You are on page 1of 10

,

ANALIZA I HRONOLOGIJA DOGADJAJA U SREBRENICI01aS4571

AKTIVNOSTI AGRESORA

Prije otpoccinjanja napadnih bId agresora na zassticcenu zonu srebrenica prethodila su j~ka djejstva po rn.s.Potoccar i u neposrednoj blizini kampa Holandskog b8taljona iz sastava snaqa UNPROFOR-a.

uporedo sa ovim, zabiljezzena su grupisanja snaga agresora na juzznom i j/i dijelu prstena, te pokretitenkova iz pravca Bratunca ..

U napadima koje je izvodio 08.07.1995.g. agresor je uspio probiti 1/0 Nss/s u rn.s.Pusmulicci i stvorio uslove za napredovanje u sam grad. Napade je nastavio i narednog dana podrzzan artiljerijom i tenkovima u rn.Ljubisavicci - Slapovicci, rn.Kosstura (tt.936), te u zahvatu putne komunikacije Jadar-Srebrenica, a snaqama iz sastava 1.zvorniccke brigade, specijalne brigade MUP-a tzv. RS i spec. odreda DK "podrinjski Vukovi". Dana 10.07.1995.g. aqresor je uz upotrebu oklopnih snaga i jaku artiljerijsku vatru po samom centru Srebrenice nastavio napredovanje u zahvatu komunikacije Jadar - Srebrenica, da bi u veccernjim satima izbio na liniju s.Bojna - s.Saracci. U veccernjim satirna istog dana uputio je ultimatum snagama UN-a i civilima da se u roku od 48 sati povuku iz Srebrenice prema Tuzli.

Ne ccekajucci ishod ultimatuma 11.07.1995.g. nastavio je napredovanje prema centru grada. Registrovano je i prisustvo zloccinca Mladicca koji je izdao naredbu da se artiljerijorn djeluje po centru Srebrenice i nezassticcenom stanovnisstvu (stanovnisstvo iz Srebrenice biva prinudjeno da se povlacei prema logorskoj prostoriji UNPROFOR-a u m. s. Potoccari) .

Oko 15,00 sati narednog dana avijacija NATO-a je simboliccno djelovala i unisstila jedan aqresorski tenk ssto, jasno, nije zaustavilo njegovo dalje napredovanje.

Po ulasku u Srebrenicu aqresor je uspostavio civilnu vlast, zabranio pristup novinarima, pripadnike 28.dKoV ubijao na lieu mjesta, dio zarobljenih odveo na igralisste u Konjevice polje, a dio civila prevezao prema slobodnim teritorijama. Za to vrijeme snage UN nisu pruzzale otpor niti bilo kako reagovale, osim povlaccenja.

U napadima na Srebrenieu uccestvovale su, pored veee navedenih snaga, pripadnici tzv. VJ sa tehnikom, artiljerijski puk iz Kraljeva (poccinili najgnusnije zloecine), dobrovoljei iz Srbije, te dobrovoljaccke jedinice "Arkanovaca".

Narednih dana agresor otpoccinje sa postavljanjem zasjeda u cilju zaustavljanja Nss/s koje se po gruparna (od 200, 300 i 500

najveccim dijelom naoruzzanih musskaraca) kreccu ka slobodnoj teritoriji R BiH, nastavlja sa provodjenjern genocida nad bossnjacckim stanovnisstvom srebrenice - pokolji, masovna strijeljanja, silovanja, razdvajanja porodiea, te egzodus nejacci.

Za ovo je prinudjen izdvojiti znaccajne snage, posebno policijske, koje dovlacei i sa sarajevskog bojissta. U svojim izvjesstajima agresor 15.07.1995.godine snage 28.dKoV karakterisse kao izuzetno jake, a

J ....... ,_.

. I, .. _ ... .". •.... .' .. , ., .. ",~,;,:, ..

