Sie sind auf Seite 1von 10

ETE 102 / 1

KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU


11000 BALIK PULAU, PULAU PINANG.

UNIT ELEKTRIK

KERTAS TUGASAN
PROGRAM /
TEKNOLOGI ELEKTRIK
PROGRAMME
KOD KURSUS /
ETE 102
COURSE CODE
SEMESTER /
01 (SATU)
SEMESTER
NAMA KURSUS / ETE10
FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
COURSE NAME 2

NO. DAN
PERNYATAAN 1 MENGENALPASTI KUANTITI DAN UNIT
TUGASAN / 2 MENGENALPASTI STRUKTUR YANG DIGUNAKAN DALAM ELEKTRONIK
ASSIGNMENTS NO.
AND STATEMENT

• Pelajar dikehendaki menjawab semua soalan dalam tugasan ini.


• Tugasan ini hendaklah dibuat secara individu.
• Tugasan ini hendaklah dihantar sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan.
ARAHAN /
• Markah yang diperolehi akan menyumbang 15% daripada keseluruhan markah
INSTRUCTIONS
PBS
Pelajar.

NAMA PELAJAR / …………………………………………………………………………………………………………………………………


STUDENT'S NAME ………
NO. KAD MARKAH :
………………………………………………………………………………………
PENGENALAN /IC
NO.
….

………………………………………………………………………………………
│1
TARIKH / DATE
…. 00
……………………………………………………………………………………… TANDATANGAN /
NAMA SIGNATURE
….
PENSYARAH /
LECTURER’S NAME ………………………………………………………………………………………

Unit Tek. Elektrik KVBP 1 / 9


ETE 102 / 1

TUGASAN 1 ETE102 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING


BAHAGIAN A :

1. Nyatakan istilah di bawah beserta unit dan simbol

a) Daya Gerak Elektrik ( d.g.e )


Istilah : …………………………………………………………………………………………………………..
Unit : …….…………………………………………………………………………………………………….
Simbol : ……………………………………………………………………………………………………………
( 5 Markah )

b) Arus
Istilah : …………………………………………………………………………………………………………..
Unit : …….…………………………………………………………………………………………………….
Simbol : ……………………………………………………………………………………………………………
( 5 Markah )

c) Rintangan
Istilah : …………………………………………………………………………………………………………..
Unit : …….…………………………………………………………………………………………………….
Simbol : ……………………………………………………………………………………………………………
( 5 Markah )

d) Tenaga
Istilah : …………………………………………………………………………………………………………..
Unit : …….…………………………………………………………………………………………………….
Simbol : ……………………………………………………………………………………………………………
( 5 Markah )

Unit Tek. Elektrik KVBP 2 / 9


ETE 102 / 1

TUGASAN 1 ETE102 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING

2. Bagi setiap ukuran berikut, tukarkan kepada unit yang dinyatakan. Tuliskan jawapan dalam bentuk piawai

a) Muatan disket = 1.44 Megabait (bait)


b) Jejari purata = 6.367 x 103 km (m)
c) 4.142 nm (m)
d) 9011 µm (m)

Ruang jawapan

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………
d) …………………………………………

( 8 Markah )

3. Lengkapkan jadual di bawah :

Kuantiti Bentuk Piawai Bentuk Imbuhan


0.00000018s µs
0.2341 m cm
3854000 g Kg
13450 v Mv
577770 w Gw
( 10 Markah )

4. Tukarkan ukuran berikut dalam unit yang dinyatakan.

a) 8.5 m = ______________________km

b) 700 m = ______________________Mm

c) 12m = ______________________ dm

Unit Tek. Elektrik KVBP 3 / 9


ETE 102 / 1

TUGASAN 1 ETE102 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING

d) 55m = ______________________µm

e) 1.245 v = ______________________ Gv

( 10 Markah )

4. Lengkapkan jadual dibawah :

Imbuhan Nilai Bentuk Piawai Simbol


Tera 1012 T
Giga
Mega 1 000 000
Kilo K
-1
Deci 10
Centi 0.01
Mili m
-6
Mikro 10
Nano 0.000 000 001
Piko 10-12
( 10 Markah )

