You are on page 1of 36

BILTEN U VODNIK

BILTEN
Obilježeni 28. april – Dan sjećanja na kakanjske šehide i poginule
borce i 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca Misoča ‘92
Ima nešto u kakanjskim kolonama od
OPĆINE KAKANJ čega plahovito srce zadrhti radujući se
zajedništvu naroda kojeg na daleki put vodi
interno informativno glasilo njegova ljudskost oličena u sjećanjima,
rodoljubivim mislima, toplim osjećanjima...
Kao kakav  šumski potočić dolinom neometano kretanje kolone i ulazak
Bosne, pa uz Gostović, tekla je 28. u centar Zavidovića, daju nam upute,
OPĆINA KAKANJ aprila 2010. godine kolona Kakanjaca, nema gužve, nema prometnih zasto-
sve do mjesta gdje se skrasila ploča ja, ponosni smo na njih jer dostojan-
Alije Izetbegovića 123 sa uklesanim imenima najhrabrijih i stveno služe domovini i časno nose
72240 Kakanj najboljih kakanjskih sinova. Ima nešto grb sa kraljevskom krunom, grb Ze-
u kakanjskim kolonama od čega pla- ničko-dobojskog kantona.
Tel. 032/771-800, 771-801 hovito srce zadrhti radujući se zajed- U Zavidovićima bratski doček, tu
Fax 032 771-803 ništvu naroda kojeg na daleki put su načelnik Zavidovića sa saradnici-
vodi njegova ljudskost oličena u sje- ma, vijećnici, narod... Sa poštova-
www.kakanj.com.ba ćanjima, rodoljubivim mislima, toplim njem i u tišini prišli smo spomen-obi-
e-mail: opcinaka@bih.net.ba osjećanjima... lježju u centru grada, preko puta
Ima i drugih kolona poput onih zgrade Općine. Čitamo imena šehida,
što gmižu uzavrelim asfaltom ka poginulih boraca i civilnih žrtava. U
moru ili onih izletničkih, ali nema sredini ploče čitamo imena kakanj-
nigdje kolone poput ove kakanjske... skih šehida. Naprijed su majke,
IZDAVAČ Tako mirna, spokojna, strpljiva ko- iskrile su vrele suze u njihovim očima.
lona našeg naroda otisnula se niz Otvaramo dlanove prema nebu, Fa-
Općina Kakanj Bosnu, nakon prolaska kroz ulicu tihu smo proučili...
Alije Izetbegovića u kojoj je ispra- Načelnici Osmić i Jašarspahić
ćena uzdasima i sjećanjima. Aprilsko kratko su se obratili, obradovaše nas
REDAKCIJA BILTENA sunce stidljivo se probijalo milujući viješću da će se uskoro Zavidovići i
OPĆINE KAKANJ: lice dječačića koji se smjestio sa Kakanj bratimiti. Nakon polaganja
svojom nanom u jednom od desetak cvijeća, požurili smo, a opet nena-
Evelin Memić autobusa. metljivo i dostojanstveno, nazad u
Azra Fejzić Grandiozna je ona stijena uz autobuse. Pravac Kamenica, uz Go-
magistralu u Lašvi, ali naše srce je stović kolona je krenula...
Mersud Kovač veće, naš naum je plemenit, hrlimo U Kamenici čarobni pejzaži, ov-
Kamenici, Popovoj Luci, nestrpljivo dje se svaki kamen stopio sa priro-
čekamo da još jednom otvorimo dom, malo-malo pa izvor vode, sli-
Tel: 032/555-301 udžbenik naše historije i utvrdimo jeva se na put, pere stazu kojom smo
važnu lekciju... krenuli, nije kaljavo niti blatnjavo,
Fax: 032/771-803 Uz magistralu uzorane njive, sve nam je potaman, miriše behar,
e-mail: opcinaka@bih.net.ba domovina nam sva u beharu. Jata ili možda ljekovite trave, ma miriše
ptica, na zvuk sirene mašinovođe Bosna naša...
evelin.memic@gmail.com teretnog voza, sa napupalih grana Možda kada bi rijeka Sađevica za
vinuše se nebu pod oblake, gledamo čas utihnula, a tajanski endemi Bal-
načičkana sela po obroncima, radu- kana Gregersenova mlječika i Bosan-
jemo se svakoj fabrici koju vidimo, ski ljiljan  prestali se drhtavo povija-
drago nam je što se na jarbolu iznad ti u igri sa povjetarcem koji im otima
pogona talasa plavo-žuta državna miris pa ga razgoni Tajanom, mogao
DTP I ŠTAMPA: zastava... Svuda su simboli slobode, bi se možda  čuti, zaostao u gustim
svuda su obilježja koja je iznjedrila krošnjama stoljetnih šuma,  pisak
Labirint d.o.o. Zenica
duša u kojoj čuvamo naša nacional- lokomotive „Ajnzer“ koja je za ma-
na, vjerska, domoljubna i zavičajna đarsku firmu „Gregersen i sinovi“, na
osjećanja... samom početku dvadesetog vijeka,
Tiraž: Počašćeni smo srdačnom dobro- iz Kamenice transportovala oblovinu
1000 primjeraka došlicom u Zavidovićima. Hvala pri- koja se izvozila širom svijeta. Možda
padnicima MUP-a ZDK koji su na ve- bi se u takvoj tišini odnekud i vile
oma profesionalan način omogućili pojavile, one što prema legendama

2
UVODNIK B I LTEN
žive u  mračnim šumama i dalekim zaboravljamo one koji su, kroz bur- tenk na terenima Srednje Bosne oku-
gorama. Put jeste vratoloman, a opet nu historiju Bosne, za našu slobodu i pili su se kakanjski dobrovoljci, oni što
je sve pitomo. U Popovoj Luci naš opstojnost, u punoj širini naših držav- su imali usuda da se sa Lučila ponad
narod, došao u velikom broju. Čitamo nih, nacionalnih, vjerskih i zavičajnih Misoče spuste tih ratnih dana u pakle-
imena kakanjskih heroja koji su za osjećanja, živote dali. Uslijedio je i ni kanjon u kojem je odjekivala stra-
slobodu dali svoje živote na području povratak. U tišini i miru, tekla je vična jeka mitraljeza načičkanih po
općine Zavidovići. Učimo Fatihu, kolona Kakanjaca. Zaista, ima nešto obroncima. Odata je počast herojima
pokazujemo da sjećanja ne blijede, u kakanjskim kolonama od čega pla- koji su za slobodu dali živote, susreli
dokazujemo da smo svjesni njihove hovito srce zadrhti radujući se zajed- su se ljudi, progovorili pokoju o živo-
žrtve za slobodu, svjedočimo da zna- ništvu naroda kojeg na daleki put tu jer, znamo, uvijek treba sa naro-
mo našu historiju... vodi njegova ljudskost oličena u sje- dom, uz narod, lakše je, ljepše, život-
 Tik iza ploča brdo, planina, strmi- ćanjima, rodoljubivim mislima, to- nije, razgovornije, optimističnije...
na niz koju je jurnuo šumski potok, plim osjećanjima... Sa mjesta gdje je ratnih godina
slap, vodopad... Šušti, trešti, sipi kao U koloni, organizirano, dostojan- žarilo, palilo, gorjelo, tutnjalo, iz
pijesak u pješćanom satu. Nema stveno, ratnim stazama, do Ponijera kanjona nad kojim strše nazubljene
screen savera koji se može mjeriti sa su, 17. aprila 2010. godine, otišli kamene gromade, iz ratne doline
ovim prizorom. Ovdje je Božijom borci Trećeg manevarskog bataljona. smrti i paklenih dubina, poslali smo
odredbom priroda svojim čarima ukra- Stazama sjećanja, slave i sjete, ko- plemenitu poruku koju šaljemo re-
sila spomen-obilježje i tvori memori- račali su borci sa plemenitim naumom dovno, u kontinuitetu, iz Popove
jalni kompleks kakvog bi teško bilo da odaju počast armijskom generalu Luke, Semizovca, sa Ponijera, iz
projektovati i napraviti. Rasimu Deliću, preminulom koman- gradskog spomen-parka, da u našim
Poslušali smo imena kakanjskih dantu Armije RBiH. najdubljim mislima, najljepšim osje-
šehida koja su uklesana u ploču, po- Neka se i ovo crnim slovima za- ćanjima, u našim sakralnim vrijed-
slušali smo obraćanja Tahira Mandžu- bilježi. Sasvim slučajno, a mudri nostima čuvamo uspomenu na one
ke, predsjednika Organizacije poro- koji su omogućili da naša bosanska
dica šehida i poginulih boraca općine Svi zajedno smo pokazali bit, naše historijsko polazište, naši
Kakanj, ministra za boračka pitanja da znamo ko smo, odakle korijeni, ono naše duhovno, nacio-
ZDK Sejada Nalića, načelnika Zavido- dolazimo, kojem kulturno- nalno, vjersko i zavičajno opstane,
vića Hakije Osmića, načelnika Kaknja da ne bude okrnjeno, zatrto, zami-
civilizacijskom krugu pri-
Mensura Jašarspahića Surija, poslu- jenjeno nametnutim ideologijama
šali apele da budemo  složniji, brat- padamo, koja je naša etnička koje ne bismo mogli dušom prigliti,
skije raspoloženiji, otvoreniji prema matrica, gdje su naši korijeni, jer mi znamo ko smo, nismo izgu-
čovjeku... koliko u prošlost doseže naša bljeni, nismo ničija provincija, svu-
Položeno je i cvijeće, proučen historija... da su simboli države, naše države,
Jasin, proučena Fatiha, abdest u ne lutamo, čitamo našu historiju,
kanjonu planinske rječice probudio kažu da ništa nije slučajno, prona- istinitu i potkrijepljenu „crno po
je čežnju i nadu da će i naše rijeke đosmo jedan intervju iz 1996. godi- bijelom“ poveljama, zapisima, steć-
jednoga dana biti potpuno čiste, ne u kojem se armijski general Rasim cima, arheološkim nalazištima...
klanjan je podne-namaz, sve je bilo Delić osvrnuo na ulogu Kaknja u Istražujemo, pišemo, čuvamo istine
dostojanstveno, lijepo organizirano, odbrani BiH. Na pitanje „Šta mislite radi, a okrenuti smo životu, buduć-
primjereno mjestu i povodu dolaska o glasu koji „bije“ Kakanj da nije nosti, saradnji, uvažavanju, Bosni,
u Popovu Luku. Obilježili smo 28. osjetio rat i da je protekle godine slobodi, odgajanju i podizanju dje-
april-Dan sjećanja na kakanjske živio mirnodopski?“, general Delić je ce, plodnim njivama i rudnim polji-
šehide i poginule borce. Ni oblaka odgovorio: ma, udajama i ženidbama, djeci,
nije bilo, ni žurbe, ni odugovlačenja,  „Ne mogu se složiti sa tom kon- unucima, uspjehu, predanom radu,
sve umjereno... statacijom. Stanje u Kaknju mi je sloboda nas razgovara, idemo napri-
Neka se i ovo zabilježi. Učenici izuzetno dobro poznato. Jedna od jed, slavimo suživot, baštinimo ono
Srednje tehničke škole “Kemal Ka- prvih jedinica koje smo mi počet- što nam djedovi ostaviše u amanet,
petanović” iz Kaknja, članovi Ski- kom agresije na našu zemlju nao- slobodno izražavamo naša religijska
kluba Kakanj i Planinarskog društva ružali bila je upravo kakanjska vjerovanja, radujemo se sličnostima
„Bobovac“ Kakanj organizirano i na dobrovoljačka jedinica. Prvi zada- koje povezuju i različitostima koje
njima svojstven način, dolaskom tak joj je, već u maju 1992. godi- obogaćuju, hrlimo ka progresu, brže,
biciklima i pješice, dali su poseban ne, bila odbrana Misoče“. snažnije, upornije...Naša usmjere-
doprinos obilježavanju ovog značaj- U kolonama, masovno, srčano, nost ka progresu i odlučnost da ne
nog datuma. Svi zajedno smo poka- uzdignute glave, bosanski, Kakanjci i posustanemo u izgradnji bolje bu-
zali da znamo ko smo, odakle dola- Kakanjke, 23. maja 2010. godine, dućnosti čvrsta je kao kakanjski
zimo, kojem kulturno-civilizacij- putovali su do Misoče, da prizovu cement. Uvjereni smo da će kakanj-
skom krugu pripadamo, koja je sjećanja na period kada je ovo ilijaš- ski ugalj, taj crni biser mračnog
naša etnička matrica, gdje su naši ko naselje doslovno oralo oko 3 700 podzemlja, pretvoren u kilovate
korijeni, koliko u prošlost doseže granata dnevno. U misočkoj kotlini u donijeti još više svjetlosti nama i
naša historija, pokazali smo  da ne kojoj je zarobljen, vjerovatno, prvi cijeloj našoj domovini.

