You are on page 1of 20

UVODNIK

Poštovani graðani!
Prvi jesenji prohladni septembarski dani hladili su užareni asfalt
koji se prostirao u kakanjskim naseljima. Kako bismo osigurali

OPÆINE KAKANJ kontinuitet informisanja graðana o aktuelnim radovima, i u


èetvrtom broju Biltena izvještavamo o realizaciji projekata
kojima se unapreðuje infrastrukturna i urbana slika opæine
Kakanj. Završeno je asfaltiranje niza saobraæajnica, potpisani su
OPÆINA KAKANJ ugovori za nove projekte, u kakanjskom otvorenom muzeju
Alije Izetbegoviæa 123
skrasila se uèiteljica života, naša historija, u kojoj se na teška
72240 Kakanj
pitanja surovih sfingi burnih vremena odgovaralo junaèkom
Tel. 032/771-800, 771-801
borbom za slobodu i odluènim radom kako bi se osigurala
Fax 032 771-803
www.kakanj.com.ba egzistencija i opstanak na kuænom pragu, u zemlji Bosni, na
e-mail: opcinaka@bih.net.ba zelenom busenju koje pokriva bogata rudna polja, na obalama
najljepših rijeka, na plodnim oranicama... Otvoreni muzej krase
IZDAVAÈ: dvije kugle, kamene ljepotice misterioznog nastanka koje su
Opæina Kakanj zaintrigirale svijet. Gordi steæak svjedoèi da je Bosne bilo od
davnina i da je njena kolijevka baš ovdje. Rudnièki vagoneti
REDAKCIJA BILTENA
svjedoèe da je Kakanj nastao iz Rudnika i da æe Kakanj èuvati
OPÆINE KAKANJ:
Tel: 032/555-301 uspomenu na prošlost Rudnika.
Fax 032/771-803 Kakanjski dom sportova zasjao je novim sjajem, izvršeni su
e-mail:opcinaka@bih.net.ba; odreðeni zahvati na rekonstrukciji i uljepšavanju. Poèele su i
evelin.memic@gmail.com pripreme za novu zimsku sezonu na Ponijerima koja donosi
novitete u ponudi. Srednja struèna škola je dobila novi ulaz,
Glavni i odgovorni urednik:
Gimnazija æe dobiti park sa klupama, asfaltirana je saobraæajnica
Evelin Memiæ
u neposrednoj blizini Srednje struène škole. U ovom broju Biltena

Novinari: graðanima želimo približiti odredbe Zakona o slobodi pristupa


Evelin Memiæ informacijama, izvještavamo o prijemima uprilièenim u uredu
Azra Fejziæ Opæinskog naèelnika, donosimo nekoliko korisnih savjeta za
Mersud Kovaè uštedu energije...
Alma Odobašiæ Naša želja je, podsjeæamo, da graðanima prezentujemo jasne,
Fahrudin Hardauš razumljive i lako dostupne informacije u skladu sa Strategijom
Grafièka obrada:
partnerstva Opæine i graðana koja kao potencijalnu oblast za
Mersud Kovaè
partnerstvo definiše informisanje i konsultacije ( poboljšanje u
Lektor: pružanju usluga bi znaèilo i poboljšanje kvaliteta i kvantiteta
Azra Fejziæ informacija koje se prenose graðanima, mehanizama za
informisanje i konsultacije sa graðanima sa naglaskom na
DTP i štampa: uèestalost i naèin komuniciranja, te promocija Zakona o slobodi
Labirint Zenica pristupa informacijama ) i Strategijom razvoja opæine Kakanj
2007-2017.(Strateški cilj 2: efikasna, odgovorna i transparentna
Tiraž:
opæinska uprava koja odgovara na potrebe svih graðana i
1500 primjeraka
omoguæava im sudjelovanje u javnim poslovima).
Evelin Memiæ
glavni i odgovorni urednik Biltena

2
O ZAKONU O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

Zakon o slobodi
pristupa informacijama (ZOSPI)
Saradnja i komunikacija izmeðu Opæine i graðana Takoðer, na zahtjevu treba da naznaèite na koji
kljuèna je za javnost rada opæinskih organa vlasti i naèin želite pristupiti informaciji: neposrednim
njihovu odgovornost prema graðanima. U tom uvidom, slanjem informacije na kuænu adresu ili
interaktivnom kolu Opæina je obavezna da se umnožavanjem informacije. Zahtjevi koji se odnose
približi graðanima, a graðani odgovorni da se na liènu informaciju mogu podnositi samo osobe na
ukljuèe u razvoj politike rada. Jedan od koraka koje se ta informacija odnosi, odnosno zakonski
približavanja jednih drugima je i primjena Zakona o zastupnik ili punomoænik.
slobodi pristupa informacijama. Opæina, kao i svaki javni organ koji posjeduje
Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) informaciju, može utvrditi izuzeæe od pristupa
na državnom je nivou usvojen 2000. godine. Ovim informaciji u sluèajevima: interesa odbrane i
Zakonom omoguæeni su jednostavni mehanizmi sigurnosti, kao i zaštite javne sigurnosti,
kojima graðani mogu doæi do podataka koje spreèavanja kriminala i otkrivanja kriminaliteta.
posjeduju javni organi vlasti. Godinu dana kasnije, Izuzeci se odnose i na podatke koji su u vezi sa
2001. godine i u Federaciji je usvojen isti Zakon komercijalnim informacijama treæe strane. U ovom
(„Služene novine Federacije BiH“, 32/01) i sluèaju Opæina je dužna da obavijesti treæu stranu o
Uputstvo za provoðenje Zakona o slobodi pristupa pojedinostima zahtjeva i da je upozori da æe se
informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine informacija saopæiti. Ukoliko treæa strana u roku od
(„Službene novine Federacije BiH“ 57/01). U okviru 15 dana ne obavijesti Opæinu da je informacija
implementacije ovog Zakona, Opæina Kakanj je povjerljiva i ne navede razloge zbog kojih bi njenim
izdala Vodiè za ostvarivanje prava informacijama u saopæavanjem mogla nastati šteta, Opæina æe
Opæini Kakanj 2003. godine. odobriti pristup informaciji. Izuzeæe je takoðer u
Ovim Zakonom garantirana je transparentnost i onom sluèaju kad se utvrdi da informacija ukljuèuje
odgovornost javnih organa. Pristup informaciji liène interese koji se odnose na privatnost treæe
može tražiti bilo koje fizièko ili pravno lice. osobe. Javni organ, u ovom sluèaju Opæina, dužna
Informacijom se smatra „svaki materijal kojim se vam je odgovoriti po vašem zahtjevu u roku od 15
prenose èinjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji dana, ako se utvrdi da ima kontrolu nad traženom
drugi sadržaj, ukljuèujuæi svaku kopiju ili njen dio, informacijom. Ukoliko se utvrdi da Opæina ne
bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kad je posjeduje traženu informaciju, tada ista ima roka 8
saèinjena i kako je klasificirana.“ (ZOSPI, „Službene dana da vaš zahtjev proslijedi javnom organu pod
novine Federacije BiH“, 32/01). Ukoliko želite da èijom se kontrolom nalazi informacija i da vas o
pristupite nekoj informaciji koju kontrolira Opæina tome blagovremeno obavijesti.
Kakanj, dovoljno je da popunite obrazac zahtjeva Nakon usvajanja Pravilnika o unutrašnjoj
koji možete dobiti u prijemnoj kancelariji Opæine. organizaciji Jedinstvenog opæinskog organa uprave
Obrazac zahtjeva treba da je popunjen na jednom Opæine Kakanj 2007. godine, popunjeno je i radno
od službenih jezika Federacije, sa vašim liènim mjesto višeg struènog saradnika za informisanje
podacima i da sadrži dovoljno podataka na osnovu koji je zadužen za obradu zahtjeva za pristup
kojih bi se mogla lakše pronaæi tražena informacija. informacijama.

