You are on page 1of 20

UVODNIK

2008.
godinu
OPÆINE KAKANJ obilježila
interno informativno glasilo graðevinska
OPÆINA KAKANJ ekspanzija Posljednji prolazak parnjaèe
kroz grad
Alije Izetbegoviæa 123 Tokom 2008.godine Opæina
72240 Kakanj Ribnice, živopisne Trstionice i
Kakanj je poduzela niz aktivnosti
Bosne što se razlijeva daleko u
Tel. 032/771-800, 771-801 kako bi se ojaèao transparentan
èarobnom kakanjskom krajoliku,
Fax 032 771-803 rad. Usvojene su Strategija razvoja
prekidale su teške mašine koje,
www.kakanj.com.ba opæine Kakanj, Strategija
gradeæi puteve, nagovještavaju
e-mail: opcinaka@bih.net.ba partnerstva Opæine Kakanj i
bolji životni ambijent u jezgri
graðana, sadržajno je obogaæena
Bosne Kulina bana iz koje je
IZDAVAÈ: službena web- stranica,
potekla naša državnost prema Drini
Opæina Kakanj implementiran je Zakon o slobodi
na istoku i Sani na zapadu. Iz istog
pristupa informacijama, zapoèele
podneblja, nekoliko vijekova
su aktivnosti na izradi strategije
REDAKCIJA BILTENA kasnije, odašilju se signali
komuniciranja Opæine Kakanj i
OPÆINE KAKANJ: progresa, uspjeha, predanog rada,
graðana, sjednice Opæinskog vijeæa
Tel: 032/555-301 optimizma, nade, snage, želje i
su se prenosile putem lokalne TV,
Fax 032/771-803 htijenja da se bude bolji,
poèeo je izlaziti Bilten Opæine
e-mail:opcinaka@bih.net.ba; napredniji, uspješniji...
Kakanj...
evelin.memic@gmail.com Dok su teške mašine trasirale
U aprilu opæinski naèelnik Mensur
novu dionicu autoputa iza
Jašarspahiæ-Suri i Dana Frey,
kakanjskih brežuljaka i proplanaka,
Glavni i odgovorni urednik: direktor GAP-a, su potpisali
u gradu, u prigradskom pojasu, u
Evelin Memiæ Memorandum o razumijevanju
selima i zaseocima sanirali su se
kojim su odreðeni uslovi pod
putevi, gradile saobraæajnice,
Novinari: kojima æe Opæina Kakanj saraðivati
prostirao užareni asfalt po vrelom
Evelin Memiæ u provoðenju druge faze Projekta
kamenu, žurilo se u bolje sutra, u
Azra Fejziæ upravne odgovornosti-GAP. U junu
napredak, u blagostanje... Radilo
Mersud Kovaè je asfaltirana saobraæajnica pokraj
se na realizaciji projekata iz oblasti
Srednje tehnièke škole “Kemal
Alma Odobašiæ cestovne infrastrukture koji se
Kapetanoviæ” Kakanj, škola u
Fahrudin Hardauš finansiraju iz Programa rasporeda
Brnjicu je dobila javnu rasvjetu,
Grafièka obrada: sredstava iz cestovnih naknada i
rekonstrisan je put Nažbiljsko
Mersud Kovaè Programa rasporeda sredstava od
brdo-Nažbilj, na gradskim
koncesija. Uz signale progresa iz
autobuskim stajalištima izgraðene
Lektor: Kaknja se odaslala poruka da
su nadstrešnice, realiziran je
Azra Fejziæ historija našeg kraja nije
projekat World Visiona i Opæine
zaboravljena. Srednjovjekovna
Kakanj kojim se odabranim
DTP i štampa: bosanska vremenitost ovjekovjeèe-
porodicama doniraju æuriæi...
na steæcima, misterija davnih
Labirint Zenica 18. jula navršilo se deset godina
vremena olièena u kamenoj kugli,
od posljednjeg prolaska æire kroz
te rudnièki vagoneti sa traènicama,
Tiraž: gradsku jezgru, o tome smo pisali u
simboli su dugogodišnjeg usuda
1000 primjeraka drugom broju Biltena Opæine
bosanske posebnosti i teške životne
Kakanj.
borbe. Ovi vijesnici prošlih
Tokom vruæih augustovskih dana
vremena skrasili su se u
šum plahovite Zgošæe, bajkovite

2
UVODNIK
Krajem augusta u Kaknju motornih vozila i razrušio sivilo
je organizovano je svakodnevnice koja se manifes- tira
prikazivanje filmova na užurbanim modernistièkim tokovima.
otvorenom. Obilježeni su Dani djeèije nedjelje
Sve ove poruke iz Kaknja tokom kojih je radost njegovog
poslane su bosansko- velièanstva Djeteta bila velika i
hercegovaèkoj i svjetskoj beskrajna. U ovom mjesecu je
javnosti kroz emisiju FTV obilježena Evropska sedmica lokalne
“Svako dobro BiH” koja se demokratije, gradsko šetalište je
uživo emitovala iz Kaknja uljepšano viseæim saksijama...
24. augusta 2008. godine. U vremenu u kojem je naš kraj
Prvi jesenji prohladni pritisnula olovna zima,dok smo oèima
Iz Kaknja se odašilju signali progresa, uspjeha,
septembarski dani hladili su milovali snježne pejzaže našeg
predanog rada, optimizma, nade, snage, želje i
užareni asfalt koji se zavièaja, obilježili smo Dan držvnosti
htijenja da se bude bolji, napredniji,
prostirao u kakanjskim BiH. Od svih dogaðaja što ih je
naseljima. Završeno je preturila u svojoj dugoj,oduvijek
kakanjskom otvorenom muzeju taman
asfaltiranje niza saobraæajnica, burnoj i najèešæe nasilnoj historiji,
pred još jednu godišnjicu pisanja
potpisani su ugovori za nove BiH najviše pamti datume kada se
Povelje Kulina bana, tog rodnog lista
projekte,u kakanjskom otvorenom sticala sloboda, te èuvala i obnavljala
bosanske državnosti.
muzeju skrasila se uèiteljica života, državnost. Imala je naša domovina
Dok su se nove asfaltirane
naša historija, u kojoj se na
saobraæajnice stapale sa ljupkim
teška pitanja surovih sfingi
pejzažem, kakanjskoj javnosti svoje
vremena odgovaralo
lijepo ureðene avlije, dvorišta, bašte,
junaèkom borbom za
balkone, poslovne krugove, mjesne
slobodu i odluènim radom
zajednice predstavili su Kakanjci i
kako bi se osigurala
Kakanjke koji slijede maksimu „misli
egzistencija i opstanak na
globalno, djeluj lokalno“. Završila se
kuænom pragu, u zemlji
akcija izbora najljepših oèaravajuæih
Bosni, na zelenom busenju
kutaka i oaza zelenila, najljepše
koje pokriva bogata rudna
ureðenih i dosanjanih kuæica u
polja,na obalama najljepših
cvijeæu, organizirana s ciljem da
rijeka, na plodnim
podstakne ekološku svijest i akciju
graðana i privrednih subjekata kako bi
oranicama... Gradski displej upotpunio urbanu sliku
Kakanjski dom sportova
tek nabavljena mobilna stanica, koja
zasjao je novim sjajem,
æe pratiti stanje okoliša, donosila sretnih predaha izmeðu vojni, kuga,
izvršeni su odreðeni zahvati na
lijepe vijesti da Kakanj mijenja imidž i suša i svakojakih nevolja. S ponosom
rekonstrukciji i uljepšavanju, Srednja
da se pretvara u kraj prepoznatljiv po istièemo èinjenicu da je kolijevka
struèna škola je dobila novi ulaz...
prirodnim i kulturno-historijskim Bosne u našem kraju i da se Kakanjci i
Poèetak mjeseca oktobra u Kaknju
vrijednostima u kojem se ostvaruje Kakanjke dali veliki doprinos u odbrani
obilježili su lokalni izbori na kojima su
održivi privredni razvoj. bosanske posebnosti.
graðani s pravom glasa birali
U novembru je u MZ Doboj 4 pušten
vijeænike i Opæinskog
u funkciju novoizgraðeni sistem
naèelnika. Izbori su se
daljinskog grijanja, vrijednost
pokazali kao svojevrstan
investicije je veæa od 600 000 KM.
praznik demokratije jer su
Krajem decembra u promet je pušten
protekli u redu i miru uz
novi most preko rijeke Bosne, a na
uvažavanje demokratskih
platou Gradske fontane organizovan
postulata. Prva polovina
je doèek Nove 2009.godine. Fotoprièu
oktobra koji je naš kraj
sa doèeka Nove godine prezentujemo
ukrasio jesenjim bojama
na posljednjoj strani Biltena.
protekla je u znaku
Dešavanja koja su obilježila poèetak
razdraganog i bezbrižnog
2009. godine bilježimo u sedmom
Opæina Kakanj je poduzela niz aktivnosti kako djetinstva.Veseli djeèiji
broju Biltena Opæine Kakanj.
žamor nadglasao je brujanje
bi se ojaèao transparentan rad
3
OPÆINSKO VIJEÆE

