You are on page 1of 525

1

~~ Þeer: ~~
ÞeerceÎwJe%e ÞeerJejenefceefnje®ee³es&Ce efJejef®eleced
ye=nppeelekeÀced
ÞeerYeÆeslHeuemebmke=ÀleJ³eeK³e³ee
leLee kesÀoejoÊe-efnvoer J³eeK³e³eesHesleced

J³eeK³eekeÀej:
kesÀoej peesMeer

ceesleerueeue yeveejmeeroeme
efouueer JeejeCemeer Heìvee yebieueewj ceêeme keÀuekeÀÊee
2

efJe<e³eeveg$eÀceefCekeÀe
DeO³ee³e He=ÿ DeO³ee³e He=ÿ
cegKe He=ÿ 1 24. m$eerpeelekeÀeO³ee³e: 442
efJe<e³eeveg$eÀceefCekeÀe 2 25. vew³ee&efCekeÀeO³ee³e: 459
1. jeefMeÒeYesoeO³ee³e: 3 26. ve<ìpeelekeÀeO³ee³e: 475
2. ûen³eesefveÒeYesoeO³ee³e: 48 27. ês<keÀeCeeO³ee³e: 499
3. efJe³eesefvepevceeO³ee³e: 81 28. GhemebnejeO³ee³e: 519
4. efve<eskeÀeO³ee³e: 90
5. pevceefJeefOeveeceeO³ee³e: 118
6. DeefjäeO³ee³e: 147
7. Dee³egoe&³eeO³ee³e: 160
8. oMeevleo&MeeO³ee³e: 197
9. DeäJeiee&O³ee³e: 241
10. keÀcee&peerJeeO³ee³e: 260
11. jepe³eesieeO³ee³e: 268
12. veeYeme³eesieeO³ee³e: 289
13. ®evê³eesieeO³ee³e: 315
14 efÜûen³eesieeO³ee³e: 331
15. ÒeJe´p³ee³eesieeO³ee³e: 336
16. $eÝ#eMeerueeO³ee³e: 344
17. ®evêjeefMeMeerueeO³ee³e: 352
18. jeMeerMeerueeO³ee³e: 363
19. ¢efäHeÀueeO³ee³e: 384
20. YeeJeeO³ee³e: 395
21. DeeÞe³e³eesieeO³ee³e: 408
22. ÒekeÀerCe&keÀeO³ee³e: 419
23. DeefveäeO³ee³e: 425
3

~~ Þeer: ~~
Þeer ieCesMee³e vece:
ef$emkeÀvOe p³eesefleMMeem$eHeej²lesve ÞeerceÎwJe%e
Þeer Jejenefceefnje®ee³exCe efJejef®elecedõ
ye=nppeelekeÀced
le®®e
Þeer YeÆeslHeueJ³eeK³eemeefnleced
leLee
HeJe&leer³eöÞeerkesÀoejoÊep³eesefleefJe&lke=Àle kesÀoejoÊe efnvoer J³eeK³eemeefnleáe
DeLe jeefMeYesoeO³ee³e: ~~ 1 ~~
cetefle&lJes HeefjkeÀefuHele: MeMeYe=lees Jelcee&çHegvepe&vcevee-
ceelcesl³eelceefJeoeb $eÀlegM®e ³epeleeb Yelee&cejp³eesefle<eeced ~
ueeskeÀeveeb Òeue³eesÓJeefmLeefleefJeYegM®eeveskeÀOee ³e: Þegleew
Jee®eb ve: me ooelJeveskeÀefkeÀjCem$ewueeske̳eoerHees jefJe: ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öye´ïeepeMe¹jjJeervogkegÀpe%epeerJeMeg$eÀeke&ÀHeg$eieCeveeLeiegªÒeCec³e~
³e: me*dûenesçke&ÀJejueeYeefJeMeg×sjeJeefvJekeÀm³e lecenb efJeJe=Ceesefce ke=Àlmveced ~~ 1 ~~
³e®íem$eb meefJelee ®ekeÀej efJeHeguew: mkeÀvOewefm$eefYep³eexefle<eeb
lem³eesef®íefÊeYe³eelHegve: keÀefue³egies mebme=l³eb ³ees Yetleueced ~
Yet³e: mJeuHelejb JejenefceefnjJ³eepesve meJe¥ J³eOeeefolLeb
³eb ÒeJeoefvle cees#ekegÀMeueemlemcew vecees YeemJeles ~~ 2 ~~
JejenefceefnjesoOeew megyengYesolees³eekegÀues
ûen#e&ieCe³eeoefme Òe®egj³eesiejlveesppJeues ~
Ye´ceefvle Heefjlees ³elees ueIegefOe³eesçLe&uegyOeemlele:
keÀjesefce efJeJe=efleHueJeb efvepeefOe³eence$eeslHeue: ~~ 3 ~~
Fn Meem$es keÀeefve mecyevOeeefYeOes³eÒe³eespeveeefve YeJevleerl³eg®³evles ~
Jee®³eJee®ekeÀue#eCe: mecyevOe: Jee®³eesçLeex Jee®ekeÀ: Meyo: ~ DeLeJeesHee³eesHes³eue#eCe:
mecyevOe: Ghee³eefmlJeob Meem$ecegHes³ees ³eefÜ%eeveced ~ DeLeJee Deeye´ïeeefoefJeefve: me=leefceob
4

Jesoe²efceefle mecyevOe: ~ jeefMemJeªHenesjeês<keÀeCeveJeebMekeÀÜeoMeYeeieef$ebMe×eieHeefj-


%eeveûenmJeªHeûenjeefMeyeueeyeueefJe³eesefvepevceeOeeveHeefj%eevepevcekeÀeueefJemceeHeveÒe-
YeeJekeÀLeveeefjäe³egoe&³eoMeebleo&MeeäkeÀJeie&keÀcee&peerJejepe³eesieveeYeme³eesie®evê³eesieefÜ-
ûeneefo³eesieÒeJe´p³eejeefMeMeerue¢ef<ìHeÀueYeeJeHeÀueeÞe³eÒekeÀerCee&efveä³eesiem$eerpeelekeÀefve-
³ee&CeveäpeelekeÀês<keÀeCeiegCeªHeceefYeOes³eced ~ ueeskeÀeveeb ÒeekeÌkeÀce&efJeHeekeÀJ³e_pekeÀlJeb
Òe³eespeveced ~ melHee$eMegYeeMegYekeÀLeveeefonueeskeÀHejueeskeÀefmeef×efjefle Òe³eespeveced ~ leLee
efkeÀcesefYe©ÊewÀefjl³e$ees®³eles ~ ³emceevve=Ceeb Þeesle=Ceeb mebyevOeeefYeOes³eÒe³eespevekeÀLevee-
®íem$eefJe<e³es Þe×e pee³ele Fefle ~ leLee ®eesÊeÀce$eeLexõ``efmeef×: Þeesle=ÒeJe=Êeerveeb
mecyevOekeÀLeveeÐele: ~ lemceelmeJex<eg Meem$es<eg mecyevOe: HetJe&ceg®³eles ~~
efkeÀcesJee$eeefYeOes³eb m³eeefoefle He=ämleg kesÀveef®eled ~ ³eefo ve Òees®³eles lemcew HeÀueMetv³eb leg
le×Jesled ~~ meJe&m³ewJe efn Meem$em³e keÀce&Cees JeeefHe keÀm³eef®eled ~ ³eeJelÒe³eespeveb veesÊebÀ
leeJeÊelkesÀve ie=¿eles ~~“ Fefle ~ keÀm³eeefmce_íem$esçefOekeÀej Fl³e$ees®³eles ~
efÜpem³ewJe~ ³elemlesve <e[²es JesoesçO³esleJ³ees %eeleJ³eM®e ~
keÀev³e²eveerl³eg®³evlesõ``efMe#ee keÀuHees J³eekeÀjCeb efve©ÊebÀ p³eesefle<eeb ieefle:~ ívomeeb
ue#eCeb ®ewJe <e[²es Jeso G®³eles ~~“ Fefle~ leLee ®eesÊeÀce²sö``Jesoe efn
³e%eeLe&ceefYeÒeJe=Êee: keÀeueevegHetJee& efJeefnleeM®e ³e%ee: ~ ³emceeefoob keÀeueefJeOeeveMeem$eb
³ees p³eesefle<eb Jeso me Jeso ³e%eeved~~“ Fefle ~ p³eesefle<eMeem$eb Jesoe²cesJe~ veveg kegÀlees
p³eesefle:Meem$em³e Jesoe²lJecegÊeÀced~ leog®³eles~ ®evêmet³eexHejeiemeb$eÀeefleJ³eleerHeeleJewOe=le-
iepe®íe³ewkeÀeoM³eceeJem³eeefoHegC³ekeÀeuekeÀLeveeled ³e%eeveeb keÀeueJ³e_pekeÀlJeeled Dev³es<eeb
Þegefle mce=efleHegjeCeesÊeÀeveeb keÀce&Ceeb keÀeuekeÀLe- vee®®eem³e Jesoe²lJecesJe ~ leLee ®e
YeemkeÀjefme×evlesõ``JesoemleeJeÐe%ekeÀce&ÒeJe=Êee ³e%ee: ÒeesÊeÀemles leg keÀeueeÞe³esCe ~
Meem$eeomceelkeÀeueyeesOees ³ele: m³eeÜsÜe²lJeb p³eewefle<em³eesÊeÀcemceeled ~~ MeyoMeem$eb
cegKeb p³eewefle<eb ®e#eg<eer ÞeeslecegÊebÀ efve©ÊebÀ ®e keÀuHe: keÀjew~ ³ee leg efMe#eem³e Jesom³e mee
veeefmekeÀe HeeoHe¨eܳeb ívo DeeÐewyeg&Oew: ~~ Jeso®e#eg: efkeÀuesob mce=leb p³eesefle<eb cegK³elee
®ee²ceO³esçm³e lesvees®³eles ~ meb³egleesçHeerlejw: keÀCe&veemeeefoefYeM®e#eg<ee²sve nervees ve
efkeÀefáelkeÀj: ~~ lemceeodefÜpewjO³e³eveer³eceslelHegC³eb jnm³eb Hejceb ®e leÊJeced ~ ³ees
p³eewefle<eb JesefÊe vej: me mec³eiOecee&Le&cees#eeBuueYeles ³eMeM®e ~“ meleece³ecee®eejes
5

³e®íem$eÒeejcYes<JeefYeceleosJelee³ee: ÒemeeoeÊeVecemkeÀe- jsCe lelmlegl³ee


leÓefÊeÀefJeMes<esCe ®eeefYeÒesleeLe&efmeef× Jee_íefle ~ leo³eceH³eeJeefvlekeÀe- ®ee³e&:
ÞeerJejenefceefnjveecee efÜpeesçkeÀe&uueyOeJejÒemeeoes p³eesefle:Meem$eme*dûenke=Àod-
ieefCelemkeÀvOeeovevlejb nesjemkeÀvOeb ef®ekeÀer<eg& jMes<eefJeIveesHeMeevlel³eLe¥ YeieJele:
met³ee&oelceieeefceveeR JeeefkeÌmeef×b Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõcetefle&lJes Fefle ~~ me
jefJeYe&ieJeeveeefol³ees veesçmceY³eb Jee®eb efiejb ooeleg Òe³e®íleg ~ keÀer¢Mees jefJe: ?
DeveskeÀefkeÀjCe: ve SkeÀ: efkeÀjCees ³em³eemeeJeveskeÀefkeÀjCe: ÒeYetlejefMce: ~
menñejefMceefjl³eLe&:~ Hegve: efkebÀYetle: ? $ewueeske̳eoerHe: $e³ees ueeskeÀem$ewueeske̳eb YetYeg&Je:
mJejeK³eb le$e oerHe: ÒekeÀeM³emeeOec³ee&led ~ leLee cetefle&lJes HeefjkeÀefuHele: MeMeYe=le:
MeMeb ÒeeefCeefJeMes<eb efyeYeefÊe& Oeej³eleerefle MeMeYe=®®evêceemlem³e cetefle&lJes MejerjlJes
HeefjkeÀefuHele: ~ ``MeefMevees cetefle&jeefol³e:“ Fefle He³e&JemLeeefHele: ³elees peuece³eM®evê:
ÒekeÀeMeMetv³e: ÒeesÊeÀ: leefmbcemlejefCeefkeÀjCeÒeefleHeÀueeveeefolejm³e p³eeslmveeÒemej-
efJemlej: ~ ³emceeogÊeÀcee®ee³exCewJe ye=nlmebefnlee³eeced ``efvel³eceOe: mLem³esvoesYee&efYe-
Yee&vees: efmeleb YeJel³eOe&ced ~ mJe®íe³e³eev³eoefmeleb kegÀcYem³esJeeleHemLem³e ~~
l³epeleesçke&Àleueb MeefMeve: HeM®eeoJeuecyeles ³eLee MeewkeÌu³eced ~ efovekeÀjJeMeeÊeLesvoes:
ÒekeÀeMelesçOe: ÒeYe=l³ego³e: ~~ meefueuece³es MeefMeefve jJesoeaefOele³ees cetefí&leemlecees
vewMeced ~ #eHe³eefvle oHe&Ceesojefveefnlee FJe ceefvojm³eevle: ~~“ Fefle ~ leLee ®e
YeemkeÀjefme×evles ~ ``lejefCeefkeÀjCeme*dieeos<e Heer³et<eefHeC[es efovekeÀjeefoefMe
®evêM®eefvêkeÀeefYeM®ekeÀeefmle ~ leefolejefoefMe yeeueekegÀvleueM³eeceueÞeerIe&ì FJe
efvepecetefle&®íe³e³esJeeleHemLe: ~~“ Fefle ~ leLee ®e Jesos ~ ``meg<egcve:
met³e&jefMceM®evêcee:“ Fefle~ DeLeJee MeefMeYe=lees ceneosJem³ees cetefle&lJes HeefjkeÀefuHele: ~
³eleesçmeew YeieJeeveäcetefle&: `ef#eeflepeueHeJevengleeMeve³epeceeveekeÀeMemeescemet³ee&K³ee'
Fl³eäcetle&³emlem³e ceneosJem³eelees ceenséejer cetefle&jeefol³e Fefle ~ MeefMeYe=le Fefle
meeOegHeeþ: ~ leLee Jelcee&çHegvepe&vceveeb ve Hegvepe&vce efJeÐeles ³es<eeb lesçHegvepe&vceevees
cegÊeÀemles<eeb Jelce& ceeie&: cees#eÜejefcel³eLe&: ~ ³elees efÜefJeOees ceeie&: osJe³eeveeK³e:
efHele=³ee³eeCeeK³eM®e ~ le$e efHele=³eeCeceeie&Üej YetleM®evêcee: ³esve mJeie&ieeefceve: mJeie¥
ie®íefle ~ cees#eÜejb met³e&: ~ ³ele: met³e&ceC[ue efYeÊJee cees#eYeepees YeJevle cees#eÜejb
6

ie®ívleerefle ~ leLee ®e ÞeerYeejles YeieJeevJ³eeme: ~ `mJeie&Üejb ÒepeeÜejb ef$eefJeäHeced~~“


Fefle ~ Deelcesl³eelceefJeoeced Deelceeveb efJeoefvle peeveefvlel³eelceefJeoes ³eesefievemles<eeb me
SJeelcee ef®eÊelJeced ~ lespeesªHeer ÒeeCeªHesCe Ëo³eevlejefmLele: ~ leLee ®e Þegefle: ~
``met³e& Deelcee peielemlemLeg<eM®e“ Fefle ~ peielees pe²cem³e lemLeg<e: mLeeJejm³e met³e&
SJeelcee ~ $eÀlegM®e ³epeleeced ~ ³epeceeveeveeb me SJe $eÀleg³e&%e: ~ ³ele GÊebÀ cevegvee ~
``Deiveew Òeemleengefle: mec³eieeefol³ecegHeefleÿles ~ Deeefol³eeppee³eles Je=ef<ìye=&äsjVeb lele:
Òepee: ~~“ Fefle ~ Yelee&cejp³eesefle<eeced ~ Deceje osJee: p³eesefleef<e ûenve#e$eeoerefve les<eeb
Yelee& ÒeYeg: , ÒeOeeve Fl³eLe&: ~ ³ele: meJex SJe osJe³eesve³emlem³eesHemLeeveb kegÀJe&efvle ~
ûenve#e$eeCeeb ®e kesÀJeueb leÜMesve efvel³eeso³eemlece³ee: ~ ³ele GÊeÀced ~ ``lespemeeb
ieesuekeÀ: met³eex ûen#ee&C³ecyegieesuekeÀe: ~ ÒeYeeJevlees efn ¢M³evles
met³e&jefMceÒeoerefHelee:~~“ Fefle ~ SJeb iegCeeefOeke̳eeocejp³eesefle<eeb ÒeYeg: ~ ueeskeÀeveeb
Òeue³eesÓJeefmLeefleefJeYegefjefle ~ ueeskeÀe: Yeguees&keÀeo³emles<eeb Òeue³es efJeveeMes GÓJes
GlHeÊeew efmLeleew Heeueves efJeYegefJe&<Ceg: ~ YeieJeleesçleerleJele&ceeve
YeeJekeÀeue$e³eHeefj®ísoef®eÚYetlelJeeled ~ ®eMeyoesç$eeJeOeejCes ~ DeveskeÀOee ³e: Þegleew ~
Þegleew Jesos ³eesçveskeÀOeeveskeÀÒekeÀejw: Heþîeles ~ leLee ®e Þegefle: ~ ``Fvêb efce$eb
Je©CeceefiveceengjLees efoJ³e: me megHeCeex ie©lJeeved ~ SkebÀ meefÜÒee yengOee Jeol³eefive ³eceb
ceeleefjMJeeveceeng:“ Fefle ~~ 1~~
kesÀoejoÊe:-ûevLe kesÀ Deeefo ceO³e SJeb Devle ceW DeHeves FäosJe keÀe mcejCe
HetJe&keÀ DeHevee ce²uee®ejCe efkeÀ³ee peelee nw ~ ³en ûevLe ûeneW kesÀ me®®eej mes YeefJe<³e
%eeve keÀjlee nw FmeefueS ûeneOeerMe $ewueeske̳e kesÀ ÒekeÀeMe efyecye met³e& keÀer mlegefle keÀer pee
jner nw ~ ke̳eeWefkeÀ Jejenefceefnje®ee³e& kesÀ Fä osJe ner met³e& ûen nQ ~
Yet:, YegJe: Deewj mJejeK³e leerveeW ueeskeÀeW ceW ÒekeÀeMe osves Jeeues ®evêcee keÀe
cetefle&ªHe, (DeLee&led Dece=lece³e ®evêefyecye nw) Deelce%eeefve³eeW keÀer Deelcee, ³e%e ³eeieeefo
keÀce& kesÀ efueS ³e%e mJeªHe, meoe MeemJele jnves Jeeues ûen ve#e$eeW keÀe Hees<ekeÀ, mecemle
ueeskeÀeW keÀe #eCe ceW Òeue³ekeÀejkeÀMeefkeÌle mes mecHeVe, Deewj mecemle ueeskeÀeW keÀer GlHeefÊe
keÀe yeerpe SJeb mecemle ueeskeÀ Heeueve meceLe&, DeefveJe&®eveer³e SkeÀ MeefÊeÀ Heg¡e, Jeso
Meem$eeW ceW efpemes DeveskeÀ veeceeW (meefJelee, met³e& KeiesMe, menñeefkeÀjCe, meHlemeefHle
7

cejeref®e, lespees jeefMe, peielHeefÊe, ye´ïee efJe<Ceg efMeJe mkeÀvo) mes efpemes mecyeesefOele
efkeÀ³ee peelee nw, Ssmes ceneved ÒekeÀeMekeÀ efyecye met³e& keÀer ke=ÀHee mes nceejer JeeCeer ceW,
cenleer MeefÊeÀ keÀe meveeleve mLeeve yevee jns, efpememes Fme ye=nppeelekeÀ ûevLe keÀer
DevegHece j®evee efveefJe&Ive mecHeVe neskeÀj efJeMJe keÀu³eeCe keÀe ceeie& ÒeMemle nes
``Fl³eeefo, Fme YeeJevee mes efme×evle p³eewefle<e, mebefnlee p³eewefle<e Deewj nesje
(peelekeÀ)p³eewefle<e keÀe cece&%e Dee®ee³e& Jejenefceefnj“ Fme ye=nppeelekeÀ ûevLe keÀes
DeHeves FäosJe YeieJeeved met³e& keÀer mlegefle mes ÒeejcYe keÀj jns nQ ~~ 1 ~~
Yet³eesefYe: Heìgyegef×efYe: HeìgefOe³eeb nesjeHeÀue%eHle³es
Meyov³ee³emeceefvJeles<eg yengMe: Meem$es<eg ¢äs<JeefHe ~
nesjelev$eceneCe&JeÒelejCes YeiveesÐeceeveecenb
mJeuHeb Je=ÊeefJeef®e$eceLe&yengueb Meem$eHueJeb ÒeejYes ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:-DeOegveem³e Meem$em³e HejÒeCeerlelJeeoveLe&ke̳eb Heefjefpener<eg&jv³e-
Meem$esY³eesçm³e iegCeJeÊJeb ÒeoM³e&Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
Yet³eesefYeefjefle ~~ nesje³eemlev$eb nesjelev$eced DeLeJee nesje SJe lev$eb leosJe
ceneCe&Jees og<HeejlJeeled lev$³eles lee³e&les ³esveeLe&mleÊev$eced ~ Denb nesjelev$eceneCe&JeÒelejCes
YeiveesÐeceeveeb Meem$eHueJeb ÒeejYes ~ nesjelev$ecesJe ceneCe&Jees cenemecegêmlelÒelejCes
ÒelejCe efJe<e³es YeiveesÐeceeveeced Yeiveeslmeeneveeb Meem$eHueJeb ÒeejYes keÀjesefce ~ Meem$ecesJe
HueJe: Meem$eHueJemleb Meem$eHueJeced ~ ³eLee HueJeefmleleer<et&Ceeb HejHeejieceveceeMeg
mecHeeo³eefle, leLesoceefHe ~ nesjelev$eceneCe&JeÒelejCes YeiveesÐeceeveeefcel³em³e HueJesve
meeOec³e&ced ~ kesÀve ke=Àles nesjelev$eceneCe&JeÒelejCes YeiveesÐeceeveeefcel³ele
DeenõYet³eesefYeefjefle ~ Yet³eesefYeye&nglejw: ~ efkebÀYetle: ? Heìgyegef×efYe: Heìg: HeìdJeer
yegef׳ex<eeb les Heìgyeg׳e: Òe®egje: Òe%eemlew: ~ Meem$es<eg ¢äs<eg ef®ejb efJe®eeefjles<eg
melmJeefHe~ efkebÀ Yetles<eg Meyov³ee³emeceefvJeles<eg ~ Meyoeveeb v³ee³e: Meyov³ee³e: ceerceebmee~
leogÊeÀced ~ ``Meyov³eecesJe mee MeefÊeÀmlekeÀex ³e: Heg©<eeÞe³eced ~~“ Fefle ~ DeLeJee
MeyoeM®e v³ee³eeM®e Meyov³ee³ee: MeyoesçLe&Jeev³ee³ees ceerceebmee lew: meceefvJeles<eg
meb³egÊesÀ<eg ~ efkeÀceskeÀJeejb ¢äs<eg vesl³eenyengMe Fefle ~ yengMe Fefle ~ yengMe: yengMe:
yentvJeejevJ³eememeceemewye&ngÒekeÀejw jef®elesef<Jel³eLe&: ~ efkeÀceLe¥ ¢äs<eg ~ HeìgefOe³eeb
8

nesjeHeÀue%eHle³es ~ ®elegjyeg×erveeb nesjeHeÀueeJeyeesOevee³e ÒeeÊeÀvekeÀce&efJeHeekeÀes nesje


nesje³ee: HeÀueb nesjeHeÀueb lem³e %eefHlemlelHeÀueb MegYeeMegYeb lep%eevee³e ~ efkeÀcYetleb
Meem$eHueJeb ? mJeuHeb ueIegûebLeced ~ Hegve: efkeÀcYetleb ? Je=ÊeefJeef®e$eced Je=Êew:
Meeot&ueefJe$eÀeref[leÒeYe=efleefYeefJe&ef®e$eb jc³eb lemceelmJeuHele³ewJeem³e iegCeJeÊJeced ~
³elemles<eece$eel³egÐeceYe²es ve YeJeefle ~ mJeuHeefcel³evesve ûenCeOeejCemegKeieeb
ÒeoMe&³eefle~ leLee ®e nefmleJewÐekeÀjes Jeerjmesve: ~ ``meceemeesÊeÀm³e Meem$em³e megKeb
ûenCeOeejCes ~“ Je=ÊeefJeef®e$eefcel³evesve metÊeÀleeb ÒeoMe&³eefle ~ veveg mJeuHeMeem$em³e
mJeuHeeLe&lewJe YeefJe<³eleerl³een ~ DeLe&yengueb ye»efYeOes³eced ~ Dele SJe
HetJe&efJejef®eleMeem$esY³eesçm³e ieewjJeced ~ Dev³eLee efn Meem$emecYeJeelHegve©ÊeÀleeoes<e:
m³eeled ~ SleogÊebÀ YeJeefle ÒeeieefYeefnleMeem$eeC³eeefleefJemle=leev³elemles<eg
Yei³eesÐeceemleoLe&cenb Meem$eHueJeb ÒeejYes ~ veveg keÀoeef®eouHeÒe%ele³ee les
YeiveesÐeceemlelkegÀlees ueyOeced ~ ³eLee HetJe&Meem$eeCeeb
cenÊJeeÓiveesÐeceemleoLe&efceoceuHeefcel³ele Foceen ~ HeìgefOe³eeefcel³evesvewlelÒeefleHeeefoleb
YeJeefle ~ ve efn les yegef×nervelJeeÊes<eg Meem$es<eg YeiveesÐecee: efkebÀ leefn&
Meem$eoes<eeov³eLeeç$eeefHe les<eecegÐeceYe²: m³eeled ~ HueJeceefHe mJeuHeb ®e ueIegJe=ÊecedoerIe¥
Je=ÊeefJeef®e$eb jc³eceLe&yengueb efJeÊeHeefjHetCe&cesJebefJeOeb efleleer<et&CeeceeflemegKeeJenb
YeJeleerefle~~2~~
kesÀoejoÊe:-ef$emkeÀvOe p³eewefle<e cenemeeiej ceW peelekeÀ Meem$e Yeer SkeÀ
ceneved meeiej nw, efpemekesÀ Fme Heej mes efkeÀveejs lekeÀ Hengb®eves kesÀ efueS veewkeÀe (veeJe) ner
SkeÀ meeOeve yelee³ee pee jne nw ~
v³ee³e ceerceebmee-J³eekeÀjCe DeeefokeÀ Meem$eeW kesÀ efJeMes<e%e yegef×ceeve efJeÜeveeW
mes nesje (peelekeÀ p³eewefle<e) Meem$e kesÀ DeO³e³eve DevegMeerueve ceW yeæ[er keÀefþveeF& osKeer
ieF& nw, DeveskeÀ Meem$eeW ceW efJeMes<e Jewog<³e ÒeeefHle kesÀ yeeJepeto efJeÜeve ueesie ef$emkeÀvOe
p³eewefle<e, (efme×evlemebefnlee Deewje nesje ) keÀes nesje MeeKee kesÀ DeO³e³eve ceW DeHeveer
ÒeKej yegef× keÀe GHe³eesie keÀjves ceW efve©lmeeefnle nes peeles nQ ~ ke̳eeWefkeÀ nesje p³eewefle<e
SkeÀ ceneved lev$e Meem$e ªHeer cenemeeiej keÀe Heej Heevee GmekeÀer ienjeF& keÀes mecePevee
keÀefþve mee osKe keÀj keÀesF& veeefJekeÀ mecegê ³ee$ee kesÀ GHe³egÊeÀ meeceûeer mes mecHeVe neskeÀj
9

veeJe Üeje ³ee$ee keÀjles ngS efpeme ÒekeÀej GÊeÀ cenemeeiej keÀe Leen ueiee mekeÀlee nw
leÜled Fme ceneved nesje meeiej keÀes mecePeves kesÀ efueS Yeer %eeve kesÀ meewefJeO³e keÀe
GHeueefyOe kesÀ efueS, efJeef®e$e ÒekeÀej kesÀ ívoeW ceW efpeveceW DeLe& keÀe yeengu³e Yeje nes
Smeer veeJe ªHeer SkeÀ nesje, ûevLe kesÀ efvecee&Ce kesÀ efueS ``ye=nppeelekeÀ“ veecekeÀ ûevLe
keÀe efvecee&Ce keÀjves pee jne ntB Fl³eeefo ~
Dee®ee³e& Jejen ûevLeejcYe keÀe nsleg yeleeles ngS mHeäle³ee GodIeesef<ele keÀjles nQ
efkeÀ v³ee³e-J³eekeÀjCe-ceerceebmee Meem$eeW kesÀ HeefjHetCe& DeO³e³eve kesÀ Devevlej ef$emkeÀvOe
p³eewefle<eMeem$e keÀe DeO³e³eve keÀjles ngS ner ueeskeÀ ceW Oece&Meem$e Deewj p³eewefle<e Meem$e
kesÀ efveCe&³eelcekeÀ DeeosMe osves keÀer efoMee ceW ÒeJe=Êe nesvee ®eeefnS ~ pewmes ueieOee®ee³e&
ÒeCeerle Jesoe² p³eewefle<e ceW ``meesceekeÀj“ Yee<³ekeÀej ves Yeer mHeä efkeÀ³ee nw efkeÀ Jesoe²
Meem$eeW ceW ieefCele p³eewefle<e cetefI&ve mebefmLele nw ³eLeeõ
leÜÜsoebieMeem$eeCeeb ieefCeleb (p³eewefle<eb) cetefI&ve mebefmLeleced ~~
FmeefueS meJe&Meem$eesHeefj p³eewefle<e Meem$e keÀe DeO³e³eve Del³evle DeeJeM³ekeÀ
neslee nw ~~ 2 ~~
nesjsl³enesje$eefJekeÀuHeceskesÀ Jee_íefvle HetJee&HejJeCe&ueesHeeled ~
keÀcee&efpe&leb HetJe&YeJes meoeefo ³eÊem³e HeefÊebÀ meceefYeJ³eveefÊeÀ ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:-DeOegvee nesjeMeem$em³e Hegjeke=ÀlekeÀce&efJeHeekeÀJ³e_pekeÀlJeb
JeCe&ܳeHeefjnejsCe MeyoJ³eglHeefÊeb ÒeoMe&³eefVevêJeýe³eenõ
nesjsefle ~~ nesjeLe& Meem$eb nesje leecenesje$eefJekeÀuHeceskesÀ Jee_íefvle ~ DenM®e
jeef$eM®eenesje$ees nesjeMeyosvees®³eles ~ lem³e efJekeÀuHees efJekeÀuHevee ~ SkesÀ Dev³es nesjeb
Jee_ívleerl³eLe&: ~ keÀLeceg®³eles ? HetJee&HejJeCe&ueesHeeled ~ Denesje$eMeyom³e HetJeex
JeCeexçkeÀejesçHejJeCe&M®e $ekeÀejmle³eesueexHeceoMe&veb ke=ÀlJee nesjeMeyoesçJeefMe<³eles ~
efkeÀceLe¥ ? Hegvejnesje$eMeyoe×esjeMeyoes J³eglHeeÐeles Fefle ~ De$ees®³eles ~ ces<eeo³ees
ÜeoMe ueivejeMe³eesçnesje$eevleYet&lee: ueivem³e ®e keÀeueJeMeep%eeveb ueiveJeMee®íg-
YeeMegYe%eeveced ~ Deleesçnesje$eeÞe³elJeeÊele SJe nesjeMeyoes J³eglHeeÐeles
SleosJee®ee³e&m³eeH³eefYeÒesleced ~ ³ele: Hejceleceefleef<e×cevegceleefceefle ~ leLee ®e
meejeJeu³eeced õ ``DeeÐevleJeCe&ueesHee×esjemceekebÀ YeJel³enesje$eeled ~ lelÒeefleef<e×:
10

meJeex ûenYeieCeefM®evl³eles ³emceeled ~~“ efkeÀcem³e Òe³eespeveefcel³eenõ


keÀcee&efpe&leefceefle ~ HetJe&YeJes Òeeipevceefve ³elmeoeefo MegYeceMegYeb efceÞeb ®e keÀcee&efpeleb lem³e
HeefÊeÀ HeekebÀ mec³ekedÀ DeefYeJ³eveefÊeÀ ÒekeÀìerkeÀjesefle ~ leLee ®e ueIegpeelekesÀ ~
``³eogHeef®elecev³epevceefve MegYeeMegYeb lem³e keÀce&Ce: HebefÊeÀced ~ J³e_pe³eefle
Meem$ecesleÊeceefme êJ³eeefCe oerHe FJe ~~“ Fefle ~ veveg MegYem³eeMegYeb JeeJeM³ebYeeefJeve:
efkebÀ J³eveefÊeÀ ? G®³eles ~ efÜefJeOeb MegYeeMegYeb ¢{keÀceexHeeefpe&lece¢{keÀceexHeeefpe&leb ®e le$e
¢{keÀceexHeeefpe&lem³e oMeeHeÀueb HeekeÀ$eÀcesCe J³eveefÊeÀ ~ DeMegYeb oMeeHeÀueb %eelJee
³ee$eeos: Heefjnej: keÀÊe&J³e: ~ MegYeb %eelJee ³ee$eeosjefleMe³esve oeveced ~
De¢{keÀceexHeeefpe&lem³eeäkeÀJeiexCe HeÀueJ³eefÊeÀ: ~ le®®eeMegYeb %eelJee
Meevl³eeefoefYe©HeMeceb ve³esled ~ leLee ®e ³eJeveséej: ~ ³eÐeefÜOeeveb efve³eleb Òepeeveeb
ûen#e&³eesieÒeYeJeb Òemetleew ~ Yeei³eeefve leeveerl³eefYeMeyo³eefvle Jeelee&efve³eesiesefle oMee
vejeCeeced ~~ leoH³eefYe%ewefÜ&efJeOeb efveªÊebÀ efmLejeK³eceewlHeeeflekeÀmebef%eleb ®e ~
keÀeue$eÀceeppeelekeÀefveefM®eleb ³el$eÀceesHemeefHe& efmLejceg®³eles leled ~~ meHleûeneCeeb
ÒeefLeleeefve ³eeefve mLeeveeefve pevceÒeYeeJeeefve meefÓ: ~ lesY³e: HeÀueb ®eejûen$eÀcemLee
veÐeg³e&oeslHeeokeÀmebef%eleb leled ~~“ DevesveeefmLejm³e Meevl³eeefoefYe©Hemece: ÒeoefMe&lees
YeJeefle ~ GÊebÀ ®e YeieJelee J³eemesve ~ ``efJenv³eeodogye&ueb owJeb Heg©<esCe efJeHeefM®elee ~“
Fefle ~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:-nesje Meyo keÀe mHeäeMe³e yelee³ee pee jne nw ~
mebmke=Àle Jee*dce³e ceW Denesje$e Meyo keÀe Òe³eesie mecHetCe& efove Deewj jeef$e ceeve
kesÀ efueS ³e$e le$e meJe&$e ngDee nw ~ Denesje$e Meyo kesÀ ®eejeW De#ejeW ceW ÒeLece JeCe&
(De®ed) De Deewj Deefvlece JeCe& $e keÀe ueesHe keÀj osves mes nesje Meyo Mes<e jnlee nw ~
ces<eeefokeÀ 12 jeefMe³eeW ceW Òel³eskeÀ jeefMe keÀer DeeOeer † DeOe& meercee keÀe veece nesje
keÀne peeves mes SkeÀ jeefMe ceW 2 nesje nesves mes 12 jeefMe³eeW ceW 12 ƒ 2 † 24
nesje efme× nesleer nw ~ ``jeMesj×¥ nesje“ p³eewefle<e HeÀefuele ceW Òeefme× nw ~ yeejn
jeefMe³eeW kesÀ pees veece nQ (ces<e Je=<eYe efceLegve) ³ener yeejn veece 12 ueiveeW kesÀ Yeer keÀns
ie³es nQ ~ Devlej ³ener nw efkeÀ Hetjs ve#e$e ceC[ue kesÀ Òeefme× 27 ve#e$eeW keÀer mebK³ee
27 keÀes ®elegieg&efCele keÀjves mes 27 ƒ 4 ƒ 108 ®ejCeeW ³ee HeeoeW keÀes 12
11

jeefMe³eeW ceW legu³e ªHesCe efJeleefjle keÀjves mes 108 „ 12 † 9 Heeo ³ee 9 ®ejCe
³ee meJee oes ve#e$eer³e #es$e efJeMes<e keÀer SkeÀ jeefMe † 30 DebMe nesleer nw ~ peneB SkeÀ
jeefMe Deewj FmekeÀer oes nesje keÀner ieF& nw JeneB Hej Denesje$e ceW keÀeue (mece³e) keÀe
mecHetCe& ceeve Ieìer Heue Deeefo keÀuHevee mes 60 Ieìer ceeve ceeveves mes, ceO³ece ceeve
(Deewmele ceeve) mes 60 Ieìer keÀe 12JeeB Yeeie 5 Ieìer keÀer SkeÀ-SkeÀ ces<eeefo ueive
jeefMe keÀe keÀeue ceeve Deewj FmekeÀe DeeOee † 2 Ieìer 30 Heue keÀer SkeÀ nesje keÀe
keÀeueelcekeÀ ceeve neslee nw ~ ³en Yeer keÀne ie³ee nw ~ Fme ÒekeÀej SkeÀ Denesje$e ceW
keÀeueelcekeÀ 12 ƒ 2 † 24 nesje Yeer nesleer nwb mHeä nw ~
Jee 60 Ieìer kesÀ mecHetCe& Denesje$e kesÀ keÀeueelcekeÀ ceeve keÀer 24 nesjeDeeW
ceW Òel³eskeÀ nesje keÀe keÀeueelcekeÀ ceeve 60 „ 24 † 2 1/2 Ieìer ³ee 2 Ieìer
30 Heue DeeOegefvekeÀ efveefce&le ³ev$e, ³ee IeCìe efceefveì meskeÀC[ met®ekeÀ Ieìer ³ev$e keÀe
1 IeCìe keÀe ceeve nesje ³ee DeJej † (Hour)keÀne ie³ee nw ~ Fme ÒekeÀej Yeer keÀeue
ieCevee keÀe cetue ñeesle Dee®ee³e& Jeejen ves yengle Heefnues yelee efo³ee nw ~ Dele: Yetle
YeefJe<³e Deewj Jele&ceeve keÀeue yeesOekeÀ Meem$e keÀe veece nesje Meem$e keÀnvee ³egefÊeÀ ³egÊeÀ
nw ~ FmeefueS efkeÀ nesje Meem$e keÀe SkeÀ GÊej oeef³elJe nes peelee nwõ
efkeÀ Jen ÒeeefCecee$e keÀes Yetle YeefJe<³e Deewj Jele&ceeve keÀeue kesÀ MegYe Deewj
DeMegYe HeÀueeW mes meeJeOeeve jnves keÀer met®evee os, ³ee HetJe& pevce kesÀ ceeveJe kesÀ MegYee-
MegYe keÀceeX keÀes peeve keÀj GÊece ceeveJeer³e Oecee&®ejCe, meeeflJekeÀ peHe Hetpee keÀce& mes
Deefveä YeefJe<³e mes DeHeveer megj#ee keÀj mekeÀves keÀe DeeosMe os HetJe& pevce kesÀ DeMegYe
keÀceeX mes Fme pevce keÀe YeefJe<³e DeMegYe nesiee ner Dele: p³eewefle<e kesÀ Fme nesje Meem$e
keÀer MejCe ceW DeekeÀj JewefokeÀ Jee*dce³e ceW JeefCe&le GÊece Hetpeevegÿeve Oecee&®ejCe mes
DeMegYe YeefJe<³e mes DeHevee ye®eeJe efkeÀ³ee pee mekesÀiee ~~ 3 ~~
keÀeuee²eefve Jeje²ceevevecegjes Ël$eÀes[JeemeesYe=lees
JeefmleJ³e&¡evecet©peeveg³egieues pe«s leleesç*defIe´Ü³eced ~
ces<eeefMJeÒeLeceeveJe#e&®ejCeeM®e$eÀefmLelee jeMe³ees
jeefMe#es$eie=n#e&Yeeefve YeJeveb ®ewkeÀeLe&mecÒel³e³ee: ~~ 4 ~~
12

YeÆeslHeue:-DeOegvee J³eJenejeLe¥ keÀeueeK³em³e Heg©<em³e ces<eeefojeefMeHetJe&kebÀ


efMej:ÒeYe=l³e²efJeYeeieb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveen õ
keÀeuee²eveerefle ~~ keÀeueem³eebieeefve leeefve ®e ces<eÒeYe=eflejeMe³ees veJe#e&®ejCe
veJeefYe$eÝ&#e®ejCewve&#e$eHeeow: ÒeceeCeb ³es<eeb les ~ DeefMJeÒeLecee: DeefMJeveerle: ÒeYe=efle
veJeve#e$eHeeoe SkewÀkeÀm³e ÒeceeCeced ~ ces<eÒeYe=eflejeMe³eesçefMJeÒeLecewve&#e$eHeeow³eg&ÊeÀe
Fl³eLe&: ~ leLeeYetlee jeMe³ees OeelegjJe³eJee: ~ leLee ®e ³eJeveséej: ``ÜsÜs meHeeos YeJeveb
ieles“ Fefle ~ leLee ®e YeieJeevieeefie&: ~ ``DeefMJeveer YejCeer ces<e: ke=ÀefÊekeÀeHeeo SJe ®e~
lelHeeoef$ele³eb ye´eïeb Je=<e: meewc³eoueb leLee ~~ meewc³ee×&ceeêe efceLegveb
lJeefol³eeM®ejCe$e³eced ~ lelHeeo: Heg<³eceeMues<ee jeefMe: keÀke&ÀìkeÀ: mce=le: ~~ efHe$³eb
Yeei³eceLee³e&cCe: Heeo: efmebn: ÒekeÀerefle&le: ~ lelHeeoef$ele³eb keÀv³ee nmleefM®e$ee×&cesJe
®e~~ leguee ef®e$eeoueb mJeeefleefJe&MeeKe®ej$e³eced ~ lelHeeob efce$eowJeleJ³eb p³esÿe
Je=efM®ekeÀ G®³eles ~~ cetueceeH³eb leLee OevJeer Heeoes efJeéeséejm³e ®e ~ lelHeeoef$ele³eb Þeesleb
cekeÀjes JeemeJeb oueced ~~ leÎueb Jee©Ceb kegÀcYem³eLeepee®®ejeCe$e³eced ~ lelHeeo SkeÀes
ceerve: m³eeoefnJeg&Ov³eb ®e jsJeleer ~~“ ®e$esÀ efmLeleeM®e$eÀefmLelee:, ®e$eÀefmLelee jeMe³e:
DeLeJee ®e$eÀJeled efmLelee: Devesve mebmLeeveces<eeb ÒeoefMe&leb YeJeefle ~ le$e keÀeueeK³em³e
Jeje² efMejes ces<e: ~ Deeveveb cegKeb leodJe=<e: ~ Gjes Je#ees efceLegveced ~ leÎ Ëo³eb
kegÀueerj: keÀke&Àì: ~ $eÀes[cegojb efmebn: ~ JeemeesYe=led keÀefì: keÀv³ee ~
Jeefmlevee&efYeJ³e¡eve³eesjvlejs leguee ~ J³e¡eveb ³esve HegbmlJeb J³e_p³eles efue²b leled
Je=efM®ekeÀ:~ T©³egieueb OevJeer ~ peeveg³egieueb cekeÀj: ~ pebIes Üs kegÀcYe: DebefIe´Ü³eb
Heeo³egieueb ceerve Fefle ~ leLee ®e yeeoje³eCe: ~ ``ces<e: efMejesçLe Jeoveb Je=<eYees
efJeOeelegJe&#ees YeJesVe=efceLegveb Ëo³eb kegÀueerj: ~ efmebnmleLeesojceLees ³egJeefle: keÀefìM®e
JeefmlemlegueeYe=oLe cesnveceäceb m³eeled ~~ OevJeer ®eem³ees©³egieb cekeÀjes peevegܳeb YeJeefle ~
pe«eefÜle³eb kegÀcYe: Heeoew celm³eodܳeb ®esefle ~~“ Dem³e Òe³eespeveced ~ pevcekeÀeues ³ees
jeefMe HeeHeûene$eÀevle: me keÀeueeK³em³e Heg©<em³e ³eefmceVe²s efmLelemle$ee²s
peelem³eesHeIeelees JeÊeÀJ³e: ~ ³e$e meewc³e: efmLelemle$e Hegef<ìefjefle ~ leLee ®e
meejeJeu³eeced ~ ``keÀeuevejm³eeJe³eJeevHeg©<eeCeeb keÀuHe³eslÒemeJekeÀeues ~
meomeodûenmeb³eesieelHegäevlmeesHeêJeebM®eeefHe“ ~~ Fefle ~~ jeefMe#es$eefcel³eeefo ~ S<eeb ®e
13

Òel³ewkeÀm³e jeefMeefjefle meb%ee lem³esJe He³ee&³eveeceeefHe ~ #es$eb ie=nce=#eb Yeb jeefMeM®e #es$e
®e ie=nb ®e $eÝCeb ®e Yeb ®e leeefve jeefMe#es$eie=n#e&Yeeefve YeJeveb ®e ie=nlJeeÓJeveûenCes efme×s
³elHegveYe&JeveûenCeb ke=Àleb lelmeJex<eeb ie=nHe³ee&³eeCeeb ûenCeeLe&ced ~ $eÝ#elJeeoefHe YeûenCes
efme×s ³elHegveYe&ûenCeb lesvewleÎMe&³eefle ~ ³e$e ³e$e nesjeMeem$es YeûenCece=#eûenCeb Jee le$e
le$e jeMesjsJe ûenCeb m³eeVe leg ve#e$em³e ~ Sles jeM³eeo³e: Meyoe SkeÀeLe&mecÒel³e³ee
SkeÀeLee&efYeOee³ekeÀe Fl³eLe&: ~~ 4 ~~
kesÀoejoÊe:-mecHetCe& ye´ïeeC[ kesÀ 27 ve#e$eeW keÀer 12 jeefMe³eeW Je ueiveeW
keÀe ceeveef®e$e SkeÀ ye=nodefJejeìd Heg©<e ªHe ceW yeleekeÀj Òel³eskeÀ Heg©<e kesÀ veKe mes efMej
keÀer ®eesìer lekeÀ keÀeue Heg©<e (mece³e) kesÀ neLe Hewj cegKe keÀeve Deeefo yeleeS pee jns
nQöefpevemes nesje Meem$e Üeje YeefJe<³e %eeve mHeä nes mekesÀieeõ
DeeefMJeveer kesÀ ®eej Heeo YejCeer kesÀ 4 Heeo ke=ÀeflekeÀe keÀe 1 Heeo lekeÀ
ye´ïeeC[ kesÀ ve#e$e ieesue ceW ces<e (yekeÀjer) DeekeÀej Leer SkeÀ jeefMe keÀe ÒeosMe Yet He=ÿ
mes Yeer veefuekeÀeJesOe mes osKee ie³ee nw ~ Dele: ve#e$e Je=Êe keÀe 12 JeeB efJeYeeie
3600/12 † 300 † 1 jeefMe keÀe ceeve keÀne ie³ee nw ~ Fme ÒekeÀej ces<eeefo
12 jeefMe³eeW SJeb 27 ve#e$eeW ceW meJee oes ve#e$eelcekeÀ #es$e keÀer 360/30 †
12 jeefMe³eeW kesÀ veece Meem$eevlej ceW Òeefme× ngS nQ ~
Fvnerb 12 jeefMe³eeW (27 ve#e$eeW) keÀe SkeÀ ceneved efJejeì mJeªHe keÀeue
Heg©<e nw efpemekeÀer ces<e jeefMe-efMej mLeeveer³e, Je=<e jeefMe-cegKe, efceLegve jeefMe-
Je#emLeue, keÀke&À jeefMe-Ëo³e, efmebn jeefMe-Goj, keÀv³ee jeefMe-keÀcej, leguee jeefMe
Jeefmle († veeefYe Deewj J³e¡eve ³eesefve keÀe ceO³e Yeeie) Je=efM®ekeÀ jeefMe-efue² ³ee ³eesefve,
OevegjeefMe Hewjesb keÀer meefvOe, cekeÀj-HewjeW keÀer ieebþ, kegÀcYe-oesveeW peeBIe Deewj ceerve jeefMe-
keÀeue Heg©<e keÀer oesveeW Heeo (Hewj) mLeeveer³e nesleer nQ ~ jeefMe † #es$e † ie=n Meyo mes
SkeÀeLe& Deewj $eÝ#e † ve#e$e, † Yeced ³es Yeer SkeÀeLe& met®ekeÀ nQ ~ mLeue efJeMes<e Hej Yeced
† ve#e$e Deewj jeefMe oesveeW kesÀ yeesOekeÀ nQ ~
keÀeue Heg©<e kesÀ efpeme Debie ceW pees jeefMe MegYe ³ee DeMegYe yewþer nw ³ee Gme
jeefMe ceW pees MegYe ³ee DeMegYe ûen Heæ[e nw Gme Debie keÀes Òeyeue ³ee ogye&ue ³ee Gme Debie
ceW jesieeefo efJe®eej keÀjvee ®eeefnS ~~ 4 ~~
14

celm³eew Ieìer ve=efceLegveb meieob meJeerCeb


®eeHeer vejesçéepeIevees cekeÀjes ce=ieem³e: ~
leewueer memem³eonvee HueJeiee ®e keÀv³ee
Mes<ee: mJeveeceme¢Mee: Ke®ejeM®e meJex ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:-DeOegvee jeefMeveeb mJeªHeefJe%eeveb JemevleefleuekesÀveenõ
celm³eeefJeefle ~~ ceervees jeefMece&lm³ees celm³eܳecev³eesv³eb Heg®íeefYecegKeced ~
SleÊeg kegÀlees ueY³eles ? G®³eles ~ lem³ewJeesYe³eeso³elJeeled ~ Je#³eefle ®e ~ ``ueive
mecesl³egYe³ele: He=Legjesce³egiceced“ Fefle ~ Ieìer kegÀcYe:, mkeÀvOeemeÊeÀefjÊeÀIeìOeejer Heg©<e:
kegÀcYe: ~ efceLegvees ve=efceLegvejeefMeefce&Legveb ve=efceLegveb m$eerHegceebmeew leefvceLegveced ~ meieob
meJeerCeb Hegceevmeieo: m$eer meJeerCee ~ ®eeHeer vejesçéepeIeve: OevJeer jeefMeM®eeHeer
efJeÐeceeveOevJee vejesçMJepeIeve: ~ DeMJemlegjiemlem³esJe peIeveb Heeob ³em³e
meesçMJepeIeve:, ®eleg<Heeefol³eLe&: ~ cekeÀj: ce=ieem³ees cekeÀjes jeefMece&keÀj SJe me ®e
ce=ieem³ees ce=iecegKe: ~ leewueerl³eeefo ~ leguee efJeÐeceevelegue: Heg©<e: ~ keÀv³ee kegÀceejer
HueJeiee veewkeÀemLee memem³eonvee ~ mem³eb ®e onveM®e leew mem³eonveew leeY³eeb men
Jele&le Fefle memem³eonvee ~ Mes<ee jeMe³ees ces<eJe=<ekeÀke&ÀìefmebnJe=efM®ekeÀe:
mJeveecemeo=Mee: mJemeb%eeefJeefnleeke=Àle³e: ~ leÐeLeeöces<ees ces<e:, Je=<ees Je=<eYe:, keÀke&Àì:
kegÀueerjes peue®ejÒeeCeer, efmebn: kesÀmejer, Je=efM®ekeÀes Je=efM®ekeÀ: keÀerìpeeefle: ~ leLee ®e
mel³e: ~ ``íeiees Je=<eYees JeerCeeieoeOejb efceLegvececYeefme kegÀueerj: ~ efmebn: Mewues keÀv³ee
veewmebmLee oerHemem³ekeÀje ~ Heg©<emlegueeOejes Je=efM®ekeÀkeÀesçLe OevJeer vejes n³eevl³eeOe: ~
cekeÀjeOe& ce=ieHetJe& kegÀcYeer Heg©<ees Pe<ees ceerve: ~~“ mJe®ejeM®e meJex ÜeoMe jeMe³e:
mJe®eje: mJes<eg mJes mLeeves<eg ®ejefvle, ³eLee¢ämLeeveefveJeeefmeve Fl³eLe&: ~
leÐeLeeõces<eJe=<eJeejC³eew efoJeeje$eew ûeec³eew efceLegveb ûeec³e: keÀke&Àìesçcyeg®ej eEmen
DeejC³e: keÀv³ee oefMe&leosMeefJeYeeiee leguee HeC³eJeerefLemLe: Je=efM®ekeÀ: MJeYe´®eejer OevJeer
ûeec³e: cekeÀjm³e HetJe&Yeeie DeejC³eesçv³ees peue®ej: kegÀcYees ûeec³e: ceervees peue®ej
Fefle~ leLee ®e ³eJevesMJej: õ
``DeeÐe: mce=lees ces<emeceevecetefle&: keÀeuem³e cet×e& ieefole: HegjeCew: ~
meesçpeeefJekeÀe meáejkeÀvojeefêmlesveeefiveOeelJeekeÀjjlveYetefce: ~~ 1 ~~
15

Je=<eeke=Àeflemleg ÒeefLelees efÜleer³e: me JekeÌ$ekeÀCþe³eleveb efJeOeeleg: ~


JeveeefêmeevegefÜHeieeskegÀueeveeb ke=À<eerJeueeveeceefOeJeemeYetefce: ~~ 2 ~~
JeerCeeieoeYe=efvceLegveb le=leer³e: ÒepeeHeles: mkebÀOeYegpeemeosMes ~
Òevele&keÀes iee³eveefMeuHekeÀm$eer$eÀer[ejefleÐet&leefJenejYetefce: ~~ 3 ~~
keÀkeÀea kegÀueerjeke=ÀeflejcyegmebmLees Je#e: ÒeosMes efJeefnleM®e Oeeleg: ~
kesÀoejJeeHeerHegefueveeefve lem³e osJee²veejc³eefJenejYetefce: ~~ 4 ~~
efmebn½e Mewues Ëo³eÒeosMes ÒepeeHeles: Heáececeeng jeÐee: ~
lem³eeìJeerogie&iegneJeveeefêJ³eeOeeJeveerogie&JeveÒeosMee: ~~ 5 ~~
ÒeoerefHekeÀeb ie=¿e keÀjsCe keÀv³ee veewmLee peues <eÿefceefle ye´gJeefvle ~
keÀeueeLe&Oeerje peþjb efJeOeeleg: meMee*dJeuee m$eer jefleefMeuHeYetefce: ~~ 6 ~~
JeerL³eeb leguee HeC³eOejes ceveg<³e: efmLele: me veeYeerkeÀefìJeefmleosMes ~
MegkeÌueeLe&Jeerl³eeHeCeHeÆveeOJemeeLee&efOeJeemeesVelemem³eYetefce: ~~ 7 ~~
éeYe´esçäcees Je=ef½ekeÀefJeûenmleg ÒeesÊeÀ: ÒeYeescex{^iegoÒeosMes ~
iegneefyeueéeYe´efJe<eeMceiegefHleJe&uceerkeÀkeÀerìepeiejeefnYetefce: ~~ 8 ~~
OevJeer ceveg<³ees n³eHeefMceeOe¥mleceengªª YegJeveÒeCesleg: ~
meceefmLeleJ³emlemecemleJeeefpemegjeñeYe=Ðe%ejLeeMJeYetefce: ~~ 9 ~~
ce=iee×&HetJeex cekeÀjescyegieeOeex peevegÒeosMes levegMeefvle Oeeleg: ~
veoerJeveejC³emejesêîecetHeMJeYe´eefOeJeemees oMece: Òeefoä: ~~ 10 ~~
mkeÀvOes leg efjÊeÀ: Heg©<em³e kegÀcYees pebIes leceskeÀeoMeceengje³ee&: ~
Meg<keÀesokeÀeOeejkegÀMemLe He#eer m$eerMeewefC[keÀes ÐetleefveJeemeYetefce: ~~ 11 ~~
peues leg ceerveܳecevl³ejeefMe: keÀeuem³e Jeeoew efJeefnleew Jeefjÿew ~
me HegC³eosJeefÜpeleerLe&Yetefceve&oermecegêecyeg®e³eeefOeJeeme: ~~ 12 ~~
Òe³eespeveb Ëleveäeefo<eg êJ³emLeeveHeefj%eeveced ~ GÊebÀ ®eõ
``jeefMeY³e: keÀeueefoiosMee“ Fefle ~~ 5 ~~
kesÀoejoÊe:öces<eeefo 12 jeefMe³eeW keÀe mJeªHe yelee³ee pee jne nwöcegKe
Deewj Heg®í ³egÊeÀ oes ceíefue³eeW keÀer lejn pees ¢M³e ef®e$e nesiee þerkeÀ Gmeer ÒekeÀej keÀer
16

ceerve jeefMe keÀe mJeªHe DeekeÀeMe ceW Yeer osKee peelee nw ~ DeHeves keÀvOes Hej keÀesF& Heg©<e
Ieæ[e ueskeÀj pewmee efoKes-þerkeÀ Gmeer ÒekeÀej kegÀcYe jeefMe keÀe mJeªHe nw ~
Jen m$eer pees JeerCee OeejCe keÀer nw Deewj Jen Heg©<e pees ieoe OeejCe efkeÀ³ee nw
Fve oesveeW keÀe peesæ[e pewmee osKee peelee nw leÜled efceLegve jeefMe keÀe ªHe nw ~ Oeveg<e
Oeeefjle nmle Heg©<e keÀer lejn Ieesæ[s keÀer peeIeB me¢Me peeIeB Jeeuee Heg©<e keÀer lejn Oeveg
jeefMe keÀe mJeªHe nw ~
nefjCe kesÀ me¢Me cegKe Jeeues cekeÀj me¢Me Heg©<e keÀe mJeªHe cekeÀj jeefMe nw~
neLeeW ceW DeVe Deewj Deefive OeejCe keÀer ngF& veewkeÀe ceW yewþer ngF& keÀv³ee kesÀ me¢Me keÀv³ee
jeefMe keÀe mJeªHe nw ~ Mes<e jeefMe³eeW ceW ces<e, ces<e kesÀ DeekeÀej kesÀ me¢Me Je=<e-yewue kesÀ
DeekeÀej keÀer lejn, keÀke&À keWÀkeÀæ[e kesÀ me¢Me, efmebn-efmebn kesÀ mJeªHe Deewj Je=ef½ekeÀ
jeefMe efJe®ít kesÀ ªHe keÀer lejn keÀer $eÀceMe: † ces<e, Je=<e, keÀkeÀ& efmebn Deewj Je=efM®ekeÀ
jeefMe³eeW keÀe mJeªHe keÀne ie³ee nw ~~ 5 ~~
DeLee&led ces<e Je=<e, efove yeueer, efove ceW Jeve®eejer jeef$e ceW ûeece®ej, efceLegve
jeefMe ûeec³e jeefMe, keÀke&À peue®ej jeefMe, efmebn Jev³e, keÀv³ee peue®ej, leguee J³eeHeejer
jeefMe (Jeepeej) Je=ef½ekeÀ efyeue®eejer, Oeveg ûeece®ej, cekeÀj jeefMe keÀe HetJee&Oe& Jeve®ej
GÊejeOe& peue®ej kegÀcYe jeefMe ûeec³e Deewj ceerve jeefMe peue®ej jeefMe keÀner ieF& nw ~
ÒeMve ueive mes ve<ì ³ee njeF&, ®eesjer ieF& Jemleg kesÀ %eeve kesÀ mece³e, êJ³e
%eeve ceW Deewj ÒemeJeeefo efJe®eej kesÀ mece³e ceW, jeefMe³eeW kesÀ GÊeÀ mJeªHe keÀe GHe³eesie
keÀjvee ®eeefnS ~~ 5 ~~
ef#eeflepeefmele%e®evêjefJemeewc³eefmeleeJeefvepee:
megjieg©cevomeewefjiegjJeM®e ie=nebMekeÀHee : ~
Depece=ieleewefue®evêYeJeveeefoveJeebMeefJeefOe-
Ye&JevemeceebMekeÀeefOeHele³e: mJeie=neled $eÀceMe: ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:-DeOegvee jeefMeveJeceebMeÜeoMeebMeeefOeHeebmleesìkesÀveenõ
ef#eeflepeefmele%esefle ~~ ef#eeflepeeo³ees ûene: ie=nHee DebMekeÀHeeM®e ie=neCeeb
jeMeerveeb ces<eeoerveeb Hele³e: mJeeefcevees YeJeefvle ~ ef#eeflepeesç*dieejkeÀ: me
ces<eem³eeefOeHeefle: ~ efmele: Meg$eÀes Je=<eYem³e ~ %ees yegOees efceLegvem³e ~ ®evê: keÀke&Àìm³e ~
17

jefJejeoerl³e: efmebnm³e ~ meewc³ees yegOe: keÀv³ee³ee: ~ efmele: Meg$eÀmleguee³ee: ~


DeJeefvepeesç*dieejkeÀes Je=efM®ekeÀm³e ~ megjieg©ye=&nmHeefleOe&efvJeve: ~ cevo: Mevew½ejes
cekeÀjm³e ~ meewefj: MevewM®ej: kegÀcYem³e ~ ieg©ye&=nmHeefleceeavem³esefle ~ Òe³eespeveb
nesjemJeeefceieg©%eJeeref#ele³eglee Fl³e$e ~ Sle SJe veJeebMekeÀeefOeHele³e: ve kesÀJeueb ces<em³e
YeewceeçefOeHeefle: ~ ³eeJeÐeefmcevjeMeew ces<eveJeebMekeÀeso³ees YeJeefle lem³eeefHe
YeewceesçefOeHeefle:~ Mes<eeCeceH³esJecesJe ~ les ®e veJeebMekeÀe: keÀLeb
YeJevleerl³eenõDepece=ieleewefue®evêYeJeveeefoveJeebMeefJeefOeefjefle ~ Depees ces<e: ~ ce=iees
cekeÀj: ~ leewuees leguee ~ ®evêYeJeveb keÀke&Àì: ~ DeeefoveJeebMeefJeefOeefjefle
Òel³eskeÀceefYemecyeO³eles ~ le$ewJeceefYemecyevOeesçefYepee³eles ~
Depeeefoce=ieeefoleewu³eeefo®evêYeJeveeefoveJeebMeefJeefOe: meJe&jeMeerveeb YeJeefle ~
le$eepeeefoveJeebMeefJeefOecex<em³e ~ lesve ces<eJe=<eefceLegvekeÀke&ÀìefmebnkeÀv³eelegueeJe=efM®ekeÀOeveg-
Oe&jeCeeb mecyeefvOevees veJeebMee ces<em³e YeJeefvle ce=ieeefoJe=&<em³e lesve cekeÀjkegÀcYeceerveces<e-
Je=<eefceLegvekeÀke&ÀìefmebnkeÀv³eemecyeefvOevees veJeebMee Je=<em³e ~ legueeefceLegvem³e lesve
legueeJe=efM®ekeÀOevegce&keÀjkegÀcYeceerveces<eJe=<eefceLegveeveeb mecyeefvOevees veJeebMee efceLegvem³e ~
keÀke&Àìeefo: keÀke&Àìm³e ~ lesve keÀke&ÀefmebnkeÀv³eelegueeJe=efM®ekeÀOevegce&keÀjkeÀgcYeceerveeveeb
mecyeefvOevees veJeebMee keÀke&Àìm³e ~ SJeb efmebnm³e ces<eJeled ~ keÀv³ee³ee Je=<eJeled ~ leguee³ee
efceLegveJeled ~ Je=efM®ekeÀm³e keÀke&ÀìJeled ~ HegvejefHe Oeveg<ees ces<eJeled ~ cekeÀjm³e Je=<eJeled ~
kegÀcYem³e efceLegveJeled ~ ceervem³e keÀke&ÀìJeled ~ leogÊebÀ ûevLeevlejsõ
``ces<ekesÀmeefjOeefvJeveeb ces<eeÐee DebMekeÀe: mce=lee: ~
Je=<ekeÀv³eece=ieeCeeb ®e cekeÀjeÐee veJe mce=lee: ~~
legueeefceLegvekegÀcYeeveeb legueeÐee veJe keÀerefle&lee: ~
keÀke&ÀìeefuePe<eeCeeb ®e keÀke&ÀìeÐee veJeebMekeÀe: ~~“ Fefle ~
Òe³eespeveb `mlesvees YeesÊeÀe HeefC[leeÐee, Fl³eeefo ~ YeJevemeceebMekeÀeefOeHele³e:
mJeie=nel$eÀceMe Fefle ~ YeJevemecee DebMekeÀe YeJevemeceebMekeÀe:, YeJeveeefve ÜeoMe
lelmecee DebMekeÀe ÜeoMeebMekeÀe Fl³eLe&: ~ les ®e Òel³eskeÀm³e jeMes: mJeie=neoejY³e
ieCeveer³ee: ~ leÐeLeeõces<em³e ces<eJe=<eefceLegvekeÀke&ÀìefmebnkeÀv³eelegueeJe=efM®ekeÀ-
OeefvJecekeÀjkegÀcYeceerveeveeb mecyeefvOevees ÜeoMeYeeiee YeJeefvle ~ les ces<eeÐeefOeHele³e: ~ SJeb
18

Je=<em³e Je=<eeÐee ces<eevlee: ~ efceLegvem³e efceLegveeÐee Je=<eevlee: ~ keÀke&Àìm³e keÀkeÀ&ìeÐee


efceLegveevlee: ~ efmebnm³e efmebneÐee: keÀkeÀe&vlee: ~ keÀv³ee³ee: keÀv³eeÐee: efmebnevlee: ~
leguee³eemlegueeÐee: keÀv³eevlee: ~ Je=efM®ekeÀm³e Je=efM®ekeÀeÐeemlegueevlee: ~ OeefvJevees
OevegjeÐee Je=efM®ekeÀevlee: ~ cekeÀjm³e cekeÀjeÐee OevJ³evlee: ~ kegÀcYem³e kegÀcYeeÐee
cekeÀjevlee: ~ ceervem³e ceerveeÐee: kegÀcYeevlee Fefle ~ Òe³eespeveb ®ew<eeb
`lelkeÀeefuekesÀvogmeefnlees efÜjmeebMekeÀes ³e:' Fl³eeefo ~~ 6 ~~
kesÀoejoÊe:öces<eeefo mes ceerve HeJe&le ÜeoMe jeefMe³eeW ceW † jeefMe³eeW kesÀ
DeefOeHeefle veJeceebMe kesÀ DeefOeHeefle, SJeb ÜeoMe DebMe kesÀ DeefOeHeefle yelee³es pee jns nQ ~
DeekeÀeMemLe $eÀeefvle Je=Êe kesÀ 3600 DebMeeW kesÀ 12 efJeYeeie keÀjves mes
360 „ 12 † 30 DebMe kesÀ keÀesCe keÀe ceeve SkeÀ jeefMe keÀe ceeve neslee nw ~ ³en
YeJe=Êe ³ee keÀeefvle Je=Êe ³ee jeefMe Je=Êe keÀe 12JeeB efJeYeeieer³e keÀesCe 300 kesÀ ®eeHe
keÀe ceeve YetHe=<þ mes efJeefYeVe ûen ve#e$e keÀ#ee iele otjer ªHe efJeefYeVe met$e J³eemeeOe& Je=Êe
ceW ces<eeefo 12 jeefMe³eeW keÀe ceeve neslee nw ~ Fme ÒekeÀej ve#e$e keÀ#ee iele $eÀeefvle Je=Êe
³ee le×jeleueer³e efJeefYeVe ceesueer³e efJeefYeVe $eÀeefvle Je=ÊeeW ceW ³ee DeHeveer ¢ef<ìiele leeje
ieesue ceW SkeÀ jeefMe keÀe ceeve nesiee ~
ve#e$e ceC[ue ceW ve#e$e mebK³ee 27 nw Deewj jeefMe mebK³ee 12 nw ~ 360
„ 27 † 13 DebMe 20 keÀuee kesÀ legu³e SkeÀ ve#e$e keÀe ÒeosMeer³e ceeve nesves mes
300 „ 130 20' † 2 1/4 meJee oes ve#e$e keÀer SkeÀ jeefMe nesleer nw ~ megefJeOee
kesÀ efueS Òel³eskeÀ ve#e$e keÀe DeekeÀeMeer³e #es$e efJeYeeie pees 13 DebMe 20 keÀuee keÀe
neslee nw GmekesÀ 4 efJeYeeie keÀjves mes 130 20 „ 4 † 3 DebMe 20 keÀuee keÀe
SkeÀ ve#e$e ®ejCe neslee nw ~ Fme ÒekeÀej SkeÀ jeefMe Je=Êe ceW Hetjs 360 DebMe kesÀ
27JeW DebMe ceW kesÀ efJeYeeie kesÀ legu³e ³ee SkeÀ jeefMe keÀe 300 „ 9 † 3 DebMe
20 keÀuee kesÀ legu³e SkeÀ veJece Yeeie ³ee veJeceebMe ³ee veJeebMe keÀe ceeve neslee nw, pees
oMe&ve mes Yeer Òel³e#e nw ~ Fmeer efme×evle mes DeefMJeveer ve#e$e keÀe SkeÀ ®ejCe keÀe ceeve
30/20 kesÀ mJejMeem$e%eeW mes † DeefMJeveer 1 ®ejCe neslee nw, ®et Meyo mes G®®eeefjle
keÀjles ngS DeefMJeveer keÀe 2 ®ejCe † ®es, 3 ®ejCe † ®ees Deewj ®elegLe& ®ejCe keÀe ceeve
19

uees Meyo mes G®®eeefjle efkeÀ³ee ie³ee nw ~ Fl³eeefo ³en meye Je=<eeefo ceerve He³e&vle
jeefMe³eeW keÀer J³eJemLee mecePeveer ®eeefnS ~
Fme ÒekeÀej ve#e$eeW keÀe ûen jeefMe³eeW mes mecyevOe mLeeefHele keÀj jeefMe³eeW keÀe
mecyevOe ûeneW mes yelee³ee peelee nw ~
Dele: 7 ûen $eÀceMe: met³e& ®evê cebieue, yegOe, ye=nmHeefle Meg$eÀ Deewj Meefve
DeekeÀeMe ceW efoKeeF& osles nQ ~ jeefMe³eeB 12 Deewj ûen meele ner nesves mes Òele³eskeÀ ûen
keÀe oes jeefMe³eeW mes mecyevOe veneR nes mekeÀlee ~ Òee®eerve Jew%eeefvekeÀ ye´ïeef<e&³eeW mes meejs
jeefMeJe=Êe keÀer 12 jeefMe³eeW keÀes oes efJeYeeieeW ceW efJeYeÊeÀ keÀj DeeOes jeefMe Je=Êe keÀe
DeefOeHeefle met³e& Deewj DeeOes jeefMe Je=Êe keÀe DeefOeHeefle ®evêcee keÀes osKee ie³ee nw, leLee
meJeexHeefj yeueJeeved efmebnekeÀej efmebn jeefMe keÀe Heefle met³e& SJeb peue®ej jeefMe keÀke&À keÀe
DeefOeHeefle ®evêcee keÀes mecePe keÀj Mes<e 10 jeefMe³eeW keÀes Mes<e 5 ûeneW ceW efJeYeÊeÀ
keÀjves mes Òel³eskeÀ Heáeleeje ûeneW ceW Òel³eskeÀ ûen keÀes 2 jeefMe³eeW keÀe DeefOeHeefle keÀne
nw~ veer®es kesÀ ieesue #es$e oMe&ve mes mHeä nesiee ~
cekeÀj 10
Oeveg 9 11 kegÀcYe

Je=ef½ekeÀ 8 12 ceerve
jsJeleer keÀe Devle³ee
leguee 7 DeefMJeveer ve#e$eejcYe efyevog ³ee
ces<e jeefMe DeejcYe efyevog † 1
keÀv³ee 6 2 Je=<eYe
efmebn met³e& 5 3 efceLegve
4 keÀke&À
keÀke&À
®evê
20

efmebneefOeHeefle † met³e&, keÀke&À jeefMe mJeeceer † ®eb keÀke&À mes Heerís kegÀcYe lekeÀ
®evêcee keÀe DeefOekeÀej #es$e SJeb efmebn mes cekeÀj lekeÀ kesÀ ieesueeOe& mJeeceer met³e& neslee nw~
keÀke&À kesÀ Heerís keÀer efceLegve jeefMe keÀes ®evêcee ves DeHeves Heg$e yegOe ûen keÀes oer nw lees efmebn
mes Deeies keÀer keÀv³ee jeefMe keÀes DeHeves #es$e mes met³e& ves yegOe keÀes oer nw Dele: efceLegve
keÀv³ee keÀe mJeeceer yegOe ûen ngDee ~
DeLee&led keÀke&À mes efJeueesce kegÀcYe jeefMe lekeÀ keÀe ve#e$e ceC[ue keÀe
GÊejeefOekeÀejerûen ®evêcee Deewj efmebn kesÀ Devegueesce cekeÀj lekeÀ keÀe GÊejeefOekeÀejer ûen
met³e& nw ~ keÀke&À mes Heerís efceLegve $eÀce mes ®evê mes ÒeoÊe jeefMe SJeb efmebn mes Deeies keÀv³ee
mes met³e&oÊe meejer yegOe-Meg$eÀ-cebieue-ieg© Deewj Meefve ûen Mes<e jeefMe³eeW kesÀ mJeeceer nesles
nwb ~
Dele: efceLegve keÀv³ee keÀe mJeeceer ûen yegOe, Je=<e leguee keÀe mJeeceer Meg$eÀ ûen
ngDee ~ Fmeer ÒekeÀej ®evê#es$e iele ces<e, SJeb met³e&#es$e iele Je=efM®ekeÀ jeefMe keÀe
DeefOeHeefle nesves keÀe Þes³e cebieue ûen keÀes efceuee leLewJeö®evê#es$eiele ceerve SJeb jefJe#es$e
iele Oeveg keÀe mJeeceer ye=nmHeefle SJeb ®evê#es$eiele kegÀcYe SJeb jefJe#es$eiele cekeÀj jeefMe
keÀe DeefOeHeefle Meefve ûen ngDee ~ Fme ÒekeÀej ces<eeefo He³e&vle 12 jeefMe³eeW kesÀ
DeefOeHeefle met³ee&efokeÀ Mev³evle 7 ûen mes HeÀefuele p³eewefle<e keÀer cetueeOeej efMeuee efme×
nesleer nw ~
jeefMeJe=Êe kesÀ ÜeoMe efJeYeeieeW ceW Òel³eskeÀ efJeYeeie keÀe veece pewmes jeefMe nw
leÜled Òel³eskeÀ jeefMe keÀe veJece efJeYeeie keÀe veJeceebMe, SJeb ÜeoMe efJeYeeie keÀe veece
ÜeoMeebMe nesves mes, efpeme jeefMe keÀe pees Yeer $³eMeebMe, veJeceebMe, ÜeoMeebMe, meHleebMe
®elegLee&bMe DeeefokeÀ neWiesöGvekeÀe veecekeÀjCe Yeer GÊeÀ ces<eeefo ÜeoMe jeefMe³eeW keÀe
leÊeo&Me keÀne peeves mes Gme DebMe kesÀ mJeeceer Yeer GÊeÀ 7 ner ûen keÀns peeles nQ ~
veJeceebMe peeveves keÀer efJeefOeõ
$eÀeefvle Je=Êe keÀer 12 jeefMe³eeW ceW Òel³eskeÀ jeefMe ceW 9 efJeYeeie nesves mes 12
ƒ 9 † 108 veJeceebMe nesles nQ ~ ces<e jeefMe ceW ÒeLece veJeebMe ces<e mes ®euekeÀj
Deefvlece veJeebMe Oeveg keÀe nesves mes, Dele: Je=<e jeefMe keÀe veJeceebMe cekeÀj mes ®euekeÀj
Deefvlece veJeceebMe keÀv³ee lekeÀ HengB®esiee lees efceLegve jeefMe keÀe ÒeLece veJeebMe leguee mes
21

®eue keÀj Deefvlece veJeebMe efceLegve ceW meceeHle neskeÀj Hegve: keÀke&À jeefMe keÀe ÒeLece
veJeebMe keÀke&À mes ÒeejcYe neskeÀj keÀke&À jeefMe keÀe Deefvlece veJece DebMe ceerve ceW meceeHle
nesiee ~ Dele: Hegve: efÜleer³eeJe=efÊe ceW efmebn Deewj Oeveg jeefMe keÀe ces<e mes, ÒeejcYe nesves mes
GÊeÀ ÒekeÀej keÀer Mes<e jeefMe³eeW ceW Yeer veJeceebMe ®eueve efJeefOe mecePeveer ®eeefnS ~
DeLee&led ces<e cekeÀj leguee Deewj keÀke&À jeefMe mes ner Òel³eskeÀ ces<eeefo ®eleg<ì³e jeefMe³eeW
keÀe veJeceebMe ®eueve jeefMe³eeb nesleer nw ~
Fmeer ÒekeÀej Òel³eskeÀ jeefMe kesÀ 30 DebMeeW kesÀ 12 efJeYeeie keÀjves mes 30
„ 12 † 20~30 oes DebMe leerme keÀuee keÀer ÜeoMeebMe jeefMe nesleer nw ~ pewmes ces<e
jeefMe ceW Henuee ÜeoMeebMe ces<e keÀe ner nesiee Dele: ÒeLece ÜeoMeebMe keÀe DeefOeHeefle Yeer
cebieue ûen nesves mes ces<e ÒeLece jeefMe Je ÒeLece veJeceebMe Deewj ÜeoMeebMe keÀe pevce
efpemekeÀe nw Jen SkeÀ ÒekeÀej mes JeieexÊece jeefMe cesb GlHeVe keÀne pee mekesÀiee ~ Fme $eÀce
mes Òel³eskeÀ jeefMe keÀe ÜeoMeebMe $eÀce Gmeer jeefMe mes ÒeejcYe keÀj Gmemes ³ee GmekeÀer
pees Deefvlece DeLee&led 12JeeR jeefMe ceW Gme jeefMe keÀe Deefvlece ÜeoMeebMe nesiee~~6~~
kegÀpejefJepeieg©%eMeg$eÀYeeiee: HeJevemeceerjCekeÀewefHe&petkeÀues³ee: ~
De³egefpe ³egefpe leg Yes efJeHe³e&³emLee: MeefMeYeJeveeefuePe<eevlece=#emeefvOe:~~ 7 ~~
YeÆeslHeue:- DeOegvee ef$ebMeebMekeÀeefOeHeleervHegef<Heleeûe³eenõ
kegÀpesefle ~~ kegÀpees Yeewce: Meefve: ieg©ye=&nmHeefle: %ees yegOe: Meg$eÀes Yeeie&Je: SJeb
kegÀpejefJepeieg©%eMeg$eÀeCeeb $eÀcesCe Yeeiee: HeJevemeceerkeÀjCekeÀewefHe&petkeÀues³ee: ~
leÐeLeeõHeJeve: Jee³eJe: Heáe, Heáe SJe Yeeiee: kegÀpem³e ~ lele TOJe¥ meceerjCee:
He®ewJe, jefJepem³e SJeb oMe ~ Dele TOJe¥ keÀewefHe&meb%ee Deäew iegjes: keÀesHee&K³ees
Je=efM®ekeÀ: me ®e ieCeve³eeäce: SJeceäeoMe ~ lele: Hejb petkeÀmeb%ee meHle Yeeiee yegOem³e
petkeÀmeb%ee: leguee³ee: me ®e ieCeve³ee meHlece: SJeb Heb®eefJebMeefle: ~ lele TOJe&
ues³emeb%ee: Heáe Meg$eÀm³e ues³emeb%ee efmebnm³e me ®e ieCeve³ee Heáece: SJeb ef$ebMeled ~ efkebÀ
meeceev³esvesl³ele Deen ö De³egefpe ³egpeerefle ~ De³egefpe efJe<ecejeMeew kegÀpeeo³ees ûene:
HeJeveeoerveeb Yeeieeveeb ³eLee$eÀcesCeeefOeHele³e: ~ le$e ces<eefceLegveefmebnlegueeOeveg: kegÀcYeeveeb
efJe<ecejeMeerveeveeces<e $eÀce: ³egefpe leg Yes efJeHe³e&³emLee: ³egefpe mecejeMeew HeJeveeefoYeeiee
ûeneM®e efJeHe³e&³emLee J³el³e³esve efleÿefvle ~ leÐeLee ~ le$eeoew Heáe Meg$eÀm³e lele Hejb
22

meHle yegOem³e SJeb ÜeoMe ~ lele: Hejceäew peerJem³e SJeb efJebMeefle: ~ lele: Hejb Heáe
Meves: SJeb Heáe Yeewcem³e SJeb ef$ebMeled ~ le$e Je=<ekeÀke&ÀìkeÀv³eeJe=efM®ekeÀcekeÀjceervee:
mecejeMe³e: SJeb ef$ebMeÓeieeefOeHele³e: He_®e leejeûene: ~ De$e kesÀef®eoeng³e&Lee~
efJeHe³e&³emLee Fl³evesveevevlejeCeecesJe HeJeveeefomebK³eeveeb Yeeieeveeb efJeHe³e&³esCe YeefJeleJ³eb ve
J³eJeefnleeveeb kegÀpeeoerveeced ~ le®®ee³egÊeÀced ~ ³emceeÊeMeyoesç$e Heþîeles me ®e
kegÀpeeefomeceg®®ee³eeLe&: ~ leLee ®e ÞeglekeÀerefle&: ~ ``HeáeeLe Heáe ®eeäew meHle ®e He_®ewJe
®eewpeYeJeves<eg ~ OejefCemeglecevomegjieg©yegOeMeg$eÀeCeeb $eÀcesCeebMee: ~ He_®ewJe meHle ®eeäew
Heáe ®e HeáeeLe ³egiceYeeJes<eg ~ Yeeiee Yeeie&bJeMeefMemeglemegjsp³eMeefveYetefceHeg$eeCeeced ~“ Fefle
Òe³eespeveced ~ ``keÀv³ewJe ogäe Je´peleern oem³eb meeOJeer mecee³ee kegÀ®eefj$e³egÊeÀe ~
Yetc³eelcepe%ex $eÀceMeeWçMekesÀ<eg Je$eÀeefke&ÀpeerJesvogpeYeeie&JeeCeeced ~~“ Fl³eeefo:
MeefMeYeJeveeefuePe<eevlece=#emeefvOe: ~ DevleMeyo: Òel³eskeÀceefYemecyeO³eles ~
MeefMeYeJeveevevleceu³evleb Pe<eevleb ®e $eÝ#emeefvOe: ~ MeefMeYeJeveb keÀke&Àì:,
DeefueJe=&efM®ekeÀ: Pe<ees ceerve: Sles<eecevleb veJeceveJeebMekebÀ ³e$e ve#e$ejeM³ees³eg&ieHeoJemeeveb
le¢#emeefvOe: ³emceeoeMues<eevles keÀke&ÀìkeÀevle: ~ p³esÿevles Je=efM®ekeÀevle: jsJel³evles
ceerveevle Fefle ~ SleosJe ueeskesÀ ieC[evleefceefle Òeefme×ced ~ GÊebÀ ~
``DeefMJeveerefHe$³ecetueeÐee ces<eefmebnn³eeo³e: ~ Jele&vles efJe<ece#e&vles HeeoJe=×îee
³eLeesÊejced ~“ Fefle ~ Òe³eespeveb ®e ~ `mevOeew HeeHes MeefMeefve ®e pe[: m³eeVe ®esled
meewc³e¢ef<ì:' Fefle ~~ 7 ~~
kesÀoejoÊe:öef$eMeebMe Deewj ve#e$e-jeefMe-meefvOe³eeB yeleeF& pee jner nQ ~
``ef$ebMe DebMe“ Ssmeer meefvOe mes ef$ebMe Meyo mes 30 JeeB efJeYeeie ner
mecePevee meceer®eerve neslee nw, efkeÀvleg Jejenefceefnj mes Deepe kesÀ Jele&ceeve mece³e lekeÀ
ef$eMeebMe Meyo G®®eejCe keÀjles ngS Yeer FmekeÀe GHe³eesie Heb®ece DebMe HeáeceebMe keÀe
ner nes jne nw ~ SkeÀ jeefMe keÀe HeáeceebMe † 30 „ 5 † 6 DebMe keÀe Òel³eskeÀ
HeáeceebMe keÀne peevee ®eeefnS Lee efkeÀvleg ³eneB Hej Yeer mece efJe<e³e jeefMe³eeW kesÀ Devegmeej
Òel³eskeÀ HeáeceebMe keÀes 5, 7, 8, 5, 5 Deewj 5, 5, 8, 7 Deewj 5 $eÀceMe:
keÀnles ngS GÊeÀ Fve HeáeceebMeeW kesÀ mJeeceer ûen Yeer mece efJe<ece kesÀ $eÀce mes Meg$eÀ yegOe
23

ye=nmHeefle Meefve Deewj cebieue SJeb cebieue Meefve, ye=nmHeefle yegOe Deewj Meg$eÀ ûeneW keÀes
ef$eMeebMe Heefle yelee³ee ie³ee nw ~
efJe<ece jeefMe³eeW ceW HeáeceebMe
ce0 Me0 ye=0 yeg0 Meg0
5 5 8 7 5
mece jeefMe³eeW ceW
Meg0 yeg0 ye=0 Me0 ce0
5 7 8 5 5
leLee peneB Hej ve#e$e keÀer HetCe&lee kesÀ meeLe jeefMe keÀer HetCe&lee keÀe mecyevOe
mecHeVe nes peelee nw JeneB mes Deefûece ve#e$e Deewj Deefûece jeefMe keÀe mecyevOe ÒeejcYe
neslee nw GmekesÀ Gme met#ce keÀeue keÀes ve#e$e meefvOe SJeb jeefMe meefvOe keÀne ie³ee nw ~
pewmes ``DeeMues<eevleb keÀke&À“ ``ceIeeefo efmebn“ keÀnles ngS mecHetCe& DeeMues<ee
ve#e$e kesÀ ®elegLe&®ejCe keÀer meceeefHle keÀe SJeb ceIee kesÀ ÒeLece®ejCe keÀe ÒeejcYe keÀeue
keÀes ve#e$e meefvOe, leLee keÀke&À jeefMe ueive keÀe Deefvlece SJeb ceIee ve#e$eeefo, efmebn
ueiveeefo keÀe met#ce keÀeue keÀes $eÝ#e meefvOe ve#e$e meefvOe keÀnles ngS, Je=efM®ekeÀ Deewj
ceerve jeefMe³eeW keÀes Yeer $eÝ#e meefvOe ³ee ieC[evle Yeer keÀne ie³ee nw ~ mHeälee kesÀ
efueSõ
jsJeleer ve#e$e keÀer meceeefHle, DeefMJeveer ve#e$e keÀs ÒeejcYe keÀes ve#e$e ieC[evle
keÀnles ng³es, ceerve jeefMe ueive keÀer meceeefHle Deewj ces<e ueive jeefMe keÀs ÒeejcYe mece³e
keÀes ueive ³ee jeefMe ieC[evle keÀne ie³ee nw ~
Fmeer ÒekeÀej Í}s<ee ve#e$eevle, ceIeeve#e$e keÀs Deeefo mes keÀke&À jeefMe ueive kesÀ
meceeHeve Deewj efmebn jeefMe ueiveeefo keÀes, leLee p³esÿe ve#e$eevle cetue ve#e$eeefo mecyevOe
mes Je=efM®ekeÀ ueive jeefMe keÀer meceeefHle Deewj Oeveg jeefMe ueive keÀs ÒeejcYe keÀe met#ce
mece³e Yeer ve#e$e jeefMe ueive ieC[evle keÀns ie³es nQ ~~ 7 ~~
ef$eÀ³eleeyegefjefpelegcekegÀueerjues³eHeeLeesvepetkeÀkeÀewH³ee&K³ee: ~
leewef#ekeÀ DeekeÀeskesÀjes ËêesieM®eevl³eYeb ®eslLeced ~~ 8 ~~
YeÆeslHeue:-DeOegvee ueeskeÀJ³eJenejeLe¥ ces<eeoerveeb meb%ee: HeL³ee³e&³eeççnõ
24

ef$eÀ³esefle ~~ FlLecesJeb ÒekeÀejveeceevees ces<eeÐee jeMe³ees %es³ee: ~


leÐeLeeõef$eÀ³ees ces<e:, leeyegefjJe=&<eb:, efpelegceer efceLegve:, kegÀueerj: keÀke&Àì:, ues³e:
efmebn:, HeeLeesve: keÀv³ee, petkeÀmleguee, keÀewH³ee&K³ees Je=efM®ekeÀ:, leewef#ekeÀes OevJeer,
DeekeÀeskesÀjes cekeÀj:, Ëêesie: kegÀcYe:, Devl³eYeb ceerve Fefle ~ Òe³eespeveb ~ `ieesefmebnew
efpelegcee<ìceew ef$eÀ³elegues, Fl³eeefo ~~ 8 ~~
kesÀoejoÊe:öces<eeefo ceerve He³e&vle yeejn jeefMe³eeW kesÀ veece yelee³es pee jns
nwb~ ces<e keÀe veece ef$eÀ³e, Je=<e keÀes leeJegefj, efceLegve keÀes efpelegce, keÀke&À keÀes kegÀueerj, efmebn
keÀes ues³e, keÀv³ee keÀes HeeLeesve, leguee keÀes petkeÀ, Je=efM®ekeÀ keÀes keÀewefHe&, OevegjeefMe keÀes
leewef#ekeÀ, cekeÀj keÀes DeekeÀeskesÀj kegÀcYe keÀes Ëêesie Deewj ceerve jeefMe keÀes Devl³eYeced
veece mes Yeer G®®eeefjle efkeÀ³ee ie³ee nw ~
ûeerkeÀ Heejmeer Deeefo Yee<eeDeeW kesÀ MeyoeW keÀe ûevLe ceW efveYeeakeÀlee mes Òe³eesie
efkeÀ³ee ie³ee nw ~ DeLee&led Yeejleer³e p³eewefle<e HeÀefuele ceW HeefM®ece keÀe men³eesie jne nw
efpemes Dee®ee³e& ves ``cues®íe:efn ³eJeveemles<eg mev³ekedÀ Meem$eefceob efmLeleved“ mHeä keÀne
Yeer nw ~
¢keÌkeÀeCenesjeveJeYeeiemeb%eeefm$eMeebMekeÀÜeoMemebef%elee½e ~
#es$eb ®e ³eÐem³e me lem³e Jeieex nesjsefle ueiveb YeJevem³e ®ee×&ced ~~ 9 ~~
YeÆeslHeue:- DeOegvee ûenm³e #es$enesjeês<keÀeCeveJeebMeÜeoMeYeeieef$ebMeÓeieeveeb
Jeie&meb%ee J³eJenejeLe&efcevêJeýe³eenõ
¢keÌkeÀeCesefle ~~ ¢keÌkeÀeCeeo³e: <eìd HeoeLee&: mJekeÀer³eûenm³e Jeie&meb%ee ~ le$e
¢keÌkeÀeCees jeefMeef$eYeeie: nesje jeM³e×¥ veJeYeeiees veJeebMekeÀ: S<eeb meb%ee ³es<eeb les leLee ~
ef$ebMeebMekeÀefm$ebMeÓeie: ÜeoMeebMees ÜeoMeYeeie: Slelmebef%eleeM®e S<ee meb%eeK³ee ³es<eeb
les leLee ³eÐem³e ûenm³e #es$eb jeefMe: me lem³e Jeie&: ~ Jeie&Meyosvee$e <e[dJeie&: ~ Sles
meJe& SJe ûenm³eelceer³eJeie&meb%ee ~ SJeb <e[defJekeÀuHees jeefMe: <eìdmJeelceer³es<eg efmLelees
Jeie&mLees YeJeefle ~ veveg ûenJeie&m³e <e[defJekeÀuHee ve mecYeJeefvle ~ ³eleM®evêeke&À³ees-
efm$eMeebMekeÀeYeeJe: Yeewceeoerveeb nesjeYeeJe: lemceelHe#es mecYeJeefvle lesve HeáemJeelceer³es<eg
efmLelees Jeie&mLe: ~ SleoH³egHeue#eCeeLe&ced ~ Delees ³eLeemecYeJeb $³eeefoefJekeÀuHemLees ûenes
Jeie&mLe G®³eles ~ ³emceeÓieJeeved ieeefie&:õ
25

``#es$eb nesjeLe ¢keÌkeÀeCees veJeebMees ÜeoMeebMekeÀ: ~


ef$ebMeebMekeÀM®e Jeieexm³e meJe&m³e mecegoeËle: ~~
$³eeefo<JeefHe HeoeLex<eg efmLele: mJes<eg mJeJeie&ie: ~
He_®eJeie&ieleesçH³esJeb ûenes YeJeefle veev³eLee ~~“ Fefle ~
Òe³eespeveced ~ ``SkeÀesçefHe JeieexHeielees vejeCeeb MegYeesçMegYees JeeefHe
®elegä³emmLe:~ JeieexçefHe Jeem³eeso³eiees efJeveeMeb yengÒekeÀejb kegÀ©lesçIJeieeveeced ~“
Fl³eeefo ~ nesjeueive³ees: meneLe&ceenõnesjsefle ~ ueiveb YeJevem³e ®eeOe&efceefle ~ nesjsefle
ueiveceg®³eles ~ Òe³eespeveb ®e ~ `nesje mJeeefceieg©%eJeeref#ele³eglee' Fefle ~ YeJevem³e ®e
jeMesj×& nesje~ Òe³eespeveced ~ `ceele&C[svÜesj³egefpe meceYes ®evêYeevJeesM®e nesjs'
Fefle~~9~~
kesÀoejoÊe:öês<keÀeCe, nesje, veJeceebMe, ef$eMeebMe, ÜeoMeebMe Deewj #es$e †
ie=n † jeefMe, Òel³eskeÀ ûen keÀe Iej yelee³ee pee jne nw ~
efpeme ÒekeÀej Òel³eskeÀ jeefMe keÀe DeefOeHeefle pees ûen keÀne ie³ee nw ³ee Gmes Gme
ûen keÀer jeefMe Yeer keÀne ie³ee nw~ pewmes ces<e jeefMe keÀe ceeefuekeÀ cebieue ûen nw ~ ³ee
cebieue ûen keÀe Iej ³ee #es$e ces<e jeefMe keÀner peeleer nw ~ ³ener $eÀce yeejneW jeefMe³eeW
Deewj meeleeW ûeneW kesÀ efue³es HeÀueeosMe ceW J³eJenej ceW uee³ee peevee ®eeefnS ~ Fmeer $eÀce
mes ês<keÀeCe, nesje, veJeceebMe, ÜeoMeebMe, ef$eMeebMe Deewj #es$e ceW pees ieCeve³ee jeefMe³eeB
GHeueyOe neWieer Gve jeefMe³eeW kesÀ DeefOeHeefle Gme ês<keÀeCe veJeceebMeeefo kesÀ mJeeceer Yeer
keÀns peeles nQ ~ pewmes ces<e jeefMemLeeve ceW keÀesF& ûen nesiee Jen cebieue kesÀ Iej ceW yewþe nQ~
³ener keÀne peeles ngS ³eefo Jen ûen veJeebMe ieCevee $eÀce mes Je=efM®ekeÀ kesÀ veJeebMe ceW
nesiee lees Jen ûen cebieue keÀer jeefMe SJeb cebieue kesÀ veJeebMe Fl³eeefo ceW yewþe keÀne peelee
nw leLee Òel³eskeÀ jeefMe keÀs DeeOes Yeeie keÀe veece ner nesje meb%ee mes mecePevee
®eeefnS~~9~~
ieesçpeeefMJekeÀefke&ÀefceLegvee: mece=iee efveMeeK³ee:
He=ÿeso³ee efJeefceLegvee: keÀefLeleemle SJe ~
Meer<eexo³ee efoveyeueeM®e YeJeefvle Mes<ee
ueiveb mecesl³egYe³ele: He=Legjesce³egiceced ~~ 10 ~~
26

YeÆeslHeue:- DeOegvee jeMeerveeb jeef$eefovemeb%eelJeb He=ÿeso³eMeer<eexo³elJeb ®e


JemevleefleuekesÀveenõieesçpesefle ~~ ieesçpeeefMJekeÀefke&ÀefceLegvee:õieesMeyosve Je=<e
G®³eles, Depees ces<e: Deéeesçm³eemleerl³eéeer OevJeer, keÀkeÀea kegÀueerj:, efceLegve: Òeefme×:
Sles ieesçpeeefMJekeÀefke&ÀefceLegvee: mece=iee ce=iesCe meefnlee: <e[^eMe³ees efveMeeK³ee
jeef$eyeueme_%ee: ~ He=ÿeso³ee efJeefceLegvee: le SJe jeef$eme_%ee efJeefceLegvee:
efceLegveJeefpe&lee: He=ÿeso³eme_%ee YeJeefvle ~ He=ÿsveeso³eb ³eebleerl³eLe&: ~ efceLegve: Hegve:
Meer<eexo³e: ~ Meer<eexo³ee Fefle ~ GÊesÀY³e: MesHee: efmebnkeÀv³eelegueeJe=efM®ekeÀkegÀcYee:
Meer<eexo³ee: efMejmeeso³eb ³eeefvle efoveyeueeM®e YeJeefvle ~ De$e jeef$eefoveyeueeK³eemle
Fefle meb%eecee$eced ~ ³elemles<eecegÊej$e yeueb Je#³eefle efÜHeoeo³eesçefÚ efveefMe ®e ÒeeHles ®e
mebO³eeܳe Fefle ~ SJeb mel³ee®ee³e&m³e mJeJe®eveefJejesOe: m³eeled ~ lemceelmeb%eecee$eb
yeueûenCeced ~ Òe³eespeveced ~ `jeef$eÐegmeb%es<eg efJeueescepevce' Fl³eeefo ~ leLee
He=ÿesYe³ekeÀeso³e#e¥iee Fefle ~ ³ee$ee³eeb Je#³eefle ®e ~ ``Meer<eexo³es
meceefYeJeeef_ílekeÀe³e&efmeef×: He=ÿeso³es efJeHeÀuelee yeueefJeêJeM®e~“ leLee ``Memleb
efoJee efoveyeues efveefMe veÊeÀJeer³ex je$eew efJeHe³e&³eyeues ieceveb ve Memleced ~“ Dev³e®®ewY³ees
ceervem³e efJeMes<eceen ~ ueive mecesl³egYe³ele: He=Legjesce³egiceefceefle ~ He=Legjescee
celem³emleÐegiceb celm³eܳeb ceervees jeefMe: me GYe³ele: He=ÿMeer<ee&Y³eeb ueiveb
mecesl³eeie®íefle ~~ 10 ~~
kesÀoejoÊe:öjeefMe³eeW keÀe efove jeef$e keÀe yeue SJeb jeefMe³eeW keÀer Meer<eexo³e
leLee He=ÿeso³e meb%ee yeleeF& pee jner nw ~
ces<e, Je=<e, keÀke&À, Oeveg Deewj cekeÀj ³es 5 jeefMe³eeB jeef$e yeueer nQ Deewj
He=ÿYeeie mes Gefole nesleer osKeer peeves mes He=ÿeso³e meb%ekeÀ Yeer keÀner ieF& nQ ~
Mes<e, efmebn, keÀv³ee, leguee, Je=efM®ekeÀ Deewj kegÀcYe jeefMe³eeB efove ceW yeueer
jnleer ngF&, efMejes ÒeosMe mes Gefole nesleer osKeer peeves mes Meer<eexo³e keÀner ieF& nQ ~
efceLegve jeefMe Meer<eexo³e nesleer ngF& jeef$eyeueer nesleer nQ ~
ceerve jeefMe efove ceW yeueer Deewj GYe³eeso³e DeLee&led He=ÿ Deewj efMej oesveeW
lejHeÀ mes (He=Legjesce jeefMe † celm³e ܳe) Gefole nesves mes GYe³eeso³e keÀner ieF& nw ~
27

peelekeÀ kesÀ pevce mece³e keÀer ueive mes pevceeefo efJe®eej Deewj ³ee$eeefo MegYe cegntleeX kesÀ
GHe³eesie ceW GÊeÀ jeefMe³eeW keÀe MegYeeMegYe efJe®eej efkeÀ³ee peelee nw ~~ 10 ~~
$etÀj: meewc³e: Heg©<eJeefveles les ®ejeieefÜosne:
ÒeeieeoerMee: ef$eÀ³eJe=<eve=³egkeÌkeÀke&Àìe: meef$ekeÀesCee: ~
ceele&C[svÜesj³egefpe meceYes ®evêYeevJeesM®e nesjs
¢keÌkeÀeCee: m³eg: mJeYeJevemegleef$eef$ekeÀesCeeefOeHeeveeced ~~ 11 ~~
YeÆeslHeue:-DeOegvee jeMeerveeb $etÀjmeewc³eefJeYeeieb m$eerHeg©<eefJeYeeieb
®ejefmLejefÜmJeYeeJeefJeYeeieb efoieefOeHelJeb nesje¢keÌkeÀeCeHeleerveeb efJeYeeieb ®e
cevoe$eÀevle³eenõ$etÀj: meewc³e Fefle ~~ les ces<eeo³ees jeMe³ees ³eLee$eÀceb $etÀjmeewc³e
meb%ee: ~ le$e ces<e: $etÀj: ~ Je=<e: meewc³e: ~ efceLegve $etÀj: ~ keÀke&Àì: meewc³e: SJeb
meJex<eeb ³eesp³eced ~ lesve efJe<ecejeMe³e: $etÀjmeb%ee mecejeMe³e: meewc³emeb%ee ~ Òe³eespeveb ®e
``$etÀjs<eg peelee: $etÀjmJeYeeJee: meewc³es<eg peelee: meewc³emJeYeeJee YeJeefvle ~“ Fefle ~
leLee ®ee®ee³e&: ~ ``Deespes Heg©<ee %es³ee: meewc³ee: m$eermeb%ekeÀe: $eÀceeÐegices ~ Gûes<etûee:
meewc³ee meewc³e ³egices<eg YeJeves<eg ~“ Heg©<eJeefveles Fefle ~ le SJe ces<eeo³ees ³eLee$eÀceb
Heg©<eJeefveleeK³ee %es³ee: ~ lesve ces<e: Heg©<ees vej: ~ Je=<ees Jeefvelee m$eer ~ SJeb meJe&$e ~
lesve <e[defJe<ecejeMe³e: Heg©<emeb%ee: <eìd mecejeMe³e: m$eerme%ee: ~ Òe³eespeveb ®e
Heg©<ejeefMe<eg peeleemlespeefmJeve: ~ m$eerjeefMe<eg peelee ce=oJees YeJeefvle ~ les ®ejeieefÜosne
Fefle ~ le SJe ces<eeo³ees jeMe³ees ³eLee$eÀceb ³eLeemeK*d³eb ®ejeieefÜosneK³ee YeJeefvle ~
le$e ces<eM®ej: Je=<eesçie: efmLej: efceLegvees efÜosnes efÜmJeYeeJe: ~ SJeb keÀke&Àìeefo<eg
³eesp³eced ~ lesve ces<ekeÀke&ÀìlegueecekeÀjeM®eje: ~ Je=<eefmebnJe=efM®ekeÀkegÀcYee: efmLeje: ~
efceLegvekeÀv³eeOevegceeavee efÜmJeYeeJee: ~ Òe³eespeveb ®e ~ ``®ejjeefMe<eg peeleeM®ejmJeYeeJee:
efmLejs<eg efmLejmJeYeeJee efÜmJeYeeJes<eg efceÞemJeYeeJee YeJeefvle ~“ leLee ®e mel³e: ~
``®ejmeb%ee: efmLejmeb%ee efÜÒeke=Àefleefjefle jeMe³e: $eÀceMe: ~ jeefMemJeYeeJelegu³ee
pee³evles Òeke=Àle³e: Òemetleeveeced ~“ ÒeeieeoerMee Fefle ~ ef$eÀ³ees ces<e: Je=<e: Òeefme×:
ve=³eg*defceLegveb keÀke&ÀìkeÀ: kegÀueerj: Sles ef$eÀ³eJe=<eve=³egkeÌkeÀke&Àìe: meef$ekeÀesCee: ef$ekeÀesCeeY³eeb
mJeHeáeceveJeceeY³eeb meefnlee: Òeeieeefo<eg HetJee&¡eemeg ®eleme=<eg efoMeemeg F&Mee: mJeeefcevees
YeJeefvle ~ ces<e: mJeHeáeceveJeceeY³eeb Heef½ecee³eeced ~ SJecesJe keÀkeÀexçefHe ~ lesve
28

ces<eefmebnOeefvJeve: HetJe&m³eeced ~ Je=<ekeÀv³eecekeÀje oef#eCem³eeced ~ efceLegvelegueekegbÀYee:


Heef½ecee³eeced ~ keÀke&ÀìJe=ef½ekeÀceervee GÊejm³eeefceefle ~ Òe³eespevecedõ`Ëleveäeoew
®eewjeosê&J³em³e Jee efoefiJe%eeveced ®e' ~ leLee ®e ~ `³eeleJ³eefo*d cegKeielem³e megKesve
efmeef×J³e&Le&Þecees YeJeefle efokeÌÒeefleueesceueives ~' Fefle ~ ceele¥C[svÜesefjefle ~ ceele¥C[:
met³e&: FvogM®evê: De³egp³e³egicejeMeew efJe<ecejeMeew ³eLee$eÀceb ceele¥C[svÜesnexjs YeJele: ~
ÒeLecee nesje met³e&m³e ~ efÜleer³ee nesje ®evêm³e ~ nesjeMeyosvee$e jeM³e×&ceg®³eles ~
meceYes ®evêYeevJeesM®esefle ~ meceYes mecejeMeew ®evêYeevJeesnexjs YeJele: ~ ÒeLecee nesje
®evêm³e MeefMeve: ~ efÜleer³ee Yeevees: met³e&m³e ~ Òe³eespevecedõ`met³e&nesje³eeb
peelemlespeefmJeve½evêm³e nesje³eeb ce=ogmJeYeeJee: YeJeefvle ~' ¢keÌkeÀeCee: m³egefjefle ~
¢keÌkeÀeCees jeefMeef$eYeeie: mJeYeJevemegleef$eef$ekeÀesCeeefOeHeeveeb mecyeefvOevees ¢keÌkeÀeCee
YeJeefvle~ ÒeLecees ês<keÀeCe: mJeYeJeveeefOeHelesjelceer³eYeJeveeefOeHeles: efÜleer³e:
megleYeJevem³e HeáecemLeeveeefOeHeles: ~ le=leer³eem$eeref$ekeÀesCeeefOeHeles: ~
veJecemLeeveeefOeHeles:~ lesve ces<em³e ÒeLecees ês<keÀeCe: ÒeLecem³e Yeewcem³e, efÜleer³e:
HeáecemLeeveefmebneefOeHelesjke&Àm³e le=leer³ees veJecemLeeveOeveg<eesçefOeHelesieg&jesefjefle ~ Je=<em³e
ÒeLece: Meg$eÀm³e, efÜleer³ees yegOem³e le=leer³e: Meves: ~ efceLegvem³e ÒeLecees yegOem³e efÜleer³e:
Meg$eÀm³e le=leer³e: Meves: ~ keÀke&Àm³e ÒeLeceM®evêm³e efÜleer³ees Yeewcem³e le=leer³ees
peerJem³e~ efmebnm³e ÒeLece: met³e&m³e, efÜleer³ees peerJem³e le=leer³ees Yeewcem³e ~ keÀv³ee³ee:
ÒeLecees yegOem³e, efÜleer³e: Meves: le=leer³e: Meg$eÀm³e ~ leguee³eeb ÒeLece: Meg$eÀm³e, efÜleer³e:
meewjm³e le=leer³ees yegOem³e ~ Je=efM®ekeÀm³e ÒeLecees Yeewcem³e efÜleer³ees peerJem³e
le=leer³eM®evêm³e ~ OeefvJeve: ÒeLecees peerJem³e efÜleer³ees Yeewcem³e le=leer³ees jJes: ~
cekeÀjm³e ÒeLece: Meves: efÜleer³e: Meg$eÀm³e le=leer³ees yegOem³e ~ kegÀcYem³e ÒeLece: Meves: ~
efÜleer³ees yegOem³e le=leer³e: Meg$eÀm³e ~ ceervem³e ÒeLecees peerJem³e efÜleer³eM®evêm³e le=leer³ees
Yeewcem³esefle ~ Òe³eespeveced ~ `efÜ©ÊeceemJeebMekeÀYeef$eYeeieiew:' Fl³eeefo ~~ 11 ~~
kesÀoejoÊe:öces<eeefoÜeoMejeefMe³eeW kesÀ $etÀj Deewj meewc³e mJeYeeJe kesÀ meeLe
m$eer Heg©<e ®ejefmLej efÜmJeYeeJeeefo mJeªHe yelee³ee pee jne nw ~
ces<e jeefMe $etÀj nw Deewj Je=<e jeefMe meewc³e ³ee MegYeejeefMe nw ~ Fmeer ÒekeÀej
efceLegve $etÀj Deewj keÀke&À MegYe jeefMe keÀner peeleer ngF& leelHe³e&le: ces<e, efceLegve, efmebneefo
29

efJe<ece jeefMe³eeB $etÀj jeefMe³eeB SJeb Je=<e keÀke&À Deeefo ³es mece jeefMe³eeb MegYe keÀner ieF&
nQ~ leLee, ces<e jeefMe keÀes ®ej jeefMe DeLee&led ®eueves Jeeueer, Je=<e jeefMe efmLej DeLee&led
SkeÀ peien jnves Jeeueer Deewj efceLegve jeefMe keÀes efÜosn jeefMe ³ee efÜmJeYeeJe (oes
mJeYeeJe Jeeueer) keÀer jeefMe keÀne ie³ee nw ~ Fme ÒekeÀej ces<e, keÀke&À, leguee Deewj cekeÀj
jeefMe³eeB ®ej jeefMe³eeB, SJeb Je=<e, efmebn, Je=efM®ekeÀ, kegÀcYe jeefMe³eeB efmLej leLewJe efceLegve,
keÀv³ee, Oeveg, ceerve, jeefMe³eeB efÜmJeYeeJe jeefMe³eeB keÀner ieF& nQ~ efÜmJeYeeJe keÀe
meeOeejCe DeLe& oes mJeYeeJe ³ee oes Òeke=Àefle³eeB GYe³eelcekeÀ mJeYeeJe neslee nw ~ DeLe&le:
efceLegve jeefMe 00 150 lekeÀ HetCe& efmLejlJe nesles ng³es 150 300 lekeÀ keÀe
#es$eefJeYeeie keÀke&À jeefMe kesÀ DeefYecegKe nesves mes efmLejlJe ceW Yeer kegÀí ®euee³eceve iegCe,
efceLegve kesÀ GÊejeOe& lekeÀ Dee mekeÀles nQ ~ leLewJe efceLegve kesÀ 150 300 lekeÀ cesb keÀke&À
jeefMe pees ®ej meb%ee mes Yeer yeesefOele ngF& nw GmekesÀ Oece& efceLegve jeefMe ceW Dee mekeÀves mes
2~00 2~290~490~590 lekeÀ efceLegve jeefMe keÀe oes mJeYeeJe nesves mes efceLegve
jeefMe keÀes efÜmJeYeeJe jeefMe keÀnles ngS keÀv³ee, Oeveg Deewj ceerve ³es ®eejeW jeefMe³eeW ceW
GYe³eelcekeÀ Oece& Dee peeves mes FvnW efÜmJeYeeJe jeefMe keÀnvee meceer®eerve nw ~ veä ÒeMve
®eesjer ieF& Jemleg efJe®eej ceW ÒeMve ueive Üeje GÊeÀ jeefMe ueiveeW keÀe GHe³eesie efkeÀ³ee
peevee ®eeefnS ~ Òel³eskeÀ jeefMe keÀes DeHeves mes Heáece Deewj veJece jeefMe³eeb Gme jeefMe
keÀer ef$ekeÀesCe jeefMe³eeb keÀner ieF& nw ³eLee ces<e jeefMe mes efmebn SJeb Oeveg jeefMe³eeb ef$ekeÀesCe
jeefMe³eeb nesieer lees Je=<e jeefMe keÀer keÀv³ee SJeb cekeÀj jeefMe ef$ekeÀesCe nesleer nQ ~
leLee Òel³eskeÀ jeefMe keÀer ces<eeefo $eÀce keÀer ef$ekeÀesCe jeefMe³eeb HetJe& oef#eCe
HeefM®ece SJeb GÊej efoMee keÀer DeO³e#e nesleer nQ ~ pewmes ces<e efmebn Oeveg jeefMe HetJe& efoMee
keÀer, Je=<e-keÀv³ee-cekeÀj jeefMe oef#eCe efoMee keÀer, efceLegve leguee kegÀcYe jeefMe³eeb
HeefM®ece efoMee keÀer Deewj keÀke&À jeefMe DeHeveer ef$ekeÀesCe jeefMe³eeW kesÀ meeLe keÀke&À-
Je=efM®ekeÀ-ceerve jeefMe³eeb GÊej efoMee keÀer DeefOeHeefle nesleer nQ ~
Henues yelee ®egkesÀ nw efkeÀ SkeÀ jeefMe ceW oes nesje nesleer nw ~ efpevekesÀ mJeeceer
met³e& Deewj ®evêcee ³es ner oes ûen nesles nQ ~ efJe<ece jeefMe³eeW 1, 3, 5, 7, 9 Deewj
11 ceW Henueer nesje keÀe met³e& SJeb otmejer nesje keÀe mJeeceer ®evêcee neslee nw ~ mece
jeefMe³eeW 2, 4, 6, 8, 10, 12 ceW ÒeLece nesje keÀe DeefOeHeefle ®evêcee Deewj
30

otmejer nesje keÀe mJeeceer met³e& neslee nw ~ Òel³eskeÀ jeefMe ceW oes nesje nesves mes ``jeM³eOe&
nesje“ 300 „ 2 † 150 Òel³eskeÀ nesje keÀe ceeve neslee nw ~ Hetjs Ye ®e$eÀ ceW pewmes
veJeebMe 108 mebK³ee nesleer nw JeneB Hetjs Ye ®e$eÀ ceW 24 ner nesje nesleer nw ~
Òel³eskeÀ jeefMe kesÀ le=leer³e Yeeie 300 „ 3 † 100 oMe DebMe keÀer SkeÀ
ês<keÀeCe meb%ee nesleer nw ~ Fme ÒekeÀej SkeÀ Ye ®e$eÀ cesb 360 „ 10 † 36 ês<keÀeCe
nesles nQ ~
Òel³eskeÀ jeefMe keÀe ÒeLece ês<keÀeCe 00 mes 100 lekeÀ keÀe mJeeceer Gmeer
jeefMe keÀe DeefOeHeefle, 110 200 lekeÀ keÀe ês<keÀeCeeefOeHeefle Gme jeefMe mes GmekeÀer
Heáece jeefMe keÀe ceeefuekeÀ, SJeb 200 300 lekeÀ le=leer³e jeefMe keÀe ceeefuekeÀ Gme
jeefMe mes pees veJeceer jeefMe GmekeÀe DeefOeHeefle ûen Gme jeefMe kesÀ Gme ês<keÀeCe keÀe
nesiee ~~ 11 ~~
kesÀef®eÊeg nesjeb ÒeLeceeb YeHem³e Jee®íefvle ueeYeeefOeHelesefÜleer³eeced ~
ês<keÀeCemeb%eeceefHe JeCe&³eefvle mJeÜeoMewkeÀeoMejeefMeHeeveeced ~~ 12 ~~
YeÆeslHeue:- DeOegvee celeeblejsCe nesjeêskeÌkeÀeCeHeleerveeb ue#eCeefcebêgJeýe³eenõ
kesÀef®eefoefle ~~ kesÀef®eÐeJevesMJejeo³e: ÒeLeceeb nesjeced YeHem³e
jeM³eefOeHelesJee&_íefvle F®íefvle ~ efÜleer³eeb ueeYeeefoHelesjskeÀeoMemLeeveeefOeHem³e ~ ³eLee
ces<em³e ÒeLecenesje Yeewcem³e ~ efÜleer³ee nesjwkeÀeoMekegÀcYeHeles: meewjm³e ~ SJeb
meJex<eeceefHe ³eesp³eced ~ ês<keÀeCemeb%eeceHeerefle ~ mJeÜeoMewkeÀeoMejeefMeHeeveeceefHe
ês<keÀeCemeb%ee JeCe&³eefvle keÀLe³eefvle ~ ÒeLeceb mJeeefOeHelesjelceer³emJeeceerve: ~ efÜleer³eb
ÜeoMeeefOeHeles: ~ le=leer³eceskeÀeoMejeM³eefOeHeles: ~ ³eLee ces<em³e ÒeLecees ês<keÀeCees
Yeewcem³e efÜleer³ees peerJem³e le=leer³e: meewjm³e ~ SJecev³es<eeceefHe%eeleJ³eced ~ leLee ®e
³eJevesMJej: ~ ``DeeÐee leg nesje YeJevem³e ~ Hel³egjskeÀeoMe#es$eHelesefÜ&leer³ee ~
mJeÜeoMewkeÀeoMejeefMeHeeveeb ês<keÀeCemeb%ee: $eÀceMeñe³eesç$e ~~“ SJeb ³eJevesMJejcelesve
meJe&ûeneCeeced nesjeefOeHel³eceefmle ~ Sleoe®ee³e¥m³e veeefYeÒesleb mel³eeoerveeceefHe ~ leLee ®e
mel³e: ~ ``Deespes<eg jJesnexje ÒeLecee ³egices<eg ®eesÊeje Mes<ee ~ Fvog: $eÀceMees %es³ee
pevceefve ®esäew mJenesjemLeew ~~ jeefMeHelesês<keÀeCemlelHeáeceveJeced (1~5~9)
YeJeveHele³e: m³eg: ~ les<eeceefOeHele³e: mJemJe¢keÀeCes ûene yeefueve: ~~“ Fefle ~~12~~
31

kesÀoejoÊe:öês<keÀeCe Deewj ÜeoMeebMeeW ceW celeevlej yelee³ee peelee


nwõ³eJevee®ee³e& ÒeYe=efle kegÀí p³eesefleef<e³eeW kesÀ cele mes nesje %eeve kesÀ efueS ÒeLece nesje
Gmeer jeefMe kesÀ Heefle keÀer SJeb otmejer nesje Gmemes 11JeeR jeefMe keÀer nesleer nw ~ Ssmee
keÀne ie³ee nw ~ pewmes ces<e keÀer ÒeLece nesje keÀe ceeefuekeÀ cebieue Deewj otmejer nesje keÀe
ceeefuekeÀ ces<e mes 11 JeeR kegÀcYe jeefMe keÀe ceeefuekeÀ Meefve ûen neslee nw ~
leLee GÊeÀ cele keÀes ceev³elee osves Jeeues ner Dee®ee³e& keÀnles nQ efkeÀ ês<keÀeCe
efJe®eej ceW jeefMe keÀs Henues ês<keÀeCe keÀe ceeefuekeÀ Gmeer jeefMe keÀe Heefle, otmejs Deewj
leermejs ês<keÀeCe kesÀ Heefle Gme jeefMe mes 12 JeeR Deewj 11 JeeR jeefMe³eeW kesÀ Heefle nesles
nQ ~
pewmes ces<e kesÀ $eÀceMe: Henues, otmejs, leermejs ês<keÀeCeeW kesWÀ mJeeceer $eÀceMe:
cebieue ieg© Deewj Meefve nesieW ~
Fme cele ceW Dee®ee³e& Jeejen SJeb Dee®ee³e& mel³ee®ee³e& mencele veneR nQ ~~ 12 ~~
DepeJe=<eYece=iee²veekegÀueerje Pe<eJeefCepeew ®e efoJeekeÀjeefoleg²e: ~
oMeefMeefKeceveg³egkedÀefleLeerefvê³eebMewefm$eveJekeÀefJebMeefleefYe½e lesçmleveer®ee: ~~ 13 ~~
YeÆeslHeue:- DeLe G®®eveer®e efJeYeeieb Hegef<Heleeû³eenõ
Depesefle ~~ Depeeo³ees jeMe³ees ³eLee$eÀcesCe efoJeekeÀjeoerveeb ûeneCeeb leg²e:
G®®emeb%ee: ~ leÐeLee Depees ces<e Deeefol³em³ees®®eced, Je=<eYees Je=<e: me ®evêm³e ~ ce=iees
cekeÀj: me Yeewcem³e, De²vee keÀv³ee yegOem³e ~ kegÀueerj: keÀke&Àìes peerJem³e, Pe<ees ceerve:
Meg$eÀm³e ~ JeefCekedÀ legueeOej: meewjm³e ~ Sle SJe jeMe³ees oMeeefo<eg Yeeies<eg met³ee&oerveeb
Hejcees®®emeb%ee YeJeefvle ~ le$eeefol³em³e ces<ees oMeceYeeies Hejcees®®e: ~ ®evêm³e Je=<e:
efMeefKemebK³es le=leer³es Yeeies ~ Yeewcem³e cekeÀjes ceveg³egkeÌmebK³esçäeefJebMes Yeeies Hejce
G®®e:~ ceveJeM®elego&Me les<eeb ³egieb efÜiegCee ceveJe Fl³eLe&: ~ yegOem³e keÀv³ee efleefLemebK³es
HeáeoMes Yeeies ~ peerJem³e keÀke&Àì Fefvê³emebK³es Heáeces Yeeies ~ Meg$eÀm³e
ceerveefm$eveJekeÀmebK³es meHleefJebMes ~ meewjm³e leguee efJebMes ~ veveg meJe& SJe
jeefMe©®®eme_%e: me ®e ef$ebMeobMekeÀ: le$e oMeeoerveeb leovleYet&leeveeb efme×sJees®®emeb%ee
leeflbkeÀ oMeeÐegHeeoeveeced ~ mel³eced ~ efkebÀleg Hejcees®®elJe%eeHeveeLe¥ oMeeoerveeb ûenCeced ~
Dev³eLee meJe¥ SJeb jeMe³eesçceer G®®emeb%ee: lesveesÊeÀjeefMeoMeeÐebMemLee: keÀefLelee ûene:
32

Hejcees®®emLee Fl³eg®³evles ~ Hejcees®®e%eevesve ®ees®®eeoy³eefleefjÊebÀ Òe³eespeveceefmle ~ leLee


®e YeieJeeved ieeefie&: ~ ``mJe®®eiees jefJeMeerleebMet peve³esleeb vejeefOeHeced ~ G®®emLeew Oeefveveb
K³eeleb mJeeq$ekeÀesCeieleeJeefHe ~~“ leLee ®e ³eJevesMJej: ``mJees®®es<eg
meJee&vHeefjie=¿eYeeieebefmleÿlmeg meJex<eg yeueeefOekesÀ<eg ~ ueives MegYes HetJe&Je<eg<celeeroew
$ewueeske̳ejep³eeefOeHeefle: Òemetles ~~“ DeLes¢Mee SJeb efJeOee: met³ee&o³e: Hejcees®®eefmLelee
êäJ³ee: De$e Je=ÊeYe²Ye³eelHetjCeÒel³e³eevlee oMeeo³e Dee®ee³exCe veesÊeÀe:
HetjCeÒel³e³eevlelJeces<eeb ³eJevesMJejJeeke̳eep%ee³eles ~ ³eLee, ®e ³eJevesMJej: ~ ``met³e&m³e
Yeeies oMeces le=leer³es ®evêm³e peerJem³e Heg HeáeceWçMes ~ meewjm³e efJebMes lJeefOemeHlekesÀ leg
efJebÐeeodYe=iees: HeáeoMes yegOem³e ~ Yeewcem³e efJebMesçä³egles Hejes®®eced efJebMeuueJes
met³e&meglem³e let®®eced ~“ lesçmleveer®ee Fefle ~ le Deeefol³eeo³ees ûene Demleveer®ee: Demles
veer®eced ³es<eeb les, Demle: meHlece: Òeke=ÀeflelJeeled mJees®®eelmeHlece: Òel³eskeÀm³e veer®emeb%ee
leÐeLee ~ Deeefol³em³e mJees®®eevces<eelmecemleguee me veer®emeb%e: ~ SJeb ®evêm³e meHlecees
Je=efM®ekeÀ: ~ Yeewcem³e meHlece: keÀke&Àì: ~ yegOem³e ceerve: ~ iegjesce&keÀj: ~ Meg$eÀm³e
keÀv³ee ~ meewjm³e ces<e Fefle ~ De$eeefHe oMeeefo<eg Yeeies<eg Hejceveer®emLee êäJ³ee: ~ leLee
®e ³eJevesMJej: ``mJees®®eeÊeg peeefce$ecegMeefvle veer®eb ef$ebMeuueJees ³e®®e meceevemebK³ee~“
DeLes¢Mee SJeb efJeOee jJ³eeo³e: Hejceveer®emLee YeJeefvle ~ Hejceveer®emLeeveeceefveäb HeÀueb
YeJeleerefle ieeefie&Cee ÒeoefMe&leced ~ leLee ®e ieeefie&: ~ ``DevOe efoiecyejb cetKe&
HejefHeC[esHepeesefJeveced ~ kegÀJee&leeceefleveer®emLeew Heg©<eb MeefMeYeemkeÀjew ~~“ Fefle ~~ 13 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW keÀer G®®e veer®e jeefMe³eeb yeleeF& pee jner nwb ~
met³e& ûen keÀer G®®e jeefMe ces<e nw, leLee ®evêcee, cebieue, yegOe, ye=nmHeefle,
Meg$eÀ Deewj Meefve keÀer G®®e jeefMe³eeb $eÀceMe: Je=<e. cekeÀj keÀv³ee, keÀke&À, ceerve Deewj
leguee nesleer nQ ~ G®®e mes meeleJeeR jeefMe Hej veer®e jeefMe efme×evlele: efme× nesleer nw
DeleSJe met³ee&efokeÀeW kesÀ $eÀceMe: ces<e ceW 100, Je=<e ceW 30, cekeÀj ceW 280, keÀv³ee
ceW 150, keÀke&À ceW 50, ceerve ceW 270 Deewj Meefve keÀe leguee ceW 200 Hej G®®e
mLeeve keÀne ie³ee nw ~ G®®e mes þerkeÀ 6 jeefMe Hej ûeneW keÀe veer®e efyevog neslee nw,
DeleSJe ces<e kesÀ 10 DebMeeW ceW 6 jeefMe peesæ[ves mes leguee kesÀ oMe DebMe ceW met³e& ûen
Hejce veer®e efyevog Hej keÀne peelee nw ~ HeÀuele: meceûe ces<e jeefMe met³e& keÀer G®®e jeefMe
33

nesleer nw ~ leLee meceûe leguee jeefMe met³e& keÀer veer®e jeefMe nesleer nw ~ G®®emLe ûen HetCe&
yeueer Deewj YeeJesMe kesÀ leejlec³e mes MegYeeMegYe HeÀueo neslee nw lees O³eeve osves keÀer yeele
nw efkeÀ Hejce veer®e efyevog ceW DeMegYe HeÀue keÀer HetCe&lee kesÀ yeeJepeto 6 jeefMe 100 mes
1 keÀuee Yeer peye met³e& mHeä nesiee DeLee&led 6~10~1~ lees G®®eefYecegKe ieceve nesves
mes Ssmeer efmLeefle DeMegYe HeÀue keÀer meceeefHle kesÀ Devevlej met³e& ceW MegYe HeÀueesvcegKelee
nesieer Deewj yeæ{les yeæ{les 6~100, 7~100, 11~10 Deewj 0~100~0~0
keÀer met³e& mHeälee keÀer efmLeefle ceW HetCe& G®®e HeÀue ÒeeefHle nesieer Deewj peye met³e&
0~10~1~0 Fl³eeefo keÀe jnsiee lees Hejb veer®e jeefMe kesÀ DeefYecegKe ieceve nesves mes
MegYe HeÀue keÀer v³etvelee kesÀ Devegmeej DeMegYe HeÀue keÀer ieefle JeOe&ceeve nesves mes veer®e
lekeÀ kesÀ DeMegYe HeÀue keÀer HetCe&lee keÀner peeveer ®eeefnS ~ FmeefueS owJe%e keÀes MegYeeMegYe
HeÀue efJe®eej kesÀ mece³e GÊeÀ yeeleeW Hej O³eeve oskeÀj HeÀueeosMe keÀjvee
®eeefnS~~13~~
Hejce G®®e Deewj Hejce veer®e efyevog %eeve kesÀ efueS efvecve ®e$eÀ osefKeSõ
ûen met. ®eb. ceb. yeg. ye=. Meg. Me.
mHe<ì 0 1 9 5 3 11 6 ûeneW kesÀ
jeefMe DebMe 1 3 2 15 5 27 20 G®®e jeefMe
keÀuee 0 8 mHeä
efJekeÀuee 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6 7 3 11 9 5 0 ûeneW kesÀ
1 3 2 15 5 27 20 veer®e jeefMe
0 8 mHeä
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
34

Òee®eervee®ee³eex kesÀ DevegYeJeiec³e efmLej ªHe keÀer GÊeÀ G®®e veer®e jeefMe³eeB
yeleeF& ieF& nwb ~ HeÀefuele p³eesefle<e keÀe cetue ñeesle ûen ieefCele efme×evle p³eesefle<e nw ³en
meJe&meccele efJe<e³e nw ~
Fme ûevLe kesÀ ÒeCeslee Dee®ee³e&Jejen keÀer ûen ieefCele efme×evle ceW pees osve nw
Jen Deepe lekeÀ DeHeveer peien Hej SkeÀ nw ~ Heáeefme×eefvlekeÀe ûen ieefCele efme×evle
ûevLe pees Dee®ee³e& Jejen ves efueKee nw efpemekesÀ meYeer efJe<e³eeW keÀer ietæ{ ieesue Keieesue
JesÊee Þeer YeemkeÀje®ee³e& ÒeYe=efle Dee®ee³eeX ves cegiOe keÀCþ mes mebmlegefle keÀer nw ~
efpeme ÒekeÀej ûeneW keÀer efJeue#eCe ieceve Meeruelee mes efkeÀmeer Yeer met#cesä keÀeue
ceW met³ee&efokeÀ ûeneW keÀer mHeä jeefMe Deeefo %eele keÀer peeleer nw Gmeer ÒekeÀej ûeneW keÀer
G®®e mLeeveer³e efyevog efJeMes<e Yeer ieceve Meerue nesles nQ Deewj Del³evle DeuHe ieefle mes
®eueves kesÀ keÀejCe ûenJesOe He×efle mes GvekeÀer ieceveMeeruelee mewkeÀæ[es Je<eeX ceW Yeer %eele
veneR nes mekeÀleer (npeejeW Je<eeX ceW %eele nes peeleer nw) FmeefueS HeÀefuele p³eesefle<e
efvecee&Ce keÀeue ceW ûeneW kesÀ G®®e peneB %eele ngS leovegmeej GvekeÀer jeM³eeefo³eeB lelkeÀeue
ves efueKe oer nQ ~ Jele&ceeve ceW lees GÊeÀ G®®e jeefMe³eeW kesÀ Òe®eueve mes Jele&ceeve keÀeueerve
G®®e jeefMe³eeW keÀer efmLeefleJeMe MegYeeMegYe HeÀue efJe®eej keÀjvee ®eeefnS Deewj Fme efoMee
ceW MeesOe DeeJeM³ekeÀ nesiee ~ pewmes Dee®ee³e& YeemkeÀj ves DeHeveer efme×evle efMejesceefCe ceW
Yeer mHeä keÀn efo³ee nw efkeÀ
``³ees efn ÒeosMeesçHececeC[uem³e otjs YeggJemlem³e ke=Àlees®®e meb%ee ~
meesçefHe ÒeosM®eueleerJe lemceelÒekeÀefuHelee leg²ieefleie&efle%ew: ~~ Fl³eeefo ~
DeHeves Deefle Jewog<³e HetCe& Fme ûevLe keÀer YeìdìeslHeueer J³eeK³ee kesÀ mece³e Þeer
YeìdìeslHeue Fme efJe<e³e Hej ceewve ke̳eeW jns ? ~~ 13 ~~
JeieexÊeceeM®ejie=neefo<eg HetJe&ceO³eHe³e&vlele: MegYeHeÀuee veJeYeeiemeb%ee ~
efmebnes Je=<e: ÒeLece<eÿn³ee²leewefuekegÀcYeeefm$ekeÀesCeYeJeveeefve YeJeefvle met³ee&led ~~ 14 ~~
YeÆeslHeue:-DeOegvee ûeneCeeb JeieexÊececetueef$ekeÀesCeHeefj%eeveb JemevleefleuekesÀveenõ
JeieexÊecee Fefle ~~ ®ejie=neefo<eg ®ejefmLejefÜmJeYeeJes<eg ³eLeemebK³eb
HetJe&ceO³eHe³e&vlele DeeefoceO³eeJemeevele: ~ HetJe&ceO³eHe³e&vleiee Jee Heeþ: ~ ³es veJe
Yeeieemles JeieexÊecemeb%ee YeJeefvle Jeiee¥MekeÀmecetns GÊecee: ~ ÒeOeevee JeieexÊecee: ~ leÐeLee
35

®ejs<eg ces<ekeÀefke&ÀlegueecekeÀjs<eg ÒeLecees veJeebMees JeieexÊeceeK³ees YeJeefle ~ efmLejs<eg


Je=<eefmebnJe=efM®ekeÀkegÀcYes<eg ceO³ece: Heáecees veJeebMekeÀes JeieexÊece: ~ efÜmJeYeeJes<eg
efceLegvekeÀv³eeOeefvJeceerves<eg He³e&vlele: veJecees veJeebMekeÀes JeieexÊece: ~ SleogÊeÀced
YeJeefleöÒel³eskeÀefmceved jeMeew mJeveJeceebMekeÀes JeieexÊeceeK³e: Fefle ~ leLee ®e
³eJevesMJej: ~ ``mJes mJes ie=ns<eg mJeie=nebMekeÀe ³es JeieexÊeceemles ³eJevewefve&©ÊeÀe: ~“ Fefle~
MegYeHeÀuee veJeYeeiemeb%ee Fefle ~ les ®e JeieexÊeceeK³ee veJeYeeiemeb%ee pevceefve
MegYeHeÀueoe: MegYeb HeÀueb ooeefle ~ Je#³eefle ®e ~ ``MegYeb JeieexÊeces pevce“ Fefle ~ leLee
®e mel³e: ~ ``®ejYeJeves<JeeÐebMee: efmLejs<eg ceO³ee efÜcetefle&ced leLeevl³ee: ~ JeieexÊecee:
Òeefoäemlesef<Jen peelee: kegÀues cegK³ee: ~“ Òe³eespevecedömJeleg²Je$eÀesHeielewefm$emebiegCeb
efÜ©ÊecemJeebMekeÀYeef$eYeeieiew: ~“ Fefle ~ efmeneW Je=<e Fl³eeefo ~ efmebneo³ees jeMe³ees
³eLeeHeeþ$eÀcesCe met³ee&oerveeced ûeneCeeced ef$ekeÀesCeYeJeveeefve cetueef$ekeÀesCeYeJeveeefve YeJeefvle~
leÐeLee ~ efmebn: met³e&m³eeefol³em³e cetueef$ekeÀesCemeb%e: Je=<eM®evêm³e ÒeLecees
ces<eesç²ejkeÀm³e <eÿ: keÀv³ee yegOem³e n³ee&²es OevJeer ye=nmHeles: leewueer leguee Meg$eÀm³e
kegÀcYe meewjm³esefle ~ Òe³eespevecedöG®®emJeeq$ekeÀesCeiewyeuemLewm$³eeÐewYet&HeefleJebMepee
vejsvêe: Fl³eeefo ~~ 14 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW keÀer JeieexÊecee jeefMe³eeb yeleeF& pee jner nwõ
®ej efmLej Deewj efÜmJeYeeJe jeefMe³eeW ceW ÒeLece Heáece Deewj Deefvlece veJeebMeeW
mes GÊeÀ efmLej Deewj efÜmJeYeeJe jeefMe³eeb JeieexÊece keÀner peeleer nwb ~ pewmes ®ej jeefMe
ces<e keÀe ÒeLece veJeebMe ces<e jeefMe keÀe, Je=<e jeefMe ceW Heáece veJeebMe Je=<e jeefMe keÀe SJeb
efceLegve jeefMe mes Deefvlece veJeebMe efceLegve keÀe ner neslee nw ~ jeMeeréej Deewj veJeebMeséej
oesveeW SkeÀ ner ûen nesves mes efpeme ûen keÀer jeefMe Gmeer ûen keÀe veJeebMe nesves mes Ssmeer
efmLeefle keÀes JeieexÊece Meyo ceW %eele efkeÀ³ee nw ~ JeieexÊece mece³e keÀe pevce MegYe HeÀuee³e
neslee nw ~
met³ee&efo Meefve He³e&vle ûeneW kesÀ met³e& ûen keÀer efmebn, ®evêcee keÀer Je=<e, cebieue
keÀer ces<e, yegOe keÀer keÀv³ee, ieg© keÀer Oeveg, Meg$eÀ keÀer leguee Deewj Meefve ûen keÀer kegÀcYe
jeefMe cetue ef$ekeÀesCe keÀner ieF& nw ~
36

cetueef$ekeÀesCeömet³e& keÀer efmebn jeefMe cetue ef$ekeÀesCe SJeb $eÀceMe: ®evêcee keÀer
cetue ef$ekeÀesCe Je=<e, cebieue keÀer ces<e, yegOe keÀer keÀv³ee, ye=nmHeefle keÀer Oeveg, Meg$eÀ keÀer
leguee Deewj Meefve ûen keÀer cetue ef$ekeÀesCe kegÀcYe jeefMe keÀner ieF& nw ~
Fme peien Hej SkeÀ menpe Me¹e nes peeleer nw efkeÀ met³e& ûen keÀer efmebn jeefMe
DeHevee Iej nw ®evêcee keÀer Je=<e jeefMe G®®e jeefMe nw Fl³eeefo lees ³ener jeefMe³eeb cetue
ef$ekeÀesCe jeefMe³eeb Yeer nQ SkeÀ ner jeefMe ceW ûen keÀer G®®elee, ³ee mJejeefMelee Deewj
cetueef$ekeÀesCelee keÀe kewÀmes ke̳ee Oece& ceevee pee³e lees meejeJeueer ûevLe mes Fme Me¹e keÀe
meceeOeeve mHe<ì nes peelee nw, ³eLeeõ
met³e& keÀer efmebn jeefMe kesÀ 0 mes 20 DebMe lekeÀ cetue ef$ekeÀesCe Mes<e 10
DebMe mJeie=n ®evê keÀer Je=<e jeefMe kesÀ 0 mes 3 DebMe lekeÀ G®®e Mes<e 27 DebMe cetue
ef$ekeÀesCe mJeie=n cebieue keÀer ces<e cesb 12 DebMe lekeÀ ef$ekeÀesCe Mes<e 18 DebMe DeHevee
Iej yegOe keÀer keÀv³ee ceW 14 DebMe G®®e 16 mes 20 lekeÀ ef$ekeÀesCe Mes<e 10 ³es
DeHevee Iej ye=nmHeefle keÀer Oeveg ceW 10 DebMe lekeÀ ef$ekeÀesCe Mes<e 20 DebMe lekeÀ
DeHevee Iej Meg$eÀ keÀe leguee ceW 15 DebMe lekeÀ ef$ekeÀesCe 15 DebMe lekeÀ DeHevee Iej
Meefve keÀe kegÀcYe ceW 200 ef$ekeÀesCe Mes<e 100 lekeÀ DeHevee Iej neslee nw ³en meye
O³eeve ceW jKekeÀj efJe®eej keÀjvee ®eeefnS ~~ 14 ~~
nesjeo³emlevegkegÀìgcyemeneslLeyevOegHeg$eeefjHeeflvecejCeeefve MegYeemHeoe³ee: ~
efj<HeÀeK³eefcel³egHe®e³eev³eefjkeÀce&ueeYeogefM®eke̳emeef_%eleie=neefCe ve efvel³eceskesÀ ~~ 15 ~~
YeìeslHeue:-DeOegvee ueiveeoerveeced levJeeÐee ÜeoMemeb%ee:,
le=leer³e<eÿoMecewkeÀeoMeeveeced ®eesHe®e³emeb%ee JemevleefleuekesÀveenõ
nesjeo³e Fefle ~~ nesjeo³ees ueiveeo³emles<eeb ³eLee$eÀcesCe levJeeoerefve veeceeefve
le$e ueivem³e levegefjl³eeK³ee ~ efÜleer³em³e kegÀìgcyekeÀced ~ le=leer³em³e meneslLe: meneslLees
Ye´elee ~ ®elegLe&m³e yevOeg: yevOegMeyoes %eeefleJee®eer ~ Heg$eeK³e: Heáece: ~ Deefj:
Me$egmleoeK³e: <eÿ: ~ Helv³eeK³e: meHlece: ~ cejCeeK³eesçäce: ~ MegYeeK³ees veJece:~
DeemHeoeK³ees oMece: ~ Dee³eeK³e: SkeÀeoMe: ~ efj:HeÀeK³ees ÜeoMe: ~ Fefle Meyo:
ÒekeÀejeLe&ÐeeslekeÀ: ~ lesve nesjeoerveeb levJeeefoHe³ee&³ee DeefHe meb%eeYetlee Fl³eJeievleJ³eced ~
GHe®e³eev³eefjkeÀce&ueeYeogefM®eke̳emebef%eleie=neCeerefle ~ Deefj: <eÿb keÀce& oMeceb ueeYe
37

