Sie sind auf Seite 1von 66

Vokabeln - 1994-1995.

- vj03+vj04

[vj03 ↓]
r Ingwer [Ịngwer], -s, - = gyömbér
davon kann keine Rede sein = erről szó sem lehet
e Last, -, -en = teher
zur Last fallen D (fällt), fiel, i. gefallen= terhére van vkinek
essbar = ehető
s Jubiläum, -s, Jubiläen = évforduló
r Jubilar, -s, -e = jubiláló, évfordulós
r Hochzeitstag, -s, -e = házassági évforduló
zu diesem Anlass = ebből az alkalomból
um einen Rat bitten (bittet), bat, h. gebeten = tanácsot kér
erwachen, -te, i. -t = felébred, feltámad
auf|wachen, -te auf, i. -t = felébred
wecken, -te, h. -t = ébreszt
auf|rufen, rief auf, h. aufgerufen = felhív
feuerfest = tűzálló
freilich = persze, hogyne
feuerlich = tüzes
festlich = ünnepélyes
e Aufmerksamkeit, -, -en = figyelem
e Aussicht, -, -en = kilátás
e Bedingung, -, -en = feltétel
r Hörsaal, -(e)s, -säle = előadóterem
r Vortrag, -(e)s, -träge = előadás
e Vorlesung, -, -en = előadás
e Vorstellung, -, -en = elképzelés

539253920 1 2021-09-01
r Beitrag, -(e)s, -träge = hozzájárulás
behalten (behält), behielt, h. behalten = megtart
ein|halten A (hält ein), hielt ein, h. eingehalten = betart
erhalten A (erhält), erhielt, h. erhalten = (meg)kap
erholen A, erholte, h. erholt = elhoz
überholen A, überholte, h. überholt = áthoz, megelőz
öffentliche Mittel = közpénz
ziehen (Investitionen) = (befektetést) megvon
begreifen, begriff, h. begriffen = megtapogat, felfog
zur Hand gehen D, ging, i. gegangen = segít vkinek
roh = nyers
r Hackepeter, -s, - = darált, nyers hús
neuerdings = újabban
mager = sovány
bestimmt = határozott, jelölt
bevorzugen, bevorzugte, h. bevorzugt = előnyben részesít, többre tart
r Gespritzte, -n, -n = fröccs
r Krug, -es, Krüge = korsó
drehen A, -te, h. -t = forgat, teker vmit
entweder ... oder ... = vagy ..., vagy ...
auf|tragen (trägt auf), trug auf, h. aufgetragen = feltálal
weg|fallen (fällt weg), fiel weg, i. weggefallen = elmarad, megszűnik,
elesik
aus|fallen (fällt aus), fiel aus, i. ausgefallen = kihull, kiesik, elmarad
um|fallen (fällt um), fiel um, i. umgefallen = felborul
ab|fallen (fällt ab), fiel ab, i. abgefallen = leesik, elvész
verstellen A, verstellte, h. verstellt = (be)állít, rosszul / másképp állít be
fest|stellen, -te fest, h. festgestellt = rögzít, megállapít

539253920 2 2021-09-01
gestatten, -ete, h. -et = enged, engedélyez
e Ankunft, -, -künfte = érkezés
e Auskunft, -, -künfte = felvilágosítás, információ
r Zusammenhang, -es, -hänge = összefüggés, kapcsolat
r Zustand, -s, -stände = állapot, viszony
e Beziehung, -, -en = vonatkozás, kapcsolat (államok között)
bereit = kész
sich verlassen auf+A / A (verlässt sich), verließ sich, h. sich verlassen =
bízik vkiben
verwechseln, -te, h. -t = összetéveszt, felcserél
ordnen A, -ete, h. -et = rendez, rendbe szed vmit
tauschen, -te, h. -t = (ki)cserél
ebenso = éppen így, úgy
berücksichtigen, -te, h. -t = tekintetbe, figyelembe vesz
besichtigen, -te, h. -t = megtekint
e Blinddarmentzündung, -, -en = vakbélgyulladás
reich an+D = gazdag vmiben
arm an+D = szegény vmiben
reiben A, rieb, h. gerieben = reszel vmit
geräuchert = füstölt
vermischen A, -te, h. -t = (össze)kever
r Sauerrahm, -(e)s, -x = tejföl
e Knoblauchzehe, -, -n = fokhagymagerezd
e Zehe, -, -n = lábujj
e Delikatesse, -, -n = csemege
streichen A, strich, h. gestrichen = ken
s Ganze, -n, -n [melléknévragozás] = egész
s Karussell, -s, -e / -s = körhinta, ringlispíl

539253920 3 2021-09-01
sich beklagen über+A, -te sich, h. sich -t = panaszkodik
sich beschweren über+A, -te sich, h. sich -t = panaszkodik
abonnieren A, -te, h. -t = előfizet (újságot, színházi helyet)
s Abonnement, -s, -s = előfizetés (újság, színházi hely)
vor|kommen, kam vor, i. vorgekommen = előfordul
hinzu kommt, dass ... = ráadásul
jm zur Hand gehen = segít vkinek
helfen D (hilft), half, h. geholfen = segít vkinek
e Rückkehr, -, -x = visszatérés, hazatérés
r Rückzug, -(e)s, -züge = visszavonulás
r Rückfall, -(e)s, -fälle = visszaesés
r Rücktritt, -(e)s, -tritte = lemondás
befolgen, -te, h. -t = megfogad, megtart
erfolgen, -te, i. -t = bekövetkezik
r Pimsel, -s, - = ecset
sich verstärken, -te sich, h. sich -t = megerősödik, fokozódik
sich verdoppeln, -te sich, h. sich -t = megkettőződik
sich vergrößern, -te sich, h. sich -t = eldurvul
sich verkürzern, -te sich, h. sich -t = megrövidül
durcheinander = összevissza
quer = ferde
untereinander = egymás közt
sanden, -ete, h. -et = homokot szór
vermitteln, -te, h. -t = közvetít
r Verlag, -(e)s, -e = kiadó
aus|holen, -te aus, h. ausgeholt = nekikészül
heraus|geben (gibt heraus), gab heraus, h. herausgegeben = kiad
aus|drücken A, -te aus, h. ausgedrückt = kinyom vmit

539253920 4 2021-09-01
erraten (errät), erriet, h. erraten = el-, kitalál
verraten (verrät), verriet, h. verraten = elárul
strahlen, -te, h. -t = sugárzik
entnehmen D (entnimmt), entnahm, h. entnommen = ki-, elvesz
vhonnan; megért
fest|halten (hält fest) D, hielt fest, h. festgehalten = megfog, fogva tart
e Ausgabe, -, -n = kiadás, költség
r Bund, -es, Bünde = szövetség
r Band, -(e)s, Bände = kötet
behalten (behält), behielt, h. behalten = megtart
mild = lágy, szelíd
sanft = enyhe, gyengéd
zart = finom, zsenge
ermöglichen, -te, h. -t = lehetővé, lehetségessé tesz
zweifeln an+D, -te, h. -t = kételkedik vmiben
denken an+A, dachte, h. gedacht = gondol vkire, vmire
s Schulterfleisch, -es, - = lapocka
e Keule, -, -n = comb
klein|schneiden, schnitt klein, h. kleingeschnitten = apróra vág
aus|lassen (lässt aus), ließ aus, h. ausgelassen = kisüt, kiolvaszt
ansonsten = különben
glasig = üveges
an|brennen, brannte an, h. angebrannt = odaéget
an|brennen, brannte an, i. angebrannt = odaég
e Hitze, -, -n = forróság, tűz
salzen, -te, h. -t/-en = megsóz
zu|decken, -te zu, h. -t = befed
e Paprikaschote, -, -n = (egész) paprika

539253920 5 2021-09-01
gar = puha, megfőtt
reichen, -te, h. -t = tálal, felszolgál
e Griebe, -, -n = tepertő
mittler = közepes
e Festigkeit, -, -en = szilárdság
kneten, -ete, h. -et = gyúr
s Zusammenlegen = összehajtogatás
zwischendurch = (e)közben
gitterförmig = rácsszerűen
ein|ritzen, -te ein, h. -t = bekarcol, bevagdos
sich vor|bereiten, -ete sich vor, h. vorbereitet = (fel)készül
e Konserve, -, -n = konzerv
e Dose, -, -n = fémdoboz, konzervdoboz
überzeugen A von+D, -te, h. -t = meggyőz vkit vmiről
örtlich = helyi
ausgesprochen = kifejezetten
empfangen (empfängt), empfing, h. empfangen = fogad
r Zwerg, -s, -e = törpe
s kalte Büffet = hidegtál
e kalte Platte = hidegtál
zwei Tage vorher = két nappal előbb
r Stamm, -s, Stämme = törzs
r Stammkunde, -n, -n = törzsvásárló
e Stammkundschaft, -, -en = törzsvásárló
ins Haus liefern, -te, h. -t = házhoz szállít
e Schüssel, -, -n = tál
e Platte, -, -n = tálca
r Streit, -s, -e = veszekedés

539253920 6 2021-09-01
zwingen A zu+D, zwang, h. gezwungen = kényszerít vkit vmire
r Zwang, -s, Zwänge = kényszer
auf|essen (isst auf) A, aß auf, h. aufgegessen = megeszik vmit
ändern A, -te, h. -t = változtat vmit
r Geschmack, -s, Geschmäcke = íz
würzen A, -te, h. -t = fűszerez
anders = másképp
telefonisch = telefonon
r Verbrauch, -(e)s, -bräuche = fogyasztás
r Konsum, -s, - = fogyasztás
s Gericht, -s, -e = étel
dreimal im Jahr = évente háromszor
viermal im Monat = havonta négyszer
bei|bringen D A, brachte bei, h. beigebracht = megtanít vkinek vmit
s Ansehen, -s, -x = tekintély
sesshaft = megtelepedett (lakos)
e Abwechslung, -, -en = változatosság
r Sattel, -s, Sättel = nyereg
weich|reiten A, ritt weich, h. weichgeritten = meglovagol vmit
e Stutenmilch, -, -e(n) = kancatej
verblassen (verblasst), verblasste, i. verblasst = elhalványul
r Kriegszug, -(e)s, -züge = hadjárat
friedlich = békés
s Wildbret, -s, - = vadhús
r Leckerbissen, -s, - = ínyencség
e Fülle, -, -x = bőség
s Vermächtnis, -ses, -se = hagyaték, hagyomány
e Pracht, -, -x = pompa, dísz

539253920 7 2021-09-01
Adelige [főnévként használt melléknév] = nemes
untergeordnet = alárendelt
erfüllen, -te, h. -t = betölt
s Irrtum, -(e)s, -tümer = tévedés
r Vorgang, -s, -gänge = folyamat
e Gestaltung, -, -en = alak
sorgfältig = gondos
hinein|stopfen, -te hinein, h. hineingestopft = (be)gyömöszöl
vor|setzen, -te vor, h. -t = eléhelyez
e Nuance, -, -n = árnyalat
enthalten A (enthält), enthielt, h. enthalten = tartalmaz vmit
beinhalten A (beinhält), beinhaltete, h. beinhaltet = tartalmaz vmit
e Soja, -, Sojen = szója
s Soja, -s, Sojen = szója
e Tabelle, -, -n = táblázat
außer+D = valamin kívül
nützlich = hasznos
im Geiste der Reformküche = a reformkonyha szellemében
beschreiben A, beschrieb, h. beschrieben = leír (bemutat)
wir führen zur Zeit kein ... = jelenleg nincs / nem tartunk ... -t
herein|sehen (sieht herein), sah herein, h. hereingesehen = benéz
e Kalorientabelle, -, -n = kalóriatáblázat
r Kessel, -s, - = kazán, bogrács
scharf = erős (kaja), éles
Maß halten = mértéket tart
e Stimmung, -, -en = hangulat
verderben A (verdirbt), verdarb, h. verdorben = elront vmit
Makkaroni milanese = milánói makaróni