Informacija sa 2. redovne
sjednice Opæinskog vijeæa
Druga redovna sjednica Opæinskog vijeæa od kulturu i sport Kakanj; Prijedlog rješenja o
30.12.2009. poèela je sveèanom izjavom Mandra djelimiènom poništavanju pravosnažnog Rješenja
Muamera i Kovaè Mirsada koji nisu prisustvovali Skupštine opštine Kakanj, br.01/1-474-23/91 od
konstituirajuæoj sjednici. Dnevni red se sastojao od 30.09.1991. godine; Prijedlog rješenja o izboru
dvanaest taèaka: Komisije za izbor i imenovanja Opæinskog vijeæa.
Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu Za èlanove Komisije za izradu Poslovnika o radu
Poslovnika o radu Opæinskog vijeæa; Prijedlog Opæinskog vijeæa imenovani su: Muhamed Lopo –
rebalansa Budžeta za 2008. godinu; Nacrt budžeta predsjednik, Slaven Katièiæ – zamjenik predsjednika
Opæine Kakanj za 2009. godinu; Prijedlog odluke o i èlanovi: Zahid Grèiæ, Nusret Imamoviæ, Emir
privremenom finansiranju Opæine Kakanj za period Zaimoviæ, Mahir Neimarlija i Mirza Smajiæ, a
01.01 – 31.03. 2009. godine; Nacrt odluke o izršavanju Komisije za izbor i imenovanja: Nusret Kovaè –
Budžeta Opæine Kakanj za 2009. godinu; Prijedlog predsjednik, Slaven Katièiæ – zamjenik predsjednika
odluke o finansiranju politièkih subjekata za IV kvartal i èlanovi: Kemal Šišiæ, Mirzet Piljug, Rifet Merdiæ,
2008. godine; Nacrt okvirnog programa rada Mijo Aždajiæ i Rizah Haraèiæ. Javna ustanova za
Opæinskog vijeæa za 2009. godinu; Prijedlog odluke o kulturu i sport je Odlukom o davanju saglasnosti na
mjeseènoj vrijednosti boda naknade za korištenje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
gradskoga graðevinskoga zemljišta u 2009. godini; Javne ustanove za kulturu i sport Kakanj, dobila novi
Prijedlog odluke o mjeseènoj vrijednosti boda naziv i djelokrug rada, pa je sad Javna ustanova za
komunalne naknade za 2009. godinu; Prijedlog odluke kulturu i obrazovanje. Sve ostale taèke su usvojene,
o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i izuzev Rebalansa Budžeta za 2008. godinu. Sjednica
dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za je završena u 16.00 sati.

3. redovna sjednica Opæinskog vijeæa


U petak, 30.01.2009. godine, Opæinsko vijeæe je program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj za
održalo i treæu redovnu sjednicu. Nakon rasprave, 2009. godinu, Program rada JU Gradska biblioteka
dnevni red je usvojen i sastojao se od èetrnaest Kakanj za 2009. godinu, Program rada JU za kulturu i
taèaka, od kojih su usvojene Rješenje o stavljanju van obrazovanje Kakanj za 2009. godinu i Plan rada i
snage Rješenja Opæinskog vijeæa broj: 0-01/1-24/08 od razvoja JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj za
30.12.2008. godine; Rješenje o izboru Komisije za 2009. godinu su povuèeni, a Prijedlog odluke o
izbor i imenovanje; Odluka o izmjenama i dopunama finansiranju prijevoza uèenika srednjih škola i
Odluke o opæinskim taksama na istaknutu firmu; redovnih studenata i Prijedlog odluke o uslovima i
Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne postupku stimulativnog zapošljavanja pripravnika su
vrijednosti nekretnina za 2008. godinu; Informacija o usvojeni kao nacrti i odgoðeni za narednu sjednicu.
stanju saobraæajnica u gradu; Rješenje o Najviše pažnje i rasprave bilo je u vezi sa Rješenjem o
imenovanjima èlanova komisija i radnih tijela imenovanjima èlanova komisija i radnih tijela
Opæinskog vijeæa i Odluka o davanju saglasnosti Opæinskog vijeæa, koje je kasnije i preformulisano u
Opæinskom naèelniku za potpisivanje Ugovora o Rješenje o imenovanjima èlanova komisija i skupština
ustupanju na korištenje mobilne monitoring stanice. javnih preduzeæa èiji je osnivaè Opæina Kakanj. Po
Prijedlog okvirnog programa rada Opæinskog vijeæa za usvojenom Rješenju predsjednik Komisije za propise,
2009. godinu nije dobio potrebnu veæinu. Plan i statutarna i mandatsko- imunitetska pitanja je

4
OPÆINSKO VIJEÆE - TEMA BROJA
Muhamed Lopo, a èlanovi su: Adem
Deliæ, Slaven Katièiæ, Rešad Merdiæ i
Hatiða Šahman. Predsjednik
Komisije za procjenu prometne
vrijednosti nekretnina je Zijad
Neimarlija, a èlanovi su: Asif
Bliznoviæ i Jasenko Beus. U
Drugostepenoj komisiji za žalbe
predsjednica je Marijana Tomièiæ, a
èlanovi su: Almir Imamoviæ i Kenan
Hodžiæ. Komisija za izbor u
regulirane organe je u sastavu:
Fahrudin Buza – predsjednik,
Muamer Mandra, Zahida Aliæ, Salih
Hasagiæ i Perica Subašiæ – èlanovi.
Komisija za mlade i eko-zaštitu je u
sastavu: Haris Veispahiæ –
predsjednik, a èlanovi su: Selma Zabilježeno na 3. redovnoj sjednici Opæinskog vijeæa
Haraèiæ, Eldin Kusiæ, Marcela Jakoviæ
predsjednik je Emir Haraèiæ, a èlanovi su: Selvedin
i Elmedin Kukiæ. Predsjednik Komisije za budžet je
Helja, Suad Èelikoviæ, Perica Subašiæ i Memnun Goga; u
Sejfudin Mehiæ, a èlanovi su: Rahman Dželo, Amna
JP „Grijanje“ predsjednik Skupštine je Fahrudin
Goralija, Perica Subašiæ i Mensur Mušija. U Privrednom
Topaloviæ, a èlanovi su: Nusret Musliæ i Ivo Majstoroviæ;
savjetu predsjednik je Halim Neimarlija, a èlanovi su:
predsjednik Skupštine JP „Kakanj-sport“ je Zijad
Rešad Merdiæ, Zoran Jozinoviæ, Hamdija Šahmanoviæ i
Èizmiæ, a èlanovi su: Marin Mijaè i Elvira Haraèiæ;
Mustafa Vejspahiæ. U Komisiji za dodjelu
predsjednik Skupštine JP „Veterinarska stanica“
petnaestoaprilskih priznanja predsjednik je Sejad
Kakanj je Abdulah Imamoviæ, a èlanovi su: Marija Tuniæ
Zaimoviæ, a èlanovi su: Dževad Gaèiæ, Hasib Ajdinoviæ,
i Mirhad Merdiæ.
Slaven Katièiæ i Mirsad Kovaè. U Skupšini JP „Vodokom“

Kakanj - grad mostova


U utorak 30. decembra 2008.godine u
promet je pušten most preko rijeke
Bosne. U rekonstrukciju, sanaciju i
izgradnju mosta koja je zapoèela u
maju 2008.godine uloženo je 1 558
916, 20 KM. Izvoðaè radova bio je
kakanjski “GMK”, a podizvoðaèi su bili
“Rudstroj” i Della". Preostali dio
poslova koji se odnose na polaganje
drugog sloja asfalta i izgradnju dijela
pješaèke staze bit æe završeni kada to
vremenski uslovi dozvole. Novi
kakanjski most upotpunio je mozaik
prepoznatljivih kontura Kaknja. Znaèaj
ovog poduhvata najbolje razumiju Radovi zapoèeli rušenjem betonskog starca

