumbu Catur : Hatur nuhun ka Bapa Dr. Ahmad Somantri anu parantos ngadugikeun
waleranana. Para wargi sadayana, saparantos urang sadayana ngaregepkeun sadaya anu
parantos didugikeun ku Dr. Ahmad Somantri sareng patarosan oge kamandang ti para
wargi sadayana, urang ayana langkung yakin wirehna pangajaran basa Sunda di sakola
sakola nu aya di Jawa Barat teh teu kinten saena sareng seueur mangpaatna kanggo
kamajengan sarenag kamekaran basa, sastra sareng budaya Sunda. Alhamdulillah, para
wargi sadayana, dina sawala ieu urang sadayana tiasa kenging elmu anu teu kinten
pentingna kanggo ngamumule sastra, basa sareng budaya Sunda. Rupina sawala ieu teh
dicekapkeun dugi ka dieu, hatur nuhun kana kasumpingan Bapa Dr. Ahmad Somantri
sareng para wargi sadayana, mugi urang tiasa patepang deui dina sanes waktos.
Wassalamualaikum wr wb.
https://brainly.co.id/tugas/19059237

2. Conto Teks Panata Acara/MC

Paturay Tineung

"Paturay Tineung"
Mc: bismillahhirohmannirohim..

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh!

Alhamdulillah.. Alhamdulillahhirobbil 'alamin assolatu wassallamu 'ala ambiya'i


walmursalin wa'ala 'alihi wasohbihi 'azmain amma ba'du.
Anu kusimkuring dipikahormat bapa kepala SMPN 3 Tarogong Kidul, anu kusimkuring
dipikahormat bapa ibu guru, sareng rerencangan anu kusimkuring dipikanyaah.
Sateu acanna hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka gusti Allah SWT., Nu
mana tos maparin rahmatna ka urang sadaya dugi katiasa kempel dina ieu patempatan,
Dina raraga "Paturay Tineung kelas IX SMPN 3 Tarogong Kidul". Teu hilap, sholawat
sinareng salam urang curah limpahkan ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW., Kapara
kulawargina, ka para sahabatna, tur dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amiin..
Langkung tipayun simkuring seja pangwilujeung lehna siswa/i kelas IX parantos lulus
ujian nasional tahun 2019
Sateu acana didieu aya sababaraha rupi acara, simkuring bade medarkeun heula
runtuyanna diantawisna:
1. Aosan ayat suci Al-Qur'an
2.Ngahaleuangkeun lagu Indonesia Raya
3. Pamapag ti pupuhu Sakola
4. Pamapagn ti komite sakolah
5. Profesi serah terima siswa/i kelas IX
6. Biantara wawakil ti siswa kelas IX
7. Wawaran siswa/i anu nyangking prestasi
8. Serah narima medali
9. Do'a
10. Panutup
Supados teu nyangking kanu waktos, sumangga urang Kawitan wae ieu acara, ku aosan
basmallah sasareungan. Bismillah..
Hadirin salajeungna Hayu urang sami-sami regepkeun aosan ayat suci Alquran, anu
seja didugikeun ku saderek pandu ka saderek pandu dihaturan.
Ngahaturkeun Nuhun ka saderek pandu anu parantos ngaoskeun ayat suci Alquran.
Mudah-mudahan Sing janteun manfaat kangge urang sadaya. Aminn
Acara salajeungna nyaeta Biantara pangbagea ti Bapa pupuhu Sakola. Waktos sareung
kehormatan disanggakeun.
Acara salajengna nyaeta pangjajap acara ti bapa komite sekolah.Waktos sareung
kehormatan disanggakeun.
Acara salajengna nyaeta profesi serah tarima siswa/i kelas IX.
Acara salajengna nyaeta Biantara Ti wawakil kelas IX,waktos sareung kehormatan
disanggakeun.
Hatur sewu nuhun ka wawakil kelas IX anu parantos ngadugikeun biantara kalayan
singet mung teges maksadna.
Salajeungna nyaeta wawaran siswa/i anu nyangking prestasi.
Salajeungna nyaeta serah tarima medali.
Alhamdulillah acara parantos rengse. minangka acara Pamungkas nyaeta ramah tamah.
Nanging sateu acanna urang pungkas heula ieu acara ku du'a. Sumangga bapa ustad
dihaturan kanggo mingpin du'a.
Hatur nuhun ka bapa usatad anu parantos mingpin du'a. Mugiw du'a urang sing dikobul
ku Allah Swt. Aminn
Ti simkuring rupina sakitu wae anu dipakahatur, hapunteun bilih aya anu kirang
merenah.

Wassallamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh!


https://julianaannajmu.blogspot.com/2019/03/contoh-teks-panata-acara-bahasa-sunda.html

Jawab ieu pananya di handap! Kadé masing taliti ieu patalékan téh ditujukeun keur ngaguar
atawa ngabahas kadua conto téks nu dipilih ku Hidep!
1. Perkara naon anu dipadungdengkeun/didebatkeun dina téks panumbu catur téh?
Jawaban :
 Teks Panumbu Catur :
Dina teks anu judulna “Sawala Pangajaran Basa Sunda di Sakola” ngajelaskeun
tentang ayana pangajaran basa Sunda di sakola sakola di Jawa Barat teh teu kinten
sae sareng seueur mangpaatna.
 Teks Panata Acara :
Dina teks anu judulna “Paturay Tineung” teh ngajelaskeun tentang acara
perpisahan barudak Kelas IX SMPN 3 Tarogong Kidul.
2. Naon waé anu ditepikeun ku panata acara/MC dina éta téks?
 Teks Panumbu Catur :
Nu ditepikeun ku panata acara nyaéta pentingna urang diajar bahasa daerah salah
sahiji na nyaéta basa sunda. Basa sunda téh tiasa urang pelajari ti mulai mimiti
sakola SD nepikeun sakola SMA
 Teks Panata Acara :
Nu ditepikeun ku MC nyaéta susunan acara nu rék dilakukeun diacara paturay
tineung kelas IX SMPN 3 Tarogong Kidul
3. Saha nu jadi panumbu catur jeung panata acara téh?
 Teks Panumbu Catur :
Moderator saparakanca ti kelompok hiji.
 Teks Panata Acara :
Panitia bagian panata acara nu ngalaksanakeun acara.
4. Kumaha kacindekan tina eusi téks panumbu catur téh?
 Teks Panumbu Catur :
Kacindekan dina teks ieu nyaéta lamun urang sakola di daerah Jawa Barat, urang
pasti diajar basa sunda, kumargi etateh salah sahiji pelajaran anu pénting.
 Teks Panata Acara :
Kacindekan dina teks kadua ieu nyaéta bubuka acara paturay tineung dilakukeun
pikeun tanda mulaina acara, acara ieu diayakeun sebagai kenang kenangan ti
sakola SMPN 3 Tarogong Kidul jang barudak kelas IX anu sakédap deui bade
lebet ka SMA.
5. Ceuk Hidep naon waé nu jadi bébédaan antara téks panumbu catur jeung téks panata
acara téh? Béré pangjéntré atawa sawangan/pendapat Hidep!
 Teks Panumbu Catur MC na leuwih ka masihan terang naon nu badé disampékeun.
 Teks Panata Acara Pami di teks ieu MC na leuwih nepikeun susunan acara nu badé
dilaksanakeun.

Das könnte Ihnen auch gefallen