You are on page 1of 20

UVODNIK

Poštovani graðani!
Pred vama je prvi broj Biltena Opæine Kakanj, informativnog
glasila koje æe prezentovati aktivnosti zakonodavne i izvršne
OPÆINE KAKANJ vlasti kakanjske lokalne zajednice. Bilten predstavlja još
jedan naèin približavanja opæinskih institucija graðanima kao
OPÆINA KAKANJ nositeljima suvereniteta koji svoje pravo odluèivanja putem
Alije Izetbegoviæa 123
slobodnih, demokratskih i višestranaèkih izbora prenose na
72240 Kakanj
Tel. 032/771-800, 771-801 izabrane predstavnike. Naša težnja je da graðani na
Fax 032 771-803 temeljima dobre informiranosti postanu još više aktivni
www.kakanj.com.ba sudionici svih procesa koji predstavljaju njihov interes.
e-mail: opcinaka@bih.net.ba Svjesni èinjenice da je lokalna samouprava nivo vlasti koji je
najbliži graðanima i nivo na kojem graðani ostvaruju najveæi
IZDAVAÈ:
dio svojih potreba, graðanima želimo prezentovati jasne,
OPÆINA KAKANJ
razumljive i lako dostupne informacije, a gradimo i
REDAKCIJA BILTENA modalitete za prikupljanje povratnih informacija od graðana
OPÆINE KAKANJ: èime se u praksi ostvaruju institucije neposredne demokratije
Tel: 032/555-301 koje su najznaèajniji postulati demokratske teorije i prakse
Fax 032/771-803
(javne rasprave, ankete, peticije, inicijative...).U proteklom
e-mail:opcinaka@bih.net.ba;
periodu poduzet je niz aktivnosti kako bi se ojaèao
evelin.memic@gmail.com
transparentan i otvoren rad izvršne i zakonodavne vlasti
Glavni i odgovorni urednik: Opæine Kakanj. Usvojene su Strategija partnerstva Opæine
Evelin Memiæ Kakanj i graðana, Strategija razvoja opæine Kakanj,
uspostavljena je službena internet-stranica Opæine Kakanj,
Novinari:
postavljen je službenik za informisanje i odnose s javnošæu,
Evelin Memiæ,
postavljen je službenik za informisanje, dokumentaciju i
Azra Fejziæ,
Alma Odobašiæ poslove komisija i drugih radnih tijela Opæinskog vijeæa,
Mersud Kovaè implementiran je Zakon o slobodi pristupa informacijama,
Fahrudin Hardauš sjednice Opæinskog vijeæa se prenose putem lokalne TV...
Opæina Kakanj trenutno radi u partnerstvu sa NVO
Fotografija:
“Alternative” Kakanj na izradi strategije komuniciranja
Mersud Kovaè
Opæine Kakanj i graðana koja æe definisati strateške pravce
Lektor: jaèanja dvosmjerne komunikacije izmeðu institucija Opæine
Azra Fejziæ Kakanj i graðana, nevladinih organizacija,medija i drugih
ciljnih grupa.
Grafièka obrada i DTP: Ovaj Bilten je jedan od koraka koje Opæina Kakanj sprovodi
Labirint Zenica
u nastojanjima za boljom i jaèom saradnjom sa svojim
graðanima, interaktivnim pristupom u komunikaciji i
Štampa:
Štamparija Labirint Zenica naravno, pravovremenom informiranošæu.

Tiraž:
Evelin Memiæ
1000 primjeraka glavni i odgovorni urednik
Biltena Opæine Kakanj

2
RADNE AKTIVNOSTI OPÆINSKOG VIJEÆA

ODRŽANA 40. REDOVNA SJEDNICA


OPÆINSKOG VIJEÆA
Opæinsko vijeæe je 40. sjednicu održalo
u dva dijela: 29. 05. i 04.06. 2008.
godine. Na prvom dijelu od 29.05. 2008.
godine usvojene su Strategija
partnerstva izmeðu Opæine i graðana i
Informacija o stanju bruceloze na
podruèju opæine Kakanj, a 04.06. 2008.
godine usvojene su sljedeæe odluke:
Odluka o uspostavi poduzetnièke zone
„Vrtlište“ i pristupanju izradi
regulacionog plana poduzetnièke zone
Vrtlište u Kaknju, Odluka o stipendiranju
ðaka i studenata sa podruèja opæine
Kakanj, Odluka o davanju saglasnosti za
Zabilježeno na sjednici Opæinskog vijeæa
utvrðivanje namjene i parcelacije
mikrolokaliteta, Odluka o davanju tako æe se riješiti problem Opæinskog suda kojem
saglasnosti za dodjelu zemljišta u Kaknju za je Visoko sudsko i tužilaèko vijeæe je preko MMF-a
izgradnju poslovno administrativnog objekta za i banaka obeæalo renoviranje zgrade Suda „iz
potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO temelja“.
kantona, Odluka o davanju saglasnosti Upravnom Odlukom o imenovanju: èlanova Skupštine JP za
odboru JU „Gradska biblioteka“ za imenovanje upravljanje i korištenje sportskih objekata
Èišije Senada za direktora JU, Odluka o „Kakanj sport“ d.o.o. i vršioca dužnosti direktora
imenovanju: èlanova Skupštine JP za upravljanje JP za upravljanje i korištenje sportskih objekata
i korištenje sportskih objekata „Kakanj sport“ „Kakanj sport“ d.o.o, za vršioca dužnosti
d.o.o. i vršioca dužnosti direktora JP za direktora JP odabran je Elvedin Šehagiæ, a za
upravljanje i korištenje sportskih
objekata èlanove skupštine: Anton Lukiæ, Sedmedin
„Kakanj sport“ d.o.o, Informacija o poduzetim Amidžiæ i Džemal Hadžiæ.
mjerama u rješavanju problema Aktom dobre volje, usvajanjem Zahtjeva
vodosnabdijevanja higijenski ispravne vode u OŠ Sindikata, vijeænici su se odrekli naknade od po
„Rešad Kadiæ“ Brnjic, Zahtjev Sindikata radnika 50KM (ukupno 1500KM) za prisustvo sjednici za
Opæine za pomoæ oboljeloj radnici Opæine lijeèenje radnice Opæine Kaldžije Nermine.
Kaldžija Nermini. Više informacija o ovoj i svim ostalim
Donošenjem Odluke o davanju saglasnosti za sjednicama Opæinskog vijeæa možete naæi našoj
dodjelu zemljišta u Kaknju za izgradnju poslovno službenoj stranici Opæine www.kakanj.com.ba
administrativnog objekta za potrebe Ministarstva
Napomena: Zapisnici sa sjednica Opæinskog
unutrašnjih poslova ZE-DO kantona se riješio vijeæa su dostupni javnosti nakon usvajanja na
višegodišnji problem smaještaja Policijske narednoj sjednici.
stanice koja æe konaèno dobiti novu zgradu, a isto

