Sie sind auf Seite 1von 64

¡Gracias por utilizar el diccionario aulex!

Este vocabulario fue actualizado el 18-V-2009.


Los diccionarios son actualizados frecuentemente, asegúrate de tener la última versión.
http://aulex.ohui.net/

El revisor de este diccionario ofrece clases en la Ciudad de México.


Más información aquí

aahuv ahuva ‫אֲהּובָה ָאָָ הּוב‬ estimado, querido

aba avot ‫ָאבֹות ַאבָא‬ padre

ad ‫עַד‬ hasta

adam ‫ָאדָ ם‬ humano, hombre

adama ‫ֲאדָ מָה‬ tierra

adayin ‫עֲדַ י ִין‬ aún así

adiv adiva ‫ֲאדִ יבָה ָאדִ יב‬ cortés

adom aduma ‫ֲאדּומָה ָאדֹום‬ rojo

af al pi she...‫שֶ פִי עַל ַאף‬... a pesar de eso

af eẖad ‫ֶאחָד ַאף‬ nadie

af paam ‫ַפעַם ַאף‬ nunca

af ‫ַאף‬ nariz

afilu ‫ֲאפִילּו‬ aún

agada ‫ַאגָדָ ה‬ leyenda, cuento, historia

agas ‫ַאגָס‬ pera

agoora ‫ֲאגֹוָ ָֹרה‬ agora

agvaniya ‫ַעגְ ָבנִיי ָה‬ jitomate

aẖ aẖot aẖayot ‫ֲאחָיֹות ָאחֹות ָאח‬ hermano, hermana

aẖar kakh ‫כָך ַאחַר‬ luego

aẖarey ‫ַאח ֲֵרי‬ después


aẖaron aẖarona ‫ַאחֲרֹונָה ַאחֲרֹון‬ último

ahava ‫ַא ֲהבָה‬ amor

aẖer aẖeret ‫ַאח ֶֶרת ַאחֵר‬ otro

aẖuz ‫ָאחּוז‬ porcentaje

akhsanya ‫ַא ְכ ַסנְי ָה‬ hostal

akhshayv ‫שיו‬ ָ ‫ַע ְכ‬ ahora

al lo davar ‫דָ בָר ֹלא עַל‬ de nada

al shem ‫שֵם עַל‬ nombrado de

al ydey ‫י ְדֵ י עַל‬ por

al ‫עַל‬ en, sobre

albom ‫ַאלְבֹום‬ álbum

ale alim ‫ָעלִים ָעלֶה‬ oja

alef beyt ‫בֵית ָאלֶף‬ alfabeto

almog ‫ַאלְמֹוג‬ coral

am ‫עַם‬ gente, nación

ambaṭya ‫ַא ְמ ַב ְטי ָה‬ bañera

amfiteaṭron ‫ַאמְ פִיתֵ ַאטְרֹון‬ anfiteatro

amiti amitit ‫אֲ מִיתִ ית ֲאמִיתִ י‬ real

amoq amuqa ‫עֲמּוקָ ה עָמֹוק‬ profundo

amud ‫עַמּוד‬ pilar, mástil

anaẖnu ‫ֲאנַחְנּו‬ nosotros

anan ‫ָענָן‬ nube

anglit ‫ַאנְגְלִית‬ idioma inglés

ani aniya ‫ֲענִיי ָה ָענִי‬ pobre


ani ‫ֲאנִי‬ yo

antroposofi antroposofit ‫ַאנְתְ רֹופֹוסֹופִית ַאנְתְ רֹופֹוסֹופִי‬ antroposófico

aqademay ‫אֲ ָקדֶ מַאי‬ académico

aqamol ‫ָא ָקמֹול‬ Acamol

aqats laaqots ‫ַלעֲקֹוץ ָע ַקץ‬ picar

aqitsa ‫עֲקִ יצָה‬ piquete

aqvaryum ‫ַא ְקו ְַריּום‬ acuario

aravi araviya ‫ע ֲָרבִיי ָה ע ֲָרבִי‬ árabe

aravit ‫ע ֲָרבִית‬ idioma árabe

arisṭoqraṭ‫ָאריסְטֹו ְק ָרט‬ ִ aristrócata

arkheolog arkheologit ‫ַארכֵאֹולֹוג‬ ְ ‫ַארכֵאֹולֹוגִית‬


ְ arqueólogo

armon armonot ‫ַארמֹון‬ ְ ‫ַארמֹונֹות‬ ְ castillo

arokh aruka ‫אֲ רּוכָה ָארֹוְך‬ largo

aron aronot ‫אֲ רֹונֹות ָארֹון‬ alacena, ataúd

aruẖa ‫ֲארּוחָה‬ comida

aruts ‫עָרּוץ‬ canal

arye arayot ‫ַארי ֵה‬


ְ ‫ֲא ָריֹות‬ león

asaf leesof‫ֶל ֱאסֹוף ָאסַף‬ reunir

asaq laasoq ‫ַלעֲסֹוק ָעסַק‬ enrolarse, formar parte

asaqim ‫ֲעסָקִ ים‬ negocios

ashir ashira‫ירה עָשִ יר‬ ָ ‫ש‬ִ ‫ָע‬ rico

ashknazi ashknaziya ‫ש ְכנַזִיי ָה ַאשְ ְכנַזִי‬


ְ ‫ַא‬ Ashkenazi

asuq asuqa ‫עֲסּוקָ ה עָסּוק‬ ocupado

at ‫ַאת‬ tú (fem, sng)


ata ‫ַאתָ ה‬ tú (msc, sng)

atar ‫אֲתָ ר‬ sitio

atem ‫ַאתֶ ם‬ ustedes (msc)

aten ‫ַאתֶ ן‬ ustedes (fem)

atid ‫עַתִ יד‬ futuro

atiq atiqa ‫עַתִ יקָ ה עַתִ יק‬ antiguo

aṭishemiut ‫שמִיּות‬ ֵ ‫ַאטִי‬ antisemitismo

atsar laatsor ‫ַלעֲצֹור ָעצַר‬ detener, arrestar

atsira ‫ִירה‬ָ ‫ֲעצ‬ parada

atsuv atsuva ‫עֲצּובָה עָצּוב‬ triste

aval ‫ֲאבָל‬ pero

avar ‫ָעבָר‬ el pasado

avdut ‫ַעבְדּות‬ esclavitud

aviv ‫ָאבִיב‬ primavera

avoda ‫עֲבֹודָ ה‬ cláusula

avoda ‫עֲבֹודָ ה‬ trabajo

avoqado ‫ָאבֹו ָקדֹו‬ aguacate

avvir ‫ֲאווִיר‬ aire

ay qyu ‫ְקיּו ַאי‬ C.I.