3
BILTEN O P Ć I N S KO V I J E Ć E - A K T U E LNOS TI

Izvještaj sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća


Općinsko vijeće je 5. maja stava naknade za građevinsko vanju člana konkursne komisije
2010. godine završilo 19. redovnu zemljište za 2010. godinu i Prijed- ispred Općinskog vijeća za izbor
sjednicu koja je započela 29. log programa utroška sredstava direktora JU za kulturu i obrazo-
aprila 2010. godine. komunalne naknade za 2010. go- vanje Kakanj. Vijeće je odlučilo
Na prvom dijelu sjednice Vije- dinu. Prijedlog odluke o izmjeni da će o Prijedlogu programa utroš-
će je razmatralo i usvojilo: Pri- Odluke o provođenju Regulacio- ka sredstava od cestovnih nakna-
jedlog Programa rada Općinskog nog plana „Centar Kakanj“ u Ka- da, Prijedlogu programa utroška
načelnika i jedinstvenog općin- knju usvojen je u formi nacrta. sredstava od koncesija i Prijedlogu
skog organa uprave Općine Kakanj U nastavku, 5. maja 2010. go- programa rasporeda sredstava za
za 2010. godinu; Prijedlog odluke dine Vijeće je usvojilo: Prijedlog sport za 2010. godinu, kao i o Pri-
o davanju saglasnosti na Spora- programa utroška sredstava Fonda jedlogu programa rasporeda sred-
zum o prijateljstvu i suradnji za zaštitu okoliša za 2010. godinu; stava iz prijateljskog okruženja sa
općine Kakanj i općine Zavidovići; Prijedlog programa rasporeda Elektroprivredom raspravljati na
Prijedlog odluke o administrativ- budžetskih sredstava za zaštitu i narednoj sjednici. Obrazloženje za
nim taksama Općine Kakanj; Pri- spašavanje u 2010. godini; Pri- povlačenje Prijedloga programa
jedlog odluke o visini prosječne jedlog programa utroška sredsta- od cestovnih naknada i koncesija
konačne građevinske cijene iz va za informisanje za 2010. godi- je to što se Vlada ZDK odlučila za
prethodne godine po m2 korisne nu; Prijedlog rješenja o razrješe- finansiranje pojedinih projekata
stambene površine na području nju Šljuka Razije dužnosti pred- na području općine Kakanj, a
općine Kakanj; Prijedlog odluke o sjednika Općinske izborne komi- kako ne bi došlo do preklapanja
rasporedu sredstava „Transfer sije; Prijedlog rješenja o imeno- pojedinih projekata, odlučeno je
političkim partijama“ iz Budžeta vanju Čaluk Hajrudina za pred- da se o ovim programima rasprav-
Općine Kakanj za 2010. godinu; sjednika Općinske izborne komi- lja nakon što se Općina upozna sa
Prijedlog programa utroška sred- sije i Prijedlog rješenja o imeno- planovima Vlade ZDK.

Aktuelni radovi u Kaknju


Uz izgrađenu park-fontanu Kakanj i Tvornica cementa.
koja se smjestila preko puta Kroz Program utroška sredstava
kapije Tvornice cementa Ka- od koncesija za 2009. godinu
kanj, mladi kakanjskog naselja Općina je izdvojila 10 000 KM,
Doboj dobili su i igralište. Iz- isti novčani iznos izdvojila je i
gradnju sportskog poligona Tvornica cementa Kakanj. U
zajedno su finansirali Općina Doboju će uskoro poteći voda Česma u Doboju
iz nove javne česme za koju je
Općina Kakanj, kroz Program
utroška sredstava od koncesija
za 2009. godinu, izdvojila 5 000
KM. Radovi su u završnoj fazi,
preostalo je još oblaganje če-
sme kamenom. Asfaltirani su
putevi u Brežanima ( 50 000
Novi asfalt u Brnju
KM), Crnču ( 90 000 KM), Tršću Novo igralište u Doboju
(90 000 KM), Starposlama ( 50 stvo privrede ZDK. U toku su
000 KM), Turalićima ( 50 000 radovi na regulaciji desne
KM), te put Bištrani-Mali Trnov- obale rijeke Bosne, pri kraju
ci ( 50 000 KM). Ovi radovi su su radovi na izgradnji ambu-
se finansirali kroz kapitalna lante u Doboju, završeni su
ulaganja ZDK. Asfaltiran je i radovi na izgradnji kanalizaci-
put u Mramoru (40 000 KM) i je Pope-Malješ, a u toku je
put u Brnju (30 000 KM). Ove izgradnja kanalizacione mreže
Asfaltiran put u Mramoru radove finansiralo je Ministar- Studenac-Doboj.
4
AK TUELNOS TI B I LTEN

Upućen dopis Uredu za veterinarstvo BiH


Općinski načelnik Mensur Jašar- skloništa i higijenskog servisa za
spahić Suri uputio je Uredu za vete- životinje, a na osnovu uputstva
rinarstvo BiH dopis u kojem se kaže: koje propisuje nadležno ministar-
„Općina Kakanj, kao i mnoge stvo na prijedlog Ureda za veteri-
druge općine u Bosni i Hercegovi- narstvo BiH. Za poduzimanje bilo
ni, stupanjem na snagu Zakona o kakvih radnji u cilju rješavanja
zaštiti i dobrobiti životinja (u ovog pitanja, molimo Vas za do-
daljem tekstu: Zakon), ima ogro- stavljanje informacije da li je od
mne probleme sa napuštenim i strane nadležnog ministarstva
Zabilježeno u Kaknju
izgubljenim životinjama, a poseb- odnosno ureda doneseno pome-
no sa psima lutalicama, koji na- nuto uputstvo, kao i podzakonska
padaju građane i usmrćuju druge akta iz člana 40. Zakona. Pome-
životinje, te svakodnevno izazi- nuti provedebeni propisi trebali
vaju strah kod građanstva. su biti doneseni u roku od godinu
Pošto je odredbom člana 14. dana od dana stupanja na snagu
stav 1. tačka d. Zakona predviđe- ovog Zakona (08.04.2010. godi-
no da se eutanazija životinje može ne), a u kojem roku je postojala
provesti ukoliko je životinja opa- i obaveza osnivanja skloništa i
sna za okolinu, a o čemu odlučuje Napuštanje životinje je kažnjivo djelo higijenskih servisa za životinje od
ovlašteni veterinar, Općina Kakanj cija opasnih životinja za okolinu, strane općinskih organa uprave.
je već poduzela određene aktivno- a nakon toga provela i eutanazija Molimo za informaciju u što kra-
sti (raspisivanje javnog poziva nad istim. Općinski organi uprave, ćem roku, kako bi hitno poduze-
prema svim veterinarskim stanica- sukladno Zakonu, nadležni su za li radnje u cilju rješavanja nasta-
ma), kako bi se izvršila identifika- izdavanje dozvole za formiranje log problema“.

