Sie sind auf Seite 1von 39

Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


Salve! Salvē! Sei gegrüßt! Hello! !‫ أھﻼ ﺑك‬/ !‫ﻣرﺣﺑﺎ ﺑك‬

pater  m.   Vater  father ‫ واﻟد‬/ ‫أب‬

māter  f.   Mutter  mother ‫ واﻟدة‬/ ‫أم‬

fīlius  m.   Sohn  son ‫اﺑن‬

fīlia  f.   Tochter  daughter ‫اﺑﻧﺔ‬

avus  m.   Großvater  grandfather ‫ﺟد‬

servus  m.   Sklave  slave ‫ﻋﺑد‬

serva  f.   Sklavin  slave ‫ﻋﺑدة‬

catella  f.   Hündchen  little dog ‫ﻛﻠب ﺻﻐﯾر‬

hīc  Adv.   hier  here ‫ھﻧﺎ‬

est  er/sie/es ist; es gibt  he/she/it is; there is ‫ ﺗوﺟد‬/ ‫ ؛ ﯾوﺟد‬... ‫ ھﻲ‬/ ...‫ھو‬

dominus  m.   Herr  master ‫ ﺳﯾدي‬/ ‫ﺳﯾد‬

dominus  m.   Hausherr  master ‫ اﻟﻣﺎﻟك‬/ ‫رب اﻟﺑﯾت‬

clāmat  er/sie/es ruft  he/she/it calls ‫ ھﻲ ﺗﻧﺎدي‬/ ‫ھو ﯾﻧﺎدي‬

venit  er/sie/es kommt  he/she/it comes ‫ ھﻲ ﺗﺄﺗﻲ‬/ ‫ھو ﯾﺄﺗﻲ‬

domina  f.   Herrin  mistress ‫رﺑﺔ اﻟﺑﯾت‬

labōrat  er/sie/es arbeitet  he/she/it works ‫ ھﻲ ﺗﻌﻣل‬/ ‫ھو ﯾﻌﻣل‬

lūdit  er/sie/es spielt  he/she/it plays ‫ ھﻲ ﺗﻠﻌب‬/ ‫ھو ﯾﻠﻌب‬

cantat  er/sie/es singt   he/she/it sings ‫ ھﻲ ﺗﻐﻧﻲ‬/ ‫ھو ﯾﻐﻧﻲ‬

et  Konjunktion  und  and َ‫و‬

 gaudet   er/sie/es freut sich  he/she/it is looking forward to ‫ ھﻲ ﺗﺑﺗﮭﺞ‬/ ‫ھو ﯾﺑﺗﮭﺞ‬
doing something
currit  er/sie/es läuft   he/sh/it runs ‫ ھﻰ ﺗﺟرى‬/ ‫ھو ﯾﺟرى‬

Lektion 1 nam  Konjunktion   denn  for ‫ﻹن‬

hodiē  Adv.   heute  today ‫اﻟﯾوم‬

familia  familiam f.  Hausgemeinschaft  household/family ‫ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‬/ ‫أھل اﻟﺑﯾت‬

exspectat  er/sie/es erwartet  he/she/it expects ‫ ھﻰ ﺗﺗوﻗﻊ‬/ ‫ھو ﯾﺗوﻗﻊ‬

subitō  Adv.  plötzlich  suddenly ‫ﻓﺟﺄة‬

clāmor  clāmōrem m.  Lärm, Krach, Geschrei  noise ‫ ﺻﺧب‬/ ‫ ﺿﺟﯾﺞ‬/ ‫ﺿوﺿﺎء‬

audit  er/sie/es hört (zu)  he/she/it listens (‫ )ﯾﻧﺻت‬/ ‫ ھﻰ ﺗﺳﻣﻊ‬/ ‫ھو ﯾﺳﻣﻊ‬

rogat  er/sie/es fragt  he/she/it asks ‫ ھﻰ ﺗﺳﺄل‬/ ‫ھو ﯾﺳﺄل‬

quid?  was?  what? ‫ ﻣﺎذا؟‬/ ‫ﻣﺎ؟‬

quaerit  er/sie/es sucht  he/she/it looks for ‫ ھﻰ ﺗﺑﺣث‬/ ‫ھو ﯾﺑﺣث‬


somebody/something
nōn  nicht  not (‫ ﻟﯾس‬/ ‫ ﻟن‬/ ‫ ﻟم‬/ ‫ ﻣﺎ‬/ ‫ﻟﻠﻧﻔﻰ )ﻻ‬

videt  er/sie/es sieht  he/she/it sees ‫ ھﻰ ﺗرى‬/ ‫ھو ﯾرى‬

sed  Konjunktion  aber, sondern  but ‫ ﺑل‬/ ‫ وﻟﻛن‬/ ‫ﻟﻛن‬

ubi?  wo?  where? ‫أﯾن؟‬

ecce!  sieh(e)!/sieh(e) da!  look!/look there! !‫ اﻧظر ھﻧﺎك‬/ !‫اﻧظر‬

intrat  er/sie/es betritt  he/she/is enters ‫ ھﻰ ﺗدﺧل‬/ ‫ھو ﯾدﺧل‬

tum  Adv.   dann, darauf  then ‫ ﺛم‬/ ‫إذا‬

tum  Adv.   da (zeitlich)  then ‫إذا‬

ibi  Adv.  dort  there ‫ھﻧﺎك‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 1/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


nunc  Adv.   nun, jetzt  now ‫اﻵن‬

etiam  Konjunktion  auch  also, too ‫ ﺑﺎﻟﻣﺛل‬/ ً‫أﯾﺿﺎ‬

rīdet  er/sie/es lacht  he/she/it laughs ‫ ھﻲ ﺗﺿﺣك‬/ ‫ھو ﯾﺿﺣك‬

tenet  er/sie/es hält he/she/it holds ‫ ھﻲ ﺗﻣﺳك‬/ ‫ھو ﯾﻣﺳك‬

Lektion 2 amāre  amat  lieben, mögen  to love, to like ‫ ﯾﻔﺿل‬/ ‫ﯾﺣب‬

soror  sorōrem f.  Schwester  sister ‫أﺧت‬

respondēre  respondet  antworten  to answer ‫ ﯾﺟﯾب‬/ ‫ﯾرد‬

iterum  Adv.   wieder  again ‫ﻣرة أﺧرى‬

cōnspicere  cōnspicit (Pl. erblicken, sehen  to see ‫ ﯾرى‬/ ‫ﯾﻠﻣﺢ‬


cōnspiciunt) 
fugere  fugit (Pl.: fugiunt)  fliehen, meiden  to flee, to avoid ‫ ﯾﺗﺟﻧب‬/ ‫ﯾﮭرب‬

capere  capit (Pl.: capiunt)  fangen, ergreifen  to catch ‫ ﯾﻘﺑض ﻋﻠﻰ‬/ ‫ﯾﻣﺳك‬

puer  puerum m.  Kind, Junge child, boy ‫ وﻟد‬/ ‫طﻔل‬

puella  puellam f.  Mädchen  girl ‫ﺑﻧت‬

frāter  frātrem m.  Bruder  brother ‫أخ‬

itaque  Adv.   deshalb  therefore ‫ ﻟذﻟك‬/ ‫ ﻟذا‬/ ‫ﻣن ﺛم‬

sunt  sie sind  they are ... ‫ ھن‬/ ... ‫ھم‬

culīna  culīnam f.  Küche  kitchen ‫ﻣطﺑﺦ‬

dēbēre  dēbet  müssen  must ‫ ﻻزم‬/ ‫ﯾﺟب أن‬

nōn dēbēre  nōn dēbet  nicht dürfen  must not (‫ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ )ﻟﮫ‬/ ‫ﻻ ﯾﺟب‬

cupere  cupit ( Pl. cupiunt)  wollen, wünschen, mögen  to want, to wish, to like ‫ ﯾﻔﺿل‬/ ‫ ﯾﺗﻣﻧﻰ‬/ ‫ﯾرﯾد‬

adhūc  Adv.   bis jetzt, noch  until now, still ‫ ﻣﺎزال‬/ ‫ﺣﺗﻰ اﻵن‬

līberī  līberōs m. Pl.   Kinder  children ‫أطﻔﺎل‬

vir  virum m.  Mann  man ‫رﺟل‬

ātrium  ātrium n.  Atrium  atrium ‫ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾت‬/ ‫أﺗرﯾوم‬

ōtium  ōtium n.  Ruhe  silence ‫ھﺎدئ‬

ōtium  ōtium n.  Freizeit  leisure time, free time ‫وﻗت اﻟﻔراغ‬

parentēs  parentēs m. Pl.  Eltern  parents ‫ اﻷھل‬/ ‫ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور‬/ ‫اﻵﺑﺎء‬

peristȳlium  peristȳlium n.  Peristyl  peristyle ‫رواق ﻣن اﻷﻋﻣدة‬

officium  officium n.  Pflicht  duty ‫ ﻣﮭﻣﺔ‬/ ‫واﺟب‬

explēre  explet  erfüllen  to fulfil ‫ ﯾﻔﻲ‬/ ‫ ﯾؤدي‬/ ‫ﯾﻧﺟز‬

Salvēte!  Seid gegrüßt!  Hello! !‫ أھﻼ ﺑﻛم‬/ !‫ﻣرﺣﺑﺎ ﺑﻛم‬

dīcere  dīcit  sagen  to say ‫ﯾﻘول‬

statim  Adv.  sofort  at once, immediately ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔور‬

incipere  incipit  (Pl. incipiunt)  beginnen, anfangen  to begin, to start ‫ ﯾﺷرع ﻓﻲ ﻓﻌل ﺷﻲء‬/ ‫ﯾﺑدأ‬

cūr?  warum?  why? ‫ﻟﻣﺎذا؟‬

semper  Adv.  immer  always ً‫داﺋﻣﺎ‬

labor  labōrem m.  Mühe, Arbeit  work ‫ ﺟﮭد‬/ ‫ﻋﻣل‬

placēre  placet  Spaß machen, gefallen  to like ‫ ﯾﻌﺟب‬/ ‫ ﯾرﺿﻲ‬/ ً‫ﯾﻛون ﻣﻣﺗﻌﺎ‬

pergere  pergit  etw. weiter tun, fortsetzen  to continue ‫ ﯾﻛﻣل‬/ ‫ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ أداء ﺷﻲء‬

Lektion 3 equus  equum m.  Pferd  horse ‫ﺣﺻﺎن‬

ego/mē  ich/mich I/me (‫ ـﻲ )ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣﻔرد‬/ ‫أﻧﺎ‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 2/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


tū/tē  du/dich you/you (‫ أﻧت‬:‫ ـك )ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺧﺎطب‬/ ‫أﻧت‬

nōs  wir /uns we/us (‫ ـﻧﺎ )ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺟﻣﻊ‬/ ‫ﻧﺣن‬

vōs  ihr/euch you/you ‫ ـﻛن )ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺧﺎطب‬/ ‫ ـﻛم ؛ أﻧﺗن‬/ ‫أﻧﺗم‬


(‫ﺟﻣﻊ‬
lepus  leporem m.  Hase  rabbit ‫أرﻧب ﺑري‬

canis  canem m.  Hund  dog ‫ﻛﻠب‬

dēlectāre  dēlectō  erfreuen  to enjoy ‫ ﯾﺳﻌد‬/ ‫ﯾﺑﮭﺞ‬

bōs  bovem m.  Rind, Ochse cow ‫ ﺛور‬/ ‫ ﺟﺎﻣوس‬/ ‫ﺑﻘر‬

alere  alō  nähren, ernähren to feed, to nourish ‫ ﯾطﻌم‬/ ‫ﯾﻐذي‬

paulō post  Adv.  ein wenig später  a little bit later ‫ﺑﻌد ﻗﻠﯾل‬

vīlla  vīllam f.  Landhaus, Landgut  country house, cottage ‫ ﻣزرﻋﺔ‬/ ‫ﻣﻧزل رﯾﻔﻲ‬

salūtāre  salūtō  grüßen  to say hello, to greet ‫ ﯾﺳﻠم ﻋﻠﻰ‬/ ‫ﯾرﺣب ﺑـ‬

iam  Adv.  schon, gleich  already ً‫ ﻗرﯾﺑﺎ‬/ ‫ﺑﺎﻟﻔﻌل‬

iam  Adv.  jetzt  now ‫اﻵن‬

eum/eam  ihn/sie him/her (‫ ﻣؤﻧث ﻏﺎﺋب‬/ ‫ ھﺎ )ﺿﻣﯾر ﻣﻔرد ﻣذﻛر‬/ ‫ه‬

eās/eās  sie (m.Pl.) / sie (f. Pl.) them (‫ ﻣؤﻧث ﻏﺎﺋب‬/ ‫ ھن )ﺿﻣﯾر ﺟﻣﻊ ﻣذﻛر‬/ ‫ھم‬

uxor  uxōrem f.  Ehefrau  wife ‫زوﺟﺔ‬

cēna  cēnam f.  Mahlzeit  meal ‫وﺟﺑﺔ‬

parāre  parō  vorbereiten, zubereiten  to prepare, to cook ‫ ﯾطﺑﺦ‬/ ‫ ﯾﺣﺿر‬/ ‫ ﯾﻌد‬/ ‫ﯾﺟﮭز‬

adiuvāre  adiuvō  unterstützen  to support, to help ‫ ﯾدﻋم‬/ ‫ ﯾﺳﺎﻧد‬/ ‫ﯾﺳﺎﻋد‬

in  Präp. + Akk.   in (… hinein)  into ‫ داﺧل‬/ ‫ ﻓﻲ‬/ ‫إﻟﻰ‬

īre  gehen  to go ‫ ﯾﻣﺷﻲ‬/ ‫ﯾذھب‬

īnstruere  instruō  anweisen, unterrichten  to instruct, to teach ‫ ﯾﻌﻠم‬/ ‫ ﯾدرّس‬/ ‫ﯾرﺷد‬

quō?  wohin?  where (to)? ‫إﻟﻰ أﯾن؟‬

ad  Präp. + Akk.   zu (… hin)  to ‫إﻟﻰ‬

bene  Adv.  gut  well ‫ ﺑﺧﯾر‬/ ً‫ﺣﺳﻧﺎ‬

caedere  caedō  töten, schlachten  to kill ‫ ﯾذﺑﺢ‬/ ‫ﯾﻘﺗل‬

servāre  servō  retten  to save, to rescue ‫ﯾﻧﻘذ‬

certē  Adv.   sicher, gewiss certainly ً‫ ﺣﺗﻣﺎ‬/ ‫ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد‬

hortus  hortum m.  Garten  garden ‫ﺣدﯾﻘﺔ‬

esse  sum, es, est, sumus, sein  to be ‫ﯾﻛون‬


estis, sunt 
igitur  Konjunktion   also  therefore ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬

Lektion 4 schola  scholam f.  Schule  school ‫ﻣَدرﺳﺔ‬

dūcere  dūcō  führen  to lead ‫ ﯾدل‬/ ‫ ﯾوﺻل‬/ ‫ﯾﻘود‬

vocāre  vocō  rufen  to call ‫ﯾﻧﺎدي ﻋﻠﻰ‬

properāre  properō  eilen, sich beeilen  to hurry ‫ ﯾﺳرع‬/ ‫أﺳرع‬

magister  magistrum m.  Lehrer  teacher ‫ﻣﻌﻠم‬

sedēre  sedeō  sitzen  to sit ‫ ﯾﺟﻠس‬/ ‫ﺟﻠس‬

cōnsīdere  cōnsīdō  sich hinsetzen  to sit down ‫ ﯾﺟﻠس‬/ ‫ﺟﻠس‬

habēre  habeō  haben, halten to have ‫ ﯾﻣﺳك‬/ ‫ ﯾﻣﺗﻠك‬/ ‫ﯾﻣﻠك‬

-ne?  zeigt an, dass es sich um eine indicates a question (‫)ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺳؤال‬
Frage handelt 
scrībere  scrībō  schreiben  to write ‫ﯾﻛَﺗب‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 3/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


discere  discō  lernen  to learn ‫ﯾﺗَﻌﻠم‬

num?  denn?  etwa?  … is it? really? ‫ﻓﻌﻼً؟ ﺣﻘﺎً؟‬

posse  possum, potes, können  can, to be able to ‫ ﯾﺳﺗطﯾﻊ‬/ ‫ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ‬/ ‫ﯾﻘَدر ﻋﻠﻰ‬
potest, possumus,
legere  legō    lesen  to read ‫ ﯾﻘرأ‬/ ‫ﻗرأ‬

mūnus  mūnus n. (Nom. / Aufgabe  task ‫ ﻣﮭﺎم‬/ ‫ﻣﮭﻣﺔ‬


Akk. Pl.: mūnera) 
tacēre  tacēo  schweigen  to be silent ‫ ﯾﺳﻛت‬/ ‫ﯾﺻﻣت‬

discipulus  discipulum m.  Schüler  pupil ‫ﺗﻠﻣﯾذ‬

discipula  discipulam f.  Schülerin  pupil ‫ﺗﻠﻣﯾذة‬

monēre  moneō  mahnen, ermahnen  to warn, to admonish ‫ ﯾﻌﺎﺗب‬/ ‫ ﯾﻧﺻﺢ‬/ ‫ﯾﺣذر‬

nōlī, nōlīte  + Inf.  zeigt an, dass es sich um ein indicates that something is not (‫)ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺻرﻓﺎت وأﻓﻌﺎل ﻣﻣﻧوﻋﺔ‬
Verbot handelt   allowed
ita  Adv.  so  so, thus ‫ ھﻛذا‬/ ‫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬/ ً‫إذا‬

posteā  Adv.  danach, später afterwards, later ‫ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد‬/ ‫ﺑﻌدﺋذ‬

-que  Konjunktion  und  and َ‫و‬

quis?  wer?  who? ‫ﻣن؟‬

mōnstrāre  mōnstrō  zeigen  to show ‫ أظﮭر‬/ ‫ﺑﯾن‬

rīdēre  rīdeō + Akk.  lachen, jdn. auslachen  to laugh, to laugh at someone ‫ ﯾﺳﺧر ﻣن ﺷﺧص‬/ ‫ﯾﺿﺣك‬

domum  nach Hause  (back) home ‫ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل‬

pūnīre  pūnīo  bestrafen  to punish ‫ﯾﻌﺎﻗب‬

nōnne?  etwa nicht?  doch wohl?  isn't it? surely? ‫أﻟﯾس ﻛذﻟك؟ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد؟‬

onus  onus n. (Nom./Akk. Last  burden ‫ ﺣﻣل‬/ ‫ﻋبء‬


Pl.: onera) 
portāre  portō  tragen  to carry ‫ﯾﺣﻣل‬

docēre  doceō  unterrichten, lehren  to teach ‫ ﯾدرس‬/ ‫ ﯾرﺷد‬/ ‫ﯾﻌﻠم‬

ergō  Konjunktion  deshalb, also therefore, thus ً‫ إذا‬/ ‫ﻣن ﺛم‬

Lektion 5 per  Präp. + Akk.  über, durch across ‫ ﻣن ﺧﻼل‬/ ‫ﺑواﺳطﺔ‬

forum  forum n.  Forum, Marktplatz  forum, market place ‫ ﺳوق‬/ ‫ ﺳﺎﺣﺔ‬/ ‫ﻣﻧﺗدى‬

Rōmānus  Rōmānus m. , römisch  Roman ‫روﻣﺎﻧﻲ‬


Rōmāna f.,
multī   
multī m. Pl., multae viele  many ‫اﻟﻌدﯾد ﻣن‬
f. Pl., multa n. Pl. 
monumentum  monumentum n.  Denkmal  monument ‫ﻧﺻب ﺗذﻛﺎري‬

statua  statuam f.  Statue  statue ‫ﺗﻣﺛﺎل‬

pulcher  pulcher m., pulchra schön  beautiful ‫ﺟﻣﯾل‬


f., pulchrum n. 
māgnus  -a, -um  groß  large, great ‫ ﻋظﯾم‬/ ‫ﻛﺑﯾر‬

prope  Präp. + Akk.  nahe bei  near ‫ﻗرﯾب ﻣن‬

homō  hominem m.  Mensch, Mann human, man ‫ رﺟل‬/ ‫إﻧﺳﺎن‬

accēdere  accēdō  sich nähern, herbeikommen  to approach ً‫ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺟﺎورا‬/ ‫ﯾﻘﺗرب‬

īrātus  -a , -um  zornig, wütend   angry, furious ‫ ﻣﻐﺗﺎظ‬/ ‫ﻏﺎﺿب‬

amīcus  amīcum m.  Freund  friend ‫ﺻدﯾق‬

amīca  amīcam f.  Freundin  friend ‫ﺻدﯾﻘﺔ‬

praebēre  praebeō  bieten, gewähren to give, to grant ‫ ﯾﻣﻧﺢ‬/ ‫ﯾﻘدم‬

tam  Adv.  so  so ‫ ھﻛذا‬/ ‫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬/ ً‫إذا‬

accūsāre  accūsō  beschuldigen  to accuse ‫ ﯾﺗﮭم‬/ ‫اﺗﮭم‬

fūr  fūrem m.  Dieb  thief ‫ﻟص‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 4/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


malus  -a, -um  schlecht, böse bad, evil ‫ ﺷرﯾر‬/ ‫ﺳﻲء‬

aureus  -a, -um  golden  golden ‫ذھﺑﻲ‬

dōnum  dōnum n.  Geschenk  present, gift ‫ھدﯾﺔ‬

reddere  reddō  zurückgeben  to give back ‫ ﯾُرﺟﻊ‬/ ‫ ﯾرد‬/ ‫ﯾﻌﯾد‬

aut  Konjunktion  oder  or ‫أو‬

mors  mortem f.  Tod  death ‫ﻣوت‬

manēre  maneō  erwarten  to expect ‫ ﯾﻧﺗظر‬/ ‫ﯾﺗوﻗﻊ‬

obsecrāre  obsecrō  anflehen  to implore ‫ ﯾﺗوﺳل‬/ ‫ﺗوﺳل‬

miser  -a, -um  arm, unglücklich   poor, unhappy ‫ ﺣزﯾن‬/ ‫ﻓﻘﯾر‬

profectō  Adv.  tatsächlich  actually ‫ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‬/ ‫ ﺑﺎﻟﻔﻌل‬/ ً‫ﻓﻌﻼ‬

tūtus  -a, -um  sicher  safe, secure ‫ ﻣﺄﻣون‬/ ‫آﻣن‬

bonus  -a, -um  gut  good ‫ﺟﯾد‬

parvus  -a, -um  klein  small ‫ﺻﻐﯾر‬

Lektion 6 Circus Māximus  Circī Māximī m.  Circus Maximus  Circus Maximus ‫ﺳﯾرك ﻣﻛﺳﯾﻣوس‬

spectātor  spectātōris m.  Zuschauer  spectator ‫ ﻣﺗﻔرج‬/ ‫ﻣُﺷﺎھد‬

cūnctī  -ae, -a Pl.  alle  all ‫ اﻟﺟﻣﯾﻊ‬/ ‫ﻛل‬

agitātor  agitātōris m.  Wagenlenker  charioteer (‫ﺳﺎﺋق )اﻟﻌرﺑﺔ‬

praeclārus  -a, -um  ausgezeichnet, berühmt  excellent, famous ‫ ﻣﺷﮭور‬/ ‫ﻣﻣﺗﺎز‬

tandem  Adv.  schließlich, endlich   finally, at last ‫ ﻓﻰ اﻟﺧﺗﺎم‬/ ً‫أﺧﯾرا‬

tunica  tunicae f.  Tunika  tunic ‫ﺳﺗرة ﻗﺻﯾرة‬

meus  -a, -um Poss.-Pron.   mein(e)  my (‫ أﻧﺎ‬:‫ي )ﺿﻣﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ‬

tuus  -a, -um Poss.-Pron.  dein(e)  your (singular) (‫ أﻧت‬:‫ك )ﺿﻣﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ‬

noster  -tra, -trum Poss.- unser(e)  our (‫ ﻧﺣن‬:‫ﻧﺎ )ﺿﻣﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ‬


