1.

Genus – Cinsiyet
İsimlerin cinsiyetini belirlemek için bazı küçük ipuçları: Masculine - eril: günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,en -er takıları ile biten isimler. Feminine - dişil: çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation gibi), -en/n/-nen takıları ile biten isimler. Neuter - neutral: şehir ve ülkeler (istisna: die Schweiz, die USA, v.s.), hotel, cafe ve tiyatro isimleri, -chen, -lein, -nis, -tum, -um, -ment takıları ile biten isimler.

2. Plural Form – Çoğul Biçimi
İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır: - (değişiklik olmayanlar) -e - er - (e)n -s İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a -àae / ä) alabilir. Tekil artikellerde Almancada üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel "ein" ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer "kein" (keine) gibi "ein"-kelimeleri, mein, dein, ... gibi iyelik zamirleri (Possessivpronomen) de aynı şekilde ("meine, deine," vs.) biçiminde çoğul yapılabilir. Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini mutlaka birlikte öğrenmek gerekir. İsimlerin çoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur, ancak aşağıdaki kurallar size yardımcı olacaktır. Örnekler: Tip 1 (değişiklik olmayanlar): das Zimmer (die Zimmer), das Mädchen (die Mädchen) Tip 1 (Umlaut alanlar): der Vater (die Väter), der Garten (die Gärten), der Bruder (die Brüder), die Mutter (die Mütter) Tip 2 (-e): der Abend, der Monat, das Geräusch, das Telefon Tip 2 (Umlaut alanlar): der Fuß (die Füße), der Stuhl, der Sohn, die Wand, die Hand Tip 3 (-er): das Kind (die Kinder) Tip 3 (Umlaut alanlar): der Mann (die Männer), das Wort, das Buch, das Haus Tip 4 (-en/n/nen) -en: der Professor (die Professoren), die Tür, die Uhr, das Bett. -n: a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla -e): die Adresse, die Straße, die Woche b) Tekilde sessiz harfle biten isimler (çoğunlukla -r): die Nummer (die Nummern) -n: N- isimleri: tüm isim hallerinde -n veya -en ile biten Maskulin-eril isimler (Nominativ Singular hariç: der Student -en, (den Studenten, dem Studenten, die Studenten), der Mensch-en, -en, der Junge-n,-n, der Nachbar-n,-n -nen: Maskulin’den üretilen ve tekil halleri –in ile biten isimlerde kullanılır: die Studentin (die Studentinnen), die Amerikanerin, die Professorin. Tip 5 (-s): yabancı isimler: das Auto, das Radio

3. Artikel – Artikeller
Almancada dilbilgisel cinsiyetin tanımlanması farklı biçimlerde şekillenmektedir. Dilbilgisel cinsiyeti tanımlamak doğal cinsiyeti tanımlamak kadar kolay değildir. Erkekler için çoğunlukla Maskulin olan

Belirli Artikel der ’dir. Dişiler için çoğunlukla Feminin olan Belirli Artikel die’dir. Eşyalar daima Neutral değildir. Bazıları Maskulin, bazıları Feminin, ve bazıları Neutral olan Belirli Artikel das. BESTIMMTER ARTIKEL – BELİRLİ ARTIKELLER

MASKULIN der

NEUTRAL das

FEMININ die

PLURAL die

UNBESTIMMTER ARTIKEL - BELİRSİZ ARTIKELLER

MASKULIN ein

NEUTRAL ein

FEMININ eine

PLURAL keine

4. Nominativ – Yalın Hal
Bir cümlenin öznesi (kim/ne ) yalın (Nominativ) haldedir. O çok çalışıyor. Bir cümlenin öznesini bulabilmek için KİM? (NE) sorularını sormak gerekir. Bu durumda 'Kim (veya Ne)' çok çalışıyor? diye sorulur. Özne nedir (= Nominativ, i-hali) Şu cümlelerde? Benim kardeşim pastırma yemektedir. Kim veya ne pastırma yemektedir? Benim kardeşim. Benim oğlum Ahmet Yasin oynamayı sever. Kim veya ne oynamayı sever? Benim oğlum Ahmet Yasin. Bu otomobil çok pahalı. Kim veya ne çok pahalı? Bu otomobil. Şimdi Almanca! Die Frau geht nach Deutschland. Das Kind spielt. Der Computer ist sehr teuer. 'Wer oder was' geht nach Deutschland? Die Frau. 'Wer oder was' spielt? Das Kind. 'Wer oder was' ist sehr teuer? Der Computer. Cevap: O.

