You are on page 1of 20

UVODNIK

“Turpe est in patria esse peregriunum”


(Sramota je biti stranac
u vlastitoj domovini)
Car Hadrijan Publije Elije (76-138. godina)
OPÆINE KAKANJ Oni što nam kazuju da je historija uèiteljica života zabilježiše da su
tog davnog 30. marta 1945. godine prve proljetne sunèane zrake
interno informativno glasilo nagovještavale raðanje slobode u kakanjskom kraju. Sudbina je htjela
da se u ratu zlo, smrt i oružje mrskih okupatora obièno vrzmaju oko
OPÆINA KAKANJ najveæih simbola života, željeznièkih stanica i mostova. Baš zato su
Alije Izetbegoviæa 123 tih slobodarskih dana pod udarima oslobodilaca kakanjsko nebo žarile
72240 Kakanj vatre u kojima su gorjele neprijateljske èeliène aždaje zvane oklopni
Tel. 032/771-800, 771-801 vozovi, baš zato se crni dim izdizao iz utvrðenja uz kakanjski most...
Fax 032 771-803 Ispod užarenog neba raðala se sloboda u zagrljaju boraca koji su
www.kakanj.com.ba se, tog martovskog dana, sreli na mostu, nakon što su se borili jedni
e-mail: opcinaka@bih.net.ba na lijevoj, drugi na desnoj obali rijeke Bosne. Oko 12 sati poèeo je
prelazak Šeste krajiške narodnooslobodilaèke udarne brigade
preko mosta na desnu obalu rijeke Bosne. Išli su u susret borcima
Prvog bataljona koji su otišli iz sastava te brigade prije 99 dana. To
je bio srdaèan bratski susret dok su u pozadini gorjeli vagoni
oklopnih vozova.
IZDAVAÈ: Ove borbe i žrtve nisu bile posljednje u konaènom osloboðenju
Opæina Kakanj Kaknja i njegove okoline. Odstupajuæi iz Sarajeva, poslije 5.aprila
1945. godine, neprijatelj je jedno vrijeme ponovo držao uži dio
REDAKCIJA BILTENA kakanjskog podruèja na kojem su ga konaèno razbile jedinice
OPÆINE KAKANJ: Desete krajiške divizije, tako da je Kakanj 8. aprila 1945. godine
Evelin Memiæ doèekao slobodu. U borbama potekla je krv boraca kako sloboda,
Azra Fejziæ život, mir i tolerancija ne bi presušili. Opæina Kakanj je i ove
Mersud Kovaè godine dostojanstveno obilježila 8. april - Dan osloboðenja Kaknja.
U historijskim dokumentima zapisano je da je 15. aprila 1392.
godine kralj Stjepan Dabiša darovao vojvodi Hrvoju Vukèiæu dva sela u
Tel: 032/555-301 okolini Kaknja. S obzirom da se radi o prvom pominjanju imena
Fax 032/771-803 Kakanj u pisanim izvorima, Opæinsko vijeæe Kakanj je 14. marta 1996.
e-mail:opcinaka@bih.net.ba; godine odluèilo da se 15. april proglasi Danom Opæine Kakanj. Onima
evelin.memic@gmail.com koji Bosnu nose u srcu mistièno srednjovjekovlje zagolica maštu i
nameæe misli kako je zasigurno tog davnog aprilskog, 15. po redu
dana 1392. ljeta, bosanski kralj Stjepan Dabiša zastao u svom diktatu
kojeg je crnim mastilom dijak prostirao po žutoj pergameni. Zamislio
se kralj Dabiša nad svojim rijeèima! Dijak je zapisao da kralj poklanja
Hrvoju Vukèiæu dva sela u okolini Kaknja, a možda bi prava istina bila
da se zapisalo da je kralj darovao dio sebe i svoje duše jer je historija
zabilježila da je bosanskim banovima i kraljevima Bosna, posebno ona
uža, bila srcu prirasla. Iako je života u kakanjskom kraju bilo i prije
DTP i štampa: 1392. godine, dobro je što je pergamena ispisana jer nama treba
Labirint Zenica “crno po bijelom” da bi se sprijeèili pokušaji falsifikovanja historijskih
èinjenica. Ponosni na viševijekovni kontinuitet života u svome kraju
Tiraž: Kakanjci su programskim sadržajima kojima su se obilježili 8. april-
1000 primjeraka Dan osloboðenja Kaknja, 15. april- Dan Opæine Kakanj i Dan Armije
RBiH odaslali poruku da nisu stranci u vlastitoj domovini.

2
EKO-SLIKA MOGA KRAJA

Odgovor naèelnika na dopis


Uprave za inspekcijske
poslove FBiH
U Zenièko-dobojskom kantonu nisu doneseni
provedbeni propisi koji se tièu usklaðivanja sa
federalnim propisima za postupanje u
sluèajevima prekoraèenja pragova graniènih
vrijednosti kvaliteta zraka
Nakon što je na adresu opæinskog naèelnika stigao
dopis (odgovor na zahtjev naèelnika) iz Uprave za U cilju spreèavanja zagaðenja okoliša, potrebno je
inspekcijske poslove F BiH u kojem se, izmeðu ostalog, iscrpiti sve pravne mehanizme i postupke
konstatuje da je tužba Opæine Kakanj na Rješenje o
odobravanju Plana aktivnosti TC Kakanj, koji je dozvole propisati i graniène vrijednosti za emisije u
odobren od strane nadležnog Ministarstva okoliša i zrak. Buduæi je Plan aktivnosti dostavljen nadležnom
turizma F BiH, obustavila postupak izdavanja ministarstvu i isti je na razmatranju, inspekcija
okolinske dozvole za navedenog operatora što je zaštite okoliša do odobravanja Plana aktivnosti nije u
otežalo rad inspekcije zaštite okoliša „jer uvjeti moguænosti poduzeti mjere u cilju smanjenja emisija
propisani Planom aktivnosti i mjere date okolinskom u zrak kod ovog operatora.“
dozvolom za inspektora predstavljaju osnov za Na ovu konstataciju opæinski naèelnik odgovara:
kontrolu rada operatora“ opæinski naèelnik Mensur „Vaš navod kojim konstatujete da inspekcija zaštite
Jašarspahiæ-Suri je uputio odgovor u kojem se kaže: okoliša do odobravanja Plana aktivnosti nije u
„Navod kojim konstatujete da je, podnošenjem moguænosti poduzimati mjere u cilju smanjenja
tužbe na Rješenje o odobrenju Plana aktivnosti TC emisija u zrak je takoðer neutemeljen i neprihvatljiv i
Kakanj odobrenog od strane Ministarstva okoliša i u najmanju ruku predstavlja tipièan primjer bježanja
turizma F BiH, postupak izdavanja okolinske dozvole od Zakonom propisanih nadležnosti, pa samim tim i
za navedenog operatora obustavljen, je neosnovan i odgovornosti. Iz vaše navedene konstatacije moglo bi
neprihvatljiv. Taèno je da je Opæina Kakanj u svojstvu se zakljuèiti da trenutno do odobravanja Plana
zainteresovane strane, a zbog niza propusta i moguæih aktivnosti i izdavanja okolinske dozvole u najmanju
nesagledivih štetnih posljedica 18. januara 2008. ruku vlada jedno haotièno stanje u pogledu kontrole
godine protiv Ministarstva okoliša i turizma F BiH zagaðenja okoliša te zaštite okoliša, što apsolutno
podnijela tužbu radi poništenja Rješenja kojim se nije taèno. Kategoriènog stava smo, da u cilju
odobrava Plan aktivnosti TC Kakanj, meðutim želimo spreèavanja zagaðenja okoliša, potrebno je iscrpiti
vas upoznati da je navedeno Rješenje kojim je sve pravne mehanizme i postupke kao i institucije koje
odobren Plan aktivnosti konaèno i izvršno, što znaèi i su nadležne za navedenu problematiku, pa shodno
podrazumijeva, da isto proizvodi sve pravne uèinke. navedenome od Vas oèekujemo puno ozbiljniji i
Takoðer, želimo naglasiti da postupak podnošenja odgovorniji pristup u povjerenim vam
tužbe nije ni u kom sluèaju Rješenje stavio van nadležnostima“.
snage“, kaže se u odgovoru opæinskog naèelnika. Na preporuke Uprave za inspekcijske poslove F BiH
U svom dopisu Uprava za inspekcijske poslove F BiH da Opæina Kakanj rezultate monitoringa emisija
navodi kako „TE Kakanj kao operator znatno utjeèe na proslijedi „...Ministarstvu za prostorno ureðenje,
kvalitet zraka u Kaknju što je vidljivo iz izvještaja o promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK kao organu
emisijama koje operator kontinuirano prati. Po svim nadležnom za postupanje u sluèajevima prekoraèenja
parametrima vrijednosti emisija u zrak su daleko pragova graniènih vrijednosti kvalitete zraka“,
iznad dozvoljenih graniènih vrijednosti emisija za opæinski naèelnik odgovara:
nova postrojenja. Za postojeæa postrojenja, odnosno „Što se tièe rezultata monitoringa, za koje nam
ovog operatora, nadležno ministarstvo æe savjetujete kao i Kantonalni inspektor za zaštitu
odobravanjem Plana aktivnosti i mjerama iz okolinske okoliša, da iste dostavljamo Ministarstvu za prostorno

3
EKO-SLIKA MOGA KRAJA
ureðenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK
kao organu nadležnom za postupanje u sluèajevima
prekoraèenja pragova graniènih vrijednosti kvaliteta
zraka (kojima smo veæ dostavljali pomenute rezultate
monitoringa), federalna i kantonalna inspekcija
zaštite okoliša trebalo bi da je upoznata sa time da na
Zenièko-dobojskom kantonu nisu doneseni provedbeni
propisi koji se tièu usklaðivanja sa federalnim
propisima za postupanje u sluèajevima prekoraèenja
pragova graniènih vrijednosti kvaliteta zraka. Stoga
vam se ponovo obraæamo da poduzmete sve
neophodno u skladu sa zakonskim mjerama, i da se
oèitujete po svim dosada dostavljenim vam aktima“,
kaže se u urgenciji koju je opæinski naèelnik poslao
Opæina šalje dopise, molbe, zahtjeve...
Upravi za inspekcijske poslove F BiH.

