Sie sind auf Seite 1von 177

» t;, l

;; §i'l § 'srn) rJt ats uaqloJds ¿Stlqlu aL ut uaSunSalJaqn aJql uateM


'ue aL ur ars uaznar) 'puts (]l.) qrsleJ
Japo Q) 3t1qru a¡, ut UaBPSSnV orp qo'arS uapraqrslua pun sMar^Jalurorped sop Z llal unu atS uoJoH ,. ,; l- &{
'uaL.lseLu qltll+tJr.llspueq Jnu uaztloN alllos uew 'g
'uauolleuJo+u¡ etp 8t1tazqf,ral8 ueu lalroqJeJaA'lLlleu pueH rap }il.u uaztloN uelu uuaM 'E
rosseq ueu lural qleqsop'ualallou uauotleLuJo+ul lqaLu rallauqf,s ueLU uue¿ do1de1 LUap llw .,
'uat^t})e suJtqeg sap aqlteJeg alat^ uapJaM pueH tap ltLu ueqta.lLlls ulag 'E
'u33un)JtMsnv e^tle8au ailpq pueH lap llur suaqraJqrs sap 3un#eL.llsqv a!C 'Z
trst ueddtl 't
'uaq¡aJLlls nz pueH Jap lLu s¡e lanlqa¡rta raLULUt
J
'ualuuo) ulas qlsleJ lapo 3¡1qr¡l ua8essny alp qo'uuep a¡5 ua8a¡.raq¡ 'uapuU nz 3unsg1 a8rlqrr.r e¡p
+L ul un 'uass¡u.l uaJalJluezuo) qlls ars arp +ne'a)rnJpsnv alp els uaJa!)Jeru pun 9 stq ¡ uaBessny alp els uosal a
'ue lL ut ats uaznaJ)
¿G) qrsle+ repo (r) 8t1qcu :¡ u¡ ua8essny alp puls'leuure qtou smetrualutotped sap L llol ats ueroH t I L m p
'1Er1oueq rqau lq3ru 1ra7 ue8rlnaq
ü il .t
Jap ul UtJqlsqtatLlls atp ueu ssep /ueJatluaLunBJe eqluey\
ü ü 'Urqrsqrarqls erp lqlu pun
.€
lalqltJJelun ulJr]lqlnrc atp qtrou Jnu pltM enqss rap ul
ü il 'ueuug) uaqtarq3s
Srssng rqau lq3tu raput) ssep'sa ue8e¡¿aq alal¡ '¿
'uaq9q unl nz ueuorleLUJoJUI uosotp ltLU 'UuqrspueH rap
/a)lnrpsnv
I I Uun)nz
arp Jne uoroH LUtaq qlts ats uaJotrl .L
Jap ]Lu r.llts ueLU f8lflpqosaq Sunqcsrol pun olnqls ul
-uazuo)'uarorssa;elul lxelloH Luauta ut uou l¡
-orleLUJoJUl alLULUtlsaq rnJ rnu
q)s ats uuoM 'e¡;u8eg aqlrluqe ulapuos loyo^ uaqlesatp lr1llu etS uaJoq .uapuu
llenlua^f
nz 8unso1 a8llqru alp
pL ul Lun'uassnru uaJapluazuo) tl)!s ats etp Ine,e¡cnlp
,,uaJ9H san¡¡>¡a¡e5" lltsrgH
-snv arp y slq ¡.
ua8essnv uap u! ats uaJat)leru pun ddrl uap ets uesal f
']lalds rellelraT ua¡elr8rp
rur pueH rap 1r.u uaqraJt.lls sep allod er.lllaM .q
'euroql LUnz uauotleLUJo+ul autaLU lsr euuaqpdne¡1 se6 f
'uauuo) ueqtaJqls
a3¡¡e 1ne ua-roH üJtaq qlrs otS uarouluazuo)
pueH Jep 1ru Stssng Jqatu eu.raqpdne¡1 se6 .e
/ualloM uaLULr.lo)oq salxalroH sauta
llequl
lqltu Japut) ssep'1st [
LUOA )lnJpurl uazJn) uouta rnu ars uuaM gn { 'lqeMsnv eJql ars uapun;8ag'uB ets uaznoJ) Jepo e :sMallre}ul
¿q
',3 sap euaqpdneH sep ls! se6;ueuJa'l pun +eqlsuoss¡nno;ne¡,,aqtau Jap
,,uargH seleqolg" lllsrgH
u! sMarrualutolped saule L llal_ als ueroLl pun
ddll uap ats uesal t I L s q
'srn) ut a¡5 uaqcaldg ¿do1de1 uap ll.u ats uaqtatLlls
ueuotlenlts ueqlloM ut 'pueH Jap l[u ets uaqtelq]s uauotlen]ts uaqllaM ul E
r{iJ§}-i 1;i}iii¡f;ia; i}t.ii, rulr-,..;1;:} ¿uaddrl tepo uuqlspueH
¿nzom - uoqrofi{cs pueH rap lTru c
*lq§Az z,
ntl¿a
U+vlr) ¿2ddnr7w21 I
iiels
r2t4t2 vt )2100 ul2llv u2qzll np +tw2l 2l14 i
.._.* ]
:
.uaqrarqrs nz pueH rap llL! ', ( nz +-Lv+ruv) ¿u2q!»l4tt ¡pI4vl J2tp
qll +f2p\tj f 9Ü1 :
l]etsue'ueddrt nz rassaq sa apuu +tw J2100 Usddt¡ ,"tall)4 np
.ua8el1}Sq|aSolsuatr]oMlueaquueo.ualapuealpalsuaSellpunun]aqSJn)Lulalsuaqa9
uoula jne Uatlou lapal
.llos uapraM lapuoMJa^ rap lol)auuo) uap Lllne pun a^lleuJallv raula nz a8el¡ aula lauaz
uaqrards ue^!teuJallv ¡eqfl
'lapuul]els lqllu seMle ssep 'P
'tapuu]}ets a^lleura]lv alp ssep 'q
uauolJtsodpt¿ atg '6
'lqlalqlsaq Jap 'llalzles urap laq uaqals "a1¡e1sue"/"Uels"
'e
sem 'Q '}apuuf,lels lqcru sem fl
'trapuunels a^lleurellv s1e fj 'z
lqrarqssaq Jap'zles LUap ul lLlols,,uassapilels"
'lapuu]lels ]qllu seM 'e
lapuuuels a^lleuJallv sle seM 'q
("') Uelsue" 't
lqrarqrsaq iap'zles uap ul lqals,,ssep lf.eTsue" l ,,nz
r .Z}eSUl]ulnzdolde¡lapSunsa¡lo¡]apUl}LUt-tlo)S)]oIqZl}oNSaUlaa||a]SUV.]
.zlpsutl uunz dolde-1 Jap lulL!o) uossap]trPls ')lolqzlloN Uaula) Bunsa¡"ro¡ Jap ul lzlnuaq ueyuq
'e 'Z
.zlesutl uunz dolde-1 lap lLlrLuo) 'lzlnuoq )rolqzlloN uauta Sunsa¡roA Jap ul ueu ssep UeISUV
']+!.lqls)lnJc alp qlou Jnu lalnqlspunrg alal^ uaqn }+lrqlsqlaJqls rap ]}els
'l
'}+uqrs)lnlc ul qlou rnu uassap]lels uaqlerqls als
'}+uqlsqtarqls alp lqrlu uaqn lalnLllspunl9 olal^ 'q
'1+lrqls>lrnJC ul qlou 'lnu
UafqnS ura =,,nz ( ) Ielsue'-
'e 'L
