Sie sind auf Seite 1von 243

N eu e Fol g e .

O R G A N DE S G E R M A N I S C l I E N M US E UM S
-

E l f t e r B a n d .

Jah rgang 1 8 6 4 .

N urn be rg im
, V e r l ag der \ i t e rar i s c h -
i i
urt st sc b en A n ta s l d e s g e r m a n i sc h e n
t M u ee u mn
.
THE J P UL TT
. A GE Y C E N TE R
R e d u ct i o n d es A nz ei g er s
A . L . J M i c h e ls e n ,
Dr .
j ur . et phil s o .
, ge h Ju t si z u nd O b e r ap p e l l a t i o n s ge r i c h ts r ath ,
e rst r V rst e o a nd d es
rm i
.

ge an s c h en M u s eu ms .

G e o r g K l Fr o mm n D p h il os V o rs t n d d ar an ,
r . .
,
a er Bb i l io t h ek u nd p rovisoris c h er Vo rs t an d .

A u g u s t v E y D p h i l o s V o r s t d d K u n s t . e ,
r . .
,
an er u nd A l t e r t h u ms s a mml u ng .

Be i t r ag e
vor li g d m B d h b g li f rt zu e en e an e a en e e e

B aae J o s C o n s e rv a t or a m k A r c h iv i n N u r n b e rg
d r, J h A lb e r t g B ibl i o t h e k a r i n B e r n a n ei d e nö s s .

J o h A l o i s M ü h l e n b e s i t z e r i n H o fh e im h e o d or v o n D r i n Nür n b e r g
,

K er
.
.
,
.
.
, ,

B u fe
a ld n, T

B r ck K A l H o fbibl i o h e k a r i n D o n a u e s c h i n g e n K tt l M B D r k R e k or u P ro fe ss o r i n As ch a ffe n b u rg
. .
,
.
, ,

Dr
,
.
,

a a f ü rs t t i e , t

A n t o n D r a n d e r k gl ll o f u n d S ta a s bibli o t h e k i n K e K a rl P ro fe ss or i n M a i n z
. . . . . .
, , , ,
.
. .
,
.
,

t l m
Os k a r B h h f i n R u d o l s t a d t
.
.
, ,
.
, , ,

M ü nc h e n K ö n ig , i b li o t ek ge ü l e ,

D r G m n a s i a l l e h r e r i n E lb e r fe l d D r P ro fe ss o r a n rl U n iv e r s i t ä z u F r e ib u r im B r
.
.
,

C r ec e h u sW L M at t h t
'

y eu r g
-

er A W h gl s c h s B in M ein in en heod or vo n i n L u zern


. . . . .
, .
,
.
, , , ,

D ol m L e{q e rz o a a u ra t h , T
g z e
yg u
E r r Joh H eim g D r C h i n E r l a n ge n W K Dr k S i n Nür n b e r g
. .
,
. .
,
. .
, ,

b a d l A u o n s i s t o r i a ra t
q u tu d i e n r e k t o r,
E r ste n A D r j C o n s e rv at o r b e i d e r K u n s u n d l h e P G ll; R e k t o r d e s S t if t s M a r i a Ei n s i e d e l n
. . .
. .
, , .
. . . . .
, , ,

b M A t e rt ],
'

ur t or a
'

i -

s a mm l u n g d e s g e r m a n M u s e u m s 0 efe e E d m n d F re i h e rr v on i n M u n ch e n
, . .
, .
. .
,

l u

E r s ei n J R D r j I S e k r e t ä r d e s ge r m a n M u s e u m s Oe r t e D r P ro fe ss o r a n d e r k g L a n d e ss ch u l e S t A fr a z u
. . .
, , ,

b t l, l
'

ur ,

E rn t i n I ds t e i n M e il s e n
. . . . . . .
, ‚
. . .
, ‚
_

s h k l A rc iv an z ist,
C B A D r P ro fe ss or i n M a n n h e im H e r m a n n O b e r l e h r e r a m G y m n a s i u m z u M a ri a M a gd a l e n a i n
. .
,

c h le r P a l m,
-

F e er Ale ander D r Ar c h iv V or s ta n d d e s g e r m a n M u s e u m s B resl a u


.
,
.
, ,
. .
, ,
.

l gl x -

E J B ibli o t h e k a r z u P e t e r s b u rg Pee t H ar i k R i n ra u nst e i n


.
,
. . .
, ,

fl C

F ö d i s c /e , ar ä z e rni n s c h er in tw e n th e a m t e r T
z,
g,
B hmen J A D i r e k t or d e s A r c h iv u B l h k d es C a n
. .
,
.
, .
,
.

P p f k ib iot w e s e ns
'

ö u
-

z o er , e

D r k A d v o k a t i n D r e sd e n t o n s T h u r a u i n F r a u e n fe l d
. .
,
. .

G a u ts e le , It g
E n n o S e k r e t ä r a n d e r B ibli o t h e k d e s g e r m a n M u s e u m s y Bernh P a s t or i n T r i i t z b e i P u l i t z
.
.
,
.
, , .

H e k ta r , R u
go t z k gl t

He r c e i n D r e sd e n F r D r j in W ien
.
, ,
.
, ,
.

s h l, A r c h w a r, S e H ail r ei nr ur ,

Ho en o e W f rs F ür s t F ri e d r i c h K a r l D h l Carl Dr g 0 i n Berl in
.
,
. . . .
,

l h a ld e n b u r m
g S c h t lh n gs it
' '

h — ! u rc S ch n a a s e , eh h e r re v o n s r a th

i n K u p fe r z e l l e r G k B a u i n s p e k t or i n e i z
. .
, , ,
.
, .
,

S om m Z t

A F rh r v o n k B e rgm e i s t e r i n U n k e l e R u d ol ph i n Pes t
.
,
. . .
, ,

H o em nge n , e ll u ene
' '

ge n T mp l

f C D r k P ro fe ss o r u O b e rbibl i o h e k a r i n K M a ri a i n W i e n
.
.
,
.
,
.
, ,
.
, , .

l l op g g W ne J t ö ni sber ag r oe

Franz D r j p h il o s P ro fe ss or a n d e r k k R e a l s c h u l e E m il i n N ü r n b e r
. .
, , ,
.
, .
, .
,
.


ur ct ll e ll e r g
in G W l C or n e l i u s D r S e k r e t ä r a m A r c h iv d e s g e r m a n M u s e u m s
. .
, .
, . .
, .

re i z . il , , .
,
. .
N N B E R G A b o .n ne m en t
liattr e sa n z äehl cr ih e sa na llene o mmo nenat e e r sbcehteriän t
ÜR D as d es bei d em P t osi lla mi a misn r os r uah ee
t Ka l ; fi i r E ng
B

n ach
w d g
,

j
w

n e ue s en os t c o n v en t i o n
g g
M
u nd gt
,

r i rtta t rreei t boevien t a or s tenä mi ne ronn d orne m en


l a n d b ei W
o -
S C -
G
N rg t , 1 4 H e n
d L ; fü r

ol s t ä mi nct e r n uc hh a n l un e n i m t
d er t P
d
b ei
De u s c h
a l l cn
u nd H m a bu r
N o d a me k a d en P t B

n s e r at e e l c h e m i t
P un d B g .
g .

u s od e r
l O e s t e r re i c h s 8 B 86 k 24 B
n z ei e rs
ec en
d e ss en
an da .
. r . .
I w d en Z w k
,

a cbhomn ni idet r i nm a na riins l i eebre men a ue b i ene t eo mm enV e r b i n d sut emh ene i
2 T h l r p re u i
'

F l
'

s d es A u nd w i ss e n s c h a fl
g
. .

fi i r Fra n k r e i c t G in ung ,

d eu s c h en uc hh a n l uni l l e v oon e r
S t ra l s b ur g b e i C S P
ner
w d fg
m i t o er
u nd d er R a
'

.
,

b e i d er t
K l i n ck s i eck , N r 1 1
B
. . ru e de L
d g
, d
F .

b e r ec h n e tC o l u m ne n z e i
.
le 7 h r d. 2 S gr .

F
llll Klll ß ll llllll D
EUTSCH RZ E T
E1 V Ü .

N eu e Fo l g e E Hf t e r Jah r g an g .

oaean uns G E R M AN I S C HE N musnuns .

.M
’ 1 . Janu ar .

Wi ssenschaftli ohe Mi tthei lu ngen .

B e i t r a g z u r G e s c h i ch t i s r s l b s t od r e d e s l ue r a d m ö i g E d rd vo E gl d
ld i s c h e n vo m Ka e e e ve n e, K n ua n n an
D p p l A d l o e l - r z m R ic sv r s r i ll Lä d r j
e r s . W e ch e n e 1 3 38 u e h e we e n a en n e n en

I m e i n e r h l d i h M o n o gr a p h i e Z G e s c h i c h e ord
n e ra sc eu
s t s f d r l i k :
R „
i u r
s i t r t tt t
ei C ö ln a u e n en he n e e e n an n ha e g ep r ag t -

d e s F ü r s t e n b e r gi s c h e n \V p p h a b e i h b e r e i t s e i n ig e
D r D
a
o p p l A
e ns
d l

r f d
c
m R ü c k s i g ö ig
w en
z s
d e r ä l t e s t e n D o p p e l A d l e r a n g e fü h r t -

l s k i c l s R i c s pp g s p ro c
e e e au -
e e el K n W an e

D a d i e s e A b h a n d l u n g a b e r 1 8 6 0 n u r a l s M n u s c ri p t g e
.


a u ve n 1 3 7 6 a n n n h t a e h wa en an e h e n wer
a

d r u c k t w u rd e u n d i c h s e i td e m n o c h w e i t e r e No ti z e n d a r ü b e r f ü rt d d r d s l b sc o l s ö ig vo B o m s it
en , a e en e en h n a K n n h e n e 1 36 3
g e s a m m e l t h a b e s o e rl a u b e i c h m i r üb e r d e n g e g e n ä rtig e n D i S p ,
r d s D o p p l A
w
d l r s d
h e
s i c i m
S t a n d m e i n e r F or s c h u n g e n d e n L e s e r n d i e s e s B l a tt e s E i n i g e s O ri t d z r z m il s c o s d m
,
e al t e s t e u u en e e e fin en h -

en u n ,
wa u Th e h n au e 7 u n d 6 Ja h r h u n »

mi h il
r v o r ri ti G b r t
.

d C s
.

tz u t e en

D f d e r D o pp e l A d l e r n i c h d e m d e u t s c h e n R e i c h s a pp e n
.

w
e t h e u
o d l b i t i g
.

t
a s
S s S
-

s e i n e n U r s p r u n g v e rd a n k t s o n d e r n i n d e r H e r a l d i k h ü b e r S ehen wi r en e en n e n e h a u e n i m n o rd ö s t l i
i l vo l i A s i i d r l t L d sc ft
,
sc on

h u n d e r J a h r e f rü h e r vor k o m m e h e i h u n s e r e K a i s e r f h
ch en T h e n K e n en n e a en an
-
h a C ap p a d o
,
r l e n,
t
i d t,
R i d f d m gr f s B s r l i f
n u

ist u uzwe i f lh f fe s t g e s t e l l t
e a t
j b i Bo g z ov o i i r vo d
ci e u

m E
n e n u n e n v o n Üj ü k u n a u
r s t
e e en a e e -

D e r D o pp e l A d l e r s ol l z a r n a c h C a p p e b e r e i t s f M
.

Ja z y l y k a a e h a Kj o i w n ch h e n e ,
e
w
t r d vo m t t r t r N r
,

z I
ü nz e n
d L
— au

K a i s e r O tto s I V ( 1 1 9 8 218 ) und K ig Con rad s W


re u u n e N r l un n e e e en u n e [ A b b i ld u n
— ( 1 2 50
’ ’ .

1
g
,
ön
.

— 1 2 5 4 ) v or k o m m e n ; a l l e i n e s s c h e i n t
.

d a fs e r d i e b l c ,
.

e tre en
e n n a h Texi er mi t l h e i l e .

d en M ü n z e n n i c h t ri c h t ig g h i l zu e t e t

A u f e i n e r G o l d m ü n z e L u d wi g d e s B a y e r n a u f we l ch e r ,

d e r K a i s e r a u f d e m T h ro n e s i t z e n d i n d li h d a s S c h w e rt ,
er ec tc n ,

i n d e r L i n k e n d e n W a pp e n sc h i l d h a l t e n d d a r g e s t e l l t i s t u n d , ,

w e l c h e d i e U m sc h ri ft g L u d o vi c u s D e i g R o m a t rä t : ru

n o rv m l mp s e h e n i e r s tm a l s e i n e n k a i s e rl i c h e n w r Dop
pel Adler -

D o c h s t r e i t e n s i c h i G e l e h rt e n d a rüb e r b d i e s e M ü n z e
.

d e , o

U e be r fa l s ch e S i e g e l
e i ni D opp e l A d l e r s H o m e r S mi t d e m
1

ge
-
lt ( t u w r -
l l n c l nw r
d e u t sch e A d l e r n a ch S i e e l n esch ieh t l c S
. .

B tl c h n e r der S g g ] e r anl Rö nw r lh ti

h |i fl 54 5 13
l e rt S 4 d e cri pt i o n mi n e u r e M a n ch e
, . . .
. . .

