Sie sind auf Seite 1von 19

Nediad LATIe i Zehrudin ISAKOVIC RATNI MEMOARI MEHMEDA .

4L4DleA RAT U SREDNJOJ BOSNIIzdavac:

BEMUST Zenica

Za izdavaca:

Mllstafa BEelROVle

Lektor:

Sabina SEHOVlC

DTP:

ABC FABULAS, Zlatko EMINAGIC

Dizajn naslovne strane:

ABC FABULAS, M.S.STRlKA

RA

Stamparija:

"GRIN" Gracanica

R

---------

Cl.P - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Herccgovine, Sarajevo

----I I

I

LATIe':, Nadzad I

Rat u Srednjaj Bosni : r atna sjecanja generala Alagica I

Nedzad latic, Zehrudin Isakoviri. - Zenica : Bemust, 1997. ,

131 str. : ilustr. ; 24 em. I

1. ISAKOVlC, zehrudin_ ~. ALA~IC Meh:_a__ I

UDK 355.45(497.6)"1992/1995"(047.53)

Na osnovu misljenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,

hr. 02-413-2835/97 od 26. juna 1997. godine ova knjiga je oslobodena poreza na promet proizvoda i usluga.

PRVE KOKARDE U KASARNAl\1A

Ispzicajte narn detaljnije dojmove 0 Vastm posliednjirn danim u JNA - kada ste primijctili da "nesto nije u redu"?

Vee u to vrijeme, ncgdje 1990., u kasarnarna su se pocele pojavljivari kokarde. Pokusavao sam to iskorijeniti, medutim, islo je veoma teSko. Sjecarn se, trebao sam pripremiti jedinice za smotru koju je imao izvrsiti Milosevic, U sebi sam rekao: "Vala, ti me neces postrojavati!" Bio sam u Beogradu, u Komandi Staba, kad je pokrenut tajni plan "Avala I". Uvodnu besjedu u ime Predsjednistva dao je Raif Dizdarevic, Prerna tom planu, u simulaciji sukoba, ja sam na suprotnoj strani. Imao sam ulogu kornandanta "Ruske divizije". E tad mi je bljesnulo, cim se pocelo sa razradorn tajnih planova i dokumenata - shvatio sam kakva su vremena doslal jedan za drugim, pokretani su novi tajni planovi "51" i "S2" koji su pretpostavljali napad Varsavskog saveza, odnosno ~ATO-a. Ono sto me zabrinulo jeste sto smo tretirali liniju Karlobag - Karlovac - Virovitica, Nastavak su bili planovi "Avala 2 i 3". Razrada planova nije ostala samo na papiru, ncgo su kornande izisle na teren i kod mog prijedloga rasporeda bataljona, sukobio sam se sa tadasnjim nacelnikorn Zivorom Panicern. Bio sam major i moj prijedlog nije prosao. Nisam mogao shvatiti - sa vojnog aspekta - da se ne brani tcritorij Slovenijel To mi se razjasnilo tek poslije one cuvene sjednice CK SKJ kad su Slovcnci istupili. Bio sam udaljen sa sastanka, To je bitno utjecalo na moju odluku o povlacenju iz JNA. Duboko sam bio uvjeren da JNA vise nece moci odgovoriti zadatku. Da se 05t310 sarno na razradi plana "Avala I" i da nije doslo do njegove razrade u "Avala 2" i "Avala 3" sto sam sa jedinicarna vjezbao u dolini Drave, vjerovatno 5\.1 drugi viezbali aka Zadra, [a ne bih

8

r

S

n

XI Fr. INn iV( Ij H(/\,;!

----------------

tim uJNA-

~I1\';JliC) I.~i kakve se zadatke spremci JI\A, "Avala 2" rrerirala jt' ~iri clio od granice :,C) Madarskorn pa do Psunja, Papuka, Bilogore i din prerna Zdgrehu, Moja oficirska karijera sasvim slucajno krerala c'e tako da sam odlicno shvatio ~ta ce se desiti. I rem a mog diplornskog hila JC napad Jcdne oklopno rnehanizovane brigade radi izbijanja klina od BiklC',l prek o Karlovca na Kupu i Kor.mu. Svoiim diplornskim, 1I iednom niegovom segmenLll. bio sam ukomponiran u tu zacrtanu liniju "Velike Srhije". Nekim starjesinama. Bosnjacima, pokusao sam ukazati na rnoje xlutnje. Meduum, vecina njih me razuvjeravala: "Ti si budala", .'\cki od njih i dan.rs su u Suhotici I u toku rata pokusavao samstupin Ll koniakr sa lim starjesinarna, ali bezuspjesno

pojavljivati »na tesko. iao izvrsiti Rio sam u "Avala ]", )rema tom ;a111 ulogu pocelo sa I vrernena 32" koji su no sto me Virovitica. tab samo orijedloga I Zivotom

11 mogao ijel To mi

Slovenc:i III odluku ecc moci II i da nije dinicarna ja ne bih

9

MILAN DZELAC II\TERVENlRA DA ME CETNICI peSTE IZ ZATVORA

U meduvrcmcnu, JNA [e zaratila prvo protiv Slovcnijc, a potom i Hrvatskc? Kako je protekao taj period VaSeg zivota?

Supruzi sam rekao da necu vise biti vojnik. Ona se zaprepastila.