5. Akkusativ – İsmin i-hali
Bu cümleler tam mı? Claudia sahip O seviyor O satın alıyor Hayır, burada belirli nesne eksik. Claudia bir kediye sahip. O kediyi seviyor. O bir kuş satın alıyor. Sind diese Sätze komplett? Claudia hat Sie liebt Sie kauft Nein, hier fehlt das direkte Objekt. Claudia hat eine Katze. Sie liebt die Katze. Sie kauft einen Vogel.

Türkçe’de olduğu gibi Almanca’da da farklı isim halleri vardır. Türkçe’de özne ve nesne Kadın burada mı? O burada mı?

Sen kadını görebiliyor musun?

Sen onu görebiliyor musun?

Adam burada mı? Sen adamı görebiliyor musun?

O burada mı? Sen onu görebiliyor musun?

Özne (yalın) ile nesne (i-hali) arasındaki fark Türkçe’de isimlerde takılarla görülebilirken, şahıs zamiri durumunda cinsler arsındaki farklılık anlaşılamamaktadır. Buna karşın Almanca’da ise hem şahıs zamirinin hemde Akkusativ (i-hali) açıkça anlaşılmaktadır.

Maskulin

Neutral

Feminin

Plural viele Tiere die Tiere

Nominativ Akkusativ

ein/der Hund einen/den Hund

ein/das Tier ein/das Tier

eine/die Katze eine/die Katze

Feminin, Neutral ve çoğul isimlerin Artikelleri Nominativ (yalın) ve Akkusativ (i-hali) halde aynıdır. Türkçe yalın ve i-halde zamirler:

Subjekt-Özne ben Objekt-Nesne beni

sen seni

o onu

o onu

o onu

biz bizi

siz sizi

they them

KİM? KİMİ?

6. Dativ - İsmin e-hali
Dativ (e-hali) dolaylı nesnedir ve Wem-Kime sorusuna cevap verir. Ben kardeşime yeni bir bisiklet veriyorum. Ben anneme çicek veriyorum. Ich gebe meinem Bruder ein neues Fahrrad. Ich gebe meiner Mutter Blumen.

7. Bestimmter Artikel und der-Wörter – Belirli Artikel ve der-kelimeleri
Belirli Artikel - Bestimmter Artikel Eğer belirli kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirli Artikeller kullanılır. Almanca’da ismin Artikeli ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi çoğullar daima "die" almaktadır.

Maskulin Nominativ Akkusativ der den

Neutral das das

Feminin die die

Plural die die

Beispiel / örnek: Die Frau kauft den Computer.

der-Wörter / der-kelimeleri:

Dieser (bu=this one), jeder (her=every one), welcher (hangi=which one) çoğunlukla belirli artikel ile aynı takıyı alırlar ve daha önca belirtildiği gibi bunlara der-kelimeleri denir. Maskulin Nominativ dieser jeder welcher diesen jeden welchen Neutral dieses jedes welches dieses jedes welches Feminin diese jede welche diese jede welche Plural diese jede welche diese jede welche

Akkusativ

Beispiel / Örnek: Diese Frau kauft diesen Computer.

8. Unbestimmter Artikel und ein-Wörter – Belirsiz Artikel ve ein-kelimeleri
Belirsiz Artikel - Unbestimmter Artikel Eğer belirsiz kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirsiz artikeller kullanılır. Almanca’da ismin belirsiz artikeli de ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi üç durumda ein aynı kalmakta takı almamakdadır. İngilizce’den bildiğimiz a/an yerine Almanca’da ein kullanılır. Ein’in Negatif şekli kein (değil=not a, not (any), no) biçimindedir. Kein çoğulda sadece olumsuz olarak kullanılabilir. Akkusativ halde –e alır, keine.

