Sie sind auf Seite 1von 4

Rektion der Verben

Nr. Verb Präpositionen Kasus Űbersetzung


1 achten auf AKK A avea grijă de /a
fi atent la
2 Sich aműsieren űber Akk A se amuza de
3 anfangen mit D A începe cu
4 antworten auf Akk A răspunde la
5 Sich ärgern űber Akk A se supăra de /pe
6 Aufpassen auf Akk A avea grijă de
A fi atent la
7 Sich aufregen űber Akk A se enerva de
(ceva)
8 Sich bedanken Bei/fűr D/AKK A mulţumi pentru
9 beneiden um Akk A invidia
10 begegnen mit D A se intâlni cu
11 beginnen mit D A începe cu
12 Sich beschäftigen mit D A se ocupa cu
13 Sich beschweren Bei D A reclama la
14 Sich beschweren Űber Akk A se plânge de
15 Sich beteiligen an D A participa la
16 Bewerben, bewarb, um Akk A concura/a
beworben candida pentru
17 Bewerben, bewarb, bei D A concura/a
beworben candida la
18 Bestehen, bestand, aud D A consta din /a fi
bestanden format din
19 bitten um Akk A ruga pentru
20 Bringen, brachte, auf Akk a inspira
gebracht
21 űber Akk A adduce asupra
22 +es+zu D A ajunge la
23 um Akk A păgubi pe cineva
24 danken Fűr Akk A mulţumi pentru
25 Denken, dachte, an Akk A se gândi la
gedacht
26 diskutieren mit D A discuta cu
27 űber Akk A discuta despre
28 einladen zu D A invita la
29 Sich ekeln vor D A-i fi scarabă de
30 Sich engagieren fűr Akk A se angaja pentru
31 Entschließen, fűr Akk A se decide pentru
entschloß,
entschloßen
32 Sich entschuldigen fűr Akk A se scuza pentru
33 bei D A se scuza la
34 Sich erinnern an Akk a-şi aduce aminte
de
Rektion der Verben

35 Sich erkundigen Nach D A se informa de


36 folgen D A asculta de
37 Folgen (ist) D A urma/a succeda/
a urmări
38 folgen auf Akk A succede
39 Folgen (ist) auf D A rezulta din
40 Fragen
41 Sich freuen G A se bucura de
42 Sich freuen an D A se bucura de
(ceva prezent)
43 Sich freuen auf Akk A se bucura de (cu
referire la viitor)
44 Sich freuen űber Akk A se bucura de
(ceva îndeplinit)
45 Sich fűrchten fűr Akk A se teme pentru
(cu referire la
prezent sau viitor)
46 Sich fűrchten um Akk A se teme pentru
(cu referire la
present)
47 Sich fűrchten vor D A se teme, a-i fi
frică
48 gehören D A aparţine
49 gehören zu D A face parte din
50 Sich gewöhnen an Akk A deprinde cu
A se obişnui cu
51 glauben an Akk A crede în
52 Gratulieren +D zu D A felicita de
53 Sich handeln an D A se purta faţă de
54 Sich handeln von D A trata despre
55 Sich handeln Űber Akk A trata despre
56 Sich handeln um Akk A fi vorba despre
(impersonal)
57 hoffen Auf Akk A spera în
58 hören von D A auzi de/despre
59 hören auf Akk A asculta de
60 Sich informieren űber Akk A se informa
despre
61 Sich interessieren fűr Akk A se interesa de
62 kämpfen fűr Akk A lupta pentru
(menţinerea unei
stări existente)
63 kämpfen um Akk A lupta (pentru a
obţine ceva)
64 kämpfen gegen Akk A lupta împotriva
65 Sich kűmmern um Akk A se ocupa de
Rektion der Verben

A se îngriji de
66 lachen űber Akk A râde de
67 lachen vor D A râde di cauza/de
68 langweilen bei D A se plictisi la
70 lernen fűr Akk A învăţa pentru
71 lernen űber Akk A învăţa despre
72 melden bei D A anunţa la
73 nachdenken űber Akk A se gândi la
74 passen zu D A se potrivi
75 Protestieren gegen Akk A protesta
împotriva
76 reagieren auf Akk A reacţiona la
77 rechnen Mit D A calcula cu
78 reden von D A vorbi despre
79 Riechen, roch, nach D A miorosi a
gerochen
80 Riechen, roch, an D A mirosi (ceva)
gerochen
81 schicken nach D A trimite după
82 schmecken nach D A avea gust de
83 schreiben an Akk A scrie către (a
scrie cuiva)
84 schreiben űber Akk A scrie despre
85 schreiben von D A scrie despre
86 schreiben fűr Akk A scrie pentru
87 schwärmen von D A se entuziasma
de
88 schwärmen fűr Akk A se entuziasma
pentru
89 Sich sehnen nach D a-i fi dor de
90 sorgen fűr Akk A avea grijă de /a
se îngriji de
91 sorgen um Akk A fi îngrijorat de /
a duce grija
92 sprechen mit D A vorbi cu
93 sprechen űber Akk A vorbi despre
94 sprechen von D A vorbi de
95 staunen űber Akk A se mira de
96 Sich streiten mit D A se certa cu
97 suchen nach D A căuta după
98 teilnehmen an D A participa la
99 telefonieren mit D A telefona / a
vorbi la telefon cu
10 träumen von D A visa despre
0
10 Sich treffen auf Akk A înâlni pe
Rektion der Verben

1
10 Sich treffen bei D A se întâlni la
2
10 Sich treffen zu D A se întâlni la
3
10 Sich unterhalten mit D A conversa cu
4
10 Sich unterhalten űber Akk A conversa despre
5
10 verabschieden von D a-şi lua rămas bun
6 de la
10 Sich verlassen auf Akk A se baza pe
7
10 Sich verlieben in Akk A se îndrăgosti
8
10 verzichten auf Akk A renunţa la
9
11 Sich vorbereiten auf Akk A se pregăti de
0
11 warten auf Akk A aştepta pe
1
11 weinen vor D A se plânge de
2
11 Sich wundern űber Akk A se minuna de
3
11 Sich wűnschen von D A dori ceva de la
4 cineva
11 zweifeln an D A se îndoi de
5

Das könnte Ihnen auch gefallen