3
TEMA BROJA

INTENZIVIRANI RADOVI NA IZGRADNJI


CESTOVNE INFRASTRUKTURE
Prvi jesenji dani hlade prostrti užareni asfalt u kakanjskom kraju
Tokom mjeseca septembra javnost smo putem prema Mramoru u skladu sa programima koje je usvojilo
službene internet - stranice Opæine Kakanj i uz pomoæ Opæinsko vijeæe. Ovom prilikom apelujem na Vladu ZDK
lokalnih medija redovno izvještavali o realizaciji da nam pomogne na daljoj sanaciji ovog puta. Završena
projekata iz oblasti cestovne infrasrukture koji se je sanacija puta Bištrani – Jasike, sanacija putnih
finansiraju iz Programa utroška sredstava od cestovnih pravaca Bjeloševiæi, Plandište, Bukovlje - Èobe, Èatiæi -
naknada i Programa utroška sredstava od koncesija, te o Vina, Èatiæi - Mlinèiæi, puta Dom Bjelaviæi - prema
drugim projektima kojima se osigurava bolji životni naselju, puta Hrasno - Èatiæi, puta u Brežanima
ambijent. (Antulijina kuæa), puta Rièica - Živalji, puta u Subotinju,
“Proteklih dana intenzivno se radilo na realizaciji puta u MZ Povezice, puta u Novom naselju Varda, puta

Detalj zabilježen tokom radova u Donjem Kaknju Zabilježeno u Brežanima

projekata koje je odobrilo Opæinsko vijeæe. Riješen je Brežani - Crkvenjak (uz opæinska ulaganja mještani su
problem saobraæajnice oko kakanjskih srednjih škola, uložili znaèajna sredstva), završena je sanacija puta za
asfaltiran je makadam koji se nalazio uz Srednju Poèivale, završena je i pješaèko - rekreativna staza na
tehnièku školu, napravljen je novi ulaz u Srednju struènu stadionu Mladosti. Trenutno se radi na realizaciji
školu, u završnoj fazi je kakanjski otvoreni muzej, a preostalih puteva po Programu utroška sredstava od
završena je i saobraæajnica kod Doma zdravlja. cestovnih naknada i Programu utroška sredstava od
Asfaltirana je dionica puta od džamije u Donjem Kaknju koncesija koje je usvojilo Opæinsko vijeæe Kakanj, a radi