Maskulin Nominativ Akkusativ ein einen

Neutral ein ein

Feminin eine eine

Plural keine/meine keine/meine

Zum Beispiel / Örneğin: Eine Frau kauft keinen Computer. ein-Wörter / ein-kelimeleri Ein ve kein ein-kelimeleridir. İyelik zamirleri (Possesivpronomen) de ein-kelimesidir ve tıpkı belirsiz artikel ein ve kein gibi kelimelerdir ve aynı takıları alırlar. Örneğin, mein (benim) Maskulin Nominativ (k)ein mein... (k) einen meinen... Neutral (k) ein mein... (k) ein mein... Feminin (k) eine meine... (k) eine meine... Plural keine meine... keine meine...

Akkusativ

Diğer iyelik zamirleri için aynı kurallar geçerlidir: dein (senin=your), sein (onun=his / its), ihr (onun=her), unser (bizim=our), euer (sizin=your, çoğul), ihr (onların=their), Ihr (sizin (tekil-çoğul nazikçe)=your). Tüm iyelik zamirleri ein-kelimesidir ve bundan dolayı ein-kelimesi takısı alırlar. SEIN kelimesinin iyelik zamiri olarak maskulinler için (der-artikelli kelimeler) "onun" ve neutrumlar için (das-artikelli kelimeler) "onun" anlamına geldiğini, ihr’in de femininler için (die-artikelli kelimeler) "onun" ve ayrıca 2. çoğul zamirin iyelik hali olan "onların" anlamına geldiğini unutmayınız !!!!!???????

9. Alle Fälle- Tüm Haller NOMINATIV, AKKUSATIV, DATIV, GENITIV
Belirli Artikeler: Maskulin Nominativ der Neutrum das Feminin die Plural die

Akkusativ Dativ Genitiv

den dem des

das dem des

die der der

die den +-n der

Die Frau kauft den Computer. Die Frau kauft dem Kind den Computer.

der-Wörter: Maskulin Nominativ dieser jeder welcher diesen jeden welchen diesem jedem welchem dieses jedes welches Neutrum dieses jedes welches dieses jedes welches diesem jedem welchem dieses jedes welches Feminin diese jede welche diese jede welche dieser jeder welcher dieser jeder welcher Plural diese jede welche diese jede welche diesen jeden welchen +-n dieser jeder welcher

Akkusativ

Dativ

Genitiv

Diese Frau kauft diesen Computer. Diese Frau kauft diesem Kind diesen Computer.

10. Präsens von „sein“- sein’in Şimdiki Zaman çekimi
ich bin du bist er/es/sie ist wir sind ihr seid sie sind Sie sind - Siz (formal)

"sein" fiilini çekerek yerleştiriniz.

Die Studentin / sie

aus Kanada.

Der Student / er

aus den USA.

Meine Freunde / sie

aus der Schweiz.

Thomas und Irene / sie

aus Österreich.

Amanda und ich / wir

aus Mexiko.

Herr und Frau Müller / sie

aus Deutschland.

Das Kind / es

aus China.

11. Präsens – Şimdiki Zaman
Almanca’da fiilin mastar hali -en, nadiren de -n; taılarından oluşmaktadır: lernen, spielen, tun. Şimdiki zamanın tüm şekillerinde takı vardır. Fiil kökü değişmez, ancak çekim eki değişir:

Singular: ich lerne du lernst er/es/sie lernt

Plural: wir lernen ihr lernt sie lernen

Sie lernen
Çoğul 1. ve 3. şahıs çekimi daima fiilin mastar haline eşittir; wir lernen, sie lernen-wir tun, sie tun, Sie tun.Eğer fiil kökü d ( "finden" gibi) veya t ( "arbeiten" gibi), veya gn ("regnen" gibi) ile biterse, o zaman çekim eklerin st ve t’den önce kaynaştırma e takısı gelir.

Singular: ich finde du findest er/es/sie findet

Plural: wir finden ihr findet sie finden

Sie finden

Singular: ich arbeite du arbeitest er/es/sie arbeitet

Plural: wir arbeiten ihr arbeitet sie arbeiten

Sie arbeiten
Eğer kök s, z, veya ss o zaman 2. tekil şahısda st olmaz ve t :

Singular:

Plural:

ich heisse du heisst er/es/sie heisst

wir heissen ihr heisst sie heissen

Sie heissen
12. Perfekt
'haben' ve 'sein' fiillerinden birir ve esas fiilin üçüncü halinden yapılan bir geçmiş zamandır. Ich habe gespielt. Du hast getanzt. Sie hat gekauft. Wir haben gespielt. Ihr habt gespielt. Sie haben gespielt.

