Sie sind auf Seite 1von 1

MSENGANA THEMBEKA 216252660

ISIMELABIZO SOQUKO
Esi sisimelabizo sineziqu ezintathu ezizezi: nke; ndwa namanani. Sakhiwa
ngokuhlomela isakhi esifana nqwa nesivumelanisi sentloko no –o oyingcambu kunye
nesiqu sesimelabizo soquko. Umntu wokuqala: mna ndonke. Umntu wesibini: thina
sonke. Umntu wesithathu ikwa ngumntu wokuqala.
Umzekelo: kulungile ukuba bonke abaculi basebenzise la magubu anesandi
esimnandi.

IHLELO ISIQU SESIMELABIZO


1 wonke
2 bonke
3 wonke
4 yonke
5 lonke
6 wonke
7 wonke
8 wonke
9 wonke
10 wonke
11 wonke
14 bonke
15 konke

Das könnte Ihnen auch gefallen