Sie sind auf Seite 1von 20

วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1

Die Vermittlung der deutschen Grammatik im Germanistikstudium an der


Thammasat Universität mit dem Lehrmodell 5E: eine empirische Studie
The Teaching of German Grammar in German Studies at Thammasat
University with the Teaching Model 5E: an Empirical Study
Sirimar Sirisubsatid1

Abstract
Der Aufsatz verfolgt folgende Ziele: Erstens soll das Konzept des Konstruktivismus in
der Bildung vorgestellt werden. Zweitens wird das Lehrmodell 5E dargestellt, dem der
Konstruktivismus zugrundeliegt. Dieses Lehrmodell bietet eine geplante Reihenfolge der
Anweisungen, nämlich Engagement, Exploration, Erklärung, Elaboration und Evaluation.
Drittens geht es um die Anpassung des Lehrmodells 5E im Fremdsprachenunterricht.
Schließlich wird dieses Lehrmodell in die Praxis umgesetzt. Untersucht wird, wie effektiv
thailändische Deutschstudierende die Deutschgrammatik nach Anwendung des Lehrmodells 5E
lernen und welche Schwierigkeiten sich ergeben.
Schlüsselwörter: Konstruktivismus; Grammatikdidaktik; Lehrmodell 5E

1
Dozentin für Deutsche Sprache in der Deutschen Sektion, Abteilung der westlichen Sprachen und Kulturen,
Fakultät der Freien Künste an der Thammasat Universität
Email: sirimar.s@hotmail.com
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 37 No. 1
2

Abstract
The essay pursues the following objectives: First, the concept of constructivism in
education to be introduced. Second, the teaching model 5E is presented, the constructivism
underlying. This teaching model provides a planned order of instructions, namely commitment,
exploration, explanation, elaboration and evaluation. Third, it is about the adaptation of the
Teaching Model 5E in Foreign Language Teaching. Finally, this teaching model is put into
practice. It examines how effectively Thai German students apply German grammar learn the
teaching model 5E and what difficulties arise.
Keywords: constructivism; grammar didactics; teaching model 5E

1. Einleitung zehn Monate in einem der deutschsprachigen


An der Thammasat Universität werden Länder waren oder sie haben anderweitig
im Hauptfachstudium der Germanistik Sprachkurse besucht und einen Nachweis
Vorkenntnisse auf dem Niveau A2 erwartet über Sprachfähigkeiten auf dem Niveau
(Curriculum Thammasat University 2016). A2 erworben. Die Voraussetzungen der
In der Regel haben die Studierenden Studierenden sind erfahrungsgemäß unter-
ihre Vorkenntnisse auf einem der drei schiedlich. Basic German 1 (GR111) ist der
folgenden Wege erworben: sie haben drei erste Kurs, den die Germanistikstudierenden an
Jahre Deutsch in der Schule gelernt, sie haben der Fakultät für Freie Künste der Thammasat
an einem internationalen Austauschprogramm Universität in ihrem ersten akademischen
teilgenommen, in dessen Rahmen sie etwa Jahr besuchen müssen. Der Kurs GR111
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1
3

hat die vier Fertigkeiten, also Hören, Herangehensweise im Sinne des Konstruk-
Sprechen, Lesen und Schreiben, zum Inhalt, tivismus geeignet.
die Grammatikkenntnisse der Studierenden Die Hintergrundannahmen des Konstruk-
spielen eine große Rolle. tivismus sind u.a. von Rodger W. Bybee,
Die Unterrichtserfahrungen in den letzten Joseph A. Taylor und anderen in ein
fünf Jahren mit diesem Kurs haben gezeigt, dass Instruktionsmodell überführt worden, anhand
es den Studierenden an Deutschkenntnissen, dessen ich die Wirksamkeit einer konstruk-
vor allem in der Grammatik fehlt, obwohl tivistischen Herangehensweise empirisch
das Curriculum ein Kompetenzniveau ab A2 überprüfen wollte. Ihr Modell, das seit den
voraussetzt. Gefestigte Grammatikkenntnisse 1980er Jahren entwickelt wurde, ist unter
brauchen die Studierenden nicht nur im dem Kürzel „BSCS 5E Instruction Model“
Kurs GR111, sondern sie sind auch eine vor allem im Bereich der naturwissen-
entscheidende Grundlage für ihr weiteres schaftlichen Didaktiken bekannt, denn es
Studium. Dementsprechend sind die Unter- stammt aus der Biologie; das Kürzel BSCS
richtplanung und –durchführung hinsichtlich steht für Biological Sciences Curriculum
der Grammatikvermittlung anspruchsvoll. Study.
Meine Teilnahme am Deutschlehrerquali- Auch in Thailand werden konstruk-
fizierungsprogramm2 am Goethe-Institut in tivistische Ansätze seit geraumer Zeit in den
Bangkok hat mich dazu motiviert, der Frage Naturwissenschaften genutzt (vgl. Tissana
nachzugehen, wie auf diese Unterschiede Kaemmanee, 2002; Chaiwat Suttirat, 2009).
in der Planung und Gestaltung der ersten In meiner Untersuchung wird allerdings
Kurse für die Hauptfachstudierenden reagiert erstmals der Versuch unternommen, das
werden kann. Nach Sichtung der ent- Modell für den Unterricht in Deutsch als
sprechenden Literatur schien mir eine zweiter Fremdsprache zu adaptieren. Dies
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 37 No. 1
4

