You are on page 1of 20

UVODNIK

Poštovani graðani!
Tokom vruæih augustovskih dana šum plahovite Zgošæe, bajkovite
Ribnice, živopisne Trstionice i Bosne što se razlijeva daleko u
èarobnom kakanjskom krajoliku prekidale su teške mašine koje,
OPÆINE KAKANJ gradeæi puteve, nagovještavaju bolji životni ambijent u jezgri
Bosne Kulina bana iz koje je potekla naša državnost prema Drini na
istoku i Sani na zapadu. Iz istog podneblja nekoliko vijekova kasnije
odašilju se signali progresa, uspjeha, predanog rada, optimizma,
OPÆINA KAKANJ
Alije Izetbegoviæa 123 nade, snage, želje i htijenja da se bude bolji, napredniji,
72240 Kakanj uspješniji...
Tel. 032/771-800, 771-801 Dok teške mašine trasiraju novu dionicu autoputa iza kakanjskih
Fax 032 771-803 brežuljaka i proplanaka, u gradu, u prigradskom pojasu, u selima i
www.kakanj.com.ba zaseocima saniraju se putevi, grade saobraæajnice, prostire užareni
e-mail: opcinaka@bih.net.ba asfalt po vrelom kamenu, žuri se u bolje sutra, u napredak, u
blagostanje... Radi se na realizaciji projekata iz oblasti cestovne
IZDAVAÈ:
infrastrukture koji se finansiraju iz Programa rasporeda sredstava iz
Opæina Kakanj
cestovnih naknada i Programa rasporeda sredstava od koncesija. Uz
signale progresa iz Kaknja se šalje poruka da historija našeg kraja
REDAKCIJA BILTENA
OPÆINE KAKANJ: nije zaboravljena. Srednjovjekovna bosanska vremenitost
Tel: 032/555-301 ovjekovjeèena steæcima, misterija davnih vremena olièena u
Fax 032/771-803 kamenoj kugli, te rudnièki vagoneti sa traènicama simoli su
e-mail:opcinaka@bih.net.ba; dugogodišnjeg usuda bosanske posebnosti i teške životne borbe.
evelin.memic@gmail.com Ovi vijesnici prošlih vremena skrasit æe se u kakanjskom otvorenom
muzeju taman pred još jednu godišnjicu pisanja Povelje Kulina
Glavni i odgovorni urednik:
bana, tog rodnog lista bosanske državnosti.
Evelin Memiæ
Dok su se nove asfaltirane saobraæajnice stapale sa ljupkim
pejzažom kakanjskoj javnosti svoje lijepo ureðene avlije, dvorišta,
Novinari:
Evelin Memiæ bašte, balkone, poslovne krugove, mjesne zajednice predstavili su
Azra Fejziæ Kakanjci i Kakanjke koji slijede maksimu „misli globalno, djeluj
Mersud Kovaè lokalno“. Završila se akcija izbora najljepših oèaravajuæih kutaka i
Alma Odobašiæ oaza zelenila, najljepše ureðenih i dosanjanih kuæica u cvijeæu,
Fahrudin Hardauš organizirana s ciljem da podstakne ekološku svijest i akciju graðana
Grafièka obrada: i privrednih subjekata kako bi tek nabavljena mobilna stanica, koja
Mersud Kovaè æe pratiti stanje okoliša, donosila lijepe vijesti da Kakanj mijenja
imidž i da se pretvara u kraj prepoznatljiv po prirodnim i
Lektor:
kulturno-historijskim vrijednostima u kojem se ostvaruje održivi
Azra Fejziæ
privredni razvoj.
DTP i štampa: Sve ove poruke iz Kaknja poslane su bosanskohercegovaèkoj i
Labirint Zenica svjetskoj javnosti kroz emisiju FTV Svako dobro BiH koja se uživo
emitovala iz Kaknja 24. augusta 2008.godine, a zapis o svemu
Tiraž: nabrojanom donosimo u treæem broju Biltena Opæine Kakanj.
1000 primjeraka
Evelin Memiæ
glavni i odgovorni urednik Biltena

3
LOKALNA SAMOUPRAVA KROZ HISTORIJU

Preteèe Opæinskog vijeæa


imenovanja, za privredu, za propise i
organizaciona pitanja i za molbe i pritužbe.
Poèetkom šezdesetih zanimanje društveno-
politièkih faktora bilo je usmjereno na samu
organizaciju unutar kadrovske politike, pa je
novim statutom iz 1964. godine skupština
opštine Kakanj uz opštinsko vijeæe formirala i
vijeæe radnih zajednica (umjesto vijeæa
proizvoðaèa). Sedamdesetih godina razvija
se i delegatski sistem i formirale su se mjesne
zajednice (savjeti). Promijenila se i struktura
organizacije opštine pa sada postoje 3
vijeæa: vijeæe uduženog rada (46 èlanova),
vijeæe mjesnih zajednica (36 èlanova) i
društveno-politièko vijeæe (10 èlanova).
Sjednice su se održavale i pojedinaèno, ali
Prateæi trend razvoja cijele Bosne i Hercegovine i oko kljuènih odluka bile su zajednièke.
opæina Kakanj se kroz svoj historijski kontinuum dosta Izvršni odbor bio je izvršni organ skupštine i bio je
izmijenila u društveno- politièkom aspektu. Podruèje višeèlan. Rad ovih kakanjskih vijeæa bio je usmjeren
današnje opæine Kakanj, odmah poslije Drugog na sistematièno i konstruktivno rješavanje problema s
svjetskog rata, pripadalo je trima srezovima: kojima su se Kakanj, a i poslijeratne BiH i Evropa
visoèkom, zenièkom i vareškom. Naznake lokalne susretali. Takva organizacija je trajala sve do 1992.
samouprave ogledale su se tada u mjesnim odborima godine. U tim ratnim godinama Statutarnom odlukom
kojih je daleke 1945. godine bilo 13. Ti mjesni odbori iz 1994. iznjedrila je i tzv. prijelazna vlast, sada veæ
su imali od 7 do 15 èlanova, u zavisnosti od broja Opæine, a ne opštine Kakanj, sa svojim organima:
naseljenih mjesta. Ovakva teritorijalna podjela Opæinskim vijeæem i Opæinskim naèelnikom. Po toj
održala se do 1947. godine kada je broj mjesnih Odluci èlanovi vijeæa æe se birati demokratskim putem
odbora smanjen, a broj odbornika poveæan, tako da je na neposrednim izborima. Ti neposredni izbori desili
svako selo ili zaselak imalo svog predstavnika. Prvi su se ubrzo, odmah po završetku rata, a mandat
mjesni odbori su imali zadatak da utvde štetu nastalu vijeænicima je trajao dvije godine. Izbornim zakonom
tokom rata, izraðivali su liste za izdavanje kartica za mandat je vijeænicima produžen na èetiri godine, a
prehrambene proizvode, vršili su raspodjelu tekstila Statutom Opæine Kakanj njihov broj odreðen je na 30.
po domaæinstvima, razmatrali planove
sjetve...
Daljom reorganizacijom mjesnih odbora
formiraju se narodni odbori opština i
narodni odbori gradova. Na našem podruèju
su se 1952. formirale dvije opštine: Kakanj i
Kraljeva Sutjeska, a veæ 1955. formirana je i
opština Kakanj. Opština Kakanj bila je u
sastavu narodnog odbora zenièkog sreza, a
narodni odbor opštine Kakanj sada ima 40
odbornika. Godine 1956. donesen je i statut
kojim se naknadno utvrdilo da narodni
odbor ima opštinsko vijeæe (sa 42
odbornika) i vijeæe proizvoðaèa (sa 33
odbornika). Postojale su i stalne komisije:
mandatsko-imunitetska, komisija za izbor i
4
TEMA BROJA