,
. 1 . 99 1 Te x ic r . s dc . l . TR .
A nz e ig r e fü r K u n d e d er d u ts h n V o r z e i t
e c e .

noch vol l ko m m en er g f h v o r k o m m t i e r sc h o n s e l b s i n
a ns e u rt w e t

d e n R i v o n P e r s e po l i s i e d e r h o l t s i c h z e i g t a l o k e i n e n
,

u ne n w s
G r u n d z u r V d h i g d e s A l t e r s d i e s e r S lp a bgib t
,

er äc l gun cu l n re n

B a r t h b e m e r k t d a rü b e r Es w d
.

f g h li h ar as A u ser ewo n c e

H a m il t o n d e r d i e s e R u i n e n i e r s e l b s t h l
w as ,
W e e u r. ti t,

nur fl ü c h t ig a n s a h z u d e r M e i n u n g v e rl e it e t e d i e s e s
,

f
ai n s e r s t

S y m bo l m öch te
,

H a n d h i n z u g e fü g t s e i n Ni c h t
,

ve n s a te re r
p
al lei n aber is t es m i t g f i n d e m s e l ben S ty l e
.

S gf l g rö s te r or a t a nz

a u s g e fü h r i d i e übrig e n S lp
t w e s o n d e r n d e r D opp e l ca t u re n ,

A d l e r s e l b s b ild e t n u r e i n e n i g i d T h e i l e i n e r g
t nte r re n en rö fs e

r e n D a r s t e l l u n g i n d e m e r i i c h d i e s a m a n g e f ü h rt e n O rt e
, ,
w e

w e i t e r a u s g e fü h r l i b e m i t j e d e r s e i n e r K l a u e n a u f e i n e r M a n s
t e ,

n ich t H ase n s t e h t u n d w i e d e r a u f s e i n e m D o pp e l k o p f ,

e i n e m e n s c h l i c h e od e r g ö t t l i c h e F ig u r tr ä g t v o n d e r l e id e r
n ur der U i i l e rha l ten i s t
,

ntert t e

d H milto i lt di s D o p p l r l s vo
.

Tex i cr un a n h e en e e e A a n -
( E s c h e i n t d a fs B a rt h h i e r d
s
,
D pp l Adler des g f eu O e -
ro s e n

s p ri t r r c rH d i z g fü t
an h n u e g B a s r e l i e fs J y l y k j m i t d e m v o n Üj k v e r w e c h s e l t ; a u c h i
az o a ü st

i s i r N ot s r d o v rt s n a c h d e n A bb i ld u n g e n b e i T i b e i E rs t e re m w ed e r l l
.

A d r i a n d c Lo n g p é r i e r n e ne e u l es é c u e e ex er v0 n au

[s e it s d s pr M M
a n l a Pt é r i e a J H m i l to
Texi er et W a n , . . s e n n o c h vo n H a s e n e i n e Sp u r z u s e h e n u n d d i e b e id e n F ig u
s ivi s r I i l d o bl t t d s r m s d
.
, ,

r e n üb e r d e m A d l e r s i n d g a n z e r h a l t e n )
.

u e d o b s e rv o t i o n s u

a g e a u e ee e a e ‘
e
l t d D o p p l A d l r v o Bo g z i i für D i e R i b e i d e m D o rfe B g h K i s o l l e n ( n a c h B a rt h
.


ha en e e n „ ha K en -
-
u ne n o as -
o

i U i c m d l bt d fs r s t i m J r d r C ri
,

e n n u un g au a e “ a h h u n e t n ac h h Ri tt e r und T i ) die U b ex e r d e r vo n C y Kön ig der


e e r re s te ax ar e s ,

st s d i d m M st r d ss lb d g bi e d e r g e grü n d e t e n u n d vo n C a u f s e i n e m A n gri f s z ü g e
,

u e S c ld s c h n k e n n a c h e u e e e en u n we en , rö s u s

si r mit d m H k c fd r ge ge n C y r u s z e rs t ö r t e n H a u p t s t a d t F t e ri a s e i n
,

e n e A e h n l i c h lt c i t e Fa b e l t h i e r a n s au h au e ve n

M r vo i sol g br t N a m e Pt e ri a s a gt B a rt h w h ö c h s h h i
.

a ue n „a uk e nen c h e n a n e a c h h ab e n
"
.
D er

ar t wa rs c e n

b m r k t z d m D o p p l A d l r v o B og z
,

L0 n g p é r i c r e e u e e e n ha -
„ l i c h n i c h d e r e i n h e i m i sc h e s o n d e r n e i n e gr i e c h i s c h e U e b e r
t

Ki i o s p rm tt r pp r o c m t q i o s s e t z u n g d e ss e l b e n b e grü n d e t a u f d e n U m s t a n d d a fs d e r D p
,

I on n u e e e un a he en u , n u

„ Q ue
"
w : e

a q l q c o s d a rd t o q p r s c ti o p e l A d l e r d a s S y m bo l d i e s e r L a n d sc h a f t
,

d e r D op p e l A d l e r
,

l s v o u o ns ue ue h e e h : n sei t u e, a u n e e n - w a r, -

ob l i q p r ti q la b s d t ig d fo g r o ob ti t
, ,

ue a u é e ii a e une e e u e e, n en ‘
d e r s o o h l a u f d e m P o rt a l v o n Üj l a l s i n j e n e m R l i f e r
w ü c e e

f r tr s r g l i r tr s tt d do bl t t
.
,

igu e e e u e e ct - e ne e u n oi g le a u e ee -

, sch ei n t u n d eben d as d e r G r u n d d a fs d i e S ld h k w ar e sc u eu

t lo a ss i o m bi d
,

d i e s e n D o pp e l A d l e r a l s i h r W a pp e n f v e r s c h i e d e n e n B e rg
,

e n l e s a n r i e n s s a t t a c h a i e n t n l el u d e e
' ‘
e n s oi l u c
'
'
- au

at r t d s
la n u e e p rod i t
e b i z a r re r i c s q n e l l e fo r s o m
u ; lo u ge e e n ‘
fe s t e n w i K J l i e d p i
ara s s ar a a t rte n

m it t it l oi s q o t i t c t t p l t Nach d er D pp I A ll be i tü rk isch en u nd
,
.

é a ea u ue c n en e e an e

s cc -
w ar e e - r er

q i tr o v m p l o y o m m s y m b o l d
u se u e e é c e e e I n Pt é r i e ? t ar t a r i h sc Pri n z e n s e h r a l l g e m e i n i n G e br a u c h u n d d e ss e n
en

D r N a m Pt ri k o m m t o l r vo
,

e e e n ,
nac h Bä r w h e h e n N I S ÖV
Q , , Annah m e ka m auch bei d en S ul ta n en von C i r l als o ns ta n t n o w
l üg l d i Fl ü l t d t
,

F e : e ge S a G e bi e t e r n z e i e r E h i l e i n e s Ori e n t s u n d e i n e s i
w rd t e e, O cc d u ut s

R it t r d B a r t s i d d r r A s i t Vo d m ob
.
,

e un h n an e e n ch n e en .
i n G e br a u c h I n A i bi s z u r F g s en dieses W p e rs e r r e nz e

w ar a

t r Nr s t A d r I s it p e n l ä n gs t e i n h e i m i sc h e h e n a c h E u ro p a k a m Ein um
.

un e 1 M i tg c t h c i l t c n ag n e nnen e e es

i r dr o i s t i d op p l k ö p i g r A d l r
.

u n g e n a n n t e r K a u fm a n n d e r i m J a h r e 1 5 0 i n l e r
.

e ne e h h e n E i ng a n g s s t u f c n e n e f e e s ci h ll
ts v o e r, 7

mod r ri r a b r
,

s us
ge h au c n d er a n e n e W u p p c n s c h i ld c r e i e n n e t e , s i e n s i c h a u f h i e l t b e s c h r e i bt s e h r g d ie ra nd iosen F e na u g e

do j d r i
,

d e r b e rü h m t e n S t a d t A m id a a m l i g ri s d i z u
,

c h e n e n u l t r r t h ü m l i c b 0 n De n k m a l c n z n g c h 0 r t a e a u c h n ,
s tu n g l
s w e r ce
' ‘

d b so s ltsa m v o Bo a z
,

en e en e b e r nc h h a r t c n S c n l p t n r c n n gh Kj 0 i -
den k ll
u ns tvoa u s j e n e n fr ü h e r e n l h h
s te u (s E d . a r u ru l e r t e n . r

k u n d e Th X I S I 6 2 ) ge h ö r e n a n d e n e n ed e r o a s t n « S — w t

ll v c p 7 85 t i n u s n o ch J i m od e r l i i n och a n d e re B y za n t i n e r K a i
,
.
, .
,

5 , l, —
In d er l g o 81
a a rc h é o o iq uc 1 6 ov r us t n a n,

We n n B t ter c S 3 95 N o t e 4 A bbil d u n Vo els


. .
, .

A n t h e i l h a b e n k o n n t e n d a s i e n i e m a l s i m B e s it z
,
,

u l d ie g d es g A id vo n rn a

A nca be i so is t z u b e
s er
.
.
,
.

i n D i a rb e k i r g e e s e n aber M
,

c l l , p l nnc h c 9 5 n n l ll h rt
und an

Te xi c r i kid d ( ) rl o
wo e rw a n
m e r k e n d a f d or t d u r c h a u s k e i n D o p p e l A d l e r s o n d e r n w
.
, e n. en

d e re i li h F r e s id i e rt e n E r i m e h r m a l s u m
,
-
s

Ad ler ( n ich t i n s o n d e r n i n n at ü r l i c h e r S t e l
,
,
o r e nta sc e ü rs te n . r lt
z wm h c r a l d i uc h c r ,
l u n d h e n pro l s i n d j e d e r mi t e i n e m g
fi ) b ae b rl d c t e

R e i s e v o n r a p e z u n t n a c h S c u ta r i im H e r b s t
n
g ,
. .
,

T

k rO n l c n
l tr Ba r l h s

zu ge o r a p h
.

V ie l me h r 1 858 ( E r gtt n z u n gs h e ft I e te r ma n n s
' ‘
g .

( a H tt e r v r l e i c h e n d E r d k u n d e
'
e g i Klein e d es Il alb ns c l ln nd c s S 43
l
u ,
. .

A s i cn , S . l5 2

.
. r . HS G .
5 A i g fü K n d d d u t s h V o r z i t nz e er r u e er e c en e .

die a us g f ß i k u n s tvol l e rb a u t e n S t a d t m a u e r n m i t
ro s e n au s te ae u A u f ori e n t a l i s c h e n M ü n z e n fi n d e n w i b e r e i t s z u A n f a n g r

i h r e n 3 00 T h m u n d T h m h h e r u m u n d b e w u n d e rt e a n d e s 1 3 J h h d e n D p p h A d l z B a u f d r e i B ro n z e
.

ür en ür c en a r o e er ; .

der Dop münzen der O kid v 1 2 18 u n d z w a r vo n d e r h i e r


.

m eh reren S tel l en d ersel ben d i e i g h


. .

“ pp e n e au e n e n

a en r to en

p e l A d l e r m i t z w e i K ö p f e n u n d z w e i K r o n e n ( i n m ol l i l u og h i u n t e r N r W V a n g e g e b e n F o rm
.

- . n . .

d i q u e l l e m i g h f b i h s i v e d e P m i m p e ri a l e sc a l
a ra r os e a r c e ar a

p i ta c o n u n a q u i la d i d u e tes te e d u e‘

U e b e r d e n D op p e l A d l e r K a r a H i ss a r b i h D M d -
ve n er c te t r . or t

m a n n w e l c h e r B a rt h a u f s e i n e r R i i m H e rb s t 1 8 5 9 b gl i e se e e

t e t e U e b e r d e m T h o r i e i n s a r a z e n i sc h e r S p i t z b og e n mi a l
: „
st t

l l i O rn a m e n t e n u n d i n d
er e Mi d i es e r O r n a m e n e e i n D op p e l
er t te t

A d l e r d e s s e n U rs p r u n g w o h l z i e m l i c h h l h f i z u m a l d a rä t se a t s t,

üb e r d i e G e s c h i h t e d e r S t a d t s o g u t i N i c h t s
,

wi r c W e

D i e e r s t e E r w ä h n u n g K a r a H i ss r s i n d e r G e sc h i c h t f d -
e e in e

i h i m J a h re 1 4 7 3 w
c d e r S u l t a n M h m d l l e s n a ch s e i n er
,
o u a e

B e s i e g u n g d e s F ü r s t e n vo m w i f H a m m e l U s u n H a ss a n a u f
.

e
N h d i ese n M
sen
u n d d e n S lp an den S d m w , ac ü nz e n cu t u re n ta t
d e m R ü ckw eg e n a ch C i w p l d u r c h fr e i w i l l i g e C a p i t u l a
, a
o n s t a nt
A m id a z u h l i f w ä r e a l s o d e r D o p p e l A d l e r
e
e ra vo n sc e sen

D e r a b B e y e r w a rb
,

t i o n d e s C mm d
-

d a s S y m b ol o d e r W a pp e n d e r O k i d
,
o an a nt en
gewes e n W M a rs r to en
W i a b e r d i e F ür s t e n d e s w i f Ha mmels (A k K yun lii)
.
. .

e e s en — o

i n d e n B e s i tz d e s Or t e s k m fi n d e i c h n i rg e n d s a n g e g e b e n ; a en
, l e s m o n n a i e s r u ss e s ( S l b g 1 8 3 6 I I p 3 4 ) b e t

e t er s

w a h r s ch e i n l i c h h a b e n s i e e s d e r i d i e s e n G e g e n d e n h e rr s c h e n
ou r

m e rk L a i g l e d e d e u é p a r a i t c e s e mbl e po u r l a pr e
.
, , ,
.


