Sie sind auf Seite 1von 92

1

FILE 466_DS 2800 DI ĐỘNG KHÁCH HÀNG MUA DỰ ÁN PHÚ MỸ HƯNG

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Thach Binh 902000555
Nguyen Thi Ngoc Thuy 902000718
Vũ Thi Ha 902004669
Nguyen Quốc Chinh 902029507
Nguyen Huu Hang 902032012
Tran Thi Bích Hằng 902075207
Dang Tran Hong Hai 902111666
Nguyen Chi Trung 902136888
Bui Thuy Vu Anh Thu 902310369
Nguyen My Dung 902311498
Bui Thanh Nghia 902433142
Nguyen Ngoc Anh 902458886
Dong Thi Hien 902515911
Nguyen Thanh Ha 902519489
Phan Thi Hong Le 902566816
Phan Thi Hong Le 902566876
Ngo Thi Xuan Dung 902661474
Nguyen Thi Do Quyen 902665542
Le Quang Binh 902692510
Nguyen Kim 902696166
Le Thi Bich Phuong 902742732
Pham Tri Vien 902778499
Doan LE Hung 902828282
Bui The Hien - Nguyen Khanh Ly 902841284
Nguyen Thi Thuy An 902953744
Ly Pham Minh Bach 902958999
Nguyen Kim Chi 903000467
Nguyen Hong Ngan 903001301

1
2

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Le Xuan Hong 903001306
Nguyen Thi Le Hong 903001757
Vo Thi Viet Hong 903002328
Nguyen Tấn Thanh 903002388
Du Hong Son 903003260
Nguyen Thi Van Anh 903003365
Tran Thi Anh Phuong 903003675
Pham Dinh Toai 903003960
Nguyen Nam Hai 903004042
Nguyen Thi Thu 903004303
Nguyen Le Kim Cuong 903004509
Le QuangVu 903004590
Ngo Thi Thanh Huyền 903004672
Tran Quang Hoan 903004854
Luu Xuan Tue 903005358
Le Tran Ha- Do Trang Dai 903005461
Tran Thi Minh Nguyệt 903005889
Do Thi Thu Hang 903006500
Dao Thai Binh 903006558
Vũ Tuấn Khanh 903007798
Nguyen Viet Thanh 903008881
Phan Thi Uyen Trinh 903010459
Huynh Thi Tuong Da 903010853
Huỳnh Van Phi 903011997
Ho Mai Ho 903012367
Nguyen anh Thuong 903013801
Thai Hoat Duc 903017017
Tran Thi To Uyen 903017019
Luong Ba Toan 903018520
Nguyen Quan Phuong Hanh 903019617
Nguyen thi Phuong Nga 903019950

2
3

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Bui Khac Loan Chau 903022484
Nguyen Trong Hieu 903023236
Nguyen Thi Mỹ Anh 903023362
Nguyen Thi Thu Huong 903027799
Nguyen Xuan Hung 903028888
Uong Thi Kim Chi 903029622
Ngo Thai Uyen 903030537
Do Thi Sac 903030573
Phạm Nhu Thu 903032263
Cong Ty TNHH Thong Loi - Quach Chi 903033349
Luong Thi Thuc Doan 903033498
Nguyen Thi Thùy Van 903033612
Le Thi Ngoc Tuyet 903033811
Võ Ngoc Linh 903034420
Pha Ha Thuy 903035039
Cty May Han Viet 903035253
yang Chih Kuei 903035508
Đao Bằng Trinh 903035678
Huỳnh Van Loc 903035887
Phan Trong Chinh 903037727
Vuong Thi Loan 903037733
Mai Kim Phuong 903038393
Le Thanh Hao 903038646
Phạm Thi Tuyet Nhung 903038848
Ngo My LE 903039107
Lieu Minh Nguyệt 903043024
Truong Kien Dung 903043420
Truong Cong Thanh- Huynh Thi Min 903043458
Vo Phuc Thien 903062555
Huynh Thi Be Chau 903073022
Nguyen Ngoc Xuan 903082078

3
4

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Le Thi Thu Thao 903096599
Nguyen Thi Nhat 903098888
Phạm Đinh Thuận 903101055
Tran Kim Đính 903101803
Nguyen Thi Yen 903102132
Hòang Cong 903103773
Nguyen Thi Mai 903104185
Do Anh Trang 903104898
Nguyen Thi Ngoc My 903105407
Hồ Thi Hong Ninh 903107367
Dang Thi Minh Hoa 903109939
Tran Thi Anh 903113391
Phan Quang Chinh 903114411
Nguyen Minh Son 903117738
Huynh Bach Thuy Duong 903118990
Vũ Truòng Ca 903122244
Nguyen Thi Le Thu 903124195
Le Thi Nguyet Hang 903124596
Tran Thi Đuc 903125403
Le Hoai Bac 903136514
Le Minh Huy 903136996
Tran Thang Binh 903148913
Pham Thi Ngoc Diep 903151919
Le Tan Tho 903180406
Nguyen Thi Kim Hong 903181588
Pham Thi Kim Thuy 903183188
Phan Trong Hung 903193332
Le Thi Thu 903195338
Võ Sĩ Hao 903196691
Ngo Thi Ha 903199022
Nguyen Thi Mai Trinh 903221129

4
5

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Cty TNHH TM&Vtai Minh Phuong 903238732
Nguyen Nhuệ Giang 903251010
Phạm Ngoc Phuong 903254254
Truong Xuan Hop 903265858
Đo Thi Thu ha 903266747
Le Quang Đam 903289462
Hoang Van Thuòng 903297799
Cty CP Dau Tu Tu Van KD Nha 3H 903300301
3H Joint Stock Company 903300304
Dang Thu Thuy 903302636
Nguyen Tuan Khoi 903304191
Le Minh Khuong 903306341
Ha Nam Khanh Giao 903306363
Tran Phuoc Loc 903306555
Phan Thien Ly 903307924
Phạm Thi Tra My 903308398
Le Ngoc Tuyet Huong 903309225
Tran Thi Hoa 903310058
Tran anh 903310178
Nguyen Thi Thanh Huyen 903310547
Le Quang Hung 903310890
Nguyen Thi Nhu Mai 903310958
Le Thi Thanh Duyen 903312303
Tran Đuc Hop 903314286
Truong Xuan Hanh 903315045
le Ngoc huòng 903315437
Banh Vu Dien- Pham Thi Ngoc Tuyet 903315451
To My Ha 903317396
Nguyen Thi Ha 903317663
Truong Thi Chi 903318188
Nguyen Thi Thanh Van 903320126

5
6

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thi Sau 903320363
Nguyen Anh Tuan 903322511
Nguyen Thi Kim Luyen 903322586
Nguyen Thi Ngoc Bích 903323399
Tran Thi Kim Nguyen 903326619
Tran van anh 903328818
Tran Thi Uyển 903329030
Dinh Thuy Linh 903329208
Tran Thi Thuy Lanh 903329833
Nguyen Uy Minh 903330008
Tran Thi Minh Trang 903330373
Dae Kyun Ahn 903330560
Tran Thi Mỹ Linh 903330580
Nguyen Thanh Hung 903331132
Nguyen Van Thong 903331158
Bui Thi Ha 903331551
Ms Lin, Hsin- Yun 903331938
Nguyen Ngoc Thuy 903332015
Duong Thi Thanh Thuy 903332275
Luc Duc Thom 903333081
đao Đặng Liem 903333154
Mai Thi Mai 903333180
Huynh Thi Chuc Lien 903333190
Phan Kim Phuong 903333250
On Tuong Thong 903333308
Le Hòang Chuong 903333354
Tat Le Tran 903333480
Nguyen Son Ha- Nguyen Hoang Ha 903333555
Truong Thi Yen 903333956
Tran Thi Thanh Mai 903333966
Tran Huu Van 903334479

6
7

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Hoang Thi May 903334787
Dao Thanh Xuan 903335198
Huynh Thi Kim Ha 903337715
Le Thi Thu Huong 903338814
Nguyen Thụy Ngoc Thao 903338828
Nguyen Thi Hoa Hue 903339255
Luu Thi Thu Lan 903339338
đinh Lệ Ha 903340989
Nguyen Thi Thanh Huong 903341830
Nguyen Anh Cong 903341952
Mai Thi Hong Ly 903343044
Vũ Van Anh 903343396
Dang Bich Anh 903345535
Le Thi Nhu Qui 903346776
Truong Tuyet Nhung 903346989
To Thi Kim Thi 903347337
Nguyen Thi Bich Nguyet 903348040
Bùi Thi Hong Nga 903352020
Đặng Lùng 903352484
Dang Thi Ngoc Tuyen 903353122
Luong Gia Phat 903353351
Ha Thi Hai Hanh 903354800
Nguyen Anh Hong 903355252
Nguyen Duy Truc 903355529
Vu Anh Tuan 903356339
Bui Khac Thanh Thao 903357929
Le Thanh Hai 903360717
Nguyen Thi Thu Van 903362228
Nguyen Cong Bac 903362420
Phan Minh Tien 903362575
Xa Nhon Phong 903363506

7
8

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Tran Thi Xuan 903364786
Shih Chien Sheng 903365099
Tran Nu Thanh Tuyen 903366096
Hồ Tuấn 903366584
Ha Le Phuong 903369595
Le van Xuan 903372315
Ho Anh Tuan 903373399
Pham Viet Phuong 903373415
Nguyen Thi Bích Loan 903374608
Hoang Tùng 903376162
Hoang Thi Ngoc Thuy 903376376
Ngo Thi Ngoc Nga 903376910
Dam Duc Phong 903377704
Tran Thi Phuong Dung 903379159
Nguyen Lan Anh 903379272
Nguyen Thi Thu Thuy 903381088
Nguyen Dinh Toan 903383102
Nguyen Vũ Thinh 903384148
Nguyen Hoang Duc 903386012
Đinh Hũu Anh 903386171
Nguyen Bích Thuy 903386498
Tran Việt Cuòng 903387888
Ho Van Ban 903388354
Luong Thi My Hanh 903388832
Nguyen Thi Thu Thao 903389060
Doan Nguyen Luong 903389469
Tran Ngoc Sang 903389991
Bui Thi Thu Hang 903391636
Le Tuyen 903392678
Huynh Thi Thanh Huong 903393134
Nguyen Kiều Dung 903393382

8
9

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thi Việt Nga 903394757
Lý Van Chí 903394862
Tran Kính Phụng 903395589
Le Hoai Nam 903396397
Than Van Khoan 903396454
Mạc Thùy Lien 903396668
Tran Nam Thắng 903396669
Le Xuan Chien 903397575
Bùi Bích Phuong 903398148
Luong Le Thuy 903401172
Nguyen Quoc Hung 903403314
Tran Xuan Thao 903403599
Vũ Dũng Tien 903403733
Nguyen Thu Nga 903404388
Tran Thi Thuy Nhan 903404561
Do Cao Bao 903404951
Cty TNHH DL TM Quang Cao Ha Viet 903405140
Nguyen Minh Hien 903406243
Vu Thanh Khiem 903406460
Tran Đinh Lam 903407898
Cty TNHH Thiet Bi Dien Hong Phuc 903408800
Nguyen Thi Thu Huong 903409292
Phan Nguyen Toan 903411098
Cty TNHH Sinh Nam 903415767
Nguyen Thi Minh 903419318
Vu Nhat Minh 903422882
Dang Thi Thanh Ha 903426354
Nguyen Viet Hung 903426606
Nguyen Hai Nam 903427670
Ngo Thi Bích Đao 903434000
Phạm Minh Tuấn 903439044

9
10

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


đoan Thi Ngoc lan 903445158
Nguyen Thi Hong Ly 903452103
Park Kang Hee 903457577
Vu Hien 903458886
Nguyen Thi Phuong Thao 903461999
Trinh Xuan Thanh 903464388
Đặng Thi Ngoc Bích 903466566
Nguyen Thi Mao 903483069
Đo Sang 903500615
Le Kim Hòa 903504198
Duong Dinh Thanh 903504855
Nguyen Thi Lanh 903505015
Do Thanh Cao 903506523
Nguyen Le Chon Tam 903508657
Ngo Đạm Nhu 903520521
Tran Thi Hai 903522888
Phan Van Lien 903537727
Le Duy Linh 903540036
Nguyen van Trinh 903547577
Nguyen Vuong Binh 903571574
Phan Huu Thuan 903600919
Yu Suo 903601220
Chau Thi Quyền 903604111
Phùng Tuấn Kiệt 903604499
Huynh Trac Luan 903604904
Nguyen Thi Ngoc Anh 903604979
Mai Phuc 903605152
Thai Huynh Anh 903606193
Lam Xuan Diệu 903606411
Phan Thi Bich Thanh 903606421
Nguyen Thi Van 903607023

10
11

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Cty TM Viet Minh Phat 903607519
Pham Quoc Chinh 903607627
Le Phu Hũu 903609339
Nguyen Khanh Minh Thụy 903610503
Rosi Hah Haliem - Moamad Aly 903611071
Tran Nam Phong 903611510
Nguyen Kim Thao & Le Mong Trinh 903612326
Tran Hũu Đuc 903613898
Giang Van Hai 903614410
Nguyen Xuan Anh Tu 903616520
Huynh Hoang Phong- Dao Thi My Li 903617176
Nguyen Thi Hong 903618182
Huynh Duc Long 903618481
Ly Vinh 903618618
Nguyen Chau Giang 903618898
Hua Kiem Thanh 903619456
Mac Thi Phuong Thuy 903620009
Nguyen Don Phuc 903620810
Nguyen Quang Minh 903621530
Võ Thi Kim Thanh 903621659
Lũ Khanh 903622222
Nguyen Thi Bich Thuy 903622229
Tran Dat- Nguyen Thai Thao Ly 903622323
Nguyen Chí Trung 903622626
Tống Thi Chau Thùy 903623969
Ho Sec Nhin 903624203
Pham Thanh Hung 903624366
Thai Phuoc Tran 903624389
Huynh Duc Long- Nguyen Thi Bach 903625211
Vu Cam Thi 903626006
Doan Van Phuc 903626104