ZAVRŠENA AKCIJA IZBORA NAJLJEPŠE


OKUÆNICE I BALKONA
Tokom augusta zabilježeno nekoliko akcija usmjerenih na unapreðenje životne sredine,
razvijanje ekološke svijesti i kulture življenja
Prema odluci Organizacionog odbora
najljepši je prilaz zgradi T 37 u ulici 7.
muslimanske brigade, a najureðenija je
mjesna zajednica Kraljeva Sutjeska.
Semka Zaimoviæ iz Bijelih Voda za
najljepše ureðeno dvorište vikend kuæe
dobila je kosilicu koju je donirala
Termoelektrana Kakanj. Dodijeljene su i
4 nagrade u vrijednosti od 45 KM
(kolotura sa šlaufom za navodnjavanje –
donacija JP „Vodokom" Kakanj), novèani
iznos od 50 KM i knjiga. Dobitnici su
Remzija Veispahiæ iz Zgošæe i Masija
Suljiæ iz Slijevnica za oèuvanost
autohtonih vrsta biljaka, Senad Šišiæ za
kreativnost, Omer Obralija iz Obara za
Kakanjski vatrogasci ureðuju svoje dvorište
primjer pravilnog planiranja sadnje. U
U sali Opæine Kakanj 1. augusta 2008.godine održana kategoriji „Najljepši poslovni krug" priznanja su
je prezentacija aktivnosti Organizacionog odbora za dodijeljena privrednim subjektima: Delibašiæ
provoðenje akcije izbora najljepših balkona i Poliuretani, Delta Petrol, GMK, Hotel Premium,
okuænica, te sveèanost dodjele nagrada. Diploma, Tvornica cementa Kakanj. Posebna nagrada za
novèani iznos od 300 KM i knjiga „Vrtna arhitektura angažman u oèuvanju i ureðenju okoline dodijeljena
bosanskih avlija" za osvojeno prvo mjesto u kategoriji
„Najljepše okuænice" pripali su Nihadi
Berbiæ, za osvojeno drugo mjesto Muliji
Haraèiæ iz Dumanca uz diplomu i knjigu
dodijeljen je novèani iznos od 200 KM, a
za treæe mjesto Ševali Kuloviæ je
dodijeljen novèani iznos od 150 KM. Za
najljepši balkon proglašen je onaj kojeg
brižno ureðuje Nijaz Èabaravdiæ iz
Slijevnica kojem je uz knjigu i diplomu
dodijeljen i novèani iznos od 200 KM,
drugo mjesto u kategoriji „Najljepši
balkoni" pripalo je Samiji Kubat koja je
nagraðena sa novèani iznosom od 150
KM. Dodijeljene su i dvije treæe nagrade:
Naidi Kaldžija i Enveru Gogi dodijeljen je
iznos od 100 KM. Misli globalno - djeluj lokalno
5
TEMA BROJA
naèelnika prioritet. Mladi ljudi su moja
najveæa radost i moja zebnja zbog
vremena u kojem odrastaju, ali i razlog
moje borbe za ljepši, ureðeniji,
napredniji i za život ugodniji Kakanj.
Potvrda ove moje opredjeljenosti su
realizirane aktivnosti na zaštiti i
unapreðenju životne okoline, te brojne
aktivnosti na spreèavanju poroka kako bi
se mladima osigurao siguran ambijent u
kojem æe, bezbrižno odrastajuæi, svoj
raskošni talent prezentovati kroz
dokazivanja u sportu i nauci. Ove godine
Opæina Kakanj dodijelila je 105 stipedija
za studente i 32 stipendije za uèenike,
Mladi Kakanjci u akciji èišæenja
stvoreni su preduslovi za formiranje
privrednog parka, usvojena je Strategija
je NVO Alternative Kakanj za uèešæe u izradi LEAP-a,
razvoja opæine Kakanj èija realizacija æe rezultirati
za aktivnu ulogu u zagovaranju za proglašenje Tajana
masovnijim zapošljavanjima, u toku je izgradnja
spomenikom prirode, za projekte i akcije : „Drvored
omladinskog centra, znaèajna su ulaganja u sport kao i
lipa na ulazu u Kakanj"; „2007 ruža za Kakanj";
sve druge segmente iz domena omladinske politike.
„Izgradnja djeèijeg igrališta u Èatiæima"; te za radne
Mladima Kaknja upuæujem srdaènu èestitku
akcije „Bobovac 2006" i „Bobovac 2007".
povodom 12. augusta - Meðunarodnog dana mladih. “
Akcija izbora naljepšeg balkona i okuænice
Na ureðenju okoline radili su i kakanjski vatrogasci
predstavlja još jednu u nizu aktivnosti Opæine Kakanj
koji su uredili obalu rijeke Bosne, uredili travnjak i
usmjerenih na unapreðenje životne sredine,
sportski poligon, pridružili se lokalnom ekološkom
razvijanje ekološke svijesti i kulture življenja. Tokom
glasu koji svakog dana sve više jaèa, a dodatno se
augusta nisu izostale ni kolektivne akcije na ureðenju
intenzivirao nabavkom mobilne stanice za praæenje
okoline. Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri
kvaliteta zraka.
prisustvovao je u utorak 12. augusta
akciji èišæenja i uljepšavanja grada koju
su, povodom Meðunarodnog dana
mladih, organizovali èlanovi Opæinske
organizacije Crvenog križa Kakanj.
Opæinski naèelnik je za sve uèesnike
akcije obezbijedio osvježenje. Akcija je
zapoèela referatom o ekologiji i
èitanjem svevremene poruke koju sadrži
pismo poglavice Seatllea koje smo
objavili u prošlom broju Biltena.
Opæinski naèelnik je mladima uputio
poruku: „Povodom Meðunarodnog dana
mladih upuæujem poruku mladim
Kakanjcima i Kakanjkama da su oni u
mom radu i svim mojim aktivnostima
Opæinski naèelnik sa uèesnicima akcije i predstavnicima Crvenog križa
koje obavljam u svojstvu Opæinskog