Novi asfalt u Bjelaviæima Staza uz stadion FK Mladost


4
TEMA BROJA
se i na nekoliko projekata koje zajedno finansiraju Projekti se odnose na izgradnju i rekonstrukciju
Opæina i ZDK”, kazao je opæinski naèelnik Mensur vodovoda Krševac i Kuèiæi i izradu glavnog projekta za
Jašarspahiæ – Suri tokom obraæanja javnosti povodom regulaciju rijeke Zgošæe. Realizaciju projekata æe
završetka niza radova. finansirati Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i
Završena je i sanacija puta od Gornje Papratnice prema šumarstvo, a implementator je Opæina Kakanj.
Sebinju. Do zakljuèenja ovog broja Biltena završeno je Ugovori su potpisani za slijedeæe projekte:
tamponiranje puta do Javora i kroz Papratnicu, slijedi – Kanalizacioni kolektor Pope – Malješ u vrijednosti
asfaltiranje jednog dijela; put na Slapnoj Gori je od 48.000,00 KM;
asfaltiran; završeno je postavljanje iviènjaka na putu u – Vodovod Kuèiæi (izgradnja i rekonstrukcija u
Slapnici; uraðen je dio tamponiranja puta Stadion – vrijednosti od 30.000,00 KM);
boraèka zgrada, završen je dio poslova na sanaciji puta – Vodovod Krševac (izgradnja i rekonstrukcija u
Gornji Banjevac – Tršæe, na ovom putu æe biti još vrijednosti od 19.367,40 KM);
popravki kada se bude radio most Skenderoviæi. Završena – Kanalizacija Papratnica (izgradnja u vrijednosti od
je i sanacija puta u Dumancu. U toku su pripreme za 55.000,00 KM);
sanaciju puta u Mramoru (Programom utroška sredstava – Izrada glavnog projekta regulacije rijeke Zgošæe u
od cestovnih naknada za sanaciju je odreðeno 20 050 KM, vrijednosti od 20.000,00 KM.
a ZDK je odobrio 30 000 KM). Planirana je i sanacija puta U cilju osiguranja adekvatnog pristupa Službi hitne
u MZ Doboj (Studenci i Begiæi), sanacija puta Zgošæa – pomoæi, ureðena je saobraæajnica u naposrednoj blizini
Alagiæi – Crnaè, sanacija punog pravca Brnj, te sanacija Doma zdravlja.
puta Elektro Kakanj – Gornja Varda. Kada su u pitanju “U Budžetu Opæine Kakanj 2008. godine planirana su
ulaganja ZDK završena je izgradnja puta Bilješevo – odreðena sredstva za izgradnju zaobilazne saobraæajnice
Luèani, Rijeka – Beæirhodžiæi – Demiri (preostale su još oko Doma zdravlja. Dužina dionice je oko 90m, izvoðaè
sitne popravke), završena je i izgradnja putnog pravca radova je bio kakanjski Trgošped", kazao je Zijad
Kakanj – Bijele Vode i putnog pravca Puhovac – Hrastovac Neimarlija, direktor Zavoda za planiranje i izgradnju
– Postojan. U toku su radovi na izgradnji puta za Groce i opæine Kakanj. Programom utroška sredstava od
priprema za izgradnju puta u Zgošæi, na putnom pravcu koncesija za 2008. godinu planirana je izgradnja javne
Kondžilo – Dom (ulaganja Opæine i F BiH) radi se drenaža. rasvjete kod OŠ „Tièiæi“ u vrijednosti 5.000,00KM. S tim u
Uskoro æe poèeti i radovi na putnom pravcu Zagraðe – vezi upuæen je zahtjev Komisiji za javne nabavke za
Halinoviæi i na putu Biæer . objavu konkurentskog poziva za dostavljanje ponuda.
2. septembra 2008. godine u kabinetu Opæinskog naèel- Zapoèeli su i radovi na postavljanju konstrukcije za
nika obavljeno je potpisivanje Ugovora za realizaciju gradski displej u centru Kaknja koji æe se, izmeðu
projekata iz Programa kapitalnih ulaganja ZDK za ostalog, koristiti i za prezentaciju podataka o kvaliteti
2008.godinu. Ugovor su potpisali ministrica za zraka koje æe prikupljati mobilna stanica koja je
vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo u Vladi ZDK nedavno nabavljena. U Kaknju se intenzivno radi i na
Mirzeta Džonlagiæ, opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ – izgradnji Trgovaèko – sportskog centra „City Center
Suri, te predstavnici JP „Vodokom“ Kakanj, „Beta One“.
company“ d.o.o. Kakanj i Zavoda za vodoprivredu
Sarajevo.

Detalj sa potpisivanja ugovora Grandiozno zdanje tržnog centra u finalnoj fazi

5
IZ PROTOKOLA

Naši uspješni sportisti su kakanjski ambasadori


Opæinski naèelnik Mensur prijema, Opæinski naèelnik uruèio naèelnika održan je sastanak kome
Jašarspahiæ – Suri je uprilièio je takmièarima prigodne novèane su osim predstavnika romskih
prijem za gdina Abida Èišiju udruženja prisustvovali i
povodom njegovog odlaska sa predstavnici OSCE-a iz Zenice,
reprezentacijom BiH u sjedeæoj predsjednik Saveza Roma BiH i
odbojci na Paraolimpijske igre u predsjednik Savjeta MZ Varda.
Peking koje su se održavale od 6. Predstavnici romske zajednice
do 17. septembra 2008. godine. Uz istakli su da su osnovni problemi
želju za što boljim rezultatima, koje je potrebno riješiti na
Opæinski naèelnik je gostu uruèio i podruèju Varde pitanje putne
prigodan novèani poklon. Gdin infrastrukture i rješavanje
Èišija je bio gost Opæinskog problema kanalizacije.
Detalj sa prijema
naèelnika i nakon povratka iz Za rješavanje problema graðana
Pekinga gdje je reprezentacija BiH poklone, te naglasio èinjenicu da su Roma Opæina je u Budžetu za 2008.
u sjedeæoj odbojci osvojila srebrnu uspješni sportisti kakanjski godinu izdvojila 70.000,00 KM. Za
medalju. ambasadori u zemlji i svijetu. sanaciju putnog pravca Stadion -
Ostrvo Korèula je krajem augusta U cilju rješavanja aktuelnih boraèka zgrada sa pješaèkom
2008. godine bilo domaæin velikog problema romske populacije na stazom izdvojeno je 30.000,00 KM,
meðunarodnog taekwondo turnira Vardi, u srijedu, 10.septembra za sanaciju putnog pravca Elektro
“KORÈULA OPEN” 2008. Taekwondo 2008. godine, u kabinetu Opæinskog Kakanj - Gornja Varda
klub “NUR” Kakanj na ovom 24.500,00KM, za kanalizaciju
turniru je uzeo uèešæe sa 10.000,00 i za ostale projekte
takmièarima koji su se borili u oko 5.000,00 KM. S obzirom da
juniorskim i seniorskim ova sredstva nisu dovoljna za
kategorijama. U Kakanj su se rješavanje cjelokupnog
vratili sa 5 medalja i to 2 problema, upuæen je dopis
zlatne i 3 srebrne. U juniorskim Ministarstvu za
kategorijama medaljama su se poljoprivredu,šumarstvo i
okitili Haris Mušija (zlato), vodoprivredu i Ministarstvu za
Eldin Penjo (zlato) i Adnan rad, socijalnu politiku i
Kozlo (srebro), a u kategoriji izbjeglice ZDK za finansijsku
seniora Alma Vehab i Adnan podršku u realizaciji
Kozlo su osvojili srebrne Trenutak uruèivanja prigodne nagrade navedenih projekata.
medalje. Nakon uprilièenog

Medalje su plod predanog rada Naša mladost pronosi dobar glas o Kaknju
6
AKTUELNOSTI

Kakanjski dom sportova


zasjao novim sjajem
Kakanjska sportska dvorana je rekonstruisana i
uljepšana, a u novoureðenom ambijentu na jarbolu se
zavihorila zastava BiH i zastava Opæine Kakanj.