11
12

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Le Thi Phan 903626443
Le Quang Thuc 903626449
To Phuong Vũ 903626654
Nguyen Thanh Duyen 903626911
Shen Hsien Yu 903628518
Vo Thi Phuong Trinh 903629956
Nguyen Thi Ngoc Uyen 903630386
Le Phi Nga 903632444
nguyent thi thanh huong 903633766
Phạm Thi Thanh Thuy 903634288
Nguyen Hoang Dung 903635360
Le Thi Thu Phong 903635886
Nguyen Thi Xuan Trang 903635916
Le Chi Hiep 903637777
Tran Duy Cu 903638128
Nguyen Chi Trung The Luan 903638371
Nguyen Thi Thuy Huong 903639022
Nguyen Thi Quynh Anh 903639198
Phan Huy Khoi 903639363
Le Viet Thanh 903640068
Do Thuy Nhu Thuy 903640393
Le Tien Hanh 903641737
Cty SX TM Minh Dieu 903641739
Ho Thi Tu Tram 903641978
Ngo Van Tu 903641986
Truong Thi Thanh Thanh 903643154
Tran Thuc Võ 903643345
Nguyen Toan Thắng 903643496
Võ Hoang Tuấn 903643569
Vo Thien Binh 903645225
Le Quoc Thinh 903645557

12
13

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thai Hiep 903645958
Dinh Van Long 903646465
Tran Thi Xuan Phuong 903646568
Bui Duc Viet 903646699
Nguyen Minh Kien 903646768
Nguyen Đuc Chanh 903647148
Le Thi Minh Hằng 903648080
Tran Tuan Giang 903648384
Tran Thanh Hùng 903648812
Tran Anh Tu- Nguyen Thi Hong Ha 903649796
To Hong Trang 903650189
Luong Thi hai Bang 903650292
Nguyen van Vĩnh 903650413
Ngo Thi Hai yen 903652006
Do Thi Hong Phuong 903652049
Nguyen Thi Ngoc yen 903652524
Phạm Thi Tuyet Mai 903654403
Nguyen Kim Cuong 903655115
Hùynh Hoa Yen Phuong 903656581
Tran Thanh Trai 903657951
Ngo Quynh Diem Khue 903658141
Le Thi Minh Hoa 903659259
Pham Dinh Huan 903660343
Nguyen Thi My Truc 903660405
Ho Thanh Quang 903660477
Truong Thi Tuong 903661120
Phạm Thi Hoai Nam 903661583
Huynh Thi Thuan Trang 903661636
Hùynh Ngoc Lam 903662035
Vũ Van Thuy 903662886
Nguyen thi Kim Cuc 903662972

13
14

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Luu Minh Luan 903664154
Vu Thi Hong Van 903664407
Nguyen Thi Diem Chau 903664494
Le Minh Tuan 903664842
Nguyen Kha Chinh 903664846
Ton That Anh Vu 903665088
Phan Huynh Huyen Thoai 903665129
Nguyen Thuy Que Minh 903665365
Vo Thanh Dung 903665979
Han Quoc Vu 903665990
Vũ Ngoc Ha 903666227
Tran Ngoc Quý 903666625
Le Trí An Chinh 903668950
Hoa Quang Tung 903668971
Nguyen Thi Thanh Thuy 903669431
Phạm Thi Kim Tuyen 903669646
Le Thi Kim Ngoc 903670937
Nguyen Anh Trang 903672380
Lý Dục dan 903672788
Tran Thi Hong Trang 903672821
Tran Thuy Nga 903673238
Nguyen Tran Quan 903673335
Nguyen Thi Kim Oanh 903673384
Nguyen Thanh Trung 903673947
Le Thi Phuong Lan 903674769
Tang Bich Hang 903677297
Huỳnh Thi Liem 903680245
Mai Thi Thu Huong 903681406
Nguyen Minh Phụng 903681634
Phạm Thi Thu Hong 903681835
Nguyen Thi Kim Dung 903681869

14
15

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


To Nguyen Phuong Lan 903682112
Pham Thuy hang 903682226
Cao Ngoc Duyen 903682720
Nguyen Khanh Ngoc 903683313
Tran Son Hai 903684048
Phan Thi Hong Lien 903685316
To Phùng Luu Chi 903685878
Le Đuc Kính 903686621
Ngo Huy Tho & Ho Thi Ngoc Lien 903686676
Tran Thi Kim Huong 903687699
Nguyen Thi Huyen 903689100
Thai Thi Hoa 903689939
Võ Thi Kiều Oanh 903690736
đặng Trung Lai 903691124
Phạm Minh Trí 903691236
Huynh Phi Hung 903692098
Cao Thanh Dinh 903692552
Nguyen Thi Mai Hoa 903693969
Phan Thi Kim Phuong 903695908
Nguyen Chanh Trung 903696209
Cty TNHH Kiem Toan My 903699894
Tran Phi Tien 903700117
Tran Phuong Hanh 903700242
Nguyen Hong Hai 903700284
đặng Thu Nga 903700324
Giang Minh Thuy Van 903700444
Cty TNHH TM DV Thien Nhien 903700601
Phạm Anh Huấn 903700632
Ha Ngoc Diep 903700665
Le Vi Luan 903700927
Dang Huu Tien 903700931

15
16

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Lam Chi Hao 903700996
Do Huu Phuc 903700999
Tran Ngoc Dan 903701177
Ha Tu Huong 903701233
Ung Hoai Viet 903701592
Mai Hoai Thanh 903701668
Bui Cong Duc 903701852
Le Thanh Binh 903701969
Nguyen Thi dần 903702098
Cty TNHH TM DV Viet Huy - Huynh T 903702113
Vuong Anh Tuan- Dinh Thi Thanh Ha 903702116
Nguyen Minh Tam 903702123
Dinh Thi Lien 903702228
Nguyen Thi Nham 903702245
Nguyen Ngoc Thắng 903702272
Vũ Kien Chinh 903702336
Nguyen thi Hong 903702446
Luu Hong Chuong 903702686
Nguyen Thi Xuan Lieu 903702716
Tang Viet Xuan 903703018
Tran Le Quan 903703031
Vũ Van Luong 903703201
Tran Chau Hoang Anh 903703516
Vũ Việt Phuong 903703579
Truong Cao Ngo 903703595
Lý Ngoc Lien 903703931
Phạm Mạnh Ha 903703960
Dau Thi Ngoc Tram 903704005
Truong Thanh Van 903704502
Nguyen Thi Minh Thanh 903704707
Ngo Tien Nhan- Nguyen Thanh Binh 903705144

16
17

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Dao Trung Viet 903705217
Phạm The Tuan 903705642
Ly Thanh Tai 903706192
Nguyen Huu Tam 903706438
Pham Anh Tuan 903706490
Do Thi Dieu Que 903706571
Nguyen Bao Tho 903706958
Nguyen Thi Tu 903706961
Huỳnh Bích Huệ 903707060
Phan Nhu Hoa 903707101
Võ Trung Hieu 903707141
Pham Thi Hong Vuong 903707637
Lam Ngoc Tham 903707989
Tran Anh Thu 903708018
Pham Gia Duoc 903708789
Le Van Minh 903709014
Vuong Chanh Ninh 903709246
Vũ Thi Kim Loan 903709267
Do Kim Dung 903709523
Ngo Minh Hang 903709602
Tran Phuc Son 903709829
Nguyen Thi Nhu Loan 903710896
Nguyen Hoang Dao 903710958
Tran Tieu Phung 903711268
Toon Sỹ Kinh 903711272
Nguyen Phuong Thanh 903711288
On Manh Le 903711377
Nguyen Thanh Huong 903711781
Bui Van Lanh 903712568
Tran Hòang Cao Son 903712636
Nguyen Vu Phuong 903712939

17
18

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Pham Thanh Sang' 903713265
Nguyen Van 903713412
Lam Thuy Anh Thu 903713688
Nguyen Van Que 903713780
To Nhat Truong 903714134
Tran Tuyet Trinh 903714448
Nguyen Thi Bich Hong 903716247
Tran Thi Kim Thoa- Tang Thi Tuyet 903716250
Nguyen Nhut Hong 903716796
Đam Đuc Phuong 903716845
Le Dũng 903717974
Hoang Ba Dũng 903718017
Nguyen Van Diem ai 903718058
Mai Ngoc Duoc 903718176
Nguyen Trang Thao 903718557
Nguyen Thi Phuong Thuy 903718815
Phạm Thi Thu Ha 903719153
Võ Van Hoang 903719799
Song Zhong Wei 903720326
Tran Van Đong 903720352
Huynh Ngoc Hai 903720372
Nguyen đinh Quang 903720805
Ha Xuan Lan 903720840
Le Thi Thanh Nga 903721018
Tran Thi Truc Mai 903721739
Tran Thi Quỳnh Giao 903721795
Luong Thi Bich Ha 903721917
Doan Trong Hai 903722161
Dang Huu Tien- Vu Thi Dieu Anh 903722373
Nguyen Thi Lan 903722412
Le Kien Thanh - Nguyen Thi Tu Khan 903723161

18
19

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Ngo Xuan Dao 903723636
Hoang Anh Dung 903724599
Nguyen Dang Hung 903724768
Tran Thoai Dũng 903725019
Nguyen Thi nam 903725426
Che My Phuong Dai 903725759
Nguyen Thi Cuc Huong 903725832
Nguyen Thi Minh Tam 903726634
Tang Dieu Hoa 903726666
Nguyen Minh Bao Chau 903726689
Nguyen Thi Bich Ngoc 903726713
Tran Thi Thuy Van 903726731
Luu Thi Tuong Vy 903726870
Le Thi Anh Thu 903726939
Tran Ngoc Quynh 903727028
Hoang Ha 903727227
Bùi Sỹ Ngoc Diem 903727373
DNTN Tu Van Dau Tu TM&DV Toan 903727592
Vĩ Thi Đong 903727899
Pham Hong Hai 903728262
Bui Thi Huong 903728354
Dang Ngoc Chau 903728604
Dang Thanh Quan 903729111
Võ Thanh Long 903729792
Le Đinh Khanh 903730542
Nguyen Mai Kim Lien 903731021
Hoang Hoa Tuan 903731309
Hoang Thi Thanh Binh 903731769
Tran Thanh Mai 903731797
Hoang Ha 903731893
Tran Van ha 903731958

19
20

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Tran Thi My Van 903732009
Nguyen Ngoc Tho 903732628
Pham Thi Phuong Nga 903733087
Pham Hoang Quynh Hoa 903733333
Tran Đại Duong 903734148
Nguyen Phuc Đại 903734347
To Nghi - Trang Thi Xuan Mai 903734527
Bui Tan Dung 903734799
Vũ Đuuc Thắng 903734842
Phan Thi Mỹ Trang 903735948
Le Nguyet Oanh 903736497
Le Đinh Phuong 903736542
Le Thanh Tam 903736869
Duong Thi Bich Loan 903737177
Nguyen Cong Tam 903737245
Phạm Viet Phuong 903737415
Võ Thi Bích Thu 903737686
Nguyen Trung Thang 903737775
Lam Tri Thanh 903737916
Nguyen Thi Quy 903737986
Tran Thi My Tam 903738586
Pham Phan Thy Quan 903738677
Hoang Trong Khoa 903738694
Bùi Van Kiệt 903738731
Ngo Hoai Le Thu 903739159
Huỳnh Thi Thu Van 903739387
Linh Bồi Lam 903739898
Ly Ngoc Khuyen 903740007
Nguyen Thi Thanh Van 903740202
Tran Quoc Khoi 903740615
đặng Thanh Chau 903741886

20
21

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Đổ Thi Mai Huong 903742007
Tạ Xien Mỹ 903742533
Tran Thi Lệ Thu 903742569
Nguyen Khinh Phong 903742912
Tran Van Ngoc 903742939
Đinh Ngoc Thắng 903742953
Vo van Sang 903743296
Tran Thi Tuyet Ha 903743308
Huynh Buu Quang 903743783
Nguyen Thi Anh Thu 903744210
đinh Ngoc Thùy 903744499
Le Quynh Nhung 903744789
Vũ Lệ Nam 903745060
Nguyen Thanh Binh 903745544
Nguyen Thi Thu Hằng 903745605
Do Thi Ngoc Diep 903746506
Tran Thi Hạnh Dung 903746866
Nguyen Thi Mai Lan 903747649
Nguyen Hũu Tuòng 903747774
Nguyen Thanh Huan 903748035
Ngo Ngoc Diem 903748194
Đo Thanh Hai 903748455
Dao Minh Hieu- Nguyen Thi Kim Tha 903748686
Phạm Thi Thuy Mai 903749484
Ngu Le Anh 903749666
Do Thanh Tan 903749868
Nguyen Tri Dung 903749933
Le Ba Quang 903750270
Cty Hoang Hung 903751400
Jullien Stephane, Alexandee, Hans 903751401
Nguyen Minh Hoang 903751473

21
22

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Vũ Đinh Binh 903751579
Do Phung Nha Tran 903751611
Truong Trung Hiệp 903752000
Luong Thi Lan anh 903752226
Luong The Ha 903752736
Vu Hoai Phuong 903753050
Nguyen Thi Mong Anh 903753404
Dao Chien Thang 903753547
Nguyen Thi Kim Thanh 903753636
Han Tuyet Linh 903753772
Nguyen Ngoc My 903753985
Đam Thiện Ngoc 903754279
Duong Dinh Thong- Dang Thi Ngoc H 903755293
Nguyen Thi Phuong Diem 903755400
Nguyen Thi Le Huyen 903755655
Nguyen Thùy Giao 903755874
Luong Thi Bich Ha 903755987
Mai Thi Thuy Mai 903756575
Le Tran Xuan Trang 903757557
Tran Tran Đinh 903757574
Nguyen Thi Minh Nguyệt 903757937
Le Thi My Chau 903757989
Le Thi Phuong Duyen 903758624
Than Van Quan 903758989
Le Thi Phuong Phuong 903759026
Dao Minh Thien 903759080
Nguyen Thi Thuy Khanh 903760302
Luu Thi Thanh Lan 903760866
Võ Thi Cam Hong 903762000
Nguyen Đinh Y 903762882
Thai Bằng au 903763310

22
23

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Pham Thi Ly 903763468
Cty TNHH Tu Van & Kiem Toan Gia C 903764270
Huỳnh Ngoc Tram 903764592
Ngo Thi Bich Phuong 903764675
Lý Thi Mỹ Dung 903765505
Nguyen Thi Thuan 903765999
Do Viet Dung- Dang Thi Thanh Mai 903766125
Huynh Cong Trung 903766666
Hùynh Thi Ngoc anh 903770056
Phan Thi Quỳnh Nhu 903770907
Nguyen Thuy Lien 903772335
Pham Thi Minh Phuc 903773449
La Ngoc Quynh 903775252
Nguyen Thi Luu Tam 903775575
Luong Thụy Chau 903775877
Dao Ngoc Hoang 903775938
Pham Thuy An 903775959
Tang Tuan Anh 903776295
Nguyen Van The 903777111
Ngo Thi Hong Chinh 903778982
Tran Quốc Ha 903781280
Vuong Thi Loan 903784418
Tran Thi Viet 903785353
Nguyen chi Lan 903786732
Nguyen Thi Phuong Ha 903787355
Nguyen Thi Bich Ngoc 903787691
Nguyen Tran Van 903800185
Hoang Trong Khanh 903800494
Nguyen Anh Tong 903800795
Le Hoai Anh 903800881
To Phuoc Long 903800934