Unit Tek. Elektrik KVBP 4 / 9


ETE 102 / 1

TUGASAN 1 ETE102 FUNDAMENTLA OF ELECTRICAL ENGINEERING

5. Tulis sama ada B untuk jawapan yang betul atau S untuk jawapan yang salah di dalam ruang yang
disediakan.

a) Tera adalah bersamaan dengan 1012

b) Simbol bagi Mega adalah m.

c) 109 adalah Piko.

d) Simbol bagi Kilo adalah K.

e) Simbol bagi Mili adalah M.

f) Nano adalah bersamaan dengan 10-9.

g) 10-2 adalah centi

h) Simbol bagi Giga adalah g.

Unit Tek. Elektrik KVBP 5 / 9


ETE 102 / 1

TUGASAN 1 ETE102 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING


BAHAGIAN B:

1. Nyatakan maksud bagi istilah-istilah berikut :

a) Molekul
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 2 Markah )
b) Atom
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 2 Markah )
c) Nukleus
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 2 Markah )
d) Proton
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 2 Markah )
e) Elektron
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 2 Markah )
f) Neutron
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 2 Markah )
g) Elektron bebas
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 2 Markah )
h) Arus elektrik
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 2 Markah )
i) Cas positif
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 2 Markah )
j) Cas negatif
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 2 Markah )

Unit Tek. Elektrik KVBP 6 / 9


ETE 102 / 1

TUGASAN 1 ETE102 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING

2. Struktur Atom
a) Jelaskan struktur asas satu atom
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 5 Markah )
b) Lukiskan struktur asas atom

( 10 Markah )

3. Apakah yang dimaksudkan dengan elektron bebas.


……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( 5 Markah )

4. Terangkan konsep cas elektrik.


……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

( 10 Markah )

Unit Tek. Elektrik KVBP 7 / 9


ETE 102 / 1

TUGASAN 1 ETE102 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING

4. Lukiskan susunan elektron bagi atom


a) Oksigen. (No. Proton = 8)

( 10 Markah )

b) Lukiskan susunan elektron bagi atom Magnesium. (No. Proton = 12)

( 10 Markah )

c) Lukiskan susunan elektron bagi atom Argon. (No. Proton = 18)

( 10 Markah )
Unit Tek. Elektrik KVBP 8 / 9
ETE 102 / 1

TUGASAN 1 ETE102 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING

5. Tulis sama ada B untuk jawapan yang betul atau S untuk jawapan yang salah di dalam ruang yang
disediakan.

a) Molekul terdiri daripada gabungan 2 atau lebih atom.

b) Proton adalah bercas negatif.

c) Nukleus terletak di tengah-tengah atom

d) Positif adalah cas bagi elektron.

e) Gabungan satu proton dan satu elektron menghasilkan neutron.

f) Neutron adalah bersifat neutral.

g) Petala paling luar dipanggil elektron valens.

h) Susunan zarah bagi cecair adalah tersusun.

i) Kandungan tenaga bagi gas adalah sangat tinggi.

j) Bilangan elektron bagi oksigen adalah 6.

( 20 Markah )

Unit Tek. Elektrik KVBP 9 / 9


ETE 102 / 1

KOLEJ KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

UNIT ELEKTRIK

KERTAS KERTAS TUGASAN

KOD DAN NAMA


ETE102 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
KURSUS
STANDARD T01 MENGENALPASTI KUANTITI DAN UNIT
KANDUNGAN MENGENALPASTI STRUKTUR YANG DIGUNAKAN DALAM ELEKTRONIK
JUMLAH MUKA SURAT 9

Disediakan oleh :

…………………………………………………………………………………..
( NORBAITY BINTI MOHD YUSOFF )
PENSYARAH MODUL ETE 501
UNIT ELEKTRIK
KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

Disemak oleh :

……………………………………………………………………………………….
( ROSLAN BIN AB AZIZ )
KETUA UNIT ELEKTRIK
UNIT ELEKTRIK
KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU.

Disahkan oleh :

…………………………………………………………………………………………
( TAN MENG TING )
KETUA JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

Unit Tek. Elektrik KVBP 10 / 9

Das könnte Ihnen auch gefallen