You are on page 1of 54

...

-

.. .

c:.:,...... •..

. .

...

,

.. " .

-::- .

.._ ......

~

. ~ . ..

Beftedikta ZeJic-BucCJft .. . .

:-" .: : "

• 'I • " •

BOSANCICA······. ·:·U.,~~;:8REDNIOJ: DALMACIII .

.... :h.' .... ' - ~: .'~., ,.-'~ .;. :~; . . . .- . .•. . •

.

:_ _ .

< •

~I:.

..

.. .

to

• PRILOG 3 SVESKU

•• , •• : • t t t 71Z~A~JAi. Hl~TORlJSKOG ARHIVA - SPLIT

Sf II •• .. ••& •

Benedikta Zelic .. Bucan.

. .. .

BOS.ANCICA

. .

, U SREDNJOJ DALlIACIJI '. ,'.:

. .

' .... . . ,"

.. ~

I '

-.

"

~ .

...

. ...

. ~.

..

Sad

....

r z

;r.

a J

str,

I Opce karuktertstike i naslov pisma . . . . It . • CI • •

II Vremenska i teritori ialna rasprostarnienost bosancice u Dalmaciji5 '1

U\1odll1a na.pornena· or

.., ........

-=

• t 9-

III Morfoloske • 'I csobine ~ 17
1 oravoprsne • • IIr 'I .. .. • .' • .... .... ..
I
'- ~. .
IV LatincLica tr anskri pcij a • tr ans li teraclij a .'26
1 .- ill .. .. .. .. •• ..
- .~ U potreblzeni II III .. literatura 29
• -1 ". izvori a
. "L.
~ • .. .. 411 II" lit" .. ... .' 'II .. .,.. ...
- , --
. , "
Zusamentassung F 32·
;
... .. II- III. .. iIIII .. • .. . III • • .- .. •
,
Faksirnili dok urnenat a bosaneice ...
.- 1--30
-
.. ~
, .
". ' ......
~.~ .. ,,- . .
:- .: . v
. . . - . . . ' .
..
..
~ I·

. ··f .... : _ ..... r>

....... .

------ ........ -----_..........- ..... ..,..~:.:h, .

. :.. .: ..... . _. ... '":'"Wi'.

. . ... 1:.:.

.J

1

Proslo je sto godina -odk ada je Ivan Bercic obielodanto u Pragu svoj

· »Bukvar star'oslavenSikog jezika«, Ta vrijedna mala knjizica, cija svrha

[e 'hila da posluzi kao prirucntk za citanje tekstova glagoljice i bosancice korisno je. i casno odigrala svoju ulogu, i do danas je ostala jedini priruenik za ucenje bosancice, ali je nazalost vee odavno nema na trzistu, Moze je se dobiti samo u vecim bibliotekama (u SpIitu po jedan primjerak imaju Gradska biblioteka i biblioteka Arheoloskog muzeja), a to je nedovoljno, da zadovolj i potrebe veceg broja naucnih radnika, koji se interesiraju za dokumente pisane ovim nasirn starim pismom, a pogo-

tovo malo, dazadovolji potrebebrojnih studenata historije i slavistike, koji slavensku paleografiju imaju kao redovan predmet U okviru svoj.ihstudija, Svakako, da se osiecala velika potreba za ponovnim izdanjem

ovakog jednog prtrucnika, I

-

~

UVODNA NAPOMENA

,

Radeci vee blizu deset godina u Historijskom arhivu u Splitu, imala

....

sam pr'iliku da se susretnem sa mnostvom dokumenata pisanih bosanci-

com, ikoji Ieze po dalmatinskim arhivima. Menesu ti dokumenti posebno zainteresirali. Oni su do danas 'malo Iskoristavani, mozda uprav zato sto su pisani tim pismorn, koje ne pozna velik broj naucnih radnika, osobito

L

mladih. Baveci se dokumentima bosaneice, ja sam biljeZila usput grafij-

· ske i morfoloske osebine pojedinih rukopisa iz raznih vremena i mjesta u Dalroaciji. Ta sarolikost me je zainteresirala i pocela sam preslikavati iz originalnih dokumenata kara,kteristicne oblike raznih znakova. I kada

I

se je tih biljezaka i .preslikanih grafena nakupilo dovoljno, dosla sam

,

na pornisao, da bih sve ·to mogla sistematizirati, srediti, popratiti sa nus-

nim opcim informacijama 0 rasprostranjenooti i rnorfoloskirn karakteri- .

stikama ovog pisma, kako one proizlaze iz dokumenata, te da to saberem .. '.\

. . . .' .

u jednlJ, cjelinu U obliku male radnje, i tako bar djelornicno zadovoljim . .-!

.' '. "

potrebi za jednim prir'ucnikom .bosancice. 'I'ako se je eto rodila ova rad- . ••

" "

nja. Njena je namjena, dak:le, cisto prakticna i kao takvu je treba primiti.. ." .,.',~:",

'I'okom rada, a pogotovo kad konacne redakcije ove radnje savjeto-.· ". .'. ,";'

:'.~:".;_; ..

. .. '. "': vala sam se sa iskusnim strtrcnjacima na ovom podrueju, dr Vladimirom ..::::: ..

. ;:.' Mosinorn iz Zagreba i dr Antom Strgaeicem iz Zadra, koji su i izvrSili ,<.::c,,~;::~"~''''';'

.. ' .. .... :

". ' .. recenziju ave. radnje, te im i na ovom mjestu izrazavam zahvalnost koUko". :':':~::y):u: 'r'

'>:'~: ; ,' ..•.... '., . za bodrenje u mom nastojanju, toliko i za sve savjete i upute, koje sam.~5·.:+d"~X'~;;:;:.

':"", 'nastojala koliko vise mogu usvojiti. . . ~', . :;:··:,.:::.::i; .. <··,/:"

". . . ':''':.:: .. t: .' '.. . .' .. ,. . ' ..

. ,.... ., .. > "" " . " ",' '. .' ', " .. '" "''',,,'' . . .

'.. . ... . . . ..... ' . .' .' ..

t-

s: •••

~~ ..

'. ....

.,..

_:"

ff> .

,I:', • ", .

~. .

t: .

:::. ::. )

. ,

..

t

' ..

.. ...

. '

.1 '.

".

.. - .:. .. 1 .1 • 'I. .... r I ... • • • I. ~. .... t- ~.. .. • . r r •••• ... ...

_ . 1 I ~ r :. jJ. .. . .'1 'I I" I .., . , .. ~ •• .I' .,. .- •

r .. • '.. . -. ... • .. :- , .._ .. ~ .•. .

. .. ..

..

. ~

1

..

~:

"

~.

,

I

.,j

{' ·t t

t

lid' .

)~: ,

:.- ..

\

:.jo

-:i!:" .

~.:. -

, .

.. ..'

\:.;.

. I - orcs l{ARAKTERISTIKE I NAZIV PIS·MA

-: ,,:. .) .'.

..

:"":" .:

s ,

U obitelji cirilskih azbuka posebno mjesto zauzima danas vee m.rtvo hrvatsko nacionalno pismo') bosancica.

I

Proces f'ormirarija hrvatske cirilice pocinje vee u srednjem viieku"]

.ispoljava se na sredovjecnim bosanskirn .pisanim i kamenim spomenicirna .XII - XIV stoljeea, te na rijetkirn takvim spomenicima nadenim na teritoriju Dalrnacije. Od xv stoljeca pa dalje hrvatska cirilica se predstavlja

.kao izrazita minuskula i . upravo ta minuskula je ono pismo koje sadrz! u sebi sve one karakteristike, koje u sebi ukljucuje pojarn bosancica. Raz-'vila Be je iz srednjovjekovnog bosanskog brzopisa i poluustava, a kano-

.nizirana je izdanjirna Matije DivkoviCa u Mlecima 1611., i slijedeeih

godina~2) ~r. :

»

.......

v

· ,.

e-.

...

..:. :~.

... -: ..

-

,

, ,

. .

_ Osnovu azbuke bosaneice cine kurzivni oblici cirilske azbuke, zajed-

niOki svim srednjovjekovnim juznoslavenskim eirilskim rukopisirna. No . cS obzirom na neke karakteristike, kako u grafiji tako i morfologiji poje .. dinih slova, prema shvacanju vecine juznoslavenskih jezikoslovaca i paleografa, kao i velikog ruskog paleografa Karskoga, bosancica se odvaja od

"

ostalih cirflskih brzopisa u jednu zasebnu vrstu. Kao karakteristicna slova .

bosancice Ivan Bercic uzima slova b, v, c, d;a) Mate Tenter slova c, ·v, z;') .Jooip Hamm slova b, v, g, d, k; n, p, t; c, U;5) a Karskij slova b, d, z, n,. g,. .

.. . ..

'.

. . .....

. ~. 'i'.

·:··r

.'. ·1··

... ~:

. ,.

;.

., ..

..

... -:.::

._ .

..::=-

:}.:

, .. ........

~:::.

:~t

·1;::··

~: .. ,.

.. ::t

. ' .. :.j

. .. : .'

.. . . .

. . . "

, .

.. .;.. .. :

· .

>{..: .:....

.:.,: .

... .

Rao daljnje oznake Karskij. navodi zaseban znak ;t za glas ~, karakte- ..... :.. . .. ;.'

" . ..... . >' ..

-ristiCan oblik slova U, uglato v, slovo t sa tri noge, te slovo Sta, .sj.a je ...... , ... ";' .<'::~;

srednja spustena 06 potnakriuta sasvim udesno.i) U stampanoj bosanskoj .. ..:, ./,.;!

" .

, . azbuci ,(bukvici) on istice kao zasebna karakteristicna slova, koja s.e obli- . , ..

'k-orn znatno razlikuju ad obicne stampane cirilice, slova d, v, b,Z~7) .. . ... .'>;

.... ,. .

.•... .. Sva ona .slova iz starocrkvenoslavenske azbuke koja ,ne odgovaraju ..• '. ..: .. .. ~.'::~

.'i, .. '. .nekom glasu u glasovnom sistemu hrva tskog jezika izbacena su u azbuci . . ..•. ...i >~.;;~

'~:. ..: 'bosancice, jedino se je meki poluglas zadrzao do XVI. stoljeca. Zasebni ,.' ..... ··....:}>,s~~

:';:.. .:.:··211akovi za dvoglase ju i it, odnosno sc, zadrzavaju se i dulje, ju do kraja . •. ", ... L:"·;.::T~

>5·'·; 'XVII stoljeca, a ita sve do XIX- stoljeca, ali se uporedo s njima odnosne .: : ::'.::;g:~;'~;:;.;;,~

· .1.~.. ..:... .. .. : ::--- ... .. ... -, ·fl· ..

;~;;,~:,~:., ... , .". 1) Ovaj izraz »nacionsln~« ne treba shvatiti taka kao da b~ b~~an~ic~ bila b~tskO .•.. ;,;~>/;~:~.~:.;:" .. ':~

"; :~, .::~.'. . autohtno ptsmo, nego specijalni vid, nactonalrn oblik jednog opcemnjeg pisma, analogno t- ••••.• .::::,."

···:\i~<:·;·:::·.·.·, ,".'~~ .: podjeli Iatmske minuskule u nacionalna pisma srednieg vij.eka~ ..' ..

:<~::'::".' : .'.' :>.y. '.':\~' . 2) Usporedi vi. Moi3in: Cirilski rukoplsl Jugcslavenske akademije ... knj.A. -:{. ~greb

· . :: . ".~:: ". ~.' :-.' .: U55 .,' s t r..' ! 0.. . .~. . , .

.. ::::;:~:«.' '.: .. : ~~"~.::';::.~:': > ~ .: S) U djelu ~ Bukvar staroslovenskog jezika, prag 1862~ str. i2~ .' ~. ': ~:", ::; : : .. .: .. :::.~<.: :.: .. ~:.~.':,::~. })j;AL~::'~:j;

}t:.o.;. .: .. ,., .' 4) Latinsko i slavensko pismo, Zagreb 1932, atr. 155 . .•.. .. " .. :;.,:,::; ~:'~.j:~;~,;'f::l·i)~~*2~

·.··li?=;:: .. :':" .... ,.' >:., .: ..... ~.<.: .. ~.:::: .. ~~ ..... :. '. .. ~.. ~) G ·k t k . 1 . kg· zika Zagreb In~7 shtr~ 3tt." '.:" :: : .',' ' .. :':.' ,: ,,: .··.· .. ·· .. f:::.~:\;·f~:··,~ .. ·:·~~·~:·U~~~;~.:·:;W~:~·~·:~fb~:··::··i'/~;~·:~~i~~.;:,)1

~:::w.(::' . : .:. . :.. :' :.:. :.: .. .:' : ': '. '. ~. ram at 1 a s a ro c r ve nos 0 v ens 0 ~ ~ ~ .. ~ ..,..,. - . : - . .'. ':' .. :.' : ':. '.' ':. '~" .. :: ;:::\,:.: .. ' :~'. ::,./.~: )·:~:><::·::~··:::.:·:>::.::~: .. ~.:f0:r.:·· t;;:t!~~;.::.~}}~:~Z

'(h', '.... . . . .' .) S 1 i k j ki "11 k· 1 g'a flJa LenJ'1 '" drad 10.11)8 s+r, 1ft: .. . .' -.. .d. '1' , .',' ., .. ". '" ./? .. , .'.... . "~""""

.::·JWx.:;. :':. : ','.' :.,:' -::.':' .:: ':: :':. :.:.,-:.: . .,,' . a v _ ans a a rl ovs 8J 3. pa eo r , a.t:II. ~" 1Ii'.. ' ": :: ">: .'/:'> .:-:~\. ".:::':':.":-~:.:.;": :·\,·::::~:::~/;,:~·)t·;.;~:·.·="::(.: ~': : .. >~g:~{.i;;;{~

::.,

. :. ..

..

... .

:·r.: ......•..

.... ..:.. ..

: ....

. ,

"

. . .; ..

... ..... . .'. .

... _ •• r ••• : •• ,

.: . .

._ _ _ . __ . _ _ -- ----r- --- -- ---------

-. ••• • " ... "'1 •• '

'"

-', »,

• .- .. -I • , .

, ' .

. , .. -

..

, '. , .r-

, .. -: ..

. ."--:.

} .......

. ,

',' ......

, ' .... "-:-

:(. ' ..

1.-::;. ~

• ••• 0 t Ima u ranijim

... . d dgovarajuca slova. ~l-°dVOl?a irIla iskljuCivo

.. pisU 1 sa va 0 XV stoljeca a Je 0 az'bu-

glasovne skUplne" ie sloga ja~ a -od rkvenoslavensOCOJ 0

c:iokumentima z?ace~J niie irnao svol znak u sta;~cijU suglasnika l I fl. •

Znacenje glasa 1, kO]l Jt grafski znak za palata, rnaJ·u odgovara-

1 y. ~ -kao or 0 k tako ne

C1<l a uz tv S UZl 1 oslavenske azbu e, . dr';ani su zbog

, ~ ta crkven ~... 10 t) za b(:&

Neki znakovi S ro . iku (zelo i desetencnt dr' tani au takokoder

hrvatskom JexI (E "It li) za 1 da se

juceg glass U . k greka slova (j) J • -r 1 .. ' ce ne poaU ra

bro]oeane vrijednostl. I net'~) No br',o]'ni sistem bos8.nclbu'ke Bosancica se ~ .. dnos 1. ke aZl • .4o B

zbog brojcane, v:nJe. em(}m starocrkveno:'lavens la .oljice (broJevl 80

sasvi'm sa br?Jn.lm ~lStdudara s brojnm: s~stemo~o~ ~~.o i 900).D)

u nekim brQJ~~l~e ':ojim putem (broJevl 9, ~o, .. ' u publicirali dokui 1000), a neg Jeo 1 Nasi stariji nallcenjaCI, ~OJ,l .. ,S~ nazive da oznaCe

N a, z i v PI,S m ~mom, upotrebljavali, su razl:~:te bosanska cirilica mente plsane OVIID.P a' bosanska azbukva .. (~erClc~,. iIi palk bosanskospeciji.cnost ovos b'P1sm ka Cirilica (KukuljevlC 1 M:SIC) "enJ-aci i kler u

Ck~) hrvatsko- osans ,,<I". da Inekl nauc -

(Ra 1, ,. Tea (Jagic).ZanlmlJlVO Je 0 barem po naZlvu,

da1matinska ~lrl 1 ." XX st. nisu ovo pismo,

D lmaciji kraJem XIX 1 poe. .

a 1" 10) k: jedna

razlikovali ad glago lice, 0 ,. a cuvana i sacuvana ao -.

Glago1jica je ad nastarIJl~ vre~:~kOg naroda- i kao 'takov.a s~.]e

od najbitnijih kulturnih tekovlna h kao liturgijsko nego i kao ZlVO

. , l' odriala ne samo r » bila simbol

uza sve bure 1 0 uje Y stol'eea, Dna je stoljeclma "I. ' _ ..

narodno pismo sve do p~slog. Jsi ak lagoljasi s podrucJa sre~~e

hrvatske kulturne samosvOJn05b. ~a P k g ~,l"e b:_l'J11"UpiJ~ evan liturgl]e

· ," pbtsko-ma ar~ JJ:jU\. • ", '

Dalrnacije poglavlto tentorIJa s _o I popovi glagoljaSl 1 nat."Od

Vil" 1 g IJ~icorn nego bosamclcom~ d ·

nisu Be sluz 1 gao t l' l·l"CU nasupflo,t latinice naFO nun

¥" ~ to tako kao 1 g ag,o J ali

smatrali su .bosanClCU IS. 1 "'d siti ida su aha pisma zv

, ' te se Je tak.o m10g 0 e 1 ......

~arvacklm« plSIDom, 0 • " stranama gdje je glago JleD.

istim imenorn, Moze lako bib da su u OVlIn , yo r

• t. k ~ a bosancica pismo dnevnog Zlvota, OVlJ. POS ~

bila sarno 11 turglJ S 0 plsmo, _ ~ · .

dnju smatrali kurzivn'Om, odnosno brzoplsnorn glagolJ100~. 0 •

U samim dokumentima pak za bosancicu ne nala:lmo Itll~akv(') ~ sebno ime, neg,o jedno.stavno hrvatsko pismo. Tako vee oKaletH:. u pred:- ..

go-voru svog prepisa Hrvatske kronike k~ze ~ je tu kronWku nasao ~~palie »-U jedne knjige stare pisane harvacktm plsmom"o(o U dodatku POIJICk~

statuta iz 1665. godine Boljieani sV10je pismo zovu takoder sarno hrvatskun

pismom.11)

. ', ~ ', - .

.. : :1· ..

-.: ~ =-{

. c .....

./

" "

}'

.. , ,.

:.~

~

,

" -.<

,.

.~

Naziv bosancica za ovo pismo novijeg je datuma, Popularizirao ga je tiro Truhelka svojirn paleografskirn studijama na prelomu XIX i XX

. stoljeca.") U varijanti bosanica upotrebljavao ga je prije Truhelke o, Stipan Zla tovic, 13) a i Truhelka je kolebao izrnedu ta dva naziva tj,,' bosancica i bosanica, U novije doba u hrvatskoj paleografiji ustalio se je termin bosancica,") iako bi rnozda u prakticnoj primjeni hila mnogo prikladnija ona Zlatoviceva varijanta, bosanica, Nairne vrlo je nezgodno sto se od imenice bosancica ne moze izvesti posvojni pridjev (analogno Iatinica-latinicki, cirtlica-cir llskl itd.), nego se treba sluziti opisima iIi pak upo~ trijebiti pridjev od varijante bosanica (tj~ bosanieki).

No iako ovaj naziv nije praktican niti posve tacan S obzirom na teritor ijalnu rasprostranjenost ovog pis rna , mislirn da nije pravilno na temelju scme te cinjenice negirati njegovu morfolosku i grafijsku !osebujnost U obitelji ostalih cirtlskih pisarna. Bosancica nije u paleografskoj nauci jedino pismo koje nije sasvim pravilnim irn·e·nom nazvano. Niti je cir ilica pismo Cirilovo, niti je gotica pismo Gota, niti je beneventana pismo iskljucivo pokrajine Beneventa itd., pa ipak niko ne pokusava na temelju samog nepravilnog naziva osporavati osebujnost i specifienost tih

~ .. .

~ .--=:._.

.. " .... ~ ..

.-" .;ii.'.~

....... "-:1

r.. ..~.

,

,

. :.,.

.... ._

-'1"

... : .

· .

, .. ~.

.;;..

., . .. ... .-

'.'

,. ,. 'v • . , .

: .... ':-;:

.. .'

.. .. : .. ,

" .

......

,

}..,!\

"'%~' " ~~

.. ,

..... -, v .'

~.

. , .

.. .. .:.;

, .

.... -: •

-,

·

· ,

"r .....

t

· . ._: .

, , ,

.... ~

· .

~'

,

:1' .

,

" .

...... .

· "

~ , .

h v, ..... v:

.'

. t

,

. .t .

..

p~sama .

Kada je jedan terrnin U praksi vee udomacen i u nauci utvrden njegov nutarnji sadrzaj, pitanje je la Ii je bolje zadrzati i dalje taj naziv

, ,

iIi pak praviti zbrku tragajuci za preciznim nazivom, !k1oji bi bio tacna

oznaka njegova sadrzaja, 800 u ostalom ne bi ni bilo u potpunosti moguce.

, .

'y •

.....

.. . ...

.. .,;

· , .

, " . ,

. ' .

"

' . .....

N •

, .

,

. .. : ..

.. .

_-:/

<, ,':). ••

.. -:.

. ....

'.

.: - ..

.::

,

:.-:. ..

'")

~. '

. ~~J. . .f: -

: :.-/.:.= ..

, ·:f:.· .

t. :~'. u;.:

·f ..

...

· .

.:...

~ .

~... . ..

II VREMENSKA I TERITORIJALNA RASPRO'STRANJENOST .. BOSANCICE U DALMACIJPS)

(

, . ,

'. 1

" .

.. . ' •.

: .~,

1. N a j s tar i j i s P 10 men i c ie ~

Medu najstarije spo,menike hrvatske cirilice u Dalmaciji~ ubrajaju se natpis kneza Mir~oslava u Omisu, Ipovaljski prag i povaljska listina iz 1250'~ god. Iz teks,ta listine~ koja je ,zapravio rprepis starije isprave iz konca X~I .

..

1

, ' ......

· . '

, .

" .

•. .=-

.,

........

..... :, .

.. ,

_. ..

-

,.'

, . .. .

· .

..

. ,' · ~.

,-.. ..

, .

.. ... ., ..

. ~. . . .: .

.~ .. '.

'. 'J

· "

, .

.r

-

".

>{ ' .

._" .. "':

,' .. :":. .

h ,

. .. ,

. ,

, ' "

· ~ :

.~-::--.:

.... -:

• r .. ~.

:.: .

. :-==:- .

";(

..J ' ,

"v,' ': .

:,. .

. , .

• ":=-

. ,.

....... .

· . ~'~" .

, .

. .... .

. ,

...

, · ;) si~~o omega ima i glasovno znafenje i upotrebljava se. ~esto ? ligaturi za prijedlog odl rjette u slo~enicama sa .-odt a l'onek-ad, najfesce -u muslimansklID ,~dokllm_~

tima, i na mjesto obicnog slova o. .

9) Isporedi tabelu brojeva~ "

10) Tako npr~ Luka Jelic u djelu: Fontes historici litargiae glagollto-romanae, ~~ 1906 uopce ne razlikuje pismo bosanticu ad glagoljice, te za sve dokumente koje cl~lra U ~m djelu, bili oni pisani glagoljicom ili bosanl!icom, kaze da su pisane glagol]i .. colIL lXVllt str. 84, XVIII, str. 75-78, 80, 82. 85, 87, 94j1 98; XIXf str. lOBt 114, 117-127)t Samo izmmDO za neke polji~ke dokum~nte ka~e de su pisani poljifkim slevimal »characteribus Politien~is alpabeti«t Jelic cesttl n2vodi da je odnosne podatke dobio cd tadasnjih zupnika lib

mlesta. Pr-ema tome sudimo da su i ani bosanclcu i glagQljicu smatrali istim pismom ill

barem zvali istim imenom. .

,

. . ....

. .

\t.,: '

'< .. ~ '.,'>' ;, :;;'~,' . ,":"

, ,

. ,.

~. .

: <

• .: 1- '." • -:. •

.. - ...

1

- .. .. .....

.. , :. .

..

. . .

.( .:-: .... .

,

.. ..

,

'.

. . ...

-

. . .. .

. .

.. -. .....

.. , .

:-. . .

'. '1

.. ..

. .. :.- ... - ..

... .:-:. .

.. : .. : . ..

" . ,

. ......

· . .. ... .. ..

.... _i.

. .. ., .;- ...

. - -:- .

)"

, T ,- datum bi '

.' . 'k ,oni-k Ivan. aJ "·r

> • ie tsao sphtskl an _, oznavanju em ICe

t ]ieCa 16 saznajel1lJO da ~~ J .p doeanstvo 0 upotreb1 1 p

S 0....., .' najstarlJe SVJe

prem~ tome bIOI, -edan dokurnent iz 1410.

u Sphtu. _ ls-kOffi arhivu nalazl.~ ~ koja vee dobrano

U splitskom kapto oluuncija1non:t) clrll1cam , , - .

god. pisan Ipoluustavnom (p * t itd.) To je u stvar1

· u r g z h, '

· k lu (slova I, a, , , , , ·

lazi u pravu mInus U .' 1336. god., d~fovnlce

pre . ~ d tarije lsprave lZ ..' oJ· »za

'ereni preplS Je ne s . . · kuci i bracl nJegoVi " . ,

od kaptola OV] S b" III kojom Vld~]ev'o~ 17) Vidojev bastlnlk

kneza Mladena v, U l~dn~~ dariva selo Brstr~nov~:e i Svetina i drugih viIIDU sluzbu nasl~ P · i brace Bozicka, JurJa, IlIJ · ucirn .0 crleni

· · Biseric u irne sVOJe • · d n s pecato-rn VIS · da

LJubo]e darovnicu, -hst je a ,.", iSe Ui im lZ

donio je .ov~ ~la:;~:Uovaj list Hi od rijeti do ~J~~l'~~£;ubojU Bisericu svili« .m-olecl ~p to ie kaptol ">->U kripost svoga prlv,l ~J ie prikazanu mu

?O~ ~pra:: 1~10. J izdao no~~ isprav~, u ":S:{)~oj~ su bila wgrizena

1 braci g . 00' · 'eCi do rijecl lzuzev onih mj · dijelu nove

ispravu d'onH)' ,rtJ to istice III naratlvnom ·

III 'koja J" e ()Stavio Iprazna, kako se.. ¥ rom U kaptolskom arhivu U

1 JI • di · ,VLOJlm pecavu · .. t

kapto1ske isprave, ~ PO:': ,0 le. S r-ava nego njen prepis. SU~l~O 0 ,,~o

S Iitu se ne nalazl oflgInalna lSP ,~., d · J" e bio obJesen 'Pecat,

p I v ta niti se Vldl mJesrto g je · · N· ·

tome sto na njoi nema peca .. b. rivtsen- karntolsk,od ispravi- IJe

k boracIJ e ~ 10 »pra it' 9 N

koji je prema tekstu . oro .' 1 e isprave Hi njen kasniji prepls., 0

jasno da U je .ovo ml!11uta or~~ln~a~eko od vremena izdanja isprave (~od. bilo jedno ill drugo sva~ako nije ) · ik kao i neke grafijske osobme, 1410) buduci da sarno pismo (p~lu~sta~ , Je~l osebni znak za slog je, itd. npr. upotreba znaka jat u znacenJU S oga 3a, :p

· edoce .0 veliko1 starosti ovog dakumenta. .' .

sVl" . . k -' · ' 'mom bfla naplsana

U ovoj i.sprav~ ni~dje se ne st?0ml'nJ~ lOJ:m Jec~~e~ica nas nuka na

Mladenova ·daroVDICC: iz 13~6, g~dlne" .A;'~ ba~s:om ljer bi u pr.otiv>nom

pretpostaV'ku da j e 1 ona. bila pisana IS rm pI. ,

pisar Isprave to svakako istaknuo.. _ "

Iz XV st. ima viSe saeuvanih dokumenata iIi svjedlo:cans~~va ~ UP'~ trebi vee razvijene bosanCice. To 'je U prVoom redu naJ~t~~Jl sacuva, l'uk,opis Poljick,og statuta iz 1440. g.odine. No uv.~dna bl1Je~ka na: tom rukopisu »i suci statut iz staroga novi 'cini1mo na hta gospodlna Isukrst~ 14 . « svjedoCi 0 postojanju jQS starijeg predloSka. Kako se u navede~OJ biljesci nista ne govori, da hi taj stariji rukopis bio pis~n ne~im ~~r~g1l'~

pismom, to mozem'o s vrl0 velikom vjel'ojatnoSOu pretpostavitl da' Je 1 taJ

stariji predlozak bio pisan takoder OOsanCicom. '

<

O¢enit<> je shvaeanje da je i hrvatska redakcija Ijetopisa ipopa.

llukljanina, tzv. Hrvatska kflonika, ko1u je Dmine Papalic 1510, god. na ...

