Sie sind auf Seite 1von 6

INFİNİTİV PRÄTERİTUM HİLFSVERB PERFEKT

bleiben blieb ist geblieben


fahren fuhr ist gefahren
sterben starb ist gestorben
erschrecken erschrak ist erschrocken
werden wurde ist geworden
fliehen floh ist geflohen
fliegen flog ist geflogen
auf•bleiben blieb auf ist aufgeblieben
gehen ging ist gegangen
geschehen geschah ist geschehen
kommen kam ist gekommen
kriechen kroch ist gekrochen
laufen lief ist gelaufen
sein war ist gewesen
schwimmen schwamm ist geschwommen
passieren passierte ist passiert
fallen fiel ist gefallen
fließen floss ist geflossen
reiten ritt ist geritten
springen sprang ist gesprungen
steigen stieg ist gestiegen
ab•fahren fuhr ab ist abgefahren
an•kommen kam an ist angekommen
auf•stehen stand auf ist aufgestanden
ein•schlafen schlief ein ist eingeschlafen
ein•steigen stieg ein ist eingestiegen
aus•steigen stieg aus ist ausgestiegen
um•steigen stieg um ist umgestiegen
backen backte hat gebacken
sehen sah hat gesehen
singen sang hat gesungen
trinken trank hat getrunken
feiern feierte hat gefeiert
dauern dauerte hat gedauert
kochen kochte hat gekocht
fressen fraß hat gefressen
essen aß hat gegessen
lesen las hat gelesen
schreiben schrieb hat geschrieben
arbeiten arbeitete hat gearbeitet
schlafen schlief hat geschlafen
waschne wusch hat gewaschen
stehlen stahl hat gestohlen
tragen trug hat getragen
gefallen gefiel hat gefallen
vergessen vergaß hat vergessen
beginnen begann hat begonnen
bitten bat hat gebeten
braten briet hat gebraten
haben hatte hat gehabt
spielen spielte hat gespielt
machen machte hat gemacht
lernen lernte hat gelernt
ziehen zug hat gezogen
um•ziehen zog um hat umgezogen
an•ziehen zog an hat angezogen
aus•ziehen zog aus hat ausgezogen
fragen fragte hat gefragt
gewinnen gewann hat gewonnen
sprechen sprach hat gesprochen
rufen rief hat gerufen
an•rufen rief an hat angerufen
finden fand hat gefunden
auf•räumen räumte auf hat aufgeräumt
ein•kaufen kaufte ein hat eingekauft
kaufen kaufte hat gekauft
hören hörte hat gehört
treffen traf hat getroffen
können konnte hat gekonnt
müssen musste hat gemusst
dürfen durfte hat gedurft
wollen wollte hat gewollt
möchten wollte hat gewollt
sollen sollte hat gesollt
ab•holen holte ab hat abgeholt
bringen brachte hat gebracht
mit•bringen brachte mit hat mitgebracht
an•fangen fing an hat angefangen
auf•hören hörte auf hat aufgehört
fern•sehen sah fern hat ferngesehen
helfen half hat geholfen
wissen wusste hat gewusst
kennen kannte hat gekannt
verstehen verstand hat verstanden
denken dachte hat gedacht
wohnen wohnte hat gewohnt
sagen sagte hat gesagt
nehmen nahm hat genommen
geben gab hat gegeben
antworten antwortete hat geantwortet
suchen suchte hat gesucht
bekommen bekam hat bekommen
heißen hieß hat geheißen
heiraten hairatete hat geheiratet
leben lebte hat gelebt
sich stellen (wohin) stellte hat gestellt
stehen (wo) stand hat gestanden
sich setzen (wohin) setzte hat gesetzt
sitzen (wo) saß hat gesessen
sich legen (wohin) legte hat gelegt
liegen (wo) lag hat gelegen
hängen (wohin) hängte hat gehängt
hängen (wo) hing hat gehangen
schließen schloss hat geschlossen
achten (auf+akk) achtete hat geachtet
schneiden schnitt hat geschnitten
bezahlen bezahlte hat bezahlt
erklären erklärte hat erklärt
beenden beendete hat beendet
TÜRKİSCH
kalmak
gitmek (vasıtayla)
ölmek
korkmak
olmak (gelecekte)
kaçmak
uçmak
yatamamak
gitmek
gerçekleşmek
gelmek
sürünmek
yürümek
olmak
yüzmek
vuku bulmak, meydana gelmek
düşmek
akmak
atabinmek
zıplamak
yukarı çıkmak
hareket etmek/kalkmak
varmak
kalkmak
uyuya kalmak
binmek
inmek
aktarma yapmak
pişirmek
görmek
şarkı söylemek
içmek
kutlamak
sürmek
fırında pişirmek
yemek (tiere)
yemek (menschen)
okumak
yazmak
çalışmak
uyumak
yıkamak
çalmak
taşınmak
hoşa gitmek
unutmak
başlamak
rica etmek
kızartmak
sahip olmak
oynamak
yapmak
öğrenmek
çekmek
taşınmak
giyinmek
soyunmak
sormak
kazanmak
konuşmak
çağırmak/seslenmek
aramak (telefon ile)
bulmak
toplamak, düzenlemek
satın almak
almak
dinlemek
takılmak
e bilmek
zorunda olmak
izinli olmak
istemek
istemek
*meli *malı
almak
getirmek
beraberinde getirmek
başlamak
bitmek
televizyon izlemek
yardım etmek
bilmek
tanımak
anlamak
düşünmek
oturmak, yaşamak
söylemek
almak
vermek
cevaplamak
aramak
almak
adı olmak
evlenmek
yaşamak
koymak, yerleştirmek (dik)
ayakta, dik durmak
oturtmak
oturmak, oturuyor olmak
(kendini) yatırtmak
yatmak
asmak
asılı olmak
kapatmak
dikkat etmek
kesmek
ödemek
açıklamak
bitirmek, son vermek

Das könnte Ihnen auch gefallen