ztesuaqaN Pun -ldneH lalnqlspunlg alal^ ueqlalqcs 'uaqn nz }+lJqlsqlo.lqrs alp llelsuv
ur a1>1afqn5 auapalqlsJa^ = ,,ssep llelsue" -
:*i] !ll.j '' ¿q lapo e:ue u¡a8a¿ uap ul uuep als uaznaJ)
nz (' ' ') l.lElsue / ssep uerue ddll 'apalqlsJalun alp +ne als ualqle pun azlgs alp als uasal
rtvi ]+Y+tw
¡J o !1) rulsuoI^11! u lju I
q:anpes8unPu!qleA I zlesuaqaN u0^ Jo»lauuo)l
r.;*r1qsodg.l6
.a||aqelalpuluaUol}lsodel¿alp.Mzqualo})aUuo)uaUal)leLUPZulalpalSuaqlaJq]S
ssep'sep 1$!aH '9
¿alllos uaqleLl dolde¡ LUap llur llels pueH Jap 1!Lu roqall uazlloN Iun rep ue ueul
.Ualqa|nzjn}PtrSel]ap}neUaqla]q]SSepq]ou]nuUllq]SpueHJapa|la}Suela¡qellegolSulaaleMS].9't7
¿uauJal ueddrllaqar¡ ]+lJqlsqlarqls lap }lels
'pueH Jap ]tLu uassap]lels qalrqls addnrg alapue arp'do1de1 LUap 1!tu
qalrqls addnLS aula alC 'E
'uau-lalulrqrs)lnrcalpqlournuJalnqlsalpualllos'uaqnnz]+lrLlssqlarqlsalpaqny\lal^lluluelsuv'z 'L
'lapuaMra^ la8gneq JaLuLul uapraM'lqtalqls ol+aH ul uel.u ssep }]elsuv
s1a1qe1
'ua)lnrpsne aAllPUJallV aula alp'uollrsoderd llu a)lnrpsnV
uaJal)JeLU pUn Ma!^laluI l'Uap Sne az}PS alp als
uasal
alp pun uarq,ranpesEunpulqla^,ua,lol)auuo) alp als
f 't'i. ? { ua4lnJpsne ua^lleuJallv :llleuuelD
eJoH :l
.jrj§3,§rp §ri¿8
t
' t
'Ut4Y4 14e-Lt2q)Y)2 U tDllY tnV U2tt!lvt\2]>|01 Llr!t ltYW I!
2/v¡ § I )2A!]>l rjJ2 I 2 A I zqrv lzzu ! I
(tnht :l)all> Ü1 1/ 214) 21 w t 2 q !2 v tt a d d n "'t wnz ap)il>fl wilt4! ul +ql)rtpt AuuAy¡
-L
Y w 2t4 J
, t " t,, ¡ -Jl ry E'/
'uaBe¡qcs
u 2u ) 2 | J 2 A! ]4 2 +:l-2 0 t I u 2 l/v I q ) 2 A | 2 q ) Y t4, d d n,t 4
-ron tllolqord sep tn¡ 3unso1 aut3 -
J?un ]t2q)ylzzt|tj :Ltzzlnu u2wJ01u2l0t2q u0A 2l!2u0A "
'(llzel) uasseJ
-uaLULuesnz zrn¡ auuqeu8unllals - 2lt2]t4rvN rlÚ 2l!2+"10A )142w ]!2ryvu2ddn)v ^
:ssnlq)s tÍrn l40r
tu»2tll0u1¡0>l 0t tt42Jol4J2
]vLl u2pt4v+il7A Lp!llJ!t'4 ttl \|vw q0
Ult2p\Y U2l0 2]'4Und 2UDl?UY]il2A 4- Urtnr+fnl = ]taQ)9
uals)rels -u>ddn)U é u2t4r2.tdr 2]4und lu2pul.Lil2r ullpt )2qv Í01101¡2 '
u-rap llur ats uapuf 'luauun8ry u2j2trrA uzttttylur+>lv{ 0t pun ur7v)j
ualsqlPMqtrs uap lrru ar5 uauu¡8ag
'Eunurayl erql raqep ar5 uapunt8eg -qv A!+t)ru2A2A )4r!t <---> u2+t2qrtu2 u!zllY )n¡l u2ttltnut]4Y1 -
8un¡¡a15 als uauqau pun +ne sJolnv
t4uvq¡,l t2J2A 2t4tw)21 2+r2 j l)un
sap Sunurayy arp arS uoJrarg u2l!2-u2A ]n0 u2qúalny ,aunau!p2g 't4rllv ]tw .u2tt40t]4unJ-
:aseql oJL{l ln1 aluaun8ry - ]t2q)vt42ww0tnz 4> J)NLlrl u2l0utj 2]n4 ea!)-l,llt.t ^
:¡repdne¡1
:zlu2wnhv
¿eLLraqf [unz
Eunurayy orql lsr arM:asaql arql -
'eLlraqI saqllaM
lolnv raqllaM 'lxaf reqtla6 - ]t 24 atJ4VJtu0 ttv4 lunww0>l »)tt2q pun rlJ-?+r r2p
: t
:tunl¡a¡ur1 t I u l7u v t JI.1 c ! | 0 o I
w.t a Ll t lzlt4 1 a4 2 t ] I2
]t t 2 A t 2J 2 ]2 ] ry v w a d d n t g -
eurqeutun¡¡afs ddll :2fruJ
Le &n d 'uellaq qrnqs8unq¡ ru¡ ua8unq¡ pun laprruapad arp pun qurl et)und uot{lll}lequ! a¡6'auuqeu8un¡¡e15
Jaula neqlnv unz ddrl uep lsJanz rnlep ers uasal 'eL ur 8e:1raq8o¡g uunz aulqeu8unllels auta unu els uaqlaJqrs f
'e¡. ur Serlraq8o¡g u.rr urJolnv Jap olueunEJV alp els uaJa!)JeW
ia)uep urau'eddruSuJal :laqeq'luaua8eueultaz uap Jepo
astaMsltaqJv Jap llLU - ueqa8 aualqoJd egor8 se uue¡ ',1st q]lpalqls
-Jelun nz ueLU uuaM'uras lne+ qr!luqg repo 8¡g¡ag qr!luqP '8'z ssnu
ueu uuap'uapug nz addnrg auto J¡+ alnal ua8llq:tJ atp laMqf,s JLles
se lsr sneurq raqnJec 'leq uapueNJe^ uoqf,s osalMos ueuu atp'ssnuu ÁennÁ61
uaqca:ds al)und Jeqn solpua ueu uuaM'qrt¡z1nu lqltu qlop sa lsl
uapre5]nv islLllru uorssn)srC atp 13uuq uesstmual)el euqo JeqV'+sl
Jel) lqlru uaddnrg uoLllueu ur sep ssep tqoeua8 8unrqe1ll atp oqeL.l
qll 'ualraqJeJe urelle Jnu laqe qf,ls ueLu uue) uasslMueuel sasalc
'ua8erlraq slqcru addnrg Jap ur ueu uue¡ ua8e¡punJg auqo uuap
'ssnuu uaqeq uassrMpunrg ure lsJanz ueLU ssep te¡>¡ qcop lst sl la^tl
-)a#a lar^ sep lsr sualLloeJl seuraw'utalle Jeqatl lol^ Llll eu;a¡ 'pltnn
ua¡qoldu,ra lraq;euaddnrg atp Jar!tut lse+ lnleJaltlqlel rap ut lqoMqo
¿addnrg rep ur uauJol ua8a8 rapo Jn+ uuotnv alp lsl'8erlleq8o¡g uap er5 ua8atg;eq¡ e
r,*irtisLr §*n¡;*19 q3!:'iilr;3r ¿qlllzrnu uaura'l ulaq Uaqreuaddn.lg
eddn¡6ure.t roule
.¡i{ez"}§:A NL
.EtlarmqrsUa}JopUelSuauapalLl3sla^uaqf,SlMzUol}e)lunuuo)alp}S1..]