n t : x t te s

d e n D y n a s ti e d e r D i h m d a bg e n o m m e n d d i e s e d e n

mi er e fo i s s u r l c a ch e t s d e s g r a n ds d u c s s u r u n e c h a r t e
, ,

an s c en e un es -

d u g r a n d d I v a n I I I V i li é i h e n
, , ,

S ld h k
e sc u ea Ch d i -
ue as s v tc au o r

fü h r t a u c h d a s e l b s u n t e r N r 2 1 7 e i n e K p f m m z w a r
. .
,

A b e r d a s S e l d s c h u k i s c h e W a pp e n w d e r L ö w e u n d d i e ar t u er ün

oh n e N a m e nsbeze ich n u n g a n a u f e l ch e r s ich e i n f a c h e r


.
,

S o n n e D a s W a pp e n d D i d m d k e n n e n w i n i c h t ; sc h w e r w ei n

A d l r b fi ndet d b m rk d a b i p L a i gl e a u n e
er au s t cn e r , ,

y
.

l i ch a b e r h n d i e A k Kä t teu n l i i e s g e l a s s e n ; e-
s g e h
o ö rt a l s o e
s
e u n e e
e t ro u v e s u r u n s c e a u a ppo s é 5
e (
t r a ité e n t re l e gra n d
, t .

m h l i h d e n L e t z t e r e n d e r D o pp e l A d l e r a n
é t te 1 ua
ve r u t c

E r gl e i c h t i n s e i n e r F or m a m m e i s t e n d e m r u s s i s c h e n d V a ss i li -

V il é i h l e s p ri n ce s d e M j i k I v a n e t M i
.

ue -
as s i v tc et o a s

ch e l
,

d éé i b
D o p p e l A d l e r ä l terer Z ei t
-

I va n 1 11 l l d e n g ri e c h i s c h e n D opp e l A d l e r a n ge n o m m e n
A n r v

so
tc

h a b e n w e il e r d u r c h s e i n e G m h l Z ( S op h i a P l
.

l g ) e a iu oe a ae o o a

A n s pr ü c h e a u f d i e s e s R e i ch m a c h t e
,

Sch o n se i t de m G l f V a ss ili I v a n o vi t c h s i e h t m a n
.

'

ro s ü rs t e n

a u f M ü n zen d D o p p e l A d l e r m i t e i n e m B r u s t s c h il d e m i t en —

einem T h i e r e ( u n q u a d r u p ed e g
,

f f ig ié m fig é vi er ü s en ro s s re ent ur

n a ch C h d ) A u f M u n ze n se i n es S o h n es C z a r I va n I V

au o ir

e r s ch e i n t a b e c h s e l n d e i n Ei n h or n u n d d a s M o s k a u e r W p
.
, .
,

w a

p e n d e r S t G e or g im B r u s t s c h il d e s p ä t e r im m e r L e t z t e r e r ;
d e m G l (sc h o n s e i t 1 6 8 2 ) h l t d A d l e r S p
.
, .

'

S 1 ei t e te r ro s c n a er ce

t e r u n d R e i c h s a p fe l i n d e n K l a u e n U e b e r d e n r u ss i s ch e n A d
l er s C F Col lan d n eue und a u f die al l eme ine u nd be
.

g
s o n d e r e G e s c h i ch t e s i c h g r ü n d e n d e E l g und E k l
. . .

r ü u te r n n r ß ru n
g
d e r g e w h n l i ch e n H a u p t w a pp e n d e s r u ss i s c h e n R e i c h s O h ö c .

r i n ge n 1 77 7
.

J J C A d l e r ll i n o u a m etc Al
.
,

eo cct o n u rn o r n m c u ti c o r u

t o n n 1 7 9 5 p g 1 06 1 1 0 u n d T V N r
. . . .

a — ab

u I XX VI I I
, ,
. .
, .

A n fa n s 1 2 J a h rh u n d e r t s a l s d i e S e l ds c h u k e n i n l
. . .


g d es er

D r H Ba r h s H i e t c S 1 4 1 5 e i n d r a n e n s e t z t e s i c h e i n a n d e r e r t ü r k i s c h e r S ta m m
.
,

t e se n ei e n g
l i n d e n d e n s e lb e n A w h i e r u n t e r I l l b g b i in fe s t u n d i n a ch S r i e n
,
. . . .
, . .
,

Wi m i n rk o \ ’ o r d c r ns
'

ie
'
r n di a e l e. I nne n en s t eg y
d e t a u f d e r s ch n e n g o l d e n e n B u l l e d ( f f V as h e r a b d e ss e n F ü r s t e n v o n i h r e m S t i ft e r d A mi r O
.
,
. .

ö es i ro s tt rs t e n e m rtn k

v o m J a h r 1 5 1 4 im k k S zu e na n n t e rde n
, , ,

H I s ih va n o v h c bi O k t u nt s a r c vc r to id en g W

Wien ( V o m S ta n d p u n k t e d H e r a l d ik i s t e s z u b e d a u e r n I h re h a b e n fa s t a l l e a u f e i n e r S e i t e B l d
.
, , .

er M ü nze n i \ v e rk

d a fs d i e s e r k l a ss i s c h e y p u s d e s r u ss i s c h e n A d l e r s s p ü l e r K p fe F i gu r e n o d e r T h i e r e u n d s i n d f e i n e N a c h bil d u n g
.
, ,

T wie ö o t

g e g e n v e r s ch i e d e n e n e u e r e h e r a l d i s c h e F or m e n M ü n ze n d o d e r b yz a n t i n i s c h e r
, ,

d er h d y h v e r l nu s c t er s ri s r h e n er A n ti o c er

w or d e n i s t ) Ba ro n d h d i n s e i n e m p p vo n A rnet h
.

. 5 . e C Hi au o ir A 0 rq u sur tl er .
A nz e i g r fü K u d e r n e d er de u tsch Vor z i t en e .

d e n i n s e i n e r S c h ri f t N u m i s m a t a i l i o r e n ta u i l l u s tr a t a 1 8 2 3 e r G e ne ra l S t a t t h a l t e r n u O b e r C mm d i m S c h w ä bi sc h e n o en a n te n

nur d er ei nen M ünze des M a lek as a u c h S t a tt h a l t e r n z u A u g s b u rg e t c d e n A u f tr a g e r h a l


.
, .


w h a nt l h Nü d di - i
sa r te r - c -
n C yra ss

t e n n o m i n e H e rr n G r e if C ff v o n H o h e n lo h e E c e l l d e r
.

m h m d K o n i g s v o n A m id a m i t d e m u n t e r I I a bg e b il d e t e n D o p
a ü ra te n x

i l M ay C r o n S c h w e d e n G e n e r a l S t a tt h a l t e r n u O b e r
,

p l A d l er d a u c h e r i A d l e r u n d l i k f l h li h a l s
, .

e -
en w e te s e, u sc e K ön g . . n .
-

i m Fr a n k C i das S t i ft E l l
,

den K a i s e r l i c h e n bi c e p s i m p e ri a l i ) b e z e i c h n e t
. .

5

C mm d o en a nte n li h ra s s f tt r s t c e

a n g e n a l s e i n e S c h e n k u n g vo n S r kö n igl i c h e n M aj e s t ä t i n
. .

( F o r t s e t z u n fo l t )
w
g g
B e s itz z u n e h m e n W i a u s d e n s p u t e r a A k t e n s tü c k e n z u
.
.

'

e e nt

n e h m e n h a b e e r d i e S t e l l e e i n e s sc h w e d i sc h e n K i g
.

, h p r e s ra t s ra

s id eu bi s 1 6 3 4 b e k l e id e t ; i m J a h r 1 6 3 5 a b e r s e i e n a l l s e i n e
te n

u n d i n s p e c i e d i e vo m H h i f W g h e rrü h r e n d e n L e h e n
,

b oc s t t ü rz ur
E i lg \ k l m l u c k e G h i h t d e s d i s
w o r d e n u n d ob o h l d e r s e l b e 1 6 3 b e i S r M aj e s t ä
n e . e z z u r e s c c e r e
f
co n i 5 c erti w 5 t
l j ä h lz K i I F k ,

d e m K ö n ig e U n g a r n d Bo h m e n b g li h mb d e r e n
r a n e n
.

u z r e n r e g e ri u n .

vo n un ew e c st

Von Dr C B A P P ro fe ss or i n M a n n h e im „ a

. . . . i c h le r, ,
.

R e s t i t u tio n p p l i i su u n d i n e i n e m üb e rg e b e n e n M e m o r i a l
c e rt

G r a f Fr i e dri c h B e rl i c h i n g e n B h z u M a n n h e i m i s t
von
( d i eses i l e id e r z u a n d e r n A
st g e k o m m e n u n d v e rl o r e n g e c te n

g a n g e n ) a u s f ü h rl i c h vorg e s t e l l t f w l h W e i s e e r i n h w
-
o s s ac

n a c h d e m E r s c h e i n e n d e r G e sc h i c h t e s e i n e s A h n h e rr n Gö t z m i t ,
au e c e sc e

d er ei sern e n “ d i n d e n Bes i tz ei n er Rei h e A k t e n s tü c k e n di s c h e D i e n s t e g e k o m m e n s e i e r 1 6 3 7 g e s torb e n o h n e w i e d e r ,

i n d e r e n B es i tz z u ge l a n ge n D a s G d l h H a i n a i i l
un vo n ,

g e ko m m e n d i e z u n a c h s t fr e il i c h d e r F a m i l i e n g e s c h i c h t e a n g e na en e en se v e

m e h r vo m Bi h f d e m G e n e r a l Gö tz v e r s c h e n k t ord e n U n d
.

h O rc n , aber h s o vi e l a l l e m e i n e s I n t e r e s s e h a b e n d a fs i h r e
sc o e w
n o c h 1 6 4 8 h a b e n d i B li h i gi h V or m ü n d e r d e r b e id e n
au c
.

g
m e h r o d e r e n ig e r a u s f ü h rl i c h e V l i h g i n d i ß l
,

e er c n sc en
w e rö t e n tl c un es e n ti t

tern w u ns c h h s e i n d ü rf t e
e ns wu t
S h ö M e l c h i o r R e i n h a rd s mi B e z u g n a h m e a u f d e n W o r l a u
ne

t t t

d e s w e s t fä l i s c h e n Fr i e d e n ss c h l u s s e s b e i d e m B i sc h o f vo n W u r z
.

S i e h a b e n a u f d e m U m s c h l a g d i e A u fs c h ri f t R e l a t i o n :

M it 1 b il 3 e H M e l c h ior l i h d vo n b e rl i c h i n g e n d e n
as gen te te n

b u rg u m d i e W i d b l h g d e r L e t z t e m d i e B i t t e g e s t e l l t
e er e e uun

D a s z w e it e A k k ist das m Vo n H e rr n P h i
n ar
.

l t e r n b e t r i ml i h d e r s e lb e i m 3 0 j h i g K ri e g i n S h
.

e w e ne c ä we A te ns t h c : „ t t e s ta t u

l i p p A d l p h ) B i sc h o ff e n z u W ü r z b u rg H o c h P l G
r eu c

d i sc h e d i e n s t e g e k o m m e n d e A 1 6 3 0 bi l s 1 4 8 H i e ri n
.

*
? '
o en ar s t a e tc
nn o 6
v o r H e rr n M e l c h i or R i h d vo n B l i b i g S e n io r w e g e n mi
. . .

i s t a u c h u n d z a r i n fi b fi d l i h e i n e C p i l h b i if üb e r
.

w e n c 0 a e r e s
e n ar en er c n en t
R u h m v e r w a l t e t e r w h l m l i a l s C i i lb d i é g d 2 D e c
ne n

d a s g u t h ) l i l d F l d 4 F e br 1 03 4 F e r n e r U l i
tz u dt nte r t tä n
so o e ü te r v e nu n
g
U n t e r sc h ri f t Pl l i p A d l p mp i
. . .
. .

M e mori a l a n d i z u U n a r n u n d B h i m k i g t M j lt l l
. . .

tes
1 6 30 “
: fg d k n s o r a

A u e r tt c
s e g O e ön ti i t „

d i g l a u f O bl a t e ; i m F ld d r e i z u g e s p i t z t e B a l
.

a es
.

c h ior R i h d l v o n b l i h i g
e n ar t es d 7 S ep t 1 6 35
e te rn er n d
tes R un s e e e r s te u a

i m z w e i t e n u n d d ri tt e n e i n A d l e r fl ü g e l i m v i e rt e n e i n e
c cn .

( D i e s e r S a t z i s t d u r c h s tri c h e n m i t d B e i f üg u n g D i e s e s i
. . .

k e n z tih ne,
: st
F a h n e m i t K r e u z ( i nS c h l ü ss e l b a r t ) U m s c h ri ft S P h i l i pp i
er „
,

h e r a u s g e n o m m e n u n d z u a n d e r n A c t a g e l e gt e ? : „

A d l p h i E p i sc o p i W i et F
.

e rste d er A k te n stüc k e elches a l s E in lei tu ng zu d en b ( i ) D


o i rc e ur ra n c o n e n ! “
D s e uo
as W
D a s Z g i f w i n a c h d a fs M e l c h io r R e i n h a r d 1 6 1 8
. .

ü bri g e n a n g e s e h e n e rd e n k a n n i s t e i n e R e l a ti o n l h g
.

en n s e s et
w we ,

v om V org ä n g e r d e s B i s c h o fs a l s R a t h h e r n a c h a l s I l fm
„ c er e

s t a tt e n l l M e l c h i o r R e i n h a rd t d e r a l t e r e v o n b e rl i c h i n g e n i m
,

o ar

c h a l l u n d u n s e r e s S i fi A mh m
,

s o g e n a n n t e n 3 j h i g K ri e g z u d e n e n S c h e d i s c h e n d i e n s t e n
.