4DOO-0089

I'

01aS4572

..

tlnajvecce probleme" su mu zadava1e u ss/rn. Snagovi (j/z od Zvornika) i rn. Perunika pa je bio prisi1jen na eeesta preqrupisavanja snaga u pokussajima postavljanja novih zasjeda, trpecci velike gubitke u zz/s i MTS-ima (Nss/s, pored ostalog, zarobljavaju dvije samohotke).

Istovremeno, pojaccao je artiljerijska djejstva u z/o 24.dKoV sa ci1jem sprjeccavanja izvlaccenja i stvaranja uslova za okruzzenje jedinica 28.dKoV, anqazzujucci pri tome sve visse snaga.

Tako angazzuje 3.bratunaccku pbr (cjelokupnu, sa oko 1.900 ccetnika), miliccku pbr (1.700 ecetnika), dijelove 49.ombr (oko 1.400 ccetnika, 40-50 raznih tenkova, dvije mec),1 te dije10ve ostalih brigada DK koje su bile u dodiru sa DMZ Srebreniee (veee pomenute).

Bezuspjessno pokussavajueci da sprijecei spajanje snaga 28.dKoV i 24.dKoV aqresor je pretrpio znaccajne qubitke, a prema njegovim izvjesstajima ti qubici su mnogo vecci od ovih U operaciji zauzimanja Srebrenice.

U blizini Potoccara, na 2 km od logorske prostorije UNPROFOR-a, u prisustvu rodbine agresor je strijeljao 720 lica za koja je eijenio da su~rci, a sumnja se da se broj strijeljanih penje ecak na 1.400 Ijudi. Nakwn sanaeije terena (uklanjanja svih i najmanjih tragova zloccina) Mladice je odobrio boravak TV ekipa CNN-a i ZDF-a urn. Srebrenice dana 18.07.1995.godine.

Agresor nastavlja sa postavljanjem zasjeda i pretragom terena radi sprjeecavanja izvlaccenja dijelova Nss/s (282.br) iz Konjeviee polja, prema slobodnoj zvornicekoj teritoriji i pri tome ne skriva zzurbu za okonceanjem bId i genocida, kako bi tamossnje snage usmjerio prema ZZepi i Gorazzdu.

Cijela operaeija je vodjena direktno iz GSS u Beogradu i njome je komandovao Perissiec sa uzzim sstabom, a da bi komandovanje bilo efikasnije, korissten je glavni centar radio veze koji se nalazi na Tari.

AKTIVNOSTI NASSIH SNAGA 1""-.

GSSA cijenecei situaciju na cjelokupnom BH ratisstu uvijek je zastupao stav da su zassticcene zone u istocenoj Bosni najugrozzenije od strane agresora u sluccaju adlucenijih dejstava A R BiH, da cce u sluceaju nedosljednosti u primjeni rezolucija UN ad strane snaga UNPROFOR-a biti izlozzene zzestokim napadima agresorskih snaga potpomognutih od strane Vojske Jugoslavije i da su mogucenosti organizovanog otpora limitirane materijalno-tehnieckim resursima.

Na osnovu ovakvih procjena GSSA je stalno preduzimao, a posebno u posljednjih 6 mjeseci niz mjera kako bi kadrovski, struccno i materijalno ojaccao jediniee u zassticcenim zonama Srebrenice, ZZepe i Gorazzda i stvorio ssto bolje uslove za uspjessnu odbranu teritorije i stanovnisstva navedenih zona.

Obzirom da je jedini nacein doturanja pomocei bio iz vazduha organizovan je transport sredstava i Ijudi helikopterima Armije uz say rizik preleta.

PZT. Na taj naeein prebaeeeno je u zassticcenu zonu Srebrenice oko 45 t MS.

pregled dat u prilogu broj 1.

4DOO-0090

· .

01854573

r

Intenzivne pripremeza otpoccinjanje ofanzive na zassticcene zone agresor je otpocceo sredinom juna 1995.godine.

