Sie sind auf Seite 1von 1

Schwäbisch das lern i !

Eassa ond drenka D’ Schual D’ Uhrzeit / dr Kalendr D’ Wohnung D’ Zahla D’ Farba Sonstiges Dr Vrkehr
ds Friastick dr en dr Friah 8
dr Saft
Deitsch
11121 2
10 3 7
ds Hous
dr Haafa (hoch) 0 null acht bunt brõũ
dr d‘ virre dr Bus
ds Morganessa Saaft Sportplatz (am Morgen) 9
8 76 5
4
Juli dr Täägl (flach) Guatschẽĩ Nååchricht zruck

ds ds
leesa am 11121 2 8 d‘ Wohnung dr Kialschrank 1 õĩs 9 nẽĩ blau grau d‘ d‘ Strååß d‘ Bãã
dr Wẽi Schualzimmer 10 3
ds Geld
Mittaagessa Mittaag

9 4
8 76 5 Auguscht Mülltrennung
ds
ds
Schualhous schreiba am 11121 2
dr Housgang dr Teller 2 zwoi 10 zeha roat rechts ds Raad

D’ Kleidung / ’s Gwand
Kaffeedrenka ds Biar 10 3 9 weiß
Nammedaag 9 4
Septembr
-drenga d‘ Schulstond
8 76 5

ds
d‘ Schualstund rechna am
ds Zemmer
d‘ Gabl 3 drei 100 hondrt lila links Ticket d‘ Fahrkart
ds Wassr 11121 2 10 schwarz
Ååbadessa Ååbnd 10 3

ds Natur- 9
8 76 5
4
Oktobr
wissen- d‘ Tiir 4 1000 gelb
kraadous d‘ Haltestell
Schualfach schafta ds Messr vier dousad
dr Tee d Naacht hell graadous
ds Broot 11121 2 11 dr Huat
a Teebeitl dr Schualbua Nacht 10 3 ds T-Schirt
Fremd- 9 d‘ Kapp
Novembr 5 dr
4
8 76 5 ds Fenschtr dunkl dr Bããhoof
ds Schualmäädle språåcha dr Leffl femf viertl grẽã
dongl Fuaßgängr
d Semel ds Obscht friah finschter d‘ Hoos
dr Erzieher
11121 2 12 dr Schuah
Wegga 10 3

d‘ Erziehere
Gschichte 9
8 76 5
4
Dezembr d‘ Garaasch dr Stual 6 seks halb orããsch ds Auto d‘ Ampl
a Oinsr / d‘

1
dr Kääs dr Apfl dr Learer/Leerar pünktlich ds Hemad
sehr guat ds Jåår ds Baad Hendschuah

D’ Behörde / ds Amt
7

D’ Freizeit
d‘ Learere/ dr Tiisch
Leerare (1) dr Taag siiba dreiviertl
ds Kloid

2
a Zwoier / d‘ Wucha dr Stiefl
ds Muas d‘ Banaan Mathe guat späät d‘ Kucha ds Sofa ds Gloid
dr Moonad

D’ Adress
(2) ds Kanabää
a Dreier / dr Bullobr d‘ Jacka
dr Fisch d‘ Biir d‘ Schualoufgaab 3 befriedigend
(3)
ds späät
MO dr Mẽẽte dr Kellr dr Kaschta
dr Ousweis
d‘ Babiere
d‘ Behörde
ds Amt danza d‘ Muusag
a Vierer / d‘ Untrhoos dr Buusnhaltr
4 ousraichend um zehne d‘ Kaffää- dr Beamte dreffa
d‘ Mill
ds Gmias
d‘ Housoufgaab
am voarme- dr Dienschte d‘ Stiag da Naama d‘ Gebür laufa
d‘ Milli (4) 10:00 DI maschii ds Land dr Voarnaama d‘ Beamtin € futganga
daag (Aaftrmẽẽte) ? ds Amt ds loffa
a Fümfer / dr Familiennaama dr Rook
5 ds Kloo Reagadaach
WC
d‘ Pouse mangelhaft um drei d‘
(5) am namme- dr Mittwoch ds Gloo dr Fernseear dr Ort Die Adresse d‘ Fuaßball spaziera
ds Flaisch d‘ Tomaat 15:00 Arbadsagentur
a Seksr / daag MI (Mikte) d‘ Stadt
dr Voarnaama,
Ablehnung ds spiela ganga
dr Familiennaama dr Schaal

dr Mais
ds
dr
Stondeplãã 6 ungeniigend
(6) um zehne
d‘ Heizung d‘ Lampa
ds Liacht
Andreas Schubert