'q
.uapJnM uaqolslua ]qtrlu Ueluo) uaDaJlp ull ]q3lallal^ atp'asstupuelsra^ssll4 allarnlln)Jalur sa lql3 ' '
'e
.qterdsag atr)aJtp sep sle JalloAUUls aluatunJlsul alell8lp Jeqn Llf,snelsnv Jap lsl
"' ua8unqalzaqslpqrsas ualeqol8 ua8llnoq uap ul ''
'ua8lol aAlle8au leuqlueLu 'f,
'uepun) llur uolle>llunuuo) lap ul alla}lo^ JoLr]LUl 'q
'zlesun uap Jn+ u38lol a^lllsod JaLULUI 'e
'€
"' ualpay\ ualelzos Jep SunzlnN 3lp ]eq uauLlauJalun Jnj
'uaqlaJqls raqtrnqpueH eJnelua8ul uassnLU i - i '3
.' 'q
'uaplaM uaqellqlsaq neuaS aSuPSJoASllaqJV uassnLu
'aluaun)o( alal^ ueLU ]t'llneJQ ,.-.; 'P
'ualnulw zL "' 'Z
uollolluo)slelllenÓ uo^ lla>l8llqllM Jop ua8aM
uon ltazs8unllaqleag aualqoldua au¡a 'l
'ulnua8 sSullaey! ul lal^ rl-]3s pJlM
ln+ep als uaqeq zB }e)UUaz-aqlaoe ula8 'q
'ua+oirqsueqf,sag ul alp sle Ilaullo+ JaSluaM llls Lül lsl
'(aqe3,Lnelsa1 ul l)und Japo a8ell eu¡azuta
'puaJQls ua8unqlaldsa8 !3q }s! : , 'e
= Luall) sulall I sa puls ¿g c¡e] taq'uaso¡
sulall 9 als uassnur zB ]e)ullraz-aqlao9
"'
alsualc alellSlp Jeqn uolle)lunuLUo)'L
Luon aqeSlny uapuaqca.rdslua lap lag 'ue els uaznaJ) ¿l Japo q 'e :8llqlu lsl Sunsol aqllaM'uaqe8lny a¡p
aqetlnesEuntnrd rnz ddlt ers uasol pun lpuule qsou allas ualsqleu lep +ne la)luv uap als uasal 3ls1 '¡s
Iuasa¡n¡1q*¡e§ ¡*Xt:¡'iV] olng
u!ualelzlunuuo) ffi
ffi
"' :8 llluqlsqv
:V
<-- ula]]tu.lJaQ['3r¡¡egneun'lsse,tlan Jallauq]s'qlslDleJd Jqas lllut-l3sqv
uararzrunLuuro) laJ)slp pun qisrl)eJd'llouqls
'sne ulJauued lau!a /Jauued
uaqeqUalla}slxal aq]laM q
tuaulallu'l .}33q]lsalsuaq]snel¿uepuunzullq]sJaqnepuassedalp,ua}loqa8uauLlI
ua)laMzlaN ualelzos ul uaLUqouJolun
, Ertrqcrnn lst ellortruo>lsfglllenÓ Stpuan4ne nz raurLul uolle)lunuluo)
aulalsneq
alltrlluQsad r ualelzlunrrrrrro) larlslPpun q3s!11Eld'llauqss
:
tuo)
I I
-]xaI qlJnp uolleLurolu uapun) ¿ ell8lp lapo,,3o¡ eue" uolle) lunL'u
¿Sunnarlaquapun) au la) >looqalei auqo
,¡n"ro,1"rr"1u I eqllaJS lo|1,
'lqltu uassed
'als uaJalloN
ualluqlslaqn 5 ''q p'uaupronz ualxal I als aqlla¡¡
¿O slq V uauluqlsqv uap
nz ualsaq ue sllaMaf lssed UllqlsJaqn
uassnu esalc'uol]lJqf,sraqn 0L als ua]leqra
uon eqe8lny uapuaqca;ds1ua rap laE
'uaqalsJa^ nz lJoM sapaf lLlllu uaqlnPlq als'llauqls slqlal la)luEuaullqls
¿E rlal
-llaz uap uuep als uasal 'ueulJqlsJaqn uaqals alp lslanz als uosal € llal'Hsü
aqe8lnessun +ild )nZ
Iuasa¡ 1eqol§ li]XlilyJ orng
ul uarolzlunuuoy m {,
ln} utJL{lsllaz
¿la)llJV ruap ul sa 1L{43 unroM'ua8el,tsryeq:sllasag
laula sne sla)luv saula lxals8unllalull uap slLl3al als uaSaluJeqn q
eqllaM 'z
¿lzlnuaq Sgneq uapraM lel]lLusuolle)lunLULUo)
¿Qcllul¡Hcs lapo Lllllpunu
L.IJI AlnaLl ueur lratzlunulLUO) alM
't
:la8gneq LUnlpnls u! JApO +nJa8
'ualleq ua8eu alc'uasslM
als seM 'lsJanz als uaSauaqn g
uuqlsraqn lap ul euaql sep Jaqn uoqls
t !!ixñlÁilx
§ *a§§l&§l $r1 l
¿qrgrdsag saqr¡¡uqsrad ulo leqell repo
uad/qs'ua¡leq)'ue¡¡e6 6
llaqrv rap laq uolle{Iuntlllllox
ÉI
9t *r,*:i¡.i*;
aluuú D7a1'LUDIN
'uapJar\
'uaqalslua ls.ra uarurquro{ neu JapaLv\ Jerrfiur uapun)I Jap JJEpag
lq)ru JB8 asraM asarp JnE 'uJJl1lln)I JaqJrTparq)s,iJlull urnz puassed uuep uauuo{ 'ualorlJapar 4. Uo qJrs arp
:: uar{JSuol,{ uaqJsrnz qJnE sJepuosaq 'assrupuBlsJa^ 'uaqarzaq a]]IJq)sslreqrv Japo assazoJd JnE qrrs arp
-ssrl I Japo auIalqoJd aqJuBru uapJn4\ lqJrJIIar^ uuac 'alranxeJ ua8r¡ra3 eserq 'uallalsre auralsnEqlxeJ rl){ 0t
'lsr Jallo^uurs uo lLIJru 'r{)EJ(isac IIIr r{Jsnelsnv ar{J -ureu uerrr uue>I Jr-.UEC 'ue8unlraluesq)neJqe5 Japo
-rluosrad Jap oslp o8olBup., alp qo uJartr)nqpuEH uo uessEJJa IIIraq qJnE'g'z uJepuos
uaJlaq 'slBr{) '[ z au.{ .a}uaruu]s
'JaqP ]sr aSEJc Jrc",uorlE>lrunruuo)I 'uoqeluaum{oc Jop raq.Jnu }q)ru '}raqJv arp a}uaru
'.' -uI JIElrBrp uauuo{ rarq qJilv 'q)rlSollIun Je8os Japo -rrqsul eIElIS¡p rrJalrlJralJa uarlJraJag uesarp uI 'uau
Srpua,rgne Jqos Uo uorle{runruuro)I ar{Jr1uosJad aip -ol}>lrulsuo» .repo uaSunuq)are8 llru ]rlJru pun uaq rÉ
lsr ec 'uaJarzrullluuro{ uauozlraz Japo uJapuE.I .ual -IoJqJS ]rlu lazslraqJv Jarqr auleH arp sle Jqaul uoq)s
-JOpUEIS UJUaparqJS.rO^ uaqJsr.^{z uplu ssl'tur uaSunq alnaq ua8ul¡qrarr arnarua8ul :ra8qqrur Jarrrur uaJru