ayeyf ayeyfa ‫ֲעי ֵיפָה ָעי ֵיף‬ cansado

ayin eynayyim ‫עֵינַיי ִם ַעי ִן‬ ojo

ayin hara ‫ה ַָרע ַעי ִן‬ mal de ojo

az ‫ָאז‬ entonces

b... ‫ב‬... en
ba lavo ‫לָבֹוא בָא‬ venir

baal baalat baaley baalot‫ַבעֲלֹות ַב ֲעלֵי ַב ֲעלַת ַבעַל‬ propietario

baal balim ‫ְב ָעלִים ַבעַל‬ marido

baal ẖayim baaley ẖayim ‫ַחי ִים ַב ֲעלֵי ַחי ִים ַבעַל‬ animal

bad ‫ְבעַד‬ a favor de

baẖan livẖon ‫ִלבְחֹון ָבחַן‬ examinar

baẖur ‫בָחּור‬ muchacho

baẖuts ‫בַחּוץ‬ fuera

bakha livkot ‫ִלבְכֹות ָבכָה‬ llorar

baleṭ ‫ָבלֶט‬ balet

bamay bamait ‫בַמָאִית בַמַאי‬ director

banana ‫ָבנָנָה‬ plátano

banq ‫בַנק‬ banco

baqbuq ‫ַב ְקבּוק‬ botella

bar mitsva ‫מִ ְצוָה בַר‬ bar mitzvah

bara livro ‫ִלבְרֹוא ב ָָרא‬ crear

baraẖ livroẖa ‫ִלבְרֹו ַח ב ַָרח‬ escapar

baregel ‫ב ֶָרגֶל‬ a pie

bari bria ‫ב ְִריָאה ב ִָריא‬ saludable

barukh hashem ‫שם בָרּוְך‬ ֵ ‫ַה‬ dios bendiga

barur brura ‫ָרהבְרּו בָרּור‬ claro, obvio

bashaor ‫בַשַֹר‬ carne

basis ‫ָבסִיס‬ base

bat banot ‫בָנֹות בַת‬ hija


batsal btsalim ‫ְב ָצלִים ָבצָל‬ cebolla

baṭuẖa bṭuẖa ‫בְטּוחָה בָטּו ַח‬ seguro

baya ‫ְב ָעי ָה‬ problema

bayati bayatit ‫ְב ָעי ָתִ ית ְב ָעי ָתִ י‬ problemático

bayit batim ‫בָתִ ים ַבי ִת‬ casa

baziliqum ‫ָבזִילִיקּום‬ albahaca

bderekh klal ‫ְכלָל בְדֶ ֶרך‬ generalmente, por lo general

bdidut ‫בְדִ ידּות‬ soledad

bdiẖa ‫בְדִ יחָה‬ broma

bdiuq ‫בְדִ יּוק‬ exactamente

bedvi ‫בֶדְ וִי‬ Beduino

beged bgadim ‫ְבגָדִ ים ֶבגֶד‬ ropa, vestimenta

beged yam bigdey yam ‫י ָם ִבגְדֵ י י ָם ֶבגֶד‬ traje de baño

bemtsa ‫ְב ֶאמְ צָע‬ en medio

ben banim ‫ָבנִים בֵן‬ hijo

ben dod bat dod ‫דֹוד בַת דֹוד בֶן‬ primo

ben kama bat kama ‫ַכמָה בַת ַכמָה בֶן‬ cuántos años de edad

berekh ‫ְבע ֶֶרְך‬ alrededor de, aproximadamente

beṭaẖ ‫ֶבטַח‬ por supuesto

beṭen ‫ֶבטֶן‬ estómago, panza

betsem ‫ְב ֶעצֶם‬ de hecho

beynlumi beynlumit ‫בֵינְלְאּומִית בֵינְלְאּומִי‬ internacional

beyt hamiqdash ‫ַה ִמ ְקדָ ש בֵית‬ El Templo

beyt ẖolim ‫חֹולִים בֵית‬ hospital


beyt kneset batey kneset ‫ְכנֶסֶת בָתֵ י ְכנֶסֶת בֵית‬ sinagoga

beyt qafe batey qafe ‫ָקפֶה בָתֵ י ָקפֶה בֵית‬ café

beyt qvarot ‫ְקבָרֹות בֵית‬ cementerio

beyt sefer batey sefer ‫ֵספֶר בָתֵ י ֵספֶר בֵית‬ escuela

beytsa beytsim ‫בֵיצִים בֵיצָה‬ huevo

bhatslaẖa ‫ְב ַה ְצ ָלחָה‬ que tengas buena suerte

bẖina ‫ְבחִינָה‬ examen

bẖirot ‫ְבחִירֹות‬ elecciones

biglal ‫ִבגְלַל‬ porque

bikhlal ‫ִב ְכלָל‬ para nada

bila lvalot ‫ְלבַלֹות בִילָה‬ pasar el tiempo

biladey ‫ִב ְלעֲדֵ י‬ sin

bimhirut ‫ִב ְמהִירּות‬ rápidamente

bimqom ‫ִבמְקֹום‬ en vez de

bimyuẖad ‫ִבמְיּוחָד‬ especialmente

binyayn ‫ִבנְי ָין‬ edificio

bishel lvashel ‫ְל ַבשֵל בִישֵל‬ cocinar

bishvil ‫שבִיל‬ ְ ‫ִב‬ para

bli ‫ְבלִי‬ sin

blondini ‫בְלֹונדִ ינִי‬ rubio, güero

bod ‫בְעֹוד‬ en

boded bodeda ‫בֹודֵ דָ ה בֹודֵ ד‬ solitario

bodeq livdoq ‫ִלבְדֹוק בֹודֵ ק‬ checar, revisar

boẖer livẖor ‫ִלבְחֹור בֹוחֵר‬ elegir, escoger


boqer bqarim ‫בְקָ ִרים בֹו ֶקר‬ mañana

boqer ṭov ‫טֹוב בֹו ֶקר‬ buenos días

bos bosit ‫בֹוסִית בֹוס‬ jefe

boṭani ‫בֹו ָטנִי‬ botánico

bovne livnot ‫ִלבְנֹות בֹונֶה‬ construir

bqesher l... ‫שר‬ ֶ ֶ‫ ְל בק‬... con relación a

bqitsur ‫ְב ִקיצּור‬ abreviando

brakha ‫ב ְָרכָה‬ bendición

brikha ‫ב ְִריכָה‬ piscina

brit mila ‫מִילָה ב ְִרית‬ circuncisión

briut ‫ב ְִריאּות‬ salud

brukhim habaim ‫ַה ָב ִאים בְרּוכִים‬ bienvenido

bseder gamur ‫גָמּור ְבסֶדֵ ר‬ bien

bseder ‫ְבסֵדֶ ר‬ está bien

bshaori bshoarit ‫ְש ֹ ִרי‬


ָ ‫ְש ֹ ִרית ב‬
ָ ‫ב‬ de carne

bsheqet ‫שקֶת‬ ֶ ‫ְב‬ en silencio

bṭaut ‫ְבטָעּות‬ equivocadamente

bteyavon ‫בְתֵ יָאבֹון‬ provhecho

btokh ‫בְתֹוְך‬ dentro, adentro

bul ‫בּול‬ estampilla

bureqas ‫בּור ַקס‬ֶ burekas

buṭiq ‫בּוטִיק‬ boutique

bvaqasha ‫ְב ַב ָקשָה‬ por favor

bvger ‫בוגֵר‬ traidor


byaẖad ‫ְביַחַד‬ juntos

daag lidog ‫לִדְ אֹוג דָ ַאג‬ ocuparse de, preocuparse

dag ‫דָ ג‬ pescado

daẖaf ‫דַ חַף‬ urgencia, afaán

damqa ‫דַ מְ קָה‬ damas

daqa daqot ‫דַ קֹות דַ ָקה‬ minuto

darash lidrosh ‫לִדְ רֹוש דָ ַרש‬ solicitar

darom ‫דָ רֹום‬ sur

dat ‫דָ ת‬ religión

dati datiya ‫דָ תִ יי ָה דָ תִ י‬ religioso

davar dvarim ‫דְ ב ִָרים דָ בָר‬ cosa

day! ‫!דַ י‬ basta

degel dgalim ‫דְ גָלִים דֶ גֶל‬ bandera

delet ‫דֶ לֶת‬ puerta

demoqraṭi demoqraṭit ‫מֹוקרטִי‬


ָ ֶ‫מֹוקרטִית ד‬
ָ ֶ‫ד‬ democrático

deqel ‫דֶ ֶקל‬ palmera

derekh drakhim ‫דְ ָרכִים דֶ ֶרך‬ modo

derekh agav ‫ַאגַב דֶ ֶרך‬ de paso

deshe ‫דֶ שֶא‬ pasto

dieeṭa ‫דִ יאֶֶָ טָה‬ dieta

dilema ‫דִ י ֶלמָה‬ dilemma

dira ‫ירה‬ ָ ִ‫ד‬ departamento

disqoṭeq ‫דִ יסְקֹוטֶק‬ discoteca

doar avvir ‫ֲאווִיר דֹוַאר‬ correo aéreo


doar ‫דֹוַאר‬ correo

dod doda ‫דֹודָ ה דֹוד‬ tío, tía

dolar ‫דֹולָר‬ dólar

dome l... ‫ ְל דֹומֶה‬... del orden, similar

doqṭor ‫דֹו ְקטֹור‬ doctor

doqumenṭari ‫דֹוקּו ֶמנְט ִָרי‬ documental

drishat shalom ‫שָלֹום דְ ִרישַת‬ mandar saludos a

dvash ‫דְ בַש‬ miel

dyuṭi fri ‫פ ְִרי דְ יּוטִי‬ libre de impuestos

efes afasim ‫ֲא ָפסִים ֶאפֶס‬ cero

egoisṭi ‫ֶאגֹו ִאי ְסטִי‬ egoista

ele ‫ֵאלֶה‬ estos

eleganṭi ‫אֶ ֶלגַנְטִי‬ elegante

eleqṭroni ‫ֶא ֶל ְקטרֹונִי‬ electrónico

eleqṭroniqa ‫ֶא ֶל ְקטרֹונִי ָקה‬ electrónica

elohim ‫אֶלֹוהִים‬ dios

elyon elyona ‫ֶעלְיֹונָה ֶעלְיֹון‬ superior

em imahot ‫ִאימָהֹות ֵאם‬ madre

emet ‫ֱאמֶת‬ verdad

emtsa ‫ֶא ְמצַע‬ el medeio

emuna tfela ‫תְ ֵפלָה אֱמּונָה‬ superstición

emuna ‫אֱמּונָה‬ creencia

energya ‫ֶאנ ְֶרגְי ָה‬ energía

eqologi ‫אֶקֹולֹוגִי‬ ecológico


erekh arakhim ‫ע ֲָרכִים ע ֵֶרך‬ valor

erets aratsot ‫אֲ ָרצֹות ֶא ֶרץ‬ país

erev aravim ‫ע ֲָרבִים ע ֶֶרב‬ tarde

erev shabat ‫שַ בָת ע ֶֶרב‬ noche antes del sabbath

erev ṭov ‫טֹוב ע ֶֶרב‬ buenas tardes

esh ishim ‫אִשִים אֵש‬ fuego

esh ‫אֵש‬ fuego

eshkolit eshkoliot ‫ֶאשְכֹולִיֹות אֶ שְכֹולִית‬ uva

et ‫אֶת‬ marcador de OD

etgar ‫אֶ תְ גָר‬ reto

etmol ‫אֶתְ מֹול‬ ayer

ets ‫עֵץ‬ árbol

etsel ‫אֵ צֶל‬ en

etsem batsti ‫ְב ַעצְתִ י ֶעצֶם‬ por uno mismo

etsem ‫ֶעצֶם‬ objeto

etsev ‫ֶעצֶב‬ tristeza

eved ‫ֶעבֶד‬ esclavo

evel ‫ֵאבֶל‬ duelo

even avanim ‫ֲא ָבנִים אֶ בֶן‬ piedra

eyn bad ma ‫מַה ְבעַד ֵאין‬ de nada

eyn davar ‫דָ בָר ֵאין‬ no te preocupes

eyn ‫ֵאין‬ no hay

eyrobiqa ‫ֵאירֹובִי ָקה‬ aerobics

eyyds ‫ֵאיידס‬ SIDA


eyze mazal! ‫!מַ ז ָל ֵאיזֶה‬ qué suerte

ez izim ‫עִיזִים עֵז‬ cabra

ezor ‫אֵ זֹור‬ área

ezra ‫ֶעז ְָרה‬ asistencia, ayuda

ezraẖ ‫ֶאז ְָרח‬ ciudadano

falafel ‫ָפלָאפֶל‬ falafel

fanṭazya ‫ַפנְ ַטזְי ָה‬ fantasía

faqs ‫פַקס‬ fax

fesṭival ‫ֶפ ְסטִיבָל‬ festival

fgisha ‫ְפגִישָה‬ reunión

filolog ‫פִילֹולֹוג‬ filólogo

filosof ‫פִילֹוסֹוף‬ filósofo

filosofya ‫פִילֹוסֹו ְפי ָה‬ filosofía

fiziqa ‫פִיזִי ָקה‬ física

frayeyr ‫פ ְָראי ֵיר‬ pelmazo

g(oging ‫ֹוגִינג(ג‬ trote

g(ungel ‫ּונְגֶל(ג‬ jungla

gaaguim ‫גַעֲגּועִים‬ añoranza

gadel ligdol ‫ִלגְדֹול גָדֵ ל‬ crecer

gadol gdola ‫גְדֹולָה גָדֹול‬ grande

gafrur ‫גַפְרּור‬ concordancia

gam vgam ‫ְוגַם גַם‬ ambos, y también

gam ‫גַם‬ también

gamal ‫גָמָל‬ camello


gan ẖayot ganey ẖayot ‫חַיֹות גַנֵי חַיֹות גַן‬ zoológico

gan ‫גַן‬ jardín, parque

ganan ‫גַנָן‬ jardinero

ganav lignov ‫ִלגְנֹוב גָנַב‬ robar

gaon ‫גָאֹון‬ genio

gar lagur ‫לָגּור גָר‬ vivir

garam ligrom ‫ִלגְרֹום ג ַָרם‬ causar

gav ‫גַב‬ espalda

gavoha gvoha ‫גְבֹוהָה גָבֹו ַה‬ alto

gaz ‫גַז‬ gas

gazar ligzor ‫ִלגְזֹור גָזַר‬ cortar

geolog ‫גֵאֹולֹוג‬ geólogo

germanit ‫ג ְֶר ָמנִית‬ idioma alemán

geshem gshamim ‫גְשָ מִים גֶשֶם‬ lluvia

gever gvarim ‫גְב ִָרים גֶבֶר‬ hombre

geyhinom ‫גֵיהִינֹום‬ infierno

gezer gzarim ‫גְז ִָרים גֶזֶר‬ zanahora

gi(yns ִ‫ינס(ג‬ pantalones de mezclilla

gi(yrafa ִ‫ירפָה(ג‬ ָ jirafa

gibor ‫גִיבֹור‬ héroe

gil ‫גִיל‬ edad

gila lgalot ‫ְלגַלֹות גִילָה‬ mostrar, descubrir

gina ‫גִינָה‬ jardín

giṭara ‫גִיט ָָרה‬ guitarra


glida ‫גְלִידָ ה‬ helado

gluya ‫גְלּוי ָה‬ postal

gniza ‫גְנִיזָה‬ archivos

golem ‫גֹולֶם‬ tonto, idiota

gomer ligmor ‫ִלגְמֹור גֹומֵר‬ terminar, finalizar

goral goralot ‫גֹורל‬


ָ ‫גֹורלֹות‬ ָ destino, fortuna

grafiqay ‫גרפִי ַקאי‬ ָ artista gráfico

guf ‫גּופ‬ cuerpo

gufani gufanit ‫גּו ָפנִית גּו ָפנִי‬ físico

gveret ‫גְב ֶֶרת‬ señorita

gvina ‫גְבִינָה‬ queso

gvul gvulot ‫גְבּולֹות גְבּול‬ frontera

gָvura ‫ְבּורה‬
ָ ‫ג‬ heroismo

h... ‫ה‬... el, la

haba habaa habaim habaot ‫ַהבָאֹות ַה ָב ִאים ַהבָָאה ַהבָא‬ el que viene

habayta ‫ַה ַבי ְתָה‬ de regreso a casa

ẖad ẖadim ‫חַדִ ים חַד‬ agudo

ẖadash ẖadasha ‫חֲדָ שָה חָדָ ש‬ nuevo

ẖadashot ‫חֲדָ שֹות‬ noticias

hafakh lahafokh ‫ַלהֲפֹוך ָהפַך‬ voltear

hafgana ‫ַה ְפגָנָה‬ demostración

hafsaqa ‫ַה ְפ ָס ָקה‬ descanso

hafsaqat esh ‫אֵש ַה ְפ ָס ַקת‬ cese del fuego

haftaa ‫ַהפְתָ עָה‬ sorpresa


hafukh hafukha ‫הֲפּוכָה הָפּוך‬ opuesto, volteado

ẖag ‫חַג‬ vacación

ẖagiga ‫ֲחגִיגָה‬ celebración

haim? ‫? ַה ִאם‬ ¿es?

haira ‫ִירה‬
ָ ‫ָהע‬ al pueblo

ẖakhaam ẖakhama ‫ֲח ָכמָה ָחכָָָ ם‬ listo

hakhi ‫ֲהכִי‬ el más

hakneset ‫ַה ְכנֶסֶת‬ el Knesset

hakol ‫הַכֹול‬ todo

hakotel hamaarvi ‫ַה ֲמעַרבִי הַכֹותֶ ל‬ el muro de los lamentos

ẖala ‫ַחלָה‬ pan khala

halakha ‫ֲה ָלכָה‬ regla, la ley judía

ẖalav ‫ָחלָב‬ leche

ẖalav! ‫! ֲחלָב‬ qué lástima

ẖalavi ẖalavit ‫ֲח ָלבִית ֲח ָלבִי‬ diario

halo ‫הָלֹו‬ hola

ẖalom ẖalomot ‫חֲלֹומֹות חֲלֹום‬ sueño

ẖalon ẖalonot ‫חַלֹונֹות חַלֹון‬ ventana

ẖaluts ‫חָלּוץ‬ pionero

ẖam ẖama ‫חַמָה חַם‬ caliente

ẖamim ẖamima ‫חֲמִימָה ָחמִים‬ tibio

hamon ‫הָמֹון‬ muchos, varios

ẖamsin ‫ַח ְמסִין‬ onda de calor

hanukiay ‫הֲנּו ִכי ָיה‬ lámpara Khanukah


ẖanut ‫חֲנּות‬ tienda

haqadosh barukh hu ‫הּוא בָרּוְך ַה ָקדֹוש‬ Bendito sea su nombre

haqdasha ‫שה‬ ָ ָ‫ַה ְקד‬ dedicación

ẖaqi ‫חָא ִקי‬ khaki

ẖaqlaut ‫חַקְ לָאּות‬ agricultura

ẖaqlay ẖaqlait ‫חַקְ לָאִ ית ַח ְקלַאי‬ agrícola

har ‫הַר‬ montaña

harbe ‫ה ְַרבֵה‬ muchos

ẖaredi ẖaredit ‫ח ֲֵרדִ ית ח ֲֵרדִ י‬ piadoso, ultra ortodoxo

hartsaa ‫ה ְַרצָָאה‬ lección

ẖasa ‫ַחסָה‬ lechuga

ẖasar ẖasrat ẖasrey ẖasrot ‫ַחסְרֹות ַחס ְֵרי ַחס ְַרת ֲחסַר‬ sin

ẖashmal ‫שמַל‬ ְ ‫ַח‬ electricidad

ẖashuv ẖashuva ‫חֲשּובָה חָשּוב‬ importante

ẖasidi ẖasidit ‫ֲחסִידִ ית ֲחסִידִ י‬ hasídico

ẖatan ‫חָתָ ן‬ novio

hatẖala ‫הַתְ ָחלָה‬ comienzo

hatsaga ‫ַה ָצגָה‬ obra de teatro

ẖatsait ‫ֲח ָצ ִאית‬ falda

ẖatsav ‫ָחצָב‬ scilla

ẖatser ẖatserot ‫ֲחצֵרֹות ָחצֵר‬ patio

ẖatuna ‫חֲתּונָה‬ boda

havana ‫ֲה ָבנָה‬ entendimiento

ẖaver ‫ָחבֵר‬ amigo


ẖavila ‫ֲחבִילָה‬ paquete

ẖay liẖyot ‫ִלחְיֹות חַי‬ vivir

ẖaya ‫ַחי ָה‬ animal

ẖayayl ẖayyelet ‫חַייֶלֶת ַחי ָיל‬ soldado

hayom ‫הַיֹום‬ hoy

ẖazaq ẖazaqa ‫ֲחזָקָה ָחזָק‬ fuerte

ẖazir ‫ֲחז ִיר‬ cerdo

ẖeder ẖadarim ‫חֲדָ ִרים חֶדֶ ר‬ cuarto

heedif lhaadif ‫ְל ַהעֲדִ יף ֶהעֱדִ יף‬ preferir

heekhil lhaakhil ‫ְל ַה ֲאכִיל ֶה ֱאכִיל‬ quedar, ajustarse

heevir lhaavir ‫ְל ַה ֲעבִיר ֶה ֱעבִיר‬ pasar

heẖziq lhaẖziq ‫ְל ַה ְחז ִיק ֶה ְחזִיק‬ tomar

hekhin lhakhin ‫ְל ָהכִין ֵהכִין‬ preparar

ẖeleq ẖalaqim ‫ֲחלָקִ ים ֵחלֶק‬ parte

hem ‫הֵם‬ ellos (msc)