Izvod iz Izvještaja o radu općinskih


inspektora za mjesec april 2010. godine
U periodu 1 – 30. april 2010. Općinski vodni inspektor Mir-
godine tržišna inspektorica Niza- sad Delić tokom aprila je primio
ma Buza obavila je 60 inspekcij- 12 građana vezano za probleme iz
skih pregleda, napisala je 50 in- vodne i drugih oblasti, na teren
spekcijskih zapisnika, izvršene su je izlazio 25 puta, 2 puta je bora-
3 kontrole izvršenja rješenja, pod- vio u Tršću u vezi istresanja kana-
nijela je dva zahtjeva za pokreta- lizacionog sadržaja u potok, te u
nje prekršajnog postupka, izdala vezi vodosnabdijevanja, u Hodži-
je tri rješenja o zabrani rada, sa- I putem foruma na www.kakanj.com.ba ćima je izvršio kontrolu izvršenja
činila je 7 službenih zabilješki... odgovaramo na upite građana rješenja po pitanju naloženih
Tržišna inspektorica je radila na vama na Općinskom sudu Kakanj u mjera oko postupka legalizacije
kontroli poreznih obveznika koji prekršajnom postupku protiv mjesnih vodovoda...
nisu podnijeli prijavu komunalne okrivljenih (izrečene novčane ka- Komunalna inspektorica Zahi-
takse za 2010. godinu, vršila je zne u vrijednosti od 500 KM), da Alić u mjesecu aprilu ispostavi-
ovjeru trgovačkih knjiga na malo, kontrolirala je prodaju robe na la je 9 rješenja o otklanjanju ne-
prisustvovala je usmenim raspra- pijaci i na gradskom šetalištu... dostataka, izvršeno je 7 kontrola
Poštovani građani, Službu za poduzetništvo, društvene djelatnosti, eko-zaštitu i rješenja ispostavljenih u martu,
inspekcijske poslove možete kontaktirati na telefone sa brojevima 032/771-827, obavljeno je 8 kontrola po zahtje-
032/771-817 i 032/771-819. Sve nelegalne radnje i nesavjesne subjekte koje pri- vu stranaka, vršena je kontrola
mijetite možete prijaviti, potpuno anonimno, i putem foruma na službenoj web- bespravnog zauzeća javne površi-
stranici Općine Kakanj www.kakanj.com.ba. Općinski inspektori će provjeriti ne u svrhu izlaganja i prodaje
navode i poduzeti mjere u skladu sa nadležnostima. Na osnovu vaših sugestija robe, vršena je kontrola održava-
na forumu već su realizirane određene akcije inspektora. Zahvaljujemo se po- nja čistoće na gradskim saobraćaj-
sjetiocima službene web-stranice na saradnji. Službena stranica, od nedavnog nicama, industrijskom putu i dru-
uređenja, bilježi više od 400 000 posjeta. Čekamo i vašu posjetu. gim javnim površinama...

5
BILTEN A K T U E LNOS TI
Jedan od strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja općine Kakanj glasi: „Efikasna,
odgovorna i transparentna općinska uprava koja odgovara na potrebe svih građana i
omogućava im učestvovanje u javnim poslovima“

„Vizija bez aktivnosti je sanjarenje, a aktivnost bez


vizije, noćna mora“ (Japanska narodna poslovica)
Na osnovu dosadašnjih dobrih rezultata, te na bazi sugestija građana, sa puno entuzijazma, nastavljamo
naše aktivnosti na realizaciji ciljeva koji su definirani Strategijom razvoja općine Kakanj i Strategijom
komuniciranja općine Kakanj sa javnošću
Neka o našem radu, za poče- uprave su, nakon provjere navoda,
tak, brojke kažu. U 2009. godini poduzeli niz u zakonu utemeljenih
zabilježeno je 50 000 posjeta akcija. Zaista se trudimo da ostva-
građana Centru za pružanje uslu- rimo dobru saradnju sa građanima
ga građanima, 12 000 posjeta Kaknja, ma gdje bili. Od nedavne
općinskim službama, 5 000 posje- izmjene skripte naša stranica bi-
ta matičnim uredima, 10 000 te- lježi više od 400 000 posjeta. Naš
renskih radnih sati uposlenika cilj je 500 000 posjeta. U web-
Općine, 250 000 posjeta službenoj stranicu smo uložili puno entuzi-
web-stranici Općine Kakanj... Službena web-stranica www.kakanj. jazma i zalaganja, uvjereni smo
Općina Kakanj intenzivno radi com.ba bilježi više od 350 000 posjeta da su to građani prepoznali.
na realizaciji strateških ciljeva čaju zahtjev nije riješen van za- Bilten je zadobio simpatije
koji su definirani u Strategiji ra- konskog roka od 15 dana. Napo-
čitalaca
zvoja općine Kakanj za period minjemo da obrasce zahtjeva za
2007-2017. Podsjećamo, strateš- pristup informacijama svi zainte- Bilten Općine Kakanj, koji izla-
ki cilj koji se odnosi na upravu resovani mogu naći u Centru za zi povremeno, zadobio je simpati-
glasi: „Efikasna, odgovorna i pružanje usluga građanima (pri- je čitalaca. Bilo je i korisnih do-
transparentna općinska uprava jemna kancelarija), kao i Vodič za bronamjernih sugestija i kritika
koja odgovara na potrebe svih pristup informacijama i Indeks koje uvažavamo. Štampali smo 14
građana i omogućava im uče- registar informacija kojima Opći- brojeva Biltena Općine Kakanj.
stvovanje u javnim poslovima“. na raspolaže. Na Facebooku potražite
Provedba Zakona o slobodi Službena web-stranica profil općinskog načelnika
pristupa informacijama www.kakanj.com.ba bilježi Mensura Jašarspahića Surija
Općina Kakanj, poštujući za- više od 400 000 posjeta Želimo vam sugerirati da na
konske odredbe, redovno dostav- Nadamo se da su posjetioci Facebooku potražite profil općin-
lja Parlamentu Federacije BiH službene web-stranice zadovoljni skog načelnika Mensura Jašarspa-
tromjesečne izvještaje o proved- našim zalaganjem da web-strani- hića Surija. Naziv pravog  profila
bi federalnog Zakona o slobodi ca bude redovno ažurirana. Trudi- preko kojeg načelnik Jašarspahić
pristupa informacijama (ZOSPI). mo se da redovno izvještavamo o često komunicira sa građanima
U godišnjem izvještaju za  2009. svim dešavanjima koja su vezana glasi: Mensur Jašarspahić Suri. Ovo
godinu se navodi da je u Općini za rad općinskih organa uprave, sugeriramo jer postoji još jedan
Kakanj primljeno 19 zahtjeva nastojimo da prenesemo i poneki profil sa imenom načelnika, ali bez
građana za pristup informacija- tekst iz kakanjske prošlosti slije- nadimka Suri, kojeg je pokrenula
ma. Najveći broj tih zahtjeva deći mudru izreku koja kaže da je samoinicijativno i bez dopuštenja
odnosio se na arhivirane predme- sramota biti stranac u vlastitom nama nepoznata osoba. Na osnovu
te upravnog postupka, te na po- zavičaju i domovini. Pokrenuli smo dosadašnjih dobrih rezultata, te
datke vezane za prosječne mje- na službenoj web-stranici i forum na bazi sugestija građana, sa puno
sečne vrijednosti materija koje putem kojeg posjetioci mogu ko- entuzijazma, nastavljamo naše
zagađuju zrak, a koje su se prati- mentirati određene teme, postav- aktivnosti na realizaciji ciljeva
le mobilnom monitoring stanicom ljati upite, pisati sugestije, prija- koji su definirani Strategijom ra-
Općine Kakanj. Svi zahtjevi za viti sumnjive radnje u neposred- zvoja općine Kakanj i Strategijom
pristup informacijama su riješeni, nom okruženju. Na osnovu suge- komuniciranja općine Kakanj sa
bez izuzetaka. Niti u jednom slu- stija posjetilaca općinski organi javnošću.
6
AK TUELNOS TI B I LTEN

Pohvale dobili Profesionalna vatrogasna jedinica


Kakanj i Željko Srdić, pripadnik Civilne zaštite Kakanj
Na prigodnoj svečanosti kojom
je Kantonalna uprava civilne zašti-
te obilježila Svjetski dan civilne
zaštite uručena su priznanja i nagra-
de najzaslužnijim pojedincima, in-
stitucijama i organizacijama. Pisme-
ne pohvale za uloženi rad, zalaganje
i ostvarene rezultate u zaštiti i spa-
šavanju ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesreća dobili
su, između ostalih, i Profesionalna
vatrogasna jedinica Kakanj, te Želj-
ko Srdić, pripadnik Civilne zaštite
Kakanj. Profesionalna vatrogasna
jedinica Kakanj je i jedan od dobit-
nika općinskog priznanja Zahvalnica
kojeg dodjeljuje Općinsko vijeće
povodom Dana općine Kakanj.
Vijesti iz Matičnog ureda Kakanj

