Sie sind auf Seite 1von 260

S

chre
iben
im Zen
trum
R
eih
e B
eit
räg
e zu
r S
chr
eib
zen
trum
sfo
rschun
g

He
rausgegeben
von
Dr.
Ka
trin
Gi
rgensohn
Schr
eibzent
rum der
Europa-
Univ
ers
itä
t Vi
adrin
a


B
and 6F
rank
fur
t
(Oder)
2015
Ab
sch
lus
sarb
eit

zu
rEr
langungd
erM
agi
str
aAr
tium
imF
achb
ere
ich10

d
erJoh
ann Wo
lfg
angGo
eth
e-Un
ive
rsi
tätF
rank
fur
tam M
ain
In
st
itu
tfü
rRom
ani
sch
eSp
rach
enundL
ite
ratu
ren

Akad
emi
sch
eSch
reibha
ltung
enundS
chr
eib
stra
teg
ien
imKon
tex
tvon M
ehr
spra
chigk
eit
E
inee
thnog
raph
isch
eAnnäh
erunganNa
rra
tion
en
la
teinam
erikan
isch
erS
tud
ier
end
erd
er Go
eth
eUn
ive
rsi
tät

1
. Gu
tach
ter
:Pro
f.D
r.Jü
rgenE
rfu
rt
2
. Gu
tach
ter
:Dr
.Ma
rt
inE
ls
ig

Vo
rge
leg
tvon
:Mon
aSt
ierw
ald
Au
s:B
adHombu
rgv
.d.Höh
e
E
inr
eichung
sda
tum
:20
.08
.2015
Ab
stra
ct

A
cad
emi
cwr
it
ingo
ftent
ake
spl
acein mu
lt
il
ingu
alcon
tex
ts
: Mu
lt
il
ingu
als
tud
ent
scon
sul
t
mu
lt
il
ingu
alr
ese
archl
ite
ratu
re, commun
ica
teins
eve
rall
angu
age
sand w
ri
tea
cad
emi
ctex
ts
w
ithmo
reth
anju
ston
elangu
ageinth
eirm
ind
s.I
tse
emstob
ena
tur
altop
erfo
rmth
esea
ctivi
-
t
iesina mu
lt
il
ingu
als
ett
ing
.Asfo
rna
tiv
ewr
ite
rs
,th
ech
all
eng
efo
rnon
-na
tiv
ewr
ite
rsl
iesin
th
eef
fic
ien
torg
ani
zat
iono
fth
ewr
it
ingp
roc
ess
. Wh
enth
eL1d
ive
rge
sfromth
eac
adem
ic
l
angu
age
,comp
lex
ityin
cre
ase
s.N
eve
rth
ele
ss,th
ein
teg
rat
iono
fsev
era
llangu
age
sinth
e
p
lann
ingandw
ri
tingp
roc
essm
igh
tcon
st
itu
teas
ign
if
ican
tel
emen
tfo
rdev
elop
ingon
e’sw
ri
-
t
ingab
il
it
ies
.In my M
ast
er’
sth
esi
sIou
tl
ineth
ere
sul
tso
fanemp
ir
ica
lstudy w
ith4L
atin
-
Am
eri
cans
tud
ent
sat Go
eth
e Un
ive
rsi
tyinF
rank
fur
t,fo
cus
ingon w
ri
tinga
tt
itud
es,w
ri
ting
s
tra
teg
iesandcond
it
ion
alf
acto
rsfo
rth
ela
tte
r.U
singn
arr
ativ
ein
terv
iew
sandqu
ali
tat
iveco
n-
t
entan
aly
sis
,Is
eektoa
skth
efo
llow
ingqu
est
ion
s:

• Howdol
ingu
is
ticb
iog
raph
ies andb
iog
raph
ieso
fwr
it
ingsh
apeth
eat
ti
tud
estow
ard
s
w
ri
tinginG
erm
ana
safo
reignl
angu
age
?
• Howdonon-
nat
ive mu
lt
il
ingu
alw
rit
ersd
esc
rib
eth
eirw
ri
tings
tra
teg
iesw
ith wh
ich
th
eyop
era
tewh
enw
ri
tinginG
erm
an?
• Howdomu
lt
il
ingu
alt
extp
rodu
ctsr
efl
ectmu
lt
il
ingu
alw
ri
tings
tra
teg
ies
?
• Wh
ichf
acto
rsin
flu
enc
eth
echo
iceo
fmu
lt
il
ingu
alw
ri
tings
tra
teg
ies
?

R
esu
lt
sshowth
at mu
lti
lingu
alw
ri
ter
sse
emqu
iteun
awa
reo
fth
epo
ten
tia
lso
f mu
lt
il
ingu
al
w
ri
tings
tra
teg
ies
.Inth
isr
esp
ect
,lingu
is
ticb
iog
raph
iesandb
iog
raph
ieso
fwr
it
inga
reimp
act
f
acto
rsfo
rbo
tha
tt
itud
estow
ard
swr
it
ingand
,incon
sequ
enc
e,aw
ri
ter
’sind
ividu
alin
ven
tory
o
fwr
it
ings
tra
teg
ies
. How
eve
r,con
sci
enc
eofth
ere
sou
rcech
ara
cte
rof mu
lt
il
ingu
alw
ri
ting
p
rac
tic
ecou
ldb
each
iev
edv
iad
ida
cti
cfo
rma
ts(
e.g
. wo
rkshop
s)andth
eac
tiv
ere
fle
ctionon
w
ri
tingp
roc
ess
es.
Inha
ltsv
erz
eichn
is

Abb
ildung
sve
rze
ichn
is.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
.IV

1
. E
inl
eitung.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
.1

2
. M
ehr
spr
ach
igk
eitinSp
rach-undS
chr
eibb
iog
raph
ien.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
5
2
.1 Sp
rachb
iog
raph
ien
:Erw
erb
skon
tex
te
,Anw
endung
ssz
ena
rienundH
altung
en.
..
..
..
..
..
..
5
2
.2 S
chr
eibb
iog
raph
ien.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.7
2
.3 Sp
rach-undS
chr
eibb
iog
raph
isch
eIn
terv
iew
s:M
ethodo
log
isch
eImp
lik
ation
en.
..
..
..
..
9

3
. S
chr
eib
enun
terd
enB
edingung
envon M
ehr
spr
ach
igk
eit.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
.11
3
.1 M
ehr
spr
ach
lich
eSch
reibp
roz
essmod
ell
e..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.11
3
.2 S
chr
eib
enind
erL1v
s.S
chr
eib
enind
erL2.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.19
3
.3 S
chr
eib
enind
erL2v
s.Üb
ers
etz
enind
ieL2.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.23
3
.4 M
ehr
spr
ach
igeS
chr
eibp
rax
is.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
.28

4
. S
chr
eib
str
ateg
ienun
terd
enB
edingung
envon M
ehr
spr
ach
igk
eit.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
31
4
.1 M
erkm
alevonS
chr
eib
str
ateg
ien .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
.31
4
.2 S
chr
eib
str
ateg
ienn
achH
ansp
ete
rOr
tne
r..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.34
4
.3 U
lr
ikeL
ang
esAd
apt
ierungd
erS
chr
eib
str
ateg
ienn
achO
rtn
er.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
38
4
.4 S
chr
eib
ext
ern
eSt
rat
egi
en.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.41
4
.5 F
akto
renfü
rdi
eWah
lde
rSch
reib
str
ateg
ie.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
42

5
. M
ethod
ik.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
44
5
.1 Fo
rschung
sfr
agen.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
44
5
.2 Zug
angzumF
eldundd
enP
rob
and
Inn
en.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.45
5
.3 Au
sgew
ähl
teP
rob
and
Inn
en.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
48
5
.4 N
arr
ativ
eIn
terv
iew
s..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.51
5
.4
.1 Kon
zip
ierungd
erIn
terv
iew
s..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.51
5
.4
.2 M
ethod
end
erIn
terv
iew
füh
rung.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.53
5
.4
.3 M
ethod
end
erT
ran
skr
ipt
ion .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.54

I
6
. Au
swe
rtungd
erIn
terv
iew
s..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
56
6
.1 Qu
ali
tat
iveInh
alt
san
aly
se.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.56
6
.2 D
eduk
tiv
eundinduk
tiv
eKa
tego
rien.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
57
6
.3 Cod
ierung
en.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
59
6
.4 D
aten
ana
lys
en.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.60
6
.5 W
eit
ereAnm
erkung
enzu
rAu
swe
rtung .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.62

7
. E
rgebn
isd
ars
tel
lung.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
64
7
.1 Sp
rach-undS
chr
eibb
iog
raph
ienundd
erT
ran
sfe
rau
fda
sSch
reib
en.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.64
7
.1
.1 M
art
a..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.64
7
.1
.2 No
eli
a..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
70
7
.1
.3 R
ica
rdo.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.74
7
.1
.4 V
erón
ica.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.80
7
.2 S
chr
eib
str
ateg
ienb
eimV
erf
ass
envonT
ext
enind
erZ
iel
spr
ach
eDeu
tsch.
..
..
..
..
..
..
..
.84
7
.2
.1 M
art
a..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.84
7
.2
.2 No
eli
a..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
87
7
.2
.3 R
ica
rdo.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.88
7
.2
.4 V
erón
ica.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.91
7
.3 M
ehr
spr
ach
igeS
chr
eibp
roduk
teundF
akto
renfü
rSch
reib
str
ateg
ien .
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
.93
7
.3
.1 M
art
a..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.93
7
.3
.2 No
eli
a..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
100
7
.3
.3 R
ica
rdo.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.103
7
.3
.4 V
erón
ica.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.108
7
.4 Zu
samm
enf
assung
:Me
rkm
aled
erun
ter
such
tenG
rupp
e..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
111

8
. M
ethod
end
isku
ssion.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.114

9
. B
ewe
rtungd
erE
rgebn
iss
e..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.117
I
I

10
. Anh
ang.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
.122
10
.1 E
inv
ers
tändn
ise
rkl
ärung.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
122
10
.2 In
terv
iew
lei
tfäd
en.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.123
10
.2
.1 E
rst
esIn
terv
iewzuSp
rach-undS
chr
eibb
iog
raph
ien.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
123
10
.2
.2 Zw
eit
esIn
terv
iewüb
erm
ehr
spr
ach
igeS
chr
eibp
roz
ess
e,
S
chr
eib
str
ateg
ienundS
chr
eibp
roduk
te.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
125
10
.3 T
ran
skr
ipt
ion
sleg
end
e..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
.126
10
.4 T
ran
skr
ipt
ion
end
erIn
terv
iew
smi
tMa
rta.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
127
10
.4
.1 E
rst
esIn
terv
iew.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
127
10
.4
.2 Zw
eit
esIn
terv
iew.
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
142
10
.5 T
ran
skr
ipt
ion
end
erIn
terv
iew
smi
tNo
eli
a..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
160
10
.5
.1 E
rst
esIn
terv
iew.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
160
10
.5
.2 Zw
eit
esIn
terv
iew.
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
175
10
.6 T
ran
skr
ipt
ion
end
erIn
terv
iew
smi
tRi
cardo.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.189
10
.6
.1 E
rst
esIn
terv
iew.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
189
10
.6
.2 Zw
eit
esIn
terv
iew.
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
202
10
.7 T
ran
skr
ipt
ion
end
erIn
terv
iew
smi
tVe
rón
ica.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.215
10
.7
.1 E
rst
esIn
terv
iew.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
215
10
.7
.2 Zw
eit
esIn
terv
iew.
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
230
10
.8 M
ehr
spr
ach
igeS
emin
arm
it
sch
ri
ft(komp
let
t).
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.246

11
. L
ite
ratu
rve
rze
ichn
is.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
247

I
II
Abb
ildung
sve
rze
ichn
is

Abb
ildung1
:Kogn
it
ive
sSch
reibp
roz
essmode
lln
achF
low
erundH
aye
s(1980
).
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.12
Abb
ildung2
: Mod
elld
esm
ehr
spr
ach
lich
enS
chr
eib
ensn
achBö
rne
r(1989
).
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.14
Abb
ildung3
:Mod
elld
esm
ehr
spr
ach
lich
enS
chr
eib
ensn
achK
ring
s(1990
)..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
16
Abb
ildung4
: Mod
elld
esm
ehr
spr
ach
lichen(
fre
ien
)Sch
reib
ensn
achK
ästn
er(1997
)..
..
..
..
..
.18
Abb
ildung5
:Meh
rsp
rach
ige
sBr
ain
sto
rmingI.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.94
Abb
ildung6
:Meh
rsp
rach
ige
sBr
ain
sto
rmingI
I..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.95
Abb
ildung7
:Meh
rsp
rach
igeS
emin
arm
it
sch
ri
ftI.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.97
Abb
ildung8
:Meh
rsp
rach
igeS
emin
arm
it
sch
ri
ftI
I..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
98
Abb
ildung9
:Meh
rsp
rach
igeP
lanunge
ine
rHau
sarb
eit.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
101
Abb
ildung10
:Meh
rsp
rach
ige
rEn
twu
rfe
ine
sTex
ts(1
.Ve
rsion
)..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.104
Abb
ildung11
:Meh
rsp
rach
ige
rEn
twu
rfe
ine
sTex
ts(2
.Ve
rsion
)..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.105
Abb
ildung12
:Meh
rsp
rach
ige
rEn
twu
rfe
ine
rPa
ssag
e..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
107
Abb
ildung13
:Meh
rsp
rach
igeN
ied
ers
chr
if
tein
erSp
rech
stund
e..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
.109

IV
1
.Ein
lei
tung

S
eitd
enBo
logn
a-R
efo
rmenimJ
ahr
e2002i
std
asTh
emad
erM
ehr
spr
ach
igk
eitaneu
rop
äi-
s
chenHo
chs
chu
len a
llg
egenw
ärt
ig.D
er Wun
schn
achg
röß
ere
r Du
rch
läs
sigk
eite
rhöh
ted
ie
Mob
il
itä
tundfüh
rtezue
ine
rdiv
ers
erenund m
ehr
spr
ach
igenS
tud
ier
end
ens
cha
ftand
enUni
-
v
ers
itä
ten
.Ak
adem
isch
esS
chr
eib
enf
ind
etd
ahe
rof
tine
inem m
ehr
spr
ach
igen Kon
tex
tst
att
.
S
eie
s,d
assS
tud
ier
end
emeh
rsp
rach
igeFo
rschung
sl
ite
ratu
rkon
sul
tie
ren
,in m
ehr
erenSp
ra
-
ch
enkommun
iz
ier
enod
ere
igen
ewi
ssen
sch
aft
lich
eTex
tev
erf
ass
en–e
ser
sch
ein
thäu
fig
s
elb
stv
ers
tänd
lich
,di
esenak
adem
isch
enT
ätigk
eit
enine
ine
r mu
lt
il
ingu
alen Umg
ebungund
au
ch m
ehr
spr
ach
ign
ach
zug
ehen
.Div
erg
ier
tdi
eeig
eneE
rst
spr
ach
edab
eivond
erW
iss
en-
s
cha
fts
spr
ach
e,s
teig
tde
rGr
add
erKomp
lex
itä
tbe
ide
rSch
reib
akt
ivi
tät.D
ieH
erau
sfo
rde
rung

rStud
ier
end
eal
lgem
einundvo
ral
lemfü
rjen
eau
sand
erenSp
rach
-undS
chr
eibku
ltu
ren
b
est
ehtd
abe
ini
chta
lle
inind
erak
adem
isch
enZ
iel
spr
ach
eans
ich
,sond
ernind
ere
ff
izi
ent
en
O
rgan
isa
tiond
ese
igen
enS
chr
eibp
roz
ess
es.
D
asS
chr
eib
eng
il
tau
chj
ens
eit
sde
rUn
ive
rsi
täta
lsS
chlü
sse
lqu
ali
fik
ationfü
rdenb
eru
fl
ich
en
E
rfo
lg.Inn
erh
albd
erHo
chs
chu
lenw
irdv
ers
tärk
tFoku
sau
fdi
eFö
rde
rungd
erS
chr
eibkompe
-
t
enz
eng
eleg
t,w
asdu
rchd
ieE
tab
lie
rungun
ive
rsi
tät
sin
tern
erS
chr
eib
zen
trenimd
eut
sch
spr
a-
ch
igenR
aums
eitd
ensp
äten1990
erJ
ahr
enin
st
itu
tion
ali
sie
rt wu
rde
.ImZu
samm
enh
ang m
it
d
em Au
sbaud
erS
chr
eibkomp
eten
zsp
iel
tdi
eMeh
rsp
rach
igk
eitvonInd
ividu
ene
ineg
roß
e
Ro
lle
.Fe
rnabvonb
ish
eut
eex
is
ten
ten D
isku
rsen
,di
eMeh
rsp
rach
igk
eita
lsD
efi
zit
,sowoh
l

rdi
eSp
rach
-al
sau
chd
ieT
extp
roduk
tionb
etr
ach
tenu
ndd
ieE
insp
rach
igk
eitzu
rNo
rmer
-
h
eben
,so
ll
tee
in mu
lt
il
ingu
ale
sRep
erto
irev
ielm
ehra
lsR
essou
rceang
eseh
en w
erd
en.D
ie
dom
inan
te No
rmd
erE
insp
rach
igk
eitb
eze
ichn
etd
ieE
rzi
ehung
swi
ssen
sch
aft
ler
inIng
ridGo
-
go
lina
lsd
en„mono
lingu
alen H
abi
tus
“(vg
l. Go
gol
in2008
).S
iesp
ieg
elts
ichinak
adem
i-
s
chenT
ext
en w
ide
r,d
ieg
ene
rel
line
ine
rSp
rach
eve
rfa
sstw
erd
enundk
ein
esi
chtb
arenSp
u-
r
envon M
ehr
spr
ach
igk
eitau
fwe
isen
.Di
eseimm
erno
chd
efi
zit
äreS
ich
twe
iseau
fMeh
rsp
ra-
ch
igk
eitinak
adem
isch
enT
ext
sor
tenkö
nnt
ezu w
eit
rei
chend
en V
erun
sich
erung
enundE
in-
s
chr
änkung
en m
ehr
spr
ach
ige
rStud
ier
end
erfüh
ren
,di
esi
chanun
ive
rsi
tär
enSp
rach
att
itüd
en
o
rien
tie
ren
.
ImSomm
ers
eme
ste
r2015füh
rtei
che
inee
thnog
raph
isch
e Un
ter
suchung m
itsp
ani
sch
spr
a-
ch
igenl
ate
inam
erik
ani
sch
enS
tud
ier
end
end
erJoh
ann Wo
lfg
angGo
eth
e-Un
ive
rsi
tätinF
rank
-
fu
rta
.M.du
rch
.Hi
erb
ei wo
ll
tei
chind
ividu
ell
eHa
ltung
eng
egenüb
erd
emak
adem
isch
en

1
S
chr
eib
enundd
erM
ehr
spr
ach
igk
eite
rkund
en.N
arr
ativ
eIn
terv
iew
sbo
tens
icha
lsg
eeign
ete
M
ethod
ean
,di
esem Fo
rschung
san
lieg
enn
ach
zug
ehenunds
ichd
enind
ividu
ell
enE
rzäh
lun
-
g
end
erS
tud
ier
end
enan
zun
ähe
rn. Üb
erg
eordn
etin
ter
ess
ier
tee
smi
chzue
rfah
ren
,wi
emu
lti
-
l
ingu
aleS
tud
ier
end
eau
sLa
tein
ame
rik
avonih
renS
chr
eib
erf
ahrung
enun
terd
enB
edingung
en
d
erM
ehr
spr
ach
igk
eitb
eri
cht
en.H
ierb
eiw
are
svonIn
ter
ess
e,au
fwe
lch
eWe
ises
ievonH
er-
au
sfo
rde
rung
enb
eimS
chr
eib
enundd
eren Üb
erw
indunge
rzäh
lensow
ies
ichg
egenüb
erd
en
dom
inan
ten D
isku
rsend
erE
insp
rach
igk
eitpo
si
tion
ier
en.V
ierL
eit
frag
enk
ris
tal
li
sie
rtens
ich
imZug
ede
rexp
lor
ativ
enS
tud
iea
lsr
elev
anth
erau
sund wu
rdend
ies
erA
rbe
itzug
rund
ege
-
l
egt
:

1
.Wi
ege
sta
ltens
ichd
ieSp
rach-undS
chr
eibb
iog
raph
iend
erS
tud
ier
end
enundinw
ie-
f
ern könn
en h
ierd
arg
eleg
teH
altung
enau
fdi
eSch
reibp
rax
isin d
erZ
iel
spr
ach
e
D
eut
schüb
ert
rag
enw
erd
en?
2
. Au
fwe
lch
eWe
ises
tel
lend
ieS
tud
ier
end
enih
reS
chr
eib
str
ateg
iend
ar,au
fdi
esi
ewäh
-
r
endd
esS
chr
eib
ensau
fDeu
tschzu
rück
gre
ifen?
3
. Inw
ief
ern w
erd
en m
ehr
spr
ach
igeS
chr
eib
str
ateg
ienin m
ehr
spr
ach
igenT
extp
roduk
ten
v
isu
elln
achvo
llz
iehb
ar?
4
. Anw
elch
eFak
tor
enknüp
fts
ichd
ieW
ahld
erm
itun
term
ehr
spr
ach
igenS
chr
eib
str
ate
-
g
ien
?