Obzirom da au ofanzivna borbena dejstva A R SiH otpoccela

lS.06.1995.godine, 8gresor je privremeno obustavio svoje pripreme za napad na zassticcene zone.

U sklopu ukupnih aktivnosti A R BiH 17.06.1995.godine putem RiR data je naredjenje 28.dKoV za pripremu za izvodjenje ofanzivnih bId.

26.06.1995.godine upucceno je naredjenje svim jedinicama da podignu step en bIg na najvissi nivo,: jer se occekuju napadna djejstva 28.06.1995.godine (Vidovdan).

Krajem juna su uccestale pojave prelaska civila i boraca iz Srebrenice u ZZepu. Radi sprjeccavanja takvih pojava 27.06.1995.godine dato je naredjenje 2.K za poduzimanje mjera na sprjeccavanju ovakvih pojava.

08.07.1995.godine otpoccinje zzestoka ofanziva na Srebrenicu. Istog dana putem 2.K, OU i drzzavnih organa poduzimaju se aktivnosti u cilju alarmiranja medjunarodne zajednice, UNPROFOR-a, i NATO snaga na zasstiti

,-.. Srebrenice.

Jedinice 28.dRoV - Srebrenica, su u toku dana uspje1e odbiti 5-6 pjessadijskih napada agresora.

Snage UN nisu pruzzile nikakav otpor, nego su se povukle sa osmatraccnice Biljeg i Jaglicc, a nasse snage su bile prinudjene da se povuku sa zajednicckog djelovanja sa osmatraccnica UN-a Biljeg i Jaglicca, kao i zbog dejstva artiljerije povuku se sa objekta Vrhovi u blizini osmatraccnice Biljeg.

09.07.1995.godine u cilju poduzimanja mjera na zasstiti Srebrenice naredjeno je 2.K i 81.dKoV da:

organizuje odbranu svim snagama i sredstvima demilitarizovane zone i sprijecci upad agresora na teritorijuj

- prate ponassanje UNPROFOR-a i poduzimaju mjere;

- uzmu naoruzzanje ad UNPROFOR-a;

- snage 24.dKoV preduzmu aktivna bId na pravcima prema Srebrenici;

- da komanda 2.K izda precizne zadatke 28.dKoV u vezi sa novonastalom

situacijom.

'-"Nakon juccerassnjeg probijanja I/o 282.IBlbr, dosslo je do blazzeg narussavanja RiK-a. Agresor je izvrssio probijanje I/o 283.IBlbr u rejonu Kosstura. L/o u z/o drugih jedinica stabilne.

282.IBlbr upucceno pojaccanje iz drugih jedinica sa ciljem zaustavljanja napredovanja aqresora prema qradu Srebrenici.

SSvedsko naselje u Slapoviccima je iseljeno kao i s.Pusmulicci i prijeti opasnost da agresor udje u sam grad.

10.07.1995.qodine pregrupisavanjem snaga i sredstava nasse snage uspjele su zaustaviti prodor agresora iz pravca Zelenog Jadra prema gradu u neposrednoj gradskoj blizini.

Nastavljeno sa pregrupisavanjem nassih snaga u cilju odbacivanja snaga agresora od grada.

GSSA insistirao od 2.K i 28.dKoV na realizaciji naredjenja od 09.07.1995.godine.

4DOO-0091

I

U popodnevnim satima agresor dao ultimatum od 48 sati snaga.

11.07.1995.godine stanje u srebrenici je dramaticcno, agresor se nalazi na ulazu u grad. Aqresorska pjessadija se nalazi kod stare dzzamije (k.424), na objektu Bojna, zaseoku Sarde, k.810, na objektu Brdo. Civilno stanovnisstvo 1z juzznih qradskih naselja Petricca, Crvena rijeka i stari grad je iseljeno, a u sjevernom i centralnom dijelu je opssta guzzva.