mag auch für das Fremdsprachenlernen im wie die Lernenden ihr Wissen aufbauen,
Allgemeinen von Interesse sein. besteht Einigkeit in Bezug auf die Merkmale
Konstruktivismus des Lernprozesses, wie folgt (Surang
Tissana Kaemmanee (2002, p. 90) stellt Khotrakul, 2005, pp. 210-211).
zum Konstruktivismus fest, dass dieser auf 1) Die Lernenden bilden das Verständnis
den Theorien der kognitiven Entwicklung selber davon, was sie lernen.
von Jean Piaget (1896-1980) und Lev 2) Das Lernen hängt von dem Vorwissen
Semanovick Vygotsky (1886-1934) basiert. und dem aktuellen Verständnis ab.
Laut Surang Khotrakul (2005, pp. 210-211) 3) Die soziale Interaktion spielt eine
gehört es zu den Grundannahmen des große Rolle beim Lernen.
Konstruktivismus, dass die Lernenden selbst 4) Die Atmosphäre und Aktivitäten, die
die Handelnden im Lernprozess sind und der Realität ähnlich sind, machen das
dass sie ihr Wissen und ihre Wirklichkeit Lernen sinnvoll.
konstruieren. Jedoch gibt es unter konstruk- Was unter Konstruktivismus verstanden
tivistischen Psychologen unterschiedliche wird, variiert je nach Perspektive und
Erklärungen zu den Grundlagen des Lernens. Interpretation. Innerhalb der Bildungskontexte
Dieser Unterschied wird deutlich in den gibt es sowohl philosophische Deutungen von
Entwicklungstheorien von Piaget und Konstruktivismus als auch einen persönlich
Vygotsky. Man kann unterscheiden zwischen interpretierten Konstruktivismus, wie zum
kognitivem Konstruktivismus und sozialem Beispiel den Konstruktivismus beschrieben von
Konstruktivismus: Piaget, den Sozialkonstruktivismus umrissen
Obwohl sich die Ansätze des kognitiven von Vygotsky, den radikalen Konstruk-
Konstruktivismus und des Sozialkonstruk- tivismus befürwortet von von Glasersfeld, die
tivismus in ihren Erklärungen unterscheiden, konstruktivistische Erkenntnistheorie und den
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1
5

Bildungskonstruktivismus von Mathews. Erfahrungen, Wissen und Überzeugungen


Sozialkonstruktivismus und Bildungskon- mit, die sie verwenden, um neues Wissen
struktivismus (einschließlich der Theorien zu konstruieren (Vgl. Jones u. Brader-Araje,
des Lernens und der Pädagogik) haben den 2002, pp. 2-3).
größten Einfluss auf den Unterricht und die Nach Jones und Brader-Araje (2002, p. 7)
Curriculumplanung, weil es scheint, dass sie betont der Konstruktivismus den Prozess des
am förderlichsten für die Integration der Lernens und das Individuum und erlangt das
aktuellen Bildungsansätze sind. Vorwissen der Lernenden Bedeutung für die
Gemeinsam ist den verschiedenen Formen Instruktion. Der Konstruktivismus fokussiert
des Konstruktivismus der Gedanke, dass der auf den sozialen Kontext der Lernenden.
Prozess des Lernens von den Lernenden Der wichtigste Beitrag des Konstruktivismus
fordert, sich aktiv mit dem Lerngegenstand zur Didaktik besteht in einem veränderten
auseinanderzusetzen. Die Sicht des Konstruk- Verständnis des Lernens, weg von einer
tivismus auf die Rolle des Individuums, auf Orientierung an dem Produkt und hin
die Bedeutung des Bedeutungsmachens und zu einer Orientierung auf den Prozess
auf die aktive Rolle des Lernenden sind des Wissenerwerbs. Dieses Erbe des
Elemente, die eine solche Theorie für Konstruktivismus wird sich wahrscheinlich
Pädagogen attraktiv machen. Lehrende sind als dauerhafter und sinnvoller Beitrag im
sich in der Regel der Bedeutung von Feld der mit dem Lernen befassten
Vorkenntnissen der Lernenden beim Lernen Disziplinen erweisen.
bewusst und erkennen, dass die Lernenden Die Grundannahmen des Konstruktivis-
nicht leere Gefäße sind, die darauf warten, mus können auf viele Arten in der
mit Wissen gefüllt zu werden. Stattdessen Unterrichtsplanung Berücksichtigung finden.
bringen die Lernenden eine reiche Palette an Weit verbreitet und auch in Thailand geschätzt
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 37 No. 1
6