6
U SUSRET LOKALNIM IZBORIMA

REZULTATI ŽRIJEBANJA ZA LOKALNE IZBORE


2008.
U Kaknju je 01.08.2008. izvršeno žrijebanje za utvrðivanje redoslijeda politièkih subjekata ovjerenih za
Izbore, izborne jedinice 094 – Kakanj i biraèkih mjesta opæine Kakanj za Izbore 2008.
Politièki subjekti su izvuèeni kako slijedi:

R/B ŠIFRA NAZIV POLITIÈKOG SUBJEKTA


KOD

1. 008 SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

2. N34 SEJDIÆ MIRSAD – NEZAVISNI KANDIDAT IZ REDA NACIONALNIH MANJINA

3. 027 HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH

4. 001 BOSANSKOHERCEGOVAÈKA PATRIOTSKA STRANKA – SEFER HALILOVIÆ

5. 502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

6. L18 NEZAVISNA LISTA ZA KAKANJ –K1

7. 004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

8. 090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

9. N23 AHMETOVIÆ ÐEVAD – NEZAVISNI KANDIDAT IZ REDA NACIONALNIH MANJINA

10. B17 BJELOPOLJAK TAIB – NEZAVISNI KANDIDAT

11. 769 HDZ 1990 – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990

12. 036 BOSS – BOSANSKA STRANKA – MIRNES AJANOVIÆ

13. 731 EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5

14. 513 STRANKA PENZIONERA – UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE

Nakon toga izvuèen je i redoslijed biraèkih mjesta kako slijedi:

Biraèko BROJ ÈLANOVA BIRAÈKOG


r/b mj. broj NAZIV BIRAÈKOG MJESTA BROJ BIRAÈA
ODBORA

1. 094A004 SOPOTNICA 472 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

2. 094A024 KRALJEVA SUTJESKA 565 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

3. 094A042 ŽELJEZNIÈKA STANICA 1-B 481 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

4. 094A009 STARA JAMA POGON 743 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

5. 094A017 RIBNICA 261 BIRAÈ 3 èlana biraèkog odbora

6. 094A051 BRNJ 456 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

7
U SUSRET LOKALNIM IZBORIMA
7. 094A008 ÈATIÆI-1 586 biraèa 5 èlanova biraèkog odbora

8. 094A007 BREŽANI 603 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

9. 094A050 VARDA 2 438 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

10. 094A028 PAPRATNICA 932 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

11. 094A005 DOM PENZIONERA-1 893 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

12. 094A012 DOBOJ –1 652 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

13. 094A026 KRŠEVAC 761 BIRAÈ 5 èlanova biraèkog odbora

14. 094A032 SLAPNICA 411 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

15. 094A041 DOM PENZIONERA- 2 712 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

16. 094A015 LOVAÈKI DOM 718 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

17. 094A022 OŠ „M. M. BAŠESKIJA-1" 836 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

18. 094A035 TRŠÆE 819 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

19. 094A040 ZGOŠÆA 744 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

20. 094A037 VELIKI TRNOVCI 287 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

21. 094A025 NAŽBILJ 333 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

22. 094A021 HALJINIÆI 789 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

23. 094A049 ÈATIÆI 2 542 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

24. 094A014 VARDA – 1 913 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

25. 094A047 OŠ “M. M. BAŠESKIJA“-2 719 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

26. 094A048 ŽELJEZNIÈKA STANICA -2 879 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

27. 094A003 BILJEŠEVO 342 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

28. 094A046 VATROGASNI DOM Doboj 680 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

29. 094A029 SEOCE 423 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

30. 094AM MOBILNI TIM 3 èana biraèkog odbora

31. 094A 501 Odsustvo 240 biraèa 3 èlana biraèkog odbora


i NNN

32. 094A001 BIJELE VODE 657 biraèa 5 èlanova biraèkog odbora

33. 094A002 MODRINJE 353 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

34. 094A030 POPE 607 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

35. 094A010 BRNJIC 702 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

8
U SUSRET LOKALNIM IZBORIMA
36. 094A034 HRASTOVAC 194 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

37. 094A019 DUBOVO BRDO 248 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

38. 094A036 ZAGRAÐE 347 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

39. 094A039 BUKOVLJE 508 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

40. 094A038 VUKANOVIÆI 317 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

41. 094A042 ŽELJEZNIÈKA STANICA 1-a 529 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

42. 094A011 BAŠIÆI 326 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

43. 094A031 RIÈICA 577 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

44. 094A043 ELEKTRO KAKANJ 1 517 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

45. 094A052 CRNAÈ 326 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

46. 094A027 HODŽIÆI 472 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

47. 094A044 POPRŽENA GORA 147 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