-¿rzaqsgurlJsa! ualeqol8 Jap Jallelraz LuI .SunJJrsrT -aqrnarua8u¡ ur rIJnE pJrlv\ uaqraJq)S 'ueJr{runzqJJnp
',: -EQOI) Jrp lsr pIaJrrrllsllaqJv rur uorle{runuuo)I Jap rnlereda¿ auro run 'uassnur unf ars aurJqJS aq)Ia \
uaSun.rapuera¡ alp JtU ar{JesJn apuaproq)slua o16 'uaqraJr{)sJne neua8 ra4raairpueH uassnru lardsrag os
IrInZ 'Jar{ftq sIE uaJorluaru»1op ra8gneq Iarur. essaz
-oJdslraq;V ueur ssnur ']lerds allo¿ a8qqlut aure ueru
(I -rlerrralu¡ ualara ür alnaq alloJluo>1s1e1r¡enf Ep uuaq
'uapJa^\ uaqarrqcsa8 rqeur Jer[rur ssruu 'uaqerl un] nz
'uarr{[u uassrupuelsra^ssrl J nz pun uaqBr{ ueSu»I aqrerd5 ]Iu Iara ]rlJru arp 'uaJnJaB uI q)ny .sneurq E¿
-Jyú.snv aarle8au rl)qrueu uauuo l ua8uruarsrlenly JaqruEp qropal uoqa8 'prr,v\ uorzluruuruoT q)rlgrrr{)s
apualqal rapo ua8uruarlnruro{ aqJrplrnlSun .a}xaI *::'"*l: *r
9 arl){puElsra^un :a1}rrune}eurolul .rasarp 1e1rprfo arp 1:T*T1T :::i '*:: :::*' ":
srauo JeqE lsl Iaqep Illalqord ura .uraSrals nz zleslun
uaJqr esra¡A asarp Jne 'ueJor{ ars Ira}\ ,qcrlqresldneq
uorlE)lrunruluo) Jap rrrJo{ asarp uapua¡\Ja uourqau
-ralun oler¡ 'uatuqauJalun rur ua8uruapueJa rapo 'uaJor{]ru uu?{ Jaura{ pun
s aDlnpord anau Jne Snzag ul.g'z 'uapun) uap uo
1Ir uapuBuraru uols 'uJpuas lqJrJr{)EN aura uuB{ uEhtr
-rlE{runururo)I ereDlarlp pun arallauqrs :puEH rapfnp :3ur1aey41 ruaura ur reSos rapo 3n7 tur lardsrag runz sep :.,1
ua8aq ualralq)Il8gl^I uaSoleue raqnue8a8 alueruru]s lsr qrsrplerd JLIaS 'ulallrturaqn - Ja,ioqnT alqrsun,ra8
-uI rasarp 8unz1n¡ Jep alrauo¡ erq 'lzlnuaq uorle{ru -un auqo osle - 8rT1e-gnpun lrl)rrq)pN arp uue{ uEJN
-nruruo{- pun Sunuurzvra8:elraqrelr¡41 rnz ar,atos Sunp 'uauuo{ nz LraJJrzrunruuro{ uolsa8un run .uaq)ns
E -urquopun» pun Sunnarlaquepun) rnz .Sunqra¡¡ rnl uners8unqre.rdsag uaura reSos lqrra¡ar^ rapo a{Jg
uarpaw asarp uapre¡ ]sral I 'Iauar^ rarp uoq)s sa purs aSrqnr aura>1 ueru ssnru urapJaunv 'uapJa^.r lsspJJal :,.
alnaq 'uarpel^I alErzos pueFl)slnac ur uaunlauJalun rallaur{Js ualqJrJqJEN uauuo{ os pun ,ra11aruro3:ur 1a3
relle aUIEH ap ddeu4 Ll1zualz$rü Druq)srlf,rnq rul -au rap ur lsr steqJ rapo sllltw-E uo^ IIts roo .tsr q)srl
',,elpentr ler)os" arp purs ']zlasure qJelsre^ aluaur ->1erd rqas pun JallJtilura alsuorg alelr8rp raqn uorlu{
r -ru]sul ep1Érp ueru ruap ur 'q)raJeg JaJalrea urg -runluuro)I Jrp ssep 'qJrlJarlJrs lsr apunJ, Jop Jaura
-Ú5i5¡ZW¡wlwA,
c
¿LlilDl4ta Lloll,DltunLuao;¡ uaqtq{ttt¡ts )nz pua"Ll LLasatp ,.. I'
uDLu ULLDL atr¡¡ 'ua8a4sa8 4.LD$ tp)tt\\ Uaururu.uutot¡ t¡tqlnl \
-aq atp )aL1n 'awuo.tlot¿-utoa¡ a¡oy8rp npo alsuarq-ta8 .
-uássaw 'g'z 'alDulr)I )ap lLlDzuV alp $! Slllazq)1a¡? .14tot L
-D)p)a^ go{ puoyr¡tslttaq ur n¡of otd (tuodg aurlo) sllrry-E
f
)ap lrloz atp Lpls 1oq (uap.mqp1,¡ 098) St1Z nq (uap.Lory ,.
-llIN ¿Ld 0L0Z uoy )pn)put1 uawawaS¡1o uasarp ua34o1s
¡!
- a ua p ) a r a u nLILLLUL
q u al1$llo tS' i, uLlpll{trlp s n futno¡
^\
)awwl a7nall 'lúLl 18!paLla qtsruo{ala1 npo r1ilttdsa5 uaqt
-ryttouad wr n4n[ u)LLL atp 'a8utq a1am sslp 'jmaLps sl
I
¿IEUBIp Japo Sopue - alnaq oJRfl rur uaJarzrunluluo)I
BsaT :DunJUd tnz Deln uep fiv le§lsa} :lBa,
iJl}*;ll}§t" 91,
'uP eE ul als uaznal)
rllsle+ rapo (r) Srlqrll eg ur ua8essnv alp puls'sBBlUoA sap Z llal unu ars uargH §*§ t t m q
¿(+)
qlou '01
rnuallo)Jalqal uaqlllpuf Lrl Jnz uauorleLurolul laly\l Jossa+o-ld ]q13 ralPds
'ua8unqt!llual+g-ra aqrll]+eqlsuasslM alal^ sa lqlS,,rn})alro)Jalqal" eLuaql wnz '6
'ueqlel alu ralqal raqn '8
+Jep uef^J
'purs qf,tl4nu uouJal L!laq
Jalqelssep,uaqatrsranatsuuaM'uatar¡-]anuralqajro^lsSuvolpuauug)Apuaural z
,;ualalSlllo) sep ueLU alllos LunreM'ua8es uepuaulo-1
'9
atp seM,q:op lqelsra^ uey!" :nz llo^ a8essny uapuaS¡o1 Jap 1LULUtls laly\l Jossa+old
'uras puaql sa8tlqltm ula lqllJJalunqcerd5 Lul elllos rn»laJro)lalLlal el0 '9
'Ua;arBu.to¿ nz atS /1qf,iOl AlletAl Sa 1St '1uua¡ lalqaJ uAlJalSlllSSo+ OUIaS ueul uuo¡¡ ',
'E
.luua) uql ueu
lqoMqo laparm JaLLILUt uql ueLU ]tlleLU'lsl lralslllsso+ ralqal ula uuaM
rasseq aqcerdspLuarl
'¿
Jep ualsÁs sep ueLU lllalsJa^'1qa1slan als pun ]qf,nsJatrun ralqaj ueL! uuaM
'uauJaluaqlerd5 uutaq
ulalqal uo^ allou rap ]lLu u.lazJn) ]las ]sra qcrs ua8tqeqlseq ral]+eqlsuasslM 'L