Plato gradske dvorane je ureðen


smo nasuti parking-prostor, a na platou ispred ski-staze
bit æe postavljeni montažni objekti koji mogu poslužiti
kao restorani brze hrane kako bi se posjetitelji mogli
odmoriti, hraniti i osvježavati. Nastojat æemo da do
poèetka sezone na vrhu staze, na okretnoj stanici,
postavimo jedan objekat, dakle na lokalitetu sa kojeg se
pruža lijep panoramski pogled", kazao je Elvedin Šehagiæ
Dvorana spremna za takmièenja svih rangova
– Dinko, direktor JP “Kakanj sport”.
“1.augusta 2008.godine pristupilo se, zahvaljujuæi
pomoæi Opæinskog naèelnika, sanaciji rekonstrukcije
sportske dvorane. Zamijenjeni su reflektori,
rekonstruisane svlaèionice, ofarbani su zidovi, ureðen
ploènik, tako da sada dvorana ima bolje uslove za
održavanje svih sportskih takmièenja i za rekreativne
sadržaje. Rekonstruisan je i ugostiteljski objekat koji
djeluje u okviru Javnog preduzeæa ”Kakanj - sport".
Ureðene su i prostorije upravne zgrade Javnog preduzeæa.
Važno je istaæi da su sve poslove obavili radnici Javnog
preduzeæa u okviru svog radnog vremena, dakle nije bilo
nikakvih plaæanja usluga odreðenim subjektima.
Od 1. septembra su zapoèele i aktivnosti na pripremi
ski-lifta na Ponijerima za predstojeæu sezonu. Planirali
Postavljeni su i novi reflektori

Hram sporta je jedno od obilježja Kaknja Rekonstruisane su i svlaèionice


7
AKTUELNOSTI

U funkciji Vatrogasni
dom u Kraljevoj Sutjesci
Programom rasporeda sredstava za
elementarne nepogode za 2008.godinu planirana
je i sanacija i rekonstrukcija Vatrogasnog doma u
Kraljevoj Sutjesci. Smještanjem vatrogasne
jedinice na ovom lokalitetu stekli su se uslovi za
bržu i djelotvorniju intervenciju u sluèaju požara.
Nakon izvršenog izbora izvoðaèa radova, u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama, pristupilo se
radovima. Težište radova odnosilo se na stvaranje Sveèano postrojavanje i raport komandantu Opæinskog
osnovnih uslova za život i rad u objektu na etaži štaba Civilne zaštite
prvog sprata, te na osposobljavanje garažnog prostora za smještaj vozila. Radove je izvodilo
preduzeæe GMK Kakanj, a odobrena su sredstva u
visini od 24.000,00 KM. Na prigodnoj sveèanosti
obnovljeni Vatrogasni dom kakanjskim
vatrogascima simboliènim otkljuèavanjem vrata
na upotrebu je predao opæinski naèelnik Mensur
Jašarspahiæ – Suri koji je u izjavi za Bilten Opæine
Kakanj naglasio nužnost rekonstrukcije
Vatrogasnog doma.
„Rekonstrukcija je bila neophodna jer u
Kraljevoj Sutjesci postoje kulturno-historijske
vrijednosti od neprocjenjivog znaèaja za Kakanj i
BiH. Zaštita ljudskih života i materijalnih dobara
je prioritet i imperativ.“, kazao je Opæinski
Neustrašivi momci velikog srca
naèelnik.

U Kaknju prvi put organizovano auto-kino


Graðani Kaknja svih uzrasta imali su priliku odrasle. Radi se o trenutno najpopularnijem u
prisustvovati izvanrednom kulturnom dogaðaju svijetu djeèijem filmu «Kung Fu Panda».
25. i 26.augusta 2008. godine. Posjeta graðana Kaknja svih uzrasta bila je
Naime, Javna ustanova za kulturu Kakanj je odlièna, graðani su sa oduševljenjem prihvatili
organizovala prikazivanje filmova na ovakav naèin prikazivanja filma, te izrazili
otvorenom. 25.augusta 2008.godine s poèetkom želju za više ovakvih projekcija na otvorenom u
u 20,30 sati na parkingu hotela «Premium» centru grada.
prikazan je film «Indiana Jones IV», koji su Cijeli posao na ovom projektu uradila je JU za
posjetioci gledali iz auta. To je prvi put da je u kulturu i sport Kakanj sa svojim poslovnim
Kaknju organizovano auto - kino. Posjeta je bila prijateljima iz Zenice i Sarajeva, a projekat je
dobra, kako gledalaca koji su došli sa svojim omoguæio Opæinski naèelnik Kaknja, kroz
ljubimcima na èetiri toèka tako i stanovnika finansijsku podršku, te štampanje i distribuciju
okolnih naselja. 26. augusta 2008.godine u letaka pomoæu kojih su graðani obavješteni o
centru grada prikazan je crtani film za djecu i projekcijama.
8
AKTUELNOSTI

UZ IGRU I ZABAVU DJECA ÆE UÈITI O


PROŠLOSTI KAKANJSKOG KRAJA
Otvoreni muzej krase kamene kugle, steæak i vagoneti
U nekoliko navrata javnost smo informisali o toku 1978) u sredini brda je pronaðena kamena kugla obima
radova na izgradnji otvorenog muzeja u gradskoj 150 cm. Ipak, najveæe nalazište kamenih kugli u BiH i
jezgri. Uz kakanjsko šetalište skrasile su se kamene Evropi, prema tvrdnjama nekih naših struènjaka,
kugle, iskonske ljepotice, koje su svojim misterioznim nalazi se u naselju Grab, opæina Zavidoviæi. U jednom
nastankom zainteresovale cijeli svijet. Fenomen potoku u blizini naselja nalazi se oko 30 kamenih kugli,
kamenih kugli sreæe se u nekoliko zemalja svijeta: dok je oko 15 primjeraka završilo kao ukras u
Kostarika, Meksiko, Novi Zeland, Australija, Turska, parkovima lokalnog stanovništva.
Tunis, te Bosna i Hercegovina. O nastanku kamenih
kugli postoje razlièita mišljenja koja se kreæu od
teorije da su one djelo napredne civilizacije koja je
živjela prije 10.000 godina do teorije da su nastale
prirodnim putem erupcijom vulkana. U išèekivanju da
neka od teorija bude dokazana, nama ostaje da se
divimo ovim kamenim ljepoticama i razmišljamo o
njihovom nastanku i njihovom oèuvanju.
Na podruèju BiH nalazi se nekoliko lokacija na