Poruka opæinskog naèelnika povodom dolaska proljeæa


Neka ozraèje prvih proljetnih dana bude zamajac
našim ekološkim promišljanjima i aktivnostima kako
bismo jaèe krenuli u borbu za novi ekološki èist
Kakanj u kojem æe vladati harmonièan odnos razvoja
industrije i zaštite okoline. Neka prvi šumski cvjetovi
koje æe izmamiti proljetno sunce budu podstrek u
našim nastojanjima da vratimo bistrinu našim
rijekama, svježinu vazduhu, ljepotu šumama i
oèaravajuæi karakter našem podneblju. Ne trebamo
èuda, svako od nas liènim angažmanom može puno
uèiniti.
Kad prvo proljetno sunce okupa naše livade,
proplanke i brežuljke, potrudimo se da uredimo naše
Neka zajedno sa nama u akciji budu mladi ljudi kao i oni
avlije, bašte, njive, šume, igrališta, da uredimo
najmlaði, djeca i unuci
dvorišta škola i vjerskih objekata. Neka s proljeæa
zablistaju i dvorišta javnih preduzeæa, javnih ustanova i drugih subjekata. Neka zajedno sa nama u akciji
budu mladi ljudi kao i oni najmlaði, djeca i unuci. Uèimo ih da je èist okoliš neprocjenjivo blago, pokažimo im
èar ubiranja prvih proljetnih cvjetova, neka
osluškuju žubor naših rijeka, neka uživaju u
beskrajno lijepom plavom nebu i neka odrastaju u
okolišno svjesne graðane.
Uèinimo ono što možemo, a neæemo odustajati od
naših stalnih apela, molbi i zahtjeva višim nivoima
vlasti da preuzmu svoj dio odgovornosti s obzirom da
je sadašnji politièki sistem opæinama ostavio malo
nadležnosti u domeni zaštite okoliša.
Sretni i zdravi bili, neka novo proljeæe donese puno
radosti i novih mladalaèkih ljubavi u vaše živote!

opæinski naèelnik
Proljeæe je,sve se budi...proljeæe je sve behara... Mensur Jašarspahiæ-Suri

4
EKO-SLIKA MOGA KRAJA
komunikacije i zaštitu okoline u Zenici. Povodom ovih
Opæina Kakanj upuæuje aktivnosti oglasilo se resorno ministarstvo, poslanica u
Skupštini ZDK putem poslanièkog pitanja i odabrani
zahtjeve, molbe, apele... izvoðaè radova na održavanju regionalne ceste
Opæinski naèelnik je uputio Upravi za inspekcijske „Asfaltgradnja“ d.o.o. iz Visokog što vam i dostavljamo.
poslove ZDK Zahtjev za inspekcijski pregled i Shodno tome, a prema èlanu 71. Zakona o cestama
poduzimanje mjera na regionalnim cestama na podruèju FBiH, tražimo da nadležna inspekcija cesta izvrši pregled
opæine Kakanj: i poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za ošteæenje
„Opæina Kakanj je u više navrata vas obavještavala i ceste i sigurnosti prometa na cesti, a naroèito da zabrani
tražila inspekcijski nadzor, vezano za izvoðenje radova ili iznošenje blata i neèistoæa na cestu. Takoðer, tražimo
radnji od strane pojedinih subjekata koji koriste informaciju o kontroli donesenih rješenja od strane
regionalne ceste ili njihove dionice i nanose blato i inspektora za ceste o prekomjernoj upotrebi javnih cesta
neèistoæe na cestu. O tome smo uredno obavještavali i zbog optereæenja i uèestalosti vozila i visini uplate
nadležno Ministarstvo za prostorno ureðenje, promet i naknade po ovom osnovu.“

Prijem za autore radova LEAP-a


Na prijemu uprilièenom u srijedu, 25. marta 2009. godine, u uredu
opæinskog naèelnika Mensura Jašarspahiæa- Surija predstavljeni su
nagraðeni radovi i uruèene novèane nagrade (200 KM, 100 KM i 80KM)
autorima koji su predstavili svoje viðenje ekološke slike Kaknja.
Podsjetimo, u okviru sveukupnih aktivnosti usmjerenih na izradu i
provedbu Lokalnog ekološko-akcionog plana (LEAP) opæinski
naèelnik Mensur Jašarspahiæ- Suri je krajem 2008. godine objavio
javni poziv za takmièenje za najbolji plakat, slogan i logo u
kampanji za izradu i provedbu Lokalnog ekološko- akcionog plana. Jedan od nagraðenih radova
Pozvani su uèenici osnovnih i srednjih škola, omladina, umjetnici i
svi drugi graðani da dostave svoje radove o temi: "Eko-slika moga
kraja – danas i sutra".
Prijave su trebale da sadrže prijedloge vizuelnog rješenja plakata
i logotipa u bilo kom obliku, u bilo kojoj tehnici koja se može lako
reproducirati.
Prijedlozi vizuelnog rješenja morali su sadržavati i kratki slogan
koji bi predstavljao sastavni dio plakata.
Nakon što je komisija razmotrila pristigle ponude napravljene su
odreðene modifikacije tako da su se na kraju dobili plakati, logotip i
slogani LEAP-a.
Javnom pozivu su se odazvale osnovne škole ‘’Hamdija
Kreševljakoviæ’’, ‘’Mula Mustafa Bašeskija’’, ‘’15.april’, Opæinski naèelnik dodjeljuje novèane nagrade
‘’Rešad Kadiæ’’, ‘’Omer Mušiæ’’, te Srednja tehnièka škola
‘’Kemal Kapetanoviæ’’ i Gimnazija ‘’Muhsin Rizviæ’’.
1. Na prvom mjestu nalaze se radovi uèenica Gimnazije
„Muhsin Rizviæ“ Kakanj Zerine Zahiroviæ (slogan
‘’Priroda moli: Pusti me da živim’’) i Majre
Kazazoviæ (slogan : ‘’ Ne trebamo èuda ...samo malo
truda ‘’);
2. Na drugom mjestu nalazi se rad grupe uèenika treæeg
razreda Gimnazije Elme Fazliæ, Edvine Mioè, Amile
Èelikoviæ i Melike Èelikoviæ (slogan: ‘’Sve što radiš,
radiš sebi’’);
3. Treæe mjesto zauzimaju radovi autora Melise Sikira,
Amele Sikira, Sumeje Hrusto, Hajre Kadriæ i Admira
Kuloviæa (slogan :’’ Put u buduænost vodi kroz
sadašnjost ‘’). Veliki broj mladih se ukljuèio u akciju
5
EKO-SLIKA MOGA KRAJA

Uredimo zajedno naš okoliš


Opæinski naèelnik je uputio Javnoj ustanovi za
kulturu i obrazovanje, Gradskoj biblioteci, te
Obdaništu „Mladost“ Zahtjev za ureðenje travnjaka
koji se nalaze u neposrednoj blizini ovih subjekata.
Dopisom je sugerirano da se urede travnjaci, da se
planira sadnja ruža i drugih hortikulturnih vrsta u
proljeæe, u cilju stvaranja boljeg ambijenta za
boravak mladih. Sugerirano je i da se pomenuti
subjekti obrate za struènu pomoæ oko ureðenja
prostora šefu Odsjeka za zelenilo u JP „Vodokom“
Kakanj Selvedini Kuloviæ i višem struènom saradniku
za poljoprivredu u Opæini Kakanj Ðenanu Rahmanu. Uèinimo Kakanj oazom cvijeæa i zelenila
Upuæen je i dopis Javnom preduzeæu „Kakanj-sport“ i Ponijerima i staza zasiju travnatom smjesom, kada se za
Zavodu za planiranje kojim se traži da se plato na to steknu uslovi, radi stvaranja ljepšeg ljetnog ugoðaja.