5
TEMA BROJA

Novi most poèinje da nièe Èelik oslonjen na kulama koje zapljuskuje živopisna
Bosna

Dok je betonski ljepotan nicao Rudstroj je izraðivao Prostiranje užarenog asfalta najavilo kraj radova
èelièno ruho

pješaci koji su dosada imali vrlo malo prostora s puštanja u promet novog vijesnika boljih
obzirom na vrlo uzak ploènik i s jedne i s druge vremena.
strane. Isto tako, mora se priznati, da je i prilaz
ulici do Bosne lijepo ureðen i da je nekadašnja
„kozija staza“ zamijenjena stepenicama, kako i
dolikuje. Još jedna pozitivna stvar je sigurnosna
ograda, koja je u prošlosti, morate se složiti, bila
krajnje neprihvatljiva i strašna. Nerijetko smo
bili svjedoci majki koje su bile u pravoj dilemi, s
koje strane voditi dijete. S jedne strane
automobili, s druge strane ograda koja je
dovoljno široka i otvorena da se crv sumnje i
straha uvrti u glavu. Danas je konaèno i to iza nas.
Stoga, onima koji znaju cijeniti mostove,
prvenstveno sigurne, prezentujemo gradnju Trenutak puštanja u promet
mosta, od rušenja betonskog oronulog starca do
6
AKTUELNOSTI

Pripreme za sanaciju i izgradnju mosta


„Skenderoviæi“
Opæinski naèelnik Mensur Jašar-
spahiæ-Suri uputio je u utorak 27.
januara 2009. godine projektant-
skoj kuæi “Musala- inžinjering” Vi-
soko projektni zadatak kojim se
traži izrada projekta pješaèkog
mosta koji æe poslužiti kao
alternativni prijelaz preko rijeke
za vrijeme izgradnje mosta
“Skenderoviæi” u MZ Tršæe.
Projektnim zadatkom je
definisano da je za izgradnju
pješaèkog mosta potrebno
nastojati iskoristiti postojeæu
èeliènu konstrukciju koju æe na
korištenje mjesnoj zajednici Tršæe
ustupiti mjesna zajednica Doboj.
Most Skenderoviæi-sanacija i izgradnja u maju
U predmjeru i predraèunu radova
potrebno je predvidjeti transport
konstrukcije do odredišta, montažu, kao i demontažu konstrukcije sa prijevozom i deponovanjem na prvobitnu
lokaciju nakon završetka radova. Podsjetimo, u uredu Opæinskog naèelnika Mensura Jašarspahiæa-Surija, u
srijedu 12.novembra 2008.godine, održao se sastanak na kojem se razgovaralo o modalitetima realizacije
projekta sanacije i izgradnje mosta „Skenderoviæi". Sastanku su prisustvovali opæinski naèelnik Mensur
Jašarspahiæ-Suri; Rasim Kovaè, pomoænik ministra za prostorno ureðenje, promet i komunikacije i zaštitu
okoline ZDK; Hasan Puriševiæ, direktor projektantske kuæe „Musala inžinjering"; Ferid Trako, rukovodilac
Službe za poduzetništvo, društvene djelatnosti, eko-zaštitu i inspekcijske poslove i Fadil Èelikoviæ,
predsjednik Savjeta MZ Tršæe. Na sastanku je odluèeno da se prolongira izgradnja i sanacija mosta do kraja
aprila i poèetka maja naredne godine. Zakljuèeno je i da se u vrijeme radova paralelno sa mostom koji æe se
rekonstruisati postavi pješaèki most radi djece koja idu u školu, te da se uputi dopis nadležnom preduzeæu da
angažuje dva autobusa koji bi saobraæali u vrijeme radova do pješaèkog mosta, a putnici bi prelazili iz jednog
autobusa u drugi. Protokol o zajednièkom uèešæu u sufinansiranju rekonstrukcije mosta potpisan je
20.5.2008.godine sa Ministarstvom za prostorno ureðenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK. Šest
dana poslije objavljen je oglas za javne nabavke. U narednom periodu ispoštovani su svi zakonom odreðeni
rokovi: oglas za izvoðaèa radova otvoren 28 dana, odabir najpovoljnijeg ponuðaèa, obavještavanje svih
uèesnika u otvorenom postupku, žalbeni rokovi, pripremanje ugovora i dobijanje mišljenja Opæinskog
pravobranioca, usaglašavanje ugovora sa Ministarstvom, potpisivanje ugovora u Ministarstvu...
13.oktobra 2008. godine Ugovor je potpisan u Ministarstvu, a dva dana poslije u uredu Opæinskog naèelnika.
22. i 28.oktobra u uredu Opæinskog naèelnika održani su sastanci na kojima su predstavnici MZ Tršæe iznijeli
svoje stavove i ideje u vezi modaliteta rekonstrukcije. Predložena je gradnja novog mosta uz postojeæi i
„ispravljanje krivine" pa je opæinski naèelnik, u cilju poštovanja mišljenja ljudi koji žive u Tršæu, angažovao
službenike da ispitaju i ovu ideju koja se kasnije pokazala kao nemoguæa za izvedbu zbog klizišta.

7
AKTUELNOSTI
Zbog alarmantne situacije na saobraæajnicama

Vanredna press konferencija opæinskog naèelnika


Za javnost su, osim opæinskog naèelnika, govorili i Ferid Trako, pomoænik opæinskog
naèelnika, te Zijad Neimarlija, direktor Zavoda za planiranje i izradnju
Zbog alarmantne situacije na kakanjskim
saobraæajnicama koje su pune blata i prljavštine,
opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri je, u utorak
20. januara 2009.godine, organizovao vanrednu press
konferenciju na kojoj su, osim opæinskog naèelnika,
govorili i Zijad Neimarlija, direktor Zavoda za
planiranje i izgradnju opæine Kakanj, te Ferid
Trako,rukovodilac Službe za poduzetništvo, društvene
djelatnosti, eko-zaštitu i inspekcijske poslove.

Opæinski naèelnik uputio apel privrednim subjektima da


operu ulice

„Situacija u vezi èistoæe u gradu je alarmantna pa smo


odluèili da poduzmemo znaèajnije mjere putem
inspekcijske službe, te putem medija. Najveæe
probleme kada je u pitanju zagaðenje u Kaknju
proizvodi industrija i to transportom roba od površinskog
kopa, od kamenoloma Hidrogradnje, te transportom
Opæinski naèelnik je upozorio da æe iskoristiti sva sirovina dolinom rijeke Ribnice od strane Tvornice
ovlaštenja cementa. Ogromne kolièine blata i prljavštine se donose
„Juèer sam liènim vozilom obišao lokalitete na u grad sa Industrijskog puta. Industrijski put u nekim
kojima se vrši transport sirovina. Ovom prilikom želim dijelovima se koristi kao javni put tako da se sa tog puta
upozoriti da æu zbilja iskoristiti sva ovlaštenja, u ime velike kolièine blata nanose na gradske saobraæajnice.
graðana, kako bismo zaustavili sve one firme koje ne Nadležnost za èišæenje ovog puta imaju Kamenolom -
poštuju zakonske odredbe. Ne mogu prihvatiti Hidrogradnja, Tvornica cementa Kakanj i RMU Kakanj.
èinjenicu da odreðeni ljudi svjesno èine zlo graðanima
Kaknja koji ne mogu normalno da idu u džamiju,
crkvu, školu, na posao, na pijacu, mladi ljudi kada
izaðu u grad ne mogu šetati niti se normalno
kretati...Apelujem na sve da iskoriste sve kapacitete
kako bi oprali ona podruèja kojima transportuju
sirovine. Predložit æu na narednom sastanku Kolegija
Opæinskog vijeæa koji æe se održati u èetvrtak da jedna
taèka dnevnog reda na narednoj sjednici Opæinskog
vijeæa bude alarmantna situacija kada je u pitanju
stanje saobraæajnica i odgovornost privrednih
subjekata. Pozivam privredne subjekte da se uozbilje i
da osiguraju èistoæu u gradu", kazao je opæinski
naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri. Stanje saobraæajnica razmatrano i na sjednici
Opæinskog vijeæa
8
AKTUELNOSTI

Blato nanose teretna, a raznose putnièka vozila Zabilježeno na Industrijskom putu