ist das Lehrmodell 5E. Nattaya Pilanthananon Konzepte. Laut Herbart erlaubt die „beste
(2003) und Sirajit Dejamonchai (2003) haben Pädagogik“ den Lernenden, Beziehungen
das auf konstruktivistischen Annahmen zwischen ihren Erfahrungen zu entdecken.
beruhende Lehrmodell 5E in ihren Der nächste Schritt beinhaltet den direkten
pädagogischen Werken beschrieben. Der Unterricht, bei dem der Lehrer systematisch
Kerngedanke diese Modells ist nach Ideen erklärt. Schließlich bietet der Lehrer dem
jahrzehntelanger Forschung als eine Lernenden die Möglichkeit, sein Verständnis
übersichtliche Abfolge von 5 Phasen im zu demonstrieren.
Lernprozess beschrieben worden. Die Eine kurze Recherche im Internet zeigt
Lehrenden können das Modell einfach schnell die vielfältigen Anwendungen des 5E-
verstehen und sich auch daran erinnern. Modells. Die Ergebnisse stimmen mit dem
Bericht „The BSCS 5E Instructional Model:
2. Das Lehrmodell 5E Origins and Effectiveness“ des Office of Science
Hintergrund und Kontext Education National Institutes of Health (2006,
Die Ursprünge des„BSCS 5E Instructional pp. 1-2) überein, in dem drei weit verbreitete
Model“ können auf die Philosophie und Verwendungsformen genannt sind; erstens
Psychologie des frühen 20. Jahrhunderts und Dokumente, die Teile der folgenden Arbeiten
Johann Herbart3 zurückgeführt werden. Seine einrahmen, wie z. B. Curriculum-Frameworks,
Lernpsychologie kann zu einem Lehrmodell Bewertungsrichtlinien oder Kursskizzen,
zusammengefasst werden, das mit dem zweitens Lehrmaterialien für die berufliche
aktuellen Wissen der Lernenden und ihren Entwicklung von Lehrkräften oder für
neuen Ideen beginnt, die sich auf das aktuelle informelle Bildungsumgebungen und drittens
Wissen beziehen. Die Verbindungen zwischen in anderen Disziplinen, die sich nicht auf
Vorwissen und neuen Ideen bilden langsam Naturwissenschaften beziehen.
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1
7

In seinem Artikel „The BSCS 5E „engagement“ (Engagement), „exploration“


Instructional Model: Personal Reflections (Exploration bzw. Entdeckung), „explanation“
and Contemporary Implications“, erschienen (Erklärung), „elaboration“ (Ausarbeitung), und
im Jahr 2014, hat Bybee einen Überblick „evaluation“ (Evaluation bzw. Bewertung).
über sein Lehrmodell seit der Entstehung vor Jede Phase hat eine spezifische Funktion
ca. 25 Jahren gegeben, und angemerkt, dass und trägt zum Ziel einer umfassenden
viele innerhalb der naturwissenschaftlichen Unterrichtseinheit bei und zur Formulierung für
Bildungsgemeinschaft den praktischen Wert besseres Verständnis der wissenschaftlichen
des Modells erkannt haben und das Modell in und technologischen Kenntnisse, sowie
die Schulausbildung, staatliche Rahmen- Einstellungen und Fähigkeiten bei* (Office
bedingungen und nationale Richtlinien of Science Education National Institutes of
integriert wird. Außerdem ermutigt Bybee Health, 2006 und Bybee u.a., 2006).
die umfassende und fortgesetzte Nutzung des Das Lehrmodell 5E bietet eine geplante
Modells insofern, dass die Klassenlehrer Reihenfolge der Phasen, um die Lernenden
angemessene Anpassungen vornehmen. Erfahrungen machen zu lassen. Die Lernenden
Das Prinzip konstruieren ihr eigenes Verständnis natur-
Bybee und sein Team vom Biological wissenschaftlicher Konzepte und verweisen
Sciences Curriculum Study (Abkürzung: diese Auffassungen auf andere Konzepte. Es
BSCS) haben in den späten 1980er Jahren ein ist wichtig für die Lernenden, Möglichkeiten
Lehrmodell entwickelt, welches auf beruflichen zu haben, Sinn zu erzeugen und Ideen
Entwicklungserfahrungen beruhte. Dieses in ihren eigenen Worten zu artikulieren,
Modell wird üblicherweise als das „BSCS 5E bevor sie in das wissenschaftliche Vokabular
Instructional Model“ oder die „5E“ bezeichnet eingeführt werden (National Science Teachers
und besteht aus den folgenden Phasen: Association).
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 37 No. 1
8

Laut Tanner (2010, p. 160) basiert das 3. Das Konzept und die Umsetzung des
Lehrmodell 5E sowohl auf der Idee Lehrmodells 5E im Grammatikunterricht
konzeptuellen Lernens als auch auf einer Im Folgenden stelle ich kurz jede der fünf
konstruktivischen Sicht. Beim konzeptionellen Phasen des Lehrmodells 5E vor, einschließlich
Veränderungsmodell des Lernens sollten die der jeweils damit verbundenen Aktivitäten.
Lernenden ihr Vorwissen zu einem Thema Zusätzlich werden Beispiele und Hinweise
berücksichtigen, empfänglich für neue Ideen gegeben, wie diese Phasen im Fremd-
werden und dann neue Informationen in sprachenunterricht aussehen können. Gedanken
ihren bestehenden konzeptionellen Rahmen zur Modifikation des Lehrmodells 5E für die
integrieren (Posner et al., 1982 nach Tanner, Deutschdidaktik sind schon bei Ende u.a. (2014)
2010, p. 160). Das Modell sei konstruktivistisch, zu finden und werden hier berücksichtigt.
insofern nicht die Lehrenden sondern 1) Engagement
die Lernenden sich bestehender Konzepte The teacher or a curriculum task
bewusst werden sollten, um diese schließlich accesses the learners’ prior knowledge and
zu verändern (Piaget, 1950; Vygotsky; 1978; helps them become engaged in a new concept
Bruner, 1961nach Tanner, 2010, p. 160). Das through the use of short activities that
Lehrmodell sieht schließlich vor, dass jeder promote curiosity and elicit prior knowledge.
Unterricht mehrere Phasen besitzen sollte. The activity should make connections between
Außerdem ist es Aufgabe der Lehrenden, past and present learning experiences,
Lernumgebungen zu entwerfen, die für expose prior conceptions, and organize
Lernende mit verschiedenen Lernstilen oder students’ thinking toward the learning
Lerntypen und Präferenzen zugänglich sind outcomes of current activities (Office of
(Tanner and Allen, 2004 zitiert nach Tanner, Science Education National Institutes of
2010, p. 160). Health, 2006, p. 2; Bybee u.a., 2006, p. 1).
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1
9