539253920 8 2021-09-01
r Geschäftsführer, -s, - = üzletvezető
betragen (beträgt), betrug, h. betragen = kitesz
reklamieren, -te, h. -t = reklamál
e Reklamation, -, -en = reklamáció
steigen, stieg, i. gestiegen = emelkedik
r Fehler, -s, - = hiba
e Verhandlung, -, -en = tárgyalás
s Ereignis, -ses, -se = esemény
im Vergleich zu+D = vmivel összehasonlítva
im Verhältnis zu+D = vmihez viszonyítva
im Bezug auf+A = vmire vonatkozóan
aufgrund von+D / G = vminek az alapján
infolge von+D / G = vminek a következtében
im Werte von+D = értékben
vergehen, verging, i. vergangen = múlik, telik
begehen A, beging, h. begangen = elkövet
entgehen, entging, i. entgangen = vmitől megmenekül, el-, kikerül
ergehen, erging, i. ergangen = megjelenik
äußern, -te, h. -t = kijelent, kifejez
ab|halten (hält ab), hielt ab, h. abgehalten = távol tart, akadályoz
ein|fallen A (fällt ein), fiel ein, h. eingefallen = betör, bezúz, eszébe jut
auf|fallen (fällt auf), fiel auf, i. aufgefallen = ráhull, feltűnik
zu|fallen (fällt zu), fiel zu, i. zugefallen = becsapódik, becsukódik
r Gang, -(e)s, Gänge = járás, járásmód
beantragen, -te, h. -t = kér(elmez)
verfügen über+A, -te, h. -t = rendelkezik vmivel
e Nässe, -, -x = nedvesség, vizesség
in der Lage sein = abban a helyzetben van

539253920 9 2021-09-01
ja = hiszen [mondatközben]
Freude haben an+D = örömöt lel vmiben
r Strudel, -s, - = rétes
s Pferd, -s, -e = ló
r Hengst, -s, -e = csődör
e Stute, -, -n = kanca
s Fohlen, -s, - = csikó
s Rind, -s, -er = marha
r Stier, -s, -e = bika
r Bulle, -n, -n = bika
e Kuh, -, Kühe = tehén
s Kalb, -s, Kälber = borjú
r Ochse, -n, -n = ökör
r Esel, -s, - = szamár
s Maultier, -s, -e = öszvér (anyja ló)
r Maulesel, -s, - = öszvér (anyja szamár)
s Schaf, -s, -e = birka
r Widder, -s, - = kos
s Lamm, -s, Lämmer = bárány
e Ziege, -, -n = kecske
r Ziegenbock, -s, -böcke = bakkecske
e Geiß, -, -en = nőstény kecske
s Kitz, -es, -e = gida
s Geflügel, -s, - = baromfi
s Huhn, -s, Hühner = tyúk (ált.)
r Hahn, -s, Hähne = kakas
e Henne, -, -n = tyúk
s Küken, -s, - = csibe

539253920 10 2021-09-01
e Ente, -, -n = kacsa
e Pute, -, -n = pulyka
e Truthenne, -, -n = pulyka
r Puter, -s, - = pulykakakas
r Truthahn, -(e)s, -hähne = pulykakakas
e Gans, -, Gänse = liba
s Perlhuhn, -(e)s, -hühner = gyöngytyúk
r Hund, -(e)s, -e = kutya
r Rüde, -n, -n = kankutya
e Hündin, -, -nen = szuka
r Welpe, -n, -n = kutyakölyök
e Katze, -, -n = macska
r Kater, -s, - = kandúr
s Kätzchen, -s, - = kismacska
s Hauskaninchen, -s, - = házinyúl
r Papagei, -en, -en = papagáj
r Wellensittich, -s, -e = hullámos papagáj
r Kanarienvogel, -s, -vögel = kanári
s Meerschweinchen, -s, - = tengeri malac
e Schildkröte, -, -n = teknősbéka
r Goldhamster, -s, - = aranyhörcsög
r Haushaltsartikel, -s, - = háztartási cikk
erhältlich = kapható
verpacken, -te, h. -t = becsomagol
vor|verpacken, -te vor, h. vorverpackt = előre becsomagol
e Sohle, -, -n = talp
r Bescheid, -(e)s, -e = válasz, értesítés
r Lagerraum, -es, -räume = raktárhelyiség

539253920 11 2021-09-01
s Lager, -s, - = raktár
leihen, lieh, h. geliehen = kölcsönöz, kölcsönad, kölcsönvesz
s Kupfer, -s, -x = vörösréz
erlauben, -te, h. -t = megenged, engedélyez
sich benehmen (benimmt sich), benahm sich, h. sich benommen =
viselkedik
e Leinwand, -, -wände = (festő)vászon, mozivászon
r Schalter, -s, - = pénztár
r Zuschauerraum, -es, -räume = nézőtér
e Bemerkung, -, -en = észrevétel
s Vorwort, -(e)s, -e = előszó
erfinden, erfand, h. erfunden = feltalál, kitalál
empfinden, empfand, h. empfunden = érez, észlel
auf|finden, fand auf, h. aufgefunden = megtalál, ráakad
r Vortrag, -s, -träge = előadás
durch|fallen (fällt durch), fiel durch, i. durchgefallen = át-, keresztülesik
überfallen (überfällt), überfiel, h. überfallen = átbukik
auf|fallen (fällt auf), fiel auf, i. aufgefallen = le-, ráesik
an|halten (hält an), hielt an, h. angehalten = feltartóztat
sich auf|halten (hält sich auf), hielt sich auf, h. sich aufgehalten =
tartózkodik, időzik
betrachten, -ete, h. -et = megszemlél, szemügyre vesz
vermutlich = valószínű, feltehető
s Wahrzeichen, -s, - = jellegzetesség
r Anziehungspunkt, -(e)s, -e für+A = vonzó hely vki számára
r Entschluss, -es, -schlüsse = elhatározás
es dämmert = szürkül, virrad, dereng
kostbar = értékes, költséges

539253920 12 2021-09-01
e Fracht, -, -en = rakomány, szállítmány
ausnahmsweise = kivételesen
genehmigen, -te, h. -t = jóváhagy, engedélyez
r Tankzug, -(e)s, -züge = tartálykocsi
s Sektfrühstück, -s, -e = pezsgős / villás reggeli
s Steuer, -s, - = (autó)kormány
packen, -te, h. -t = csomagol, megragad, megfog
mit|summen, -te mit, h. mitgesummt = (együtt) dúdol
schrecken, -te, i. -t = megijed
verbeult = horpadt
sich beugen über+A, -te sich, h. sich -t = hajol vmi fölé
rütteln, -te, h. -t = megrázogat, felráz
e Augenmaske, -, -n = (szem)maszk
gehorchen, -te, h. -t = szót fogad
zurück|weichen, wich zurück, i. zurückgewichen = hátrahőköl
r Seitenweg, -(e)s, -e = mellékút
auf|tauchen, -te auf, i. aufgetaucht = felbukkan
sich schieben, schob sich, h. sich geschoben = csúszik, tolakodik
s Gebüsch, -es, -e = bokor
r Komplize, -n, -n = bűntárs
e Tankstelle, -, -n = benzinkút
buschig = sűrű, bozontos
e Braue, -, -n = szemöldök
unterirdisch = föld alatti
e Flüssigkeit, -, -en = folyadék
s Geldbündel, -s, - = pénzköteg
zum Vorschein bringen = napvilágra hoz, kiderít
e Fessel, -, -n = bilincs

539253920 13 2021-09-01
holprig = göröngyös
zerren, -te, h. -t = rángat
quietschen, -te, h. -t = visít, nyikorog, csikordul
in Panik geraten (gerät), geriet, i. geraten = pánikba esik
spüren, -te, h. -t = érez, érzékel, nyomoz
sich lockern, -te sich, h. sich -t = meglazul
e Blinde, -, -n = kötés
hocken, -te, h. -t = guggol
r Schuppen, -s, - = kocsiszín, fészer
schmal = keskeny
r Fahrweg, -(e)s, -e = kocsiút
knapp = éppen, alig
e Achse, -, -n = tengely
r Sprit, -(e)s, -e = üzemanyag
vernehmen (vernimmt), vernahm, h. vernommen = kihallgat
(rendőrségen)
verblüffen, -te, h. -t = megdöbbent, elképeszt
r Zufall, -(e)s, -fälle = véletlen(ség)
r Bursche, -n, -n = fiatalember
an|halten A (hält an), hielt an, h. angehalten = megállít vkit, vmit
seltsam = különös, furcsa
besetzen, -te, h. -t = el-, lefoglal
niesen, -te, h. -t = tüsszent
e Grippe, -, -n = nátha, influenza
an|stecken, -te an, h. -t = megfertőz
glücken, -te, i. -t = sikerül
fraglich = kérdéses, szóban forgó
fragwürdig = kérdéses, kétes

539253920 14 2021-09-01
schweigen, schwieg, h. geschwiegen = hallgat (nem beszél)
s Wesen, -s, - = lét, lényeg, lény
r Grundsatz, -es, -sätze = alapelv, elv
bewundern, -te, h. -t = (meg)csodál
sich wundern über+A, -te sich, h. sich -t = csodálkozik
wundern, -te, h. -t = csodálatba ejt
r Durchzug, -(e)s, -züge = kereszthuzat (léghuzat)
r Überzug, -(e)s, -züge = burkolat, (át)huzat
r Vorzug, -(e)s, -züge = erény, érdem
r Anzug, -(e)s, -züge = öltöny, öltözék
absolvieren, -te, h. -t = (tanulmányt, iskolát) befejez
tadeln, -te, h. -t = korhol, megint
schaffen A (schafft) , schuf, h. geschaffen = teremt, alkot
betteln, -te, h. -t = koldul, kéreget
bieten A, bot, h. geboten = ajánl, nyújt
entdecken, -te, h. -t = felfedez
es stimmt so = nem kérek vissza
das Haus is zu verkaufen = ez a ház eladó
es ist zu bekommen = kapható
e Zutat, -, -en = hozzávaló
s Suppengrün, -s, - = leveszöldség
ab|löschen A, -te ab, h. -t = felönt, hígít
entzwei = ketté
e Flamme, -, -n = láng
e Anwesenheit, -, -x = jelenlét
e Abwesenheit, -, -en = távollét
e Währung, -, -en = valuta
e Verbindung, -, -en = vegyület, kapcsolás

539253920 15 2021-09-01
s Element, -(e)s, -e = elem
ums Leben kommen = életét veszti
sich verabreden, verabredete sich, h. sich verabredet = (találkozót)
megbeszél
besprechen (bespricht), besprach, h. besprochen = megbeszél
e Umwelt, -, -en = környezet
e Umgebung, -, -en = környék, környezet
putzen, -te, h. -t = pucol, tisztít
schälen, -te, h. -t = hámoz, tisztít
tagsüber = napközben
e Alpen (Pl.) = Alpok
jm zur Hand gehen = vkinek segít
morgen nachmittag = holnap délután
ab|schreiben, schrieb ab, h. abgeschrieben = leír (lemásol)
beschreiben, beschrieb, h. beschrieben = leír (bemutat)
s Stricken = hímzés (a művelet, a folyamat)
e Strickerei, -, -en = hímzés (kézimunka, dolog)
e Tüte, -, -n = zacskó
e Dauermilch, -, -en = tartós tej
lagern, -te, h. -t = raktároz, tárol
r Quark, -s, -e = túró
r Topfen, -s, - = túró
e Hefe, -, -n = élesztő
r Schmelzkäse, -s, - = kenhető sajt
auf|tauchen, -te auf, i. aufgetaucht = felbukkan
tippen, -te, h. -t = tippel
einheitlich = egységes, egyöntetű
r Ladentisch, -es, -e = pult