SkeÀeoMeb ogefM®eke̳emeb%eb le=leer³eb Sleeefve ie=neefCe mLeeveeefve GHe®e³emeb%eeveerefle ~ ve


efvel³eceskesÀ Fefle ~ SkesÀ kesÀef®eVe efvel³ecegHe®e³eeveerefle JeCe&³eefvle keÀLe³eefvle ~
les<eece³eceefYeÒee³e: ~ ³eefo HeeHeûensCe mJemJeeefceMe$eglee Jee ¢äe YeJeefvle leoe
veesHe®e³eemles ~ le$e ®e ieiee&efoJeeke̳eced ``DeLeesHe®e³emeb%ee m³eeefl$eueeYeefjHegkeÀce&Ceeced ~
ve ®esÓJeefvle ¢äemles HeeHemJemJeeefceMe$egefYe: ~~“ Sleoe®ee³e&Jejenefceefnjm³e
veeefYeÒesleced ~ ³eleesçmeew meJe&owJeesHe®e³eeK³ewmlewJ³e&Jenjefle ~ mel³eeo³eesçH³esJeced ~ leLee
®e mel³e: ~ ``oMecewkeÀeoMe<eÿle=leer³emeb%eeefve pevceueiveeY³eeced ~ GHe®e³eYeJeveeefve
m³eg: Mes<eeC³e#eeC³egHe®e³eeK³eeefve ~~“ ³eJeveséej½e ~ ``<eÿb le=leer³eb oMeceb ®e
jeefMeceskeÀeoMeb ®eesHe®e³e#e&ceeng: ~ nesjeie=nmLeeveMeMee¹YesY³e: Mes<eeefCe
®ewY³eesçHe®e³eelcekeÀeefve ~“ Òe³eespevecedö`GHe®e³eie=nefce$emJees®®eiew: Hegäefceäb
lJeHe®e³eie=nveer®eejeefleiewvexämecHeled ~' Fl³eeefo ~~ 15 ~~
kesÀoejoÊe:-ueiveeefo ÜeoMe YeeJeeW kesÀ veece yeleeS pee jns nQõ
ueive keÀe veece leveg, OeveYeeJe keÀe veece kegÀìgcye, le=leer³e YeeJe keÀe veece menpe
(YeeF&), ®elegLe&YeeJe keÀe veece yevOeg, Heáece YeeJe keÀe veece Heg$e, <eÿYeeJe keÀe veece
Deefj (Me$eg), meHleceYeeJe keÀe veece Helveer, Deäce YeeJe keÀe veece cejCe, veJeceYeeJe
keÀe veece MegYe, oMece YeeJe keÀe veece DeemHeo, SkeÀeoMe YeeJe keÀe veece Dee³e (ueeYe)
Deewj ÜeoMe YeeJe keÀe veece efj<HeÀ keÀne ie³ee nw ~ Òel³eskeÀ YeeJe kesÀ veece kesÀ
He³ee&³eJee®eer Meyo mes Yeer Gme YeeJe keÀe yeesOe keÀjvee ®eeefnS ~ pewmes leveg keÀer peien
Mejerj Debie Go³e JeHeg Fl³eeefo ~
3, 6, 10 Deewj 11 Fve ®eejeW YeeJeeW keÀer GHe®e³e meb%ee nesleer nw ~
GHe®e³e keÀe DeLe& Je=ef× ³ee JeOe&ceeve neslee nw ~ kegÀí Dee®ee³e& 3, 6, 10 Deewj 11
YeeJeeW keÀer meoe ner GHe®e³e meb%ee ceeveves ceW mencele veneR nQ ~ Jejene®ee³e& kesÀ cele mes ³es
®eejeW YeeJeeW keÀer efvel³e GHe®e³e meb%ee nw ~~ 15 ~~
38

keÀuHemJeefJe$eÀceie=nÒeefleYee#eleeefve ef®eÊeeslLejvOe´ieg©ceeveYe³eJ³e³eeefve ~
ueivee®®elegLe&efveOeves ®elegjñemeb%es Ðetveb ®e meHleceie=nb oMece#e&cee%ee ~~ 16 ~~
YeìeslHeue:öHegvejefHe nesjeoerveeb meb%eeblejeefCe JemevleefleuekesÀveenõ
keÀuHesefle ~~ Sles<eeceefHe ueiveeoerveeb ÜeoMeeveeb ³eLee$eÀceb keÀuHeeÐee: meb%ee
YeJeefvle ~ ³eÐeLee ueiveb keÀuHeeK³eced ~ keÀuHeMeyo: MeÊeÀerJee®eer ~ efÜleer³eb mJeced ~
le=leer³eb efJe$eÀceced ~ ®elegLe& ie=nced ~ Heáeceb ÒeefleYee ~ <eÿb #eleced ~ meHleced ef®eÊeeslLeced
~ Deäceb jvO´eced ~ veJeceb ieg©ced ~ oMeceb ceeveced ~ SkeÀeoMeb YeJeced ~ ÜeoMeb J³e³eced ~
ueivee®®elegLe&efveOeves Fefle ~ ueivee®®elegLe& mLeeveb efveOeveceçäceb ®e les ®elegjñemeb%es
®elegjñeeK³es, ueiveelmeHleceb ie=nb Ðetveb, oMece#e& oMecejeefMeje%eeK³e Slee: meb%ee
J³eJenejeLe& %es³ee: ~~ 16 ~~
ueiveeefo J³e³e He³e&vle 12 YeeJeeW keÀer Dev³e meb%eeSB yeleeF& pee jner nQõ
ÒeLece YeeJe ueive keÀer keÀuHe meb%ee nw ~ Fmeer ÒekeÀej efÜleer³eeefo ÜeoMe YeeJeeW
keÀer $eÀceMe: keÀer meb%ee (veece) 2ömJe (efJeÊe), 3öefJe$eÀce, 4öie=n, 5öÒeefleYee,
6ö#ele, 7öef®eleesl³e (keÀece), 8öjvOe´ (efíê), 9öieg©, 10öceeve, 11öYeJe
Deewj 12öJ³e³e, meb%ee (veece) nesleer nw ~
ueive mes ®elegLe& Deewj Deäce YeeJeeW keÀer meb%ee ®elegjñe, meHlece YeeJe keÀer
meb%ee Ðetve, Deewj oMece YeeJe kesÀ Dev³e veece Ke Deewj Dee%ee Yeer keÀns ie³es nQ~~16~~
keÀCìkeÀkesÀvê®elegä³emeb%ee: meHleceueive®elegLe&KeYeeveeced ~
les<eg ³eLeeefYeefnles<eg yeuee{îee keÀerìvejecyeg®eje: HeMeJe½e ~~ 17 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe $esÀêeCeeb meb%eemlelmLejeefMeyeueb ®e oesOekesÀveenõ
keÀCìkesÀefle ~~ meHleueive®elegLee&efve Òeefme×eefve ~ KeYeb oMececed ~ Ke
DeekeÀeMeceO³es lelkeÀeueb ³eodYeb jeefMeJele&les lem³e KeYeefceefle meb%ee ~ Sles<eeb
meHleueive®elegLe&KeYeeveeb jeMeerveeb Òel³eskeÀm³e keÀCìkeÀkesÀvê®elegä³eeK³eeefmleñe:
meb%ee:~ les<eg mLeeves<eg ³eLeeefYeefnles<eg ³eLee efveefo&äs<eg keÀerìvejecyeg®eje: HeMeJe½e jeMe³ees
yeuee{d³ee YeJeefvle ~ leÐeLee keÀerìes Je=efM®ekeÀ: meHleces mLeeves yeueer ~ veje: ve=jeMe³ees
efceLegvekeÀv³eelegueeOeefvJeHetJee&Oe&kegÀcYee: Sles ueives efmLelee yeefueve: ~ Decyeg®eje
peue®ejjeMe³e: keÀke&ÀìceervecekeÀjHeje×e&mles ®elegLe&mLeeves yeefueve: ~ HeMeJe½eleg<Heoe:
39

ces<eJe=<eefmebnOeefvJeHejeodOe&cecekeÀjHetJee&odOee&mles oMecemLee yeefueve: ~ leLee ®e YeieJeeved


ieeefie&: ~ ``ve=³egÊegÀuee Ieì: keÀv³ee HetJe&ceodOe& ®e OeefvJeve: ~ ueivemLee yeefuevees %es³ee
Sles efn vejjeMe³e: ~~ ®elegLex keÀke&Àìes ceervees cekeÀjeodOe& ®e HeefM®ececed ~ efJe%es³ee
yeefuevees efvel³ecesles efn peuejeMe³e: ~~ meHleces Je=efM®ekeÀ: keÀerìes yeueJeevHeefjkeÀerefle&le:
~ OevJ³evleeodOee&peieesefmebne yeefueve: Kes ®eleg<Heoe: ~~“ De$eeodOe&Meyosve cekeÀjHetJee&odOe&
ceefHe ie=¿ele Fefle ~~ 17 ~~
kesÀoejoÊe:ömeHlece, ueive, ®elegLe& Deewj oMeceYeeJeeW keÀer (1) keÀCìkeÀ,
(2) kesÀvê Deewj (3) ®eleg<Heo meb%ee nesleer nw ~
meHlece YeeJe ceW keÀerì jeefMe³eeb pewmes keÀke&À. Je=efM®ekeÀ, ueive ceW vej jeefMe³eeb
pewmes efceLegve, keÀv³ee, legueeefo, ®elegLe&YeeJe ³ee kesÀvê ceW peue®ej jeefMe³eeb pewmes keÀke&À,
cekeÀj, kegÀcYe Deewj ceerve Deewj oMece YeeJe ³ee kesÀvê ceW HeMeg jeefMe³eeb pewmes ces<e, Je=<e,
efmebn, yeueJeeved, neskeÀj jnleer nQ ~~ 17 ~~
kesÀvêelHejb HeCeHeÀjb Hejle½e meJe&ceeHeesefkeÌueceb efnyegkeÀcecyegmegKeb ®e JesMce ~
peeefce$ecemleYeJeveb megleYeb ef$ekeÀesCeb, ces<etjCeb oMecece$e ®e keÀce& efJeÐeeled ~~ 18 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee HeefjefMe<ìmLeeveeveeb meb%eevlejeefCe JemevleefleuekesÀveenö
kesÀvêeefoefle ~~ meJe&mceelkesÀvêeefodÜleer³emLeeveb HeCeHeÀjb lesve
efÜleer³eHeáeceeäcewkeÀeoMemLeeveeveeb HeCeHeÀjmeb%ee ~ Hejle½e meJe&ceeHeesefkeÌueceb
meJe&mceelHeCeHeÀjelHejb meJe& mLeeveceeHeesefkeÌueceb lesve
le=leer³e<eÿveJeceÜeoMemLeeveeveeceeHeesefkeÌueceefceefle meb%ee ~ efnyegkeÀcecyeg megKeb ®e JesMce
JesMceMeyoes ie=nHe³ee&³ee JesMcesefle ®elegLe&m³e ÒeekeÌmeb%eeefJeefnlee lem³ewJe efnyegkeÀmeb%ee ®e ~
peeefce$ecemleYeJeveced ~ DemleYeJeveb meHlecemLeeveced ~ ³ele: meJe& SJe ûene Go³ejeMes:
meHlecejeMeeJemle ³eeefvle leosJeemleYeJeveb peeefce$eced ~ megleYeb ef$ekeÀesCeced ~ megleYeb
HeáecemLeeveb ef$ekeÀesCemeb%eced ~ ces<etjCeb oMeceb oMecemLeeveb ces<etjCemeb%eb ®e ~ De$eeefmceved
oMeces mLeeves keÀcexl³eHejeb meb%eeb efJeÐeeled peeveer³eeled ~~ 18 ~~
40

kesÀoejoÊe:ö12 YeeJeeW keÀer Dev³e meb%ee yeleeF& pee jner nw ~


kesÀvê mLeeveeW 1, 4, 7, 10 ceW Òel³eskeÀ kesÀvê keÀe Deefûece YeeJe DeLee&led
2, 5, 8 Deewj 11 YeeJeeW keÀer HeCeHeÀj meb%ee Deewj Òel³eskeÀ HeCeHeÀj mes Deeies kesÀ 3,
6, 9 Deewj 12 YeeJeeW keÀer DeeHeesefkeÌuece meb%ee keÀner ieF& nw ~
leLee kesÀJeue ®elegLe& YeeJe keÀer ner efnyegkeÀ, Decyeg, megKe Deewj JesMce meb%ee
nesleer nw ~ Heáece YeeJe keÀer megle ³ee ef$ekeÀesCe meb%ee nw ~
Fmeer ÒekeÀej oMece YeeJe keÀes ces<etjCe Deewj keÀce& veece mes peevee peelee nw ~~ 18 ~~
nesje mJeeefceieg©%eJeeref#ele³eglee veev³ewM®e Jeer³eexlkeÀìe
kesÀvêmLee efÜHeoeo³eesçefÚ efveefMe ®e ÒeeHles ®e mebO³eeܳes ~
HetJee&×s efJe<e³eeo³e: ke=ÀleiegCee ceeveb ÒeleerHeb ®e leod
ogefM®eke̳eb menpeb leHe½e veJeceb $³eeÐeb ef$ekeÀesCeb ®e leled ~~ 19 ~~
DeLe nesjeoerveeb jeMeerveeb yeueb J³eJenejeLe& ÒeceeCeb ®e Meeo&tueefJe$eÀeref[lesveenö
YeÆeslHeue:-nesjsefle ~~ nesje ueiveb lelmJeeefcevee lelHeeflevee Jeeref#elee ¢äe
Jeer³eexlkeÀìe yeueJeleer YeJeefle ~ leLee lesvewJe ³eglee meb³eglee yeueJeleer ~ leLee ieg©Cee
peerJesve Jeeref#elee ³eglee ®e yeueJeleer ~ leLee %esve yegOesve Jeeref#elee ³eglee ®e yeueJeleer
YeJeefle ~ veev³ewM®esefle ~ Dev³ewûe&nw: mJeeceerieg©%eJeefpe&lew¢&äeb ³eglee Jee yeueJeleer ve
YeJeefle ~ DeLe ³eÐegÊeÀevegÊewÀefce&Þew³eg&le¢äe YeJeefle leoe ceO³eyeuee DeLee&osJe
mJeeceerieg©%eJepe&cev³ew³eg&le¢äe yeuenervee YeJeefle ~ leLee ®e Jeeoje³eCe: ~
``peerJemJeveeLeMeefMepew³eg&le¢äe yeueJeleer YeJeefle neslee ~ ces<ewye&uenervee m³eeosJeb efcemÞewleg
ceO³eyeuee ~~ yeuenervee ³eefo meJezve& Jeeref#elee vewJe ³egÊeÀe Jee~~“ kesÀvêmLee Fefle
Jeer³eexlkeÀìe Fl³evegJele&les ~ De$eeefoMeyoes uegHlees êäJ³e: ~ kesÀvêmLee: meJe& SJe
jeMe³ees yeefuevees YeJeefvle ~ HeCeHeÀjmLee ceO³eyeuee DeeHeesefkeÌuecemLee nerveyeuee: ~ De$e
kesÀef®eled kesÀvêHeCeHeÀjeHeesefkeÌuecemLeeveeb efÜHeo®eleg<HeokeÀerìeveeb ³eLee$eÀceb yeueJeÊJe
J³ee®e#eles ~ leo³egÊeÀced ~ ³emceeÜeoje³eCe: ~ ``kesÀvêmLeeefleyeuee: m³egce&O³eyeuee:
HeCeHeÀjeefÞelee Þes³ee: ~ DeeHeesefkeÌueceiee: meJex nerveyeuee: jeMe³e: keÀefLelee: ~~“ Fefle ~
efÜHeoeo³eesefÚ efveefMe ®e mevO³eeܳe Fefle ~ Jeer³eexlkeÀìe Fl³evegJele&les ~
efÜHeo®eleg<HeokeÀerìe: ³eLee$eÀceceefÚ efveefMe ®e ÒeeHles ®e mevO³eeܳes Jeer³eexlkeÀìe
41

YeJeefvle~ DeefÚ efoves efÜHeoe yeefueve: efveefMe je$eew ®eleg<Heoe: mevO³eeܳes keÀerìe: ~ De$e
ve kesÀJeueb Je=efM®ekeÀ: ³eeJeoeH³ee: meJex keÀerìûenCesve %es³ee: ~ De$e ®e ÞeerosJekeÀerefle&: ~
``efceLegvelegueekegÀcYekeÀv³ee efoJeeyeuee OeefvJeveM®e HetJee&Oe&ced ~ DepeJe=<eefmebne je$eew
ce=ien³e³ees: HetJe&HeM®ee×x ~~ Je=efM®ekeÀceervekegÀueerje cekeÀjevl³ee×& ®e mevO³ee³eeced ~“
Fefle ~ HetJee&×x efJe<e³eeo³e: ke=ÀleiegCee: Fefle~ efJe<e³ee Fefvê³eeefCe leeefve Heáe leoeo³e:
Heáe<eìdmeHleeäveJeoMe ke=ÀleiegCee Fefle ~ efJe<e³eeo³e: meJe& SJe ke=ÀleiegCeeM®elegieg&efCelee:
HetJee&×x ceeveced ~ keÀm³e ~ Òeke=ÀlelJeeÓ®e$eÀm³e HetJee&×x ÒeLecejeefMe<eìdkesÀ Fl³eLe&: ~
ÒeoerHeb ®e ³eosJe ®e$eÀHetJee&×s ces<eeefoveeb jeMeerveeb <eCCeeb ÒeceeCeb leosJe ÒeleerHeb ®e
efJeHe³e&mleb legueeefo<eg <eìdmeg ceeveced ~ leÐeLee efJe<e³eeo³e: 5~6~7~8~9~10 Sles
®elegieg&efCelee peelee: 20~24~28~32~36~40 Sles ÒeceeCeb ces<eeoerveeb
J³el³e³ee®®e legueeoerveeefceefle ~ leLee ®e mel³e: ~ ``®eleg©ÊejesÊeje: m³egefJe¥MeefleYeeiee
YeJeefvle ces<eeÐes ~ ceeveefcene×x HetJex ceerveeÐes ®eesl$eÀceeo×x ~~“ YeeieJ³eJenejM®e #es$es
YeeiesvewkesÀve keÀeues oMe ®e<ekeÀe YeJeefvle ~ ³emceeÐee keÀuee #es$es mee keÀeues ÒeeCe Fefle ~
³emceeÓÆye´ïeiegHlesveesÊeÀced ~ `ue¹emeceHeefM®eceieb ÒeeCesve keÀueeb YeceC[ues Ye´ceefle~'
Fefle ~ SJecesles Yeeiee oMeiegefCeleeM®e<ekeÀe YeJeefvle ~ le$ewleppeeleced ~ keÀeues IeefìkeÀe
mee <eäîeefOekesÀve Mele$e³esCe iegefCelee ÒeeCee YeJeefvle #es$es ®e lee SJe efJeefueHleemleemeeb
<eäîee YeeieceHeËl³e <e[d Yeeiee: #es$es YeJeefvle ~ SJeb ces<eeoerveeb ÒeeCeYeeiee
oMeiegefCeleeM®e<ekeÀe YeJeefvle lesve ®e<ekeÀMeleܳeb ces<eceerve³ees: ÒeceeCeced ~ SJeb
®elJeeefjbMeoefOe$ebÀ Meleܳeb Je=<ekegÀcYe³ees: ~ MeleܳeceMeerl³eefOekebÀ efceLegvecekeÀj³ees:
Mele$e³eb efJebMel³eefOekebÀ keÀke&ÀìOeveg<ees: ~ Mele$e³eb <eäîeeefOekebÀ efmebnJe=efM®ekeÀ³ees: ~
Mele®elegä³eb keÀv³eelegue³ees: ~ Sle SJe ®e<ekeÀe oMeefJeYeÊeÀe YeeielJesve HeefjkeÀefuHelee:
³ele: #es$es oMeefYeM®e<ekewÀYee&iees YeJeefle ~ veveg ®ejoueJeMeelÒeefleosMecevevegªHes<eg
jeM³ego³es<eg ieefCelemkeÀvOeefme×s<eg efkeÀceLe&ceskeÀªHeb leogo³eÒeceeCeb oefMe&lecee®ee³exCe ~
De$ees®³eles ~ veäef®evleeefo<JeLe&Heefj%eevee³e Heg©<eeJe³eJeeveeb
ÛmJeoerIe&lJe%eeHevee³ees³egHep³eless ~ leLee ®e ³eJeveséej: ~ ``DeeÐevlejeMes©o³eÒeceeCeb Üew
Üew cegntleez efve³eleb Òeefoäew ~ $eÀceesl$eÀceeY³eeceefOeHeáeceb
m³ee®®e$eÀe×&³eesefJe×îego³eÒeceeCeb~~ SJecÒeceeCeeefve ie=neefCe yegodOJee ÛmJeeefve ceO³eeefve
42

leLee³eleeefve ~ ®e$eÀe*dieYesow: me¢Meerke=Àleeefve ceeie&ÒeceeCeeefve efJekeÀuHe³eesle ~~“


De²efJeYeeiekeÀuHeveb Je#³eefle keÀeefoefJeueiveefJeYeÊeÀYeiee$e Fefle ~ le$e ³eefmceVe²s
oerIe&jeefMeYe&Jeefle oerIee&efOeHees Jee ûenmleo² oerIe& YeJeefle ceO³e³eesce&O³eb
ÛmJe³eesÛmJeefceefle ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``ÛmJeeefmleceesieespeIeìe
efceLegveOeveg:keÀefke&Àce=iecegKeeM®e mecee: ~ Je=efM®ekeÀkeÀv³eece=ieHeefleJeefCepees
oerIee&:meceeK³eelee: ~~ SefYeue&iveeefoielew: Meer<e&ÒeYe=leerefve meJe&pevletveeced ~ me¢Meeefve ®e
pee³evles ieieve®ejwM®ewJe legu³eeefve ~~“ leLee ®e mel³e: ~ `oerIee&efOeHeefleoeaIex ie=ns
efmLeleesçJe³eJeoerIe&ke=ÀÓJeefle ~' SJeceeefo<JeLexmJewlewefJe&keÀuHevee keÀe³ee& ~
ueiveeso³eefveªHeCee ieefCelemkeÀvOeefmeodOesjsJe keÀe³exefle ~ ogefM®eke̳eb menpeefceefle ~
menpem³e le=leer³emLeevem³e ogefM®eke̳emeb%ee ~ leHeM®e veJeceefceefle ~ veJecemLeevem³e leg
leHe:meb%ee ~ $³eeÐeb ef$ekeÀesCeb ®e leled ~ leosJe veJeceb mLeeveb $³eeÐeb ef$ekeÀesCeb ef$eMeyo
DeeÐees ³em³e leefleef$ekeÀesCeefcel³eLe&: ef$ekeÀesCeb ®e leosJe veJeceefceefle ~~ 19 ~~
kesÀoejoÊe:öueiveeW cesb keÀewve ueive yeueer neslee nw, yelee³ee pee jne nwõ
nesje Meyo mes ueive jeefMe mecePeveer ®eeefnS ~
keÀesF& Yeer ueive DeHeves mJeeceer Deewj ieg© yegOe mes ³egÊeÀ DeLeJee ¢ä neslee nw lees
Jen ueive yeueer nes peelee nw, peye efkeÀ Gme ueive Hej Dev³e ûeneW keÀe ³eesie ³ee ¢ef<ì
mecyevOe ve nes ~ ³eefo ueive, ieg© yegOe Deewj DeHeves mJeeceer mes ³egle ¢ä neskeÀj Yeer
Dev³e ûeneW mes Yeer ³egle ¢ä nesiee lees HetJe& ue#eCe Ieefìle nes peeves mes Jen ueive yeueer lees
keÀne ner pee³esiee efkeÀvleg Dev³e ûeneW kesÀ ³eesie ³ee ¢ef<ì mes Gme ueive keÀer HetCe& yeueJelee
ceW keÀceer Dee peeleer nw ~ efpeme Hej Yeer Jen ueive yeueer nw efkeÀvleg HetCe& yeueer ve keÀn keÀj
Gmes ceO³eyeueer keÀnvee ®eeefnS ~ kesÀvêmLe meYeer jeefMe³eeb yeueJeeve mecePeveer ®eeefnS ~
efÜHeo, ®eleg<Heo, peue®ej Deewj keÀerì meYeer jeefMe³eeb kesÀvê ceW yeueer nesleer nw ~ DeLee&led
efÜHeoeefo meYeer jeefMe³eeb kesÀvê HeCeHeÀj Deewj DeeHeesefkeÌuece ceW yeueer nesleer nQ ~ ³ener
mHeäeMe³e Dee®ee³eeX ves efkeÀ³ee nw ~ cesjs Fme DeeMe³e kesÀ mevosn uesMe keÀe meceeOeeve
Í}eskeÀ kesÀ Fmeer DeO³ee³e mes mecyeefvOele nesvee ®eeefnS ~
43

5 mes ueskeÀj 10 lekeÀ DebkeÀ mebK³ee keÀes 4 mes iegefCele keÀjves mes pees DebkeÀ
GlHeVe neWies GvnW 10 mes iegCee keÀjves ceW Jen $eÀceMe: ces<eeefo 6 Deewj J³egl$eÀce mes
legueeefo 6 jeefMe³eeW kesÀ ceeve nesles nQ ~
pewmes 5 ƒ4 ƒ10† 200 ces<e jeefMe keÀe ceeve
6 ƒ 4 ƒ10† 240 Je=<e jeefMe keÀe ceeve
7 ƒ 4 ƒ10† 280 efceLegve jeefMe keÀe ceeve
8 ƒ4 ƒ10† 320 keÀke&À jeefMe keÀe ceeve
9 ƒ4 ƒ10† 360 efmebn jeefMe keÀe ceeve
10 ƒ4 ƒ10† 400 keÀv³ee jeefMe keÀe ceeve
ces<eeefo 6 jeefMe³eeW keÀe ceeve efJeueesce mes legueeefokeÀ 6 jeefMe³eeW keÀe ceeve
neslee nw ~ ces<eeefo 6 jeefMe³eeW keÀe HeueelcekeÀ ceeve † 1800 Heue leLee legueeefokeÀ
ceeve Yeer 1800 SJeb vee#e$eer <eef<ì IeefìkeÀe kesÀ Heue 3600 nesves mes ueive
jeefMe³eeW keÀe GÊeÀ ceeve neslee nw ~
Dee®ee³e& ves GÊeÀ v³etveeefOekeÀ ceeve mes jeefMe³eeW keÀer oerIe&lee ueIeglee yelee keÀj
ÒeMve ueive ³ee peelekeÀ kesÀ pevce ueive mes veä Jemleg %eeve ³ee peelekeÀ kesÀ DebieeW keÀer
oerIe& ueIeglee efJe®eejves kesÀ efueS GÊeÀ jeefMe³eeW keÀer v³etveeefOekeÀ ceeve JeMe HeÀefuele
keÀnves keÀer J³eJemLee keÀer nw ~
ces<eeefo ÜeoMe jeefMe³eeW keÀe Go³e ceeve efveefKeue YetceC[ueer³e osMeeW, veiejeW,
ûeeceeW lekeÀ ceW De#eebMe ®ej Deeefo kesÀ DeeOeej mes efJeefYeVe efJeefYeVe neslee nw lees GÊeÀ
efkeÀmeer SkeÀ mLeeve efJeMes<e kesÀ jeM³ego³eeW mes meJe& osMeer³e peelekeÀ ³ee veä Jemleg ceW
GÊeÀ oerIe& ÛmJe ueIeg jeefMe³eeW JeMe HeÀueeosMe kewÀmes efkeÀ³ee peeS ? ³eneB SkeÀ menpe
Me¹e GlHeVe nesleer nw ~
mebYeJele: GÊeÀ jeefMe³eeW keÀe GÊeÀ ceeve Yeejle Yetefce kesÀ GÊejer³e osMeeW ceW
ueieYeie 31 De#eebMeer³e osMeeW ceW peccet keÀMceerj Deeefo ceW neslee nw ~ DeefOekeÀ mebYeJe
nw efkeÀ Dee®ee³e& Jejen ves Fme ûevLe keÀer j®evee keÀebieæ[e, Oece&Meeuee, ®ecyee ceC[er
m³eeuekeÀesì ueÎeKe GÊejeefOekeÀ De#eebMeer³e Deeefo mLeeveeW ceW keÀer nesieer ~ leLee
44

³eJevee®ee³eeX kesÀ Òeefle Dee®ee³e& ves ``$eÝef<eJeÊesçefHe Hetp³evles“ mes Þe×e J³eÊeÀ keÀer nw
Deewj ³etveeve ûeerkeÀ osMeeW mes HeÀefuele p³eesefle<e keÀes efJeMes<e ÒeÞe³e Yeer efceuee nw ~
DeOegvee jeefMeJeCee&vcevoe$eÀevle³eenõ
jÊeÀ: MJesle: MegkeÀlevegefveYe: Heeìuees Oetce´HeeC[g-
efM®e$e: ke=À<Ce: keÀvekeÀme¢Me: efHe*dieue: keÀyeg&jM®e ~
yeYe´g: mJe®í: ÒeLeceYeJeveeÐes<eg JeCee&: HueJelJeb
mJeec³eeMeeK³eb efovekeÀj³egleeÓeodefÜleer³eb ®e JesefMe: ~~ 20 ~~
Fefle Þeer Jejenefceefnje®ee³e&efJejef®elew ye=nppeelekeÀõjeefMeÒeYesoeO³ee³e: mecHetCe&: ~
YeÆeslHeue:öjÊeÀ Fefle ~~ ÒeLeceYeJeveb ces<emleoeefo<eg jeMeer<eg ³eLee$eÀcecesles
JeCee&: le$e ces<ees jÊeÀes ueesefnleJeCe&: ~ Je=<e: MJesle: MegkeÌue: ~ efceLegve: MegkeÀlevegefveYe:
nefjle Fl³eLe&: ~ keÀke&Àì: Heeìue: HeeìueeHeg<HeJeCe&: F&<elke=À<CejÊeÀ Fl³eLe&: ~ efmebnes
Oetce´HeeC[gjer<e®ígkeÌue: ~ keÀv³ee ef®e$ee veeveJeCexl³eLe&: ~ leguee ke=À<Ce: ~ Je=efM®ekeÀ:
keÀvekeÀme¢Me: megJeCe&JeCe&: ~ OevJeer efHe*ieue: HeerleJeCe&: ~ cekeÀj: keÀyeg&j:
MegkeÌuekeÀefHeueJ³eeefceÞeJeCe&: ~ kegÀcYees yeYe´g: vekegÀueJeCe&me¢Me: ~ ceerve: mJeJeCeex
celm³eJeCe& Fl³eLe&: ~ Òe³eespevecedö`efJe³eesefvepevce%eeves ueiveebMekeÀeefoefle Je#³eefle ~
HueJelJeb mJeec³eeMeeK³eefceefle ~ mJeeefceve DeeMee mJeec³eeMee DeeMee efokedÀ le$e HueJelJeb
HueJem³eYeeJe: HueJelJeced ~ meJe&m³e jeMes: mJec³eeMeeK³eb mLeeveb HueJelJeb
efvecvelesl³eLe&: ~ ³eLee ces<eJe=efM®ekeÀ³eesYeezceesçefOeHeefle: lem³e oef#eCee efokedÀ le$e leew
HueJemeb%eew ~ Je=<elegue³ees: Meg$eÀesçefOeHeefle: lem³eeives³eer efokedÀ le$e leew HueJemeb%eew ~
efceLegvekeÀv³e³eesyeg&OeesçefOeHeeflemlem³eesÊeje efokedÀ le$e leew HueJemeb%eew ~ keÀke&Àìm³e
®evêesçefOeHeeflemlem³e Jee³eJeer efokedÀ le$e me HueJemeb%e: ~ efmebnm³eeefol³eesçefOeHeeflemlem³e
HetJee& efokedÀ le$e me HueJemeb%e: ~ OeefvJeceerve³eespeeaJeesçefOeHeefmlemlem³ewMeeveer efokedÀ le$e leew
HueJemeb%eew ~ cekeÀjkegÀcYe³ees: meewjesefOeHeeflemlem³e HeefM®ecee efokedÀ le$e leew HueJemeb%eew ~
SJeb jeefMemJeeefcevees ³ee efokedÀ leefÎkeÌHueJees jeefMe%ex³e: ~ Òe³eespevecedöËleveäeefo<eg
leefÎ*cegKeced ®eewjeos: ~ Dev³e®®e ³ee$ee³eecegHe³egp³eles ~“ leLee ®e meejeJeu³eeced ~
``YeJeveeefOeHeefleûeeceHueJe Fn ³eJevew: ÒeyevOele: keÀefLele: ~ lelHueJeiees
efJeefvenv³eeoef®ejsCe cenerHeefle: Me$etved ~~“ Fefle ~ efovekeÀj³egleeodYeeledefÜleer³eb ®e
45

JesefMeefjefle ~ efovekeÀj: met³e&mlesve ³eglees ³ees jeefMemlemceeodefÜleer³ees JesefMemeb%e: ~


Òe³eespeveb ³ee$ee³eeb Je#³eefle ~ ``JesefMeefJe&ueiveesHeielees ef³e³eemees: “ Fefle ~ leLee ®e ~
JesefMemLeeves ®e meodûen:' Fl³eeefo ~ De$e meb%eeO³ee³es ³ee: meb%ee GÊeÀemlee efÜÒekeÀeje: ~
le$e keÀeefM®elmeb%eecee$eÒe³eespevee: keÀeefM®elHeÀueefveoxMeÒe³eespevee: ~ le$escee:
meb%eecee$eÒe³eespevee: ~ ³eLee ueivem³e nesje le=leer³em³e ogefM®eke̳eced ~ ®elegLe&m³e
efnyegkeÀced ~ Heáecem³e ef$ekeÀesCeced ~ meHlecem³e Ðetveced ~ veJecem³e ef$ekeÀesCemeb%ee ~
oMecem³e ces<etjCeced ~ ÜeoMem³e efj:HeÀced ~ ®elegLee&äce³ees½elegjñemeb%ee ~
ueive®elegLe&meHleceoMeceeveeb keÀCìkeÀkeWÀêmeb%ee ®elegä³emeb%ee ®e ~ leLee
efÜleer³eHeáeceeäcewkeÀeoMemLeeveeveeb HeCeHeÀjmeb%ee ~
le=leer³e<eÿveJeceÜeoMeeveeceHeesefkeÌuecemeb%ee ~ Slee: meb%eecee$eÒe³eespevee: ~ FceeM®e
HeÀueefveoxMeÒe³eespevee: ~ le$e ueivem³e ~ levegmeb%ee keÀuHemeb%ee ®e lesve
ueivee®íjerjJe=×îevJes<eCeceejesi³eevJes<eCeb ®e keÀe³e&ced ~ efÜleer³em³e kegÀìgcyemeb%ee ®e lesve
lemceep%eeefleOeveevJes<eCeb keÀe³e&ced ~ le=leer³em³e menpe meb%ee efJe$eÀcemeb%ee ®e lesve lemceeled
Ye´ele=Ceeb Heg©<eeLe&m³e ®eevJes<eCeb keÀe³e&ced ~ ®elegLe&m³e yevOegmeb%ee JesMcemeb%ee megKemeb%ee ®e
lesve lemceeodyevOegmegKeie=neCeeb ®eevJes<eCeb keÀe³e&ced ~ Heáecem³e yegef×meb%ee Heg$emeb%ee ®e lesve
lemceeodyegef×Heg$e³eesjvJes<eCeb keÀe³e&ced ~ <eÿm³e Deefjmeb%ee #elemeb%ee ®e DeefjMeyo:
Me$egJee®eer #eleMeyoes Je´CeJee®eer lesve lemceeojeefleJe´CeevJes<eCeb keÀe³e&ced ~ meHlecem³e
oejmeb%ee ef®eÊeeslLemeb%ee peeefce$emeb%ee ®e oejMeyo Yee³ee&Jee®eer lesve
lemceeÓe³ee&keÀeceefJeJeenevJes<eCeb keÀe³e&ced ~ Deäcem³e cejCejvOe´meb%ee cejCeb ce=l³eg:
jvO´eMeyo: HeeHeHe³ee&³e: lesve lemceevcejCeHeeHeevJes<eCeb keÀe³e&ced ~ veJecem³e MegYemeb%ee
ieg©meb%ee leHe:meb%ee ®e MegYeMeyosvee½e Oeceex %es³e: iegjJees ceele=efHele=HetJe&keÀe: leHees Je´leeefo
lesve lemcee×ce&ceele=efHele=HetJe&keÀeCeeb iegªCeeb leHemeeb ®eevJes<eCeb keÀe³e&ced ~
oMecem³eemHeokeÀce&meb%ee DeemHeoMeyo: keÀce&Jee®eer mLeeveJee®eer Jee keÀcee&mHeomeb%es
meÒeefme×s lesve lemceeled ef$eÀ³eeYeeJeevJes<eCeb keÀe³e&ced ~ SkeÀeoMem³e YeJee³emeb%ee
YeJeMeyoesçye´ efJeÐeeefoiegCemecHelÒeeefHleJee®eer Dee³eMeyoesçLe&Jee®eer lesve
lemceeÊe³eesjvJes<eCeb keÀe³e&ced ~ J³e³e Fefle ÜeoMem³eeK³ee lesve lemceeÜîe³eevJes<eCeb
keÀe³e&ced ~ le=leer³e<eÿoMecewkeÀeoMemLeeveeveecegHe®e³emeb%ee GHe®e³ekeÀjlJeeled ~ Fob ®e
46

les<eecegHe®e³ekeÀjlJeb ³eefo le$emLee: HeeHee DeefHe MegYeHeÀueÒeoe YeJeefvle ~ leLee efn


``<eÿmLeeveb efJevee meewc³ee: meJe&$e YeeJeefJeJe=ef×keÀje: ~ <eÿmLee: Hegvejefjneefveb ve
kegÀJe&efvle #eleneefve ®e ~~“ HeeHeemletHe®e³emLee YeeJeefJeJe=ef× kegÀJee&Cee DeefHe
<eÿcegHe®e³emLeeveb leef®b®el³eogäYeeJe³eesjefj#ele³eesjefHe neefveb kegÀJe&efvle ~
³elemles<eecegHe®e³ekeÀje Fl³evJeLe&meb%ee ~ GHe®e³emLeemle SJe HeeHeoe YeeJeneefve kegÀJee&Cee
DeefHe DeäceÜeoMemLeeveb efJeef®evl³eceefveäYeeJeb YeeJem³eeefveälJeeled
mLeevem³eesHe®e³eelcekeÀlJeeodJe=ef×b ÒeeHe³eefvle ~ leLee ®e ÞeerosJekeÀerefle&: ~ ``meewc³ee: <eÿs
HeeHeemlevJeLe&megKeeefjOece&OeerÐegveiee: ~ kegÀ³eg&Yee&efJeHeefÊeb Mes<eesHeieleeM®e leodyegef×ced ~~“
Fefle ~ SleefÜMes<eJe®eveb efJevee meJe&$eesHeefleÿle Fefle ~~ 20 ~~
Fefle ye=nppeelekesÀ YeÆeslHeueìerkeÀe³eeb jeefMeÒeYesoeO³ee³e: ~~ 1 ~~
keÀsoejoÊe:öces<eeefo ÜeoMe jeefMe³eeW keÀe JeCe& yelee³ee pee jne nwõ
ces<e jeefMe keÀe JeCe& ueeue, Je=<e keÀe meHesÀo, efceLegve keÀe nje, keÀke&À jeefMe keÀe
meHesÀo Deewj jÊeÀ efceefÞele, efmebn jeefMe keÀe MJesle Heerle efceefÞele HeeC[g, keÀv³ee jeefMe
keÀe mJeªHe DeveskeÀ JeCe& keÀe, leguee keÀe keÀeuee, Je=efM®ekeÀ keÀe megJeCe& keÀer lejn, Oeveg
keÀe efHe²ue (Heeruee), cekeÀj keÀe kegÀye&j (DeveskeÀ JeCe& keÀe), kegÀcYe keÀe yeYe´g (Yetje
mee) Deewj ceerve keÀe mJeªHe mJe®í neslee nw ~ efpeme jeefMe keÀe pees ûen mJeeceer neslee
nw GmekeÀer efoMee keÀer lejHeÀ Gve jeefMe³eeW keÀe PegkeÀeJe neslee nw ~ pewmes ces<e jeefMe keÀe
mJeeceer cebieue nw, cebieue keÀer efoMee oef#eCe nw lees ces<e jeefMe keÀe PegkeÀeJe oef#eCe efoMee
keÀer Deesj nesiee ~ leelHe³e& mes ³eefo efkeÀmeer Jemleg keÀer ®eesjer Deeefo nes ieF& nw Deewj
ÒeMvekeÀlee& ves ces<e ueive kesÀ mece³e ÒeMve Hetíe nes lees ®eesjer ieF& Jemleg oef#eCe efoMee keÀer
lejHeÀ ieF& nw, Fl³eeefo ®eesj Deeefo keÀe %eeve kesÀ DeJemej Hej GÊeÀ DeeMe³e keÀe
GHe³eesie efkeÀ³ee peevee ®eeefnS ~
efpeme efkeÀmeer Yeer peelekeÀ keÀer pevceHe$eer ceW met³e& ûen efpeme YeeJe ³ee YeeJeiele
efpeme jeefMe ceW yewþe nes Gmemes otmejer jeefMe pees efÜleer³e YeeJeiele nesleer nw Gme jeefMe
Deewj Gme YeeJe keÀer JesefMe meb%ee nesleer nw ~ ``JesefMe mLeeves ®e meodûenw: “ JesefMe mLeeve
iele MegYeûen mess Yeei³eJeeved ³eesie neslee nw ~~ 20 ~~
47

ye=nppeelekeÀ ievLe kesÀ jeefMeÒeYesoeO³ee³e:õ1 keÀer HeJe&leer³e Þeer kesÀoejoÊe


peesMeer ke=Àle efnvoer `kesÀoejoÊe:' J³eeK³ee mecHetCe& ~
48

DeLe ûen³eesefveÒeYesoeO³ee³e:
DeLe ûen³eesefveÒeYesoeO³ee³e: ~~ 2 ~~
keÀeueelcee efoveke=Àvcevemlegefnveieg: meÊJeb kegÀpees %ees Je®ees
peewJees %eevemegKes efmeleM®e ceovees og:Keb efovesMeelcepe: ~
jepeeveew jefJeMeerleiet ef#eeflemeglees veslee kegÀceejes yegOe:
metefjoe&veJeHetefpeleM®e meef®eJeew Òes<³e: menñeebMegpe: ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeelees ûen³eesefveÒeYesoeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ le$e ®eje®ejb
peieodûence³ecesJe ÒeekeÌkeÀeueeK³eHeg©<em³e keÀeuee*ieeveerl³esJeb ces<eeoerveeb
jeefMeve#e$ece³eeWçieefJeYeeie: ÒeoefMe&le: ~ lelÒeoMe&vesve ûence³e SJeemeew ÒeoefMe&lees YeJeefle
³elees jeefMemJeeefcevees ûene SJe DeOegvee lem³eelceeoervYeeJeevûence³eevesJe
peielHeeuekeÀebmleLee jepeeoervûence³eevesJe Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
keÀeueelcee efoveke=Àefoefle ~~ keÀeuem³eelcee efoveke=Àlmet³e&: ~ lem³ewJe
legefnveiegM®evêes ceve: legefnvesve efncesve meo=Mee: Meerleuee: ieeJees jMce³ees ³em³e me
legefnveieg: ~ meÊJeb kegÀpees Yeewce: ~ meÊJem³e ue#eCeced ~ ``DeefOekeÀejkeÀjb meÊJeb
JeemeveeY³ego³eeieces ~“ meÊJeMeyoesç$e Meew³e&He³ee&³e: ³e®®e efmebneoerveeceefmle ~ leLee ®e
``SkeÀeefkeÀefve JeveJeeefmev³ejepeue#ceC³eveerefleMeem$e%es ~ meÊJeeÞe³eevce=ieHeleew jepesefle
efiej: HeefjCeceefvle ~~“ Glke=ÀämJeYeeJesvesl³eLe&: ~ %ees yegOees Je®ees efiej: ~ peerJees
ye=nmHeefle%ee&vemegKes %eeveb ®e megKes ®e %eevemegKes ~ efmele: Meg$eÀes ceove: keÀece: ~
efovem³esMees efovesMe: met³e&mlem³eelcepe: Heg$e: MevewM®ejes og:Keced ~ De$e keÀeueûenCeb
keÀeueem³e meJe&ielelJeÒeoMe&veeLe&ced ~ De$e ve kesÀJeueb keÀeueHeg©<em³e ces<eeÐee jeMe³e:
efMej: ÒeYe=l³ebieefJeYeeiesve efmLelee: ³eeJeoeefol³eeo³eM®eelceefJeYeeiesve meJe&m³e peiele:
efmLelee: ~ Òe³eespeveced ~ ``Heeref[les ûens osnJeleesçefHe leo²YeeJeelceiegCeHeer[veb JeÊeÀJ³eb
Hegäs Hegef<ì: ~~“ Fefle ~ ve kesÀJeueb ³eeJeppevceefle yeueyeefÓûe&nwjsle SJe YeeJee
Deelceeo³e: MegYee YeJeefvle ogye&uewogye&uee: efkeÀvleg meewjm³e efJeHejerleced ~ leLee ®e
meejeJeu³eeced ~
``Deelceeo³ees ieieveiewye&efueefYeye&ueJeÊeje: ~
ogye&uewogye&uee %es³ee efJeHejerleb Meves: mce=leced ~~“ Fefle ~
49

jepeeveeefJel³eeefo ~ jefJejeefol³e: MeerleiegM®evê: Sleew jepeeveew ve=Heew ~


ef#eefleYetefcejm³ee: megle: Heg$eeWçieejkeÀ: meveslee mesveeHeefle: ~ kegÀceejes yegOe: kegÀceejes
³egJejepe: jepeHeg$e Fefle kesÀef®eled ~ metefjye=&nmHeefle: oeveJeHetefpele: Meg$eÀ: Sleew meef®eJeew
ceefv$eCeew ~ menñeebMeg: met³e&mlemceeppeele: MevewM®ej: me Òes<³ees oeme: ~ veveg
peielHeeuevekeÀjCes MevewM®ej: Òes<³e: efkeÀce$ees®³eles ~ Òes<³eesçefHe mJekeÀce&Ceeb HeeuekeÀ
SJe~ Òe³eespeveced ~ pevceefve ÒeMvekeÀeues Jee yeueJeevegHe®e³emLees ûenes YeJeefle leogÊeÀes
jepeeefokeÀmlem³e keÀe³e&meeOevees YeJeefle Dev³eLee neefvekeÀj: ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:ömece³e keÀe mJeªHe yelee³ee pee jne nwõ
mece³e keÀe Deeefo keÀneb mes Deewj Devle keÀneb lekeÀ ? Fme Hej keÀesF& kegÀí veneR
keÀn mekeÀlee nceejer meÊee nw Deewj nce efkeÀmeer mece³e ÒekeÀeMe ceW Deewj efkeÀmeer mece³e
ieeæ{s DevOekeÀej ceW nQ ~ ke̳eeW nQ ? keÀye lekeÀ jnWies, ke̳ee keÀjWies, peerJeve ³ee$ee keÀe
ke̳ee keÀe³e&$eÀce nesiee ? Fl³eeefo efpe%eemeeSb ceef<le<keÀ ceW Deeleer jnleer nQ ? Deeefoce
keÀeue mes ceneceeveJe ves Fme efoMee keÀer Deewj kegÀí %eeve ÒeeefHle keÀer ®esäe keÀer nw ~ ³en
meye Òeke=Àefle kesÀ DeeOeerve nw ~ keÀesF& Yeer peæ[ ³ee ®esleve Òeke=Àeflepe Òeke=Àefle mes pee³eceeve
SJeb Hegve: Òeke=ÀeflemLe nesles osKee pee jne nw ? Ssmee ke̳eeW nes jne nw ³en lees Òeke=Àefle ner
yelee³esieer ³ee Òeke=Àefle keÀe DeO³eslee ner yelee mekeÀlee nw ~ Òeke=Àefle keÀer ieefle DeLee&led
ieceve Meeruelee keÀes mecePekeÀj p³eesefle<eceeve ûen efHeC[eW keÀer DeveskeÀ efJeOe ieefleefJeefOe³eeW
keÀe %eeve keÀj ceeveJe efkeÀmeer efve<keÀ<e& Hej HengB®e mekeÀe nw ~ Fmeer GHeueefyOe mes efJeÜeved
ceeveJe ves Òeke=Àefle kesÀ DeO³e³eve mes efJeMJe keÀer ieefleefJeefOe kesÀ meeLe efJeMJe kesÀ ®eje®ej
peielemLe peæ[ ®esleve meYeer kesÀ YeefJe<³e peerJeve kesÀ efveCe&³e keÀe kegÀí Ghee³e ÒeeHle keÀj
Gmes J³eÊeÀ efkeÀ³ee nw ~ Fmeer %eeve keÀes Meem$e keÀnles nQ ~ Meem$e DeveskeÀeW nQ efpeveceW ³en
SkeÀ p³eesefle<e Meem$e nw, pees ûeneW keÀer ieefleefJeefOe³eeW keÀes peevekeÀj leovegmeej MegYeeMegYe
YeefJe<³e %eeve keÀer ªHejsKee lew³eej keÀj ceeveJe keÀu³eeCe keÀjles Dee jne nw ~
Òeeke=ÀeflekeÀ Heg©<e keÀer lejn #eCe efceveì IeCìe efove jeef$e ceeme Je<e& ³egie cene³egie keÀuHe
Deeefo veeceeW mes DeHeefjefcele keÀeue keÀes kegÀí mece³e kesÀ efueS Hejefcele keÀj Gme
cenekeÀeue keÀe SkeÀ mJeªHe ÒeoefMe&le keÀjlee nw Deewj lees GmekesÀ Debie efJeYeeieeW keÀes Yeer
mecePe keÀj keÀeueelcee keÀeue keÀer Deelcee jefJe nw keÀner ieF& ~“ ³ee keÀnles nQ ~
50

keÀeueªHe Heg©<e efJeMes<e keÀe Deelcee met³e& ûen nw, ®evêcee ûen, keÀeue keÀe ceve
nw, cebieue ûen Mejerj keÀe yeue nw, yegOe ûen JeeCeer (JeekedÀ) nw, ieg© ûen %eeve Deewj megKe
nw, Meg$eÀ ûen keÀeue ªHe Mejerj ceW keÀece (ceove) keÀe keÀece keÀjlee nw Deewj Meefve ûen
keÀeue Heg©<e keÀe og:Ke mJeªHe ceW neslee nw ~
keÀeue ªHe jeä^ ceW, met³e& ®evêcee jepee ªHe mes jnles nQ, cebieue ûen veslee
(mesveeHeefle), yegOe ûen jeä^Heefle keÀe Heg$e ³egJejepe, ieg© Deewj Meg$eÀ ³en oesveeW ûen je<ì^
kesÀ G®®e meef®eJe (meueenkeÀej) leLee Meefve ûen jeä^ keÀe mesJekeÀ (Debiej#ekeÀ) keÀne
ie³ee nw ~ FvekeÀe GHe³eesie peelekeÀ keÀer pevce kegÀC[ueer keÀer ûen efmLeefle JeMe ³e$e le$e
keÀjvee ®eeefnS ~~ 1 ~~
nsefue: met³e&M®evêcee: MeerlejefMcenxcvee efJep%ees yeesOeveM®esvogHeg$e: ~
Deejes Je$eÀ: $etÀj¢keÌ®eeJeves³e: keÀesCees cevo: met³e&Heg$eesçefmeleM®e ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee J³eeJenejeLe¥ met³e&®evêyegOee²ejkeÀMevewM®ejeCeeb me_%ee:
Meeefuev³eenõ
nsefueefjefle ~~ met³e& Deeefol³ees nsefuemeb%e: ~ ®evêcee: MeerlejefMcemeb%e: ~
Meerlee jMce³e: efkeÀjCee ³em³e me: ~ FvogHeg$ees yegOe: me nscvee efJep%ees yeesOeve:
Sleemlem³e meb%ee: ~ DeJeefveYet&mlem³eeHel³eYeeJeves³ees Yeewce: me Deej: Je$eÀ: $etÀj¢MkeÀ
Slee: Yeewcem³e meb%ee: ~ met³e&Heg$e meewj: keÀesCe: cevo: Deefmele: Slee: MevewM®ejm³e
meb%ee: ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:ömet³ee&efo meele ûenebs kesÀ veeceevlej yelee³es pee jns nQõ
met³e& keÀe veece nsefue, ®evê keÀe Meerle jefMce, yegOe kesÀ nscve, %e, ®evêHeg$e
yeesOeve Deewj efJeled Yeer, cebieue keÀe Deej Je$eÀ, Deewj DeeJeves³e, Meefve keÀe keÀesCe, cevo
Deewj met³e&Heg$e Fl³eeefo ûeneW kesÀ veece keÀns ieS nQ ~~ 2 ~~
peerJeesçef*dieje: megjieg©Je&®emeeb Heleerp³e:
Meg$eÀes Ye=iegYe=&iegmegle: efmele DeemHegÀefpe®®e ~
jengmleceesçiegjmegjM®e efMeKeerefle kesÀleg:
He³ee&³ecev³ecegHeueY³e Jeos®®e ueeskeÀeled ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ieg©Meg$eÀjengkesÀletveeb meb%ee JemevleefleuekesÀveenõ
51

peerJe Fefle ~~ peerJees ye=nmHeefle: me SJeeef²je: megjieg©: megje osJeemles<eeb ieg©:


Je®emeebHeefle: leLee Fp³e: Hetp³e: osJeeveeced Slee ye=nmHeles: meb%ee ~ Meg$eÀes Yeeie&Je: me
SJe Ye=ieg: Ye=iegmegle: efmele: DeemHegÀefpeled ®e Meyo: meceg®®e³eeLe&: Slee: Meg$eÀm³e
meb%ee:~ jeng: mJeYee&veg: me SJe lece: Deieg: ve efJeÐevles ieeJees jMce³ees ³em³e me:
DejefMceefjl³eLe&: Demegjes owl³e: Slee jenes: meb%ee: ~ efMeKeerefle kesÀleg: kesÀlees:
efMeKeerefle meb%ee efMeKee efJeÐeles ³em³e me efMeKeer Dev³eb He³ee&³e
ueeskeÀeov³eMeem%eeogHeueY³e Jeosled ye´t³eeled ~ ³eLeeöjefJemleer#CeebMegefo&JeekeÀjes
YeemJeebmleer#CejefcceYee&vegefJe&JemJeeefvel³eeefokeÀe: met³e&m³e ~ MeMee¹mlegefnveiegce=&ieebkeÀ:
MeMeer efveMeekeÀjes ve#e$eHeleereflel³eeÐeeM®evêm³e ~ kegÀpees ueesefnlees Yeewce: #ceeleve³e
Fl³eeÐee Yeewcem³e ~ meewc³eew jewefnCes³eM®eebefêce=&ieebkeÀleve³e Fvogpe Fl³eeÐee yegOem³e ~
metefj: megjsp³ees JeekeÌHeefleoxJeHegjesefnle Fvêcev$eerl³eeÐee iegjes: ~ Yeeie&Je GMevee
owl³esp³eesçmegjieg©: owl³eefl&Jeefiel³eeÐee: Meg$eÀm³e %es³eced ~ jefJepe: Heeleef²Míe³eemegle
Fl³eeÐee: meewjm³e ~ meQefnkesÀ³e: mJeYee&veg Deewj Meem$e oe&veJeesçce=le®eewjes efJeOegvlego
Fl³eeÐee jenesefjefle ~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:öye=nmHeefle ûen kesÀ peerJe, Deef²je, megjieg©, Jee®emHeefle Deewj Fp³e, Meg$eÀ
kesÀ Ye=iegmegle efmele Deewj DeemHegÀefpeled, jeng kesÀ lece, Deewj Deieg Deewj kesÀleg keÀe veece
efMeKeer mes mecePevee nw ~ FmekesÀ DeefleefjÊeÀ Deewj Yeer ûeneW kesÀ He³ee&³eJee®ekeÀ veece ueeskeÀ
mes peepeves ®eeefnS ~~ 3 ~~
jÊeÀM³eecees YeemkeÀjes ieewj Fvogvee&l³eg®®ee²es jÊeÀieewjM®e Je$eÀ: ~
otJee&M³eecees %ees ieg©ieewjiee$e: M³eece: Meg$eÀes YeemkeÀefj: ke=À<Ceosn: ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ûenJeCee&®íeefuev³eenõ
jÊeÀM³eece Fefle ~~ jÊeÀM®eemeew M³eece: HeeìueHeg<HeJeCe& Fl³eLe&: ~ SJebefJeOees
YeemkeÀj Deeefol³e: ~ FvogM®evêes ieewj: MJesleJeCe&Òee³e: ~ Je$eÀeWçieejkeÀ: me veel³eg®®ees
veeefleoerIeex jÊeÀieewj: He¨eHe$eeYe: ~ %ees yegOe: me otJee&M³eece: MeeÜueJeCe&: ~
ieg©ye=&nmHeefle: me ieewjiee$ees ieewjMejerj: ~ Meg$eÀ: M³eeceJeCeexb veeefleieewjes veeefleke=À<Ce: ~
YeemkeÀefj: meewefj: me keÀ=<CeosnesçefmeleMejerj: ~ JeCe&Òe³eespeveced ~ meJe&ûens<eg ³ees
yeueJeebmleÜCe&mlelkeÀeuepeelees YeJeefle ÒeMvekeÀeues ®eewjeosjefHe ~~ 4 ~~
52

kesÀoejoÊe:öûeneW kesÀ JeCe& (j²) yeleeS pee jns nQõ


met³e& keÀe JeCe& ueeue Deewj M³eece DeLee&led Heeìue Heg<He kesÀ JeCe& keÀer lejn keÀe,
®evêcee keÀe ieewj JeCe&, cebieue keÀe ve uecyeeB ve T®eeB jÊeÀ ieewj DeLee&led keÀceue He$e kesÀ jbie keÀer
lejn keÀe jbie, yegOe keÀe met³e& keÀer lejn M³eece JeCe&, ieg© keÀe ieewj Mejerj, Met$eÀ keÀe MegkeÌue
Deewj ke=À<Ce efceefuele M³eece JeCe&, Deewj Meefve ûen keÀe JeCe& mJeªHe keÀeuee (ke=À<Ce) nw ~
peelekeÀ kegÀC[ueer kesÀ yeueer ûen kesÀ me¢Me peelekeÀ keÀe mJeªHe keÀnvee ®eeefnS ~~ 4 ~~
JeCee&mleece´efmeleeeflejÊeÀnefjleJ³eeHeerleef®e$eeefmelee
JeÚîecyJeefivepekesÀMeJesvêMeef®ekeÀe: met³ee&efoveeLee: $eÀceeled ~
ÒeeieeÐee jefJeMeg$eÀueesefnlelece: meewjsvogefJelmetj³e:
#eerCesvÜke&Àcenermegleeke&Àleve³ee: HeeHee yegOemlew³eg&le: ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ûeneCeeb JeCe&mJeec³eb ûenosJelee mJeefokeÌmJeec³eb meewc³eHeeHelJeb ®e
Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
JeCee& Fefle ~~ leece´eo³ees JeCee&: met³ee&efoûenveeLee: met³ee&od³ees ûene veeLee:
mJeeefcevees ³es<eeb les ~ leece´JeCe&m³eeefol³ees veeLe: mJeeceer ~ efmelem³e MJeslem³e ®evê: ~
DeeflejÊeÀm³eeefleueesefnlem³e Yeewce: ~ nefjlem³e Meg$eÀJeCe&m³e yegOe: ~ efJeMes<esCe
DeemecevleelHeerlees J³eeHeerlemlem³e nefjêeme¢Mem³e peerJe: ~ ef®e$em³e veeveeJeCe&m³e
Meg$eÀ: Deefmelem³e ke=À<CeJeCe&m³e meewefj: ~ Òe³eespeveced ~ ËleveäeefoêJ³eJeCe&%eeveb
pevceefve ÒeMvekeÀeues ®eesÊeÀêJ³eueeYeesçv³eLee neefve: ûenHetpee³eeb leÜCe&kegÀmegceHetpee ~
leLee ®e ³ee%eJeuke̳e: ~ ``JeCezce&[uekesÀ<eg ®e“ Fefle JeÚerl³eeefo ~ met³ee&efoveeLee
Fl³evegJele&les met³ee&efoveeb veeLee: met³ee&efoveeLee:, Deeefol³em³e JeefÚjefivevee&Le: mJeeceer ~
®evêceemeesçcyeg peueced ~ Yeewcem³eeefivepe: kegÀceej: mJeeefcekeÀeefle&kesÀ³e Fl³eLe&: ~ yegOem³e
kesÀMeJees efJe<Ceg: ~ iegjesefjvê: Mele$eÀleg: ~ Meg$eÀm³e Me®eervêeCees ~ meewjm³e keÀ:
ÒepeeHeefleye´&ïesl³eLe&: ~ Òe³eespeveced ~ ûen Hetpee³eeb ûenesÊeÀosJelee Hetp³ee: ~ leLee
³eJeveséej: ~ ``osJee ûeneCeeb peueJeefÚefJe<CegÒepeeHeeflemkeÀvocensvêosJees ~
®evêeke&À®eevêîeke&ÀpeYeewcepeerJeMeg$eÀeb½e³e%es<eg ³epesle Meéeled ~~“ leLee ®eewjveeceeve³eves
yeueJeodûenesÊeÀosJeleeHe³ee&³eveeced leLee ®e ³ee$ee³eeb ûenosJeleeb mecHetp³e leefÎMeb ³ee³eeled ~
leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``leece´efmelejÊeÀnefjlekeÀHeerleefJeef®e$eeefmelee Fveeoerveeced ~
53

HeeJekeÀpeueiegnkesÀMeJeMe$eÀMe®eerJesOeme: Hele³e: ~~ HetJee&efoûenosJeebmlevcev$ew:


meceefYeHetp³e leeceeMeeced ~ keÀvekeÀiepeJeenveeoervÒeeHveesefle ve=Heesçefjle: MeerIe´ced ~~“
ÒeeieeÐee Fefle ~ ÒeeieeÐee: HetJe&ÒeLeceefoMemleemeeb HetJee&oerveeb jJ³eeo³ees veeLee: ~ le$e
HetJe&m³eeb efoefMe jefJejeefol³eesçefOeHeefle: ~ HetJe&oef#eCem³eeb Meg$eÀ: ~ oef#eCem³eeb
ueesefnleeWçieejkeÀ: ~ oef#eCeHeefM®ecee³eeb lecees jeng: ~ HeefM®ecee³eeb meewefj: MevewM®ej: ~
HeefM®eceesÊejm³eeefcebogM®evê: GÊejm³ee: efJeled yegOe: ~ GÊejHetJe&m³eeb metefjye=&nmHeefle: ~
Òe³eespeveced ~ kesÀvêmLes ûens meteflekeÀeie=oÜej%eeveb Ëleveäeefo<eg ®eewjeosie&ceveb ®e ~
#eerCesvÜkexÀefle #eerCeM®eemeeefJevogM®e #eerCesvog: ke=À<Ceeäc³e×e&®ígkeÌueeäc³e×& ³eeJeled
#eerCeM®evê: Hejle: HetCe& Dee³egoe&³eefJeOees keÀ=<CeHe#e$e³eesoM³evleelÒeYe=efle
³eeJeoceeJeem³eevles met³e&ceC[ueeVeewodielemleeJeled #eerCe Fefle ~
³emceeÐeJevesMJejM®evêm³e HeeHelJeb ve keÀoeef®eoHeer®íefle leÜeke̳eced ~ ceemes leg
MegkeÌueÒeefleHelÒeJe=ÊesjeÐes MeMeer ceO³eyeuees oMeens ~ Þesÿes efÜleer³esçuHeyeuemle=leer³es
meewc³ewmleg ¢äes yeueJeevmeowJe ~~“ leLee ®e ``$etÀjûenesçke&À: kegÀpemet³e&peew ®e HeeHeew
MegYee: Meg$eÀMeMee¹peerJee: ~ meewc³emleg meewc³ees J³eefleefceefÞeleesçv³ewJe&iezmleg
legu³eÒeke=ÀeflelJecesefle ~~“ Fefle ~ lemceeosJe leeJel#eerCe Fefle ~ Deke&À Deeefol³e:
cenermegleeWçieejkeÀ: Deke&Àleve³e: meewefj: Sles meowJe HeeHee: yegOemlew³eg&lemles<eeceskeÀlecesve
³egÊeÀ: HeeHe SJe meewc³ee: Mes<ee: ~ MegkeÌueHe#eeäc³e×e&lke=À<CeHe#eeäc³e×& ³eeJeled ®evê:
meewc³e: ~ yegOe: HeeHeefJe³egle: meewc³e SJe ~ peerJeMeg$eÀes meowJe meewc³eeefJeefle ~
Òe³eespeveced~ HeeHemeewc³eûenyeueeppeele: HeeHeelcekeÀ: meewc³emJeYeeJeM®e ®e
YeJeefle~~5~~
kesÀoejoÊe:öûeneW kesÀ JeCe& mJeeceer Oeeleg, osJelee Deewj efoieOeerMelee yeleeF&
pee jner nwõ
met³ee&efokeÀ ûeneW kesÀ $eÀceMe: met³e& keÀe leece´ JeCe&, ®evêcee keÀe MegkeÌue JeCe&,
cebieue keÀe Del³evle jÊeÀ, yegOe keÀe nje, ye=nmHeefle keÀe Heeruee, Meg$eÀ keÀe DeveskeÀ jbie
³egÊeÀ ef®e$e JeCe& Deewj Meefve keÀe ke=À<Ce keÀeuee JeCe& (Oeeleg ueesneefo Yeer) keÀns ieS nQ ~
met³ee&efo Meefve He³e&vle ûeneW kesÀ $eÀceMe: Deefive, peue, keÀeefle&kesÀ³e, efJe<Ceg, Fvê, FvêeefCe
Deewj ye´ïee osJelee nesles nwb ~
54

met³e& keÀer HetJe& efoMee, ®evêcee HeefM®eceesÊej lekeÀ keÀe, oef#eCe efoMee keÀe
ceeefuekeÀ cebieue, GÊej efoieOeerMe yegOe, GÊej mes HetJe& lekeÀ ye=nmHeefle, Meg$eÀ HetJe& mes
oef#eCe lekeÀ keÀe, Meefve HeefM®ece efoieOeerMe, jeng oef#eCe mes HeefM®ece efoMee lekeÀ keÀe
mJeeceer neslee nw ~
met³e& #eerCe ®evêcee, cebieue, Meefve, jeng Deewj kesÀleg FvnW HeeHe ûen mecePeles ngS
HetCe& ®evê, yegOe, ieg© Deewj Meg$eÀ keÀes MegYe ûen keÀne ie³ee nw ~ HeeHe ûeneW kesÀ meeLe nesves
mes yegOe ûen ceW Yeer HeeHelJe mecePevee ®eeefnS ~
JeCe& keÀe GHe³eesieõveä êJ³eeefo kesÀ %eeve ÒeMve mece³e keÀs ueive mes
yeueJeeved ûen kesÀ Devegmeej, Deefjä ûen keÀer Meeefvle kesÀ mece³e ûeneOeerMe osJelee keÀer,
Hetpee kesÀ mece³e yeueer ûen osJelee keÀer Hetpee, ÒemeJe ie=n (ef[uesJejer ªce) keÀer efoMee
%eeve ceW yeueer ûen keÀer efoMee Deeefo keÀe DeeosMe kesÀ mece³e GÊeÀ efJe®eej keÀjves
®eeefnS~~ 5 ~~
yegOemet³e&megleew veHegbmekeÀeK³eew MeefMeMeg$eÀew ³egJeleer veje½e Mes<ee: ~
efMeefKeYetKeHe³eesce©odieCeeveeb JeefMevees Yetefcemegleeo³e: $eÀcesCe ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ûeneCeeb Òeke=ÀefleefJeYeeieb ceneYetleeefOeHel³eb
®eewHe_ívoefmekesÀveenõ
yegOemet³e&megleeefJeefle ~~ yegOeM®eeefvê: met³e&megle: Meefve: Sleew veHegbmekeÀeK³eew
veHegbmekeÀveeceeveew ~ MeMeer ®evê: Meg$eÀes Yeeie&Je Sleew Üew ³egJeeflemeb%eew ~ Mes<ee
jefJepeerJeYeewcee veje: Heg©<emeb%ee: Heg©<eveeceeve: ~ Òe³eespevecedöpevceefve ef®evle³eeb
Ëleveäeefo<eg yeueJevle: mJeHe#ecesJe kegÀJe&efvle S<eecegHeleeHes leoeefÞeleeveecegHeleeHe:
efMeKeerYetKeHe³eesce©odieCeeveeefceefle ~ efMeK³eeoerveeb Heáeeveeb ceneYetleeveeb Heáe ûene:
Yetefcemegleeo³e: $eÀcesCe JeefMeve: ~ leÐeLee ~ efMeKeerveesçivesYet&efcemegleeWçieejkeÀes JeMeer
Yeewceesçives: mJeeceerl³eLe&: ~ SJeb Yetces: ~ yegOe: ~ Kem³eekeÀeMem³e peerJe: ~
He³emeeWçYeme: Meg$eÀ: ~ ce©lees Jee³ees: MevewM®ej: ~ ieCeûenCece$e Je=ÊeHetjCeeLe&ced ~
vevJeeefol³e®evêm³ees: keÀmceeVeesÊeÀefcel³e$ees®³eles ~ le³ees: HetJee&skeÌleb JeÚîebcyegFefle leeJesJe
Òeefme×ew ~ Òe³eespevecedömJeoMee³eeb ceneYetleke=Àleeb íe³eeb J³e¡e³eefvle ~ Je#³eefle ®e ~
``íe³eeb ceneYetleke=Àleeb ®e meJex“ Fefle ~~ 6 ~~
55

kesÀoejoÊe:öûenesb keÀe Òeeke=ÀeflekeÀ mJeªHe yelee³ee pee jne nwõ


yegOe Deewj Meefve ³en oesveeW veHegbmekeÀ ûen nQ ~ ®evêcee Deewj Meg$eÀ oesveeW ³egJeleer
(m$eer) ûen nQ ~ Mes<e met³e&, cebieue Deewj ieg© ³es Heg©<e ûen keÀns ieS nQ ~
Deefive leÊJe, He=LJeer leÊJe, DeekeÀeMe leÊJe, peue leÊJe, Deewj Jee³eg leÊJe kesÀ
DeefOeHeefle $eÀceMe: cebieue, yegOe, ye=nmHeefle, Meg$eÀ Deewj MevewM®ej ûen keÀns ie³es nQ ~
peelekeÀ kesÀ MegYe ûeneW kesÀ oMeeefo Yeesie mece³e ceW GÊeÀ ûen leÊJe mes
DeY³ego³e kesÀ meeLe veä Jemleg %eeve kesÀ ÒeMve ueive mes ®eesj keÀer (m$eer Heg©<e
veHegbmekeÀeefo) peeefle-Oece& Deeefo ceW GÊeÀeMe³e keÀe GHe³eesie efkeÀ³ee peelee nw ~~ 6 ~~
efJeÒeeefole: Meg$eÀieg© kegÀpeekeÀez MeMeer yegOeM®esl³eefmeleesçvl³epeeveeced ~
®evêeke&ÀpeerJee %eefmeleew kegÀpeekeÀea ³eLee$eÀceb meÊJejpemleceebefme ~~ 7 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ûeneCeeb ye´eïeCeeefoJeCee&efOeHel³eb iegCeefJeYeeieb
®eesHepeeeflekeÀ³eenõ
efJeÒeeefole Fefle ~~ efJeÒeeefolees ye´eïeCeeosJe&Ce&®elegä³em³e mJeeefcevees ûene
DeefOeHele³e: ~ Meg$eÀes Yeeie&Jees ieg©ye=&nmHeeflejsleew Üew ye´eïeCeeveeceefOeHeleer ~ kegÀpees
Yeewceesçke&À Deeefol³e: Sleew Üew #eef$e³eeCeeced ~ MeMeer ®evêes JewM³eeveeb ~ MetêeCeeb yegOe: ~
Deefmele: MevewM®ejeWl³epeeveeb JeCe&ÒeefleueesceYeJeeveeb ®eeC[eueceeieOeefve<eeoeoerveeced
Òe³eespevecedöËleveäeefo<eg ûenyeuee®®eewjeoerveeb ûenesÊeÀJeCe&ÒeYeeJe: S<eecegHeIeeles
leÜCeexHeIeele: ~ leLee ®e mel³e: ~ ``ieg©Meg$eÀew jefJejÊeÀew ®evê: meewc³e:
MevewM®ejM®esefle ~ efJeÒe#eef$e³eefJeìdMetêmebkeÀjeCeeb ÒeYeglJekeÀje: ~~ Depe³es pe³esçLe
legäeJeÒeerleew efJeÊeveeMeves ueeYes ~ lesY³emlesY³e: kegÀ³eg&ieg&CeebM®e oes<eebM®e He#eebmleeved ~~“
®evêeke&ÀpeerJee Fl³eeefo ~ ®evê: MeMeer DekeÀ&: Deeefol³e: peerJees ye=nmHeefle: Sles
meÊJemeb%ee ~ %ees yegOe: efmele: Meg$eÀ: Sleew Üew jpe: meb%eew ~ kegÀpeeWçieejkeÀ: Deeefke&À:
meewj: Sleew Üew lece: meb%eew ~ Sles ³eLee$eÀceb meÊJeeefoiegCeeefOeHele³ees ûene: ~
Òe³eespevecedö``meÊJeb jpemleece Jee ef$ebMeebMes ³em³e YeemkeÀjmlee¢ied“ Fefle ~ Dev³es
Hegveûe&nyeueeÜCe&³eefvle ~ leLee ®e ÞeerosJekeÀerefle&: ~ ``yeueJeefÓmleodiegCees YeJesppeele:“
Fefle ~ De$ee®ee&³em³e ³eJevesMJejsCe men celeYeso: lesve Yeewce: meeefÊJekeÀ GÊeÀ: ~ leLee ®e
leÜeke̳eced ~ ``meÊJeeefOekeÀe YeemkeÀjYeewcepeerJee Ye=iJeelcepees jepeefmekeÀ: MeMeer ®e ~
56

MevewM®ejmleeceefmekeÀes yegOemleg meb³eesieleeçmceeuueYeles efJeMes<eeved ~~“ Dee®ee³e&m³e


mel³eJe®eveceefYeceleced ~ leLee ®e mel³e: ~ ``leeceefmekeÀew kegÀpemeewjer jepeefmekeÀes Yeeie&Je:
MeefMemegleM®e ~ peerJeMeefMeYeemkeÀje: meeefÊJekeÀe ûenJelÒeke=Àle³ees ve=Ceeced ~~“ SJe ³e$e
³e$ee®ee³e&m³e ³eJevesMJejsCe men celeYesomle$ee²erke=Àleb mel³eceleceefHe ~ DeLe
HetJe&ceefYeefnleb meÊJeb kegÀpe: ~ ®evêeke&À peerJee: Hegve: efkeÀefcel³egÊeÀced ~ G®³eles ~ Fn
iegCeJe®eve: meÊJeMeyomle$e Meew³e&He³ee&³e: ³e: keÀe³ee&keÀe³e&ÒeJe=Êeeveeb efmebneoerveeceH³eefmle
³esve SkeÀeefkeÀveesçefHe JeveJeeefmeve: ~ leLee ®e ~ ``SkeÀeefkeÀveer
JeveJeeefmev³ejepeue#ceC³eveerefleMeem$e%e ~ meÊJeefmLeles ce=ieHeleew jepesefle efiej:
HeefjCeceefvle ~~“ DeLe iegCemJeªHeced ~
``³e: meeefÊJekeÀmlem³e o³eeefmLejlJeb mel³eepe&Jeb ye´eïeCeosJeYeefÊeÀ: ~
jpeesçefOekeÀ: keÀeJ³ekeÀuee$eÀlegm$eermebmeÊeÀef®eÊe: Heg©<eesçefleMetj: ~~
leceesçefOekeÀes Jeáeef³elee Hejs<eeb cetKeexçueme: $eÀesOeHejesçefleefveê: ~“
Fefle~~7~~
kesÀoejoÊe:öûeneW kesÀ ye´eïeCeeefo JeCee&efOeHel³e Deewj iegCe efJeYeeie yelee³es pee
jns nQö
ieg© Deewj Meg$eÀ Fve oesveeW ûeneW keÀes ye´eïeCe JeCe& keÀne ie³ee nw ~ met³e& Deewj
cebieue Fve oesveeW keÀe #eef$e³e JeCe& nw ~ JewM³e peeefle keÀe DeefOeHeefle ®evêcee Deewj Metê
peeefle keÀe DeefOeHeefle yegOe Deewj Devl³epeeW keÀe mJeeceer Meefve ûen neslee nw ~
leLee met³e& ®evê ieg© ³es leerve ûen meÊJeiegCe ÒeOeeve, yegOe Deewj Meg$eÀ jpeesiegCe
ÒeOeeve, cebieue Deewj Meefve leceesiegCe ÒeOeeve ûen keÀns peeles nQ ~
veä êJ³eeefo HetJeexÊeÀ keÀer lejn peelekeÀ keÀer yeueer ûen efmLeefle JeMe leLee
ÒeMveueivesä ûenyeue mes ®eewjeefo keÀer peeefle %eeve ceW GÊeÀeMe³e keÀe GHe³eesie nesvee
®eeefnS ~~ 7 ~~
57

ceOegefHe²ue¢keÌ®elegjñeleveg: efHeÊeÒeke=Àefle: meefJeleeuHekeÀ®e: ~


levegJe=Êelevegye&ngJeelekeÀHeÀ: Òee%eM®e MeMeer ce=ogJeekedÀ MegYe¢kedÀ ~~ 8 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ®evêeke&À³ees: mJeªHeb leesìkesÀveenõ
ceOegefHe²ue¢efieefle ~~ ceOegJeeflHe²uee ¢ef<ì³e&m³e me: F&<elkeÀeleje#e: ~
®elegjñeleveg: ÒemeeefjleYegpeܳeÒeceeCemecees®íe³e: ~ efHeÊeÒeke=Àefle: efHeÊeeefOekeÀ: ~
DeuHekeÀ®ees efJejuekesÀMe: SJebefJeOe: meefJelee Deeefol³e: levegJe=Êelevegefjl³eeefo ~ levJeer
®eemeew Je=Êee ®e levegJe=Êee lee¢Meer leveg³e&m³e me levegJe=Êeleveg: ~ ke=ÀMeJeleg&uee² Fl³eLe&: ~
yengJeelekeÀHeÀ: ÒeYetlecee©leÍ}s<cee Òee%ees cesOeeJeer ce=ogJeekedÀ keÀesceueYee<eer MegYe¢keÀ
oMe&veer³ee#e: SJebefJeOe: MeMeer ®evê: ~~ 8 ~~
keÀsoejoÊe:öûeneW kesÀ mJeªHe yeleeS pee jns nQõ
met³e& keÀer Meno kesÀ meceeve Heerueer ¢ef<ì, uecyeeF& ®eewæ[eF& ceW legu³e (mece
®elegjñe) Mejerj, efHeÊeeefOekeÀ, yengle keÀce kesÀMe (yeeue) Jeeuee met³e& ûen nw ~
®evêceeõieesue Deeke=Àefle keÀe íesìe Mejerj, Jeele keÀHeÀeefOekeÀ, yengle
yegef×ceeve, efceäYee<eer, megvoj meg®ee© oMe&veer³e ves$e nw ~~ 8 ~~
$etÀj¢keÌle©Cecetefle&©oej: HewefÊekeÀ: meg®eHeue: ke=ÀMeceO³e: ~
efMueäJeekeÌmelelenem³e©ef®e%e&:efHeÊecee©lekeÀHeÀÒeke=ÀefleM®e ~~ 9 ~~
YeÆeslHeue:öDeLee²ejkeÀyegOe³ees: mJeªHeb mJeeiele³eenõ
$etÀjsefle ~~ $etÀje ogäe ¢kedÀ ¢ef<ì³e&m³e me $etÀj¢ie²ejkeÀ: me ®e le©Cecetefle&:
efvel³eb ³eewJeveesHesleekeÀejefJeûen: Goejes oelee HewefÊekeÀ: efHeÊeyengue:
meg®eHeueesçleerJeefmLejef®eÊe: ke=ÀMeceO³emlevetoj: SJeb efJeOeeWçieejkeÀ: ~
efMueäJeeefiel³eeefo ~ efMueäJeeiieodieoYee<eermelele nem³e©ef®e: efvel³eb HeefjnemeMeerue:
efHeÊecee©lekeÀHeÀÒeke=Àefleoex<e$e³eesuJeCemJeYeeJe: SJebefJeOees %ees yegOe: ~~ 9 ~~
kesÀoejoÊe:öcebieue yegOe keÀe mJeªHe keÀne pee jne nwõ
cebieue ûenöle©Ce DeJemLee keÀe, $etÀj vepej keÀe yeæ[e Goej (oeveer)
efHeÊeÒeke=ÀeflekeÀ, ®eáeue mJeYeeJe, Mejerj keÀe ceO³e Yeeie ke=ÀMe (ogye&ue) nw ~
yegOe ûenöieodieo Yee<ee Yee<eer, meoe nem³e efÒe³e, JeeleefHeÊekeÀHeÀ leerveeW iegCeeW
mes mecHeVe nw ~~ 9 ~~
58

ye=nÊeveg: efHe²uecetOe&pes#eCees ye=nmHeefle: Þesÿceefle: keÀHeÀelcekeÀ: ~


Ye=ieg: megKeer keÀevleJeHeg: meguees®eve: keÀHeÀeefveueelceeefmeleJe$eÀcet×&pe: ~~ 10 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe peerJeMeg$eÀ³ees: mJeªHeb JebMemLesveenõ
ye=nÊeveg: mLetueMejerj: cetOe&pee: kesÀMee F&#eCees ve³eves ®e efHebieues keÀefHeues ³em³e
keÀefHeuekesÀMekeÀeleje#e Fl³eLe&: ~ ÞesÿceefleOe&cee&vegÒe%e: keÀHeÀelcekeÀ: Mues<ceelcee
SJebefJeOees ye=nmHeefle: ~ Ye=iegefjl³eeefo ~ megKeer efvel³eb megKeemeÊeÀ:
keÀevleJeHego&Me&veer³eMejerj: meguees®eve: MeesYevee#e: keÀHeÀeefveueelcee Mues<cecee©leÒeke=Àefle:
DeefmeleJe$eÀcet×&pe: Deefmelee: ke=À<Cee Je$eÀe: kegÀefìuee: cet×&pee: kesÀMee: ³em³e me
ke=À<CekegÀefìuekesÀMe Fl³eLe&: ~ SJebefJeOees Ye=ieg: Meg$eÀ: ~~ 10 ~~
kesÀoejoÊe:öieg© Meg$eÀ keÀe mJeªHeõ
ieg© keÀe Mejerj mLetue nw, efHebieue kesÀMe, Þesÿ yegef×keÀ Deewj keÀHeÀelcekeÀ
Òeke=Àefle keÀe nw ~ Meg$eÀ keÀe mJeeYeeJe efvel³e megKece³e peerJeve (meoevevoer) oMe&veer³e
Mejerj, megvoj ves$e, keÀHeÀ Deewj Jee³eg GYe³e ÒeOeeve leÊJe, ìsæ{s keÀeues yeeueeW mes ³egÊeÀ
nw~~ 10 ~~
cevoesçueme: keÀefHeue¢keÌke=ÀMeoerIe&iee$ee
mLetueefÜpe: He©<ejescekeÀ®eesçefveueelcee ~
mvee³JemL³eme=keÌlJeieLe Meg$eÀJemes ®e ceppee-
cevoeke&À®evêyegOeMeg$eÀmegjsp³eYeewcee: ~~ 11 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee MevewM®ejmJeªHeb mvee³JeeefomeejlJeb ®e ûeneÞe³eb
JemelebefleuekesÀveenõ
cevoesçueme Fefle ~~ Deueme: ef$eÀ³eemJeHeìg: keÀefHeue¢kedÀ efHeieuee#e: ke=ÀMeb
ogye&ueb oerIe&ceg®®elejb iee$eb ³em³e iee$eeefCe Jee me: ogye&ueesOJe&osn: mLetueefÜpees ye=nodovle:
He©<ejescekeÀ®ee ©#elevet©nkesÀMe: Deefveueelcee JeeleÒeke=Àefle: SJebefJeOees cevo: MevewM®ej:
~ mvee³JemLeerl³eeefo ~ cevoeoerveeb ûeneCeeb mvee³JeeefomeejlJeb mvee³JeefmLeveer Òeefme×eLex ~
osnJeleeb MevewM®ejeefol³eew mvee³JeefmLemeejew MevewM®ej: mvee³egmeej: ~
Deeefol³eesçefmLemeej: ~ Deme=ûegefOejb le®®evêcee: ~ lJekedÀ ®ece& leodyegOe: ~ DeLeMeyo
Deevevle³ee&Lex ~ Meg$ebÀ jsle: le®ígkeÀ: ~ Jemee cesomlelmegjsp³ees ieg©: ~ ceppee
59

DemL³evleie&lees ceelegefJeMes<e: me Yeewce: ~ ûeneCeeb mJeªHe%eeveÒe³eespeveced ~


ueiveveJeebMeHelegu³eleveg: m³eeefol³e$eesHe³egp³eles ~ pevcekeÀeues ³ees ûenes
yeueJeebmlelHeefþlemJeªHemlelkeÀeuepeelees YeJeefle le×elegmeejM®e Ëleveäeefo<eg
ÒeMvekeÀeuesçH³esJebefJeOee OeelegªHeeM®eewjeo³e: J³eeefOeÒeMves ³euueiveb ³eM®e ueives
veJeebMekeÀes lelmJeeefcevees yeueJeMeeoefYeefnleoes<eYeJee Heer[e ~~ 11 ~~
kesÀoejoÊe:öMeefve keÀe mJeYeeJe keÀe³e&, keÀce& ceW Deeuem³e, keÀefHeue JeCe& kesÀ
ves$e, Mejerj uecyee, oeBlees ceW mLetuelee keÀþesj, mLetue yeeue (kesÀMe) Jeeuee Deewwj Jeele
Òeke=Àefle ÒeOeeve nw ~
Mejerj ceW ûeneW kesÀ Meefve-met³e&-®evê-yegOe-Meg$eÀ-ye=nmHeefle Deewj cebieue kesÀ
$eÀce mes mvee³eg (veeæ[er) DeefmLe (n·er) jÊeÀ, lJe®ee, Jeer³e&, Jemee Deewj ceppee ªHe ceW
GÊeÀ ûen mebefmLele nQ ~ Òeyeue ûen mes jesieeefo efJe®eej kesÀ mece³e Mejerj kesÀ efkeÀme
DeJe³eJe ceW ``keÀneb jesie GlHeVe nw“ Gme DeJemej Hej GHe³eesie efkeÀ³ee peevee
®eeefnS~~11~~
osJeecyJeefiveefJenejkeÀesMeMe³eveef#el³eglkeÀjsMee: $eÀceeod
Jem$eb mLetueceYegÊeÀceefivekeÀnleb ceO³eb ¢{b mHeÀeefìleced ~
leece´b m³eevceefCensce³egefÊeÀjpeleev³ekeÀe&®®e cegkeÌlee³emeer
ês<keÀeCew: efMeefMejeo³e: MeMeg©®e%eiJeeefo<etÐelmeg Jee ~~ 12 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ûeneCeeb mLeeveJem$eêJ³eleg&ÒeYeglJeb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
osJeecyJeiveerefle ~ DekeÀe&lÒeYe=efle leoeoerveeb ûeneCeeb $eÀceeodosJeeoerefve mLeeveeefve~
le$e osJemLeeveceeefol³em³e ~ DecyegmLeeveb ®evêceme: ~ DeefivemLeeveb Yeewcem³e ~
efJenejmLeeveb $eÀer[emLeeveb yegOem³e ~ keÀesMees YeeC[ejeieejb lelmLeeveb ye=nmHeles: ~
Me³evemLeeveb Meg$eÀm³e ~ ef#el³eglkeÀj: DeJekeÀjjeefMemlelmLeeveb MevewM®ejm³e ~ S<eeb
mLeeveeveecesle F&Mee: mJeeefceve: ~ Òe³eespeveced ~ yeueJeefle ûens ûenesÊeÀmLeeves ÒemeJe%eeveb
ËleveäeosM®eewjeos: mLeeveb êJ³em³e ®e ~ Jem$eefcel³eeefo ~ DekeÀe&efoefle meJe&$eevegJe=efÊe: ~
le$e mLetuelevlegke=Àleceeefol³em³e Jem$eced ~ DeYegÊebÀ veJeb ®evêm³e ~ Deefivevee
nleceskeÀosMeoiOeb Yeewcem³e ~ kesÀveecyegvee nleb efkeÌueVeb yegOem³e ~ ceO³eb veeefleveJeb
veeeflepeerCe¥ ye=nmHeles: ~ ¢{¹eueevlejmLeeef³e Meg$eÀm³e ~ mHeÀefìleb peerCe¥ MevewM®ejm³e ~
60

Òe³eespeveced ~ meteflekeÀeJem$e%eeves Ëleveäeefoef®evlee³eeb ®e yeueJeodûenJeMeeÜm$e%eeveced ~


leece´b m³eeefol³eeefo, Deeefol³em³e leece´b ®evêm³e ceCe³e: Yeewcem³e nsce megJeCe&, yegOem³e
³egefÊeÀ: ³egp³eles Fefle: ³egefÊeÀ: jereflekeÀebm³eeefo ~ jpeleb jewH³eb ye=nmHeles: mJemLeevemLem³e
megJeCe&ceefHe ~ cegÊeÀe ~ cegÊeÀe Meg$eÀm³e De³e: ke=À<Ceueesnb meerme$eHegCeeR ®e MevewM®ejm³e !
leLee lesvewJe met#cepeelekesÀ GÊeÀced ~ ``DekeÀe&efoleece´ceefCensce³egefÊeÀjpeleeefve ceewefkeÌlekebÀ
ueesnced ~ JeÊeÀJ³eb yeueJeefÓ: mJemLeeves nsce peerJeesçefHe ~~“ leLee ®e Jeeoje³eCee: ~
``Deke&Àm³e leece´b ceCe³ees efnceebMeesYeezcem³e nscesvogmeglem³e ³egefÊeÀ ~ peerJem³e jewH³eb mJeie=ns
efmLelem³e lem³ewJe nsceesMevemeM®e cegÊeÀe ~~ leer#CeebMegosnÒeYem³e meermeke=À<Cee³emeb ®e
ÒeJeoefvle lep%ee: ~“ Òe³eespeveced meteflekeÀeie=ns yeueJeodûens êJ³emeÊee
Ëleveäeefoef®evlee³eeb êJ³eveeMeeefoHeefj%eeveb le®ígYeoMee³eeb leefmceVegHe®e³emLes leoeefHle:
GÊeÀefJeHejerles neefve: ês<keÀeCewefjl³eeefo ~ De$e MekeÀejeefoefYeieg&He³e&vlewJe&Cez: meeb%eeÐew:
MevewM®ejÒeYe=leerveeb iegJe&vleeveeb Je=ÊeevegjesOeeefVeoxMe: ke=Àle: ~
MevewM®ejMeg$eÀ©efOej®evêyegOeieg©<etÐelmeg ueiveieles<eg efMeefMejeo³e: <e[le&Jees %es³ee: ~ le$e
MekeÀejesHeueef#eleMevewM®ej: leefmceVego³eefle ueivemLes efMeefMejleg&efJe&%es³e: ~
MegkeÀejesHeueef#eleMeg$eÀ: leefmceVego³eefle Jemevle: ~ ©keÀejesHeueef#elees ©efOejes
Yeewcemleefmceved ûeer<ce: ~ ®ekeÀejesHeueef#eleM®evêmleefmceved Je<ee& ~ %ees
yegOemleefmce_íjled~ iegkeÀejesHeueef#elees ieg©mleefmceved nscevle: ~ Deeefol³esçH³ego³eefo
ûeer<ce: ~ leLee ®e yeeoje³eCe: ~ ``ûeer<ceceLe ÒeJeoefvle kegÀpeekeÀez“ Fefle ~
ês<keÀeCewefjl³em³e Jee Fl³evesve J³eJeefnlesve mecyevOe: ~ ês<keÀeCewJeexo³eefÓ:
MevewM®ejeefomecyeefvOeefYe: efMeefMejeo³ees %es³ee: ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ueives ûeneYeeJes
MevewM®ejês<keÀeCes ueiveieles efMeefMej: ~ SJe Meg$eÀês<keÀeCes Jemevle: ~ Yeewceês<keÀeCes
ûeer<ce: ~ jefJeês<keÀeCes ûeer<ce SJe ~ ®evêês<keÀeCes Je<ee& ~ yegOeês<keÀeCes Mejled ~
peerJeês<keÀeCes nscevle: ~ De$e ®e cegK³ees ûeneso³esveleg&efveoxMemleoYeeJes ês<keÀeCesvesefle
%eeleJ³eced ~ yentveecego³esçefHe ês<keÀeCesvewJe ~ kesÀef®eodyentveecego³es yeueJeodûensCesefle
J³ee®e#eles ~ leLee ®e ceefCelLe: ~ ``jJ³eeÐewue&iveewHeielew³eex yeueJeebmleodûenleg&efveoxMe:~“
Fefle ~ le$ewleppeeleb ueives ³ees ûen: efmLelemleogÊeÀ $eÝlegJee&®³e: ~ yeng<eg ueiveieles<eg ³ees
yeueJeeved ûeneYeeJes ês<keÀeCeHeles$eÝ&legefveoxMe: ~ Òe³eespeveced ~ ``veäpeelekesÀ $eÝlegefveoxMees
61

Ëleveäeefoef®evlee³eeb ®e ~“ Fefle ~ De$ee®ee³exCe ûeneCeeb MeeKeeefOeHel³eb veesÊeÀced ~ GÊebÀ


®e mJeuHepeelekesÀ ~ ``$eÝieLeJe&meece³epeg<eeceefOeHee ieg©meewc³eYeewceefmelee: ~“
$eÝiJesoeefOeHeefleieg&©: ~ DeLeJe&JesoeefOeHeefle: meewc³ees yegOe: ~ meeceJesoeefOeHeefleYeewce: ~
³epegJeXoeefOeHeefle: Meg$eÀ: ~ Òe³eespeveced ~ yeueJeleer MeeKeeefOeHes ye´eïeCees
peelemle®íeKeeHeeþkeÀes YeJeefle ~ ye´eïeCes peeles MeeKeeefJe%eeveced ~ DeefveämLeevemkesÀ
ûens levcev$ew: Meeefvleefjefle ~~ 12 ~~
kesÀoejoÊe:öûenesb kesÀ mLeeve Jem$e êJ³e Deewj $eÝleg yeleeF& pee jner nwõ
met³ee&jY³e Meefve He³e&vle ûeneW kesÀ $eÀceMe: met³e& keÀe mLeeve osJeceefvoj, ®evêcee
keÀe peueeMe³e leeueeye-ketÀHe veoer-meeiej Deeefo, cebieue keÀe DeefivekegÀC[, yegOe keÀe
$eÀer[emLeue, ieg© keÀe keÀes<eeieej (eflepeesjer Deeefo keÀe mLeeve) Meg$eÀ keÀe Me³eve keÀ#e
Deewj Meefve keÀe mLeeve GlkeÀj Yetefceö(ketÀ[e mLeeve) keÀne ie³ee nw ~
Fmeer ÒekeÀej met³e& ûen keÀe ceesìe Jem$e, ®evê keÀe HetCe& ve³ee, cebieue keÀe peuee
ngDee, yegOe keÀe peue mes ieeruee meeOeejCe Jem$e, ye=nmHeefle keÀe ceO³e ÞesCeer keÀe ve ve³ee
ve Hegjevee (yengle keÀerceleer Deewj ve Del³evle memlee) Deewj Meefve ûen keÀe Jem$e peerCe&
MeerCe& HeÀìe ngDee neslee nw ~
met³e& ûen keÀe Oeeleg leece´, ®evê keÀe ceefCe, cebieue keÀe mJeCe&, yegOe keÀe keÀebmee,
ieg© keÀe jpele (®eeboer) ye=nmHeefle mJeie=ner nes lees megJeCe& Yeer, Meg$eÀ keÀe ceesleer Deewj
Meefve keÀe keÀeuee ueesne ³es Oeeleg met³ee&efo ûeneW kesÀ nesles nQ ~
MeMeg©®e%eieg-Deeefomeg mes Me mes Meefve, Meg mes Meg$eÀ, © mes ©efOej cebieue, ®eb
mes ®evêcee, %e mes yegOe, ieg mes ieg©, Dee mes Deeefol³e, mecePeles ngS pees ûen ueive iele
³ee ueive ês<keÀeCeiele DeefOekeÀ ûeneW ceW Òeyeue ês<keÀeCeiele ³ee yeueJeeved nes leovegmeejsCe,
Meefve mes efMeefMej $eÝleg (cekeÀj kegÀcYemLe met³e& ceW) Meg$eÀ mes Jemevle $eÝleg (ceerve ces<e kesÀ
met³e& ceW) ©efOej † cebieue mes ûeer<ce $eÝleg, (Je=<e efceLegve kesÀ met³e& ceW) ®evê mes Je<ee& $eÝleg
(keÀke&À efmebn kesÀ met³e& ceW) yegOe mes Mej¢leg (keÀv³ee leguee kesÀ met³e& ceW) ieg † ieg© mes
nscevle $eÝleg DeLee&led (Je=efM®ekeÀ Deewj Oeveg jeefMe kesÀ met³e& mece³e ceW) Yeie † Deeefol³e
mes DevegÊeÀ nesles ngS ûeer<ce $eÝleg ceW ueive iele ês<keÀeCeefOeHeefle ûen mes leÊeÎMeeefo
mece³eeW ceW MegYeeMegYe DeeosMe keÀjvee ®eeefnS ~~ 12 ~~
62

(1) ef$eoMeef$ekeÀesCe®elegjñemeHleceev³eJeueeskeÀ³eefvle ®ejCeeefYeJe=ef×le: ~


jefJepeecejsp³e©efOeje: Hejs ®e ³es $eÀceMees YeJeefvle efkeÀue Jeer#eCesçefOekeÀe: ~~ 13 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ûeneCeeb ¢ef<ìmLeeveeefve efvemeie&¢ef<ìHeÀueeefve ®e
Òenef<e&C³eenõ
ef$eoMesefle ~~ ³eefmcevmLeeves ûene: efmLeleemlemceeefl$eoMeeoerefve mLeeveeefve
®ejCeeefYeJe=ef×le: HeeoJe=odO³eeçJeueeskeÀ³eefvle ûenes ³eefmcevjeMeew efmLelemlemceeÐemle=leer³ees
ûenes oMeceM®e leLee le=leer³eoMecemLeew jeMeer ³eew leew Heeosve
®elegLe&Yeeie¢äîeeçJeueeskeÀ³eefvle ~ SJeb ef$ekeÀesCemLeew veJeHeáecemLeeveieleeJeOe&¢ä³ee ~
®elegjñesçäce®elegLex Deäce®elegLe&mLeevemLeew Heeoesve¢äîee ~ meHleceieb ie=nb
HeefjHetCe&¢äîee~ ®ejCeeefYeJe=ef×le Fl³e$eeefYeMeyoes JeerHmeeb Ðeesle³eefle ~ ®ejCeJe=odO³ee
HeeoJe=odO³esl³eLe&: ~ ³eeJelHeeo¢äîee HeM³eefvle leeJelHeÀueb Òe³e®íefvle ~ leLee ®e
mJeuHepeelekesÀ ~ ``oMecele=leer³es veJeceHeáeces ®elegLee&<ìces keÀue$eb ®e ~ HeM³eefvle
HeeoJe=odO³ee HeÀueeefve ®ewJeb Òe³e®íefvle ~~“ DeLee&osJe ûenesçvegÊeÀmLeeveeefve ve
HeM³eleerefle~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``meJ³eb HeM³eefvle meoe ûenevûene½ejCeJe=ef×le:
meJex ~ ef$eoMeef$ekeÀesCe®elegjñemeHleceielee: $eÀcesCewJe ~~ HetCe¥ HeM³eefle
jefJepemle=leer³eoMeces ef$ekeÀesCeceefHe peerJe: ~ ®elegjñeb Yetefcemegle: efmeleeke&ÀyegOeefncekeÀje:
keÀueJeáe ~~ leLee ³eJeveséej: ~ ``Üew HeefM®eceew <eÿceLe efÜleer³eb mebmLeevejeMes:
HeefjËl³e jeMeerved ~ Mes<eevûen: HeM³eefle meJe&keÀeueefceäs<eg ®ew<eeb efJeefnlee ¢efieäe ~~
peeefce$eYes ¢ef<ìHeÀueb meceûeb mJeHeeonerveb ®elegjñe³ees½e ~
ef$ekeÀesCe³ees¢&ef<ìHeÀueeOe&ceengog&efM®eke̳emeb%es oMeces ®e Heeoced ~~“ jefJepeecejsp³e©efOeje
Fefle ~ efkeÀuesl³eeiecemet®eves ~ ®ejCeeefYeJe=ef×le Fl³evegJele&les ~ Sles
jefJepeeo³eM®ejCeeefYeJe=ef×le: HeeoesHe®e³eeÜer#eCes oMe&ves $eÀceMeesçefOekeÀHeÀueÒeoe
YeJeefvle ~ jefJepe: meewefj: megoMe&ves HeeueHeÀueÒeo: ~ Decejsp³ees ye=nmHeeflejOe&HeÀueÒeo:~
©efOejeWçieejkeÀ: me HeeonerveHeÀueÒeo: ~ DeHejsçke&À®evêyegOeMeg$eÀemles Jeer#eles
meceûeHeÀueÒeoe: Slevvewmeefie&kebÀ ûeneCeeb ¢ef<ìHeÀueb mLeeveJeMeeosles<eeb ³eLeemJeb
¢ef<ìHeÀuecet¿ecesJeceskeÀ J³ee®e#eles DeHejs lJeeng: ~ mLeeveHeÀuecesleled ~ lesve
ef$eoMeeefomLeeveieleevûenjeefMevHeM³evlees jefJepeeo³ees oMe&vesçefOekeÀHeÀueÒeoe YeJebefle ~
63

leÐelee ~ le=leer³eoMecemLeevûenevjeMeervJee MevewM®ej: HeM³eVev³esY³ees


ûensY³eesçefOekeÀHeÀueÒeoes YeJeefle ~ HeefjHetCe¥ HeM³eleerl³eLe&: ~ SJeb ef$ekeÀesCemLee_peerJe:
®elegñeieevYeewce: meHlecemLeevevmet³e&®evêyegOeMeg$eÀe: ~ Sle®®e yenglejeCeecee®ee³ee&Ceeb
celeced ~ leLee ®e YeieJeevieeefie&: ~ ``ogefM®eke̳eoMeieevmeewefjefm$ekeÀesCemLeevye=nmHeefle: ~
®elegLee&äceieevYeewce: Mes<ee: meHlecemebefmLeleeved ~~ YeJeefvle Jeer#eles
efvel³ecegÊeÀeefOekeÀHeÀuee ûene: ~“ Fefle ~~ 13 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW keÀer ¢ef<ì yeleeF& pee jner nw ~ Òel³eskeÀ ûen DeHeves mes 3,
10 mLeeveeW keÀes SkeÀ ®ejCe¢ef<ì mes, 5, 9 keÀes oes ®ejCe mes, 4, 8 keÀes leerve
®ejCe mes SJeb DeHeves mes þerkeÀ meeleJeeR jeefMe keÀes 4 ®ejCe DeLee&led HetCe& ¢ef<ì mes
osKeles nQ ~ Fme meeceev³eesefkeÌle kesÀ meeLe efJeMes<e efJe®eej keÀne pee jne nw efkeÀ jefJepe
DeLee&led Meefveûen (peneB Deewj ûen 1 ®ejCe mes osKeles nQ) 3~10 mLeeve Hej Yeer
meHlece mLeeve keÀer HetCe& ¢ef<ì jKelee nw leelHe³e&le: Meefve ûen keÀer 1 ®ejCe keÀer ¢ef<ì
veneR nesleer ~
Meefve ûen Debie j#ekeÀ nw ~ le=leer³e Deewj oMece Heje$eÀce Deewj jeä^ Hej
mJeeYeeefJekeÀ HetCe& ¢ef<ì nesveer ner ®eeefnS ~
Fmeer ÒekeÀej 5, 9 Heáece veJece meYeer ûeneW keÀer oes ®ejCe ¢ef<ì peneB ieg© †
ye=nmHeefle keÀer oes ®ejCe ¢ef<ì keÀer peien HetCe& ¢ef<ì nesleer nw DeLee&led ye=nmHeefle keÀer 2
®ejCe ¢ef<ì keÀe DeYeeJe nw ~ Heáece efJeÐee mLeeve Deewj veJece Oece& mLeeve pewmes yeæ[s
cenlJe kesÀ YeeJeeW Hej jeä^ keÀe meJeexHeefj Dee®ee³e& ³ee meJe&Þesÿ meef®eJe keÀe cegK³e
keÀÊe&J³e nes peelee nw efkeÀ jeä^ mebJeOe&ve keÀer DeeOeej efMeuee efJeÐee Deewj Oece& keÀes ner
meJe& Þesÿlee oer pee³e DeleSJe ye=nmHeefle keÀer Heáece veJece Hej HeefjHetCe& ¢ef<ì ner
®eeefnS ~
cebieueûen keÀer ®elegLee&äce Hej meeceev³e Je®eve mes 3 ®ejCe ¢ef<ì nesveer ®eeefnS
efkeÀvleg ie=n mLeeve Deewj Deäce ieg¿e-Dee³eg mLeeve ³ee efíê mLeeve nw ~ jeä^ efpeme Hej
jeä^vee³ekeÀ ie=n cev$eer keÀe HetCe& GÊejoeef³elJe neslee nw, cebieue ûen ner jeä^ keÀe veslee
neslee nw lemceeled cebieue ûen mes ®elegLee&äce YeeJe Hej meoe HetCe& ¢ef<ì ner Gef®ele nesleer nw
~ DevegÊeÀ YeeJeeW Hej ¢ef<ì veneR nesleer ~~ 13 ~~
64

De³eve#eCeJeemejle&Jees ceemeesç×& meceeM®e YeemkeÀjeled ~


keÀìgkeÀueJeCeeflekeÌleefceefÞelee ceOegjecueew ®e keÀ<ee³e Fl³eefHe ~~ 14 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ûeneCeeb keÀeueefveoxMeb jmeefveoxMe_®e Jewleeueer³esveenõ
De³evesefle ~ YeemkeÀjeoeefol³eelÒeYe=l³e³eveeefokeÀeueefveoxMe: ~ le$ee³eveefveoxMees
YeemkeÀjelmet³ee&led ~ #eCees cegntle&mleefvveoxMeM®evêeled ~ Jeemejes efoJememleefvveoxMees
Yeewceeled ~ $eÝlegcee&meܳeelcekeÀmleefvveoxMees yegOeeled ~ ceemeefveoxMees peerJeeled ~ ceemee×&
He#emleefVeoxMe: Meg$eÀeled ~ mecee: mebÊejemleefVeos&Me: meewjeled ~ Òe³eespeveced ~ ÒeMveueives
³em³e ûenm³e veJeebMekeÀeso³e: me ûenmlemceeVeJeebMekeÀ ÐeeJelmebK³es veJeebMekesÀ YeJeefle
leeJelmebK³eesç³eveeefokeÀes ûenesHeueef#elekeÀeueMegYeeMegYeHeÀueHebÊeÀew Jee®³e: ~ Dev³es lJesJeb
J³ee®e#eles ~ ueives ³eeJelme*dK³ees veJeebMekeÀ
GefolemleeJemmebK³eesç³eveeefokeÀeueeWçMekeÀHeefleJeMeeÜÊeÀJ³e: ~ leLee ®e ceefCelLe:
``ueiveebMekeÀHeeflelegu³e keÀeuees ueiveesefoleebMemecemebK³e: ~ JeÊeÀJ³ees efjHegefJepe³es
ieYee&OeevesçLe keÀe³e&meb³eesies ~~“ keÀìgkeÀueJeCesl³eeefo ~
YeemkeÀjeoeefol³eelkeÀìgkeÀeefojmeefveoxMe: ~ le$eeefol³eelmet³ee&lkeÀìgkeÀm³e jmem³e efveoxMe:
keÀìgkebÀ cejes®eeefo ~ ®evêeled ueJeCem³e ~ YeewceeefÊekeÀm³e efleÊebÀ efvecyeeefo ~
yegOeeefvceÞem³e <e[^mem³e ~ peerJeevceOegjm³e efceäm³e ~ Meg$eÀeocuem³e ~
meewjelkeÀ<ee³em³e ~ Òe³eespeveced ~ DeeOeevekeÀeues ³ees yeueJeebmleogÊeÀjmeoesnoes ieefYe&C³ee
yeJeefle ~ leLee ®e meejeJem³eeced ~ ``ceeefme le=leer³es m$eerCeeb oesnokeÀes pee³elesçJeM³eced ~
me jmeeefOeHem³e YeeJewefJe&ueive³eesieeefoefYeefM®evl³e: ~~“ YeespeveeÞe³es ®e ÒeMves ûeneso³es
levveJeebMekeÀeso³es Jee leogÊeÀjmeeefvJeleYeespeve%eeveefceefle ~~ 14 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW kesÀ keÀeue Deewj Gme keÀe efveoxMeõ
peelekeÀ ³ee ÒeMve keÀÊee& kesÀ ``cesje keÀe³e& keÀye nesiee ?“ Deeefo ÒeMve kesÀ
meceeOeeve kesÀ efueS ÒeMve ueive ceW efpeme ûen keÀe veJeebMe efpeme mebK³ee ceW nes Gme
mebK³ee lekeÀ met³e& kesÀ veJeebMe mes, De³eve (6 ceeme), ®evêcee mes MeerIe´ #eCe Yej ceW,
DeLee&led veJeebMe legu³e cegntle& mece³e ceW (pees oes IeefìkeÀe † 48 efceefveì kesÀ legu³e neslee
nw) cebieue mes veJeebMe mebK³ekeÀ efove, yegOe mes $eÝleg † 2 ceeme, ieg© mes ceeme mebK³ee,
Meg$eÀ mes He#e mebK³ee Deewj Meefve mes Je<e& mebK³ee keÀe efveoxMe keÀjvee ®eeefnS ~
65

ÒeMve keÀlee& kesÀ Devegmeej ueive kesÀ veJeebMe Deewj ueive ûen iele ûenevegmeej
Yeespeve jme keÀe efJe®eej efkeÀ³ee ie³ee nw leLee met³e& ûen keÀer ueive efmLeefle ³ee ueive
veJeebMesMe keÀer efmLeefle ceW, keÀìg jme keÀe Yeespeve, ®evê mes ueJeCe jmeeefOeke̳e Yeespeve,
cebieue mes Del³evle leerleejme veerce Deefo kesÀ meceeve jme keÀe, yegOe mes DeveskeÀ <e[^me
efceefÞele Yeespeve, ieg© mes efceäeVe Yeespeve Meg$eÀ mess Decue jme ÒeOeeve Yeespeve, Meg$eÀ mes
keÀ<ee³e jme ÒeOeeve Yeespeve neslee nw ~ ieYee&Oeeve mece³e ceW pees ûen yeueJeeved neslee nw
Gme ûen kesÀ jmeeefo keÀe Yeespeve ieefYe&Ceer m$eer ves efkeÀ³ee nw Fl³eeefo Fme ÒekeÀej mes Yeer
efJe®eej efkeÀ³ee peelee nw ~~ 14 ~~
peerJees peerJeyegOeew efmelesvogleve³eew J³ekeÀe& efJeYeewce: $eÀcee-
ÜervÜkeÀe& efJekegÀpesefvÜveeM®e megËo: kesÀ<eeefáeosJeb celeced ~
mel³eesÊesÀ megËoefm$ekeÀesCeYeJeveelmJeelmJeevl³eOeerce&Hee:
mJees®®ee³eg:megKeHee: mJeue#eCeefJeOesvee&v³ewefJe&jesOeeefoefle ~~ 15 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee efce$eeefce$eefJeefOeb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
peerJe Fefle ~~ met³ee&oerveeb ûeneCeeb $eÀceeppeerJeeo³e: megËo: ~ le$eeefol³em³e
met³e&m³e peerJees ye=nmHeefle: megËefvce$eced ~ peerJeyegOeew ieg©meewc³eew ®evêm³e ~ efmele: Meg$eÀ:
Fvogleve³ees yegOe: Sleew Yeewcem³e ~ efJeieleesçke&À: met³eex ³esY³ees ûensY³emles met³e&Jeefpe&lee:
meJe& SJe yegOem³e ~ efJeYeewcee efJeieleeWçieejkeÀes ³esY³emles Yeewcejefnlee: meJe& SJe
ye=nmHeles: ~ JeervÜkeÀe& efJeieleew ®evêekeÀez ³esY³emles meJe& SJe Meg$eÀm³e ~ efJekegÀpesefvÜvee:
kegÀpees Yeewce FvogM®evê: Fve: met³e&: Sles efJekegÀpesefvÜvee: meJe¥ SJe meewjm³e MevewM®ejm³e
SJeb kesÀ<eeefáevceleb ve yentveeced ~ De$e ®e les<eeb Me$egefce$eJ³eJenej SJesäes
veesoemeerveJ³enejmlemceeefvce$esY³eesçv³es ¿eefce$eeCeerefle kesÀef®eÐeJeveséejeo³e: ~ leLee ®e
³eJeveséej: ~ ``jJesieg©efce&$eceleesçv³eLeev³es iegjesmleg Yeewceb HeefjËl³e meJex ~ ®eevêsjvekeÀe&
Ye=iegvevovem³e lJekexÀvogJepe& megËo: Òeefoäe: ~~ Yeewcem³e Meg$eÀ: MeefMepe½e efce$es
Fvoesyeg&Oeb osJeieg©b ®e efJeÐeeled ~ meewjm³e efce$eeCve=³ekegÀpesvogmet³ee&: Mes<eeefvjHetefvJeef×Ceeb ®e
leÜled“ ~~ mel³eesÊeÀ Fefle ~ mel³eesÊeÀnesjeMeem$es mJeef$ekeÀesCeYeJevee-
oelceer³ecetueef$ekeÀesCejeMes: mJeebl³eOeerOece&Hee: mJees®®ee³eg: megKeHeeM®e les ûenm³e megËoes
YeJeefvle ~ le$e ef$ekeÀesCeb cetueef$ekeÀesCeb lemceelmJeHees efÜleer³ejeM³eefOeHe: lem³eeosJeevl³eHees
66

ÜeoMemLeeveeefOeHe: OeermLeeveHe: OeermLeevem³e Heáecem³eeçefOeHe: Oece&Hees veJeceeefOeHe:


mJees®®eHees ûenesÊeÀm³ees®®em³e mJeeceer Dee³eg<eesçäcemLeevem³eeefOeHeefle:
megKeHeM®elegLe&mLeeveeefOeHeefle: ûenes efce$eb YeJeefle ~ mJeue#eCeefJeOesefJe&jesOee-
ov³ewjHeefþlemLeeveeefOeHeefleefYeûe&nw: men vee³eb efce$eeefce$eefJeYeeie: keÀuHeveer³e: ~
efJejesOeeomegËÓJeb mJeb ®e leuue#eCeb mJeue#eCeb mJeue#eCes efJeefOe: mJeue#eCeefJeefOe: lesve
efJejesOemlemceeled ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ³eesç³eb mJeefJeefOeefce&$eueJeCeefJeYeeie: ÒeoefMe&le:
Deleesçv³emLeeveeefOeHee ³es ûenemles ûenm³e megËoes ve YeJeefle ~ leLee ®e mel³e: ~
``megËoefm$ekeÀesCeYeJeveeodûenm³e megleYes J³e³esçLe OeveYeJeves ~ mJepeves efveOeves Oecex
mJees®®es ®e YeJeefvle ve Mes<ee: ~~“ mJepevemeb%e ®elegLe&mLeeveb lelees efÜjeM³eefOeHees
efce$emeb%e: SkeÀjeM³eefOeHees ceO³ece: DevegÊeÀjeM³eeefOeHe: Me$eg: ~ Je#³eefle ®e ~
``ܳeskeÀevegÊeÀYeHeevmegËlmeceefjHetvmeefáevl³e vewmeefie&keÀeved“ Fefle ~ SkeÀjeM³eefOeHees
ceO³ece Fefle ~ ³eogÊebÀ leLee ®evêekeÀe&JeskeÀjeM³eefOeHeeJeefHe efce$emeb%eew YeJele: le³eesefn&
jeefMeܳem³eeefOeHel³eeYeeJeeled jeefMeܳem³e ³eesçefOeHeefleûe&n: me SJees®®ejeM³eefOeHelJeeled
efÜYeHelJeb ÒeeHveesefle leLeeefHe efÜYeHe SJe %eeleJ³e: lem³e mJejeefMeJ³eeflejskeÀeled ~
Slevcevoyegef×J³eglHeeoveeLe¥ mHeälejb J³eeK³ee³eles ~ leÐeLee ~ Deeefol³em³e
efmebnefm$ekeÀesCeb lemceeÜeoMemLeevem³e keÀke&Àìm³e ®evêcee DeefOeHeefle: ~ me
SkeÀjeM³eefOeHeesçefHe meved efÜleer³ejeMesjeefOeHel³eeYeeJeeod Deeefol³em³e efce$eced ~
efmebne®®elegLeea Je=efM®ekeÀ: veJecees ces<e: le³eesYeezceesçefOeHeefle: ~ Deeefol³em³ees®®eb ces<e:
lem³eeefOeHees Yeewce: ces<em³e efmebnveJecelJeeoeefol³eM³e mJees®®elJeeoskeÀjeefMelJe
ces<em³ewkeÀlJeeodJe=efM®ekeÀm³e efÜleer³elJeeÓewcees efÜjeM³eefOeHees peele: lesveeefol³em³e
efce$eced ~ efmebnelHeáeceeäceew OeefvJeceerveew le³eesjefOeHeeflepeeaJe: me
®eeskeÌlemLeeveܳem³eeefOeHeeflelJeeoeefol³em³e efce$eced ~ efmebneefodÜleer³ewkeÀeoMeew
keÀv³eeefceLegveew le³eesyeg&Oe: mJeeceer le$e efÜleer³emLeevem³eesÊeÀlJeeoskeÀeoMem³eevegÊeÀlJeeled
HeefþlewkeÀjeM³eefOeHelJeeodyegOees jJesce&O³ece: ~ efmebnel<eÿmeHlecemLeeves cekeÀjkegÀcYeew
veesÊeÀew le³eesjeefOeHel³eeoeefol³em³e MevewM®ej: Me$eg: ~ efmebneodoMecele=leer³es Je=<elegues
le³eesjvegÊeÀ³ees: mLeeve³eesjeefOeHel³ee®íg$eÀ Deeefol³em³e Me$eg: ~ SJeb jJes: ~ DeLe
®evêm³e ³eLee ~ ®evêm³e Je=<eefm$ekeÀesCemlemcee®®elegLe&mLeeveb efmebnmlem³eeefOeHe: met³e&: me
67

SkeÀjeM³eefOeHees efÜleer³ejeMesjeefOeHel³eeYeeJee®®evêm³e efce$eced ~ Je=<eeefodÜleer³ees efceLegve:


Heáece: keÀv³ee le³eesyeg&OeesçefOeHeefle: me ®eesÊeÀmLeeveܳem³eeefOeHel³ee®®evêm³e efce$eced ~
Je=<eelmeHleceÜeoMeew Je=efM®ekeÀces<eew le³eesYeezce: mJeeceer
le$eÜeoMemLeesÊeÀlJeelmeHlecem³eevegkeÌlelJeeled HeefþleskeÀjeM³eefOeHelJeeÓewceM®evêm³e
ceO³ece: ~ Je=<eeod efÜleer³eHeáece³eesefce&LegvekeÀv³e³ees: mJeeceer yegOem³em³eeskeÌlemLeeve-
ܳeeefOeHelJeeodyegOeM®evêm³e efce$eced ~ Je=<eeoäcewkeÀeoMeew OeefvJeceerveew le³eespeeaJe: mJeeceer
le$ewkeÀeoMem³eevegÊeÀlJeeled Deäcem³eesÊeÀlJeelHeefþlewkeÀjeM³eefOeHelJeeppeerJeM®evêm³e
ceO³emLe: ~ ®evêm³e Je=<e: le®®e: Je=<eel<eÿmleguee le³ees: Meg$eÀesçefOeHeeflemle$e
Je=<em³ees®®elJesveesÊeÀlJeel<eÿm³eevegkeÌlelJeelHeefþlewkeÀjeM³eefOeHelJee®®evêm³e Meg$eÀes
ceO³emLe: ~ Je=<eeVeJeceoMeceew cekeÀjkegÀcYeew le³ees: mJeeceer Meefve: le$e
veJecem³eesÊeÀlJeeÎMecem³eevegÊeÀlJeelHeefþlewkeÀjeM³eefOeHelJeelmeewj: ®evêm³e ceO³emLe: ~
SJeb ®evêm³e ~ DeLe Yeewcem³e ~ leÐeLee ~ Yeewcem³e ces<eefm$ekeÀesCe ces<ee®®elegLe&mLeevem³e
keÀke&Àìm³eeefOeHeM®evê: me SkeÀjeM³eefOeHeesçefHe meefvÜleer³ejeMesjeefOeHel³eesYeeJeeÓewcem³e
efce$eced ~ ces<eelHeáecem³e efmebnm³eeefOeHe: met³e&: ~ me SkeÀjeM³eefOeHeesçefHe
meefvÜleer³ejeMesjeefOeHelJeeYeeJeeÓewcem³e efce$eced ~ ces<eeÊe=leer³e<eÿew efceLegvekeÀv³es veesÊesÀ
le³eesyeg&Oem³eeefOeHel³eeÓewcem³e yegOe: Me$eg: ~ ces<eeefodÜleer³emeHleceew Je=<elegues le³ees:
Meg$eÀ: mJeeceer le$e efÜleer³em³eesÊeÀlJeelmeHlecem³eevegÊeÀlJeelHeefþlewkeÀjeM³eefOeHelJee-
®íg$eÀes Yeewcem³e ceO³ece: ~ SJeb Yeewcem³e ~ DeLe yegOem³e ~ keÀv³ee cetueef$ekeÀesCeb
lemceeodÜeoMemLeevem³e efmebnm³eeefOeHeefle: met³e&: me SkeÀjeM³eefOeHeesçefHe
meefvÜleer³ejeMesjeefOeHel³eeYeeJeeod yegOem³e efce$eced ~ keÀv³ee³ee: efÜleer³eveJeceew le³ees:
Meg$eÀesçefOeHeefle: me ®eesÊeÀmLeeveܳem³eeefOeHelJeeodyegOem³e efce$eced ~ keÀv³ee³ee
SkeÀeoMemLeevem³e keÀke&Àìm³eeefOeHeefleM®evê: leledmLeevegÊeÀlJeeodyegOem³e Me$eg: ~
keÀv³ee³ee: le=leer³eeäceew Je=efM®ekeÀces<eew le³eesYeezceesçefOeHeefle:
le$eeäcem³eesÊeÀlJeeÊe=leerlem³eevegÊeÀlJeelHeefþlewkeÀjeM³eefOeHelJeeled YeewceesyegOem³e ceO³ece:~
keÀv³ee³eeM®elegLe&meHleceew OeefvJeceerveew le³eespeeaJeeçefOeHeeflemle$e
®elegLe&m³eesÊeÀlJeelmeHlecem³eevegÊeÀlJeelHeefþlewkeÀjeM³eefOeHelJeeppeerJees yegOem³e ceO³ece: ~
keÀv³ee³ee: He_®ece<eÿew cekeÀjkegÀcYeew le³ees: meewjesçefOeHeeflemle$e
68

Heáecem³eesÊeÀlJeel<eÿm³eevegÊeÀlJeelHeefþlewkeÀjeM³eefOeHelJeelmeewjes yegOem³e ceO³ece: SJe


yegOem³e ~ DeLe iegjes: ~ peerJem³e OevJeer ef$ekeÀesCeb lemceeoäcemLeevem³e
keÀke&Àìm³eeefOeHeefleM®evê: me SkeÀjeM³eefOeHeesçefHe meved
efÜleer³ejeMesjeefOeHel³eeYeeJeeppeerJem³e efce$eced ~ Oeveg<ees veJecem³e efmebnm³eeefOeHeefle:
met³e&: me SkeÀjeM³eefOeHeesçefHe meefvÜleer³em³e jeMesjeefOeHel³eeYeeJeeppeerJem³e efce$eced ~
Oeveg<e: HeáeceÜeoMeew ces<eJe=efM®ekeÀew le³eesYeezceesçefOeHeefle: me
®eesÊeÀmLeevem³eeefOeHelJeeppeerJem³e efce$eced ~ Oeveg<ees efÜleer³ele=leer³eew cekeÀjkegÀcYeew le³ees:
meewjesçefOeHeeflemle$e efÜleer³em³eesÊeÀlJeeÊe=leer³em³eevegÊeÀlJeelHeefþlewkeÀjeM³eefOeHelJeelmeewjes
peerJem³e ceO³emLe: ~ Oeveg<e: meHleceoMeces efceLegvekeÀv³es le³eesyeg&OeesçefOeHeefle: me
®eevegÊeÀmLeeveܳem³eeefOeHeeflelJeeodiegjes: Me$eg: ~ Oeveg<e: <eÿwkeÀeoMemLeeves Je=<elegues
le³ees: Meg$eÀesçefOeHeefle: mLeeveܳemLeevegÊeÀlJee®íg$eÀes iegjes: Me$eg: ~ SJeb peerJem³e ~
DeLe Meg$eÀm³e ~ Meg$eÀm³e leguee ef$ekeÀesCeb leguee³ee: veJeceÜeoMemLeeves efceLegvekeÀv³es
le³eesyeg&OeesçefOeHeefle: me ®eesÊeÀmLeeveܳem³eeefOeHeeflelJee®íg$eÀm³e efce$eced ~
leguee³eeM®elegLe&Heáeceew cekeÀjkegÀcYeew le³eesjefOeHeefle: meewj: me
®eesÊeÀmLeeveܳem³eeefOeHelJee®íg$eÀm³e efce$eced ~ leguee³ee efÜleer³emeHleceew Je=efM®ekeÀces<eew
le³eesYeezceesçefOeHeefle: le$e efÜleer³em³eesÊeÀlJeelmeHlecem³eevegÊeÀlJeelHeefþlewkeÀjeM³eefOe-
HelJeeÓewce: Meg$eÀm³e ceO³emLe: ~ Meg$eÀm³e ceerve G®®eb leguee³eemle=leer³e<eÿew
OeefvJeceerveew le³eespeeaJeesçefOeHeefle: le$e ceervem³ees®®eeogÊeÀlJee×efvJeveesçvegÊeÀlJeelHeefþlewkeÀ-
jeM³eefOeHelJeeppeerJe: Meg$eÀm³e: ceO³emLe: ~ legueeoskeÀeoMe: efmebnmlem³eeefOeHe: met³e&:
me SkeÀjeM³eefOeHeesçefHe meved efÜleer³ejeMesjeefOeHel³eeYeeJee®íg$eÀm³eeke&À: Me$eg: ~
legueelkeÀke&Àìm³e oMecemLeevem³eeefOeHeM®evê: me SkeÀjeM³eefOeHeesçefHe
efÜleer³ejeM³eeefOeHel³eeYeeJee®íg$eÀm³e ®evê: Me$eg: ~ SJeb Meg$eÀm³e ~ DeLe meewjm³e
kegÀcYeefm$ekeÀesCeb kegÀcYeelHeáeceeäces efceLegvekeÀv³es le³eesyeg&OeesçefOeHeefle: me
®eesÊeÀmLeeveܳem³eeefOeHeeflelJeelmeewjm³e efce$eced ~ kegÀcYeeefodÜleer³ewkeÀeoMeew OeefvJeceerveew
le³eespeeaJeesçefOeHeefle: le$e efÜleer³em³eesÊeÀlJeeoskeÀeom³eevegÊeÀlJeelHeefþlewkeÀjeM³eefOeHelJee-
lmeewjm³e peerJees ceO³emLe: ~ kegÀcYeel<eÿ: keÀke&Àìmlem³eeefOeHeM®evêmlem³eevegÊeÀlJee-
lmeewjm³e ®evê: Me$eg kegÀcYeelmeHlece: efmebnmlem³eeefOeHeefle: met³e&mlem³eevegÊeÀlJeelmeewjm³e
69

met³e&: Me$eg: ~ kegÀcYeele=leer³eoMeceew ces<eJe=efM®ekeÀew le³eesYeezceesçefOeHeeflemle³eesjvegÊeÀ-


lJeeÓewce: meewjm³e Me$egefjefle ~~ 15 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW kesÀ HejmHej ceW efce$e Me$eg efJe®eej efkeÀ³ee pee jne nwõ
met³e& ûen keÀe ye=nmHeefle efce$e, ®evêcee kesÀ yegOe Deewj ieg© efce$e, cebieue kesÀ
®evê, Meg$eÀ Deewj yegOe, yegOe kesÀ met³e& jefnle meYeer ûen DeLee&led ®evê, cebieue ieg©, Meg$eÀ
Deewj Meefve efce$e, ye=nmHeefle kesÀ cebieue keÀes íesæ[keÀj meYeer ûen pewmes met³e&, ®evê, yegOe,
Meg$eÀ Deewj Meefve, Meg$eÀ kesÀ met³e& ®evêcee keÀes íesæ[keÀj meYeer ûen DeLee&led cebieue, yegOe,
ye=nmHeefle, Deewj Meg$eÀ, Deewj MevewM®ej kesÀ cebieue, ®evê Deewj met³e& keÀes íesæ[ keÀj
DeLee&led yegOe, ye=nmHeefle Deewj Meg$eÀ GÊeÀ ³es efce$e ûen nesles nw ~ Ssmee kegÀí Dee®ee³eex
keÀe cele nw ~ ûeneW ceW Òel³eskeÀ efce$e ûeneW keÀe GuuesKe efkeÀ³ee ie³ee Mes<e Me$eg nesles nQ ~
ûen kesÀ leLee efce$e-Me$eg Deewj Goemeerve Fme ÒekeÀej keÀes HejmHej kesÀ ueeskeÀ J³eJenej kesÀ
Devegmeej kegÀí ³eJevee®ee³eeX keÀe ûeneW ceW HejmHej GÊeÀ ÒekeÀej mes efce$e Deewj Me$eg nesles
nQ, ³ener cele efmLej nw ~
efkeÀvleg ``mel³ee®ee³e&“ keÀe GÊeÀ efJe<e³e ceW megmHeä meJe&ceev³e cele nw efkeÀ
Òel³eskeÀ ûen keÀer pees cetue ef$ekeÀesCe jeefMe HetJe& ceW keÀner ieF& nw Gmemes otmejer, yeejnJeeR,
HeeB®eJeerb, veJeeR, DeeþJeeR, ®eewLeer (2, 4, 5, 8, 9 Deewj 12) jeefMe³eeW kesÀ mJeeceer
ûen efce$e ûen nesles nQ, Fvemes Mes<e DeefleefjÊeÀ mLeeveeW kesÀ mJeeceer Me$eg nesles nQ DeLee&led
ûen kesÀ cetue ef$ekeÀesCe mes 1~3~6~7~10 Deewj 11 mLeeveeW kesÀ mJeeceer Me$eg nesles
nQ~
mel³ee®ee³e& ves DeHeves cetue ef$ekeÀesCe mes GÊeÀ 2, 4, 5, 8, 9 ceW efce$e Deewj
12 jeefMe³eeW ceW DevegÊeÀ 1~3~6~7~10 Deewj 11JeeR jeefMe³eeW kesÀ mJeeceer ûeneW
keÀes Me$eg keÀne nw ~ Fme ÒekeÀej GÊeÀ mLeeveeOeerMe efce$e ûen Deewj DevegÊeÀ mLeeveeOeerMe
Me$eg ûen nes peeles nQ ~
GoenjCele: met³e& ûen keÀe cetue ef$ekeÀesCe efmebn jeefMe ceW 2, 4, 5, 8, 9,
10 mebK³ekeÀ jeefMe³eeb, keÀv³ee-Je=efM®ekeÀ Oeveg-ceerve ces<e Deewj Je=<e jeefMe³eeW kesÀ mJeeceer
ûen $eÀceMe: yegOe-cebieue, ye=nmHeefle, ye=nmHeefle Deewj leguee ûeneW ceW Òel³eskeÀ ûen met³e&
keÀe efce$e neslee nw ~ leLee cetue ef$ekeÀesCe mes DevegÊeÀ, efmebn-leguee-cekeÀj-kegÀcYe-Je=<e
70

Deewj efceLegve jeefMe³eeW kesÀ mJeeceer ûen $eÀceMe, met³e& Meg$eÀ Meefve Meefve-Meg$eÀ Deewj yegOe
met³e& kesÀ Me$eg efme× nesles nw ~ Fme ÒekeÀej efce$e Deewj Me$eg ûeneW keÀes mecePe keÀj efpeme
ûen ceW GÊeÀ-DevegÊeÀ oesveeW ue#eCe Ieefìle neWies Jen ûen ve Me$eg Deewj ve efce$e DeLee&led
Goemeerve ³ee meceleeJeeoer nesves mes mece keÀne peelee nw ~~ 15 ~~
Me$et cevoefmeleew meceM®e MeefMepees efce$eeefCe Mes<ee jJes-
mleer#CeebMegefn&cejefMcepeM®e megËoew Mes<ee: mecee: Meerleiees: ~
peerJesvot<CekeÀje: kegÀpem³e megËoes %eesçefj: efmeleekeÀea meceew
efce$es met³e&efmeleew yegOem³e efnceieg: Me$eg: meceeM®eeHejs ~~ 16 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee mel³eesÊeÀeved ÜîeskeÀevegkeÌleYeHeeved ûenm³e
megËvceO³emLeMe$et_íeot&ueefJe$eÀeref[leܳesveenõ
Me$et ceboefmeleeefJeefle ~~ jJesjeefol³emle cebo: meewj: efmele: Meg$eÀ: Sleew Üew
Me$et efjHet MeefMepees yegOe: mecees ceO³emLe: ve Me$egve& efce$ecegoemeerve Fl³eLe&: ~ Mes<ee
ûeneM®evêe²ejkeÀiegjJees efce$eeCeerefle ~ leer#CeebMegefjl³eeefo MeerleieesM®evêceme:
leer#CeebMeg: met³e&: efncejefMcepees yegOe: Sleew Üew megËoew efce$es Mes<ee: mecee SJe
YeewcepeerJeMeg$eÀmeewje: mecee ceO³emLee Goemeervee Fl³eLe&: ~ peerJesvot<CekeÀje Fefle ~
kegÀpem³e Yeewcem³e peerJees ye=nmHeefle: FvogM®evê: G<CekeÀj: met³e& Sles megËoes efce$eeefCe
%ees yegOe: Deefj: Me$eg: ~ efmeleekeÀea Meg$eÀmeewjew meceew ceO³emLeeefJeefle ~ efce$es
met³e&efmeleeefJeefle ~ met³eex jefJe: efmele: Meg$eÀ: Sleew Üew yegOem³e efce$es megËoew,
efnceiegM®evêcee: Me$egjefj:, DeHejsçv³es Yeewceieg©meewje mecee ceO³emLee Fefle ~~ 16 ~~
kesÀoejoÊe:ömel³ee®ee³ee&vegmeej efce$e Me$eg ûenõ
met³e& kesÀ Meefve Meg$eÀ Me$eg, yegOe mece Mes<e ûen efce$e ®evêcee kesÀ met³e& yegOe efce$e
Deewj Mes<e meYeer mece, cebieue kesÀ met³e&-®evê-ieg© efce$e ®evêcee Me$eg Mes<e mece, yegOe kesÀ
met³e& Meg$eÀ efce$e, ®evêcee Me$eg Mes<e ®evê-cebieue-ye=nmHeefle Deewj Meefve mece nesles
nw~~16~~
71

metjs: meewc³eefmeleeJejer jefJemeglees ceO³eesçHejs lJev³eLee


meewc³eekeÀea megËoew meceew kegÀpeiegª Meg$eÀm³e Mes<eeJejer ~
Meg$eÀ%eew megËoew mece: megjieg©: meewjm³e ®eev³esçj³ees
³es ÒeesÊeÀe: mJeef$ekeÀesCeYeeefo<eg Hegvemlesçceer ce³ee keÀerefle&lee: ~~ 17 ~~
YeÆeslHeue:ömetjsefjl³eeefo ~ metjsye=&nmHeles: meewc³ees yegOe: efmele: Meg$eÀ:
SleeJejer Me$et, jefJemegle: meewjes ceO³emLe DeHejs Dev³es jefJe®evê Yeewcee: Dev³eLee
efce$eeCeerl³eLe&: ~ meewc³eekeÀeal³eeefo ~ Meg$eÀm³e meewc³eekeÀea yegOemeewjew megËoew efce$es kegÀpees
Yeewce: ieg©peeaJe: Sleew Üew meceew ceO³emLeew ~ Mes<eeJeeefol³e®evêeJejer Me$et ~
Meg$eÀ%eeefJel³eeefo ~ meewjm³e Meves: Meg$eÀ%eew efmeleyegOeew megËoew efce$es, megjieg©peeaJe: mecees
ceO³emLe: Dev³esçHejs jefJeMeefMeYeewcee: Dej³e: Me$eJe: ~ ³es ÒeesÊeÀe Fl³eeefo ~ ³es ce³ee
mJeef$ekeÀesCeYeeefo<eg HetJe¥ ef$ekeÀesCeYeJeveelmJeelmJeebl³eOeerOece&Hee Fl³eeefovee ûevLesveesÊeÀemle
SJesn ÒeefJeYep³e HegveYet&³e: keÀerefle&lee: GoenjCelJesve ÒeoefMe&lee Fefle ~~ 17 ~~
kesÀoejoÊe:öye=nmHeefle kesÀ yegOe Deewj Meg$eÀ Me$eg, Meefve mece, Mes<e met³e&-
®evê-cebieue efce$e nesles nQ ~ Meg$eÀ kesÀ yegOe Deesj Meefve efce$e, cebieue Deewj ieg© mece Mes<e
met³e& ®evêcee Me$eg nesles nQ ~
Meefve kesÀ Meg$eÀ Deewj yegOe efce$e, ye=nmHeefle mece met³e& ®evê Deewj cebieue Me$eg
nesles nQ ~ HetJe& Í}eskeÀ kesÀ mel³eesÊesÀ `megËoefm$ekeÀesCeYeJeveeled“ kesÀ Devegmeej Fme Í}eskeÀ
mes ûeneW kesÀ efce$eeefjmece ûeneW keÀes mHeä efkeÀ³ee ie³ee nw ~~ 17 ~~
Dev³eesv³em³e OeveJ³e³ee³emenpeJ³eeHeejyevOegefmLelee-
mlelkeÀeues megËo: mJeleg²YeJevesçH³eskesÀçj³emlJev³eLee ~
ÜîeskeÀevegÊeÀYeHeeved megËlmeceefjHetvmeef_®evl³e vewmeefie&keÀeb-
mlelkeÀeues ®e Hegvemleg leeveefOemegËefvce$eeefoefYe: keÀuHe³esled ~~ 18 ~~
YeÆeslHeue:-SJeb vewmeefie&keÀefce$eeefce$eceO³emLeefJeYeeiecegkeÌlJeeOegvee leelkeÀeefuekebÀ
efce$eeefce$eefJeYeeieb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
Dev³eesv³em³esefle ~~ Dev³eesvm³e HejmHejcesles<eg Oeveeefo<eg mLeeves<eg ûenm³e ûene
J³eJeefmLeleemlelkeÀeues pevceefve ³ee$ee³eeb efJeJeens ÒeMves Jee lelmece³es megËoes efce$eeefCe
YeJeefvle ~ OevemLeeveb efÜleer³eb, J³e³emLeeveb ÜeoMeced, Dee³emLeeveb SkeÀeoMeb, menpemLeeveb
72

le=leer³eb, J³eeHeejmLeeveb keÀcee&K³eb oMeceb, yevOegmLeeveb ®elegLe&ced Sles<eg mLeeves<eg ³ees ûen:
efmLele: ³emceeodûeneÜîeJeefmLelemlem³e megËefvce$eb YeJeefle me ®e lem³eeefHe ~ ³ele
GÊeÀcev³eesv³em³esefle ~ mJelegbieYeJevesçH³eskeÀ Fefle ~ SkesÀçv³es Hegveje®ee³ee&: ûenm³e
³em³ees®®es ³ees ûen: efmLele: lem³e mJees®®eefmLeleb lelkeÀeueb efce$eefce®íbefle ~ les ®e
³eJevesMJejeo³e: leLee ®e leÜeke̳eced ~ ``cetueef$ekeÀesCee×veOece&yevOegHeg$eJ³e³emLeeveielee
ûensvêe: ~ lelkeÀeuecesles megËoes YeJeefvle mJees®®es ®e ³ees ³em³e efJeke=ÀäJeer³e&: ~~“ Fefle~
SleoH³ee®ee³e&m³e veeefYeÒesleced ~ ³emceeovesvewJe mJeuHepeelekeÀs GÊeÀced ~ ``lelkeÀeues ®e
oMee³eyevOegmenpemJeebl³es<eg efce$eb efmLelee: “ Fefle ~ Dej³emlJev³eLesefle Dev³eLee Dev³esve
ÒekeÀejsCe ûenm³e ûene J³eefmLeleemlelkeÀeuesçj³e: Me$eJees: YeJeefvle Dev³eesv³eefceefle ~
³eÐeLee ~ SkeÀjeefMeielee: Heáece<eÿmeHleceeäceveJecemLeevemLeM®e lelkeÀeueb Me$egûe&nm³e
ûenes YeJeefle ~ ÜîeskeÀevegÊeÀYeHeeefveefle ~ HetJe&cesJe oefMe&leb
efÜle³eYeHeeveskeÀYeHeevevegÊeÀYeHeebM®e efce$eceO³emLeMe$etVewmeefie&keÀeved ``Me$et cevoefmeleew“
Fl³eeefovee ûevLesveesÊeÀevmebef®el³e efJe%ee³e lelkeÀeues pevceeoew
leevesJeeefOemegËefvce$eeefoefYe©Heueef#eleeved ~ le$e Oeveeoerefve efce$emLeeveeefve les<eg
vewmeefie&keÀmegËeflmLeleesçefOeefce$eb YeJeefle ~ ceO³emLees efce$eced Fefle OeveeefoJeefpe&les<Jev³es<eg
efmLelees efvemeie&megËvceO³emLees YeJeefle ~ ceO³emLe: Me$eg: Me$egjefOeMe$egefjefle ~ DeOegvee
ûeneCeeb ®elegefJe&Oeb yeueb YeJeefle mLeeveefokeÌ®esäekeÀeueyeueeK³eced ~~ 18 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW keÀer leelkeÀeefuekeÀ efce$e mece Me$eglee keÀner pee jner nwõ
efkeÀmeer peelekeÀ keÀer pevce Heef$ekeÀe mes DeLeJee lelkeÀeueerve ÒeMve ueive mes
efpeme mes pees ûen 2, 3, 4, 10, 11 Deewj 12JeW mLeeve cesb neslee nw Jen ûen cee$e
Gme mece³e, (ÒeMvesä ueive ³ee peelekeÀ pevcesä ueive mes) efce$e nes peelee nw efpemes
leelkeÀeefuekeÀ efce$elee keÀnles nQ ~ Fvemes DeefleefjÊeÀ 1, 5, 6, 7, 8 Deewj veJeW mLeeve
efmLele ûen leelkeÀeue ceW Me$eg nes peeles nQ ~ ³eJevee®ee³e& efJeMes<e kesÀ cele mes DeHeveer
G®®e jeefMe iele ûen Yeer Dev³e ûen keÀe efce$e nes peelee nw ~ ³en cele meJe&ceev³e veneR
nw~
vewmeefie&keÀ ûen cew$eer efmLej SkeÀ ªHe keÀer nw ~ leelkeÀeefuekeÀ ûen cew$eer ueivesä
JeMe efJeefYeVe ÒekeÀej keÀer nesleer jnleer nw ~ Fme ÒekeÀej leelkeÀeefuekeÀ Deewj vewmeefie&keÀ
73

cew$eer kesÀ DeeOeej mes SkeÀ ûen pees vewmeefie&keÀ efce$e nw ³ee Me$eg nw ³ee mece nw Jener ûen
leelkeÀeefuekeÀ cew$eer ®e$eÀ kesÀ DeeOeej mes efce$e Deewj Me$eg oesveeW ceW SkeÀ DeJeM³e nes
mekeÀlee nw lees Fme ÒekeÀej kesÀ Jew<ec³e keÀe nue Dee®ee³eex ves byelee³ee nw efkeÀ oesveeW ÒekeÀej
mes GlHeVe efce$e ûeneW keÀes (1) efce$e efce$e † DeefOeefce$e mecePeles ngS oesveeW ÒekeÀej mes,
(2) Me$eg Me$eg † keÀes DeefOe Me$eg ûen keÀnvee ®eeefnS ~ (3) leLee SkeÀ$e efce$e
Dev³e$e mece mes efce$e mece † efce$e, (4) leLee SkeÀ$e Me$eg Dev³e$e mece mes Me$eg 
mece † Me$eg leLee (5) vewmeefie&keÀ mece Deewj leelkeÀeefuekeÀ efce$e, mece efce$e keÀes efce$e,
HeáeOee † HeeB®e ÒekeÀej keÀer cew$eer ®e$eÀ mLeeefHele keÀj peelekeÀ Deewj ÒeMvesä mes
MegYeeMegYe efJe®eej keÀjvee ®eeefnS ~~ 18 ~~
³en efJe<e³e veer®es kesÀ oesveeW ®e$eÀeW mes meefJeMes<e megmHeä nesiee ~
³eJevee®ee³eeX keÀe cew$eer ®e$eÀõ
ûen met. ®eb. ceb. yeg. ye=. Meg. Me.
®eb. ceb. met. ®eb.
efce$e ye=. ye=. yeg. yeg. Meg. ye=. Meg. yeg. Meg. ceb. yeg. yeg. ye=.
Me. Me. ye=. Me. Meg.
®eb. ceb.
Me$eg yeg. Meg. met. ceb. met. ®eb. met. ceb. met. ®eb. met. ®eb.
Me. Meg. Me. ye=. Meg. ceb.