Sie haben gespielt.

Hareketli fiillerde : “sein”
Ich bin gegangen. Du bist gefahren. Sie ist geblieben. Wir sind gewachsen. Ihr seid gefahren. Sie sind gegangen.

Sie sind geblieben.

Düzenli ve zayıf fiillerde fiilin üçüncü hali:

ge- kök -t

örnek: gespielt; getanzt, gemacht; gekauft

-ieren ile biten fiillerin köküne –t eklenerek yapılır: örnek: diskutieren> diskutiert;studieren --> studiert Ich habe Deutsch studiert. Wir haben lang diskutiert.
Kuvvetli fiillerde fiilin üçüncü hali şu şekildedir: ge - kök -en örnek: gefahren; gekommen

"en" takısı mastar haliyle aynı olduğundan, mastarın başına sadece ge- eklemeniz yeterlidir.

13. Modalverben – Tarz Fiiller
Modal fiiller esas fiilin anlamında değişiklik yapar. Onlar, yetenek (können-ability), zorunluluk (müssennecessity), izin (dürfen-permission), hoşa gitme (mögen-liking / fondness), istek (wollen-desire), dıştan gelen zorunluluk (sollen-obligation) durumlarını ifade etmeye yarar. Şimdiki zamanda modal fiiller:

können ich du kann kannst ich du er/es/sie

müssen muss musst muss ich du er/es/sie

wollen will willst will

er/es/sie kann

wir ihr

können könnt

wir ihr

müssen müsst

wir ihr

wollen wollt

sie/Sie

können

sie/Sie

müssen

sie/Sie

wollen

dürfen ich du er/es/sie darf darfst darf ich du er/es/sie

sollen soll sollst soll ich du er/es/sie

mögen mag magst soll

wir ihr sie/Sie

dürfen dürft dürfen

wir ihr sie/Sie

sollen sollt sollen

wir ihr sie/Sie

mögen mögt mögen

En önemli kurallar şunlardır: Sadece sollen’in kökü çekimde değişmez. 1. Cümlede modal fiil bulunduğunda esas fiil mastar olarak en sonda bulunur. Er muss Klavier spielen. Ich will eine Weltreise machen. Du sollst nach Hause fahren.

Können modal fiili bir istisnadır ve dille ilgili kullanıldığında esas fiil olmadan kullanılabilir. Ich kann Deutsch. Sie kann Englisch. -- 'sprechen' fiili modalın içinde gizlidir. 2. Modalları kökü "sollen" hariç tüm tekillerde değişir. Ich will Klavier spielen. Ich darf Kaffee trinken. 3. Modallar 1. ve.3. tekil (ich- ve er/es/sie) şahıslarında takı almazlar. Ich will Gitarre lernen. Er kann Spanisch. Sie soll Japanisch lernen. mögen - möchten "Mögen" birini veya birşeyi sevdiğini ifade etmek için kullanılır. "Möchten" birşeyi istediğini nazikçe ifade etmek için kullanılır. (Ich will’den haha nazik bir ifade.)

14. Adjektivendungen nach der-Wörter– Der-kelimelerinden sonra sıfat takıları
Maskulin Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv alte alten alten alten Neutral alte alte alten alten Feminin alte alte alten alten Plural alten alten alten alten

Die alte Frau kauft den alten Computer. Die alte Frau schenkt dem kleinen Kind den alten Computer. Der alte Computer der alten Frau ist kaputt... Ein-kelimelerinden sonra sıfat takıları

Maskulin Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv alter alten alten alten

Neutral altes altes alten alten

Feminin alte alte alten alten

Plural alten alten alten alten

Eine alte Frau kauft einen alten Computer... der- veya ein-kelimesini takip etmeyen kelimeler der-kelimelerinin takılarını alırlar (istisna: Tekil Genitiv Maskulin ve Neutrum). Maskulin Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv guter guten gutem guten Neutral gutes gutes gutem guten Feminin gute gute guter guter Plural gute gute guten guter

Guter Wein und gutes Bier sind sehr teuer...