3
RADNE AKTIVNOSTI OPÆINSKOG VIJEÆA

STRATEGIJA RAZVOJA OPÆINE KAKANJ


2007 – 2017.
Na 39. sjednici Opæinskog vijeæa 30.04. 2008. godine usvojena je
Strategija razvoja opæine 2007 – 2017.
Strategija je instrument upravljanja
organizacijom, odnosno zajednicom,
posebno važan u vremenu brzih promjena,
oskudnih resursa i nepovoljnih stanja kakvo
je u Bosni i Hercegovini u posljednjim
decenijama.
Strateško planiranje je kontinuiran i
dinamièan proces putem kojeg bi se trebale
preduprijediti opasnosti od bilo kakvih
iznenaðenja, smanjiti rizici, maksimalno
iskoristiti raspoložive podobnosti i
eliminirati nedostaci koji koèe razvoj.
Strateškim planiranjem razvoja opæine
omoguæava se povoljniji ambijent za razvoj
privrede i stvara se sigurnije podruèje za
investicije što privalaèi domaæe i strane Prezentacija strategije graðanima
investitore, te poveæava ulaganja u
privredu. SC4: Smanjiti stopu nezaposlenosti kroz
U procesu pripreme, donošenja i sprovoðenja kreiranje povoljnog poslovnog
Strategije naroèito je važno uèešæe svih grupa okruženja, te osnivanja i razvoj novih
graðana iz oblasti: opæinske uprave, biznisa, mikropreduzeæa
obrazovanja, zdravstveno-socijalnih službi, turizma, SC5: Pospješiti ekonomski rast
kulture, zaštite okoliša i drugih. To znaèi da treba iskorištavanjem potencijala u oblasti
iskoristiti sposobnosti svih onih koji svojim znanjem poljoprivrede i turizma
žele participirati u ovom procesu. U tom pogledu SC6: Obezbijediti uslove za kvalitetniji i bolji
donosimo vam strateške ciljeve opæine Kakanj: život lokalnog stanovništva kroz
razvijenu temeljnu infrastrukturu
Strateški (razvojni) ciljevi opæine Kakanj
SC7: Unaprijediti razvoj obrazovanja u
SC1: Smanjiti stopu nezaposlenosti
opæini, te razviti i iskoristiti postojeæe
SC2:
uvjete za kulturni i sportski život
Efikasna, odgovorna i transparentna
SC8: Obezbijediti jednak pristup kvalitetnoj
opæinska uprava koja odgovara na
zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti za sve
potrebe svih graðana i omoguæava im
stanovnike opæine Kakanj
sudjelovanje u javnim poslovima
SC9: Unaprijediti ekološko stanje na podruèju
SC3:
opæine Kakanj, kroz efikasnije okolinsko
Poboljšati ukupno privredno stanje, te
upravljanje i stvoriti uvjete za održivi
pospješiti ekonomski rast i smanjiti
razvoj
stopu nezaposlenosti kreiranjem
Ukoliko želite saznati sve o Strategiji posjetite
povoljnog poslovnog okruženja razvojem
www.kakanj.com.ba za više informacija.
malih i srednjih preduzeæa i
iskorištavanjem kakanjskih resursa
4
RADNE AKTIVNOSTI OPÆINSKOG VIJEÆA
STRATEGIJA PARTNERSTVA KOJE SU POTENCIJALNE OBLASTI ZA
OPÆINE KAKANJ I GRAÐANA PARTNERSTVO?
– administrativne procedure (uspostavljanje
STRATEGIJA standarda u administrativnim procedurama
podrazumijeva odgovornost Opæine za donošenje
PARTNERSTVA OPÆINE ili izmjenu administrativne procedure u
poboljšanju standarda u pružanju usluga s ciljem
KAKANJ I GRAÐANA ispunjenja oèekivanja graðana),
– socijalne mjere i sprovoðenje politike
USVOJENA JEDNOGLASNO (poboljšanje kvaliteta pomoæi koju Opæina pruža
Na 40. redovnoj sjednici Opæinskog vijeæa koja je bilo kojoj socijalno ugroženoj kategoriji ili
održana 29.05.2008. godine usvojena je Strategija poboljšanje kvaliteta pomoæi koju Opæina pruža
partnerstva Opæine Kakanj i graðana. Uvodno izlaganje svojim najznaèajnijim institucijama kroz razlièite
po ovoj taèci denvnog reda podnio je Anton Hristov, vidove sprovoðenja mjera socijalne politike),
opæinski koordinator Odjela za demokratizaciju Misije – komunalne djelatnosti i infrastruktura
OSCE-a Ureda u Zenici. U svom kratkom obraæanju (uspostavljanje standarda u pružanju usluga na
rekao je da je ovo Vijeæe napravilo veliki napredak kroz reagovanje i zahtjeve graðana kojima traže
uvoðenje Etièkog kodeksa za vijeænike, Strategiju poboljšanje usluga i kontrola nad izvršenim
razvoja opæine Kakanj, sprovoðenju Zakona o slobodi komunalnim uslugama i objektima
pristupa informacijama i kroz usvajanje Strategije infrastrukture),
partnerstva izmeðu Opæine Kakanj i graðana. – informisanje i konsultacije (poboljšanje u
Napomenuo je da je ovo danas formalni èin, te da æe se pružanju usluga bi znaèilo i poboljšanje kvaliteta
u narednim sedmicama izvršiti ceremonija uruèenja i kvantiteta informacija koje se prenose
certifikata o uspješnom usvajanju Strategije. graðanima, mehanizama za informisanje i
konsultacije sa graðanima, sa naglaskom na
ŠTA JE STRATEGIJA PARTNERSTVA? uèestalost i naèin komuniciranja, te promocija
– Strategija partnerstva izmeðu Opæine Kakanj i
Zakona o slobodi pristupa informacijama),
graðana je planski dokument koji predstavlja
– usluge koje pruža ugovorena treæa strana
izraz zajednièkog opredjeljenja Opæine Kakanj i
(poboljšanje standarda kroz mjerenje
graðana da rade u partnerstvu za dobrobit svakog
zadovoljstva graðana (anketiranje graðana), a
pojedinca, a time i cijelog društva. To je
potom izmjene buduæih rješenja ili poboljšanje ili
stvaranje institucionalnog puta za saradnju
poništavanje postojeæih ugovora, sve s ciljem
izmeðu lokalne samouprave i graðana, što za cilj
zadovoljavanja zahtjeva graðana).
ima institucionalizaciju društva i aktivnije
uèestvovanje graðana u javnim procesima. KAKO TEÈE PROCES PARTNERSTVA?
Osnovni principi partnerstva su: Korak 1 – identifikacija
Korak 2 – zajednièka
izrada akcionog plana za
– partneri dijele zajednièki cilj ili viziju, problema rješavanje identificiranog
problema
– partneri doprinose cjelokupnom sprovoðenju
aktivnosti,
– partneri dijele odgovornost za cjelokupno
sprovoðenje aktivnosti,
– zajednièko ocjenjivanje implementiranih
aktivnosti.
KO SU PARTNERI U STRATEGIJI? Korak 4 – nadgledanje / Korak 3 – sprovoðenje
Za partnerstvo u provoðenju opæinskih zadataka i ocjena sprovoðenja akcionog plana
akcionog plana
odgovornosti na lokalnom nivou potencijalni partneri
iz sektora graðanskog društva su formalno TIJELO ZADUŽENO ZA PARTNERSTVO
uspostavljene grupe graðana: Radna grupa za partnerstvo je formirana s ciljem
– nevladine organizacije, postavljanja smjernica za poboljšanje postojeæih i
– udruženja graðana, uvoðenje novih praksi partnerstva sa graðanima.
– mjesne zajednice, Radna grupa za partnerstvo je sastavljena od
– graðani (individualno). predstavnika Opæinskog vijeæa, opæinskih službi i
graðana.