23
24

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Vu Thi Hoa 903801515
Luong Xuc Phan 903801692
Le Mỹ Linh 903801710
Le Kien Thanh 903801821
Nguyen thi Nhi 903801935
Nguyen Thai Linh 903801998
Le Thu Nga 903802162
Nguyen Van Ut- Le Thu Nga 903802163
Le Huu Huan 903802191
Nguyen Hoang Son 903802323
Phạm Thi Kim Phuong 903802377
Tran Van Muoi 903802439
Nguyen Van Tan 903802629
Cao Thi Ha An 903802700
Phan Van Bau 903802754
Nguyen Tien Nam 903803069
Nguyen Thi Bích Lien 903803107
Ly Vi Linh 903803131
Tran Thi Viet Anh 903803179
pham Van Sang 903803384
Nguyen Quang Nhụt 903803526
Vo Ba Phuc 903803703
Le Thi Van 903803780
Du Loc 903803851
Ong Dao Hao- Ung Thi Hong Thu 903803873
Nguyen Huu Tuong 903803949
Nguyen Ngoc Suong 903804041
Cty TNHH Tin Hoc Hong Co- Nguyen 903804109
Tran Thi Phuong Thu 903804121
Cty TNHH TMDVKY Truyen Hinh Ti V 903804199
Nguyen Van Thinh 903804265

24
25

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Tù Trung Thanh 903804325
Phan Minh Trí 903804666
Nguyen Thi Thu Hien 903804708
Le Chí Hoc 903804805
Hồ Thi Kim Duyen 903805003
Tran Phuong Dong 903805051
Đo Khai Hòan 903805484
Võ Ngoc Thanh 903805499
Nguyen Ngoc Ky Tran 903805514
Hoang Thi Thanh Thuy 903805547
Tran Manh Sang- Ho Thi Thom 903805637
Ho Thi Ngoc Lan 903805799
Nguyen Khac Anh 903805910
Le Minh Hien 903806116
Nguyen Van Dũng 903806305
Tran Vo Quoc Son 903806414
Nguyen Tuong Linh 903806456
Nghiem Thi Phuong Linh 903806695
Đo Van Son 903806717
Dinh Quang Lap 903806798
Nguyen Huu Nghia 903806826
Tran Van Tien 903806988
Phan Thi Hoa 903807045
Hoang Thi Mong Lien 903807178
Vo Phuoc Ly 903807187
Nguyen Le Tuan- Khuc Thi Thu Tuyet 903807466
Nguyen Duy Cuong 903807856
Le Thi Thanh Binh 903807999
Le Thi Minh Huong 903808000
Tran Thi Yen 903808029
Tran Trung Nghĩa 903808055

25
26

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Phung Duy Chinh 903808174
Pham Ho Quang 903808644
Bui Thi Viet Huong 903808689
Nguyen Thi Thanh Xuan 903808782
Nguyen Đong Cung Quỳnh 903808938
Le Dung Hanh 903808986
Le Dung Hanh 903808989
Vuong Dinh Tuy- Duong Thi Linh 903809064
Dao Thi Nhi Hoa 903809090
Nguyen Binh Minh 903809297
Nghiem Minh Tien 903809454
Vu Doan Quang 903809512
Nguyen Chí Trung 903809536
Tran Chi Trung 903809600
Pham Anh Vu 903809602
Tran Minh Trí 903809668
Cty Thai An 903809939
Huỳnh Ba Ngan Khanh 903810000
Mai Viet Cuong 903810549
Phạm Thanh Hai 903810889
Luong Ngoc Suong 903810890
Nguyen Duy Doan 903810923
Chau Ngoc Triet 903811122
Ho Thi Vang 903811197
Nguyen Thi Bạch van 903811229
Le Thi Ngoc Dung 903811379
Nguyen Thi Lệ Hoa 903812085
Nguyen Thi Phuong Hai 903812760
Nguyen The An 903812779
Trinh Thi Xuan Trinh 903813056
Nguyen Thuy Van- Nguyen Cong Th 903813339

26
27

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Duong Quoc Thai 903813439
Nguyen Cong Hoc 903813461
Ngo Hoang Dung 903813504
Phù Thanh Danh 903813888
Ho Van Phong 903813932
Phan Hong Loan 903814154
Le Hong Anh 903814644
Vũ Thi Minh Anh 903814761
Ly Vinh 903814785
Tran Bích Diệu 903815008
Nguyen Phan Kim Thoa 903815266
Hoang Phon Quan 903815692
Nguyen Tấn Đạt 903816428
Luu Thi Lien 903816679
Nguyen Bac Vu 903816776
Dang Thi Thu Huong 903816789
đo Duy Hung 903816960
Tan Ninh & Ngo Thi Oanh 903817021
Phan Tran Quoc 903817161
Lai Thi Hoang Phuong 903817248
Pham Thi Ho Van 903817344
Trinh Quý Tòan 903817602
Huynh Thanh Lam 903817994
Nguyen Thi Mai Oanh 903818093
Nguyen Thi Thanh Huong 903818196
Nguyen Thi Loan 903818360
Phan Thi Thanh Nhan 903818383
Tran Xuong Thanh 903818428
Phan Huy Anh Vũ 903818791
Ngo Manh Hung 903818850
Pham Thi Que Anh 903819173

27
28

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen vu 903820068
Le Dat Thanh 903820119
Nguyen Thi Thu Hang 903820255
Wang Kai Ping 903820645
Nguyen Ngoc Huyen 903820803
Tran Mạnh Vũ 903821031
Nguyen Thanh Hai 903821384
Nguyen Thi Ngoc Đuòng 903821837
Nguyen Chi Cu 903822319
Nguyen Thanh Phong 903822683
Huynh Nguyen bach Tuyen 903822766
Vu Quoc Tuan 903823105
Tran Ngoc Long 903823410
Pham Quang Chanh 903823424
Nguyen Tuan Hung 903823588
Nguyen Mạnh hùng 903823725
Le Thi Thuy Linh 903824131
Phan Hong Nhieu 903824456
Vu Van Hung 903824910
Cty TNHH Đại Phat Hung 903824943
Nguyen Ngoc Anh- Tran Thi Bich Ng 903825140
Tran Hoai Phuong Chi 903825189
Le Thi Ngoc Tram 903825308
Dao Minh Hoang 903825550
Nguyen Van Phuong 903825714
Vuong Buu Linh 903826346
Tran Thi Diep Chi 903826474
Phạm Tấn Nghĩa 903827784
Le Hong Khanh 903828097
Bui Thi Phuong Hoa 903828203
Luong Thanh Binh 903828299

28
29

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Phạm Thi Thu Thuy 903828556
Chang Ik Jin 903828862
Tran Van Dung 903828991
To Nghia Dung 903829012
Truong Kinh Minh 903829036
Vũ Thi Minh Trang 903829254
Huỳnh Chí 903829799
Ho Bao Tai 903829890
Luu Thi Chu 903830357
Đổ Phuong Dung 903831036
Le Tri Long 903831183
Le Ha Binh 903831442
Chau Kiet anh 903831497
Banh Nhut Hang 903831538
Pham Thi Ngoc Tinh 903831618
Nguyen Thien Hoa 903831711
Duong Thieu Phong- Nguyen To Anh 903831924
Do Thi Y Lien 903832103
Tran Xuan Thanh 903832530
Vo Tien Hoa 903833020
Le Thi Truc Mai 903833481
Phan Duc Chien 903833555
Võ Ha Quốc Đang 903833781
Le Hong Thanh 903834062
Nguyen van Vũ 903834092
Nguyen Tuấn 903834237
Tran Nghi 903834581
Tran Cong Thanh 903835028
Truong Quốc Hung 903835086
Uong Duc Danh- Le Hue Tu 903835306
Nguyen Thi Thanh Hằng 903835503

29
30

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Luong Quoc Bao 903835670
Nguyen thi Ngoc Đuòng 903835698
Bui Van Tam 903836059
Nguyen Thi Hạnh Phuc 903836425
Phạm Thi Chi 903836465
Dinh Van Minh 903836831
Nguyen Hũu Hao 903837002
Vo Nu Thuy Phuong 903837083
Trinh Thanh Phong 903837101
Trinh Vo Trung Nghia 903837677
Nguyen Đinh Bach 903837823
Nguyen Minh Tan 903837927
Nguyen Thi Phuong Linh 903837997
Lai Quoc Khanh 903838019
Nguyen Thi Thu Thuy 903838695
Truong Ngoc Trang 903838825
Cty TNHH Tu Van Thiet Ke Ky Thuat 903839004
Tang Quang Truong- Chau Van Khai 903839058
Nguyen Thi Tho Chau 903839504
Nguyen van Phuóc 903840152
Đao Van Anh 903840512
Nguyen Chi Thanh 903840700
Ong Cao Thang 903840707
Vu Thi Thuy Van 903841260
Phạm Thi Thuy hằng 903841269
Trang Sĩ Hong Son 903841459
Phan Quang Đai 903841503
Le Trung Dung 903841989
Nguyen Phuc Tuan 903842613
Phạm Ngoc Binh/Le Tan Hong 903842814
Vũ Đang Hạnh 903843379

30
31

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Phạm Nhu Ngoc 903843518
Le Thai Sam 903844044
Le Mong Trinh 903844940
Ngo Hoang Hai 903845310
Phan Thi Mỹ Phuong 903845340
Le Thi Ngoc Hạnh 903845432
Tran Van Tan 903845478
Lam Minh Duc- Pham Thi Kim Anh 903846344
Phạm Đắc Loi 903846395
Nguyen Thi Thanh Uyen 903846465
Tran Thi Anh Lien 903846599
Ngo Anh Kiệt 903846667
Nguyen Thi Thu Ha 903846830
Nguyen Tat Thang 903847000
Le Thi Minh Tam 903847651
Hoang Trong Khai 903847890
Tu Thien Yen 903848538
Võ Van Ha 903848717
Nguyen Hoang 903848748
Nguyen Mạnh Hùng 903848802
Chu Thi Thu Huyen 903849107
Be Thi Ngoc Huyền 903849108
Nguyen Trung Thắng 903849684
Quach Yen Na 903850302
Thai Mỹ Huòng 903851068
Duong Thi Hoai Chau 903851672
Le Bùi Kim Uyen 903851701
Tạ Cam Dung 903851861
Tran Thi Cam Tu 903852559
Vo Quoc Trieu 903853140
Huynh Thi Hoa 903853525

31
32

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thi Tuyet Suong 903856326
Tran Thi Bich Tien 903856503
Nguyen Thi Bích Thao 903858000
Tran Quoc Hai 903860450
Nguyen Chi Trung- Bui Thi Hien Anh 903863364
Nguyen Ngoc Điệp 903864226
Nguyen Thanh Trung 903866244
Le Quốc Hùng 903868822
Le Tan Hong 903869048
Nguyen Duc Trung 903869907
Le Thi Mỹ Nguyệt 903871260
Phan Manh Hung 903871687
Pham Minh Toan 903871903
Tran Thi Chau 903872222
Tran Lan Phien 903873792
Nguyen Thi Bich Thu 903873843
Nguyen Thi Thu Thuy 903874872
Nguyen Thi Binh 903875582
Phan Thi Phuong Mai 903875709
Tran Kim Phuong 903876242
Nguyen Thi Minh Chau 903877659
Nguyen Si Tuan 903877766
Huynh Quoc Hung 903878815
Ly Van Dao 903879335
Nguyen Hòang Nam 903879656
Nguyen Nam Minh 903879997
Nguyen The Loc 903880343
Vinh Tuy - Pham Thi Mai Loan 903880555
Nguyen Thanh Cuong 903881065
Phạm Hòai Thu 903882222
Vu Trieu Minh 903883456

32
33

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Le Minh Huy 903885574
Le Minh Huy 903885575
Nguyen Thi Ngoc Lien 903885732
Cty TNHH May Mac Nguyen Tien 903887884
Phan Nguyen Khang 903888411
Nguyen Thi Kim Oanh 903888915
đao Thi Thanh Hiền 903889776
Nguyen Thi Thiet 903900126
Dinh Van Dung 903900135
Tran Binh Minh 903900287
Sam Sung Vina Co. TLD 903900481
Phan Thi Thu Huòng 903900557
Vo Tan Thanh- Luu Thi Ki na 903900721
Le Quang Chung 903900734
Le Kiều Minh Thao 903900763
Nguyen Thi Tuong Vi 903900955
Pham Duy Tan- Nguyen Thu Hong 903900960
Hùynh Cong Nghiệp 903900991
Nguyen Hoang Minh 903901205
Nguyen Viet Trung 903901457
Le Tuấn Khai 903901580
Chau Tiểu Đệ 903901643
Hoang Tất Minh 903902001
Bùi Quốc Hung 903902080
Pham Quang Thai 903902092
Nguyen Minh Tuan 903902187
Nguyen thi Thu Huong 903902360
Nguyen Bao Chau 903902480
Dang Cong Tinh 903902789
Phạm Kim Quang 903902878
Nguyen Minh Tuan- Tran Thi Kim Ng 903903148

33
34

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Phạm Ba Quang 903903271
Oh Jung Soo 903903423
Nguyen Quang Minh 903903455
đo Quỳnh Thuong 903903537
Nguyen Thai 903903721
Le Trung Viet 903903781
Tran Thi Thu 903903805
Le Thi Thanh Xuan 903903838
Ha thi Thu Hao 903903890
Lam Trong Luong 903903913
Nguyen Lệ Nguyen 903904063
Truong Xuan Vu 903904103
Ho Thi Tuyet Trinh 903904434
Nguyen Minh Phuc 903904457
Phan Thanh Quang 903904656
Le Quang Thien 903904774
Luu Dinh Thinh 903904968
Tran Phi Hung 903904990
La Thi Kim Chi 903905049
Nguyen Duc Minh Tri 903905126
Luu Kien Huy 903905138
Lam Thien Nhi 903905189
Tran Thi Thien Nga 903905752
Vu Van Toan 903906072
Tran Binh Duong 903906076
Cty TM Minh Dieu 903906103
Nguyen Minh Tuấn 903906138
Bùi Thi Thanh Van 903906306
Pham Hong Thien 903906494
Do Dai Hai- Nguyen Thi Ngoc 903906502
Nguyen Hòai Thuong 903906647