Pron. 
vester  -tra, -tum Poss.- euer/eure your (plural) (‫ أﻧﺗن‬/ ‫ أﻧﺗم‬:‫ﻛم )ﺿﻣﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ‬
Pron. 
suus  -a, -um refl. Poss.- sein(e)/ihr(e)   his/her (‫ ھﻲ‬/ ‫ ھو‬:‫ ھﺎ )ﺿﻣﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ‬/ ‫ه‬
Pron. 
eius  m. / f. nicht refl. sein(e)/ihr(e)   his/her (‫ ھن‬/ ‫ ھم‬:‫ ھن )ﺿﻣﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ‬/ ‫ھم‬
Poss.-Pron. 
eōrum/eārum  m. nicht refl. Poss.- dessen/deren  their (‫ ھن‬/ ‫ ھم‬:‫ ھن )ﺿﻣﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ‬/ ‫ھم‬
Pron. 
vincere  vincō  siegen, besiegen  to win, to beat ‫ ﯾﻧﺗﺻر‬/ ‫ﯾﻔوز‬

verbum  verbī  Wort  word ‫ﻛﻠﻣﺔ‬

nōn iam  Adv.  nicht mehr  no more, no longer ‫ﻟﯾس ﺑﻌد اﻵن‬

sīgnum  sīgnī n.  Zeichen  sign ‫ﻋﻼﻣﺔ‬

imperātor  imperātōris m.  Kaiser  emperor ‫إﻣﺑراطور‬

tuba  tubae n.  Trompete  trumpet ‫ﺑوق‬

canere  canō  ertönen  to sound, can be heard ‫ ﯾدوي ﺻوﺗﮫ‬/ ‫ﯾرن‬

dare  dō  geben  to give ‫ ﯾﻣﻧﺢ‬/ ‫ﯾﻌطﻲ‬

incitāre  incitō  antreiben, anfeuern  to encourage, to push ‫ ﯾﺣﻣس‬/ ‫ﯾﺷﺟﻊ‬

cēterī  -ae, -a Pl.  die übrigen  the others ‫ اﻟﺑﺎﻗون‬/ ‫اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ‬

gaudium  gaudiī n.  Freude  joy ‫ ﺑﮭﺟﺔ‬/ ‫ﻓرﺣﺔ‬

surgere  surgō  aufstehen  to rise ‫ ﯾﻘف‬/ ‫ﯾﻧﮭض‬

inter  Präp. + Akk.  zwischen, unter  among ‫ ﻣن ﺿﻣن‬/ ‫ﺑﯾن‬

praestāre  praestō  sich hervortun, sich to distinguish, to be better ‫ ﯾﺻﺑﺢ أﻓﺿل‬/ ‫ﯾﺗﻣﯾز‬
auszeichnen, besser sein 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 5/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


crēscere  crēscō  wachsen  to grow ‫ ﯾﻧﻣو‬/ ‫ﻧﻣﻰ‬

simul  Adv.  gleichzeitig, zugleich  simultaneously, at the same time ‫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‬/ ً‫ﻣﻌﺎ‬

ferē  Adv.  fast, etwa almost, nearly ‫ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن‬/ ً‫ﺗﻘرﯾﺑﺎ‬

tangere  tangō  berühren  to touch ‫ ﯾﻼﻣس‬/ ‫ﯾﻠﻣس‬

mortuus  -a, -uum  tot  dead ‫ﻣﯾت‬

sē  Akk.  sich  oneself ‫ﺑﻧﻔﺳﮫ‬

pecūnia  pecūniae  f.   Geld  money ‫ ﻣﺎل‬/ ‫ﻧﻘود‬

spectāre  spectō  anschauen, betrachten, sehen   to watch, to look at, to see ‫ ﯾرى‬/ ‫ ﯾﻧظر إﻟﻰ‬/ ‫ﯾﺷﺎھد‬

audītor  audītōris m.  Zuhörer  listener, the audience ‫ﻣﺳﺗﻣﻊ‬

victor  victōris  Sieger  winner ‫ ﻣﻧﺗﺻر‬/ ‫ﻓﺎﺋز‬

Lektion 7 cum  Präp. + Abl.  mit, zusammen mit  with, together with ً‫ ﻣﻌﺎ‬/ ‫ ﻣﻊ‬/ ‫ﺑـ‬

thermae  thermārum f. Pl.  Thermen  thermal baths ‫ﺣﻣﺎﻣﺎت‬

prīmum  Adv.  zunächst, zuerst  firstly, at first ‫ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ‬/ ً‫أوﻻ‬

in  Präp. + Abl.  in, an, auf, bei  in, at, on, by ‫ ﺑواﺳطﺔ‬/ ‫ ﻋﻠﻰ‬/ ‫ إﻟﻰ‬/ ‫ﻓﻲ‬

toga  togae f.  Toga  toga ‫ زي روﻣﺎﻧﻲ ﺣول اﻟﺟﺳم‬/ ‫ ﺗوﻏﺎ‬/ ‫ﺗوﺟﺔ‬

vestis  vestis f.  Kleidung  clothes, clothing ‫ﻣﻼﺑس‬

dēpōnere  dēpōnō  ablegen  to take off ‫ ﯾﻔﺻل‬/ ‫ﯾﺧﻠﻊ‬

saepe  Adv.  oft  often ً‫ﻏﺎﻟﺑﺎ‬

ē, ex  Präp. + Abl.  aus (… heraus), von  out of, from ‫ ﺧﺎرج ﻣن‬/ ‫ﻣِن‬

īre  eō, īs, it, īmus, ītis, gehen  to go ‫ ﯾﻣﺷﻲ‬/ ‫ﯾذھب‬


eunt 
septimus  -a, -um  der siebte  the seventh ‫اﻟﺳﺎﺑﻊ‬

hōra  hōrae f.  Stunde  hour ‫ﺳﺎﻋﺔ‬

autem  Konjunktion  aber  but ‫ﻟﻛن‬

silentium  silentiī n.  Stille, Schweigen   silence ‫ ﺻﻣت‬/ ‫ھدوء‬

iūcundus  -a, -um  erfreulich, angenehm   nice, pleasant ‫ ﻣﻘﺑول‬/ ‫ ﻣﺑﮭﺞ‬/ ‫ﺳﺎر‬

paucī  -ae, -a Pl.  wenige, nur wenige   few, only a few ‫ ﻓﻘط اﻟﻘﻠﯾل‬/ ‫ﻗﻠﯾل‬

aqua  aquae f.  Wasser  water ‫ﻣﺎء‬

nihil  Pron.  nichts  nothing ‫ﻻ ﺷﻲء‬

cōgitāre  cōgitō  denken  to think ‫ ﯾﻔﻛر‬/ ‫ﻓﻛر‬

at  Konjunktion  aber  but ‫ﻟﻛن‬

vōx  vōcis f.  Stimme  voice ‫ﺻوت‬

excitāre  excitō  aufschrecken, aufwecken   to startle, to wake (up) ‫ ﯾوﻗظ‬/ ‫ﯾﻔزع‬

patrōnus  patrōnī m.  Schutzherr, Patron  protector, patron ‫ راﻋﻲ‬/ ‫ﺣﺎﻣﻲ‬

sermō  sermōnis m.  Gespräch  conversation ‫ﻣﺣﺎدﺛﺔ‬

cōnsilium  cōnsiliī n.  Rat, Beratung   advice ‫ ﻣﺷورة‬/ ‫ﻧﺻﯾﺣﺔ‬

occupātus  -a, -um  beschäftigt busy ‫ﻣﺷﻐول‬

molestus -a, -um lästig, unangenehm annoying, unpleasant ‫ ﻏﯾر ﺣﻣﯾد‬/ ‫ ﺑﻐﯾض‬/ ‫ﻣزﻋﺞ‬

sēcum  bei sich  with oneself ‫ﺑﻧﻔﺳﮫ‬

aestās  aestātis f.  Sommer  summer ‫ﺻﯾف‬

errāre  errō  irren, sich irren  to be mistaken/wrong ‫ ﯾﺧطﺄ‬/ ‫أﺧطﺄ‬

longē  Adv.  weit  far ‫ﺑﻌﯾد‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 6/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


ā, ab  Präp. + Abl.  von  from ‫ﻣِن‬

Lektion 8 secūtor  secūtōris m.  Verfolger (ein bestimmter chaser (a class of gladiator) (‫ﻣُطﺎرِد )ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﻋﯾن‬
Gladiator) 
ille  ille m., illa f., illud n. jener, der dort  that, that one ‫ ذﻟك اﻟﺷﺧص‬/ ‫ذﻟك‬
Dem.-Pron. 
porta  portae f.  Tor, Pforte   door, gate ‫ ﺑواﺑﺔ‬/ ‫ﺑﺎب‬

rētiārius  rētiāriī m.  Netzkämpfer (ein bestimmter net fighter (a class of gladiator) (‫ﻣﻘﺎﺗل )ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﻋﯾن‬
Gladiator) 
arēna  arēnae f.  Arena (Kampfplatz im arena (ring in an amphitheatre) (‫ﺣﻠﺑﺔ )ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻰ اﻟﻣﺳرح اﻟروﻣﺎﻧﻲ‬
Amphitheater) 
hic  hic m., haec f., hoc dieser, der hier   this, this one ‫ ھذا اﻟﺷﺧص‬/ ‫ھذا‬
n. Dem.-Pron. 
gladiātor  gladiātōris m.  Gladiator  gladiator ‫ﻣﺻﺎرع‬

īgnōtus  -a, -um  unbekannt  unknown ‫ ﻏﯾر ﻣﻌروف‬/ ‫ﻣﺟﮭول‬

valdē  Adv.  sehr  very ً‫ﺟدا‬

arma  armōrum n. Pl.  Waffen  weapons ‫أﺳﻠﺣﺔ‬

gladius  gladiī m.  Schwert  sword ‫ﺳﯾف‬

pūgnāre  pūgnō  kämpfen  to fight ‫ ﯾﻘﺎﺗل‬/ ‫ﯾﺣﺎرب‬

petere  petō  angreifen, aufsuchen, fordern  to attack, demand ‫ ﯾطﻠب‬/ ‫ ﯾﺑﺣث ﻋن‬/ ‫ﯾﮭﺎﺟم‬

nōmen  nōminis n.  Name  name ‫اﺳم‬

dēfendere  dēfendō  verteidigen  to defend ‫ﯾداﻓﻊ ﻋن‬

atque  Konjunktion  und  and َ‫و‬

cadere  cadō  fallen  to fall ‫ ﯾﻧﮭزم‬/ ‫ ﯾﺳﻘط‬/ ‫ﯾﻘﻊ‬

humī  auf dem Boden  on the ground ‫ﻋﻠﻰ اﻷرض‬

iacēre  iacēo  liegen  to lie ‫ ﯾﺗﻣدد‬/ ‫ﯾرﻗد‬

rūrsus  Adv.  wieder, von neuem   again ‫ﻣرة أﺧرى‬

iactāre  iactō  werfen, schleudern  to throw ‫ ﯾﻘذف‬/ ‫ﯾرﻣﻲ‬

in  Präp. + Akk.  in (… hinein), gegen    into, against ‫ ﻣﻘﺎﺑل‬/ ‫ ﺿد‬/ ‫داﺧل‬

intendere  intendō  (gegen jdn.) richten  to direct against someone (‫ﯾوﺟﮫ )ﺻوب ﺷﺧص ﻣﺎ‬

neque  Konjunktion  und nicht  and not ‫ و ﻟﯾس‬/ ‫و ﻻ‬

pūgna  pūgnae f.  Kampf  fight ‫ ﻗﺗﺎل‬/ ‫ ﻣﻌرﻛﺔ‬/ ‫ﺻراع‬

iūdicium  iūdiciī n.  Urteil, Meinung   judgement, opinion ‫ رأي‬/ ‫ ﻗرار‬/ ‫ﺣﻛم‬

aspicere  aspiciō  ansehen  to look at ‫ﯾﻧظر إﻟﻰ‬

aliī  -ae, -a Pl.  andere  others ‫آﺧرون‬

mittere  mittō  schicken, wegschicken   to send, to send away ً‫ ﯾرﺳل ﺑﻌﯾدا‬/ ‫ﯾرﺳل‬

vīvere  vīvō  leben  to live ‫ ﯾﻌﯾش‬/ ‫ﻋﺎش‬

Lektion 9 pārēre  pāreō  gehorchen  to obey ‫ ﯾطﯾﻊ‬/ ‫أطﺎع‬

iānua  iānuae f.  Tür  door ‫ﺑﺎب‬

sinere  sinō  lassen, zulassen   to let, to allow ‫ ﯾﺻرح‬/ ‫ ﯾﺄذن‬/ ‫ ﯾﺳﻣﺢ‬/ ‫ﯾﺗرك‬

intrāre  intrō  betreten, eintreten  to enter ‫ ﯾدﺧل‬/ ‫دﺧل‬

aperīre  aperiō  öffnen  to open ‫ ﯾﻔﺗﺢ‬/ ‫ﻓﺗﺞ‬

cēnsēre  cēnseō  denken, meinen   to think, to mean ‫ ﯾﻌﻧﻲ‬/ ‫ﯾﻔﻛر‬

rūrī  auf dem Land  in the countryside ‫ﻓﻲ اﻟرﯾف‬

abīre  abeō  weggehen, verschwinden   to leave, to disappear ‫ ﯾﺧﺗﻔﻲ‬/ ‫ﯾﻐﺎدر‬

cēdere  cēdō  gehen, zurückweichen  to go (away) ‫ ﯾﻧﺳﺣب‬/ ‫ﯾذھب‬

improbus  -a , -um  schlecht, böse   bad, evil ‫ ﺷرﯾر‬/ ‫ﺳﻲء‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 7/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


adesse  adsum  da sein, anwesend sein   to be there, to be present ً‫ ﯾﻛون ﺣﺎﺿرا‬/ ‫ﯾﻛون ھﻧﺎك‬

fortūnae  fortūnārum f. Pl.  Vermögen, Reichtümer fortune, riches ‫ ﻏﻧﻰ‬/ ‫ ﺛراء‬/ ‫ﺛروة‬

perdere  perdō  verschwenden, vergeuden   to waste ‫ ﯾﺑدد‬/ ‫ ﯾﮭدر‬/ ‫ﯾﺿﯾﻊ‬

nocēre  noceō  schaden  to damage ‫ ﯾﺗﻠف‬/ ‫ ﯾؤذي‬/ ‫ﯾﺿر‬

studēre  studeō  sich bemühen  to try hard ‫ﯾﺑذل ﻣﺎ ﺑوﺳﻌﮫ‬

bibere  bibō  trinken  to drink ‫ ﯾﺷرب‬/ ‫ﺷرب‬

licet  es ist erlaubt  it is allowed ‫ﻣﺻرح ﺑﮫ‬

corrumpere  corrumpō  verderben  to spoil ‫ ﯾدﻟل‬/ ‫ ﯾﺗﻠف‬/ ‫ﯾﻔﺳد‬

enim  Konjunktion  nämlich  namely ‫أي‬

convīvium  convīviī n.  Gastmahl, Festessen   banquet, feast ‫ ﺣﻔﻠﺔ‬/ ‫وﻟﯾﻣﺔ‬

īnstituere  īnstituō  veranstalten, ausrichten  to organise ‫ ﯾﻌد‬/ ‫ﯾﻧظم‬

cūrāre  cūrō  sich kümmern  to take care of ‫ ﯾﻌﺗﻧﻲ ب‬/ ‫ ﯾﮭﺗم ب‬/ ‫ﯾرﻋﻰ‬

dē  Präp. + Abl.  um, über  of, about ‫ ﺣول‬/ ‫ﻋن‬

vīta  vītae f.  Leben  life ‫ﺣﯾﺎة‬

modo  Adv.  bloß, nur  just, only ‫ﻓﻘط‬

agere  agō  handeln, tun  to act, to do ‫ ﯾﻔﻌل‬/ ‫ﯾﺗﺻرف‬

poena  poenae f.  Strafe  punishment ‫ ﻋﻘوﺑﺔ‬/ ‫ﻋﻘﺎب‬

īnstāre  īnstō  bevorstehen, drohen   to await, to threaten ‫ ﯾﮭدد‬/ ‫ ﯾﺗﻧظر‬/ ‫ﯾﻘﺗرب ﻣن‬

Lektion 10 ascendere  ascendō, ascendī  besteigen, hinaufsteigen   to ascend, to climb up ‫ ﯾﺗﺳﻠق‬/ ‫ﯾﺻﻌد‬

templum  templī n.  Tempel  temple ‫ﻣﻌﺑد‬

Iuppiter  Iovis m.  Jupiter  Jupiter ‫ﯾوﺑﯾﺗر‬

dum  Konjunktion  während  while ‫ﺧﻼل‬

deus  deī m.  Gott  god ‫ رب‬/ ‫إﻟﮫ‬

dea  deae f.  Göttin  goddess ‫ رﺑﺔ‬/ ‫إﻟﮭﺔ‬

nūper  Adv.  neulich  recently ً‫ﻣؤﺧرا‬

audīre  audiō, audīvī  hören, zuhören to hear, to listen ‫ ﯾﻧﺻت‬/ ‫ﯾﺳﻣﻊ‬

Iūnō  Iūnōnis f.  Juno  Juno ‫ﯾوﻧو‬

scrībere  scrībō, scrīpsī  schreiben  to write ‫ﯾﻛﺗب‬

fābula  fābulae f.  Sage, Erzählung   legend, tale ‫ ﻗﺻﺔ‬/ ‫ رواﯾﺔ‬/ ‫ﻗﺻﺔ رﻣزﯾﺔ‬

legere  legō, lēgī  lesen  to read ‫ ﯾﻘرأ‬/ ‫ﻗرأ‬

nārrāre  nārrō, nārrāvī  erzählen  to tell ‫ ﯾﺣﻛﻲ‬/ ‫ﯾﺧﺑر‬

quondam  Adv.  einst  once, long ago ‫ ﻣﻧذ وﻗت طوﯾل‬/ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق‬

Gallus  -a, -um  gallisch  Gallic (‫ ﻓرﻧﺳﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ‬،‫ﻏﯾﻠﻲ )ﺑﻼد اﻟﻐﺎل‬

Gallus  Gallī m.  der Gallier  the Gaul (‫ ﻓرﻧﺳﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ‬،‫ﻏﯾﻠﻲ )ﺑﻼد اﻟﻐﺎل‬

Rōma  Rōmae f.  Rom  Rome ‫روﻣﺎ‬

urbs  urbis f. (Gen. Pl.: Stadt  city, town ‫ﻣدﯾﻧﺔ‬


urbium) 
petere  petō, petīvī  angreifen, aufsuchen, fordern  to attack, to demand ‫ ﯾطﻠب‬/ ‫ ﯾﺑﺣث ﻋن‬/ ‫ﯾﮭﺎﺟم‬

capere  capīo, cēpi  fangen, ergreifen, erobern   to catch, to capture, to conquer ‫ ﯾﻧﺗﺻر ﻋﻠﻰ‬/ ‫ ﯾﻘﮭر‬/ ‫ ﯾﻘﺑض ﻋﻠﻰ‬/ ‫ﯾﻣﺳك‬

cupere  cupiō, cupīvī  wünschen, mögen, wollen  to wish, to like, to want ‫ ﯾرﯾد‬/ ‫ ﯾﻔﺿل‬/ ‫ﯾﺗﻣﻧﻰ‬

Rōmānus  -a, -um  römisch  Roman ‫روﻣﺎﻧﻲ‬

Rōmānus  Rōmānī m.  der Römer  the Roman ‫روﻣﺎﻧﻲ‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 8/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


fēmina  fēminae f.  Frau  woman ‫إﻣرأة‬

arx  arcis f. (Gen. Pl.: Festung  fortress ‫ ﺣﺻن‬/ ‫ﻗﻠﻌﺔ‬


arcium) 
arx  arcis f. (Gen. Pl.: Anhöhe  hill ‫ھﺿﺑﺔ‬
arcium) 
fugere  fugiō, fūgī  fliehen, meiden   to flee, to avoid ‫ ﯾﺗﺟﻧب‬/ ‫ﯾﮭرب‬

obsidēre  obsideō, obsēdī  belagern  to besiege ‫ ﯾﺣﺎﺻر‬/ ‫ﺣﺎﺻر‬

mīles  mīlitis m.  Soldat  soldier ‫ﺟﻧدي‬

famēs  famis f.   Hunger  hunger ‫ﺟوع‬

tamen  Konjunktion  dennoch, trotzdem  still, nevertheless ‫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‬/ ‫ﻣﺎزال‬

abstinēre  abstinēo, abstinuī  fernhalten  to keep away ‫ ﯾﺑﻘﯾﮫ ﺑﻌﯾدا ﻋﻧﮫ‬/ ‫ﯾﺑﺗﻌد ﻋن‬

quia  Konjunktion  weil  because ‫ﻷن‬

sacer  sacra, sacrum  heilig  holy, sacred ‫ﻣﻘدس‬

forte  Adv.  zufällig  by chance ‫ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ‬

saxum  saxī n.  Fels  rock ‫ﺻﺧرة‬

cōnspicere  cōnspiciō, cōnspēxī  erblicken, sehen   to glimpse, to see ‫ ﯾرى‬/ ‫ﯾﻠﻣﺢ‬

nox  noctis f. (Gen. Pl.: Nacht  night ‫ ﻟﯾل‬/ ‫ﻟﯾﻠﺔ‬


noctium) 
neque … neque  weder … noch  neither … nor ‫ وﻻ‬... ‫ ﻻ‬/ ‫ﻻ ھذا وﻻ ذاك‬

cūstōs  cūstōdis m.  Wächter  guardian. watchman ‫اﻟﺣﺎرس‬

animadvertere  animadvertō, merken, bemerken  to notice ‫ﯾﻼﺣظ‬


animadvertī 
excitāre  excitō, excitāvī  aufschrecken, aufwecken   to startle, to wake (up) ‫ ﯾوﻗظ‬/ ‫ﯾﻔزع‬

intrāre  intrō, intrāvī  betreten, eintreten   to enter ‫ ﯾدﺧل‬/ ‫دﺧل‬

prīmus  -a, -um  der erste  the first ‫اﻷول‬

dē  dē + Abl.  1. um, über  2. von ... herab  1. about 2. down from ‫ ﯾﻧﺣدر ﻣن‬-2 ‫ ﺣول ؛‬/ ‫ ﻋن‬-1

iactāre  iactō, iactāvī  werfen, schleudern  to throw, to hurl ‫ ﯾﻘذف‬/ ‫ﯾرﻣﻲ‬

venīre  venīo, vēnī  kommen  to come ‫ﯾﺄﺗﻲ‬

adiuvāre  adiuvō, adiūvī  unterstützen  to support, to help ‫ ﯾدﻋم‬/ ‫ ﯾﺳﺎﻧد‬/ ‫ﯾﺳﺎﻋد‬

servāre  servō, servāvī  retten  to save, to rescue ‫ﯾﻧﻘذ‬

ad  Präp. + Akk.   1. zu (… hin) 2.bei   1. towards 2. at ‫ ﻋﻧد‬/ ‫ ﻓﻲ‬-2 ‫ إﻟﻰ ؛‬/ ‫ ﺗﺟﺎه‬-1

sacrum  sacrī n.  Opfer  sacrifice ‫ ﺗﺿﺣﯾﺔ‬/ ‫ ﺿﺣﯾﺔ‬/ ‫ﻗرﺑﺎن‬

facere  facio, fēcī  machen, tun   to make, to do ‫ ﯾﻌﻣل‬/ ‫ﯾﺻﻧﻊ‬

dēbēre  dēbeō, dēbuī  müssen  must, to have to ‫ ﻻزم‬/ ‫ﯾﺟب أن‬

dēfendere  dēfendō, dēfendī  verteidigen  to defend ‫ﯾداﻓﻊ ﻋن‬

pūgnāre  pūgnō, pūgnāvī  kämpfen  to fight ‫ ﯾﻘﺎﺗل‬/ ‫ﯾﺣﺎرب‬

dīcere  dīcō, dīxī  sagen  to say ‫ﯾﻘول‬

vidēre  videō, vīdī  sehen  to see ‫ﯾرى‬

Lektion 11 Trōiānus  -a, -um  trojanisch  Trojan (‫طروادي )ﻣﺗﻌﻠق ب طروادة‬

Trōiānus  Trōiānī m.  der Trojaner  the Trojan (‫طروادي )ﻣﺗﻌﻠق ب طروادة‬

diū  Adv.   lange  for a long time ‫ﻟوﻗت طوﯾل‬

Graecus  -a, -um  griechisch  Greek ‫ﯾوﻧﺎﻧﻲ‬

Graecus  Graecī m.  der Grieche  the Greek ‫ﯾوﻧﺎﻧﻲ‬

ubīque  Adv.  überall  everywhere ‫ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن‬

prō  Präp. + Abl.  für  for ‫ ﻣن أﺟل‬/ ‫ﻟـ‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 9/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


timēre  timeō, timuī  Angst haben, sich fürchten   to be afraid, to fear ‫ ﯾرھب‬/ ‫ ﯾﺧﺷﻰ‬/ ‫ﯾﺧﺎف‬