Upisao sam menac1erski kurs i bavio se trgovinom. Koristio sam vojnu knjizicu i putovao po Krajini. U Banjoj l.uci politicki problemi nisu se tako jasno ocitavali kao u njenoj okolici. Pokusavao sam se uvjeriti u svoje pretposrvake, Sve mi je govorilo da sam bio u pravu. Ali pokusaj mog uvezivanja na eventualnom vojnom organiziranju Bosnjaka i Hrvata u Banja Luci nije isao dobro. To me navelo na pomisao da - iii su nase pripreme bile pod [akom konspiracijorn, iii ih nikako nije ni bilo. Tada je moja adresa jos hila u Vojvodini pa me nisu mogli nao u banjaluckorn Vojnom odsjeku. Izbjegao sam prvi talas hapsenja: Medutim, ubrzo su me ipak primjetili i uhapsen sam u augusru 1992. "C gradskorn SUP-u me nisu ispitivali, vee su me crvenim golfom prehacili u Sanski Most. Moj brat, koji je zivio u Sanskom Mostu, takoder je uskoro uhapsen. Bio je rezervni oficir. Mene su na tim ispitivanjima teretili za tri srvari, cia sam L1cestvovao u "pripremanju i organiziranju pobune", cia sam se nalazio II Slahu Zelenib beretlei, i za "verbalni delikt" koji Sc1111 pocinio na jednoj dzcnazi tvrdeci da ce se .rNA raspasii. Sjecarn se dohro celije 4 u kojoj

" sam se nalazio. Tek poslije sam saznao da jc general Milan Uzelac '_._ intervenirao da me puste na slobodu, ali bez dokurnenta To je znacilo ,; cia sam slobodan, ali da ne mugu otici iz grada .. Bio sam jos I 5 dana u

i----,..___~ • .....__""- .... "'.', .• ,~- __ .. ~"~_,_ .. '. _ , ,.'", ._ ..... ,,~,.,,"~

gradu. Tek prec1 'n:1"padnaopCinu~-kbji se desio J9. maja 1992., imao sam

ra7govor 0 odbrani sa Sabicem, Kljucaninom i Osmancevicern. Nisam

10

<m

rae

on

jc 1 svi

ooc n

san Gr,

rao hOI san

"p1..1

poc

1

Pal

na tiki

sna onr ima

izrn

S~l1l vale gdjt Bih:

sam

(e Kor

pirijuCi nillloz<ti ku,c;

~prcm-

g svoo

c ,'0

'iekim~l arodne .,olitike ,stc]o je -tka, cia 'icira -

bile su ivatliivo

arias su

doveo,

DOLAZAK U TRAVNIK

Za pro ozbiljniji vojni angazman birate Travnik. Za.sto?

Da, u Travnik sam otisao svojom odlukom. Mozda ce yam izgledati cudno, ali to je bio moj prvi dolazak u Travnik u zivotu. Dobro pamtim, bio je 13 januar 1993, godine javio sam se personalcu u kasarni:

"Zernljace, javljam ti se dobrovoljno i mogu biti sve - oel vojnika do komandira." Traiio mi ie papire 0 vojnoj spremi. Irnao sam cin potpukovnika. Komplerna licna dokumentacija bila mi je u torbi. Otisao sam u Visoko gdje upoznajem Fikreta Cuskica, Sakiba Mabmuljina i Envera Hadzihasanovica. Kasarna nije bila uvojnicena Moj prvi zadatak bio je da uvojnicim tri bataljona. Kad sam postrojavao Treci bataljon, jedan covjek dobacio je iz stroja: "Sta hocete vi komunjare? Hocete Iorelje!'' Ostra sam uzvratio tom borcu da dode na moje mjesto, a ja sam otisao na njegovo "Ti ne mozes biti na mom, a ja mogu biti na tvom mjestu!", odgovorio sam mu. Taj momenat uzimam kao prvi vojnicki korakC;' Armiji BiH. Odmab sam zapoceo sa obukom starjesina. To 5U bile neke vrste serninara. Marta mjeseca 93. izveli smo kornpletnu brigadu na visocko ratiste. Fikrct ClIskiC: jc bio kornandant 17. lerajislee, nacelnik je hio Lepirica, a ja sam vodio operativu. Smatram da je to bilo prvi put L! nascrn ratu cia jedna brigada djeluje kao cjelina. Prakticno smo to pokazali na rerenu. Bila ie to formacija sa tri jaka bataljona. Tada smo panrali najzescim napadima cetnika u njihovim pokusajirna da udu \.l Visoko.

STVARA~JE OG BOSANSKA KRAfIJVA

i.

Irnali smo brojne jedinice strazarskog tipa na terenu, novina je, medutim, da smo tada ugradili vise drveta i zemlje na linijama nego sto je urac1eno tokom cijelog rata na tom prostoru. To su bili prvi clementi priprema za ozbiljan rat sa cetnicima. Na tim prostorima Iinije se nisu ni mijenjale i mislim da su ove radnje koje sam naveo presudno uticale na to. ~~_.s~ ... ta.ci3~yra~i~i.?~gQ.c:li.~0j~g.29mQE<l iZIZije~e, Dogovoreno je da se form ira Operativna grupa Bosanska lerajina u Ciji bi sastav LIsle jedinice Sedme, Sedamnaeste, Dvadeset sedme, Trideset sec/me, 5tO je pokazatelj linije ustrojstva Armije BiH na ovom prostoru. Naredba za formiranje OG Bosanskakrajina izdataje 27 februara. Rasi~;I~~~lnQ:_"it"