Sao u makarskoj krajini i za koju svecenik Kaletic kaze da je hila pi.sana ~~rvat,gkim pismom«, bila pisana takoder bosanCioom. A taj rukopis, kloji je Papalic - naSao »inter vetustissimas illius gentis scripturas,« kako se

..

-. II!I"""""'"------ ~ - , ,

"

.. . ......

..

til

.< .. ~ ! ~-

, ,

izrazio Marko Marulic u pismu Papalicu, kojim mu javlja da je rukopis prerna njegovoj zelj~i preveo na latinski jezik, dr Stipe Ounjaca solidnom argumentacijom stavlja u XIV stoljece,") sto znaei da je i u makarskoj krajini bosancica imala vrlo staru tradiciju i da je riisu u me strane donijeli tek bosanski franjevci u drugoj polovini XV stoljeca,

Osirn toga cinjenica, da je Dmine Papalic iz pronadenog starog rukopisa kroniku prepisao ric po ric, a Marko Marulic isto tako iz ·origi~ nalnog rukopisa a ne iz Papaliceva prepisa, kako je uocio Stipe Gunjaea") napravio Iatinski prevod, svjedoci 0 tome kako je na poCetku XVI st. bosancica bila poznata najeminentnijim predstavnicima hrvatskog kulturnag, zivota u gradu Splitu.

Od XVII st. pa do sredine XIX stoljeea irnamo svu silu saeuvanih dokumenata bosancice, kako u Splitu taka i u citav,oj srednjoj Dalmaciji. No i ovi malobrojni dokumenti ili pak podaci 10 upotrebi bosancice i prije tog razdoblja cvata bosancice dovoljno jasno nam pokazuju kako j~ u Splitu, i uopce na podrucju srednje Dalmacije, bosancica odnosno hrvatska recenzija cirilice, imala neprekidni kontinuitet sve od kraj a XII stoljeca

~ pa 'nao1vam1o ..~.

,.

v ., ,

"
,.
~
!::
'~
~
<:
,
,
. ~
... ....

, <

- .

.... ~ ..... 1.1 ~

" ,

. ,

r

, ,

,

, ~

, ,

, ,

r

< -,

r asp r 0 S t ran j e n .0 S t.20)

, - '

...

, ,

"

,

a) Zadarska nadbiSkupija.

, Zadarska nadbiskupija, a to je uglavnom Citava sjeverna Dalmacija S otocima, hila je ,domena glagoljice, i s tog' podrucja sacuvano je malo ostataka bosancice.") No da su glagoljas! i s podrueja ove nadbiskupije

.redovito Citali i poznavali bosancicu, svjedoce Divkoviceva djela i ostale bosancioom tiskane knjige iz XVII stoljeca, kao i rnnoge cirilske biljeSke u glagoljskim rukopisima kao i natpisi.") U Zrnajevicevom sjemeniStu u Zadru ad polovine XVIII, st. uz glagoljieu ucila se je i bosancica, i glago.-Ijasi su je, kako .svjedK>,ci Milcetic, dabvo po~navali ne saroo u zadar.skoj

l

biskupiji neg.o i na cijelom podrucju hrvatskog glag·oljizma.23)

,-'

,. ,

_... ..

,

'.. ."

I ......

i '

- ~ ...

, ~,

,

, < -

..

, , "

/'

! i

, ,

, ,

.'

b) Sibenska i ,skradinska bislkupija.

, Na podrucju ovih dviju bislkupija 'zabiljeiena . je vee mnogo veca upntreba h~ncicet 'Qsobito u XVII i XVIII stoljeeu. Prema inventaru

, ,

,

, .

.. -:- ...... ( , '

. ,

je poginuo hrvatski kralj Dimitrije Zvonimir, Bad

.... 0 _ .... -

,. .

, ~

,

, .

,

11) Ispnredi studiJU Fr. Raekog: Najstarija Clrillcom pisana Ustina < Starine JAZU.

kni~ XUl, Zagr@ 1881. str or 118. . , ,

17) K1.ptolski arhiv u Splitu, SerIO B/490,.. t' -.f" p-,) ~ , 'I"

J

/ '

!

.. . - ....

,. ,

.: .

, ,.

-- , . '

.'

, -,

--:.. ~ ;

,

, ,

, . ,

..... I •

. . ...

. ....

.'- .. "_:: : -,

·L

"'_":

.'

1

~ .

, N • v knj ige zu~a Vrpo-

. . ZadfU, matlcneK to stosic navodi

arhlvu u \6. om rs ibuni ..

.... ih knjiga u DriaVDom. orlene i b05anCIC .. ' rna zupa 'I'ri unj 1

~~lcKn~<:lnSJnj djelomicno su b1le",ve u rnaticnin1 k?,JdlgaUgdJ'e redovito upo-

lje I arr-- bu bosanC1C .. ' kao 1 r ..

joS djelo-micnu upo~re" DVOm podrucJU tana provinClJe presve~

T. ·Al::!no.24) FranjeVCl su 1 na". historijatu sam()6 . 'zv~orfloom gradom 1

IJ~ ~~ ZlatoVIC U d stalom 1

treblJ'avali bosanclCU. ".' navodi me u ,0 · tio u arhivima samo-

· r u DalmaclJl · je kons tr 'b

tog Odtkuplte J3 . e dokumente~ kOJe ""e evidentirao upo re u

mnoge bosanCicom p,lSa~ cu l!6) Petar KolendlC J tma (1717), Krapnju

stana u Sibeniku2S) ~ V~v. jadrtovcu (1714), Jezertl7is 1726), Murteru

- v, 'Vim IDJesbma. " ,. a (1694" 1705)

bosanclce ~ 0 . 1712 1723), MirIloV1ClJO 93) Tribunju (1683,. ,

(1686), MilJeVClIna17~5) Sibeniku (1603~ 1604, i~ (1715 1720, 1732, 1746, (1604, 1682, 1719'"'9 V,odicama (1737), Vrpo J~ do.kumente, Ante SuVisov~u (170~, 17~1~10 1685).21) Uz ove ru~op~sne k menim natpisima iz 1769) 1 Zlo~e.h:n~ ooatlce 0 hosancicom plS,arum M:ndalene u Mandalini puk Id~)noskl Jl'~ .redan se je nalazio u orkvi sV'. u Sibeniku 28) a drugi

sibenske Q 10 ICe. .. G adSlkog mUzeJa. ., k

i sada je pohranj~n '11 lapidarlJu i~ nad spoll'ednim ~larzom u cr vu s~~

1 · )"05 in situ kso nadvratn t ljen je tu god. 1720, PrI

· S~ na azi 'kod Skradina, a pos av I •

Katarine u DUlbravlcama <)!I" '

godom nadogradnje crkve. - )

c) Trogirska biskupija.·< . .' . ' 1

.. . ' vci bosanske provtncije rnnogo LPO-

Polezeci od Cln]eIllCe da su f~~nlet ozemo s velikom vjer.ajatnJ·3cu

· li bos "'iell u dnevnorn ZlV-O U, m .!t_ .,.

treblJava alOe. . li .' gorskim zupama ove biskupije,

pretpostavitl d~ ~ .Je ~pobt~~b~~~~~~:;o z: tome i nekih .konkre1:nih ,,~oda-

11 kojima su om hili druse rizn · 'bosancloQ.m

taka. Zlatovic citira iz tog podrucja jedan dokumen~. plsa; ~ ti Bli~

predstavku starjesine i knezova sela Suhog doca, La ina, ... ris IVIC:" .

zne Prapatnice i Bodluzja upucenu god, 1682. ~ongregacll1 za. ra:l:enJe

.' R· u u kOJ"'oJ' mole da im se ostave njihovi stari dus.o\brlznlcl Ira-

vJere u 1m, , ..". · I' dn i

njevci, a nikako ne stavljaju Bvjetovni SVeCerllCl} .J~r ~h OVI ,pas 1:. :~]l ~e

bi mogli oibraniti od nasrtaja grckih patrijarha, nib bi Turel, ~a C.I~I terltorij oui m.araju zalaziti na pasu s blag,om, trpjeli na svom terltorlJu svecenike stranog 'Podanistva i koji nisu opskrb1jeni kao njihovi :ujaci sultanovim povlasticama.30) Luka Jelic31) navodi povremenu upotrebu bosaneice i u nekim primorskim mjestima ~ve biskupije: Orahovici- Viniscu, K. Stafilifu i K. Novom.32) U arhivu trogirske biskup'ije~ U ono-m dij elu '

koji se nalazi u Splibu, kao i u arhivu obitelji Garanjin-Fanfonja, ima d-okumenata okoji svjedoce 0 upotrebi bosancice i u samorn gradu Trogiru.

.....

-r :.,. .~ :

.. ~ » .

:,. . ;.

". ,.'

,

:~.. .

.' ~.

-. .... ..

\

' .. : .' ~.

. ,. . ,

, .

. .

• "i:

: ·t .

.....

, '

d) Splitska nadbiskupija .

Naprijed je bilo govora 0 rijetkim spomenicima bosancice u gradu Splitu do XVI stoljeca. Od pceetka XVII pa do polovine XIX stoljeca ima mnostvo sacuvanih spornenika, koji svjedoce ne samo 0 vecoj nego 0 opcenitoj upotrebi bosancice na teritoriju grada i nadbiskupije splitske od strane glagoljasa, a cesto L viseg kl era , te ponekih svjetovnjaka.")

U starim maticnim knjigarna imamo sacuvano svjedocanatvo 0 upotrebi bosancice u gradu kroz citavo XVII i XVIII stoljece, U sest knjiga vjencanih 'U vremenu od 1611. do 1782. godine 28 svecenika upisalo je 126 vjencanja bosancicom. Zanimljivo je da su neki od tih svecenika svom prezimenu dodavali pridjev Hrvacanin, sto je imalo oznaciti svecenika hrvatskog jezika, glagoljasa (tal. prete illirioo).

..

, '

....... -:.

· (

. .,

. ,.

. ..,

.;...;,. . ...

;.,

............ ..

~::.

...

· .

'.'

1'" ....

I. .~

.... _ . ,

v ,

if· ~ ", '

" ... ",

• 'Jo

) .

-

h

.:= ~ .

, .

• ., r -:

»: ~"'"

,

· . 1'.1

, .. .'

"\.

· .

.. . , , .

y.

~. .' .

..... .

U sudskim spisima starog splitskog .mentirna, kao i u Kliskorn arhivuj") ima X-VIII stoljeca pisanih bosancicom,

Mnogo arhivske grade pisane bosanoioorn danas je unisteno, ali ima-

mo podataka da je ona postojala, Tak10 npr. prema starorn inventaru arhiva bivse splitske nadbiskupije iz 1833~ godine") u arhivu je bilo 10

"'t

fascikala bosancicom vodene korespondencije nadbiskupskog ordinarijata

od 1660. do 1789. godine. Svi su ovi fascikli nestali i ne nalaze se vise u

.ovom arhivu.") Nadalje, ad XVIII razdjela starog inventara, ~kloj.i je nosio

. naslov Matice rodenih, umrlih, vjencanih - statistika biS'kupije od 9 inventarskih jedinica saouvana je samo opca statistika nadbiskupije iz god. 1725-1729.38) Iz nje vidimo da je pretezni .dio zupnihka u to doba pisao bosancicom, Od prispjelih izvjestaja onaj iz K. Gomilice od 1726. god. pisan je latinski, a talijanski su napisali zupnici Splita (gra,da i predgra-

,da), Omisa, Vrlike, Sucurca, te Gr:ohota, Srednjeg i Donjeg sela na Solti.39) Svi f()stali izvj·estaji pisani Sll hrvatskim jezikom,~ bosanCioom i to za zupe:

Blaif:o, Bisko, Cisrta, Caporice, Cicla, - Dobranje, Duce, Dolac Donj.i, Dugo- ., :'<;

polje, Dubrava, Gardun~ Gra"bova~, Gata, Gornje' polje (god. 1725), Jese- .::~<X

- nice, Kre·seviQ, Katuni, Kucice,. Kostanje, KuCine-MravilIlce, Nova sela,

arhiva") osobito rnedu testamnogo dokumena ta iz XVII i

,

...... JI

. ,.

.. ..:, ~ ....

. ,

· :-:"

· ...

· .

,

.,

. ."

• 0:' .. -.

· ' .

" ,

.

. ..

-_ -: "-::'

.'

,

e ,

, ,

, .. '" .... ,.

.. ~.

......

, .. . ,

. . .

..

" 1-:.

, v ,

..

• <.

, . . '

..

,

.. . ":'

.' .. :./

..

. .:-'

:". ':.. ;=:.: .

.,

,. '

...... 1 .. .,

· ~.. " ~

..

, .

.,

., .

,

, . .

. .

.,

, ."'i

~ M, ,

.-.: " .

· ., ..

. (

, ,

~.~ .. .

.' ....... .

: ,

.......

,

• .. • • ... ·1 ..

: ., ... <.. .. . : ~.~:m

. . .. . . ..... ~-"" '.~ ..

., ";:-'

..... ., .

.. '~ .' . .

.....

• I ,,0,

· .:-: ..

,;/:,. ,

::w· ..

:£ . '-' ., '

~: •• 1 .....

: ... ~ 1 I

.' .....

, :

.1' ~ ' •• _ ",

. ... ..q

. ". .

.. :-. I" ~ '1 • .'

.\

24) Krsto Stoslc: Sela. sibenskog kotara, Sibenik 1941t strlt 141-142, 208t

!5) Sporn. dj. str. 31t 148-1 .

!!) Isto, str~ 143, 167.

21) U radnji: Fra Pavao Posilovic i njego.vo »Naslat!enje«,.' Rad JAZU, knj" 106, Zagreb 1 .. 915! str. 183. Napominjem da KoJendic ovo pismo ne naziva imenom bosan~ica, llego opcenltim imenom cirilica. L •

. 28) A Supuk: Sibenski glagoljski spomenici,· Zagreb 1957 I ' str. 7.

"29) lsto, str.. 8. .

30) Spom. dj. str. 170.

1 :

31) Sporo .. dj~, X1X vj., str .. 119. ' . . , .'

. bO&an~~~r!_ sa~a.' sam ?re~ledala fitarije mati.me knjige ove zupe i' naMa· sam zapise i ih zupnik d6n ~~~':: ci':l~tl~a!~~~y!l~il!n~:;i~~moJum et mortuorum 1782-1812«. '. Pisali sU J'\lre Bralle kao zamjenik lupnika U K .Jnl a l~n Jure Bralic. Interesantno je da don

. lupnik U K. Starom 1802-1806 ptie hrvatsJ~~a la:~i~~~. pi~e bosan~icom, a kasnije kao

.. .._ :i. I

" ~.. I

.. ~ ..

• I~~ •• : +

.. .

. . .. .: ..

I .' •

'. ~_. .

.. '

. .'

.. ,

. ..

.:- .

,

- , ,

.. , ..

.. .

.. ' -:' '. ... ';- . . .. .' .

. ~ .

.... :. . ... ~

. . . '.-

...

.... ''':-''

. ~ ..

.. '~"

..

. " .. ~:. :

. .' ':1 ~. . . ......

... . _

. ; ~ '. . :. :., . ...

. "

. ,

:: i

. .

,

I • I ... • t ... . I •

, 59) Isto J str. 351. ' ' . ,. ... ... ~ ~, .. :'

60)rArhiv splitske biskupije~ Spisl - Akolstvo~ 1834 god. ~',. n .~ .:-' .. :,.. ' .. ,:.

.... . .

.. 81) Sporn. dj.. str. 351~ , ~ , . . -. . , .. , ~.

. .. . . 62) Historijski arhiv u Splltu, poljicki spomenici br. 8. .> .. ;'.;.; .... :.<

: .. ,,'. "':' ",', .' . J ... ,:.' '.;,', .' .: , . •... liS) Ovo sjemengte osnovao .je nadbiskup Pacifik Bizza 1750. ~odine, ~ ukinu1~l\ g~, .. ··L.·', :..'!l

'. . . : '. :. '. .; "":. ' .. ",",' . . je be~ka vlada 1821. godjne. U n]emu su se obrazovali g.lagolja~kl s~.eCerucl za otavq, <,>/;:,~~

. , . ,. . c.::: . _ '!',' :.', :.>,._:, :~" _. \..... . ..~,. '. .'.:' .', . .;':: s~llt~ku nf:ldblskupij u. a dij elom i biskupiju makarsku. U ~tlm~ ~eme~t':1 njegova~a je, ·-":i:,,::,>·~{j;i~:

• ' .' ,-: ~~, ,... > '" ••••••• :. ".;.:. " ,: ... :"'_ :':';. ' ••• : _. br)san~ica kao hrvatsko narodno pismo, 0 tonl sjemeniStu pIs.ao Je ~pSirruje Ivan Piv!e- _. ::;r:;,::;J~';

. c.' ',' ':.:: :,' ,.,';. , '. ::' .. >. ,.,'; :". ".i' ", .. : .. ' . .. ' " -: .. :., ;. ':. vic t1 radnji: Sjemen1~te u Priku~ Program C. K. Vel. Gimnazlje, Split 1912. . .. :. «?:::~/it

.~; ,.: , .. : .,~ ~ .. , :~~, J., .. ': .. ,,= ••• :.,: ••• -:. •• y.\-~: ' .. ,:,." .. :::/.:);., :. .•. ""'.'. :'," ' "~> :,.,.... 64) Tako Jelic navodi upotrebu bosan~ice u Konjskomedo 1872, a u Jesenicama.:·'.t.,>;;l,;i.r:*;"·~:i

, . ,._. . . .. ,. ~. . .. , Jt~,· ,_ ... :' . 11870 di S dj XIX · t 118 . > .. . ,¥::J.i.~. f~~l%(_2:

. "{' .. :: . ,.,' . go ne. porn. , • vJ., sr.. •. . .'. _ .. ".\~\ ~~~',·";~;F

.. ( : ": ' . 8S) Pok. dr LQvre Katie mt je prh~ao da le u Caporlcapuil kod TnJja. lI:a4,J8 O.·' .. ',;;;~L'>~'<\,

kao mladi 2upnik 1912-1913 g9din~> t.iv~ starac Marko Covi¢,. koji je~' ::;}{P:?,i:~""'":'/;;j

~ . ... . .. . : -=: - .~ ,Y. ,~::~. ~ <

,.' .:~ ... ,~(: .~0:'

• ..• ,' .• ~ -!=, " •• ~: • - •. '~<, '.:.':--::.' ; ~~; "

• .: .. ' .. .:'... • I,! • ,., ... ', • .. ...... " '/.--:~. .. '. II ~ ~ ... :':.:'"

:-,,' .' .

.'.

.J

, , .

~~.

.. .. !" r ,

:.:.,: ..

.. i . -:~ I,

.~; .. ' --;.:.

...- ......

:{

, ,

wt·

.. ',' ....

~. . -:-::

· .. ~.

· . T

.. ,

· -: ~ • .'1--

...~ If·

• "', :jJ

. / ...

. .. S III It ne Srinjine, Slime,

_ a S VI b I1J a, v Z

Rogoznica, Slatlne, .: .' wee Zakuca'c,. ve-

OstroviC8, pO"dgrade'n Tugari; Trnbusi, Vran]IC, .SV~~~~esiaji redovnickih Sitno, Stobrec-Kame, 'ca Steta je sto nedostaJu · atoka Prugova,

2" tea i Zrnovn1 · 1" (sic 1) Muca, , ·

canie, ez~v. . Cacvine, Ki] eva t K Ivna ., _ zen10 utvrditi da 11 su

zupa:40) Blt:lI~a, 'aka i ugljana,U) te tako ne mo [avali bosancicu? kao

potra~lja~. Sl~J~k~~amostana U to vrijem~ ;;:tr:~IJ makarske biskupije.

~!:nd~c~::t: njiho~a b~aca sa Vis~V::,~ Sin;~:a vrl~ malo dokume-

'u sarnom arhivu franJevaCko~ samos 1 8to ih rma pretezno su od v~e

ta Pisanih bosanCioom, a 1 ono rna °v v,~ · ca 42), Stare maticne .kn]lge

na Ra fra PavIa uckovi ' ta fonda

prebjeglih fratara iz ~e, . hivu u Zadru, i prema Inven ,ru ... :

zupe 5inj nalaze se u d~zavno~ ar d ih za god. 16.99 - 1727. dJ elornlCIlO

matienih knjiga tog arhlva Kn]lg~ r~:~osancice u simj-skoj krajini imam~ ie vodena i bosancioom.43) ~ ur.r; navodi upotrebu' bosancice u XVIII 1 .

_£otpunije podatke kod ~Jeh,::' B~~eliCu 45) Dicmo Donie.") ~rab,47) '_ K·onjXIX st. u zu-pama: Arzan?, 51 N~ · · 5~) , Roze 5J!) Strizirept53) Trilj54) i Vo- "

SkO,48) Kos.ute,40) Muc DonJl,) eoric, ' .' .

stane.55) • • _ ..1 ocetka XVIII stoljeca hrvatsk,i.

1 · · ka'" e da su franJevcl sve uO P , · .

Z atovic Z v' se 0 malo pocinje i hrvatski pisati latIn-

pisali samo bosanclc,om, a. ~da 56 P ko se · e oosa-ncica smatrala na":

skim slovima, ali posv:. rlJetko. ) ~o .~ J , Sin'u 17. VI 1749.

rodnim pismom starjeslnstvo provIDcIJe na zboru u .]" · d

d' d nijelo 'je slijedecu naredhu: »Buduci mi Hrvab,. zac~dn~ ]e: ~'

;~ ~~~zeo medu nami mnogi, koji ne znaju pisati nasim :naterlnS~lI~ Je~k<>m J pismeni, sto je prevelika nepristojnost., Zat? ~ar:dlvam'~' s:vlm I{Jtcl~ uciteljim, da 'Svoje ueenike .poduCavaju U plsanJu u' lSto~ Jezlk~,. k,a-o 1,

dake, koji se kod: njih nalaze; jer davamo svakom. na zn~nJe, da nIb· ce ~ m]adiB u redovnike oblaciti, niti daci na redenJe slab, ako ne dokazu svjedocbom sam·ostana, da su reeena pismena naucili...c,,(57) SHena narcdba ponovljena je i 1775. g,odine i to, ako nije' odrZal0, a ono je baI"em produzilo upotrebu bosancice do XIX stljeea.58) Tako au joo u drugoj polovici

"... -:.,{ .

.. ,' .. =-:

~I ~

• "1'-:.

1~' =:-.

· . .. .

I" . ...

-s;.- .

'.~ i...,

~::~

~ ..

t·:

.. l?

. /~

. .

, .

, .

...

:'

..

~ .

.. :---'.

..::.;. ... ' .... ':;=-.

. '"

,

;, .

,

I::' •

,

~. .- ..

· ~.

· "

· ":-

".:.~

..

. ~.'-

.,' .

.: "X-j: '.

:-'

..

-""" ' .

. .~...

i . . _-=.

"

-.rlo"

: '

, ,.

, .

, ,

.. . ~ '.

,. .

. ." .....

. ;. " .... : ....

'.. .. .

· '. ~.

., ~~.

.'

,

'.. .. .... ~ ..

. I" .. , "

... .. ..

. ; ..

. '.

.....

. :.I':

, ..

.. • '"'!' .. '

" . '::1

, .

. .,

~I .. • .,'.

, ,.

I.:"

t

.--.~ ... --..............~

iz indeksa !upa, kl?ji je

_.

"

. ,.+

.. .. ,

.. .' ..

· .

· ... ',. ...

· ..

,. ..' : ;-: i:

i . ..-

') ', ..

,

. J,

,:.. :.. : ", . ',. .. ~.

~ ~':).: o', .....

, , ,

. .,

r J

.' ~ .

f

, /'

~.

..

, '

'._ .--=

. ,

, ~

....... "

. . ~:. ..

- '.. . ........ . "\....-

. .

.' " .

~ .

.. , .. .-} ..

. .

. .,. .'

..:_.:. ....: .... :-:.' .

. . -: . . ",

. .. .. ," .

," - .. .

.,

~ ,

. ,. .

. . .. ~

. ~ ...... . - .. : .. :

.. ~ .

:-"... • - .. =':.

• J.

.~ _:

. .

. . . . ..

. . .. ~

: . , \

, , , ..

,

·r

• y

:... .... ·.i I

- . ,

, l.

. ,

•• i ..

,.'

.. .

.. ....... : _. ...... • -'1 .:

. ,

. '.

..

.. .

.:.: ....

. .'

.. . ....

, .

~ ..

. .,

. ..

. .

,

.. ,

, , .

II

. : ..

. ... ..... ....

... .

. ; ... -

. . ..

.. .

:":- .. .

. ,

: ... _.. .

. .. ..

.;,~/, .

'I'f'·

. ,

·

, :

• L -=::

.~1% "§.

".

I > I

: ~.. ,

. ',("j"). , ~

- "~·~:?·1

......... .- .. :-

~ ........ ..... )j-":i:=:

·:-·1

. .~:~'

. ·~~:.:.·n-'

.-

. .

..

'. . ..

., .

..... .

... ..

~-:: .

-,

. .

.,,'

. . ..

, ..

.. :"~ .. "

.. ,»:; •.

-; .... ;:' ... 1

• I· (~ _

XVIII stoljeca, informira nas dalje Zlatovic neki Irajevaeki strajesine i siuzbene talijanske spise popisivali bosanclcom.")

Svjetovno svecenstvo, popovi glagoljasi, nastavljajru s upotrebom bosan-

cice sve do druge polovine XIX stoljeca, ne samo u Poljicima nego i po drugirn zUlPama splitske biskupije. Iz jedne okruznice gen. vikara Marka Dudana od 15. prosinca 1827 ~ g~OO) na koio] su po ondasnjoj praksi svojim potpisirna zupnici potvrdivali da su upoznati s njenim sadrzajern, vidimo kako je j10s tada bosancica bila mnogo u upotrebi u splitskoj nadoiskupiji, Okruznica je pisana hrvatskim jezikom latinicom, a njen prirnitak su svi zupnici potvrdili takoder nrvatski, i to 39 latinicorn, a 34 bosaneicom. Bosancioorn su se potpisivali ZUpnici sela: Klis, Dugopolje, Dolac Gornji, Putisic, ,K·otlenice, Bisko. Dolac Donji, Srijane, Trnbusi, Vojnic, Cacvina, Roze, Strrzirep, Gata, Cicla, Ostrovica, Kostanje, Kresevo, Blato, Nova sela, Cista, Dobranje, Zezevica, Kucici, Svinisce, Tugari, Zakucac, Duee, Krug, J esenice, Srinjine, Stobree i Kamen, Svi Zupnici franjevci na,ovoj okruznici potpisani su latinicom. Upada u oei da su i neki zU'Pnici u Poljicima potpisani la tinicom, a isto tako i neki zup'nici van Poljica,

a koji su rodorn Poljicani. <

, . Latinica se je pocela uvlaciti u Poljica vee polovinom XVIII stoljeca,

Zlatovic .navodi iz tog vremena dva rukoptsa dvaju poljickih popova, MiIicevica i Svemica, koji su pisali Iatinioom i koji se isprieavaju zbog neli{ . jepog pi.sanja, jer to PIOI prvi put pisu tim slovimaa81) U Historijsk1om arhi~

vu u SpHtu, U Zbirc~ »Polji6ki spomenici+<, na jednoj ispravi' iz 1750. go.dine, koju BU ·uz velikog kneza Marka BariCa potpisali i 14 oda:branih·

_ , sudaca, knez.o:va, vojvoda i prokaratura, potpis kneza Petra Sinovcica napisan je latinioom.62) Uza sve to bosancica se je joS dugo odrzala u Poljicima. Sve do 70-?h godina pooslog stoljeca ma ticne knjige u nekim poljic-.

kim selima su vodene bosancicom. ~ .' ~~ .