Vjenčani u periodu 1. mart – 30. april 2010. godine


Mladencima upućujemo srdačne čestitke povodom stupanja u bračnu zajednicu, a za sve one koji planiraju
zaključenje braka prezentiramo  nekoliko korisnih informacija o neophodnim radnjama koje trebaju
poduzeti kako bi sklopili brak
U periodu 1 – 31. mart 2010. go- nja braka. Matičar (službena osoba)  u
dine u bračnu luku uplovili su: Polo- dogovoru sa budućim bračnim partne-
vina Kemal i Ajdinović Sedina, Kovač rima određuje rok za sklapanje braka
Asmir i Tabak Nafija, Haračić Mirnas koji ne može biti kraći od 30 dana, ra-
i Sarać Aldijana, Kulović Samir i Mašić čunajući od dana prijavljivanja. Izuzet-
Mirnesa, Muminović Almin i Neimar- no, kada za to postoje opravdani razlo-
lija Ilhana, Kovač Mirnes i Veispahić zi, matičar može odobriti sklapanje
Nedžmedina, Pipo Edmir i Mušinović braka prije isteka roka. Buduće  bračne
Merima, Omerhodžić Halid i Kešeto- partnere matičar je dužan upoznati da
vić Zejna, Alispahić Nevzet i Avdukić Novi detalj u sali u kojoj je je potrebno da se do dana sklapanja
Sedina, Rojo Haris i Skeledžija Alma, izgovoreno hiljade sudbonosnih DA braka uzajamno obavijeste o zdravstve-
Kukić Saldin i Tuka Adela, Škulj Samir nom stanju, da posjete porodično sa-
i Gačić Vernesa, Kukić Ervin i Rizvan Sulejman i Hajduković Nerma, Šah- vjetovalište, te da se upoznaju sa
Mirela, Čizmić Nihad i Škulj Besima, man Jasmin i Kapetanović Murisa, stručnim mišljenjem i uvjetima za ra-
Begić Muamer i Topalović Mirnela, Husika Nermin i Provalić Delila. zvoj skladnih bračnih zajednica. Matičar
Merdić Đemal i Mustafović Merima, Mladencima upućujemo srdačne će mladence upoznati i sa mogućnosti-
Berbić Adnan i Delić Amna. čestitke povodom stupanja u bračnu ma definiranja imovinskih odnosa tj. sa
U periodu 1 – 30. april 2010. go- zajednicu, a za sve one koji planiraju modalitetom koji  određuje da se imo-
dine u  bračnu luku uplovili su: zaključenje braka prezentujemo  neko- vinskopravni odnosi bračnih partnera
Huskić Damir i Blažanović Aleksan- liko korisnih informacija o neophodnim mogu utvrditi bračnim ugovorom koji
dra, Kukić Edvin i Hrusto Dalila, radnjama koje trebaju poduzeti kako se sastavlja kod notara.
Kumbara Neđib i Alidžanović Ekrema, bi sklopili brak. Nakon stupanja na Po isteku roka za sklapanje braka
Kevilj Admir i Zukanović Fatima, snagu Porodičnog zakona FBiH došlo je kod matičara se dogovore datum,
Hrustić Aldin i Zukić Armina, Došljak do izmjena u proceduri zaključenja vrijeme i mjesto sklapanja braka.
Saša i Silajđija Azra, Zahirović Pašo i braka. Budući bračni partneri podnose Zaključenje braka odvija se uz prisu-
Telalović Medina, Kazazović Nermin prijavu za zaključenje braka, prijava i stvo dva svjedoka. Tom prilikom dr-
i Haračić Azra, Menzilović Beader i ostala dokumentacija (rodni listovi, žavni službenik pročita odredbe Po-
Vehab Senada, Pipo Bead i Hardauš kopije ličnih karti i druga dokumenta- rodičnog zakona FBiH kojim su regu-
Belma, Merdić Mirsel i Kobilica Sa- cija ako službena osoba ocijeni da je lirana prava i dužnosti bračnih par-
mra, Čobo Adnan i Smolo Samina, potrebna) se predaje  službenoj osobi tnera, a mladenci javno iskazuju
Merdić Adis i Skeleđija Rasema, Ćosić ovlaštenoj za obavljanje čina zaključe- volju za zaključenjem braka.
7
BILTEN A K T U E L N O S T I - I Z P RO T OKOLA

Fotovijest - Na gradskom maskenbalu najviše pažnje izazvali Zadro i sestra Helga

Iz protokola Stručne službe za poslove Općinskog načelnika: Detalj sa prijema za uspješne sportiste

Prijem povodom Međunarodnog dana žena Prijem za nekadašnje načelnike

Zabilježeno na utakmici OK Kakanj-Perugia Volley Predstavnici MUP-a ZDK bili gosti načelnika

8
IZ PRO T OKOLA B I LTEN
Poruka povodom 2. aprila - Međunarodnog dana dječije knjige
Djeca su naša neizmjerna radost.
U periodu 1 - 30. april 2010. go-
Sofisticirana modernistička obiljež-
dine općinski načelnik Mensur
ja koja, zbog prekomjerne i često
Jašarspahić-Suri je primio u
neadekvatne primjene, sve više
svom uredu 32 građana, zabilje-
prijete da potisnu istinske ljudske
žena su 52 prijema grupa gostiju,
vrijednosti nisu zaobišla niti djecu.
delegacija... Od 1. januara do 30.
Kompjuterske igrice, riješene zada-
aprila 2010. godine općinskom
će i obrađene lektire na internetu
načelniku Mensuru Jašarspahi-
sve više udaljavaju našu djecu od
ću Suriju je upućeno 414 zahtje-
druženja sa knjigom i učenja na
va za pomoć ili razgovor. Stručnu
osnovu vlastitog razmišljanja i za- Zaplovite sa junacima knjiga
službu za poslove Općinskog
pažanja. Dragi roditelji, učinimo svi beskrajnim morem mašte, igre,
načelnika možete kontaktirati
zajedno više kako bismo našoj djeci, znanja, pjesme i smijeha...
na telefone: 032/ 771-801; 032/
uz racionalnu upotrebu računara, na. Draga djeco, umiljati likovi
555-301, 032/ 771-800, lokal 745,
osigurali druženje sa junacima po- knjiga za djecu pružaju ruku, oni
fax: 032/771-802, e-mail: opci-
učnih knjiga koje kazuju o životu, žele biti vaši iskreni i najbolji prija-
naka@ bih.net.ba; enver.kusic@
ljubavi, razumijevanju, toleranciji telji, zaplovite s njima beskrajnim
kakanj.com.ba, evelin.memic@
i istinskim humanim vrijednostima. morem mašte, igre, znanja, pjesme
gmail.com, web: www.kakanj.
Ljepotu i čar čitanja i druženja sa i smijeha...
com.ba. Poštanska adresa: Alije
knjigom ne može zamijeniti nikakav OPĆINSKI NAČELNIK
Izetbegovića 123, 72 240 Kakanj.
sofisticirani doseg modernog vreme- Mensur Jašarspahić Suri

Poruka povodom 23. aprila –


Međunarodnog dana djeteta
Ništa na ovom svijetu ne mo- voziti bicikl, plivati, učili ih da
že zamijeniti radost koju u naše poštuju starije...
živote donosi veseli dječiji smi- Djeca su smisao našeg života
jeh i žamor. Nema tog skupocje- pa se, stoga, povodom 23. apri-
nog nakita i luksuznog automo- la – Međunarodnog dana djete-
bila koji može biti bitniji od ta, treba zapitati kako se užur-
bujice emocija koje naviru kada bana svakodnevnica i degradira-
se oko vrata sviju male nejake nje istinskih ljudskih vrijednosti
dječije ruke, nema ljepših i odrazilo na odnos čovjeka prema
sjajnijih bisera od rijetkih, tek Učimo djecu da se raduju pjesmi ptice, djetetu. Brzina, žurba i trka
izniklih, dječijih zubića što stid- proljetnom beharu, žuboru potoka... modernog vremena uskratile su
ljivo virkaju iza nasmiješenih i roditelju i djetetu puno istinske
usana, nema ničeg materijalnog radosti. Zbog ovakve zbilje,
što može nadomjestiti onu po- apeliram na sve ljude da dijete
letnu radost koja nosi dijete dok u našem društvu dobije više
trči majci u zagrljaj noseći prvu pažnje i ljubavi. Apeliram da se
školsku peticu... ne izgube istinske ljudske vrijed-
Djeca su naša neizmjerna nosti jer skupocjena igračka i
radost, njihova bezbrižnost i mobitel u rukama petogodišnjeg
čista duša šire optimizam i nadu, Djeca su vojska najjača! djeteta ne mogu nadomjestiti
za njih živimo i radimo, za njih ćamo se prvih zubića, rođenda- roditeljsku ljubav, apeliram da
se borimo... na, prvih ubranih cvjetića, djecu učimo da se raduju pjesmi
Pamtimo dane, kao da je bilo simpatičnih nestašluka... ptice, proljetnom beharu, žubo-
jučer, kada smo ih prvi put pri- Radovali smo se njihovim ru potoka...
hvatili u naručje, prelistavamo prvim danima u školskim klupa- OPĆINSKI NAČELNIK
albume naših sjećanja i prisje- ma, prvim peticama, učili ih Mensur Jašarspahić Suri
9
BILTEN MAT U R A N TI 2010