34
35

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Cao Thi Lien 903906798
Nguyen Xuan Mien 903906920
Nguyen Xuan Ninh 903907158
Vu Khac Thai 903907392
Huynh Phi Hung 903907492
Nguyen Tien Quang 903907586
Tran Thi Thanh Thuy 903907608
Doan Thi Bich Ngoc 903907700
Đo Huỳnh Phuong Lan 903907714
Phạm Thi Kim Chi 903907752
Bùi Le Huyen 903907771
Huynh Thanh Hai 903908054
Le Dung Hanh 903908134
Thai Ngoc Bich 903908251
Nguyen Quang Trung 903908262
Pham Anh Kiet 903908361
Nguyen Thi Nam Lan 903908493
Nguyen Thanh Liem 903908767
Mai Thanh Hai 903908818
Nguyen Minh Son 903909023
Nguyen Thi Nhung 903909363
Le Van Phat 903909595
Trinh Chí Sinh 903910153
Nguyen Thanh Tung 903910194
Nguyen Tien Dũng 903910495
Luong Thu Anh 903910970
Kim Dong Hyuk 903910985
Nguyen Thu Hiền 903911026
Nguyen Thi Thanh Nga 903911206
Nguyen Thien Nga 903911806
Lã Nhật Quang 903911898

35
36

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thi Bich Nga 903912052
Do Van Tien- Huynh Thi Kim Luyen 903912606
Vũ Mạnh Tien 903913853
Le Việt Ha 903914040
Tran Thi Lan Huong 903914425
Khuu Thoai Nguyen 903914818
Nguyen Duong Minh Thao 903914922
Phan Ngoc Bao 903915365
Pham Van Chinh 903915462
Phan Quang Đai 903915513
Vũ Hong Diem 903915589
Phạm Quốc Thuật 903915712
Phạm Đinh Quang 903915996
Lam Tang Sai 903916146
Mai Long Thanh Tung 903916375
Cty Quan ly & KD Nha B&H 903916658
Truong Cong Tuóng 903916850
Thai Huy Bao 903917235
Phạm Van Hùng 903917817
Phùng Mạnh Thắng 903917993
Nguyen Thi Ngoc Hoa 903918068
Pham Thi Hoa 903918080
Bui Minh tan 903918116
Nguyen Thi Thanh 903918413
Le Viet Phuc 903918906
Vu Van Truc 903918957
Le Anh Kien 903919240
Tran Hong Quan 903919658
Do Anh Vu 903919666
Phan Thi Huệ 903920029
Dao Ly 903920051

36
37

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Huynh Ngoc Hai 903920372
Nguyen Hoai Nam 903920815
Nguyen Thi Chi Lang 903920927
Tong LE Dan 903921567
Nguyen ThiThien Huong 903921644
Ha To Lang 903922306
Ta Cong Thanh 903922509
Ngo Chanh Nhieu 903922890
Nguyen Nhu Cuong 903923333
Nguyen Quoc Hung 903923434
Nguyen Thi Minh Chau 903923461
Phạm Huy Hoang 903923571
Le Van Tam 903924154
Do Thi Hong Loan 903924989
Nguyen Kim Dien 903925088
Le Ba Phuong 903925719
Nguyen Van Tai 903926068
Huỳnh Phan Tuấn 903926104
Phan My Linh 903926603
Nguyen Ngoc Thuy 903926799
Nguyen Thi But 903926846
Nguyen Le Thanh 903926935
Huynh Kim Ly 903926990
Nguyen Ngoc Thach 903927129
Nguyen Duc Hoa 903927929
Tran Manh Trung 903928081
Nguyen Sĩ Hùng 903928210
To Thanh Nghiep 903928321
Le Hoang Khua 903928590
Pham Thi Huong Hoa 903929259
Tran Thai Duy 903929491

37
38

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Đặng Huyền Nga 903929925
Phan Thi Lam 903930375
Tran Đinh Thu Thuy 903930377
Nguyen Thi Bach Yen 903930753
Le Kim Phuong 903931403
Phạm Nguyen Hoang 903931504
Vũ Thi Ngoc Hoa 903932065
Phan Trong Luat 903932313
Phan Thi Hanh 903932385
Chau Trung Dũng 903932444
Nguyen Thi Hòang Tam 903932529
Nguyen Thu Tra 903932906
Khuu Huu Xuyen 903932970
Ho Sec Nhin 903933598
Phu Tu Van 903933628
Tran Tai 903933900
Nguyen Thi Thu Phuong 903934564
Duong Thi Ngoc Dung 903935221
Nguyen Thanh Binh 903935434
Nguyen Thi Trang 903935793
Le Quang Trí 903935802
Nguyen Thi Thanh Hoa 903935891
Phan Bao Tam 903936134
Nguyen Duc Chanh- Nguyen Thi Die 903936487
Vuong Mỹ linh 903936833
Đặng Hai 903937200
Le Ba Tho 903937221
Tran Thuy Huong 903937305
Nguyen Hiền Nhan 903937465
Tran Thi Hong Anh 903938630
Than Van Khoan 903938977

38
39

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Tran Mai Nhung 903938978
Cty TNHH Trung Le 903939251
Nguyen Hai Son 903939276
Bùi Cong Thụy 903939637
Nguyen Ngoc Doan 903939852
Le Thi Thanh Binh 903939914
Le Thi My Thien 903939974
Lu Tran Vinh Thuan 903939979
Nguyen Hai 903941122
Nguyen Manh Tu 903941745
Pham thi Hoa 903941942
Nguyen Kim Nhung 903942326
Luong Tuyet Lan 903942967
Phạm Xuan Cong Danh 903943491
Nguyen Thien Truc 903943557
Ho Sec Nhin 903943885
Le Thi Bao Tram 903943903
Đo Anh Tuấn 903944289
Nguyen The Thanh 903944376
Nguyen Thi Kim Nhung 903944756
Do Huu Huy 903945108
Kenneth Atkinson 903945184
Duong Thi Minh Ha 903945399
Nguyen Thu Phong 903945421
Le Qui Don 903945520
Tran Thanh Binh- Hoang Quynh Giao 903945533
Pham Dinh Huy 903945856
Bui Pham Kong 903945861
Nguyen Lien Huong 903946686
Phan Phu Cuong 903946709
Ngo truong Hoang Thy 903946875

39
40

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Quốc Song 903947013
Tran Thi Vĩnh 903947610
Le Thi Khanh Linh 903947656
Le Chi Thanh 903947800
Le Canh Bao Quoc 903947822
Le Thi Hòa 903947916
Lục Thi Van Ngoc 903948164
Vu Thi Kim Loan 903948815
Huynh Thi Kim Dung 903949389
Vu Anh Tuan 903949468
Khuong Hũu Huyền 903949710
Tran Quoc Khoi 903951091
Huynh Thi Chau 903951311
Tran Tuyet Hằng 903951406
Ong Pham Sy Hiep cho Cong Ty CP M 903951678
Nguyen Thi My Le 903951766
Le Duy Linh 903952234
Nguyen Thi Binh 903952357
Tran Thi My Hanh 903952472
Le Van Cuong 903952772
Chu Minh Nghĩa 903952898
Hòang Xuyển Minh 903953775
Luu Ai nhi 903954098
Tran Thi Hoang Yen 903954694
Duong Anh Thieu 903954829
Le Ton Đuc ha 903954974
Đặng Thi Kim Dung 903955055
Vũ Le Tu Uyen 903955148
Nguyen Thanh Phuc 903955173
Nguyen Hong Son 903955190
Nguyen Hong Nhung 903955995

40
41

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thi Nhu Binh 903956420
Nguyen Ba Hung Cal 903956470
Tran Trung Tin 903956480
Nguyen Thi Kim Phuong 903956534
Vu Quang Tiep 903956617
Lam Nhi Muoi 903957783
Nguyen Anh Tuấn 903958558
Nguyen Thi Truc Mai 903958674
Tran Thi Bich Loan 903959012
Duong Ngoc Minh 903959179
Phạm Thi Mỹ Uyen 903959367
Le Thụy Hai Ha 903959558
Dao Mai Khanh 903959656
Nguyen Thi Phuong Ha 903960244
Nguyen Xuan Thong 903960681
Le Nguyen Doan Trang 903961010
Le Thi Ngoc Dung 903961718
Le Phu Huu 903962303
Truong Thi Xuan Mai 903962993
Nguyen Thi Nhu Hang 903963157
Le Hoang Tuyen 903963163
Le Viet Hung 903966262
Nguyen Thi Thuy Nga 903966326
Nguyen Van Dung 903966598
Tran Van Dat 903966699
Tran Thuy Nhung 903966797
Nguyen Anh Xuan 903967191
Nguyen Thi Kim Cuc 903968161
Nguyen Tran Huan 903968849
Bùi Thanh Quang 903968897
Hoang Van Sau 903969175

41
42

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Tran Trung Hieu 903969946
Le Thi Kim Cuc 903972857
Ho Vinh Phuong 903973004
Le Thi Bao Tram 903973903
Le Thuy Phuc My 903975141
Ngo Van Long 903975520
Truong Thi Ngoc Thuy 903975561
Shon Young Il 903975759
Phạm Thi Hong Van 903978610
Truong Le Trí 903978978
Phan Tran Thieu Anh 903979484
Pham Kim Chi 903979984
Tran Thi Thu Thuy 903980405
Pham Thuy Huong 903980515
đặng Thi Minh Hong 903980545
Hoang Xuan Quốc 903981052
Le Van Ngoc 903982562
Truong Quang Nghĩa 903983186
Hồ Thi Anh Thu 903983698
Nguyen Hũu Khanh 903983978
Traần Thi Canh Tien 903984350
Diệp Thi Mũi 903987789
Nguyen Đuc Bao Long 903988292
Nguyen Ngoc Dung Thuy 903989977
Phạm Thu Hằng/ Ngo Kinh Luan 903990288
Tran Thi Hong Van 903990432
Le Thi ut 903992029
Hoang Viet Quang 903992266
Le Dang Khoa 903993678
Tran Thi Bích Phuong 903993733
Luu My Ngoc 903994090

42
43

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Dao Thi My Linh 903994547
Nguyen Anh Ngoc 903995282
Pham Van Hao Nhien- Le Thi Thanh 903996955
Nguyen Xuan Binh & Nguyen Ngoc A 903998066
Nguyen Thanh Suong 903998879
Nguyen Van Huy 903999057
Le Thanh Tung 903999092
Han Nguyet Thu Huong 903999160
Võ Thi Minh Phong 903999461
Lin, Chang Yung 903999869
Phạm Thi Thanh Yen 903999886
Le Thi Thanh Thuy 903999954
Lam Chan Huy 903999968
Do Phuong Thao 904002975
Hồ Thi Thanh Ha 904007474
Pham Van Dinh 904014285
Le Viet Cuong 904038797
Chu Anh Dung 904059797
Nguyen Anh Tuan - Hoang Van Huon 904080088
Nguyen Thi Thanh Nhan 904128891
Nguyen Thi Ngoc Ha 904154894
Vuong Thi Minh Tam 904161580
Duong Hong Diep 904175185
Đao Lan Huong 904237675
Nguyen Hieu 904261519
Le Do Tuan 904264835
Do Hoang Anh 904323918
Nguyen Kim Chi 904341619
Bùi Thi Thinh 904355199
Nguyen Quang Dinh 904370874
Nguyen Lynn 904428029

43
44

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Phan Nhu Trang 904456167
Bui Manh Hung 904466118
Nguyen Huu Hang 904511230
Nguyen Thi Khanh Dong 904548118
Le Van Toan & Bui Thi Bich Lien 904588008
Nguyen Phuong Dong 904604445
Nguyen Anh Ngoc 904869999
Ngo Kim tan 904991965
Ngo Quang Son 905005417
Nguyen Hoang Long 905043949
Tran Thi Vuong 905055899
Pham Nguyen Tu Trinh 905057288
Luu Thi Minh Tam 905059559
Nguyen thi huynh Le 905067399
Hùynh Thi Ngoc Hạnh 905116672
Nguyen Tinh Tu 905355800
Truong Quoc Phong 905555322
Vu Tuan Anh 905786888
Nguyen Manh Hung 906022442
To Thi Ngoc Cham 906038055
Doan Dinh Son- Dang Thi My Huong 906123458
Do Khanh Dai 906300066
Pham Xuan Duong- Ha Thi Huong 906368378
Han Minh Hoang 906600311
Truong Quoc Phong 906678383
Phan Gia Man 906727089
Nguyen Huynh Yen Lam- Dang Nguy 906766126
Nguyen Ngoc Bich Hang 906800998
Do Huu Danh 906889846
Nguyen Thi Thu Ha 906988304
Nguyen Thi Thanh Huong 907039296

44
45

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Quang Hoa 907044050
Lai Thi Kim Lien 907099176
Dang Thi Thu Huong 907118888
Ton That Hue 907128779
Tran Ngoc Thanh 907137308
Nguyen Thi Hoa 907172448
Cty TNHH Mi Gia Thuong 907187666
Be Thi Ngoc Huyền 907197297
Cty CP TP Dep 907308567
Nguyen Thi Xuan Nga 907348637
Le Thi My Hiep 907363299
Le Thi Ngoc Bích 907418876
Ngo Hue 907423385
Jeon Byon Gick 907424010
Nguyen Thi Thang 907463658
Pham Thi Yen 907488886
Duong Thi Kim Yen 907576710
Vu Hong Diem 907666366
Tran Bao Minh 907679999
Nguyen Ngoc cầm 907685679
Mai Dang Khoa- Nguyen Hoai Anh 907771112
Nguyen Thi Khanh Ngoc 907871988
Le Thi Nga 907878507
Nguyen Thi Doan Trang 907879999
Cty Co Phan Quoc Te Nam Sao ( Tra 907943678
Cao Toan My 907971550
Truong Thi Bao Tram 907988879
Nguyen Van Hai 908000388
Nguyen Van Ban 908000444
Nguyen Khac Nguyen 908000500
Cty Tai Yang Viet Nam 908001977

45
46

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Dang Thi Nam Mai 908002303
Ngo Kim Lan 908002467
Lam Dai 908002736
Le Vu Quynh Trang 908002808
Nguyen Kim anh 908003311
Nguyen Song Ngoc Anh 908003394
Tran Xuan Minh 908004427
Tran Ngoc Trinh 908004588
Doan Hong Dung 908004636
Nguyen Thi Thanh Giang 908005051
Tran Thi Ngoc Thoa 908006394
Tran Thi Trung Thuy 908007017
Nguyen Phuong Anh 908008053
Ta Chau Quang 908009796
Le Hũu Thong 908012223
Hùynh Kim Thanh Thao 908012240
Huynh Phung Lan 908012532
Ly Le Anh 908015118
Hoang Minh Phuong 908015166
Nguyen Ha Bac 908015686
Nguyen Minh Ninh 908018266
Doan Danh Hong- Nguyen Thi Tuyet 908019555
Bùi Việt 908019918
Phan Thi Khanh 908019985
Tran Thi Sa Ry 908020211
Truong Dinh Son 908020305
Truong Xuan Vinh 908020393
Ton Nu Quynh Anh 908020769
Nguyen Hung Thinh/ Nguyen Thi Di 908021080
Nguyen Hong Minh 908021604
Nguyen Hũu Thinh 908024227