'

0 w S „ R i g t li i l l ts t ann zu e ö tt n en u . e c re s

b e s t e l l t if u n d a n g e n o m m e n w o r d e n u n d b i g e g e n
a r cn

g e l a n gt "
p g er c u s

E s ird d i m i t B e z u g n a h m e a u f d i u n t e n z u S t u n d e i n d i e s e n D i e n s t e n v e rbl i e b e n s e i I n z i s c h e n
.

w w ig
art e w
ar n h e rwä

h a b e e r a u c h d e r k a t h o l i s c h e n U n io n u n t e r W e i l F r a n z
e
.

acuden A k k d a r g e s t e l l t i d e r s e l b e 1 0 1 8 i n f ü r s tl i c h
t c ns t tt e w
ab e r

v l l l l u n s e r m B e s t e l l e n C h ri s t e n u A mb m z u K ö n ig s
e e
.

D i e n s t e a l s B a t h l fm h l l u n d A m t m a n n z u
,

e r re es t
-

u nu
w u rz u r h gi h lo „

U n ion Obristen Leu te


.

sc e a rs c

h o ve n da m a l s b i d er
.

e k o m m e n u n d bi n ac h 1 30 d a
,

l t0 t hi g und l g l p g in e s

s 6 ,
h g d eh ne c st e ac te n

n a n t a l s R i t t m e i s t e r g e d i e n t u n d u n t e r a n d e r n rü h m l i c h e n
n en cr g
v e rbl i e b e n i A l s 1 6 3 1 o d e r di sch ed is ch e A r w

m r

b e i d e r 1 6 2 1 a u f d e m W i f b g vo r d e r S t a d t Pr a g
n n se e

s i c h u A d a n z e n Bi h m W b g h m h i g h a h
.

m es t ü rz tt e t t, p i r seu e seu er

v o r g e fa l l e n e n S c h l a c h t mi m ruh m
en .
g s n s ur e a

d e r s l b l K i g l —p i d i m K reise b i
.

d h h i h wi

t sou cr a re s c er escn
a s r e ki h
s rn t u t rti s eu t fr tt n 5

s o d a fs e r s ol c h e r u n d a n d e r e r D i e n s t e e g e n v o n U
e e c nn e ,

u t r o n Sch ed en D i ens te e n o m m e n im d w ns un
‘ “
K On g i l M j a e s ta t w „

u n s e rm E h me
g ;
J ahr 1 i ihm G u t I l i i g b i a u f a n d e r e it i e
.

h
d ig D mb ( p i l
r w tl r den b R mpo a tu son cr a re u eco e ns
03 2 d ler w
u n d e m p fa n g e n G e g e b e n u n t e r d e m ( b b e s c h ri e b e
se as c n cn s g

V e rord n u n a d m i n i s t r a t no m i ne zu i f i m n g e r ti u t
r i i t rt

o en

n en S ec re t | ff u n s e r m S h l f u n ser l i eb e n Fra u en
a g
.

g „ en e sc n e

w rd n ; i m J a h r “ l h a b e e r v o m G r a f e n G e o r F ri e d r i c h g l
) — n s re e u c o ss
3 „

h e rg h W i b g d e n A d
e e g
v o n ll h l h u eu o d e r K i l M c n C S c h wed e n
c e tc . „ t) n g a at , rn n
o rz ur N mb i A n arn o ve r s . O .

Ende ept u n d S ” c t u lu r l ti l l l
'

c bc r M e l c h i or R e i n h a r d v o n H e rr v E h v i l e h r 1 6 23 bi s I t i
h re n e r g,1 63 1 l i l n li
e n d e n S t i ft e r Li nie J o h G o t t fr i e d v v 5
. . . . . . . . .

ch
Be r t u ng der \ c n c ns l c ttc nc r vg l des 6 17 i ll ; 1 02 3
\ s eh h a ns u n , ( le t 1 h s f De c

Fr vo n von h h s i n d mm u n d gl e i c hes S eh i l
. . . .
, . . . . . . .

t i rn
f en b Be r l u i nge n l t n s s tu lt ti c u ‘
h i 0 h tc d es l t i t tc rs D ie \ sc n ns c n s tn v c rw a nd t

von mi t d e n e n v o n B e r li c h i n e n
. .

ti o n S Il e r l t c h m g c n , . t i fufl .
d es g .
9 Ku d d er d ts h V orze it A z e ige r
n fü r
10 n e eu c en .

D i e dr i tt e U r k u n d e i d i e h w h U b g h d e s s e i N B D i e n e r u n d Ff d k o n n e n h i e b e i n i c h t g e s e t z t w e rd e n
st o e ne r a nte e er a e er te n

w e il u s i e vo n H Q n ich t p ifi i o rd e n
.

n e m V e tt e r n G l i b vo n u n d z u B e r l i c h i n g e n z u g e h ö rig e n S t a m m
.

o lt e i m i u art r a s te r n s ec e rt w “

h a u ses B e rli c h i n g e n m i t a l l e n p i u n d d e m D lf l A n i s e r d i e s e m n ä h e r n H o fs t a a t e r s c h e i n t n o c h fo lg e n d e s
. .

i g e r t ne n t e n or lun en

a dm uns n o m me z u b e s a
tra to n o und g f f C mi d e s H e rr n K a n zl e r s
ul h zu e nt e > e n u o l at “ :

I h r e r k i g l M y U n s e r e s a l l e rg n ä d ig s t e n K i g u n d H e rr e n
ön a ll O h i il l l lf H Oh C H Oh ön Wer er H es r s te r i tz o , r . r0 t t, r n

( H a m i l to n
. . .

a n M e l c h io r R e i n h a rd v o n B e rl i c h i n g e n m i t d e m
. . . .

Oh S h li m H Oh l l mm l h
'

s at ifi i c at o n

H Oh r . c a ann
,
r . a e t on r

d a fs E r v o n n u h n a n d i p o ss e ss io n g m l g t e r V i d m H O h L l H O h L H i d H O h L e u t
. . .

B m e atz e : e e e te r it ce o ,
r . ess e
,
r au t e e , r

I h r e r k i g l il l y g n ä d ig s t e v e rord n u n g K ö n ig h e i m H O h L e u t L l l l O h L E n n i ss H ltl
. .
‚ . . . .

l if) 5 ff u d w an li h er e rt c e ön a , . r . . es s e , r e ni a

j or vo n H B a u d i ss R e gi m e n t H M aj or J o h V b
. . .

z u p p h d i u n d d i es e l b e n a c h b
. . .

rec h m f i t ä s g a re m gli h en re n H Al
e s te r ü c . .
, or u es s , a

k e i t z u n u tz e n u n d z u g e b r a u c h e n fr e i e m a c h t u n d g e w a l t h a j or S o g e f a n g e n g w H C o m m i s s a r y vo n M a gd e b u rg H
. . .

e es t,

A l fs i d h i e m i t i m N a h m e n u n d v o n w e g e n C mmi i C mp l i H D O i H C a p i t a n W i d
.

b e n s ol l e
, .


w r t o s s ar u s o tz , n ro x e ns t rn a t,
I h r e r K i g l M a y a l l e n u n d J e d e n d e ro b e s t e l e n H o h e n u n d H C a p i t a n W a a g e n H C a p i t a n B l l H C a p it a n F ld ld
.
,
. .

ön , l .
, . an i t, e tw a t,
H D o c tor M i d i N B D i e n e r e d Pf d h g h w i l
.

K r i e g es O ffi i a u c h s o n s t l l ß mp
.

N id ern c e re ni d a en ea l e n, ns o n er . on us . . un er t o n e re c ne t e n

h e i t d e r S o ld a t e s c a z u R f u u n d F f e r n s tl i c h a n b e fo h l e n s e l big e vo n H Q i m i n ich t p ifi i ord e n H


.

o s ue s . u ar t e r a s te r n S ec c e rt w
d a fs S i e g m l vo n B e rl i c h i n g e n i n p o ss e ss io n V g m l D o c tor L i b l H S M a rt i n
. .

e e teu i G b H S i or e e te r e ze t e r, . e c r e tar u s ru e e c r e t ar ns

g u e t a r i m g e ri n g s t e n n i c h i q i i od e r b e l e id ig e n n o c h B a r t h e l H H l H L h h H Pe t e r C K C h ri
, .

t n u et ren f ,
. e ro t, . e en o ns e r , ra n s ,

e i n ig e h l i g h k i m i t i g e n i l l ig e r e x a c ti o n hm uu n d Zween W k m i
.

D e r K i gi
.

t ä tt c e t b i e C f wH R i ra u na s t an ra u s o s nn e rc a s t-ar ön n

P l ü n d e r u n g s i c h w i d e r di e s e l b e g e b r a u c h e n s o n d e r n S i e v i e l e t c L g g y
, .
, ,


. a e .

m e h r r u h ig u n d k mb v e rb l e ib e n l a ss e n w ol l e n b i v e r
u nv e r re Al o h n e d i e B e di e n t e n “ 4 g e n a n n t e P e r s o n e n d i e g e
t e so

m e id u n g I h r e r K i g l hl y h ö c h s t e n U n g n a d e u u n d w i f b i 2 00 P f e rd e m i t s i c h fü h r t e n
,

ön hl ib a u na u s e s e

l i c h e r s c h w e r e r s tr a ß e D i e fü n ft e U r k u n d e fü h r e n w i n a c h e i n e r gl e i c h z e iti g e n
. . .

. r

h i f ( d u r c h C h ri s to p h E h r e n fri e d l m
D i e s e U r k u n d e i s t a u s g e s t e l l t W b g 8 N mb i p a u t h No t
N i b o l a r a ts a sc r t
ü r tz ur o ve r s
.

D e r k i g l p u h l d d N w i 2 2 M aj i 6 3 3 ) w ö r tl i c h a n S i e b e tri ff t
. .

.
.

A O l 6 32 m i t U n t e r s c h ri ft d S

i g l vo n un e e r e ts e e ön
.

, . . e e ns te n .

M a y u u n d R e i c h e S c h w e d e n R a t h G a n tzl e r G e n e r a l L e g a t b e y d i e V h k g d e s S ti ft s E l l w a n g e n a n d e n G r a f e n C lf
.
, „
.
.

ers c en un ra t

d e n A r m e e n u u n d i n d e n S c h w a bi s c h F r ä n k i s c h u n d R h e i n i s c h e n v o n H o h e n lo h e u n d l a u t e t
.
,

C y
ra ssene t c A x e l O h i F r e i h e r r z u K y m i h H e rr
c z u D
s e ns t e r n e r K Il l u n d R e i c h s S c h w e d e n R a t h G a n tzl e r u n d B t o,
. .
e

L ega tus i d en T h L d d bei


,
.

Fi h l m o u u n d Fy d
an e t c R it t e r e t c U n t e r s c h ri ft A x e l
o en
ll m h ig “
:
vo äo t te r nn e u ts c en ann en u nn t

A u fg e d r u c k t e s i f l d i g S i e g e l i m S c h i ld d e n n A rm e e n A l] O fr e i h e rr H e rr
. .

O i
x e ns t r n mp i r a

e n e
i C h i mi h
es , xe x ens t rn zue t o, zu e
:
u n d E yd e t c R i tt e r d e m n a c h W y l d d e r d u r c h
.

zwe i O h h c mi senS ti r n e ; s t a t t d e s H e l m e s üb e r d e m Fi h l
ö r ne r t
o nw n ö en .
, e an t

A x e l h i g G f m h i g F ür s t u n d H e rr H e rr G u s a f A do l p h
.

S c h i ld e e i n O c h s e n k o p f U m s c h ri ft e n a u f e i n e m B a n d e :
euc t s te ro s äc t s te t

d( e r R e s t l d e r S c h w e d e n G o t h e n W enden König G f f in Fin


. , ,

l i u s O i L B d e C h i mi

x e ns t rn u n n d t; it t
to un e ro s rs

l a n d t H e rtzog z u E h e s t e n u u n d C l H e rr üb e r l g m
,

s e rl i c h )
. .

, a r e e n, n er ann

lan d t e tc U n s e r W yl d A l l g d i g K o n ig H e rr
.

D a s v i e rt e A k t e n s tü c k i s t e i n e a n u n b e k a n n t e m Or t g g l w d i g A g d k h d
d
H e rr n
aus e
. e an t er ne s te r u nn t

s t e l l t e L i s t a s o v o n d e s H h w lg b H R eich s C l e n n H h w lg b m or ür s te n n e e nn e ns oc o e orn
,

C f G r
oc
a f e n vo n H h l
o e
u u n d G l eich e n
o r ne n
H e rr n
.