Poruka opæinskog naèelnika: PODRŽITE LEAP, PODRŽITE BORBU ZA BAJKOVITI


KAKANJ SA PITOMIM PEJZAŽIMA I HARMONIÈNIM
Ukljuèimo se svi jaèe i odluènije ODNOSOM INDUSTRIJE I OKOLIŠA!
u akciju unapreðenja i zaštite samostan i druge kulturno-historijske vrijednosti kao i
naše prirode kako bi i naša spomenike svojih predaka koji su živote dali za
domovinu!
djeca mogla osjetiti miris Ova promišljanja neka budu zamajac našim
aktivnostima koje trenutno provodimo. Ukljuèimo se svi
proljetnog cvijeæa jaèe i odluènije u akciju unapreðenja i zaštite naše
Poštovani sugraðani, usmjerimo na tren naše misli prirode kako bi i naša djeca mogla osjetiti miris
ka nekadašnjim žiteljima našeg kraja koji se smatra proljetnog cvijeæa. Kroz našu iskazanu ekološku svijest
kolijevkom Bosne i Hercegovine. jaèajmo naš patriotizam. Jaèanjem ekološke svijesti i
Koliko li je radosti bilo u njihovim dušama kada bi patriotizma iskazat æemo naše poštovanje prema onima
prvo proljetno sunce obasjalo prirodne ljepote koje su koji su nesebièno èuvali i branili ovu zemlju.
pokrivale bogata kakanjska rudna polja? Koliko li je Kako bismo sebi i našim potomcima vratili svježinu
samo djeèijeg smijeha bilo kad s proljeæa sunèev sjaj zraka, bistrinu rijeka i ljepotu stoljetnih šuma, mi
izmami prve šumske cvjetove u stoljetnim šumama radimo na LEAP-u, borimo se da provedemo zakljuèke
koje su presijecale Trstionica, Ribnica, Zgošæa i Bosna? Opæinskog vijeæa koji se odnose na unapreðenje okoliša,
Zamislimo koliko su ponosni bili srednjovjekovni trudimo se da proširujemo mrežu daljinskog grijanja,
stanovnici ovog kraja kada bi usmjerili pogled na nabavljena je mobilna monitoring stanica, radimo na
grandiozni Bobovac na èijim kulama se talasao barjak zaštiti prašumskog podruèja Gornja Bukovica...
zemlje Bosne! Razmišljajmo s kolikim poštovanjem su opæinski naèelnik
èuvali Zgošæanski steæak, Sutješku džamiju, Franjevaèki Mensur Jašarspahiæ-Suri

Opæina Kakanj predlaže svog predstavnika (Šljivo


Upuæen zahtjev Rahman, referent zaštite okoline), a od Vas tražimo da i
vi imenujete svog predstavnika èije æe podatke imati MZ
Termoelektrani Kakanj Slapnica i koji æe na poziv predstavnika MZ izaæi na lice
Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri je uputio mjesta i utvrditi stanje kako bi u sluèaju potrebe mogli
Termoelektrani Kakanj zahtjev u kojem se kaže: „Mjesna poduzimati odreðene mjere. U cilju dobre saradnje sa
zajednica Slapnica obratila nam se dopisom u kojem se žale lokalnom zajednicom tražimo da što prije imenujete
na veliku kolièinu prašine koja prilikom deponovanja pepela i predstavnika i proslijedite podatke pred- sjedniku
šljake direktno praši selo zbog, prema njihovim navodima, Savjeta MZ Slapnica“.
neredovnog kvašenja deponije.

6
TEMA BROJA
Povodom roðendana Kaknja

Na sveèanoj sjednici Opæinskog vijeæa


uruèena petnaestoaprilska priznanja
Grb Opæine dodijeljen mr. Sulejmanu ef. Èelikoviæu i Vladi ZDK
Opæinsko vijeæe je, u okviru programa izuzetne rezultate i postignute uspjehe u radu u
obilježavanja Dana Opæine, održalo sveèanu oblasti graðevinarstva koji su rezultirali
sjednicu na kojoj su uruèena petnaestoaprilska kvalitetnijim privrednim životom opæine Kakanj.
priznanja. Zahvalnicu je primio direktor Faik Deliæ.
Sveèana sjednica Opæinskog vijeæa zapoèela je u Odlukom Opæinskog vijeæa Plaketa sa diplomom
18. 00 sati zvucima himne BiH u Domu kulture. U je dodijeljena Abidu Èišiji za veliki doprinos
prigodnom programu nastupili su èlanovi KUD razvoju i afirmaciji invalidskog sporta na podruèju
„Fadil Dogdibegoviæ Dikan“ , HFS „Bobovac“, te opæine Kakanj i cijele BiH, a posebno za postignute
uèenici osnovnih škola „Omer Mušiæ“ Brežani i „15. rezultate sportskog društva RVI „Kakanj 92“ u
april“ Doboj. Podsjetimo, Opæinsko vijeæe Kaknja sjedeæoj odbojci. Plaketa sa diplomom je
je na 6.sjednici koja se održala 30.marta 2009. dodijeljena i FK „Mladost“ za sveukupan doprinos
godine usvojilo Odluku o dodjeli petnaestoaprilskih razvoju i afirmaciji amaterskog fudbala, za
priznanja. Opæinsko vijeæe Kaknja Zahvalnicu je izuzetne rezultate postignute u pedesetogodišnjem
dodijelilo Muhamedu Kadriæu za izuzetno zalaganje postojanju, za formiranje omladinske akademije i
i unapreðenje odgojno-obrazovnog rada u OŠ omasovljenje sporta na podruèju opæine Kakanj.
„Abdulvehab Ilhamija“ Tršæe. Zahvalnica je Plaketu je primio Vehbija Begiæ.
dodijeljena i posthumno Branku Karliæu za veliki Opæinsko vijeæe Kaknja Grb Opæine Kakanj uz
doprinos u javnom i društvenom životu opæine, kao i novèanu nagradu od 3.000KM dodijelilo je :
za veliki angažman i nesebiènu pomoæ stanovništvu, Vladi Zenièko-dobojskog kantona za veliki
a naroèito povratnicima. Zahvalnicu je primila doprinos razvoju opæine Kakanj, poboljšanju
Ivanka Karliæ. kvaliteta življenja i angažman u unapreðenju svih
Opæinsko vijeæe je Zahvalnicu dodijelilo i Vojnoj segmenata društva: privrede, izgradnje
misiji Republike Turske u BiH za uspostavu misije infrastrukturnih objekata, obrazovanja, sporta,
mira i za izuzetne zasluge za stvaranje boljih uslova kulture kao i za nesebiènu pomoæ boraèkoj
života graðana opæine Kakanj, a naroèito školske populaciji i zbrinjavanju njihovih porodica. Grb
omladine kroz obnovu osnovnih škola i drugih Opæine Kakanj je primio premijer Vlade ZDK
objekata. Zahvalnicu je primio brigadir Kenan Miralem Galijaševiæ. Novèanu nagradu u iznosu od
Sarnel. Novèani iznos koji se dodjeljuje uz 3.000KM, Miralem Galijaševiæ, u ime Vlade ZDK,
priznanje Vojna misija Republike Turske æe donirati poklonio je MDD „Merhamet“ Kakanj;
podruènoj školi u Rošæevini. Zahvalnica je mr. Sulejmanu ef. Èelikoviæu za sveukupni
dodijeljena i Džemalu Beæirhodžiæu za izuzetno angažman u javnom, društvenom, a posebno
zalaganje i unapreðenje odgojno-obrazovnog rada u vjerskom životu, u afirmaciji duhovnih, svjetovnih i
OŠ „Ahmed Muradbegoviæ“ Donji Kakanj. etièkih ideala, unapreðenju meðukonfesionalnog
Zahvalnicu je primio i Slobodan Bojoviæ za uvažavanja i zajednièkih kulturnih vrijednosti kao i
sveukupan doprinos u društvenom životu, opæem za veliki doprinos u humanitarnom radu.
boljitku sredine, razvoju toplih meðuljudskih Na sveèanoj sjednici Opæinskog vijeæa obratili su
odnosa i humanitarnom radu. Zahvalnica je se predsjedavajuæi Opæinskog vijeæa Ivica Petroviæ i
dodijeljena i GTU „Deela“ d.o.o. Kakanj za opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri.

7
TEMA BROJA
Èestitka je stigla i iz Bihaæa. „Siguran sam da slaveæi
Na adresu Opæine Kakanj znaèajne datume kao civilizacijske tekovine dijelimo
pozitivne misli i iskustva koje sa sobom donosi jedan od
pristigao veliki broj èestitki najznaèajnih datuma u historiji i tradiciji jedne
Povodom 15. aprila-Dana Opæine Kakanj i Dana zajednice“, napisao je naèelnik mr. Hamdija Lipovaèa.
Armije RBiH na adresu Opæine Kakanj pristigao je Èestitku su uputili i Sejad Naliæ, ministar za boraèka
veliki broj èestitki. U èestitki koju je uputio premijer pitanja ZDK; Husein Smajloviæ, naèelnik Opæine Zenica;
ZDK Miralem Galijaševiæ se kaže: Džavid Alièiæ, naèelnik Opæine Doboj Jug; Refik Lendo,
„Povodom 15. aprila- Dana grada Kaknja i 15. aprila- naèelnik Opæine Novi Travnik; stigla je i èestitka iz
Dana Armije RBiH u ime Vlade ZDK i u svoje lièno ime Vareša, ovu èestitku potpisuju predsjedavajuæi
upuæujem svim graðanima i borcima Kaknja najsrdaènije Opæinskog vijeæa Vareš Josip Malbašiæ i naèelnik
èestitke. Kakanj je jedna od opæina koja može poslužiti Hamdo Fatiæ, èestitku je uputio i Munib Alibegoviæ,
kao primjer ozbiljnog pristupa razvoju privrede i svih naèelnik Opæine Visoko; Fuad Šišiæ, naèelnik Opæine
drugih tokova i životnih procesa koji se odvijaju na ovom Tešanj, èestitku je uputila i Kantonalna organizacija
podruèju. Stoga, uvjeren sam da æe zapoèeti razvojni Narodne stranke Radom za boljitak, potom CETEOR,
projekti kao i oni koji æe uslijediti u narednom periodu Regionalna ekonomska zajednica Zenica, Tvornica
biti dobrom osnovom za uspješan i skladan razvoj ove cementa Kakanj, Savez opæina i gradova FBiH i
Opæine na radost i zadovoljstvo svih njenih graðana. Perzijsko-bosanski koledž Lješevo.

