Sie sind auf Seite 1von 35

SVEUČILIŠTE U SPLITU 1/35

GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET

Doc. dr. sc. Boris Trogrlić

Stručni studij građevinarstva

kolegij: ZIDANE KONSTRUKCIJE

(Skripta je namijenjena studentima II. god. stručnog studija Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Splitu)

Akademska godina 2008/2009.

Split, siječanj 2009.

O proračunu zidanih konstrukcija


EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 2/35

OPĆI PREGLED PROJEKTIRANJA I PRORAČUNA ZIDANIH GRAĐEVINA

OPĆI DIO TEKSTUALNI DIO GRAFIČKI DIO

Tehnički opis
Gradiva
Program kontrole i osiguranja kakvoće
Karakteristične vrijednosti djelovanja (stalno, promjenjivo, vjetar, potres)
PRORAČUN MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA (ležajne reakcije)

PRORAČUN ZIDANIH ZIDOVA

Izračun proračunskih vrijednosti učinaka djelovanja (NSd, VSd, MSd, itd...


model D
Složeniji
model A: model B: model C: proračunski
Pojednostavljeni Projektiranje Histerezisna modeli
proračunski postupci zidanih konstrukcija anvelopa kata (numeričke
(ENV 1996-3) 1.1 dio: Opća pravila (dodatno za metode,
+ za zgrade horizontalna štapni 2D i 3D
Pravila za Pravila za armirano djelovanja) modeli, itd...)
"jednostavne zidane i nearmirano ziđe
zgrade" (ENV 1996-1-1)
(ENV 1998-1-3)

PRORAČUN TEMELJA
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 3/35

TEHIČKI OPIS:
- Namjena građevine i lokacija (stambena, industrijska,.... )
- Tip nosive konstrukcije (npr: omeđeni zidovi od betonskih blokova, a-b ploče kao međukatne
konstrukcije,...)
- Dimenzije tlocrta, broj etaža, katna visina, ukupna visina, podrum, nadgrađe
- Opis koncepta nosive konstrukcije, povezanost zidova i međukatne konstrukcije (serklaži ili spone),...
- Debljine zidova, međukatnih ploča, dimenzije serklaža
- Temeljenje (Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata)
- Ostale nosive konstrukcije
- Opis načina izvođenja. (Posebnosti u izvedbi pojednih elemenata konstrukcije)
- Eventualno: probna opterećenja, auskultacija - praćenje ponašanja građevine i ugradnja senzora,
kontrolne preglede, održavanje, itd...
U slučaju rekonstrukcije potrebno je prethodno opisati postojeće stanje građevine, predviđene zahvate
rekonstrukcije, rezultati prethodnih ispitivanja, itd....
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 4/35

GRADIVA:
- Vrste zidnih elemenata (opeka, porobeton, beton,...)
- Grupa zidnih elemenata (1, 2a, 2b) - tržište ?
- Normalizirana tlačna čvrstoća bloka fb (npr.: fb,min=10.0 N/mm2 - okomito na horizontalnu sljubnicu
morta i fbh,min=2.0 N/mm2 - usporedno s horizontalnom sljubnicom morta u ravnini zida)
- Podaci o klasi čvrstoće betona i armaturi za a-b ploče, serklaže, temelje, stepenišne krakove, podeste i
ostale a-b konstrukcije.
- Parcijalni koeficijenti sigurnosti za svojstva materijala (propisati RAZRED IZVEDBE i RAZRED
PROIZVODNE KONTROLE
npr: razred izvedbe: A/B/C
razred kontrole proizvodnje: I./II. === > γm = 1.7-3.0, (preporučeno 3.0)
za potres === > γm = 1.2-2.0

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE:

KARAKTERISTIČNE VRIJEDNOSTI DJELOVANJA:


- Stalno djelovanje (G), promjenjivo djelovanje (Q1), potres (S), tlak zasipa tla (Q2), vjetar (W), itd...
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 5/35

Radni primjer zidane građevine

Tlocrt Presjek
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 6/35

KARAKTERISTIČNE VRIJEDNOSTI DJELOVANJA:

Stalno djelovanje (G) i korisno opterećenje (Q1) Vjetar (Q2)

...prema odgovarajućim normama

... iz čega slijedi izračun ukupne težine za proračun na potres


W=ΣGk,j + Σϕψ2iQk,j
ϕ = koeficijent uporabnog opterećenja; ϕ=0.5-1.0
ψ2=koeficijent kvazistalne vrijednosti uporabnog
opt; ψ2=0.3-0.6
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 7/35