48. 094A023 BIŠTRANI 272 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

49. 094A053 ELEKTRO KAKANJ 2 541 BIRAÈA 5 èlana biraèkog odbora

50. 094A033 STARPOSLE 240 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

51. 094A013 DOBOJ –2 903 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

52. 094A006 BJELAVIÆI 851 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

53. 094A020 DUMANAC 677 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

54. 094A016 DONJI KAKANJ 763 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora

55. 094A018 KARAULSKO POLJE 132 BIRAÈA 3 èlana biraèkog odbora

56. 094A045 PLANDIŠTE-STARA 794 BIRAÈA 5 èlanova biraèkog odbora


JAMA-POGON

Prema Uputstvu o utvrðivanju kvalifikacija i broja èlanova biraèkih odbora, postupku žrijebanja i imenovanja
biraèkih odbora za lokalne izbore 2008. godine („Službeni glasnik BiH“, br 65/08), èlan 7, stav 2, taèke c, d i e:
c) „Popunjavanje mjesta u biraèkim odborima vrši se na naèin da se uzme prvo biraèko mjesto sa liste
biraèkih mjesta i èlanstvo u biraèkom odboru za to biraèko mjesto se popunjava sa nazivima politièkih stranaka
i nezavisnih kandidata sa liste politièkih stranaka i nezavisnih kandidata prema redoslijedu koji je utvrðen
žrijebanjem, dok se ne popuni ukupno èlanstvo tog biraèkog odbora. Uzima se drugo biraèko mjesto sa liste i
èlanstvo u biraèkom odboru se popunjava sa narednim nazivima politièkih stranaka i nezavisnih kandidata sa
liste politièkih stranaka i nezavisnih kandidata. Postupak se ponavlja za svako biraèko mjesto do konaène
popune svih mjesta u biraèkim odborima za sva biraèka mjesta.“
d) „Ukoliko se doðe do kraja liste politièkih stranaka i nezavisnih kandidata, a preostalo je još biraèkih
mjesta, postupak se ciklièno ponavlja sa poèetka liste politièkih stranaka i nezavisnih kandidata.“
e) „Ukoliko broj ovjerenih politièkih stranaka i nezavisnih kandidata prelazi ukupan broj èlanova biraèkih
odbora u datoj opæini, izborna komisija popunjava mjesta u biraèkim odborima po redoslijedu žrijebanja dok
ne popuni sva mjesta u svim biraèkim odborima.“
9
IZ PROTOKOLA

Mladi u gostima kod Opæinskog naèelnika


Djeca iz Srebrenice i Osnovnu muzièku školu
Bratunca koja su u organi- „Avdo Smajloviæ" u
zaciji MDD „Merhamet“ u Visokom. Melika Buza je
Kaknju bila su u utorak na I Internacionalnom
29. jula 2008. gosti takmièenju i XI Federal-
opæinskog naèelnika Men- nom takmièenju koje se
sura Jašarspahiæa- Surija. održalo u aprilu 2008.
Djeci koja su ovih dana godine u Sarajevu osvojila
boravila u kakanjskim drugu nagradu u disciplini
porodicama Opæinski „Klavir – 1.kategorija", a
naèelnik je dodijelio na banjaluèkom bijenalu
prigodne poklone, a koji je održan u maju
posebna pažnja posvetila 2008. godine takoðer je
se i utiscima koje æe osvojila drugu nagradu u
Opæinski naèelik pripremio toplu dobrodošlicu
djeca ponijeti iz Kaknja. kategoriji „Klavir-solo".
Uz izraze dobrodošlice Opæinski naèelnik koji je u
gostima su predstavljeni osnovni podaci o Kaknju, a nekoliko navrata pomagao Melikin rad, danas se
nakon prijema koji je uprilièen u uredu Opæinskog interesirao za dalje planove ove talentovane
naèelnika druženje je nastavljeno uz sladoled i djevojèice koja je tokom prijema kazala da želi, kada
fotografisanje uz gradsku fontanu. Opæinskog odraste, raditi kao profesorica klavira. Svojoj gošæi
naèelnika su posjetili: Amra Hajdareviæ ( 6. razred), Opæinski naèelnik je uruèio prigodne darove.
Emina Hasanoviæ (8.razred), Meliha Aliæ (5.razred), U sali Opæine Kakanj u srijedu 6. avgusta 2008.
Jasmina Bijeliæ (5.razred), Adisa Jusupoviæ (7.razred), godine, u organizaciji Opæinskog naèelnika,
Lejla Èehiæ (4.razred), Sabina Sinanoviæ (8.razred), uprilièeno je predavanje o temi “Sigurnost objekata
Aldin Jašareviæ (7.razred), Selmir Hajdareviæ i graðana”. Predavaèi su bili Sulejman Spahiæ
(6.razred), Sabrija Kurtiæ (5.razred), Refik Mujiæ direktor Agencije “Condor” Zenica i Mirnes
(8.razred), Fahira Omeroviæ (8.razred), Ramiz Mehiæ Imamoviæ, komandir uniformisane službe Agencije.
(8.razred), Senad Mehiæ (8.razred), Meho Mujiæ Sastanku su prisustvovali direktori javnih preduzeæa
(2.razred), Zaim Hodžiæ (4.razred), Muharem i ustanova sa teritorije opæine Kakanj. Sastanak je
Jusupoviæ (3.razred) i Velid Jusupoviæ (2 razred). rezultirao zakljuèkom da se pokrenu aktivnosti na
Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri je u svom sagladavanju potreba i modaliteta osiguranja
uredu poèetkom augusta ugostio Meliku Buza, imovine javnih preduzeæa i javnih ustanova od
talentovanu kakanjsku djevojèicu koja pohaða kraða, požara i sl.

