You are on page 1of 24

BILTEN U VODNI K

BILTEN Završena akcija izbora


OPĆINE KAKANJ najljepših balkona, bašti,
interno informativno glasilo
školskih dvorišta...
Iz godine u godinu Općina iznosu od 150 KM uručio je,
Kakanj posredstvom Zavoda općinski načelnik, Mensur
za planiranje i izgradnju Jašarspahić Suri. Drugo
organizira akciju izbora naj- mjesto i novčani iznos od
OPĆINA KAKANJ ljepših zelenih oaza i kućica 100 KM pripali su Samiji
Alije Izetbegovića 123 u cvijeću. Na svečanosti Kubat, dok je treća nagrada
72240 Kakanj koja je upriličena u velikoj u iznosu od 50 KM dodije-
Tel. 032/771-800, 771-801
sali Općine Kakanj, 6. augu- ljena Semki Zaimović.
sta 2010. godine, proglašeni Najljepši ulaz u stambe-
Fax 032 771-803 su najljepši balkoni, bašte, nu zgradu nalazi se u nase-
www.kakanj.com.ba ulaz u stambenu zgradu, te lju Termoelektrana. U dvo-
e-mail: opcinaka@bih.net.ba najljepše školsko dvorište. rištu ove zgrade skrasila se
Uz Općinu Kakanj kao gene- čak i Snjeguljica i 7 patu-
ralnog sponzora, provedbu ljaka. Za najljepši ulaz
akciju pomogla je, u svoj- dodijeljena je nagrada u
IZDAVAČ stvu sponzora, Termoelek- iznosu od 100 KM.
Općina Kakanj trana Kakanj. Svi učesnici Osnovna škola „Mula Mu-
akcije dobili su diplome i stafa Bašeskija“ Kakanj ima
prigodne poklone, a za na- najuređenije školsko dvori-
REDAKCIJA BILTENA građene vlasnike zelenih šte. Ovoj obrazovnoj usta-
OPĆINE KAKANJ: oaza osigurani su i određeni novi pripala je novčana
Evelin Memić novčani iznosi. nagrada u iznosu od 100 KM.
Najljepša kakanjska ba- Ciljevi ove akcije su:
Azra Fejzić šta u 2010. godini je ona povećati stepen ekološke
Mersud Kovač u kojoj su procvali pono- svijesti, podsticati aktiv-
siti bosanski ljiljani, tik uz nosti koje doprinose uljep-
kamene gromade stoplje- šavanju opće slike zajed-
Tel: 032/555-301
ne sa zelenilom. U ovoj n i c e u k o j o j ži v i m o, t e
Fax: 032/771-803 rascvjetaloj tišini uživa ukazivati na prednosti ži-
e-mail: opcinaka@bih.net.ba Nihada Berbić kojoj je pri- vota u harmoniji i dosluhu
evelin.memic@gmail.com pala novčana nagrada u sa prirodom kako bi se
iznosu od 300 KM za osvo- zdravo, optimistično i za-
jeno prvo mjesto. dovoljno živjelo. Opće
DTP I ŠTAMPA: Drugo mjesto i novčana poznato je da zelenilo od-
Labirint d.o.o. Zenica nagrada u iznosu od 200 KM mara čovjeku psihu i znat-
labirintzenica@gmail.com pripali su Semki Zaimović, no utječe na čovjekovo
dok je treću nagradu u zdravlje, stoga možemo
iznosu od 100 KM osvojio kazati da ova akcija pro-
Tiraž: Mirsad Dervoz. movira i zdrav život.
1000 primjeraka Senija Biogradlija je po- Fotose najljepših bašti i
nosna vlasnica najljepšeg dvorišta objavljujemo na
balkona u Kaknju u 2010. prvoj i posljednjoj strani
godini. Novčanu nagradu u Biltena Općine Kakanj.
2
O PĆINSKO VIJE ĆE B I LT EN

Izvještaj sa 21. sjednice Općinskog vijeća


Općinsko vijeće Kakanj 6. jula Podvarda iz 1984. godine, Regulaci- građenog gradskog građevinskog ze-
2010. godine održalo je 21. redov- oni plan „Tičići“ (naselje), Regulaci- mljišta, Rješenje o utvrđivanju jav-
nu sjednicu na kojoj je razmatralo oni plan Varda I iz 1989. godine, Re- nog interesa u svrhu realizacije Inve-
13 tačaka dnevnog reda. Dnevni gulacioni plan Varda II iz 1987. godi- sticionog programa eksploatacije
red je na samom početku izmije- ne, Regulacioni plan „Termoelektra- krovnog uglja sloja jame „Seoce“,
njen tako što su u njega uvrštene na Čatići“ iz 1984. godine i Idejno Izvještaj o radu sa finansijskim izvje-
2 tačke: Razmatranje legalnosti rješenje „Regulacioni plan Bijele štajem JU Centar za socijalni rad
održane sjednice Skupštine JP „Ka- Vode“ iz 1989. godine. Kakanj za 2009. godinu, te je data
kanj-sport“ d.o.o. Kakanj i Prijed- Vijeće je prilikom razmatranja saglasnost za imenovanje direktora
log odluke o organiziranju Privred- legalnosti održane sjednice Skupštine JU za kulturu i obrazovanje Kakanj
no-kulturne manifestacije „Ka- JP „Kakanj-sport“ d.o.o. Kakanj do- kojom je na mjesto direktora ove
kanjski dani trgovine i kulture“. nijelo zaključak kojim se nalaže za- ustanove imenovan dosadašnji direk-
Najviše vremena Vijeće je posve- kazivanje vanredne sjednice Skupšti- tor Izet Fejzović. Na kraju, Vijeće je
tilo Prostornom planu općine Kakanj ne JP „Kakanj-sport“ d.o.o. Kakanj prihvatilo Godišnju analizu o kretanju
2010 – 2030. što je u konačnici dove- na kojoj će se staviti van snage ne- fizičkog obima i vrijednosti proizvod-
lo i do njegovog usvajanja. Vijeće je, legalne odluke usvojene na sjednici nje u nosiocima razvoja općine
zatim, usvojilo Odluku o provođenju od 19.6.2010. godine, te nakon toga Kakanj za 2009. godinu, broju upo-
Prostornog plana općine Kakanj 2010 ponovo razmotriti iste i uskladiti slenih, prosjeku ostvarenih neto
– 2030. kao i Odluku o stavljanju van akti društva sa Zakonom o privrednim plaća i ostalih ekonomskih parame-
snage prostornoplanske dokumenta- društvima. Vijeće je donijelo Odluku tara i Informaciju o ostvarenim
cije kojom su van snage stavljeni o organizovanju Privredno-kulturne rezultatima poslovanja pravnih
slijedeći prostornoplanski dokumen- manifestacije „Kakanjski dani trgo- subjekata koji vode knjigovodstvo
ti općine Kakanj: Nivelaciono-regu- vine i kulture“, a usvajanjem Odluke po kontnom planu preduzeća po
lacioni plan Kraljeva Sutjeska iz o nazivu mosta na rijeci Bosni na završnom računu za 2009. godinu.
1973. godine, Regulacioni plan Halji- izlazu iz centra Kaknja tom mostu dat Potrebnu većinu nije dobio Prijed-
nići iz 1982. godine, Izmjene i dopu- je naziv „Most mladih“. Vijeće je log programa rasporeda sredstava
ne Regulacionog plana Donje i Gornje usvojilo: Rješenje o dodjeli JP „Elek- za obilježavanje značajnih datuma
Kolonije, Regulacioni plan Pope i troprivreda“ BiH d.d. Sarajevo neiz- i manifestacija za 2010. godinu.