15. Wie verneint man mit „nicht“ – „nicht“ ile nasıl olumsuzluk yapılır
Almanlar evet / hayır sorularına cevap vermek için nein kullanırlar. Almanlar birşeyin öyle olmadığına cevap vermek için nicht kullanırlar. Nicht’in cümledeki konumu farklılık gösterir.

1. Bir yerden önce nicht, orada olmadığını vurgular.

1. Nein, ich bin nicht aus Augsburg. 2. Nein, Peter ist nicht im Büro. 3. Nein, Susi ist nicht hier.

-Hayır, ben Augsburg’dan değilim. - Hayır, Peter büroda değil. - Hayır, Susi burada değil.

4. Nein, wir fliegen nicht nach Hawaii. - Hayır, biz Havai’ye uçmuyoruz.

2. Olumsuzlanmak istenen özel kelimelerden önce nicht: Das Bier ist nicht gut. Ich heiße nicht Martin! Das Wetter ist nicht schön! Der Pullover ist nicht rot. - Bira iyi değil. - Benim adım Martin değil. - Hava güzel değil. - Kazak kırmızı değil.

16. Wörterstellung - Kelime dizilişi

Basit Cümle: Almanca’da yüklem daima 2. sıradadır.

Wir gehen ins Kino. Heute gehen wir ins Kino.

Not edin: 'ja', 'nein', 'und', 'aber', 'oder', 'denn' ve 'sondern' cümlenin elemanı sayılmaz ve bu nedenle yer tutmazlar, cümle dizilişini etkilemezler.

Ja, wir gehen oft ins Kino. Aber heute gehen wir in die Disco.

Sorularda: Evet (ja) veya hayır (nein ile yanıtlanabilecek sorular fiil (yüklem) ile başlar: • Geht ihr oft ins Kino? Bist du Amerikanerin? Regnet es heute? Bir bilgi içeren ve evet-hayır ile yanıtlanamayan sorular Interrogativ (wann, warum, was, wer, wie, wieviel, wie viele, wo, woher, wohin) soru kelimelerinden biriyle başlar ve bundan sonra hemen fiil gelir:

Warum geht ihr gern ins Kino? Wo ist die Disco? Wo regnet es oft?

Zaman ve Yer - Zeit und Ort Eğer cümle zaman ve yerle ilgili ifade içeriyor ise, daima önce zaman gelir:

Ich arbeite heute im Supermarkt. Sie geht morgen in die Kneipe.

17. WOHIN (Nereye) - WOHER (Nereden) 1-Präpositionen
WOHIN? Wohin rennt der Hase?
Tavşan nereye koşuyor?

WOHER?
Woher kommt der Hase? Tavşan nereden geliyor?

Dativ
aus außer bei mit nach seit von zu Akkusativ durch für gegen ohne um içinden, arasından - through, by için - for, by karşı - against, about -sız, -siz - without çevresinde, etrafında - around (ülke, şehir) -den, -dan - out of, from dışında, haricinde - except, besides yanında - at, near, at someone's place birlikte, beraber - with, by (ülke, şehir) e, a - after, to, according to den, dan beri -since, for (kişi, bina, kurum) den, dan - from, of, by (kişi, bina, kurum) e, a - to, toward

Dativ ya da Akkusativ Değişken olan Präpositionlar (Wechselpräpositionen)
an auf hinter in neben über unter bitişik - on (dikey-vertikal), by, at the edge of üstünde (bitişik) - on (yatay-horizontal) arkasında - behind içinde - in, into, to yanında - next to, beside üzerinde - above, over, across altında - under

vor zwischen

önünde - in front of, before arasında - between

2. Yön veren Präpositionlar
nach: (şehirlere, bölgeler, ülkelere, kıtalara- eğer önünde artikel yok ise) nach Frankfurt nach Kanada nach Vancouver nach Deutschland nach Hause Frankfurt’a - to Frankfurt Kanada’ya - to Canada Vancouver’e - to Vancouver Almanya’ya - to Germany eve - (to go) home

in: (bir yere, binaya, feminin ve çoğul ülkeler): in die Stadt in die Vorlesung in die Deutschstunde ins Kino in die Schule in die USA şehire - to town, downtown derse - to the lecture Almanca dersine - to the German class sinemaya - to the movies okula - to school ABD’ye - to the United States