Prijem su pratili kakanjski mediji Talentirana Kakanjka Melika Buza i Opæinski naèelnik
10
AKTUELNOSTI

NOVÈANA POMOÆ ZA NABAVKU UDŽBENIKA


Po konkursu objavljenom dana 30.06.2008.godine u – da je po Javnom pozivu za obnovu stambenih
„Dnevnom avazu“ za dodjelu novèane pomoæi za jedinica za potencijalne korisnike hrvatske
nabavku udžbenika djeci branilaca u 2008/2009. nacionalnosti zaprimljena 21 prijava od toga
školskoj godini prijavljeno je ukupno 349 kandidata. jedna prijava van roka,
Na osnovu Uredbe o prednosti u školovanju branilaca – sve prijave su otvorene, pregledane u smislu
i èlanova njihovih porodica („Službene novine zadovoljavanja opæih kriterija, te je utvrðeno da
Zenièko-dobojskog kanto- na“ broj 12/07) pomoæ je je 9 prijava kompletnih, a za 11 prijava æe se
odobrena za 257 kandidata koji ispunjavaju uslove za tražiti pismena dopuna dokumentacije u roku od
dodjelu navedene pomoæi. 8 dana.
PRISPJELE PRIJAVE ZA OBNOVU Lista potencijalnih korisnika donacije kojima
nedostaje dokumentacija, objavljena je i na oglasnoj
STAMBENIH JEDINICA
ploèi Opæine.
Na osnovu podnesenih prijava za obnovu stambenih
Taèan broj korisnika bit æe utvrðen nakon pregleda
jedinica, a po Javnom pozivu koji je objavljen
terena i nakon provedenog postupka izbora
03.07.2008. godine, Komisija za odabir korisnika,
projektantske kuæe i izvoðaèa radova.
održala je prvu sjednicu 12.08.2008. godine, na kojoj
Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Sarajevu
je usvojila Poslovnik o radu Komisije i otvorila
dostavljeni su i prijedlozi projekata za podršku
prispjele prijave.
održivom povratku i to iz tri oblasti: vodovod,
Komisija je konstatovala slijedeæe:
kanalizacija i putevi.

ZAPOÈELE AKTIVNOSTI NA IZRADI BUDŽETA OPÆINE KAKANJ


NASTAVLJAJU SE ZA 2009. GODINU
RADOVI NA OPÆINSKI NAÈELNIK, MENSUR
ADAPTACIJI JAŠARSPAHIÆ-SURI IMENOVAO
CENTRA ZA MLADE RADNU GRUPU ZA IZRADU
I GRADSKE PREDNACRTA BUDŽETA ZA 2009.
GALERIJE GODINU
Sa firmom «Zanat» d.o.o Kakanj
U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
potpisan je novi ugovor za završetak
(«Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 19/06) i
radova na objektu Centra za mlade
Operativnim budžetskim kalendarom za izradu i donošenje budžeta
opæine Kakanj. Vrijednost ovog
za 2009. godinu i dokumenta okvirnog budžeta za period od 2009. do
ugovora je 14.807,00 KM, a odnosi se
2011. godine («Službene novine Opæine Kakanj», broj 6/2008),
na elektro, zanatske, vodoinstalater-
Opæinski naèelnik, Mensur Jašarspahiæ-Suri je 31.07.2008. godine
ske i radove na instalaciji grijanja,
imenovao Radnu grupu za izradu prednacrta budžeta Opæine Kakanj.
èime æe biti realiziran projekat adap-
Zadatak Radne grupe je da na bazi pokazatelja o izvršenju budžeta iz
tacije ovog Centra. U ranijoj fazi izvr-
prethodnih godina i pokazatelja o izvršenju budžeta u 2008. godini
šeni su grubi graðevinski radovi èija je
izvrši realnu procjenu budžetskih prihoda i rashoda, a što æe biti
vrijednost iznosila 23.755,79 KM.
osnova za izradu nacrta budžeta, a potom i samog budžeta za 2009.
Takoðer,u toku su aktivnosti na
godinu. Navedenim Zakonom i Operativnim budžetskim kalendarom
realizaciji projekta gradske galerije
Opæine Kakanj predviðeno je da se budžet donese do kraja godine za
sa muzejom gdje je uraðen idejni
narednu godinu, a s obzirom da su aktivnosti na izradi budžeta veæ
projekat, a izrada glavnog projekta
poèele, oèekivati je da æe taj rok biti ispoštovan.
je u završnoj fazi.

11
AKTUELNOSTI

IZ KAKNJA SE ODAŠILJU SIGNALI PROGRESA,


USPJEHA, PREDANOG RADA, OPTIMIZMA,
NADE, SNAGE, HTIJENJA...
U toku realizacija Programa utroška sredstava iz cestovnih naknada i Programa
utroška sredstava od koncesija
utroška sredstava od koncesija na teritoriji opæine
Kakanj za 2008. godinu. Predmeti ugovora su:
– asfaltiranje puta od džamije u Donjem Kaknju
prema Mramoru (iznos sa uraèunatim PDV-om
4.985, 40 KM);
– sanacija dionice puta za selo Mramor dužine 1
200 m (20.050,00 KM);
– sanacija puta Dumanac – izgradnja puta u selu
(24.918,00 KM);
– sanacija puta Bištrani-Jasike (10.181,00 KM);
– sanacija asfaltnog zastora u MZ Doboj prema
Studencima (15.000,00KM);
Brežani, august 2008.

Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri i


direktor kakanjskog Trgošpeda Iso Zaimoviæ
potpisali su 1.augusta 2008.godine, nakon što je
proveden otvoreni postupak, ugovore o realizaciji
nekoliko projekata, na osnovu Okvirnog sporazuma
od 25. jula 2008. godine. Ugovorne strane su se
sporazumjele da æe izvršilac osigurati usluge
redovnog održavanja i sanacije cesta po Programu
utroška sredstava iz cestovnih naknada i Programu

Radovi u Novom naselju - Varda

– sanacija puta „Bjeloševiæi" (14.972,50 KM);


– sanacija puta do Gornje Papratnice (nasipanje
i rješavanje odvodnje 9.991,50KM);
– sanacija puta od Gornje Papratnice prema
Sebinju - samo nasipanje (7.054,00 KM);
– sanacija puta Plandište – od srednjih škola do
raskrsnice za Bare, kuæa Bajtareviæa, nastavak
( 14.731,00 KM);
– sanacija puta puta Gornji Banjevac – Tršæe (
4.988,00KM);
Finaliziraju se radovi na ulazu u dvorište SSŠ
– sanacija puta Bukovlje – Èobe (10.034,50 KM);