KARAKTERISTIČNE VRIJEDNOSTI DJELOVANJA:

Djelovanje potresa (S):


Ukupna proračunska sila potresa:
Fb = Sd(T1) * (W/g) * (λ)
T1 = osnovni period vibracija
Sd(T1) = ordinata računskog spektra
Sd(T1) = β * ag* S / q (β = 2.5, za prigušenje ξ=5%)
ag = proračunsko ubrzanje tla
(0.1g=VII. zona, 0.2g=VIII.; 0.3g=IX.)
S = parametar tla (S=1.0/1.0/0.9, za klasu tla A/B/C)
q = faktor ponašanja
q = 1.5 za nearmirano ziđe; q = 2.0 za omeđeno ziđe
q = 2.5 za armirano ziđe
λ = popravni faktor prigušenja (λ = 0.85-1.00)

Računski spektar odgovora


Period 1. oblika slobodnih vibracija: T1 = Ct * H 3 / 4
Za konstrukcije od zidova:
0.075 n ⎡ ⎛ L ⎞ ⎤
2
Ct =
Ac
Ac = ∑ ⎢ Ai ⎜ 0.2 + wi ⎟ ⎥
⎢ H ⎠ ⎥
i =1 ⎣ ⎝ ⎦

Ac [m2] = kombinirana računska površina nosivih zidova u prizemlju


Ai [m2] = računska površina presjeka nosivog zida "i" u prizemlju
Lwi [m] = duljina nosivog zida u prizemlju u smjeru usporednom s djelovanjem sila,
uz ograničenje Lw/H ≤ 0.9
H [m] = visina zida (zgrade)
zi wi
Raspodjela horizontalne seizmičke sile po visini zgrade: Fi = Fb
∑ z jwj
j
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 8/35

KARAKTERISTIČNE VRIJEDNOSTI DJELOVANJA:

PRIMJER:
Proračun horizontalne sile potresa za smjer X
T1x = 0.18 sec
ag = 0.20 g (VIII. zona)
q = 2.0 (omeđeno ziđe)
S = 1.0 (klasa tla B)
Sd(T1x) = 2.5 * 0.2g * 1.0 / 2.0 = 0.25g
λ = 1.00

Fbxd = (0.25g) * (W/g) * 1.00 = 0.25W

Razdioba proračunske seizmičke sile:


Fkxd = Fbxd * (zk*Wk) / (Σzk*Wk)
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 9/35
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 10/35

OPĆI PREGLED PROJEKTIRANJA I PRORAČUNA ZIDANIH GRAĐEVINA

OPĆI DIO TEKSTUALNI DIO GRAFIČKI DIO

Tehnički opis
Gradiva
Program kontrole i osiguranja kakvoće
Karakteristične vrijednosti djelovanja (stalno, promjenjivo, vjetar, potres)
PRORAČUN MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA (ležajne reakcije)

PRORAČUN ZIDANIH ZIDOVA

Izračun proračunskih vrijednosti učinaka djelovanja (NSd, VSd, itd...


model D
Složeniji
model A: model B: model C: proračunski
Pojednostavljeni Projektiranje Histerezisna modeli
proračunski postupci zidanih konstrukcija anvelopa kata (numeričke
(ENV 1996-3) 1.1 dio: Opća pravila (dodatno za metode,
+ za zgrade horizontalna štapni 2D i 3D
Pravila za Pravila za armirano djelovanja) modeli, itd...)
"jednostavne zidane i nearmirano ziđe
zgrade" (ENV 1996-1-1)
(ENV 1998-1-3)

PRORAČUN TEMELJA
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 11/35

model A:
Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)

G, Q1
ENV 1996-3

ENV 1998-1-3
S
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 12/35

model A:
Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)

EC6: Uvjeti za Pojednostavljene proračunske postupke za zidane zgrade:


- visina zgrade iznad tla ne premašuje 20 m; za zgrade s kosim krovom prosječna visina sljemena i strehe
može se uzeti kao visina zgrade
- raspon stropova oslonjenih na zidove ne prelazi [7.0 m]
- raspon krova oslonjenog na zidove ne prelazi [7.0 m], osim u slučaju drvene ili čelične rešetkaste krovne
konstrukcije kada raspon ne treba prijeći [14.0 m]
- svijetla visina kata ne prelazi 3.0 m
- jednake debljine zidova - krajnjih oslonaca stropa ili krova
- karakteristične vrijednosti promjenjivih djelovanja na stropovima i krovovima ne prelaze 5.0 kN/m2
- zidovi su bočno pridržani stropovima i krovom u horizontalnom smjeru pod pravim kutom na ravninu
zida, ili stropovima ili krovom ili prikladnim ukrućenima npr. serklažima
- konačni koeficijent puzanja ziđa Φ∞ ne prelazi 2.0.