Oni èesto zaborave na svoje obaveze pa inspekcija mora „S obzirom na visoke temperature zraka ovih dana
donositi odreðene mjere, mada bi dobri korisnici puta u Kaknju se pojavila nekontrolisana prljavština na
trebali sami znati šta su njihove obaveze. Od pomenutih saobraæajnicama. U ovakvoj situaciji Opæina Kakanj
preduzeæa smo zatražili da izvršavaju svoje obaveze u je putem Zavoda za planiranje i izgradnju dodatno
smislu èišæenja industrijskog puta (od kopa do angažovala JP „Vodokom" Kakanj koje inaèe obavlja
industrijskog mosta koji se nalazi kod zgrade „Maršal"), poslove održavanja i èišæenja gradskih
te dijela puta koji prolazi pored kakanjske separacije. saobraæajnica. Angažovane su ekipe koje rade na
Na lokalitetu separacije, prema izvještaju inspekcijske struganju prljavštine u ulici Alije Izetbegoviæa,
službe, prljavštinu nanose njihovi kamioni koji dovoze planirano je pranje ulice 311.lahke brigade, te ulice
ugalj. Ove nanose putnièka vozila dalje raznose po Selima ef. Merdanoviæa. Prema mojim
naselju Doboj i gradskoj zoni. Slièna je situacija i kada je informacijama zapoèelo je i pranje industrijskog
u pitanju industrijski put. Teretna vozila, posebno ona puta koje su inicirali privredni subjekti. Planirane su
natovarena ugljem, koja se iskljuèuju kod zgrade MGM i pojaèane aktivnosti na pranju Rudarske ulice i
nanose blato. Blato i prljavština se nanose i dijelom ulice Mehmeda Skopljaka. Ovakav intenzitet pranja
ulice 311. lahke brigade sve do petlje.Ove nanose dalje je vjerovatno jedinstven u BiH jer mislim da nema
raznose putnièka motorna vozila. Ja apelujem na grada koji ovako intenzivno mora prati ulice tokom
privrednike da zaista odraðuju svoj posao kako zime. Razlog tome je industrija, ali i nesavjesni
inspekcija i policija ne bi morali zaustavljati pojedinci koji parkiraju vozila na zelenim
prijevoznike", kazao je Ferid Trako, rukovodilac Službe površinama", kazao je Zijad Neimarlija, direktor
za poduzetništvo, društvene djelatnosti, eko-zaštitu i Zavoda za planiranje i izgradnju opæine Kakanj.
inspekcijske poslove.

zahtjeva Opæinskog naèelnika, inspektor nije mogao poduzeti


Stigao dopis Kantonalna inspekcija zaštite nikakve mjere osim upozorenja
okoliša izvršila 16. i 20.januara vlasnicima ložišta da nije
Kantonalne 2009. godine kontrolu objekata dozvoljeno spaljivanje otpada.

uprave za koji zagaðuju okoliš u Kaknju


(male kotlovnice pravnih i
Mala ložišta imaju relativno
velike emisije zbog

inspekcijske fizièkih lica). Kontrolisani


subjekti u momentu kontrole u
neusklaðenosti tipa ložišta, vrste
uglja i tehnologije sagorijevanja,

poslove ložištima su spaljivali ogrijevno


drvo i ugalj. Dopisom se kaže da
ali ne postoje direktive i
standardi za ovu oblast, a
Na adresu Opæinskog naèelnika su kontrolisana ložišta male inspekcija ne kontrolira kvalitet
stigao je dopis iz Kantonalne termalne snage, te im stoga nije uglja koji se prodaje u širokoj
uprave za inspekcijske poslove u potrebna okolišna dozvola, pa potrošnji.
kojem se navodi da je,na osnovu
9
AKTUELNOSTI

Otvoren Super Konzum Kakanj

Opæinski naèelnik se obratio prisutnima prigodnim Trenutak presijecanja vrpce


rijeèima

U srijedu, 28. januara 2009. godine, u sklopu tržnog svom modernom ambijentu na više od 2 500
centra u Kaknju je otvoren Super Konzum. Super kvadratnih metara prodajne površine, kupcima æe
Konzum su simboliènim presijecanjem vrpce otvorili svakodnevno nuditi bogat asortiman od više od 20 000
Ismir Brkiæ, direktor Konzuma; opæinski naèelnik artikala, a 8 brzih kasa kupcima æe osigurati brzu i
Mensur Jašarspahiæ-Suri i Niko Lozanèiæ, zamjenik kvalitetnu uslugu.
predsjedavajuæeg Predstavnièkog doma
Parlamentarne skupštine BiH. Povodom otvorenja
Konzum je donirao 5 000 KM Osnovnoj školi „Mula
Mustafa Bašeskija“ Kakanj u cilju poboljšanja rada
Odjeljenja za djecu sa posebnim potrebama. U
novootvorenom Super Konzumu zaposleno je 40
radnika sa podruèja opæine Kakanj i okoline. Povodom
otvorenja Super Konzum je sve kupce darovao
prigodnim poklonima, a svaki stoti kupac je dobio
cijelu kupovinu besplatno. Za svoje kupce Konzum je
organizirao i veliku nagradnu igru u kojoj su kupci kroz
3 dana otvorenja svaka 3 sata mogli osvojiti neku od
vrijednih nagrada (televizori, DVD,digitalni
fotoaparati,kuæanski aparati i više od 300 poklon
Osnovnoj školi Mula Mustafa Bašeskija Kakanj uruèena
vrijedna donacija
paketa). Prva Super Konzum prodavnica u Kaknju u

Obavijest za taksi prijevoznike


Služba za poduzetništvo,društvene djelatnosti,eko-zaštitu i inspekcijske poslove Opæine Kakanj
obavještava sve taksi prijevoznike sa podruèja opæine Kakanj koji žele nastaviti obavljanje taksi prijevoza da
su u skladu sa èlanom 21. Pravilnika o organizaciji i naèinu obavljanja taksi prijevoza na podruèju ZDK dužni
podnijeti Službi za poduzetništvo zahtjev za izdavanje dopunske oznake. Uz zahtjev je potrebno priložiti
važeæi obrazac licence “D” i važeæe rješenje o ispunjavanja propisanih tehnièko-eksploatacionih uslova za
vozilo.

10
AKTUELNOSTI
Izvod iz godišnjeg izvještaja Službe za civilnu zaštitu

U humanoj misiji zaštite ljudskog


života, zdravlja i materijalnih
dobara
Tokom 2008.godine vatrogasci 149 puta intervenirali,
nabavljena vatrogasna oprema, saniran Vatrogasni dom u
Kraljevoj Sutjesci...
U 2008.godini Profesionalna vatrogasna jedinica je imala 149 Akcija civilne zaštite
intervencija. 19 intervencija se odnosilo na požare na
stambenim objektima, 4 na požare dimnjaka, zabilježen je 41
šumski požar, 8 puta gašeni su pomoæni objekti kuæa, 19 puta
kontejneri, 1 puta gašeno je sijeno, vatrogasci su 5 puta
otkljuèavali stanove, 12 puta vatrogasci su pomagali
povrijeðenima u saobraæajnim nesreæama, 11 puta su
intervenirali zbog poplava, jedanput su iz vode vadili
utopljenika... Pored intervencija Vatrogasna jedinica je vršila
preventivne preglede u svim preduzeæima u Kaknju. U
2008.godini nabavljena je vatrogasna oprema u iznosu od 60000
KM, izvršena je obuka i struèni ispit za 6 profesionalnih
vatrogasaca... U prošloj godini izvršena je sanacija Vatrogasnog
Opæinski naèelnik u obilasku
doma u Kraljevoj Sutjesci. Radove koji su koštali 24 000 KM je
ugroženih podruèja
izvodilo kakanjsko preduzeæe GMK. Podsjetimo, na prigodnoj
sveèanosti obnovljeni Vatrogasni dom kakanjskim vatogascima
je na upotrebu predao opæinski naèelnik Mensur
Jašarspahiæ-Suri.
U domeni sanacije klizišta Služba za civilnu zaštitu je radila na
sanaciji klizišta u Tièiæima. Izraðena je drenaža na dva
lokaliteta kako bi se izvršila odvodnja vode iz klizne površine.
Nakon izrade drenaže slijedi posao izgradnje glavnog kolektora.
U 2008. godini zapoèele su i aktivnosti na izradi glavnog
projekta za sanaciju klizišta u Hausoviæima. Zapoèeta aktivnost
na dislokaciji pojedinih objekata u Hausoviæima je nastavljena
kroz dodjelu parcela za 3 mještanina èiji su objekti
ugroženi.Ova aktivnost je obuhvatila dodjelu lokacije, pomoæ u Novoobnovljeni Vatrogasni dom u Kraljevoj
materijalu u iznosu od 5 000 KM, te pomoæ pri izradi pristupnog Sutjesci
puta za dodjeljene parcele.
U saradnji sa Ministarstvom za prostorno ureðenje, promet i
komunikacije ZDK izraðen je izvedbeni projekat sanacije uz
prethodno izvršen geološki nalaz. U narednom periodu težišna
aktivnost æe biti obezbjeðivanje novca i realizacija projekta.
Služba za civilnu zaštitu tokom 2008. godine intervenirala je u
vanrednim situacijama. Izvršena je sanacija odrona na
lokalnom putu Zgošæa-Zagraðe, izvršena je sanacija klizišta na
putnom pravcu Kraljeva Sutjeska-Ponijeri, tokom olujnog
nevremena koje je u julu 2008. godine zahvatilo Koprivnicu,
Biæer, Banjevac i Desetnik brzim djelovanjem sprijeèene su
veæe posljedice, a nakon nevremena izvršena je procjena Junske poplave prouzrokovale velike probleme
11
AKTUELNOSTI