539253920 16 2021-09-01
zerlegen, zerlegte, h. -t = szétszed, szétbont
aus|nehmen (nimmt aus), nahm aus, h. ausgenommen = kiszed, kibelez
r Fleischwolf, -es, -wölfe = húsdaráló
e Lende, -, -n = ágyék
sonstig = egyéb, más
e Büchse, -, -n = doboz, flakon
verbieten, verbot, h. verboten = tilt
e Tagung, -, -en = ülés, gyűlés
sich ein|finden, fand sich ein, h. sich eingefunden = megjelenik
statt|finden, fand statt, h. stattgefunden = végbemegy
empfinden, empfand, h. empfunden = érez, észlel
auf|finden, fand auf, h. aufgefunden = megtalál, ráakad
vor|nehmen (nimmt vor), nahm vor, h. vorgenommen = elővesz,
belekezd
das Bett hüten, -ete, h. -et = nyomja az ágyat
streben nach+D (strebt), -te, h. -t = törekszik vmire
nach|folgen, -te nach, i. nachgefolgt = követ
e Anregung, -, -en = javaslat
r Hinweis, -es, -e = utalás
r Bescheid, -(e)s, -e = válasz, értesítés
tauschen, -te, h. -t = cserél
um|tauschen, -te um, h. -t = ki-, elcserél
ab|wechseln A, -te ab, h. -t = felvált
r Betrag, -(e)s, -träge = összeg
r Antrag, -(e)s, -träge = ajánlat, kérelem
r Beitrag, -(e)s, -träge = hozzájárulás
entziehen, entzog, h. entzogen = elhúz, megvon
ab|ziehen, zog ab, h. abgezogen = lehúz

539253920 17 2021-09-01
ab|ziehen, zog ab, i. abgezogen = elvonul, elmegy
an|ziehen A, zog an, h. angezogen = felvesz, felhúz
an|ziehen, zog an, i. angezogen = odavonul
zerbrechen (zerbricht), zerbrach, h. zerbrochen = széttör
zerbrechen (zerbricht), zerbrach, i. zerbrochen = összetörik
brechen (bricht), brach, h. gebrochen = eltör
brechen (bricht), brach, i. gebrochen = eltörik
ab|brechen A (bricht ab), brach ab, h. abgebrochen = letör, szakít
ab|brechen (bricht ab), brach ab, i. abgebrochen = letörik
unterbrechen (unterbricht), unterbrach, h. unterbrochen = félbe-,
megszakít
an|zahlen, -te an, h. -t = foglalót, előleget ad
ab|zahlen, -te ab, h. -t = lefizet, leró
zählen A, -te, h. -t = megszámol
aus|zählen, -te aus, h. -t = kiszámol
ermäßigt = mérsékelt árú
vor|zeigen, -te vor, h. -t = bemutat
eröffnen A, -ete, h. -et = megnyit, közöl
veröffentlichen, -te, h. -t = nyilvánosságra hoz, közöl
e Umfrage, -, -n = körkérdés
r Lebensstandard, -s, -s = életszínvonal
sich verschlechtern, -te sich, h. sich -t = romlik (életszínvonal)
r Geschmack, -s, Geschmäcke = íz, ízlés
geschmacklos = ízléstelen
geschmackvoll = ízléses
Die Suppe schmeckt nach nichts. = A levesnek nincs íze.
Es wird nicht noch einmal vorkommen. = Nem fog máskor előfordulni.
Könnten Sie mich beraten? = Tud tanácsot adni?

539253920 18 2021-09-01
tiefgefroren = mélyhűtött
e Tiefkühlkost, -, -x = mélyhűtött áru
auf|wärmen A, -te auf, h. -t = felmelegít
gut zu gebrauchen sein = jól használható
in wenigen Augenblicken = pillanatokon belül
im Nu = pillanatokon belül
r Eintopf, -s, - = egytálétel
s Eintopfgericht, -s, -e = egytálétel
modernisieren A, -te, h. -t = modernizál
e Einbauküche, -, -n = beépített konyha
e Kochnische, -, -n = főzőfülke
e Tiefkühltruhe, -, -n = hűtőláda
waagerecht = vízszintes
senkrecht = függőleges
e Spülmaschine, -, -n = mosogatógép
Zeit ein|sparen, -te ein, h. -t = időt megtakarít
zur Verfügung stehen, stand, h. gestanden = rendelkezésre áll
maximal = maximum
e Rangfolge, -, -n = rangsor
Drachen steigen lassen = sárkányt reptet / ereget
r Drache, -n, -n = sárkány
irgendein = valamilyen
s Erfrischungsgetränk, -s, -e = üdítőital
sich verirren, -te sich, h. sich -t = eltéved (gyalog)
sich verfahren (verfährt sich), verfuhr sich, h. sich verfahren = eltéved
(járművel)
e Besorgung, -, -en machen = bevásárol
vorzüglich = főképpen

539253920 19 2021-09-01
beantragen, -te, h. -t = kérelmez
ein|werfen (wirft ein), warf ein, h. eingeworfen = bedob (levél)
behaupten A, -ete, h. -et = kijelent, állít
e Freundschaft, -, -en = barátság
man muss Prioritäten setzen = rangsorolni kell
r Führerschein, -s, -e = jogosítvány
schon lange nicht mehr = régen
zwei Arten von Menüs = kétféle menü
s gefüllte Kraut = töltött káposzta
auf Wunsch = kérésre
r Nachtisch, -s, - = desszert
e Nachspeise, -, -n = desszert
s Dessert, -s, -s = desszert
das wäre alles = ennyi
Wieviel Zeit vergeht beim Kochen? = Mennyi időt töltesz főzéssel?
das gleiche = ugyanolyan (de 2 darab)
im voraus = előre (időben)
China = Kína
chinesisch = kínai
r Chinese, -n, -n = kínai
exotisch = egzotikus
e Exotik, -, -x = egzotikum (= távoli, más hangulatot sugárzó, szokatlan
dolog)
öfters = többször
r Krebs, -es, -e = rák
e Muschel, -, -n = kagyló
s WC-Becken, -s, - = vécékagyló
r Tintenfisch, -es, -e = tintahal

539253920 20 2021-09-01
allergisch sein gegen+A = allergiás vmire
e Meeresfrüchte (Pl.) = a tenger gyümölcsei (= halak, rákok, kagylók,
stb.)
frutti di mare = a tenger gyümölcse
e Schifffahrt, -, -en = hajóút (igen, 3 db f)
r Schwimmmeister, -s, - = úszómester (igen, 3 db m)
r Schreck, -(e)s, -e = rémület
erlernen, -te, h. -t = megtanul
bilden, -ete, h. -et = képez
auf|ziehen, zog auf, h. aufgezogen = felhúz, felnevel
aus|bilden A, -ete aus, h. -et = kiképez
auf|lösen A, -te auf, h. -t = ki-, megold
auf|geben (gibt auf), gab auf, h. aufgegeben = felad
auf|heben A, hob auf, h. aufgehoben = felemel, eltöröl
auf|wenden, wandte / wendete auf, h. aufgewandt / aufgewendet =
ráfordít
erforderlich = szükséges, megkívánt
erhalten A (erhält), erhielt, h. erhalten = megkap
e Vorschrift, -, -en = előírás
e Mahnung, -, -en = intő
e Vorhersage, -, -n = jóslat
(es) an|kommen auf+A, kam an, i. angekommen = múlik vkin, vmin
r Entwurf, -(e)s, -würfe = tervrajz
projizieren, -te, h. -t = vetít
entwerfen (entwirft), entwarf, h. entworfen = tervez (mérnök)
aus|stehen, stand aus, h. ausgestanden = elvisel, kiáll
entstehen, entstand, i. entstanden = keletkezik
mit|gehen, ging mit, i. mitgegangen = vkivel megy

539253920 21 2021-09-01
vergehen, verging, i. vergangen = elmúlik (idő)
vor|gehen, ging vor, i. vorgegangen = előremegy, eljár
knapp = kevés (időre), éppen
s Gehalt, -(e)s, -hälter = fizetés (fix)
r Gehalt, -(e)s, -e = tartalom
sich entwickeln, -te sich, h. sich entwickelt = fejlődik
gleichmäßig = egyenletesen
s Symptom, -s, -e = tünet
Schüttelfrost haben = rázza a hideg
e Beschwerde, -, -n = panasz
spüren A, -te, h. -t = észlel
trocken = száraz
r Keks, -es, -e = keksz
du gehst mir auf den Keks = az idegeimre mész
(es) sich bessern, -te sich, h. -t = javul
besser werden = javul
morgen früh = holnap reggel
(es) sich verschlechtern, -te sich, h. sich -t = rosszabbodik
schlechter werden = rosszabbodik
r Zustand, -s, -stände = állapot
r Schinken, -s, - = sonka
e Leber, -, -n = máj
aus|geben A (gibt aus), gab aus, h. ausgegeben = kiad (pénzt)
v. u. Z. = vor unserer Zeitrechnung = időszámításunk előtt
u. Z. = unsere Zeitrechnung = időszámításunk szerint
etwas der Presse erklären = nyilatkozik a sajtónak vmit
r Schreiber, -s, - = írnok
r Posten, -s, - = állás, poszt

539253920 22 2021-09-01
eng = szűk
e Fußbekleidung, -, -en = lábbeli
wasserdicht = vízálló
sich einigen in+D, -te sich, h. sich -t = (meg)egyezik vmiben
verfolgen, -te, h. -t = kerget, követ
s Ziel, -(e)s, -e = cél (tárgy)
s Projekt, -(e)s, -e = terv(ezet)
r Zweck, -(e)s, -e = cél, értelem
e Witterung, -, -en = időjárás
e Genesung, -, -en = gyógyulás
ab|treten (tritt ab), trat ab, h. abgetreten = letapos, átenged
an|treten A (tritt an), trat an, h. angetreten = megkezd
übertreten (übertritt), übertrat, h. übertreten = megszeg
r Abschluss, -es, -schlüsse = be-, lezárás
r Schluss, -es, Schlüsse = befejezés
r Verschluss, -es, -schlüsse = záródás
bewandt sein = járatos
vereinheitlichen, -te, h. -t = egységesít
vereinigen A, -te, h. -t = összeegyeztet, egyesít
vereinzeln A, -te, h. -t = elválaszt
siegen, -te, h. -t = győz
begleiten, -ete, h. -et = (el)kísér
r Redner, -s, - = szónok
appellieren an+A, -te, h. -t = fellebbez
r Rückfall, -(e)s, -fälle = visszaesés
r Rückstand, -s, -stände = késedelem
r Rückschlag, -(e)s, -schläge = visszahatás
bei|treten (tritt bei), trat bei, i. beigetreten = csatlakozik

539253920 23 2021-09-01
entgegen|treten (tritt entgegen), trat entgegen, i. entgegengetreten =
szembeszáll
vor|treten (tritt vor), trat vor, i. vorgetreten = előlép, kiáll
vertreten (vertritt), vertrat, i. vertreten = helyettesít
sich kümmern um+A, -te sich, h. sich -t = törődik vkivel
r Rücktritt, -(e)s, -e = lemondás
belegen, -te, h. -t = befed, bevon
überlegen A, -te, h. -t = meggondol, megfontol
an|legen A, -te an, h. angelegt = rá-, odatesz
zurück|legen, -te zurück, h. zurückgelegt = megtesz (utat)
s Erholungsheim, -(e)s, -e = üdülő
e Zeile, -, -n = sor (levélben, újságban)
in erster Linie = elsősorban, főleg
regelmäßig = rendszeresen
e Jause, -, -n = uzsonna (osztrák)
jausen (jaust), -te, h. -t = uzsonnázik
immer zur gleichen Zeit = mindig ugyanabban az időben
enthalten A (enthält), enthielt, h. enthalten = tartalmaz
vitaminreich = vitamindús
s Eiweiß, -es, -e = fehérje
s Protein, -s, -e = fehérje
s Eierklar, -s, - = fehérje (osztrák)
s Cholesterin, -s, - = koleszterin
s Umweltgift, -s, -e = környezet(i) méreg
r Hülsenfrüchter, -s, - = hüvelyesek (növények)
e Bohne, -, -n = bab
e Erbse, -, -n = borsó
e Linse, -, -n = lencse