Pojednostavljeni proračunski postupci za zidane zgrade prema ENV 1996-3 nisu primjenjivi za proračun
izvanrednih situacija.
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 13/35

model A:
Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)

Kombinacije djelovanja:
samo najnepovoljnije promjenjivo djelovanje Σ γg,j Gk,j + 1.5Qk,1
sva nepovoljna promjenjiva djelovanja Σ γg,j Gk,j + 1.35ΣQk,i

Proračun međukatnih konstrukcija i proračunskog vertikalnog opterećenja zida NSd

Preko pripadajućih površina Numeričkim metodama - pomoću računala


Napomena: Preporučuje se kontrolirati ΣNsd na svakoj etaži
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 14/35

model A:
Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)

Određivanje proračunske nosivosti na vertikalno opterećenje zida NR,d

Primjer za ziđe od blok opeke (tlačna čvrstoća = 10.0 N/mm2, ispitana


u skladu s EN 772-1 ) zidane u mortu M10
normalizirana tlačna čvrstoća: fb = 10.0x1.10 = 11.0 N/mm2
K = 0.50 (2b grupa zidnih elemenata)
Karakteristična tlačna čvrstoća nearmiranog ziđa zidanog mortom
opće namjene:
fk = 0.50 x 11.00.65 x 100.25 = 4.2 (N/mm2) < fb < fm

Proračunska vertikalna nosivost:

Φ fk A
N Rd =
γM
Φ faktor smanjenja nosivosti kojim se u obzir uzimaju učinci
vitkosti i ekscentričnosti opterećenja
fk karakteristična tlačna čvrstoća nearmiranog ziđa
γM parcijalni faktor sigurnosti za materijale
A netto površina zida
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 15/35

model A:
Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)

Određivanje proračunske nosivosti na vertikalno opterećenje zida NR,d


Koeficijent smanjenja nosivosti:
⎛ hef ⎞
Φ = 0.85 − 0.0011 ⎜ ⎟ hef = ρ n ⋅ h ρn koeficijent smanjenja, a oznaka n=2,3,4 ovisi o pridržanju zida na 2, 3 ili 4 ruba.
⎜ t ef ⎟
⎝ ⎠
Koeficijent ρn iznosi:

ρ2=0.75
ρ2=0.75
ρ2=1.00
ρ2=1.00

ρ3=

ρ3

L
ρ 3 = 1.5 ≤ [ 0.75 ]
h

ρ4=
L
ρ4 = ≤ [ 0.75 ]
2h
L
ρ4 = ≤ [ 1.00 ]
2h
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 16/35

model A:
Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)

Određivanje proračunske nosivosti na vertikalno opterećenje zida NR,d


EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 17/35

model A:
Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)

Pojednostavljena provjera posmične nosivosti zidova:

VSd ≤ VRd

1 1
VRd = (t Lc f vko + 0.4 N Sd ) što vrijedi ako je: (t Lc f vko ) ≤ VRd ≤ t Lc [0.065] f b
γM γM
gdje je:
γM = parcijalni koeficijent sigurnosti za materijale
Lc = duljina tlačnog dijela zida pretpostavljajući linearnu razdiobu naprezanja. Za nearmirani zid Lc=3(L/2-MSd/NSd) ≤ L , gdje je MSd
proračunski moment savijanja zida, a L duljina zida.
fb = normalizirana tlačna čvrstoća zidnog elementa
fvko = početna posmična čvrstoća
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 18/35

model A:
Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)

EC8: Pravila za jednostavne zidane zgrade:


EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 19/35

model A:
Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)

EC8: Pravila za jednostavne zidane zgrade:


EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 20/35

model A:
Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)