10
MATURANTI 2010 B I LTEN

11
BILTEN MAT U R A N TI 2010

12
MATURANTI 2010 B I LTEN

13
BILTEN MAT U R A N TI 2010

14
MATURANTI 2010 B I LTEN

15
BILTEN MAT U R A N TI 2010

16
MATURANTI 2010 B I LTEN

17
BILTEN MAT U R A N TI 2010

18
MATURANTI 2010 B I LTEN

19
BILTEN MAT U R A N TI 2010

20
MATURANTI 2010 B I LTEN

21
BILTEN MAT U R A N TI 2010

22
MATURANTI 2010 B I LTEN

23
BILTEN MAT U R A N TI 2010

24
MATURANTI 2010 B I LTEN

25
BILTEN MAT U R A N TI 2010

26
MATURANTI 2010 B I LTEN

27
BILTEN E KO S L I K A MO G A KRAJA
Postavljalo se pitanje šta se podrazumijeva pod stručnom i ovlaštenom institucijom

Riješene nedoumice u vezi primjene Plana interventnih mjera u


slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK
Nakon što je Općina Kakanj u dva ne), na osnovu podataka sa jednog U Operativni štab koji odlučuje o
navrata tražila pojašnjenja u vezi mjernog mjesta i procjene da je proglašenju epizoda upozorenja i
Plana interventnih mjera u slučaje- područje većeg dijela općine preko- uzbune i primjeni mjera u slučajevima
vima prekomjerne zagađenosti mjerno zagađeno, može proglasiti druge i treće epizode imenovani su:
zraka na području ZDK (Službene epizodu pripravnosti pod uslovom Mensur Jašarspahić Suri – predsjednik
Operativnog štaba;
novine ZDK, broj: 15/09) iz Ministar- da su osim podataka o zagađenosti Sead Čizmić, Ministarstvo za prostor-
stva za prostorno uređenje, promet dobivenih sa mjerne stanice ispu- no uređenje, promet i komunikacije
i komunikacije i zaštitu okoline ZDK njeni i uslovi koji se odnose na i zaštitu okoline ZDK, - član;
je stigao odgovor u kojem se, izme- meteorološku situaciju. Nusret Imamović, Univerzitet u Zenici,
- član;
đu ostalog, kaže da  predsjednik „U tom slučaju predsjednik ope- Omerčić Enis, Federalni hidromete-
operativnog štaba (načelnik Opći- rativnog štaba saziva Operativni štab orološki zavod, - član;
koji odlučuje o proglašenju epizoda Aličković Ibrahim, JU Dom zdravlja
Od nadležnih ministarstava Federa- upozorenja i uzbune i primjeni mje- sa poliklinikom Kakanj, - član;
cije i Kantona zatražen spisak ope- Aličković Eldin, MUP ZDK- Policijska
ra u slučajevima druge i treće epizo-
ratera sa područja općine Kakanj stanica Kakanj, - član;
koji ispuštaju zagađujuće materije
de. S obzirom da općina Kakanj Trako Ferid, Općina Kakanj, - član;
Federalnom ministarstvu okoliša i raspolaže sa podacima o zagađenosti Husetović Suad, Općina Kakanj, - član;
turizma i Ministarstvu za prostorno zraka na dvije lokacije istovremeno, Buza Nizama, Općina Kakanj, - član;
postupanje u skladu sa sa tačkom 3. Memić Evelin, Općina Kakanj, - član;
uređenje, promet i komunikacije i
Berbić Saida, Općina Kakanj, - član;
zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog Dio četvrti – Subjekti zaduženi za Hadžić Semra, Općina Kakanj, - član;
kantona upućen je zahtjev kojim primjenu plana, je apsolutno nespor- Šljivo Rahman, Općina Kakanj, - član;
se traži spisak svih operatera koji no i u skladu sa citiranim propisom. Elzudin Sačić, „Kakanj- bus“ d.o.o.
u obavljanju svoje djelatnosti ispu- Rezultati meteoroloških parametara Kakanj, - član;
štaju zagađujuće materije u zrak, sa i parametara zagađujućih materija Velispahić Šahbaz, „Termoelektrana“
područja općine Kakanj, a koji Kakanj, - član;
u ambijentalnom zraku sa mobilnih Alić Munir, „Rudnik mrkog uglja“
spadaju u nadležnost ministarstava
(“postrojenja A kategorije” i “po-
stanica na području Zeničko-doboj- Kakanj, - član;
strojenja B kategorije”). skog kantona su validni pod uslovom Čizmić Idriz, „Centrotrans“ d.d. Ka-
da je oprema kalibrisana u skladu sa kanj, - član;
„Navedeni podaci su nam neophod- Bajtarević Almir, „Tvornica cementa“
ni, radi formiranja spiska subjekata uputstvom proizvođača opreme“, Kakanj, - član
koji su zaduženi za primjenu i postu- kaže se u dopisu Ministarstva za pro-
panje u skladu sa Planom interven- storno uređenje, promet i komuni- od stručnih i ovlaštenih instituci-
tnih mjera u slučajevima prekomjer- kacije i zaštitu okoline ZDK. Ovim ja  ...’’ (Izvod iz Plana ). Postavljalo
ne zagađenosti zraka na području dopisom riješena je nedoumica ve- se pitanje šta se podrazumijeva pod
Zeničko-dobojskog kantona, Dio zana za odredbu Plana koja kaže da stručnom i ovlaštenom institucijom,
peti – Primjena plana („Službene
se interventne mjere  proglašavaju   no sada je jasno da Općina Kakanj
novine Zeničko-dobojskog kantona
br. 15/09).“- kaže se u zahtjevu.
‘’...na osnovu  prikupljenih podataka može primijeniti Plan na osnovu
mjerenja kvaliteta zraka dobivenih vlastitih podataka.

Održan prvi sastanak Operativnog štaba Općine Kakanj


zaduženog za primjenu Plana interventnih mjera u
slučajevima zagađenosti zraka
Prvi sastanak Operativnog sastanku članovi štaba su komunikacije i zaštitu okoli-
štaba Općine Kakanj, zadu- diskutovali o modalitetima ne ZDK.
ženog za primjenu Plana provedbe odredbi koje su Plan interventnih mjera u
interventnih mjera u sluča- definisane planom. Na niz slučajevima prekomjerne
jevima zagađenosti zraka pitanja članova Štaba odgo- zagađenosti na području ZDK
kojeg je usvojila Vlada ZDK, vorio je Sead Čizmić, rukovo- se odnosi na moguće posebne
održao se, u četvrtak 20. dilac Sektora za zaštitu oko- situacije u kojima su preko-
maja 2010. godine, u velikoj line u Ministarstvu za pro- račene granične vrijednosti
sali Općine Kakanj. Na ovom storno uređenje, promet i kvaliteta zraka, pragovi upo-
28
EKO SLIKA MO G A K R A J A B I LTEN
zorenja i pragovi uzbune, a
kojima mogu biti ugroženi
život i zdravlje ljudi, biljni i
životinjski svijet i materijal-
na dobra.
Planom je određeno da se
pripravnost proglašava ako
se na području kantona ili
pojedinih općina kantona
uspostavila stabilna vremen-
ska situacija, proglašena od
zvanične meteorološke služ-
be, koju karakteriše sporo
pomjeranje visokog atmos-
ferskog pritiska, slab vjetar,
pojačana prizemna tempera-
turna inverzija koja bi se
mogla zadržati u narednih 48 Sastanak Operativnog štaba
sati, te ako izmjerene ili lizator; - privremeno ograni- gorivo i teža lož-ulja.
proračunate vrijednosti kon- čenje korištenja čvrstog U primjeni Plana obavezno
centracije zagađujućih ma- goriva i težih lož-ulja i pri- učestvuju pravna i fizička
terija prelaze granične vri- vremeni prelazak rada indu- lica koja u obavljanju svoje
jednosti koje su date u II strijskih i drugih objekata na djelatnosti imaju emisije
poglavlju Plana. alternativnu vrstu goriva, zagađujućih materija u zrak:
U slučaju proglašenja epi- koje je ekološki prihvatljivi- industrijska postrojenja, pri-
zode „Pripravnost“ preporu- je. vredna i uslužna preduzeća,
čuje se rizičnim grupama Uzbuna se proglašava kada preduzeća za proizvodnju i
stanovništva smanjenje kre- su izmjerene koncentracije distribuciju toplotne energi-
tanja, upućuju se apeli voza- na svim mjernim mjestima je, vlasnici ložišnih instala-
čima za smanjenje korištenja veće ili jednake pragovima cija bez obzira na djelatnost,
privatnih automobila, prepo- uzbune za bilo koju zagađu- preduzeća koja se bave pri-
ručuje se smanjenje emisije juću materiju u zraku iz Ta- jevozom građana i roba, vla-
iz proizvodnih postrojenja, bele koja je naznačene u snici automobila.
ložišta i ostalih izvora. Planu i kada se u narednih 48 U primjeni Plana učestvuju
Upozorenje se proglašava sati očekuje stabilna vremen- pravne i fizičke osobe koje se
kada se na svim mjernim ska situacija. bave poslovima prijema i
m j e s t i m a u t vrd e p ra govi Izdvajamo nekoliko mjera prenosa informacija, poziva-
upozorenja čije su vrijedno- koje se poduzimaju u slučaju nja građana i uzbunjivanja:
sti za 20 % niže od vrijedno- proglašenja epizode „Uzbu- - interventne jedinice i civil-
sti pragova uzbune, a pri na“: na zaštita, hitna medicinska
tome se i dalje, u narednih - Privremeno ograničenje pomoć, komunalna preduze-
24 sata, očekuje nastavak upotrebe motornih vozila ća, te ostale nadležne službe
stabilne vremenske situacije (sistem „par“-„nepar“); - zavisno od potrebe.
koja pogoduje kumuliranju ograničenje rada određenih Subjekti koji su zaduženi
zagađujućih materija u zra- proizvodnih procesa, kotlov- za primjenu Plana, te oni
ku. Izdvojit ćemo nekoliko nica i sl; - ograničenje kori- koji učestvuju u njegovoj
mjera koje se poduzimaju u štenja određenih vrsta siro- primjeni će, zavisno od vrste
slučaju proglašenje epizode vina i goriva radi smanjenja posla kojim se bave, donijeti
„Upozorenje“: - upozorava- emisije štetnih materija; - svoje interne operativne pla-
nje rizičnih grupa stanovniš- zabrana rada industrijskih i nove za djelovanje u sluča-
tva; - zabrana kretanja au- drugih objekata koji u tehno- jevima proglašavanja epizo-
tomobila koji nemaju kata- loškom procesu koriste čvrsto da upozorenja i uzbune.
29
BILTEN E KO S L I K A MO G A KRAJA
Pravi prijatelji se poznaju u nevolji : Hvala Tvornici cementa Kakanj
Tvornica cementa Kakanj je dine, očistila je desnu i lijevu gasnog doma u Doboju očišćen je
jedan od rijetkih subjekata koji se obalu rijeke Bosne na relaciji Ča- travnjak i zasađene nove sadnice,
odazvao na apel za pomoć pri sa- tići (Pansion Kameni dvorac) do u ulici Omera Maslića je izvršeno
naciji šteta koje su izazvale vode- mosta na magistralnom putu M 17 farbanje dijela ograde mosta. Za
na stihija i poplava. Apel je, na u mjestu Hasa. Ukupna dužina odziv na apel i angažman na sa-
nekoliko adresa, uputio općinski obale koja je očišćena iznosi 8 km. naciji posljedica poplava općinski
načelnik Mensur Jašarspahić Suri. Osim obala rijeke Bosne, uklo- načelnik Mensur Jašarspahić Suri
Grupa od 22 radnika, koje je an- njeni su i nanosi materijala iz je uputio pismo zahvale, general-
gažirala Tvornica cementa u peri- objekta Sportskoribolovnog druš- nom direktoru Tvornice cementa
odu 15. mart – 15. april 2010. go- tva „Bistro“ Kakanj, u krugu Vatro- Kakanj, Branimiru Muidži.