-hics-jedoSao"iz' Z~g~·~l;·a·ja: r;~kO-l~i~lia;:~cib;-;;d;-f~r~;'l:a- ~ot~;rizira~u 'b~~'aI~k~-b';';g;;d~~~a ;jedi~t;~'komand~~"-z-;g~:eb~.·Toje bilo Pl;"O

"nases;:et·aOj~·oa·r979~gocrrrl·e-'N~g~~;-;:i;-:;-~;;;- ga d3'C;Cl~ u Mehuric, gdje je bilo dosta izbjeglica iz Kotor-Varosi, da radi na okupljanju 27 brigade. Mislim da sam dosao u najgore vrijerne. Armija je nastojala cla fuzionira jedinice, bilo je naredbi, ali njihova realizacija bila je slaba. Ustrojstvo i uvojnicavanjc jedinica dalo je rezultat na Visokom.

14

Dl sjeve Bihar

Razrr papii bosn ljude sum )ecHn dClv'e

Vane

sam

dijeli

zasta "Ko

zajec da n

uzvr pod!

spo." reak nast. moz Tuc1 Trav

.i. novina je, dJ11:l nego sto prvi elernenti rije se nisu ni lno uticale na

Dogovoreno bi sastav Lisle sedme, sto je

'\J aredba za im Imarnovic motoriziranu

je bilo prvo vlehuric, gdje 1 27 brigade, l da fuzionira l. Ustrojstvo i

"OKRENUTI SYI]EST KA SJEYERU"

Drugi zadarak mi je bio vratiti Ijudima ideju 0 preusmjeravanju prema sjeveru, ideju 0 povratku kuci. Vlaclao je smdrorn jajca. Sva Krajina. osim Bihacke, hila ie pala. Ljudi su gledali da bjeze preko Hrvatske u Evropu Razrnisljali smo da neke jedinice prebacimo u Bihac. BYO je stampao papire kao putne isprave. Uzak prostor, nestasica Inane i smjestaja u bosnjackim naseljima pogoclovali su tome, Tvrdio sam da jc bitno imati ljude u stroju. Ofieiri HVO-a, koji je tada jo~' saradivao sa nama, zestoko su mi zamjerili sto tako ostro idem sa mobiliziranjern. Koneentrirao sam jedinice u Travniku na temelju ideje okretanju prema sjeveru. Tako s~m doyen 305 jajacku, Tada me je posjetio ambasador Tibo, bio je aktualan Vance-Owenov plan, "Ovdje ce pasti taj plan, gospodine Tibo", rekao sam mu, "Ovdje ce pasti Herceg - Bosna". Ka~arnu u Travniku jos 5m~) dijelili sa HVO-om, "Dvije vojske ne mogu biti u jednoj kasarni, niti dvije zastave", rekao sa~ Gasi, komandantu HVO-a, "Ti ees ici iz kasarne"', "Ko si ti da vrsis mobilizaciju Ijudi u Travniku?", pitao me je. "Ako se zajedno zelimo tuci protiv zajednickog neprijatelja, treba yam bib drago cia nas ima 5to vise mobiliziranih: Zasto se mobilizaciji toliko protivite?", uzvratio sam kontrapitanjern. Neki krugovi u Vojnom odsjeku tiho su podrzavali taj hrvatski stav. Ja sam nastupao ostro: "Sve i jedan vojno sposoban Bosnjak ici ce u stroj", prijetio sam irn. Eto, takve su hile prvc reakcije na moju ideju "okretanja prema sjeveru". Ali ja sam marljivo nastavljao sa radom, Irnao sam nekoliko komparativnih prednosti. a mozda je bila jedna ad najvaznijih to sto sam bio nepoznanica i za Tudrnana i za Milosevica, pa i za nasu stranu. Bog jc htio da dodern u Travnik, podrucje koje su Tudman i Milosevic vee bili rijesili u pre go-

15

t r'\'~rima1upao sam u nekakva vcc definirana stanja i relacije Tudman i t ". IvIilosc,;jc, pona~liam, na tim prosrorim,a vee su se b,ili dog~vorili, To sam 1 kasnije 1 obavJestaJno uhvatio. Sredstv1ma veze razgovarali su "Akumula-

, tor" i "Kurbla", "Akumulator" jc bio Blaskic u Vitczu, a "Kurbla" je bio cctnicki komandant na Vlasicu. Ima li su stalne kontakte i vezc. Ostala im je nedefinirana linija tu negdje [uzno od Turbeta, linijom: spic Opaljenika _ Hajducke vode - Gradina - Komar, odnosno Vucjak, zatim Donji Vakuf - Kupreska vrata. Bila je to [asna linija dodira Hrvata i Srba, Ostali su jos njeni mali okrajci. Hrvatima je uebalo presijecanje linije Lasvanske petlje i Ovnaka, clok su Srbi trebali izici iznad Mehurica, prema Kosovnjaku j Pisano] jelici prema Zepcu, Uz to se jos predvidalo spajanjc Busovace i Kiseljaka i dolazak cetnika na Gradinu kod Visokog. Tako Lasvanske regije i ovog dijela srednje Bosne za n35 vise ne bi bilo. Jedan cetnicki komandant nudio mi je velike stvari da ih pustim na Gradinu kod Turbeta. "Nikad na vas rnetka opaliti necemo.", rvrdio je. Stvari su se, medutim, kako znamo, odvijale malo drukcije.