Die Ziele dieser Phase sind die „short activities that promote curiosity and
Aufmerksamkeit der Lernenden zu wecken, elicit prior knowledge“. Ein Vorschlag von
ihr Interesse zu ermutigen. Sie sollen dabei in mir dazu wäre eine kurze Aktivität, bei der die
der Lage sein, an frühere Erfahrungen Lernenden etwas Neues zum Thema erfahren,
anzuknüpfen. Manche Lehrende erreichen diese damit sie das mit ihrem Vorwissen verbinden
Ziele mit überraschenden oder ungewöhnlichen können. Ende u.a. (2014, pp. 101, 104) nennen
Beispielen. Andere verwenden ausdrücklich diese Phase Präsentation, die sich auf die
Fragen, damit die Lernenden über ihr Präsentation eines Hör- oder Lesetexes, eines
Vorwissen nachdenken. Außerdem können Videos, eines Dialogs, eines Wortfelds usw.
die Lehrenden systematisch die Ideen der oder auf die Präsentation von Sprache bzw.
Lernenden sammeln (Tanner, 2010, p. 160). Inhalt durch einen Lehrervortrag bezieht.
Im Grammatikunterricht wecken die 2) Exploration
Lehrenden das Interesse der Lernenden mit Exploration experiences provide students
einem Foto oder anderem Material, über das with a common base of activities within which
im Unterricht gesprochen wird, oder das zum current concepts (particularly misconceptions),
Inhalt oder Thema im Unterricht passt. Ende processes, and skills are identified and
u.a. (2014: 101;104) benennen diese Phase conceptual change is facilitated. Learners
mit „Motivierung“, deren Ziel Erzeugung von may complete lab activities that help them use
Motivation, Aktivierung des Vorwissens, prior knowledge to generate new ideas,
Hinführung zum Thema sowie Aufbau einer explore questions and possibilities, and design
Erwartungshaltung ist. Übrigens können die and conduct a preliminary investigation (Office
Lehrenden auch Fragen stellen, um die of Science Education National Institutes of
Aufmerksamkeit der Lernenden zu gewinnen. Health, 2006, p. 2; Bybee u.a., 2006, p. 1).
Bybee u.a. (2006, S. 2) nennen für diese Phase In der Phase der Exploration stellen die
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 37 No. 1
10

Lehrenden Situationen her, in denen die Semantisierung umfasst die Vermittlung oder
Lernenden sich mit einem Problem aus- Erschließung von Wortbedeutung oder von
einandersetzen und versuchen, dieses zu Bedeutung und Funktion grammatischer
verstehen. In dieser Phase sollen metakognitive Phänomene und Systematisierung handelt
Prozesse stimuliert werden, d.h. die Lernenden von der Vermittlung oder Erarbeitung einer
sollten bisherige Konzepte hinterfragen, um Regularität und registerabhängigen Sprach-
neue Ideen zu entwickeln. Es bietet den verwendung. Dementsprechend entdecken
Lernenden eine Gelegenheit ihre Fragen die Lernenden in dieser Phase Bedeutung und
zu artikulieren (Tanner, 2010, p. 161). Die Grammatikregel selbst durch das Arrangement
Unterschiede zwischen Vorwissen und der Lernumgebung. Die sogenannte Methode
neuerworbenem Wissen der Lernenden SOS besteht aus Sammeln, Ordnen und
sollen angesprochen werden, neue Begriffe Systematisieren (Ende u.a.,2014, p. 104).
und Ideen sollen eingeführt werden, damit es 3) Explanation
zu einer konzeptionellen Erweitereung oder The explanation phase focuses students’
Umstellung kommt. attention on a particular aspect of their
Wo es um den Grammatikunterricht in engagement and exploration experiences and
einer Fremdsprache geht, bedeutet dies, dass provides opportunities to demonstrate their
Grammatikregeln entsprechend von den conceptual understanding, process skills, or
Lernenden selbst entdeckt werden. Die behaviors. This phase also provides
Lehrenden bereiten die Methode und opportunities for teachers to directly introduce
Materialien vor, um den Lernenden bei der a concept, process, or skill. Learners explain
Entdeckung von Regelhaftem zu unterstützen. their understanding of the concept. An
Ende u.a. (2014, p. 101) bezeichnen diese Phase explanation from the teacher or the
als Semantisierung und Systematisierung. curriculum may guide them toward a deeper
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1
11