Započeli smo i zajedno vodimo Zabilježeno tokom čišćenja dvori- Hvala Tvornici cementa Kakanj!
veliku borbu za čist Kakanj šta Vatrogasnog doma u Doboju

Iz objektiva eko-redara: I dalje prisutan isti


problem-izbacivanje smeća iz kontejnera

Ovo ne može biti dio prvomajske tradicije

Evo vatrogasaca, stigli su na poziv eko-redara

Što baciš niz vodu, naći ćeš uz vodu!


Novi slučaj, stari lopovluk! Niko od prisutnih nije znao ko je zapalio vatru, čini
se da su gume misteriozno planule!

30
EKO SLIKA MO G A K R A J A B I LTEN
Obavijest: Ne dozvolimo devastaciju močvarnog područja u Haljinićima
Obavještavamo javnost da je 6. predsjednika NVO ‘’Naše ptice’’ Zaštitimo naše ptice!
aprila 2010.godine Odsjek za zašti- Sarajevo, da na području Haljinića
tu, praćenje i unapređenje okoliša - lokalitet Bistrik, na kojem se na-
/ životne sredine Općine Kakanj, lazi močvarno područje koje je
putem elektronske pošte, obavije- predmet zajedničkog projekta Op-
šten od strane Dražena Kotrošana, ćine Kakanj i pomenute NVO u cilju
zaštite staništa migratornih vrsta
Ministarstvu odbrane BiH suge-
ptica, dolazi do devastiranja pro-
rirano je da obustavi aktivnosti
stora od strane izletnika koji rošti-
koje su imali na području općine Poštovani građani! Sve pojave,
ljaju na ovom području i iza sebe
Kakanj, tačnije močvarnom po- incidente, slučajeve i nesavje-
ostavljaju otpatke. Obavještavamo
dručju Bistrik (MZ Haljinići). sne osobe koje uništavaju naš
javnost da bilo koja nekontrolirana
Močvarno područje, koje je okoliš možete prijaviti (potpuno
ljudska aktivnost, posebno od stra-
stavljeno u prostorni plan Općine anonimno) općinskim eko-re-
ne neodgovornih pojedinaca, može
Kakanj kao zaštićeno područje, darima koji će, nakon provjere
dovesti do devastacije područja i
ugroženo je stalnim spuštanjem činjenica, putem komunalnog
napuštanja ovog staništa od strane
i podizanjem helikoptera. Ova inspektora, uputiti prijavu protiv
migratornih vrsta ptica. Javnosti se
aktivnost može dovesti do de- nesavjesnih subjekata. Kontakt
obraćamo apelom da se obustave
vastacije područja, uništavanja telefoni: 061/ 967 066 – Rahman
nesavjesne radnje, prije poduzima-
gnijezda koja se nalaze na tlu, Šljivo i 061/967 062 – Samir
nja bilo kakvih drugih zakonom
među kojima su i ptice sa liste Šehić. Krajnje je vrijeme da se
predviđenih aktivnosti, te sugerira-
posebno ugroženih vrsta i na- pokrene široka društvena akcije
mo da je ova oblast regulirana
puštanja ovog staništa od strane kako bi se zaustavilo uništavanje
propisima koji definiraju i kaznene
migratornih vrsta ptica. naše okoline.
odredbe za neodgovorne subjekte.

Poruka općinskog načelnika: Čuvajmo naše rijeke i potoke


Poštovani sugrađani i privredni malim očima gledali smo lijepe prizo- ma, sjećamo se i prizora kada ljudi piju
subjekti! re iz majčinog ili očevog naručja. No- vodu iz rijeka, rado mislima prizovemo
Naše kakanjske vrijednosti kojima sili su nas tamo gdje je lijepo, u ure- sjećanja na naše djedove u trenucima
se ponosimo su i naše rijeke, potoci đenu baštu, na zelenu livadu, na njivu kada ostavljaju plug kojim oru zemlju
i jezera. Sa ponosom smo kakanjske sa izniklom pšenicom, na obale naših i prilaze čistom potoku i rijeci kako bi
vodotoke ucrtali i u naš općinski grb. rijeka i potoka , da osjetimo da su ri- se uz pomoć čiste vode pripremili za
Vijekovima naše rijeke i potoci teku jeke i potoci naša braća... Nosili su nas obavljanje tihe i skrušene molitve.
između svojih zelenih obala na ko- tamo gdje se pouzdano znalo da će nas Danas ovakvi prizori žive samo u sjeća-
jima je kakanjski čovjek našao duši priroda zagrliti, tamo gdje ćemo vi- njima. Došlo je vrijeme zagađenih rije-
mir, sagradio kuću, posijao njivu... djeti lijepu sliku koja će pomoći našem ka. Industrijski , animalni, kućni otpad,
Posve su nam jasne činjenice da normalnom razvoju i našem zdravlju. najloni, vrećice, plastika, strava i užas
bez vode nema života. Čovjek i priro- Gdje danas da mi svoju djecu i unuke - zabezeknuti posmatramo naše rijeke
da svoju vitalnost i opstanak duguju vodimo da upoznaju prirodu i da nauče i potoke. Nade ima. Naša djeca i unuci
vodi, jednom od najvećih Božijih živjeti u dosluhu sa njom? će razumjeti nas ukoliko pokažemo više
darova. Naučni pokazatelji koji govore Nisu dovoljne naše avlije i parkovi, brige i ljubavi prema našim rijekama i
o značaju vode za čovjekov organizam djeca su širokog pogleda, žele prirodu vodotocima. Započeli smo i zajedno
i cjelokupnu prirodu dobro su znani, a ljubiti cijelim bićem. Primorani smo vodimo veliku borbu za čist Kakanj .
opet gledamo tužne prizore naših rije- zaklanjati pogled našoj djeci kada Pomaci su evidenti, ali predstoji nam
ka koje plaču jer su njihova korita prolazimo pored rijeka i potoka, boji- još puno posla. Naša djeca su svojim
puna smeća. Sa obala naših rijeka mo se da će njihova bujna mašta po- crtežima koje su crtali u okviru aktiv-
okrutni muzej strave i užasa, koji se staviti puno teških pitanja, bojimo se nosti koje smo proveli dok smo izrađi-
ogleda u milijardi komadića najlona i da to malo iskreno biće neće moći vali Lokalni ekološki akcioni plan kaza-
svakovrsnog smeća koje strši na grana- prihvatiti ružnu sliku koju vidi i da će la kakav Kakanj žele. Pronađite taj plan
ma, zločesto se cereka čovjeku sluteći zbog toga biti uznemireno. Danas se na službenoj web-stranici Općine Ka-
kataklizmu naših vodotoka. Nije sve čovjek stidi pred svojom djecom i kanj, pročitajte ga, i učinite za prirodu
izgubljeno, optimisti bi rekli čaša je unucima zbog stanja našeg okoliša. onoliko koliko možete. Ne zaboravite,
do pola puna. Stoga, hajdemo o vo- Običaj je okriviti drugoga zbog takve sve što činimo, činimo za njih, za one
dotocima govoriti na drugačiji način situacije, no trebalo bi se zapitati šta male, slatke kakanjske dječake i dje-
kada već česta upozorenja ljudi od svi mi lično činimo za okoliš. vojčice koji žele prirodu ljubiti cijelim
nauke nisu promijenila situaciju. Svi Često se prisjećamo, naši prvi dje- bićem i uživati u bistrini rijeka i potoka.
mi, kao malena dječica, u našem pr- čiji dojmovi o prirodi bili su lijepi, OPĆINSKI NAČELNIK
vom susretu sa prirodom, veselim pamtimo čak i kupanje u našim rijeka- Mensur Jašarspahić Suri
31
BILTEN I Z H I S T O R I J E KAKNJA
Put za Tršće probijao se 16 godina, u put je uloženo preko 15
000 dana dobrovoljnog rada, prozvaše ga putem solidarnosti...
Novembar 1977. godine. Uz barskog dana, okupio se veliki broj
proslavu Dana državnosti BiH sta- ne samo mještana, već i iz okolnih
novnici Tršća, Ivnice, Krča, Suba- sela, iz susjedne Zgošće i Kaknja.
šića, Mijatovića, Bašića, Tabaka i U put je uloženo oko 6 miliona
Skenderovića slavili su i svoju ve- dinara i preko 15 000 dana dobro-
liku radnu pobjedu – puštanje u voljnog rada. Gradnja puta zapo-
redovan saobraćaj puta Tršće-Ka- čela je 1962. godine. Do 1965.
kanj. Ova radna pobjeda došla je godine prokopana je trasa puta.
nakon šesnaest godina truda i za- Iskopano je hiljade kubika kame-
laganja, nakon teškog i mukotr- na, a probijena su i dva tunela. Put za Tršće probijao se 16 godina
pnog probijanja čvrstog stijenja i Pomogao je puno Rudnik ustupa-
kanjona rječice Zgošće, kojim se, jući eksploziv, bušilice i drugi
metar po metar, put približavao materijal. Nakon 1965. kada se
selima Tršća. U dvorištu škole, tog desila tragedija u Rudniku radovi
prohladnog, ali svečanog novem- su bili prekinuti. Nekoliko godina
ništa nije rađeno zbog nedostatka
novca. 1972. godine raspisan je
novi samodoprinos pa su radovi
nastavljeni. Valjalo je proširiti
trasu kako bi autobusi mogli dola- Polazak okićenog autobusa za Kakanj
ziti u selo. Za svoje zasluge Mje- i tako dao na upotrebu put. Iz
sna zajednica Tršće 1974. godine ovog svečanog čina, slavlje je
dobila je osmoaprilsko priznanje preraslo u opće oduševljenje. Dva
Kaknja. Zbog velikog broja uče- autobusa, sa prvim putnicima,
snika u njegovoj izgradnji prozva- krenula su prema Kaknju. Prema
še ga putem solidarnosti. Godina starim običajima, okićeni peškiri-
1977. donijela je veliku radost. U ma, ruhom, cvijećem, zastavama,
dvorištu škole u Tršću nastalo je uz veseli zvuk sirena Centrotrans
slavlje jer je došao najsvečaniji i autobusi vozili su prvi put putem
dugo očekivani čin-puštanje u solidarnosti. Skenderovići, Ivnica
Put je u promet pustio Šemso Subašić, saobraćaj puta što je učinio Šem- i Zgošća bile su usputne stanice
tadašnji predsjednik MZ Tršće so Subašić, tadašnji predsjednik gdje su autobusi zastajali, svirali
MZ Tršće, koji je presjekao traku i orila se pjesma.