Izvještaj sa 22. sjednice Općinskog vijeća


Općinsko vijeće Kakanj je te sredstava za finansiranje rada formi nacrta i da iste uputi na
13.7.2010. godine održalo 22. re- savjeta, tekućih i materijalnih javnu raspravu sa rokom provođe-
dovnu sjednicu na kojoj je razma- izdataka mjesnih zajednica, Pri- nja javne rasprave od 30 dana.
tralo 14 tačaka dnevnog reda. jedlog programa rasporeda sred- Vijeće je, zatim, donijelo Rješe-
Dnevni red je na samom počet- st a va o st a li m u dru že n ji ma ( u nja o konačnim imenovanjima
ku dopunjen sa 2 tačke: Donošenje program su amandmanski uvršteni članova upravnih odbora: JU Dom
preporuke Općinskom načelniku za UG Preporod i Udruženje slijepih zdravlja sa poliklinikom Kakanj
izmjenu visine naknade za vjenča- i slabovidnih lica sa po 500,00 KM (Salih Hasagić, Miroslav Spasoje-
nja i Prijedlog rješenja o razrje- koja će se rasporediti iz stavke vić, Ibrahim Aličković, Magbula
šenju Ive Majstorovića, člana „Neraspoređena sredstva“, a pri- Ganić i Abdulah Imamović), JU za
Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. jedlog da se u ovaj program uvrsti predškolski odgoj i obrazovanje
Kakanj. Izvještaj o izvršenju i Udruženje „Josip Broz Tito“ nije „Mladost“ Kakanj (Amel Gačić,
Budžeta Općine Kakanj za 2009. dobio potrebnu većinu) i Prijedlog Maja Tepić i Alma Alajbegović) i
godinu i Prijedlog izmjena i dopu- odluke o davanju saglasnosti na JU Centar za socijalni rad Kakanj
na Budžeta Općine Kakanj za 2010. Odluku Nadzornog odbora JP „Vo- (Samir Husika, Mahira Husika i
godinu nisu usvojeni, a potrebnu dokom“ d.o.o. Kakanj o izmjena- Mehmedalija Velispahić).
većinu nije dobio ni Prijedlog rje- ma i dopunama Cjenovnika usluga Potrebnu većinu dobio je i
šenja o konačnom imenovanju parkiranja vozila. Operativni programa žetve strnih
članova Upravnog Odbora JU za Vijeće je odlučilo da Prijedloge žita na području općine Kakanj za
kulturu i obrazovanje (Irfan Hasa- odluke o komunalnom redu, odlu- 2010. godinu, kao i Preporuka
gić, Indira Omerhodžić i Hedin ke o vodovodu i kanalizaciji, od- Općinskom načelniku za izmjenu
Bjelopoljak). luke o zagrijavanju stambenog i visine naknade za vjenčanja kojom
Informacija o javnom pozivu za poslovnog prostora u Kaknju da- mu se predlaže da visinu naknade
stimulativno zapošljavanje pri- ljinskim grijanjem i Uvjeta za is- za vjenčanja u matičnim uredima
pravnika je povučena s dnevnog poruku i preuzimanje toplotne Općine Kakanj u toku redovnog
reda s obzirom da žalbeni postu- energije iz daljinskog grijanja i radnog vremena, snizi sa 45,00 KM
pak još nije okončan. Potrebnu odluke o uvjetima i načinu uređi- na 1,00 KM i Rješenje o razrješe-
većinu dobili su: Prijedlog odluke vanja, održavanja i upravljanja nju Ive Majstorovića, člana Skup-
o utvrđivanju visine i načina ispla- mezarjima-grobljima, razmatra u štine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj.
3
BILTEN A K T U ELNOS TI
Zahvaljujući donatorskim sredstvima GAP-a, te ulaganjima Općine
Kakanj i MZ Doboj
U Doboju otvorena Ambulanta porodične
medicine i prostorije MZ Doboj
Svečanost otvaranja
novoizgrađene Ambu-
lante porodične medi-
cine i prostorija MZ
Doboj upriličena je u
Doboju u utorak, 10.
augusta 2010. godine.
U gradnju Ambulante
Projekat upravne odgo-
vornosti – GAP uložio je
40 000 KM, Općina Ka-
kanj je radove finansi-
rala sa 49 500 KM, a MZ
Doboj je uložila 30 000
KM. Radove je izvodila
kakanjska firma GMK.
Donatori GAP-a su
Američka agencija za me-
Presijecanje vrpce
đunarodni razvoj i pomoć
– USAID, Švedska međuna- Na prigodnoj sveča- Suri, te predstavnici med Mešić. Nakon obra-
rodna razvojna agencija – nosti prisutnima su se d o n a t o r a Pr o j e k t a ćanja, uslijedio je čin
SIDA i Ambasada Kraljevi- obratili, općinski načel- upravne odgovornosti – presijecanja vrpce i
ne Holandije u BiH. nik, Mensur Jašarspahić GAP: Njegova Ekselen- zvaničnog otvaranja
cija Bosse Hedberg, am- Ambulante i prostorija
basador Švedske u BiH, MZ Doboj. Vrpcu su pre-
Njegova Ekselencija sjekli ambasadori Swe-
Sweder van Voorst, am- der van Voorst i Bosse
basador Holandije u Hedberg, direktor Allan
BiH, te Allan Reed, di- Reed i općinski načelnik
rektor Misije USAID-a u Mensur Jašarspahić Suri.
BiH. U ime penzionera Igrom naroda BiH sveča-
MZ Doboj, donatorima i nost su ukrasili narodni
Općini Kakanj zahval- orkestar i folklorna sek-
nost za izgradnju Ambu- cija KUD “Fadil Dogdi-
Mladi fudbaleri FK Mladost Doboj prisustvovali svečanosti lante iskazao je Muha- begović Dikan”.

Igrom naroda BiH svečanost su ukrasili članovi KUD


Veliki broj građana prisustvovao je svečanosti Fadil Dogdibegović Dikan
4
AK TUELNOS TI B I LT EN

Fotopriča: Održani Dani


poljoprivrede i ekoturizma
„Kakanj 2010“

Dani poljoprivrede i ekoturizma otvoreni narodnim melosom

Zdravlje iz prirode

Veliki broj gostiju na svečanosti otvaranja

Živjeti zdravije, poručuje pčelica Medina

Dane poljoprivrede posjetili su i predstavnici Federalnog


ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

UŽOK predstavio bogatu paletu svojih ručnih radova


Pekar Delibašić predstavio svoje ukusne i slasne proizvode

Zabilježena raznovrsna ponuda proizvoda Organizacija manifestacije ocijenjena odličnom ocjenom