understanding, which is a critical part of this u.a. (2014, p. 101) heißt diese Phase Verständ-
phase (Office of Science Education National nissicherung und setzt sich zum Ziel, dass
Institutes of Health, 2006, p. 2; Bybee u.a., die Verständnisse auf der sprachlichen und
2006, p.1). inhaltlichen Ebene der Lernenden gesichert
Aktive Teilnahme sowohl der Lernenden werden oder die Regularitäten einer sprachlichen
als auch der Lehrenden spielt eine große Rolle Struktur durch Umformulierung einer Regel,
in der Phase der Explanation. Nach Tanners durch grafische Darstellung, durch mündliche
(2010, p. 161) Ansicht zum Biologieunterricht Zusammenfassung oder Weitergabe an einen
können die Lernenden in dieser Phase Lernpartner überprüft werden. Außer der
einschätzen, wie die Naturwissenschaftler in Verständnissicherung befindet sich dabei auch
der Vergangenheit biologische Sachverhalte Verständniskontrolle in dieser Phase, in
kategorisiert, etikettiert und bezeichnet welcher das Verständnis überprüft wird.
haben, dies werden dann betrachtet. Außerdem Nebenbei können die Lehrenden noch mal
können die Lehrenden in dieser Phase mündlich oder auch visualisiert auf die
mögliche Unklarheiten beseitigen. Da die wichtigen Punkte hinweisen.
Lernenden bereits ihre Gedanken in der Phase 4) Elaboration
Exploration vorbereitet haben, indem sie Teachers challenge and extend students’
Fragen oder Unsicherheit haben, hat es zur conceptual understanding and skills. Through
Folge, dass Vorträge sinnvoller, interaktiver, new experiences, the students develop deeper
partizipativer aufgenommen werden. and broader understanding, more information,
Nach der Selbstentdeckung der Bedeutung and adequate skills. Students apply their
und Grammatikregel in der vorherigen Phase understanding of the concept by conducting
soll in dieser Phase das Verständnis der additional activities (Office of Science
Lernenden überprüft werden. Nach Ende Education National Institutes of Health, 2006,
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 37 No. 1
12

p. 2; Bybee u.a., 2006, p. 1). Mittel durch offenere Übungen, die


Während dieser Phase weisen die Lehrenden leicht über den ursprünglichen Kontext
hinausgehen, weniger stark gesteuert sind
die Lernenden ausdrücklich an und geben
und nur teilproduktiv sind.
ihnen die Möglichkeiten, die Anwendung
ihres neuen Verständnisses zu üben. Hier Anwendung bzw. Transfer: Die Lernenden
werden Ideen zu einem neuen Kontext und wenden die neu erworbenen sprachlichen
Mittel in einer authentischen Sprachhand-
Situationen zutreffend angewendet. Das heißt,
lungssituation an. Sie individualisieren
die Lehrenden lassen die Lernenden ihr
die Inhalte so, dass sie nun als sie selbst
neues Wissen ausprobieren. Dabei können agieren/sprechen. Somit benützen sie also
die Aufgaben und Projekte bei dieser Phase die Strukturen/Textsorten usw. in ihren
umfasst werden (Tanner, 2010, p. 161). eigenen Kontexten. Sie sind produktiv.“
Beim Grammatikunterricht wenden die
Lernenden in dieser Phase ihr Verständnis Demgemäß sind die Varianten der Übung
an, indem zusätzliche Aktivitäten durchgeführt in der Reihenfolge des Produktivitätsgrads
werden, d.h. hier setzt die aktive Übungsphase gesetzt, und zwar von wenig produktiv bis
ein. Ende u.a. (2014, p. 104) stellt Varianten zu komplett produktiv. Dabei soll diese
der Übung bis zur Anwendung bzw. Transfer Phase eine Automatisierung zur Folge haben,
dar, wie folgt. d.h. die Lernenden üben das, bis sie das
automatisch beherrschen. Meine Ergänzung
„reproduktives Üben: Die Lernenden festigen
wäre, trotz der Grammatik brauchen die
die neu erworbenen sprachlichen Mittel
durch gelenkte geschlossene reproduktive Übungen nicht immer schriftlich zu sein. Die
Übungen. Sie sind eher imitativ. Lehrenden können auch durch mündliche
teilreproduktives Üben: Die Lernenden Übungen üben lassen, damit ihre Fertigkeit
festigen die neu erworbenen sprachlichen „Sprechen“ sich verbessern kann. Meiner
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1
13

Ansicht nach ist die Reihenfolge zwischen (2014, p. 101) Lernfortschritte überprüft. Die
schriftliche und mündliche Übung eher Erreichung der Kompetenzziele wird durch
willkürlich und hängt von unterschiedlichen die Lehrenden oder durch die Lernenden
Faktoren bzw. Situationen ab. bewertet. Da das konstruktivistische Lernen
5) Evaluation das Individuum betont, erfolgt die Evaluation
The evaluation phase encourages auf Grundlage der individuellen Zielsetzungen.
students to assess their understanding and Andererseits können die Lernziele auch durch
abilities and provides opportunities for teachers die Gruppe gesetzt werden. Die Bewertung
to evaluate student progress toward achieving braucht unbedingt verschiedene Kriterien und
the educational objectives (Office of Science nicht nur von den Lehrern allein, sondern auch
Education National Institutes of Health, 2006, von den Kommilitonen, von den Portfolios und
p. 2; Bybee u.a., 2006, p. 1). von sich selbst inbegriffen (Jonassen, 1992,
In der letzten Phase bieten die Lehrenden pp. 137-147 zitiert nach Tissana Kaehmanee,
den Lernenden die Möglichkeit, ihr neu 2002, pp. 95-96). Ein wichtiges Moment ist
gewonnenes Verständnis oder ihre Beherr- die Reflexion, in der die Lernenden über
schung der Konzepte und Fähigkeiten, zu ihren eigenen Lernprozess oder Bezüge zu
demonstrieren und zu reflektieren. Während Vorkenntnissen, ihrer Muttersprache oder
die Evaluierung ein Quiz oder eine Prüfung einer anderen Fremdsprache nachdenken.
im Unterricht sein kann, muss sie nicht auf
diese Modalitäten beschränkt werden, sondern 4. Untersuchung
sie kann eine Entwicklung und oder Dieser Abschnitt widmet sich einer
Präsentation eines Produkts sein, wie etwa unterrichtlichen Praxis, bei der ein
ein Plakat (Tanner, 2010, p. 161). Versuch unternommen wurde, das
In dieser Phase werden nach Ende u.a. Konzept des Lehrmodells 5E in einem
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 37 No. 1
14