mel³ee®ee³eexÊeÀ Òeeke=ÀeflekeÀ cew$eer ®e$eÀõ


ûen met. ®eb. ceb. yeg. ye=. Meg. Me.
efce$e ®eb. ceb. met. ®eb. met. ®eb.
ye=. met. yeg. ye=. met. Meg. ceb. yeg. Me. yeg. Meg.
mece ceb.ye=. ceb. ye=.
yeg. Meg. Me. Meg. Me. Me. Me. ceb. ye=. ye=.
Me$eg met. ®eb.
Me. Meg. ƒ yeg. ®eb. yeg. Meg. met. ®eb. ceb.
74

le$e leeJelmLeeveefoiyeueb oesOekesÀveenõ


mJees®®emegËlmJeeq$ekeÀesCeveJeebMew: mLeeveyeueb mJeie=nesHeielewM®e ~
efo#eg yegOeeef²jmeew jefJeYeewcees met³e&megle: efmeleMeerlekeÀjew ®e ~~ 19 ~~
YeÆeslHeue:ömJees®®emegËoerefle ~~ mJeûenCeb Òel³eskeÀceefYemebyeO³eles ~ le$e
mJees®®eefmLelees ûenes yeueJeeved YeJeefle ~ leelkeÀeefuekeÀm³e megËoes efce$em³e #es$es efmLelees
yeueJeevesJe ~ mJeeq$ekeÀesCes Deelceer³es cetueef$ekeÀesCes efmLele: mJeveJeebMes efmLele: mJeie=ns
mJejeMeeJegHeiele: ÒeeHlees yeueJeevesJe ~ Sles<eecev³eleces J³eJeefmLelees ûen:
mLeeveyeue³egÊeÀes YeJeefle ~ De$eeke&Àm³e efmebnefm$ekeÀesCeb leosJe mJeie=nced ~ ®evêm³e Je=<e:
G®®e: me SJe ef$ekeÀesCeced ~ Yeewcem³e ces<eefm$ekeÀesCeb leosJe mJe#es$eced ~ yegOem³e keÀv³ee
G®®e: mewJe cetueef$ekeÀesCeb mJe#es$eb ®e ~ iegjesOe&vJeer ef$ekeÀesCeb leosJe mJe#es$eced ~ Meg$eÀm³e
leguee ef$ekeÀesCeb leosJe mJe#es$eced ~ Sles<eecee®ee³exCe efJeMes<ees veesÊeÀ: ~
DemceeefYejv³enesjeMeem$eeoeveer³e efMe<³eefnlee³esn efueK³eles ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~
``efJebMeeflejbMee: efmebns ef$ekeÀesCeceHejs mJeYeJeveceke&Àm³e ~
G®®eb Yeeiele=leer³eb Je=<e: Fvoes: m³eeledef$ekeÀesCeceHejWçMee: ~~
ÜeoMe Yeeiee ces<es ef$ekeÀesCeceHejs mJeYeb leg Yeewcem³e ~
G®®eyeueb keÀv³ee³eeb yegOem³e efleL³ebMekewÀ: meoe ef®ebl³eced ~~
Hejleefm$ekeÀesCepeeleb HeáeefYejMew: mJejeefMepeb Hejle: ~
oMeefYeYee&iewpeeaJem³e ef$ekeÀesCeHeÀueb mJeYe Hejb ®eeHes ~~
Meg$eÀm³e leg $e³eeWçMeeefm$ekeÀesCeceHejs Ieìs mJejeefMeM®e ~
kegÀcYes ef$ekeÀesCeefvepeYes jefJepem³e jJes³e&Lee efmebns ~~“
Sleoe³ee&®elegä³eb megyeesOeced ~ efo#egyegOeeef*diejmeeefJel³eeefo ~ Òee®³eeÐeemeg ®eleme=<eg efo#eg
$eÀceeodyegOeeo³ees yeefuevees YeJeefvle ~ le$e HetJe&m³eeb yegOeebefiejmeew %epeerJeew yeefueveew YeJele:~
ueivemLeeefJel³eLe&: ~ oef#eCem³eeb jefJeYeewceew met³ee&²ejkeÀew oMecemLeeefJel³eLe&:
HeefM®ecee³eeb met³e&megle: Meefve: meHlecemLeevemLe Fl³eLe&: ~ GÊejm³eeb efmeleMeerlekeÀjew
Meg$eÀ®evêew ®elegLe&mLeeefJel³eLe& ~ ³ees ûenes le$e yeueer me lemceelmeHlecemLeevem³ees efJeyeuees
YeJeefle ~ ceO³esçvegHeelele T¿eefceefle meJe&$es³eb HeefjYee<ee ~ ûeneCeeceg®®eveer®eefJeYeeies
jeMeerveeb efoiyeueÒeefJeYeeiesçefHe ~
75

leLee ®e ³eJevesMJej: ~
``iegefJe&vogpeew HetJe&efJeueivemebmLeew veYemLeuemLeew ®e efoJeekeÀjejew ~
meewjesçmleie: Meg$eÀefveMeekeÀjew leg peues efmLeleeJeiv³eyeueew YeJesleeced ~~“ Fefle ~~
DeûesyeueûenCeeovlejsçvegHeele SJe ³egÊeÀ: ~ SleodûeneCeeb efoiyeueced ~~ 19 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW keÀe mLeeve yeue Je efoiyeue yelee³ee pee jne nwõ
keÀesF& Yeer ûen DeHeveer G®®e keÀer jeefMe ceW ³ee DeHeves efce$e ûen keÀer jeefMe ceW,
DeLeJee DeHeveer cetue ef$ekeÀesCe jeefMe Deewj DeHeves veJeebMe ceW Deewj DeHeves Iej ceW, GÊeÀ
efkeÀmeer Yeer DeHeves SkeÀ DeefOekeÀej ceW jnlee nes lees Jen ûen yeueer neslee nw ke̳eeWefkeÀ Gmes
DeHeveer G®®e ef$ekeÀesCeeefo jeefMe³eeW ceW mLeeve ÒeeHle nesves mes Gme ûen keÀes mLeeve yeueer
keÀnles nQ ~
ÒeekedÀefoMee ceW DeLee&led ueive efmLele yegOe Deewj ye=nmHeefle yeueer nesles nQ ~ oef#eCe ceW
DeLee&led oMece mLeeve ceW met³e& Deewj cebieue yeueer nesles nwb ~ HeefM®ece ceW DeLee&led ueive mes
meHlecemLe Meefve yeueer neslee nw ~ leLee GÊej ceW DeLee&led ®elegLe& mLeeve efmLele Meg$eÀ
®evêcee yeueer nesles nQ ~ kesÀvêslej DeemeVe YeeJeeW ceW leejlec³e mes ûeneW keÀe yeueeyeue
efJe®eej keÀjvee ®eeefnS ~ Fmes efoiyeue keÀnles nQ ~~ 19 ~~
Goie³eves jefJeMeerlece³etKeew Je$eÀmeceeieceiee: HeefjMes<ee: ~
efJeHeguekeÀje ³egefOe ®eesÊejmebmLeeM®esef<ìleJeer³e&³eglee: HeefjkeÀuH³ee: ~~ 20 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ®esäeyeueb oesOekesÀveenõ
Goie³eves Fefle ~~ cekeÀjeefojeefMe<eìdkeÀcegÊejce³eveb keÀke&ÀìeefojeefMe<eìdkebÀ
oef#eCece³eveefceefle ~ Goie³eves GÊeje³eCes jefJeMeerlece³etKeew met³ee&®evêcemeew yeefueveew
YeJele: ~ HeefjMes<ee: YeewceyegOeieg©efmelemeewje: Je$eÀiee efJeHejerleiele³ees yeefuevees YeJeefvle ~
leLee meceeieceieeM®evêsCe meefnlee yeefueve SJe ~ ®evêsCe men meb³eesiees ûeneCeeb
meceeieceMeyoJee®³e: ~ jefJeCee meneçmlece³ees, Yeewceeoerveeb HejmHejb ³eg×ced ~ GÊebÀ ®e
Dee®ee³e& efJe<Ceg®evêsCe ~ ``efoJemekeÀjsCeemlece³e: meceeiece: MeerlejefMcemeefnleeveeced ~
kegÀmegleeoerveeb ³eg×b efveieÐelesçv³eesv³e³egÊeÀeveeced“ ~~ Fefle ~ efJeHeguekeÀje Fefle ~ efJeHeguee:
keÀje ³es<eeb les efJeHeguekeÀje: efJemleerCe&jMce³ees yeefuevees YeJeefvle ~
MeerIe´kesÀvêefÜleer³eHeomLeûenm³e efJeHeguekeÀjlJeb Òee³e: mecYeJeefle ~ Je$eÀemeVelJeeled ~
76

³egefOe mebûeeces ®eesÊejmebmLee yeefueve SJe ~ kegÀmegleeoerveeb ³eg×efcel³egÊeÀced ~ le$e ³e:


GÊejefoiYeeieefmLele: me pe³ees yeueJeeved GÊejmebmLelJece$eesHeue#eCeeLe¥ ³emleg pe³eer me
yeueJeeved ~ le$ewleppeef³eue#eCeced ~ ``oef#eCeefokeÌmLe: Heg©<ees JesHeLegjÒeeH³e
meefVeJe=leesçCeg: ~ DeefOeªæ{es efJeke=Àlees efve<ÒeYees efJeJeCe&½e ³e: me efpele: ~~
GÊeÀefJeHejerleue#eCemebHeVees pe³eielees efJeefveefo&ä: ~ efJeHegue: efmveiOees
Ðegefleceevoef#eCeefokeÌmLeesçefHe pe³e³egÊeÀ: ~~“ Fefle ~ Sle®íg$eÀm³e Òee³e: mecYeJeefle ~
³emceelHegefueMee®ee³e&: ~ ``meJex peef³eve GokedÀmLee oef#eCeefokeÌmLees pe³eer Meg$eÀ: ~“
Fefle~ Sle®®esäeyeueced ~ S<eecev³elecesJe meb³egÊeÀM®esäeyeue³egÊeÀes YeJeefle ~~ 20 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW keÀe ®esäe yeue yelee³ee pee jne nwõ
GÊeje³eCe DeLee&led cekeÀjeefo mes keÀkeÀe&efo met³e& jeefMe ceW met³e& Deewj ®evêcee
yeueer nesles nQ ~ DeLee&led GÊeje³eCeeslHeVe peelekeÀeW kesÀ, met³e& Deewj ®evêcee yeueer keÀns
peeles nQ ~
Mes<e cebieue-yegOe-ieg©-Meg$eÀ Deewj Meefve ûen efJeHejerle ieeflekeÀ (Je$eÀ) nesves Hej
yeueer nesles nQ, leLee ®evêcee mes GÊeÀ ûenesb kesÀ ³eesie kesÀ mece³e GÊeÀ ûen yeueer nesles nQ ~
ûeneW kesÀ efÜleer³e MeerIe´ kesÀvêebMe ceW Je$eÀemeVelee keÀer efmLeefle ceW ûeneW keÀer
efkeÀjCeW efJemleerCe& nesves mes `efJeHeguekeÀje:' keÀns peeles nQ Deewj Gme mece³e Heáeleeje ûen
yeueer mecePes peeles nQ ~ oesveeW ûeneW kesÀ ³eg× ceW efpeme ûen keÀe GÊej Mej DeefOekeÀ nw Jen
ûen yeueer keÀne peelee nw ~
Meg$eÀ ûen efJeHegue jefMcekeÀ nesles ngS oef#eCe ceW jnves Hej Yeer yeueer mecePee
peelee nw ~~ 20 ~~
efveefMe MeefMekegÀpemeewje: meJe&oe %eesçefÚ ®eev³es
yengueefmeleielee m³eg: $etÀj meewc³ee: $eÀcesCe ~
Üîe³eveefoJemenesjeceemeHew: keÀeueJeer³e¥
Me©yegiegMeg®emeeÐee Je=ef×lees Jeer³e&Jevle: ~~ 21 ~~
Fefle ÞeerJejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀ-ûen³eesefveÒeYesoeO³ee³e:
mecHetCe&: ~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ûeneCeeb keÀeueyeueb ®e ceeefuev³eenõ
77

efveMeefle ~~ MeefMekegÀpemeewjeM®evêYeewceMeve³e: efveefMe je$eew Jeer³e&Jevlees


yeefueve: ~ %ees yegOe: meJe&oe meJe&efmcevkeÀeues efveefMe efoves ®e yeueer ~ Dev³esçHejs
jefJeieg©efmelee DeefÚ efoves yeefueve: ~ $etÀje: HeeHee: ÒeeiegÊeÀe yengueHe#es ke=À<CeHe#es
yeefueve: ~ meewc³ee: MegYeûene: efmeleieleeMegkeÌueHe#es yeefueve: ~ ke=À<CeHe#es ®evêcee DeefHe
$etÀjes yeueJeeved YeJeefle ~ ³emceeÐeJevesMJej: ~ ``ceemes leg MegkeÌues ÒeefleHeledÒeJe=les: HetJex
MeMeer ceO³eyeuees oMeens ~ Þes<þes efÜleer³esçuHeyeuemle=leer³es meewc³ewmleg ¢äes
yeueJeevmeowJe~~“ Fefle ~ Üîe³evesefle ~ Üîe³eve ÒeceeCeb ~ ³em³e leled Üîe³eve Je<e&ced ~
mJeJe<e& Deelceer³eJe<ex ³ees ûenes ³e$e Je<exçefOeHeefle: me le$e yeueJeeved mJeefoJemes Deelceer³e
Jeemejs mJenesje³eeb keÀeuenesje³eeb leLee mJeceemes ³eefmcevceemes ³eesçefOeHeefle: me le$e yeueer~
Üîe³eve efoJemenesjeceemeeveeb ³esçefOeHeefle³emlewûe&nw: keÀeueyeuecegHeue#eCeer³eb les
keÀeueyeueesHeslee Fl³eLe&: ~ kesÀef®eodÜîe³eveefoJemenessjeceemeHewefjefle Heþefvle ~ Dev³es
mJeefoJememecenesjeceemeiewefjefle Heþefvle ~ S<e meeHejeOe: Heeþ: ~ Sles<eg meJex SJe
yeefuevees YeJeefvle ~ Sleled ûeneCeeb keÀeueJeer³e&ces<eecev³elecesve meb³egÊeÀ: keÀeueyeuemebHeVees
YeJeefle ~ Me©yeiegMeg®emeeÐee Fefle Meeo³ees JeCee&: ³es<eeb MekeÀej DeeÐemles MeeÐee: ~
MekeÀjeÐe: MevewM®ej: meJexY³ees yeuenerve: ~ ©keÀjeÐees ©efOejes Yeewce: MevewM®ejeled
yeueJeeved ~ yegkeÀejeÐees yegOe: me YeewceeÂueJeeved ~ iegkeÀejeÐees ieg©: me yegOeeÂueer ~
MegkeÀejeÐe: Meg$eÀ: me peerJeeÂueer ~ ®ekeÀjeÐeM®evê: me Meg$eÀeÂueer ~ mekeÀejeÐe:
meefJelee me ®evêeÂueerefle ~ SleodûeneCeeb vewmeefie&kebÀ yeueced ~ ³emceeovesvewJe
mJeuHepeelekesÀ GÊeÀced ~ ``cevoejmeewc³eJeekeÌHeefleefmele®evêekeÀe& ³eLeesÊejb yeefueve: ~
vewmeefie&keÀyeuecesleÂuemeec³esçmceeoefOekeÀef®eblee ~~“ Fefle ~ ³e$e ûeneCeeb ûen³eesJee&
yeuemeec³eb le$eemceeÜueeoefOeJeer³e&lee %es³esefle ~ De$ee®ee³exCe ®eleg:ÒekeÀejm³e ûeneCeeb
yeuem³e HeÀueb veesÊebÀ le®®eemceeefYe: efMe<³eefnlensleJesçv³eMeem$eeefuueKe³eles ~ leLee ®e
meejeJeu³eeced ~
``G®®eyeuesve mecesle: Hejeb efJeYetefleb ûen: ÒemeeOe³eefle ~
mJeef$ekeÀesCeyeue: Hegbmeeb meeef®eJ³eb yeueHeeflelJeb ®e ~~
mJe#e&yeuesve ®e meefnle: ÒecegefoleOeveOeev³emebHeoe$eÀebleced ~
efce$eYeyeuemeb³egÊeÀes peve³eefle keÀerl³ee&efvJeleb Heg©<eced ~~
78

lespeefmJeveceeflemegefKeveb megefmLejefJeYeJeb ve=Hee®®e ueyOeOeveced ~


mJeveJeebMekeÀyeue³egÊeÀ: keÀjesefle Heg©<eb Òeefme×b ®e ~~“
met#cepeelekesÀ GÊeÀced ~ ``yeueJeeefvce$emJeie=nes®®eveJeebMes<Jeeref#ele:
MegYewM®eeefHe~ ®evêefmeleew m$eer#es$es Heg©<e#es$eesHeiee: Mes<ee ~~“ Fefle ~ le$e MegYe¢äm³e
HeÀueced leeJeled ~
``MegYeoMe&veyeuemeefnle: Heg©<eb kegÀ³ee&×veeefvJeleb K³eeleced ~
megYeieb ÒeOeeveceefKeueb megªHeosnb ®e meewc³eb ®e ~~
Hegbm$eerYeJeveyeuesve ®e keÀjesefle peveHetefpeleb keÀueekegÀMeueced ~
Heg©<eb ÒemeVeef®eleb keÀuHeb HejueeskeÀYeer©b ®e ~~
DeeMeeyeuemeceJeslees ve³eefle mJeefoMeb ûensMJej: Heg©<eced ~
veerlJee Jem$eefJeYet<eCeJeenvemeewK³eeefvJeleb kegÀ©les ~~
keÌJeef®eêep³eb keÌJeef®elHetpeeb keÌJeef®eod êJ³eb keÌJeef®eÐeMe: ~
ooeefle efJenieefM®e$eb ®esäeJeer³e&meceefvJele: ~~
Jeef$eÀCemleg ceneJeer³ee&: MegYee jep³eÒeoe ûene: ~
HeeHee J³emeveoe: Hegbmeeb kegÀJe&efvle ®e Je=Leeìveced ~~
mJemLe: MejerjmeceeiecemegKeceenJepe³eyeuesve efJeoOeeefle ~
MegYecelegueb efJeniesvêes jep³eb ®e efJeefveefpe&leejeefleced ~~
jeef$eefoJeeyeueHetCezYet&iepeueeYesve Meew³e&HeefjJe=×îee ~
ceefueve³eles $ewHe#eb YegveefÊeÀ meJe¥ vej: ÒekeÀì: ~~
efÜiegCeb efÜiegCe& oÐegJe&<ee&efOeHeceemeefoJemenesjsMee: ~
kegÀ³e&gJe=&×îee meewK³eb mJeoMeemeg Oeveb ®e keÀerefle& ®e ~~
He#eyeueeefêHegveeMeb jlveecyejnefmlemecHeob oÐeg: ~
m$eerkeÀvekeÀYetefceueeYeced keÀerefle& ®e MeMee¹keÀjOeJeueeced ~~
jep³eb ûene efJeoÐeg: meewK³eb ®e ceveesjLeeleerleced ~
Dee®eejmeewK³eMegYeMeew®e³eglee: megªHeemlespeefmJeve: ke=ÀleefJeoes efÜpeosJeYeÊeÀe: ~
meÜm$eceeu³epeveYet<eCemeefcÒe³ee<®e meewc³ewûe&nwye&ue³eglew: Heg©<ee YeJeefvle ~~
uegyOee: kegÀkeÀce&efJejlee efvepekeÀe³e&efveÿe: HeeHeeefvJelee: mekeÀueneM®e leceesçefYeYetlee: ~
79

$etÀje: Meþe JeOejlee ceefuevee: ke=ÀleIvee: HeeHeûenwye&ue³eglew: Heg©<ee YeJeefvle ~~


HebgjeefMeHeg*dûensvêsOeeaje: me*dûeecekeÀe*def#eCees yeefueve: ~
efve:mvesne: megkeÀþesje: $etÀje cetKee&M®e pee³evles ~
³egJeefleYeJeveefmLeles<eg ®e ce=oJe: mebûeeceYeerjJe: Heg©<ee: ~
peuekegÀmegceJem$eefvejlee: meewc³ee: keÀuenememeb³egÊeÀe: ~~“ Fefle ~ SlelmeJe&
megiececed ~~ 21 ~~
Fefle ye=nppeelekesÀ ÞeeYeÆeslHeueìerkeÀe³eeb ûen³eesefveÒeYesoeO³ee³e: ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW keÀe keÀeue yeue yelee³ee pee jne nwõ
®evêcee cebieue Deewj Meefve ³es leerveeW ûen jeef$e ceW yeueer nesles nQ ~ yegOe ûen
efove Deewj jeef$e ceW meoe yeueer neslee nw ~
met³e&, ye=nmHeefle Deewj Meg$eÀ ³es leerveeW ûen efove ceW yeueer nesles nQ ~
HeeHeeûen ke=À<Ce He#e ceW Deewj MegYe ûen MegkeÌue He#e ceW yeueer nesles nQ ~
®evêcee keÀer, HeeHelJe efmLeefle #eerCelJe mecHeVelee ceW ®evêcee ke=À<Ce He#e ceW SJeb MegYelJe
mecHeVelee ceW MegkeÌue He#e ceW yeue mecHeVelee mecePevee ®eeefnS ~ mebJelmejeefo efJe®eej
$eÀce ceW pees ûen efpeme Je<e& keÀe DeefOeHeefle neslee nw Gme Je<e& ceW (efÜ De³eve † 2
De³eve † 1 Je<e&) Jen ûen yeueer neslee nw ~
keÀesF& ûen DeHeves Jeej efove ceW yeueer neslee nw ~ pewmes ieg©Jeej kesÀ efove ceW ieg©
ûen Meg$eÀJeej kesÀ efove ceW Meg$eÀ ûen yeueer mecePevee ®eeefnS ~ Òel³eskeÀ Jeej ceW efpeme
mece³e efpeme ûen keÀer nesje Deeleer nw Jen ûen Gme mece³e yeueer neslee nw ~
efpeme ceeme ceW pees ûen ceemeeefOeHeefle neslee nw Gme ceeme ceW Jen ûen yeueer
neslee nw ~
``MeªyegiegMeg®emeeÐee“ ceW Me Meefve ûen meyemes yeue nerve nw ~ ª mes ªefOej
cebieue ûen Meefve mes yeueer neslee nw ~ yeg mes yegOe ûen cebieue mes yeueer neslee nw ~ ieg mes
ieg© ye=nmHeefle ûen yegOe mes yeueer neslee nw ~ Meg mes Meg$eÀ ûen ye=nmHeefle mes yeueer neslee
nw~ ®ekeÀej mes ®evêcee Meg$eÀ ûen mes yeueer neslee nw ~ Deewj me mes meefJelee DeLee&led met³e&
ûen ®evêcee mes yeueer neslee nw ~
80

mHeä nw efkeÀ ûeneW ceW met³e& ûen meJee&efOekeÀ yeueer Deewj meJee&uHe yeue Meeueerve
Meefve ûen nw ~~ 21 ~~
ye=nppeelekesÀ ûevLe kesÀ ûen³eesefveÒeYesoeO³ee³e:ö2 keÀer HeJe&leer³e Þeer kesÀoejoÊe
peesMeer ke=Àle: efnvoer `kesÀoejoÊe:' J³eeK³ee mecHetCe& ~
81

DeLe efJe³eesefvepevceeO³ee³e: ~~ 3 ~~
$etÀjûenw: megyeefueefYeefJe&yeuewM®emeesc³ew: keÌueeryes ®elegä³eieles leoJes#eCeeÜe ~
®evêesHeieefÜjmeYeeiemeceeveªHeb meÊJeb JeosÐeefo YeJeslme efJe³eesefvemeb%e: ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeelees efJe³eesefvepevceeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ keÀ: HegvejLeea efJe³eesefve
pevcesl³eg®³eles ~ efJeefJeOeefJe³eesefvepevceveeb efle³e&keÌHeef#emLeeJejeoerveeceglHeefÊeefJe&³eesefve-
pevcesl³eg®³eles ~ le$e Òe<ìg: mekeÀeMeeppeelekeÀkeÀeueb ÒeMvekeÀeueb Jee efJe%ee³e efJe³eesefve-
pevceefveM®e³e%eeveb YeJeefle ~ leled JemevleefleuekesÀveenõ
$etÀjûenw: megyeefueefYeefjefle ~~ ®evêesHeieefÜjmeYeeiemeceeveªHeefceefle ~ ®evêcee
GHeielees J³eJeefmLelees ³eefmceved efÜjmeYeeies ÜeoMeYeeies lelmeceeveªHeb lelme¢MeªHeb meÊJeb
ÒeeefCeveb efJe³eesefvepevceeveb Jeosled ~ me ®e efÜjmeYeeiees ³eefo efJe³eesefvemeb%emleowJe
JeosVeev³eLesefle ~ le$e ces<eÜeoMeYeeies J³eJeefmLeles ®evêceefme ces<eeK³em³e ~ SJeb
Je=<eÜeoMeYeeies J³eJeefmLeles Je=<eeK³em³e ceefn<eeosM®e ~ keÀke&ÀìÜeoMeYeeies J³eJeefmLeles
kegÀueerjeos: ~ efmebneodÜeoMeYeeies J³eJeefmLeles efmebnÜerefHeÍe=ieeueceepee&jeefomeÊJeeveeb pevce~
Je=efM®ekeÀÜeoMeYeeies J³eJeefmLeles meHe&keÀerìeos: ~ OevegOe&jÜeoMeYeeies efÜleer³eeOez
J³eJeefmLelesçéeieo&Yeeefopevce ~ cekeÀjÜeoMeYeeies HetJee&Oez J³eJeefmLeles ce=iepevce ~ DeHejs
ceC[tkeÀeospe&ue®ejÒeeefCeve F®íefvle ~ ceerves ceervem³ewJe ~ efkeÀcesleeJelewJe
efJe³eesefvepevceefveM®e³esvesl³een ~ $etÀjûenwefjl³eeefo ~ $etÀjûenwjeefol³ee²ejkeÀMevewM®ejw-
yeg&Oesve ®e leoskeÀlecesve ³egÊesÀve #eerCesve ®evêcemee Slew: megyeefueefYe: yeue³egÊewÀ:, meewc³ew:
MegYeûenw: $etÀjHeefjefMeäwefJe&yeuewJeea³e&jefnlew: keÌueeryes MevewM®ejs yegOes Jee ®elegä³eieles
kesÀvêmLes SkeÀes efJe³eesefvepevce³eesie: ~ leoJes#eCeeÜe ®evêceefme
ÒeoefMe&leefJe³eesefvepevceÜeoMeYeeies J³eJeefmLeles ~ $etÀjwyeue³egÊewÀ: meewc³esner&veyeues³e&$e
le$eeJeefmLelesve yegOesve MevewM®ejsCe Jee ueives ¢äs efJe³eesefvepevce%eeveb efÜleer³ees ³eesie: ~
DeLee&osJe efÜHeoÜeoMeYeeieJ³eJeefmLeles ®evêceefme HetJeexÊeÀ³eesieeYeeJes efÜHeopevce ~ leLee
®e mejeJeu³eeced ~
``$eÀjw: megyeuemeceslewefJe&yeuew: meewc³ewefJe&³eesefveYeeieieles ~
®evês %eMeveer kesÀvês leoeref#eles ®eeso³es efJe³eesefve: m³eeled ~~
ces<es MeMeer leobMes íeieeefoÒemeJeceengje®ee³ee&: ~
82

ieesceefn<eeCeeb ieesbçMes vejªHeeCeeb le=leer³esbçMes ~~


le$e ®elegLex Yeeies ketÀcee&oerveeb YeJesogokeÀpeeveeced ~
J³eeIe´eoerveeb Hejle: Hejlees %es³eb vejeCeeb ®e ~~
JeefCeiebMes vejªHee Je=efM®ekeÀYeeies leLee Yegpe²eÐee: ~
KejlegjieeÐee veJeces ce=ieefMeefKeveeb m³eeÊeLee oMeces ~~
%es³eeM®e le$e efJeefJeOee Je=#eemle=Cepeele³eefM®e$ee: ~
SkeÀeoMes ®e Heg©<ee peuepee veeveeefJeOeeM®eevl³es ~~“
MJeceepee&jcet<ekeÀeoerveeb mebK³ee%eeveb MJeÒeYe=leerveeb ÒemeJes ³eeJevlees
ÜeoMeebMekeÀe ueives leeJeefvle JeoslÒee%e: Hegm$eermeb%eev³eHel³eeefve ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:öefJe³eesefve pevce DeO³ee³e Meyo mes ner, ceeveJe ³eesefve jefnle Dev³e
efle³e&kedÀHeef#e-mLeeJejeefo keÀer efJe³eesefve mepekeÀ peerJekeÀer GlHeefÊe DeLee&led efJe³eesefve pevce
efJe®eej efpeme ÒekeÀjCe ceW ³ee DeO³ee³e ceW efkeÀ³ee ie³ee nw, Gmes efJe³eesefve pevceeO³ee³e
keÀne peelee nw Gmeer keÀe JeCe&ve Fme DeO³ee³e ceW efkeÀ³ee pee jne nw ~
ÒeMve keÀlee& kesÀ ÒeMve ueive keÀeueerve ûeneefmLeefle mes DeLeJee peelekeÀ ³ee
peeeflekeÀe kesÀ pevcesä ueive kegÀC[ueer ceW ®evê mHeä kesÀ Devegmeej ®evêcee kesÀ ÜeoMesMe
ceW pees jeefMe nes Gme jeefMe kesÀ meceeve Gme jeefMe kesÀ meo=Me ªHeJeeved ÒeeCeer keÀe pevce
keÀnvee ®eeefnS ~ FmekesÀ DeefleefjÊeÀ Ssmeer efmLeefle keÀer mecYeeJevee leYeer mebYeJe nesieer
peye keÀer meYeer $etÀj ûen yeueJeeved neW Deewj MegYe ûeneW keÀer efmLeefle ceW yeue nervelee nes
leLee veHegbmekeÀ ûeneW keÀer kesÀvêiele efmLeefle ³ee veHegbmekeÀ ûeneW mes ueive ¢M³eceeve nes lees
efJe³eesefve pevce keÀnvee ®eeefnS ~
®evê mHeä keÀer jeefMe ceW jeefMe kesÀ ÜeoMeebMe keÀer efmLeefle ceW ner efJe³eesefve
pevce mebYeJe neslee nw ~ pewmes ces<e ÜeoMeebMeiele ®evêcee mes ces<e veecekeÀ efJe³eesefve keÀe,
Je=<e ÜeoMeebMe ceW iee³e yewue YeQmee, keÀke&À ÜeoMeebMe ceW keÀke&Àìeefo, efmebn ÜeoMeebMe ceW
Jeve®ej efmebn J³eeIe´ nefjCe Þe=ieeueeefo keÀe, Je=efM®ekeÀ ÜeoMeebMe ceW meHe& efJe®ít Deeefo
keÀe OevegjeefMe kesÀ GÊejeOe& ceW Ieesæ[s Ke®®ej ieoneefo keÀe, cekeÀj HetJee&×& ceW nefjCe
Deeefo keÀe ceerve ÜeoMeebMe ceW ceíueer Deeefo kesÀ pevce keÀe DeeosMe keÀjvee
®eeefnS~~1~~
83

HeeHee yeefueve: mJeYeeieiee: Heejke̳es efJeyeueeM®e MeesYevee: ~


ueiveb ®e efJe³eesefvemeb%ekebÀ ¢ä^Jee$eeefHe efJe³eesefveceeefoMesled ~~ 2 ~~
DeLe efJe³eesefvepevce%eeves ³eesieevlejb Jewleeueer³esveenõ
YeÆeslHeue:öHeeHee Fefle ~~ ®evêesHeieefÜjmeYeeiemeceeveªHeefcel³evegJele&les ~
HeeHee: $etÀje ûene: ÒeeiegÊeÀe yeefueve: meyeuee: ve kesÀJeueb ³eeJelmJeYeeieiee:
mJeveJeebMemLee: ~ YeeieûenCesvesn veJeebMekeÀ SJe %eeleJ³e: ~ MeesYevee: meewc³eûene:
Heejke̳es HejveJeebMekesÀ efJeyeuee Jeer³e&jefnlee J³eJeefmLelee: ~ ueiveb leelkeÀeefuekebÀ ®e ³eefo
efJe³eesefvemeb%ekebÀ YeJeefle leo$eeH³eefmcevveefHe ³eesies ®evêesHeieefÜjmeYeeiemeceeveªHeb meÊJeb
peeleefceefle Jeosled ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:öefJe³eesefve pevce kesÀ Dev³e ûen ³eesie keÀns pee jns nQõ
yeueJeeved HeeHeûen DeHeveer veJeebMe jeefMe ceW Deewj efJeyeue MegYeûen HejkeÀer³e
ûen jeefMe veJeebMe ceW nesb Deewj leelkeÀeefuekeÀ ueive jeefMe Yeer efJe³eesefve meb%ekeÀ nesleer nw
lees ®evê mHeä jeefMeiele veJeebMe jeefMe kesÀ meceeve efJe³eesefve keÀe pevce neslee nw~~ 2 ~~
ef$eÀ³e: efMejes JekeÌ$eieuees Je=<eesçv³es HeeoeWçmekebÀ He=ÿcegjesçLe HeeMJex ~
kegÀef#emlJeHeevee*dIe´îeLe ces{^ceg<keÀew efmHeÀkedÀHeg®íefcel³een ®eleg<eHeoe²s ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe efJe³eesveeJeefHe ®eleg<Heoeveeb ÒeeOeev³esveesHe³eesefielJeeÊeo*dieefJeYeeieb
jeM³eelcekeÀcegHepeeeflekeÀ³eenõ
ef$eÀ³e Fefle ~~ ef$eÀ³ees ces<eM®eleg<Heoeveeb efMejmleogHeueef#eleefcel³eLe&: ~ Je=<ees
JekeÌ$ebieuees JekeÌ$eb cegKeb ieue: keÀcyeueb Je=<e: ~ Dev³es efceLegveeo³ees ³eLee$eÀceb Heeoeefo ~
efceLegve: HeoebmekebÀ Heeoew HetJe&HeeoeJebmeew mkeÀvOeew ~ He=ÿb keÀke&Àì: ~ Gjes Je#e: efmebn: ~
DeLeMeyo Deevevle³ex ~ HeeMJes& HeeMJe&ܳeb keÀv³ee ~ kegÀef#eܳeb leguee ~ DeHeeveb iegoe
Je=efM®ekeÀ: ~ DebIe´es HeefM®eceHeeoew OevJeer ~ DeLeMeyo: HeeoHetjCes ~ ces{^: efue²b ceg<keÀew
Je=<eCeew cekeÀj: ~ efmHeÀ®eew kegÀcYe: ~ Heg®íb uee*dietueb ceerve: ~ Fefle MeyoÒekeÀejs ~
kesÀef®e®®eleg<Heoebies jeefMeefJeYeeieceeng: ~ Deensefle ye´gJevl³ee®ee³ee& Fefle Jeeke̳eeO³eenej: ~
®eleg<HeoûenCecegHeue#eCeeLe&ced ~ Heef#eCeeceH³esJeb HetJe&HeeomLeeves He#eHeeueer ~ Mes<eb
meeceev³eb Òe³eespeveced ~ jeM³egHeueef#eleWçies Je´CeesHeIeeleeosefJe&%eeveefceefle ~~ 3 ~~
84

kesÀoejoÊe:öefJe³eesefve ceW Yeer ®eleg<Heo ÒeeOeev³e GHe³eesieer Debie yeleeS pee jns
nQõ
®eleg<Heo meb%ekeÀ efJe³eesefvepe ÒeeCeer kesÀ Debie efJeYeeieesb ceW ces<e jeefMe cemlekeÀ
mLeeveer³e mecePeles ngS, Je=<e mes cegKe Deewj ieuee, efceLegve mes Deefûece Hewj Deewj keÀvOee,
keÀke&À mes Heerþ, efmebn mes íeleer, keÀv³ee mes oesveeW HeeMJe&, leguee mes Hesì, Je=efM®ekeÀ mes
iegoeceeie&, Oeveg<e mes Heerís kesÀ Hewj, cekeÀj mes efue² Deewj Dev[keÀes<e, kegÀcYe mes keÀefìiele
ceemeefHeC[ Deewj ceerve mes Heg®í efJeYeeie mecePevee ®eeefnS ~ MegYeeMegYe ûen jeefMeJeMe
Debiees cesb oewye&u³e SJeb Òeeyeu³e mecePevee ®eeefnS ~~ 3 ~~
ueiveebMekeÀeod ûen³eesies#eCeeÜe JeCee&vJeosÜue³egÊeÀeefܳeesveew ~
¢äîee meceeveevÒeJeoslmJeme±îe³ee jsKeeb JeoslmcejmebmLewM®e He=ÿs ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe efJe³eesveerJeCe&%eeveb JewMJeosJ³eenõ
ueiveebMekeÀeefoefle ~~ ueives ³esve ûensCe ³eesiees ³emle$e J³eJeefmLelemlem³e ³ees
JeCe&: ÒeeiegÊeÀ: JeCee&mleece´efmeleeeflejÊeÀnefjlee Fl³eeÐee: leÜCee¥ efJe³eesveew meÊJepeeles
Jeosled Ëleveäeoew Jee ~ F&#eCeeÜsefle ~ DeLe ueives ve keÀefM®eodûenes YeJeefle leoe ³esve
ûensCe ueiveceer#³eles lem³e ³ees JeCe&mleb Jee Jeosled ~ DeLe ueiveb ve kesÀveef®eÐegleb ¢äb
YeJeefle leoe ueiveebMekeÀeled ueives ³eêeefMeveJeebMekeÀeso³ees YeJeefle leêeefMeJeCe& jÊeÀ:
MJesle Fl³eeefo Jee Jeosled ~ ¢äîee meceeveeefveefle ~ DeLe yengefYeûe&nwue&iveb ³egle ¢äb ®e
YeJeefle leoe yentvesJe JeCee&vJeosled ~ le$eeefHe ³ees Jeer³e&Jeeved meyeuemleÜCe&yeengu³eced ~
³eogÊebÀ yeue³egÊeÀeefoefle ~ DeLe mJemJeeefcevee ³egle¢äm³e jeMes: mecyeefvOeveJeebMekeÀes
ueiveielees YeJeefle leomee leÜCe&cesJe Jeosled ~ le$e ®e ³ees ûenes efJe³eesveew ³eefmceVe*dies
J³eJeefmLelemle$eelceer³eJeCe& keÀjesefle ~ Slelke=Àlees ueyOeb
meHlecemLeeveielewûe&nwye&ueJeodûenJeCe¥ He=ÿs efJe³eesveew jsKeeb Jeosled ~ leLee ®e meejeJeu³eeced
ces<eeefoefYe©o³emLewjbMewJee& ûen³eglesM®e ¢<ìwJee& ~
mJeûenebMekeÀmeb³eesieeefÜÐeeÜCee&ved HeejebMekesÀ ©#eeved ~~
meHlecemebmLee: kegÀ³eg&: He=ÿs jsKeeb mJeJeCe&meceeced ~
Jeer#evles ³eeJevlees efJe³eesveerJeCee&M®e leeJevle: ~~
yeueoerHlees ieieve®ej: keÀjesefle JeCe¥ efJe³eesveerveeced ~
85

Heerleb keÀjesefle peerJe: MeMeer efmeleb Yeeie&Jees efJeef®e$eb ®e ~~


jÊebÀ efovekeÀj©efOejew jefJepe: ke=À<Ceb yegOe: Meyeueced ~
mJes jeMeew HejYeeies HejjeMeew mJes veJeebMekesÀ efleÿved ~~
HeM³evûenes efJeueiveb mJeCe&JeCe¥ leoe kegÀ©les“ ~~ 4 ~~
kesÀoejoÊe:öefJe³eesefve keÀe JeCe& %eeveõ
pevce ueive ceW pees ûen yewþe nw Gme ûen keÀe HetJeexÊeÀ ûenJeCe& kesÀ Devegmeej pees
JeCe& nw, efJe³eesefve keÀe Jener JeCe& keÀnvee ®eeefnS ~ ³eefo ueive iele ûen keÀe DeYeeJe nw lees
Ssmeer efmLeefle ceW ueive Hej efpeme ûen keÀer ¢ef<ì nesleer nw Gme ûen kesÀ JeCe& kesÀ Devegmeej
efJe³eesefve keÀe JeCe& yeleevee ®eeefnS ~ ueive iele ûen Yeer venerb Deewj ueive Hej efkeÀmeer ûen
keÀer ¢ef<ì Yeer ve nes lees ueive iele veJeebMe jeefMe keÀe JeCe& jÊeÀ MJesleeefo efJe³eesefvepe keÀe
JeCe& neslee nw ~ DeefOekeÀ ûeneW kesÀ ³egÊeÀ Jee ¢ä ueive ceW efJe³eesefve kesÀ DeveskeÀ JeCe&
mecePeves ®eeefnS ³ee yeueJeeved ûen keÀe JeCe& keÀnvee ®eeefnS ~
meHlece mLeeve efmLele SkeÀ oes ³ee leerve DeeefokeÀ efpeleves ûen yewþs nQ efJe³eesefve
kesÀ Heerþ ceW Gleveer ner jsKeeSW ¢ef<ì iele nesleer nQ Ssmee DeeosMe keÀjvee ®eeefnS~~ 4 ~~
Keies ¢keÌkeÀeCes yeuemeb³eglesve Jee ûensCe ³egÊesÀ ®ejYeebMekeÀeso³es ~
yegOeebMekesÀ Jee efJeniee: mLeueecyegpee: MevewM®ejsvÜer#eCe³eesiemebYeJee: ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee Heef#epevce%eeveb JebMemLesveenõ
Keies Fefle ~~ Keies ¢keÌkeÀeCe: Heef#eês<keÀeCemle$e Heef#eês<keÀeCees efceLegveefÜleer³e:
efmebnÒeLece: legueeefÜleer³e: kegÀcYeÒeLece: S<eecev³eleceês<keÀeCe Go³eefle
MevewM®ejsvÜer#eCe³eesiemecYeJee: ³eLee$eÀce: efJeniee: Heef#eCe: mLeueecyegpee YeJeefvle ~
Heef#eês<keÀeCes MevewM®ejsCe ³egles ¢äs Jee mLeuepeHeef#eCeeb pevce JeÊeÀJ³eced ~ SJeefcevogvee
³egles ¢äs Jee peuepeeveeb Heef#eCeeb pevcesefle SkeÀes ³eesie: ~ De$e ueives ÒeLeceYeeies
veJeebMekesÀ ³ees ûen: efmLele: me ÒeLeceês<keÀeCemLe: lele: Hejcev³eefmceVeJeebMekesÀ
efÜleer³eês<keÀeCemLe: lele: Hejcev³eefmceVeJeebMekesÀ le=leer³eês<keÀeCemLe Fefle ~ SJeb $e³ees
Yeeiee efJebMeefle: keÀueeM®ewkeÀveJeebMekeÀÒeceeCeb HeefjkeÀuH³e ûenefmLeeflejvJes<³ee ~
meJe&jeefMeef<Je³eb HeefjYee<ee ~ yeuemeb³eglesve Jee ûensCe ³egÊesÀ ®ejYebeMekeÀeso³es ³em³e lem³e
ueivem³e ®ejveJeebMekeÀeso³es yeuemeb³eglesve ³esve ûensCe ³egÊesÀ leLeeYetleMevewM®ej³egle¢äs
86

mLeuepeeveeb ®evê³egle¢äs peuepeeveeefceefle efÜleer³ees ³eesie: ~ yegOeebMekesÀ Jesefle ~


yegOeveJeebMekesÀ efceLegvekeÀv³e³eesjv³eleces leelkeÀeefuekeÀm³e ueivem³eesefoles leefmbceM®e
yeueJeodûenmeb³egÊesÀ MevewM®ej³egle¢<ìs mLeuepeeveeb ®evê³egle¢äs peuepeeveeefceefle le=leer³ees
³eesie: ~ Sles MevewM®ejm³esvoesJee& ³eesiesve Jeer#eCesve Jee mecYeJevleerefle ~ leLee ®e
meejeJeu³eecedõ
``efJenieesefole¢keÌkeÀeCes ûensCe yeefuevee ³eglesçLe ®ejYeebMes ~
yeewOeWçMes Jee efJeniee: mLeueecyegpee: MeefveMeMeer#eCeeÐeesieeled“ Fefle ~~ 5 ~~
kesÀoejoÊe:öHeef#e³eeW keÀe pevce %eeveõ
Fme ûevLe kesÀ ês<keÀeCeeO³ee³e kesÀ ês<keÀeCe mJeªHe JeCe&ve ceW He#eer ês<keÀeCe
yeleeS ieS nQ, leovegmeej He#eer pevce %eeve yelee³ee pee jne nwõ
He#eer ês<keÀeCe iele ueive, ³ee ®ejjeefMe keÀe veJeebMe, ³ee yegOe keÀe veJeebMeiele
yeueJeeved ûen ³egÊeÀ ueive Hej Meefve ûen keÀer ¢ef<ì nes ³ee ³eesie nes mLeueiele He#eer keÀe
pevce, ®evê ¢ef<ì ³eesie mes peueiele He#eer keÀe pevce neslee nw ~ Meefve ®evê oesveeW kesÀ
¢ef<ì ³ee ³eesie mes GYe³emLepeue mLeueiele He#eer keÀe pevce neslee nw ~
efmebn keÀe ÒeLece, leguee keÀe efÜleer³e, Deewj kegÀcYe keÀe le=leer³e ês<keÀeCe He#eer
ês<keÀeCe neslee nw ~~ 5 ~~
nesjsvogmetefjjefJeefYeefJe&yeuewjleªCeeb lees³emLeues le©YeJeeWçMeke=Àle: ÒeYeso: ~
ueiveeodûen: mLeuepeue#e&Heeflemleg³eeJeebmleeJevle SJe lejJe: mLeuelees³epeelee:~~6~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee Je=#epevce%eeveb JemevleefleuekesÀveenõ
nesjsefle ~~ nesje ueiveced FvogM®evê: metefjpeeaJe: jefJejeefol³e: Slew
efJe&yeuewJeea³e&efnlew Òe<ìe leªCeeb Je=#eeCeeb pevce He=®íleerefle JeÊeÀJ³eced ~ le$ee³eb efJeMes<e: ~
lees³emLeues Fefle ~ le$e le©YeJees Je=#epevce efkebÀ lees³es peues mLeues efvepe&ues osMes Jesefle
lelÒeYesomleefÜkeÀuHeeWMeke=Àlees veJeebMekeÀefJeefnle: le$e lees³ejeM³ebMekeÀeso³es lees³emeceerHepee
Je=#eevevetHepeeved ~ lees³ejeMe³e: keÀke&ÀìcekeÀjHeM®ee×&ceervee: SlewjvetHepeJe=#epevce%eeveced~
FlejjeM³ebMekeÀeso³es mLeueJe=#epevce%eeveced le$eeefHe mebK³es³eced ~
ueiveeodûen Fefle ~ GefoleebMew: mLeue®eejer Jee YeJeefle leoefOeHeefle³ee&JelmebK³ejeMeew
ueiveeodJ³eJeefmLelemleebJele SJe lelmebK³eemlejJees Je=#ee: mLeuepee peuepee Jee
87

JeÊeÀJ³ee~ De$eeH³ebMekeÀHeefleJeMeeÜ#³eceeCee³egoe&³eefJeefOevee efÜiegCelJeb Jee®³eced ~


``mJeleg²Je$eÀesHeielewefm$emebiegCeb efÜ©ÊecemJeebMekeÀYeef$eYeeieiew: ~“ Fefle ~ Dele:
efÜef$eiegCelJeb ÒeeHles ³eeJevl³ees ieCevee YeJeefvle leeJevle: keÀe³ee& Fl³eeieceefJeo: ~ leLee ®e
meejeJeu³eecedõ
``ueiveeke&ÀpeerJe®evêwjyeuew: Mes<ewM®e cetue³eesefve: m³eeled ~
mLeuepeueYeJeveefJeYeeiee Je=#eeoerveeb ÒeYesokeÀje: ~~
mLeuepeueûen³eesue&iveeÐeeJeefle jeMeew leg lesçefHe leeJevle: ~
efÜef$eiegefCelJeb les<eecee³egoe&³eÒekeÀejesÊeÀced “ Fefle ~~ 6 ~~
kesÀoejoÊe:öJe=#e pevce %eeve ûen ³eesieõ
ueive-®evê-ye=nmHeefle Deewj met³e& ûeneW keÀer yeuenervelee keÀer efmLeefle ceW He=®íkeÀ
Je=#eeW kesÀ pevce keÀer efpe%eemee mecyevOeer ÒeMveesÊej keÀer ®een keÀjlee nw ~
ueive veJeebMe mes peue®e SJeb mLeuepe efÜefJeOe Je=#e pevce efJe®eej efkeÀ³ee
peelee nw ~ peue Hej ueive veJeebMe mes peue meceerHepe ³ee peue ceW, SJeb mLeuepe veJeebMe
mes mLeue pevcee Je=#e keÀne peevee ®eeefnS ~ peuepe ³ee mLeuepe Je=#e mebK³eeDeeW keÀe
efveCe&³e ueive jeefMe mebK³ee kesÀ ceeO³ece mes veJeebMe lekeÀ efieveleer Üeje keÀjvee ®eeefnS ~
meejeJeueerkeÀej kesÀ cele mes veJeebMe Heefle ûen keÀer G®®eielee efmLeefle mes GÊeÀ mebK³ee
efÜef$eiegefCele HeÀue kesÀ legu³e nes mekeÀleer nw ~~ 6 ~~
Devle: meeje¡eve³eefle jefJeog&Ye&ieevedmet³e&metveg:
#eejesHesleebmlegefnveefkeÀjCe: keÀCìkeÀe{îeebM®e Yeewce: ~
JeeieerMe%eew meHeÀueefJeHeÀueeved Heg<HeJe=#eebM®e Meg$eÀ:
efmveiOeeefvevog: keÀìgkeÀefJeìHeevYetefceHeg$eM®e Yeg³e: ~~ 7 ~~
Fefle Jejenefceefnjke=Àlesye=nppeelekesÀ efJe³eesefvepevceeO³ee³emle=leer³e: ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee mLeuepeuepeebMemJeeefceJeMeeodJe=#eeCeeb efJeMes<e%eeveb
cevoe$eÀevle³eenõ
Devle: meejeefveefle ~~ jefJe: met³eexbçMekeÀHeeflejvle: meejeved ceO³e¢æ{eved
efMebMeHeeoervJe=#eeved peve³eefle GlHeeo³eefle ~ met³e&metvegjeefke&Àog&Ye&ieev¢*dcevemeesjefÒe³eeved
kegÀke&ÀgmeÒeYe=leerved peve³eefle ~ legefnveefkeÀjCe½evê: #eerjesHesleevme#eerjeefve#egÒeYe=leerved
88

peve³eefle ~ Yeewce: kegÀpe: keÀCìkeÀe{îeeved keÀCìkeÀyengueevKeefojÒeYe=leerved peve³eefle ~


JeeieerMe%eeefJeefle ~ JeeieerMees ye=nmHeefle: meHeÀueeveece´ÒeYe=leerved ~ yegOees efJeHeÀueeved ³es<eeb
ueeskesÀ Heg<HecesJeesHe³egp³eles ve HeÀueeefve leeved pe³eveefle ~ Meg$eÀ: Heg<HeJe=#eeved
®ecHekeÀÒeYe=leerved peve³eefle ~ Fvog½evê: Yet³e: Hegve: efmveiOeeved meef®ekeÌkeÀCeeved
OeJeosJeoe©ÒeYe=leer¡eve³eefle ~ YetefceHeg$eesç²ejkeÀ: keÀìgkeÀefJeìHeeved YeuueelekeÀÒeYe=leerved
peve³eefle ~ De$eesYe³epeefvele=lJeefveoxMee®®evêYeewce³eesefJe&keÀuHesveeosMe: ~~ 7 ~~
kesÀoejoÊe:öveJeebMe mecyevOesve Je=#eeW keÀe efJeMes<e JeCe&veõ
veJeebMe Heefle ûen met³e& mes uekeÀæ[er kesÀ ieYe&mLe meej leÊJe mecyevOeer, Meefve mes
ogie&vOe ³egÊeÀ Je=#e, ®evêcee mes otOe mecyevOeer Je=#e, cebieue mes keÀeìWoej Je=#e, ieg© mes
meHeÀue MegYe Je=#e, yegOe mes HeÀue jefnle DeLee&led HeÀue nerve Je=#eeW keÀe Deewj Meg$eÀ mes
Heg<HeeW mes megMeesefYele Je=#eeW kesÀ pevce keÀe DeeosMe osvee ®eeefnS ~ efJeMes<e leLee
veJeebMeHeefle ³en ®evêcee mes megvoj ef®ekeÀves ®egHeæ[s Deewj cebieue mes keÀìgjme efvecye
YeuueelekeÀ Je=#eeW keÀe pevce neslee nw ~~ 7 ~~
MegYeesçMegYe#es ©ef®ejb kegÀYetefcepeb keÀjesefle Je=#eb efJeHejerlecev³eLee ~
HejebMekesÀ ³eeJeefle efJe®³egle: mJekeÀeÓJeefvle legu³eemlejJemleLeeefJeOee: ~~ 8 ~~
Fefle ÞeerJejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀ
efJe³eesefvepevceeO³ee³e: mecHetCe&: ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Yetefcele©MegYeeMegYe%eeveb mebK³eeb ®e JebMemLesveenõ
MegYeesçMegYe#e& Fefle ~~ me SJe mLeuepeueebMeHeefleûe&n: MegYemlelkeÀeueceMegYe#ex
HeeHeûenjeMeew J³eJeefmLelees YeJeefle leoe ©ef®ejb MeesYeveb Je=#eb kegÀYetefcepeceMeesYeveYetefcepeeleb
Jeosled ~ Dev³eLee efJeHe³e&³es efJeHejerleb Je=#eb keÀjesefle ~ DebMeHeeflejMegYemlelkeÀueb
MegYeûenjeefMemLees YeJeefle leoe DeMeesYeveb Je=#eb MeesYeveYetefcepeeleb Jeosled ~ DeLee&osJe
MegYe#es$emLes MegYeb Je=#eb MeesYeveYetefcepeeleb Jeosled ~ DeMegYeûens DeMegYe#es$emLes DeMeesYeveb
Je=#eceMeesYeveYetefcepeeleb Jeosled ~ HejebMekesÀ ³eeJeleerefle ~ mJemLepeueebMeHeefleûe&n:
mJekeÀeoelceer³eeobMekeÀeefÜ®³egle½eefuelees ³eeJelmebK³es HejveJeebMekesÀ J³eJeefmLele:
mJecebMeceefle$eÀc³e ³eeJelmebK³es HejveJeebMekesÀ Jele&les
89

leÊegu³eemlelmebK³eemleLeeefJeOeemleppeeleer³eeM®e lejJees Je=#ee YeJeefvle ~ le$e Hegve:


mebK³eekeÀjCeeefÜkeÀuHeveeosMe Fefle ~ leLee ®e meejeJeu³eecedõ
``mJeebMeelHejebMeieeefce<eg ³eeJelmebK³ee YeJeefvle leeJevle: ~
mLeuepee Jee peuepee Jee lejJe: ÒeekeÌmebK³e³ee Jee®³ee:, Fefle ~~ 8 ~~
Fefle ye=nppeelekesÀ ÞeerYeÆeslHeueìerkeÀe³eeb efJe³eesefvepevceeO³ee³e: ~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:öMegYeeMegYe ûen JeMe Yetefce mecyevOeer efJe®eejõ
mLeuepe veJeebMeHeefle MegYe ûen F<ì mece³e ceW HeeHe ûen jeefMeiele nes lees osJe
Je=#e keÀer GlHeefÊe DeMeesYeveer³e Yetefce ceW nesleer nw ~ þerkeÀ Fmeer kesÀ efJeHejerle DebMeHeefle
keÀer DeMegYe ûen efmLeefle ceW MeesYeveer³e Je=#e keÀer GlHeefÊe MegYe MeesYeveer³e MegYe Yetefce ceW
nesleer nw ~
leLee MegYe ûen keÀer MegYejeefMe ieefle efmLele megvoj JeìJe=#e HeerHeue Deece Deeefo
keÀer GlHeefÊe, veoer leeueeye ketÀHe osJe ceefvoj kesÀ meceerHe ceW nesleer nw ~
SJeb DeMegYe ûen keÀer DeMegYe jeefMeiele efmLeefle mes DeMeesYeveer³e Je=#e ietuej
veerceöDeeefo keÀer GlHeefÊe, DeMeesYeveer³e Yetefce MceMeeveeefo ceW nesleer nw ~
DeHeves Deelceer³e veJeebMe mes ueiveebMeHeefle ûen keÀer mebK³ee efpeleveer mebK³ee
Deeies nes Gleveer mebK³eelcekeÀ Deelceer³e veJeebMe mebK³ee leLee Deelceer³e veJeebMe peeleer³e
Je=#eeW keÀer mebK³ee keÀe MegYeeosMe keÀjvee ®eeefnS ~~ 8 ~~
ye=nppeelekeÀ ûebLe kesÀ efJe³eesefvepevceeO³ee³e:ö3 keÀer HeJe&leer³e Þeer kesÀoejoÊe
peesMeer ke=Àle efnvoer `kesÀoejoÊe' J³eeK³ee mecHetCe& ~
90

DeLe efve<eskeÀeO³ee³e: ~~ 4 ~~
kegÀpesvognsleg Òeefleceemeceele&Jeb ieles leg Heer[#e&ceveg<CeoerefOeleew ~
Deleesçv³eLeemLes MegYeHegbûensef#eles vejsCe meB³³eesiecegHewefle keÀeefceveer ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeelees efve<eskeÀeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ le$eeoeJe=leew meefle
ieYee&Oeeveefcel³ele $eÝlegefveªHeCece=leeJeefHe m$eerHeg©<emeb³eesie%eeveb JebMemLesveenõ
kegÀpesvognseflJeefle ~~ kegÀpees Yeewce: FvogM®evê: leew nsleg: keÀejCeb efveefceÊeb ³em³e
jpeme: lelkegÀpesvognsleg ~ Òeefleceemeb ceemeb Òeleerefle Òeefleceemeced ~ m$eerCeeb Òeefleceemeceele&Jeb
kegÀpesvognsleg ~ ÒeefleceemeûenCesve ÒeLeceesodYetlejpeesefveJe=efÊeb oMe&³eved ieYe&ûenCe#ececeele&Jeb
ÒeoMe&³eefle ~ $eÝleew YeJeceele&Jeced ~ keÀLeefcel³een ~ ieles leg Heer[#e&ceveg<CeoerefOeleeefJeefle ~
Deveg<CeoerefOeleew Meerlece³etKes ®evês Heer[#e& ieles ~ Òeke=ÀlelJeelm$eerCeecevegHe®e³eie=neefÞele
Deele&Jeb keÀejCeb YeJeefle ~ DeLee&osJeb ³eefo ®evê: kegÀpemeb¢äes YeJeefle SleogÊebÀ YeJeefle ~
efm$e³ee pevce#ee&ovegHe®e³emLeM®evêceemle$e ®e ³eÐe²ejkesÀCe ¢M³eles leoe ieYe&ûenCe#ece
Deele&JenslegYe&Jeefle, Dev³e$e yeeueJe=×elegjJevI³eeY³e: ~ De$e ®e yeeoje³eCe: ~ ``m$eerCeeb
ieleesçvegHe®e³e#e&ceveg<CejefMce: meb¢M³eles ³eefo Oejeleve³esve leemeeced ~
ieYe&ûenele&JecegMeefvle leoe ve yevO³eeJe=×elegjeuHeJe³emeeceefHe ®ewleefoäced ~~“
leLee ®e meejeJeu³eecedõ
``DevegHe®e³ejeefMemebmLes kegÀcegoekeÀjyeevOeJes ©efOej¢äs ~
Òeefleceemeb ³egJeleerveeb YeJeleern jpees ye´gJevl³eskesÀ ~~
Fvogpe&ueb kegÀpeesefivepe&ueceñeb lJeefivejsJe efHeÊeb m³eeled ~
SJeb jÊesÀ #egefYeles efHeÊesve jpe: ÒeJele&les m$eer<eg ~~
SJeb ³eÓJeefle jpees ieYe&m³e efveefceÊecesJe keÀefLeleb leled ~
GHe®e³emebmLes efJeHeÀueb Òeefleceemebb oMe&veb lem³e~~“
SJeb ieYe&ûenCe³eesi³eceele&Jeb ÒeoM³e& m$eerHeg©<emeb³eesiemecYeJeemecYeJeew ÒeoMe&³eefle ~
Deleesçv³eLeemLe Fefle ~ Deleesçv³eLeesÊeÀÒekeÀejeov³eLeemLes efJeHe³e&³emLes ®evêceefme
le$eesÊeÀefJeHe³e&mLe: Heg©<epevcejeMes©He®e³emLeM®evêcee ³eefo YeJeefle leefmce_ígYesve
meewc³esve HegbûensCe ieg©Cesef#eles ¢äs keÀeefceveer m$eer vejsCe Heg©<esCe men meb³eesieb cewLegvecegHewefle
ie®íleerefle JekeÌleJ³eced ~ vevJe$eeleesçv³eLeemLe Fefle efm$e³ee GHe®e³emLe: keÀmceeVe
91

J³eeK³ee³eles ~ De³egÊeÀcesleled ÒeeOeev³eelHeg©<em³ewJe ~ ³emceeÜeoje³eCe: ~


``Heg©<eesHe®e³eie=nmLees ieg©Cee ³eefo ¢M³eles efncece³etKe: ~ m$eerHeg©<emebÒe³eesieb leoe
Jeosov³eLee vewJe~~“ Fefle ~ meejeJeueerkeÀejsCe meeceev³esveesÊeÀced ~
leÐeLeeõ``GHe®e³eYeJeves MeMeYe=od¢äes ieg©Cee megËefÓjLeJeemeew ~ Hegbmeeb keÀjesefle ³eesieb
efJeMes<ele: Meg$eÀmeb¢ä: ~~“ keÀefmceved keÀeuesç³eb efJe®eej: ~ G®³eles ®elegLe&efoves
mveelee³eeced ~ leLee ceeefCelLe: ~
``$eÝlegefJejces mveelee³eeb ³eÐegHe®emebefmLele: MeMeer YeJeefle ~
yeefuevee ieg©Cee ¢äes Ye$ee& men mebieceM®e leoe ~~
jepeHeg©<esCe jefJeCee efJeìsve Yeewcesve Jeeref#eles ®evês ~
Ye=l³esve met³e&Heg$esCee³eeefle m$eer mebieceb efn leoe ~
SkewÀkesÀve HeÀueb m³eeod¢äs veev³ew: kegÀpeeefoefYe: HeeHew: ~~
meJez: mJeie=nb l³ekeÌlJee ie®íefle JesM³eeHeob ³egJeefle: ~“ Fefle ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:-efve<eskeÀeO³ee³e veecekeÀ Fme DeO³ee³e ceW efm$e³eeW keÀe Òeefleceeme ceW
Òeke=Àefle mes nesves Jeeues jpeesoMe&ve leLee m$eer Heg©<e keÀe HejmHej kesÀ mebieceve Hej efJe®eej
efkeÀ³ee pee jne nw ~
³eneB Hej efve<eskeÀ keÀe DeeOeeve ³ee mLeeefHele DeLe& keÀjvee ®eeefnS ~
DeeOeeve † mLeeefHele mes ``Heg©<e Üeje peerJe keÀe m$eer kesÀ ieYee&Me³e ceW mLeeefHele
nesvee“ mecePevee ®eeefnS ~
Heg©<e Òeke=Àl³eelcekeÀ ceelee efHelee mes yengefJeOe ke̳ee DeveskeÀ efJeOe peerJeeW keÀer
GlHeefÊe efvejvlej nesleer jnleer nw ~ peye ke=Àef<e kesÀ GHe³egÊeÀ Yetefce (Keeo, efmeb®eeF&, nue,
Deeefo mes) lew³eej nesleer nw leYeer GmeceW yeerpeeW keÀe JeHeve efkeÀ³ee peelee nw Deewj mece³e
Hej Jener yeerpe DebkegÀefjle neslee nw, Kesle ceW pecelee nw, HeÀuelee nw HetÀuelee nw Deewj SkeÀ
ner yeerpe mes DeveskeÀ HeÀue Gme Je=#e mes GHeueyOe nesles nQ ~ Gve HeÀueeW keÀe Deenej ªHe
ceW ceeveJeeefo peeveJej Yeer GHe³eesie keÀjles nQ ~ Fmeer ÒekeÀej ³egJee DeJemLee ÒeeHle nesves
Hej m$eer kesÀ Mejerj ceW ner Lewueer ªHe SkeÀ Kesle nw efpemes ye®®ee oeveer keÀnles nQ ³en
HetÀìves ueieleer nw Deewj Gmemes jÊeÀñeeJe nesves ueielee nw, Lewueer keÀe cegKe Kegue peeves mes
jÊeÀ HetCe& Lewueer Keeueer nes peeves mes Gmes Hegve: HetCe&lee keÀer mJeeYeeefJekeÀ F®íe ÒeeHle
92

nesleer nw lees m$eerªHe Gme peerJe keÀes Gme Lewueer keÀer Hegve: HetCe&lee keÀjves keÀer m$eer keÀer
keÀecevee nesleer nw ~ Òeeke=ÀeflekeÀ ³en keÀecevee pees m$eer keÀes nes peeleer nw ~ mener DeLe& ceW
Fmeer efueS GmekesÀ efue³es keÀeefceveer Meyo keÀe megÒe³eesie ngDee nw ~
ye®®eeoeveer efJeke=Àle jÊeÀ mes Yejves kesÀ yeeo mJe³eb peye Kegue keÀj Hegve: Gme
efJeke=Àle jÊeÀ keÀes yeenj keÀj osieerõFmekesÀ mener mece³e keÀer peevekeÀejer GÊeÀ p³eewefle<e
Meem$e Üeje keÀer pee jner nw efkeÀõ
ÒeeHle ³eewJeve DeJemLee keÀer m$eer keÀer jeefMe mes Òel³eskeÀ ceeme ceW cebieue Deewj
®evêcee (kegÀpe Fvog) keÀer DeekeÀeMeer³e efmLeefle³eeW JeMe pees ÒeYeeJe Heæ[lee nw Gmeer mes
ye®®eeoeveer HetÀì peeleer nw Deewj Gmemes efJeke=Àle jÊeÀñeeJe nesves ueielee nw ~ Fmeefue³es
Òeefleceeme kesÀ ceeefmekeÀ keÀce& kesÀ efueS cebieue Deewj ®evêcee ³es oes ûen keÀejCe nes peeles
nQ ~ Òel³eskeÀ ®eevêceeme ceW ÒeLece DeceeJem³ee mes efÜleer³e DeceeJem³ee lekeÀ kesÀ efkeÀmeer
efove kesÀ efkeÀmeer #eCe ceW GÊeÀ efmLeefle mebYeJe nesleer nw ~
efkeÀmeer ³egJeleer m$eer kesÀ efueS ³en efmLeefle peye GmekeÀer pevcejeefMe mes ®evêcee
3~6~10~11 jeefMe³eeW jefnle Dev³e mLeeveeW ceW nes Deewj Ssmes ®evêcee Hej ce²ue
keÀer ¢ef<ì Heæ[ jner nes lees Ssmee $eÝleg keÀeue m$eer kesÀ ieYe& OeejCe kesÀ ³eesi³e neslee nw ~
Fmemes efJeHejerle DeLee&led Heg©<e jeefMe mes 3~6~10~11 mLeeveeW Hej efmLele
®evêcee Hej Heg©<e ûen keÀer ¢ef<ì nesleer nw efpeme mece³e Ssmeer efmLeefle nesieer Gmeer mece³e
ieYe& OeejCe neslee nw lees Gmeer efoJ³e MegYe mece³e ceW m$eer ªHee nw Deewj Jen keÀeefceveer pees
Heg©<e pees keÀeceosJe ªHe ceW nw GmekesÀ meeLe jceCe keÀer F®íe keÀjleer nw ~ Fmeer mece³e
Òeke=Àefle Heg©<e keÀe meceeiece nesles nw ~
JevO³ee-Je=×e-Deelee& (jesefieCeer) Deewj DeuHe Je³emkeÀe m$eer kesÀ efueS GÊeÀ ûen
efmLeefle DeefJe®eejCeer³e nesleer nw ~
Dee®ee³eex ceW ``ceeefCelLe pewmes Dee®ee³eex ves GÊeÀ mece³e keÀer efJeefYeVe ûen
efmLeefle³eesb kesÀ DeeOeej mes, DeHeves Heefle kesÀ meeLe jepe Heg©<e ³ee jepe Heg©<eeW mes,
G®í=bKeue keÀeceelegj mes, ®eHeueef®eÊe kesÀ Heg©<e mes, megvoj ªHeJeeved Heg©<e keÀe m$eer kesÀ
mebieceve keÀer efJe<e³eeW keÀe Yeer GuuesKe efkeÀ³ee nw ~
93

®evêcee kesÀ Meerle efkeÀjCe Deewj cebieue keÀer G<Ce efkeÀjCe nesves mes Meerlees<Ce
efkeÀjCe meceefceÞeCe mes GÊeÀ efmLeefle nesleer jnleer nw ~ lees Heg©<e ³ee Dev³e$e meJe&$e peæ[
®esleve Hej Yeer GÊeÀ ÒeYeeJe mes kegÀí HeefjCeece ke̳eeW veneR nesles ? ³en mener MebkeÀe nw lees
m$eer pewmes megkeÀesceue peerJe pevleg Hej ner GÊeÀ ûen mecyevOeeW keÀe ÒeYeeJe Heæ[ mekeÀlee
nw~~ 1 ~~
³eLeemlejeefMeefce&Legveb mecesefle leLewJe Jee®³ees efceLegveÒe³eesie: ~
DemeodûeneueesefkeÀlemeb³eglesçmles mejes<e Fäw: meefJeueemeneme: ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe cewLegve%eeveÒekeÀejefcevêJeýe³eenõ
³eLeemlejeefMeefjefle ~~ DeeOeeveueiveelÒeMveueiveeÜe³eesçmlejeefMe:
meHleceesmleueive mleledmeb%ekeÀes ³ees pevlegmleefvceLegveb m$eerHegceebmeew ³eLee ³esve ÒekeÀejsCe
mecesefle meb³eesieb megjleb ³eeefle lesvewJe ÒekeÀejsCe lem³e vejm³e efceLegveÒe³eesie: meb³eesiees Jee®³ees
JeÊeÀJ³e: ~ leefmceVesJeemles meHleces mLeeves DemeodûeneueesefkeÀlemeb³egles HeeHeûenw¢&äs ³egÊesÀ
Jee mejes<e: mekeÀuenes efceLegveÒe³eesiees Jee®³e: ~ Fäw: meewc³ew³eg&le¢äs meefJeueemeneme: ~
efJeueemeesHeneme meerlkeÀejeefomeb³egÊeÀes efceLegveÒe³eesiees Jee®³e: ~ DeLee&osJe ve
kesÀveef®eÐegle¢äs ve mejes<e veeefHe meefJeueeme Fefle ~ efceÞe³egle¢äs mejes<e:
meefJeueemenemeM®esefle ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~
``efÜHeoeo³ees efJeueiveeled megjleb kegÀJe&efvle meHleces ³eÜled ~
leÜlHeg©<eeCeeceefHe ieYee&Oeeveb meceeosM³eced ~~
Demles MegYe³egle¢äs mejes<ekeÀuenb YeJesodûeec³eced ~
meewc³eb megjleb Jeelm³ee³evecÒe³eesefiekeÀeK³eeleced“ Fefle ~~ 2 ~~

kesÀoejoÊe:öm$eer Heg©<e keÀe HejmHej cewLegve keÀe ÒekeÀejõ


ÒeMve ueive ³ee DeeOeeve ueive mes meHlece YeeJe iele jeefMe kesÀ pees peerJe
(ÒeeCeer) nesles nQ Gve oesveeW kesÀ HejmHej kesÀ cewLegve keÀer lejn ³eneB Yeer m$eer Heg©<e keÀe
cewLegve neslee nw ~
³eefo ÒeMve ueive ³ee DeeOeeve ueive mes meHlece YeeJe Hej HeeHe ûeneW keÀer ¢ef<ì ³ee ³eesie
nes lees $eÀesOe kesÀ meeLe (yeueelkeÀej) cewLegve neslee nw ~ meHlece Hej MegYe ûen ³eesie oMe&ve
94

mes meÒesceesHeneme kesÀ meeLe cewLegve neslee nw ~ efkeÀmeer Yeer ûen mes meHlece YeeJe ³eefo ve
³egÊeÀ Deewj ve ¢ä nesves mes meÒesce meeOeejCe ªHesCe cewLegve neslee nw ~~ 2 ~~
jJeervogMeg$eÀeJeefvepew: mJeYeeieiewieg&jew ef$ekeÀesCeeso³emebefmLelesçefHe Jee ~
YeJel³eHel³eb efn efJeyeerefpeveeefceces keÀje efnceebMeesefJe&¢MeeefceJeeHeÀuee: ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ieYe&mecYeJeemecYeJe%eeveb JebMemLesveenõ
jJeerefle ~~ jefJe: met³e&: FvogM®evê: Meg$eÀ: efmele: DeJeefvepeesç*dieejkeÀ Slew:
mJeYeeieiew³e&$e kegÀ$e jeMeew mJeveJeebMekeÀefmKelewjHel³eb YeJeefle ~ ieYe&mecYeJees
YeJeleerl³eLe&:~ ³eefo ®e meJex mJeYeeieiee ve m³egmleoe Heg©<eesHe®e³e#e&ieeY³eeb met³e&efmeleeY³eeb
mJeveJeebMekeÀieeY³eecesJe ieYe&mecYeJees Jee®³e: ~ SJeb Yeewce®evêeY³eeb vee³eg&He®e³e#e&ieeY³eeb
mJeveJeebMekeÀmLeeY³eeceeOeevekeÀeuesçJeM³ecesJeeHel³eb YeJeefle ~ ieYe&mecYeJees YeJeleerl³eLe&:~
³emceeovesvewJe mJeuHepeelekesÀ GÊeÀced ~ ``yeue³egÊeÀew mJeie=nebMes<Jeke&ÀefmeleeJegHe®e³e#e&ieew
Hegbmeeced ~ m$eerCeeb Jee kegÀpe®evêew ³eoe leoe ieYe&mecYeJees YeJeefle ~~“ iegjew
ef$ekeÀesCeeso³emebmLesçefle Jesefle ~ iegjew ye=nmHeleew ef$ekeÀesCe³eesve&JeceHeáece³ees©o³es ueivesçefHe
Jee mebefmLeles S<eecev³elecemLeevemLesçefHe YeJel³eHel³emecYeJe: ~ efJeyeerefpeveeefceces ~ Fefle
efn ³emceeoLex Fces efn ³eesiee: efJeyeerefpeveeb <eCed{eveeb efJeieleb yeerpeJeer³e& ³es<eeb m$eerHeg©<eeCeeb
les<eeceHeÀuee Fefle ~ ³eLee efnceebMees: MeerlejMces: ®evêm³e keÀje jMce³ees efJeÐeceevee
DeefHe efJe¢MeecevOeeveeceHeÀuee efve<HeÀuee YeJeefvle ~ efJeielee ¢Mees ³es<eeb les
efJe¢Meemles<eeefceJesefle ~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:öieYe&mebYeJeeçmebYeJe %eeve efkeÀ³ee pee jne nwõ
met³e&-®evê-Meg$eÀ Deewj cebieue ûen DeHeves veJeebMees ceW neW DeLeJee ye=nmHeefle
ef$ekeÀesCemLe nes ³ee ueive ceW nes lees efve½e³esve mevleeveeslHeefÊe met®ekeÀ cewLegve (ieYee&Oeeve)
neslee nw ~
O³eeve osves keÀer yeele nw efkeÀ efpeme Heg©<e kesÀ Meg$eÀeCeg Metv³e ³ee ogye&ue nesles nQ
DeLeJee efpeme m$eer kesÀ jpeeskeÀCe MeefkeÌle nerve ³ee ieYee&Me³e Yeer ogye&ue nesles nwb ~ GvekesÀ
HejmHej cewLegve keÀer efkeÀmeer ÒekeÀej keÀer Yeer mevleeveeslHeeokeÀ #ecelee veneR nesleer pewmes
DevOes kesÀ efueS ®evê efkeÀjCeeW keÀer efve<HeÀuelee ~~ 3 ~~
95

efoJeekeÀjsvÜes: mcejieew kegÀpeeke&Àpeew ieoÒeoew Heg²ue³eesef<eleesmleoe ~


J³e³emJeieew ce=l³egkeÀjew ³egleew leLee leoskeÀ¢äîee cejCee³e keÀefuHeleew ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee m$eerHegbme³eesjeOeevekeÀeueJeMeeoeÒemeJeeJeefo
³eeJe®ígYeeMegYe%eeveb JebMemLesveenõ
efoJeekeÀjsefle ~~ efoJeekeÀjelmet³ee&lmcejieew meHlecemLeevemLeew kegÀpeeke&Àpeew
kegÀpeesç²ejkeÀ: Deke&Àpe: meewefj Sleew ³eefo YeJelemleoe Heg²uem³e ceveg<³em³e ieoÒeoew
jesieÒeoew YeJele: SleogÊeÀb YeJeefle ~ DeeOeevekeÀeues ³e$eeke&À: efmLelemlemceelmeHlecess mLeeves
³eoe²ejkeÀes YeJeefle leoe Hegbmees jesieÒeoes YeJeefle mJeceemes ~ SJeefcevoesM®evêemmeHlecees
Yeewce: meewjes Jee YeJeefle leoe ³eesef<ele: efm$e³ee jesieÒeoes YeJeefle mJeceemes SJe ~
J³e³emJeieew ce=l³egkeÀjeefJeefle ~ leeJesJe kegÀpemeewjew J³e³emJeieew ÜeoMeefÜleer³eieew
le³eesefo&JeekeÀjsvÜes: mekeÀeMeeogYe³e$e Heeée&efmLeleew leoe Heg²ue³eesef<elees:
m$eerHeg©<e³eesce=&l³egkeÀjew YeJele: SJeogÊebÀ YeJeefle ~ met³ee&oskeÀew ÜeoMes efÜleer³ees efÜleer³es
leoe le³eesce&O³es ³ees yeueJeeved me mJeceemes ce=l³egkeÀjes vejm³e YeJeefle ~ ®evêeo<³esJeb
J³eJeefmLeleew ³eLee ®evêeoskeÀes efÜleer³ees efÜleer³es leoe le³eexce&O³es ³ees yeueJeeved me mJeceemes
ce=l³egkeÀj: efm$e³ee YeJeefle ~ ³egleew leLesefle ~ leefoefle kegÀpemeewj³ees: HejeceMe&: ~ le³ees:
kegÀpemeewj³ees©Ye³eesce&O³eeÐeowkesÀveeefol³ees ³eglees YeJel³ev³esve ¢M³eles leoe vejm³e cejCee³e
keÀefuHelees efveefM®ele: ~ SJeb ®evêcee ³eÐeskesÀve ³egÊeÀes YeJel³ejsCe ¢ämleoe efm$e³ee
cejCee³e keÀefuHele: ~ ܳeesce&O³es ³ees yeueJeebmlem³e ceeme Fefle ~~ 4 ~~
kesÀoejoÊe:öDeeOeeve ueive mes ÒemeJe keÀeue lekeÀ m$eer-Heg©<e kesÀ efueS
MegYeeMegYeõ
ieYee&Oeeve ueive mes met³e& mes meHlece ceW Meefve Deewj cebieue keÀer efmLeefle mes Heg©<e
kesÀ efueS Deewj ®evêcee mes meHlecemLe Meefve cebieue mes m$eer kesÀ efueS Gme ûen kesÀ Deeies
kesÀ JeefCe&le ceeme ceW jesie Òeo ³eesie nesles nQ ~ Fmeer ÒekeÀej GÊeÀ Meefve ®evê cebieue, met³e&
mes 12JeW otmejs ner leLee ®evêcee mes ÜeoMe efÜleer³e ceW efmLele cebieue met³e& mes ³ee SkeÀ
mes ³egle Deewj otmejs mes ¢ä nes lees oesveeW ceW pees yeueJeeved nw Gme (Deefûece keÀefLele) ûen
kesÀ cenerves ceW Heg©<e ³ee m$eer keÀer ce=l³eg nesleer nw ~~ 4 ~~
96

efoJeeke&ÀMeg$eÀew efHele=ceele=meeq_Peleew MevewM®ejsvot efveefMe leefÜHe³e&³eeled ~


efHele=J³eceele=<Jeme=meeq_Peleew ®e leeJeLeewpe³egice#e&ieleew le³ees: MegYeew ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe efveef<eÊeÀm³e efHele=ceele=efHeJ³eceele=<Jeme=Ceeb MegYeeMegYe%eeveb
JebMemLesveenõ
efoJeeke&ÀMeg$eÀeefJeefle ~~ efoJee efoves efveef<eÊeÀm³e peelem³e Jee pevlees³e&Lee$eÀceb
efHele=ceele=mebef%eleeJeke&ÀMeg$eÀew YeJele: efHele=meb%ekeÀesçkeÀex ceele=meb%ekeÀ: Meg$eÀ: ~ SJecesJe
efveefMe je$eew efveef<eÊeÀm³e peelem³e Jee MevewM®ejsvot meewj®evêew ³eLee$eÀceb
efHele=ceele=meef_%eleew YeJele: ~ le$e MevewM®ej: efHele=me_%ekeÀ: ®evêes ceele=me_%ekeÀ: ~
leefÜHe³e³ee&efoefle ~ leefÜHe³e³ee&efÎJeejeef$el³el³e³eeÊeeJesJe HetJeexÊeÀew ûenew
efHele=J³eceele=<Jeme=meef_%eleew YeJele: ~ le$e efoJee efveef<eÊeÀm³e peelem³e Jeeke&À:
efHele=J³eme_%e: Meg$eÀes ceele=<Jeme=me_%e: ~ lelme_%e³ees: Òe³eespeveb leeJeLeewpe³egice#e&ieleew
MegYeew %es³eew ~ Deespee efJe<ecejeMe³ees ³egicee: mecejeMe³e: ~ le$e efoJeekeÀex efJe<ece#e&iees
ces<eefceLegveefmebnlegueeOeefvJekegbÀYeeveecev³elecemLe: efHeleg: MegYeke=Àled je$eew efHele=J³em³e ~ leLee
efoJee Meg$eÀ: mece#e&iees Je=<ekeÀke&ÀìkeÀv³eeJe=efM®ekeÀcekeÀjceerveeveecev³elecemLees ceeleg:
MegYeke=Àled je$eew ceele=<Jemeg: ~ MevewM®ejes je$eew efJe<ece#e&iele: efHeleg: MegYeke=Àle efoJee
efJe<ece#e&ie: efHele=J³em³e ~ leLee ®evêes je$eew mece#e&iees ceeleg: MegYeke=Àle efoJee ceele=<Jemeg:
meeceL³ee&osJeesÊeÀced ~ efJeHe³e&³emLe: me SJeesÊeÀ³eesj#egYe: ~ ³eLee efoJee mece#es$eieleesçke&À:
efHelegjMegYees je$eew efHele=J³em³e ~ efoJee efJe<ece#e&iele: Meg$eÀes ceelegjMegYees je$eew ceele=<Jemeg:
je$eew mece#es$eiele: MevewM®ej: efHelegjMegYees efoJee efHele=J³em³e ~ je$eew
efJe<ece#e&ieleM®evêcee ceelegjMegYees efoJee ceele=<Jemegefjefle ~~ 5 ~~
kesÀoejoÊe:öieYee&Oeeve ueive mes efHele=-ceele=-®ee®ee-ceewmeer Deeefo kesÀ efueS
MegYeeMegYeõ
efove kesÀ ieYee&Oeeve ³ee pevce mes met³e& efHele= meb%ekeÀ Deewj Meg$eÀ keÀes ceele=
meb%ekeÀ, jeef$e kesÀ ieYee&Oeeve ³ee pevce mes Meefve Deewj ®evêcee $eÀceMe: efHele= ceele= meb%ekeÀ
nesles nQ ~
97

þerkeÀ FmekesÀ efJeHejerle efove kesÀ ieYee&Oeeve ³ee pevce mes Meefve ûen ®ee®ee, Deewj
®evêcee ceele=<Jeme= (ceewmeer Deeefo) meb%ekeÀ leLee jeef$e kesÀ pevce Deewj ieYee&Oeeve mes met³e&,
efHele=J³e (®ee®ee) Deewj Meg$eÀ ceele=<Jeme= nesles nQ ~
efJe<ece jeefMemLe efHele=-efHele=J³e ûeneW keÀer efmLeefle mes oesveeW keÀer MegYe HeÀue
ÒeeefHle leLee mece jeefMe iele ceele= ceele=<Jeme= ûeneW keÀer efmLeefle³eeW mes ceelee SJeb ceewmeer
keÀer MegYeo efmLeefle nesleer nw ~~ 5 ~~
DeefYeue<eefÓ©o³e#e& cemeefÓce&jCecesefle MegYe¢ef<ìce³eeles ~
Go³ejeefMemeefnles®e ³eces m$eer efJeieefuelees[gHeefleYetmegle¢äs ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeOeeveÒeMveceO³es DeeOeevekeÀeueJeMeevceelegce&jCe³eesieܳeb
êgleHeosveenõDeefYeue<eefÓefjefle ~~ Go³e#e&cego³eueivecemeefÓ: HeeHeûenwjefYeue<eefÓ:
le$eeso³eueiveeefYeuee<egkewÀ: kewÀefM®euueiveeodefÜleer³emLeûenm³e J³eeK³eeleced ~
les<eeceefYeceleb ³eLee Go³eueiveeovevlejb leogo³em³e Òel³eemeVele³eeefYeue<ebl³ego³e#e&efceefle~
Dev³es Hegveue&iveeodÜeoMemLeevem³e ûenm³eeso³e#ee&efYeuee<eb keÀLe³eefvle ~
³emceeÊeefÜne³eeso³ejeefMeieceveb ûen: keÀjesefle ~ SJeb ueiveeodÜeoMemLew: HeeHewue&ives ³eefo
MegYe¢ef<ì meewc³eûenoMe&vece³eeles DeÒeeHles meewc³eûenwj¢M³eceeves m$eer ³eesef<eodieefYe&Ceer
cejCecesefle ce=l³egb ÒeeHveesefle ~ De$e ®e YeieJeeved ieeefie&: ~ ``DeMegYewÜe&oMe#e&mLew:
MegYe¢ef<ìefJeJeefpe&lew: ~ DeeOeeveueives cejCebb ³eesef<ele: ÒeJeosodyegOe: ~~“ Fefle ~
³eesieevlejceen ~ Go³ejeefMemeefnles ®e ³eces Fl³eeefo ~ ³eces MevewM®ejs Go³ejeefMemeefnles
ueivemLes leefmbceM®e efJeieefuelesvees[gHeeflevee ve#e$emJeeefcevee #eerCe®evêsCe Yetmeglesvee²ejkesÀCe
®e ¢äsçJeueesefkeÀles m$eer ieefYe&Ceer cejCecesefle ~~ 6 ~~
kesÀoejoÊe:öDeeOeeve Deewj ÒeMve ueive mes ceele= cejCe ³eesieõ
ÒeMve ³ee DeeOeeve ueive messöÜeoMeJeW YeeJe jeefMe kesÀ Deefvlece veJeebMe keÀer
Deefvlece efmLeefle iele HeeHe ûen ³eefo ceeieea nw lees DeefleMeerIe´ Jen ûen ueive ceW DeeJesiee
efpemes ueive ieceveeefYeuee<eer HeeHe ûen keÀne peeJesiee ~ Ssmee MeerIe´ ueive ieceve
DeefYeuee<eer HeeHe ûen Hej MegYe ûen keÀer ¢ef<ì kesÀ DeYeeJe mes m$eer keÀer ce=l³eg nes peeleer
nw~ DeLeJee ieYee&Oeeve ueivemLe Meefve Hej #eerCe ®evêcee leLee cebieue keÀer ¢ef<ì nesleer nw
leye Yeer Ssmee ³en ³eesie m$eer kesÀ efueS ce=l³eg keÀejkeÀ neslee nw ~~ 6 ~~
98

HeeHeܳeceO³emebefmLeleew ueivesvot ve ®e meewc³eJeeref#eleew ~


³egieHelHe=LeiesJe Jee Jeosvveejer ieYe&³eglee efJeHeÐeles ~~ 7 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ³eesieevlejb Jewleeueer³esveenõ
HeeHesefle ~~ ueivecego³ejeefMe: FvogM®evê: Sleew ueivesvot HeeHeܳeceO³emebefmLeleew
ueivemLes ®evêceefme ³eÐeskeÀ: HeeHeûenes ÜeoMemLees YeJeefle efÜleer³emLeesçHejmleoe ueivesvot
³egieHeÊegu³ekeÀeueb HeeHeܳeceO³eieeJeg®³esles ~ DeLe ueivesvot efJeÒeke=ÀäebMekeÀeefvJeleew
YeJelemle$e ®ewkeÀ: HeeHemleeJeÒeeH³e efmLeleesçHejmleeJeefle$eÀc³e efmLelemleoeefHe ueivesvot
HeeHeܳeceO³eieeJeg®³esles ~ DeLeJee ÜeoMemLeeves SkeÀ: HeeHeeçHejes: efÜleer³e le=leer³es
®evêM®elegLex ®e HeeHees YeJeefle leoeefHe ueivesvot HeeHeܳeceO³eieeJeg®³esles ~ SJeb ueivesvot
³eefo ³egieHelHeeHeܳeceO³eieleew ve ®e meewc³eJeeref#eleew MegYeûeneJeueesefkeÀleew ve YeJelemleoe
veejer m$eer ieYe&³eglee efJeHeÐeles efce´³eles ~ He=LeiesJesefle ~ DeLeJee He=LekeÌmLeew ueivesvot
YeJelemle³eesce&O³eeoskeÀlejesçefHe HeeHeܳeceO³eielees YeJeefle meewc³eûene¢ä½e leoe veejer
ieYe&³eglee efJeHeÐeles ~ DeLeJee ueiveeoskeÀeoMes ®evêes efÜleer³ele=leer³eÜeoMeiee:
HeeHeemleLeeefHe ueivesvot HeeHeܳeceO³eieew YeJele: ~ ³egieHeodûenCeb HeeoHetjCeeLe¥ efJemHeäeLe¥
Jee ~ leoLe&m³e He=LeiesJe meeceL³ee&uueyOelJeeled ~ le$e ³eesiekeÀle=&Ceeb ûeneCeeb ceO³eeÐee
yeueer levceeefme ieefYeCeeacejCeb YeJeleerefle meJe&$e HeefjYee<ee ~~ 7 ~~
kesÀoejoÊe:öDev³e ce=l³eg Òeo ûen ³eesie keÀns pee jns nQõ
ueive Deewj ®evêcee oesveeW SkeÀ meeLe neW, DeLeJee oes ³ee DeefOekeÀ HeeHe ûeneW kesÀ
ceO³e iele efYeVe efYeVe mLeeveeW ceW MegYe ûen ¢ef<ì mes Jeefáele nesles nw lees Yeer m$eer keÀer
ce=l³eg keÀejkeÀ ner nesles nQ ~ MegYe ûen ¢ef<ì ³eesie mes yeue efJe®eejeefo mes ce=l³eg veneR Yeer
nes mekeÀleer nw ~ leejlec³e osKe keÀj HeÀueeosMe keÀjvee ®eeefnS ~~ 7 ~~
$etÀjs MeefMeve½elegLex ueiveeÜe efveOeveeefÞeles kegÀpes ~
yevOJevl³eie³ees: kegÀpeeke&À³ees: #eerCesvoew efveOevee³e HetJe&Jeled ~~ 8 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeev³e³eesieevlejeefCe Jewleeueer³esveenõ
$etÀj Fefle ~~ MeefMeveM®evêeled$etÀjs HeeHeûens ®elegLe&mLeevemLes
efveOeveeefÞelesçäcemLeevemLes kegÀpes Yeewces SkeÀes ³eesie: DeLeJee ueivee®®elegLex HeeHes Deäces
Yeewces efÜleer³ees ³eesie: ~ yevOJebl³eie³ees: kegÀpeeke&À³eesjefle ~ ueiveeÜvOegies ®elegLe&mles
99

Yeewcesçvl³eies ÜeoMemLeevemLesçkexÀ met³ex ³e$e le$emLes #eerCesvoew Hejer#eCes ®evês le=leer³ees


³eesie: ~ S<eeceeOeevekeÀeues keÀlecem³e mecYeJes cejCee³e HetJe&JeVeejer ieYe&³eglee efJeHeÐele
Fefle ~~ 8 ~~
kesÀoejoÊe:öDev³e ûen ³eesie mecyevOesve ce=l³eg ³eesie yeleeS pee jns nwõ
ueive mes ³ee ®evêcee mes ®elegLe& mLeeve iele HeeHe ûen Deewj Deäce mLeeve iele
cebieue ûen mes DeLeJee ®elegLe& ÜeoMe YeeJe iele $eÀceMe: cebieue, met³e&, leLee ueive mes
³e$e le$e #eerCe ®evêcee nes lees ieYe&Jeleer m$eer keÀe ce=l³eg keÀejkeÀ ûen ³eesie keÀne peelee
nw~~ 8 ~~
Go³eemleie³ees: kegÀpeeke&À³eexefve&Oeveb Mem$eke=Àleb JeosÊeLee ~
ceemeeefOeHeleew efveHeeref[les lelkeÀeueb cejCeb meceeefoMesled ~~ 9 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ceeleg: Mem$eefveefceÊeb cejCe³eesieb ieYe&ñeeJeb
®eeOeeveueiveJeMeeÜwleeueer³esveenõ
Go³eemlesefle ~~ efve<eskeÀkeÀeues kegÀpeeke&À³eesYeezcemet³e&³ees³e&LeemebK³ecego³eemle-
ie³eesue&ivemeHlecemLe³eesue&ives Yeewces meHlecemLesçkexÀ ieYe&³eglee³e efm$e³e: Mem$eke=Àleb
Mem$enslegkebÀ cejCeb efveOeveb Jeosled ye´t³eeled ~ ³eLee lesvewJe ÒekeÀejsCesefle ~ veejer ieYe&b³eglee
efJeHeÐele Fl³eLe&: ~ ceemeeefOeHeleeefJeefle ~ ieYe&ceemes<eg ceemeeefOeHeevJe#³eefle
keÀueueIevesl³eeefovee ~ le$e efve<eskeÀkeÀeues ³ees ûenes ³esve ûensCe ³eg×s efJeefpelees YeJeefle
kesÀlegveeJeOetefcele GukeÀ³ee ®eeefYenle: meesçefHe efveHeeref[le Fl³eg®³eles lem³eeefHe
efveHeeref[lem³e ûenm³e ³ees YeJeefle ceemees ³eefmcevceemes ceemeeefOeHel³eb lem³e YeJeefle
lelkeÀeueb leefmcevkeÀeues ieYe&ñeJeCeb ®³egefle meceeefoMesÜosved ~~ 9 ~~
kesÀoejoÊe:öceelee keÀe Mem$eeefo mes cejCe ³eesie yelee³ee pee jne nwõ
DeeOeeve ³ee ÒeMve ueive ceW cebieue, meHlece ceW met³e& nesves mes Mem$e (nefLe³eej
Üeje) ieefYe&Cee keÀer ce=l³eg keÀner ieF& nw ~ ieYe& mes ÒemeJe lekeÀ ÒeLece veJece oMece kesÀ
ceemesMJej ûeneW ceW efpeme ceeme keÀe ûen efveHeerefæ[le nes ie³ee nw Gmeer ceeme ceW cejCe neslee
nw ~ oes ûeneW kesÀ HejmHej kesÀ mLeeveeefYeÒeeef³ekeÀ ³eg× efyecJeeefYeÒeeef³ekeÀ ³eg× ³eefo
keÀoeef®eled mebYeJe Yeer neslee nw lees Jen efkeÀmeer peerJe efJeMes<e kesÀ efueS veneR DeefHe Je meejer
100

me=ef<ì kesÀ Òeue³e kesÀ ner nsleg neslee nw ) ³ee kesÀleg Deeefo ûeneW mes Dee$eÀevle nes lees Yeer
GÊeÀ ³eesie ceW ieefYe&Ceer kesÀ ieYe& keÀe ñeeJe DeLee&led ieYe& veä nes peelee nw ~~ 9 ~~
MeMee¹ueiveesHeielew: MegYeûenwefm$ekeÀesCepee³eeçLe&megKeemHeoefmLelew: ~
le=leer³eueeYe#e&ielewM®e HeeHekewÀ: megKeer leg ieYeex jefJeCee efvejeref#ele: ~~ 10 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ieYe&Hegef<ì%eeveb JebMemLesveenõ
MeMee¹sefle ~~ ³e$e jeMeew MeMee¹M®evê: efmLelemle$ewJe
MegYeûenwJ³e&JeefmLelewyeg&Oeieg©efmelewefjl³eLe&: ~ DeLeJee ueivemLew: MegYeûenw: ueives
J³eJeefmLelew: DeLeJee kewÀefM®e®íMee¹esHeielew: kewÀefM®euueiveesHeielewjsJeb MeMee¹esHeielew:
MegYeûenw©o³eesHeielewJee& DeLeJee lewjsJe MegYeûenw: ef$ekeÀesCepee³eeLe&megKeemHeoefmLele:
ef$ekeÀesCeb veJeHeáeces pee³eemLeeveb meHlececed DeLe&mLeeveb efÜleer³eb megKemLeeveb ®elegLe&ced
DeemHeomLeeveb oMececed Sles<eg ef$ekeÀesCepee³eeLe&megKeemHeos<eg ³eLeemecYeJeb ®evêeuueiveeÜe
ܳeesJee& meceJeefmLelewmleLee HeeHekewÀ $etÀjûenwM®ebêeuueiveeÜe le=leer³eueeYe#e&ielew:
le=leer³ewkeÀeoMemLeevemLew³e¥LeemecYeJeb ܳeesJee& efmLelew jefJeCee met³exve ³eefo efvejeref#eles ¢ä:
MeMeer ueiveb Jee YeJeefle ³emceeosJeb ³eesie: me ®e ¢Med³eles leoe ieYe&mLe: megKeer
Hegef<ìceevYeJeefle ~ kesÀef®eodieg©Cee efvejeref#ele Fefle Heþefvle leVe ³egÊeÀced ~
³emceelmeejeJeu³eecegÊeÀced ``nesjWog³eglew: meesc³ewefm$ekeÀesCepee³eemegKeebyejmLew: ~
HeeHewefm$eueeYe³eelew: megKeer ®e ieYeex efvejeref#elees jefJeCee“ ~~ 10 ~~
kesÀoejoÊe:öieYe&m³e peerJe keÀer HeefjHekeÌJelee kesÀ ûen ³eesieõ
ueive ³ee ®evêcee MegYe ûen mes ³egÊeÀ nes ³ee ueive ®evêcee mes 5, 9, 7, 2,
4 Deewj 10 mLeeveeW ceW MegYe ûeneW keÀer efmLeefle nes Deewj 3, 11 JeW mLeeveeW ceW HeeHe
ûen efmLele nes lees leLee ueive ³ee ®evêcee Hej MegYe ûen keÀer ¢ef<ì nes lees ieYe& ceW ieYe&mLe
peerJe megKeer neslee nw ~~ 10 ~~
101

Deespe#ex Heg©<eebMekesÀ<eg yeefueefYeue&iveeke&ÀiegefJe&vogefYe:


Heg_pevce ÒeJeoslmeceebMekeÀielew³eg&ices<eg lew³ees&ef<ele: ~
iegJe&keÀez efJe<eces vejb MeefMeefmeleew Je$eÀM®e ³egices efm$e³eb
Üîe²mLee yegOeJeer#eCee®®e ³eceueew kegÀJe&efvle He#es mJekesÀ ~~ 11 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe efveef<eÊeÀm³e efve<eskeÀkeÀeueeppeelem³e pevcekeÀeueeogYe³eesjefHe
ÒeMvekeÀeueeÜeHegbm$eerefJeYeeie%eeveb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
Deespe#ex Heg©<eebMekesÀef<Jeefle ~~ ueivecego³eueiveced Deke&À Deeefol³e: ieg©peeaJe:
FvogM®evê: Slewue&iveeke&ÀiegefJe&vogefYejespe#e&mLewefJe&<ecejeefMeJ³eJeefmLelewve& kesÀJeueb
³eeJeefÜ<ecejeefMeJ³eJeefmLelewefJe&<eceveJeebMeielewye&efueefYeM®e Hegbmees pevce Jeosled ~ vevJe$e
efJe<eceveJeebMeûenCeb veeefmle keÀLeb J³eeK³eeleb efJe<eceveJeebMekeÀiewefjefle ~ G®³eles ~
Heg©<eebMekesÀef<Jeefle Je®eveelHeg©<ejeMeerveecebMekesÀef<Jel³eLe&: ~ ³elees ³e SJe
efJe<ecejeMe³emle SJe Heg©<ejeMe³e: ~ meceebMekeÀielew³eg&icesef<Jeefle ~ lewjsJe
ueiveeke&ÀiegefJe&vogefYe³eg&ices<eg mecejeefMe<eg J³eJeefmLelewve& kesÀJeueb
³eeJelmeceebMekeÀielew³eg&icejeefMeveJeebMeiewye&efueefYe&M®e ³eesef<ele: efm$e³ee pevce Jeosled ~
DeLew<eeb ³eLeeefYeefnleeveeb ueiveûeneCeecegYe³eefJekeÀuHeieeveeb yeengu³eelHegbm$eerefveoxMe: ~
meec³es yeueeefOekeÀlJeeled ~ iegJe&keÀe&efJeefle ~ ieg©peeaJe: Deke&À Deeefol³e: SleeJegYeeJeefHe
efJe<eces efJe<ecejeMeew ieleew ³e$e le$e veJeebMekeÀmLeew vejb Heg©<eb kegÀJe&le: ~
yeueûenCeceH³e$eevegJele&les ~ MeMeer ®evê: efmele: Meg$eÀ: Je$eÀesç²ejkeÀ Sles ³eefo meyeuee:
³egices mecejeMeew ielee ³e$e le$e veJeebMekeÀmLee: efm$e³eb peve³eefvle ~ ÜîebiemLee Fefle ~ Sle
SJe ÜîebiemLee ³e$e le$e jeMeew efÜMejerjveJeebMekeÀmLee yegOeJeer#ee®®e yegOe¢äîee ³eceueew
Üew mJeHe#es kegÀJe&efvle ~ mJeHe#es Deelceer³eHe#es Deelceer³eHeg©<eveJeebMekesÀ m$eerveJeebMekesÀ
m$eerveJeebMekesÀ ®esl³eLe& ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ®elJeejes efÜmJeYeeJee
efceLegvekeÀv³eeOeefvJeceervee: le$e efceLegveOeefvJeveew Heg©<eebMekeÀew ~ keÀv³eeceerveew mJe$³ebMekeÀew
lesve ³eLeemecYeJeb efceLegveOevJ³ebMeieleeJeeefol³epeerJeew ³eefo yegOesve ³e$e le$eeJeefmLelesve
¢M³esles leoe ³eceueew Üew Heg©<eew Jee®³eew ~ SJeb ³eLeemecYeJeb keÀv³eeceerveebMekeÀielee:
MeefMeMeg$eÀYeewcee: ³e$e le$eeJeefmLelesve yegOesve ¢M³evles leoe ³eceues Üs keÀv³es Jee®³es ~
DeLe ÜeJesJe Jeieez ³eLee oefMe&lemLeew yegOe: HeM³eefle leowkeÀ: Heg©<ees efÜleer³ee ®e keÀv³ee ~
102

vevJe$eebMekeÀûenCeb veeefmle lelkeÀLeb J³eeK³eeleb efÜMejerjveJeebMekesÀ efmLelee Fefle ~ DevesvewJe


mJeuHepeelekesÀ GÊeÀced ~ ``yeefueveew efJe<ecesçke&Àieg© vejb efm$e³eb meceie=ns kegÀpesvogefmelee: ~
³eceueew efÜMejerjebMesef<Jeog¢äîee mJeHe#eieceew ~~ Fefle ~~ Dev³eLee Hegve©ÊeÀlee m³eeled ~
Deespe#exHeg©<eebMekesÀef<Jel³evesvewJe ieleeLe&lJeeled ~ yeueûenCece$eevegJele&veer³eefceefle~~11~~
kesÀoejoÊe:öpevcesä mes Deewj DeeOeevesä mes, leLee ÒeMvesä mes Heg©<e ³ee m$eer
³ee pegæ[Jee ye®®es keÀe pevceõ
efJe<ece jeefMe kesÀ efJe<ece veJeebMe keÀer ueive-jefJe-ieg© Deewj ®evêcee keÀer
mebefmLeefle mes Heg©<e peerJe keÀer GlHeefÊe, leLee GÊeÀ ®eejeW keÀer mebefmLeefle ³eefo Gme jeefMe
veJeebMemLe nes lees m$eer peerJeeslHeefÊe nesleer nw ~ leLee $eÀceMe: met³e&-ieg© keÀer efJe<ece jeefMe
iele ûen efmLeefle, Deewj ®evê-cebieue Deewj Meg$eÀ Fve leerveeW keÀer mece jeefMe iele efmLeefle
mes Heg©<e Deewj m$eer keÀe pevce neslee nw ~
leLee GÊeÀ ®evê-cebieue-Meg$eÀ ûeneW keÀer efÜmJeYeeJe jeefMe iele efmLeefle ceW yegOe
ûen keÀer ¢ef<ì nesleer nQ DeLee&led m$eer ³eesie keÀejkeÀ ûen efmLeefle mes oesveeW keÀv³ee, Heg©<e
keÀejkeÀ ûen efmLeefle mes oesveeW Heg©<e, m$eer Heg©<e GYe³e ûen ³eesieeslHeefÊe keÀejkeÀ efmLeefle
mes Gve oesveeW ceW SkeÀ Heg©<e Deewj otmejer keÀv³ee mevleeve nesleer nw ~~ 11 ~~
efJene³e ueiveb efJe<ece#e&mebmLe: meewjesçefHe Heg¡evcekeÀjes efJeueiveeled ~
ÒeesÊeÀûeneCeeceJeueeske̳e Jeer³e¥ Jee®³e: Òemetleew Heg©<eesç²vee Jee ~~ 12 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Heg¡evce³eesieevlejcegHesvêJeýe³eenõ
efJene³e ueiveeefceefle ~~ GÊeÀ³eesieeYeeJem³eeJemejs veev³eLee
DeeOeeveHe=®íekeÀeefuekebÀ Jee ueiveb efJene³e l³ekeÌlJee meewj: MevewM®ejes
ueiveeefÜ<ece#e&ielemle=leer³eHeáecemeHleceveJecewkeÀeoMemLeeveeveecev³elecemLe: HegbpevcekeÀj:
Heg©<epevcekeÀjes YeJeefle ~ ÒeesÊeÀûeneCeeefceefle ~ ÒeesÊeÀûeneCeeb keÀefLele³eesiekeÀle=&Ceeb ûeneCeeb
Jeer³e¥ yeueceJeueeske̳e efJe®ee³e& Òemetleew ÒemeJekeÀeues Heg©<ees vejesç²vee m$eer Jee JeÊeÀJ³ee ~
SleogÊebÀ YeJeefle ~ ³e$e Heg©<ees Jee®³e: ~ ³eoe ³eesieܳemecYeJees YeJeefle leoe ³ees ³eesiees
yeueJeodûeneefYeefveefce&lemleodJeMeelHegbm$eerpevce JeÊeÀJ³eced ~~ 12 ~~
103

kesÀoejoÊe:öHeg©<e pevce kesÀ Dev³e ³eesie keÀns pee jns nQõ


ueive ceW ³eefo efJe<ece jeefMe nes lees Gmes íesæ[ keÀj Dev³e efJe<ece mLeeveeW ceW
efmLele Meefve ûen ³eesie mes Heg©<e keÀe pevce neslee nw ~ Fme ÒekeÀej HetJeexÊeÀ ûen ³eesieeW kesÀ
efJe®eej leejlec³e kesÀ Devegmeej Heg©<e pevce ³eesie keÀejkeÀ ûen efmLeefle mes Heg©<e keÀe SJeb
m$eer keÀejkeÀ ûen ³eesie yeue mes DeHeveer ³eesefiekeÀ ³ee leeefv$ekeÀ yegef× keÀe meogHe³eesie mes
mener HeÀueeosMe keÀjvee ®eeefnS ~~ 12 ~~
Dev³eesçv³eb ³eefo HeM³ele: MeefMejJeer ³eÐeeefke&Àmeewc³eeJeefHe
Je$eÀes Jee meceieb efovesMecemeces ®evêeso³ees ®eseflmLeleew ~
³egiceewpe#e&ieleeJeHeervogMeefMepeew Yetc³eelcepesvesef#eleew ~
HegcYeeies efmeleueiveMeerleefkeÀjCee: m³eg: keÌueerye³eesieeM®e <eìd ~~ 13 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe keÌueeryepevce³eesiee_íeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
Dev³eesçv³eefceefle ~~ MeMeer ®evê: jefJejeefol³e: Sleew MeefMejJeer ³eLee$eÀceb
³egiceewpe#e&ieleew meceefJe<ecejeefMemLeeJev³eesv³eb HejmHejb ³eefo HeM³ele: mecejeefMeieleceke&À
HeM³el³eke&ÀM®e MeefMeveb HeM³eefle leoe keÌueeryepevce³eesie SkeÀ: ~
³eÐeeefkeÀ&meewc³eeJeHeerefle~ Deeefke&À: meewj: meewc³ees yegOe: SleeJeeefke&Àmeewc³ees ³eLee$eÀceb
³egiceewpe#e&ieleew Dev³eesv³eb ³eefo HeM³elemleoe efÜleer³ees ³eesie: ~ Je$eÀes Jee meceieefceefle ~
Je$eÀesç²ejkeÀes efJe<ece#e&ie: meceieb mecejeefMemLeb efovesMeb met³e¥ HeM³eefle met³e&M®ee²ejkebÀ
leoe le=leer³ees ³eesie: ~ Demeces ®evêeso³eew ®esefoefle ~ ®evê: MeMeer Go³ees ueivecesleeJemeces
efJe<ecejeMeeJeJeefmLeleew Yetc³eelcepesvee²ejkesÀCe mecejeefMeiesvesef#eleew ¢<ìew leoe ®elegLeex
³eesie: ~ ³egiceewpe#e&ieleeJeHeerefle ~ FvogM®evê: MeefMepees yegOe: Sleew ³eLeemebK³eb
³egiceewpe#e&ieleew meceefJe<ecejeefMeieew Yetc³eelcepesve Yeewcesve ³e$e le$eeJeefmLelesve Jeeref#eleew
¢äew leoe Heáecees ³eesie: ~ HegcYeeie Fefle ~ efmele: Meg$eÀ: ueivecego³eueiveb
MeerleefkeÀjCeM®evê: Sles efmeleueiveMeerleefkeÀjCee: ³e$e le$e jeMeew HegcYeeies
efJe<eceveJeebMekesÀ J³eJeefmLelee YeJeefvle leoe keÌueeryepevce³eesie: <eÿ: ~ leLee ®e
yeeoje³eCe: ~
104

``Dev³eesçv³eb jefJeMeefMeveew efJe<eceew efJe<ece#e&ieew efvejer#³esles ~


FvogpejefJeHeg$eew Jee leLewJe veHegbmekebÀ kegÀ©le: ~~
Je$eÀes efJe<eces met³e&: meceieM®ewJeb HejmHejeueeskeÀeled ~
efJe<ece#ex ueivesvot mecejeefMeiele: kegÀpeesçJeueeskeÀ³eefle ~~
yegOe®evêew kegÀpe¢äew efJe<ece#e&mece#e&ieew leLewJeesÊeÀew ~
DeewpeveJeebMekeÀmebmLee ueivesvogefmeleemleLewJeesÊeÀe: ~~“
Fefle Sles ³eesiee: HetJe&³eesieeveeceYeeJes JeÊeÀJ³ee: ~ les<eeb ³eesieeveecesles<eeb ®e
mebYeJes les<eecesJe yeueJeÊJeced ~~ 13 ~~
kesÀoejoÊe:öveHegbmekeÀ peerJe keÀer GlHeefÊe keÀer ûen efmLeefleõ
(1) ³eLee $eÀce mes mece, efJe<ece jeefMe iele ®evê Deewj met³e& HejmHej SkeÀ
otmejs keÀes osKeles neW ,
(2) $eÀceMe: mece efJe<ece jeefMe iele Meefve Deewj yegOe oesveeW ceW HejmHej ¢ef<ì
nes,
(3) efJe<ece jeefMe iele cebieue, mece jeefMemLe met³e& keÀes osKelee nw Deewj met³e&
Yeer cebieue keÀes osKelee nw,
(4) efJe<ece jeefMemLe ueive ®evêcee Hej mece jeefMemLe cebieue keÀer ¢ef<ì nes,
(5) ®evêcee Deewj yegOe ³eLee $eÀce mece-efJe<ece jeefMemLe ³e$e le$e efmLele
cebieue mes osKes peeles nQõ
(6) Meg$eÀ ueive Deewj ®evêcee keÀneR Yeer efkeÀmeer mece ³ee efJe<ece jeefMemLe
nesles ngS Yeer efJe<ece jeefMe veJeebMe iele nesles nQ lees
GÊeÀ 6 ÒekeÀej keÀer ûen efmLeefle³eeW ceW efkeÀmeer Yeer SkeÀ ³eesie keÀejkeÀ ûen
efmLeefle mes veHegbmekeÀ peerJe keÀe pevce neslee nw ~~ 13 ~~
³egices ®evêefmeleew leLeewpeYeJeves m³eg%ee&jpeerJeeso³ee
ueivesvot ve=efvejeref#eleew ®e meceieew ³egices<eg Jee ÒeeefCeve: ~
kegÀ³eg&mles efceLegveb ûeneso³eieleevÜîe²eMekeÀeved HeM³eefle
mJeebMes %es ef$ele³eb %eieebMekeÀJeMeeÐegiceb lJeefceÞew: mececed ~~ 14 ~~
YeÆeslHeue:öDeOeggvee efÜef$eieYe&mebYeJe³eesiee_íeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
105

³egices ®evêefmeleeefJeefle ~~ ®evêefmeleew MeefMeMeg$eÀew ³egices mecejeMeew J³eJeefmLeleew


leLee lesvewJe ÒekeÀejsCe %eejpeerJeeso³ee: %ees yegOe Deejesç²ejkeÀ: peerJees ye=nmHeefle: Go³ees
ueiveced Sles meJex SJeewpeYeJeves efJe<ecejeMeew m³egYe&Jes³eg: SJecesles efceLegveb kegÀ³eg&: oeefjkeÀeb
oejkeÀáe ~ ueivesvog Go³e®evêew meceieew ³egicejeefMeJ³eJeefmLeleew ve=efvejeref#eleew vejûensCe
³esve kesÀveef®eled ¢äew YeJelemleLeeefHe efceLegveb ieYe&mLeb Jee®³eced ~ ³egices<eg Jee ÒeeefCeve: ~ le
SJe HetJeexÊeÀe %eejpeerJeeso³ee: meJe& SJe ³egices<eg mecejeefMe<eg efmLelee: ÒeeefCevees yeefuevees
YeJeefvle leoeefHe efceLegveb kegÀ³eg&: ~ ûeneso³eieleeefvel³eeefo ~ ûene: meJe& SJe Üîe²ebMekesÀ<eg
efÜmJeYeeJeveJeebMekesÀ<eg ielee: ÒeeHlee: Go³ees ueive ®e ÜîebMeebMekesÀ<eg iele:
³eevûeneso³eieleeved Üîe²ebMekeÀeved mJeebMes mJeveJeebMekeÀmLes %es yegOes HeM³eefle meefle leoe
ef$ele³eb JeÊeÀJ³eced ~ le$ee³eb efJeMes<e: ~ %eieebMekeÀJeMeeÐegiceb eflJeefle ~ %ees yegOees ielees
J³eJeefmLelees ³eefmceVeJeebMekesÀ leÜMeeod³egiceced ~ yegOees ³eefmceVeJeebMekesÀ J³eJeefmLele: me
³eefuueieebMekeÀmleefEuueieb le$e ieYex ³egiceb JeÊeÀJ³eced ~ SkeÀmleefÜHejerle: ~ SleogÊebÀ
YeJeefle ~ efceLegveebMemLees yegOees ³eoeûeneso³eieleeved Üîe²ebMekeÀevHeM³eefle leoe ieYex
oejkeÀܳeb oeefjkeÀe ®ewkeÀe Je$eÀJ³ee ~ DeLees keÀv³eeveJeebMekeÀmLees yegOees
Üîe²ebMekeÀJ³eJeefmLeleeved ûeneso³eevHeM³eefle leoe ieYex oeefjkeÀeܳeceskeÀes oejkeÀM®e
JeÊeÀJ³eced ~ DeefceÞew: meceefceefle ~ lewûe&neso³eyegOewjefceÞeefmLelewefÜ&mJeYeeJemeceeve-
efue²efmLelewefm$ele³eb mececeskeÀefue²b JeÊeÀJ³eced ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~
efceLegveveJeebMekeÀJ³eJeefmLelees yegOees efceLegveOeefvJeJ³ebMekeÀJ³eJeefmLeleeved ûeneso³eeved HeM³eefle
leoe ieYex oejkeÀef$ele³eb JeÊeÀJ³eced ~ DeLe keÀv³eebMekeÀJ³eJeefmLelees yegOe:
keÀv³eeceerveebMekeÀJ³eJeefmLeleeved ûeneso³eevHeM³eefle leoe ieYex oeefjkeÀeef$ele³eb Jee®³eefceefle~
leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``mecejeMeew MeefMeefmele³eesefJe<eces ieg©Je$eÀmeewc³eueives<eg ~ ³eesies
ieYe&ieleb leefÜefÓefce&Legveb leg JeÊeÀJ³eced ~~ ueivesvot Jee meceieew Heg*dûenËäew ®e
efceLegvepevcekeÀjew ~ Go³e%eJe$eÀiegjJees yeefueve: mecejeefMeieemleLewJeesÊeÀe: ~~
efÜMejerjebMekeÀ³egÊeÀevûeneved efJeueiveb ®e HeM³eleervogmegles ~ keÀv³eebMes keÀv³es Üs
Heg©<eM®eskeÀes efveef<e®³eles ieYex ~~ efceLegveebMes keÀv³ewkeÀe Üew Heg©<eew ef$ele³ecesJeb m³eeled ~
efceLegveOevetjeefMeieleevedûeneefvJeueiveb ®e HeM³eleervogmegle: ~~ efceLegveebMemLem®e ³eoe
106

Heg©<eef$ele³eb leoe ieYex ~ keÀv³eeceerveebMemLeeefvJenieevego³e ®e ³egJeefleYeeieiele: ~ HeM³eefle


Meerleiegleve³e: keÀv³eeef$ele³eb leoe ieYex ~~ 14 ~~
kesÀoejoÊe:öieYe&mLe oes ³ee leerve ³ee DeefOekeÀ peerJeeW keÀe efJe®eejõ
®evê-Meg$eÀ oesveeW keÀer mecejeefMe iele efmLeefle leLee efJe<ece jeefMe iele yegOe-
cebieue-ye=nmHeefle Deewj ueive, DeLeJee mece jeefMe iele ueive-®evêcee Hej Heg©<e ûen ³ee
ûeneW keÀer ¢ef<ì nes, lees Ssmeer efmLeefle ceW Yeer oes mevleeveeW keÀer GlHeefÊe nesleer nw ~
DeHeves veJeebMe efmLele yegOe mes meYeer ûen Deewj ueive efÜmJeYeeJe jeefMe veJeebMe
iele nesles ngS osKes peeles nQ lees Ssmeer ûen efmLeefle ceW 3 mevleeveeW keÀer GlHeefÊe keÀner ieF&
nw ~ yegOe veJeebMe jeefMe efÜmJeYeeJe kesÀ Devegmeej leLee GÊeÀ leerveeW kesÀ efÜmJeYeeJe jeefMe
veJeebMe kesÀ Devegmeej leLee mece Deewj efJe<ece jeefMe veJeebMees kesÀ Devegmeej oes Heg$e SkeÀ
keÀv³ee, oes keÀv³ee SkeÀ Heg$e ³ee leerveeW keÀv³ee ³ee leerveeW Heg$eeW keÀe pevce mecePevee
®eeefnS~~ 14 ~~
Oeveg×&jm³eevl³eieles efJeueives ûenwmleobMeesHeielewye&efueÿw: ~
%esveeefke&ÀCee Jeer³e&³eglesve ¢äs meefvle ÒeYetlee DeefHe keÀesMemebmLee: ~~ 15 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee $³eefOekeÀieYe&mecYeJe³eesie%eevecegHepeeeflekeÀ³eenõ
Oevegefjefle ~~ OeefvJeueives OevegOe&jebMekesÀ Jee ueivecegHeieles ³e$e le$e jeMeew
J³eJeefmLelew: meJe&ûenwOe&vJ³ebMeesHeielew: yeefueÿwJeer³e&JeefÓM®e %esve yegOesve Deeefke&ÀCee ®e
MevewM®ejsCe Jeer³e&³eglesve yeueJelee ¢äsçJeueesefkeÀles ÒeYetlee yenJe: keÀesMemebmLee
peje³egJesef<ìleefJeûene ieYex meefvle YeJevleleerefle Heáe meHleoMe ³eeJeled ~~ 15 ~~
kesÀoejoÊe:öieYe&mLe leerve mes DeefOekeÀ peerJeeW kesÀ efJe®eej keÀer ûen efmLeefleõ
Oeveg jeefMe ueive keÀer Oeveg jeefMe veJeebMe efmLeefle ceW DeLee&led Oeveg ueive kesÀ
Deefvlece veJeebMe ceW ner meYeer ûeneW keÀer mebefmLeefle ceW yegOe Deewj Meefve ûen keÀer ueive Hej
¢ef<ì nes lees ieYe&mLe peerJe leerve mes Yeer DeefOekeÀ mebK³ee kesÀ keÀns peeles nQ ~ Oeveg jeefMe
veJeebMe iele yeueJeeved ûeneW Hej mes yeueJeeved yegOe Deewj Meefve keÀer ¢ef<ì mes SkeÀ ner ieYe&
ceW yengmebK³ekeÀ peerJeeW keÀer efmLeefle nesleer nw ~~ 15 ~~
107

keÀueueIevee¹§jeefmLe®ecee&²pe®eslevelee:
efmelekegÀpepeerJemet³e&®evêeefke&ÀyegOee: Hejle: ~
Go³eHe®evêmet³e&veeLee: $eÀceMees ieefolee
YeJeefle MegYeeMegYeb ®e ceemeeefOeHeles: me¢Meced ~~ 16 ~~
YeÆeslHeue:öHetJe&cegÊebÀ ``ieYe&ceemeeefOeHeleew efveHeeref[les lelkeÀeueb ÞeJeCeb
meceeefoMesled ~“ Fefle leoOegvee ieYe&m³e ceemeeefOeHeevkegÀìkesÀveenõ
keÀueue Fefle ~~ efmeleeÐee ûene ieYe&m³e ÒeLececeemeelÒeYe=efle keÀueueeoerefve
YeJeefvle Jele&³eefvle ~ leÐeLee ~ ieYe&m³e ÒeLeces ceeefme keÀueueb YeJeefle ~ Meg$eÀMeesefCeles
Ieves mebefceÞeesYetles le$e ieYe&m³e leefmcevceemes efmele: Meg$eÀesçefOeHeefle: ~ efÜleer³es Ievelee
keÀeefþv³eb YeJeefle le$e kegÀpeesç²ejkeÀesçefOeHeefle: ~ le=leer³es繧jeslHeefÊen&mleeÐeJe³eJepevce
le$e peerJees ye=nmHeeflejefOeHeefle: ~ ®elegLexçefmLemecYeJe: le$e met³eex jefJejefOeHeefle: ~ Heáeces
®ece&mecYeJemle$e ®evêesçefOeHeefle: ~ <eÿsç²pemecYeJees ueescepevce le$eeefke&À:
meewjesçefOeHeefle: ~ meHleces ®eslevelee mecYeJeefle ®eslevelee mJeYeeJe: le$e yegOeesçefOeHeefle: ~
yegOeceemeelHejleesçv³es Mes<ee ceemeemles ieYe&m³eeMeveesÜsieÒemeJekeÀjemles
®eeso³eHeefle®evêmet³e&veeLee: mJeeefceve: $eÀceMees: ieefolee GÊeÀe: ~ le$eeäces ceeefme
ieYe&mLees pevlegjMeveb keÀjesefle ~ cee$ee YegÊebÀ Heerleb jmeeefo lem³e veeefYeueiveveeuesve
meb$eÀceles ~ le$e ieYee&OeeveueiveeefOeHeefle³eex ûen: me ceemeeefOeHeefle: ~ veJeces
ieYe&mLem³eesÜsiees YeJeefle le$e ®evêesçefOeHeefle: ~ oMeces ieYe&m³e ÒemeJe: ÒemetefleYe&Jeefle le$e
met³eex jefJejefOeHeefle: leLee ®e mHeuHepeelekesÀ ~
``keÀueueIeveeJe³eJeJeeefmLelJeûeescemce=ÓJee: $eÀceMe: ~
ceemes<eg Meg$eÀkegÀpepeerJemet³e&®evêeefke&Àmeewc³eeveeced ~
DeMeveesÜsieÒemeJee: Hejlees ueivesMe®evêmet³ee&Ceeced ~“ Fefle ~
De$e ÒeLeceefÜleer³eceemeeefOeHe³ees³e&JevesMJejsCe men celeYeso: ~ leLee leÜeke̳eced ~
``kegÀpeemHegÀefpeppeerJejJeervogmeewjMeMeebkeÀueivesvogefo&JeekeÀjeCeced ~
ceemeeefOeHel³eÒeYeJees ve ®es<eeb pe³eesHeIeelewûe&nJeÓJeefvle ~~
DeeÐes leg ceemes keÀueueb efÜleer³es HesefMemle=leer³esçefHe YeJeefvle MeeKee: ~
DemLeerv³eLe mvee³egefMejeM®elegLex ceppeev$e®ecee&C³eeefHe Heáeces leg ~~
108

<eÿs lJeme=ûeesceveKew³e&ke=À®®e ®esleefmJelee meHlececeeefme ef®evl³ee ~


le=<CeeMeveemJeeoveceäces m³eeled mHeMeexHejesOees veJeces jefleM®e ~~
ñeesleesefYe©odIeeefìleHetCe&osnes ieYeexçke&Àceemes oMeces Òemetles ~“
Dee®ee³e&m³e yengceleceemeeveeceefYeceleefceefle YeJeefle MegYeeMegYeb ®e ceemeeefOeHeles: me¢Meced~
meJe&mLem³e ceemeeefOeHeefleme¢Meb MegYeceMegYeced HeÀueced YeJeefle ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~
DeeOeevekeÀeues ³ees ûenes efveHeeref[lees YeJeefle levceeefme ieYe&m³e Heleveced ~ keÀueg<es vevojMceew
efJeJeCex Heer[veced ~ efvece&ueWçMegpeeuemecHeVes yeueJeefle Hegef<ìefjefle ~ leLee ®e
met#cepeelekesÀ~ ``keÀueg<ew: Heer[e Heleveb efveHeeref[lewefve&ce&uew: Hegef<ì ~“ Fefle ~ DeLe ®eev³ew:
Meem$ekeÀejwefJe&Mes<e GÊeÀ: ~ leeflkeÀef_®elÒe¢M³eles ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``le$e
MegYeeMegYeefceÞew: keÀce&efYejefOeJeeefmelee efJe<e³eJe=efÊe: ~ ieYee&Jeemes efveHeleefle meb³eesies
Meg$eÀMeesefCele³ees: ~~ efceLegvem³e ceveesYeeJees ³ee¢*dceoeuem³elees meewc³emleÊegu³eiegCeb megleb
meceeOeles ~ efHele=peveveermee¢M³eb jJes: MeMeebkeÀm³e yeue³eesieeled ~~“
megyeesOecesleled~~16~~
kesÀoejoÊe:öieYe&mLe yeeuekeÀ kesÀ SkeÀ efÜ ef$e 1, 2, 3, 9 Deewj 10
ceemeeefOeHeefle ûen Deewj jÊeÀ Jeer³e& mecyevOeeW keÀer Deeke=Àefle yeleeF& pee jner nwõ
ieYee&Oeeve mes ÒeLece ceeme lekeÀ keÀe ceemeeefOeHeefle Meg$eÀ ûen kesÀ mece³e ceW
ieYee&Oeeve mece³e mes ÒeLece ceemeevle kesÀ yeer®e ceW SkeÀ keÀueue DeLee&led Heg©<e kesÀ Jeer³e&
Deewj m$eer kesÀ jÊeÀ kesÀ meefcceÞeCeeke=Àefle, efÜleer³e ceeme kesÀ DeefOeHeefle cebieue ûen kesÀ
mece³e ceW GÊeÀ meefceÞeCe ceW kegÀí IevelJe (keÀeefþv³e), le=leer³e ceemeeefOeHeefleye=nmHeefle kesÀ
mece³e ceW GÊeÀ efHeC[ ceW De¹§j (neLe Hewj Deeefo ceeveJe De¹§j) efoKeeF& osles nQ ~
leLee ®elegLe& ceemeeefOeHe met³e& ûen kesÀ mece³e ceW nef·³eeB Hewoe nesves ueieleer nQ ~
Heáece ceeme kesÀ DeefOeHeefle ®evê ûen keÀer keÀeue meercee ceW ieYe&mLe peerJe keÀer ®ece& lJe®ee
yeveleer nw ~ íþs cenerves kesÀ Meefve ûen kesÀ mece³e ceW ueesce (yeeue) GlHeVe nes peeles nQ~
meHlece ceeme kesÀ DeefOeHeefle yegOe ûen kesÀ mece³e ceW ieYe&mLe efHeC[ keÀes kegÀí ®ewlev³e keÀer
DevegYetefle nesves ueieleer nw ~ meHlece mes Deefûece Deäce-veJece ³ee oMece ceemeeW ceW ieYexä
ueive lelkeÀeueerve ®evê Deewj met³e& ûeneW kesÀ mece³e ceW ieYe&mLe peerJe keÀer Deäce ceW ceelee
mes YegÊeÀ Devveeefo jme keÀe veeue kesÀ Üeje jmeemJeeo keÀjlee nw ³ee Yeespeve keÀjlee nw,
109

veJece ceeme kesÀ ®evê ûeneefOeHeefle kesÀ mece³e ceW ieYe&mLe yeeuekeÀ keÀes GÜsie GodYe´ce
(megHeejer keÀer lejn Gíeue) nesves ueielee nw ~ ieYee&Oeeve mes oMece ceeme kesÀ DeefOeHeefle
met³e& ûen kesÀ mece³e ceW ieYe& mes ®³egle neskeÀj yeeuekeÀ Fme HeefJe$e meYeer ÒeeefCe³eeW keÀer cee$e
SkeÀ peveveer YetefceHe=ÿ Hej ¢M³e neslee nw ³ee DeJeleefjle neslee nw ~~ 16 ~~
ef$ekeÀesCeies %es efJeyeuewmlelees Hejwceg&Kee*defIe´nmleefÜiegCemleoe YeJesled ~
DeJeeiieJeervoeJeMegYewYe&meefvOeiew: MegYesef#elewM®eslkegÀ©les efiejb ef®ejeled ~~ 17 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegveeefOekeÀe²cetkeÀef®ejueyOeefiejeb mecYeJe³eesieevJebMemLesveenö
ef$ekeÀesCeies Fefle ~~ %es yegOes ef$ekeÀesCeies ueiveevveJecemLes HeáecemLes Jee lele:
lemceeodyegOeeoHejwjv³ew: meJezûe&nw³e&$e le$eeJeefmLelewefJe&yeuewJeer&³e&jefnlewceg&KeebefIe´nmleefÜiegCees
ieYemLees Jee®³e: ~ efÜefMejeM®elegMHee®®elegYeg&pe Fl³eLe&: ~ ef$ekeÀesCeies yegOes keÀv³eeieleced
Fl³eeng: ~ le®®ee³egÊeÀced ~ ³emceeÓieJeevieeefie&: ~ ``yeuenervewûe&nw meJezve&JeHeáeceies yegOes~
efÜiegCeebefIe´efMejesnmlees YeJel³eskeÀesojmleLee ~~“ DeJeeefieefle ~ ieefJe Je=<es efmLeles Fvoew
®evêsçMegYew: HeeHewYe&meefvOeiew: ~ keÀke&ÀìJe=efM®ekeÀceerveeveecevl³eveJeebMekeÀmLew³e&LeemecYeJe
meJezjsJeevl³eveJeebMekeÀmLew: DeJee*d cetkeÀes ieYe&mLees Jee®³e: ~ MegYesef#ele Fefle ~
®es®íyoes ³eÐeLex ~ SJebefJeOes ³eesies ³eefo MegYesef#ele: meewc³eûen¢äM®evêes YeJeefle leoe
peelem³e ef®ejeodyengvee keÀeuesve efiejb Jee®eb kegÀ©les DeLee&osJe HeeHeJeeref#eles JeeiIeerve Fefle ~
SJeb ³eesies efceÞeûenJeeref#elee ³eoe meewc³ee yeefuevemleoe ef®ejsCe keÀeuesve ueyOeJeeiYeJeefle ~
³eoe HeeHee yeefuevemleoe vewJesefle ~ De$e ®e YeieJeevieeefie&: ~ ``kegÀueerjeefuePe<eeblemLew:
HeeHew½e®evês Je=<eesHeies ~ cetkeÀ: HeeHesef#elew: meewc³eef½ejsCe ueYeles efiejced ~~
efceÞe¢äwûe&nwneavewcet&keÀes Jee ueyOeJeekedÀ ef®ejeled ~“ Fefle ~~ 17 ~~
kesÀoejoÊe:öMejerj ceW DeefOekeÀ DeJe³eJe, cetkeÀlee (ietieebHeve) efJeuecye mes
JeeCeer efJekeÀeme Deeefo ûen ³eesie yeleeS pee jns nQõ
peelekeÀ kesÀ pevce mes yegOe ûen veJece Heáece ceW, yewþe nes Deewj Mes<e ûen
yeuenerve nesles nQ lees peelekeÀ kesÀ oes cegKe, 4 Hewj Deewj 4 neLe DeLee&led Òeeke=ÀeflekeÀ Debie
efJeMes<e ceW efÜiegCelJe Oece& Dee peelee nw ~
leLee DeHeveer G®®e jeefMe iele ®evêcee Deewj HeeHe ûen efpeve efpeve jeefMe³eeW ceW
yewþs nw Gve jeefMe³eeW keÀer Deefvlece meercee ceW efmLele neW (MeerIe´ meercee uebIeve keÀj Deefûece
110

jeefMe ceW ÒeJesMe keÀjves keÀer efmLeefle ceW nesb) lees Ssmeer ûen efmLeefle ceW GlHeVe peelekeÀ ³ee
peeeflekeÀe ietbiee ³ee ietbieer nesleer nw ~ owJeeled GÊeÀ ûen efmLeefle³eeW ceW MegYe ûeneW ³ee ûen keÀer
¢ef<ì efJeMes<e nesves mes efJeuecye mes yeesueves keÀer Òeeke=ÀeflekeÀ DeJemLee keÀes ueebIe keÀj
peelekeÀ keÀer JeeCeer Kegueleer nw ~~ 17 ~~
meewc³e#ee¥Mes jefJepe©efOejew ®eslmeovleeç$e peele:
kegÀype: mJe#ex MeefMeefve levegies cevoceens³e¢äs ~
He²§ ceeaves ³eceMeefMekegÀpewJeeaef#eles ueivemebmLes
mevOeew HeeHes MeefMeefve ®e pe[: m³eeVe ®eslmeewc³e¢ef<ì: ~~ 18 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee meovlekegÀypepe[pevce³eesieevcevoe$eÀevle³eenõ
meewc³esefle ~ jefJepe: MevewM®ej: ©efOejesç²ejkeÀ: ³e$e le$e jeMeew
MevewM®eje²ejkeÀew meewc³e#ee¥Mes yegOeveJeebMekesÀ efceLegveebMekesÀ keÀv³eebMekesÀ Jee YeJele:
DeLeJee yegOe#ex efceLegvekeÀv³e³eesjv³eleces jeMeew efmLeleew YeJele: ®es®íyoes ³eÐeLex ³eÐesJeb
leoe$eeefmcev³eesies meovlees ovlemeefnlees ieYe&mLees Jee®³e: ~ kesÀef®elmeewc³e#ee¥Mes efceLegves
efceLegveebMekesÀ keÀv³ee³eeb keÀv³eebMekesÀ ®esleer®íefvle $eÝ#eebMe³ees³eg&ieHeodûenCeeled ~
DebMeMeyosve kesÀJeuesvewJe efmeef×: m³eeÊe¢#eûenCeceefleefj®³ele Fefle SJebefJeOes ³eesies
ieYe&mLe: meovlees YeJeefle peelees Jee kegÀype: ~ mJe#ex Fefle ~ MeefMeefve ®evês mJe#ex
Deelceer³eje<ees keÀke&ÀìefmLeles leLeeYetles ®e levegieles ueiveiele leLeeYetles cevoceens³e¢äs
cevosve MevewM®ejsCe ceens³esvee²ejkesÀCe ®e o=äsçJeueesefkeÀles ®evês SJebYetles ³eesies ieYe&mLe:
kegÀypees Jee®³e: ~ He²§ceer&ve Fefle ~ ceerves ueivemebmLes ³eceMeefMekegÀpew: ³ece: MevewM®ej:
MeMeer ®evê: kegÀpees Yeewce: SlewJeeaef#eles ¢äs He²g: HeeoefJekeÀuees ieYe&mLees Jee®³e: ~
mevOeew HeeHe Fefle ~ HeeHes Deeefol³ekegÀpemeewjeCeecev³eleces MeefMeefve ®e ®evês mevOeew
keÀke&ÀìJe=efM®ekeÀceerveevl³eveJeebMeieles ³eLeemecYeJeb ieYe&mLees pevlegpe&[: Þees$esefvê³enervees
Jee®³e: ~ ve ®eslmeewc³e¢ef<ìefjefle ~ Sles ³eesiekeÀlee&jes ûenes ³eLeeoefMe&lee ve ®esled ³eefo
meewc³ew: MegYeûenw¢&äe ve YeJeefvle leowleÐeesie®elegä³eb HetCe¥ JeÊeÀJ³eced ~
meewc³ewye&efueefYeefve&jeref#elee ³eesiee SJeb YeJeefvle ceO³eyeuewneaveyeuewJee& ¢äemleoe
DemeceûeHeÀuee YeJeefvle ~~ 18 ~~
111

kesÀoejoÊe:öpevce mes ner oeBle, kegÀyeæ[s Deewj peæ[ peelekeÀ kesÀ ûen³eesieõ
yegOe ûen jeefMe kesÀ veJeebMemLe Meefve Deewj cebieue ûenesb keÀer efmLeefle mes GlHeVe
yeeuekeÀ keÀe pevce oeblees mes ³egÊeÀ neslee nw ~ ieYe&mLe yeeuekeÀ keÀes ieYee&JemLee ceW ner oeble
GlHeVe nes peeles nQ ~ DeHeveer jeefMe iele (keÀke&ÀmLe) ®evêcee ueive ceW Meefve Deewj cebieue
mes ¢ä nes lees kegÀ¡e (kegÀyeæ[s keÀe) keÀe pevce neslee nw ~
Meefve-®evê Deewj cebieue mes ¢ä ceerve ueive kesÀ pevce mes peelekeÀ Hebieg
(uebieæ[e) neslee nw ~ HeeHe ûen Deewj ®evêcee keÀer jeefMe meefvOe (ÒeLece jeefMe kesÀ
DeJemeeve Deewj efÜleer³e jeefMe kesÀ ÒeejcYe) efmLeefle mes peelekeÀ yenje (keÀCexefvê³e
Metv³elee) ³ee peæ[ neslee nw ~
GÊeÀ ³eesie keÀejkeÀ ûen efmLeefle³eeW ceW ³eefo MegYe ûeneW keÀer o=ef<ì Deewj ³eesie
neslee nw lees GÊeÀ Debienervelee veneR nesleer nw ~~ 18 ~~
meewjMeMee¹efoJeekeÀj¢äs JeecevekeÀes cekeÀjevl³eefJeueives ~
OeerveJeceeso³eiew½e¢keÀeCew: HeeHe³eglewjYegpee*defIe´efMeje: m³eeled ~~ 19 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee Jeecevenervee²³eesieew oesOekesÀveenõ
meewjMeMeebkesÀefle ~~ cekeÀjevl³eefJeueives cekeÀjjeM³ebl³eveJeebMekesÀ efJeueivemLes
veJeceveJeebMekeÀ Go³eceeve: MeMee¹M®evê: efoJeekeÀj: met³e&: SlewjJeueesefkeÀles JeecevekeÀes
ieYe&mLees Jee®³e: ~ OeerveJeceeso³eiewefjefle ~ De$ewkesÀ J³ee®e#eles ~ ³eoe ueives
efÜleer³eês<keÀeCeeso³eew YeJeefle leoe lem³e He_®ecejeefMemecyeefvOelJee×erês<keÀeCe
Fl³eeK³ee~ leefmceefvÜleer³es ês<keÀeCes HeeHeûen³egles Go³ecevegÒeeHles veJeces
leefmcevmeewjMeMeebkeÀefoJeekeÀj¢äs ieYe&mLeesçvegpees Yegpenervees Jee®³e: ~ SJeb ³eoe ueives
le=leer³em³e ês<keÀeCem³e Go³ees YeJeefle leoe lem³e veJecejeefMemecyeefvOelJeevveJece¢keÀeCe
Fl³eeK³ee ~ leefmcevvego³eieles HeeHe³egles meewjMeMeebkeÀefoJeekeÀj¢äsçvebefIe´: Heeonervees
ieYe&mLees Jee®³e: ~ SJeb ÒeLeceês<keÀeCem³e ueivemecyeefvOelJeeogo³eês<keÀeCe Fl³eeK³ee ~
leefmcevvego³eieles meewjMeMeebkeÀefoJeekeÀj¢äsçefMeje: efMejesnervees ieYe&mLees Jee®³e: ~ Sles<eg
³eesies<eg meewjMeMeebkeÀefoJeekeÀjeCeeb oMe&ve³eesieelHeeHe³egÊeÀ Fefle ~ kesÀJeuesvee²ejkesÀCe ³egÊesÀ
³eesie YeJeefle De$eeH³ev³es OeerveJeceeso³eiewês<keÀeCew: HeeHe³eglew: kesÀJeuecesJeeYegpeebefIe´efMej:
mecYeJeb J³ee®e#eles ~ meewjMeMeebkeÀefoJeekeÀj¢ä Fl³em³eevegJe=efÊe ves®íefvle ~ Dev³e
112

efJeYegpeeefomemecYeJes ³eLeemebK³eb l³ekeÌlJee ¢keÀeCe$e³esçefHe Òeefle¢keÀeCeb leogÓJe


efJekeÀuHeceeng: ~ efJeYegpees JeevebefIe´Jee& efJeefMeje Jesefle ~ Dev³es SJeb J³ee®e#eles ~ ³eLee ~
ueives ³eoe ÒeLeceês<keÀeCees ³ees YeJeefle leoe HeáecesçefHe jeMeew ÒeLeceês<keÀeCees veJecesçefHe
ÒeLece SJe ~ Sleodês<keÀeCe$e³eb ³eefo HeeHe³egleb YeJeefle leoe Yegpenervees ieYe&mLees Jee®³e:
DeLe ueives efÜleer³eês<keÀeCeeso³ees YeJeefle leoe HeáeceveJece³eesjefHe efÜleer³e SJe ~
Sleodês<keÀeCe$e³eb ³eoe HeeHe³egleb YeJeefle leoe Heeonervees ieYe&mLees Jee®³e: ~ DeLe ueives
le=leer³eês<keÀeCeeso³eew YeJeefle leoe HeáeceveJece³eesjefHe le=leer³e SJe ~ Sleodês<keÀeCe$e³eb
³eefo HeeHe³egleb YeJeefle leoe efMejesefJenervees ieYe&mLees Jee®³e: ~ De$eeH³ev³es ³eLee mebK³eb
l³ekeÌlJee ef$eÒekeÀejsçefHe ³eesies YegpeebefIe´efMejesnerveeveeb efJekeÀuHesve ieYe&mLem³e mebYeJeceeng: ~
Je³eb Hegveye´&tce: efve<eskeÀkeÀeues HeáecejeMeew ³ees ês<keÀeCe: me ³eÐe²ejkesÀCe ³egÊeÀ:
meewjMeMee¹efoJeekeÀj¢ä½e YeJeefle ~ SJeb veJeces mLeeves ês<keÀeCees veJeceês<keÀeCe: leLee
efve<eskeÀkeÀeues veJecejeMeew ³ees ês<keÀeCe: me ³eÐe²ejkesÀCe ³egÊeÀ:
meewjMeMee¹efoJeekeÀj¢äM®e YeJeefle leoe Deveef*dIe´YeJeefle ~ leLee efve<eskeÀkeÀeues
ueivemLees ês<keÀeCe: me ³eÐe²ejkesÀCe ³egÊeÀ: meewjMeMee¹efoJeekeÀj¢äM®e YeJeefle leoe
DeefMeje ieYe&mLees Jee®³e: ~ S<ewJe J³eeK³ee meeOJeer ~ ³emceeÓieJeevieeefie&: ~
``ueiveês<keÀeCeiees Yeewce: meewjmet³exvogJeeref#ele: ~
kegÀ³ee&efÜefMejmeb leÜlHeb®eces yeengJeefpe&leced ~~
efJeHeob veJecemLeeves ³eefo meewc³ewve& Jeeref#ele: “ Fefle ~
leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``Yeewce³eglee ês<keÀeCeeefm$ekeÀesCeueives<eg meb¢äe: ~
efJeYegpeeef*dIe´cemlekeÀ: m³ee®íefvejefJe®evêwJe&osodieYe&: ~~“ Fefle ~~ 19 ~~
kesÀoejoÊe:öJeeceve Deewj nervee² peelekeÀ ³eesie yelee³ee pee jne nwõ
ueive ceW cekeÀj jeefMe keÀe Deefvlece ês<keÀeCe Hej Meefve-®evê-met³e& keÀer ¢ef<ì
nesves mes peelekeÀ Jeeceve (yeewvee) neslee nw ~
Heáece-veJece Deewj ueive YeeJeeW kesÀ ês<keÀeCe HeeHe ûeneW mes ³egÊeÀ nesles ngS
³esöMeefve-®evê Deewj met³e& mes ¢ä nesles nQ lees peelekeÀ $eÀceMe: Yegpee (yeeng) jefnle,
Heeo (Hewj) jefnle, efMej DeLee&led cemlekeÀ jefnle neslee nw ~ GÊeÀ ³eesieeYeeJe keÀer mebYeJe
113

efmLeefle leYeer nes mekeÀleer nw peye GÊeÀ ûen efmLeefle ceW MegYe ûen ³eesie mecyevOe nesles
nQ~~19~~
jefJeMeefMe³egles efmebns ueives kegÀpeeefke&Àefvejeref#eles
ve³evejefnle: meewc³eemeewc³ew: meyegodyegouees®eve: ~
J³e³eie=niele½evêes Jeeceb efnveml³eHejb jefJeve&
MegYeieefolee ³eesiee ³eeH³ee YeJeefvle MegYesef#elee: ~~ 20 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe efJekeÀuepevce%eeveeLe¥ nefjC³eenõ
jefJeMeefMe³egles Fefle ~~ efmebns ueives jefJeMeefMe³egles Deke&À®evêeY³eeb meb³egles
leLeeYetles kegÀpeeefke&Àefvejeref#eles YeewcemeewjeY³eeb ¢äs ve³evejefnlees ves$ejefnleesçvOees ieYe&mLees
Jee®³e: ~ DeLee&osJe kesÀJeuesve ®evêsCe ³egÊeÀ meewje²ejkeÀ¢äs oef#eCeeef#ekeÀeCe: ~ SJeb
efmebnueives kesÀJeuesve ®evêsCe ³egÊesÀ meewje²ejkeÀ¢äs Jeeceeef#ekeÀeCe: ~ meewc³eemeewc³ew:
meyegodyegouees®eve Fefle ~ leefmcevvesJe efmebnueivesçke&À®evêeY³eeb ³egÊeÀs meewc³eemeewc³ew:
MegYeHeeHeûenw¢&äs ieYe&mLe: meyegodyegouees®eve: Hegef<Helee#ees Jee®³e: ~ De$eeH³ewkeÀlece³egÊesÀ
ÒeeiJeled Hegef<Helee#elJeb Jee®³eced ~ J³e³eie=niele Fefle ~
efve<eskeÀkeÀeueueiveeppepevceueiveeÜe ³em³e ®evêcee J³e³eie=nielees ÜeoMemLees YeJeefle
lem³e Jeeceb ®e#egefn&veefmle Jeeceeef#ekeÀeCe: me YeJeleerl³eLe&: ~ SJeb jefJejeefol³ees
ueiveeodÜeoMeesçHejb oef#eCeb ®e#egefn&veefmle ~ ve MegYeieefolee ³eesiee Fefle ~ Sles ³eesiee:
ÒeeieefYeefnleeefm$ekeÀesCeies %e Fl³eeefêvee ûevLesve MegYeeMegYeHeÀueoemles<eeb meJex<eecesJe
³eesieeveeb ³eoe ³eesiekeÀlee&jes MegYeûenw: meewc³eûenw¢&äe YeJeefvle leoe ³es ³eesiee ³eeH³ee
YeJeefvle HetCe& ³eLeesÊebÀ HeÀueb ve Òe³e®íefvle efkebÀleg efkeÀef_®elÒe³e®ívleerl³eLe&: ~~ 20 ~~
kesÀoejoÊe:öpevceevOe, yegodyegoekeÀej ves$eeefo peelekeÀ pevce ue#eCeõ
met³e& ®evê ³egÊeÀ efmebn ueive Hej cebieue Meefve kesÀ ¢ef<ì ³eesie mes peelekeÀ DevOee
neslee nw ~
DeLee&ledökesÀJeue met³e& ³egle efmebn ueive Hej Meefve cebieue keÀer ¢ef<ì oef#eCe
ves$eeYeeJe mes keÀeCee kesÀJeue ®evê ³egÊeÀ efmebn ueive Hej Meefve cebieue keÀer ¢ef<ì mes yeebF&
DeeBKe jefnle keÀejCe (keÀeCee) neslee nw ~
114

met³e& ®evê ³egÊeÀ efmebn ueive Hej MegYeeMegYe ûen ¢ef<ì mes megyegodyegod ves$e nesles
nQ~
ÜeoMe YeeJe iele ®evêcee mes yeeBF& DeeBKe, met³e& mes oeefnveer DeeBKe veeMe
keÀejkeÀ neslee nw ~ keÀefLele ³eesieeW ceW MegYe ûeneW keÀer o=ef<ì leejlec³e mes Deefveä ³eesie
veneR nesles nQ ~~ 20 ~~
lelkeÀeueefcevogmeefnlees efÜjmeebMekeÀes ³emleÊegu³ejeefMemeefnles Hegjle: MeMee¹s ~
³eeJeevegosefle efovejeef$emeceeveYeeie-mleeJeodieles efoveefveMees: ÒeJeoefvle pevce ~~ 21 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ÒeMveeOeevekeÀeues ³eesieJeMeelÒemeJekeÀeue%eeveb JemevleefleuekesÀveenõ
lelkeÀeueefcevogmeefnle Fefle ~~ lelkeÀeues ÒeMvekeÀeues Jee ³eefmcevedjeMeew ®evêcee Jele&les le$e
®e ³eefmcevÜeoMeYeeies J³eJeefmLele: me lelkeÀeueefcevogmeefnlees efÜjmeebMekeÀ: ~ kesÀef®eÊeg
lelkeÀeefuekesÀvogmeefnlees efÜjmeebMekeÀ Fefle Heþefvle ~ lelkeÀeefuekesÀvdogvee ³eeJelmebK³ees
ÜeoMeYeeie: meefnle: leÊegu³emleeJelme±îees ces<eeoew ieCeve³ee ³ees jeefMemle$emLes
®evêceefme Hegjleesçûelees oMeces ceeefme ieYe&m³e ÒemeJees Jee®³e Fefle kesÀef®eled ~ leLee ®e
meejeJeu³eeced ~ ``³eefmcevÜeoMeYeeies ieYee&Oeeves J³eJeefmLeleM®evê: ~ leÊegu³e#ex ÒemeJeb
ieYe&m³e meceeefoMeslÒee%e: ~~“ Dev³es HegvejwJeb J³ee®e#eles ~ DeeOeevekeÀeues ³e$e jeMeew
®evêcee J³eJeefmLelemle$e ³eeJelme±îees ÜeoMeYeeiees Jele&les
lemceeodÜeoMeYeeiejeMesmleeJelme±îees ³e SJe Hegjlees jeefMemle$emLes ®evêceefme oMeces
ceeefme ÒemeJees JeÊeÀJ³e: ~ S<ewJe meeOJeer J³eeK³ee ~ ³emceeÓieJeved ieeefie& ``³eeJelme±îes
ÜeoMeebMes MeerlejefMceJ³e&JeefmLele: ~ lelme±îees ³emlelees jeefMepe&vcesvoew leodieles Jeosled“
De$eeefHe ve#e$eeve³evesç³ecevegHeeleesHee³e: ~ ³eefo ®evêe$eÀevleÜeoMeYeeieÒeceeCesve
mekeÀue®evêjeefMejäeoMeMeleefueHleeÒeeCees ueY³eles leoevesve YegÊeÀÜeoMejeefMeÒeceeCesve
efkeÀefceefle ueyOeb ®evêjeefMeYegÊeÀb ueY³eles leleesçäMeleefueHlee HeefjkeÀuHeve³ee
ve#e$ecet¿eced~ De$eeefHe efovejeef$ekeÀeue%eeveceen ~ ³eeJeevegosleerefle ~ efovejeef$eme_%ee: HetJe&b
J³eeK³eelee: ~ ieespeeefMJekeÀefke&ÀefceLegvee Fl³eeefo ~ DeeOeevekeÀeues ÒeMvekeÀeues Jee
³euueiveb lem³e ³e: efJeYeeie: efoveme_%ees jeef$eme_%ees Jee ³eeJeevegosefle
mJeceeveeÐeeJelkeÀeueYeeiees ielemleeJel³esJe efoveefveMees: mJeeceeveeodieles keÀeues pevce
YeefJe<³eleerefle Jee®³eced ~ SJeb efovem³e je$esJee& ielekeÀeueb yeg×dJee ÒemeJekeÀeues
115

ueivenesjeês<keÀeCeveJeebMeÜeoMeYeeieef$ebMeebMekeÀe Jee®³ee: ~ De$e ³es ÒeJeoefvle keÀLe³eefvle


les<eeb leÜeke̳eb meejeJeu³eeced ~
``lelkeÀeueb efoJemeefveMeemeb%e: mecegosefle jeefMeYeeiees ³e: ~
³eeJeevego³emleeJeevJee®³ees efoJemem³e je$esJee& ~~
Fl³eeOeeves ÒeLeceb ÒemeteflekeÀeueb megefveefM®eleb ke=ÀlJee ~
peelekeÀefJeefnleb ®e efJeefOe efJeef®evle³esÊe$e ieefCele%e: ~~ 21 ~~
kesÀoejoÊe:öÒeMve ueive Deewj DeeOeevesä ueive mes ÒemeJe keÀeue %eeveõ
ÒeekeÌkeÀeue ceW ieYee&Oeeve keÀe mece³e %eele jnlee nesiee ke̳eeWefkeÀ Gme ³egie ceW
JewefokeÀ mebmke=Àefle keÀe GHe³eesie Deecetue ®et[ neslee Lee ~ Jele&ceeve ceW efJeJeen mebmkeÀej
Yeer DeebefMekeÀ ªHe mes ner ¢ef<ì iele nes jns nQ ~ efJeJeenesHejevle kesÀ $eÝlegceleer mveeve
Hetpeeefo kesÀ Devevlej keÀe ÒecegKe Òeefme× ieYee&Oeeve mebmkeÀej uegHle mee nes ie³ee nw lees
owJe%eeefoä ieYee&Oeeve mebmkeÀej cegntle& keÀer efpe%eemee Yeer uegHleÒee³e: nes peeves mes ieYee&Oeeve
mece³e mes meeefOele mHeä ueive keÀer ieCevee keÀe ÒeMve Yeer mJe³eb uegHle nes peeves mes
ieYee&Oeevesä keÀeueerve ûen mHeälee (Heáee² ieefCele) mebYeJe meer veneR jn peeves mes
p³eewefle<e Meem$e keÀe efpeme efkeÀmeer ªHe keÀe Deepe Yeer ³eLeesef®ele Òe®eueve ¢ef<ì iele nes
jne nw Gmeer DeeOeej mes JewefokeÀ mebmke=Àefle mes mebmke=Àle HeefjJeej kesÀ Je³eesJe=× HeefjJeej
kesÀ ce³ee&efole GÊejoeef³elJe kesÀ Je=× peveeW keÀer DeekeÀeb#eevegmeej Heg$e JeOet ieYe&Jeleer ³ee
Heew$eJeOet kesÀ ÒemeJeemeVe mece³e ceW ÒemeJe keÀeue %eeve keÀer efpe%eemeevegmeej owJe%e ceneso³e
mes ÒeMve keÀjvee Yeer mJeYeeefJekeÀ nes peeves mes ÒemeJe mece³e keÀye ? Ssmee Hetíe peelee nw
lees Fmeer mece³e kesÀ DeeOeej mes ÒeMve keÀeueerve He_®ee² mes ÒemeJe mece³e %eele keÀjves keÀer
Dee®ee³e& Jeejen keÀer met#ce%elee keÀe %eeve efvecve YeeBefle efkeÀ³ee pee jne nw efkeÀõ
ieYee&Oeeve keÀe mece³e %eele nes lees ieYee&Oeevesä keÀeueerve Heáee² mes Dev³eLee
ÒeMve mece³e kesÀ Heáee² mes ®evê<Hemì Üeje GÊeÀ mecem³ee keÀe nue nes mekeÀlee nw
efkeÀõ
megueYe FäkeÀeueerve ®evêcee keÀer mHeä jeM³eeefokeÀ kesÀ 12 efJeYeeieeW ceW
ÒeMvesä keÀeueerve ®evêcee keÀe ÜeoMe Yeeie (ces<eeefo ieCeve³ee) ®evêcee jeefMe mes (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 keÀewve ÜeoMeebMe nw ? meJe& ÒeLece
116