D
ies
eFr
agen w
arenr
ich
tung
swe
isendfü
rdi
e vo
rl
ieg
end
eStud
ie
.Gem
äß d
erak
tue
llen
S
chr
eib
for
schung und S
chr
eibd
idak
tikl
ieg
tde
r Foku
s au
fSch
reibp
roz
ess
en,n
ich
t au
f
S
chr
eibp
roduk
ten
.Be
rei
tszuB
eginnd
er1970
erJ
ahr
eer
eign
etes
iche
inP
arad
igm
enw
ech
sel
ind
erS
chr
eib
for
schung
, wom
its
ichd
erFoku
svomS
chr
eibp
rod
uktau
fdenS
chr
eibp
roz
ess
undd
enP
rodu
zen
tenv
erl
age
rte
.Dah
errü
ckend
iem
ehr
spr
ach
igenT
extp
roduk
ten
ich
tind
en
M
it
telpunk
tde
r An
aly
se,sond
ernfung
ier
eneh
era
ls An
sch
auung
sma
ter
iale
ine
rge
leb
ten
m
ehr
spr
ach
igenS
chr
eibp
rax
is
. Üb
erd
iesh
and
elte
ssichb
eid
en m
ehr
spr
ach
igenT
extp
rodu
k-
t
end
erS
tud
ier
end
enump
riv
ate
,sch
reib
erz
ent
rie
rteT
ext
e,d
ien
ich
tna
ch M
aßs
täb
enso
zia
l
s
itu
ier
ter
, mu
lt
il
ingu
ale
rTex
te
,wi
eWe
rbep
lak
ateod
erIn
tern
ets
eit
en,an
aly
sie
rtw
erd
enkö
n-
n
en.B
räu
er(2009
:59
ff
.)b
eze
ichn
etd
era
rt
igeT
ext
eal
sHi
lfs
tex
te
,de
renL
ese
rke
inex
tern
es
Pub
likum
,sond
ernd
ies
chr
eib
end
ePe
rsons
elb
sti
st
.Fü
rdenS
chr
eib
erh
abens
iee
inekom
-
mun
ika
tiv
eFunk
tion,ind
emd
er Umg
ang m
itIn
form
ation
en(
z.B
.Zu
samm
enf
ass
en,P
ara
-
ph
ras
ier
en,Komm
ent
ier
ene
tc
.)p
rak
tiz
ier
tundsom
ite
inL
ernp
roz
essau
sge
lös
twi
rd.

2
D
ase
rhob
eneD
atenm
ate
ria
lli
efe
rtzw
ark
ein
eEinb
lick
einr
ealab
lau
fend
eSch
reibp
roz
ess
e,
j
edo
chinind
ividu
ell
eWah
rnehmung
swe
isenundkomp
lem
ent
ier
tsom
itUn
ter
suchung
en,d
ie
p
rim
äre
rst
ere
sbe
leu
cht
en.
Im R
ahm
end
ern
ach
folg
end
end
reiK
api
telkomp
lex
ewi
rd ind
ieth
eor
eti
sch
en G
rund
lag
en
e
ing
efüh
rt
.Kap
ite
l2b
efa
ssts
ich m
itM
ehr
spr
ach
igk
eitinSp
rach
-undS
chr
eibb
iog
raph
ien
.
R
elev
ant
e Kompon
ent
enfü
rdi
e Un
ter
suchung
,wi
esp
rach
lich
eErw
erb
skon
tex
te, Anw
en-
dung
ssz
ena
rien
,Ha
ltung
enund Mo
tiv
ation
enw
erd
enb
enann
tundd
eck
ens
ichfü
rSp
rach-
undS
chr
eibb
iog
raph
ien
.Au
fgrundd
erÄhn
lichk
eitind
enB
etr
ach
tung
sfok
iwi
rde
sal
snahe
-
l
ieg
ende
rach
tet
, Sp
rach
-und S
chr
eibb
iog
raph
ien m
ite
inand
erzu v
erknüp
fen
,wa
sein
e
G
rundp
räm
iss
edi
ese
rFo
rschungi
st
. Ab
sch
ließ
end w
ird au
fme
thodo
log
isch
eImp
lik
at
ion
en
b
eid
er Du
rch
füh
rungund Au
swe
rtungsp
rach-unds
chr
eibb
iog
raph
isch
erIn
terv
iew
seing
e-
g
ang
en.D
ieh
ierd
arg
eleg
tenPunk
tes
indfü
rdi
eRe
ali
sie
rungd
erak
tue
llenS
tud
ieimH
int
er-
kop
fzub
eha
lten.
K
api
tel3l
ief
erte
inen Üb
erb
licküb
erexp
erim
ent
ell
eunde
thnog
raph
isch
eStud
ienzum
S
chr
eib
enind
erE
rst
spr
ach
e(L1
)unde
inerF
remd
spr
a e(L21)sow
ch iezum m
ehr
spr
ach
igen
S
chr
eib
en. Zun
äch
stw
erd
en m
ehr
spr
ach
igeS
chr
eibp
roz
essmod
ell
eerö
rte
rt
,dad
erB
egr
if
f
d
esS
chr
eibp
roz
ess
esfund
amen
talfü
rda
sVe
rst
ändn
isvomkogn
it
ivenVo
rgeh
enw
ähr
endd
es
S
chr
eib
ensundd
iew
eit
erenth
eor
eti
sch
enAu
sfüh
rung
eni
st
.We
ite
rhinw
irdd
ere
ins
chl
ägi
ge
Fo
rschung
sst
andzuexp
erim
ent
ell
enS
tud
ienr
esüm
ier
t,d
ied
asS
chr
eib
enind
erL1 m
itd
em
S
chr
eib
enind
erL2kon
tra
st
ier
en.M
itexp
erim
ent
elli
stind
ies
emF
allg
eme
int
,da
ssin
ten
-
d
ier
twi
rdr
ealab
lau
fend
eSch
reibp
roz
ess
equ
asiun
terL
abo
rbed
ingung
enzue
rkund
en.Üb
er-
d
iesw
erd
enex
emp
lar
ische
inig
enS
tud
ienzu
rmeh
rsp
rach
igenS
chr
eibp
rax
issk
izz
ier
tundau
f
d
ies
eWe
isee
inn
eue
rDi
sku
rsin
teg
rie
rt
.Ginge
szuvo
rhaup
tsä
chl
ichumd
asS
chr
eib
enin
d
erL1undL2w
irdnund
asS
chr
eib
enin m
ehr
erenSp
rach
eng
ene
rel
lbe
tra
cht
et
.DieS
tud
ien
b
eleu
cht
end
iePo
ten
zia
led
erM
ehr
spr
ach
igk
eitfü
rdenS
chr
eibp
roz
essunds
inde
thnog
raphi
-
s
che
rNa
tur
.
D
asl
etz
teTh
eor
iek
api
telg
rei
ftd
asK
ernkon
zep
tdi
ese
rArb
eit
,di
eSch
reib
str
ateg
ie
,au
fund
sk
izz
ier
tsi
eun
terd
en B
edingung
envon M
ehr
spr
ach
igk
eit
.Sch
reib
str
ateg
ienfung
ier
enh
ier
a
lsv
erb
ind
end
esE
lem
entzw
isch
end
emS
chr
eib
enind
erL1undL2sow
ied
em m
ehr
spr
ach
i-
g
enS
chr
eib
en,d
asi
edi
ediv
ers
enS
chr
eibp
rak
tik
ensub
sum
ier
en.Zun
äch
stf
ind
ete
ineAnnä
-
h
erungand
asKon
zep
tde
rSch
reib
str
ateg
ies
tat
t,ind
emM
erkm
alezu
r Ch
arak
ter
is
ierungvon
1
MitderB eze
ichnungL2is
timR ahmendertheo
ret
isch
enAusfüh
rungensow
ieaucha
llg
eme
inindie
serArbe
it
e
ineinst
itu
tione
llerworb
eneFremdsp
rach
eg emein
t.Eshand
elts
ichsomitn
ich
tume in
eZwei
tsp
rache
,dieim
f
rühkind
lichenAlte
rangee
ign
etwurde.
3
S
chr
eib
str
ateg
ienau
fge
zeig
twe
rden. An
sch
ließ
end w
erd
end
iez
ehnS
chr
eib
str
ateg
iend
es
L
ingu
is
ten H
ansp
ete
rOr
tne
rum
ris
sen
,di
eal
sEino
rdnungfü
rdi
eda
rge
leg
tenS
chr
eibvo
rge
-
h
ensw
eis
end
erS
tud
ien
tei
lnehm
er en2d
Inn ien
en.Eb
ensofü
rdi
eEino
rdnungr
elev
ants
indd
ie
m
ehr
spr
ach
igenS
chr
eib
str
ateg
iend
erS
chr
eibd
idak
tik
erin U
lr
ikeL
ang
e,d
ies
ien
ach O
rtn
er
ad
apt
ier
te
.ImS
inn
eein
ervo
ll
ständ
igenE
rfa
ssungd
erS
tra
teg
ien wu
rdef
ern
erd
ieK
ategor
ie
d
ers
chr
eib
ext
ern
enS
tra
teg
iene
röf
fne
t.S
chlu
ssend
lich w
erd
end
ieF
akto
renb
egu
tach
tet,d
ie
d
ieW
ahld
erS
chr
eib
str
ateg
ieb
eein
flu
ssenkö
nnen.
K
api
tel5s
chi
lde
rtd
ied
erS
tud
iezug
rund
ege
leg
teM
ethod
ikd
er Du
rch
füh
rungd
erIn
ter
-
v
iew
s.E
inl
eit
end w
irdd
erZug
angzumFe
ldundzud
enP
rob
and
Inn
enn
achg
eze
ichn
et.An
-
s
chl
ieß
end w
irdau
fdi
e Kon
zip
ierungd
ern
arr
ativ
enIn
terv
iew
ssow
ieau
fdi
eRahm
enb
edin
-
gung
enund T
echn
ikend
erIn
terv
iew
füh
runge
ing
egang
en.Zum Ab
sch
lus
swi
rdd
ieT
ran
-
sk
rip
tion
swe
ised
erIn
terv
iew
str
ansp
aren
tgem
ach
t.E
rgän
zendzu
rMe
thod
ede
r Du
rch
füh
-
rungw
irdinK
api
tel6d
ieM
ethod
ede
rAu
swe
rtungd
erIn
terv
iew
sof
feng
eleg
t.H
ierb
eiwu
r-
d
esi
chd
erQu
ali
tat
ivenInh
alt
san
aly
seb
edi
ent
,gem
äßd
ere
rdeduk
tiv
eundinduk
tiv
eKa
teg
o-
r
ieng
ebi
ldetso
wieCod
ierung
enamD
atenm
ate
ria
lvo
rgenomm
enwu
rden
.
D
ieE
rgebn
isd
ars
tel
lungin K
api
tel7 fo
lgtd
erR
eih
enfo
lged
erFo
rschung
sfr
agen
. Zun
äch
st
w
erd
en V
erb
indung
enzw
isch
end
enSp
rach-undS
chr
eibb
iog
raph
iensow
ied
enS
chr
eibh
al-
tung
end
erP
rob
and
Inn
enh
erau
sge
arb
eit
et.N
ach
folg
endw
erd
end
ied
arg
est
ell
tenS
chr
eib
stra
-
t
egi
end
erP
rob
and
Inn
enb
eim V
erf
ass
enak
adem
isch
erT
ext
eind
erZ
iel
spr
ach
eDeu
tsche
r-
ör
ter
tundind
ieS
tra
teg
iekon
zep
tevon O
rtn
erundL
ang
eeing
eordn
et
.Sch
ließ
lich w
erd
en
m
ehr
spr
ach
igeSch
reibp
roduk
te,s
chr
eib
ext
ern
eSt
rat
egi
enundF
akto
renfü
rdi
e W
ahld
er
S
chr
eib
str
ateg
ieb
eleu
cht
et.N
achR
esüm
ierungd
erM
erkm
aled
erun
ter
such
tenP
rob
and
Inn
en
w
irdd
ase
igen
eFo
rschung
svo
rgeh
enin K
api
tel8k
ri
ti
sch b
egu
tach
tet.H
ierb
eiw
irdau
f As
-
p
ekt
ehing
ewi
esen
,di
eimZug
ezukün
ft
ige
rFo
rschung
enb
eda
chtw
erd
enso
ll
ten
.
D
ieA
rbe
it münd
etind
erB
ewe
rtungd
erE
rgebn
iss
ein K
api
tel9
,ind
ern
achZu
samm
enf
as-
sungd
erR
esu
lta
ted
ieFo
rschung
sde
sid
era
takonk
ret
is
ier
twe
rden
,di
esi
chau
sde
rStud
ie
e
rgeb
enh
aben
.Imp
liz
iteFo
rde
rung
enand
ieun
ive
rsi
tär
eLeh
re,d
ies
ichau
sdemD
atenm
ate
-
r
ialab
lei
tenl
ass
en,w
erd
enind
ies
emZu
samm
enh
angexp
liz
ier
t.
2
AusGründ
ende
rbess
erenLe sb
arke
itw
irddieg
lei
chzei
tigeV e
rw endung m
ännl
iche
rund we
ibl
ich
erSpra
ch-
formenn
ich
tdu
rchg
ängigvo
llzogen
.Säm
tli
chePe
rsonenbez
eichnungengel
tengl
eichwoh
lfü
ral
leG e
sch
lech
ter
.
4
2
.Meh
rsp
rach
igk
eit inSp
rach
-undS
chr
eibb
iog
raph
ien

2
.1Sp
rachb
iog
raph
ien
:Erw
erb
skon
tex
te,Anw
endung
ssz
ena
rienundHa
ltung
en

Sp
rachb
iog
raph
ienz
eichn
end
ieind
ividu
ell
eSp
rach
erw
erb
sbiog
raph
ien
achundkönn
ens
ich
au
fdi
eVe
rgang
enh
eit
,Geg
enw
artundau
chZukun
ftb
ezi
ehen(Z
ent
z2012
:2)
.Meh
rer
eAs
-
p
ekt
esindb
eid
erE
rhebungundB
etr
ach
tungvonSp
rachb
iog
raph
ienin
ter
ess
ant
.Pr
inz
ipi
ell
s
teh
tda
ssp
rach
lich
eRep
erto
iree
ine
rPe
rsonimVo
rde
rgrund
,da
svon m
ehr
erenKompon
en-
t
enb
eein
flu
sstw
ird
.Gump
erz(1972:20
f.
)de
fin
ier
tesp
rach
lich
eRep
erto
ire
sal
sdi
eGe
sam
t-
h
eita
lle
rsp
rach
lich
en R
essour
cen
,di
eMi
tgl
ied
ernb
est
imm
terG
eme
ins
cha
ft
enzu
rVe
rfü
-
gungs
teh
en.D
ies
eDe
fin
it
ionwu
rdean
sch
ließ
enddu
rchHym
es(1974
)undGump
erz(1982
)
ume
inige A
spek
tee
rwe
ite
rt
.Mi
tdemR
epe
rto
irewu
rdenfo
rtan a
llev
erfügb
arenR
edem
itt
el
b
eze
ichn
et.Eb
enf
all
swu
rdeang
enomm
en,d
assP
erson
ens
ichg
ewah
rsind
,wi
eund w
arum
s
ied
ies
ewäh
rend d
er Kommun
ika
tion v
erw
end
en.D
ieR
edem
it
tel könn
ensp
rach
lich
er
(
Spr
achv
ari
etä
ten
),ku
ltu
rel
ler(G
enr
es,S
ti
le)od
erso
zia
lerN
atu
r(No
rmend
erP
roduk
tion
undd
esV
ers
tändn
iss
esvonSp
rach
e)s
ein(Gump
erz1982
:155
).W
iezuvo
rdi
esp
rach
lich
en
R
essou
rcen
,sindau
chd
ieR
edem
it
telane
inekonk
ret
eunds
tat
isch
eGem
ein
sch
aftg
ebund
en.
B
lomm
aer
tundB
acku
s(2011
)stü
tzens
ichau
fdi
eDe
fin
it
ionvon Gump
erz(1982
)und Hy
-
m
es(1974)
.Si
ere
lat
ivi
erenj
edo
chd
ieg
erad
lin
igeV
erb
indungzw
isch
enR
edem
it
teln und
G
eme
ins
cha
ften
. An
ste
llevon G
eme
ins
cha
ftenrü
ckens
ied
asInd
ividuumind
enFoku
s,d
a,
3
un
ter Ann
ahm
edyn
ami
sch
erundt
ran
sku
ltu
rel
lerN
etzw
erk
e, da
s Kon
zep
tde
rst
ati
sch
en
G
eme
ins
cha
ftn
ich
tläng
erh
altb
ari
st
.Heu
tig
eGem
ein
sch
aft
ens
indv
ielm
ehr dyn
ami
sch.
Sp
rach
li
cheR
epe
rto
ire
skönn
ena
lsAu
fze
ichnung
envonMob
il
itä
tve
rst
and
enw
erd
en:

„R eper
toi
resinasup er-
dive
rse wo
rldarereco
rdsof mobi
li
ty:of movem en
tofpeople
,langu
age
resources
,socia
larenas
,techno
logi
esoflea
rningandl
e a
rningenv
ironments.Are
levantcon
cep
tof
rep e
rto
iresneedstoaccoun
tforthesepa
tte
rnsof mob
il
ity
,forthesepa
tternscon
stru
ctandcons
ti
-
tutecontempora
ryL a
te-Mode
rnsubjec
ts
.“ (Blommaer
tundB a
ckus2011:22)