Steæak - svevremeni svjedok

Otvoreni muzej krasi i steæak koji svjedoèi da je


jezgra Bosne u kakanjskom kraju. O steæcima su pisali
mnogi, kako historièari, lingvisti, tako i književnici. I
pored toga što su im istraživaèi prilazili nadasve
studiozno, ratiom, nisu se mogli oduprijeti toj sili
gorštaka iz prošlosti koji je i danas pomalo u svakom
od nas. Nizale su se reèenice nauène, a poetske. Tako
Misteriozne kugle steæci na ljude djeluju: „ (...) Šta je steæak? Olièenje
gorštaka, Bosanca! Šta radi Bosanac na steæku? Stoji
kojima su pronaðene kamene kugle. U sjevernoj uspravno! Digao glavu, digao ruku! Ali nigde nikad niko
Bosni, u selu Teoèak, pronaðeno ih je nekoliko. nije pronašao steæak na kome Bosanac kleèi ili moli,
Pravilnog su oblika, ali im površina nije glatka. U na kome je prikazan kao sužanj.“ (Miroslav Krleža
blizini Vareša, u selu Ponikve, pronaðena je izdužena 1960).
kamena kugla teška èetiri tone. Pronašao ju je Rudnièki vagoneti podsjeæaju na tešku životnu borbu
Radovan Puškiæ 1970. godine u Javornièkom Potoku Kakanjaca i èinjenicu da je Kakanj nastao od Rudnika,
ispod korijenja oborenog bora. Kugla se nalazi na da æe Kakanj èuvati i njegovati uspomene na ono što je
postolju ispred njegove kuæe koja je ujedno i Rudnik prošao u povijesti, i da æe pomagati njegov rad
ugostiteljski objekat pod nazivom “Kugla”. Po sastavu u buduænosti.
je od granita i nalikuje kamenoj kugli u Trnu. U gradskoj jezgri, osim izgradnje otvorenog muzeja,
Dvadesetak kilometara od Kaknja, u Zlokuæama, zapoèeli su i radovi na postavljanju zabavnih sadržaja
nalazi se nekoliko kamenih granitnih kugli. Prilikom za najmlaðe stanovnike Kaknja. Postavljaju se
kopanja tunela u brdu Cikota kod Maglaja (1976 - klackalice i ljuljaèke, tik uz steæak i vagonete, te gorde
9
AKTUELNOSTI - OBAVJEŠTENJA

Rudnièka historija u gradu Uz igru djeca æe uèiti historiju

spomenike naše prošlosti što se skrasiše u srcu Kaknja. Taman da razdragana mladost, u jezgru Bosne Kulina
bana, uz igru uèi o historijskim èinjenicama.

OPÆINSKI PODSTICAJI ZA
REGRESIRANJE KAMATA
Obavještavamo pravna i fizièka lica sa podruèja opæine Kakanj, registrovana za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti i fizièka lica registrovana za obavljanje tradicionalnih i starih
zanata, a koji su korisnici kredita kod komercijalnih banaka na podruèju BiH, da u prijemnoj
kancelariji Opæine Kakanj mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje opæinskih podsticaja za
regresiranje kamata za kredite namjenski korištene za obavljanje djelatnosti za koje su
registrovani. Opæinski podsticaj za regresiranje kamata za namjenske kredite za 2008.
godinu iznosit æe do 50%, zavisno od iznosa kamate i broja prijavljenih.

Zainteresirani su dužni dostaviti slijedeæu dokumentaciju:


– Obrazac zahtjeva sa unesenim podacima,
– Uplatnica sa 3,00 KM opæinske administrativne takse,
– Rješenje o obavljanju registrovane djelatnosti,
– Orginal ili ovjerenu kopiju ugovora odobrenog kredita,
– Otplatni plan kredita,
– Potvrda iz banke o namjeni odobrenih kreditnih sredstava.

Zainteresirani mogu preuzeti originalni zahtjev u prijemnoj kancelariji Opæine Kakanj, te uz


neophodnu dokumentaciju predati na mjestu preuzimanja, najkasnije do 15.10.2008.
godine.
Dodatne informacije vezano za ostvarivanje opæinskih podsticaja mogu se dobiti u
kancelariji broj 20, III sprat, zgrada Opæine Kakanj.
10
OBAVJEŠTENJA

NOVÈANA PODRŠKA
ZA NABAVKU MEHANIZACIJE

Obavještavamo poljoprivredne proizvoðaèe sa podruèja opæine Kakanj, da je Ministarstvo


za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK planiralo za tekuæu godinu novèanu podršku
za nabavku mehanizacije za poljoprivredu u iznosu do 25 % vrijednosti mehanizacije
(maksimalan iznos podrške je do 10.000,00 KM) što poljoprivredni proizvoðaè dokazuje
raèunima o kupovini koja je obavljena u periodu od 01.12.2007. godine do 31.10.2008.

Pravo na ostvarivanje podrške imaju kandidati (fizièka lica) koja ispunjavaju slijedeæe
uslove:
– Nabave novi:
– traktor;
– motokultivator (ukljuèujuæi kardansku prikolicu i motokopaèice);
– samohodne kosilice (iskljuèuju se parkovske kosilice);
– balirka za sijeno;
– silažni kombajn;
– prikolica za rasturanje stajnjaka.

Poljoprivredni proizvoðaèi dužni su dostaviti slijedeæu dokumentaciju:


– Obrazac zahtjeva sa unesenim podacima, taksiran sa 3,00 KM kantonalne
administrativne takse;
– Dokaz o vlasništvu zemlje (posjedovni list – ne stariji od tri mjeseca);
– Ukoliko podnosilac zahtjeva živi u zajednièkom domaæinstvu sa vlasnikom zemljišta
podnosilac uz zahtjev dostavlja i kuænu listu;
– Raèun o nabavci nove mehanizacije, (original ili ovjerena kopija);
– Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nabavljena mehanizacija neæe biti prodana ili
otuðena u periodu od 5 godina od trenutka dobijanja podsticaja.

Zainteresirani mogu preuzeti originalni zahtjev u prijemnoj kancelariji Opæine Kakanj, te uz


neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja najkasnije do 31.10.2008.