PRIMJER: Dokaz mehaničke otpornosti na djelovanje potresa


Sukladno ENV 1998-1-3, ovdje se dokazuje da predmetna
građevina udovoljava pravilima "Jednostavne zidane zgrade).
1/ Vrste zidnih elemenata, Najmanja čvrstoća zidnih elemenata
Mort: Sve sukladnoENV 1998-1-3, točki 5.2

2/ Horizontalni serklaži:
dimenzije pop. pres: 25x25 cm
armatura: npr. 4φ12 (preklop pmin≥60 cm) + vilice φ6/20 cm
armaturu sidriti u vertikalne serklaže
položaj: u visini m-k

3/ Vertikalni serklaži:
dimenzije pop. pres: 25x25 cm
armatura: npr. 4φ12 (preklop pmin≥60 cm) + vilice φ6/20 cm
armaturu sidriti u temelje
položaj - prema nacrtima

4/ Dopušteni broj etaža:


ag≥0.20g; omeđeno ziđe ====> 3 etaže

5/ Tlocrt zgrade
približno pravokutan: 11.70 x 9.80 m
omjer kraće/dulje stranice: 9.80/11.70 = 0.84 > 0.25
zidovi dulji od 30% stranice tlocrta:
smjer X: 11.70*0.30=3.5 m; zidovi: Zx2; Zx3; Zx4 ; Zx6
smjer X smjer Y smjer Y: 9.80*0.30=2.9 m; zidovi: Zy1, Zy2, Zy3, Zy4, Zy5
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 21/35

model A:
Pojednostavljeni proračunski postupci (ENV 1996-3) + Pravila za "jednostavne zidane zgrade" (ENV 1998-1-3)

PRIMJER: Dokaz mehaničke otpornosti na djelovanje potresa

5/ Tlocrt zgrade - nastavak


razmak između krajnjih zidova ukrute:
smjer X: razmak između zidova Zx2 i Zx6: L = 9.55 > 0.75*9.75 = 7.3 m
smjer Y: razmak između zidova Zy1 i Zy6: L = 11.45 > 0.75*11.45 = 8.6 m
udio opterećenja kojeg preuzimaju zidovi za preuzimanje potresa: qzp>0.75quk

6/ Površina horizontalnog presjeka zidova za preuzimanje potresa:

7/ Najveći razmak zidova ukrute: Lu = 5.55 < 7.0 m


Zaključak: Predmetna građevina ima dostatnu mehaničku otpornost na pri djelovanju potresa.
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 22/35

OPĆI PREGLED PROJEKTIRANJA I PRORAČUNA ZIDANIH GRAĐEVINA

OPĆI DIO TEKSTUALNI DIO GRAFIČKI DIO

Tehnički opis
Gradiva
Program kontrole i osiguranja kakvoće
Karakteristične vrijednosti djelovanja (stalno, promjenjivo, vjetar, potres)
PRORAČUN MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA (ležajne reakcije)

PRORAČUN ZIDANIH ZIDOVA

Izračun proračunskih vrijednosti učinaka djelovanja (NSd, VSd, itd...


model D
Složeniji
model A: model B: model C: proračunski
Pojednostavljeni Projektiranje Histerezisna modeli
proračunski postupci zidanih anvelopa kata (numeričke
(ENV 1996-3) konstrukcija (dodatno za metode,
+ 1.1 dio: Opća horizontalna štapni 2D i 3D
Pravila za pravila za zgrade djelovanja) modeli, itd...)
"jednostavne zidane Pravila za armirano
zgrade" i nearmirano ziđe
(ENV 1998-1-3) (ENV 1996-1-1)

PRORAČUN TEMELJA
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 23/35

model B:
Projektiranje zidanih konstrukcija; 1.1 dio: Opća pravila za zgrade; Pravila za armirano i nearmirano ziđe; (ENV 1996-1-1)
Kombinacije djelovanja:
samo najnepovoljnije promjenjivo djelovanje Σ γg,j Gk,j + 1.5Qk,1
sva nepovoljna promjenjiva djelovanja Σ γg,j Gk,j + 1.35ΣQk,i

Određivanje proračunskog opterećenja i proračunske nosivosti - sve prema ENV 1996-1-1: točka 4. Proračun ziđa

Φ i ,m t f k
Nearmirano ziđe izloženo vertikalnom opterećenju: N Sd ≤ N Rd N Rd = [kN m]
γM