D
ieAu
tor
enüb
erd
enk
end
ieB
eze
ichnungR
epe
rto
ireind
emB
est
reb
end
ieN
atu
rde
sSp
rach
-
e
rwe
rbsundd
ieE
ins
chä
tzungvonSp
rachkomp
eten
zenzub
eleu
cht
en.S
ieb
esch
reib
env
er-
s
chi
eden
e Mu
ste
rde
sErw
erb
svonR
edem
it
telnundb
ezi
ehens
ichd
abe
iau
fjed
es mög
lich
e
Sp
rach
fragm
ent
,da
szue
inemb
est
imm
tenZ
eitpunk
terwo
rbenundang
ewend
etw
erd
enkön
-
n
e.Die Must
erkönnens eh
run t
ers
chi
edl
ich
erG
est
alts
einundvonhö
chs
tfo
rme
llen Er
-


3
Beitran
sku l
ture
llen N
etzwerk
enh and
elte
ssi
chg ew
issauchum Gemein
scha
ften
.Blomm ae
rtund Backu
s
(2011)re
l a
tivi
erendaherdieVerb
indungvonRed
emit
telnund G
eme
ins
chaf
tennurinBezugaufs
tat
isch
eund
lokalabgegrenz
teG emein
schaf
ten
.
5
w
erb
skon
tex
tenb
ish
inzuäuß
ers
tin
form
ell
enundvo
rüb
erg
ehend
enB
egegnung
en m
itSp
ra-
ch
ere
ich
en.D
ief
ace
tten
rei
chenE
rwe
rbskon
tex
tefüh
rens
chl
ieß
lichzuv
ers
chi
eden
enFo
r-
m
end
esSp
rachw
iss
ens
. Obg
lei
chd
ieV
iel
fal
tde
rar
tig
er Kon
tex
teeno
rmi
st,s
inds
iel
aut
B
lomm
aer
tundB
acku
s(2011
:22
)ke
ine
sweg
str
ivi
al
,sond
erns
tet
sbed
eutung
svo
llfü
rden
L
ern
end
en.D
ieA
rtd
esSp
rach
erw
erb
sundd
ieh
ierm
itzu
samm
enh
äng
end
eSp
rachv
erw
en-
dungs
inda
lsokon
st
itu
tivfü
rdi
e Au
sbi
ldungsp
rach
lich
erR
eper
toi
res
.Demn
achs
inds
ie
au
chf
ürd
ieB
etr
ach
tungvonSp
rachb
iog
raph
iene
ssen
tie
ll
.
N
ebend
emFoku
sau
fSp
rach
erw
erbund –g
ebr
auchk
ris
tal
li
sie
rens
ichinSp
rachb
iog
raph
ien
g
ewi
sseH
altung
eng
ege
nüb
erSp
rach
e(n
)he
rau
s.J
eneH
altung
en üb
ene
inenz
ent
ral
enE
in-
f
lus
sau
fdi
eErw
erb
sst
ileundP
rof
iled
erL
ern
end
enau
s.D
ahe
rkannkon
sta
tie
rtw
erd
en,d
ass
Sp
rachb
iog
raph
ienk
aum Au
fsch
lus
sda
rüb
erg
eben
,wa
swi
rkl
ichp
ass
ier
tis
t,sond
ernv
iel
-
m
ehrd
ieH
altung
en d
erSp
rech
erInn
eno
ffen
leg
en.L
ern
end
e,d
ieb
eisp
iel
swe
isee
ineSp
rach
e
a
lss
chw
ier
igb
ewe
rten
,we
rden w
ahr
sch
ein
lich m
itS
chw
ier
igk
eit
enimS
inn
eein
ers
elb
ste
r-

llend
enP
roph
eze
iungkon
fron
tie
rt
.Sp
rachb
iog
raph
isch
eEr
zäh
lung
enh
elf
end
ahe
rzuv
er-
s
teh
en,w
ied
ie Ak
teu
rInn
enih
reL
ernvo
rgäng
ewah
rnehm
en,e
rleb
enundin
terp
ret
ier
en.Da
-
h
eri
ste
sau
fsch
lus
sre
ich
,di
eAt
ti
tüd
enh
ins
ich
tl
ichih
rerd
ete
rmin
ier
end
enK
raf
tau
fdi
eEr
-
w
erb
spro
zes
sezue
rfo
rsch
en(Lüd
i2005
:150
ff
).
Engv
erknüp
ftm
itA
tt
itüd
en,undn
ich
tmind
erin
ter
ess
antfü
rdi
eBe
tra
chtungvonSp
rachbi
-
og
raph
ien,s
indEmo
tion
enb
eimSp
rach
erw
erb
.Ke
inekogn
itiv
eLe
is
tung w
irdlo
sge
lös
tvon
Emo
tion
ene
rbr
ach
t.J
est
ärk
erd
ieemo
tion
aleInvo
lvi
erung
,de
stoin
ten
siv
erau
chd
ieE
rinne
-
rung
enundd
ase
rwo
rben
eWi
ssen(
vgl
.Dam
asio2004:178
ff
).Au
fgrundd
ies
erB
eob
ach
tung
k
annd
ieIn
ten
si
tätd
erEmo
tion
enau
cha
lsau
ssch
lagg
ebend
erF
akto
rfü
rein
ene
rfo
lgr
eich
en
Sp
rach
erw
erbh
erau
sge
ste
ll
twe
rden
.Esi
sta
lsow
enig
eren
tsch
eid
end
,obd
ieEmo
tion
enpo
-
s
it
ive
rod
ern
ega
tiv
erN
atu
rsind
,obg
lei
chpo
si
tiv
eAt
ti
tüd
enund A
sso
zia
tion
ens
tet
sfö
rde
r-
l
ichs
ind
. Au
che
ind
rück
li
che
,inn
ega
tiv
en Kon
tex
tenevo
zie
rteEmo
tion
enkönn
enzue
ine
r
4
gu
tenSp
rachb
ehe
rrs
chungfüh
ren(F
ran
ces
chin
i2003
).Be
rich
ten G
esp
räch
spa
rtn
erInn
enin
sp
rachb
iog
raph
isch
enIn
terv
iew
süb
erSp
rach
lernp
roz
ess
e,w
erd
enemo
tion
aleEv
alu
ation
en
und A
sso
zia
tion
enau
fsp
rach
lich
er Eb
ened
eut
lich
. Au
sbeob
ach
tend
erP
ersp
ekt
iveg
il
tes
d
ies
eemo
tion
alg
elad
ene
nkommun
ika
tiv
enSpur
end
esIn
ter
akt
ion
spro
zes
seszuen
tde
cken
undzuan
aly
sie
ren(
ebd
.).
4
France
sch
ini(2003
)e rwähntdasB e
isp
ielein
esdeu t
schspra
chigen Tschech
ens,dersi
chn a
chd em Zwei
ten
Wel
tkr
iegimE rwachs
en en
alt
er müh
elosundohneM inderungseine
rD eutschk
enntn
issediets
chech
ischeSpra
-
chean e
ign
ete
. Obgl
eichdiese
rE rwe
rbunterZwangs t
att
fandunde rsichineinemfürdiedeu
tscheMinde
rhei
t
negat
ivemKontextbefand
,w i
eserl
etz
tendl
iche
inen ahezuer
stspr
achl
icheKomp etenzau
f.
6
A
lse
inUn
terpunk
tvonH
altung
enundEmo
tion
enk
annd
ie Mo
tiv
ationfü
rdenSp
rach
erw
erb
a
lse
inr
elev
ant
erB
etr
ach
tung
sasp
ektg
enann
twe
rden
.Gen
ere
llh
atd
ie Mo
tiv
atione
twa
smi
t
d
emak
tue
llenundzukün
ft
igenS
elb
stb
ildzutun
.Da
sak
tue
lleS
elb
stk
ann b
ezüg
lichd
esz
u-
kün
ft
igenS
elb
stWün
sch
eod
erV
erp
fl
ich
tung
en(od
er au
chÄng
ste
)emp
find
en.W
ähr
end
s
ichau
ser
ste
reme
inein
tr
ins
isch
e Mo
tiv
ation(
„We
r wü
rdei
chg
ern
ese
in.
“)ab
lei
tet
,kann
au
sle
tz
ter
eme
ineex
tr
ins
isch
e Mo
tiv
ation(
„We
rso
ll
tei
chs
ein
.“)d
edu
zie
rtw
erd
en.D
ieA
rt
d
er Mo
tiv
ationl
ieg
tof
tind
erE
igenw
ahrn
ehmungundind
erR
eak
tion
swe
iseau
fda
sVe
rha
l-
t
enand
ere
rPe
rson
enb
egründ
et(Z
ent
z2012
:4)
.
S
chl
ieß
lichkomm
tde
rAn
aly
sevonS
chlü
sse
lmom
ent
enod
eren
tsch
eid
endenE
tapp
enind
er
Sp
rachb
iog
raph
iee
ineb
esond
ereRo
llezu
.Lüd
i(2005
:145
)st
ell
tdi
eFr
age
,we
lch
eEl
emen
te
bzw
.Mom
ent
eimp
ersön
lich
en L
ernw
egr
etro
spek
tive
ine
rErw
ähnung wü
rdige
rsch
ein
en
undw
arum
.Eb
ensosp
rich
tFr
anc
esc
hin
i(2003
)vonS
chlü
sse
ler
lebn
iss
en,d
ied
enE
rwe
rbd
er
Sp
rach
efö
rde
rnkönn
en.Zud
ies
enE
rlebn
iss
enkönn
enb
eisp
iel
swe
ised
erB
eginne
ine
rLie
-
b
esb
ezi
ehung
,einEmpo
rst
eig
end
erK
arr
ier
ele
ite
rod
erd
asZu
rech
tkomm
eninNo
ts
itu
ation
en
g
ehö
ren
.
R
esüm
ier
endwu
rdend
ieA
spek
ted
esSp
rach
erw
erb
s,d
erSp
rachv
erw
endung
,de
rHa
ltung
en
und Emo
tion
en,d
er Mo
tiv
ationsow
ied
eren
tsch
eid
end
enS
chlü
sse
lmom
ent
eal
sre
lev
ant
e
Kompon
ent
end
erB
etr
ach
tungvon Sp
rachb
iog
raph
ien e
rach
tetundd
arg
eleg
t.D
ies
e Ge
-
s
ich
tspunk
tes
inds
tark m
ite
inand
erv
erf
loch
ten
.ZumZw
eck
ede
rAn
aly
seundd
erÜb
ers
ich
t-
5
l
ichk
eitw
erd
ens
iej
edo
cht
eil
ssep
ara
tbe
tra
cht
et
, ums
iel
etz
tend
lichind
asG
esam
tbi
lde
ine
r
ind
ividu
ell
enSp
rachb
iog
raph
iezuin
teg
rie
ren
.

2
.2S
chr
eibb
iog
raph
ien

S
chr
eibb
iog
raph
ienb
esch
äft
igens
ichm
itd
erEn
twi
cklungd
erS
chr
eibkomp
eten
zenundbe
-
l
euch
ten h
ierb
eiV
erg
ang
enh
eit
,Geg
enw
art und Zukun
ft
.Di
eErkundungind
ividu
ell
er
S
chr
eibb
iog
raph
ieni
std
esh
albsoin
ter
ess
ant
,daj
ede
r Ak
tde
rsch
ri
ft
lich
en M
it
tei
lungvo
r
d
em H
int
erg
runde
ine
rdyn
ami
sch
en B
iog
raph
ied
esS
chr
eib
end
ens
tat
tf
ind
et(B
räu
er2003
:
37
).Du
rchd
ie Au
sein
and
ers
etzung m
itS
chr
eibb
iog
raph
ien könn
en w
ertvo
lleE
rkenn
tni
sse
üb
erS
chr
eibp
roz
ess
eer
lang
twe
rden
.Wennüb
erd
iee
igen
eSch
reib
erf
ahrungr
efl
ekt
ier
twi
rd,
sow
irdau
chs
tet
süb
erd
asind
ividu
ell
eSch
reibv
erh
alt
enn
achg
eda
cht
.Zu
sät
zli
chkönn
end
ie
5
Indervo
rliegend
enS
tud
iew
erd
enb
eisp
iel
swe
ised
ieA
spek
ted
esSp
rach
erw
erb
sundd
er Mo
tiv
ationvon
ei-
n
and
erge
trennt
.
7
E
igenb
eob
ach
tung
enh
int
erf
rag
twe
rden
, wodu
rchind
ividu
ell
eEin
flu
ssf
akto
renundAu
sprä
-
gung
end
esS
chr
eib
ensno
chd
eut
lich
erw
erd
en(
ebd
.:38
). Br
äue
r(2003
:38
)we
is
tau
fda
s
Po
ten
zia
lvonS
chr
eibb
iog
raph
ienfü
rdi
eSe
lbs
terk
enn
tni
sundd
ieh
ier
ausr
esu
lt
ier
end
eFör
-
d
erungd
erL
ernb
ere
it
sch
aftvonS
chr
eib
end
enh
in.
An
alogzud
enSpr
achb
iog
raph
iens
indd
iefo
lgend
en Kompon
ent
enr
elev
antfü
rein
eAn
aly
-
s
e:Zume
inenkönn
enS
chr
eib
erw
erb
ssz
ena
rienundAnw
endung
ssz
ena
rien b
eleu
cht
etw
er-
d
en,d
ieE
inb
lickine
in,p
ara
lle
lbe
zei
chn
ete
s,s
chr
if
tl
ich
esR
epe
rto
ireg
ewäh
ren
.Zumand
e-
r
enkönn
enS
chr
eib
hal
tung
enin V
erb
indung m
it Emo
tion
enund Mo
tiv
ation
eno
ff
eng
ele
gt
w
erd
en.S
chl
ieß
lichs
indau
chd
ieS
chlü
sse
lmom
ent
ere
lev
ant
,di
eind
erB
iog
raph
ieS
chr
ei-
b
end
ere
inenE
ins
chn
it
tod
erW
end
epunk
tbed
eut
eten
.
D
ieB
etr
ach
tung
sfok
isindv
erg
lei
chb
ar,w
esh
albs
ichKo
rre
lat
ion
enzw
isch
en Sp
rach-und
6
S
chr
eibb
iog
raph
ienv
ermu
tenl
ass
en.Be
isp
iel
swe
isekönn
enMo
tiv
ationundpo
si
tiv
eEr
fah
-
rung
enim münd
lich
enB
ere
iche
inepo
si
tiv
eHa
ltungg
egenüb
erd
emS
chr
eib
enind
erSp
ra-
ch
eevo
zie
ren
.We
ite
rhinv
erm
age
inkon
tex
tsp
ezi
fis
che
ssp
rach
lich
esR
epe
rto
ired
asS
chr
ei-
b
enüb
erb
est
imm
te Th
emenod
erinv
ers
chi
eden
en Kon
tex
ten(
z.B
.kr
eat
ivod
erw
iss
en-
s
cha
ftl
ich
)begün
st
igen
.Vond
ahe
rkönn
enb
eid
eBe
tra
chtung
seb
enena
lskomp
lem
ent
ärzu
ei-
n
and
ere
rach
tetw
erd
en.E
sse
ijedo
chd
arau
fhing
ewi
esen
,da
sspo
si
tiv
eEr
fahrung
enb
eim
Sp
rech
ene
ine
rSp
rach
eni
chtzw
ang
släu
figpo
si
tiv
eEr
fah
rung
enind
erS
chr
if
tl
ichk
ei
tmi
t
s
ichz
ieh
en.E
skannk
ein
eEin
s-zu
-ein
s-Üb
ert
ragungvo
rgenomm
en w
erd
en,d
adi
eBe
reich
e
Münd
lichk
eitundS
chr
if
tl
ichk
eitdu
rch
ausv
iel
sch
ich
tig
eUn
ter
sch
ied
eau
fwe
isenundang
e-
7
w
iss
eEin
flu
ssf
akto
reng
ebund
ens
ind.Neb
end
endu
rchIn
terv
iew
ser
fah
rba
rensp
rach-und
s
chr
eibb
iog
raph
isch
enG
egeb
enh
eit
enkönn
enau
chimm
erno
chand
ereF
akto
renfü
rSch
rei
b-
p
roz
ess
eundS
chr
eib
str
ateg
ienr
elev
ants
e .8W
in asg
ene
rel
lbe
ide
rArb
eitm
itSp
rach
-und
S
chr
eibb
iog
raph
ien,d
ieimR
ahm
envonIn
terv
iew
serhob
enw
erd
en,zub
each
teni
st
,wi
rdim
fo
lgend
enK
api
tele
rör
ter
t.
6
ImR ahm end i
eserempir
ischenStudiebest
ätigensi
chdievermute
ten Kor
rel
ationen
,w asimFazi
t(K ap
ite
l9)
her
ausges
trichenwird
.
7
ImG egensatzzurSchri
ft
lichke
itsindfürdi
e Münd l
ichk
eitbe
isp
ielswe
isedieA sp
ektederUnmit
telb
arke
itund
Spont
anit
ätvonB e
lang.
8
Aufdiediver
senEinflu
ssfak
torenfürdieSchreibp
rax
iswirdexp
liz
itinKapi
tel4.5eingeg
angen
.
8
2
.3Sp
rach-undS
chr
eibb
iog
raph
isch
eIn
terv
iew
s:M
ethodo
log
isch
eImp
lika
tion
en