539253920 24 2021-09-01
s Soja, -s, Sojen = szója
r Ballaststoff, -(e)s, -e = rostanyag
verdauen A, -te, h. -t = emészt
r Stuhlgang, -(e)s, - = székelés
zerstören A, -te, h. -t = pusztít, tönkretesz
e Gehirnzelle, -, -n = agysejt
Glück haben = szerencsével jár, szerencséje van
einzig = egyetlen
keinen einzigen freien Platz = egyetlen szabad hely (sincs)
e Hausmannskost, -, -x = házi koszt
s Abitur, -s, - = érettségi
e Matura, -, -x = érettségi
s Abitur machen = érettségizik
maturieren, -te , h. -t = érettségizik (osztrákos)
r Abiturient, -en, -en = érettségiző
r Maturant, -en, -en = érettségiző
s Abituriententreffen = érettségi találkozó
schüchtern = félénk
eine Strecke zurück|legen, -te zurück, h. -t = utat megtesz
weiterhin = továbbiakban
geneigt sein zu+Inf. = hajlandó
r Tankwart, -(e)s, -e = benzinkutas
benötigen, -te, h. -t = szükséges vkinek
brauchen, -te, h. -t = szükséges vkinek
nötig sein D = szükséges vkinek
notwendig sein D = szükséges vkinek
sich einigen, -te sich, h. sich -t = megegyezik
sich vereinbaren, -te sich, h. sich -t = megegyezik

539253920 25 2021-09-01
mit dem Preis herunter|gehen, ging herunter, h. heruntergegangen =
csökkenti az árat
aus|setzen A, -te aus, h. ausgesetzt = felfüggeszt, elhalaszt
an|setzen A, -te an, h. angesetzt = rá-, odarak
bei|setzen, -te bei, h. beigesetzt = hozzátesz
ein|setzen A, -te ein, h. eingesetzt = betesz, behelyez
um|kommen, kam um, i. umgekommen = elpusztul, életét veszti
vor|kommen, kam vor, i. vorgekommen = előrejön, előfordul, történik
unter|kommen, kam unter, i. untergekommen = fedél alá kerül
sich nähern D, -te sich, h. sich -t = közeledik
ab|legen A, -te ab, h. -t = letesz, elvégez
fragend = kérdő
fragenwürdig = kérdéses, kétes
fraglich = kérdéses, kétes
auf|schreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben = felír, feljegyez
nieder|schreiben, schrieb nieder, h. niedergeschrieben = írásba foglal,
leír
beschreiben, beschrieb, h. beschrieben = leír, vázol
abwesend = hiányzó
oberflächlich = felületes, futólagos
hindurch = át, keresztül
entlang = hosszában
erhalten A (erhält), erhielt, h. erhalten = (meg)kap
verordnen, -ete, h. -et = elrendel
e Rippe, -, -n = borda
s Rippchen, -s, - = borda (kaja)
e Williams Christbirne = Vilmoskörte
mit Schinken gefüllte panierte Rippchen = sonkával töltött sült borda

539253920 26 2021-09-01
r Kelch, -s, -e = kehely
je 5 = öt - öt
r Graumönch = Badacsonyi Szürkebarát
r Geschäftspartner, -s, - = üzleti partner
s Abschiedsessen, -s, - = búcsúvacsora
pro Kopf = fejenként
pro Person = fejenként
zur Verfügung stehen D = rendelkezésre áll
einverstanden sein mit+D = egyetért
Erlauer Stierblut = Egri Bikavér
e Schlagsahne, -, -x = tejszínhab
sowie = valamint
Ödenburg = Sopron
an|nehmen A (nimmt an), nahm an, h. angenommen = elfogad
akzeptieren, -te, h. -t = elfogad
r Markt, -s, Märkte = piac
r Supermarkt, -s, -märkte = szupermarket
s Fachgeschäft, -s, -e = szaküzlet
e Drogerie, -, -n = drogéria
e Apotheke, -, -n = gyógyszertár
e Boutique, -, -n = butik
e Tiefkühlkost, -, -x = mélyhűtött áru
e Konserve, -, -n = konzerv
e Konfektion, -, -en = konfekció (tömegáru)
Kleidung von der Stange = konfekció (tömegáru)
Kleidung nach Maß = csináltatott ruha
e maßgeschneiderte Kleidung = csináltatott ruha
schneidern, -te, h. -t = szab

539253920 27 2021-09-01
nähen, -te, h. -t = varr
an|probieren A, -te an, h. -t = felpróbál
e Anprobe, -, -n = próba
e Umkleidekabine, -, -n = próbafülke
um|tauschen A, -te um, h. -t = kicserél (ruhát)
r Umtausch, -(e)s, -e/-täusche = csere
r Ausverkauf, -s, -käufe = kiárusítás
r Sommerschlussverkauf, -(e)s, -käufe = nyári kiárusítás
r Winterschlussverkauf, -(e)s, -käufe = téli kiárusítás
r Preisnachlass, -es, -lässe = árleszállítás
entsprechen D (entspricht), entsprach, h. entsprochen = megfelel
barfuß = mezítláb
nackt = meztelen
strapazierfähig = strapabíró
leger /leˈʒeːɐ̯/ = lezser
r Trainingsanzug, -s, -züge = tréningruha
r Jogginganzug, -s, -züge = melegítő
e Rate, -, -n = részlet (csak pénz)
in Raten zahlen (zahlt), -te, h. -t = részletben fizet
r Ratenkauf, -(e)s, -käufe = részletre vásárlás
auf Rate kaufen = részletre vásárol
e Anzahlung, -, -en = előleg
an|zahlen (zahlt an), -te an, h. -t = előleget fizet
r Zins, -es, -en = kamat
r Bürge, -n, -n = kezes
bürgen, -te, h. -t = kezeskedik
beinahe = majdnem
frech = szemtelen

539253920 28 2021-09-01
sich frei machen an+D = szabaddá teszi magát vmitől
s Notizbuch, -es, -bücher = jegyzetfüzet
die Antworten standen im Notizbuch = a válaszok a jegyzetfüzetben
voltak
auf|schreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben = felír, jegyez
notieren, -te, h. -t = felír, jegyez
sich an die Arbeit machen = elkezdi a munkát
sonstige = egyéb
ins Haus liefern = házhoz szállít
e Reinigung, -, -en = tisztítás
chemisch = vegyi
e chemische Reinigung = vegyi tisztítás
e Friseuse, -, -n = fodrásznő
r Friseursalon, -s, -s = fodrászat
e Werkstatt, -, -stätten = műhely
e Frisur, -, -en = frizura
frisieren A, -te, h. -t = frizurát készít
r Kfz-Mechaniker, -s, - = autószerelő
s Kraftfahrzeug, -s, -e = jármű
s Kfz, -, -(s) = jármű
s Einschreiben, -s, - = ajánlott küldemény
r Einschreibebrief, -s, -e = ajánlott levél
r Wertbrief, -s, -e = értéklevél
s Paket, -s, -e = csomag (postai)
s Päckchen, -s, - = kis csomag (2 kg-ig)
s Telegramm, -s, -e = távirat
telegraphieren, -te, h. -t = táviratozik
wählen, -te, h. -t = tárcsázik (telefon)

539253920 29 2021-09-01
r Hörer, -s, - = telefonkagyló
e Schnur, -, Schnüre = zsinór
überweisen A, überwies, h. überwiesen = átutal (pénzt)
e Überweisung, -, -en = átutalás (pénz)
r Scheck, -s, -s = csekk
einen Scheck aus|stellen, -te aus, h. -t = csekket kitölt
r Umschlag, -s, -schläge = boríték
zu|kleben A, -te zu, h. -t = odaragaszt
r Adressat, -en, -en = címzett
r Absender, -s, - = feladó
Abs. = feladó
r Briefkasten, -s, -kästen = postaláda
zusammen|schnurren A, -te zusammen, i. -t = összekötöz (csomag)
verschnüren A, -te, h. -t = összekötöz (csomag)
zerbrechlich = törékeny
s Formular, -s, -e = nyomtatvány
ab|nehmen A (nimmt ab), nahm ab, h. abgenommen = felvesz
e Vorwahl, -, -en = körzetszám
auf|legen, -te auf, h. -t = letesz (telefont: befejezi a beszélgetést)
s Konto, -s, -s = bankszámla
ansprechend = tetszetős
betroffen = érintett
indem = amennyiben
verursachen A, -te, h. -t = okoz vmit
beziehungsweise = illetve
bzw. = ill.
heraus|finden, fand heraus, h. herausgefunden = megtalál
zusammen|finden, fand zusammen, h. zusammengefunden =

539253920 30 2021-09-01
összegyűlik (vmilyen célból)
statt|finden, fand statt, h. stattgefunden = megtörténik, végbemegy
r Rasen, -s, - = pázsit, gyep
ab|treten A (tritt ab), trat ab, h. abgetreten = letapos, koptat
auf|treten (tritt auf), trat auf, h. aufgetreten = feltör
auf|treten (tritt auf), trat auf, i. aufgetreten = fellép
an|sprechen A (spricht an), sprach an, h. angesprochen = megszólít
sich verzählen, -te sich, h. sich -t = elszámolja magát
zahlen, -te, h. -t = fizet
e Rechnung, -, -en = számla
bekannt sein = ismert
bekannt|machen, -te bekannt, h. bekanntgemacht = megismertet
schaffen, schuf, h. geschaffen = teremt, alkot
r Zwilling, -s, -e = iker
mit|bringen, brachte mit, h. mitgebracht = magával hoz
bedauerlich = sajnálatos
hängen, -te, h. -t = akaszt, függeszt
hangen (hängt), hing, h. gehangen = csüng, függ, lóg
s Eau de Cologne, -, Eaux de Cologne [ˈoː d(ə) koˈlɔnjə] = kölni
verrückt sein nach+D = bolondul vmiért
in Eile sein = siet
es eilig haben = siet
r Schal, -s, -s = sál
s Muster, -s, - = minta
schmal = keskeny
in gelb = sárgában
r gestirnte Himmel = csillagos ég
gesalzene Preise = borsos árak

539253920 31 2021-09-01
die Preise in die Höhe treiben = az árakat a csillagos égig emeli
e Ansprüche befriedigen = szükségleteket, igényeket kielégít
s Bedürfnis, -ses, -se befriedigen = szükségletet, igényt kielégít
verdienen, -te, h. -t = megérdemel, rászolgál, keres (pénzt)
lohnen, -te, h. -t = díjaz, fizet
sich lohnen, -te sich, h. sich -t = kifizetődik, érdemes
s Verhalten, -s, - = viselkedés, magaviselet
e Tätigkeit, -, -en = tevékenység, működés
vor|gehen, ging vor, i. vorgegangen = előremegy
vorbei|gehen, ging vorbei, i. vorbeigegangen = mellette elhalad, mellőz
herum|gehen, ging herum, i. herumgegangen = körül-, körbejár
hoffen auf+A, -te, h. -t = remél vmit
(ein / das Gehalt) beziehen, bezog, h. bezogen = kap (fizetést)
ertragen (erträgt), ertrug, h. ertragen = elvisel
betragen (beträgt), betrug, h. betragen = (átv.) rúg, kitesz
übertragen (überträgt), übertrug, h. übertragen = átvisz
ein|sehen (sieht ein), sah ein, h. eingesehen = belát, megért
versehen (versieht), versah, h. versehen = végez, teljesít; ellát (vkit
vmivel)
e Klinke, -, -n = kilincs, dugó, kapcsoló
e Ziegelart, -, -en = tégla-, cserépfajta
r Komponist, -en, -en = zeneszerző
r Türgriff, -(e)s, -e = kilincs
ein|treffen (trifft ein), traf ein, i. eingetroffen = megérkezik, bekövetkezik
regnerisch = esős
heraus|finden, fand heraus, h. herausgefunden = kitalál vhonnan; rájön
vmire
sich sehnen nach+D, -te sich, h. sich -t = vágyakozik vmire

539253920 32 2021-09-01
sich verstehen auf+A, verstand sich, h. sich verstanden = ért vmihez
Ich weiß nicht, was du an ihm findest. = Nem tudom, mi tetszik neked
benne.
Ich habe ihn immer für dumm gehalten. = Mindig is butának tartottam.
Alles Gute zum Geburtstag! = Minden jót a születésnapra!
ein|teilen A, -te ein, h. -t = beoszt vmit
besser fahren (fährt besser), fuhr besser, i. besser gefahren = jobban jár
kleinlich = kicsinyes
pleite gehen, ging, i. gegangen = csődbe megy
bankrott machen, -te, h. -t = csődbe megy
e Pleite, -, -n = csőd
r Bankrott, -(e)s, -e = csőd
genau mein Fall = éppen az esetem
e Aktentasche, -, -n = aktatáska
r Diplomatenkoffer, -s, - = diplomatatáska
lächerlich = nevetséges
lachhaft = nevetséges
Sie kann sich nicht irren. = Tévedhetetlen.
zuwider sein D = ellenszenves vkinek
widerlich = undorító
ekelhaft = undorító
mit sich(D) führen, -te, h. -t = magával visz
auf|schwatzen D A (schwatzt auf), -te auf, h. -t = rásóz vkire vmit
hässlich = ronda
zufällig = véletlenül
r Zufall, -s, -fälle = véletlen
So ein Zufall! = Ilyen véletlent!
Wie geht das Geschäft? = Hogy megy az üzlet?