Imajucci u vidu ovakvo stanje GS,SA naredio:

I

- izvlaccenje svih snag a 2.K angazzovanih u z/o druqih korpusa i

upuccivanje u osnovne z/o;

- odbacivanje snaga agresora od grada Srebrenice;

- mjere koje treba preduzeti u z/o 24.dKoV;

- izvodjenje diverzantskih dejstava u svim korpusima.

Istovremeno je GSSA trazzio od Vlade R BiH da preduzimaju mjere za zasstitu Srebrenice i od UNPROFOR-a dejstvo NATO avijacije.

1r'J7.1995.godine u 01:10 sati komanda 28.dKoV odluccila da vojska i sposobno stanovnisstvo krecce prema Tuzli.

Avijacija NATO nadlijetala Srebrenicu i borbeno djelovala, ali bez rezultata.

20.000 gradjana nasslo se u zoni ratnih dejstava u kampu Potoccari. UNPROFOR otvoreno saradjuje sa ccetnicima.

GSSA naredio ubrzavanje aktivnosti na izvodjenju ofanzivnih bid oko Sarajeva (dodijeljene z/o 1., 3.,4. i 7.K).

CCetnici zauzeli Srebrenicu. Agresor skuplja autobuse i kamione za prevoz prognanika prema Tuzli. CCine se nevidjeni zloccini prema narodu i ranjenicima, iznemoglim i starijim.

13.07.1995.qodine GSSA naredjuje svim korpusima poduzimanje aktivnih bid. ccetnici preuzeli kontrolu nad Potoccarima (Srebrenica).

14.07.1995.godine na slobodnu teritoriju u r.Stavri-Kladanj presslo oko 17.000 prognanika (zzene, djeca, starei). Prognanici smjessteni na· a~dromskoj pisti, u bazi UN, Dubrave.

GSSA naredio 2.K da odmah otpoccne sa p1aniranim bid u z/o 24.dKoV. Da se obrati posebna pazznja prema borcima iz sastava 28.dKoV koji vode bid na PZT-u.

15.07.1995.godine naredjenjem GSSA definisane obaveze 2.K u vezi sa: - smjesstajem prognanika,

- aktivnostima UNPROFOR-a.

Istog dana dato naredjenje 81.dKOV za izvodjenje diverzantskih dejstava. Naccelnik GSSA b.g. Enver Hadzzihasanovicc i nacce1nik Odjeljenja arti1jerije pukovnik Redzzo Mehicc, upucceni u z/o 2.K radi organizacije prihvata jedinica 28.dKoV koje se izvlacce iz Srebrenice.

16.07.1995.godine nasse snage su uspostavi1e koridor, desno: Parlog (kota 390), lijevo: s.Bojicci. V.kosa prema Pandurici. Koridor je ojaccan dodatnim snagama. Do 19.00 sati istog dana koridorom presslo trideset ranjenika i oko 2.000 ljudi (civila). Prema koridoru se krecce 12-15.000 mahom musskaraca, veccina naoruzzanih i sa odredjenim koliccinama munieije. Uspjessno vode borbu sa ccetnicima.

4DOO-0092

/.

;

01854575

...

Zarobljena jedna samohotka i jedan tenk, 6 aqresorskih vojnika, ubijeno 20 eeetnika.

U toku 17.07.1995.qodine na dostiqnutim 1/0 uspostavljenog koridora za prolazak anaqa 28.dKoV niau izvodjena bId zbog stalnog pristizanja, u manjim qrupama, boraea 28.dKoV.

U toku dana pristiqlo oko 4-4.500 boraea.

GSSA naredio 2.K da svim raspolozzivim snaqama i sredstvima pristupi realizaeiji dosadassnjih naredjenja i eksploatisse uspjeh 24.dKoV na uspostavljanju koridora.