Glavni udarac oosancici u splitskoj i makarskoj biskupiji zajade uki- "

, "

, danje glagoljaskog bogoslovskog sjemenista u Priku kod Omisa,83) te osni- - - >;

. vanje javnih ()snovnih skola za druge austrijske vlaldavine u Dalmaciji, U .',' kojima je nastava vodena dVQjezicno ili sa,mo talijanskim jezikom. OpCeni- _.".;

. . _. :-. .._ .1

to se m,o(le uzeti da bosancica izumire zajedno s posljednjim popovima . '< .

.'. ~;, ,,: ..

glagoljasima, koji su svoje bogoslovske nauke zavrSili u sjemenistu u " ',-'.

Priku. No iznimnih pojava llPotrebe bosancice u spli tskop 'biSlkupiji nala- _. .... .~" zimo j.oo i sredinom druge po1ovine XIX' st.~64) pa Cak i .poeetkom XX:.·;·~·

.. . ...

stoljeea.65) " > . ',' , . ~.

.... . "

.: ~-.:. _

...

~ .:

t : -;» •

, .. · ._. ..

i.· I.

.. , , .

. ....

.\

· .. :-.

.. «: : ....

r

· (

, e

~.

J

,

II ••

.. ::1.

, .

. ~ .

, .

. ... .:_

· J'

· ~ ". " .

, ,

.......

, "

..

..

-: ~ ..

,

. '

. ,

- .

. ... .-;

, .

~_.

< •

I ~~~I.~ ..

.. .~. .

.. ~

'. .

. , . ,

I 1 .. 1.

..J ..

. .. i ... ·.

.: \ .....

, .

· .1.

~ ,.

~ ...... ;~11. . ..

.. .. .

- ":..:- .~~: .

oI .... ::":-_

. . ~.... .

..... ~

.... .

.',

.,

.. '.~

. ~,

... .=::.... ..

~ .

.'~, :' . ; ....

... . ..

., .. _ . _

~ .

.. , :--::.

· -:-:: .

-. .

.... : ..

~ •• \ _ .. 1-:

i ::'1" .... 1

?- .,._.

. . .• :- I~'" ··1"1

.1 ..:._: ....

-. .

.....

. .. .;.. ..

. ~ ~

· .. . ..

, . ~' .

. , ,

' .

. . .. '. ,(

.... : ...

~.~, -'<,.

1 .. :· .... : •••

. :-:.-.:::.... - ..

· "'- ~....... .

· t· .

~..... .

'\

I ..

.. ~

. .

...

• 'i-

, I

..

• I.. ..f.

. ... .. ...

I ... I • Y _ .

... . . . : .. -= ~~ .. :. .. . ....

.. '

. . .. .~:

-. ,

-:.-. .

, . ,

...... r

· ~.';: .... :~ :;: :::-.

· ':.'

,' ...

. ' ...

"

· ':: .

.. ._::.

\.

.' .

.

. ,

.~. :~

: ....

e) Makarska biskupija.· · "'ice na. ,ovom podrueju vee

trebl boSanc " k - to d 1

N "ed je bilo govora 0 upo . . b sanski franJevcl, '·OJI 0 aze

XIV aPtrll~ CU Tu tradiciju nastavd1. su 0 drugoj polovini XV stoljeea.

u s -0 Je JI kraJeve U ._. v· ,

" .. d s izbJ-eglim narodom u ()ve· v ie rnnostvo' bosancloom plSa-

Z8Je no - _1__ - .. sacuvano J. Mak ko i

Na teritoriju makarske bl~UP~Je t nima u Zaostrogu: aars OJ,

f 'vacklm samos a. '

nih dokumenata u ranJe · biskupije. . ~, .,. ..

ZiV.n.O"rcx§CU i Imotskom, te u :,-rh~VU , luiila arhlv,om biskupije. De-

-.....r:o fI- dnju ja sam se S dencii bi k

Pripremajucl ovu .ra :. 'edan svezak koorespon e~cIJe IS upa

taljno sam pregledala 1 proucIla J (. br 74). Tu se nalazl ukupno 376

Stjepana Blaskovica iz god. ~ 76~/69 . lnv.. ~ekolik'o okruZnica, te konce-

,. rimiJenlh plsama, · .

dokumenata, ve~lnom P " ad svih tih dokumenata samo jedan

pata odgrO~ora biskupske ka~~ela:~ Ie talijanskim jezikl~m, dva pisma

kon~ept 'bLSkuPSk~ k~n~elanJ: !i os~li dOKumenti bosancloom. N a m.no- su pisana hrvatskl lat,lnlcoID: , ." ... vet koncept odgovora, obicno

gim primljenim pismima prlb~~ ezen J e 1 saz .

talijanski ali ponekad i bosanclcom. " · i r ... · ~

. T b .. tak ti d u ovom svesku korespondenCIJe 1 ranJeVCI-ZUp-

re a IS · nu 1 a II t 1-" ...

.. .. .. d eda pisu bosaoncicom Iako su oni dobro poznava 1 a IJanski.·

nlel SVI 0 r ,. - 1· d ..... " ·

, Oni redovito naslov, potpis i datum i piSll talijanski, a 1 sam sa rzaj pisma

uvijek sam'o b(~sancioom. , . ,.. .. . . · . I

Iz navedenog sveska korespondenclJe POibllJezlla sam mJes.ta odakle

su dolazila iii kamo su UlPucivana ova' pisma, Poredana abecednim redorn .

to su slijedeea mjesta: Brela, Buhnji" Bacina, Borovci, Duvno, Dragljan, Dobranje, Drasnice, Dusina, Filip-Jakov (zadarska Ibiskupij,a); Grabovac, ".;

Grabovica, Imotski, Igrane, Kokorici, Komin, Kucici, Krstatice, Livanjsko

polje (Bosna), Lokvicici, Lovrec, Medov dolac, Maka rsk a" N eretva, Orah, . , Opanci, Poljica prid lmotskim, Prolozac, Plina, Priko kod Ornisa (splitska . :.: ' nadbiskupija), Prapatnica, Podbablje, Fodgora, Rogotin, Rascane, Rosko ~.:": polje (Bosna), Rak it no, Split, Struge,. Smardan, Studenci, Vid, Vidonje, .;;;}( Vr~{}r~c, . Zagvozd, Zaostrog, Zavojane, Zazabje, Z:upa Imotska, Zivogosce, ."\~ -'"- Zezevica, ~k.o po.~:aZimo ova mjesta na geografskoj karti, vidjet cemo da,.·.<:~;

,. , .. ,' :~ na~z; ~IlJem c~ve b~~upije. I U rOvoj biskupiji bosaneica se upotreb-'./Tlt

r: J . Ja~a J'O:S .1 ~ prVOJ polovini XIX stoljeca, a mjestirnicno cak jos i u dru-~}g:'

: .. . gO~ . polovini toga stolieca.") .. .,,' ,. ':;,lfIJ':

;"",. ~. .. f) Hvarska biskupija.,· .' .... .'.. \ .. <sF

. ,.

.~

.\

,

... ~~ .. ;:.: ~

. . . .

..... ... "'::: .. :.. Bupo:re~ljavala se je bosancica, ~~~P~k l:a:J:ad~lS~~~lJ~ Sol tIl 1. CIOVU,

....... .: . racu.c,) Upotrebljavalisu' f " · aJVlse Je na aZlmo na

::·:::::~.:u·::· .... stare maticne knjige Sumar~~na:!~J::t~~ Ue!:~r~n~a~t~:e e;~:;.:~~::·::";~r~

~;...t .. •• .. . \ridOnj:~ Prit~i::r;~~r~taru ~,?~da Matienih knjiga . .. ,·)~:~fuf

>'<:> . rporedi: Strgaei~. BPorn~k3iPll.l matiene knjige su v~e~rf~vnom arhivu u Zaqru u iupi' ,·\W@~

.,.<>"..,'. 67) Yidi 0 tome 0 ati str, 530, .. . e osanficom sve do 1863. godtne. ,t}~;

' :: .. ":.: .. : :: ;.: br. 8, SplIt 1960 P ~'e u radnJi A Jut"on-Ji._ :;::::~

.. .,. . .. " - · ~ 1\:8" Bo ~ ~., ...

·~ .... · ;.:ir: .'. :,:!::· ""toll tees) Uporedi A~_ Jutroni~: A d.r ., " . • san lea na Bra~u, MoguCnosti,. '-::~!-t~W

?,.~ .. : ,:(."' .. :.,.... :.:.... 1 ,,0 ka u Sumartlnu d n ijn Stanl~lC (1.... . . ~ .. :::).~:>:

;t).·r',·· .. ::;;.>,~· . te tuljdke 111 I.. or gOd,. 1789. Sta~ine Ji\Zu:O~i778) 1 popls knjiifL franjevaae ···iR~:

• :.f.:' .",' .. ,'. . , .. . . j. 48~ Zagreb 1958 str 265 i 26"1 t .. ',,:.1

-,

'; '

.:,

t" ,

,.

:~:

.. ~ ..

, ,

. : :-:

,.

, _.

., .

•••• 1-.."

. . ~ .. :

.....

;. K~l\TA

Sf\EDNJE 1)ALMAClJE

SQ. n. 't\.c.L.i" It\., W\. "'"J Ilt.: \'M4.. \\> .... 1~..cI,.. it.

~t.th.&. ~ ~~~

L . .,~,

'-""""u. b 0.. t_ ... ,,,',,

(, ... ~u h • .a....~·l

..

!

< , ,

L

• ;

_1_l1li_4

tL II

lilt

\

...

\

II

J

..

II

,

"",,-,, 6 .

j. i I

·r

I

II

- .

ill •• t."""

}.t.u. ).

Q

o CLlt,,o

5t ... .t ..... ,.: •

f

l.. .. rk,

o

?.,t'l'A.L (I

11 "' .

... "" .. , .

~

\It I ~

I

j

I I

.... _

":. : ..

!.~ ....

Jto.hA·tt.

· .

,

,

..

, .

..

.. .. . ,

· .... ..

· .

· . . .'t ......

1 .. .t"1... . .

· ... .

., .

.. .

i· .. ~ . . ( ..

...... e-

t .....

.....

>.: ...

I· .:-

. ~ : .

....

'I: •

. .

. : .

e; .

?: : .

. ::.:::. : ~ .. :. .. .

:!

. .

. .. .. .

.. .

'I..

. : .... : .

.. :.:.::- .

-.

..

. .

.. :.<: .

....

~ :-. .... . .. L· .• : : •...

1···:·· .. . ... . .

~ . .. . .

.: . : .. .:... .

... ....

. ... ........ .

.. .

....... .. . .

....

_

. . ...

. .

. .

~ .. . .. .

I·. . ..

~I:· .. ~ .. ::: .. • :.... : .:

.. .

\ ..

.,

.. :

.. . .

F :.

. .. ..

. . ..

: .. _ '. . ... .: . . ,:... . ... ': :

. ..: ....

. ... . . .. ..: : ';' : .. : .: -,:. ..

. . .. . ; : .. :.:.

.. . .... .. .. ... .

.. ... .... .

. .

. ..

...

.. .

I ••••••••••••

. ..

. ..

.; .. : : .. : ..

II •• : •••••

. .. :... ... .

i ::;_:: (:~~.: .~:. : .:.. . ~

~,")~... .. :.:. .

~: . :.~ .. : ..

. ..

;.. -:: .

'. .

•• I •

./

._ .

. e ,

. ..

.. ..

_ .

... .. .. . .

. .. ";" ..

... .. :.: : .. : '

... . . . . .. .. .. .

. . . ., ;.: -:.:. :: :.::. ", . .. .; . .. . . .. .

.. .. ". ". . : ... . _ .. . ... ... .. . ' . ". <':> . . ..: .. .

. ... .. . ~:.. . . . .. . ... : ..

. ..

.. ..

. ... .

.. ..... . ..

. .

. .

I ......

. . .. ....

... ..

. .....

...

' ..

. ..

. . . .

...

.... .. .

....... : .... . .

. .

. . ." ...

"' .

.>: .... : ..

.. ... ... . ..

... .

. ...

. .

... . ..

. .. .

._~_......-----~------- .. ~ --- .. _. __ .- :.: ..

SP

it..·t .:'~

.._

. .,

..

' ..

". ','

..

'.' '. ..~ . . .

',. '.:Blaca69) i Draeevo-Linke."} te pojedini zupnici u PuCiseu,1t) Sutivanu,,'') .Murvici,") Povljirna'") i Novorn Selu.")

Na otoku Hvaru do danas su evidentirana samo dva dokumenta 'her .sancice, i to u Sucurju jedan kameni natpis iz 1655. godine") i u Hvaru - jedan upis rodenja u Maticnoj knjizi rodenih za 1628. godinu.")

Na podrucju Visa do danas od spomenika bosancice znamo samo za 'bosaneicom pri!biljeZene stihove na pismu ViSanina Antuna MatijeviCa . Karamaneo prijatelju Grguru· Sore u Split.") No i to nam daje osnova za 'pre tpostavku , Ida je bosancica 'hila ne samo poznata nego i smatrana za .specifieno narodno pismo. i na tom najudaljenijem srednjedalmattn-

'III!

.skom otoku,

...

. .' '. . .

. . ' .

. .

. . .

. . .

· --: .

..

· .. . .

· ..

~'.

..

· :.

· , ..

.. , ..

,. . ,,- .. ~

· ......

. .. ~

,g) TUTska Dalmacija.

(

t

Za vrij erne turske dominacije na kopnenom dijelu Dalmacije u XVI

·-i XV·II stoljecu turslki casnici i sluzbenici muslimani, a po rodu Hrvati, -sluze se redovito bosancioom karl pisu hrvatskim jezikom. 0 tome ima sacuvano mnostvo dokumenata u Drzavmom arhivu u Zadru u fondovima: -·u Dragomanskorn arhivu (484 pisrna), Bogisicevoj bzirci omiskih isprava.") te u zbirci Sime Ljubica.") Osim toga ima rnnogo bosancioom pisanih -dokumenata koji potjecu od turskih upravnih vlasti i dostojanstvenika po franjevackim sa mostanima, osobito u Zaostrogu, zatim u raznim manjim .arhivirna i arhivskim zbirkama po Dalmaciji.

~ . .

. . . .

..

. .... :

.' "

.~t. .•.. .

, .'

.3 ..

. ..,

I .

. .' . ... I.. .

..", :. . .

. ...: ....

. '.: .

.....

;<

.. . .

III MORFOLOSKE I PRA VOPISNE OSOBINE

" . "

" . "

" ....

. ..

. .' . .

. .... . .

. . \.

. .

" .': ..

•• ~ •• ~: • • I. •

. . ,,:. :1 ..

.' . . .

,':". .. ..

. _.... :'. ,' .

,- Iscrpniju palegrafsku analizu ovog pisma ·prvi j.e ciao Ivan Beme! 'U svom »Bukvaru-c'") Po rijernu se »bosanska azbuka razlilruje od grCko-

' •• I

. .

. .

..

. . . , .

.... .. .'

..... ' .','

. .,,'.," '. . ".- ".:

.. " -:

'.

. =-.:.:. '.' ...

. ..'. .

....

...

. ;,

...... '.i.

.. ~:

· . ~

..... ].

::,

...

, .

,

'::

.. ~ . .. ' .. ~

. 'i

. , ;.f

• e , :1' .~ .

. ~

,.

~ ,t;:0.;.

'fi. :-:,.:"".

:. . l

~

. ' · ,

· /

: . ~

.. , . , .

· .

· ,

, ,

,:. I'

" .

. ..

· ,.

,

.(

r

· ,

, .f

, (,

"

. ~

, "

~, >%

: ... : . ~ .

. ~

.

· , na pravopis, ito: u

. S obZlrom • t· 'L..... .: 'r

· .. b e. d, c.«- _, razlikuje tr i lpa uu-

, ih ·s:men1h. .' · IJ~ nJ on ik gla' ... . '.~

_: lO~J' enske po neki pJ, 1 sova C, 0, J, 'B 'i i DuibJ:'lOVn1 ". as ~ ~,

s · 1 talnlh g a vk U esn · r tal alas p , '';-

pogledu pisanJa pa a ., ~ j dubrovac u. .., dokumel}tlma. I:" 1-.,

an-eire: bosansku, po.lJlCkpll l"cima se u starlJlrn jato Glas cse u Bosni i . ;::

s. 'It tzv osmerickim t. U 0 JI novijiITl samo sa. ,,~,

plse.. +.. " at aUk P I {','

takoder sa i, all 1 sa , brovniku slovom · a a~ . i

sao. . ' , .J,. a- u Du

b im inakom" ~ , ' .

Poljicima pisao zase n ..... ' 'iSPI'OO', a 'U

' ~ ~ 1 nakolro n

· , · ()znacava a z . ~

, ' · l se u Bosnl, , v' D ·

talizacija ked slova n 1 r: l odnQsno n, dOClffi. se u U,:"

\' 'd · iza pala talnog

P [jicirna slovorn jat lspr~. 1. k ni oznacivala .

o J lk palatalizacija nije nlka 0 "'" u nauci sve do darias. No

brovm U .. driala se J e.. K od

Berciceva podjela na tri t~pa 0 moze striktno primijenltl. ao P .-

... t .. Dalmacije ta sc podJela ~~ "., navOdi staru makarsku bl-

za ten orij D Imacni BerCIC , I' · "'k· ;-

~'e upotrebe bosancice u a .' kojima su isluiih po JIe I svece-

r~cJ ., P,oljica i rieke zupe van p~IJlca, u k 1i kako j e !bUo .siroko pod-

s. ~~!J)uU prethoonom poglavlju rni ~~obPilo a~ to sva srednja Dalrnacija

nIC!. ~. DalmaclJl, a Je .,. 1 .

rueje upotrebe bosancice U .. VI I XVII stolJecu. Na tom re ativno

S otocima i sva turska Dalmacl~a ~ X t' grafiJ'ske ni morfoloske. OS()-

d 1rI • • • e bilo Jedlnstvenos 1 1 · .. ..

prostranorn po rucju nij ' 1 d a podrucju turske Da macije 1

·k v I-I tom pogledu v a a n, k .,'" .

bito veIl~ 10 sare IOU' . d v ~u splitske na'dbis U'plJe 1 U

b' k · · esro manJe na po rueJ

makarske IS UPlJ€, n. lim" U PQljicirna je IOVO pismo bilo

ostalim krajevima sr~~Je. Da aC~Je. k 'rganskog razvoja.~!J)

najujednacenije, a graflJ~kl pokazuJe zna- ove 0 , . .

.. · a pa tako i kod bosanclce, .treba razb-

Ko:d svakog kurzlvnlo.g plsm , 1 III 1

- · t· n,ek,og s c·va su loni e e-

kovati ·osnov.ne i spo]ne poteze. Osnovnl po eZI , ..

mentarni pot€zi~ ravni i abli, koji tv{)re sikelet tog .slova, ~ po ~OJl~a se

ono razlikuje od drugih slova, Razlikujemo dva osno~na vlda plsm,a. pIajuskulu i minuskulu. AkoO se slova nekog alfa:beta lzv~e sa~,? lzmed~ dviju imaginarnih erta, o&l1ovrie i g.ornje,. i sva su slova ls:e Vlsln:, onda , se takva vrst alfabeta rove majuskula. Ako pak se sl()1va ,lzvode lzra~ll eetiri imaginarne crte i nisu sva iste visine, taka" alfabet se zove minuskula.. ·

..

'.

"

v: (;.

*~" "

..... -

......... : .

,"/-: .

"

.....

.. ;, .

:. ~ ·f .

-e .

4':' .

";:;-.' .

· ~:-t:.

{/ .. :

.. '

-jr,

, , .

· ......

.:- :

:)'.~ .

"

7":.;.

0(,

.......

~'- .. ~I~ ...

'.~.

.... : . -

.. ......

~.

-::,.

~.

.. ,:: ..

('I. ".

1:- ~ •

,

<

. . .' .

I ,.-,

· ~ ..... ,

, .

~<

~:

. . " .

.... . -.

· ,.

~ .'

· ..... " .

....... .

, <.

.' :'1

~ .

. ..::.

, . 'A

.. I' ...

"

· .

, , .

'"

... ~" .

,

I,: •

:~ ..

.\ ....... .

~ .

· "

: ....

,

"

.~~ '

"" .

'. '

;=;!!,.,

v.

'. ......

: ... .. '

,

. .

... : : "

. .