Venus  Veneris f.  Venus  Venus ‫ﻓﯾﻧوس‬

adīre  adeō, adiī  an jdn. herangehen, sich jdm. to approach someone ‫ ﯾﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن‬/ ‫ﯾﻘﺗرب ﻣن ﺷﺧص ﻣﺎ‬
nähern   ‫ﺷﺧص ﻣﺎ‬
monēre  moneō, monuī  mahnen, ermahnen  to warn, to admonish ‫ ﯾﻌﺎﺗب‬/ ‫ ﯾﻧﺻﺢ‬/ ‫ﯾﺣذر‬

perīre  pereō, periī  ums Leben kommen, sterben   to die ‫ ﯾﻣوت‬/ ‫ﯾﻔﻘد ﺣﯾﺎﺗﺔ‬

pius  -a, -um  pflichtbewusst  dutiful, conscientious ‫ ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‬/ ‫ ﻣﻠﺗزم‬/ ‫ﻣطﯾﻊ‬

currere  currō, cucurrī  laufen  to run ‫ ﯾرﻛض‬/ ‫ﯾﺟري‬

esse  sum, fuī  sein  to be ‫ﯾﻛون‬

socius  sociī m.  Gefährte  fellow ‫ رﻓﯾق‬/ ‫زﻣﯾل‬

penātēs  m. Pl. (Gen. Pl.: Penaten (Schutzgötter des Penates (household deities) (‫دي ﺑﻧﺎﺗس )آﻟﮭﺔ اﻟﻣﻧﺎزل‬
penātium)  Haushaltes) 
dare  dō, dedī  geben  to give ‫ ﯾﻣﻧﺢ‬/ ‫ﯾﻌطﻲ‬

dextra  dextrae f.  rechte Hand  right hand ‫اﻟﯾد اﻟﯾﻣﻧﻰ‬

ruīnae  ruīnārum f. Pl.  Ruinen, Trümmer  ruins ‫ أﻧﻘﺎض‬/ ‫أطﻼل‬

flamma  flammae f.  Flamme  flame ‫ ﻧﺎر‬/ ‫ ﺷﻌﻠﺔ‬/ ‫ﻟﮭب‬

lītus  lītoris n.  Küste, Strand   coast, beach ‫ ﺷﺎطﺊ‬/ ‫ﺳﺎﺣل‬

īre  eō, iī  gehen  to go ‫ ﯾﻣﺷﻲ‬/ ‫ﯾذھب‬

respicere  respiciō, respēxi  zurückblicken  to look back ‫ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟوراء‬

oculus  oculī m.  Auge  eye ‫ﻋﯾن‬

abīre  abeō, abiī   weggehen, verschwinden   to leave, to disappear ‫ ﯾﺧﺗﻔﻲ‬/ ‫ﯾﻐﺎدر‬

trādere  trādō, trādidī  übergeben, anvertrauen  to hand over, to entrust ‫ ﯾﺄﺗﻣن‬/ ‫ ﯾﻔوض‬/ ‫ﯾﺳﻠم‬

dēspērāre  dēspērō  die Hoffnung aufgeben, to give up hope, to despair ‫ ﯾﻘﻧط‬/ ‫ﯾﯾﺄس‬
verzweifeln 
cum  Konjunktion + Perf.  als (plötzlich)  when (suddenly) (‫ﺣﯾن )ﻓﺟﺄة‬

umbra  umbrae f.  Schatten, Schattenbild  shadow, shadow image ‫ ﺻورة اﻟظل‬/ ‫ظل‬

appārēre  appāreō, appāruī  erscheinen  to appear ‫ ﯾﺑدو‬/ ‫ﯾظﮭر‬

inquit  er/sie/es sagt, er/sie/es sagte he/she/it says, he/she/it said ‫ ھﻲ ﻗﺎﻟت‬/ ‫ ھو ﻗﺎل‬/ ‫ ھﻰ ﺗﻘول‬/ ‫ھو ﯾﻘول‬

fātum  fātī n.  Schicksal, Schicksalsspruch  fate, prophecy ‫ ﻧﺑوءة‬/ ‫ ﻗﺿﺎء وﻗدر‬/ ‫ﻣﺻﯾر‬

patria  patriae f.  Heimat  homeland ‫وطن‬

novus  -a, -um  neu  new ‫ﺟدﯾد‬

sine  Präp. + Abl.  ohne  without ‫ ﺑدون‬/ ‫دون‬

temptāre  temptō  versuchen  to try ‫ﯾﺣﺎول‬

nāvis  nāvis f. (Gen. Pl.: Schiff  ship ‫ﺳﻔﯾﻧﺔ‬


nāvium) 
posse  possum, potuī  können  can, to be able to ‫ ﯾﺳﺗطﯾﻊ‬/ ‫ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ‬/ ‫ﯾﻘَدر ﻋﻠﻰ‬

Lektion 12 post  Präp. + Akk.  nach  after ‫ﺑﻌد‬

error  errōris m.   Irrfahrt  odyssey (‫ﻣﺳﺎر ﺧﺎطﺊ )ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻷودﯾﺳﺔ‬

exīre  exeō, exiī  hinausgehen, herausgehen, to go out, to leave ‫ ﯾﻐﺎدر‬/ ‫ﯾﺧرج‬


verlassen 
ante  Präp. + Akk.  vor  in front of ‫ ﻗﺑل‬/ ‫أﻣﺎم‬

ipse  ipse m., ipsa f., selbst, persönlich, direkt, itself, personally, directly, ‫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور‬/ ‫ ﻣﺑﺎﺷرة‬/ ً‫ ﺷﺧﺻﯾﺎ‬/ ً‫ذاﺗﯾﺎ‬
ipsum n. Dem.-Pron.  unmittelbar   immediately
habitāre  habitō  wohnen, bewohnen  to live (in) ‫ ﯾﻘﯾم‬/ ‫ ﯾﻣﻛث ﻓﻲ‬/ ‫ﯾﺳﻛن‬

futūrus  -a, -um  zukünftig  future ‫ ﻣﺳﺗﻘﺑل‬/ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ‬

iubēre  iubeō, iussī  befehlen  to order ‫ ﯾﺄﻣر‬/ ‫ﯾطﻠب‬

tempus  temporis n.  Zeit  time ‫وﻗت‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 10/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


cōgnōscere  cōgnōscō, cōgnōvī  erfahren, in Erfahrung bringen   to experience, to get to know ‫ ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ‬/ ‫ ﯾﻌﻠم‬/ ‫ﯾﺧﺗﺑر‬

deinde  Adv.  hierauf, dann  thereupon, then ً‫ إذا‬/ ‫ﺛم‬

prōvidēre, prōvideō, prōvīdī  prōvideō, prōvīdī  voraussehen, vorhersehen  to foresee, to anticipate ‫ ﯾﺗﻛﮭن‬/ ‫ﯾﺗوﻗﻊ‬

perīculum  perīculī n.  Gefahr  danger ‫ﺧطر‬

quandō?  wann?  when? ‫ﻣﺗﻰ؟‬

fīnis  fīnis m. (Gen. Pl.: Ende, Ziel  end ‫ ھدف‬/ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ‬


fīnium) 
tot  so viele  so many ‫اﻟﻌدﯾد ﻣن‬

cōnsīdere  cōnsīdō, cōnsēdī  sich hinsetzen, sich niederlassen  to sit down ‫ ﯾﺳﺗوطن‬/ ‫ ﯾﺳﺗﻘر‬/ ‫ﯾﺟﻠس‬

grātia  grātiae f.  Dank  gratitude, thankfulness ‫ اﻣﺗﻧﺎن‬/ ‫ﺷﻛر‬

īnstituere  īnstituō, īnstituī  veranstalten, ausrichten, to organise, to put on, to build ‫ ﯾؤﺳس‬/ ‫ ﯾﻌد‬/ ‫ﯾﻧظم‬
errichten 
dēligere  dēligō, dēlēgī  auswählen  to select ‫ ﯾﺣدد‬/ ‫ﯾﺧﺗﺎر‬

sacerdōs  sacerdōs, sacerdōtis Priester, Priesterin   priest ‫ﻛﺎھن‬


m., f. 
respondēre  respondeō, respondī  antworten  to answer, to respond ‫ ﯾﺟﯾب‬/ ‫ﯾرد‬

quamquam  Konjunktion  obwohl  although ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن‬

subīre  subeō, subiī  ertragen, auf sich nehmen   to bear, to take upon onself ‫ ﯾﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ‬/ ‫ﯾﺗﺣﻣل‬

adīre  adeō, adiī  an jdn. herangehen, sich jdm. to approach someone, to take ‫ ﯾﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن‬/ ‫ﯾﻘﺗرب ﻣن ﺷﺧص ﻣﺎ‬
nähern, auf sich nehmen  upon oneself ‫ ﯾﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ‬/ ‫ﺷﺧص ﻣﺎ‬
terra  terrae f.  Land  land ‫أرض‬

in  Präp. + Akk.   1. in (… hinein) , 2. gegen, 3. 1. into, 2. against, 3. to ‫ إﻟﻰ‬-3 ‫ ﺿد ؛‬-2 ‫ داﺧل ؛‬-1
nach 
mox  Adv.  bald  soon ً‫ﻗرﯾﺑﺎ‬

hostis  hostis m. (Gen. Pl.: Feind  enemy ‫ﻋدو‬


hostium) 
bellum  bellī n.  Krieg  war ‫ﺣرب‬

saevus  saevus, -a, -um  wild  wild ‫ ﺷرس‬/ ‫ ﻣﺗوﺣش‬/ ‫ وﺣﺷﻲ‬/ ‫ﺑري‬

adesse  adsum, adfuī  da sein, anwesend sein, (+ Dat.:) to be there, to be present; to (‫ اﻟﺻﻔﺔ‬+) ً‫ ﻟﯾﻛون ﺣﺎﺿرا‬/ ‫ﻟﯾﻛون ھﻧﺎك‬
jdm. beistehen, helfen  assist someone, to help ‫ ﻟﯾﺳﺎﻋد‬/ ‫ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺷﺧص‬
cēdere  cēdō, cessī  gehen, zurückweichen, weichen, to go, to retreat, to give way, to ‫ ﯾﺳﺗﺳﻠم‬/ ‫ ﯾﻔﺳﺢ ﻟﮫ‬/ ‫ ﯾﻧﺳﺣب‬/ ‫ﯾذھب‬
nachgeben  give in
Lektion 13 condere  condō, condidī  gründen  to found ‫ ﯾﺷﯾد‬/ ‫ﯾؤﺳس‬

parāre  parō + Inf.  vorbereiten, zubereiten; sich to prepare; to prepare oneself ‫ ﯾﻌد ﻧﻔﺳﮫ ﻟﻌﻣل ﺷﻲء‬/ ‫ ﯾﺣﺿر‬/ ‫ ﯾﻌد‬/ ‫ﯾﺟﮭز‬
vorbereiten, etwas zu tun   to do something
pāstor  pāstōris m.  Hirte  shepherd ‫اﻟراﻋﻲ‬

invenīre  inveniō, invēnī  finden  to find ‫ ﯾﻌﺛر ﻋﻠﻰ‬/ ‫ﯾﺟد‬

uterque  jeder von beiden  both of them ‫ﻛﻼً ﻣﻧﮭﻣﺎ‬

regere  regō, rēxī  regieren, herrschen  to reign, to rule ‫ ﯾﺣﻛم‬/ ‫ﯾﺳﯾطر‬

cōnsilium  cōnsiliī n.  Rat, Beratung, Plan   advice, counsel, plan ‫ ﺧطﺔ‬/ ‫ ﻣﺷورة‬/ ‫ﻧﺻﯾﺣﺔ‬

voluntās  voluntātis f.  Wunsch, Wille  wish, will ‫ وﺻﯾﺔ‬/ ‫أﻣﻧﯾﺔ‬

sex  sechs  six ‫ﺳﺗﺔ‬

avis  avis f. (Gen. Pl.: Vogel  bird ‫طﺎﺋر‬


avium ) 
rēgnum  rēgnī n.  Herrschaft, Königtum, Thron  reign, monarchy, throne ‫ ﻋرش‬/ ‫ ﻣﻣﻠﻛﺔ‬/ ‫ ﺣﻛم‬/ ‫ﻋﮭد‬

duodecim  zwölf  twelve ‫إﺛﻧﺎ ﻋﺷر‬

tunc  Adv.  dann  then ً‫ إذا‬/ ‫إذن‬

habēre  habeō, habuī  haben, halten  to have, to hold ‫ ﯾﻣﺳك‬/ ‫ ﯾﻣﺗﻠك‬/ ‫ﯾﻣﻠك‬

rēx  rēgis m.  König  king ‫ﻣﻠك‬

aliī … aliī  einige … andere  some … others ‫ واﻟﺑﻌض اﻵﺧر‬... ‫اﻟﺑﻌض‬

contendere  contendō, contendī  behaupten  to claim, to maintain ‫ ﯾزﻋم‬/ ‫ ﯾﻘول‬/ ‫ﯾدﻋﻲ‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 11/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


anteā  Adv.  vorher, früher, zuvor before, earlier ‫ ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق‬/ ‫ ﻗﺑل ذﻟك‬/ ‫ﻗﺑل‬

appellāre  appellō  ansprechen, (jdn. etwas) to address, to call (someone (‫ ﯾذﻛر )ﻟﺷﺧص ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ‬/ ‫ﯾﺧﺎطب‬
nennen   something)
vix  Adv.  kaum  hardly ‫ﺑﺎﻟﻛﺎد‬

incipere  incipiō, coepī  anfangen, beginnen   to begin, start, commence ‫ ﯾﺷرع ﻓﻲ ﻓﻌل ﺷﻲء‬/ ‫ﯾﺑدأ‬

mūrus  mūrī m.  Mauer  wall ‫ ﺳور‬/ ‫ ﺟدار‬/ ‫ﺣﺎﺋط‬

īnstruere  īnstruō, īnstrūxī  anweisen, unterrichten; bauen  to instruct, to teach; to build ‫ ﯾﺑﻧﻰ‬/ ‫ ﯾدرّس‬/ ‫ﯾرﺷد‬

rīdēre  rīdēo, rīsī  lachen, auslachen  to laugh, to laugh at someone ‫ ﯾﺳﺧر ﻣن ﺷﺧص‬/ ‫ﯾﺿﺣك‬

scelestus  -a, -um  verbrecherisch, gottlos  criminal, wicked ‫ ﻛﺎﻓر‬/ ‫ ﻣﻠﺣد‬/ ‫ ﺷرﯾر‬/ ‫ﻣﺟرم‬

caedere  caedō, cecīdī  töten, schlachten  to kill, to slaughter ‫ ﯾذﺑﺢ‬/ ‫ﯾﻘﺗل‬

caedēs  caedis f. (Gen. Pl.: Ermordung, Mord   murder ‫ اﻏﺗﯾﺎل‬/ ‫ﻗﺗل‬


caedium) 
occupāre  occupō  einnehmen, ergreifen  to conquer, to capture ‫ ﯾﻐﺗﻧم‬/ ‫ ﯾﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﻰ‬/ ‫ﯾﺣﺗل‬

Lektion 14 rōstra  rōstrōrum n.  Pl.     Rednerbühne (auf dem Forum speaker's platform (in the (‫ﻣﻧﺑر اﻟﺧطﯾب )ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟروﻣﺎﻧﻲ‬
Romanum)  Forum Romanum)
cīvis  cīvis  m.  (Gen.  Pl.: Bürger  citizen ‫ﻣواطن‬
cīvium) 
ager  agrī m.   Acker  field (‫ﺣﻘل )زراﻋﻲ‬

ager  agrī m.   Feld  field ‫ ﺣﻘل‬/ ‫ﻗطﻌﺔ أرض‬

pellere  pellō, pepulī  vertreiben  to expel, to drive away ‫طرد‬

probus  -a, -um  anständig  decent, good ‫ﻻﺋق‬

probus  -a, -um  tüchtig  capable ‫ ﺑﺎرع‬/ ‫ ﻛفء‬/ ‫ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ‬

probus  -a, -um  gut  good ‫ﺟﯾد‬

labōrāre  labōrō  arbeiten  to work ‫ﻋﻣل‬

labōrāre  labōrō  (+ Abl.:) an etwas leiden  (+ ablative:) to suffer from ‫ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﻲء‬
something
urgēre  urgeō, ursī  drängen  to insist on sth, to press ‫أﺿﻐط‬

urgēre  urgeō, ursī  bedrängen  to pressure ‫ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ‬/ ‫ﯾﺣث‬

ūnus  -a, -um ( Gen.: ūnīus, einer  one, a single ‫واﺣد‬


Dat.: ūnī) 
grātia  grātiae f.  Dank  thankfulness ً‫ﺷﻛرا‬

grātia  grātiae f.  Gunst  favour ‫ ﻋﻔو‬/ ‫ ﻧﻌﻣﺔ‬/ ‫ ﺻﻧﯾﻊ‬/ ‫ﻣﺣﺎﺑﺎة‬

grātia  grātiae f.  Beliebtheit  popularity ‫ﺷﻌﺑﯾﺔ‬

populus  populī m.   Volk  a people ‫ اﻟﺷﻌب‬/ ‫اﻟﻧﺎس‬

lapis  lapidis m.   Stein  stone ‫ﺣﺟر‬

in  Präp. + Akk.   in ... (hinein)  into ‫ داﺧل‬/ ‫ ﻓﻲ‬/ ‫إﻟﻰ‬

in  Präp. + Akk.   gegen  against ‫ ﻣﻘﺎﺑل‬/ ‫ﺿد‬

in  Präp. + Akk.   nach  to ‫إﻟﻰ‬

in  Präp. + Akk.   auf  on ‫ﻋﻠﻰ‬

iacere  iaciō, iēcī  werfen  to throw ‫رﻣﻰ‬

quod  Konjunktion   weil  because ‫ﻷن‬

monēre  moneō, monuī  mahnen  to remind ‫ذﻛر‬

monēre  moneō, monuī  ermahnen  to warn ‫ ﯾﻌﺎﺗب‬/ ‫ﯾﻠوم‬

monēre  moneō, monuī  warnen  to warn ‫ﺣذر‬

auris  auris f. ( Gen.  Pl.: Ohr  ear ‫أذن‬


aurium) 
vincere  vincō, vīcī  siegen  to win ‫ ﯾﻧﺗﺻر‬/ ‫ﯾﻔوز‬

vincere  vincō, vīcī  besiegen  to defeat ‫ﺗﻐﻠب‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 12/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


glōria  glōriae f.   Ehre  honour ‫ﺷرف‬

glōria  glōriae f.   Ruhm  glory ‫ﻣﺟد‬

vērō  Adv.   wirklich  truly ً‫ﺣﻘﺎ‬

vērō  Adv.   tatsächlich  really ‫ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‬/ ‫ ﺑﺎﻟﻔﻌل‬/ ً‫ﻓﻌﻼ‬

sēdēs  sēdis f.   Wohnsitz  residence ‫ ﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔ‬/ ‫ﺳﻛن‬

lūxuria  lūxuriae f.   Genusssucht  luxury ‫ﺗﺑذﯾر‬

avāritia  avāritiae f.   Habgier  greediness ‫ﺟﺷﻊ‬

avāritia  avāritiae f.   Geiz  stinginess ‫ ﺣرص‬/ ‫ ﺷﺢ‬/ ‫ﺑﺧل‬

quamdiū?  wie lange?  how long? ‫ ﻛم اﻟﻣدة؟‬/ ‫ﺣﺗﻰ ﻣﺗﻰ؟‬

opprimere  opprimō, oppressī  unterdrücken  to oppress ‫اﺿطﮭد‬

lēx  lēgis f.   Gesetz  law ‫ﻗﺎﻧون‬

accipere  accipiō, accēpī  annehmen  to accept ‫ﻗﺑل‬

accipere  accipiō, accēpī  aufnehmen  to receive ‫أﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ‬

mūtāre  mūtō  verändern  to change ‫ﺗﻐﯾر‬

Lektion 15 īra  īrae f.   Zorn  anger, rage ‫ ﺳﺧط‬/ ‫ ﻏﺿب‬/ ‫ﻏﯾظ‬

ārdēre  ārdeō, ārsī, -  brennen  to burn ‫ﺣرق‬

quī  quī m., quae f., quod der/welcher  he who ‫ ھذا اﻟذي‬/ ‫ھو ﻣن‬
n.  Rel.-Pron. 
quī  quī m., quae f., quod die/welche  she who ‫ ھﻲ ﻣَن‬/ ‫ھﻲ اﻟﺗﻲ‬
n.  Rel.-Pron. 
quī  quī m., quae f., quod das/welches  that which ‫ ھذا اﻟذي‬/ ‫ھذه اﻟﺗﻲ‬
n.  Rel.-Pron. 
obses  obsidis m., f.  (die) Geisel  hostage ‫رھﯾﻧﺔ‬

obses  obsidis m., f.   (die) Geisel  hostage ‫رھﯾﻧﺔ‬

nōnnūllī  -ae, -a Pl.   einige  several ‫ اﻟﺑﻌض ﻣن‬/ ‫اﻟﻌدﯾد ﻣن‬

nōnnūllī  -ae, -a Pl.   manche  some, a few ‫ﺑﻌض‬

castra  castrōrum n.  Pl.   Lager  camp ‫ﻣﺧﯾم‬

castra  castrōrum n.  Pl.   Kriegslager  military camp ‫ﻣﻌﺳﻛر اﻟﺣرب‬

fallere  fallō, fefellī, -  täuschen  to deceive ‫ﺧدع‬

flūmen  flūminis n.   Fluss  river ‫ﻧﮭر‬

dūcere  dūcō, dūxī, ductum  führen  to lead ‫ﻗﺎد‬

tēlum  tēlī n.   Geschoss  weapon ‫ﻗذﯾﻔﺔ‬

tēlum  tēlī n.   Wurfgeschoss  javelin ‫ ﻣﻧﺟﻧﯾق‬/ ‫ﻗذﯾﻔﺔ‬

iactāre  iactō, iactāvī, werfen  to throw ‫رﻣﻰ‬


iactatūm 
iactāre  iactō, iactāvī, schleudern  to hurl ‫رﻣﻰ ﺑﻌﻧف‬
iactatūm 
neque  Konjunktion   und nicht  and not ‫ و ﻟﯾس‬/ ‫و ﻻ‬

neque  Konjunktion   aber nicht  also not ‫ﻟﻛن ﻻ‬

vulnus  vulneris n.   Wunde  wound ‫ﺟرح‬

recipere  recipiō, recēpī, aufnehmen  to receive, to take back ‫اﺳﺗﻠم‬


receptum 
foedus  foederis n.   Vertrag  treaty ‫ ﻋﻘد‬/ ‫ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬/ ‫ﻣﻌﺎھدة‬

foedus  foederis n.   Friedensvertrag  peace treaty ‫ﻣﻌﺎھدة ﺳﻼم‬

foedus  foederis n.   Bündnis  alliance ‫ﺗﺣﺎﻟف‬

explēre  expleō, explēvī, erfüllen  to fulfil ‫وﻓﻰ‬


explētūm 
vocāre  vocō, vocāvī, rufen  to call ‫اﺗﺻل ب‬
vocātum 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 13/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


vocāre  vocō, vocāvī, nennen  to name ‫ﺳﻣﻰ‬
vocātum 
nūntius  nūntiī m.   Bote  messenger ٍ‫ ﺳﺎع‬/ ‫ ﺣﺎﻣل رﺳﺎﻟﺔ‬/ ‫رﺳول‬

mittere  mittō, mīsī, missum  schicken  to send ‫ارﺳل‬

mittere  mittō, mīsī, missum  wegschicken  to send away ‫ طرد‬/ ‫اﺑﻌد‬

repetere  repetō, repetīvī, zurückverlangen  to demand back ‫طﺎﻟب‬


repetītium 
sī  Konjunktion   wenn  if ‫إذا‬

rumpere  rumpō, rūpi, ruptum  brechen  to break ‫ﻛﺳر‬

rumpere  rumpō, rūpi, ruptum  zerbrechen  to break apart ‫ﺣطم‬

aliter  Adv.   sonst  otherwise ‫وإﻻ‬

aliter  Adv.   andernfalls  differently ‫وإﻻ‬

apud  Präp. + Akk.   bei  at, by, near, among ‫ ﺑﺟﺎﻧب‬/ ‫ ﻓﻲ‬/ ‫ ﻋﻧد‬/ ‫ﻟدى‬

manēre  maneō, mānsi, erwarten  to expect ‫ﺗوﻗﻊ‬


mānsum 
manēre  maneō, mānsi, bleiben  to stay, to remain ّ‫ ظل‬/ ‫ﺑﻘﻲ‬
mānsum 
Etruscūs  -a, -um  etruskisch  Etruscan ‫اﺗروﺳﻛﺎن‬

