You are on page 1of 16

UVODNIK

Poštovani èitatelji!
U vremenu u kojem je naš zavièaj pritisnula olovna zima (snijeg
„obijelio“, poslije “odjužio”, pa se u pohode nama opet sprema) dok
oèima milujemo ljupke pejzaže svoga kraja išèekujuæi smirivanje
snježne vijavice , razornih vjetrova, i novo buðenje prirode “kad ševa
zapjeva” obilježili smo Dan državnosti Bosne i Hercegovine.
OPÆINE KAKANJ Od svih dogaðaja što ih je preturila u svojoj dugoj, oduvijek burnoj i
najèešæe nasilnoj historiji, Bosna i Hercegovina najviše pamti datume
kada se sticala sloboda, te èuvala i obnavljala državnost. Imala je Bosna
i Hercegovina sretnih predaha izmeðu vojni, kuga, suša i svakojakih
nevolja. S ponosom istièemo èinjenicu da je kolijevka Bosne u našem
OPÆINA KAKANJ kraju i da su Kakanjci i Kakanjke dali veliki doprinos u odbrani bosanske
Alije Izetbegoviæa 123 posebnosti što je ostavilo neizbrisiv trag u kolektivnom pamæenju
72240 Kakanj naroda.
Tel. 032/771-800, 771-801 Cijeneæi slavnu bosansku historiju Kakanj je i ove godine
dostojanstveno obilježio 25.novembar - Dan državnosti BiH.
Fax 032 771-803
Ljubav prema rodnoj grudi Kakanj izražava šaljuæi signale progresa,
www.kakanj.com.ba
uspjeha, predanog rada, optimizma, nade, snage i htijenja da se bude
e-mail: opcinaka@bih.net.ba bolji, napredniji,uspješniji, da se osigura napredak u srcu Bosne, na
zelenom busenju koje pokriva bogata rudna polja, na obalama
IZDAVAÈ: najljepših rijeka, na plodnim oranicama...
Opæina Kakanj Most preko rijeke Bosne na izlazu iz Kaknja je asfaltiran, radovi se
privode kraju. Naš Kakanj izrasta u moderan centar sa jakim urbanim i
infrastrukturnim konturama.
REDAKCIJA BILTENA
U gradskoj jezgri zabilježili smo radove na proširenju saobraæajnice
OPÆINE KAKANJ: koja povezuje ulicu Alije Izetbegoviæa i Ulicu branilaca. Radi se o
Tel: 032/555-301 aktivnostima kojima se osiguravaju neophodni uslovi za uspostavu
Fax 032/771-803 jednosmjernog saobraæaja kroz centar Kaknja.
e-mail:opcinaka@bih.net.ba; Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri i Džemal Maslo, direktor
evelin.memic@gmail.com preduzeæa “GM-AC” d.o.o. Kakanj, potpisali su Ugovor o izvoðenju
radova na objektu Gradske galerije u Kaknju. Ukupna ugovorena cijena
predmetnih radova sa uraèunatim PDV-om i svim ostalim zavisnim
Glavni i odgovorni urednik: troškovima iznosi 59 999,15 KM.
Evelin Memiæ U uredu Opæinskog naèelnika u petak 28. novembra 2008.godine
uprilièeno je potpisivanje dva ugovora o izvoðenju radova.
Novinari: Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri i Iso Zaimoviæ, direktor
Evelin Memiæ “Trgošpeda”, potpisali su Ugovor o izvoðenju radova na izgradnji
igrališta za djecu u Modrinju (vrijednost radova 8 908 KM), u Vehabima -
Azra Fejziæ
“Èarad” (vrijednost radova 24 888 KM), u Brežanima (vrijednost radova 9
Mersud Kovaè 038 KM) i u Povezicama (vrijednost radova 8 748 KM).
Alma Odobašiæ Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri i Asima Bjelopoljak u ime
Fahrudin Hardauš “Beta-company” Kakanj, potpisali su Ugovor o izvoðenju radova na
Grafièka obrada: izgradnji sportskog igrališta za djecu u Sopotnici (vrijednost radova 10
Mersud Kovaè 484 KM).
U MZ Doboj 4 sredinom novembra uprilièena je sveèanost na kojoj je
pušten u funkciju novoizgraðeni sistem daljinskog grijanja. Izgradnjom
Lektor: ovog sistema i proširenjem mreže toplovoda ugašeno je oko 10
Azra Fejziæ kotlovnica i 70 individualnih ložišta.
Vrijednost investicije je veæa od 600 000 KM, investitori su Opæina
DTP i štampa: Kakanj, Ministarstvo za prostorno ureðenje, promet i komunikacije i
Labirint Zenica zaštitu okoline ZDK, GAP, JP “Grijanje” Kakanj, te graðani koji su uložili
svoja sredstva.
“Uèešæe Opæine Kakanj u ovom projektu je preko 240 000 KM i sa
Tiraž: zadovoljstvom mogu kazati da ovim projektom gasimo ložišta èime se
1000 primjeraka poboljšava ekološka slika Doboja”, kazao je opæinski naèelnik Mensur
Jašarspahiæ-Suri.
Zapis o svemu nabrojanom donosimo u šestom broju Biltena Opæine
Kakanj.