5
IZ PROTOKOLA
ORGANIZOVANI PRIJEMI ZA KAKANJSKE ODLIKAŠE

MAJ I JUNI U ZNAKU MLADOSTI


Razgovaralo se o planovima kakanjskih odlikaša na planu daljeg školovanja
Tokom mjeseca juna hodnicima i prostorijama ono što je uèinio za našu školu, od javne rasvjete,
zgrade Opæine Kakanj èesto se mogao èuti smijeh i sportske opreme do aparata za kopiranje, itd. Naša
veseli žamor razdragane mladosti. Puni života, poleta škola je odvojena od Kaknja i slabo je opremljena,
i snage došli su na poziv Opæinskog naèelnika da nama je jedina nada bio Opæinski naèelnik koji nam je
zajedno podijele radost njihovog uspjeha. Poèetak zaista pomogao”, rekao je novinarima Esad Škulj,
juna obilježila je posjeta maturanata koji su odliènim direktor Osnovne škole “Rešad Kadiæ” Brnjic.
uspjehom završili školovanja u Osnovnoj školi “Rešad U junu opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri
Kadiæ” Brnjic. ugostio je u svom uredu i ekipu uèenika iz Osnovne
škole „Omer Mušiæ" Brežani koji su osvojili prvo mjesto
na opæinskom takmièenju iz Projekta graðanin u okviru
predmeta Graðansko obrazovanje.
11.juna 2008. godine organizovan je i prijem za 16
uèenika kakanjskih srednjih škola koji su odliènim
uspjehom završili školovanja. Ovom prilikom
odlikašima su podijeljene prigodne novèane nagrade.

Presijecanjem vrpce puštena u rad javna rasvjeta u


dvorištu Osnovne škole “Rešad Kadiæ” Brnjic
“Ja sam prije nekoliko dana kada sam posjetio,
povodom Dana škole, Osnovnu školu ”Rešad Kadiæ" i
kada sam pustio u rad javnu rasvjetu u školskom
dvorištu bio iznenaðen brojem uèenika koji su
školovanje završili odliènim uspjehom. Zbog toga sam
napravio presedan i odluèio u svom uredu primiti i 12 Opæinski naèelnik sa uèenicima
maturanata odlikaša iz OŠ “Rešad Kadiæ” Brnjic, iako Osnovne škole “Omer Mušiæ” Brežani
sam prakticirao primati uèenike srednjih škola i Krajem maja u kakanjskoj dvorani odigrao se
studente. Htio sam porazgovarati sa ovom djecom da malonogometni turnir za uèenike kakanjskih srednjih
bismo vidjeli kako se njima može pomoæi u škola. Nakon odigrane finalne utakmice na ovoj smotri
buduænosti. Ova djece žive u naseljima koja su umijeæa, talenta i upornosti kakanjske mladosti, u
udaljena od Kaknja, pa smo danas razgovarali o tome kojoj su uèenike prvog razreda Srednje tehnièke škole
kako im se može pomoæi u buduæem školovanju. „Kemal Kapetanoviæ" pobijedili uèenici treæeg razreda
Uvjeren sam da je perspektiva Kaknja, izmeðu ostalih, Gimnazije „Muhsin Rizviæ", Opæinski naèelnik, u
i u ovim mladim i talentovanim ljudima", kazao je svojstvu organizatora ovog turnira, svim uèesnicima
Opæinski naèelnik. dodijelio je nagrade u obliku sportske opreme,
Direktor Esad Škulj se osvrnuo na pomoæ Opæinskog diploma i zahvalnica.
naèelnika školskoj ustanovi u Brnjicu. Kakanjski maturanti i ove godine su sa maturske
“Ovo je prva generacija maturanata odlikaša veèeri ponijeli lijepu uspomenu. I ove godine u tiražu
osnovnih škola koju je primio Opæinski naèelnik.Ovom od 600 primjeraka štampan je Godišnjak maturanata
prilikom zahvaljujemo se Opæinskom naèelniku za sve kakanjskih srednjih škola.
6
AKTUELNOSTI
ODRŽANA RADIONICA U NEUMU

STRATEGIJA KOMUNICIRANJA
OPÆINE KAKANJ SA GRAÐANIMA
Strategijom æe biti definisan sistemski osmišljen modalitet dvosmjerne komunikacije
Opæine Kakanj i graðana
struèni saradnik za informisanje i
odnose s javnošæu.
Izradom strategije komuniciranja
bit æe definisan sistemski osmišljen
modalitet dvosmjerne komunikacije
izmeðu opæinske uprave i graðana koji
æe osigurati graðanima razumljive,
blagovremene i relevatne informacije
i modalitet aktivnijeg uèešæa graðana
u procesima od njihovog interesa kako
bi se jaèalo povjerenje graðana u
lokalnu samoupravu. Dokument
“Stra*tegija komunikacije Opæine
Kakanj s javnošæu” bit æe kreiran uz
podršku NVO “Alternative” Kakanj u
Na radionici opæinski timovi su nauèili osnovne postulate strateškog okviru projekta “Jaèanje saradnje
planiranja loklanih vlada i graðana u centralnoj
BiH” kojeg finansira SIDA i The Olof
U organizaciji NVO „Alternative" Kakanj u periodu Palme International Centre.
11-13. juni 2008.godine u Neumu je za
predstavnike Opæina Kakanj,
Busovaèa, Travnik i Zavidoviæi održana
radionica o temi „Strategija
komunikacije lokalne vlade i
graðana". Na projektu izrade
strategije komunikacije Opæine
Kakanj sa javnošæu do kraja
2008.godine, na osnovu znanja
steèenog na radionici, a u
konsultacijama sa trenerima NVO
„Alternative" Kakanj, radit æe tim u
sastavu Mirha Kuloviæ, vijeænik;
Tomislav Ðondraš, vijeænik; Eldin
Mioè, vijeænik; Fahrudin Hardauš, šef
Odsjeka za kancelarijsko poslovanje i
IT administrator; Dženita Kuloviæ, šef Tokom radionice akcentirana potreba za upoznavanjem, saradnjom i
razmjenom iskustava opæinskih timova
Odsjeka za budžet i Evelin Memiæ, viši