539253920 33 2021-09-01
boshaft = gonosz
graugestreift = szürke csíkos
einfarbig = egyszínű
ideal = ideális
e Hälfte, -, -n = fele
r Ausverkauf, -(e)s, -käufe = kiárusítás
r Stoff, -s, -e = anyag, szövet
unerlässlich = elengedhetetlen
e Fernmeldetechnik, -, -x = távközlés
benachrichtigen A über+A, -te, h. -t = értesít vkit vmiről
s Freizeichen, -s, - = szabad jelzés
auf|legen, -te auf, h. -t = feltesz; telefont letesz
r Schalter, -s, - = ablak (pl. postai)
s Trauertelegramm, -s, -e = gyásztávirat
e Wertsache, -, -n = értékcikk
e Sondermarke, -, -n = értékbélyeg
frankieren, -te, h. -t = felbélyegez
ein|tragen (trägt ein), trug ein, h. eingetragen = beír, bejegyez
bestätigen, -te, h. -t = megerősít, igazol
e Eilzustellung, -, -en = expressz küldemény
e Luftpost, -, -en = légiposta
e Trauung, -, -en = esketés, esküvő
e Konfirmation, -, -en = konfirmálás
sinngemäß = értelemszerű, értelem szerint
e Blockschrift, -, -en = nyomtatott betű
übertreiben, übertrieb, h. übertrieben = túloz
e Verständlichkeit, -, -en = érthetőség
e Postleitzahl, -, -en = irányítószám

539253920 34 2021-09-01
rechnen auf+A, -ete, h. -et = számít vmire
zählen auf+A, -te, h. -t = számít vmire
Was hältst du davon? = Mi a véleményed erről?
dies und jenes = ezt - azt
e Quittung, -, -en = nyugta
quittieren A, -te, h. -t = nyugtáz vmit
frech = szemtelen
unverschämt = pofátlan
e Gewalt, -, -en = erőszak
gewalttätig = erőszakos
e Gebrauchsanweisung, -, -en = használati utasítás
eingestellt = beállított
zu|lassen A (lässt zu), ließ zu, h. zugelassen = megenged vmit
empörend = felháborító
Ich kann nichts dafür, dass ... = Nem tehetek róla, hogy ...
berichten über+A, -ete, h. -et = tudósít vmiről
empört sein = fel van háborodva
r Vertreter, -s, - = ügynök, helyettes
im Namen G = vki-, vminek a nevében
r Ausweis, -es, -e = igazolvány
e Hausratversicherung, -, -en = lakásbiztosítás
überlegen, überlegte, h. überlegt = megfontol
Ich muss es mir überlegen. = Meg kell fontolnom.
r Konsument, -en, -en = fogyasztó (vásárló)
r Verbraucher, -s, - = fogyasztó (energiát, áramot)
r Zehrer, -s, - = (élelmet) fogyasztó, evő
sich erhöhen (um 1% auf 11%), erhöhte sich, h. sich erhöht = emelkedik
(vmennyivel vmennyire)

539253920 35 2021-09-01
dank Beziehungen = kapcsolatok révén
dank+D = révén, által
durch+A = révén, által
verschieben A auf+A, verschob, h. verschoben = elhalaszt, időpontot
áttesz
verlegen A auf+A, verlegte, h. verlegt = időpontot áttesz
ein Schnäppchen machen = alkalmi vételhez jut
r Haufen, -s, - = halom
r Ersatzteil, -s, -e = pótalkatrész, alkatrész
im Ausverkauf = kiárusítás alkalmával
möglichst schnell = minél előbb
so bald wie möglich = minél előbb
r Kundendienst, -(e)s, -e = vevőszolgálat
e Lieferung, -, -en = szállítás
entwerfen (entwirft), entwarf, h. entworfen = tervez
Die Sache hat nur einen Haken. = A dolognak csak egy bökkenője van.
Die Sache hat nur ein Aber. = A dolognak csak egy bökkenője van.
Die Sache hat nur einen Knoten. = A dolognak csak egy bökkenője van.
Es ist ein Aber dabei. = A dolognak van egy bökkenője.
sich verringern, -te sich, h. sich -t = csökken (pl. ár)
sich vermindern, -te sich, h. sich -t = csökken (pl. ár)
einen Brief frankieren, -te, h. -t = egy levelet felbélyegez
jedoch = azonban
verlangen A, -te, h. -t = követel
fordern A, -te, h. -t = követel
klären A, -te, h. -t = tisztáz
die Wohnung streichen, strich, h. gestrichen = a lakást festi
s Handwerk, -(e)s, -e = kézműipar, mesterség

539253920 36 2021-09-01
r Handwerker, -s, - = kézműves, kisiparos
Man hat es so. = Ez a menő.
r Unterschied, -s, -e = különbség
unterscheiden A von+D / zwischen+D und D, unterschied, h.
unterschieden = különbséget tesz, megkülönböztet
e Abweichung, -, -en = eltérés
ab|weichen von+D, wich ab, i. abgewichen = eltér vmitől
sich verrechnen, -ete sich, h. sich -et = elszámolja magát
r Ölwechsel, -s, - = olajcsere
r Scheinwerfer, -s, - = fényszóró
zu|kommen auf+A, kam zu, i. zugekommen = megközelít vkit, vmit
s Blei, -(e)s, -e = ólom
bleifrei = ólommentes
Volltanken, bitte! = Tankoljon tele, kérem!
r Kanister, -s, - = kanna (benzines)
an|nehmen A (nimmt an), nahm an, h. angenommen = elfogad, feltételez
e Windschutzscheibe, -, -n = szélvédő
e Tankstelle, -, -n = benzinkút
r Tankwart, -(e)s, -e = benzinkutas
r Brunnen, -s, - = kút
r Verleih, -(e)s, -e = kölcsönző
Zu welchen Bedingungen? = Milyen feltételekkel?
vergleichsweise = arányosan
proportional = arányosan
über die Ausleihegebühr hinaus = a kölcsönzési díjon felül
s Bargeld, -s, - = készpénz
in bar = készpénzben
e Barzahlung, -, -en = készpénzfizetés

539253920 37 2021-09-01
erhältlich = kapható
Wann haben Sie einen Termin frei? = Mikor van egy szabad időpontja?
e Dauerwelle, -, -n = dauer
Ich möchte eine Dauerwelle machen lassen. = Daueroltatni szeretnék.
tönen A, -te, h. -t = színez; hangzik
färben A, -te, h. -t = fest
r Lockenwickler, -s, - = hajcsavaró
r Fön, -(e)s, -e = hajszárító
fö(h)nen A, -te, h. -t = hajat szárít
r Scheitel, -s, - = (haj)választék
r Pony, -s, -s = frufru
r Zopf, -(e)s, Zöpfe = copf
r Pferdeschwanz, -es, -schwänze = lófarok
toupieren, -te, h. -t = tupíroz
e Perücke, -, -n = paróka
e Bürste, -, -n = kefe
bürsten A, -ete, h. -et = lekefél
blondieren A, -te, h. -t = szőkít
wetten auf+A, -ete, h. -et = fogad vmire
dran|nehmen A (nimmt dran), nahm dran, h. drangenommen =
(szolgáltatásnál) fogad
e Eilpost, -, -x = expressz küldemények
Ich möchte, dass ... = Azt szeretném, ha ...
e Luftpost, -, -en = légiposta
borgen, -te, h. -t = kölcsönad, kölcsönvesz
heiß ersehnt = hőn áhított
r ADAC, -s, -x = Allgemeiner Deutscher Automobil-Club = német
autóklub

539253920 38 2021-09-01
s Mitglied, -(e)s, -er = tag
s Glied, -(e)s, -er = testrész
e Kasko, -, -s = casco
e Vollkasko, -, -x = teljes casco
e Mitgliedsnummer, -, -n = tagsági szám
e Marke, -, -n = márka (kereskedelmi)
Um welche Automarke handelt es sich? = Milyen autómárkáról van szó?
s Kühlwasser, -s, -wässer = hűtővíz
s Thermostat, -s, -e = termosztát
Es gibt Schwierigkeiten mit+D = Probléma van a ... -val
r Zeuge, -n, -n = tanú
r Augenzeuge, -n, -n = szemtanú
Zeuge bei einem Unfall sein = baleset tanújának lenni
r Sanitäter, -s, - = mentőápoló
e Erste Hilfe, -, -x = elsősegély
r Notruf, -(e)s, -e = segélyhívás
r Tatort, -(e)s, -e = tetthely
r Schauplatz, -es, -plätze = színhely
r Verletzte, -n, -n = sérült
brechen A (bricht), brach, i. gebrochen = eltörik (pl. testrész)
bei 40 Grad = 40 fokos
e Handwäsche, -, -x = kézi mosás
ein|gehen, ging ein, i. eingegangen = összemegy; megdöglik
vor|gehen, ging vor, i. vorgegangen = eljár (megtesz)
verfärben A, -te, h. -t = elszínez vmit
e Beschwerde, -, -n = panasz
an|zeigen, -te an, h. -t = feljelent
r Schadenersatz, -es, -x = kártérítés

539253920 39 2021-09-01
s Niveau, -s, -s = színvonal
niveauvoll = színvonalas
niveaulos = nívótlan
herab|setzen A, -te herab, h. -t = leértékel
r Lehrling, -s, -e = ipari tanuló
offensichtlich = nyilvánvaló
aufmerksam machen auf+A = figyelmeztet vmire
auf|bewahren A, -te auf, h. aufbewahrt = megőriz vmit (konkrét tárgyat)
auf|tauchen, -te auf, i. -t = felbukkan, előkerül
e Fähigkeiten entfalten (entfaltet), -ete, h. -et = képességeket
kibontakoztat
sich entwickeln, -te sich, h. sich -t = fejlődik
für eine Zeit = egy ideig
fest|halten an+A (hält fest), hielt fest, h. festgehalten = ragaszkodik
vmihez
bestehen auf+A, bestand, h. bestanden = ragaszkodik vmihez
r Besteller, -s, - = megrendelő
r Unterschied, -(e)s, -e = különbség
feindlich = ellenséges
r Hass, -es, -x = gyűlölet
satt = jóllakott
Ich habe es satt. = Elegem van.
e Ruf, -s, -x = hír
e Ruine, -, -n = rom
ruiniert = csődbe jutott, tönkretett
sich(D) überlegen A, überlegte sich(D), h. sich(D) überlegt = megfontol,
átgondol vmit
blass = sápadt, halvány