5
BILTEN A K T U ELNOS TI
Uvažavajući činjenicu da javnost od inspektora očekuje odlučne akcije radi uvođenja
reda i poštivanja propisa, redovno informiramo o radu općinskih inspektora
Radne aktivnosti općinskih inspektora tokom jula 2010. godine
Bespravna gradnja, nesuglasice komšija, nelegalna prodaja na gradskom šetalištu, nelegalno zauzimanje javne površine...
Urbanističko-građevin- gradnje i uzurpacije općin-
ska inspektorica Leila skog zemljišta, u ulici Seli-
Karamehić izvršila je, po ma ef. Merdanovića zbog
zahtjevu građana, inspek- bespravne izgradnje ogra-
cijske preglede u sljede- da i dogradnje stambenih
ćim naseljenim mjestima: objekata, u ulici Alije
U Povezicama zbog Izetbegovića zbog besprav-
izvođenja radova na po- ne dogradnje stana...
moćnom objektu, u ulici Inspektorica je donije-
Imamovića zbog izvođenja la 28 rješenja kojima se
radova na izgradnji ograde investitorima nalaže da
i šadrvana, u Crnču zbog podnesu zahtjev za legali-
izgradnje garaže, u Popa- zaciju bespravno izgrađe-
ma zbog izvođenja radova nih objekata (ukoliko se ne Više informacija o radu općinskih inspektora potražite na
na izgradnji kanalizacionog postupi po rješenjima bit www.kakanj.com.ba
kolektora, u Karauli zbog će naloženo uklanjanje Općinski vodni inspek- gradske ulice, vršila je
bespravne gradnje pomoć- objekata), doneseno je i 5 tor Mirsad Delić uputio je kontrolu prodaje na ulici,
nog objekta, na Slapnoj rješenja o uklanjanju be- Federalnoj upravi za in- kontrolirala je čistoću na
Gori zbog problema zabra- spravno izgrađenih obje- spekcijske poslove obavje- kakanjskim saobraćajnica-
ne korištenja puta, te ne- kata, donesena su 2 rješe- štenje o zabilježenim slu- ma (u dva navrata je zau-
mogućnosti dogovora sa nja o uklanjanju objekata čajevima prisustva ani- stavljen kamionski saobra-
susjedom oko postavljanja usljed dotrajalosti, upuće- malnog otpada u koritu ćaj, preduzećima koja rade
ograde, u Bijelim Vodama no je 15 obavijesti podno- rijeke Bosne na lokalitetu na izgradnji autoceste je
zbog oštećenja stambenog siocima zahtjeva o podu- MZ Papratnica. Inspektor naloženo da očiste saobra-
objekta usljed miniranja u zetim radnjama na osnovu je boravio u nekoliko na- ćajnice koje koriste), u
zoni eksploatacije sirovina, izvršenog inspekcijskog vrata na terenu zbog be- Ulici šehida tržišna inspek-
na Vardi zbog bespravne pregleda... spravne gradnje, izvršio je torica je zapečatila jednu
kontrolu postupka legali- zanatsku radnju, u MZ Do-
zacije mjesnih vodovoda u boj je zapečaćen jedan
selu Kamen i u MZ Ričica... ugostiteljski objekat, izvr-
Tržišna inspektorica šena je jedna kontrola u
Nizama Buza (ovlaštena da Lučanima nakon koje su
vrši i poslove sanitarne mještani sanirali puknuće
inspekcije) tokom jula na- na kanalizaciji, na osnovu
pisala je 20 inspekcijskih anonimne dojave izvršena
zapisnika, izvršila je 3 kon- je kontrola i izdato je rje-
trole izvršenja rješenja, šenje o zabrani rada jedne
kod nadležnog Općinskog trgovačke radnje u Modri-
suda u Kaknju podnijela je nju...
jedan zahtjev za pokreta- Komunalna inspekto-
nje prekršajnog postupka, rica Zahida Alić tokom
izdala je dvije sanitarne jula je ispostavila 22 rje-
Zvanična web-stranica Općine Kakanj www.kakanj.com.ba saglasnosti i 4 rješenja o šenja o otklanjanju nedo-
zabrani rada i otklanjanju stataka, izvršila je 9 kon-
Poštovani građani! Službu za poduzetništvo,društvene nedostataka, napisala je 3 trola izvršenja rješenja
djelatnosti,eko-zaštitu i inspekcijske poslove možete službene zabilješke, primi- ispostavljenih u mjesecu
kontaktirati na telefone sa brojevima 032/771- la je 20 stranaka... junu, kao predstavnik
827,032/771-817 i 032/771-819. Sve nelegalne radnje Zavodu za planiranje i ovlaštenog organa prisu-
i nesavjesne subjekte koje primijetite možete prijaviti, izgradnju i JP „Vodokom“ stvovala je usmenim pre-
potpuno anonimno, u pisanoj formi, putem kontakt Kakanj tržišna inspektorica tresima na prekršajnom
telefona, te putem foruma na službenoj web-stra- je naložila da vrše redovno odjeljenju Općinskog su-
nici Općine Kakanj www.kakanj.com.ba. Općinski održavanje i zalijevanje da u Kaknju (izrečene
inspektori će provjeriti navode i poduzeti mjere u cvijetnjaka, da u ranim novčane kazne u iznosu od
skladu sa nadležnostima. Zahvaljujemo na saradnji. jutarnjim satima metu 180 KM)....

6
AK TUELNOS TI B I LT EN
Nakon što je Vlada ZDK odobrila da Kantonalna uprava civilne zaštite tri vatrogasna vozila za
tehničke intervencije na cestama privremeno ustupi  općinama Zenica, Kakanj i Maglaj

U Kaknju izvršena primopredaja


specijalnog vatrogasnog vozila
Vozila su namijenjena za intervencije spašavanja unesrećenih u saobraćajnim nezgodama, sposob-
na su izvršiti gašenje požara vodom i pjenom, opremljena su hidrauličnim sjekačem i razupiračem,
cilindrom za razupiranje, pneumatskim jastucima za podizanje tereta, zaštitnom opremom za
spasilačko osoblje, te drugom vatrogasnom opremom

Detalj sa primopredaje specijalnog


vozila

Nabavka triju vozila koštala je oko 500 000 KM


U Vatrogasnom domu u Do- Vozila su namijenjena za
boju, u petak 13. augusta 2010. intervencije spašavanja une-
godine, upriličena je primo- srećenih u saobraćajnim nez-
predaja specijalnog vatroga- godama, sposobna su izvršiti Načelnik Jašarspahić i direktor
snog vozila kojeg je, zajedno gašenje požara vodom i pje- Kantonalne uprave CZ Sead Džanović
sa još dva koja će biti raspore- nom, opremljena su hidraulič-
đena na druge lokacije, prošlog nim sjekačem i razupiračem,
mjeseca nabavila Kantonalna cilindrom za razupiranje, pne-
uprava civilne zaštite ZDK. Za umatskim jastucima za podiza-
nabavku vozila utrošeno je 500 nje tereta, zaštitnom opremom
000 KM. Vlada ZDK je odobrila za spasilačko osoblje, te dru-
da tri vatrogasna vozila za teh- gom vatrogasnom opremom.
ničke intervencije na cestama Nakon provedene obuke
Kantonalna uprava civilne za- spasilaca - profesionalnih va- Specijalne makaze za sječenje lima
štite privremeno ustupi opći- trogasaca, vozila se raspoređu-
nama Zenica, Kakanj i Maglaj. ju na tri tačke magistralnog
puta M-17 koji prolazi kroz
Kontakt telefoni kakanjskih Zeničko-dobojski kanton.
vatrogasaca: 123; 032/ 55 Nabavka i isporuka tri vozila
87 93; 032/ 55 80 69 (fax). izvršena je od strane preduze-
Službu za civilnu zaštitu ća ITC d.o.o. Zenica. Vatroga-
građani mogu kontaktirati snu nadogradnju je proizvelo i
na telefone sa brojevima 121 montiralo preduzeće “Volkan”,
i 032/ 554-600 Vozilo je opremljeno modernom i
Izmir - Turska. skupocjenom opremom
7
BILTEN A K T U ELNOS TI

Aktivnosti Službe civilne zaštite u slici


Vatrogasni vozni park dopunjen motociklom

U koritu Bosne, u Doboju,


pronađene minobacačke granate
iz perioda Drugog svjetskog rata

Granate je uklonila Federalna uprava civilne zaštite Sanirano klizište iznad džamije u Kraljevoj Sutjesci

Saniran potporni zid u Kraljevoj Sutjesci Produbljivanje korita Bosne


8
AK TUELNOS TI B I LT EN

Fotopriča:U toku izgradnja gradske sahat-kule

Početak radova ozvaničen izlaskom na mjesto gradnje

Gradnju kule finansira Republika


Turska putem svoje vojne misije u
sastavu EUFOR-a, te Općina Kakanj

Sahat-kula visoka 17 m skrasila se u neposrednoj blizini Gradske


džamije, zabilježeno početkom augusta

Kraj radova se očekuje krajem augusta 2010. godine


Vrijednost radova iznosi 126 000 KM
9
BILTEN A K T U ELNOS TI

Tamo-amo po gradu

Stade se cvijeće rosom kititi... Detalj sa gradskog šetališta

Nove ljuljačke u gradskoj jezgri Novi plakat sa panoramskim fotosom i lijepom porukom

Očišćena obala Zgošće Označavanje horizontalne signalizacije


10
AK TUELNOS TI B I LT EN

Vjenčani u julu: Čestitamo mladencima!