7
AKTUELNOSTI
Opæina Kakanj zvanièno dobila Izvještaj povodom uspješnog završetka Programa
reforme javne uprave - MAP

ÈETVEROGODIŠNJI TRUD OPÆINSKOG


NAÈELNIKA I ADMINISTRACIJE JE KRUNISAN
CERTIFIKATOM O USPJEŠNO PROVEDENOJ
REFORMI JAVNE UPRAVE OD STRANE OSCE-a
Prema zvaniènim informacijama, koje su nam pristigle iz Regionalnog ureda OSCE-a u
Zenici Opæina Kakanj je do maja 2008. godine implementirala sve standarde MAP-a i
time uspješno završila Program reforme javne uprave.
Èinjenica je da su opæine nivo vlasti koji je najbliži zahtjevi graðana obraðuju brže i kvalitetnije. Zatim,
graðanima kroz pružanje javnih usluga. Svjesna toga znaèajna su dostignuæa u oblasti upravljanja ljudskim
Opæina Kakanj preuzela je odgovornost i poduzela niz resursima, te u donošenju i primjeni internih akata
reformi kako bi uspostavila djelotvornu i usljed èega se stvaraju pretpostavke za racionalnije i
transparentnu upravu sa struènim i motivisanim efikasnije korištenje ljudskih i finansijskih resursa.
osobljem koje ima razumijevanja za potrebe i Proces zapošljavanja novih državnih službenika i
zahtjeve graðana. Prvi korak ka navedenom cilju namještenika je u potpunosti transparentan, a rad
napravljen je u drugoj polovini 2003. godine, kada je svih službenika Opæine se vrednuje i ocjenjuje u
OSCE zajedno sa predstavnicima Opæine procijenio skladu sa Zakonom o državnoj službi u F BiH. Jedan od
opæinsku upravu Opæine Kakanj, da bi u februaru 2004. najznaèajnijih kriterija koje je Opæina zadovoljila
godine bio potpisan Memorandum o razumijevanju. tokom svih aktivnosti na reformi javne uprave jeste
Od tada pa do danas Opæina Kakanj je saraðivala s reforma javnih finansija. Ista se ogleda kroz aktivno
Programom reforme javne uprave – MAP OSCE Misije u uèešæe graðana u pripremi budžeta, realnom
BiH. Prema zvaniènim informacijama, koje su nam planiranju budžetskih prihoda i kontrolom rashoda.
pristigle iz Regionalnog ureda OSCE-a u Zenici Opæina Paralelno sa sprovedbom reforme javne uprave Opæina
Kakanj je do maja 2008. godine implementirala sve Kakanj je bilježila znaèajan rast budžetskih prihoda,
standarde MAP-a i time uspješno završila Program. kako poreskih, tako i vlastitih, a što je stvaralo realne
Opæina Kakanj je u proteklih èetiri godine znaèajno pretpostavke za veæa kapitalna ulaganja, podsticaje
unaprijedila pružanje usluga što za rezultat ima da se privredi, grantove i sl.

Certifikate za opæinu Kakanj je primio opæinski naèelnik Delegacija Opæine Kakanj sa šefom misije OSCE-a u BiH
ambasadorom Douglasom Davidsonom
8
AKTUELNOSTI
NAKON POTPISIVANJA MEMORANDUMA
USLIJEDILA IZRADA OPÆINSKOG AKCIONOG
PLANA

KAKANJ U DRUGOJ FAZI


„PROJEKTA UPRAVNE
ODGOVORNOSTI-GAP*“
Kreirana inicijalna lista projekata èijom æe se
realizacijom dodatno unaprijediti uprava i Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju oznaèilo
kapaciteti u pružanju usluga nastavak dobre saradnje

Nakon što su 16. aprila 2008. godine u Derventi upuæen na razmatranje Opæinskom vijeæu. U okviru
opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ – Suri i direktor druge faze GAP æe Opæinama potpisnicama
Projekta upravne odgovornosti – Dana Frey potpisali Memoranduma pružati podršku kroz implementaciju
Memorandum o razumijevanju, kojim su odreðeni projekata putem obezbjeðivanja tehnièke i
uslovi pod kojima æe Opæina Kakanj saraðivati u materijalne pomoæi èime æe nastaviti pružati podršku
provoðenju druge faze «Projekta upravne reformama u osnovnim segmentima lokalne uprave.
odgovornosti-GAP», fomirana je Radna grupa za Tehnièka pomoæ GAP-a namijenjena je poveæanju
provodjene trogodišnjeg akcionog plana za kapaciteta Opæine kako bi efikasno upravljala i
kontinuirano praæenje i unapreðenje opæinske uprave precizno planirala svoje potrebe i obaveze u osnovnim
(MAP) u saradnji sa Projektom upravne odgovornosti. opæinskim sektorima, uvodeæi prakse u opæinsku
Radna grupa je, nakon analize strateških pravaca administraciju koje æe unaprijediti upravu i
razvoja opæine Kakanj, koji su sadržani u Strategiji kapacitete u pružanju usluga graðanima.
razvoja opæine Kakanj i analize odredaba Strategije Zajednièki cilj projekta je da podrži transparentnost,
partnerstva Opæine Kakanj i graðana, kreirala odgovornost i uèešæe graðana u opæinskim aktivnostima,
inicijalnu listu, na osnovu provedene ankete, planiranju i donošenju odluka.
projekata koji æe biti predloženi donatorima. Saèinjen *GAP (Governance Accountability Project) - Projekat
je Prijedlog opæinskog akcionog plana koji æe biti upravne odgovornosti.

OBILJEŽAVANJE ZNAÈAJNIH DATUMA

ZABILJEŽENO U
SEMIZOVCU, U
SLOBODNOJ BIH
Kakanjski heroji
Odbrambeno-oslobodilaèkog rata nisu
zaboravljeni, upuæen apel mladima da
nastave njegovati spomen-obilježja
Za oèuvanje teritorijalnog integriteta, slobode i Evocirane uspomene na dane borbe za slobodu
nezavisnost Bosne i Hercegovime veliki doprinos su
talasima historije. Historija je njihova imena ispisala
dali i kakanjski borci. Na vapaje domovine hrabro su
zlatnim slovima, a narod pamti svaki dan, minutu i
ustajali kakanjski heroji odlazeæi daleko od svojih
tren borbe za opstanak na svom kuænom pragu.
domova da brane zemlju koja se vijekovima lomila na

9
AKTUELNOSTI
21. juni 2008.godine. Sunce prži semizovaèke vrleti. ovdje došli da se sjetimo naših heroja”, kazao je ratni
Vrelim asfaltom koji povezuje glavni grad slobodne i komandant Elvedin Šehagiæ – Dinko.
nezavisne BiH i industrijsku Tuzlu tutnje drumske Sa nekoliko reèenica okupljenom narodu se obratio i
laðe, a malo iznad puta pokraj tihog šumskog potoka Tahir Mandžuka, predsjednik Organizacije porodica
skrasila se kamena ploèa sa uklesanim imenima onih šehida i poginulih boraca opæine Kakanj.
koji iz Kaknja doðoše domovini da pomognu i za “Danas se sjeæamo naših 13 heroja koji su svoje
slobodu dadoše svoje živote. Skupio se naš narod, i živote dali boreæi se za slobodu na semizovaèkom
staro i mlado. Stariji traže malo hlada jer sunce ratištu. Zamolio bih posebno mlaðe naraštaje da
najavljuje vruæe i sparno ljeto. Na njihovim licima i nastave nakon nas njegovati ova spomen-obilježja
ponos i žal, i nada da æe sfinge vremena prestati kako bismo se zauvijek sjeæali onih koji su za našu
postavljati teška pitanja i da æe narodi bosanskog slobodu dali svoje živote”, kazao je Mandžuka.
dlana zemlje dugo živjeti u miru i blagostanju . Svakog Sa narodom u Semizovcu je bio i opæinski naèelnik
21. juna zadrhti srce ljudi iz grada gdje se kopanjem Mensur Jašarspahiæ –Suri koji je kazao da æe uèiniti
crnog zlata zaraðuje hljeb sa sedam kora, a niz sve što je u njegovoj moæi da se zaposli još nekoliko
nanizane bore na licu majki i oèeva sliju se vrele suze djece šehida.
u èijem se odsjaju raða nikad zaboravljeni i prežaljeni
lik svog najmilijeg.