46
47

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Le Bich Ngoc 908024769
Le Minh 908025060
Le Cong Tuan Kiet- Bui Thi Hoang Ye 908027871
Huynh Kim Thao 908032008
Nguyen Thi Xuan Phuong 908032353
Bùi Thi Yen Ngoc 908038496
Nguyen Thi Lan Phuong 908038787
Trinh Xuan Lạc 908039635
Cty CP Thanh Pho Dep 908042448
Truong Thi Ngoc My 908042960
Nguyen Quang Trí 908044299
Nguyen Thi Minh Hoat 908049128
Nguyen Thụy Van Truc 908053422
Le Viet Ha 908083883
Dao Thi Kim Loan 908085066
đặng Van Tuấn 908091569
Nguyen Thi My Phuong 908091999
Vu Thi Thanh Thuy 908093666
Bui Thanh Hai 908101818
Hoang Hoa Hai- Tran Thi Duyen 908103774
Tran Ngoc Dung 908103886
Trinh Hòai Chau 908104400
Nguyen Thi Huong 908104983
Ngo Xuan Hien 908105866
Vo Thi Bach Tuyet 908105909
Le Thi Hoa 908109466
Pham Thi Kim Thuy 908111323
Phạm Thi Cam Tra 908111629
Dang Thi Thuy Anh 908112355
Nguyen Thi Hong Nhung 908112854
Hồ Minh Phuong 908121244

47
48

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thi Bao Quyen 908121913
Nguyen Anh Thu 908126909
Vo Ba Phuc 908129346
Nguyen Thi Phuong Mai 908130150
Khoa Nang Luu 908132348
Nguyen Thi Thu Hiền 908135107
Nguyen Minh Lan 908136275
Nguyen Hoang Son 908136587
Tran Ngoc Thạnh 908137308
Pham Thanh Tung 908137314
Hoang Anh Tu 908138124
Vuong Thi Phuong Vy 908141475
Lam Van Uối 908144050
Tran Phuong Lan 908144554
Nguyen Le Hang 908145424
Huynh Ngoc Long 908147709
Nguyen Thi Phuong 908150315
Huynh Dong Ha 908150555
Đoan Thong 908150597
Vu Thi Bach Phuong 908151972
Tran Thanh Luong 908152277
Hua Thi Ngoc Ha 908152705
Phùng Viet Nhien 908153545
Tran Thi Khue Vi 908153563
Le Thi Kim Ha 908154409
Le Hai Long 908154509
Nguyen Thi Quý Linh 908155914
Doan Huu Hau- Vo Thi Hong Hanh 908156064
Phan Thuy Bao Yen 908158988
Tran Phuc Thong 908160156
Than Trung Nhan 908161644

48
49

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Hồ Van Đuc Thắng 908162522
Nguyen Anh Tam 908166377
Tran Ton Nu Nguyen Hong 908167053
Huỳnh Minh Thắng 908170181
Nguyen Xuan Huu 908171170
Tran Kim Loan 908172019
Nguyen Chinh Nghia- Nguyen Bich N 908173969
Đặng Thi Thu Ha 908174858
Lý Thi Hong Van 908175228
Dao Thi Hong Linh 908176160
Nguyen Thi Thu Thuy 908180125
Huynh Nhu 908180185
đặng Bích Phuong 908180548
Phan To Hong Nam- Nguyen Ngoc T 908181333
Trinh Tran Van Phuong 908181992
Ha Thi Lan Huong 908182908
Nguyen Truòng Anh 908183524
Pham Thi Mai Duyen 908183888
Vũ Trong Huan 908183962
Vũ Đuc Vinh 908184086
Nguyen Thi Huấn 908184278
Nguyen Mai Ly 908185869
Hòang Anh Tuấn 908186479
Nguyen Nhụt Linh 908186619
Nguyen Van Thanh 908188113
Cty TNHH 1TV Thien Duong cua tre 908188997
Tran Han Bổn 908190300
Tran Ngoc Quyen 908190372
Nguyen Thi Hue 908193366
Nguyen Thi Lan Mai 908199526
Nguyen Thi Hue 908206088

49
50

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Dinh Thi Thanh Ha 908210443
Nguyen Uyen Trang 908211198
Nguyen Thi Thanh Van 908215379
Nguyen Ngoc Huyen My 908217007
Bùi Trung Dũng 908218554
Nguyen Thụy Tra My 908218588
To Thuy Anh 908219832
Huynh Tuan Khanh 908220408
Phan Thi Huòng 908222625
Lao Le Ngoc Tuyen 908222963
Nguyeen Van Tuong Lai 908223957
Nguyen Thi My Chi 908224144
Pham Tan Phuc 908225978
Hoang Thi Thu 908227134
đinh Lệ Chi 908228428
Tran Thanh Thanh 908228833
Tago Tsutomo 908231255
Tang My Loan 908232018
Tran Huy Vu 908236009
Bui Thu Huong & Anh Khoa 908237062
Tran Thi Bach Huong 908239116
Pham Tuan Anh 908241408
Nguyen Huu Hiep 908243156
Le Van Vinh 908243333
Truong Quốc Cuòng 908248000
Le Quốc Đại 908248441
Nguyen Thi Ret 908249165
Hoang The Đuc 908249593
Ho Minh Du- Lam Thi Nguyet Hang 908250311
Huynh Thao Vi 908250595
Phan thi Nguyệt 908253223

50
51

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thụy Thu Suong 908253255
Le Viet Ha 908254451
Nguyen Hũu Phat 908256062
Nguyen Ba Quynh- Phan Le Chi 908261346
Nguyen Nhat Thuan 908268888
Hồ Thanh Thụy 908272757
Tran Thi Lien Hoa 908278766
Luong Mai Chi 908279698
Pham Thi Thanh Toan 908282002
Nguyen The Tuan 908282539
Cao Thi Thuy Hoa 908286186
Huỳnh Thi Kim Tùng 908287871
Nguyen Thi My Loan 908288231
Tran Thanh Van 908288802
Truong Bich Dao 908294098
Tran Thi Thu Phong 908295335
Hoang Thi Xuan 908297020
Le Thi Thanh Thu 908297831
Nguyen thu Trang 908298262
Nguyen Tuyet Mai 908302636
Nguyen Xuan Lam 908306688
Pham Thi Hong Hoa 908312641
Ngo Van Tu 908313434
Vũ Van Thắng 908318228
Phạm Tran Mỹ HẠnh 908318838
Dao Van Duy 908323080
Dao Thi Phuong Thao 908324231
Phạm Thi Hai Minh 908327121
Tran Tuấn Phong 908332041
Tran Thi Thu Ha 908333235
Nguyen Phuong Loan 908338066

51
52

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen thi Thu Lien 908339477
Luu Thi Chu 908339505
Le Van Thuận 908345314
Axel Fabian Korn 908345321
Tran Thi Bich Ha 908345999
Luu Nguyen Quang Khai 908350333
Chau Ha Chau 908351264
Le Chi Cuong 908352887
Ho Thi Ly 908353543
Đinh Thi Dung 908353575
Quach Thi Phuong Hoang 908353877
Trinh Thi Nguyet Huong 908355969
Phạm Thi Mai 908358944
Nguyen Thi Phuong Hanh 908361188
Nguyen Hong Van 908361617
Tran Thi Y Nhu 908362462
Hoang Thi Thuy Huòng 908366242
Nguyen Thi Kim Oanh 908370791
Le Thi Tuyet Mai 908371279
Le Thi Huyền Le 908373399
Nguỹen Thi Phuong Thao 908376379
Nguyen Trung Thanh 908378999
Nguyen Quang Huy 908387998
Nguyen Xuan Loc 908388986
Luu Tien Vinh 908389932
Phan Quang Thinh 908392856
Tran Thi Canh 908393855
Trieu Hue Hong 908396899
Le Thi Kim Anh 908397169
Trinh Thi Mai Tram 908397939
Hang Thanh Hai 908400224

52
53

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Trang Thang Long 908401236
Ngo Quang Anh 908401952
Dao Nguyet Anh 908401974
Nguyen Ai Phu 908404003
Nguyen Anh Thuong 908409340
Nguyen Song Ngoc Anh 908411108
Nguyen Mạnh Hùng 908411888
Tran Thi Phuong Thao 908412339
Pham Thi Ngoc Bich 908413456
Ha Thi Minh Tra 908416559
Vo Thi Bich van 908436959
Nguyen Thi Ngan 908441499
Vũ Minh Diệp 908444666
Dang Thi Thanh 908445504
Nguyen Thanh Hang 908446085
Tran Thuong Van 908448529
Phan Thi Le 908448738
Le Phuong Chi 908453656
Le Thanh Xuan 908457440
Tran Thi Xuan Lan 908457660
Hồ Thi Xuan Phuong 908462247
Truong Ai Thanh 908464047
Tran Muối 908466288
Le Anh Tuan 908466475
Hoang Khai 908474747
Vo Thi Kim Thanh 908477218
Nguyen Thi Phuong Thao 908485585
Lý Vinh 908485854
Gip Cao Thanh 908487599
Đinh Thi Tố Quỳnh 908499712
Nguyen Khanh Chi 908541453

53
54

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thanh Huan 908545384
Le Van Tho- Mai Thi Thanh Van 908552233
Tran Thi Hue Hien 908554273
Tran Thi Lan Hai 908555477
Nguyen Thi My 908558336
Ly Kim Hoang 908559819
Duong Van Hòang 908560782
Nguyen Manh Lan 908567962
Doan Quang Thong- Luu Thi To Chau 908568075
Trinh Quoc Huy 908585851
Hoang Huu Phuc 908590066
Chung Thi Diem Thuy 908595477
Le Thi Xuan Mai 908596852
Dang Thi Khanh 908599001
Nguyen Thi Khanh Tho 908600099
Lou Wen 908600382
Nguyen Thi Bích Ngoc 908602410
Lý Thanh Tan 908605588
Hong Khắc ai Nhan 908610961
Huynh Ngoc Thao 908611818
Nguyen Thi Hoang Dung 908612703
Cty AA Vina Capital 908612864
Tong Thach Chuong 908622377
Le Thi Kim Sang 908622788
Do Tuan Long 908626268
Le Thi Doan Trang 908632233
Huynh Trong Thiem 908635526
Lam Thùy Duong 908637027
Le Vũ Thuy Loan 908637719
Nguyen Thi Thuy Van 908639698
Huynh Thi Kim Quyen 908640155

54
55

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thi Anh 908642564
Nguyen Mạnh Lan 908644848
Lieu Minh Tam 908652227
Bùi Thi Kim Phuong 908658448
Tran Thi Binh Minh 908658869
Bui Manh Ha- Bui Bich Hong 908668719
Nguyen Thi Thua Ha 908670829
Nguyen Thi thu Ha 908670899
Phung Tu Lien 908687277
Nguyen Huy Thang 908696398
Duong Đại Hung 908702708
Quach Tan Phu 908707086
Le Hong Boi 908760570
Phan Gia Man 908777089
Huynh Tan Hieu 908777779
Duong Thi My Hang 908777860
Pham Ngoc Qui - Le Do Phuong Quy 908800456
Bui Thanh Chau 908800666
Diep Vinh Xuan 908800889
Nguyen Thi Anh 908801040
Ngo Quốc Thanh 908803128
Nguyen Trong Quy cho Cty Park Son 908807124
DNTN Viet Long 908811111
Huynh Thu Phung 908819153
Huynh Phuong Lan 908819797
Nguyen Thi Huong 908820200
Dinh Van Long 908828257
Lai Yung Yan 908862748
Doan Huu Thanh 908869988
Duong Luc Muoi 908871283
Truong Thanh Hiep 908877217

55
56

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Ho Thu Thuy 908881916
Nguyen Nhu Bao Ngoc 908882456
Tran Tuyet Hang 908883238
Nguyen Huu Duc 908885577
Mao Chung Thu Minh 908888278
Trang Ngoc 908889098
Nguyen Tien My 908889263
Truong Kinh Minh- Dang Thi Thu Hu 908890098
Pham Xuan Binh 908891140
Le Thi Hoa 908897876
Cty Khai Duc 908898989
Huynh Thi Nga 908899797
Đo Thi Thu Tra 908916788
Dang Thi Phuong Mai 908927095
Nguyen Mai Lan 908936622
Nguyen Thi Nhi 908936789
Tran Van Dat 908966699
Nguyen Thi Việt Hòa 908997499
Do Thi Bich Lien 909021838
Do Thanh Nhan 909023220
Hong Ai Thanh 909025043
Truong Ngoc anh 909027727
Duong Thanh Mai 909027818
Vo Minh Tan 909028999
Hoang Minh Trung 909029970
Truong Thi Bạch Lien 909042432
Tran Thi Thanh Mai 909044918
Nguyen Thi Tuyet Mai 909045505
Tran Thi My Tam 909079888
Le Trung Dung 909088086
Bong Anh Minh 909090465

56
57

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Le Thong Linh 909091977
Ngo Dieu Linh 909096556
Tran Thi Thanh Hoa 909097327
Le Viet Tri 909100091
Doan Anh Tuan 909100892
Nguyen Van Phan 909109109
Tống Van Dap 909116171
To Phuc 909118868
Thai Quốc Hung 909122070
Nguyen Thanh Thuy 909135331
Nguyen Anh Tuyet 909194008
Đinh Van Cai 909226036
Tran Hong Toan 909231676
Nguyen Huong Giang 909236848
Bùi Phi Hùng 909246767
Nguyen Thi Nguyet 909253000
Ngo Tien Dung 909258014
Tran Tiểu Thu 909258026
Nguyen Quốc Hùng 909262664
Nguyen Duong Hoai 909262999
Luu Thục Hiền 909263898
Hoang Vu Thanh 909265622
Nguyen Thi Minh Hoa 909270057
Quach Hùynh Hùng 909270250
Nguyen Thi Hong Hanh 909272299
Tran Quang Nhan 909272662
Phan Mai Huong 909279197
Luong Thi Xuan Tu 909279219
Cty TNHH MTV Ngoc Minh Uc Chau 909285525
Đinh Thùy Linh 909292199
Truong Minh Thuận 909295252