Sarajeva, poslije 5. aprila 1945. godine, neprijatelj je


Povodom Dana osloboðenja jedno vrijeme ponovo držao uži dio kakanjskog
podruèja na kojem su ga konaèno razbile jedinice Desete
Kaknja položeno cvijeæe u krajiške divizije tako da je Kakanj 8. aprila 1945. godine

spomen-parku doèekao slobodu. U borbama potekla je krv boraca kako


sloboda, život, mir i tolerancija ne bi presušili. Opæina
Sudbina je htjela da se u ratu zlo, smrt i oružje Kakanj je i ove godine dostojanstveno obilježila 8. april
mrskih okupatora obièno vrzmaju oko najveæih - Dan osloboðenja Kaknja
simbola života, željeznièkih stanica i mostova 8. aprila 2009. godine u 12.00 sati u gradskom
spomen-parku uprilièeno je polaganje cvijeæa na
Oni što nam kazuju da je historija uèiteljica života
spomen-obilježje palim borcima Narodnooslobodi-
zabilježiše da su tog davnog 30. marta 1945. godine
laèkog antifašistièkog rata 1941-1945. i spomen
prve proljetne sunèane zrake nagovještavale raðanje
obilježje šehidima i poginulim borcima u
slobode u kakanjskom kraju. Sudbina je htjela da se u
Odbrambeno- oslobodilaèkom ratu 1992-1995. Cvijeæe
ratu zlo,smrt i oružje mrskih okupatora obièno
je položeno i u Kraljevoj Sutjesci na spomen-obilježje
vrzmaju oko najveæih simbola života, željeznièkih
palim borcima Narodnooslobodilaèkog antifašistièkog
stanica i mostova. Baš zato su tih slobodarskih dana
rata 1941-1945.
pod udarima oslobodilaca kakanjsko nebo žarile vatre
„U Drugom svjetskom ratu narodi BiH svrstali su se u
u kojima su gorjele neprijateljske èeliène aždaje
veliku antifašistièku koaliciju. Odolijevajuæi teškim
zvane oklopni vozovi, baš zato se crni dim izdizao iz
iskušenjima izvojevali su velike pobjede u krvavim
utvrðenja uz kakanjski most...
bitkama za slobodu. Ništa tako upeèatljivo narod ne
Ispod užarenog neba raðala se sloboda u zagrljaju
pamti kao slobodu. 8. april 1945. godine duboko se
boraca koji su se, tog martovskog dana, sreli na mostu,
urezao u narodno pamæenje jer je taj dan donio
nakon što su se borili jedni na lijevoj, drugi na desnoj
slobodu u kakanjski kraj. Slobodi se tih dana hrlilo,
obali rijeke Bosne. Oko 12 sati poèeo je prelazak Šeste
slobodi se pjevalo,slobodi se divilo... Na temeljima
krajiške narodnooslobodilaèke udarne brigade preko
slobode rodila se nova nada, slavila se pobjeda života
mosta na desnu obalu rijeke Bosne. Išli su u susret
nad avetima zla, s pjesmom je zapoèela gradnja i
borcima Prvog bataljona koji su otišli iz sastava te
obnova, gradile su se pruge, tuneli, putevi, bolnice,
brigade prije 99 dana. To je bio srdaèan bratski susret
obdaništa, škole, mladi su uèestvovali u radnim
dok su u pozadini gorjeli vagoni oklopnih vozova.
akcijama, plamen slobode se èuvao...", kazao je
Ove borbe i žrtve nisu bile posljednje u konaènom
opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri u svom
osloboðenju Kaknja i njegove okoline. Odstupajuæi iz
obraæanju javnosti povodom Dana osloboðenja.
8
TEMA BROJA - IZ PROTOKOLA

Slobodi se hrlilo, slobodi Bjelopoljak : U teškim


vremenima uprilièili smo
se pjevalo, slobodi se najmanje petnaestodnevnu
divilo... radosnu temu o kojoj se govori
„Tridesetog marta 1945. godine u svanuæe, jedan
od težih zadataka Prvog bataljona Šeste brigade bio
je likvidiranje neprijatelja na obezbjeðenju mosta
na desnoj obali Bosne. Trebalo je to uèiniti radi
prihvatanja bataljona Šeste brigade koji su
neprijatelja napadali na željeznièkoj stanici u
Kaknju. Poslije nekoliko uzastopnih juriša i dejstava
teških minobacaèa, neprijatelj je bio uništen.
Meðutim, dijelovi Prve i Èetvrte èete ovog bataljona
nisu uspjeli da likvidiraju neprijatelja koji je
obezbjeðivao most na lijevoj obali rijeke Bosne. U
takvoj situaciji Prvi bataljon je ostao na tom OK "Kakanj"
položaju sve do pojave prvih dijelova Šeste brigade,
Gosti opæinskog naèelnika Mensura Jašarspahiæa-
a potom je došlo do zauzimanja željeznièke stanice
Surija u srijedu 25. marta 2009. godine bili su Mirsad
u Kaknju. (—-) Nakon upada boraca Drugog
Bjelopoljak, predsjednik Odbojkaškog kluba „Kakanj“
bataljona u staniène zgrade i dejstva topova u
i trener Edin Bakoviæ. Prijem je uprilièen povodom
oklopne vozove, buknuli su prvi zapaljeni objekti, a
odbrane titule osvajaèa Kupa BiH u odbojci.
onda i vagoni na traènicama. Razbijena je i posada
„Naši prijatelji koji vode kakanjsku odbojku bili su
oklopnog voza koji se nalazio na izlazu prema
moji gosti. Naši odbojkaši su ambasadori Kaknja i
Visokom. Neprijateljski vojnici pokušali su da bježe
BiH, stoga im treba pomoæi kroz Budžet. Ovom
iz vozova, rovova i bunkera u pravcu Lašve. Lomljen
prilikom pozivam više nivoe vlasti da više pomažu
je otpor i posljednjih grupa neprijatelja, a požar je
sport kako bi se omasovile sve sportske discipline“,
zahvatao veliki broj vagona i manjih zgrada. (—-)
kazao je opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri.
Ispred Šeste NOU brigade, na lijevoj obali Bosne,
„Uspjeli smo da u teškim vremenima Kaknju
oko 11 sati bježali su ostaci neprijatelja prema
upilièimo najmanje petnaestodnevnu radosnu temu
koritu Bosne. Njih su doèekale Prva i Èetrvta èeta
o kojoj se govori. Ove godine æemo pokušati osvojiti i
Prvog bataljona, s desne obale snažnom vatrom.
prvenstvo BiH što neæe biti nimalo lako. Nadam se da
(—-) Oko 12 sati poèeo je prelaz bataljona Šeste
æemo se, zajedno sa graðanima, Opæinom i svim
brigade preko mosta na desnu obalu rijeke Bosne.
prijateljima sporta, radovati i tokom mjeseca
Išli su u susret borcima Prvog bataljona koji su otišli
maja“, kazao je u obraæanju javnosti Mirsad
iz sastava te brigade prije 99 dana. To je bio srdaèan
Bjelopoljak, predsjednik OO „Kakanj“.
susret (...)
Most na Bosni i oko njega bio je krcat jedinicama
Šeste krajiške brigade koje su odmah poslije prelaza
na desnu obalu upuæivane u Živalje. Pozadi njih, na
željeznièkoj stanici, gorjeli su još vagoni (...), ove
borbe i žrtve nisu bile posljednje u konaènom
osloboðenju Kaknja i njegove okoline. Odstupajuæi
iz Sarajeva, poslije 5.aprila 1945. godine,
neprijatelj je jedno vrijeme ponovo držao uži dio
kakanjskog podruèja na kom su ga konaèno razbile
jedinice Desete krajiške divizije“. (Monografija
Kaknja, grupa autora, Sarajevo 1987, str. 189-190).
Predstavnici OK Kakanj bili gosti naèelnika

9
AKTUELNOSTI

Poèetak izgradnje privredno-industrijske zone u Kaknju


Potpisivanjem sporazuma izmeðu
Opæine Kakanj i preduzeæa TIZ iz
Kaknja ozvanièen je poèetak
izgradnje privredno-industrijske
zone na lokalitetu površinkog kopa
Vrtlište. Ovaj posao vrijedan 154
hiljade KM podrazumjeva nivelaciju
terena buduæe poduzetnièke zone.

Ni kamena gromada nije prepreka Izvoðaè ima rok od 21 radni dan da


završi posao
„Prema ugovoru za 21 dan preko
130 hiljada kubika zemlje bit æe
uklonjeno i teren poravnat za
buduæe poduzetnike“, kaže
Beæirhodžiæ. U toku je dovršetak
izrade Regulacionog plana za prvu
fazu privredne zone, kojeg je na
Brujanje teških mašina oznaèilo
poèetak novog privrednog razvoja tenderu dobila firma Geoput iz
Banja Luke. Za ovu privrednu zonu Radovi poèeli 3.aprila
poticaj æe dati i Ministarstvo
prostornog ureðenja F BiH u iznosu nama je da buduæim preduzeæima
od 115.000 KM. obezbjedimo svu infrastrukturu
„Sredstva koja smo dobili koju zahtjeva jedna privredna
prodajom graðevinskog zemljišta zona“, istakao je naèelnik Mensur
koje je u nadležnosti Opæine Jašarspahiæ. Nakon što je izvoðaè
usmjerena su u izgradnju ove radova uveden u posao teške
industrijske zone. Ovo je poèetak mašine su užurbano zapoèele
Detalj sa potpisivanja Ugovora novog privrednog razvoja, a na radove.