11
OBAVJEŠTENJA

KANTONALNA NOVÈANA PODRŠKA


ZA UZGOJ BROJLERA

Obavještavamo poljoprivredne proizvoðaèe sa podruèja opæine Kakanj da je Ministarstvo


za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK planiralo za tekuæu godinu novèanu podršku
za uzgoj brojlera u iznosu od 0,20 KM po brojleru.

Pravo na ostvarivanje podrške imaju kandidati (fizièka lica ) koja ispunjavaju slijedeæe
uslove:
– potrebno je da na teritoriji Zenièko-dobojskog kantona na vlastitom ili zakupljenom
objektu imaju organiziranu proizvodnju brojlera od najmanje 5.000 komada brojlera u
turnusu;
– potrebno je da imaju zasnovan kooperantski odnos sa registriranim
otkupljivaèem/preraðivaèem brojlerskog mesa.

Poljoprivredni proizvoðaèi dužni su dostaviti slijedeæu dokumentaciju:


– Obrazac zahtjeva sa unesenim podacima, taksiran sa 3,00 KM kantonalne
administrativne takse;
– Raèun o nabavci brojlera za tov od registriranog proizvoðaèa;
– Ugovor o utvrðenom plasmanu brojlera pravnom licu registriranom za preradu
brojlerskog mesa ili registriranom za otkup žive stoke ili peradi;
– Dokaz o vlasništvu objekta;
– Ugovor o zakupu objekta za tov u koliko se radi o zakupu;
– Raèun/otkupni blok o plasmanu brojlera;
– Rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica.

Zainterisirani mogu preuzeti originalni obrazac zahtjeva u prijemnoj kancelariji Opæine


Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju i predati na mjestu preuzimanja, najkasnije do
28.10.2008. godine.

Dodatne informacije vezano za ostvarivanje kantonalnih i federalnih podrški, mogu se


dobiti u kancelariji broj 20, III sprat, zgrada Opæine Kakanj.

12
OBAVJEŠTENJA

KANTONALNA NOVÈANA PODRŠKA ZA


PROIZVODNJU KONZUMNIH JAJA

Obavještavamo poljoprivredne proizvoðaèe sa podruèja opæine Kakanj da je Ministarstvo za


poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK planiralo za tekuæu godinu novèanu podršku za
proizvodnju konzumnih jaja u iznosu od 1 KM po pilenki.
Premira se proizvodnja zapoèeta najranije od 01.08.2007 godine, a najkasnije do
31.08.2008 godine nabavkom 18 nedjeljnih pilenki lahkih linija. Datum nabavke 18 nedjeljnih
pilenki prema raèunu/otpremnici smatra se poèetkom proizvodnje.

Pravo na ostvarivanje podrške imaju kandidati (fizièka lica) koja ispunjavaju slijedeæe
uslove:
– da na teritoriji Zenièko-dobojskog kantona na vlastitom ili zakupljenom objektu imaju
organiziranu proizvodnju konzumnih jaja sa minimalno 1.500 komada pilenki lahkih
linija.

Poljoprivredni proizvoðaèi dužni su dostaviti slijedeæu dokumentaciju:


– Obrazac zahtjeva sa unesenim podacima, taksiran sa 3,00 KM kantonalne
administrativne takse;
– Raèun o nabavci pilenki registriranog proizvoðaèa;
– Dokaz o vlasništvu objekta;
– Ugovor o zakupu objekta u koliko se radi o zakupu;
– Rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica.

Zainterisirani mogu preuzeti originalni obrazac zahtjeva u prijemnoj kancelariji


Opæine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju i predati na mjestu preuzimanja,
najkasnije do 28.10.2008. godine.

Dodatne informacije vezano za ostvarivanje kantonalnih i federalnih podrški, mogu


se dobiti u kancelariji broj 20, III sprat, zgrada Opæine Kakanj.

13
OBAVJEŠTENJA

NOVÈANA PODRŠKA ZA
NABAVKU NOVIH PLASTENIKA
Obavještavaju se poljoprivredni proizvoðaèi sa podruèja opæine Kakanj, da je Ministarstvo
za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK planiralo za tekuæu godinu novèanu podršku
za nabavku novih plastenika i staklenika minimalne površine od 100 m2 i maksimalne površine
od 500 m2, u iznosu od 50 % na raèunima iskazane vrijednosti, kod proizvoðaèa koji nabavku
realizuju u periodu od 01.12.2007. godine do 31.10.2008. godine.

Pravo na ostvarivanje podrški imaju kandidati (fizièka lica) koji ispunjavaju slijedeæe
uslove:
– Kupe nov plastenik ili staklenik minimalne površine 100 m2, (uz dozvoljeno odstupanje
do 3% nastalo pri montaži plastenika);
– Visina konstrukcije na najvišem dijelu minimalno 1,8 m;
– Vlasništvo nad parcelom (ili da je èlan zajednièkog domaæinstva sa vlasnikom
predmetne parcele, što se dokazuje potvrdom nadležne opæinske službe - kuænom
listom) ;
– Zapisnik poljoprivredne struène službe o postojanju plastenika ili staklenika.

Poljoprivredni proizvoðaè dužan je dostaviti slijedeæu dokumentaciju:


– Obrazac zahtjeva sa unesenim podacima, taksiran sa 3,00 KM kantonalne
administrativne takse;
– Raèun o nabavci plastenika ili staklenika (originalni ili ovjerena kopija);
– Kopija katastarskog plana sa oznaèenom parcelom (skica – ne starija od tri mjeseca);
– Dokaz o vlasništvu zemlje (posjedovni list – ne stariji od tri mjeseca);
– Ukoliko podnosilac zahtjeva živi u zajednièkom domaæinstvu sa vlasnikom zemljišta ,
podnosilac uz zahtjev dostavlja i kuænu listu;
– Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nabavljeni plastenik ili staklenik neæe biti
prodan ili otuðen u periodu od 5 godina od trenutka dobijanja podsticaja.

Poljoprivredna struèna služba æe uvidom na terenu saèiniti zapisnik o postojanju plastenika


ili staklenika i konstatovati da li su ispunjeni uslovi iz uputstva.

Zainteresovani mogu preuzeti originalni zahtjev u prijemnoj kancelariji Opæine Kakanj, te


uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja najkasnije do
31.10.2008.godine.