Kamena ploèa sa uklesanim imenima 13 kakanjskih


heroja skrasila se pokraj glavne putne komunikacije
Sarajevo-Tuzla.
Ni tropska vruæina nije sprijeèila dolazak u Semizovac

Komandant Dinko osvræe se na semizovaèke grebene “Poštovana djeco šehida, supruge, majke i oèevi,
i kao da pogledom doziva sjeæanja na svoje saborce iz dragi saborci i dragi gosti! Mi nastojimo da izgradimo
vremena kad vruæim asfaltom nisu tutnjale mašine, što više spomen-obilježja kako se herojsko djelo naših
nego su kotlinom odjekivali razorni rafali. Obrisi boraca ne bi zaboravilo. Na ovom spomen obilježju, to
njegovih sjeæanja dali su se osjetiti kada je “stao za sam rekao i komandantu Šehagiæu, postavit æemo
mikrofon”: veliki jarbol sa zastavom BiH. Neka se zna da je ovdje
“I ove godine smo ovdje da odamo poèast, prouèimo branjena BiH i da je sloboda plaæena i životima 13
Fatihu i sjetimo se naših saboraca koji su dali svoje naših èestitih i poštenih boraca Kakanjaca. Krajem
živote za slobodu. Došli smo da se poklonimo njihovim septembra u Kaknju æe biti otvoren veliki tržni centar,
sjenama i kažemo da njihovo djelo neæemo zaboraviti. a ja æu uèiniti sve što je u mojoj moæi, da zaposlimo
Reorganizacijom Armije RBiH 1994. godine formirani nekoliko djece šehida ”, kazao je opæinski naèelnik
su oslobodilaèki manevarski bataljoni. Jedna takva Mensur Jašarspahiæ – Suri.
jedinica formirana je i u Kaknju, formirana je jedinica Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Kakanj mr.
koja je naš ponos, formiran je 3.manevarski bataljon u Sulejman ef. Èelikoviæ i imami iz Kaknja su prouèili
èijem su sastavu bili najveæi patrioti. Danas se tevhid, a kakanjski novinari slikom i rijeèju su sve
sjeæamo naših saboraca koji su bili pripadnici ove zabilježili. Neka se ovjekovjeèe trenuci sjeæanja.
elitne jedinice. Zahvaljujem se svima koji su danas Uslijedio je povratak kuæi i radnim obavezama.
Nastavljamo raditi na razvoju Kaknja i domovine, to je
naša obaveza prema gazijama koje nosimo u srcu.
10
AKTUELNOSTI
ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE ORGANIZIRAO EDUKACIJU O BRUCELOZI

OPÆINA KAKANJ PODUZELA


BLAGOVREMENE I ADEKVATNE MJERE U
BORBI PROTIV ŠIRENJA BRUCELOZE
Javnosti je upuæena Naredba Ureda za veterinarstvo BiH o
ogranièavanju prometa i kretanja goveda, ovaca i koza u BiH
Štab Civilne zaštite organizirao je krajem maja, zadovoljila sve propisane zakonske norme (da je
predavanje o temi suzbijanja širenja bruceloze. dovoljno udaljena od naselja, vode, da je državno
Na predavanju, kojem su prisustvovali zemljište i da mašina neometano može priæi
predsjednici savjeta mjesnih zajednica i èlanovi lokaciji), odabrana je lokacija u mjestu Magluše.
OŠ CZ, prisutnima su se obratili predstavnici Skipom je iskopana jama dužine 7m, širine 2,5m,
kakanjske Veterinarske stanice i Doma zdravlja. dubine 3m. Predstavnici JP „Veterinarska stanica"
Otvarajuæi skup komandant OŠ CZ Mensur Kakanj izvršili su eutanaziju 43 brucelozne ovce u
Jašarspahiæ – Suri je kazao da je smisao ovog prisustvu kantonalne veterinarske inspektorice
skupa educirati predstavnike mjesnih zajednica, Fahre Sivro. Inspektorica Nizama Buza je
a preko njih i graðane o brucelozi, o opasnostima Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove
ove zarazne bolesti, te o naèinu borbe protiv uputila zahtjev mještana za izmještanje
njenog širenja. Zakljuèci sa sastanka æe su preostalih bolesnih ovaca na drugu lokaciju i
proslijeðeni Opæinskom vijeæu na razmatranje. zahtjev da ovce budu pod stalnim nadzorom
Blagovremeno je, u okviru svojih nadležnosti, veterinara, odnosno da se zaštite mještani od
intervenirala i inspekcijska služba. Nakon što su u zarazne bolesti. Štab civilne zaštite uputio je
mjesnoj zajednici Mramor, podružnica Subotinje, javnosti i Naredbu o ogranièenom prometu i
dijagnosticirane 43 ovce oboljele od bruceloze, kretanja goveda, ovaca i koza u BiH. I pored
po nalogu šefa Odsjeka za inspekcijske poslove Naredbe, iz Štaba CZ apeluju na vlasnike sitne
inspektorica Nizama Buza je, 23.maja stoke da svoja stada ne šalju izvan podruèja
2008.godine, sa Ševkom Ramèiloviæem, opæine Kakanj jer time rizikuju da ih dovedu u
direktorom JP „Veterinarska stanica" Kakanj, kontakt sa oboljelim životinjama sa drugih
Nerminom Šišiæem, predstavnikom podružnice podruèja, kao i to da sa svojim stadima, bez
Subotinje i Salmirom Šišiæem obišla lokaciju za prethodne provjere i dokaza o provedenim
jamu-grobnicu koju su odredili mještani. dijagnostièkim mjerama, ne miješaju
Meðutim, lokacija koju su mještani prvobitno bili novonabavljene životinje. Ministarstvo za
odredili bila je nepristupaèna za skip. Trebalo je poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK
prokrèiti put što bi iziskivalo dodatne materijalne uvelo je dežurni telefon 062 195 703 na koji svi
troškove, pa se odustalo od ove lokacije. stanovnici mogu prijaviti sve neuobièajene
Inspektorica Buza Nizama je 26.maja pojave vezane za brucelozu, poèev od aktivnosti
2008.godine ponovo izašla na teren sa sanitarnom vlasnika ovaca, kretanja veæih stada ovaca preko
inspektoricom Amrom Filekoviæ, geometrom odreðene teritorije ili u sluèaju da se primijete
Sabahudinom Gogom, te predstavnicima simptomi bolesti kod ovaca ili ljudi. Na ovaj
Subotinja. Nakon dužeg obilaska, s obzirom da je telefon svi graðani mogu dobiti i informacije u
bilo teško pronaæi pogodnu lokaciju koja bi vezi sa organizovanjem edukacije o brucelozi.