57
58

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Cty TNHH Mat Troi Len 909304860
Le Đuc An 909308918
Phan Thi Thu Hoa 909317500
Pham Thi Ngoc Yen 909343343
Nguyen Thi Kim Oanh 909348799
Bui Minh Ha 909372768
Truong Thi Phuong Hanh 909374655
Nguyen thu Thuy 909376401
le Minh Ha 909380901
Pham Hung Thang 909387387
Nguyen Anh Chau 909390028
Vu Tuyet Hoa 909422868
Truong Thai Quang- Le Thi Ngoc Anh 909440430
Phạm Tran Hao 909488899
Vo Thien Hai 909502468
Tran Thi Phuong Thùy 909513736
đao Tuấn Kiệt Julie 909520150
Huỳnh Thi Minh Trí 909551451
Cao Thuận 909559168
Hùynh Thi Kim Tùng 909569000
Phùng Ký 909586039
Phạm Thi Tuong 909602616
Truong Ngoc Toan 909609472
Phạm Van Sang 909611650
Le Minh Tam 909620147
Nguyen Quyet Thắng 909621178
Nghiem Thi Hong Hanh 909622262
Mai Thanh Van 909641500
Phạm Thi Ngoc Loan 909643216
Đo Quang Thuỏng 909654662
Doan Ba Thanh 909662677

58
59

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Lam Thi Thu 909663366
le Uyen 909666555
Pham Thi Thanh Loan 909669923
Truong To Tram 909685377
Lam Tố Ngoc 909685628
Hoang Thi Nga 909699945
Nguyen The Dũng 909702709
Dinh Nhat Thuy 909712504
Nguyen Thi My Hanh 909751450
Do Thi My Dung 909798899
Phan Xuan Hung 909798999
Ngo Thi Kieu Oanh 909875868
Vu Thi Thanh Thuy 909882277
Trinh Thi My Van 909882652
Nguyen Duc Bao Thu 909899668
Hồ Thi Diệu Hong 909905767
Le Thi Nhung 909909985
Tran Duc Thanh 909916926
Le Thi Hoang Oanh 909918714
Phuong Linh Vinh Quang 909922045
Nguyen Thi Thanh Thuy 909985588
Nguyen Thi Hong Mai 909988980
Tran Thi Kim Cuong 909992154
Nguyen Thi Ngoc Trinh 909992544
Tran Trong Đuc 909999988
Tran Quốc An 912014704
Hòang Đạo Kính 912016261
Vu Khanh Huong 912065991
Cty TNHH Tien Nghi 912129370
Nguyen Hai Linh 912153963
Vũ Đinh Vi 912235719

59
60

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Bach Thien Hanh 912243263
Đo Tu 912281194
Tran Phuong Hao 912307186
Ton Nu Ai Phuong 912401173
Lam Thi Phuong 912532533
Tạ Mỹ Giang 912563038
Phạm van Hùng 912697777
Pham Lien Huong 912753666
Nguyen Van Da 912771910
Truong Quoc Cu 912818150
Le Thi Quyen 913000308
Nguyen Quang Trung 913003988
Duong Thi Thanh Ha 913006365
Nguyen Phuc Tuòng Yoan 913036603
Vũ Thi Thuy 913082856
Luu Thi Bao 913086394
Vu My Lan 913103183
Nguyen Thi Xuan Vuong 913104443
đo Mỹ Chi 913110097
Nguyen Ngoc Han 913110669
Vo Thi Quynh Mai 913114246
Nguyen Thi My Hang 913115146
Nguyen Khanh Ninh Trang 913116767
Truong Vĩnh Minh Thao 913118888
Nguyen Thi Hong Lam 913118893
Huynh Kim Phuong 913121418
Nguyen Hao 913122000
Phan Quyet Thắng 913123566
Phạm Tien Trinh 913123999
Trinh Hong Chau 913124724
Tran Thi Bao Ngoc 913127067

60
61

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Hao 913128000
Le Thi Vinh 913128192
Tran Thi Thu Loan 913128576
Vo Quoc Tuan 913138855
Michael Edward Weryk 913142014
Nguyen Hòa Đuc 913145994
Võ Tien Đinh 913148967
DNTN Sabena 913151466
Huynh Thi Ngoc Cam 913154958
Tran Thi Hoai Van 913156869
Tran Ngoc Huy 913157229
Tran Thi Ngoc Dung 913158803
Le Van Thanh 913159208
Ly Dien Anh 913160097
Tran Lai Quyen 913162193
Đòan Thi Bích Phuong 913169610
Nguyen Thi Le Uyen 913170384
Nguyen Thi Yen Phuong 913173960
Nguyen Thắng Hai 913183352
Huynh Tan Hung 913194297
Luong Thi Mỹ Nhung 913199899
Phùng Hung Việt 913201189
Nguyen Tu Đồng 913202355
Nguyen Hoai Nam 913202359
Lam Thi Thanh 913203391
Bui Binh Quy 913204400
Phạm Van Thinh 913204544
Nguyen Tuấn 913207450
Nguyen Hũu Hùng 913209145
Nguyen The Ha 913209465
Nguyen Thi Kim Oanh 913210768

61
62

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Bùi Đuc Hòa 913212975
Ngoc Bich 913213438
Nguyen Hong Linh 913220615
Khuat Dinh Nhuan 913224126
Tran Thanh Huong 913224678
Nguyen Minh Tuấn 913229899
Tran Viet Hung 913232632
Cao Tuan Anh Dung- Nguyen Ngoc 913233534
Tran Dũng 913237678
Ngo Thi Hòai Dung 913237771
Cty CP TM VT Xuan Truong Hai 913240078
Phạm Thi Van 913240930
Nguyen Kim Chinh 913241245
Truong Xuan Thanh 913245994
Cao Thang Binh 913249095
Cty TNHH SX XNK Vuong Đạt 913262349
Nguyen Thi Phuong 913270897
Le Tuấn Anh 913272101
Tran Phu Hùng 913289193
Đo Thi Nhung 913292122
CN Cong Ty An Lac Vien Indevco 913296688
Nguyen thi Diệu Ninh 913315821
Nguyen Vinh- Nguyen Thi Bao Khang 913316959
đao Hong Giang 913323262
Nguyen Việt Dung 913350477
Nguyen Thi Mai Phuong 913362423
Nguyen Thi Thanh Huong 913367045
Nguyen Thanh Tung 913400666
Nguyen Thanh Tùng 913400711
Nguyen Van Đuc 913405095
Phạm Minh Cuòng 913417999

62
63

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Truong Nhật Vĩnh 913435533
Tran Xuan Hiep 913450162
Le Thi Thuy Lan 913450616
Tran Đinh Long 913462107
Nguyen Thi Phuong Thao 913474277
Phạm Sỹ Hiệp 913474455
Tran Minh Vũ 913482892
Duong Quang Dong 913493912
Do Minh Huy 913494676
Hoang Tien Dũng 913502507
Nguyen Đặng Bao Linh 913505800
Nguyen Duy Tam 913506868
Bùi Thi Hạnh 913558919
Vũ Thi Thu 913582222
Cty CP TM & DV Chu Lai Indevco 913585414
Vu Quang Huy 913586389
Nguyen Đắc việt Dũng 913589173
Chu Anh Ha 913602001
Phan Thanh Tho 913602980
Pham Thi Kim Thy 913604361
Nguyen Van Thong 913605148
Đo Thanh Mỹ 913607094
Duong Dang Khoa 913609283
Phan Triệu Cung 913609930
Dang Quoc Viet 913609960
Phan Triệu Cung 913609970
Võ Tấn Hòa 913613007
Nguyen Chi Thien 913613050
Hoang Van 913613911
Tran Trung Hieu 913620189
Nguyen Thi Thu Huyen 913620668

63
64

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Le Thi Bich Huyen 913622499
Dang Phu Vinh 913625361
Nguyen Thanh Lam 913626329
Tran Thai Binh 913629191
Nguyen Mac Linh 913629360
Dieu Thiet 913630941
Pham Thi Dieu Hong 913633568
Duong Ngoc Hanh 913633933
Le Thi Thu Tuyet 913634692
Nguyen Van Chuong 913634936
To Thi Thanh Thao 913635111
Tran Thi Thanh Mai 913635769
Tran Thi Kim Xuyen 913637558
Phạm Ha Thuy Anh 913639798
Nguyen Thi Thu Ha 913642772
Nguyen Hong Mai Thuy 913650001
Mai Quoc Binh 913651289
Lý Cuu 913651848
Nguyen Thi Kim Hoa 913653305
Tong Quoc Tuan- Nguyen Thi hanh 913654414
Quach Hòan Kiem 913663489
Nguyen Thi Lệ Nga 913665399
Nguyen Khac Quan 913666208
Đo Duy Luong 913666246
Pham Duc Thanh 913666365
Nguyen Thi Thoi 913666573
Nguyen Thi Thanh Nguyet 913669192
Tran Viet Vi 913669228
Nguyen Van Phan 913669637
Ngo Quang Hai 913671316
Phạm Thi Van Nga 913673001

64
65

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Pham Xuan Tung 913673377
Mai Van Hai 913673673
Nguyen Thi Thanh Phuong 913673897
Nguyen Chi Anh 913674250
Shop PMH cho Cty Huong Phan thu 913677665
Nguyen Quoc Thanh Hai 913677665
Nguyen Thi My Chau 913681023
Du My Khanh 913683693
Trinh Hoang Nam 913689888
Tran Thanh Binh 913700735
Nguyen Hung Thinh 913702692
Huynh Tuy Phuong 913702703
Nguyen Van Quang 913702873
đặng Trí Dũng 913704237
Tran Phuong Thao 913711649
Huỳnh Thi Thu Van 913712523
Phan Tùng Lam 913713073
Đoan Quang Vinh 913715420
Vũ Quang Hoang 913716643
Luong Hai Yen 913718017
đòan Trong Hùng 913718817
Le Ngoc The Phiet 913718894
Le Van So 913720026
Bui Duy Luu 913723077
Nguyen Thanh Duong 913724963
Phạm Van Ngot 913725185
Le Vĩnh Hung 913726358
Ha Van Đuc 913727319
Nguyen Huynh Thu Truc 913731897
Nguyen Thi Ngoc Nga 913732281
Nguyen Trong Minh 913733786

65
66

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Quaach Lam Thắng 913734476
Đinh Thi Yen 913734823
Le Tuòng Van 913734881
Nguyen Long Phuong 913735737
Nguyen Thi Mong Trinh 913744258
Phạm Van Tien 913744374
Nguyen Ha Ngoc Diệp 913744477
Tran Thanh Tuấn 913749503
Nguyen Thanh Long 913749592
Nguyen Quoc Dat 913750368
Nguyen Kim Phuong Lan 913751167
Le Thi Hong Loan 913752511
La Ngoc Thuyen 913753384
Cong Ty TNHH Khu Gon 913754951
Tran Duy 913754975
Bui The Tan 913756159
Nguyen Thi Thanh Ha 913766024
Phạm Thi Thanh Quang 913766233
Nguyen Minh Hòang 913766635
Do Hong Cong 913772632
Thai Dieu Ha 913772662
Huynh Thi Ngoc Hien 913772768
Nguyen Ngoc Dinh 913775459
Tran Minh thuy 913778925
Đoan Thi Tuấn Huong 913779017
Le Thi Việt Bích 913783052
Nguyen Thi Thu 913787466
Pham Thi Thu Mai 913792209
Tran Duy Te 913792488
Ngo Đuc Thuy 913794011
Nguyen Kim Anh 913795342

66
67

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Kim Anh 913795342
Thaai Van Bằng 913797550
Trinh Thi Xuan Huyen 913800015
Nguyen Huu Duc 913800036
Ton Thất Luong Nguyen 913801549
Tran Thanh Hai 913801755
Mai Thi Thanh Minh 913801959
Tran Van Thoan 913802126
Nguyen Minh Hieu 913802434
Nguyen Hung Thinh 913802692
Kim Tae Gun 913803005
Phan Đinh Mãi 913803324
Tran Ngoc Sy 913803332
Le Ba Chuong 913803905
Nguyen huu Dung- Vo Thi Long Toan 913804124
Vo Thi Thanh Loan 913804802
To Thùy Trang 913804854
Nguyen Hoang Quý 913804920
Vũ Đong Lam 913804957
Hoang Thi Tuòng Lan 913805208
Nguyen Thi Huong Lan 913805217
Bùi Thi Thu Mỹ 913805242
Hoang Nam My 913805361
Lam Thanh Thao 913805504
Le Trung Trục 913805577
Tran Hong Hoa 913805692
Phan Trung Hòa 913805705
Mai Đuc Hùng 913805736
Nguyen Thi Hong Hạnh 913805839
Nguyen Quang Tien 913805876
Tran Hong Hoa 913805962

67
68

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thanh Thuy 913806048
Pham Huu Quy Lam 913806087
Võ Van Lai 913806163
Hùynh Chanh Tu Duy 913806848
Luu Đuc Hiển 913806873
Tang Hỉ Van 913807009
Phung Thi Phuong Lan 913807184
Le Huu Trung 913807404
Lam Nho 913807425
Đo Phuong Dung 913807735
Doan Van Nhat- Nguyen Thi Kim Loa 913807878
Cty TNHH Dia Oc Long Cuong 913807989
Phan Tran Thuc Anh 913808070
Vo Huynh Khuong 913808097
Nguyen Thi Luan 913808170
Vũ Minh Hằng 913808486
Le Minh Son 913808710
Ngo Tran Hong Minh 913808885
Le Xuan Thao 913809040
Cao Xuan Hùng 913809220
Le Anh Tuan 913809465
Le Quốc Khanh 913809485
Nguyen Lan Huong 913809693
Tran Van Hao 913809855
Nguyen Huy Khanh 913809884
Nguyen Van Sang 913811500
Nguyen Thi Kim Loan 913811745
Ton Nu Bao Uyen 913830888
Nguyen Quang Minh 913833936
Phạm Van Thanh 913834731
Nguyen Thi Lan 913835954

68
69

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Huynh Kim Dung 913836222
Nguyen Thi Kim Loan 913836700
Nguyen Thi Minh Thy 913836816
Tran Thi Thuy Ngoc 913837200
Nguyen Thi Thanh 913838697
Phạm Thi Binh Minh 913840365
Tran Quang Ngoc- Duong Anh Mai 913840840
Tran Thi Oanh 913841613
Le Thanh Tam 913845578
Tran Thi My Thanh 913845579
Vũ Đinh Lam 913851288
Tạ Thi Thu Huong 913851434
Đòan Trinh Thi Huyền Tram 913854911
Nguyen Tien Dung 913855566
Cty An Khoi 913856565
Nguyen Thi Kim Chi 913856656
Nguyen Thanh Binh 913860522
Vũ Thi Van Huong 913863899
Le Van Minh 913865277
Đo Thi Truc Mai 913865378
Nguyen Huu Hoi 913869879
Vo Thanh Tung 913870520
Tran Đo Khuong 913870870
Le Hong Minh 913875239
Le Hong Minh 913875329
Tran Thi Anh Minh 913875648
Phạm Đang Dũng 913877223
Nguyen Hai Duong 913883167
Nguyen Van Ba 913884747
Thạch Binh 913884812
Tran Kim Khanh 913885224