2
OPÆINSKO VIJEÆE

Konstituisano Opæinsko vijeæe


Opæinsko vijeæe je u petak, 12. decembra 2008. godine, i ostale prisutne goste da se prigodnom rijeèju obrate
održalo konstituirajuæu sjednicu. Opæinskom vijeæu.
Nakon usvajanja dnevnog reda Opæinsko vijeæe izabralo je
Verifikacionu komisiju a ista je, nakon uvida u: Odluku
Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o
potvrðivanju rezultata Lokalnih izbora 2008. godine broj:
01-07-1-3324/08 od 04. novembra 2008. godine („Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine“, broj : 89/08); potvrde o
prijemu uvjerenja o dodjeli mandata i izjave o prihvatanju
mandata, Opæinskom vijeæu podnijela Izvještaj o
verifikaciji mandata vijeænika Opæinskog vijeæa u kojem je
predložila da Opæinsko vijeæe isti Izvještaj usvoji i donese
Odluku o verifikaciji mandata za svih 30 vijeænika shodno
pomenutoj Odluci Centralne izborne komisije Bosne i
Hercegovine. Verifikaciona komisija je predložila de se
davanje sveèane izjave za dva vijeænika koji su opravdano Potrebnu veæinu za Predsjedavajuæeg Opæinskog vijeæa
odsutni odloži za narednu sjednicu Opæinskog vijeæa. dobio je Petroviæ Ivica

Više informacija o ovoj i svim ostalim sjednicama


Opæinskog vijeæa možete naæi na službenoj internet stranici
Opæine Kakanj www.kakanj.com.ba.
Napomena: Zapisnici sa sjednica Opæinskog vijeæa su
dostupni javnosti nakon usvajanja na narednoj sjednici.

Detalj sa sjednice Opæinskog vijeæa


Poslije usvajanja Izvještaja Verifikacione komisije
uslijedilo je donošenje Odluke o verifikaciji mandata
vijeænika.
Na konstituirajuæoj sjednici Opæinskog vijeæa sveèanu
izjavu, od ukupno 30, dalo je 28 vijeænika (dva opravdano
odsutna).
Trenutak davanja sveèane izjave
Za Predsjedavajuæeg Opæinskog vijeæa predloženi su Opæinsko vijeæe verifikovalo je mandate vijeænicima:
Petroviæ Ivica i Aždajiæ Mijo, a za zamjenika SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH: Èuševiæ Hasan, Mešiæ
Predsjedavajuæeg Ismiæ Mejrema i Balorda Senka. Irfan, Balorda Senka, Aždajiæ Mijo, Mijoè Eldin-Šelda,
Potrebnu veæinu za Predsjedavajuæeg Opæinskog vijeæa Ðondraš Tomislav, Imamoviæ Nusret-Nuno i Spahiæ Ejub.
dobio je Petroviæ Ivica, a za zamjenika Predsjedavajuæeg STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE: Kovaè Nusret, Mandra
Ismiæ Mejrema. Izborom Predsjedavajuæeg i zamjenika Muamer, Gaèiæ Dževad, Imamoviæ Sead, Lopo Muhamed,
Predsjedavajuæeg Opæinskog vijeæa, shodno èlanu 18. stav Šahman Hatiða, Kukiæ Elmedin, Bliznoviæ Asif, Kovaè Mirsad,
4. Statuta Opæine Kakanj, konstituisano je Opæinsko vijeæe. Ismiæ Mejrema i Veispahiæ Haris. STRANKA ZA BOSNU I
Nakon konstituisanja Opæinsko vijeæe razmatralo je HERCEGOVINU: Dželo Rahman, Merdiæ Rešad, Merdiæ Rifet i
Izvještaj o radu Opæinske izborne komisije i provedenim Deliæ Adem. NEZAVISNA LISTA ZA KAKANJ-K1: Haraèiæ Rizah,
Lokalnim izborima 05.10.2008. godine na podruèju opæine Šišiæ Kemal i Neimarlija Mahir. BOSANSKOHERCEGOVAÈKA
Kakanj. Izvještaj po ovoj taèki dnevnog reda podnio je PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIÆ: Piljug Mirzet.
ispred Opæinske izborne komisije gospodin Mimiæ Hamdo, a HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BiH: Petroviæ Ivica i
isti je nakon provedene diskusije jednoglasno usvojen. Katièiæ Slaven.
Na kraju, Predsjedavajuæi Opæinskog vijeæa je pozvao NACIONALNE MANJINE: Ahmetoviæ Ðevad.
Opæinskog naèelnika, predstavnike politièkih subjekata kao
3
TEMA BROJA

Kakanj dostojanstveno obilježio 25.


novembar-Dan državnosti BiH

Antifašizam je naša tradicija Detalj sa predavanja u Gradskoj biblioteci

Od svih dogaðaja što ih je preturila u svojoj Cijeneæi slavnu bosansku historiju Kakanj je i
dugoj, oduvijek burnoj i najèešæe nasilnoj ove godine dostojanstveno obilježio 25.
historiji, Bosna i Hercegovina najviše pamti novembar - Dan državnosti BiH.
datume kada se sticala sloboda, te èuvala i U ponedjeljak, 24.novembra 2008.godine, s
obnavljala državnost. Imala je Bosna i poèetkom u 11.00 sati, uprilièeno je otvaranje
Hercegovina sretnih predaha izmeðu vojni, Parka dobitnika najviših ratnih priznanja Zlatni
kuga, suša i svakojakih nevolja. S ponosom ljiljan i Zlatna policijska znaèka u dvorištu
istièemo èinjenicu da je kolijevka Bosne u Srednje tehnièke škole „Kemal Kapetanoviæ"
našem kraju i da su Kakanjci i Kakanjke dali Kakanj.
veliki doprinos u odbrani bosanske posebnosti U 14.00 sati uprilièeno je polaganje cvijeæa
što je ostavilo neizbrisiv trag u kolektivnom na spomen obilježje palim borcima
pamæenju naroda. Narodnooslobodilaèkog antifašistièkog rata

Èuvari našeg kulturnog naslijeða KUD "Dikan" Domovino mi te volimo!

4
TEMA BROJA
jedine nam domovine èiji su zvuci odjeknuli
kino-salom Doma kulture. Na sveèanoj
akademiji nastupili su èlanovi KUD „Fadil
Dogdibegoviæ-Dikan", Muzièkog centra Kakanj,
Hrvatske folklorne skupine „Bobovac",
Dramskog studija Kakanj i ritmièke sekcije
Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija". Na
sveèanoj akademiji opæinski naèelnik Mensur
Jašarspahiæ-Suri govorio je o državnopravnom
razvitku BiH kroz historiju.