'uaqalsJaA nz
alp als uasal
s8elljo^ sap llpqul uap un'puls SllqllM alp'a¡:n;psnv pun rauoM alp als ualal)leu pun ua8essny
.,ii./ r:rl ;'1i:,)lilli;,:. 5l; ¡ l;¡i lnll nllelqal
'E
¿ptw )ossap)d uo|Euuo|Uop uaounl\il]s uoaul laJp ar]JiaM
'Z
¿,,rnlln)ralqa1" lrtu8eg lap lalnepaq seM
l4gq:saq ellaql LuaqrlaM lrw 'L
¿Be:¡ro¡ lap q:ls f
"&
pu n atr¡ und r
q: rs a r u ar a onX'ipt;i,:Ii'lt ::l;ffi
s l,o ru'ra
"r, HSO
u*uuaryc s§e;po¿ §§§¡§ ill?q}r}V pun e
{.
*eq¿l JnrlnlJalqal ff
,w o
'ueqa8un uJalqal 1tu qrt¡uQ'slad at5
atM pun lsr lulauaS qrn"rd5 uap lltu seM'ulolle at5 ueSa¡;aqn Jepo JaqnJep
\ lteMz nz ar5 uaqcard5'Uut.l3sJaqn Jap ut aqlaoD uon qrnld5 uap als uasal
us:sle!¿Xc Lrsssls¡!;*&l ,,'ueu tuJal pueJJl" §
uoqa.offir
uato¡¡ :6un¡¡1t¿ nz 6a¡¡ ueP fiV
LI 6rl¿§
'ez ur al)undsllequl rap rnunrtrs Jap raqep ars uaSlol ,,Ja^rue#e trsr uaSollo)
lruJ uorlp)runuuo) eLllrlguqss arO" :nz uaqraJqls 8e;lraqsuun.roJ uaura qlne arS uauuo) a^rleura¡V ararar+ slv
"']oun u0lttn>lfla
)214t2 ¡2q J2lt|2j2t4ryJdttny u2ut2 ]t|ryw )7uyw2t'Jl4r!il2]unL17a,rdg w2p tny ,yl/ ]uu24 J2l02t
'JalJog 0gt sualsapurLu arS uaqrarqrs'purs rydnu¡ran rapueuralru..l qrr¡qcerds allruqlsqv
arp ssep'lnerep ars uolul:V'uaqo equnds]lequl alle ars ualraqJeag'ssnlq3S uaura pun 3un1ta¡u13 aura ue ars ua)uag
'ua1ra¿qcr¡8oy! rasarp elra1lo¡ olp als uauuaN -
'uararBr.r.ro>J nz ralqo+aqle.rdssny'ue1re¡qcr¡8oy\ a,rapue roMz arS uauuaN -
'3unuray1 aJql -rn+ apunrg orS uauuaN -
/1r-lreLu
;uapraM lqnaB uo+os aq:e:dssny aErlqf,u arp pun ¡arBr:"ro¡ ralqal Jap alllos re¡qa;eqrerdssnv uaura
uorssn)srg Jaure ur JepueuJal ure uua¡¡" :aBessny rapua8¡o; nz 8unura6¡ eJL.ll arS uJagnv -
'ua+laq a)lnJpsnv uauar)Jetu qL ul al6'e¡ ur 8er¡ag uap ue raqep q3rs ars uaJarluarJ6
'ualnurw 0E uo^ ]!az
-s8un1¡eq;eag aue¡qo¡duua eura ;aqrerdssny rap raq rnl)arJo)lalqal" eLuaql unz 8e;lraqsunJol ueura ers ueqraJqls ffi
i*
ars uaqeq aqe8¡ny asarp rnl Irrauqau 3*n¡¡a1g qrr¡ryuq;sl uera¡t¡lo>¡talqol m ffi
eqet¡nestun¡¡¡r¿ rn7 dd1¿
'uapuaMran 1xa1 uaua8re [uaJLll ur l]lne ars uauuo) a)lnJpsnv pun JaUoA asal6 'uaupJo
nz anruqlsqv arp'uaqeq ual¡oqaB uauql arp'a)lrupsnv pun rapo^ alp als ualar)rery q
'uaqalslua uauorlen1rs uarrrqaua8ueun aurq pun InEI 'uauJa'I IIIraq ]qJru Jar{Jrs
qre.rdsa5 sep ssep ']sr uapoqlary rasarp IoUoA JaC uIIq sEp pun raq)rsun prr^t 'Iqor\ trlrru qrrs llrlnJ
uel 'uauuo{ uaqalstua rn}larro)I arp qf,rnp arP 'aI
-qrge5 erp urapuos 'elslulll{rlrs sEp }rlrlu }slarrr raqE
1sr Sunqrarqrelun erq 'uazlasnzuoJ JapalA ua>Iu?p
-a, auras ']q)IaI ]q)ru Uo lsr sa pun qrerdseS srp
'a1¡os ua8ros JnlIr»IJol JnDIaJJo)J arp lqJrrqJalun urepraunv'uarerrluazuo{
-qa¿ aaqrsod aura J[.U: apuaJrla'I Jap ssep ']q)rsuv Jap rnllarro)I alp Jne Sqrazqrra¡8 tqrru uuep qrrs uue{
osIE urq qr¡ '¡ar8rrro4 ueru aLv\ pun uue^( 'uE JneJ uJIrIa) seg 'ua8es nz EruaqI uraure nz se^qa 'lsr
-ep Jnu ]Iuluo>I sf, 'uassnlu uap.razn ¡erSuJo{ qJrIJru lSrgpqrsaq ]ruep ]uaruontr urap uI ueru lrar\ 'q)raJ
-Eu Jalrlad ssep 'uauolaq q)r alrl)olll puauarlrlrsqv JIIQ rqoru uaqrard5 tulaq uarn»Iarro) ePúU rIrI
¿zrtPlnpord 'uarrJal nz urn 'purs 8r1qlzvr. urapuos 'ururrlqJs
-Er1uo{ reSos ¡qrra¡1ara ¡alua8a9 rur sa }sr Japo sep ]q)ru Jelqad ssBp 'ueuoleq rapar^\ rarurur Pun uaz
ry14¡ 'uarar8uro>I nz ralqet uaura run ']q)rJqJalun -lnlsJalun raqep uepuauraf arp ualllos uaPuarrle'I
JeJqel Jep pun elllarll saluEssaJalur ura JaqB uaIlfDI arq 'uarar8r.r.ro4 Sqrasue8e8 qrrs pun ueqn la¡\z nz
-srp UEIAtr 'lq)rrrelunrlrerd5 uap sne sep 1uua4 .rapef aluuQ>I ueru rep6 'uarlrerrr Ítz rrzep ue8unqll qrne
uuep pun uaqcerds nz ralrlad a8gngq raqn asseDl
t2lu!j 't,
rap ur 'uessap¡Els tsr ¡¡a>lqrg8q¡1 aln8 aurf 'uaÉIr
-Jo>IlqJru qrerdsa¡ urr ueur uualr\ 'sa aJei!\ Jassag
F
'ssnlqrs 'uanrleu;a1¡y Jap lraUoA'ua^rlpuJallv 'Sunura¡A¡ aua8ta .rnl Sunpunr8ag
'8un1ta¡ut3 :eluaq]S uapua8lo] uap qlpu aSlo]ueqred allonuurs aure ur ers ars
ua8uuq pun ueqo euaLll unz SunJa$nes8unuraW Jaura a1¡uqtsqv alp arS uasal ..:ri
Ix*;*¡sÁ¡eur au"]rlsu§ilñ'!§]§l uerel8prol relqel &
uaqcards luloq rnu{arro{ralqog
aaqlaq)S:6un¡¡1t¿ tnz 6e¡y1uep fiV -*pnrsut'er,rf
Prüfung:

Musikrezeption früher und heute


Musik im Zeitalter der Digitalisierung V*rwi¡:*n *klivier*n

überlegen Sie: Wie haben lhre Eltern Musik gehórt? Wie ist es heute? Sprechen Sie im Kurs.
l'r 'i
, . . -:: :.1-: -
die Schallplaffe , die kasseffe , ... das Sfre aainq, die 1"4P3-Ddfe i , "'

Digitalisierung und Musik §rlrk*i ¿1*batr ir;**n


*-"/"*''
S5jt, re¡c
lesen§íe zuerstdiezehnÜberschriften.Über(líegenSíedanndenArtikelauseinerMusikzeitschriftaufdernáchsten
Seite. Sie brauchen nicht ledes Wort zu verstehen. Welche Überschrift passt am besten zu welchem
Abschnitt? Notieren Sie die Abschnittsnummer.
'1. Bedeutung des Live-Erlebnisses
l

2. Musik überall hóren §5pp Zur Prüfungsaufgabe

3. Eigener künstlerischer Umgang mit Musik Überfliegen Sie zuerst die Überschriften sowie die
Abschnitte bzw Einzeltexte, überlegen Sie sich
4. Eingehende Bescháftigung mit Musik
dann, welche Überschrift thematisch zu welchem
5. Konzerte immer wichtiger Abschnitt/ Einzeltext passt. Lesen Sie dann die Ab-
schnitte/ Einzeltexte genauel um so die Überschrift
6. Schwierigkeiten beim Kauf von CDs
zuordnen zu kónnen, die am besten passt, d.h. die
7. Rolle von Merchandising wichtigste nformation widerspiegelt.
I

8. Publikationen von Musik


9. Stellenwert von Musik heute
10. Finanzielle Situation von Künstlern

o ffi oigitalisierung und Musik IAussage* i*lraitlie h passcncl zue rdnen ]


TestDaF
Lesen Sie den Artikel auf der náchsten Seite noch einmal und
ordnen Sie die Aussagen 1bis7 zu. Gehen Sie dabei folgenderma8en Zur Prüfungsaufgabe
vor:
ln der Prüfung bekommen Sie einen Text, in dem zwe
- Lesen Sie die Aussagen 1 bis 7 unten. Überlegen Sie, was genau Positionen, Konzepte, Vorstel ungen etc. vergl ichen
I

damit gemeint ist. werden z. B. früher/ heute, Arbeit/ Freizeit, Salz-


- Überlegen Sie dann, wie man die Aussagen anders formulieren wasser/SüBwasser. Sie sollen dann entscheiden, ob
kónnte. die 7 Aussagen zu einer Kategorie passen, zu beiden
- Lesen Sie nun den Text langsam und markieren Sie wichtige oder gar nicht. Dafür haben Sie 9 Minuten Zeit. Die
Informationen zu den beiden Positionen,,früher"/,,heute". Aussagen folgen nicht dem Textverlauf.
- Prüfen Sie dann, inwieweit diese lnformationen mit den Aussagen
übereinstimmen.
früher heute beide passt nicht
1. Fans suchen nach authentischer Musik. :

2. Künstler verdienen viel Geld mit Musik.


3. Man setzt sich intensiv mit Musik auseinander.
4. Musik dient Werbezwecken.
5. Musik hat einen besonderen Wert.
6. Musik ist nicht überall verfúgbar.
7. Musik kann leicht bearbeitet werden.

52 :weiu*dfiixfzig
Auf dem Weg zur Prüfung: Lesen
ü§lt

Digitalisierung und Musik


,,Vermarktung" in der Musiksze-
A Die Digitalisierung hat
die
ne inzwischen eine sehr groBe
Art, wie wir Musik hóren, verán-
Rolle. Musik wird dadurch auch
dert, denn sie macht Musik auf zum Marketingwerkzeug, das
eine neue Art und Weise verftig-
eingesetzt wird, um Merchandi-
bar. Im 20. Jahrhundert war der
singprodukte der Künstler oder
Ztgatgzu Musik im Vergleich zu Tickets frir Konzerte zu verkau-
heute sehr erschwert: Man muss-
fen. Die I(ünstler sind dazu ge-
te in einen Laden gehen und sich
zwungen, weil Ticketvetkáufe
eine SchallPlatte oder CD kaufen'
und Fanartikel einen bedeuten-
Eventuell war sie dann nicht da,
den Anteil am Gesamtverdienst
man musste sie bestellen und der Wert
an darstellen. Dies fiihrt wiederum dazu' dass
den Weg noch einmal machen' Wenn man also geschmálert wird'
besonders in- von Musik weiter
bestimmten Künstlern und deren Musik
teressiert war, nahm das háufig viel Zeit in Anspruch'
jedem Künstler oder D Dem gegenüber steht, dass die Digitalisierungvon
Diese Mühe nahm man nicht bei
jeder l(ünstlerin auf sich, sondern nur bei solchen' Musik bisher nie dagewesene Móglichkeiten beinhal-
be- tet, mit Musik umzugehen: Musik kann gesampelt'
mit denen man sich identiflzierte und ausflihrlich
neu zusammengeschnitten und sofort publiziert
wer-
scháftigen wollte. Musikinteressierten eine
den. Dies ermóglicht dem
bisher unbekannte Art der tiefergehenden kreativen
Auseinandersetzung mit Musik'

E Obwohl man Musik überall hóren kann' haben


Live-Konzerte und Festivals aber nach wie
vor eine
groBe Bedeutung. Gerade da das Digitale nicht so
Das ,l
sinnlich ist, wollen Menschen Musik live erleben'
physische Erlebnis eines Konzerts mit dem Live-Auf-

t.iit ¿". t<tit rtler und der Begeisterung des Publikums


ist eben mit dem Abspielen einer Datei in keiner
Weise vergleichbar. Dieser ,,Wunsch nach
Authentizi-
tát" kommt seit einiger Zeit auch in einer verstárk-
nach der guten alten
ten NachÍiage nach Vinyl, also
Dies alles zeigt' dass trotz
das Internet und Schallplatte, zum Ausdruck'
B In unserer Zeit nun ist es durch in diesem
jederzeit des riesigen digitalen Musikangebots auch
2t neue technische Verfahren mÓglich, Musik nach sinnlicher Erfahrung
Bereich das tiefe Bedürfnis
anzuhóren - auf Video- und Streamingportalen' die
bestehen bleibt'
oft nur wenig Geld kosten - oder über Apps herun- MarcelReltmer
hó-
terzuladen. Man kann Songs nahezu unbegrenzt
ren, downloaden, tauschen, speichern und archivie-
ren. Der Mediensoziologe Robert Seifert vertritt die trs
Auffassung, dass dadurch jedoch die Wertschátzung
und Auftnerksamkeit flir Musik verloren geht' Für
ihn
physisch
liegt das daran, dass Dateien nicht mehr so
sind wie CDs oder Schallplatten mit ihren Covern
oder Plattenhüllen und die einzelnen Songs daher
einen geringeren Stellenwert haben' Und ein wichti-
ger Grund ist seines Erachtens auch, dass Musik zur
Massenware geworden ist.