539253920 40 2021-09-01
bleich = sápadt, halvány
e Klammer, -, -n = zárójel
in Klammern = zárójelben
Klammer auf! = Zárójelet nyiss!
Klammer zu! = Zárójelet zárj!
außer Betracht lassen = figyelmen kívül hagy
nicht beachten A = figyelmen kívül hagy
seltsam = furcsa
s Geräusch, -(e)s, -e = zörej, nesz
weg|lassen A (lässt weg), ließ weg, h. weggelassen = elhagy vmit
brav = jó, derék
fluchen, -te, h. -t = káromkodik
betrügen, betrog, h. betrogen = csal, becsap
fruchtbar = termékeny
unfruchtbar = terméketlen
r Kran, -(e)s, Kräne = daru (a gép)
r Kranich, -s, -e = daru (a madár)
r Sklave, -n, -n = rabszolga
ab|biegen nach+D, bog ab, i. abgebogen = letér vmerre
e Werbung, -, -en = reklám
werben für+A (wirbt), warb, h. geworben = reklámoz vmit
s Produkt, -s, -e = termék
s Werbebüro, -s, -s = reklámiroda
wirkungsvoll = hatásos
s Streichholz, -es, -hölzer = gyufa
e Streichholzschachtel, -, -n = gyufásdoboz
s Plakat, -(e)s, -e = plakát
ganzseitig = egészoldalas

539253920 41 2021-09-01
abhängig = függően
e Sendezeit, -, -en = sugárzási idő
Welche Marke ist die gefragteste? = Melyik márka a legkelendőbb?
vorwärts = előrefelé
nach vorne = előrefelé
rückwärts = hátrafelé
e Taste, -, -n = billentyű
aufs erste Mal = első alkalomra
lebhaft = élénk
grell = rikító
e Batterie, -, -n = elem, akkumulátor
an|schließen A an+A (schließt an), schloss an, h. angesclossen =
csatlakoztat vmit vmihez
s Netz, -es, -e = háló
e Spinne, -, -n = pók
s Stromnetz, -es, -e = áramhálózat
im Vorverkauf = elővételben
e Garderobe, -, -n = ruhatár
r Erfrischungsraum, -(e)s, -räume = büfé
r Akt, -(e)s, -e(n) = felvonás
r Abonoment, -s, -s = bérlet
sich verständigen, -te sich, h. sich -t = megérteti magát
lateinisch = latinul
vertraut machen A mit+D = megismertet vkit vmivel
Glauben schenken (schenkt), -te, h. -t = elhisz, hitelt ad
r Empfang, -s, -fänge = fogadás, vétel
passend zu+D = igazodva vmihez
entsprechend G = megfelelő vmihez

539253920 42 2021-09-01
dran|nehmen (nimmt dran), nahm dran, h. drangenommen =
(szolgáltatásnál) fogad
im Laufe G = vmi folyamán
zeitaufwendig = időigényes
e Ausnahme, -, -n = kivétel
ausnahmsweise = kivételesen
der letzte Schrei = a legújabb divat
Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. = Szeretném levágatni a
hajamat.
spannend = izgalmas
e Spannung, -, -en = izgalom
gespannt = izgatott
künstlich = mesterséges
e Kunst, -, Künste = művészet
r Künstler, -s, - = művész
künstlerisch = művészi
schaffen (schafft), schuf, h. geschaffen = alkot
schöpfen, -te, h. -t = alkot
r Schöpfer, -s, - = alkotó
e Schöpfung, -, -en = alkotás
herab|sehen auf+A (sieht herab), sah herab, h. herabgesehen = lenéz
vkire; lenéz vkit (átv.)
r Krimi, -s, -s = krimi
r Titel, -s, - = cím (alkotásé)
aussichtslos = kilátástalan
die Zeit tot|schlagen (schlägt tot), schlug tot, h. totgeschlagen = időt elüt
faulenzen, -te, h. -t = lustálkodik
r Faulenzer, -s, - = lustálkodó, naplopó

539253920 43 2021-09-01
e Unterhaltung, -, -en = szórakozás, beszélgetés
s Amüsement, -s, -s = könnyed szórakozás
s Vergnügen, -s, - = szórakozás
sich unterhalten (unterhält sich), unterhielt sich, h. sich unterhalten =
szórakozik, beszélget
sich amüsieren, -te sich, h. sich -t = szórakozik
aus|gehen, ging aus, i. ausgegangen = szórakozni megy
e Langeweile, -, -x = unalom
sich langweilen, langweilte sich, h. sich gelangweilt = unatkozik
Langeweile haben = unatkozik
r Actionfilm [ˈɛkʃn̩…], -(e)s, -e = akciófilm
r Horrorfilm, -(e)s, -e = horrorfilm
r Spielfilm, -(e)s, -e = játékfilm
r Zeichentrickfilm, -(e)s, -e = rajzfilm
r Dokumentarfilm, -(e)s, -e = dokumentumfilm
s Kunstkino, -s, -s = művészmozi
s Programmkino, -s, -s = művészmozi
s kommerzielle Kino, -s, -s = kommersz filmeket játszó mozi (nem
művész mozi)
frei ab 18 = 18 éven felülieknek
jugendfrei = korhatár nélkül
e Literatur, -, -en = irodalom
e Bücherei, -, -en = könyvtár
e Bibliothek, -, -en =könyvtár
e Belletristik, -, -x = szépirodalom
r/s Comic, -s, -s = képregény
r Roman, -s, -e = regény
s Gedicht, -s, -e = vers

539253920 44 2021-09-01
e Novelle, -, -n = novella
s Drama, -s, Dramen = dráma (műnem); színdarab
e Pflichtlektüre, -, -n = kötelező olvasmány
synchronisiert = szinkronizált
mit Untertiteln = feliratos
r Mitgliedsausweis, -es, -e = tagsági igazolvány
e Buchhandlung, -, -en = könyvesbolt
r Satellitenempfänger, -s, - = műholdvevő
e Temperatur messen (misst), maß, h. gemessen = lázat mérni
s Feuerzeug, -(e)s, -e = öngyújtó
e Videothek, -, -en = videotéka
ab|spielen A, -te ab, h. -t = lejátszik
überspielen A, überspielte, h. überspielt = átjátszik, átmásol
e Salzstange, -, -n = ropi
s Wunschprogramm, -(e)s, -e = kívánságműsor
e Nachricht, -, -en = hír
r Wetterbericht, -(e)s, -e = időjárásjelentés
s Theaterstück, -(e)s, -e = színházi darab
e Komödie, -, -n = vígjáték
s Lustspiel, -(e)s, -e = vígjáték
e Tragödie, -, -n = tragédia
s Trauerspiel, -(e)s, -e = tragédia
r Akt, -(e)s, -e(n) = felvonás
r Aufzug, -(e)s, -züge = felvonás
e Bühne, -, -n = színpad
s Publikum, -s, Publika = nézők, publikum
r Balkon, -s, -e = erkély
e Loge [ˈloːʒə], -, -n [ˈloːʒn̩] = páholy

539253920 45 2021-09-01
e Presse, -, -n = sajtó
e Zeitschrift, -, -en = folyóirat
e Anzeige, -, -n = hirdetés
e Annonce, -, -n = hirdetés
annoncieren (A), -te, h. -t = (újságban) hirdet
s Feuilleton [fœjəˈtõː], -s, -s = irodalmi rovat
s Kreuzworträtsel, -s, - = keresztrejtvény
e Oper, -, -n = opera
e Operette, -, -n = operett
s Schloss, -es, Schlösser = zár; kastély
r Klub, -s, -s = klub
e Sprachkenntnisse (Pl.) = nyelvismeret
r Freundeskreis, -es, -e = baráti kör
e Zusammenkunft, -, -künfte = összejövetel
r Verein, -s, -e = egyesület
s Hobby, -s, -s = hobbi
s Ensemble, -s, -s = együttes (folklór)
lauten auf+A (lautet), -ete, h. -et = (jegy) szól vhova
auf eine der ersten fünf Reihen = az első öt sor egyikébe
r Kassierer, -s, - = pénztáros
r Auftritt, -s, -e = fellépés
e Aufführung, -, -en = (színházi) előadás
ausverkauft = telt ház; elkelt
r Platzanweiser, -s, - = jegyszedő
hinein|lassen (lässt hinein), ließ hinein, h. hineingelassen = beenged
s Deck, -s, -s = fedélzet
e Wellenlänge, -, -n = hullámhossz
beanspruchen A, -te, h. -t = igényel; igénybe vesz

539253920 46 2021-09-01
in Anspruch nehmen A (nimmt), nahm, h. genommen = igénybe vesz
e Presseagentur, -, -en = hírügynökség
r Aufenthalt, -(e)s, -e = (valahol ott-)tartózkodás, jelenlét
bekannt geben (gibt), gab, h. gegeben = megismertet
e politische Lage = politikai helyzet
eine Antwort auf eine Frage geben = választ ad egy kérdésre
vielköpfige Familie = népes család
r Karfreitag, -(e)s, -e = nagypéntek
e Auferstehung, -, -en = feltámadás
e Ostern (Pl.) = húsvét
s Nest, -(e)s, -er = fészek
s Grab, -(e)s, Gräber = sír
graben (gräbt), grub, h. gegraben = ás
r Brauch, -(e)s, Bräuche = szokás
r Heide, -n, -n = pogány
heidnisch = pogány
r Christ, -en, -en = keresztény
christlich = keresztény
e Pfingsten (Pl.) = pünkösd
r Fasching, -s, -e/-s = farsang
r Karneval, -s, -e/-s = farsang
fasten (fastet), -ete, h. -et = böjtöl
vertreiben, vertrieb, h. vertrieben = száműz, elűz
r Rosenmontag, -(e)s, -e = húshagyó kedd előtti hétfő
r Faschingsdienstag, -(e)s, -e = húshagyó kedd, farsang keddje
r Aschermittwoch, -(e)s, -e = hamvazó szerda
e Asche, -, -n = hamu
e Maske, -, -n = álarc

539253920 47 2021-09-01
sich verkleiden, -ete sich, h. sich -et = beöltözik (pl. farsangkor)
e Beschäftigung, -, -en = elfoglaltság
hacken (hackt), -te, h. -t = kapál; aprít, vagdal
gießen A (gießt), goss, h. gegossen = meglocsol vmit
jäten, -ete, h. -et = gyomlál
pflanzen A (pflanzt), -te, h. -t = palántáz
s Schachbrett, -(e)s, -er = sakktábla
e Partie, -, -n = parti (pl. sakkparti)
überzeugen A, überzeugte, h. überzeugt = meggyőz vkit
s Fitnesscenter, -s, - = konditerem
r Muskelkater, -s, - = izomláz
es sich(D) durch den Kopf gehen lassen = megfontol
nach der Mode gehen = követi a divatot
eine führende Rolle spielen in+D = vezető szerepet játszik vmiben
überflüssig = felesleges
vor|tragen A (trägt vor), trug vor, h. vorgetragen = előad
e Leidenschaft, -, -en = szenvedély
leidenschaftlich = szenvedélyes
sich auf|halten in+D (hält sich auf), hielt sich auf, h. sich aufgehalten =
tartózkodik vhol
e Geschichte, -, -x = történelem
e Geschichte, -, -n = történet
schwierig = (átv.) nehéz, bonyolult
r Bibliothekar, -s, -e = könyvtáros
historisch = történelmi
geschichtlich = történelmi
s Verständnis, -ses, -se = megértés
r Takt, -(e)s, -e = ütem

539253920 48 2021-09-01
r Takt, -(e)s, -x = tapintat
taktvoll = tapintatos
taktlos = tapintatlan
beleidigen A, -te, h. -t = megsért
s Hindernis, -ses, -se = akadály
für sich selbst sprechen = önmagáért beszél
s Erlebnis, -ses, -se = élmény
Das ist mir Wurscht. = Nekem mindegy.
Das ist mir Wurst. = Nekem mindegy.
Das ist mir egal. = Nekem mindegy.
r Schleichweg, -(e)s, -e = rejtett út
belasten (belastet), -ete, h. -et = megterhel
vererbt bekommen, bekam, h. bekommen = örököl
erben, -te, h. -t = örököl
unter|bringen A, brachte unter, h. untergebracht = elszállásol
inbegriffen = benne van, tartalmazza
e Unterkunft, -, -künfte = szállás
mehrwöchig = többhetes
e Vergnügungsstätte, -, -n = szórakozóhely
bei|bringen D A, brachte bei, h. beigebracht = megtanít vkinek vmit
r Portier, -s, -e/-s = portás (szállodai)
r Pförtner, -s, - = portás (üzemben)
Luft holen, -te, h. -t = levegőzik
verwechseln, -te, h. -t = összetéveszt
übertreffen (übertrifft), übertraf, h. übertroffen = túlszárnyal
pakistanischer Herkunft = pakisztáni származású
stammt aus Pakistan = pakisztáni származású
r Riese, -n, -n = óriás