16

K

u

pros podi na 1 Bosr Has;:: med svoji liene kont dobr

KLlNOM R.i\ZBlTI CELlCNI ZAGRlJAJ OKUPATORA

U Travniku ste, dakle u srednjoj Bosni. Kakav je bio, vojnim terminima receno, takticki poloza; jedinica Arrnije BiR u tom podrucju?

Nas geostrateski polozaj u to vrijerne bio je veorna nezavidan. Cetnici

su u tim trenucima realizirali glavninu strateSkih pozicija, a Hrvati su politickim strukturama premrezili prostor koji je trebao biti definitivno hrvatski. Oni su tada jednostavno celnike HDZ-a pretvarali u komadante HVO-a, a politicki prostor pretvarao se i u vojni. ProcjenjujuCi ukupnu stratesku situaciju II BiH, dosao sam do zakljucka da se sarno klinom iz sredine, dakle iz srednje Bosne, mogao razbiti njihov zagrljaj. To je bilo vrlo vazno osrvariti, kasnije smo i uspjeli. Zato danas mislim da je na ovim podrucjima sprijccena definitivna podjela Bosne

Stvaranje Operativne grupe Bosanska krajina smatram embrionom uvojnicavanja nase Armije Ona je u sebi imala samo clvije hrigade, Sedmu muslimansku i Sedamanaestu kraji.(ku, ali ta vojna formacija za vrlo kratko vrijeme uspjela je djelovati u Travniku, Zenici i Kacunima. Namjeru neprijatelja da ovlada dolinom Lasve, konkretnije Iinijom Travnik _ Vitez - Lasvanska pedja i Kiseljak - Fojnica - Busovaca, sprijecila je ova mobilna vojna formacija. Boj na Sebesicu udzbenicki je primjer filozofije ratovanja ove gwpe. Nasa taktika sastojala se od ulaska dijela snaga u pozadinu i stvaranja uvjeta za napad sa kruzoe osnovice. Citao sam u Globusu ispovijest jednog borca HVO-a koji se borio na SebeSicu, pa je pobjegao. On rvrdi da je Sebesic napadalo pet brigada lstina je da su samo tri bataljona napadala Sebesic. I pored kasnjenja

jednog voda, akcija se zavrsila za 45 minuta.

___ , ..

18

Sel

Jes Jes Zn:

Nikog

KaJ Rat bezus srvarn povio stalno rnjesri sam s]

potpu Hoteli ~koli, procii. 1'01'.'1'(

To: predst slavlja prema Istjera

gi je opalio :I prihvatio. clzamiju u -tak sukoba , bili izvrsil:

u OCEKIVANJU NAPADA HVO-a NA TRAVKIKJEDINICE OG BOSANSKA KRAJINA BILE SU PLANSKI TAJNO RASPOREDENE

Medutim, prije nego sto nastavim 0 ovim sukobima, podsjeucu vas, pa i sebe evo ovom prilikom podsjecarn, odluka cla preuzmem OG Bosanska hrajina donesena je na sastanku u Plavoj vodi u Travniku. Upravo tada neke nase jedinice vratile su se sa visockog ratista. Hadzihasanovic mi je telefonom naredio da preuzmem komandu nad Grupom, i rekao da ce u njen sastav uci dio jedinica iz tadasnje OG Zapad, a to su 306., 325, 312 i 308 brigada, dok je 305 brigada vee ranije potcinjena OG Bosanska krajina kao i 7 muslimanska i 17 kraji.fka. Kasnije ce nam se pridruziti jos 27 brigada, koja je bila u formiranju, i 705jajacka.

Znaci, u ocekivanju nap ada HVO-a na Travnik, mi smo vee u tajnosti planski rasporedili snage, ne samo unutar grada vee na cijelom prostoru. Naprimjer, na Vilenici smo imali snage iza led a HVO-a, a da oni to nisu znali. Takoder, bili smo sprernni za zauzimanje polozaja prema cetnicima u slucaju da ih HVO napusti: Najslabiji momenat u borbama bio je uvezivanje 312 i 306. koje su bile na tom zadatku. Zato sam se, kad jc grad rasciscen, negdje oko 13 sati, sa jednom bijelom kobilom, uz stijene pokraj crkve Sv. Ive, probijao za Maline. Put od Doca do Mosora

j)ic) jepbd ~ kontrolomHVO-a, dakle nije bilo fizicke komunikacije, a zbog sporosti djelovanja jedinica 306., bojao sam se izbijanja cetnika na Grabovac i uvezivanje sa HVO-om ispred Mosora na prostoru Doca. Tu je poginuo nacelnik Staba Selmanovic. To bi bio kraj borbi i potvrda one teze da se cetnicke snage spoje sa HVO-om na Ovnaku prema Zenici. U Mosoru sam nasao sarno jednog efendiju. Pokazao mi je gdje su mjestani i trazio sam da krenemo na praveu Malina i Bukoviee.

21

-

PROBOT KOD KRIZANCEVA SELA PRIMORAO JE HVO NA PRIMIHJE

Bitkom za Travnik otpocinjete stvartti rat sa INO-om u srednjoj Bosrri- Zanima nas koji ste to kliucnl potez povukli kad ste primorali

INO na mirovne pregovore ?