,', ..

~~~ '.

" ' ,

~t"

~ . ,

. ",

'. ~ . , ...

,

. . . "

..

, ,

~', :

· "

.=- ..... * .... :

< ,L

........

:. .. ...; ..

. ~. .~~ ~ ~}/~

. .: ..

"',' '.

, ~ .

-I: • ~

. ..

· ..

.'

.-:. . ....

: ~ ..

-:. .

<, ~

vise slova pise se u jednom zamahu, bez podizanja pera f tako prelazeei od jednog osnovnog poteza na drugi riastaju tzv. .spojrri potezi. Tehnika izvodenja ovih poteza je razlicita ked poiedinog pisara Hi pisarske skole

,

i to cini ~a nastaju na oko vrlo razlicite alike jednog te istog slova. Zbog

toga je 'ked svakog starog pisma najvaznije upoznati osnovne poteze, kao osnovne elementestrukture pojedinog slova, pa onda nije teSko u privid.nom sarenilu oblika za pojedino slovo upoznati njegove osnovne elemente

-

i razlrkovati ga od drugih slova,

<, ......

..

,

:. I

,.

....

· ...

... v,

..;.., r, .

,

"

:;- .

_. ~

Nadugo hi se oteglo kad Ibismo se ovdje upustili u detaljno opisiva-

nje .svakog pojedinog slova bosanieke azbuke. Umjesto toga U' tabeli ruko-

pisnih oblika u posebnoj rubrici donosimo tzv. idealni oblik, tj. osrtovriu strukturu svakog pojedincg slova. Kako s~ pak pojedini pisari u praksi ispisivali ta alova, i koliko su mijenjali njihovu osnovnu strukturu, vidi se iz prilozene tabele grafena bosancice kao iJz prilozenlh faksirnila do-

kumenata. Ovdje cu se osvrnuti samo na dublete i na neke iznimne sluca-

jeve, koji nas mogu dovesti u zabunu time sto je pisar same osnovne poteze ispisivao nepraviIno iii pak nepotpuno, tako da slovodobija izgled nekog sasvim drugog slova, Takve slucajeve sam najcesce uoeila kO:l' slova a, 9 i jat~ '-

r J'

,

'Slov:o a'se sastoji ad dva osnovna poteza. Prvi manji potez pruZa se

" ~

unutar dviju unutarnjih linija imaginarnog cetverolinijsk(}g prostora i:kao

gore '9tvorena petlja veze se desnom ,stranom 'uz drugi osnovni potez slova, uspravnu iIi udesno nagnutu crru, koja se iprorteie kroz citavi imaginarni cetverolinijski pr:ost'or. Ako pak pisar osno;vnu verUkalnu hastu slova ne p>ovu-ee prekoq prve gornje do. druge gornje linije, tada slovo a takomanjkayo ispisan'O potpuno nalikuje na slQVO c.

.. ,

· ('.

.. ' .

) . ..: .....

· ,

" , "

, '

~ .

, .

. , .

• h ,

r "I r - • ' •

r'

.:.

'."

, .

,

~: , , '

II .... , .

· .... .

· :=":', •

, .

.. . ..... _ .

.,.

l

< •

.....

........

. ';. .. ..:

I -:v.. _.

, '.

. , ..

,

."

. ,

,<

... "

• I, •

',-.::-=

,

-, !

-.:. .

,

, , ,

, ,

.... ,I:.

.. I'"

-

. ..

r

.""1' ~ • I. •

· . .._

.: .....

].' '.';

T'. '" .

~ . ..

:.' '.

,.

, '.

--

· -~ . .

.. '

.. ..

, . ,

. "

, .

....

4:. "

~ . .~

. ..

. ..

'h

" ....

< •

· ".. ...

:-. L'

I •• •

.. .

.' ,

. . . -

' ..

..'. :r.

J:

'..0:'

· .j

- .

. /.' ":,, . 'i

'\':' ': .. , l

.. "

..I . ..

'.

. .;:

.. --:. ,I. ..

. ~-:

' .. :. . ....

)" . . . ..

. ..... ' .......

I. •• • • .. ...

i._. .. ...

· .:" ...

" '

-. I • •

. '-:. ........

i

_'.. -'

.' .

· ... ...'

" .

", ...

J. _.

...... .. ..

, .

. .

. . .' .... . . ~ ': .

, \ . . : . ,:

.' .' ...

.. ':o.:..~ : :.~.: . ... . .:_ ..

..~ . ..... .... : . ',. .'. . :-::~.~

~ .

: .

. .

'. ,

." ... .,

.: ~{ .

.......

< • ,

. .' .

.... . ..

'.- ...

~ .

'.

, .

"

"

~.

" .

., .

..: ..

'. I.'

. ! --

!

,

. .'.

.. . .. .

... '

. . ....

Kod majuskulnih pisama nuskulnih kurzivnih pisarna

; '., : . '.

~ ". • " • " .T

~ ~ ",-.

. . ......

-

. -t2) Isto~ str ~ 12~

. .... .'. j,".

~ " ,

... ...

.. ..

. .

. .

:- .' :.. _. ~: .. ~

• 1 •• ':-. _. ••

. .. .~...:.:: ....... ~ .

"...

. ,

.' 1-:

". . ....

. . . .:':'. .

... ". '.-.: . .

..

· . . ..

.... _I'"

.,. .. '

: :'. ":..

- '. .. •• " 1 ' .. ~

. - .... .. ...

.. .. .. ".

'~ , ': ,:'\' , ' :"',"; <:<'-~

1 • • • ..' .........(

. . .'.' ':..... . ~ , , . . " .:. .-: ~~< .

. ... . '. .... : I.:":''' .. ..

• h

. . . . .. .

.. -:. .... .

~ : '1

· . . - /....

. .

~

· . '

..' ..

. ., 1

F-

· ..

, .

· . .

.' • 1

. ~ : ..'

t· .

) .. : .

'1 • • .... _

. ,.

'!

"

1 I........ .. ....

,

,

. . .. .

•• ...,;:0:' •

..

.... ...

'., • 1 ••

.... - .' :- I

.. _.' . _.: . ..'

. . , )

. : . ..' . ..-"- .... '. :" .

'. I' '.. • ..

. • 'IIi: • ~

. .. .

,~ " _"

j , .,

~ . . ... .....: . I: ..

( ":' .... .,' .

, '.

..... '-:

• < •

,:y:-

~.t"

, t

t . ~

.... : ~

;. ':f .

. ',

..... ,

r ......

. , .

/ . '.

.. ~

./

. :'

.. ,.

. -: '.

, . ,. .

"' '

, .

, ,

..

:- .. "

" .

::- .

, :

..

. ,~, . '~

~

. ~ .

:I~ ..

...... .

. . ... '-., ":

.... ' .. : .

:; .

.. -1t .. -;_.,

. . ; . .

Za slovo jat je vee na.prijed bila ,govora cia cesto potpuno nalikuje. , ... : ..... '. '" .

. .. .' .:.... ~ .

.. .... . .. -

. .'. :". ni;i slovo e, . t . •. • . . . .'>:-'

.... ... ... : ... : ~ -".: .. ' .... :- ~

.~. . .' .. -

'. ·.t, . Slova d i f javljaju se u dubletama. Prva dubleta slova' d sastoji se .. :',. ".~~::' :: .. : ... : .... : .

. . . .. j .. :" od dva osnovna poteza; okomita hasta .preko citavog imaginarnog:. cetve- ~ ... ·.'·.··~:··;T><~;'·: .. ' .

redak ""teksta. ...•. ro1inijs'kog p·r.ostora i s .njene desne strarte dolje otvorena je i malo. pre-- .: :< .. : _',::i.::

... ',. . (... .. . ~~. ..~ .. ~. . . :.~. . .... ,...... '.:" .. .::'

..-: .....

;

~ ... 'I~.~ .... '.

-s <>.

\.. .

*·~~""::"i:

, ..

...

.. :-, .

-::- ...

';1- 6~~:{1.; ...

r·~· ;!:

''t.::rM·' '

-: .. - .

I~ . ..

• ~ 1. • :.'''J; .

<.:;.':. :~.j ..

iM-'>"'·

:-;WI ..

,. .

-: .

:- ;.,

~i~i . >.~

· ~ .

..... J ..

. :,0.'

· ':1":

: :f ...

. :- .. ..:.;

. ~ ... '.'

· .. ' ..

....... :: .. ":

vrlo te§ko mozemo razlikovati · no 510\10 g

~kavo ispLSa

Iinije, tada ta:ko maru .

od slova p.

-

--

. ... d dva osno-vna poteza. Prvi je

.. .. t sastOJl se 0 ~ d L ... t

Pr ilno l"'spIsano slovo Ja · Iinije sousta se 0 osnovne III

aVI ' d ge glornJe ,'~ ,

k it crta koja pocinje od ru. d svija u desno kao zatvorena

o omi a . Ii .. e 1 on a se 0 0 v • ...

" ¥ cesCe prelazi IS'Pod te. nIJ .' 0 "e ovaj prvi malo povise petlJe,

JOO ~ h ontalan 1 sijec 1" ki

petlja, Drugi potez je or~z , 0' Medutim u nekim roll'S imans irn do-

obieno u razini prve gornje l~nlJe, k ke :biskupije naisla sam na takav

• or t irna lZ rna ars .

kumentima 1 nekim pismi 0 ik ko ne moze razlikovati od slova e ..

oblik slova jat koji s~ po obhkUtanl s1~ova tek je malo zavinuta u desna

~ Nairne, osnovna, vertll}mlna has, alno je kraca nego obicno, naime tek tli a proporcl~on

i ne zatvara se u. pe JU, nie i is od osnovne Iinije, a horizontalnj

vrlo malo prelazi preko prve gor _ J d Pe strane dodiruj e prvi vertikalni

k '" "J~ eca nego samo s esn

potez pa ne !lnesl, 0 ow . • edu osnovne i prve gornjs

otez. Slovo e pak se po pravilu pise samo.lzm '.

~ .. k d' zna oba kraja njegova prvog osnovnog poteza

I1nlJ e no pone a pISar oil oil • 1 _

. povuc! malo preko tih rlviju Iinija i tako niti po proporciji S ova ne mo-

iem,o razlikovati slovo jat od slova e.84)

. A .

........ ,~

.. : ~ ..

._.

, , .

»:

::-'- .. ' .

...... ' ":- .......

. .. :-:

. , '

, . .,

...... r: ., .

"'

... ,.

., .

.....

e:»; ,

. .

... : ~

. ~.: .

,

)'. ~.

}.': ..

, ..

. "'

-: .....

':' ('

:<:-.

:-::."

. ,

. ~::~ .

..

.'

,

< •

" <

. <'

.:-. r

: .. '

.......

..

:." . :-:-. .:-:

", .'. , ......

-

.'V' .

: ........ . ,'

.,.

<, .

.....

, lL 151_

1 ...

. ," ."

-

_ _.:.. ..

L .

U muslimanskim dokurnentima, tzv, begovskoj bosancici, susrecerno . naivise neobicnih oblika pojedinih slova. Taka' slovo b nekad nalici na 810:'0, l s unutra uvinutom petljorn u prvorn pot ezu , ili pak na slovo jat, koje Je nagnuto malo u desno,

. . ,

.. : -: .

..-

__.

, ..

...

~ .

'.

R

L

..

pm •

. ,

..

., .

.--

.'

. . ..

..

..

': 84) Vidi fak~imil pisma Osm '.' . '.. '." '~",

gone au oba SlQV8 lspisana jedno d anda bega Fil~povlca .(br. 30) ito .. ' 5' i 9

. : 0 rugoga u rlje~ ;e~ ....:.. ... ~ ·

. . . ... ..

~ ~ ..

r. - -

Slov,? n je ponekad ta,ko. ispisano, da se drugi uspravni potez ovog slova spusta sve do osnovne Iinije, a s hortzontatnlm potezom je spojen

jednom petljom, tako da rnnogo nalrci na s'lovo * .

...

· .

.,

- .. ~:"

..

s . ·'1 ",

-.

-

l .

.~'.

..

.-\

, .

Slovo 0 je cesto gore otvoreno, a dolje zasiljeno te nalikuje na slovo C~ .

.. : ..

:.. .

.

. .

Slcvo u, koje je grckog oblika i obicno se pise u jednom zamahu, ponekad je ispisano sa dva poteza, pa nalikuje ili na slovo ;at Hi pak na

gore opisano nepravilno i jatu nalik slovo b. .

. . ".

I

•• L

. ,

.' ,

.'i., .

...:.: .'

Slovo c se u dalmatinsko] begovskoj bosancici javlja u dva oblika.

Prvi je onaj obicajni oblik, dvije kose, dolje spojene crtice izrnedu osnov- . \ ne i prve gornje linije. Drugi je oblik U osnovi staro cirilsko c, koje kurzivno ispisano u svemu nalici glagoljskom kurzivnom c.

; .. : ' ..

, ;~f . . . .

-:. ..

.. .

. ...

. .,

'. ..... : .

+

. .

I:

1

. I t

. .-- ..

V,

· .....

.r. ~

.. «:>,

.. .

.. . f

,

.. ~

Slova t, oS i'p cesto su polozena koso," pa cak i uspravno, tj. horizon-

..

talni potez, koji spaja okomite poteze tih slova nagne se koso ili stoji .

uspravno, tako da je slovo okrenutc U lijevo.

, ...

< •

, .

, '

.. . .... . ..

, 1· .'~

~ :

-I

. .

. .

, ,

..

, !

..

.... .

~ -

,

......... ,

=-"

. ..

· ~

. . .

.... .

, ..

,

. ~

.. ' ..

· . . ~ ,

.:: ... . .

· ..

( ..

~ .. ,

. ':~.

. ....

'. . ....

. ....,

· . .

~ '. ....

· .', '.{ ."

, .

.~

.... .._ ..

.,

: .. £.: _ -"lV

, ':

./-. •• » ,

: ... ~r

.. ... . ~

.. ~ ~~.~

' . .. . . (

.... ~

<

~ .J

..... ....

< .:

.... ,

~ . ... : ..

;i\~}

..... #

... • ... N,

~ .. :~

. .,;..

..

.-:.'

, . , ,

,

'. ,

..

-.--~---------p ~'f"''' ..

»0:.

,

"

:-- .....

~f..

i·:;.-,·, ...

:

,

.. w .. , .

... ~:, .

. - ...

. : ~ : -l

. '_ ...

, .

. .-::..

. }~

.. -:... -

~ ~ ~

._ ~ oil • I .... ve cllnrnJ~ e linij e. Druga ··f .

Ovne 1 p 6·~. lik .. ..:-;"' ..

. u rostorU oSO kurzivno isplSanO na ' ure na ';,

· izVinuta petIJa P grcko delta, a "

ma vanl · e zapravo .: ..

dUlbleta ovos slova J k t . t za: uspravna hasta pre-ko .:

geometrijski znatk za . II "f sastPji se od t~l ~o e ()bicno prema vani lUalQ:

Prva dUibleta slova .... ~tora na kra]evuna tu okomitu hastu sijeku ~.

.. .. kog pr1uu , .. desno a.. ~:

, ci tavog ~tverolm.lJs na lij evO a gornJ~ u du ~novne i p~ve g,?,rnJ e lil1ij e. ~:

izvinuta, 1 to donJa · u prostoru lZrne koi se sastoji ad jednog kru, ':',

dvii h rizan-taine crtlce '1 k slovO t. ole , · k V· ~ "II • ••

VIJe 0 . bi Cal' no cin so. Iinij e a tal rUZlC SlJ eCe :: .

D duhleta je 0 1 · rye gorn]e, .' i

ruga 'zrredu osnovne 1 P >I rniJ'skog prostora,r a koja je ' ;".

ziea u pr-ostoru 1 1 ""tavog cetvero 1 .' ~.

. vueena preko Cl l' horiz,ontalnlID crticama. 'i .. '

o komi ta erta po ~ . ~ dVJ· ema ma irn -" ~.~

.. bi ~ OlVlcena - ~ - " .~

na kraJeVlma 0 lcno ..' .. ' .'.

...

Glasovi C i d u pravilu su se oznaclval; istim posebnim znakom 'k.

... 'k!oji je za te glasove stvorila bosancica, jer ga nije bilo u azbuci stare em-

lice_ Medutim, irna .slueajeva da su poneki pisarl glas c pisali slovom 8ta

. 'kao i u glagoljici, i to ponajcesce u glavnoj skupini sc. To sam primijetila npr. ked don' Barise Krcatovica, .od kojega ima dosta zapisa u maticnirn knjigama vjeneanih i rodenih grada Spli ta iz druge polovine XVII stolje~. Kod njega se i u pisanju brojeva vidi uticajglag.oljice. Tako npr, bro]: 60 on redovito pise takvim znakorn, koji ne rnoze biti nista drugo nego kurzivno glagoljsko c, doeim ,glas c plse obicnim znakom za ta] glas.86)

, Naisla sam i na sluea] da [e slovom sta pisan glas s, i to ne samo u ·,suglasnickoj skupini st nego i na drugom mjestu. 'I'ako je, primjerice, 'pi,sao don Marko Skaricic, 2Jupnik Slatina, u iskazu stanja dusa za god. 1729. Slov-om sta' je tu napisao glas s u rijeCima: godisce, Sime Skaricic.8')

Glas d .se :pisao redovito istim znakom kao i glas c, a eesto slovom . 9 prema talijanskom pravopisu.

,~

]

..

,

, .

-J'" ~~

, <,

:-:. .. ...

. :-;, ..

.. , ' .. :-

· . ~

r" :"p"o"'

~

.... -

..... ~'_ 'I. ..

- ."".

c .•

~ .. ~ ..

'-j .

.. ".;.

, . '.j.

.. ~~ ~:

". .. . ~- ..

G laz az .. oznacivao se j e is-tim znakom kao i glas c.

• .. I c ;

. ..

..

.....

... .<

:- r ......

. ' .. ;/ ..... -i ... -

" .

-

~~ ,

.......

'=~

, -'

-, di -u dubletu slova f i d kao karak'~ · "

• . V" om Bukvaru navo 1 prv kt It till v .

BerCIC U sv d bl r4- tih slova keo kara erlS rene za , ... '

lti vk' drugu u e'''U . . .

teristiene za po JIe 1, a .. db. ove dublete nalaze ·se na citavom, ,"0 .'

~l_' ti bosancice Medutlm,' Je, bli ~.

bosa nss; 1 rp · v' 1'" Osobito su mnogo upotre Ja-

w· t ebe bosanclce u Da maciji, .'

podrucJu upo r karskoi biskupiji i ma.shmans,klm doku- .

vane obje dulblete slova d u rna .' · hI- v Iit k ..

· hI 1 f' u .dokumentima izSplita 1 rvse sp ) & e

mentima, a obje du ete s ova ... ,

nadbiskupije~ ;. . . ..

blik .... obzir vremensku i terirtO. :;"

NaJ've6u konzerva.tivnost 0' Ii .a, uzeVSl U ,. ... .. -: .. :-- ....

- k l P S,.85)

,rijalnu rasprostranjenost, ,i}Jok~zuju slova v, .e, z, '1" . ' "m, ,

Posebni znakovi za dvoglasje: je i ja vrlo su rijetki. Ja sam u svim prelistanim dokumentima sarno na dva mjesta (u spisima iz XV stoljeea) naisla na ,poseban zna;k za dvoglas. je, doCim rposeban m·a~k za dvoglas jll

uopce nisam nasla. Ist·o taktO sam nasla sarno jedan primjer, lda je slog ja. ..

. ispi.~n sl'Ovom jat, i to u prep~su Mladenove povelje iz 1410. godine. . .. ',

Naprotiv, poseban znak za dvoglas ju vrlo je Cest i upotrebljava se. .' ~ BYe do kraj a XVII stolj.eCa)i iako ,5e uporedo s tim znakom taj .slog ,piSe i :: . . . . '. •. .

, 88. dva oddov.arajuCa slova, tj. jat + 'U. ' '.. •. .

Palatalizacij.a glasoiVa lin oznaeavala Se je vrl0 tazlicito: owmeric ; : .

,

,

• +

-r

. ~.

, .

..

J -

. ,

..

.-:

.'

x

if:·" ..

.. ~ .. ... :- .. : .. . ,;

., .... ':-

.,.

, .

. '

,

.:=.:,

,

,

· .

.. :.:: .

~ ,

.... :--- ..

..... .

,

.. :..... 4

... ~"

J

2~ P r a v 0 p i .s.

< • •

, ,

l'

,

,.

..

· ..

... ........

. :..":

<!}

.. I'·

, .

........ , "

, . , .

· .

...... ...... ..

~ .. ":. ...

': t

.. '

' .

... ':-

.. itJi i, slovom jat ispred iIi iza suglasnika, zna:k,om ~ ispred suglasnika, . '. _'.:

.. ,.'

. .. . , ..

'.s1ovima gl orlnosno g~ prema ta1ijanskio~ pra.povisu, 'Hi se. pak palt)tali-. ..:;. ...

,?Jlcija nije nikaJko ni o~nacivala. . , '. . .' . . ... ." f'; 0

,'. Uprav oznakru palatalizacije Bercic je bio uzeo kao jedan .od tem.elj- "'»' .::;: ':": nib kriterija za podjelu bosancice na tri tipa. Medutim takva slStematIza- .:> .. "

a pogotov'o ne na ostalu .. : <. .... :. .

1 .

. .

..

. .. .

... . , . ... :· '

... .

, .

. ~

.... .

-: ... .- .

. ': '.~'" .- ~.

dok~meniim.a iz XVI, st.,

. : , ...

· .,

· ' ..

..........

... -:. ....

. ,.

!".

, . '

.. -: .. ....

,. .. .-=.

i.

. .

.. . .-: ..

........ ,

.~. . . . ., ......

. .

,.,

, ....

... ...,.

· .

..

aqa F - ••• _--.-~- .. - -",- •• - : ••• ~ •• :- '::'= "".' ;:?::.- -:.~.:;: ... :: ..... =-:.: ::- ....... ':-".--,....,-.- .. :. ," --...... .•..•.•. .

.I ~ e.,

'.:~: -~:'.~ ,_' .'

.... "-1'. .. ,:t£;;·.:=··:··· .

.. , .. :-::. :.'... ·if~li[" ...

· ' .. :..... ..

........ . :-.,'

, ,<t I:':

:. .:./:)..... ~<_,...-: .

. :;:;.: .. ,.

- :; J~. . '~I:·" t..:::~ .

.. ··?A; .

.. -.:r. '.:

.: \:" ..-

v::< . . :1.:· ... ·> ..

... ;]. I·· .

· '",_ .

~~.~ ..

,. . : ..

~. : .. ~ ..

:.·i5 .' · . .. .1

· .. ~ .

.. , ::.:' .,::~ I "

· -:.:.

· -r .

..... :.

· :~

· ,'r

'V ...

d se pa]atalizacij~ n~~~ei ~~~t:lj-:': ··f

. poj a. va a d kUmentiIll Iitu · P I·· · ., ...

Dalmaciji. Tako npr. '.. . starirn o. kako U Sp 1 1 0 Jlc1ma ,

je testa u Splitu i POIJICI:~ Upojedinih ~IB8r~" .. ' 'oS i u XVIII i XIX s1:.o- ':i

ali je nalazimo. tak~er. · makarskoj blskU~l J se moZe reci da je bilo-'

tako i -u rntav~J sPhtsk~:~cija oznacivaIa, 1 ~cima i uqpce u splitskaJ ....•...•..

Ijecu. Ako se ~e palata dovito, da se u Po J ..l...:

()bieajnije,a ndta.ko ne re koj biskupiji znakom IT" ..\

y' 'at, a u rnakars . ,:,,;

biskupiji oznaclvala slovom 1 . za talijansklm pravop1Sonlt- .::~

~ ovodenJe od" k ,., .. ~ ...

.", prirnijetiti da Je P .' ce" bilo cesto Jk, pisara OJ 1. ... :J;

Isto tako se maze ~ · rako 1 Ina , ··k 1 'II .. : •. :.!

. 'V. nju palatalizac1Je kod viseg klera 1 u ance ar1li .. ): .

kako u oznaClva · ik m npr d k' h ~ . .

• W e sluze talijanskirn J ezr 0., . : a vrlo rij etko ko seos 1 zup-..,:)

se ~nac.. . i makarske bISkupl~e, • . .::,

ordlnariJata sphtsk~ '.. · u ni znali- .:

nika, koji talijanskl obicno DIS. ., . ce vlada veliko sarenilo, kako, . ';';

.. · k ke blSkupIJe uop · · t d " · .,

. Na podrucJ1u ~a ~r~a tako i u pogledu praVOP#lSIlOgk SlSkertlb~l k~ .:.

U pogledu morfo aglJe S D.w . ti U kancelarijl rna a!'S e IS UPIJe-",;

... D 1 ' .. ima Vise pra vilnos 1. «

U ostaloi a maCI]I • .. •. . .~:,

. li ci · e: znak Ie "ispred, te osmerzcno 1t •. :

cesta je i pojava dvostruke palata iza J ... . " .... '.'

• III II I' ,. ima i sluCajeva povodenJa za tal ijan-, "

... la ·fka U tOJ istoj kance aflJl t. ~.

lZ~ sug srn...· die to uopce nije potrebno. 'I'ako npr, u rijecrma "":';

skim ,pra~oplSOm 1 ~kmOkg. J 'sl"ede vokali e ili 1 umeeu izmedu suglasnika .< u kojuna iza suglasni a 1 g' IJ::,:

. ......

i vokala znak * koji bi tu trebao imati istu funkciju, koju na torn .. :,".i

." "-:

Jnjestu u talijanskom pravopisu ima slovo h, tj. da oznaci gut~ralni ~ZlgO-·:;:.:~i

vor tih suglasnika. I . . .';;," Na kraju treba istaknuti i neke pojave, za koje nije lako u s~~kom ·~<Z~ konkretnom slueaju utvrditi da Ii se radi, 0 lJravopisnom . uzusu III pak-·.;:"=' ..

o dijalektoloskim osobinama pojedin{)g kraja ili pisara~ .:::<:~~

. ..... :: <~

Na prvom mjestu isticem pojavu tvz. cakatizma, tj. reciprocnu za~··\,t;

mjenu suglasnika c i c. U mnogim rp,uslimanskim tekstovima, {)sobito!.{:

:" .::::.~

onima iz .Dragomanskog arhiva u Dciavnom arhivu.u Zadru" vrlo- je CMta~"i;

i pojava zamjene vokala u sa 0, npr. roka mj. ruka, koCa mj. kuca,.<·t: providoro mj. providuru itd. U tim jstim dokumentima kao i u poljiCkim ·~·U:~ tekstovirna iz XVIII i XIX st. vrlo je cesta i pojava umetanja v.okalaVj a, 0, e, i izmedu su~lasnika,' npr.: varati (= vrati),' zagora (= zgora), ·;.K,

. '. ~roo~ (= ~r~a)i sevldok (= svidok), Verane(=;:: Vrane _ Frane), piride.;j;:

.. . (- ,~:I~e); plrlkaza ~ = prikaza) itd. Isto taka se u muslimanskim kao i u"::,:l~]

:.' . .... "polJlo1Clm <Ciokumentlma mtQ2.e "to · ,.. .. .. v." ::.::;.){

. ;< ... , b v'h · _ces nalCI na poJavu zamJene zvucnlh 1 ·.;·lr.

";'~; .• ' .. ' '.' . :. dirt~) Ucnki sUgl?Snlka, n~r.: bokodismo mj. pogodasmo (ad glag· ola polllt\- ..... :y.~~,

".: . :> 1 , os ora mJ. ozgora ltd. orv .,)A;.

. .. .: ' .. :

',.:- .

.. :-::~:":.: .. : . ', .

· :. r.! .. ~,:~.·.~:?:· ... . ... .. .. .

· . ,<: $.. (. ~ . - .

... . ·:L : .. ::. .'::;:~.;:.!.; .. ::.::~ :~ ~.: ~.: ." :. . .:.. . . . . . . , . .

.:.'.::.:.. , . . :: ·.·:1.·: : < : -:' .. :: , , : , .. ' .. : : , .'

~. '~M~,'. • ", .• · . " ...•...• '. . "" ::.., <.·;6:?:;:~

. ...:....... ~'.: .

, .

• • •• I •• ,. • • •• I ',.

:.~ .. .. ~. :... . . . .. i :. . . .:.. . .. ~ :. . .. ~.. . .. . : .