Vremeplov: Zagrađe više nije zagrađeno


(Kakanjske novine, broj 26, 13.8.1980. godine)
Našli smo se ovih dana, na no- na, kojoj su Zagrađani uzeli malo kovodi, kome se vjeruje, jer nikada
vom sagrađenom mostu, preko „portala“, da bi prilaz mostu iz nije iznevjerio. Reče nam mnogo
rječice Zgošće, što povezuje viju- pravca Kaknja bio širi. detalja oko izgradnje puta i pripre-
gavi put iz Zagrađa sa putnim prav- -Petnaestog juna sve se „živo“ ma za izgradnju mosta, dodavši:
cem Kakanj –Tršće, da bismo zabi- slilo na most, kad je bilo „vare- U most je ugrađeno oko osam
lježili plod ljudskih ruku i napora, nje“, a sada nas desetak porav- tona traverzi i oko 12 tona želje-
čije je stablo zasađeno još daleke nava prilaze njemu, zajedno sa za, a dugačak je 14 metara. Ali,
1954. godine. Na mostu i kod njega, buldožerom – reče nam omladinac nisu toliko važni ovi tehnički po-
ljudi, u znoju okupani, između Redžib Karzić. daci, koliko, pak, steći pravu sliku
kojih je brektao buldožer, zadužen Tu zatekosmo, a koga bi drugog, o zainteresovanosti žitelja, da se,
da razmakne stijene i poravna pri- Zahida Begića, predsjednika Skup- konačno, premosti nestašna Zgo-
laze mostu, kako bi ljudi i vozila štine Mjesne zajednice, dugogodiš- šća i tako „odgradi“ vjekovima
mogli nesmetano ići iz Zagrađa i njeg neumornog aktivistu, čovjeka, „zagrađeno“ Zagrađe.
dolaziti u njega. Iznad mosta, kao koji i danas, iako u poodmaklim Preneseno iz: Kakanjske no-
spomenik, izdiže se ogromna stije- godinama, upućuje, savjetuje i ru- vine, broj 26, 13.8.1980. godine

32
IZ HIS T ORIJE K A K N J A B I LTEN
Vremeplov: Zapis o našem vrijednom sugrađaninu Mirsadu Mujagiću
- Pravo je zadovoljstvo progla- ilustruje podatak da je, samo
siti za najuspješniju razglednicu prošle godine, objavljeno 70 nje-
onu, koju ste poslali, naravno u govih priloga-vijesti.
mjesecu oktobru. To je bio tekst - Za uzvrat, za moju aktivnost,
o Kraljevoj Sutjesci. Kažem, pra- u emisiji „Radioplov“, izabrali su
vo zadovoljstvo, jer Mirsad Muja- me, da budem prvi domaćin malog
gić je jedan od najvjernijih sluša- koncerta pod nazivom „Sevdalin-
laca-saradnika, provjeren, tačan ka u vašoj kući“. Tom prilikom,
i vjeran u slanju priloga i za „Vi- moji dragi gosti bili su Zaim Ima-
kend-program“. Ove tri rečenice Mirsad Mujagić, Jovica Petković i mović, Jovica Petković i Enver
bile bi dovoljne, da uvedemo či- Zaim Imamović Šadinlija, urednik ove emisije.
taoce u ono što je hobi našeg mislim, da iz Kaknja ima dosta I, tako uz naš razgovor, Mirsad
sugrađanina Mirsada Mujagića. toga, što bi trebalo da i drugi Mujagić pokazuje isječke iz revije
Tekst je poslan na njegovu adresu saznaju. Tako sam, 1975. godine, „VEN“, u kojoj je izašao napis o
u Kakanj, a iz Radio-Sarajeva. A poslao prvu razglednicu i pismo tom prvom koncertu i njegova
poslao ga je Nebojša Minić, ured- Radio-Sarajevu. Nakon izvjesnog slika sa gostima koju i mi objav-
nik emisije „Vikend-program“. I, vremena, to je bilo emitovano ljujemo.
eto tako, Mirsad Mujagić već, preko radio-talasa. To me ohra- (---) Na rastanku naše posjete,
punih šest godina šalje vijesti iz brilo, vremenom postala navika, poželjeli smo mu još mnogo
Kaknja u Radio-Sarajevo. I veli a sada, eto, ne mogu bez toga- uspjeha u daljoj saradnji sa Ra-
nam, isto tako, da mu je najomi- reče nam Mirsad Mujagić, prilikom dio-Sarajevom.
ljenija emisija „Radioplov“. naše posjete. (izvor: Kakanjske novine, broj
- Uvijek sam mislio, a i sada Koliko je on aktivan, najbolje 72, 27. januar 1982. godine)

Kada obućar zaključa radnju, u tmini i tišini,


nekakvom čarolijom cipele ožive...
Oči su ogledalo duše. I cipele su.
Cipele mogu štošta ispričati o onom
čovjeku u cipelama. Znao je to
James Driscoll, autor televizijske
crtane serije „Cipelići“, koja je
prvi put prikazana u Velikoj Brita-
niji u aprilu 1987. godine. Crtić
„Cipelići“ je počinjao scenom za-
mračene obućarske radnje u kojoj, Čuveni obućar Safet Gazić Kadrija Uka
u tišini i mraku, odjednom neka- obuću za FK Rudar, popravljao je i imao Kadriju. Napišimo i slovo o
kvom misterioznom čarolijom cipe- lopte. 1988. godine od Skupštine op- njemu:
le ožive. Probude se Čarli, Skitu- šteg udruženja samostalnih zanatlija Za lijep izgled i visoki sjaj cipe-
ljac, Devetar Cokulić, Piruetica... dobio je Zahvalnicu za dugogodišnje la u Kaknju puno godina se brinuo
U jednu takvu obućarsku radnju bavljenje obućarskim zanatom. Iste Kadrija Uka. Bio je opremljen svim
koja danas živi u sjećanju Kakanjaca godine otišao je u zasluženu penziju. potrebnim rekvizitima i alatima,
vodimo vas kroz nekoliko rečenica. Dajmo malo mašti na volju pa za svaku mušteriju strpljivo je čekao
Obućarska radnja Safeta Gazića kraj ovog sjećanja zamislimo onu kako bi pokazao svoje umijeće.
nalazila se u blizini Autobuske stanice tminu koja, iznenada, čarolijom zasja Samo ponekad bi kuckanjem četke
u Kaknju, između benzinske pumpe i i označi novi, uzbudljivi, veseli, zama- po sandučetu skretao pažnju na
omanje zelenarske radnje. Safet mni dan u svijetu cipela. Šta će se tog svoju „radnju“.To je ono što mi
Gazić obućarski zanat je završio 1950. dana dogoditi u svijetu cipela neka znamo, ako vi znate više napišite
godine, njegov učitelj-majstor bio je vam kažu sjećanja na cipeliće. Poku- nam. Bilo šta što biste voljeli podi-
Hazim Šehić iz Zenice, jedno vrijeme šajte se sjetiti barem jedne epizode. jeliti sa drugima napišite, nemojte
je radio u Željezari Zenica, a u Kakanj Obućar i njegova radnja postali da vam bude teško vaša sjećanje
je došao 1960. godine. Okušao se i u su dio kakanjskih zavičajnih vrijed- otipkati, malo je teško započeti,
drugim poslovima, ali nije mogao nosti. Na ove uspomene nadovezuje poslije tastatura trešti... Pišite na
ostaviti zanat. Vršio je popravku svih se sjećanje na još jedan zanat. Sa- e-mail ili poštansku adresu Redak-
vrsta obuće, popravljao je sportsku rajevo ima svoga Mišu, a Kakanj je cije Biltena Općine Kakanj.
33
BILTEN I Z H I S T O R I J E KAKNJA