U periodu 1 – 30. juli mentacija ako službena
2010. godine u bračnu osoba ocijeni da je po-
luku uplovili su: Gorak trebna) se predaje služ-
Asmir i Strika Adela, Ćo- benoj osobi ovlaštenoj za
sić Asmir i Karzić Selma, obavljanje čina zaključe-
Kukić Adnan i Mašić Ed- nja braka. Matičar (služ-
na, Hadžić Admir i Odo- bena osoba) u dogovoru
bašić Arnesa, Bajtarević sa budućim bračnim par-
Rusmir i Alajbegović Rej- tnerima određuje rok za
hana, Skopljaković Ha- sklapanje braka koji ne
san i Ćosić Ehlimana, može biti kraći od 30
Drugović Elvir i Kahved- dana, računajući od dana
žić Ismira, Neimarlija prijavljivanja.
Haris i Amiđić Adela, Izuzetno, kada za to
Delibašić Mukades i Zub- Mladencima upućujemo srdačne čestitke povodom postoje opravdani razlo-
čević Ajla, Vehab Đenan stupanja u bračnu zajednicu zi, matičar može odobri-
i Murtić Amela, Čelebić Adha, Helja Safet i Tabak nje braka prezentira- ti sklapanje braka prije
Seudin i Begić Lejla, Nasiha, Penjo Mirzet i mo nekoliko korisnih isteka roka.
Begić Ahmed i Avdispahić Kubura Edina, Ganibego- informacija o neophod- Buduće bračne par-
Alisa, Gluhić Elzedin i vić Hamdija i Zulfić Elvi- nim radnjama koje tre- tnere matičar je dužan
Gačić Eldina, Sarač Se- sa, Muflizović Samir i baju poduzeti kako bi upoznati da je potrebno
nad i Mušić Ermelina, Ganić Dženana, Grgić sklopili brak. da se do dana sklapanja
Haračić Sanin i Mandžuka Vedran i Marić Darinka, Nakon stupanja na braka uzajamno obavije-
Arnela, Bašić Muris i Isaković Emir i Kubura snagu Porodičnog zakona ste o zdravstvenom sta-
Vranduklija Elma, Spahić Merima, Haračić Hakim i FBiH došlo je do izmjena nju, da posjete porodič-
Amir i Bečirović Đenana, Hunček Verica i Husika u proceduri zaključenja no savjetovalište, te da
Kurtović Elvis i Handžić Azem i Karzić Mirha. braka. Budući bračni par- se upoznaju sa stručnim
Nihada, Kusić Rasim i Mladencima upućuje- tneri podnose prijavu za mišljenjem i uvjetima za
Delić Mensura, Bašić mo srdačne čestitke po- zaključenje braka, prija- razvoj skladnih bračnih
Ejub i Husika Dalila, Mur- vodom stupanja u bračnu va i ostala dokumentaci- zajednica. Matičar će
tić Emir i Bajec Darjana, zajednicu, a za sve one ja (rodni listovi, kopije mladence upoznati i sa
Benić Antoan i Mijatović koji planiraju zaključe- ličnih karti i druga doku- mogućnostima definira-
Kristina, Mehmedović nja imovinskih odnosa tj.
Emir i Merdanović Azra, sa modalitetom ko-
Strika Sejid i Hasanspa- ji određuje da se imovin-
hić Mejrema, Đokić Đe- skopravni odnosi bračnih
nan i Alajbegović Zijada, partnera mogu utvrditi
Berbić Nihad i Odobašić bračnim ugovorom koji se
Aida, Husagić Bemsad i sastavlja kod notara.
Kadić Amra, Fazlić Kenan Po isteku roka za skla-
i Mašić Ernesa, Čelebić panje braka kod matiča-
Eldin i Pipo Alija, Nei- ra se dogovore datum,
marlija Šefik i Kaldžija vrijeme i mjesto sklapa-
Fuada, Kovačević Dino i nja braka. Zaključenje
Stojić Lana, Kobilica braka odvija se uz prisu-
Aladin i Tursum Elvisa, Zabilježeno u Matičnom uredu Kakanj, u sali u kojoj je stvo dva svjedoka. Tom
Vehabović Zahid i Ramić izgovoreno hiljade sudbonosnih DA prilikom državni službe-
Haljča, Ramić Hašim i Poštovani građani! Centar za pružanje usluga nik pročita odredbe Po-
Bešić Sabina, Sejdić Sa- građanima možete kontaktirati na telefon sa rodičnog zakona FBiH
brija i Bajramović Elvira, brojem 032/771-820. kojim su regulirana pra-
Husić Hajrudin i Ma- va i dužnosti bračnih
Telefonski imenik matičnih ureda: Kakanj
hmutspahić Melisa, Če- partnera, a mladenci
lebić Aldin i Alić Samedi-
032/771-816, Brnjic 032/772-194,Kraljeva Su- javno iskazuju volju za
na, Babaluk Minel i Buza tjeska 032/ 779-202. zaključenjem braka.

11
BILTEN I Z P RO T OKOLA

Fotopriča: Izvod iz aktivnosti načelnika


u periodu juni-august 2010. godine

Direktori i maturanti srednjih škola bili gosti u uredu načelnika

Općinski načelnik ispratio kakanjske učenike koji su posjetili Kids Festival

Zakletvu položila novoimenovana građevinska Detalj sa prijema za kakanjske lovočuvare


inspektorica

12
IZ P RO T OKOLA B I LT EN
Postavljen veliki plakat sa panoramskim fotosom Kaknja i porukom
Kakanj, naš grad, naše bogatstvo, koje smo naslijedili,
koje održavamo, dograđujemo i čuvamo za nove generacije
Evidentan je progres i tendencija da Kakanj razbija predrasude o sivilu rudarskih gradova
Ve l i k i p l a k a t s a p a n o -
ramskim fotosom Kaknja i
porukom postavljen je, na
inicijativu općinskog na-
čelnika Mensura Jašarspa-
hića Surija, na stambenu
zgradu uz gradsko šetali-
šte. Panoramskim fotosom
i prigodnom porukom op-
ćinski načelnik želi jačati
svijest građana o potrebi
čuvanja i njegovanja urba-
nih i infrastrukturnih kon-
t u r a K a k n j a . To k o m p o -
sljednih nekoliko godina
Kakanj je dobio novu,
ljepšu, moderniju, simpa-
tičniju, primamljiviju sli-
k u . Tr a s o m n e k a d a š n j e
pruge života koja je pro-
lazila gradskom jezgrom
procvjetalo je cvijeće,
izgrađen je otvoreni mu-
zej, centar grada ukrasila
je fontana, postavljen je
gradski displej, uređene su
fasade zgrada, na teritori-
ji cijele općine intenzivno
se radilo na jačanju infra-
strukture... Evidentan je
progres i tendencija da
Kakanj razbija predrasude
o sivilu rudarskih gradova.
U proteklom vremenu
zabilježene su i određene
negativne pojave uništa-
vanja i devastiranja dosti-
gnutih urbanih i infra-
strukturnih kontura od
strane nesavjesnih osoba.
Stoga, načelnik šalje po-
ruku: Kakanj, naš grad,
naše bogatstvo, koje smo
naslijedili, koje održava-
mo, dograđujemo i čuvamo
za nove generacije. Zabilježeno uz gradsko šetalište
13
BILTEN I Z P RO T OKOLA

Čestitka povodom dolaska mubarek mjeseca ramazana


Mubarek mjesec ramazan snažno, upe-
čatljivo i mistično ispunjava ljudske duše,
čarobno ukrasi, namiriše i osvijetli maha-
le, sokake i ulice.
Ramazan probudi sjetu na djetinj-
stvo i prohujala vremena u kojima se
ramazanska radost dijelila sa našim
najmilijim koji više nisu sa nama . Ra-
mazan je prilika da učimo od svojih
predaka koji su imali manje kuće ali
više porodične radosti, manje pogod-
nosti ali više poštovanja prema stari-
jima, manje luksuza ali više uzajamnog
poštovanja...
Sa željom da mjesec posta, iftara,
svjetlosti, oprosta i praštanja provedu u
ozračju radosti i skrušenosti koja je svoj-
stvena istinskim vjernicima, srdačnu če-
stitku povodom dolaska mubarek mjeseca
ramazana upućujem svim muslimanima i
muslimankama.
RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN!
Općinski načelnik
Mensur Jašarspahić Suri Gradska džamija u Kaknju

14
IZ P RO T OKOLA B I LT EN

Čestitka povodom 12. augusta


– Međunarodnog dana mladih
Povodom 12. augusta – Međunarodnog dana mladih, mladim Kakanjcima i Kakanjkama, i oni-
ma koji se tako osjećaju, upućujem srdačnu čestitku.
Moje misli i moje najljepše želje usmjerene su ka vama-mladima koji su osnovni razlog mog
optimizma i nade jer sam uvjeren da odrastate u ljude novog, boljeg vremena, vremena kojem
ćete dati pečat ljubavi, razumijevanja, ljudske solidarnosti, tolerantnosti...
Ponosan sam na vas kakanjska omladino, s istinskim ljudskim osjećanjima pronosim dobar glas
o vama, radujem se svakom vašem uspjehu u školi, sportu, kulturi, radujem se svakoj stečenoj
diplomi... Zbog toga iz općinskog Budžeta izdvajamo znatna sredstva za stipendije, prevoz đa-
ka i studenata, finansiranje rada pripravnika, zbog toga gradimo Omladinski centar i Gradsku
galeriju. Započele su i aktivnosti na izradi projekta budućih gradskih bazena. U narednim godi-
nama, na bazi mojih prijedloga i odluka Općinskog vijeća, pokušat ćemo graditi stanove za
mlade i još mnogo toga što je potrebno mladom čovjeku.
Neću posustati u nastojanjima da zajedno dočekamo ostvarenje našeg sna u kojem je Kakanj
oaza zelenila i čistih rijeka, sredina prepoznatljiva po svojim prirodnim i kulturno-historijskim
znamenitostima, lokalna zajednica jakih urbanih i infrastrukturnih kontura...
Općinski načelnik
Mensur Jašarspahić Suri