81.dKoV naredjeno izvodjenj~ diverzantskih dejstava.

1,

18.07.1995.godine GSSA naredio:

- promjenu dokumenata veze;

- aktivna bId 2.K na probijanju dijela fronta u rejonu s.Biljkoviea;

- formiranje ekipe GSSA za konsolidaciju stanja u 28.dKoV (ekipa

upuccena u z/o 2.K u toku dana);

- preuzimanje ratnih zarobljenika (koje je zarobila 28.dKOV);

- sprjeeeavanje revanssizma gradjana i boraea Srebreniee nad gradjanima

srpske nacionalnosti;

~ - dostavljanje kompletnog izvjesstaja 0 trenutnoj situaciji u 28.dKoV.

19.07.1995.godine ekipa GSSA nastavila sa radom na konsolidaciji 28.dKoV.

20.07.1995.godine konsolidaeija 28.dKoV nastavljena veorna uspjessno.

STANJE MORALA

24.06.1995.godine u 19:30 sat!, Komandant GSSA R BiH uputio je pismo predstavnicima drzzavnih i politieckih organa Srebrenice, BratUnca i ZZepe inieirajucci da budu jedinstveni i da na taj nacein doprinesu efikasnosti oslobodilaeeke borbe.

09.07.1995.godine u 01:00 sat!, Upravi za moral n/r b.g. Fikreta

~Muslimovieea proslijedjena je informaeija 0 agresorskoj ofanzivi na Srebrenicu i ZZepu radi upoznavanja politicckih i drzzavnih struktura da izvrsse pritisak na medjunarodnu zajednicu, a da sredstva informisanja u tezzisste stave aqresorsku ofanzivu na Srebrenieu.

10.07.1995.qodine U 09:45 sati, kopija pisma RP opsstine Srebrenica upueeenog Predsjedniku Predsjednisstva R BiH gospodinu Aliji Izetbegoviccu proslijedjena Upravi za moral n/r b.g. Fikretu Muslimovieeu u kojoj se trazzi odgovorno i konstruktivno ponassanje svih struktura u Srebreniei.

11.07.1995.godine u 00:45 sati, Upravi za moral n/r b.g. Fikreta Muslimovieca proslijedjena informaeija 0 aqresorskoj ofanzivi na Srebrenieu, radi upotrebe na sredstvima javnog informisanja.

11.07.1995.godine u 12:10 sati, Upravi za moral n/r Fikreta Muslirnovieea dostavljen izvjesstaj 0 razgovoru komandanta 2.korpusa A R SiH brigadira Seada Delicca i vodje dezzurnog tima u OC, generala suljevieca. Prezentirane su ceinjenice 0 ulasku ccetnika u prve kucee u Srebrenici, a neophodno je ovaj detalj medijski aktualizirati, jer UNPROFOR nije reagovao.

4DOO-0093

, .

01aS4S76

I

14.07.1995.godine u 13:30 sati, Upravi Muslimovicca dostavljena informacija u uccessccu tZV. vojske SR Jugoslavije u cilju informisanja javnosti i pritiska

za moral n/r b.g. Fikreta kojoj se prezentuju podaci 0 operaciji na Srebrenicu, a u na medjunarodnu zajednjcu.

15.07.1995.godine u 15:40 sati, Upravi za moral,n/r b.g. Fikreta Muslimovicca dostavljena informacija 0 ulasku konvoja UNHCR-a u Srebrenicu, koja je bila prazna. Medjutim, vracca se u Bratunac i istovara cjelokupni teret. Sa ovim aktivnostima UNHCR-a upoznati sredstva javnog informisanja.

18.07.1995.9odine u 02:35 sati, ;Upravi za moral n/r b.g. Fikreta Muslimovicca dostavljena informacija 0 aktivnostima ccetnika u Srebrenici i namjere prema ZZepi u cilju informisanja javnosti.