ẖema ‫ֶחמְָאה‬ mantequilla

hen ‫הֵן‬ ellas (msc)

hesber ‫ֶה ְסבֵר‬ explicación

ẖeshbon ẖeshbonot ‫שבֹון‬ ְ ‫שבֹונֹות ֶח‬ְ ‫ֶח‬ cuenta

ẖetsi ẖatsaim ‫ֲח ָצ ִאים ֵחצִי‬ mitad

hevdel ‫ֶהבְדֵ ל‬ diferencia

hevi lhavi ‫ְל ָהבִיא ֵהבִיא‬ traer

ẖevra ‫ֶחב ְָרה‬ compañía, sociedad

ẖevrati ẖevratit ‫ֶחב ְָרתִ ית ֶחב ְָרתִ י‬ social


ẖevrehman ‫ֶחב ְֶרהמַן‬ persona sociable

ẖeyna ‫חֵינָה‬ Henna

hi ‫הִיא‬ ella

ẖibeq lẖabeq‫ְל ַחבֵק חִיבֵק‬ abrazar

ẖiber lẖaber‫ְל ַחבֵר חִיבֵר‬ redactar

ẖida ‫חִידָ ה‬ adivinaza

hifgin lhafgin ‫ְל ַה ְפגִין ִה ְפגִין‬ demostrar

‫ְל ַהפ ְִר י ַע ִהפ ְִרי ַע‬


hifria lhafria molestar

higdil lhagdil ‫ְל ַהגְדִ יל ִהגְדִ יל‬ agrandar

ẖika lẖakot‫ְלחַכֹות חִיכָה‬ esperar

hikhnis lhakhnis ‫ְל ַה ְכנִיס ִה ְכנִיס‬ admitir

‫חִילֹונִית חִילֹונִי‬
ẖiloni ẖilonit secular

ẖiloniut ‫חִילֹונִיּות‬ secularismo

himlits lhimlits‫ְל ִה ְמלִיץ הִמְ לִיץ‬ recomendar

himtsi lhamtsi ‫ְל ַה ְמצִיא ִה ְמצִיא‬ inventarse

hine ‫הִינֵה‬ haber

ẖinekh lẖanekh ‫ְל ַחנֵך חִינֵך‬ educar

hipopoṭam ‫הִיפֹופֹוטָם‬ hipopótamo

ẖiqa lẖaqot‫ְלחַקֹות חִי ָקה‬ imitar

hiqriv lhaqriv ‫ְלהַקְ ִר יב ִה ְק ִר יב‬ sacrificar

hiqṭin lhaqṭin ‫ְלהַקְ ִט ין ִה ְקטִין‬ reducir

hishir lhashir ‫שעִיר‬ ְ ‫ְלהַשְ עִיר ִה‬ dejar atrás

hishpia lhashpia ‫שפִי ַע‬ ְ ‫ְלהַשְ פִי ַע ִה‬ influenciar

hishtatef lhishtatef‫ְלהִשְ תַ תֵ ף הִשְתַ תֵ ף‬ participar


hisriṭ lhasriṭ ‫ְל ַהס ְִר יט ִהס ְִריט‬ película

hisṭorya ‫ְטֹורי ָה‬


ְ ‫הִיס‬ historia

hisṭoryon ‫הִיסְטֹוריֹון‬ historiador

hitgaagea lhitgaagea ‫ְלהִתְ גַ ֲעגֵ ַע הִתְ גַ ֲעגֵ ַע‬ extrañar

hitgaresh lhitgaresh ‫ְלהִתְ ג ֵָרש הִתְ ג ֵָרש‬ divorciarse

hitẖabe lhitẖabe ‫ְלהִתְ ַחבֵא הִתְ ַחבֵא‬ esconder

hitẖamem lhitẖamem ‫ְלהִתְ חַמֵ ם הִתְ חַמֵ ם‬ calentar

hitẖammut ‫הִתְ ַחמְמּות‬ calentamiento

hitẖazeq lhitẖazeq ‫ְלהִתְ ַחז ֵק הִתְ ַחזֵק‬ reunir fuerzas

hitlakhlekh lhitlakhlekh ‫ְלהִתְ ַל ְכלֵך הִתְ ַל ְכלֵך‬ ensuciarse

hitnaged lhitnaged ‫ְלהִתְ נַגֵד הִתְ נַגֵד‬ oponerse

hitnahagut ‫הִתְ נַהֲגּות‬ comportamiento

hitnaheg lhitnaheg ‫ְלהִתְ נַהֵג הִתְ נַהֵג‬ comportarse

hitnasheq lhitnasheq ‫ְלהִתְ נַשֵ ק הִתְ נַשֵק‬ besar

hitpateẖa lhitzpateẖa ‫ְלהִתְ זפַתֵ ַח הִתְ פַתֵ ַח‬ desarrollarse

hitpatẖut ‫הִתְ פַתְ חּות‬ desarrollo

hitqadem lhitqadem ‫ְלהִתְ קַ דֵ ם הִתְ קַ דֵ ם‬ progresar

hitqarev lhitqarev ‫ְלהִתְ קָ ֵר ב הִתְ ָק ֵר ב‬ acercarse

hitqasher lhitqasher ‫ְלהִתְ קַשֵ ר הִתְ קַשֵ ר‬ contactar

hitragel lhitragel ‫ְלהִתְ ַרגֵל הִתְ ַרגֵל‬ acostumbrarse

‫ְל ִה ְצט ֵָר ף ִה ְצט ֵָרף‬


hitsṭaref lhitsṭaref unirse

hitvakeẖ lhitvakeẖ ‫ְלהִתְ ַוכֵח הִתְ ַוכֵח‬ argumentar

hityyven lhityyven ‫ְלהִתְ ייוֵן הִתְ ייוֵן‬ ser helenizado

ẖiyekh lẖayyekh ‫ְלחַיי ְֵך חִיי ְֵך‬ sonreir


hizdaqen lhizdaqen ‫ְל ִהזְדַ ֵקן ִהזְדַ קֵ ן‬ volverse viejo

hodaa ‫הֹודָ עָה‬ cuenta

ẖodesh ‫חֹודֶ ש‬ mes

hodia lhodia ‫לְהֹודִ י ַע הֹודִ י ַע‬ informar

ẖof ‫חֹוף‬ playa

ẖofesh ‫חֹופֶש‬ libertad

hofia lhofia ‫לְהֹופִי ַע הֹופִי ַע‬ aparecer

ẖofshi ẖofshit ‫חֹו ְפשִית חֹופְשִי‬ gratis

ẖokhma ‫חֹו ְכמָה‬ sabiduría

ẖole ẖola ‫חֹולָה חֹולֶה‬ enfermo

ẖole laẖlom ‫ַלחְלֹום חֹולֶה‬ estar enfermo, enfermarse

holekh lalekhet ‫ָל ֶלכֶת הֹולֵך‬ caminar

ẖolem laẖlom ‫ַלחְלֹום חֹולֵם‬ soñar

ẖom ‫חֹום‬ calor, fiebre

ẖoma ‫חֹומָה‬ pared

ẖomer ‫חֹומֶר‬ material

ẖoq ẖuqim ‫חּו ִקים חֹוק‬ ley

ẖoq ‫חֹוק‬ ley

ẖoqer ẖoqeret ‫חֹו ֶק ֶרת חֹו ֵקר‬ investigador

ẖoqer laaqor ‫ַלעֲקֹור חֹו ֵקר‬ investigación

ẖor ‫חֹור‬ hoyo

hore horim ‫הֹורה‬ ֶ ‫הֹורים‬ ִ padre, progenitor

ẖoref ‫חֹורף‬
ֶ invierno

horeg laharog ‫הֹורג‬


ֵ ‫ַלהֲרֹוג‬ matar, asesinar
ẖoshekh ‫חֹושֶך‬ obscuridad

ẖoshev laẖshov ‫ַלחְשֹוב חֹושֵב‬ pensar

ẖozer laẖzor ‫ַלחְזֹור חֹוזֵר‬ regresar

hu ‫הּוא‬ él

ẖufsha ‫חּופְשָה‬ vacación

ẖug ‫חּוג‬ colegio

ẖultsa ‫חּו ְלצָה‬ camisa

ẖum ẖuma ‫חּומָה חּום‬ café

humor ‫הּומֹור‬ humor

ẖumus ‫חּומּוס‬ humus

ẖurban ‫חּורבָן‬
ְ destrucción

ẖush ‫חּוש‬ sentido

ẖuṭ ‫חּוט‬ hilo

ẖuts laarets ẖu((l‫ָָארץ חּוץ‬ ֶ ‫ל((חּו ל‬ al exterior

ẖuts m... ‫מ חּוץ‬... excepto, a parte de

i meyyl ‫מֵייל ִאי‬ correo electrónico

ibed labed ‫לְאַ בֵד ִאיבֵד‬ perder

ideali idealit ‫אִ ידֵ ָאלִית אִ ידֵ ָאלִי‬ ideal

idealisṭ ‫אִ ידֵ ָאלִיסט‬ idealista

ideologya ‫אִ ידֵ אֹולֹוגי ָה‬ ideología

igul ‫עִיגּול‬ círculo

iẖer laẖer ‫לְַאחֵר אִ יחֵר‬ llegar tarde

iẖur ‫ִאיחּור‬ retraso

ikhpat l... ‫ל ִא ְכפַת‬... preocuparse por


ikhpati ikhpatit ‫אִ ְכפַתִ ית ִא ְכפַתִ י‬ involucrado, concernido

ikhpatiut ‫אִ ְכפַתִ יּות‬ enrolamiento

ilu ‫ִאילּו‬ si

im ‫אִ ם‬ si

im ‫עִם‬ con

ima imahot ‫אִ ימָהֹות ִאימָא‬ madre

informatsya ‫ְפֹור ַמ ְצי ָה‬


ְ ‫אִ ינ‬ información

inṭeleqṭual ‫אִ ינְ ֶטלֶקְ טּוָאל‬ intelectual

inṭeligenṭi ‫אִ ינְ ֶטלִיגֶנְטִי‬ inteligente

inṭerneṭ ‫אִ ינְט ְֶרנֶט‬ internet

inyayn ‫ִענְי ָין‬ interés

ir arim ‫ע ִָרים עִיר‬ ciudad

iriya ‫ִיריי ָה‬ִ ‫ע‬ municipalidad

ish anashim ‫אֲ נָשִים ִאיש‬ hombre, persona

isha nashim ‫נָשִים ִאישָה‬ mujer

islam ‫ִאי ְסלָאם‬ Islam

iṭi iṭit ‫אִ יטִית ִאיטִי‬ lento

iton ‫עִיתֹון‬ periódico

itonay ‫עִיתֹונַאי‬ reportero de noticias

k... ‫ ְכ‬... como

kaas ‫ַכעַס‬ enojo, furia

kadur haarets ‫ָָארץ כַדּור‬ ֶ ‫ה‬ planeta tierra

kaduregel ‫ַדּורגֶל‬
ֶ ‫כ‬ futbol

kafa likhpot ‫ִלכְפֹות ָכפָה‬ imponer


kafiya ‫כָאפִיי ָה‬ Kaffiyeh

kaẖol kẖula ‫כְחּולָה כָחֹול‬ azul

kakh ‫כְָך‬ así, así es como

kal ha... ‫ ַה כָל‬... todos los

kal haolam ‫הָעֹולָם כָל‬ todo el mundo

kal kakh ‫כָך כָל‬ así, tanto

kal miney ‫מִינֵי כָל‬ de todo tipo

kal ‫כָל‬ todos, casa

kala ‫ַכלָה‬ novia

kalkala ‫ָכ ְל ָכלָה‬ economía

