Sie sind auf Seite 1von 2

Ashtanga Vinyasa Yoga Sequence

Surya Namaskar A x 5

Surya Namaskar B x 5

Standing Asana

Padangustasana Padahastasana Utthita Parivrtta Utthita Parivrtta


Trikonasana Trikonasana Parsvaasana Parsvakonasana

A B C D
Prasarita Padottanasana Parsvottanasana
Primary Series
∞ = Jump Back Vinyasa

∞ ∞ ∞

A B C D
Utthita Hasta Padangustasana Vrikshasana Ardha Baddha Utkatasana A B
Virbhadrasana
Padmottanasana

∞ ∞ ∞ ∞
A B C D Ardha Baddha
Dandasana Paschimottanasana Purvottanasana Padma Paschimottanasana

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Triang Mukha Ek Pada A B C D
Janu Sirshasana Marichyaasana A
Paschimottanasana

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

B C D A B
Marichyaasana Navasana x 5 Lift Up x 5 Bhujapidasana

Finishing Asana

Urdhva Dhanurasana x 5 Paschimottanasana Salamba Halasana Karnpidasana Urdhva Pindasana Matsyasana


Sarvangasana Padmaasana

∞ ∞ ∞

Uttanpadasana A Sirshasana B Balasana Yoga mudrasana Padmaasana Utplutih Savasana