Mislim da je nas proboj kod Kri?,anceva seta bio presudni nas vojni pritisak da se HVO prim ora na potpisivanje primirja Takav ishod rata u sreclnjoj Bosni, dakle potpisivanje prirnirja sa njima, nama je i odgovarao. Tach su Hrvati stvarno i potpisali primirje

Neki su skloni spekulirati da ste Vi i Cuskic, kao "alfa i omega" Arrniie Bill ria tim prostorima, posebno kao Krajisnici, vodili racurra da rie uzmete Vitez, zbog toga 8to je Bihac bitno ovisio od pona-

sania Hrvatske!

U tom smislu vitez i Krajina nisu imali veze. ;Vlenc je konkrctno

muC:ilo pitanje kud sa civilima ako udem u Vitcz( Da li stvoriti U\'jete za prcdaju, ili omoguCiti njihovO kretanjc prcma jugozapac!u. bib [e druga dilerna J trel'a varijanta hila je drzari ill u okruzcl1)1_l i pritiskari kako J~am priticanj<ilZ llTvatskc ne hi sasvim prcswJ,a. G 1edajuC'i uku pou situaciju bp1't:dijelili smo sc za ovu posljcdnju procjenu i. umjcsto eLI Clslobodirnc) VilC7. ostavili smo g3 da nam sluii kao str~lIcgijski venti I Z~l opskrbljivanje clrugih clijdcwG! 1)osne. Poznato jekakv,l i kolika jt' hila oskudica .~\'cga: oel hranc do naoruzani~ll~aivc(:i f11(Jj prcj])lcm, kao komandanta pri procjcni cia cloncsem odluku () oslol )~IL1anju Vitcza bio ic strah c!;l necu moei kontrolirati vojsku u kontaktu sa civilnim stanovniStvom narocito nakon Ahmica. Stupnog Dola itd. Rcflektor svjetske j3vnosti

upra' (",ilul

u\ iie /:illl i

r~regov(

HRVATSKA]E NA GORN]I VAKUF, PROZOR J JABlA'\lCU POSlAlA SVOJIH 13 BRIGADA

Analiza rata u Bosni pokazuje da su se na frontu OG Zapad, na podrucia Gornjeg Vakufa i Bugojna, mijenjali hrvatski kornandanti, dok su u dolini Lasve ostajali isti!?

Mi smo na frontu OC Zapad bili angazirani sa dijelovima 17 brigade, dijelom 705.. Tamo su se smjenjivali Praljak, Petkovic i Roso. Na tom dijelu ratista, ja Iicno, vise sam bio ukliucen dok sam bio komandant 3 korpusa Kada je Petkovica smijenio Roso, presli smo na odgovarajucu raktiku jer smo procijenili kojoj je vrsti taktike on, kao legionar, najvise sklon. On je napadao Vakuf sa leda, mi smo ubacili clio snaga na prostor Privora jer smo ocekivali prodore po dubini, pa cak spektakularne pokusaje ubacivanja diverzanata prema Vranici. Kasnije mi je u razgovoru priznao da mu niko nije polomio zube kao mi na Vakufu. Trinaest hrvatskih brigacla islo je na Vakuf. Sve su imalc namjeru da ga zaUZ111U i izvrsc daljnji prodor prema Vitezu. To je bio drugi, a i posljednji, pokusaj lIrvatske da se u srednjoj B05ni rijesi pitanje njene podjele koja je hila dogovorena sa cetnic:ima. Tad je hilo kriticno na spoju .:3 i /( leorpusa. kod Pridvoraca Helikopterom sam odletio na Valicc i spustio se u scla Privora cia bib uvezao snagc i osigurao bok. Te liniie sam obisao nakon pada Hera.

Moram rcci cia su tada politicki odnosi Bugojna i Vakufa hili optereceni personalnim sukobirna. jedva sam oei Bugojanaca dobio jedan "ZlS" za Privor, Nakon tog mog leta u Privor, nareclio sam cia se otvori ta helikopterska linija, cia bi se izvlacili ranjenici, dostavljala hrana i rnunicija. To je hila izuzetno tesko ratiste.

30

Mozete noj Bo:

Da. Ut rijescna, t i presijec situaciju \ Vakufu i

srno reag onaj cuv. korn a nda:

TakocIt bila poe! polozaj st. i ld\'idoVl

: i\"(_)-onl

jm;nanJu hd brzim ciu il,1'a7:1] )eciincc 7,;l

Kakvaj Nakor: bu za up muslinia),

sa ove sr

A~ICU

J Zapad, na comandanti,

17 brigade, oso Na tom ornandant 3 lcigovarajuC'u onar, najvise ;a na prostor pektakularne .i ie u razgo.ufu. Trinaest

ga zaUZl1111 i ~dnji, pokusaj e koja je bila i /j, kmpusa, stio se u sela obisao nakon

ikufa hili opa dobio jcdan da se otvori ta :1 hrana i 1111.1-

OSLOBODITI VARESI

Mozete Ii se sjetiti tadaSnjc ukupne situacije na frontovima po centralnoj Bosni!?

