Sie sind auf Seite 1von 3

VOCABULARUL

Vocabularul - toate cuvintele dintr-o limbă ( care există sau au existat


cândva).
Vocabularul limbii române - peste 120.000 de cuvinte.

PĂRŢILE VOCABULARULUI

1. VOCABULARU FUNDAMENTAL
Vocabularul fundamental cuprinde:
• un număr mic de cuvinte, aproximativ 1500, care denumesc noţiuni de bază,
indispensabile comunicării, cuvinte înţelese şi cunoscute de toţi virbitorii;
• cuvintele se caracterizează prin: vechime, stabilitate, frecvenţă mare în
vorbire, bază pentru formarea derivatelor şi a compuselor.

2. MASA VOCABULARULUI
Masa vocabularului cuprinde:
• un număr foarte mare de cuvinte ( peste 90% ), dar cu frecvenţă redusă în
vorbire, cuvinte folosite numai de anumiţi vorbitori, numai în anumite
domenii;
• categorii de cuvinte:
- arhaisme - cuvinte ( expresii ) ieşite din uz, întâlnite în literatură pentru a
sugera o anumită epocă: spătar, logofăt, carele, ...
- regionalisme - cuvinte ( expresii ) folosite în anumite regiuni ale ţării:
cucuruz, păpuşoi, făgădău, lebeniţă, harbuz, deşte, ...
- neologisme - cuvinte noi, împrumutate din alte limbi sau create în limbă prin
mijloace proprii: efemer, computer, decizie, ...
- termeni tehnici şi ştiinţifici - cuvinte folosite în diferite domenii ale tehnicii
şi ştiinţei; bormaşină, circuit integrat, ...; cardiologie, ...
- elemnte de jargon - cuvinte folosite de anumite grupări, cu intenţia de-a
impresiona pe ceilalţi: musiu, madamă, ciao, ...
- termeni argotici - cuvinte folosite de grupuri restrânse, cu scopul de-a nu fi
înţeleşi de ceilalţi: mititica ( închisoarea ), covrig ( volan ), a sta de şase ( a sta de
pază ), ...

MIJLOACE DE ÎMBOGĂŢIRE A VOCABULARULUI

A. Interne: - derivarea;
- compunerea;
- conversiunea ( schimbarea valorii gramaticale ).
B. Externe: - împrumuturile.

DERIVAREA

Derivarea - mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularui, prin care se formează


cuvinte noi cu ajutorul sufixelor şi al prefixelor;
- se poate face - cu sufixe, cu prefixe, parasintetic.
Sufixul - sunetul sau grupul de sunete adăugate la sfârşitul cuvântului de bază
sau al rădăcinii.
Prefixul - sunetul sau grupul de sunete adăugate la începutul cuvântului de
bază sau al rădăcinii.
Cuvîntul de bază - elementul fundamental folosit pentru formarea altor
cuvinte.
Rădăcina - sunetele comune cuvântului de bază şi tuturor cuvintelor formate
de la acesta.
Cuvintele derivate - cuvinte formate cu ajutorul sufixelor şi al prefixelor.
Familia lexicală - totalitatea cuvintelor formate de la un cuvânt de bază prin
derivare sau alte mijloace ( compunere, schimbarea valorii gramaticale ), cuvinte
înrudite ca sens:
şcoală cuvânt de bază

şcol/ar +
rădăcină

şcolăr/iţă
şcolăr/esc cuvinte derivate
şcolăr/eşte
şcolăr/ime =
( a ) şcolar/iza
şcolar/iza/re familia lexicală
preşcolar
prefix sufix

Tipuri de sufixe:
• lexicale - formează cuvinte noi - cărturar, flor/ăr/easă, muncitor, ...
• gramaticale - creează forme gramaticale ( timpuri, moduri ) -( a ) şcolariza,
citit;
• diminutivale - formează cuvinte care numesc obiecte mai mici decât cele
obişnuite - băieţel, dulăpior, fetiţă, ...
• augmentative - formează cuvinte care denumesc obiecte mai mari decât cele
obişnuite - băieţoi, băieţandru, căsoaie, ...
• colective - formează cuvinte a căror formă este de singular, iar conţinutul de
plural: frunziş, studenţime, brădet, ...
• substantivale - formează substantive - grădinar, bucătăreasă, ...
• adjectivale - formează adjective - auriu, nisipos, frăţesc, ...
• adverbiale - formează adverbe - prieteneşte, grăpiş, târâş, realmente, ...
• verbale - formează verbe - ( a ) creiona, ( a ) biciui, a magnetiza, ...
Tipuri de prefixe:
• vechi: ne-, în-, des-, răs-, ... - neclar, înnegrit, desface, răscumpăra, ...
• noi: anti-, con-, inter-, pre-, ... - anticorupţie, consătean, internaţional,
preuniversitar, ...
• negative ( neagă sensul cuvântului ): necinstit, incorect, ireal, ...
• privative ( arată o lipsă ): descreţi, decolora, ...
• iterative ( arată o repetare ): reaminti, răsciti, ...
Derivate parasintetice - cuvinte formate în acelaşi timp cu un sufix şi un prefix;
- a înflori, reactualiza, ...
Derivate în serie ( serii derivative ) - când baza unui derivat este un alt derivat;
- ţară - ţăran - ţărancă - ţărăncuţă.
COMPUNEREA

Compunerea - mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularui, prin care se


formează cuvinte noi din două sau mai multe cuvinte existente independent în limbă.
Compunerea se poate face prin:
- alăturare - cu sau fără cratimă: floarea-soarelui, de lângă, ...
- contopire: desigur, fiindcă, ...
- abreviere: CFR, TAROM, ...
- cu elemente savante de compunere: - autobiografie, televiziune, biosferă, ...
( prefixoide - false prefixe )
- insecticid, cinefil,geolog, ...
( sufixoide - false sufixe ).

CONVERSIUNEA ( SCHIMBAREA VALORII GRAMATICALE )

Conversiunea - mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se


formează cuvinte noi prin trecerea de la o parte de vorbire la alta .
Cuvântul format prin conversiune se comportă în comunicare ca partea de
vorbire la care a trecut.
Prin conversiune se pot obţine:
1. SUBSTANTIVE - prin articulare cu articol hotărât, nehotărât, adjectival din:
• adjective - Urâtul ( un urât / cel urât ) nu place nimănui.
• adverbe - Binele învinge întotdeauna.
• pronume - Eul liric este prezent prin... / În sinea lui recunoştea că... / este un
nimeni. / ...
• numeral - Zecele primit mi-a mărit media.
• interjecţie - Are şi el un of.
• verb la infinitiv ( infinitivul lung ) - Scrierea conform regulilor gramaticale
este corectă.
• participiu - Scrisul lui e indescifrabil. Are un scris...
• gerunziu - Suferindul privea trist spre... / Cel suferind...
• orice parte de vorbire - prin articulare sau scriere marcată - Lipseşte un de
din enunţ. / „De” este o prepoziţie. / ...
2. ADJECTIVE din:
• verb la participiu - Testul scris a fost noat cu zece.
• gerunziu ( acordat ): Am o vecină suferindă.
• adverbe - Tata e bărbat bine.
• pronume - Caietul tău e îngrijit.
3. ADVERBE din:
• substantive ( nume de anotimpuri, de zile, de părţi ale zilei ): Toamna e fig.
• adjective - Scrie frumos.
• participii - Merge legănat.
4. PREPOZIŢII din:
• substantiv - Graţie ajutorului tău a trecut clasa.
• adverbe - Zboară deasupra casei.
• participiu - Mulţumită ajutorului primit...