12
AKTUELNOSTI
– sanacija puta MZ Èatiæi – Vina (6.527,00 KM);
– sanacija asfaltnog zastora Dom Bjelaviæi,
prema naselju (8.626,00 KM);
– sanacija asfaltnog zastora u MZ Slapna Gora,
put do škole (14.858,00 KM);
– sanacija puta Slapnica (10.000,00 KM);
– sanacija puta u naselju Hrasno – Èatiæi
(14.809,00KM);
– sanacija puta za Poèivale u Velikim Trnovcima
(9.940,00KM);
– sanacija puta u Brežanima (10.087,00 KM);
– sanacija puta Živalji – Rièica (14.900,00 KM);
– sanacija puta Zgošæa – Alagiæi – Crnaè Zapoèelo postavljanje èeliène konstrukcije na mostu
(9.810,00 KM);
– sanacija puta Èatiæi – Mlinèiæi (9.970,00KM); – izrada pješaèko-rekreativne staze na stadionu
– sanacija puta u selu Subotinje (29.718,00 KM); FK „Mladost" Doboj (12.030,00 KM);
– sanacija puteva u MZ Povezice – sanacija puta Brežani – Crkvenjak (39.714,00
(19.922,00 KM); KM).
Do zakljuèenja ovog broja Biltena završeni su
radovi u Brežanima (Antulijina kuæa), radovi na
sanaciji I dionice puta u Novom naselju - Varda,
radovi na sanaciji puta u Subotinju, Povezicama ,
radovi na sanaciji puta od doma u Bjelaviæima
prema naselju te sanacija puta od Gornje
Papratnice prema Sebinju. Radovi na
rekonstrukciji mosta preko rijeke Bosne na izlazu
iz Kaknja se izvode intenzivno. Zapoèeli su radovi
na postavljanju èeliène konstrukcije koju je
izradio kakanjski Rudstroj. Finaliziraju se i radovi
na ulazu u dvorište Srednje struène škole Kakanj.
Cilj ovih radova je uèenicima osigurati sigurniji
Zabilježeno u Donjem Kaknju
pristup školi.

– sanacija asfaltnog zastora u MZ Doboj –


Begiæi – koridor Vc (10.008,00 KM);
– sanacija putnog pravca Brnj – zaselak Gaj
(9.942,00 KM);
– sanacija putnog pravca Varda, stadion –
boraèka zgrada sa nabavkom materijala za
sanaciju pješaèke staze Varda
(29.089,00 KM);
– sanacija putnog pravca Gornja Varda –
„Elektro" Kakanj – Gornja Varda
(24.494,00 KM);
– sanacija i dionice puta u Novom naselju Varda
(15.035,00 KM);
Završeni radovi u Bjelaviæima

13
AKTUELNOSTI

ODRŽANA MANIFESTACIJA “DANI ORGANSKE


PROIZVODNJE, KAKANJ 2008"
U organizaciji Asocijacije organskih proizvoðaèa ljekovitog bilja
i jagodièastog voæa SBK, a pod generalnim pokroviteljstvom
opæinskog naèelnika Mensura Jašarspahiæa-Surija, u Kaknju je, na
platou filijale IK banke, u subotu 16.augusta 2008.godine,
održana manifestacija pod nazivom “Dani organske proizvodnje,
Kakanj 2008". Suorganizatori ove manifestacije su bili UGP
”Bagrem" Kakanj i ZZ “Terraprim” Kakanj, a sponzori su Federalno
ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva ZDK. Asocijacija organskih proizvoðaèa
ljekovitog bilja i
jagodièastog voæa SBK
Opæinskom naèelniku uruèena zahvalnica za
pokroviteljstvo dodijelila je Opæin-
skom naèelniku zahval-
nicu za pokrovitelj-
stvo.
U okviru ove mani-
festacije uprilièena je
promocija i degusta-
cija proizvoda, a Op-
æinski naèelnik je pri-
sutnima podijelio od-
reðenu kolièinu jago-
Svjetski brend organske proizvodnje i u
dièastog voæa. našem gradu
Raznovrsna ponuda organskih proizvoda
paprike i paradajza. U svoju proizvodnju. Sve što Nermin
PARADAJZ TEŽAK svom plasteniku Nermin ima proizvede je bez upotrebe zaštitnih
razlièitih sorti paradajza, a sredstava, prava organska
1,2 KILOGRAMA! izdvajamo egipatsku sortu gdje ima proizvodnja. Inaèe, Nermin Marušiæ
primjeraka koji teže i preko jednog je i korisnik opæinskih podsticaja za
Opæinski podsticaji kilograma. Nermin u svom plastenièku proizvodnju, pa æe
urodili plodom plasteniku takvih primjeraka ima Opæina Kakanj pouèena dobrim
Posjetili smo domaæina Nermina na desetine, a na svom imanju rezultatima i ubuduæe podsticati
Marušiæa iz MZ Dumanac koji se uzgaja i kalifornijske gliste, te ovakve i sliène proizvoðaèe.
bavi plastenièkom proizvodnjom proizvodi kompost koji koristi za

Plastenièka proizvodnja - modus Vrijedni domaæin ubire plodove


Domaæe je najbolje samozapošljavanja svoga rada
14
OBAVJEŠTENJA

KANTONALNA NOVÈANA PODRŠKA ZA


PROIZVODNJU KONZUMNIH JAJA
Obavještavamo poljoprivredne proizvoðaèe sa Poljoprivredni proizvoðaèi dužni su dostaviti
podruèja opæine Kakanj da je Ministarstvo za slijedeæu dokumentaciju:
poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Obrazac zahtjeva sa unesenim podacima,
planiralo za tekuæu godinu novèanu podršku za taksiran sa 3,00 KM kantonalne
proizvodnju konzumnih jaja u iznosu od 1 KM po administrativne takse;
pilenki. – Raèun o nabavci pilenki registriranog
Premira se proizvodnja zapoèeta najranije od proizvoðaèa;
01.08.2007 godine, a najkasnije do 31.08.2008 – Dokaz o vlasništvu objekta;
godine nabavkom 18 nedjeljnih pilenki lahkih linija. – Ugovor o zakupu objekta u koliko se radi o
Datum nabavke 18 nedjeljnih pilenki prema zakupu;
raèunu/otpremnici smatra se poèetkom – Rješenje o upisu u sudski registar za pravna
proizvodnje. lica.
Pravo na ostvarivanje podrške imaju kandidati Zainterisirani mogu preuzeti originalni obrazac
(fizièka lica) koja ispunjavaju slijedeæe uslove: zahtjeva na prijemnoj kancelariji Opæine Kakanj,
– da na teritoriji Zenièko-dobojskog kantona na te uz neophodnu dokumentaciju i predati na
vlastitom ili zakupljenom objektu imaju mjestu preuzimanja, najkasnije do 28.10.2008.
organiziranu proizvodnju konzumnih jaja sa godine.
minimalno 1.500 komada pilenki lahkih linija.