Službu za civilnu zaštitu graðani mogu


kontaktirati na telefon sa brojem
032/771-818.

nastala štete. Služba za civilnu zaštitu intervenirala je


i u decembru kada je Kakanj zahvatilo nevrijeme koje
je izazvalo poplave.
U 2008. godini Budžetom Opæine Kakanj planirana
sredstva za elementarne nepogode su iznosila 300 000
Poplave zabilježene sredinom decembra KM.

Statistika Centra za
pružanje usluga
graðanima
Kroz Centar za pružanje usluga u 2008. godini je
prošlo oko 56.000 graðana. Pružajuæi usluge
graðanima u Centru je ostvaren prihod od uplate
taksa u iznosu 301 385,50 KM i prihod od kopir aparata
u iznosu od 1 721,40 KM. Izvršeno je 72 056 ovjera
potpisa, rukopisa i prijepisa, te autentiènosti rukopisa
ili potpisa na punomoæi. U 2008. godini arhivirano je Izdato 12 758 izvoda iz matiènih knjiga
kroz softver Docu Nova 10 053 predmeta. Zahtjev za
informaciju u arhivi zatražilo je 48 subjekata.
Primljene su 44 žalbe i 2 pritužbe. Izdato je 12 758 Poštovani graðani! Centar za pružanje
izvoda iz matiènih knjiga (roðenih, vjenèanih, usluga graðanima možete kontaktirati
držaljana i umrlih) . U softver „Data Nova“ unešeno je na telefon sa brojem 032/771-820.
146 206 unosa (73%).

Vijesti iz Telefonski imenik


matiènih ureda: Kakanj
032/771-816, Brnjic
matiènih 032/772-194,Kraljeva
Sutjeska 779-202
ureda Matiènu knjigu roðenih, 28 upisa u
U 2008.godini u Matiènom uredu Matiènu knjigu vjenèanih, te 68
Kakanj izvršeno je 146 upisa u
U Matiènom uredu Kakanj izvršeno je
upisa u Matiènu knjigu umrlih.
146 upisa u matiènu knjigu roðenih
Matiènu knjigu roðenih, 176 upisa Izdato je je 1720 obrazaca iz
u Matiènu knjigu umrlih, 278 upisa matiènih knjiga. matiènih knjiga. U Matiènom
u Matiènu knjigu vjenèanih, te 3 U Matiènom uredu u Brnjicu uredu u Bilješevu izvršena su 4
upisa u Matiènu knjigu državljana. izvršena su 4 upisa u Matiènu upisa u Matiènu knjigu roðenih,
Izdat je i 19 551 obrazac iz knjigu roðenih, 36 upisa u 23 upisa u Matiènu knjigu
matiènih knjiga. Matiènu knjigu vjenèanih, te 16 vjenèanih, 10 upisa u Matiènu
U Matiènom uredu u Kraljevoj upisa u Matiènu knjigu umrlih. knjigu umrlih. Izdata su 603
Sutjesci izvršeno je 14 upisa u Izdata su 1782 obrasca iz obrasca iz matiènih knjiga.
12
AKTUELNOSTI

Stigao odgovor
Željeznica FBiH
Nakon što je opæinski naèelnik Mensur
Jašarspahiæ-Suri 14.oktobra 2008.godine uputio JP
Željeznice FBiH Zahtjev za izgradnju potrebnih
elemenata željeznièke stanice Kakanj, u kojem je
navedeno da je Opæina Kakanj, u svojim redovnim
kontrolama stanja saobraæaja putem svojih ovlaštenih
osoba, ponovo konstatovala nedostatke vezane za
prilaz putnika željeznièkoj stanici Kakanj u svrhu
putovanja vozom kao i nedostatke vezane za prijelaz
stanovništva naseljenih mjesta koje je željeznièka pruga Uskoro kraj mukama putnika
fizièki odvojila od gradskog jezgra, stigao je, na adresu
Opæinskog naèelnika, odgovor Željeznica FBiH. Na radi o problemu koji je za potrebe rješavanje problema
konstataciju Opæinskog naèelnika da je potrebno u što lokalne zajednice, cjelokupna investicija bi trebala biti
kraæem vremenskom periodu izgraditi podvožnjak ili realizirana iz federalno-kantonalno-opæinskih budžet-
pasarelu radi sigurnosti graðana (putnici se provlaèe skih sredstava“.
ispod vagona i prelaze preko odbojnika sa prtljagom i Na konstataciju Opæinskog naèelnika da je potrebno
djecom, putnici koji žele sigurno doæi do odredišta izgraditi niski peron na prvom prolaznom kolosijeku za
željeznièke stanice trebaju dodatno prijeæi 800 metara ulaz i izlaz putnika jer postoji moguænost povreda
dijelom industrijske ceste Tvornica cementa - putnika ŽFBiH odgovaraju: „Planom aktivnosti
Kamenolom, a zatim na prijelaz puta preko željeznièke željeznièke infrastrukture za 2009/2010.godinu je
pruge PP-7 „Kakanj" u nivou) Željeznice FBiH predviðena izgradnja niskih perona,ne samo stanice
odgovaraju: „Èlanom 105. i 107. Zakona o sigurnosti Kakanj nego i drugih stanica gdje isti ne postoje“.
željeznièkog prometa odreðeni su naèini i mjesta za Opæinski naèelnik je ukazao i na problem vrlo lošeg
pristup i kretanje osoba u željeznièkom podruèju.Strogo stanja staniène zgrade, prostorija i prateæih objekata
je zabranjeno kretanje ljudi u staniènom podruèju (toalet nije u funkciji), te je sugerisao da je objekat
izuzev na mjestima predviðenim za kretanje putnika. U bivšeg restorana potrebno porušiti jer prijeti
stanici su postavljene table zabrane kretanja izuzev obrušavanjem. Na to Željeznice FBiH odgovaraju:
željeznièkim radnicima, te je svako kretanje u „Odreðene aktivnosti na nužnoj sanaciji zgrade i
staniènom podruèju na liènu odgovornost. Na prateæih objekata su veæ uraðene i bit æe nastavljene i
udaljenosti cca 500 m od objekta otpravnika vozova u ovoj i u narednoj godini“. Željeznice navode da su
postoji osiguran, svjetlosno-zvuèno, putni prijelaz kako krovna konstrukcija i krovni pokrivaè objekta bivšeg
za pješake tako i za motorna vozila.Obilaskom terena restorana dotrajali, „ali je zadovoljavajuæa stabilnost
utvrðeno je da je pruga u nasipu i da je za ŽFBiH nosivih i vanjskih zidova. Dok se ne pristupi sanaciji
prihvatljiva izgradnja podhodnika.Procjena vrijednosti tog objekta uži lokalitet æe biti propisno
izgradnje podhodnika (prolaz samo za pješake) poèev od ograðen,zaštiæen i obilježen, te sprijeèen prolazak
izrade projektne dokumentacije pa do tehnièkog pješaka i vozila u neposrednoj blizini“. Željeznice su
pregleda i prijema iznosi cca 400 000 KM. Imajuæi u vidu obavijestile Opæinskog naèelnika da je izvršeno
specifiènost graðevinskog zahvata,kao i èinjenicu da bi izmještanje prodajnog mjesta voznih karata i ono je
se radovi izvodili u staniènom (pružnom) sada vraæeno u staniènu zgradu i uvezano je sa
pojasu,neophodan je angažman (nadzor) struènih lica iz èekaonicom.
ŽFBiH tokom izvoðenja radova,kod regulisanja Opæinski naèelnik je Željeznicama dostavio i Zahtjev
saobraæaja ukljuèujuæi i iskljuèenja napona u kontaktnoj Mjesne zajednice Bièer za pomoæ u izgradnji
mreži,obustavu i preusmjeravanje saobraæaja kanalizacione mreže. Željeznice su konstatovale da
itd.Troškovi nadzora iznosili bi znatno više od æe,nakon dobijanja saglasnosti za prikljuèak njihovih
procijenjene vrijednosti samog podhodnika i na tim poslovnih objekata na novopoloženu kanalizacionu
aktivnostima bi ŽFBiH mogla participirati u znatnom mrežu, „participirati kroz zakonom predviðene
dijelu.Imajuæi u vidu naprijed navedeno,kao i to da se obaveze u korištenju iste“.
13
AKTUELNOSTI