Stručnu službu za poslove Općinskog načelnika možete kontaktirati na telefone:


032/ 771-801; 032/ 555-301, 032/ 771-800, lokal 745, fax: 032/771-802, e-mail:
opcinaka@ bih.net.ba; enver.kusic@kakanj.com.ba, evelin.memic@gmail.com,
web: www.kakanj.com.ba. Poštanska adresa: Alije Izetbegovića 123, 72 240 Kakanj

Zabilježeno tokom jednog od brojnih prijema za mlade, u ovom slučaju gosti su bili kakanjski odlikaši

15
BILTEN EKO - S L I K A MO G A KRAJA
Općina Kakanj dobila pravnu bitku
Kantonalni sud u Sarajevu donio presudu kojom
se poništava Rješenje Federalnog ministarstva
okoliša i turizma o odobravanju Plana aktivnosti
za postojeće pogone i postrojenja Tvornice
cementa Kakanj, kojim je, između ostalog,
predviđena mogućnost spaljivanja guma kao
alternativnog izvora goriva
Općina Kakanj je i na ovaj način iskazala svoju ozbiljnost, te na jasan način dala do znanja
svim subjektima na području općine Kakanj da će i u budućem periodu poduzimati sve
raspoložive mjere i radnje u cilju zaštite i očuvanja okoliša i životne sredine
U skladu sa Zakonom o izvora goriva. Međutim, i Tvornice cementa Ka-
zaštiti okoliša, te u skla- pored protivljenja lokal- kanj. Po tako dostavlje-
du sa Pravilnikom o uvje- ne zajednice, na tako noj tužbi i priloženim
tima za podnošenje za- dostavljeni Plan aktivno- dokazima dana 15. jula
htjeva za izdavanje oko- sti Federalno ministar- 2010. godine na Kanto-
linskih dozvola, Tvornica stvo okoliša i turizma, nalnom sudu u Sarajevu
cementa Kakanj je u po- 26.novembra 2007. godi- održana je usmena javna
stupku dobijanja okolin- ne, donijelo je Rješenje rasprava, a 30. jula 2010.
ske dozvole nadležnom kojim se odobrava Plan godine navedeni sud je
Federalnom ministarstvu aktivnosti za postojeće donio presudu kojom se
okoliša i turizma pret- pogone i postrojenja tužba uvažava, a ospore-
hodno dostavila Plan ak- Tvornice cementa Ka- no rješenje Federalnog
tivnosti za postojeće po- kanj, kojim je, između ministarstva okoliša i tu-
gone i postrojenja za ostalog, predviđena mo- rizma poništava u cijelo-
koje je obavezno izdava- gućnost spaljivanja guma sti, te predmet vraća
nje okolinske dozvole. kao alternativnog izvora tuženom na ponovni po-
Između ostalih pogona i goriva. Nezadovoljna ta- stupak. Donošenjem na-
postrojenja predviđenih kvim rješenjem Općina vedene presude i poništa-
Planom, navedeni su i Kakanj, putem zakonskog vanjem osporenog rješe-
pogoni i postrojenja za zastupnika, općinskog nja, Općina Kakanj je i na
spaljivanje automobilskih pravobranioca, Smaje Ša- ovaj način iskazala svoju
guma kao alternativnog bića, pred nadležnim ozbiljnost, te na jasan
izvora goriva. Cjelokupna Kantonalnim sudom u Sa- način dala do znanja svim
građanska javnost općine rajevu podnijela je tužbu subjektima na području
Kakanj kao i zvanične in- protiv Federalnog mini- općine Kakanj da će i u
stitucije vlasti bili su starstva okoliša i turizma budućem periodu poduzi-
protiv instaliranja pogo- radi poništenja Rješenja mati sve raspoložive mje-
na i postrojenja za spa- kojim se odobrava Plan re i radnje u cilju zaštite
ljivanje automobilskih aktivnosti za postojeće i očuvanja okoliša i život-
guma kao alternativnih pogone i postrojenja ne sredine.

16
E KO-SLIKA MO G A KRA J A B I LT EN
Pričaj Bosno kud god budeš tekla...pričaj Bosno svojim valovima...
Budi se nada da će se vratiti vremena kada
se vodom iz rijeke Bosne mogla i žeđ ugasiti,
i čovjek i duša osvježiti, i narod ponositi!
Živopisna rijeka Bosna, sa čijih u FBiH koju je pokrenuo Fond za
obala strši okrutni mozaik svako- zaštitu okoliša FBiH. Prvom fazom
vrsnog smeća, sve više sija novim ovog projekta planirano je da se
sjajem budeći sjetu da će se jed- obuhvate dijelovi rijeka Bosne i
nog dana vratiti vremena kada se Lašve sa ukupnom dužinom od cca
vodom iz rijeke mogla i žeđ uga- 100 km. Na rijeku Bosnu otpada
siti, i čovjek i duša osvježiti, i tri četvrtine prostora koji uklju-
narod ponositi. Kroz projekat čuje tri općine: Visoko, Kakanj i
„Čišćenje obala rijeke Bosne na Zenicu. Cilj projekta je čišćenje
Radnici angažirani na čišćenju
području ZDK“ kojeg je finansi- obala rijeka Bosne i Lašve od ot-
obala Bosne
ralo Ministarstvo za promet i ko- padnog materijala koji je zaostao
munikacije, prostorno uređenje i nakon poplava u periodu januar-
zaštitu okoline ZDK-a, Općina mart 2010. godine, preventivno
Kakanj je angažirala ekipu radni- djelovanje i očuvanje voda, riječ-
ka koji su radili na čišćenju obala nih tokova, njihove flore i faune,
rijeke Bosne na lokalitetu Donjeg te jačanje zakonskog okvira FBiH.
Kaknja, te uzvodno od Termoelek- Pored navedenog ovim projektom
trane Kakanj. Radovi su nastav- dolazi do podizanja svijesti jav-
ljeni tamo gdje se stalo nakon nosti, te se pokušava umanjiti Rijeka Bosna, tok na području
radova koje je finansirala Tvorni- dosadašnja praksa nepravilnog Donjeg Kaknja
ca cementa Kakanj. Ekipa radnika odlaganja otpada, a time i sma-
je imala zadatak da tokom či- njiti zatrpavanje korita rijeka i
šćenja izvrši sasijecanje niskog potoka smećem.
rastinja na mjestima gdje je to U cilju provedbe Projekta či-
potrebno, prikupi sasječeno rasti- šćenja obala rijeke Bosne na po-
nje i smeće - PVC vrećice, flaše dručju općine Kakanj potpisan je
i ostalo, te zbrinu prikupljeni početkom juna 2010. godine,
otpad na odgovarajući način. Ugovor između Safeta Harbinje,
Nakon realizacije ovih akcija, direktora Fonda za zaštitu okoliša
Stara dobra kosa
započela je još jedna. Radi se o FBiH i općinskog načelnika Men-
Projektu čišćenja obala vodotoka sura Jašarspahića Surija. Ugovo-
rom je određeno da će se za či-
šćenje 43 km obale rijeke Bosne
na teritoriji općine Kakanj iz Fon-
da za zaštitu okoliša FBiH izdvo-
jiti 120 400 KM, dok će Općina
Kakanj uložiti 30 100 KM.
Premijer Vlade FBiH Mustafa
Vijekovima život daješ svima, rijeko
Mujezinović posjetio je Kakanj 7. Bosno, srce u grudima...
jula 2010. godine kako bi, zajed-
no sa, općinskim načelnikom,
Mensurom Jašarspahićem Suri-
jem, u Bilješevu, na granici opći-
na Kakanj i Zenica ozvaničio po-
četak radova na čišćenju obala
rijeke Bosne. Radovi se intenzivno
odvijaju, a završetak se očekuje
u septembru. Zabilježeno tokom posjete premije-
Čišćenje obala Bosne u Bilješevu ra Mujezinovića Kaknju
17
BILTEN EKO - S L I K A MO G A KRAJ A

Iz
objektiva
eko-
Iz godine u godinu isti problem,
animalni otpad u rijeci Bosni Jedna od brojnih divljih deponija
redara
Od nadležnih federalnih inspektora
zatražena odlučna akcija, povratne
informacije o poduzetim aktivnosti-
ma nema

Čuvajmo planetu Zemlju jer nam je


samo jedna, bila je jedna od poruka
Otpad na zelenoj površini

Zabilježeno na lokalitetu Mačuh,


pretpostavlja se da otpad potiče iz Detalj sa akcije čišćenja gradske
neke klaonice uzvodno od Kaknja jezgre,akciju organizirali Općina
Kakan,SOM i Crveni križ Omladino svaka čast!