KANTONALNA NOVÈANA PODRŠKA


ZA UZGOJ BROJLERA
Obaviještavamo poljoprivredne proizvoðaèe sa – Raèun o nabavci brojlera za tov od
podruèja opæine Kakanj da je Ministarstvo za registriranog proizvoðaèa;
poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK – Ugovor o utvrðenom plasmanu brojlera
planiralo za tekuæu godinu novèanu podršku za pravnom licu registriranom za preradu
uzgoj brojlera u iznosu od 0,20 KM po brojleru. brojlerskog mesa ili registriranom za otkup
Pravo na ostvarivanje podrške imaju kandidati žive stoke ili peradi;
(fizièka lica) koja ispunjavaju slijedeæe uslove: – Dokaz o vlasništvu objekta;
– potrebno je da na teritoriji Zenièko-dobojskog – Ugovor o zakupu objekta za tov u koliko se radi
kantona na vlastitom ili zakupljenom objektu o zakupu;
imaju organiziranu proizvodnju brojlera od – Raèun/otkupni blok o plasmanu brojlera;
najmanje 5.000 komada brojlera u turnusu; – Rješenje o upisu u sudski registar za pravna
– potrebno je da imaju zasnovan kooperantski lica.
odnos sa registriranim Zainterisirani mogu preuzeti originalni obrazac
otkupljivaèem/preraðivaèem brojlerskog zahtjeva na prijemnoj kancelariji Opæine Kakanj, te
mesa. uz neophodnu dokumentaciju i predati na mjestu
Poljoprivredni proizvoðaèi dužni su dostaviti preuzimanja, najkasnije do 28.10.2008. godine.
slijedeæu dokumentaciju: Dodatne informacije vezano za ostvarivanje
– Obrazac zahtjeva sa unesenim podacima, kantonalnih i federalnih podrški, mogu se dobiti u
taksiran sa 3,00 KM kantonalne administrativne kancelariji broj 20, III sprat, zgrada Opæine Kakanj.
takse;
15
OBAVJEŠTENJA

POÈELA ISPLATA PRVE RATE


OPÆINSKIH STIPENDIJA
Nakon provedenog – za maloljetne osobe - rodni
konkursnog postupka za list, LK jednog roditelja,
dodjelu stipendija za CIPS-ovo uvjerenje o
studente i ðake koji je Opæina prebivalištu za istog
Kakanj raspisala 11.06.2008. roditelja.
godine, 04.08.2008. god. Podsjeæamo, Opæina Kakanj
poèela je isplata prve rate je na osnovu planiranih
stipendija za studente i ðake sredstava u Budžetu Opæine
koji su ostvarili pravo na za 2008.godinu odobrila 105
stipendiju. stipendija za studente i 32 za
Isplata se vrši preko IK ðake srednjih škola. Pored
banke dd Kakanj uz podnošenje slijedeæih toga iz ovih sredstava izdvojena su novèana
dokumenata: sredstva za 19 korisnika studentskih kredita koji su
– za punoljetne osobe – kopija LK i CIPS-ovo sa Fondom za kreditiranje potpisali ugovor o
uvjerenje o prebivalištu kreditiranju do završetka školovanja.

POMOÆ UGROŽENIM PORODICAMA NA


PODRUÈJU OPÆINE KAKANJ
Vlada Zenièko-dobojskog kantona na sjednici najsiromašnijim porodicama i pomoæ u funkciji
održanoj 29.04.2008.godine donijela je Program poboljšanja uslova stanovanja siromašnih
socijalno-intervenirajuæih mjera za 2008. godinu porodica. Mjerom» Pomoæ najsiromašnijim
kojim je predviðeno da opæine Kantona zajedno sa porodicama» predviðeno je da se za deset
Ministarstvom za rad i socijalnu politiku porodica sa podruèja opæine Kakanj dodijeli
uèestvuju u provoðenju dvije mjere: Pomoæ novèana pomoæ u iznosu od po 500,00KM.
U tom smislu formirana je Radna
grupa koja se sastoji od predstavnika
Opæine i Centra za socijalni rad , koja
je na osnovu prijedloga predstavnika
mjesnih zajednica utvrdila stanje na
terenu i saèinila socijalnu anamnezu
za svaku porodicu pojedinaèno, te
Ministarstvu dostavila prijedlog liste
kandidata za dodjelu novèanih
sredstava.
O obuhvatu opæina i visini sredstava
po opæinama za realizaciju pomoæi za
poboljšanje uslova stanovanja
siromašnih porodica, Ministarstvo æe
donijeti posebnu odluku.
16
IZ MATIÈNIH UREDA