kalklan ‫ַכ ְל ְכלָן‬ economista

kan ‫כָאן‬ aquí

kanide ‫ַכנִדְ אֶה‬ probablemente

karagil ‫כ ָָרגִיל‬ como siempre

karit ‫כ ִָרית‬ cojín, almohada

karṭis ‫כ ְַרטִיס‬ boleto

kasher kshera ‫ש ָרה ָכשֵר‬ ֵ ‫כ‬ kosher

kaspomaṭ ‫ַכסְפֹומָט‬ ATM

katef ktefayyim ‫כְתֵ פַיי ִים כָתֵ ף‬ hombro

kavash likhbosh ‫ִלכְבֹוש ָכבַש‬ conquistar

kaveret ‫ַכו ֶֶרת‬ panal

kavod ‫כָבֹוד‬ honor

kaze kazot kaele ‫כָאֵ לֶה כָז ֹאת ָכזֶה‬ tal

kday ‫כְדַ אי‬ deber


kdey ; kdey she... ‫שֶ כְדֵ י ; כְדֵ י‬... para

kelev ‫ֶכלֶב‬ perro

ken ‫כֵן‬ sí

kesef ksafim ‫ְכ ָספִים ֶכסֶף‬ dinero

kev ‫כְאֵ ב‬ dolor

kfar ‫ְכפָר‬ villa

kfi she... ‫ש ְכפִי‬ֶ ... como

khimiqalim ‫כִימִיקָ לִים‬ químicos

kholera ‫כֹול ֶָרה‬ cólera

ki ‫כִי‬ porque

kiba lkhabot ‫ְלכַבֹות כִיבָה‬ apagar

kiber lkhaber ‫ְל ַכבֵר כִיבֵר‬ respeto

kilu ‫ְכ ִאילּו‬ como si

kimaṭ ‫כִמְ עַט‬ casi

kipas ‫כִיפָס‬ gorra

kise kisot ‫כִיסְאֹות כִיסֵא‬ silla

kita ‫כִיתָ ה‬ salón de clases

klal ‫ְכלָל‬ regla, regulación

kli kelim ‫ֵכלִים ְכלִי‬ traste, plato, instrumento

kli ngina ‫נְגִינָה ְכלִי‬ instrumento musical

klum ‫כְלּום‬ nada

kluv ‫כְלּוב‬ jaula, caja

kmo ‫כְמֹו‬ como

knesiya ‫ְכנֵסִיי ָה‬ iglesia


koes likhos ‫ִלכְעֹוס כֹועֵס‬ estar enojado

koev likhov ‫ִלכְאֹוב כֹו ֵאב‬ herir

koẖa koẖot ‫כֹוחֹות כֹו ַח‬ poder, fuerza

kokhav ‫כֹוכָב‬ estrella

kos kosot ‫כֹוסֹות כֹוס‬ vidrio

kotev liktov ‫ִלכְתֹוב כֹותֵ ב‬ escribir

kova ṭembel ‫טֶמְ בֶל כֹובַע‬ Tembel

kova ‫כֹובַע‬ sombrero

kovesh likhbush ‫ִלכְבּוש כֹובֵש‬ conquistar

kshe... ; kaasher ‫ש‬ֶ ‫ ְכ‬... ; ‫כַאֲ שֶר‬ cuando

ktav ‫כְתָ ב‬ escritura

ktovet ‫כְתֹובֶת‬ direción

ktovet ‫כְתֹובֶת‬ dirección

ktuba ‫כְתּובָה‬ contrato matrimonial

kulam ‫כּולָם‬ todos

kvar ‫ְכבָר‬ ya

kvish ‫ְכבִיש‬ camino

l... ‫ל‬... a

laẖmaniya ‫ַל ְח ָמנִיי ָה‬ rollo de pan

lamrot ‫ַל ְמרֹות‬ a pesar de

lan? ‫?לְָאן‬ a dónde

laqoẖa laqoẖot ‫לָקֹוחֹות לָקֹו ַח‬ cliente

laṭ ‫לְַאט‬ lentamente

lavan lvana ‫ְל ָבנָה ָלבָן‬ blanco


layla leylot ‫לֵילֹות ַליְלָה‬ noche

leẖem ‫ֶלחֶם‬ pan khala

lev lvavot ‫ְלבָבֹות לֵב‬ corazón

lfanim ‫ְל ָפנִים‬ en frente

lfi dati ldaati ‫לְדַ עֲתִ י דַ עְתִ י ְלפִי‬ en mi opinión

lfi ‫ְלפִי‬ según

lhagid ‫ְל ַהגִיד‬ decir

lhakir ‫ְל ַהכִיר‬ saber, estar familiarizado

lhitraot ‫ְלהִתְ ָראֹות‬ hasta luego

lifamim ‫ִל ְפ ָע ִמים‬ a veces

lifney ‫ִל ְפנֵי‬ antes

lihyot ‫ִלהְיֹות‬ ser

likhlukh ‫ִלכְלּוְך‬ suciedad

limon ‫לִימֹון‬ limón

limudim ‫לִימּודִ ים‬ estudios

liva llavot ‫ְללַוֹות לִיוָה‬ acompañar, escortar

livriut ‫ִלב ְִריאּות‬ salud

lmaashoe ‫ְל ַמעֲשֶֹה‬ de hecho, en la realidad

lmaẖ ֳָrat ‫ְל ָמח ֳָרת‬ el día siguiente

lmashal ‫ְל ָמשָל‬ por ejemplo

lmaṭa ‫ְל ַמטָה‬ abajo

lo ẖashum ‫חָשּום ֹלא‬ no te preocupes

lo ‫ֹלא‬ no

loẖem ‫לֹוחֵם‬ guerrero


lomed lilmod ‫ִללְמֹוד לֹומֵד‬ estudiar, aprender

loqeẖa laqaẖat ‫ָל ַקחַת לֹו ֵק ַח‬ tomar

lovesh lilbosh ‫ִללְבֹוש לֹובֵש‬ vestir

luẖ modaot ‫מֹודָ עֹות לּוח‬ tablero de anuncios

lumi lumit ‫לְאּומִית לְאּומִי‬ nacional

lvad ‫ְלבַד‬ solo

lvaya ‫ְל ָוי ָה‬ funeral

lyad ‫ְלי ַד‬ por, cerca

m... ‫מ‬... desde

ma hashaah? ‫?הַשָ עָה מָה‬ qué hora es

ma nishma? ‫שמַע מַה‬ ְ ִ ‫?נ‬ qué pasó

ma pitom ‫פִתְ אֹום מַה‬ de ninguna manera

ma qarah? ‫? ָק ָרה מַה‬ qué pasó

maakhal ‫ַמ ֲאכָל‬ comida

maamar ‫מַאֲ מָר‬ artículo

maamin lhaamin ‫ְלהַאֲ ִמין מַאֲ מִין‬ creer

maarav ‫ַמע ֲָרב‬ Oeste

maaṭafa ‫ַמ ֲע ָטפָה‬ envoltura

mada ‫מַ דָ ע‬ ciencia

madan ‫ַמדְ עַן‬ científico

mader ‫ַמעְדֵ ר‬ azadón

madliq lhadliq ‫ְלהַדְ לִיק ַמדְ לִיק‬ luz

madrikh madrikha ‫מַ דְ ִריכָה מַ דְ ִריך‬ guía

mafẖid mafẖida ‫מַ ְפחִידָ ה ַמ ְפחִיד‬ aterrador, espantoso


mafsiq lhafsiq ‫ְל ַה ְפ ִסיק מַ ְפסִיק‬ detener

mafteẖ mafteẖot ‫ַמפְתֵחֹות ַמפְתֵח‬ llave

magedet atidot ‫עֲתִ ידֹות מַ גֶדֶת‬ adivinador

magen david ‫דָ וִד ָמגֵן‬ estrella de david

magia lhagi ‫ְל ַהגִיע מַ גִי ַע‬ llegar

mah? ‫?מָה‬ qué

maẖa kapayim limẖo kapayim ‫ַכ ַפי ִים ִלמְחֹוא ַכ ַפי ִים ָמחָא‬ aplaudir

maẖala ‫מַ ֲחלָה‬ enfermedad

maẖane maẖanot ‫ַמחֲנֹות מַ ֲחנֶה‬ campo

maẖar ‫ָמחָר‬ mañana

maẖaze maẖazot ‫מַ חֲזֹות ַמ ֲחזֶה‬ jugar

maẖberet ‫מַ ְחב ֶֶרת‬ cuaderno

maher ‫ַמהֵר‬ rápido

maẖliṭ lhaẖliṭ ‫ְל ַה ְחלִיט מַ ְחלִיט‬ decidir

maẖmaa ‫ַמ ְחמָָאה‬ cumplido

maẖ ֳָratayyim ‫ָמח ֳָרתַ יי ִם‬ pasado mañana

maẖshava ‫שבָה‬ ָ ‫ַמ ְח‬ pensamiento

maẖshev ‫ַמ ְחשֵב‬ computadora

makhar limkor ‫לִמְכֹור ָמכַר‬ vender

makhon ‫מָכֹון‬ instituto

makir lhakir ‫ְל ַהכִיר ַמכִיר‬ conocer

malakh ‫ַמ ְל ָאְך‬ ángel

male mlea ‫ְמלֵָאה ָמלֵא‬ lleno

malẖin ‫ַמ ְלחִין‬ compositor


malon mlonot ‫מְלֹונֹות מָלֹון‬ hotel

mamash ‫ַממָש‬ de verdad, real

mamshikh lhamshikh ‫ְלהַמְשִ יך מַ מְ שִיך‬ continuar

mana limnoa ‫ִלמְנֹו ַע ָמנַע‬ prevenir

manyeyn manyenet ‫מְ ַענְיֶנֶת ְמ ַענְי ֵין‬ interesante

mapa ‫ַמפָה‬ mapa

maqel maqlot ‫מַ קְלֹות ַמקֵל‬ estampa

maqom mqomot ‫מְקֹומֹות מָקֹום‬ lugar

maqshiv lhaqshiv ‫שיב מַקְשִיב‬ ִ ‫ְל ַה ְק‬ escuchar

mara ‫ְמע ָָרה‬ cueva, caverna

maraq ‫ָמ ָרק‬ sopa

maraq ‫ָמ ָרק‬ sopa

maraton ‫ָמ ָרתֹון‬ maratón

margaryna ‫ַמ ְרגָרינָה‬ margarina

margish lhargish ‫ְלה ְַרגִיש ַמ ְרגִיש‬ sentir

mas ‫מַס‬ impuesto

masar limsor ‫לִמְסֹור ָמסַר‬ dar, pasar

masbir lhasbir ‫ְל ַה ְסבִיר ַמ ְסבִיר‬ explicar

mashehu ‫ַמשֶהּו‬ algo

mashen lashen ‫ְלעַשֵ ן ְמ ַעשֵן‬ fumar

mashiẖa ‫ָמשִי ַח‬ mesías

mashmaut ‫שמָעּות‬ ְ ַ‫מ‬ significado

mashokoret ‫ְכֹורת‬
ֶ ֹ ‫מַש‬ salario, pago

mashpia lhashpia ‫שפִי ַע מַשְ פִי ַע‬ ְ ‫ְל ַה‬ influenciar, afectar
mashqafayyim ‫מַ שְקָ פַיי ִם‬ lentes, anteojos