539253920 49 2021-09-01
r Rekordhalter, -s, - = csúcstartó
keineswegs = korántsem, semmiképpen
irgendwohin gelangen (gelangt), -te, i. -t = bekerül vhová
sich beugen, -te sich, h. sich -t = meghajol
hausieren, -te, h. -t = házal
r Hausierer, -s, - = házaló, vándorló utcai árus
r Elektriker, -s, - = villanyszerelő
e Schnecke, -, -n = csiga
s Parkett, -(e)s, -e/-s = parketta; nézőtér földszinti része
Wie kann es sein? = Hogy lehet ez?
e Lage, -, -n = helyzet
e Situation, -, -en = helyzet
klären A, -te, h. -t = tisztáz
sich verwählen, -te sich, h. sich -t = félretárcsáz, rossz számot hív
e Architektur, -, -en = építészet
r Architekt, -en, -en = építész
kennzeichend für+A = jellemző vmire
charakteristisch für+A = jellemző vmire
bezeichend für+A = jellemző vmire
e Nase von etwas voll haben (hat), hatte, h. gehabt = elege van vmiből
auswendig = könyv nélkül, betéve
s Zitat, -(e)s, -e = idézet
zitieren A, -te, h. -t = idéz vmit
e Penne, -, -n = suli
r Penner, -s, - = csöves
pennen, -te, h. -t = durmol
r Breis, -s, -x = pép
verweigern D A, -te, h. -t = megtagad vkitől vmit

539253920 50 2021-09-01
in den Sinn kommen D, kam, i. gekommen = eszébe jut vkinek
über die Grenze fahren (fährt), fuhr, i. gefahren = átlépi a határt
e Grenze passieren, -te, h. -t = átlépi a határt
e Zusammenfassung, -, -en = összefoglalás
s Mittelalter, -s, -x = középkor (történelmi)
e Gegenwart, -, -x = jelen
s Detail [deˈtaːj], -s, -s = részlet
detailliert [detaˈjiːɐ̯t]= részletes
e Detailtreue, -, -x = részlethűség, pontosság
lexikalisch = lexikális
bekannt machen mit+D, -te, h. -t = ismertet vmit
s Volk, -(e)s, Völker = nép
Es verspricht interessant zu werden. = Érdekesnek ígérkezik.
r Fan, -s, -s = rajongó
schwärmen für+A, -te, h. -t = rajong vmiért
s Gesehene, -n, -x = a látott
kommentieren A, -te, h. -t = kommentál vmit
leidenschaftlich = szenvedélyes
aus|leihen, lieh aus, h. ausgeliehen = kölcsönad
r Durchfall, -(e)s, -fälle = hasmenés
e Verstopfung, -, -en = székrekedés
e Bearbeitung, -, -en = feldolgozás, megmunkálás
verfilmen A, -te, h. -t = megfilmesít
e Verfilmung, -, -en = megfilmesítés
e Fassung, -, -en = változat
nämlich = ugyanis
zum ersten Mal = először
das erste Mal = először

539253920 51 2021-09-01
zuerst = először
s Billard [ˈbɪljart], -s, -e/-s = biliárd (golyós asztali játék)
e Billiarde, -, -n = billiárd (tíznek a 15. hatványa)
erhältlich = kapható
zu bekommen = kapható
heraus|geben A (gibt heraus), gab heraus, h. herausgegeben = kiad
(újságot)
s Produkt, -(e)s, -e = termék
s Erzeugnis, -ses, -se = termék
s Presseerzeugnis, -ses, -se = sajtótermék
in schlechte Gesellschaft geraten (gerät), geriet, i. geraten = rossz
társaságba kerül
sich(D) Sorgen machen = aggódik
r Teenager [ˈtiːnˌeɪdʒə], -s, - = tizenéves
r Backfisch, -(e)s, -e = bakfis, tizenéves lány
r Twen [ˈtwɛn], -(s), -s = huszonéves
Es ist nichts Schlechtes dabei. = Nincs abban semmi rossz.
e Orgel, -, -n = orgona (hangszer)
r Flieder, -s, - = orgona (növény)
deswegen [+fordított szórend] = emiatt
selbstständig = önálló
früher oder später = előbb-utóbb
sich verselbstständigen, -te sich, h. sich -t = önállósul
behindern A in+D, -te, h. -t = akadályoz vkit vmiben
verhindern A, -te, h. -t = megakadályoz vmit
gehaltsvoll = tartalmas
gehaltslos = üres, ostoba
halten für+A (hält), hielt, h. gehalten = tart vminek

539253920 52 2021-09-01
e Veränderung, -, -en = változás
auf|halten A (hält auf), hielt auf, h. aufgehalten = feltartóztat vkit/vmit
e Lebensauffassung, -, -en = életfelfogás
r Lebenswandel, -s, -x = életmód
e Faulheit, -, -x = lustaság
kultiviert = kulturált
unkultiviert = kulturálatlan
bekannt machen A mit+D, -te, h. -t = megismertet vkit vkivel/vmivel
Entscheidung treffen (trifft), traf, h. getroffen = döntést hoz
Maßnahme treffen (trifft), traf, h. getroffen = intézkedést hoz
Vorbereitung treffen (trifft), traf, h. getroffen = előkészületeket tesz
einen Antrag stellen, -te, h. -t = kérvényt benyújt
aufs Spiel setzen A (setzt), -te, h. -t = kockára tesz vmit
s Fachwerkhaus, -es, -häuser = favázas ház
mittendrin = a kellős közepén
e öffentliche Anlage, -, -n = park
r Park, -s, -s/-e = park
nach Luft schnappen (schnappt), -te, h. -t = levegő után kapkod
r Rasen, -s, - = pázsit
e Initiative, -, -n = kezdeményezés
gründen A, -ete, h. -et = alapít vmit
r Tante-Emma-Laden, -s, -Läden = kis bolt
e Hand geben D (gibt), gab, h. gegeben = kezet nyújt vkinek
r Schandfleck, -(e)s, -e(n) = szégyenfolt
merkwürdigerweise = különösképpen
angeblich = állítólag
r Dunst, -(e)s, Dünste = pára
e Rücksicht, -, -en = tekintet, figyelem

539253920 53 2021-09-01
anonym = névtelen
Stadtluft macht frei. = Városi levegő szabaddá tesz.
e Domaine, -, -s = birtok
r Auerwald, -(e)s, -wälder = ártéri erdő
e Bildungsinstitution, -, -en = oktatási intézmény
e Medizinische Universität = Orvosi Egyetem
r Volkspark, -s, -s = Népliget
s Nationalmuseum = Nemzeti Múzeum
alle zwei Wochen = minden második héten
jede zweite Woche = minden második héten
in jeder zweiten Woche = minden második héten
e Allee, -, -n = fasor
e Befreiung, -, -en = felszabadulás, mentesítés
e Fassade, -, -n = homlokzat
konsequent = következetes
e Konsequenz, -, -en = következetesség, következmény
erwähnenswert = említésre méltó
architektonisch = építészeti
r Architekt, -en, -en = építész
e Architektur, -, -en = építészet
r Posten, -s, - = állás
e Post, -, -en = posta
heuer = idén
zum Verhängnis werden D = vkinek a végzetévé válik
unentbehrlich = nélkülözhetetlen
existieren, -te, h. -t = létezik
regelbar = szabályozható
erheblich = jelentős

539253920 54 2021-09-01
e Feuchtigkeit, -, -x = nedvesség
schützen vor+D, -te, h. -t = véd vmitől
sich amortisieren, -te sich, h. sich -t = elhasználódik
zurück|spulen A (spult zurück), -te zurück, h. zurückgespult =
visszateker
e Unehrlichkeit, -, -x = becstelenség
vollkommen = tökéletes
gutherzig = jószívű
neugierig sein auf+A = kíváncsi vmire
e Universität für Volkwirtschaft = Közgazdaságtudományi Egyetem
e Hochschule für Außenhandel = Külkereskedelmi Főiskola
absolvieren A, -te, h. -t = (iskolát) elvégez
e Klassenkameradin, -, -nen = lány osztálytárs
hauptstädtisch = fővárosi(as)
e EDV [eːdeːˈfaʊ̯], -, -x = elektronische Datenverarbeitung =
számítástechnika
r Erdkundelehrer, -s, - = földrajztanár
gutaussehend = jóképű, csinos
sauber machen, -te sauber, h. sauber gemacht = kitakarít
putzen, -te, h. -t = tisztít, takarít
ordentlich = rendes
e Valediktion [v], -, -en = ballagás
e Befürchtung, -, -en = aggodalom
erneut = újból
Ich bin der Überzeugung ... = Meggyőződésem ...
e Ebene, -, -n = síkság; szint
auf höchster Ebene = legmagasabb szintű
mittlerweile = időközben

539253920 55 2021-09-01
verwirklichen, -te, h. -t = megvalósít
von sich aus = önállóan; magától
sich scheiden lassen = elválik (házasok)
Ich habe genug davon. = Elegem van.
Ich habe es satt. = Elegem van.
sich beschweren über+A (beschwert sich), -te sich, h. sich -t =
panaszkodik
sich beklagen über+A, -te sich, h. sich -t = panaszkodik
dringend = sürgős
r Gefallen, -s, - = szívesség
beschäftigt = elfoglalt
besetzt = foglalt (pl. vécé)
zählen, -te, h. -t = számít, számlál
erfüllen A, -te, h. -t = teljesít
zu meiner Zeit = az én időmben
an erster Stelle = első (helyen)
sich opfern für+A, -te sich, h. sich -t = feláldozza magát vmiért
r Märtyrer, -s, - = mártír
zum Studium zu|lassen (lässt zu), ließ zu, h. zugelassen = felveszi az
egyetemre
beharren auf+A, -te, h. -t = kitart vmi mellett, állít
e Vereinsamung, -, -en = elmagányosodás
s Familienoberhaupt, -(e)s, -häupte = családfő
notwendigerweise = szükségképp, szükségszerűen
unbedingt = feltétlenül
zwangsläufig = törvényszerűen
zwangsmäßig = törvényszerűen
unerlässlich = elengedhetetlenül

539253920 56 2021-09-01
unvermeidlich = elkerülhetetlen
unverzüglich = halaszthatatlanul, haladéktalanul
mehr Zeit verwenden für+A, -ete / verwandte, h. -et / verwandt = több
időt fordít vmire
unbeschränkt = korlátlan
vernünftig = értelmes
r Leib, -(e)s, -er = (emberi) test
e Mußestunde, -, -n = szabadidő
sich hin|setzen, -te sich hin, h. sich -t = leül, odaül
s Ereignis, -ses, -se = esemény
sarkastisch = gúnyos
r Gehsteig, -(e)s, -e = járda
vor|schieben, schob vor, h. vorgeschoben = előretol
das Leben und Treiben = zaj és forgatag
beträchtlich = jelentős
sich schätzen, -te sich, h. sich -t = tartja, értékeli magát
bedrückt = szomorú, szorongó, nyomott
sauer = savanyú
r Ausdruck, -(e)s, -drücke = kifejezés
sich beziehen auf+A, bezog sich, h. sich bezogen = vonatkozik vmire
missmutig = rosszkedvű
mürrisch = durcás
unterschiedlich = különböző
sich eignen, -ete sich, h. sich -et = beválik
e Konversation, -, -en = beszélgetés
gemäßigt = mérsékelt
r Hagel, -s, - = jégeső
r Regenschauer, -s, - = futózápor