Heroji nikada neæe biti zaboravljeni!

1941-1945. i spomen – obilježje šehidima i


poginulim borcima iz Odbrambeno-
oslobodilaèkog rata 1992-1995.godina. U
spomen-parku okupljenima su se obratili
Osman Merdanoviæ u ime udruženja proisteklih
iz NOAR-a, Adnan Bašiæ u ime boraèkih
udruženja proisteklih iz Odbrambeno-
oslobodilaèkog rata 1992-1995, te opæinski
naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri. Sat vremena
poslije, cvijeæe je položeno i na spomen- Zabilježeno u spomen-parku
obilježje borcima NOAR-a 1941-1945. u
U Gradskoj biblioteci uprilièena je „Veèer
Kraljevoj Sutjesci.
razgovora". Tema o kojoj je govorio prof.dr.
U 16.30 h otvorena je izložba Udruženja
Nerzuk Èurak sa sarajevskog Fakulteta
politièkih nauka nosila je naziv „Bosna i
Hercegovina sutra". Pokrovitelj ove
manifestacije bio je opæinski naèelnik Mensur
Jašarspahiæ-Suri.
U petak, 28.novembra 2008.godine, u
kino-sali Doma kulture uprilièena je premijera
djeèije pozorišne predstave „Šarena lopta" u
pripremi kakanjskog Dramskog studija, a pod
pokroviteljstvom Opæinskog naèelnika.
U okviru programskih sadržaja kojima se
obilježava godišnjica 3. korpusa ARBiH,
Nastup HFS Bobovac
opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri i
graðana „Duga" u foajeu Doma kulture. predstavnici kakanjskih boraèkih udruženja
Sveèana akademija povodom proisteklih iz Odbrambeno-oslobodilaèkog rata
uprilièena
25.novembra – Dana državnosti BiH poèela je 1992-1995. položili su u gradskom parku
24.novembra 2008.godine u 17.00 h himnom cvijeæe na spomen-obilježje šehidima i
poginulim borcima.
5
IZ PROTOKOLA
odraz htjenja graðana u Opæini Kakanj, na èemu
Na adresu Opæinskog Vam iskreno èestitam. Iskreno se nadam da æete u
narednom periodu ostvariti svoje planove, te da
naèelnika pristiglo æemo uspješno saraðivati na dobrobit svih.
Primite izraze našeg poštovanja".
nekoliko èestitki
Na adresu Opæinskog naèelnika pristigla je Opæinskom naèelniku
èestitka koju potpisuje premijer
Zenièko-dobojskog kantona Miralem Galijaševiæ: dodijeljena zahvalnica
„Poštovani! Povodom Vašeg izbora za Udruženje poljoprivrednih proizvoðaèa
naèelnika Opæine, koristim ovu priliku da Vam, “Oranica” Kakanj dodijelilo je zahvalnicu
u ime Vlade Zenièko-dobojskog kantona i u opæinskom naèelniku Mensuru
svoje lièno ime, uputim najsrdaènije èestitke. Jašarspahiæu-Suriju za pomoæ i podršku radu
Pred Vama je èetverogodišnji mandatni period Udruženja.
u kojem Vi i Vaši suradnici imate zadatak da
opravdate povjerenje graðana koji su glasali za Upuæeno pismo zahvale
Vas. U ostvarenju tog zadatka, imate punu
podršku Vlade Zenièko-dobojskog kantona. Federalnom ministarstvu
Stoga, uvjeren sam da æemo u narednom
periodu ostvariti uspješnu saradnju na svim prostornog ureðenja
poljima te zajednièki uložiti napore kako bismo Opæinski naèelnik uputio je pismo zahvale
ojaèali privredu, ekonomiju i sve druge oblasti Federalnom ministarstvu prostornog ureðenja. U
života i rada. Time æe biti ostvaren naš pismu se, izmeðu ostalog, kaže: „Ovim putem
zajednièki cilj – da osiguramo bolji standard i izražavamo svoju zahvalnost za odobrena
prosperitet za sve graðane koji žive na ovom novèana sredstva Opæini Kakanj u cilju sanacije
podruèju“. klizišta u naseljenom mjestu Kraljeva
Na adresu Opæinskog naèelnika Mensura Sutjeska.Dodjelom novèanih sredstava realizaciji
Jašarspahiæa-Surija pristigla je i èestitka koju projekta omoguæili ste blagovremeno i kvalitetno
potpisuje Amer Jerlagiæ, generalni direktor izvršenje pripremnih poslova koji su u fazi izrade
Elektroprivrede BiH: projektne i druge tehnièke dokumentacije
“Cijenjeni gospodine, sa velikim neophodne za izvršenje poslova. Ovim èinom ste
zadovoljstvom sam primio vijest da ste ponovo dokazali da ste voljni u svakom trenutku dati svoj
izabrani za naèelnika opštine Kakanj. Tim doprinos u zaštiti spomenika kulture. Uzimajuæi u
povodom upuæujem Vam iskrene èestitke u obzir èinjenicu da je projektovana vrijednost
svoje ime, kao i u ime svih zaposlenika JP sanacije postojeæeg klizišta premašila naša
Elektroprivreda BiH, uz želje za prosperitet oèekivanja, kao i to da nemamo dovoljno
opštine na èijem èelu se nalazite i napredak u sredstava za potpunu realizaciju ovog projekta,
svim domenima, a Vama lièno želim uspješno molimo Vas da za 2009.godinu planirate i
obavljanje odgovornog zadatka, kao i lièno odobrite dodatna sredstva za ovu namjenu u
zadovoljstvo i zdravlje”. iznosu od 50 000 KM.
Pristigla je èestitka koju potpisuje Fahrudin Opæina Kakanj æe shodno moguænostima
Omerhodžiæ, ministar privrede ZDK: „Poštovani izdvojiti odreðena materijalna sredstva i time
Naèelnièe Jašarspahiæ. Sveèanim uruèenjem dati svoj doprinos u realizaciji ovog projekta".
Uvjerenja o dodjeli mandata novoizabranim Slièan dopis je upuæen i Federalnom
naèelnicima opæina, formalno su okonèani Lokalni ministarstvu kulture i sporta.
izbori 2008. Vaš izbor na funkciju Naèelnika je