L an
a nz e r s
ra te n o en oe z ne

R i tt e r n h h g d h K M t
,

E x cell e nz d m Q v e ro ri m i ges t er n 1 M a r i i
ne t
19 F b
u
iy
g h g
u a rt e r d C i h f ld
e s te r n
e r u ar
en nr u nn t ra n n c e t, , öc s t e ac te r OH

G en era l S i m
. .

l
h ll
1 6 3 3 ü b e rg e b e n w d S i e gi b t e i n u n g e fä h r e s B i ld d e r h
-

F k hi h C y auch i E ta t t a t ern r ä nc se en re ss, s e ne n r

i n A n s e h u n g d e r n ützli c h e n g e tr e u e n

or te n .

d E b mm
Q i l
u a r t e r as z u m a l w e n n s i e w i i m vorl i e g e n d e n F a l l e s c h e i n d i e n s t e s o d
t, e
d e r C ro n S c h w e d e n g e d a c h t e r
t,
en u nn t r ne en
, ,

a u f e i n S h l f g e l e gt w
, ,
lb d , e ro s e en u nn t

H e rr Gr a f g l i a u c h n o c h i n k lf i g S e i n e n E rb e n
c o s ar .

b e a s tet ün t ne e ns t

D i e E i q i d w a r e n H e rr n R e i c h s C l E x l i
nz u u a rt e re n en s ol l e d m g a u c h : t h u n i h v e rb u n d e n g e a nz e r s a s te n u nn t ö e zuc s c

I h r e F G n a d e n H g B e r n h a rt I F G Pf l g ll m a c h t a u ss b d k i g l mi l l
,

ce ll i
e n t a, . e rl zo d d die l a tz ra

, es o n ern ön te n u nn t g na eu nre

C h ri s ti a n H R a a s c h H S p i ri n g H O h i
,

I E belli an sie d im S h
. , . .
.
,

,
. \V i kl , h hi
r s h te r
C yf b l nc e r, e r u nc
' ‘
S e ne u nn c w tt sc en re s e e g e ne

l l O bri s t G r if S p e c ss S a t tl e r P ro p s t e i E l l wa n g e n mb d e m S i lf
.
,
.

H ll f m i
. .

. o a s ter , H S .
i e d C pi l de c re ta r u s lb sa t t t u nn t a tu use s t e n,

( d e r C h p f A bg e ord n e t e
,

H S m i t a l l e n d e ss e n G e i s t u n d ll l i h A
.

. m C m
e c re t ar i s a e ra r n s ll S ur .
h ( ll gi e we t c en n v e r w nn t en

o e e n.

ll R en t S tä t e n
.

c r c tar u s i S h w lg 10 C e lli a i l l l ff p d i g, C mm a nc e A mh s te n d U h L h
o h lf
re er o u ne n e tern u nn t nt e rt u no n e euS c u te u , t
m e i s t e r H B u c h h a l t e r l l D e ri n g H S t a l l m e i s t e r 1 2 “ ff
, .
,
.
,

o d s Gr f ol fg g vo N st i d m o
.
,

R a t h l l H e i n ri c h
.
, .

,
S h n e a e n W a n n e u e n e n e l l o h c n lo h e
l
-

l h
e r m i t s e i n e m e i n z i g n oc h r u d e r G e org F r i e d
ll V l i G ffl S l mi h te
B
. u nc t e rrn , . u us . r it o sc er
,

H or n H K i g l C m i l F e ld I
. .
,
l i tb c r c h e n d e n
ön H G m i
r i l e t z t e r e n a h m d e n N u m e n vo n

,
. . a l l lf
c r re r e n e ra os t e s te r, o
ch 0 1 0
S c h n e id e r F l d h Tro m p e t e r ll d k h m i t 8 P e r s o n e n
,
.

1 s nc ce d i e r te De r
W e i k e rs h e i m a n U e b e r d i e B e r e c h t i g u n g z u m Ti t e l
.

, e ts c e r e r, luu t oc

H C a pi t a n L e u t e n a n t l l F d i h S h lf S il b e r a l K n e c h t
,
C
.

von ru

u n d Gl e i c h e n F r i e dr i c h H o h e n lo h e
.

en er c c a e r,
h l nic
- -
fe d t gl Fü r s t
.
, V
.
,

3 L a gg a y
vo n

W a ld e n b u rg d a s
.

L ibk e h W g m i
ne c t, li lf ua h mi d 6 l gg i
nn a s t e r, ne sc e W t, S 3

a e : l l o h c n l o lt e

sc he 7
, a
p p e n,
.
. .
K n d e d e r d e tsche Vorzeit A n ze ig r e fü r 1 2 u u n .

D tf l ff S c h lo ss e r n l l
te a . f H f G h H l a n d e r s
a u s e r n.
i n d e m e vo n h h
o g d en
h m H e rr n G r a f e n h i e rüb e r a u fs
e 8 u e n, o tz e r a ‚ oc e ac to

g f r igt i l v r i t m r r
s c ua

t m p B s m m
or .

W y d e n S h lf J d
,

“ l ld
'
“ i f '
a e n V i l m e e e S e c fl a e e ' e h e e b g i lf d hi g se n ß e r e eu, a n e
e s e n,y g e c e re en

s e r S e e n R e u t e » G l l l e b e n d e n b e w e g d l g g vo n l l h h g d h K i g l dl d d er Cr o n S h w
e c rn . , , .

u t e n, un l u n t e tx e

eu a er 00 st c ac te r ö n . t u nn t c e

d m r rr G r f i Erb
.

S
a. ,

l chen g sons t a l len


. ,

f d d e n u nnd
e h m ll t H e a e n e e n d N tz u uh k mm vnn t er e te r u nu t ac o ea
t e r n, au ss tau g te n nu en ,

b i d i r o l l t io d o tio i io üb e rg a b g e g e n
U
s m m ss
i e

l n t ra d d i e s e y e n gl e i c h i d s i e w ol l e n d i e w e e
e C u nn a n t wo n a n l n d u nn t n ,
u u t

g e s c h ütz t
e n, ,

d e m E l l g i h G b i h od e r f d e m s e l b e n
waa sc eu e d u n ter
e t m i g li h m gli h au s e r
m i d g h i mb
u nn t en c ü c st anu te n rt , ,
u nn t esc r t

e rd e n s ol l ; B e f e h l e n d lf A l l e n J e d e n d e r C ro n
,
,

a n d e r e r U h igk w e l c h e d i e a u c h s e y e ge l e ge n c rt t , mb a l l e n d sa t W a ra u u nn t

d m it s o n d e rl i c h b d m s e l
r

S
,

Geist d l l l i h R e g a l i e n
t we h h i t i c l m l
ea l i h c h w e e n g h o
m
er
b Z g h t a rr t0 r a a e iz sc er e o rs n u ct a ne a a er a

Hof s
: u nn ,

M i ttl e r e r d N i d O b rig k e i t G e ri c h t e n R e c h t e n F y h i
,

t e re r
b O ffi i auch G m i S ld q d F f re e te n, en c e re u e e ne r o a te s ue z ae u nn t u e s,

d a fs s i e lf m l l H e rr n G r a fe n mb d l b E b
u nn .
, ,

ti i h d ll t li l k i t an d Ei g h
e rr c i g wi
te n zue u nn n e ö ru ad e n, e o te r e teu sa t es s e en r en u nn

Nord N a c h k o m m e n o n
er c u na e

d ie Nam en haben m g ( d m E llw g i h 0 Ilof cn au s s o


h
an
i h sc d g en i f g bh g zue antre tt : ez e : u nn t e n e s nn 0 es a te r

l n g e n od e r s o s i c h b e f n d e n mog e n s o s i e fü r b w i ll i l b y d auch al len


.

e tw as s i
lb H h d G h i gk i e

ro s te e ro s e en ec t u nn t e re c t e leu

d j ed en p di e i m m er N hm h aben n ich t
i ,

g u n g s e lb ig e r D i vo u n s ol c h e m S if t d w v e r e h r t o au t o u
i i wi h an er e r ts u nn crt u e u t en ,
e e en

a l l e i n k e i n e s e g s h i n d e rl i c h vi e l m e h r d
,

h tt e n ) i m ü brig e n g ih f mm A ll m au l z es n ts au s g e nn
d e n, er lb os s e n w ,
s o nu e rn eu eu s e eu

s ol l e n D e s s e n
a

ron A l t e r s h d i e vorig e I h b b e s e s s e n g e n o s s e n od e r d
e re nn i A ll w g b h l lf l i h
a e re i k d ar z u e nn c e ti c se n . zue ur u nn t

b I r E x l l d i s ol l a tio n D o n a ti o n l m m i s s io n d
,

h h
0c l g e
s d a c h t
ts e e I h r K M d u r c h S e gr e i c h e W f
f a n n h a e n h
t e c e e e C i a en . u nn t

s c h g e br a c h t h a b e n A l l b i h i d e ro F l d l g vor Nü r n b e rg ü b e rg a b C ff Tr a g e n d e n A mb t V ol l m a c h t e ig e n h ä n d ig
. .
. .
, ,

e re t n e d
t ti er ra t s u nn t
u

i m S e p t e m b e r w i h S h h h d Z w e i U d d r e y s u n t e r s c h ri e b e n m i t d er hi er g h k S ecre t be
,

ver c e ne n ec sze nd un o rt nn t u nn t e au e euc te u

l a sse n G e s c h e h e n M ona ts
,

s ig s t n J a br a g d i g h w i l l i g
o d z n wh
ne st p c lf i g et nn n t H ylb ver d 1 re n v e r3 ro c rä t en ,
z ue e r u n n e nn

ta g M a i j m S hl h h d d rey d d if ig Ja h r
.

ch en Ehe a b e r s ol c h e s l
'

d b u nn t i evor d n ach e e c tu r l we r en ec s ze en uu er t u nn t re s s te n .

G o t t e s h l h l i h m w i l l e n fü r d e s s e n E h e d i e w a r e A ll O i
,

t
'

ne r o r s c a e r xe x e ns rn

( F or ts e t z u n g folg t )
o , ,
.

a l l e i n e l i g m a c h e n d e R e l igio n h F yh i m i t
'

S d f u nn t e u ts c e re e t ua .

s t e rbl i c h e m l h m b d l i g l h l h v e r g o ss e n A u c h d i e s e s tu e re t 0n nt

Z e i t l i h e l e b e n m i t s i e gr e i c h e r h a n d t v e rl a s s e n l h a b e n z u
, ,

c A s

g d e ss e n a l l e n a n s t a t t u n d w eg e n
,

b lli i i g nr e 9 $ ll i h ß e r ro z e un vo n ’
K i C i l ll
,
D i l h d B l
d e r k i g l M t d t ro n S c h w e d e n I h r e Ex c e l l h h w l
0 n u nn t

i
,
S l h
oc o er
e a t e r c e e s s t e r z e n s e r s t te s e nu

G r a fe n s e i n e n E rb e n d N a c h k o m m e n b g t e
. , .

n e r n na r .

m ll e h te n

d a c h t e Pro h —t e y E l l w a n g e n
e r ru

.

b d m
,

f i d v e rs te
Vo en
n Dr Fra nz Il
unn

er
t

a .< s e n
f i n Gr z
c o n e r rt
O

u nn
e

t
. w o it .

r e re h a uch in d eren A l ler rech t


rc t i h G w h d I d e r n h i g M a i N u m m e r d e s A n z e ig e r s S p 1 7 2
w rs c e rte e ü r u nn t n vo a r eu -

d e i n g e s e tzt
, ,

b e s p r a c h i c h di e B a u a rt m e h r e r e r C i i k i h i n
.

p o sse 8 5l w k h l i h i mmi i
t) l t th c c I mm i i 1 75 tt rt u nn tt re n s te rz e u s e r rc en

e tz e n h denselb en a l l e n d e s s e n E rb e n
.
,

nn n l s mb na c d D e u t s c h O e s t e rr e i c h m i t R ü c k s i c h t f g e i s s e b i d e n s e lb e n
sa t u nn -
au w e

N a c h k om m e n h i e rm it d C ff d i e s e s a l s o d
u nn d e rg e vo r k o m m e n d e h i l w i d u r c h d i e O rd e n s r e g e l g e bot e n e E i
t t an ra t u nn t t e e se

s t l lt m d l m g d I l ti t S hl h nä m l i ch d gera d en C h b hl f d d e n
,

d N h k mm h mli h k i
'

e a, n or e . e rr g ra et u e r en u nn t ac o e tt eu l tl c e tc u , en 0 ra sc u s un

O b g aa l he re
y mi
g te a l l e n d em s el b en b m l

ro s tc b g i lf
t M a nge l d es K h i ff d d e r Th o m l g
er I n Bezug a u f
e te n e r e , re u z s c es un ur au u e

R ech t e n d t d e m E l l w g i lw H lf B e i n e r w ä h n t e i c h d a f s vo n d e r a l t e n K i r c h e d i e s e r A bt e i
.

u nn au s s e r an sc n o zu

fs f B e w i l l ig u n g d i f D i a n w e n ig s t e n s ä u ß e rl i c h k e i n e S p u r m e h r b e m e r k b a r s e i ; d i e
.
,

N lli
o rr ng e n ,
u nnd t a u ür e s er o nu t o n „

vo n d e r k ö i l M d C ro n j e tz i g e K i r c h e i i n d e m Z o p fs t il d e s 1 7 d t J h h
,

rl e r w c r t
|3 d f o n nr t eW e t st u
'

ver s en
g . n g u nn u n a r er

( elch er d J u s p i i i h i e rm i t p e r e x or e s b a u t d e i s t d a h e r g a r n i c h t s a u f w a n i F e s t h a l t e n a n
. . . . .

l
b c n n -d vn W as s n er o r ta t s un w as e n

w i d ) A llf e i n
,

m a d m u nn ll g t h h ll u a

rs e d ve r h h ed a a l ten 0 l te n
g l e ri n n e r n kö n n t e
r t s J e d o c h b e s i tzt B i
son er a re s er rr e ns r e e e n

kh in g b h a l l e B i ld e r d S tift e s d vi e l l e i c h t h i m A rch i ve l
.

g na d wh c ng e d ea l k b h i n u ll e d ü an rc n er r aac ar e t Pl : ; u nn t es un au c a le an e

uu aeu Leh en zu r d
re e o hi f g e rb s o l l t e i c h e t w a S p ä t e r a u f e t w a s h i e r a u f B e zügl i c h e s f
n o s c t r r-u vo n nu u an u nn t n ü ro o
s to s eu, so

n u t ze n g e n i e ß e n A l l e r h h g d h k w e rd e i c h
. .

l l tC l l »e a nt z e n d u nn t d i ese r S t el l e b i h i ö c n i c h t u n t e rl a s s e n
st e ac te r o es an e zu r ng e n

J e d e r Z e i t g e tro w
.

ch ed e n
.