9
B
eid
erA
rbe
itm
it sp
rach
-unds
chr
eibb
iog
raph
isch
enIn
terv
iew
s is
tesw
ich
tig
,si
chd
ie
G
rundb
esch
aff
enh
eitundd
en Kon
tex
tso
lch
erG
esp
räch
ezuv
erg
egenw
ärt
igen
.Hi
erau
slas
-
s
ens
ich m
ethodo
log
isch
eImp
lik
ation
enab
lei
ten
,di
efü
rdi
eemp
ir
isch
eFo
rschungen
tsch
ei-
d
ends
ind
.
Zun
äch
sth
and
elte
ssi
chb
eie
ine
rer
zäh
ltenod
erg
esch
rieb
enenB
iog
raph
ie–s
eie
sein
eAu
-
to
-,Sp
rach
-od
erS
chr
eibb
iog
raph
ie–g
ewi
sse
rmaß
enume
in Kon
struk
t.D
ieau
tob
iog
raph
i-
s
cheE
rzäh
lunga
llg
eme
inundsp
ezi
elld
iesp
rachb
iog
raph
isch
e Au
tob
iog
raph
ies
tel
lens
tet
s
e
inen V
ersu
chd
ar,s
ichd
iee
igen
eSp
rach
erw
erb
sbiog
raph
iev
ers
tänd
lichzu m
ach
enunds
ie
and
erenzue
rkl
ären
.Seh
rwah
rsch
ein
lichg
ründ
etd
ies
eExp
liz
ierungau
f„au
then
ti
sch
en“E
r-
f
ahrung
en.E
sgib
tab
ervo
rer
stk
ein
eMi
tte
lde
rsi
che
renÜb
erp
rüfung
.Ine
rst
erL
ini
egeh
tes
b
eimb
iog
raph
isch
enE
rzäh
lend
arum
,Leb
ens
fragm
ent
eau
szuw
ähl
enundau
fein
ekoh
ären
te
W
eis
emi
tein
and
erzuv
erb
ind
en.H
ierm
itw
irdd
asZ
ielv
erfo
lgt
,ein
eGe
sch
ich
tezue
rzäh
len
,
d
ieind
en Aug
end
esE
rzäh
ler
sundZuhö
rer
spl
aus
ibe
ler
sch
ein
t.B
iog
raph
isch
eFr
agm
ent
e
w
erd
enfo
lgl
ichinS
zen
ege
set
zt
.Te
ilw
eis
ekannh
ierb
eid
erE
ind
rucken
ts
teh
en,d
assv
er-
su
chtw
irdaug
ens
che
inl
ichinkomp
atib
leE
lem
ent
ewi
ePu
zzl
ete
ilezu
samm
enzu
füg
en(Lüd
i
2005
:147
).E
sis
tin
sge
sam
tbed
eutung
svo
ll,au
fwe
lch
eAr
tdi
eEr
eign
iss
erep
räs
ent
ier
t,g
e-
f
il
ter
tundau
ch m
ehrod
erw
enig
erg
ründ
lichim V
erl
aufd
er Au
sfüh
rung
en mod
if
izi
ertw
er-
d
en(ebd
.:145
).
B
esond
ersin
ter
ess
anti
st
,au
fwe
lch
eWe
iseE
rzäh
lung
enkon
stru
ier
twe
rden. W
elch
ersp
rac
h-
l
ich
en M
it
telb
edi
enens
ichd
ieSp
rech
erInn
enund w
arum
?Hand
elte
ssi
chh
ierb
eiumd
as
R
esu
lta
tind
ividu
ell
erFo
rmu
lie
rung
sarb
eitod
erw
irdv
ielm
ehrau
ftr
adi
tion
ell
e Mod
ell
ezu
-

ckg
egr
if
fen
?In
ter
tex
tua
li
tätundd
isku
rsiv
eFo
rmens
inds
tet
sBe
stand
tei
lvonSp
rach
-und
S
chr
eibb
iog
raph
ien
.Dah
ers
tel
lts
ichd
ieF
rag
e,w
erd
as„
sichäuß
ernd
eSub
jek
t“e
igen
tl
ich
i
st
,undobe
simm
erd
asInd
ividuumi
st,d
assp
rich
t.H
ierb
ei mu
ssb
eda
chtw
erd
en,d
assin
ind
ividu
ell
enD
isku
rsenau
chimm
erSpu
rene
ine
sko
llek
tiv
enG
edä
chtn
iss
ess
ich
tba
rwe
rden
könn
en.E
serg
ibts
ichd
iew
eit
erfüh
rend
eFr
age
,wi
esi
chd
erko
llek
tiv
eDi
sku
rsau
fdi
eDar
-
l
egungd
erind
ividu
ell
enE
rfah
rung
enau
swi
rkt(
ebd
.:145
ff
).Sp
ezi
ellSp
rachd
isku
rsekönn
en
d
ieimR
ahm
ensp
rachb
iog
raph
isch
erIn
terv
iew
sge
äuß
ert
enAn
sich
tenundH
altung
enp
räg
en.
9
Diefolg
endenAu sfüh
rungensindde
rLit
era
turzuSpr
a chb
iog
raphi
enentnommen
.Aufgrundd
erV
erg
lei
chb
ar-
k
eitvonSpr
a ch-undSchre
ibbiogr
aph
ienhab
ensiej
edocheben
fal
lsfürl
etz
ter
eGül
tigk
eit
.
9
Zw
eir
eku
rren
teD
isku
rstyp
ens
indd
erpu
ris
ti
sch
eundd
erä
sth
eti
sch
eDi
sku
r.10D
s erpu
ris
ti-
s
cheD
isku
rsd
reh
tsi
ch um d
ie„Qu
ali
tätd
er Sp
rach
e“ und op
eri
ertm
itn
atu
ral
is
ti
sch
-
b
iolog
is
ti
sch
en,phy
sio
log
isch
enund mo
ral
isch
enKonno
tat
ion
en.Sp
rach
enkönn
end
emn
ach
a
ls„
schmu
tzig
“,„un
rein
“od
er„n
atü
rl
ich
“be
zei
chn
etw
erd
en.Au
chqu
ali
tat
iveEv
alu
at
ion
en
w
ie„gu
t“od
er„
sch
lech
t“s
indtyp
ischfü
rdi
esenD
isku
rs
.De
räs
the
ti
scheD
isku
rsb
eru
fts
ich
a
ufd
ie„S
chönh
eit
“de
rSp
rach
e(n
)undb
asi
erth
äuf
igau
fein
empu
ris
ti
sch
en H
int
erg
rund
.
D
iesi
stzumB
eisp
ield
erF
all,w
ennV
erg
lei
cheang
est
ell
twe
rden
,ind
enenand
ereSp
rach
en
b
zw.Sp
rachv
ari
ation
ena
lss
chön
era
lsd
iee
igen
eemp
fund
en w
erd
en(Bo
chm
ann2007
:33
,
35
).
W
eit
erh
ini
ste
swi
cht
igd
ieS
itu
ationzub
etr
ach
ten
,ind
erau
tob
iog
raph
isch
eGe
spr
äch
epro
-
du
zie
rtw
erd
en,d
adi
eseg
ewi
ssen B
edingung
enun
ter
lieg
t.Soi
std
er Ad
res
satvon B
ede
u-
tung
,denne
sma
chte
inen Un
ter
sch
ied
,wemd
ase
igen
eLeb
ene
rzäh
ltw
irdund w
asd
erE
r-
z
ähl
erh
ins
ich
tl
ichd
erE
rwa
rtung
end
esZuhö
rer
sve
rmu
tet
.Asp
ekt
ewi
eGe
sch
lech
t,A
lte
r,
so
zia
lePo
si
tion
,Bi
ldung
sst
and
,in
st
itu
tion
ell
eZug
ehö
rigk
eit
,ve
rwend
eteSp
rach
ene
tc
.sp
ie
-
l
ene
ine Ro
lleundb
eein
flu
ssen
,we
lch
eInh
alt
eau
fwe
lch
eWe
isew
ied
erg
egeb
en w
erd
en
(Lüd
i2005
:149
).
D
ies
eba
sal
en Üb
erl
egung
enzuau
tob
iog
raph
isch
enE
rzäh
lung
enj
edw
ede
rFo
rmfüh
renzu
m
ethodo
log
isch
enImp
lik
ation
en,d
ieb
eid
erE
rhebungund Au
swe
rtungd
essp
rach
-und
s
chr
eibb
iog
raph
isch
enIn
terv
iewm
ate
ria
lsind
ies
erS
tud
iefund
amen
tals
ind
.Au
sde
rzu
letz
t
g
enann
ten Ad
res
sat
eno
rien
tie
rungb
eie
ine
rer
zäh
ltenSp
rachb
iog
raph
iek
annabg
ele
ite
twer
-
d
en,d
assm
ana
lsFo
rsch
end
ers
tet
sein
enE
inf
lus
sau
fda
sso
zia
leE
reign
isau
süb
t.D
ieT
ats
a-
ch
e,d
asss
iche
ineS
itu
ationn
ien
eut
ralvond
erin
terv
eni
erend
enP
ersong
est
alt
et
,gi
lte
sbe
i
d
er Du
rch
füh
rungvonIn
terv
iew
szub
each
ten
.Me
thodo
log
isch
eImp
lik
ation
enfü
rdi
e Aus
-
w
ertungs
indeng m
itd
ies
emind
ividu
ell
enAk
tde
rEin
flu
ssn
ahm
ebe
ide
rErh
ebungv
erf
loch
-
t
en.Fü
rdi
eEv
alu
ationb
iog
raph
isch
erUn
ter
suchung
en b
edi
enens
ichFo
rsch
end
ehäu
figin
-
t
erp
ret
ativ
erV
erf
ahr
en.H
ier
inb
est
ehte
ineS
chw
ier
igk
eit
,daa
lsz
ent
ral
eGrund
lag
ede
rIn
-
t
erp
ret
ationd
iee
igen
enL
eben
ser
fah
rung
enund–au
ffa
ssung
enfun
gie
ren
.Di
eeig
enenD
enk
-
w
eis
enw
erd
ensom
its
tet
ska
lib
rie
rtunde
sex
is
tie
renk
ein
eBeob
ach
tungenundD
atenun
ab-
h
äng
igvone
ine
rob
serv
ier
end
enP
erson
.Di
eseE
rkenn
tni
sis
tde
r Au
sgang
spunk
tde
rTr
ia
n-
10
Bochm ann(2007 :33 ff
.)e r
läuter
tno cheinigew eit
ereD i
skur
se,w ied enstaa
tsbürger
lichen
,hum anis
tis
ch-
univer
s a
list
ischen,tradi
tiona
list
ischen
, Mod e
rnis
ierungs-und Op
ferdiskurs
.Erw e
istzu s
ätzl
ichd a
raufhin
,d as
s
essichume inep rov
isorischeTypologi
eh andel
e,„diew ederAnspruchau fVol
ls
tändigkei
tno chaufA l
lgemein
-
gült
igkei
te rheb
t “(ebd.:33).AusP la
tzgründenwurd eindie
serArbei
td a sumf
angre
ich eFeldd e
rSprachdi
skurs
e
eingesch
r änkt
.E sw erdennu rjeneskizzie
rt
,d i
es ichind en Ha
ltung enderForschungstei
lnehmendendiese
r
Studi
eo f
f enbar
en .
10
gu
lat
ion
,be
ide
rBeob
ach
ter
,Beob
ach
tungundb
eob
ach
tet
eOb
jek
tee
ineun
trennb
areE
inh
eit
b
ild
en.D
ies
eTr
iangu
lat
ionfüh
rtzue
ine
rin
stab
ilenundku
ltu
rsen
sib
len V
erf
assungg
ete
il
ter
In
terp
ret
ation
en,d
iea
ls„R
eal
itä
t“e
rsch
ein
enundzue
inemand
eren Mom
entau
chand
ere
G
est
altann
ehm
enkönn
en.G
eme
inti
sth
ierm
it
,da
ssso
zia
leE
reign
iss
eni
chtw
ied
erho
lba
r
s
ind
:Da
sgl
eich
eEr
eign
isk
anns
ichs
tet
sau
fle
ich
tand
ereW
eis
evo
llz
ieh
en. Vo
rig
e Äuß
e-
rung
enundH
and
lung
enh
abenKon
sequ
enz
enfü
rdi
eZukun
ftunds
cha
ffenB
edingung
enfü
r
an
sch
ließ
end
e Ak
tion
en,d
ien
iem
alsex
aktvo
rau
ssehb
ars
ind(F
ran
ces
chin
i2003
).S
chl
ieß
-
l
ichi
stau
chd
erA
spek
tde
rSe
lek
tionr
elev
ant
.Di
eFr
age
,au
fBa
sisw
elch
erb
eob
ach
tet
en
E
igen
sch
aft
end
ie An
aly
sevo
rgenomm
en w
irdund w
ied
ieinn
ereB
esch
aff
enh
eitd
ies
erEi
-
g
ens
cha
ftenf
estg
eleg
twi
rd,i
std
emn
ach m
aßg
ebl
ich(F
ran
ces
chin
i2003
).A
lld
ies
e Üb
erl
e-
gung
en s
ind b
ei d
er Au
swe
rtung b
iog
raph
isch
er In
terv
iew
s m
it
tel
s in
terp
ret
ativ-
h
erm
eneu
ti
sch
erV
erf
ahr
enzub
each
ten
.
Lüd
i(2005
:149
)sch
läg
tdi
eMe
thod
ede
rKonv
ers
ation
san
aly
sevo
r, umd
ene
igen
enE
inf
lus
s
au
fdi
eSi
tua
tionod
erd
asG
esp
rächzuan
aly
sie
renundfo
lgl
ichind
ieAu
swe
rtung m
it
ein
zu-
b
ezi
ehen
.Al
lerd
ing
sgib
terzub
edenk
en,d
asss
ich m
it
tel
sdi
ese
sVe
rfah
ren
sfü
rgewöhn
lich
k
ein
eAl
tern
ativ
end
efin
ier
enl
ass
en,d
ies
ichi
nein
emv
eränd
ert
en Kon
tex
ter
eign
eth
aben
könn
ten
.Eb
ensol
ass
esi
chd
erE
inf
lus
sde
rIn
ter
akt
ionau
fden G
esp
räch
sinh
alts
chw
erb
e-
w
ert
en.Som
itb
est
ehenn
achw
ievo
rof
fen
eFr
agenh
ins
ich
tl
ichad
äqu
ate
rMe
thodo
log
iend
er
Au
swe
rtung
,di
edi
evi
els
chi
cht
igenFo
rmend
erE
inf
lus
snahm
ebe
rück
sich
tig
en.

3
.Sch
reib
enun
terd
enB
edingung
envon M
ehr
spra
chigk
eit
3
.1M
ehr
spra
chl
ich
eSch
reibp
roz
essmod
ell
e

ZuB
eginnd
er1970
erJ
ahr
eve
rlag
ert
esi
chd
erFoku
sde
rSch
reib
for
schunga
llm
ähl
ich w
eg
vomS
chr
eibp
roduk
thinzumS
chr
eibp
roz
ess
.Se
itd
emi
std
asp
roz
esso
rien
tie
rteS
chr
eib
ene
in
e
ssen
tie
lle
s Kon
zep
tde
rze
itg
enö
ssi
sch
enE
rfo
rschungundP
ädagog
ikd
esS
chr
eib
ens
.Di
e
F
rag
e,w
ieS
chr
eib
end
ebe
imS
chr
eib
ene
igen
tl
ichvo
rgeh
en,rü
ckt
ein
sZen
trumundi
steb
en-
f
all
sfü
rdi
eseA
rbe
itm
aßg
ebl
ich
.ImFo
lgend
en w
erd
ene
inig
e Mod
ell
evo
rge
ste
ll
t,d
ied
en
e
insp
rach
igenund m
ehr
spr
ach
igenS
chr
eibp
roz
essv
eran
sch
aul
ichen
.Ess
eid
arau
fhing
ewi
e-
s
en,d
ass Mod
ell
eke
ing
etr
eue
sAbb
ildd
erR
eal
itä
tda
rst
ell
en.D
iesimp
liz
ier
t,d
asss
ien
ich
t
m
itr
ealab
lau
fend
enS
chr
eibp
roz
ess
enundd
erEn
twi
cklungvonS
chr
eibkomp
eten
zenid
en-

11
t
ischs
ind
,sond
ernd
asss
iev
ersu
chen
,di
esedu
rchK
atego
rienvo
rst
ellb
arzu m
ach
en(G
irg
en-
sohnundS
enn
ewa
ld2012
:17
).
D
as woh
lein
flu
ssr
eich
steundb
ish
eut
egü
lt
igeS
chr
eibp
roz
essmod
elli
stj
ene
svonF
low
er
und H
aye
s(1980)(h
iere
rsch
los
senüb
erF
low
erund H
aye
s1981
).B
eid
ies
em Mod
ellw
ird
d
asS
chr
eib
ena
lse
inkon
tinu
ier
lich
esLö
senvonP
rob
lem
en m
ite
inemkon
stan
ten G
run
d-
mus
terau
fge
fas
st
.Esun
ter
tei
lts
ichin m
ehr
ereT
eilp
roz
ess
e,d
iem
ite
inand
erin
ter
agi
erenund
k
ein
ers
tr
ikt
enR
eih
enfo
lgeun
ter
lieg
en(D
rey
für
stundS
enn
ewa
ld2014
:20
).B
eidenT
eilp
ro-
z
ess
enh
and
elte
ssi
chumd
asP
lan
en,d
asÜb
ers
etz
enundd
asÜb
erp
rüf
en.

Abb
ildung1: Kogn
it
iv e
sSchre
ibproz
essmode
llnachFlow
erund Hay
es(1980
)
(Qu el
le:Spra
chenzen
trum Gr
ießhab
e r)

B
eimP
lan
enw
ird e
inein
tern
eRep
räs
ent
ationd
esW
iss
ense
rst
ell
t,d
assp
äte
rve
rsch
ri
ft
lich
t
w
erd
enso
ll
.Di
esein
tern
eRep
räs
ent
ationi
stg
ene
rel
lab
str
akt
er,a
lsd
ieD
ars
tel
lungd
esW
is-
s
ensiman
sch
ließ
end
enS
chr
eibp
roj
ekt
.Si
eis
tni
chtzw
ang
släu
figv
ersp
rach
lich
t,sond
ern
k
annau
cha
lsv
isu
ell
er Cod
evo
rl
ieg
en.W
ähr
endd
esP
lan
ensf
ind
en w
eit
ereSubp
roz
ess
e
s
tat
t,w
ied
ieId
eeng
ene
rie
rungund-
org
ani
sie
rungsow
ieZ
iel
set
zung (F
low
erund H
aye
s
1981
:372
f).B
eim Üb
ers
etz
enf
ind
ete
ine Üb
ert
ragung d
erm
ent
alen R
epr
äsen
tat
ion
enin
s
ich
tba
reundl
ine
areSp
rach
est
att
.Di
e Au
tor
en w
ähl
tend
enB
egr
if
fde
r Üb
ers
etzung
,dae
r

12
d
enb
esond
erenAn
sprü
chend
ies
erAu
fgab
ege
rech
twi
rd.D
ies
tichwo
rta
rt
igenod
erb
isw
eil
en
symbo
li
sch
enundb
ildh
aft
enin
tern
enR
epr
äsen
tat
ion
enmü
ssenine
labo
rie
rtes
chr
if
tsp
rach
li-
ch
eSyn
taxüb
ers
etz
twe
rden(
ebd
.:373
f)
.Da
s Üb
erp
rüf
enb
est
ehts
chl
ieß
lichau
sdenzw
ei
Subp
roz
ess
end
esEv
alu
ier
ensundd
esÜb
era
rbe
itens
.Hi
erb
eik
anne
ssi
chume
inenb
ewu
ss-
t
enP
roz
essh
and
eln
,ind
emS
chr
eib
end
eih
renT
extsy
stem
ati
schev
alu
ier
enundüb
era
rbe
iten.
F
ind
ete
ing
epl
ant
es Üb
ers
etz
ens
tat
t,füh
rtd
ieszun
euenZyk
lend
esP
lan
ensund Üb
ers
et-
z
ens
.Ind
ess
enk
anne
ssi
chb
eim Üb
erp
rüf
enau
chume
inenunb
ewu
sst
enundung
epl
ant
en
Vo
rgangh
and
eln.D
ies
erk
anndu
rchd
ieEv
alu
ationd
ese
igen
enT
ext
esod
erd
iee
igen
ePl
a-
nungau
sge
lös
twe
rden
,wa
sbed
eut
et
,da
sssowoh
lve
rsch
ri
ft
lich
tea
lsau
chno
chn
ich
t-
v
ers
chr
if
tl
ich
teInh
alt
eüb
era
rbe
ite
twe
rden(
ebd
.:374
).
11

W
ähr
endd
esS
chr
eib
ens üb
erw
ach
enS
chr
eib
end
eih
re mom
ent
anenP
roz
ess
eundFo
rts
chr
it
-
t
e.H
ierb
eisp
iel
tde
r Mon
ito
rein
ees
sen
tie
lleRo
lle
,de
rqu
asia
lsKon
tro
ll
ins
tan
zfung
ier
tund
b
est
imm
t,w
annS
chr
eib
erInn
envone
inemP
roz
esszumn
äch
stenüb
erg
ehen.D
er Mon
ito
r
l
egtb
eisp
iel
swe
isef
est
,wi
elang
eein(
e)S
chr
eib
erInId
eeng
ene
rie
rt
,bevo
rer
/s
iee
inenT
ext
fo
rmu
lie
rt
.Di
eseEn
tsch
eidung w
irdsowoh
lvond
enS
chr
eib
zi
elen
,al
sau
chd
enind
ividu
el-
12
l
enS
chr
eibg
ewohnh
eit
enund-
st
ilenb
est
imm
t(ebd
.:374
f)
.
11
DieT e
ilprozessed e
s Überp
rüfens, Über a
rbei
t ensundEv aluie
r enskönnenjede
rzei
timS chre
ibproz
essau ft
re-
tenundand ereP roze
sseunte
rbrechen( ebd.:374 )
.
12
Flowerund H ayes(1981
:374)w ei
s enau fS chreibs
tra
tegienhin,dieausd e
r Monito
rak
tiv
itä
tr e
sul
tie
r enund
sichzw ischenzw e
iExtremenbew egen :E sgib
tS chr
eibende
,die möglichs
tschnel
leinenTex
tp roduz
ierenwol -
len,ab e
rau chso l
chediezuers
ta l
lesg edankl
ichau s
arbei
ten mö ch
ten
,b evorsi
em itdemS chre
ibenbeg innen
.
DieB andbrei
t ean mögli
chenSchreibs
tr a
t eg
ienw i
rdexplizi
tinK apit
el4.2themat
is
iert.
13
13
M
ehr
spr
ach
licheS
chr
eibp
roz
essmod
ell
e bau
enh
äuf
igau
fda
skogn
it
ive Mod
ellvonF
low
ers
und H
aye
s(1981
)au
funde
rwe
ite
rne
sumzu
sät
zli
che Kompon
ent
en.Bö
rne
r(1992:299
ff
.)
ad
apt
ier
tee
sau
fzw
eif
ach
eWe
ise
:Zume
inenin
teg
rie
rtee
rden A
spek
tde
rFr
emd
spr
ach
e,
14
w
asand
erSp
rach
auf
spa
ltunginL1
,Lint(
Int
erim
spr
ach
e) undL2d
eut
lichw
ird
.Zumand
e-
r
enb
ett
etee
resine
inenL
ehr
-Le
rn-
Kon
tex
tein
,ind
eme
rdenS
chr
eibp
roz
essa
lsT
eile
ines
Übung
spro
zes
sesau
ffa
sst
.