14
OBAVJEŠTENJA

OPÆINSKI PODSTICAJI ZA
NABAVKU NOVOG PLASTENIKA
Obavještavamo poljoprivredne proizvoðaèe sa podruèja opæine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev
za ostvarivanje opæinskih novèanih podsticaja za nabavku novog plastenika ili staklenika u iznosu od
300 KM za plastenik, koji nabavku realizuju u periodu od 01.12.2007. godine do 31.10.2008. godine.
Pravo na ostvarivanje podrški imaju kandidati (fizièka lica) koji ispunjavaju slijedeæe uslove:
– Kupe nov plastenik ili staklenik minimalne površine 100 m2, (uz dozvoljeno odstupanje do 3%
nastalo pri montaži plastenika);
– Visina konstrukcije na najvišem dijelu minimalno 1,8 m;
– Vlasništvo nad parcelom (ili da je èlan zajednièkog domaæinstva sa vlasnikom predmetne
parcele, što se dokazuje potvrdom nadležne opæinske službe - kuænom listom);
Poljoprivredni proizvoðaè dužan je dostaviti slijedeæu dokumentaciju:
– Obrazac zahtjeva sa unesenim podacima, taksiran sa 3,00 KM opæinske administrativne takse;
– Raèun o nabavci plastenika ili staklenika (originalni ili ovjerena kopija);
– Kopija katastarskog plana sa oznaèenom parcelom (skica – ne starija od tri mjeseca);
– Dokaz o vlasništvu zemlje (posjedovni list – ne stariji od tri mjeseca);
– Ukoliko podnosilac zahtjeva živi u zajednièkom domaæinstvu sa vlasnikom zemljišta, podnosilac
uz zahtjev dostavlja i kuænu listu;
– Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nabavljeni plastenik ili staklenik neæe biti prodan ili
otuðen u periodu od 5 godina od trenutka dobijanja podsticaja.
Napominjemo da kupac novih plastenika ili staklenika, pored opæinskog podsticaja, može ostvariti i
kantonalnu novèanu podršku u iznosu od 50% na raèunima iskazane vrijednosti, a koju finansira
Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona.
Komisija za podsticaj razvoja poljoprivrede æe uvidom na terenu, saèiniti zapisnik o postojanju
plastenika ili staklenika i konstatovati da li su ispunjeni uslovi iz uputstva.
"Zainteresirani mogu preuzeti originalni zahtjev u prijemnoj kancelariji Opæine Kakanj, te uz
neophodnu dokumentaciju predati na mjestu preuzimanja najkasnije do 31.10. 2008. godine.
Dodatne informacije za ostvarivanje opæinskih, kantonalnih i federalnih podrški mogu se dobiti u
kancelariji broj 20, III sprat, zgrada Opæine Kakanj"

Kontrolna vaga na zelenoj pijaci


Obavještavamo graðane da od sada mogu izvršiti kontrolu mase kupljenih proizvoda na zelenoj
pijaci korištenjem savremene kontrolne vage koja je na raspolaganju kako pazarnim tako i ostalim
danima. Ukoliko prilikom kupovine na zelenoj pijaci posumnjate u taènost mase kupljenih proizvoda
provjerite težinu na kontrolnoj vagi koja mjeri masu do 30 kg. Utvrdite li propuste u vaganju obratite
se prodavavaèu i tražite reklamaciju. Za eventualne sporove i prijave izmeðu kupca i prodavca
obratite se nadležnoj opæinskoj inspekciji. Nadamo se da æe graðani uspješno, redovno i u pozitivnom
smislu koristiti kontrolnu vagu što je primjer i praksa u svim veæim gradskim centrima.
Napominjemo da je prostor zelene pijace otvoren od 7 do 22 sata, te da je korištenje kontrolne
vage za sve graðane besplatno.

15
IZVJEŠTAJ IZ MATIÈNIH UREDA

IZVJEŠTAJ IZ MATIÈNIH UREDA

za period od 22.08.2008-22.09.2008.godine

Matièni ured KAKANJ


Roðeni:
Ahmetoviæ Emra, Dželo Sanid, Hasiæ Almin, Laštriæ Anða, Topaloviæ Šuhra, Tursum Ines.
Vjenèani:
Èoviæ Goran i Grgiæ Vesna; Ðokiæ Enhar i Obralija Derviša; Mehiæ Seid i Deliæ Esada; Pipo
Denis i Sanunðija Mersiha; Husagiæ Samir i Èabaravdiæ Alena; Škulj Elvis i Trako Admira; Èišija
Amir i Murtiæ Delila; Šišiæ Senad i Berbiæ Adisa; Memiæ Evelin i Husika Armina; Kovaè Mirsad i
Kadriæ Hikmeta; Ljuboviæ Almedin i Zahiroviæ Adisa; Husetoviæ Suad i Begovac Fadila; Kubat
Eldin i Smajiæ Selma; Kariæ Haris i Aliefendiæ Emira;Karziæ Elmir i Saraè Murisa;Goga Hajder i
Èaluk Selma;Kozlo Admir i Saraè Almera;Škulj Emir i Èišija Lejla;Mehanoviæ Mesud i Èelikoviæ
Nadina;Penjiæ Elvir i Tahiroviæ Aldina; Ljuboviæ Armin i Neimarlija Ilda;Hajlovac Muamer i
Fejzoviæ Meliha;Hadžiæ Emir i Husagiæ Mubina.

Matièni ured Bilješevo


Roðeni:
Vjenèani:
Vajzoviæ Edis i Dolovac Semina; Tokaliæ Alen i Mandžuka Maida; Seferoviæ Vehid i Seferoviæ
Tanja.

Matièni ured Brnjic


Roðeni: -
Vjenèani:
Deliæ Senad i Bašiæ Mubina; Grahiæ Rasim i Spahiæ Adisa;

Matièni ured Kraljeva Sutjeska


Roðeni:
Vjenèani:
Lukiæ Miran i Škoro Veronika; Barešiæ Marinko i Pogar-Kolakoviæ Svjetlana; Kovaèeviæ
Amarildo i Babiæ Anica; Bojiæ Bojan i Gasal Edna;Heganoviæ Admir i Alajbegoviæ Azra; Zulièiæ
Subhija i Fukelj Emina.