6
AKTUELNOSTI

Potpisani ugovori o dodjeli plastenika


dobiveni plastenik koristiti kao
uzorni domaæini i da æe na najbolji
naèin, vlastitim radom i radom
èlanove svog domaæinstva,
osigurati ovim putem bar
djelimièno egzistenciju.
Isporuèilac plastenika je
preduzeæe „Voæar piramida"
d.o.o. Visoko, a radi se o
plastenicima sa sistemom
navodnjavanja površine 100
kvadratnih metara po jediniènoj
cijeni 2 925 KM sa plaæenim
PDV-om. U cijenu je uraèunat i
prevoz do adrese korisnika.
Zabilježeno u dvorištu domaæina Fahrudina Gaèiæa Korisnici su se obavezali da neæe
zloupotrijebiti donaciju kao i da
Nakon što je u naselju Povezice kod domaæina dobiveni plastenik neæe prodati ili ustupiti treæim
Fahrudina Gaèiæa u petak, 14.novembra licima po bilo kom osnovu u periodu od 4 godine
2008.godine , izvršena montaža prvog plastenika od dana isporuke. U protivnom æe morati izmiriti
iz programa pomoæi nezaposlenim boraèkim dug prema opæini Kakanj u vrijednosti plastenika.
kategorijama , u ponedjeljak 17.novembra U Budžetu Opæine Kakanj odreðeno je 50 000 KM
2008.godine, uprilièeno je i potpisivanje ugovora kao podsticaj nezaposlenim graðanima iz reda
o dodjeli plastenika. Potpisnici ugovora su boraèkih populacija u cilju samozapošljavanja.
opæinski naèelnik Mensur
Jašarspahiæ-Suri, s jedne strane, i
Zijad Èobo iz Zgošæe, Eniz
Karahodžiæ iz Donjeg Banjevca,
Ramiz Veispahiæ iz Zgošæe, Ismet
Piljug iz Podborja, Ahmed Šemiæ
iz Zgošæe, Edin Gaðun iz Luèana,
Mujaga Èelikoviæ iz Tršæa, Safet
Vehab iz Vehaba, Nezir Mušija iz
Haljiniæa, Esad Alajbegoviæ iz
Groca, Esad Merdiæ iz Brnjica,
Elvir Hodžiæ iz Sopotnice,
Mersudin Šolbiæ iz Popa, Elsin
Vehab iz Èatiæa, Suvad Piljug iz
Ulice šehida, Zehrudin Kokiæ iz
Sopotnice i Fahrudin Gaèiæ iz
Povezica, s druge strane. Korisnici
Opæina Kakanj podstièe samozapošljavanje
su se ugovorom obavezali da æe

7
AKTUELNOSTI

Sveèanost u MZ Doboj 4
zaštitu okoline ZDK, GAP, JP
“Grijanje” Kakanj, te graðani koji
su uložili svoja sredstva. Izvoðaèi
radova bili su JP “Grijanje”
Kakanj, “Rudstroj” Kakanj,
“Termorad” Kakanj, JP
“Vodokom” Kakanj i “GMK”
Kakanj.
“Uèešæe Opæine Kakanj u ovom
projektu je preko 240 000 KM i sa
zadovoljstvom mogu kazati da
ovim projektom gasimo ložišta
èime se poboljšava ekološka slika
Doboja”, kazao je opæinski
naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri.
Projekat realiziran zajednièkom akcijom šire društvene zajednice “Za Kakanj ovaj projekat je od
izuzetne važnosti. JP ”Grijanje"
U kakanjskoj mjesnoj zajednici Doboj 4 u je odreðenim ulaganjima i vlastitim radom
srijedu 19.novembra 2008.godine, s poèetkom u pomoglo realizaciju ovog projekta. Zahvaljujem
11.00 h, uprilièena je sveèanost na kojoj su, svima koji su pomogli ovaj projekat, ovo je
presijecanjem vrpce, opæinski naèelnik Mensur primjer kako treba širiti mrežu daljinskog
Jašarspahiæ-Suri, Dana Frey - direktor Projekta grijanja i poboljšavati ekološku sliku", kazao je
upravne odgovornosti (GAP) i Kasim Alajbegoviæ- Kasim Alajbegoviæ, direktor JP “Grijanje”
direktor JP “Grijanje” Kakanj pustili u funkciju Kakanj.
novoizgraðeni sistem daljinskog
grijanja. Izgradnjom ovog sistema
i proširenjem mreže toplovoda
ugašeno je oko 10 kotlovnica i 70
individualnih ložišta.
“U ime GAP-a i u ime donatora
koji pomažu realizaciju projekata
želim iskazati zadovoljstvo što je
GAP mogao pomoæi. Ovo je
izvrstan primjer kako se kroz
pažljivo planiranje i uz ustrajnost
može doæi do izvanrednih
rezultata”, kazao je Dana Frey,
direktor GAP-a.
Vrijednost investicije je veæa od
600 000 KM, investitori su Opæina
Kakanj, Ministarstvo za prostorno Pažljivim planiranjem uz istrajnost do vrhunskog rezultata
ureðenje, promet i komunikacije i
8
AKTUELNOSTI