Abb
ildung2: Mod
ellde
sm ehr
sprach
lich
enS ch
reiben
sna
chBö
rne
r(1989
)
(Qu e
lle
:Spra
chenzen
trum Gri
eßhaber)

D
ies
er Übung
spro
zes
sbe
steh
tneb
end
end
rei Kompon
ent
end
esP
lan
ens
, Üb
ers
etz
ensund
Üb
erp
rüf
ensau
sdr
eiw
eit
eren A
spek
ten
:Er
sten
swä
red
adi
eSch
reib
aufg
abe
,zud
er Aus
-
g
ang
stex
te
, Übung
en und d
iee
igen
tl
ich
eProduk
tion
sau
fgab
egehö
ren
. Zw
eit
enssp
iel
en
13
Ind erL i
tera
turw erdendiese Mod e
lleal
sfremd sp
r a
chlicheS ch
r e
ibp rozessmode
lleb eze
ichnet
.H ier wurd
e
sichfürd enB egr
iffderm eh
rsprachl
ichenSchr
eibprozessmod e
lleentschied en
,umzub etonen
,d as
sn ebeneiner
Erst-undeinerF remdspr
achenochw e
iter
eSprachenind enP roz
essinvo lvi
ertseinkönnen.
14
DieInterimsprache oderL e
rnersprach
eb es
chreibteine Zw ischenstufed e
s Sprachkönnensw ährend des
Spracherwerbs
.S ieb e
inhal
tet„sowohlR ege
lnd e
r Au sgangs-undd e
rZ ielsp
rachealsau chsolche
,d i
ek eine
r
vonb eidenang ehör
en,sondernz.T.n achun
ivers
alenP r
inzipienind enL ernendense
lb s
tang e
legtsind“(Buß-
mann2008 :397).
14
S
chr
eibh
il
fen
,wi
eLi
sten m
it Au
sdru
cksm
it
telnod
erG
ramm
atik
reg
elne
ine Ro
lle
.Dr
it
ten
s
b
ild
end
ie Ko
rrek
turvo
rsch
läg
ede
rLeh
rpe
rsoninFo
rme
ine
seig
enenIn
ter
tex
tese
ine Ko
m-
pon
ent
ede
sÜbung
spro
zes
ses
.Mi
tte
lsd
erP
fei
lew
irde
ine
rse
it
sdi
eze
it
lich
eAb
folg
ede
rPr
o-
z
ess
eve
ran
sch
aul
ich
t,a
nde
rer
sei
tsm
ark
ier
ens
ied
ielog
isch
e Abh
äng
igk
eitd
erF
akto
ren
von
ein
and
er.D
iefü
rSch
reibp
roz
ess
etyp
isch
eZi
rku
lar
itä
tundR
eku
rsiv
itä
tlä
ssts
ichand
en
P
fei
lfo
lgening
esch
los
sen
enS
chl
eif
ene
rkenn
en.
D
iezu
sät
zli
chen Kompon
ent
end
erS
chr
eib
aufg
abe
,de
rSch
reibh
il
fenund d
er Ko
rrek
turvo
r-
s
chl
ägekönn
ene
ined
idak
ti
sch
eFunk
tionüb
ern
ehm
en: Vo
rde
reig
ent
lich
enT
extp
roduk
tion
f
ind
etp
rim
äre
ineS
teu
erungdu
rche
ineS
chr
eib
aufg
abe(b
zw.d
enS
chr
eib
leh
rpro
zes
s)s
tat
t.
D
iesg
esch
ieh
tdu
rch„E
inübungund Au
tom
ati
sie
rungvonT
eilp
roz
ess
en,(
..
.)du
rchkogn
it
i-
v
esV
erm
it
telnvona
llg
eme
inenP
lanung
s-undR
evi
sion
sst
rat
egi
en,du
rchB
ere
it
ste
llene
ine
s
od
erm
ehr
ere
r Au
sgang
stex
tesow
iegg
f.w
eit
ere
rIn
form
ation
eninZu
sat
zma
ter
ial
ien
“(Bö
r-
n
er1992
:299
f)
.Wäh
rendd
erT
extp
roduk
tionkönn
enS
chr
eibh
il
fenzu
rVe
rfügungg
est
ell
t
w
erd
en,zum B
eisp
ielinFo
rme
ine
rLi
stem
it Au
sdru
cksm
it
teln
.Na
chd
erT
extp
roduk
tion
f
ind
en Ko
rrek
turundEv
alu
ations
tat
t,b
eisp
iel
swe
isedu
rchg
ezi
elt
eTex
tanm
erkung
enod
er
au
ch Mu
ste
rtex
te
.
D
ieIn
ter
akt
ionzwi
sch
enl
ern
end
erundl
ehr
end
erP
ersons
teh
tbe
iBö
rne
rs Mod
ellim M
it
tel
-
punk
t.E
ser
folg
tein
ePl
anungundS
teu
erungd
erT
extp
roduk
tiondu
rchd
ieL
ehrp
erson
.Hi
er-
du
rch w
erd
end
er Mon
ito
rundd
ieG
est
altungd
erS
chr
eibp
roz
ess
ebe
ein
flu
sst(S
tark
eund
Zu
chewi
cz2002
:29
).

15
K
ring
s(1992: 68
ff
.)s
tel
lte
in A
lte
rna
tivmod
ellzu Bö
rne
r(1989
)zumm
ehr
spr
ach
igen
S
chr
eib
envo
r.H
ierb
eig
rei
fte
rden K
ernvonBö
rne
rs Mod
ell
,di
eeig
ent
lich
eSch
reibph
ase
au
f,unds
tel
ltd
asV
erh
ältn
isvone
inz
elsp
rach
enun
abh
äng
igenundsp
ezi
fis
chf
remd
spr
ach
li-
ch
enP
lanung
spro
zes
send
ar.

Abb
ildung3:Mod
elldesmehrsp
rachl
ich
enS ch
reib
ensna
ch K
ring
s (1990
)
(
Que
lle:Spra
chenzen
trum Gr
ießhaber)

Indem Mod
ellvon K
ring
ssindz
iel
spr
ach
enabh
äng
igevonsp
rachun
abh
äng
igenP
lanungs
-
e
inh
eit
end
eut
lichg
etr
enn
t.E
rst
ese
tzenlok
aland
erF
remd-b
ezi
ehung
swe
iseZ
iel
spr
ach
ean
,
ind
emL2
-P
rob
lem
eid
ent
if
izi
ertunden
tsp
rech
end
eL2-
St
rat
egi
enak
tiv
ier
twe
rden
.Ab
sch
lie
-
ß
end w
erd
end
ieL2
-Prob
lem
lösung
enev
alu
ier
tunden
twed
erang
enomm
enod
erv
erwo
rfen
.

16
D
ieP
rob
lem
lösung
enf
ließ
enind
ieF
einp
län
eein
,di
eind
erL2r
eal
is
ier
twe
rden
.Sp
rachun
-
abh
äng
igeP
lanung
spro
zes
sef
ind
ent
end
enz
iel
lau
füb
erg
rei
fend
erundg
lob
ale
rEb
enes
tat
t.
E
swe
rdensowoh
lGlob
al-a
lsau
chF
einp
län
egen
eri
ert
,di
esch
ließ
lichev
alu
ier
t,ang
eno
m-
m
en(od
erv
erwo
rfen
)unds
truk
tur
ier
twe
rden
.

K
ästn
er(1997
)en
twi
rf
tsch
ließ
liche
ing
anzh
eit
lich
es Mod
elld
es(F
rei
en)S
chr
eib
ensind
er
F
remd
spr
ach
e,d
ass
tarkd
idak
tis
chau
sge
rich
teti
st
.DenB
egr
if
f„F
rei
esS
chr
eib
en“f
ass
terin
An
lehnungand
enT
erm
inu
s„F
rei
esSp
iel
“de
r Mu
sik
theo
rieau
fundd
efin
ier
tihnfo
lgen
-
d
erm
aßen
:

„Mit‚Fre
iemS chre
iben‘s
indalsoh
iervoral
lemdi
einha
lt
licheundforma
leFreih
eitderSc
hrei
-
bendenbe
id e
rT ex
tproduk
tiongeme
int
,unddami
tdied
idak
ti
s ch
eVo rg
abedie
serspez
iel
lenForm
desSchr
eibun
terr
ich
ts.“(Käs
tne
r1997:167
)

S
eing
anzh
eit
lich
es Mod
ellum
fas
stfün
fDim
ens
ion
en:N
ebend
enE
tapp
end
er1
.Tex
ten
ts
te-
hung(
Flow
erundH
aye
s)sow
ied
en2
.Sp
rachh
and
lung
enundd
er3
.did
akt
isch
enD
imen
sion
(w
ieb
eiBö
rne
r)
,füg
tKä
stn
er4
.emo
tion
aleund5
.neu
rop
sycho
log
isch
eDim
ens
ion
enh
inzu
,
d
ien
ich
tve
rba
lsind
.Erw
eis
texp
liz
itd
arau
fhin
,da
ssd
erW
erts
ein
esS
chr
eibp
roz
essmod
ell
s
e
inh
eur
is
ti
sch
eri
st
.Esb
efind
ets
ichsom
itind
erEn
twi
cklungundv
isu
ali
sie
rtZu
samm
en-
h
äng
e(K
ästn
er1997
:180
).

17
Abb
ildung4: Mod
elldesm eh
rspra
chigen(f
rei
en)S
chr
eib
ensna
ch Kä
stn
er(1997
)
(Que
lle: Kä
stne
r1997:180)

W
ieind
er Abb
ildunge
rsi
cht
lich
, wu
rded
as Mon
ito
r-Mod
ellvonF
low
erund H
aye
s üb
er-
nomm
en.M
it
tel
sde
s Mod
ell
sgeh
tKä
stn
er(1997
:181
)davonau
s,d
assSp
rachp
roz
ess
eind
er
F
remd
spr
ach
epr
inz
ipi
ellj
enenind
erE
rst
spr
ach
eähn
eln
.Denno
chkönn
eng
radu
ell
e Un
ter
-
s
chi
edeundE
ins
chr
änkung
enh
erau
sge
ste
ll
twe
rden
.
E
ine
rdi
ese
r Un
ter
sch
ied
ebe
steh
tind
em Ab
ruf
envon W
iss
en,d
asssowoh
lind
erE
rst-a
ls
au
chind
erF
remd
spr
ach
eer
folg
enkönn
e.B
eimf
rei
enS
chr
eib
ens
eie
sfr
eig
est
ell
t,obe
in
T
extind
erE
rstsp
rach
eJKfo
rmu
lie
rtundd
annüb
ers
etz
tod
erd
irek
tind
erZ
iel
spr
ach
ebzw
.
In
ter
imsp
rach
ege
sch
rieb
en w
erd
e.K
ästn
eri
std
er An
sich
t,d
assd
er Umw
egüb
erd
ieE
rst
-
sp
rachezun ega
tivenInfe
renzenimz
iel
spr
ach
igenEndp
roduk
tfüh
ren wü
rde
.Ers
ieh
tind
er
!
!!
!
!!
!!
!!
!
!!
!!
!
!!
!!
!
!!
!!!
!
!!
!!
!!
!
!!!
!
!!
!!
!
!!
!!
!
!!
!!
!
!!
!
15
Ins e
inen Au sführungenoperi
e r
tK ä
stne
r(1997)m i
td em Beg
ri
ffd e
r Mut
ter
spr
ache
,w iediesauch manch
e
anderen AutorInnentu n
,dieim V e
rlau
fdiese
rA rbe
itwiede
rgegeben w
erden
.D ad
iese
rB egr
if
fjedochProble
-
ma
tikenb irgt
,d iein K ap
ite
l6.5sk izzi
ertwerden
,w i
rderstet
sdu rchj
enenderErs
tsp
racheerse
tzt
. Obg
leich
di
e s
erB eg r
if
fau chnichtvöll
ige indeu
tigis
t,d amanb e
isp
iel
sw e
isemitzweiErs
tsp
rachenaufwachs
enk ann
,
wi
rde ralsv e
rt
r e
tb a
reLö sungerachte
t.
18
Üb
ert
ragungvonSp
ezi
fik
ade
rEr
st
spr
ach
eind
ieF
remd
spr
ach
e,z
.B.imB
ere
ichvonSyn
tax
undP
rosod
ie
,ein
ehäu
fig
eFeh
lerqu
ell
efü
rda
sfr
emd
spr
ach
igeS
chr
eib
en.D
ahe
rpl
ädi
erte
r

rdi
e kon
tinu
ier
lich
eSch
reibp
rax
isin d
erF
remd
spr
ach
e,d
a nu
rau
fdi
ese W
eis
ede
r
16
S
chr
eibp
roz
essg
efö
rde
rtw
erd
enkönn
e(ebd
.:181
f)
. Ein w
eit
ere
r Un
ter
sch
iedl
ieg
tind
en
Au
fgab
end
es Mon
ito
rs
.Di
eIn
form
ation
enüb
erd
asW
eltw
iss
ensow
ieT
ext-undSp
rachw
is-
s
enl
ieg
eninv
ers
chi
eden
enSp
rach
envo
r.K
ästn
erv
ermu
tetd
ahe
r,d
assd
ieAu
fgab
ede
sMo
-
n
ito
rsb
eimS
chr
eib
enind
erF
remd
spr
ach
eschw
ier
ige
rse
i,w
eis
tjedo
chd
arau
fhin
,da
sse
sin
d
erL
ite
ratu
rke
ineB
eleg
egeb
e,d
asss
ichau
fgrundd
erV
iel
spr
ach
igk
eitd
es Mon
ito
rsd
ie
S
chr
eibp
roz
ess
epr
inzip
iel
lun
ter
sch
eid
en wü
rden
.Ers
chlu
ssfo
lge
rt
,da
ssS
chw
ier
igk
eit
en
b
eimS
chr
eib
enind
erF
remd
spr
ach
eni
chtvo
rde
rgründ
ig m
itd
erF
remd
spr
ach
e,sond
erneh
er
m
itS
chw
ier
igk
eit
enimS
chr
eibp
roz
essb
egründb
ars
eien(ebd
.:182
f)
.
S
tark
eund Zu
chew
icz(2002
:30
)be
zieh
enS
tel
lungzud
enm
ehrsp
rach
lich
enS
chr
eibp
ro-
z
essmod
ell
envonBö
rne
r(1992
),K
ring
s(1992
)und K
ästn
er(1997
)undh
ebenh
ervo
r,d
ass
e
ssi
ch um v
ers
chi
eden
eVe
rsu
ched
erD
ars
tel
lung d
er Komp
lex
itä
tmeh
rsp
rach
lich
er
S
chr
eibp
roz
ess
ehand
ele
.Da
shi
erb
eiv
erfo
lgt
eZi
els
eie
ine
ffek
tiv
esL
ehr
enundL
ern
end
es
S
chr
eib
ens
.Da
ssd
ies mög
lichs
ei,s
teh
eheu
tzu
tag
eauß
erZw
eif
el
.Gem
ein
sam m
itK
ring
s
(1996
)pl
ädi
erens
iefü
rein
eIn
teg
rie
rungd
erE
rkenn
tni
sseau
sde
rSch
reib
for
schungundd
er
E
rfah
rung
enau
sde
rSch
reibp
rax
isine
ineüb
erg
rei
fend
eTh
eor
ied
esF
remd
spr
ach
enl
ern
ens
17
und-
leh
ren
s.H
ier
zub
edü
rfee
sal
lerd
ing
sno
che
ine
rPr
äzi
sie
runganv
ers
chi
eden
enS
tel
len.
D
ieK
enn
tni
sde
ral
lgem
ein
enVo
rgäng
ebe
imS
chr
eib
enw
irda
lsfund
amen
talfü
rdi
eAu
sei
-
n
and
ers
etzung m
itd
enE
rgebn
iss
end
erg
egenw
ärt
igenS
chr
eib
for
schunge
rach
tet
.Üb
erd
ies
e
rwe
is
tsi
esi
cha
lse
ssen
tie
llfü
rda
sVe
rst
ändn
isvonS
chr
eib
str
ateg
ienunds
tel
ltd
ahe
rein
e
B
asi
sfü
rdi
ena
chfo
lgend
enK
api
teld
ar.

3
.2S
chr
eib
enind
erL1v
s.S
chr
eib
enind
erL2

D
ievo
rl
ieg
end
eStud
iei
ste
thnog
raph
ischang
eleg
tundd
ahe
rgän
zli
chand
ere
rNa
tura
lsd
ie
imFo
lgend
enr
efe
rie
rtenexp
erim
ent
ell
enS
tud
ienzumS
chr
eib
enind
erL1undL2
.Fo
lgl
ich
s
indd
ieE
rgebn
iss
ebe
ide
rFo
rschung
sde
sign
snu
reing
esch
ränk
tmi
tein
and
erv
erg
lei
chb
ar
(vg
l.K
rap
els1990
:51
f)
.Denno
chwu
rdee
sal
swi
cht
ige
rach
tet
,denFo
rschung
sst
andzuL1
-
und L2-P
roze
ssenzur esümie
ren
.Ein
zeln
eStud
ien
erg
ebn
iss
ewe
rdenzw
arn
ich
texp
liz
it

16
Di
eDiskuss
ionüb e
rdieVor-undN ach
tei
ledesÜb
erse
tzen
sausde
rL1undde
sd i
rek
tenSch
reib
ensind
erL2
wi
rdaus
führl
ichinK apit
el3
.3darge
leg
t.
17
Anwe
l ch
enS te
lleneineP
räz
is
i e
runger
forde
rl
ichwä
re,erwähn
end
ieAu
tor
ennich
tkonkr
et
.
19
üb
erp
rüf
t,j
edo
chpunk
tue
llm
itd
enN
arr
ation
end
ere
igen
enS
tud
ien
tei
lnehm
erInn
enabg
egli
-
ch
en.D
ahe
rst
ell
end
ien
ach
steh
end
en Au
sfüh
rung
en V
ers
tändn
isg
rund
lag
en d
ar,d
ieind
es
n
ich
timD
eta
ilb
eha
ltenw
erd
enmü
ssen
.