kandidata koji primaju stipendiju


Opæina Kakanj æe drugog poslodavca, koji u tekuæoj
dodijeliti 120 godini upisuju istu godinu studija na
istom ili drugom fakultetu, vanredni
stipendija za studenti i kandidati u statusu
studente i 60 studenta – apsolventa.
Lista kandidata za dodjelu
stipendija za ðake stipendija bit æe saèinjena na
Služba za poduzetništvo, društvene osnovu ostvarenog broja bodova po
Visina stipendije se se utvrðuje u iznosu
djelatnosti, eko-zaštitu i inspekcijske slijedeæim kriterijima :
od 1000 KM za studente i 500 KM za
poslove raspisala je konkurs za a) ostvareni uspjeh u prethodno
uèenike
dodjelu stipendija uèenicima i završenoj
redovnim studentima sa podruèja studente i 500 KM za uèenike, a isplata akademskoj/školskoj godini;
opæine Kakanj. Opæina Kakanj dodjelit æe se vršiti u 4 rate. Pravo uèešæa na b) socijalno – ekonomska
æe 120 stipendija za redovne studente konkursu imali su uèenici i redovni situacija.
na visokoškolskim ustanovama i 60 studenti koji prvi put upisuju 24. april 2009. godine odreðen je
stipendija za ðake. Visina stipendije se odreðenu godinu studija. U kao krajnji rok za prijave.
se utvrðuje u iznosu od 1000 KM za razmatranje neæe biti uzete prijave

10
AKTUELNOSTI
boraca Kakanj; Zihnija Bašiæ, predstavnik Udruženja
Imenovana Komisija za dodjelu logoraša; Elvedin Šehagiæ, predstavnik Udruženja
jednokratnih novèanih pomoæi i „Patriotska liga“; Osman Merdanoviæ, predstavnik
SUBNOAR-a; Ešref Husagiæ, predstavnik Udruženja
pomoæi za stambeno zbrinjavanje djece šehida i poginulih boraca; Belma Omièeviæ,
predstavnik Udruženja žena pripadnica ARBiH,HVO i
i smještaj deložiranih pripadnika policije; Muhamed Èobo, predstavnik Udruženja
boraèkih populacija veterana rata 1992-1995. koji pate od PTSP
„Muezever“; Sejad Zaimoviæ, predstavnik Udruženja
Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri donio je
boraca organizatora i pokretaèa otpora; Diba Èizmiæ,
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu
predstavnik Službe za boraèko-invalidsku zaštitu;
jednokratnih novèanih pomoæi i pomoæi za stambeno
Zekija Imamoviæ, sekretar Komisije.
zbrinjavanje i smještaj deložiranih pripadnika
Zadatak Komisije je da sve zaprimljene zahtjeve za
boraèkih populacija, te za obilježavanje znaèajnih
ostvarivanje dodjele jednokratnih novèanih pomoæi i
datuma. U Komisiju se imenuju Ramiz Veispahiæ,
pomoæi za djelimiènu sanaciju objekata i smještaj
predstavnik RVI „Kakanj 92“; Tahir Mandžuka,
deložiranih pripadnika boraèkih populacija analizira,
predstavnik Organizacije porodica šehida i poginulih
utvrdi èinjenièno stanje, da po potrebi obiðe korisnike
boraca; Fehim Merdiæ, predstavnik JOB „Unija
pomoæi, te da na osnovu prezentirane dokumentacije i
veterana“ Kakanj; Eniz Èuriæ, predstavnik Udruženja
utvrðivanja stanja na terenu riješi podneseni zahtjev.
dobitnika najviših ratnih priznanja „Zlatni ljiljan i
Komisija zahtjev rješava shodno opæinskim kriterijima.
Zlatna policijska znaèka“ Kakanj; Željko Kolakoviæ,
Za obilježavanje znaèajnih datuma Komisija se aktivno
predstavnik Udruge stradalnika domovinskoga rata;
ukljuèuje u donošenje programa aktivnosti, izradu
Elvis Delibašiæ, predstavnik Udruženja demobilisanih
finansijskog plana, realizaciju programa...

Izgradnja Bloka 8
donosi znaèajne
investicije u
ekološke i
infrastrukturne Blok 8 donosi znaèajne investicije
projekte dogovorili da Opæina izradi program
Detalj sa sastanka
U uredu opæinskog naèelnika aktivnosti za koje æe uprava i se cifra oko milion maraka, da li æe
Mensura Jašarspahiæa-Surija u èetvrtak nadzorni odbor Elektroprivrede biti manje ili više, vidjet æemo, naš
26.marta 2009. godine se održao donijeti odluke o realizaciji“, kazao cilj je da ova sredstva budu uložena
sastanak na kojem se razgovaralo o je Midhat Sikira, rukovodilac u znaèajne infrastrukturne i
izgradnji Bloka 8 u Termoelektrani projekta izgradnje Bloka 8 u ekološke projekte koje æe osmisliti
Kakanj, te o partnerskim odnosima Termoelektrani Kakanj. javna preduzeæa i opæenito lokalna
Elektroprivrede BiH i Opæine Kakanj. „Elektroprivreda BiH je jedna od zajednica poput proširenja i
Sastanku su prisustvovali predstavnici rijetkih kompanija koja je rekonstrukcije mreže daljinskog
Opæine Kakanj, Elektroprivrede BiH i zainteresovana za uspostavu grijanja, kanalizacione mreže,
kakanjskih javnih preduzeæa. istinskih partnerskih odnosa sa vodovodne mreže... O ovome svemu
„Naèelno Elektroprivreda BiH ima u Opæinom Kakanj kako bismo svoje mišljenje æe dati i mjesne
strateškom planu izgradnju Bloka 8 u zajedno realizovali projekte važne zajednice i Opæinsko vijeæe.
Termoelektrani Kakanj. Donošenjem za našu lokalnu zajednicu i za BiH. Nadamo se da æe i ostali veliki
ove odluke, stvorene su pozicije za Elektroprivreda je ponudila da privredni subjekti stupiti u
stvaranje povoljne atmosfere sa pomogne mjesnim zajednicama partnerski odnos sa Opæinom kako
lokalnom zajednicom, iskazana je i koje gravitiraju Termoelektrani bismo graðanima omoguæili ugodniji
platforma koja teži uspostavi Kakanj i širem okruženju na naèin životni ambijent“, kazao je
partnerskog odnosa sa lokalnom da finansiraju projekte koje opæinski naèelnik Mensur
zajednicom. Mi smo se naèelno kandidira Opæina Kakanj. Pominjala Jašarspahiæ-Suri.
11
AKTUELNOSTI

Èetverosatna blokada puta


Donji Kakanj – Brnjic
Mještani mjesnih zajednica Brnjic, Krševac i
Starposle, u èetvrtak 2. aprila 2009. godine su,
èetverosatnom blokadom puta Donji Kakanj –
Brnjic, u neposrednoj blizini skretanja za Mramor,
izrazili nezadovoljstvo trenutnim stanjem dionice
puta Donji Kakanj- kamenolom „Trgošpeda“, u
pravcu Brnjica. Blokada je zaustavila terentni
saobraæaj Tvornice cementa, Trgošpeda i
Šumsko-privrednog društva „Ribnica“. Za vrijeme
blokade saobraæaja, predstavnici ovih mjesnih
zajednica su na Površinskom kopu „Vrtlište“, u
Mještani nezadovoljni stanjem puta
prostorijama Rudnika, razgovarali sa
predstavnicima RMU Kakanj, Opæine Kakanj i Naime, 2. aprila 2009. godine, mještani podruèja
drugih privrednih subjekata na èiji rad je utjecala Brnjica su blokirali put za Brnjic na raskrsnici Mramor –
blokada. kamenolom -Brnjic i onemoguæili promet vozila, pa tako
Dogovoreno je da RMU Kakanj u prvoj polovini aprila izmeðu ostalog i dugogodišnjim koncesionarima na ovom
održi prezentaciju svojih planova u vezi izgradnje podruèju TC Kakanj, RMU „Kakanj“ i „Trgošped“, pa
hidrotehnièkih objekata na rijeci Ribnici u smislu Vam se iz tog razloga i obraæamo.
utjecaja ove izgradnje na dionicu puta od skretanja za Pregovaraèki tim sastavljen od predstavnika Opæine
Mramor do kamenoloma „Trgošpeda“. Kakanj, koncesionara i predstavnika mještana podruèja
Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri je uputio na Brnjica je dogovorio da slijedeæi korak napravi RMU
adrese Ministarstva za privredu ZDK i Ministarstva za Kakanj, a u vidu prezentacije svojih dugoroènih planova
prostorno ureðenje, promet i komunikacije i zaštitu na predmetnoj dionici, pa bi se u skladu s tim
okoline ZDK dopis u kojem se kaže: izdefinirala trasa puta i poduzele dalje aktivnosti na
„Obraæamo Vam se molbom za sufinansiranje projekta realizaciji projekta. Prezentacija bi se trebala održati
izgradnje i rekonstrukcije puta Donji Kakanj – Brnjic, na do 15. aprila 2009. godine. Za najkritièniju dionicu od
relaciji od Donjeg Kaknja do kamenoloma firme donjeg Kaknja do kamenoloma firme „Trgošped“ postoji
„Trgošped“ d.o.o, a sa ciljem poboljšanja uvjeta života projekt uraðen na postojeæu trasu puta èija je
na podruèju Brnjica, gdje u èetiri mjesne zajednice živi predraèunska vrijednost oko 800 000 KM. Molimo Vas da
oko 6 000 stanovnika. Napominjemo da MZ Mramor broji se što prije izjasnite po ovom pitanju radi što skorijeg
preko 600 stanovnika, s obzirom da se pomenuta dionica rješavanja problema putne infrastrukture na podruèju
tièe i ove mjesne zajednice. od znaèaja za veliki broj stanovnika opæine Kakanj“.