Prolongirana rekonstrukcija
mosta „Skenderoviæi“
U uredu Opæinskog naèelnika Mensura
Jašarspahiæa-Surija, u srijedu 12.novembra
2008.godine, održao se sastanak na kojem se
razgovaralo o modalitetima realizacije projekta
sanacije i izgradnje mosta “Skenderoviæi”. Sastanku
su prisustvovali opæinski naèelnik Mensur
Jašarspahiæ-Suri; Rasim Kovaè, pomoænik ministra za
prostorno ureðenje, promet i komunikacije i zaštitu
okoline ZDK; Hasan Puriševiæ, direktor projektantske
kuæe „Musala inžinjering"; Ferid Trako, pomoænik
Opæinskog naèelnika za poduzetništvo, društvene
djelatnosti, eko-zaštitu i inspekcijske poslove i Fadil
Èelikoviæ, predsjednik Savjeta MZ Tršæe. Nakon
sastanka opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri se
Razgovaralo se o modalitetima realizacije projekta
obratio javnosti:
sanacije i izgradnje mosta
„U proteklih nekoliko navrata predstavnici Opæine
Kakanj su razgovarali sa predstavnicima Ministarstva Na sastanku je zakljuèeno i da se uputi medijima,
za prostorno ureðenje, promet i komunikacije i Policijskoj stanici Kakanj i drugim relevantnim
zaštitu okoline ZDK, okonèana je i zakonom definisana faktorima dopis u kojem æe se vozaèi još jednom
procedura, potpisan je i ugovor sa odabranim pozvati da poštuju signalizaciju postavljenu na
izvoðaèem radova. Smatrali smo da treba analizirati saobraæajnici koja vodi do mosta, a koja ogranièava
sve moduse, tehnièki ispitati teren, pa da onda kretanje teretnih vozila preko mosta. Zakljuèeno je i
zapoènemo sa realizacijom. Razmišljali smo i o da se u vrijeme radova iduæe godine paralelno sa
gradnji drugog mosta uz postojeæi most koji bi služio mostom koji æe se rekonstruisati postavi pješaèki most
kao alternativni putni pravac (alternativni put preko radi djece koja idu u školu, te da se uputi dopis
Gornjeg Banjevca nije moguæe koristiti tokom zime nadležnom preduzeæu da angažuje dva autobusa koji
pa se tražila druga alternativa), ali smo analizom bi saobraæali u vrijeme radova do pješaèkog mosta, a
ustanovili da je to nemoguæe jer na tom lokalitetu putnici bi prelazili iz jednog autobusa u drugi.
postoji klizište koje æe, uz angažovanje ovlaštenih Podsjetimo, Protokol o zajednièkom uèešæu u
projektantskih kuæa, sanirati Služba za civilnu zaštitu. sufinansiranju rekonstrukcije mosta potpisan je
Osim toga, realizacija ove ideje zahtijevala bi 20.5.2008. godine izmeðu Opæine Kakanj i
dodatnih 70 000 KM. Na današnjem sastanku odluèeno Ministarstva za prostorno ureðenje, promet i
je da se prolongira izgradnja i sanacija mosta do kraja komunikacije i zaštitu okoline ZDK. Šest dana poslije
aprila i poèetka maja naredne godine. Ukoliko bi objavljen je oglas za javne nabavke. U narednom
stanje mosta postalo alarmantno Štab civilne zaštite periodu ispoštovani su svi zakonom odreðeni rokovi:
bi zapoèeo odmah sa neophodnim radovima. Dakle, oglas za izvoðaèa radova otvoren 28 dana, odabir
preko zime æe se odvijati saobraæaj preko postojeæeg najpovoljnijeg ponuðaèa, obavještavanje svih
mosta s tim da æe Opæinski naèelnik donijeti rješenje uèesnika u otvorenom postupku, žalbeni rokovi,
kojim æe biti odreðeno da most ne mogu koristiti pripremanje ugovora i dobijanje mišljenja Opæinskog
vozila teže od propisane težine, nego da koriste put pravobranioca, usaglašavanje ugovora sa
Kakanj - Kraljeva Sutjeska - Ponijeri. Podvlaèim još Ministarstvom, potpisivanje ugovora u Ministarstvu...
jednom, Služba za civilnu zaštitu æe svakodnevno 13.oktobra 2008. godine Ugovor je potpisan u
pratiti stanje mosta i intervenirati æe ukoliko doðe do Ministarstvu, a dva dana poslije u uredu Opæinskog
alarmantne situcije kada je u pitanju stanje mosta", naèelnika.
kazao je opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri.

9
AKTUELNOSTI
22. i 28. oktobra u uredu Opæinskog naèelnika autobuse na lokalnom putu Kakanj-Tršæe, na dionici
održani su sastanci na kojima su predstavnici MZ Tršæe puta od skretanja prema Zagraðu do skretanja prema
iznijeli svoje stavove i ideje u vezi modaliteta Semetišu, radi ošteæenja mosta u mjestu Skenderoviæi
rekonstrukcije. Predložena je gradnja novog mosta uz - Ivnica, do otklanjanja opasnosti za uèesnike u
postojeæi i „ispravljanje krivine" pa je Opæinski saobraæaju.
naèelnik, u cilju poštovanja mišljenja ljudi koji žive u Javni prijevoz putnika autobusima odvijat æe se do i
Tršæu, angažovao službenike da ispitaju i ovu ideju od predmetnog mosta koristeæi se s dvije vozne
koja se kasnije pokazala kao nemoguæa za izvedbu jedinice, a putnici æe most prelaziti pješke.
zbog klizišta. Obavještavamo sve uèesnike u saobraæaju da obrate
Nakon sastanka upuæena je i obavijest za javnost u pažnju na postavljenu vertikalnu saobraæajnu
kojoj se kaže: „Služba za poduzetništvo, društvene signalizaciju na ovom dijelu puta, te molimo da se
djelatnosti, eko-zaštitu i inspekcijske poslove Opæine ponašaju u skladu sa saobraæajnim propisima.
Kakanj, u postupku regulisanja saobraæaja na Izgradnja i sanacija ošteæenog mosta poèinje krajem
podruèju opæine Kakanj, izdala je saglasnost aprila i poèetkom maja naredne godine. Do završetka
Policijskoj stanici Kakanj za propisivanje zabrane radova koristit æe se alternativni pravac
saobraæaja u oba smjera za teretna motorna vozila i Kakanj-Kraljeva Sutjeska – Ponijeri“.