V
erg
lei
chtm
and
asS
chr
eib
enind
erL1 m
itd
emS
chr
eib
enind
erL2s
teh
enzw
eiF
rag
enim
M
it
telpunk
tde
sheu
tig
enFo
rschung
sin
ter
ess
es:E
rst
ensw
ärezue
rör
tern
,obd
asS
chr
eib
enin
d
erL2e
inens
eman
ti
sch
enunda
rgum
ent
ativ
en V
erlu
stn
achs
ichz
ieh
e.Fo
lgl
ich wü
rdend
ie
ep
is
tem
isch
eFunk
tiond
esS
chr
eib
ensundd
ieh
ier
ausr
esu
lt
ier
end
ekogn
it
iveEn
twi
cklung
b
eein
trä
cht
igt
.Zw
eit
ensb
leib
tzue
rmi
tte
ln,obs
ichd
ieQu
ali
täte
ine
sL2
-Tex
tesdu
rchÜb
er-
s
etzungau
sde
rL1od
erd
irek
tesS
chr
eib
enind
erL2e
rhöh
e(Göp
fer
ich2015
:221
).ImR
ah-
m
end
esak
tue
llenundn
ach
folg
end
en K
api
tel
swi
rdd
ies
enF
rag
enn
achg
egang
enundd
er
18
e
ins
chl
ägig
eFo
rschung
sst
andsk
izz
ier
t.
E
inig
efrüh
ereS
tud
ienkon
sta
tie
ren Un
ter
sch
ied
ezw
isch
end
enS
chr
eibp
roz
ess
enind
erL1
undd
erL2.Sokomm
tFr
ied
land
er(1987)ins
ein
erS
tud
iem
itv
ier ch
ine
sis
chenEng
li
sch
ler
-
n
end
enzud
emE
rgebn
is
,da
ssT
extp
roduk
tion
spro
zes
seind
erE
rst
spr
ach
eflü
ssig
era
lsind
er
F
remd
spr
acheab
lau
fen
.Ers
tel
ltd
iesanh
andd
erT
extp
roduk
tion
seinh
eit
end
ar,d
iew
ähr
end
d
esS
chr
eib
ensohn
ePau
senp
rodu
zie
rtw
erd
en. Be
ime
rst
spr
ach
lich
enS
chr
eib
enl
agd
ies
er
W
ertb
ei6
,33 Wö
rte
rn,b
eimf
remd
spr
ach
lich
enS
chr
eib
enh
ing
egennu
rbe
i2,31 Wö
rte
rn.
Ume
inenS
atzzukon
stru
ier
en,b
enö
tig
enS
chr
eib
end
eind
erE
rstsp
rach
eled
igl
ich2
,55d
ie-
s
erE
inh
eit
en,ind
erF
remd
spr
ach
ehi
ngeg
en7
,03E
inh
eit
en(F
ried
land
er1987z
it
ier
tna
ch
K
ring
s1992
:62
).K
ring
s(1989
)komm
tzuähn
lich
enE
rgebn
iss
enfü
rdi
eTex
tproduk
tion
sge
-
s
chw
ind
igk
eit
.Wäh
rendind
erE
rst
spr
ach
e du
rch
schn
it
tl
ich21
,65Wö
rte
rpro M
inu
tege
-
s
chr
ieb
en w
erd
en,s
inde
sind
erF
remdsp
rach
enu
r9,21Wö
rte
r.H
ier
auss
chlu
ssfo
lge
rte
r,
d
assd
asS
chr
eib
enind
erF
remd
spr
ach
eand
erekogn
it
iveAn
ford
erung
enand
ieS
chr
eib
end
en
s
tel
le
.Di
esz
eig
esi
chun
terand
eremamUm
fangd
erV
erb
ali
sie
rung
,di
ebe
ide
rfr
emd
spr
ach
-
l
ich
enT
extp
rodukt
ionc
a.z
ehnm
alg
röß
era
lsb
eid
ere
rst
spr
ach
lich
eng
ewe
sens
ei(K
ring
s
1989z
it
ier
tna
chK
ring
s1992
:62
f).InS
tud
ienind
enJ
ahr
envon1986b
is1989f
andK
ring
s
h
erau
s,d
asssp
rach
lich
eSchw
ier
igk
eit
enimL2
-Sch
reibp
roz
essh
aup
tsä
chl
ichimB
ere
ichd
er
L
exikau
ft
ret
en.M
it
tel
sein
essp
ezi
ell
enInd
ika
tor
ensy
stem
sid
ent
if
izi
ert
e,k
las
sif
izi
ert
eund
qu
ant
if
izi
ert
eerd
ief
remd
spr
ach
lich
en R
eal
is
ierung
sprob
lem
e,d
ied
ene
igen
tl
ich
en P
la
-
nung
spro
zes
sun
terb
rach
enundd
ie Au
fme
rks
amk
eitd
erS
chr
eib
endenau
fdi
eFr
emd
spr
ach
e
l
enkte
.G en
ere
llergabsichproz
ehn Wö
rte
rprodu
zie
rtemT
exte
inL2
-Komp
eten
zprob
lem
,


18
Exempl
ari
schwerdendi
eForschung
sdesign
sundE
rgebn
iss
eein
ige
rStud
ienvo
rge
ste
ll
t,wob
eik
ein
esw
egse
in
An
spru
chaufVol
ls
t änd
igke
ite
rhobenw i
rd.
20
d
asun
abh
äng
igvomInh
altw
ar.D
asau
fged
eck
teSp
ekt
rumf
remd
spr
ach
lich
erR
eal
is
ierung
s-
p
rob
lem
ere
ich
tvonS
chw
ier
igk
eit
en m
itd
erO
rthog
raph
ieb
iszut
extp
ragm
ati
sch
enF
rag
en
undP
rob
lem
en.J
edo
ch h
äuf
tens
ichl
exiko
sem
ant
isch
eSchw
ier
igk
eit
en,in
sbe
sond
ereim
19
B
ere
ichd
es Wo
rts
cha
tze
s(K
ring
s1992
:58
).
N
ebend
ies
env
erm
ein
tl
ich
en Un
ter
sch
ied
en s
tel
lenand
ereS
tud
iene
ineg
roß
e Ähn
lichk
eit
zw
isch
enL1
-undL2-
Sch
reibp
roz
ess
enf
est
.Demn
achk
annh
int
erf
rag
twe
rden
,obg
rund
sätz
-
l
ichand
erekogn
it
ive An
ford
erung
enb
eimS
chr
eib
enind
erL1undL2b
est
ehen
.Abg
eseh
en
vonl
exik
ali
sch
enundg
ramm
atik
ali
sch
en H
erau
sfo
rde
rung
enind
erL2
,könn
enk
ein
ema
r-
k
ant
en Un
ter
sch
ied
ezw
isch
end
enS
chr
eibp
roz
ess
enb
eleg
twe
rden
.Di
esl
egtd
ieEx
is
ten
z
e
ine
r„compo
singcomp
eten
ce“(K
rap
els1990
)nah
e,d
iej
ens
eit
sde
rSp
rach
enb
est
ehtund
zum
ind
estt
eilw
eis
eun
abh
äng
igvond
enL2
-Sp
rachk
enn
tni
sseni
st
.Denno
chv
erm
age
szu
E
inbuß
end
erep
is
tem
isch
enFunk
tiond
esS
chr
eib
enszukomm
en,w
ennind
erL2v
erf
ass
t
w
ird.S
ilv
a(1992
)st
ell
tbe
isp
iel
swe
iseine
ine
rStud
ieh
erau
s,d
assind
erL2s
chr
eib
end
eSt
u-
d
ier
end
e,l
exik
ali
sch
eundg
ramm
ati
sch
eAsp
ekt
eal
sde
rar
tkogn
it
ivfo
rde
rndemp
find
en,
d
assn
ich
tnu
rih
reFo
rm,sond
ernau
chd
erInh
altd
arun
terl
eid
et.E
in M
inimumanB
ehe
rr
-
20
s
chu
ngd
erL
owe
rOr
derC
onc
ern
s(LOC
s) wi
eLe
xiku
ndG
ramm
at
ikm
ussd
ahe
rbe
ste
hen
,
umd
ieep
is
tem
isch
eFunk
tiond
esS
chr
eib
enszunu
tzen(Cumm
ing1989
:126
).
D
ies
eBeob
ach
tungd
eut
etau
fein
e Ko
rre
lat
ionzw
isch
enL2-
Niv
eauundv
ers
chi
eden
en As
-
p
ekt
end
esS
chr
eibp
roz
ess
esh
in.M
ehr
ereS
tud
ienh
abene
inenZu
samm
enh
angzw
isch
enL2
-
N
ive
auundd
erFoku
ssi
erungv
ers
chi
eden
erSubp
roz
ess
ede
sSch
reibp
roz
ess
esf
estg
est
ell
t.
Wh
alenund M
ena
rd(1995
) an
aly
sie
rteneng
li
sch
eundf
ran
zös
isch
eTex
tevonS
tud
ier
end
en
m
itd
erL1Eng
li
sch
,di
eun
terB
edingung
en d
esl
aut
en D
enk
ense
nts
tand
en.S
iekom
menzu
d
em E
rgebn
is
,da
ss L2-
Sch
reib
erInn
en m
itung
enüg
end
en L2-
Kenn
tni
ssend
azut
end
ier
en,
Sp
rachp
roz
ess
eau
fMakro
eben
e,w
ieP
lanung
,Ev
alu
ierungundÜb
era
rbe
itungzuv
ern
ach
läs
-
s
igenunds
ichs
tat
tde
sseneh
erau
fTe
il
pro
zes
seau
fMik
roe
ben
ekon
zen
tr
ier
en(
ebd
.:403
ff
).
Zue
inemähn
lich
enE
rgebn
iskomm
enau
chRo
cad
eLa
rio
seta
l.(2006
:110
).D
ieE
rgebn
iss
e
l
egenn
ahe
,da
sse
ineKomp
eten
zschw
ell
eind
erL2ex
is
tie
rt
,na
chd
erenÜb
ert
retungL1
-und
L2-
Sch
reibp
roz
ess
esi
chb
ezüg
lichsp
rach
fern
ere
rEb
enenw
ieId
eeng
ene
rie
rung
,Pl
anungund
Üb
era
rbe
itungähn
eln (Ro
cad
eLa
rio
seta
l.1999
:35
).Sob
aldd
ies
eSchw
ell
eüb
ers
chr
it
ten
19
In
tere
ssanti s
t,da
ssindieserStudi
ed i
eS chr
eibdenden wes
ent
lich mehrlexikosemant
isch
eS chw
ierigk
eiten
,
alsgrammatischeProb
lemeau fwie
sen(Kring
s1992:58 )
.
20
Mi
t LowerO rde
rCon ce
rn s(LOC s)w e
rdenT ex
telementewieS a
tzs
truktur
, Wo r
tw ah
l,Zeich
ens
etzungod e
r
Recht
schreibungb eze
ichne
t.Ihnensteh
end i
eHigherO rd
e rConc
erns (HOC s
)g egenübe
r,diesi
chaufA spekt
e
wieAdres
sierung,Frage
ste
llung,St
ruktu
rod e
rA rgumenta
tionbez
iehenkönn en(PurdueOWL ).
21
i
st
,tr
it
tdi
eSch
reib
exp
ert
isea
ls von d
erS
pra
chb
ehe
rrs
chung un
abh
äng
igeV
ari
abl
eau
f
21
(Cumm
ing1989
:12
3,126
).
N
ebend
emL2-
Niv
eausp
iel
tau
chd
ieS
chr
eib
erf
ahrungfü
rda
ser
folg
rei
cheS
chr
eib
enind
er
L
2ei
neR
oll
e.22E
rfa
hre
neS
chr
eib
erI
nne
nve
rfa
sse
nal
lgem
einl
äng
ereu
ndk
omp
lex
ereT
ext
e
undp
lan
enau
fglob
ale
rEb
ene
.Un
erf
ahr
eneS
chr
eib
erInn
env
erf
ass
end
ageg
enkü
rze
reund
s
imp
ler
eTex
teundp
lan
eneh
erau
flok
ale
rEb
ene(S
asak
i2000
:278
,282
).Üb
erd
iesun
ter
-
b
rech
enun
erf
ahr
eneS
chr
eib
end
eöf
ter
,umind
erL1en
twi
cke
lteId
eenind
ieL2zuüb
ers
et-
z
en.H
ing
egenun
terb
rech
ene
rfah
ren
eSch
reib
end
eeh
er,umih
rensp
rach
lich
en Au
sdru
ckzu
v
erf
ein
ern(
ebd
.:282
).
Göp
fer
ich(2015
:224
)wi
rf
tdi
eFr
ageau
f,obd
ieAn
ford
erungind
erL2zuv
erf
ass
en,b
evo
r
au
sre
ich
endS
chr
eibkomp
eten
zind
erL1e
rwo
rbenwu
rde
,di
eAu
fgab
enkomp
lex
itä
tst
eig
ern
undS
chr
eib
end
eüb
erfo
rde
rn wü
rde
.Di
ege
ste
ige
rten An
ford
erung
enand
asL2-
Sch
reib
en
könn
tend
iesp
rach
lich
e Qu
alit
ätd
erT
ext
eundüb
erd
iesd
ieep
is
tem
isch
e Funk
tiond
es
S
chr
eib
ensb
eein
trä
cht
igen
.Lau
tde
rIn
terd
epend
enzhypo
the
sevonCumm
ins(1
991
)könn
en
ine
in
erSp
rach
eerwo
rben
ekogn
it
iv-
akad
emi
sch
eSp
rachk
enn
tni
sseau
fein
eand
eret
ran
sfe
-
r
ier
twe
rden
,wenne
ine Komp
eten
zschw
ell
eind
erand
erenSp
rach
eüb
ers
chr
it
ten wu
rde
.
S
chr
eib
fäh
igk
eit
enind
erL1könn
tena
lsoau
fdi
eL2du
rchak
tiv
ePr
axi
süb
ert
rag
enw
erd
en.
Umg
ekeh
rtkönn
enau
chS
chr
eib
fäh
igk
eit
enind
er L1zu
rückg
ehen
,wennS
chr
eib
erInn
en
au
ssch
ließ
lichinih
rerL2v
erf
ass
en(vg
l.C
asan
ave1998
).D
ies
erRü
ckg
angb
ezi
ehts
ichau
f
d
iesp
rachb
ezog
enenEb
enend
esS
chr
eib
ens
.Erk
anne
int
ret
en,obg
lei
cha
llg
eme
ineak
ade
-
m
isch
e Sp
rachk
enn
tni
sseb
ewah
rtw
erd
en.E
ssp
rech
end
ahe
rein
igeA
rgum
ent
efü
rein
e
S
chr
eib
soz
ial
is
ierungind
erL1(C
arso
nund Ku
ehn1992
:163
).Göp
fer
ich(2015
:225
)argu
-
m
ent
ier
t,d
assd
asak
adem
isch
eSch
reib
enind
erL1 womög
lichn
ich
tmeh
rer
lern
twe
rden
23
könn
e,sob
alde
sine
ine
rL2 zum V
ers
äumn
isg
ewo
rdens
ei
.De
rGrundh
ier
fürs
ind„D
o-
m
änenve
rlu
ste
“ind
erL1(vg
l.au
chT
ang2012
:228
).

rdi
eBe
tra
chtungvonL1-undL2-
Sch
reibp
roz
ess
enmü
ssens
chl
ieß
lich ku
ltu
rsp
ezi
fis
che
A
spek
ted
erT
extp
roduk
tionb
erü
cks
ich
tig
twe
rden
. Göp
fer
ich(2015
:226
)erw
ähn
tdi
e Con
-
t
ras
ti
veG
enr
eAn
aly
sisa
lse
ineM
eth
oded
erS
ens
ibi
li
sie
run
gLe
hre
nde
run
dSt
udi
ere
nde
rfü
r
ku
ltu
rsp
ezif
isch
eUn
ter
sch
ied
einde
rTex
torg
ani
sat
ion
,de
rGen
rek
onv
ent
ion
en,d
er Mi
tte
l
zu
rKoh
ären
zsch
affungsow
ieinv
iel
enw
eit
erenB
ere
ich
en.
21
Cumm ins(1991:84)s ieh
td i
eS ch
reibexpe
rt
isealsein
ez en
tra
lekogni
tiveFäh
igk
eitan,zude
rsi
chdieL2-
Komp e
tenza l
sposi
tiveZus a
tzkomponent
eg e
sel
lt
.
22
Di
eseS chlu
ssfo
lgerunglei
tets
ichvond erBeobach
tungab,dassSchr
eiber
fah
rungbere
it
sfürd
aser
folg
rei
che
Schre
ibenind erL1b edeu
tsamist(Sa
saki2000:271)
.
23
Göpf
erich(2015
:225 )bezieh
tsichh
i e
rbeikonk
retaufdi
eL2Eng li
sch
.
22
M
itB
ezugzu
rEing
ang
sfr
agek
annf
estg
eha
ltenw
erd
en,d
assd
asS
chr
eib
enind
erL2du
rch
-
au
sein
ens
eman
ti
sch
enunda
rgum
ent
ativ
enV
erlu
stn
achs
ichz
ieh
enk
ann
,wennS
chr
eib
end
e
e
ineg
ewi
sseKomp
eten
zschw
ell
eind
erL2n
ich
ter
rei
chth
abenod
erw
enigS
chr
eib
erf
ahrung
(vo
ral
lemind
erL1
)vo
rwe
isen
.

3
.3S
chr
eib
enind
erL2v
s.Üb
ers
etz
enind
ieL2

W
elch
eFunk
tion
,Vo
rte
ileod
erev
entu
ell
eNa
cht
eil
eha
tnund
asÜb
ers
etz
enind
ieL2g
egen
-
üb
erd
emd
irek
tenS
chr
eib
enind
erL2
?Be
rei
tsind
erf
rüh
enS
tud
ievonZ
ame
l(1982
)ze
igt
e
s
ich
,da
ssd
asÜb
ers
etz
enind
ieL2du
rch
ausvo
rte
ilh
afts
eink
ann
.ImR
ahm
envonIn
terv
iew
s
g
abe
ineih
rerFo
rschung
ste
iln
ehm
end
enan
,ih
reT
ext
ezun
äch
stkomp
let
tind
erE
rstsp
rach
e
zuv
erf
ass
enundan
sch
ließ
endzuüb
ers
etz
en.E
sst
ell
tes
ichh
erau
s,d
asss
ied
ieb
est
eSch
rei
-
b
erind
erV
ersu
chsg
ruppe w
ar.D
ier
est
lich
enP
rob
and
Inn
env
erf
ass
tend
ageg
end
irek
tind
er
L2
,no
tie
rtens
ichab
er Wö
rte
r,w
ennihn
end
asf
remd
spr
ach
lich
e Äqu
iva
len
tni
chtb
ekann
t
w
ar.D
iesh
alfihn
end
enro
tenF
adenb
eid
erinh
alt
lich
enP
lanungzub
ewah
renunds
ichn
ich
t
vonf
remd
spr
ach
lich
enR
eal
is
ierung
sprob
lem
enab
lenk
enzul
ass
en(Z
ame
l1982z
it
ier
tna
ch
K
ring
s1992
:60
).