M e i n e V or a u s s e t z u n g h a tt e m i c h n i c h t g ein
.

Dl d d ( l l w w h wi
'

l unn t er nu r S r e s egeu e l it u s c t, e

h old ig sei n a fs e i n e m
.

d ! am un t A u c h A ll d f j ig s tr r t ,B e s u c h i n d i e s e r s c h ö n e n A bt e i l e h rt e
e a s eu D i e j e tzig e S ti f t s
e w

g e e e n l l Di a n a i g u n d h h t h a n d l e i s t e n k i r c h e i s t u n t e r d A c h t e n l l i d hl i l l y ( l 7 9 l 7 3 5 ) d
.
,

. w . e l e nß a uct ! ge ü re l. u nn t eu

ac us a 0 — un

s ol l e l l h , b d fs S c h lo ß El l a n g e n f s e i n e n e ig e M a ri a n l i i h ( 1 7 4 5 4 7 7 1 ) d i S t e l l e d e r a l t e n K i r c h e
ao a r r r nc a er a w au

t t re c — an e

ort h s e rfo rd e rt d
,

m e lch e d es h al b ga n z w u rd e e rb a u t Sie i
'

ann t i l d te n M h h ll hm n l f e u es r

a en t r e i d gw i
3 u nn t W u e er s s en s t

m i t lm l i a G i
,

n i c h t o ri e n ti e rt i n d m d i e l l p l gege n Os te n i n d e n
.

l ido f el.fl n tu c nr e a no td e nr er na rn s o n u nn t e au t ro u t

s ol c h n pl a t z ft r m i A l l h g d K i g l il l d die
,

h r e n d n a t ü rl i c h e r W e i s e d e r H o c h
,

e i e ne r l e r rtt c
li h Kl st h f i b e () n t u nn t s ta t t r cn os tc r o s r- t , w ii

ro n lm l g e g e n m i g l h f f
‚ .

a l t a r g e g e n W e s t e n g e ri c h t e t i s t d e r a l l e n i m A n fa n g e
'

( M u ea h de nn tc n s e u »e ra t
V \ e rW a
'
r e n, e o n

h en u nd s ol c h e r P h y h d i e
,

K i rch e b es t eh t b e i l B il d
,
'

lo i r u -
t t r e l l e n, i
vo n d IS J h h i d g i ro s te a uc eo ntn es a r n e er c r 55 e ucn a er t

b u t t o n l m h l r ch t g l a ss e n i s ol c h e s d e i n lg m ld d g a n z e S t i ft d a r s t e l l e n d a u fg e n o m m e n i n
. . ,

. le ea l g a i i 7. U e r e eu , M t: u nn t 0 c e tl c as
, ,
fu r K u n d d A n z e i ge r e er d e t ch e V o rz i t
u s n e .

d e r v o r h u n d e r t J a h r e n fü r S t ä d t e a n s i c ht e n b e l i e b t e n V o g e l f eie r m S o n n t a g b ei d e r A l l e s v e rj u b e l t w u r d e w d e r
zu , as

So n n t a g ü b r i g g e l a s s en W i e i t d e r U r s p r u n g d i e s e r S i tt e
.

p e rs p e c t i v e N a c h d i e s e m s t e h t d i e l K i h g e na u f d m a te rc c au e . e w

P l a t z e d e r j e t z i g e n i s t a b e r o r i e n t i e r t s o d a fs d e r H o c h a l t a r d e r U n s i t t e z u r ü c k r ei c h t I f s i c h n i c h g en a u b e s t i m m en ;
.

O ,
a s t t

j e d e n f a l l s w s i e s c h o n d e n Z ü n f t e n u n d l g d l1 l i l
, ,

a n d e r S t e l l e d e s n u n m e h r ig e n H au p t ei n g a n c s t an d w a h r e n d ar nn u n en es tte

a l t e rs b e k a n n t A m O b e r r h e i n h a t s i h d e r A u s d r u c k g u t e r
,

u m g e k e h r t d i e s e r d o r t s i c h b e fa n d w j e t z t j e n e r s t e h t S i e ,
o . c „

M on tag n och erha l ten ; d k en n m a n n u r m eh r d en


.

w ar i l a nges s ch m a l es G ebä u d e m i t g e r a d e m G h o r a b
e n ,

an e n v ä r ts t

o h n e K re u zs ch i ff o h n e Th ur m gera d e bla uen M on ag


,

s c h l f u s D er t

b hl f b i l d et e e i n e n The i l d e r d en v i erec k ige n K l os te r U n se re Al t v o rd e rn li f e s a m gu t en M on t a g m h


,
. .
,

Ch o ra sc u s -
c sen „ ac en

h l w
o
'

w as a b s c h l i e ß en d e n G e b äu d e N a c h N o rd e n v o n
t afl s , ni ch t erm a ngel n ; i n d i eser B ez i e h u n g h es d ie a l ten t a te n

K n e ch te u n d G es el l en d e n m od er n en H e rren H d k b
.

w o d ie s e s G e m ä l d e a u fg e n o m m e n i l a g en d r e i K a p e l l e n v o r s t, , „

an wer s ur

wel ch e wi e s s c h e i n t g l ei c h z e i t i g m i t d e r K i h e r r i c h t e t
e ,
rc e s c h en f a s t z u v or N b g m i t s e i n e n z a h l r e i c h e n u n d b l t
. ü rn er i

w o r d en s i n d ; e i n e v i e r t e d i e P e s t k a p e l l e i t ei n p t h e n d e n G ewe r k e n a u ch i n d i ese r H i n s i c h t n i ch t d a s l e tz t e
,

, „

,
s s a e re r w ar

Zuba u A m Os ten d e d es D a ch es a ls o gera d e b d e m H och S c h o n fr ü h k o m m e n K l a g e n ü b e r d a s U b h d h m d e s


.

,
ü er e er an ne : n

a l t a r e r h e b t s i c h ei n k l e i n e r D a c h r e i t e r d i e S ü d s ei t e i t n i c h t g u t e n M o n t a g s v o r D e r G e b r a u c h d e ss e l b e n w u r d e i m m e r


; s „

s i c h tb a r D i K i r c h e s t e l l t s i c h w i s c h o n h t a n d e re n Di H a n d e r k sg e s e l l e n z u N ü r n b e r g b e g n ü g t e n s i c h
.

e e en v ä n ,
m f l a s os er e w
g e g en d i e M i t t e d e s 1 6 J h h n i c h t m e h r mi d e m l f
.
,

n och b estehen de n C i i ä h n l i c h a l s ei n s e h r
.

ki h s te rz e ns e r rc en a r t b o se n

M on tag ; si e wi d m e ten n i ch se l te n a u ch d i e h f l d
.
,

s c h m a l e s a u f f a l l e n d l a n g e s G b d d a r S i e h a l so
.

e a u e at t n ac st o gen en

v i e r M o m e n t e i i h r e r B a ua r t mi a n d e r e n C i z ei T a g e d e r V ll Zu r A b end u ng
.
,

n i ki b t s t e r z e ns e r rc en w i d L d li h k i o e re un ü er c e t w
d i e s e m U n fu g n i c h t b l o s fü r d i e G e s e l l e n s o n d e r n
.

g e m ei n W d e n S t i l d e r a l t e n K i r c h e b e t r i ff t s o s c h ei n t
as ,
d er au s ,

a u c h f u r d e n G e s c h ä f t s b e t r i e b e n t s p r i n ge n d e n N h h i l l i f
.
,

d e rs e l b e na c h d i e s e m O l g m l d u n d d e n b ei d e n An s i c h t e n v o n e e ä e ac t e e= er e s

G hl V i h T o p o gr a p h i D u c a tu s S y i ( 1 6 8 1 ) z u d e r B a t h u m d a s J a h r 1 5 5 0 d i e V e r o r d n u n g d a fs d i e G e s e l l en
,


B i i
e n n sc er s e t r ae ,

r o m a n i s c h gew es en se i n ; d en n m erbl i ckt a n d e n M o n a g e n fü r i h r e M e i s t e r d i e h i g A r b e t e n v e r


. .

sc h li f e sen, zu an t nö t en i

a u f d i e s e n B i l d e r n d a s n i e d e r e nör d l i c h e S ei t e n s c h i ff m i t s ei n e m r i c h t e n u n d e rs d a n n en n d i e s e s g e s c h e h e n g u t e n M o n
, t ,
w , „

D a c h e a n d i e f M a u e r d e s l l p h i lf g e l e h n t d e ss e n
äu s e re au ts c es ,
t a g m a c h e n a b e r v or V p

, ( 3 U h r N a c h m i tt a gs ) d a m i t e5 e rz e 1 t

F e n s t e r s i c h ü b e r d e m Da c h e d e s S i h i lf ö ff n e n D e t e ns c es er n i ch b egi n n e n s o l l e n I d e n W o ch e n i n d e n en f d e m
t t . n au s e r

r o m a n i s c h e S t i l d e r K i r c h e s t i m m a u c h d e r Z ei d e r G S o n n t a g n o c h ei n od e r z w e i F e i e r t a g e fa l l en l l g a r k e i n
.
,

t zu t rü n so

d un g d Ab te i ( 1 1 2 1 g u t e r M o n t a g m e h r g e m a c h t u n d d e r s e l b e we n n d i e V e r
,


er „ , ,

G ege n w ä r t i g d i en t d i e S t i f t s k i r c h e z u g l ei c h l P f a r r ne u e a s o rd n u ng n i c h t b e f o l g t e rd e ga n z a bgest el l t w erd e n W ,

k i r c h e ; d i e s w f r ü h e r h i e r e b e n so w e n i g w i i N e u b e rg A b e r a u c h d i e M ei s t e r a r e n k e i n e M u s t e r d e r M f i g k i
.

ar , e n w ä s e t

( 5 S p 1 7 4 d i e s e s A n z eig e r s ) d e r F a l l A u f d en d r e i o b e n
.
, u n d N ü c h t e r n h e i t S i e g i e ng e n t ä g l i c h m W e i n i n d \ i r th s
. zu i e Y

e r w ä h n t e n B i l d e r n w e l c h e B e i n a n d e r S c h ei d e d e s 1 7 u 1 8 h äu s e r w o h i n i h n e n d i h r e W e i b e r u n d K i n d e r na c h f o l g t e n
. .

, . a nn
,

J h h d a rs t e l l e n z e ig s i c h n o c h e i ne k l ei n e z i e r l i c h e g o th i D e s h a l b w e n d e t s i c h d e r B a t h a m S h l s ei n e r V e r o r d n u n g
. . .

a r .
,
t ,
c usse

s c h e K i r c h e t h lb d e s S t i ft e s n o r d wä r t s g e l eg e n w e l c h e
, au s er
'

a a u c h a n s i e mi d e r M a h n u n g s i e m h k ü n f t i g i h r en G e
t ,
öc te n

a l s P fa r r k i r c h e d i e n t e ei n U m s t a nd w e l c h e r a u c h b e i a n d e r e n s e l l e n m i t g u e m B ei s p i e l e v o r a n g e h e n D o c h l a ss en i d i e
,

— t w r
, .

Ci i
s t e r z e n s e rs tif v o r k o m m t u n d w e n n i c h n i c h t i rr e d u r c h
te n V d w g selb s t sp rech en
e ro r n

N a c h d e m b i h b e y e t l i c h en H a n d e r k e n e i n G e o b a
,

d ie O r d en sr e g e l g e b o t e n w T h u rm we l ch er m i t sei n e m
,

D ar er s e ro w w
d a fs d i e G e s e l l e n a u f d e n s e l b en H a n d w e r k e i n
,

Da c h e n e b e n d e r K i r c h e s i c h e r h e b t s c h ei n h ei g w
.

zw e i b l f mi g e 0r en t t e es t ,
rn

ei n “ e r k d e s 1 7 J h h z u s ei n N o c h e r w ä h n e i h a l s d e r d e n W o c h e n u n a n g e s e h e n o b g l ei c h b i w i l d a r i n F e ie r t a g
,

a r c s e n

g u t e n M o n t a g g e h a l t e n we l c h e G e wo h n h e i t a b e r
.

k ü n s t l e r i s c h en M e r k w ü r d i g k ei t i n R ei n d e s p h i g
,
. .

g öf
r s te n ra c t en f f ll
ür a e n, ,
wi e

li h a m Ta g m e h r z u e i ne m M i f b h d a n n d a fs d i e
, .

G r a b s t e i n e s H e r z o g E r n s t s d e s E i s e r n e n (g e s t a m 1 0 J u n i ’
O lf en c , s ra u c ,

h m M a rm o r i m g hi h G e s e l l e n d en z u i h r e r ge b ü h r l i c h e n N h d f g e b r a u c ht g e r n
.

S til e d es 1 5 J h h
.

au s ro t c ot sc en a r o t ur t ,

a u s g e fü h r t d e n H e r z o g l i e g e a i n L h g ö f d a r s t e l l e n d th e n d d a fs d h s i e d i e G e s e l l e n a n s o l c h en g u t en M o n
. .