Zabilježeno u uredu Opæinskog


naèelnika
Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri je uputio Rudniku
mrkog uglja Kakanj Zahtjev za postavljanje saobraæajne
signalizacije na prijelazima ceste preko željeznièke pruge:
„Opæina Kakanj u svojim redovnim kontrolama stanja
saobraæaja na podruèju opæine Kakanj putem svojih ovlaštenih
osoba u oblasti saobraæaja utvrdila je nedostatke vezane za
prijelaze ceste preko industrijske (rudnièke) željeznièke pruge u
naseljenim mjestima Doboj i Èatiæi i o tome saèinila
fotodokumentaciju. Uoèeni nedostaci ogledaju se: u Ugrožena je sigurnost pješaka
nepostojanju saobraæajne signalizacije koja reguliše prijelaz
ceste preko željeznièke pruge u nivou; u nepostojanju ureðaja za
zatvaranje saobraæaja na mjestu na kojem cesta prelazi preko
željeznièke pruge u nivou i nepostojanju ureðaja za davanje
znakova kojima se najavljuje približavanje vozila koje se kreæe
šinama; u lošem stanju drvenog roštilja na prijelazu u Doboju
(potrebna je kompletna zamjena).Shodno ovome,tražimo da
poduzmete potrebne mjere, da otklonite nedostatke i da nas o
svemu uèinjenom izvijestite".
Opæinski naèelnik uputio je dopis i direktoru JP
„Elektroprivreda BiH" u kojem se kaže: „Gospodine direktore,
obzirom da ste prilikom Vaše posjete Opæini Kakanj u
2008.godini sugerisali prijateljske i partnerske odnose sa Potrebna je zamjena drvenog roštilja u Doboju
lokalnom zajednicom, molim Vas da u vašim planovima za
2009.godinu iznaðete moguænost za realizaciju bitnih projekata sa aspekta eko-zaštite, a isti se odnose na
toplifikaciju mjesnih zajednica u neposrednoj blizini Termoelektrane Kakanj. Naime mjesna zajednica
„Termoelektrana" sa podružnicom Kujavèe koja broji 60 domaæinstava sa 183 stanovnika, naselje
„Termoelektrana" koje broji 80 domaæinstava sa 260 stanovnika i MZ Papratnica koja ima 228 domaæinstava sa
748 stanovnika (ukupno 368 domaæinstava sa 1 191 stanovnikom) traže od Opæine da se aktivno ukljuèi u
rješavanje zagaðenosti zraka na ovom podruèju. Mještani ovih podruèja traže da se njihova naselja toplificiraju
jer su u blizini Termolektrane Kakanj èime bi njihova okolina bila èistija ukidanjem 368 njihovih ložišta.Ove
projekte Opæina Kakanj iz svog Budžeta ne može finansirati, te Vas molimo da se i Vi ukljuèite u realizaciju ovih
projekata"

U proteklom periodu Opæina Kakanj je poduzela niz


Obavijest Opæinskog aktivnosti kako bi se ojaèao transparentan rad. Usvojene su
Strategija razvoja opæine Kakanj, Strategija partnerstva
naèelnika Opæine Kakanj i graðana, sadržajno je obogaæena službena
U skladu sa Strategijom razvoja opæine Kakanj, èiji drugi web-stranica, implementiran je Zakon o slobodi pristupa
strateški cilj definiše Opæinu Kakanj kao efikasnu, informacijama, izraðena je Strategija komuniciranja
odgovornu i transparentnu upravu koja odgovara na Opæine Kakanj i graðana, sjednice Opæinskog vijeæa se
potrebe svih graðana, u svojstvu Opæinskog naèelnika prenose putem lokalne TV, poèeo je izlaziti Bilten Opæine
obavještavam graðane da putem Centra za pružanje usluga Kakanj, ustanovljena je i besplatna pravna pomoæ koja je
mogu dobiti sve informacije na koji naèin se svojim na usluzi graðanima èetvrtkom od 16:30 do 18:30 sati,
zahtjevima mogu obratiti Opæinskom naèelniku i opæinskim ostvarena je dobra saradnja sa medijima...
službama, kako popuniti obrasce, koju dokumentaciju I u buduæem periodu Opæina Kakanj æe razvijati i jaèati
priložiti i slièno. Opæinski naèelnik, pomoænici opæinskog modalitete komunikacije i saradnje sa graðanima.
S poštovanjem,
naèelnika i svi službenici æe i u buduæem periodu njegovati
OPÆINSKI NAÈELNIK
praksu neposrednog dijaloga, saradnje, uvažavanja i
Mensur Jašarspahiæ-Suri
koordinacije sa graðanima.
14
AKTUELNOSTI

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta


Opæine Kakanj za 2009.godinu
Javna rasprava je bila veoma kvalitetna, ocijenio je Opæinski
naèelnik
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Opæine Kakanj za 2009.godinu se
održala u Osnovnoj školi “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj za mjesne
zajedniceTršæe, Vukanoviæi, Zagraðe, Bukovlje, Zgošæa, Pope, Brnj i
Bijele Vode; u Osnovnoj školi “Rešad Kadiæ” Brnjic za mjesne zajednice
Brnjic, Dubovo Brdo, Krševac i Starposle; u Osnovnoj školi “Omer Mušiæ” O Nacrtu Budžeta govorio je Džihad Berbiæ,
Brežani za mjesne zajednice Èatiæi, Slapnica, Brežani, Bjelaviæi, pomoænik Opæinskog naèelnika za finansije
Haljiniæi, Rièica, Seoce,Veliki Trnovci, Kraljeva Sutjeska, Nažbilj i
Poljani; u Osnovnoj školi Bilješevo za mjesne zajednice Bilješevo,
Modrinje i Podgora; u sali Opæine Kakanj (zgrada Opæine prvi sprat) za
mjesne zajednice Doboj, Papratnica, Kakanj I, Kakanj II, Biæer,
Povezice, Dumanac, Donji Kakanj, Mramor i Varda.
“U skladu sa odlukom Opæinskog vijeæa Služba za finansije je
oganizovala javnu raspravu o Nacrtu Budžeta.Graðani koji su davali svoja
mišljenja i prijedloge uglavnom su tražili da se što više sredstava usmjeri
na izgradnju saobraæajnica, vodovoda, kanalizacionih mreža, na
ureðenje školskih dvorišta, zatim, da se što više novca usmjeri ljudima
kojima je potrebna socijalna pomoæ. Javna rasprava je bila veoma
kvalitetna. Predložit æemo realno ostvariva rješenja, nadam se da æe na
sjednici Opæinskog vijeæa biti postignut kompromis”, kazao je opæinski Zabilježeno na javnoj raspravi koja se
naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri.
održala u zgradi Opæine Kakanj

Efikasna, odgovorna i transparentna opæinska Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora saèinjeno je