FmekeÀe %eeve DeeJeM³ekeÀ nw ~ SkeÀeefo ieCeve³ee ÒeMvesä keÀeueerve ®evê jeefMe ÜeoMeebMe
ceW nes Gme jeefMe mes Gleveer mebK³ee kesÀ Deefûece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 cenerveeW ceW ÒemeJe kesÀ YeefJe<³e mece³e keÀe DeeosMe keÀjvee ®eeefnS ~ ke̳eeWefkeÀ
ieYee&Oeeve mece³e keÀer ®evêcee keÀer ÒeLece efmLeefle ieYee&Oeeve keÀer SkeÀ oes leerve oMe
cenerveeW efpeme efpeme mece³e ceW pees Òeeke=ÀeflekeÀ ieefle Jesie mes nesleer jnleer nw Gmeer cenerves
kesÀ Gvme mece³e ceW ieYee&m³e mes ieYe&mLe peerJe ®³egle nesiee ®³egle nesves ueiesiee ³ee DeHetCe&
ieYe& veä neskeÀj yeefnie&le nesiee, megKe ÒemeJe, keÀä ÒemeJe, ceele= keÌuesMeo ÒemeJe,
Fl³eeefo HetCee&HetCe&lee Deeefo lelkeÀeueerve ûen efmLeefle JeMe efkeÀ³ee peevee ®eeefnS ~
ieYee&Oeeve keÀe ueivesä ueive JeMe ³ee ÒeMve keÀeueerve ueive JeMe Yeer ³eefo
DeeOeeve ³ee ÒeMve ueive jeefMe efove ³ee jeef$e yeueer pees nes Gme ueive kesÀ Deleerle
DebMeeefokeÀeW kesÀ legu³e DebMeeW keÀe Go³e ÒemeJe mebYeJe ceeme kesÀ efove ³ee jeef$e efpeme
mece³e nesb Gmeer mece³e ÒemeJe keÀeue keÀnvee ®eeefnS ~ leLee ieefCele KeieesueMeem$e
Heej²le owJe%e kesÀ GHeem³e osJesä oÊe MeefkeÌle efJeMes<e ner Ssmes keÀefþve YeefJe<³e %eeve ceW
meHeÀue nes mekesÀieer ~~ 21 ~~
Go³eefle ce=ogYeebMes meHlecemLes ®e cevos
³eefo YeJeefle efve<eskeÀ: meteflejyo$e³esCe ~
MeefMeefve leg efJeefOejs<e ÜeoMesçyos ÒekegÀ³ee&ö
efVeieefoleefcen ef®evl³eb meteflekeÀeuesçefHe ³egkeÌl³ee ~~ 22 ~~
Fefle ÞeerJejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀ efve<eskeÀeO³ee³e: mecHetCe&: ~~4~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee Oe=lem³e ieYe&m³e Je<e&$e³eJe<e&ÜeoMe%eeveb ceeefuev³eenõ
Go³eleerefle ~~ ce=oes: meewjm³e YeebMes ce=ogYeebMes efve<eskeÀkeÀeues ³em³e lem³e
ueivem³eeso³es ce=ogYeebMes MevewM®ejjeefMeveJeebMekesÀ ce=ieebMekesÀ kegÀcYeebMekesÀ Jeeso³eefle
leLeeYetles ³emceeosJe ueiveevcevos MevewM®ejs lelkeÀeues meHlecemLes Ðetveieles SJebefJeOes ³eesies
³eefo efve<eskeÀ DeeOeeveb YeJeefle leoe Oe=lem³e ieYe&m³eeyo$e³esCe metefle: ÒemeJees JeÊeÀJ³e: ~
MeefMeveerefle ~ S<e SJe efJeefOe³e&oe MeefMeefve ®evês YeJeefle leoe ÜeoMeçyos ÜeoMes Je<ex
metefleb ÒemeJeb kegÀ³ee&efol³eLe&: ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ³em³e lem³e ueivem³eeso³es ³eoe
keÀke&ÀìebMekeÀeso³ees YeJeefle lemceeuueiveelmeHleceM®evêes YeJeefle leoe Oe=lem³e ieYe&m³e
117

ÜeoMesçyos ÒemeJees Jee®³e: ~ efveieefoleefcensefle ~ FneefmcevveeOeeveeO³ee³es


DeeOeevekeÀeue³eesieJeMeeÐeLee nerveeefOekeÀe²eoerveeb ieYe&mecYeJees YeJeefle leLee
ÒemeteflekeÀeuesçefHe lee¢ied³eesieJeMeeÊeLeeefJeOeeveecesJe pevce JeÊeÀJ³eced ~
efHele=ceele=efHele=J³eceele=HJeme=CeeceefHe MegYeeMegYeb pevcekeÀeueueiveJeMeeÊeovevlejceefHe
JeÊeÀJ³eced ~ ³egkeÌl³esefle ~ ³evvemecYeJeefle levve JeÊeÀJ³eced ~ ³eLee ieYe&ñeeJeeefo
ieYe&ÒemeJekeÀeueefveoxMeeefo ®e ~ SJeceeOeevekeÀeueelÒemeJekeÀeuee®®e ³eLewJeesÎsMe:
ke=ÀlemleLee ÒeMvekeÀeueeoefHe JeÊeÀJ³e: ~ GÊebÀ ®e pevcev³eeOeeves ÒeMvekeÀeues
Jesefle~~22~~
Fefle ye=nppeelekesÀ ÞeerYeÆeslHeueìerkeÀe³eeb efve<eskeÀeO³ee³e: ~~ 4 ~~
kesÀoejoÊe:öieYee&Oeeve mece³e keÀer ûen efmLeefle mes leerve Je<e& lekeÀ ³ee yeejn
Je<e& lekeÀ ceW ÒemeJe neslee nw yelee³ee pee jne nwõ
ieYee&Oeeve kegÀC[ueer efkeÀmeer Yeer ueive ceW cekeÀj ³ee kegÀcYe jeefMe keÀe (Meefve
ûen keÀe) veJeebMe nes Deewj Ssmes ueive mes meHlece mLeeve ceW ³eefo Meefve ûen nes lees
Deefvlece ÒemeJe keÀe oMece ceeme keÀer peien ieYee&Oeeve mece³e ceW leerve Je<e& lekeÀ ceW Yeer
ÒemeJe neslee nw ~
leLee efkeÀmeer Yeer ueive ceW ³eefo ®evê jeefMe keÀke&Àì keÀe veJeebMe Gefole ngDee nw
Deewj Ssmeer keÀke&ÀveJeebMe mecHeVe ueive jeefMe mes meHlece YeeJe iele ®evêcee nes lees Ssmes
mece³e kesÀ ieYee&Oeeve mes 12JeW Je<e& ceW ieYe&Jeleer ÒemeJe keÀjleer nw ~
keÀefLele JeefCe&le Fme DeO³ee³e kesÀ efJe<e³eeW keÀe GHe³eesie pevcekeÀeueerve ûenefmLele
mes Yeer keÀjvee ®eeefnS ~ efHele=ceele= meb%ekeÀ ûeneW mes Yeer pevcekeÀeueerve ûenefmLeefle mes
efHelee ceelee Deeefo keÀe megKeog:Keeefo MegYeeMegYe efJe®eej efkeÀ³ee peevee ®eeefnS, Dee®ee³e&
keÀe cele mHeä nw ~~ 22 ~~
Fefle ye=nppeelekesÀ ûevLe kesÀ efve<eskeÀeO³ee³e:ö4 keÀer HeJe&leer³e Þeer keÀsoejoÊe
peesMeer keÀ=le efnvoer `kesÀoejoÊe:' J³eeK³ee mecHetCe& ~
118

DeLe pevceefJeefOeveeceeO³ee³e: ~~ 5 ~~
DeLeelees pevceefJeefOevee&ceeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ le$eeoeJesJe efHeleg: meefvveOeeJemeefvveOeew Jee
peele Fl³evegägYeenõ
efHelegpee&le: Hejes#em³e ueiveefcevoeJeHeM³eefle ~
efJeosMemLem³e ®ejYes ceO³eeod Ye´äs efoJeekeÀjs ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öefHelegpee&le Fefle ~~ Fvoew ®evês ÒemeJeueiveceHeM³eefle meefle efHeleg:
Hejes#em³e pevekeÀm³eemeefvveOeew peele: ~ le$e efHelegjmeefvveOeeves
mJeosMeHejosMeefmLeefle%eeveceen ~ efJeosMemLem³esefle ~ efoJeekeÀjs met³ex ®ejYes
®ejjeefMeefmLeles ceO³eeÎMecemLeeveeodYe´äs Heefleles SkeÀeoMeÜeoMemLes veJeceeäcemLeevemLes
efHelegefJe&osMemLem³e Dev³eosMeielem³e peele: ~ ®evêceefme ÒemeJeueiveceHeM³el³es<e ³eesiees
veev³eLesefle ~ ®evês ÒemeJeueiveceHeM³eefle DekexÀ efmLejjeefMemLes ceO³eeod Ye´äs
mJeosMemLem³ewJe efHeleg: Hejes#es peele: ~ DeefmcevvesJe ³eesies efÜmJeYeeJemLesçke¥À ceO³eeod
Ye´<ìs mJeosMeHejosMe³eesce&O³eesHeefmLelem³e Hejes#es peele: DeLee&osJe ®evês
ÒemeJeueiveceHeM³el³ekexÀ ®ejjeefMemLes Jee efÜmJeYeeJejeefMemLes Jee ceO³eeod Ye´äsçefHe Jee
efHeleg: mJeosMemLem³ewJe Hejes#es peele Fefle JeÊeÀJ³eced ~ leLee ®e meejeJeu³eecedõ
``nesjeceveer#³eceeCes efHeleefj ve iesnefmLeles MeefMeefve peele: ~
ces<etjCee®®³egles Jee ®ejies Yeeveew efJeosMeieles“ ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:öpeelekeÀ kesÀ pevce mece³e keÀer kegÀC[ueer mes mener ueive keÀer
ieJes<eCee keÀer pee jner nwõ
YeÆeslHeue ves Fme DeO³ee³e keÀe `pevce efJeefOe' veece mes veecekeÀjCe efkeÀ³ee nw~
p³eesefleefJe&o mecÒeoe³e ceW Fme DeO³ee³e keÀe Òe®eefuele veece meteflekeÀeO³ee³e nw ~ ieYe&mLe
yeeuekeÀ keÀe oerIe& peerJeve kesÀ efueS efpeme mece³e ÒeLece Yetefce mHeMe& nes jne nw Gmeer
mece³e keÀes pevcesä mece³e keÀnvee ®eeefnS ~
Devevle ye´ïeeC[ kesÀ Fme ceneved DeekeÀeMe efmLele DeveskeÀ ûen efyecyeeW keÀe
He=LJeer ûen kesÀ meeLe #eCe #eCe ceW efJeue#eCe mecyevOe nes jne nw ~
pewmes keÀesF& ef®e$ekeÀej mecegê-Heneæ[-veoer-veo-veiej kesÀ ef®e$e yeveekeÀj DeHeves
Fve ef®e$eeW mes pevelee keÀes DeJeiele keÀjlee nw ~ peerJeve kesÀ efkeÀmeer #eCe ceW efpemeves GÊeÀ
119

Òeeke=ÀeflekeÀ jc³e mLeeveeW keÀes veneR osKekeÀj Yeer Fme ef®e$e mes ner oMe&keÀ keÀes GÊeÀ Òeke=Àefle
keÀe Devegceeve nes peelee nw Gmeer ÒekeÀej ÒeLece ceW veJepeele GÊeÀ MegYe Yetefce ceW DeJeefjle
yeeuekeÀ Hej Devevle ye´ïeeC[ kesÀ DekeÀeMemLe ûenefHeC[eW keÀe pees Fme mece³e ceW ÒeYeeJe
Heæ[ jne nw GmekeÀe mener ef®e$e peelekeÀ keÀer pevcesä kegÀC[ueer DeLee&led p³eewefle<eMeem$e
ªHeer oHe&Ce mes keÀer peeleer nw ~
peelekeÀ kesÀ YeefJe<³e %eeve kesÀ efueS ieYee&Oeeve keÀeueerve Fä keÀeue met#ce Fä
keÀeue neslee nw ~ ieYee&Oeeve Fä Üeje ÒemeJe keÀeue keÀe mener %eeve neslee nw FmeefueS
ÒemeJekeÀeue (pevce mece³e) keÀes ÒemeJesä keÀnvee ®eeefnS ~
Fme Hej Yeer nesje Meem$ee%eeW keÀe cele nw efkeÀ, ÒemeJe mece³e kesÀ HetJe& ceW
ieYe&Jeleer m$eer keÀes peye ÒemeJe Jesovee Megª nesleer nw lees Gmeer mece³e ye®®ee ieYe& ceW
DeHeves mLeeve mes ®³egle neslee nw ³ee yeeuekeÀ ieYe& ªHe keÀcejs mes yeenj Kegues DeekeÀeMe
cesb Deeves ueielee nw ~ Fme mece³e keÀes met#cesä keÀne ie³ee nw ~
peye yeeuekeÀ keÀe DebieoMe&ve nesves ueielee nwõ
yeenj Deeves kesÀ efueS keÀcejs kesÀ ojJeepes Hej yeenj Yeerlej keÀer meercee ceW
Hengb®elee nw lees Gme mece³e keÀes, ceO³ece F<ì keÀeue keÀne peelee nw ~ Deewj keÀcejs mes
yeenj Kegues DeekeÀeMe ceW efpeme mece³e yeeuekeÀ Oejleer ceW DeJeleefjle neslee nw Gme mece³e
keÀes mLetue Fä keÀeue keÀne peelee nw ~
GÊeceb peueÒeñeeJe: ceO³eceb ®ee²oMe&veced ~
DeOeceb YegefJeHeelemm³eeÊelees mLetue efceefle efJeog: ~~
Fl³eeefo DeveskeÀ efJe®eej keÀjles ngS Yeer efpeme FäkeÀeue mes peelekeÀ kesÀ mener ue#eCe
Ieefìle nes jns nQ Gmeer FäkeÀeue mes efveefce&le ueive kegÀC[ueer mes peelekeÀ keÀe pevce mes
ce=l³eg lekeÀ keÀe efJe®eej efkeÀ³ee peevee ®eeefnS ~
DeleSJe Fme ÒeLece Í}eskeÀ mes peelekeÀ kesÀ ue#eCeeW mes ueive efveCe&³e efkeÀ³ee
pee jne nwõ
peelekeÀ pevce kegÀC[ueer kesÀ ueive Hej ³eefo ®evêcee keÀer ¢ef<ì veneR nesleer nw lees peelekeÀ
kesÀ pevce mece³e GmekeÀe efHelee meceerHe ceW veneR neslee nw ~ meceerHe ceW veneR nes lees keÀneB
Lee? Ssmeer efpe%eemee kesÀ efueS, ®ejjeefMeiele met³e& oMeceYeeJe mes ®³egle neskeÀj
120

SkeÀeoMe ³ee ÜeoMe mLeeveeW ceW efmLele neW lees Ssmeer ûen efmLeefle ceW peelekeÀ kesÀ efHelee
efJeosMemLe nesles nQ ~
®evê ¢ef<ì jefnle ueive mes 11, 12JeW efmLej jeefMeiele met³e& ceW DeHeves osMe
ceW efmLele jnles ngS Yeer efHelee kesÀ Hejes#e ceW DeLee&led efHelee keÀer DevegHeefmLeefle ceW pevce
neslee nw ~
®evê ¢ef<ì nerve efÜmJeYeeJe jeefMeiele SkeÀeoMe ÜeoMe mLeeve efmLele ®evê mes
ÒemeJesä kegÀC[ueer mes mJeosMe Deewj efJeosMe kesÀ ceO³e ceeie& efmLele efHelee kesÀ Hejes#e keÀe
pevce neslee nw ~~ 1 ~~
Go³emLesçefHe Jee cevos kegÀpes Jeemleb meceeieles ~
efmLeles Jeevle: #eHeeveeLes MeMee¹megleMeg$eÀ³ees: ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeev³eeveefHe ³eesieevevegägceenõ
Go³emLe Fefle ~~ cevos meewjs Go³emLes ueiveieles efHeleg: Hejes#em³e peele:
DeLeJee kegÀpes Yeewces pevceueiveeomleb meHleceb meceeieles ÒeeHles efHeleg: Hejes#em³e peele
Fefle~ efmLeles Jeevleefjefle ~ #eHeeveeLes ®evês MeMee¹megleMeg$eÀ³eesce&O³emLes MeMee¹meglees
yegOe: Meg$eÀes Yeeie&Je:, Deve³eesce&O³eefmLeles ®evêeoskeÀes ÜeoMesçv³ees efÜleer³ees
DeLeJewkeÀefmceve´eMeew ceO³eYeeies<eg ®evê: efmLele: DeeÐevleYeeie³eesyeg&OeMeg$eÀew leLeeefHe
ceO³emLe: SJebefJeOes ³eesies efHeleg: Hejes#em³e peele: ~ leLee ®e ueIegpeelekesÀõ
``®evês ueiveceHeM³eefle ceO³es Jee meewc³eMeg$eÀ³eesM®evês ~
pevce Hejes#em³e efHeleg³e&ceeso³es Jee kegÀpes ®eemles ~~“ Fefle ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:öÒemeJe ueiveiele Meefve ³ee meHlece ceW cebieue Deewj yegOe-Meg$eÀ kesÀ
ceO³eiele ®evêcee keÀer ûenkegÀC[ueer mes Yeer efHelee keÀer DevegHeefmLeefle (Hejes#elee) keÀe
pevce neslee nw ~~ 2 ~~
MeMee¹s HeeHeueives Jee Je=efM®ekesÀMeef$eYeeieies ~
MegYew: mJee³eefmLelewpee&le: meHe&mleÜsef<ìleesçefHe Jee ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee meHe&%eeveb meHe&Jesef<ìle%eeveb ®eevegägYeenõ
MeMee¹ Fefle ~~ Je=efM®ekesÀMees Je=efM®ekeÀmJeeceer Yeewce: MeMee¹s ®evês
Je=efM®ekesÀMeef$eYeeieies Yeewceês<keÀeCemLes le$e Yeewceês<keÀeCees ces<es ÒeLece: keÀke&Àìs efÜleer³e:
121

efmebns le=leer³e:, Je=efM®ekesÀ ÒeLece: Oevegef<e efÜleer³e: ceerves le=leer³e: S<eecev³elecemLem³e


®evêceme: MegYeûenw: mJee³eefmLelewefÜ&leer³eskeÀeoMeefmLelew: meHe& Gjiees peele Fefle
JeÊeÀJ³eced~ HeeHeueives Jesefle ~ SJeb HeeHeûenmecyeefvOeueiveeso³es ³eoe Yeewceês<keÀeCees
YeJeefle le$e HeeHeueives Yeewceês<keÀeCe: ces<es ÒeLece:, keÀke&Àìs efÜleer³e:, efmebns le=leer³e:
Je=efM®ekesÀ ÒeLece: Oevegef<e efÜleer³e: ceerves le=leer³e S<eecev³elecem³eeso³ees ueiveeÐeefo
MegYeûenwÜîexkeÀeoMemLewmleÜsef<ìle: meHe&Jesef<ìlees pevlegpee&le Fefle JeÊeÀJ³eced ~ Dev³es
HegvejsJeb J³ee®e#eles ~ ®evês HeeHeueives Jee Yeewceês<keÀeCemLes lemceeosJe MegYeûenw:
mJee³eefmLelew: efJekeÀuHesve meHeex Jee meHe&Jesef<ìlees Jee peele Fefle JeÊeÀJ³eced ~ De$e
HetJe&J³eeK³ee meeOJeer ~ ³emceeÓieJeeved ieeefie&: ~ ``Yeewceês<keÀeCeies ®evês
meewc³ewje³eOeveefmLelew: ~ meHe&mleÜssef<ìlemleÜlHeeHeueives efJeefveefo&Mesled ~“ leLee ®e
meejeJeu³eecedõ
Yeewce¢keÀeCeielesvoew ueives Jee mebefmLeles Jeosppeeleced ~
ÜîeskeÀeoMeiew: meewc³ewjefnJesef<ìlekeÀes Yegpe²es Jee“ ~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:ömeHe& ³ee meHe&Jesef<ìle peelekeÀ pevce HeeHe ûen ³egÊeÀ ueive ceW
ce²ue ês<keÀeCeefmLele ®evêcee keÀer efmLeefle Deewj MegYeûen efÜleer³e-SkeÀeoMe mLeeve
efmLele nesles nQ lees ieYe& mes meHe& keÀe pevce neslee nw ³ee peelekeÀ mJe³eb meHe& Jesef<ìle neslee
nw ~ DeLeJee Yeewce ês<keÀeCe iele ®evêcee leLee Dev³e MegYe ûen 2, 11 efmLele nesves mes
meHe& ³ee meHe& Jesef<ìle peelekeÀ keÀe pevce neslee nw ~~ 3 ~~
®eleg<Heeoieles Yeeveew Mes<ewJeea³e&meceefvJelew: ~
efÜlevegmLewM®e ³eceueew YeJele: keÀesMeJesef<ìleew ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvewkeÀpeje³egJesef<ìle³ees: pevce%eevecevegägYeenõ
®eleg<Heeosefle ~ Yeeveew met³e& ®eleg<HeeojeefMeieles
ces<eJe=<eefmebnOeefvJeHejeOe&cekeÀjHetJee&Oee&veecev³elecemLes Mes<ewjv³ew: meJe&ûenw
efÜ&levegmLewefÜ&mJeYeeJejeefMeefmLelew: mJeJeer³e&meceefvJelew: yeefueefYeM®e keÀes<eJesef<ìleew
SkeÀpeje³egJesef<ìleew ³eceueew pee³esles ~~ 4 ~~
kesÀoejoÊe:öpeg[Jes ye®®eeW keÀer pevcekeÀeueerve ûenefmLeefleõ
122

met³e& ®eleg<Heod jeefMe³eeW ceW (ces<e-Je=<e-efmebn Deewj Oeveg) Mes<e meYeer ûen
efÜmJeYeeJe jeefMe³eeW (3, 6, 9, Deewj 12) ceW nesles nQ lees SkeÀ ieYe& mes oes mevleeveeW
keÀe pevce neslee nw ~~ 4 ~~
íeies efmebns Je=<es ueives lelmLes meesjsçLeJee kegÀpes ~
jeM³ebMeme¢Mes iee$es pee³eles veeueJesef<ìle ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee veeueJesef<ìlepevce%eevecevegägYeenõ
íeie Fefle ~~ íeiees ces<e: efmebn: Òeefme×: Je=<ees Je=<ees Je=<eYe: Slew:
íeieefmebnJe=<esue&iveefmLelew: S<eecev³elecees ³eefo ueiveielees YeJeefle lelmLes meewjsçLeJee kegÀpes
leefmceved íeieefmebnJe=<eeCee cev³eleces ueiveieles lelmLes le$emLes meewjs MevewM®ejsçLeJee kegÀpes
Yeewces le$emLes veeueJesef<ìlees pevlegpee&³eles ~ veeueMeyosve vee[îees efJeOeer³evles ~
keÀefmcevve²s Jesef<ìle Fl³een ~ jeM³ebMeme¢Mes iee$e Fefle ~ jeMesj²es jeM³ebMe: jeMes:
ueivem³e ³ees veJeebMekeÀmlelkeÀeuecegefole: me ®e ³eêeefMemecyevOeer me ®e jeefMe³e&efmcevve²s
keÀeueHeg©<em³e J³eJeefmLele: keÀeuee²eveerl³eeefovee ûevLesve efveªefHelemlelme¢Mes iee$es
leefmcevvesJee²s veeueJesef<ìle Fefle JeÊeÀJ³eced ~ leLee ®e meejeJeu³eecedõ
``efmebnepeieesefYe©o³es mettles veeuesve Jesef<ìlees pevleg: ~
ueives kegÀpesçLe meewjs jeM³ebMemeceeveiee$es<eg“ ~~ 5 ~~
kesÀoejoÊe:öveeue Jesef<ìle pevce ue#eCeõ
cebieue Deewj Meefve ûen mes ³egÊeÀ ces<e, efmebn Deewj Je=<e ueiveeW ceW pees ueive nes,
jeefMe veJeebMe mes ces<eeefo pees veJeebMe jeefMe nesleer nw Gme jeefMe keÀe HetJeexÊeÀ pees Debie
efJeYeeie efme× ngDee nw Gme peelekeÀ kesÀ Gme Debie ceW veeue (DeLee&led ceelee mes YegÊeÀ
Yeesp³e HeoeLeeX keÀer jmeJeeefnkeÀe veueer pees yeeuekeÀ kesÀ veeefYe ceW ueieer jnleer nw) ef®eHekeÀer
nesleer nw ~~ 5 ~~
ueiveefcevogb ®e ieg©efvejer#eles ve Jee MeMee¹b jefJeCee meceeieleced ~
meHeeHekeÀesçkexÀCe ³egleesçLeJee MeMeer HejsCe peeleb ÒeJeoefvle efve½e³eeled ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee peejpeeleb JebMemLesveenõ
ve ueiveefceefle ~~ ieg©peeaJees ueivecego³eefceogb ®evêb ®e ³eefo ve efvejer#eles ve
HeM³eefle ueive®evêeJeskeÀjeefMemLeew He=LekeÌmLeew Jee ³eoesYeeJeefHe ieg©Cee ve ¢<³esles leoe
123

HejsCe peejsCe peele Fefle efveM®e³eelÒeJeoefvle keÀLe³eefvle cegve³e: ~ De$e ³eefo ueive®evêew
peerJeYeeiemLeew peerJeveJeebMekeÀmLeew YeJele: leoe ve Hejpeele Fefle JeÊeÀJ³eced ~
³emceeÐeJeveséej: ~ ``DepeerJeYeeiesçH³eveJeeref#eles Jee peerJesve ®evêssçLe efJeueiveYes Jee
peeleb HejesÓtleefceefle ye´gJeefvle Jee®³ees pevesveeLe yeueeJeueeskeÀeled“ Fefle ~ ve Jee
MeMee¹efceefle ~ MeMee¹b ®evê: jefJeCee met³exCe meceeieleb meb³egÊebÀ ieg©ve& efvejer#eles
®evêekeÀe&JeskeÀjeefMemLeew ³eefo ®e ye=nmHeeflevee ve ¢M³esles leoe HejsCe peele: ~ DeLeJee
MeMeer ®evê: meHeeHekeÀ: HeeHeûensCe Yeewcesve meewjsCe Jee ³egÊeÀ: leLeeefJeOeesçkexÀCe met³exCe
³eefo ³egÊeÀes YeJeefle leLeeefHe HejsCe peele Fefle ~ De$eeH³ev³es peerJe¢äîevegJeefle& J³eeK³eeveb
kegÀJe&efvle ~ leo³egÊeÀced ~ ³emcee®®evêekeÀe&JeskeÀjeefMeieleew HeeHe³egÊeÀew peerJesve
¢M³eceeveeJe¢M³eceeveew Jee peejpeelepevcekeÀjew le$e ®evêeke&À³eesie: HeeHesve mecesl³e efkeÀ
ke=Àleb YeJeefle lemcee®®evêekeÀe&JeskeÀjeefMeieleew DeHeeHeew peerJesvee¢M³eceeveew meHeeHeew peerJesve
¢M³eceeveew Jee peejpeelepevcekeÀjew efve½e³eeoJeM³eb YeJele: ~ De$e ®evêcee ³eefo ieg©ie=ns
leodês<keÀeCelevveJeebMekeÀÜeoMeYeeieef$ebMeÓeiemLees YeJeefle Dev³e$e Jee jeMeew ieg©Cee
³egÊeÀlemoe ve peejpeele Fefle ~ ³emceeÓieJeeved ieeefie&:õ
``ieg©#es$eieles ®evês leod³egÊesÀ Jeev³ejeefMeies ~
leodês<keÀeCes leobMes Jee ve Hejwpee&le Fm³eles“ ~~ 6 ~~
kesÀoejoÊe:öpeejpeele DeLee&led JeCe&me¹³eexlHeefÊe ûen ³eesie yelee³ee pee jne
nwõ
ye=nmHeefle keÀer ueive Deewj ®evêcee Hej ¢ef<ì veneR nes, met³e& ³egÊeÀ ®evêcee
(DeceevleelHetJe& HeM®eeled Deewj DeceevlekeÀeue) Hej ieg© keÀer ¢ef<ì veneR nes, DeLeJee Meefve
cebieue Fve HeeHeûeneW mes ³egÊeÀ ®evêcee, met³e& mes Yeer ³egÊeÀ nes lees Ssmeer ûen efmLeefle ceW
peelekeÀ Hejpeele peelekeÀ (otmejs efHelee mes) keÀe pevce neslee nw ~
³eefo ®evêcee ieg© jeefMeiele ³ee ³e$e kegÀ$eeefHe efmLele ieg© ûen kesÀ ês<keÀeCe ceW nes
lees GÊeÀ Hejpeele pevce ue#eCe Ieefìle veneR nesiee ~~ 6 ~~
$etÀj#e&ieleeJeMeesYeveew met³ee&odÐetveveJeelcepeefmLeleew ~
ye×mleg efHelee efJeosMeie: mJes Jee MeefMeJeMeeoLees HeefLe ~~ 7 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe peelem³e efHele=yevOeve³eesie%eeveb Jewleeueer³esveenõ
124

$etÀj#e&ieleeefJeefle ~~ $etÀj#ee&efCe $etÀjûenjeMe³e: ces<eefmebnJe=efM®ekeÀcekeÀjö


kegÀcYee: ke=À<CeHe#es #eerCe®evês keÀkeÀ&ì: HeeHe³egÊeÀs yegOesçefHe keÀv³eeefceLegves DeMeesYeveew HeeHeew
Meefve, Yeewcees $etÀj#e&ieleew HeeHe#es$eefmLeleew met³ee&êJesÐeg&veveJeelcepeefmLeleew Ðetveb meHleceb,
veJeceb Òeefme×b DeelcepemLeeveb Heáececes<eecev³elecemLeew YeJelemleoe peelem³e efHelee
pevekeÀes ye×es Jee®³e: ~ lem³eeefol³ee$eÀevlejeefMeJeMeeÜvOeveosMe%eeveceen ~ mJes Jee
jeefMeJeMeeoLees HeLeerefle ~ ®ejjeefMemLesçkexÀ HejosMes ye×: efmLejjeefMemLesçkexÀ mJeosMes,
efÜmJeYeeJes HeefLe ceeiex SJeb jeefMeJeMeelmLeeveHeefj%eeveced ~ DeLees Fl³e³eb efveHeelees
efJekeÀuHes ~ kesÀef®eled ``mJes Jee jeefMeJeMeeÊeLee HeefLe“ Fefle Heþefvle ~~ 7 ~~
kesÀoejoÊe:öefHelee kesÀ efueS yevOeve ³eesieõ
met³e& efmLele jeefMe mes 7, 9, Deewj 5 mLeeveeW ceW oes HeeHeûen, HeeHeûeneW keÀer
ner jeefMe ceW neW lees peelekeÀ kesÀ efHelee keÀer efmLeefle yevOeve ceW nesleer nw ~ DeLee&led peelekeÀ
keÀe efHelee keÀejeieej ceW yevo jnlee nw ~ efHelee keÀejeieej ceW keÀneB nw ? ®ejjeefMeiele
met³e& mes efJeosMe ceW, efmLej jeefMe iele met³e& mes DeHeves ner osMe ceW, Deewj efÜmJeYeeJeiele
met³e& jeefMe ceW, efJeosMe-mJeosMe kesÀ ceO³e ceeie& ceW keÀejeieej ceW neslee nw ~~ 7 ~~
HetCex MeefMeefve mJejeefMeies meewc³es ueiveieles MegYes megKes ~
ueives peuepesçmleiesçefHe Jee ®evês Heesleielee Òemet³eles ~~ 8 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee HeesleieleeÒemeJe%eeveb Jewleeueer³esveenõ
HetCe& Fefle ~~ MeefMeefve ®evês HetCex HeefjHetCe&ceC[ues leefmceM®e mJejeefMeies
keÀke&ÀìefmLeles leLee meewc³es yegOes ueiveieles Go³emLes MegYes peerJes Go³eeled megKes ®elegLex
Heesleielee veewmLee Òemet³eles Fefle JeÊeÀJ³eced ~ MegYewefjefle yengJe®eveb ve Ieìles ~ ueives yegOe
GÊeÀ: Meg$eÀye=nmHeleer ces<eew MegYeeY³eeefcel³esJeb ÒeeHveesefle ~ ³eefl$eÀ³eles MegYewefjefle
lemceeosJeceJemeer³eles ~ HetCe&M®evêcee: Meg$eÀye=nmHeefleY³eeb ³egÊeÀes YeJeefle leoe MegYewefjefle
YeJeefle ~ Sle®®e ces<eueives le$emLes yegOes HetCe&®evês Meg$eÀye=nmHeefleY³eeb meYee³egÊesÀ
keÀke&ÀìJ³eJeefmLeles meJe&³egp³ele Fefle ~ De³eb Heeþes ceodJ³eeK³eeves ve ³egÊeÀ:
³emceevcekeÀjeJeefmLelesçkexÀ keÀke&ÀìmLeM®evêcee: HetCeex YeJeefle cekeÀjJ³eJeefmLeles ®eekexÀ
cekeÀje®®elegLe&YeJeves ces<es yegOem³e mecYeJees veeefmle ~ efkebÀ Hegvece&keÀjelmeHlekeÀjeMeew
keÀke&ÀìkesÀ Meg$eÀm³eeH³eJemLeeveefceefle ~ lemcee®ígYes Fefle megKes Fefle meHlec³eskeÀ-
125

Je®eveevle SJe Heeþes v³ee³e: ~ MegYes megKe Fefle ~ lelkeÀLeb peerJees J³eeK³eele: ? G®³eles
yegOees ueiveielemlemcee®®elegLex Meg$eÀm³eeJemLeeveb ve mecYeJeefle Delees peerJe Fefle
J³eeK³eeleced ~ kesÀef®eledHetJe&Meem$eevegmeejsCesefle Meg$eÀ F®íefvle ~ DeLe
HeesleieleeÒemeJe³eesiees efÜleer³e: ~ ueives peuepe Fefle ~ ueives peuepes peuejeMeew
keÀke&ÀìcekeÀjHeefM®eceeOe&ceerveeveecev³eleces lemceeomleies meHlecemLeevemLes ®evês HetCex
JeeHetCex ®e HeesleielewJe Òemet³ele Fefle ~ JeeMeyo: ÒekeÀejeLe&: ~~ 8 ~~
kesÀoejoÊe:öveeJe ³ee veewkeÀe ceW pevce keÀer ûen efmLeefleõ
HetCe& ®evêcee DeHeveer jeefMe keÀe nes leLee ueiveiele yegOe ûen nes (ueive ceW yegOe
mes ®elegLe& ceW Meg$eÀ keÀe mecYeJe venerb FmeefueS MegYe ûen mes ³eneb ye=nmHeefle keÀe ner ûenCe
nesvee ®eeefnS) ®elegLe& mLeeve ceW Mes<e MegYe ûen efmLele neW lees peelekeÀ keÀe pevce veewkeÀe
(veeJe) ceW neslee nw ~ ÒeekeÌkeÀeue ceW veewkeÀe Üeje megotj Deewj oerIe& mece³e lekeÀ
J³eeHeejeefo ³eelee³eele ceW J³eeHeejer meHeefjJeej meceepe ³ee$ee keÀjles Les) leLee ueiveiele
peue®ej jeefMe³eeW ceW efkeÀmeer SkeÀ keÀer efmLeefle mes leLee ueiveiele peue®ej jeefMe keÀer
meHlece Mejerj ceW ®evêcee keÀer efmLeefle mes Yeer veeJe ceW ÒemeJe neslee nw ~~ 7 ~~
DeeH³eeso³eceeH³eie: MeMeer mecHetCe&: meceJes#elesçLeJee ~
ces<etjCeyevOegueiveie: m³eelmetefle: meefueues ve mebMe³e: ~~ 9 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeesokeÀceO³eÒemeJe%eeveb Jewleeueer³esveenõ
DeeH³eeso³eefceefle ~~ DeH³ejeMe³ees: cekeÀjHe½ee×&keÀke&Àceerveemles<eecev³ele-
cem³eeso³e DeeH³eeso³e: ~ peuejeefMeueives YeJeefle MeMeer ®evêM®eeH³eiees
peuejeefMemLemleoe metefle: ÒemeJe: meefueues peuemeceerHes, ve mebMe³e: efveM®e³eeÜe®³e: ~
DeLeJee mecHetCe&: MeMeer ueiveieceeH³eeso³eb meceJes#eles HeM³eefle leLeeefHe meefueues Òemetefle:~
ces<etjCeyevOegueiveie Fefle ~ DeLeJeeH³ejeMeeJego³eieles ces<etjCeyevOegueiveiees ces<etjCes oMeces
yevOegmLeeves ®elegLex ueives Òeeiueives efmLele: m³eeodYeJesÊeLeeefHe meefueues Òemetefleefjefle Jeosled~
leLee ®e meejeJeu³eecedõ
``meefueueYeueiveb ®evêes peue®ejjeMeew leg Jes#eles HetCe&: ~
ÒemeJeb meefueues efJeÐeeodyevOeto³eoMeceieM®e ³eoe“ ~~ 9 ~~
kesÀoejoÊe:öpeue ceW ÒemeJe ûen³eesieõ
126

peue®ej ®evêcee keÀer peue®ejjeefMeiele ueive jeefMe Hej ¢ef<ì nesves mes peue
ceW ÒemeJe nesles nw ~ jeefMeiele ®evêcee oMece-®elegLe&-meHlece YeeJemLe ³eefo neslee nw lees
peue ceW ner ÒemeJe neslee nw ~ (ieYe&Jeleer m$eer keÀer mveeve kesÀ DeJemej Hej veoer leeueeye
Deeefo ceW peue ÒemeJe mebYeJe nw ~ ~~ 9 ~~
Go³ees[gHe³eesJ³e&³eefmLeles iegHl³eeb HeeHeefvejer#eles ³eces ~
DeefuekeÀefke&À³egles efJeueiveies meewjs MeerlekeÀjsef#elesçJeìs ~~ 10 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee yevOeveeieejeJeì³ees: ÒemeJe%eeveb Jewleeueer³esveenõ
Go³esefle ~~ Go³ees ueiveceg[gHeM®evê: le³ees©o³ees[gHe³eesjskeÀjeefMemLe³ees³e&ces
meewjs J³eJeefmLeles ÜeoMemLes leefmceM®e HeeHeefvejer#eles iegHl³eeb yevOeveeieejs Òemet³ele Fefle
JeÊeÀJ³eced ~ meewjs MevewM®ejs DeefuekeÀefkeÀ&³egles Je=efM®ekeÀkegÀueerj³eesjv³elecemLes efJeueiveies
leefmbceM®e MeerlekeÀjsef#eles ®evê¢äsçJeìs MJeYe´s ÒemetefleJe&ÊeÀJ³ee ~~ 10 ~~
kesÀoejoÊe:öyevOeveeieej SJeb Metv³e mLeeve (efvepe&ve) keÀe pevceõ
®evêefmLele ueive mes 12JeW YeeJe ceW efmLele Meefve Hej HeeHeûen keÀer ¢ef<ì mes
yevOeveeieej (keÀejeieej) ceW peelekeÀ keÀe pevce neslee nw ~ (ceefnueeDeeW keÀes Yeer
keÀejeieej oC[ neslee Lee ~)
Je=efM®ekeÀ ³ee keÀke&À jeefMeiele ueive efmLele Meefve Hej ®evêcee keÀer ¢ef<ì mes
DeJeì mLeeve (Je=#e jefnle mLeeve) DeLee&led ie{d{s (ieæ[ns) ceW pevce neslee nw ~~ 10~~
cevosçypeieles efJeueiveies yegOemet³exvogefvejer#eles $eÀceeled ~
$eÀer[eYeJeves megjeue³es mees<ejYetefce<eg ®e Òemet³eles ~~ 11 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe $eÀer[eie=nosJeeue³emees<ejYetefceÒeosMes<eg ÒemeJe%eeveb
Jewleeueer³esveenõ
cevo Fefle ~~ cevos MevewM®ejsçypeieles peuejeefMemLes leLeeYetles efJeueiveies
ÒeeiedueivemLes $eÀceelHeefjHeeìîee yegOemet³exvogefvejer#eles $eÀer[eYeJeves megjeue³es meesKejYetefce<eg
®e Òemet³ele Fefle Jeosled ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ MevewM®ejs peuejeefMemLes ueiveieles
yegOeefvejer#eles yegOe¢äs $eÀer[eYeJeves jefleie=ns Òemet³eles ~ SJeb met³exCeekexÀCe efvejeref#eles
megjeue³es osJeie=ns, Fvogvee ®evêsCe efvejeref#eles meesKejYetefce<eg meJeeuegkeÀemJeJeefve<eg Òemet³ele
Fefle ~~ 11 ~~
127

kesÀoejoÊe:ö$eÀer[e YeJeve-osJeeue³e-Tmej Yetefce keÀe ÒemeJeõ


peue®ej jeefMemLe Meefve keÀer ueiveiele efmLeefle Hej yegOe keÀer ¢ef<ì mes $eÀer[e
YeJeve ceW, met³e& keÀer ¢ef<ì mes osJeeue³e ceW, Deewj ®evêcee keÀer ¢ef<ì mes Tmej Yetefce ceW
ÒemeJe neslee nw ~~ 11 ~~
ve=ueiveieb Òes#³e kegÀpe: MceMeeves jc³es efmelesvot ieg©jefivenes$es ~
jefJeve&jsvêecejieeskegÀues<eg efMeuHeeue³es %e: ÒemeJeb keÀjesefle ~~ 12 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe MceMeevejc³eÒeosMeeefiveMeeueeve=HeosJeie=nieeskegÀueefMeuHeeö
ue³eÒemeJe%eevecegJepeel³eenõve=ueiveieefceefle ~~ HetJe&Í}eskeÀevcevo Fl³evegJele&vles
Òel³evegJele&vles Òel³eemevvelJeeled ~ ve=ueiveieb vejjeefMeueiveefmLele vejjeMe³ees
efceLegvekeÀv³eelegueeOeefvJeHetJee&Oe&kegÀcYee: le$e ieleb MevewM®ejb kegÀpeesç²ejkeÀ: Òes#³e ¢ädJee
Yeewcees ³eefo HeM³eefle leoe MceMeeves ÒemeJeb pevce keÀjesefle ~ kesÀef®evve=ueiveoMeea ef#eeflepe
Fefle Heþefle ~ ve=ueiveieb HeM³eefle le®íeruees ve=ueiveoMeea ef#eeflepe: ~ jc³es efmelesvog
Fefle~ vejjeefMeueiveieleb MevewM®ej³egÊeÀ efmele: FvogM®evêes Jee HeM³eefle leLee jc³es
jceCeer³es ÒeosMes pevce ~ SJebefJeOeb meewjb ieg©peeaJe: HeM³eefle leLee
Deefivenes$esçefiveMeeuee³eeced ~ SJeefJeOeb meewefjb jefJe: HeM³eefle leoe vejsvêecejieeskegÀues<eg
vejsvêie=ns jepeJesMceefve, Decejie=ns, Jee ieeskegÀues ieesMeeuee³eeb Jee Òemetefle: ~ SJecesJe
yegOesve ¢<ìs meewjs efMeefuHeie=ns ef®e$eHegmlekeÀkeÀjJeOe&efkeÀÒeYe=leerveeb efMeefuHeveeceeue³es ie=ns
Òemetefleefjefle ~ leLee ®e meejeJeuieeced ~ ``jefJepes peueefJeueives $eÀer[esÐeeves yegOesef#eles
ÒemeJe: ~ jefJeCee osJeeieejs leLeesKejs ®ewJe ®evêsCe ~~ DeejC³eYeJeveueives efieefjJeveogiex
leLee vejefJeueives ~ ©efOejsef#eles MceMeeves efMeefuHekeÀefveue³es ®e meewc³esve“ leLee ®e
yeeoje³eCe: ~
met³exef#eles ieesve=HeosJeJeemes Meg$esÀvogpeeY³eeb jceCeer³eosMes ~
megjsp³e¢äs efÜpeJeefÚnes$es vejeso³es mecÒeJeoefvle metefleced“ ~~ 12 ~~
kesÀoejoÊe:öMceMeeve ceW, megvoj mLeeve ceW, DeefiveMeeuee ceW, jepeie=n ceW,
osJeie=n ceW, ieewMeeuee ceW Deewj efMeuHeeue³e ceW ÒemeJe kesÀ ûen ue#eCeõ
ueive efmLele efÜHeo jeefMe Hej Meefve cebieue keÀer ¢ef<ì mes MceMeeve Yetefce ceW,
Meg$eÀ ®evêcee keÀer ¢ef<ì mes megvoj jceCeer³e mLeeve ceW, ieg© keÀer ¢ef<ì mes DeefiveMeeuee
128

(Deefivenes$e Oece& mecHeVe ie=nmLe) ceW, met³e& keÀer ¢ef<ì mes jepecenue ³ee osJe meove ceW
DeLeJee ieesMeeuee ceW Deewj efÜmJeYeeJe ueive jeefMe Hej yegOe keÀer ¢ef<ì mes, ef®e$eefJeef®e$e
mLeeve ef®e$eeue³e ceW pevce neslee nw ~~ 12 ~~
jeM³ebMemeceeveiees®ejs ceeiex pevce ®ejs efmLejs ie=ns ~
mJe#ee¥Meieles mJeceefvojs yeue³eesieelHeÀuecebMekeÀ#e&³ees: ~~ 13 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ÒemeJeosMe%eeveb Jewleeueer³esveenõ
jeM³ebMesefle ~~ jeefMeM®e DebMeM®e leêeM³ebMeb jeefMeue&ivejeefMejbMees
veJeebMekeÀ: ueivejeMesmlevveJeebMekeÀm³e Jee ³e: meceeve: me¢Me: mJeelceer³eiees®ejes
efJe<e³e: mJe®ejeM®e meJe& Fl³evesve ÒeoefMe&le: ~ le$e ³eefmceved ÒeosMes ³ees ³ees jeefMeªHe:
ÒeeCeer me_®ejefle le$e ³ees ceeie&: HevLeemleefmce_pevce ~ ³eefo ®ejs
ueivejeefMemlevveJeebMekeÀes Jee ®ejs YeJeefle, DeLe ueivejeefMemlevveJeebMekeÀes Jee
efmLejmleoe jeefMemJeªHelegu³em³e ÒeeefCeve: ³eefmceved ie=ns ³e$e ÒemeJes meefle lelmLeeves
jeefMemJeªHelegu³em³e ÒeeefCevees ³eodie=nb meceerHemle$e ÒemeJe Fl³eLe&: ~ mJe#ee¥Meiele
Fefle~ ®ejm³e efmLejm³e efÜmJeYeeJem³e Jee jeMesue&iveielem³e mJe#ee¥Me
Deelceer³eveJeebMekeÀeso³ees ³eoe YeJeefle leoe mJeceefvojs Deelceer³e ie=ns SJe pevce
JeÊeÀJ³eced ~ le$e jeM³ebMemeceeveiees®ejs ceeiex pevce Fl³eeefo meeceev³esveesÊebÀ le$e %ee³eles
efkebÀ ueivejeefMemeceeveiees®ejs efkeÀcebMemeceeveiees®ejs ÒemeJeeosMe: ~ ef$eÀ³eleeb leoLe&ce³eb
efveM®e³e: ~ yeue³eesieeefoefle ~ DeMebkeÀes veJeebMekeÀ: $eÝ#eb jeefMe: Deve³eesye&ue³eesieelHeÀueb
ÒemeJemLeeve%eeveced ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ueivejeMewve&JeebMekeÀjeMesM®e ³ees
yeueJeebmlelmeceeveiees®ejs<eg ceeie&ie=nmeceerHes<eg ÒemeJees JeÊeÀJ³e: ~ De$e HetJeexÊeÀ³eesieeYeeJes
jeM³ebMemeceeveiees®ejceeiee&efo<eg ÒemeJees JeÊeÀJ³e: ~ les<eeb mecYeJes ³eesieesÊeÀÒeosMes<JesJe
ÒemeJees JeÊeÀJ³e: ~~ 13 ~~
kesÀoejoÊe:öÒemeJe mLeeve %eeveõ
jeefMe³eeW keÀe JeefCe&le mLeeve ªHeeefo kesÀ ueivejeefMe keÀe veJeebMe, ³ee ueive keÀer
jeefMe kesÀ me¢Me mLeeve ceW, ueive Deewj veJeebMe ³eefo ®ejjeefMe kesÀ nQ lees ceeie& ceW, efmLej
jeefMe veJeebMe mes DeHeves Iej ceW pevce neslee nw ~ ueive jeefMe ceW ³eefo ueive keÀe ner
129

veJeebMe nes lees DeHeves ner Iej ceW pevce neslee nw ~ ueive Deewj ueive veJeebMe jeefMe³eeW ceW
pees yeueJeeved jeefMe nw leovegmeej peelekeÀ pevcemLeeve keÀnvee ®eeefnS ~~ 13 ~~
Deejeke&Àpe³eesefm$ekeÀesCeies ®evêsçmles ®e efJeme=p³elesçcye³ee ~
¢äsçcejjepeceefv$eCee oerIee&³eg: megKeYeekeÌ®e me mce=le: ~~ 14 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ³eefmcev³eesies peelees cee$ee l³ep³eles, ³eefmceBM®e ³eesies
peeleml³eÊeÀesçefHe cee$ee oerIee&³eg: megKeer ®e YeJeefle leÐeesieܳeb Jewleeueer³esveenõ
DeejekexÀefle ~~ ®evês MeefMev³eejeke&Àpe³eesYeezcemeewj³eesjskeÀjeefMeiele³eesefm$ekeÀes-
Ceies veJecemLes HeáecemLes Jeeçmles ®e meHlecees mLeeves efmLeles peeleesçcye³ee cee$ee
efJeme=p³eles l³ep³eles ~ SJebefJeOes ³eesies ®evêceefme Decejjepeceefv$eCee iegªCee ¢äs cee$ee
l³eÊeÀesçefHe HejnmleieleesçefHe oerIee&³eg: ef®ej_peerJeermegKeYeekeÌ®e YeJeefle ~~ 14 ~~
kesÀoejoÊe:öceelee mes ³ee Dev³e ÒekeÀej mes l³eÊeÀ peelekeÀ ûen³eesieõ
SkeÀ jeefMemLe cebieue Meefve mes ef$ekeÀesCe ³ee meHlece ceW ®evê nesves mes, peelekeÀ
ceelee mes l³eÊeÀ neslee nw ~
GÊeÀ SJeb efJeOe³eesie Hej ieg© keÀer ¢ef<ì nesves mes l³eÊeÀ Yeer peelekeÀ megKeer
jnkeÀj HetCee&³eg ÒeeHle keÀjlee nw ~~ 14 ~~
HeeHesef#eles legefnveieeJego³es kegÀpesçmles l³eÊeÀes efJeveM³eefle kegÀpeeke&Àpe³eesmleLeemes ~
meewc³esçefHe HeM³eefle leLee efJeOenmlecesefle meewc³eslejs<eg HejnmleieleesçH³evee³eg: ~~ 15 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ³eefmcev³eesies peelees cee$ee l³eÊeÀes efJeveM³eefle leÜmevleefleuekesÀveenö
HeeHesef#ele Fefle ~~ legefnveieew ®evês HeeHesef#eles HeeHeûen¢äs meewjsCeekexÀCe Jesl³eLe&: ~
leLeeYetles Go³es ueives efmLeles kegÀpes Yeewces ®eemles meHlecemLeeves peelees cee$ee l³eÊeÀes
efJeveM³eefle efce´³ele Fl³eLe&: ~ kegÀpeeke&Àpe³eesefjefle ~ leLee lesvewJe ÒekeÀejsCe ueiveieles
®evêceefme HeeHesef#eles met³e&¢äs kegÀpeeke&Àpe³eesYeezceMevewM®ej³eesje³es ueiveeoskeÀeoMes
efmLele³eespee&lees cee$ee l³eÊeÀesçefHe efJeveM³eefle efce´³ele Fl³eLe&: ~ meewc³esçefHe HeM³eefle ~
HetJeexÊeÀ³eesiemLes ®evêceefme HeeHe¢äs meewc³e MegYeûensçefHe HeM³eefle meefle peelees cee$ee
l³ep³eles l³eÊeÀesçefHe ³ee¢iJeCe&ÒeYegCee meewc³eûensCe ®evêcemee ¢ämleLeeefJeOem³e
nmlecesefle, lee¢iJeCe&m³e ye´eïeCeeosn&mleb ie®íefle lesve Oee³e&les peerJeefle ®e ~
DeLeeefmcevvesJe ³eesies efmLeleM®evêcee: HeeHesve kegÀpesve meewjsCe Jee ¢M³elesçv³esve
130

meewc³eûensCe ®e ¢M³eles leoe peelemle³eesê&ä=ûen³eesLeex yeueJeevlee¢iJeCe&m³e


ye´eïeCeeosn&mle²leesçefHe efJeveM³eefle ~ ³eogÊeÀced ~ ``meewc³eslejs<eg HejnmleieleesçH³ee³eg:“
Fefle ~ veveg ³eLee ³eesiemLes ®evêceefme meewc³ew: HeeHewM®e ¢M³eceeves cee$ee l³eÊeÀes
efJeveM³eleerl³eefYeefnleb le$e #eef$e³eJewM³eMetêJeCe&me¹jeefo<eg nmleiele: meJe& SJe
efJeveeMeceeHveesefle ~ yenJeM®e cee$ee l³eÊeÀe: #eef$e³eeefoJeCe&me*dkeÀjieleeM®e peerJeceevee
¢M³evles lemceelHetJe&Í}eskeÀeled ``¢äsçcejjepeceefv$eCee oerIee&³eg: megKeYeekeÌ®e me mce=le:“
Fl³esleefon Mes<eYetleceJeievleJ³eced ~ lemceeod yegOesve Meg$esÀCe Jee
³eLeeoefMe&lele³eesiemLeM®evêcee ¢M³eles peerJesve ve ¢M³eles leoe HejnmleieleesçefHe
efce´³eles~ ³eoe HeeHesve meewc³esve Jee o=M³eceeCeesçefHe peerJesve ¢M³eles leoe
ê<Æûen³eesye&ueJeMeeÊeÜCe&m³e ye´eïeCeeosn&mleiees peerJeefle ~ leLee ®e meejeJeu³eecedõ
``efce´³eles HeeHew¢&äs MeefMeefve efJeueives kegÀpesçmleies l³eÊeÀ: ~
ueivee®®e ueeYeiele³eesJe&megOeemeglecevo³eesjsJeced ~~
HeM³eefle meewc³ees yeueJeev³ee¢iie=ndCeeefle lee¢Mees peeleced ~
MegYeHeeHeûen¢äs Hejwie=&nerleesçH³emeew efce´³eles ~~
meJex<Jesles<eg ³eoe ³eesies<eg MeefMemegjsp³emevo=ä: ~
YeJeefle leLee oerIee&³egn&mleiele: meJe&JeCex<eg“ ~~ 15 ~~
kesÀoejoÊe:öceelee mes l³eÊeÀ peelekeÀ keÀe ce=l³eg³eesieõ
HeeHe ûen ¢ä ueiveiele ®evêcee mes meHlecemLe cebieue mes ceele=l³eÊeÀ peelekeÀ
keÀer ce=l³eg nes peeleer nw ~
leLee SkeÀ jeefMeiele Meefve cebieue leLee HeeHe¢ä ®evêcee 11JeW nes lees Yeer
ceele=l³eÊeÀ peelekeÀ keÀer ce=l³eg nes peeleer nw ~ MegYe ûen ¢ef<ì mecHeVe ®evêcee mes l³eÊeÀ
peelekeÀ MegYe ûen kesÀ JeCee&OeerMe ûen kesÀ me¢Me Heg©<e ³ee m$eer kesÀ nmleiele neslee nw ~
HeeHe ûen ¢ä ®evêcee Hej ieg© keÀer ¢ef<ì veneR nesves mes Dev³e nmleiele nesles
ngS Yeer peelekeÀ keÀer ce=l³eg nes peeleer nw ~~ 15 ~~
efHele=ceele=ie=ns<eg leodyeueeÊe©Meeueeefo<eg veer®eiew: MegYew: ~
³eefovewkeÀielewmleg Jeeref#eleew ueivesvot efJepeves Òemet³eles ~~ 16 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee ÒemeJeie=n%eeveb Jewleeueer³esveenõ
131

efHele=ceele=ie=nsef<Jeefle ~~ efHele=ceele=ûene efoJeeke&ÀMeg$eÀeefJel³eeoerveesÊeÀemleodyeueeö


eflHele=ceele=ûenJeer³ee&eflHele=ceele=ie=ns<eg Òemet³ele Fefle Jeosled ~
le$eeke&ÀMevewM®ej³eesjv³eleces yeueJeefle efHele=ie=ns efHele=<Jeme=efHele=J³eeefomecyeefvOeie=ns
Òemetefle:~ le©Meeueeefo<eg veer®eiew: MegYewefjefle ~ yengJe®eveelmeJe& SJe MegYeûene: ³eoe
veer®emLee YeJeefvle leoe le©<eg Je=#es<eg Meeuee<eg ÒemeJees Jee®³e: ~
DeeefoûenCeevveoerketÀHeejeceHeJe&leeefoosMes<JeveeJe=les<eg Fefle ~ ³eefo vewkeÀielewefjefle ~ veer®eiew:
MegYewefjl³evegJele&les ~ meJex MegYeûene: veer®eieleemlewue&ivesvot
Go³e®evêeJegYeeJeH³eskeÀjeefMeielewûe&nwye&ngJe®eveeledef$e- ÒeYe=efleefYe³e&oe ve ¢M³esles leoe
efJepeves pevejefnles mLeevesçìJ³eeb Òemetefleefjefle ~ ³eoe HegvejskeÀmLewye&ngefYeûe&nwue&ivesvot
¢M³esles leoe peveekeÀerCex Òemetefleefjefle ~ leLee ®e meejeJeu³eecedõ
``efHele=ceele=ûenJeiex lelmJepeveie=ns<eg yeue³eesieeled ~
ÒeekeÀejle©veoer<eg ®e metefleveeaJeeefÞelew: meesc³ew: ~~
ves#esles ueivesvot ³eÐeskeÀmLee ûenemleoeìJ³eeced“ ~~ 16 ~~
kesÀoejoÊe:öÒemeJeûen %eeveõ
HetJe& ceW `efoJeeke&ÀMet$eÀew efHele=ceele=meef_%eleew' mes ceele=efHele= keÀejkeÀ ûeneW kesÀ
%eeveHetJe&keÀ, yeueer ûen kesÀ Devegmeej ceelee-efHelee Deeefo kesÀ Iej ceW ÒemeJe mecePevee
®eeefnS ~
MegYe ûenesb keÀer veer®ebiele efmLeefle mes, Hesæ[ kesÀ veer®es (Hesæ[ mecetn JeveJeeefìkeÀe)
peelekeÀ pevce ueslee nw ~
meYeer MegYe ûenesb keÀer SkeÀ mLeevemLe efmLeefle kesÀ meeLe, ueive Deewj ®evêcee Hej
¢ef<ì nerve ûen efmLeefle mes efvepe&ve mLeeve ceW ÒemeJe neslee nw ~~ 16 ~~
cevo#ee¥Mes MeefMeefve efnyegkesÀ cevo¢äsçypeies Jee
leod³egÊesÀ Jee leceefme Me³eveb veer®emebmLewM®e Yetceew ~
³eÜêeefMeJe´&peefle nefjpeb ieYe&cees#emleg leÜled
HeeHewM®evêmcejmegKeielew: keÌuesMeceengpe&vev³ee: ~~ 17 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee oerHemecYeJeemecYeJeYetÒeosMeÒemeJe%eeveb ieYe&cees#eb ceeleg:
meteflekeÀeues leefvveefceÊekeÌuesMe%eeveb ®e cevoe$eÀevle³eenõ
132

cevo#ee&bMe Fefle ~~ MeefMeefve ®evês ³e$e le$e jeMeew cevo#ee¥Mes MevewM®ejm³e


veJeYeeies cekeÀjkegÀcYe³eesjv³eleceebMemLes lecem³evOekeÀejs meteflekeÀeMe³eveb JeÊeÀJ³eced ~
efnyegkesÀ ueivee®®elegLe&mLes ®evêsçvOekeÀej SJe Me³eveced ~ ³e$e le$eeJeefmLeles ®evês cevosve
¢äsçvOekeÀej SJe ~ Deypeies Jesefle ~ DeypejeMeer De$e keÀke&Àìceerveew Üew efJe%es³ees
cekeÀjkegÀcYe³ees©ÊeÀlJeeled ~ cevo#ee¥Me Fl³eeefovesefle ~ lesve ³e$e le$e jeMeew
keÀke&ÀìveJeebMekeÀmLes ®evês lecem³evOekeÀej SJe ceerveveJeebMekeÀmLes Jee lecem³evOekeÀej
SJe~ leÐegÊesÀ Jesefle ~ leefoefle meewj: HejeceM³eles ~ ³e$e le$eeJeefmLeles ®evês
meewj³egÊesÀçvOekeÀej SJe ~ efve<eskeÀkeÀeues veejerMe³eveceefHe ~ meJex<Jesles<eg ³eesies<eg
³eoeke&À¢äM®evêcee YeJeefle leoevOekeÀejeYeeJe: ~ ³emceeÐeJevesMJej: ~ ``meewjebMekeÀmLes
MeefMeefve Òeueives peues peueeK³eebMekeÀceeefÞeles Jee ~ mJeebMeefmLeles kesÀcêielesçke&Àpes Jee
peelemleefceñes ³eefo veeke&À¢ä:“ ~ Dev³es<eeb met³ex yeueJeefle Yeewcesve ¢äs melJemJeefHe
³eesies<JevOekeÀejeYeeJe: ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``yeueJeefle met³ex ¢äs yengÒeoerHee Oeje
kegÀHeg$esCe ~ Dev³ewJ³e&HeieleJeer³ez: metleew p³eeseflemle=CewYe&Jeefle ~~ MeewjebMes peuepeebMes
®evêsçke&À³eglesçLeJee efnyegkesÀ ~ leod¢äs Jee kegÀ³ee&Êeceefme ÒemeJe ve mevosn:“
veer®emebmLewM®e YetceeefJeefle ~ Me³eveefcel³evegJele&les ~ yengJe®eveeÐeLeemecYeJes
ef$eÒeYe=efleefYeûe&nwveea®emLeYetceew Me³eveb Jee®³eced ~ YetMeyosvee$e le=Ceemle=Cee Yet%ex³ee ~
kesÀef®euueûemLes ®elegLe&mLes Jee veer®eieles ®evês YetMe³eveefce®íefvle ~ leLee ®e
meejeJeu³eeced~ ``veer®emLes YetMe³eveb ®evêsçH³eLeJee megKes efJeueives Jee“ ~ ³eÜefoefle ~
ÒemeJeueivejeefMe³e&ÜÐesve ÒekeÀejsCe nefjpeb Je´pel³ego³euesKeeb Heefjl³epeefle leÜÊesvewJe
ÒekeÀejsCe vee³ee& ieYe&cees#ees Jee®³e: ~ ³e$eekeÀeMeb Yetc³ee men mebmeÊebÀmecevleeod ¢M³eles
le×efjpeced ~ GÊebÀ ®e ~ ``nefjpeefceefle ieieveceJeveew mecHe=ÊeÀefceJe ue#³eles ³eLeesÊesÀ<eg“
leÐeLee ~ Meer<eexo³es<eg ueives<etÊeeveej³eesojb oMe&³elees ieYe&m³e cees#ees: Jee®³e: ~
He=ÿeso³es<keÌOeescegKem³e He=ÿb oMe&³ele: ~ ceerveeso³es Heeée¥ oMe&³ele:~ leLee ®e
meejeJeu³eeced ~ ``Meer<eexo³es efJeueives cetOvee& ÒemeJeesçv³eLeeso³es ®ejCew: ~ GYe³eeso³es ®e
nmlew: MegYe¢äs MeewYeveesçv³eLee keÀä:“ kesÀef®eosJeb J³ee®e#eles ~ ³eLee ueiveeefOeHees
veJeebMekeÀeefOeHees Jee ûenes Je$eÀer YeJeefle leoe JewHejerl³esve ieYe&cees#ees YeJeefle ~ leLee ®e
ceefCelLe: ~ ``ueiveeefOeHeWçMekeÀHeleew ueivemLes ef$eÀles ûensçH³eLeJee ~ efJeHejerleielees cees#ees
133

Jee®³ees ieYe&m³e me*dkeÌuesMe:“ ~ HeeHewefjefle ~ HeeHeûenwM®evêielew: MeefMevee men


J³eJeefmLelew: mcejielewue&iveelmeHlecemLewJee& ~ megKeielewue&ivee®®elegLe&mLewJee& ÒemeJekeÀeues
pevev³ee ceeleg: keÌuesMeceeng: keÀäb keÀLe³eefvle metj³e: ~ leLee ®e meejeJeu³eecedõ
``keÌuesMees ceeleg: $eÀtjwye&vOJemleielew: MeMee¹³egÊewÀJee&“ ~~ 17 ~~
kesÀoejoÊe:öÒemeJe ûen ceW ÒekeÀeMeevOekeÀej, ieYe& cees#e ieefle Deewj ceele=
keÌuesMe JeCe&veõ
Meefve jeefMe veJeebMe efmLele ®evêcee, ³ee ®elegLe& YeeJeiele, Meefve¢ä nes ³ee
Meefve³egÊeÀ nesves mes DevOekeÀej mLeeve ceW ieYe& ÒemeJe neslee nw ~
leerve ûeneW mes DeefOekeÀ ûen veer®e jeefMeiele neW lees ÒemeJeJeleer ceefnuee (Yet
Meeef³eveer) Yetefce Me³eve keÀjleer nw ~ ueivejeefMe ef#eeflepe ceW, (meerOes, eflejís, Deefvlece
ÒeosMe mes) efpeme ÒekeÀej Go³e nesleer nw Gmeer ÒekeÀej ieYe& mes ®³egle yeeuekeÀ Oeerjs-Oeerjs
Yetefce ceW Deelee nw ~
®evêcee mes ®elegLe& meHlece SJe HeeHeûeneW mes ceele=keÌuesMe neslee nw ~ DevOekeÀej
ÒemeJe mece³e ³eesie ceW Meefve Hej met³e& o=ef<ì mes DevOekeÀej ÒemeJe keÀer peien ÒekeÀeMe
mLeeve ceW ÒemeJe neslee nw ~
leLee Meer<eexo³e ueive ceW peelekeÀ keÀe pevce efMej mes (cemlekeÀ Henues ¢M³e)
He=ÿeso³e ueive ceW ÒeLecele: Hewj oMe&ve Deewj GYe³eeso³e ueive ceW ieYe&cees#e ceW ÒeLece
nmleoMe&ve neslee nw ~~ 17 ~~
mvesn: MeMee¹eogo³ee®®e JeefleoeaHeesçke&À³egÊeÀ#e&JeMee®®ejeÐe: ~
Üejb ®e leÜemlegefve kesÀvêmebmLew%ex³eb ûenwJeer³e&meceefvJelewJee& ~~ 18 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe oerHeie=nÜej%eeveceefvêJeýe³eenõ
mvesn: MeMee¹eefoefle ~~ MeMee¹e®®evêelmvesnes Jee®³e: ~ pevcekeÀeues HetCex
®evês mvesnsve HetCe¥ oerHeYeepeveb JeÊeÀJ³eced ~ #eerCes #eerCemvesneÊeÀefceefle ~ leLee ³eÐesJeb
leoeceeJeem³ee³eeb meJexx<eecevOekeÀejs ÒemeJees YeJeefle ~ ³emceeo³egÊeÀcesleled ~ lesve ³e$e
jeMeew ®evêcee J³eJeefmLelemle$e ³eefo jeefMeÒeejcYes efmLelees YeJeefle leoe oerHeYeepeveb
mvesnsve HetCe¥ JeÊeÀJ³eced ~ ³e$e jeM³eJemeeves efmLelemle$e mvesneÊeÀced ~ ceO³eÒeeHlesçOe&ced ~
Dev³e$eevegHeeleeefoefle ~~ Go³ee®®e JeefÊe&: Go³eeuueiveeÜefle&jeosM³ee ~ ueiveejcYes
134

lel#eCeJeÊee JeefÊe&jeosM³ee ~ ceO³es De×&oiOee JeefÊe&: ~ ueiveeJemeeves JeefÊe&oenes Jee®³e:~


DevlejsçvegHeele: ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``³eeJeuueiveeJegefoleb Jeefle&o&iOee leg leeJeleer
YeJeefle ~~“ oerHeesçke&À³egÊeÀ#e&JeMeeefoefle ~ DekeÀex jefJemleÐeÊeÀjeefMeJeMee®®ejeÐees oerHees
Jee®³e: ~ le$e ®ejjeefMeJ³eJeefmLeleçkexÀ meáee³e&ceeCees oerHe DeeosM³e: ~
efmLejjeefMemLesçkexÀ SkeÀosMemLe: ~ efÜmJeYeeJemLesçkexÀ ®eefueleÒeefleef<þle Fefle ~
kesÀef®eÜoefvle ~ ³eLee ³eefmcevjeMeeJeke&À: efmLele: me jeefMe³e&m³eeb efoefMe efmLele:
ÒeeieeoerMee: ef$eÀ³eJe=<eve=³egkeÌkeÀke&Àìsl³eeefovee ÒeoefMe&lemlem³eeb efoefMe oerHe DeeosM³e: ~
Dev³es SJeb Jeoefvle ~ ³eLee ³em³eeb efoefMe DekeÀex Ye´ceJeMesveeäÒenjkeÀuHeve³eeäemeg efo#eg
HeefjYe´ceefle lesvewJe $eÀcesCe ³em³eeb efoefMe J³eJeefmLelemlem³eeb efoefMe ie=nmLe
oerHemLeeveefceefle~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``ÜeoMeYeeieefJeYeÊesÀ Jeemeie=nsçJeefmLeles
menñeebMeew ~ oerHeM®ejeefo<eg leLewJe Jee®³e: ÒemeJekeÀeues“ ~ De$e Òee®³eeefo$eÀcesCe ie=nb
ÜeoMeOee efJeYep³e ces<eeefoieCev³eeke&ÀjeefMe³e&$e YeJeefle le$e oerHemLeeveefceefle ~
kesÀef®euueivem³e ³ee¢Mees JeCe&mlee¢iJeCee¥ oerHeJeefle&efce®íefvle ~ leLee ®e ceefCelLe:-
``ueivem³e ³eesç$e JeCeex efveefo&ämlesve Jeefle&jeosM³ee“ Üejb ®e leÜemlegveerefle ~
meteflekeÀeie=ns ueiveekesÀvêmLewûe&nwÜe&jeosMe: keÀe³e&: ~ ³em³e ûenm³e ³ee efokeÌÒee®³eeÐee
jefJeMeg$eÀueesefnlelece Fl³eeefoveesÊeÀe: leefÎieefYecegKeb meteflekeÀeie=nb yeng<eg kesÀvês<eg
yeueJeodûenJeMeeled ~ Metv³es<eg kesÀvês<eg leuueivejeefMeJeMeeled ueivem³e ³ee
efokeÌleoefYecegKeced ~ ³emceeovesvewJe mJeuHepeelekesÀ GÊeÀced ~ ``Üejb Jeemlegefve
kesÀvêesHeieleeodûeneomeefle Jee efJeueive#ee&led“ Dev³es Jeoefvle ~ ³eLee ~
``ueiveÜeoMeYeeiejeefMeefoieefYecegKeb meteflekeÀeie=nÜejced“ leLee ®e ceefCelLe: ~ ``ueives
³ees efÜjmeebMemleoefYecegKeb meteflekeÀeie=ns Üejced“ Sle®®e mebJeeosveeefHe ¢äefceefle ~
Jeer³e&meceefvJejeodieûeneodie=nÜejb Jeosled ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``Jeemeie=nesÐeeveieleb
Üejb efokeÌHeeuekeÀeodyeueesHesleeled“ Fefle ~~ 18 ~~
kesÀoejoÊe:öÒemeJe ie=n ceW oerHe Deewj ÒemeJe keÀ#e keÀe Üejõ
®evê mHeä keÀer ÒeejcYe jeM³eeefokeÀ efmLeefle mes ÒemeJe ûen ceW ÒepJeefuele Hee$e
oerHe ceW lesue keÀer HeefjHetCe&lee Deewj jeefMe kesÀ Deefvlece veJeebMe iele ®evêcee mes, lesue oerHe
Hee$e ceW lesue keÀer Òee³e: meceeefHle mecePe keÀj ceO³eefmLele jeefMe DebMeeW kesÀ ®evêcee mes
135

DevegHeele Üeje oerHe Hee$e ceW lesue keÀer cee$ee keÀe efJe®eej keÀjvee ®eeefnS ~ mener
DevegHeeleö³eefo ÒeLece veJeebMe ceW lesue keÀer HetCe&lee Deewj veJece veJeebMe ceW lesue keÀer
meceeefHle lees Fä veJeebMe mecyevOe mes oerHe ceW lesue keÀer HetCe&lee, kegÀí v³etvelee,
DeOe&HetCe&lee ³ee DeYeeJe Deeefo keÀer efmLeefle mecePeveer ®eeefnS ~
Fmeer ÒekeÀej ÒemeJesäkeÀeueerve ueive jeM³eeefo mes oerHe ceW mLeeefHele JeÊeer
(Jeefle&keÀe) keÀer Yeer HetCe&lee, DeOe&pJeefueleeõve³eer Jeefle&keÀe efpemes meceerHe mece³e ceW ner
Deewj peuee³ee ie³ee nw Fl³eeefo mecePekeÀj ueive keÀer Meg×lee keÀjveer ®eeefnS ~ efJeÐegle
yeÊeer mes Yeer DeeOegefvekeÀ ³egie ceW ve³ee Hegjevee ³ee DeOe& Hegjevee yeuye mecePee pee mekeÀlee
nw ~
leLee ÒemeJe keÀ#e (peneB yeeuekeÀ keÀe pevce) keÀe cegK³e Üej Lee, efoMee kesÀ
mener %eeve mes Yeer ueive keÀer met#celee ³ee Meg×lee mecePeveer ®eeefnS ~
ÒemeJe mece³e ceW met³e& keÀer ®ej jeefMe mes oerHe ®euee³eceeve, efmLej jeefMeiele
met³e& mes efkeÀmeer efve³elemLeeve efmLele oerHe SJeb efÜmJeYeeJe jeefMe met³e& mes oerHe ®euee³eceeve
(ueeueìsve Deeefo) mecePevee ®eeefnS ~ leLee met³e& jeefMe efoMee keÀer HetJe& HeefM®ece GÊej
Deewj oef#eCe pees nes oerHe mLeeve keÀer Yeer Jener efoMee ÒemeJe keÀ#e ceW mecePeveer ®eeefnS ~
kesÀvêiele ûenesb ceW yeueJeeved ûen keÀer efoMee kesÀ Devegmeej meteflekeÀe Iej ceW
ÒeJesMe Üej mecePevee ®eeefnS ~
pevce kegÀC[ueer ceW ueive jeefMe mes ÒeekedÀ HetJe& efoMee ceW meteflekeÀe Iej keÀe Üej,
oMece ueive mes oef#eCe efoMee ceW, meHlece ueive mes HeefM®ece Deewj ®elegLe& ueive mes GÊej
efoMee ceW meteflekeÀe Iej keÀe cegK³e Üej (ojJeepee) mecePe keÀj ueive keÀer mener Ieefìle
nesves mes Meg×lee mebMe³e jefnle nes peeleer nw ~ DeefOekeÀ mebK³ekeÀ yeueJeeved kesÀvêmLe ûeneW
mes ceneved ÒemeJe keÀ#e ÒeJesMe kesÀ, DeveskeÀ ojJeepes nes mekeÀles nQ ~ kesÀvêmLe ûeneYeeJe
mes ueive jeefMe kesÀ Devegmeej Üej efveCe&³e keÀj ueive keÀer Meg×lee ceW mebMe³e veneR neslee
nw~~ 18 ~~
136

peerCe¥ mebmke=Àleceke&Àpes ef#eeflemegles oiOeb veJeb Meerleieew


keÀeÿe{îeb ve ¢{b jJeew MeefMemegles levvewkeÀefMeuH³egÓJeced ~
jc³eb ef®e$e³egleb veJeb ®e Ye=iegpes peerJes ¢{b ceefvojb
®e$eÀmLewM®e ³eLeesHeosMej®eveeb meecevleHetJee¥ Jeosled ~~ 19 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee meteflekeÀeie=nmJeªHe%eeveb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
peerCe& mebmke=Àleefceefle ~ Jeer³e&meceefvJeleeefol³evegJele&les ~ meJe&ûensY³eesçke&Àpes meewjs
Jeer³e&Jeefle meyeues peerCe&efceefle ef®ejvleveb Yet³e: mebmke=Àleb meteflekeÀeie=nb JeÊeÀJ³eced ~
ef#eeflemegles Yeewces yeueJel³eefivevee oiOeb Meerleieew ®evês veJeb MegkeÌueHe#es GHeefueHleb Jeosled ~
³emceeÐeJevesMJej: ~ ``®evêcemeesHeefueHleced“ Fefle ~ keÀeÿe{îeb ve ¢{b jJeeefJeefle ~
jJeeJeeefol³es keÀeÿe{îeb oe©yengueb ve ¢{cemeejb MeefMemegles yegOes
leodie=nceveskeÀefMeuH³egÓJeb yengefJeOeefMeefuHejef®eleced ~ jc³eb ef®e$e³egleefceefle ~ Ye=iegpes Meg$esÀ
jceCeer³eb ceveesjceb ®e Hejb veJeb vetleveb ef®e$e³egleb ef®e$ekeÀce&³egÊeÀced ~ peerJes iegjew ¢{b
ef®ejkeÀeuemLeeef³e ~ ®e$eÀmLewYe&®e$eÀeefOeª{wie=&noele=ûenmeceerHemLewjv³ewûe&nw: meecevleHetJee&b
mecevleelJe&efo#eg ³eLeesHeefoäeb Jeosod ye´t³eeled ~ meecevleHetJee& ÒeefleJesefMcekeÀJesMceveeb
mecevleel$eÀcesCesl³eLe&: ~ ³eLee ie=noele=ûenm³e Hegjle: HeM®eeÜe HeeMJe&³eesJee&çv³es ûene
J³eJeefmLeleemlesvewJe $eÀcesCe meteflekeÀeie=nm³eev³eeefve ÒeefleJesMceie=neefCe Jee®³eeefve ~ Dev³es
meecevleHetJee&efceefle Heþefvle ~ mecevleeodie=nHe³e&vleHetefJe&keÀeb j®eveeefceefle ~ ³eLee ®e
meejeJeu³eeced ~ YeJeveûenmeb³eesiew: ÒeefleJesMceeefM®evleveer³eeM®e ~
osJeeue³eecyegHeekeÀkeÀesMeefJenejeÐeJemkeÀjmLeeveced ~ efveêeie=nb ®e
YeemkeÀjMeefMekegÀpeieg©Yeeie&Jeeefke&ÀyegOe³eesieeled“ ~ De$ee®ee³exCe YetefcekeÀeÒeceeCeb veesÊebÀ
ef$eMeeueefÜMeeue %eeveb ®e leog®³eles ~ ye=nmHeleew keÀke&ÀìmLes Hejcees®®eeodYe´äs
ueiveeodoMeceies efÜYetkeÀceg®®eYeeies<JeJee&efkeÌmLeles ef$eYetefcekeÀced ~ G®®eYeeiemLes
®elegYet&efcekebÀ Oevegef<e meyeues meyeues oMecemLeevemLes iegjew ef$eMeeueb leodie=nced ~
efceLegvekeÀv³eeceervemLes efÜMeeueced ~ GÊebÀ ®e mHeuHepeelekesÀõ
``ieg©©®®es oMecemLes efÜef$e®elegYet&efcekebÀ keÀjesefle ie=nced ~
Oevegef<e meyeues ef$eMeeueb efÜMeeuecev³es<eg ³eceues<eg ~~“ 19 ~~
137

kesÀoejoÊe:öÒemeJe keÀ#e keÀe mJeªHeõ


ÒemeJe ueive kegÀC[ueer ceW meYeer ûeneW mes yeueJeeved Meefve ûen keÀer efmLeefle mes
Hegjeves cekeÀeve keÀer cegjccele Deeefo efkeÀ³ee ngDee meteflekeÀe Iej neslee nw ~ cebieue ûen keÀer
meJee&efOekeÀ yeueMeeueervelee mes DeefiveoiOe (peuee ngDee) meteflekeÀe Iej, ®evêcee kesÀ yeueer
nesves mes, ve³es efvecee&Ce keÀe meteflekeÀe Iej, met³e& kesÀ yeueer nesves mes keÀeþ mes uekeÀæ[er keÀe
yevee ngDee (meeOeejCe) efveye&ue meteflekeÀe Iej, yegOe keÀer yeueMeeueervelee mes DeveskeÀ
keÀejeriejeW keÀer keÀueeDeeW mes efveefce&le meteflekeÀe Iej, Meg$eÀ keÀer yeueer³elee mes DeveskeÀ ef®e$eeW
mes MeesefYele Deewj ve³ee meteflekeÀe Iej, Deewj ye=nmHeefle keÀer meJee&efOekeÀ yeueer³elee mes ¢æ{
cepeyetle meteflekeÀe Iej neslee nw ~
ueive kesÀ meceerHe efÜleer³e ÜeoMemLe ûeneW mes GÊeÀ ÒekeÀej mes efJe®eej mes
meteflekeÀe Iej kesÀ meceerHemLe otmejs Deewj Henues kesÀ cekeÀeveeW keÀes mecePevee
®eeefnS~~19~~
ces<ekegÀueerjlegueeefueIeìw: ÒeeiegÊejlees ieg©meewc³eie=ns<eg ~
HeefM®ecele½e Je=<esCe efveJeemees oef#eCeYeeiekeÀjew ce=ieefmebnew ~~ 20 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe mecemleJeemlegefve keÌJe meteflekeÀeie=nefceefle leefÜ%eeveb
oesOekesÀveenõ
ces<esefle ~~ ces<e: Òeefme×: kegÀueerj: keÀke&Àì: leguee legue SJe DeefueJe=&efM®ekeÀ:
Ieì: kegÀcYe: S<eecev³eleces ueives Jeemlegefve ÒeeiYeeies efveJeeme: meteflekeÀemLeeveb JeÊeÀJ³eced~
DebMes Jee ~ GÊejlees ieg©meewc³eie=ns<eg ieg©ie=ns OeefvJeceerveew meewc³eie=ns efceLegvekeÀv³es Sles<eg
ueives<eg leobMekesÀ<eg ®eesÊejlees Jeemlegefve meteflekeÀeie=nb Jee®³eced ~ Je=<esCe leobMekesÀve ®e
ie=nHeefM®eceYeeies meteflekeÀeie=nced ~ ce=ieefmebnew cekeÀjkesÀmeefjCeew oef#eCeYeeiekeÀjeefJeefle ~
oef#eCeYeeies meteflekeÀeie=nb kegÀ©le: ~~ 20 ~~
kesÀoejoÊe:öyeæ[s cekeÀeve ceW Hetjs Jeemleg cesb meteflekeÀe Iej efkeÀme efoMee ceW ?
ces<e-keÀke&À-leguee-Je=efM®ekeÀ Deewj kegÀcYe ueiveeW mes mecemle Jeemleg kesÀ HetJe& keÀer
lejHeÀ, Oeveg-ceerve-keÀv³ee ³ee efceLegve ueive mes meejs efHeC[ (HeÌuewì) kesÀ GÊej ceW, Je=<e
ueive mes HeefM®ece ceW Deewj cekeÀj ³ee efmebn ueive mes mecHetCe& Jeemleg kesÀ oef#eCe Yeeie ceW
meteflekeÀe Iej mecePevee ®eeefnS ~~ 20 ~~
138

Òee®³eeefoie=ns ef$eÀ³eeo³ees Üew Üew keÀesCeielee efÜcetle&³e: ~


Me³³eemJeefHe JeemlegJeÜoslHeeow: <eìdef$eveJeevl³emebefmLelew: ~~ 21 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe meteflekeÀeie=ns keÌke Me³eveefceefle lep%eeveb Jewleeueer³esveenõ
Òee®³eeefoie=n Fefle ~~ ie=ns meteflekeÀeJesMceefve Òee®³eeefo HetJee&Ðee: ef$eÀ³eeo³ees
ces<eeo³ees jeMe³e: Üew Üew ®eleme=<eg efo#eg, keÀesCeielee efJeefokeÌmLee efÜcetÊe&³ees efÜmJeYeeJee:
leÐeLee ~ ces<eJe=<e³eesue&ive³eesie=&nm³e ÒeeefiJeYeeies meteflekeÀeMe³eveb efceLegves Deeives³³eeb
keÀke&Àefmebn³eeso&ef#eCes keÀv³ee³eeb vew$eÝ&l³es legueeJe=efM®ekeÀ³ees: HeefM®eces Oevegef<e Jee³eJ³es
cekeÀjkegÀcYe³ees: GÊejs ceerves SsMeeves Fefle ~ S<e SJe efJeefOe: Me³³eemJeefHe JeÊeÀJ³e: ~
Dele GÊebÀ Me³³eemJeefHe JeemlegJeÜosefoefle ~ efkebÀ lJe³eb efJeMes<e: ~ Heeow:
<eìdef$eveJeevl³emebefmLelewefjefle ~ Fn KeìdJeeHeeoe: <eìdef$eveJeevl³ejeMe³e:
ueiveel<eÿle=leer³eveJeceÜeoMejeMe³e: Heeoe: HeefjkeÀuH³ee: ~ le$ewleppeeleb ³esve ueivesve
ÒemeJemleogÊeÀefoefMe Me³³ee³ee: efMejmlemceeosJe <eìdef$eveJeevl³ee: Heeoe: ~ le$e
ÜeoMele=leer³eew HetJe&Heeoew ~ le$eeefHe le=leer³ees oef#eCe: Heeoes ÜeoMees Jeece: ~ <eÿveJeceew
HeefM®eceHeeoew ~ le$eeefHe <e<þes oef#eCees veJecees Jeece: ~ efÜleer³eueiveew Meer<e&Yeeie:,
®elegLe&He_®eceew oef#eCece²ced, meHleceeäceew HeeoevleYeeie: ~ oMecewkeÀeoMeew Jeecee²ced~“
Òe³eespevecedöefJevelelJeb ³eceue#ez: $etÀjwmleÊegu³e GHeIeele: “ Fefle ~ ³e$e
efÜmJeYeeJejeMe³e: efmLeleemle efJeveleemle$e efJevelelJeb ³e$e HeeHeemle$e lee¢Mees
JeesHeIeele:~ SJeb meowJeevegHeHeVeKeìdJee²Òeme²ie: ~ ³emceeoJeM³eb keÌkeef®eoefHe
³eceue#exCe HeeHeûenwYe&efJeleJ³eb lemceeÐe$e ³eceue#e¥ meewc³eûenmJeeefce³egle¢äb le$e
efJevelelJeced ~ HeeHeûenesçefHe mJees®®ejeefMeef$ekeÀesCeefce$e#es$emLe: MegYeHeÀuekeÀjes ve
YeJeleerefle ~~ 21 ~~
kesÀoejoÊe:ömeteflekeÀe Iej ceW Me³eve mLeeveõ
peelekeÀ kesÀ ces<e-Je=<e ueive ceW, Iej kesÀ HetJe& ceW DeefiveefoMee ceW, keÀke&À efmebn ceW
oef#eCe, keÀv³ee ueive ceW vew$eÝ&l³e, leguee Je=efM®ekeÀ ueive ceW HeefM®ece Oeveg ueive ceW
Jee³eJ³e ceW, cekeÀj-kegÀcYe ueive mes GÊej ceW Deewj ceerve ueive mes F&Meeve keÀesCe ceW
meteflekeÀe Iej ceW meteflekeÀe keÀe Me³eve mLeeve neslee nw ~ Fmeer YeeBefle keÀcejs ceW Me³eve
Me³³ee kesÀ efueS Yeer ner GÊeÀJeled efJe®eej keÀjvee ®eeefnS ~ pewmes, peelekeÀ ueive mes, 6,
139

3 Deewj veJece jeefMe³eeW keÀe, Jeemlegiele meteflekeÀe Iej ceW Me³eveeLe& GHe³e&gÊeÀ Keefì³ee kesÀ
HewjeW keÀer peien Hej GHe³eesie nesvee ®eeefnS ~ DeLee&led efpeme ueive ceW ÒemeJe ngDee nw Gme
ueive jeefMe efoMee ceW Me³³ee (Keeì) keÀe efMej Deewj Fmeer ueive jeefMe mes 6, 3 Deewj
veJeceer jeefMe³eeW keÀes Keefì³ee kesÀ Heeo keÀer peien mecePevee ®eeefnS ~ leLee 12JeeR Deewj
leermejer jeefMe³eeW keÀes Keefì³ee kesÀ HetJe& mLeeveer³e DeLee&led le=leer³e jeefMe oMece Deewj
12Jeebr jeefMe keÀes Jeece Heeo Deewj 6, 9 jeefMe³eeW keÀes HeefM®ece Heeo DeLee&led íþer
jeefMe keÀes oeefnves Deewj veJeceer jeefMe keÀer yee³eW Heeo Hej keÀuHevee keÀjveer ®eeefnS ~
leLee 2 Deewj ueive keÀes efMejmLeeveer³e 4, 5 oef#eCe Debie, 7, 8 Heeo keÀe Deefvlece
Yeeie, 10, 11 keÀes yeeb³ee Yeeie keÀuHevee keÀj, efÜmJeYeeJe jeefMe³eeW keÀer efmLeefle
JeMesve, MegYeeMegYe ûen jeefMe³eesie kesÀ mecyevOe mes Gme peien Hej Keefì³ee keÀe PegkeÀeJe
³ee Gme peien Hej Keefì³ee ceW GHeIeele mecePevee ®eeefnS ~~ 21 ~~
®evêueiveevlejielewûe&nw: m³eg©HemeteflekeÀe: ~
yeefnjvleM®e ®e$eÀeOex ¢M³ee¢M³esçv³eLeeHejs ~~ 22 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegveesHemeteflekeÀeme*dK³eecevegägYeenõ
®evêueivesefle ~~ ueiveeoejY³e ³e$e jeMeew ®evêcee J³eJeefmLelemleovlejs
le³eesce&O³es ³eeJevlees ûene J³eJeefmLeleemles ®evêueiveevlejielee ûenemlew©HemeteflekeÀe:
m³eg:~ leeJelme*dK³ee GHemeteflekeÀe: meceerHeJeefle&v³e: efm$e³e: m³egYe&Jes³eg: ~ leeM®e
ûenpeeefleJe³eesJeCe&ªHee: ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``MeefMeueiveefJeJej³egÊeÀe
ûenlegu³ee: meteflekeÀeM®e efJe%es³ee: ~ Devegefove®e$eÀeOe&³eglewjvleye&efnjv³eLee Jeovl³eskesÀ ~~
ue#eCeªHeefJeYet<eCe-³eesiee-mleemeeb MegYew³eexieeled ~ $etÀjwefJe&ªHeosne ue#eCenerveeM®e
jewêceefueveeM®e ~~ efceÞewce&O³eceªHee yeuemeefnlew: meJe&cesleoJeOee³e&ced“ ~
yeefnjvleM®esefle ~ le$e ³eeJevlees ûene ¢M³es ®e$eÀeOe& J³eJeefmLeleemleeJelme*dK³ee
GHemeteflekeÀe ie=nyee¿es JeÊeÀJ³ee: ~ ³eeJevleM®ee¢M³es ®e$eÀeOex
J³eJeefmLeleemleeJelme*dK³ee DeY³evlejs JeÊeÀJ³ee: ~ le$e ueivem³e ³eeJevle Gefolee
YeeieemleLee ÜeoMewkeÀeoMeoMeceveJeceeäcejeMe³emleLee
meHlecejeMesue&iveesefoleYeeielegu³eebMee ¢M³eceOe& Mes<ece¢M³eefceefle ~ Dev³eLeeHejs ~ DeHejs
Dev³es Dee®ee³ee& Dev³eLeeçv³esve ÒekeÀejsCe o=M³e®e$eÀeOex DeY³evlejielee JeCe&³eefvle ~
140

De¢M³es yee¿emLee %es³ee: ~ leLee ®e peerJeMecee& ~ ``Go³eMeefMeceO³emLewûe&nw:


m³eg©HemeteflekeÀemle$e ~ GoieOe&mLewJee&¿ew oef#eCeeiewjvlejs %es³ee:“ ~ Sleoe®ee³e&m³e
veeefYeceleced ~ ³eleesçvesvewJe mJeuHepeelekesÀ GÊeÀced ~ ``MeefMeueiveevlejmebmLee ûenlegu³ee:
meteflekeÀeM®e JeÊeÀJ³ee: ~ GoieOexçY³evlejiee yee¿eeM®e$eÀm³e ¢M³esçOex“ ~ De$e
®ee³egoe&³eefJeefOevee ``mJeleg²Je$eÀesHeielewefm$eme²§Ceced“ Fl³eeefovee efÜef$eiegCelJeb keÀ=lJee
ie=nmLeeveJeMeeogHemeteflekeÀeefveM®e³e: keÀe³e&: ³eefo yengpeveÒemetefle³eesiee ve YeJeefvle leLeeefHe
ûenme*dK³eeefOekeÀmeteflekeÀemecYeJees ³e$e YeJeefle le$e yengpeveÒemetefle³eesiesve
YeefJeleJ³eefceefle~~ 22 ~~
kesÀoejoÊe:öÒemeJeJeleer ceefnuee kesÀ keÀcejs ceW og:Ke ceW men³eesie osvesJeeueer
ceefnueeDeeW keÀer mebK³eeõ
ÒemeJe ueive kegÀC[ueer kesÀ ueive mes ®evêjeefMe lekeÀ kesÀ ûeneW keÀer mebK³ee kesÀ
legu³e mebK³ekeÀ ÒemeteflekeÀe keÀer meneef³ekeÀe GHemeteflekeÀe efm$e³eeW keÀer ÒemeJe Iej ceW
GHeefmLeefle nesleer nw ~ ûeneW kesÀ ªHe jbie keÀer DeJeefmLeefle kesÀ Devegmeej GHemeteflekeÀeSW
nesleer nQ Ssmee O³eeve mes DeeosMe keÀjvee ®eeefnS ~
o=M³e ®e$eÀeOe& efmLele ûen mebK³ee legu³e efm$e³eeB meteflekeÀe Iej kesÀ yeenj ceW
Deewj De¢M³e ®e$eÀeOe& efmLele ûen mebK³ee legu³e efm$e³eeB meteflekeÀe Iej ceW nesleer nw ~
Dee®ee³eex kesÀ HejmHej kesÀ celeevlej mes ¢M³e ®e$eÀeOe& mebK³ekeÀ efm$e³eeB meteflekeÀe Iej kesÀ
Yeerlej Deewj De¢M³e ®e$eÀeOe& efmLele ûen mebK³ee legu³e GHemeteflekeÀeSW meteflekeÀe Iej ceW
nesleer nQ ~ DeHeveer jeefMe, DeHeves G®®e cetue ef$ekeÀesCe iele ûen mes GHemeteflekeÀeDeeW keÀer
mebK³ee, 1, 2, 3 iegefCele nes mekeÀleer nw ~~ 22 ~~
ueiveveJeebMeHelegu³eleveg: m³eeÜer³e&³egleûenlegu³elevegJee& ~
®evêmecesleveJeebMeHeJeCe&: keÀeefoefJeueiveefJeYeÊeÀYeiee$e: ~~ 23 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe peelem³e mJeªHeeefo%eeveb oesOekesÀveenõ
ueivesefle ~~ pevcekeÀeues ueives ³ees veJeebMekeÀ Gefolemlem³e ³e: mJeeceer me
ueiveveJeebMeHe: leÊegu³elevegmleoekeÀjes peelees JeÊeÀJ³e: ~ ³eLee ceOegefHe²ue¢efiel³eeefo ~
DeLeJee peelekeÀeues meJe&ûensY³ees ³ees ûenes Jeer³e&³eglees yeueJeebmleÊegu³elevegJee& JeÊeÀJ³e: ~
³eefo ueiveveJeebMekeÀmLees jeefMeye&ueJeevYeJeefle leoe leoerMelegu³elevegYe&Jeefle ~ Dev³eLee
141

meJe&ûensY³ees ³ees Jeer³e&Jeeved ûenmleÊegu³elevegefjefle ~ ®evêmecesle Fefle ~ ³ees veJeebMe:


®evêsCe MeefMevee mecesleM®evêes ³eefmcevveJeebMekesÀ efmLele Fl³eLe&: ~ lem³e
veJeebMejeMes³eexçefOeHeefle: me: ®evêmecesleveJeebMeHeeflemlem³e ³ees JeCe&mleÜCeex peelees
YeJeefle ~ De$e ®e JeCeex ``jÊeÀ: M³eecees YeemkeÀjes ieewj“ Fefle ~ Dev³es
®evêe$eÀevlejeefMeJeCe&cesJeeng: ~ ³eLee ``jÊeÀ: MJesle: MegkeÀlevegefveYe:“ Fl³eeefo ~ De$e
MegkeÀJeCe&m³eemecYeJeeo³egÊeÀcesleled ~ Sle®®e JeCee&efo peeeflekegÀueosMeevyegodOJee
JeÊeÀJ³eced~ GÊebÀ ®e ~ ``yeefueve: me¢Meer cetefle&yeg&odOJee Jee peeeflekegÀueosMeeved“ Fefle ~
keÀeefoefJeueiveefJeYeÊeÀYeiee$e Fefle ~ DeeOeeveefJeefOevee Meer<ee&oerveeceJe³eJeeveeb ÛmJeoerIe&lJeb
efveªHe³eefle ~ keÀeefoefYeefJe&ueiveYewue&ivejeefMeefYe: efJeYeÊeÀeefve iee$eeefCe ³em³e me:
keÀeefoefJeueiveefJeYeÊeÀYeiee$e: ~ le$e ueiveeso³ees jeMe³e: keÀeefo<eg efMej: ÒeYe=efleiee$es<eg
HeefjkeÀuH³ee: ~ ³eLee keÀeuee²eefve ~ le$e ueiveb efMejes, efÜleer³ees jeefMeJe&keÌ$e, le=leer³e
Gj, ®elegLeex Ëled Heáece: $eÀes[:, <eÿ: keÀefì:, meHlecees Jeefmle:, Deäce: efMeMveiegos,
veJeceer Je=<eCeew, oMece Gª, SkeÀeoMees peevegveer, ÜeoMees pe«eHeeoew ~ De$e ®e jeMeerveeb
ÒeceeCecegÊebÀ HetJee&×x efJe<e³eeo³e Fefle ~ le$e ³e$ee²mLes oerIe&jeMeew oerIe&jeM³eefOeHees ûenes
J³eJeefmLelees YeJeefle leo²b lem³e oerIe& JeÊeÀJ³eced ~ leLee ®e mel³e: ~
``oerIee&efOeHeefleoeaIex ûen: efmLeleesçJe³eJeoerIe&ke=ÀÓJeefle“ ~
DeLee&osJeeuHeÒeceeCejeMeeJeuHejeM³eefOeHees ûenes J³eJeefmLelemleo²euHeke=ÀÓJeefle ~
``oerIe&jeM³eefOeHeesçuHejeefMeJ³eJeefmLele: me ceO³eceke=Àled DeuHejeM³eefOeHees oerIe&jeMeew
J³eJeefmLeleesç²ceO³eceke=Àled ~ ³e$ee²jeMeew yenJees J³eJeefmLeleemle$e
yeueJeodûenJeMeeÜe®³eced ~ ³e$e ve keÀefM®eodJ³eJeefmLele: le$e jeefMeÒeceeCele SJee²
Jee®³eced ~~ 23 ~~
kesÀoejoÊe:öpeelekeÀ keÀe mJeªHe (ieewj-ke=À<Ce Deeefo keÀe) %eeveõ
ueive veJeebMeeefOeHeefle ûen kesÀ meceeve peelekeÀ keÀe ªHe jbie JeCe&ve keÀjvee
®eeefnS ~ veJeebMesMe keÀer efveye&uelee mes yeueJeeved ûen kesÀ ªHejbie kesÀ Devegmeej peelekeÀ
keÀe ªHejbie efJe®eejvee ®eeefnS ~ leLee ®evê ûen jeefMe veJeebMe Heefle ûen kesÀ ªHe legu³e
peelekeÀ keÀe JeCee&efo efJe®eej keÀjvee ®eeefnS ~ Dee®ee³e& kesÀ Devegmeej ueiveeefo ûen
142

mebK³ee kesÀ DeefleefjÊeÀ kegÀueJebMe HejcHeje kesÀ ªHe jbie Deeefo keÀe Yeer peelekeÀ ceW ÒeYeeJe
Heæ[lee nw ~~ 23 ~~
keÀv¢kedÀíes$evemeekeÀHeesuenveJees JekeÌ$eb ®e nesjeo³e-
mles keÀCþebmekeÀyeengHeeMJe&Ëo³e$eÀes[eefve veeefYemlele: ~
Jeefmle: efMeMveiegos leleM®e Je=<eCeeJetª lelees peevegveer
pe«e*dIe´erl³egYe³e$e Jeececegefolewêx<keÀeCeYeeiewefm$eOee ~~ 24 ~~
YeÆeslHeue:öDe$ewJe meteflekeÀeO³ee³es peelem³e Je´CeceMekeÀeefoefveªHeCeeLe&ce²Òe-
keÀjCeceejY³eles ~ le$e ueiveÒeLeceefÜleer³ele=leer³eês<keÀeCeJeMesve
ÒeLeceefÜleer³ele=leer³eMejerj- YeeieHeefj®íso: ~ le$e efMej ÒeYe=efle ³eeJeÜkeÌ$eb
ÒeLeceesç²efJeYeeie:~ efMejesçOemleeÐeeö JevveeefYemleeJeodefÜleer³e: ~ leoOemleeÊe=leer³e: ~
les<eece²efJeYeeieeveeb jeefMeefJeYeeieb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
keÀv¢efieefle ~~ ef$eefYe: ÒekeÀejwefñeOee ef$eefYeês<keÀeCeYeeiewefñeOee
MejerjÒeefJeYeeie:~ le$e ueivem³e ÒeLeceês<keÀeCes Go³eefle ÒeLecees cetOee&Ðe²efJeYeeie: ~
efÜleer³eês<keÀeCes Go³eefle keÀCþHetJe&keÀes efÜleer³eesç²efJeYeeie: ~ le=leer³es ês<keÀeCes Go³eefle
JeefmleHetJe&keÀmle=leer³e: ~ le$eeH³e²efJeYeeies Jeeceoef#eCeJel³e&Je³eJe%eeveb keÀLeefcel³een ~
Jeececegefoleefjefle ~ jeefMeefYe©efolew: o=M³eYeeieJeefmLelewJee&ceesç²efJeYeeie: ueivem³eesefole:
Yeeiee: ~ leLee ÜeoMewkeÀeoMeoMeceveJeceeäcee: ~ leLee meHlecem³e
jeMesue&ivem³eesefolelegu³eYeeiee: S<e Yeeie Gefole: Mes<eesçvegefole:
DeLee&ovegefolewj¢M³ewo&ef#eCe Fefle ~ le$e ueiveevegefoleYeeiemleLee
efÜleer³ele=leer³e®elegLe&Heáece<eÿe: ~ meHlecejeMesue&iveesefolelegu³eYeeie: ~ SJeb efmLeles
ueiveÒeLeceês<keÀeCeeso³ees ueivejeefMe: kebÀefMej: keÀuHeveer³eced ~ ueiveeodefÜleer³eÜeoMeew
¢keÌ®e#eg<eer ~ le$e efÜleer³ees oef#eCeceef#e, ÜeoMees Jeececed ~ le=leer³eskeÀeoMeew Þees$es ~ le$e
le=leer³ees oef#eCeb, SkeÀeoMees Jeececed ~ ®elegLe&oMeceew veemeeHegìs ~ ®elegLeex oef#eCeb oMecees
Jeececed ~ He½eceveJeceew keÀHeesueew ~ He½ecees oef#eCe:, veJecees Jeece: ~ <eÿeäceew nvet
<e<þes oef#eCeb, Deäcees Jeececed ~ meHlecees JekeÌ$eb cegKeced ~ SJeb jeM³eeÐeHeueef#ele:
ÒeLecees²efJeYeeie: ~ les keÀCþebMekeÀ Fefle ~ DeLe efÜleer³eês<keÀeCeeso³e: keÀCþeÐess
efÜle³esç²efJeYeeies HeefjkeÀuH³ee: ~ leÐeLee ~ ueiveb keÀCþes ieuekeÀ: ~ efÜleer³eÜeoMeew
143

mkeÀvOeew ~ le$e efÜleer³ees oef#eCemkeÀvOe: ÜeoMees Jeece: ~ le=leer³ewkeÀeoMeew yeent ~ le$e


le=leer³ees oef#eCe: SkeÀeoMees Jeece: ~ ®elegLe&oMeceew HeeMJex ~ le$e ®elegLeex oef#eCeb, oMecees
Jeececed ~ HeáeceveJeceew ËÓeieew ~ le$e He_®ecees oef#eCe:, veJecees Jeece: ~ <eÿe<ìceew
$eÀes[ GojYeeieew ~ <e<þes oef#eCe:, Deäcees Jeece: ~ meHlecees veeefYeefjefle ~
veeefYeûenCecegojesHeue#eCeeLe&ced ~ SJeb efÜleer³eesç²efJeYeeie: ~ Jeefmle: efMeMveiegos Fefle ~
ueiveês<keÀeCes le=leer³es Go³eefle le SJe nesjeo³emle=leer³esç²efJeYeeies HeefjkeÀuH³ee: ~
leÐeLee ~ ueiveb Jeefmle: veeefYeefue²³eesce&O³eYeeie: ~ efÜleer³ees oef#eCeYeeie:, ÜeoMees
Jeece: ~ leleesçvevlejb le=leer³ewkeÀeoMeew Je=<eCeew ~ le=leer³ees oef#eCe:, SkeÀeoMees Jeece: ~
®elegLe&oMeceew Tª ~ ®elegLeex oef#eCe:, oMecees Jeece: ~ HeáeceveJeceew peevegveer ~ Heáecees
oef#eCeb, veJecees Jeececed ~ <e<þeäceew pe«s ~ <e<þes oef#eCepe«e, Deäcees Jeecepe«e~
meHlece: Heeoܳeefceefle ~~ 24 ~~
kesÀoejoÊe:öpeelekeÀ kesÀ cemlekeÀeefo efJeefJeOe Debie efJeYeeieõ
ueive kesÀ leerve ês<keÀeCeeW mes peelekeÀ Mejerj keÀe efJeefJeOe efJeYeeieeW ceW ueive
ÒeLece ês<keÀeCe mes (1) efMej cetOee& (2) efÜleer³e ês<keÀeCe mes ieues mes JeefmleHe³e&vle,
(3) leermejs ês<keÀeCe mes JeefmleHetJe&keÀ Deefvlece efJeYeeie keÀer efmLeefle mecePeveer ®eeefnS ~
Dele: ueive ÒeLece ês<keÀeCe ceW, ueive keÀer cemlekeÀ, 2, 12 keÀes ves$e, 3,
11 keÀes keÀeve, 4, 10 veekeÀ, 5, 9 ieeue, 6, 8 nveg Deewj meHlece YeeJe keÀes
Yegpee, ueive kesÀ efÜleer³e ês<keÀeCe ceW, ueive 1, keÀCþ, 2, 12 keÀvOee, 3, 11
yeeng, 4, 10 yeieue (HeeMJe&) 5, 9 GYe³ele Ëo³e efJeYeeie, 4, 8 GYe³ele: Hesì,
Deewj meHleYeeJe keÀes veeefYeiele mecePevee ®eeefnS, leLee ueiveiele leermejs ês<keÀeCe mes
ueive mes Jeefmle † veeefYe mes efue² lekeÀ † 2, 12, ceW efue² 3, 11 mes GYe³e
DeC[keÀes<e, 4, 10 mes G©, 5, 9 mes peeveg, 6, 8 keÀes Iegìvee mLeeveer³e Deewj
meHlece YeeJe mes Hewj mecePevee ®eeefnS ~
Fme ÒekeÀej Heg©<eeke=Àefle kesÀ leerve ueive ês<keÀeCeeW mes efJeYeeieer³e Debie efJeYeeieeW
cesb jeefMe³eeW keÀer mLeeHevee Deewj Debie efveCe&³e keÀjvee ®eeefnS ~~ 24 ~~
144

leefmcevHeeHe³egles Je´Ceb MegYe³egles ¢äs ®e ue#ceeefoMesled


mJee#ee&bMes efmLejmeb³egles<eg menpe: m³eeov³eLeeievlegkeÀ: ~
cevosMceeefveuepeesçefiveMem$eefJe<epees Yeewces yegOes YetYe&Je:
met³ex keÀeÿ®eleg<Heosve efnceieew Þe=²îeypepeesçv³ew MegYeced ~~ 25 ~~
YeÆeslHeue:öDeLee²%eeveÒe³eespeveb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
leefmceved HeeHe³egle Fefle ~~ le$e ÒeLeceês<keÀeCes peelem³e efMejesç²efJeYeeiees
efÜleer³eês<keÀeCes peelem³e keÀCþeÐe²efJeYeeie: ~ le=leer³esês<keÀeCes peelem³e
Jeml³eeÐe²efJeYeeie: ~ ³e$e HeeHeûenes J³eJeefmLelemleefmcevHeeHe³egles Je´Cees Jee®³e: ~
leefmcevvesJe HeeHe³eglesç²jeMeew MegYe³egles ¢äs meewc³eûenmeb³egÊesÀçJeueesefkeÀles Jee
leêeM³egHeueef#elesç²s ue#ceeefoMesled ceMekeÀeefo ef®eÚb Jee®³eced ~ mJee#ee¥Me Fefle ~ me
SJe ûenes Je´CeceMekeÀeefokeÀlee& mJe#ex mJejeMeew mJeveJeebMekesÀ Jee efmLelees YeJeefle,
efmLejjeMeew efmLejebMekesÀ Jee efmLelemleoe Je´CeceMekeÀeefo menpeeslHeVeb lem³e
pevleesYe&Jeefle~ Dev³eLeesÊeÀefJeHe³e&³emLes DeeievlegkeÀes peelem³eesÊejkeÀeues kesÀveef®eefVeefceÊesve
Je#³eceeCesve mJeoMeekeÀeues SJe JeÊeÀJ³e: ~ DeeievlegkeÀm³e Je´Ceeosûe&nJeMesve
efveefceÊeceen~ cevosçMceeefveuepe Fefle ~ cevos MevewM®ejs Je´CekeÀle=&lJeb ÒeeHles me
Je´CeeefoiMcepe: Hee<eeCenslegkeÀesçefveuepees JeeleJ³eeefOenslegkeÀes Jee JeÊeÀJ³e: ~ Yeewces
Je´CekeÀle=&lJes ÒeeHlesçefivenslegkeÀ: Mem$enslegkeÀes efJe<enslegkeÀes Jee JeÊeÀJ³e: ~ yegOes YetYeJe:
YetefmLeleHeeleeogef®í^leHeeleeodYetc³eefOeHeelenslegkeÀes ueesäÒenejnslegkeÀes Jee ~ met³ex jJeew
keÀeÿÒenejnslegkeÀM®eleg<HeoÒeeefCenslegkeÀes Jee JeÊeÀJ³e: ~ efnceieew ®evêsÞe=*di³eypepe:
Þe=²îeefYeIeelenslegkeÀ: Þe=²s efJeÐesles ³em³e ÒeeefCeve: me Þe=²er, leppeeleesçypepees Jee
peueÒeeefCenslegkeÀes Jee JeÊeÀJ³e: ~ Dev³ew: MegYeced ~ Dev³es ûene ³e$ee²osMemLee YeJeefvle
le$e MegYeJe=CeeefokeÀjeYeJeefvle ~ le$eeJeMes<eew ieg©efmeleew leeflkbeÀ yengJe®eveced ~ G®³eles ~
yegOe: HeeHe³egÊeÀes Je´CekeÀj: #eerCeM®evêcee veev³eLee ~ leleesçv³ew:
MegYeefcel³egÊeÀced~~25~~
kesÀoejoÊe:öDebie Òemebie %eeve keÀe Òe³eespeve ef®eÚ %eeveõ
GÊeÀ Í}eskeÀ 25 ceW ueive ês<keÀeCe JeMe Mejerj kesÀ leerve efJeYeeieesb ceW ces<eeefo
12 jeefMe³eeW (ef$eOee efJeYeeie) keÀer efmLeefle yeleeF& ieF& nw ~ Dele: ês<keÀeCeJeMe efJeYeÊeÀ
145

Debie efJeYeeieeW ceW efpeme Debie ceW HeeHe ûen (DeLee&led #eerCe ®evê, cebieue, Meefve Deewj
HeeHe³egÊeÀ yegOe) nes Gme Debie ceW Je´Ce (IeeJe) neslee nw ~ HeeHeûen ³egÊeÀ Debie efJeMes<e
Debie mLeeve ceW efleueeke=ÀeflekeÀ, Òeeke=ÀeflekeÀ efleue ceMekeÀeefì neslee nw ³eefo GÊeÀ HeeHeûen
Hej MegYe ûen keÀer ¢ef<ì nesleer nes lees~
DeHeveer jeefMe ³ee DeHeves veJeebMe ³ee efmLejjeefMeiele GÊeÀ ÒekeÀej kesÀ HeeHe ûen
keÀer efmLeefle mes peelekeÀ kesÀ pevce mes ner GÊeÀ mLeeve Hej Òeeke=ÀeflekeÀ keÀesF& Je´Ce ³ee ef®eÚ
nesvee ®eeefnS ~ DeLeJee GÊeÀ³eesie keÀejkeÀ ûen ³eefo Dev³e jeefMe veJeebMe ceW neslee nw lees
Gme ûen keÀer oMeeefo mece³eeW ceW Gme mLeeve Hej Je´Ce (IeeJe Deeefo) keÀer mebYeeJevee keÀner
pee jner nw ~
Debie efJeYeeieeW ceW Meefveûen keÀer peneb Hej efmLeefle nesleer nw Gme peien Hej
Hee<eeCe (HelLej Deeefo) mes ®eesì ³ee Jeelejesiepevee IeeJe neslee nw ~
cebieue ûen efmLele GÊeÀ Debie efJeMes<e ceW Deefive ³ee Mem$e ³ee efJe<e mes HeeHeûen
³egÊeÀ yegOe ûen Mejerj kesÀ efpeme Debie ceW nes JeneB Yetefce Hej efiejves Deeefo mes, met³e& keÀer
efmLeefle mes, uekeÀæ[er keÀe ®eleg<Heeo HeMeg efJeMes<e kesÀ DeeIeele mes Je´Ce, Debie efJeMes<e ceW
®evêcee keÀer efmLeefle mes Þe=bieer peeveJej ³ee peue®ej pevlegDeeW keÀes DeeIeele mes Je´Ceeefo
keÀnles ngS Debie mLeeve efJeMes<e efmLele MegYe ûeneW mes Debie efJeMes<e ceW Hegälee Deewj
meewvo³e& Yeer Deelee nw ~~ 25 ~~
mecevegHeeflelee ³eefmcevYeeies $e³e: meyegOee ûene
YeJeefle efve³eleeÊem³eeJeeefHle: MegYes<JeMegYes<eg Jee ~
Je´Ceke=ÀoMegYe: <eÿs osns leveesYe&meceeefÞeles
efleuekeÀceMeke=Àod¢ä: meewc³ew³eg&le½e me ue#ceJeeved ~~ 26 ~~
Fefle ÞeerJejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀpevceefJeefOeveeceeO³ee³e: mecHetCe&: ~~5~~
YeÆeslHeue:öDeLe Je´Ce%eeveb nefjC³eenõ
mecevegHeeflelee Fefle ~ ³eefmceved Yeeies Jeeces oef#eCes Jee $e³e: meyegOee ûene:
$e³eesçv³es ûeneM®elegLexve yegOesve meefnlee: mecevegHeeflelee: meceeefÞeleemle$ee²s
HetJe&Òe$eÀevlem³e Je´Ceeosefve&³eceeefVeM®e³eeoJeM³eb ÒeeefHleYe&Jeefle ~ MegYes<JeMegYes<eg Jee ~ les
ûene: meyegOee: MegYee: meewc³ee: DeMegYee HeeHee Jee YeJeefvle leLeeefHe le$ee²s lem³e
146

Je´CeeJeeefHleJe&ÊeÀJ³ee : les<eeb ceO³es ³ees yeueer me mJeoMee³eeb keÀjesefle ~ Je´Ceke=Àefoefle ~


ueiveeled <eÿs mLeeves DeMegYe: HeeHees ûenes J³eJeefmLelees osns Mejerjs Je´Ceke=ÀÓJeefle ~
keÀefmceved mLeeves ~~ leveesYe&meceeefÞelesleveesue&iveelme <eÿmLees jeefMe: keÀeuee²eveerl³evesve
oefMe&lee²efJeYeeies ³eefmceved YeJeefle leefmceved YemeceeefÞeles jeefMe³egÊesÀ osns Mejerjs YeJeefle ~
De$eeefHe `mJe#ee¥Mes efmLejmeb³egles<eg menpe: m³eeov³eLeeievlegkeÀ:' Fl³evegJele&veer³eced ~ me
SJe <eÿmLeevemLe: HeeHe: meewc³esve MegYeûensCe leoe ¢äes YeJeefle leoe le$ee²s
efleuekeÀceMeke=ÀÓJeefle ~ efleuekeÀ: ke=À<Cees efyevog:, ceMekeÀesçyeg&o: ~ DeLe MegYeûensCe me
SJe HeeHees ³eglemleoe me ue#ceJeevYeJeefle jeM³egHeueef#elece²b meef®eÚb YeJeefle ~ De$e
mLeeves Ievees ueesceefve®e³ees ue#cesefle ~~ 26 ~~
Fefle ye=nppeelekesÀ YeÆeslHeueìerkeÀe³eeb pevceefJeefOeveeceeO³ee³e: ~~ 5 ~~
kesÀoejoÊe:öMejerj ceW DeJeM³e IeeJe neslee nwõ
yegOe meefnle leerve Dev³e MegYe ûen ³ee HeeHe ûen GÊeÀ efJeefOe mes Mejerj kesÀ Debie
efJeYeeieeW keÀer peevekeÀejer mes %eele Debie efJeYeeie ceW peneb Yeer neW JeneR Hej DeJeM³e Je´Ce
(IeeJe) neslee nw ~
keÀeuee²eefve' HetJeexÊeÀ HeÐe mes Mejerjiele jeefMe%eeve HetJe&keÀ Gme jeefMe Debie
ceW, ³eefo ueive mes íþs YeeJe ceW HeeHeûen keÀer efmLeefle nesleer nw lees DeJeM³e JeneB Je´Ce
(IeeJe) neslee nw ~ <eÿ YeeJeJele HeeHeûen Hej MegYe ûen keÀer ¢ef<ì mes Gme DebiemLeue ceW
IeeJe ve neskeÀj mJeeYeeefJekeÀ efleue ceMekeÀeefo ef®eÚ lees peªj nesiee ~ kesÀJeue MegYe ûen
mes cee$e ef®eÚ efoKeeF& osiee ~~ 26 ~~
ye=nppeelekeÀ ûevLe kesÀ pevceefJeefOeveeceeO³ee³e:ö5 keÀer HeJe&leer³e Þeer kesÀoejoÊe
peesMeer ke=Àle efnvoer `kesÀoejoÊe: J³eeK³ee' mecHetCe& ~
147

DeLeeefjäeO³ee³e: ~~ 6 ~~
mevO³ee³eeb efnceoerefOeeflenesje HeeHewYee&vleielewefve&Oevee³e ~
Òel³eskebÀ MeefMeHeeHemeceslew: kesÀvêwJee& me efJeveeMecegHewefle ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeefjäeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ le$e leeJeppeelem³eeefjämecYeJes
mel³ee³egoe&³eeäkeÀJeiee&osMe: keÀle&J³e: ~ lemceelÒeLececeefjäeO³ee³eb Je#³eefle ~
le$eeefjäܳeb efJeÐegvceeue³eenõ
mevO³eeefceefle ~~ mevO³eeue#eCeb mebefnlee³eecegÊeÀced ~ ``DeOee&mlemece³eelmevO³ee
J³eÊeÀerYetlee ve leejkeÀe ³eeJeled ~ lespe: HeefjneefvecegKeeÓeveesjOeexo³ees ³eeJeled“ Deefmceved
mevO³eekeÀeue Fefle ~ le$e pevceefve ³em³e mevO³eekeÀeuees YeJeefle lelkeÀeueueiveielee
efnceoerefOelesM®evêm³e nesje YeJeefle ³eLeemecYeJeb HeeHewYee&vleielew: ³e$e le$e
jeefMemLeevl³eveJeebMeielee: HeeHee YeJeefvle leow<e ³eesiees peelem³e efveOevee³e YeJeefle ~
Òel³eskeÀefceefle ~ SkeÀceskeÀefceefle Òel³eskebÀ, MeMeer ®evê: HeeHe$e³eM®eleg<eg& kesÀvês<eg
J³eJeefmLelee YeJeefvle ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ Deeefol³e®evêeieejkeÀMevewM®ejw³e&LeemecYeJeb
®elJee³e&efHe kesÀvêeC³ee$eÀevleeefve YeJeefvle leLeeefHe ³em³e pevce YeJeefle me efJeveeMecegHewefle,
efce´³ele Fl³eLe&: ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:öDeefjä ܳe, (yeeueeefjä) ³eesieõ
mevO³ee keÀeueerve ueive ceW ®evêcee keÀer nesje nes Deewj HeeHeûen jeefMe³eeW kesÀ
Deefvlece YeeieefmLele nesles nQ lees Ssmes mece³e keÀe peelekeÀ keÀe pevce ce=l³egÒeo neslee nw ~
DeLeJee kesÀvê ®elegä³e ceW HeeHeûen, leLee efkeÀmeer kesÀvêmLe HeeHeûen kesÀ meeLe ®evêcee nes
lees Yeer cejCe neslee nw ~~ 1 ~~
®e$eÀm³e HetJee&HejYeeieies<eg $etÀjs<eg meewc³es<eg ®e keÀerìueives ~
ef#eÒeb efJeveeMeb mecegHewefle peele: HeeHewefJe&ueiveemlece³eeefYeleM®e ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeev³eeveefjä³eesieeefvevêJeýe³eenõ
®e$eÀmlesefle ~~ ³eeJevlees Yeeiee ueivem³eesefoleemleeJevle SJe Yeeiee ueive®elegLe&
jeMes: Heefjl³ep³e Mes<eYeeieceejY³e Heáece<eÿmeHleeäceveJecejeMe³ees
oMecejeefMeueiveesefoleYeeielegu³eebMeeM®e$eÀHeje×&ced ~ Mes<eb HetJee&×&ced ~ le$e ®e$eÀm³e
HetJe&Yeeies $etÀje: HeeHee:, FlejYeeies HeefM®eces meewc³ee: MegYeûene: ~ keÀerìueives
148

Je=efM®ekeÀjeMeeJego³es keÀke&Àìs ®eeso³eefmLeles peele: efMeMeg: ef#eÒeceJeM³ecesJe


efJeveeMecegHewefle cejCeb ÒeeHveesleerl³eLe&: ~ vevJe$e HetJe& Je=efM®ekeÀ: keÀerìme_%e GÊeÀ: HegvejefHe
`efÜHeoeo³eesefndCe efveefMe ®e ÒeeHles ®e mevO³eeܳes' Fl³e$e keÀke&ÀìJe=efM®ekeÀcekeÀjceerveeveeb
keÀerìlJeceY³egHeieleced ~ leo$e Je=efM®ekeÀkeÀke&ÀìeJesJe keÀLeb J³eeK³eeleeefJel³e$ees®³eles ~
cekeÀjceerve³eespe&uelJeeoefHe meHe#elJeelkeÀerìme_%ee veeY³egHeiec³eles ~
³emceeÜeoje³eCe:ö``HetJee&HejYeeieielew: MegYeeMegYewjefueefve keÀke&Àìs ueives ~ peelem³e
efMeMeesce&jCeb meÐe: keÀLe³eefvle ³eJevesvêe:“ ~~ HeeHewefJe&ueiveemlece³eeefYeleM®esefle ~ HeeHew:
$etÀjûenw: efJeueiveeefYele: Demlece³eeefYeleM®e efmLeleM®e meÐees peele: ef#eÒeb MeerIe´cesJe
efJeveeMeb mecegHewefle ~ De$e kesÀef®eosJeb ³eesieܳeb J³ee®e#eles ~ DeefYele GYe³ele:
ueiveelHeeHew©Ye³ele Fl³eskeÀes ³eesie: ~ Demlece³ee®®eeefYele: Fefle efÜleer³e: ~ le$e
ueiveÜeoMeefÜleer³emLe³ees: HeeHe³eespee&lees efce´³eles ~ leLee ueive<e<þeäce³eesM®e
HeeHe³eespee&lees efce´³eles ~ leLee ueivemeHlecee®®e ³es ÜeoMeefÜleer³es lelmLe³eesM®e
HeeHe³eespee&lees efce´³eles ~ Dev³es HegvejefYeMeyo DeeefYecegK³es Jele&le Fl³evegJeCe&³eefvle ~ le$e
ueiveeÐees efÜleer³ejeMeew ûen: efmLele: me Go³eceefYeue<eefle ueivem³eeefYecegKees YeJeefle ~
meesçmlece³eceefYeue<eleerl³eLe&: meHlecejeefMejefYecegKees YeJeefle ~ lesvewleppeeleced ~
ueiveefÜleer³eeäceielew: meJez: HeeHewpee&lees efce´³eles ~ Je³eb HegvejefYeMeyo
DeeefYecegK³eJ³eeJe=efle ye´tce: ~ ``HeeHes<eg ueiveeefYecegKes<eg meJex<JesJeeHleJeer³ex<eg
MegYe#e&iesçefHe“ efkeÀvleg ³ees ueiveeledÜeoMemLeeves efmLele: me Go³eceefYeue<eefle
ueiveeefYecegKees YeJeefle ~ ³eM®e <eÿs efmLele: meesçmleeefYecegKees YeJeefle, lemceeledûeneCeeb
Òee*dcegKeer ieefle:~ GÊebÀ ®e- ``Òeeiiele³emlegu³epeJee ûeneM®e meJex mJeceC[ueiee:“
Fefle~ le$e HetJee&efYecegKeb Je´pelees ie®ílees ueiveeodefÜleer³emLem³e ve leoeefYecegK³eced ~
lesvewleppeeleb ueiveeodÜeoMe<eÿeefÞelew: HeeHew³e&m³e pevce me efce´³ele Fefle ~ YeieJelee
ieei³exCe meJee&C³esJe J³eeK³eeleev³eeefYecegK³eeveerefle ~ leLee ®e
leÜeke̳ecedö``efjHegJ³e³eielew: Heelew³e&efo Jee Oevece=l³egiew: ~ ueives Jee HeeHeceO³emLes Ðetves
Jee ce=l³egceeHveg³eeled“ Fefle ~~ 2 ~~
149

kesÀoejoÊe:öDev³e Deefjä ³eesieõ


pevce kegÀC[ueer kesÀ HetJee&Oe& ceW (oMece mes ®elegLe& lekeÀ) DeLee&led HetJe&keÀHeeue ceW
efJeÐeceeve HeeHe ûeneW mes leLee ueive kegÀC[ueer kesÀ HejeOe& † HeefM®ecekeÀHeeue (®elegLe& YeeJe
mes oMece lekeÀ) ceW MegYeûeneW keÀer efmLeefle mes Yeer peelekeÀ keÀer MeerIe´ ce=l³eg nesleer nw ~
leLee ueive Deewj meHlece mes efÜleer³e ÜeoMe mLeeve efmLele HeeHeûeneW mes Yeer
peelekeÀ keÀe MeerIe´ cejCe neslee nw ~~ 2 ~~
HeeHeeJego³eemleieleew $etÀjsCe ³egleM®e MeMeer ~
¢äM®e MegYewve& ³eoe ce=l³egM®e YeJesoef®ejeled ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ³eesieevlejcevegägYeenõ
HeeHeeefJeefle ~ SkeÀ: HeeHe Go³es ueives efmLeleesçv³eesçmles meHleces iele:, MeMeer
®evêcee: ³e$ele$emLe: $etÀjsCe HeeHesve ³eglees YeJeefle me ®e meewc³ew: MegYeûenw³e&efo ve
¢ämleoe peelem³e ce=l³egjef®eje®íerIe´cesJe YeJesled ~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:öDev³e ce=l³egkeÀj ³eesieõ
ueive meHlecemLe HeeHe ûeneW mes leLee HeeHe³egÊeÀ ®evêcee Hej MegYe ûen keÀer ¢ef<ì
veneR nesves mes Yeer peelekeÀ keÀer MeerIe´ ce=l³eg nesleer nw ~~ 3 ~~
#eerCes efnceieew J³e³eies HeeHew©o³eeäceiew: ~
kesÀvês<eg MegYeeM®e ve ®esefl#eÒeb efveOeveb ÒeJeosled ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ³eesieeblejcevegägYeenõ
#eerCes efnceieeefJeefle ~ efnceieew ®evês ueiveeodJ³e³eies ÜeoMemLes leLee HeeHew:
$etÀjûenw©o³eeäceiew: ueivemLewjäceielewM®e kesÀvês<eg keÀCìkesÀ<eg ®esÐeefo MegYee ve YeJeefvle
leoe peelem³e ef#eÒeceeMJesJe efveOeveb cejCeb ÒeJeosodye´t³eeled ~ De$e
kesÀef®elHeeHew©o³eeäceiewefjefle ves®íefvle ~ leÐegÊeÀced ~ ³emceeÓieJeeved ieeefie&: ~ ``#eerCes
®evês J³e³eieles HeeHewjäceueiveiew: ~ kesÀvêyee¿eielew: meewc³ewpee&lem³e efveOeveb
Jeosled“~~4~~
150

kesÀoejoÊe:öDeLe-Deefjä ³eesieõ
12JeW mLeeve efmLele #eerCe ®evêcee, ueiveeäce mLeeve efmLele HeeHeûeneW mes,
³eefo MegYeûen jefnle kesÀvê mLeeveeW keÀer efmLeefle ceW Yeer yeeuekeÀ keÀe cejCe ³eesie neslee
nw~~ 4 ~~
$etÀjsCe meb³egle: MeMeer mcejevl³ece=l³egueiveie: ~
keÀCìkeÀeodyeefn: MegYewjJeeref#eleM®e ce=l³ego: ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeefjäevlejcevegägYeenõ
$etÀjsCesefle ~ MeMeer ®evê: $etÀjsCe HeeHeûensCe meb³eglemleLeeYetle:
mcejevl³ece=l³egueiveie: meHleceÜeoMeeäceueiveeveecev³elecemLemleLee MegYew: MegYeûenw:
keÀCìkeÀyee¿emLew: kesÀvêJepe&cev³emLeevemLew: DeJeeref#ele: ve ¢äes ³eefo YeJeefle leoe
peelem³e ce=l³egoes cejCeoes YeJeefle ~ DeLee&osJe meewc³ew: keÀsvêmLewmleoeefjäeYeeJe: ~ leLee
®e meejeJeu³eecedõ`J³e³eeämeHleeso³eies MeMee¹s HeeHew: mecesles MegYe¢ef<ìnerves ~ kesÀvês<eg
meewc³eûenJeefpe&les<eg peelem³e: meÐe: kegÀ©les ÒeCeeMeced“ ~~ 5 ~~
kesÀoejoÊe:öDev³e ce=l³eg ³eesieõ
HeeHe ûen mes ³egÊeÀ ®evêcee keÀer meHlece, ÜeoMe, Deäce Deewj ueiveiele keÀer
efmLeefle nesves mes leLee kesÀvê jefnle Dev³e mLeeve efmLele MegYe ûeneW keÀer ¢ef<ì ve nesves mes
ce=l³eg ³eesie neslee nw ~~ 5 ~~
MeefMev³eefjefJeveeMeies efveOeveceeMeg HeeHesef#eles
MegYewjLe meceeäkebÀ oueceleM®e efceÞew: efmLeefle: ~
DemeefÓjJeueesefkeÀles yeefueefYej$e ceemeb MegYes
keÀue$emeefnles ®e HeeHeefJeefpeles efJeueiveeefOeHes ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeefjäevlejeefCe He=LeJ³eenõ
MeefMeveerefle ~~ MeefMeefve ®evês DeefjefJeveeMeies ueiveel<eÿmLeevemLesçäcemLes Jee
le$e ®e Heeleeveeb $etÀjeCeecev³elecesvesef#eles ¢<ìs meewc³eûensCee¢<ìs peelem³e efveOeveb
cejCeceeMeg ef#eÒecesJe YeJeefle ~ MegYewefjefle ~ De$e ueiveel<eÿeäceies ®evês meewc³ewûe&nw¢&äs
HeeHesvee¢M³eceeves peelem³e meceeäkeÀ Je<ee&äkebÀ efmLeefle:, peerefJeleb JeÊeÀJ³eced ~
leleesçvevlejb cejCecesefle ~ meceeMeyoes Je<e&He³ee&³e: ~ ouecele Fefle ~ ueiveel<eÿeäceies
151