Z A K L J U C C A K:

Z~anja oko Srebrenice ukazuju da je pad Srebrenice izmedju ostalog rezultat objektivnih okolnosti, ponassanje medjunarodne zajednice cciji je zadatak bio da zasstiti zassticcenu i demilitarizovanu zonu srebrenice i subjektivnih slabosti koje se occituju kroz nejedinstvo i neprimjereno ponassanje svih subjekata u Srebrenici cciji je zadatak 1 briga bio odbrana Srebreniee.

STANJE BEZBIJEDNOSTI

Odjeljenje bezbjednosti 2.K A R BiH, sVOJ1m aktima od 20.07.1995.godine, izvjestilo nas je 0 slijedeeeim saznanjima i situaeiji u z/o 2.K, nastaloj doseljavanjem stanovnisstva sa podruccja Srebrenice.

1. Dana 20.07.199S.godine odjeljenje bezbjednosti 2.K je od strane SDB

,...:ruzla izvjessteno da su dana 18.07.1995.godine na slobodnu teritoriju Jpsstine Zvornik (Vitiniea) preko nassih 1/0 pressli Halilovice Osman (1960.g.) i Avdiec Nedzzad (1978.g.) - prognanici iz Srebrenice. Imenovani su ranjeni i nalaze se U Ratnoj bolnici Sapna.

Nakon obavljenog razgovora sa istim, dosslo se do saznanja da su dana 12.07.1995.godine u rejonu Konjevicc polja zarobljeni od strane agresora, gdje su se kretali u koloni, koja je granatirana, usljed ceega je izginulo visse liea, dok je oko 2.500 Ijudi, uglavnom musskaraea razne starosne dobi, zarobljeno.

Pot om su odvedeni u naselje Sandicei gdje im je oduzet novae, zlata i drugi predmeti, nakan ccega su odvedeni u OSS U Konjevicc polju, da bi nakon kraeceg vremena bili odvedeni na stadion u Novu Kasabu. Na stadionu im se obratio komandant tzv. VRS Ratko Mladicc, raspitujucci se za Nasera Oricca i zulfu Tursunovicca, isticcuccei da cce 1m zzivoti biti posstedjeni ako kazzu gdje seist! nalaze.

Nakon toga su smjessteni u 5 (pet) sslepera, 3 (tri) autobusa i nessto putnicckih vozila i odvezzeni U Kravicu. U Kravici su izvodili liea iz Glogove, Osmaeea i Kamenice i iste ubijali na lieu mjesta, gdje je ubijeno oka 30 (trideset) liea.

\

\

\

'\ \

4DOO-0094

•• t"

01854577

Dana 14.07.199S.godine, oko 13:00 sati kolona sslepera i autobusa se uputila prema Zvorniku fs.Petkovieci) gdje su.sva liea zatvorena u mjesnu OSS. Nakon toga iz iste su izvodili grupe 2-3 liea, koje su odmah ubijali rafalima, ssto je trajalo oko 2 sata.

Sva preostala liea su potom vezali u grupe po 5 liea, . (prethodno su im skinuli.odjeeeu), koje su odvezli do brane crvenog mulja u rejonu s.Petkovieci, koja je izgradjena kao skladisste jalovine, gdje su vrssili ubijanje istih pueanjem iz automatskoqnaoruzzanja, nakon ssto bi naredili da grupa legne potrbusske.

Na taj nacein su ubijena preostala liea, dok su prezzivjeli Haliloviee Osman, koji je ranjen u predjelu glave i Avdice Nedzzad, koji je ranjen u predje!u stomaka, desne ruke i desne noge.

Nakon izvrssenih ubistava, eeetniei su traktorima odvozili lesseve, koje su kupili utovarivaeeima i najvjerovatnije baea1i u jezero jalovine, ssto navedena dvojiea nisu mog1a taeeno vidjeti, jer su se tokom noeei morali izvlaeeiti i kriti.