Da, U to vrijerne, 11 3 horpus trebala je uti OG Visoleo. Vozuca nije hila rijesena, tako da je prijetila realna opasnost spajanja cetnika na Zvijezdi i presijecanje puta koji je vodio za Tuzlu. Na zapadu smo imali losu situaciju u zoni odgovornosti OG Zapad na pravcu od Bugojna prema Vakufu i posebno, ponavljam, na spoju .3 i 4, leorpusa u Privoru. Tad smo reagirali upucivanjem bataljona 705 jajadee u taj kraj. Tzveden je onaj cuveni mars preko Zec-planine po snijegu. Prisustvo Dedica, komandanta Jajcana, imalo je veJiki znaca] za te bitke.

Takoder, 1..1 nepovoljnoj situaciji bila je OG 7.1UG, koja je u to vrijerne hila pod komandom 2, k011J11sa, Tu smo imali nepovoljan takticki polozai sto je rezultiralo gubljenjem prostora oko Zepea, Zeljeznog poija i Zavidovica. Na tom dijelu cetniei 51.1, takoder, nastojali cia 1.1 saradnji sa !-TVO-om spoje snage ispred Maglaja, Moj dotadasnji napor u uvojnicavanju ljudstva, rad na dodatnom osposobljavanju jcdinica, kojima bih brzim pokretima mogao popravljati takticke polozaje, dosao je tada do izrazaja Drugi eilj mi je bio skratiti frontove cia bib dobio slobodnc jedince za efikasnije napade

Kakva [e bila VaSa uloga U operacijama kod Varesa?

Nakon jednog sastanka 1.1 Visokom svojom rukom napisao sam nared-

bu za operacije za 'lard. Sakib ,r-.1ahrnuljin dobio je zadatak cia Cia 7. . l muslimansleom i drugim manjim jeclinicama pristupi oslobac1anju Varesa

sa ove strane. Time smo dobili dosta sigurniju kornunikaciju sa 2

kmpusorn, Oslobadanje varesa bila je dosta izvjesna bitka. Mcclutim. mi srno se pribojavali cetnickog proboia na Gredi. Tu smo upotrijebili cliverzantski bataljon kojim je komanclovao Asim Suvalic. Takocler. 11,ali smo problema sa stabiliziranjem linija nakon oslobadanja samog

rada.

To je bilo vrijeme najdublje krize u Bosni: zima sa najteiorn oskudicorn braSna, bila je teska glad, nije bilo rrumiciie ...

Pocetak nije bio tako los. Slijed daljnjih dogaclaja jako je iskomplicirao situaciju za nas. Logistika u 3 k01pUSU nije bila pod kontrolom, sto je najvisc bilo uzrokovano cinjenicom da [e, umjesto jeclnog, zapravo, bilo nekoliko logistickih centara. Ta razjedinjenost nije davala mogu{nost jednog jaceg zamaha. Nismo imali kompletnog uvida ni u stanje sa hranom, ni u stanje sa municijom. Crno trziSte cvjetalo je - tamo je bilo i municije i hrane! To je bio veliki problem. Jednom smo u saradnji sa MUP-om pokusali doci do ljudi koji su nam - crnim trzistem i svercom

I - destabilizirali stanje. Neki Ijudi su se negativno ocitovali prema ovoj

akciji. Ulazio sam u konflikte.

BuduCi da smo bili u gotovo bezizlaznoj situaciji, premda sam bio

svj~st~~ da I;i moglo biti negativnih posljedica,donio sam odluku da se'

/ ide na trgovinu sa cetnicima na prostoru Meokrnja·l~_se i obistinilo.' Zato sam, kasnije, tu pijacu morae e\iminirati vojnim putem. Osim toga, morali smo poduzeti akciju dodatnog naoruzavania jedinica i to puskarna koje su na razne nacine dospijevale u privatne luke i lezale neiskoriStene. Veei broj pus aka otkrili smo kod ljudi iz Stranke. Na jednoj sjednici ]0 SDA raspravljalo se 0 tome i neki eliskutanti osudili su nasu akciju, nisu bili 1..1pueeni i mislili su da se Bosnjaei razomiavaju. UstvarL radilo se 0 dodatnom naoruiavanju jedinica. Recimo, dosta pusaka nakon pada jajca zavrsilo je 1..1 privatnim rukama, steta je cia te puske budu u kucarna 1..1 Travniku ili Zenici, a da borei na prvim linijama nemaju nikakvoga naoruzanja. Nakon sastanka ja sam zovnuo nekoliko ljudi i poslije mojih obrazlozenja da se radi 0 naoruzavaniu a ne razoruiavanju, oni su dali podrsku akciji koju smo poeluzeli. Tada smo nastojali dooruzati 705 a u Sedamnaestoj ostalo su elva bataljona bez

32

pusaka ~Ie(:am .'(rane , l11unicij

To i .dnosi

..nutra, )uiitic" neku n Sustina ohavez formae mudar zadovc graniee

Tab nih rei, podruc rekao , svakoj

Tach neki

IIm_U

Nak nih faJ -luzber lrebalr l to vr u Most niz sas ubio p, hilo sit

negdje izvana isplani1'an eksces, da bi se oldala moja pozicija, odnosno pozicija komandc 3· tsorpusa-

prilikom lZetebegovicevog dolaska u 7. muslimansku, gdje je prisu-

stvovao dodjeli ratne zastave, u gradu je jedna naoruiana i maskirana grupa pravila incidente! Sjecate li se toga?