Idiomatik kullanım auf die Bank/ zur Bank aufs Postamt/ zum Postamt zum Bahnhof auf eine Party/ zu einer Party ans Fenster/ zum Fenster an die Tür/ zur Tür an den Strand/ zum Strand bankaya - to the bank postanaye - to the post office istasyona - to the railway station partiye - to a party pencereye - to the window kapıya - to the door sahile - to the beach

zu: (kişinin evi veya işi, yer veya başka şehir, bölge, ülkeler zum Arzt doktora - to the doctor

zu Hertie zur Bushaltestelle zum Beispiel zu dritt/zu viert usw. zu Hause zu Ende zu Fuß zum Geburtstag zu Weihnachten/Ostern zu Ihnen/dir zum Frühstück zum Essen/Schreiben ab und zu zum Wohl!

Herti’ye - to Hertie's otobüs durağına - to the bus stop örneğin - for example üçlü, dörtlü - in threes, in fours, etc. evde - at home son - over (at an end) yürüyerek - on foot yaş gününe - for one's birthday Noel’e - for/at Christmas/Easter size, sana (yer olarak)- (to go) to your place kahvaltıya - for/at breakfast yemeğe, yazmağa - for eating/writing ara sıra - now and then sağlığına - (Here's) to your health!

auf: (resmi binalar, bürolar, parti-kutlama, düğün, vs.) auf die Bank auf die Post auf eine Hochzeit aufs Land auf eine Party auf den Markt(platz) bankaya - to the bank postaneye - to the post office bir düğüne - to a wedding kırsala, köye - to the country partiye - to a party pazar meydanına - to the town market

an: köşesine - (to the edge of) Wir gehen ans Fenster an die Tafel an den Tisch pencereye - to the window tahtaya - to the blackboard masanın üstüne - to the table

3. Verben mit Stammvokaländerung im Präsens –Şimdiki zaman çekiminde kökü değişen fiiller
i -> ei e -> i
essen (isst) fressen (frisst) wissen (weiß) geben (gibt) nehmen (nimmt) sprechen (spricht) sterben (stirbt) vergessen (vergisst) werden (wird)

e -> ie

a -> ä / au ->äu anfangen (fängt an)

fern*sehen (sieht fern) lesen (liest) sehen (sieht)

backen (bäckt) ein*laden (lädt ein) fahren (fährt) fallen (fällt) fangen (fängt) halten (hält) laden (lädt) lassen (lässt) laufen (läuft) saufen (säuft) schlafen (schläft) tragen (trägt) waschen (wäscht)

4. Verb-Präposition Kombinationen – Fiil Präpositon Birleşmeleri

Angst haben vor (+dat.) antworten auf (+acc.) arbeiten an (+dat.) sich ärgern über (+acc.) bestehen aus (+dat.) bitten um (+acc.) danken für (+acc.)

birşeyden korkmak birşeye cevap vermek birşey üzerinde çalışmak birşeye kızmak birşeyden meydana gelmek birşey için rica etmek birşeye teşekkür etmek

- to be afraid of - to answer - to work on - to be annoyed with - to consist of - to ask for - to thank for

denken an (+acc.) einladen zu (+dat.) sich erinnern an (+acc.) erzählen von (+dat.) sich freuen auf (+acc.) sich freuen über (+acc.) gehören zu (+dat.) glauben an (+acc.) sich interessieren für (+acc.) sich kümmern um (+acc.) lachen über (+acc.) sprechen von (+dat.) teilnehmen an (+acc.) sich verlieben in (+acc.) warten auf (+acc.) wissen von (dat.)

birşeyi düşünmek birşeye davet etmek birşeyi hatırlamak birşeyden anlatmak olacak birşeye sevinmek olmuş birşeye sevinmek birşeye ait olmak birşeye inanmak birşeye ilgi duymak birşeye dikkat etmek, alakadar olmak birşeye gülmek birşey hakkında konuşmak birşeye katılmak birine aşık olmak birşeyi, birini beklemek birşeyi bilmek

- to think of/about - to invite to - to remember - to tell about - to look forward to -to be happy about; pleased with - to be among -to believe in -to be interested in -to look after -to laugh at/about -to talk about -to participate in -to fall in love with -to wait for -to know about

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful