Sie sind auf Seite 1von 26

1.

STAMMFOR 2. 3. STAMMFORM
M STAMMFORM

INFINITIV PRÄTERİTUM PERFEKT

(wir, sie, Sie) (er, sie, es) (er, sie,es)

backen backte hat gebacken to bake


befehlen befahl hat befohlen command
beginnen begann hat begonnen start
beißen biß hat gebissen bite
bergen barg hat geborgen to recover
bersten barst ist geborsten burst
betrügen betrog hat betrogen cheat
bewegen bewog hat bewogen move
biegen bog hat gebogen to bend
bieten bot hat geboten Offer
binden band hat gebunden tie
bitten bat hat gebeten ask
blasen blies hat geblasen blow
bleiben blieb ist geblieben stay
bleichen blich ist geblichen bleaching
braten briet hat gebraten roast meat
brechen brach hat gebrochen break
brennen brannte hat gebrannt burn
bringen brachte hat gebracht bring
denken dachte hat gedacht think
dreschen drosch hat gedroschen threshing
dringen drang ist gedrungen penetrate
dürfen durfte hat gedurft allowed to
empfangen empfing hat empfangen receive
empfehlen empfahl hat empfohlen recommend
empfinden empfand hat empfunden feel
erlesen erlas hat erlesen exquisite
erklimmen erklomm hat erklommen climb
erschrecken erschrack ist erschrocken frighten
essen aß hat gegessen eat
fahren fuhr ist gefahren drive
fallen fiel ist gefallen fall
fangen fing hat gefangen to catch
fechten focht hat gefochten fencing
finden fand hat gefunden Find
flechten flocht hat geflochten weave
fliegen flog ist geflogen to fly
fliehen floh ist geflohen flee
fließen floß ist geflossen flow
fressen fraß hat gefressen eat
frieren fror hat gefroren freeze
gären gor hat/ist gegoren ferment
gebären gebar hat geboren give birth
geben gab hat gegeben give
gedeihen gedieh ist gediehen thrive
gehen ging ist gegangen walk
gelingen gelang ist gelungen success
gelten galt hat gegolten be valid
genesen genas ist genesen recovered
genießen genoß hat genossen enjoy
geschehen geschah ist geschehen happen
gewinnen gewann hat gewonnen win
gießen goß hat gegossen to water
gleichen glich hat geglichen same
gleiten glitt ist geglitten slide
glimmen glomm hat geglommen glow
graben grub hat gegraben dig
greifen griff hat gegriffen to grab
halten hielt hat gehalten hold
hängen hing hat gehangen hang
heben hob hat gehoben to lift
heißen hieß hat geheißen be called
helfen half hat geholfen help
kennen kannte hat gekannt know
klingen klang hat geklungen sound
kneifen kniff hat gekniffen pinch
kommen kam ist gekommen come
können konnte hat gekonnt can
kriechen kroch ist gekrochen crawl
laden lud hat geladen load
lassen ließ hat gelassen to let
laufen lief ist gelaufen to run
leiden litt hat gelitten Suffer
leihen lieh hat geliehen lend
lesen las hat gelesen read
liegen lag hat gelegen lie
lügen log hat gelogen lying
mahlen mahlte hat gemahlen grind
meiden mied hat gemieden avoid
melken melkte hat gemolken milking
messen maß hat gemessen measure up
mißlingen mißlang ist mißlungen failure
mögen mochte hat gemocht to like
müssen mußte hat gemußt have to
nehmen nahm hat genommen to take
nennen nannte hat genannt call
pfeifen pfiff hat gepfiffen Pipes
preisen pries hat gepriesen praise
quellen quoll ist gequollen swell
raten riet hat geraten guess
reiben rieb hat gerieben rub
reißen riß hat gerissen tear
reiten ritt ist geritten horse riding
rennen rannte ist gerannt run
riechen roch hat gerochen smell
ringen rang hat gerungen wrestle
rinnen rann ist geronnen run down
rufen rief hat gerufen call
saufen soff hat gesoffen drink
saugen sog hat gesogen suck
schaffen schuf hat geschaffen create
schallen scholl hat geschallt sound
scheiden schied ist geschieden divorce
scheinen schien hat geschienen seem to be
scheißen schiß hat geschißen shit
schelten schalt hat gescholten scold
scheren schor hat geschoren shear
schieben schob hat geschoben push
schießen schoß hat geschossen shoot
schlafen schlief hat geschlafen sleep
schlagen schlug hat geschlagen beat
schleichen schlich ist geschlichen to sneak
schleifen schliff hat geschliffen grind
schließen schloß hat geschlossen shut down
schlingen schlang hat geschlungen loop
schmeißen schmiß hat geschmissen throw
schmelzen schmolz ist geschmolzen melt
schnauben schnob hat geschnoben snort
schneiden schnitt hat geschnitten to cut
schreiben schrieb hat geschrieben write
schreien schrie hat geschrie(e)n scream
schreiten schritt ist geschritten stride
schweigen schwieg hat geschwiegen remain silent
schwellen schwoll ist geschwollen swell
schwimmen schwamm ist geschwommen swim
schwinden schwand ist geschwunden dwindle
schwingen schwang ist geschwungen swing
schwören schwor hat geschworen swear
sehen sah hat gesehen see
senden sandte hat gesandt send
singen sang hat gesungen to sing
sinken sank ist gesunken sink
sinnen sann hat gesonnen to ponder
sitzen saß hat gesessen to sit
sollen sollte hat gesollt should
speien spie hat gespie(e)n spit
spinnen spann hat gesponnen be crazy
sprechen sprach hat gesprochen speak
sprießen sproß ist gesprossen sprout
springen sprang ist gesprungen leap
stichen stach hat gestochen stitch
stehen stand hat gestanden stand
stehlen stahl hat gestohlen steal
steigen stieg ist gestiegen climb
sterben starb ist gestorben to die
stinken stank hat gestunken stink
stoßen stieß hat gestoßen bump
streichen strich hat gestrichen to brush
streiten stritt hat gestritten fight
tragen trug hat getragen wear
treffen traf hat getroffen to meet
treiben trieb hat getrieben float
treten trat hat getreten to step
triefen troff hat getroffen ooze
trinken trank hat getrunken drink
trügen trog hat getrogen deceive
tun tat hat getan to do
verbieten verbot hat verboten to forbid
verbleichen verblich ist verblichen fade
verderben verdarb hat verdorben spoil
verdrießen verdroß hat verdrossen annoyed
vergessen vergaß hat vergessen to forget
verlieren verlor hat verloren to lose
verzeihen verzieh hat verziehen forgive
wachsen wuchs ist gewachsen to grow
wägen wog hat gewogen weigh
waschen wusch hat gewaschen to wash
weben wob hat gewoben weave
weichen wich ist gewichen give way
weisen wies hat gewiesen point
wenden wandte hat gewandt turn
werben warb hat geworben advertise
werfen warf hat geworfen throw
wiegen wog hat gewogen to weigh
winden wand hat gewunden squirm
wissen wußte hat gewußt knowledge
wollen wollte hat gewollt want
zeihen zieh hat geziehen draw
ziehen zog hat gezogen pull
zwingen zwang hat gezwungen to force
Ayrilmayan filler
be-,emp-,ent-,er-,ge-,miss-,ver-,zer- 

pişirmek
komut
Başlat
ısırmak
iyileşmek
patlamak
hile
hareket
Bük
Teklif
kravat
Sor
darbe
kalmak
ağartma
kızarmış et
kırmak
yanmak
getirmek
düşünmek
harman
nüfuz etmek
izinli
teslim almak
önermek
hissetmek
nefis
tırmanış
korkutmak
yemek
sürücü
sonbahar
yakalamak
eskrim
Bul
örgü
uçmak
kaçmak
akış
yemek
donmak
maya
doğurmak
vermek
gelişmek
yürümek
başarı
geçerli ol
kurtarıldı
zevk almak
olmak
kazanmak
Suya
aynı
kaymak
parlamak
kazmak
kapmak
ambar
asmak
kaldırmak için
olarak adlandırılabilir
Yardım
bilmek
ses
Tutam
gel
Yapabilmek
yavaş ilerleme
yük
izin vermek
koşmak
Acı çekmek
ödünç vermek
okumak
Yalan
yalan söyleme
eziyet
önlemek
süt sağmak
ölçü almak
başarısızlık
beğenmek
zorunda
almak
aramak
Borular
övgü
kabarma
tahmin
ovmak
yırtmak
at binme
Çalıştırmak
koku
güreş
bitkin
aramak
İçmek
emmek
oluşturmak
ses
boşanma
öyle gibi görünmek
bok
azarlamak
makaslama
it
ateş etmek
uyku
dövmek
gizlice
eziyet
kapat
döngü
atmak
erimek
homurdanmak
kesmek
yazmak
çığlık
uzun adım
sessiz kalır
kabarma
yüzmek
küçülmek
salıncak
yemin etmek
görmek
göndermek
şarkı söylemek
lavabo
düşünmek
oturmak
meli
tükürmek
çılgın olmak
konuşmak
filiz
sıçrama
dikiş
ayakta durmak
çalmak
tırmanış
ölmek
kokuşmuş
çarpmak
fırçalamak
kavga
giyinmek
tanışmak
şamandıra
adım atmak
sızmak
İçmek
aldatmak
yapmak
yasaklamak
solmak
Yağlamalamak
sinirlenmiş
unutmak
kaybetmek
affetmek
büyümek
tartmak
yıkamak
örgü
yol vermek
nokta
dönüş
reklam vermek
atmak
tartmak
kıvrılmak
bilgi
istemek
çizmek
Çek
zorlamak
BESTİMMTE LOKALADVERBİEN (BELİRLİ YER ZARFLARI)

Wo?
(nerede)
Wohin

(nereye?)
Woher?

(nereden?)

Hier

(Burada)
Hierhin, nach hier

(buraya)
Von hier

(buradan)

Dort

(orada)
Dorthin, nach dort

(oraya)
Von dort, dorher

(oradan)

Da

(orada)
Dahin

(oraya)
Von da, daher

(oradan)
Draußen

außen

(disarda)
Nach draußen, hinaus von außen

(disariya)
Von draußen

(disaridan)

Auswärts

(disarda)
Nach auswärts

(disariya)
Von auswärts

(disaridan)

Drinnen

inen

(icerde)
Nach drinnen, hinein

(iceriye)
Von drinnen, von innen

(iceriden)

Oben

(yukarida)
Nach oben, hinauf, aufwärts

(yukaridan)
Von oben
(yukariya)

Unten

(asagida)
Nach unten, hinunter, abwärts

(asagidan)
Von unten

(asagiya)

Vorn

(onde)
Nach vorn vorwärts

(önden)
Von vorn

(öne, ileri)

Hinten

(arkada)
Nach hinten rückwärts

(arkadan)
Von hinten

(arkadan)

Links

(solda)

seitwärts

(kenara, yana)
Nach links
(sola)
Von links

(soldan)

Rechts

(sagda)
Nach rechts

(saga)
Von rechts

(sagdan)

Drüben

(ötede)
Nach drüben, hinüber

(oteye)
Von drüben, herüber

(oteden)

Bu zarfları cümle içinde fiili veya ismi pekiştirmek için kullanmak mümkündür;

Die Tür links wird nicht gebraucht.

(Soldaki kapı kullanılmıyor.)

Der Ball kam von rechts.

(Top sağdan geldi.)

„Hin“ ve „her“ Zarfları

Belir yer zarfları içinde „hin“ ve „her“ zarflarının ayrıcalık gösteren bir yeri vardır. Bu zarflar, sözü söyleyen kişinin bu
„Hin“ zarfı sözü söyleyen kişiden, ondan başka bir yöne doğru yapılan hareketi anlatmak için kullanılır. Cümlenin anl
uzaklaşan bir hareket anlamı katmanın dışında bir Türkçe anlamı olmaz.

Wo gehst du hin?

(nereye gidiyorsun?)

„Her“ zarfı ise, sözü söyleyen kişiye doğru yapılan, yaklaşan bir hareketi ifade eder. Bunun da çoğunlukla tam bir Tür

Wo komms du her?

(Nereden geliyorsun?)

Wirf mir einen Apfel her!

(Bana aşağı bir elma at!)

Bu iki zarf bazı edatlarla birleşerek başka edatları da meydana getirebilir. Bunların eylemin yönünde, cümle içindeki

hinaus / heraus : dışarı, dışarıya

hinein / herein : içeri, içeriye

hinauf / herauf : yukarı, yukarıya

hinab / herab : aşağı, aşağıya

hinunter / herunter : aşağı, aşağıya

hinüber / herüber : öteye

Bunlardan hin veya her ile başlayanlardan hangisinin kullanılacağı yine sözü söyleyen kişiye göre hareketin hangi yön
derken hareket kendisinden uzaklaşıyorsa hinaus zarfını kullanır. Ancak kendisi dışarıdaysa ve dışarı çıkma eylemi bir
doğruysa „heraus“ zarfını kullanır.

Gehen Sie bitte hinaus?

(Nereye gidiyorsun?)

Die Kinder kommen aus der Schule heraus.


(Çocuklar okuldan dışarı geliyor.)

Unbestimmte Lokaladverbien (Belirsiz Yer Zarfları)

Belirsiz yer zarflarından en çok kullanılanları aşağıdaki tablodadır.