{ufgrund des Streamings und der sin.kenden


-iaufszahlen von CDs gehen die Einnahmen
:-el mehl zurück, deshalb spielt das Thema

r3r*ir:r:elf**{zig 53
Auf dem Weg zur Prüfung: Hiiren

Hilfreiche A Tipp Aufgaben nutzen,


Avatare: hilfreiche Roboter für kranke Kinder und Jugendliche um lnhalt zu antizipieren
§}rpülhsssn a*t;t*l !*n Nehmen Sie sich Zeit, die Fragen oder Ant-

Lesen Sie in 2 die Fragen und Aussagen zu einem Vortrag zum Thema wortenoptionen sorgfáltig zu lesen. Denn sie
geben lhnen wichtige Hinweise auf den Inhalt
,,Avatare für kranke Kinder und lugendliche". überlegen Sie, worum es im
des Hórtextes. So kónnen Sie gezielter hóren.
Vortrag vermutlich geht. Sprechen Sie im Kurs.

e) Avatare als Helfer Vssras globel und detaiitr*rr iror*n


i
Test0aF Tipp Zur Prüfungsaufgabe
§§ : i §*9 Hóren Sie nun den Vortrag und beantworten Sie die Fragen.
Welche Lósung passt: a, b, c oder d? Kreuzen Sie an. In der Prüfung müssen Si" *i" h"r 5l;;
'1. Für Kinder und lósen. Sie hóren den Vortrag einmal.
Jugendliche ist ein Problem bei lángeren Krankheiten .

a. der lange Aufenthaft im Krankenhaus.


b. der mangelnde Kontakt zu Freunden.
c. der Unterricht im Krankenhaus.
d. die medizinische Behandlung.
2. Der Avatar unterstützt kranke Kinder beim Lernen, indem er ...
a. gemeinsam mit ihnen lernt.
b. ihre Beteiligung am Unterricht ermóglicht.
c. mit ihnen Unterrichtsinhalte bearbeitet.
d. sie in den Unterricht begleitet.

3. Was ist das Besondere am Avatar?


a. Er ermóglicht die Kommunikation mit dem patienten.
b. Er fllmt den Patienten für den Unterricht.
c. Er kommt mit dem Patienten zu Ausflügen mit.
d. Er spielt auch mit dem Patienten.
4. Was sagt Frau Konradi zu den Kosten des Avatars?
a. Sie begründet die hohen Kosten.
b. Sie findet die Kosten angemessen.
c. Sie kritisiert die Kosten.
d. Sie warnt vor zu hohen Kosten.

5. Welches Ziel hat der Vortrag?


a. Avatare an Schulen und Eltern zu verkaufen.
b. Lehrern beim Umgang mit Schülern zu helfen.
c. Lehrer über Hilfen für kranke Schüler zu informieren.
d. Über Erfahrungen mit dem Avatar zu diskutieren.

# Hypothesen aufstellen I llorgel'ren rcllektiercn ]

Tauschen Sie sich mit einem Partner/einer Partnerin aus oder vergleichen Sie lhre Lósungen in 2 mit dem Lósungs-
schlüssel. Welche Hypothesen waren richtig?

Avatare als Helfer anh;¡*d vr;* L*iiira6e¡: !riar::*atr:r:r:.: i-::fi:!-,];:;{*l


Zur Prüfungsaufgabe
ffi: j §-, Hóren Sie den Vortrag in 2 noch einmal und beantworten Sie die
Fragen. Achten Sie bei der DSH bei den Fragen daraL,'
1. Welche Móglichkeiten bietet der Avatar? Nennen Sie zwei Aspekte. ob man die Fragen in Stichpunkten beantwc'
2. Welche Móglichkeit besteht für den Erkrankten, sich aus dem Unterricht ten kann oder ob ein ganzer Satz sinnvoller .
zurückzuziehen?
3. Wie kann man den Avatar au8erhalb des Unterrichts einsetzen?

54 :i*rui:d1ürllrg 1J*
Ii Auf dem Weg zur Prüfung: SPrechen

Besser informiert dank Internet?


§ lnformationen recherchieren IVorwissen aktl*'ieren.i
nach lnformationen im lnternet zu suchen?
Haben sie schon einmal überlegt, bei Fragen zur Gesundheit
Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Sprechen Sie im Kurs'

un¿i dauu §te§lung neL,rn*n]


ffi n¡lfreiche lnternetrecherche? [Grafik und Aussagevergleiehen
lnlhremMedizin-seminarsprechenSiedarüberiinwieweitlnformationen
Tipp Zur Prüfungsaufgabe
imlnternetPatientenhelfen.lhrDozenthatzudiesemThemaeineGrafik
mitgebracht und bittet die Seminarteilnehmenden um eine Stellungnahme' ln dieser Aufgabe müssen Sie lnformationen
SehenSiesichdafürzuerstdieGrafikan.FassenSiediewichtigsten aus einer Grafik oder einer Tabelle mit der
auch den Tipp'
lnformationen mit eigenen Worten zusammen. Lesen Sie dazu Stel lungnahme eines Kommilitonen verglei-
chen. Schauen Sie sich die Grafik genau an'
Welchen Aussagen stimmen Sie zu? ln der Prüfung haben Sie dafÜr 30 Sekunden
Zeit. Überlegen Sie vor dem Hóren, wie z' B'
Durch I nternetrecherche
Prozentzahlen anders formuliert oder wie
Zusammenhánge in der Grafik sprachlich
ausgedrückt werden kónnen.
Nach dem Hóren der Au8erung haben Sie
dem 1:30 Minuten Zeit,um sich vorzubereiten und
-
hat sich meine gesundheitliche kann ich den Erklárungen trete ich souveráner
Versorgung"verbessert. des Arztes besser folgen Arzt gegenüber auf' Notizen zu machen. Anschlie8end haben Sie
'1:30 Minuten Sprechzeit. Wichtig ist bei lhrer

Stellungnahme, dass Sie der Aussage des


zum Thema sagt'
§§ 3 i 1* Hóren Sie nun, was ein Seminarteilnehmer Seminarteilnehmers nicht einfach zustimmen,
vergleichen Sie die lnformationen mit der Grafik in 2a. stimmen die lnforma- sondern den Widerspruch zwischen der Grafik
tionen überein? und der Aussage herausarbeiten und mit
Daten aus der Grafik belegen.
in 2b'
Nehmen Sie nun Stellung zur Aussage lhres Kommilitonen
in 2a. Nehmen sie lhre Stellungnahme
Beziehen sie sich dabei auf die Grafik
m¡t e¡nem SmartPhone auf.