maskim lhaskim ‫ְל ַה ְסכִים מַ ְסכִים‬ estar de acuerdo

maslul ‫ַמסְלּול‬ curso, camino

masorti masortit ‫מָסֹורתִ י‬


ְ ‫מָסֹורתִ ית‬
ְ tradicional

masovret ‫ָמס ֶֹורת‬ tradición

maspiq ‫מַ ְספִיק‬ basta

maṭ ‫ְמעַט‬ pocos

matana ‫מַתָ נָה‬ regalo

maṭara ‫ַמט ָָרה‬ meta, objetivo

maṭbea maṭbot ‫מַ ְטבְעֹות ַמ ְט ֵב ַע‬ moneda

matemaṭiqa ‫מָתֵ מָ טִי ָקה‬ matemática

matẖil lhatẖil ‫ְלהַתְ חִיל מַ תְ חִיל‬ comenzar, empezar

matim lhatim ‫ְלהַתְ אִ ים מַ תְ אִים‬ quedar

matoq mtuqa ‫מְתּוקָ ה מָתֹוק‬ dulce

maṭos ‫מָטֹוס‬ avión

matsav ‫ַמצָב‬ situación, condición estado

matsẖiq matsẖiqa ‫מַ ְצחִיקָ ה ַמ ְצחִיק‬ divertido

matsẖiq matsẖiqa ‫מַ ְצחִיקָ ה ַמ ְצחִיק‬ divertido

matsliẖ lhatsliẖ ‫ְל ַה ְצלִיח מַ ְצלִיח‬ tener éxito

mavet ‫ָמוֶת‬ muerte

mavṭiẖa lhavṭiẖa ‫ְל ַה ְבטִי ַח ַמ ְבטִי ַח‬ promesa

mayayn mayaynot ‫ַמ ְעי ָינֹות מַ ְעי ָין‬ primavera

mayim ‫מַ י ִם‬ agua

mayonez ‫מָיֹונֶז‬ mayonesa


mazal mazalot ‫ַמז ָלֹות מַ זָל‬ suerte, signo zodiacal

mazmin lhazmin ‫ְל ַהזְ ִמין מַ זְמִין‬ invitar

mdaber ldaber ‫לְדַ בֵר מְ דַ בֵר‬ hablar

mdina ‫מְ דִ ינָה‬ estado, país

mea ‫מֵָאה‬ siglo

meaẖor ‫מֵָאחֹור‬ desde atrás

meaẖorey ‫ֲחֹורי‬
ֵ ‫מֵ א‬ detrás

meal ‫ֵמעַל‬ encima

meayin? ‫?מֵַאי ִן‬ de dónde

meaz ‫מֵָאז‬ desde

mediṭatsya ‫ֶמדִ י ַט ְצי ָה‬ meditación

meẖqar ‫ֶמ ְח ָקר‬ investigación

melaẖ ‫מֶ לַח‬ sal

melekh malka ‫ַמ ְלכָה מֶ לֶך‬ rey; reina

meltsar meltsarit ‫ֶמ ְלצ ִָרית ֶמ ְלצָר‬ mesero

memshala ‫שלָה‬ ָ ‫ֶמ ְמ‬ gobierno

mered ‫מֶ ֶרד‬ revuelta

merkaz ‫ֶמ ְרכָז‬ centro

merkazi merkazit ‫מֶר ָכז ִית ֶמ ְר ָכזִי‬ central

merosh ‫מֵ ר ֹאש‬ delante

met lamut ‫לָמּות מֵת‬ morir

mevin lhavin ‫ְל ָהבִין ֵמבִין‬ entender

mezeg avvir ‫ֲאווִיר ֶמזֶג‬ tiempo

mfaqed ‫ְמ ַפ ֵקד‬ comandante


mfaqses lfaqses ‫ְל ַפ ְקסֵס ְמ ַפ ְקסֵס‬ enviar un fax

mfursam mfursemet ‫ְפּורסָם‬


ְ ‫ְפּור ֶסמֶת מ‬ ְ ‫מ‬ famoso

mgila ‫ְמגִילָה‬ rollo

mẖamem lẖamem ‫ְל ַח ֵמם ְמחַמֵם‬ calentar

mẖanekh ‫ְמ ַחנְֵך‬ educador

mẖapesh lẖapesh ‫ְל ַחפֵש מְ ַחפֵש‬ buscar

mi? ‫?מִי‬ quién

miad ‫ִמי ָד‬ inmediatamente

midbar midbariot ‫ִמדְ ב ִָריֹות מִ דְ בָר‬ postre

mifal ‫מִ ְפעָל‬ fábrica

miẖuts l... ‫ל מִחּוץ‬... fuera de

mikhnasayim ‫מִ ְכנָ ַסי ִים‬ pantalones

mikhtav ‫מִ כְתָ ב‬ carta

mil ‫ְמעִיל‬ abrigo

mila milim ‫מִילִים מִילָה‬ palabra

milẖama ‫ִמ ְלחָמָה‬ guerra

milyon ‫מִילְיֹון‬ millón

mineral ‫מִינ ֶָרל‬ mineral

minhag ‫ִמנְהָג‬ costumbre

minṭa ‫ִמנְטָה‬ menta

mipney she... ‫שֶ מִ ְפנֵי‬... porque

miqdash ‫ִמ ְקדָ ש‬ templo

miqlaẖat ‫ִמ ְק ַלחַת‬ regadera

miqrogal ‫מִי ְקרֹוגָל‬ microondas


miqtsoa miqtsoot ‫מִ קְצֹועֹות מִקְצֹו ַע‬ materia, profesión

misadaa ‫ִמ ְסעָדָ ָָ ה‬ restaurante

misaviv l...‫ל ִמ ָסבִיב‬... alrededor de

misgad ‫מִ ְסגָד‬ mezquita

mishehu ‫מִישֶהּו‬ alguien

mishkan mishknot ‫שכָן‬ ְ ִ‫מִשְ כְנֹות מ‬ habitación

mishna ‫מִשְ נָה‬ Mishnah

mishoẖaq ‫ִש ֹחָק‬ְ ‫מ‬ juego

mishorad ‫ִש ֹ ָרד‬


ְ ‫מ‬ oficina

mishpaẖa ‫ש ָפחָה‬ ְ ִ‫מ‬ familia

mishtamesh lhishtamesh ‫ְלהִשְ תַ מֵש ִמשְתַ מֵש‬ usar, utilizar

mishṭara ‫שט ָָרה‬ ְ ‫ִמ‬ policía

mispar ‫ִמ ְספָר‬ número

misparayyim ‫ִמ ְספ ַָריי ִם‬ tijeras

mistakel lhistakel ‫ְל ִהסְתַ כֵל ִמסְתַ כֵל‬ mirar

miṭa ‫מִיטָה‬ cama

mitaẖat ‫ִמתַ חַת‬ debajo

mitahev lhitahev ‫ְלהִתְ ַאהֵב מִתְ ַאהֵב‬ enamorarse

miṭbaẖ ‫ִמ ְטבָח‬ cocina

mitẖaten lhitẖaten im ‫עִם ְלהִתְ חַתֵ ן מִתְ חַתֵ ן‬ casarse con

‫ֲאמִיתִ ית אֳ מִיתִ י‬
ֳָmiti amitit real

mitkatev lhitkatev im ‫עִם ְלהִתְ כַתֵ ב מִ תְ כַתֵ ב‬ corresponder con

mitlabesh lhitlabesh ‫ְלהִתְ ַלבֵש מִתְ ַלבֵש‬ vestirse

mitnadev lhitnadev ‫ְלהִתְ נַדֵ ב מִתְ נַדֵ ב‬ ser voluntario


mitnadev mitnadevet ‫מִתְ נָדֶ בֶת מִתְ נָדֵ ב‬ voluntario

mitpalel lhitpalel ‫ְלהִתְ ַפלֵל מִ תְ ַפלֵל‬ rezar por

mitragesh lhitragesh ‫ְלהִתְ ַרגֵש מִ תְ ַרגֵש‬ emocionarse

mitraẖets lhitraẖets ‫ְלהִתְ ַרחֵץ מִתְ ַרחֵץ‬ bañarse

mits ‫מִיץ‬ jugo

mitsṭaer lhitsṭaer‫ְל ִה ְצ ָטעֵר ִמ ְצ ַטעֵר‬ perdón

mivẖan ‫ִמ ְבחָן‬ examen, prueba

mivraq ‫ִמב ְָרק‬ telegrama

mizman ‫מִ זְמָן‬ hace mucho teimpo

mizraẖ ‫מִ ז ְָרח‬ Este

mizvavda ‫ִמזְוָודָ ה‬ maleta

mkhoar mkhoeret ‫מְכֹוע ֶֶרת מְכֹועָר‬ feo

mkhona ‫מְכֹונָה‬ máquina

mkhonit ‫מְכֹונִית‬ carro

mlaffon ‫ְמ ָלפְפֹון‬ pepino

mlamed llamed ‫ְל ַל ֵמד ְמ ַלמֵד‬ enseñar

mmuẖshav mmuẖshevet ‫שבֶת מְמּוחְשָב‬ ֶ ‫מְמּו ְח‬ computarizado

mnahel ‫ְמנַהֵל‬ jefe, encargado

mnaqe lnaqot ‫ְלנַקֹות ְמנַקֶה‬ limpiar

mnase lnasot ‫ְלנַסֹות ְמנַסֶה‬ intentar

mnora ‫ְנֹורה‬
ָ ‫מ‬ lámpara

mnumas mnumeset ‫ֶמסֶתמְנּו מְנּומָס‬ educador

mod ‫מְאֹוד‬ muy

modaa ‫מֹודָ עָה‬ anuncio, noticia


model ‫מֹודֶ ל‬ modelo

moderni modernit ‫מֹודֶ ְרנִית מֹודֶ רנִי‬ moderno

modernizatsya ‫מֹודֶ ְרנִיז ַ ְצי ָה‬ modernización

modiin ‫מֹודִ יעִין‬ información del directorio

mokher mokheret ‫מֹוכ ֶֶרת מֹוכֵר‬ empleado

moqa ‫מֹו ָקה‬ moca

morav morevet ‫ְעֹורב‬ָ ‫מְעֹורבֶת מ‬ ֶ involucrado

more mora ‫מֹורה‬


ֶ ‫מֹורה‬ ָ maestro

morid lhorid ‫מֹוריד‬ִ ‫ְהֹוריד‬ ִ ‫ל‬ descenso

mosad mosadot ‫מֹוסָדֹות מֹוסָד‬ institución, establecimiento

moshav ‫מֹושָב‬ asentamiento

motsaey shabat ‫שבָת מֹו ָצ ֵאי‬ ַ noche del Shabat

motse limtso ‫ִלמְצֹוא מֹוצֵא‬ encontrar, descubrir

mqabel lqabel ‫ְל ַקבֵל מְקַ בֵל‬ recibir

mqadesh lqadesh ‫ְל ַקדֵ ש ְמ ַקדֵ ש‬ bendecir, santificar

mqori mqorit ‫מְקֹורי‬


ִ ‫מְקֹורית‬
ִ original

mqubal ‫מְקּובָל‬ cabalista

mrakhel lrakhel ‫ל ְַרכֵל מְ ַרכֵל‬ chismear

msader lsader ‫ְלסַדֵ ר מְ סַדֵ ר‬ ordenar

msaper lsaper ‫ְל ַספֵר מְ ַספֵר‬ contar

mshaamem mshaamemet ‫שעֲמֵם‬ ַ ְ‫שעֲמֶ מֶת מ‬


ַ ‫ְמ‬ aburrido

mshagea mshagaat ‫שגֵ ַע‬


ַ ְ‫שגַעַת מ‬ ַ ְ‫מ‬ asombroso, genial

mshalem lshalem ‫לְשַ לֵם מְשַ לֵם‬ pagar

mshivon ‫מְשִיבֹון‬ máquina contestadora


mshoaẖeq lshoaẖeq ‫מְש ֹחֵק‬
ַ ‫ְש ֹחֵק‬ ַ ‫ל‬ jugar

mshorer ‫ְשֹורר‬ֵ ‫מ‬ poeta

mshuga mshugaat ‫מְשּוגַעַת מְשּוגָע‬ loco

mshutaf mshutefet ‫מְשּותֶ פֶת מְשּותָ ף‬ común, compartido

msiba ‫מְ סִיבָה‬ fiesta

mṭalpen lṭalpel ‫ְל ַט ְלפֵל מְ ַט ְלפֵן‬ llamar, telefonear

mṭayyel lṭayyel ‫ְלטַיי ֵל מְ טַיי ֵל‬ viajar

mtsayyer ltsayyer ‫ְלצַיי ֵר ְמצַיי ֵר‬ dibujar

mtsuyan mtsuyenet ‫מְצּויֶנֶת מְצּוי ָן‬ excelente

mtsuyan ‫מְצּוי ָן‬ maravilloso, genial

mukhan mukhana ‫מּו ָכנָה מּוכָן‬ listo

musar ‫מּוסָר‬ moral, ética

mushar musheret ‫מְאּושֶ ֶרת מְאּושָר‬ feliz

muslmi ‫מּו ְס ְל ִמי‬ musulmán

mutslaẖ mutslaẖat ‫מּו ְצ ַלחַת מּו ְצלָח‬ exitoso

muzeon ‫מּוזֵאֹון‬ museo

muziqa ‫מּוזִי ָקה‬ música

muziqali ‫מּוזִ ָקלִי‬ musical

mvaqer lvaqer ‫ְלבַקֵ ר ְמ ַב ֵקר‬ visitar

mvaqesh lvaqesh ‫ְל ַב ֵקש מְ בַקֵש‬ preguntar

mvarekh lvarekh ‫ְלב ֵָרך מְ ב ֵָרך‬ bendecir

mvugar mvugeret ‫מְבּוג ֶֶרת מְבּוגָר‬ adulto, viejo

myuẖad myuẖedet ‫מְיּוחֶדֶ ת מְיּוחָד‬ especial

mzuza ‫מְזּוזָה‬ mezuzah


n.v. ‫נ‬.‫ב‬. P.D.

naal naalayyim ‫נַ ֲעלַיי ִם נַעַל‬ zapato

naga lagaat;lingoa ‫ִלנְגֹועַ; ָלגַעַת נָגַע‬ tocar

naẖ lanuẖ ‫לָנּוח נָח‬ descansar

nahag naheget ‫נַ ֶהגֶת נָהָג‬ conductor, chofer

naẖash ‫נָחָש‬ serpiente

naim nima ‫נְעִימָה נָעִים‬ agradable

naim mod ‫מְאֹוד נָעִים‬ es un placer

nakhon nkhona ‫נְכֹונָה נָכֹון‬ correcto

nakhon ‫נָכֹון‬ correcto

namukh nmukha ‫נְמּוכָה נָמּוך‬ corto, bajo

naqi nqiya ‫נְ ִקיי ָה נָ ִקי‬ limpio

nashioy nashoia ‫נָשִֹיָאה נָשִֹיא‬ presidente

nashouy nshoua ‫נְשֹּוָאה נָשֹּוי‬ casado

natsrut ‫נַצְרּות‬ cristianismo

navi navia ‫נָבִיָאה נָבִיא‬ profeta

neelam lheyalem ‫ְלהֵי ָעלֵם םנֶ ֱע ַל‬ desaparecer

neeqats lheyaqets ‫ְלהֵי ָע ֵקץ נֶעֱקַ ץ‬ ser picado

neesaf lheyasaf ‫ְלהֵיָאסַף נֶ ֱאסַף‬ reunirse

neetsar lheyatser ‫ְלהֵי ָעצֵר נֶ ֱעצַר‬ detener, ser arrestado

neezar lheyazer ‫ְלהֵי ָעז ֵר נֶ ֱעזַר‬ ser ayudado

neezav lheyazev ‫ְלהֵי ָעזֵב נֶ ֱעזַב‬ sobrar

nefesh ‫נֶפֶש‬ alma, mente

neged ‫נֶגֶד‬ en contra


nehdar nehderet ‫נֶהְדֶ ֶרת נֶהְדָ ר‬ maravilloso

nehena leyhanot ‫לֵיהָנֹות נֶ ֱהנָה‬ disfrutar

neherag lheyhareg ‫ְלהֵיה ֵָרג נֶה ֱַרג‬ ser asesinado

neẖmad neẖmada ‫נֶחְמָ דָה נֶ ְחמָד‬ bonito

nekhed nekhda ‫נֶכְדָ ה נֶכֶד‬ nieto

ner ‫נֵר‬ vela

nes nisim ‫נִיסִים נֵס‬ milagro

nes ‫נֵס‬ milagro

netsaẖ ‫נֶצַח‬ eternidad

nẖovshet ‫נְח ֹושֶת‬ cobre

nidlaq lhidaleq‫ְלהִידָ לֵק נִדְ לַק‬ estar iluminado

nifga lhipaga‫ְלהִי ָפגַע נִ ְפגַע‬ ser lastimado

nifgash lhishaer‫שאֵר נִ ְפגָש‬ ָ ‫ְלהִי‬ conocer

‫נִ ְפלָָאה נִ ְפלָא‬


nifla niflaa maravilloso

nifrad lhipared‫ְלהִיפ ֵָרד נִפ ְַרד‬ partir de

‫ְלהִי ָפצַע נִ ְפצַע‬


niftsa lhipatsa ser herido

nigen lnagen ‫ְלנַגֵן נִיגֵן‬ tocar

nigmar lhigamer ‫ְלהִיגָמֵר נִגְמַר‬ terminar

nikhnas lhikanes‫ְלהִי ָכנֵס נִ ְכנָס‬ entrar

nikhshal lhikashel‫ְלהִי ָכשֵל נִכְשַל‬ fallar, reprobar

nimas l...‫ ְל נִמְָאס‬... estar cansado de

nimshakh lhimashekh ‫ְלהִימָ שֵך נִמְ שַך‬ último

nimtsa lhimatse ‫ְלהִימָ צֵא נִמְ צָה‬ ser encontrado

niqa lnaqot‫ְלנַקֹות נִי ָקה‬ limpiar


niquy niqayon niqyonot ‫נִי ְקיֹונֹות נִ ָקיֹון נִיקּוי‬ limpieza

nirdaf lheyradaf ‫ֵירדַ ף נ ְִרדַ ף‬


ָ ‫ְלה‬ ser cazado

nirtsaẖ lheyratsaẖ ‫ֵירצַח נ ְִרצַח‬ ָ ‫ְלה‬ ser asesinado

nishar ‫נִשְָאר‬ quedarse, quedar

nishbar lhishaver ‫שבֵר נִשְ בַר‬ ָ ‫ְלהִי‬ estar roto

nishkaẖ lhishakhaẖ ‫שכַח נִשְ כַח‬ ָ ‫ְלהִי‬ ser olvidado

nitsaẖon nitsẖonot ‫נִיצְחֹונֹות נִיצָחֹון‬ victoria

nitsel lnatsel ‫ְלנַצֵל נִיצֵל‬ aprovechar, usar

nizhar lhizaher ‫ְלהִיזָהֵר נִזְהַר‬ ser cuidadoso

nizkar lhizakher ‫ְלהִיזָכֵר נִזְכַר‬ recordar

noel linol ‫ִלנְעֹול נֹועֵל‬ llevar zapatos

nof ‫נֹוף‬ vista

nofel lipol ‫לִיפֹול נֹופֵל‬ caerse

noẖa noẖa ‫נֹוחָה נֹו ַח‬ cómodo, confortable

nolad lhivavled ‫ְלהִיוָולֵד נֹולָד‬ nacer

nora ‫נֹורא‬
ָ muy; terrible

normali normalit ‫נֹור ָמלִי‬


ְ ‫נֹור ָמלִית‬ ְ normal

nose linsoa ‫ַע ִלנְסֹו נֹוסֵע‬ ir

noshoe ‫נֹושֵֹא‬ materia

nosṭalgya ‫נֹו ְס ַטלְגי ָה‬ nostalgia

noten latet ‫לָתֵ ת נֹותֵ ן‬ dar

novtsri notsriya ‫נֹוצ ְִריי ָה נ ֹוצ ְִרי‬ cristiano

nshiqa ‫נְשִי ָקה‬ beso

nyayr nyayrot ‫נְי ָירֹות נְי ָיר‬ papel


o qeyy ‫ֵקיי אֹו‬ OK

o ‫אֹו‬ o

od lo ‫ֹלא עֹוד‬ todavía no

od maṭ ‫ְמעַט עֹוד‬ pronto, luego de un rato

od paam ‫ַפעַם עֹוד‬ de nuevo, una vez más

od ‫עֹוד‬ más

ofi ‫אֹופִי‬ naturaleza, carácter

ofna ‫אֹו ְפנָה‬ moda

ohel ohalim ‫אֹו ֲהלִים אֹוהֶל‬ tienda

ohev leehov ‫ֶל ֱאהֹוב אֹוהֵב‬ amar

okhel leekhol ‫לֶאֱ כֹול אֹוכֵל‬ comer

okhel ‫אֹוכֶל‬ comida

olam olamot ‫עֹולָמֹות עֹולָם‬ mundo

ole laalot ‫ַלעֲלֹות עֹולֶה‬ subir

ole ẖadash ‫חָדָ ש עֹולֶה‬ inmigrante

oman omanit ‫אֹומָ נִית אֹומָן‬ artista

oman omanit ‫אֹומָ נִית אֹומָן‬ artista

omanut ‫אֹומָנּות‬ arte

omed laamod ‫ַלעֲמֹוד עֹומֵד‬ estar de pie

omer lomar ‫לֹומַר אֹומֵר‬ decir

omets ‫אֹומֶץ‬ valentía

ona ‫עֹונָה‬ estación

one laanot ‫ַלעֲנֹות עֹונֶה‬ contestar

oni ‫עֹונִי‬ pobreza


opera ‫אֹופ ֶָרה‬ ópera

opṭimi ‫אֹו ְפטִימִי‬ optimista

opṭimiut ‫אֹו ְפטִימִיּות‬ optimismo

or orot ‫אֹורֹות אֹור‬ luz

oregano ‫אֹורגָנֹו‬
ֶ orégano

oreẖa oraẖat ‫אֹור ַח‬


ֵ ‫אֹורחַת‬ ַ invitado

organi organit ‫אֹורגַנִי‬


ְ ‫אֹורגַנִית‬ ְ orgánico

osheo laashoot ‫ַלעֲשֹֹות עֹושֶֹה‬ hacer

osheo hayim ‫ַהי ִים עֹושֶֹה‬ diviértete

osher ‫אֹושֶר‬ felicidad, alegría

osher ‫עֹושֶר‬ rico

ot otiot ‫אֹותִ יֹות אֹות‬ letra

oṭobus ‫אֹוטֹובּוס‬ autobús

oṭonomi ‫אֹוטֹונֹומִי‬ autónomo

otsar otsarot ‫אֹוצָרֹות אֹוצָר‬ tesoro

otsar otsarot ‫אֹוצָרֹות אֹוצָר‬ tesoro

otser laatsor ‫ַלעֲצֹור עֹוצֵר‬ detener

oved laavod ‫ַלעֲבֹוד עֹובֵד‬ trabajar

over laavor ‫ַלעֲבֹור עֹובֵר‬ pasar

ozen oznayyim ‫אֹוזְנַיי ִם אֹוזֶן‬ oreja

ozer laazor ‫ַלעֲזֹור עֹוזֵר‬ ayudar

ozev laazov ‫ַלעֲזֹוב עֹוזֵב‬ dejar

paam ‫ַפעַם‬ una vez

paam ‫ַפעַם‬ una vez


paga lifgoa ‫ִלפְגֹו ַע ָפגַע‬ lastimar, insultar

paẖ ashpa ‫שפָה פַח‬ ְ ‫ַא‬ bote de basura

paẖad ‫ַפחַד‬ miedo

panim ‫ָפנִים‬ cara

panqisṭ ‫ַפנְ ִקיסט‬ punk

paqid ‫ָפ ִקיד‬ empleado, oficial

parq ‫פַארק‬ parque

partsuf ‫פ ְַרצּוף‬ cara

pas ‫פַס‬ raya

pashuṭ pshuṭa ‫פְשּוטָה פָשּוט‬ simple

pasporṭ ‫ַפסְפֹורט‬ pasaporte

pasṭa pesṭo ‫ֶפסְטֹו ַפ ְסטָה‬ pasta pesto

pasuq psuqim ‫פְסּו ִקים פָסּוק‬ verso

pasuq ‫פָסּוק‬ verso

patar liftor ‫ִלפְתֹור פָתַ ר‬ resolver

paṭish ‫ַפטִיש‬ martillo

patsa liftsoa ‫ִלפְצֹו ַע ָפצַע‬ herir

patuẖa ptuẖa ‫פְתּוחָה פָתּו ַח‬ abierto

pe ‫פֶה‬ boca

pelefon ‫ֶפלֶאפֹון‬ teléfono celular

peraẖ praẖim ‫פ ְָרחִים פ ֶַרח‬ for

pesel ‫ֶפסֶל‬ escultura, estatua

pesimi ‫ֶפסִימִי‬ pesimista

peteq ptaqim ‫פְתָ קִ ים פֶתֶ ק‬ nota


peṭrozilya ‫ֶפטְרֹוזִי ְלי ָה‬ perejil

peya ‫פֵיָאה‬ cierre

pil pila ‫פִילָה פִיל‬ elefante

pilpel ‫ִפ ְלפֵל‬ pimiento

pina lfanot ‫ְלפַנֹות פִינָה‬ aclarar

pina ‫פִינָה‬ esquina

pinqas ‫ִפנְ ָקס‬ cuaderno de notas

piqniq ‫פִי ְקנִיק‬ picnic

pirsomet ‫פ ְִרסֹומֶת‬ anuncio, comercial

pita ‫פִיתָ ה‬ pan pita

pitom ‫פִתאֹום‬ de repente

piṭpeṭ lfaspeṭ ‫ְל ַפ ְספֵט ִפ ְטפֵט‬ balbucear

pitron pitroo ‫פִתְ רֹוֹו פִתְ רֹון‬ solución

pitsa ‫פִיצָה‬ pizza

po ‫פ ֹה‬ aquí

pogesh liifgosh ‫לִִָ פְגֹוש פֹוגֵש‬ encontrarse con

poẖed lifẖod ‫ִלפְחֹוד פֹוחֵד‬ tener miedo, temer

polanit ‫פֹו ָלנִית‬ idioma polaco

poliṭiqa ‫פֹולִיטִי ָקה‬ político

poliṭiqay ‫פֹולִיטִי ַקאי‬ político

polyo ‫פֹולְיֹו‬ polio

pone lifnot ‫ִלפְנֹות פֹונֶה‬ voltearse, dar la vuelta

populari popularit ‫פֹופּול ִָרית פֹופּול ִָרי‬ popular

porṭugezit ‫פֹורטּוגֶז ִית‬


ְ idioma portugués
posṭ moderni ‫מֹודֶ ְרנִי פֹוסט‬ posmoderno

poteẖa liftoẖa ‫ִלפְתֹו ַח פֹותֵ ַח‬ abrir

preyda ‫פ ְֵרידָ ה‬ despedida

pri perot ‫פֵרֹות פ ְִרי‬ fruta

profesor ‫פרֹופֶסֹור‬ profesor

prusa ‫פְרּוסָה‬ pedazo

psanter ‫ְפ ַסנְתֵ ר‬ piano

psikholog ‫ְפסִיכֹולֹוג‬ psicología

purim ‫פּורים‬
ִ Purim

qabala ‫ַק ָבלָה‬ Cábala

qadosh qdusha ‫קְ דּושָה ָקדֹוש‬ santo

qafe ‫ָקפֶה‬ café

qafeṭerya ‫קָ ֶפט ְֶרי ָה‬ cafetería

qahal ‫קָ הָל‬ audiencia, multitud

qal qala ‫ַקלָה ַקל‬ fácil, ligero

qalut ‫ַקלּות‬ facilidad

qam laqum ‫לָקּום ָקם‬ levantarse

qanay ‫קַ נַאי‬ fanático

qanyon ‫ַקנְיֹון‬ plaza comercial

qar qara ‫ָק ָרה ַקר‬ frío

qariqaṭura ‫טּורה‬ָ ָ‫קָ ִריק‬ caricatura

qarir qrira ‫ירה ַק ִריר‬ ָ ‫ְק ִר‬ fresco

qarov qrova ‫קְ רֹובָה ָקרֹוב‬ cercano

qarov l... ‫ל ָקרֹוב‬... cerca


qaryera ‫ַק ְרי ֶָרה‬ carrera

qaryerisṭ ‫קַ ְרי ִֶריסט‬ orientado por carrera

qashe qasha ‫קָ שָה קָ שֶה‬ duro

qashe ‫ָקשֶה‬ dificil

qashur qashura l... ‫שּורה ָקשּור‬ ָ ָ‫ל ק‬... relacionado, concectado con

qaṭan qṭana ‫קְ ַטנָה ָקטָן‬ pequeño

qatsar qtsara ‫קְ צ ָָרה קָ צָר‬ corto

qav ‫ַקו‬ línea

qavua qvua ‫קְ בּועָה ָקבּו ַע‬ fijo, permanente, constante

qayits qeyytsim ‫קֵ ייצִים קַ י ִץ‬ verano

qdusha ‫קְ דּושָה‬ santidad

qemaẖ ‫קֶ מַח‬ harina

qeraẖ ‫ֶק ַרח‬ hielo

qesher ‫שר‬ ֶ ֶ‫ק‬ conexión, lazo

qeṭa ‫ֶקטַע‬ sección, cita

qeṭshop ‫ֶקטְשֹופ‬ catsup

qever ‫קֶ בֶר‬ tumba

qeyrer lqarer ‫ירר‬ ֵ ֵ‫לְקָ ֵר ר ק‬ fresco

qeysar qeysarit ‫ֵקיס ִָרית ֵקיסָר‬ emperador