Φi,m faktor smanjenja nosivosti Φi ili Φm kojim se u obzir uzimaju učinci vitkosti i ekscentričnosti opterećenja
fk karakteristična tlačna čvrstoća nearmiranog ziđa
γM parcijalni faktor sigurnosti za materijale
t debljina zida, uzimajući u obzir dubinu niša u sljubnicama veću od 5 mm

f vk t lc
Nearmirano ziđe izloženo horizontalnom opterećenju: VSd ≤ VRd VRd =
γM
fvk karakteristična posmična čvrstoća nearmiranog ziđa, prema 3.6.3, temeljena na vertikalnom opterećenju kojem se odupire tlačni
dio zida, zanemarujući bilo koji dio zida vlačno napregnut
t debljina zida, uzimajući u obzir dubinu niša u sljubnicama veću od 5 mm
lc duljina tlačnog dijela zida, zanemarujući bilo koji dio zida vlačno napregnut
γM parcijalni faktor sigurnosti za materijale, prema 2.3.3.2

Razdioba proračunske seizmičke sile - horiz. djelovanje: Fkxd = Fbxd * (zk*Wk) / (Σzk*Wk); Fkyd = Fbyd * (zk*Wk) / (Σzk*Wk) k-etaža
Razdioba sila na etaži na pojedini zid - sukladno krutosti zida na horizontalni pomak.
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 24/35

model B:
Projektiranje zidanih konstrukcija; 1.1 dio: Opća pravila za zgrade; Pravila za armirano i nearmirano ziđe; (ENV 1996-1-1)
Proračun horizontalnog opterećenja zida VSd

Razdioba horizontalne sile Fkxd sukladno krutosti pojedinih zidova na horizontalni pomak.

Početna krutost zida bez otvora: Primjer:


fk = 4.2 MPa; E ≅ 1000 fk = 4.2 GPa; G≅0.70 GPa
GA t = 0.25 m; α = 0.83; h = 2.8 m
Ke =
⎡ G⎛h⎞ ⎤
2
1.2 h ⎢1 + α ⎜ ⎟ ⎥ zid: Zx2 zid: Zy2
⎢⎣ E ⎝L⎠ ⎥
⎦ L = 8.45 m; A=2.11 m2; ΣLi=1.6 m L = 3.00 m; A=0.75 m2
E = modul elastičnosti
G = modul posmika (G≅E/6) GA MN GA MN
t = debljina zida Ke = = 433 .1 Ke = = 139 .5
1.2 × 2.8 × 1.015 m 1.2 × 2.8 × 1.12 m
h = svjetla visina zida
L = duljina zida
A = površina zida (A=t×L) ⎛ 0.25 ⋅ 1.6 ⎞
k1 = ⎜ 1 − ⎟ = 0.78
α = proračunski koeficijent ⎝ 0.85 ⋅ 2.11 ⎠
za punu upetost na gornjem i donjem katu α = 0.83
za konzolni zid α = 3.33 MN
K e ,otv . = 433 .1 ⋅ 0.78 = 337 .8
m
Početna krutost zida s otvorima za prozore:

⎛ t ΣLi ⎞
K e ,otv . = K e ⋅ k 1 k1 = ⎜ 1 − ⎟
⎝ 0.85 A ⎠

ΣLi = zbroj duljina svih otvora u zidu


A = površina zida (A=t×L)
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 25/35

model B:
Projektiranje zidanih konstrukcija; 1.1 dio: Opća pravila za zgrade; Pravila za armirano i nearmirano ziđe; (ENV 1996-1-1)
Proračun horizontalnog opterećenja zida VSd

Izračun središta krutosti i masa:


y Učinci uvrtanja:
xc,j
eTx yi
xs C.K.

Fbyd eTy xi

C.M. Fbxd yc,j


ys

∑ (x j * K y , j ) ∑ (y j * K x , j )
j j
središte krutosti: xs = ys =
∑ K y, j ∑ K x, j
j j
Globalni moment uvrtanja:
∑ (x j m j ) ∑ (y j m j ) ( )
TG = Fbxd * eTy + 0.05 L y + Fbyd * (eTx + 0.05 L x )
j j
središte masa: xm = ym =
∑mj ∑mj slučajni ekscentriciteti
j j
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 26/35

model B:
Projektiranje zidanih konstrukcija; 1.1 dio: Opća pravila za zgrade; Pravila za armirano i nearmirano ziđe; (ENV 1996-1-1)
Proračun horizontalnog opterećenja zida VSd

Proračun kuta zaokreta:


Jednadžba ravnoteže:

⎡ ⎤

⎢ ∑ K y , j * ϕ * xc , j * xc , j + ∑ K x , j * ϕ * y c , j * y c , j ⎥ = TG

⎣ j j ⎦

Kx,j , Ky,j = krutost zidova na translacijski pomak Zaokret uslijed djelovanja momenta uvrtanja:
ϕ = nepoznati pomak
xc,j , yc,j = udaljenost središta zidova od središta krutosti TG
ϕ=
∑ K y , j * xc2, j + ∑ K x , j * yc2, j
j j
Proračun horizontalnog opterećenja zida VSd

sila na zid 'j' uslijed djelovanja momenta uvrtanja: FTx , j = ϕ * y c , j * K x , j ; FTy , j = ϕ * xc , j * K y , j

ukupna sila na j-ti zid (translacija+zaokret): Fbx , j = FHx , j + FTx , j

x
Slučajni ekscentricitet se može uzeti i prema izrazu: δ = 1 + 0 .6 ⋅
Lc′
δ = koeficijent kojim se množe djelovanja na pojedini zid
x = udaljenost nosivog zida od središta zgrade
L'c = razmak najudaljenijih nosivoh zidova mjereno okomito na smjer djelovanja potresa
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 27/35

model B:
Projektiranje zidanih konstrukcija; 1.1 dio: Opća pravila za zgrade; Pravila za armirano i nearmirano ziđe; (ENV 1996-1-1)

f vk t Lc
Proračunska nosivost na poprečnu silu: VSd ≤ VRd VRd =
γM
fvk = karakteristična posmična čvrstoća ziđa, kada na zid djeluje minimalno vertikalno opterećenje,
ne uzimajući u obzir dio zida koji je naprezan vlačno.
fvk = fvko + 0.4σd ; σd=NSd/(t Lc)
Lc = duljina tlačno naprezanog dijela zida proračunata na osnovi trokutne raspodjele naprezanja
za nearmirano ziđe (bez uzimanja u proračun vlačnog naprezanja): Lc=3(L/2-MSd/NSd) ≤ L
za omeđeno ziđe (uzimanje u proračun vlačnog naprezanja - vlačne armature u vertikalnom
serklažu): Lc=(L/2)[1+L NSd/(6MSd)] ≤ L
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 28/35

model B:
Projektiranje zidanih konstrukcija; 1.1 dio: Opća pravila za zgrade; Pravila za armirano i nearmirano ziđe; (ENV 1996-1-1)
Lc = duljina tlačno naprezanog dijela zida proračunata na osnovi trokutne raspodjele naprezanja
za omeđeno ziđe (uzimanje u proračun vlačnog naprezanja - vlačne armature u vertikalnom
serklažu): Lc=(L/2)[1+L NSd/(6MSd)] ≤ L
ad = proračunska duljina tlačnog područja ziđa: ad = 0.8Lc
ed = proračunski ekscentricitet: ed = L/2-ad/2 = (L-ad)/2

Proračun najvećeg proračunskog momenta savijanja pri djelovanju NSd i MSd:


Proračun najmanje duljine tlačnog područja:
N Sd f N Sd
σd = < fd = k → = fd
tL γM t ad ,min
σd
N Sd = σ d t L = f d t ad ,min ad ,min = L
fd
L ad ,min L ⎛ σ d ⎞
Najveći proračunski ekscentricitet: ed ,max = − = ⎜⎜ 1 − ⎟

2 2 2⎝ fd ⎠
σ d t L2 ⎛ σ ⎞
Najveći proračunski moment: M Rd = f d t ad ,min ed ,max = ⎜1 − d ⎟
2 ⎜ f d ⎟⎠

M Sd N
Potrebna armatura vert. serklaža: As1 = As 2 = − Sd
Fs z f yd 2 f yd
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 29/35

model B:
Projektiranje zidanih konstrukcija; 1.1 dio: Opća pravila za zgrade; Pravila za armirano i nearmirano ziđe; (ENV 1996-1-1)

Fs
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 30/35

OPĆI PREGLED PROJEKTIRANJA I PRORAČUNA ZIDANIH GRAĐEVINA

OPĆI DIO TEKSTUALNI DIO GRAFIČKI DIO

Tehnički opis
Gradiva
Program kontrole i osiguranja kakvoće
Karakteristične vrijednosti djelovanja (stalno, promjenjivo, vjetar, potres)
PRORAČUN MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA (ležajne reakcije)