poslove i eko-zaštitu; Rasim Kovaè, pomoænik ministra


Izgradnja raskrsnice u za prostorno ureðenje ZDK; Mirsad Jašarspahiæ,
direktor RMU; Izudin Neimarlija, tehnièki direktor
cilju rastereæenja Tvornice cementa Kakanj; Iso Zaimoviæ,direktor „
Trgošped“d.o.o. Kakanj; Nurèo Kurtoviæ, rukovodilac
saobraæaja u ulici 311. Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne
odnose; Jasminko Omiæ, predsjednik Savjeta MZ
lahke brigade Povezice; Osman Delibašiæ i Muradif Delibašiæ,
predstavnici MZ; Alma Bašiæ, viši struèni saradnik za
U kabinetu opæinskog naèelnika u petak 20. marta
obnovu i razvoj i Mubera Omeragiæ, viši samostalni
2009.godine se održao sastanak o temi „Finansiranje
referent za obnovu i razvoj.
projekta raskrsnica-industrijski put“ . Sastanku su
Na sastanku su doneseni slijedeæi zakljuèci:
prisustvovali:opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-
1. Finansiranje troškova izvoðenja radova
Suri; Ferid Trako, rukovodilac Službe za
prihvaæaju:
poduzetništvo, društvene djelatnosti, inspekcijske
12
AKTUELNOSTI
– Rudnik mrkog uglja - 40%;
– Tvornica cementa Kakanj - 40%;
– Trgošped d.o.o Kakanj- 10%
– Hidrogradnja d.d. Sarajevo-PJ Kamenolom
Kakanj-10%
– Ukupna vrijednost izvoðenja radova znat æe
se nakon provedene procedure javne nabavke
za odabir najpovoljnijeg ponuðaèa.
2. Obaveza Opæine je priprema tenderske
dokumentacije i raspisivanje javnog poziva
za izbor najpovoljnijeg izvoðaèa radova.
3. Obaveza Opæine je imenovanje nadzornog
organa nad izvoðenjem radova kao i
imenovanje koordinatora projekta ispred
Opæine. Cilj projekta je rastereæenje saobraæaja u ulici 311. lahke
4. Mjesna zajednica je veæ aktivna oko brigade
prikupljanja saglasnosti potrebnih za
izdavanje odobrenja za graðenje, a Opæina æe 7. Saèiniti sporazum o zajednièkom uèešæu u
Savjetu MZ Povezice refundirati troškove za finansiranju i realizaciji projekta u kojem æe se
prikupljene saglasnosti. izdefinirati sve obaveze sufinansijera kao i naèin
5. Opæina Kakanj preuzima troškove izrade revizije plaæanja i dinamika izvoðenja radova.
projekta. Realizacijom ovog projekta rasteretit æe se zagušeni
6. Ministarstvo za prostorno ureðenje se oslobaða saobraæaj u ulici 311. lahke brigade i saobraæajnice
svih obaveza prema ovom projektu. koja prolazi pored zgrade MGM u neposrednoj blizini
željeznièke stanice.

Uruèena uvjerenja o uspješno


završenom školovanju

Nakon sveèanosti uprilièen je prijem u uredu opæinskog


naèelnika

Kakanj, Zavod za zapošljavanje je proveo proces prijave


kandidata, Javna ustanova za kulturu i obrazovanje je
Detalj sa sveèanosti
provela teoretsku edukaciju, a kakanjska graðevinska
U utorak, 7. aprila 2009. godine, u sali Opæinskog firma GMK je provela praktiènu edukaciju. Uvjerenja je
vijeæa Kakanj, uprilièena je sveèanost uruèenja uruèio opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri. Nakon
uvjerenja o uspješno završenom školovanju i sveèanosti opæinski naèelnik je u svom uredu priredio
doškolavanju za graðevinske radnike osobama koje su prijem za radnike koji su dobili diplome, te za
izrazile interesovanje za ovaj vid edukacije. Školovanje predstavnike subjekata koji su uèestvovali u realizaciji
je u novèanom iznosu od 7 215 KM finansirala Opæina ovog projekta.

13
IZ PROTOKOLA - OBAVJEŠTENJA

Predstavnici Taekwondo
kluba „Nur“ Kakanj bili gosti
opæinskog naèelnika
Èlanovi Taekwondo kluba „Nur“ Kakanj sa
predsjednikom Halimom Fejziæem bili su u utorak 7.
aprila 2009. godine gosti opæinskog naèelnika Mensura
Jašarspahiæa-Surija. Povod gostovanju bili su sjajni
rezultati koje je Klub postigao na Meðunarodnom
takmièenju koje se 4. aprila 2009. godine održalo u
Ugljeviku. Na ovom takmièenju Haris Mušija, Edvin
Smaka i Alma Vehab su osvojili zlatna odlièja, a Eldin Èlanovi Taekwondo kluba "Nur" na prijemu kod
Penjo je osvojio srebreno odlièje. naèelnika Mensura Jašarspahiæa-Surija

Obavijest za graðane Poziv svim društvenim faktorima:


U skladu sa Strategijom razvoja opæine Predstavite svoje aktivnosti putem
Kakanj, èiji drugi strateški cilj definira
Opæinu Kakanj kao efikasnu, odgovornu i
gradskog displeja
transparentnu upravu koja odgovara na U cilju što
potrebe svih graðana, u svojstvu Opæinskog bolje
naèelnika, obavještavam graðane da putem promocije
Centra za pružanje usluga mogu dobiti sve aktivnosti svih
informacije na koji naèin se svojim društvenih
zahtjevima mogu obratiti Opæinskom faktora
naèelniku i opæinskim službama, kako kakanjske
popuniti obrasce, koju dokumentaciju lokalne
priložiti i slièno. Opæinski naèelnik, zajednice, u
pomoænici opæinskog naèelnika i svi gradskoj jezgri
službenici æe i u buduæem periodu njegovati Kaknja je
praksu neposrednog dijaloga, saradnje, instaliran
Predstavite svoje aktivnosti putem gradskog
uvažavanja i koordinacije sa graðanima. displej. U toku displeja
U proteklom periodu Opæina Kakanj je testne faze
poduzela niz aktivnosti kako bi se ojaèao putem displeja svoje redovne aktivnosti predstavilo je
transparentan rad. Usvojene su Strategija nekoliko subjekata. U narednom periodu planirano je
razvoja opæine Kakanj, Strategija obogaæivanje sadržaja pa i Vas pozivamo da predstavite vaše
partnerstva Opæine Kakanj i graðana, aktivnosti kakanjskoj javnosti putem gradskog displeja.
sadržajno je obogaæena službena Sadržaji koji se dostavljaju u Opæinu Kakanj podrazumijevaju
web-stranica, implementiran je Zakon o fotografije (obavezno u digitalnoj formi), video zapise,
slobodi pristupa informacijama, izraðena reklamne spotove i sl.
je Strategija komuniciranja Opæine Kakanj Nadamo se da æete dostavljanjem sadržaja koji govore o
i graðana, sjednice Opæinskog vijeæa se Vašim i aktivnostima Vaših saradnika pomoæi u sveukupnim
prenose putem lokalne TV, poèeo je izlaziti nastojanjima da putem displeja graðanima prezentiramo
Bilten Opæine Kakanj, ustanovljena je i šaroliku lepezu privrednog, kulturnog, društvenog i vjerskog
besplatna pravna pomoæ koja je na usluzi života u Kaknju. Sve dodatne informacije možete dobiti od
graðanima èetvtkom od 16.30 do 18.30 višeg struènog saradnika za informisanje i odnose sa javnošæu u
sati, ostvarena je dobra saradnja sa Opæini Kakanj na telefon sa brojem 032/555-301.
opæinski naèelnik
medijima...
Mensur Jašarspahiæ-Suri

14
OBAVJEŠTENJA
Opæinski naèelnik u p u æ u j e:

JAVNI POZIV
za finansiranje programa i projekata udruženja i NVO-a
sredstvima iz Budžeta Opæine Kakanj za 2009. godinu
1. Pravo prijave u okviru registrirane b) Programi /projekti koji podstièu veæe uèešæe
djelatnosti odnosno programskih ciljeva mladih, žena i osoba sa posebnim potrebama
imaju: u društvenom životu.
– nevladine organizacije i udruženja sa podruèja 3. Naèin prijave
opæine, te omladinske organizacije. Udruženja i NVO mogu dostaviti programe ili
2. Uvjeti za korištenje sredstava iz Budžeta projekte. Uz prijavu na poziv podnosi se slijedeæa
dokumentacija:
Opæine Kakanj:
– osnovni podaci o udruženju sa podacima o
– da je program/projekat namijenjen graðanima
prethodno realiziranim projektima i
opæine Kakanj ili odreðenoj ciljnoj grupi u
aktivnostima;
opæini;
– rješenje o registraciji;
– da odražava potrebe lokalne zajednice;
– ugovor s bankom o otvaranju raèuna;
– da se odnosi na slijedeæe oblasti:
– identifikacioni broj;
1. SOCIJALNA SIGURNOST I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – izvještaj o radu u protekloj godini,ukoliko su
a) pomoæ starim i bolesnim osobama, djeci bez koristili budžetska sredstva;
roditelja, žrtvama nasilja; – dokaze o namjenskom korištenju sredstava (za
b) pomoæ hendikepiranim osobama; korisnike budžetskih sredstava).
c) psiho-socijalni programi (prevencija i pomoæ kod Za organizacije koje dostavljaju projekte,
poremeæenih odnosa u porodici i društvu). neophodan sadržaj projekta definiran je u prijavnom
2. OBRAZOVANJE formularu koji se može dobiti na protokolu Opæine
a) profesionalna orijentacija mladih; Kakanj ili na web stranici Opæine Kakanj.
b) edukativni projekti za borbu protiv aktuelnih 4. Kriteriji za ocjenjivanje
poroka u društvu (droga, kriminal, alkohol i ostalo);
a) Programa:
c) projekti koji podstièu mlade na toleranciju i
demokratiju; – vezanost za oblasti navedene u èlanu I;
d) izgradnja manjih terena za mlade. – rezultati rada u protekloj godini;
3. KULTURA – program rada za tekuæu godinu;
– usklaðenost programa rada sa programskim
a) Programi/projekti kreativnog izražavanja u
ciljevima Opæine i javnim interesom;
muzici, pozorištu, folkloru;
– uèešæe u obilježavanju znaèajnih datuma i drugih
b) afirmacija kulturnog naslijeða sa izradom
dogaðaja Opæine.
brošura –promotivnog materijala o kulturnim
vrijednostima iz prošlosti življenja na ovim
b) Projekata:
prostorima. – vezanost projekta za oblasti navedene u èlanu I;
4. EKOLOGIJA – utjecaj projekta na poboljšanje kvaliteta
života graðana kroz ostvarivanje postavljenih
a) Programi/projekti koji promoviraju odgovoran
ciljeva;
odnos prema prirodi i unapreðenju kvalitete
– broj i struktura lica obuhvaæenih projektom;
življenja u radnoj i životnoj okolini.
– znaèaj projekta i njegova usklaðenost sa
5. IZGRADNJA I RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE potrebama zajednice;
a) Obilježavanje znaèajnih datuma; – rezultati u realizaciji prethodnih projekata.
27. april 2009. godine je odreðen kao krajnji rok
za prijave.