®evês efceÞew: HeeHew: meewc³eM®e ¢äs DeleesçmceelmeceeäkeÀeÜ<ee&äkeÀeÎuece×¥ Je<e&®elegä³eb


efmLeefleYe&JesÊelees cejCeefceefle ~ DeLee&osJe <eÿeäcemLes ®evêceefme ve
kesÀveef®eod¢M³eceevesDeefjä³eesieeYeeJe: ~ ®evêcee ³eefo <eÿeäcemLe: meewc³e#es$eiele:
meewc³e³egÊeÀes YeJeefle leoe ve cejCeÒeo: ~ ³emceeÐeJevesMJej:ö``ueivee®íMeer
vewOeve%esçMegYe#ex <eÿesçLeJee HeeHeefvejeref#eleM®e ~ meJee&³egjenefvle
MegYewefJe&efceÞewmleoeref#eleesçyoeäkeÀceOe&kebÀ Jee“ leLee ³em³e ke=À<CeHe#es efoJee pevce
MegkeÌueHe#es je$eew pevceueiveel<eÿeäceie: MeMeer MegYeeMegYe¢äesçefHe YeJeefle~ lem³e ve
cejCeÒeo: ~ ³emceevceeC[J³e:ö``He#es efmeles YeJeefle pevce ³eefo #eHee³eeb
ke=À<CesçLeJeenefve MegYeeMegYe¢M³eceeve: ~ leáevêcee efjHegefJeveeMeieleesçefHe ³elveeoeHelmeg
j#eefle efHelesJe efMeMegb ve nefvle“ ~ DemeefÓefjefle ~ De$eeefmcevvesJe <e<þsçäces Jee mLeeves
MegYes meewc³eûens yegOeieg©efmeleeveecev³eleces efmLeles leefmbceM®eemeefÓ: HeeHew:
yeefueefYeJeea³e&³egÊewÀjJeueesefkeÀles ¢äs peelem³e ceemeb efmLeefle: peerefJeleb JeÊeÀJ³eced ~ lelees
cejCeced ~ De$e efveefo&ä³eesiemLes MegYeûens MegYe¢äsçefjä³eesieeYeeJe: ~ ³emceeovesvewJe
mJeuHepeelekesÀ GÊeÀced ``MeefMeJelmeewc³ee: HeeHewJe&ef$eÀefYejJeueesefkeÀlee ve MegYe¢äe: ~
ceemesve cejCeoe: m³eg: HeeHe³eglees ueiveHeM®eemles“ ~ keÀue$emeefnle Fefle ~ efJeueiveeefOeHes
pevceueiveHeleew keÀue$emeefnles meHlecemLeevemLes Jee HeeHeefJeefpeles $etÀjûensCe ³eg×s me*dûeeces
efJeefpeles ~ efJeefpeleue#eCeced ~ ``oef#eCeefokeÌmLe: Heg©<ees JesHeLegjÒeeH³e meefvveJe=ÊeesçCeg: ~
DeefOeª{es efJeke=Àlees efve<ÒeYeew efJeJeCe&M®e ³e: me efpele:“~~ YeewceeoerveeceekeÀeMes ³eg×b
YeJeefle ~~ ³e: oef#eCeeMeemLe: me ûen: efpele: ~ kegÀmegleeoerveeb
³eg×efcel³egÊeÀlJee®®evêoerefHekeÀe³eeced ~ Heg©<ees ª#e: keÀcHeceeve: Dev³eie=nceÒeeH³e
meefvveJe=Êe: efJeHejerleieefleceeHevve: DeCeg: met#ce: DeefOeª{: Dev³esvee$eÀevle: efJeke=Àle:
efJekeÀejmeefnle: efve<ÒeYees oerefHlejefnle: efJeJeCe&: JeCe&jefnle: me efpele Fefle ~
®eMeyoevceemeb efmLeeflemlelees cejCeefceefle ~~ 6 ~~
kesÀoejoÊe:öDeefjä keÀejkeÀ Dev³e ÒekeÀej keÀer ûen efmLeefle³eebõ
ueive mes <eÿiele ³ee Deäceiele ®evêcee Hej HeeHe ûeneW ceW efkeÀmeer SkeÀ keÀer
¢ef<ì Deewj MegYe ûen keÀer ¢ef<ì DeYeeJe mes peelekeÀ keÀe MeerIe´ cejCe neslee nw ~ leLee
peelekeÀ ueive mes <eÿeäce ®evêcee Hej MegYeûeneW keÀer ¢ef<ì kesÀ meeLe HeeHe ûeneW keÀer
152

¢ef<ì kesÀ DeYeeJe keÀer ûen efmLeefle ceW GlHeVe peelekeÀ keÀer Dee³eg ÒeceeCe 8 Je<e& nes
mekeÀlee nw ~ ®evêcee keÀer GÊeÀ efmLeefle Hej MegYe Deewj HeeHe oesveeW keÀer ¢ef<ì mes peelekeÀ
keÀer Dee³eg 4 Je<e& lekeÀ keÀner peeleer nw ~
³eefo <eÿYeeJe iele MegYe ûeneW Hej HeeHe ûeneW keÀer ¢ef<ì nesleer nw lees peelekeÀ
keÀe peerJeve-cee$e SkeÀ ceeme lekeÀ keÀe neslee nw ~
HeeHe ûen mes Hejeefpele ueiveveeLe ûen ³eefo meHlece YeeJeiele neslee nw leye Yeer
peelekeÀ keÀe peerJeve SkeÀ ceeme keÀe neslee nw ~~ 6 ~~
ueives #eerCes MeefMeefve efveOeveb jvOe´kesÀvês<eg HeeHew:
HeeHeevle:mLes efveOeveefnyegkeÀÐetve³egÊesÀ ®e ®evês ~
SJeb ueives YeJeefle ceoveefíêmebmLewM®e HeeHewcee&$ee
meeOe¥ ³eefo ®e ve MegYewJeeaef#ele: MeefÊeÀYe=efÓ: ~~ 7 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeefjäevlejeefCe cevoe$eÀevle³eenõ
ueives #eerCe Fefle ~~ #eerCes MeefMeefve ®evês ueives pevceueiveefmLeles leLee
jvOe´kesÀvês<eg HeeHew: $etÀjw: efmLelew³e&LeemecYeJecesJebefJeOes ³eesies peelem³e efveOeveb cejCeb
JeÊeÀJ³eced ~ leLee ®evês MeefMeefve HeeHeevle:mLes HeeHeceO³eieles
efveOeveefnyegkeÀÐetve³egÊesÀçäce®elegLe&meHlecemLeeveeveecev³elecemLes peelem³e cejCeb
JeÊeÀJ³eced~ SJeefceefle ~ SJecevesvewJe ÒekeÀejsCe ueiveies HeeHeevle:mLes MeefMeefve leLee
ceoveef®íêmebmLes meHleceeäcemLeeve³eesjv³elecemLes HeeHes $etÀjs ³eefo MegYew: meewc³eûenw:
MeefÊeÀYe=efÓ: meyeuew: ®evêcee: ve Jeeref#elees ve ¢<ìes YeJeefle leoe peelem³e cee$ee mee×&b
pevev³ee men cejCeb Jeosled ~ DeLe efveefo&ä³eesiemLeM®es®®evêcee: MegYew¢&M³eles
yeefueefYemleoe peelem³ewJe cejCeb, ve levceelegefjefle ~~ 7 ~~
kesÀoejoÊe:öDev³e Deefjä ³eesieõ
Deäce leLee kesÀvê mLeeveiele HeeHe ûeneW keÀer efmLeefle kesÀ meeLe ueive iele #eerCe
®evêcee mes Yeer peelekeÀ keÀe cejCe ³eesie neslee nw ~ HeeHe ûeneW kesÀ ceO³eiele neskeÀj ³eefo
®evêcee, Deäce-meHlece-®elegLe& mLeevemLe nes lees Yeer peelekeÀ keÀe cejCe ³eesie neslee nw ~
Fme ÒekeÀej keÀer ûenefmLeefle ceW ueive keÀer Yeer efmLeefle nes DeLee&led HeeHe ûeneW kesÀ ceO³eiele
ueive meHleceeäceiele HeeHe ûen nesles nQ lees peelekeÀ kesÀ meeLe GmekeÀes peveef³e$eer ceelee
153

keÀer Yeer ce=l³eg nesleer nw ~ keÀmeer Yeer ûen efmLeefle ceW ®evêcee Hej yeueJeeved ûen keÀer ¢ef<ì
nesves mes peelekeÀ keÀer ce=l³eg nesleer nw ceelee keÀer ce=l³eg veneR nesieer ~~ 7 ~~
jeM³evleies meefÓjJeer#³eceeCes ®evês ef$ekeÀesCeesHeielewM®e HeeHew: ~
ÒeeCew: Òe³eel³eeMeg efMeMegefJe&³eesiecemles ®e HeeHewmlegefnveebMegueives ~~ 8 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeefjäevlejeCeervêJeýe³eenõ
jeM³evleie Fefle ~~ ®evês MeefMeefve jeM³evleies ³e$e le$e jeMeew veJeceveJeebMeies leLeeYetles
meefÓ: MegYeûenwjJeer#³eceeCees ve mev¢<ìs HeeHew: $etÀjwefm$ekeÀesCeesHeielew:
veJeceHeáecemLeevemLew: peele: efMeMegyee&uekeÀ: DeeMeg ef#eÒecesJe ÒeeCewjmegefYeefJe&³eesieb Òe³eeefle
ie®íefle ~ efce´³ele Fl³eLe&: ~ Demles ®e HeeHewefjefle ~ legefnveebMeew ®evês ueiveies Demles
meHleces meHlecemLeeveefmLelew: HeeHewM®eMeyoeef®íMegjeMJesJe ÒeeCewefJe&³eesieb Òe³eeefle ~ De$e
legefnveebMegueive Fefle keÀke&Àìueives kewÀefM®eodJ³eeK³eeleced ~ leo³egÊeÀced ~ ³emceeovesvewJe
mJeuHepeelekesÀ GÊeÀced ~ ``Go³eielees Jee ®evê: meHlecejeefMeefmLele: HeeHew:“
Fefle~~8~~
kesÀoejoÊe:öDev³e ÒekeÀej kesÀ yeeueeefjä ³eesieõ
jeefMe kesÀ Deefvlece veJeebMeevl³eiele ®evêcee Hej MegYe ûenesb keÀer ¢ef<ì veneR nesves
mes leLee ueive mes veJece Heáece Hej HeeHeûen keÀer efmLeefle mes Yeer peelekeÀ keÀe cejCe neslee
nw ~
leLee meHlecemLe HeeHeûen Deewj ueiveiele ®evêcee mes Yeer peelekeÀ keÀer ce=l³eg
nesleer nw ~~ 8 ~~
DeMegYemeefnles ûemles ®evês kegÀpes efveOeveeefÞeles
peveefvemegle³eesce=&l³egue&ives jJeew leg me Mem$epe: ~
Go³eefle jJeew MeerleebMeew Jee ef$ekeÀesCeefJeveeMeiewö
efve&OeveceMegYewJeea³eexHelew: MegYewve& ³eglesef#eles ~~ 9 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeefjäevlejeefCe nefjC³eenõ
DeMegYemeefnle Fefle ~~ ®evês MeefMev³eMegYemeefnles ³eÐeefHe meeceev³esveesÊebÀ
leLeeH³eMegYesve HeeHesve MevewM®ejsCewJe ³egÊesÀ leLeeYetles ueiveieles ve kesÀJeueb ³eeJeled ueiveieles
Demles mejenew jeefMeieles ueivee®®e kegÀpesç²ejkesÀ efveOeveeefÞelesçäcemLeeves peveefvemegle³ees:
154

ceele=Heg$e³ees: ce=l³egYe&Jeefle ~ jJeew leg meMem$epe Fefle ~ SJeb efJeOes ³eesies jJeeJeeefol³es
efmLeles peveefvemegle³eesce=&l³eg: Mem$epe: Mem$esCee³egOesve peelees YeJeefle ~ SlesvewleogÊebÀ
YeJeefle ~ Mevew½ejsCe yegOesve Jee ³egÊesÀçkexÀ ûemles ueiveieles kegÀpes ®eeäceies peelem³e cee$ee
men Mem$enslegkebÀ cejCeb Jee®³eced ~ vevJeMegYe Fefle meeceev³esveesÊeÀced ~ lelkesÀJeuesve
Mevew½ejsCe ³egÊesÀ ®evês MeefMeefve Fefle efkebÀ J³eeK³eelece ~ Mevew½ejsCe yegOesve Jee ³egÊesÀçkexÀ
Fefle veesÊeÀced ~ De$ees®³eles ~ DemecYeJeeosJe HeewCe&ceem³eeb ®evêûenCeb YeJeefle le$e
leeJeoke&Àmeefnlesve ®evêcemee ve YeefJeleJ³eced ~ yegOesve ®eeke&ÀmeceerHeJeefle&vee meowJe
YeJeefleJ³eced ~ DeäcemLeevelJeeÓewcesveeefHe ®evêmeefnlesve ve YeefJeleJ³eced ~ Mevew½ejb efJevee
J³eJeefmLelesve yegOesve meewc³esvewJe YeefJeleJ³eced ~ lemcee®®evêûenCes Fefle J³eeK³eeleced ~
Deke&ÀûenCes Hegve: yegOesve ³eefo ³egÊeÀesçkeÀex YeJeefle leoeke&ÀmeefnlelJeeÊem³e HeeHelee
YeJeleerl³eleesçke&Àm³e yegOemeefnlelJeefceefle J³eeK³eeleced ~ #eerCesvog³eesieeoke&Àm³e HeeHe³eesie
SJee³eb ieC³eles ³emceeoJeM³ececeeJeem³eelesçke&ÀûenCesve YeefJeleJ³eced ~ le$e
®eeJeM³ecekexÀCe #eerCe®evêmeefnlesve YeefJeleJ³eced ~ leoeke&À: #eerCesvogvee ³egÊeÀ Fefle
Dee®ee³e&m³eeefYeÒesleb m³eeÊeoe ûemlesçkexÀ efveOeveeefÞeles kegÀpe Fefle kesÀJeuecekeÀefj<³eled ~
Go³eefle jJeeJeeefol³es Go³eefle ueiveieles MeerleebMeew ®evês Jee ueiveieles leLee DeMegYew:
HeeHewefm$ekeÀesCeefJeveeMeiew: veJeHeáeceeäcemLew: meJezjsJe ³eLeemecYeJecesJebefJeOe³eesiemLes jJeew
®evês Jee MegYew: meewc³eûenw: Jeer³eexHeslew: yeueJeefÓ: ve ³egÊesÀef#eles ve meb³egÊesÀ veeefHe ¢äs
peelem³e efveOeveb cejCeb Jeosled ~ DeLee&osJeesÊeÀ³eesiemLes jJeew ®evês Jee yeefueefYe: MegYew³eg&les
¢äs ®eeefjä³eesieeYeeJe: ~~ 9 ~~
kesÀoejoÊe:öDev³e ÒekeÀej kesÀ Dev³e yeeueeefjä ³eesieõ
Fme Í}eskeÀ ceW `DeMegYe meefnles ®evês ûemles' ceW DeMegYe Meyo mes meYeer
DeMegYe ûen ve mecePe keÀj DeMegYe keÀe DeLe& kesÀJeue Meefve ûen mes mecePevee ®eeefnS ~
ke̳eeWefkeÀ Dee®ee³e& kesÀ `ûemles ®evês' keÀLeve mes ®evê ûenCe kesÀ mece³e kesÀ pevce mes
DeeMe³e mHeä nesves mes jeng³egÊeÀ ®evêcee mes leelHe³e& nw efkeÀöefkeÀmeer HeewCe&ceemeer efleefLe kesÀ
®evê ûenCe mece³e kesÀ peelekeÀ pevce mes DeefYeÒee³e neslee nw ~ Ssmeer efmLeefle ceW ®evêcee
mes 6 jeefMe keÀer otjer Hej met³e& ûen keÀer efmLeefle nesves mes `yegOe Meg$eÀew met³e&m³eeveg®ejeefJeJe
keÀoeef®eled met³e&m³eeûes-He=ÿs ®e Je´pele:' Fefle (YeemkeÀje®ee³e& efme×evleefMejesceefCe) Ssmeer
155

efmLeefle ceW HeeHe³egÊeÀ yegOe ûen mes ®evê Demle veneR nes mekeÀlee ~ cebieue ûen keÀer
DeäceYeeJeiele efmLeefle Dee®ee³e& mJe³eb keÀn ner jns nQ ~ FmeefueS #eerCe®evêcee-cebieue-
HeeHe ³egÊeÀ yegOe met³e& Deewj Meefve Fve HeeB®e HeeHe ûeneW ceW GÊeÀ DeMegYe Heo kesÀ DeLe& keÀe
ÐeeslekeÀ ûen kesÀJeue Meefve ner neslee nw, Dele: Fme peien Hej Meefve ûen keÀe cee$e ner
DeMegYe ûen efme× neslee nw ~
³eefo met³e& ûenCe keÀeueerve mece³e ceW peelekeÀ keÀe pevce nes lees yegOe³egÊeÀ kesÀ
meeLe #eerCe ®evê ³egÊeÀ met³e& keÀer mecYeJe efmLeefle nes mekeÀleer nw, cebieue ûen ueiveiele nes
mekeÀlee nw, efkeÀvleg Dee®ee³e& keÀe mHeäeMe³e ®evê ûenCe keÀeueerve efmLeefle mes mecyeefvOele
nw ~
DeLeJee ueiveiele met³e& ³ee ®evêcee keÀer efmLeefle ceW yeueJeeved HeeHeûeneW keÀer
efmLeefle DeäcemLe ef$ekeÀesCemLe neskeÀj Ssmes ³eesie ceW MegYeûeneW keÀe ³eesie Deewj ¢ef<ì veneR
nesves mes Yeer cejCe ³eesie neslee nw ~
DeLee&led Ssmes ³eesie keÀejkeÀ met³e& ³ee ®evêcee ceW yeueJeeved MegYeûeneW kesÀ ³eesie
Deewj ¢ef<ì nesves mes Deefjä ³eesie veneR neslee ~ ce=l³eg veneR nesleer nw ³en mHeä neslee
nw~~9 ~~
DeefmelejefJeMeMee¹YetefcepewJ³e&³eveJeceeso³evewOeveeefÞelew: ~
YeJeefle cejCeceeMeg osefnveeb ³eefo yeefuevee ieg©Cee ve Jeeref#elee: ~~ 10 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeefjäevlejceHejJekeÌ$esCeenõ
Deefmelesefle ~~ Deefmele: meewj: jefJejeefol³e: MeMee¹M®evê: Yetefcepeesçö
²ejkeÀ: Slew³e&Lee$eÀceb J³e³eveJeceeso³evewOeveeefÞelew: ÜeoMeveJeceueiveeäcemLeevemLew:
le$ewleppeeleb MevewM®ejs ÜeoMes DekexÀ veJeces ®evês ueiveies YeewcesçäcemLes Sles meJe& SJe
³eesie keÀlee&jes ûene ³eefo yeefuevee Jeer³e&Jelee ieg©Cee peerJesve Jeeref#elee: ve ¢äemleoe
peelem³e pevleesjeMJesJe cejCeb YeJeefle Jeosled ~ De$e ³eoe ³eesiekeÀle=&ved ûeneved yeueJeeved
ieg©: keÀebefM®elHeM³eefle keÀebefM®eVe HeM³eefle DeLeJee yeuenerve: meJee&vesJe HeM³eefle leoe
peelem³e cejCee³e ÒeJeosled, efkeÀvleg DeeMeg MeerIe´b ve Jeosled ~ DeLee&osJe meJee&vesJe ieg©:
Heáeceie: HeM³eefle leoeefjä³eesieeYeeJe: ~~ 10 ~~
156

kesÀoejoÊe:öDev³e ÒekeÀej keÀe Deefjä ³eesieõ


$eÀceMe: Meefve-met³e&-®evê Deewj cebieue ûen 1, 2, 9, 1, Deewj 8 mLeeveeW
ceW nesves mes peelekeÀ keÀer MeerIe´ ce=l³eg nes peeleer nw ~ GÊeÀ ûen efmLeefle Hej meyeue ieg© keÀer
¢ef<ì mes cejCe veneR neslee, yeeu³e peerJeve ceW cee$e Deefjä (keÀä) keÀne pee mekeÀlee
nw~~ 10 ~~
megleceoveveJeevl³eueivejvOe´s<JeMegYe³eglees cejCee³e MeerlejefMce: ~
Ye=iegmegleMeefMeHeg$eosJeHetp³ew³e&efo yeefueefYeve& ³egleesçJeueesefkeÀlees Jee ~~ 11 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeefjäevlejb Hegef<Heleeûe³eenõ
meglesefle ~~ MeerlejefMce½evê: me ®e #eerCe: DeMegYe³egle: HeeHeûensCe meb³egÊeÀ:
megleceoveveJeevl³eueivejvOe´s<eg efmLele: He_®ecemeHleceveJeceÜeoMeeso³eeäceiele: ~ DeLeJee
megleceoveveJeevl³ejvOe´s efmLele Fefle Heeþ: ~ Sles<eecev³elecemLeevemLe: Ye=iegmeglesve Meg$esÀCe
MeefMeHeg$esCe yegOesve osJeHetp³esve ye=nmHeeflevee yeefueefYeJeea³e&meb³egÊeÀwve& ³eglees veeH³eJeueesefkeÀle:
S<eeb $e³eeCeeb ceO³eeoskeÀlecesveeefHe meb³eglees ve ®e ¢ämleoe peelem³e cejCee³e YeJeefle
DeLee&osJe Ye=iegmegleMeefMeHeg$eosJeHetp³eeveecev³elecesve yeueJelee ¢<ìes ³egÊeÀes Jee YeJeefle
leoeefjä³eesieeYeeJe: ~ De$e #eerCe®evêûenCeb veeefmle lelkeÀmceeodJ³eeK³eeleefcel³e$ees®³eles~
Deeieceevlej¢älJeele ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``efveOeveemleJ³e³eueiveeq$ekeÀesCeiee:
#eerCe®evêmeb³egÊeÀe: ~ HeeHee yeefueve: MegYeowj¢M³eceevee ielee³eg<eeb Òee³e:~~“ ~~11~~
kesÀoejoÊe:öDev³e cejCe ³eesieõ
HeeHeûeneW ³ee HeeHeûen mes ³egÊeÀ ®evêcee keÀer efmLeefle 5, 7, 9, 12 Deewj 8
ceW nesves mes Yeer peelekeÀ kesÀ efueS ce=l³eg keÀejkeÀ ³eesie leYeer mebYeJe nw peye GÊeÀ ³eesie kesÀ
meeLe Meg$eÀ ³ee yegOe ³ee ieg© keÀe ¢ef<ì DeLeJee ³eesie mecyevOe veneR nesiee ~ yegOe ieg©
Meg$eÀ mes ³egÊeÀ ³ee ¢ef<ì mecyevOe mes peelekeÀ keÀer ce=l³eg veneR nesieer ~~ 11 ~~
³eesies mLeeveb ieleJeefle yeefueveM®evês mJeb Jee levegie=nceLeJee ~
HeeHew¢&äs yeueJeefle cejCeb Je<e&m³eevle: efkeÀue cegefveieefoleced ~~ 12 ~~
Fefle ÞeerJejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀçefjäeO³ee³e: mecHetCe&: ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeevegÊeÀcejCekeÀeueeveeceefjä³eesieeveeb keÀeueHeefj%eeveb Ye´cejefJeueefmelesveenö
157

³eesies mLeeveefceefle ~~ ³eefmcevveefjä³eesies peelem³e cejCekeÀeueeJeefOeveexÊeÀö


mleefmcevveefjä³eesies ³eesiekeÀlee&jes ³es ³es ûenemles<eeb ceO³eeÐees yeueJeeved me ³eefmcevvejeMeew
pevcekeÀeues J³eJeefmLele: me jeefMeye&efueve: mLeeveced ~ le$e ®eej$eÀcee®®evêceefme ÒeeHles
peelem³e cejCeb JeÊeÀJ³eced ~ DeLeJee ®evês mJeceelceer³emLeeveb ieles pevcekeÀeues ³e$e jeMeew
®evêcee J³eJeefmLelemlecesJe jeefMe HegvejefHe ®evês ieles le$e lem³e cejCeb JeÊeÀJ³eced ~
levegie=nceLeJee levegie=nb ueiveb Jee ®eej$eÀceeodieles ®evêceefme peelem³e cejCeb JeÊeÀJ³eced ~
keÀosl³eg®³eles ~ Je<e&m³eevle: mebJelmejeY³evlejs ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~
``DevegÊeÀkeÀeueefjäpeelees Je<e& veeefle$eÀeceefle“ Fefle ~ vevJe$e Òeefleceemeb ®evêcemee
meJee&C³esJe mLeeveeefve ievleJ³eeefve leeflkeÀefcel³egÊebÀ Je<e&m³eevle: ~ G®³eles ~ HeeHew¢äs
yeueJeefle ~ S<eg efveefo&ämLeeves<eg ceO³eeÐe$e iele½evêcee yeueJeevYeJeefle HeeHewM®e ¢M³eles
leoe peelem³e cejCeb JeÊeÀJ³eced ~ ve kesÀJeueb ielecee$e SJe ®evês ~ efkeÀue cegefveieefoleb
efkeÀuesl³eeiecemet®eves, cegefveieefoleefceoceefjäue#eCeefcel³eeieceHeejb He³exCe Þet³eles Fefle ~
De$eev³ewje®ee³ezjefjäYe²e GÊeÀemles ®e mel³eªHee: ³elees yenJees peelee DeefHe melmJeefHe
³eesies<eg peerJevlees ¢M³elesçleesçmceeefYe efkeÀef_®eefuueK³eles ~
``meJee&efveceeveefleyeue: mHegÀjobMegpeeuees
ueiveefmLele: ÒeMece³eslmegjjepecev$eer ~
SkeÀes yentefve ogefjleeefve megogmlejeefCe
YekeÌl³ee Òe³egÊeÀ FJe MetueOejÒeCeece: ~~ 1 ~~
ueiveeefOeHeesçefleyeueJeeveMegYewj¢ä:
kesÀvêefmLelew: MegYeKeiewjJeueeske̳eceeve: ~
ce=l³egb efJeOet³e efJeoOeeefle megoerIe&cee³eg:
meeOeb& iegCewye&ngefYeªefpe&le³ee ®e ue#c³ee ~~ 2 ~~
ueiveeoäceJel³e&efHe ieg©yegOeMeg$eÀ¢keÀeCeieM®evê: ~
ce=l³egb ÒeeHleceefHe vetveb Heefjj#el³esJe efveJ³ee&peced ~~ 3 ~~
®evê: mecHetCe&leveg: meewc³e#e&iele: MegYesef#eleM®eeefHe ~
ÒekeÀjesefle efjäYe²b efJeMes<ele: Meg$eÀmevo=ä: ~~ 4 ~~
yegOeYeeie&JepeerJeeveeceskeÀlece: kesÀvêceeielees yeueJeeved ~
158

³eÐel$etÀjmene³e: meÐeesçefjäm³e Ye²e³e ~~ 5 ~~


efjHegYeJeveieleesçefHe MeMeer ieg©efmele®evêelcepe¢keÀeCemLe: ~
Deieo FJe Yeesefieoäb Heefjj#el³esJe efveJ³ee&peced ~~ 6 ~~
meewc³eܳeevlejiele: mecHetCe&: efmveiOeceC[ue: MeMeYe=led ~
efve:Mes<eeefjänvlee Yegpe²ueeskeÀm³e ie©[ FJe ~~ 7 ~~
MeMeYe=efle HetCe&Mejerjs MegkeÌues He#es efveMeeYeJes keÀeues ~
efjHegefveOevemLesçefjäb ÒeYeJeefle vewJee$e peelem³e ~~ 8 ~~
ÒemHegÀefjleefkeÀjCepeeues efmveiOeeceueceC[ues yeueesHesles ~
megjceefv$eefCe kesÀvêieles meJee&efjäb Meceb ³eeefle ~~ 9 ~~
meewc³eYeJeveesHe³eelee: meewc³eebMekeÀmeewc³e¢keÀeCemLee: ~
ieg©®evêkeÀeJ³eMeefMepee: meJexçefjäm³e nvleej: ~~ 10 ~~
®evêeO³eeefmelejeMesjefOeHe: kesÀvês MegYeûenes JeeefHe ~
ÒeMece³eefle efj<ì³eesieb HeeHeeefve ³eLee nefjmcejCeced ~~ 11 ~~
HeeHee ³eefo MegYeJeiex meewc³ew¢&äe: MegYeebMeJeie&mLew: ~
efveIveefvle leoeefjäb Heefleb efJejÊeÀe ³eLee ³egJeefle: ~~ 12 ~~
jengefm$e<eÿueeYes ueiveelmeewc³ewefvejer#ele: mec³ekedÀ ~
veeMe³eefle meJe&ogefjleb cee©le FJe letueme«eleced ~~ 13 ~~
Mees<eexo³es<eg jeefMe<eg meJex ieieveeefOeJeeefmeve: metleew ~
Òeke=ÀeflemLewM®eeefjäb efJeueer³eles Ie=leefceJeeefivemLeced ~~ 14 ~~
lelkeÀeues ³eefo efJepe³eer MegYeûen: MegYeefvejeref#eleesçJeM³eced ~
veeMe³eefle meJee&efjäb cee©le FJe HeeoHeeved Òeyeue: ~~ 15 ~~
meJezie&ieveYe´ceCew¢&äM®evêes efJeveeMe³eefle efj<ìced ~
DeeHet³e&ceeCecetefle&³e&Lee ve=He: mJeb ve³esodÜs<eer ~~ 16“ Fefle ~~ 12 ~~
Fefle ye=nppeelekesÀ YeÆeslHeueìerkeÀe³eeb DeLeefjäeO³ee³e: ~~ 6 ~~
kesÀoejoÊe:öGÊeÀ Deefjä Deewj cejCe ³eesieeW keÀer DeJeefOe (mece³e)õ
GÊeÀ efpeve Deefjä ³eesieeW ceW peelekeÀ keÀe ce=l³eg mece³e efveoxMe veneR efkeÀ³ee ie³ee
nw Gme mece³e kesÀ %eeve kesÀ efueS ce=l³eg ³ee Deefjä ³eesie keÀejkeÀ ûen-ûeneW ceW yeueJeeved
159

ûen kesÀ efmLele jeefMe ceW, mJeieefle JeMeeled ®evê me_®eej keÀe pees mece³e nesiee Gme 1
Je<e& kesÀ Gmeer mece³e ceW ce=l³eg Deeefo keÀnveer ®eeefnS ~ DeLeJee pevce jeefMeiele ®evêcee
peye-peye efpeme-efpeme ceeme ceW Dee³esiee Gme cenerves kesÀ pevcejeefMeiele keÀer
®evême_®eej keÀer ceeefmekeÀ jeefMe iele ®evêcee keÀer efmLeefle ceW ce=l³eg nes mekeÀleer nw ~
DeLeJee SkeÀ Je<e& kesÀ Yeerlej ®evêefmLele jeefMe Hej yeueJeeved HeeHeûen ¢ef<ì ³eesie keÀer
efmLeefle kesÀ mece³e ce=l³eg nes mekeÀleer nw ~~ 12 ~~
ye=nppeelekeÀ ûevLe kesÀ DeLeeefjäeO³ee³eö6 keÀer HeJe&leer³e Þeer kesÀoejoÊe
peesMeer ke=Àle efnvoer `kesÀoejoÊe' J³eeK³ee mecHetCe& ~
160

DeLee³egoe&³eeO³ee³e: ~~ 7 ~~
ce³e³eJeveceefCelLeMeefÊeÀHetJezefo&JemekeÀjeefo<eg Jelmeje: Òeefoäe: ~
veJeefleefLeefJe<e³eeefMJeYetle©êoMemeefnlee oMeefYe: mJeleg²Yes<eg ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLee³egoe&³eeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ le$e HetJeexÊeÀefjäeO³ee³esçefjäJe
efpe&lem³ee³egoe&³e: keÀle&J³e: ~ le$eeoeJesJe ce³e³eJeveceefCelLeHejeMejcelesve Òel³eskeÀm³e
ûenm³e Hejcee³eg: ÒeceeCeb Hegef<Heleeûe³eenõ
ce³e³eJevesefle ~~ ce³ees ce³eveecee oeveJe met³e&ueyOeJejÒemeeo: ~ ³eJeve
cues®ípeeleer³ee nesjeefJeo: ~ ceefCelLe Dee®ee³e&: ~ HejeMej: MeefÊeÀ: HetJee& ³em³e me
MeefÊeÀHetJe&: HetJe&Meyosve efHelee G®³eles ~ lew: ce³e³eJeveceefCelLeMeefÊeÀHetJez:
efoJemekeÀjeefo<Jeeefol³eeefo<eg ûens<eg Jelmeje: mebJelmeje Hejcee³eg: ÒeceeCeeyoe: Òeefoäe:
GÊeÀe: ~ veJeefleefLeefJe<e³eeéeerl³eeefo ~ De$e veJeefYeo&Memeefnlee Fefle meJe&$ewJe Mes<eYetleb
lesve veJeefYe: meefnlee oMe SkeÀesveefJeMeefle: Hejcee³eg: ÒeceeCeJelmeje
efoJemekeÀjm³eeefol³em³e ~ efleefLeefYe: HeáeoMeefYe: meefnlee oMe HeáeefJebMeefle½evêm³e ~
efJe<e³ew: HeáeefYe: meefnlee oMe HeáeoMe Yeewcem³e ~ DeefMJeY³eeb ÜeY³eeb meefnlee oMe
ÜeoMe yegOem³e ~ Yetlew: HeáeefYe: meefnlee oMe HeáeoMe iegjew: ~ ©êwjskeÀeoMeefYe: meefnlee
oMe SkeÀefJebMeefle: Meg$eÀm³e ~ oMeefYe: meefnlee oMe efJebMeefle: meewjm³e ~ Sleeefve
ûeneCeeb Hejcee³eg: ÒeceeCeJe<ee&efCe mJeHejcees®®eebMeefmLeles<eg YeJeefvle ~ le$es¢Mee:
Hejcees®®eefmLelee ûene Deeefol³eeo³ees YeJeefvle ~ ³eÐeLee SJeb efJeOee ¿esles
³eLeeefveefo&äJe<ee&efCe Òe³e®íefvle ~ 19~25~15~12~15~21~20~ De¹sveeefHe
Sleev³ekeÀe&oerveeb Hejcee³eg: ÒeceeCeJe<ee&efCe ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:öHetJe& DeO³ee³e kesÀ DeefjäJeefpe&le oerIee&³eg ³eesie ceW ûeneW kesÀ Dee³eg
kesÀ Je<e& yeleeS pee jns nQ ~
ce³e veecekeÀ ceneve Demegj, ue¹eOeerMe jeJeCe keÀer Oece&Helveer cevoesojer keÀe
efHelee DeLee&led jeJeCe keÀe MJemegj Lee, Deewj yeæ[s leHe mes efpemeves met³e&osJe keÀer DeejeOevee
mes DeMes<e p³eewefle<e Meem$e keÀe %eeve ÒeeHle efkeÀ³ee nw, Dee®ee³e& Jejen ves DeHeves Dev³e
Dee®ee³eex kesÀ meeLe Fme ûevLe kesÀ Fme Dee³egoe&³eeO³ee³e ceW peelekeÀ keÀer Dee³eg kesÀ efJe®eej
ceW FvneR ce³eemegj keÀe meJe& ÒeLece GuuesKe efkeÀ³ee nw ~
161

cues®í peeleer³e ³eJevee®ee³e&, Dee®ee³e& ce³e, Dee®ee³e& `ceefCelLe' MeefÊeÀHetJe&


DeLee&led MeefÊeÀ Meyo efpemekesÀ HetJe& ceW, DeLee&led Dee®ee³e& HejeMej ves met³ee&efokeÀ meeleeW
ûeneW kesÀ Òel³eskeÀ kesÀ $eÀceMe: oMe DeefOekeÀ 19, 25, 15, 12, 5, 21 Deewj
20 Je<e& lekeÀ Dee³eg ÒeceeCe Je<e& yeleeS nQ ~
DeLee&led met³e&ûen kesÀ Dee³eg Je<e& † 10 9 † 19, ®evêcee kesÀ 15
10 † 25, cebieue kesÀ 10 5 † 15, yegOe kesÀ 10 2 † 12, ye=nmHeefle kesÀ
10 5 † 15, Meg$eÀ kesÀ 10 11 † 21 Deewj Meefve ûen kesÀ 10 10 †
20 Je<e& mebK³eelcekeÀ Dee³eg Je<e& yeleeS nQ ~
Dee®ee³e& HejeMej ves mJejef®ele ueIegHeejeMejer ûevLe ceW jeng Deewj kesÀleg meefnle
9 ûeneW keÀer oMee Je<e& mebK³ee yeleekeÀj meYeer ûeneW kesÀ mecHetCe& Dee³eg Je<e& 120 Je<e&
keÀer keÀner nw efkeÀvleg ³eneb Hej jeng kesÀleg jefnle meele ûeneW keÀer kegÀue oMee Je<e& ÒeceeCe
19 25 15 12 15 21 20 † 127 Je<e& neslee nw keÀne
ie³ee nw ~ Òemebieeiele efJe®eej He³ee&Hle nw ~
met³ee&efo meeleeW ûeneW ceW pees ûen DeHeveer Hejce G®®ejeefMe ceW efmLele nesiee Gmeer
ûen keÀer GÊeÀ Dee³eg Je<e& mebK³ee Hetjer nesleer nw ~ pewmes, efpeme peelekeÀ keÀer pevceHe$eer ceW
met³e&ûen mHeä keÀer jeM³eeefo mebK³ee ³eefo 0~100~0'~0“ nesieer lees Gme peelekeÀ
kesÀ efueS met³e&oMee kesÀ Hetjs 19 Je<e& keÀer Dee³eg Je<e& keÀer oMee ÒeeHle nesieer ~~ 1 ~~
veer®esçleesç×& Ûmeefle efn leleM®eevlejmLesçvegHeelees
nesje lJebMeÒeeflececeHejs jeefMelegu³eb Jeoefvle ~
efnlJee Je$ebÀ efjHegie=nielewnea³eles mJeef$eYeeie:
met³eexef®ívveÐegefle<eg ®e oueb ÒeespP³e Meg$eÀeke&ÀHeg$eew ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Hejceveer®eeJeefmLeveecee³egoe&³e%eeveb cevoe$eÀevle³eenõ
veer®e Fefle ~ Dele SJe efoJemekeÀjeo³ees veer®es Hejceveer®es DeOe¥ Hejcee³eg:
ÒeceeCeJe<exY³eesçHenjefle ~ Dele SJeesÊeÀced ~ veer®esçleesçmceelHetJeexÊeÀelHejcee³eg<eesçOe¥ oueb
Ûmeefle #eer³eles DeLes¢Mee jJ³eeo³e: Hejceveer®emLee YeJeefvle ~ Hejceveer®emLeemle SJe
HetJeexÊeÀe³eg<eesçOe¥ oueb Òe³e®íevfle ~ leÐeLee ~ jefJe: meeOee&efve veJe Je<ee&efCe Òe³e®íefle ~
®evê: meeOee&efve ÜeoMe Je<ee&efCe Òe³e®íefle ~ SJeb Yeewce meHle meeOee&efve ~ SJeb yegOe: <eìd~
162

SJeb ye=nmHeefle: meHle meeOee&efve ~ SJeb Meg$eÀes oMe meeOee&efve ~ SJeb Mevew½ejes oMe ~
De¹sveeefHe jJesJe&<ee&efCe 9 ceemee: 6 ~ ®evêm³e Je<ee&efCe 12 ceemee: 6 ~ Yeewcem³e
Je<ee&efCe 7 ceemee: 6 ~ yegOem³e Je<ee&efCe 6 ~ iegjes Je<ee&efCe 7 ceemee: 6 ~ Meg$eÀm³e
Je<ee&efCe 10 ceemee: 6 ~ Meves: Je<ee&efCe 10 ~ lele½eevlejmLesçvegHeele Fefle ~ lele:
lemceeog®®eeVeer®ee®®eevlejmLes ceO³eJeefle&efve ûensçvegHeele: $ewjeefMekeÀ: keÀle&J³e: ~ meJex<eeb
veer®eeefve De¹le³ewJe efueK³evles ~ le$e leeJelmeJe&m³esJe ûenm³e
Hejcees®®eHejceveer®eevlejeueb jeefMe<eìdkebÀ YeJeefle ~ leeJeosJe efueHleeefHeC[erke=Àl³e oMe
menñeeC³eäew ®e Meleeefve YeJeefvle (10800) le$e mJees®®eeoefOekebÀ ûensCe ³eoe YegÊebÀ
YeJeefle leoe le$e mJees®®eb efJeMeesO³e Mes<em³e efueHleeefHeC[erkeÀe³e&ced ~ DeLe
mJeveer®eeoefOekebÀ ûensCe YegÊebÀ YeJeefle leoe le$e mJeveer®eceHeem³eeJeMes<eb
efueHleeefHeC[erkeÀe³e&ced ~ leemeeb ûenYegÊeÀefueHleeieCe Fl³eeK³ee ~ lem³ewJe ûenm³e
Hejceveer®eesÊeÀeefve Je<ee&efCe ceeme³egleeefve keÀe³ee&efCe keÀLeceg®³eles ~ Je<ee&efCe ÜeoMeefYe:
me²§C³e le$e ceemeev³eespe³esÊeeefve ®e ceemeerke=Àleev³eeefol³eeoerveeb efueK³evles ~ leÐeLee
®elego&MeeefOekebÀ Meleb jJes: ÒeeiJeefÜYep³e meeOe¥ Meleb ®evêm³e veJeefleYeezcem³e ~
efÜmeHleefleyeg&Oem³e ~ veJeeflepeeaJem³e ~ <e[defJebMel³eefOekebÀ Meleb Meg$eÀm³e ~ efJebMel³eefOekebÀ
Meleb meewjm³e ~ De¹sveeefHe 114 met³e&m³e ~ 150 ®evêm³e ~ 90 Yeewcem³e ~ 72
yegOem³e ~ 90 peerJem³e ~ 126 Meg$eÀm³e ~ 120 Meves: ~ le$e $ewjeefMekebÀ ³eefo
YeieCeeOe&efueHleeefYe: KeKeeäefokeÌme*dK³eeefYejslee: (10800) FäûenHejceveer®eceemee
ueY³evles leoe leodûenYegÊeÀefueHleeefYe: efkeÀ³evle Fefle De$esob met$eced ~ ``$ewjeefMekesÀ ÒeceeCeb
HeÀueefce®íeÐevle³ees: me¢MejeMeer ~ F®íe HeÀuesve iegefCelee ÒeceeCeYeÊeÀe HeÀueb
YeJeefle~“ leoLe& ûenHejceveer®eceemew: me²§C³e YeieCeeOe&efueHleeefYeefJe&Yep³eeJeeHleb ceemee:~
ceemeMes<eb ef$ebMeodiegefCeleb (30) ÒeeiJeefÜYep³eeJeeHleb efoJemee: ~ efoveMes<eb <eäîee
me²§C³e ÒeeiJeefÜYep³eeJeeHleb IeefìkeÀe: ~ IeefìkeÀeMes<eb <eäîee me²§C³e
ÒeeiJeefÜYep³eeJeeHleb efJekeÀuee: Heueeefve ~ SJeb ceemeeefoM®e<ekeÀevle:keÀeue Deeiele: ~
ceemeeveeb ÜeoMeefYeYee&ieceHeËl³e ®eeJeeHleb Je<ee&efCe ueY³evles ~ leosJe Mes<eb ceemee: ~
SJeceeieleb Je<ee&efoHejcees®®ee³ego&efMe&leJe<exY³e: mebMeesO³eeJeMes<eb ûensCe Je<ee&efoje³eg<e:
keÀeuees oÊees YeJeefle ~ SJeceg®®eeefÜ®³eglem³e veer®eceÒeeHlem³e keÀÊe&J³eb
163

veer®eeefÜ®³eglem³ees®®eceÒeeHlem³e ÒeeiJelkeÀeueceeveer³e lem³ewJe ûenm³e Hejveer®ee³egef<e


meb³eesp³e ûenm³ee³eg<e: keÀeuees Je<ee&efoYe&Jeefle ~ DeLeJee ³eefo
jeefMe<eìdkeÀefueHleeefYejOee&³egJe&<ee&C³eHe®eer³evles leowleeefYeûe&nYegÊeÀefueHleeefYe: efkeÀefcel³e$e
ceO³ecejeefMemeJeCeeake=Àl³e lesvee¹sve ûenYegÊeÀefueHlee iegCe³esled ~ lele: HeefjJel³e&
Yeeienej®ísoebMewje®ísome²§CeMísoebMeebMeiegCee Yeep³em³e Yeeienej: meJeefCe&le³eesefjl³e$e
Je<ee&CeecesJeced mJe®ísoeefokesÀve YeieCeeOee&efueHlee: me²§C³e KeKe<eìd®evêve³eveefueHlee
YeJeefvle (21600) SleeefYeYee&ieceHeËl³e Je<ee&efCe ueY³evles ~ Mes<eb ÜeoMeefYe:
meefJekeÀueb me²§C³eeOe:mLem³e meefJekeÀuem³e <eäîee YeeieceHeËl³eesHeefjlevejeMeew meb³eesp³e
ÒeeiJeefÜYep³e ceemee ueY³evles ~ SJeb Mes<eb meefJekeÀueb ef$ebMelee <eäîee me²§C³e
efoveIeefìkeÀe efJeIeefìkeÀeM®eeveef³eleJ³ee: Mes<eb ÒeeiJelkeÀce& ~ DeLe ueIegveesHee³esve
efHeC[e³eg<e Deeve³eveb ÒeoM³e&les ~ leÐeLee ~ Fäûeneled ÒeeiegÊeÀceg®®eOe´gJekebÀ
efJeMeesO³eeJeMes<eb keÀce& Yetceew mLeeHe³esled ~ DeLees®®eOe´gJekebÀ ve MegJ³eefle leoe ûens
jeefMeÜeoMekebÀ oÊJee lemceeog®®eceHeem³eeefJeMes<e mLeeHe³esled ~ lelemleoJeMes<eb
jeefMe<eìdkeÀeotveb YeJeefle leoe jeefMeÜeoMekeÀeoHeem³e Mes<eb mLeeH³eced ~ jeefMe<eìdkeÀeefOekebÀ
YeJeefle leoe leosJe ûee¿eced ~ lelkeÀce& Yetceew jeM³eeefokebÀ efJeefueHleevleb mJeHejcee³egJe&<e&w:
me²§C³e mJe®ísowefJe&Yep³e ueyOecegHe³eg&Heefj ³eespe³esled ~ efJeefueHleeveeb ®e <eäîee Yeeieeveeb
ef$ebMelee jeMeerveeb ÜeoMejeefMeY³ees ueyOe Je<ee&efCe ~ leoJeMes<eb ceemee: ~ YeeieMes<eb
efoJemee: ~ efueHleeMes<e IeefìkeÀe: ~ efJeefueHleeMes<e ®e<ekeÀe Fefle ~ SleeJelewJe keÀce&Cee
mHegÀìb YeJeefle ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``mJees®®eMeg×es ûen: MeesO³e: <e[dYeeotvees
YeceC[ueeled ~ mJeefHeC[iegefCelees YeÊeÀes Yeeefoceevesve Jelmeje: ~~
(1~12~30~60~60~) Fefle ~ nesje lJebMeÒeefleceefceefle ~ nesje ueiveced ~ mee
®eebMeÒeceeCeeefve Je<ee&efCe ooeefle ³eeJevlees veJeebMekeÀe ueivesve YegÊeÀemleeJevl³esJe Je<ee&efCe
ooeefle ~ lelkeÀjCeb ³eLee ~ lelkeÀeefuekeÀm³e ueivem³e jeMeerveHeem³e Mes<eb
efueHleeefHeC[erkeÀe³e&ced ~ le$e Meleܳesve YeeieieHeËl³eeJeeHlee YegÊeÀveJeebMekeÀemleeJevl³esJe
Je<ee&efCe ueivecee³egoe&³eb Òe³e®íefle DeJeMes<esCe men $ewjeefMekebÀ ke=ÀlJee
Je<ee&CeeceOemleevceemeeÐeb mLeeHeef³eleJ³eced ~ leÐeLee ~ ³eefo efueHleeMeleܳesve ÜeoMe
ceemee ueY³evles leoeJeMes<eefueHleeefYe: efkeÀ³evle Fefle ~ lesveeJeMes<eefueHlee ÜeoMeefYe:
164

me²§C³e Meleܳesve efJeYep³eeJeeHleb ceemeemles ®e Je<ee&CeeceeOe: mLeeH³ee: ceemeMes<eb


ef$ebMelee me²§C³e Meleܳesve ÒeeiJeefÜYep³eeJeeHleb ®e efoJemee: les ceemeeveeceOe: mLeeH³ee:~
SJeb ueivem³e jeefMelegu³ecee³egoe&³eefce®íefvle ~ ueivesve ³eeJevlees jeMe³ees
YegÊeÀemleeJevl³esJe Je<ee&efCe ueivee³eg: ~ ueivem³e YegÊeÀ YeeieeefokebÀ efueHleeefHeC[erke=Àl³e
ceemeeÐeeve³eves $ewjeefMekebÀ keÀle&J³eced ~ ³eÐeäeoMeefYeefue&HleeMelewÜe&oMe ceemee ueY³evles
leowleeefYeue&iveYegÊeÀefueHleeefYe: efkeÀ³evle Fefle ~ ÒeeiJeÜ<ee&CeeceOemleevceemeeÐeb
efveefnleJ³eced ~ SJeb kesÀef®euueivee³egoe&³eefce®íefvle ~ leLee ®e ceefCelLe: ~
``ueivejeefMemeceeM®eeyoe ceemeeÐecevegHeelele: ueivee³egoe&³eefce®íefvle
nesjeMeem$eefJeMeejo: ~~“ Fefle ~ leosJe celeb MeesYeveefcel³emceekeÀceefYeÒesleced ~ Dev³es
lJesJeefce®íefvle ~ leLee ueiveebMeHeleew yeueJeefle DebMelegu³eb jeM³eefOeHes yeueJeefle ®e
jeefMelegu³eefceefle ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ``ueiveeÎÊeeWçMelegu³e: m³eeovlejs
®eevegHeelele: lelHeleew yeuemeb³egÊesÀ jeefMelegu³eb ®e YeeefOeHes ~~“ efnlJee Je$eÀefceefle ~ ³esve
ûensCe ³eeJelme*dK³eb Dee³egoe&³ees oÊemlem³e mJe YeJeefle lemceelmJeeoe³eg<ees
YeewceeefokeÀm³e ûenm³e Je$ebÀ efJeHejerleieleb efnlJee Jepe&ef³elJee ³ees ûenes efjHegie=niele:
Me$eg#es$eeJeefmLelees YeJeefle lesve mJeeoe³eg<eefm$eYeeiees ner³eles me
ûenefm$eYeeieceHenjleerl³eLe&:~ Jeef$eÀle: Hegve: Me$eg#es$eieleesçefHe veeHenjefle ~ leLee ®e
``Je$eÀ®eejb efJevee $³ebMeb Me$egjeMeew njsodûen: ~“ SleÂntveeb celeced ~ Dee®ee³e&m³e Hegvejs<e
SJe He#eesçefYeÒesle: ~ Dev³eLee efnlJee Yeewceb efjHegie=nielewnea³eles mJeef$eYeeieced“
Fl³esJeeJe#³eled ~ Je$ebÀ efnlJee ³ees ûenes efjHegjeefMeiele SJe %ee³eles ³eLee Je$eÀiees ûen
Dee³egoe&³eb meyeuelJeeled ef$eiegCeb ooeefle leLeeç$eeefHe veeHenjleerefle efveM®e³e: Dev³es HegvejsJeb
J³ee®e#eles ~ ³eLee Je$eÀce²ejkebÀ efnlJee ³ees ûenes efjHegjeefMeiemlesve mJeeoe³eg<eefm$eYeeiee
ner³eles Yeewce: Me$eg#es$eieleesçefHe veeHenjefle ~ De$e ®e yeeoje³eCe: ~ ``Yetc³ee: Heg$eb
Jepe&ef³elJeeçefjYemLee nv³eg: mJeelmJeeoe³eg<emles ef$eYeeieced ~“ Fefle ~ met³eexef®íVeÐegefle<eg
met³exCe jefJeCee Gef®íVee keÀefle&lee Ðegefle³ex<eeb les met³eexef®íVeÐegle³e: Deeefol³eceC[ues
Demleefceles³eg ûens<eg oueceOe&b ner³eles ~ efkeÀvleg Meg$eÀeke&ÀHeg$eew efmeleMevewM®ejew ÒeespP³e
Jepe&ef³elJee ~ leeJemle²leeJeefHe veeHenjle: ~ leLee ®e yeeoje³eCe: ``Demleb ³eelee: meJe&
SJeeOe&neefveb kegÀ³eg&efn&lJee owl³eHetpeeke&ÀHeg$eew“~~2~~
165

kesÀoejoÊe:öHejceveer®e mLeeveer³e Dee³eg Je<e&õ


³eefo ûen DeHeveer Hejce veer®e jeefMe ceW ie³ee nw lees GÊeÀ keÀefLele Dee³eg Je<e& keÀer
DeeOeer Dee³eg keÀce nes peeleer nw ~ pewmes met³e& ûen keÀer mHeäjeM³eeefo peye
6~100~0'~0 nesieer DeLee&led Hejce veer®e ceW met³e& nesiee lees Gme efmLeefle kesÀ peelekeÀ
keÀer Dee³eg efJe®eej kesÀ mece³e met³e& oMee Je<e& † 19 keÀe DeeOes Je<e& DeLee&led 9 Je<e& 6
cenervee ÒeceeCe keÀer ner nesieer ~ SJeb meJe&$e mecePevee ®eeefnS ~
G®®e Deewj veer®e kesÀ yeer®e, ceW ³e$e le$e keÀneR Yeer ûen nesiee lees DevegHeele
ieefCele mes lelmLeeveer³e Dee³egJe<e& mecePeves ®eeefnS ~
Dee®ee³eex kesÀ cele mes ueive keÀer Dee³eg ueive keÀer oMee ueive kesÀ YegÊeÀ veJeebMe
mebK³ee legu³e Je<e&ceeve nesleer nw ~ kegÀí Dee®ee³eex kesÀ cele mes ueive keÀer YegÊeÀjeefMe
mebK³ee legu³e ueivee³eg nesleer nw ~ Me$eg jeefMe efmLele ûen keÀer Dee³eg keÀe le=leer³e keÀce
neslee nw ~ Meg$eÀ Deewj Meefve jefnle Dev³e pees ûen met³e& meeefvveO³e mes Demlebiele nes ie³ee
nw Gme ûen keÀer ieefCeleiele GÊeÀ Dee³eg keÀe DeeOee keÀce nes peelee nw ~~ 2 ~~
efvecve ®e$eÀ mes G®®emLeeveer³e Deewj veer®emLeeveer³e ûeneW kesÀ Dee³eg Je<e& ÒeceeCe
mHeä osefKeS ~
G®®emLeeveer³e Je<e&
met. 19
®eb. 25
ceb. 15
yeg. 12
ye=. 15
Meg. 21
Me. 20
166

veer®emLeeveer³e Je<e& ceeme


met. 9 6
®eb. 12 6
ceb. 7 6
yeg. 6 0
ye=. 7 6
Meg. 10 6
Me. 10 0
DevegHeele mes Fä mLeeveer³e ûen kesÀ Dee³egoe&³e Je<e& ieefCele mes efvecve YeeBefle
efvekeÀueleer nw ~ Òel³eskeÀ ûen keÀer Hejce G®®e jeefMeiele Dee³eg Je<e& Dee®ee³e& ves mJe³eb
yelee efo³es nQ leLee veer®emLeeveer³e Dee³egoe&³e Je<e& G®®emLeeveer³e Je<e& mebK³ee keÀer DeeOeer
Je<e& mebK³ee Yeer yelee oer ®egkeÀer nw ~ FmeefueS ³eefo 6 jeefMe³eeW keÀer keÀuee legu³e ceW
Heefþle Dee³eg Je<e& kesÀ DeeOes keÀe Ûeme neslee nw lees Fä ûen Deewj mHe<ì G®®e kesÀ
DevlejebMe keÀuee ceW efkeÀleves Je<eex keÀe Ûeme nesiee“ Ssmee Devegceeve keÀjves mes F<ì Dee³eg
nes peeleer nw ~
pewmes efkeÀmeer peelekeÀ keÀer pevce kegÀC[ueer ceW met³e& mHeä 11~150 nw ~
met³e& G®®e 0~10 ceW Ieìeves mes Mes<e 0~25' † 25 DebMe keÀer keÀuee keÀes 60
mes iegefCele keÀjves mes 1500 keÀuee nesleer nw ~ HetJeexÊeÀ DevegHeele mes 6 jeefMe³eeW keÀer
keÀuee 6 ƒ 30 ƒ 60 ƒ † 180 ƒ 60 † 10800 ceW 114 ceeme keÀe
Ûeme neslee nw lees 1500 keÀuee keÀceer ceWö
114 ƒ 1500/10800 † 171000/10800 † 16
Je<e& 10 ceeme
Dele: met³e& ûen Je<ee&³egoe&³e mebK³ee 19 Je<e& ceW keÀce keÀjves mes met³e& keÀe
Dee³egoe&³e Je<e&ceeve Ieìer 19~0~0~0ö 16~10~0 efove † 2 Je<e& 2 cenervee
† 0 efove Deewj 0 Ieìer Mes<e kesÀ legu³e neslee nw ~~ 2 ~~
167

meJee&×&ef$e®ejCeHeáe<eÿYeeiee: #eer³evles J³e³eYeJeveeomelmeg Jeececed ~


melmJe×& Ûmeefle leLewkeÀjeefMeieeveeceskeÀeWçMeb njefle yeueer leLeen mel³e: ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ûeneCeeb mJeeoe³eg<eM®e$eÀHeelesveeHeneefveb Òenef<e&C³eeççnõ
meJee&×&sefle ~~ Demelmeg HeeHeûens<eg J³e³eYeJeveeoejY³e ÜeoMemLeeveelÒeYe=efle
meHleceevleb ³eeJeodJ³eJeefmLeles<eg Jee J³egl$eÀcesCe ³eLee$eÀceb meJee&×e&o³ees Yeeiee: #eer³evles ~
le$e ueiveeled ÜeoMemLe: HeeHeûen: meJe&cee³egoelceer³ecesJeeHenjefle& SkeÀeoMemLeesç×¥
oMecemLeefm$eYeeieb veJemLeM®elegYee&ieced DeäcemLe: HeáeceYeeieb meHlemLe: <e[dYeeieefceefle ~
melmJe×&efceefle ~ Sles<JesJe J³e³eeefo<eg mLeeves<eg melmeg MegYeûens<eg
J³eJeefmLeles<JeMegYeûenesÊeÀm³ee×¥ #eer³eles ~ le$e ueiveeled ÜeoMemLe: MegYeûen:
mJee³eg<ees×&ceHenjefle ~ SkeÀeoMemLeM®elegYee&ieb oMecemLe: <e[dYeeieb
veJecemLeesçäceYeeieced DeäcemLees oMeceYeeieb meHlecemLees ÜeoMeYeeieefceefle ~
leLewkeÀjeefMeieeveeefceefle ~ GÊeÀmLeeves<eg ³eoe ûenܳeb YeJeefle yenJees Jee m³egmleoe
les<eeceskeÀmebefmLeleeveeb ceO³eeoskeÀ SJe ³ees yeueer Jeer³e&Jeevme SJewkeÀesçMeb Yeeieb
³eLeeHeefþleceHenjefle veev³es le$emLee DeHenjefvle ~ Slelmel³e Deen mel³ee®ee³e&:
keÀLe³eefle ~ DebMeûenCeb ³eLeemecYeJeb YeeiÒeoMe&veeLe&ced ~ leLee ®e mel³e: ~
``SkeÀeoMeesl$eÀceelmeHleceeefoefle Òeen njCekeÀcee&efCe ~ SkeÀ#e&ies<eg efJe³ee&efOekeÀ: mJeYeeieb
njsoskeÀ: DeOe& le=leer³eYeeieb ®elegLe&kebÀ He_®eceb ®e <e<þb ®e ~ Dee³eg:efHeC[elHeeHee njefvle
meewc³eemleLeeOee&efve ~~ ÜeoMemLe: HeeHe: mJeevoe³eb MeesYevemleleesç×¥ leg ~ DeHenjefle
meJe&cee³eg³e&Lee ®e: ³eesiemleceefHe Je#³e Fefle ~~ SkeÀ#eexHeieleeveeb ³ees YeJeefle yeueeefOekeÀes
efJeMes<esCe ~ #eHe³eefle ³eLeesÊeÀcebMeb me SJe veev³eesçefHe le$emLe: ~~“ Fefle ~
Jejenefceefnjefceefnjm³eeH³esJeb celeced ~ Fn mel³eceleesHev³eeme
Deeieceevegme=efmeÒeoMe&veeLe&:~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:öueive mes 12-11-10-9-8-7 mLeeveefmLele HeeHe ûeneW mes
Dee³eg efJe®eejpeelekeÀ ueive mes 12 JeW YeeieJele ûen mes Gme ûen keÀer mecHetCe& Dee³eg keÀe
DeHenjCe, Fme ÒekeÀej 11 mLe HeeHeûen mes Gme HeeHeûen keÀer Dee³eg keÀe DeeOee,
168

oMecemLe HeeHeûen mes Gme HeeHeeûen keÀer Dee³eg keÀe le=leer³eebMe, veJecemLe HeeHeûen mes Gme
HeeHeûen keÀe ®elegLee¥Me, DeäcemLe HeeHeûen mes Gme ûen keÀe HeáeceebMe SJeb ueivesMe
meHlecemLe HeeHeûen keÀer efmLeefle mes Gme ûen keÀe <eÿebMe legu³e Dee³eg keÀe Ûeme nes
peelee nw ~
Fmeer $eÀce mes ueive mes ÜeoMeeefo efJeueesce $eÀce mes meHlece lekeÀ MegYe ûen keÀer
efmLeefle mes, ÜeoMemLe MegYe ûen mes Gme MegYe ûen kesÀ Deeiele Dee³eg Je<e& keÀe DeeOee,
SkeÀeoMemLe MegYeûen kesÀ ®eewLeeF&, oMecemLe MegYeûen mes GmekeÀer Dee³egoe&³e keÀe
<eÿebMe, veJecemLe MegYeûen mes GmekeÀer Dee³egoe&³e Je<e& ÒeceeCe keÀe DeäceebMe, DeäcemLe
MegYeûen mes Gme MegYeûen mes ÒeeHle Dee³eg keÀe oMeceebMe legu³e Je<ee&efo ÒeceeCe keÀce nes
peelee nw ~
SkeÀ jeefMemLe oes, leerve MegYe HeeHe ûeneW keÀer efmLeefle mes GÊeÀ ÒekeÀej mes
Òel³eskeÀ ûen keÀer Dee³egoe&³e Je<eex ceW Gme ûen kesÀ HetJeexÊeÀ mebmkeÀej peefvele Je<ee&efo keÀce
keÀjles ngS HetCee&³eg ÒeceeCe %eele keÀjvee ®eeefnS ~ meJee&®ee³e& meccele Fme cele cesb
`meʳee®ee³e&' kesÀ cele mes SkeÀjeefMemLe DeveskeÀ MegYe HeeHeûeneW keÀer efmLeefle ceW pees ûen
meJee&efOekeÀ yeueer nw cee$e Gmeer ûen mecyevOeer mebmkeÀej Gme ûen keÀer Dee³eg Je<eex ceW
keÀjvee ®eeefnS Deesj ûeneW ceW GÊeÀ mebmkeÀej keÀer DeeJeM³ekeÀlee veneR nesleer nw ~~ 3 ~~
mee×exefoleesefoleveJeebmenleelmecemleeÓeieesDeä³egÊeÀMelemebK³ecegHewefleveeMeced ~
$etÀjs efJeueivemeefnles efJeefOevee lJevesve meewc³esef#eles ouecele: Òeue³eb Òe³eeefle ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ueivemLe: HeeHeM®e$eÀHeeleJeoe³eg<eeWçMeceHenjefle lem³eebMeÒeceeCe%eeveb
JemevleefleuekesÀveenõ
mee×exefolesefle ~~ Gefolee ³es veJeebMeemles GefoleveJeebMee: mee×exefolesve veJeebMesve
Jele&vle Fefle mee×exefoleesefoleveJeebMee: ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ leelkeÀeefuekeÀm³e
mHegÀìueivem³e ³es YegÊeÀe: Yeeiee: les<eeb efueHlee: efHeC[erke=Àl³e Meleܳesve
YeeieceHeËl³eeJeeHle leefmcevkeÀeues Ye®e$eÀm³e ®e ³eeJevlees veJeebMekeÀe Gefolee:
HeM®eeo×exefolees veJeebMekeÀ: me le$e GefoleveJeebMemecetns ³eesp³e: ~ SJeb ke=Àles
mee×exefoleesefoleveJeebMemecetnes YeJeefle ~ lesve ieefCeleeieleb mecemlecesJee³eg: efHeC[b iegCe³esled~
SJeb ke=Àles mee×exefoleesefoleveJeebMenle: mecemle Dee³eg: efHeC[es YeJeefle ~
169

lemceeoäeefOekeÀMelesveYeeies ³eËlesJeeH³eles Je<ee&efo levveeMecegHewefle #e³eb ie®íefle ~ efkebÀ


meJex<eeb vesl³een ~ $etÀjs efJeueivemeefno Fefle ~ ³eoe efJeueivemLe: $etÀj:
Deeefol³ee²ejMevewM®ejeCeecev³elecees YeJeefle leowJe Deeieleb Je<ee&efo mecemlee³eg:
efHeC[elmebMeesO³eced ~ SJeb ke=Àles lelkeÀeuepeelem³e pevleesje³egJe&<ee&efo mHegÀìb YeJeefle efkeÀvleg
Òel³eskeÀm³e ûenm³e lelkeÀce& keÀle&J³eb ³esvee³eg:me*d#eg×eefve oMeeJe<ee&efCe meJex<eeb YeJeefvle ~
efJeefOevee lJevesve meewc³esef#ele Fefle Devesve efJeefOevee me SJe ueivemLe: $etÀjûenes ³eoe
meewc³esef#ele: MegYeûensCe ¢M³eles leoe efJeefOevee lJevesve ³elHeÀuecee³eg:
efHeC[elmee×exefoleesefoleveJeebMenleelmecemlee³eg: efHeC[eoäesÊejMelesve Yeeies Ëles ³elHeÀueb
ueyOeced Delees oueceOe¥ Òeue³eb Òe³eeefle leoOeeake=Àl³ee³eg: efHeC[elHeele³esosJeb ke=Àles Dee³eg:
ÒeceeCeb mHegÀìb YeJeefle ~ Dev³es SJeb J³ee®e#eles ~ leelkeÀeefuekesÀve ueivesve YegÊeÀe ³es
veJeebMekeÀemles mee×exefoleveJeebMesve men ûee¿ee: De³eceLe&: ~ leelkeÀeefuekeÀm³e ueivem³e
jeMeerveHeem³e Yeeieeved efueHleefHeC[erke=Àl³e Meleܳesve YeeieceHeËl³eeJeeHlecegefoleebMekeÀemlew:
ÒeeiJelkeÀe³e&ced ~ SleoefHe mLetueced ~ lesve ueiveYeeieebefuueHleerke=Àl³e leeefYe:
Òel³eskeÀûenoÊeJe<ee&efokeÀe³egoe&³eb me²§C³e mJe®ísowYee&ieceËl³eesHe³eg&Heefj ³eespe³esled ~
Je<e&YeieCekeÀueeefYeYee&ieceHenjsuueyOeb Je<ee&efo lem³e ÒeeiJelHeeleveb keÀe³e&ced ~ leLee ®e
meejeJeu³eeced ~ ``ueiveebMeefueefHlekeÀe nlJee Òel³eskebÀ efJeniee³eg<ee ~ Yeep³ee
ceC[ueefueHleeefYe 21600ue&yOeb Je<ee&efo MeesOe³esled ~~ mJee³eg<ees ueiveies $etÀjs
meewc³e¢äs ®e leÎueced ~“ (1) Fefle ~ SleosJe MeesYevecemceekebÀ ÒeefleYeeefle ~ ve
kesÀJeuece$e ³eeJe®®e$eÀHeelesçH³esJe efJeefOe: ueiveeefoäûenb efJeMeesO³eeJeMes<eb ³eefo <e[dYeeotve
leoe lem³e ûenm³e ®e$eÀHeeleesçefmle veev³eLesefle lesveeJeMes<esCee³eg: efHeC[m³e YeeieceHeËl³e
ueyOeb ÒeeiJeoe³eg: efHeC[b Heele³esled lesvee³egM®e$esÀCe Meg×b YeJeefle ~ DeLe ªHeeotvees
Yeeienejes YeJeefle leoe ªHeeÓeienejb mebMeesO³e Mes<esCee³egoe&³eb me²§C³e ªHesCe
YeeieceHeËl³e ueyOecesJee³eM®e$eÀHeeleMeg×b YeJeefle ~ GÊeÀ_®e ~ ``ueiveb ûenesvekeÀb
<e[dYeeotvekebÀ ³eÐemeew nj: ~ Dee³eg: efHeC[b YepesÊesve ueyOeb Je<ee&efo MeesOe³esled ~
ªHeeÐeotvees nej: m³eeêtHee®ígodOesve lee[³esled ~ ªHesCe efJeYepesuueyOeb leossJee³eg: mHegÀìb
YeJesled ~~“ Deefmceved meeOeexefoles keÀce&efCe ueives ³eoe HeeHe meewc³eew YeJele: leoe ³ees
ueiveesefoleebMekeÀ meceerHeJeleea me SJe ûee¿ees veslej Fefle ~ De$e $etÀj Meyosve #eerCe
170

®evêcee ve ûee¿e: leLee ®e yeeoje³eCe: met³ee&²ejkeÀMeefveveeceskeÀefmcbeuueiveies YeJeefle


neefve: efJeefOeveelJevesve meewc³es ef#eles oueb Heele³esuueyOeced ~~ 4 ~~
kesÀoejoÊe:öpeelekeÀ kesÀ pevcemLeeveer³e pevcekeÀeueerve met³eexo³eeefoä mece³e
kesÀ Devegmeej Meem$eesÊeÀ ueive meeOeve efJeefOe mes ueive meeOeve keÀjvee ®eeefnS ~ ueive keÀer
YegÊeÀ jeefMe kesÀ meeLe Jele&ceeve jeefMe kesÀ 0 mes ueskeÀj 290~590~59“ 300
lekeÀ keÀer mebK³ee kesÀ 9 efJeYeeieeW ceW 30 DebMe „ 9 † 3 DebMe 20 keÀuee legu³e
SkeÀ veJeebMe keÀer mebK³ee pees (30~20') ƒ 60 † 200 keÀuee kesÀ legu³e nesleer nw
mHeä nw ~ Fme ÒekeÀej leelkeÀeefuekeÀ ueive kesÀ pees YegÊeÀ DebMe nw GvekesÀ keÀuee yevee keÀj
Gve ueive keÀer YegÊeÀ keÀueeDeeW ceW 200 keÀe Yeeie osves mes ueefyOe mebK³ee kesÀ legu³e
YeieCe ieefMe³eeW kesÀ YegÊeÀ veJeebMe nesles nwb ~ leLee Mes<e legu³e Jele&ceeve veJeebMe keÀes GÊeÀ
veJeebMe cesb peesæ[ osves mes meceûe mebK³ee mee×exefole veJeebMe mebK³ee nesleer nw ~
³eefo peelekeÀ kesÀ leelkeÀeefuekeÀ ueive ceW HeeHeûen yewþe neslee nw lees HetJe& ÒekeÀej
mes meeefOele ûen kesÀ Dee³egoe&³e ÒeceeCe ceW mebmkeÀej efJeMes<e DeeJeM³ekeÀ neslee nw ~
HetJe& mes ûen keÀer meeefOele Dee³eg keÀes ueive keÀer Jele&ceeve veJeebMe mebK³ee mes
iegCee keÀj GmeceW 108 mes Yeeie osves mes ueyOe Je<e&-ceemeeefo mebK³ee keÀes leÊeodûen kesÀ
Dee³eg Je<e& ceW keÀce keÀj osves mes Mess<e legu³e Je<ee&efo mebK³ee kesÀ legu³e peelekeÀ keÀer Dee³eg
nesleer nw ~
kegÀí Dee®ee³e& cee$e ueive keÀer jeefMe keÀes íesæ[ keÀj ueive kesÀ Mes<e DebMeeefo
keÀer keÀuee yeveekeÀj Gve keÀueeDeeW ceW 200 keÀe Yeeie oskeÀj Mes<e meefnle ueefyOe keÀes
ner MueeskeÀesÊeÀ veJeebMe mebK³ee ceeveles nQ ~ YeÆeslHeue ves Fme peien Hej meejeJeueer keÀe
ieefCele meeOeve ÒekeÀej keÀer Meg×lee mJe®ílee Hej DeHeveer menceefle ÒekeÀì keÀer nw ~
ueiveiele HeeHeûen keÀer efmLeefle ceW GÊeÀ mebmkeÀej DeeJeM³ekeÀ nQ ~ HeÀuele:
ueive keÀe ÒeejcYe ÒeLece veJeebMe ceW nes lees GÊeÀ mebmkeÀej keÀer DeeJeM³ekeÀlee veneR Òeleerle
nesleer nw ueive ceW meYeer 9 jeefMe³eeW kesÀ veJeebMeeW keÀer Hetefle& mes ner meceûe Dee³eg keÀer neefve
nesleer nw ~ Ssmeer efmLeefle ceW $ewjeefMekeÀevegHeele ieefCele keÀe ³eneB meceeJesMe mJeeYeeefJekeÀ nes
peelee nw efkeÀ 12 jeefMe³eeW efkeÀ meceûe veJeebMe mebK³ee 108 mebK³ee ceW meceûe Dee³eg
171

keÀer neefve nes peeleer nw lees Jele&ceeve ueive YegÊeÀ veJeebMe mebK³ee ceW Dee³eg neefve Je<e&
mebK³ee ke̳ee nesieer
meceûe Dee³egJe<e& ƒ ueive YegÊeÀ veJeebMe mebK³ee/108 veJeebMe
108 veJeebMe mebK³eeDeeW keÀer keÀueeSb SkeÀ veJeebMe keÀuee † 200 Dele:
108 ƒ 200 † 21600 keÀueeDeeW ceW
mecHetCe& Dee³egJe<e& ƒ ueiveYegÊeÀ veJeebMe mebK³ee keÀuee/21600 keÀueeDeeW
ceW lees efme× ngDee efkeÀ HetJe&ÒekeÀej mes meeefOele Dee³egJe<e& ÒeceeCe keÀes peelekeÀ ueive YegÊeÀ
veJeebMe mebK³ee mes iegCee keÀj GmeceW 21600 keÀe Yeeie osves mes ueyOeJe<ee&efo mebK³ee
keÀes HetJe& ÒekeÀej mes meeefOele meceûe Dee³eg ÒeceeCe ceW keÀce keÀj osves mes Mes<e Je<ee&efo legu³e
peelekeÀ kesÀ Dee³eg Je<e& nesles nwb ~
SkeÀ jeefMeiele DeefOekeÀ HeeHe ûeneW ceW cee$e yeueJeeved SkeÀ HeeHeûen kesÀ
Dee³egJe<eex ceW ner GÊeÀ mebmkeÀej keÀjvee ®eeefnS ~
Fme Òemebie ceW ³eneb Hej Dee®ee³e& yeeoje³eCe kesÀ cele mes HeeHe ûeneW ces met³e&
cebieue Deewj Meefve Fve leerve ner ûenesb keÀes HeeHe ûen ceevee peelee nw ~ DeLee&led #eerCe
®evêcee keÀes (``#eerCeM®evêcee ve ûee¿e“) HeeHe ûen veneR keÀne nw ~ Dev³e Meem$eeW keÀer
lejn ``HeeHees yegOemlew³eg&le:“ HeeHe ûeneW mes ³egÊeÀ yegOe keÀes Yeer HeeHeûen meb%ee mes jefnle
efkeÀ³ee nw DeLee&vlej mes mJele: efme× neslee nw ~~ 4 ~~
mecee:<eef<ìefÜ&Iveer cevegpekeÀefjCeeb Heáe ®e efveMee
n³eeveeb Üeef$ebMelKejkeÀjYe³ees: HeáekeÀke=Àefle: ~
efJeªHee meeçH³ee³egJe=&<eceefn<e³eesÜe&oMe Megveeb
mce=leb íeieeoerveeb oMekeÀmeefnlee: <eìd ®e Hejceced ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Heg©<eeoerveeb Hejcee³eg: ÒeceeCe%eeveb efMeKeefjC³eeçnõ
mecee<eef<ìefÜ&Iveer Fefle ~~ mecee:öMeyosve Je<e&ceg®³eles meceeveeb Je<ee&Ceeb
<eef<ìefÜ&Iveer efÜiegCeerke=Àlee efJebMel³eefOekebÀ Je<e&Meleb YeJeefle ~ SJeb efJebMel³eefOekebÀ Je<e&Meleb
Heáe efveMee Heáe je$e³eesçnesje$eeCeerl³eLe&: ~ cevegpekeÀefjCeeb cevegpeeveeb ceveg<³eeCeeb keÀefjCeeb
nefmleveeb ®e Hejcee³eg: ~ n³eeveeceMJeeveeb Üeef$ebÜ<ee&efCe Hejcee³eg: ~ Kejes ieo&Ye: keÀjYe
G<ì^: Deve³ees: HeáekeÀke=Àefle: HeáekeÀm³e ke=Àefle: Heáeeveeb Jeie&: HeáeefJebMeefle: Hejcee³eg: ~
172

efJeªHee meeçH³ee³egefjefle ~ mee HeáekeÀke=Àefle: efJeªHee SkeÀesvee ®elegefJe&bMeefleJe&<ee&efCe


Je=<eceefn<e³ees: Je=<eeCeeb ceefn<eeCeeb ®e Hejcee³eg: ~ ieesceefn<³eesefjl³eLe&: ~ Megveeb
meejces³eeveeb ÜeoMe Je<ee&efCe Hejcee³eg: ~ mJeûenCeb meJex<eeb veefKeveecegHeue#eCeeLex lesve
efmebnceepee&jeoerveeceH³esleosJe mce=leced ~ íeieeoerveeefceefle oMekeÀmeefnlee: <eìd <ees[Me
Je<ee&efCe Hejcee³eg: ~ íeieeoerveeced DeeefoûenCeeb ce=ieeoerveeceefHe ~ Hejceefceefle meJex<eeb
Mes<eYetleced ~ efkebÀ Hejcee³egoe&³eÒe³eespeveced ~ DeMJeeoerveeb peeleeveecee³eg:
ÒeceeCe%eeveeLe&efceefle ~ leÐeLee ~ DeMJeeospee&lem³e Heg©<eJeoe³eg: ÒeceeCeceeveer³e
lelem$ewjeefMekebÀ keÀle&J³eb ³eefo efJebMel³eefOekeÀJe<e&Meleb HeáeefoveeefOekebÀ Heg©<em³ee³eg: ÒeceeCeb
leoe Üeef$ebMeÜ<ee&³eg: ÒeceeCem³eeMJem³e efkebÀ m³eeefoefle ~ SJeceeielecee³eg: ÒeceeCeceMJem³e
lelkeÀeuepeelem³e Jee®³eced ~ SJeb meJex<eeceefYeefnleÒeeefCeveeb mJee³eg<ee HejcesCeb $ewjeefMekebÀ
ke=ÀlJee lelkeÀeuepeelem³ee³eg: ÒeceeCeefveoxMe: keÀe³e&: ~ Dev³es SJeb Jeoefvle ~
³eLeeHeefþleelHejcee³eg<e: ÒeceeCeeoefOekebÀ ve keÀef_®eppeerJeefle ~ leo³egÊeÀced ~
³emceeefÜbMel³eeefOekeÀeÜ<e&MeleeoefOekeÀH³ee³egie&efCelekeÀceCee YeJeefle lemceelHejcee³eg:
ÒeceeCeHeþves $ewjeefMekeÀcesJe %eeleJ³eefceefle ~~ 5 ~~
kesÀoejoÊe:öceveg<³e-neLeer-Ieesæ[s Deeefo keÀer HetCee&³eg efkeÀleveer ?
ceveg<³e keÀer HetCe& Dee³eg keÀe ceeve 60 ƒ 2 † 120 Je<e& Deewj Heeb®e efove
neslee nw ~ Ieesæ[s keÀer Dee³eg 32 Je<e& keÀer, ieo&Ye Deewj TBì keÀer HetCee&³eg 25 Je<e&, YeQme
Deewj yewue keÀer Dee³eg 24 Je<e&, kegÀÊes keÀer Hejce Dee³eg 12 Je<e&, leLewJe efmebn efJe[eue
Deeefo keÀer Yeer Hejce Dee³eg 12 Je<e& keÀer leLee Yesæ[ yekeÀjer-nefjCe Deeefo keÀe HetCee&³eg
keÀe ceeve 16 Je<e& neslee nw ~
mece=× mecHeVe HeefjJeejeW ceW, jepeÒeemeeo ceW leLee DeeOegefvekeÀ Depee³eye Iej,
ef®eefæ[³ee Iej Deeefo ceW je<ì^er³e HeMeg Oeve keÀe mebj#eCe DeeJeM³ekeÀ neslee nw ~ GÊeÀ
HejcHejeDeeW ceW jep³e kesÀ meáeeueveeefo MegYe cegntÊee&efo %eeve kesÀ efue³es ef$emkeÀvOe
p³eewefle<eMeem$e%e efJeÜeved owJe%eeW keÀes Yeer ÒeÞe³e efceuelee Lee, Deewj peelekeÀ ceveg<³e keÀer
pevceHe$eer kesÀ meeLe GÊeÀ peelekeÀ HeMeg Heef#e³eeW keÀer Yeer kegÀC[ueer yeveleer Leer Deewj Gve
HeMegDeeW Deeefo keÀer Yeer ieefCeleeiele keÀefLele HetCee&³eg kesÀ DeeOeej kesÀ DevegHeele mes neLeer,
Ieesæ[s Deeefo keÀe Yeer Dee³eg ÒeceeCe peevee pee mekeÀlee nw ~ pewmesõ
173

efkeÀmeer peelekeÀ keÀer pevce kegÀC[ueer ceW HetCe& Dee³eg Je<e& ÒeceeCe mebK³ee ieefCele
mes 90 Je<e& ÒeeHle ngF& nw, lees DevegHeele kesÀ ieefCele mes, ceeveJe keÀer HetCee&³eg Je<e& mebK³ee
120 Je<e& ceW GÊeÀpeelekeÀ ceeveJe keÀer HetCee&³eg Je<e& 96 ÒeeHle nesles nQ lees Ieesæ[s keÀer
Òeeke=ÀeflekeÀ HetCee&³eg Je<e& ÒeceeCe 32 ceW Ieesæ[s keÀer Dee³eg ke̳ee nesieer ?
90 ƒ 32/120 Je<e& † 24 Je<e& lekeÀ keÀer Ieesæ[s keÀer HetCee&³eg nesleer nw ~
³ele: efleyyele, ªme, keÌJeef®eled Yeejle ceW Yeer DeYeer Yeer 120 Je<e& mes
DeefOekeÀ Dee³eg kesÀ ceeveJe ¢ef<ìiele nQ ~ Fmeefue³es 120 Je<e& mebK³ee Dee³eg keÀe
ceO³ece ceeve keÀe ÒeceeCe mecePevee ®eeefnS ~~ 5 ~~
Deefveefce<eHejceebMekesÀ efJeueives MeefMeleve³es ieefJe HeáeJeie&efueHles ~
YeJeefle efn Hejcee³eg<e: ÒeceeCeb ³eefo mekeÀuee: meefnlee: mJeleg²Yes<eg ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ³eefmceved ³eesies peelekeÀm³e Hejcee³egYe&Je&efle leÐeesie%eeveb
Hegef<Heleeûe³eeçnõ
Deefveefce<eHejceebMekeÀ Fefle ~~ Deefveefce<ees ceerve: lem³e HejceebMekeÀes
veJeceveJeebMekeÀ: leefmceefVeefce<eHejceebMekesÀ efJeueives, MeefMeleve³es yegOes ieefJe Je=<es ®e
HeáeJeie&efueHles efmLeles efueHlee: HeáeefJebMeefle YegkeÌlJee yegOees Je=<es efmLele: keÀuee: mecemlee
Dev³es ûene: meJe& ³eefo mJeleg²Yes<eg efmLelee: Hejcees®®eielee YeJeefvle leoe peelekeÀm³e
Hejcee³eg: ÒeceeCeb efJebMel³eefOekebÀ Je<e&Meleb HeáeefoveeefOekeÀcee³egYe&Jeefle ~ le$e ®e keÀce&
leÐeLee Deeefol³eeo³ees ûene: meueivee F&¢Mee: De$eeefol³eeoerveeb yegOeJeefpe&leeveeb
³eLeeHeefþleeefve Hejcee³eg: ÒeceeCeJe<ee&efCe YeJeefvle ~ yegOem³e Hegve: ef$eÀ³eles ~ le$e
leeJeodyegOees veer®eevceerveeefÜ®³egle: lemceeÊeelkeÀeefuekeÀeomceeodyegOeeled 1~0~25~
yegOeHejceveer®eOe´gJekeÀefceob 11~16~0 mebMeesO³e peeleced 1~15~25~0
SleefuueHleeefHeC[erke=Àleb 2725 SleeefYem$ewjeefMekebÀ ³eefo YeieCeeOe&efueHleeveecesleemeeb
10800 yegOeHejceveer®eJe<ee&efCe <eìd YeJeefvle leoeççmeeb veer®ee$eÀevleefueHleeveeb
2725 efkebÀ m³eeefoefle ~ De$e ÒeeiJelHeÀueb Je<ee&efo 1~6~5~0 ueiveced
11~210
174

met. ®eb. ceb. yeg. ye=. Me. Me. ue.


0 1 9 1 3 11 6 11
9 2 27 0 4 26 19 29
0 0 0 25 0 0 0 59
0 0 0 0 0 0 0 0

met.Meg.1 11
yeg.2 12 ceb.je.10
3 9 ®eb.
ye=. 4 6 8
5 kesÀ. 7 Me.

leodyegOeHejceveer®eJe³ex<Jesles<eg 6 olJee peeleb 7~6~5 SleodyegOem³e Hejcee³eg: ~ le$e


ueiveeoskeÀeoMemLeevemLelJeeÓewcem³e ®e$eÀHeeleelHejcee³eg: ÒeceeCeJe<e&He_®eoMekeÀeoOe&
Heeleef³elJee meeOee&efvemeHle (7~6) Je<ee&efCe ~ meewjm³eeäcemLeevemLelJeelHejcee³eg:
ÒeceeCeeÜ<e&efJebMeles: He_®eYeeieb ®elJeeefj Je<ee&efCe Heeleef³elJee peeleeefve <ees[Me Je<ee&efCe
(16) Deeefol³e®evêye=nmHeefleMeg$eÀeCeeb Hejcee³eg:~ ueivem³e veJeceveJeebMekeÀmLelJeevveJe
Je<ee&efCe YeJeefvle ~ meJex<eeb mLeeHeveced ~ met³e&Je<ee&efCe 19 ~ ®evêJe<ee&efCe 25 ~
YeewceJe<ee&efCe 7 ceemee: 6 ~ yegOeJe<ee&efCe 7 ceemee: 6 efoveeefo 5 ~ peerJeJe<ee&efCe
15~ Meg$eÀJe<ee&efCe 21 ~ MeefveJe<ee&efCe 16 ~ ueiveJe<ee&efCe 9 ~ meJex<eeb ³eesie:
Je<ee&efCe 120 efoveeefve 5 ~ De$e ®eeefÜl³es ces<emLes keÀv³eemLelJeb yegOem³e ve mecYeJeefle
lesve <e[defYeûe&ns©®®emLewyeg&Oes ®e ye=<emLes ³eesieesç³eb ÒeoefMe&le: ~ De$e ®e Hejcees®®eieles met³ex
yegOem³e Je=<emLeYeeie®eleg<ì³eb YegkeÌlJee efmLeefleYe&Jeefle veemceeoefOekebÀ ³elees
ceO³eceekeÀexo³ejeefMemLeeves Metv³eb Yeeiee: <eìd Heb®eeMeefuueHlee 6~50 YeJeefle leoe
lem³eemHegÀìmLe Hejcees®®elee YeJeefle ~ S<e SJe met³eex ceO³eceyegOe: ~ De$e ®e ³eoe
Hejceeke&ÀHeÀueb Hejceb ®e MeerIe´HeÀueb Oeveieleb YeJeefle leoe yegOees Je=<es Yeeie®eleg<kesÀ mHegÀìer
175

YeJeefle le$e ³eLeeoefMe&leueives ³eLeeJeefmLeleûenmemLee³eeb Je=<es ®elegLe&Yeeies F&¢Mees yegOees


YeJeefle 1~2~ Demceevveer®eOe´gJekeÀefceob 11~15 mebMeesO³e peeleced 1~19
SleefuueHleeefHeC[erke=Àleced 2940 SleeefYem$esjeefMekebÀ ³eefo YeieCeeOe&efueHleeveecesleemeeb
10800 <e[d Je<ee&efCe leowleeefYe: 2940 keÀeveerefle ueyOeb Je<e& 1 ceemee: 7
efoveeefve 18 SleodyegOeHejceveer®eJe<ex<eg oÊJee peeleeefve Je<ee&efCe 7 ceemee: 7 efoveeefve
18 SleoeÐes<eg ³eLeeoefMe&leJe<ex<eg meb³eesp³e peeleb Je<ee&Ceeb-efJebMel³eefOekebÀ Meleb
(120) ceeme: 1 efoveeefve 17 SleÎefMe&leHejcee³eg: ÒeceeCeeoefOekeÀceH³ee³eg:
mecYeJeefle Fefle ~ lemceelHejcee³eg: ÒeceeCeHeþveb $ewjeefMekeÀeLe&cesJe J³eeK³eeleced ~ Dev³es
Hegve: ~ Deefveefce<eHejceebMekesÀ efJeueives ³eesiecesJeeceb J³ee®e#eles ~ ³eLee ceerves JeieexÊeceieles
ueives Je=<eYemLesve yegOesve He_®eefJebMeefleefueHlee YegÊeÀe YeJevl³ev³es ®e ûene: mJees®®ejeefMe<eg
Hejcees®®eYeeieJ³eeflejskesÀCeeefHe ³eefo efmLeleemleoe ³eesieMeÊeÀ³ewJe Hejcee³eg: ÒeceeCeb peelees
peerJeefle ~ DeLe yegOem³e Hejceveer®eOe´gJekeÀefceob 11~14 HetJe& oefMe&leb meebÒeleb
keÀce&keÀeues keÀLeefceob ÒeoefMe&leefcel³e$ees®³eles ~ ®elego&Me YeeieevcegkeÌlJee He_®eoMes Heefþles
Hejceveer®eYeeies J³eJeefmLelees YeJeefle DeleM®elego&Me Yeeie: Hejceveer®emLem³e ÒeoefMe&lee: ~
le$emLem³e Hejceveer®eÒeoefMe&lecee³egYe&Jeefle lemceeÐeeJelHe_®eoMees Yeeiees ve YegÊeÀes yegOesve
met. ®eb. ceb. yeg. ye=. Me. Me. ue.
0 1 9 5 3 11 6 11
9 2 27 14 26 19 29 49
leeJesl$esjeefMekeÀeslHeefÊeve& keÀle&J³esl³ele: keÀce&keÀeues HeáeoMe Yeeiee: ÒeoefMe&lee: ~
Fl³eslelmeJex<eecesJe ûeneCeeb $ewjeefMekeÀkeÀeues HeefþlewYee&iewYeg&ÊewÀ: ÒeoMe&ef³eleJ³eeefve le$e
$ewjeefMekeÀeLe&ceg®®eOe´gJekeÀe:, leLee $ewjeefMekeÀeLe¥ Hejceveer®eOe´gJekeÀe: Slew: keÀce&
keÀle&J³eefceefle ~~ 6 ~~
kesÀoejoÊe:öefkeÀme ûen ³eesie mes Hejcee³eg ÒeeefHle ?
ceerve jeefMe kesÀ Deefvlece veJeebMe ceW ueive nes, yegOe ûen Je=<e jeefMe kesÀ 25JeW
keÀuee DeLee&led mHeä yegOe keÀer jeM³eeefo 1~0~25~0 nes leLee Mes<e ûen met. ®eb. ceb.
ye=. Meg. Deewj Meefve DeHeves Hejcees®®e ceW nesieW lees GÊeÀ Í}eskeÀ kesÀ ieefCele kesÀ Devegmeej
Dee³eg Je<e& ÒeceeCe 120 Je<e& 5 efove nes peelee nw ~
176

efJe®eejCeer³e efJe<e³e nw efkeÀ meYeer ûeneW keÀe G®®e jeefMe iele nesvee kegÀí
mevosnemHeo efJe<e³e nwömet³e& ûen keÀer DeHeveer Hejcees®®emLeeveer³e efmLeefle mes yegOe ûen pees
met³e& ûen keÀe Deveg®ejmee ûen nw Jen keÀYeer met³e& kesÀ meeLe, keÀYeer met³e& mes Deeies Deewj
keÀYeer met³e& ûen kesÀ Heerís jnlee nw ~ met³e& keÀe G®®emLeeve ces<e ceW 10 DebMe nw Deewj
yegOe keÀe G®®e keÀv³ee kesÀ 15 DebMeeW ceW keÀne ie³ee nw ~ FmeefueS ³eefo yegOe ûen keÀes
ner DeHeves G®®e jeefMeiele keÀne pee³e lees Ssmeer efmLeefle ceW met³e& Deewj Meg$eÀ ûen Yeer
DeHeveer G®®ejeefMe³eeW ceW keÀoeefHe veneR nes mekeÀles ~
Dee®ee³e& kesÀ keÀLeveevegmeejõleye Fme ÒekeÀej keÀs ûen mHeä mes Fme ÒekeÀej
keÀer pevce kegÀC[ueer nesleer nw ~
met. 0 10
®e. 1 3
ceb. 9 28 25
yeg. 1 0
ye=. 3 4
Meg. 11 27
Me. 6 20
ue 11 29 59
ieefCele ieesue efme×evle mes yegOe kesÀ Hejce Oeve HeÀue Deewj met³e& kesÀ Hejce $eÝCe
Deewj Oeve HeÀue keÀer efmLeefle ceW yegOe ûen Je=<e jeefMe kesÀ 4 lekeÀ ceW jnves mes yegOe keÀer
mHeä jeM³eeefo mes yegOe ûen keÀer meeefOele Dee³eg 1 Je<e& 7 ceeme Deewj 18 efove keÀes
yegOe kesÀ Hejcees®®e Dee³eg Je<e& 12 kesÀ DeeOes 6 Je<e& ceW peesæ[ves mes yegOe ûen mes
pee³eceeve Dee³eg Je<e& 7~1~18 nesles nwb ~ ³eneb Hej ueive kesÀ veJece veJeebMeiele nesves
mes ueivee³eg ceeve 9 Je<e& neslee nw ~ Meefveûen keÀer DeäcemLe efmLeefle mes Dee³eg Je<e&
Dee³eg/5 Je<e& ceW 16 Je<e& Dee³eg nesleer nw ~
cebieue ûen G®®e jeefMemLe neskeÀj SkeÀeoMemLe nes peeves mes `meJee&×&ef$e®ejCe'
mes 15 „ 2 † 7 Je<e& 6 cenerves cebieue keÀer Dee³eg nesleer nw Fme ÒekeÀej meYeer ûeneW
keÀer Dee³eg Je<e& kesÀ ÒeceeCeõ
177

met³e& ûen keÀer Dee³eg † 19 Je<e&


®evê ûen keÀer Dee³eg † 25 Je<e&
cebieue ûen keÀer Dee³eg † 7 Je<e& 6 ceeme
yegOe ûen keÀer Dee³eg † 7 Je<e& 6 ceeme 5 efove
ye=nmHeefle ûen keÀer Dee³eg † 15 Je<e&
Meg$eÀ ûen keÀer Dee³eg † 21 Je<e&
Meefve ûen keÀer Dee³eg † 16 Je<e&
ueive Deefvlece veJeebMe mes † 9 Je<e&/ meYeer keÀe ³eesie † 120 Je<e& 5 efove
Dee®ee³e& keÀer mJecele HeefjHegef<ì keÀer ³en SkeÀ efJeef®e$e keÀuHevee nw ~ Fme ûen efmLeefle ceW
Dee®ee³e& ves jeng kesÀleg keÀe keÀesF& GuuesKe lekeÀ veneR efkeÀ³ee nw ~ ³ele: Dee®ee³eexÊeÀ oMee
$eÀce ceW jeng Deewj kesÀleg keÀe keÀesF& GuuesKe veneR nw ~ Ssmeer ûenefmLeefle efkeÀme ³egie keÀer
efkeÀme mece³e keÀer nes mekeÀleer nw Jen yegef× mes yeenj keÀe efJe<e³e nw ~ Flevee %eeve nes
mekeÀlee nw efkeÀ ³en efmLeefle efkeÀmeer ³egie kesÀ efkeÀmeer JewMeeKe ceeme MegkeÌue He#e keÀer
efÜleer³ee ceW keÀoeef®eled mecYeJe nesieer ? ~~ 6 ~~
Dee³egoe&³e& efJe<CegiegHleesçefHe ®ewJeb osJemJeeceer efme×mesveM®e ®e$esÀ ~
oes<e½ew<eeb pee³elesçäeJeefjäb efnlJee vee³egefJe¥Meles: m³eeoOemleeled ~~ 7 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeem³eeHejcelee³egoe&³em³e ot<eCeeLe¥ Meeefuev³eeççnõ
Dee³egoe&³eefceefle ~~ Sleoe³egoe&³eb ve kesÀJeueb ce³e³eJeveceCeerlLeMeefÊeÀHetJez©ÊebÀ
³eeJeefÜ<CegiegHlesveeefHe ®eeCeke̳eeHejveeVewJecegÊeÀced ~ Dee®ee³e&osJemJeeceer leLee
efme×mesveM®ewJeb ®e$esÀ ke=ÀleJeeefvel³eLe&: ~ leLee ®e efJe<CegiegHle: ~ ``Hejcees®®eielew:
meJezceeaves ceerveebMemebefmLeles ~ meewc³es ®e Je=<eies peele: Hejcee³eg: me peerJeefle ~~“ leLee ®e
osJemJeeceer ~ ``met³ee&Ðew©®®eielewceeaves ceerveebMemebefmLeles ueives ~ meewc³es Je=<eies ³eeles peele:
Hejcee³egjeHveesefle ~~“ leLee ®e efme×mesve: ~ ``ceerves HejceebMeieles meewc³es ieefJe
Heb®eJeie&efueHleemLes ~ meJez: Hejcees®®eielewpee&le: Hejcee³egjeHveesefle ~~“ ³eÐesJeb
yengefYeje®ee³ew&©ÊebÀ lelkeÀesçm³e oes<e: ~ Je#³eceeCe: mel³ee®ee³e&celes ÒeoefMe&lecee³egoe&³eb
yenglejeCeecee®ee³ee&Ceeb celeefceefle ~ ³emceeoe®ee³e&Jejenefceefnjm³e Òeefle%es³eced ~
``p³eewefle<eceeieceMeem$eb efJeÒeefleHeÊeew ve ³eesi³ecemceekeÀced ~ mJe³ecesJe efJekeÀuHeef³elegb
178

efkebÀleg yentvee celeb Je#³es ~~“ Dem³e Hejcelem³e yenglejefJe©×lJeb leeJeoemleeced ~


efJeJeeomebYeJees oes<eesçH³eefmle oes<eM®ew<eeefcel³eeefo ~ S<eecee®ee³ee&Ceeb celes oes<ees pee³eles~
keÀer¢Me Fl³een ~ DeäeJeefjäefcel³eeefo ~ Je<ee&äkebÀ ³eeJeppeeleeveeceefjäcegÊebÀ Je<ee&äkebÀ
efnlJee l³ekeÌlJe Je<e&efJebMelesjOemleeÎefMe&leÒekeÀejsCee³egve& m³eevveeie®íefle ~ SJeb
Je<ee&äkeÀeotOJe&ceefjä veeefmle lemceeÜ<ee&äkeÀeotOJe&b Je<e&efJebMelesjOemleevve
keÀm³eef®evcejCeceeHeÐeles ~ ³eeJe®®e efce´³eblees ¢M³evles De³eb les<eeb Òel³e#ees oes<e:~~7~~
kesÀoejoÊe:öDev³e Dee®ee³eex kesÀ Devegmeej GÊeÀ Dee³eg meeOeve ceW oes<eõ
GÊeÀ Dee³eg ieefCele ce³e-³eJeve ceefCelLe, HejeMej ÒeYe=efle Dee®ee³eex keÀe ner
veneR nw, DeefHe ®e efJe<CegiegHle Mecee& (DeHej veece ®eeCeke̳e) owJe%e ves Yeer GÊeÀ meeOeve ceW
DeHevee meceLe&ve efo³ee nw ~ leLee `osJemJeeceer' Deewj efme×mesve veece kesÀ Dee®ee³eex ves Yeer
GÊeÀ YeeBefle keÀe Dee³eg ieefCele efkeÀ³ee nw ~ lees Yeer GÊeÀ ÒekeÀej kesÀ Dee³eg meeOeve ieefCele
ceW efkeÀmeer Yeer peelekeÀ keÀer Hejcee³eg Je<e& ÒeceeCe 20 Je<e& lekeÀ ieefCele mes neslee nw ~
ceevee efkeÀ peelekeÀ keÀer 8 Je<e& lekeÀ keÀer mJeeYeeefJekeÀ Dee³eg keÀer meceeefHle kesÀ
efueS GmekeÀer ûen efmLeefle³eeW ceW yeueJeeved yeeueeefj<ì keÀejkeÀ ûen efmLeefle mes peelekeÀ
keÀer ce=l³eg 8 Je<e& mes Heefnues venerb lees 8 Je<e& lekeÀ nesleer ngF& osKeer ieF& nw þerkeÀ nw ~
efkeÀvleg yeeueeefjä mece³e kesÀ GuuebIeve (yeerle peeves) kesÀ HeM®eeled GÊeÀ meeefOele 20
Je<e& Dee³eg ÒeceeCe kesÀ yeeJepeto peelekeÀeW keÀer 8 Je<e& mes 20 Je<e& kesÀ ceO³e lekeÀ keÀer
DeJemLeeDeeW ceW ce=l³eg nesleer osKeer ieF& nw ~ DeleSJe GÊeÀ Dee³eg meeOeve ieefCele ceW
Òel³e#e oes<e mHeä nw efkeÀ ûenefmLeefle JeMe ÒeeHle Dee³eg Je<e& kesÀ ÒeceeCe Je<eeX kesÀ HetJe&
Je<ees¥ cesb ner peelekeÀ keÀer ce=l³eg osKeer ieF& nw ~ mener ceeves ceW ³en ieefCele meoes<e
nw~~7~~
³eefmcev³eesies HetCe&cee³eg: leefmcevÒeesÊebÀ ®e$eÀJeefle&lJecev³ew: ~
Òel³e#eesç³eb les<eg oes<e: HejesçefHe peerJevl³ee³eg: HetCe&ceLezefJe&veeefHe ~~ 8 ~~
YeÆeslHeue:öDeOegvee les<eecesJee®ee³ee&Ceeb celes Dee³egoe&³eot<eCeevlejb Meeefuev³eeççnõ
³eefmcev³ev³eesieb Fefle ~~ Deefve<e³ejceebMekesÀ efJeueive Fl³eefmcev³eesies efJebMel³eefOekebÀ
Je³e&Mele meHe_®eefoveb Hejcee³eg: HetCe¥ Òeefoäb leefmcev³eesies <e[dûene: Hejcees®®eielee
YeJeefvle~ <e[defYeM®e Hejcees®®eielewM®e$eÀJeefle&lJeb YeJeleerefle
179

ÒeesÊeÀceefYeefnlecev³ewje®ee³ez:~ leLee ®e yeeoje³eCe: ~ ``<e[defYe: m³ee®®e$eÀJeleea


ef$eYegJeveceefKeueb Meeefmle meJezûe&nsvêw: ~“ Fefle ~ ³eJevesMJejM®e ~
``<e[^epejepeef×&yeueesHekeÀ<e&Òeoeveceeves<JeefYepeeleMeefÊeÀ: ~“ le$e Hejcees®®eielee
³eeJevle: <e[d ûene ve YeJeefvle leeJelHejcees®®ee³egve& ÒeeHveesefle ~ ³eoe Hejcees®®eielee
YeJeefvle leoe peelesve ®e$eÀJeefle&vee YeefJeleJ³eced ~ SJeb HetCe&cee³eg: ~ efJebMel³eefOekebÀ
Je<e&MeleceLexOe&vewefJe&vee Jepe&ef³elJee yenJe: Heg©<ee: peerJeefvle lemceeo³eceefHe les<JeHejes
oes<e:~ Sle®®e Hejcelee³egoe&³eot<eCeb Meeefueveerܳecemeb×lJeeÜjenefceefnjke=Àleö
cesJe ve YeJeleerefle ÒeefleYeeefle ~ le$e leeJeÐeo$e ÒeLeceMeeefuev³ee ot<eCecegÊebÀ lem³e
ot<eCem³eemecye×lJeceg®³eles ~ ``mee×exefoleesefoleveJeebMenleelmecemleeled“ Fefle v³ee³esve
³eled $etÀjs efJeueiveiele Dee³eg<e: Heeleveb ef$eÀ³eles lem³e Òeefleueiveb Òel³ebMekeÀJeMeeefo³elee ve
mecYeJeleerefle le®®e Heeleef³elJee ³eoe³eg: efMe<³eles lem³eeHeer³eÊee veemleerefle ~
lemceeÐeogÊebÀ vee³egefJe¥Meles: m³eeoOemleeÊeo³egÊeÀced ~
De$eesoenjCeced ~ ³eLee kegÀcYeueivem³eeÐebMekeÀeso³es Deeefol³e®evêMeg$eÀe:
Hejcees®®es yegOepeerJeMevewM®eje: Hejceveer®es ~ YeewceM®e kegÀcYem³eeH³eäeefJebMeefleleceb Yeeieb
YegkeÌlJee efmLelemleoe leelkeÀeefuekeÀe ûene: meueivee: De$e ueiveb ve efkebÀef®eod³egÊeÀefceefle
ueivee³egoe&³ees veeefmle ~ Hejcees®®eieleeveeb Hejceveer®eieleeveeb ®e
%eele SJe ~ Yeewcem³e ef$eÀ³eles leelkeÀeefuekeÀeÓewceeomceeled 10~28 Yeewcem³e
Hejcees®JeOe´gJekeÀefceob 9~28 mebMeesO³e peeleced 1~0 SleefuueHleeefHeC[erke=Àleced
1800 ~
met. ®eb. ceb. yeg. ye=. Me. Me. ue.
0 1 10 11 10 11 0 10
9 2 28 14 4 14 19 0
0 0 0 0 0 0 7 1
DeLe $ewjeefMekebÀ ³eefo YeieCee×&efueHleeveecesleemeeb 10800 Yeewceveer®eceemee: veJeefle
90 Ye&Jeefvle leowleemeeb efkeÀ³evle Fefle ueyOee ceemee: 15 SlewJe&<e¥ meef$eceemeb peeleb Je<e¥
1 ceemee: 3 SleodYeewceHejcees®®eJe<ex<Jesles<eg 15 mebMeesO³e peeleb Je<ee&efCe 13 ceemee:
1 S<e Yeewcee³egoe&³e: ~ ueiveeodÜeoMemLelJee®®e$eÀHeelesveeb×¥ Heeleef³elJee peelees
180

peerJee³egoe&³e: Je<ee&efCe 3 ceemee: 9 Hejcees®®eieleeveeb Hejceveer®eieleeveeb ®e


Me$eg#es$emLelJeeled $³ebMecemleb ieleeveece×¥ ®e ve Heel³eles ³emceeoefveefce<eHejceebMekesÀ
efJeueives Fl³e$e ³eesies ®evêcemees Je=<emLelJeeÐeÐee³eg<e: ef$eYeeie Heel³eles leoe HetCe&cee³egve&
YeJeleerefle ³emceeov³ee®ee³e&celeefceefle leelkeÀeefuekeÀefce$eeefce$eefJeOeeJegÊeÀced ~
``cetueef$ekeÀesCee×veOece&yevOegHeg$eJ³e³emLeeveielee ûensvêe: ~ leelkeÀeefuekeÀe: m³eg: megËoes
ûenm³e mJees®®es ®e ³ees ³em³e efJeke=ÀäJeer³e&: ~
peeefce$e<eÿeäceMe$egcetefle&Ðetveef$ekeÀesCewkeÀie=ns efveefJeäe: ~ lelkeÀeuecesles efjHeJees YebJeefle
¿esleeefve efce$eeefCe efjHetbM®e Je#³es ~~“ DevesveeefHe Meg$eÀM®evêceme: lelkeÀeefuekebÀ efce$eb ve
YeJeefle ~ lemceevceervemLes Meg$esÀ Je=<emLeM®evêcee: Me$egie=niees YeJeefle ~ lem³e ®e
Me$eg#es$emLelJeeÐeÐee³eg<eefm$eYeeie: Heel³eles leoe Deefveefce<eHejceebMekeÀ Fl³e$e ³eesies
HetCe&cee³egve& ÒeeHveesleerefle ~ le®®ee®ee³exCe Þe=²ûeeefnkeÀ³ewJe ÒeoefMe&leced ~ lesvewlep%eeHe³eefle~
Hejcees®®eieleeveeb Hejveerb®eieleeveeb ®e Me$eg#es$es $³ebMecemleb ieleeveeb ®ee×¥ ve Heel³eles lesve ®e
³eLeeoefMe&le³eesie He=LekedÀHe=Leiûene³egoe&³eJe<ee&efCe efueK³ebles ~ met³e&m³e Je<ee&efCe 19 ~
®evêm³e Je<ee&efCe 25 ~ Yeewcem³e Je<ee&efCe 13 ceemee: 9 ~ yegOem³e Je<ee&efCe 6 ~
peerJem³e Je<ee&efCe 3 ceemee: 9 ~ Meg$eÀm³e Je<ee&efCe 21 ~ Meves: Je<ee&efCe 10 ~
ueivesve ve efkebÀef®eodYegÊeÀefceefle ueivee³egoe&³ees veeefmle ~ DeLewles<eeb ³eesie: Je<ee&efCe 98
ceemee: 6 ~ DeLee²ejkeÀm³e ueiveielelJeeblmee×es&efolesefle keÀce& ef$eÀ³eles ~ le$e ®e ueives
kegÀmYeejcYelJeevveJeefle (90) ve&JeebMekeÀe YegÊeÀe YeJeefvle ~ les ®e
veJeebMekeÀeM®e$eÀm³eesefolee Go³eiele SkeÀveJeeflemecee: 91 lesvewkeÀveJel³ee meJee&³eg:
efHeC[efceob Je<ee&efCe 98 ceemee: 6 mebiegC³e peeleb 8~9~63~6~
Dem³eeäeefOekeÀMelesve YeeieceHeËl³eeJeeHleJe<ee&efCe 82 ceemee: 11 efoveeefo 28
IeefìkeÀe: 20 Sleeefve Je<ee&efCe Demceeled 98~6 mebMeesO³e peeleb Je<ee&efCe 15 ceemee:
6 efoveb 1 keÀuee: 40 SJeceäY³e TOJe& efJebMelesjOemleeoe³eg©lHeVeefceefle ~
lemceeo³eÊeÀcegÊeÀced ~ vee³eefJe¥Meles: m³eeoOemleeefoefle ~ De$eev³es Jeoefvle ~ ³eLee
$etÀjnerveb ceerveueiveb Ëefo ke=ÀlJewleÜjenefceefnjsCeesÊeÀced ~ Deefveefce<eHejceebMekesÀ efJeueives
Fefle DevesveeefHe ÒekeÀejsCe ve JeÊeÀJ³eced ~ ³eLee vee³egefJe&Meles: m³eeoOemleeefol³e$e
OeefvJeueives #eerCes ®evês efJebMeefleleces Yeeies yegOemle$eemleefcele: meJex<Jev³es<eg ³em³e pevce
181

YeJeefle lem³e ®e$eÀHeelesvewJee³egoe&³ees yeng: Heleleerefle ~ lem³ewJeleeJelÒeoM³e&les ~ le$e


lelkeÀeefuekeÀe ûene: meueivee: jefJe: 6~9 ®evê: 7~2 Yeewce: 3~27 yegOe:
5~20 ieg©: 9~4 Meg$eÀ: 5~26 Meefve: 0~19 ueiveb 8~0 le$e
yegOem³ees®®eOe´gJekeÌkebÀ 5~15 yegOe: 5~20 DemceelHeeleef³elJee Mes<eb 0~5
efueHleeefHeC[erke=Àle 300 lelem$ewjeefMekesÀve leovlejb Hejceveer®eceeme: 72 iegefCeleb
YeieCeeOe&efueHleeefYe: 10800 YeÊebÀ ueyOeb Je<e& 0 ceemeew 2 SlelHejcee³eg<e: efveHeel³e
peeleb Je<ee&efCe 11 ceemee: 10 Dev³es<eeb Hejceveer®emLelJeep%ee³eles ~ ueives ve
efkeÀef_®eodYegÊeÀefceefle lem³ee³egoe&³ees veeefmle ~ ®evêm³e #eerCem³e
HeeHelJeeuueiveeodÜeoMemLelJee®®e ®e$eÀHeelesve meJe& Heleefle leoe³egoe&³ees veeefmle ~
Deeefol³em³e ueiveskeÀeoMemLelJee®®e$eÀHeelesvee×¥ Heeleef³elJee peele Je<ee&efCe 4 ceemee:
9~ yegOem³eemleefcelelJeeoOe¥ Heeleef³elJee peeleeefve Je<ee&efCe 5 ceemee: 11 ~
oMecemLelJee®íg$eÀ: mJeeoe³eg<emve=leer³ecebMeceHenjefle Fefle meewc³elJeeÊeoOece&ö
Mceel<e[dYeeieeÜ<e&ceskebÀ veJe ceemeevHeeleef³elJee peeleev³eäew Je<ee&efCe veJe ceemeeM®e
Meg$eÀm³e ~ Yeewcem³e ueiveeäcemLelJeelHeáeceYeeieb mee×¥ Je<e& Heeleef³elJee peeleeefve
Je<ee&efCe <eìd Fefle ~ SJeb meJes&<eeb Je<ee&efCe ~ Je<ee&efCe 4 ceemee: 9 met³e&m³e ~ Je<ee&efCe0
ceemee:0 ®evêm³e ~ Je<ee&efCe 6 ceemee: 0 Yeewcem³e ~ Je<ee&efCe 5 ceemee: 11
yegOem³e~ Je<ee&efCe 7 ceemee: 6 peerJem³e ~ Je<ee&efCe 8 ceemee: 9 Meg$eÀm³e ~ Je<ee&efCe
10 ceemee: 0 MevewM®ejm³e ~ Je<ee&efCe0 ceemee0 ueivem³e ~ meJex<eeb ³eesie: Je<ee&efCe
42 ceemee: 11 ~ De$eemecYeJesçH³eefYeiec³eeefHe ye´tce: ~ SJebefJeOe Dee³egoe&³e:
meJexçH³emle²lee ³eefo YeJeefvle leLeeefHe met³eexef®ívveÐegefle<eg ®e oueb ÒeespP³e
Meg$eÀeke&ÀHeg$eeefJeefle ke=ÀlJee leLeeefHe Heáeef$ebMeÜ<ee&efCe ceemeesveeefve ³elees yegOem³e HetJe&cesJee×&
Heeefleleced ~ SJeb ®e efÜ®elJeeefjbMeleesçOemleeoe³egvee&ie®íleerefle leLeeefHe
efJebMelesjOemleeefol³emecye×ced ~ De$eeH³ev³es SJeb Jeoefvle ~ $etÀjnerves efJeueives peelee
DeäeY³e TOJe& efJebMeles: DeOemleeefvce´³eceeCee ¢M³evles lesveev³ee®ee³e&celecemecye×ced ~
De$ees®³eles ~ Dev³ee®ee³e&celebb HetJee&He³exCe efJe®ee³ezleÜoefvle ³ewjsJee®ee³ezjvesve
ceeiexCee³egoe&³e: ÒeoefMe&le: lewjsJee³eb ce=l³eg³eesieesçefYeefnle: ~ me ®esn efueK³eles leLee ®e
yeeoje³eCe: ~ ``<eÿeäcemLees efjHeg¢&äcetefle&: HeeHeûen: HeeHeie=ns ³eefo m³eeled ~
182

mJeebleo&Mee³eeb cejCee³e pevlees%ex³e: me ³eg×s efJeefpelees ³eoev³ew: ~“ leLee ®e


³eJevesMJej:~ ``<eÿeäcemLeesçMegYeomlJejewê: HeeHew: megËlmLeeveieleM®e ¢ä: ~
mJeevleo&Mee³eeb ÒekeÀjesefle ce=l³egb HeeMeeOJeyevOeeefoHeefj#e³eeÜe ~~“ leLee ®e
meejeJeu³eeced~ ``$etÀjoMee³eeb $etÀj: ÒeefJeM³e ®eevleo&Meeb ³eoe kegÀ©les ~ Hegbmeeb
m³eelmevosnmleoeefj³eesiee efn meowJe ceneved ~~ jefJeleve³em³e oMee³eeb ef#eeflepem³eebleo&Mee
³eoe YeJeefle ~ yengkeÀeuepeerefJeveeceefHe cejCeb efve:mebMe³eb Hegbmeeced ~~ $etÀjjeMeew efmLele:
HeeHe: <eÿs Jee efveOevesçefHe Jee ~ lelmLesve JeeefjCee ¢ef<ì: mJeHeekesÀ ce=l³egoes ûen: ~~ ³ees
ueiveeefOeHeles: Me$egue&ivem³eevleo&Meeb iele: ~ keÀjesl³ekeÀmceevcejCeb mel³ee®ee³e&:
ÒeYee<eles~“ SJeb $etÀjnerves ueives ³es peeleemles<eeb Je<ee&äkeÀeotOJe&
oefMe&lekeÀeueeoOemleevcejCeb mecYeJel³esJe ~ les ®eeefHe ce=l³eg³eesiesveevesve ce=lee Fefle %es³ee:~
³emceeÊem³eevleo&Mee oefMe&leûenmecyeef×veer keÀoe YeJeleerl³e$ee³eb efve³ece: ~
lemceeov³ee®ee³e&celewvewJeeäeY³e TOJe¥ oefMe&lekeÀeueeoOemleevcejCeb mecYeJel³esJe
lemceeosleodot<eCemecye×b ÒeLececed ~ DeLe efÜleer³em³e ot<eCem³eemecye×lJeceg®³eles ~ De$e
®e$eÀJeefle&lJe³eesie efJeveeefHe oerIe&cee³eg: mecYeJeefle ~ De$eesoenjCeced ~ ³e$e leelkeÀeefuekeÀe
ûene: mebueivee: Je=<esçkeÀex oMe YeeieevYegkeÌlJee efmLele: SJeb efceLegves ®evê
met. ®eb. ceb. yeg. ye=. Me. Me. ue.
1 2 10 0 4 1 10 8
10 3 28 10 5 27 10 29
29 20 59
ceem$eerYeeieeved kegÀcYes Yeewceesç<ìeefJebMeefle: Yeeieeved efmebns Heáe Yeeieeved ces<es meHleefJebMeefle:
meef$eYeeiee_íg$eÀ: kegÀcYes efJebMeefleYeeieevmeewj: OeefvJeueivecevl³esçMes ~ leÐeLee ~ F&¢Mee
ûene De$e HetJe&ÒeoefMe&lekeÀce&Ceeieleeefve ûene³egoe&³eJe<ee&efCe efueK³evles ~ Je<ee&efCe 17
ceemee: 5 met³e&m³e ? Je<ee&efCe 22 ceemee: 11 ®evêm³e ~ Je<ee&efCe 13 ceemee: 9
Yeewcem³e ~ Je<ee&efCe 7 ceemee: 0 yegOem³e ~ Je<ee&efCe 13 ceemee: 9 peerJem³e ~
Je<ee&efCe 19 ceemee: 2 efoveeefve 26 Ieìîe: 30 Meg$eÀm³e ~ Je<ee&efCe 13 ceemee: 4
Meves: ~ Je<ee&efCe 9 ceemee: 0 ueivem³e ~ DeLe ye=nmHelesJe&<ee&Ceeb
®e$eÀHeeleeoäceYeeieceHeem³e peeleeefve Je<ee&efCe 13 ceemee: 0 efoveeefve 11 Ieìîe:
183

15 ~ ®evêm³e <e[dYeeieceHeem³e peeleeefve Je<ee&efCe 19 ceeme: 1 efoveeefve 5 ~ jJes:


ieg©efce&$eceleesçv³eLeev³e Fefle Meg$eÀ: Me$eg: me ®eeke&Àceueef$ekeÀesCeeefElmenevveJeces mLeeves
efmLele: lemceeÊeelkeÀeefuekebÀ efce$eerYetle: lesve Je=<emLe: mece#es$eefmLelemlesve lem³ee³egoe&³e:
ve efkeÀef_®elHeleefle ®evêM®e efceLegves efce$e#es$es efmLele: ~ lem³eeefHe
³eLeeoefMe&leev³esJee³egoe&³eJe<ee&efCe ³emceeogÊeÀced ~ ``Fvoesyeg&Oeb osJeieg©b ®e efJeÐeeled“
DebieejkeÀ: kegÀcYes Me$eg#es$es efmLele: ~ ³emceeogÊeÀced ~ ``Yeewcem³e Meg$eÀ: MeefMepeM®e
efce$eced“ Fefle ~ Mes<eeved efjHetved Mes<elJee®ívewM®ejmlem³e Me$egmleelkeÀeefuekeÀM®ewkeÀie=ns
efveefJeälJee®ívewM®ejesçefOeMe$eg: efkebÀ lJe²ejkeÀm³e Me$eg#es$emLem³eeefHe ve Heleefle
³emceeogÊeÀced ~ ``efnlJee Je$ebÀ efjHegie=nlewnea³eles mJeef$eYeeie“ Fefle ~ lemceeo²ejkeÀm³e
³eLeeielecesJee³eg: ~ ``®eevêsjvekeÀe&“ Fefle Je®eveeodYeewcees yegOem³e efce$eced ~ lesve lem³e
ces<emLelJeeÐeLeeielecesJee³egyeg&Oem³e ~ ye=nmHelesjH³eeefol³ees efce$eced ~ ³emceeogÊeÀced ~
``iegjesM®e Yeewceb HeefjËl³e meJex“ Fefle lemceeeflbmenmLem³e ye=nmHeles: ³eLeeielecesJee³eg: ~
Meg$eÀm³e ces<es me ®e efce$e#es$es ~ ³emceeogÊeÀced ~ ``Ye=iegvevovem³e lJekexÀvogJe&p³ee&: megËo:
Òeefoäe: ~“ lemceeÊem³eeefHe ³eLeeielecesJee³eg: ~ MevewM®ejm³eeefHe kegÀcYes mJe#es$es
efmLelelJeeÐeLeeielecesJee³eg: ~ ueivem³e Heele®eejnervelJeeled ³eLeeielecesJee³eg: ~
SJecee³egoe&³eJe<ee&efCe He=LekeÌHe=LeefiueK³evles ~ Je<ee&efCe 17 ceemee: 5 met³e&m³e ~ Je<ee&efCe
19 ceeme: 1 efoveeefo 5 ®evêm³e ~ Je<ee&efCe 13 ceemee: 9 Yeewcem³e ~ Je<ee&efCe 7
ceemee: 0 yegOem³e ~ Je<ee&efCe 12 ceemee: 0 efoveeefve 11 Ieìîe: 15 iegjes: ~
Je<ee&efCe 19 ceemeew 2 efoveeefve 26 Ieìîe: 30Meg$eÀm³e ~ Je<ee&efCe 13 ceemee: 4
Meves: ~ Je<ee&efCe 9 ceemee: 0 ueivem³e ~ SJebefJeOes ³eesies oMeeefOekebÀ Je<e&MeleceH³ee³eg:~
Je<ee&efo 110~10~12~45 mecYeJeefle 113 ceemee: 11 ~ ³eoe ®evêJe<ee&efCe
22 ceemee: 9 leoe meJes&<eeb ³eesie: Je<ee&efo: 114~8~7~45~ SJebefJeOes ³eesies
®elego&MeeefOekebÀ Je<e&o&MeeefOekebÀ Je<e&MeleceH³ee³eg: mecYeJeefle ~ kesÀceêgceeK³eM®ee³eb
³eesie:~ ³emceeÜ#³eefle ~ ``efnlJeeçke¥À megveHeÀeveHeÀeog©Oeje mJeevl³eesYe³emLewûe&nw:
MeerleebMees: keÀefLeleesçv³eLee$e yengefYe: kesÀceêgceesçv³ewmlJemeew ~“ lemceeosJebefJeOes ³eesies
peelees oerIee&³eg: ÒeeHveesefle ~ kesÀceêgcelJee®®e oefjêes YeJeefle ~ Je#³eefle ®e ``kesÀceêgces
ceefueveog:efKeleveer®eefve:mJee: Òes<³ee: KeueeM®e ve=HelesjefHe JebMepeelee: ~“ kesÀJeueb oefjêe
184

oerIee&³eg<ees ¢M³evles ~ ve kesÀveef®elkeÀm³eef®eÎefjêm³ee³eg: ÒeceeCeb %eeleced ~ ³eLee³eb oefjêes


efJebMel³eefOekesÀve Je<e&Melesve meHeáeefovesve ce=le: lemceel#eewêcesJe ot<eCeb %eeleJ³eced ~
SJecem³e ot<eCem³eemecye×lJeb ÒeoefMe&leefceefle ~
DemecYeeJ³elJeeÜjenefceefnjke=Àlecesle®íeefueveerܳeb ve mecYeeJ³eles ~ ³e®®e
oefMe&lee®ee³e&celesvee³egoe&³eb l³ekeÌlJee mel³ecelee³egoe&³ece²erkeÀefj<³el³ee®ee³e&mle$e ®e
mel³ecelem³e yenglejeCeecee®ee³ee&Ceeb celee²erkeÀjCecesJe Òe³eespeveced ~
³emceelHetJe&cesJee®ee³e&celesvee³eg:Òeefle%ee J³eeK³eelee ~ ``p³eewefle<eceeieceMeem$eb
efJeÒeefleHeÊeew ve ³eesi³ecemceekeÀced ~ mJe³ecesJe efJekeÀuHeef³elegb efkeÀvleg yentveeb celeb Je#³es~~“
DeLe keÀefM®eoen ~ veveg ³eesç³eb ³eesiemlJe³ee ÒeoefMe&le: me kesÀceêgce SJe ve YeJeefle ~
³eoe®ee³e& SJe Je#³eefle ~ ``keÀsvês MeerlekeÀjsçLeJee ûen³egles kesÀceêgcees ves<³eles' Fefle ~
ueiveelmeHlecemLe: kesÀvêmLeM®evêceemlemceeo³eb kesÀceêgcees ve YeJeefle ~ De$e ®e ye´tce: ~
De$e ®evêcee ve ieC³eles ³emcee®®evêceme: mekeÀeMeeodûensCeev³esve ³eesie: keÀÊe&J³e: Fefle~
³eÐesJeb leuueiveelkesÀvêmLe: keÀLeb keÀjesleerl³e$ees®³eles ~ ®evêueive³eesmlegu³elJeeled ~ leLee
®e ³eJevesMJej: ~ ``cetefle&áe nesjeb MeefMeveb ®e efJeÐeeled ~“ De$e ®e ieeefie&: ~
``J³e³eeLe&kesÀvêieM®evêeefÜvee Yeevegb ve ®esodûen: ~ keÀefM®elm³eeÜe efJevee ®evê
ueiveelkesÀvêieleesçLeJee ³eesie: kesÀceêgcees veece leoe m³eeÊe$e ûeefnle: ~ YeJeefvle
efveefvolee®eeje oeefjêîee ce³emeb³eglee: ~~“ Fefle ~ lemceeuueiveelmeHlecemLes ®evêceme:
³eesiem³e kesÀceêgcelee efme×wJesefle ~~ 8 ~~
kesÀoejoÊe:öDee³egoe&³e ieefCele efJe®eej ceW Dev³e oes<eõ
peelekeÀ keÀes efpeme ûenefmLeefle mes HetCe& Dee³eg ÒeceeCe yelee³ee ie³ee nw Ssmeer
ûenefmLeefle ceW G®®eiele 4 ³ee 5 ³ee 6 ûeneW keÀer efmLeefle nesveer ner ®eeefnS ~ G®®eiele
ûenefmLeefle kesÀ peelekeÀeW keÀes ®e$eÀJeefle&lJe HeoJeer oer ieF& nw DeLee&led G®®eiele ûen efmLeefle
keÀe peelekeÀ jepeeefOejepe neslee nw ~ efkeÀvleg Del³evle oerve peelekeÀ pees, peve Oeve ie=n
Yetefce mes jefnle nw GmekeÀer Yeer oerIee&³eg osKeer ieF& nw DeLee&led Ssmee J³eefÊeÀ HetCee&³eg ÒeeHle
keÀjlee nw lees Yeer oeefjêîe keÀe ner peerJeve efyeleelee nw ~ YeÆeslHeue keÀe meb#esHe mes ³ener
leelHe³e& nw ~
185

G®®eiele ûen efmLeefle mes HetCee&³eg ÒeeefHle kesÀ meeLe ®e$eÀJeefle&lJe ³eesie Yeer keÀne
ie³ee nw lees HetCee&³eg ÒeeHle peelekeÀ keÀes OevemecHeefÊe mecHeVe ®e$eÀJeefle&lJe ÒeeefHle ³ee
mJeeJeuecyeer peerJeve keÀe J³eefÊeÀ nesvee ®eeefnS Lee efkeÀvleg ueeskeÀ ceW efveOe&ve iejerye J³eefÊeÀ
keÀer HetCee&³eg ÒeeefHle ³eefo nesleer nw lees oerve nerve peerJeve efyeleekeÀj ner Dee³egYeesie keÀjles
ngS osKee ie³ee nw Fme efueS GÊeÀ Dee³eg meeOeve ieefCele ceW ³en Yeer SkeÀ Òel³e#e oes<e
nw~
YeÆeslHeue kesÀ cele mes, GÊeÀ oes<eeW keÀer GHes#ee meer ngF& DeleSJe GÊeÀ HeÐe
Jejene®ee³e& keÀe veneR nw DeefHe®e Jen Òeef#eHle Heo keÀnkeÀj GÊeÀ Dee³eg ieefCele meeOeve
ÒeefkeÀ³ee ceW YeÆeslHeue HetCe& DeemLeeJeeved Yeer nw ~~ 8 ~~
mJecelesve efkeÀueen peerJeMecee& ûenoe³eb Hejcee³eg<e: mJeejebMeced ~
ûenYegÊeÀveJeebMejeefMelegu³eb yengmeec³eb mecegHewefle mel³eJeeke̳eced ~~ 9 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe peerJeMece&celesve mel³ee®ee³e&celesve ®ee³egoe&³eceewHe®íboefmekesÀveenõ
mJecelesvesefle ~~ peerJeMecee& veecee®ee³e&: mJecelesveelceer³ecelesve Hejcee³eg<ees
efJebMel³eefOekeÀm³e Je<e&Melem³e meHeb®eefovem³e mJejebMeb meHleceYeeieb Òel³eskeÀm³e
ûenem³ee³egoe&³eceen keÀLe³eefle ~ efkeÀueMeyomleLee veeceÒeoMe&veeLe&: ~ leÐeLee ~ Hejcee³eg:
120~0~5 Dem³e meHleefYeYee&ieceHeËl³eeJeeHleb Je<ee&efo 17~1~22~8~34~
³eLeev³ee®ee³ezve&JeefleefLeefJe<e³esl³eskeÌceeoerefve Hejcees®®eieleeveeceeefol³eeoerveeb Je<ee&efCe
Heefþleeefve leLewleeefve Hejcee³eg: mJejebMeJe<ee&C³ewkewÀkeÀm³e peerJeMece&Heefþleeefve ~
``veer®esçleesç×¥ Ûmeefle“ Fl³e$eeefHe efmLelecesJe le$ee×&cesleled 8~6~26~4~17
Sleeefve Hejceveer®emLem³ewkewÀkeÀm³e ûenm³e Slew: ÒeeiJeosJe $ewjeefMekebÀ ke=ÀlJewkewÀkeÀm³e
ûenm³ee³egoe&³e: keÀle&J³e: ~ De$eeefHe Je$ebÀ efJevee Me$eg#es$emLem³e ûenm³e $³ebMeeHeneefve: ~
Meg$eÀMevewM®ejew efJevee Yeewceb efJeveemlebielem³ee×exHeneefve: ~ meJee&×&ef$e®ejCeesl³eeefokeÀe
®ee$e HeeleeHeneefve: $etÀjs efJeueives mee×exefoleesefolesefle neefve: ~ SlelmeJe&
peerJeMece&CeesçH³ev³ee®ee³ew&: meceeveced ~ leLee ®e peerJeMecee& ~ ``meHleoMew (17) keÀes
(1) efܳeceew (22) JemeJees (8) Jesoeive³ees (34) ûensvêeCeeced ~
Je<ee&C³eg®®emLeeveeb veer®emLeeveeceleesç×¥ m³eeled ~ ceO³esçvegHeelele: m³eeoeve³eveb Mes<ece$e
³eefElkeÀef®eled ~ efHeC[e³eg<e FJe keÀe³e¥ lelmeJe& ieefCeleleÊJe%ew: ~~“ Fefle De$eeve³eveb
186

megKeesHee³ejve ÒeoM³e&les ~ ``mJees®®eMeg×es ûen: MeesO³e: <e[dYeeotvees YeceC[ueeled ~


leÓeiee: keÌJeefyOe<e[dYeesefie (8641) nlee JesoeYe´mee³ekewÀ: (508) ~~ YeÊeÀe
efoveeefve ³euueyOeb leoe³egpeeaJeMece&peced ~ efovewmleg ef$ebMelee ceemee ceemesY³ees jefJeefYe:
mecee: ~~“ ve kesÀJeueb ûenoe³eb Hejcee³eg<e: mJejebMecesleled lesveesÊeÀced~
³eeJelmJecelesvesefle~ DevesvewJeb ÒeefleHeeo³eefle ~ ³eLewlevce³ee $eÝef<eke=Àles<Jee®ee³e&ke=Àles<eg Jee ve
kesÀ<egef®eÎ=äefceefle ~~ lemceeom³ee³egoe&³em³e peerJeMece&Ce: mJecelekeÀjCeces<e oes<e: ~ SJeb
Meem$es<eg meJee&®ee³e&celesvee³egoe&³ees J³eeK³eele: ~ De$ee®ee³exCe HejcelecesJeesHev³emleced ~
ce³e³eJeveceefCelLeMeefÊeÀHetJezefjefle ~ ®e ³eJevesMJejke=Àles Meem$es leLeeefJeOe Dee³egoe&³ees
¢ä:~ ³emceeÐeJevesMJejsCeesÊeÀced ~ ``Dee³etbef<e jeM³ebMejeefMe³eesieeled“ Fefle ~
De$ees®³eles~ ³eJevesMJejsCe mHegÀefpeOJepesveev³e®íem$eb ke=Àleced ~ leLee ®e mHegÀefpeOJepe: ~
``ielesve meeY³eOe&Melesve ³egÊeÀeçH³e¹sve kesÀ<eeb ve ieleeyomebK³ee ~ keÀuee: MekeÀe-
1044-veeb me efJeMeesO³e lemceeoleerleJe<ee&ÐegieJe<e&peeleced ~~“ SJeb mHegÀefpeOJepeke=Àleb
MekeÀkeÀeuem³eeJee&i%ee³eles ~ Dev³e®®e ³eJevee®ee³ez: HetJez: ke=Àleefceefle leoLe&
mHegÀefpeOJepeesçH³een ~~ ``³eJevee T®eg: ~ ³es me*dûens efoipevepeeefleYesoe: ÒeesÊeÀe:
HegjeCew: $eÀceMees ûenm³e ~“ leoslep%ee³eles ³eLee JejenefceefnjsCe
HetJe&³eJevee®ee³e&celecesJeesHev³emleced DemceeefYemleVe ¢äced ~ mHegÀefpeOJepeke=Àleces ¢äe
HejeMejm³eeHeer³ecesJe Jeelee& ~ HeejeMejer³ee mebefnlee kesÀJeuecemceeefYe¢&äe ve peelekeÀced ~
Þet³eles mkeÀvOe$e³eefceefle HeejeMejm³esefle leoLe& Jejenefceefnj: MeefÊeÀHetJezefjl³een ~ ``ef®e$eb
ÒeespPîe HejeMej: keÀLe³eles oewYee&i³eob ³eesef<eleeced“ Fl³esJeceeefo
ce³eceefCelLe³eesnexjeMeem$es efJeÐesles ~ leLee ®e ce³e~ ``SkeÀesveefJebMeefle: met³e&½evêcee: ~
He_®eefJebMeefle: ~ efleefLeme±îe: kegÀpe: meewc³ees ÜeoMees®®eielees ieg©: ~~
kegÀpeJeodowl³eHetp³em³e Je<ee&CeeceskeÀefJebMeefle: ~ SkeÀesvee met³e&Heg$em³e Hejcees®®eielem³e
®e~~ Dee³egoe&³eefceob ÒeesÊeÀceOe¥ veer®eielem³e leg ~ Devlejs lJevegHeelee®®e
keÀej³esoe³eme*dûenced ~~“ leLee ®e ceefCelLe: ~ ``veJeªHee: Mej³eceueeefmleLe³eesçkeÀe&:
He_®eªHekeÀe: $eÀceMe: ~ ªHe³eceeke=ÀeflemebK³ee: met³ee&oerveeb mJeleg²Yes<Jeyoe ~~
veer®es<JemceeoyoeÎuecev³e$eevegHeelele: keÀe³e&ced ~ Dee³egoe&³eefJeOeeveb
nesjeYegÊeÀebMejeefMelegu³eceefHe ~~“
187