, e e ns r se un u rc

fa s t d u r c h a u s n i c h t s a n d e r s i U nzucht Ver
,

ei n e A r b e i t w e l c h e m i c h l e b h a f t a n d e n h e rr l i c h e n G r a b s t ei n
,

, tä g en F ll d ann it e re , ,

L u d w i g s d B a y e r n i n d e r L i e b fr a u e n k i r c h e i n M h e r i n d a nd e re üb l e L aster geüb u nd getrieb en auches ü nc en w und g un en un t ,

nc r te . d a r n e b e n i r e n M ei s t e r n i h r A r b e i a l l ei n a n d en s e l b e n M i t n t ou

t ti g en ,
d so n di f o l ge n d e n T a g d
er e h m ird a r u ac v e rs a n t w
de m selbe n M if b h a b e r e tl ch e r M f b e g e g n en s o i l l
,

s ra u c i a s zu w
D
R a t h d i G e s e l l e d e r s e l be n l l o fe r n s i e

e r „ g u t e i'l o n t a g d e r H a n d w e r k e r z u
e ni h b
e r cr e k ‘
n a nd wer en S

i n d e n \ l d i k e i n Fe iertag i i h ren M i an sol


,
N ü r n b e r g
: .

V
Baader k l
Vo n Jo e i n N ür n be rg
.
, . A rc ri v c o n ae r v a t o r
, .
o r i c n, ar n

c h e n M o n t a g e n z u v o r b i s z u r V e s p e r z e i t i h r g b h li h b i ‘
s t,

e
e s l c rn

ü r c o A r e t
W i u n s ere lI d w k g d l e de n b l a u e n ll g
-
an er s es en „ 0 n ta gem a ch t u nd g l i u n d d e ub g u t e n M o n t a g h a b en o d e r
s t n r u nr

s o h a tt en d i e A l t en i h r e n g u e n M o n t a g d h e i n e N a c h
,

„ t “
, . . ha l ten ol l en ern stl ich g w
w , u n d h i e m i t i h ne n g eb o t e n e an wt
A n z ig r f i K u n d d d u t c h n Vo rz it e e t l

1 6 e er e s e e .

h a b en i c h d i e e l b e n ü b r i g e n Z e i t d e s M o n t a g s a u c h h i h ei n en b S c h e n i n d a s d u n k l e G e w ö l b e w e r f en F t
s s n na c ro t en i au s

i r d v o n o b e n h e r h e r a b g e t r a g e n E r i s t w o h l b e l e i b mi t
.

e i ns g b h h h b h i d l i h W e s en s u n d W a n d e l s
,
,

e u r c en es e e en c en zuer w t ,

z e i ge n d i c h l l F l l i d d U g h i k li h k i s c h w a rz e r G l h u n d r u h t s c h l a fe n d m i t
.

un s a er ü e re un an er h
n g h
e5 c e c e t e e r t e n t ra c t an et an ,

D an n w d a s w e i t e r i b i s h e r g p b e d u r c h a u s n i c h t b e s o r g t e n Z ü g en a u f e i n e m g f
.

z u e nt h l u te n o W e e5 t rt w if . ro s e n e sen

u r d e e i n h b l h v e r u r a c h t d en s e l b e n Dr a c h e n M e h r e r e k l e i ne D ä m o nen m b w m i h n ; u n t e n
, , ,

sc h h e sollten w e r er lut e s . u sc ti r en

e e i n e u e i n e a e i ne wa r z e n S k e l e t t e s
,

M n t a g g a a b u s t e e n a u n i t e s t g e s t h t T f G t s s h
,

g u ten o r z l l c h c h s d o ig g f l s l
n en c er ro s e r t

gen solchen F l d V erb re ch e rn ge b ü h rl i ch e S t ra f f m i t T h i k p f i h n i n E m p fa n g z u n e h m e n I m H l l h l d


,

ru ern un ü rz u er 0 ö e ns c un e

m a c h t e i n e g f B e w eg u n g s i c h b e m e r k b a r a l s fre u e m a n
,
.

n e h m e n i e i n h b lt h d e ss e n z u l h w u r d e
w e e r er at e tu t e ro s e
,

s i c h ei n e s o g e p r i e s en e B e u t e i n E m p f a n g z u n e h m e n A u f
.

I d e n e n W o c h en b
n da rin ein od er m l l i a e r, g i d e nr

e e r ti i se n , ,

i s t i h b li h M ei n u n g u n d G e b o t d a f s g a r k e i n g d e r u n t e r e n r e c h t e n E c k e d e s B i l d e s b e f n d e t s i c h e i n w i f
.

at s t! i e ser
e ns e r e rn

t e r M o n t a g m e h r g e h a l t en w e r d e n b e y l u n d S t r a f e i n s G u l Z e t t e l m i t e i n e r I n s c h r i f t a u f ge m a l t d i e d e n G e g e n s t a n d d e r
,
'
0n

Da r s t e l l u n g n ä h e r b e z e i c h n e
,

Beka nn t ist a uch di merk


.

d en d i e i n j e d e r V e r b r e c h e r o h n e G aa d
c b hl v e rf a l l e n zu e za en t e

w ü rd i ge R a d i e r u n g P R e m b r a n d t d e r i n s e i ne m A l h y mi
.

i ll
,

v0 n c
s t

e i n e l ll z u G t h e s S c h a u s p i e l l i e fe r t w i
,

sie
.

U n d d i i l s i c h a u c h a u g en s c h e i n l i c h fi d d a fs d e m
en e

i er n t, s te n u s t ra t o n o

,
e

b l d e r l l dw k g ll l l f ig u n d ü b e r n i c h r e f e n d e r g e d a c h w e r d en k
t n ur t t t t ann
j e t z t e rz 8 te u a nn er s e5 e e n u nno en .

ll f i g
u s M i ß b r a u c h d e s g u t en M o n t gs u n d a n d e r m f i g
en a ü s er

Z e i t d u r c h i h r e r M ei s t e r t ä g l i c h P r a s s e n u n d z u m W e i n G e h e n J H e l l e r gi b t i n s ei n e m W e r k ü b e r A D ü r e r b i B e
n i t w e n i g U h g e g e b e n w d s o I f d e m n a c h w h g d e s b e k a n n e n g h ß i ld i P h i l i p p M e
. .
, e

bi h s e ro rs ac er en a st
,
t to c
e i n h b Ha b e d i e s e l b e n h r e B ü r g e r d i e M e i s t e r u n d H a n d l h h
s ec un es e ne n u s se5

e r er l i ,
d i e N o t i z d a fs d i e s e s B l a t t s i c h s e h r h äu fi g i n t

we r k e r g a n z d g e t r e u l i c h e r m a h n en u n d w a r ne n
a nc o n s ,
li h v a te r c un
neuen A bd rücken f nde weil di e Pl a t e h da sei W di e ,
t
d a s s i e d en g m l d i h r en G e s e l l en a u c h d m H g s e l b e i B e s i t z g e h a l t e n w e rd e g i b t e r n i c h a n A u c h m ü s
,
i ,
no c . o
n e e tu u an er au s e
,
t
s i n d i n s o l c h e m e i n g u t s E xe m p e l f sich des b
a ,

d i e A b d r ü c k e s e i t s ei n e r Z e i t s e l t e n e r g e w o r d e n
.

g ü r t ra en ü er
,
i ; d
Zecheas u nd W i i k i n “ i b h s o n d e r t r o t z a l l e r B e m ü h u n g g e l a n g e s u n s e rs v o r K u r z e m e i n e s
,
s en se n e nn
' .

fl f i
u : e n tr n e ns rt s a u s e r n,
gcn t
l i c h a n W e r k t a g en en t h a l t e n u n d d m f e r z e i g e n w o l l e n s o l c h e n a n s i c h t i g z u e r d e n D e r s e l b e w a u f d i e R ü c k s ei e ,
er a sen ,
, w t
da m i t Go ttes Zorn d d h n i t ge m eh re t a u c h Ni e m a n d A e r e i n e s P r d e s b e k a n n t e n N ü r n b e r ge r G e l e h r t e n G W P a n
. ar
ar u rc
, o rt a ts
g e g e b e n u n s n e i h i h e e i b d K nder von de m
.

zer J 1 8 02 g e d r u c k t O h n e Z w ei f e l b e f a nd s i c h d a m a l s d i e
.

g cru u s d o d r l c r W nn i

G e b r a u c h i h nen i n d i e W i h h n a c h Pl t n o c h i n N ü r n b e rg u n d i s t s ei t d e m w e n n n i c h t i n d a s A u s
, v . . .

l zi u s e r
'

I ns li h
tc u c e li ) t) s e u rt s
te
d d er f l l erei a uch a b g e z o g e n d l a n d i e i n s d e r z a h l r ei c h e n d e u t s c h e n C b i
, a ,

z n au l f cu un g
"
h a zu e wü uen ,
g e wa n d e rt
,
un
n e t te

i h nen a l l e n N u t z u n d G u t s z u S ee l d L ei b g e s c h a f d e r e n B i h m d u r c h v e r ö ff e n t l i c h t e K a t a l o g e i m E i n z e l n e n ,
a a ,

a l so un t
es tz t u

werd e "

n och z u we n ig b ek a n n t i A b d r u c k b e w ei s t d a f s d i e
.

D st er ,

P l a tt e s i c h n o c h i n v o l l k o m m e n w h l h l m Z u s t a n d e b e
.

o er a te ne

f n d e n m f u n d n u r s o w e i t a b g en u t z t i s t d a fs d e r S t i c h s e l b s i u s ,
t
N io t z e n K l z u r d li u g t u r l l h
s c h w a c h g e w o r d e n A b i g en a u e V e r g l e i c h u ng e r g a b
u n u n s l s c
e r n c t e .
. er e ue ,

d a fs n o c h k ei n S t r i c h v o l l s t a n d ig a u s g e g a n g e n s e l b s d i e f e i n e n
_

A u f d er k ürzl ich z u N b b h l V e rs t e i g
ü rne r u n g te u e n , t

K u n s t s a m m l u n g k a m e i n i n t e r e s s a n t e s P ü n k t c h en n i c h t i n w e l c h e d K ü n s t l e r s e i n e L i n i en h ä u fig
a
g g er a e

der von F h t
' er

a u a u n I e S u n n we n d u n g ge
,
o r s en

e i i e e i
e r sc

t ei m ld a das in dem g g b K a t a l o ge a l s e i n e r k W s l f
e nw
f s o m t w b i d r n A ä re e

a c h t e n M e th o d e e i n e l d e s fr ü h e r g e b r u c h
\ O l au s
'

e e n
.

b r
c

d e s P t e r li a n e e a u
.

h l ge f ü h r t
f e tl w j d o c h m h r d s A s Pl a le a t te , s ta t t a

lichen W i d d e r s e l b e n s o v o rs i c h t i g m A
e g e ar ,

s e h en d e r A r bei t en d e s H i e r o n y m u s B o s c h h a t t e l e n e B e
,

f h e e ra u s te c e ns i t e tz

g r u n d z u h i h d a fs g e na u n u r d i e F l a c h e b e d e c k t w i r d
.

st m mung — o l l z a r na c h e i n e r N a m en s a n g a b e a u f d e m B i l d e
.

tt e rz e en ,
i u ,

selbs t gemach t i D a s il h i g V o r k o m m en d e s s e l b e n a u f
se üc
a l ll
e v e r t i e f t e L i n i e n a b e r f r e i b l e i b e n d h g werd e n un nac eä tz t

n b e r e P r ü f u n g n i c h t z u d o c h k ö n n e n a u c h h i e r d i M g l i h k i g e g e b e n d en h e rr l i c h e n
n e

V e r s t e i g e r u n g I i e fs
.

d er i a
e 0 r e t ,

Stich i n a ltem G l
e ne

e s au c h en i g e r v o n S e i t e n s e i n e r k ü n s t l e r i s c h e n D
,

i n t a rc s s u : r t r W b wi l h ll Di ü

re r s e en u nze . er er e rz u s le eu e

F r a n z o s e n h a b e n i n j ü n g s t e r Z e i t d i e s e s V e r fa h r e n v i e l f a c h i n
.

A u sf ü h r u n g l i lm b w g e n d e s d a r g e s t e l l t en G g
a s tan
E r fo l g e e r z i e l t V i e l
\ e e r

a r na m l i c h n i c h t s G e r i n e r e s a l s e i n e H ü l l e n A n e n d u n g g e b r a c h t u n d b
, e e e ns

des Ih s e r r
-
ss
h d w ü e rru s c eu e .

lei ch t e r d e n d i e s e k u r z e n B e m e r k u n g en A l f d a f s d ie v e r
g

fa h r t d e s D r F a u s t d i e i n s o u m fa n g r e i c h e r u n d p g rä te r
w n a s
,

sch ol lene Plat te e d e r h e r v o r g e z o g en u n d d e r k


na u

i
.
, ,

W eise in frü h e r Zei t so g f h ü b e r r a s c h e n m u f


au sa D e n u rt
li b d w u ns t r en en

i n d e r T i f e l i e g en d e r u m W e l t z u m G f z u r ü c k g e g e b en w i r d
e

d e r S e ne b l d e t v E
, .

enu s
ll m t c rg r u nd c i ein e
.

g zu m f eu r g e n d e s s en F l a m m en
,

( M i e i ne r B e i l a g e )
v

m a tt e r t e r l s t u g nn hl d i b r nn e . t .

A I N i ch ols n Dr : K F r o n m a Dr A v E y
4

h i V c ra u t w o r t l i c o l ed n c t no n : l tr . . . .
o . . I . . t n
nu . . . . e .