Nakon tri dana probijanja, imenovani su dana 18.07.1995.godine prihvaeceni i zbrinuti na slobodnoj teritoriji opsstine Zvornik.

Sa SOB Tuzla su dogovorene mjere i aktivnosti na provjeri saznanja, kao i mjera na presijecanju glasina.

2. a SVB 2.K raspolazze saznanjima da je dana 17.07.1995.godine odrzzana sjednica Vlade TPK, na kojoj je odlucceno da po jednom cclanu porodiccnog domaccinstva pripada po 15 rn2, a say ostali stambeni prostor treba da se ustupi izbjeglicama iz Srebrenice.

Ovakva odluka je izazvala burne reakcije, posebno stanovnika hln, te isti smatraju da nasilno naseljavanje izbjeglica mozze dovesti do sukoba sa Hrvatima.

Ovakav naeein nasilnog useljavanja mogao bi dovesti do destabilizacije situacije u Tuzli, jer izbjeglice pokus~avaju da samostalno odluccuju gdje cce useliti.

Takvi primjeri su zabiljezzeni u s.Jasenice gdje je nastanjeno oko 105 liea sIn, a gdje je pristigao i veliki broj izbjeglica, te su prisutni verbalni sukobi izmedju izbjeglica i 1ica sIn, prijetnje pa i ubistva.

Tako je Tessicc stevo, koji je nakon sukoba sa jednom izbjeg1icckom porodicom, fiziccki z1ostav1jen cd strane Oriec Nedzzada i Salihovicc Muhameda, pripadnika 24J.Mpbr, kojom prilikom je zadobio tezze tjelesne povrede, od strane imenovanih, odveden u pravcu ZZivinica - rejon Ciljuga, gdje su ga, navodno, izbaeill iz autobusa i gdje je kasnije pronadjen mrtav. Ovaj sluccaj je imao za posljedicu pogorssanje bezbjednosti u s.Jasenice, iz kojeg se, prema neprovjerenim saznanjima, iseljava stanovnisstvo sIn i smjessta kod lica h/n u s.Strazza.

Na saznanja da prognanici iz Srebrenice nasilno ulaze u stanove u Tuzli, reaguju i pripadnici A R BiH, koji zahtijevaju odsustvo s ei1jem provjere bezbjednosti njihovih porodiea i stambenog prostora.

S tim u vezi, na terenu se poduzirnaju konkretne aktivnosti na sprjeccavanju nezzeljenih posljedica.

Nairne, aktivnosti krim sluzzbe 2.bVP u vezi pomenutog ubistva je u tOku, a u saradnji sa CSB Tuzla, pojaccani su zajedniccki punktovi MUP-a i VP, te pojaceana kontrola na putnim komunikacijama u z/o 21., 22., 24. i 25.dKoV •

• .".It' ... ,.,,.,. .• ; •••.

4DOO-0095

01854

I

Takodjerje odrzzan sastanak ekipe GSSA sa komandom. 2.K i komandom 28.dKoV,gdje su upoznati da cce se preduzimati za~9nske mjere prema nosiocima negativnih pojava i narussavanja JRM.

U razgovoru sa pukovnikom Arnautoviccem,. koji se nalazi u z/o 2.K, isti je istakao da je 1iccno zadovoljan situacijom, da au prve ocjene dobra, da se situacija stabilizuje, da se form ira one zboq cceqa su tamo, teda cce dalje raditi po dogovoru, od istrazzivanja, hronoloqije dogadjaja itd.

OPSSTI ZAKLJUCCCI

1. Da je GSSA imao realnu procjene u vezi sa moquccim razvojem situacije u zassticcenim zonama u sluccaju odluccnih dejstava A RBiH.

2. Da je realno preduzeo sve mjere na kadrovskom, struccnom i materijalnom osposobljavanju i opremanju jedinica u zassticcenim zonama.