. '-! .'~, ····..-.::.·····'··~~f1lb :r.. . . , .. ' , . ,~ :', '=:::.-::: t ' . ..: ., '.:, .- .. ' .,y''';.~ 0 .: <_:- .'. ".'::,. • •••• , •• ':. ••• .'... •• ,.. • ., •• :.,' •••

. '. .. . .. ..... ". . Nt ~+~·~;;;'u_...... ..._ .... _"_.. ': :.~..::l::J~~i~:1~::i)~i~4i~~i~~~Ii11li::f~t~;i~~ .. &%:}~)t.:~. ··i.:;':'7.;,~;·.r .. >(':{.;:.::';· .'.~

:. : ..

. . ....

7·:~.

·t/· .

~:~ .

: .. :. ~ .:. ..... : ...

~i: .

..... : ....

· ..... . ~:~:!: .. : .

.... ,

:.:: .. ~ ..

· .. -.::.

.. -."

r,»,

-: .....

~j_/:::

. :-:.. ..!{{.;

~. .1:'.~.

: .. : ... .;~: .

. ;.: ... -.~

.. ;:., ~:

· .. .. /

.... ~ ... :

, .,

· :.~ ....

"~

· . :: ..

.. .. ~ ..

~. :#6; ..

:~. ~ ::~~·~t··

.: ..: ....

· .'!<-

.. : . : i

. -:,.;.

.. ~: . .:, .. ::,~.

: ... .......

~~:~~ ...

· ;:.

... :-

1 )~ =-:

: .. :.

-: .... ... .

v ,

· .

: :

: ~~ ...

: ...

... ~ ..

..... -:.

..

· .

· .,

: .,'. ~

, :

.,

: .....

· ~~:

· .: .

-, : .

' .

., .

..

" .

......

. .. ::: ..

· .

· ,

...

· .:

· ... :':

.. .... '

~ ..

· .-: ....

· .. ..,

• :: ••• JS.

. ~.: ... "

~ .... :~'

· .

. ....

.... ; . ::.

:.. ..:~:

· . :.: ..

.. ..

. ; ...

... ::. :.: ..

..

.. .

· ....

:: ..

. '

· ...

· . ..

· . :.

: ...

,

.. .

: .. ~ .

.. ;.: :_ .. :~

.. : ... ,:

• 1 .. .-· ...

~f.··· ::7)-:-:·

: ....... ~

...

. ""f( .... : "i:.,.

~::;. .

·~w,: ...

~,"l;" ~,'

1,··-··

. . .

. ..

%i.;: .. tt.:::?B ... :. )8"- .

:~*. ,

,v

~. .

i~ ...

I·i;;;~~· .

..

....... r-

:.:: .. :-:.

.: .

. . ,. . . .t-.

.~:~*.: .

.}~~ • I-

....... - .

. -, ~~ :: ..

.. :- ..

.. ::.;;. ...

. .

. :~ .. ~:. ..

. .....

1:\.:::

:~~~

,.,

\}.I

:. .......

e»:»;

· ~ .. ;~.: :

.. :;.:..~ .

'_ .

· .~ .

:.'. .

~. :.:~ .:.

~: ::.: .. : .

~:::;':... .

e ...

: ..

. .. : .

s-", .

...... .....

; .. (:; .

: ....

:~ .. ::. . ..

.... ::. ..

.....

~:: '. ~. :-.

\.:\" .

;y

. :~~ .. :: ..

· _. ~ .

: : ...

..

:: :: .

. : .

... , .

:~" .. ~. . . .. .

.~.,~.:

. .... ! .~~.

. ~

;~.:j.

.1

r. s

.'

RukoPQnl obllcl 110".·) u ralniln krajevlma DabnaclJe

- SpJit
0
." PolJica
-== c
.- >"0
- c~ s :~ U
....... 110
~= IIU ... XV st.
~~ .... ~
0
- Spilt

ud XVI do XIX st

Spl'tska nadbiskuptla XVIII "Jjek

Puljica

ad XV! do XIX st

~ ~ ~ ( {<~ 'il/

I" ~. 0 r 1''' G' 6(JC

:P lr" ;& po &l.,:r rr

Makdfska bi'SkupIJ~1 X VlIl Yll~k

~rubel. I

MWil una Ask i d(lk u m e n t i

Zit turskog vlada nja LI n"hn~u~t" XVI do XVH 'Jilek

t f, 4. r :» II' 'C,f f /: / r r ~ rj'" I

JrI1..,,/; fr r f f" (i ;. f ft jL f;t-

1:- ~ ,~ t: ~ f t: ~ f t~ i ~ if ~ ~ Jt * .H..I(:; C S

) l. - } ?' ~ 1 »» 71::' >j) C.1 } i' I H -r H It II fi 6 /I /! If 'If f( '"

C t: --It n a ( C ,. Jt ( Co ( ( l L ( { ""

1 -- ..

Y'P///Y I (111'-\ Ir;,!~ tf

d' r trf 6\..!' (fJ- r (f' V q,. ",. t 0.. Ib 8 c(\ 6'- l:r

P: II- 9' ~ <V ~ t% t:r.

f rl;

x )t }( r£.

" " 0

".,. ",

1 Y y ~ lt~)f Y ~t

+ f~ 7J pJ6'p ~I

/' r )(' t t! 'l'-)t)( 1:'" ,.J

...,.

LLI A I<J4. IUo I.U... ~ I.J.I- U, 1-1.4

, ~~ "~d'" &.

~ f 'tt f-t-t-frft- fft.(-f ~"-{;rf t tf -p.. It "1

10 1"" ~ f' to t.6 t:. ~ ,d

A /" ,t ~".. if ,-f;f I- Jf t -k I ~. ~ * ;I: :I 4' -( *' ;f. ~?- ;k rl- -rt tf .,& ;$-- ~ ~~ ff * p -f.,f.:li t

( ... C! f. '---~.

H~

ZJ"~~'

filO'lIJt.. Y It I' t. /( ~

AA

f. ~ JI' J'- J1- /\/"

~h { 4. 6 f b } It / i

I:- t (:

}t. 'It Jt }I: t

tJV11,Jji ~f!. It II/t)i Ji~

(L u, '" U. " sc.._ 0..... ,,'

,.,.- 0 . 0 D

• 0 0 0

rr (l tr

-r'1'~tI' c c (

trt{1T

¥lfY'

/f~ffh ;t-

:J

#!. ~f16

....

j "e'l-Jfj it

~ .. '" '... .

.. ~ ..

.{ tf. ..... V ..... .,.. ~,f\~~

r. ri. rf tt ~ ,.; tV r

I.) 1/ o I) (J u o v

(T n rr ~

(J (Je Y' (J e. t 't.r r (

l L \_, e e c

~ err (1'1'" ,

~ t!' r

cf ;ft (, :I '17 1:'~!t tf'j I

Q£AJ

~ 't 'J:. ~ LJ:::

t \'(_/~ Y'(;r) t ~ VJ,..~~~ tt1 V

LLl '" f

,

t r- fr {-f; {; -I- { {-

rr (1 n

n n-

o

...

'-) U ovo] tabelt unescoa xu samo ona slovn koja se nalaze u r k . +

~ u OP]S~Jna U Dnlmaciti ~ koja Jmadu glasovnu vrijednost. doelm slova. kojn Imaiu samo brojCanu vrUednost unesena su u tabeli brojeva.

trr itt r"

~ 4Jt ~ ""'1 m» ~;7'

~ V .. VJI'

-

- -

.~

Brojevi

Tabeln II

f Db £ c t- 90 f1' 'i .._ Y '- j.' ::t_ ~

~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--~~~-------

6 3 S 2 Z l., 7 S 100 b ~ ~ P I~

............ --------_...._..- ........... - ........... .......-...___...-- ........... ~----- .....

l' d6 ,3 3 '} Zoo 9 c c c

8 eft H H

U bosanctcl

U bosanetct

u rukepisima lz Da lrnacije

u rukopistma iz Da I macl]e

J no r r ?i

;0 P 0 0 G

18 8 n n Jr

300 au ,. T-rtf

1D Tit

--

11 IB i 0

Lo I K K

... -

... ..

'00 4i ~I'" Y f

_..

· JlO • ~,~ A.V V J~

ro cJi N N .,.c

.l.

.

. ,=.. '

....

~ '. . . '.' .'

'. .' .' .. ', . .

- . . .... .", .

. .:. . .. '. . ...:.: '. . .' . . .' .. ':"." .

. - .' ". · . ..' .: :;:. ." .:', .".:.. >::i.~;!:' .

.. .. :' .' ... ::. '. .. . '. . .:. . ..... :: .: :':',' ',' : . ',

. . .: .. . :".: . . ','. . . .' . . . . .' . . . . . . .

. . ': .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. .. . :.: :.... . .. :.. . :.:... .~. ..

. , ., ., . .. .. .. . . . .: .. .. . . .. ;... ' .. : ;..... : :_. . .": : :. : ." : : .. : ':.::. ::.:.::: :~.'.,,::: :.:,,:.~: .: ~.:: .

.. . :. . .' .' . . .' .' . .... :'. - .' . '. ....•. ..•.......• . - .: ': ";:.:<: ':<,.,~/<:.,>.,

. . :... .. .. . ... . . . -. . . .. . :.. ". ". . . . ..... .... . . . . '. .. . ..... .' .... :.::: : -.' .>; ." : ...

.. . :. . ::.... . , .. : .. : :, -: .)." .: : , ' : :." :... . : .. :......... ." : .:...... ..

. . . . .. ,: '. . .' . . .' .. . . . .' .... '. .. . . ", '. . '.' ". ," :.:,::'",.:. . ':. . .

" .'. . . . : . . '. ..' .. l

. .

. . .

. ..

. .

. .

Tabela m

Rukopisna azbuka Ilagolice

Rukopisnl oblicl (po Bercteu]R\tkopisni oblici (po Berctcu)

9D

L.)&. , , Y I . 100 '

3 0 ti ~!P I ~ a "1';1 d3,., t -9- '"

-

6

nD

,

,

.

.. ' .

~DO

'OtJ

40

~ z,tJa l~i rl,Z2." *" IG 4J /If. -
. ..
~ -
~ ~ ~" ~ ,11 , I
..
---:
..
~
, ..
m --. .... ", ... ,..,- '0 erJP ",." :
UIIV __ .

~ ..
- ..
:
- :~ •

1",

30

- 0::-

, .

..

I

to

--

. :~ ..

.. ,

-""

,..

. ..

.. : . .' :~ ",

-:. . ", »r-:

. " . .~: :.'

. .

.. '.... . .

. .. .

.' . ". .' ... ' .' . .

. .' .

rijeCima je vrlo rijefko, najcesce u maticnim ·knjigama za naznaku datuma

rodenja iIi krstenja, odnosno vjenCanja i srnrti,

U starijim dokumentima,. tj. onimado konca XVII stoljeca, najcesce" se brojevd biljeze slovima bosanieke azbuke, Brojna vrijednost slova isticala se j e toekom Ili crticom povise slova, ili pak to&ama sa strane. U novijim dokumentarna, tj. anima iz XVIII i XIX stoljeca cesta je i upo ...

treba a'rapskih znakova.

Vee je naprijed istaknuto da se brojni sistem bosancice ne poklapa POtpU,D'O ni s brojndm sistemom starocrkvenoslavenske cirilice ni glagcljice. No treba istaknuti da ni brojni sistem bosancice nije jedinstven na eitavom

podrucju upotrebe bosancice u Dalmaciji, vee se javljaju izvjesne vari-

jante za pojedine brojeve. Te varijante se mogu dobro uociti iz prilozene

tabele brojeva.") Ovdje ne mislim na jnorfoloske varijante istog znaka,

t

jer su te varijante norrnalna pojava kod svakog kurzivnog pisma, nego

na potpuno razlicite znakove za isti broj, Ipak sam u pr ilozenoj tabeli .

.brojeva donijela i vise karakteristienih varijanata istog znaka, iIi pak ' dubleta istog slova, osobito U onim alucajevima, u kojima neki znak ima samo brojnu vrijednost i kao takav nije prikazan u tabeIi grafena bosa-

nicke' azbuke,

III·

Najbitnije rnorfoloske i graf.ijske razlike pojedinih broj-nih znakova .

opisat cemo potanje,

. Broj 6 (slovo zelo) javlja .se u dva osnovna oblikat kao latinicko"

slovo z ili kao Iatinieko ispravno ili obrnuto napisano slovo s. '

Br10j 9 (slovo f) pise se S obje dublete slova t, koje opet kod razlicitih pisara poprimaju najrazlicitije oblike, Osim toga nalazimo -ga napisano i grckim theta, ali rjede.

- .

Broj 10 ideseterieno i) javlja se u dva osnovna oblika iuspravno ili

horizontalno polozeno deseterieno i. U spisima iz Poljica nasla sam jedan neebieno kitnjast oblik ovog znaka .. Horizontalne preCke su lblizu jedna

. ..

.drugoj, okomiti potez prelazi preko gornje i donje precke, a obje vanjske

" . precke oivicene su na .krajevima okornitim crticama, 'i. to tako da su te crtice kod donje precke okrenute .prema dolje, a kod gornje preCke prema

" ' .~. gore ~ * . · .. ~ ....

/'

". ' Dvoznarnenkasti brojevi ad 1'1· de '19 pisu se na dva naeina: prije ··"'<'i;'<::i~:\;":~:>~,'

:,,'. desetica pa jedmiea, ili obrnuto, prije jedinica pa desetica. Ponekad isti ··,',<':::j\1Wj';~,;;,g~;f

,",", pisar naizmjenieno upotrebljava- 000 naeina, kao npr, don Jakov Sutu-:~':~:F?~i~!;~\;J~j;5;~

,';:;';'. . ricic u splitskim matienim knjigama (1619-1634).89) . . . : ,:,',,·,;.,i~;{·t,)'{.~[:tJ;r!{}~

- . . I. ~r· '. : . . .~~ ' ... :::~I -, '~I' : .~~'~" .... ~:'.' . ;.:: ~ ... '.:: .. <./?:-f_.:.

.... .. ..'. .', Broj 60 pisao se je raznoliko. '\TrIo rijetko potpunirn grCkim ai, ,a:,:,"'!:<:':'_':,>'>;f. .. :~;;;

'" ... ' . najeesee znakom koj i . oblikom sasvim odgovara slovu c, ,a koji neki sma':'. ,,:-';;':';'~;1,~{~;~k':j;)L0;';~ :;o'-~,;:' ... tra~\l rudim en tom. slova ksi: Medutim, vrlo je vjerojatno da su dalmatin-,;:::'>:'.r:'<)i:it;£~~;1{'~'f~i!:

:": /;:. •.• • , '- • " c ,;j6~,X~:;~"c;'~j:~f-:ZJ:!

:t: ':~" . < ..... : - .. ' i~ 89) ovu tabe.,lu izradila sam uglavnom ad .znakova '~koje sam sarna. sabrala u dok~·:~:·::·~:···>~r:{:~:~~;.:::;:t:;::~··:;X~·:-:::~~~:~·~\~·~.:,.:;/·.~:~:·~·::::.·f~;:i

, ..'" .mentlma s podrueja .mletafke Dal.macije. Jedino za brOJ,eve, za kofe rnsam mogla nact:::i$;iiif:;i{~>/:$;';:;;;;;Pj i;: .~,' prfmjere iu pregledanim dokumenttma uzela sam iz Bericeye tablice u njegovu BukvatU,~~,'~:,)~1;";'~"~;Y';~;:\i;.!,tV':~~~:

::.::- ..... : ,'.'-.J: . (npr, za 900)... ,.' . ; '.. . ~". "_ ::'.~ ... ' .,':.<.~.' .. :":);:'<':<;;-\~~~f.>~ .. :.><y:::.,.:.:.:\ . ./~

,. .' I t .~ ............. .A. .:1:. • ti.:-t:,: . <,.. '.. "~" .. ,.,.. ..... '-;8 "',

::~:::>' .. :: '.~.' .. :::- .. ::.--~ .. ~. -' 89) Historij=ski ai~hiv.· -u ·.SplitUj Mat1:~e' .kn·j.lge .. sr~.dl;l "Rl~~al l.(nt~'" "V!J:'~~IL . ~~~~·:·: .. <;·::\:.~::~;X~X}~~:S~:t~:~:*~:·~}?}r.:··~::,\~\)-{~'./.~!~:~~. .

,

" : ...

•• • I

. ,' ..

. .,

. ...

. -

. -,.'.

+

. . .'

" ..

~.

..

<:

-,

• 01,' ,

.'

... :~. -":',

......

r

."

. .

'v" I

. . .:'

:. "

. .. ...

. - ' ..

. .

,

. . .::

, .

.1". ",

I' "

- " . .

. .

.' • ~~~I' '. • •••

+.

.' . ' .

. ' .

• 'r

. _','

. -:: .

-

'. .

'~'.' .

. ~.=.: ~".

. .

. . ': " < .. :,:

: :.,'

.. '. .' -.

. ..... . - .' ~'.

: .. - : .. ,. ~ ", " .

. . .

. ' .. ,' .: ~" '.'~ ~

.j: ... '. . '.

" .::: :',':' .

. ,.~ ....• ...... "-. ::",:-.<~

'. .

. . :', .... ' . '._. - : . . . ..

. . . :

.. .::...... : .:\

'. .

.,'. . f .

. . . ::

.. . . : •... : . . . .

.. .~.:.

.. .. . ...

. . ':;..

. .'

.. .;:. . .:: . . . ..::.

'. :.... ..

. .... .;..... . ..

. . -; .. ~ .~......... . .:

... ... ... ..: ... :

. . ....... :: .. :: -:

.. . ,. . .. v.i, ...

. .. . ... ..

:. . -, J~ '", :.:.- .~ .' ;

... 1:~ -, r': .. ...:.... -; :.<

,,:, .. ' .. .': .' ." : .:

t ~ . ",., ..
\~. ~. '"~ lit '" ... §!"'""
.. .-:.::~ ... ~

• ~
to -:: . ~ .. : . ..:';'"

.... : .. ::=!.-:

.. , ~ ,:v~:

. \ .~ ."'.~

•• -.!: ••

. , :if

.. ' :.~; .

. ,:~ .,~-M .

- " . 'slovo c, jer broj 60 ces~ pisu i ,_ ,~'

k U~c!tinu drzah sa ti vn1·m knJ~igama sam nasla da J·e ~~ .

.. ._. t ~ z n a Jt;J • ale . f:'<

ski glago1Jas1 8J. . c U splitsk.nn m .' neki izvitopereni oblik gla-' i'

gla-go1jskim .:~z~v~,:o~ sta, uk>OlikOe:an~i=goljskIOm brojn-om si~temu.91) "-,

broj 60 n~ro)l a ponekad ~ slov.orn zn pr it pisao slovom c. Me~utim, na f

g'ol]- skog c, ie l'led{)Vl 0 ~. wk" koJ.9, 2.) }

· .. 90 u Dalmaciji se J 'b .. Joe napisan punl,Il1 grc In1. .. H"'

Brol P r'ca tal I rOJ '1 ,:

o d kumentu iz ·0 Jl 'k' dokumentima pisao S ovorn oat, ;~'

Jednom .0.500 se u mnogim d,,~l:nahnsi l:"ilici i glagoljici pisao slovom J. ,;,

BroJ · bosanclCl kao · · k .." k · ,.. .~

d ";i.m se u stampanoJ "k' omega a vrlo r ijet. 0 grc im pSl. ..

oc ~ , '" isao grc 1m ' , 1 " ..

. Bvoj 700 se Oblcno P _ rskom brojnom slstemu S ovom sta. . ~.

... prema glago J f k .. ..~

· Broj 800 se pisao . .. d k men tirna pisto slovom ", I OJ ern se

It nskim 0 u " · 1'" k

B · 900 se I\l <ia rna 1 .' uta crtica, koia ga je raz 1 -ovala:,!

rOJ la mala u desno lZVln · 93) ...., <,

na vrhu osi dodava .. , · ace bio znak za broj 9. ,'i.'

Old {)lbicnog slova t. kOJ! je In glago1J'skom brojnom sistemu pisao ;!

b- v·· prema ' ,

Broj 1000 se najo lC~l}e. kad i .. glagolj.skim. Sasvim rijetko' r

b'v bosanH::,klm, a pone .' t N :,;::;.

lovorn c i to 0' reno k os'lavenskom broJnom SIS emu. a- f

S rema star-ocr ven ... · t ' " "

je pisan slovom a, p v' • t · b oj napisan slovom sta IOU naprijad f: --

· isla sam i na jedan sluca), ?a je ~J ~ladenove daI'iovnice iz 1410. godine, . ",,;

i k t lskoj ispravl, preplsU ,

opisanol I ap o . .. b ancice dosta odstu'Pa od brojnog sistc- r:

Kako vidim,o! JbroJ~? ~lst.em as odudara sa br,ojnim sistemom glago- "j:"_

rna cirilice. U nekirr slucaJe~dl~~ se aPpriJ· ed izl,ozenog i iz prilozene tabele '[.::,

1- t 0 ~ m toga kako se VI 1 lZ n · d "V t" b ..... ·1

jice. SI I , ~_ • 1 D 1 cije .nije vla:dao je an cvrs 1 rojni , -,

brei hosanC1Cl na t u a Ina ~ .:

. fQJeva, u. . . k d'" sa vise raznih znakova. I tu se isto tako ;

sistem, Isti broj se pDfnel a" p~sge rafij e slova ocituju razni uticaji te se ni ;, ~

kao i u pogledu mo,r ,0 oglJe 1 . , 0 ti 0 t;

b ~ t ~ tern ne moze primjeniti Berciceva podjela n~ tri ipa, J,er,,~ :;,

na rOJnl SIS v·t · ~ tavom POdIIUCJU .. ~, ....

ova nestalnost i sarolikost brojnih znakova OCl uJ e na Cl •. 'I " [<. ,

upotrebe bosanci~e u Dalmaciji. . ; .. ,·r,

.. - - . . .

r • .~ ... -

. .. ..

{' "I' ~ .. __ , •

~ .. ,

·,.va

."'r~., Jr

f"

.'

,0.::0.;,.. •

. njavao slovima srpske gradanske 6irilice (slovo C), Hi pak stampane bQ-

saneice (uglato v). Od 1914. godine on je dokumente bosancice publicirao posebno rezanim slovima kurzivne bosancice.

Ukoliko je pak neki autor publictrao bosanicke dokumente latinicom

,

tada su obicno rnijesani princip transkripcije i transliteracije, i to zbog

tehnickih poteskoca oko prenosenja onih znakova .koje nema latinicka

abeceda.") t

Makar je transliteracija u nacelu mnogo [ednostavnlja od transkrip ... cije;" jer ne ulazi u problematiku izgovora .pojedinih znakova, u praksi

'Sf: pokazalo da je nemoguce provesti dosljednu transliteraciju bosanickih tekstova ~rvatskom latinicom zbog pomanjkanja potrebnih znakova, I kod izdavanja glagojskrh tekstova pojavljuje se isti problem. Pa eak i u izdanjima -Iugoslavenske akademije u nedostatku znakova pribjegava se ~~hnickim pornagallrna : stavljaj u crtice medu dva slova (s-t za 810vo sta)

III kosom slogu (za dvoglase -ju, ja, je). . ,

I

Ozbiljan pokusaj da se taj problem sistematski rijesi, bar za stampanu bosancicu, ucinio je Sime Juric u radnji »Transkrrpcija i transliteracija cirilskih azbuka,") u kojoj donosi i nacrt za transliteraciju bosanickih teks~,ova . hrvats1k!~m Iatinicorn, Tajnjegov nacrt, koliko mi je poznato, 1,l~v~Jen Je kao mierodavan u Sveueilisnoj biblioteci u Zagrebu, a i nekim bibliotekama u pokrajmi, No iako stampana bosancica ima manje znakova

ne~o .rukopis~a, ni ~uric U ovom svom nacrtu riije uspio do kraja provesti prlncl~ transliteracije. Tako npr. i on za slovo sta kao i dvoglase ju i ja

· ! ostavlja u transliteracijt dva znaka iako BU u bosaneici ti dvoglasi pisani jeinim znakom.

Kod transliteracije bosanjrice uvijek ,posebnu poteskocu Cine znakovi

.. " ~ .

.1-.:

. l

~\J'Jih 'autori obi~no transkri'biraju. D-onekle' je, usl0 u . .praks'u

.. . ,.

" .....

..... .

,l-

da se znak *

, ,.

. . ..

·1

:j

.' I

. ,

. ~I I

..

...... ,.,:......

, ..

I _ _ I ..

ako se"ne 'transkribira, prenosi slovom c. Kad to slovo ne'. ~.,' ... ', ' ,.,:',,:

. ' . .. . .~.

. ...... .. ._

. .

:~;': " ~i 1b~lo i jedno. od glasovnih znacenja toga znaka, n~ bi bilo poteskoca., No·,' '~'~"~",. ";:~:;

-' V~lo malo d·okurrienata -bosancice' objelodanjeno je latinicom~' 'Veci- . :" ;~ . ,mislim da' je n-eispravno j-edan znak -sa vise glasovnih znacenja, i ~oji '''', ""':'~

nom su obja~Tljivani cirilicom, i to starocrkvenoslavensk:om ili pak ,~~~- ~":' , k" tc~me joo ima i ortografsku funkciju, .preRositi zna~om koji predstavlja .. ',:'\, ',:::,<'ii',

sk,om gradanskom, upotpunjenom pojedinim- znakovima iz cI'Ikvene ~1:1-' . ; '"' _' ,>...,. ~ . ." \: .. ,,,,';'\:',,,:;~

" ,'-' lice. Tako su radili Mesic, Racki, LjUibic, Jagic, Solovjev, i Mosin. Clro " 114) Tako prlmjerce u publikaciji Driavnog arhiva u Zadru »Miscellenea«, I-IV; "\':i~· ,,',:_-,,;.'~

Truhe1ka je u sVbjim ranijim izdanjima crkvenoslavensku azbuk~: popu- :. }>, ',' . '.' _.', ~. . ....' ~ - ~ . .' ,',~~'~;~:,",~:,:i<~:',!~;

._,.' . -;:">\.':',.' ZHoar 1949-1952., U dokUlnentima 1f:;Ojl SU pis~nl bosam~lcom znak " prenosi' se na tii -, ,'~':.l?:i.{\:' /-:'~'~

• . .. r_. '. . .I • ':-.,: • • i. -.( .. .;:~

. . .. " .. : - .' \. ." --, -:. ';". t·: .... ~1 .~.:. "-:.: .. 1

-' ~ nacina: slovima jJ C, d1• .. , ,. ... .:)~.:~.~ .. : ~. .',

< - , "" ., f ' o~· .

f .. I Ja sam u »Prilogu grac.1i za poznavanje drustvenih i privrednih Odn08&;. u srednjO:t·· . ~.: ... ~ .. : .

;~Dt.\lmaciji u XVIII i XIX st91jecu« (Izdanje Historijskog arh1va u Splitu, sv. 2 Spilt, 1960) :. ::; .. /:: ~

qo

IV LATINICKA TRANSKRIPCIJA I TRANSLITERACIJA

..

,

.... "

+

~ .

.~ • • : I:

. I,:: ..

. . ,'. . ,

. .....

._. I '. . .. r. • •

, slovo jat uvijek 'pre~osila siovom ;J' ~lovo sta ~am translcribir~la, a znalr *. '.am oPet"":~;:~;~,~l':"

I • .. • • :-::. .... ~ ..... ..: I

pl'enosila uvijek slovom c, pa i onda kada je imao znac':!enje glasa d ill pak SlUlio k:ao;'~<~~:';"'~~';':' .

'artografski znak za p,alataiizaciju. ., ,.,,:·:·,;1}:t~\T·.~· ~,.:.< ..

,",. ''<' .• , ' " 95) Transkribirati. ne_ki dokumenat, zn~a prepisati ga onako kako se ~ta. a traDs;,,::·,-":~.:,·;::·:,:~~ ...

, :f::: :~, ~ .: , ':.: .. :: lltenrati ga zna~i preplsatl slovo po slovo lZ jednog alf~beta u drugi bez ob.z1ra .·na __ ::~,~·,·>'<·S·~·/\-~ ~;

.<~~: .. ~.~ .. ". ,~'.:~ : .. kako se je koji znak u konkretnom slu~aju.~itao. ,~" ... : ..... , .. ~.' .. :~:.:~ .. >::'?~~:~.,.~,:.< ... ,'

_{.:: , ,:' . .'," . 98) ~jesnik bibliotekara Hrvatske, SY. IV t Zagreb 1950.,', _, >''',.' ;,- : ',;',.'. ,'.".->~,;~):,::.;:,;, ,:;',':'~:'(,'<:' '--~\"~~~~~,~ .

~ . ~. • ~ .. 'I.:' . .... ,..,' .... .. \ .. : .. ;: ........ :. : .. _.: .. :.: ..

~ I ,l-

. .

: . "

ft···: ..

, ~

, .

. ,

.. '. . ...

. ~ .. :. '."\. ... , . . .

,. .

. .

. . .

_ i '.

.. .....

:.:. ..... ',I

,

...

, . .

., .......

. .

.. .

... . ....

:~.

. ..:-:

. : :r.~

"'to .. :.. >.::ti ..

. .'<::~ :l.:,~" '.',

.... . .. :··:~.C·· . .. ··:·· .... W·· .

... ... : ... : .. \~~ .. . : .: .. .-:~<

, , glasove bi svak ako trebalo' ','\1,:'

. '. znacenje. Za tak~ove u prejudicirati njegovo gla- ~ •.

. ,'edno njegovo glasovnz 0, znak. koji nece Cltaoc. ,:~}

, · dan neutra nt -'f·

odabratl J~" e oteskoce. Ponekad su bro-~;

sovno znace~Je. " oro 'eva .stvara po~~bn ~li prema glagoljskom broj_~"

TranslIteraclJa" J'r pak b<JsancICO~" .. 0 40 a u glagoljici 60*~';

. ,,' glagolJlco,rn lIb sancICl znact , , , z