69
70

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Tran Trí Tuệ 913886148
Dao huu Phuc 913888338
Nguyen Phuong Thu 913888819
Truong Thanh Phuong 913889006
Mai Hũu The 913889224
Truong Hong Phuong 913889936
Nguyen Minh Duc 913891209
Pham Hoang Phong- Pham Thi Tra M 913891353
Le Thi Kim Chi 913892054
Duong Van Beo 913892136
Nguyen Chi Luan 913892223
Le Van Quang 913893207
Diep Tran Chan Minh 913893812
Mai Van Quyen- Le Thi Thanh Van 913894620
Huynh Thi Kim Phuong 913901192
Truong Van Binh 913901200
Đao ba Son 913901251
Le Tuan Khai 913901580
Nguyen Manh Hai 913901926
Luu Thi Chin 913902292
Ho Tinh Tam 913902960
Han Thi Kim Thanh 913903091
Lang Thi Hong 913903248
Đo Ngoc Le 913903978
Nguyen Thi Que Chi 913904143
Nguyen Thi Kiều Oanh 913904444
Le Van Doan 913904647
Nguyen Diệu ai 913905321
Vy Thi Tuyet 913905426
Nguyen Thi Thanh Phuong 913905922
Hùynh Mỹ Lan 913905944

70
71

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Van Huệ 913906297
Duong Ngoc Mai 913906555
Nguyen Hanh Thong 913906778
Giang Ngoc Hanh 913906927
Nguyen Bui Au Lai 913907115
Nguyen Van Đuc 913907418
Lý Mỹ 913907769
Le Tan Thi Viet Thanh 913908406
Nguyen Thi Thu Nga 913908898
Le Minh tam 913910109
Nguyen Van Thien Phuc 913910318
Hoang Linh 913910420
Nguyen Thanh Binh 913911119
Le Xuan Phien 913911295
Ung Thi Hoai Ha 913912019
Nhan Thuy Nguyet 913912355
Luu Thi Minh Hien 913912700
Nguyen Hũu Đuc 913913243
Pham Thi Le Thanh 913913294
Nguyen Cam Lan 913913552
Nguyeen Quang Nga 913913597
Nguyen Xuan Thanh 913913969
Nguyen Anh Hong 913914078
Ho Hoang Anh 913914135
Luu Đuc Nghi 913914353
Le Thi Ngoc Trang 913915309
Huyỳnh Mỹ Minh 913915778
Vu Thi Thanh Van 913915898
Le Trung Chanh 913916126
Nguyen Phat Hao 913916919
Lam Duy Ha- Le Thi Thanh Mai 913917651

71
72

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Kinh Luan 913918962
Hòang Cat Hai 913919127
Nguyen Thi Kim Loan 913919513
Nguyen Thi Tuyet Nhung 913919791
Le Hong Phi 913920025
Nguyen Huu Huy 913920298
Le Hong Yen 913920358
Khấu Thi Thien Kim 913920437
Tran Nung 913920956
Tran Minh Van & Nguyen Thi Thu Ha 913921305
Hoang Thi Thuy Duong 913921621
Phạm Thi Diem Van 913921780
To My My- Do Hoang Long 913922224
Vũ Thụy Anh 913922404
Ha Thi Tuoc 913922567
Pham Hong Quang 913922707
Lee Ting Fen 913922948
Nguyen Thi Bích Van 913923291
Nguyen Thi Thanh Xuan 913923338
Nguyen Thi Truong 913923898
Le Quang Vinh 913924421
Nguyen Cong Huy 913924464
Pham Anh Son 913924530
Nguyen Thi Minh Trung 913924575
Le Hoai Anh- Doan Anh Quan 913924881
Vu Thi Ngoan 913925101
Ha Huy Thang 913925608
Nguyen Minh Giang 913925698
Nguyen Van Đong 913925842
Hong Thay Kheng- Nguyen Thanh H 913925907
Hoang Thi Thu Lien 913925999

72
73

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Le Thi Kim Hoa 913926087
Do Quang Binh 913926111
Tran Huy Hien 913926161
Nguyen Thi Bich Van 913926291
To Van Nghĩa 913926328
Le Thi Giau 913926433
Hoang Thi Thu Huong- Nguyen Ngoc 913926512
Phan Thanh Tùng 913926517
Ho Thi Thu Bo 913926744
Le Thi Phuong Anh 913926878
Truong Thi Minh Sam 913927789
Tran Thi Dien 913927897
Tng Thi Tuyet Hanh 913927928
Tran Thi Diem 913927987
Luong Đang Khoa 913928092
Tran Thi Hong 913928115
Chau Tien Thuc 913928645
Nguyen Van Son 913928832
Nguyen Anh Tuan 913928839
Nguyen Ngoc Long 913928875
Luu Đuc Khanh 913929003
Nguyen Thi Phuong 913929034
Dinh Thi Hang Nga 913929063
Đao tam Tai 913929118
Võ Thi Mỹ Linh 913929771
Nguyen Van Son- Huynh Ngoc Duc 913929832
Nguyen Minh Chau 913931921
Tsou Yun Kuei 913932160
Bui Quang Trung 913932268
Thai Van Tùng 913934088
Tran Van Vinh 913935979

73
74

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Chung Thu Anh 913939404
Nguyen Van Long 913939585
Đoan Thuy Hằng 913940660
Jung Sim Suk 913941903
Dang Hanh Thu 913942666
Le Ngoc Thuy 913944180
Võ Duy Thanh Thanh 913946829
Phan Mỹ Linh 913947030
Nguyen Thi Huệ Tram 913949277
Nguyenn Thi Ngoc Thuy 913949285
Huynh Quang Hai 913950897
Le Thi Thanh Van 913951997
Nguyen Quốc Khanh 913961243
Nguyen Trung Đong 913962112
Nguyen Van Nen 913965045
Ngo Bích Lien 913971068
Duong Thi Kim Huong 913971518
Vu Hieu 913976220
Nguyen Thi Dao 913978566
Nguyen Tuan Viet 913978773
Tran Van Loi 913980559
Tran Thi Cam Dung 913981816
Luong Thanh Tam 913983535
Chu Thi Ninh 913989964
Tran Quang Tuan 913990373
Le Hong Son 913992037
Le Minh Du 913993238
Nguyen Phuong Anh 914014285
Pham Thi Thu 914111222
Vu Thi Tuong Van 914145678
Phạm Ngoc Phuong 914325697

74
75

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Tran Thi Tuan Anh 914478553
Huỳnh Van Hạnh 914678425
Nguyen Hoai Huong 914721111
Mai Ngoc Duoc 914795111
Tran Thi Thu Thuy 914901019
Tran Thi Phuong Lan 915093600
Nguyen Van But 915229957
Truong Thi Mai 915278899
Luu Huong Duong 915288666
Doan Ba Thanh 915348929
Vũ Thi Thao Nguyen 915658576
Lam Thuy Hanh 915814999
Nguyen Thi Thanh Tuyen 916172688
Vuong Ty 916262668
Pham Tien Duc 916862222
Huynh Thi Ngoc Hien 916959326
Cong Ty CP Dong Bach Hac 917299123
Phan Van Phuoc 917468168
Luu Hong Chuong 917568789
Vu Van Chac 917569842
Nguyen Thy Ngoc 917646031
Tran My Linh 917722269
Ngo Kieu Yen 918000524
Nguyen Viet Ha 918000555
Tran Quoc Tuan 918001953
Truong Hong Diep 918002399
Le Hoai Anh 918006672
Vũ Thi Cam Nhung 918008604
Nguyen Van Tien Luu 918010875
Diệp Vệ Nhan 918011109
Nguyen Thanh Trung 918011702

75
76

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Trinh Thi Dung 918012366
Tran Thi Thu Cuc 918012383
Tong Tran Minh Hoang 918012666
Cong Ty TNHH 1 TV Thiet Bi Nang Tin 918013133
Pham Khac Hue 918018131
Le Thi Thieu Quang 918023049
Dao Minh Sieng 918030367
Nguyen Chien Thang 918030416
Phạm Khắc Ha 918030473
Frank Huang 918030840
Tran ngoc Phuong 918031761
Dao Van Thinh 918032457
Nguyen Hùng Mạnh 918032537
Nguyen Thi Minh Dung 918032702
Tran Anh Dan 918033313
Nguyen Tien Le 918033432
Ha Minh Phụng 918033757
Hồ thi Việt hung 918035515
Le Quang Phu 918035592
Pham Thuy An 918037117
Chung Tan Dinh 918037769
Tran Thi My 918037845
Hoang Anh Dũng 918038508
Nguyen Trung Duc 918040084
Nguyen Hũu Tien 918040290
Le Hai Thanh 918041449
Đinh Van Cai 918041574
Pham Gia Yen 918045841
Thang De 918048666
Vũ Anh Quan 918054139
Nguyen Thi Hậu 918060368

76
77

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Vo Thi Thuy Ha 918061022
Hoang Thi Hanh 918077791
Mai Phuong Thao 918079999
Ngo Thuy ai Diem 918080799
Nguyen Phuóc Mieng 918080808
Pham To Chau 918086840
Nguyen Le Đai Trang 918093033
Pham Thi Kim Huong 918093648
Nguyen Quang Hung 918094314
Tran Thien Huu 918096394
Trinh Tu Toan 918098828
Nguyen Ngoc Thanh 918105947
Duong Thuy Hong Nhung 918109397
Truong Thi Lien Thu 918111399
Tang Thi Lan 918112255
đo Trong Tien 918113399
Nguyen Thi Thuy Nga 918115980
Tang Ai 918117113
Tran Thi Hong Huong 918120456
Le Thi Tuyet Ha 918123367
Tran Thi Hiep 918125451
Vu Thi Thuy 918134136
Võ Van Mói 918134660
Tran Thi Cam Ly 918134887
Nguyen Hoang Viet 918141484
Nguyen Ngoc Huyen 918144348
Luong Ngoc Trung 918171118
Ho Chi Dung 918171753
Cty TNHH GAO Tòan cầu (Tran Kim L 918172019
Diep To Hanh 918176766
Nguyen Thi Thanh 918177338

77
78

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Thi Đao 918186768
Tran Ngoc Phuong 918188397
Vo Thi Thao 918189168
Dao Thi My Van 918201568
Phạm Thi Hiền 918204042
Hoang David Trong 918204130
Tran To Nga 918204703
Cty TNHH XD & San Lap Nen Trung 918205685
Tran Thi Minh Thu 918207034
Le Thuy Ngoc 918207200
Le Đao Loc 918212623
Nguyen Thi Thu Hong 918217192
Pham Thi Huong Giang 918223489
Le Trong Hùng 918229494
Tran Thi Hạnh 918243813
Hoang Hoa Trang 918260654
Tong Thi Thien Ba 918261672
Pham Thi Thu Ha 918261725
Tran Ngoc Duyen 918263824
Huỳnh Diem Binh 918263998
Nguyen Thi My Hanh 918264131
Tran Bich Phuong 918264322
Trinh Thi Bích Lien 918264733
Tang Mỹ Khanh 918264883
Truong Thanh Binh 918265082
Le Thi Sinh 918267439
Nguyen Thi Thu Huòng 918267737
Bùi Thi Thu Hằng 918273927
Do Xuan Trung 918274141
Tran Thien Minh 918277577
Le Thi Hong Diem 918278710

78
79

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Phạm Thanh Cuong 918284868
Do Thi Kim Loan 918287704
Tran Thanh Nga 918297075
Ton Thất Thuần Lý 918298223
Tran Thi Tam 918303288
Đo Huy Bắc 918315419
Mai Van Thùy 918319037
Nguyen Minh Hoang 918338881
Nguyen thy Thy 918343078
Khuong Thi Nga 918343405
Dam Thi Kim Dung 918343910
Hùynh Nhu Xuan 918366899
Le Vaan Lùng 918374374
Le Thi Kim Son 918389778
Nguyen Van Tẻng 918412670
Tù Đại Phuc 918414785
Nguyen Thuy Tien 918424256
Nguyen Thi Bich Dao - Nguyen Duc 918425308
Truong Thi Kim Ha 918425579
Nguyen Thi Ly Ly 918436239
Khuu Kim Minh Thiện 918442222
Duong Ngoc The Anh 918451880
Bui Thi Huyen Nga 918456888
Nguyen Thi Thiện 918475747
Le Quoc Dat 918481316
Huynh Thi Bich Dung 918488190
Huỳnh Minh Hai 918489357
Vũ Thi Hong Thu 918489820
Pham Thi Bao Uyen 918501602
Nguyen Xuan Thien 918505337
Doan Thi Huong 918507358

79
80

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Khuong Thi Huong Lien 918509191
Tran Xuan Nguyệt Anh 918509707
Nguyen Ngoc Tuan- Le Thi Thu Hong 918514477
Nguyen Ngoc Long 918518888
Nguyen Thi Tuyet Suong 918525727
Mai Nguyen Bao Quyen 918551151
Tran Nhat Huy 918551982
Do Thanh Phu 918553838
Nguyen Thi Tuyet Lan 918559155
Nguyen Hong Lĩnh 918565802
Nguyen Minh Thai 918573767
Le Thi Oanh 918574144
Tran Thanh Thuy Van 918577756
Bui Hoang Hoa 918581581
Nguyen Thi Đoan Trang 918587272
Nguyen Dinh Ngoc 918616570
Duong Thi Phuong Uyen 918620876
Le Hai Lieu 918633232
Tạ Thi Thanh 918635175
Nguyen Chi Tan 918638618
Nguyen Thy Thy 918645335
Le Thi Ngoc Thuy 918666340
Ta My Duong 918666689
Nguyen Thi Thuy Loan 918672116
Nguyen Nhất Thanh 918673173
Tran Thi Lien Minh 918679999
Uong Dinh Tuan 918682924
on Diệu Chuy 918683017
Tran Thi Quỳnh Mai 918683477
Tran Thi Canh 918686768
Nguyen Thi Thu Huòng 918699691