DeLe Jejenefceefnjm³e mJecelee³egoe&³ees ³eJevesMJejmel³eceleevegmeejer


J³eeK³ee³eles ~ ûenYegÊeÀveJeebMejeefMelegu³eefceefle ~ ³e$e le$e jeMeew ³eefmcevveJeebMekesÀ ûenes
J³eJeefmLele: me ®e veJeebMekeÀes ces<eeosjejY³e ³eeJelme*dK³em³e jeMes: mecyevOeer YeJeefle
leeJeefvle Je<ee&efCe ûen: mJee³egoe&³eb Òe³e®íefle ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ces<eeosjejY³e ³eeJeleeb
jeMeerveeb mecyeefOevees veJeebMekeÀe ûensCe YetÊeÀe YeJeefvle leeJeefvle Je<ee&efCe ûen:
Òe³e®íleerefle ~ SJeb ûenYegÊeÀveJeebMejeefMelegu³eb YeJeefle ~ ³eefmcevveJeebMekesÀ Jele&les
lemceeÐeodYegÊebÀ ûensCe lesve men $ewjeefMekebÀ ke=ÀlJee ceemeeÐeeveef³eleJ³eced ~
$ewjeefMekeÀkeÀjCeb ®e Je#³eefle ~ SJecee³egoe&³eeve³eve ®e mel³ee®ee³exCeesÊeÀced ~ leLee ®e
leÜeke̳eced ~ ``jeM³ebMekeÀmeb³eesieeoe³egefjn meceemlees ûene oÐeg: ~“ Sle®®e mel³eJeeke̳eb
yengmeec³eb mecegHewefle yentveecee®ee³ee&Ceeb mecceleced ~ ³eLee ®e ³eJevesMJej: ~ ``Dee³etbef<e
jeM³ebMekeÀ®eej³eesieeled“ Fefle ~ De$e leeJelmel³e³eJevesMJejJeeke̳eJ³eeK³eeves
efkeÀef_®eefÜÒeefleHeVeb jeMesjbMekeÀ®eej³eesieeefoefle J³ee®e#esles ~ ³eLee ³eefmceve´eMeew ûenes
Jele&les le$e lesve ³eeJevlees veJeebMekeÀe YegÊeÀemleeJevl³esJe Je<ee&C³ee³eg: me ûenes ooeefle ~
De$e ®e J³eeK³eeves Hejceûenoe³emeeO³eceevesve Je<ee&efCe YeJeefvle ~ Sle®®e J³eeK³eeveb
yeeoje³eCeeefoefYej*dieerke=Àleced ~ leLee ®e yeeoje³eCe: ``jeM³ebMekeÀueeiegefCelee
ÜeleMeveJeefYeûe&nm³e YeieCesY³e: ÜeoMeËleeJeMesçyoceemeefoveveeef[keÀe: $eÀceMe: ~~“
Focee®ee³e&JejenefceefnjsCeefJeveä SJeb mJeuHepeelekesÀçefYeefnlecesleovegmeejsCe
mel³e³eJevesMJej³eesJ³ee&K³eeveb ef$eÀ³eles ~ Dee³etbef<e jeM³ebMekeÀj®eej³eesieeefoefle
jeMeerveecebMekeÀe jeM³ebMekeÀe: ~ les<eg ®eej³eesieeefoefle ~ ³e$e ³e$e jeMeew ces<eebMemLees ûenes
Je<e&ceskebÀ Òe³e®íefle Je=<eveJeebMekeÀmLees ûenes Je<e&ܳeb Òe³e®íefle ~ SJecegÊejebMekeÀJe=×îee
Je<e&Je=ef׳ee¥Jevceerveevles ÜeoMe Fefle ~ HetJe&J³eeK³eevesve ³eJevesMJejmel³eJeeke̳e³ees
jeefMeûenCeceveLe&kebÀ YeJeefle ~ DeJeM³ecesJe jeM³ebMekewÀYe&efJeleJ³eefceefle ~~ 9 ~~
kesÀoejoÊe:öpeerJeMecee& SJeb mel³ee®ee³e& kesÀ cele mes Dee³eg efJe®eejõ
Dee®ee³e& peerJeMecee& kesÀ cele mes, ûeneW keÀer G®®e jeefMemLe efmLeefle JeMe meYeer
7 ûeneW keÀe Dee³egJe<e& legu³e nesvee ®eeefnS ~ FmeefueS Dee®ee³e& Jeejen keÀer HetCee&³eg Je<e&
ÒeceeCe 120 Je<e& 5 efove keÀe meHleceebMe kesÀ legu³e Je<ee&efo ÒeceeCe keÀe Òel³eskeÀ ûen
keÀe Dee³egoe&³e Je<e& mel³ee®ee³e& kesÀ cele mes keÀne ie³ee nw ~ leLeeö120~0~5 ceW 7
188

keÀe Yeeie osves mes 17 Je<e&, Mes<e 1 kesÀ cenerves † 12 ceW 7 keÀe Yeeie osves mes ceeme †
1, Mes<e 5 kesÀ efove 5 ƒ 30 † 150 ceW 5 peesæ[keÀj 155 ceW 7 keÀe Yeeie
osves mes 22 efove, Mes<e 1 keÀes 60 mes iegCee keÀjves mes 60 ceW 7 keÀe Yeeie osves mes
8 Ieìer, Mes<e 4 keÀes 60 mes iegCee keÀjves mes 240 „ 7 † 34 2/7 Heue keÀs
legu³e Òel³eskeÀ G®®eiele ûen keÀe Dee³eg Je<e& ÒeceeCe neslee nw ~
cetue ceW ûeneW keÀer G®®ebiele efmLeefle mes ûen keÀe GÊeÀ Dee³eg Je<e& mecePe keÀj
HetJe& Í}eskeÀ kesÀ Devegmeej ``veer®esleesç×& Ûmeefle“ leLeeömeJee&×&ef$e®ejCe Heáe <eÿ Yeeiee
mes ÜeoMee YeeJe DeejY³e efJeueesce mes meHlece lekeÀ HeeHeûen efmLeefle JeMe Dee³egoe&³e
ieefCele mHeälee HetJe&keÀ peelekeÀ keÀer Dee³eg ÒeceeCe yelee³ee nw ~
mel³ee®ee³e& keÀe GÊeÀ cele Yeer meJe& meccele veneR nw ~
Dev³e Dee®ee³eex kesÀ cele mes mHeä ûen kesÀ YegÊeÀ veJeebMe mebK³ee legu³e ûen keÀe
Dee³egoe&³e keÀne ie³ee nw ~ YegÊeÀ veJeebMe mebK³ee legu³e Gme Gme ûen kesÀ HetJe& Dee³eg Je<e&
kesÀ meeLe Jele&ceeve veJeebMe keÀueeDeeW mes DevegHeele Üeje ceemeeefo DeJe³eJe %eeve efkeÀ³ee
peevee ®eeefnS ~
ûen YegÊeÀ veJeebMe %eeve ieefCele
³eefo G®®e Deewj ûen kesÀ Hejce Devlej jeefMe 12 ³ee 360 DebMe ceW
HetCee&³eg Je<ee&efo 120~0~5 † 44205/7 Òel³eskeÀ ûen kesÀ efove efceueles nw lees
Fä ûenes®®eevlej ceW ke̳ee (8641/7) ƒ (G®®eûenevlej/72) HeeB®e kesÀ nj
Yeep³e ceW DeHeJele&ve osves mes 8641 ƒ G®®eûenevlej/504 efoveeefo ûene³egoe&³e
neslee nw ~
efoveeefo keÀes Je<ee&efo yeveevee ®eeefnS ~~ 9 ~~
mel³eesÊesÀ ûenefceäb efueHleerke=ÀlJee MeleܳesveeHleced ~
ceb[ueYeeieefJeMeg×sçyoe: m³eg: Mes<eeÊeg ceemeeÐee: ~~ 10 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeevesvewJe J³eeK³eeveevegmeejsCee®ee³e&: me SJee³egoe&³eeve³evecee³e&³eeççnö
mel³eesÊesÀ Fefle ~~ mel³eesÊesÀ mel³ecelee³egoe&³ekeÀjCes leelkeÀeefuekeÀefceäceefYeÒesleb
ûenb efueHleerke=Àl³e efueHleeefHeC[b ke=ÀlJee lem³e Meleܳesve YeeieceHeËl³e ³eoJeeHleb
leoJeeHleeK³eb mLeeH³eced ~ DeJeMes<eceOe: mLeeH³eced ~ DeJeeHles ceC[ueYeeieefJeMeg×sçyoe:
189

m³eg: ~ ceC[ueYeeieMeyosve ÜeoMeYeeie G®³evles lesveeJeeHlem³e


ÜeoMeefYeYee&ieceHeËl³eeJeeHleb l³eep³eced ~ ³eoJeefMe<³eles lesçyoe: m³egmleeJeefvle Je<ee&efCe
lesve ûensCee³eg<ees oÊeeefve YeJeefvle ~ Mes<eeÊeg ceemeeÐee: ³eoJeMes<eb mLeeefHeleb
lemceeodÜeoMeiegefCeleeÊesvewJe®ísosve efJeYeÊeÀelceemee ueY³evles ~
le®ís<eeeflb$beMeodiegefCeleeefÎveeefve le®ís<eel<eäîee iegefCeleeodIeefìkeÀe: ~ HegvejefHe
<eef<ìIveelÒeeiJeled YeÊeÀe®®e efJekeÀuee ueY³evles Fefle ~ SJeceeieleb ûenm³ee³egoe&³ees
YeJeefle~
le$eesoenjCeced ~ leelkeÀeefuekeÀes ûen: 1~8~45~0 efueHleeefHeC[erke=Àle:
2325 Dem³e Meleܳesve (200) YeeieceHeËl³eeJeeHleb 11 peeleb DeJeMes<eced
125 ~ DeJeeHleem³eem³e 11 ÜeoMeefYeYee&ieb ve Òe³e®íefle Fefle SleosJeeJeMes<eb
lemceeodûensCewkeÀeoMe Je<ee&efCe oÊeeefve YeJeefvle ~ DeJeMes<eb 125 ÜeoMeefYeieg&efCeleb
peeleced 1500 Dem³e Meleܳesve YeeieceHeËl³eeJeeHleb 7 peelecesJeb meHle ceemee: ~
DeLe ceemeMes<eb 100 ef$ebMelee (30) iegefCeleb peeleced 3000 Meleܳesve
YeeieceHeËl³eeJeeHleb 15 efoJemee: He_®eoMe Fefle ~ Mes<em³eeYeeJeeled IeefìkeÀeYeeJe: ~
SJeceeielecesJebefJeOeeodûeneÜ<ee&efo ~ Je<ee&efCe 11 ceemee: 7 efoveeefve 15 IeefìkeÀe 0~
DeLe leosJe jeM³ebMekeÀueeiegefCeleeefoeflev³ee³esve ÒeoM³e&les ~ leÐeLee ~ jeM³eeefoûen:
1~8~45 Dem³e jeefMeYeeieefueHlee: He=LekeÌHe=LeiÜeoMenlee: 12~96~540 DeLe
Yet³ees veJeenlee: 108~864~4860 De$e efueHleeveecesleemeeb 4860 <eäîee
Yeeies Ëles ueyOeced 81 DeJeMes<eb 0ueyOeefceob IeefìkeÀeK³eb 81 Yeeies<eg 864
meb³eesp³e peeleced ~ 145 Dem³e ef$ebMelee Yeeies Ëles ueyOeced 31 DeJeMes<eced 15
Sles efoJemee: ~ DeLe ueyOeefceob 31 jeefMe<Jesles<eg 108 meb³eesp³e peeleced 139
Dem³e ÜeoMeefYeYee&ies Ëles ueyOeb 11 Mes<eced 7 Sles ceemee: ~ ueyOem³eem³e 11
ÜeoMeefYeYee&ieb ve Òe³e®íleerl³ele SleosJee$e Mes<eced 11 Sleeefve ûene³egoe&³eJe<ee&efCe
11 ceemee: 7 efoveeefve 15 Ieìîe: 0~ SlelHetJe&ke=Àlee³egoe&³es mebefJeefnleefceefle ~ SJeb
³eJevesMJejmel³ee®ee³e&yeeoje³eCeJejenefceefnjwje³egoe&³e: ÒeoefMe&le Fefle ~~ 10 ~~
190

kesÀoejoÊe:ömel³ee®ee³e&vegmeej Dee³egoe&³e Je<e& meeOeveõ


Òel³eskeÀ ûen kesÀ Dee³eg Je<e&%eeve kesÀ efueS mel³ee®ee³e& ves GHeHeefÊe efme× mener
ieefCele yelee³ee nwöefkeÀ Òel³eskeÀ ûen keÀe pees keÀueelcekeÀ ceeve nw GmeceW 200 keÀe
Yeeie oskeÀj ueefyOe mebK³eeDeeW keÀe ceeve Gme ûen keÀe YegÊeÀ veJeebMe nesleer nw ~ YegÊeÀ
veJeebMe mebK³ee keÀe ceeve 12 mes DeefOekeÀ nesves Hej YegÊeÀveJeebMe mebK³ee ceW 12 keÀe
Yeeie oskeÀj Mes<e De¹ mebK³ee kesÀ legu³e Gme ûen keÀe Dee³egoe&³e keÀe Je<e& ceeve neslee
nw~ Mes<e keÀueeefo keÀes 12 mes iegCee keÀj 200 keÀe Yeeie oskeÀj ceemeeefokeÀ SJeb Mes<e
mebK³ee keÀes 30 mes iegCee keÀj 200 keÀe Yeeie osves mes Gme ûen kesÀ mHeä Je<ee&efokeÀ
Dee³egoe&³e ceeve nes peeles nQ ~
pewmes mHeä met³e& † 11~150 † 345 DebMeeW keÀes 60 mes iegCee keÀjves
20700 keÀueeDeeW ceW 200 keÀe Yeeie osve mes, ueyOe 103 veJeebMe mebK³ee 12
mes DeefOekeÀ nesves Hej 12 mes Yeeie osves mes Mes<e 7 legu³e met³e& keÀer Dee³eg Je<e& Mes<e
10 keÀes 12 mes iegCee keÀj 200 mes Yeeie osves Hej ueefyOe † 6 ceeme DeefOekeÀ
DeLee&led met³ee&³egoe&³e † 7 Je<e& 6 ceeme Deewj 0 efove neslee nw SJeb meYeer keÀe mecePevee
®eeefnS ~
Òel³eskeÀ jeefMe kesÀ veJeebMe veece 3~20 keÀer keÀueelcekeÀ mebK³ee † 200
keÀueeDeeW ceW SkeÀ veJeebMe, lees peelekeÀ kegÀC[ueermLe Òel³eskeÀ ûen mHeäer keÀer keÀueeDeeW ceW
ûen mHeä keÀuee /200 † iele veJeebMe keÀueeMes<e/200 ~ iele veJeebMe mebK³ee
12 mes DeefOekeÀ nesves Hej 12 mes leef<ìle Mes<e DebkeÀ legu³e Gme ûen keÀer Dee³eg Je<e&
mebK³ee nesleer nw ~ keÀueeMes<e ƒ 12/200 † ceeme ceeme Mes<e/200 ceW ceeme
Mes<e DebkeÀ mebK³ee leguee ceeme mebK³ee nesleer nw ~ leLee ceeme Mes<e ƒ 30/200 †
efoveeefomebK³ee, Fme ÒekeÀej mel³ee®ee³e& kesÀ cele mes meYeer ûeneW kesÀ oMee Je<eex keÀe %eeve
megKesve efkeÀ³ee peelee nw ~ Fme ÒekeÀej GÊeÀ meeOeve ceW Dev³e ieefCele meeOeve Òeef$eÀ³ee keÀer
DeveskeÀ ÒekeÀej keÀer Òeef$eÀ³eeSB nesleer nQ ~~ 10 ~~
mJeleg²Je$eÀesHeielewefm$eme²§Ceb efÜ©ÊecemJeebMekeÀYeef$eYeeiew: ~
F³eeefvJeMes<emleg YeoÊeYeeef<eles meceevecev³elÒeLecesçH³egoerefjleced ~~ 11 ~~
YeÆeslHeue:öSJeceeielem³ee³egoe&³em³e mel³ee®ee³e&celesvewJe keÀce&efJeMes<eeLe¥ JebMemLesveenö
191

Mjeleg²Je$eÀesefle ~~ mJeleg²mLew: mJees®®eielewûe&nw: Je$eÀesHeielew: efJeHejerleiel³ee efmLeleM®e


³elmJeoÊecee³egmleefl$emebiegCeb keÀe³e&ced ~ efÜ©Êecesefle ~ GÊeceebMeesHeielew:
JeieexÊeceebMeefmLelew: mJeebMekeÀefmLelew: mJeveJeceYeeieielew: mJeYemLew: mJejeM³egHeielew:
mJejeefMeef$eYeeieiew: mJeês<keÀeCemLew: Slew: ³eÎÊecee³eg: leodefÜme²§Ceb keÀe³e&ced ~
F³eeefvJeMes<e Fefle ~ YeoÊeMeyosve mel³ee®ee³eexçefYeOeer³eles ³emceeÊevceleefcen
ÒeceeCeeref$eÀ³eles ~ HetJeexÊeÀefJeefOevee ce³e³eJeveceefCelLeeefocelesvee³egoe&³e: ke=Àle:
³emceeÓoÊeYeeef<eles mel³ee®ee³e&ke=Àles F³eevesleeJeeefvJeMes<e: ~
³eoslelmJeleg²Je$eÀesHeielewefñeme²§Ceefceefle lelmel³eesÊeÀcesJe meceevecev³eefoefle ~
Dev³eÐe®ís<eb lelÒeLecesçH³egoerefjleced ~ ÒeLeces ce³e³eJeveeefoceles ³eogoerefjlecegÊebÀ
lelmeceevece$eeefHe leÊegu³eced ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ mel³ee®ee³e&celesvee³egoe&³eb ke=ÀlJee
Je$eÀJep³e& Me$eg#es$eielem³e $³ebMeb Heeleveer³eb Meg$eÀmeewefjJep³e&ced Demleielem³ee×¥ Heeleveer³eb
meJee&Oe&ef$e®ejCesl³eeefo®e$eÀHeeleeHeneefve: keÀe³ee& ~~ 11 ~~
kesÀoejoÊe:öDee³egoe&³e meeOeve ceW mel³ee®ee³e& cele mes mebmkeÀej efJeMes<eõ
Dee®ee³e& efceefnj ves Fme HeÐe ceW mel³ee®ee³e& keÀe otmeje veece `YeoÊe' keÀne nw~
YeoÊe keÀer GÊeÀ Dee³egmeeOeve ieefCele Òeef$eÀ³ee ceW YeoÊeesÊeÀ mebmkeÀej efJeMes<e yeleeles ngS,
DeHeveer G®®e jeefMeiele ûen kesÀ HetJe&meeefOele Dee³eg Je<e& ÒeceeCe kesÀ ef$eiegefCele, DeHeves
JeieexÊece veJeebMe ³ee mJeês<keÀeCe iele ûen keÀer Dee³eg keÀes efÜiegefCele keÀjves mes Gme Gme
ûen kesÀ Dee³eg Je<e& ÒeceeCe efme× nesles nQ ~ Fme ÒekeÀej mes GÊeÀ mebmkeÀej efJeMes<e pees
mJe³eb mel³ee®ee³eexÊeÀ nQ GvnW ûene³egoe&³e Je<e& mebK³ee ceW keÀjles ngS, Me$eg ûeniele jeefMe
keÀe le=leer³eebMe keÀce, Demlebiele ûen keÀe DeeOee Je<e& keÀce, keÀjles ngS, Dev³e mebmkeÀej
pees Dee®ee³e& JejenesÊeÀ ®e$eÀeOe& neefve Fl³eeefo mebmkeÀejeW keÀer ³eneb Hej mJeeYeeefJekeÀlee nw
Gmes mecePe keÀj Òel³eskeÀ ûen keÀe mHeäe³egoe&³e Je<ee&efo meeOeve keÀj meJexke̳e Je<e& legu³e
efme× Dee³eg efveoxMe efkeÀ³ee peevee ®eeefnS ~~ 11 ~~
efkeÀvlJe$e YeebMeÒeefleceb ooeefle Jeer³ee&efvJelee jeefMemeceb ®e nesje ~
$etÀjeso³es ®eesHe®e³e: me vee$e keÀe³e¥ ®e veeyow: ÒeLeceesHeefoäw: ~~ 12 ~~
YeÆeslHeue:öSJeb mel³ee®ee³e&celesve ûene³egoe&³ecegkeÌlJeeçOegvee
ueivee³egoe&³ekeÀjCeb $etÀjeso³es HeeHeneefve ÒeeHlee leoHeJeeoeLe&efcevêJeýe³eeççnõ
192

efkeÀefceefle ~~ De$eeefmcevmel³ecelee³egoe&³es nesje ueiveb YeebMeÒeefleceb ooeefle ~


SleogÊebÀ YeJeefle ~ ces<eeosjejY³e ³eeJelmebK³eesçm³e jeMes: mecyeefvOe veJeebMekeÀes ueivesve
YegÊeÀmleeJeefvle me*dK³eeefve Je<ee&efCe ueivee³egoe&³ees YeJeefle ~
Mes<eeÓeieeefokeÀeVeJeebMekeÀeled $ewjeefMekesÀve ceemeeÐeeveef³eleJ³eced ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~
mel³eesÊeÀ ûenefceäb efueHleerke=ÀlJesl³esJeb ueivee³egoe&³e: keÀle&J³e: ~ SJeb ke=ÀlJee ³eefo
Jeer³ee&efvJelee nesje YeJeefle ~ leoe jeefMemeceeveeefve jeefMelegu³eeefve Je<ee&efCe Òe³e®íleerefle ~
``nesjemJeeefceieg©%eJeeref#ele³eglee veev³ew:“ Fefle v³ee³esve ³eefo Jeer³ee&efvJelee yeueJeleer nesje
ueiveb YeJeefle leoe jeefMemeceb ooeefle leÊegu³eeefve Je<ee&efCe Òe³e®íefle ~
YeeieeefokeÀel$ewjeefMekesÀve ceemeeÐeeveef³eleJ³eb keÀLeceg®³eles ~ YeeieeM®e efueHleeefHeC[erke=Àl³e
ÜeoMeefYe: me²§C³eeäeoMeefYe: Melew: YeeieceHeËl³eeJeeHleb ceemee: ~ DeJeMes<eb ef$ebMelee
me²§C³e lesvewJe®ísosve YeeieceHeËl³eeJeeHleb efoJemee: ~ leosJe Mes<eb <eäîee me²§C³e leLewJe
IeefìkeÀe: ~ HegvejefHe Mes<eb <eäîee me²§C³e leLewJe ®e<ekeÀe: ~ ueyOeb ceemeeefo le$ewJe
³eespe³esosJeb ueivee³egoe&³ees YeJeefle ~ Jeer³ee&efvJelem³e ueivem³e ³elkeÀce& leÜer³e&Jeefpe&lem³e
®e ve keÀle&J³eced ~ De$e ®e yeeoje³eCe: ~ ``nesjeo³eesçH³esJeb yeue³egÊeÀev³eeefve
jeefMelegu³eeefve ~ Je<ee&efCe mecÒe³e®íl³evegHeelee®®eebMekeÀeefo HeÀueced ~~“
Sle®®ee®ee³e&JejenefceefnjsCe ueIegpeelekesÀçefJeveäîewJeeefYeefnleced ~ $etÀjeso³e Fefle ~
ce³e³eJeveeefocelee³egoe&³es $etÀjeso³es $etÀjs ueiveieles ``mee×exefoleesefoleveJeebMenleelmece-
mleeled“ Fefle v³ee³esve ³eoe³eg<eesHe®e³e: ef$eÀ³eles leo$eeefmcevmel³ecelee³egoe&³es ve keÀle&J³eced
Dev³elmeJe¥ keÀle&J³eced ~ keÀe³e¥ ®e veeyowefjefle ÒeLeceesHeefoäw: HetJe&keÀefLelewjyow:
veJeefleefLeefJe<e³esefle ³esçyoe ³eJeveyeeoje³eCee®ee³e&celesve Heefþlee peerJeMece&celesve ®e
ûenoe³eb Hejcee³eg<e: mJejebMeefceefle lewjyowm$ewjeefMekeÀcegÊebÀ leefon ve mecYeJeefle ~
³eLeeççefol³em³e ÜeoMekeÀeveeceMekeÀeveeceskeÀesveefJebMel³eyoe YeJeefvle leowkeÀefmcevve-
JeebMekesÀ efkeÀefceefle mel³ee³egoe&³es ve keÀle&J³eced ~~ 12 ~~
kesÀoejoÊe:öueivee³egoe&³e Je<e& ÒeceeCe cesb mel³ee®ee³e& keÀe efJeMes<eõ
keÀefLele HetJe& efJeefOe mes ueive mHeä mes ueivee³eg meeOeve efkeÀ³ee ie³ee nw ~
yeueJeeved Jen ueive pees mJeeceer ieg© yegOe mes ³egle ³ee ¢ä nesves Hej ueive keÀer YegÊeÀ jeefMe
legu³e ueive Dee³egoe&³e Je<e& neslee nw ~ ce³e-³eJeve-ceefCelLe MeefÊeÀ ÒeYe=efle Dee®ee³eeX mes
193

HeeHe ûen ³egÊeÀ ueiveeefo keÀer efmLeefle keÀe mebmkeÀej ³eneb DeeJeM³ekeÀ veneR nw ~ Fmeer
ÒekeÀej ``mJejmeebMe nervecedöFl³eeefo Dee®ee³eex kesÀ HetJeexÊeÀ mebmkeÀej ³eneb ueivee³egoe&³e
ceW l³eep³e nesles nQ ~
mel³ee®ee³e& keÀe Dee³egoe&³e meeOeve ieefCele HetJee&®ee³eeX kesÀ meeOeve keÀer DeHes#ee
cegPes efJeMes<e ©ef®ekeÀj ueielee nw ~~ 12 ~~
mel³eesHeosMees Jejce$e efkeÀvleg kegÀJe&vl³e³eesi³eb yengJeie&CeeefYe: ~
Dee®ee³e&keÀlJeb ®e yengIvelee³eeceskebÀ leg ³eodYetefj leosJe keÀe³e&ced ~~ 13 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ce³eesefolecelecegHev³em³e peerJeMece&celeb ®eesHev³em³e
mel³ecelem³ewJee²erkeÀjCeefcevêJeýe³eeççnõ
mel³eesHeosMe Fefle ~~ De$eeefmcevcele$e³es mel³eesHeosMees Jejb Þesÿb Fl³eLe&: ~
efkeÀvleg leoH³evles yengJeie&CeeefYe: ye»erefYe: iegCeveeefYej³eesi³eb kegÀJeefvle efJeveeMe³eefvle ~
keÀemlee: iegCevee: ~ mJeleg²Je$eÀesHeielewefm$eme²§Ceefcel³eeefokeÀe: ~ le$e ³eefo mJeie=nsûenes
YeJeefle leoe efÜiegCecee³eg: kegÀJe&efvle ~ me SJe mJeie=nebMekesÀ ³eefo YeJeefle leLee Yet³eesçefHe
efÜiegCeb kegÀJe&efvle ~ me SJe mJeês<keÀeCes ³eoe YeJeefle leoe Yet³eesçefHe efÜiegCeb JeieexÊeceebMes
me SJe Je$eÀer ³eefo YeJeefle leoe Yet³eefm$eiegCeb kegÀJe&efvle ~ me SJe mJees®®emLees YeJeefle
leoe Yet³eesçefHe ef$eiegCeb kegÀJe&efvle ~ SJeceveJemLee ~ DevesveeveJemLeeÒeme²sve
mel³eesÊeÀceH³ee³egoe&³ece³egÊebÀ yengJeie&CeeefYe: kegÀJe&efvle ~ leLee ®e ce³e: ~ ``JeieexÊeces
mJejeMeew ês<keÀeCes mJes veJeebMekesÀ efÜiegCeced ~ Je$eÀes®®eieles ef$eiegCeb efÜiegCeb keÀe³e¥
³eLeeme*dK³eced ~~“ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``yenglee[vemecÒeeHleew ³eeb
keÀjesl³eskeÀJeie&Ceced ~ Jejenefceefnje®ee³e&: mee ve ¢äe ef®ejvlevew“ Fefle ~
SleoH³e³egÊeÀced~ leoeç$e efkebÀ keÀe³e&efcel³een ~ ``Dee®ee³e&keÀlJeb leg yengIvelee³eeced“
Fefle~ Sleoe®ee³e&keÀlJece$eeiece: ~ yengIvelee³eeb ÒeeHlee³eeceskebÀ leg ³eodYetefj yenglejb iegCeveb
leosJe keÀe³e&efceefle ~ yeng<eg iegCeveemeg ÒeeHleemJeskewÀJe ef$eÀ³eles Fefle ~ yengJeejb ³e$e efÜiegCeb
ÒeeHleb le$e meke=ÀosJe efÜiegCecee³eg: keÀle&J³eced ~ ³e$e efÜiegCelJeb ®e ÒeeHleb le$e meke=ÀosJe
ef$eiegCeb keÀle&J³eced ~ ³e$e Jeejܳeb ef$eiegCelJeb le$e meke=ÀosJe ef$eiegCeb keÀle&J³eced ~ ``SkeÀb leg
³eodYetefj leosJe keÀe³e&ced“ Fefle Je®eveeled ~ ueIegpeelekesÀçH³egÊeÀcee®ee³exCe ~ ``JeieexÊeces
mJeês<keÀeCes mJeveJeebMekesÀ meke=ÀodefÜiegCeced ~ Je$eÀes®®e³eesefm$eiegefCeleb efÜef$eiegCelJes
194

meke=Àefl$eiegCeced ~“ Fefle ~ ®e$eÀHeeleb Jepe&ef³elJee yengJeie&Ceev³ee³esvewleosJe keÀce¥


Me$eg#es$emLees veer®emLeM®e ³eoe ûenes YeJeefle Demleb ielees Jee leoe meke=ÀosJeeHeneefve:
keÀe³ee& ~ veer®esçleesç×¥ Ûmeleerl³e$eeefHe DevegJele&veer³eced ~ GÊebÀ ®e ueIegpeelekesÀ ~
``Me$eg#es$es $³ebMeb veer®esçodOe¥ met³e&uegHleefkeÀjCeeM®e ~ #eHe³eefvle mJeeÎe³eevveemleb ³eeleew
jefJepeMeg$eÀew ~~“ Fefle ~ SJeb ke=Àlem³e mel³ee®ee³e&celem³e mHeälee YeJeleerl³ee®ee³e&m³e
celeced ~ ³e$eeHeneefve: ÒeeHlee le$e meke=ÀosJeeHeneefve ke=ÀlJee meke=ÀoefHe iegCevee keÀe³ee& ~ efkebÀ
lJeHeneveew keÀle&J³ee³eeb ®e$eÀHeeleeHeneefveb ke=ÀlJee lele: Me$eg#es$emLeHeneefve: meke=ÀosJe
keÀle&J³ee lele: meke=ÀosJe iegCevee keÀe³ee& ~ De$e ®e YeieJeevieeefie&: ~
``jeefMelegu³eebMemebK³eeefve ûenesçyoeefve Òe³e®íefle ~ ueiveM®e meyeueesçv³eeefve
YegÊeÀjeefMemeceeefve leg ~~ ceemeeÐeeve³eveb keÀe³e&cevegHeeleeole: Hejced ~
meJee&×&ef$e®elegLee&MeevJeeceb Heáe ®eleg: meefceled ~~ njefvle HeeHee: mJeeÎe³eeÊeoOe&efcelejs
ûene: ~ J³e³ee®®e$eÀeHeneefvemleg keÀefLeles³eb leLee Oe´gJeced ~~ SkeÀmlJeskeÀ#e&ies<JesJe keÀjesefle
yeueJeevûen: ~ Me$eg#es$eielem$³ebMebveer®esç×¥ met³e&iemleLee ~~ nefvle mJeeÎe³eeêefJeieew ve
efmeleeefol³evevoveew ~ ve ®eeJeefvemegleM®eebMeb Me$eg#es$eielemleLee ~~ Oe´gJeeHeneefve: keÀle&J³ee
leleesçv³eemeg yeng<JeefHe ~ ÒeeHleemJeskewÀJe keÀle&J³ee ³ee m³eeÊeemeg mecenÊeje ~~ leleesçefHe
iegCevee keÀe³ee&çl³eskewÀJe cenleer meke=Àled ~ ÜeY³eeb JeieexÊeces mJeebMes mJeês<keÀeCes mJekesÀ
ûens~~ ef$eefYeJe&$eÀielem³eeLe mJees®®ejeefMeielem³e ®e ~ ûenoe³ees YeJel³esJeb
MeesO³e#esHeke=Àlemleg ³e: ~~“ ³eÐeH³ee®ee³exCeebMee³eg: ÒeceeCeerke=Àleb leLeeefHe ueivees ³eefo
mec³eiJeueer YeJeefle leoebMee³eg: keÀle&J³eced ~ DeLeekeÀex yeueJeebmleoe efHeC[e³eg: ~ leLee ®e
ceefCelLe: ~ ``efJeueivesçefleyeueesHesles MegYe¢äWçMemecYeJe: ~ jJeew efHeC[esodYeJeb
kegÀ³ee&efoefle ye´t³egefM®ejvlevee: ~~“ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``DebMeesodYeJeb
efJeueiveeeflHeC[îeb Yeeveesefve&meie&peb ®evêeled“ Fefle ~ Dev³esçv³esJeceeng: ~ ³eLee DebMee³eg:
efHeC[e³eg<eer Üs DeefHe keÀe³ex ~ ÜeY³eeceefHe oMeevleo&MeeefJeYeeieHeefjkeÀuHevee keÀe³ee& ~ le$e
³eouHeb lem³eeefvlececevleo&Mee mewJe ³eÐeefOekeÀm³e lelkeÀeueb Jele&les
leoeefOekeÀcee³egpeeaJeefle~ Me$egoMee ®esÊeoe le$ewJe cejCeb efce$eoMee ®esÊeoeefHe peerJeefle
ceO³eceoMee ®esÊeoe Heer[e YeJeefle leleesçefHe peerJeefle ~ DemceekebÀ
mel³ee®ee³e&celeceefYeceleefceefle ~~ 13 ~~
195

kesÀoejoÊe:ömel³ee®ee³e& keÀe cele meJe&meccele cele nwõ


ce³e-³eJeve-ceefCelLe-peerJe Mecee& Deewj mel³ee®ee³e& kesÀ Dee³eg meeOeve ieefCele
$eÀce Hej ûevLe keÀÊee& Dee®ee³e& Jejen keÀes mel³ee®ee³e& peer keÀe cele megvoj Deewj Þesÿ
ueielee nw ~ efkeÀvleg DeveskeÀ ÒekeÀej kesÀ iegCeve Yepeve mes ieefCele meeefOele HeÀue J³eLe& mee
nes peelee nw ~ ke̳eeWefkeÀ mJeie=ner ûen keÀer Dee³eg efÜiegefCele, DeHeves G®®eeefo jeefMe iele,
Je$eÀ ieleeefokeÀ ûen keÀe Dee³egoe&³e ef$eiegefCele, efHeÀj Jener ûen DeHeves veJeebMe,
JeieexÊeceeefo mJeês<keÀeCeeefo iele nes lees Yeer Hegve: Hegve: efÜiegefCele ef$eiegefCele Fl³eeefo
meeOeve mec³ekedÀ veneR mecePee peelee nw ~ yengle ÒekeÀej kesÀ iegCeve SkeÀ efÜef$eiegefCele
keÀjvee Gef®ele veneR yengyeue ÒeeHle ûenefmLeefle ceW Òeyeuelee keÀe leejlec³e mecyevOe keÀe
SkeÀ iegCeve meceer®eerve neslee nw ³ener Dee®ee³e& Jejen keÀes DeYeerä nesves mes mel³ee®ee³eexÊeÀ
cele meceer®eerve nw ~ leelHe³e& efkeÀ ³eefo efÜef$eiegefCelelJe keÀer ÒeeefHle oes leerve cele&Jes SJeb
DeOe& $³ebMeeefo keÀer neefve Yeer oes leerve yeej keÀjveer nw JeneB Gef®ele ÒeeHle mebmkeÀejeW ceW
yeueJeeved SkeÀ mener mebmkeÀej DeeJeM³ekeÀ neslee nw ~~ 13 ~~
ieg©MeefMemeefnles kegÀueerjueives MeefMeleve³es Ye=iegpes ®e kesÀvê³eeles ~
YeJeefjHegmenpeesHeiewM®e Mes<ewjefceleefcene³egjveg$eÀceeefÜvee m³eeled ~~ 14 ~~
Fefle Þeer Jejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀ Dee³egoe&³eeO³ee³e:
mecHetCe&:~~7~~
YeÆeslHeue:öDeLe ³eefmcev³eesies peelem³ee³eg: ÒeceeCeb ve %ee³eles leÐeesie%eeveb
Hegef<Heleûe³eeçnõ
iegefJe&efle ~~ keÀgueerjueives keÀke&Àìeso³es ieg©MeefMemeefnles peerJe®evê³egÊesÀ leLee
MeefMeleve³es yegOes Ye=iegpes ®e Meg$esÀ kesÀvê³eeles keÀCìkeÀieles Mes<ew: HeefjefMeäw:
jefJeYeewcemeewjw: YeJeefjHegmenpeesHeielew: YeJemLeeveceskeÀeoMeb efjHegmLeeveb <eÿb menpemLeeveb
le=leer³ecesles<eg YeJeefjHegmenpes<eg GHeielew: efmLelew: Fneefmcev³eesies peelem³eeveg$eÀceeefÜvee
ieefCelekeÀcee&vlejsCeeefHe efJeveeçefceleceHeefjefcelee³eg: m³eeÓJesled ~ SleogÊeÀb YeJeefle ~ ³eoe
keÀke&Àueiveb YeJeefle le$ewJe ®evêpeerJeew J³eJeefmLeleew YeJele: yegOeMeg$eÀew meefnleew He=LekeÌmLeew
Jee ueive®elegLe&meHleceoMecemLeeveeveecev³eleces ³eLeemecYeJeb YeJele: ~ HeefjMes<eeç
Deeefol³ee²ejkeÀMevewM®eje: He=LekeÌmeefnlee Jee ³eLeemecYeJeceskeÀeoMe<eÿle=leer³eiee:
196

YeJeefvle leoe F&¢i³eesies ³ees peele: lem³eeefceleÒeceeCecee³egYeJeefle~ Deveg$eÀceeodieefCeleeieleb


efJevewJe De³eceLe&: ~ SJeb efJeOes ³eesies ¢äs Dee³egoe&³eieCevee ve keÀle&J³ee lemceeÊem³eemebYeJe
Fefle ~ Deleesçv³eLeepeelem³e ³eLeeielesvee³eg<eeçJeM³ecesJe YeefJeleJ³eced ~ vee³eg:
efHeC[m³eeJee&kedÀlem³e ce=l³egYe&Jeefle ve ®ee³eg: efHeC[ceefle$eÀc³e lesve peerefJeleJ³eefceefle ~
³eefmcev³eesies peelem³eevee®eejm³esJee³eg<ees OJebmees YeJeefle Fefle ~ leLee ®e mce=efle<etÊeÀced ~
Heejoejcevee³eg<³eefcel³esJeceeefokewÀoex<ewve& peerJeefle ~ SleÐeesies peelem³ee³egJexoesÊewÀefJe&efOe-
mesefJelejmee³evew: Òe³eesiew³e&LeeefYeefnlewoerIe&cee³egjJeeHveesleerefle ~~ 14 ~~
Fefle ye=nppeelekeÀs Þeer YeÆeslHeueìerkeÀe³eeb Dee³egoe&³eeO³ee³e: ~~ 7 ~~
kesÀoejoÊe:öefpeme ³eesie mes peelekeÀ keÀe Dee³eg ÒeceeCe %eele ve nes leesõ
®evê-ieg© ³egÊeÀ keÀke&À ueive mes yegOe-Meg$eÀ keÀer 1-4-7-10 kesÀvê mLeeve
efmLeefle mes Mes<e ûen met³e& cebieue Deewj Meefve ûen ³eefo 3~6~11 YeeJeeW ceW SkeÀ meeLe
SkeÀYeeJemLe ³ee GÊeÀ leerveeW ceW ³e$ele$e YeeJemLe nes lees Gme peelekeÀ keÀer DeO³ee³eesÊeÀ
Dee³egoe&³e meeOeve ieefCele keÀce& keÀer GHes#ee keÀjles ngS Dee³eg ÒeceeCe HetCee&³eg keÀe neslee
nw~
Ssmeer ûen efmLeefle ceW GlHeVe yeeuekeÀ keÀes SkeÀ owJeer osve mecePeveer ®eeefnS ~
Jen peelekeÀ mJeYeeJele: Jeso Meem$e HegjeCeesÊeÀ Dee®eej Devegÿeve mecHeVe neslee nw,
Deewj HetCee&³eg ner ÒeeHle keÀjlee nw DeLee&led Dee³egefJe®eej ceW meYeer HeÀefuelee®ee³eeX kesÀ
efJekeÀuHe keÀer efmLeefle mes Dee³egefJe&%eeve efJe®eej mebMe³ejefnle veneR nw ~~ 14 ~~
Fefle ye=nppeelekesÀ ûevLe kesÀ Dee³egoe&³eeO³ee³e:ö7 keÀer HeJe&leer³e Þeer kesÀoejoÊe
peesMeer ke=Àle efnvoer `kesÀoejoÊe' J³eeK³ee mecHetCe& ~
197

DeLe oMeevleo&MeeO³ee³e: ~~ 8 ~~
Go³ejefJeMeMee¹ÒeeefCekesÀvêeefomebmLee:
ÒeLeceJe³eefme ceO³esçvl³es ®e oÐeg: HeÀueeefve ~
ve efn veHeÀueefJeHeekeÀ: keÀsvêmebmLeeÐeYeeJes
YeJeefle efn HeÀueHeefÊeÀ: HetJe&ceeHeesefkeÌuecesçefHe ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeelees oMeevleo&MeeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~
Heefj%eelemecemlee³eg<e: Heg©<em³e peerefJeleeY³evlejs efmLele³ees:megKeog:Ke³ees:
Heefj®íso: ef$eÀ³eles ~ le$e ®e MeesO³e#esHeefJeMeg×cee³eg³ee&JelÒeceeCeb ³esve ûensCe oÊeb
leeJelÒeceeCewJe lem³e mecyeefvOeveer oMee YeJeefle ~ le$e oMee$eÀcees ve %ee³eles lep%eeveb
ceeefuev³eenõ
Go³esefle ~~ Go³ees ueiveb leveg: jefJejeefol³e Deelcee MeMee¹M®evêes ceve:
S<eecego³ejefJeMeMee¹eveeb ceO³eeÐe: ÒeeCeer yeueJeebmleodyeueJeMeeÊem³e mecyeefvOeveer ÒeLecee
oMee YeJeefle ÒeeOeev³eeodosnJeleeced ~ leLee ®e ³eJevesMJej: ~ ``efveMeekeÀje
efol³eefJeueiveceO³es lelkeÀeue³eesieeoefOekebÀ yeueb ³e: ~ efJeYeefle& lem³eeefooMes<³eles mee
Mes<emlele: Mes<eyeue$eÀcesCe ~~“ Fefle ~ Go³eM®e jefJeM®e
MeMee¹M®eeso³ejefJeMeMeekeÀe: Go³ejefJeMeMee¹eveeb ÒeeCeer Go³ejefJeMeMee¹ÒeeCeer
Go³ejefJeMeMee¹ÒeeCeer ®e kesÀvêeefomebmLeeM®eeso³ejefJeMeMee¹ÒeeefCe®ekesÀvêeefomebmLee:
SJeces<eeb ceO³eeÐesve ÒeLecee oMee oÊee lem³ewJe kesÀvêmebmLee: kesÀvêHeCeHeÀjeHeesefkeÌueces<eg
efmLelee ûene: Jeer³eexHe®e³e$eÀcesCe oMee oÐeg: ~ SJeb ueiveeke&ÀmeMee¹eveeb ceO³eeoskeÀm³e
yeueJelees oMee Deeoew HeefjkeÀuH³ee ~ lelemlem³e kesÀvêmLeemles<eeb oMee: HeefjkeÀuH³ee: ~
lew: kesÀvêmLew: ÒeLeceJe³eefme HeÀueb oÊeb YeJeefle ~ ³eogÊeÀced ~ ``ÒeLeceJe³eefme ceO³esçvl³es
®e oÐeg:, HeÀueeefve“ Fefle leLee ®e ³eJevesMJej: ~ ``HetJex leg kesÀvêesHeielee: HeÀueefvle
ceO³es Je³e: HeCeHeÀjb efveefJe<ìe: ~ DeeHeesefkeÌuecemLee: HeÀueoe Je³eesçvlJes ³eLeeyeueb mJeb
mecegHewefle HetJe&ced ~~“ DeLe ³eefo kesÀvêmLee ûene ve YeJeefvle leoe keÀ: ÒeLeces Je³eefme
HeÀueb Òe³e®íleerl³een ~ ve efn ve HeÀueefJeHeekeÀ Fl³eeefo ~ kesÀvêmLeeÐeYeeJes kesÀvêmLeeveeb
ûeneCeeceYeeJes DemecYeJes meefle ÒeLeces Je³eefme ³e: HeÀueefJeHeekeÀ: me ve efn ve ~ ³elees Üew
ve_eew Òeke=ÀleceLe¥ iece³ele: ~ HeCeHeÀjmLeeveeceH³eYeeJes ceO³es Je³eefme HeÀueefJeHeekeÀes ve efn
198

ve ~ DeeHeesefkeÌuemLeeveeceYeeJesçvl³es Je³eefme HeÀueefJeHeekeÀes ve efn ve ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~


³eoe kesÀvêmLee ûene ve YeJeefvle leoe HeCeHeÀjmLee: HetJe¥ HeÀueb Òe³e®íefvle lele:
DeeHeesefkeÌuecemLee: ~ DeLe kesÀvêmLee: HeCeHeÀjemLeeM®e ve YeJeefvle leoe meJe&efmceVesJe
Je³eefme DeeHeesefkeÌuecemLee: HeÀueb Òe³e®íefvle ~ ³eled GÊeÀced ~ ``YeJeefle efn HeÀueHeefÊeÀ:
HetJe&ceeHeesefkeÌuecesçefHe“ Fefle ~ SJeceeHeesefkeÌuecemLeeveeceYeeJes ÒeLeceb kesÀvêmLee: HeÀueb
Òe³e®íefle lele: HeCeHeÀjmLee: ~ ³eoe DeeHeesefkeÌuecemLee ve YeJeefvle ve ®e
HeCeHeÀjmLeemleoe meJe&efmcevvesJe Je³eefme kesÀvêmLee: HeÀueb Òe³e®íefvle ~ SleogÊebÀ
YeJeefle~ `ueiveeke&ÀmeMee¹eveeb ³ees yeueJeebmleÎMee YeJeslÒeLecee“ ~ ÒeLeceeb oMeeb
keÀuHeef³elJee lelemlelkesÀvêieeveeb meJex<eeb keÀuHeveer³ee: ~ les<eeb HeefjkeÀuH³e HeCeHeÀjmLeeveeb
HeefjkeÀuHeveer³eemlele: HejceeHeesefkeÌuecemLeeveeb kesÀvêmLeeveeceYeeJes ÒeLeceb oMeeHelesjvevlejb
HeCeHeÀjmLeeveeb keÀuHeveer³eemlele: DeeHeesefkeÌuecemLeeveeb kesÀvêmLeeveeceYeeJes
HeCeHeÀjmLeeveeceYeeJes DeeHeesefkeÌuecemLeeveecesJe keÀuHeveer³ee: ~ DeLe kesÀvêmLee: YeJeefvle
YeJeefvle HeCeHeÀjmLee ve YeJeefvle DeeHeesefkeÌuecemLee SJe YeJeefvle leoe kesÀvêmLeeveeb
keÀuHeef³elJee DeeHeesefkeÌuecemLeeveecesJe keÀuHeveer³ee: ~ DeLe kesÀvêmLee SJe kesÀJeueb
YeJeefvle leoe les<eecesJe keÀuHeveer³ee: ~ DeLe HeCeHeÀjmLee SJe YeJeefvle leoe
HeCeHeÀjmLeeveecesJe keÀuHeveer³ee: ~ DeLeeHeesefkeÌuecemLee YeJeefvle leoe les<eecesJe
keÀuHeveer³ee: ~ leLee ®e mJeuHepeelekesÀ GÊeÀcedõ
``ueiveeke&ÀmeMee¹eveeb ³ees yeueJeebmleÎMee YeJesled ÒeLecee ~
lelkesÀvêHeCeHeÀjeHeesefkeÌueceesHeieeveeb yeuee®ís<ee: ~~“ ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:öpeerJeve keÀeue ceW oMee Deewj Devleo&MeeO³ee³e ceW, ÒeeHle mecemle
Dee³eg kesÀ megKeog:Keeefo mece³e keÀe JeCe&ve efkeÀ³ee pee jne nwõ
ÒeejcYe ceWöueive, met³e&, ®evêcee Fve leerveeW cesb DeefOekeÀ yeueMeeueerve ûen keÀer
oMee nesleer nw ~ Fme oMee mece³e kesÀ HeM®eeled kesÀ mece³e ceW ÒeLece oMeeOeerMe ûenoMee
mes kesÀvê efmLele ûen keÀer oMee ®eueleer nw ~
mecemle Dee³eg kesÀ leerve efJeYeeieeW ceW ÒeLece efJeYeeie ceW kesÀvêmLe, ûen keÀer,
efÜleer³e efJeYeeie ceW HeCeHeÀjmLe ûen keÀer SJeb le=leer³e efJeYeeie ceW DeeHeesefkeÌuecemLe ûen keÀer
oMee ceW Gme ûen keÀe MegYeeMegYe HeÀue neslee nw ~
199

³eefo kesÀvê Deewj DeeHeesefkeÌuece mLeeveeW ceW ûen³eesieeYeeJe neslee nw ~ (ûen veneR
nw) lees ÒeLece, ``ceO³e keÀer Dee³eg kesÀ mece³eeW ces MegYeeMegYe HeÀue veneR neslee“ Ssmeer
OeejCee veneR nesveer ®eeefnS ke̳eeWefkeÀ ûen jefnle keÀsvê HeCeHeÀj mLeeveeW kesÀ yeeJepeto meYeer
ûeneW keÀer Yeer DeeHeesefkeÌuecemLe efmLeefle lees nesieer ner, lees Ssmeer efmLeefle ceW ceO³e Deewj
Devle mece³e ceW, DeeHeesefkeÌuecemLe ûeneW keÀe Dee³eg kesÀ ceO³e Deewj Devle ceW MegYeeMegYe
HeÀue neslee nw ~~ 1 ~~
Dee³eg: ke=Àleb ³esve efn ³eÊe³esJe keÀuH³ee oMee mee Òeyeuem³e HetJe&ced ~
meec³es yentveeb yengJe<e&om³e les<eeb ®e meec³es ÒeLeceesefolem³e ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe oMeekeÀeueÒeceeCeb kesÀvêmLeeveeveeceefHe oMee$eÀce%eeveefcevê-
Jeýe³eenõ
Dee³eg: ke=Àleefceefle ~~ MeesO³e#esHeefJeMeg×cee³eg³ee&JeÜ<e&ÒeceeCeb ³esve ûensCe oÊeb
leosJe lem³e ûenm³e mecyeefvOeveer oMee keÀuH³ee HeefjkeÀuHeveer³ee ~ le$e
ueiveeke&ÀmeMee¹eveeb ³ees yeueJeebmleÎMee YeJeslÒeLecesefle v³ee³esve leÎMeeb ÒeLeceb
keÀuHeef³elJee lelemlelkesÀvêieeveeb ceO³eelmewJe oMee Òeyeuem³eeefleyeuem³e HetJe&¥ ÒeLeceb
keÀuH³ee ~ Devevlejb ³emceeotveyeuem³e SJeb $eÀcesCe ³eLee Tveyeuee YeJeefvle leLee
HeM®eeÊeoer³eoMee: keÀuHeveer³ee: ~ SJeb kesÀvêmLeeveeb oMee: HeefjkeÀuH³ee:
HeCeHeÀjmLeeveeced ~ HeCeHeÀjmLeeveeced DevesvewJe $eÀcesCe HeefjkeÀuH³ee: ~ lele
DeeHeesefkeÌuecemLeeveeced DevesvewJe $eÀcesCesefle ~ meec³es yentveeefceefle ~ kesÀvêmLeeveeb yentveeb
ûeneCeeb yeuemeec³es meefle yengJe<e&om³e yentefve Je<ee&efCe ³esve oÊeeefve lem³e ÒeLeceb oMee
HeefjkeÀuH³ee ~ vevJe$e keÀLeb ûeneCeeb yeuemeec³eb YeJeefle ~ ³eefo ÜeJeefHe
megËefl$ekeÀesCees®®eieleew YeJelemleoe vewmeefie&kesÀCe yeuesve ³eesçefOekeÀ: me SJe yeueer m³eeled ~
DemlJesleled ~ efkeÀvleg mLeeveefokeÌ®esäekeÀeueyeueûenoMe&veeefoyeueeefve ³eeJeodieefCeleefJeefOevew-
keÀeref$eÀ³evles leeJeÂuemeec³eb YeJeefle ~ ûeneCeeb ³eLee meeceev³esveesoenjCeced ~ ³eefo
MevewM®ejes yeue$e³esCe meb³egÊeÀes YeJeefle Yeewcees yeueܳesve leoe le$e Yeewcem³e
efvemeie&yeuelJeeÜuemeec³eb YeJeefle ~ SJeb meJex<eeceefHe %es³eced ~ les<eeb ®e meec³es
ÒeLeceesefolem³esefle ~ les<eeb Je<ee&Ceeb meec³es Je<e&ceevelegu³esçefHe ÒeLeceesefolem³e oMee
HeefjkeÀuH³ee ~ ÒeLececeeoeJeke&ÀceC[ueeÐe Gefole Godielemlem³e ³eoe yeuemeec³eb YeJeefle
200

leoe yentJe<e&osçefHe ûens efmLele yeueeefOekeÀm³ewJe HetJe¥ oMee HeefjkeÀuH³ee ~ les<eeb ®e


yeuemeec³es ÒeLeceesefolem³esl³e$e efÜefJeOe Go³e: ~ Òel³enb ®e$eÀYe´ceJeMeeoskeÀ:
Deeefol³eefJeÒekeÀ<exCeeHej: ~ le$esneefol³eefJeÒekeÀ<exCe Go³ees ieefCelemkeÀvOeesÊeÀkeÀeueebMekeÀ-
JeMeep%es³e: ~ De$e ®e YeieJeeved ieeefie&: ~
``yeueer ueivesvogmet³ee&Ceeb oMeeceeÐeeb Òe³e®íefle ~
lemceeÊele: Òe³e®íefvle kesÀvêeefomLee: $eÀcesCe leg ~
le$eeefHe yeefueve: HetJe¥ lelmeec³es yengoe³ekeÀ: ~
lelmeec³esçefHe Òe³e®íefvle ³es HetJe¥ jefJeefJe®³eglee: ~~“ ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:öDeveskeÀ efJeOe ieefCele mebmkeÀejeW mes meeefOele efpeme ûen keÀe
efpelevee Dee³egoe&³e Je<e& ÒeeHle neslee nw, ueyOe Gme Gme ûen keÀe Dee³egoe&³e mecePevee
®eeefnS ~ ueive met³e&-®evêcee ceW meJee&efOekeÀ yeueer ûen kesÀ DeeOeej mes Gme ûen mes kesÀvê
HeCeHeÀj Deewj DeeHeesefkeÌuecemLe ûeneW ceW kesÀvêmLe ûen keÀer oMee ÒeLece oMee mecePeveer
®eeefnS ~ Devevlej kesÀvêmLe Dev³e yeueer ûenesb keÀer oMee jKeles ngS leovevlej
HeCeHeÀjmLe ûen ³ee ûeneW ceW Je<ee&efOeke̳e leejlec³e mes HeCeHeÀjmLe ûen ³ee ûeneW oMee kesÀ
Devevlej Dev³e DeeHeesefkeÌuecemLe meJe& yeueer ûen Gmemes keÀce yeueer Fl³eeefo ûen keÀer
oMeevegmeej oMee $eÀce mecePevee ®eeefnS ~
kesÀvêmLe DeefOekeÀ ûeneW ceW DeefOekeÀ ûen $eÀce mes leLewJe HeCeHeÀj-
DeeHeesefkeÌuecemLe DeefOekeÀ ûen mebK³ee keÀer efmLeefle ceW DeefOekeÀ yeueJeeved ûen keÀes HetJe& HetJe&
ceW jKe keÀj v³etveyeueer ûen keÀer Deefvlece oMee mecePeveer ®eeefnS ~
kesÀvê HeCeHeÀj DeeHeesefkeÌuecemLe ³eefo oes leerve ûeneW keÀe HejmHej ceW yeue meec³e
nes lees ÒeLece oMeeHeefle efkeÀme ûen keÀes mecePee pee³esiee ? Ssmeer efJe<ecelee Hej efpeme ûen
keÀe Demle kesÀ yeeo ÒeLece Go³e ngDee nw Gme ûen keÀes ÒeLeceoMeeefOekeÀejer mecePe keÀj
Hegve: Gmemes keÀce yeueer kesÀ oMee Je<e& efueKeves ®eeefnS ~ Demle kesÀ Devevlej ³eefo oesveeW
ûeneW keÀe Go³e Yeer ³eefo SkeÀ keÀeueeJe®ísosve neslee nw lees leye ÒeLecelee efkeÀmes oer
pee³esieer ? lees cee$e keÀnves kesÀ efueS cee$e Ssmeer efmLeefle nes mekeÀleer nw efkeÀvleg efJeefYeVe
ieefle³eeW mes SJeb efJeefYeVe keÀ#eeDeeW keÀer ûenieefle³eeW keÀer efmLeefle mes ieefCele ieesue efJe®eej
201

mes Heáeleeje ûeneW cesb efkeÀmeer Yeer oes ûeneW keÀes SkeÀ keÀeueeJe®ísosve SkeÀ ner #eCe ceW
Go³eemleJe$eÀeefo keÀer efmLeefle³eeb mebYeJe veneR nesleer ~~ 2 ~~
SkeÀ#e&ieesç×&ceHeËl³e ooeefle leg mJeb $³ebMeb ef$ekeÀesCeie=nie: mcejie: medJejebMeced ~
Heeob HeÀuem³e ®elegjñeiele: menesjemlJesJeb HejmHejielee: HeefjHee®e³eefvle ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öSJeb oMeeJ³eJemLee³eeb ÒeeHlee³eecebleo&MeeHeekeÀûen%eeveb
JemevleefleuekesÀveenö
SkeÀ#e&ieesç×&efceefle ~~ oMeeHeeflevee menwkeÀ#e&iees ûen: SkeÀefmcevjeMeew
J³eJeefmLele: oMeeHeefleoÊeevleo&MeekeÀeuem³e ³eo×¥ leoHeËl³e mJewjelceer³ewo&MeeiegCew:
HeefjHee®e³eefle ~ $³ebMeefceefle ~ $³ebMeb ef$ekeÀesCeie=nie: oMeeHelesefm$ekeÀesCeie=niees
veJeHeb®ecemLeeve³eesjv³eleceefmLelees oMeeHeefleoÊeevleo&MeekeÀeueel$³ebMeb
le=leer³eYeeieceHeËl³e mJewjelceer³ewo&MeeiegCew: HeefjHee®e³eefle ~ mcejie: mJejebMeefceefle ~
oMeeHeles: mcejie: meHlecemLeevemLe: oMeeHeefleoÊeevleo&MeekeÀeueelmJejebMeb
meHleceYeeieceHeËl³e mJewo&MeeiegCew: HeefjHee®e³eefle ~ Heeob HeÀuem³esefle ~
®elegjñeieesçäce®elegLe&mLeevemLees oMeeHeefleoÊeevleo&MeekeÀeueelHeeob ®elegLe&YeeieceHeËl³e
mJewo&MeeiegCew: HeefjHee®e³eefle ~ menesje, nesje ueiveb le³ee meefnlee: HejmHejcev³eesv³ecevesve
ÒekeÀejsCe J³eJeefmLelee: mJew: mJewo&MeeiegCew: HeefjHee®e³eefvle ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ³eLee
oMeeHeles: mekeÀeMeeoskeÀ#ee&efomLees ûenes ³eLeemJeb HeefþlecebMeb HeefjHee®e³eefle ~ leLee
ueiveceefHe Hee®e³eefle ~ De$e oMeeHeles: ÒeLececebMeHeefjkeÀuHeveeb ke=ÀlJee
HeM®eeoskeÀ#ee&efoefmLeleeveeb keÀle&J³ee: ~ ³emceeÎMeeHeles³eex Yeeie Deeie®íefle
leovegmeejsCee×e&o³ees Yeeiee: HeefjMes<eeCeeb YeJeefvle ~ DeLewkeÀefmcemLeeves ³eoe yenJees ûene:
YeJeefvle les<eeb ceO³es ³ees yeueJeeved me SJewkeÀ: HeefjHee®e³eefle ~ veev³es ~
keÀLecesleoJeiec³eles~ G®³eles ~ SkeÀJe®eveefveoxMeeled ``SkeÀ#e&ieesçOe&ceHeËl³e ooeefle leg
mJeced“ Fl³eeÐeskeÀJe®eveeled ~ ve kesÀJeueb efceefnje®ee³exCewkeÀJe®eveefveoxMe: ke=Àlees
³eeJelmJeuHepeelekesÀçefHe leLee ®eesÊeÀced `SkeÀ#e&ieesçOe¥ $³ebMeb ef$ekeÀesCe³ees: meHleces leg
meHleebMeced ~ ®elegjñe³eesmleg Heeob Hee®e³eefle ielees ûen: mJeiegCew:“ Fefle ve kesÀJeueb
³eeJeodieiee&oerveeceH³eskeÀJe®eveefveoxMeesçefmle ~ leLee ®e YeieJeevieeefie&: ~
``SkeÀ#exçJeefmLeleM®ee×& ef$eYeeieb leg ef$ekeÀesCeie: ~ meHlecemLe: mJejebMeb leg Heeob leg
202

®elegjäie: ~~ ueivesve meefnlee: meJex ¿ev³eesv³eHeÀueoe³ekeÀe: ~“


³eJevesMJejM®eeH³esJeced~ ``keÀeueesçOe&YeeiewkeÀie=neefÞelem³e leoOe&Yeeieb ueYeles ®elegLex ~
ef$eYeeieYeeieer ®e ef$ekeÀesCemebmLemleoOe&YeekedÀm³ee®®e He=LekedÀ ef$ekeÀesCes ~ m³eelmeHleces
meHleceYeeieYeeieer efmLelees ûenM®eejJeMeeodûenm³e ~“ SJeb meJe&$ewkeÀJe®eveefveoxMe: ~
lemceeosJeb %ee³eles ~ ³ele SkeÀ SJeebMenejes YeJeefle ve meJe& Fefle ~ leLee ®e mel³e: ~
DeOe& le=leer³eceOee&ÊeLee×¥ mJee®®e meHleceb Yeeieced ~ SkeÀ#e&veJeHe_®ece®elegLe&efveOeveeÐe-
meHleeveeced ~~ oÐegûe&ne ûeneCeeb mJeoMeemJevleo&MeeK³eeveeced ~ HeÀuekeÀeueeefvceÞeefJeefJeOeb
$eÀcesCe YesÐeeM®e lesçH³esJeced ~~ SkeÀ#e&ies<eg yeueJeeved Yeeienjes efce$elees efjHeesJee&efHe ~ efce$es
le HegäHeÀueb leefmcevkeÀeues efjHegvezJeced ~~“ leLee ®e ³ece: ~ ``SkeÀ#eexHeieleeveeb ³ees
YeJeefle yeueeefOekeÀes efJeMes<esCe ~ SkeÀ: me SJe nlee&b veev³es le$e efmLelee efJeniee: ~~“
Fefle ~ ueivesçefHe ³e$eebMeeHeneefjlJeb ÒeeHleb le$e ®e ueives ³eoe ûen: efmLelees YeJeefle leoe
ueiveûen³ees³eex yeueJeeved me SJewkeÀ: HeefþlecebMeceHenjefle veslej Fefle Dev³es
meJex<eeceskeÀeefojeefMeieeveecevleo&MeeYeeieefce®íefvle ~ Dev³es Hegve: SkeÀcesJe Yeeieb ie=nerlJee
leÓeiem³ewkeÀ#e&ieeveeb Yeeieerke=Àl³e leÓeieefce®íefvle ~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW keÀer Devleo&Mee mece³e keÀe mebmkeÀejõ
oMeeHeefle ûen kesÀ Dee³egJe<e& ÒeceeCe lekeÀ Gmeer ûen keÀer oMee nesleer nw ~
oMeeHeefle ûen kesÀ meeLe SkeÀeefOekeÀ Dev³e ûeneW ceW yeueer ûen keÀer oMee 1/2 De×& Yeeie
kesÀ legu³e Gme ûen keÀe Devleo&Mee HeekeÀ keÀeue neslee nw ~
oMeeHeefle mes ef$ekeÀesCemLeeve iele ûen keÀe 1/3 keÀe Yeeie legu³e
Devleo&MeekeÀeue neslee nw ~ oMee Heefle mes meHlecemLeeve efmLele ûen oMeeJe<e& keÀe 1/7
DeHeves meHleceebMe legu³e Je<eex keÀe Hee®ekeÀ neslee nw ~ Fme ÒekeÀej oMeeHeefle mes 4/8
mLeeveefmLele ûeneW ceW yeueer ûen keÀe 1/4 Je<e& keÀe Hee®ekeÀ neslee nw ~ Fme ÒekeÀej ueive
meefnle meeleeW ûen HejmHej DeHeves DeHeves GÊeÀ mLeeve efmLele nesves mes DeHeves DeHeves mLeeve
mJeYeeJeevegmeej MegYeeMegYe HeÀue osles nQ ~
³eefo oMeeHeefle ûen mes GÊeÀ 1, 4, 5, 8, 9 Deewj 7 ceW SkeÀ oes ³ee leerve
Deeefo ûen nesles nQ lees Ssmeer efmLeefle ceW yeueJeeved 1 SkeÀ ner ûen keÀe (1/2, 1/3,
1/4, 1/7) DebMe ûenCe keÀjvee ®eeefnS ~
203

³eefo oMeeHeefle ûen mes 1, 4, 5, 7, 8, Deewj 9 mLeeveeW ceW keÀesF& ûen


veneR nw lees Ssmeer efmLeefle cesb oMeeveeLe ûen kesÀ oMee Je<e& ÒeceeCe Je<eeX ceW otmejs ûen keÀer
Devleo&Mee venerb nes mekesÀieer lees Ssmeer efmLeefle ceW oMeeHeefle ûen ner Devleo&MeeHeefle ûen
nesiee ~~ 3 ~~
mLeeveev³eLewleeefve meJeCe&ef³elJee meJee&C³eOeMísoefJeJeefpe&leeefve ~
oMeeyo efHeC[s iegCekeÀe ³eLeebMeb ísomleowke̳esve oMeeÒeYeso: ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe oMeeHeefjkeÀuHevee%eeveefcevêJeýe³eenõ
mLeeveeveerefle ~~ De×e&efokeÀe Yeeiee: mLeeveMeyosvees®³evles ~ les<eece×e&efokeÀeveeb
Yeeieeveeb meJeCe&vee keÀe³ee& ~ me¢Me®ísosve mee¢M³eceglHeeÐe lelemleeefve meJee&efCe mLeeveeefve
DeOeMísow: efJeJeefpe&leeefve keÀe³ee&efCe ~ ísoeveHeem³e Fl³eLe&: ~ GHeefjefmLelee jeMe³ees
³eLeemecYeJeb Òel³ebMeb iegCekeÀeje YeJeefvle ~ ísomleowke̳esve les<eeb jeefMeveecewke̳esve meb³eesiesve
ísoes Yeeienejes YeJeefle ~ keÀefmceved iegCekeÀeje Yeeieneje Fl³een ~ oMeeyoefHeC[s
oMeeJe<e&mecetns ~ lesvewleogÊebÀ YeJeefle ~ oMeeyoeved He=LekeÌHe=LeiiegCekeÀejw: mebiegC³e ísosve
efJeYep³eeJeeHleb Je<ee&Ðevleo&Mee YeJeefle ~ leÐeLeesoenjCeced ~ oMeeHeeflevewJe kesÀJeueb
keÀefM®eodûen: efmLele: Dev³e-mLeeves<eg ve keÀefM®eled efmLelemleoe me SJeeHenejer ~ le$e
oMeeHeles: ªHem³ewkeÀm³ewJeeOeesªHeceskebÀ v³emesled ~ SJece×&nejm³e ªHem³eeOeesªHeܳeb
v³eeme: 1/1~1/2~ HejmHej®ísoiegCeeJesleew jeMeew keÀÊe&J³eew ke=Àleew 2/2~1/2
Sleew mece®ísoerYetleew ísonerveew 2/1 Sleew iegCekeÀejer, Deve³ees³eexie: peele: 3 S<e
Yeeienej: ~ De$e oMeeHeefleoÊee³egoe&³e: 3~0~0~0 SleodÜeY³eeb me²§C³e
ef$eefYeefJe&Yep³eeJeeHleb HeÀueced 2 F³eb cetueoMeeHelesjvleo&Mee ~ DeLe HegvejsJe,
cetueoMeeHeefleJe<ee&efo 3 Je<ee&efCe 0 ceemee:, 0 efoveeefo, 0 Ieìîe: SkesÀve me²§C³e
ef$eefYeefJe&Yep³eeJeeHleb HeÀueb Je<ee&efo 1 Je<ee&efCe 0 ceemee: efoveeefo 0 Ieìîe: F³eb
oMeeHeeflevee menwkeÀjeefMeJ³eJeefmLelem³eevleo&Mee ~ SJeb cetueoMeeHeefleoÊeevleo&MeekeÀeue
SkeÀjeefMeiesve ûensCee×¥ Heeef®elees YeJeefle ~ Dem³eevleo&MeekeÀeueܳem³e ³eesiees Je<ee&efo:
3~0~0~0 peelee mewJe cetueoMesefle ~ DeLe oMeeHeles:
veJeHeáecemLeeve³eesjskeÀefmcevmLeeves keÀefM®eodûen: efmLelees YeJeefle ve efÜleer³es ve ®e
oMeeHeeflevee men ve ®elegjñe³ees: ve ®e meHleces leoe v³eeme: 1/1~1/3 Sleew
204

HejmHej®ísonleew 3/3~1/3 ísosve nerveew 3~1 Sleew iegCekeÀejew 4 S<e Yeeienej:~


cetueoMeeHelesje³egoe&³e: 4~0~0~0 Dem³e ef$eiegCem³e ®elegefYe&Yee&ieceHeËl³eeJeeHleced
3~0~0~0 De³eb cetueoMeeHelesjvleo&MeekeÀeue: ~ DeLe cetueoMeeHeefleoe³em³eem³e
4~0~0~0 SkeÀiegCem³e ®elegefYe&Yee&ieceHeËl³eeJeeHleced 1~0~0~0 S<eeb
ef$ekeÀesCemLem³eevleo&Mesefle ~ SJe cetueoMeeHeefleoÊeevleo&MeekeÀeue ef$ekeÀesCemLesve ûensCe
ef$eYeeieceHeËl³e Heeef®eleb YeJeefle ~ Dem³eevleo&MeekeÀeueܳem³e ³eesie: peele:
4~0~0~0 mewJe cetueoMesefle ~ DeLe oMeeHelesM®elegLee&äce³eesjskeÀefmcevmLeeves
keÀefM®eodûenes YeJeefle, ve efÜleer³es ve ®e oMeeHeeflevee men ve ef$ekeÀesCe³ees: ve meHleces leoe
v³eeme: 1/1~1/4 HejmHej®ísonleew 4/4~1/4 ísonerveew 4~1 Sleew
iegCekeÀejew SkeÀerke=Àleew 5 S<e Yeeienej: cetueoMeeHeles: oe³e: 5~0~0~0 Dem³e
®elegieg&Cem³e 20~0~0~0 HeáeefYeYee&ieceHeËl³eeJeeHleced 4~0~0~0 De³eb
cetueoMeeHelesjvleo&MeekeÀeue: ~ DeLe cetueoMeeHeefleoe³em³eem³e 5~0~0~0
SkeÀiegCem³e HeáeefYeYee&ieceHeËl³eeJeeHleced 1~0~0~0 S<ee ®elegjñemLeevleo&Mesefle ~
SJeb cetueoMeeHeefleoÊeevleo&MeekeÀeuee®®elegjñemLesve HeeoceHeËleb YeJeefle ~
Dem³eevleo&MeekeÀeueܳem³e ³eesie: 5~0~0~0 peelee mewJe cetueoMesefle ~ DeLe
oMeeHeles: meHleces mLeeves keÀefM®eodûenes YeJeefle ve oMeeHeeflevee men ve ef$ekeÀesCes ve
®elegjñe³eesmleoe v³eeme: 1/1~1/7 HejmHej®ísonleeJesleew 7/7~1/7 ísonerveew
7~1 nleew iegCekeÀejew SkeÀerke=Àleew 8 S<e Yeeienej: ~ oMeeHeles: oe³e: 8~0~0~0
Dem³e meHleiegCem³ee-(56)-äefYe: YeeieceHeËl³eeJeeHleb Je<ee&efo 7~0~0~0 F³eb
cetueoMeeHelesjvleo&Mee ~ HegvejefHe cetueoMeeHeles: oe³e: 8~0~0~0
Dem³ewkeÀiegCem³eeäefYe: YeeieceHeËl³eeJeeHleced 1~0~0~0 F³eb cetueoMeeHeles:
meHlecemLeevemLem³eevleo&Mee ~ SJe cetueoMeeHel³evleo&MeekeÀeueelmeHlecees Yeeie:
meHlecemLesve ûensCe Heeef®elees YeJeefle ~ Dem³eebleo&MeekeÀeueܳem³e ³eesie: 8~0~0~0
peelee mewJe cetueoMesefle ~ SJeceskeÀefmceved oMeeefJekeÀuHee: ~ De$eeoew
cetueoMeeHelesjvleo&Mee YeJeefle leovevlejcebMenjm³e ~ DeLe oMeeHeeflevee
menwkeÀefmceve´eMeew keÀefM®eodûenes YeJel³eHejM®e veJeceHeáece³eesce&O³eeoskeÀefmcevYeJeefle ve
efÜleer³es, veev³es<eg mLeeves<eg, ve ®elegjñe³ees:, ve meHleces leoe v³eeme:
205

1/1~1/2~1/3 Sles jeMe³e: HejmHej®ísonlee peelee: 6/6~3/6~2/6


ísonervee: 6~3~2 Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 11 S<e Yeeienej: ~ DeLe
oMeeHeefleoe³e: 11~0~0~0 Dem³e <e[diegCem³ewkeÀeoMeefYe: YeeieceHeËl³eeJeeHleced
6~0~0~0 SJeb cetueoMeeHelesjvleo&Mee ~ HegvejefHe cetueoMeeHeefleoe³em³eem³e
11~0~0~0 ef$eiegCem³ewkeÀeoMeefYe: YeeieceHeËl³eeJeeHleced 3~0~0~0
F³ece×&Hee®ekeÀm³eevleo&Mee ~ HegvejefHe cetueoMeeHeefleoe³em³eem³e 11~0~0~
efÜiegCem³ewkeÀeoMeefYe: YeeieceHeËl³eeJeeHleced 2~0~0~ F³eb
ef$ekeÀesCeeJeefmLelem³eevleo&Mee ~ De$e oMeeHeles: ³eo×¥ leoskeÀie=neJeefmLele: Hee®e³eefle
ef$eYeeieb ®e ef$ekeÀesCeie: ~ Devleo&Mee$e³em³eem³e ³eesie: 11~0~0~0 peelee mewJe
cetueoMesefle ~ DeLe oMeeHeeflevee menwkeÀefmceve´eMeew keÀefM®eÓJel³eHejM®elegjñe³ees:
ceO³eeoskeÀefmcevve efÜleer³es ve ®eev³es<eg mLeeves<eg ve ef$ekeÀesCe³ees: ve meHleces leoe v³eeme:
1/1~1/2~1/4 Sles HejmHej®ísonlee peelee: 8/8~4/8~2/8 ísonervee:
8~4~2 Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 14 S<e Yeeienej: ~ DeLe
oMeeHeefleoe³em³eem³e 14~0~0~0 DeäiegCem³e ®elego&MeefYe: YeeieceHeËl³eeJeeHleced
8~0~0~0 F³eb cetueoMeeHelesjvleo&Mee ~ HegvejefHe cetueoMeeHeefleoe³em³eem³e
14~0~0~0 ®elegieg&Cem³e ®elego&MeefYe: YeeieceHeËl³eeJeeHleced 4~0~0~0
F³ece×&Hee®ekeÀm³eevleo&Mee ~ HegvejefHe cetueoMeeHeefleoe³em³eem³e 14~0~0~0
efÜiegCem³e ®elego&MeefYe: YeeieceHeËl³eeJeHleced 2~0~0~0 F³eb
®elegLe&YeeieHee®ekeÀm³eevleo&Mee ~ De$e oMeeHeles: ³eo×¥ leoskeÀie=neJeefmLele: Hee®e³eefle ~
®elegYee&ieb ®elegjñeiele: ~ Devleo&Mee$e³em³eem³e ³eesie: 14~0~0~0 peelee mewJe
cetueoMesefle ~ DeLe ³e$e oMeeHeeflevee menwkeÀefmceve´eMeew keÀefM®eÓJel³eHejM®e meHleces
veev³es<eg leoe v³eeme: 2/2~2/2~2/7 Sles HejmHej®ísonlee peelee: 64/24~
1 7/8~ 1 2/8 ísonervee: 14~7~2 Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 23 S<e
Yeeienej: ~ DeLe oMeeHeefleoe³em³eem³e 23~0~0~0 ®elego&MeiegCem³e $e³eesefJebMel³ee
YeeieceHeËl³eeJeeHleced 14~0~0~0 F³eb cetueoMeeHelesjvleo&Mee ~ HegvejefHe
cetueoMeeHeefleoe³em³eem³e 23~0~0~0 meHleiegCem³e $e³eesefJebMel³ee
YeeieceHeËl³eeJeeHleced 7~0~0~0 F³eb Hee®ekeÀmLesve meneJemLem³eevleo&Mee ~ HegvejefHe
206

cetueoMeeHeefleoe³em³eem³e 23~0~0~0 efÜiegCem³e $e³eesefJebMel³ee


YeeieceHeËl³eeJeeHleced 2~0~0~0 F³eb meHleYeeieHee®ekeÀm³eevleo&Mee ~
Dem³eevleoMee$e³em³e ³eesiees peelee 23~0~0~0 mewJe cetueoMesefle ~ DeLe
oMeeHelesefñekeÀesCe³eesjefHe ûenes J³eJeefmLele: veev³es<eg mLeeves<eg leoe v³eeme:
4/1~1/2~1/3 Sles jeMe³e: HejmHej®ísonlee peelee: 4/9~3/9~3/9
Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 15 S<e Yeeienej: ~ oMeeHeefleoe³em³eem³e 5~0~0~0
veJeiegCem³e HeáeoMeefYe: YeeieceHeËl³eeJeeHleced ~ 3~0~0~0 F³eb
cetueoMeeHelesjvleo&Mee ~ HegvejefHe cetueoMeeHeefleoe³em³eem³e 5~0~0~0 ef$eiegCem³e
15~0~0~0 HeáeoMeefYe: YeeieceHeËl³eeJeeHleced 1~0~0~0 F³eb
ef$ekeÀesCemLem³eevleo&Mee ~ efÜleer³em³ew<ewJe Dem³eevleo&Mee$e³em³e ³eesie: 5~0~0~0
peelee mewJe cetueoMesefle ~ DeLe oMeeHelesefm$ekeÀesCe³ees: ceO³eeoskeÀefmcevkeÀefM®eodûenes
J³eJeefmLele: ceO³eeoskeÀefmcevveefHe veev³es<eg mLeeves<eg leoe v³eeme: 1/1~1/3~1/4
Sles HejmHej®ísonlee peelee: 12/12~4/12~ 3/12 ísonervee: 12~4~3
Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 19 S<e Yeeienej: ~ DeLe oMeeHeefleoe³em³eem³e
19~0~0~0 ÜeoMeiegCem³ewkeÀesveefJebMel³ee YeeieceHeËl³eeJeHleced 12~0~0~0F³eb
cetueoMeeHelesjvleo&Mee ~ HegvejefHe oMeeHeefleoe³em³eem³e 19~0~0~0
®elegLe&iegCem³ewkeÀesveefJebMel³ee YeeieceHeËl³eeJeeHleced 4~0~0~0 F³eb
ef$ekeÀesCeYeeieHee®ekeÀm³eevleo&Mee ~ HegvejefHe oMeeHeefleoe³em³eem³e 19~0~0~0
ef$eiegCem³ewkeÀesveefJebMel³ee YeeieceHeËl³eeJeeHleced 3~0~0~0 F³eb
®elegYee&ieHee®ekeÀm³eevleo&Mee ~ Dem³eevleo&Mee$e³em³e ³eesie: 19~0~0~0 peelee mewJe
cetueoMesefle ~ DeLe ³e$e oMeeHelesefm$ekeÀesCe³eesce&O³eeoskeÀefmcevmLeeves keÀefM®eodûenesçv³e:
meHleces leoe v³eeme: 111/137 Sles jeMe³e: HejmHej®ísonlee peelee:
21/292 73/121 ísonervee: 21~7~3 Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 31
S<e Yeeienej: ~ oMeeHeefleoe³em³eem³e 31~0~0~0 SkeÀefJebMel³ee
me²§efCelem³ewkeÀef$ebMelee YeeieceHeËl³eeJeeHleced 21~0~0~0 F³eb
cetueoMeeHelesjvleo&Mee ~ HegvejefHeoMeeJe<ee&efCe 31~0~0~0 me²§C³ewkeÀef$ebMelee
YeeieceHeËl³eeJeeHleced 7~0~0~0 F³eb ef$eYeeieHee®ekeÀm³eevleo&Mee ~ HegvejefHe
207

oMeeJe<ee&efCe 31~0~0~0 ef$eefYe: me²§C³ewkeÀef$ebMelee YeeieceHeËl³eeJeeHleced


3~0~0~0 F³eb meHleYeeieHee®ekeÀm³eevleo&Mee ~ Dem³eevleo&Mee$e³em³e ³eesie:
31~0~0~0 peelee mewJe cetueoMesefle ~ ³e$e oMeeHeles: ®elegjñe³ees: ܳeesjsJe ûenew
efmLeleew veev³e$e leoe v³eeme: 1/1~1/4~1/4 Sles jeMe³e: HejmHej®ísonlee
peelee: 16/16~4/16~4/16 ísonervee: 16~4~4 Sles iegCekeÀeje
SkeÀerke=Àlee: 24 S<e Yeeienej: ~ cetueoMeeHeefleJe<ee&C³esleeefve 6~0~0~0
<ees[MeefYe: me²§C³e 96~0~0~0 ®elegefJe&bMel³ee (24) YeeieceHeËl³eeJeeHleced
4~0~0~0 F³eb cetueoMeeHelesjvleo&Mee ~ HegvejefHe oMeeHeles: oe³em³eem³e
6~0~0~0 ®elegieg&Cem³e ®elegefJe&Mel³ee YeeieceHeËl³eeJeeHleced 1~0~0~0 F³eb
®elegLe&YeeieHee®ekeÀm³eevleo&Mee ~ efÜleer³em³eeH³es<esJe ~ Demceevleo&Mee$e³em³e ³eesie:
6~0~0~0 mewJe cetueoMesefle ~ DeLe ³e$e oMeeHelesM®elegjñe³ees:
ceO³eeoskeÀefmcevkeÀefM®eodûenes YeJeefle meHlecesçv³emleoe v³eeme: 1/1~1/4/1/7
Sles jeMe³e: HejmHej®ísonlee peelee: 28/28~7/28~4/28 ísonervee:
28~7~4 Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee 39 S<e Yeeienej: ~ DeLe
cetueoMeeHeefleJe<ee&efCe 36~0~0~0 Sleev³eäeefJebMel³ee me²§C³ewkeÀesve®elJeeefjbMelee
YeeieceHeËl³eeJeeHleced ~ 25~10~4~36 F³eb cetueoMeeHelesvleo&Mee ~ HegvejefHe
oMeeJe<ee&efCe 36 meHleefYe: me²§v³ewkeÀesve®elJeeefjbMelee YeeieceHeËl³eeJeeHleced
6~5~16~9 F³eb ®elegYee¥ieHee®ekeÀm³eevleo&Mee ~ HegvejefHe oMeeJe<ee&efCe 36 ®elegefYe&:
me²§C³eskeÀesve®elJeeefjbMelee YeeieceHeËl³eeJeeHleced 3~8~9~15 F³eb
meHleceYeeieHee®ekeÀm³eevleo&Mee ~ Dem³eevleo&Mee$e³em³e ³eesie: 36~0~0~0 peelee
mewJe cetueoMesefle ~ SJeb ef$eefJekeÀuHee: ~ DeLe ³e$e oMeeHeeflevee menwkeÀjeMeew
keÀefM®eodJ³eJeefmLelees ܳeesjefHe ef$ekeÀesCe³ees: leoe v³eeme: 1/1~1/2~1/3~1/3
Sles jeMe³e: HejmHej®ísonlee peelee: 18/18~9/18~6/18~6/81
ísonervee: 18~9~6~6 Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 39 S<e Yeeienej: ~ DeLe
cetueoMeeHeefleJe<ee&efCe 13~0~0~0 Dele: ÒeeiJeovleo&Meev³eeme:
Dem³eevleo&Mee®elegä³em³e ³eesie: 13~0~0~0 peelee mewJe 6~0~0~0
3~0~0~0 2~0~0~0 2~0~0~0cetueoMesefle ~ DeLe ³e$e oMeeHeeflevee me
208

nwkeÀjeMeew keÀefM®eodJ³eJeefmLele: ef$ekeÀesCe³eesce&O³eeoskeÀefmcevkeÀef½eodJ³eJeefmLeleM®elegjö


ñe³eesce&O³eeoskeÀefmcevvesJe veev³e$e leoe v³eeme: 1/1~1/2~ 1/3~1/4 Sles
jeMe³e: HejmHej®ísonlee peelee: 24/24~12/24~ 8/24~6/24
ísonervee: 24~12~8~6 Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 50 S<e Yeeienej: ~
cetueoMee 36~0~0~0 Dele: ÒeeiJe®®eleñeesçvleo&Mee: 17~3~10~48~~
8~7~20~24~5~9~3~36 ~~4~3~25~12 Dem³eevleo&Mee®elegä³em³e
³eesie: 36~0~0~0 peelee mewJe cetueoMesefle ~ DeLe oMeeHeeflevee menwkeÀefmceve´eMeew
keÀefM®eodJ³eJeefmLeleefm$ekeÀesCe³ees: ceO³eeoskeÀefmcevvev³e: meHleces J³eJeefmLelees veev³e$e
leoe v³eeme: 1/1~1/2~1/3~1/7 Sles jeMe³e: HejmHej®ísonlee peelee:
42/42~21/42~14/42~6/42 ísonervee: 42~21~14~6 Sles
iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee 83 S<e Yeeienej: ~ cetueoMeeJe<ee&efCe 16~0~0~0 Dele:
ÒeeiJe®®eleñeesçvleo&Mee Deeveerlee: Dem³eevleo&Mee®elegä³em³e ³eesie: 16~0~0~0
peelee 8~4~2~1 1~0~8~3 4~17~11~26 42~21~34~26 mewJe
cetueoMesefle ~ DeLe oMeeHeeflevee menwkeÀefmceved jeMeew keÀefM®eodJ³eJeefmLele: Dev³eew
ܳeesM®elegjñe³eesmle$e v³eeme: 1/1~1/2~1/4~1/4 Sles HejmHej®ísonlee
32/32~16/32~8/32~8/32 ísonervee: 32~16~8~8 Sles
iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 64 S<e Yeeienej: ~ cetueoMee 36~0~0~0 Dele:
ÒeeiJe®®eleñeesçvleo&Mee: Dem³eevleo&Mee®elegäm³e ³eesie: 36~0~0~0
18~9~4~4 0~0~0~9 0~0~6~6 0~0~0~0 peelee mewJe cetueoMesefle ~
DeLe ³e$e oMeeHeeflevee menwkeÀefmceved jeMeew keÀefM®eodJ³eJeefmLeleesçv³eM®elegjñe³ees:
ceO³eeoskeÀefmcevvev³e: meHleces leoe v³eeme: 1/1~1/2~1/4~1/7 Sles
HejmHej®ísonlee peelee ~ ísonervee: 56~28~14~8 Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee:
106 S<e Yeeienej: ~ cetueoMee 36~0~0 Dele: ÒeeiJe®®eleñeesçvleo&Mee:
19~0~6~48~~ 9~6~3~24~~4~9~1~42~~2~8~18~6
Dem³eevleo&Mee®elegä³em³e ³eesie: peelee mewJe cetueoMesefle 36~0~0~ DeLe ³e$e
ef$ekeÀesCe³ees: keÀefM®eodûen: efmLele: ®elegñe³ees: ceO³eeoskeÀefmcemleoe v³eeme:
1/1~1/2~1/3~1/4 Sles HejmHej®ísonlee peelee:
209

36/36~12/26~12/36~9/36 ísonervee: 36~12~12~9 Sles


iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 69 S<e Yeeienej: ~ cetueoMee 23~0~0~0 Dele:
ÒeeiJe®®eleñeesçvleo&Mee:
120~0~0~~4~0~0~0~4~0~0~0~~3~0~0~0~0
Dem³eevleo&Mee®elegä³em³e ³eesiees peelee: 23~0~0~ mewJe cetueoMesefle ~ DeLe ³e$e
oMeeHelesefñekeÀesCe³eesce&O³eeoskeÀefmceefvmLele: keÀefM®eododJe³eesM®elegjñe³eesM®e leoe v³eeme:
1111/1344 Sles HejmHej®ísonlee: 48161212/48484848
ísonervee: 48~16~12~12 Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 88 S<e Yeeienej: ~
cetueoMee 22~0~0~0 Dele: ÒeeiJe®®eleñeesçvleo&Mee: 12~0~0~0~~
4~0~0~0~~3~0~0~0~~3~0~0~0 Dem³eevleo&Mee®elegä³em³e ³eesie:
peelee: mewJe 22~0~0~0 cetueoMesefle ~ DeLe ³e$e oMeeHelesefm$ekeÀesCe³ees-
ce&O³eeoskeÀefmceved keÀefM®eeflmLele: ®elegjñe³eesjH³eskeÀefmcevmeHleces ®e keÀefM®eeflmLelemleoe
v³eeme: 1111/1347 Sles jeMe³e: HejmHej®ísonlee peelee:
84282112/84848484 ísonervee: Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 145
S<e 20~6~5~2 10~11~2~11 77~12~16~22
51~38~58~33 oMesefle ~ DeLe ³e$e oMeeHelesM®elegjñe³ees: ܳeesjefle ûen:
efmLele: meHleces ®e leoe v³eeme: 1111/1447 Sles HejmHej®ísonlee peelee:
112/112~28/112~28/112~16/112 ísonervee: 112~28~
28~16 Sles iegCekeÀeje: SkeÀerke=Àlee: 184 S<e Yeeienej: ~ cetueoMee
36~0~0~0 Dele: ÒeeiJe®®eleñeesçvleo&Mee: 21~20~28~42~~5~5~
22~10~~5~5~22~10~~3~1~16~8 Dem³eevleo&Mee®elegä³em³e ³eesie:
36~0~0~0 peelee mewJe cetueoMesefle ~ SJeb ®elegefJe&keÀuHee: ~ DeLe HeáeefJekeÀuHes<eg
v³eemeeosJe ûeneJemLeeveb yees×J³eced ~ v³eeme: 1/1~1/2~1/3~1/3~1/4
ísosveevesve 24 nlee: iegCekeÀeje: 24~12~8~8~6 Yeeienej: 58~ v³eeme:
1/1~1/2~1/3~1/3~1/7 ísosveevesve 42 iegCekeÀeje:
42~21~14~14~6 Yeeienej: 97~ v³eeme: 1/1~1/2~1/3~
1/4~1/4 ísosveevesve 24 iegCekeÀeje 24~12~86~6 Yeeienej: 56 ~
210

v³eeme: 1/1~1/2~1/4~1/7 ísosveevesve 56 iegCekeÀeje:


56~28~14~14~8 Yeeienej: 120~ v³eeme: 1/1~1/2~1/3~1/4~
1/7 ísosveevesve ísosveevesve 84 iegCekeÀeje: 84~28~28~21~12 Yeeieneje:
187 ~ v³eeme: 1/1~1/2~1/3~1/3~1/4~1/7 ísosveevesve 84
iegCekeÀeje: 84~42~28~21~12 Yeeienej: 173 ~ SJeb HeáeefJekeÀuHee: ~
DeLe <e[defJekeÀuHee: ~ v³eeme: 1/1~1/2~1/3~1/3~1/4~1/7 ísosveevesve
252 iegCekeÀeje: 252~126~84~84~63~36 Yeeienej: 645 ~
v³eeme: 1/1~1/3~1/31/4~1/4 ísosveevesve 168 iegCekeÀeje: 168~
84~56~42~42~28 Yeeienej: 416 ~ v³eeme: 1/2~1/2~
1/3~1/31/4~1/4 ísosveevesve 96 iegCekeÀeje: 96~48~32~
32~24~24 Yeeienej: 256 ~ v³eeme: 1/2~1/2~1/3~1/4~1/4
ísosveevesve 96 iegCekeÀeje: 96~48~32~32~24~24 Yeeienej: 256 ~
v³eeme: 1/2~1/2~ 1/3~1/31/4~1/7 ísosveevesve 84 iegCekeÀeje:
84~28~28~21~21~12 Yeeienej: 194 ~ Fefle peelee:
<e[defJekeÀuHeeM®elJeej ~ DeLe meHle efJekeÀuHee: v³eeme: 1/2~1/2~
1/3~1/3~1/4~1/4~1/7 ísosveevesve 168 iegCekeÀeje:
168~84~56~56~42~42~24 Yeeienej: 470 ~ SJeb ³eeJevlees
oe³eneje YeJeefvle leeJeosJe lelkeÀce& GHeHeÐeles ~ ³eeJevlees ve YeJeefvle leeJelkeÀce&
veesHeHeÐele Fefle ~ SkeÀefJekeÀuHees veeefmle ~ efÜefJekeÀuHeeM®elJeej: 4 ~ ef$eefJekeÀuHee:
meHle 7 ~ ®elegefJe&keÀuHee veJe 9 ~ HeáeefJekeÀuHee: meHle 7 ~ <e[defJekeÀuHeeM®elJeej:
4 ~ meHleefJekeÀuHe SkeÀ: ~ SJeb Üeef$ebMeefÜkeÀuHee: 32 ~ ³e$e yenJe: Hee®ekeÀe
YeJeefvle le$e ÒeLeceb cetueoMeeHeeflejs Jeevleo&MeeHee®ekeÀes YeJeefle ~ lele: Hejb ³e SJe
oMeeefJeYeeie$eÀce: me SJeevleo&MeeefJeYeeie$eÀce:, ³em³eeoew oMeeHee®ekeÀlJeb
lem³ewJeevleo&MeeHee®ekeÀlJeced ~ ³em³e HeM®eeÊem³e HeM®eeefoefle ~ oMee$eÀceHee®eves
³em³eevleo&MeeHee®ekeÀlJeb ve ÒeeHleb lem³e ve JeÊeÀJ³eced ~ leovevlejb lem³e ÒeeHleb lem³ewJe
JeÊeÀJ³eced ~ De$eev³es cetueoMeeHelesjvleo&Meeb oÊJee lele: HejceskeÀ#es&iem³e ooeefo ~
leleefmkeÀesCeielem³e lele: meHlecem³e ~ ef$ekeÀesCe®elegjñe³ees³e&oe ûenew leoe Üew
211

le³eesye&ueeefOekeÀes ³emlem³eeoew, le®®ee³egÊeÀced ~ ³emceeÓieJeeved ieeefie&: ~


``DeeoeJevleo&MeeHeekeÀes YeJel³esJe oMeeHeles: ~ lele: Hejb leg JeÊeÀJ³eb oMeeHeekeÀ$eÀcesCe
leg ~~“ ~~ 4 ~~
kesÀoejoÊe:öHetJe&Í}eskeÀ ceW Heefþle 1/1, 1/2, 1/3, 1/7, 1/3
Fve Yeeieesb keÀe meJeCe&ve, YeemkeÀje®ee³e& keÀer Heeìer ieefCele (DebkeÀieefCele) keÀer efJeefOe mes
mece®íso DeLee&led SkeÀ nj keÀjvee ®eeefnS ~ pewmes oMeeveeLe Je<e& † 1/1, oMeeveeLe
kesÀ meeLe keÀe Yeeie † 1/2 Dele: mece®íso efJeOeeve mes 2/2, 1/2 DeLee&led DebMe
† 2 1 † 3 DebMe ³eesie † 2 1 † 3 ³en Yeeie nj neslee nw ~ ³eefo oMeeHeefle
mes ÒeeHle Dee³eg † 3~0~0~0 lees Fmes oes mes iegCee keÀj 3 mes Yeeie osves mes
3~0~0~0~ ƒ 2/3 † 2 Je<e& ³ener cetueoMeeHeefle ûen keÀer JeCe& mebK³ee ceW
cetueoMeeHeefle mLeeveer³e ûen keÀer Devlej oMee nesleer nw ~
Fmeer ÒekeÀej cetueoMeeHeefle Je<e& mebmkeÀej ƒ 1/3 † 3~0~0~ ƒ 1/3
1† 1 Je<e& Fme ÒekeÀej ³eefo oMeeHeefle ûen met³e& keÀe oMee Je<e&ceeve 3 Je<e& nw lees met³e&
kesÀ meeLe jnves Jeeues ûen keÀer Devle&oMee keÀe ceeve 1 Je<e& oesveeW keÀe ³eesie † 3 Je<e&
cetueoMeeHeefle Je<e& kesÀ legu³e ~
keÀuHevee keÀerefpeS cetueoMeeHeefle keÀe oMee³egoe&³e † 8 Je<e& cetueoMeeHeefle kesÀ
meHlecem³e ûen mes † 1/8, 1/1, 1/7, DebMeeW keÀe mece®íso mJeªHe 7/7,
1/7, DebMe ³eesie † 8 kesÀ legu³e nj nesiee ~
oMeeHeefle keÀe oe³e Je<e& † 8~0~0~8 keÀes 7 mes iegCee keÀjves Hej 56 ceW
8 keÀe Yeeie osves mes 7 Je<e& legu³e oMeeHeefle ûen keÀer Devleo&Mee efme× nesleer nw ~
Hegve: cetueoMeeHeefle keÀe DeäceebMe † 8~0~0/8 † 1~0~0
cetueoMeeHeefle ûen mes meHlecemLeeveer³e ûenoMee keÀe ceeve efme× neslee nw ~ ³eefo
oMeeHeefle ûen kesÀ meeLe SkeÀ jeefMe Hej keÀesF& Dev³e ûen nw Deewj Fve oesveeW ûeneW kesÀ
ef$ekeÀesCe iele Dev³e keÀesF& oes ûen efmLele nQ leLee cetueoMeeHeefle kesÀ ®eewLes Je DeeþJeW Yeer
ûen neW lees cetue HeÐe kesÀ Devegmeej 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, efJeYeeie nesles nQ ~
Dev³eesçv³e nejefcenlees njebMeew ieefCele efJeefOe mes mece®íso efJeefOe mes 24/24,
212

12/24, 8/24, 6/24, Ssmes mJeªHe nesiesb ~ DebMeeW keÀe ³eesie 24 12


 8 6 † 50 ³en DebkeÀ YeepekeÀe¹ neslee nQ ~
³eefo cetueoMeeefOeHeefle Je<e& mebK³ee 36 nw lees ÒeLece oMee Je<e& 36 ƒ
24/50 † 17 Je<e& 3 ceeme 10 efove 48 Ieìer Deewj 8 Heue † cetueoMeeHeefle
36 ƒ 12/50 † 8 Je<e& 7 ceeme 20 efove 24 Ieìer † oMeeHeefle kesÀ meeLeer
ûen kesÀ oMee Je<e& ~
36 ƒ 8/50 † 5 Je<e& ceeme 3 efove 36 Ieìer † ef$ekeÀesCeiele ûen
Devleo&Mee Je<e& ~ 36 ƒ 6/50 † 4 Je<e& 3 ceeme 35 efove 12 Ieìer †
®elegjñeiele ûen Je<e& ~ meYeer keÀe ³eesie cetueoMeeHeefle Je<e& kesÀ legu³e mHeä nw ~ Fme
ÒekeÀej kesÀ GoenjCeeW mes ³e$e le$e meJe&$e GÊeÀ oMee Je<ee&³eg kesÀ meeLe Devleo&Mee³eg Je<e&
meeOeve ieefCele mejue nes peelee nw ~~ 4 ~~
mec³eiyeefueve: mJeleg²Yeeies mecHetCee& yeueJeefpe&lem³e efjÊeÀe ~
veer®eebMeielem³e Me$egYeeies %es³eeefveäHeÀuee oMee Òemetleew ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:öSJeb oMeevleo&MeeefJeYeeies %eeles keÀm³e mecyeefvOevees oMeevleo&Mee
Jee MegYeeHeÀuee YeJeefle keÀm³eeMegYeHeÀuesl³esleVe %ee³eles ~ leoLe& oMeeos:
mJeHeÀueevegªHee: meb%ee Jewleeueer³esveenõ
mec³eiyeefueve Fefle ~ Òemetleew Heg©<em³e pevcekeÀeues ³ees ûen: mec³eiyeueJeeved
YeJeefle HetJeexÊeÀwye&uew: meJez³eg&ÊeÀes YeJeefle lelmecyeefvOeveer mecHetCee& veecveer oMee YeJeefle ~
ve kesÀJeueb ³eeJelmJeleg²YeeiesçJeefmLelem³e Hejcees®®eYeeieielem³ewJe mecHetCee& veecveer oMee
YeJeefle ~ mec³eiyeefueve Fl³egkeÌlJee Hegve: mJeleg²Yeeies Fl³evesvewlep%eeHe³eefle ~ leLee
Hejcees®®eielees ûenesçv³ew: yeuekeÀejCew³eg&ÊeÀes ve YeJeefle leLeeefHe lem³e mecyeefvOeveer oMee
mecHetCezJe ~ mecHetCee&³eeb oMee³eecevleo&Mee³eeb ®e keÀeues Mejerjejesi³eOeveJe=ef×efYe:
Heg©<eesçefYeJe×les ~ DeLe mecemleyeuew³eg&ÊeÀes ve YeJeefle efkeÀef_otveyeuemleoe lem³e
mecHetCe&veecveer oMee YeJeefle ~ Dele Hejcees®®eielees ve YeJeefle kesÀJeuecesJees®®ejeefMeielees
YeJeefle leoe lem³e oMee HetCezJe YeJeefle ~ HetCee&³eeb ®e oMee³eeb keÀeues
OeveueeYeceJeeHveesefle~ le$eejesi³eced ~ yeueJeefpe&m³e ûenm³e efjÊeÀeveecveer oMee YeJeefle ~
³e½e veer®ejeMeew efmLelemlem³e efjkeÌlewJe efjÊeÀeoMeekeÀeuesçvleo&MeekeÀeues
213

OeveneefveefceneHveesefle ~ veer®eebMeielem³esefle ~ veer®eebMes veer®ejeefMeveJeYeeies ³ees ûenes iele:


efmLelees YeJeefle ³e½e Me$egYeeies Me$egveJeebMes ®e efmLelemlem³e oMeeefveäHeÀuee %es³ee
%eeleJ³ee ~ DeefveÿeHeÀueoMeevleo&MeekeÀeues Oeveneefveceveejesi³eb ®e ÒeeHveesefle ~ De$e ®e
YeieJeeved ieeefie&: ~ ``meJezye&uew©Heslem³e Hejcees®®eielem³e ®e ~ mecHetCee&K³ee oMee %es³ee
Oeveejesi³eefJeJeefOe&veer ~~ meJezye&uewefJe&efnvem³e veer®ejeefMeielem³e ®e ~ efjÊeÀe veece oMee
%es³ee Oeveejesi³eefJeveeefMeveer ~~ mJees®®ejeefMeielem³eeLe efkeÀef_®eodyeue³eglem³e ®e ~ HetCee&
veece oMee %es³ee OeveJe=ef×keÀjer MegYee ~~ ³e: m³eelHejceveer®emLemleLee ®eeefjveJeebMekesÀ ~
lem³eeefveäHeÀuee veece J³eeO³eveLe&efJeJeefOe&veer ~~“ ~~ 5 ~~
kesÀoejoÊe:öoMeeDeeW ceW mecHetCee& Deewj efjÊeÀe veece Deewj HeÀueõ
yeueJeeved neskeÀj DeHeveer Hejce G®®e jeefMe iele ûen keÀer oMee ³ee Gme ûen kesÀ
Devlej oMeeefo keÀe veece mecHetCee& oMee keÀne ie³ee nw ~
leLee meYeer ÒekeÀej kesÀ yeueeW mes nerve neskeÀj DeHeveer Hejce veer®eeefo jeefMeiele
ûen oMee keÀe veece efjÊeÀe oMee keÀne ie³ee nw ~
Dev³e yeueeW mes nerve efkeÀvleg Hejcees®®e iele ûen keÀer oMee keÀe veece mecHetCee&
oMee ner nesiee ~ mecHetCee& veecekeÀ oMee Deewj Devlej mece³eeW ceW peelekeÀ kesÀ Mejerj
veerjesielee kesÀ meeLe Oeveeefo mece=ef× efJeJe=ef× nesleer nw ~ ûen Hejcees®®e iele ve neskeÀj
G®®e jeefMe iele nes lees Yeer Gme ûen keÀer oMee keÀe veece mecHetCee& oMee ner keÀne
pee³esiee ~
Fmeer ÒekeÀej Hejceveer®e iele ³ee veer®e jeefMe iele yeuenerve ûen keÀer ``efjÊeÀe“
veecekeÀ oMee ceW, Oeveeefo keÀer neefve kesÀ meeLe Mejerj Yeer jesie ûemle neslee nw ~
leelHe³e&le: G®®e, jeefMe G®®eebMe efce$eeefo Jeie& efmLele ûen keÀer oMeevleo&Mee
ceW MegYeeso³e Yeei³eJe=ef×, Deewj veer®e jeefMe veer®eebMe, Me$eg #es$eeefo iele ûen oMee
peelekeÀ kesÀ efueS neefve Òeo nesleer nw ~~ 5 ~~
214

Ye´äm³e leg²eoJejesefnme_%ee ceO³ee YeJeslmee megËog®®eYeeies ~


DeejesefnCeer efvecveHeefj®³eglem³e veer®eeefjYeebMes<JeOecee YeJeslmee ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe oMeevleo&Meemeb%ee: HegvejHeervêJeýe³eenõ
Ye´äm³esefle ~ leg²elHejcees®®eeodYe´äm³e ®³eglem³eeJejesefnmeb%ee ~ DeJejesefnCeer
veecveer oMee %es³ee ~ oMeeHejcees®®eYeeieeoejY³e ³eeJelHejceveer®eYeeieeefo De$eevlejs
³eêeefMe<eìdkebÀ le$eeJeefmLelesve ûensCe ³ee oÊee oMeevleo&MeeÐee meeJejesefnCeer me_%ee
YeJeefle~ ³emceelHejcees®®eeled Ye´ä: Òel³enceOeesçJelejleerefle efJekeÀuH³eles ~
³eeJelHejceveer®eefceefle~ DeJejesefnme_%ee oMeeçOeceHeÀuee YeJeefle ³emceeÜ#³eefle ~
``me_e%eevegªHeeefCe HeÀueev³eLew<eeced“ Fefle ~ ``ceO³ee YeJeslmee megËog®®eYeeies“ Fefle ~
mewJeeJejesefnCeer ³e$e le$e jeMeew J³eJeefmLelesve megËÓeieiesve efce$eebMekeÀmLesve oÊee oMee
ceO³ee veecv³esJe YeJeefle ~ SJeb ³e$e le$e jeMeew DeLee&osJe mJeebMekeÀmLesve oMee ceO³ewJe ~
SJeb ³e$e le$e jeMeew mJees®®eveJeebMekeÀmLesve oMee ceO³esJe ~ DejesefnCeerveecveeroMee
YeJeefle~ Hejceveer®eevleYee&ieeoejY³e ³eeJelHejcees®®eYeeieeefoj$eevlejs DeejesefnCeerveecveer-
oMee YeJeefle ~ Hejceveer®eevleYee&ieeoejY³e ³eeJelHejcees®®eYeeieeefoj$eevlejs ³eêeefMe<eìdkebÀ
le$eeJeefmLelesve ûensCe ³ee oÊee oMeevleo&Mee Jee mee jesefnCeerveecveer oMee YeJeefle ~
³emceelHejceveer®eeefoä: Òel³enb leeJeoejesnleerefle ûen: HeefjkeÀuH³eles ~
³eeJelHejcees®®eefceefle ~ DeejesefnCeer ÞesÿHeÀuee YeJeefle ~ veer®eeefjYeebMe Fefle ~
mewJeejesefnCeer ³e$e le$e jeMeew mJeveer®ejeM³ebMeesieHelesve oÊeeOecewJe veecveer oMee YeJeefle ~
SJeb ³e$e le$e jeMeeJeefjYeebMekeÀmLesve Me$egveJeebMekeÀmLesve oÊeeOecewJe oMee YeJeefle ~ HetJe¥
Me$egveJeebMekeÀmLesve oÊeeefveäHeÀuesl³egÊeÀceOegvee mewJeeOecesefle ~ leeflkeÀcesleefol³e$ees®e³les ~
DeJejesefnCeer Me$egveJeebMekeÀmLesve oÊeeefHe DeefveäHeÀuee %es³ee ~ DeejesefnC³eOecee ~
Deve³ees: keÀ: HeÀueYeso: ? De$ees®Jeles ~ DeefveäHeÀuee HeÀueceMegYeb Òe³e®®eefle ~
DeOeceeMegYecesJeeuHeefceefle ~ SJeceJejesefnCeer me_%ee ³eoeOeceme_%ee YeJeefle leoe
mewJeeefveäHeÀuemeb%eeb ueYeles ~ DeejesefnCeer ³eoe ceO³emeb%ee YeJeefle leoe mewJe HetCexefle
me_%ee %es³ee ~ De$e ®e YeieJeeved ieeefie&:õ
G®®eveer®eevlejmLem³e oMee m³eeoJejesefnCeer ~
lem³eeceO³eceJeeHveesefle HeÀueb keÌuesMee®ígYeb vej: ~~
215

efce$ees®®eelceebMekeÀmLem³e ceO³ee ceO³eHeÀuee leg mee ~


veer®ees®®eceO³eiem³eesÊeÀe Þesÿe ®eejesefnCeer oMee ~~
mewJeeOeceeK³ee YeJeefle veer®ejeM³ebMeiem³e leg ~
DeJejesefnCeer ®esoOecee YeJeslkeÀ<ìHeÀuee leoe ~~
DeejesefnCeer ceO³eHeÀuee mecHetCee& HeefjkeÀerefÊe&lee ~“ Fefle ~~ 6 ~~
kesÀoejoÊe:öoMeevleo&MeeefokeÀeW kesÀ Dev³e veecekeÀjCeõ
keÀesF& Yeer ûen pees DeHeveer G®®ejeefMe mes 6 jeefMe kesÀ Debvlej legu³e veer®e
jeefMe keÀer Deewj ieceveMeerue neslee nw Gme ûen oMee keÀe veece DeJejesefnCeer oMee neslee
nw~ veer®eeefYecegKe ieceveieefleMeerue nesves mes DeJejesefnCeer meb%ekeÀ ûen oMee keÀe mece³e
MegYe HeÀuee³e veneR neslee nw ~ Ssmeer efmLeefle keÀe ûen Yeer ³eefo DeHeves efce$e ³ee DeHeves
G®®e jeefMe veJeebMeeefo ceW efmLele neslee nw lees DeJejesefnCeer oMee ceW Yeer ceO³ece mlej mes
MegYe HeÀue neslee nw ~
leLee pees ûen DeHeveer veer®e jeefMeiele neskeÀj veer®e jeefMe mes Deeies 6 jeefMe³eeW
ceW efmLele DeHeves G®®e iele jeefMe keÀer efoMee ceW G®®eeefYecegKe ieceve Meerue neslee nw Gme
ûen keÀer oMee keÀe veece DeejesefnCeer oMee neslee nw ~ DeejesefnCeer ûen oMee keÀe HeÀue
MegYeeso³e Òeo neslee nw ~ DeejesefnCeer oMee Òeo ûen Yeer ³eefo DeHeves veer®e ³ee Me$eg jeefMe
veJeebMeiele nesiee lees FmekeÀer oMee DeMegYe HeÀue oe$eer nesleer nw ~ DeLee&vlej mes efme×
neslee efkeÀ DeejesefnCeer meb%ekeÀ oMee Òeo ûen keÀer mJees®®e, SJeb mJeveJeebMe iele efmLeefle
mes peelekeÀ keÀe mece³e megKewée³e& Òeo neslee nw ~~ 6 ~~
veer®eeefjYeebMes meceJeefmLelem³e Memles ie=ns efceÞeHeÀuee Òeefoäe ~
me_%eevegªHeeefCe HeÀueev³eLew<eeb oMeemeg Je#³eeefce ³eLeesHe³eesieced ~~ 7 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe oMeevleo&Meemeb%ee: HegvejH³egHepeeeflekeÀ³eenõ
veer®esefle ~ Memleeefve ie=neefCe mJees®®ecetueef$ekeÀesCeelce#es$eefce$e#es$eeefCe
les<JeJeefmLelesve veer®ejeM³e³ebMekesÀ meceJeefmLelesve Jee ûensCe oÊee ³ee oMeevleo&Mee Jee mee
efceÞeHeÀueeveecv³esJe ~ efceÞeHeÀuee MegYeceMegYeb ®e HeÀueb Òe³e®íefle ~
J³eeefOemecesleceLee&iececesJeceeefoMesled ~ DeLee&osJeeMemlejeefMeiesve DeMemlee:
Me$egveer®ejeMe³e: lelmLesve mJees®®eefce$ecetueef$ekeÀesCeelceJeieexÊeceveJeebMekeÀmLesveeefHe oÊee
216

efceÞeHeÀuewJe YeJeefle ~ meb%eevegªHeeefCe mJeveeceme¢Meeefve mJeevleo&Meemeg ®e %es³eeefve ~


leÐeLee ~ mecHetCee&l³evleÞesÿHeÀueÒeoe HetCee& ÞesÿHeÀueÒeoe DeOecee MegYeeuHeHeÀueoe
efjÊeÀeLee&HeneefjCeer DeefveäHeÀueoel³evleceMegYeekeÀefjCeer efceÞeHeÀuee MegYeceMegYeb ®e HeÀueb
Òe³e®íefle ~ DeLew<eeb oMeeefmLeefle: ~ DeLe Meyo Deevevle³ex ~ S<eeceeefol³eHetJee&Ceeb
ûeneCeeb oMeemeg ³eLeesHe³eesiecegÊej$e Je#³eeefce ~ ³eLee ³es vewJe ÒekeÀejsCewJe ³egp³eles leLee
lelkeÀLeef³e<³eeefce ~ keÀm³eevleo&Mee³eeb efkebÀ HeÀuecegHe³egp³eles Fefle ~~ 7 ~~
kesÀoejoÊe:öoMeeefOekeÀeW kesÀ Dev³e veecekeÀjCeõ
ûeneW kesÀ keÀefLele G®®e-efce$e=mJe#es$eeefo leLee veer®e Me$eg Me$eg veJeebMeeefo iele
efmLeefle kesÀ Devegmeej GvekeÀer oMeevleo&Meeefo mece³eeW ceW MegYe HeÀue leLee efceefÞele, GYe³e
MegYeeMegYe HeÀueeosMe leejlec³e mes keÀjvee ®eeefnS ~
jeefMe veJeebMe iele ûen efmLele JeMe MegYeeMegYe mecePe keÀj MegYeeMegYe efceefÞele
HeÀueeosMe keÀjvee ®eeefnS ~~ 7 ~~
GYe³esçOececeO³eHetefpelee ês<keÀeCewM®ejYes<eg ®eesl$eÀceeled ~
DeMegYesämecee: efmLejs $eÀcee×esje³ee: HeefjkeÀefuHelee oMee ~~ 8 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ueiveoMee³eeb MegYeeMegYe%eeveb Jewleeueer<esveenõ
GYe³e Fefle ~~ GYe³es efÜmJeYeeJes jeMeew ueiveieles ês<keÀeCe$eÀcesCeeOeceO³eö
Hetefpelee oMee %es³ee: ~ ÒeLece ês<keÀeCes peelem³eeOeceeçMeesYeveeefveäHeÀuee ~ efÜleer³es
ês<keÀeCes ceO³ecee efceÞeHeÀuee ~ le=leer³es ês<keÀeCes Hetefpelee ½esäHeuee ~ ®ejYes
®ejjeMeeJegl$eÀcesCe JewHejerl³esve lesve ÒeLece ês<keÀeCes peelem³e Hetefpelee, efÜleer³es ceO³ecee,
le=leer³esçOeceeefveäHeÀuee ~ DeMegYesämecee: efmLejs $eÀceeefoefle ~ efmLejs efmLejjeMeew ÒeLece
ês<keÀeCes MegYee ~ efÜleer³es ês<keÀeCes Fäe Þesÿe ~ le=leer³es ês<keÀeCes mecee ceO³eHeÀuee ~
SJeb nesje³ee: ueivem³e oMee HeefjkeÀefuHelee GÊeÀe Fefle ~~ 8 ~~
kesÀoejoÊe:öueive oMee keÀe MegYeeMegYe HeÀueõ
efÜmJeYeeJe jeefMe ueive iele oMee mece³e ceW ÒeLece ês<keÀeCepe peelekeÀ keÀe
YeefJe<³e DeMegYe efÜleer³e ês<keÀeCepe keÀe ceO³ece SJeb le=leer³e ês<keÀeCepe peelekeÀ kesÀ
efueS MegYe HeÀue neslee nw ®ej ueive kesÀ ÒeLece ês<keÀeCe ceW MegYe efÜleer³e ceW ceO³e Deewj
le=leer³e ceW DeMegYe HeÀue leLee efmLej jeefMe iele ueive kesÀ ÒeLece ês<keÀeCe ceW DeMegYe
217

efÜleer³e ês<keÀeCe ceW Þesÿ MegYe HeÀue Deewj le=leer³e ês<keÀeCe ceW ceO³ece HeÀue neslee
nw~~8~~
SkebÀ Üew veJeefJebMeefleOe=efleke=Àleer HeáeeMeos<eeb $eÀceeö
®®evêejsvogpeMeg$eÀpeerJeefoveke=ÀÎwJeekeÀjerCeeb mecee: ~
mJew: mJew: HegäHeÀuee efvemeie&peefvelew: HeefÊeÀo&Mee³ee: $eÀceeö
ovles ueiveoMee MegYesefle ³eJevee ves®íefvle kesÀef®eÊeLee ~~ 9 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe vewmeefie&keÀeCeeb ûeneCeeb oMeekeÀeueb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveen ~
SkeÀefceefle ~ SkeÀeÐee: mecee: SkeÀeoerefve Je<ee&efCe ®evêeoerveeb ³eLeeefYeefnleeefve
vewmeefie&keÀeefCe ~ leÐeLee ~ pevcemece³eeoejY³ewkeÀe: mecee: mebJelmeje: ~ SkeÀM®evêm³e
lele: Hejb ÜeJeejm³ee²ejkeÀm³e ~ SJeb $e³e: ~ lele: Hejb veJewvogpem³e yegOem³e ~ SJeb
ÜeoMe ~ lele: Hejb efJebMeefle: Meg$eÀm³e ~ SJeb Üeef$ebMeled ~ lele: Hejb Oe=le³eesçäeoMe
peerJem³e iegjes: SJeb He_®eeMeled ~ lele: Hejb ke=ÀeflemebK³ee efJebMeefle: efoveke=Àle: met³e&m³e ~
SJeb meHleefle: ~ lele: Hejb HeáeeMeled owJeekeÀjs: meewjm³e ~ SJeb efJebMel³eefOekebÀ Je<e&Meleced
120 Sles<eg efvemeie&oMeeefOeHes<eg ûens<eg yeueJelmetHe®e³eefmLeles<eg ®e leÎMeemeg MeesYeveeefve
oMeeHeÀueeefve YeJeefvle ~ nerveJeues<JevegHe®e³emLes<JeMeesYeveeefve ~ Sle®®e meJe&oe ef®evl³eb,
³elees efvemeie&oMeeefmJeefle mebJeeo Fefle ~ leLee ®e ³eJevesMJej: ~ ``mlev³eesHeYeesie:
Meefvevees Je³e: mJeb Yeewcem³e efJeÐeeÎMeveevegpevce ~ yeewOeb leg
efMe#eeÒeokeÀeueceengjecewLegves®íekegÀefueleÒeJe=efÊe ~~ Mees$eÀ ³egJelJeb efJeefOe
HetJe&¢äceeceO³eceeodosJeiegjes Jeoefvle ~ jJesJe&³eesç×e&lHejcev³eomceelmeewjspe&je
ogYe&iekeÀeueceeng: ~~“ Fefle ~ vewmeefie&keÀm³e oMeekeÀeuem³e Òe³eespeveceen ~ mJew:
mJewefjefle ~ le$e ³em³e ûenm³e mecyeefvOeveer HetJe&efJeefOevee ke=Àlee oMeevleo&Mee Jee mee ³eefo
vewmeefie&keÀmeceeefYe: efvemeie&keÀefLeleJe<ez: mJew: mJew: Deelceer³ew: ³egp³eles mJeoMeekeÀeuesve
mecekeÀeueb YeJeefle leoe ³eeJelkeÀeueb lem³e leoe ³egÊeÀe YeJeefle efvemeie&Je<e&mece³eb ³eefo
ÒeeHveesleerl³eLe&: ~ keÀeueܳem³ewke̳ecegÜnefle leoe ³eeJelkeÀeueb lem³e mecyeefvOeveer
oMeevleo&Mee YeJeefle ~ lem³ee: HegäHeÀuee HeefÊeÀ YeJeefle ~ lem³ee: Hegäe HeefjHetCe&HeÀuee
HeefÊeÀ: HeekeÀes YeJeefle ~ $eÀceelHeefjHeeìîee ³eeJeÜle&les leeJe®ígYeHeÀuesl³eLe&: De$e
kesÀef®eÜoefvle ~ HetJe&efJeefOevee peelee MegYee leoe MegYeHeÀuecel³eLe¥ Òe³e®íl³ev³eLeeMegYee
218

leoeMegYecel³eLe&efceefle ~ Sle®®ee³egÊeÀced ~ ³emceeÐeJevesMJej: ~ ``Þesÿe oMee mJes


Je³eefme ûenm³e“ Fefle ~ leLee ®e mel³e: ~ ``SkeÀeefyokeÀ: MeMeer $³eefyokeÀ: kegÀpees
ÜeoMeeefyokeÀ: meewc³e: ~ Üeef$ebMeodYe=iegHeg$ees ieg©mleg keÀefLele: Melem³ee×&ced (50) ~~
meHlel³eyo: met³eex efJebMel³eefOekeÀ: MevewM®ejesçyoMele: ~ Je³emeesçvlejeefCe ®ew<eeb
mJeoMeevewmeefie&keÀ: keÀeue: ~~ mJeb mJeb Je³eme: me¢Meb ûen: meceemeeÐe osefnveeb keÀeueced~
j#eCeHees<eCe®esäemJeYeeJeoe: m³eg³e&LeemebK³eced ~~“ DeLe ueiveoMeevewmeefie&keÀkeÀeueb
HegjeCe³eJevecelesveen ~ Devles ueiveoMesefle ~ efJebMel³eefOekeÀeÜ<e&MeleeotOJe& ³eefo
keÀm³eef®eoe³eg<e: keÀeuees YeJeefle leoe me keÀeue: meJe& SJe ueivem³e vewmeefie&keÀes YeJeefle ~
leefmcevkeÀeues HegjeCe³eJeveeveeb celesve ueiveoMee MeesYevee YeJeefle ~
efJebMel³eefOekeÀeÜ<e&MeleeotOJe&efcel³eslelkegÀleesçJeiec³eles ~ G®³eles ~
leoJee&keÌkeÀeuem³eev³eûenHeefjie=nerlelJeeled ~ ueivem³eeveJekeÀeMeeosJe ~ DeLeev³e:
keÀefM®eoen ~ ³eLee veveg efJebMel³eefOekeÀeÜ<e&MeleeoefOekebÀ ³em³ee³egvee&efmle efkebÀ lem³e
ueivevewmeefie&keÀes oMeekeÀeuees veeefmle ? G®³eles ~ veeml³esJe ve kesÀJeueb
³eeJeÜ<e&meHlelesjY³eefOekebÀ ³em³ee³egvee&efmle lem³e MevewM®ejmecyevOeer vewmeefie&keÀes
oMeekeÀeuees veeefmle ~ ³em³e HeáeeMeleesçefOekebÀ veeefmle lem³eeefol³em³e efkeÀceefHe veeefmle ~
SJecev³es<eeceefHe ³eesp³eced ~ veveg efJebMel³eefOekebÀ Je<e&Mele¥ Hejcee³egjle TOJe¥
peerefJeleeYeeJeelkeÀes ueivem³e vewmeefie&keÀes oMeekeÀeue: ~ G®³eles HetJe&cesJe J³eeK³eeleced ~
³eLee efJebMel³eefOekebÀ Je<e&Meleb Hejcee³eg: $ewjeefMekeÀeLe&ceMJeeoerveecee³eg%ee&veeLex ÒeoefMe&leced ~
lele: leeJelÒeceeCeeoe³eg<e: Hejb mecYeJeleerefle ~ leLee ®e ~ ³eLee ceerveueives yeueJeefle
ceerveebMekeÀevles ®e keÀefM®eppeelees YeJeefle, meJex ®e ûene: ³e$e le$e jeMeew
ceerveebMekeÀeJeefmLelee YeJeefvle kesÀef®eog®®eielee:, kesÀef®e®®e Jeef$eÀleemleoe ceerveueivees
ÜeoMeJe<ee&efCe ooeefle ~ me SJe yeue³eglemleoev³eeefve ÜeoMe Je<ee&efCe ûenM®ewkewÀkeÀes
ceerveebMekeÀevlemLelJeeodÜeoMe Je<ee&efCe ooeefle ~ leeefve ®e Je$eÀes®®emLelJeeefl$eiegCeeefve
<eìdef$ebMeÓJeefle ~ Deeefol³eJep³e&ced ~ Deeefol³em³e ces<eceO³eceebMekeÀefmLelem³e
meHleefJebMeefleJe<ee&efCe YeJeefvle ~ SJeb ®evêeoerveeb <eCCeeb Meleܳeb <ees[MeeefOekebÀ YeJeefle ~
Deeefol³em³e meHleefJebMeefle:, ueivem³e ®elegefJe¥Meefle: SJeceskeÀerke=Àleb Meleܳeb
meHle<eäîeefOekebÀ YeJeefle ~ vevJesleeJelÒeceeCeb keÀeueb keÀefM®eppeerJeceevees ve ¢M³eles
219

³eesiem³eeefleogue&YelJeeled ~ G®³eles ~ keÀefM®eled ¢M³ele SJe pevlJeeefokeÀ: ~ ves®íefvle


kesÀef®eÊeLesefle leeb ueiveoMeecevles kesÀef®eoe®ee³ee&: ÞeglekeÀerefle&ÒeYe=le³e: leLee lesvewJe ÒekeÀejsCe
MegYeefceefle ves®íefvle ~ vees Jee_ívleerl³eLe&: ~ ³emceeoyeuelJes ueivem³e Je³eesçvles
leodoMee YeJeefle meeMegYee ~ Dee®ee³exCe ueiveoMee³eeb MegYeeMegYelJeb yeueJeMeeVeesÊeÀced ~
ês<keÀeCeJeMeeogÊeÀced ~ GYe³esçOececeO³eceHetefpelee Fefle ~ ³emceeÜuenervem³eeefHe ueivem³e
Je³eesçvles oMeeês<keÀeCeJeMee®ígYee YeJeefle lemceeÐes Dee®ee³ee& Devles ueiveoMeeb ves®íefvle
les efve<keÀejCecesJe ves®íefvle ~ veveg efkeÀceeieceûevLeeveeb keÀejCesve ~ G®³eles ~ ³e
SJee®ee³ee& Devles ueiveoMeeb ves®íefvle le SJeeieceebml³ekeÌJee ³eLeeoefMe&lekeÀejCecegHev³em³e
ves®íefvle ~ lesve keÀejCesve oes<e: GÊeÀ: ~ leLee ®e ÞeglekeÀerefle&: ~ ``Devles ueiveoMee
MegYesefle ³eJevee vewleÜntveeb celeb leefmcevnerveyeues ³eleesçvl³emece³es mee m³eeolees ves<³eles ~“
Sleled ÞeglekeÀerefle&vee keÀejCecegHev³emleb le®®e ¢äced les vewmeefie&kesÀ ueiveoMeekeÀeuesçvleo&Mee
MegYesJesl³eJeievleJ³eced ~~ 9 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW kesÀ vewmeefie&keÀ oMee (mece³e) Je<e&õ
pevce mece³e kesÀ DeejcYe mes ®evêcee-cebieue-yegOe-Meg$eÀ-ye=nmHeefle-met³e& Deewj
Meefve ûeneW kesÀ $eÀceMe: 1, 2, 9, 20, 18, 20 Deewj 50 Je<e& lekeÀ Dee³eg
oMee Je<e& nesles nwb ~
DeLee&led pevce mes 1 Je<e& lekeÀ ®evêcee Deewj 1 Je<e& Meefve kesÀ Devevlej 2
Je<e& lekeÀ DeLee&led pevce kesÀ otmejs leermejs Je<e& lekeÀ yegOe kesÀ $eÀce mes peelekeÀ keÀer
DeJemLeevegmeej GÊeÀ ûeneW keÀer oMee mecePeveer ®eeefnS ~
HeÀuele: 1 2 9 20 18 20 50 † 120 Je<e& lekeÀ
keÀer Dee³eg ÒeceeCelee Je<eex ceW GÊeÀ ûeneW keÀer oMee nesleer nw ~ ³en vewmeefie&keÀ oMee keÀner
peeleer nw ~ 120 Je<e& mes DeefOekeÀ Dee³eg kesÀ Heg©<eeW kesÀ efueS 100 Je<e& mes Deeies kesÀ
Mes<e peerJeve lekeÀ ueive oMee keÀe Òeke=ÀeflekeÀ Yeesie mecePevee ®eeefnS ~
leelHe³e&le: 120 Je<e& lekeÀ keÀer Dee³eg keÀer ÒeeefHle ³ee Fmemes keÀce Je<e& lekeÀ
peelekeÀ kesÀ efueS vewmeefie&keÀ oMee ceW, ueive oMee keÀe Yeesie ÒeeHle veneR nesiee ~ ueive
oMee keÀe Yeesie ³eJevee®ee³eeX kesÀ efJe®eej mes MegYe HeÀueo neslee nw ~ meewYeei³e mes ³eefo
efkeÀmeer peelekeÀ keÀes ÒeeHle nes ? keÀgí Dee®ee³eeX kesÀ cele mes Deefvlece 120 Je<e& kesÀ
220

THej keÀer meceûe ueive oMee MegYee³e veneR neslee, ueive ês<keÀeCeeJeMesve MegYe Deewj
DeMegYe Yeer (HetJe& keÀefLele) nes mekeÀleer nw ~
leLee GÊeÀ vewmeefie&keÀ oMee Yeesie keÀeue keÀer DeJemLee ceW, efpeme ûen keÀer oMee
®eefuele nes jner nw Gmeer mece³e ³eefo HetJeexÊeÀ efJeefOe mes meeefOele oMeevleo&Meeefo keÀe
mece³e Yeer ÒeeHle nes jne nw DeLee&led oesveeW ÒekeÀej mes SkeÀ ner ûen keÀer oMee ®eue jner nw
pees HetJe&efJeefOe mes ®eefuele oMee ³eefo MegYe HeÀueoe nw Deewj vewmeefie&keÀ oMee Yeer pees MegYe
HeÀueoe nw Fmeer ûen keÀer ®eue jner nw Deewj lees MegYe HeÀueeefOeke̳e ÒeeefHle nesleer nw, Deewj
DeMegYe HeÀueoe nw lees DeMegYeeefOekeÀ HeÀue Òeoe nesleer nw ~
HetJeexÊeÀ oMee ieefCele meeOece ceW Dee³egoe&³e keÀe efÜiegefCele Je=ef× keÀer ûen efmLeefle
mes HetCee&³eg Je<e& 120 mes ueskeÀj 200 Je<e& lekeÀ ieefCele mes efme× nes peeves mes
ueivee³eg Yeesie Je<e& 120 mes DeefOekeÀ nesvee mebYeJe nw ~~ 9 ~~
HeekeÀmJeeefceefve ueiveies megËefo Jee Jeiexçm³emeewc³esçefHe Jee
ÒeejyOee MegYeoe oMee ef$eoMe<e[dueeYes<eg Jee HeekeÀHes ~
efce$ees®®eesHe®e³eef$ekeÀesCeceoves HeekesÀMJejc³e efmLeleö
M®evê: melHeÀueyeesOeveeefve kegÀ©les HeeHeeefve ®eeleesçv³eLee ~~ 10 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe oMeevleo&MeeMegYeeMegYe%eeveb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
HeekeÀmJeeefceveerefle ~~ meewj-meeJeve-®eevê-vee#e$eeefCe ®elJeeefj ceeveeefve ~ le$e
meewjceeveb jefJeYeieCeYeesie: ~ ³eeJelee keÀeuesveekeÀexbçMeceskebÀ YegÊesÀ lelmeewjb efoveced ~
³eeJelee keÀeuesve jeefMeÜeoMekebÀ Yeg*dÊesÀ lelmeewjb Je<e&ced ~ le®®e Heáe<eäîeefOekewÀefm$eefYe:
Melew: efoveeveeb IeefìkeÀeHeáeoMekesÀve mee×xve YeJeefle ~ meeJevecego³eeogo³e: ~
DekeÀexo³eelHegvejsJeekeÀexo³e: meeJevecenesje$eced ~ le®®e <eef<ìIeefìkeÀcenesje$eced ~
Denesje$eef$e¥Mevceeme: ~ ceemeeÜeoMe Je<e&ced ~ SJeb <eäîeefOekewÀefm$eefYe: Melew: efoveeveeb
meeJeveb Je<e& ®eevêb efleefLeYeesie: ~ le®®e mJeceevesve <eäîeefOekebÀ Mele$e³eb YeJeefle ~
leeJevesve veer³eceeveb Mele$e³eb ®eleg:HeáeeMeoefOekebÀ efoveeveeb le®®e Je<e& YeJeefle ~ SJeb
meewjmeeJeve®eevêeefCe $eerefCe ceeveeefve Òel³eskebÀ mJeceevesve <eìîeefOekebÀ Mele$e³eb YeJeefle ~
vee#e$eb ®evê#e$eYeesie: ~ le®®e efoveeveeb meHleefJebMel³ee ceemees YeJeefle ~ Mele$e³esCe
®elegefJe¥Mel³eefOekesÀve efoveeveeb Je<e&cegÊeÀced ~ ``jJ³ebMeYeesieesçnesje$e:
221

meewjM®eevêcemeefmLeefle: ~ ®evêve#e$eYeesiemleg vee#e$e: HeefjkeÀerefle&le: ~~ me meeJevees


ûen#ee&Ceecego³eeogo³eeJeefOe ~ vee#e$eceeves ceeme: m³eelmeHleefJebMeefleJeemeje: ~~
Mes<eceeves<eg efveefo&äes ceemeefmb$eMeefodoveelcekeÀ: ~“ Fefle lemceelmeeJeveceevesvee³egoe&³eieCevee
keÀe³ee& ~ ³emcee®íesO³e#esHeefJeMeg×cee³eg: keÀle&J³eced ~ le®®e meeJeveceeveced ~ meewjceevesve
me¥$eÀevl³eefOekeÀes ceeme: ~ meeJeveefmb$eMeêe$e: ~ ®eevêesçceeJeem³eeefvlekeÀ: ~ vee#e$ees
jsJel³eefvlekeÀ: ~ meewjceefOeceeme³egleb ®eevêb YeJeefle ~ ®eevêcetveje$eesveb meeJeveb YeJeefle ~
®eevêMeyosve vee#e$eced ~ GÊebÀ ®e ~ ``³egieJe<e&ceemeefHeC[b jefJeceeveb meeefOeceemekebÀ
®eevêced~ DeJeceefJenerveb meeJevecewvoJeceyoeefvJeleb Je<e&ced ~~“ Fefle ~ SJeb
MeesO³e#esHeefJeMeg×b meeJeveceevesvee³egoe&³eefJeefOe: ~ leLee ®e ce³etjef®e$ekesÀ YeieJeevieeefie&: ~
``Dee³egoe&³eefJeYeeieM®e Òee³eefM®eÊeef$eÀ³eeb leLee ~ meJeevesvewJe keÀle&J³ee:
me$eeCeeceH³egHeemeveced ~“ vevJekeÀexo³eeoejY³eekeÀexo³eb ³eeJeonesje$eb lelHegefueMelev$es
meewjcenesje$eb Heþ³eles ~ ``JemegmeHleªHeveJecegefveveieefleLe³e: MeleiegCeM®e meewjsCe ~“
Fefle ~ Sle®®e HegefueMe SJeb peeveeefle ~ ³emceelHegefueMelev$eb Jepe&ef³elJee meJe&efme×evles<eg
lev$es<eg meewjceeveceefOeceeme³egÊeÀb ®eevêb YeJeefle ~ ®eevêceJeceje$eesveb meeJeveb YeJeefle ~ SJeb
MeesO³e#esHeefJeMeg×b meeJeveceeveb meJe&mebefnleemeg ®eekeÀexo³eeoejY³eekeÀexo³eb ³eeJeonesje$eb
lelmeeJevecenesje$eefceefle meb%ee ~ leLee ®e YeieJeevHejeMej: ~ ``meeJevecenesje$eced ~“
ieeefie&M®e ~ ``meeJevesve mce=lees ceemeefmb$eMeog<CekeÀjeso³e: ~“ leLee ®e ÞeerYeÆye´ïeiegHle:~
``meeJevecego³eeogo³e:“ Fefle ~ SJeb Heg©<em³e pevcemece³es meeJevecenie&Ceb ke=ÀlJee
lemceeefÊeefLeve#e$e®ísob leelkeÀeefuekebÀ ûenueiveeefokebÀ ke=ÀlJee leLee oMeevleo&Mee:
keÀle&J³ee:~ lele DeeieeefceoMeeHeÀueb JeÊeÀJ³eced le$e ÒeLecepevceefve Denie&Ceb leelkeÀeefuekebÀ
ke=ÀlJee lelemle$eevleo&MeekeÀeueb Je<ee&efokebÀ efoveerke=Àl³e ³eespe³esÜ<ee&efCe ÜeoMeefYe: me²§C³e
les<eg ceemeevmeb³eesp³e ef$ebMelee Hegve: me²§C³eb les<eg efoveeefo ef#eHesled ~ SJeb ke=Àles oMeekeÀeuees
efoveªHees YeJeefle ~ le®®e leelkeÀeefuekesÀ pevceenie&Ces meefJekeÀues meefJekeÀueb
meb³eesp³eenie&Cees YeJeefle ~ le$eeÐees ³eodIeefìkeÀeefo: keÀeuees YeJeefle
lem³eeleerlee×&je$eelHejlees ieCevee keÀe³ee& ~ lemceeefo<ìefoveceeveceeve³esovesvee®ee³e&met$esCe ~
``ÐegieCeesçOees YeJeiegefCelees efÜveJejmeeHleeJeceeefOekeÀeM®eevê: ~ ®eeêesçOejleg&Jesoe
veeieeHlee DeefOeceemeefoveneavee: ~~“ Fefle ~ SlelKeC[KeeÐekeÀjCesvewJe YeJeefle ~
222

keÀesçmeew jefJeÐegieCe Fl³een ~ ``MeekeÀesçieJemegMejesçiegCee®ew$eeefoceememeb³egÊeÀ: ~


ef$ebMeodiegCeeefmleefLe³egle:“ Fefle ~ Dem³e <eäîeefOekesÀve Mele$e³esCe YeeieceHeËl³eeJeeHleb
keÀjCeeyoe: ~ Mes<eeefñebMeÓÊeÀeM®ew$eefmeleeÐee ceemee: ~ Mes<ee Jele&ceeveceemes
efmeleeÐeeefmleLe³e: ~ keÀjCeeyos<JeieJemegMejevmeb³eesp³eelee&le: MekeÀkeÀeuees YeJeefle ~
leefmbceMíekesÀ leefmcevceemes leefmceefvoves meesçnie&Ce Fefle ~ le$ewJe oMeeÒeJesMe:
HegvejH³ev³ecevleo&MeekeÀeueb efoveerke=Àl³e leefmcev³eespe³esled ~ SJeb ³eeJel³eesçvleo&Mee
YeJeefvle leeJel³eesçvesvewJe ÒekeÀejsCe ³eespeveer³ee: ~ lelees ûeneved ueiveb ®e ieCe³esled ~
DeLeJeev³esve ÒekeÀejsCe keÀeueeve³eveced ~ Deeefol³es ef$eÀ³eceeCes ³eeJevlees ieleYeieCee
leeJevle: keÀjCeÒeejcYeeoejY³e ieleeyoe: les<eg keÀjCeHeefjCeleMekeÀkeÀeueb
meb³eesp³esäMekeÀkeÀeuees YeJeefle ~ Jele&ceeves Je<ex ³eeJevlees jeMe³e: mHegÀìekexÀCe YeJeefle
leeJevlees ceemee: met³e&Yeesieeleerlee: ~ MegukeÀHe#eb ke=À<CeHe#eb Jee efleefleve#e$eb ®evêekeÀe&Y³eeb
%ee³ele SJe ~ HeekeÀmJeeefceveerl³eeefo ~ ³em³e ³em³e ûenm³eevleo&MeeÒeJesMe: me
HeekeÀmJeeceer ~ leeJe®®eemeew HeekeÀmJeeceer ³eeJeÊem³eevleo&Mee ~ me ®e
HeekeÀmJeec³evleo&MeeÒeJesMekeÀeues ueiveiees ³eefo YeJeefle leoe lem³e mecyeefvOev³evleo&Mee
ÒeejyOee MegYeoe MeesYeveHeÀueoe YeJeefle ~ DeLeJee lelkeÀeueb HeekeÀmJeeefcevees ³elmegËefvce$eb
leefmcevveefHe oMeeÒeJesMekeÀeues ueiveies MeesYevee oMee JeÊeÀJ³ee ~ DeLeJeem³e oMeeHeles:
HetJe¥ J³eeK³eelees ³ees Jeie&: leefmceVeefHe ueiveies MeesYevee ~ DeLeJeev³eefmcevmeewc³es MegYeûens
lelkeÀeueueiveies ÒeejyOee MeesYevewJe ~ DeLeJee HeekeÀHes oMeeefOeHeleew ûens
leelkeÀeefuekeÀueiveeled ef$eoMe<e[dueeYes<eg le=leer³e<e[doMewkeÀeoMemLeeveeveecev³elecemLes
MeesYevewJe oMee JeÊeÀJ³ee ~ ³eÐeH³e$e meeceev³esveesÊebÀ ÒeejyOee MegYeoe oMee leLeeefHe
``Me$JeefOeMe$egoMee³eeb ÒeeHleeefveäHeÀueÒeoe ~ DeefOeefce$eesçefHe efce$em³e oMeeb ÒeeHveesefle
MeesYeve: ~~ mece: meceoMeecesl³e ³eLeesÊeÀHeÀueoe efn me: ~“ SleoefHe ef®evleveer³eced ~
DeveskeÀ ÒekeÀejsCe ³eefo MegYeHeÀuee³eecevleo&Mee³eeb efkeÀceH³eveJejlecesJe meJe&keÀeueb
MegYeHeÀueeJeeefHleYe&Jeefle ~ efkebÀ Jee keÀefmbceefM®elkeÀefEmceefM®eodefoJemes SJeceMegYee³eecevle-
o&Mee³eeceMegYeHeÀueeJeeefHleefjl³egYe³e$e mevosnefvejemeeLe&ceen ~ efce$ees®®eesHe®e³esl³eeefo ~
HeekesÀMJejm³e oMeeHeles: ÒeeflejeMeew meáejle: lelkeÀeues ³ees ûenes efce$eb
lel#es$eefmLeleM®evêcee ³eoe YeJeefle leoe melHeÀueyeesOeveeefve kegÀ©les ~ MegYeHeÀueeefve
223