Grammartikunterricht mit thailändischen In der ersten Phase Engagement wecke ich


Deutschstudierenden im Kurs GR111 an der als Lehrende das Interesse der Studierenden
Thammasat Universität anzuwenden. Von 13 mit Fotos verschiedener Aktivitäten. Dabei
Studierenden in diesem Kurs haben 5 stelle ich die Frage „Was haben Sie gestern
Studierende (38,46%) Deutsch drei Jahre gemacht?“ und weise auf die Wörter
lang in der Schule gelernt, 4 (30,78%) haben „gestern“ mit dem Gegenteil „heute“ und
Deutsch ein Jahr lang in den Kursen GR171 „Vergangenheit“ mit dem Gegenteil
und GR 172 (Niveau A1 und A2) an der „Präsens“ mithilfe eines Kalenders hin. Dann
Universität gelernt, 3 (23,07%) waren circa lasse ich die Studierenden 5-6 Fotos ihrer
zehn Monate in deutschsprachigen Ländern Aktivitäten vom Vortag auswählen und bei
und einer ( 7,69%) hat den Deutschkurs am sich behalten. Gleichzeitig wird ein Foto,
Goethe Institut besucht. Der Unterricht welches mit dem Satz „Ich habe gestern Pizza
verfolgt das Ziel, zu untersuchen, ob und wie gegessen.“ beschrieben ist, an der Tafel
das im Grammatikunterricht bei thailändischen gezeigt. Danach ordnen die Studierenden die
Deutschstudierenden funktioniert und welche Bilder und Sätzen in Perfektform zu. Die
Schwierigkeiten sich daraus ergeben. Gewählt Bedeutung der Sätze können sie anhand ihres
wurde das Grammatikthema Perfekt als Vorwissens rekonstruieren. Die Studierenden
Beispiel und setzt sich zwei folgende Ziele: erfahren hier etwas Neues zum Thema und
Erstens das grammatische Ziel, dass die verbinden das mit ihrem Vorwissen. Ich als
Lernenden die Grammatikregel der Perfektform Lehrende bereite die Materialien im Voraus
verstehen können. Und zweitens das vor und steuere den Prozess während des
kommunikative Ziel, dass die Lernenden ihre Unterrichts.
Aktivität in der Vergangenheit ausdrücken In der zweiten Phase Exploration werden
können. Bedeutungen und Grammatikregeln von den
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1
15

Lernenden selbst entdeckt. Die Studierenden es nicht gleich wie die Form der englischen
haben zwar in der ersten Phase die Grammatik Present Perfect Tense funktioniert,
Bedeutung des Perfekts schon erfahren, aber indem ich die Sätze, Bilder und Zeitleiste
sie haben die Grammatikregel noch nicht visualisiere und die Studierenden sie
entdeckt. Als Lehrende bereite ich in diesem beobachten, vergleichen und den Unterschied
Fall eine Tabelle auf einem Arbeitsblatt vor, darstellen, dass das Perfekt sich nur auf die
in welche die Studierenden die zugeordneten Vergangenheit bezieht, dagegen handelt es
Sätze der ersten Phase ergänzen, um die sich beim Present Perfect Tense um eine
Grammatikregel selbst zu entdecken: nämlich Zeitform von der Vergangenheit bis zum
das Verb haben/sein auf der zweiten Position Gegenwart. Nach der Verständniskontrolle
und das Partizip II am Ende des Satz. Dabei der Bedeutung kommt die Form bzw.
entdecken sie auch, wie die Verben in Grammatikregel. Die Studierenden vergleichen
Partizip II konjugiert werden, indem sie die ihre Tabelle im Arbeitsblatt mit der Lösung
Infinitiv- und Partizip II-Form vergleichen. an der Tafel, dabei weise ich auf die
Da die Studierenden in unterschiedlichem wichtigen Punkte hin, nämlich die Position
Maße Vorkenntnisse haben, werden gleich der Verben und die Verbkonjugation
alle Formen des Partizip II angeboten, also schwacher und starker Verben im Perfekt.
regelmäßige Verben, unregelmäßige Verben, In der vorletzten Phase Elaboration
trennbare Verben, Verben mit der Endung bekommen die Studierenden die Möglichkeit,
-ieren und Verben mit Präfix, damit alle die Anwendung ihres neuen Verständnisses
Formen des Partizip II entdeckt werden. zu üben. Die Übungen sind in der
In der dritten Phase Explanation werden die Reihenfolge des Produktivitätsgrades gesetzt,
neuerworbenen Kenntnisse bzw. Konzepte und zwar von wenig produktiv bis zu komplett
überprüft. Erstens weise ich darauf hin, dass produktiv. Dabei üben die Studierenden, bis
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 37 No. 1
16

sie das automatisch beherrschen. Da das benötigt. Die Bewertungskriterien ergeben