Etrūscus  Etrūscī m.  der Etrusker  the Etruscan ‫ اﻹﺗروﺳﻛﺎﻧﻲ‬/ ‫اﻷﺗروري‬

reddere  reddō, reddidī, zurückgeben  to give back ّ‫رد‬


redditum 
timēre  timēo, timuī, -  sich fürchten  to fear ‫ﺧﺎف‬

timēre  timēo, timuī, -  Angst haben  to be scared ‫ﺧﺎف ﻣن‬

timēre  timēo, timuī, -  (+Akk.:) Angst haben vor  (+accusative:) to be scared of ‫ﯾﺧﺎف ﻣن‬

lībertās  lībertātis f.   Freiheit  freedom ‫ﺣرﯾﺔ‬

remittere  remittō, remīsī, zurückschicken  to send back ّ‫رد‬


remissum 
intereā  Adv.   inzwischen  meanwhile ‫ ﻓﻲ ھذه اﻷﺛﻧﺎء‬/ ‫ﻓﻲ ﻏﺿون‬

intereā  Adv.   in der Zwischenzeit  in the meantime ‫ﻓﻲ ھذه اﻷﺛﻧﺎء‬

mūtāre  mūtō, mūtāvī, verändern  to change ‫ﻏﯾر‬


mūtātum 
mūtāre  mūtō, mūtāvī, verwandeln  to transform ‫ﺗﺣول‬
mūtātum 
virtūs  virtūtis f.   Tapferkeit  courage ‫ ﺷﺟﺎﻋﺔ‬/ ‫ﺑﺳﺎﻟﺔ‬

virtūs  virtūtis f.   Tugend  virtue ‫ﻓﺿﯾﻠﺔ‬

cōgnōscere  cōgnōscō, cōgnōvī, erfahren  to learn ‫ﺗﻌﻠم‬


cōgnitum 
cōgnōscere  cōgnōscō, cōgnōvī, in Erfahrung bringen  to find out ‫اﻛﺗﺷف‬
cōgnitum 
cōgnōscere  cōgnōscō, cōgnōvī, erkennen  to recognise ‫اﻋﺗرف‬
cōgnitum 
redīre  redeō, rediī, reditum  zurückkehren  to return ‫ﻋﺎد‬

redīre  redeō, rediī, reditum  zurückgehen  to go back ‫ﻋﺎد‬

facinus  facinoris n.   Handlung  action ‫ ﺗﺻرف‬/ ‫ﻋﻣل‬

facinus  facinoris n.   Tat  deed ‫ ﻓﻌل‬/ ‫ﻋﻣل‬

laudāre  laudō, laudāvī, loben  to praise ‫ﻣدح‬


laudātum 
ob  Präp. + Adv.   wegen  on account of, because of ‫ﺑﺳﺑب‬

honor  honōris m.   Ehre  honour ‫ﺷرف‬

afficere  afficiō, affēcī, mit etw. versehen  to get, to receive ‫ وﺿﻊ‬/ ‫ﻟﺻق‬
affectum 
pōnere  pōnō, posuī, stellen  to place ‫وﺿﻊ‬
positum 
pōnere  pōnō, posuī, aufstellen  to put up ‫ ﺟﻌﻠﮫ واﻗﻔﺎ‬/ ‫ﻧﺻب‬
positum 
dēfendere  dēfendō, dēfendī, verteidigen  to defend ‫داﻓﻊ ﻋن‬
dēfēnsum 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 14/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


scrībere  schreiben  to write ‫ﻛﺗب‬

tangere  tangō, tetigi, tāctum  berühren  to touch ‫ﻟﻣس‬

facere  machen  to make ‫ﺻﻧﻊ‬

facere  tun  to do ‫ﻓﻌل‬

accipere  annehmen  to accept ‫ﻗﺑل‬

accipere  aufnehmen  to receive ‫اﺳﺗﻠم‬

corrumpere  verderben  to spoil ‫اﻓﺳد‬

dēfendere  verteidigen  to defend ‫داﻓﻊ ﻋن‬

scrībere  scrībō, scrīpsī, schreiben  to write ‫ﻛﺗب‬


scrīptum 
tangere  tangō, tetigī, tāctum  berühren  to touch ‫ﻟﻣس‬

facere  faciō, fēcī, factum  machen  to make ‫ﺻﻧﻊ‬

facere  faciō, fēcī, factum  tun  to do ‫ﻓﻌل‬

accipere  accipiō, accēpī, annehmen  to accept ‫ﻗﺑل‬


acceptum 
accipere  accipiō, accēpī, aufnehmen  to receive ‫اﺳﺗﻠم‬
acceptum 
corrumpere  corrumpō, corrūpī, verderben  to spoil ‫اﻓﺳد‬
corruptum 
caedere  caedō, cecīdī, schlachten  to slaughter ‫ذﺑﺢ‬
caesum 
caedere  caedō, cecīdī, töten  to kill ‫ﻗﺗل‬
caesum 
condere  condō, condidī, gründen  to found ‫اﺳس‬
conditum 
rīdēre  rīdeō, rīsī, rīsum  lachen  to laugh ‫ﺿﺣك‬

rīdēre  rīdeō, rīsī, rīsum  (+ Akk.:) auslachen  (+accusative:) to laugh at ‫ﺿﺣك ﻋﻠﻰ‬

pellere  pellō, pepulī, pulsum  vertreiben  to expel ‫طرد‬

īnstruere  īnstruō, īnstrūxī, anweisen  to instruct ‫ارﺷد‬


īnstrūctum 
īnstruere  īnstruō, īnstrūxī, unterrichten  to teach ‫ درّس‬/ ‫ﻋﻠّم‬
īnstrūctum 
īnstruere  īnstruō, īnstrūxī, bauen  to build ‫ﺑﻧﻰ‬
īnstrūctum 
opprimere  opprimō, oppressī, unterdrücken  to oppress ‫اﺿطﮭد‬
oppressum 
Lektion 16 Catō  Catōnis m.   Cato  Cato ‫ﻛﺎﺗو‬

gravis  gravis m., gravis f., ernst  grave, serious ‫ ﺟﺎد‬/ ‫ ﺑﺟدﯾﺔ‬/ ‫ﺟدي‬
grave n.  
gravis  gravis m., gravis f., charakterfest  with strength of character ‫ ﺻﺎرم‬/ ‫ﺛﺎﺑت‬
grave n.  
comes  comitis m.   Begleiter  companion ‫رﻓﯾق‬

prōvincia  prōvinciae f.   Provinz  province ‫ﻣﻘﺎطﻌﺔ‬

mōs  mōris m.   Sitte  custom ‫ ﺗﻘﻠﯾد‬/ ‫ﻋرف‬

mōs  mōris m.   Brauch  tradition ‫ ﻋرف‬/ ‫ﺗﻘﻠﯾد‬

illūstris  illūstre  bekannt  prominent ‫ﻣﻌروف‬

illūstris  illūstre  berühmt  famous ‫ﻣﺷﮭور‬

cōgnōscere  cōgnōscō, cōgnōvī, erfahren  to learn ‫ﺗﻌﻠم‬


cōgnitum 
cōgnōscere  cōgnōscō, cōgnōvī, in Erfahrung bringen  to find out ‫اﻛﺗﺷف‬
cōgnitum 
cōgnōscere  cōgnōscō, cōgnōvī, erkennen  to recognise ‫اﻋﺗرف‬
cōgnitum 
cōgnōscere  cōgnōscō, cōgnōvī, kennenlernen  to get to know ‫ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ‬
cōgnitum 
grandis  grande  groß  large, great ‫ ﻋظﯾم‬/ ‫ﻛﺑﯾر‬

grandis  grande  bedeutend  eminent ‫ ھﺎم‬/ ‫ﻣﮭم‬

tunc  Adv.   dann  then ‫ﺛم‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 15/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


tunc  Adv.   damals  at that time ‫ ﺣﯾﻧذاك‬/ ‫ﻓﻰ ذﻟك اﻟوﻗت‬

varius  -a, -um  verschieden  diverse ‫ ﻣﺗﻧوع‬/ ‫ﻣﺧﺗﻠف‬

varius  -a, -um  verschiedenartig  various ‫ ﻣﺗﻧوع‬/ ‫ﻣﺧﺗﻠف‬

dīvidere  dīvidō, dīvīsī, teilen  to divide ‫ﺷﺎرك‬


dīvīsum 
dīvidere  dīvidō, dīvīsī, unterteilen  to divide ‫ﻗﺳم‬
dīvīsum 
singulāris  singulāre  einzigartig  unique ‫ﻓرﯾد‬

velut  wie zum Beispiel  just as, like ‫ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬/ ‫ﻣﺛل‬

vās  vāsis n.   Gefäß  vessel ‫ إﻧﺎء‬/ ‫وﻋﺎء‬

praebēre  praebeō, praebuī, gewähren  to grant ‫ﻣﻧﺢ‬


praebitum 
praebēre  praebeō, praebuī, anbieten  to offer ‫ﻣﻧﺢ‬
praebitum 
omnis  omne  jeder  every ‫ أي‬/ ‫ﻛل‬

omnis  omne  ganz (Singular)  entire (singular) (‫ﻛﺎﻣل )اﻟﻣﻔرد‬

omnis  omne  alle (Plural)  all (plural) ‫ اﻟﺟﻣﯾﻊ‬/ ‫اﻟﻛل‬

ubi  Konjunktion   als  when ‫ ﻟﻣﺎ‬/ ‫ﻋﻧدﻣﺎ‬

ubi  Konjunktion   sobald  as soon as ‫ ﺑﻣﺟرد أن‬/ ‫ﻓﻲ أﻗرب وﻗت‬

rēgius  -a, -um  königlich  royal ‫ﻣﻠﻛﻲ‬

audāx  Gen. audācis  wagemutig  bold ‫ ﺟﺳور‬/ ‫ﺟريء‬

audāx  Gen. audācis  frech  cheeky, daring ‫ وﻗﺢ‬/ ‫ﺻﻔﯾق‬

audēre  audeō  wagen  to dare ‫ﺗﺟرأ‬

agere  agō, ēgī, āctum  handeln  to act ‫ ﻧﻔذ‬/ ‫ﺗﺻرف‬

agere  agō, ēgī, āctum  tun  to do ‫ﻓﻌل‬

alius   alia, aliud (Gen.: ein anderer   another ‫آﺧر‬


alterīus, Dat.: aliī) 
aliī  -ae, -a  andere  other ‫آﺧرون‬

aliī ... aliī  einige ... andere  some … others ‫ واﻟﺑﻌض اﻵﺧر‬... ‫اﻟﺑﻌض‬

modus  modī m.   Art  manner ‫طرﯾﻘﺔ‬

modus  modī m.   Weise  way ‫ ﻛﯾﻔﯾﺔ‬/ ‫طرﯾﻘﺔ‬

dōnāre  dōnō  schenken  to give (as a present) ‫اﻋطﻰ‬

fēlīx  Gen.  fēlīcis  glücklich  happy ‫ﺳﻌﯾد‬

ingēns  Gen. ingentis  ungeheuer groß  huge, enormous ‫ ﻣﻔرط ﻓﻲ ﻛﺑر اﻟﺣﺟم‬/ ‫ﻣﻔرط اﻟﺿﺧﺎﻣﺔ‬

celer  celeris, celere  schnell  fast ‫ﺳرﯾﻊ‬

accēdere  accēdo, accessī, sich nähern  to approach ‫اﻗﺗرب‬


accessum 
accēdere  accēdo, accessī, herbeikommen  to come ‫اﻗﺗرب‬
accessum 
ācer  ācris, ācre  energisch  firm ‫ ﺑﺣﯾوﯾﺔ‬/ ‫ ﺷرس‬/ ‫ﻋﻧﯾف‬

ācer  ācris, ācre  hitzig  heated ‫ ﻣﺗوﺗر‬/ ‫ ﺳﺎﺧن‬/ ‫ ﺣﺎد‬/ ‫ ﺣﺎر‬/ ‫ﻣﺳﺧن‬

ācer  ācris, ācre  scharf  sharp ‫ﺣﺎد‬

sibī  Dat.   sich  himself ‫ ﻧﻔﺳﮭﺎ‬/ ‫ﻧﻔﺳﮫ‬

parāre  parō  vorbereiten  to prepare ‫ﺟﮭز‬

parāre  parō  zubereiten  to cook ‫طﺑﺦ‬

parāre  parō  (+ Inf.:) sich vorbereiten, etwas (+ infinitive:) to prepare to do ‫ ﯾﻌد اﻟﻌدة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺷﻲء‬/ ‫ﯾﺳﺗﻌد‬
zu tun  something
parāre  parō  verschaffen  to obtain ‫ﺣﺻل ﻋﻠﻰ‬

Lektion 17 Caesar  Caesaris m.   Caesar  Caesar ‫ﻗﯾﺻر‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 16/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


procul  Adv.   weit (weg)  far ً‫ﺑﻌﯾدا‬

procul  Adv.   in der Ferne  in the distance ‫ ﻓﻲ اﻟﺑﻌد‬/ ‫ﻓﻲ اﻟﺑﻌﯾد‬

pīrāta  piratae m.   Seeräuber  pirate ‫ﻗرﺻﺎن‬

pīrāta  piratae m.   Pirat  pirate ‫ﻗرﺻﺎن‬

brevis  breve  kurz  short ‫ﻗﺻﯾر‬

dux  ducis m.   Anführer  leader ‫ ﻗﺎﺋد‬/ ‫زﻋﯾم‬

nōbilis  nōbile  adlig  aristocratic ‫أرﺳﺗﻘراطﻲ‬

nōbilis  nōbile  vornehm  noble ‫ وﺟﯾﮫ‬/ ‫ ﺷرﯾف‬/ ‫ﻧﺑﯾل‬

dīves  Gen. dīvitis (Abl.  Sg. reich  rich, wealthy ‫ﻏﻧﻲ‬


: -e, Nom.  Pl.  n.  : -
solvere      solūtum 
solvō, solvī,   zahlen  to pay ‫دﻓﻊ‬

solvere  solvō, solvī, solūtum  bezahlen  to pay for ‫دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل‬

vīgintī  zwanzig  twenty ‫ﻋﺷرون‬

nūllus  -a, -um ( Gen. : keiner  no one ‫ﻻ أﺣد‬


nūllīus, Dat.  : nūllī) 
terrēre  terreō, terruī, erschrecken  to frighten ‫ﻓزع‬
territum 
tantum  Adv.   nur  only ‫ﻓﻘط‬

pōscere  pōscō, popōscī, -  fordern  to demand ‫طﻠب‬

putāre  putō  glauben  to believe ‫اﻋﺗﻘد‬

putāre  putō  meinen  to think ‫ ﻗﺻد‬/ ‫ﻋﻧﻰ‬

quīnquāgintā  fünfzig  fifty ‫ﺧﻣﺳون‬

capere  capiō, cēpī, captum  fangen  to capture ‫ﻣﺳك‬

capere  capiō, cēpī, captum  ergreifen  to seize ‫ ﻣﺳك‬/ ‫اﺳﺗوﻟﻰ‬

capere  capiō, cēpī, captum  erobern  to conquer ‫اﺳﺗوﻟﻰ‬

capere  capiō, cēpī, captum  gefangen nehmen  to take sb prisoner ‫ﻗﺑض ﻋﻠﻰ‬

propinquus  -a, -um  nahe  near ‫ ﻗرب‬/ ‫ﻗرﯾب‬

propinquus  -a, -um  benachbart  neighbouring ‫ﻗرﯾب ﻣن‬

colligere  colligō, collēgī, sammeln  to collect ‫ﺟﻣﻊ‬


collēctum 
sē gerere  gerō, gessī, gestum  sich verhalten  to behave ‫ﺗﺄدب‬

cum  Konj. + Impf.   jedes Mal wenn  whenever (‫ﻓﻲ ﻛل ﻣرة )ﻋﻧدﻣﺎ‬

dormīre  dormiō  schlafen  to sleep ‫ﻧﺎم‬

carmen  carminis n.   Gedicht  poem ‫ﻗﺻﯾدة‬

carmen  carminis n.   Lied  song ‫أﻏﻧﯾﺔ‬

recitāre  recitō  vorlesen  to read aloud, recite ‫ﻗرأ ﺑﺻوت ﻋﺎل‬

laus  laudis f.   Lob  praise ‫ ﺛﻧﺎء‬/ ‫ﻣدح‬

audācia  audāciae f.   Frechheit  audacity ‫ ﺻﻔﺎﻗﺔ‬/ ‫وﻗﺎﺣﺔ‬

audācia  audāciae f.   Mut  courage ‫ﺷﺟﺎﻋﺔ‬

perturbāre  perturbō  verwirren  to confuse ‫ﺷوش‬

perturbāre  perturbō  in Unruhe versetzen  to trouble ‫زﻋزع‬

captīvus  captīvī m.   Gefangener  prisoner ‫أﺳﯾر‬

an?  Konjunktion   oder (etwa)?  or, or rather ‫أﻟﯾس ﻛذﻟك؟‬

supplicium  suppliciī n.   Todesstrafe  death penalty ‫ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام‬

expōnere  expōnō, exposuī, aussetzen  to release ‫ أرﺟﺄ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم‬/ ‫أﺟل‬


expositum 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 17/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


proximus  -a, -um  der nächste  the next ‫اﻟﺗﺎﻟﻲ‬

īnstāre  īnstō, īnstitī, -  bevorstehen  to await ‫ﻟوح ﻓﻰ اﻷﻓق‬

īnstāre  īnstō, īnstitī, -  drohen  to threaten ‫ھدد‬

īnstāre  īnstō, īnstitī, -  verfolgen  to pursue ‫ﺗﺎﺑﻊ‬

carcer  carceris m.   Gefängnis  prison ‫ﺳﺟن‬

timor  timōris m.   Furcht  fear ‫ﺧوف‬

timor  timōris m.   Angst  fear ‫ﺧوف‬

amor  amōris m.   Liebe  love ‫ﺣب‬

terror  terrōris m.   Schrecken  terror, panic ‫رﻋب‬

Lektion 18 Cicerō  Cicerōnis m.   Cicero  Cicero ‫ﺷﯾﺷرون‬

Catilīna  Catilīnae m.   Catilina  Catiline ‫ﻛﺎﺗﺎﻟﯾﻧﺎ‬

īgnōrāre  īgnōrō  nicht kennen  not to know ‫ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ‬

īgnōrāre  īgnōrō  nicht wissen  to be unaware of ‫ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ‬

et  Konjunktion   und  and ‫و‬

et ... et  Konjunktion   sowohl ... als auch  both … and ‫ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء‬/ ‫ ﺳواء أن‬/ ‫طﺎﻟﻣﺎ‬

patrēs cōnscrīptī  patrum Senatoren  senators ‫أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ‬


cōnscrīptōrum m. 
coniūrātiō    
coniūrātiōnis f.   Verschwörung  conspiracy ‫ﻣؤاﻣرة‬

iste  ista, istud  dieser da  that ‫ھذا‬

immō  Adv.   vielmehr  on the contrary ‫ إﻧﻣﺎ‬/ ‫ﺑل‬

immō  Adv.   ja sogar  even ‫ وﺣﺗﻰ‬،‫ﻧﻌم‬

contemnere  contemnō, verachten  to despise ‫اﺣﺗﻘر‬


contempsī,
interesse   
intersum, interfuī, -  sich dazwischen befinden  to be between ‫ﻛﺎن ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن‬

interesse  intersum, interfuī, -  (+ Dat.:) an etw. teilnehmen  (+dative:) to attend ‫ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ‬

nostrum  Gen.   von nōs  von uns  of us ‫ﻣﻧﺎ‬

nōndum  Adv.   noch nicht  not yet ‫ﻟﯾس ﺑﻌد‬

dēligere  dēligō, dēlēgī, auswählen  to choose ‫اﺧﺗﺎر‬


dēlēctum 
patēre/patet  pateō, patuī, -  offenbar sein  to be obvious ‫ﻛﺎن واﺿﺣﺎ‬

patēre/patet  pateō, patuī, -  offen stehen   to be open ‫ﻛﺎن ﻣﻔﺗوﺣﺎ‬

patet  + AcI   es ist offenbar, dass ...  it is obvious that … … ‫ﻣن اﻟواﺿﺢ أن‬

satis  Adv.   genug   enough ‫ﻛﺎف‬

satis est  + AcI   es ist genug, dass ...  it is enough that … ... ‫ﯾﻛﻔﻲ أن‬

latēre  lateō, latuī, -  verborgen sein  to be concealed ‫ﻛﺎن ﻏﯾر واﺿﺢ‬

latēre  lateō, latuī, -  versteckt sein  to be hidden ‫ﻛﺎن ﻣﺧﻔﯾﺎ‬

vestrum  Gen. von vōs  von euch  of you ‫ ﯾﺧﺻﻛم‬/ ‫ﻣﻧﻛم‬

salvus  -a, -um  gesund  healthy ‫ﺻﺣﻲ‬

salvus  -a, -um  wohlbehalten  well, unharmed ‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾﺑﺔ‬/ ‫ ﺣﺳن‬/ ‫ﺳﺎﻟم‬

nēmō  Gen. : nūllīus, Dat. : niemand  no one ‫ﻻ أﺣد‬


nēminī, Akk.  :
dēsinere  dēsinō, dēsiī,   aufhören  to cease, to stop ‫ﺗوﻗف‬
dēsitum 
quamdiū  Konjunktion   so lange (wie)  as long (as) ‫طﺎﻟﻣﺎ‬

Rōmae  in Rom  in Rome ‫ﻓﻲ روﻣﺎ‬

pars  partis f.   Teil  part ‫ ﺣﺻﺔ‬/ ‫ ﻗطﻌﺔ‬/ ‫ﺟزء‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 18/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


incendere  incendō, incendī, in Brand stecken  to set on fire ‫ﺷﻌل ﻧﺎرا‬
incēnsum 
incendere  incendō, incendī, entflammen  to burn, to kindle ‫ﺗﺄﺟﺞ‬
incēnsum 
proinde  Adv.   also  therefore ً‫أﯾﺿﺎ‬

proinde  Adv.   deswegen  therefore ‫وﻟذﻟك‬

excēdere  excēdō, excessī, hinausgehen  to go out ‫ﺧرج‬


excessum 
excēdere  excēdō, excessī, sich entfernen  to depart from sth ‫اﻧﺳﺣب‬
excessum 
relinquere  relinquō, relīquī, zurücklassen  to leave behind ‫ﺗرك ﺧﻠﻔﮫ‬
relictum 
relinquere  relinquō, relīquī, verlassen  to leave ‫ﻏﺎدر‬
relictum 
ūnā  Adv.   zusammen  together ً‫ ﻣﻌﺎ‬/ ً‫ﺳوﯾﺎ‬