PRORAČUN ZIDANIH ZIDOVA

Izračun proračunskih vrijednosti učinaka djelovanja (NSd, VSd, itd...


model D
Složeniji
model A: model B: model C: proračunski
Pojednostavljeni Projektiranje Histerezisna modeli
proračunski postupci zidanih konstrukcija anvelopa kata (numeričke
(ENV 1996-3) 1.1 dio: Opća pravila (dodatno za metode,
+ za zgrade horizontalna štapni 2D i 3D
Pravila za Pravila za armirano djelovanja) modeli, itd...)
"jednostavne zidane i nearmirano ziđe
zgrade" (ENV 1996-1-1)
(ENV 1998-1-3)

PRORAČUN TEMELJA
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 31/35

model C:
Histerezisna anvelopa kata (dodatno za horizontalna djelovanja)

V=const.

H(t)

Histerezisne petlje ovisnosti horizontalnih pomaka δ i horizontalnog


opterećenja H registrirane tijekom ispitivanja seizmičke otpornosti zida
Uređaj za ispitivanje seizmičke otpornosti zidova (ZRMK, Ljubljana)
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 32/35

model C:
Histerezisna anvelopa kata (dodatno za horizontalna djelovanja)
Idealiziranje eksperimentalno dobivene histerezisne anvelope sa
elasto-plastičnom bilinearnom anvelopom.

Elasto-plastična bilinearna anvelopa određena je početnom krutošću


zida, njegovom nosivošću i faktorom duktilnosti.

početna krutost zida: K0=Hcr/δcr


Hcr = sila kod nastanka pukotine u zidu
Hu = računska nosivost zida (dobije se na temelju energetskog
kriterija: površine ispod eksperimentalne i površina ispod
idealizirane histerezisne anvelope trebaju biti jednake.

Idealiziranje eksperimentalno dobivene histerezisne anvelope Dovogorno - granični faktor duktilnosti:


D = δu / δe
δe = Hu / Ke
δe = pomak zida na idealiziranoj granici elastičnosti
računska anvelopa
Ke = efektivna krutost zida
idealizirana anvelopa

Određivanje seizmičke otpornosti etaže pomoću izračunate


histerezisne anvelope etaže
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 33/35

OPĆI PREGLED PROJEKTIRANJA I PRORAČUNA ZIDANIH GRAĐEVINA

OPĆI DIO TEKSTUALNI DIO GRAFIČKI DIO

Tehnički opis
Gradiva
Program kontrole i osiguranja kakvoće
Karakteristične vrijednosti djelovanja (stalno, promjenjivo, vjetar, potres)
PRORAČUN MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA (ležajne reakcije)

PRORAČUN ZIDANIH ZIDOVA

Izračun proračunskih vrijednosti učinaka djelovanja (NSd, VSd, itd...


model D
Složeniji
model A: model B: model C: proračunski
Pojednostavljeni Projektiranje Histerezisna modeli
proračunski postupci zidanih konstrukcija anvelopa kata (numeričke
(ENV 1996-3) 1.1 dio: Opća pravila (dodatno za metode,
+ za zgrade horizontalna štapni 2D i 3D
Pravila za Pravila za armirano djelovanja) modeli, itd...)
"jednostavne zidane i nearmirano ziđe
zgrade" (ENV 1996-1-1)
(ENV 1998-1-3)

PRORAČUN TEMELJA
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 34/35

model D:
Složeniji proračunski modeli (numeričke metode, štapni 2D i 3D modeli, itd...)
Štapni modeli zidanih zidova Ravninski modeli zidanih zidova

Proračunski model, djelovanje Pomaci

Ravninski modeli zidanih zidova, s linearno


elastičnim i izotropnim ponašanjem ziđa su
NEODGOVARAJUĆI zbog:
- niske vlačne čvrstoće ziđa te stoga jako
izražene materijalne nelinarnosti

Razdioba momenata savijanja po visini konstrukcije od zidova


Glavna naprezanja
EUROKOD 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
O projektiranju i proračunu 35/35

model D:
Složeniji proračunski modeli (numeričke metode, štapni 2D i 3D modeli, itd...)

Modeliranje prijenosa sila po zidovima s tlačnim dijagonalama

Usporedba razdiobe momenata savijanja u zidovima po visini zgrade

DEM – discrete element method (primjer proračuna)