Perfekt für die thailändischen Studierenden sich aus den obengenannten Lernzielen. Die
kompliziert ist, denn die Merkmale des Thais Studierenden wissen danach die Ergebnisse,
sind ganz unterschiedlich im Vergleich zum dies zählt meines Erachtens auch als eine
Deutschen, beginne ich erst mit schriftlichen Evaluation. Zusätzlich erhalten die Studierenden
Übungen im Arbeitsblatt dann mündlichen auch die Möglichkeit, sich selbst zu bewerten
Übungen mit Kärtchen. Schließlich üben die bzw. zu reflektieren. Da diese Grammatik
Studierenden bis zu komplett produktiven schwierig mit Thai zu vergleichen ist, lasse
Aufgaben. Sie sprechen frei über ihre eigenen ich die Studierenden ein Lerntagebuch
gestrigen Aktivitäten anhand der Fotos, die schreiben als Selbstreflexion. Dabei schreiben
sie in der ersten Phase gesammelt haben. Als sie, was sie gut können, was sie noch üben
Hausaufgaben schreiben sie eine Email, wo möchten und was sie noch unklar finden.
sie erzählen, was sie im Urlaub gemacht
haben. Ergebnisse
In der letzten Phase Evaluation sind die Nach der Umsetzung des Lehrmodells in der
Studierenden in der Lage, ihre neuerworbenen Grammatikdidaktik ergibt sich, dass durch die
Erkenntnisse und Fähigkeiten zu reflektieren Aktivitäten und vorbereiteten Visualisierungen
und zu demonstrieren. Von den Hausaufgaben die Aufmerksamkeit der Studierenden
kann ich als Lehrende das Verständnis gewonnen wurde. Die Studierenden haben
bewerten und die Studierenden schreiben frei aktiv am Unterricht teilgenommen, weil sie die
über ihr eigenes Erlebnis aus dem Urlaub als ganze Zeit mitdenken mussten, etwas Neues
Selbstreflexion. Aufgrund der notwendigen selbst entdeckt haben und mit den Materialien,
Bewertung im Studiumsystem wird bei z.B. Fotos und Kärtchen beschäftigt waren.
dieser Phase auch ein Quiz oder eine Prüfung Die Ergebnisse der Hausaufgaben und Tests
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1
17

waren sehr zufriedenstellend und die Lernziele auf beide Seiten. Die starken Studierenden
wurden erreicht; die Studierenden haben die haben die Chance, ihre Kenntnisse anzu-
Grammatikregel der Perfektform verstanden wenden und zu sichern, wohingegen
und trotz der Schwierigkeit der Automatisierung die schwachen Studierenden von den
können ihre Aktivitäten in der Vergangenheit Kommilitonen unterstützt werden; sodass
ausdrücken. Die Ergebnisse der Tests sind im alle Studierenden sich wohl fühlen. Nach
Durchschnitt von 90 Prozent. Die Aufgaben im meiner Annahme ist dieses Lehrmodell
Test wurden aus grammatikalischen Büchern effektiv und passend zur Grammatikdidaktik
mit dem passenden Niveauausgewählt, z.B. im Fremdsprachenunterricht.
Klipp und Klarvon Fandrych und Tallowitz Darüber hinaus haben die Studierenden
(2014), Schritte Übungsgrammatik von sich jeweils nach der Vor- und Nachbe-
Gottstein-Schramm u.a. (2010) oder Grammatik reitungsphase anhand eines Fragebogens
aktiv von Jin und Voß (2013). Statt dem Lehrer selbst bewertet. Die Ergebnisse lauten wie
nur zuzuhören, hatten die Studierenden die folgt: Vor dem Unterricht ergibt sich 3,25
Möglichkeit, aktiv an jeder Phase des Punkte (5 ist die volle Punktzahl) beim
Unterrichts teilzunehmen; dadurch war das Verständnis der Grammatikregel und 3,45
Lernen bedeutungsvoller, tiefer und länger beim Verständnis der Bedeutung. Nach dem
anhaltend. Außerdem wurde die Schwierigkeit Unterricht ergibt sich 4,25 Punkte beim
der Differenzierung zum Teil gelöst. Verständnis der Grammatikregel und 4,52
Beobachtet wurde, dass die Studierenden beim Verständnis der Bedeutung. Schließlich
sich gegenseitig helfen, wenn jemand nicht wurden die Studenten mit Fragenbogenn
zurechtkommt. Der Lehrende ist nebenbei achgefragt, um ihre Meinung zu dem
auch in der Lage, die Informationen zu Unterricht direkt und anonym zu erfahren.
kontrollieren. Dies hat einen positiven Effekt Der Unterricht hat ihnen gut gefallen und sie
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 37 No. 1
18