jevl ~z,nacenl ako npr. slovo m u ?. u znacenju broja 60, N~ ~kovi,~'

nom81~te~U. T U otrijSbi i u bosancl~ tekstom i ne predstavljaju na- ;:1 no neki pisar ga P, iti biljeskoJJl P,~

slucajevi se mogu obJ8sn .'. .~':'

recite poteSkoce: v 0e broja60, Ta] brei, kako je u pred-r. A. Izvori

. Veliku nepriliku c,iiIli pr~~os:;J vrlo razlicito. N,ije se lako odluciti} 1. Mabiene knjige grada Splita, Historijskiarhiv u Splitu:

~ oglavlju navedeno,. plse , · broj koji obhkom odgovara slovu ,i.

njem rn~ • ak za taj j,. ~ 2. Poljicki spomenici, Historijski arhiv u Splitu

kef 't" nakom prenositi ona] zn k kao i onda kad je napisan glago-, "~: ·

"{)~~oZga prenosimo slovom c, i~to ~ {}tajalo u tekstu. Tu svakakc treba ' ..• ~. 3. Splitski arhiv - sudski spisi, Historijski arhiv u Splitu

~:skim slovom c, citalac ne zna s~a, je skad je u tekstu upotrebljeno gla- .... ~., 4. Glagoljski spomenici, Kapto~ki arhiv u ~plitu (Scr. B 490)

bJl·lJles~kom~ obJ·asniti barem za sluc~Jeve "k· im ksi [er neki misle da je to .' 't 5. Status animarurn diocesis, alU10 1725-1729., Arhiv nadbiskupije split-

goljsko slovo. Ako ga pak prenos1mo .,~rCe bi ga 'trebalo i prenositi, kako . 'ft, ske, sv. 69 ' ,

. 1 .. rema tome nJlm · ...~. 6 K es d I. bi k Stie a Bl vk ~c'a 1768/69 Arhi akar

. rudiment toga s ova I P " 1 u tekstu napJ.sano u punom J11 U ' 'if ,'. or pon encija IS upa J p na as OVI ,. lV m -

r· to grcko S ovo ' f k bi k · - 7 4

ce crtalac znati da 1 le.. 1 Va 'eva da je doista upotrebljeno .i punod:: e e: 1S upije, sv.

rudimentarnom obliku, jer ima S uc J )L: 7. Poljicke isprave, Arheoloski muzej u Splitu, sign. 49h6/1

." : ... ~.::;: .. ,

8. Dragomanski a rhiv , Drzavni arhiv u Zadru ,...

. . .. : .. :.: .. : ....

rI'V f I m crtIco·m na vr u OSlo. ,~L:" . . 9. Bogisiceva zbirka orniskih isprava, Drzavni arhiv u Zadru. " ",:':!

i 900, koje se pIse slovom sa rna 0 , ., · .... ..' ,.' .. ::' " . . . .:

. ", d isti znakovi upotreblJavaJu U Vlse brOJlllh",:." .' ,

Kako ima slucaieva a se 1 .~. ib z: k b. g .. :~:> ~.. B~ ObjelodanJ·en-ie zbirke izvora .. ',~"i

..., • "I ~ b t d· . iedan broj pise sa VIse raznl_ zna ova, Z 0 : .. :y". . J ~ ,.:: . ,. ..:: ...

znacenJa,. Ih 0 rnu 0 a se J , ., k . b"':' ' .~, ". i :':,

[asnoce hi svakako bilo dobro u zagradama donIJetl. ~oh~n ret1nu rOJ!lu',tt, i.Sime Ljubic: Rukovjet jugoslavenskih Iistina. Starine JAZU, knj. ,X, /'~", ",'7,;

vrijednost arapskim znamenkama. No prenosenje bro]nl. zna t?V~ ~mv " .. ;~..' Zagreb 1878. '; . : "',,~

arapskim znamenkama mislim da nije nik~~o pravilno, J~r n~~l p,u;arl t~ ",2' 2. Vatroslav Jagic: Odlomak' jevandelja bosanskog pisanja, Btarine I." "

znakove upotrebljavaju i u tekstu, a drugt opet slova, 1 to J.azn,l [.J~arl~;r~>·".', · , JAZU~ krij. IX, Zagreb 1877. .:'. .'.:;

razna slova, pa kako onda u slucaju prepisivanja samo sa arapskim zna-' . '.' ':,~j .'. 3. Isti: Statut poljicki, Monumenta historioo-juridica, pars t vol, IV, Za- "".': ,,:,,'!

menkama znati 5tO je stajalo U originalnorn tekstu? .'. · ' . ,',:}/: '.. greb 189Q".,,>':,',':~:j

: .',.... t ~ .:;: .....

Ja sam ovdje sarno nabacila temeljnu problematiku latinicke ~~ran- ·:>l:4. Miscellanea, izdanjeDrlavnog. arhiva u Zadru, sv. I",IV, Zadar ,i.;<':,:<" <,:;.~

sliteracije bosanoice bezpretenzije da taj teski i slozeni problem i rijeslm.:':~.;': .: ·, \ 1949-1952.· , . .""'::,:'r:~

, No smatrala sam cia je potrebno istaknuti svu kompleksnost ovog pro- ",::~,;"., 5. Vladimir Mosin: Cirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, knj. '11, .,,;,/;::,:,",,}:-~

. . . . .~.: . .. :.:.... ~ .1-~ ', ::::::~

blema, kako bi se joS jednom.naglasilo da je krajnje vrijeme da se stru- "W:",~ " Zagreb 1952. ' "'i'.', "~":'1

.;~ . .. _ , : . . .. .. :, . ..:J~~

, cnjaci, filol?zi i _paleografi pozabave ovim pitanjem, i da se vee jednorr .:'\~:::. 6. Franjo RaCki: Dopisivanje krajiskiht turskih i hrvats~i!'t casnikat Sta~ ·,'::'c;;:\:~~:;'.:"'~J

. >,' " . d?nese merltornl sistem latinicke translUeracije bosancice. Ked: rjesava... <;i:[,;:;-, '::. rine JAZU, knj. XI-XII, Zagreb 1879-.,-1880. ..' ..... .,,:,,:,~~~ii!:':':"',~

.,', nJ~ Q~og ~rob~ema trebalo bi svakako v()'diti malo racuna i 0 tehnickim",W'~~/":' ., .. ' 7., Dr Aleksandar Solovjev: Bqgisiceva zbirka omiskih isprava XVI-XVII, ':;:;,"\\~:;-~'~/~~ ," " , In~gu.cn~tIma ~,~otrebe odabranih znakova ad strane pr'osjeeno opskr- ',':;,:'."~"~. '. 'vijeka, Sppm·enik Srpske akademije nauka, sv. XCIII/72, B~ogrf;ld"",;:,::·«(:,;:<,.:i]

,\'. . .... ' blJ~nlh ~tampar~~a u ~kr~jinL Ovo napominjemo s razloga sto sec ns.j-'. :-,~':];:'" " 1940., . . .,';. '. '., ,:','::'}"::;:":::;,;~':,~

'. :"., '. '., · V~~l broJ bosancl~?m plsanlh dokumenata nalazi u arhivima i arhivsldrn ,'. ',g::,', " '" 8.' Ljubomir Stanoievic: J edan prilog k 'p~navanju bosanskih· hogU-"":c:},;t;?~:;:,:,';",~.l;~

. " . zblrkama u pokraJlni te b' b'I' .. ' .')'/;\ , J .'. ., '~''''''J'",>" i!f

...... ~. ". " translit .. ,,: ne ~. 1 ,0 pravilno od.vec kompliciranim sisternol1i ,"':'~;:".>," .•. • . mila; ~tarine JAZU, knj .. XVIII, Zagreb 1886.', ' .' . . .. ': :,;:::.:,:';;,~;',~~\~?~.M~:':J~I

' .. '. eracIJe naucnlm radnlcnna u pok .. , od· ~ b de :. :: :..... C . l sk··· .. : : ,-:.:r(/: . ." : ·:~····;···::·':";l~

....... :\:.i; PLlrbliciranje tih dokume .' '. . raJml. · uzeti mogucnost 0 r~ , ',:;:i~:,>":"'J':'.' 9. ~:o T~uhe~: Tumko-slo~j-ens~i spomenioi, G laaniik ,zema J . Qg m~~~:,:~j~~::;f';t,;i~:~":~'{'(,,:,/\:'~\~

"." ., nata., ,......... .".' .: ';' "': . . .... " '. zeJa BIH knJ XXIII Sarajevo 1911 . . . ..>,/"., "'~"";'ii'~

.' . .' . . " '" ...., . . . '. '. :, ",' ",,'(""':"" ,. ','" .' . <, " "';c." ,.... 10. Isb. N ekoll!ko mladlh plsama bosanske gospode, Glasnik Zemallsk9l""""'\f'f:';"""<"""'ij

B . · H' . ~ ,. 1 • XXVI· Sa "." 1914 ' <":':"':'>.j:::§~lf:j;.'!};~;,it!;,"~'\;:~"{f>:~~

t

1

-.

.'

UPOTREBLJENI IZVORI 1 LITERATURA

.~.

Isti: Slovensko pismo, Zagreb 1861~

Krsto Stosic: Sela sibenskog kotara, Sibenik 1941.

!

Dr. Ante Strgaeic: Inventar fonda maticnih knjiga Drzavnog arhiva u _'

...

Zadru, Arhivski vjesnik, sv. II, Zagreb 1959.

Ante Supuk: Sibenski glagoljski spornenici, Zagreb 1957. Mate Tentor: Latinsko i slavensko pismo, Zagreb 1932. '

Ciro Truhelka: Bosancica, prilog bosanskoj paleografiji ,~_- Glasnik Zernaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, knj. I, Sarajevo 1889.

Marko Vego: H umacka ploca, najstarij i cirilski pisani spomenik u BOB ni

i .Hercegovini - Glasnik Zemaljskog muzeja BiH, odjel arheologija, Sarajevo 1956.

Miroslav Vulic: Pravila glagoljskog sjernenista u Priku - Croatia sacra,

..... ..

Zagreb 1938 .Eta Zelic-Bucan : Upotreba bosancice U Splitu i okolici, Mogucnosti hr.' " :

11, Split 1956. ' , _ ... :

. O. Stipan Zlatovic: Franovci drzave Presvetog Odkupitelja i hrvatski puk'" "

,', 'u Dalmaciji, Zagreb 1888. ,,' , ,~

.,' . ~ ...

I. .._ -::

N j ekoj i prilozi 0 glagolj ici, N arod, Split 1894. ) ','-,' :::,:' ',,;

, ,

Osim navedenih djela upotrebljeni su jos i clanci 0 bosancici i ciri- ,,>,::,,:' '_ .: '~'(

Iici u Hrvatskoj eciklcpediji, Enciklopediji Jugoslavije i Enciklopediji. " ' ' :':",<- :,::-. ' .. -,/;

.. ; ... ..

Leksikografskog zavoda. _ , ' '-:: ,_~,'_ ,:'","" ",'tf

1 . i. ,:. .,; ':":'

... "~" .. ".' '" . ~ . ~ .

.. . ....

• ... o"J.."'

. .. . . - ~;. . '.' ... .. ~ ... :"~

. ..., ,

' .. ~

. :"'.. ~.

"J: J;f,~ .<~.~

~ ... -. ~;: -r »

o • ', ...

" .... , t·, .... -. ~

• • ')1.: \

. ,'. J{ .

. '.;. ,'r~·· '

· ,'~;..

·tf .'

if-!:

. ¢.'

. ;.(0._ ..

:.. i~~:

.: f\ - ":' :«+ t".

I,,'

...... ~ ..

{' ',r

• • <-

,

B.M. Nedeljkovic: 0 »bosancici«, - Prilozi za kniizevnost, jezik,- istoriju

i folklor, sv, 3-4t Beograd 1955.

Grga Novak: Povijest Splita, knj, I, Split 1957. Isti : Proslost Dalrnaoije, knj. I, Zagreb 1944 .

Isti: Antun Matijasevic Karamaneo, Anali Historijskog instituta JAZU,

sv . IV-V, Dubrovnik 1955/56.

Viktor Novak: Latinska paleografija, Beograd 1952.

Ivan Ostojic: Benediktinska opatija u Povljima na otoku Bracu, Split 1938. Ivan Pivcevic: Sjemeniste u Priku, Program Vel. Gimnazije, Split 1912. Franjo Racki: Najstarija cirilicom pisana listina, Starine JAZU, knj. XIII,_

Zagreb 1881.'

.......

,.

...

:- ...... 1.

....

-s. ~

, - . ' navanje drustvenih i pri-

~ dl za paz 11' I d t

· . , uean: PrIlog gra... XVIII i XIX sto _J ecu, z -anJe

11. Bened.ikta Zehc-: srednjoj DalmaClJl,Ulit 1960.

vredmh ,odnosa. u Splitu, sv. II, Sp ,

Historijskog arhlva

..",. . ;Y ":

... :. .

~::.., . ".

..

• '. "r-

.Y,

I • ~ I'

.;

" '.".

C. Literatura , · zika Priag 1862.

, ", '. B 'kvar staroslavenskOg Je ~lovine XVIII vije'ka - Bilten

Ivan BerClc: ~. . . is iz Hvara prve p Hvar 1960.

v. Beric: Clfllsk1 zap hvarske, br. 2, ." . '.

Dusan . t · 110 kog arhiva komune tski kral] DlmltrlJe Zvonirm-

HIS orlJS .." * hrva ~ I ,

III ow - gdje je svrslO

Stipe GunJaca: Kak~ 1 reb 1952. '. . ,

R d JAZU kni. 288, Zag 1 nskog Jezlka, Zagreb 1947.

a t rocrkvenos ove .

Josip H,amm: Gramatika sa .. ., sti naroda hrvatskoga 1 srpskoga,

V I Jagic' Historij.a J<,DJlzevnos 1 ,

atros av ·

Zagreb 1867. .- 'sima n~ steccima, Glasnik Zemalj-

.. ... bosansklm natpl · 1890

I ti: Ne-koliko rIJeo! o , · knj II Sarajevo ·

S ... to Bosne i HercegOvlne, ., K k ] 906 · .', . [".

skog muzeJa ~ to 1 g,olito-romanae, r ,_.. ','

hi to · ci liturglae g a ' I '_'.

Luka J elic: Fontes IS '~~ ,.' kih azbuka, Vj~snik btbliotekara Hrvat- ': :~:': "

Sime Juric: TransliteraclJa Clflls 1, .: ,':::" '

k b 4 Zagreb 1950~ . , , ~' "

s e, f. , '." k 'iga u Sutivanu, Starine . ':,'

Andre Jutronic: Najstarija sacuvana matlcna I nj ' ·

J AZU knj 47 Zagreb 1956. · ' '

· . v.', · · f jevacke b~bli{lteke u Sumar-tinu od god.

Isti: Andrija Stanicic 1 poprs f~n b 1958 ".' ·

, 1769., Starine JAZU, knj, 48, Zagre ..

'Isti: Bosancica na Braeu, Mogucnosti hr. 8, Split 1960. ,

E.F. Karskij: Slavjanskaja kiriUovskaja paleografija, Leni~grad 1928. I

P ta K 1 die F Pavao Posilovic i nj egovo »Nasledenje«, Rad J A;lU

e l' 10 en le: ra . I ," I

knj. 106, Zagreb 1915. I

Mihovil Kombol: Povijest hrvatske knjizevnosti do narodnog preporcda,

~

Zagreb 1943 ~

. ..

. =-.. .

.: -:-:

.....

, .

f,

,.' .... I

.::.

. /.

."

.'J...

I':

\ '

.. :-- ..

.,_ I"

h

v ,

'. ",

,

,. .' ,

~. ~ -,

.. ,

.. :. .

~.

..

',oF' •

. "

. ,

.

y -. .

" .

...... -:

I : ... :-.

y '. ~ •

. . .'.'

- ,"

. .

Jo.-:

'N

. ,

, .

. .

.

.. • " • I , .

· .

','

.; ::-"1- • .. '''i'':

, '

,.

,.

,', . .... .

...:. ";. .

. .'

· .

· ....

.. I ,',

',. I' • I

• I.: ..

.: : :'

'. .

· .

~.

Dr. Urban Krizomali: Posljednje godine metropolitanske vlasti splitske

nadbiskupije, Split 1938. .. ,

Zvonimir Kolundfic: Knjiga 0 knjizi, I tom: Historija pisma, Zagreb 1957.

Sime Ljubic: Ogledalo knjizevne povijesti jugosl~venske, knj. I, .Rijeka 1864~

. ..

· .-:

• i

· '

.'

'"

.....

.... ." .

· '

. .' :\" ..

.' .. ~.

. . .~

I "

; ... -

.. '.'

. .

, .

"

.t .

....

. '.: . .

. . .

. .

, , Ivan Milcetic: Hrvatska gIag'oljska bi:bliografija, l'Sv., Starine JAZU knj. >,:(:': '

, ,':'; , XXXIII, Zagreb 1911. . ~, ' ,,' _, '~>, .', ;

-:'1 ,: ",', A. Milosevic: Vaia'n rukopis ~ ilirs~om kleru 'Builettino di 'archeolog~a e, ; ,\'_~',\: -

-', . . , . ' ..

I. • r- :" . ~. ...

., .

, ,

. .. ".. .

.' .

...

,

. . .' "': .. i',', .

. ,

, .

I., ... : 1- ..

, .

. ~ -:. .. +'.. ',.

.~ .

.. • I .. :.,

. :' .. :- r"

. .

-

'-:_- - ..... .1..

. . . ...

"

, .

-.:.

'-

. ,

. :--- ::.

... . . . .

. ~ .

. .

•••• 'I'" •

:.: -,

..

: :: ..

, , .

......

.. . ~ ..

. menfassung Zusam

\

. ..:~ -::

. " ,,' brau hen die sq.dslavischen PaUiogra~:,:t'

.1 •• : .:.:~:.:::.

. .. . .. ~ .. :

phen fur eine spez1e e 01 h t Jahrhunderts In osmen, erze- '~f alter bis zu der Mitte. des neu~: ~~ho1iken, bes'onders von den Fran- ""~}

govina und in Dalmatlen von . t wie auch von den Muselmanen ··X~:::

ziskanern und glagolitischen Pries ern, , ':'?,[t

viel gebrauc~t wurde. . ibt I~lie Autorin eine allgemeine Ubersicht ':-['/;: . In vorhegender Arbeit g it ung und beschreibt die morphologi-'.:ii

. ". '. .._ von dern Gebrauch u~d der ~:el ~~eristiken dieser Schrift im mittleren '.}j:::

. . schen ~nd orthogra~hls~e~en ~:esen von Spli t ~nd Ma~~rska, ,:ie sie .!'.~;:

Dalm~tIen, namenthchf .. d d lasst die speziellen p,alaographlSchen .. \)! sich In Dokumenten In en, un _ d· 1 _ -. :, .. ::.).::::\-.

Analysen der allmahlichen Entwicklung ?e~ Ft~nae? von .' en elnz~ ~en ,,;<~;q

· · Sch ift b .. I ite Dl"e Arbeit 1St In VIer Artikel geteilt: I., ',;t

Zeichen dieser rl else!. .." . ':'/

;' <" • -. ,Die allgemeinen Charakteristiken und der N an:~ de~ Schrift, ,II. DIe ,::):~,:

.: .. ::'.. ~ _. territori 1 und zeitliche Erweiterung der >)jbosanclcao(-< In Dalma tien, III. "~:),,

err! oria e · IV D '.. ..:.';.

Die morphologischen und orthograohischen Cha~~kteristlken, . .~ as .. ,:Ji;';

...... :". Problem der Transkribierung in lateinische Schrift···.:,"Jt~I

:;~' . ,< ~'.' .: ~ Der zweite Artikel ist mit einer geographischen Karte, und der"'?2;(~l

':r .' " . . dritte Artikel mit drei Tabbelen der handschriftlichen Zeichen illustriert·,::~,,:W:

G;:·· .' ' .. " In der ersten Tabelle sind die handschriftlichen Zeichen des bosnien- "?;~i~

yx.: .' ... : .. ~ ... siehen Alphabets, die aus dalmatinischenOrigina1dokumenten vom XV.:;~'J;i;

i\...~·;. :- bis XIX Jahrhundert transkribiert sind, In der zweiten Tabelle sind die"{j':: :t-} .: '. ...,' .. handschriftlichen Zeiche~ der Zahlen,. und in der dritten Tabelle die hand- ·,:!~i 't,. .: ' .. ' .. " . schriftlichen Zeichen der glagoli tischen Schrift. . :i-:i~,,:~~

~.,"i;t!::.,'(;~ ,:':J' Als Beilage finden sich 30 Faksimilen der Handschriften die die',-,":,!.ii;: .~: .. :.l·{~C\;,.:·:y<.· .. : .. _ ~utorin aus den verschiedenen dalmatinischen Archiven auswahite,uamit.,;,:::I[J!.:;

':::._;<:':::~'.;~.:". " :sle als M i tte 1 f tir Leseiibungen di en en... . .: ", .' .', ., .... .' . ,': :-~;;@~If

....

.......

J I

~ .

, ..

..

..

:~. .... : ; ",

. l

( I

f

,. M MITTLERE;N D~MATIEN

DIE »BOSANCICA.(<( I , . v '. ,

d ·kta Zelic-Bucan

Bene' '

.. : .

~ : .

!

...

,

..

,.'

...

FAKSllHlll DOKUMENA T A BOSANCICE

. ... ..

. .

·f· .

_,.

. :

. .. : ..

. . .. '.: .: ~:.:=: .: .\ .. ...:.

. .. : .. : : .

. . . . ..

.. . .. . . . . . .. : .

- , . .. . . ~ :. . .. ..: : .: : .';

.. . .

. .

.\ ..

. . ... . ..... ::... . . . . .

. . . -. "... : ..... :... . :::. .. ..... . .

. .. .. ..: ... . .. . . .

. .. . .. . ...

. . . . . .. ... . .. : . .. .....: "".

. . . . . .

.. . . ... .. . .. .. . : .

. . : : : .. :... . : .

. ..... :. .

.. . . .

. ..

. .

. :. ..

. .~.

. . .

. :. ...:

... .

. . ..

. ..

. . . .

·"~,,
~'
'.

!f.
,
~ 0:.. ~
~~ "' ..
.. ," ~. .~

~ , ,.

, ' ,

, .'1. Split, 1,8. III 1596.

Pi sm· 0

kovica ~en. vikara

SinOt'cica potvrd.om

A"b rhiv trogirske r.4

teana Liva~ dOfl Nikole

biskupije,

"~

-,

,~

, ,

;.-, '

J

, I

. .. · , .

..

· .--1:.

..

,', .

· ..

. .',

.. .

· ','

· ..

.. " .. . ..

":" .

.,' :': .

.' "

-,

. " .

..

... 6 V 1'1 'i f, '~J,J,.."

2 Pol '11ca , 2 · .. . I"~... .; ..

• . I Lohca" .. ~ <

PaTnica izme4u Jure.:

.... , .

kule Likovlca . Pit.... ~ .

HistOTi;ski arhiv u Sphtu, u .i::~.(

ljicki spomenici br. 4 .... :

,,' .

" .:

..

. .

. . . '... -:; .

. . '.' .

' ... ' . '':_

. .

. . .

. ,,' . "-= ...

. ,

'. ' .

. . : '.. .:

'. . ...

, ' .

. " . "'.

. . "

. ..

'. '. . '. .... : : ..

'. '.

. ',' '

',', ". ' ..

. . . .: ." ,

. .: ',': .

· " ...

. . ". . -

. .. .'

· . .

. . .. .

. ... ..

. '.

,' .... :. "

" ..

...

. .

. .

. . :,' .. ,. .' ".

. . " .

. . . .

. . .

. .

. .

. . .

· .....

c :>. ..; ::.~ .. : .. /

.' . '.': ..... ></."};., .•...•.

'. ", .. '. '.

.......... : :._. _- . ." .. -. _' .. :.,.:

. ......: : .• : .: .: _- .:.. ." .• s- .: . . : ... .: ",

,'. . .' '. .: . .' ... :'

. . .. ,'., '.' .~: ....•...•... >: : •. •. '. '. ,,:/:::< :/··:::.····::.·lit

. .' ..

. '. . '.. .. .:. .. •... : .. :<::

.. . . .. . .. . . ... ..

. ,', ", . ', .. ' '. '. . .. ',:.

. .

..

. .

. - .

. ..

..

· . .

.. .

.. .

. .

. ,

· .

. . .

. . ....

· ....

.. . ..

...

· ',', .

,

. .

...

. . .

: .' .

.. . .

. .

. . .. ' ..

.. ' . . . . '. . '. . '. .

. . . .

. .

' .. ' '.' :

.. .: .

.. ' .

. ':':,'

....

. '. ',. ...

. .' . .. . .'. .:. .:: .... . ...

. . .. ."

. . ... . .

. .. ..

... .. .. .

. .. . . . .. . . .. . .. . . .. .:.. . .. : . . .: .. :- .. .

. . . .. . : : .: .'. . . .":....: . . . . .. .. : . . .

. . . . .. .. . "-/.

,... .. . .. : _- : ::": , :: _-.'" .. :~ .. :'::::::." :.:.--: =:'. _.._.: .. . . . ..

. '. .' . .... :,,::: :'. .:. '~::-.}. -;.'.':. 'i: ·;.;.··:·}y};.; .. Jti;<: ..):: .• : .\ ...•..•.•.••.• ii ,: .:c;~:_ ....••.•..• :.:.... .• ...: •. .... . .

. ", . . . . . .. ,.... .: : .: : .: : : .... ", .. . .

.: :.: : .

. .

,.

.. .

: . . . . .

.. .

. .

. .: ..

.. . .

.. . .

. .... . .... : .. : ....

. .. .

. . . :: . ::.: .: :: ..

· .. . .

....

. . .

. .... ..

. .

... .

. . . .

.. : :. . ..

. .....

· .

.. .

. . . . .

. . .. .. .

. ...

. . ,

. .. .. .

.. .

. . ....

.. . :. . ..

.. . .

. . . .. :~: _. ... _. ... ::.. ... .:::.: .

.. . ..

. : . .. . .....

. . . .

· : ..

.... ::.. .. .. . .

. ... ... .

. . .. . .

. ..

. . .

. . .

.. .

. .

. ..

..... : .: : .. ' - : : ..

.. .. . .

. : . .

..

. ..

. .... . ...

...

.. . . ....

. .. .

.. .

.. ..

. ... . ..

.. . .

. ...

. .

..: ..... : ... : ..... :... . .... .: . .

.. .. .

. . .

..

,

1

30~ VI 1771.

3. Zadar, Generalni Condulmer Pavicu

Arheoloski 49 h 6/1

. ~

providur Domini~

knezu Fran,

velikom

u

Splitu,

--------------------- ......... ------~---- .. -----

...~

{

~LoOOI"~Me

. /,

P'~I' ,~'

~Ni

. . ~

~;.rN/Dd'III·l/ /t'·' .. 1 .,

... "<'- ....

1'1"'" .44. (~-, •

"\

.<:,

, ..

", .. ", .

. ..... . ... .

'.

'_" :."

. ,,: .........

. (

>

.,

.... . '

It.. .

4. Sitno, 25. XI 1778.

Oporuku kneza Petra Mijanovic!t

~~st~rijski arhiv u Splitu, Po- 13"i!kt. spomenici br. 8

. .

. .

.. .

. . . .

. ..

. . .

'. . .

..

. . .

.. .

. . . . . .

. .,. .. . . . . . ....:..

. . . .' . . .' ..

.. . .. ,.. .

• •• ••• •• : ••• : • e , •• •••• •• ~. - :. ••• • •• ••• •• •• • :.. •••••••• • ••

. .. ....:.:... .. : :. .. . .

.. . .. . :. :.: : , ." :. -: .. : : ::.: :. : ;.: : :... : .. : '. . .. : . ..

. .,.. . .., . .. . . . .

, .- .. ,. ..' ..-.,_.' ::.' '. -:<.:.~:>::.::<:." : .. , .. '.- ": ' ..:..... .

.. . .. ... ,.: .. ... .:. .

. .

. . -:" .

. .

.. .. ~ . .

. . .

.' . . . ..'. . . _. . -. . :

. .. .' .' . .'. :.'. '. .. ..

. ". . ".: " '. : . '.' ..' '.: ." -: .. ' .. ... ~ .. , _'..:" .' . . . '. .

. . ..,:' ., '., . . '. . . '. . . . . ." . .

,. .'. . ..-...... . . ' .' .. ' . . _... ..';,. .

. .' .' . '.. '. "'- .. : . . .... ..' .. ,'., _. ' . .- . <- .... .' . ::.:". .... '., : . '. '. . . . .' .

. . ..' . .' . . .. ' . . ." . .

. . ' .. '.: ' , -: ." ::':.~:: .. ~' .. ::,"/<: .: : .. <.:-:: .. : ~ .. : < : :-: .. _. ' .. :---.:.. ..: ,' .

. ..' . ' ... '. " " ... .-.: -, ' ::--.-:' '.. ..' .' .... . . ..' . ..' .;.' ..

. . ' . " ,. ..':'.' . :. :_-> ~::> ::;~i_-:, ;<,;>'. ::.:': :: :; '.' -. . : . .: ',' : ..

. ..... .' '. ."

.. ' . '... . '. .

. .

. ..'

=':i.

. .

-

.~....