ōrātiō  ōrātiōnis f.   Rede  speech ‫ ﺣدﯾث‬/ ‫ﺧطﺎب‬

arcēre  arceō, arcuī, -  abwehren  to repel ‫ رﻓض‬/ ّ‫ﺻد‬

arcēre  arceō, arcuī, -  fernhalten  to keep off, to ward off ‫اﺑﺗﻌد‬

tēctum  tēctī n.   Dach  roof ‫ﺳﻘف‬

tēctum  tēctī n.   Haus  house ‫ ﺑﯾت‬/ ‫ﻣﻧزل‬

aeternus  -a, -um  ewig  eternal ‫ ﺳرﻣدي‬/ ‫أﺑدي‬

Lektion 19 Ulixēs  Ulixis m.    Odysseus  Odysseus ‫أودﯾﺳﯾوس‬

Circē  Circae f.   Kirke  Circe ‫ﺳﯾرس‬

vīvere  vīvō,vīxī, –  leben  to live ‫ﻋﺎش‬

iter  itineris n.   Weg  way ‫طرﯾق‬

iter  itineris n.   Fahrt  journey ‫ ﺳﻔر‬/ ‫رﺣﻠﺔ‬

cōnstituere  cōnstituō, cōnstituī, beschließen  to decide ‫ﻗرر‬


cōnstitūtum 
ōrnāre  ōrnō  ausrüsten  to equip ‫ﺟﮭز‬

docēre  doceō, docuī, unterrichten  to inform ‫أﺻدر ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬


doctum 
docēre  doceō, docuī, lehren  to teach ‫درس‬
doctum 
imprīmīs  Adv.   vor allem  above all ‫ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء‬

imprīmīs  Adv.   besonders  especially, particularly ‫ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ‬/ ً‫ﺧﺻوﺻﺎ‬

Sīrēnēs  Sīrēnum  f.   Pl.   Sirenen  sirens ‫ﺻﻔﺎرات اﻹﻧذار‬

nāvigāre  nāvigō  segeln  to sail ‫أﺑﺣر‬

īnsula  īnsulae f.   Insel  island ‫ﺟزﯾرة‬

situs  -a, -um  befindlich  lying ‫ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ‬/ ‫واﻗﻊ ﻓﻲ‬

situs  -a, -um  gelegen  positioned ‫ ﻣﺣدد ﻣوﺿﻌﮫ‬/ ‫ ﻣﺛﺑت‬/ ‫واﻗﻊ ﻓﻲ‬

prope  Präp.  + Akk.   nahe bei  near ‫ﻗرﯾب ﻣن‬

prope  Präp.  + Akk.   in die Nähe (von)  near by ... ‫ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن‬/ ...‫ﻓﻲ ﻣﺣﯾط‬

dulcis  dulce  süß  sweet ‫ﺣﻠو‬

dulcis  dulce  angenehm  pleasant ‫ﻣﻣﺗﻊ‬

vērō  Adv.   wirklich  really ً‫ﺣﻘﺎ‬

vērō  Adv.   tatsächlich  actually ‫ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‬/ ‫ ﺑﺎﻟﻔﻌل‬/ ً‫ﻓﻌﻼ‬

vērō  Adv.   aber  in truth ‫ﻟﻛن‬

cōgere  cōgō, coēgī, jdn. zwingen, etw. zu tun  to force so to do sth ‫أﺟﺑر ﺷﺧﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺷﯾﺊ‬
coāctum +  Akk.  +
numquam    
Adv.   niemals  never ً‫أﺑدا‬

accidere  accidō, accidī, –  geschehen  to happen, to occur ‫ﺣدث‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 19/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


accidere  accidō, accidī, –  zustoßen  to happen to ‫ﺣدث ﻟـ‬

memoria  memoriae f.   Gedächtnis  memory (the ability to (‫ ﺗذﻛر )اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ‬/ ‫ذاﻛرة‬
remember)
memoria  memoriae f.   Erinnerung  memory (something memorised) ‫ذﻛرى‬

unda  undae f.   Welle  wave ‫ﻣوﺟﺔ‬

unda  undae f.   Flut  flood ‫ﻓﯾﺿﺎن‬

āmittere  āmittō, āmīsī, verlieren  to lose ‫ﺧﺳر‬


āmissum 
monēre  moneō, monuī, mahnen  to remind ‫ذﻛر‬
monitum 
monēre  moneō, monuī, ermahnen  to admonish ‫ﻋﺎﺗب‬
monitum 
monēre  moneō, monuī, warnen  to warn ‫ﺣذر‬
monitum 
solvere  solvō, solvī, solūtum  zahlen  to pay ‫دﻓﻊ‬

solvere  solvō, solvī, solūtum  bezahlen  to pay for ‫ﻟدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل‬

solvere  solvō, solvī, solūtum  lösen  to loosen ‫ﺣل‬

solvere  solvō, solvī, solūtum  losbinden  to untie ‫ﻓك‬

postquam  Konjunktion   + Perf.   nachdem  after ‫ ﺑﻌد أن‬/ ‫ﺑﻌد‬

praeter  Präp.   + Akk.   an … vorbei  past ‫ﺗﺟﺎوز ﺷﻲء‬

dum  Konjunktion   +  während  while, as ‫أﺛﻧﺎء‬


Präs.  
frūstrā  Adv.   vergeblich  in vain ‫ دون طﺎﺋل‬/ ‫ﺑﻼ ﻓﺎﺋدة‬

frūstrā  Adv.   umsonst  for nothing ‫ ﻣﺟﺎﻧﻲ‬/ ‫ ﺑﻼ ﺟدوى‬/ ‫ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل‬

vinculum  vinculī n.   Fessel  tie ‫ ﻗﯾود‬/ ‫ﻗﯾد‬

neglegere  neglegō, neglēxī, nicht beachten  to ignore ‫ﺗﺟﺎھل‬


neglēctum 
neglegere  neglegō, neglēxī, vernachlässigen  to neglect ‫ھﻣل‬
neglēctum 
effugere  effugiō, effūgī, –  entfliehen  to flee ‫ھرب‬

effugere  effugiō, effūgī, –  entkommen  to escape ‫ھرب‬

Lektion 20 is    is m. , ea f. , id  n.  dieser  this, that ‫ھذا‬


Dem.-Pron. 
is    is m. , ea f. , id  n.  der(jenige)  he (who) (‫ھو )ﻣن‬
Dem.-Pron. 
nōn modo … sed etiam  nicht nur … sondern auch  not only … but also ‫ وإﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ‬... ‫ﻟﯾس ﻓﻘط‬

bestia  bestiae f.   (wildes) Tier  beast (‫ﺣﯾوان )ﺑري‬

diēs  diēī m.   Tag  day ‫ﯾوم‬

nūptiae  nūptiārum  f.  Pl.   Hochzeit  wedding ‫زواج‬

pēs  pedis m.   Fuß   foot ‫ﻗدم‬

pēs  pedis m.   Fuß als Längenmaß(ca. 30 cm)  foot (a measure of length, ca. 30 (‫ ﺳم‬30 =) ‫ﻗدم ﻛوﺣدة ﻟﻠطول‬
cm)
perniciēs  perniciēī f.   Verderben  ruin ‫ ﻓﻧﺎء‬/ ‫ ھﻼك‬/ ‫ﻣوت‬

rēs  reī f.   Sache  thing, matter ‫ ﺣﺎﻟﺔ‬/ ‫ﺷﻲء‬

rēs  reī f.   Vorfall  affair ‫ واﻗﻌﺔ‬/ ‫ ﺣﺎدث‬/ ‫ﺣدث‬

flēre  fleō, flēvī, flētum  (be)weinen  to weep over ‫ ﯾﺑﻛﻲ ﻋﻠﻰ‬/ ‫ﯾﺑﻛﻲ ﺑﺷﺄن‬

plēnus  -a, -um + Gen.   voll  full ‫ ﺗﺎم‬/ ‫ﻛﺎﻣل‬

dolor  dolōris m.   Schmerz  grief, sorrow ‫أﻟم‬

commovēre  commoveō, bewegen  to affect ‫ﺗﺣرك‬


commōvī,
commovēre  commoveō,  veranlassen  to arrange (for) ‫رﺗب ﻣن أﺟل‬
commōvī,
commovēre  commoveō,  (jdn.) rühren  to move someone (emotionally) (ً‫أﺛر ﺷﺧﺻﺎ )ﻋﺎطﻔﯾﺎ‬
commōvī,
Plūtō  Plūtōnis m.    Pluto  Pluto ‫ﺑﻠوﺗو‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 20/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


rēgīna  rēgīnae f.   Königin  queen ‫ﻣﻠﻛﺔ‬

pergere  pergō, perrēxī, etw. weiter tun  to continue ‫واﺻل‬


perrēctum 
pergere  pergō, perrēxī, fortsetzen  to proceed, to continue ‫ أﺳﺗﺄﻧف‬/ ‫ﻣﺿﻰ ﻗدﻣﺎ‬
perrēctum 
dēmum  Adv.   endlich  finally, at last ً‫أﺧﯾرا‬

pervenīre  perveniō, pervēnī, gelangen  to reach, to arrive at ‫وﺻل‬


perventum 
spēs  speī f.   Hoffnung  hope ‫أﻣل‬

cōnsistere  cōnsistō, cōnstitī, –  sich aufstellen  to stand up ‫اﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ‬

cōnsistere  cōnsistō, cōnstitī, –  Halt machen  to stop ‫ﺗوﻗف‬

fidēs  fideī f.   Schutz  protection ‫ﺣﻣﺎﯾﺔ‬

fidēs  fideī f.   Beistand  support ‫ ﻣﺳﺎﻧدة‬/ ‫دﻋم‬

ōrāre  ōrō  (er)bitten  to ask (for) ‫طﻠب‬

quaesō  (ich) bitte!  please! !‫ﻣن ﻓﺿﻠك! رﺟﺎء‬

salūs  salūtis f.   Wohlergehen  well-being ‫ رﺧﺎء‬/ ‫رﻓﺎھﯾﺔ‬

mandāre  mandō  übergeben  to entrust, to put in hand ‫ ﺳﻠم‬/ ‫ﻋﮭد إﻟﻰ‬

turba  turbae f.   Menge  crowd ‫ ﺟﻣﺎھﯾر‬/ ‫ أﻏﻠﺑﯾﺔ‬/ ‫ ﺣﺷد‬/ ‫ﻛﺛرة‬

optāre  optō  wünschen  to wish ‫ﺗﻣﻧﻰ‬

lūx  lūcis f.   Licht  light ‫ ﻧور‬/ ‫ﺿوء‬

lūx  lūcis f.   Tageslicht  daylight ‫ﺿوء اﻟﻧﮭﺎر‬

animus  animī m.   Geist  mind ‫ﻋﻘل‬

animus  animī m.   Gemüt  nature ‫ روح‬/ ‫ ﻧﻔس‬/ ‫طﺑﯾﻌﺔ‬

animus  animī m.   Herz  heart ‫ﻗﻠب‬

animus  animī m.   Mut  courage ‫ﺷﺟﺎﻋﺔ‬

abesse  absum, āfuī, –  weg sein  to be absent ‫ﻏﺎب‬

abesse  absum, āfuī, –  entfernt sein  to be away from ‫ﻏﺎب‬

dēsīderium  dēsīderiī n.   Sehnsucht  longing ‫ ﺣﻧﯾن‬/ ‫ﺷوق‬

superāre  superō  überwinden  to overcome ‫ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ‬

superāre  superō  überwältigen  to overpower ‫ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ‬

ē, ex  Präp. +  Abl.   aus (… heraus)  (out) of ‫ ﻣﻧذ‬/ ‫ ﻣن‬/ ‫ﺧﺎرج ﻣن‬

ē, ex  Präp. +  Abl.   von  from ‫ ﻣن ﻋﻧد‬/ ‫ﻣن‬

ē, ex  Präp. +  Abl.   seit  since ‫ﻣﻧذ‬

Lektion 21 redūcere  redūcō, redūxī, zurückführen  to lead back ‫ ﯾرد ه إﻟﻰ‬/ ‫ﯾرﺟﻊ ه إﻟﻰ‬
reductum 
redūcere  redūcō, redūxī, hinbringen  to bring ‫أﺣﺿر‬
reductum 
grātia   grātiae f.   Dank  thankfulness ‫ إﻣﺗﻧﺎن‬/ ‫ﺷﻛر‬

grātia   grātiae f.   Gunst  favour ‫ ﻋﻔو‬/ ‫ ﻧﻌﻣﺔ‬/ ‫ ﺻﻧﯾﻊ‬/ ‫ﻣﺣﺎﺑﺎة‬

grātia   grātiae f.   Beliebtheit  popularity ‫ﺷﻌﺑﯾﺔ‬

grātiās agere  grātiās danken  to thank ‫ﺷﻛر‬


agō, ēgī, āctum 
grātiās agere  grātiās Danke sagen  to say thank you ‫اﺑدى ﺷﻛره‬
agō, ēgī, āctum 
māximē  Adv.   am meisten  most ‫اﻷﻛﺛر‬

aurum  aurī n.   Gold  gold ‫ذھب‬

prūdēns  Gen.  klug  smart ‫ذﻛﻲ‬


 prūdentis prūdenter 
prūdenter  Adv.     klug  wisely, prudently ‫ ﺑﻔطﻧﺔ‬/ ‫ﺑذﻛﺎء‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 21/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


fidēs  fideī f.   Schutz  protection ‫ﺣﻣﺎﯾﺔ‬

fidēs  fideī f.   Beistand  support ‫ ﻣﺳﺎﻧدة‬/ ‫دﻋم‬

fidēs  fideī f.   Zuverlässigkeit  reliability ‫ إﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ‬/ ‫ ﺛﻘﺔ‬/ ‫ﻣوﺛوﻗﯾﺔ‬

fidēs  fideī f.   Treue  loyalty ‫ إﺧﻼص‬/ ‫وﻻء‬

temptāre  temptō  versuchen  to try ‫ﺣﺎول‬

temptāre  temptō  prüfen  to test ‫ﻓﺣص‬

temptāre  temptō  auf die Probe stellen  to test ‫اﺧﺗﺑر‬

arbor  arboris f.   Baum  tree ‫ﺷﺟرة‬

trahere  trahō, trāxī, tractum  ziehen  to pull ‫ﺳﺣب‬

tenēre  teneō, tenuī, tentum  halten  to hold ‫ﻣﺳك‬

mīrus  -a, -um  wunderbar  wonderful ‫راﺋﻊ‬

mīrus  -a, -um  erstaunlich  astonishing ‫ﻣذھل‬

cōnspicere  cōnspiciō, cōnspēxī, erblicken  to notice, to catch sight of ‫ﻟﻣﺢ‬


cōnspectum 
cōnspicere  cōnspiciō, cōnspēxī, sehen  to see ‫رآى‬
cōnspectum 
fingere  fingō, fīnxī, fictum  vorstellen  to imagine ‫ﺗﺧﯾل‬

fingere  fingō, fīnxī, fictum  ausdenken  to feign, to deceive ‫ﻓﻛر ﻓﻲ‬

(ab- / ad- / ex- / per- / red- / Gen.  euntis  PPA von īre  Present Active Participle of īre  (īre) ‫اﺳم اﻟﻔﺎﻋل ﻣن‬
sub-) iēns 
cēnāre  cēnō  speisen  to dine ‫ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم‬

cēnāre  cēnō  die Hauptmahlzeit zu sich to eat one's main meal ‫أﻛل اﻟوﺟﺑﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬
nehmen 
pōculum  pōculī n.   Becher  goblet ‫ﻗدح ﻛﺑﯾر‬

vīnum  vīnī n.   Wein  wine ‫ﻧﺑﯾذ‬

ōs  ōris n.   Mund  mouth ‫ﻓم‬

cibus  cibī m.   Speise  food ‫طﻌﺎم‬

dīvitiae  dīvitiārum  f.   Pl.   Reichtum  riches, wealth ‫ ﺛروة‬/ ‫ﺛروات‬

modo  Adv.   bloß  just ‫ﻓﻘط‬

modo  Adv.   nur  only ‫ﻓﻘط‬

modo  Adv.   gerade (eben)  just now ‫ ﻣﻧذ وھﻠﺔ‬/ ‫اﻵن ﻓﻘط‬

sīc  Adv.   so  thus, just like that, so ‫ ھﻛذا‬/ ‫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬/ ً‫إذا‬

torquēre  torqueō, torsī, foltern  to torture ‫ﻋذب‬


tortum 
stultus  -a, -um  dumm  stupid ‫ﻏﺑﻲ‬

venia  veniae f.   Verzeihung  mercy, forgiveness ‫ﻣﻐﻔرة‬

error  errōris m.   Irrfahrt  wandering ‫ﻣﻠﺣﻣﺔ‬

error  errōris m.   Irrtum  error ‫ﺧطﺄ‬

error  errōris m.   Fehler  mistake ‫ﺧطﺄ‬

nisī  Konjunktion   wenn nicht  if not ‫إن ﻟم‬

līberāre  līberō  befreien  to liberate ‫ﺣرر‬

Lektion 22 Alexander  Alexandrī m.   Alexander  Alexander ‫أﻟﻛﺳﻧدر‬

obtinēre  obtineō, obtinuī, erhalten  ro receive ‫ﺣﺻل ﻋﻠﻰ‬


obtentum 
obtinēre  obtineō, obtinuī, innehaben  to hold ‫ ﯾﺣﻣل‬/ ‫ﯾﻣﺳك‬
obtentum 
cīvitās  cīvitātis  f.  ( Gen.  Pl. Bürgerschaft  citizenship ‫اﻟﻣواطﻧﯾن‬
: cīvitātium) 
cīvitās  cīvitātis  f.  ( Gen.  Pl. Staat  state ‫ وﻻﯾﺔ‬/ ‫دوﻟﺔ‬
: cīvitātium) 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 22/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


cōnfirmāre  cōnfirmō  bestätigen  to confirm ‫أﻛد‬

sē  Akk.   sich  himself ‫ ﻧﻔﺳﮭﺎ‬/ ‫ﻧﻔﺳﮫ‬

sē  Akk.   im AcI auch: er, sie, ihn; sie (Pl.)  in the accusative and infinitive /‫ ھو‬:‫ﻓﻲ اﻟﻧﺻب ﻣﻊ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺻدر أﯾﺿﺎ‬
also: he, she, him; they ‫ھن‬/‫ھﻲ؛ ھم‬
praestāre  praestō, praestitī, –  sich hervortun  to stand out ‫ﺑرز‬

praestāre  praestō, praestitī, –  sich auszeichnen  to excel ‫ﺗﻔوق‬

praestāre  praestō, praestitī, –  besser sein  to be superior ‫ﻛﺎن أﻓﺿل‬

praestāre  praestō, praestitī, –  zeigen  to show ‫أظﮭر‬

prō certō habēre  prō certō habeō, für sicher halten  to consider safe ‫اﻋﺗﺑر اﻟﺷﯾﺊ آﻣﻧﺎ‬
habuī, habitum 
prō certō habēre  prō certō habeō, sich sicher sein  to be sure ‫ﺗﺄﻛد‬
habuī, habitum 
sibī  Dat.   sich  himself/herself/itself/oneself ‫ ﻧﻔﺳﮭﺎ‬/ ‫ﻧﻔﺳﮫ‬

sibī  Dat.   im AcI auch: ihm, ihr, ihn  in the accusative and infinitive ‫ ﻟﮭﺎ‬/ ‫ ﻟﮫ‬:‫ﻓﻲ اﻟﻧﺻب ﻣﻊ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺻدر أﯾﺿﺎ‬
also: him, her
sub  Präp.   + Abl.   unter  under ‫ﺗﺣت‬

imperium  imperiī n.   Befehl  command ‫ أﻣر‬/ ‫طﻠب‬

imperium  imperiī n.   Herrschaft  rule ‫ ﺣﻛم‬/ ‫ ﺳﻠطﺔ‬/ ‫ﻣﻠك‬

libenter  Adv.   gern  with pleasure ‫ﺑﻛل ﺳرور‬

mōs  mōris m.   Sitte  custom ‫ ﺗﻘﻠﯾد‬/ ‫ﻋرف‬

mōs  mōris m.   Brauch  tradition ‫ ﻋرف‬/ ‫ﺗﻘﻠﯾد‬

mōrēs  mōrum  m.  Pl.   Charakter  character ‫ﺷﺧﺻﯾﺔ‬

Diogenēs  Diogenis m.   Diogenes  Diogenes ‫دﯾوﺟﯾن‬

velle  volō, voluī, –  wollen  to want ‫أراد‬

velle  volō, voluī, –  wünschen  to wish ‫ﺗﻣﻧﻰ‬

dictum  dictī n.   Äußerung  remark ‫ﺑﯾﺎن‬

dictum  dictī n.   Ausspruch  saying ‫ ﺣﻛﻣﺔ‬/ ‫ﻗول‬

fidēlis  fidēle  treu  loyal, faithful ‫ﻣﺧﻠص‬

imperāre  imperō  befehlen  to order ‫طﻠب‬

hūc  Adv.   hierher  here (hither) (‫ھﻧﺎ )إﻟﻰ ھﺎ ھﻧﺎ‬

hūc  Adv.   hierhin  to this place (‫ﻟﮭذا اﻟﻣﻛﺎن )إﻟﻰ ھﺎ ھﻧﺎك‬

inopia  inopiae f.   Armut  poverty ‫ﻓﻘر‬

inopia  inopiae f.   Not  need ‫ﺣﺎﺟﺔ‬

praedicāre  praedicō  rühmen  to praise ‫ﻣﺟد‬

praedicāre  praedicō  lobend hervorheben  to proclaim ‫أﺑرز ﻣﻊ ﻣدح‬

nūntiāre  nūntiō  melden  to announce ‫أﻋﻠن‬

convenīre  conveniō, convēnī, treffen  to meet ‫اﺟﺗﻣﻊ‬


conventum 
convenīre  conveniō, convēnī, (mit jdm.) zusammenkommen  to assemble, to come together (‫اﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ )ﺷﺧص ﻣﺎ‬
conventum 
philosophus  philosophī m.   Philosoph  philosopher ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬

tantum … quantum  so viel … wie  as much … as ‫ ﻣﺛل‬... ‫ ﻋدد ﻛﺑﯾر‬/ ‫ﺑﻘدر ﻣﺎ‬

tantum … quantum  so weit … wie  as far as ‫ ﺑﻌﯾد ﻣﺛل‬/ ‫ إﻟﻰ ﺣد‬/ ‫ﺑﻘدر ﻣﺎ‬

turpis  turpe  schimpflich  shameful ‫ﻣﺧﺟل‬

turpis  turpe  hässlich  ugly ‫ﻗﺑﯾﺢ‬

mēnsis  mēnsis m.  ( Gen. Pl.  Monat  month ‫ﺷﮭر‬


: mēnsium) 
intermittere  intermittō, einschieben  to interrupt ‫ أوﻟﺞ‬/ ‫أدﺧل‬
intermīsī,
 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 23/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


intermittere  intermittō, verstreichen lassen  to let pass ‫ ﯾﺿﯾﻊ‬/ ‫ ﯾﻔوت‬/ ‫ﯾﺗرك ه ﯾﻣر‬
intermīsī,
contrā   
Präp.   + Akk.   gegen  against ‫ ﻣﻘﺎﺑل‬/ ‫ﺿد‬

cōnscrībere  cōnscrībō, anwerben  to recruit ‫وظف‬


cōnscrīpsī,
īgnōrāre  īgnōrō    nicht kennen  not to know ‫ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ‬