V e rl ag l t e r a r i s c h a r t i s t i s c h en A n s t a l t g e r m a n i s c h e n M u s eu m s i n N ü r n b e r g
der i -
d es .

li ‘

l °
fl e b a ld sch o l l ne h d r n e lt re i .
BE IL A G E Z U M AN Z E I G E R E U R KU N DE DE R DE U T S C HE N V OR Z EIT .

1 8 64 . M I . Janu ar .

C h ronik des germani sch en M useums .

Da s n eu e J a h r h a b en m i t un e rs c h ü t t e r t e m V e r r a uen au f
wir u i e n Se i en P i a e un t A ch d vo t r v t r s z u fl i e fs e n d e n G e ld a n l e rs t ü t z u n
ei ne g l k nc e i ne b e d eu t u n g s v o l l e Z u k un ft u n s e r e s N
ti c h e, ge n a b en e e e i ne b e eu en e e un g e a en a t i o n a l i ns t i h wi d r d t d M hr r f h r ; h e rv o rz u h e
t u tes b e t r e t en D i e s e s V e rt r auen k ei ne h g b en u n e i e e n e i n B e i a g n
sondern S e l b s tt iz u s c

en H e P a p i e a b i an
un t r d s i st tr v o 2 5 [I d rr rf r k t
d a s R e s u l t a t l an gj ä h r ig e r E r fa h r un g u n d T h g Ru p
k o nn t e d u r c h in b e i p p i n g en e e un g un e e
, .
.
, ,

at i keit , d o l h Be c k h Fa u e rn d a u Gö d r Förd r s r s
d i e v o rj ä h r ig en E r l e b n i ss e u n s e r e r A n s t a l n u r b e f e s t ig u n d g e I n it u e i e e t t st t s w dm t
k r ä ft i g w e r d en e d e r d e m un s e r e na t o na l e Sa c h e a m He r z en D i e G e e i n e e e u n g e S a i en i e e ge
.

t w re j i m d v rt r t d r t dt W b e th ä t i g te d r
l i e g t un s m i t F r eu d en z u g e s t e h en i r d s o b a l d e r e i nen B l i c k au f i e i e n e e a ge a n M u eu g en en au
, ,

w T h e i l n ah m e d s vo j h r m rm s m om m fs
'

u n s e r n 1 0 J a h r e s b e r i c h t g e o rfen m i t d e m n a c h V e r l au f d e r
Ne ue u e i ne x e p a e
, , , .
,

w wir d r c h s c h e n k u n gs w e i s e U e b e r l as s u n g s E m l rs d s
ä c h s t e n M o na t e R e c h en s c h a f ü b e r un s e r l e t z t e s a en e e i a e Sa
.
,

n l t g j V e rw a tu n s ah r
p r c h tv o l l W r k s : „ N k l s M e l d e m a n n s Bu n d au s i c h t d r t dt ’

a b l e g en e r d en w en u ei e e e n T en b e a g e un g e e G e en e W i s z r Z t d r rs t ürk l r “
w l ch s sch k s
n i t u n e a en n nen a e i ne t ba en
.
,

Da l s i n e i ne r Z e i t
'

d i e N a i o n d ie L ö s un g h r e r i c h t ig s t e n
wo t i w wir ch t r l ss kö ls r h öch s sch ä t z r Be r e i
u n e e B ib i e i e n b e n e u ge en e n
,

F r a ge n b e s c h ä ft ig t d ie h l an un s e r n B e s t r e b un ge n n i c h
,
ch eru n s r r l o t h k h r och s o d rs z d k
m T e i na h e t g
U n e e K un a un g e i e e i nen i n e e a n en u a
, .

abnim mt im G g s c h o n a u s u n s e r m l e t z en u n d u n s e r m
,

l en th ei , wie t s r s ts m m l rh l t t r ss t Z w chs i n
eine it e i n g e b ann en B i n i en e K n i g J an n
e

h eu t ige n B e r i c h e l e i c h t z u e k en nen i n e rh ö h t e m G ra d e u ns e re r
,
m g r o l s e n, m d e n r t l d ss d s ö s oh
'

t i s t,
n D n e a u n e i ne G e a i n g e i e en e i ne
r

A n s t a l t s i c h z u e n d e t g e r a d e d a s s p r i ch t a m
w l h d a fü r d eu t i c s tc n vo ä m rk d s r m hl z rt G l as h u m p e n m
e en e e I an e un e e n a e R a t i e en
,

d a fs d a s g e r m an M u s eu m i n d en A u g en d e s d e u t s c h en V o l k e s
, ,

et G s ch k d s V o rs t d s s r r A st lt G h h M ch ls
en i e a un g e R e e e en ann a en
. .
, ,

A n d e r e s a l s e i ne Sa m m l un g v o n D o k u m en t e n B ü c h e r n u n d A l t e r
.

w as d d W hr d r c h t S c h l e s w i g l l o l s t e i ns d ss m h ft -

S nen e e b t an ge g e g e n t ig n n b e g e n
,

v i e l m e h r i n W a h r h ei t e i n e N a t i o na l s a c h e
,

t h ü m e rn , i st öh r s l s h ört wär vo Nür r f r hä l t


D u i e e un i en B e un g en u n e e
.
. ,

I n d e r T h a t e r fr e u l i c h e Be r i c h t e s i n d e s denen d ie s
a e H n Sa e i b e b e u en e mit wir
r c h d fr d l ch müh s r s Pfl e ge rs fü r R u d o l
m a l u n s e r n L e s e r n en t g e g en t r e t en k ö n n e n
,
s t d t, d s r t d tsch r rs E r s w rd d m s p h r a gi s t i s c h 9 n
T ei e un e e Sa un g en i e Ge
,
.

Z un ä c h s t m ü ss en d a un s d e r R n i c h ges t a t e h e u t e h l s r r mml d s ti m m t l i c h e n s c h w a r z b u r g i s c h e n
wir ,
i n A u s s i c h g e s t e l l t d i e V e r h an d l un ge n u b e r E r e r b un g d e r uge au m
en u n e a i g e S e n u n g en a u a en
t t t , ,
me i n d e s i e g e l z fü h rt W ü r d s d r rt d s ll
T e i en e a e an e ge a e un e e e n o
.

wie wir t w
von Sa m m l un g en v o r z u g s e i s e z u m G e g en s t an d e
,
h l d s V t rl d s m ch t, s o w ü rd s r j t z t s c h o h c h st
F rh rl . f A u fs e si sch en

un s e r e s R e fe r a t s z u m a ch e n v o r l ä u f g en ig s t e n s k u r z m l b e eu en e ba eine
w
e a n g en e d t d S i e gd s a mm l u n g ld V o l l s ta nd i g k e i t rl d
e n i e i n e an e e e n nn e
,
i w i t th e i e n,

d a fs j e ne V e r h an d l un ge n ü b e r d e r en e r fr e u l i c h e s F o r t s c h r e i t en
,
r s ch k d r rühm kö t
L ei e a b en i e e en e u e i ne i g i e e u n e e
.

wir
b e r e i t s i n u n s e r e r l e t z en C h r o n i k s p r e c h e n k o nn t en i n b e fr ie d ige n d r h wi r w d r d V rl s t s M t l d s s r s
,

d e r W e i s e i h r e m A b s c h l ü ss e
t

u r d en G e e t ena u u e u b e a g en D ,
l hr ss c h ss s z kl l l o fr at h r E F R ö f s l e r ftt rs t l
B ib i e a u S i g a i n ge n u e i e e K e i e en T
. . . .
,
.

h w
'

g zu elu rt
l oth k r z m r w rd d s m r s d u rc h d od
.

E rs t v o r Ku r z e m h a t t en z u b e r i c h t en d a fs d e m g e r m an p t i en i en
,

wir lö zl ch t r ss
M u s eu m a u s d e r au c h h d n ä c h s t en
.
,

eue u en e i e u L a n u i
.

l f S k
kg p re u s t a a ts as s e wä re n d er N Pfl e gs c h a f t e n w r d rr ch t t z d s t h l d a lz
d re i J a h re e i n j Be i t r a g v o n 5 0 T l e r d e un d
. .

i i e n b P i en D a e e n in
. .
,

h ü h rli c er 0 h r zu ll i ß fs e n w W l k sch ls K a u fb e u e r n rk m O s t p r c u fs e n
s c h o n j e t z t d ü r f en d i ese m e r fr eu l i c h e N a c h r i c h t f l
.
,

b e n b e g i n Baye n u n e u a a
.
, , ,

wir d i e h ö chs t o
A s r r d N st dt d II
g en l a ss en d a fs Se M aj e s t ä t d e r K ö n i g v o n P fe r n e r g e r u h D i e u n i en e e en na b e i ig e n
. . .

r e n fs e n t s wi h r d d s l t z t M o ts w ll t G e ld b e i t rt g e
h a t d en d e m M u s eu m au s d e r S c h a t u l l e b i s h e r ge ä h r t en Be i
,
.

in k gl en b e e i b en na a g e a en g en e w s d a u fs e r d r ts o m h ft m cht fo l d
t r a g v o n g l e i c h fa l l s 5 00 T h i r e b en fa l l s ei t e r e d r e i J a h r e z u
.
,
, ,

Aus fi Von de n Stad t


au f w ‘
tl i h d V i K ere ns—
.

en as s en
g e m e i n d en B u r g d o r f ( H ann o v e r ) 3 3 lt r
o c en u n . : .

v e rw i l l i gc n 0 0 C lb
8 45 fl lt r ,
g e m a c h t en Be i t r ä g en EE hl be or ng e( Baye rn ) 2 E i s e n b e r g ( Sa c h s en A l t en b u r g )
o c r
.

g
Den i n un s e r e r l e t z t en C h r o n i k
. .
, . .

l 3 ll 30 h r
n 5 Il 5 0 Pe c h
n a mh a l t
Baye n i a
'
-

,
. .

au s p r o 8 6 3 4 h a b en j e t z t z e i e i t e r e
lf r e i s fo n d s 1 6
H
wir
e l mstedt
w
B
( w
r )
ö h m is c h L enn 2
G r m m
na c h z u t ra
. lt r .
,
a tw a n
g e n 3 H, . 3 fl .

g en e i nen s o l c h e n v o n 5 un s au s e i nen M ü h l d o r f ( Ba ye r n ) 2
3 lt r 30
Schleiz
2 0 lt r , 0 0 lt r ,
-
. . i
, . .

0 H, d er o b e r fr a n k i s c h c n ,
lb k u nd
ll () h r d f f ö ll ö lt
s o l c h en z u 1 0 d e r un s au s Sch ( M e c k l en b u r g S
, r u r
. «
. .
.
, , .

0 [I 3 k u n t e r r äi n f k i s c h e n If r c i s fo n d s ) S 1 W z u g e ll o s 0 w — c ln v ll :3 kr m
d i n g ( Baye r n ) 2 W e r t h e i m Ba d en ) 2 W iene r N eust ad t
r an n «
e

se n
. . . .
,
.
,

II ( II
un W i l d b a d ( W ü rt t e m b e rg ) f ll ( n en
ist
-
.
, ,
.

D i e Z a h l G e m ei n d e n un s e r I n s t i t u t d u r c h G
.

l d i v o d I " 40 k r e i nm

Nagold u n a s adt
i z
d er die ld b e i t r ti
. . . .

e ge
z u fo r d e r n be s c h l o s s en h a b en h a t u n t e n fo l g en d e s
,
w m 12 d i trt l ab I ) i ü c c s a n v e rc i n c n lt r t\ i
a 2 0 42 vo n 1 M i t l e d e rn d es
-
. . e n e
f wie V e rz e i c h n i s
! kr , 0 w u r t t e nt h I n nd k ap i tc ls
Be i l l i g un g en z e i g t a b e r m a l s b e t r ä c h t l i c h z u g en o m m en fe n 0 ) vom T u rn ve zu i n
, , . . .
g i . ‚

n e u c r fo l ter w 30 k r ( ll II c i nm i h
r en ) 4 und e i n i g en S c h u l e r n d e s
g r r e

H e r v o rz u h e b en h a b en e i nen j Be i t r a g v o n 7 l l 3 0
.
,
. . .

m 0 lt r , u m ti ) m n as i u
S a a n
wir a h rli c h e n k s zu
1 r , . .

v o n Se i t en d e r S t a d t O s na b r ü c k u n s u rd e u n d
. .

c h t f h g ( ) i a r Bö k r M n
der h
n n b e g
.

z u g es i e w ei n
.

c rl

G e s c h en k v o n 2 0 e l c h e s S t a d t I n gb e r t P fa l z u n t e r m u t h
,
V o P i A r s r W ten \ p p e l l a l i n n ag e r i r h t s ra t h
l
r v a : : or
B w d ie S t i n d er

d e r Be s t r e b un g en u n s e r e r A n s t a l t u n s
l
.
,
45 l i r o i l z s c h 2 ll 2 0 k r , l u d t t i g
.

Q I ll k i g
Dr jur S c h a rz un d N o t a r l l 2
. r .
; u s s : . . . . u na s
e h r e n d e r r\ n c r k c n a u n z u s tc l
g 20 2 ll kr los w \ d k at i
0 k
l iels
t
T isc h e r I 0 I V k t o r H e r m ann
. . . . . . vn . r
.
, . . .

lcn “
'


'
.
2 ll .
,
ll . 1 lt r .
,
. a g nc r L’ II 0 hr. .
, i
19 A ze ige r n fü r K d un e der d t ch
eu s en V orz e i t .