. .. " ....

. .

.. .. ',' .. .

. . ..

.' . .

"'"-., -,

.. .

· . . ..

. .

..

· I:

· ,. .. . . . . .. .

...

· .

':- :- ..

. . .

· ','

..

· " ..

· .

:. " .. :. . .

.' . ':',' . .

. . .. .

...

". :.' .

· " "

· ..

. . .

. .'. . ..

-:

" .'

. .

. . . ...... . .',

'r, • ...,. ,'.', . '.' .

· . ", .

· ..

· ..

· ..

...

...

. : ... '

.' ", .. . · .

. : ", · .:,' .. .

. :,'

. -.' .

. .

· .', .

. . . . ..

" . .

.' . . .

. . .

. .-

. . -.

. ",

. . . .. :. >.::: .:._..: ... : .; : .'. .. .. , '. ;:

· .... . . .

.. :' ..... . . ',':. ;,'

· I,: .'

· ..

. . .

. ." ,' .

.' ,,; ,' ,'. :',

.. . _.

.......

· .....

..~.>.:: ..

. ... :.:

.... '.' .. ',. ..

. ': .',

..' .' . ' ..

· .

· ... .". .'

· ... . ...

. ....

. .. :. .

. .: : :.:.~ .:~ .. :

. . ... . - .: .

.. . .. : .. :: .

· .

.... : .

.. . .

.... . ..

....

. ... . ...

. .. . .

." ." .' '. .

.' ." . . . . '. '. . . . . .. . __ _ : ..

.. . ' . .... .. . . .' .' ..... .

· . .- . .-." . . . . ..' .' . . . '., _.... .... ...... ..' . . '. . ." ..' . . . .. . . : ." :Y':. '. .... ." _. '. . .... . . ." .-. c.: '. .... . .. '

. ..' :- ." .-:., . . '. .. .' : . _- . . . . . c· :._' . .'.' . '. '.' . . ' .. ' .. .

· .. ' " . . .. ' .' '. '.' ' , .' .. ' . . .' , . .-.' .. ' .'. .

· .. : . .- .. " . . . ..' . . .-.... . . . '. ,.'.- . . . .' . . .' '. ." .' . . '"

.. . . ..... : .... : .: ... _. .. : .-.. . .... .. . .. .

.. ... :

, ..

. .

..

.. ..

. .. .

... .

. . ..

. . .

. . ..

. . ." .' .. . .. . . . :. ... ,.. . .

. .. . .... ... ..

.. . . ...

.....

......

.. .... ..

. .. . . .

..

. "(

. . .

. . .

. . . .

. .. .

. ...

......

. . '.

. . .

. '" r , . ... '. .. ... . "

.. .

. ... .'

',.' '. ..

. I: . ' ... ' ...

. .

. . . . .

.' • I • ." • •

.. .

...

. . .

.. .

. . .. :':'. .

.. .

..

...

· . .~ .

..

· . . .

. .. .

.. ''. .... ', .: :. '. .. .:

. . .

.. ..· .

.. . .

. .

. . ....

. . ..

.. . .. . . .

-

.....

. .

.... :.::. ..:: :: : .: .": .: : :.t.:

......

.. .

.'. . . . .

. .

" .,'. . :

. .: ,'.. ....

.. '.' .: r, " I ••••

.. .

. . " .

. .. . . .. . .

· .. '-"

• I • •

.......

: .. ' .. "

. .. .

.' ,' ... ', .

. . . . . .

.. :" " .: .. :.: .

.. .

: . ',' ::~::::: ::: , .. _.;.:: . .

· ... . ... · .. '. .-

...

· . . .

'},' .

.. ..

. '.".

t

" •• ,.. I

· .' .. ' :

. ..

. . . " .

. :....... _.

. . .

. .

. " ,',.. .

. . .

.. . .

..

· . .

. . . .

. : - ... - .: .... ' ~. ',.' ,,',. ':'. ',.

:. ::. :: . ::: .. :. '.: " . .

.: ', . . .

... :.: .'. ~:: .. <~:y<>.:::~::~;.; ... :~/:.« ... : :: .. : .. : .. :.:.. ,

..

.: . . .: ::.::.::.:: .: : .. :::.: .. :,' : .

~.:.. .:.: .. \~< .. ~ »< :.::-:.: ~.;\ .. : ~·::~:"i<.: : .. : -, : ::.:.:,:. .

. ', .. ::.: .:: .. :-: .. ::..::: .: ~.: .. : .:: ". ::.: .: : ... ~.:.: .. : .: .

... : ... : ... :: .: .. : .:::::;. :~;;.:.:;.:;~:'~~::(~~::;:::.);::.~;.;::.:::.:.:::.:::·:i.·/: ;.~ : . :.: . ~ ..... : ... ~: ...

:.... . ' ...•.• :.' /: .i::~~~,,::.~]~I';:iu}'!·,:~ .'.:;.', :.: •••... ' .•.. '. .. . .'

:; ... - .... : ... ; :: .. : :::::.<{.::.:.::!/:;~ .. ;~:).><>:.;:.<.:.:_::.: .:... : .

•• .: < ••.• ·'"'''''i'''iI§c·i., ... ",0''' .' .: <,{., .. ", ", ~I~< .. _.,.-C"" ., .. ,._, .... r-: u •• ".' ',: 8i%J{ )j:--,'''.,,, ..

\ .. ~··f·,!~~f;'":fJ&)~H{:~-r~·t.:m~~:··i:I':':':~!·.'n;f.J·.!.·'~r:i~'!r;~~·1·~~~J\~],;!~~~~~ .. ~\ ';L/

5. Zadar, 18. XII. 1792. t.

Hrvatski prevod pisma gene~a #I '

l I ~ MaflnUl

nog providura A Vlza . ". ,

velikom knezu Ivanu S,CtCU "

Arheoloski muzej u Splitu, sign" 49 h 111

:.

. .

. ,.

. ..

. ..

-, ..

. .

. .

....

... :.. .

· .... ..

· .

· .

. .

. .

..

.. . . . .

... ... ..

. .. .

. . . .

. ..

. .

.. .. .

. .

. . .

~, .

. .: : :

..

..

. . . .

. .

. .

......

..

. .. .

.. ...

. ..

. . . . . . : : :

. . . .. . . . : .. :~:. . ..

. : ... : ... :. .. . . .

. ~ . .. . ... ....

. .

. ,

:'fl..

.. .

. ...

. ,

. . .

.. ',. .'-

,... .

.. . . .

. .

. .

'.. . '. '. .

.... ,.' .. .

. ,

. .. . ..

, .

....

"'

..

...

...

-:,

,

,

"'

"_

,

_ ,

...

...

' •. Split, c4flja

Hi,tort;ski arhi1.7 ~6 kfl;tge, Kn;. v;. I

19.1V

1621.

:: ....

..

:~~.:

· ... :

.. : -. : :.·.:~i

:..: ', : .

.......

<:~

.: ....

. , .. ,

.::::~.:

· .,

..

, ..

: .... : .

... ' .... : -:

..... :. .....

. ..

..... ;

.:.: .'

.. ,. :

.\{:.

... .: ..

.. :: .. : ..

. ; ...

: .. : . , .. -=:

... :.

· .

>~~~

·.·::.i

: ....

:: .. ~: .. :-:~ .

:.:.::.

».

X·:(

.... ....... · ..

~ ......

...... ..... -s :> · ..

.. ." )

· . ;.~

. ::.: :.

:.~:.;::.

... .

.. .: :

... .

. :::.

. , ....

:/:~

.. . r,«,

j}\~

... _ -,

~./:I .

.. :. ...

:.: ':

).\

:(.:: :'X

.. : .. - ...

.. ; ..

i-:'.

10. Split, 24. IV 1622. Upis krstenja Histori;ski arhiv 'U Splitu, Mat knjige, Knj. krst. I 157 v

10.a Split, 27. II 1661. - Upis

nja .

Historijski arhiv u Splitu, knjige, Knj. krst. II 100 v

.. .

..

. . .. .

.. , .: }-

(~1· ':~t·

)~ ...

!:.":}::- .....

Ii ~.

i:·

..

. . .

. . . .. ..

. .. ... ..:.. : .

.. ..

. .. . ..

.... . .. : : .

"", .. .. .. .. . . .. .. . ..' :.

. . .. . . .... ..

.. . . .. . :- . ." ..:.... .

. .."4 :. . .. . , . . . .. . . . . .. . . .

.. .... ...

.. . ..... . ... . .

... -: : =: .: :~ .: :... .: :: .. ::: .. : '. :.:.::.'.":." .: :: :. . .

.. . .. .. ". ' .. : . .. .. . "," . . .. :: ..

. .. .. : , : : .:>: , .. ." ::: :.: .. , :: :: '. : . ." :_< : : .

•• ••• •• • •••••• '. • :.. • •••• : : : •• ::. : •••• ." : .: : .:: : .: :-: : •• :.: ••••••••••• : •• .":.. •• <

. . '.. >..... <.', <. '.: . '.'>; .. ' . ::<: ")::.:::' .' ." .• .'_- . . . . .'

. . : .. :. . . . .. .. .. . .. . . .. _. ..

. ..

.. . ..

. . ~.

. .'

..

,

.. . .

. . .

. . ......

. : :... . .

...

. :.

· .

krste" ...

Mat.

:: ...

... ...

· .

· .'

~: :

.. ~ ~:

., . . , .

. :.:.:.

~.; ..

.. , ..

.. · .

.. : .

... .

. ..

.. : ...

. .. 'r~· .. ·-..-'IWIII

. .

~ .. .... . .:

. . .. .

. . ~

... ..

. . .

. .

. ..

..

· ..

...

.. :.' .... :

... .: ..

. .. ..

. . .

~ .". .

. ....

,.

. ..

: ...

~: .

. .. : ... :... .:

';'::{ .. .

, .. '

.. ~.

. .... ..

· . ...

...

.. .'

. ~~"_:.

, .

. . '.. ;._ .

!It :.

. t~ .."

;; ~

...w..: :-~ .

~~

~.

. . .

.. ..

; ...

..

.. . ..

:y.

~:

· . ..

\~ .... ;.. , . ( ::-.

: F.' ... :

- . .

.:-:.,.

...

..

. ... . ..

.~

....

. .

. .

. '.". .". .:. : <::: .

", . .

..

..

. ..

. .. .... . .

. . ..

. .

. . . . .. ..: t··:·.· : ::-.. .. . .

. .. .

. . . . : .

. . _. .

f.

. .

.. .

. .

. .

. . . ... : .

. ..

. ..

.. : .

...

. ...

.. . . . . .

..

.. . .

.. .. ..

. .

. ..

. • • ."<:~ •

.. : : . . . . . . . . . .. "" .' .'. '.' .. ' ' ..

'.' .. .: :... . '.. .' .' .. ' ' .....•... '

. . . :::.: ,;., ." '. '.' '. . . .

. . . , .... ",. . ". ..... . .' . . .... .. . . .' ... '..' .. " . .'. . . '.

...... . ". .."i" . .. . . . .. .. . "" .. . .' .' .. ,. . .

." . . . . .' -, . .. : :. .' i.>, ". . . . '. . .' '.' "'. ""'.," ". : " .. : . '. .. .: ;' ' .. :'. :" .:.:. .: ::.: ' t.:' ..;

. "',:,C: . . ", '.' . .' . - :. . .. . . . '. . -". . .. ' ... '. ..... . . '. . .: . ". --. .

. . . . ,0 . . .. . ' ' ':.' .. ' . . . :. '. . :: ::'.: '.0 '.:,: "':.' .:"::' .. ' -- .. ::<: : .. _-::' ' , ,;-_.--

'. ";'--:'" :-:.: ,.', " :'. ': _-o':""" •... . . '. , '. '.: : . --:. '.: .. : : ::= < : .. .":." ' : -: ~ : : :.: :: : : :.: : : .. :: -: .. : : : : ..

. ..... : ... J.:: :.. .... .. .. . . ... . . .

• 0 • • •••• : •• : :.' •••• • .' •••• " • • •• '. • • ..' '., •••• • - '. : .' '.' '" ,.' .'. • • .' '. " ••• • •••••• .' • .': ,. '., - •• '. .: •••••• ,: '. '.' '.:' '.:. • '.'

. ". '.;.- : : '.' -- --' .' .. '. ' '.:' -- .'.' " .. ' .:: :.':':' .. : .. :.... '.' ":'. : _-.:

". . '.' .... .. ..' .'. . '. . .. '., '.' .,.. .' --."." . ,: '. . .. '.' .. . .. .' .. ..

... . . .. . , .. ). ,._; : :. . .: : , : :~: :-.;.-:" : :. :: .

. . ... . . . . . . .. : :. :. . .. .: :: .. .. .,.. .. . : :.... . .. ::.. .

. . . ....

. . ..

. ...

. ..

. . .

.. . ....

. ..

. . . .....

.. . ..

. ....

.. .. .

. .

. .: .

..

... . .. -:. . . .

.. . ...

.. . .

. .

.. .: .

....

.',

...... ,.

,

· .'

.,

· .'

.. .:::

.:~'

. ,.

--

..... :

: .. :

• "1

· ... ~'

.: ..

«-»: "

11. Split, can;a

HistOTijski (l1'hiv k'Rjige~ Kn;.

t

....

,~

-:

.,.

.' .. ,

.>"

..

:- ...

" "

. ,' ....

.,

. .

v

. .. . .

8 .

-,

...... . ..

.... ~ . . ....

' .

,. .. : .... .;,

.. .

',' .

. ....

.,

.... ...

,.

.' " ..

: "

., .

, .

I, •••

"" ..

. '.

..

," ..

..

:. I

. :."

..

, .

.', ....

. .....

...

'.

. .

... . ,.

' .. 'I

. . '

...

.... . ",

... .' ...

,.' ..

," .

168·9 .

u v;enc .

. .'

< •

• <

,.

- ...

~.

,.

.:.

..

..

upis vjew

Splitu, Mat· III 68 ",

..

. .

. . ': .... -' .'

...

-.

..

',' .

, ,

. : ." ..

.'. 'I' •.

.. " ..

.:' .

.... .. . ....

. :,.

. ..... ' ...

• WIFf

_ L -e

.,~. - ...

'~ ,

,' .........

...... ~

.~

....

, ..

. -: :

.: . .

.,' .. '

......

< •

..

'.' .

.,

. ,"

" -'

. .

..

, . .

. :,'

. .

'.

.. ~ . , ..

-,

''1'' •

.. ,

' ..

, ..

.. ':- ",

- .' .

.. ,"

• .t":

. . "

. .:':

, .. •• :' I •

. '

• • I .' ...

. ~. .' .

., ,

..,. .~:-':

: .

.. ... ' .... ':

. .

. .... .v:. r.>,»

. . : . ,', ,.......

. "

" ....

..... .

., .

._ " • I'

• .:',: I .,' : •

: ~." .. :: .

_: ":.. :' I-

.. " ......

, '

..........

'. .

.'

.,

,

'I~" •

:~II .

, . ",

,:.- .

. , .

--: .< •

'., ~

..

, .

..... :;. L

: ... ' .. ~.f

\

~

• I. _'

,

..

" ..

. ,

.~ . 'j

..

. ~

-.t -

..

,', .' : ..

..

.....

. -:..

z :" 0".' )

. - . ..

'.

'. (. ,

". . .

, '

' .

, . .

.. ' ...

. ~ ...

'. "

12" Slatine, 17. IV 1729, Popis stanja duSQ·

nadb.skup,;,lte, ;jnv.

Arhiv spl-itske ., ~ ~

br. 6913

" ..

, .

.. ,

. ,

. . .

.. . .. .

, . .

. - ...

',. ..

..

. ....

., .

. .

: .

. !.

. . . .

. . .

.:.,. ....

.. ' .. ' .

. .' ~.

... : .. ~ .. :

. , .

(.

. . ,. .

. . .. ' .

. .. , . "

.. . ..

. ,

. . '.

. .. : ... :.

.' .

.. .... " :-

......

. ... .. ..

. ,",

.' .

. , ,

. '.

.'

, ..

. ' ..

," .'

...... ..

..

• I ',. •

"

.. . . . . ,

. , .

" . :

.' .' ,

. ..

. .'. '.

. '. .. ..

, .

. .

... ~:. : .. :' ', '. '.. .r

. . . .

.....

. . '. '. .

.' • I" ...

.... I'"

. .. "

. . : .

. :~ .

..

.'

.~

...

,

\

-:

' ..

13~

:'

,-

, .

Pismo kuratu

",:

.-:.. -:

..

--

..~,.

26. VI 1793.

Leli;a Cipico

nadbiskltpa od Om-isa

Arheoloski 49 h 611

u

Split1L, sian,

. .

.....

'\

~

~

, •

,

'.

. , . ....

,

v ,

'.'

y. . -:. ..

.;- . .:- .

c ~

~: :

.... .

... .-

/. \

'... I:

.. ~: 'f.

j

, .;

. ~

. . ~

...

. ..

.... . . .

.. . . . ...

. . .... . : " ...... _'.' - ' ..

.. ..

14. Split, 23. VIII 1816.

Don PetrU Pismo Josipa Koica

K ru:ievicu . /1

Arheoloiki muzej, Stgn. 49 h 6,

,

, .

. . .

. . ...

. . . ..

• • • • • I

- . . .. .' .

· " . '.' . . .' ." '". .

. :-. . .' .

. .

. '.

. .

. . . .

. .

, . .

. .

.. . .' ... ..

. .. ".. . .

. .. .. .. ..

· ...... . . .. ' '.' .~ ..

. .:. . . . .' .....: I. . '.

• • • • r' • • •• • •

..,.. .

.. ..:.... . . .

· .. . . .

.. "

. "

. . .." .,' .

. . . :. ~ . . ..

. .' .'. .. ..' '. . .

.... .

I ••• :'

. .r>: .: ..... ...

..

.<

;t,:

.~ ,

~;. .

=-, ~I"

>',

··f'· .

to_ ~.

~~ ..

, ,

-:. .

~:_

n··

;:.-,~

'"

.I~~: .

)..

V "if: _\ .;;, ~'~': .

L ~'<'

~... .

\ " :' ..

, .. ", .. ,

:2' :

<

.' . v

, ..

, '.

~ ..

.. . '

{'

......

~ .. .. -: .

, .. n

:,',

.. ... . ,

: v,

. _','

.:--: ..

, .

, .

I ... r, .: , .

.. '_ .

:w,_.

.....

... : .

~~ .

e-,

. .

< •

. " .' ' ..

< .,

: .:

..

-:

· .

~:

.

, .

.. ' .

· ..

,

, , .

. .

, '

. .

,

, .

'.

,

: .

.... I.

: .... " ~;

< •

:> .... :

. ,

,: ...

", .

:..,

........

~: .

.. .:... .

,

<:».

~ >', ..

.'

. .' .....

: ... ... .

._.. ..

..

. .

. .. . .

. ... .

..

. _.. . ... .

.. . .

.. . .

." • :!:I- •

... ..

. . .

• • • -:r

, •• II; ,

..

"

1

I

I

!

; I

f

i

~ <

e

~. <, , < •

I

,

<

i

,

._ I •

. ....

.... . J:.. .. I ••

.. . - . .. ..

.. . .... . ... . .

. .....

.... - ..... ..

• ..... I

.. ...: ..

... . ..

. . .

- ..... •• I ••

, . ,

. . .......

•• •• •• I·

II • • •

. .. . .. . . ..... -

. . . ....

. . . .. ..

. . ....

. . .

: ....

... .: ...

, .

. '.

'"

.... : .. : ....

. . . ... .

, '

. . _. ..

. . '"

L

. -. .. ..

. . ..... ...

I . ,/.:

.. "-I··

. .'

. ..

, ..

. ..

. ... ... .. . .. _. . ...

'.

. .

'. ,

. ... . . ....

. . . ..

.

.. : ..: .. :.. ..:..... ..

I •• • • . .

. . .. .

. .. .

.. .. . ..

. ~

, .

. ...

. . .

. . .

... .. ..

. .. ... .

..

. . . ...

.. . . .

. . .. . - .

. . ... . .

... . .

. . . .

. ..

. . ... ..

, . .

. . . .

.. .

. .

. .

. .

... .. .. .. .. .

.~ -.:. . . ·....1 ...

· .....

.... . .

., ..

. . .

. . ..

- . ... ...

. .

. ...

. .

.. .

. ... . ..

. . ..

. .

. .

... : : ..

..

. .. .

. .

. . ...

. .. .

. .

.....

.. ..:-.... . :: .. .. .... . ..

. . .. . ..... . .. . ..

.. .

'1 '.

. .

.. .. . .

. ... ..

, .

... ..

,:

..

t

e

_.15. Protozac, 12. I 1768.

Pismo ira Stipana PrimOTca biskupu Blaskovicu

Arhiv makarske biskupije, 74164

. .

. .

............ 1oT1

''I'" r-

...

. j. .

,:.:;:

.... ~

<

. . . i

.. 'I ...

. ··~i

. ;..

~

I,

:,'

' .

. ,.

...,

·:ot :

. ".

-:.' .....

::.:

.....

· .'

,

~ .

~.

"':

. .,' .

. . .' '. . .... ~.

. .

I' ." • ' •• •

,

,

':-.' .

..... . ... >

, <,

oil ••

.. '::

~ ..

..

,

- .

':- .:

. .

. ..... .. ,'"

. '.... ~

..,. .

. '.

. .. ,' .

· ,'::.::

, .. " .

· .

.' .: .. ~ ': '.

· .. "

· .. ' ..

.... '

.~" I

. ' .... " "

.... . ....

": ..... .:

. .

'. '

· .. :.,' .

..... :. :.;.

:.: : .. ~). ;.~

.:. ','

. .... .

11

..

. " .~ ....

.. '

:: :~} .. _' '. .

...... .

.. ' ~

.. ' '.

..

. .. .

. .'. : . .

. .

. ,~" .. " " :' .

~ " ;

. . '.

, .

.. I,. •. .

. .. ' .

'.

· .....

. "

. ~. .

16. Kokorici, 25. I 1768.

Pi~mo Antona pervana biskuPti

Stjepanu Blaskovicu

Arhiv makaTske biskupi;e, 74118

--

.' .'

. .

. ..'

. .',~ .

. ' ,

, -:

. . ...

. .

. .'

..

. " ", . '" .... :_:: .

',' ..

. '" ',:' " ' ..

' '

. :." .

. '.

. . . . .'

. .. . -

. .... .... : . ',' .'

. . . .' .' . . . ,..' ,

.. . '. ..' . ." .:. . . .: .

. . . .'

.. . . ' .. :. .. .... .

. . . .

,.... . .. "

. '. . .'

.'.

:/: .

.. }.~: .',

~: ,':

.:"

'.

.' "

. . .. .

. . . .

-: :

" .

. . .. .. ,',', ..

.,' .'

. . .

.. . ' ',' -,", ", ....

.' .

.' . .' .

. '. '. ' .....

. . -'; ..:.

.. ..

. .. . .

. ... ..

. . . . ....

. .: :.......... :

. .

. '

. .

. .'

. .. . ..

'. . . .... " .. '.' .. ':' '.: ' ..

. .' .. .' .' . .' ' .' ;.' .

.. . .' .. .' . ..' .

. .. ;. ' .. ."". .: . .' <: :_" : ..

.. . ".. . ' .' '.' . .

.' .. '. .:" ": .: ". , ' <:'.: .

.,' . ". . : .

. ..>.... .:' '.,

.'.' .. -.. :' .. .: '. '."... .. .' : ': ... : .... ~ ... ,. . '.' .. '

. . .. . . . ."'.: "':':.:. ". ->. ......: .: " .' '"." ....

. ' '. ". .". . . '. .' .. ::-.' : .:: :. '" .: . '.~'. .' .' .

'. '. . .' .' .. .. :... .' '.' '. . . .. '

. ' .. '. . . "': .' .

.... .: ..

. ....

. ." ..... ..

..

. .

. .' . . . .' ' ... (.' :~ ..

.:..... .. .

......

. .'. .' ... ::: .. :.'.::: ~ .,

. .. . .:...... .

. . .' ." ...... .: .: .. :-., '.

.:. . ....

. .. ... .... :........ ..:.

. .'

. .

. . . ..

~.

. . ..

'.

..~ ...

. ~

.r. •

. .. .

. ..

......

. .

........

. .. ...

..... .

. . . .

17~

i; .~

, ..

; .. ,1

Rakitno, 22. 11 1768.

Pismo Don Tome Kolakoivca triBla§koviCu

skupu Arhiv

Stjepanu makaTske

biskupije,

74/29-':-.' .... -

.... .. .

.. ':-.' ..

,:-. ..

..

. : ....

.... : .

. ......... ~i::- ... .. ...

.. '.-' ..

..~ ...

. " ..

..,_

-, ,

, ~

:=-: ..... , ••

'-.; ., .. ,.,

.,

," ',.

r~ ;I'lit

,.

,.,,--

1Wt. J

..

t·" . ,J1.,.'" l "" ..

, .••. . L~

• . ~ ... (;._.. J:r . ._."

-.... .-

'.-::".f

,I ......

..

~1" 7U'1'

.. 1/ ,_

t? t-wrr/ ....... -.; .-

~ ~ 1

'" c .. ,.,. , .•. tt& V

,....... : .: I

.. . .

. ,

~,

I·~.

..... , .'

~

... '

.'

..

.........

. ......

: .....

, . . ... ' .. :

~;. ~,

"I ,,:.. ..'

•• r'

.....

J • :

, ..

.. ,-'" .

. ~

..... ~ . (':"

, ....

..

.'

..

:', I'

. ' .

.'.

... :,. ..

" .. I

. ,

. :-..:. ..

. . .::).

.... , .....

...

flrtl/·~ ~ ...

~v·~

c.

..· .

. :1 '.i

• I

· :.;

-»;

· r,

:~

---. :,.

.,':. ',:', ..... ,'.

~. .:: ",

....

:p: .

',:-' '.

...... '.'

fl·:· .

. ,

. ..

18 Makarska 29~ IV 1768.

• J • Bla-

Okruznica biskupa St3epana

skovlca

Arhiv makarske biskupije, 74/88..

J

, ..

r' • •

.. : ....

.. '. .

.-. ...

...... . . .

. . .. .

...

" .....

.. :. '::

.. .. .

. . . . .

. .. :' ..

..

, :

. ~ .

.. ' ._

.. ',' .:: ..

. ":.. :. :":':. ... ....

,

... .,.

~J

;. ~

.. ,

i/':

- ..

',=.=.:

.. ~

.. :f.i

.~ f

..

• • ~. I

: ...

.....

.: ~ ..

~ -; . . . . ~.

. .

.. . '~

. ..

.::,::' ,

.. I , .

::~

,

f·~ .

, . .. .

:·s:, W=:':

. .....

~.:

,

. _'". .

~:: ...

;:.:. ~.: ..

(~.:. .

. ,

,.

..... :.

" .~~~:

· ~ i

, .'.

. .~

.,

, ..

"

.' ~ '. .

: ·f

:. ~.: . :..

" ~: .......

~ .

':l":

. ....

': «.

::{. :.~.~

: : ~

..

': .:~

i

..... :

. ~. ..,

- ~11

- I~ ,.. 1

... ,

. ''''

t ~: I

-) j" ,

. ~ .

. ~ .-

i ) ~

. . ,_ .-

j ....

·.t r

. ~ .:.

. ~F i:

.: )

.. .

.~

:~

';.

:.~~

...

:: .

'" :.

{ ~ ...

I i

.~ -x,v;

:. .ft- .

. ,

:. '1

:, ~.

. .=*

.' .:.

" "

"'

. .

.

• ,.. .:'\' JSi,;

. ,,:.::~

" :: .

.. .. ~ .•. :."t

v' .,

.. . ..

• ••• .: •• .:..0.:

: C·· ~.

~ t

.~~ ...

.,

. .

. ~

.. ...

.~

-;-' ~ '.' . .

I .~.... ',,: "

~. .,'

· ','

.",,:. ::

, ..

....

....

.. .

. ~ .....

~::.,. : ... ': :(-~

.-. v:» ~....

. .

••• . ~ .. ~

<.

. ..~

- . !

.::

:~... ', .

· .' . •• :00 ••••

. : .....

... . ~ ..

.. : ..

. , .

... ..

.. : ~ .~ .

:.. ". .

.. . ...

. :.:,. .

. :.. ::-- .' ~.. ..::... . . .:;... .: . . ..

:;. . .

"{,;. ,__ ~ ~~.: . . :.:~.:: .........

. ~~.: .

:~:::-.. .

. .

..

~

. .: .. j;

....

, ,

.: ~:i.: ..

. . ..

. : ., .. .... .

r

...

.. ... .

.. . .

. ...

,

. . :

. .... .... .. . .... :

. . ......•... <. .:.:;. ; .•... ~... :(;<,>~·('i:' · · .....~ ......•... • ~ ;,.»: .:.; \.: .::~:.":~

.. . ... .. . . : . ... ... ,... .. . ...:.. ... .. ... .:. .. . .

.. . ... . ... . . . .. . .

... . . .. .. .. . ...: .. r: ... . : .. .

.. .. . .-.

.. .. .

: .. :

. .

.. . . . -..... . . ..

. . .

"

I.

~, ·v

• I

~

..

...

.Co

. '" e ,

19. Kokorici, 21. V 1768~

Pismo Don Mije pupace biskupu Stjepanu Blaskovicu

Arhiv makarske biskupi;e, 74/96

,.

. .

.. .

• v ,

..

. .... ..

. . - .

. .

. .. .

..

. , .. ,. ~: ....

.. < -

. i· ... :·=- ... . (~ .. " .~" ..

. {::i

.. _ ....

, .

"

l ·~l

. . ,

." ~

~ .......

. ~j...

. ~

'-' ..

,. .~
'i, .:
.' ~
~ ...
~I
.f
. \ I
, ·i ..
, ~
-» "'.f
.. ~
u • . '-:t
• ~ > .
-i1
·l
·t
~ .. .

..

..... '. ..

... -: ..

.. .... .

.. ~ ..

• I ••

. . .... ,

.. "

...

. .' .

. .

.. .,..:..

. .. .

. . .....

. . .

-

, ~

. . .

.' .'

. . '. '.. . ....

. .,' .

.. . .

. . "

. .' ..

i

. ...',