11
AKTUELNOSTI
GRAÐEVINSKA EKSPANZIJA U KAKNJU

KAKANJ SA NOVIM URBANIM I


INFRASTRUKTURNIM KONTURAMA
Ureðuju se fasade, gradi most, asfaltiraju saobraæajnice,
sve vrvi od rada, mašine bruje....
Kakanjskim podnebljem dominiraju
graðevinski kranovi, a brujanje teških mašina
svjedoèi o infrastrukturnoj ekspanziji u Kaknju.
Intenzivno se radi na rekonstrukciji mosta
preko rijeke Bosne na izlazu iz Kaknja.
Izgraðeno je stepenište na lokalitetu
Industrijskog mosta. Na molbu djece i mještana
Povezica, Varde i Malješa, Opæinski naèelnik je
uputio inicijativu Tvornici cementa Kakanj koja
je finansirala radove.

Kakanj svakog dana sve više jaèa urbane konture

poljoprivrednim dobrima. Urbana slika Kaknja


dobila je nove boje i nove konture. Nekoliko
stambenih objekata dobilo je novu fasadu, a na
gradskim autobuskim stajalištima izgraðeni su
kiosci sa nadstrešnicama za zaštitu putnika,
posebno djece, od kiše i snijega. Realiziran je i
niz drugih projekata kojima se jaèa
infrastrukturna i urbana slika Kaknja.
Udovoljeno želji graðana Povezica, Varde i Malješa

Nakon postavljanja iviènjaka, asfaltirana je


saobraæajnica pokraj Srednje tehnièke škole
„Kemal Kapetanoviæ“ Kakanj. Izvršena je
sanacija puta Kakanj – Bijele Vode. 13. juna
2008. godine sveèano je puštena u promet
dionica puta Rièica – Živalji dužine 1450 m u
koju je uloženo 120 000 KM, te vodovod za ova
naselja u koji je uloženo 35 000 KM. Škola u
Brnjicu dobila je javnu rasvjetu. Završeni su
radovi na izmještanju i rekonstrukciji lokalnog
puta Nažbiljsko Brdo – Nažbilj u dužini od 6,5
km. Izgradnjom ovog puta mještani su u prilici Novi mostovi i saobraæajnice su viza za bolji životni
da se bez problema mogu snadbijevati ambijent
ogrijevnim drvetom, a omoguæen je i pristup
12
AKTUELNOSTI
SPORAZUMI O DONACIJI korisnicima donacije. Korisnici donacije su Blaško
Lukenda iz Kraljeve Sutjeske, Ðemila Alajbegoviæ iz
PROJEKAT OPÆINE Donjeg Kaknja, Šemso Pašaliæ iz Mijoèe, Mirjana
Šain iz Kraljeve Sutjeske, Miralem Zubaèa iz Velikih
KAKANJ I HO „WORLD Trnovaca, Hidajeta Begiæ iz Zagraða, Sulejman
Kadriæ iz Luèiæa, Amir Hodžiæ iz Sopotnice, Faik
VISION“ BIH Gaèiæ iz Bièera, Zuhra Dželo iz Varde, Ernes Èaluk iz
Bjelaviæa, Željko Rodiæ iz Kraljeve Sutjeske, Mersa
Donirano po 25 æuriæa za 4 porodice, te po 50 Neimarlija iz Kraljeve Sutjeske, Antonija Jurjeviæ iz
æuriæa za 18 porodica. Uruèena donacija i Kraljeve Sutjeske, Senada Gadžun iz Bilješeva,
Terapijskoj zajednici „PROI“ Veliki Trnovci Senad Sikira iz Papratnice, Nezir Ðokiæ iz Popa,
Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri, zonal Mujaga Èelikoviæ iz Tršæa, Marijan Stjepanoviæ iz
manager Humanitarne organizacije „World Vision Seoca, Habiba Šahinoviæ iz Modrinja, Osman
BiH" Jasmina Varupa , te korisnici pomoæi potpisali Omerbegoviæ iz Obara, Senida Goralija iz Slapne
su, u utorak 17. juna 2008.godine, sporazume o Gore, te Terapijska zajednica „PROI" Veliki Trnovci.
donaciji. „World Vision" u okviru programa razvoja „Mi se osjeæamo dijelom ove lokalne zajednice,
podruèja „ADP-Lašva" na podruèju opæine Kakanj ova pomoæ nam puno znaèi, mi smo obezbijedili
pruža ekonomsku podršku socijalno ugroženim kapacitet za prijem još 100 æuriæa, u ovaj projekat
porodicama kroz projekat „Proizvodnja æureæeg ulazimo bez predrasuda i mislimo da æemo dobrom
mesa". organizacijom uz pomoæ World Visiona uspjeti
ostvariti koncept samoodrživosti. Zahvaljujemo se i
Opæinskom naèelniku za sve donacije kojima je
pomogao Terapijsku zajednicu, od alata za
poljoprivredu, novca do, što je najvažnije,
razumijevanja za nas,", kazao je Alen Kahriman,
èlan Terapijske zajednice „PROI" Veliki Trnovci.

Potpisom Ugovora zapoèeo porodièni biznis

Prema odredbama ugovora „World Vision" i Opæina


Kakanj su saglasni da se odabranim porodicama
doniraju æuriæi starosti mjesec dana (4 porodice su
dobile po 25 æuriæa,18 porodica je dobilo po 50
æuriæa, æuriæi su donirani i Terapijskoj zajednici Stisak ruke u znak podrške
“PROI” Veliki Trnovci Kakanj) sa kompletno
provedenim veterinarskim tretmanom, 500 kg Izraze zahvalnosti World Visionu uputio je i Opæinski
hrane odgovarajuæe kvalitete, te 1 brošura sa naèelnik.
uputama o naèinu uzgoja æurana. Opæina Kakanj æe „Evo danas smo bili u prilici da potpišemo
u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji sporazume kojima se podstièe porodièni biznis.
sa World Visionom pružiti podršku projektu Zahvaljujem se World Visionu i nadam se da æemo i
ekonomske podrške socijalno ugroženim kategorija- u buduænosti još više saraðivati", kazao je opæinski
ma, imenovat æe odgovarajuæu osobu za kontakte u naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri.
vezi sa pitanjima sporazuma i pružiti struènu pomoæ
13
AKTUELNOSTI
Kriterij na osnovu kojeg su odabrane porodice nosilja za 21 porodicu slabijeg materijalnog stanja.
kojima se pomoglo je ekonomsko-socijalna Donator je „World Vision BiH“, a projekat je
situacija porodice. Odabrane su porodice u kojima realiziran u partnerstvu sa Opæinom Kakanj koja je
nema zaposlenih lica, porodice sa djecom, izbjegla obezbijedila veterinarski tretman za koke nosilje,
i raseljena lica... Aplikanti su morali imati kontrolu kvaliteta jaja kao i struènu tehnièku
obezbijeðen adekvatan prostor i odgovarajuæe pomoæ. Kako bi se podstakla humanost kod
uslove, kazali su predstavnici World Visiona. Samo korisnika, oni su obavezni donirati 1 500 jaja u
nekoliko dana prije potpisivanja sporazuma periodu od godinu dana Centru za socijalni rad ili
uprilièeno je i potpisivanje ugovora o donaciji koka Narodnoj kuhinji.