ÒekeÀìerkeÀjesefle ~ De$e ³eefmceVenefve ³eefmceved ie=ns ®eejJeMee®®evêcee YeJeefle lem³e


ie=nm³e ³eesçefOeHeefleYe&Jeefle me ®esÊeefmceVenefve HeekeÀHelesmleelkeÀeefuekebÀ efce$eb YeJeefle leoe
®evêcee: HeekeÀHelesefce&$e#es$emLees %es³e: ~ leLee HeekeÀHeles: mJees®®emJejeefMemLe:
melHeÀueyeesOeveeefve kegÀ©les ~ ve kesÀJeueb ³eeJelHeekeÀHeles©He®e³emLeeveieleesçefHe
ef$e<e[skeÀeoMeoMecemLeeveeveecev³elecemLeevemLeefm$ekeÀesCeieesçefHe veJeHeáecemLeeveieleesçefHe
leLee ceovemLe: meHleces ®e efmLele: Sles<eg efveefo&ämLeeves<Jev³elecemLeevemLeM®evêcee:
MegYeHeÀuee³eeb oMee³eeb melHeÀueyeesOeveeefve kegÀ©les ~ ve %ee³eles les<eeb
HeÀueeveeefcel³e$ees®³eles~ efce$ees®®eesHe®e³eef$ekeÀesCeceovesç- efmcevmLeeves HeekesÀMJejM®evêcee:
efmLele: me jeefMe pevceefve ³ees YeeJe DeemeerÊeogodYetleb melHeÀueb yeesOe³eefle ~ efJeMes<esCe
leLee oMeeHeefþleefceefle ~ DeleesçmceeogÊeÀÒekeÀejeov³eLee HeekeÀHelesmlelkeÀeueb Me$egie=ns
veer®ejeMeew Jee oMeeHeeflevee menwkeÀjeMeew efmLelemleLee efÜleer³e®elegLee&äceÜeoMemLeeveevee-
cev³elecemLeevemLees YeJeefle leLee MegYeHeÀuee³eeb oMee³eeb HeeHeeefve HeÀueeefve ÒekeÀìerkeÀjesefle~
DeefveäceH³eäJeieexodYettleb ®e efceÞeoMee³eeb efce$ees®®eesHe®e³eeefo<eg melHeÀueyeesOeveeefve
kegÀ©les~ Me$egveer®eeefo<eg DeMegYeHeÀueeveeefceefle ~ leLee ®e YeieJeeved ieeefie&: ~
``³eêeefMemebmLe: MeerleebMeg MegYeke=ÀlHeefjkeÀerefle&le: ~ me jeefMepe&vcekeÀeues leg ³ees
YeeJemlelke=Àleb ®e leled ~~ Mejerjeefoke=Àleb meewK³eb JeÊeÀJ³eb yeue³eesiele: ~
DeefveäjeefMemebmLemleg leÓeJeeveeceMeesYeve: ~~“ Fefle ~~ 10 ~~
kesÀoejoÊe:öoMeevleo&Mee mes MegYeeMegYe %eeveõ
peelekeÀ keÀer pevcekeÀeueerve ûen mHeä Deewj pevcekeÀeueerve met³eexo³eeefoä mes
meeefOele met#ce ueive keÀe jeM³eeefOekeÀ ceeve %eele keÀj pevcee¹ ®e$eÀ keÀer j®evee HetJe&keÀ
GÊeÀ DeeMe³e keÀes ®eefjleeLe& keÀjves kesÀ efueS oMee ÒeJesMe keÀeue keÀer ûen mHeäer SJeb
lelkeÀeueerve ueive efJe®eej keÀjvee ®eeefnS ~
HeekeÀ mJeeceer DeLee&led oMeeHeefle ûen keÀer ueiveiele efmLeefle ³ee oMeeHeefle ûen
keÀe efce$eûen ueiveiele nes, ³ee oMeeHeefle ûen kesÀ Jeie& ceW nes, ³ee oMeeHeefle mJe³eb MegYe
ûen nes DeLeJee MegYe ûen kesÀ veJeebMe nesjeês<keÀeCeeefo meJeie& ceW nes, DeLeJee MegYeûen kesÀ
efce$eeefo Jeie& ceW nes, leLee ueive mes 3, 6, 10, 11 mLeeveeW ceW efkeÀmeer SkeÀ ceW
oMeeHeefle ûen nes lees Ssmes efJeMes<eCe efJeefMeä ueive ceW ÒeejcYe ngF& oMee MegYeHeÀuee³e
224

nesleer nw ~ GÊeÀ Fme mecyevOe jefnle Deewj GÊeÀ mLeeve jefnle Dev³e$e efmLele oMeeHeefle
ûen keÀer oMee ceW leejlec³e mes ceO³e HeÀue ³ee DeMegYeHeÀue keÀe DeeosMe keÀjvee ®eeefnS~
MeerIe´ ieefleceeved Òeefle#eCe jeM³eevlej ceW ieceveMeerue ®evêcee peye otmejer jeefMe
ceW peelee nw Deewj Jen ®evê meáeejJeMe ÒeeHle jeefMe, oMeeHeefle ûen keÀer G®®e jeefMe nes
³ee Gme ®evê jeMeerMe ûen keÀer oMeeHeefle ûen mes cew$eer nes ³ee ³en ®evêmeáeej jeefMe
oMeeHeefle ûen mes GHe®e³emLe oMee mes meHlece Deewj veJece jeefMeiele ngF& nes lees Gme
efmLeefle kesÀ mece³e ceW MegYeHeÀue keÀer ÒeeefHle nesleer nw ~
DeLe&le: oMeeHeefle ûen keÀer veer®e Me$eg DeHe®e³e YeeJemLe ®evêmeáeej jeefMe keÀer
efmLeefle ceW ®evê mes MegYeHeÀue keÀe DeYeeJe nesiee, DeLee&led DeMegYe HeÀue keÀer ner ÒeeefHle
nesieer ~~ 10 ~~
ÒeejyOee efnceieew oMee mJeie=nies ceeveeLe&meewK³eeJene
keÀewpes ot<e³eefle efm$e³eb yegOeie=ns efJeÐeemegËefÜÊeoe ~
ogiee&jC³eHeLeeue³es ke=Àef<ekeÀjer efmebns efmele#exçvveoe
kegÀm$eeroe ce=iekegÀcYe³eesieg&©ie=ns ceeveeLe&meewK³eeJene ~~ 11 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeevleo&MeekeÀeues ®evêe$eÀevlejeefMeJeMesve MegYe%eeveb
Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenö
ÒeejyOee efnceieeefJeefle ~~ ³em³e lem³e ûenm³eevleo&MeeÒeJesMemece³es efnceieew
®evês mJeie=ns Deelceer³e#es$emLes, keÀke&Àìies ÒeejyOee ÒeefJeäe leoe meewK³eeLe&ceeveeJene
YeJeleerefle meewK³eb megKeYeeJe:, DeLeex Oeveb, ceeveb HetpeeceeJenefle keÀjesefle ~ keÀewpes
Yeewce#es$es ces<eJe=efM®ekeÀ³eesjv³eleces J³eJeefmLeles ®evês ÒeJe=Êeevleo&Mee efm$e³eb ot<e³eefle ~
HejHeg©<eke=Àleb ~ m$eeroes<eceglHeeo³eefle ~ yegOeie=ns efceLegvekeÀv³e³eesjv³elecemLes ®evês
ÒeJe=Êeevleo&Mee efJeÐeemegËefÜÊeoe efJeÐee Meem$eevegjefle:, megËoes efce$eeefCe, efJeÊeb Oeveb
ooeefle ~ efmebnmLes ®evês ogiex<JejC³es<eg. HeefLe ®e ceeiex, Deeue³es ®e ie=nmeceerHes Sles<eg
mLeues<eg ke=Àef<eb keÀjesefle ~ efmele#ex Meg$eÀjeMeew Je=<elegue³eesjv³elecemLes ®evêsçVeoe
efceäYeesp³eÒeoe YeJeefle ~ ce=iekegÀcYe³eesce&keÀjIeì³eesjv³elecemLes ®evês ÒeJe=Êeevleo&Mee
kegÀm$eeroe kegÀeflmeleeb efm$e³eb ooeefle ~ ieg©ie=ns peerJe#es$es OeefvJeceerve³eesjv³elecemLes ®evês
ÒeJe=Êeevleo&Mee ceeveeLe&meewK³eeJene ceeveb Hetpee, DeLeex Oeveb, meewK³eb megKeYeeJe:,
225

Sleev³eeJenefle ooeefle ~ SJeb MegYeoMee MegYekeÀeueÒeJe=Êee MegYeleje YeJeefle ~ SJeb


MegYeeMegYekeÀeueÒeJe=Êee ceO³ee ~ DeMegYee MegYekeÀeueÒeJe=Êee ceO³ee ~
DeMegYeeçMegYekeÀeueÒeJe=Êee DeMegYeleje ~ ceO³ee MegYekeÀeueÒeJe=Êee MeesYevee ~ ceO³ee
DeMegYekeÀeueÒeJe=Êee DeMeesYevee ~ SJeb MegYeeMegYelJekeÀjCeeefve ³eev³egÊeÀeefve leeefve
efJeK³eeleevleo&Meeveeb MegYeeMegYeb J³eeefceÞeHeÀuelJeb HeefjkeÀuHeveer³eefceefle ~~ 11 ~~
kesÀoejoÊe:öoMee ÒeJesMe keÀeueerve ®evê mHeä jeefMe mecyevOe mesõ
efpeme efkeÀmeer ûen keÀer oMee ÒeJesMe keÀe pees mece³e nes GmekesÀ mece³e Fä
Heáee² mes ®evê mHeä yeveekeÀj ®evê mHeä jeefMe mecePeveer ®eeefnS ~ Gme mece³e ³eefo
®evêcee DeHeveer jeefMe (keÀke&Àì) ceW neslee nw lees Gme peelekeÀ keÀer Òeefleÿe Deewj Oeve
Je=ef× kesÀ meeLe Dev³e ÒekeÀej kesÀ megKewée³e& keÀer ÒeeefHle nesleer nw ~
oMee ÒeJesMe keÀeueerve ®evêcee ³eefo cebieue ûen keÀer jeefMe (ces<e-Je=efM®ekeÀ) ceW
neslee nw lees Hej (Dev³e) Heg©<e ke=Àle m$eer oes<e neslee nw ~ yegOe #es$e iele ®evêcee mes,
Meem$eevegjeie Je=ef×, Deewj Oeve efce$e keÀer ÒeeefHle, efmebn jeefMeiele ®evêcee mes, DejC³e
(pebieue ceW) ceeie&, Deewj Iej kesÀ meceerHe ke=Àef<ekeÀce&, Meg$eÀ jeefMe iele ®evêcee efmLeefle
mes, efceäeVe Yeespeve ÒeeefHle, cekeÀj-kegÀcYe (Meefve #es$e) iele ®evêcee mes ogä m$eer mebie,
Deewj ieg©ie=niele (Oevegef<eceerves®e) ®evêcee keÀer efmLeefle mes ceeveJe keÀes ceeve-Oeve ueeYe kesÀ
meeLe megKe ueeYe neslee nw ~~ 11 ~~
meew³ee¥ mJeVeKeovle®ece&keÀvekeÀ$eÀew³ee&OJeYetHeenJewö
mlew#C³eb Oew³e&cepeñecegÐecejefle: K³eeefle ÒeleeHeesVeefle: ~
Yee³ee&Heg$eOeveeefjMem$engleYegiYetHeesÓJee J³eeHeoö
ml³eeieer HeeHejefle: mJeYe=l³ekeÀuenes Ël$eÀes[Heer[ece³ee: ~~ 12 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeke&ÀoMee³eeb MegYeeMegYeHeÀueÒeoMe&veb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenö
Meew³ee&efceefle ~~ met³e&m³es³eb oMee meewjer lem³eeb oMee³eecevleo&Mee³eeb Jee
veKeovle®ece&keÀvekeÀ$eÀew³ee&OJeYetHeenJew: keÀejCeYetlew: mJeb Oeveb ÒeeHveesefle ~ veKeb
megieefvOeêJ³eb ÒeeefCekeÀjpeb Jee ovlees nefmleovleeefo: ®ece& J³eeIe´eoerveeb keÀvekebÀ megJeCe¥
$eÀew³e¥ $etÀjlee DeOJee ceeie&: YetHees jepee DeenJe: mebûeece: SlewOe&veb ÒeeHveesefle ~
lew#C³ecegûemJeYeeJelee Oew³e¥ MegYeeMegYeHeÀueÒeeHleew n<e&efJe<eeowjveefYeYeJe:
226

DepeñeceveJejlecegÐecejefle: GÐeesieHejlJeb K³eeefle: keÀerefle&: ÒeleeHeesVeefle: ÒeleeHesve


Meew³exCeesVeefle: Me$etCeecev³eMe$egefveûenpeefvelee Yeerefle: ~ Sleev³eeefol³eMegYeoMee³eeb
Heg©<em³e YeJeefvle ~ DeLeeMegYeoMee³eeb Yee³ee¥ pee³eeb, Heg$ee: meglee:, Oeveb efJeÊeceefj:
Me$eg:, Mem$ecee³egOeeefo, ngleYegieeefive:, YetHees jepee SY³e GodYetlee GlHeVee J³eeHeoes
efJeMes<esCeHeoes YeJeefvle ~ l³eeieer l³eeieMeeruelee YeJeefle ~ MegYeoMee³eeb MegYemLeeves
l³eeieer~ DeMegYeoMee³eeb ®eeMegYelJeeoMegYemLeeves l³eeieer YeJeefle ~ HeeHejefle:
HeeHeemeÊeÀM®e YeJeefle ~ mJeYe=l³ekeÀuen: Deelceer³ewYe=&l³ew: men keÀuenes YeJeefle ~
Ël$eÀes[Heer[ves YeJele: Ële: Ëo³eb, $eÀes[cegojb Ëo³eesojHeer[e ~ Deece³ee: jesieeM®eem³e
YeJeefvle ~ efceÞee³eecegYe³eceefHe Fefle met³e&oMeevleo&MeeHeÀueced ~~ 12 ~~
kesÀoejoÊe:ömet³e& ûen oMee ÒeJesMe mece³e keÀe MegYeeMegYe HeÀueõ
mJees®®e efce$eeefo jeefMeiele MegYe mLeevemLe met³e& keÀer oMee ceW, J³eeIe´eefo Jev³e
HeMeg kesÀ veeKetve, neLeer oeBle, ce=ieeefo kesÀ ®ece& mes, megJeCe&, kegÀeflmele keÀce&, ceeie& †
jepeceeiee&efo efvecee&CeeefOekeÀej (þskesÀoejer) jepee mes Deewj ³eg×eefo mebûeece mes , Oeve
ueeYe neslee nw ~
meeLe ner Ëo³e ceW keÀþesjlee kesÀ meeLe Oew³e&, GÐeesie OevOes ceW Òesce HeefjÞece.
keÀerefle& Deewj ÒeleeHe keÀer Je=ef× nesleer nw ~
DeMegYe mLeeve Me$eg veer®eeefo jeefMeiele met³e& mes, jepee kesÀ meeLe meeLe m$eer,
Heg$e-Oeve-Me$eg-Meem$e Deewj Deefive mes DeveskeÀ ÒekeÀej kesÀ Ye³e nesles nw ~ l³eeie Je=efÊe,
HeeHee®ejCe, mesJekeÀ Jeie& mes keÀuen, Ëo³e jesie Deewj Goj J³eLee nesleer nw ~
GÊeceeOececeO³e met³e& mLeeveefmLele efmLeefle JeMe GÊeÀ HeÀueeosMe ceO³eesÊeceeOece nesles
nQ~~ 12 ~~
Fvoes: ÒeeH³e oMeeb HeÀueeefve ueYeles cev$eefÜpeel³egÓJeeö
veer#eg#eerjefJekeÀejJem$ekegÀmegce$eÀer[eefleueevveÞecew: ~
efveêeuem³ece=ogefÜpeecejjefle: m$eerpevce cesOeeefJelee
keÀerl³e&LeexHe®e³e#e³eew ®e yeefueefYeJezjb mJeHe#esCe ®e ~~ 13 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ®evêoMee³eeb MegYeeMegYeHeÀueb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
227

Fvoesefjefle ~~ Fvoes½evêcemees: oMeeb Je³eesçJemLeeb ÒeeH³e ueyOJee


cev$eefÜpeel³egÓJeeefve HeÀueeefve ueYeles ~ cev$e: MewJeJew<CeJeeefo½eeCeke̳eefJeefnlees Jee
JewefokeÀes Jee efÜpeele³ees ye´eïeCee: SY³e GodYetleeefve ve kesÀJeueb
³eeJeefo#egefJekeÀejeodieg[eoerkeÀel#eerjefJekeÀejeÎO³eeefokeÀeÜm$esY³eesçcyejsY³e:, kegÀmegcesY³e:
Heg<HesY³e:, $eÀer[e³ee: $eÀer[eY³e~ efleuesY³e: DeVee®í^cee®®ee J³ee³eeceeled, Slew:
MegYeoMee³eeb MegYeeefve HeÀueeefve ÒeeHveesefle ~ DeLeeçMegYee³eeceMegYeoMee³eeb
efveêeuem³ece=ogefÜpeecejjefleefjefle ~ efveêe³eeceeuem³es ®e jeflejemeefÊeÀYe&Jeefle ~
ce=ogefÜpeecejjefleYe&Jeefle ce=og: #eceeJeeved, efÜpeeveeb ye´eïeCeeveececejeCeeb osJeeveeb ®eejeOeves
jefleveemeefÊeÀYe&Jeefle ~ m$eerpevce keÀv³eeÒemetefle:, cesOeeefJelee yegef×Je=ef×:, keÀerefle&:, ³eMe:,
DeLee&veeb OeveeveecegHe®e³e#e³eew~ MegYeoMee³eecegHe®e³e: ÒeeefHlejMegYee³eeb #e³e: veeMe: ~
DeMegYee³eeb yeueJeefÓJeea³e&JeefÓ: mJeHe#esCeelceer³eyevOegJeiexCe ®e men Jewjb YeJeefle ~
efceÞee³eecegYe³eceefHe ~ Fefle ®evêoMeevleo&MeeHeÀueced ~~ 13 ~~
kesÀoejoÊe:ö®evêoMee HeÀueõ
mece³e ÒeeHle ®evêoMee ceWöMewJe-Jew<CeJe-MeeÊeÀ celeeJeuecyeer ye´eïeCe Jeie& mes
ueeYe, kesÀ meeLe iegæ[-®eerveer-otOe-oner-Ieer-Jem$e Heg<Hejme (ceOeg) $eÀeræ[e-efleue-DeVe
Deewj mJeHeefjÞece mes MegYe oMee ceW MegYeHeÀue ÒeeefHle nesleer nw ~ MegYe efmLeeflepev³e
®evêoMee ceW, efveêeefOeke̳e, Deeuem³eJe=ef× ke=ÀHee keÀe mJeYeeJe, iees osJe ye´eïeCe
DeejeOevee keÀer ceveesJe=efÊe, ÒemeJeJeleer m$eer mes keÀv³ee pevce, yegef× ³eMe Deewj Oeve keÀer
Je=ef× Deewj Ûeme, yeueJeeved Me$eg kesÀ meeLe ÒeefleÜefvÜlee Je=ef× Deewj Deelceer³e meceepe mes
Me$eglee keÀer Je=ef× nesleer nw ~
®evêcee keÀer MegYeeMegYe efmLeefle JeMe MegYeeMegYe DeeosMe keÀjves ®eeefnS ~~ 13 ~~
Yeewcem³eeefjefJeceo&YetHemenpeef#el³eeefJekeÀepewOe&veb
ÒeÜs<e: megleefce$eoejmenpewefJe&Üodieg©Üs<ìlee ~
le=<Ceeme=ipJejefHeÊeYe²peefvelee jesiee: Hejm$eerke=Àlee:
Òeerefle: HeeHejlewjOece&efvejefle: Hee©<³elew#C³eeefve ®e ~~ 14 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe YeewceoMee³eeb MegYeeMegYeHeÀueb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
228

Yeewcem³esefle ~~ Yeewcem³e ef#eeflepem³e oMee³eeb kewÀOe&veb YeJeefle, DeefjefJeceo&vesve


Me$egÒeLecevesve ~ YetHees jepee menpee: Ye´elej: ef#eefle: Yet: DeefJekeÀepew:
TCee&efJekeÀejmecYetlew:, DeepewMíeiemecYetlew: Slew: DeefjefJeceoe&efoefYe: Oeveb ÒeeHveesefle
Sle®ígYeoMee³eeced ~ DeLeeMegYee³eeb oMee³eeb meglee: Heg$ee:, efce$eeefCe megËo: oeje:
keÀue$eb, menpee: Ye´elej:, Slew: men ÒeÜw<e: Jewjced ~ efJeÜefÓ: HeefC[lew:, ieg©efYe:
ieewjJemeefnlewM®e men Üs<ìlee DeÒeleerefle: ~ le=<Cee le=ìd, Deme=ûegefOejb, pJej: Òeefme×es
jesie:, efHeÊeb OeelegÒeefme×b, Ye²: DeJe³eJeeos: mHeÀesìveced Slew: peefvelee GlHeeefolee jesiee
YeJeefvle HejñeerCeeefceälee JeeuueY³eced ~ Dev³es jesiee: HejñeerÒeme²sve ÒenejeefokeÀe:
DeefleÒeme²e×eleg#e³eke=Àlee Jee ~ DeLeJee lelke=ÀlecetuekeÀceexÓJee YeJeefvle ~ leLee
HeeHejlew: DeOemeÊewÀ: men ÒeerefleYe&Jeefle ~ DeOecex efvejefle: DeemeefÊeÀYe&Jeefle ~ Hee©<³eb
Je®eveHe©<elee keÀke&ÀMelee lew#C³ecegûemJeYeeJelee ~ efceÞee³eecegYe³eceefHe ~ Fefle
YeewceoMeevleo&MeeHeÀueced ~~ 14 ~~
kesÀoejoÊe:öcebieue oMee keÀe MegYeeMegYeõ
MegYelJe ÒeeHle cebieue oMee ceWöMe$eg Hejepe³e mes, jepee mes, menesoj mes, Yetefce
Deeefo mes Oeve ÒeeefHle nesleer nw ~
DeMegYelJe cebieue oMee ceW, Heg$e megËo-Helveer YeeF& Deeefo mes Jewj, efJeÜeveeW SJeb
ieg©Jeie& ceW DeÞe×e, le=<CeeefOeke̳e, jÊeÀ efJekeÀej Mejerj Yebielee (®eesì mes) pJej efHeÊeeefo
mes Mejerj keÀä, HejkeÀer³ee veejer SJeb kegÀeflmele J³eefÊeÀ³eeW mes oesmleer DeOecee&®ejCe,
keÀþesjlee Deewj mJeYeeJe ceW Gûelee Deeleer nw ~
cebieue ûen keÀer GÊeceeOececeO³ece efmLeefle JeMe GÊeÀ HeÀueeosMe keÀjvee
®eeefnS~~ 14 ~~
yeewO³eeb oewl³emegËodieg©efÜpeOeveb efJeÜlÒeMebmee ³eMees
³egefÊeÀêJ³emegJeCe&JesmejcenermeewYeei³emeewK³eeHle³e: ~
nem³eesHeemevekeÀewMeueb ceefle®e³ees Oece&ef$eÀ³eeefme׳e:
Hee©<³eb ÞeceyevOeceevemeMeg®e: Heer[e ®e Oeeleg$e³eeled ~~ 15 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe yegOeoMee³eeb MegYeeMegYeHeÀueb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
229

yeewO³eeefceefle ~~ yegOem³es³eb oMee JeewOeer, lem³eeb oewl³esve otlelJesve, megËÓîees


efce$esY³e: ieg©Y³e: HetpeenxY³e:, efÜpesY³ees ye´eïeCesY³e: Oeveb ÒeeHveesefle ~ efJeÜodY³e:
HeefC[lesY³e:, ÒeMebmee mlegefle:, ³eMeM®e keÀerefle&Ye&Jeefle ~ ³egefÊeÀêJ³eb jereflekeÀebm³eeefo ~
megJeCe¥ keÀvekeÀced ~ Jesmej: DeMJeefJeMes<e: ~ cenerYet: ~ meewYeei³eb meJe&peveyeeuueY³eced ~
meewK³eb megKeYeeJe: ~ S<eeceeHle³ees ueeYee YeJeefvle ~ nem³eb HejesHeneme:, GHeemevee mesJee
Deve³ees keÀewMeueb lep%elee ~ ceefle®e³e: yegef×Je=ef×: ~ Oece&ef$eÀ³eeefme׳e: Oece&³egÊeÀeveeb
ef$eÀ³eeCeeb efme׳ees YeJeefvle ~ Sle®ígYeoMee³eced ~ DeLeeMegYeoMee³eeb Hee©<³eefcel³eeefo ~
Hee©<³eb Je®eveHe©<elee ~ Þece: Keso: ~ yevOe: yevOeveced ~ ceevemeMeg®e: ~
MeeskeÀefM®eÊeoewmL³ecesles YeJeefvle ~ Oeeleg$e³eelHeer[e JeeleefHeÊeÍ}s<ceeCeeb $e³eeCeeb oes<eeCeeb
ÒekeÀesHeelHeer[e J³eeefOeM®e pee³eles efceÞee³eecegYe³eceefHe ~ Fefle
yegOeoMeevleo&MeeHeÀueced~~15 ~~
kesÀoejoÊe:öyegOe oMee HeÀueõ
mJees®®e efce$eeefo <e[Jeiee&efo mes MegYe mLeeve iele yegOe ûen keÀer oMee ceW
jepeotleeefo keÀce&, ieg©efce$e ye´eïeCeeW kesÀ ceeO³ece mes Oeve ÒeeefHle, efJeÐeevegjeefie³eeW mes
mlegefle, meg³eMe, megJeCe&, keÀebmee, Heerleueeefo OeelegDeeW mes, Deée Je Yetefce mes meewYeei³e
ÒeeefHle ÒeYe=efle DeveskeÀ ÒekeÀej keÀer megKe ÒeeefHle nesleer nw ~
HejesHeneme, GHeemevee (Hetpee) ceW keÀewMeue, yegef× efJeJe=ef×, Oecee&®ejCe mes
Oece&ef$eÀ³ee efmeef× nesleer nw ~
DeMegYe mLeeveiele yegOe oMee ceW, mJeYeeJe ceW keÀìg, HeefjÞeceeefOeke̳e, yevOeve,
ceve: mevleeHe kesÀ meeLe keÀHeÀ efHeÊe Deewj Jee³eg mecyevOeer jesieeslHeefÊe nesleer nw ~~ 15~~
pewJ³eeb ceeveiegCeeso³ees ceefle®e³e: keÀeefvleÒeleeHeesvveefleö
cee&nelc³eesÐececev$eveerefleve=HeeflemJeeO³ee³ecev$ewOe&veced ~
nsceeMJeelcepekegÀ¡ejecyej®e³e: ÒeerefleM®e meodYetefceHew:
met#ceesneienveeÞece: ÞeJeCe©iJewjb efJeOecee&efÞelew: ~~ 16 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe peerJeoMee³eeb MegYeeMegYeHeÀueb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
pewJ³eeefceefle ~~ peerJem³es³eb oMee pewJeer, lem³eeb pewJ³eeb ceeveiegCeeso³e: ceeve:
Hetpee, iegCee efJeÐeeMeew³ee&o³e: S<eecego³e: ÒeeogYee&Je: ~ ceefle®e³e: yegef×efJeJe=ef×: ~
230

keÀeefvle: keÀceveer³elee ~ ÒeleeHeesVeefle: ÒeleeHesve Heg©<eeLexve Gvveefle: ~ ÒeYeeJe: Me$etCeeb


Yeerefle: ~ ceenelc³eb HejesHekeÀejMeeruelee ~ kesÀef®eodieJe&ceeng: ~ GÐece: GlLeeveMeeruelee ~
cev$ewJezefokewÀjv³ewJee& ~ veerefleve=HeeflemJeeO³ee³ecev$ewOe&veced ~ veerl³ee ®eeCeke̳eesÊeÀ³eeçv³esve
veerefleMeem$esCe Jee ~ ve=Helees jepee leoejeOesve mJeeO³ee³esve Heeþsve ~ cev$esCe cev$epeeH³esve~
Slew: Oeveb efJeÊeb ÒeeHveesefle ~ nsce megJeCe&ced ~ DeMJemlegj²: ~ Deelcepee: Heg$ee:, kegÀpej:
nmleer, DecyejeefCe Jem$eeefCe S<eeb ®e³ees yeengu³eced ~ meodYetefceHew: iegCeJeefÓ: ve=Hew: men
Òeerefle: mvesnb ÒeeHveesefle ~ Sle®ígYeoMee³eeced ~ DeLeeMegYee³eeb met#censl³eeefo ~ met#ceb
Jemleg ienveelcekebÀ ®eesn³elemleke&À³ele: Þece: Kesoes YeJeefle ~ ³elmet#ceceefleKesomenb ienveb
iet{b leotn³ele Fl³eLe&: ~ ÞeJeCe©keÌkeÀCe&jesie: ~ Jewjb efJeOecee&efÞelew: Oece&yee¿ew: Heg©<ew: men
Jewjced ~ efceÞee³eecegYe³eceefHe ~ Fefle iegjeso&Meevleo&MeeHeÀueced ~~ 16 ~~
kesÀoejoÊe:öieg© oMee efJe®eejõ
MegYe mLeeveiele ye=nmHeefle oMee ceW, ueeskeÀ mecceeve iegCeeefYeJe=ef× yegef× Je=ef×,
keÀeefvle ÒeeefHle mJeHeje$eÀce mes Gvveefle, HejesHekeÀej mJeYeeJe Deewj GÐeesie Meerue, Me$egDeeW
keÀes Ye³eo, Jeso Meem$eeefo cev$e, jepecev$eCee, jepeveerefle mes ³ee cev$e Heeþeefo melkeÀce&
mes Oeve ÒeeefHle, megJeCe&, DeMJe, Heg$e, neLeer, Jem$eeefo keÀe meáe³e Deewj jepelev$e kesÀ
meg³eesi³e iegCeer jepeeDeeW kesÀ meeLe mecHeke&À mes Òeerefle ÒeeHle nesleer nw ~
DeMegYe mLeeveiele ieg© oMee ceW met#ce ienve efJe<e³eeW ceW ietæ{ efJe®eej keÀefþve
leke&À. keÀCe& jesie, Deewj efJeOeefce&³eeW mes Jewj neslee nw ~~ 16 ~~
Meew$eÀîeeb ieerlejefleÒeceesomegjefYeêJ³eeVeHeeveecyejö
m$eerjlveÐegeflecevceLeesHekeÀjCe%eevesäefce$eeiece: ~
keÀewMeu³eb $eÀ³eefJe$eÀ³es ke=Àef<eefveefOeÒeeefHleOe&vem³eeiecees
Je=voesJeeaMeefve<eeoOece&jefnlewJezjb Meg®e: mvesnle: ~~ 17 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Meg$eÀoMee³eeb MegYeeMegYeHeÀueb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
Meew$eÀîeeefceefle ~~ Meg$eÀm³es³eb oMee Meew$eÀer, lem³eeb Meew$eÀîeeced ieerlejles:
ieerleemeÊesÀ: Òeceesom³e n<e&m³e, megjefYeêJ³eeCeeb megievOeêJ³eeCeeceVem³e Yeespevem³e
Heevem³eemeJem³eecyejeCeeb Jem$eeCeeb m$eerCeeb ³eesef<eleeb jlveeveeb ceCeerveeb Ðegles: keÀevles:
cevceLeesHekeÀjCeeveeb keÀeceesHeYeesi³eeveeb Me³³eeoerveeb efJe%eevem³e ³eesieMeem$em³esäeveeb
231

efÒe³eeCeeb efce$eeCeeb megËoeceeiecee ueyOe³ees YeJeefvle ~ kegÀMeue: efMeef#ele: kegÀMeuem³e


YeeJe: keÀewMeu³e keÀgMeue: Þes³elees Jee keÀewMeu³eceYeeräef$eÀ³eemeg ÞesÿlJeced ~ $eÀ³eefJe$eÀ³es
$eÀ³ees ³eefo®íefle $esÀlegb lel$eÀ³e: efJe$eÀ³ees ³eefo®íefle efJe$eÀslegb leefÜ$eÀ³e: ~ ke=Àef<e:
keÀ<e&Ceced ~ efveefOe: efveOeeveb Hejw³e&efÜÊeb YetceeJeOe: mLeeH³eles me efveefOemlelÒeeefHleuee&Ye: ~
Sles YeJeefvle Sle®ígYeoMee³eeced ~ DeLeeçMegYeoMee³eeb Je=voesJeeaMesefle ~ Je=vosve yengefYe:
men GJeeaMesve je%ee efve<eeoeveecev³eepeerefJeveeb ÒeeefCeIeeefleveeb Oece&jefnle: HeeHeemeÊewÀ: Slew:
men Jewjb ÒeeHveesefle ~ Meg®e: mvesnle: mvesne®íg®e: MeeskeÀe YeJeefvle ~ ³e$e
mvesnmleogÓJeeved MeeskeÀevÒeeHveesefle ~ efceÞee³eecegYe³eceefHe ~ Fefle Meg$eÀoMeevleo&Mee-
HeÀueefceefle ~~ 17 ~~
kesÀoejoÊe:öMeg$eÀ oMee MegYeeMegYe efJe®eejõ
MegYe mLeeveiele Meg$eÀ ûen oMee ceW, ieerleJeeÐeeefo mes n<e& megieefvOele êJ³e kesÀ
meeLe Devve-Jem$e-Yeespeve-m$eer jlve keÀeceesÎerHekeÀ êJ³eeW kesÀ meeLe Me³³eeMe³eve,
³eesieMeem$eeO³e³eve Deewj meËo³e efce$eeW keÀer GHeueefyOe nesleer nw ~
$eÀ³e-efJe$eÀ³eeefo J³eeHeej Heìglee, ke=Àef<e mes ueeYe, Yetefceiele êJ³e ueeYe kesÀ
meeLe Dev³e ÒekeÀej mes Yeer ueeYe neslee nw ~
DeMegYe mLeeveiele Meg$eÀ mes meceepe, jepee, efve<eeo Deewj efJeOeefce&³eeW mes Jewj
Deewj mvesn mes Yeer HeM®eeÊeeHe neslee nw ~~ 17 ~~
meewjerb ÒeeH³e Kejesä^Heef#eceefn<eerJe=×e²veeJeeHle³e:
ÞesCeerûeeceHegjeefOekeÀejpeefvelee Hetpee kegÀOeev³eeiece: ~
Í}s<ces<³ee&efveuekeÀesHeceesnceefueveJ³eeHeefÊelevêeÞeceeö
vYe=l³eeHel³ekeÀue$eYelme&veceefHe ÒeeHveesefle ®e J³e²leeced ~~ 18 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Mevew½ejoMee³eeb MegYeeMegYeHeÀueb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
meewjerefceefle ~~ meewjeR Mevew½e®ejoMeeb ÒeeH³e ieo&Yee:, G<ì^e: keÀjYee:, Heef#eCe:
M³esveeo³e: ceefn<eer Òeefme×e Je=×e²vee Je=×e ñeer S<eeceeHle³e: ueeYee YeJeefvle ~
yengmeceevepeeleer³eeveeb me²: ÞesCeer lem³ee DeefOekeÀejs efve³egp³eles ~ ûeeces Hegjs Jee
ÞesCeerûeeceHegjeefOekeÀejpeefveleeb leoglHeVeeb ceeveleeb ÒeeHveesefle ~ kegÀOeev³eeveeb
keÀesêJeeoerveeceeiece: ueeYe: ~ Sle®ígYeoMee³eeced ~ DeLeeMegYeoMee³eeb Mues<ces<³exefle ~
232

Mues<ceCee keÀHesÀve ~ F&<³ee&³ee celmejlJesve Deefveuesve Jee³egvee ~ keÀesHesve $eÀesOesve,


ef®eÊeYe´cesCe ~ ceefuevele³ee ceueercemelJesve J³eeHeefÊe: efJeHeled levêe efveêeuem³e³eesjvlejs
JeÊe&les ~ lem³ee ue#eCeced ~ ``Ëo³es J³eekegÀueerYeeJees Jee®e½esefvê³eieewjJeced ~
ceveesyeg×îeÒemeeoM®e levêe³ee ue#eCes efJeog: ~~“ Þece: Keso: SleevÒeeHveesefle ~
Ye=l³esY³e: keÀce&keÀjsY³e: ~ DeHel³esY³e: Heg$eogefnle=Y³e: ~ keÀue$esY³ees Yee³ee&Y³e: Yelme&veb
lepe&veb ÒeeHveesefle ~ J³e²leece²®ísob J³eeefOevee leÎejCeb Jee ~ efceÞee³eecegYe³eceefHe ~ Fefle
MeefveoMeevleo&MeeHeÀueced ~~ 18 ~~
kesÀoejoÊe:öMeefve oMee keÀe MegYeeMegYeõ
MegYe mLeevem³e Meefve ûen oMee ceWöieo&Ye (ieone) TBì He#eer. YeQme Je=×e
m$eer pebiece, meceepe-ûeece-veiej kesÀ DeefOekeÀej mes Deeoj kesÀ meeLe keÀer efmLeefle, ce[gJee,
keÀesoes Deeefo kegÀOeev³e keÀer ÒeeefHle nesleer nw ~
DeMegYe mLeevem³e Meefve mes, keÀHeÀ jesie, F&<³ee&, Jee³eg ÒekeÀesHe ceesn-ceefuevelee
mes ogKe, Deeuem³e, HeefjÞeceeefOeke̳e kesÀ meeLe m$eer ce=l³eg Deewj mevleeve Jeie& mes Deveeoj
neslee nw ~~ 18 ~~
oMeemeg Memleemeg MegYeeefve kegÀJe&vl³eefveäme_%eemJeMegYeeefve ®ewJeced ~
efceÞeemeg efceÞeeefCe oMeeHeÀueeefve nesjeHeÀueb ueiveHeles: meceeveced ~~ 19 ~~
YeÆeslHeue:öDeLewkeÀefmcevJe=Êes oMeemeg MegYeev³eMegYeeefve ®e HeÀueev³egÊeÀeefve
les<eeb efJeYeeieb ueiveoMeeHeÀueb ®eesHepeeeflekeÀ³eenõ
oMeeefmJeefle ~~ MegYeeMegYeb J³eeefceÞelJeb oMeemeg HetJe&cesJeesÊeÀced ~ leLee
pevcekeÀeues GHe®e³ejeefMemLee efvece&uecetle&³e: ~ mHeäiele³eM®e ³es ûenemles<eeceefHe oMee:
MegYee: ~ ³es ®eeHe®e³emLee nlee ª#ee: mJeuHecetle&³emles<eeceefHe oMee DeMegYee: ~ leLee
®e ³eJevesMJej: ~ ``efveMeekeÀjeefol³eefJeueiveYeeveeb lelkeÀeue³eesieeoefOekebÀ yeueb ³e: ~
efyeYeefle& lem³eeefooMes<³eles mee Mes<eemlele: Mes<eyeue$eÀcesCe ~~ Je³eesçefOekeÀes ³e:
ÒeLeceesefolees Jee ûen: me HetJe¥ Heefþlees oMesMe: ~ yeueeefOekeÀM®esÐeefo kesÀvêmebmLe: HetJe¥
meMes<eemleg ³eLee Òeefoäe: ~ Þesÿe oMee mJes Je³eefme ûenm³e mJees®®eeefÞelee
keÀeueyeueeefÞelee ®e cetueef$ekeÀesCeelmJeie=ne®®e ceO³ee efce$eeefÞelee pevceie=neefÞelee Jee ~~
veer®eejerYeebMeesHeieleeefppeleeÜe ie=nelHeefjOJemleefJeJeCe&ª#eeled ~ pevcesMeMe$eesefve&Oeveeefjö
233

YesMeeÐee Heþîeles mee yengoes<eoe m³eeled ~~“ SJeb Memleemeg MeesYeveemeg oMeemeg ûene:
MegYeev³esJe HeÀueeefve kegÀJe&efvle ~ oMeeHeÀueÒeJe=Êes ³eeefve MegYeev³eMegYeev³eefYeefnleeefve
leev³esJe YeJeefvle ~ veslejeefCe Deefve<ìmeb%eemJeMegYeoMeemeg DeMegYeev³eefveäeefve SJe
YeJeefvle ~ efceÞeemeg oMeemeg efceÞeeC³esJe oMeeHeÀueeefve YeJeefvle ~ Sle®®e
Òeeflemet$ecemceeefYeM®e J³eeK³eeleced ~ leLee ®e mel³e: ~ ``pevcev³egHe®e³eYeJeves<eg
mebefmLelee: meJ³eiee: megcetefÊe&Oeje: ~ Þes<þb HeÀueb efJeoO³egûe&ne $eÀceelmJeeb oMeeb ÒeeH³e ~~
Dev³ewefve&efnlee ª#eeuHecetÊe&³ees ¿eHe®e³e#e&mebmLeeM®e ~ mJeoMeeefYeefnleb vesäb ûene:
Òe³e®íefvle ueeskesÀ<eg ~~ nesjeHeÀueb ueiveHeles: ueiveeefOeHem³e meceeveb legu³eb JeÊeÀJ³eced ~
³eLee ces<eueivepeelem³e YeewceoMeeHeÀueb Je=<eueivepeelem³e Meg$eÀoMeeHeÀueced ~
SJecev³es<JeefHe JeÊeÀJ³eced ~ efkeÀvleg ês<keÀeCeJeMee®ígYee³eeb ueiveoMee³eeb
MegYeHeÀueceMegYee³eeceMegYeced ~ efceÞee³eecegYe³eceefHe ~ DeLe ³es HetJe¥ oMeeefjäe
GÊeÀemles<eeefceces Ye²e ÒeesÊeÀe: ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``ÒeJesMes yeueJeevKesì:
MegYewJee& meefvvejeref#ele: ~ meewc³eeefOeefce$eJeie&mLees ce=l³egke=ÀVe YeJesÊeoe ~~
Devleo&MeeefOeveeLem³e efJeyeuem³e oMee ³eoe ~ efJeyeuee m³eeÊeoe Ye²es ve yeeO³ee lem³e
®e Oe´gJeced ~~ ³eg×s ®e efJepe³eer leefmcevûen³eesies MegYees ³eefo ~ oMee³eeb ve YeJeslkeÀäb
mJees®®eeefo<eg ®e mebefmLeles ~~“ Fefle ~~ 19 ~~
kesÀoejoÊe:öoMeeDeeW kesÀ MegYeeMegYe efJe®eej kesÀ meeLe keÀe oMee HeÀueõ
oMee mecyevOe mes keÀefLele HeÀueeosMeeW ceW keÀesF& Yeer ûen MegYe oMee ceW MegYeHeÀue
Deewj DeMegYe oMee ceW DeMegYe HeÀue oslee nw ~
ceO³eyeue ÒeeHle, oMee ceW ceO³e HeÀue MegYeeMegYe efceefÞele HeÀue nesles nwb ~ ûen
meb%eevegmeej oMeeDeeW keÀe HeÀue neslee nw ~
ueivesMe ûen keÀer efmLeefle JeMe ueive oMee keÀe Yeer GÊeÀ Yeebefle MegYeeMegYe HeÀue
efJe®eej keÀjvee ®eeefnS ~~ 19 ~~
meb%eeO³ee³es ³em³e ³eodêJ³ecegÊebÀ keÀcee&peerJees ³e½e ³em³eesHeefoä: ~
YeeJemLeeveeueeskeÀ³eesieesÓJeb ®e leÊelmeJe&b lem³e ³eesp³eb oMee³eeced ~~ 20 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeev³es<eeceefHe HeÀueeveeb oMeemJeefleosMeeLe¥ Meeefuev³eenõ
234

meb%eeO³ee³e Fefle ~~ ³em³e ûenm³e meb%eeO³ee³es ³eodêJ³eb leece´b


m³eevceefCenscesl³eeefovee ûevLesveesÊebÀ keÀefLeleb lem³e leodêJ³em³e MegYeoMee³eeb ÒeeefHle:
³eesp³ee ~ DeMegYeoMee³eeb neefve: ~ ³eM®e keÀcee&peerJees ³em³e ûenesHeefoäes
peelekesÀçefYeefnle: ~ DeLee&efHle: efHele=efHele=Helveerl³eeefo ~ lem³e ûenoÊem³e keÀcee&peerJem³e
leovleo&Mee³eecesJeeefHleYe&Jeefle ~ YeeJeHeÀueb Je#³eefle ~ Metj: mleyOe Fl³eeefo ~ leLee
ÒeefLeleM®elegjesçìve Fl³eeefo ~ leLee ces<es cemJeefmleefcejve³eve Fl³eeefo ~
DeJeueeskeÀveHeÀueb ¢ef<ìHeÀueced ~ ®evês YetHeyegOeew Fl³eeefo ~ ³eesieesÓJeb
veeYeme³eesieevcegkeÌlJee meJe&³eesies<eg ³eesiekeÀle&=Y³ees ûensY³ees ceO³eeÐees yeueer³eevme
mJeoMee³eecesJe HeÀueb ooeefle ~ veeYeme³eesiee: mekeÀueoMeemJeefHe HeÀueÒeoe: ~~ Je#³eefle
®e ~ ``Fefle efveieefolee ³eesiee: mee×¥ HeÀuewefjn veeYemee efve³eleHeÀueoeefM®evl³ee ¿esles
mecemleoMeemJeefHe ~“ Fefle ~ SJeceeefo ³eÐeogÊebÀ lelmeJe¥ efvejJeMes<eced ~ lem³e ûenm³e
oMee³eeb ³eesp³eefceefle ~~ 20 ~~
kesÀoejoÊe:öoMee mece³eeW ceW Dev³e ÒekeÀej mes keÀefLele efJe®eejeW keÀe
mecevJe³eõ
HetJe& kesÀ meb%eeO³ee³e ceW efpeme efpeme ûen keÀe pees pees keÀne ie³ee nw leLee
Deefûece keÀcee&peerJeeO³ee³e ceW pees efJe<e³e keÀns pee³esieW, ûen kesÀ YeeJe Deewj mLeeve
mecyevOe mes GlHevve pees ³eesie nesles nQ , Jen meye Gme Gme ûen keÀer oMee kesÀ Yeesieeefo
mece³eeW cesb neWies, Ssmee mecePe keÀj ûen keÀer MegYe oMee mece³e ceW GÊeÀ HeoeLeex keÀer
GHeueefyOe leLee peerefJekeÀeefo ueeYe DeMegYe oMee mece³eeW ceW Gve Gve HeoeLeeX keÀer neefve
Fl³eeefo mecePeveer ®eeefnS ~~ 20 ~~
íe³eeb ceneYetleke=Àleeb ®e meJexçefYeJ³e¡e³eefvle mJeoMeeceJeeH³e ~
keÌJecyJeefiveJee³JecyejpeeviegCeeb½e veemeemJe¢keÌlJekeÌí^JeCeevegces³eeved ~~ 21 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ³em³e peelem³e peelekeÀceH³eieefCeleb ³em³e Mejerj®íe³eeb
¢<ìdJee ûenoMeeefcevêJeýe³eeççnõ
íe³eeb ceneYetleke=Àleeefceefle ~~ HetJeexÊebÀ efMeefKeYetKeHe³eesce©odieCeeveeb JeefMevees
Yetefcemegleeo³e: $eÀcesCesefle ~ le$eeefol³e®evêew JeÚîecyegÒeefme×eJesJe ~ ³e: ³e:
keÀefM®eodûen: mJeoMeeceelceer³eoMeeceJeeH³e ceneYetleke=Àleeb íe³eeceefYeJ³e¡e³eefle ~
235

ÒekeÀìeskeÀjesefle ~ íe³ee Meyosve MejerjMeesYeeçefYeOeer³eles ~ MejerjkeÀeefvleefjl³eLe&: ~ leLee


®e me®íe³eesç³eb efJe®íe³eesç³eb Jele&le Fl³eefYeOeer³eles ~ SJeceelceer³eoMee³eeb
He=efLeJ³eeefoceneYetleke=Àleeb Mejerj®íe³eeb J³e¡e³eefle ÒekeÀìerkeÀjesefle ~ mee ®e
keÀcyJeefiveJee³JecyejpeeviegCeevkegÀ: He=efLeJeer, DecyegJe&©Ce:, Deefiveng&leeMeve:, Jee³eg:
Deefveue:, DecyejceekeÀeMecesY³ees peeleeslHeVee mee íe³ee leodiegCeevkeÀjesefle ~ leebM®e
³eLeemebK³eb veemeem³e¢kedÀlJekeÌí^JeCeevegces³eeved HeeefLe&Jeb iegCeb ievOeceefYeJ³e¡e³eefle ~
veemeevegces³eb Ie´eCesveesJeueY³eles ~ DeLeeH³eb iegCeb jmeceefYeJ³e¡e³eefle ~ le®®eem³eevegces³eced ~
Deem³eMeyosvesn efpe»e %es³ee ~ leLee jmem³eesHeueyOes: Deem³eûenCeb ®ee$e
Je=ÊeevegjesOeelke=Àleced ~ Deeives³eer Deeives³eb iegCeeb ©HeceefYeJ³e¡e³eefle ~ ¢äîeeçvegces³eced ~
Jee³eJeer Jee³eJ³eb mHeMe&iegCeceefYeJ³e¡e³eefle ~ lJeievegces³eb mHeMexveesHeueY³eles ~ veeYemees
veeYemeb iegCeb MeyoceefYeJ³e¡e³eefle ~ ÞeJeCeevegces³eb keÀCeexHeueY³eced ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~
³eoe MegYeievOe: Heg©<ees YeJeefle leoem³e yegOeke=Àlee HeeefLe&Jeer íe³ee %es³ee ~ ³eoe
efceäjmeYeespeer YeJeefle leoeçm³e ®evêMeg$eÀke=Àlee íe³ee %es³ee ~ ³eoeçleerJe
ªHeJeevmegkeÀevle: Heg©<ees YeJeefle leoe met³e&Yeewceke=Àlee Deeives³eer íe³ee %es³ee ~ ³eoe
mHeMes&ve ce=ogYe&Jeefle leoe Mevew½ejke=Àlee Jee³eJeer íe³ee %es³ee ~ ³eoeçm³e Je®eveb keÀCe&³ees:
megKekeÀjb YeJeefle leoe peerJeke=Àlee veeYemeer íe³ee efJeMes<eue#eCecee®ee³exCe
mebefnlee³eeceefYeefnleced ~ leLee ®e ~ ``íe³ee MegYeeMegYeHeÀueeefve efveJeso³evleer ue#³ee
ceveg<³eHeMegHeef#e<eg ue#eCe%ew: ~ lespeesiegCeevyeefnjefHe ÒeefJekeÀeMe³evleer oerHeÒeYee
mHeÀefìkeÀjveIeìefmLelesJe ~~ efmveiOeefÜpelJe*dveKejescekesÀMee íe³ee megievOee ®e
cenermeceglLee ~ legäîeLe&ueeYeeY³ego³eevkeÀjesefle Oece&m³e ®eenv³enefve ÒeJe=ef×ced ~~ efmveiOee
efmelee ®e nefjlee ve³eveeefYejecee meewYeei³eceeo&JemegKeeY³egoe³evkeÀjesefle ~
meJee&Le&efmeef×peveveerJe ®eeH³ee íe³ee HeÀueb levegYe=leeb MegYeceeooeefle ~ ®eC[e Oe=<³ee
He¨ensceeefiveJeCee& ³egÊebÀ lespees efJe$eÀcew: meÒeleeHew: ~ Deeives³eerefle ÒeeefCeveeb m³eeppe³ee³e
ef#eÒeb efmeef×b JeebefíleeLe&m³e OeÊes ~~ ceefueveHe©<eke=À<Cee HeeHeievOeeefveueeslLee peve³eefle
yeOeyevOeb J³eeO³eveLee&Le&veeMeced ~ mHeÀefìkeÀme¢MeªHee Yeei³e³egÊeÀeçl³egoeje efveefOeefjJe
ieieveeslLee Þes³emeeb mJe®íJeCee& ~~“ ~~ 21 ~~
236

kesÀoejoÊe:öMejerjeçJe³eJeeefo %eeveõ
Fme ûevLe kesÀ meb%eeO³ee³e ceW ``efMeefKeYetKeHe³ees ce©odieCeeveeb“ mes ûeneW kesÀ pees
pees leÊJe keÀns ie³es nw Gve Gve leÊJeeW kesÀ Devegmeej peelekeÀ keÀer ûen oMee Yeesie kesÀ
mece³e Gve Gve leÊJeesb keÀer íe³ee DeLee&led Gme Gme Debie keÀer MeesYee Deewj Gve leÊJeeW kesÀ
iegCeeefokeÀeW keÀer Gme Gme ûen keÀer oMeeefo mece³eeW ceW ÒeeefHle nesleer nw ~
leelHe³e&le: ûen DeHeveer DeHeveer oMee kesÀ mece³eeW ceW ûen kesÀ ceneYetle mecyevOe
keÀer íe³ee † cegKeeefo Heeo He³e&vle MeejerefjkeÀ DeJe³eJeeW keÀes Yeer ÒekeÀì keÀjles nQ ~
DeLee&led ves$e-veekeÀ-efpe»e-neLe keÀeve Deeefo %eevesefvê³e ûee¿e efJe<e³eeW mes He=efLeJeer-peue-
Deefive-Jee³eg Deewj DeekeÀeMe ³es keÀceeX ceW ªHe-jme-ievOe-Meyo Deewj mHeMee&efo kesÀ iegCe
efJeMes<eeW keÀe Gme Gme ûen mecyevOe mes Gme peelekeÀ J³eefÊeÀ efJeMes<e ceW efJeMes<e ÒeYeeJe
neslee nw ~
³eLeeömet³e& cebieue kesÀ ceneYetle Deefive keÀe (lespe) mLeeve, ves$e keÀe iegCe ªHe
nesves mes cebieue Deewj jefJe oMeeDeeW ceW ves$e p³eesefle GÊece nesves mes MegYe Jemleg oMe&ve mes
megKe neslee nw ~ HeeefLe&Je leÊJe yegOe keÀer íe³ee veekeÀ keÀe iegCe ievOe nesves mes yegOe oMee ceW
veekeÀ keÀer MeesYee nesles ngS megieefvOele êJ³eeW keÀe ueeYe neslee nw ~ Fmeer ÒekeÀej ieg© ûen
kesÀ DeekeÀeMe leÊJe keÀer íe³ee keÀeve keÀer efvejesielee mes megvoj keÀeve kesÀ iegCe MeyoeW keÀe
ÞeJeCe neslee nw ~ Fmeer ÒekeÀej Meg$eÀ ®evêcee kesÀ ceneYetle peue keÀer íe³ee cegKe keÀer
efpe»e keÀe iegCe jme nesves mes ®evê Meg$eÀ oMee ceW GÊece <e[djme Yeespeve keÀer ÒeeefHle nesleer
nw ~ Fmeer ÒekeÀej Meefve ûen keÀe ceneYetle Jee³eg keÀe iegCe mHeMe& keÀer íe³ee lJe®ee
(®eceæ[e) nesves mes MegYe mLeevem³e Meefve mes lJe®ee keÀer MeesYee SJeb DeMegYemLeeveer³e Meefve
mes lJe®ee keÀes keÀäeefo nesles nQ ~~ 21 ~~
237

MegYeHeÀueeoMee³eeb lee¢iesJeevlejelcee
yeng peve³eefle Hegbmeeb meewK³eceLee&ieceb ®e ~
keÀefLeleHeÀueefJeHeekewÀmleke&À³esÜÊe&ceeveeb
HeefjCeceefle HeÀueesefÊeÀ: mJeHveef®evleemJeJeer³ez: ~~ 22 ~~
YeÆeslHeue:öDe$e ®e Jee³eJeerb íe³eeb Jepe&ef³elJee meJee&mJesJe íe³eemeg
MegYeceMegYeb HeÀuecegÊebÀ lelkeÀLeced ? MegYeHeÀues³eMegYeHeÀues³eefceefle ³eÜMeep%ee³eles
lep%eeveeLe&cevlejelceve: mJeªHeb ceeefuev³eenõ
MegYeHeÀueosefle ~~ MegYeHeÀueb ooeefle ³e: me MegYeHeÀueo: MegYeHeÀueom³e
ûenm³e ³ee oMee lem³eecevlejelcee mJeosnmLe: Hejceelcee ef®elmJeªHe: lee¢iesJe MegYees
YeJeefle ~ Heg©<em³e lem³e ®e íe³ee oefMe&leûenoMeekeÀeues yengefJeOeceveskeÀÒekeÀejb meewK³eb
megKeYeeJeceLee&ieceb OeveueeYeb ®e peve³el³eglHeeo³eefle ~ DeLee&osJeeMegYeoMee³eeb
Heg©<em³eevlejelceeçH³eMegYees YeJeefle ~ le$e íe³ee oefMe&leûenpeelee lee¢iesJe HeÀueoe mee
®eemeewK³eceveLee&ieceb ®e yengÒekeÀejb peve³eefle ~ efceÞee³eeb efceÞeb ®e ~ ³ee$ee³eeb ®e
Je#³eefle~ ``efveefceÊeeveg®ejb met#ceb osnsefvê³ecenÊejced ~ lespees ¿esle®íjerjmLeb
ef$ekeÀeueHeÀueefJevve=Ceeced ~~ Òeerle³es ve cevees veeLes veeefme×eJeefYevevoefle ~
lemceelmeJee&lcevee ³eelegjvegces³eb ³eLee ceve: ~~ MegYeeMegYeeefve meJee&efCe efveefceÊeeefve
m³egjskeÀle: ~ SkeÀleM®e ceve: Megef×mleefÜMegef×pe&³eeJene ~~“ Fefle ~
keÀefLeleHeÀueefJeHeekewÀefjefle ~ ûeneCeeb oMeemeg ³eeefve HeÀueeefve MegYeev³eMegYeeefve Jee
keÀefLeleev³egÊeÀeefve leeefve ³e: Heg©<ees Yeg*dÊesÀ ~ lem³e Heg©<em³e leodûenoMee Jele&les Fefle
%es³eced ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ³ee¢Meb HeÀueb MegYeceMegYeb Jee Heg©<em³eesHeueY³eles ~ le®®e
³em³e ûenm³e oMee³eeb Heefþleced mee lem³e oMee vejm³e Jele&le Fefle %es³eced ~ SJeb
Jele&ceeveeb oMeeb leke&À³esuue#e³esefol³eLe&: ~ SJeb íe³eeJeMesveevlejelceJeMesve
HeÀueHeefÊeÀJeMesve Jee ieefCelem³e peelekeÀm³e Jele&ceeveeb oMeeb Jeosled ~ DeLe
meewjoMee³eeceMeggYee³eeb J³e²lJecegÊebÀ ve ®e MegYee³eeced ~ DeMegYee³eeceH³eveskesÀ<eeb J³e²lJeb
¢äced ~ MegYeoMee³eeb MegYee³eeb efveefOeÒeeefHle©ÊeÀe ve ®e meeçefHe ¢äe leoLe&ceen ~
HeefjCeceefle HeÀueesefÊeÀefjefle ~ DeJeer³ez: yeuenervew: ûenw: HeÀueeefve ³eeefve MegYeev³eMegYeeefve
Jee oÊeeefve lelHeÀueesefÊeÀ: HeÀueÒeeefHle: mJeHves mJeHveeJemLee³eeb HeefjCecel³evegYet³eles ~
238

ef®eblee³eeb ceveesjLesve Jesefle kesÀef®e®®e ``MegYeHeÀueoMee³ee lee¢iesJeevlejeK³ee“ Fefle


Heþefvle ~ HeefþlJesJeb J³ee®e#eles ~ ³eLee MegYee³eeb oMee³eecevlejeK³eevleo&Mee MegYee ³eefo
YeJeefle leoe yeng peve³eefle Hegbmeeb meewK³eceLee&ieceefceefle ~ DeLee&osJeeMegYee³eeb
oMee³eeceMegYeevleo&MeemeewK³eceveLee&ieceb ®e yeng peve³eefle ~ Devesve J³eeK³eevesve
MegYee³eeceMegYee³eeb ®e MegYeeMegYeeefve YeJeefvle efceÞeHeÀueb Òe³e®íefle ve Jewleog®³eles ~
³emceeogÊeÀced ~ `SkeÀ#e&ieesç×&ceHeËl³eevleo&MeeHeeflejsJe mJe HeÀueb ooeleerefle %es³eced ~
Dev³eLeeçHeËl³esefle efvejLe&kebÀ m³eeefoefle ~ lemceelHetJe&Heeþ: Þes³eeved efÜleer³e:
ÒeceeoHeeþ:~ ÒeLeceHeeþsve efJevee íe³eeb MegYeeMegYelJecevegceelegVe Meke̳ele Fefle~~22~~
kesÀoejoÊe:öDevlejelcee kesÀ mJeªHe mes MegYeeMegYeõ
³eefo pevce kegÀC[ueer keÀe %eeve veneR nw lees Devlejelcee keÀer SkeÀ DevegYetefle pees
ÒeeefCe cee$e nes nesleer nesieer Deewj pees Jen ceeveJecee$e keÀer DeJeM³e nesieer le$eeefHe owJe%e
ceeveJe kesÀ efueS ³ener SkeÀ Fäefmeef× Yeer nesieer efkeÀ ³eefo Je<eea³e, ceemeer³e owveefvoveer³e,
peerJeve ³ee$ee MegYeeso³eesvcegKe ®eue jner nw lees efveM®e³e nw efkeÀ Fme mece³e MegYe ûen keÀer
oMeeefo keÀe GHeYeesie nes jne nw Deewj ³eefo efove ®e³ee& keÀä mes keÀìglee mes DeVe Jem$e
Yeespeveeefo keÀer ef®evleveer³e mecem³ee mes ®eue jner nw lees DeMegYeûen oMee keÀe Yeesie
mJele: efme× nes peelee nw ~ efove ceeme Je<ee&vle mece³e lekeÀ kesÀ DevegketÀue JeeleeJejCe mes
MegYe ûen oMee Devleo&Meeefo keÀer Deewj ÒeefleketÀue mece³e kesÀ Òe®eueve mes DeMegYe ûen
oMeevle&Meeefo %eeve keÀer DevegYetefle mJe³eb keÀjveer ®eeefnS ~
HetJe& ceW íe³eeefo MueeskeÀ mes efJe®eej ceW Meyo, ªHe, jme, ievOe, mHeMee&efo kesÀ
Devegmeej GHeueyOe megKe ogKeeefo owveefvoveer³e efmLeefle³eesb mes efJeueesce jerl³ee GÊeÀ ûeneW ceW
Jele&ceeve Ieefìle efmLeefle kesÀ ûen keÀer oMeeefo keÀe Òe®eueve mecePevee ®eeefnS ~
yeuenerve ûeneW mes ÒeeHle MegYeeMegYe HeÀueeW keÀer ÒeeefHle keÀoeef®eled mJeHveeefo
mece³e ceW Yeer ÒeeHle nes peeleer nw ³ee DevegYetefle nesleer nw ~~ 22 ~~
239

SkeÀûenm³e me¢Mes HeÀue³eesefJe&jesOes


veeMeb JeosÐeoefOekebÀ HeefjHe®³eles leled ~
veev³ees ûen: me¢Mecev³eHeÀueb efnveefmle
mJeeb mJeeb oMeecegHeielee: mJeHeÀueÒeoe: m³eg: ~~ 23 ~~
Fefle ÞeerJejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀ
oMeevleo&MeeO³ee³e: mecHetCe&: ~~ 8 ~~
YeÆeslHeue:öDeLewkeÀûenoÊe³ees: HeÀue³ees: me¢Me³eesvee&Mees YeJeefle
efYevveoÊeeveeb yentveeceefHe HeefÊeÀjsJe YeJeleerl³esleÜmevleefleuekesÀveenõ
SkeÀûenm³esefle ~ meJee&C³esJe HeÀueeefve veeYemeJep³e¥ mJeoMee³eeb ûen:
Òe³e®íleerl³egÊebÀ le$ewkesÀve ûensCe ³eoeçme¢Meb efJe©×s HeÀueܳeb oÊeb YeJeefle leefmcevme¢Mes
legu³es ܳees: HeÀueefJejesOes meefle veeMees YeJeefle ~ lem³e HeÀueܳem³e Jeosod ye´t³eeled ~
keÀer¢Meb leefÜ©×efcel³e$ees®³eles ~ ³eLee keÀefM®eodûen: keÀ³eeçefHe ³egÊeÀ³ee oMeeHeÀueeefovee
megJeCe&oes YeJeefle me SJeev³e³ee ³egÊeÀîee DeäkeÀJeie&HeÀue³eesieHeÀue¢ef<ìHeÀueYeeJe-
HeÀueeveecev³elecesve megJeCee&Henejer YeJeefle leoe HeÀueܳesçefHe megJeCe&mecyevOeesçmleerefle
mee¢M³eb mJeCe&oeveeHeneefjCeeefJeefle efJejesOe: ~ SJeceskeÀm³e ûenm³e me¢MeHeÀue³ees:
efJejesOes veeMeb Jeosled ~ ve megJeCe&ueeYees ve ®eeHeneefveefjefle ~ ³eoefOekebÀ HeefjHe®³eles leled ~
SkesÀveeefHe ûensCe HeÀueܳeb oÊecev³eªHeb le³eesce&O³eeoefOekebÀ lelHeefjHe®³eles YeJeefle ~ ³eLee
keÀefM®eodûenes efveefo&äÒekeÀejܳesve megJeCe&o:, me SJe ÒekeÀejsCewkesÀve megJeCee&Henejer, leoe
ܳeesjefOekeÀlJeeÊeÎevem³e megJeCe¥ ooel³esJe veeHenjefle ~ DeLeJee ÒekeÀejܳesve megJeCe&veeMeb
Jeosled ~ ve megJeCe&ueeYees ve ®eeHeneefveefjefle ~ ³eoefOekebÀ HeefjHe®³eles leled SkesÀveeefHe ûensCe
HeÀueܳeb le³eesce&O³eeÐeoefOekebÀ lelHeefjHe®³eles YeJeefle ³eLee keÀefM®eodûenes
efveefo&äÒekeÀejܳesve megJeCe&o: me SJe ÒekeÀejsCewkesÀve megJeCee&Henejer, leoe
ܳeesjefOekeÀlJeeled leÎevem³e megJeCe¥ ooel³esJe veeHenejerefle DeLeJee ÒekeÀejܳesve
megJeCee&Henejer ~ ÒekeÀejsCewkesÀve megJeCe&o: leoeçHenjCem³eeefOekeÀlJeeoHenjl³esJe ~
DeLeJee~ megJeCee&Henejer ªH³eo½e leLeeefHe Üs Deme¢Mes Deme¢MelJeeoefOekebÀ HeefjHe®³eles ~
megJeCee&Henejer ªH³eoM®e YeJeefle Fefle kesÀef®eled ~ veev³ees ûen Fefle ~ Dev³esve ûensCe oÊeb
me¢Meb efJejesO³eefHe HeÀueb veev³ees ûenesçefHe efnveml³eHenjefle ~ ³eLee keÀefM®eodûen:
240

megJeCe&oes YeJel³ev³eM®e megJeCee&Henejer leoe le$e megJeCe&o: mJeoMee³eeb megJeCe¥ ooeefle ~


mJeoMee³eeb megJeCee&Henejer ®eeHenjefle ~ DevesvewleogÊebÀ YeJeefle ~ ³eLewkeÀûenm³e
me¢MeHeÀue³ees: efJejesOes meceûepevceevlejsçefHe HeÀueveeMeb Jeosled Dev³e$e efJe©×³eesjefHe
HeÀue³ees: veeMeb ve Jeosled ~ ³ele: megJeCe&oes ûen: mJeeceelceer³eeb oMeecegHeiele: ÒeeHle:
megJeCe&ueeYeb keÀjesefle, megJeCee&Henejer mJeoMeecegHeiele: ÒeeHle: megJeCe&ceHenjefle ~
SleoäkeÀJeie&HeÀueb efJeveeMe³elemle$ewkeÀm³e ûenm³e HeÀueme¢Me³eesjefHe legu³emebK³e³ees:
HeÀue³eesvee&Mees YeefJe<³eefle ~ ³eLee YeefJe<³eefle leLee le$ewJe ÒeefleHeeoef³e<³eece
Fefle~~23~~
Fefle ye=nppeelekesÀ Þeer YeÆeslHeueìerkeÀe³eeb oMeevleo&MeeO³ee³e: ~~ 8 ~~
kesÀoejoÊe:öSkeÀ ner ûen kesÀ MegYe Deewj DeMegYe HeÀueeW keÀer legu³elee mes
HeÀue Metv³eleeõ
SkeÀ ûen kesÀ MegYe HeÀue kesÀ legu³e Gmeer ûen kesÀ DeMegYe HeÀue keÀer legu³elee mes
MegYeeMegYe oesveeW HeÀueeW ceW efkeÀmeer Yeer SkeÀ keÀer GHeueefyOe venerb nesleer ~ MegYeeMegYe HeÀueeW
ceW v³etveeefOekeÀlee mes DeMegYe Mes<e mes DeefOekeÀ DeMegYe SJeb MegYeeefOekeÀ Mes<e yeue mes MegYe
HeÀue neslee nw ~ Dev³e ûen kesÀ meeLe MegYeeMegYe HeÀue keÀer v³etveeefOekeÀlee keÀer leguevee
veneR nesveer ®eeefnS ~ mJelev$e SkeÀ ner ûen keÀer v³etveeefOekeÀlee mes efJe®eej keÀjvee
®eeefnS~ GoenjCe ceW pewmesökeÀesF& ûen oes ÒekeÀej mes megJeCe&Òeo Deewj SkeÀ ÒekeÀej mes
megJeCe& keÀe DeHenjCekeÀejkeÀ nw lees Jen ûen kegÀí ceeves ceW megJeCe&Òeo ner nesiee, efJeHejerle
efmLeefle ceW Jen megJeCe& keÀe DeHenejkeÀ neslee nw ~ Fefle ~~ 23 ~~
Fefle ye=nppeelekeÀ ûevLe kesÀ oMeevleo&MeeO³ee³eö8 keÀer HeJe&leer³e Þeer
kesÀoejoÊe peesMeer ke=Àle efnvoer `kesÀoejoÊe' J³eeK³ee mecHetCe& ~
241

DeLeeäJeiee&O³ee³e: ~~ 9 ~~
mJeeoke&À: ÒeLecee³eyevOegefveOeveÜîee%eeleHeesÐetveiees
Je$eÀelmJeeefoJe leÜosJe jefJepee®íg$eÀelmcejevl³eeefj<eg ~
peerJeeodOece&meglee³eMe$eg<eg oMe$³ee³eeefjie: Meerleieesö
js<JesJeevl³eleHe: megles<eg ®e yegOeeuueiveelme yevOJevl³eie: ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeäkeÀJeiee&O³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ le$eevleo&MeeHeÀueefceefle
HetJe&cesJeesÊebÀ lelÒeoM³ee&Oegvee efmLejm³eeäkeÀJeie&HeÀuem³eeJemej: ~ ueiveeäcee: meJex SJe
ûenemlesY³e: mekeÀeMeeoskewÀkeÀm³e ûenm³e ®eejJeMeeêeMeew efJe®ejle: MegYeeMegYeb
HeÀueceäkeÀJeiex efveªH³eles ~ le$eeoeJesJeekeÀe&äkeÀJeie& Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
mJeeoke&À Fefle ~~ ³e$e jeMeew pevcemece³es Heg©<em³eeefol³e: efmLele: me SJe
lem³e mJemLeeveceg®³eles ~ SJecev³es<eeceefHe ûeneCeeb %es³eced ~ ³ees ³e$e J³eJeefmLele: me SJe
le$e mJemLeeveb lemceelmJeeoke&À: ÒeLecee³eyevOegefveOeveÜîee%eeleHeesÐetveie:
ÒeLecewkeÀeoMe®elegLee&äceefÜleer³eoMeceveJecemeHles<eg 1~11~4~8~2~10~9~7
Sles<eeb mLeeveeveeb meb%ee: ÒeeiesJe J³eeK³eelee: ~ Dele: Hegveveex®³evles~ S<eece¹v³eeme SJe
J³eeK³eeveefceefle meJe&$e %es³eced ~ Sles<eg mLeeves<eg iele: mJeelmLeeveeoke&À: met³e&: MegYe:
FäHeÀueo: met³e&: MegYe: FäHeÀueo: DeLee&osJeev³emLeeves<JeMegYe DeefveäHeÀueo: ~ ³elees
Je#³eefle ~ ``efveieefoleefceäb ves<ìcev³eled“ Fl³esJeb meJe&$e %es³eced ~ Je$eÀelmJeeefoJe
Je$eÀeo²ejkeÀelmJeeoelceer³emLeeveeefoJe MegYe: ~ ³es<JesJe mJemLeeveeÊes<JesJee²ejkeÀeled
1~11~4~8~2~10~9~7 Sles<JekeÀex Yeewcee®ígYe: ~ leÜosJe jefJepeeled ~
jefJepeelmet³e&Heg$eeÊeÜosJe ~ ³es<JesJe mLeeves<eg mJee®ígYemles<JesJe meewjeled 1~11~4~8~
2~10~9~7 Sles<eg meewjeoke&À: MegYe Fefle meJe&$eevegJele&les ~ Meg$eÀelmcejevl³eeefj<eg me
SJeeke&À: meHleceÜeoMe<e<þs<eg 7~12~6 Meg$eÀe®ígYe: ~ peerJee×ce&meglee³eMe$eg<eg
peerJeeodye=nmHeeflemLeeveeled Oece&meglee³eMe$eg<eg veJeHeáecewkeÀeoMe<eÿs<eg 9~5~11~6
MegYe:~ oMe$³eeefjie: Meerleiees:, MeerleieesM®evêeÎMe$³ee³eeefjie: oMecele=leer³ewkeÀeoMe-
<eÿie: 10~3~11~6 MegYe: ~ Sles<JesJeevl³eleHe:megles<eg ®e yegOee®ígYe: ~ S<JesJe
ÒeeiegkeÌles<eg ®evêmLeeves<egoMe$³ee³eeefj<eg ®e MeyoeÊeLeevl³eleHe:megles<eg 10~3~11~6~
12~9~5 yegOee®ígYe: ~ ueiveelmeyevOJevl³eie: menMeyosve ÒeeiegÊeÀeefve
242

®evêmLeeveev³evegke=À<³evles lesveevl³eleHe: meglemLeeveeveerefle meJe&$e HeefjYee<ee ~ lesvewles<eg


®evêmLeeves<eg oMe$³ee³eeefj<eg meyevOJevl³es<eg ®elegLe&ÜeoMemeefnles<eg ielees
ueiveeogo³ee®ígYe: 10~3~11~6~4~12~ leLee ®e mel³e: ~
``mJeelmLeeveeefÎJemekeÀjmle=leer³e<eÿevl³eYeef$ekeÀesCeeefve ~“ efnlJesä:
3~6~12~5~9 Sleeefve Jepe&ef³elJee leev³esJe JejenefceefnjoefMe&leeefve mLeeveeefve
peeleeefve 1~11~4~8~2~10~9~7 meewjm³e leg menpeeefjmegleevl³emeb%eeefve ~
efnlJesä Fl³evegJele&les 3~6~5~12 Sleeefve Jepe&ef³elJee leev³esJe
JejenefceefnjoefMe&leeefve mLeeveeefve peeleeefve 1~11~4~8~2~10~9~7
®evêeÎMecewkeÀeoMele=leer³e<eÿesHeie: MegYe: met³e&: 10~11~3~6~
peerJeeefl$ekeÀesCe³ees: <e<þmleLewkeÀeoMeM®esä: 9~5~6~11 ÒeLeceefÜleer³emeHle®elegLe&-
efveOeveieleeefvJevee jeMeervmeewc³eeefoä: met³e&: 1~2~7~4~8 Sleeefve Jepe&ef³elJee
leev³esJe JejenefceefnjÒeoefMe&leeefve mLeeveeefve peeleeefve 10~3~11~6~~12~9~5
kegÀpemleg me¢Meesçke&ÀHeg$esCe 1~11~4~8~2~10~9~7 oMecewkeÀeoMe<eÿle=leer³e-
ieesçvl³eM®elegLe&iees ueiveeled 10~11~6~3~12~4 Meg$eÀmLeeveeêefJe:
<eìdmeHleceÜeoMes<eg YeJeleerä: 6~7~12 leLee ®e met#cepeelekesÀö
``kesÀvêe³eeäefÜveJemJeke&À: mJeeoeefke&ÀYeewce³eesM®e MegYe: ~ <eìdmeHleevl³es<eg
efmeleel<e[e³eOeerOece&iees peerJeeled ~~ GHe®e³eesçke&ÀM®evêeogHe®e³eveJeceevl³eOeer³egle:
meewc³eeled ~ ueiveeogHe®e³eyevOegJ³eJeefmLele: MeesYeve: ÒeesÊeÀ: ~~“ Fefle
Deeefol³eeäkeÀJeie&: ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:öûeneW kesÀ ®eej (ieefle) JeMe jeefMe jeM³evlej ieceve kesÀ mecyevOe
mes mLeeveevegmeej MegYeeMegYe HeÀueõ
pevce kegÀC[ueer ceW met³e& efpeme jeefMe ceW nw Gme mLeeve mes MueeskeÀesÊeÀ efpeve
efpeve mLeeveeW ceW met³e& ûen MegYe neslee nw Deewj Mes<e DevegÊeÀ mLeeveeW ceW DeMegYe keÀne ie³ee
nw ~ SkeÀ met³e& kesÀ DeäkeÀ Jeie& ®e$eÀ ceW met³e&-®evê-cebieue-yegOe-ye=n-Meg$eÀ-Meefve Deewj
ueive jeefMe mLeeve mes Òel³eskeÀ ûen kesÀ MegYe mLeeve, pevce kegÀC[ueermLe met³e& DeeefokeÀ
ueive meefnle Deeþ ûeneW kesÀ MegYe mLeeve SkeÀeefo DebkeÀ mes Ðeeseflele efkeÀS ieS nQ ~
DeefleefjÊeÀ Mes<e DevegÊeÀ mLeeveer³e mLeeve DeMegYe nesles nQ ~ Fme ÒekeÀej met³e& mes
243

met³ee&<ìkeÀ Jeie&, ®evêcee mes ®evêeäkeÀ ueive meefnle 7 ûen ueive † 8 kegÀC[efue³eesb
kesÀ 8 DeäkeÀ Jeie& nesles nQ ~ Òel³eskeÀ ûen jeefMe mes Fme ÒekeÀej kegÀue MegYeeMegYe 8
mLeeve nesles nQ ~ GÊeÀ MegYe mLeeveeW ceW 0 Metv³e efveJesMeve keÀjles ngS SkeÀ ner ûen
DeäkeÀ Jeie& ®e$eÀ ceW SkeÀ jeefMe ceW MegYe HeÀue ÐeeslekeÀ 0 Metv³e mebK³eeDeeW keÀe ³eesie
Deewj DeMegYe met®ekeÀ SkeÀeefo jsKee mebK³eeDeeW keÀe ³eesie keÀjves mes efyevog DeefOekeÀ Deewj
jsKee mebK³ee DeuHe jeefMe³eeW Hej me_®eej JeMe Gve Gve jeefMeiele ûen mes peelekeÀ kesÀ
efueS GÊeÀ jeefMe³eeB MegYe Deewj DeMegYe mecePeer ieF& nwb ~
³eneB Hej Dee®ee³e& met³ee&äkeÀ Jeie& ®e$eÀ kegÀC[ueer ceW met³e& ûen DeHeves mLeeve mes
1, 11, 4, 8, 2, 10, 9 Deewj 7 mLeeve iele nesves mes MegYe neslee nw ~ DeLee&led
met³ee&äkeÀ Jeie& ceW met³e& ûen mes 1, 11, 4, 8, 2, 10, 9, 7 mLeeveeW ceW DeLee&led
“ “ cebieue mes 1, 11, 4, 8, 2, 10, 9, 7
“ “ Meefve mes 1, 11, 4, 8, 2, 10, 9, 7
“ “ Meg$eÀ mes 7, 12, 6
“ “ ieg© mes 9, 5, 11, 6
“ “ ®evêcee mes 10, 6, 11, 6
“ “ yegOe mes 10, 3, 11, 6, 12, 9, 5
“ “ ueive mes 10, 3, 11, 6, 4, 12 mLeeveeW ceW GÊeÀ ûen MegYe
nesles nwb ~
GoenjCe mes ³eLeeõ
pevce kegÀC[ueer kesÀ Oeveg ueive ceW ueive mes ®elegLe& ceerve jeefMeiele met³e& mes mJeieefle JeMe
³eefo met³e& 1 ceW DeLee&led ceerve ceW nw ³ee 11 JeW DeLee&led cekeÀj ceW peye nesiee ®elegLe& ceW
peye nesiee Fl³eeefo leye Gve Gve jeefMeiele met³e& mes Gve ceemeeW ceW met³e& ûen mes MegYe
HeÀue keÀer DeeMee keÀjveer ®eeefnS ~ HeÀuele: pevce kegÀC[ueermLe met³e& jeefMe mes 1, 2,
4, 7, 8, 9, 10 Deewj 11 JeW mLeeve iele met³e& peye nesiee leye MegYe HeÀueo Deewj
3, 5, 6 Deewj 12 mLeeve iele met³e& DeMegYe nesiee ~
Fmeer ÒekeÀej met³ee&äkeÀ Jeie& ®e$eÀ ceW pevce keÀeueerve met³e&-®evê-cebieue-yegOe-
ieg©-Meg$eÀ-Meefve Deewj ueive mes MegYe Deewj DeMegYe mLeeve %eeve HetJe&keÀ Gme Gme ûen keÀe
244

MegYeeMegYe HeÀue Gleves mece³e lekeÀ (peye lekeÀ Jen ûen GÊeÀ mLeeve ceW nes) keÀnvee
®eeefnS ~~ 1 ~~
ueiveel<eìdef$eMee³eie: meOeveOeerOecex<eg ®eeje®íMeer
mJeelmeemleeefo<eg meeämeHlemeg jJes: <eìd$³ee³eOeermLees ³eceeled ~
Oeer$³ee³eeäcekeÀCìkesÀ<eg MeefMepeeppeerJeeodJ³e³ee³eeäie:
kesÀvêmLe½e efmeleeÊeg Oece&megKeOeer$³ee³eemHeoeve²ie: ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ®evmêeäkeÀJeie& Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
ueiveel<eef[efle ~~ ueiveel<eìdef$eoMee³eie: MeMeer ®evê: ueiveeogo³eel<eìdef$eö
oMee³eie: <eÿle=leer³eoMecewkeÀeoMes<eg mLeeves<eg MegYe: 6~3~10~11
meOeveOeerOeces&<eg ®eeje®íMeer ~ menMeyosve ÒeeiegÊeÀev³esJe mLeeveev³evegef#eH³evles ~ MeMeer
®evê: DeejeÓewceeos<JesJe <eìdef$eoMee³es<eg OeveOeerOece&meefnles<eg efÜleer³eHeáeceveJece³egÊesÀ<eg
MegYe: 6~3~10~11~2~5~9 mJeelmeemleeefo<eg Deelceer³emLeeveeos<JesJe
<eìdef$eoMee³es<eg meemleeefo<eg meHleceÒeLecemeefnles<eg MegYe: ~ MeMeer
6~3~10~11~7~1 meeämeHlemeg jJesjeefol³eeos<JesJe mLeeves<eg meeämeHlemeg
DeäcemeHlemeb³egÊesÀ<eg 6~3~10~11~7~1 meeämeHlemeg jJesjeefol³eeos<JesJe mLeeves<eg
meeämeHlemeg DeäcemeHlemeb³egÊesÀ<eg 6~3~10~11~8~7 MegYe: ~ <eìd$³ee³eOeermLees
³eceeled ³eceelmeewjeled <eìd$³ee³eOeermLe: <e<þle=leer³ewkeÀeoMeHeáecemLeevemLe: MegYe:
6~3~11~5 Oeer$³ee³eeäcekeÀCìkesÀ<eg MeefMepeeled MeefMepeeodyegOeeod yegOemLeevee×erö
$³ee³eeäcekeÀCìkesÀ<eg Heáecele=leer³ewkeÀeoMeeäcekesÀvês<eg MegYe: ~ MeMeer 5~3~11~
8~1~4~7~10 peerJeeodJ³e³ee³eeäie: keÀsvêmLeM®e ~ peerJeeodieg©mLeeveeod-
J³e³ee³eeäie: kesÀvêmLeM®e ÜeoMewkeÀeoMeeäcekesÀvêmLeM®e MegYeM®evê: 12~11~
8~1~4~7~10 efmeleeÊeg Oece&megKeOeer$³ee³eemHeoeve²ie: efmelee®íg$eÀe×ce&megKeOeeö
$³ee³eemHeoeve²ies<eg veJece®elegLe&Heáecele=leer³ewkeÀeoMeoMecemeHleces<eg MegYe: 9~4~5~
3~11~10~7~ leLee ®e mel³e: ~ ``<e<þwkeÀeoMemeHlecele=leer³eoMeceeefomebefmLe-
leM®evê: ~ mJeeefoä: 6~11~7~3~10~1 meewjm³e leg menpeeefjmeglee³emebefmLe-
leM®e MegYe: 3~6~5~11~ efjHegefveOevemenpemeHleceoMecewkeÀeoMemebefmLele: met³ee&led
6~8~3~7~10~11 ueiveeÊe=leer³eoMeceeefjueeYemebefmLele: MegYeM®evê:
245

3~10~6~11~ Ye´ele=meglekeÀce&OeveueeYeOece&efjHegjeefMeie: kegÀpeeefoä: 3~5~10~


2~11~9~6~ peerJeeÊe=leer³e<eÿefÜveJecemegleJeefpe&lesef<Jeä: 3~6~2~ 9~5~
Sleeefve Jepe&ef³elJee leev³esJe JejenefceefnjHeefþleeefve mLeeveeefve peeleeefve
12~11~8~1~4~7~10~ ÒeLeceefÜleer³e<eÿeäceevl³eJep³ex<eg Yeeie&Jeeefoä:
1~2~6~8~12 Sleeefve Jepe&ef³elJee leev³esJe JejenefceefnjHeefþleeefve mLeeveeefve
peeleeefve 3~4~5~7~9~10~11~ <eÿOeveHeáeceveJeceHeefM®eceJep³ex<eg
yegOeelÒeMemleM®e 6~2~5~9~1~2 Sleeefve Jepe&ef³elJee leev³esJe
JejenefceefnjHeefþleeefve mLeeveeefve peeleeefve 1~3~4~7~8~10~11~ leLee ®e
met#cepeelekesÀ ~ ``MeM³egHe®e³es<eg ueiveelmeeÐecegefve: mJeelkegÀpeelmeve JeOeermLe: ~
met³ee&lmeeämcejieefñe<e[e³emegles<eg met³e&megleeled ~~ %eelkesÀvêef$emeglee³eeäceiees iegjesJ³e&³eö
YeJeeäkesÀvês<eg ~ ef$e®eleg: megleveJeoMemeHlecee³eieM®evêcee: MegYe: Meg$eÀeled ~~“ Fefle
®evêeäkeÀJeie&: ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:ö®evêeäkeÀ Jeie& ceWõ
®eejJeMe-peelekeÀ kesÀ efueS ®evêcee keÀer MegYeeMegYe jeefMe³eeBõ
ueive mes ®evêcee kesÀ MegYe mLeeve 6, 3, 10, 11
“ cebieue “ 6, 3, 10, 11, 2, 5, 9
®evêcee efpeme mLeeve Hej nw JeneR mes 3, 6, 10, 11
“ met³e& “ 6, 3, 10, 11, 8, 7
“ Meefve “ 6, 3, 11, 5
“ yegOe “ 5, 3, 8, 1, 4, 7, 10
“ ieg© “ 12, 11, 8, 1, 4, 7, 10
“ Meg$eÀmes “ 9, 4, 5, 3, 11, 10, 7
DevegÊeÀ mLeeveeW mes ueiveeefo Mes<e 7 ûen iees®ej ûen efmLeefle mes DeMegYe HeÀueo
nesles nQ ~~ 2 ~~
246

Je$eÀmletHe®e³esef<Jeveelmeleve³es<JeeÐeeefokesÀ<eto³eeö
®®evêeefÎefiJeHeÀues<eg kesÀvêefveOeveÒeeHl³eLe&ie: mJee®ígYe: ~
Oecee&³eeäcekesÀvêieesçke&Àleve³eep%eel<eìdef$eOeerueeYeie:
Meg$eÀel<e[dJ³e³eueeYece=l³eg<eg iegjes: keÀcee&vl³eueeYeeefj<eg ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe YeewceeäkeÀJeie&b Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
Je$eÀmletHe®e³esef<Jeveeefoefle ~~ Je$eÀesç²ejkeÀ: Fveeoeefol³eeogHe®e³es<eg
ef$e<e[skeÀeoMeoMeces<eg meleve³es<eg MegYe: 3~6~11~10~5 DeeÐeeefOekesÀ<eto³eeÜkeÀ: ~
Go³eeuueiveeos<JesJeesHe®e³es<JeeÐeeefOekesÀ<eg ÒeLecemLeeve³egÊesÀ<eg MegYe: 3~6~11~10~
1~ ®evêeefÎefiJeHeÀues<eg ®evêmLeeveeos<JesJeesHe®e³es<eg efoefiJeHeÀues<eg oMecemLeeveJeefpe&les<eg
lesve oMecemLeevesve MegYeb veeH³eMegYeb HeÀueb keÀjesleerl³eLe&: ~ 3~6~11 Sles<eg MegYe: ~
kesÀvêefveOeveÒeeHl³eLe&ie: mJee®ígYe: mJeeoelceer³emLeeveelkesÀvêefveOeveÒeeHl³eLe&ie:
kesÀvêeäcewkeÀeoMeefÜleer³eie: MegYe: 1~4~7~10~8~11~2~ Oecee&³eeäcekesÀvêö
oesçke&Àleve³eeled meewje×cee&³eeäcekesÀvêie: veJecewkeÀeoMeeäcekesÀvêiele: MegYe:
9~11~8~1~4~7~10~ %eel<eìdef$eOeerueeYeiele: %eeodyegOeel<eìd ef$eOeerueeYeie:
<e<þle=leer³eHeáecewkeÀeoMeiele: MegYe: 6~3~5~11~ Meg$eÀeled <e[dJ³e³eueeYece=l³eg<eg
Meg$eÀmLeeveeled <eÿÜeoMewkeÀeoMeeäces<e MegYe: 6~12~11~8~ iegjes:
keÀcee&vl³eueeYeeefj<eg iegjes: peerJeeÎMeÜeoMewkeÀeoMe<eÿs<eg MegYe: 10~12~11~6~
leLee ®e mel³e: ~ ``ÜeoMeHeáeceveJecele=leer³e<eÿeefvJevee kegÀpeefmlJeä: ~“ mJemLeeveeled
12~5~9~3~6 Sleeefve Jepe&ef³elJee leev³esJe JejenefceefnjHeefþleeefve mLeeveeefve
peeleeefve 1~4~7~10~8~11~2~ meewjm³e leg veJeceeY³eefOekesÀ<eg DeveLex<eg S<JesJe
efÜleer³emLeeveb efJevee veJeceeY³eeefOekesÀ<eg 11~8~9~1~4~10~ Yeewcemle=leer³eHeáece-
oMecewkeÀeoMeefjHegefmLele: met³ee&led ~ Fä: 5~10~11~6 ®evêevceO³eceoMece<eÿ-
menpeueeYes<eg 10~3~6~11 oMecewkeÀeoMe<eÿevl³eie: kegÀpees Yetefcepe: Hetefpelees
ieg©mLeeveeled 10~11~6~12~ <eÿwkeÀeoMeHeáecele=leer³eie: MegYe: meewc³eeled
6~11~5~3 Devl³ee³eeäme<eÿie: kegÀpe: Hetefpele: Meg$eÀeled 12~11~8~6~
ÒeLecewkeÀeoMeoMeefjHegmenpeesHeieleM®e nesje³ee: 1~11~10~6~3 leLee ®e
mJeuHepeelekesÀ ~ ``Yeewce: mJeeoe³emJeeäkesÀvêiem$³ee³e<eìdmegles<egyegOeeled ~
247

peerJeeÎMee³eMe$egJ³e³esef<JeveeogHe®e³emegles<eg ~~ Go³eeogHe®e³eleveg<eg ef$e<e[e³esef<Jeo³ele:


mecees oMece: ~ ®evêmLeeveeogHe®e³es<eg oMeceJeefpe&les<eg MegYe: ~~ oMeces MegYeesçefHe ve
YeJeefle ~ 3~6~11 Ye=iegleesçvl³e<e[äe³es<eg 12~6~8~11~ DeefmeleelkesÀvêe³e-
veJeJemeg<eg 1~4~7~10~11~9~8~ Fefle YeewceeäkeÀJeie&: ~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:öYeewceeäkeÀ Jeie& ®e$eÀ ceWõ
ûen kegÀC[ueer efmLele
met³e& mLeeve mes met³e& kesÀ MegYe mLeeve 3, 6, 10, 11, 5
“ ueive mes “ 3, 6, 10, 11, 1
“ ®evêcee mes “ 3, 6, 11
“ DeHeveer DeefOeef<þle jeefMe mLeeve mes 1, 4, 7, 10, 8, 11, 2
“ Meefve mes “ 9, 11, 8, 1, 4, 7, 10
“ yegOe mes “ 6, 3, 5, 11
“ Meg$eÀ mes “ 6, 12, 11, 8
Deewj “ ieg© mes “ 10, 12, 11, 6 mLeeveeW ceW MegYe
nesles nQ ~~ 3 ~~
ÜîeeÐee³eeäÊeHe: megKes<eg Ye=iegpeelme$³eelcepesef<Jevogpe: ~
mee%eemles<eg ³eceej³eesJ³e&³eefjHegÒeeHl³eäiees JeekedÀHeles: ~
Oecee&³eeefjmegleJ³e³es<eg meefJeleg: mJeelmeeÐekeÀce&ef$eie: ~
<eìdmJee³eeämegKeemHeos<eg efnceiees: meeÐes<eg ueivee®ígYe: ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe yegOem³eeäkeÀJeie& Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
ÜîeeÐee³eeäleHe Fefle ~~ Fvogpees yegOe: Ye=iegpee®íg$eÀeled ÜîeeÐee³eeäleHe:
megKes<eg efÜleer³eÒeLecewkeÀeoMeeäceveJece®elegLex<eg le=leer³eHeáece³egÊesÀ<eg MegYe:
2~1~11~8~9~4~3~5~ mee%eemles<eg ³eceej³ees: S<JesJe ÜîeeÐee³eeäleHe:
megKes<eg mee%eemles<eg oMecemeHlecemeefnles<eg ³eceej³ees: MevewM®eje²ejkeÀ³ees: ³eceeled
2~1~11~8~9~4~10~7 Deeje®®e MegYe: 2~1~11~8~9~4~10~7~
J³e³eefjHegÒeeHl³eäiees JeekeÌHeles: ~ JeekeÌHeles: peerJeeled ÜeoMe<eÿwkeÀeoMeeäceiele: MegYe:
248

12~6~11~8~ Oecee&³eeefjmegleJ³e³es<eg meefJeleg: met³ee&Ve$eJecewkeÀeoMe<e<þHeáeceÜeoö


Mes<eg MegYe: 9~11~6~5~12~ mJeelmeeÐe: keÀce&ef$eie: ~ mJeeoelceer³emLeeveeos<Jesö
Je Oecee&efo<eg mLeeves<eg meeÐekeÀce&ef$ekesÀ<eg ÒeLeceoMecele=leer³emeefJeles<eg iele: MegYe:
9~11~6~5~12~1~10~3~ <eìdmJee³eeämegKeemHeos<eg efnceieesM®evêeled
<eÿefÜleer³ewö keÀeoMeeäce®elegLe&oMeces<eg MegYe: 6~2~11~8~4~10 meeÐes<eg
ÒeLecemLeevemeefnles<eg ueivee®ígYe: 6~2~11~8~4~10~1~ leLee ®e mel³e: ~
``mJeelmLeevee®íefMeleve³ees efÜleer³emeHlece ®elegLe&efveOeveeefve efnlJesä: 2~7~4~8
Sleeefve Jepe&ef³elJee leev³esJe JejenefceefnjHeefþleeefve mLeeveeefve peeleeefve
1~3~5~6~9~10~11~12~ met³e&mle leg ueeYeeefjmegleevl³eveJecemLe:
11~6~5~12~9~ meglemenpe<eÿHeefM®eceJeefpe&les<eg ceC[ues<eg yegOeefmlJeä: ~
meewjejeY³eeb mLeeveeoekeÀuHee®íem$eefve³ecesve 5~3~6~12 Sleeefve Jepe&ef³elJee
leev³esJe JejenefceefnjHeefþleeefve mLeeveeefve peeleeefve 1~11~4~2~8~9~10~
ueivee®íg$eÀes ³es<eg ÒeMem³eles les<eg ®evêpemlem³e ~ ³es<eg mLeeves<eg ueivee®íg$eÀ:
MegYemles<JesJe mLeeves<eg MegYemLeeveeodyegOe: MegYees YeJeefle ~ Meg$eÀeäkeÀJeie&: Heþîeles ~
ueiveeefoä: Meg$eÀes efjHegmeHleceoMeceHeefM®eceeved efnlJee 6~7~10~12~ Sleeefve
mLeeveeefve Jepe&ef³elJee leev³esJe JejenefceefnjHeefþleeefve mLeeveeefve peeleeefve
1~2~3~4~5~8~9~11 Sles<eg mLeeves<eg Meg$eÀmLeevee®ígYees yegOe: ~
Devl³eesHeevl³eeäceMe$egYes<eg peerJeeodyegOe: Þesÿ: 12~11~8~6~
oMecemJeueeYe<eÿeäces<eg ®evêeodyegOeM®elegLex ®e 10~2~11~6~8~4
ueivee®ís^ÿes Ðegveevl³eveJecemeglemenpeJep³ex<eg 7~12~9~5~3 Sleeefve Jepe&ef³elJee
leev³esJe JejenefceefnjHeefþleeefve mLeeveeefve peeleeefve 2~6~10~11~8~4~1 Sles<eg
ueivee®ígYe: ~ leLee ®e mJeuHepeelekesÀ ``meewc³eesçvl³e<eCCeJee³eelcepesef<Jeveeö
(12~6~9~11~5) lmJeeefl$eleveg (3~1) oMe³egles<eg (10) ~
®evêeodefÜefjHegoMee³eeämegKeiele: (2~6~10~11~8~4~1) meeefo<eg efJeueiveeled
~~ ÒeLecemegKee³eefÜefveOeveOeces&<eg (1~4~11~2~8~9) efmeleeefl$eOeermecesles<eg
(3~5) ~ meeMeemcejs<eg (10~7) meewjej³eesJ³e&³ee³eefjHegJemeg<eg (12~11~6~8)
iegjes: ~~“ Fefle yegOem³eeäkeÀJeie&: ~~ 4 ~~
249

kesÀoejoÊe:öyegOeeäkeÀ Jeie& ®e$eÀõ


yegOeeäkeÀ Jeie& ceWõ
Meg$eÀ mes yegOe 3, 5, 2, 1, 11, 8, 4
Meefve mes 10, 7, 2, 1, 11, 8, 4
cebieue mes 10, 7, 2, 1, 11, 8, 4
ieg© mes 12, 6, 11, 8
met³e& mes 9, 1, 6, 5, 12 mLeeveeW ceW
DeHeveer jeefMe mLeeve yegOe mes 1, 10, 3, 9, 11, 6, 5, 12
®evêcee mes 6, 2, 11, 8, 4, 10
ueive mes 1, 6, 2, 11, 8, 4, 10
yegOe MegYe neslee nw ~ DevegÊeÀ mLeeveeW ceW DeMegYe neslee nw ~~ 4 ~~
efokedÀmJeeÐeeäceoe³eyevOeg<eg kegÀpeelmJeelmeef$ekesÀ<Jeef²je: ~
met³ee&lmeef$eveJes<eg OeermJeveJeefoiueeYeeefjiees Yeeie&Jeeled ~~
pee³ee³eeLe&veJeelcepes<eg efnceieesce&voeefl$e<e[dOeerJ³e³es ~
efoiOeer<eìdmJemegKee³eHetJe&veJeiees %eelmemcejM®eeso³eeled ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe peerJem³eeäkeÀJeie& Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
efoieefle ~~ efokeÌmJeeÐeeäceoe³eyevOeg<eg kegÀpeeoef²je Fefle ~ Deef²je peerJe:
kegÀpeeo²ejkeÀeÎMeceefÜleer³eÒeLeceeäcemeHlecewkeÀeoMe®elegLex<eg MegYe: 10~2~1~4~
7~11~4~ mJeelmeef$ekesÀ<Jeef²je mJeeoelceer³emLeeveeoef²je: ieg©: HetJeexÊesÀ<eg
efokeÌmJeeÐeeefo<eg meef$ekesÀ<eg le=leer³emLeevemeefnles<eg MegYe: ~ 10~2~1~8~7~
11~4~3~ met³ee&lmeef$eveJes<eg ieg©: MegYe: ~ met³ee&oeefol³eeos<JesJe mLeeves<eg ÒeeiegÊesÀ
meleHemle=leer³es<eg le=leer³eveJecemLeeveeefOekesÀ<eg MegYe: 10~2~1~8~7~
11~4~3~9~ OeermJeveJeefoiueeYeeefjiees Yeeie&Jeeled ~ Yeeie&Jee®íg$eÀelHeáeceefÜleer³e-
veJeceoMecewkeÀeoMe<e<þs<eg MegYe: 5~2~9~10~ 11~6~ pee³eeLe&veJeelcepes<eg
efnceiees: ~ efnceieesM®evêelmeHlecewkeÀeoMeefÜleer³eveJeceHe_®eces<eg MegYe: 7~11~2~9~
5 cevoeefl$e<e[dOeerJ³e³es cevoelmeewjeÊe=leer³e<eÿHeáece ÜeoMes<eg MegYe: 3~6~5~12~
efoiOeer<eìdmJemegmJee³eHetJe&veJeiees %eeodieg©: %eeodyegOeeÎMeceHeáece<eÿefÜleer³e®elegLezkeÀe-
250

oMeÒeLeceveJeces<eg MegYe: 10~5~6~2~4~11~9~ memcejM®eeso³eeled ~


Go³eeuueiveeos<JesJe mLeeves<eg memcejs<eg meHlecemLeevemeefnles<eg MegYe: 10~5~6~
2~4~11~9~7~ leLee ®e mel³e: ~ ``³es<eg yegOem³e MeMee¹mles<eg ieg©: Heg<keÀue:
mJekeÀelmLeeveeled ~“ ®evêeäkeÀJeie&: Heþîeles ~ <e<þOeveveJeceHeefM®eceJep³ex<eg
yegOeelÒeMemleM®e 6~2~9~12~ Sleeefve mLeeveeefve Jepe&ef³elJee peeleeefve
1~3~4~5~7~8~10~11~ De$eeefHe Heáeceeled efÜleer³e³ees: mLeeve³ees:
JejenefceefnjsCe men Yeso: ~ De$e ®e JejenefceefnjjsCe ³eJevesMJejcelece²erke=Àl³e
efÜleer³emLeevem³e MegYelJece²erke=Àleced ~ leLee ®e ³eJevesMJej: ~ ``mJemLeevele:
mLeevemegleeLe&ceeveÒeeefHle efÜleer³es ®e ieg©: keÀjesefle ~“ SJeb efÜleer³e ®e MegYe:
efJeJeeoowv³eeOJeieoefm$ekeÀesCes lemceelHeáeces ve MegYe: ~ S<JesJeekeÀe&efoäes veJeceeY³eefOekesÀ<eg
YeJeves<eg 1~3~4~5~7~8~9~10~11 De$eeefHe HeáeceefÜleer³e³ees: JejenefceefnjsCe
³eJevesMJejcelece²erke=Àleced ~ leLee ®e ³eJevesMJej: ~ ``mLeeves jJesyeg&ef×megË×veeefHle
keÀjesefle peerJees Oeveoes efÜleer³es ~“ SJeb efÜleer³es MegYelJeeÜjenefceefnjsCee²erke=Àleced ~
©ûeepeHeer[eOJeke=Àefovêmetefj: m³eelHeáeces lemceelHeáeces ve MegYe: ~ Deelceme¢Mes<eg
menpeYeJeveb efJevee kegÀpee®®e ieg©efjä: 1~4~7~10~11 De$eeefHe HeáeceefÜleer³e³ees:
JejenefceefnjsCe men Yeso: ~ De$eeefHe ³eJevesMJej: ~ ``ieg©: kegÀpemLeeveieleesçefjnvlee
efÜleer³eiemleg ¿eeflen<e&oelee ~“ lemceeÜjenefceefnjsCe efÜleer³emLeevece²erke=Àleced ~
peeefce$eiees J³eeO³eefjMeeskeÀkeÀejer ~ SJeb meHlecemLeeveb vee²erke=Àleced ~
ÜeoMeefjHegHeáecele=leer³emeb%es MegYe: meewjeled 12~6~5~3
oMecewkeÀeoMeveJeceefÜleer³e<eìdHeáeces<eg Ye=iees: ~ Fä: (10~11~9~2~6~5)
®evêeppeeefce$eveJecemegleueeYekeÀesMe#ex<eg ieg©: MegYe: (7~9~5~11~2)
ÒeLeceefÜleer³eHeáece®elegLe&Oecee&efjueeYeoMecemLe: meewc³eeodieg©- efjä:
(1~2~5~4~9~6~11~10) ~ peerJees ueiveeosJeefceä: mepeeefce$e:
1~2~5~4~9~6~11~10~7~ leLee ®e mJeuHepeelekesÀ ~ ``peerJees YeewceeodÜ-
îee³eeäkesÀvêieesç-(2~11~8~1~4~7~10) keÀe&lmeOece&menpes<eg 2~11~8~
1~4~7~10~9~3 mJeelmeef$ekesÀ<eg 2~11~8~1~4~7~10~3 Meg$eÀevveJe-
ceoMeceueeYemJeOeerefjHeg<eg 9~10~11~2~5~6~~ MeefMeve: mcejef$ekeÀesCeeLe&ueeYeie
251

-(7~9~5~2~11)öefm$eefjHegOeerJ³e³es<eg ³eceeved (3~6~5~12) veJeefokeÌmegKee-


ÐeOeermJee³eMe$eg<eg %eeledö(9~10~4~1~5~2~11~6) mekeÀeceiees ueiveeled
9~10~4~1~5~2~11~6~7~~“ Fefle peerJeeäkeÀJeie&: ~~ 5 ~~
kesÀoejoÊe:öieg© kesÀ DeäkeÀ Jeie& ceW MegYe mLeeveõ
peelekeÀ ueive kegÀC[ueer efmLeleõ
cebieue ûen mes ieg© 10, 2, 1, 8, 7, 11, 4
ieg© ûen jeefMemLe jeefMe mes ieg© 10, 2, 1, 8, 7, 11, 4, 3 mLeeveeW ceW
met³e& mes ieg© 10, 2, 1, 8, 7, 11, 4, 3, 9
Meg$eÀ mes ieg© 5, 2, 9, 10, 11, 6 mLeeveeW ceW
®evêcee mes ieg© 7, 11, 2, 9, 5 ceW
Meefve mes ieg© 3, 6, 5, 12 ceW
yegOe mes ieg© 10, 5, 6, 2, 4, 11, 1, 12, ceW
Deewj ueive mes ieg© 10, 5, 6, 2, 4, 11, 1, 9, 7
mLeeveeW ceW MegYe neslee nw ~~ 5 ~~
ueiveeoemegleeueeYejvOe´veJeie: meevl³e: MeMee¹eeflmele: ~
mJeelmee%es<eg megKeef$eOeerveJeoMeef®íêeefHleie: met³e&peeled ~~
jvOe´e³eJ³e³ees jJesve&JeoMeÒeeHl³eäOeermLees iegjesö
%ee&odOeer$³ee³eveJeeefjieefm$eveJe<eìdHeg$ee³emeevl³e: kegÀpeeled ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Meg$eÀe³eeäJeie¥ Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
ueiveeefoefle ~~ efmele: Meg$eÀ: ueiveeoemegleueeYejvOe´veJeie: MegYe: ~
ueiveelÒeYe=efle meglemLeeveb Heáeceb ³eeJeÊeLee ueeYejvOe´veJeie: efmele: MegYe: ~ les<eg
ÒeLeceefÜleer³ele=leer³e®elegLe&HeáecewkeÀeoMeeäveJeces<eg ueiveeíg$eÀ: MegYe: ~
(1~2~3~4~5~11~8~9) ~ meevl³e: MeMee¹e®®evêeosJe mLeeves<eg meevl³es<eg
meJ³e³es<eg ÜeomLeeveeefOekesÀ<eg MegYe: (1~2~3~4~5~11~8~9~12) ~
mJeelmee%es<eg mJeelceer³emLeeveeos<JesJe mLeeves<eg mee%es<eg, oMecemLeeveeefOekesÀ<eg MegYe:
(1~2~3~4~5~11~8~9~10) ~ megKeef$eOeerveJeoMeef®íêeefHleie: met³e&peeled ~
meewje®®elegLe&le=leer³eHeáeceveJeceoMeceeäcewkeÀeoMes<eg MegYe: (4~3~5~9~10~8~
252

11) ~ jvOe´e³eJ³e³eiees jJes: ~ jJesjeefol³eeoäcewkeÀeoMeÜeoMes<eg MegYe:


(8~11~12) ~ veJeoMeÒeeHl³eäOeermLees iegjes: ~ (9~10~11~8~5) ~
%ee×er$³ee³eveJeeefjie: ~ %eeodyegOeelHeáecele=leer³ewkeÀeoMeveJece<eÿs<eg MegYe:
(5~3~11~9~6) ~ ef$eveJe<eìdHeg$ee³emeevl³e: kegÀpeeled ~
kegÀpeeodYeewceeÊe=leer³eveJece<eÿHe_®ecewkeÀeoMes<eg meevl³es<eg Devl³esve ÜeoMesve meefnles<eg
mLeeves<eg Meg$eÀ: MegYe: (3~9~6~5~11~12) leLee ®e mel³e: ~
``mJemLeeveeodYe=iegleve³e: <eìdmeHleceHeefM®eceslejsef<Jeä: (6~7~12) ~“ Sleeefve
Jepe&ef³elJee leev³esJe JejenefceefnjHeefþleeefve mLeeveeefve peeleeefve
1~2~3~4~5~8~9~10~11 ~ ``efjHegHeeflvekeÀce&Jep³ex<eg efmeleM®evêeÊeg
Heg<keÀuees ve=Ceeced 6~7~10~“ Sleeefve Jepe&ef³elJee leev³esJe JejenefceefnjHeefþleeefve
peeleeefve 1~2~3~4~5~9~8~11~12 ~ ``Devl³eesHeevl³eeeäceie:
met³ee&efoämleg Yeeie&Je: keÀefLele: 12~11~8 ~ Yeewceeovl³eesHeevl³ele=leer³eveJece-
megleMe$egieM®ewJeced (12~11~3~9~5~6) ~~ oMecewkeÀeoMeefveOeveef$ekeÀesCemebmLees
Ye=iegpee&rJeeled (10~11~8~5~9) ~ meewc³eeled megleOece&ueeYemenpeeefjmeb%es<eg
(5~9~11~3~6) ~~ ueiveeefoä: Meg$eÀes efjHegmeHleceoMeceHeefM®eceeved efnlJee
(6~7~10~12) “ Sleeefve Jepe&ef³elJee leev³esJe JejenefceefnjHeefþleeefve mLeeveeefve
peeleeefve 1~2~3~4~5~8~9~11 ~ ``DeeÐeefÜleer³eefjHegmeHleceevl³eJep³ex<eg
meewje®®e (1~2~6~7~12) “ Sleeefve Jepe&ef³elJee leev³esJe JejenefceefnjHeefþleeefve
peeleeefve (3~4~5~8~9~10~11) leLee ®e mJeuHepeelekesÀ ``Meg$eÀes
ueiveeoemegleveJeeäueeYes<eg (1~2~3~4~5~9~8~11) meJ³e³eM®evêeled ~
mJeelmee%es<eg jefJemegleeefl$eOeermegKeeefHleveJekeÀce&jvOe´s<eg ~~ JemJevl³ee³es<JekeÀe&VeJeefoiuee-
YeeäOeerefmLelees peerJeeled ~ %eeefl$emegleveJee³eeefj<Jee³emegleeHeesefkeÌueces<eg kegÀpeeled ~~“ Fefle
Meg$eÀeäkeÀJeie&: ~~ 6 ~~
kesÀoejoÊe:öMeg$eÀeäkeÀ Jeie& ®e$eÀõ
ueive mes Meg$eÀ kesÀ MegYe mLeeveõ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9
®evêcee mesõ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9, 12
Meg$eÀ keÀer DeefOeef<þle jeefMe mes 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9, 10
253

Meefve mesõ 4, 3, 5, 9, 10, 8, 11


met³e& mesõ 8, 11, 12 mLeeveeW ceW
ieg© mesõ 9, 10, 11, 8, 5
yegOe mesõ 5, 3, 11, 9, 6
Deewj cebieue mes Meg$eÀ 3, 9, 6, 5, 11 Deewj 12 mLeeve ceW MegYe
neslee nw ~~ 6 ~~
cevo: mJeeefl$emeglee³eMe$eg<eg MegYe: mee%eevl³eiees Yetefcepeeled
kesÀvêe³eeäOevesef<JeveeogHe®e³es<JeeÐes megKes ®eeso³eeMeled ~
Oecee&³eeefjoMeevl³ece=l³eg<eg yegOee®®evêeefl$e<e[dueeYeie:
<eÿe³eevl³eiele: efmeleelmegjiegjes: ÒeeH³evl³eOeerMe$eg<eg ~~ 7 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe meewjm³eeäkeÀJeie&b Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
cevo: mJeeefl$emeglee³eMe$eg<eg MegYe Fefle ~ cevo: meewj:
mJeeoelceer³emLeeveeÊe=leer³eHe_®ecewkeÀeoMe<eÿmLeeves<eg MegYe: ~ mee%eevl³eieew Yetefcepeeled ~
YetefcepeeÓewceeos<JesJe ÒeeiegÊesÀ<eg mee%eevles<eg iele: oMeceÜeoMemeefnles<eg MegYe:
~3~5~11~6~10~12 kesÀvêe³eeäOevesef<Jeveeled ~ Fveelmet³ee&led
kesÀvêwkeÀeoMeeäceefÜleer³es<eg MegYe: (1~4~7~10~11~8~2) ~ GHe®e³es<JeeÐes
megKes ®eeso³eeled ~ Go³eeuueiveeÊe=leer³e<eÿoMecewkeÀeoMeÒeLece®elegLes&<eg MegYe:
(3~6~10~11~1~4) ~ Oecee&³eeefjoMeevl³ece=l³eg<eg yegOeeled ~
yegOeeodyegOemLeeveeVeJecewkeÀeo<eÿoMeeäces<eg MegYe: (9~11~6~10~8) ~
®evêeefl$e<e[dueeYeie: ~ ®evêmLeeveeÊe=leer³e<eÿwkeÀeoMes<eg MegYe: (3~6~11) ~
<eÿevl³ee³eiele: efmeleeled ~ Meg$eÀmLeeveeled <eÿÜeoMewkeÀeoMes<eg MegYe:
(6~12~11) ~ megjiegjes: ÒeeHl³evl³eOeerMe$eg<eg megjiegjes:
peerJeeoskeÀeoMeÜeoMeHeáece<eÿs<eg MegYe: (11~12~5~6) leLee ®e mel³e: ~
``SkeÀeoMeHeáece<eÿesçke&Àpe: mJee®ígYemle=leer³es ®e (11~5~6~3) ~
mLeeveeefvveMeekeÀjm³e leg HeáeceJep³ex<JeLew<JesJe (11~3~6) ~~ ³es<Jeelcevees jefJemles<eg
YeemkeÀjmlee¢Mees jefJemLeeveeled ~“ Deeefol³eeäkeÀJeie&: Heþîeles ~
``mJeelmLeeveeefÎJemekeÀjmle=leer³e<eÿevl³eYeef$ekeÀesCeeefve ~ efnlJesä: (3~6~12~5~
254

9) “Sleeefve efnlJee peeleeefve 1~2~4~9~10~11~8 De$e


JejenefceefnjeoY³eOeerkebÀ veJeceb mLeeveb le®®e ³eJevesMJejefJejesefOelJeeÜjenefceefnjsCe
veesÊeÀced~ leLee ®e ³eJevesMJej: ``HeeHeÒeJe=efÊeb veJeces efJeOeÊes“ Fefle peerJeeefoä: ~
<eìdHeáeceHeefM®ecewkeÀeoMemLeM®e (6~5~12~11) `Ye´ele=megleefJepe³eueeYeevl³e-
keÀce&ie: Heg<keÀuees ve=Ceeced ~ YeewcemLeeveelmeewefj: (3~5~6~11~12~10)
<eÿevl³eesHeevl³eie: Meg$eÀeled (6~12~11) ~~“
oMecewkeÀeoMe<eÿeäceevl³eveJeceesçke&Àpe: meewc³eeled (10~11~6~8~12~9) ~
mLeeveeefoäes ueivee®ígYemleg ueiveeoÐeLee met³e&: ~~“ Deeefol³eeäkeÀJeie&: Heþîeles ~
``oMecewkeÀeoMe<eÿle=leer³eiees ueiveieM®elegLe&ieM®e ueiveeled
(10~11~6~3~1~4) ~ leLee ®e mJeuHepeelekesÀ ~ ``mJeelmeewjefñemeglee³eeefjie:
(3~5~11~6) kegÀpeeovl³ekeÀce&meefnles<eg (3~5~11~6~12~10)
mJee³eeäkesÀvêieeskeÀe&ç-(2~11~8~1~4~7~10)-®íg$eÀel<eÿevl³eueeYes<eg
(6~12~11) ~~ ef$e<e[e³eie: MeMee¹e-(3~6~11)-
ogo³eelmemegKeeÐekeÀce&ieesç-(3~6~11~4~10)-Le iegjes: ~ megle<e[dJ³e³ee³eiees
(5~6~12~11) %eeodÜîe³ee³eefjHegefo*dveJeeämLe: (12~11~6~10~9~8)
~~“ Fefle meewjm³eeäkeÀJeie&: ~~ 7 ~~
kesÀoejoÊe:öMeefve kesÀ DeäkeÀ Jeie& ®e$eÀ ceW ûeneW kesÀ MegYe mLeeveõ
pevcekegÀC[ueer ceW,
DeHeves DeeefÞele jeefMe mLeeve mes Meefveõ 3, 5, 11, 6
cebieue mLeeve mes Meefveõ 3, 5, 11, 6, 10, 12 mLeeveeW ceW
met³e& mLeeve mes Meefveõ 1, 4, 7, 0, 11, 8, 2
ueive mes Meefveõ 3, 6, 10, 10, 11, 1, 4,
yegOe mes Meefveõ 9, 11, 6, 10, 12, 8
®evêcee mes Meefveõ 3, 6, 11
Meg$eÀ mes Meefveõ 6, 11, 12
Deewj ye=nmHeefle mes Meefve ûen ³eefo 11, 12, 5 Deewj 6 mLeeveeW ceW nes lees MegYe
Dev³e$e DeMegYe neslee nw ~~ 7 ~~
255

Fefle efveieefoleefceäb vesäcev³eefÜMes<eeoefOekeÀHeÀueefJeHeekebÀ pevceYeeÊe$e oÐeg: ~


GHe®e³eie=nefce$emJees®®eiew: Hegäefceäb lJeHe®e³eie=nveer®eejeefleiewvesämecHeled ~~ 8 ~~
Fefle ÞeerJejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀDeäJeiee&O³ee³e: mecHetCe&: ~~ 9 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeäkeÀJeie&HeÀueefveªHeCeeLe¥ ceeefuev³eenõ
Fefle efveieefoleefceefle ~~ Fl³evesveesÊesÀve ÒekeÀejsCe ³eefvveieefolecegÊebÀ leefoäb vesäcev³eled ~ ³eov³eb
ve ieefoleb lelmeJe&ceefveäceMeesYeveced ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ``mJeeoke&À: ÒeLecee³eyevOegefveOeve“
Fl³evesve Heeþsve ³eev³egÊeÀeefve mLeeveeefve les<eeb Þes<þb HeÀueced ~ efJeMes<eeoefOekeÀHeÀue-
efJeHeekeÀcesJeefceäeefveä³ees: HeÀue³ees: efJeMes<eelmebMeesOeveeoefOekeÀefce<³eles ~ lelHeÀueefJeHeekebÀ
YeJeefle SleppevceYeeled pevcekeÀeues ³e$e mLeeves ûene: efmLelee:
lemceelmLeevee®ígYeeMegYeeefve HeÀueeefve Òe³e®íefvle, ve leLee lelkeÀeuee$eÀevlejeefMele: ~
SleogÊebÀ YeJeefle ~ ³eeefve MegYemLeeveev³ee®ee³exCe Heefþleeefve leeefve efyevotHeue#eeleeefve
keÀe³ee&efCe ~ ³eev³eMegYeeefve leeefve jsKeesHeueef#eleeefve keÀe³ee&efCe ~ leefoäeefveä³ees:
efJeMes<ecevlejb ke=ÀlJeeçJeefMeäm³e HeÀuem³e Heef*dÊeÀefjefle ~ ³e$e efyevÜäkebÀ peeleb le$e
MegYeHeÀueb mecHetCe&ced ~ ³e$e ®e <e[d efyevoJemle$e HeeoesveHeÀueced ~ ³e$e ®e efyevog®elegä³eb
le$ee×¥ HeÀueced ³e$e efyevot Üew le$e HeeoHeÀueced ~ DeMegYeHeÀuem³ewJe jsKeeefYe: keÀuHevee
keÀe³ee& ~ le$e ®eeefveefce<eHejceebMekesÀ efJeueive Fl³e$e Òe³eesies peelem³ee²ejkeÀm³eeäkeÀJeie&
GoeefÛ³eles ~ le$ee®ee³e&Heefþleeefve mLeeveeefve efyevotHeueef#eleeefve keÀe³ee&efCe ~ DeHeefþleeefve
DeMegYeeefve mLeeveeefve jsKeesHeueef#eleeefve keÀe³ee&efCe ~ leÐeLee ûenmebmLee ~ ceerveueiveiele:
Meg$eÀ: ces<es ~ efÜleer³emLeevem³eesçke&À: ~ le=leer³es Je=<es ®evêyegOeew ~ HeáecemLeeves keÀke&ÀìmLees
peerJe: ~ Deäces leguee³eeb MevewM®ej: ~ SkeÀeoMes cekeÀjmLees Yeewce: ~ Deve³ee
ûenmebmLe³ee ÒeoM³eles v³eeme: ~ ``Je$eÀmletHe®e³esef<Jeveelmeleve³es<JeeÐeeefOekesÀ<eto-
³ee®®evêeefÎefiJeHeÀues<eg kesÀvêefveOeveÒeeHl³eLe&ie: mJee®ígYe: ~ Oecee&³eeäcekesÀvêieesçke&À-
leve³eep%eel<eìdef$eOeerueeYeie: Meg$eÀeled <e[dJ³e³eueeYece=l³eg<eg iegjes:
keÀcee&l³eueeYeeefj<eg~~“ DeäkeÀkegÀC[efuekeÀe v³eeme: ~ DeLe MegYeeMegYeHeÀueefJeMes<e:
ef$eÀ³eles ~ ³e$e ces<es jsKeeHeáekebÀ, efyevog$e³eb ®e peeleced ~ jsKee$e³eb efyevog$e³eb ®eeHeem³e Üs
jsKes peeles ~ lemceeosJebefJeOes ³eesies peelem³e meowJe ®eejJeMeevces<emLees-
ç²ejkeÀesçäYeeieܳesveeMegYe: Je=<es jsKeeHeáekebÀ efyevog$e³eb peeleced ~ jsKee$e³eb efyevog$e³eb
256

®eeHeem³e Üs jsKes peeles ~ lemceeodJe=<emLees YeewceesçäYeeieܳesveeMegYees YeJeefle ~ efceLegves


jsKeeHeáekebÀ efyevog$e³eb ®eeHeem³e Üs jsKes peeles ~ lemceeefvceLegvemLees
YeewceesçäYeeieܳesveeMegYees YeJeefle ~ keÀke&Àìs efyevog®elegä³eb jsKee®elegä³eb ®e peeleced le$e
ve efkeÀef_®eoJeefMe<³eles ~ lesve lelmLeeveb ve MegYeb veeH³eMegYeced ~ mecelJeevceO³ece: ~ efmebns
efyevogHe_®ekebÀ, jsKee$e³eb ®e peeleced ~ jsKee$e³eb efyevog$e³eb ®eeHeem³e efyevogܳeb peeleced ~
lemceeÊem³e meowJe efmebnmLees YeewceesçäYeeieܳesve MegYees YeJeefle ~ keÀv³ee³eeb jsKee<ìdkebÀ
efyevogܳeb ®e peeleced ~ efyevogܳeb jsKeeܳeb ®eeHeem³e jsKee®elegä³eb peeleced ~
lemceelkeÀv³eemLees YeewceesçäYeeie®elegä³esveeMegYe: ~ leguee³eeb jsKee$e³eb efyevogHeáekebÀ ®e
peeleced ~ le$e jsKee$e³eefyevog$e³eb ®eeHeem³e efyevogܳeb peeleced ~ lesve legueemLees
YeewceesçäYeeieܳesve meowJe MegYe: ~ Je=ef½ekesÀ jsKeemeHlekebÀ, SkeÀes efyevogpee&lemle$e efyevogb
jsKeeáeeHeem³e jsKee<eìdkebÀ peeleced ~ lemceeodJe=efM®ekeÀmLees Yeewceesç<ìYeeie<eìdkesÀveeMegYe:~
Oevegef<e jsKee<eìdkebÀ efyevogܳeb ®e peeleced ~ le$e jsKeeܳeb efyevogܳeb ®eeHeem³e
jsKee®elegä³eb ®e peeleced SJeceäYeeie®elegä³esve OeefvJemLees Yeewcees meowJeeMegYe: ~ cekeÀjs
jsKee$e³eb efyevogHeáekebÀ ®e peeleced ~ le$e jsKee$e³eb efyevog$e³eb ®eeHeem³e efyevogܳeb peeleced~
lesve cekeÀjmLees YeewceesçäYeeieܳesve MegYe: ~ kegÀcYes jsKee®elegä³eb efyevog$e³eb ®e peeleced ~
De$e ®evêmLeeveeled oMecemLeeveb Yeewcem³e mecelJeeoäcees efyevogve& peelemlemceeêsKee$e³eb
efyevog$e³eb ®eeHeem³e SkeÀe jsKee peelee ~ lemceelkegÀcYemLeesç<ìceYeeiesvewkesÀveeMegYe: ~ ceerves
jsKeeHeáekebÀ efyevog$e³eb ®e peeleced ~ jsKee$e³eb efyevog$e³eb ®eeHeem³e jsKeeܳeb ®e peeleced ~
lemceevceervemLees YeewceesçäYeeieܳesveeMegYe: Deem³elees Meg×ew mLeeHevee ~ SJeb
MegYeeMegYeev³eskeÀerke=Àl³eeäew HeÀueeefve YeJeefvle les<eeb mebMeesOeveb ke=ÀlJee ³eoJeefMe<³eles
leoeosM³eced ~ ³e$e jsKee®elegä³eb efyevog®elegä³eb ®e YeJeefle le$e mecelJeevceO³emLees ûenes
YeJeefle ~ ³e$e jsKeeäkebÀ le$eeleJeeMegYe: ~ ³e$e efyevÜäkebÀ le$eeleerJe MegYe: ~ SJeb
pevcekeÀeuee$eÀevlejeefMeJeMesve meJe&ûeneCeeceäkeÀJeie&: keÀe³e&: ~ leLee ®e yeeoje³eCe: ~
``SkesÀve ³e: MegYe: m³eel<e[defYe: mLeevew: me HeeHeoes YeJeefle ~ ³emleg ®elegefYe&ves&ä:
meJe&HeÀues keÀuHeveeH³esJeced ~~“ veveg HetJe&cegÊeÀced, ``SkeÀûenm³e me¢Mes HeÀue³eesefJe&jesOes
veeMeb JeosÐeoefOekebÀ HeefjHe®³eles leled“ ~ Fefle efveieefoleefceäb ves<ìcev³eefÜMes<eeled“ Fefle
Hegve©ÊeÀced ~ DeäJeie¥ efJevee ³egogÊeÀceskeÀûenm³e me¢Mes HeÀue³eesefJe&jesOe Fefle le$e
257

me¢Me³ees: HeÀue³eesefJe&jesOes veeMees efJe%es³e: ³eLee me SJe ûen: keÀ³eeefHe ³egkeÌl³ee megJeCe&oes
YeJeefle me SJe ³egkeÌv³evlejsCe megJeCee&Henejer leoe ve megJeCe&oes YeJeefle ~ ve megJeCee&Henejer
®esefle ~ ³eoefOekebÀ HeefjHe®³eles lele le$eeefHe ³eefo keÀejCeܳesve megJeCee&Henejer ®esefle ~
³eoefOekebÀ HeefjHe®³eles lele le$eeefHe ³eefo keÀejCeܳesve megJeCee&Henejer YeJeefle ~
keÀejCesvewkesÀve megJeCe&omleLeeefHe megJeCee&Henejer YeJeefle ~ ve megJeCe&o: DeLe keÀejCeܳesve
megJeCe&o: keÀejCesvewkesÀve megJeCee&Henejer leLeeefHe keÀejCeܳem³eeefOeke̳eelmegJeCe&o SJe ~
SJeb le$e me¢Mes HeÀueܳeesefJe&jesOes veeMeb Jeosvveeme¢Me³ees: ~ Fn leg Hegve: Deme¢MesçefHe
HeÀue³eesefJe&jesOes veeMe SJeefle ~ leÐeLee ~ yeeoje³eCe³eJevesMJejeefoefYejäkeÀJeiexç-
efYeefnleced~ Dem³e ûenm³e mLeeveeo³eb ûen: mJeefmcevmLeeveb efleÿceeve Fceeefve
MegYeev³eMegYeeefve HeÀueeefve Òe³e®íleerefle ~ le$eeme¢Meev³eefHe ³eefo leeefve HeÀueeefve YeJeefvle
leLeeefHe les<eeb MegYeeMegYeefJejesOeeosJe veeMeb Jeosled ~ efJeMes<eeefOekeÀHeÀueefJeHeekebÀ
pevceYeeÊe$e oÐegefjefle ~ ³eLee keÀefM®eodûen: kesÀveef®elkeÀejCesve megJeCe&oes YeJel³eHejsCe
©H³eeHenejer ®e leLeeH³eme¢Me³eesjefHe HeÀue³eesefJe&jesOes oevenjCeelcekesÀ ve MegYees veeH³eMegYe
Fefle keÀuHeveer³e: SJeb mLeeveeäkeÀeÐe$e mLeeves yengefYe: MegYees YeJel³euHesveeMegYe: le$e
MegYeeMegYeHeÀueefJeMes<eb ke=ÀlJee MegYeceskebÀ keÀuHeveer³eced ~ DevesvewJe ÒekeÀejsCe
mLeevemeb%eecee$esCe mLeeveMegYeeMegYelJecesJeesÊebÀ ve He=LekedÀHeÀueefveoxMees ³eJevesMJejeefoJeled
lenîexJeb ®eeäkeÀJeie¥ ÒeOeeveb lelmebefnlee³eeb iees®ejHeÀues ®evêmLeeveeled efkeÀefceefle
He=LekeÌHeÀueefveoxMees JejenefceefnjsCe ke=Àle: ~ pevcev³ee³eemeoesçke&À Fl³esJeceeefo ~
De$ees®³eles ~ lemceeoäkeÀJeie&HeÀueefJeMes<eeÐeoefleefj®³eles leosJe JeÊeÀJ³eefceefle ~ leosJe
HetJe¥ Òel³e³eveeLe&ceefleÒeefme×lJeeodiees®ejm³eev³ecelevesJee²erke=ÀlJeesÊeÀced ~ leLee ®e ³ee$ee³eeb
lesvewJeesÊeÀced ~ ``³em³e iees®ejHeÀueÒeceeCelee lem³e JesOeHeÀueefce<³eles ve Jee ~ Òee³eMees ve
yengmecceleb eflJeob mLetueceeie&HeÀueoes nes iees®ej: ~~“ Fefle ~ ³eJevesMJejsCeeefHe
He=LekeÌHeÀueefveoxMeb ke=ÀlJee leosJeeäkeÀJeie&ce²erke=Àleced ~ leLee ®e leÜeke̳eced ~
``HeÀueeäJeiex& MegYeHeeHeue#es meceevekeÀuHeeJeHeÀueew Òeefoäew ~ p³ee³eebmleg ³emlem³e HeÀueb
efJe®ee³e& ³ee$eeefJeOeeves ®e mecegÓJes ®e ~~“ He=LekeÌHeÀueefveoxMeb ke=ÀlJee
yeeoje³eCeesçH³eäpeJeie&cesJeen ~ ``keÀäÞesÿs legu³emebK³es HeÀues ®eslm³eeleeb veeMe:
HeÀue³eesmle$e Jee®³e: ~ Jee®³ee Heef*dÊeÀ³eexçefleefjÊeÀmle³ees: m³eelmLeeves-mLeeves keÀuHeves³eb
258

Òeefoäe ~~“ GHe®e³eie=nefce$emJees®®eiew: Hegäefceäefceefle ~ ueivee®®evêeÜe


³eev³egHe®e³emLeeveeefve leLee efce$e#es$eeefCe mJees®®eb ®e Sleeefve MegYemLeeveeefve
MegYemLeeveesHeue#eCeeefve ~ GHeue#eCelJeelmJe#es$eb cetueef$ekeÀesCeb ®e ie=¿eles ~ le$e
ueivee®®evêeÜesHe®e³eielees ûen: mJe#es$emLees cetueef$ekeÀesCemLeM®e leoe MegYeb HeÀueb
Òe³e®íefle ~ De$e ®e ÞeerosJekeÀerefle&: ~ ``ueiveeogHe®e³emebmLeM®evêeÜe
mJeie=ncetueleg²mLe: ~ efce$e#es$eielees Jee HeÀueceefleMeef³ele: MegYeb oÐeeled ~~“
ueivee®®evêeÜe ³eev³egHe®e³emLeeveeefve leLee Me$eg#es$eveer®eeefve ®e leev³eMegYeeefve ~ les<eg
efmLelees ûenes ³eoe MegYeHeÀueb Òe³e®íefle leoH³eefleefveke=Àäefceefle ~ DeLee&osJe MegYeie=nmLe:
MegYeb HeÀueb Òe³e®íefle, DeMegYeie=nmLeM®e MegYeceuHeced ~ efkeÀcesJebefJeOes<eg mLeeves<eg ûenm³e
pevcekeÀeues efmLeeflejvJes<³ee efkebÀ Jee ®eejJeMeelHeÀuekeÀuHevesefle ~ G®³eles ~
pevcekeÀeefuekeÀcesJe leled ~ le$eevleo&Me&vele: ~ leLee ®e osJekeÀerefle&: ~ ``GHe®e³ejeMeew
veer®es Me$eg#es$es ®e pevcekeÀeues m³eeled ~ ³emleg me oÐeelHeeHeb HeÀueceefleMeef³elees
³eLeekeÀeueced ~~“ ³eJevesMJejM®e ~ ``mJeveer®eeefjie=nesHeieesçv³eefpe&leesçefj¢äesçuHe-
levegefJe&JeCe&: ~ metleeJeYetppevceHeleew yeuemLes me pevceiees yevO³eHeÀuees: efve©ÊeÀ: ~~
F&<elmegËlmJees®®eYe=efoäes efce$e#e&pevceesHe®e³es yeueer³eeved ~ ³ees peelekesÀçYetlme leg
pevcemebmLees oÐee®ígYeb ve lJeMegYeesçH³eefveäced ~“ leLee ®e mel³e: ~
``pevcev³egHe®e³eYeJeves SkeÀes ûenes ¿eHe®e³es<eg HegäHeÀue: ~ DeHe®e³eYeJeveesHeslee:
Heer[emLeeves ¿eHe®e³ee³e ~~“ HeÀuekeÀeues leg HegveM®evêJep³e&cev³ees ûenes yeueJeevesJe
MegYeceMegYeb Jee Heg<ìb HeÀueb Òe³e®íleerefle ~ ®evê: MegYeesçefHe yeuejefnle: HeeHeHeÀuees
YeJeefle De$e ®e ÞeerosJekeÀerefle&: ~ ``HegäceHegäb mJeHeÀueb oÐeelmeyeuees yeuesve nervemleg ~
ûen FJe meJe&½evê: keÀäHeÀuees yeueefJenerveM®e ~~“ leLee ®e mel³e: ~
``mvesnJeHegjbMegyeuewefJe&Jeefpe&le: Me$egYesçefjmeb¢<ì: ~ ûen FJe HeÀuecevegoÐee®®evêmleg
³eoer¢Me: keÀä: ~~“ JejenefceefnjesçH³eyeueeveeb ûeneCeeb HeÀueoeves DemeceLee&veeb
³ee$ee³eeceen ~ ``veer®emLee ûenefJeefpelee J³eefYeYetlee efJejMce³ees ÛmJee: ~ Yegpeiee FJe
cev$enlee YeJeefvle keÀe³ee&#ecee ueives ~~“ ³ee$ee³eeb ³eJevesMJejesçefHe ~ ``mJeJeie&mebmLee
yeefuevees efJeMes<eeodûene ³eLeesefo<ìHeÀueÒeoe: m³eg: ~ veer®es efpeleeM®eeefjie=nsçuHeJeer³ee&mles
Ivevl³eefveäs<ìHeÀueÒeJe=efÊeced ~~“ le$e Meem$es<eg ³eeefve Jeeke̳eev³eg®®eeefomebmLeeveeb
259

MegYeeMegYeHeÀueÒeJe=efÊeÒeoMe&keÀeefve veer®eeefjmLeeveeceMegYeHeÀueÒeoMe&keÀeefve leeefve pevceö


mece³es %es³eeefve ~ ³eeefve ®e MegYeeveeceMegYeeveeb Jee HeÀueeefve ûenJeMesvewJe Hegef<ìÒeoMe&keÀeefve
leeefve ®eejJeMeelHeÀueoevekeÀeues ûenm³e %es³eeveerefle ~~ 8 ~~
Fefle ye=nppeelekesÀ Þeer YeÆeslHeueìerkeÀe³eeb DeäJeiee&O³ee³e: ~~ 9 ~~
kesÀoejoÊe:öFme ÒekeÀej ueiveeefo Meefve He³e&vle Deeþ DeäkeÀ Jeie& ®e$eÀ mes
ces<eeefo 12 jeefMe³eeW ceW Òel³eskeÀ jeefMe kesÀ DeäkeÀ Jeie& kesÀ MegYe ef®eÚeW keÀe ³eesie 32
DeeJesiee lees DeMegYe mLeeveer³e DeMegYe ÐeeslekeÀ ef®eÚ ³eesie Yeer 32 ner nesiee DeLeJee
efpeme ûen kesÀ DeäkeÀ Jeie& ceW efkeÀmeer jeefMe ceW efyevog mebK³ee 5 nes lees jsKee DeMegYe
mebK³ee 3 nesves mes Jen ûen ®eej JeMe Gve Gve jeefMe³eeW ceW peye peeJesiee lees MegYe
HeÀuee³e nesiee ~ MegYeeefOekeÀ mes MegYe HeÀue SJeb HeeHeefOekeÀ mes HeeHe HeÀue DeLee&led DeMegYe
HeÀue neslee nw ~ peelekeÀ keÀer pevce MegYe mLeeveer³e jeefMe, ³eefo peelekeÀ keÀer pevce jeefMe
keÀer GHe®e³e jeefMe DeLee&led 3, 6, 10, 11 jeefMe nes ³ee DeHeveer G®®e jeefMe ³ee
DeHeveer jeefMe mes DeHeveer cetue ef$ekeÀesCe jeefMe nesleer nw lees ®eej JeMeeled Gme jeefMemLe
Gme ûen mes MegYe HeÀue keÀer ÒeeefHle mecePeveer ®eeefnS ~ ®eej JeMe Me$eg ³ee veer®e ie=niele
jeefMe nesves mes DeMegYe HeÀue keÀer ÒeeefHle nesleer nw ~
efJeJeen Je´le yevOeeefo mebmkeÀej keÀce& kesÀ mece³e iees®ej mes ³eefo met³e& ®evê Deewj
ieg© keÀer Megef× ve efceueleer nes lees DeäkeÀ Jeie& mebMegef× mes JewJeeefnkeÀ MegYe keÀce& efkeÀ³es
peeves ®eeefnS GmeceW Yeer DeäkeÀ Jeie& keÀe GHe³eesie neslee nw ~~ 9 ~~
Fefle ye=nppeelekeÀ ûevLe kesÀ DeäJeiee&O³ee³e 9 keÀer HeJe&leer³e Þeer kesÀoejoÊe
peesMeer ke=Àle efnvoer ``kesÀoejoÊe:“ J³eeK³ee mecHetCe& ~~ 9 ~~
260

DeLe keÀcee&peerJeeO³ee³e: ~~ 10 ~~
DeLee&efHle: efHele=efHele=HeeflveMe$egefce$eYe´ele=m$eerYe=lekeÀpeveeefÎJeekeÀjeÐew: ~
nesjsvÜeso&MeceielewefJe&keÀuHeveer³ee YesvÜkeÀe&mHeoHeefleieebMeveeLeJe=l³ee ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeele: keÀcee&peerJeeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ Devesve Heg©<esCe keÀLeb
Oevecepe&ef³eleJ³eefcel³eO³ee³esefmceefVeªH³eles ~ De$e ®e ÒekeÀejsܳesve Oeveoelee ûenes YeJeefle
ueivee®®evêYee®®e, ³ees oMecemLees ûen: me Oeveoelee YeJeefle ~ DeLe
ueive®evê³eeso&MecemLeeves Metv³es YeJelemleoe ueive®evêeefol³eeveeb ³es ³es
oMecejeMe³emles<eeb ³esçefOeHele³emles ³es<eg veJeebMekesÀ<eg Heg©<em³e pevcekeÀeues efmLeleemles<eeb
veJeebMekeÀeveeb ³es ûene DeefOeHele³emles ûene: Oeveoeleejes YeJeefvle ~ efkeÀvleg
ueivee®®evêe®®e ³es oMecee ûene: les Devesve ÒekeÀejsCe Oeveoeleejes YeJeefvle ~ efkeÀvleg
YesvÜkeÀe&mHeoHeefleieebMeveeLee Devesve ÒekeÀejsCesefle ~ le$eeoeJesJe ueivee®®evêe®®e
oMecemLees ûenes ³esve ÒekeÀejsCe Oeveb ooeefle leLee YesvÜkeÀe&mHeoHeefleieebMeveeLee ³esve
ÒekeÀejsCe OeveÒeoemlelÒekeÀejܳeÒeoMe&veb Òenef<e&C³eenõ
DeLee&efHleefjefle ~~ nesjsvÜes: ueive®evê³ees: efoJeekeÀjeÐew: met³ee&Ðew: ûenw:
oMeceielew: oMecemLeeveeefÞelew: efHe$eeefoY³eesçLee&efHle: OeveÒeeefHle: efJekeÀuHeveer³ee
efJeef®evl³ee ~ le$e Heg©<em³e pevcemece³es ueivee®®evêeÜe ³eÐeeefol³ees oMecemLees YeJeefle
leoe efHele=leesçLee&efHleYe&Jeefle ~ SJeb ®evês ueiveeÎMeceieles efHele=Heeflvele: ceeleg:
mekeÀeMeeled~ Yeewces ueive®evê³eeso&Meces meefle Me$egle: efjHegle: ~ yegOes efce$eeled megËo: ~
iegjew Ye´ele=le: menpeeled ~ Meg$esÀ m$eerle: ³eesef<ele: ~ meewjs Ye=lekeÀpeveelkeÀce&keÀejeled
mesJekeÀeefol³eLe&: ~ DeLe keÀefM®euueiveeÎMeces YeJel³eHejM®evêeÊeoe mJem³eeb
mJem³eecevleo&Mee³eeb ÜeJeefHe mJeeefYeefnleHeÀueÒeoew YeJele: ~ ve kesÀJeueced
³eeJe®®evêeuueivee®®e yenJeesçefHe ³eefo oMecemLee YeJeefvle leoe meJe& SJe mJem³eeb
mJem³eecevleo&Mee³eeb mJemJe ÒekeÀejsCe OeveÒeoe YeJeefle ~ DeLe ueivee®®evêeÜe ve
keÀefM®eÎMecees YeJeefle leoe keÀesçLe&Òeoes YeJeefvle ? ~ Dele: GÊeÀced ~
YeWÜkeÀe&mHeoHeefleieebMeveeLeJe=l³ee ~ Yeb ueiveced, FvogM®evê:, Deke&À Deeefol³e:, Yeb
®esvogM®eeke&ÀM®e YesvÜkeÀe&: lesY³e: Òel³eskeÀm³eemHeoeK³ees ³ees jeefMe: oMece Fl³eLe&: ~
lem³e ³eesçefOeHeefle: ûen: me: ³eefmceVeJeebMekesÀ iele: efmLelemlem³e ³ees veeLe: mJeeceer
261

lem³e ³ee Je#³eceeCee Je=efÊe: le³ee Je=l³ee lem³e OeveÒeoes YeJeefle SJeb ueivee®®evêe®®e
³eoe oMecemLee ûene YeJeefvle leoe ueive®evê³ees³eex yeueJeebmlem³e ³ees oMece: me
SJeeLe&Òeoes YeJeefle ~ YesvÜkeÀe&Ceeb ³ees yeueer lem³eemHeoHeefleieebMeveeLeJe=ʳee SkeÀ
SJeeLe&Òeoes YeJeleerefle ~ Sleo³egÊeÀced ~ ³emceeo$e yeueûenCeb veeefmle lemceeosJeb %ee³eles
meJexY³e SJe YeJeefle ~ Heg©<em³e yengÒekeÀejOeveeieceoMe&veeefoefle ~ leLee ®e YeieJeeved
ieeefie&: ~ ``Go³ee®íefMevees JeeefHe ³es ûene oMeceefmLelee: ~ les meJexçLe&Òeoe %es³ee: ~
mJeoMeemeg ³eLeesefolee: ~~ ueiveeke&Àjeef$eveeLesY³ees oMeceeefOeHeefleûen: ~ ³eefmceVeJeebMes
lelkeÀeueb Jele&les lem³e ³e: Heefle: ~~ leodJe=ʳee ÒeJeosefÜÊeb peelem³e yenJees ³eoe ~
YeJeefvle efJeÊeoemlesçefHe mJeoMeemeg efJeefveM®eleced ~“ Fefle ~~ 1 ~~
keÀsoejoÊe:öpeelekeÀ keÀer DepeerefJekeÀe keÀe meeOeveõ
ueive mes oMeceiele ûen mes, ³eefo oMece ceW keÀesF& ûen veneR nw lees (DeYeeJes)
®evêcee mes oMecemLeeve efmLele ûen keÀer efmLeefle mes peelekeÀ keÀer DeepeerefJekeÀe keÀe
efJe®eej keÀjvee ®eeefnS ~
ueive ®evêcee mes oMece YeeJe (jep³e-DeepeerefJekeÀe YeeJe) cesb met³e& ûen mes
Hewle=keÀ mecHeefÊe keÀe GHe³eesie, ®evêcee mes ceele=oÊe mecHeefÊe mes, cebieue mes Me$eg
Hejepe³eevevlej Me$eg mes ÒeeHle mecHeefÊe mes, yegOe mes megËÜieea³e MegYe mecHeefÊe mes, ieg© mes
Ye´ele= Jeie& mes ÒeeHle mecHeefÊe mes, Meg$eÀ mes m$eer ÒeeHle Oeve mes, Deewj oMecemLe Meefve ûen
mes Ye=l³e (mesJekeÀ) Jeie& mes Oeve ÒeeefHle nesves mes DeepeerefJekeÀe ®eueleer nw ~
³eefo ueive mes ³ee ®evêcee mes oMece ceW keÀesF& ûen veneR nes lees, ueiveö®evêcee
Deewj met³e& mes Fve leerveeW mes oMece YeeJe keÀer jeefMe mJeeceer ûen keÀer pees veJeebMe jeefMe
keÀer Òeeke=ÀeflekeÀ Je=efÊe ³ee Gme jeefMe veJeebMe kesÀ iegCe Oecee&vegmeej mes peelekeÀ keÀer
DeepeerefJekeÀe ³eeJeppeerJeve lekeÀ ®eueleer nw ~~ 1 ~~
GoenjCe mesõ
lee0 28 cee®e& 1909 Oeveg×&j ueive, ketÀcee&®eue peveHeo kesÀ Deuceesæ[e
veiej mes 40ceerue otj Òeefme× pegvee³eue ûeece ceW ieie&iees$eer³e HeáeÒeJejer³e ye´eïeCe JebMe
ceW pevce ngDee nw ~ met³ee&efokeÀ ûen mHeä kesÀ meeLe oMee Deewj pevcee² efvecve YeeBefle nw ~
meb0 1966 ®ew$e MegkeÌueeäceer Deeêe& ve#e$e met³eexo³eeefoä mece³e 48~39 nw ~
262