je po putnim pravcima, kilometraži i naèinu


Potpisan Ugovor o zimskom angažovanja mehanizacije.
“Na osnovu odluka Opæinskog vijeæa Kakanj i nakon
održavanju puteva provedene zakonom definisane procedure odabran je
izvoðaè radova na zimskog održavanju lokalnih i
nekategorisanih puteva. Ponovo je to kakanjski
Trgošped. Ugovor potpisujemo na vrijeme kako bismo
tokom zime bili sigurniji, kako bi radnici i uèenici
mogli bezbjedno putovati autobusima i drugim
prevoznim sredstvima, te kako bi pješacima bilo
omoguæeno neometano kretanje”, kazao je opæinski
naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri.
“Trgošped je spreman i opremljen za ovu vrstu
poslova, nadamo se da æemo svoj dio posla obaviti
korektno i na vrijeme”, kazao je Iso Zaimoviæ,
direktor kakanjskog Trgošpeda.
Vrijednost radova za LOT 1 ovog Ugovora
(Održavanje putnih pravaca na podruèju opæine
Stisak ruke u znak obostranog uvažavanja
Kakanj - ukupna dužina 70 km iznosi 218.857,50 KM, a
Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri i Iso za LOT 2 (Nabavka transport i isporuka šljake na
Zaimoviæ, direktor kakanjskog Trgošpeda, potpisali odredišta do 15 km) iznosi 4 020 KM.
su, u petak 14. novembra 2008. godine, Ugovor o Iz Ministarstva za prostorno ureðenje, promet i
zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva komunikacije i zaštitu okoline ZDK na adresu Opæinskog
na podruèju opæine Kakanj za period 15.11.2008. – naèelnika stigla je obavijest da je Ministarstvo 11.
15.3.2009. Ugovorne strane su se sporazumjele da æe novembra 2008.godine sklopilo ugovore o zimskom
izvoðaè radova održavati putne pravce na podruèju održavanju regionalnih cesta na podruèju ZDK.
opæine Kakanj (ukupna dužina 70 km); nabaviti, Dionicu regionalne ceste Vareš (Pogar) - Kraljeva
transportovati i isporuèiti šljaku na odredišta do 15 Sutjeska (Ratanj) održavat æe JKP “Vareš” iz Vareša,
km, te angažovati mehanizaciju u sluèaju naknadnog dionicu Tièiæi-Kakanj-Èatiæi održavat æe
zahtjeva naruèioca za potrebe zimskog održavanja na “Asfaltgradnja” Visoko, dionicu Èatiæi - Visoko -
manje prioritetnim putnim pravcima. Cijena Podlugovi (granica ZDK) održavat æe “Mušinbegoviæ”
obavljanja poslova održavanja lokalnih i Visoko, dionicu Èatiæi - Kraljeva Sutjeska održavat æe
nekategorisanih puteva u zimskom periodu utvrðena “Asfaltgradnja” Visoko, dionicu Kraljeva Sutjeska -
Lipnica - Ponijeri održavat æe “Trgošped” Kakanj.

10
AKTUELNOSTI

Uruèena uvjerenja o
dodjeli mandata
Centralna izborna komisija BiH uprilièila je u
petak, 7. novembra 2008. godine, u Sarajevu
uruèenje uvjerenja o dodjeli mandata
novoizabranim naèelnicima opæina i
gradonaèelniku Banja Luke.

Detalj sa sveèanosti

Predsjednik CIK-a dr. Suad Arnautoviæ je kazao Opæinskom naèelniku uvjerenje uruèeno 7. novembra
da su lokalni izbori imali veæu važnost od dosad 2008.
provedenih lokanih izbora u BiH, podsjeèajuæi da
su ove godine biraèi neposredno birali i Fahrudin Omerhodžiæ, predsjednik Opæinskog
predstavnike nacionalnih manjina. savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu; Kemal
‘’Izborom pripadnika nacionalnih manjina BiH Šišiæ ispred Nezavisne liste za Kakanj – K1;
se prikljuèila zemljama demokratskog svijeta Memnun Goga, predsjednik Opæinskog odbora
koje primjenjuju Okvirnu konvenciju o zaštiti BPS-Sefer Haliloviæ; te sekretar Opæinskog vijeæa
pripadnika nacionalnih manjina Kakanj Fahrudin Goralija.
implementacijom našeg zakona o zaštiti
pripadnika nacionalnih manjina’’, kazao je
Arnautoviæ.
Na ovoj sveèanosti uvjerenje je uruèeno i
opæinskom naèelniku Mensuru
Jašarspahiæu-Suriju.
Na sveèanosti koja je uprilièena u sali Opæine
Kakanj, u ponedjeljak 17.novembra 2008.
godine, novoizabranim vijeænicima su uruèena
uvjerenja o dodjeli mandata. Prisutnima na
sveèanosti obratili su se Hamdo Mimiæ, èlan
Opæinske izborne komisije; opæinski naèelnik
Mensur Jašarspahiæ-Suri, Hasan Èauševiæ,
Uvjerenja je uruèio Hamdo Mimiæ,èlan OIK-a
predsjednik Opæinskog odbora SDP BiH; Nermin
Mandra, predsjednik Opæinskog odbora SDA BiH;
11
AKTUELNOSTI