Hauptstraße 89a
t‘ Strååß
t‘ Housnommr
Boschtlaitzahl,
dr Ããdraag
ds Formular d‘
Handduach
ds Buach
dr Freind
dr Dõõschte
01217 Dresden

gelbe Riable DO dr Wohnort Ort d‘ Freindin


GERMANY

22:00 am Ååbnd Land Unterschrift dr Strompf dr Mantl


dr
Musik mååla Wassrhahna dr Radio

Dr Noatfall
ds Koara 11121 2 ds Herkunftsland dr Termiin dr Dolmetschr
dr Kartoffl Kunscht
10 3
dr Moonad FR dr Freite
ds Troid reeda
9
8 76 5
4
d‘ Nationalität d‘ Dolmetscherin d‘ Brilla
ds Zaichna dr Balkõõ
schwätza ds Bett dr Übersetzr
ts Mååla d‘ Beratung

Dr Kerpr / d’ Gsondheit
ds Krout 11121 2 1 dr Samste ds Männrkloo ? d‘ Übersetzerin

D’ Undrhaltung
10 3
dr Reis senga 9 4 SA WC
ds Groud Sport 8 76 5 Januar ds Frauakloo
singa d‘ Bettwäsch d‘
/ - Gloo ds Foto d‘ Hilf
dr Handwerkr
11121 2 2 Bewilligung d‘ Handwerkerin
dr Kuacha d‘ Erbas d‘ 10
9
3
4 SO dr Sonnte ds Waschbecka
Englisch 8 76 5 Februar ds Waschbegga ds Oberbett
Essnsousgaab
dr Mãã ds Heim d‘ Kopie d‘ Mediziin dr Vrband
d‘ Gurk 11121 2 3 alt griaß Gott, Waas isch

D’ Familie
epas Siass 10 3
dr Feite d‘ Dusche guata daag
Gurg
9
8 76 5
4
März ds Kopfkissat ? dees?

D’ Natuur
d‘ Frau jong ds Krankahous
dr Zucker °C 11121 2 4 jung d‘ Polizei
10 3 ds Friahjåår d‘ Soifa ds Spielzeig
? Sara
Wia hoißn ds Grangahous
dr Zugger kalt 9 4
April Bittschĩã
8 76 5
Sie?
d‘ dr ds Kend d‘ Nẽẽs
ds Meal °C waara d‘ Familie d‘ Gschwischtr 11121 2
10 3 5 dr Sommr Baadwanna Schreibtiisch Tom Sara d‘ Feirwehȓ d‘ Abodeeg
ds Meel warm
9 4
Mai d‘ Bluam Ii hoiß... Dankschĩã
8 76 5 Schreibtisch d‘ Welt d‘ Bluama
ds Kend dr Arm d‘ Zẽẽ dr Doktr
d‘ Schweschtr 11121 2
ds Shampo ds Telefõõ
drenka Kind 6 dr Herbscht dr Ũũfall
ds Salz
10
9
3
4 d‘ Wolka dr Steara d‘ Frau Doktr
drenga 8 76 5 Juni d‘ Hand Ii woon... jaa
ds dr Koopf d‘ Wolga d‘ Steara
dr Vatr dr Stift dr Kopf d‘ Hend
dr Bruadr dr Wentr Zããbirschtle
a Limonaad dr Vaadr
essa dr Wendr ds Tier / ds Viech Wo isch
s Oar dr Reaga nãã
d‘ Muatr ds Enkele dr Herd dr Kerpr d‘ Tier / d‘ Viecher ? dees?
d‘ Måålstift
d‘ Muadr ds Enggele
dr Mund d‘ Sonna ds Wassr Wia späät
d‘ Groosmuatr d‘ Zããpaschta dr Compiutr ds Aug pfiagott
ds Moul
dr Mãã d‘ Oma dr Läptop ? isch as? oufwiedersehn
dr Mond
d‘ Frau d‘ Tass
dr d‘ Håår d‘ Verletzong dr Boum
d‘ Großvatr Babbierkorb
dr Mõũ Kennan Sie
Ehefrau dr Opa miir helfa?
Mit freundlicher Unterstützung
ds Glaas dr Fuaß
Förderverein
d‘ Lebens- ds Händi d‘ Schmerza d‘ Wies d‘ Leit
d‘ Lebens- d‘ Fiaß
Bairische Sprache
partnerschaft partnerschaft
d‘ Ehe
und Dialekte e.V.
dr Hacksa
d‘ Pfanna ‘s Babbier ds fiaber dr Hiiml
www.fbsd.de
dr Fuaß

Geschäftsstelle des Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung • Tel.: +49 (0)89 21 65-27 93 · Fax: +49 (0)89 21 65-27 97 • E-Mail: integrationsbeauftragter@stk.bayern.de • Facebook: www.facebook.com/integrationsbeauftragter
Ihre Meinung ist uns wichtig! Ideen, Fragen, Beschwerden oder Lob richten Sie bitte an o. g. Kontaktdaten.
Realisierung: www.oe-grafik.de, gestaltete Piktogramme u. a. mit Verwendung von Freepik.com