Kako da nel Nekome je bilo jako stalo da Prcdsjednik ne posjeti jedml jedinicu 3 kmpusa. Grupa maskiranih "boraca" sa puskama upadala je u kafice, razbijali su do cega su dosli, a imali su namjeru doCi do Komande. Taj problem rijeSio sam vrlo lahko. U toj akciji moram istao jednog obicnog covjeka - radi se 0 SaIki Balihodzicu, komadiru u vojnoj policiji. Njemu sam dao naredbu da ih upozori, a zatirn razoruia. To je izvedeno bez ijedne ozljede, tako da je taj izreZirani incident, bio brzo neutraliziran. posjeta Predsjednika ni]e dosla u pitanje. Za mene je ostalo indikativno i vrlo vazno. na politickom planu, to cia su me na Heliodromu, gdje sam medu pos1jednjima stigao na docek Predsjednika, neki ljudi pitali: Sta ima u gradu?1 To je bilo cudno, jer oni nisu mogli znati za incident, a izgledalo je kao da su ga ocekivali. 0 tome Precisjeciniku, da ga ne bih bespotrebno optereCivao, nisam nista rekao. Medutim, bilo je posve jasno da samom vrhu tadasnje zenickc vlasti

nisam odgovarao, nisam bio u njihovim "semama". Govorili su da ih prisluskujem itd. A oni su bili direktnO ukljuceni U sverc sa cetnicima preko Bukovice. Ali, bil0 je i pozitivnih primjera. Irnao sam lijep odnos

i svaku pocirsku Hamciije Ku10vica, ciirektora Zeljezare, koji je odlicno saradivao sa Ezom Arnautovicem, seforn logistike. Alija AlihoclZic, direktor Zenicke banke, takoder [e bio od pomoCi u finansiranju Korpusa Mogao sam im naredivati kao cia su bili u uniformi. Metalno Zenica bi)o je, takoder, kooperativno. Medutim, sa "privatnicima" je islo teze Dugo mi je trebalo da ih privolim da izdvoje pare za Armiju Kad sam promijenio to njihovo raspo!ozenje, islo je veoma dobro,

34

Vrijen prvi r

Krajel

lzetbego

Kako

Nisan znao nis tadi'11[5:

Razgova razgovo:

J);;¥ sam

Krajisnic rat. Upo malo sh. ,k\~ ka

·,ij"·!O ne ",\ Vla,si nisarn ir

Ilcpozn; horbe l Bogu ...

sam-

---_.-

i, odnosno

je je prisumaskirana

osjeti jeclnu lpadala je u ru cloCi do [10ram istaci komadiru II im razoruza. mciclent, bio

. Za mene je Ia su me na )redsjednika, 1i nisu magli 'ali. 0 tome [1 nista rekao ~enicke vlasti orili su cia ih

sa cetnicima m lijep odnos wii je adlicno ihodzic, direk-anju K01pusa. no Zenica bile) sIC) teze Dugo niju. Kad sam

PIULIKOlVI PRVOG SUSRETA SA IZETBEGOVICEM, REKAO SAlVI - GOSPODINE PREDSJEDNICE,

MORAMO PREC] U OFAI\ZIV,\,I RAT

Vrijeme u meduvremenu proiazi, vodite bitku za bitkom. Kada ste prvi put usli u Sarajevo?

Krajem ljeta 1993. gocline. Tacla sam i upoznao preclsjeclnika Aliju lzerbegovica.

Kako ste gledali na vrh Arrniie, na visoke oficirer

Nisam znao ko su ljudi u vrhu, nisam znao interne relacije, nisam znao nista 0 tome sta se desava medu oficirima u Sarajevu. Od njih do raCia nisam dobivao nikakve naredbe, upute, direktive, pornoc, nista, .. Razgovarao sam sa predsjednikom Izetbegovicem. Bio je to ljudski.

'!·azgovor. Rekao sam mu da imam kontakte sa Bosnjacima u Zagrebu, ~?~as sam mu prenio se1am od Hasana Ceng,ica. Objasnjavao sam mu kako Krajisnici imaju tradicionalno dobre borce i cia moramo preci u ofanzivni rat. l'pozorio sam ga i na moj henclikep, [er sam kao oficir bivse JNA vrlo malo sluzbovao na prostorima Bosne, tako da mi je struktura starjesinskog kadra sa ovog prostora bila potpuno nepoznata U zivotu sam sarno nekoliko puta bio 1.1 Sarajevu, u Travniku nikada, nikad nisam bio na Vlasicu ... Ni sa jednim od oficira koje sam tada sretao ~ prije rata nisarn imao bliske kontakte. lz toga zakljucujem da sam i ja njima bio ncpoznat, bas kao i oni meni. Zalio sam sc Predsjedniku: Na pocetku ,tJ0.rbe bio sam motiviran oclg~~ornos(-u prema svorn narodu, prema Bogu ... i tesko sam se snalazio' U tom nesnalaienju i zbunjenosti shvatio sam ~ ukoliko zelim nesto uciniti, moram to (,initi sam ...

