Sie sind auf Seite 1von 10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Griechisches Ministerium für Bildung,


Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

NIVEAU B1&B2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen

PHASE 3 Hörverstehen

Datum Modelltest

ACHTUNG Öffnen Sie das Prüfungsheft nicht vor Prüfungsbeginn.


 Bearbeiten Sie alle Aufgaben.
 Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf den Antwortbogen.
 Dauer dieser Prüfungsphase = Dauer der CD.
ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Modelltest

AUFGABE 1
Sie hören drei Ausschnitte aus Radiosendungen. Sie beziehen sich auf unterschiedliche
Themen (A-E).
Sie hören jeden Ausschnitt nur einmal.
Um welche Themen handelt es sich? Kreuzen Sie beim Hören an.
Zwei Themen bleiben übrig.

A. Einkaufen B. Wetter C. Schule D. Tiere E. Gesundheit

1. A B C D E

2. A B C D E

3. A B C D E

AUFGABE 2
Sie hören ein Radiointerview mit dem jugendlichen Schauspieler Peter. Zurzeit spielt er in
einem neuen Film mit. Peter spielt den Schüler Tobias.
Sie hören das Interview zweimal.
Welche Aussage ist richtig? Kreuzen Sie beim Hören A, B oder C an.
Lesen Sie die Aussagen 4-7. Sie haben dazu eine halbe Minute Zeit.

4. Die Eltern von Tobias ...


A haben wenig Zeit für Tobias.
B spielen auch im Film.
C beschäftigen sich zu Hause oft mit Tobias.

5. Die neue Schulkameradin ...


A kann Tobias Leben auch nicht verändern.
B unterhält sich nicht mit Tobias.
C beeinlusst Tobias positiv.

6. Die Rolle von Tobias zu spielen, war für Peter …


A nicht einfach.
B kein Problem.
C uninteressant.

7. Peter ...
A lernte seine Texte nur am Abend.
B las seine Texte vor dem Einschlafen ein letztes Mal.
C hat ein gutes Gedächtnis.

Niveau B1&B2 / Prüfungsphase 3 Seite 2


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Modelltest

AUFGABE 3
Sie hören jetzt zwei Kurztexte. Sie hören jeden Text nur einmal.
Worum handelt es sich? Kreuzen Sie beim Hören A, B oder C an.

8. Beim folgenden Text handelt es sich um ...


A eine Werbung.
B eine Wirtschaftsmeldung.
C einen Wetterbericht.

9. Beim folgenden Text handelt es sich um ...


A eine Nachrichtenmeldung.
B einen Reisetipp.
C einen Verkehrsbericht.

AUFGABE 4
Sie hören jetzt zwei Kurztexte. Sie hören jeden Text zweimal.
Entscheiden Sie, was die Absicht des Sprechers ist. Kreuzen Sie beim Hören A, B oder C an.
Ein Satz bleibt übrig.

A. Jemand lehnt etwas ab.

B. Jemand gibt einen Rat.

C. Jemand vermutet etwas.

10. A B C

11. A B C

Niveau B1&B2 / Prüfungsphase 3 Seite 3


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Modelltest

AUFGABE 5
Sie hören jetzt ein Radiointerview. Dabei geht es um das Thema „Blumenhandel“.
Sie hören das Interview zweimal.
Welche Aussage ist richtig? Kreuzen Sie beim Hören A, B oder C an.
Lesen Sie jetzt die Aussagen 12-15. Sie haben dazu eine halbe Minute Zeit.

12. In der Natur sind starke Blütenfarben und Blätter ohne Fehler ...
A selten.
B die Regel.
C unmöglich.

13. In Kolumbien arbeiten in der Blumenproduktion ...


A 50.000 Männer.
B 50.000 Menschen.
C 50.000 Frauen.

14. Die Gesundheit der Menschen wird durch die Verwendung von
Chemikalien ...
A nicht beeinflusst.
B immer mehr gefährdet.
C nicht mehr gefährdet.

15. Wegen der Blumenproduktion herrscht Wasserknappheit ...


A überall in Kolumbien.
B in vielen Städten Kolumbiens.
C an manchen Orten Kolumbiens.

AUFGABE 6
Sie hören jetzt fünf Aussagen von unterschiedlichen Personen. Sie hören jede Aussage
zweimal.
Was sind diese Personen von Beruf?

16.

17.

18.

19.

20.

Niveau B1&B2 / Prüfungsphase 3 Seite 4


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Modelltest

AUFGABE 7
Sie hören jetzt fünf Aussagen. Sie hören jede Aussage zweimal.
Antworten Sie auf die Fragen.

21. An wen wendet sich diese Ankündigung? An ________________________.

22. Um welche Textsorte handelt es sich bei diesem Um ein _______________________.


Hörtext?

23. Wo kann man diese Aussage hören? Im _______________________.

24. Um welche Textsorte handelt es sich bei dieser Um eine __________________.


Aussage?

25. In welcher Stadt findet die Ausstellung statt? In _________________________.

Übertragen Sie jetzt Ihre Antworten auf den Antwortbogen. Sie haben dazu 5 Minuten Zeit.
Σας υπενθυµίζουµε ότι πρέπει να µεταφέρετε όλες τις απαντήσεις σας
στο απαντητικό έντυπο!

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Niveau B1&B2 / Prüfungsphase 3 Seite 5


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Εξεταστική Περίοδος: Modelltest
Γλώσσα: Γερµανικά
Επίπεδο B1&B2

ΛΥΣΕΙΣ (ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ


ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1. C 21. D 41. A
2. F 22. C 42. A
3. B 23. A 43. C
4. E 24. B 44. H
5. D 25. F 45. F
6. A 26. C 46. A
7. C 27. D 47. G
8. A 28. E 48. D
9. B 29. B 49. B
10. A 30. A 50. E
11. B 31. B 51. das
12. C 32. C 52. sind
13. C 33. A 53. Im
14. C 34. C 54. wenn
15. C 35. B 55. machen
16. B 36. B 56. dass
17. A 37. B 57. Es
18. A 38. B 58. Sich
19. B 39. C 59. von
20. B 40. B 60. schließen
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Griechisches Ministerium für Bildung,


Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

NIVEAU B1&B2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen

PHASE 2 Schriftlicher Ausdruck und Sprachmittlung

Datum Modelltest

ACHTUNG • Schreiben Sie in das Heft, das für diese Prüfung vorgesehen ist.
• Schreiben Sie mit einem blauen oder schwarzen Kugelschreiber.
• Bearbeiten Sie alle Aufgaben.
• Dauer dieser Prüfungsphase: 70 Minuten.
ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Modelltest

AUFGABE 1.1. (B1)

Ihr deutscher Freund Hans schreibt Ihnen folgende E-Mail:

hanskun@hotmail.com

13.10.2010

Hallo, wie geht‘ s?

Heute ist Mittwoch, und ich freue mich schon riesig


auf Samstag. In den Nachrichten habe ich gehört,
dass das Wetter am Samstag gut sein wird. So kann
ich mich endlich mit meinem Garten beschäftigen.
Und wenn es regnet, werde ich endlich mein Buch zu
Ende lesen. Ach ja, Samstag ist mein Lieblingstag.
Und deiner? Was ist dein Lieblingstag?

Antworten Sie Ihrem Freund und schreiben Sie ihm eine E-Mail von ca. 80 Wörtern, in
der Sie sich auf folgende Punkte beziehen:

• Welcher ist Ihr Lieblingstag in der Woche?


• Warum ist dieser Tag Ihr Lieblingstag? Nennen Sie zwei Gründe.
• Welchen Tag mögen Sie weniger? Warum?

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina.

Niveau B1&B2 / Prüfungsphase 2 Seite 2


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Modelltest

AUFGABE 1.2. (B2)

Sie surfen im Internet. Dort stoßen Sie auf einen Chat-Room, wo verschiedene Leute
Erfahrungen und Meinungen über das Thema „Handy-Verbot in der Schule“
austauschen.

Beteiligen Sie sich an der Diskussion und schreiben Sie einen Beitrag von ca. 100
Wörtern.

Ηandy-Verbot in der Schule


**
Ich glaube, dass Handys in der Schule einfach
nichts zu suchen haben. Warum müssen die
Schüler in der Schule unbedingt erreichbar sein?
Ihre Eltern wissen schließlich, wo ihre Kinder sind.
**

Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:


• Wie sieht die Situation an den Schulen in Griechenland aus? Beschreiben Sie sie.
• Welche Meinung haben Sie zu dem Thema? Begründen Sie Ihre Meinung.

Unterschreiben Sie Ihren Beitrag nicht.

Niveau B1&B2 / Prüfungsphase 2 Seite 3


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Modelltest

AUFGABE 2.1. (B1)


Stellen Sie sich vor, Sie leben in Chalandri, einem schönen Vorort von Athen. Ihre
deutsche Freundin Stefanie wird Sie im Sommer besuchen und fragt Sie in einer Mail,
was man in Chalandri alles machen kann. Lesen Sie den Text über Chalandri und
schreiben Sie Ihr eine E-Mail von ca. 80 Wörtern zu folgenden Punkten:

• Was für Geschäfte gibt es in Chalandri?


• Was können Sie noch in Chalandri unternehmen?

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina.

Χαλάνδρι: Ένας δήµος για όλες τις απαιτήσεις


Το Χαλάνδρι είναι ένα προάστιο βορειοανατολικά της Αθήνας µε πολύ
πράσινο, και µε περισσότερους από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους.
Το Χαλάνδρι αποτελεί εµπορικό κέντρο που συγκεντρώνει αγοραστικό
κοινό από όλα τα βόρεια προάστια. Η περιοχή είναι γνωστή για την
ανεπτυγµένη της αγορά. Το ιστορικό κέντρο καλύπτεται από εκτενείς
πεζοδρόµους, αλλά και ποδηλατοδρόµους. Το Χαλάνδρι µπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες
του σύγχρονου καταναλωτή. Με 2.500 επιχειρήσεις (ένδυσης, υπόδησης, εστιατορίων,
καφετεριών κ.λ.π.), µε τη λειτουργία σύγχρονων και πολυτελών καταστηµάτων, και µε 7.000
εργαζοµένους, η αγορά του Χαλανδρίου συγκαταλέγεται στις 5 µεγαλύτερες και πληρέστερες
αγορές της Αθήνας. Περιλαµβάνει δε τόσο τα µικρά κλασικά καταστήµατα όσο και τα µεγάλα
πολυκαταστήµατα και τις γνωστές αλυσίδες εστιατορίων και καφετεριών. Κινηµατογράφοι,
θέατρα και αθλητικά κέντρα είναι ένας ακόµα πόλος έλξης για την πόλη.
Το Χαλάνδρι βρίσκεται σε ένα αρκετά κοµβικό σηµείο. Από το 2004 λειτουργούν δύο σταθµοί του
Μετρό, καθώς επίσης και ο σταθµός προαστιακού. Επιπλέον, ο δήµος είναι αφετηρία πληθώρας
λεωφορειογραµµών που εξυπηρετούν τα βορειοανατολικά προάστια. Με τις νέες συγκοινωνιακές
επεµβάσεις και τα δηµοτικά παρκινγκ, η πρόσβαση έγινε ακόµη πιο εύκολη.
Επίσης, στο Χαλάνδρι εδρεύουν πολλές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, τράπεζες, δηµόσιες
υπηρεσίες και αρκετά νοσοκοµεία, κρατικά και ιδιωτικά.

AUFGABE 2.2. (B2)

Der Bürgermeister von Chalandri organisiert eine Werbeaktion für den Ort. Er möchte,
dass Sie eine Broschüre für die in Athen lebenden Deutschen schreiben.
Lesen Sie den Text über Chalandri und schreiben Sie einen Text für die Broschüre von
ca. 100 Wörtern. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:

• Wo liegt Chalandri?
• Wie kann man Chalandri erreichen?
• Warum sollte man unbedingt Chalandri besuchen? Geben Sie vier Gründe an.
Unterschreiben Sie den Text für die Broschüre nicht.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen für alle vier Aufgaben insgesamt 70 Minuten zur
Verfügung stehen.
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
Niveau B1&B2 / Prüfungsphase 2 Seite 4