Aktivnosti na poboljšanju
sigurnosti u saobraæaju

U Ulici branilaca postavljena 3 usporivaèa brzine

realizira projekat postavljanja usporivaèa brzine koji


Odluèna borba protiv opasne jurnjave automobila su montažno-demontažnog tipa.U ulici Alije
Izetbegoviæa postavljeno je pet usporivaèa, a u Ulici
branilaca postavljena su tri. Planirano je postavljanje
Od prošle godine,u cilju poboljšanja sigurnosti dodatnih usporivaèa u ulici Alije Izetbegoviæa i u Ulici
pješaka i svih uèesnika u saobraæaju, u Kaknju se šehida radi blizine škole i frekvencije saobraæaja.

Podsticaj zapošljavanju Novèana pomoæ


mladih porodiljama
25.03.2008.g. raspisan je Javni poziv Opæinsko vijeæe je na 39.sjednici Opæinskog
poslodavcima sa podruèja opæine Kakanj za vijeæa održanoj 30.04.2008.g.donijelo Odluku o
zapošljavanje pripravnika sa VSS radi njihovog isplati jednokratne novèane pomoæi za poroðaj i
osposobljavanja za samostalan rad. Za ovu namjenu opremu novoroðenog djeteta. Pravo na
u budžetu je izdvojeno 100.000,00 KM. jednokratnu pomoæ po ovoj Odluci imaju porodilje
Za prijem pripravnika apliciralo je ukupno 16 sa podruèja opæine Kakanj, za djecu roðenu u bilo
poslodavaca za prijem 28 pripravnika. kojoj zdravstvenoj ustanovi na podruèju F BiH ili
Komisija za razmatranje utvrðene rang liste kuænom porodu.
prioriteta za poslodavce je, nakon razmatranja U budžetu je za novèanu pomoæ porodiljama u
zahtjeva poslodavaca, odluèila da se pozitivno
2008.g. izdvojeno 50.000,00KM, a pomoæ se
odgovori na prijave 5 poslodavaca i uposli 7
isplaæuje u iznosu od 150 KM po djetetu.
pripravnika.

14
OBAVJEŠTENJA
OPÆINSKA IZBORNA KOMISIJA KAKANJ

OBAVIJEST BIRAÈIMA

Opæinska izborna komisija Kakanj poziva sve biraèe (koji to nisu izvršili) da, do 07.07.2008. godine, izvrše uvid u
Izvod iz privremenog centralnog biraèkog spiska koji je za biraèe koji glasaju na redovnim biraèkim mjestima
izložen kako slijedi:
– Matiènom uredu BILJEŠEVO
– Matiènom uredu BRNJIC
– Matiènom uredu KRALJEVA SUTJESKA
– Centru za biraèki spisak – zgrada Opæine, krilo „B“ drugi sprat.

Provjera podataka može se vršiti:

Svakim radnim danom (osim subote) od 8,00do 15,00 sati.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj:
032-553-900 – Centar za biraèki spisak
061-801-752

Biraè koji primijeti da se ne nalazi na privremenom biraèkom spisku ili da su podaci na spisku pogrešno uneseni
može se, u cilju ispravke uoèenih nedostataka, obratiti Centaru za biraèki spisak.

Posebno obavještenje za raseljena lica:

Državljanin BiH koji ima status raseljenog lica treba da se izjasni do 22.07.2008. godine za koju opæinu æe glasati
na lokalnim izborima 2008. godine i to:
a) za opæinu prebivališta iz 1991. godine, ili
b) za opæinu trenutnog boravišta.
Obrazac zahtjeva za odreðivanje ili promjenu biraèke opcije raseljenog lica (PBO-1) dostupan je u Centru za
biraèki spisak koji je smješten u zgradi Opæine.

15
OBAVJEŠTENJA
Ukoliko se raseljeno lice ne izjasni za koju opæinu æe glasati, bit æe upisano u Centralni biraèki spisak za opæinu u
kojoj je bilo upisano na posljednjim izborima. Ako raseljeno lice nije bilo upisano u Centralni biraèki spisak na
prethodnim izborima bit æe upisano u Centralni biraèki spisak u opæini prebivališta iz 1991. godine.

Obavještenje za biraèe iz Srebrenice

Opæinska izborna komisija Kakanj obavještava biraèe u osnovnoj izbornoj jedinici Kakanj koji su imali prebivalište
1991. godine u osnovnoj izbornoj jedinici Srebrenica da, do 22.07.2008. godine, mogu u Centru za biraèki spisak
Opæine Kakanj (zgrada opæine) liènom popunom obrasca PBO-3, podnijeti zahtjev za upis u Centralni biraèki spisak
za glasanje lièno ili u odsustvu za osnovnu izbornu jedinicu Srebrenica.’’

OPÆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Kakanj do 15. jula 2008.godine. Nakon toga


Aktivnosti na razvoju Komisija æe obiæi sve prijavljene kandidate,
proglasiti najuspješnije i dodijeliti zahvalnice i
ekološke svijesti i kulture nagrade. Osim toga, nagradit æe se i najureðenija

življenja dvorišta škola, najureðeniji stambeni ulazi


stambenih objekata, najureðeniji krug
Obavještavamo graðane opæine Kakanj da se
preduzeæa, te najureðenija i najèišæa mjesna
ove godine organizuje akcija izbora najljepšeg
zajednica. Proglašenje pobjednika i uruèivanje
balkona, te najljepše i najureðenije bašte.
nagrada obavit æe se u okviru manifestacije
Prijave za uèešæe u ovoj akciji graðani mogu
„Kakanjski dani kulture i trgovine".
podnijeti Zavodu za planiranje i izgradnju opæine

Pomoæ Kaldžija
Nermini
Radnica Opæine Kaldžija Nermina je
samohrana majka koja je oboljela od
teške bolesti. Ovaj veliki borac odgaja
samostalno dvoje djece. Ipak, koliko
god hrabri i borbeni bili, splet sudbine
vam dodijeli problem koji ne možete
sami savladati i neophodna vam je
pomoæ drugih.
Pozivom na broj
090 291 022
Nermini Kaladžija potrebna pomoæ za plaæanje troškova operativnog
donirajte 2 KM. zahvata