īgnōrāre  īgnōrō  nicht wissen  not to know ‫ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ‬

nōn īgnōrāre  nōn īgnōrō  sehr gut kennen  to know well ‫ﻋﻠم ﺟﯾدا‬

nōn īgnōrāre  nōn īgnōrō  wissen  to know ‫ﻋﻠم‬

paulum  Adv.   ein wenig  (a) little ‫اﻟﻘﻠﯾل‬

sōl  sōlis m.   Sonne  sun ‫ﺷﻣس‬

Lektion 23 Scīpiō  Scīpiōnis m.   Scipio  Scipio ‫ﺳﻛﯾﺑﯾو‬

Hannibal  Hannibalis m.   Hannibal  Hannibal ‫ھﺎﻧﯾﺑﺎل‬

proelium  proeliī n.   Kampf  fight ‫ﻗﺗﺎل‬

quem?  Akk.   wen?  whom? (‫ﻣن؟ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺻب‬

māximus  -a, -um  der größte  the greatest ‫اﻷﻋظم‬

imperātor  imperātōris m.   Kaiser  emperor ‫إﻣﺑراطور‬

imperātor  imperātōris m.   Feldherr  military commander ‫ﻗﺎﺋد ﻋﺳﻛري‬

putāre  putō  glauben  to consider, to regard ‫اﻋﺗﻘد‬

putāre  putō  meinen  to consider ‫ﻗﺻد‬

putāre  putō  jdn. für etw. halten  to consider someone (+ ‫اﻋﺗﺑره‬


adjective or noun)
fundere  fundō, fūdī, fūsum  zerstreuen  to scatter ‫ ﻧﺛر‬/ ‫ﻓرق‬

fundere  fundō, fūdī, fūsum  forttreiben  to drive away ‫أﺑﻌد‬

ille  ille m., illa f. , illud  jener  that one ‫ھذا اﻟذي‬
n.   Dem.-Pron.  
ille  ille m., illa f. , illud  der dort  that one there ‫ھذا اﻟذي ھﻧﺎك‬
n.   Dem.-Pron.  
ille  ille m., illa f. , illud  jener berühmte  that famous ‫ذﻟك اﻟﻣﺷﮭور‬
n.   Dem.-Pron.  
causa  causae f.   Grund  reason ‫ داﻓﻊ‬/ ‫ ﻋﻠﺔ‬/ ‫ﺳﺑب‬

causa  causae f.   Ursache  cause ‫ ﻋﻠﺔ‬/ ‫ﺳﺑب‬

gēns  gentis  f.  ( Gen.  Pl.: Volksstamm  tribe ‫ﻗﺑﯾﻠﺔ‬


gentium) 
praetereā  Adv.   außerdem  besides, in addition ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬

duō  duō (m.), duae (f. ), zwei  two ‫اﺛﻧﺎن‬


duō (n.) 
neque  Konjunktion   und nicht  and not ‫ و ﻟﯾس‬/ ‫و ﻻ‬

neque  Konjunktion   aber nicht  but not ‫ﻟﻛن ﻻ‬

neque  Konjunktion   auch nicht  neither ‫ وﻻ‬... ‫ ﻻ‬/ ‫ﻻ ھذا وﻻ ذاك‬

tertius  -a, -um  der dritte  the third ‫اﻟﺛﺎﻟث‬

vincere  vincō, vīcī, victum  siegen  to win ‫ﻓﺎز‬

vincere  vincō, vīcī, victum  besiegen  to defeat ‫ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ‬

cōpiae  cōpiārum  f.   Pl.   Truppen  troups ‫ ﻓرق اﻟﺟﯾش‬/ ‫ اﻟﺟﯾش‬/ ‫اﻟﺟﻧد‬

nōmināre  nōminō  jdn. etwas nennen  to name ‫ذﻛر ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺷﯾﺊ‬

ō(h)!  oh  O! ‫أوه‬

ō(h)!  ach  well, … … / ً‫ﺣﺳﻧﺎ‬

scīlicet  Adv.   selbstverständlich  of course ‫ﺑﺎﻟﺗﺎﻛﯾد‬

scīlicet  Adv.   natürlich  naturally ‫ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 24/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


laetitia  laetitiae f.   Freude  joy ‫ ﺑﮭﺟﺔ‬/ ‫ﻓرﺣﺔ‬

intellegere  intellegō, intellēxī, bemerken  to notice ‫ﻻﺣظ‬


intellēctum 
intellegere  intellegō, intellēxī, einsehen  to realise ‫ﻓﮭم‬
intellēctum 
intellegere  intellegō, intellēxī, verstehen  to understand ‫ﻓﮭم‬
intellēctum 
quoque (nachgestellt)  Adv.   auch  also, too ‫أﯾﺿﺎ‬

ēgregius  -a, -um  herausragend  eminent ‫ﺑﺎرز‬

ēgregius  -a, -um  ausgezeichnet  excellent ‫ﻣﻣﺗﺎز‬

Lektion 24 Archimēdēs  Archimēdis m.   Archimedes  Archimedes ‫أرﺷﻣﯾدس‬

ars  artis  f.  ( Gen. Pl. : Geschicklichkeit  skill ‫ﻣﮭﺎرة‬


artium) 
ars  artis  f.  ( Gen. Pl. : Kunst  art ‫ﻓن‬
artium) 
mathēmaticus  -a, -um  mathematisch  mathematical ‫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت‬/ ‫رﯾﺎﺿﻲ‬

mathēmaticus  -a, -um  Mathematik-  mathematics … … ‫اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت‬

īnstrūmentum  īnstrūmentī n.   Gerät  device ‫ آﻟﺔ‬/ ‫ﺟﮭﺎز‬

īnstrūmentum  īnstrūmentī n.   Werkzeug  tool ‫أداة‬

ūtilis  ūtile  nützlich  useful ‫ﻣﻔﯾد‬

efficere  efficiō, effēcī, herstellen  to make ‫ﺻﻧﻊ‬


effectum 
efficere  efficiō, effēcī, bauen  to build ‫ﺑﻧﻲ‬
effectum 
māchina  māchinae f.   Maschine  machine ‫ ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ‬/ ‫آﻟﺔ‬

adeō  Adv.   so sehr  so much ً‫ ﻛﺛﯾرا‬/ ‫ ﺟﻣﺎ‬/ ‫ھذا اﻟﻘدر‬

ut  Konjunktion + Konj.   (so) dass  that ‫أن‬

ut  Konjunktion + Konj.   damit  so that ‫ﺣﺗﻰ‬

ut  Konjunktion + Konj.   (um …) zu  (in order) to ‫ ﻛﻲ‬/ ‫ﻟﻛﻲ‬

moenia  moenium  n.   Pl.   Stadtmauer  city wall ‫أﺳوار اﻟﻣدﯾﻧﺔ‬

pendēre  pendeō, pependī, –  hängen  to hang ‫ﺗﻌﻠق‬

pendēre  pendeō, pependī, –  herabhängen  to hang down from ‫ﺗدﻟﻰ ﻣن‬

victōria  victōriae f.   Sieg  victory ‫ ﻧﺻر‬/ ‫ﻓوز‬

undique  Adv.   von allen Seiten  from all sides ‫ﻣن ﻛل اﻟﺟﮭﺎت‬

undique  Adv.   von überall (her)  from every direction ‫ﻣن ﻛل ﻣﻛﺎن‬

cōgere  cōgō, coēgī, jdn. zwingen, etw. zu tun  to force someone to to ‫أﺟﺑر ﺷﺧﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺷﻲء‬
coāctum + Akk.  something
cōgere  cōgō, coēgī, zusammenbringen  to bring together ‫ﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﮭم‬
coāctum  + Akk.  
cōgere  cōgō, coēgī, versammeln  to assemble ‫ﻋﻘد‬
coāctum  + Akk.  
expūgnāre  expūgnō  erobern  to conquer, to capture ‫ﻗﮭر‬

praeesse  praesum, praefuī, – befehligen  to command ‫ﻗﺎد‬


+ Dat.  
praeesse  praesum, praefuī, – den Oberbefehl haben über  to be in supreme command of ‫ﻟﮫ اﻟﻘﯾﺎدة واﻹﻣﺎرة ﻋﻠﻰ‬
+ Dat.  
pōstulāre  pōstulō  fordern  to demand ‫طﻠب‬

nē  Konjunktion  + Konj.   dass nicht  that ... not ‫ ﻻ‬... ‫ذﻟك‬

nē  Konjunktion  + Konj.   damit nicht  so that … not ... ‫ﺑﺣﯾث ﻻ‬

mandāre  mandō  übergeben  to entrust, to hand over ‫ ﺳﻠم‬/ ‫ﻋﮭد إﻟﻰ‬

mandāre  mandō  auftragen  to instruct ‫اﻋطﻰ ﺷﺧﺻﺎ ﻣﮭﻣﺔ‬

mandāre  mandō  befehlen  to order ‫طﻠب‬

fōrma  fōrmae f.   Form  form ‫ﺷﻛل‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 25/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


geōmetricus  -a, -um  geometrisch  geometric ‫ھﻧدﺳﻲ‬

animadvertere  animadvertō, merken  to notice ‫راﻗب‬


andimadvertī,
animadvertere  animadvertō,   bemerken  to notice ‫ﻻﺣظ‬
andimadvertī,
turbāre  turbō    stören  to disturb ‫أزﻋﺞ‬

turbāre  turbō  in Unordnung bringen  to mess up ‫ﻋﺑث‬

tantus  -a, -um  so groß  so great ‫ ﺷدﯾد اﻟﻛﺑر‬/ ‫ﺷدﯾد اﻟﺿﺧﺎﻣﺔ‬

tantus  -a, -um  so viel  so much ً‫ ﻛﺛﯾرا‬/ ‫ ﺟﻣﺎ‬/ ‫ھذا اﻟﻘدر‬

monumentum  monumentī n.   Denkmal  monument ‫ﻧﺻب ﺗذﻛﺎري‬

monumentum  monumentī n.   Grabmal  tomb ‫ ﻗﺑر‬/ ‫ﻧﺻب ﻣدﻓن‬

ōrnāre  ōrnō  ausrüsten  to equip ‫ﺟﮭز‬

ōrnāre  ōrnō  schmücken  to decorate ‫زﯾن‬

posterī  posterōrum  m.   Pl.   Nachkommen  descendants ‫أﺣﻔﺎد‬

posterī  posterōrum  m.   Pl.   Nachwelt  posterity ‫اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬

Lektion 25 prīnceps  prīncipis m.   Fürst  chief ‫أﻣﯾر‬

cīvitās  cīvitātis  f.  ( Gen.  Pl. Bürgerschaft  citizenship ‫اﻟﻣواطﻧﯾن‬


: Gen.) 
cīvitās  cīvitātis  f.  ( Gen.  Pl. Staat  state ‫ وﻻﯾﺔ‬/ ‫دوﻟﺔ‬
: Gen.) 
cīvitās  cīvitātis  f.  ( Gen.  Pl. Bürgerrecht  citizenship rights ‫ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ‬
: Gen.) 
dare  dō, dedī, datum  geben  to give ‫ ﻣﻧﺢ‬/ ‫أﻋطﻰ‬

annus  annī m.   Jahr  year ‫ ﺳﻧﺔ‬/ ‫ﻋﺎم‬

exercitus  exercitūs m.   Heer  army ‫ﺟﯾش‬

persuādēre  persuādeō, persuāsī, überreden  to persuade ‫أﻗﻧﻊ‬


persuāsum +  Dat.  +
crēdere   
crēdō, crēdidī, vertrauen  to trust ‫وﺛق‬
crēditum 
crēdere  crēdō, crēdidī, Glauben schenken  to believe ‫اﻋﺗﻘد‬
crēditum 
placidus  -a, -um  friedfertig  peaceful ‫ ھﺎدئ‬/ ‫ ﺳﻠﻣﻲ‬/ ‫ﻣﺳﺎﻟم‬

placidus  -a, -um  ruhig  calm ‫ھﺎدئ‬

cupidus  -a, -um + Gen.   begierig (nach etwas)  eager for sth ‫ راﻏب‬/ ‫رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء‬

cum  Konjunktion   + als  when ‫ ﻟﻣﺎ‬/ ‫ﻋﻧدﻣﺎ‬


Konj.  
cum  Konjunktion   + nachdem  after ‫ ﺑﻌد أن‬/ ‫ﺑﻌد‬
Konj.  
cum  Konjunktion   + weil  since ‫ﻷن‬
Konj.  
cum  Konjunktion   + obwohl  although ‫ﻋﻠﯽ رﻏم‬
Konj.  
legiō  legiōnis f.   Legion (Heereseinheit, ca. 4000 legion (unit of the Roman army, -4000 ‫ﻓﯾﻠق )ﻓرﻗﺔ ﻣن اﻟﺟﯾش ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن‬
– 6000 Mann)  ca. 4000 – 6000 men) (‫ ﻓرد‬6000
iter  itineris n.   Weg  way ‫طرﯾق‬

iter  itineris n.   Fahrt  journey ‫ ﺳﻔر‬/ ‫رﺣﻠﺔ‬

iter  itineris n.   Marsch  march ‫ ﺳﯾر‬/ ‫ﻣﺎرش‬

impellere  impellō, impulī, veranlassen  to instigate ‫ﺣرض ﻋﻠﻰ‬


impulsum 
impetus  impetūs m.   Angriff  attack ‫ھﺟوم‬

locus  locī m.   Ort  location ‫ ﻣﻛﺎن‬/ ‫ﻣوﻗﻊ‬

locus  locī m.   Platz  place ‫ ﻣﯾدان‬/ ‫ﻣﻛﺎن‬

silva  silvae f.   Wald  forest ‫ﻏﺎﺑﺔ‬

occultāre  occultō  verbergen  to hide ‫أﺧﻔﻰ‬

īnsidiae  īnsidiārum  f.   Pl.   Hinterhalt  ambush ‫ﻛﻣﯾن‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 26/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


ēventus  ēventūs m.   Ausgang  outcome ‫ ﻋﺎﻗﺑﺔ‬/ ‫ ﻧﺗﯾﺟﺔ‬/ ‫ﻣﺣرج‬

manus  manūs f.   Hand  hand ‫ﯾد‬

cōnspectus  cōnspectūs m.   Anblick  sight ‫ رؤﯾﺔ‬/ ‫ ﻧظر‬/ ‫ﻣﺷﮭد‬

cōnspectus  cōnspectūs m.   Blickfeld  field of view ‫ﻣﺟﺎل اﻟرؤﯾﺔ‬

petere  petō, petīvī, petītum  angreifen  to attack ‫ھﺎﺟم‬

petere  petō, petīvī, petītum  aufsuchen  to make for ‫ ﯾدﻋو‬/ ‫ﯾزور‬

petere  petō, petīvī, petītum  fordern  to demand ‫طﻠب‬

tumultus  tumultūs m.   Tumult  tumult ‫ ﺻﺧب‬/ ‫ ﺟﻠﺑﺔ‬/ ‫ﺷﻐب‬

tumultus  tumultūs m.   Aufruhr  riot ‫ﺷﻐب‬

tumultus  tumultūs m.   Kriegslärm  uproar ‫ﺻﺧب اﻟﻣﻌرﻛﺔ‬

metus  metūs m.   Furcht  fear ‫ﺧوف‬

quattuor  vier  four ‫أرﺑﻌﺔ‬

fortis  forte  mutig  courageous ‫ﺷﺟﺎع‬

fortis  forte  tapfer  brave ‫ ﺟﺳور‬/ ‫ ﻣﻘدام‬/ ‫ﺷﺟﺎع‬

terribilis  terribile  schrecklich  terrible ‫رھﯾب‬

trēs  trēs (m.), trēs  ( f.  ), drei  three ‫ﺛﻼﺛﺔ‬


tria ( n. ) 
dēlēre  dēleō, dēlēvī, zerstören  to destroy ‫ھدم‬
dēlētum 
servitūs  servitūtis f.   Knechtschaft  servitude ‫ ﻋﺑودﯾﺔ‬/ ‫رق‬

servitūs  servitūtis f.   Sklaverei  slavery ‫ﻋﺑودﯾﺔ‬

abdūcere  abdūcō, abdūxī, abführen  to take away ‫اﻟﻘﻰ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ‬


abductum 
abdūcere  abdūcō, abdūxī, wegführen  to lead away ‫أﺑﻌد‬
abductum 
cadere  cadō, cecidī, –  fallen  to fall ‫ﺳﻘط‬

clādēs  clādis  f.  ( Gen.   Pl.  Niederlage  defeat ‫ھزﯾﻣﺔ‬


clādium) 
caelum  caelī n.   Himmel  sky ‫ﺳﻣﺎء‬

tendere  tendō, tetendī, (aus)strecken  to extend ‫ﻣدد‬


tentum 
tendere  tendō, tetendī, spannen  to stretch (out) ‫اﻣﺗد‬
tentum 
Lektion 26 theātrum  theātrī n.   Theater  theatre ‫ﻣﺳرح‬

cūrāre  cūrō + ut  sich kümmern  to take care ‫ اھﺗم‬/ ‫اﻋﺗﻧﻰ‬

cūrāre  cūrō + ut  dafür sorgen, dass  to make sure that ‫ﺗﺄﻛد ﻣن‬

lūdus  lūdī m.   Spiel  game ‫ أﻟﻌﺎب‬/ ‫ﻟﻌﺑﺔ‬

lūdus  lūdī m.   Schauspiel  theatre play ‫ﻣﺳرﺣﯾﺔ‬

vīvus  -a, -um  lebendig  living ‫ ﺣﯾوي‬/ ‫ ﻣﻧﻌش‬/ ‫ﻧﺷﯾط‬

vīvus  -a, -um  lebend  alive ‫ ﺣﻲ‬/ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة‬

ēdere  ēdō, ēdidī, ēditum  veranstalten  to put on (an event) ‫ﻧظم‬

ēdere  ēdō, ēdidī, ēditum  herausgeben  to publish ‫ﻧﺷر‬

incipere  incipiō, coepī, anfangen  to start ‫ﺑدأ‬


inceptum 
incipere  incipiō, coepī, beginnen  to begin ‫ﺑدأ‬
inceptum 
sīdus  sīderis n.   Stern(bild)  star, constellation ‫ أﺑراج‬/ ‫ ﻛوﻛﺑﺔ‬/ ‫ﻧﺟم‬

cottīdiē  Adv.   täglich  daily ‫ﯾوﻣﻲ‬

hospes  hospitis m.   Gast  guest ‫ﺿﯾف‬

hospes  hospitis m.   Fremder  stranger ‫ﻏرﯾب‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 27/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


quīdam  quaedam, quoddam ein bestimmter  a specific ‫( ﻣﺣدد‬...)
( Akk.   Sg.  m.  / f. :
quīdam  quaedam, quoddam ein gewisser  a certain ‫( ﻣﻌﯾن‬...)
( Akk.   Sg.  m.  / f. :
quīdam  quaedam, quoddam einige  some ‫ اﻟﺑﻌض ﻣن‬/ ‫اﻟﻌدﯾد ﻣن‬
( Akk.   Sg.  m.  / f. :
quīdam  quaedam, quoddam manche  some ‫ﺑﻌض‬
( Akk.   Sg.  m.  / f. :
frōns  frontis f.   Vorderseite  front ‫ﺟﺑﮭﺔ‬

frōns  frontis f.   Stirn  forehead ‫ﺟﺑﯾن‬

figūra  figūrae f.   Gestalt  figure ‫ ﻧﻣوذج‬/ ‫ﺷﻛل‬

figūra  figūrae f.   Figur  figure ‫ ﻧﻣوذج‬/ ‫ﺷﻛل‬

summus  -a, -um  der oberste  the uppermost ‫ اﻷﺳﻣﻰ‬/ ‫اﻷﻋﻠﻰ‬

summus  -a, -um  der höchste  the highest ‫ اﻷﺳﻣﻰ‬/ ‫اﻷﻋﻠﻰ‬

summus  -a, -um  oben (auf)  topmost (‫ﻓوق )ﻋﻠﻰ‬

īgnārus  -a, -um  unkundig  unaware ‫ﻏﯾر ﻛفء‬

īgnārus  -a, -um  unwissend  ignorant ‫ﺟﺎھل‬

sīgnificāre  sīgnificō  anzeigen  to indicate ‫أﺷﺎر إﻟﻰ‬

sīgnificāre  sīgnificō  auf etwas hindeuten  to suggest ‫دلّ ﻋﻠﻰ‬

observāre  observō  beobachten  to observe ‫راﻏب‬

ōmen  ōminis n.   Vorzeichen  omen ‫ﻓﺄل‬

aedificāre  aedificō  bauen  to build ‫ﺑﻧﻰ‬

medius  -a, -um  der mittlere  the middle ‫اﻟوﺳط‬

medius  -a, -um  mitten (in)  in the middle of ‫ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف‬

auctor  auctōris m.   Veranlasser  instigator ‫ ﻣﺳﺑب‬/ ‫ﻣُدﺑر‬

auctor  auctōris m.   Urheber  author ‫ﻣؤﻟف‬

caput  capitis n.   Kopf  head ‫ ﻛﺑﯾر‬/ ‫ رأس‬/ ‫رﺋﯾس‬

adicere  adiciō, adiēcī, hinzusetzen  to add ‫زاد‬


adiectum 
adicere  adiciō, adiēcī, hinzufügen  to add (to) ‫أﺿﺎف إﻟﻰ‬
adiectum 
tālis  tāle  so beschaffen  of such a kind ‫ﻣن ھذا اﻟﻧوع‬

tālis  tāle  solch ein  such ‫ﻣﺛل ھذا‬

solēre  soleō  gewohnt sein  to be accustomed to ‫ﺗﻌود ﻋﻠﻰ‬

solēre  soleō  pflegen  to tend ‫اھﺗمّ ب‬

solēre  soleō  gewöhnlich etw. tun  to be used to sth ‫ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺷﯾﺊ‬

quotiēns  Konjunktion  wie oft  how often ‫ﻛم ﻣرة‬

quotiēns  Konjunktion  sooft  as often as ‫ ﻏﺎﻟﺑﺎ‬/ ‫ ﻛﺛﯾرا‬/ ‫ ﺑﺣﺳب‬/ ‫ﻛﻠﻣﺎ‬

vērus  -a, -um  wahr  true ‫ ﺣﻘﯾﻘﻲ‬/ ‫ﺻﺣﯾﺢ‬

persuādēre  persuādeō, persuāsī, überreden  to persuade ‫اﻗﻧﻊ‬


persuāsum +  Dat.  +
persuādēre     persuāsī,
persuādeō, überzeugen  to convince ‫اﻗﻧﻊ‬
persuāsum +  Dat.  +
mihī persuāsum est     Ich bin überzeugt   I am convinced ‫أﻧﺎ ﻣﻘﺗﻧﻊ‬

causa  causae f.   Grund  reason ‫ داﻓﻊ‬/ ‫ ﻋﻠﺔ‬/ ‫ﺳﺑب‬

causa  causae f.   Ursache   cause ‫ ﻋﻠﺔ‬/ ‫ﺳﺑب‬

meā causā  meinetwegen  on my account ‫ ﻣن أﺟﻠﻲ‬/ ‫ﺑﺳﺑﺑﻲ‬

ēligere  ēligō, ēlēgī, ēlēctum  auswählen  to choose, to elect ‫اﺧﺗﺎر‬

prīnceps  prīncipis m.   Fürst  first man, leader ‫أﻣﯾر‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 28/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


prīnceps  prīncipis m.   der Erste (an Macht und the first (regarding power and (‫اﻷول )ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻧﻔوذ‬
Einfluss)  influence)
succēdere  succēdō, successī, an die Stelle treten to take the place of ‫ﺣلّ ﻣﺣل‬
successum 
succēdere  succēdō, successī, nachfolgen  to succeed ‫ﺧﻠف‬
successum 
Lektion 27 pāx  pācis f.   Frieden  peace ‫ﺳﻼم‬

statuere  statuō, statuī, beschließen  to decide ‫ﻗرر‬


statūtum 
statuere  statuō, statuī, festsetzen  to set ‫ﺣدد‬
statūtum 
celebrāre  celebrō  feiern  to celebrate ‫اﺣﺗﻔل‬