15
OBAVJEŠTENJA
Na osnovu èlana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (Službene novine FBiH br.49/06, èlana
38.Statuta Opæine Kakanj („Službene novine Opæine Kakanj“, broj 4/08) i Odluke Opæinskog vijeæa o uslovima i
postupku stimulativnog zapošljavanja pripravnika od 30. marta 2009. godine, Opæinski naèelnik
upuæuje

JAVNI POZIV
Poslodavcima sa podruèja opæine Kakanj za 4. Poslodavci su obavezni sa kandidatima zakljuèiti
zapošljavanje pripravnika, kao i licima sa završenom ugovor o radu èiji jedan primjerak dostavljaju
visokom i višom struènom spremom koja se prvi put nadležnom Zavodu za zapošljavanje, a jedan primjerak
zapošljavaju za zanimanja za koja su se obrazovali, radi Opæini Kakanj sa slijedeæom dokumentacijom:
njihovog osposobljavanja za samostalan rad. – kopija rješenja o upisu u sudski registar, odnosno
1. Za podsticaj zapošljavanja pripravnika, u Budžetu rješenja izdatog od nadležnog opæinskog organa za
Opæine Kakanj za 2009.godinu, u okviru pozicije Grantovi privredu;
pojedincima –Podsticaj zapošljavanja pripravnika, – potvrda iz koje je vidljivo da poslodavac uredno
planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 KM. U plaæa sve poreze i doprinose za postojeæe
okviru opredijeljenog iznosa Opæina Kakanj æe utvrditi uposlenike.
broj pripravnika èije æe zapošljavanje finansirati, a 5. Po objavljivanju poziva kandidati su dužni dostaviti
programom stimulativnog zapošljavanja bit æe slijedeæu dokumentaciju:
obuhvaæena lica sa prebivalištem na podruèju opæine – potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene
Kakanj. èlanove domaæinstva;
2. U okviru opredijeljenih sredstava Opæina Kakanj æe – kuænu listu;
finansirati neto plaæu i poreze i doprinose na plaæu i iz – dokaz o završenom školovanju;
plaæa. Pripravnicima æe se isplaæivati plaæa koja iznosi – potvrda o ukupnim prihodima domaæinstva;
55% prosjeène neto plaæe FBiH. Naèin finansiranja je – prijavu o prebivalištu;
takav da æe prvu i sve naredne plaæe do isteka perioda u – dokaz poslodavca o zasnivanju stalnog radnog
kojem se finansiranje vrši, ukljuèujuæi i poreze i odnosa pripravnika;
doprinose na isplaæenu plaæu pripravnika, Opæina – nakon završetka pripravnièkog staža;
refundirati poslodavcu iskljuèivo na osnovu podnesenog – potvrda da je dijete šehida, poginulog pripadnika
dokaza, odnosno specifikacije o isplati plaæe i doprinosa OS BiH, RVI;
na plaæe i iz plaæa, koja je ovjerena kod nadležne – potvrda o statusu povratnika ili raseljene osobe;
Poreske uprave, a na poleðini potpisana i ovjerena od – potvrda o ostvarenom prosjeku ocjena.
strane poslodavca i potpisana od strane finansiranog 6. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana
pripravnika.Ovaj dokaz poslodavci æe dostavljati Službi objavljivanja, odnosno do 30.aprila 2009. godine.
za finansije do petog u tekuæem mjesecu, a za prethodni Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u zgradi
mjesec. Opæine , III sprat, kancelarija broj 21.
3. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati
podnose Opæini Kakanj – Službi za
poduzetništvo,društvene djelatnosti,eko zaštitu i
inspekcijske poslove putem protokola Opæine.
Zainteresirani poslodavci prijave podnose na obrascima
koji se mogu dobiti na protokolu Opæine. Razmatranje
dostavljene dokumentacije i rangiranje kandidata vršit
æe komisija koju imenuje Opæinski naèelnik. Na osnovu
rang liste kandidata i zahtjeva poslodavaca, komisija æe
izvršiti odabir kandidata èije æe se zapošljavanje
finansirati. O rezultatima javnog poziva poslodavci i
kandidati æe biti pismeno obaviješteni, a sa
poslodavcima èije prijave budu pozitivno riješene Opæina
zakljuèuje ugovor. Ugovor o obavljanju pripravnièkog
staža zakljuèuje se na onoliko vremena koliko traje
pripravnièki staž propisan za zanimanje na koje se Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose
odnosi. putem Centra za pružanje usluga graðanima

16
OBAVJEŠTENJA

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA ZA UPIS U


REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA/
GAZDINSTAVA I REGISTAR KLIJENATA
Obavještavaju se poljoprivrednici šumarstva FBiH ili u
(fizièka i pravna lica) na podruèju ustanovama ovlaštenim od
opæine Kakanj da je 1. januara 2009. strane Federalnog
godine poèeo upis u Registar ministarstva.
poljoprivrednih gospodarstava/ U registre se unose podaci o
gazdinstava i Registar klijenata. sredstvima kojima raspolaže
poljoprivredno gospodarstvo /
gazdinstvo:
– Ljudi
U registre se unose podaci o – Zemljište
sredstvima kojima raspolaže – Životinje (stoka)
Registriranje se vrši u uredima
poljoprivredi i ruralnom opæinskih službi (zgrada opæine
razvoju; Kakanj, 3 sprat, soba broj 20), gdje
– postupno usklaðivanje sa možete dobiti uputstva za upis u
zahtjevima Europske unije radi registar poljoprivrednih
Registracija je preduslov za
ostvarivanje novèanih podsticaja korištenje sredstava iz gospodarstava /gazdinstava i
predpristupnih fondova registar klijenata, te obrasce za
Ciljevi upisa u Registre su: namijenjenih Bosni i upis.
– racionalnije, brže i Hercegovini VAŽNO !
kvalitetnije planiranje mjera Registriraju se svi oni koji žele: REGISTRACIJA JE PREDUVJET
nadležnih organa za pružanje – ostvariti prava na novèane ZA OSTVARIVANJE NOVÈANIH
potpore razvoju poljoprivrede podsticaje u poljoprivredi i PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I
i ruralnog razvoja; ruralnom razvoju; RURALNOM RAZVOJU, TE SVI ONI
– osiguranje transparentnog – biti registrirani u postojeæim KOJI NE BUDU REGISTRIRANI NEÆE
utroška sredstava evidencijama Ministarstva MOÆI DOBITI BILO KAKAV VID
namijenjenih potpori poljoprivrede, vodoprivrede i PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I
RURALNOM RAZVOJU.

Slovo o MZ Zgošæa
Na udaljenosti oko tri kilometra kojih Bošnjaka - muslimana 59 %, U drugom dijelu naselja (opæina
od centra grada smjestila se, Hrvata 36%, Srba 4%. Donja Zgošæa) su Donja Zgošæa,
izmeðu dva uporedna potoka: Danas ova mjesna zajednica broji Ravne, Ferizoviæi, Mandovina i
Bjelovodskog potoka i Bijele Rijeke oko 1800 - 2000 stanovnika, te oko Smrike.
ili Zgošæe i oko njihovih pritoka, 500 domaæinstava. Historièari su Mjesnu zajednicu Zgošæa
Mjesna zajednica Zgošæa. dokazivali da su još u srednjem karakteriše bogata historija,
Podružnice ove MZ èine Zgošæa sa vijeku postojala naselja Gornja i znamenite liènosti ovog kraja i
Alagiæima, Crnaè sa Kalfiæima ili Donja Zgošæa. U „Visoèkoj nahiji“ dogaðaji vezani za ljude i vrijeme,
Prnjiæima, Mahalom i Alafendiæi. autor bilježi da su se do 1927. koje æemo pokušati da vam bar
Prema popisu stanovništva iz godine u zasebnoj cjelini nalazila donekle približimo.
1991. godine mjesna zajednica je naselja Vukanoviæi, Slagošèiæi, Prema kazivanjima onih koji
brojala oko 1700 stanovnika, od Zlokuæe, Semetiš, Ivnica i Zagraðe pamte predanja starijih ljudi ovoga
što je èinilo opæinu Gornja Zgošæa. kraja saznali smo da se na Gradini