haben dabei Spaß gehabt, weil sie während der Studierenden bei dieser Phase nicht so
ganzen Unterrichtseinheit mitmachen konnten. motiviert waren, weil die Automatisierung
Sie erklärten weiter, dass der Unterricht sie wegen der Wiederholung manchmal langweilig
stimuliert und es ihnen ermöglicht habe, aktiv sein kann. Ich musste dabei viel anweisen,
bei der Teilnahme im Unterricht zu bleiben. dass sie während der Zeitvorgabe wiederholend
Die Schwierigkeiten zeigen sich erstens üben, damit es im weitern Verlauf der
bei den mündlichen Übungen, denn die Unterrichtseinheit effektiver läuft.
schwächste Fertigkeit der Studierenden ist
Sprechen. Sie haben meiner Meinung nach 5. Schlussbetrachtung
Angst vor Fehlern und kulturbedingt sind sie Die Vorbereitung spielt in der
eher schüchtern. Folglich hat diese Phase Unterrichtplanung mit dem Lehrmodell 5E
länger als geplant gedauert und ich musste die eine große Rolle, weil die Lehrenden
Studierenden in dieser Phase ermutigen, bis Informationen oder ein Konzept nicht direkt
sie eine Automatisierung erreicht hatten. vermitteln, sondern die Studierenden steuern,
Aufgrund der Differenzierung haben übrigens das Wissen selbst zu entdecken. Die
einige die Automatisierung nicht erreicht. Vorbereitung bezieht sich sowohl auf die
Die Automatisierung in der mündlichen Materialien als auch auf die methodischen
Übungsphase besitzt auch eine weitere Anweisungen. Für die Lehrenden ist es
Schwierigkeit: da die Studierenden den Sinn neben ihrer Lehrerfahrung entscheidend, die
der Automatisierung zum Teil noch nicht Grundannahmen des Konstruktivismus zu
begriffen haben, gewöhnen sie sich zunächst berücksichtigen. Die Studierenden sollten
an die schriftlichen Aufgaben, was sie nur offen für Formendes aktiven Lernens sein,
eine Runde mit den Kärtchen geübt haben. die sie in ihrer Schulzeit vielfach nicht
Eine andere Vermutung wäre, dass die kennengelernt haben.
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1
19

In der beschriebenen Untersuchung sind Ergänzung wäre, dass die Lehrenden sich
aktive Teilnahme und die Interaktion im Gedanken machen und auf andere didaktische
Unterricht stärker geworden. Die Studierenden Maßnahmen zurückgreifen. Somit wird meine
haben aktives Engagement gezeigt, waren anfängliche Annahme bestätigt, dass das
vergnügt und darauf gespannt, was weiter Lehrmodell 5E für die Grammatikdidaktik im
kommt. Andererseits ist dieses Modell aufgrund Fremdsprachenunterricht zwar geeignet ist,
des Mangels an Übungsphasen weniger aber die anderen didaktischen Maßnahmen
geeignet. Da das Modell ursprünglich für den müssen dabei unbedingt berücksichtigt
Naturwissenschaftsunterricht oder Inhaltsfächer werden. Durch weitere Untersuchungen des
gedacht war, sind die Übungsphasen und die Konzepts im Unterricht können weitere
Automatisierung da wenig präsent. Meine Stärken und Schwächen ermittelt werden.

Endnotes
2
Deutschlehrerqualifizierungsprogramm ist eine dreimonatige Ausbildung, in der Lehrende die Methoden des
modernen Fremdsprachenunterrichts im Bereich Deutsch als Fremdsprache kennenlernen und reflektieren.
Die Qualifizierung besteht aus zwei Phasen: Theorie der Praxis und Praxis des Unterrichtens (Goethe Institut
Thailand)
3
Johann Friedrich Herbart (1776–1841) ist heutzutage vorzugsweise als Gründer der modernen Psychologie
und Pädagogik bekannt.

Literaturverzeichnis
Bybee, R. W. (2014). The BSCS 5E instructional model: Personal reflections and contemporary
implications. Science and Children, 10-13.
Bybee, R. W. u.a. (2006). The BSCS 5E instructional model: origins, effectiveness, and
applications. Colorado Springs: BSCS.
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 37 No. 1
20

Ende, K. u.a. (2014). Deutsch Lehren Lernen: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung.
München: Klett-Langenscheidt.
Goethe Institut Thailand. (o.J.). Fortbildung in Thailand.“ Goethe Institut Thailand. Retrieved
from https://www.goethe.de/ins/th/de/spr/unt/for/gia.html
Jones, M. G. u. Brader-Araje, L. (2002). The impact of constructivism on education: Language,
discourse and meaning. American Communication Journal, 5, 1-10.
National Science Teachers Association. (o.J. ). Chapter 4 BSCS 5E Instructional odel.“National
Science Teachers Association. Retrieved from http://static.nsta.org/files/PB186X-4.pdf
Office of Science Education National Institutes of Health. (2006). The BSCS 5E instructional
model: Origins and effectiveness. Colorado Springs: BSCS.
Tanner, K. D. (2010). Order matters: using the 5e model to align teaching with how people
learn. CBE—Life Sciences Education, 9, 159-164.
Thammasat University. (2016). Curriculum (TQF2). Bachelor of Arts Programm in German.
ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์. (2552). 80 นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ. กรุ งเทพฯ:
แดเน็กซ์ อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ .
ทิศนา แขมมณี . (2545). ศาสตร์ การสอน: องค์ ความรู้ เพื่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาตยา ปิ ลันธนานนท์. (2546). จากหลักสูตรสู่หน่ วยการเรี ยน. กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
นาตยา ปิ ลันธนานนท์, มธุ รส จงชัยกิจ และศิริรัตน์ นีละคุปต์. (2542). การศึกษาตามมาตรฐาน:
แนวคิดสู่การปฏิ บัติ. กรุ งเทพฯ: แม็ค.
สิ รจิตต์ เดชอมรชัย. (2546). การสอนภาษาฝรั่ งเศสในฐานะภาษาต่ างประเทศ: แนวคิดและวิธีการ.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุ รางค์ โค้วตระกูล. (2548). จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Das könnte Ihnen auch gefallen