BesprechenSielhreAufnahmemitlhremKursleiter/lhrerKursleiterin
oder mit einem Partner/einer Partnerin'

halten
3 Recherche zu Gesundheitsthemen I Kurzvo$rag a¡:hand vcn l-eit¡rr'*nkt*n
a Halten Sie einen Vortrag zum Thema ,,Recherche zu Gesundheitsthemen Zur Prüfungsaufgabe
im lnternet". Die Leitpunkte helfen. -

Strukturieren Sie lhren Vortrag:


Áecherche zuhaM Einleitung, HauPtteil, Schluss.
ln der Prüfung haben Sie 15 Minuten Zeit,
- t!f- wtehrere hrünole
üesct1rybs11n
um sich für die beiden mündlichen Prüfungs-

_!_e
:ct'yellen !!9, eüeL\runL 0:!(!:r' teile vorzubereiten und Notizen zu machen'
und Nachfe ile uno{ bewerf 4
}Y.!:e. Sprechen Sie ca.4 Minuten.
'NenneY,Jj*qf

Fragen stellen - Wie?

zu einer Frage' Stellen Sie keine Fragen, die man mit,,la" oder
Ein Partner/ Eine Partnerin hÓrt zu und macht Notizen offene
,,Nein" beantworten kann, sondern
die erlsie gerne stellen móchte.
Fragen (W-Fragen), damit lhr Partner/ lhre
Partnerin frei sPrechen kann.
Beantworten Sie die Frage lhres Partners/lhrer Partnerin'

f r.rniu*dfü*fzig
§{§r,m 2

I
Das SmartPhone und wir
,.:::, ,

': :i

Digitale Entziehungskur
pro Tag mit dem Smartphone? Tauschen Sie sich
im Kurs aus und
was denken Sie: wie viel Zeit verbringen sie
errechnen Sie den Durchschnittswert'

bedeuten? Sprechen sie im Kurs und ergánzen sie die


was kónnte der Begriff ,,digitale Entziehungskur"
in der Mindmap' Zwei Wórter passen nicht'
passenden WÓrter
sich von etwas frei machen Therapie wellness
sich etwas abgewÓhnen Abhángigkeit Erholungsurlaub

diq irale lnrzte hunqskur

cffi§il¡r¡2sehensiedenerstenTeildesFilms{s§:&0-§§:3&}'wassagtdieaktuelleStudieüberdieNutzungdes
finden Sie diese Ergebnisse?
sie dann im Kurs: wie
smartphones? Ergánzen sie die Lücken. sprechen

1. Blick auf das Smartphone: am Tag

der Deutschen: Stunden Pro Tag


Durchschnittliche lnternetnutzung
--mal
Medien bei Jugendlichen:
Nutzung von Smartphone und anderen mobilen

bis zu Stunden Pro Tag

d ffi Fiirn ? Sehen Sie den zweiten Teil des Films t§§r}?*?:
Sie an'
Um welchen Aspekt geht es hier? Kreuzen

a. Folgen der intensiven Smartphone-Nutzung


b. Gründe fÜr die intensive Smartphone-Nutzung
c. Argumente gegen die digitalen Medien

Welche Aussagen
Sehen Sie den zweiten Teil des Films noch einmal'
werden im Film gemacht? Kreuzen Sie an'

a. Wir haben von Geburt an eine Vorliebe fÚr Neuigkeiten'


b.lmlnternetsuchenvieleNutzerdasGefühlejnerVerbindungZuanderen.
uns lebendig'
c. Durch die vielen Fakten im lnternet fÜhlen wir
nicht gegen Langeweile'
d. Das Smartphone hilft elgentlich

OrdnenSiedendreisátzenmitdenFachausdrücken(,1bis3)diepassendenErklárungen(AbisC)zu.
LesenSiedanndieAussagenvondreismartphone-NutzernundordnenSieihnenleweilseinenFachausdruckzu.
Die Aufmerksamkeitsspanne wird kÜrzer
A. Man ist extrem abhángig von einer Sache'
1.
B. Man kann sich nicht gut lánger konzentrieren
2. Priorisieren fállt schwerer'
C. Man hat Mühe, wichtige Dinge von
3. Die Nutzer wirken wie SÜchtige'
unwichtigen zu unterscheiden'

B:l$§
56 ;ech**i:d{ür'tizig
§§§m §

Die Medienpsychologen, die stándig empfehlen, stundenlang das Handy auszu-


schalten, gehen mir auf die Nerven. Wahrscheinlich sind die schon mindestens
re sechzig und haben keine Ahnung von der Welt, in der wir Jungen leben. lm digitalen
Raum passieren alle wichtigen Dinge, das kann man nicht einfach ausschaltenl lch
merke oft gar nicht seit wie vielen Stunden ich schon am Smartphone oder Tablet
bin, ich denke dann oft nicht einmal an Essen und Trinken, und, ehrlich gesagt ich
vergesse vieles, was ich eigentlich erledigen wollte. lch habe deswegen schon ófter
Probleme bekommen. Naja, aber was soll ich machen?
Paul,23,
Student Die Nufzer wirken t¡¡ie Süchfiqe

Neulich wollte ich zu Hause eine gute Serie anschauen, von der meine Freunde
zurzeit stándig reden. Aber als der Film anfing, sind mir stándig Sachen eingefallen,
die ich am Smartphone noch schnell erledigen wollte: Hier noch etwas posten und
da noch etwas recherchieren und dann kónnte ich ja auch noch kurz die Nachrichten
checken ... Von der Serie habe ich dann nicht viel verstanden. Da habe ich gedacht:
Was ist nur mit mir los? Eigentlich habe ich mir doch extra Zeit genommen, weil ich
diesen Film sehen will. Wieso schaffe ich es dann nicht?

Anne,44,
lngenieurin

Bei uns an der Schule darf man das Smartphone nur in der Pause einschalten.
Manche meiner Schüler werden in den letzten Minuten des Unterrichts unruhig und
unkonzentriert und ich merke dann, dass sie jetzt nur noch an ihr Handy denken. Bei
diesen Kindern fehlt oft auch die Fáhigkeit sich eine Weile intensiv mit einer Sache
zu bescháftigen. Das istein Problem,wenn sie einen lángerenText lesen sollen oder
eine lángere Aufgabenfolge bearbeiten müssen. Sie haben die Tendenz, alles ziemlich
schnell, aber ungenau zu erledigen.

Marlene, 36,
Lehrerin

.,i}i*r} SehenSienundenletztenTeil desFilms(l}]:il**§:*1:.AchtenSiedabei auf dieErklárungenderdrei


:achausdrücke in'lf und überprüfen Sie in'11 ob lhre Zuordnungen richtig sind.

Sehen Sie den letzten Teil des Films noch einmal und notieren Sie lnformationen zu folgenden Fragen.
:uschen Sie sich dann im Kurs darüberaus,welche eigenen Erfahrungen Sie mit diesen Aspekten haben.

Welche Beispiele nennt die Kulturantrophologin für einen Handytick?


Was versteht man unter dem,,Holo-Flow"?
Was empfiehlt der Film und warum?

Wie kontrolliert man die Smartphone-Nutzung?

Machen Sie im Kurs eine Umfrage zu den folgenden Fragen und erstellen Sie eine Kursstatistik.

iaben Sie schon einmal lángere Zeit bewusst auf die Nutzung lhres Smartphones verzichtet?
' látten Sie Interesse daran, darauf zu verzichten?
' -laben Sie vo1 lhr Smartphone weniger zu nulzen?

Sammeln Sie im Kurs Vorschláge und ldeen, wie man mit dem Smartphone so umgehen kann, dass man die
,,chteile der intensiven Nutzung vermeidet.

siebenundfünfzig 57