17
ZANIMLJIVOSTI
Ružiæa, Ganibegoviæa, su obilježila ove krajeve i dala svoj
Alafendiæa, Duvnjaka i Šehagiæa. doprinos za razvoj lokalne
Drugi vodovod izgraðen je 1975. zajednice.
godine (izgradnja vodovoda Zaimoviæ Alija je u Zgošæu doselio
trajala je šest mjeseci) iz rijeke, tridesetih godina iz Bijelih Voda i
taj vodovod u dužini 5500 metara bio prvi hadžija iz ove mjesne
je nazvan „Devetaci“. Autobuska zajednice. Tada se na hadž išlo
linija za Zgošæu uvedena je 1976. preko Trebinja do Dubrovnika
godine na relaciji vozom, odatle parobrodom do
Zgošæa-Stanica-Doboj, a poslije je Aleksandrije, a odatle na devama
u narodu ova linija dobila naziv do Meke i Medine.
„Od džamije do džamije“. Ulièna Prvi partizanski avijatièar Rudi
rasvjeta osvijetlila je puteve kroz Èajavec zvani Titanik roðen je u
Zgošæu 1964. godine, a prvi Gornjoj Koloniji koja je tada
telefonski razgovori zabilježeni pripadala Zgošæi.
Džamija u Zgošæi su 1976. godine kada je dovedena Veispahiæ Ibro je za vrijeme
telefonska linija u MZ Zgošæa. Prvog svjetskog rata sa svojom
(Zagrajska) u stijenama mogu naæi
U Zgošæi se nalazi džamija koja desetinom vojske presjekao žice
halke koje su služile za vezivanje
je, kako kažu mještani ovoga kraja, oko bunkera i uništio ruski bunker.
laða iz vremena kada je na ovim
meðu najstarijim na kakanjskoj Za ovaj hrabri poduhvat odlikovan
prostorima bilo Panonsko more. Sa
opæini. Bila je to prvobitno je najvišim priznanjem Zlatnom
druge strane prkosi Gradina
džamija sa drvenom munarom koja kolajnom.
(Zgošæanska) na kojoj je bila
je zbog oronulosti i potrebe za
izgraðena crkva i grad u kome je
proširenjem srušena i na tom
živio ban Stjepan Tomaševiæ, zet
mjestu je napravljena druga
kralja Tvrtka. U selu Crnaè u
džamija. Poslije je i ta džamija
naselju Markov Do nalazila se
poprimala druge oblike u skladu sa
kovaènica u kojoj se kovao novac.
potrebama stanovništva da bi
Prièa se da se kod izgradnje puta
vremenom dobila oblike koje i
kroz naselje naišlo na grob, koji je,
danas ima. Ispred džamije mještani
nakon što je ustanovljeno da se u
su u saradnji sa Džematskim
njemu nalaze oèuvane kosti, duge
odborom sagradili spomen èesmu u
pletenice i zlato koje je pokopano Zgošæa broji oko 1800 - 2000
znak sjeæanja na osam šehida iz stanovnika
zajedno sa umrlom, nazvan
Zgošæe koji su život dali za našu
„Djevojaèki grob“.
zemlju u Odbrambeno-
Meðu najpoznatijim historijskim
oslobodilaèkom ratu 1992-1995. Ono što posebno treba izdvojiti je
obilježjem ovog kraja zasigurno je
nastojanje rukovodstva ove MZ da
Zgošæanski steæak koji je 1914.
osigura bolje i ljepše uslove za
godine sa lokacije Crkvina
život stanovnika ove mjesne
prebaèen u Botanièki vrt
zajednice. Kao prioritete izdvojit
Zemaljskog muzeja u Sarajevu.
æemo projekte kojima je mjesna
U ovaj dio Kaknja struja je
zajednica aplicirala nadležnim
provedena 1930. godine, tada je u
organima za realizaciju, a to su:
Zgošæi bilo šest kuæa, poslije toga
kanalizacija u mjestu Crnaè;
struja je provedena i u Doboj, tako
ambulanta u Zgošæi i društvene
kažu najstariji mještani ovog
prostorije; projekat rekonstrukcije
naselja. Spomen-obilježje u znak sjeæanja na
šehide Zgošæe vodovoda Devetaci, Crnaè, Primaè,
Mjesna zajednica Zgošæa
Alagiæi; Projekat asfaltiranja puta
izgradila je prvi vodovod
Crnaè sa zaseocima; Projekat
„Primaè“ 1969. godine. Voda je
Od znamenitih liènosti ovoga rasvjete kroz selo Crnaè i
dovedena za 17 kuæa i to kuæe
kraja izdvojiæemo neka imena koja Alafendiæe.

18
KORISNI SAVJETI
unesite sva zapažanja kakvo je
NIKO NEMA PRAVO UPUTE ZA MLADE njegovo ponašanje, te datum
Ne prihvatajte bezalkoholno zbivanja. Vašem djetetu se
NA piæe ako vam ga nudi osoba suprotstavite samo onda kada vidite
koju dovoljno ne poznajete, da vas sluša i da je smireno.
RAVNODUŠNOST prihvatite sok od konobara Vi kao roditelj u tim momentima
treba da budete smireni, kažite mu
KOJA SE ZOVE koji je pouzdan.
Držite pod budnim okom èašu da znate šta se sa njim dešava,

NARKOMANIJA iz koje pijete na javnom


mjestu, naroèito disku.
jednostavno razgovarajte i recite mu
da radite za njegovo dobro i da ste
Roditelj neæe da prizna da mu Budite posebno sumnjièavi mu prijatelj. Nikako ne dozvolite da
dijete uzima drogu. Sve dok on sam vaše dijete sa vama upravlja. U ovim
prema sokovima koji su
sa sobom ne rašèisti dogaðaje u momentima ne krivite nikoga za ovo
otvoreni.
svojoj kuæi nekad bude kasno. Teško stanje u kojem se vaše dijete nalazi.
Ne odvajajte se od prijatelja
je reæi roditelju da njegovo dijete Poduzmite mjere da ne bude kasno.
sa kojima ste izašli.
uzima drogu. Dragi roditelji obratite Nezreloj i nestabilnoj osobi treba
Neka društvo sa kojim ste
pažnju na sljedeæe: 10 dana, a normalnoj osobi 25 dana
Vaše dijete èesto zove telefonom izašli bude društvo sa kojim se da postane narkoman. To su
nepoznata osoba koju vi kao roditelji vraæate kuæi. emocionalno nezrele osobe,
ne poznajete. Stalno vam laže. Gubi Zamolite da vam donesu zaokupljene same sobom, histeriène.
interes za prijatelje, školu i uèenje. neotvoren sok i neka ga pred Ovakve osobe traže, a nisu spremne
Iznosi imovinu iz kuæe, prodaje je, vama otvore. da uzvraæaju. One ne podnose
gubi stalno novac. Slabo jede, nema Ako posumnjate da se neko u razoèarenje i bol. Kod narkomana
apetita. Stalno traži slatko. vašoj blizini ponaša neobièno i droga izaziva osjeæaj veselosti,
Agresivan je prema vama, okolini i da mu je neko mogao nešto dobrog raspoloženja i sigurnosti. Sve
razdražljiv. Povlaèi se u sebe i stalno staviti u sok, nazovite hitnu droge smanjuju otpornost organizma
je u sobi. Stalo je pospan. pomoæ, a vi saèuvajte uzorak što dovodi do gubitka imuniteta.
Tajanstveno se ponaša. U jednom radi analize. Škola ima znaèajnu ulogu u
trenutku je mrzovoljan, a u drugom spreèavanju i otkrivanju pojave
sretan. Izbjegava vas kao roditelje, zloupotrebe droge. Poèetak srednje
izbjegava društvo... škole je nešto novo za uèenike. Ðaci
Dragi roditelji, kada ste ovo Navedeni tekst je izvod iz u tim situacijama dolaze iz razlièitih
sagledali, razgovarajte sa svojim brošure autorice Jasmine sredina i sa sobom donose odreðene
djetetom. Ne panièite. Vaša pomoæ Semiæ navike i pravila ponašanja. Jasno je
mu je u tom momentu da škola može dati pozitivne
Savjeti roditeljima koje
najdragocjenija, vi svom djetetu vrijednosti u formiranju liènosti i
morate pokazati koliko ga volite. navodimo objavljeni su u sazrijevanju maloljetnika, ali ona
Možda vaše dijete prolazi kroz krizu brošuri autorice Jasmine može biti dobar teren na kojem je
odrastanja, a vi mu niste u stanju Semiæ, socijalnog radnika u moguæe otkriti prve uèenikove
pomoæi. Zato mu pokažite penziji koja poruèuje: probleme vezane za zloupotrebu
razumijevanje i da vam je stalo do “Dragi roditelji! Ako Vam ovi droga: agresivno ponašanje,
njega. Ako ne možete sami riješiti savjeti objavljeni u Biltenu uznemirenost, bljedilo i pospanost,
problem obratite se institucijama Opæine Kakanj doðu do ruke, uèestalo izostajanje iz škole, apatija
koje vam mogu pomoæi. Jedinstveno proèitajte ih. U njima æete za svu okolinu, nagli pad
nastupajte kao roditelji, ne dozvolite naæi bar nešto što vas zainteresiranosti za uèenje.
da vas ovaj problem razdvoji i udalji interesuje u vezi vaše djece. Sve ovo su simptomi da se nešto sa
jedno od drugog. Sada ste vi i vaša Nemojte da kažete da vas se uèenikom dešava. Pogrešno je odmah
ljubav najpotrebniji djetetu. to ne tièe jer „moje dijete kazati da se radi o drogi. Potrebno je
Roditelji, èitajte što više o drogi, neæe probati drogu“. Ako bar provjeriti o èemu se radi i pažljivo
upoznajte se sa znacima nekoliko savjeta pronaðete u ispitati. Škola prva može otkriti da se
konzumiranja droge, nemojte sa uèenikom nešto dešava, odnosno
ovome meni kao autoru to æe
dopustiti da vas dijete jednostavno da uzima drogu.
biti najveæa nagrada.”
zatekne. Poènite da vodite
“Dnevnik” o svom djetetu. U njega
19