630 zapisnika koji se odnose na inspekcijsku kontrolu,
uprava koja odgovara na potrebe svih graðana
kontrolu izvršenja rješenja, izjavu stranke na
i omoguæava im sudjelovanje u javnim zapisnik, zapisnik o utvrðivanju minimalnih tehnièkih
poslovima (Strategija razvoja opæine Kakanj, uslova za rad trgovaèkih, ugostiteljskih, obrtnièkih
Strateški cilj 2) radnji...
Po osnovu zahtjeva za izlazak na lice mjesta
Radne aktivnosti opæinskih obavljeno je 89 inspekcijskih kontrola od èega je 10
zahtjeva podneseno od strane pravnih lica, a 79
inspektora zahtjeva su podnijela fizièka lica. U svim sluèajevima
su nakon izvršene inspekcijske kontrole preduzete
Javnosti prezentujemo godišnje izvještaje mjere u skladu sa zakonom i drugim podzakonskim
komunalnog, sanitarnog, tržišno-turistièko- aktima, a podnosioci zahtjeva su obaviješteni o
poduzetim mjerama.
ugostiteljskog i vodnog inspektora Po službenoj dužnosti je obavljeno 250
Tokom 2008. godine komunalni inspektor je inspekcijskih kontrola i ispostavljeno 230 rješenja
obavljao poslove i zadatke koji su predviðeni koja se odnose na zabranu obavljanja radnji koje su u
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i suprotnosti sa zakonskim i podzakonskim aktima kao i
sistematizaciji vršeæi inspekcijski nadzor nad na otklanjanje nepravilnosti i nedostataka, a odnose
provoðenjem zakona i podzakonskih akata , odnosno se na slijedeæe :
opæinskih odluka koje regulišu ovu oblast. – bespravno zauzeæe javne površine u svrhu
Inspekcijski nadzor se vršio po zahtjevima pravnih izlaganja i prodaje robe i korištenja javne
lica (JP „Grijanje“, JP „Vodokom“, Zavod za površine u svrhu postavljanja ljetnih bašti od
planiranje i izgradnju opæine Kakanj i dr. ) i fizièkih strane vlasnika trgovaèkih i ugostiteljskih radnji;
lica, te po osnovu zapisnika eko-redara i po službenoj – zauzeæe javne površine u svrhu postavljanja
dužnosti. štandova za prodaju robe;

15
AKTUELNOSTI
– zauzeæe javne površine u svrhu postavljanja – izdata su 133 rješenja kojima je nareðeno
reklamnih panoa i sl; otklanjanje nedostataka;
– bespravno zauzeæe zelenih javnih površina; – izdato je 20 zahtjeva za pokretanje prekršajnih
– nepropisno korištenje zajednièkih komunalnih postupaka;
ureðaja; – saèinjena su 93 zapisnika o izvršenim
– održavanje èistoæe na javnim saobraæajnim i kontrolama ispostavljenih rješenja.
drugim površinama. Tržišno-turistièko-ugostiteljska inspektorica radila
Podneseno je 76 zahtjeva za pokretanje prekršajnog je u skladu sa planom rada za 2008.godinu koji je u
postupka, od kojih je riješeno 40, a ostalih 36 æe se cjelosti ostvaren. Izvršeno je 276 inspekcijskih
riješiti u tekuæoj godini. kontrola o èemu su saèinjeni zapisnici. Podneseno je
Zahtjevi se odnose na bespravno zauzeæe javne površine 56 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te
u svrhu izlaganja i prodaje robe na javnim površinama, ispostavljeno 66 rješenja o uklanjanju nedostataka i
parkiranje na javnim zelenim površinama i sl. zabrani rada.
Sanitarni inspektor Opæine Kakanj u protekloj 2008. Uporeðujuæi sa 2007.godinom evidentan je porast
godini je obavljao inspekcijski nadzor nad inspekcijskih pregleda i zahtjeva za pokretanje
provoðenjem zakona i drugih propisa u oblasti prekršajnog postupka.
sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite ljudi, U toku 2008. godine izraziti problem predstavljala
te je preduzimao propisane zakonske mjere, i to: je prodaja na pijacama, ne samo na podruèju opæine
– obavljao je nadzor nad sprovoðenjem i Kakanj, nego i ZDK, gdje se vrši promet razlièitih vrsta
preduzimanjem opæih i posebnih mjera za proizvoda ( tekstilni proizvodi, obuæa, odjeæa i dr) koji
spreèavanje nastanka i i suzbijanja širenja se ne mogu prodavati na pijacama prema važeæim
zaraznih bolesti; zakonskim propisima. Ova prodaja
– obavljao je nadzor nad Poštovani graðani Službu za predstavlja nelojalnu konkurenciju
proizvodnjom i prometom poduzetništvo,društvene registriranim subjektima. Potrebno
životnih namirnica i predmeta djelatnosti,eko-zaštitu i je iznaæi moguænosti za novu
opæe upotrebe ( uzimao je inspekcijske poslove možete lokaciju pijace, a potom sve
uzorke životnih namirnica sa kontaktirati na telefone sa subjekte koji rade na pijacama
struènim licima Zavoda za brojevima registrovati kao pokretne trgovine.
javno zdravstvo Zenica radi Na ovaj naèin bi se smanjio i broj
032/771-827,032/771-817 i
mikrobiološke i nezaposlenih na biroima za
032/771-819.Više informacija
fizièko-hemijske analize) u zapošljavanje.
o djelokrugu poslova ove i
objektima njihove pripreme; Jedan od razloga koji negativno
– obavljao je nadzor nad drugih službi potražite na utjeèu na stanje u oblasti nadzora
sanitarno-tehnièkim i www.kakanj.com.ba. tržišne inspekcije je postojeæa
higijenskim uslovima u javnim legislativa. Naime, iako su doneseni
objektima ( ugostiteljskim i trgovinskim) odreðeni zakoni koji su stupili na snagu, istekli su
objektima brze pripreme hrane, školama, rokovi za donošenje podzakonskih akata, dakle isti
djeèijim ustanovama...; nisu doneseni, bilo da se radi o podzakonskim aktima
– obavljao je nadzor nad obezbjeðenjem higijenski Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, ili
ispravne vode za piæe; Zenièko-dobojskog kantona. Osim toga odreðeni
– nadzor nad uposlenim licima (u ugostiteljskim, propisi nisu primjenjivi u praksi, zbog niza
trgovinskim i drugim objektima) koja mogu manjkavosti ili nedoreèenosti. Konkretni primjeri za
svojim zdravstvenim stanjem da ugroze zdravlje navedeno su:
drugih ljudi; – nadležni organi BiH nisu donijeli podzakonske
– uèestvovao je u edukaciji navedenih lica iz akte za provoðenje Zakona o zaštiti potrošaèa u
oblasti liène higijene i higijene životnih BiH (‘’Službeni glasnik BiH’’, broj 25/06) iako je
namirnica i predmeta opæe upotrebe (kurs rok za donošenje podzakonskih akata od šest
sanitarnog minimuma); mjeseci istekao 12. oktobra 2006.godine;
– nadzor nad sprovoðenjem obaveznih i – od strane Ministra trgovine FBiH nije doneseno
protivepidemijskih mjera DDD. uputstvo o stavljanju van prometa i naèinu
Obavljajuæi navedeni nadzor sanitarni inspektor je u uništenja robe koja nije odgovarajuæeg sastava i
toku 2008.godine poduzeo sljedeæe upravne mjere: koja nije propisno deklarisana, ili za koju je
– saèinjeno je 187 zapisnika o izvršenim labaratorijskom analizom utvrðeno da po svom
inspekcijskim pregledima; sastavu ne odgovara propisanom kvalitetu.
Dakle, tržišna inspekcija nema zakonsko uporište

16
AKTUELNOSTI
da postupa po obavještenjima i zahtjevima potoke, kao i regulisanja korita rijeka i potoka.
Federalnog organa tržišne inspekcije kada se radi U veæini sluèajeva saèinjeni su zapisnici sa
o poduzimanju hitnih mjera vezanih za kvalitet naloženim mjerama dok su u dva sluèaja saèinjene
proizvoda u prometu; službene zabilješke.
– još nije donesen propis o naèinu prikupljanja, U sluèaju snabdijevanja pitkom vodom MZ Rièica,
odlaganja i razvrstavanja otpada niti propis za podružnica Kaparoviæi, inspektor je pismenim putem
pravna i fizièka lica koja obavljaju djelatnost obavijestio Opæinskog naèelnika, te proslijedio
otkupa i prerade o naèinu otkupa otpadnih urgenciju dopisa vodnog inspektora ZDK Federalnom
materijala iako je odredbom èlana 8. stav 3. i vodnom inspektoru, a vezanu za isti problem.
èlana 7. stav 2 Zakona o prikupljanju, Vodni inspektor je zajedno sa komunalnim
proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i inspektorom obišao korito rijeke Zgošæe od mosta kod
otpadnih materijala (‘’Službene novine pekarske radnje „Èokara“ do naselja Zgošæa po
Federacije BiH’’, broj 35/98), predviðeno pitanju izvoda kanalizacija u korito rijeke i o tome
donošenje istog;
takoðe obavijestio opæinskog naèelnika.
– nije dato ovlaštenje tržišnom inspektoru da na
U navedenom periodu proslijeðeno je cirkularno
licu mjesta izvrši peèaæenje poslovnih prostorija
pismo svim predsjednicima mjesnim zajednica, a u
licu koje nema odobrenje za rad.
Vodni inspektor Opæine Kakanj je otpoèeo sa radom skladu sa Zakonom o vodama ZDK, po pitanju
15.oktobra 2008.godine. U mjesecu novembru i legalizacije mjesnih vodovoda, te pribavljanja druge
decembru inspektor je 16 puta izlazio na teren vršeæi potrebne dokumentacije.
inspekcijsku kontrolu po pitanju snabdijevanja pitkom U dva sluèaja stranke su pozivane u prostorije
vodom, odnosno prikljuèka na mjesne vodovode, Opæine gdje je provedena rasprava i postignut dogovor
zatim deponovanja raznog materijala u seoske oko prikljuèka na mjesni vodovod.