celebrāre  celebrō  rühmen  to worship ‫ﻣﺟد‬

Maecēnās  Maecēnātis m.   Maecenas  Maecenas ‫ﻣﺎﺳﯾﻧﺎس‬

Horātius  Horātiī  m.   Horaz  Horace ‫ھوراس‬

poēta  poētae m.   Dichter  poet ‫ﺷﺎﻋر‬

per  Präp.   + Akk.   (örtl.) über  via (‫ ﺑواﺳطﺔ )ﻣﻛﺎن‬/ ‫ﻋﺑر‬

per  Präp.   + Akk.   durch  through ‫ ﻣن ﺧﻼل‬/ ‫ﻋﺑر‬

per  Präp.   + Akk.   (zeitl.) durch  (temporal) through ‫ ﺧﻼل‬/ ‫أﺛﻧﺎء‬

per  Präp.   + Akk.   hindurch  through to ‫ ﻣن ﺧﻼل‬/ ‫ﻋﺑر‬

per  Präp.   + Akk.   während  during ‫ ﺧﻼل‬/ ‫أﺛﻧﺎء‬

per  Präp.   + Akk.   in  in ‫ﻓﻲ‬

saeculum  saeculī n.   Zeitalter  age ‫ ﻋﺻر‬/ ‫ ﺳن‬/ ‫ﻋﻣر‬

saeculum  saeculī n.   Jahrhundert  century ‫ﻗرن‬

fīnis  fīnis  m.         Ende  end ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ‬

fīnis  fīnis  m.         Ziel  goal ‫ھدف‬

fīnis  fīnis  m.         Grenze  limit, border ‫ﺣد‬

fīnis  fīnis  m.         Gebiet  area ‫ﻣﻧطﻘﺔ‬

fīnēs  fīnium m.  Pl.   Enden  ends ‫ﻧﮭﺎﯾﺎت‬

fīnēs  fīnium m.  Pl.   Ziele  goals ‫أھداف‬

fīnēs  fīnium m.  Pl.   Grenzen  limits, borders ‫ﺣدود‬

fīnēs  fīnium m.  Pl.   Gebiet  area ‫ﻣﻧﺎطق‬

imperium  imperiī n.   Befehl  order, command ‫ أﻣر‬/ ‫طﻠب‬

imperium  imperiī n.   Herrschaft  reign ‫ ﺣﻛم‬/ ‫ ﺳﻠطﺔ‬/ ‫ﻣﻠك‬

imperium  imperiī n.   Herrschaftsgebiet  realm ‫ ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ‬/ ‫ﻣﻣﻠﻛﺔ‬

imperium  imperiī n.   (römisches) Reich  (Roman) empire (‫اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ )اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ‬

augēre  augeō, auxī, auctum  vergrößern  to enlarge ‫ وﺳﻊ‬/ ‫ﻛﺑر‬

augēre  augeō, auxī, auctum  vermehren  to increase ‫زاد‬

compōnere  compōnō, zusammensetzen  to compose ‫أﻟف‬


composuī,
compōnere  compōnō,   ordnen  to order ‫ ﻧظم‬/ ‫رﺗب‬
composuī,
compōnere  compōnō,   verfassen  to compose ‫ﻛﺗب‬
composuī,
negāre  negō    ablehnen  to reject ‫رﻓض‬

negāre  negō  verneinen  to negate ‫ﻧﻔﻰ‬

negāre  negō  sich weigern  to refuse ‫رﻓض‬

ultimus  -a, -um  der letzte  the last ‫اﻷﺧﯾر‬

ultimus  -a, -um  der äußerste  the furthest ‫ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ‬/ ‫ اﻷﺑﻌد‬/ ‫اﻷﻗﺻﻰ‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 29/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


quantus?  -a, -um  wie groß?  how big? ‫ﻣﺎ ﺣﺟﻣﮫ؟‬

quantus?  -a, -um  wie viel?  how much? ‫ ﺑﻛم؟‬/ ‫ ﻛم؟‬/ ‫ﻛم ﻗدره؟‬

potestās  potestātis f.   Macht  power ‫ ﺳﻠطﺎن‬/ ‫ ﺳﻠطﺔ‬/ ‫ﻗدرة‬

potestās  potestātis f.   Gewalt  force ‫ ﺳطوة‬/ ‫ ﻋﻧف‬/ ‫ﻗدرة‬

potestās  potestātis f.   Möglichkeit  ability ‫ إﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ‬/ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬

florēre  flōreō, flōruī, -  blühen  to flourish ‫ازدھر‬

efficere  efficiō, effēcī, herstellen  to make ‫ﺻﻧﻊ‬


effectum 
efficere  efficiō, effēcī, bauen  to build ‫ﺑﻧﻰ‬
effectum 
efficere  efficiō, effēcī, bewirken  to cause ‫ﺳﺑب‬
effectum 
umquam  Adv.   jemals  ever ً‫أﺑدا‬

frūctus  frūctūs m.   Frucht  fruit ‫ﺛﻣرة‬

frūmentum  frūmentī n.   Getreide  grain ‫ﺣﺑوب‬

petere  petō, petīvī, petītum  angreifen  to attack ‫ھﺎﺟم‬

petere  petō, petīvī, petītum  aufsuchen  to visit, to go to ‫زار‬

petere  petō, petīvī, petītum  fordern  to demand ‫طﻠب‬

petere  petō, petīvī, petītum  (er)bitten  to ask for ‫ﺗﺿرع‬

domus  domūs  f.  ( Gen.  Pl.  Haus  house ‫ ﺑﯾت‬/ ‫ﻣﻧزل‬


: domōrum,  Akk. 
permittere   
permittō,  
permīsī, erlauben  to allow ‫ ﯾﺗﯾﺢ‬/ ‫ﯾﺳﻣﺢ‬
permissum 
permittere  permittō, permīsī, gestatten  to permit ‫ﺳﻣﺢ‬
permissum 
orbis     orbis m.   Kreis  circle ‫داﺋرة‬

orbis terrārum  Erdkreis  globe ‫ﻛرة أرﺿﯾﺔ‬

orbis terrārum  Erde  earth ‫أرض‬

perpetuus  -a, -um  ununterbrochen  perpetual ‫ ﺑﻼ اﻧﻘطﺎع‬/ ‫ﻣﺗواﺻل‬

perpetuus  -a, -um  fortlaufend  continuous ‫ﻣﺳﺗﻣر‬

perpetuus  -a, -um  beständig  permanent ‫داﺋم‬

Lektion 28 Nerō  Nerōnis m.   Nero  Nero ‫ﻧﯾرو‬

certāmen  certāminis n.   Wettkampf  competition ‫ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‬

certāmen  certāminis n.   Wettstreit  contest ‫ ﻣﺑﺎراة‬/ ‫ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‬/ ‫ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ‬

iūdex  iūdicis m.   Richter  judge ‫ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬/ ٍ‫ﻗﺎض‬

etiam  Konjunktion   auch  also ‫أﯾﺿﺎ‬

etiam  Konjunktion   sogar  even ‫ﺣﺗﻰ‬

Apollō  Apollonis m.   Apoll  Apollo ‫أﺑوﻟو‬

praestāre  praestō, praestitī, –  sich hervortun  to be outstanding ‫ﺑرز‬

praestāre  praestō, praestitī, –  sich auszeichnen  to excel ‫ﺗﻔوق‬

praestāre  praestō, praestitī, –  besser sein  to be better ‫ﻛﺎن أﻓﺿل‬

praestāre  praestō, praestitī, –  zeigen  to show ‫أظﮭر‬

praestāre  praestō, praestitī, –  erweisen  to prove ‫أﺛﺑت‬

praestāre  praestō, praestitī, –  + Dat.: jdn. überragen  + dative: to outshine sb ‫ ﯾﻔوق ﺷﺧﺻﺎ‬:( ‫ﺣرف ﺟر‬+)

praestāre  praestō, praestitī, –  jdn. übertreffen  to surpass someone ‫ﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﺷﺧص‬

meritō  Adv.   mit Recht  justly ‫ ﺑﺟدارة‬/ ‫ ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ‬/ ‫ ﺑِﺣَق‬/ ‫ﺑﻌدل‬

meritō  Adv.   aus gutem Grund  with good reason, rightly ‫ﻟﺳﺑب وﺟﯾﮫ‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 30/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


crēdere  crēdō, crēdidī, vertrauen  to trust ‫وﺛق ب‬
crēditum 
crēdere  crēdō, crēdidī, Glauben schenken  to give credence to ‫ ﺻدق‬/ ‫اﻋﺗﻘد‬
crēditum 
crēdere  crēdō, crēdidī, glauben  to believe ‫ ﺻدق‬/ ‫اﻋﺗﻘد‬
crēditum 
pūblicus  -a, -um  öffentlich  public ‫ ﻋﻠﻧﻲ‬/ ‫ ﻋﻣوﻣﻲ‬/ ‫ﻋﺎم‬

necesse est  es ist nötig  it is necessary ‫ﻣن اﻟﺿروري‬

necesse est  man muss  one must ..... ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء أن‬

dēclārāre  dēclārō  jdn. (öffentlich) zu etwas to (publicly) pronounce sb sth ‫ﺻرح‬


erklären 
dēclārāre  dēclārō  ausrufen  to announce ‫اﻋﻠن‬

rēs pūblica  reī pūblicae f.   Staat  state ‫ وﻻﯾﺔ‬/ ‫دوﻟﺔ‬

rēs pūblica  reī pūblicae f.   Gemeinwesen  commonwealth ‫ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‬/ ‫ ﻛﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﻲ‬/ ‫ﺟﻣﺎﻋﺔ‬

pertinēre  pertineō, pertinuī, –  sich erstrecken  to extend ‫اﺗﺳﻊ‬

pertinēre  pertineō, pertinuī, –  sich beziehen  to relate to ‫ ﯾﺗﻌﻠق ﺑـ‬/ ‫ﯾﺗﺻل ﺑـ‬

dīligere  dīligō, dīlēxī, lieben  to love ّ‫أﺣب‬


dīlēctum 
dīligere  dīligō, dīlēxī, wertschätzen  to appreciate ‫ﻗدر ﻗﯾﻣﺔ‬
dīlēctum 
nescīre  nesciō  nicht wissen  not to know ‫ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ‬

nescīre  nesciō  nicht kennen  not to know about ‫ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋن‬

scīre  sciō  wissen  to know ‫ﻋﻠم‬

scīre  sciō  kennen  to know ‫ﻋﻠم‬

reprehendere  reprehendō, tadeln  to reprimand ‫وﺑﺦ‬


reprehendī,
oppidum  oppidī n.     (Land-) Stadt  (country) town (‫ ﺑﻠدة‬/ ‫ﻣدﯾﻧﺔ )ﺑﻠد‬

claudere  claudō, clausī, schließen  to close ‫ﻏﻠق‬


clausum 
claudere  claudō, clausī, verschließen  to lock ‫ﻗﻔل‬
clausum 
cōnsulere  cōnsulō, cōnsuluī, sich beraten  to consult ‫اﺳﺗﺷﺎر‬
cōnsultum 
cōnsulere  cōnsulō, cōnsuluī, beratschlagen  to discuss ‫أﺧذ اﻟﻣﺷورة‬
cōnsultum 
quōmodo?  wie?  how? ‫ﻛﯾف؟‬

quōmodo?  auf welche Weise?  in what way? ‫ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ؟‬

clam  Adv.   heimlich  secretly ً‫ﺳرا‬

altus  -a, -um  1. hoch  1. high ‫ ﻋﺎل‬.1

altus  -a, -um  2. tief  2. deep ‫ ﻋﻣﯾق‬.2

simulāre  simulō  vortäuschen  to fake ‫ﺗظﺎھر‬

simulāre  simulō  so tun, als ob  to pretend ‫ﺗﺻرف ﻛﺄﻧﮫ‬

dubitāre  dubitō  zögern  to hesitate ‫ﺗردد‬

tamquam  Adv.   wie  just as ‫ﻣﺛل‬

tamquam  Adv.   als ob  as if ‫ﻛﻣﺎ ﻟو‬

dēportāre  dēportō  wegtragen  to carry off ‫ﺣﻣل‬

dēportāre  dēportō  fortschaffen  to remove ‫أزال‬

quīn etiam  ja sogar  in fact ‫ وﺣﺗﻰ‬،‫ﻧﻌم‬

quīn etiam  ja vielmehr  moreover ‫ وﻟﯾس ﻓﻘط‬،‫ﻧﻌم‬

ēvenīre  ēveniō, ēvēnī, sich ereignen  to happen, occur ‫ﺣدث‬


ēventum 
parere  pariō, peperī, hervorbringen  to produce, to bear ‫ ﺗﺣﻣل‬/ ‫أﻧﺗﺞ‬
partum 
parere  pariō, peperī, gebären  to give birth ‫ وﻟد‬/ ‫وﺿﻊ‬
partum 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 31/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


concēdere  concēdō, concessī, erlauben  to allow ‫ﺳﻣﺢ‬
concessum 
concēdere  concēdō, concessī, zugestehen  to grant ‫اﻋﺗرف‬
concessum 
offendere  offendō, offendī, beleidigen  to offend ‫أﺳﺎء إﻟﻰ‬
offēnsum 
Lektion 29 nimis  Adv.   zu  too ً‫ﺟدا‬

nimis  Adv.   zu sehr  too much ‫ﻣﻔرط‬

potēns  Gen.   potentis  Adv.  mächtig  powerful ‫ﻗوي‬


potenter 
utinam  Adv.   wenn doch  if only ‫ﻓﻘط ﻟو‬

utinam  Adv.   hoffentlich  hopefully ‫ﻋﻠﻰ أﻣل‬

Bāiae  Bāiārum  f.  Pl.   Baiae  Baiae ‫ﺑﺎﯾﺎ‬

dolus  dolī m.   List  trick, deception ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ‬

litterae  litterārum  f.  Pl.   Brief  letter ‫ رﺳﺎﻟﺔ‬/ ‫ﺧطﺎب‬

ferre  ferō, tulī, lātum  tragen  to carry ‫ﺣﻣل‬

ferre  ferō, tulī, lātum  bringen  to bring ‫أﺣﺿر‬

sē cōnferre  cōnferō, contulī, sich begeben  to make one's way ‫ﺷق طرﯾﻘﮫ إﻟﻰ‬
collātum 
dolēre  doleō, doluī, –  Schmerz empfinden  to ache ‫ﺷﻌرﺑﺎﻷﻟم‬

dolēre  doleō, doluī, –  bedauern  to regret ‫ﻧدم‬

optimus  -a, -um  der beste  the best ‫اﻷﻓﺿل‬

concordia  concordiae f.   Eintracht  concord ‫ وﻓﺎق‬/ ‫إﺗﻔﺎق‬

concordia  concordiae f.   Harmonie  harmony ‫ وﺋﺎم‬/ ‫إﻧﺳﺟﺎم‬

tollere  tollō, sustulī, beseitigen  to get rid of ‫ﺗﺧﻠص ﻣن‬


sublātum 
laetus  -a, -um  fröhlich  happy ‫ﺳﻌﯾد‬

afferre  afferō, attulī, heranbringen  to bring ‫أﺣﺿر‬


allātum 
familiāris  familiāre  vertraut  familiar ‫ﻣﺄﻟوف‬

prōdūcere  prōdūcō, prōdūxī, vor(an)führen  to lead forward ‫ ﻗدم إﻟﻰ اﻷﻣﺎم‬/ ‫ﻗﺎد‬
prōductum 
prōdūcere  prōdūcō, prōdūxī, in die Länge ziehen  to drag out ّ‫ﻣد‬
prōductum 
surgere  surgō, surrēxī, aufstehen  to get up ‫ﻗﺎم‬
surrēctum 
surgere  surgō, surrēxī, sich erheben  to rise ‫ارﺗﻔﻊ‬
surrēctum 
alter  -a, -um ( Gen.  der eine  the one ‫اﻟواﺣد‬
alterīus,  Dat.  alterī) 
alter  -a, -um ( Gen.  der andere  the other ‫اﻵﺧر‬
alterīus,  Dat.  alterī) 
sinus  sinūs m.   Bucht  bay ‫ﺧﻠﯾﺞ‬

offerre  offerō, obtulī, anbieten  to offer ‫ ﻗدم‬/ ‫ﻋرض‬


oblātum 
ait  3. P. Sg.  er/sie/es sagt  he/she/it says ‫ ھﻲ ﺗﻘول‬/ ‫ھو ﯾﻘول‬

ait  3. P. Sg.  er/sie/es sagte  he/she/it said ‫ ھﻲ ﻗﺎﻟت‬/ ‫ھو ﻗﺎل‬

iussū  Adv.   auf Befehl  by order ‫ ﺑطﻠب‬/ ‫ﺑﺄﻣر‬

mēns  mentis f.   Gesinnung  ethos ‫ أﺧﻼﻗﯾﺎت‬/ ‫ روح‬/ ‫ﻧﮭﺞ‬

mēns  mentis f.   Gedanke  thought ‫ ﺧﺎطرة‬/ ‫ﻓﻛرة‬

mēns  mentis f.   Absicht  intention ‫ﻧﯾﺔ‬

mēns  mentis f.   Sinn  sense ‫ ﻣﻌﻧﻰ‬/ ‫ اﺣﺳﺎس‬/ ‫ﺣس‬

cursus  cursūs m.   Lauf  course ‫ رﻛض‬/ ‫ﺟري‬

cursus  cursūs m.   Fahrt  journey ‫ ﺳﻔر‬/ ‫رﺣﻠﺔ‬

frangere  frangō, frēgī, zerbrechen  to break ‫ﻛﺳر‬


frāctum 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 32/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


paene  Adv.   beinahe  nearly ً‫ﺗﻘرﯾﺑﺎ‬

paene  Adv.   fast  almost ً‫ﺗﻘرﯾﺑﺎ‬

gemitus  gemitūs  m.   Seufzen  groan ‫ﺗﻧﮭد‬

gemitus  gemitūs  m.   Stöhnen  moan ‫أﻧﯾن‬

auxilium  auxiliī n.   Hilfe  help ‫ﻣﺳﺎﻋدة‬

īnferre  īnferō, intulī, illātum  hineintragen  to carry in (‫ﺣﻣل )إﻟﻰ اﻟداﺧل‬

Lektion 30 salūs  salūtis f.   Wohlergehen  health ‫ رﺧﺎء‬/ ‫رﻓﺎھﯾﺔ‬

salūs  salūtis f.   Gruß  greeting ‫ ﺳﻼم‬/ ‫ﺗﺣﯾﺔ‬

cārus  -a, -um  lieb  dear ‫ﻋزﯾز‬

cārus  -a, -um  teuer  expensive ‫ ﻏﺎل‬/ ‫ﻣﻛﻠف‬

epistula  epistulae f.   Brief  letter ‫ رﺳﺎﻟﺔ‬/ ‫ﺧطﺎب‬

hortārī  hortor  ermahnen  to exhort ‫ ﻧﺻﺢ‬/ ‫ﺣث‬

hortārī  hortor  auffordern  to urge ‫طﻠب‬

cōnārī  cōnor + Inf.   versuchen (etw. zu tun)  to attempt (to do something) (‫ﺣﺎول )ﻓﻌل ﺷﻲء‬

oblīvīscī  oblīvīscor, oblītus vergessen  to forget ‫ﻧﺳﻲ‬


sum 
ūsque ad  Adv.   bis zu  until, up to ‫ﺣﺗﻰ‬

studium  studiī n.   Studie  study ‫دراﺳﺔ‬

studium  studiī n.   Wissenschaft  science ‫ ﻋﻠوم‬/ ‫ﻋﻠم‬

studium  studiī n.   Eifer  enthusiasm ‫ﺣﻣﺎس‬

studium  studiī n.   Beschäftigung  occupation ‫ اﺷﺗﻐﺎل‬/ ‫ ﺷﻐل‬/ ‫ﻋﻣل‬

somnus  somnī m.   Schlaf  sleep ‫ﻧوم‬

placēre   placeō, placuī, gefallen  to please ‫رﺿﻰ‬


placitum 
placēre   placeō, placuī, Spaß machen  to be pleasing ‫ رﺿﻲ‬/ ً‫ﻛﺎن ﻣﻣﺗﻌﺎ‬
placitum 
mihī placet  + Inf.   ich fasse den Beschluss  I decide to ‫ أﻗرر‬/ َ‫أﺗﺧذ ﻗرارا‬

levis  leve  leicht  light ‫ ﺳﮭل‬/ ‫ﺧﻔﯾف‬

mōtus  mōtūs m.   Bewegung  motion ‫ﺣرﻛﺔ‬

fierī  fīō, factus sum  werden  to become ‫ ﺻﺎر‬/ ‫أﺻﺑﺢ‬

fierī  fīō, factus sum  entstehen  to come into being ‫ ﻛون‬/ ‫ﺷﻛل‬

fierī  fīō, factus sum  geschehen  to happen ‫ﺣدث‬

fierī  fīō, factus sum  gemacht werden  to be made ‫ﺻﻧﻊ‬

aedificium  aedificiī n.   Gebäude  building ‫ ﺑﻧﺎﯾﺔ‬/ ‫ ﻣﺑﻧﻰ‬/ ‫ﺑﻧﺎء‬

ēgredī  ēgredior, ēgressus hinausgehen  to go out ‫ﺧرج‬


sum 
domō  aus dem Haus  from/of the house ‫ﻣن اﻟﻣﻧزل‬

domō  von zuhause  from home ‫ﻣن اﻟﻣﻧزل‬

proficīscī  proficīscor, aufbrechen  to depart ‫اﻧطﻠق‬


profectus sum 
proficīscī  proficīscor, sich auf den Weg machen  to set off ‫اﻧطﻠق إﻟﻰ‬
profectus sum 
nūbēs  nūbis f.   Wolke  cloud ‫ ﺳﺣﺎﺑﺔ‬/ ‫ﻏﯾﻣﺔ‬

āter  ātra, ātrum  schwarz  black ‫أﺳود‬

āter  ātra, ātrum  grauenvoll  gruesome ‫ ﻣروع‬/ ‫ ﻓظﯾﻊ‬/ ‫ ﺷﻧﯾﻊ‬/ ‫ﺑﺷﻊ‬

dēscendere  dēscendō, dēscendī, herabsteigen  to descend (‫ﻧزل )ﻣن أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺳﻔل‬
dēscēnsum 
dēscendere  dēscendō, dēscendī, herabkommen  to come down (‫ﻧزل )ﻣن أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺳﻔل‬
dēscēnsum 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 33/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


dēscendere  dēscendō, dēscendī, sich senken  to lower oneself ‫اﻧﺧﻔض‬
dēscēnsum 
cinis  cineris m.   Asche  ash ‫رﻣﺎد‬

difficilis  difficile  schwer  hard ‫ﺻﻌب‬

difficilis  difficile  schwierig  difficult ‫ﺻﻌب‬

tuērī  tueor, tuitus sum  schützen  to protect ‫ ﺷﺎھد‬/ ‫ﺣرس‬

tuērī  tueor, tuitus sum  beschützen  to protect ‫ داﻓﻊ‬/ ‫ﺣرس‬

via  viae f.   Weg  way ‫طرﯾق‬

marītus  marītī f.   Ehemann  husband ‫زوج‬

precārī  precor  bitten (um)  to ask (for) ‫طﻠب‬

precārī  precor  wünschen  to wish ‫ﺗﻣﻧﻰ‬

precārī  precor  beten  to pray ‫ﺻﻠﻰ‬

morī  morior, mortuus sterben  to die ‫ﻣﺎت‬


sum 
querī  queror, questus sum  klagen  to moan ‫اﺷﺗﻛﻲ‬

querī  queror, questus sum  sich beklagen  to lament ‫اﺷﺗﻛﻲ‬

tenebrae  tenebrārum  f.   Pl.   Finsternis  gloom ‫ظﻠﻣﺔ‬

tenebrae  tenebrārum  f.   Pl.   Dunkelheit  darkness ‫ ﻋﺗﻣﺔ‬/ ‫ظﻼم‬

discēdere  discēdō, discessī, auseinandergehen  to part ‫اﻓﺗرق‬


discessum 
discēdere  discēdō, discessī, weggehen  to go away ‫رﺣل‬
discessum 
discēdere  discēdō, discessī, sich entfernen  to depart ‫اﺑﺗﻌد ﻋن‬
discessum 
ingredī  ingredior, ingressus hineingehen  to go in ‫دﺧل‬
sum 
ingredī  ingredior, ingressus betreten  to enter ‫دﺧل‬
sum 
prius  Adv.   früher  previously ً‫ﺳﺎﺑﻘﺎ‬

prius  Adv.   eher  earlier ‫ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق‬

quam  Adv.   als  than ‫ﻣن‬

valēre  valeō, valuī, –  stark sein  to be strong ‫ﻛﺎن ﻗوﯾﺎ‬

valēre  valeō, valuī, –  gesund sein  to be healthy ‫ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻓﯾﺎ‬