Vremeplov: Cvijeće je njegov mir


(Glas rudara, broj 12, 20. septembar 1963. godine)
Na ulazu nove samačke zgrade u domaćinov „hobi“. U časovima od-
Kaknju vidi se bezbroj saksija sa mora oni sjede u hodniku i uz kolo-
raznobojnim cvijećem. U hodnici- ne raznobojnog cvijeća osjećaju se
ma, stalcima, cvjetovi svih vrsta. ugodnije. -Mnogi me pitaju - priča
Onome ko prvi put uđe u ovu zgra- Ivan - da li mi je dosadno svakog
du, a ne zna čemu ona služi, učini dana voditi brigu o cvijeću. Danas
se da je došao u neku botaničku imam oko 32 vrste cvijeća, za 12
baštu. Ako potražite domara zgrade njih još ne znam imena, dok sam za
Ivana Petrušića odmah ćete saznati ostale našao u raznim knjigama.
o čemu se radi. Ivan Petrušić, pla- Imam preko 150 saksija. To valja
vokosi i tihi domaćin, u cvijeću je svakodnevno zalijevati, presađivati
našao svoj mir, užitak i smisao. Raz- i gajiti. Ustajem svakog dana u pola
govor sa njim, tih i ugodan, kao da pet ujutro i već do sedam sati zavr-
sam po sebi otkriva tajnu ljubavi šim posao oko zalijevanja. Poslije
prema cvijeću. Kao domar samačke podne presađujem i stavljam umjet-
zgrade u Bjelavićima, poslije bolesti no gnojivo. Sve u svemu, utrošim
1959. godine, počeo je da gaji cvi- Cvijeće je njegov mir - Ivan Petrušić preko tri sata. Ali nikada mi nije
jeće. Uporno i strpljivo. Radovao se nastavio je da gaji cvijeće. Uskoro teško. Danas pogotovo jer sam nai-
svakom novom pupanju i cvjetanju. su i u Rudniku uvidjeli od kolike je šao na razumijevanje i interesova-
Svakoj novoj vrsti cvijeća koja je koristi cvijeće po hodnicima, koji bi nje drugih za cvijeće. Mnoge kakanj-
ukrašavala prozore i hodnike sa bez njega bili samo „tuneli“. I po- ske domaćice dolaze kod mene po
velikim brojem stanara. Kao svaki čeli su da razumiju i pomažu. Ivanu, sjeme, „pelcere“ i savjete. Uvijek
početak i ovaj je bio težak. Neki koji je do tada iz svojih sredstava sam obradovan kada vidim da još
mladi radnici-stanari nisu u tome nabavljao posuđe za cvijeće, umjet- neko osim mene voli cvijeće. Rado
vidjeli „ništa važno“, ni lijepo, pa no gnojivo i sjeme, dodijeljeno je im pomognem. Pozdravili smo se sa
su lomili stabljike i uništavali dugo- 80 hiljada dinara za nabavku posu- Ivanom, tihim ljibiteljem cvijeća,
trajni strpljivi trud svog domara. Ali đa, kako bi samačka nastamba bila raznobojnog i bujnog. Nestao je iza
Ivan nije odustao. Kako sam kaže, još ljepša. To ga je mnogo obrado- visokih rascvjetalih stabljika olean-
već je bio „zaljubljen u cvijeće“. U valo i dalo mu još više poleta. Naišao dera na ulazu u zgradu i utonuo u
njegovom rastenju nalazio je ono je na razumijevanje koje je toliko svoj mali svijet rascvjetale tišine.
što mu je bolest oduzela. Kad je čekao. Sa svakim novim cvjetanjem. Preneseno iz : Glas rudara, broj
prešao u novu samačku zgradu, Stanari, rudari, puni su hvale za ovaj 12, 20. septembar 1963. godine

Babice Beba, Vida i Radojka porodile su stotine majki


U 333. broju Kakanjskih znalo poroditi i po desetak žena.
novina iz 1991. godine čitamo Ginekolog nam je dolazio samo
zapis o čuvenim kakanjskim dva puta sedmično iz Sarajeva,
babicama: i to nakratko, da bi pregledao
„Gotovo da nema žene u Ka- trudnice. Sve ostalo smo same
knju koja ne zna ili bar nije radile. Na radno vrijeme, kažu,
čula za babice Bebu, Vidu i Ra- nisu ni pomišljale. Radilo se sve
dojku. Porodile su na stotine dok treba, do iznemoglosti. Do
majki, isto toliko djece. Akušer- otvaranja porodilišta 1953. go-
sku djelatnost obavljalesu u dine odlazak na teren je bio
Domu zdravlja, ali i na terenu. svakodnevan.
O tome kako je u njihovu vrije- -Žene smo porađale na ta-
me bilo raditi ovaj izuzetno Babice Beba, Vida i Radojka u ruke lašnici, na sijenu... nastavljaju
odgovorni i human posao, razgo- su primile stotine tek rođenih beba svoju priču sestre koje su mno-
varamo sa sestrama Vidom i od 1978. godine. go dale svom pozivu dodajući
Radojkom. Obje su radni vijek -U naše vrijeme se radilo i po da je „današnjim babicama
provele u Kaknju, a u penziji su 24 sata. Za jednu dežuru se milina raditi“.
34
IZ HIS T ORIJE K A K N J A B I LTEN

Povodom 9. aprila – Dana pobjede nad


fašizmom: Sjećanja - Istinska ljudska sloboda
„ - Sve do 5. septembra 1944. je ta intendantura bila centrala za rekao sam kuvarima da u kazane
godine radio sam u jami Ričica kao ostale na terenu, pa ako nešto stavljaju manje riže, jer ona ku-
samostalni mjerač. Tada je u Ka- nema centralna, kako će terenske? vana zauzme trostruku zapreminu.
knju odjednom postalo opasno i Jednog dana dolazi komandant Na ulazu u jedno selo, odjed-
jednostavno sam se dogovorio sa Radovan i meni kaže: nom nešto eksplodira, slično
Ignacom Šuperom da idemo u Tr- -Druže, ima li duvana? bombi. Okrenem konja, pa brzo
šće gdje se formirala četa prista- – Nema, nemam novaca. natrag i ... moradoh se smijati.
lica NOB-a. Gore smo stigli popod- – A šta radite sa kožom od zakla- Stavili previše riže u jedan kazan,
ne i na livadi ispod kuće nekog ne stoke?! Preko kurira kožu prodaj- pa kad je nabrekla – izbila! Sva
Čelikovića već su se nalazili po- te i za taj novac kupujte duvan. sreća, slabo zatvoren poklopac,
znanici... Tada sam shvatio da i sam mo- riža bacila mojih dvojicu kuvara
Tu smo se smjestili u pojatama, ram biti spretniji, pa u Fojnici uz neki plot, a oni me neozlijeđe-
ali oko ponoći javiše da je stigao osnujem pekaru. ni gledaju, bijeli kao mlinari.
kurir i da se odmah kreće. U martu 1945. godine, na Sebi- Ljeto 1945. godine, već uveliko
S njim smo stigli u Donji Ka- nju, od Marka Kokoruša, saznajem rat završen, ali meni ne daju kući.
kanj, pregazili Bosnu i došli u za napad na Kakanj! Sa Koprivnice Tako stalno urgiram, ne puštaju.
Desetnik. Kad smo htjeli pregazi- gledam panoramu Kaknju, doboj- Kao rudarskog tehničara htjeli su
ti Bosnu, skinuli smo cipele, čizme sku školu, u njivama sedam flako- da me angažuju u inženjerijski
,opanke, šta je ko već imao na va, neprijateljske jedinice... bataljon. Ja ne pristajem i svaki
nogama. S druge strane morali Napad je počeo danju iz prav- dan dosađujem starješinama pi-
smo odmah trkom preko nekog ca Koprivnice, a cilj je bio most tanjem kada će da me demobilišu.
strnjišta, a ja sam osjetljiv po na rijeci Bosni. Konačno pristadoše, ali pod uslo-
nogama, te sam vidio sve zvijez- Odatle smo krenuli prema Sara- vom da još šest nedjelja predajem
de... E, da, u Desetniku nas 10-12 jevu. Šestog aprila, kada je oslobo- inženjerijsko izviđanje i karte.
čekao je Osman Vračo i iznio nam đeno Sarajevo, bio sam u Sarajevu, A kad sam predao pištolj i ko-
– puru s mlijekom! u Rajlovcu, i mislio: „E, sad je sve načno dobio papire, od silne ra-
Od tada je prošlo, eto 43 godi- gotovo, sad ću kući u Kakanj, mojoj dosti nisam išao na vrata u spava-
ne, i sad je lako zamisliti kako mi ženi i kćerci u Ričicu...“ onicu, nego uskočio kroz prvi
je prijalo to naše najobičnije jelo Ali ništa od toga. Već u maju prozor po stvari. Svojoj porodici
kad ga toliko dugo pamtim. Odatle bio sam u Hrvatskoj, pa dalje sve došao sam u avgustu 1945. godi-
preko Sebinja odosmo u Radovlje do Celja. U Celju smo nabavili ne“, - ispričao je za Kakanjske
gdje je Smajo Mandžuka vršio ras- poljske kuhinje, kazani od po sto- novine u novembru 1987. godine
pored. Mene određuje u komandu tinu litara, na konjsku vuču. Idemo Franjo Aupič, borac koji je slobo-
mjesta Visoko, na dužnost – inten- prema Zagrebu i kako sam računao du dočekao daleko od Kaknja, pod
danta. Zadaci su bili poteški, jer da ćemo nailaziti na gladne borce oružjem i sa titovkom na glavi.

Vremeplov: Nova zgrada za radnike – samce


(Glas rudara, broj 5, 17. maj 1963. godine)
U Kaknju se ovih dana vrše posljed- ze se i pozivna zvonca. Tokom mjese-
nji radovi na izgradnji nove stambene ca maja zgrada će dobiti svoje stana-
zgrade za samce u koju će useliti re. Kako se predviđa u nju će useliti i
radnici i službenici iz Rudnika. Zgrada veći broj samaca koji su do sada ži-
raspolaže sa oko 30 soba i moći će da vjeli u dotrajalim samačkim zgradama
primi 120 samaca. Pored toga ona će kod Stare jame i silosa „Žitoprome-
imati jednu zajedničku društvenu ta“. Izgradnjom ove zgrade riješiće
prostoriju sa bibliotekom i stan za se pitanje životnih uslova mnogobroj-
kućepazitelja. Oprema zgrade i na- nih radnika-samaca. Tekst i snimak:
bavka potrebnog inventara koštala je Vjekoslav Ivičević.
oko 8 i po miliona dinara. U svakoj Današnja zgrada javnih preduzeća (Glas rudara, broj 5, 17. maj
sobi, pored centralnog grijanja, nala- je izgrađena 1963. godine 1963. godine)
35