80
81

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Bui Tung 918699699
Lã Trung Kien 918731674
Bùi Thi Thu Lan 918737312
Phan Ngoc Quỳnh Huong 918749750
Tran Thi Mai 918763456
Bui Dieu Hien 918766430
Tran Thi Thanh Huong 918769427
Nguyen Thi Vinh Phụng 918770018
Tran Thi Quyen 918770822
Pham Ngoc Son 918770844
Phan Huu Phuoc 918784078
Nguyen Tuong Tam 918787777
Huynh Kien An 918788427
Doan Thi Le Ngan 918792155
Nguyen Van Tho 918796479
Nguyen Phuc 918814324
Dang Thi Quyen 918836687
Nguyen Thi Diệu 918838433
Le Kieu Khoa 918838888
Pham Van Dinh Quynh 918844911
Ly Thi Kim Chi 918851552
Nguyen Thanh Binh 918866666
Tống Thi Huyền 918879239
Vu Diem Huong 918884466
To Thi Kim Chau 918889966
Le Thi Thu Hanh 918902920
Nguyen Hong Anh 918905557
Thai Thi Tu 918906015
Nguyen Van Lap 918907069
Phan Tran Thieu Anh 918907344
Tran Van Son 918918403

81
82

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Nguyen Tien Huy 918921266
Ha Thi Lien Hoang 918925584
Nguyen Ngoc Hai 919037075
Tran Thi Kim Thanh 919040909
Nguyen Thi Cam Xuyen 919079100
Hoang Thi Thanh Binh 919081356
Võ Duy Khang 919082824
Ngụy Ngoc Thuy 919086170
Nguyen van nam/ Le Thi thuy 919086508
Nguyen Vinh Quang 919119070
Vu Hoai bac 919175353
Khuong Bao Long 919176680
Đao Đuc Nghĩa 919188775
Nguyen Cao Shan 919199909
Nguyen Thi Kim Hoang 919267585
Le Thi Thuy Vi 919271964
Pham Tan Nghia 919307979
Bui Sy Ngoc Diem 919398979
Tran Duc Thinh 919399001
Bui Thi Gai 919411888
Duong Dang Thu 919498905
Trinh Thi Ngoc Bích 919669429
Bui Thu Huyen 919694646
Nguyen Nam Trung 919795658
Vuong To Ha 919888872
Duong Kieu Hoa 919940136
Le Si Thang 919998910
Pham Thi My Dung 923804520
Chi Thi Lan 929332233
Tran Thi Quyen 932225868
Ly Vinh 933618618

82
83

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Tran Xuan Hai 933682288
Nguyen The Tuan 933766868
Nguyen Van Duc 933772518
Tran To Ha 933888662
Bui Khac Loan Chau 933931555
Luu Nguyen Phu 934151808
Nguyen Kim Chi 934383838
Dinh Thu Huu 934978452
Le Trung Minh 935302222
Trinh Tan Trung 935897590
Duong Thanh Hien 936789649
Tran van Hon 937111249
Nguyen Thi Thu Ha 937119560
Nguyen Thi Chau Bich Hang 937878686
Nguyen Minh Chau 937888999
Le Quoc Su 938008418
Tieu Sinh 938141074
Phan The Thanh Lam 938303280
Cat Thi Phuong 938606018
Tran Van Hai 938675054
Luong Thi Le Thu 938676199
Phung Thu Hien 938678626
Tran Thi Duc 938683270
Le Thi Bich Cong 938766283
Tran Thi My 939090099
Tran Tue Tri 939222592
Nguyen The Ngoc 939333340
Nguyen Thi Mai Phuong 942192222
Hoang Nhi Xuan Hong 945626017
Ho Thuy Nga 945876733
Nguyen thi Be 945885990

83
84

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Le Thi Cuong 946959999
Bui Thi Khanh Hang 949371724
Huynh Thi Chau 949777979
Phạm Quỳnh Mai 953348982
Le Thi Kim Thanh 953381868
Pham Thi Nga 955053630
Mai Thanh Hieu 955211180
Nguyen Thi Thao 955575994
Dang Thi Kim Anh 955659109
Nguyen Duc Tan 955668910
Vo Thi Cam Tra 957540018
Dinh Thi Le Nga 958030255
Le Minh Tan 958071965
Dao Nhat Quang 958216900
Nguyen Thi Thu Thanh 958358942
Nguyen Van Lanh 958660229
Nguyen Thi Xuan 958664994
Nguyen Hong Hai 958708061
Nguyen Thi Thuy Hang 958708589
Nguyen Thi My Ha 958765694
Nguyen Thi Quynh Giao 958779940
Lee Chi Yeun 958800416
Le Thi Duong 958802869
Hoang Thu Ha 958802969
Tran lan Anh 958806343
Cty Cổ Phần Thanh Phố Đẹp 958807230
Nguyen Ngoc điệp 958808945
Phan Thanh Hai- Le Thi Thu Thuy 958809079
Kim Hui Soon 958809587
Nguyen Thi Thu Van 958822099
Tran Phuong Linh 958823479

84
85

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Tran Thi Khanh Duyen 958828945
Nguyen Anh Tuấn 958829118
Trinh Thi Ngoc Anh 958838747
Nguyen Thi Mỹ Anh 958838820
Tran Kim Lien 958840801
Nguyen Van Dũng 958849666
Ho Chi Anh 958856490
Nguyen Thi ai Việt 958866179
Cao Nguyệt Mỹ 958868118
Le Tuyet hai 958868979
Nguyen Thi Mai Anh 958878078
Huỳnh Tien Hoanh 958883889
Võ Ngoc An 958887177
Hua Lệ Chau 958890303
Tran Thi Tuyet Mai 958891758
Đòan Thi Bích Van 958892178
Vo Thanh Tri 963539666
Le Dung Hanh 963808986
Tran Thi Khanh Duyen 975777704
Le Anh 977858511
Ta Thi Thuy Oanh 977880870
Cty TNHH Cong Nghe Nang Luong Gi 977887777
Le Anh Minh 978633977
Bach Minh Nhat- Pham Hai Van 979707361
Le Minh Hien 979717601
Ho Nhat Thanh 979793019
Vuong Buu Linh 979855253
Nguyen Thi Ngoc Phuong 982000718
Ngo Viet Phuong 982023828
Khuong Van Thuan 982344162
Le Thi Thanh Binh 982363687

85
86

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Le Anh Thu 982424045
Dang Minh Hung 982479742
Pham Thanh Tung 982556678
Do Thi Ngoc Lan 982680248
Nguyen Khac Ngoc Chau 982702538
Tran Duc Thiep 982746984
Nguyen Thi Thu Thuy 982899197
Hang Thanh Dan 983018864
Le Van Mot 983024211
Tran Thi Lan Anh 983026827
Pham Van Lam 983027440
Phạm Thi Kim Oanh 983031669
Nguyen Duc Quynh 983036666
Nguyen Thi Kim Loan 983039363
Truong Ngoc Hanh 983070838
Nguyen Minh Đuc 983085236
Cong Ty TNHH Tam Nhin Lon 983101480
Tran Thi Phuong Anh 983112531
Hoang Minh To Uyen 983115945
Nguyen The Tien 983116634
Nguyen Duc Trong 983123005
Nguyen Ngoc Quynh Nhu 983131279
Nguyen Thanh Trung 983154905
Hoang Le Dung 983210403
Nguyen Hieu 983221934
Đồng Hũu Nghiem 983240236
Le Huong Thuy 983257125
Ngo Thanh Mai 983291162
Dao Thi Mai Phuong 983298272
Tran Tuan Hai 983330923
Ho Boi Thi 983332243

86
87

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Đặng Thi Thanh Huong 983334759
Vo Quy 983336796
Ly Cam Nhung 983367949
Nguyen Ngoc Bằng 983387242
Vu Duc Toan 983388025
Dang Vu Doan 983388107
Thai Tung Lam 983457898
Nguyen Ngoc Dung 983458888
Nguyen Xuan Dung 983463983
Tran Cong Thanh- Tran Thi Mai 983480485
Huynh Phuong Loan 983506239
Nguyen Thanh Chuong 983521789
Đao Quang Vinh 983589958
Le Thi Bich Thuy 983603175
đoan Ngoc Diệp 983605488
pham thi kim dung 983610064
Vu Dinh Binh 983616869
Nguyen Thi Minh Tam 983668697
Chu Van Nam 983686879
Tran Minh Huong 983697786
Ton That Cam Nhan & Huynh Thuy 983700331
Tran Thi Le Phuong 983701233
Nguyen Ha Quang 983720749
Doung Thuy Quynh 983738811
Do Thi Thanh Thuy 983746342
Vo Ngoc Kinh 983777477
Phan Nga Phuoc 983783234
Nguyen Viet Dung 983807738
Trinh Quoc Hung 983809909
Le Quang Nghia- Duong Thi Minh Ha 983811856
Tran Thi Thanh Hien 983842919

87
88

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Tran Thi Giau 983866441
Tran Du Phat 983866638
Nguyen Ngoc Quy 983886605
Nguyen Van Luy- Le Thi Diem Chi 983887715
Hoang Thi Dung 983900997
Le Thi My Thanh 983912171
Nguyen Thi Hong 983916036
Nguyen Phuoc Trang 983928769
Ho Hong Quan 983933944
Nguyen Thi Dao 983978566
Huynh Tri Nhon 983981889
Thi Thi Mai Lệ 983995689
Nguyen Thi Thu 984618719
Nguyen Thi Phuc 984628554
Nguyen Van Truong 984735421
Ngo Thi Hanh Dung 984971787
Tran Thi Kim Hong 985284156
Phan Thi Thuy 985656566
Trinh Hong Lien 985786136
Nguyen Thi Lanh 985886798
DNTN Tu Van DT TM DV Toan Cau 986407438
Le Thi Hoang Anh 986684140
Pham Hong Phong 986991458
Nguyen Thai Chung 986999968
Dao Chien Thang 987366559
Phung Thi My Le 988003663
Thai Huu Nhan 988337337
Cao Đuc Hieu 988340898
Lam Ngoc Thu 988383969
Phạm Thi Minh Vuong 988570560
Phạm Thi Hai Binh 988576348

88
89

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Bui Khac Loan Chau 988660966
Pham Thi Tuyet Mai 988777995
Dang Thuy Trieu 988801637
Le Van Thu 989001383
Tran Ngoc Tram 989005199
Tran Thi Thu Phuong 989005859
Đinh Thi Minh Tam 989010419
Đặng Thi Thanh Suong 989022495
Nguyen Đinh Hùng 989025640
Đo Thi Huyền 989026668
Le Hong Hai 989036964
Nguyen Thi Kim Hoang 989043588
Pham Van Phuoc- Ha Thi Phuc Loan 989045696
Truong Manh Dung 989050959
Tran Thi Thanh Ha 989051837
Ngo Van Tuyen 989054446
Duong Kiều Hoa 989070859
Tran Minh Canh 989072638
Le Ngoc Anh 989089799
My Vinh Quang 989095019
Nguyen Thi Thanh Huong 989102238
Nguyen Thi Binh 989177606
Nguyen Van Huu 989181116
Hoang Son 989246810
Tong Cong Ty Duong Song Mien Na 989253938
Luong Ngoc Suong 989300917
Nguyen Phan Linh 989345999
Cu Thanh Son 989360658
Vu Manh Hung 989366988
Bùi the Nghĩa 989369388
Tran Mạnh Hùng 989393080

89
90

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


tạ Thi Thuy 989396062
Ta Thi Thuy 989396260
Nguyen Vũ Tu 989510740
Nguyen Van Dang 989552808
Nguyen Thi Bach Yen 989553883
Ton Quang Liem 989597207
Lý Tuòng Vy 989612377
Vũ Đong Hiệp 989617746
Nguyen Thi Thanh Nga- Pham Viet 989626239
Hoang Thi Duong Ha 989707894
Pham Thi Cuc 989707945
Han Tuyet Le 989722089
Le Hong Boi 989760570
Dang Quoc Viet 989888999
Hồ Phuong Huyen 989968168
Nguyen Viet Dung 989977969
Nguyen Tan Hien 989988906
Nguyen Thi Hong Nhung 1238968207
Le Hoang Anh 1682899725
Giang Van Hoa 8903614410
Tran thi Phuc Huong 9033003587
Ngo Quoc Cuong 9089047774
Nguyen Tri Hoang Quyen 9180444465
Duong Kieu Hoa 9199401366
Tran Thi Hoa 9683928769
Tran thi Hoang Anh cho Cty Gia That 0303595934 - Hoang Oanh
Đao Thi Thu 038-551135
Vũ Đuc Loc 04.7613242/8413411/'0913225900
Đo Thi Thai 04-6406586
Le Quỳnh Hoa 088467355 Le Hai
Le Thanh Hung 0903023402 (A. Hùng)

90
91

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Phùng Hung Việt 0903404561 (Lan)
Phạm Thi Mai Duyen 0903697927 (Anh Duong)
Kang Young Keun 0903700744 Co Mai
Nguyen Minh Tam '0903702123
Nguyen Thi Be 0903707627-4102098
Nguyen Thi Hong Que 0903800121 (A Hung)
Le Ngoc Anh 0903800678 Co Ngoc
Thai Huu Vinh 0903803035 (A. Tuan)
Nguyen Thi Cam Xuyen 0903818791 Anh Vũ
Tran Nghi 0903834581 - 4120855
Huỳnh Thi Tuấn 0903901721 Anh Tai
Nguyen Duy Anh Đao 0903903721 Anh Thai
Nguyen Thi Bích Ha 0903912052 (C. Nga)
Tran Quang Nhan 0903926846 (Co But)
Nguyen Hoang Son 0903942322 (C. Thoa)
Tran Van Vũ 0903951311- Ms. Chau
Nguyen Le Tuấn 0903954974 (A. Dũng)
Nguyen The Thanh 0907551119-4120827
Le Bạch Hoa 0908645883 (C. An)
Phạm Phuc Toai 0908897989 (Chi Anh
Chau Đại Quang 0909687689 (Chi Quan)
Nguyen Thi Duyen 0909776545 (Chi Phu)
Pham Thi Tuyet Mai 0913633568 (hong)
Võ Truyền Thống 0913790706 - Chi Kiều
Đo Thi Mai Hoa 0913909104-4125944
Pham Phu Cuong 0913917789-4120591
Cty TNHH TM XNK Gia Hong 0913949285 (Thuy)
Cty TNHH Anh Em Viet 0937766167 (chi phuc)
Ho Quang Lam- Duong Thanh Tu 0939055189-4121113
Tae Kyn Bang 0958838813 (Mr. Yoo Seok)
Duong Minh Ha 0983811856 (A. Nghia)

91
92

KHÁCH HÀNG SỐ DI ĐỘNG


Le Hồng Hai 0989036964 khong dxcd
Đặng Thanh Binh 4089575 &0903934111
Nguyen Xuan Manh- Nguyen Thi Bich 4100610-0913891814
Lam Thi Kim Hoa 4100962-0903614303
Mai Quang Liem 4120025-0903905511
Nguyen Khanh Son 4120074-0903931123
Luong Viet Anh 4121210-0902381666
Ma Hoang Gia 4135295-0908085066
Đo Thi Thu Ha 8296754/0903000320

92