qhila ‫ְקהִילָה‬ comunidad

qhilati qhilatit ‫קְ הִילָתִ ית קְ הִילָתִ י‬ comunal, comunitario

qibuts ‫קִ יבּוץ‬ Kibbutz

qidush ‫ִקידּוש‬ kiddush

qilo ‫קִ ילֹו‬ kilo


qina ‫ִקנְָאה‬ envidia

qirqas ‫קִ ְר ָק ְס‬ circo

qishqesh lqashqesh ‫ש ֵקש קִשְקֵ ש‬ְ ַ‫לְק‬ charloteo

qiva lqavot ‫ְל ַקוֹות קִ וָה‬ esperanza

qlasi qlasit ‫קְ ַל ִסית קְ ַל ִסי‬ clásico

qodem qodemet ‫קֹודֶ מֶת קֹודֶ ם‬ anterior

qodem ‫קֹודֶ ם‬ primero, después

qof ‫קֹוף‬ mono

qol qolot ‫קֹולֹות קֹול‬ voz

qolnoa ‫קֹולְְָ נֹו ַע‬ cine

qoma ‫קֹומָה‬ suelo, piso

qomuna ‫קֹומּונָה‬ comuna

qomuniqatsya ‫קֹומּונִי ַק ְצי ָה‬ comunicación

qomunizm ‫קֹומּונִיזְם‬ comunismo

qone liqnot ‫לִקְ נֹות קֹונֶה‬ comprar

qone qona ‫קֹונָה קֹונֶה‬ comprador

qonfliqṭ ‫קֹונפלִיקט‬ conflicto

qongres ‫ְגרס‬ ֶ ‫קֹונ‬ congreso

qonservaṭivi ‫קֹונְס ְֶר ָבטִיבִי‬ conservador

qontse(rṭo ‫ְרטֹו(קֹונְ ֶצ‬ concierto

qontserṭ ‫קֹונְצֶרט‬ concierto

qoqa qola ‫קֹולָה קֹו ָקה‬ Coca-cola

qoqṭeyl ‫קֹו ְקטֵיל‬ coctel

qore liqro ‫קֹורא‬ ֵ ‫ִל ְקרֹוא‬ leer, llamar


qoshi qshayim ‫קְשָ י ִים קֹושִי‬ dificultad

qtsat ‫ְקצָת‬ un poco, algo

qupa ‫קּופָה‬ caja registradora

qurs ‫קּורס‬ curso

qvutsa ‫ְקבּוצָה‬ grupo

qvutsati qvutsatit ‫ְקבּוצָתִ ית ְקבּוצָתִ י‬ de un grupo, colectivo

qyosq ‫ְקיֹוסק‬ kiosco

ra raa ‫ָרעָה ַרע‬ malo, malvado

raash ‫ַרעַש‬ ruido

raayon raayonot ‫ַרעֲיֹונֹות ַרעֲיֹון‬ idea

rabi ‫ַרבִי‬ rabino

radaf lirdof ‫ל ְִרדֹוף ָרדַ ף‬ cazar, perseguir

radyo ‫ַרדיֹו‬ radio

raev reva ‫ְר ֵעבָה ָרעֵב‬ hambriento

ragil rgila ‫ְרגִילָה ָרגִיל‬ usual, habitual

raẖamim ‫ַר ֲח ִמים‬ compasión, piedad

raẖav rẖava ‫ְר ָחבָה ָרחָב‬ amplio, ancho

rahiṭ ‫ָרהִיט‬ mueble

raẖoq rẖoqa ‫ְרחֹוקָ ה ָרחֹוק‬ lejano

rakevet ‫ַר ֶכבֶת‬ tren

rakh raka ‫ַרכָה ַרְך‬ suave

rakhlan ‫ַר ְכלָן‬ chisme

rama ‫ָרמָה‬ nivel

raq ‫ַרק‬ solamente


rasha ‫שע‬ָ ‫ָר‬ malvado

rats laruts ‫לָרּוץ ָרץ‬ correr

ratson rtsonot ‫ְרצֹונֹות ָרצֹון‬ deseo

rav raba ‫ַרבָה ַרב‬ muchos

rav rabanim ‫ַר ָבנִים ַרב‬ rabino

ravaq ravaqa ‫ַרוָקָ ה ַרוָק‬ soltero

raze raza ‫ָרז ָה ָרזֶה‬ delgado

reali realit‫ֵרָאלִית ֵרָאלִי‬ real, de facto

reformi reformit ‫פֹור ִמי‬


ְ ‫פֹור ִמית ֶר‬
ְ ‫ֶר‬ judío reformado

rega rgaim ‫ְרגָעִים ֶרגַע‬ momento

regel raglayyim ‫ַרגְלַיי ִם ֶרגֶל‬ pierna; pie

regesh rgashot ‫ְרגָשֹות ֶרגֶש‬ sentimiento

reva rvaim ‫ְר ָבעִים ֶרבַע‬ cuarto

rfua ‫ְרפּוָאה‬ medicina

rẖov rẖovot ‫ְרחֹובֹות ְרחֹוב‬ calle

rigesh lragesh ‫ל ְַרגֵש ִריגֵש‬ emocionar

rishoni rishonit ‫ִראשֹונִית ִראשֹונִי‬ primario

roe lirot ‫ל ְִראֹות רֹואֶה‬ ver

roesh roeshet ‫רֹו ֶעשֶת רֹועֵש‬ ruidoso

rofe rofa ‫רֹופְָאה רֹופֵא‬ doctor

roẖets lirẖots ‫ל ְִרחֹוץ רֹוחֵץ‬ lavar

romanit ‫רֹו ָמנִית‬ idioma romano

roq ‫רֹוק‬ rock

roqed lirqod ‫ל ְִרקֹוד רֹו ֵקד‬ bailar


rosh ir ‫עִיר ר ֹאש‬ mayor

rosh memshala ‫ֶממְשָ לָה ר ֹאש‬ primer ministro

rosh ‫ר ֹאש‬ cabeza

rotse lirtsot ‫ל ְִרצֹות רֹוצֶה‬ querer

rshima ‫שימָה‬ ִ ‫ְר‬ lista

rtsini rtsinit ‫ְרצִינִית ְרצִינִי‬ serio

ruẖ ‫רּוח‬ viento

ruẖani ruẖanit ‫רּו ָחנִית רּו ָחנִי‬ espiritual

rusit ‫רּוסִית‬ idioma ruso

saba savta ‫ַסבְתָ א ַסבָא‬ abuelo

sabon ‫סַבֹון‬ jabón

safar lisfor ‫ִלסְפֹור ָספַר‬ contar

sagol sgula ‫סְגּולָה סָגֹול‬ morado

sagur sgura ‫ְגּורה סָגּור‬


ָ ‫ס‬ cerrado

sakana ‫ַס ָכנָה‬ peligro, riesgo

sal ‫סַל‬ canasta

salaṭ ‫ָסלָט‬ ensalada

salon ‫סָלֹון‬ sala

sandal ‫ַסנְדָ ל‬ chancla, sandalia

savlanut ‫ַס ְבלָנּות‬ paciencia

seder ‫סֵדֶ ר‬ orden

sefer sfarim ‫ְספ ִָרים ֵספֶר‬ libro

sela slaim ‫ְס ָלעִים ֶסלַע‬ roca

seleri ‫ֶסל ִֶרי‬ apio


semel ‫סֵמֶל‬ símbolo

sendvits( ‫( ֶסנְדוִיץ‬ sandwich

sereṭ sraṭim ‫ס ְָרטִים ס ֶֶרט‬ película

sfaradi sfaradiya ‫ְספ ַָרדִ יי ָה ְספ ַָרדִ י‬ español

sfaradit ‫ְספ ַָרדִ ית‬ idioma español

shaa ‫שעָה‬ָ hora

shaar ‫שעַר‬ ַ portal

shabat ‫שבָת‬ ַ Shabbat

shafakh lishpokh ‫שפַך‬ ָ ‫לִשְ פֹוך‬ pobre

shafaṭ lishpoṭ ‫שפַט‬ ָ ‫שפֹוט‬ ְ ‫ִל‬ juzgar

shagrir ‫שַ ג ְִריר‬ embajador

shaẖefet ‫ש ֶחפֶת‬ ַ tuberculosis

shaẖmaṭ ‫ש ְחמָט‬ ַajedrez

shaẖor shẖora ‫ְחֹורה שָחֹור‬ ָ ‫ש‬ negro

shakhen ‫שָ כֵן‬ vecino

shalaṭ lishloṭ ‫שלַט‬ ָ ‫ִלשְלֹוט‬ controlar

shalem shlema ‫ש ֵלמָה שָ לֵם‬ ְ completo

sham lev ‫לֵב שָם‬ poner atención, notar

sham ‫שָם‬ ahí

shamayim ‫שָ ַמי ִים‬ cielo

shamen shmena ‫שמֵן‬ ָ ‫שמֵ נָה‬ְ gordo

shampanya ‫שמְ ַפנְי ָה‬ ַ champaña

shampo ‫ש ְמפֹו‬ ַ champú

shana ‫שנָה‬ ָ año


shaofa ‫ש ֹפָה‬
ָ idioma

shaon shonim ‫שְעֹונִים שָעֹון‬ reloj

shapaat ‫שַ ַפעַת‬ gripa

shaqeṭ shqeṭa ‫ש ֵקטָה שָ קֵט‬ ְ silencioso

shaqran ‫ש ְק ָרן‬ ַ mentiroso

shar lashir ‫לָשִ יר שָר‬ cantar

sharsheret ‫ש ְרשֶ ֶרת‬ ַ cadena, collar

shataq lishtoq ‫ִלשְתֹוק שָתַק‬ guardar silencio

shaṭiẖ shṭiẖim ‫שטִיחִים שָ טִיח‬ ְ alfombra

shavar lishor ‫שֹור שָ בַר‬ ְ ‫ִל‬ frenar

shave shava ‫שוָה שָ וֶה‬ ָ equitativo

shavua shavuot ‫שָבּועֹות שָבּו ַע‬ semana

shayaykh l... ‫שי ָיך‬ ַ ‫ל‬... pertenecer a

shel ‫שֶל‬ de

shela ‫שְאֵ לָה‬ preguntar

shem shemot ‫שֵמֹות שֵם‬ nombre

shemen ‫שמֶן‬ ֶ aceite

shemesh ‫שמֶש‬ ֶ sol

shemi shemit ‫שמִי‬ ֵ ‫שֵ מִית‬ semítico

shen shinayyim ‫שִינַיי ִם שֵן‬ diente

sheqel shqalim ‫ש ָקלִים שֶ קֶל‬ ְ shekel

sheqeṭ ‫שֶ קֶט‬ silencio

sheveṭ shvaṭim ‫שְ ָבטִים שֵ בֶט‬ tribu

sheyna ‫שֵינָה‬ sueño


sheyrut ‫שֵירּות‬ servicio

shgia ‫שְ גִיָאה‬ error, equivocación

shikhva ‫ש ְכבָה‬ ִ capa

shimpanza ‫שִי ְמ ַפנְזָה‬ chimpancé

shinuy ‫שִינּוי‬ cambio

shiqer lshaqer ‫לְשַקֵ ר שִי ֵקר‬ mentiroso

shir ‫שִיר‬ canción, poema

shira ‫ִירה‬ָ ‫ש‬ poesía

shirutim ‫שִירּותִ ים‬ baño

shiṭa ‫שִיטָה‬ método

shiur ‫שִיעּור‬ lección, clase

shiurey beyt ‫שִיעּורי‬


ֵ ‫בֵית‬ tarea

shkhuna ‫שְכּונָה‬ vecindario

shoa ‫שֹוָאה‬ holocausto

shoade shoadot ‫ש ֹדֶה‬ָ ‫שָֹדֹות‬ campo

shoam lashioym ‫ָש ֹים שָֹם‬ ִ ‫ל‬ poner

shoameaẖ shomeẖa ‫ש ֹמֵ ַח‬


ָ ‫ש ֹמֵ חָה‬
ְ feliz

shoana lishono ‫ש ֹנָא‬ ָ ‫לִשְֹנֹוא‬ odiar

shoaq sheyna ‫שֵינָה שַֹק‬ bolsa para dormir

shoarot ‫ש ֹעָרֹות‬ ְ cabello

shoaṭan ‫ש ֹטָן‬
ָ diablo

shode tufa ‫ש ֹדֵה‬ ְ ‫תְ עּופָה‬ aeropuerto

shoel lishol ‫לִשְאֹול שֹואֵל‬ preguntar

shofeṭ ‫שֹופֵט‬ juez, réferi


shoi ‫שִֹיא‬ pico, altura

shoiẖa ‫שִֹיחָה‬ conversación

shoimẖa shomaẖot ‫ש ֹמְ חָה‬


ִ ‫ש ֹמָחֹות‬ ְ felicidad, festividad

shoimla shomalot ‫ש ֹמְ לָה‬ִ ‫ש ֹמָלֹות‬ְ vestido

shokheẖa lishkoẖa ‫לִשְכֹו ַח שֹו ֵכ ַח‬ olvidar

shokhev lishkav ‫שכַב שֹוכֵב‬ ְ ‫ִל‬ acostarse

sholeẖa lishloẖa ‫ִלשְלֹו ַח שֹו ֵל ַח‬ enviar un fax

shomea lishmoa ‫לִשְמֹו ַע שֹומֵ ַע‬ escuchar

shomer lishmor ‫ִלשְמֹור שֹומֵר‬ observar, guardar

shomikha ‫ש ֹמִיכָה‬ ְ sábana

shomol ‫ש ֹמ ֹאל‬ izquierda

shomola ‫ש ֹמ ֹאלָה‬ ְ a la izquierda

shone shona ‫שֹונָה שֹונֶה‬ diferente

shooẖe lishoẖot ‫לִשְֹחֹות שֹֹוחֶה‬ nadar

shoqel lishqol ‫ִלשְקֹול שֹו ֵקל‬ peso

shoqo ‫שֹוקֹו‬ chocolate

shoqolad ‫שֹוקֹולָד‬ chocolate

shor ‫שֹור‬ toro

shoresh ‫שֹורש‬ֶ raíz

shote lishtot ‫לִשְ תֹות שֹותֶ ה‬ beber, tomar

shoṭer shoṭeret ‫שֹוט ֶֶרת שֹוטֵר‬ oficial de policía

shover lishbor ‫לִשְ בֹור שֹובֵר‬ romper

shulẖan shulẖanot ‫שּו ְלחָנֹות שּו ְלחָן‬ mesa

shulṭan ‫שּו ְלטָן‬ sultán


shum davar ‫דָ בָר שּום‬ nada

shuq shvaqim ‫שְ ָו ִקים שּוק‬ mercado

shuv ‫שּוב‬ de nuevo, otra vez

shvita ‫שבִיתָ ה‬ ְ huelga

siba ‫סִיבָה‬ razón

sidur ‫סִידּור‬ libro de resos

sifriya ‫ִספ ְִריי ָה‬ biblioteca

sifrut ‫ִספְרּות‬ literatura

sigaria ‫ִסג ִָרי ָה‬ cigarro

signon signonot ‫ִסגְנֹונֹות ִסגְנֹון‬ estilo

siman ‫סִימָן‬ señalamiento

simesṭer ‫סִי ֶמ ְסטֶר‬ semestre

simeṭri ‫סִי ֶמט ְִרי‬ simétrico

simeṭriya ‫ִס ֶמט ְִריי ָה‬ simetría

simfonya ‫סִימְפֹוני ָה‬ sinfonía

simpaṭi ‫סִימְ ָפטִי‬ agradable, lindo

sinemaṭeq ‫סִינֶמָ טֶק‬ cine

sini sinit ‫סִינִית סִינִי‬ chino

sinit ‫סִינִית‬ chino

sipur am ‫עַם סִיפּור‬ cuento tradicional

sipur ‫סִיפּור‬ historia

sleng ‫סלֶנג‬ caló

sliẖa ‫ְסלִיחָה‬ disculpa, perdón

sod sodot ‫סֹודֹות סֹוד‬ secreto


sof shavua ‫שָבּו ַע סֹוף‬ fin de semana