Wo? (nerede)
Wohin? (nereye)
Woher? (nereden)

anderswo

(Başka bir yerde)


anderswohin

(Başka bir yere)


anderswoher

(Başka bir yerden)

Irgendwo

(Herhangi bir yerde)


Irgendwohin

(Herhangi bir yere)


Irgendwoher

(Herhangi bir yerden)

Nirgendwo

(Hiç bir yerde)


Nirgendwohin

(Hiç bir yere)


Nirgendwoher

(Hiç bir yerden)


Überall

(Her yerde)
Überallhin

(Her yere)
Überallher

(Her yerden)

Es ist nirgendwo schöner als zu Hause.

(Hiçbir yer evden güzel değildir.)

Wir wollen dieses Jahr anderswohin fahren.

(Biz bu yıl başka bir yere gitmek istiyoruz.)

b.Die Temporaladverbien (Zaman Zarfları)

Bu gruptaki zarflar, bir eylemin meydana geldiği zamanı tarif ederler. Bunlar çok çeşitli ve çok yönlüdür. Zaman zarfl

Eylemin cereyan ettiği zamanı ifade eden zarflar

Bu zarflar „wann“ (ne zaman?) sorusunun cevabını verirler.

a. Belirli Zaman Zarfları

heute – bugün

morgen – yarın

gestern – dün

vorgestern – önceki gün

über morgen – ertesi gün

vorgestem morgen – önceki sabah


gestern morgen – dün sabah

heute morgen – bu sabah

heute abend – bu akşam

gestem mittag – dün öğleyin

Belirli bir gün veya belirli anını anlatan zarflar

am Tage – gündüz

am Morgen – sabahleyin

am Vormittag – öğleden önce

am Mittag – öğleyin

am achtmittag – öğleden sonra

am Abend – akşamleyin

in der Nacht – geceleyin

am Sonntag – pazar günü

eines Tages – bir gün

eines Morgens – bir sabah gibi örnekleri çoğaltabiliriz.

Sürekli tekrarlanan günler veya zamanları gösteren zarflar;

des Morgens – Sabahları

des Mittags – Öğleden önceleri

sonntags – pazarları

mittags – öğleleri

abends – akşamları gibi…


Geçen, içinde bulunan veya gelecek zamanlarla ilgili zarflar;

die vorige Woche – geçen hafta

diese Woche – bu hafta

voriges Jahr – geçen yıl

vor einer Minute – bir dakika önce

in 15 Minuten – 15 dakika içinde

in einer Woche – bir hafta içinde

nach 6 monaten – 6 ay sonra

b. Belirsiz Zaman Zarfları

Bu zarflar belirli bir tarih veya zamanı anlatmaz ve kesin olmayan zaman ölçülerini dile getirir:

einst – bir zamanlar

einstmals – bir zamanlar

damals – o zamanlar

anfangs – başlangıçta

zuerst – önce

vor kurzem – kısa süre önce

soeben – az önce

jetzt – şimdi

sofort – derhal

bald – yakında
dann – sonra

danach – ondan sonra

ehemals – eskiden

einmal – bir zamanlar

niemals – hiç bir zaman

früher – eskiden

neulich – kısa süre önce

bereits – henüz, yeni

gerade – az önce, hemen

augenblicklich – anında, şu an

gleich – derhal

künftig – gelecekte

später – sonra

endlich – nihayet

Süre Bildiren Zarflar

Bu zarflar „wie lange“ (ne kadar?), „seit wann“ (ne zamandan beri) ve „bis wann“ ( ne zamana kadar?) sorularına cev

Belirli Zaman Kavramları:

Ein Tag – bir gün

sechs Monate – 6 ay

hundert Jahre – yüz yıl

seit heute – bugünden beri


von morgen ab – yarından itibaren

seit Mai – Mayıs’tan beri

seit Ostern – Paskalya’dan beri

bis gestern – düne kadar

bis heute – bugüne kadar

Belirsiz Zaman Kavramları:

lange – uzun süre

beständig – sürekli

immer – her zaman, daima

tagelang – günlerce

underdessen – bu arada

inzwischen – bu arada

seitdem – o zaman beri

seit damals – eskiden beri

seit langer Zeit – uzun zamandan beri

bis Jetzt – şimdiye kadar

bis dann – o zamana kadar

auf immer – ilelebet

ewig – ilelebet, ömür boyu

zeitlebens – ömür boyu


wochenlang – haftalarca

vorläufig – şimdilik

seither – o zamandan beri

Zamanın Tekrarlanmasını İfade Eden Zarflar;

oft (sık sık)

immer wieder (devamlı)

mehrmals (defalarca)

jedesmal (her defasında)

täglich – her gün

alle Tage – her gün

Tag und Nach – sabah akşam

Örnek Cümleler;

Ich stehe morgens um 7 Uhr auf und gehe abends um 10 Uhr ins Bett.