16
ZANIMLJIVOSTI

KORISNI SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE


EKOLOŠKI ENERGETSKI BONTON
ELEKTRIÈNI UREÐAJI jednu sijalicu veæe snage umjesto više manjih, jer
Veæina ureðaja troši 70% do 40% energije na stanju grozd sijalica troši 50% više struje.
STANDBY (navodno mirovanje), kada su uspavani Koristite sijalice sa ekonomiènijom potrošnjom
daljinskim upravljaèem. (mini-fluorescentne, elektro-luminescentne), jer
ISKLJUÈITE IH NA DUGME KADA IZLAZITE IZ STANA - troše 3 do 4 puta manje, a traju 15 puta duže.
SIGURNIJE JE I MNOGO JEFTINIJE. Koristite fotoæelije za spoljašnje osvjetljenje koje
se pale samo kada se neko pojavi.
GRIJANJE
Svaki stepen je ušteda od 5% u raèunu. SPREMANJE OBROKA
Smanjite temperaturu na termostatu za grijanje Ekspres lonac skraæuje vrijeme kuhanja sa 1 sat na
kada idete na spavanje ili ste odsutni. 10 minuta! Ekspres lonac štedi struju, vrijeme(novac)
Testirajte rupe plamenom svijeæe. Rupe od bušenja i i èuva hranljive materije u hrani.
veæe praznine u zidovima zakrpite pur pjenom. Poklopac na šerpama skraæuje potrebno vrijeme i
Zatvarajte vrata, prozore i svugdje postavite gumene potrebnu struju za kuhanje i èuva ukus hrane.
dihtunge za izolaciju koji traju oko 10 godina, a Koristite ringlu istog ili manjeg preènika od preènika
isplate se poslije prvog raèuna. posude za kuhanje.

Koristite police u rerni (nivoe) da spremite više jela


odjednom. Štedite vrijeme, struju i novac. Ne
otvarajte vrata rerne da provjeravate jer je hladite i
produžavate potrebno vrijeme - koristite kontrolno
svjetlo na rerni za provjeru stanja unutar peænice.
Za prozore koji su stari koristite presavijene stare Kupujte na pijaci, kupujte na mjeru, štedite na
novine, tako da ih prozor uklješti pri zatvaranju. ambalaži, time èuvate prirodu i novac.
Spustite roletne ili navucite zavjese kako biste
KUPANJE
smanjili odlaženje toplote noæu, a otvorite da
Najmanje kamenca se hvata na grijaè bojlera kada
poveæate nakupljanje sunèeve toplote danju.
je podešen na 60 C. Skinite kamenac sa grijaèa bojlera
Zagrijavajte samo prostorije u kojima boravite.
svakih 18 meseci. Za 1 kupanje se potroši tople vode
Tražite prozore sa vakum-duplim staklom. Obavezno
kao za 3 tuširanja.Tuširajte se, ne kupajte se u kadi.
postavite i koristite spoljašnje žaluzine za prozore.
Protoèni bojler troši mnogo više struje od obiènog
Ako je previše hladno razmislite i o stavljanju
bojlera.
stiropora ili kartona preko prozorskog stakla. Pazite
da se termostati od grijnih tijela ne nalaze direktno na PEGLANJE
zidu bez izolacije. Zid sa izolacijom štedi 30% Prije peglanja sortirajte rublje po tome koje se
energije. Sadite drveæe kao štit od pregrijavanja ili pegla na nižoj, a koje na višoj temperaturi.
hladnih vjetrova. Puzavice ljeti hlade, a zimi griju Rublje prije peglanja ne smije biti ni previše vlažno
kuæu. ni previše suho, jer tada peglanje traje neuporedivo
OSVJETLJENJE duže. Peglajte prvo na nižoj temperaturi. Nije
neophodno peglati svo rublje. Na kraju iskljuèite
Gasite svjetlo u sporednim prostorijama. Koristite
peglu i popeglajte ostatak sa ugašenom peglom.
sijalice razlièitih jaèina za razlièite potrebe. Koristite
17
ZANIMLJIVOSTI
FRIŽIDER
Ne stavljajte topla jela u frižider. Ne otvarajte ga
preèesto. Držite jela zatvorena, time se ne stvara led
na zidovima fižidera i troši se manje struje. Èistite
frižider od leda i ako je potrebno promijenite gumu na
vratima.

Previše praška znatno otežava pranje i zahtijeva


dodatno ispiranje, ošteæuje stvari i truje. Ako
koristite mašinu za sušenje veša, onda pokrenite na
mašini za pranje centrifugu, jer štedite 20% struje od
PRANJE POSUÐA sušenja.
Ne ostavljajte sudove poslije jela da se hrana na VODA
njima skori, jer vam treba mnogo deterdženta, tople
Ne razbacujte se
vode i vremena da se operu. Perite sudove toplom, a
vodom. Popravite
ispirajte hladnom vodom. Obavezno toplu vodu držite
instalacije koje cure.
u velikoj posudi u sudoperu u koju potapate prljave
Zatvarajte slavinu kada
tanjire. Koristite mašinu za pranje posuða samo kada
perete zube.
se sakupi dovoljno sudova. Mašina troši manje
energije od ruènog pranja toplom vodom iz bojlera. PRIJEVOZ
Mašina za pranje sudova troši više na sušenje nego na Hodajte kada god možete, jer je to jedini naèin da
pranje posuða. vam varenje i metabolizam tijela rade pravilno.
Ostavite da se tanjiri suše prirodno. Koristite bicikl za izlete.
Koristite sredstva za masovni prijevoz - vozove,
brodove i autobuse.
Ako koristite automobil, koristite ga samo kada
morate. Birajte ekološka goriva (plin i ekodizel).
Gasite motor kada èekate ili ste na semaforu.
Osim bolesti disajnih organa, olovo iz vozila
ošteæuje moždane funkcije, direktno opada IQ i to
naroèito kod djece.

PRANJE VEŠA
Mašina najviše troši kada se podesi na pranje bijelog
veša, tj. na 95 stepeni C. Ukljuèujte je samo kada je
puna.Koristite kratke programe za pranje.

18
U SUSRET LOKALNIM IZBORIMA

19