Zajedno do vrhunskih rezultata


U utorak, 27.januara 2009.godine, u uredu opæinskog
naèelnika Mensura Jašarspahiæa-Surija, potpisan je protokol
o saradnji izmeðu FK “Rudar” Kakanj i FK “Mladost” Doboj.
Protokol su potpisali predsjednici upravnih odbora klubova
Suad Spahiæ i Enver Hadžiæ.Ciljevi protokola se odnose na
omasovljenje i unapreðenje nogometa na podruèju opæine
Kakanj, na razmjenu struènih i igraèkih potencijala itd.
„Drago mi je da se, prvi put u historiji u kabinetu
Opæinskog naèelnika, potpisuje protokol izmeðu fudbalskih
klubova „Rudar“ Kakanj i „Mladost“ Doboj koji definiše
elemente buduæe saradnje koristeæi lokalne resurse. S
obzirom da su danas ovdje,uz predstavnike klubova, i
predsjednik Sportskog saveza opæine Kakanj, te direktor JP Prvi put u historiji potpisivanje ove vrste protokola
„Kakanj-sport“, mogu kazati da zajedno nastupamo u sferi uprilièeno u uredu Opæinskog naèelnika
razvoja sporta“, kazao je opæinski naèelnik Mensur
Jašarspahiæ-Suri.
„Protokol koje je danas potpisan predstavlja osnovu za
dobru saradnju, meðusobno pomaganje kada je u pitanju
igraèki kadar, ali i korištenje infrastrukture. Drago mi je da u
našoj sredini postoji svijest da samo zajednièkom saradnjom
možemo ostvariti dobre rezultate“, rekao je Enver Hadžiæ,
predsjednik NK „Mladost“ Doboj.
„Sve ono što smo dogovarali i radili u posljednje vrijeme
stavili smo na papir. Oba kluba imaju jake omladinske
pogone i oba kluba imaju problema sa infrastrukturom,
saradnja je nužna kako bi se zajedno problemi rješavali“,
kazao je Suad Spahiæ, predsjednik UO FK „Rudar“ Kakanj.
Potpisivanje protokola
17
AKTUELNOSTI

Godišnji izvještaj službenika za


informisanje Opæine Kakanj
Po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave Opæine Kakanj, viši struèni saradnik za
informisanje, dokumentaciju i poslove komisija i drugih radnih tijela Opæinskog vijeæa rasporeðen je u Struènu
službu za poslove Opæinskog vijeæa. Opæina Kakanj imenovala je, po Zakonu o slobodi pristupa informacijama,
službenika za informisanje 20.02.2008. godine. Službenik za informisanje je dužan podnijeti tromjeseèni i
godišnji izvještaj Ombudsanu F BiH i Parlamentu F BiH, kao i obavijestiti javnost o svojim aktivnostima. U 2008.
godini bilo je sedam zahtjeva za pristup informacijama, dok se u 2009. godini nazire porast istih, tako da su u
januaru 2009. godine prispjela još tri.
Na sve zahtjeve odgovoreno je pozitivno i ni u jednom sluèaju Opæina nije uskratila pravo svojih graðana, u
èijoj je i službi.

Broj ukupnih
zahtjeva u 2008. 7 (sedam)
godini

1.Gotovinske isplate Opæinskog naèelnika (zahtjev od 13.06.2008. godine)


2. Uvid svih isplata Opæine Kakanj prema JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
(zahtjev od 09.07.2008. godine)
3. Podaci iz Biraèkog spiska (zahtjev od 01.09.2008. godine)
4. Uvid u Studiju o osiguranju kvaliteta zraka na podruèju opæine Kakanj
Vrsta tražene (zahtjev od 06.09.2008. godine)
informacije
5.Spisak osoba koje su dobile nepovratna sredstva od Opæine Kakanj
(zahtjev od 07.11.2008. godine)
6. Uvjeti pod kojim je ustupljena parcela 723/1 na Željeznièkoj stanici Kakanj
(zahtjev od 22.12.2008.godine)
7. Informacija o kvaliteti zraka na podruèju opæine Kakanj u periodu do 1993. godine
(zahtjev od 24.12.2008. godine)

Utvrðeni izuzeci Nema

Odluke donesene u
Nema
toku postupka

Konaène odluke 7

S obzirom na to da nije bilo utvrðenih izuzetaka, kao ni donesenih odluka u toku postupka donesene su
konaène odluke u smislu pozitivnog odgovora za sve zahtjeve.
Izuzetak predstavlja zahtjev od 24.12.2008. godine na koji nije bilo moguæe odgovoriti jer arhiv Opæine
Kakanj nije raspolagao traženom informacijom.
Službenik za informisanje je obezbijedio ažuriran Vodiè za pristup informacijama i Indeks registar
informacija kojima Opæina raspolaže. Vodiè, Indeks registar, kao i obrazac zahtjeva za informacijama možete
naæi u prijemnoj kancelariji Opæine.

18
OBAVJEŠTENJA

Obavijest o otvorenim pozivima za podnošenje


prijedloga projekata
Obavještavamo udruženja graðana, mjesne zajednice i uloge graðanskog društva u promociji ljudskih prava i
sve druge subjekte da je trenutno aktuelno nekoliko demokratskih reformi, spreèavanja sukoba i jaèanja
otvorenih poziva za dostavljanje prijedloga projekata. politièkog uèešæa i zastupanja.
Centri civilnih inicijativa objavili su poziv za nevladine Europska unija – “Youth in action program”:
organizacije za finansiranje projekata koji imaju za cilj objavljen je poziv za dostavljanje projekata za
smanjenje nezaposlenosti, javne potrošnje, borbe protiv podršku aktivnostima mladih.
korupcije i sl. Europska unija – “Support for Cultural Actions”:
Delegacija Evropske komisije u BiH objavila je javni objavljen je javni poziv za dostavljanje projekata iz
poziv za dostavljanje projekata iz oblasti jaèanja oblasti kulture.

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA ZA UPIS U


REGISTAR POLJOPRIVREDNIH
GOSPODARSTAVA/GAZDINSTAVA I
REGISTAR KLIJENATA
1. januara /sijeènja 2009. poèela je registracija poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava i klijenata.
Ciljevi upisa u Registre:
– racionalnije, brže i kvalitetnije planiranje mjera nadležnih organa za pružanje potpore razvoju
poljoprivrede i ruralnog razvoja;
– osiguranje transparentnog utroška sredstava namijenjenih potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju;
– postupno usklaðivanje sa zahtjevima Europske unije radi korištenje sredstava iz predpristupnih fondova
namijenjenih Bosni i Hercegovini.
Registriraju se svi oni koji žele:
– ostvariti prava na novèane podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
– biti registrirani u postojeæim evidencijama Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FbiH
ili u ustanovama ovlaštenim od strane Federalnog ministarstva.
U registre se unose podaci o sredstvima kojima raspolaže poljoprivredno gospodarstvo / gazdinstvo:
– Ljudi
– Zemljište
– Životinje (stoka)
Registriranje se vrši u uredima opæinskih službi (zgrada opæine Kakanj, 3 sprat, soba broj 20), gdje možete
dobiti uputstva za upis u registar poljoprivrednih gospodarstava /gazdinstava i registar klijenata, te obrasce za
upis.
VAŽNO!
REGISTRACIJA JE PREDUSLOV ZA OSTVARIVANJE NOVÈANIH PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM
RAZVOJU, TE SVI ONI KOJI NE BUDU REGISTROVANI NEÆE MOÆI DOBITI BILO KAKAV VID PODSTICAJA U
POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU.

19