Sie sind auf Seite 1von 2

Разгледаните на 8 ноември глаголи са маркирани в синьо.

Модални и неправилни глаголи в сегашно време.

Модални глаголи

Формите на модалните глаголи в сегашно време съвпадат за първо и трето лице


единствено число.

искам - möchten искам, трябва - sollen


възнамерявам
-wollen
ich möchte ich will ich soll
du möchtest du willst du sollst
er möchte er will er soll
sie möchte sie will sie soll
es möchte es will es soll
wir möchten wir wollen wir sollen
ihr möchtet ihr wollt ihr sollt
sie möchten sie wollen sie sollen
Sie möchten Sie wollen Sie sollen

трябва, налага се - мога - können, мога - dürfen


müssen способен съм позволено ми е
ich muss ich kann ich darf
du musst du kannst du darfst
er muss er kann er darf
sie muss sie kann sie darf
es muss es kann es darf
wir müssen wir können wir dürfen
ihr müsst ihr könnt ihr dürft
sie müssen sie können sie dürfen
Sie müssen Sie können Sie dürfen

Обикновено в изречение, съдържащо модален глагол, има и още един глагол, наречен
смислов. Докато модалният глагол показва понятия като необходимост /трябва/,
способност /мога/, желание /искам/, то смисловият глагол показва самото действие.

Ich kann fliegen. Мога да летя.


Das Kind möchte Fußball spielen. Детето иска да играе футбол.

Модалният глагол стои на второ място в съобщителното изречение и е единственият


спрегнат глагол в изречението. Смисловият глагол никога не е спрегнат, той е винаги в
инфинитивна форма и стои винаги в края на изречението, колкото и дълго да е то. Няма
значение дали изречението е въпросително или съобщително.

Kannst du fliegen?
Möchte das Kind Fußball spielen?