. .

.' .. .

f

,

.'.15 - VII 1818. ~

209 Makarska, it b -ana Blasko-

hoi kupa Fa J "., 'f.u

Pismo ts« K 'UZ1CeVtc

.4 ~a don Petru T Z.tu sign.r.

VlC . u Sp l ,

Arheoloski muzeJ

49 h 6/1

"

. ~

:J :~

' .

. :

. ~.

. '.:~

".

.. '

:.:

,

. .

..

. .

. . .

'. .

. . ...

. .' _.

,'.. : .

>

"

'~.

:.:~

"

."-:.

;,'

:.::

. ..'. . .. '

. .

. .

' ..

...

. '. . :

. . .

. . .

. . . .

.. ....

'. .

. . .

. '.' ..... ".

.. .

". . ',,: '. '. :.' .. :':::::' .. ~", ..

. .. . . . ". . .

'>?" .' "---::.' '.: ..... -: .'

'.'. ..

'" ' ",:, '::~i"~-',:<:: ,

.. ' .. ":: .: . '. ','::

. ... '. . .... :. - ..

. .. .' .. ':'::.: .': =" :.:.'-: ..

.... '

. ....

:'~ :.::':'-:~' ':'

.. :' ..

. .

I:,'

:: .

. :::

" c,

,

-' .'

','

.~;

'.'

, .

.~. ~

. ....

'. ~

.: ~

, .

• I '.:.

.. ,

. :-'"

.f:~.::: . .\',.~ ~ .S··:·

:-'"

.. :', :

»

.,

f

. .(,'

':..

.' ... ~ . ..... : ..

. ,' ~

: r>,

'. '.' .

. . .

-}: . .. ,.;: ..

~. ',:;

,

{

. .,'

. . .

. .

". :. '.

.. ','

.'

::-- ..

.... .

. ",

. .

'. .

. .: .. : '. '"

. :. : :.- ....

".

.~.

.' .

. ' ..

. . . .

'"

-,'

".".j. '.:

. '.

. 111

,

~

-,

I',:

'~.

. . ~

:~ .:. :. '.

....

:~:

.: .. :.:

.'

::;'

.;: .

;l','

;"~ .

. :.i. ...

'.~ .

. ': . . . :

. . .

. , :r' . ~ .

. ,.

':f. .

·.t· '.;.(

" .

'.

· ;

. ,

~" :',:.j

,

· :

. ,

. '.

: ,

' . . '.

· ", " .

. : ..

: ,':

:.' .

. ::.'::'

: ..

.. '.

. . . .

. .

I .:.

... .,,:

..... .

, ,

' .

.. ~.

l!

916 Makarska, konac XVI 3t.

Muhamed aga, emin makarski providuTU O1niskorn

. "".

Drzavni arhiv u Zadru, BOglSl-

ceva zbirka 10...

. . . .

......

. . -: ....... " .

• ., ,,'-'-: ' .... ~ '\: 'J~ ;EL~...,.~ ..... ~~~ ......... ~

,<.'.1. >" .~~:'-~:>' ~;;;.~ . .'~.,,~"/-~.-..~ ~~~ ~~

<. ~ '-- ... " .. 'tfI

. , .', ~. ..~.,' _.,

•• > .,,", '" ~

',. ~ "',' : ,:i' '~:~

\"",_ " ' '- "" ,~ .,,~

~ . '''.ft4. 'J-''o

.' "",' . ~ '- .. '}

.. '.' ~. ~. '-~.'.'.

'. . . :. • ~ ~,i. . ~<~ ~ ~

• ~~ ,~' " 'f-... ~}:i

",~, ,,-- ~,,\ "~ .... <

;.' v .

~ , .. "'::=. t·

fr, *_ " ,t'. ' ..

,,~ ~'

"'\ '-.- . \..' ~

. l'*~

/

~ ." '::-t_ t ~<

\ \, \ *;

~~., \,a ~. r

'ot.'~"''' ""A \ ~~ "

~ ~""",.~

... ~lt ", """

" ...._,. ~-,

._ '~~. ~~ _,

,~<,r

,

.. • ..

~ ..

-!-

>JL«;

\1' I

"~, ,.

,

'if("

ll: ._. '.-:: : c .,'1.

"i,."·1

• :i:

~, ... ' .•

..

..

iIiIL·, . .. ,.

: .. , ...... ..

. : ..

.' "'r

".

. '

.is :~

. "

. ...

.

... '

, .

. .. .

. . .

. .

. ."

.. . ..

. . .....

-

<

~ ,

.;

,

i

r •

~

,

. . ~

. .

..... "

. '. . ..

,. •

+:'. ,..

22~ Zadvarje, aprila 1601.

Alaga, dizdar dvarski provi.d1Lru omiskorntt

Drzavni arhiv u Ztuiru, Bogisiceva zbirka 13

t

,

. . '. .

. ~

- .. ' .

. .

.......

. . . '.

..... "

. .' . .

.. ' '.'

'.,. . . . .

. '.. .'

,", "

,', ,',

'. '.'

. <~.: . .. ..;.:.::;

~ ·1

:~; .

. : .... :~ .

1".~ x:~

.~::..

1?

:- .....

'?-!~

·:t\

. ,,(.,.

:\ . .'~

'~"(:'-:

'.' . . ,': '. .. . . . ~~"':':

...... .. ': . .... ..: . ... ...•. ... ... ····1

.. . .. . i. . . . .......>.y,... .. {J.,.~;

'.. .. " .. ' ' : .. '.' .. ..' . . ..

. . : .. . :............ . .. .. . .... : .. .: .. :":: .. :.... .'. ... .~1:.:

. . .' . . .', : ".:" "'." '". '. . .,' ", :.',', ' ... ' '. '.:.:

.' . '. .. . ... -:., '.:.: .. .. ~. .... . . .' ': . ' .. :.' . " .

~:. ... .

...

~

." ....

.. . .

. '. ... . .

. .

" " '.. . .

. '..

," .

...

. '. '.'

.v .

.. .

", .

. .

.. ". ,.',

. .. . . .

. .

.. ' . '... ..'.. :' .....

.. '.: "

..-;.

f::·

:. ....

..

,

..

,

~

~

.1

it . ,

.~ :-

:j

. ~ .

.. j .

~t . ·i· ~i .~.::

.>;. ;

. ·1 ;.

·w-·_) ~

i :.

'! •

·1 :

... r

.~. ,

). ~

:~. ..:

1 ;

L 't ~

:,. .:.

:. 'J

. :.

. .:;

,

....

, <

,

23. Zadvorje, apTila 1623. diz-

· Mustafaga,

Omer kapetan , omisko ..

dar dVOTSki providuTU

mu u Zadru, BogiSi-

Drzavni arhiv

ceva zbi,.ka 57

.. " .

~

. , .

. .

. . .

. ' ... : ..

. . .'

- .. ..

..... : ','

. ..

. .

.. . .. .. ' ..

.. . .

.. . :',

· .

.. ' .

.. ' '.

'. . . .

,,',' .. . . ' .. : ..

.,',' . ..

· ' .

. . ," ,",: .

. ". . .' ". :

· ". . .

· .

.. .. . . ; -. :.:.: .. :.:: ' .:

.. .

. .. .: .. '

:a:

: .:t.

- .. :{

.. :.~

.. : .. ::~

. :'.]. -: .

. , ", ,

::)

tc :::.

,

.. \

. ····l

.. J

. ·:'-f

.:~

......

· . ~

, r ,

: ;. ~.

'iI~. ~ . r:

· :.!-:

,<

.:~

· .:j

.J

·l::1

· ~:~.

· .....

· . ,

.. .::=;,

.' ',; ::y .-=:

.f:.:~

I y.,

: .~

~f:·l w·:~

.~j.

. 4:}

.... :

t··t;t

. '.~ .s: :~

.'f.:·:\

'':::::''~.

·W\

. . , .. . \-_.'.'::

. .. :::':

. . '. . ':--.,

. : . . .. i:··:.

. ..' .. ...

;;.;

\.

·t·:',!

:1.~

. . .. ~

. .: ... ..... . . ;1,

. \":

.. .... ... . .. .. .J.

" .' : ."'" .. .:' : : .. :'; '. '. .. .. ' ..' '.{

.' , '.. . '. ':,', ",' ·.0

..

. ··1~

. ....

v.)-:; ..

:~.~ ~

':.'

~ . ..

. . . .

. '. '. .

. ..

• I' •

" ' .. :'. :', " . : .

. . . '.'

.: . "

. . ..

: .... '" .

.... '... ' ... ' '.' ". .' ..

... . : '. .. : : . .

'. . ". . '. . ..

. .

. .

" . '. . '.

. . . ... ... . .. ;'".,." ..

. .

.. ' '. '.'

.' ... ' '.' ' ... ' ... " :. ': ,','.. .. ..

.. . . .:....... .. .

. ....

i: ~ .: .. :=:

c

.:(

::".

:'~

.. ~ .. ..

:t .~

-) .. :J

.. ;

\

. ..:

.'

)

.. ".

,.!j

:; .

. ,~

. ~.j

j

~: ....

.. , .....

....

.....

III

24. Sarajevo, 25. 1 1638.

M ehmed pasa, beglerbeg bosan .. ski gen. providuru Alvizu Priul1

Drza'vni arhiv u ZadTu, Dragomanski arhiv CXVI/l

. .... . . . '.'

" ... : .. ~:.: :",', ..

.......... . .

." .. ' " " ",:.:', .:. -: . '.

· .... _ .. : .: :.:.~ ... ?~.::.:::/,:/\:.\: ... ~.: ::: . .. .. .

. .' ." '. . ";: . ",:. : .

L

. .

. . ',.

. .

. '. .

". ' ....

", . ' ..... '... ..

. . . . .

. . .' '.' .. ': .. ::.. .

. . . . . . .' . .: .':' ..'

· . .. . .. " .',',',', : .. : .: " ::~" .

. ': : :. ,',:':': -v. I

. . '... ..' -, ..' '.'

. '. . ' ..

. . . ~.: .... : ~ .: : :', -,". ..... ::" ~ . .

. . .' . ,', "

. . .. ...... '.:". : .. :',: ',: .: .. : ... ' .. ' :

. .

.( .

~. : ..

:. .

.. . :.', .

• ,,' L • '" " '.'

.. . .. ,. .

. .

. .

L • •

. .

" . '"

.. .

.. .

'" .1

...

. ',,'

. . .

. ,

. ".

.. ' .

. ..

. .. . . .....

. .' . '.

. . ." ">, .'. . " .: ..: :.:::<~:: :. ::

'. .. .' . '. ,':, ". ......:.. •• ,: .• ':... ... ..•• •. : . .••. :.':,_:.>, ..• ~.;<>r·· ~.:

. . . . .. . . :. ... . ....... : .... .. .. ... .. .... . . ...

. .

. .

. . . .

.. .... . '. ~.......... . ....

. . .. . .. " . ." ... .. . .. .. . .

.. . .. . .

-0"

;

,

.

,

'. h

<

. \

of'

....

25. Zemunik, veljace 1638. .

Age, zemunicke gen. providuru.·.

AlvlZU Priuli .

Drzavni arhi» u Zadru DragQ~ manski arhiv CXVI/28 J

. ',' ",

.. .... ".: '.' ". .

. . .. .. :':' ". '. '.

. . . .' . '. . ".~ .

I •• ' ••

'. .

. . .

. .

. .'

. .',.

..

. . .

.,' . .

. . ..... '.

" .

. '. .

. ' .. ', " " .:,' .

. . . . .

..... : . <. '.' " .: ' >.

. .

. '. .

'," .', .

. . '.'.

4

'. .

It ~l...,.f.~ "

. .'

. . .

. .

". . ' .. :: ",:<",:. ", .:', .

. .' .. -:

. y.:.:.:.'.~. .: .. :' . .:'_ ':.,::. : .. .' .....

'-.

. ~

t/ -: :..1

. .

. .

. .

" .

. . .

. '" ..

. .

. . "

. . .

. . .

. .

. ..' . . . .

. '. . '.' . '.' . . ~ ..... . -, . :.' .

. .' ' .: :. ", ' .. :' ". '. -. .......: . .

.•.•.. ' ; .. :.:, :.: : .. ,.~.:<, :~ .. : .. :.' :~.: :~:: ; : ;~ ~.:.:.:.~.: ~.~ ~: ..• : .•. : ~ ~ :.: ::.~ .. : : : .. ::~.::~.: : .. : .. :.:.: ~ ;:.: :.' .. : :,.:.: : .. : ' ' '''.' ". . .'. > .:. - :<.':~<: .•..

.. - . . . . : .:: '.:' ,:··.:'<;i -. :'. ." .

.' ..' .' . . . . . :. ' " ' .

. ..' .' '.' ~ . '.' '. .' . . .". '~.'.<:..' '. :. .' " . .

. . .' .

'.'

', ......

. . ..... ::.

" .... .

. ", .

. . .

... .:

'. . ..

. ' .....

. -.' .' .

. . . .

.. : :.'.: : > .... :

-. :.' .. ~' .":: ' .". ": ';:.::"

. .; ;':' .. ::.'

. .' ': " .. : >" '.::.:. . '.: .: '.;.~ ,,' : ..

. ". . .... .'. '.' ";'. '.:"':'. . . '. :,:, ': :::.'. '., '.::: : .

'. I • .'. • • • .: ". :': ," ,:' •• ' .; .; ~. • -, :.. •• ••

. .. ... .. .. . . .

. . _..,.. .: : , ': '. : ".' :: ..:-:: >. :.::<.::~ . ...:~.:: .. : : .:.:: : .. ,,': .< ~; .. : .. ::~ : .. :: . .\:·.:.~.:.~:;·.; .. i::_::·. ::.::

. .. . . . :.... . . . .. . . .. . .. ..:..... .

. .' . . . . ', . ." ". . ... . . . . :,,::'. . :......: . '. .' '. . . .... .

. ' .. :" .' .: ', .'. ::. ..,' >.',' '.::. .: •. ::. ,.".:.( :". .: ..' '

. .' : '. .' .. "... : .. ' : _:-:": '. ,,'~"'. _-::'.' .. :.," .. ~.:.' :" '. : :. :....... . :' ,".: '. :. :

;. . .' . .: '. '.' '.' '. . '. '.:. .:::',: •. ' .. ' .• ' ..'>....:;. :.~ ,'::'\:.' . :".'/:

........... : ....

26. Risa n 2 ,..

, :J. XII 1640

Mehmedaga R" ·

novski i 1'isans l:vanagic, nazor

Al vizu Priuli ki gen. providuru

Drza vni arhi

n IV u Zadr D

lanski a .h' u, rago-

, 1 IV CXVIJ5

t

.~

f

~. i "

.~

..

:. ~ ,

.' '

. .

. . .

. ,"

. .

. . .' . .

. . . ',":. '.. -, .

.. ' .. '

. .', ... ....

. . . ' .' .' . .;.-~ ':'. -:. ':. -, .

~

,

.. c-

.'.

5

t-:

. '. '. " .

'. . . . .' '.' _" .. ' .

.' . ' .

• ,' • I

: . ,',

.. ' .' .

. . ..'

. " .,", "

. . .

. .' . .'

. .

. .'

. ' .....

',' ", .,'

:!'::.':~' ..

. ' .

~ ' .

..... ',.:',

::~: .

• '>'

) .

"

.:I ?

.

~_

. . .' . . .' _.

, . ." . .'. . .

'-" '.:'::" .. ~.'., ,: - .' .":'" .

.. . ';-.: .. '

__"-;-.:""'.:: :·rf':,.I-e •. "'_ d .. ,~. • -. .... . .". ' ..

: .. ' ." .. '. , J · ...... .,f~ . . "::;~

".,' . . "~J~7 V ~ ....,.. , ",.,.;.:;~ .... .. ".',' .... :.;<-.,

.' ,~~"... ~J .... .J .. J.... It ~~.~t.4. 'J: ~l .

. '. . ~J "'~, r'" '., ...... , t-<",P..... '. t: ""'U_I~

..' I ~J. "fa,,., ~ · ...... ~".

~ ~" .

.. :": ..'. :.,.;-'!:,:::,': ... :oo.: "" '.' ..' J ... .1..' J • l ';If .-

,:= ..(:::+:\)~:::'. : .' '.. . -. .. 'C .' . . .. , t . AM.,.,,· ttl I ••• ,&..JIll- .. '

..;:.:;:/,}:';cyx.::; <. ..... .:::. . . .' . '. .... .... .. . , .' f ,. { ...,.1 · ,...

\;:.: :;,>i,:':\:.:r;:&::it;;;~:':.:. c.' .•.. J .' r. ' .. 'Ii~.~t·~A-"~"""'~~ ~ :'~'_j . .J. ' ..

'. ..y',;)ittf':,j}:'/c tKfI:~::.·r t ><:''':lr~ ~ of •. --, ~ T' '1T -'I It ~,

.:".,:.,:>.5::t: ..'. : .:» .• ~ .;A~-. i:-:.: >;.... .,t/*"'" *HfI1#'I·"_""'iII r'j -~lIl1# . .

... ;:.: .• :;:~.c:.'i.y,-~v . .,.....-r . . .' ,,:i<··:· . II' I'~ '. r '''r' (f'P"",..r ... · .

:'.~:.:}PHfg'?d/:.. ::::. ~,: .: .... . '. . • • .' , ' •

.. . .::_".' ' .,:}3) r..... . _. ..J 11 . .-....11, III L_ • _,~ ~. 4 111H~ wMMJ ~

._.:.-.,;,: .... :.,J" '.'A_~tf.,r#!'f~rpr 'F t:' . r," I ,.J"~

;':.>~'}u':.t:~'>::: .: :'> .... .: ,"u? ~ " ..' .. < • '. 1L ,L J'J''i..J - .... .,# ; I. ~""'~';'. '..'

. .' .... __. . .' . , J ' r-~ · "

;.

+

.... .

..

. ' ..

. .

.' .

.' . .

. . .

. ' ..

. .

. . .. ' .

. . '".. .

. . .. .

. .

. .

. . .

',' .

. . . .

. . .

. . .

. .' . .' .

" ". '. :'. ." ' ": ' .' .

. . . . .

." ' . ' .. ": .. ' .

.' ".' . .'.:' . '. ". " .. '.' '

' " . . . " .' .

. . . . .' ." .'

,,". ... .'. . .... ... :..... :." .. ' .. '.

. ' .. : .' : · .. '. .. i <:.' ~'.;~ ":', :.' :.··.:/: .. :.f .. :·~.· .. ;,: .

.. '. .:. .. -: '.' -. :.<. :' " .. : ' .. _'" -. :; . .'-:'"

. .

. .

. .

. "

... ' .

.,.

-:

.. ,

:,

III

27. Augusta 1641.'

(

; :

, .

.. ~

1 "

< •

. .

,

Povjerljiva obavjest 'Ilekih konfi(ienata gen. providuru

Drzavni arhi» u Zadru, prCJgo .. lnanski arhiv CXVI/3

'< .

..

v:,. :.-:

~ :"i

{~

:.: -:

" .~

. , -,'

:"

" :

v.

... ', .

~. : : "

/ ::: ... ~ .. ]

, . ... ..

.. '. .'.

.' .' ', . '.' ' ..

.' . . .

. .... '.

. . ...

. .

. . :.' ..

.. ,',

. . . . . .

. .' .

. ..

: .. ,' .'.' . :'.' .... . '.

. . . .

.. .

.. .

. ....

'. .. '. .

',' . '.' .

: ... " .'.:: '" ...

:",.

. .

~ ..... ·r~,l.· -r "' I~,.~.; ·:·~ii~~·' "II "A.~. ~

. r· ' '·1 r~ ,,- " .

. _ ";" ',.~ _' '. .' 'II~JI! 1- '-I Ttl. '

.. i':~ .: ~

[... .. :~.~,,~~~ .. ~. ..' "'".p'" ,,',1 .".,..', a Ab ;

. ..... ..~ '". . i\ II' .' "".,.. ." .... t. ""'''''''1- "J.

• ...;~, ~ T ~1f)'''~'", 'Ir;W' ... ' .... fllt,.·' """t.':~ .'''1- .. ,,4/ ,II"

.\~~~: 'V (I"··,,,i f4'" ~tl"'";-r-~ I'r"~ '._'1." fk"'4P 'I

.... ,; .• !~~~'" . ill, •• /~ ;rA;c,{I ~~..,.t. Iff~/'t~" liN :

'.:.> . ' "" "1"'" 't •• ~ ·lJlffltlk '/,f't~S"'''',*'(''''I. f-t' .

··_.;::u: ~'-1Jll-lt J.'t~ "/'4,. /14 •. *""'# c·f«~,~4 A'~fi I

>::. "/.'I.e·!g-l''''''" t*f."~-I'" £/.",1 .r.1'f'tflt ttlll:ll

..•....•.. '_',f rlt .. ..,! ,,_'tt , (" .. 'til',/" &tj1 ;''1.''''''''.(

.' .. • ,::c.>' ..• '.' ....,: '.' .~·f ~ tlf'# " :14- "if ("-. "~A' til "It • /, A It 'I'

.~ .. : <"-:,/ ~#j, ./101;' t.wt-I'r;, y 1-tr4 #t/./I "_I~ .,1'1 .,." f

". _: .: : .•. ; •......•.........•..••...... ' ..... ·~.'It I'i·v 119' ... ,J-Jl.' ttl" c..--II. .17'''''~A' ,11'111 . ).":·::~Ii:c'::':Ii{'r-: .. ;·u .. :J"A'· .~!,M"'/~·. ·1·1·";r~ fi tf't"~';;1- ·.·1-/"lf . :;~,~.;t·(·~::·.:~"u·' .. ~ .. :·.:,.I".,; ."",J .,-.-1.11 ,,_,._,. V,£I£A# A'(/4#',."

:~ ... :;~.~.;u~.;, ....... ·::Ji .~~, ..... /I~"t,.1 ,., . '·~/tIIl'~ /I_'/~""'~:

",,>,;,::,:,:,:::,:,<_,~. *- <:> .:1, J),. ·····1. ···UoMIO.,II . .1 ' .• u~_~ .. m; ... 'Ai

.. • .. .,- <,. ,'T" ,. ~" ~~ 7 r~'*'· .-,- i

'u_U: ' •• ": i " (,lVli !t~1 ff~Ur"lfIt . '1-, .. _,./", '110 t.. ~

"/::':\';<;,.: 'i:-·:«·,··<t1'lt . ~ #~ <~::/ '. '. . - . '. .: . .'

".' .. <.<, .. ,f;t" t·tf'l1J ....., .-..': '. . . . ..,.....,.., . • .

::,::.')'::::(":.: .. , •• ;.:.:.:.:U:, .. ;6 t I If' .. _: It ~jj" '.~ '61. ~ . --' . .'. 1)1.- .' .', .. '

?·;::t:~~}:,:·.tif~;g::!;.},;-:;;:;6flf~:":i·,::;i.~ .• ;',." .... ~..',».:t I'~:' J j ~, .. :'r ,1:' :',:';"i· ... ·.• ..•. . ..' .~ ." ". '. ,

:·,>.:·;'}~<~;,'/::<:::;:/Ltli :J.,I . ~ ft P y 'f .. 't'1.. . . .' '" .;. . ," It ....: :

'di~:~;;<; .. ::;~::,:·:····:· . '. . ' '. ...., .. '; . . '.j):- . ·

·.(;·<~;<?-::l:::):''':.',:;:~.~.~ ¢' ~ ,,>' ;lJdO .; r, ~,.." .• ~. .-~~' : : .

"'';'L . . ;:'. .:... ." . ; . . . ... . lit· .'. .

"

, ,

~ ~.

:,. ~

.. 1

: ......

" .:-

" ...

· .'

· ~

, ..

. ;

· .,

,

~. -: :. ~

:: J

.. ~

.~ ,,,:!

: i

..

- !

., ,

..

,

,

I

-: .::-

...

,

~ .

. '

',:-

.:;.

. ~

..

. ':.

. . .

. . ~ . . " .

,,', .

. .

'. . .....

. . .

. . '., " ','

. . . . .

. .

. .

. '. .

. . " :.

". "

" ." .:: " ,'. "

. " "

. .., .. ' .... '.'"

. '. . .. '

.: . . "

• • .' '. • .' :.. • • .» ." .' .: '

.. ' .' .. <:», ", : :'

. .,' '. -, .-',

.' .: .' '.' :. '. :-:~. " '" '.... . . '.

. '. . ' :: .. " .

. .: . '. . .

-

, .

. : ~.: ., , : .. .: .: : . : ~ .::., .. ::L· .. :.:: < .. :. : .. : .. :

. '... . '. ..' ': .. " .. : . ',' ..

. ', '. .: . ' .. ': .. ' :. :', ", .' ' '.' : .. ',~. .

: :. .. . : :.: .. < .: .: > .. :: .. :.: .. ~ : .. > ::.: ;<.: :: : ..

. .. . . ..,. . . '. .

. . ..' .' : , .. .: .,'>> : . ::.: .. :. ....." .

• u ::" '.':. ......: •• •• '~..' ••••••••••• ~ •••••• ,., •••••••• ':,.(./:; •••••••••••••••••••• ::

. . .". . .

. .:.... <..': ~ : : :: .. : : :-_: .: :. > :.: : ; : : .. : .. :\.; .. :: .. :.:::.: ~ •. .. <.<~ : : .

, .. :. . . .:. .. :.:.:: .. ., :.... '.... .'. ..: : . . . . .. :.. . .

• •• ••• ••• ••• ••• • d. ••••• • •••••••••••• : •• : •••••• :::-: ••• :.::.,.: ••••• : •• : >: .

.. . .:.. .. .. .. . . . .

".r.,.. ....

. ."'-:',:: .

.

..: ."~~:!Jf.

. .

~. .

. .. .. .

. . .. .

f

.. . . .:. .;. . -, ... . .. . . ~ .. .

. . "

, .)1:&:~ •.. :~ ". : ::./.~.~ - '. ..

. : :', »: : .. '. .. .. :

. ..

' .. '.' : ',,: ,,' . .-

-:'. ..

,

~. ~ ~~

.. ~ ./

. . :jpI': . . ~

. '" .

.- .

..;: ..

. .

. ." ..

. . .

-' ... ' :.~ .

.'.. . .. ' .':' : .: .. ; .: :::. .:: -:~

. . .. .. ,,'.:- .,' ..

: ':. :.::': ', :: :',:

" '::,:: ~ .. : .:' ':::.:. _..:' .. .

: .. {

. .

. '... .

..... :.-.: .

.. :": : .

. ',.. :. "

:. ::~'::::' ~.~: .. ; .... :: : ::,' ,:::::.::': ~':'. : ' ..

: :.: .. ·i.::. :.~/:~::.:.:.:~<: ... :: :"::\i:::./:·:~:·: .. · : .

·i· .

. .

.. .

~.

. : ..

", .

,

28. Potiu:a, septembra 1641.

Musaga Kapitanovic pTot~iduru omiskomu

Drzavni a1"hiv u Zadru, Bogisiceva zbirka 127

. ." . ". '. :. r " •

':' .: ..

: . ;.

. . .

. . .

. ..

. . ..:.. . ~ ..

-:. .....

.. '. .' .

. .

. ..

..

..... ... . ' "

. ..

. .. , . .' "

. ..'. . . ' ..

. ..... .

...

. ' .... '.

.. .

'. ','

.' . .' :.,

. ..', v. ,'".', ..... ": : ,',

. . .' '.' ..

" .: .i >:' :: ..... ',' -.;', ,:.::' ..

. .'... I.' .'. . .:

: : .. .; : : :... .. . .: :.:. :: .::::.: ..

. .:: '. :.'-: .. .•. :.-:' ):-::~·i,.<··:-"~::::-· ' ..

. .. : .. :-:... .:.:. :... ... .... ... .

, .: : .. .. : ..... :: < .. :.:.: :: .. \ .. :. :.:.: ... .: ..... :::::.:: .... : .... : .' :.>: .. : '. : .. ::.:.: .. :.:. :> ".

• • ••••••• • •• .: • .: .: ••••••••• :. : •••••••• .. '. •• ••• .: •••• : •• .1

.. :... . .. :.. .. . .

. .. :. . ... ... .

. ... ... . . .; .

. .. .... . .

. . .

:. . ....

• • ••••• 1.. • ••

. . . . .. : : ..... :

. ..

. .... :

. ... .... .

. , . . . . : . .

. .

. . .. . ....

... :.. .: .. . ..

. .. ...

.... .... .

..

. . . .

..

. .. .

. .. . ... .

1 •• • •

. . . .

. . .. :.... ..........:. . ..... .

. ... .... ....:. . ... ~.:.: ... :.: .

. . . . . .

.. ...: : ... : :: .t> .: ..

, ., ., . , ., .,

..

,

..

.:

:<

..

:,, -;, .

. , .

. '

,

..

N

,. e ,

.. , , .

<. .~

29.

~ ...

.. ,

. .

i

".

: .. --

~ ..

,. ,

.. ,

.. e »

,

. ,~ : < ,

:'f

.'.

..

..

III

Zemunik, XVII v3· .

Dizdar zemunicki , gen~ pToviduru

~ h- u Zadru,

Drzavnt aT. lV VII8

manski arhlV ex

ostali

..

age

Drago-

. ..

. ..

. :, :

: .

-. ~.. .

.. .. ...' .

:~

-: ....

.

......

. --:--'

, .

.....

.......

.~

"41,r~/

", .. ,Ii.:, .. ,

.... __ .......

"

••

. -.

., ~,.

N··.·· , ..

.. oJ' .....

"'

,,;,.:i!

'''#

, .~':')

... "/ .. "0

~: ... ~

t"

.'~

', ...

,_.;

:."~ . .. .. ~, .

,

. ., .

••

...

. .

. /.

• #1

' ~~ I. .. I':

" A., ..... .-

II'· ~ .._..,.

. ..

. .

. .

.~ ..

•• :.:!. .:

, .

I···

. : : .....

r, •

• ," I

. ......

..,,- . .

.#

..

," - .'

..

-...: .... : ' .. ''': ..

, i

. .,' ;~'" ..

'.-.'-'.:-; .... "

..

. _ .. " ...... ' ..... :

-,

+

, .

...............

) ~.

i~ . .:

r

f

,

~

., ,

:..

,

1

,

,

'I

~

1 <

.,

.~

,

e

,

, .,

,

f

.

~

.. . ,.

( :}.

.">1 . ~ .

......

..

.. ,

. ..

. . .

...... ,-\

..

...30 ( .. '

· Llvno) konac XVIII st.

Osman beg F'Z' .

Macukatu u S 11~POViC koZunelu P ltu

Arheol ~k·

49 h 6~S , muze; u SpZitu, sign.

, '

. . ...

, . '

,

, "

, , i

, '

.. ..

.. ..

, ,

, ' ,

......

, ,

.. . ..

.. . .: : .

. .. .

. . .

. :- . . .: : : .

. . . .

, "

. .'. ..

. '

, ' '

, ~

,

, l

.. . .. ...

" '

, . '

. ... ..... .. ...

, '

" '

• • 'I.

. . .,

. . :.

, "

" '

, ' '

. . .

., '

" '

. ,"

.... .. . ..

. . :. ..

'~ " ,

.... . ..

• :-~ "::.. r'I .. ~

" '~, .:;_~J '" ,'"

":(:1;"~. ,,'

, ",', '~". ~:;, -:. ":' "',

, ,~, .' ?'~ '~~ '",.-.: : ,

." 't,: ,,' ,

.. ~ .

..

, "

.. ~ .. ,

, "

, ,

. ' .. :.-: ....

... ',' .' ' " ,:.~, ~ '':, ,< '

.. . ..

..... .

. :~... .

, ' '

,< ,:~ " ~

.. .... .. ...

, .....

" ,

'-.:::.:, ... '

'':'':', , ,

. . . '

, ,. " .: ':" "" " "',":,, , ' ,~ .... ' '

...

~,

.;.

.....

, '

, ,

. .. .. '

. ....

.....

... .: ..

, ,

" ,

, ...

. ,r"':- .•

:-- .. .

, '

.... ..... .. .

tIi

.... c", •

, , '

.. .... ....

. .. . ..

. . .. ......

" '

.. ... . . .. .

, ,

, '

, ....