(Sabahları 7’de kalkıyorum ve akşamları saat 10’da yatıyorum.)

Dienstags und Freitags bin ich in der Schule.

(Salıları ve Cumaları okuldayım.)

Wir werden ihn niemals vergessen.

(Onu hiç bir zaman unutmayacağız.)

Er wird zeitlebens taub bleiben.

(O ömrü boyunca sağır kalacak.

Die Modaladverbien (Hal Bildiren Zarflar):


Hal bildiren zarfların en çok kullanılanlarını gruplara ayırarak inceleyelim.

Bir eylemin nasıl, ne şekilde cerayan ettiğini anlatan zarflar)

Moglichherweise (muhtemelen)
Natürlich (tabii)

Teilweise (kısmen)
Stückweise (tek tek)

Shcriftlich (yazılı)
Brieflich (mektupla)

Absichtlich (kasten)
anders (başka)

Gern (seve seve)


Auswendig (ezbere)

Umsont (bedava)
Vergebens (boşuna)

Geradeaus (dosdoğru)
Genauso (aynen)

Eilends (aceleyle)
Insgeheim (içten, gizlice)

(Derece ve ölçü bildiren hal zarfları)

Sehr (çok)
Nur (yalnız)

Beinahe (az kalsın)


Besonders (özellikle)

Etwas (biraz)
Ausserordentlich (olağanüstü)

Gänzlich (tamamen)
Wenig (az)

Ungewöhnlich (garip)
Ziemlich (oldukça)

Derart (öyle)
Vollends (tamamen)

Überhaupt (hiç)
Gar (hiç)

(Anlam genişleten hal zarfları)

Außerdem (ayrıca)
Überdies (üstelik)

Sonst (bunun dışında)


Auch (de, da, dahi)

Ebenfalls (aynı şekilde)


Zweitens (ikincisi)

Erstens (birincisi)
Ferner (bunun dışında)

Allerdings (bununla birlikte)


Nur (sadece)

Jedoch (ancak)
Wenigstens (en azından)

Zumindest (en azından)


Immerhin (yine de)

Eher (daha çok)


Vielmehr (daha çok)

(Anlam vurgulayan hal zarfları)

Eben (tam o sırada)


Gerade (tam o anda)
Selbst (bile)
Allein (bir tek)

Sogar (hatta)
Schon (bile, artık)

Bereits (çoktan)
Erst (daha, ancak)

Insbesondere (bilhassa)

(Tahmin ve Değerlendirme İfade Eden zarflar)

Vielleicht (belki)
Womöglich (muhtemelen)

Sicher (mutlaka)
Bestimmt (kesinlikle)

Gewiß (kesinlikle)
Zweifellos (şüphesiz)

Leider (maalesef)
Hoffentlich (inşallah)

Glücklicherweise (bereket versin)


Keinesfalls (hiçbir şekilde

Die Kausaladverbien (Sebep Gösteren Zarflar)

Sebep gösteren zarflar, cümle içinde tarif edilen bir eylem veya hareketin nedenlerini ifade eder ve pekiştirirler.

Meinetwegen (benim yüzümden)


Seinetwegen (onun yüzünden)

Nämlich (zira)
Daher (o, bu sebeple)

Darum (bu yüzden)


Deswegen (bu nedenle)
Deshalb (bu yüzden)
Also (yani, o halde)

Demzufolge (bu nedenle)


Somit (böylece)

Folglich (bu nedenle)


Dadurch (böylece)

Genaugenommen (aslına bakılırsa)


andernfalls (aksi halde)

Sonst (yoksa)
Gegebenenfalls (gerektiğinde)

Örnek Cümleler;

Ich habe deinen Brief nich abscihtlich zerrisen.

(mektunu kasten yırtmadım)

Sie müssen mir Ihre Meinung schriftlich mitteilen.

(Fikrinizi bana yazılı olarak bildirmelisiniz.)

Hoffentlich geht es deinem Bruder gut.

(İnşallah kardeşin iyidir.)

Wir besprechen diese Sache ein andermal.

Das könnte Ihnen auch gefallen