Lektion 31 magistrātus  magistrātūs m.   Beamter  official ‫ ﻣوظف‬/ ‫ﻣﺳؤول‬

magistrātus  magistrātūs m.   Magistrat  magistrate ٍ‫ ﻗﺎض‬/ ‫ﻣوظف ﺑﻣﺟﻠس ﺑﻠدﯾﺔ‬

Sīlās  Sīlae m.   Silas  Silas ‫ﺳﯾﻼس‬

impōnere  impōnō, imposuī, auferlegen  to impose ‫ﻓرض‬


impositum 
praecipere  praecipiō, praecēpī, vorschreiben  to instruct ‫اﺻدر ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬
praeceptum 
praecipere  praecipiō, praecēpī, befehlen  to order ‫طﻠب‬
praeceptum 
dīligēns  Gen.  dīligentis  Adv.  gründlich  thorough ‫ ﺟﯾدا‬/ ‫ ﺑدﻗﺔ‬/ ‫ﺑﺗﻌﻣق‬
dīligenter 
dīligēns  Gen.  dīligentis  Adv.  gewissenhaft  diligent ‫ ﺑﺻدق‬/ ‫ﺑﺈﺧﻼص‬
dīligenter 
dīligēns  Gen.  dīligentis  Adv.  sorgfältig  careful ‫ ﺑﺈﺗﻘﺎن‬/ ‫ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ‬
dīligenter 
cum  Konjunktion + Ind.  (zu dem Zeitpunkt) wenn  (at the time) when ‫)ﺣﯾﻧﺋذ( ﻋﻧدﻣﺎ‬
Präs. / Perf. 
cum  Konjunktion + Ind.  als  when ‫ ﻟﻣﺎ‬/ ‫ ﺣﯾﻧﻣﺎ‬/ ‫ﻋﻧدﻣﺎ‬
Präs. / Perf. 
praeceptum  praeceptī n.   Vorschrift  rule ‫ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬/ ‫ﻗﺎﻋدة‬

praeceptum  praeceptī n.   Befehl  order ‫ أﻣر‬/ ‫طﻠب‬

interior  Nom.    Sg.  n.  : der innere  the inner ‫اﻟداﺧﻠﻲ‬


interius Gen. 
interior    n.  :
Nom.    Sg.  der tiefere  the inner ‫اﻷﻋﻣق‬
interius Gen. 
 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 34/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


interior  Nom.    Sg.  n.  : tief (in)  deep (inside) (‫ﻋﻣﯾﻘﺎ )ﻓﻲ اﻟداﺧل‬
interius Gen. 
deus   deī m.     Gott  God ‫ رب‬/ ‫إﻟﮫ‬

Deus  Deī m.   (der christliche) Gott  (the Christian) god (‫ اﻟرب )ﻋﻧد اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن‬/ ‫ﷲ‬

lātus  -a, -um  breit  wide ‫واﺳﻊ‬

lātus  -a, -um  weit  far ‫ﺑﻌﯾد‬

perterrēre  perterreō, perterruī, jdn. gewaltig erschrecken  to terrify ‫ﺻدم ﺷﺧﺻﺎ ﺻدﻣﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ‬
perterritum 
salūs  salūtis f.   Wohlergehen  health ‫ رﺧﺎء‬/ ‫رﻓﺎھﯾﺔ‬

salūs  salūtis f.   Gruß  greeting ‫ ﺳﻼم‬/ ‫ﺗﺣﯾﺔ‬

salūs  salūtis f.   Rettung  rescue ‫إﻧﻘﺎذ‬

nōlle  nōlō, nōluī, –  nicht wollen  to not want ‫ﻻ ﯾرﯾد‬

interficere  interficiō, interfēcī, umbringen  to kill ‫ ﻗﺗل‬/ ‫ذﺑﺢ‬


interfectum 
interficere  interficiō, interfēcī, töten  to kill ‫ﻗﺗل‬
interfectum 
dominus   dominī m.   Herr  master ‫ ﺳﯾدي‬/ ‫ﺳﯾد‬

dominus   dominī m.   Hausherr  the owner of a residence ‫ اﻟﻣﺎﻟك‬/ ‫رب اﻟﺑﯾت‬

Dominus  Dominī m.   Herr (als Anrede für den Lord (used to address the (‫اﻟرب )ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻣﻧﺎﺟﺎة إﻟﮫ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ‬
christlichen Gott)  Christian god)
prōvidēre  prōvideō, prōvīdī, voraussehen  to predict ‫ﺗوﻗﻊ‬
prōvīsum 
prōvidēre  prōvideō, prōvīdī, vorhersehen  to foresee ‫ﺗﻧﺑﺄ‬
prōvīsum 
prōvidēre  prōvideō, prōvīdī, (+ Dat.:) Vorsorge treffen für  (+ dative) to make provisions for ‫ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺟرور( ﯾﺗﺣذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟِـ‬+)
prōvīsum 
prōvidēre  prōvideō, prōvīdī, sorgen für  to look after ‫اﻋﺗﻧﻰ ب‬
prōvīsum 
oportet  oportuit + AcI   es ist nötig, dass  it is necessary that ‫ﻣن اﻟﺿروري أن‬

oportet  oportuit + AcI   es gehört sich, dass  it is proper that ‫ﻣن اﻟﺻﺣﯾﺢ أن‬

salvus  -a, -um  gesund  healthy ‫ﺻﺣﻲ‬

salvus  -a, -um  wohlbehalten  well ‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾﺑﺔ‬/ ‫ ﺣﺳن‬/ ‫ﺳﺎﻟم‬

salvus  -a, -um  gerettet  saved, rescued ‫ﺗم اﻧﻘﺎذه‬

parātus  -a, -um  bereit  prepared ‫ ﻣﻌد‬/ ‫ﺟﺎھز‬

Iēsūs  Akk. Iēsum m.   Jesus  Jesus ‫ اﻟﻣﺳﯾﺢ‬/ ‫ﯾﺳوع‬

domus  domūs f.   Haus  house ‫ ﺑﯾت‬/ ‫ﻣﻧزل‬

domus  domūs f.   Familie  family ‫ ﻋﺎﺋﻠﺔ‬/ ‫أﺳرة‬

domus  domūs f.   Hausgemeinschaft  household (community of ‫ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‬/ ‫أھل اﻟﺑﯾت‬


people)
spīritus  spīritūs m.   Geist  spirit ‫روح‬

spīritus  spīritūs m.   Atem  breath ‫ﻧﻔس‬

spīritus  spīritūs m.   Hauch  breath ‫ﻧﻔﺣﺔ‬

sānctus  -a, -um  heilig  holy, sacred ‫ﻣﻘدس‬

Lektion 32 Chrīstiānus  -a, -um  christlich  Christian ‫ﻣﺳﯾﺣﻲ‬

Chrīstiānus  Chrīstiānī m.   der Christ  the Christian ‫اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ‬

genus  generis n.   Art  manner ‫طرﯾﻘﺔ‬

genus  generis n.   Weise  way ‫ ﻛﯾﻔﯾﺔ‬/ ‫طرﯾﻘﺔ‬

vītāre  vītō  meiden  to eschew ‫ﺗﺟﻧب‬

vītāre  vītō  vermeiden  to avoid ‫ﺗﺟﻧب‬

falsus  -a, -um  falsch  wrong ‫ﺧطﺄ‬

colere  colō, coluī, cultum  verehren  to worship ‫ ﻗدس‬/ ‫ﻋﺑد‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 35/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


colere  colō, coluī, cultum  achten  to respect ‫اﺣﺗرم‬

circus  circī m.   Rennbahn  racecourse ‫ﻣﺿﻣﺎر‬

circus  circī m.   Zirkus  circus ‫ﺳﯾرك‬

probāre  probō  billigen  to approve ‫ﺗﻐﺎﺿﻰ‬

locus  locī m.   Ort  location ‫ ﻣﻛﺎن‬/ ‫ﻣوﻗﻊ‬

locus  locī m.   Platz  place ‫ ﻣﯾدان‬/ ‫ﻣﻛﺎن‬

hōc locō  an diesem Ort  in this place ‫ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻛﺎن‬

dīcere  dīcō, dīxī, dictum  sagen  to say ‫ﻗﺎل‬

dīcere  dīcō, dīxī, dictum  sprechen  to speak ‫ﺗﺣدث‬

dīcere  dīcō, dīxī, dictum  reden  to talk ‫ﺗﺣدث‬

loquī  loquor, locūtus sum  sagen  to say ‫ﻗﺎل‬

loquī  loquor, locūtus sum  sprechen  to speak ‫ﺗﺣدث‬

loquī  loquor, locūtus sum  reden  to talk ‫ﺗﺣدث‬

scelus  sceleris n.   Verbrechen  crime ‫ﺟرﯾﻣﺔ‬

occīdere  occīdō, occīdī, niederhauen  to knock down ‫ﺻرع‬


occīsum 
occīdere  occīdō, occīdī, töten  to kill ‫ﻗﺗل‬
occīsum 
amphitheātrum  amphitheātrī n.   Amphitheater  amphitheatre ‫ﻣدرج‬

ruere  ruō, ruī, rutum  stürzen  to fall ‫رﻣﻲ ﻧﻔﺳﮫ‬

ruere  ruō, ruī, rutum  eilen  to hurry ‫اﺳرع‬

minus  Adv.   weniger  less ‫أﻗل‬

adulēscēns  adulēscentis m./f.   junger Mann  young man ‫ﺷﺎب‬

adulēscēns  adulēscentis m./f.   junge Frau  young woman ‫ﺷﺎﺑﺔ‬

dēnique  Adv.   zuletzt  lastly ً‫أﺧﯾرا‬

dēnique  Adv.   endlich  finally ً‫أﺧﯾرا‬

carēre  careō, caruī, – + nicht haben  to lack ‫ﻟﯾس ﻟدﯾﮫ‬


Abl.  
carēre  careō, caruī, – + frei sein von  to be free from ‫ﺧﺎل ﻣن‬
Abl.  
furor  furōris m.   Wut  anger ‫ﻏﺿب‬

furor  furōris m.   Raserei  rage ‫ﻏﺿب ﻋﺎﺻف‬

corripere  corripiō, corripuī, befallen  to take hold of ‫ ﺣﺎق ب‬/ ‫اﺻﺎب‬


correptum 
corripere  corripiō, corripuī, in Beschlag nehmen  to seize ‫ﻣﺳك‬
correptum 
orīrī  orior, ortus sum  sich erheben  to rise ‫رﻓﻊ‬

orīrī  orior, ortus sum  entstehen  to form ‫ ﻛون‬/ ‫ﺷﻛل‬

quārē  Adv.   weshalb  why ‫ ﻟﮭذا اﻟﺳﺑب‬/ ‫ﻟذﻟك‬

quārē  Adv.   deshalb  therefore ‫وﻟذﻟك‬

fidēs  fideī f.   Schutz  protection ‫ﺣﻣﺎﯾﺔ‬

fidēs  fideī f.   Beistand  support ‫ ﻣﺳﺎﻧدة‬/ ‫دﻋم‬

fidēs  fideī f.   Zuverlässigkeit  reliability ‫ إﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ‬/ ‫ ﺛﻘﺔ‬/ ‫ﻣوﺛوﻗﯾﺔ‬

fidēs  fideī f.   Treue  loyalty ‫ إﺧﻼص‬/ ‫وﻻء‬

fidēs  fideī f.   Glaube  belief ‫ إﻋﺗﻘﺎد‬/ ‫إﯾﻣﺎن‬

Lektion 33 lingua  linguae f.   Sprache  language ‫ﻟﻐﺔ‬

Latīnus  -a, -um  lateinisch  Latin ‫ﻻﺗﯾﻧﻲ‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 36/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


colere  colō, coluī, cultum  verehren  to honour ‫ اﺣﺗرم‬/ ‫ﻛرم‬

colere  colō, coluī, cultum  achten  to respect ‫ اﺣﺗرم‬/ ‫ﻛرم‬

colere  colō, coluī, cultum  pflegen  to care for ‫اھﺗمّ ب‬

colere  colō, coluī, cultum  betreiben  to operate ‫ﺷﻐل‬

Karolus Māgnus  Karolī Māgnī m.  Karl der Große  Charlemagne ‫ﺷﺎرﻟﻣﺎن‬

ut  Konjunktion + Konj.   (so) dass  (so) that ‫ﺣﺗﻰ‬

ut  Konjunktion + Konj.   damit  in order that ‫ ﻛﻲ‬/ ‫ﻟﻛﻲ‬

ut  Konjunktion + Konj.   (um …) zu   (in order) to ‫ ﻛﻲ‬/ ‫ﻟﻛﻲ‬

ut  Konjunktion + Ind.   wie  as, just as ‫ ﻛَـ‬/ ‫ﻣﺛل‬

administrāre  administrō  verwalten  to administer ‫ ﺣﻛم‬/ ‫أدار‬

commūnis  commūne  gemeinsam  common ً‫ ﻣﻌﺎ‬/ ً‫ﺳوﯾﺎ‬

accēdere  accēdō, accessī, sich nähern  to approach ‫اﻗﺗرب‬


accessum 
accēdere  accēdō, accessī, herbei­kommen  to come near ‫اﻗﺗرب‬
accessum 
(hūc) accēdit, ut  es kommt hinzu, dass  moreover, … … ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك‬

māximē  Adv.   am meisten  most ‫اﻷﻛﺛر‬

māximē  Adv.   ganz besonders  especially ‫ ﺧﺎﺻﺔ‬/ ً‫ﺧﺻوﺻﺎ‬

cor  cordis n.   Herz  heart ‫ﻗﻠب‬

tam  Adv.   so  so ‫ ھﻛذا‬/ ‫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬/ ً‫إذا‬

tam … quam  so … wie  as much as ‫( ﻣﺛل‬...)

patrius  -a, -um  väterlich  fatherly ‫أﺑوي‬

patrius  -a, -um  heimatlich  native ‫ ﻗوﻣﻲ‬/ ‫ وطﻧﻲ‬/ ‫ﻣﺣﻠﻲ‬

ūtī  ūtor, ūsus sum + benutzen  to use ‫ ﺗﺣﻘق‬/ ‫ﺗﺄﻛد ﻣن‬


Abl.  
ūtī  ūtor, ūsus sum + verwenden  to employ ‫وظف‬
Abl.  
ūtī  ūtor, ūsus sum + gebrauchen  to use ‫اﺳﺗﺧدم‬
Abl.  
tabula  tabulae f.   Wachstäfelchen  wax tablet ‫ﻗرص ﺷﻣﻊ‬

litterae  litterārum f. Pl.   Brief  letter ‫ رﺳﺎﻟﺔ‬/ ‫ﺧطﺎب‬

littera  litterae f.   Buchstabe  letter (of the alphabet) (‫ﺣرف )ﻣن اﻷﺑﺟدﯾﺔ‬

exercēre  exerceō, exercuī, üben  to practise ‫ﻣﺎرس‬


exercitum 
exercēre  exerceō, exercuī, ausüben  to practise, to execute ‫ ﻧﻔذ‬/ ‫ﻣﺎرس‬
exercitum 
vacuus  -a, -um  leer  empty ‫ﻓﺎرغ‬

vacuus  -a, -um  frei  free ‫ﺣر‬

ōrātor  ōrātōris m.   Redner  orator ‫ﺧطﯾب‬

ars  artis f.   Geschicklichkeit  skillfulness ‫ﻣﮭﺎرة‬

ars  artis f.   Kunst  art ‫ﻓن‬

ars  artis f.   Wissenschaft  science ‫ ﻋﻠوم‬/ ‫ﻋﻠم‬

cēnsēre  cēnseō, cēnsuī, denken  to think ‫ﻓﻛر‬


cēnsum 
cēnsēre  cēnseō, cēnsuī, meinen  to mean ‫ﻗﺻد‬
cēnsum 
prīmō  Adv.   zuerst  firstly ً‫أوﻻ‬

prīmō  Adv.   zunächst  initially ‫ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ‬

īnstituere  īnstituō, īnstituī, veranstalten  to put on ‫ ﺟﮭز‬/ ‫ﻋﮭد‬


īnstitūtum 
īnstituere  īnstituō, īnstituī, aus­richten  to organise ‫ﻧظم‬
īnstitūtum 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 37/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


īnstituere  īnstituō, īnstituī, errichten  to set up ‫أﻗﺎم‬
īnstitūtum 
īnstituere  īnstituō, īnstituī, unterrichten  to teach ‫ﻋﻠم‬
īnstitūtum 
īnstituere  īnstituō, īnstituī, unter­weisen  to instruct ‫ أﺻدر ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬/ ‫أرﺷد‬
īnstitūtum 
sē gerere  sich verhalten  to behave ‫ﺗﺻرف‬

gerere  gerō, gessī, gestum  tragen  to carry ‫ﺣﻣل‬

gerere  gerō, gessī, gestum  ausführen  to carry out ‫ ﻧﻔذ‬/ ‫أدى‬

domesticus  -a, -um  häuslich  domestic ‫ﻣﻧزﻟﻲ‬

domesticus  -a, -um  zum Haushalt gehörig  of the house ‫ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻷﺳرة‬

adipiscī  adipiscor, adeptus erreichen  to achieve ‫ﺣﺻل‬


sum 
pūrus  -a, -um  rein  pure ‫ﻧﻘﻲ‬

pūrus  -a, -um  sauber  clean ‫ﻧظﯾف‬

Lektion 34 expōnere  expōnō, exposuī, 1. aussetzen  1. to expose ‫ﺗﺧﻠﻰ ﻋن‬


expositum 
expōnere  expōnō, exposuī, 2. darstellen  2. to display ‫ ﻋرض‬/ ‫ﺷرح‬
expositum 
expōnere  expōnō, exposuī, beschreiben  to explain ‫وﺻف‬
expositum 
Turca  Turcae m.   der Türke  the Turk ‫اﻟﺗرﻛﻲ‬

accipere  accipiō, accēpī, annehmen  to accept ‫ﻗﺑل‬


acceptum 
accipere  accipiō, accēpī, aufnehmen  to take in ‫أﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ‬
acceptum 
accipere  accipiō, accēpī, vernehmen  to hear ‫ﺳﻣﻊ‬
acceptum 
accipere  accipiō, accēpī, erfahren  to experience ‫اﺧﺗﺑر‬
acceptum 
vīs  –  f.  (Akk. Sg.  : vim,  Kraft  strength ‫ ﺷدة‬/ ‫ﻗوة‬
Abl. Sg. : vī) 
vīs  –  f.  (Akk. Sg.  : vim,  Gewalt  force ‫ ﺳطوة‬/ ‫ ﻋﻧف‬/ ‫ﻗدرة‬
Abl. Sg. : vī) 
vīrēs  vīrium f. Pl.   Macht  might ‫ ﺳﻠطﺎن‬/ ‫ ﺳﻠطﺔ‬/ ‫ﻗدرة‬

vīrēs  vīrium f. Pl.   Streitkräfte  (armed) forces (‫اﻟﻘوات )اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‬

comparāre  comparō  vergleichen  to compare ‫ﻗﺎرن‬

exter(us)  -a, -um der äußere (Pos./Komp.)  outer (positive, comparative) ‫ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻔﺿﯾل‬/ ‫اﻟﺧﺎرﺟﻲ )ﻣﺣدد اﻟﻣواﻗﻊ‬
(Pos./Komp.): (‫)اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
exter(us)  -a, -um der äußerste (Superl.)  most extreme (superlative) (‫اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ )أﻓﻌل ﺗﻔﺿﯾل‬
(Pos./Komp.):
patī  patior, passus sum  erdulden  to suffer ‫ﻋﺎﻧﻰ‬

patī  patior, passus sum  ertragen  to bear ‫ﺗﺣﻣل‬

ācer  ācris, ācre  energisch  fierce ‫ ﺑﺣﯾوﯾﺔ‬/ ‫ ﺷرس‬/ ‫ﻋﻧﯾف‬

ācer  ācris, ācre  hitzig  heated ‫ ﻣﺗوﺗر‬/ ‫ ﺳﺎﺧن‬/ ‫ ﺣﺎد‬/ ‫ ﺣﺎر‬/ ‫ﻣﺳﺧن‬

ācer  ācris, ācre  scharf  sharp ‫ﺣﺎد‬

ācer  ācris, ācre  heftig  vehement ‫ ﺣﻣﺎﺳﻲ‬/ ‫ ﻣﺗﻘد‬/ ‫ﻋﻧﯾف‬

sitis  sitis f.  ( Akk. Sg.: Durst  thirst ‫ﻋطش‬


sitim,  Abl.  Sg.: sitī) 
frangere  frangō, frēgī, zerbrechen  to break ‫ﻛﺳر‬
frāctum 
frangere  frangō, frēgī, schwächen  to weaken ‫ﺿﻌف‬
frāctum 
frangere  frangō, frēgī, entkräften  to weaken ‫ﺗﺻرف ﻛﺄﻧﮫ‬
frāctum 
aliter  Adv.   sonst  otherwise ‫وإﻻ‬

aliter  Adv.   andernfalls  otherwise ‫وإﻻ‬

aliter  Adv.   anders  differently ‫ﻣﺧﺗﻠف‬

aliter  Adv.   auf andere Art  in another way ‫ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬/ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى‬

rarus  -a, -um  selten  rare ‫ﻧﺎدر‬

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 38/39
Vokabular zum Pontes Gesamtband

Lektion Latein Deutsch Englisch Arabisch


exstinguere  exstinguō, exstīnxī, löschen  to delete ‫ﺣذف‬
exstīnctum 
exstinguere  exstinguō, exstīnxī, auslöschen  to extinguish ‫طﻔﺊ‬
exstīnctum 
fierī  fīō, factus sum  werden  to become ‫اﺻﺑﺢ‬

fierī  fīō, factus sum  entstehen  to form ‫ ﻛون‬/ ‫ﺷﻛل‬

fierī  fīō, factus sum  geschehen  to happen ‫ﺣدث‬

fierī  fīō, factus sum  gemacht werden  to be made ‫ﺻﻧﻊ‬

ita fit, ut  so geschieht es, dass  so it happens, that ‫وﺗﺻﺎدف أن‬

disciplīna  disciplīnae f.   Ordnung  order ‫ ﺗﻧظﯾم‬/ ‫ ﺗرﺗﯾب‬/ ‫ﻧظﺎم‬

disciplīna  disciplīnae f.   Disziplin  discipline ‫ ﻧظﺎم‬/ ‫ إﻧﺿﺑﺎط‬/ ‫ﺗﺄدﯾب‬

Gianizārī  Gianizārōrum m. Pl.   Janitscharen  Janissaries ‫إﻧﻛﺷﺎرﯾﺔ‬

mīlle  Pl.: mīlia  tausend  thousand ‫أﻟف‬

māgnus  -a, -um māgnus, groß  great ‫ ﻋظﯾم‬/ ‫ﻛﺑﯾر‬


māior, māximus 
bonus  -a, -um bonus, gut  good ‫ﺟﯾد‬
melior, optimus 
malus  -a, -um malus, pēior, schlecht  bad ‫ﺳﻲء‬
pessimus 
malus  -a, -um malus, pēior, böse  evil ‫ﺷر‬
pessimus 
cōnsuētūdō  cōnsuētūdinis f.   Gewohnheit  habit ‫ﻋﺎدة‬

parvus  -a, -um parvus, klein  small ‫ﺻﻐﯾر‬


minor, minimus 
multī  -ae, -a multī, plūrēs, viele  many ‫ﻛﺛﯾر‬
plūrimī 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Arabisch Übersetzung und Redaktion: Dr. Abbas Amin www.arabisch-lektorat.de 39/39

Das könnte Ihnen auch gefallen