O ovom problemu bilo riječi i u


Dnevniku FTV I to je to! Detalj iz gradske jezgre

Savjest jednom mora proraditi Lijepa poruka Lijep prizor u centru grada
18
E KO-SLIKA MO G A KRA J A B I LT EN

Odlučnom akcijom općinskih


inspektora spriječeno haotično stanje
na cesti koja vodi do Donjeg Kaknja
Oblaci prašine, nanosi ka-
mena i zemlje, hrpe nasi-
pnog materijala na cesti,
suženje kolovoza – sve su ovo
problemi koji su se pojavili
na cesti koja vodi do Donjeg
Kaknja, u vrijeme početka
izgradnje nove dionice auto-
ceste. Put je postao gotovo
neprohodan za automobile,
a pješaci se uopće nisu mogli
kretati. S ciljem zaštite gra-
đana i javnog dobra, općin-
ska inspekcija odlučno je
krenula u akciju. Uz pomoć Zabilježeno na lokalitetu Plavi most na samom početku radova
policije, u neposrednoj bli-
zini Plavog mosta zaustavlje-
no je nekoliko teretnih vozi-
la za koja je konstatovano
da krše nekoliko važećih
propisa. Osim toga, o ovom
problemu obaviještena je
kantonalna inspekcija, Mini-
starstvo za prostorno uređe-
nje, promet i komunikacije
i zaštitu okoline ZDK, Direk-
cija za izgradnju, upravlja-
nje i održavanje autocesta
FBiH... Nakon akcije općinske inspekcije započelo čišćenje saobraćajnica
Nakon ove akcije, općin-
skim službenicima koji rade
na rješavanju ovog problema
javili su se nesavjesni izvo-
đači i podizvođači radova na
izgradnji autoceste sa čvr-
stim obećanjem da će odmah
riješiti sve probleme koje su
prouzrokovali. Nadamo se da
će, tokom gradnje autoce-
ste, ljudi koji žive uz dio-
nicu na kojoj se gradi auto-
cesta biti na prvom mjestu,
a ne profit, jurnjava, uništa-
vanje ceste, nanošenje ze-
mlje na asfalt... Detalj zabilježen tokom pranja ceste

19
BILTEN I Z H I S T O R I J E KAKNJ A

Vremeplov : Prvi rudari u Kaknju


(Glas rudara, broj 12, 3.12.1977. godine)
U Arhivi Rudnika mrkog uglja godine u Fojnici), 4. Juro Opačak
Kakanj sačuvana je „Knjiga mom- (rođen 1864. godine u Zenici), 5.
čadi“ u kojoj se nalaze imena ru- Lovro Dusić (rođen 1862. godine u
dara iz 1901. godine. Knjiga je Fojnici), 6. Ante Razderk (rođen
ustrojena nekoliko mjeseci poslije 1857. godine u Austriji), 7.Anto
otvaranja Rudnika i u njoj se nala- Ribičić (rođen 1862. godine u Foj-
ze svi oni koji su bili osigurani kod nici), 8.Jozo Stojanović (rođen
Bratinske blagajne sa osnovnim 1874. godine u Fojnici).
podacima o mjestu i datumu rođe- Prvi rudari u Kaknju Inače, ova knjiga broji 66 radnika,
nja, kao i datum stupanja u rudar- jeno. Iz „Knjige momčadi“ povadi- ali, vjerovatno, da ih je bilo više, sa-
ski posao. Upadljivo je da se među li smo samo nekoliko imena prvih mo, možda, nisu bili članovi Bratinske
imenima nalazi vrlo mali broj do- rudara u Kaknju sa njhovim osnov- blagajne, jer je za njeno članstvo bio
maćih ljudi. To su, većinom, struč- nim podacima: 1. Florijan Ramšak potreban određeni radni staž.
na lica koja su se prije bavila ru- (rođen 1852. godine u Austriji), Ibro Preneseno iz : Prvi rudari u
darskim poslovima u mjestima gdje Čajdrić (rođen 1861. godine u Ze- Kaknju (Glas rudara, broj 12,
je rudarstvo bilo mnogo prije razvi- nici), 3. Stjepan Jurić ( rođen 1873. 3.12.1977. godine)

Jedna od najvećih poplava u Kaknju desila se u maju 1915. godine


Jedna od najvećih poplava u Kaknju desila se u maju 1915. godine. Iz Tone deponovanog uglja
crnih navučenih oblaka, nad ovim rudarskim krajem, izlila se velika koli- otplovile su u rijeku Bosnu
čina kiše. Sve je to prouzrokovalo velike štete. Rudnik je, naime, bio
poplavljen. Nezadrživa bujica gurala je željezničke vagone sa depoa, a
tone deponovanog uglja otplovile su u rijeku Bosnu. U Zgošći do temelja
je „otplovio“ dućan Muje Čelebića, dok je u Kraljevoj Sutjesci vodena
stihija potpuno uništila 15 kuća. Kako se ovo desilo u periodu Prvog svjet-
skog rata (a rudari su bili oslobođeni vojne dužnosti), pošto su kakanjski
rudari ostali privremeno bez posla, upućeni su, na izvjesno vrijeme, na
rad u rudnike Breza i Zenica, a jedan dio i u Zavidoviće na sječu drva i u
Teslić na rad u Destilaciji. Kada se, u međuvremenu, osposobio Rudnik oni
su se ponovo nakon mjesec dana vratili na rad u Kakanj.

Prvi obračuni Zeničkog partizanskog odreda sa neprijateljem


Dračići, siromašno seoce sa neko- obračun sa neprijateljem nije dugo
liko desetina kuća, bilo je od novem- trajao.Opijenog strijeljanjem i poko-
bra 1941. do januara 1942. godine ljem nevinih ljudi, nenaviknutog na
sjedište štaba Prve čete Zeničkog otpor, neprijatelja je zbunio siloviti
partizanskog odreda. U decembru protivnapad partizana. Poslije kratke
1941. godine osnovana je još jedna borbe neprijateljski vojnici su počeli
manja četa. Ona je zauzela položaj da bježe. Sedamnaestogodišnji mla-
oko Bijelih Voda. I brzo je došao okr- dić Momčilo Karkeljaš sa pokvarenim
šaj. Već ranije neprijatelj je znao za pištoljem bez metaka gonio je četvo-
okupljanje partizana i formiranje ricu naoružanih neprijateljskih vojni-
odreda. Oni su odlučili da se partizan- ka. Kao nagradu za držanje u borbi
ske jedinice još u zametku unište. dobio je ispravnu pušku. Prije velike
Jednog decembarskog dana 1941. borbe nekoliko dana uzastopno nepri-
godine krenulo je oko 40 neprijatelj- jateljski avioni bombardovali su selo.
skih vojnika na Dračiće. Seljaci iz Kažu da su se partizani toliko navikli
najbližeg sela neprimjetno su ih pro- da su znali kada ih bombarduje pilot,
veli do jedne zgrade u kojoj se nalazio pristalica NOP-a, a kada fašista, jer
štab. Rafal neprijateljskog mitraljeza je u Rajlovcu među pilotima bilo
sve je iznenadio. U zgradi se zateklo U Zeničkom partizanskom odredu mnogo simpatizera NOB-a. Poslije
borio se veliki broj kakanjskih
19 partizana koji su odmah istrčali i prvog okršaja, zasjede na prilazima
antifašista
na ivici šume prihvatili borbu. Prvi selu bdjele su i noću.