35

"BlJEU PUT"

U to vrijeme u fokusu je bio konvoj "Bijeli put". ja sam taj konvoj slwatio kao test nase sposobnosti, koliko cvrsto kontroliramo prostor kojeg smo osloboelili Kako funcioniramo - kao vlast i kao Arrnija u totalnom prekidu veza, u totalnoj blokadi. ja sam na konvoju za Bilu zelio clemonstrirati ela smo faktor na tim prostorima, da Bosne irna i cia se moraju postivati zakoni i propisi te drzave. Svog zamjenika Dicmu Merdana odredio sam za rukovodioca cjelokupne akcije. Prvi put II dotaelasnjoj historiji ovoga rata HVO smo uspjeli natjerati da bezuvjetno prihvati sve sto smo traiiH. Radilo se 0 tome da konvoj produzi i za Maglaj. C vezi s tim dosta smo se natezali. ja nisam htio pustiti konvoj za Vitez dok se prethodno ne osigura pomoc za Maglaj. Ambasadorka Bisera Turkovic _ preko Predsjednika - vrsila ie strasan pritisak na mene da se konvoj pusti i da se to nicim ne uvjetuje. Onda sam sc~amo ob1'atio grac1anima Zagreba, putem nase Ambasadc, eilj mi jc bio svim Ijudima, Hrvatima. koji prate konvoj otkloniti strah od prolaska za Vitez. Ali isto tako. dao sam na znanje da ne(:cmo dozvoliti dotur ubojnih sredstava. Moram reb da uopce nile bilo lahko sve izveCiti Kako osigurati da pomoc dock i u Stari Vitei~ Kako cia konvoi proc]c u MaglaF Isli srno metodom ucjena: nema pornoci 1..1 Vitez, dok ista ne stignc u

Stari Vitezl - i rako ...

I'Merhametov" konvoj vodio je Scfko Omerbasic, a "Carirasov" gospO-

din Lang. Lang je 11060 1..1 Zenici. Zelia sam mu jJokazati da kao Hrvat. J11()ze slobodno hodati po graelu Zelio sam clemantirati time sve ono sto su pisale hn'atskc novine. 1Jspjesnoro operacionalizaciiom prolaska konvoja "Bijeli put", demonstrirali smo red i zakon, ali i snagu i organiz-

38

'~ituac rani 11 .ieblo

:'\ a to spajanja Teslicem Luke i C bnickim ih nagonavodnc snimao vojnicki, niie bilo jedinicat neb alte trazio, r dio jedir vukove"

Maglaj. Ploci i f nzrk, 0) . ,),,(a n:

-ravk 11 die dl)hijclT «(' "vuk

nisam h

1 iaj konvoj imo prostor ao Armiia u voju za Bilu sne ima ida nib Dzernu

Prvi put u a bezuvietno produzi i za iustiti konvoj I..mbasadorka n prnisak na sam se samo u je bio svim

,lska za Vitez. iotur ubojnih izveCiti. Kako ode u Magbj! a ne stigne u

uasov" gospoda kao Hrvat. 1C sve ono Sto ijom prolaska lagu j organiz-

[{AJ {' .\HU 1S1()j H( )\\/

iranOSl nase vojske i polieije. To smo dolicno dernonstrirali. Kljucm uspjeh bio jt' dotur pornoci Stamm Vitezu. jer tck kad sam dobio informaeiju cia je konvoj stigao tamo, dozvolio sam ulazak konvoja u Vitez.

Situacija se, nakon prolaska konvoja, razvijala tako da ste bili primorani ucinlti nesto Za Maglaj. Tamo je bilo kriticno. Kad se odlucujete deblokirati Maglaj?

Na tom ratistu imali smo vrlo lose takticke prilike zbog rnogucnosti spajanja cetnika sa Ozrena kod Vozuce, ispod Zavidovica i Zepca, sa Teslicern. S druge strane, HVO iz ZepCa, preko Malovana, Drvara, Banja Luke i Teslica, snabdijevao se gorivom, kao i ostalirn materijalno-tehnickim sredstvima, Kacl sam poceo voditi pregovore s njirna, nc hih Ii ih nagovorio na saveznisrvo, moj zahtjev su prolongira1i jer im je - navodno - upravo tada trebalo stici gorivo u Zepce. Razmisljao sam, snimao stanje, trazio nacin da deblokadu Mag1aja odradim klasicno vojnicki. Medutim, uz sva upinjanja, uvjeta za takvu akeiju u to vrijeme nije bilo. Irnalo smo vrlo nezadovoljavajuce stanje u 303, 318, dakle jedinicama na tom prostoru. Primirje je bilo potpisano, morali smo traziti neki alternativni nacin da ne ispadne da smo ga prekrsili Od Sadiea sam trazio, posto je OG 7Jug pod njegovom komanclom, da osigura jedan di(~edinica koje bi ucesrvovale u toj deblokadi. On je poslao "Kalesijske vukove", Isplanirao sam tu jedinicu kroz HVO i cetnicke linije ubaciti u Maglaj Cilj mi je bio ojacati jedinice iznutra, unutar obruca, jer je na Ploci i Boriku prijetila opasnost pueanja nasih linija. Tada sam se, uz sav rizik, obratio za pomoc jednorn evropskom posmatracu koji nam je hio dosta naklonjen: Zamolio sam ga da mi snimi stante u i oko Zepca. L nastavku, kako bih izvrsio pritisak na vanjske linije oko Zepca, anga7.irao sam clio J 7 kraJi.:;ke brigade. Istovrerncno, vodio sam pregovore da dobijem na raspolaganje clio jednica 2 kOJ1JUsa, jer nisam bio siguran da ce "vukovi" sigurno proci Ukoliko hi se situacija iskomplicirala, uopce nisarn bio siguran u jedinice koje su II tom trenuiku bile na raspolaganju.

.{

39