D
ieh
iers
ich
tba
reg
ewinnb
ring
end
eFunk
tionl
ieg
tda
rin
,da
ssm
it
tel
s Üb
ers
etzungind
ieL2
e
ine
rkogn
it
iven Üb
erl
astungen
tgeg
eng
ewi
rktw
ird
.Di
esw
irde
xpl
izi
tind
erS
tud
ievon
U
zaw
a(1996
)deu
tl
ich,d
ere
ine Un
ter
suchung m
it22j
apan
isch
enS
tud
ier
end
end
esEng
li
-
s
chendu
rch
füh
rte
,di
eein m
it
tle
res L2
-Niv
eauau
fwi
esen
.Erf
andh
erau
s,d
assd
ie Aus
-
d
ruck
swe
ised
erP
rob
and
Inn
end
if
fer
enz
ier
terw
ar,w
enns
ieüb
ers
etz
tena
lsw
enns
ied
irek
tin
d
erL2s
chr
ieb
en.D
iesfüh
rte
rda
rau
fzu
rück
,da
ssd
ieS
tud
ier
end
enb
eid
erÜb
ers
etzung
sauf
-
g
abevond
enkogn
it
iven Au
fgab
end
erId
eeng
ene
rie
rungund–o
rgan
is
ierungb
efr
eitw
aren
unds
ichau
fsp
rach
lich
eAsp
ekt
ekon
zen
tri
erenkonn
ten
.Mi
tBl
ickau
fun
erf
ahr
eneS
chr
eib
e-
r
Inn
en s
ieh
t U
zaw
a Po
ten
zia
l in Üb
ers
etzung
sau
fgab
en zum Au
sbau d
er L2
-
S
chr
eib
fäh
igk
eit
en(U
zaw
a1996
:287
f)
.Fo
lgl
ichfung
ier
tdi
e Üb
ers
etzunga
lse
innü
tzl
ich
es
W
erk
zeugd
erS
chr
eibd
idak
tik
.Im Zug
ede
rredu
zie
rten Komp
lex
itä
tkönn
enS
tudi
erend
e
in
sbe
sond
ereau
fMak
roe
ben
eda
sSch
reib
enp
rak
tiz
ier
en.E
ineE
rstv
ers
ionind
erL1l
ief
ert
b
ere
it
sdi
eInh
alt
eins
truk
tur
ier
terFo
rm.B
eie
ine
rZw
eitv
ers
ionind
erL2könn
enS
chr
eib
en-
d
esi
ch m
ehrau
fdi
eFe
inh
eit
enau
fMik
roe
ben
ekon
zen
tr
ier
en,d
ieand
ern
fal
lsigno
rie
rtwo
r-
d
en w
ären(Göp
fer
ich2015
:227
).D
ieS
tud
ier
end
enau
sUz
awa
sStud
ieb
est
ätig
en,d
asss
ie
d
ies
esVo
rgeh
enau
fme
rks
ame
rfü
rLü
ckeninih
rerL2-
Lex
ikundih
resg
ramm
atis
chenR
epe
r-

23
to
ire
sma
cht
e.D
ieAu
fme
rks
amk
eitkönn
tes
ied
azuan
reg
en,j
eneLü
ckenzus
chl
ieß
en(U
za-
w
a1996
:288
).B
eimd
irek
tenS
chr
eib
enind
erL2wü
rded
ies
eAk
tionwomög
lichn
ich
tst
att
-
f
ind
en,d
amanId
eenv
ere
inf
ach
tau
sdrü
ckenod
ersog
arumg
ehenkönn
teunds
ichfo
lgl
ich
d
erLü
ckenn
ich
tgew
ahrwü
rde(Göp
fer
ich2015
:227
).
D
ie Üb
ers
etzunga
lse
inSubp
roz
essd
erL2-
Tex
tproduk
tionwu
rdej
edo
chvon m
anch
enFor
-
s
chend
enau
cha
lsn
ach
tei
lige
ing
estu
ft. Kön
igs(1988
)ma
chtins
ein
erS
tud
ied
ieB
eob
ach
-
tung
,da
ssd
ieg
ete
ste
teV
ersu
chsp
ersong
röß
ereS
chw
ier
igk
eit
enb
eim Üb
ers
etz
enh
att
eund
au
chö
fte
rda
s Wö
rte
rbu
chv
erw
end
ete
,al
sdi
esb
eimz
iel
spr
ach
lich
enS
chr
eib
end
erF
allw
ar.
D
erG
rundh
ier
fürs
indV
erm
eidung
sst
rat
egi
en w
ähr
endd
esS
chr
eib
ensind
erL2
,dab
ei-
sp
iel
swe
iseId
eenau
sge
las
senod
erkomp
lex
eFo
rmu
lie
rung
enumg
ang
en w
erd
enkönn
en.E
r
s
chlu
ssfo
lge
rt,d
asst
eil
sand
erekogn
it
iveP
roz
ess
ebe
im H
inü
ber
set
zenind
ieL2undb
eim
d
irek
tenS
chr
eib
enind
erL2s
tat
tf
ind
en(Kön
igs1988
:113
f)
.Kr
ing
s(1992
:60
)wid
ersp
richt
d
ies
er An
sich
tundh
ebth
ervo
r,d
asss
ichd
ieS
tra
teg
ienzu
rLö
sungvonL2
-Prob
lem
enb
eim
H
inüb
ers
etz
enundj
eneb
eimd
irek
tenS
chr
eib
enind
erL2typo
log
ischundh
ins
ich
tl
ichih
rer
qu
ant
ita
tiv
enV
ert
eilungähn
eln
.Erv
erw
eis
tau
fdi
eGl
eichh
eitd
esS
zena
rio
s:Ob m
anb
eid
er
L2-
Tex
tproduk
tione
inene
rstsp
rach
lich
en B
asi
stex
thab
eod
erd
irek
tve
rsu
cheind
erL2zu
fo
rmu
lie
ren
,se
ihi
erb
eis
ekund
är.E
inig
eemp
ir
isch
eStud
ienh
abenb
eleg
t,d
asse
ssi
chb
eim
Ak
tde
r Üb
ers
etzungume
inenn
atü
rl
ich
enP
roz
essh
and
elt
,de
rwäh
rendd
esL2-
Sch
reib
ens
e
ins
etz
t(vg
l.Cumm
ing1989
;Wangund W
en2002
;Liu2009
).N
ebend
emn
ega
tiv
enT
rans
-
f
erkonn
tevo
ral
leme
inpo
si
tiv
erT
ran
sfe
rbeob
ach
tetw
erd
en,in
sbe
sond
ereind
enB
ere
ich
en
Id
eeng
ene
rie
rung
,-o
rgan
isi
erungund–e
labo
rie
rung(vg
l.Wood
all2002:23
f)
.
D
asÜb
ers
etz
enau
sde
rL1ind
ieL2k
annv
ers
chi
eden
eFunk
tion
enh
aben
.Liu(2009:58
ff
.)
z
eig
t m
itih
rerS
tud
ie au
f,d
assd
ie Funk
tion
en d
es L1-
Geb
rau
chsw
ähr
end d
es L2-
S
chr
eibp
roz
ess
esabh
äng
igvomL2-
Spr
achn
ive
aud
esS
chr
eib
end
ens
ind
.Di
eStud
ent
eng
rup
-
p
eau
sih
rerS
tud
iem
itn
ied
rig
erenL2
-Kenn
tni
ssenr
eku
rr
ier
teö
fte
rau
fih
reL1a
lsd
ieS
tu-
d
ent
eng
rupp
emi
thöh
erenL2-
Spr
achk
enn
tni
ssen
.Er
ste
rev
erl
ießs
ichw
eit
erh
in m
ehra
lsl
etz
-
t
ereau
fdi
e L1
,umi
ner L2au
sged
rück
teId
eenzub
est
ätig
enod
erzukon
tro
ll
ier
en.D
ie
G
rupp
emi
tdenn
ied
rig
erenL2-
Spr
achk
enn
tni
ssent
end
ier
tezud
em m
ehrzu
rÜb
ers
etzungau
f
syn
tak
ti
sch
erEb
ene
,di
eGrupp
emi
thöh
erenL2
-Kenn
tni
sseneh
erzu
r Üb
ers
etzungau
fse
-
m
ant
isch
erEben
e.F
ern
erb
eob
ach
tet
eLiu
,da
sse
rfah
ren
eL2-
Sch
reib
erInn
enau
fdi
eSt
rat
e-
g
iend
erun
erf
ahr
enenL2
-Sch
reib
erInn
enzu
rückg
rei
fen
,wenns
ieS
chw
ier
igk
eit
enb
egegn
en.
Umg
ekeh
rtm
ach
enun
erf
ahr
eneS
chr
eib
end
eGeb
rau
chvonS
tra
teg
iend
ere
rfah
ren
enS
chr
ei-
b
enden
,wenns
ieh
ier
zuind
erL
ages
ind
.Di
eTe
iln
ehm
erInn
end
erG
rupp
emi
tdenhoh
en

24
L2-
Spr
achkenn
tni
ssenb
enu
tzt
enih
reL1zum
eis
tfü
rHigh
erO
rde
rCon
cern
s, w
ieP
lanung
,
Kon
tro
lled
ere
ing
ehend
enIn
form
ation
enundT
ext
edi
tie
rung
,woh
ing
egend
ieAu
ssag
edi
rek
t
ind
erL2au
sged
rück
twu
rde
.Wangund W
en(2002
)un
ter
such
teneb
enf
all
sdi
eVe
rwendung
d
erL1undL2inv
ers
chi
eden
enSubp
roz
ess
end
esS
chr
eib
ensm
it
tel
sPro
toko
llend
esl
aut
en
D
enk
ensvon16ch
ine
sis
chenEFL24S
tud
ier
end
en. W
ieL
iuk
amens
iezud
emE
rgebn
is
,da
ss
Sp
rach-und T
extg
ene
rie
rungvond
en L2-
Spr
achk
enn
tni
ssend
esS
chr
eib
ersabh
äng
t.S
ie
fo
rmu
lie
renüb
erd
iesd
ieF
rag
e,obd
ieV
erw
endungd
erL1inn
erh
albd
ies
erP
roz
ess
eme
ssb
ar
zu
rückg
ehe
,sob
aldd
ieT
eiln
ehm
ere
ineg
ewi
sseL2
-Kenn
tni
sschw
elleüb
ers
chr
it
tenh
ät
ten
.
In Anb
etr
ach
tde
rErg
ebn
iss
ekannd
iee
ing
ang
sge
ste
ll
teF
rag
e,obd
ie Qu
ali
täte
ine
sL2
-
T
ext
esdu
rch Üb
ers
etz
enau
sde
rL1od
erd
irek
tesS
chr
eib
enind
erL2e
rhöh
twe
rde
,ni
cht
e
ind
eut
igb
ean
two
rte
twe
rden
.Al
lerd
ing
slä
ssts
ichko
nst
ati
eren
,da
ssg
erad
eSch
reib
end
emi
t
eh
ern
ied
rig
emL2
-Niv
eauund w
enigE
rfah
rung
enimL2-
Sch
reib
envom Ak
tde
s Üb
ers
et-
z
ensp
rof
it
ier
enkönn
en.

N
ebend
enFunk
tion
end
esÜb
ers
etz
ensind
ieL2s
tel
lts
ichw
eit
erfüh
rendd
ieF
rag
ena
chd
en
b
eding
end
enF
akt
orenfü
rdi
esen Vo
rgang
. Göp
fer
ich(2015
:230
ff
.)l
is
tetd
ien
ach
steh
end
en
z
ehnF
akto
renau
f,d
ied
ieW
ahr
sch
ein
lichk
eite
ine
r Üb
ers
etzunge
rhöh
enod
erv
erm
ind
ern
könn
en:
1
. Sp
rachn
ive
auind
erL2
:
Ine
rst
erL
ini
est
ell
tda
sSp
rachn
ive
auind
erL2e
inene
inf
lus
sre
ich
enF
akto
rda
r.W
ie
inS
tud
ienvonL
iu(2009
)od
erW
angund W
en(2002
:240f
.)e
rsi
cht
lichwu
rde
,find
et
w
enig
er Üb
ers
etzungs
tat
t,j
ehöh
erd
erK
enn
tni
sst
andind
er L2i
st
.Pe
ran
ieta
l.
(
2005
)füh
rena
lsE
rkl
ärungan
,da
ssimG
ehi
rnb
il
ingu
ale
rMen
sch
en m
iteh
ern
ied
ri
-
g
emK
enn
tni
sst
and ind
erL1undL2d
ieL
exik
aun
abh
äng
igvon
ein
and
erex
is
tie
ren
.
Be
iBi
lingu
alen m
ithoh
emK
enn
tni
sst
andind
erL1undL2s
indd
ieL
exi
kah
ing
egen
ind
ens
elb
enko
rt
ika
lenS
truk
tur
env
erank
ert
.Demn
achi
stb
eiE
rst
erend
er Ak
tde
r
Üb
ers
etzungw
ahr
sch
ein
lich
er.

2
.Ar
tde
rBi
lingu
ali
tät
:
D
ies
eErk
enn
tni
sfüh
rtd
ieA
rtd
erB
il
ingu
ali
täta
lse
inezw
eit
eVa
riab
lee
in. Hi
er
sp
iel
tzume
inend
asA
lte
rde
sZw
eit
spr
ach
erw
erb
sein
eRo
lle
.Di
ese
sha
tEin
flu
ssda
-
r
auf
,obd
ieL
exik
aind
ens
elb
enz
ereb
ral
enS
truk
tur
env
erank
ertw
erd
en,w
ied
ies
24
D
ieAbkü
rzungEFLs
teh
tfü
rEng
li
sha
safo
reignlanguag
e.
25
b
eimf
rüh
enB
il
ingu
ali
smu
sde
rFa
lli
st
.Zumand
ereni
std
ieA
rtd
esSp
rach
erw
erb
s
s
ign
if
ikan
t.D
ieL1
,di
efü
rgewöhn
lichau
fna
tür
lich
eundin
form
ell
eWe
isee
rle
rnt
w
ird
,wi
rdind
ersubko
rt
ika
lenS
truk
turg
esp
eich
ert
.Di
eL2
,di
ehäu
figau
fge
steu
ert
e
undfo
rme
lleA
rtimS
chu
lun
ter
rich
terwo
rben w
ird,i
stind
erz
ereb
ral
en Ko
rtexv
er-
ank
ert
.

3
.Al
lgem
ein
eSch
reibkomp
eten
z:
W
eit
erh
in k
annvone
ine
ral
lgem
ein
enS
chr
eibkomp
eten
zau
sgeg
ang
en w
erd
en,d
ie
zum
ind
esta
lst
eilw
eis
eun
abh
äng
igvomSp
rachn
ive
auind
erL2b
etr
ach
tetw
erd
en
k
ann
.Soko
rre
lie
rtd
ieS
chr
eib
fäh
igk
eitind
erL2 m
itj
ene
rind
erL1(Cumm
ing1989
,
S
asak
i2000
).D
emzu
folg
eis
tde
r Ak
tde
r Üb
ers
etzungau
chabh
äng
igvond
erg
ene
-
r
ell
enS
chr
eibkomp
eten
zundd
enS
chr
eib
fäh
igk
eit
enind
erL1
.Jeg
ewand
terS
chr
ei-
b
erb
eim V
erf
ass
eninih
rer L1s
ind
,um
so m
ehrpo
si
tiv
erT
ran
sfe
rkannau
fdi
e
S
chr
eibkomp
eten
zind
erL2e
rwa
rte
twe
rden
.Di
ese
rTr
ans
fervo
llz
ieh
tsi
chin
sbe
son
-
d
ereau
fein
erhöh
erenT
ext
eben
e,zud
erM
akro
struk
tur
,Org
ani
sat
ionund Koh
ären
z
g
ehö
ren
.Jen
eBe
rei
ches
inds
tärk
erm
itd
emlog
isch
en D
enk
ena
lsm
itsp
rach
spe
zif
i-
25
s
chenR
ege
lnv
erknüp
ft
.

4
. Sp
rachn
ive
auind
erL1
:
H
ier
ausl
äss
tsi
chd
erv
ier
teF
akto
rde
rL1
-Sp
rachkompe
ten
zab
lei
ten
.Ähn
lichd
erL2
-
Sp
rachkomp
eten
zkannd
asSp
rachn
ive
auind
erL1E
inf
lus
sau
fda
sÜb
ers
etzung
sver
-
h
alt
enw
ähr
endd
esL2
-Sch
reibp
roz
ess
esh
aben.

5
.Ar
tde
rkogn
it
ivenOp
era
tion
en:
Zud
emi
std
ieA
rtd
erkogn
it
iven Op
era
tion
en w
ähr
endd
esS
chr
eibp
roz
ess
esb
edeut
-
s
am.J
ewe
ite
rdi
esevomT
extou
tpu
ten
tfe
rnts
ind
,d.h
.au
fkon
zep
tue
lle
r,o
rgan
isa
to-
r
isch
erundn
ich
t-
lingu
is
ti
sch
erEb
enes
tat
tf
ind
en,um
so m
ehrs
indS
chr
eib
erInn
enda
-
zug
ene
igt
,ih
reL1zuv
erw
end
enundind
ieL2zuüb
ers
etz
en.

6
. Sp
rach
ede
sWi
ssen
serw
erb
sundd
erS
chr
eib
aufg
abe
:
F
ern
err
epr
äsen
tie
rtd
ieSp
rach
ede
sWi
ssen
serw
erb
ssow
ied
erS
chr
eib
aufg
abee
inen
zu
sät
zli
chenE
inf
lus
sfak
tor
.Fr
ied
land
er(1990:117
f.
)fandh
erau
s,d
assS
tud
ier
end
e
25
D
ien
ied
rig
eTex
teb
eneum
fas
std
ageg
end
iesp
rach
abh
äng
ige
renB
ere
ich
eLex
ikundSyn
tax
.
26
b
ess
erp
lan
enundInh
alt
ekr
eie
ren
,wennd
ieSp
rach
ede
sWi
ssen
serw
erb
smi
tjen
er
d
erP
lanungüb
ere
ins
timm
te
. Qu
i(1998
:430
)st
ell
tdi
e Hypo
the
seau
f,d
assd
iesnu
r
d
erF
alls
ei
,wenne
rwo
rben
esW
iss
enn
ich
tno
che
inm
alind
erand
erenSp
rach
ere
-
p
rodu
zie
rtw
erd
e.W
angund W
en(2002:235
f.
,240
)ve
rmu
ten
,da
ssd
ieSp
rach
ede
r
Au
fgab
ens
tel
lungE
inf
lus
sau
fdi
eVe
rwendungd
erL1od
erd
erL2h
abe
, wob
eih
ier
no
chw
eit
ere
rFo
rschung
sbed
arfvonnö
tens
ei.

7
. Üb
ers
etzung
skomp
eten
z:
Auß
erd
em k
annd
erÜb
ers
etzung
skomp
eten
zRe
lev
anzb
eig
eme
ssen w
erd
en.S
chr
ei-
b
end
emi
tge
ring
erÜb
ers
etzung
skomp
eten
zla
ssenw
enig
erIn
ter
fer
enzvond
erL1zu
,
d
asi
eau
fdi
eOb
erf
läch
ens
truk
turd
esT
ext
sfix
ier
tsindundn
ich
tgenüg
endF
lex
ibi
li-
t
ätau
fwe
isen
,umsp
rach
fern
ereR
epr
äsen
tat
ion
enzuk
rei
eren
.Si
eve
rfüg
enüb
erm
ehr
l
ingu
is
ti
sch
-de
term
ini
ert
eod
ere
rst
spr
ach
bezog
enem
ent
aleR
epr
äsen
tat
ion
en.S
chr
ei-
b
end
emi
thoh
erÜb
ers
etzung
skomp
eten
zhing
egeng
ene
rie
ren m
ent
aleR
epr
äsen
tat
io-
n
end
erInh
alt
e,d
ieimZ
iel
tex
tre
ali
sie
rtw
erd
en.D
ies
eähn
elnd
en m
ent
alenR
epr
ä-
s
ent
ation
en,w
enns
ieind
erL1v
erf
ass
en.

8
.Al
lgem
ein
eIn
tel
lig
enz
:
D
esW
eit
erenb
est
ehte
inZu
samm
enh
angzw
isch
end
emSp
rachn
ive
auind
erL2und
d
era
llg
eme
inenIn
tel
lig
enz
.Üb
erd
asSp
rachn
ive
aukönn
tes
ied
emn
ache
inenind
irek
-
t
enE
inf
lus
sau
fdi
eÜb
ers
etzung
spr
axi
shab
en.

9
.Me
taw
iss
enüb
erd
asS
chr
eib
enind
erL2
:
Üb
erd
iesen
tde
ckt
en S
asak
iund H
iro
se(1996:159
ff
.)
,da
ssd
erF
akto
rde
sMe
taw
is-
s
ens üb
erd
asf
remd
spr
ach
lich
eerk
lär
end
eSch
reib
en zu
samm
en m
itd
em L2
-
Sp
rachn
ive
auundd
erL1-
Sch
reib
fäh
igk
eitE
rkl
ärung
enfü
run
ter
sch
ied
lich
e Au
sprä
-
gung
end
erL2-
Sch
reib
fäh
igk
eitl
ief
ert
.Dah
erkönn
ted
asM
etaw
iss
enau
chE
inf
lus
s
au
fda
sÜb
ers
etzung
sve
rha
ltenh
aben
.

10
.Münd
lich
evs
.sch
ri
ft
lich
eKommun
ika
tion
:
S
chl
ieß
lich mu
sse
inÜb
ers
etz
enind
er münd
lich
envonj
enemind
ers
chr
if
tl
ich
en
Kommun
ika
tionun
ter
sch
ied
enw
erd
en.D
aind
ers
chr
if
tl
ich
enKommun
ika
tionSpo
n-

27
t
ani
tätund Unm
it
telb
ark
eitvong
ering
erB
edeu
tungs
ind
,könn
tes
ichd
ies
er Modu
s
po
si
tivau
fda
sÜb
ers
etz
enau
swi
rken
.

W
iee
inl
eit
end e
rwähn
tis
tdi
eseS
tud
iee
thnog
raph
ischang
eleg
tundin
tend
ier
tke
ine Üb
er-
p
rüfungd
erFo
rschung
serg
ebn
iss
ezuL2-
Sch
reibp
roz
ess
en.N
ich
tsd
estow
enig
er könn
end
ie
E
rgebn
iss
ede
rStud
ien zumS
chr
eib
enind
er L2m
itd
en E
rzäh
linh
alt
end
ere
igen
enS
tu-
d
ien
tei
lnehm
erInn
enabg
egl
ich
enw
erd
en.H
ierb
eie
rgeb
ens
ichwomög
lichin
ter
ess
ant
ePa
ral
-
l
elenod
erau
ch W
ide
rsp
rüch
e.D
iee
thnog
raph
isch
eFo
rschunge
rmög
lich
tüb
erd
iese
inen
t
ief
erg
ehend
en E
inb
lickinsub
jek
tiv w
ahrg
enomm
eneS
chr
eibp
roz
ess
e,d
erind
erexp
eri
-
m
ent
el
lenL2
-Fo
rschungt
eilw
eis
efeh
lt
.

3
.4M
ehr
spra
chig
eSch
reibp
rax
is

N
ebend
enz
ahl
rei
chenS
tud
ien
,di
eda
sSch
reib
enind
erL2inB
ezi
ehungzumS
chr
eib
enin
d
erL1s
etz
en,g
ibte
seh
erw
enig
eUn
ter
suchung
enzum m
ehr
spr
ach
igenS
chr
eib
enimS
inn
e
e
ine
ref
fek
tiv
enR
essou
rce
.Di
esh
äng
tmi
tdemimm
erno
chdom
inan
tenD
isku
rszu
samm
en,
d
erd
ieE
insp
rach
igk
eitd
erT
extp
roduk
tionundd
esT
extp
roduk
tsa
lsNo
rme
rheb
tundb
eso
n-
d
ersimak
adem
isch
en B
ere
ichvo
rhe
rrs
cht.Ind
ies
em K
api
telw
erd
enau
sgew
ähl
teS
tud
ien
zum m
ehr
spr
ach
igenS
chr
eib
ensk
izz
ier
tundau
fdi
eseW
eis
eeinn
eue
rDi
sku
rsin
teg
rie
rt
.Im
V
erg
lei
chzud
enzuvo
rum
ris
sen
enS
tud
ieng
ehte
shi
ern
ich
tal
leinumd
ieL1undL2
,son
-
d
ernuma
lled
emInd
ividuumv
erfügb
arenSp
rach
en.D
ieimFo
lgend
end
arg
est
ell
tenS
tud
ien
b
eleu
cht
en m
it
tel
sethnog
raph
isch
erFo
rschung
sde
sign
sdi
eRe
ssou
rced
erM
ehr
spr
ach
igk
eit

rdi
eSch
reibp
rax
is.
Can
aga
raj
ah(2011
)gingins
ein
erS
tud
ied
erF
rag
ena
ch,w
iem
ehr
spr
ach
igeR
essou
rcenvon
d
erS
chu
lpäd
agog
ikau
fgeg
ri
ffenundg
ezi
eltfü
rdi
eLeh
reg
enu
tztw
erd
enkönn
en.E
run
ter
-
26
su
cht
e,in w
elch
erFo
rmcod
eme
shing ims
chr
if
tl
ich
en B
ere
ichau
ftau
chtundau
fwe
lch
e
S
tra
teg
ienh
ierb
eizu
rückg
egr
if
fen w
ird
.Hi
erfü
r füh
rtee
rein
eFa
ll
stud
iem
ite
ine
rsaud
i-
a
rab
isc
henS
chü
ler
indu
rch
,di
ecod
eme
shinginn
erh
albvonE
ssay
süb
erih
rel
ite
rat
eEn
twi
ck-
lungb
etr
ieb
.Can
aga
raj
ah(2011
)samm
elt
eethnog
raph
isch
eDa
tenüb
erH
altung
enund M
ei-26
Da
s Konzeptdes codemeshingf a
sstSprachena lsT e
ileeinesintegr
ier
tenSy s
temsau fundun ter
scheide
tsich
dahe
rvom Kon zeptdescod eswi
tching,dasSp rachal
tern
ierunga lseinen Wechse
lzw i
sch enzweiv e
rschi
edenen
Sys
temenb egre
if
t( ebd
.:403 ). Auchb e
imt ranslanguagingw e
chselnSprech e
rInnenzw isch
end enSp rach
en
ihre
sR epe
rtoi
res
,d iee
inin t
egrier
tesSy s
temb ilden(ebd.:401).Ins e
inemB e
it
ragv e
rstehtCanagara
jah(2011:
403)unte
rt rans
languagingdieallgemeinekommun ikat
iv e Komp e
tenz mul
til
ingua
lerSp rech
erInnenundv er-
wende
tco demesh
ingfü rdieschr
iftl
icheR ea
li
sierungvont ranslanguaging
.
28
nung
end
erS
chü
ler
ininFo
rmvonB
efr
agung
enundIn
terv
iew
s.27A
lle
sina
llemid
ent
if
izi
ert
e
e
rvi
erS
tra
teg
iend
escod
eme
shing
,di
eerfo
lgend
erm
aßenb
eti
tel
te:R
ekon
tex
tua
li
sie
rung
s-
s
tra
teg
ien
,Sp
rach
str
ateg
ien
,In
ter
akt
ion
sst
rat
egi
enundT
extu
ali
sie
rung
sst
rat
egi
en.Au
sse
inen
B
efund
enl
eit
ete
rpäd
agog
isch
eImp
lik
ation
enab.Soso
ll
ten L
ehr
end
emeh
rOr
ien
tie
rung
undA
cht
samk
eitb
ezüg
lichd
erm
ehr
spr
ach
igenP
rax
isih
rerS
chü
lerau
fbr
ing
en,d
iea
lse
in
Au
sdru
ckvon K
rea
tiv
itä
tundExp
erim
ent
ier
freud
ege
seh
en w
erd
enkönn
e(ebd
.:415
).L
eh-
r
end
ekönn
tenüb
erd
iesd
ieP
rax
isd
escod
eme
shi
ngfö
rde
rn,ind
ems
ies
elb
std
ies
ePr
axi
sauf
-
g
rei
fenundd
ieL
ern
end
enh
ierdu
rche
rmu
tig
en. Au
sbl
ick
end w
ir
ftd
er Au
tord
ieF
rag
eau
f,
obe
s mög
lich
eSz
ena
rienfü
reincod
eme
shingimak
adem
isch
enB
ere
ichg
ebe
.Erb
etr
ach
tet
b
est
ehend
e Konv
ent
ion
ena
lsv
erh
and
elb
arundb
efind
et
,da
sss
ichS
tud
ier
end
e,un
ter
stü
tzt
du
rchih
reL
ehr
end
en,d
endom
inan
tenD
isku
rsenk
ri
ti
schen
tgeg
ens
tel
lenkönn
en:

„I
tispossibl
eforstud ent
salsotoappropr
iateunfavor
ableconv ent
ion sandpo li
cieseff
ectiv
elyfo
r
vo
ice
,w ithsuitab
len ego
tia
tionstr
ateg
ies
.Th isisnotah aphaza
rdp rocess
.S tudent
sh avetotak
e
thedomin an
tconventionsseriou
slyandnegotia
tecri
tic
allyandc rea
tivelytofindsuitab
lem eanso
f
tr
ansl
angu ag
ing
.T each e
rscanh e
lpinthi
sv entu
reb ydevelopinginstudentsthestra
tegiesth
atwil
l
he
lptheminth isnegotiat
ionp ro
cess
.“(Canagara
jah2011:416 )

Inw
ief
ern m
ehr
spr
ach
igeS
tud
ier
end
eeinB
ewu
sst
seinüb
erih
reR
essou
rcenh
abenundb
ere
it
s
indüb
erb
est
ehend
eKonv
ent
ion
enzuv
erh
and
eln
,is
tau
chfü
rdi
eseA
rbe
itvonIn
ter
ess
e.
Pom
eran
tzund K
earn
ey(2012
)be
leu
cht
eninih
rerS
tud
ieE
rzäh
lung
en m
ehr
spr
ach
ige
rStu
-
d
ier
end
er,um m
ehrüb
erih
reS
elb
stw
ahrn
ehmunga
ls mu
lt
il
ingu
aleS
chr
eib
end
ezue
rfah
ren
.
S
ies
tel
lenh
ierb
eih
erau
s,w
iea
ll
täg
lich
eGe
sch
ich
tena
lsM
it
telzu
rSinn
st
if
tungsow
iezu
r
E
ino
rdnungvonIn
ter
akt
ion
enundD
isku
rsenüb
erd
asak
adem
isch
eSch
reib
enfung
ier
en.D
ie
n
arr
ativd
arg
eleg
tenH
altung
enkönn
enE
inf
lus
sau
fdi
eSt
imm
enundP
ersp
ekt
iven m
ehr
spr
a-
ch
ige
rSch
reib
end
erw
ähr
endd
erT
extp
roduk
tionh
aben(Pom
eran
tzundK
earn
ey2012
:222
).
M
it
tel
sdi
ese
rme
thod
isch
en H
erang
ehen
swe
iseg
eling
tesd
en Au
tor
inn
en,d
ieB
ezi
ehung
zw
isch
end
emS
chr
eib
enundd
emSp
rech
en-
Übe
rnäh
erzub
eleu
cht
en. An
ste
llee
ine
slin
ea-
r
enw
ri
te-
tal
k-r
evi
se-
(rep
eat
)-
Mod
els28k
l rei
erens
iee
in d
ialog
isch
es undso
zia
lsi
tui
ert
es
Mod
ell
,da
sda
smu
lt
il
ingu
aleR
epe
rto
ired
esS
chr
eib
endenb
ewu
sstimp
liz
ier
t.Pom
eran
tzund
K
earney(2012)komm enzudemS
chlu
ss,d
ass du
rchd
ien
arr
ativ
e Ann
ähe
rung
, Vo
rst
ellu
n-


27
Ergänzende rh
ielte rE inbl
ickind ie Rohfassungend e
rE ss
ayssow ie wöchent
licheJourn a
leundfüh r
tee in
leit
fadenge s
tütz
tesn acht
r ägl
ichesIn t
ervi
ewdu rch(ebd
.:403 )
.
28
Pom eran
tzundK earney(2012 :223 )führenau s
,d a
ssinein emd e
rar
tigen ModelldasS ch
reibenalseininterak-
tiverP roz
e s
sg esehen w erde
,ind erjedesindividuel
leG esprächübere inenTextentwurfzu V e
ränd e
rung enan
ebenjen emführt
,d i
ed erS ch
reiberlinea
rvo rnimm t
.A l
lerdingsklamm er
td as Model
ld i
eP erspek
tivend erm ehr
-
sprachigenS chre
ibend enau fd i
es eInte
raktionensow ieih
r eEn t
sche
idung sf
indungsprozes
seau s
.D aherplädie
-
rend ie Autor
innend a
für,d i
esesub jekt
ivenP erspekt
ivenn äherzubeleu ch
ten
,um m ehrüberd i
esin n
st
iftenden
ProzessederS chr
eibend enzue rfahren.
29
g
enüb
erm
ehr
spr
ach
igeS
chr
eib
end
esow
ied
iee
ins
chl
ägig
eFo
rschung
sl
ite
ratu
rzum L2
-
S
chr
eib
eng
eprü
ftw
erd
enkönn
e.Anh
andih
rerH
auptp
rob
and
in V
icto
riakon
sta
tie
rens
ie,
d
asss
ies
ich
,gen
ähr
tdu
rchIn
ter
akt
ion
en m
itih
remUm
feld
,kon
tinu
ier
lich m
itd
emak
ademi
-
s
chenS
chr
eib
enundih
remS
elb
stb
ilda
lsm
ehr
spr
ach
igeS
chr
eib
erinau
sein
and
ers
etz
t.D
abe
i
z
eichn
ets
ichb
eiih
rke
inendgü
lt
ige
sVe
rst
ehenab
:

„An a
rra
tiveapproach,though,d emandsareconside
rationofthes
eim agesofthe mult
il
ingua
lw ri-
terandp romptsrevi
siono fou rdi
scip
line
’sstoryofL2w ri
ting
.H e
rew es e
eV ic
toriacont
inuously
grappl
ingw ithherund er
standing(
s)ofw r
itingandid ent
itywhicharein fo
rm edbyh erin
tera
ctions
withothe
r s
,r a
therthan mov ingtow a
rdsom e monolog i
candf ina
lizedund ers
tanding.Thus
,w e
mightaskhowan ar
rativeapp ro
achd emandsnoton lyal essl
inearand mo redialogic mode
lo f
writ
ing
,bu tal soa mo r
ef lexib
le modelofle a
rning mo r
eg ene
ral
ly. “(Pom e
rantzund K ea
rn ey
2012:236 )

D
iePo
ten
zia
led
ern
arr
ativ
en Ann
ähe
rung w
erd
enau
chind
ervo
rl
ieg
end
en A
rbe
itau
sge
-
29
s
chöp
ft
.Üb
ero
rdn
endw
irde
rfo
rsch
t,w
elch
eSe
lbs
tbi
lde
r meh
rsp
rach
igeS
chr
eib
end
ekr
eie
-
r
enundw
ies
ies
ichg
egenüb
erdom
inan
tenD
isku
rsenpo
si
tion
ier
en.
Tu
llo
ckundF
ern
ánd
ez-
Vi
llanu
eva(2013
)beg
rei
fen inih
rer Un
ter
suchungm
ehr
spr
ach
ige
S
chr
eib
end
eal
skr
eat
iveP
rob
lem
lös
er und e
rfo
rsch
en,w
ie mu
lt
il
ingu
aleS
chü
ler
Inn
en
(D
eut
sch
,Sp
ani
sch
,Ka
tal
ani
sch
)ane
ine
rdeu
tsch
enw
eit
erfüh
rend
enS
chu
leinB
arc
elon
aih
r
sp
rach
lich
esR
epe
rto
irezum Lö
senl
exik
ali
sch
erS
chw
ier
igk
eit
enb
eimS
chr
eib
eninih
rer
V
ier
tsp
rach
e Engl
ische
ins
etz
en.S
iee
rhob
enh
ier
fürD
aten d
esl
aut
en D
enk
ensvonz
ehnIn
-
fo
rman
tInn
en.E
ine An
aly
sed
erT
eiln
ehm
erp
rotoko
lleo
ffenb
art
e,d
assd
ie Ak
tiv
ierungl
exi
-
k
ali
sch
erE
lem
ent
einn
erh
alb m
ehr
ere
rSp
rach
ene
ineg
äng
igeS
tra
teg
iezu
rLö
sungl
exik
ali
-
s
che
rProb
lem
eda
rst
ell
te
.Di
eKr
eat
ivi
tätd
erS
chr
eib
end
enz
eig
tes
ichind
er Ak
tiv
ierung
v
erw
and
terFo
rmensow
ieih
rerB
ere
itw
il
ligk
eitm
itSp
rach
enzuexp
erim
ent
ier
en.In M
e-
t
akomm
ent
arenz
eig
tens
ies
ichih
ress
tra
teg
isch
en Vo
rgeh
ensb
ewu
sstundd
rück
tenZu
fr
ie
-
d
enh
eitang
esi
cht
sih
rerg
efund
enenLö
sung
enau
s:

„Thisb eh
avio
r,suppor
tedbyth einformationcon ta
in edin meta-comm en
ts,demon s
tra
testh a
tthe
appe a
ranceofnons
tandardformssu chas‘liveinth ea ctua
li
ty’and‘d i
cta
ture’inthew r
it
t entex
ts
wer
eno ttheresu
ltofignoran
cebu trathe
rcon sciousd ecis
ions mad edesp
iteanaw a
ren
e s
so fthe
ir
dev
i at
ionfromthenorm at
ivestandard.H er
e,th esociol
inguis
ticcontext mos
tlikelyplaysanim-
por
t an
trole
.Th es
ew ri
ters
,op e
rat
inginacon textofso cial
lyvalued mult
il
inguali
sm,dev e
lopand
supportthe
irownno rmswh ichd ev
iatefromth e mono lingua
lstandard
.“(TullockundF ernández
-
Vi
llanueva2013:439)
29
InAnlehnunganDepre
z(1996
:156)z
ieheichdenBeg
ri
ffdesSelb
stb
ild
esjen