I"'"

3. Agresor svoj cilj da zauzme demilitarizovanu zonu Srebrenica nije ostvario oruzzanom silom odnosno vojnom pobjedom, vecc je uspjessno koristio druge metode poput psihoossko-propagandnih metoda, korisstenja snaga UNPROFOR-a i sl.

4. Da je jedan od osnovnih uzroka pada Srebrenice u postojanju paralelizma u RiK i da su ljudi koji su obavljali funkcije vlasti i pored svih upozorenja ssiril! defetizam i nepovjerenje u sopstvene snage.

5. Srebrenica se mogla uspjessnovojniccki braniti da su iskorisstene sve moguccnosti za njenu odbranu:

- vojniccki potencijal,

- postojecca MTS-a,

- osobenost zemljissta,

- jedinstvo vojske-naroda-vlasti-politike,

- inzzinjerijsko uredjenje teritorije i dr.

",.....

Prilog br.1:

Rb S R E o S T V A KOLICCINA
1. Metak 7,62 x 39 354.658
2. Metak 7,62 x 54 20.324
3. Metak 7,9 nun 26.520
4. Tromblon(KRTM) 35
5. Trenutna trombl. mina 96
6. Ruccna bomba 425
7. Lanser RPG-7(sa opt. ) 44 i-..: •.•. _ ••.. , ". ""_",,,.~· .. ,_.c,,-,~,.,·, __ ,._·. " , . .: )"iT em I . 7' '3 nrrrtn;t· th tnnY'·tt r lrhd1'tetmtt,u I

4DOO-0096...

I

8. Raketa RPG-7 292
9. Kina za RB 59
10. Lanser raket 107 mm 1
11- Raketa 107 mm 28
12. Upaljacc za rake 107 28
13. Lanser TF-8"Crvena strijela" 1
14. Rakete za TF-8 12
15. Automatska pusska 150
16. Minobacacc 60 nun "COMANDO" 6
17. Kina za MB 60 rom 275
18. Snajperska pusska 12,7 nun 1
19. Metak 12,7 rom 400
20. RU Motorola GP-300 V (komp. ) 15
21- RU Motorola GP-300 U(komp. ) 15
22. Rezervne baterije za GP-300 40
23. Grupni punjacc za GP-300 2
24. Bajkom 9-PINCKI 1
25. PC (raccunar) NOTEBOOK 486 S 1
26. Baterija za PC 486 2
27. PARTOR-MODEM KONTROLOR 1
28.' Adapter za PC 486 1
29. Antena Diamond D-30 1
30. KT RU TS 50 -AT50(komplet) 1
31- Koaks. kabl.RG-58 (metara) 50
32. KT antena 1
33. Protivteg antenski 3
34. Konektor antenski 10
35. NGN (nitroglicerinski metak) 100
36. Komprese za garniranje visse vrsta
operacionog polja i vecca kol.
37. Topografske karte z/o 1 kompl. 4DOO-0097

I

01aS4580

'\ \38. Un i forme (komplet) 630
39. CCiznme vojniecke 730
40. Mine 82 mm 115
41. Mine 120 lDlII 10
42. NGL pusska 2
.
43. PT bombe , 11
44. Metak 20 mm za PAT 192
45. RPG 22(Zolja) 24
46. Kancelarijski materijal 1 komp!.
47. Potkovice za konje 80
r-. Ekseri za potkovice 800
49. Agregat 3 i 5 KWA 1
50. Jestve soli (kg) 500
51. Cigarete(SSTEKA) 1400
52. Akumulatori razne amperazze i snage
cea 10 - 12 kom,
53. 308.000 OM iz Fonda ssehida i poginulih
boraea (ukupno za Srebrenicu i ZZepu)
54. 350.000 DM najboljim i najistaknutijim
borcima (ukupno za Srebrenicu i ZZepu) .:: ".:.,,''';'' .;~.-" '.~..-;

4DOO-0098