IZVJEŠTAJ IZ MATIÈNIH UREDA


za period od 18.07.2008 - 21.08.2008. godine
Matièni ured KAKANJ
Roðeni: Amidžiæ Anes, Èehajiæ Berina, Èehajiæ Edina, Èelebiæ Imad, Èizmiæ Almedin, Durakoviæ
Sedad, Dželo Lamija, Gaèiæ Sinan, Gorak Enis, Ramiæ Eldar, Spahiæ Nermana;
Vjenèani: Amidžiæ Almedin i Gafuroviæ Irmela, Šabanoviæ Sanel i Silajdžija Indira, Šemiæ Amir i
Hrusto Arnesa, Delibašiæ Ermin i Husika Adisa, Škulj Elvedin i Begiæ Habiba, Èanèar Almin i Èekiæ
Adisa, Subašiæ Mirza i Kadriæ Eldisa, Haraèiæ Muhedin i Šehiæ Mahira, Silajdžija Fikret i Aliji Šehzada,
Sikira Naser i Èatiæ Edina, Smaka Sumedin i Šljivo Arnela, Èatiæ Edin i Alajbegoviæ Melisa, Merdanoviæ
Adis i Jašarspahiæ Azra, Kordiæ Adis i Ribiæ Šeherzada, Skopljakoviæ Azmir i Derviæ Elvedina, Javoraš
Emir i Bašiæ Amerisa, Šehiæ Sedin i Muflizoviæ Dalila, Zahiroviæ Ermin i Neimarlija Alma, Hadžiæ Senad i
Buhiæ Harisa, Omeroviæ Asko i Sadikoviæ Sadeta, Moštro Mujo i Ljuboviæ Alma, Durakoviæ Seid i Bešiæ
Fatima, Beniæ Damir i Burekoviæ Dženita, Turudiæ Haris i Skomorac Mersima, Dediæ Alen i Trako
Vildana, Porèa Muhamed i Ganiæ Elma, Gaèiæ Ekrem i Neimarlija Redžiba, Šehiæ Amir i Èelikoviæ
Elmina, Ibrahimspahiæ Senahid i Æosiæ Elvira, Ismiæ Eldin i Bešlija Senada, Delibašiæ Mirnes i Kafedžiæ
Elma, Pušæul Elvis i Musiæ Fatima, Subašiæ Izet i Arnaut Merzada, deliæ Josip i Kapetanoviæ Kristina,
Kuloviæ Suad i Haraèiæ Irnesa, Goralija Enhar i Derviæ Ferida, Mulaæ Amer i Èizmiæ Elma, Arnautoviæ
Ðemal i Habiboviæ Jasminka, Mašiæ Almedin i Junuzi Naila, Zaimoviæ Eldar i Fazliæ Emina, Strika Samir
i Sikira Nasiha, Silajdžiæ Emir i Alajbegoviæ Evelina, Agièiæ Zijad i Husiæ Belma, Lopo Mahiri Aslani
Adisa, Softiæ Haris i Kovaèeviæ Ramiza, Pipo Nurudin i Gladoviæ Hafiza, Heganoviæ Uzeir i Deliæ Alma,
Èiviæ Nermin i Smajiæ Harisa, Kumbara Adis i Saèiæ Æamila;
Umrli: Balešiæ Senad, Jašareviæ Nazif, Kesiæ Anða, Kubat Munib, Lovriæ Anto, Mijaè Jozefina, Peja
Ramiz, Pipo Hanumica, Sabljakoviæ Munira, Sinanoviæ Mima, Velšmid Stanko, Šimiæ Ilija
Matièni ured Bilješevo
Roðeni: -;
Vjenèani: Bešiæ Alen i Sokoloviæ Mahira; Dizdareviæ Mujo i Mušinoviæ Adisa; Haboviæ Rusmir i
Derviševiæ Dinela;
Umrli: Kadiæ Tajib.
Matièni ured Brnjic
Roðeni: - ;
Vjenèani: Kovaè Zajko i Memiševiæ Medina; Èehajiæ Elvir i Kovaè Ilda; Šljivo Edin i Deliæ Enesa;
Umrli: Musiæ Omer.
Matièni ured Kraljeva Sutjeska
Roðeni:
Vjenèani: Lovriæ Mijo i Turbiæ Marina; Rojo Nasir i Malanoviæ Elvisa;
Umrli: Neimarlija Salem, Pavloviæ Ana, Vehab Refija, Mušija Ibrahim, Bjelopoljak Kada, Kadriæ
Rabija, Bradariæ Ivo.

17
ZANIMLJIVOSTI

PLASTIÈNE VREÆICE – POTREBA ILI LUKSUZ?


koje dolaze, pa i za vas same bit
æe mnogo - nosite platnenu
vreæicu, ili, kako mi to
kolokvijalno kažemo – ceker.
Ako koristite platnenu vreæicu,
saèuvat æete svoju okolinu od
štetnog utjecaja otprilike
22.176 plastiènih vreæica za
vrijeme svog životnog vijeka.
Zlo koje se zove plastika
prepoznali su npr. Kina koja je
èak i uštedjela, poslušajte
nakoji naèin: Plastiène vreæice
se proizvode od polietilena i
termoplastike koja se dobija iz
nafte. Zabranom besplatnih
Amerièki Zavod za zaštitu okoline je 2003. objavio vreæica u trgovinama Kina æe uštedjeti 37 miliona
strašnu èinjenicu da je godišnja svjetska potrošnja barela nafte. Irska se drugaèije obraèunala sa ovim
plastiènih vreæica izmeðu 500 i 1000 milijardi problemom, ona je 2002, kao prva zemlja u Evropi,
komada. uvela porez na plastiène vreæice i tako smanjila
Šta mi zapravo znamo o tome? Koliko nas se danas njihovu potrošnju za 90%. San Francisko je zabranio
2 ili 3 puta svrati u trgovinu i nekoliko puta uzme njihovu upotrebu kao prvi grad u SAD-u. Izrael,
besplatnu vreæicu? Na kraju sedmice imate ih u Kanada, Indija, Kenija, Južna Afrika su ili uveli
prosjeku 10 ili više. Gdje one završe? Nekima je to zabranu ili kane to uèiniti.
pogodna vreæica u koju æe odložiti smeæe, ukoliko Mi smo još daleko od ovako naprednih
žive u stanovima, i ujutro kad krenu na posao baciti sprovoðenja radikalnih mjera, ali makar svi znamo
je u kontejner i ne osvræuæi se. Gdje one završe šta je ceker. Zato slijedeæi put kad vam ljubazna
poslije toga, malo ko i misli o tome. prodavaèica ponudi besplatnu vreæicu, neka vam ne
Vjetar ih raznosi po kopnu, veæina ih završi u bude teško odbiti je jer ste sa sa sobom ponijeli
rijekama i morima. Dokazano je da one štete i ceker.
životinjama a neposredno i ljudima, na svjetlosti se
razgraðuju u otrovnije
petropolimere koji truju tlo i
vodu. To za posljedicu ima
mikroskopske otrovne èestice
koje ulaze u prehrambeni lanac.
Za životinje u divljini posljedice
su katastrofalne, a tek za
èovjeka!
Koja su rješenja ovakvog lošeg
trenda? Èinjenica je da se oko
1% vreæica reciklira, jer je
jeftinije proizvesti novu, nego
reciklirati staru. Ono što vi
možete uraditi je sasvim
jednostavno, a za generacije

18