20
IZ H IS T OR IJE KA KNJ A B I LT EN

Vremeplov: Nezaboravna generacija, Kakanjske


novine, broj 123, 16. decembar 1983. godine
Listajući albume najljepših ka- šića. I to je obavio više nego uspješ-
kanjskih fudbalskih uspomena, nai- no. Uostalom, kao i na drugim uta-
lazimo na 17. avgust 1958. godine. kmicama, u kojima se isticao zala-
Trenutak kada se prvi put, Druga ganjem i borbenošću, Predrag Spa-
savezna liga uselila i u naš rudarski sojević je igrao na poziciji lijevog
gradić i kraj. Taj trenutak za neza- beka. Imao je ono, što svaki bek
borav izborili su: Izet Džafić, Anton mora imati ( u svim sistemima i
Duvnjak, Predrag Spasojević, Zijah vremenima ) žustrinu, neustrašivost,
Prežić, Salem Merdanović, Srećko okretnost, ali i prodornost.
Šimunac, Vitomir Đurđević, Toma (---) Njegova fudbalska karijera
Miškulin, Ivan Hornung, Zoran Bešlić bila je kratka, ali uspješna. Počeo
i Alojz Šimunac. Iako je prošlo punih je u onoj sjajnoj generaciji pod-
dvadeset pet godina od ovog neza- mlatka, zajedno sa Džafićem, Ši-
boravnog i neponovljivog događaja, muncem, Bešlićem, Đurđevićem,
Predrag Spasojević, jedan od uče- Predrag Spasojević Vidovićem i Vranićem, koju je ama-
snika ove utakmice, još uvijek, nosi kakanjskog fudbala. Mnogima i danas terski vodio Rade Jovanović, takođe
neizbrisive uspomene i sjećanja. nije jasno kako smo mogli savladati bivši fudbaler Rudara. Svi skupa su
-Pobjedom nad favoriziranom Zenicu (današnji Čelik) i prije njih ući debitirali za prvi tim na utakmici sa
ekipom Zenice i ulaskom u Drugu ligu, u savezni rang takmičenja. Pobijedila Špartom u Belom Manastiru, u de-
mi smo priredili prvorazredno iznena- je, međutim, naša velika upornost, cembru 1953. godine. Od tada, pa
đenje. Međutim, treba imati u vidu fanatična borbenost (---) – s ponosom sve do kraja 1961. godine, kada je
činjenicu, da smo, zaista, imali jak ističe Predrag Spasojević. prestao sa aktivnim igranjem, broj
sastav, predvođeni jednim izuzetnim Na ovoj utakmici on je imao tri na „zeleno-crnom“ dresu bio je
asom, Ivanom Hornungom, legendom „zadatak“ da „ukroti“ opasnog Ba- rezerviran za Predraga Spasojevića.

Vremeplov: Majstori volana Vremeplov: Avion na poklon


Trideseti septembar 1961. godine za Salku Đuđu (Kakanjske novine, broj 226, 27.
(lijevo) i Behaiju Neimarliju (desno), šofere pogo-
na saobraćaja Rudnika Kakanj, bio je posebno
februar 1987. godine, str. 11)
radostan. Naime, tog dana su se upisali u listu ri- Brege 522
jetkih majstora volana, jer je njihov autobus,
koga naizmjenično voze od 1959. godine, prevalio
stotinu hiljada kilometara bez veće opravke. Oni
se nadaju da će do prve opravke proći još bar pe-
deset hiljada kilometara. Njihov uspjeh je još
značajniji što nije bilo nimalo lako prevaliti toliku
cifru kilometara na relaciji Kakanj-Kraljeva Sutje-
ska-Ričica-Radovlje, po putevima kao što su ovi.
(Glas rudara, broj 9, 16.10.1961. godine)

U okviru poslova na uređenju dvorišta


Osnovne škole „Rudi Čajavec“ prije ne-
koliko mjeseci postavljen je eksponat
koji pogledu prolaznika teško može pro-
maći. Riječ je o avionu tipa „Brege 522“
na kakvom je letio i Rudi Čajavec, jedan
od pionira partizanskog ratnog vazduho-
plovstva. Avion je poklon Ratnog vazdu-
hoplovstva Jugoslavije, dopremljen je iz
garnizona Rajlovac.
Preneseno iz: Kakanjske novine, broj 226,
27. februar 1987. godine, str. 11.
21
BILTEN I Z H I S T O R I J E KAKNJ A

Vremeplov: „Kolosijeci života“,


Glas Rudara, broj 13, 20. decembar 1961. godine
Pruga duga koliko i kakanjska ulica.
Pruga smetnji svih Kakanjaca. Naime, ona
svima smeta, jer tračnice prolaze kroz
središte gradića, naseljenog sa obje strane.
Ali, ujedno, to je pruga života i potreba ne
samo radnika, nego i cijelog Kaknja.
Neugodna je. To niko ne poriče. Čak ni
oni koji na njoj zarađuju svoj hljeb. Svaka
željeznička kompozicija, koja prođe ovim
industrijskim kolosijekom, bude, manje-
više, propraćena uzdasima i negodovanji-
ma. Nije ni čudo. Kad prolaznici ostanu
umotani u guste slojeve dima i osuti, pone-
kad garom, koje, svakodnevno, izbacuje Posljedni prolazak parnjače kroz Kakanj (18. juli 1998. godine)
mala i velika lokomotiva (ovdje zajednički Saobraćaja za prvih deset mjeseci. Ili od Građevinskog preduzeća, te trgovinskih
ima i uzani i normalni kolosijek) na sve ukupne ovogodišnje proizvodnje Rudnika, preduzeća, ostalih ustanova i stranaka za-
strane, lijevo i desno, a to znači i na ulicu koja iznosi 1,200.000 tona, žičara prebaci dovoljavaju se ovom prugom, onda se u
i u obližnje stanove. kotlovskog uglja, za potrebe čatićke Termo- potpunosti može shvatiti značaj ove pruge
Od nje su počađile ulične svjetiljke i elektrane, oko 400.000 tona. Ostali dio od za Kakanj.
fasade novogradnji. Najveći neprijatelj je 800.000 tona otpada na prevoz željezni- Decenijama je ovaj mali željeznički krak
noćnog sna susjednih građana. Svako njeno com. Ako se tome doda, da sve potrebe simbol grada i njegovog postojanja. Za nju
brektanje i svaki prodorni pisak prodire su vezane i neprijatne uspomene ljudi koji
duboko u snove stanovnika Ulice Stanislava 18. jula 1998. godine rudnička rane na njoj, a naročito mašinovođa i pruž-
Traupa. parnjača je kroz centar grada ot- nih radnika. Svaki od njih, koji već dugo
Međutim, kakanjsko „zlo“ staro je go- puhtala u kakanjsku historiju vremena radi na transportu uglja, sjetiće
tovo kao i Rudnik, odnosno kao Stara, oro- Rudnička parnjača je posljednji se tragičnog udesa Fadila Dogdibegoviće,
nula separacija. Bez nje se život i proizvod- put prošla kroz gradsku jezgru i sjetit će se i pijanog radnika koji je našao
nja Rudnika ne bi mogla ni zamisliti. otpuhtala u lokalnu historiju, pra- smrt pod točkovima voza, ili upaljenih kola,
Svakoga dana, mjeseca i godine ovom ćena škripom vagona i pogledima sudara sa kamionom i oštećenih vagona
kratkom prugom, dužine tri kilometra, klize znatiželjnika, 18. jula 1998. godi- izbačenih na ulicu. No, ona je, međutim,
prema Željezničkoj stanici, a odatle po či- ne. Tračnice rudničke pruge svojim odraz naših svakodnevnih potreba.
tavoj zemlji, vagoni sa tonama našeg uglja. perom je utisnuo u mozaik kakanj- Kolike su te potrebe dovoljno je samo
Ugalj, taj crni biser mračnog podzemlja, ske historije Raif Čehajić: „Vodili sat provesti na kompoziciji jednog od mno-
tek što ugleda dan, prođe kroz mnogo su željezničari brigu o sigurnosti gobrojnih vozova na ovoj relaciji, kojih, kroz
„komisija i kontrola“, dok ne dobije „vizu“ Kakanjaca na prijelazima, stojeći Kakanj, prođe dnevno od 18 do 24.
za široku potrošnju. Na leđima ove pruge na posljednjem vagonu (kada je Treba prerađeni ugalj, koji Stara sepa-
on odlazi u „bijeli“ svijet, a prodorni zviž- voz išao u suprotan smjer , ili u racija izbacuje kroz mnoštvo svojih želje-
duci lokomotive, kao da u njegovo ime šalju lokomotivi, sa pištaljkom u ustima znih otvora u vagone, prebaciti na Želje-
posljednji pozdrav rođenom gradu, čija su i crvenom zastavicom u ruci, te zničku stanicu. Tamo ga čeka ogromna vaga.
njedra puna njega, a odakle se on odvaja i vozeći polako i osmatrajući prugu Poslije mjerenja, dugačke kompozicije
postaje nasušni hljeb stanovnika u ovom ispred sebe). Kad bi parnjača kre- stoje usidrene na staničnim kolosijecima,
kraju. nula od mosta na rijeci Bosni, čekajući svoj polazak i da se otisnu na da-
Nekada su potrebe Rudnika i čitavog naročito u jesen i zimu, čađavi dim leki put potrošačima ili, pak, da se prebace
grada bile mnogo manje. Proizvodnja se širio gradom i osjećao njegov na depo Nove separacije odnosno čatićke
nije postizala ovako velike razmjere. oštri i otrovni miris. Od toga bi Termoelektrane. Rijetko se desi, da se
Tada su se i kroz Kakanj provlačile dvije dima pocrnjele fasade zgrada, pa kompozicija prazna vraća sa stanice. Uvijek
trake uzanog kolosijeka, na kojima su, su posla imali i moleri. Kasnije se ona ima i punih vagona građevinskog mate-
svakodnevno, „krstarile“ male lokomo- počelo razmišljati i o uvođenju rijala, trgovačke robe, jamske građe i
tive, „čađare“. Ali, novim vremenom, dizelske lokomotive, ali kako su ostalog potrebnog za Kakanj i Rudnik. Sve
potrebama i perspektivama (a to je bilo one bile skupe, nisu nikada uvede- su to činjenice koje opravdavaju postojanje
poslije rata) stvarali su se i novi profili. ne u saobraćaj“. naše „zle“ pruge. Svi želimo da ona jednog
I mala, uzana kakanjska pruga dostigla Kakanj je dosanjao san, umje- dana bude uklonjena. Čak i oni u pogonu
je razmjere širokog kolosijeka. Zar to ne sto tračnica u centru grada je Saobraćaja. A Kakanjci sanjaju da se umje-
zvuči pomalo simbolično, jer to su, sada, uređeno šetalište, zasađeno cvije- sto pruge pojavi gradsko šetalište. Svakako,
kolosijeci života. će, postavljen gradski displej... A da to neće biti san i želja, već i u dogledno
Koliki je značaj ove pruge može se za- ona, nekad pruga života, danas je vrijeme i java. Rade Božović
ključiti iz, na primjer , nekih cifara. Godiš- pruga uspomena. Preneseno iz: Glas Rudara, broj 13,
nji plan od 3,520.000 tona ostvario je pogon 20. decembar 1961. godine
22
IZ H IS T OR IJE KA KNJ A B I LT EN