Tamo-amo po gradu
Ureðenjem petlje na dionici autoputa koja je u kanalizacioni sistem.
izgradnji kakanjski kraj æe dobiti još jednu znaèajnu U gradskoj jezgri zabilježili smo radove na
urbanu konturu. Na petlji sve vrvi od rada i brujanja proširenju saobraæajnice koja povezuje ulicu Alije
teških mašina. U neposrednoj blizini petlje bilježimo Izetbegoviæa i Ulicu branilaca. Radi se o aktivnostima
radove na izgradnji proizvodnog objekta preduzeæa kojima se osiguravaju neophodni uslovi za uspostavu
“Kakanj-mont”. Podsjetimo, Opæinsko vijeæe Kakanj jednosmjernog saobraæaja kroz centar Kaknja. Osim
donijelo je Rješenje kojim se dodjeljuje preduzeæu proširenja saobraæajnice bit æe ureðeni i trotoari
Kakanj-mont neizgraðeno graðevinsko zemljište u IV kako bi se osiguralo sigurno kretanje pješaka.U
zoni u svrhu izgradnje proizvodnog objekta. pitanju je projekat Zavoda za planiranje i izgradnju
Rješenjem je odreðen i iznos naknade za dodijeljeno opæine Kakanj, a radove izvodi JP “Vodokom” Kakanj.
zemljište kojeg je preduzeæe “Kakanj-mont” dužno
platiti. Izgradnjom ovog proizvodnog objekta stièu se
uslovi za nova zapošljavanja u Kaknju.

Zabilježeno u gradskoj jezgri

Most preko rijeke Bosne na izlazu iz Kaknja je


Na petlji sve vrvi od rada i brujanja teških mašina asfaltiran, radovi se privode kraju. Naš Kakanj izrasta
u moderan centar sa jakim urbanim i
U okviru redovnih aktivnosti radnici Zavoda za infrastrukturnim konturama.
planiranje i izgradnju opæine Kakanj su na lokalitetu Graðevinsku ekspanziju u Kaknju prikazujemo u
Šumonjièka voda izvršili sanaciju saobraæajnice u slici na prvoj i posljednjoj strani Biltena Opæine
dužini od oko 20 metara. U ulici Rudi Èajevec izvršeni Kakanj.
su neophodni radovi na uvoðenju oborinskih voda u

Osigurati uslove za uspostavu jednosmjernog saobraæaja


Ulica Rudi Èajevec
12
AKTUELNOSTI

Prezentiran RR standard i E-opæina Potpisan Ugovor


U srijedu 27. novembra 2008. godine s poèetkom u 14.00 sati u sali
Opæine Kakanj uprilièena je prezentacija programskog rješenja „E-opæina"
o izvoðenju
Micro edukacije d.o.o. Sarajevo koja je èlanica MICRO grupe, kompanije za
poslovno savjetovanje sa sjedištem u Splitu i uredima u Zagrebu, Šibeniku,
radova na
Puli, Novom Sadu i Sarajevu.
E-opæina predstavlja programsko rješenje kojim se lokalna zajednica u
objektu Gradske
potpunosti digitalizuje èime se olakšava poslovanje. Primjena „E-opæine" galerije
olakšava i ubrzava rad, omoguæava brži pristup ciljanim informacijama, te
transferira sistemska znanja o EU i moguænostima finansiranja iz EU fondova. Opæinski naèelnik Mensur
Izvršna direktorica Zikreta Tubiæ i Željko Mariæ, èlan Uprave Micro Jašarspahiæ-Suri i Džemal
edukacije, prisutnima su prezentovali i Regionalno-razvojni standard. Maslo, direktor preduzeæa
“GM-AC” d.o.o. Kakanj,
potpisali su Ugovor o
izvoðenju radova na objektu
Gradske galerije u Kaknju.
Ukupna ugovorena cijena
predmetnih radova sa
uraèunatim PDV-om i svim
ostalim zavisnim troškovima
iznosi 59 999,15 KM. Izvoðaè
radova se obavezao da æe u
roku od 60 dana od dana
uvoðenja u posao izvesti
graðevinske radove po
predmjeru i predraèunu koji
je bio sastavni dio tenderske
Akcenat na moguænostima finansiranja projekata iz fondova EU dokumentacije.

Potpisani ugovori o izgradnji


djeèijih igrališta
U uredu Opæinskog naèelnika u petak 28. novembra
2008.godine s poèetkom u 14.30 h uprilièeno je
potpisivanje dva ugovora o izvoðenju radova.
Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri i Iso
Zaimoviæ, direktor “Trgošpeda”, potpisali su Ugovor o
izvoðenju radova na izgradnji igrališta za djecu u
Modrinju (vrijednost radova 8 908 KM), u Vehabima -
“Èarad” (vrijednost radova 24 888 KM), u Brežanima
(vrijednost radova 9 038 KM) i u Povezicama
(vrijednost radova 8 748 KM). Radovi se finansiraju iz Programa utroška sredstava od
Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri i Asima koncesija
Bjelopoljak u ime “Beta-company” Kakanj, potpisali utroška sredstava od koncesija kojeg je usvojilo
su Ugovor o izvoðenju radova na izgradnji sportskog Opæinsko vijeæe Kakanj na sjednici održanoj 3. aprila
igrališta za djecu u Sopotnici (vrijednost radova 10 2008.godine. U periodu nakon usvajanja Programa
484 KM). ispoštovane su sve zakonom definisane, te je
Ugovorom definisani radovi finansiraju se iz Programa provedena procedura javne nabavke.
13
AKTUELNOSTI