539253920 57 2021-09-01
r Reif, -(e)s, -x = dér
streiten mit+D, stritt, h. gestritten = összeveszik, vitatkozik, veszekedik
vkivel
erwidern A, -te, h. -t = viszonoz
angewiesen sein auf+A = rászorul vkire, vmire
auf|zählen A, -te auf, h. -t = felsorol
e Aufteilung, -, -en = felosztás
e Anordnung, -, -en = elrendezés
an|schließen (schließt an), schloss an, h. angeschlossen = csatlakoztat,
beköt
r Friedhof, -(e)s, -höfe = temető
e Ruhestätte, -, -n = sír, nyughely
r Naturforscher, -s, - = természetkutató
sich verständlich machen durch+A = megérteti magát
e Handbewegung, -, -en = kézmozdulat
sich hellen, -te sich, h. sich -t = felderül (hangulata, arca)
r Zwischenfall, -(e)s, -fälle = közjáték
nach einer Weile = kis idő múlva
bezeichnen als etwas, -ete, h. -t = megjelöl vminek
eineinhalb = másfél
anderthalb = másfél
mit allem Komfort = összkomfortos
e Abkürzung, -, -en = rövidítés
halb so viel = feleannyi
Wohnungssuchende [főnévvé vált melléknév] = lakáskereső (személy)
e Untermiete, -, -n = albérlet
r Untermieter, -s, - = albérlő
vermieten, -ete, h. -et = kiad, bérbe ad

539253920 58 2021-09-01
r Vermieter, -s, - = bérbeadó
e Nebenkosten (Pl.) = rezsi
auf|regen A, -te auf, h. -t = idegesít, felzaklat vkit
höchstens = legfeljebb
r Volksschüler, -s, - = általános iskolai tanuló
e Kurve, -, -n = görbe, kanyar
kurven, -te, i. -t = kanyarodik, fordulót tesz
r Sergeant [zɛrˈʒant] [ˈsɑːdʒənt], -en / -s, -en / -s = altiszt
lauwarm = langyos
e Eckwohnung, -, -en = saroklakás
e Anzahlung, -, -en = előleg, foglaló
r Bauplatz, -es, -plätze = építési terület
s Grundstück, -(e)s, -e = telek
r Krach, -(e)s, Kräche = zaj, robaj
e Unannehmlichkeit, -, -en = kellemetlenség
Das darf nicht noch mal passieren. = Máskor ez nem fordulhat elő.
r Eigentümer, -s, - = tulajdonos
s Gericht, -(e)s, -e = bíróság
gerichtlich = bírósági
e Verhandlung, -, -en = tárgyalás
r Installateur, -s, -e = víz-, gázszerelő
reiten, ritt, i. geritten = lovagol (nem csak lovat)
r Ritter, -s, - = lovag
verlieren die Lust an+D, verlor, h. verloren = elveszti a kedvét vmihez
immer wieder = folyton
sich(D) Zeit nehmen für+A (nimmt), nahm, h. genommen = időt fordítani
vmire
häufig = gyakran

539253920 59 2021-09-01
unterschätzen, unterschätzte, h. unterschätzt = alábecsül
überschätzen, überschätzte, h. überschätzt = túlbecsül
relativ = viszonylag
r Reiter, -s, - = lovas
überlastet = túlterhelt
veraltet = elavult
erneuern A, -te, h. -t = felújít vmit
Schluck auf|haben, hatte auf, h. aufgehabt = csuklik
Es ist mir schwindlig. = Szédülök.
e Luftverschmutzung, -, -en = légszennyezés
r Rauch, -(e)s, -x = füst
s Ozonloch, -(e)s, -löcher = ózonlyuk
e Ozonschicht, -, -x = ózonréteg
ab|bauen, -te ab, h. -t = lebomlik, lebont
r Butzen, -s, - = csutka
e Nutte, -, -n = kurva
fluchen, -te, h. -t = káromkodik
e Umgehungsstraße, -, -n = elkerülő út
r Fahrradweg, -(e)s, -e = kerékpárút
r Katalysator, -s, -en = katalizátor
e Mitfahrergruppe, -, -n = útitárscsoport
ein Gesetz verabschieden, -ete, h. -t = törvényt megszavaz
dran sein an+D, war, i. gewesen = vmitől függ
an|legen, -te an, h. -t = kiköt (hajó), lerakódik (zsír)
sich spiegeln, -te sich, h. sich -t = visszatükröződik
an|kommen auf+A, kam an, i. angekommen = függ vmitől
zu sich nehmen (nimmt), nahm, h. genommen = magához vesz
mager = sovány

539253920 60 2021-09-01
e Abwechslung, -, -en = változatosság
abwechslungsreich = változatos
ohne Hetze = nyugodtan, sietség nélkül
dagegen sein, war, i. gewesen = ellenez
halten für+A (hält), hielt, h. gehalten = tart vmilyennek, vminek
e Apotheke, -, -n = gyógyszertár
r Apotheker, -s, - = gyógyszerész
beeinflussen (beeinflusst), beeinflusste, h. beeinflusst = befolyásol
gewalttätig = erőszakos
gewaltsam = erőszakos
r Wille(n), -ns, -n = akarat
r Zwang, -(e)s, Zwänge = kényszer
zwingen A zu+Inf., zwang, h. gezwungen = kényszerít vkit vmire
auf|zwingen D A, zwang auf, h. aufgezwungen = rákényszerít vkit vmire
e Prämie, -, -n = prémium
gering = csekély
am Arbeitsplatz = munkahelyen
r Korrespondent, -en, -en = levelező
e Korrespondenz, -, -en = levelezés
korrespondieren, -te, h. -t = levelez
r Fremdsprachenkorrespondent, -en, -en = idegennyelvű levelező
e Gewerkschaft, -, -en = szakszervezet
s Gewerkschaftsmitglied, -(e)s, -er = szakszervezeti tag
entbehren A, -te, h. -t = nélkülöz
freiwillig = önkéntes
unfreiwillig = kényszerű, önkéntelen
sich erwehren G, -te sich, h. sich -t = védekezik vmi ellen
r Mönch, -(e)s, -e = szerzetes

539253920 61 2021-09-01
s All, -s, -x = világűr, világegyetem
wehrlos = védtelen
nach und nach = lassacskán
so gut wie = majdnem
fast = majdnem
r Personalchef, -s, -s = személyzeti főnök
s Verhalten, -s, - = magatartás
säen, -te, h. -t = vet (magot)
sich betätigen, -te sich, h. sich -t = tevékenykedik
e Nichte, -, -n = unokahúg
e Clique, -, -n = klikk, titkos csoport
Vorwurf machen, -te, h. -t = szemrehányást tesz
[vj03 ↑]

[vj04 ↓]
e Verwaltung, -, -en = adminisztráció
e Administration, -, -en = adminisztráció
einverstanden sein mit+D = egyetért vmivel
besorgen, -te, h. -t = beszerez
an|schaffen (schafft an), -te an, h. -t = beszerez
leistungsfähig = nagyteljesítményű
r Computer, -s, - = számítógép
e Daten (Pl.) = adatok
verringern A, -te, h. -t = csökkent vmit
sich verringern, -te sich, h. sich -t = csökken
e Verringerung, -, -en = csökkentés

539253920 62 2021-09-01
radikal = radikális(an)
hohl = üreges
e Fehlstunde, -, -n = lyukasóra
unterstützen, -te, h. -t = támogat
stützen A, -te, h. -t = támaszt
s Versprechen, -s, - = ígéret
innerhalb dreier Monate = három hónapon belül
e Geduld, -, -x = türelem
geduldig = türelmes
bei|tragen zu+D (trägt bei), trug bei, h. beigetragen = hozzájárul
bei|steuern zu+D, -te bei, h. -t = hozzájárul
e Gebühr, -, -en = díj (fizetnivaló)
e Ermäßigung, -, -en = kedvezmény
material = anyagilag
e Sprachprüfung der Mittelstufe = középfokú nyelvvizsga
in Schutt und Asche liegen = romokban hever
rinnen (rinnt), rann, i. geronnen = folyik, csurog
e Vorfahrt, -, -en = elsőbbség
Vorfahrt haben = elsőbbsége van
e Vorfahrt nicht beachten = az elsőbbséget nem veszi figyelembe
e Verantwortung, -, -en = felelősség
seine Schuld an|erkennen, erkannte an, h. anerkannt = beismeri a bűnét
zusammen|stoßen (stößt zusammen), stieß zusammen, i.
zusammengestoßen = összeütközik
r Personenschaden, -, -schäden = személyi sérülés
e Schätzung, -, -en = becslés
e Autoproduktion, -, -en = autógyártás
r Mangel, -s, -; an+D = hiány vmiben

539253920 63 2021-09-01
s Angebot, -s, -e = kínálat
e Nachfrage, -, -n = kereslet
e Kaufkraft, -, -kräfte = fizetőerő
niedrig = alacsony
in Betrieb sein = működik (pl. gyár)
sich bekennen zu+Inf, bekannte sich, h. sich bekannt = magára vállal
höchste Zeit = legfőbb ideje
r Anteil, -(e)s, -e = szerep (viszony)
e Arbeitsteilung, -, -en = munkamegosztás
Angehörige [főnévvé vált melléknév] = hozzátartozó
begreifen, begriff, h. begriffen = felfog, megért
r Kern, -(e)s, -e = mag
zu|lassen (lässt zu), ließ zu, h. zugelassen = lehetővé tesz
an|regen, -te an, h. -t = serkent
sich scheiden lassen von+D = elválik vkitől
geschieden = elvált
getrennt lebend = külön élő
r gemeinsame Haushalt = közös háztartás
heiraten, -ete, h. -et = házasodik
verheiratet = nős, férjes, házas
ledig = hajadon, nőtlen
betrügen, betrog, h. betrogen = megcsal
r Lebensstandard, -s, - = életszínvonal
selbstsüchtig = önző
egoistisch = önző
s Gefühl, -s, -e = érzelem
s Gefühlsleben, -s, -x = érzelmi élet
ärmlich = szegényes

539253920 64 2021-09-01
e Rente, -, -n = nyugdíj
einsam = magányos
s Altenheim, -(e)s, -e = öregek otthona
auf|passen auf+A, passte auf, h. aufgepasst = ügyel vmire
hinein|reden in+A, -ete hinein, h. -et = beleszól vmibe
s fiebersenkende Mittel = lázcsillapító
voraussichtlich = előreláthatólag
e Zwischenlandung = [tankolás céljából történő landolás]
s Gewissen, -s, - = lelkiismeret
krumm = görbe
schief = ferde
r Schimmel, -s, -x = penész
r Schimmel, -s, - = fehér ló
r Sattel, -s, Sättel = nyereg
herkömmlich = hagyományos
r Gewürzpaprika, -s, -(s) = piros paprika
e Schule ist nach Varga Jenő benannt = az iskolát Varga Jenőről
nevezték el
e Nonne, -, -n = apáca
r stellvertretende Direktor, -s, -en = igazgató-helyettes (intézmény)
r Vizepräsident, -en, -en = igazgató-helyettes (vállalat)
r Premier, -s, -s = miniszterelnök
akzeptieren A, -te, h. -t = elfogad
zu|stimmen D, -te zu, h. -t = elfogad
s Schließfach, -es, -fächer = értékmegőrző fiók
s Diebesgut, -(e)s, -güter = lopott holmi
s Gut, -(e)s, Güter = holmi, tárgy
r Flohmarkt, -(e)s, -märkte = bolhapiac

539253920 65 2021-09-01
durch|führen, -te durch, h. -t = elvégez
e Stube, -, -n = szoba
s Stubenmädchen, -s, - = szobalány
verzweifelt = kétségbeesett
sich schätzen, -te sich, h. sich -t = értékeli magát
r Feudalherr, -n, -en = földbirtokos
Leibeigene [főnévvé vált melléknév] = jobbágy
eine Klasse für Außenhandel = külkereskelmi osztály (iskola)
Bescheid wissen = biztosan tud
r Abenteuerroman, -s, -e = kalandregény
e Ähre, -, -n = kalász
e Ehre, -, -n = becsület
r Sachbearbeiter, -s, - = ügyintéző
[vj04 ↑]

539253920 66 2021-09-01