Vremeplov: Juri voz...


(Glas rudara, broj 6, 31. maj 1963. godine)
Četrnaestog, petnaestog i še-
snaestog maja 1963. godine izvr-
šena je probna vuča lokomotivom
koja je upotrebljavala briketirani
ugalj Breze i Kaknja na uzanoj
pruzi Višegrad-Stambolčić. Evo,
ukratko, utisaka sa tog puta.
Lijep, sunčan majski dan. Sta-
novnici Mesića, Renovice i Sjetli-
ne, sa čuđenjem posmatraju du-
gačku kompoziciju koja vučena
malom lokomotivom serije 83
nezadrživo grabi punom parom,
vukući 160 tona bruta, prema
Stambolčiću.
Na dijelovima pruge, sa usponom
i preko 20 promila, voz juri brzinom Probni dan u kanjonu Prače
od tridesetak kilometara na sat. ji znatiželjnik sa čuđenjem okre- Sekciji za vuču vozova ŽTP-a Sa-
U lokomotivi mašinovođa i lo- će u ruci mali crno-smeđi komad rajevo već pitaju: „Koliko ćete
žač nasmijani i zadovoljni prate jajolikog oblika. Na upit, vozovo- tona proizvoditi?“
pogledom bistru planinsku ljepo- đa lakonski i zadovoljno odgovara: Sviđa im se što je vrlo pogodan
ticu Praču, razmišljajući o pa- „Briket-Breza!“. za lagerovanje.
strmki koja se krije u njenim vo- To je staro, željezničarima „Nikakvih promjena na njemu
dama i zelenilom ukrašenim ide- dobro poznato gorivo, samo novog nema, a stoji kod nas na snijegu,
alnim mjestima za ribolov. Danas oblika. Sitni ugalj, problem svih kiši i suncu, već duže od tri
se, ova inače teška pruga, prelazi rudnika uglja, koji u ljetne mje- mjeseca!“-kažu.
u pola muke, bez napornog nepre- sece puni rudničke depoe, zada- Mašinovođa i ložač primjećuju:
stanog nabacivanja uglja, bez vajući brigu i glavobolju rudari- „Neće oni iz Sekcije dati čisti
neprekidnog čišćenja „rostova“, ma, dobio je čvrst određeni oblik briket! Mješaće ga sa ugljem!“- i
uz pjesmu sigurnosnih ventila i našao svoje mjesto u ložištu sa uzdahom žaljenja prate pjenu-
koji ispuštaju višak pare kod pu- lokomotive. šavi tok Prače, u kojem su tek
nog opterećenja i na usponima, Dugo je tehničke rukovodioce danas mogli pri radu uživati.
dok kazaljka manometra ne napu- rudnika Kakanj i Breza „progoni- Da li će voznom osoblju rad
šta blizinu brojke 12 – dozvoljenog la“ misao kako da se sitnom uglju biti olakšan, a rudarima osigura-
opterećenja kotla. da pogodan oblik, da bi i ovaj na prodaja jednog proizvoda koji
Kakvo je to čarobno gorivo našao širu primjenu i plasman. je u svom starom izvornom obliku
koje danas daje toliku snagu „ći- Briketiranje nije nov postupak, ali bio skoro nepoželjan na tržištu?
ri“, da može bez „roptanja i pu- su trebali dugotrajni pokusi da se Ispitivanja briketa koja su u
hanja“ u punoj brzini savladati ugalj koji nema dovoljno smole toku i pokazuju izvrsne rezultate
ovu lijepu trasu, na kojoj se, ina- poveže u briket i postigne posto- daće odgovor na pitanje upotre-
če, često satima zakašnjava? janost za uskladištenje. bljivosti, a ekonomska računica
Šta je ubačeno u ložište, da Na tome se radilo i u domaćim troškova proizvodnje na pitanje
mašinovođa i ložač mogu, uz institutima i kod inostranih firmi. mogućnosti prozvodnje ovog asor-
povremeno „tanko nabacivanje“ Konačno je od sitnih ugljeva rud- timana u bazenu.
goriva, obavljajući svoj posao bez nika Kakanj i Breza, po Carboram Dug je još put do industrijske
znoja i muke, pratiti ove divne postupku sa dodatkom smole i proizvodnje. Ali, postugnuti rezul-
krajolike istočne Bosne, dok crve- veziva, u francuskoj firmi PIC pri- tati pružaju nadu, da će i rudari-
ne zastavice propuštaju voz bez zvedeno prvih pokusnih 160 tona ma i ložačima osvanuti bolji dani,
zadržavanja kroz male suncem briketa iz ugljeva Srednjobosan- lijepi kao ovaj „probni dan“ u
„utopljene“ stanice? skih rudnika, koji se, eto, isproba- kanjonu Prače.
Na rijetkim mjestima, gdje voz vaju na jednoj od najtežih pruga. (Preneseno iz : Glas rudara,
stane radi uzimanja vode, po ko- Željezničari su zadovoljni! U broj 6, 31. maj 1963. godine)
23