Prijem za korisnike Redovno izvještavamo o


opæinskih podsticaja fazama procesa izrade
U sali Opæine Kakanj u srijedu, 19. novembra LEAP-a
2008. godine, s poèetkom u 10.00 sati, uprilièen Opæinski naèelnik objavio je javni poziv za
je prijem za 8 izabranih korisnika opæinskih takmièenje za najbolji plakat, slogan i logo u
podsticaja za regresiranje kamata i 9 korisnika èiji kampanji za izradu i provedbu Lokalnog ekološko-
su zahtjevi za ostvarivanje opæinskih podsticaja za akcionog plana.
nabavku novog plastenika ili staklenika u iznosu od Pozvani su bili uèenici osnovnih i srednjih škola,
300 KM za plastenik uvaženi. omladina, umjetnici i svi drugi graðani da dostave
Podsjetimo, Opæina Kakanj je pozvala pravna i svoje radove o temi: ‘’Eko-slika moga kraja –
fizièka lica registrovana za obavljanje danas i sutra‘’ u cilju odabira najboljeg plakata,
poljoprivredne djelatnosti i fizièka lica slogana i logotipa u kampanji za izradu i provedbu
registrovana za obavljanje tradicionalnih i starih LEAP-a opæine Kakanj.
zanata, a koji su korisnici kredita kod Prijave su trebale da sadrže prijedloge
komercijalnih banaka na podruèju BiH, da vizuelnog rješenja plakata i logotipa u bilo kom
podnesu zahtjeve za ostvarivanje opæinskih obliku i u bilo kojoj tehnici koja se može lako
podsticaja za regresiranje kamata za kredite reproducirati.
Prijedlog vizuelnog rješenja mora sadržavati i
namjenski korištene za djelatnosti za koje su
kratki slogan koji bi predstavljao sastavni dio
registrovani. Opæinski podsticaji za regresiranje
plakata.
kamata za namjenske kredite za 2008.godinu
Uz prijedlog rješenja obavezno je bilo priložiti i
iznose do 50 posto zavisno od iznosa kamate i
kratko pojašnjenje plakata, logotipa i slogana, te
broja prijavljenih. Opæina Kakanj je pozvala i sve
njihove veze sa temom (max.100 rijeèi).Odreðene
poljoprivredne proizvoðaèe sa podruèja opæine
su i prigodne novèane nagrade u iznosima: 200,00
Kakanj da podnesu zahtjeve za ostvarivanje
KM; 100,00 KM i 80,00 KM.
opæinskih novèanih podsticaja za nabavku novog
Rok za slanje prijedloga bio je do 15. decembra
plastenika ili staklenika. 2008.godine.
Opæinske podsticaje za nabavku novih plastenika Uèešæe na ovom konkursu podrazumjevalo je da
u iznosu od 300 KM po korisniku dobili su Nermin su autori saglasni da æe radovi biti objavljeni u
Èobo iz Zgošæe, Midhat Neimarlija iz ulice Alije LEAP-ovim publikacijama ili na drugi naèin
Izetbegoviæa, Mirhet Èelebiæ iz Tièiæa, Nermin korišteni od strane LEAP-a i da se odrièu prava
Marušiæ iz Dumanca, Ðavid Kadiæ iz Donje autorskih nadoknada, a ukljuèuje, izmeðu
Papratnice, Munir Karahodžiæ iz ulice Saliha ostalog, i grafièku doradu predloženih rješenja.
Jašarspahiæa, Muris Deliæ iz Ulice bratstva i Nakon okonèana roka za slanje radova proces
jedinstva, Sulejman Haraèiæ iz ulice Alije odabira vodi Koordinator izrade LEAP-a,
Izetbegoviæa i Fadil Dogdibegoviæ iz ulice predstavnici ‘’Ceteor-a’’ Sarajevo i predstavnici
Imamoviæa. radnih grupa „Obrazovanje", „Javnost i mediji" i
Opæinski podsticaji za regresiranje kamata za „Eko-informisanje".
namjenske kredite bit æe isplaæeni Sahadžijskoj U okviru sveukupnih nastojanja da se unaprijedi
radnji “Seiko” Kakanj, Obrtnièkoj radnji okoliš u Kaknju sa radom je poèela i mobilna
“Ribnica” Kakanj, OR “Salaš” Kakanj, SZR “SIM” stanica za praæenje kvalitete zraka. Podaci koje
Kakanj, ZZ “Terraprim” Kakanj, Farmi “Milah” prikuplja mobilna stanica prezentuju se putem
Kakanj, firmi “Zmajevac” Kakanj i firmi gradskog displeja. Karakter izmjerenih vrijednosti
“Šajkoviæ” d.o.o. prezentuje se brojkama i prigodnim ilustracijama
u vidu smješka ili ljutka.

14
IZVJEŠTAJ IZ MATIÈNIH UREDA

IZVJEŠTAJ IZ MATIÈNIH UREDA

za period 01.12.2008. - 17.12.2008. godine

Matièni ured KAKANJ


Roðeni: Pipo Hadžera; Skeleðija Eldar
Vjenèani: Hekiæ Mirzet i Kolabiæ Mediha; Goralija Jasmin i Šišiæ Ðenaida; Leliæ Amir i
Kuloviæ Ilhana; Helja Saida i Šehiæ Irma; Damjanoviæ Saša i Begiæ Aida; Smaka Safet i
Arnaut Senada; Jašarspahiæ Zlatalija i Silajðija Melisa; Topaloviæ Evludin i Ajanoviæ
Murisa.

Matièni ured Bilješevo


Roðeni: -
Vjenèani: Gadžun Nermin i Heèimoviæ Aida

Matièni ured Brnjic


Roðeni: -
Vjenèani: Mandžuka Fadil i Spahiæ Zlatka

Kraljeva Sutjeska
Roðeni: -
Vjenèani: -

U periodu 1 - 27.novembar 2008. godine izdata su 7 374 izvoda iz matiènih knjiga


roðenih, vjenèanih, državljana i umrlih. Izvršene su 9 344 ovjere potpisa, rukopisa i
prepisa, te autentiènosti rukopisa ili potpisa na punomoæi.
Zaprimljeno je 653 zahtjeva stranaka i zahtjeva po službenoj dužnosti. Razloge
pojaèanog intenziteta rada pronalazimo u neophodnim pripremama graðana za
poèetak primjene Zakona o porezu na dohodak.

15