16
IZ MATIÈNIH UREDA

IZVJEŠTAJ IZ MATIÈNIH UREDA


za period od 01.05.2008-20.06.2008.godine
Matièni ured KAKANJ
Roðeni:
Ahmetoviæ Amela, Dokso Lejla, Emšo Ajdin, Imamoviæ Kjara, Musiæ Anes, Musiæ Jusuf, Saltaga Emin,
Seferoviæ Behija, Seferoviæ Domenico, Seferoviæ Francesco, Seferoviæ Gakina, Seferoviæ Monika, Seferoviæ
Safeta, Seferoviæ Sarem, Seferoviæ Violeta, Sikira Melisa, Šehagiæ Iman
Vjenèani:
Hadžiæ Adnan i Delibašiæ Adisa; Èišija Maid i Muliæ Aldina; Durakoviæ Kemal i Saraè Merhunisa; Hrustiæ Mirnes i
Èatiæ Armina; Muminoviæ Dževdet i Kadriæ Dženana; Lozanèiæ Željko i Èoriæ Silva; Èizmiæ Muamer i Husiæ
Edvina; Kiæo Denijas i Imamoviæ Dženita; Subašiæ Almedin i Jašareviæ Alisa; Æosiæ Edin i Ovèina Sabina; Lušija
Adis i Pušèul Velida; Zahiroviæ Samir i Mehinoviæ Muvehida; Subašiæ Ekrem i Smolo Nafija; Goralija Admir i
Kubura Aida; Tepiæ Amel i Mioè Larisa
Umrli:
Hajdukoviæ Salko, Karahodžiæ Vehid, Kneževiæ Terezija, Durmiæ Muhamed, Hrgota Jelka, Sejdiæ Arif, Begoviæ
Adel, Sikira Admir, Kadiæ Hajdar, Strika Mujo
Matièni ured Bilješevo
Roðeni: -
Vjenèani:
Bida Fahrudin i Kadiæ Amela; Gadžun Asmir i Brkiæ Hatidža; Beæak Munever i Mujiæ Amela; Begoviæ Zemir i
Džafiæ Zahida
Umrli:
Gadžun Sabiha
Matièni ured Brnjic
Roðeni: -
Vjenèani:
Piljug Elmir i Mujiæ Amra; Odobašiæ Muamer i Merdiæ Salvedina; Merdiæ Asim i Deliæ Šemsa; Tukuliæ Adnan i
Hasiæ Admira; Èehajiæ Selvedin i Poliæ Fatima
Umrli:
Kovaè Nazifa
Matièni ured Kraljeva Sutjeska
Roðeni:
Spahiæ Jemin, Spahiæ Muhamed
Vjenèani:
Majstoroviæ Igor i Banoviæ Katica; Tomiæ Mijo i Cecaroviæ Ranka
Umrli:
Starinac Anða, Beèiroviæ Mustafa, Murtiæ Mehmedalija, Èaluk Hilmo, Vranduklija Vahida, Tomiæ Jozo, Maroš
Mato, Maraèiæ Mijo, Bagavac Božo, Salkiæ Rasema.

17
PRIÈA

LET BALONOM IZNAD BOSNE


(Put od Beèa do Èatiæa)

Kakanj u prvoj polovini 20. vijeka (preuzeto sa www.sto-godina-kaknja.kakan.info

15.jula 1911. godine, u 11.20 sati, dr.Hans Lorenz, starog groblja, našlo se pedesetak ljudi. Bez glasa i
dr.Karl Ewald i kao voða puta Max Macher balonom pokreta gledali su u èudovište koje je palo s neba. U
Excelsior uzletjeli su sa beèkog uzletišta Fischamend. svojoj šarenoj nedjeljnoj odjeæi ti ljudi su tvorili
“U 5.40 sati smo prešli Savu,nekoliko kilometara grupu izrazito pogodnu za slikanje. Spustili smo se u
istoèno od Bosanskog Broda. Kakva neprocjenjiva Trnovcima. Oko nas se skupilo i staro i mlado, a da
sreæa za nas što smo mogli odozgo gledati Bosnu, ljudi nisu bili nimalo nametljivi. Domaæi ljudi su nam
zemlju iz bajki. Zemlja preko koje smo išli nošeni pomogli oko prevoza. U devet sati uveèer neobièna
vjetrom bila je divna i neizmjenièno šumovita. Ta zaprega je napustila Trnovce. Na kolima koja su se
krasota panorame što se otvarala ispod i ispred nas, drmusala izdizao se teški balon s korpom i omotaèem,
divota doline Bosne, ta istinski velièanstvena ljepota a èetiri para malih bosanskih volova se muèilo da
šuma i planina - bili smo ušli u raj! U 6.20 sati lebdjeli pokrene kola. Praæeni velikim brojem ljudi dospjeli
smo na visini od 1 400 m istoèno od Doboja. smo u dolinu Trstionice i nakon veoma nezgodnog
Raspolagali smo s još tri vreæe balasta i pred sobom marša, konaèno u 3 sata ujutro, došli smo do
smo imali pogodan teren za spuštanje. Ali, èarolija željeznièke stanice Èatiæi. Zahvaljujuæi susretljivosti
pejzaža nas je i dalje držala i odluèismo nastaviti put bosanske željeznièke uprave sljedeæi ubrzani putnièki
po cijenu opasnosti. Dok se nebo iznad nas voz je bio zaustavljen i time nam se avantura sretno
razbistravalo iz doline su se podizali oblaci. Nakon dva završila. S nezaboravnim dojmovima o Bosni i njezinim
sata vožnje izgubili smo orijentaciju. Pretpostavljali stanovnicima konaèno smo se ponovo vratili u Beè”,
smo da se nalazimo blizu Sarajeva. U 9.45 sati poèeli zapisao je Max Macher.
smo tonuti. Nismo vidjeli ni Sarajevo, ni željeznièke
šine, premda smo vjerovali da èujemo buku voza. U Preneseno iz Godišnjaka
austrijskog aerokluba 1912/1913.
10.05 sati vuèno uže je dodirnulo tlo. Gore, ispod
18
TELEFONSKI IMENIK

Telefonski imenik organizacionih jedinica


Opæinskog organa državne službe i
Opæinskog pravobranilaštva
SEKRETAR OPÆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE
771-802 SEKRETAR

SLUŽBE ZA UPRAVU:

1. SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI,


EKO ZAŠTITU I INSPEKCIJSKE POSLOVE
771-817

2. SLUŽBA ZA FINANSIJE
771-814

3. SLUŽBA ZA URBANIZAM, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE


771-815

4. SLUŽBA ZA BORAÈKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I POVRATNIKE


771-807

5. SLUŽBA ZA OPÆU UPRAVU, LOKALNU SAMOUPRAVU,MJESNE ZAJEDNICE,STAMBENE I


ZAJEDNIÈKE POSLOVE
557-911

6. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE


771-818

7. STRUÈNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPÆINSKOG NAÈELNIKA


771-801

8. STRUÈNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPÆINSKOG VIJEÆA


771-803

9. OPÆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
771-813

10. ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU


552-012

19