sof ‫סֹוף‬ fin

sofer soferet ‫סֹופ ֶֶרת סֹופֵר‬ escritor

soger lisgor ‫ִלסְגֹור סֹוגֵר‬ cerrar

sonaṭa ‫סֹונָטָה‬ sonata

sotsyalisṭi ‫סֹו ְצי ָאלִי ְסטִי‬ socialista

sotsyolog ‫סֹוצְיֹולֹוג‬ sociólogo

sporṭ ‫ספֹורט‬ deportes

sporṭay sporṭayit ‫ספֹורטָאי ִת ספֹורטַאי‬ atleta

stayv ‫סְתָ יו‬ otoño

sṭudenṭ sṭudenṭit ‫סְטּודֶ נְטִית סְטּודֶ נט‬ estudiante

sufganiya ‫סּו ְפגָנִיי ָה‬ dona, rosquilla

sug ‫סּוג‬ tipo

suka ‫סּוכָה‬ Sukka, tabernáculo

sukar ‫סּוכָר‬ azúcar

supermarqet ‫סּופֶר ַמ ְר ֶקת‬ supermercado

sveder ‫ְסוֶדֶ ר‬ suéter

svivon ‫ְסבִיבֹון‬ cima

taarikh ‫תַ ֲא ִריך‬ cita

ṭabaat ‫ַט ַבעַת‬ anillo

ṭabaat ‫ַט ַבעַת‬ anillo

tafas litfos ‫לִתְ פֹוס תָ פַס‬ atrapar

tafqid ‫תַ ְפ ִקיד‬ papel, rol

tafus tfusa ‫תְ פּוסָה תָ פּוס‬ ocupado, tomado


tahalikh ‫תַ ֲהלִיך‬ proceso

taẖana ‫תַ ֲחנָה‬ estación

ṭaim ṭima ‫ְטעִימָה ָטעִים‬ delicioso

takhshiṭ ‫שיט‬ ִ ‫תַ ְכ‬ joya

ṭalit ṭalitot ‫ָטלִיתֹות ָטלִית‬ tallith

talmid talmida ‫תַ ְל ִמידָ ה תַ ְל ִמיד‬ estudiante

talmud ‫תַ לְמּוד‬ Talmud

tamid ‫תָ מִיד‬ siempre

tana((kh ַ‫ך((תַ נ‬ la ibiblia

tana((khi tana((khit ָ‫כִית((תַ נָ כִי((תַ נ‬ bíblico

tapuẖa adama tapuẖey adama ‫ֲאדָ מָה תַ פּוחֵי ֲאדָ מָה תַ פּו ַח‬ papa

tapuẖa ets tapuẖey ets ‫עֵץ תַ פּוחֵי עֵץ תַ פּו ַח‬ manzana

tapuẖa ‫תַ פּו ַח‬ manzana

tapuz ‫תַ פּוז‬ naranja

ṭaqsi ‫ַט ְקסִי‬ taxi

tarbut ‫תַ ְרבּות‬ cultura

tarbut ‫תַ ְרבּות‬ cultura

targil ‫תַ ְרגִיל‬ ejercicio

ṭari ṭriya ‫ט ְִריי ָה ט ִָרי‬ fresco

tarmil gav ‫גַב תַ ְר ִמיל‬ mochila

tarngol tarngolet ‫תַ ְרנְגֹולֶת תַ ְרנְגֹול‬ gallo, gallina

ṭas laṭus ‫לָטּוס טָס‬ volar

ṭaut ‫טָעּות‬ error, equivocación

tavlin ‫תַ ְבלִין‬ especial


ṭay tsi(y ‫י( ִצ טַאי‬ tai chi

tayayr tayyeret ‫תַ יי ֶֶרת תַ י ָיר‬ turiste

ṭayeylet ‫ַטי ֶילֶת‬ malecón

tayyarut ‫תַ יי ָרּות‬ turismo

te ‫תֵ ה‬ té

teaṭron ‫תֵ ַאטְרֹון‬ teatro

ṭelefon ‫ֶטלֶפֹון‬ teléfono

ṭelekarṭ ‫ֶט ֶלכַרט‬ tarjeta de teléfono

ṭelevizya ‫ֶט ֶלוִיזְי ָה‬ televisión

ṭempereṭura ‫טּורה‬
ָ ‫טֶמְ פ ֶֶר‬ temperatura

ten li! z. tni li! n.‫ז !לִי תֵ ן‬. ‫נ !לִי תְ נִי‬. Deme, permítame

teolog ‫תֵ אֹולֹוג‬ teólogo

teorya ‫אֹורי ָה‬


ְ ֵ‫ת‬ teoría

ṭeqes ṭqasim ‫ְט ָקסִים ֶט ֶקס‬ ceremonia

ṭeva ‫ֶטבַע‬ naturaleza

teyer ltaer ‫לְתָ אֵ ר תֵ י ֵאר‬ descrbir

teyvat doar ‫דֹוַאר תֵ יבַת‬ buzún

tfila ‫תְ פִילָה‬ rezo

tguva ‫תְ גּובָה‬ respuesta, reacción

ṭẖina ‫ְטחִינָה‬ tahini

tẖiya ‫תְ חִיי ָה‬ resurrección

ṭi sherṭ ‫שֶרט טִי‬ camisa

tinoq tinoqot ‫תִ ינֹוקֹות תִ ינֹוק‬ bebé

ṭipel lṭapel ‫ְל ַטפֵל טִיפֵל‬ procurar


ṭipesh ṭipsha ‫טִי ְפשָה טִיפֵש‬ tonto

ṭipshi ṭipshit ‫שי‬


ִ ‫שית טִי ְפ‬ ִ ‫טִי ְפ‬ bobo, tonto

ṭipshut ‫טִיפְשּות‬ estupidez

tiq ‫תִ יק‬ bolsa, archivo

tiqva ‫תִ ְקוָה‬ esperanza

tirgem ltargem ‫לְתַ ְרגֵם תִ ְרגֵם‬ traducir

ṭiul ‫טִיּול‬ caminata

ṭivi ṭivit ‫ִט ְבעִית ִט ְבעִי‬ natural

tmuna ‫תְ מּונָה‬ dibujo, pintura

tnay tnaim ‫תְ נָ ִאים תְ נַאי‬ condición

tnua ‫תְ נּועָה‬ movimiento

toar tarim ‫ָארים תֹוַאר‬ ִ ְ‫ת‬ grado, título

toda lael ‫ָל ֵאל תֹודָ ה‬ gracias a dios

toda raba ‫ַרבָה תֹודָ ה‬ muchas gracias

toda ‫תֹודָ ה‬ gracias

tofes litpos ‫לִתְ פֹוס תֹופֵס‬ capturar, atrapar

tokhna ‫תֹו ְכנָה‬ programa informático

tokhnit ‫תֹו ְכנִית‬ programa, plan

ṭon ‫טֹון‬ tonelada

tor ‫תֹור‬ línea

toshav ‫תֹושָב‬ habitante, residente

totsaa ‫תֹוצָָאה‬ consecuencia, resultado

ṭov ṭova ‫טֹובָה טֹוב‬ bueno

ṭov ‫טֹוב‬ bueno


tqufa ‫תְ קּופָה‬ periodo, era

ṭragi ‫טראגִי‬ָ trágico

ṭremp ‫טרמפ‬ ֶ irse de aventón

ṭropi ‫טְרֹופִי‬ tropical

trufa ‫תְ רּופָה‬ medicina

tsaaq litsoq ‫ִלצְעֹוק ָצעַק‬ gritar

tsaar ‫ַצעַר‬ pena, lamentación

tsaatsu ‫ַצעֲצּוע‬ juguete

tsad tsdadim ‫צְדָ דִ ים צַד‬ lado

tsadiq tsadiqa ‫צַדִ יקָ ה צַדִ יק‬ santo

tsafon ‫צָפֹון‬ Norte

tsahov tsahuba ‫צָהּובָה צָהֹוב‬ amarillo

tsah ֳָrayim ‫ָצה ֳַרי ִים‬ atardecer

tsair tsira ‫ִירה ָצעִיר‬ ָ ‫ְצע‬ joven

tsalaẖat ‫ָצ ַלחַת‬ plato

tsam latsum ‫לָצּום צָם‬ apretar

tsaqa ‫ְצ ָע ָקה‬ grito

tsara ‫צ ָָרה‬ desventura, dificultad

tsaraq litsdoq ‫ִלצְדֹוק צ ַָרק‬ estar en lo correcto

tsarfatit ‫צ ְָרפָתִ ית‬ idioma francés

tsarikh ‫צ ִָריך‬ necesitar, tener que

tsava litsboa ‫ִלצְבֹו ַע ַצבַא‬ color, pintura

tsava ‫ָצבָא‬ ejército

tsavar ‫ַצוָאר‬ cuello


tse(khit ‫כִית( ֶצ‬ checo

tse(lo ‫לֹו( ֶצ‬ chelo

tse(mbalo ‫מְ בָלֹו( ֶצ‬ clavicordio

tse(q ‫ק( ֶצ‬ cheque

tsel ‫צֵל‬ sombra

tsemaẖ tsmaẖim ‫צְמָ חִים ֶצמַח‬ planta

tseva tsvaim ‫ְצ ָבעִים ֶצבַע‬ color

tsẖoq ‫צְחֹוק‬ risa

tshuva ‫תְ שּובָה‬ respuesta

tsi(yps ‫יפס( ִצ‬ papas

tsibur ‫צִיבּור‬ público

tsiburi tsiburit ‫ִיבּורי‬


ִ ‫ִיבּורית צ‬ ִ ‫צ‬ público

tsilem ltsalem ‫ְל ַצלֵם צִילֵם‬ fotografía

tsiltsel ltsaltsel ‫ְל ַצ ְלצֵל ִצ ְלצֵל‬ llamar

tsioni tsionit ‫צִיֹונִית צִיֹונִי‬ zionista

tsionut ‫צִיֹונּות‬ zionismo

tsipa ltsapot ‫ְלצַפֹות צִיפָה‬ esperar

tsipor tsiporim ‫ִיפֹורים צִיפֹור‬


ִ ‫צ‬ pájaro

tsitsit ‫צִיצִית‬ franja

tsiun ‫צִיּון‬ grado, calificación

tsiur ‫צִיּור‬ pintura, dibujo

tslil ‫ְצלִיל‬ nota, sonido

tsoẖeq litsẖoq ‫ִלצְחֹוק צֹוחֵק‬ reír

tsura ‫צּורה‬ ָ forma, figura


tuda ‫תְ עּודָ ה‬ certificado, documento

tuki ‫תּוכִי‬ loro

ṭuna ‫טּונָה‬ atún

tuna ‫תְ אּונָה‬ accidente

ṭurqi ‫טּור ִקי‬


ְ turco

uga ‫עּוגָה‬ pastel

ulam ulamot ‫אּולָמֹות אּולָם‬ vestíbulo

ulay ‫אּולַי‬ quizá, tal vez

ulpan ‫אּו ְלפָן‬ Ulpa, estudio

una ‫אּונָה‬ lóbulo

universali ‫אּונִיב ְֶר ָסלִי‬ universal

universiṭa ‫אּונִיב ְֶרסִיטָה‬ universidad

uvda ‫עּובְדָ ה‬ hecho

v... ‫ו‬... y

vaada ‫ַועֲדָ ה‬ comité

video ‫וִידֵ אֹו‬ video

vikuẖa ‫וִיכּו ַח‬ argumento

vilu ‫וְאִ ילּו‬ por el otro lado

viṭamin ‫וִי ָטמִין‬ vitamina

viza ‫וִיזָה‬ visa

vkhuley ‫וְכּולֵי‬ etcétera

vod ‫וְעֹוד‬ y más

yad yadayyim ‫י ָדַ יי ִם י ָד‬ mano

yadid ‫י ָדִ יד‬ amigo


yafe yafa ‫יָפָה יָפֶה‬ bonito, hermoso

yahadut ‫יַהֲדּות‬ judaismo

yaẖas ‫יַחַס‬ actitud, relación

yakhol ‫י ָכֹול‬ poder, ser capaz

yalad laledet ‫ָללֶדֶ ת יָלַד‬ dar a luz

yalda yladot ‫יְלָדֹות יַלְדָ ה‬ niña

yam ‫י ָם‬ mar

yamin ‫יָמִין‬ derecha

yamina ‫יָמִינָה‬ a la derecha

yapanit ‫י ַ ָפנִית‬ idioma japonés

yaqar yqara ‫י ְ ָק ָרה י ָ ָקר‬ querido, caro

yareẖa ‫י ֵָר ַח‬ luna

yaroq yruqa ‫י ְרּוקָ ה י ָרֹוק‬ verde

yashan yshana ‫י ְשָ נָה יָשָן‬ viejo, antiguo

yashar ‫יָשָר‬ derecho

yashen lishon ‫לִישֹון י ָשֵן‬ dormir

yatsar litsor ‫לִיצֹור יָצַר‬ crear

yayin yeynot ‫י ֵינֹות יַי ִן‬ vino

yeled yladim ‫יְלָדִ ים יֶלֶד‬ niño

yerad dvash ‫דְ בַש י ֶַרד‬ luna de miel

yereq yraqot ‫י ְָרקֹות י ֶֶרק‬ vegetal

yesh ‫י ֵש‬ hay

yetser ‫יֵצֶר‬ impulso

yhudi yhudiya ‫י ְהּודִ יי ָה י ְהּודִ י‬ judío


yidish ‫י ִידִ יש‬ yidish

yishoraeli yishoraelit ‫י ְִש ֹ ָר ֵאלִית י ְִש ֹ ָר ֵאלִי‬ israelí

ykholet ‫י ְכֹולֶת‬ habilidad

yodea ladaat ‫לָדַ עַת יֹודֵ ַע‬ saber

yofi! ‫!יֹופִי‬ bien

yoga ‫יֹוגָה‬ yoga

yogurṭ ‫יֹוגּורט‬ yogur

yom yamim ‫י ָמִים יֹום‬ día

yom huledet ‫הּולֶדֶ ת יֹום‬ cumpleaños

yoman ‫יֹומָן‬ diario, registro

yomyom ‫יֹומיֹום‬ vida diaria

yored laredet ‫יֹורד‬


ֵ ‫ל ֶָרדֶ ת‬ bajar, descender

yoshev lashevet ‫שבֶת יֹושֵב‬ ֶ ‫ָל‬ sentarse

yoter m... ‫מ יֹותֵ ר‬... más que

yotse latset ‫ָלצֵאת יֹוצֵא‬ salir

yshiva ‫י ְשִיבָה‬ yisheva

yshoraeliut ‫יש ֹ ָר ֵאלִיּות‬


ְ israeldad

ytsira ‫ִירה‬
ָ ‫יְצ‬ creación, pieza

yvani yvanit ‫י ְ ָונִית י ְ ָונִי‬ griego

zahav ‫זָהָב‬ oro

zaqen zqena ‫ז ְקֵ נָה זָ ֵקן‬ viejo (animado)

zar zara ‫ז ָָרה זָר‬ extranjero

zaraq lizroq ‫ִלזְרֹוק ז ַָרק‬ arrojar, aventar

zayit zeytim ‫זֵיתִ ים זַי ִת‬ olivo


zaz lazuz ‫לָזּוז זָז‬ moverse

ze laze ‫ָלזֶה זֶה‬ el úno al otro, mutuamente

ze ‫זֶה‬ este (msc)

zebra ‫זֶב ְָרה‬ cebra

zehu ‫זֶהּו‬ eso es

zev zeva ‫זְאֵ בָה זְאֵב‬ lobo

zhirut ‫זְהִירּות‬ ser cuidadoso

zman ‫זְמָן‬ tiempo

zokher lizkor ‫ִלז ְכֹור זֹוכֵר‬ recordar

zol zola ‫זֹולָה זֹול‬ barato

zoologya ‫זֹואֹולֹוגְי ָה‬ zoología

zot ‫ז ֹאת‬ esta (msc)

zug zugot ‫זּוגֹות זּוג‬ par

zvuv ‫זְבּוב‬ mosca