ûen mHeäõ
met. 11~15~4~45
®eb. 2~14~31~6
ceb. 8~27~26~12
yeg. 10~28~14~24
ye=. 4~14~15~35
Meg. 11~9~8~45
Me. 11~21~22~3
je. 1~28~13~15
kesÀ. 7~28~13~15
peuee²ced
1 8 kesÀ.
11 9 7
12je.Meg.met. 6
1 3 ®eb. 5
2 je. 4

JeÊe&ceeve ceW leelHe³e& 25 DekeÌìtyej meved 1983 mes lee0 25 DekeÌìtyej meved
1986 lekeÀ Meg$eÀ keÀer ceneoMee ceW jeng Devlej íe³ee ûen keÀer Devlej oMee ®eue
jner nw ~ Fmeer $eÀce mes lee0 25-10-1989 lekeÀ Meg$eÀ ceW ye=nmHeefle keÀer leLee
25-10-1989 mes 25-12-1992 lekeÀ Meg$eÀ ces Meefve keÀer Devlej oMee
keÀe mece³e ceejkesÀMe veece mes meeLe&keÀ nesiee ? ³ee HejmHej kesÀ Me$eg, <e[äkeÀ mecyevOe
kesÀ Meg$eÀ ieg© ner ceejkeÀ Oece& keÀes meeLe&keÀ keÀjsbies ?
Òeke=Àefle GoenjCe ceW ueive mes veneR DeefHeleg ®evêcee mes oMece ceW Meg$eÀ-met³e&
Deewj Meefve ûen mJe³eb efmLele nQ ~ DeleSJe, Hewle=keÀ mecHeefÊe, m$eer mecHeefÊe Deewj Meefve
263

mes Ye=l³e mes Oeve ÒeeefHle nesveer ®eeefnS ³en Meem$e efJe®eej mes mHeä nw ~ JeemleefJekeÀlee
³en nw efkeÀõ
efHele=ce=l³eg keÀer oerve oeefjêîe efmLeefle Deewj HeefjJeej ceW ye=×e efJeOeJee ceeB keÀer
Deleerle keÀer Mees®eveer³e efmLeefle yegef×mLe nesves Hej Deepe Fme HebefÊeÀ³eeW kesÀ uesKeveeJemej
Hej DeOew³e& nes jne nw ~ efHele=ce=l³eg kesÀ 5 Je<e& lekeÀ keÀer DeJeefOe ceW, le$el³e meentkeÀejeW
kesÀ $eÝCe mes cegefÊeÀ efceueer ~
Meg$eÀ mes m$eer mecHeefÊe ueeYe keÀer yeele Yeer Mees®eveer³e nw ~ uesefkeÀve efJeJeen
mebmkeÀej mes oerve ie=n nerve m$eer kegÀue ceW Deepe lekeÀ DeHeves Heew©<e keÀe keÀcee³ee Oeve Yeer
Gme HeefjJeej keÀes mecYeeueves ceW ie³ee nw ~
Meefve mes Ye=l³e Üeje mecHeefÊe ueeYe keÀer yeele Hej Flevee keÀLeve ner He³ee&Hle
nesiee efkeÀ mJe³eb uesKekeÀ ves mece³e mece³e Hej ³e$e le$e HeekeÀ ªHe ceW efJeÜvcetOe&v³e ieg©
Jeie& kesÀ Yeespeve efvecee&Ce ceW men³eesie oskeÀj DeHeves DeO³e³eve keÀes peejer jKee nw ~
neB, ³eefo Dee®ee³e& Jejen pewmes efJeée kesÀ ceneved Keieesue%e ef$emkeÀvOe p³eewefle<e
Meem$e Heej²le Dee®ee³e& keÀe keÀLeve mener nw leesõ
YeeweflekeÀ mecHeefÊe nerve mJeveece Oev³e leHemJeer efJeÜeved efHelee kesÀ Hegveerle ®ejCeeW
keÀe DeeMeerJee&o pees mJeHve ceW Yeer efJemcejCe veneR neslee nw Gvemes Jen Decetu³e Oeve pees
ceeveJeleeJeeo keÀe nw Gmes veneR DeeBkeÀe pee mekeÀlee Fme ûevLe keÀer ©ef®eHetCe& J³eeK³ee
efueKeves keÀer oerIe& keÀeueerve Òeleer#ee Leer Deewj Het0 mJe0 efHeleepeer keÀe meeje p³eew0
Fmeer DeeOeej mes ueeskeÀ Òeefme× Lee GvneR mes ÒeeHle DeveskeÀ MegYe mebmkeÀejeW ceW Fme ûevLe
keÀe cetue DeO³e³eve Yeer GvneR keÀer í$e íe³ee ceW ngDee Lee pees Deepe cetÊe&ªHe ceW ³eneB
Òemlegle nw ~ efpevneWves DeHeves peerJeve cesb GHeeven (petlee) lekeÀ keÀe GHe³eesie veneR efkeÀ³ee
Deewj vebies Hewj efpevneWves kewÀueeme leerLe& ieceve ceW leLee yeojerMe-keÀsoej keÀer ³ee$ee mes
DeueewefkeÀkeÀ owJeer oMe&ve ÒeeHle efkeÀ³ee Lee, pees iegHle nw, ieesHeveer³e nw Deewj jnm³e Yeer nw
Gmes kesÀJeue mecePe keÀj Gme efHele=lJe efveefOe efJeÐee ªHe Oeve mes Hejce mevlees<e Je
cevemlegef<ì nesleer nw ~
264

m$eer kegÀue mes Oeve ÒeeefHle keÀe GuuesKe THej keÀj ®egkeÀe ntB, megpeele iegCe Jeie&
efJeYetef<elee Meg×eefKeue J³eJenej keÀer m$eer ÒeeefHle mevlees<e kesÀ meeLe mener ceeves keÀer ûen
Yet<eCe nw.....Hejce mevlees<e nw ~
leelHe³e&le: Dee®ee³e& Jejen keÀe HeÀueeosMe DeHeveer peien Hej HeefjHetCe& nw,
lelL³e nw Deewj owJe%e keÀer efJe®eej Oeeje DeveskeÀ ÒekeÀej keÀer nesveer ®eeefnS pees mener ner
nesleer nw ³ee nesieer ~~ 1 ~~
DekeÀe¥Mes le=CekeÀvekeÀesCe&Yes<epeeÐewM®evêebMes ke=Àef<epeuepee²veeÞe³ee®®e ~
OeelJeefiveÒenjCemeenmew: kegÀpeebMes meewc³eebMes efueefHeieefCeleeefokeÀeJ³eefMeuHew: ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:ö``YesvÜkeÀe&mHeoHeefleieebMeveeLeJe=ʳee“ Fefle ³eogÊeÀceOegvee leeb
Je=efÊeb Òenef<e&Ceerܳesveenõ
DekeÀe¥Me Fefle ~~ YesvÜkeÀe&mHeoHeefleieebMeveeLeesçke&À: ³eoe YeJeefle leoe le=Cew:
megievOew:, keÀvekesÀve megJeCexve ®e TCe&³ee DeeefJekeÀueescvee, Yes<epesve Deew<eOesve
DeeefoMeyoeefÓ<eefkeÌ$eÀ³e³ee jesefieCeeb Heefj®e³e&³ee ®e OeveceeHveesefle ~ DeLe ®evêebMees
YeJeefle leoe ke=À<³ee keÀ<e&Cesve, peuepew: Me±MegÊeÀeÒeJeeueeefoefYe:, De²veeefYe: m$eerefYe:~
peuepeeveeb $eÀ³eefJe$eÀ³e: ~ De²veeveeb meceeÞe³evewjslew: OeveceeHveesefle ~ DeLe kegÀpeebMees
YeewceveJeebMees ³eoe YeJeefle leoe OeelegefYe: ce=efÊekeÀeefoefYe: HekeÌJeeefYe:
megJeCe&ªH³eleece´eoerefve YeJeefvle leeefYe: ÒeeHveesefle ~ DeLeJee OeelegefYe: ceve:efMeueenefjlee-
ueefn²§uekeÀeáeveÒeYe=efleefYe:, Deefiveveeçefiveef$eÀ³e³ee, ÒenjCew: Ke²®e$eÀkegÀvle®eeHeleesce-
jeÐew:, meenmew: Demeceer#elekeÀe³e&keÀjCewjLeJee mJeJeMeef$eÀ³eejcYew: OeveceeHveesefle ~ DeLe
meewc³eebMees yegOeveJeebMekeÀes ³eoe YeJeefle leoe efueefHeieefCeleeefokeÀebJ³eefMeuHew:
OeveceeHveesefle~ efueH³e#ejefJev³eemesve ieefCelesve DeeefoûenCeeodJ³eeK³eevesve ³ev$eeefoÒe³eesiew:
keÀeJ³eef$eÀ³e³ee efMeuHew: ef®e$eHegmlekeÀHe$e®ísoyeeCeceeu³ej®eveeievOe³egefÊeÀÒeYe=efleefYe:
OeveÒeeHveesefle ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:öHetJe& MueeskeÀ mes mecyeefvOele DeepeerefJekeÀe kesÀ meeOeveõ
ueive ³ee ®evêcee ³ee met³e& mes oMece YeeJeiele jeefMe keÀe DeefOeHeefle ûen keÀer
mHeä jeM³eeefo mes Gme ûen keÀer veJeebMe mebK³ee kesÀ DeefOeHeefle ûen kesÀ Devegmeej peelekeÀ
keÀer DeepeerefJekeÀe keÀe efJe®eej keÀjvee ®eeefnS ~
265

oMecesMe ûen keÀe veJeebMe Heefle ³eefo met³e& neslee nw lees megieefvOele Ieeme, megJeCe&,
Tve, Tveer Jem$e, Jeveew<eefOe³eeW kesÀ GHe³eesie DeLee&led (peæ[er yetìer Deeefo) JewÐe keÀcee&efo
mes peelekeÀ keÀes Oeve ÒeeefHle nesleer nw ~
®evê veJeebMe iele oMecesMe mes, ke=Àef<e keÀce&, peue mes GlHeVe Jemleg ceesleer-
MebKe-meerHe Deeefo kesÀ J³eeHeej mes leLee efm$e³eeW kesÀ meceeÞe³e mes Oeve ÒeeefHle nesleer nw ~
cebieue veJeebMe iele oMecesMe mes, megJeCe&, jpele, leeByee, Heerleueeefo Oeeleg mes,
Deefive keÀce& mes, DeLee&le ÒenjCe Ke²-®e$eÀ-kegÀvleueeefo Mem$eeW mes, meenme kesÀ keÀe³e&
keÀce& mes Oeve ÒeeHle neslee nw ~
ueive-®evê-met³e& mes oMece iele jeefMe mJeeceer ûen, efpeme peelekeÀ keÀe ³eefo
yegOe veJeebMe ceW neslee nw, GmekeÀes megvoj efueefHe uesKeve (HeeC[gefueefHe³eeW Deeefo keÀe
HegveuexKeve), ieefCele efJeÐee %eeve leLee DeveskeÀ megvoj J³eeK³eeveeW mes Deewj keÀeJ³e j®evee
keÀewMeue Deeefo mes Oeve ÒeeefHle nesleer nw ~~ 2 ~~
peerJeebMes efÜpeefJeyegOeekeÀjeefoOecez: keÀeJ³eebMes ceefCejpeleeefoieesceefn<³ew: ~
meewjebMes ÞeceJeOeYeejveer®eefMeuHew: keÀcexMeeO³egef<eleveJeebMekeÀce&efmeef×: ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe peerJeebMes efÜleer³eÒenef<e&C³eenõ
peerJeebMe Fefle ~~ peerJeebMes efÜpeefJeyegOeekeÀjeefoOecezefjefle ~ DeLe peerJeebMekeÀes
³eoe YeJeefle leoe efÜpesY³ees ye´eïeCesY³e:, efJeyegOesY³ees osJesY³e: HeefC[lesY³ees Jee,
DeekeÀjsY³e: megJeCee&oerveeb ueJeCeeoerveeb De_peveeoerveeb iepeeoerveeb ®e meceglHeefÊemLeevesY³e:~
DeeefoûenCeeefl$eÀ³eeJeeosve ~ Oecez: ³e%eoeveesHeJeemeleerLe&ieg©osJeveeefoefYe: OeveceeHveesefle ~
DeLe Meg$eÀveJeebMekeÀes ³eoe YeJeefle leoe ceefCeefYe: JeýecejkeÀleHe¨ejeiesvêveerue-
ÒeYe=efleefYe:, jpelesve ªH³esCe DeeefoûenCeelmeJezueexnw: ieesefYe: leLee ceefn<ekeÀce&efCe
ceefn<esY³ees Jee meeOeg: ceefn<³ew Þesÿceefn<³ew: OeveceeHveesefle ~ DeLe meewjebMekeÀes ³eoe
YeJeefle leoe ÞecesCe DeOJeieceveeefokesÀve JeOesve ®e JeO³eIeeeflele³ee DeLeJee
mJeMejerjlee[veeÐesve YeejJeenvesve veer®eefMeuHew: mJekegÀueevegef®elew: keÀce&efYe:
OeveceeHveesefle~ SJeb peelekeÀkeÀeueJeMeelHeg©<em³e Oeveeieceb %eelJee keÀeueevegkeÀeueb
keÀcexMe®eejJeMeeled keÀce&efmeef×ceen ~ keÀcexMeeO³egef<eleveJeebMekeÀce&efmeef×: ~ keÀce&efCe F&Me:
keÀcexMe: ueiveeÎMecejeefMe: leoefOeHe: keÀcexMe: me ®eejJeMeÐeefmcevveJeebMekesÀ DeO³egef<elees
266

YeJeefle J³eJeefmLelees YeJeefle lem³e ³e: mJeeceer lem³e ³eeefve keÀcee&efCe DekeÀe&Mes
le=CekeÀvekeÀesCe&Yes<epeeÐewefjl³eeoerefve lelmeceeveeveeb efmeef×Ye&Jeefle ~ leeefve ÒeejyOeeefve
efmeodO³evleerefle ~ De$e kesÀef®elkeÀcexMeeO³egef<elemeceevekeÀce&efmeef×efjefle Heþefvle ~ De$e ®e
veJeebMeûenCe veeefmle Òeke=ÀlelJeelÒeeievegJe=Êe: veJeebMekeÀes J³eeK³ee³eles ~ leLee ®e
YeieJeevieeefie&: ~ ``ueivekeÀce&efOeHees ³eefmcevveJeebMes Jele&les ûen: ~ ®eej$eÀcesCe leÊegu³eeb
keÀce&Ceeb efmeef×ceeefoMesled ~~“ %eelepeelekeÀm³esob ef$eÀ³eeÞe³eb keÀce&
keÀcex<eeO³egef<eleveJeebMekeÀHeeflekeÀce&Ceeb ³eLeeoefMe&leeveeb ÒeejyOeeveeb keÀeueevegkeÀeueb
efmeef×Je&ÊeÀJ³ee veev³es<eeefceefle ~~ 3 ~~
keÀsoejoÊe:öye=nmHeefle ûen kesÀ veJeebMe mes DepeerefJekeÀeõ
ieg© veJeebMe iele oMecesMe mes, ye´eïeCe-HeefC[leeW mes, DeLeJee megJeCe&-ueJeCe-
De_peve-iepe Deeefo keÀer meceglHeefÊe mLeeve mes efpemes DeekeÀj (Keeve) keÀnles nQ Deewj
³e%e oeve leerLe& leHeesJeeme ieg© keÀer megÞet<ee mes Oeve ÒeeefHle nesleer nw ~
Meg$eÀ veJeebMe iele oMecesMe mes, Jeýe cejkeÀle-He¨ejeie-veeruece ÒeYe=efle jlve
meceg®®e³e jpele ueesneefo mes, Deewj Þesÿ iee³e-YeQme mes Oeve ÒeeefHle nesleer nw ~
Meefve veJeebMe iele oMecesMe ûen mesöYetefj HeefjÞece, efnbmee keÀce&, Yeej Jenve
(yeesPee {esvee) veer®e keÀce&, DeHeves efkeÀueesef®ele keÀce& l³eeie leLee efvevÐe keÀcee&®ejCe mes
Oeve ÒeeefHle nesleer nw ~
ueive mes oMece jeefMe keÀe DeefOeHeefle ûen DeHeveer ieefle JeMe efpeme ûen kesÀ
veJeebMe ceW nes Gme veJeebMeeOeerMe ûen kesÀ pewmes êJ³e-osMe-keÀeueeefo neW Jewmes Deewj Gme
ûen kesÀ oMeeefo iees®ejeefo keÀer MegYeDeJemLee ceW Gme Jemleg mes Oeve ÒeeefHle nesleer
nw~~3~~
DeLe Oeveeiece%eeveb Òenef<e&C³eenõ
efce$eeefjmJeie=nielewûe&nwmleleesçLe¥ leg²mLes yeefueefve ®e YeemkeÀjs mJeerJeer³ee&led ~
Dee³emLew©o³eOeveeefÞelewM®e meewc³ew: meef_®evl³eb yeuemeefnlewjveskeÀOeemJeced ~~ 4 ~~
Fefle Þeer Jejenefceefnje®ee³e& ÒeCeerles ye=nppeelekesÀ keÀcee&peerJeeO³ee³ees mecHetCe¥: ~~10 ~~
YeÆeslHeue:öOeveeiece%eeveb Òenef<e&C³een efce$eeefjmJeie=nielewefjefle ~~
®evêueive³ees: ³es oMeceiee ûenemleoYeeJes ®e ³es YesvÜkeÀe&mHeoHeefleieebMeveeLee: les ®e ³eefo
267

pevcekeÀeues efce$eie=nefmLelee YeJeefvle leoe mJeevleo&MeekeÀeues efce$eie=ns efmLelee YeJeefvle


lelemlemceeosJe efce$eeled efce$ele: HeÀueÒeoe YeJeefvle ~ DeLeeefjie=nmLee: Me$egie=niee YeJeefvle
leoeefjiele SJe ~ DeLe mJeie=nmLeemleoe mJeie=neosJe OeveÒeoe YeJeefvle ~ leg²mLes
yeefueveerefle ~ ³em³e HetJe&efJeefOevee YeemkeÀj: met³eex OeveÒeoes %eele: leefmcebmleg²mLes G®®eies
ces<eÒeeHles lelkeÀeueervewye&uew: keÀeueJeueeÐew³eg&keÌlewmleoe me Heg©<e: mJeJeer³ee&×vecepe&³eefle ~
mJeefJe$eÀceeefpe&leOevees YeJeleerl³eLe&: Dee³emLewefjefle ~ meewc³e: MegYeûen:
pevcev³ee³emebmLewjskeÀeoMemLeeveielew: Go³eOeveeefÞelewM®e ueiveiew: efÜleer³emLeeveielewJee&
lewM®e yeuemeefnlew: Jeer³e&JeefÓ: peele: DeveskeÀOee yengefYe: ÒekeÀejw: mJeb Oeveb ÒeeHveesleerefle~
meef_®evl³eb efveM®e³e: keÀe³e&: ³esve ³esve ÒekeÀejsCe Oeveepe&veceekeÀeb#eles lesve lesve
ÒekeÀejsCe³elveeosJeeHveesleerl³eLe&: ~ leLee ®e YeieJeevieeefie&:ö``Oeveoe pevcemece³es
efce$eeefjmJeie=nesHeiee: ~ ³em³e lem³e Oeveb oÐegefce&$eeefjmJeie=nesÓJeced ~~ Oeveoes YeemkeÀjes
³em³e leg²s yeuemeceefvJele: ~ YeJesppevceefve ³em³e m³eeefÜÊeceelceesÐeceeefpe&leced ~~
ueeYeeLe&ueiveiew: meewc³ew³exve ³esvewJe keÀce&Cee ~ Oeveepe&veb ÒeeLe&³eles
lesvee³elveelmeceMvegles~~“ Fefle ~~ 4 ~~
Fefle Þeer ye=nppeelekesÀ Þeer YeÆeslHeueìerkeÀe³eeb keÀcee&peerJeeO³ee³e: ~~ 10 ~~
kesÀoejoÊe:öOeveeieceve %eeve kesÀ efueS Dev³e efJe®eejõ
ueive ³ee ®evê ³ee met³e& mes oMece YeeJeiele jeefMe Heefle ûen ³eefo DeHeveer efce$e
jeefMe ceW nes lees efce$e Üeje, Me$eg jeefMe iele nesves mes Me$eg Üeje leLee DeHeves ie=n iele mes
mJe³eb mJekeÀce& Üeje Oeve ÒeeefHle nesleer nw ~
mJees®®eiele yeueJeeved met³e& mes mJeyeeng mes GHeeefpe&le Oeve megKe neslee nw ~ keÀesF&
yeueJeeved MegYe ûen SkeÀeoMe ceW ueive ³ee Oeve YeeJe ceW yewþe nes DeveskeÀ ceeieeX mes
Oeveeieceve neslee nw ~~ 4 ~~
Fefle ye=nppeelekeÀ ûevLe kesÀ keÀcee&peerJeeO³ee³e:ö10 keÀer HeJe&leer³e Þeer
kesÀoejoÊe peesMeer ke=Àle efnvoer `kesÀoejoÊe' J³eeK³eeve mecHetCe& ~~ 10 ~~
268

DeLe jepe³eesieeO³ee³e: ~~ 11 ~~
Òeeng³e&Jevee: mJeleg²w: $etÀjw: $etÀjceeflece&nerHeefle: ~
$etÀjwmleg ve peerJeMece&Ce: He#es ef#el³eefOeHe: Òepee³eles ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeelees jepe³eesieeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ le$eeoeJesJe ³eJeveeveeb
peerJeMece&CeM®e celeb Jewleeueer³esveenõ
Òeengefjefle ~~ ``ef$eÒeYe=efleefYe©®®emLewve=&HeJebMeYeJee YeJeefvle ~ jepeeve: ~“ Fefle
meJe&peelekesÀ<eg Òeefme×b le$ewleeJeÐeJeveeveeb celeYeso: ³em³e pevcemece³es $etÀjw: HeeHeûenw:
mJeleg²iew: mJees®®emLewpee&lees cenerHeleer jepee YeJeefle ~ efkebÀleg $etÀjceefle: HeeHeyegef×efjefle
Òeeng: keÀLe³eefvle ~ DeLee&osJe meewc³es©®®eielewefce&ÞemJeYeeJees jepee Fefle ~ S<e SJeeLeex
ceefCelLesveeefYeefnle: ~ leLee ®e leÜeke̳eced ~ ``HeeHew: HeeHeceefle: mJees®®eielewOe&ce&JeebmleLee
meewc³ew: ~ J³eeefceÞewefce&Þeceefle: He=LJeerMees pee³eles cevegpe: ~~“ $etÀjwefmlJeefle ~
peerJeMece&Ce: He#es levceles $etÀjwmlet®®eielew: ef#el³eefOeHees ve jepee Òepee³eles ~ efkebÀleg jepee
legu³ees OeveJeeved YeJeefle ~ leLee ®e leÜeke̳eced ~ ``HeeHew©®®eielewpee&lee ve YeJeefvle ve=Hee
veje: efkebÀleg efJeÊeeefvJeleemles m³eg: $eÀesefOeve: keÀuenefÒe³ee: ~~“ Fefle ~ Jejenefceefnjm³e
³eJevesMJejceleceefYeÒesleced ~ meeceev³esvewJe mJeuHepeelekesÀçefYeefnleced ~
``ef$eÒeYe=efleefYe©®®emLewve=&HeJebMeYeJee YeJeefvle jepeeve: ~ HeáeeefoefYejv³ekegÀueesÓJeeM®e
leÜefl$ekeÀesCeielew: ~~“ Fefle ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:öjepe ³eesieeO³ee³e kesÀ DeejcYe ceW ³eJeveeW kesÀ cele kesÀ meeLe peerJe
Mecee& keÀe celeõ
leerve mebK³ee mes DeefOekeÀ ûen DeHeves G®®e ceW ie³es nesles nQ lees jepeJebMeer³e
peelekeÀ ner jepee neslee nw“ p³eewefle<e kesÀ meYeer peelekeÀ ûevLeeW ceW GÊeÀ ³eesie ceW SkeÀ
Jeeke̳elee nw ~
efkeÀvleg meYeer ûeneW keÀer G®®eiele efmLeefle mes jepeJebMeeslHevve peelekeÀ ner ³eefo
jepee neslee nw lees Jen yeæ[er $etÀj yegef× keÀe neslee nw ~ Ssmee ³eJevee®ee³eeX keÀe cele nw ~
MegYe Deewj DeMegYe oesveeW ûeneW keÀer G®®eiele efmLeefle mes jepee efceÞe mJeYeeJe mecye×
neslee nw ~ Ssmee Dee®ee³e& `ceefCelLe' keÀe cele nw ~
269

Dee®ee³e& `peerJe Mecee&' kesÀ cele mes $etÀj ûeneW keÀer G®®e mLeeve efmLeefle mes
peelekeÀ jepee ve neskeÀj jepee kesÀ me¢Me Oeveer neslee nw ~
³eneB Hej Jejene®ee³e& keÀe ³eJeve cele mes cesue nes jne nw ~~ 1 ~~
Je$eÀeke&Àpeeke&Àieg©efYe: mekeÀuewefm$eefYeM®e mJees®®es<eg <ees[Me ve=He: keÀefLelewkeÀueives
ÜîeskeÀeefÞeles<eg ®e leLewkeÀleces efJeueives mJe#es$eies MeefMeefve <ees[Me YetefceHee: m³eg: ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Üeef$ebMeêepe³eesieevJemevleefleuekesÀveenõ
Je$eÀeke&Àpesefle ~~ Je$eÀesç²ejkeÀ:, Deke&Àpe: meewj: Deke&À: met³e&:, ieg©peeaJe:
Slew: Je$eÀeke&Àpeeke&Àieg©efYe: YeewceMeefvemet³e&peerJew: mekeÀuew: meJezM®elegefYe&jefle mJees®®es<eg
efmLelew: keÀefLelewkeÀueives S<eeb keÀefLeleûeneCeeb ®elegCee¥ ceO³eeoskewÀkeÀefmcebuueiveieles
®elJeejes jepe³eesiee YeJeefvle ~ leLee ef$eefYeM®e S<eecesJe ceO³eeled ef$eefYe: mJees®®eielew:
les<eg ceO³eeoskewÀkeÀefmceved ueiveies keÀefLelewkeÀueives ÜeoMe jepe³eesiee YeJeefvle ~ SJeb
<ees[Me~ odJ³eskeÀeefÞelesef<Jeefle ~ Sles<eeb ceO³eeodÜeY³eeceg®®eieleeY³eeceve³eesce&O³eeos-
keÀefmcebuueiveieles MeefMeefve ®evês mJe#es$eieskeÀ keÀke&ÀmLes les<eecesJe Je$eÀeke&Àpeeefke&ÀiegªCeeb
ceO³eeodûenܳes mJees®®eeefÞeles leoskeÀleces efJeueiveies ÜeoMe jepe³eesiee YeJeefvle ~
SkeÀeefÞeles<eg ®e les<eecesJe ceO³eeoskeÀefmcevveg®®eeefÞeles leefmcevvesJe efJeueiveies mJe#es$eieles
®evêceefme leÐeLeeõ
ces<esçke&À:, keÀke&Àìs peerJe:, legues meewj:, cekeÀjs kegÀpe: Mes<ee ³eLes<ìced ~
F&¢M³eeb ûenmebmLee³eeb ces<eueiveieles SkeÀes ³eesie: ~ keÀke&Àìs efÜleer³e:, legues le=leer³e:,
cekeÀjs ®elegLe&: ~ SJeb Je$eÀeke&Àpeeke&Àieg©efYe: mekeÀuew: mJees®®es<eg leoskeÀleces ueives
®elJeejes jepe³eesiee: ~
DeLe ef$eefYe: leÐeLeeöces<esçke¥À:, keÀke&Àìs peerJe:, legues meewj:, Mes<ee ³eLesäced ~
F&¢M³eeceeefHe ûenmebmLee³eeb ces<eueives SkeÀes ³eesie: ~ keÀke&Àìs efÜleer³e:, legues le=leer³e:,
HetJe&: men meHle ~ DeLe ces<esçke&À:, keÀke&Àìs peerJe:, cekeÀjs Yeewce:, Mes<ee ³eLesäced ~
F&¢M³eeb ®e ûenmebmLee³eeb ces<eueives SkeÀes ³eesie:, keÀke&Àìs efÜleer³e:, cekeÀjs le=leer³e: HetJez:
men: oMe ~ DeLe ces<esçke&À:, legues meewj:, cekeÀjs Yeewce:, Mes<ee ³eLesäced ~ F&¢M³eeb ®e
ûenmebmLee³eeb ces<eueives SkeÀes ³eesie:, legues efÜleer³e:, cekeÀjs le=leer³e: SJeb$e³eesoMe ~ DeLe
keÀke&Àìs peerJe: legues meewj: cekeÀjs Yeewce:, Mes<ee ³eLesäced ~ F&¢M³eeb ®e ûenmebmLee³eeb
270

keÀke&Àìs SkeÀ:, legues efÜleer³e:, cekeÀjs le=leer³e: SJeb <ees[Mejepe³eesiee: ~ ®elegefYe&: ef$eefYe:
mJees®®eielew: leoskeÀleces efJeueives Fefle ieleced ~
ܳeskeÀeefÞelesef<Jel³eeefo³eesies<eg ³eeJelkeÀke&Àìs ®evêcee ve YeJeefle leeJeÐeesiee SJe ve
YeJeefvle ~ leÐeLee ~ odJ³eeefÞeles<eg mJe#es$eieles ®e ®evês ÜeoMe jepe³eesiee J³eeK³ee³evles~
leÐeLee ~ ces<esçke&À:, keÀke&Àìs ®evêpeerJeew Mes<ee ³eLesäced ~ F&¢M³eeb ®e ûenmebmLee³eeb
ces<eueives SkeÀes ³eesie: ~ keÀke&Àìs efÜleer³e: ~ DeLe ces<esçke&À:, keÀke&Àìs ®evê:, legues meewj:,
Mes<ee ³eLesäced ~ leoe ces<es le=leer³e: ~ legues ®elegLe&: ~ DeLe ces<esçke&À:, keÀke&Àìs ®evê:
cekeÀjs Yeewce: Mes<ee ³eLesäced ~ leoe ces<es Heáece: ~ cekeÀjs <eÿ: ~ DeLe keÀke&Àìs
®evêpeerJeew legues meewj: Mes<ee ³eLesäced ~ leoe keÀke&Àìs meHlece: ~ leguesçäce: ~ DeLe
keÀke&ÀìmLeew ®evêpeerJeew cekeÀjs Yeewce: Mes<ee ³eLesäced ~ leoe keÀke&Àìs veJece: ~ cekeÀjs
oMece: ~ DeLe legues meewj: cekeÀjs Yeewce: keÀke&Àìs ®evê: Mes<ee ³eLesäced ~ legues
SkeÀeoMe~ cekeÀjs ÜeoMe ~ ÜîeeefÞelesef<Jeefle ieleced ~
DeLewkeÀeefÞeles<eg keÀke&ÀìmLes ®evês ces<emLesçkexÀ ces<eueives SkeÀ: keÀke&Àueives
leodiele³eesM®evêpeerJe³ees: efÜleer³e: keÀke&ÀìmLes ®evês legueemLes meewjs leefmcevvesJe ueives
le=leer³e: ~ keÀkeÀ&ìmLes ®evês cekeÀjmLes Yeewces lelemleefmcevvesJe ueives ®elegLe&: ~ SJeb
HetJezÜe&oMeefYe: men ~ <ees[Me ~ Í}eskeÀHetJeexÊewÀ: <ees[MeefYe: men Üeef$ebMeêepe³eesiee
J³eeK³eelee: ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:ö32 yeÊeerme ÒekeÀej keÀer jepe³eesie keÀejkeÀ ûen efmLeefleõ
cebieue-Meefve-met³e& Deewj ye=nmHeefle Fve ®eejeW ûeneW keÀer DeHeveer G®®e jeefMe iele
efmLeefle mes efkeÀmeer Yeer ueive mes, ³eefo SkeÀ G®®e iele ûen ueive iele Deewj leerve G®®e iele
ûen ³eLee mLeeve nesleW nw lees 4 ÒekeÀej kesÀ jepe ³eesie nesles nQ ~
leLee efkeÀmeer SkeÀ ueive mes GÊeÀ ûeneW ®eejeW cesb 3 ûen G®®e kesÀ ³eLee mLeeve efmLele
nesves mes 12 ÒekeÀej kesÀ jepe ³eesie nesles nQ ~ Fme ÒekeÀej 4 12 † 16 ÒekeÀej kesÀ
jepe ³eesie nes peeles nQ ~
leLee GÊeÀ ®eejeW ûeneW ceW keÀesF& oes ûen G®®e iele nesb Deewj pees SkeÀ G®®e iele
ueive ceW nes, ®evêcee DeHeveer jeefMe keÀke&À ceW nes lees 12 ÒekeÀej kesÀ jepe ³eesie leLee
271

SkeÀ G®®e jeefMe iele ueive ceW Deewj mJejeefMemLe ®evêcee mes Yeer 4 ÒekeÀej kesÀ jepe
³eesie nesles nQ ~ Fme ÒekeÀej 12 4 † 16 jepe³eesie keÀejkeÀ ûen efmLeefle nesleer nw~
pewmesöívo Meem$e keÀer He¨e j®evee ceW ³eieCe, YeceCe, jieCe, leieCe Deeefo ieg©
ueIeg JeCeexb kesÀ $eÀce mes DeveskeÀeW ívoeW kesÀ DeveskeÀ Yeso nesles nQ Gmeer ÒekeÀej Fme He¨e kesÀ
`Je$eÀeke&Àpeeke&Àieg©efYe:' cebieue-Meefve-met³e& Deewj ieg© jepe³eesie keÀejkeÀ Fve ®eej ûeneW
mes 32 ÒekeÀej kesÀ jepe ³eesie nesles nQ Jen kewÀmes ?
pewmes 3 ieg© JeCeexb kesÀ ívo Meem$eer³e YesoeW keÀes efvecve YeeBefle osefKeSõ
ç ç ç (1) ÒeLece Yeso leerveeW ieg© De#ejeW mes ívoejcYe nes lees Fme ÒekeÀej 8 Yeso nes
~ ç ç (2) peeles nQ ~
ç ~ ç (3)
~ ~ ç (4)
ç ç ~ (5)
~ ç ~ (6)
ç ~ ~ (7)
~ ~ ~ (8)
çççç
~ççç
ç~çç
~~çç
çç~ç
~ç~ç
ç~~ç
~ ~ ~ ç leerveeW kesÀ 8 Yeso
ççç~
~çç~
ç~ç~
~~ç~
272

çç~~
~ç~~
ç~~~
~ ~ ~ ~ Fme ÒekeÀej 16 Yeso nesles nQ ~
Fmeer ÒekeÀej, ces<e iele met³e&, keÀkeÀ&mLe ye=n0, leguee ceW Meefve, cekeÀj ceW cebieue
Fme ÒekeÀej keÀer ûen efmLeefle mes ces<e ueive ceW ³eesie mebK³ee 1, keÀke&À ueive mes ³eesie
mebK³ee † 1, leguee ueive mes ³eesie mebK³ee † 1 Deewj cekeÀj ueive mes ³eesie mebK³ee †
1 kegÀue ³eesie mebK³ee † 4 nesleer nw ~
G®®eb iele 3 ûen mebK³ee mes HetJe&Jeled ³eesie mebK³ee † 3 Dele: 3 3 leLee
† 7 ÒekeÀej kesÀ jepe ³eesie ~
DeLe ces<e, keÀke&À-cekeÀj ceW ces<e ueive mes 1 ³eesie, keÀke&À ueive mes ³eesie
mebK³ee † 1, cekeÀj ueive mes ³eesie mebK³ee 1 † 3 Fme ÒekeÀej 7 3 † 10
jepe³eesie nesles nQ ~
leLee ces<e-leguee-cekeÀj ceW $eÀceMe: met³e& Meefve Deewj cebieue ³eefo ueive ces<e ceW
nes lees ³eesie mebK³ee † 1 nesieer Fmeer ÒekeÀej leguee cekeÀj ueiveeW mes ³eesie mebK³ee †
23 ³eesie HetJe& ³eesie mebK³ee 10 3 † 13 nesleer nw ~
leLee keÀke&À-leguee-cekeÀj ceW $eÀceMe: ye=-Me-ceb Fme ÒekeÀej keÀke&À ueive mes
³eesie mebK³ee † 1, SJeb leguee cekeÀj mes ³eesie mebK³ee † 2 kegÀue 3 keÀes HetJe& ³eesie
mebK³ee 13 ceW peesæ[ves mes 16 ³eesie nesles nw ~
leLee oes ûen ³ee SkeÀ ûen G®®ebiele nes, ®evêcee DeHeves #es$e keÀe nes lees GÊeÀ
ÒekeÀej keÀer efJeJes®evee mes 16 ÒekeÀej kesÀ jepe³eesie nesles nQ ~ Fme ÒekeÀej 16 16
† 32 ÒekeÀej kesÀ jepe³eesie nesles nQ ~~ 2 ~~
JeieexÊeceieles ueives ®evês Jee ®evêJeefpe&lew: ~
®elegjeÐewûe&nw¢&äs ve=Hee ÜeefJebMeefle: mce=lee: ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ®elegM®elJeeefjbMeêepe³eesieevevegägYeenõ
JeieexÊeceieles ueives Fefle ~~ ueives pevcekeÀeefuekesÀ ueives JeieexÊeceieles
mJeveJeebMekeÀmLe Fl³eLe&: ~ leefmceM®evêJeefpe&lewjv³eûenwM®elegjeÐew: ¢äs ®elegefYe&:
273

HeáeefYe: <e[defYeJee&JeueesefkeÀles ÜeefJebMeeflejepe³eesiee: mce=lee: GÊeÀe: ~ De$e ueives ®evêsCe


¢M³eceeves ve ³eesieYe²: efkeÀvleg HeM³eleeb ceO³es ve ieC³eles ~ me leg HeM³eleg cee Jee
HeM³eleg Dev³ewM®elegjeefoefYeûe&nw¢&äs jepe³eesiee YeJeefvle ~ (SJeb JeieexÊeceieles ueives
ÜeefJebMeefle³eesiee: ~ SJeb ®evês JeieexÊeceebMemLes ®elegjeÐewûe&nw: ¢äs ÜeefJebMeefle³eesiee
YeJeefvle ~ SJeb ®elegM®elJeeefjbMeled) De$e ueives ®evês Jee ®elegefYe&¢&M³eceeves HeáeoMe
efJekeÀuHee YeJeefvle ~ HeáeefYe: ¢M³eceeves <eìd, <e[efYejskeÀ: SJeb ÜeefJebMeefle : ~ leÐeLee~
ueives ®evês Jeej efJeYeewceyegOeieg©efYe: ¢M³eceeves SkeÀes ³eesie: ~ jefJeYeewceyegOeefmelew:
efÜleer³e: ~ jefJeYeewceyegOemeewjw: le=leer³e: ~ efJeYeewcepeerJeefmelewM®elegLe&: ~
jefJeYeewcepeerJemeewjs: Heáece: ~ jefJeYeewceMeg$eÀmeewjw: <e<þ: ~ jefJeyegOepeerJeMeg$ewÀ:
meHlece:~ jefJeyegOepeerJemeewjwjäce: ~ jefJeyegOepeMeg$eÀmeewjwo&Mece: ~ YeewceyegOepeerJeMeg$eÀw-
jskeÀeoMe: ~ YeewceyegOepeerJemeewjwÜe&oMe: ~ YeewceyegOeMeg$eÀmeewjwm$e³eesoMe: ~
YeewcepeerJeMeg$eÀmeewjw: HeáeoMe: ~ SJeb ®elegefYe&jefHe efJekeÀuHew: HeáeoMe ~ DeLe
HeáeefJekeÀuHee: ~ jefJeYeewceyegOepeerJeMeg$ewÀjskeÀ: ~ jefJeYeewceyegOepeerJemeewjsefÜ&leer³e: ~
jefJeYeewceyegOeMeg$eÀmeewjw: <e<þ: ~ SJeb HeáeefJekeÀuHew: <eìdHetJeexÊewÀ: HeáeoMeefYe:
menwkeÀefJebMeefle:, jefJeYeewceyegOepeerJeMeg$eÀmeewjw: <e[defYejskeÀ: SJeb ÜeefJebMeefle: ~
ueivee®®evêe®®ewJecesJeb ®elegM®elJeeefjbMeled ~ HejceeLexvewleÐeesieܳecesJe ~ leÐeLee ~
JeieexÊeceieles ®evês ®elegjeÐew¢&äs SkeÀ: ~ ueives efÜleer³e: ~ me±îeeÒeoMe&veb
ieefCeleÒeoMe&veeLe&ced ~ De$e Je ®evêcemeew ³eefo jeMeew JeieexÊeceeJeefmLeefleb efveªH³e ieefCeleb
ef$eÀ³eles leowles<eecesJe ³eesieeveeb ®eleg:<eÿîeefOekebÀ Meleܳeb mecYeJeefle ~ SJeb
Òel³eskeÀceefmceved ueives JeieexÊecemLew: ®eleg:<eÿîeefOekeÀcesJe ³eesieMeleܳeced ~ SJeb
®evêueive³ees³eexieeveeceskeÀerke=Àleeveeb HeáeMeleev³eeäeefJebMel³eefJekeÀeefve YeJeefvle ~ leLee ®e
ceeC[J³e: ~ ``efJeueiveYeJeveb ieles yeue³egles ®e JeieexÊeces ®eleg:ÒeYe=efleefYeûe&nw: MeefMeefve
Jee meceeueesefkeÀles ~ me mecYeJeefle HeeefLe&Je: Keueg ke=ÀHeeCeHeeCeer jCes keÀoeef®eoefHe Jeer#eles
efjHegpevees ve ³em³eeveveced“ ~~ 3 ~~
274

kesÀoejoÊe:ö44 ÒekeÀej kesÀ jepe³eesieõ


®evê mHeä DeLeJee ueive mHeä keÀj ³eefo JeieexÊece veJeebMeiele nes, ®evê ûen
keÀes íesæ[keÀj Ssmes JeieexÊece veJeebMeiele ueive ³ee ®evêcee Hej 4 ³ee 5 ³ee 6 ûeneW
keÀer ¢ef<ì nesleer nw lees 22 22 † 44 ÒekeÀej kesÀ ³eesie nesles nQ ~
³eneB Hej JeieexÊece ueive Hej met. ceb. yeg. ye=. keÀer ¢ef<ì mes ³eesie mebK³ee † 1
met. ceb. yeg. Meg. ¢ef<ì mes ³eesie mebK³ee † 1, met. ceb. ye=. Me. † 1, met. ceb. ye=. Meg.
¢ef<ì mes † 1, met. ceb. ye=. Me. † 1, met. ceb. Meg. Me. † 1, Fme ÒekeÀej kesÀ
efJeJes®eve mes kegÀue ³eesie mebK³ee † 15 nesleer nw ~
Fmeer ÒekeÀej met. ceb. yeg. ye=. Meg. keÀer ueiveesHeefj ¢ef<ì mes ³eesie † 1
met. ceb. yeg. ye=. Me. † 1
met. ceb. yeg. Meg. Me. † 1
met. ceb. ye=. Meg. Me. † 1
met. yeg. ye=. Meg. Me. † 1
ceb. yeg. ye=. Meg. Me. † 1
6
HetJe& ³eesie mebK³ee 15 6 † ³eesie mebK³ee 22 leLee metb ceb. yeg. ye=. Meg$eÀ Deewj
Meefve mes ¢ä JeieexÊece ueive mes ³eesie mebK³ee † 1 ~ Fme ÒekeÀej kegÀue jepe³eesie
mebK³ee † 22 nesleer nw ~
GÊeÀ YeeBefle JeieexÊece ®evê Hej 4, 5, 6 ûenesb keÀer ¢ef<ì mes Yeer jepe³eesie
mebK³ee † 22 nesleer nw ~ oesveeW keÀe ³eesie † 22 22 † 44 ÒekeÀej kesÀ
jepe³eesie nesles nQ ~~ 3 ~~
275

³eces kegÀcYeskexÀçpes ieefJe MeefMeefve lewjsJe levegiewö


ve=&³egkedÀefmebneefuemLewç MeefMepeieg©Je$ewÀve=&Hele³e: ~
³ecesvot leg²sç²s meefJele=MeefMepeew <e<þYeJeves
legueepesvog#es$ew: meefmelekegÀpepeerJewM®e vejHeew ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe efMeKeefjC³ee Heáe³eesieeceenõ
³ece Fefle ~~ ³eces meewjs kegÀcYemLes DekexÀ met³exçpes ces<emLes meefle MeefMeefve ®evês
ieefJeJe=<eefmLeles lewjsJe levegiew: les<eeb ûeneCeeceskeÀleces levegies ueivemLes ve keÀsJeueb
³eeJe®ueefMepeieg©Je$ewÀ: yegOepeerJeYeewcew: ve=³egkedÀefmebneefuemLew: peelee ve=Hele³ees jepeevees
YeJeefvle ~ ®ekeÀejesç$e uegHlees êäJ³e: ~ le$ewleppeeleced ~ meewj: kegÀcYes jefJecex<es ®ebêes
Je=<es yegOees efceLegves peerJe: efmenW Yeewcees Je=efM®ekesÀ F&¢M³eeb ûenmebmLee³eeb kegÀcYeueives SkeÀes
³eesie: ces<es efÜleer³e: Je=<es le=leer³e: ~ ³ecesvot Fefle ~ meewj®evêew leg²s G®®es ve kesÀJeueb
³eeJeo²s leveew ueives Fl³eLe&: ~ meefJele=MeefMepeew met³e&yegOeew <eÿYeJeves keÀv³ee³eeb
legueepesvog#es$ew: leguee Òeefme×: Depees ces<e: Fvog#es$eb keÀke&Àì: Slew: ³eLeeme±îeb
meefmelekegÀpepeerJew: Meg$eÀYeewceieg©³egÊewÀ: vejHeew Üew jepe³eesefJeefle le$ewleppeeleced ~ kegÀues
meewj: Je=<es ®evê: keÀv³ee³eeceke&ÀyegOeew legues Meg$eÀ: ces<es Yeewce: keÀkeÀ&ìs peerJe: F&¢M³eeb
ûenmebmLee³eeb legueeueives SkeÀes ³eesie: ~ Je=<es efÜleer³e: ~ HetJezefm$eefYe: men Heáe ~ De$e
<e<þYeJeves <eÿjeMeew ueiveelkesÀef®eefo®íbefle ~ Sleo³egÊeÀced ~ ³emceeÊeguemLes Meg$esÀ
ceervemLem³eeke&Àm³eemebYeJe: ~ leLee ®e yeeoje³eCe: ~ ``legueueives efmelemeewjes ces<es Yeewcees
ieg©: kegÀueerjiele: ~ keÀv³ee³eeb jefJeMeefMepeew peelees ve=HeefleJe=&<esme®evês Jee ~~“ ~~ 4~~
kesÀoejoÊe:öHeeB®e ÒekeÀej kesÀ jepe³eesieõ
Meefve kegÀcYe jeefMe keÀe ces<ejeefMeiele met³e&, Deewj Je=<e jeefMemLe ®evêcee
(mJe#es$emLe Meefve, Deewj met³e& ®evêcee G®®eiele) kegÀcYe-ces<e-Je=<e jeefMe³eeW ceW keÀesF& Yeer
ueive ceW nes, GmeceW GÊeÀ keÀesF& ûen nesiee ³ee yewþe nes, leLee yegOe-ieg©-cebieue $eÀceMe:
efceLegve-efmebn Deewj Je=efM®ekeÀ ceW neW lees leerve ÒekeÀej kesÀ jepe³eesie nesles nQ ~
leLee G®®ebiele Meefve Deewj ®evêcee Fve oesveeW G®®e jeefMe³eeW ceW keÀesF& ueive ceW
nes ³eefo leguee ueivemLe Meefve, DeäcemLe ®evê Deewj Je=<e ueivemLe ®evê, <eÿmLe
legueemLe Meefve, Mes<e ûen ³eLee mLeeve DeLee&led met³e&-yegOe íþs, legueemLe Meg$eÀ, ces<emLe
276

cebieue Deewj keÀke&À jeefMemLe ye=nmHeefle nesves mes oes ÒekeÀej kesÀ jepe³eesie nesles nQ ~ Fme
ÒekeÀej 3 2 † 5 ÒekeÀej kesÀ jepe³eesie nesles nQ ~~ 4 ~~
kegÀpes leg²esçkexÀvÜes×&vegef<e ³eceueives ®e kegÀHeefle:
HeefleYet&cesM®eev³e: ef#eeflemegleefJeueives meMeefMeefve ~
me®evês meewjsçmles megjHeefleiegjew ®eeHeOejies
mJeleg²mLes YeeveeJego³ecegHe³eeles ef#eefleHeefle: ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeev³eêepe³eesie$e³eb efMeKeefjC³eenõ
kegÀpes leg²sçkexÀvÜesefjefle ~~ kegÀpes Yeewces leg²mLes G®®emLes cekeÀjieles Fl³eLe&:~~
DekexÀvÜes: met³e&MeefMevees: Oevegef<e ®eeHes efmLele³ees: ³eceueives ³e$e le$e jeMeew ueives
MevewM®ejes ueiveieles cekeÀjmLe: Fl³eLe&: ~ SJebefJeOes ³eesies peele: kegÀHeefle: YetceerMe:
ve=Heefle jepee YeJeefle ~ ³eceueives Fefle ~ cekeÀjkegÀcYe³ees: Dev³eleces ueives Fefle
J³eeK³eeleced ~ ³ecem³e ueives ³eceueive Fefle ~ kewÀefM®eled ³e$e le$e jeMeeJeefmLeles meewjs
ueiveies Fefle J³eeK³eeleced ~ le®®ee³egÊeÀced ~ ³emceeÜeoje³eCe: ~ ``ueives meewjmleg²s
YeewceM®evêeefol³eew ®eeHeb ÒeeHleew“ Fefle DemceekebÀ ÒeLecee J³eeK³ee meeOJeer ÒeefleYeeefle ~
³emceevceeC[J³e: ~ ``Deeefol³eM®e efveMeekeÀjM®e YeJelees JeeieerMejeMeew ³eoe mee×¥
YeemkeÀefjCee mJeJeer³e&meefnle: ÒeeHlees ce=ies ce²ue: ~ ÒeeHveesefle ÒeYeJeb leoew me
megke=Àleer#ceeHeeue®et[eceefCem$em³eefvle ÒeefleHeefvLevees jCecegKes ³emceelke=ÀleevleeefoJe ~~“
HeefleYetcesM®eev³e Fefle ~ DeefmcevvesJe ³eesies ef#eeflemegleesç²ejkeÀ: leefmcevmJees®®emLes
MeefMevee ®evêcemee ³egÊesÀçkexÀ OevegOe&jmLes jepe³eesie: ~ le$ewleppeeleced ~ cekeÀjueives
®evêe²ejkeÀ³egles OevegOe&jielesçkexÀçv³ees efÜleer³ees Yetces: HeefleYe&Jeefle, jepee Fl³eLe&: ~ De$e
®e yeeoje³eCe: ~ ``YeevegM®eeHes mesvogYeezcemleg²ÒeeHlees ueives Jeem³eeled ~“ me®evês
meewjsçmles Fefle ~ meewjs MevewM®ejs me®ebês MeefMe³egÊesÀ leLeeYetlesçmles meHlecemLeeveieles leLee
megjHeefleiegjew peerJes ®eeHeOejies OevegOe&jmLes Yeeveew Deeefol³es mJelegbiemLes mJees®®es ces<eÒeeHles
Go³eb ueivecegHe³eeles ÒeeHles peele: ef#eefleHeleer jepee YeJeefle le$ewlepeeleced ~ ces<es ueives
le$ewJeeke&À: OeefvJeefve peerJe: legueeieleew MeefMemeewjer SJebefJeOes ³eesies peelees jepee YeJel³esJeb
jepe³eesieem$e³e: ~~ 5 ~~
277

kesÀoejoÊe:öDev³e leerve ÒekeÀej kesÀ jepe³eesieõ


DeHeveer G®®e jeefMe cebieue kesÀ meeLe ueiveiele met³e&-ieg©-Oeveg jeefMemLe mes
jepe³eesie nesles nQ ~
cekeÀj ueivemLe ®evê keÀe, cebieue ³eesie mes Yeer jepe³eesie neslee nw ~ G®®emLe
jefJe ueive iele, legueemLe (meHlece iele) Meefve ®evê, veJececemLe ieg© (Oeveg jeefMe ceW)
nes lees Yeer jepe³eesie keÀejkeÀ ûen efmLeefle nesleer nw ~~ 5 ~~
Je=<es mesvoew ueives meefJele=ieg©leer#CeebMegleve³ew:
megËppee³eeKemLewYe&Jeefle efve³eceevceeveJeHeefle: ~
ce=ies cevos ueives menpeefjHegOece&J³e³eielew:
MeMee¹eÐew: K³eele: He=LegiegCe³eMee: Heg²ueHeefle: ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe efMeKeefjC³ee jepe³eesieܳeceenõ
Je=<es mesvoew ueive Fefle ~~ Je=<es ieefJe mesvoew ®evê³egÊesÀ ueives efmLeles
meefJele=ieg©leer#CeebMegleve³ew: met³e&peerJemeewjs: ³eLeeme±îeb megËppee³eeKemLes: ®elegLe&
meHleceoMeceefmLelew: efve³eceeefvveM®e³eevceeveJeHeefle: jepee YeJeefle ~ le$ewleppeeleced ~
Je=<ees ueivevle$ewJe ®evê: ~ efmebnsçkeÀex Je=efM®ekesÀ peerJe: kegÀcYes meewj: SJebefJeOes ³eesies ³eesies
peeleesçJeM³eb jepee YeJeefle ~ ce=ies cevo Fefle ~ ce=ies cekeÀjs ueives le$emLes cevos-meewjs
menpeefjHegOece&J³e³eielew: le=leer³e<eÿveJeceÜeoMemLew: MeMee¹eÐew: ®evêe²ejkeÀ-
yegOepeerJew: SJebefJeOes ³eesies peele: K³eele: meJe&$e efJeefole: ~ He=LegiegCe³eMee iegCee:
Meew³ee&o³e: efJemleerCe&-iegCekeÀerefle&: Heg²ueHeefle: ceveg<³eveeLees YeJeefle ~ veveg
MeMee¹eÐewefjl³egÊebÀ Meg$eÀ: keÌJe ie®íleg ~ G®³eles ~ ³eLeeme±îeelHeáecemLeevemLee-
efJeÐeceevelJeeled ~ Meg$eÀm³eeefol³eHeáecelJeeoveJekeÀeMe: ~ le$ewleppeeleced ~ cekeÀjes ueives
le$ewJe meewj: ceerves ®evê: efceLegves Yeewce: keÀv³ee³eeb yegOe: OeefvJeefve peerJe: Meg$eÀekeÀez
³e$ele$emLeew SJebefJeOes ³eesies peelees jepee YeJeefle ~ He=LegiegCe³eMee: ~ SJece$e jepe³eesieew
Üew ~ leLee ®e ceeC[J³e: ~ ``ce=ies ueives meewjefmleefce³egieiele: MeerleefkeÀjCe: kegÀpees ³egices
vee³ee¥ MeMeOejmegleM®eeHeOejie: ieg©ozl³esp³eekeÀe&JeefYeceleieleew ®eejJeMele: Òemetleew
³em³eemeew YeJeefle vejHe: Meg$eÀme¢Me: ~~“ ~~ 6 ~~
278

kesÀoejoÊe:öDeLe jepe³eesie keÀejkeÀ ûen ³eesieõ


Je=<e ueiveiele ®evêcee, ®elegLe&mLe, (efmebnmLe) met³e& meHlecemLe ieg©, oMece
Meefve mes efveM®e³esve peelekeÀ jepee neslee nw ~
leLee cekeÀj ueive ceW le$ewJe Meefve, ceerveiele ®evêcee (leermejs) efceLegveiele
(íþs) cebieue, veJece yegOe (keÀv³eemLe) Oeveg jeefMe ceW 12 JeeB ye=nmHeefle, met³e& Meg$eÀ,
³e$ele$e efmLele nes lees Ssmes ûen ³eesie mes peelekeÀ ³eMemJeer Deewj iegCeer neslee nw ~
³eneB Hej veJece ceW keÀv³ee jeefMe ceW yegOe keÀe GuuesKe ngDee nw lees met³e& Deewj
Meg$eÀ keÀes ³e$ele$emLe ve keÀn keÀj Deäceeled-SkeÀeoMemLe lekeÀ ³e$ele$e met³e& Meg$eÀ keÀer
efmLeefle keÀnvee DeefOekeÀ meceer®eerve nesiee ~~ 6 ~~
n³es mesvoew peerJes ce=iegcegKeieles Yetefceleve³es
mJeleg²mLeew ueives Ye=iegpeMeefMepeeJe$e ve=Heleer ~
meglemLeew Je$eÀekeÀea ieg©MeefMeefmeleeM®eeefHe efnyegkesÀ
yegOes keÀv³eeueives YeJeefle efn ve=Heesçv³eesçefHe iegCeJeeved ~~ 7 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe efMeKeefjC³ee jepe³eesie$e³eceenõ
n³es mesvoeefJeefle ~~ n³es Oevegef<e peerJe iegjes mesvoew me®evês efmLeles
Yetefceleve³eWçieejkesÀ ce=iecegKeieles cekeÀjmLes ``ce=iee×&HetJeex cekeÀjes ce=iee×&:“ Fefle
Je®eveeled ~ Ye=iegpeMeefMepees Meg$eÀyegOeew mJelegbiemLeew mJees®®eÒeeHleew ³eefo ueives
YeJemleoe$eeefmcev³eesieܳes peeleew jepeeveew YeJele: ~ jepe³eesieܳecesleled ~
le$ewleppeeleced~ ye=nmHeleew me®ebês OeefvJeieles Yeewces SJebefJeOee³eeb ûenmebmLee³eeb ceerveueives
meMeg$esÀ SkeÀes ³eesie: ~ keÀv³eeueives meyegOes efÜleer³ees ³eesie: ~ meglemLeeefJeefle ~ Je$eÀekeÀea
Yeewcemeewjew meglemLeew Heb®emLeeveieleew leLee ieg©MeefMeefmelee: peerJe®evêMeg$eÀe efnyegkesÀ ®elegLex
mLeeves yegOes keÀv³eeieles ueives peeleesçv³ees HejesçefHe ve=Hees jepee iegCeJeevYeJeefle ~
le$ewleppeeleced ~ keÀv³ee ueiveb le$ewJe yegOe: cekeÀjmLeew MeefveYeewceew OevegOe&jmLee
peerJe®ebêMeg$eÀe: ³eoe YeJeefvle leoe peelees jepee iegCeJeebM®e YeJeefle ~ SJeb
jepe³eesieem$e³e: ~~ 7 ~~
279

kesÀoejoÊe:öDev³e ef$eefJeOe jepe³eesieõ


Oeveg ueive ceW ®evê, ieg©, cebieue cekeÀjmLe (efÜleer³e) ceW nes lees SkeÀ
jepe³eesie, Meg$eÀ ³ee yegOe DeHeveer G®®e jeefMemLe (ceerve-keÀv³ee ceW) neskeÀj ueivemLe nesb
lees Fve oesveeW ûen efmLeefle³eeW kesÀ peelekeÀ keÀes jepe³eesie keÀer ÒeeefHle nw ~
leLee keÀv³ee ueivemLe yegOe, mJees®®ebiele (cekeÀj) cebieue Heáece ceW Meefve kesÀ
meeLe, ®elegLe&mLe ieg© Meg$eÀ Deewj ®evêcee nes lees Ssmes ³eesie ceW GlHeVe peelekeÀ iegCeJeeve
jepee neslee nw ~~ 7 ~~
Pe<es mesvoew ueives Ieìce=iesvês<eg meefnlewö
³e&ceejekexÀ ³eesçYetlme Keueg cevegpe: Meeefmle JemegOeeced ~
Depes meejs cetleez MeefMeie=nieles ®eecejiegjew
metjsp³es Jee ueives OejefCeHeeflejv³eesçefHe iegCeJeeved ~~ 8 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe efMeKeefjC³ee jepe³eesie$e³eceenõ
Pe<es meWoeefJeefle ~~ Pe<es ceerves mesvoew me®evês ueives ceerveueives me®evês
Ieìce=iece=ieWês<eg meefnlew³e&ceejekezÀ: Ieì: kegÀcYe: ce=iees cekeÀj: ce=iesvê: efmebn les<eg
³eLeemebK³eb ³eceejekezÀ: efmLelew: ~ le$ewleppeeleced ~ ceervees ueivevle$ewJe ®evê: efmLele:
kegÀcYes meewj: cekeÀjs Yeewce: efmensçke&À: SJebefJeOes ³eesies peele: ³e: GlHeVe me cevegpees
ceveg<³e: JemegOeeb Meeefmle Yetefceb HeefjHeeue³eefle, jepee YeJeleerl³eLe&: ~ KeuegMeyoes
Jeeke̳eeuebkeÀej: ~ Depes meej Fefle ~ Depes ces<es meejs meYeewces cetleez ueiveefmLeles leLee
®eecejiegjew peerJes MeefMeie=nieles keÀke&ÀìmLes peelees ve=Hees jepee iegCeJeevYeJeefle ~ DeLeJee
megjsp³es ye=nmHeleew ces<emLes peeleesçv³e: Hejes jepee iegCeJeebM®e YeJeefle ~ SJece$e
jepe³eesieem$e³e: ~~ 8 ~~
kesÀoejoÊe:öDev³e oes ÒekeÀej kesÀ Deewj jepe³eesieõ
®evê ³egÊeÀ ceerve ueive, kegÀcYe ceW Meefve, cekeÀj keÀe cebieue efmebnmLe met³e& ceW
efpeme peelekeÀ keÀe pevce neslee nw efveM®e³esve Jen peelekeÀ He=LJeer HeeuekeÀ (jepee) neslee
nw ~
leLee ces<e ueiveiele , cebieue, keÀkeÀ&mLe ieg© ³ee keÀke&À ueivemLe ner ieg© Yeer nes,
Deewj oMecemLe ces<e kesÀ cebieue mes Yeer peelekeÀ iegCeer Deewj jepee neslee nw ~~ 8 ~~
280

keÀefke&ÀefCe ueives lelmLes peerJes ®evêefmele%ewje³eÒeeHlew: ~


ces<eielesçkexÀ peeleb efJevÐeeefÜ$eÀce³egÊebÀ He=LJeerveeLeced ~~ 9 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe jepe³eesieb efJeÐegvceeue³eenõ
keÀke&ÀCeerefle ~~ keÀefke&ÀefCe ueives keÀke&ÀìkesÀ ueives lelmLes le$ewJe J³eJeefmLeles
peerJes iegjew ®evêefmele%ew: MeefMeMeg$eÀyegOew: Dee³eÒeeHlewjskeÀeoMemLeevemLew: ces<eielesçkexÀ
Deeefol³es ces<emLes peeleb mebYetleb He=LJeerveeLeb YetefceHeefleb efJe$eÀce³egÊebÀ ÒeleeHemeefnleb
efJevÐeeppeeveer³eeled ~~ 9 ~~
kesÀoejoÊe:öDev³e jepe³eesieõ
keÀkeÀ& ueive ceW ye=nmHeefle leLee ®evê-yegOe Deewj SkeÀeoMe Je=<e jeefMe ceW Meg$eÀ,
met³e& ces<emLe efpeme peelekeÀ kegÀC[ueer ceW neslee nw Jen ÒeleeHeer jepee neslee nQ ~~ 9 ~~
ce=iecegKesçke&Àleve³emlevegmebmLe: ef$eÀ³ekegÀueerjnj³eesçefOeHe³egÊeÀe: ~
efceLegveleewefuemeefnleew yegOeMeg$eÀew ³eefo leoe He=Leg³eMee: He=efLeJeerMe: ~~ 10 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe êgleefJeuebefyelesve jepe³eesieceenõ
ce=iecegKesefle ~~ DekeÀ&leve³e: meewj: ce=iecegKes cekeÀjiele: me ®e levegmebmLees
ueiveÒeeHle: leLee ef$eÀ³eekegÀueerjnm³e: ces<ekeÀefke&Àefmebne: DeefOeHew: mJeveeLew: ³egÊeÀe:
meefnlee: leLee ces<es Yeewce, keÀke&Àìs ®evê: efmebns met³e& Fl³eLe&: ~ leLee yegOeMeg$eÀew %eefmeleew
³eLeemebK³eb efceLegveleewefuemeefnleew ~ leLee efceLegves yegOe: legues Meg$eÀ: SJebefJeOees ³eefo ³eesiees
YeJeefle leoe peele: He=Leg³eMee: efJemleerCe&keÀerefle&: He=efLeJeerMees jepee YeJeefle ~
le$ewleppeeleced ~ cekeÀjes ueivevle$ewJe meewj: ces<es Yeewce: keÀke&Àìs ®evê: efmebnsçkeÀ&: efceLegves
yegOe: legues Meg$eÀ: SJebefJeOee³eeb ûenmebmLee³eeb ³e$ele$emLes peerJes ³eefo peelees YeJeefle leoe
He=efLeJeerMe: He=Leg³eMee YeJeefle ~~ 10 ~~
kesÀoejoÊe:öHe=Leg³eMe-jepe³eesieõ
cekeÀj ueivemLe Meefve, ces<e-keÀke&À-efmebn jeMeer³eeB DeHeveer jeefMemLe ûeneW mes
³egÊeÀ neW, DeLee&led cebieue ®evê Deewj Meg$eÀ mJejeefMemLe neW, efceLegvemLe yegOe Deewj
legueeiele Meg$eÀ mes peelekeÀ yeæ[e ³eMemJeer jepee neslee nw ~~ 10 ~~
281

mJees®®emebmLes yegOes ueives Ye=ieew ces<etjCeeefÞeles ~


mepeerJesçmles efveMeeveeLes jepee cevoej³ees: megles ~~ 11 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe jepe³eesiecevegägYeenõ
mJees®®esefle ~~ yegOes mJees®®emebmLes keÀv³eeieles ueiveies Ye=ieew Meg$esÀ ces<etjCeeefÞeles
oMecemLeeveefmLeles efveMeeveeLes ®evês mepeerJes ye=nmHeeflemeb³egÊesÀçmles meHlecemLeeveieles
ceboej³ees: MeefveYeewce³ees: megles Heb®eces efmLele³ees: peelees jepee YeJeefle ~ le$ewleppeeleced
keÀv³ee ueives me yegOes efceLegveieles Meg$esÀ iegjew me®evês ceervemLes cekeÀjmLe³ees: MeefveYeewce³ees:
peelees jepee YeJeefle ~ Sles jepe³eesiee: ÒeesÊeÀe: ~~ 11 ~~
kesÀoejoÊe:öDev³e jepe³eesieõ
DeHeveer G®®e jeefMeiele yegOe ueive ceW, ueive mes oMeceiele Meg$eÀ (efceLegvemLe),
meHlecemLe (ceerveiele) ®evê-ye=nmHeefle Heáece YeeJeiele Meefve Deewj cebieue keÀer ûen
efmLeefle mes peelekeÀ jepee neslee nw ~~ 11 ~~
DeefHe KeuegkegÀuepeelee ceeveJee jep³eYeepe:
efkeÀcegle ! ve=HekegÀueeslLee: ÒeesÊeÀYetHeeue³eesiew: ~
ve=HeeflekegÀuemeceglLee: HeeefLe&Jee Je#³eceeCew-
Ye&Jeefle ve=Heeflelegu³emles<JeYetHeeueHeg$e: ~~ 12 ~~
YeÆeslHeue:öSles<JejepeJebMeleesçefHe peelees jepee YeJeefle Je#³eceeCes<eg leg
jepeJebMepe SJe jepee YeJeefle ~ le®®e ceeefuev³eenõ
DeHeerefle ~~ DeefHeMeyo: mecYeeJevee³eeced ~ ÒeesÊeÀYetHeeue³eesiew:
keÀefLelejepe³eesiew: KeuekegÀuepeelee veer®eJebMeesÓJee DeefHe ceeveJee: Heg©<ee: jep³eYeepe
ve=Hee YeJebefle efkeÀcegle efkebÀ Hegve: jepeJebMemebYetleemlesçJeM³eb jepeevees YeJebefle ~ Je#³eceeCew:
Hegve: ³eewiew: ve=HeeflekegÀuemeceglLee: jepeJebMepee: HeeefLe&Jee: jepeevees YeJeefvle ~ les<eg
Je#³eceeCes<eg DeYetHeeueJebMepe: DejepeHeg$e: ve=Helegu³ees YeJeefle ~ jepemece Fl³eLe&: ~ ve
jepee ~ efkeÀcegle mebYeeJevee³eeced ~~ 12 ~~
kesÀoejoÊe:öGÊeÀ ûen efmLeefle³eeW mes Dejepe JebMepe Yeer jepee neslee nw jepee
JebMepe lees jepee nesiee ner efveM®e³e nw ~
282

GÊeÀ jepe³eesie keÀejkeÀ ûen efmLeefle³eeW ceW ogä kegÀue ceW DeLee&led veer®e
kegÀueeslHeVe ceeveJe Yeer jepee nesles nQ lees jepekegÀueeslHeVe peelekeÀ keÀe jepe³eesie keÀejkeÀ
ûen efmLeefle³eeW ceW jepee nesves ceW mevosn veneR nesvee ®eeefnS ~ DeLee&led jepekegÀueeslHeVe
peelekeÀ keÀer jepe³eesie keÀejkeÀ ûen efmLeefle mes Jen DeJeM³e jepee neslee nw ~
keÀefLele jepe³eesie keÀejkeÀ ûen ³eesieeW ceW jepeJebMeer³e jepee ner jepee nesles nQ
lees GÊeÀ jepe³eesieeW ceW meceglHeVe DejepeJebMeer³e meeOeejCe JebMeeslHeVe peelekeÀ jepee veneR
nesiee lees jepee kesÀ meceeve nesiee, DeLee&led jep³e ceW meeefOekeÀej efkeÀmeer Heo efJeMes<e ceW
efkeÀmeer Meemeve ceW, MeemekeÀ ªHe ceW nesiee ner ~~ 12 ~~
G®®emJeeq$ekeÀesCeiewye&uemLewm$³eeÐewYet&HeefleJebMepee vejsvêe: ~
HeáeeefoefYejv³eJebMepeelee nervewefJe&Êe³eglee ve YetefceHeeuee: ~~ 13 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe jepe³eesieceewHe®íboefmekesÀveenõ
G®®emJeef$ekeÀesCeiewefjefle ~~ $³eeÐew: $³eeefoefYeûe&nw: mJees®®eielew:
mJeef$ekeÀesCeielew: yeuemLes: keÀeueeefoyeueesHeslew: peelee YetHeefleJebMepee: ve=HekegÀueueepeelee
vejWêe jepeevees YeJeefvle ~ DeeefoûenCee®®elegefYe&jefHe Heb®eeefoefYejv³eJebMepeelee Fefle ~
Heb®eeefoefYe: Fefle ~ Heb®eeefoefYe: ûenw: mJees®®emLew: cetueef$ekeÀesCeiewJee& Dev³eJebMepeelee
nervekegÀuepee DeefHe jepeevees YeJebefle ~ DeefoûenCeel<e[defYe: meHleefYejefHe ~ nervewefJe&Êe³eglee
Fefle ~ ef$eefYe©®®emLew: cetueef$ekeÀesCemLewJee& nerveyeuew: keÀeueeefoyeuejefnlew: jepekegÀuepee
DeefHe jepeevees ve YeJeefvle ~ efkeÀbleg jepelegu³ee YeJebefle ~ Slew³e&LeesÊesÀ: nervew: efJeÊe³eglee:
meOevee YeJeefle, ve YetefceHeeuee: jepeeve: SleogÊebÀ YeJeefle ~ SkesÀve ûensCe ÜeY³eeb Jee
mJees®®eieeY³eeb cetueef$ekeÀesCemLeeY³eeb Jee jepekegÀuepeesçefHe jepee ve YeJeefle efkebÀleg
OeveJeeved~ SJeb ef$eefYeM®elegefYe&Jee&çv³eJebMepeelee efJeÊe³eglee YeJeefvle, ve jepeeve: ~ De$e
³eeefo ûene: ³eLeemebK³ee: ve YeJebefle ~ mJees®®eiee cetuekeÀesCemLew: men mebK³eeb
mebHeeo³ebefle leLeeefHe ³eLeesÊeÀHeÀueoe YeJebefle ~ DeLeJees®®eielee: kesÀJeueb mJeeq$ekeÀesCeielee
Jee leLeeefHe ~~ 13 ~~
keÀsoejoÊe:ö3 ³ee 4 ûen DeHeves keÀeueeefoiyeueeefo mes efJeMes<e yeueer neskeÀj
DeHeveer G®®e cetue ef$ekeÀesCeiele jeefMe³eeW ceW efmLeefle nesves mes jepeJebMeer³e peelekeÀ keÀes ner
283

jepeieÎer ÒeeHle nesleer nw ~ Dev³e JebMeeslHeVe peelekeÀ GÊeÀ ûen efmLele mes mecHeVe Deewj
mece=× nesiee ~
³eefo 5 ³ee 6 ûeneW mes keÀefLele GÊeÀ ûen mebefmLeefle mes jepeJebMeslej
JebMeeslHeVe DeLee&led meeOeejCe kegÀue ceW GlHeVe peelekeÀ Yeer jepee nes peelee nw ~ Dev³e
JebMeer³e peelekeÀ kesÀ efueS DeHeves cetue ef$ekeÀesCeiele DeefOekeÀ ûen mebK³ee DeHesef#ele nesleer
nw ~~ 13 ~~
uesKeemLesçkexÀpesvoew ueives Yeewces mJees®®es kegÀcYes cevos ~
®eeHeÒeeHles peerJes je%e: Heg$eb efJevÐeelHe=LJeerveeLeced ~~ 14 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeev³ejepe³eesieb efJeÐegvceeue³eenõ
uesKeemLe Fefle ~~ uesKee³eeb efleÿleerefle uesKeemLe: leefmceved uesKeeMeyosveeso³e
G®³eles ~ DekeXÀ met³ex lelmLes uesKeemLes YetJe=ÊeeoOeexefoles ve kesÀJeueb ³eeJeopes ces<emLes
le$ewJe ces<eueives Fboew ®ebês efmLeles Yeewces kegÀpes mJees®®es cekeÀjmLes cebos meewjs kegÀbYemLes peerJes
iegjew ®eeHeÒeeHles OevegOe&jieles SJebefJeOes ³eesies peelees je%e: Heg$ees ve=Hemeglees ³eefo YeJeefle leoe
leb Yetcesvee&Leb efJevÐeeppeeveer³eeled ~ Dev³ekegÀuepees OeveJeeved ~ De$e
kesÀef®euueivemLesçkexÀpeWoew ueives Fefle Heþefvle ~ Deeefol³es uesKeemLes meefle efmebnieles met³ex
®ebês ces<emLes ueives leoefHe ve keÀefM®eefÜjesOees jepe³eesie SJe YeJeefle ~~ 14 ~~
kesÀoejoÊe:ö`uesKee³eeb efleÿleerefle uesKeemLe:' Fme J³eglHeefÊe mes ³eneB Hej
uesKee Meyo keÀe Òe³eesie ueive kesÀ efueS ngDee nw ~
Go³e ef#eeflepe DeLee&led ueive ceW met³e& leLee ces<e jeefMeiele ®evêcee keÀYeer ueive
ceW nes, cebieue DeHeveer G®®e jeefMe cekeÀj ceW oMece YeeJeiele nes, Deewj DeHeveer jeefMemLe
SkeÀeoMe YeeJeiele Meefve, Deewj Oevegef<e jeefMe ceW DeLee&led veJece YeeJeiele ieg© nes lees
peelekeÀ jepeHeg$e, ner jep³e keÀe GÊejeefOekeÀejer (jepee) neslee nw ~
celeevlej mes uesKee Meyo efmebn jeefMe kesÀ Òe³eesie ceW Yeer neslee nw lees Yeer GÊeÀ
ÒekeÀej mes Yeer jepe³eesie neslee nw ~
Go³e ef#eeflepe mes ueive keÀe DeefYeÒee³e þerkeÀ nes jne nw ~ $eÀeefvleJe=Êe
ef#eeflepe mecHeele efyevogiele De×exefole ces<e ueive keÀer keÀuHevee ceW met³e& keÀer mHeä jeefMe
0~15 lekeÀ nesleer nw ~ ®evêcee keÀer ces<e jeefMemLe efmLeefle keÀner ieF& nw, Dele: ces<eeefo
284

ces<eceO³e Deewj ces<eevle efmLele ®evêcee keÀer efmLeefle kesÀ meeLe De×exefole ces<e ueiveiele
met³e& ûen keÀer mebefmLeefle ³eefo 150 ceW mes ke=À<Ce He#e ®elego&Meer ³ee DeceeJem³ee DeLeJee
JewMeeKe ÒeefleÒeoe ceW peelekeÀ kesÀ pevce keÀe mebYeJe ³eesie nesiee ~~ 14 ~~
mJe#ex Meg$esÀ HeeleeuemLes Oece&mLeeveb ÒeeHles ®evês ~
ogefM®eke̳eebieÒeeefHleÒeeHlew: Mes<ewpee&le: mJeeceer Yetces: ~~ 15 ~~
YeÆeslHeue:öDev³ejepe³eesieb efJeÐegvceeue³eenõ
mJe#ex Fefle ~~ mJe#ex efmeles Deelceer³ejeMeew efmLeles Je=<elegue³eesjv³elecemLes ve
kesÀJeueb ³eeJelHeeleeuemLes ueivee®®elegLex Oece&mLeeveb ÒeeHles veJeceieles Mes<ewjv³eûenw:
jefJeYeewceyegOeieg©meewjw: ogefM®eke̳eebieÒeeefHleÒeeHlew: le=leer³eueivewkeÀeoMemLeevemLew: peelees
Yetces: He=efLeJ³ee: mJeec³eefOeHeefleYe&Jeefle ~ le$ewleppeeleced ~ kegÀcYes ueives Je=<es Meg$eÀ: legues
®ebê: Mes<ee ûene ³eLeemebYeJe ces<ekegÀcYeOeefvJemLee: ~ SJebefJeOes ³eesies peelees jepeHeg$ees
jepee YeJeefle ~ Dev³ekegÀuepees OeveJeeved ~ DeLeJee keÀke&Àìes ueiveced, legues Meg$eÀ:, ceerves
®ebê:, Mes<ee: ûene ³eLeemecYeJeb keÀv³eekeÀke&ÀìJe=<emLee: SJebefJeOes ³eesies peelees jepeHeg$ees
jepee YeJel³ev³ekegÀuepees OeveJeeved ~~ 15 ~~
kesÀoejoÊe:öDev³e jepe³eesieõ
Je=<e ³ee leguee jeefMeiele Meg$eÀ ®elegLe& ceW, ®evêcee veJece YeeJeiele nes Mes<e
meYeer ûen le=leer³e ueive Deewj SkeÀeoMemLe neW lees Ssmes ûen ³eesie ceW meceglHeVe peelekeÀ
Yeer jepee nesles nw ~~ 15 ~~
meewc³es Jeer³e&³egles leveg³egÊesÀ Jeer³ee&{îes ®e MegYes MegYe³eeles ~
Oecee&LeexHeb®eces<JeJeMes<ewOe&cee&lcee ve=Hepe: He=efLeJeerMe: ~~ 16 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeev³ejepe³eesieb veJeceeefuekeÀ³eenõ
meewc³e Fefle ~~ meewc³es yegOes Jeer³e&³egÊesÀ keÀeueeefoyeuew: ³egÊesÀ leLeeYetles leveg³egÊesÀ
ueivemLes MegYes MegYe³eeles MegYeûens ieg©efmele³eesjv³eleces ³eLeemecYeJeb Jeer³ee&{îes ®e meyeues
MegYe³eeles Oece&mLeeveieles veJeceiele Fl³eLe&: ~ MegYes megKe³eele Fefle kesÀef®eled Heþefvle ~
®elegLe&mLeevemLe Fl³eLe&: ~ DeJeMes<ew: HeefjefMeäûenw: ³eLeemecYeJeb Oecee&LeexHe®e³es<eg
veJeceefÜleer³eef$e<e[skeÀeoMeoMeceeveecev³elecemLeeveefmLelew: SJebefJeOes ³eesies peelees ve=Hepees
jepeHeg$ees jepee YeJeefle ~ Oecee&lcee ®e ~ Dev³e kegÀuepees OeveJeeved ~~ 16 ~~
285

kesÀoejoÊe:öDev³e ÒekeÀej mes Oecee&lcee jepee kesÀ jepe³eesieõ


ueivemLe yeueJeeved yegOe, Mes<e MegYe ûen Meg$eÀ-ye=n. Deewj HetCe& ®evêcee
yeueJeeved veJeceiele, Mes<e ûen veJece efÜleer³e-le=leer³e-<eÿ-oMece Deewj SkeÀeoMemLe
keÀer ûen efmLeefle mes meceglHeVe jepeHeg$e Oeeefce&keÀ jepee neslee nw ~~16 ~~
Je=<eeso³es cetefle&OeveeefjueeYeiew: MeMeeb¹peerJeeke&ÀmegleeHejwve=&He: ~
megKes iegjew Kes MeefMeleer#CeoerefOeleer ³eceeso³es ueeYeielewve=&HeesçHejw: ~~ 17 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeev³eêepe³eesieܳeb JebMemLesveenõ
Je=<eeso³e Fefle ~ Je=<eeso³es Je=<eueives leLee MeMeebkeÀpeerJeeke&ÀmegleeHejs: ®evê-ieg©-
meewjwjHejwM®e jefJekegÀpeyegOeefmelew: ³eLeemebK³eb cetefle&OeveeefjueeYeiew: ueiveefÜleer³e<eÿwkeÀe-
oMemLew: peelees ve=Hees jepee YeJeefle ~ le$ewleppeeleced ~ Je=<eueives me®evês efceLegvemLes peerJes
legueemLes meewjs ceervemLew: jefJekegÀpeyegOeefmelew: peelees jepeHeg$ees jepee YeJeefle~
Dev³ekegÀuepees OeveJeeved ~ megKes iegjeefJeefle ~ iegjew peerJes megKes ®elegLe&mLeevemLes Kes oMeces
MeefMeleer#CeoerefOeleer ®evêekeÀez ³eceeso³es MevewM®ejs ueiveieles DeHejwjv³ewYeezceyegOeMeg$ewÀ:
ueeYeielewjskeÀeoMemLew: peelees ve=Hees jepee YeJeefle ~ le$ewleppeeleced ~ MevewM®ejes ueives
®elegLex peerJe: oMeces met³e&®evêew YeewceyegOeMeg$eÀe SkeÀeoMes SJebefJeOes ³eesies peelees jepee
YeJeefle ~ Dev³ekegÀuepees OeveJeevYeJeefle ~~17~~
kesÀoejoÊe:öJe=<e ueive mes, ®evêceeueive ceW, efÜleer³eiele ieg©, Meefve
DeäcemLe, Mes<e cebieue-met³e&-yegOe Deewj Meg$eÀ SkeÀeoMemLe nesb lees jepeHeg$e ner jepee
neslee nw ~
leLee ®elegLe&mLe ieg©, oMecemLe ®evê Deewj met³e&, ueiveiele Meefve Deewj Mes<e
ûeneW keÀer SkeÀeoMemLe keÀer Yeer efmLeefle jepe³eesie keÀejkeÀ nesleer nw ~~ 17 ~~
ces<etjCee³eleiegvee: MeefMecevopeerJee
%eejew Oeves efmelejJeer efnyegkesÀ vejsvêced ~
Je$eÀeefmeleew MeefMemegjsp³eefmeleeke&Àmeewc³ee
nesjemegKeemleMegYeKeeefHleielee: ÒepesMeced ~~ 18 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeev³ejepe³eesieܳeb JemevleefleuekesÀveenõ
286

ces<etjCee³elevegiee Fefle ~~ MeefMecevopeerJee: ®evêmeewjiegjJe: ³eLeemebK³eb


ces<etjCee³elevegiee oMecewkeÀeoMeueivemLee: %eejew yegOeYeewceew Oeves efÜleer³emLeeves efmelejJeer
Meg$eÀekeÀez efnyegkesÀ ®elegLes& SJebefJeOes ³eesies peelees vejsvêes ve=Hees YeJeefle ~ le$ewppeeleced ~
oMeces ®evê: SkeÀeoMes meewj: ueives peerJe: efÜleer³es yegOeYeewcees ®elegLex Meg$eÀekeÀez SJebefJeOes
³eesies peelees jepeHeg$ees jepee YeJel³ev³ekegÀuepees OeveJeeved ~ Je$eÀeefmeleeefJeefle ~
Je$eÀeefmeleew Yeewcemeewjew MeefMemegjsp³eefmeleekeÀmeewc³ee: ®evêieg©Meg$eÀmet³e&yegOee: ³eLeemebK³eb
nesjemegKeemleMegYeKeeefHleielee: ueive®elegLe&meHleveJeceoMecewkeÀeoMemLee: YeJeefvle leoe
peele: ÒepesMees jepee YeJeefle ~ le$ewleppeeleced ~ Yeewcemeewjew ueiveieleew ®elegLex ®evê:
meHleces peerJe: veJeces Meg$eÀ: oMeces met³e&: SkeÀeoMes yegOe: SJebefJeOes ³eesies peelees jepeHeg$ees
jepee YeJel³ev³ekegÀuepees OeveJeeved ~~ 18~~
kesÀoejoÊe:öDev³e oes jepe³eesieõ
$eÀceMe: oMece, SkeÀeoMe, ueive, efÜleer³e Deewj ®elegLe&YeeJe ceW met³e&, ®evêcee,
Meefve, ieg©, yegOe, cebieue Deewj Meg$eÀ met³e& ³eesie ceW meceglHeVe peelekeÀ jepee neslee nw ~
leLee ueivemLe cebieue Meefve, ®elegLe&iele ®evêcee, meHlecemLe ieg©, veJeceiele
Meg$eÀ, oMecemLe met³e& Deewj SkeÀeoMemLe yegOe keÀer efmLeefle mes peelekeÀ jepee neslee
nw~~18~~
keÀce&ueive³egleHeekeÀoMee³eeb jep³eueefyOejLeJee Òeyeuem³e ~
Me$egveer®eie=n³eeleoMee³eeb efíêmebÞe³eoMee HeefjkeÀuH³ee ~~ 19 ~~
YeÆeslHeue:õDeLe jepe³eesiepeelem³e keÀefmcevkeÀeues jep³eeJeeefHleYe&efJe<³eö
leerefle lep%eeveb mJeeiele³eenõ
keÀce&ueive³egleHeekeÀoMee³eeefceefle ~ jepekeÀle=&Ceeb ûeneCeeb ceO³eeÐees ûen: keÀce&efCe
ueiveeÎMeces efmLele: ³eM®e jepe³eesiekeÀle=&Ceeb ûeneCeeb ceO³eeÐees ûen: ueive³eglees
pevceueivemLe: lelHeekeÀoMee³eeb lem³e mecyeefvOeveer ³ee HeekeÀoMeevleo&Mee Jee YeJeefle le$e
lem³e jep³eueefyOeYe&Jeefle ~ DeLe ueiveoMece³ees: ܳeesjefHe ûenew YeJele: leoe le³ees³eex
yeueJeebmlem³e oMee³eecevleo&MeekeÀeues jep³eueefyOe: ~ DeLe le$e yenJees Yesoe YeJeefvle
leoe Òeyeuem³e meJeexÊeceyeuem³eevleo&MeekeÀeues DeLeJee Òeyeuem³esefle ~ DeLe ueiveoMeceew
³eoe Metv³eew YeJelemleoe pevceefve ³e: Òeyeue: meJeexÊeceyeuemlem³eevleo&MeekeÀeues SJe
287

jep³eo: m³eeled ~ yeng<Jevleo&Meemeg ³eefmcevvevleo&MeekeÀeues ®eejJeMeeoefleyeueJeÊJeb


mecYeJeefle lem³eecesJeevleo&Mee³eeb jep³eÒeoes YeJeefle ~ Me$egveer®eie=nsefle ~
ueyOejep³em³eeefHe pevcekeÀeues Me$eg#es$emLesve Jee ûensCe ³eevleo&Mee oÊee lem³eeb
leefmcevyeueJeefle jep³enjCeb Jee®³eced ~ ³ele: mee efíêoMee efJeyeuesçefHe
leefmcevveeHeÓJeefle ~ mee ®e mebÞe³eoMee HeefjkeÀuH³ee ~ lem³eecevleo&Mee³ee mebÞe³eb
keÀe³e&ced ~ owJe³egÊeÀve=HemebÞe³eiegCeeÊevcees#eesçefHe ~ Je#³eefle ~ ®e ³ee$ee³eeced ~
``DeefjkeÀesHenleoMee³eeb pevceeso³eveeLeMe$egHeekesÀ ®e ~ mJeoMesMekeÀejkeÀoMee:
mebÞe³eCeer³ees vejsvê Fefle ~~“ De$e ®e YeieJeeved ieeefie&: ~
``ueiveie: keÀce&Cees Jee m³eeoLeJee ÒeyeueesçefHe ³e: ~
me: m³eelmJeevleo&MeekeÀeues jep³eo: Òeyeuees ³eoe ~~
veer®eeefjie=nmebmLem³e oMee³eeb Òeyeuem³e ®e ~
®³egefleye&ueefJenervem³e levcees#e: HejmebÞe³eeled ~~“ Fefle ~~ 19 ~~
kesÀoejoÊe:öjepe³eesie ÒeeefHle keÀye nesieer ?
pevce keÀeueerve ueive mes ueive ³ee oMece ceW efmLele ûen keÀer oMee ceW jepe³eesie
keÀer ÒeeefHle nesleer nw ~ ueive Deewj oMecemLeeve ceW DeefOekeÀ ûeneW mes Òeyeue ûen keÀer oMee
ceW ³ee Gme Òeyeue ûen keÀer Devleo&Mee ceW jepeieÎer ÒeeHle nesleer nw ~ ³eefo ueive oMece
ceW keÀesF& Yeer ûen veneR nw lees met³ee&efokeÀ meYeer ûeneW ceW meJee&efOekeÀ yeue Meeueerve ûen keÀer
oMeevleo&Meeefo ceW jepe³eesie keÀer ÒeeefHle nesleer nw ~
leLee ueive oMecemLe ûen keÀer Me$eg veer®e jeefMemLe efmLeefle³eeW ceW FvekeÀer
oMeevleo&Meeefo mece³eeW ceW jep³e efJeHueJe neefve Fl³eeefo kesÀ meeLe ûeneW kesÀ HejmHej kesÀ
mecyevOeeW kesÀ %eeve kesÀ leejlec³e mes DeeosMe keÀjvee ®eeefnS ~~ 19 ~~
ieg©efmeleyegOeueives meHlecemLesçke&ÀHeg$es
efJe³eefle efoJemeveeLes Yeesefieveeb pevce efJevÐeeled ~
MegYeyeue³eglekesÀvêw: $etÀjYemLewM®e HeeHewö
Je´&peefle MeJejom³egmJeeefceleeceLe&YeekeÌ®e ~~ 20 ~~
Fefle ÞeerJejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀ
jepe³eesieeO³ee³e: mecHetCe&: ~~ 11 ~~
288

YeÆeslHeue:öDeLe Yeesefieveeb MeJejom³egmJeeefceveeb ®e pevce%eeveb ceeefuev³eenö


ieg©efmeleyegOeueives Fefle ~~ ieg©efmeleyegOee: peerJeMeg$eÀmeewc³ee: S<eecev³eleces
ueiveieles Deke&ÀHeg$es meewjs meHlecemLes efoJemeveeLes met³ex efJe³eefle oMecemLeeveieles SJebefJeOes
³eesies Yeesefieveeb pevce YeesieJeleeb efJebÐeeppeele: meowJe YeesieJeevYeJeefle ~
lem³eeLe&efJenervem³eeefHe ³ele: kegÀleefM®eÓesieeJeeefHleYe&Jeefle ~ jefJeyegOeefmeleueives Fl³e$e
kewÀefM®eled jefJeyegOeefmeleeveeb mecyeefvOeueive Fefle J³eeK³eeleced ~
efmebnJe=<elegueeefceLegvekeÀv³eeueivesef<Jeefle ~ ³elees oMecemLesçkexÀ ueives yegOeefmele³eesjJemLeeveb
mecYeJeefle ~ Dee®ee³exCe JejenefceefnjsCe HetJe&Meem$eevegmeejsCee³eb ³eesie: ke=Àle: ~ De$e ®e
YeieJeeved ieeefie&: ~ ``peerJe%eYeeie&Jewue&ives meHlecemLesçke&Àvevoves ~ oMecemLes jJeew peelees
YeesieJeevHeg©<ees YeJesled ~~“ MegYeyeue³eglekesÀvêwefjefle ~ MegYeûenmecyeefvOevees jeMe³e: les ®e
meyeuee ³em³e kesÀvêielee YeJeefvle lewmleLeeYetlewmleLee HeeHew: $etÀjûenw: $etÀjYemLew:
HeeHejeM³eeefÞelew: ³em³e pevce YeJeefle me MeJejeCeeb Hegefuevoeveeb om³etveeb ®eewjeCeeb
mJeeefcelJeb Je´peefle ie®íefle ~ DeLe&Yeeied Yeei³eJeeved OeveJeebM®e YeJeefle ~
MegYeyeue³eglekesÀvêwefjefle ~ De$e MegYeûenw: yeue³eglew: kesÀvêielewefjefle kewÀef½eodJ³eeK³eeleced~
le®®ee³egÊeÀced ~ ³emceeÓieJeeved ieeefie&: ~
``HeeHe#es$eielew: HeeHew: kesÀvêmLew: meewc³ejeefMeefYe: ~
Meyeuew³e&m³e pevce m³eelm³eeomeew om³egvee³ekeÀ: ~~“ Fefle ~~ 20 ~~
Fefle Þeerye=nppeelekesÀ ÞeerYeÆeslHeueìerkeÀe³eeb jepe³eesieeO³ee³e: ~~ 11 ~~
kesÀoejoÊe:öces<eeefo efkeÀmeer Yeer ueive ceW yegOe-ieg© Deewj Meg$eÀ efmLele neW lees
Meefve meHlecemLe Deewj jefJe oMeceiele ûen efmLeefle ceW meceglHeVe peelekeÀ Yeesieer
megKewMJe³e& keÀe GHeYeesieer neslee nw ~
MegYe jeefMeiele MegYeûen keÀer kesÀvêmLe efmLeefle leLee $etÀj jeefMeiele $etÀj ûeneW
keÀer efmLeefle ³e$e kegÀ$eeefHe efkeÀmeer Yeer mLeeve ceW nesves mes Fme ÒekeÀej kesÀ ûen ³eesie ceW
meceglHeVe peelekeÀ [eketÀ -®eesj Deewj DeJee_®íveer³e meceepe keÀe veslee (mejoej) nessles
ngS Oeveer Yeer neslee nw ~~ 20 ~~
Fefle ye=nppeelekeÀ ûevLe kesÀ jepe³eesieeO³ee³e:ö11 keÀer HeJe&leer³e Þeer
kesÀoejoÊe peesMeer ke=Àle: efnvoer `kesÀoejoÊe:' J³eeK³ee mecHetCe& ~~ 11 ~~
289

DeLe veeYeme³eesieeO³ee³e: ~~ 12 ~~
veJeefoiJemeJeefm$ekeÀeefiveJesowieg&efCelee efÜef$e®elegefJe&keÀuHepee: m³eg: ~
³eJevewefm$eiegCee efn <eìdMeleer mee keÀefLelee efJemlejleesç$e lelmeceeme: ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeelees veeYeme³eesieeO³ee³ees J³eeK³eeles ~
veeYeme³eesieeveeb ®elJeejes efJekeÀuHee: ~ le$eeke=Àefle³eesiee SkeÀes efJekeÀuHe: ~ Deeke=Àefle³eesiee:
mebK³ee³eesiee DeeÞe³eieesieeM®e efJekeÀuHe$e³eced ~ Deeke=Àefle³eesiee: me±îee³eesiee
DeeÞe³e³eesiee oue³eesieew®esefle efJekeÀuHe®elegä³eced ~ le$e efJebMeeflejeke=Àefle³eesiee: ~
meHlemebK³ee³eesiee: $e³e DeeÞe³e³eesiee: ~ Üew oue³eesieew ~ le$e ef$eef$e®elegefJe&keÀuHepeveeb
³eesieeveeb mebK³ee%eeveceewHe®ívoefmekesÀveeõ
veJeefoefieefle ~ veJe Òeefme×e: efokeÌíyosve oMe G®³eles JemeJeesç<ìew Sles
³eLeemebK³eb ef$ekeÀeefiveJesow: iegefCelee: ef$ekeÀMeyosve $e³e SJe G®³eles DeefiveMeyosve $e³e:
JesoeM®elJeej: Slewieg&efCelee: ~ leÐeLee ~ veJeefoiJemeJe: (9~10~8) Sles ³eLeemebK³eb
efÜef$e®elegefJe&keÀuHepee YeJeefvle ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ Deeke=Àefle³eesiee efJeMeefle:
mebK³ee³eesiee: meHle SJeceeke=ÀeflemebK³eeefJekeÀuHeܳesve meHleefJebMeefle³eesiee YeJeefvle ~
DeeÞe³e³eesieem$e³e: ~ Deeke=ÀeflemebK³ee DeeÞe³eke=Àlesve efJekeÀuHe$e³esCe ef$ebMeled (30)
oue³eesieew Üew ~ Deeke=ÀeflemebK³ee DeeÞe³eoue³eesieke=Àlesve efJekeÀuHe®eleg<kesÀCe Üeef$ebMeled
(32) SJeb efÜef$e®elegefJe&keÀuHepee ³eesiee: m³eg: YeJes³egefjefle ~ ³eJevewefm$eiegCee ¿esefle ~
HegjeCe³eJevew: ef$eiegCee efn <eìdMeleer keÀefLelee ~ <eCCeeb Meleeveeb meceenej: <eìdMeleer mee ®e
ef$eiegCee DeäeoMe³eesieMeleev³eefYeefnleeveebl³eLe&: (1800) ~ veveg mHegÀefpeOJepesve
efkeÀcegÊeÀced ~ G®³eles ~ veeYeme³eesieeveeceevl³eced ~ leLee ®e leÜeke̳eced ~
``mebmLeeveme¢M³ecevevlekebÀ m³eeodêJ³eeefCe veeveeÒeke=Àleerefve ¢ädJee ~“ Fefle keÀLeb
HegjeCe³eJevewjäeoMeMeleev³eefYeefnleeefve ~ G®³evles ~ Deeke=Àefle³eesieem$e³eesefJebMeefle-
mlewjefYeefnlee: mebK³ee³eesieeveeb meHleefJebMel³eefOekebÀ Meleb YeJeefle ~ SJeb mee×¥ Meleb
YeJeefvle ~ le®®ewkewÀkebÀ jeefMeb ueiveieleceefOeke=Àl³eesÊeÀced ~ lemceeuueiveÜeoMekesÀveeäe-
oMe³eesieMeleeefve YeJeefvle ~ ³emceelmee×¥ Meleb ÜeoMenleceäeoMeMeleeefve YeJeefvle ~
Sles<eeceglHeefÊeceO³ee³eevles ÒeoMe&ef³e<³eece: ~ efJeefoleeO³ee³eeLe&m³e megKeeJeyeesOelJeeled ~
290

SJeb ³eJevewefm$eiegCee <eìdMeleer efJemlejle: keÀefLeleesÊeÀe ~ De$eeefmce_íem$es lelmeceeme:


lelmeb#esHe: ef$eÀ³eles ~ efJemlejm³e meceemeesçefYeOeer³ele Fefle ~ HetJe&ÒeoefMe&lee
Üeef$ebMeosJeeefYeOeer³evles ~ lelHeÀues<Jev³eHeÀueeveeb meceevelJeeled ~ Üeef$ebMelmJesJe
³eesies<JeäeoMe³eesieMeleev³evleYe&Jevleerefle ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:öefJekeÀuHeeW kesÀ meeLe veeYeme ³eesieeO³ee³eõ
Òeefle#eCe DeekeÀeMe®eejer (veYeesie: DeekeÀeMeieeceer ûen) ûeneW keÀe mJeceeie&
me_®eueve neslee jnlee nw ~ Òel³eskeÀ ûen keÀe Dev³e ûeneW mes HetJee&Hej TOJee&Oej,
³eec³eesÊej ªHe HejmHej ceW Devlej neslee nw ~ keÀYeer keÀYeer SkeÀ jeefMeiele meYeer keÀer
efmLeefle³eeW mes SkeÀ efÜ. ef$e. ®eleg<Heáe<eÿ meHle ûenesb keÀe ³eesie Yeer jnlee nw ~ ³eesie
Meyo mes ³eneB Hej DeHeveer DeHeveer keÀ#eeDeeW ceW Ye´ceCeMeerue ûeneW keÀer He=LJeer mes pees otjer
nw Jen efJeefYeVe otjer nw ~ He=LJeer kesÀvê mes efkeÀmeer efve³ele otjer kesÀ Je=Êe Hej keÀoeefHe keÀYeer
Yeer efkeÀmeer keÀe ³eesie veneR nes mekeÀlee ~ YetceC[uemLe kesÀvêefyevog mes efveefo&ä J³eeme
jsKeeOe& keÀer otjer Hej DeekeÀeMemLe $eÀeefvle Je=Êeer³e Oejeleue ceW ces<eeefo 12 jeefMe³eeb
Devevle otjiele DeefMJev³eeefo 27 ve#e$eeW keÀe mLeeve efve³ele keÀj ceeveJe
J³eJenejesHe³eesie mes Heáee² JeMe 4 ûeneW keÀe HejmHej keÀe pees mLeeveer³e ³eesie Deeefo
neslee nw, Gme DeeOeej mes DeveskeÀ ³eesieeW keÀe Fme ÒekeÀjCe ceW GuuesKe nes jne nw ~ veeYe
Meyo keÀe DeLe& DeekeÀeMe mes mecyeefvOele nesves mes ³eneb Fme DeO³ee³ekeÀe veeYeme
³eesieeO³ee³e veece meceer®eerve nw ~
veeYeme ³eesieeW kesÀ ®eej efJekeÀuHeeW Deeke=Àefle, mebK³ee, DeeÞe³e Deewj oue ceW
(1) Deeke=Àefle ³eesie, (2) Deeke=ÀeflekeÀ³eesie, mebK³ee³eesie Deewj DeeÞe³e ³eesie, (3)
Deeke=ÀeflekeÀ³eesie mebK³ee³eesie, DeeÞe³e³eesie, Deewj oue³eesie nesles nQ ~
ûeneW keÀer efmLeefle Deewj Òel³eskeÀ ueive mes pees pees Deeke=Àefle³eeb meer yeveleer jnleer
nwb Dele: GvnW Deeke=Àefle³eesie keÀnles ngS GvekesÀ 20 mebK³ekeÀ Yeso nesles nQ ~ mebK³ee
³eesie kesÀ 7 Yeso DeeÞe³e ³eesieeW kesÀ 3 Deewj oue ³eesie kesÀ oes Yeso nesles nwb ~
Deeke=Àefle³eesie mJelev$e nesves mes 30 ÒekeÀej keÀe, leLee Dev³e oes oes ³eesieeW,
leerve leerve, ®eej ®eej DeLee&led Deeke=ÀeflekeÀ mebK³ee, Deewj DeeÞe³e leLee Deeke=Àefle leLee
Deeke=Àefle mebK³ee DeeÞe³e Deewj oue Fl³eeefo HejmHej efJeefvece³e mes 9, 10, 8
291

mebK³eeDeeW $eÀceMe: 3, 3 leLee 4 ®eej mes iegCee keÀjves mes 3 ƒ 9 † 27, 3 ƒ


10 † 30, ®eejeW efJekeÀuHeeW kesÀ efceueeve mes 8 ƒ 4 † 32 ÒekeÀej kesÀ ³eesie keÀns
ie³es nQ ~
³eesie keÀejkeÀ ûen mebK³ee † 7 nw ~
FmeerefueS SkeÀ ner ueive ceW Òel³eskeÀ ûen keÀe ûen mes yeoueeJe mes Yeso mebK³ee † 7
oes oes ûeneW keÀer yeoueeJe (HeefjJeÊe&ve) mes Yeso mebK³ee † 21
leerve leerve † 35
®eej ®eej † 35
Heeb®e Heeb®e kesÀ yeoueves ceW † 21
í: ín mes †7
meeleeW mes †1
kegÀue ³eesie † 127
³eJevee®ee³eex kesÀ Deeke=Àefle ³eesie † 23 peesæ[ osves mes 23
kegÀue ³eesie † 150 nesles nQ ~
SkeÀ ueive keÀer efmLeefle keÀer ³eesie mebK³ee 150 keÀes 12 mes iegCee keÀjves Hej 150
ƒ 12 † 1800 Yeso nesles nQ ~ ³ener Òeefme× veeYeme ³eesie nQ ~~ 1 ~~
jppegceg&Meueb veueM®ejeÐew: mel³eM®eeÞe³epee_peieeo ³eesieeved ~
kesÀvêw: meomeÐeglewo&ueeK³eew ñekeÌmeHeez keÀefLeleew HejeMejsCe ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeÞe³e³eesie$e³eb oue³eesieܳeb ®eewHe®ívoefmekesÀveenõ
jppegceg&Meueefceefle ~~ ®ejeÐew: ®ejefmLejefÜmJeYeeJejeefMeûenmeb³egÊewÀ: ³eLeemebK³eb
jppegceg&Meueb veueM®esefle ³eesie$e³eb YeJeefle ~ leÐeLewkeÀefmceM®ejjeMeew ®ejjeefMeܳes
®ejjeefMe$e³es ®ejjeefMe®eleg<kesÀ Jee ³eoe meJex ûene: YeJeefvle efmLejjeMe³ees
efÜmJeYeeJejeMe³eM®e meJex Metv³ee YeJeefvle leoe jppegvee&ce³eesiees YeJeefle ~
SJeceskeÀefmceefvmLejjeMeew jeefMeܳes jeefMe$e³es jeefMe®eleg<kesÀ Jee ³eoe meJex ûene YeJeefvle
®ejjeMe³ees efÜmJeYeeJejeMe³eM®e Metv³ee YeJeefvle leoe cegMeueb veece ³eesiees YeJeefle ~
SJeceskeÀefmceefvÜmJeYeeJejeMeew jeefMeܳes jeefMe$e³es jeefMe®eleg<kesÀ Jee ³eoe meJex ûene:
YeJeefvle ®ejjeMe³e: efmLejjeMe³eM®e Metv³ee YeJeefvle leoe veueeK³ees ³eesiees YeJeefle ~
292

SleeveeÞe³epeebm$eerv³eesieevmel³ee®ee³eex peieeo GÊeÀJeeved ~ kesÀef®elmel³emlJeeÞe³epeeefvenen


³eesieeefveefle Heþefvle ~ FneefmcevÒekeÀjCes DeenesÊeÀJeeefveefle ~ leLee ®e mel³e: ~ ``meJex
®ejs<eg. jeefMe<eg ³eoe efmLelee ³eesieceen leb jppegced ~ Deve³eefÒe³em³e meleleb
efJeosMeJeemeeLe&³egÊeÀm³e ~~ meJex efmLejs<eg jeefMe<eg ³eoe cegMeueceen le ³eesieeced ~ pevceefve
keÀce¥keÀjeCeeb ³egÊeÀeveeceLe&ceeveeY³eeced ~ efÜMejerjs<eg veue Fefle ³eesiees
nerveeefleefjÊeÀosneveeced~ efveHegCeeveeb Heg©<eeCeeb Oevemeb®e³eYeesefieveeb YeJeefle ~~“ De$e
kewÀefM®eodJ³eeK³eeleced ~ ®ejjeefMe®eleg<kesÀ meoe meJexb ûene: YeJeefvle leoe jppeg:
efmLejjeefMe®eleg<kesÀ cegMeueb efÜ:mJeYeeJejeefMe®eleg<kesÀ veue Fefle ~ le®®ee³egÊeÀced ~
³emceeodYeieJeevieeefie&: ~ ``SkeÀes Üew Jee $e³e: meJex ®eje ³egÊeÀe ³eoe ûenw: ~
®ej³eesiemleoe jppeg: Meer<³ee&Ceeb pevceoes YeJesled ~~ efmLejeM®esvcegMeueb veece ceeefveveeb
pevceke=Àvve=Ceced ~ efÜmJeYeeJees veueeK³emleg Oeefveveeb HeefjkeÀerefle&le: ~~“
SJeceeÞe³e³eesie$e³eb J³eeK³eeleb mel³ecelesve ~ leLee ®e mel³e: ~ ``®ejjeefMeiewûe&nsvêw:
efmLejjeefMeielewmleLee cegMeueced ~ efÜMejerjielew³eexiees veuemeb%ees cegefveefYe©efÎä: ~~“ DeLe
oue³eesieܳeceg®³eles ~ kesÀvêw: meomeÐeglewefjefle kesÀvêw: ³eLeemebK³eb meomeÐeglew: meodûenw:
meewc³ew³eg&lew: oueeK³ees oue³eesie: ñeiceeuee veece YeJeefle ~ leLee kesÀvêwjmeodûenw:
HeeHeûen³egÊeÀw: oue³eesie: meHeex veece ³eesiees YeJeefle ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ³es<eg les<eg ef$e<eg
kesÀvês<eg meewc³eûene: yegOeieg©Meg$eÀe: ³eoe YeJeefvle ve keÀefmcevkeÀefM®elkesÀvês HeeHees YeJeefle
leoe ñe*dveece ³eesiees YeJeefle ~ DeLe ³es<eg les<eg kesÀvês<eg HeeHee: met³e&Yeewcemeewje: YeJeefvle ve
keÀefM®elkesÀvês YeJeefle meewc³eûen: leoe meHeex veece ³eesiees YeJeefle ~ vevJe$e ³eesieܳeb
kesÀvêw: meomeÐeglewo&ueeK³eeefJel³egkeÌlJee ef$e<eg efkeÀefceefle J³eeK³eeleced ~
³emcee®ígkeÌueHe#eke=À<CeHe#e³eesM®evêm³e meewc³elJeb HeeHelJeb ®e mecYeJeefle SJebefmLeles leoe
meewc³ee$eÀevles<eg ef$e<eg kesÀvês<eg #eerCeM®evêcee ³eoe ®elegLeex YeJeefle DeLeJee HeeHee$eÀevles<eg
ef$e<eg kesÀvês<eg #eerCeM®evêcee ³eoe ®elegLeex YeJeefle leoeefHe ñekeÌmeHeez ³eesieew YeJele: ~
le®®eleg<eg& kesÀês<eg efkeÀefceefle ve J³eeK³eeleced ~ G®³eles vewJeced ~ ³emceeovesvewJe
mJeuHepeelekesÀ GÊeÀced ~ ``kesÀvê$e³eiew: HeeHelejwo&ueeK³ee JeefnM®e ceeuee ®e ~“ De$e
meewc³eem$e³e: HeeHeem$e³e Fefle keÀLeb %ee³evles ~ ³eLeeve³eesÜ&³eesce&O³es ®evêceemle=leer³ees ve
YeJeefle ~ G®³eles ~ YeieJelee ieeefie&CeesÊeÀced ~ ``ef$ekesÀvêiew³e&ceejekezÀ: meHeex
293

og:efKelepevceo: ~ YeesefiepevceÒeoe ceeuee leÜppeerJeefmelesvogpew: ~~“ ñei³eesie:


HeeHeJeefpe&lekesÀvês<eg meHe&: meewc³eJeefpe&lesef<Jeefle keÀLeb %ee³eles ~ G®³eles ~
yeeoje³eCesveesÊeÀced ~ ``kesÀvês<JeHeeHes<eg efmele%epeerJew: kesÀvêef$emebmLew: keÀLe³eefvle ceeueeced~
meHe&mlJemeewc³ewM®e ³eceejmet³ez³eexieeefJeceew Üew keÀefLeleew oueeK³eew ~~“ Sleew oue³eesieew ~
Üew ñekedÀmeHeez keÀefLeleew HejeMejsCeewÊeÀew ~ ve lJev³ewjH³egÊeÀew ~ G®³eles Dev³ewveexÊeÀew
HejeMejsCeewÊeÀeefJeefle mJeMeem$es JejenefceefnjsCeesÊeÀew leLee ®e ceefCelLe: ~ ``kesÀvê$e³eielew:
HeeHew: meewc³ewJee& ouemebef%eleew ~ Üew ³eesieew meHe&ceeueeK³eew efJeveäHeÀueÒeoew~~“
SkeÀceeÞe³e³eesie$e³eceefHe Dev³ew©ÊeÀcev³ewveexÊeÀced ~ Dev³ew©ÊeÀlJeeÜjenefceefnjsCe Meem$es
mebie=nerleced ~ SJeb oue³eesieܳeb J³eeK³eeleced ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:öDeeÞe³e leLee oue³eesie Yeso keÀejCeõ
®eejeW ®ej jeefMe³eesb ³ee leerveeW ³ee oesveeW ³ee SkeÀ ner ®ej jeefMe ceW meYeer ûeneW
keÀer efmLeefle mes (efmLej efÜmJeYeeJe jeefMe³eeb ûen jefnle) jppeg veecekeÀ ³eesie neslee nw ~
Fmeer ÒekeÀej meYeer ûen SkeÀ ³ee oes ³ee leerve ³ee ®eejeW efmLej jeefMe³eeW ceW neW
(®ejefÜmJeYeeJe jeefMe³eeW ceW ûen Metv³elee) lees cegMeue veecekeÀ ³eesie neslee nw ~
Fmeer ÒekeÀej SkeÀ ³ee oes ³ee leerve ³ee ®eejeW efÜmJeYeeJe jeefMe³eeW ceW meYeer ûen
neW (®ej-efmLej-jeefMe³eeW ceW ûen Metv³elee) lees veue veecekeÀ ³eesie neslee nw ~
mel³ee®ee³e&peer kesÀ cele mes GÊeÀ DeeÞe³epe leerve ³eesie, keÀns ieS nQ ~
meYeer MegYe ûen kesÀvêmLe neW, leLee meYeer DeMegYe ûen³eeefo kesÀvêiele nesles nQ
lees Fme ÒekeÀej mes ³es oes oue ³eesie nesles nQ ~ MegYeûeneW keÀer efmLeefle mes meceglHeVe oue
³eesie keÀe veece ``ceeuee“ DeMegYe ûeneW keÀer kesÀvê efmLeefle pev³e oue ³eesie keÀe veece
``meHe&“ HejeMej cele mes keÀne ie³ee nw ~ oue³eesie keÀejkeÀ MegYeûeneW ceW ®evêcee keÀes
MegYelJe Deewj DeMegYelJe mes cegÊeÀ mecePekeÀj yegOe ye=nmHeefle Meg$eÀ keÀer MegYe, met³e&
cebieue Meefve keÀer DeMegYe ieCevee keÀer ieF& nw ~~ 2 ~~
³eesiee Je´pevl³eelÞe³eepee: mecelJeb ³eJeeypeJeýeeC[peieesuekeÀeÐew: ~
kesÀvêesHeiew: ÒeesÊeÀHeÀueew oueeK³eeefJel³eengjv³es ve He=LekeÌHeÀueew leew ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeev³esje®ee³ez³exve ÒekeÀejCesDeeÞe³e³eesie$e³eb oue³eesieܳeb ®e
J³eeK³eeleb lelkeÀejCecegHepeeeflekeÀ³eenõ
294

³eesiee Je´pevleerefle ~~ DeeÞe³epee ³eesiee jppegceg&MeueveueeK³ee Deeke=Àefle³eesiew:


³eJeeypeJeýeeb[peieesuekeÀeÐew: ³eJeHe¨eJeýeefJen²ieesuekewÀ: DeeefoûenCeeodieoeMekeÀìeY³eeb
®e leLee mebK³ee³eesiew: ieesuekeÀeÐew: ieesuekeÀ³egieMetuekesÀoejw: mebK³ee³eesiew: DeeÞe³epee
³eesieemlegu³eleeb mecelJeb Je´pevleerl³eleesçv³ewveexÊeÀe: ~ leodJ³eeflejskesÀCeeH³eeÞe³e³eesieeveece-
JekeÀeMeesçmleerefle JejenefceefnjsCeesÊeÀe: ³ewM®e ³eesiew: meceleeb ³eem³eefvle ~ ³e$e kewÀles<eeceve
JekeÀeMemleoO³ee³eevles J³eeK³eem³eece: ~ kesÀvêesHeiew: ÒeesÊeÀHeÀueeefJeefle ~ oueeK³eew
oue³eesieew Üew kesÀvêesHeiew: ÒeesÊeÀHeÀueew keÀefLeleHeÀueew kesÀvêesHeielew: ûenw: ÒeesÊesÀ HeÀues
³e³ees: ~ kesÀvê$e³eiew: kesÀvêmLeeveeb MegYeûeneCeeb MegYeb HeÀuecegÊeÀceMegYeeveeceMegYeefceefle ~
Dele SJesceew ÒeesÊeÀHeÀueew keÀefLeleHeÀueew ~ GÊebÀ ®e JejenefceefnjsCe ~ ``kesÀvêef$ekeÀesCes<eg
MegYee: ÒeMemleemles<JesJe HeeHee ve MegYeÒeoe: m³eg: ~“ kesÀvêef$ekeÀesCeiew: MegYew: MegYeb HeÀueb
YeJeleerefle ceeuee veesÊeÀe ~ SJeb kesÀvê$e³eiew: HeeHew: HeeHeHeÀueb YeJeleerefle meHeex veesÊeÀ: ~
SJecev³es DeHejs Deeng: keÀLe³eefvle ~ leLee leew ve He=LekeÌHeÀueeJegÊeÀeLe&lJeeled ~ ³eÐesJeb leefn&
efkeÀceLe¥ JejenefceefnjsCeesÊeÀeefJel³e$ees®³eles ~ veeYeme³eesieevleYet&lelJeelmecemleoMeemJeefHe
HeÀueoew YeJele: ~ ³eoe kesÀvêesHeieeveeb ³eesieb efJevee HeÀueb Òe³e®íefvle ~ Sle®®e
HejeMejeoerveeb celeced ~ les<eeb celeb ³eLee veeYeme³eesieeJesleew mecemleoMeemJeefHe HeÀueÒeoew
Delees ve JejenefceefnjsCeesÊeÀew ~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:öef$eefJeOe DeeÞe³e³eesie Deewj oue³eesieܳe kesÀ keÀejCeõ
³eJe-keÀceue-Jeýe-efJenie ieesueeefo ³eesiees keÀes Deeies keÀne pee jne nw ~ GÊeÀ
GvneR ³eesieeW kesÀ ue#eCe Ieefìle nesves mes GvneR ³eesieeW ceW GÊeÀ ³eesieeW keÀe DevleYee&Je
mecePevee ®eeefnS ~
kesÀvêmLe MegYeeMegYe ûeneefmLeefle JeMe oue ³eesieeW (ceeuee-meHe&) keÀe MegYeeMegYe
HeÀue ³eJeeefo ³eesieess mes He=LekedÀ veneR nw ~ Ssmee Dev³e Dee®ee³eex keÀe cele nw ~~ 3 ~~
DeemevvekesÀvê YeJeveܳeiewie&oeK³emlevJemleies<eg MekeÀìb efJenie: KeyevOJees: ~
Þe=bieeìkeÀ veJeceHeáeceueivemebmLewue&iveev³eiewn&ueefceefle ÒeJeoefvle lep%ee: ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeke=Àefle³eesieevHeáe-ieoeMekeÀìefJen²Þe=²eìkeÀnueeK³eevJeö
mevleefleuekesÀveenõ
295

Deemevvesefle ~~ Deemevves efvekeÀìJeefle&efve ~ kesÀvêYeJeveܳes keÀCìkeÀjeefMe³egices


³eoe meJex ûene: YeJeefvle leoe ieoeK³ees ³eesiees YeJeefle ~ me ®e ®eleg: ÒekeÀej: ~
ueive®elegLe&mLew: meJe&ûenwjskeÀ: ~ ®elegLe&meHlecemLewefÜ&leer³e: ~ meHleceoMecemLewmle=leer³e: ~
oMeceueivesmLewM®elegLe&: ~ levJemleiesef<Jeefle ~ levJemleies<eg ueivemeHleceies<eg meJe&ûens<eg
MekeÀìb YeJeefle ~ KeyevOJees: oMece®elegLe&³ees: meJe&ûens<eg efmLeles<eg efJenieeK³ees ³eesie: ~
veJeceHeb®eceueivemLew: meJe&ûenw: Þe=bieeìkeÀeK³ees ³eesiees YeJeefle ~ ueiveev³eiewn&ueefceefle ~
ueiveb Jepe&ef³elJee ³eLeemecYeJecev³es meJex ûene: HejmHejb ef$ekeÀesCeielee YeJeefvle leoe
nueefceefle ³eesie: lep%ee: nesjeMeem$eHeefC[lee: ÒeJeoefvle keÀLe³eefvle ~ me ®e ef$eÒekeÀej: ~
efÜleer³e<e[doMecemLew meJe&ûenwjskeÀ: ~ le=leer³emeHlecewkeÀeoMemLewefÜ&leer³e: ÒekeÀej: ~
®elegLee&äceÜeomLewmle=leer³e: ÒekeÀej Fefle ~~ 4 ~~
kesÀoejoÊe:öHeáe Deeke=Àefle³eesie leLee ieoeMekeÀìeefo ³eesie ue#eCeõ
meceerHe keÀsvêܳe ceW ³eefo meYeer ûen nesles nQ lees ieoe veecekeÀ ³eesie neslee nw ~
meceerHe kesÀvêܳe keÀe mHeäeLe&, ueive ®elegLe&, ³ee ®elegLe& meHlece, ³ee meHlece oMece Deewj
oMece YeeJe leLee ueive mLeeve ceW ner meYeer ûeneW keÀer efmLeefle mes ieoe ³eesie neslee nw ~
ueive-meHlece ceW meYeer ûenesb mes MekeÀì veecekeÀ, oMece ®elegLe&mLe meYeer ûeneW
mes efJenie, veJece Heáece ueive iele meYeer ûeneW mes Þeb=ieeìkeÀ Deewj ueiveJeefpe&le,
ef$ekeÀesCemLeeve DeLee&led Òel³eskeÀ ûen veJece HeáecemLe meYeer ûeneW mes nue veecekeÀ ³eesie,
neslee nw ~ keÀesCe ceW, ueive Jeefpe&le efÜleer³e YeeJe keÀe He_ed®ece YeeJe <eÿ, YeeJe neslee nw
efÜleer³eYeeJe keÀe, le=leer³e ef$ekeÀesCe oMece YeeJe nesves mes, 2, 6, 10, Fmeer ÒekeÀej
le=leer³e-meHlece SkeÀeoMe Deewj ®elegLee&äce ÜeoMe mLeeve efmLele meYeer ûeneW mes nue ³eesie
mecePevee ®eeefnS ~~ 4 ~~
MekeÀìeC[peJe®ígYeeMegYewJe&ýeb leefÜHejerleiew³e&Je: ~
keÀceueb leg efJeefceÞemebefmLelewJee&Heer leÐeefo kesÀvêyee¿ele: ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Jeýe³eJekeÀceueJeeHeermeb%eb ³eesie®elegä³eb Jewleeueer³esveenõ
MekeÀìeC[spesefle ~~ MekeÀìJe®ígYew: J³eJeefmLelewjC[peJeoMegYewM®e Jeýeb
YeJeefle ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ueivemeHlece³ees: meewc³e ®elegLe&oMece³eesM®e HeeHee YeJeefvle~
veev³e$e kesÀef®eÊeoe JeýeeK³ees ³eesiees YeJeefle leefÜHejerleiew³e&Je:~ Dele SJe ûene ³eefo
296

efJeHejerleielee YeJeefvle leoe ³eJeeK³ees ³eesiees YeJeefle ~ MekeÀìJeoMegYee:


DeC[peJe®ígYee: ~ SleogÊeÀb YeJeefle ~ ueivemeHlece³ees: HeeHee: efmLelee:
®elegLe&oMece³eesM®e MegYee: efmLeleemleoe ³eJeeK³ees ³eesiees YeJeefle ~ keÀceueb eflJeefle ~
SlewjsJe meewc³eHeeHew: efJeefceÞemebefmLelewM®eleg<Je&efHe kesÀvês<eg meceJeefmLelew: keÀceueeK³ees
³eesiees YeJeefle ~ leosJe keÀceueb ³eefo kesÀvêesyee¿elees YeJeefle leoe JeeHeermeb%ees ³eesie: ~
SleogÊebÀ YeJeefle ~ meJezjsJe kesÀvêyee¿ele: efmLelew: kesÀvêeefCe Jepe&ef³elJeev³e$e
HeCeHeÀjeHeesefkeÌueces<eg efmLelewmleosJe keÀceueb JeeHeermeb%eb YeJeefle ³eesie: ~ HeCeHeÀjs<eg
®eleg<Jee&HeesefkeÌueces<eg ®eleg<Jee&HeesefkeÌueces<eg ®elegef<Je&efle ~~ 5 ~~
kesÀoejoÊe:öJeýe³eJe keÀceueJeeHeer ³eesieõ
Dee®ee³e& Jejen keÀer MekeÀìekeÀej ûenefmLeefle mes MekeÀì ³eesie meb%ee meeLe&keÀ nw~
ueive mes meHlece mLeeve He³e&vle efmLele meYeer ûeneW mes SkeÀ MekeÀìekeÀej ieeæ[er keÀer meer
efmLeefle efoKeves mes MekeÀì ³eesie keÀne ie³ee nw ~
meceûe ûeneW keÀer oMece ®elegLe& lekeÀ keÀer ûenefmLeefle mess efJenie (He#eer
DeekeÀejkeÀ) ³eesie neslee nw ~ leelHe³e&le: MegYeûen MekeÀì keÀer lejn ueive-meHlecemLe
Deewj HeeHe ûen efJenie, oMece ®elegLe&mLe nes lees Jeýe veecekeÀ ûen ³eesie neslee nw ~ FmekesÀ
efJeHejerle, HeeHeûen ueive meHlece ceW MegYeûen oMece ®elegLe&mLe neW lees ³eJe veecekeÀ ³eesie
neslee nw ~ ³eefo MegYeeMegYe oesveeW ûen kesÀvêie neW lees keÀceue ³eesie neslee nw ~ meYeer MegYe
HeeHeûen kesÀvê mes efYeVe mLeeve HeCeHeÀj ³ee DeeHeesefkeÌuece ceW nes lees JeeHeer veecekeÀ ûen
³eesie neslee nw ~
HetJe&Meem$eevegmeejsCe ce³ee Jeýeeo³e: ke=Àlee: ~
®elegLex YeJeves met³ee&p%eefmeleew YeJele: keÀLeced ? ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Jeýe³eJe³ees: mecYeJeesç$e ve YeJeefle leew ®e ce³ee
HetJe&Meem$eevegmeejsCe ke=ÀleeefJel³esleovegägYeenõ
HetJe&Meem$eevegmeejsCesefle ~ HetJe&Meem$eevegmeejsCe HetJee&®ee³ez: ce³e³eJeveeefoefYe:
JeýeeK³ees ³eesie: ke=Àle: ³eJeeK³eM®e ~ lemceevce³eeefHe ke=Àle: ~ Jeýeeo³e Fefle
yengJe®eveefveoXMeesçv³es<eecesJecÒekeÀejeCeeb ÒeoMe&veeLe&: ~ Jeýeeo³ees ³eesiee ³eÐeefHe ve
mecYeJeefle leLeeefHe HetJe&Meem$evegmeejsCe ce³ee ke=Àlee ~ leev³evegme=l³e ¢<ìJesl³eLe&: ~ ³ele:
297

met³ee&oeefol³ee®®elegLex YeJeves ®elegLe&jeMeew HetJexCe HeefM®ecesve Jee %eefmeleew yegOeMeg$eÀew keÀLeb


YeJele: ~ ve keÀoeef®eokeÀexo³esçmlece³es Jee ceO³eeÚe×&je$e³ees: yegOeMeg$eÀew YeJele: ~
Deeefol³es ceO³eeÚmLesçOe&je$emLes Jee le³ees©o³eesçmlece³ees Jee ve YeJel³esJe ~~ 6 ~~
kesÀoejoÊe:öJeýe Deewj ³eJe ³eesie keÀer ûen efmLeefle mebYeJe veneR nw,
mebMe³eûemle nw ? ueive meHlece mLeeve ceW MegYe ûen keÀer efmLeefle leLee ®elegLe& oMece ceW
HeeHe ûeneW keÀer efmLeefle mes Jeýe veecekeÀ ³eesie, leLewJe HetJeexÊeÀ ³eJe ³eesie kesÀ ue#eCe
Òee®eerve Dee®ee³eex kesÀ Üeje keÀns ieS nQ ~ efkeÀvleg JeneB Hej efJe<e³e efJe®eejCeer³e nes peelee
nw efkeÀ ueiveiele met³e& keÀer efmLeefle ceW ®elegLe&mLe ³ee oMecemLe yegOe Meg$eÀ veneR nes mekeÀles~
leLewJe ®elegLe&mLe met³e& ceW meHlece mLeeveiele yegOe Meg$eÀ Yeer veneR nes mekeÀles ~ ``yegOe
Meg$eÀew met³e&m³eeveg®ejeefJeJe keÀoeef®eleûele: keÀoeef®elHe=ÿle: ......YeJele:“ ~
ûenieefCele ieesue efme×evle mes GÊeÀ keÀLeve mener veneR nesves mes, ef$emkeÀvOe cece&%e Dee®ee³e&
Jejen G®®ew©odIeesef<ele keÀjles ngS HetJee&®ee³eex kesÀ GÊeÀ keÀLeve cesb met³e& mes ®elegLe&mLe yegOe
Meg$eÀ ûen keÀer DemecYeJe efmLeefle keÀes mHeä keÀj jns nQ ~ (osefKeS ûenieefCele
efme×evleefMejesceefCe uesKekeÀ kesÀoejoÊe peesMeer ) ~~ 6 ~~
keÀCìkeÀeefoÒeJe=Êewmleg ®elegie=&nielewûe&nw: ~
³etHes<egMeefÊeÀoC[eK³ee nesjeÐew: keÀCìkeÀw: $eÀceeled ~~ 7 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ³etHes<egMeefÊeÀoC[eK³eb ³eesie®elegä³ekeÀcevegägYeenõ
keÀCìkeÀeoerefle ~~ nesje ueiveb leoeÐew: kesÀvêw $eÀceelHeefjHeìîee
ueivekesÀvêceeefole: ke=ÀlJee ®eleg<e&g ie=ns<eg ³eLeemecYeJe meJe&ûeneCeeceJemLeeveb YeJeefle leoe ~
³etHes<egMeefÊeÀoC[eK³eeM®elJeejes ³eesiee YeJeefvle ~ ³eÐeLee ~ ueiveefÜleer³ele=leer³e®elegLex<eg
®eleg<Je&efHe ³eoe meJex ûene: YeJeefvle leoe ³etHeeK³ees ³eesiees YeJeefle ~ DeLe
®elegLe&Heáece<eÿmeHleces<eg ®eleg<eg& meJex SJe ûene YeJeefvle leos<eg: MejeK³ees³eesie: ~ DeLe
meHleceeäce veJeceoMeces<eg ®eleg<eg& meJex SJe ûene: YeJeefvle ~ leoe MeefÊeÀ³eesie: ~ DeLe
oMecewkeÀeoMeÜeoMeueives<eg ®eleg<eg&^ meJex SJe YeJeefvle leoe oC[³eesie Fefle ~~ 7 ~~
kesÀoejoÊe:ö³etHe-Mej-MeefÊeÀ Deewj oC[ ³eesieõ
ueive mes ®elegLe& lekeÀ DeLee&led ÒeejcYe kesÀ $eÀefcekeÀ kesÀ oes kesÀvêesb ceW meYeer ûeneW
keÀer efmLeefle mes ³etHe, ®elegLe& YeeJe mes meHlece YeeJe lekeÀ keÀer meYeer ûeneW keÀer efmLeefle mes
298

F<eg DeLee&led Mej veecekeÀ ³eesie, meHleceejY³e oMece kesÀvê lekeÀ meYeer ûeneW keÀer efmLeefle
mes MeefÊeÀ meb%ekeÀ ³eesie Deewj oMece mes ueive lekeÀ, DeLee&led oMece-SkeÀeoMe ÜeoMe
Deewj ueive lekeÀ keÀer meYeer ûen efmLeefle mes oC[ veecekeÀ ³eesie neslee nw ~~ 7 ~~
veewketÀì®í$e®eeHeeefve leÜlmeHle#e&mebefmLelew: ~
De×&®evêmleg veeJeeÐew: ÒeesÊeÀ:lJev³e#e&mebefmLelew: ~~ 8 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe veewketÀì®í$e®eeHee×&®evêeK³eb ³eesieHeáekeÀcevegägyeenõ
veewketÀì®í$esefle ~~ leÜÊesvewJe ÒeeiegÊesÀve ÒekeÀejsCe ueivekesÀvêeoejY³ewkeÀmceeled
kesÀvêelmeHleefYeûe&nw: meHle#e&mebefmLelew: veewketÀì®í$e®eeHemeb%e³eesie®elegä³eb YeJeefle ~
leÐeLee ~ ueiveefÜleer³ele=leer³e®elegLe&Heáece<eÿmeHleces<eg ³eoe meJex ûenemleoe veewvee&ce
³eesiees YeJeefle ~ SJeb ®elegLe&Heáece<eÿmeHleceeäceveJeceoMeces<eg ³eoe meJex ûene: YeJeefvle
leoe ketÀìeK³ees ³eesiees YeJeefle ~ DeLe meHleceeäceveJeceoMecewkeÀeoMeÜeoMeueives<eg meJex
ûene YeJeefvle leoe í$eeK³ees ³eesie: ~ DeLe oMecewkeÀeoMeÜeoMeueiveefÜleer³e-
le=leer³e®elegLex<eg ³eoe meJex ûene YeJeefvle leoe ®eeHeb ®eeHeeK³ees ³eesie: ~ De×&®evê Fefle ~
veeJeeÐewjsJe ³eesiewjv³e#e&mebefmLelew: DeHejjeefMeJ³eJeefmLelewjOe&®evêeK³ees ³eesiees YeJeefle ~
veeJeeÐee: keÀCìkesÀ<etÊeÀe: lewM®eev³e%e&mebefmLelew: DeHejjeefMeielew: lesve HeCeHeÀjsY³e:
DeejY³e efvejvlejb meHlemeg ie=ns<eg ³eoe meJex ûene YeJevl³eeHeesefkeÌuecesY³ees Jee
leoe×&®evêeK³e: me ®eeäÒekeÀej: ~ leÐeLee ~ efÜleer³ele=leer³e®elegLe&Heáece<eÿmeHleceeä-
ces<eg meHlemeg meJex ûene ³eoe YeJeefvle leowkeÀ: ~ SJeb le=leer³eeefoveJeceevles<eg efÜleer³e: ~
Heáeceeefo<JeskeÀeoMeevles<eg le=leer³e: ~ <e<þeefo<eg ÜeoMeevles<eg ®elegLe&: ~ Deäceeefo<eg
efÜleer³eevles<eg Heáece: ~ veJeceeefo<eg le=leer³eevles<eg <eÿ: ~ SkeÀeoMeeefo<eg Heáeceevles<eg
meHlece: ~ ÜeoMeefo<eg <eÿevles<eg ³eoe meJes& ûene YeJeefvle leoeçäce Fefle ~~ 8 ~~
kesÀoejoÊe:öveew-ketÀì-í$e-®eeHe Deewj De×&®evê ³eesieõ
ueive kesÀvê mes DeejcYe keÀj meHlece kesÀvê He³e&vle keÀer meYeer ûeneW keÀer efmLeefle
mes veewkeÀe³eesie, ®elegLe& kesÀvê mes oMece lekeÀ meYeer ûeneW mes ketÀì ³eesie, meHlece mes ueive
He³e&vle meYeer ûeneW mes í$e³eesie Deewj oMece kesÀvê mes ®elegLe& meYeer ûen efmLeefle mes ®eeHe
³eesie neslee nw ~
299

``Dev³e#e& mebefmLelew:“ Jeeke̳e mes, Òel³eskeÀ HeCeHeÀj mes Deeies keÀer meHlecejeefMe
lekeÀ meYeer ûeneW keÀer efmLeefle mes efÜleer³e Heáeceeäce SkeÀeoMe mLeeve mes .....³eesie
mebK³ee 4, SJeb Òel³eskeÀ DeeHeesefkeÌuece le=leer³e-<eÿ-veJece Deewj ÜeoMe mLeeve mes meele
mLeeve lekeÀ keÀer ûen efmLeefle mes ³eesie mebK³ee † 4 SJeb Fme ÒekeÀej ³eesie mebK³ee 8
nesleer nw, O³eeve osves keÀe efJe<e³e nw ~~ 8 ~~
SkeÀevlejielewjLee&lmecegê: <e[die=neefÞelew: ~
efJeueiveeefoefmLelewM®e$eÀefcel³eeke=Àeflepemebûen: ~~ 9 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe mecegê®e$eÀeK³eew Üew ³eesieeJevegägyeenõ
SkeÀevlejsefle ~~ DeLee&odefÜleer³emLeeveeoejY³ewkeÀevlejielewûe&nw: <e[dûeneefÞelew:
<e[^eefMe<eg J³eJeefmLelew: meHleefYeûe&nw: mecegêeK³ees ³eesiees YeJeefle ~ leÐeLee ~
efÜleer³e®elegLe&<eÿeäceoMeceÜeoMes<eg <eìdmeg ³eoe meHle ûene YeJeefvle leoe mecegêeK³ees
³eesie: efJeueiveeefoefmLelewefjefle ~ DevesvewJe ÒekeÀejsCe efJeueiveeuueiveelÒeYe=l³eskeÀevlejmLew:
<e[die=ns<eg meHleefYeûe&nw: efmLelew: ®e$eÀeK³ees ³eesiees YeJeefle ~ leÐeLee ~
ueivele=leer³eHeáecemeHleceveJecewkeÀeoMes<eg <e[die=ns<eg ³eoe meJex ûene: YeJeefvle leoe
®e$eÀeK³ees ³eesiees YeJeefle ~ Fl³esJeb ÒekeÀejsCe Deeke=ÀeflepeeveeceekeÀejJeMeeoglHevveeveeb
mebûenes J³eeK³eele: ~~ 9 ~~
keÀsoejoÊe:ömecegê Deewj ®e$eÀ ³eesieõ
efÜleer³e mLeeve mes DeejcYe keÀj $eÀefcekeÀ le=leer³e YeeJe keÀes íesæ[keÀj
®elegLe&YeeJe, Heáece YeeJe keÀes íesæ[keÀj <eÿYeeJe, meHlece keÀes íesæ[keÀj Deäce YeeJe,
veJece íesæ[keÀj oMece lekeÀ, SkeÀeoMe íesæ[keÀj ÜeoMeJeW YeeJe ceW DeLee&led 2, 4, 6,
8, 10, Deewj 12 JeW YeeJe ceW meYeer ûeneW keÀer efmLeefle mes mecegê veecekeÀ ³eesie, leLee
ueive mes ÒeejcYe keÀj SkeÀ DeefOekeÀ DeLee&led meYeer efJe<ece 1, 3, 5, 7, 9 Deewj
11 YeeJeeW ceW meYeer ûeneW keÀer efmLeefle mes ®e$eÀ meb%ekeÀ ³eesie neslee nw ~
JeefCe&le ³eesieesb keÀer ieCevee Deeke=Àefle ieCe ceW nesleer nw ~ ûen kegÀC[ueer ceW ûeneW
keÀer efmLeefle pees GÊeÀ ÒekeÀej JeefCe&le keÀj, ³eesie keÀejkeÀ ûen mebK³ee mes efpeme ÒekeÀej
keÀer DeekeÀ=efle efoKe Heæ[leer nw Gmeer DeekeÀ=efle keÀe ûen ³eesieeW ceW (Ke[die, ®eeHe-mecegê,
De×&®evê) veecekeÀjCe efkeÀ³ee ie³ee nw ~~ 9 ~~
300

me*dK³ee³eesiee: m³eg: meHle meHle#e&mebmLewjskeÀeHee³eeÜuuekeÀer oeefceveer ®e ~


HeeMe: kesÀoej: Metue³eesiees ³egieb ®e ieesueM®eev³eevHetJe&cegÊeÀeefvJene³e ~~ 10 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe mebK³ee³eesiemeHlekebÀ Meeefuev³eenõ
mebK³ee³eesiee Fefle ~ meHle#e&mebmLew: meHleefYeûe&nw: meHlemeg jeefMe<eg
ielewjskeÀeHee³eeoskeÀeHeieceel$eÀceelmeHle mebK³ee ³eesiee: m³eg: YeJes³eg: ~ les ®e
Jeuueke̳eeo³ees ieesueevlee: ~ leÐeLee ~ ³es<eg les<eg meHlemeg ie=ns<eg ³eoe meJex ûene YeJeefvle
leoe JeuuekeÀerveece ³eesiees YeJeefvle ~ ³eoe <eìdmeg ie=ns<eg meHle ûene YeJeefvle leoe
oeefceveerveece ³eesiees YeJeefle ~ SJeb Heáemeg meHleûene: HeeMe: HeeMees ³eesie: ~ ®eleg<eg&
kesÀoej: kesÀoejes ³eesie: ~ ef$e<eg Metue: Metuees ³eesie: ~ ܳees³eg&ie ³egieveece ³eesie: ~
SkeÀefmceve´eMeew meHle ûene ³eoe YeJeefvle leoe ieesue: ieesueveecee ³eesie: ~
Dev³eevHetJe&cegÊeÀeefvJene³e HetJeexÊeÀevev³eev³eesieeefvJene³e Jepe&ef³elJee Sles ³eesiee: YeJeefvle ~
SleogÊebÀ YeJeefle ~ ³eLeesÊeÀeveeb ³eesieeveeb ceO³eeÐeefo mebK³ee³eesiem³e mee¢M³eb YeJeefle leoe
mebK³ee³eesiees vee²erkeÀe³e&: ~ me SJe ³eesiees ûee¿e Fefle ~~ 10 ~~
kesÀoejoÊe:ömeele ÒekeÀej kesÀ mebK³ee ³eesieõ
meeleeW ûeneW keÀer meele mLeeveeW keÀer efmLeefle mes JeuuekeÀer veecekeÀ ûen ³eesie, 6
mLeeveeW ceW meeleeW ûeneW mes oeefceveer veecekeÀ ûen ³eesie, 5 mLeeveeW ceW meYeer ûeneW mes HeeMe
³eesie, 4 mLeeveeW ceW Yeer meYeer ûeneW mes kesÀoej ³eesie, mLeeve $e³e ceW meYeer ûeneW mes Metue
³eesie, oes mLeeveeW ceW meYeer ûeneW mes ³egie veecekeÀ ³eesie neslee nw ~ Fme ÒekeÀej meele ÒekeÀej
kesÀ mebK³ee ³eesie keÀns ieS nQ ~
³eefo HetJe& ceW keÀns ieS Deeke=Àefle ieCe kesÀ ³eesieeW keÀe ue#eCe Fme mebK³ee ³eesie
ceW Yeer Ieefìle neslee nw lees ³eneb Hej Fmeer mebK³ee veecekeÀjCe kesÀ ³eesie keÀer ÒeOeevelee
mecePeveer ®eeefnS ~~ 10 ~~
301

F&<³eg&efJe&osMeefvejleesçOJe©ef®eM®e jppeJeeb
ceeveer Oeveer ®e cegMeues yengke=Àl³emeÊeÀ: ~
J³e² efmLeje{îeefveHegCees veuepe: ñeieglLees
YeesieeefvJelees Yegpeiepees yengog:KeYeekeÌm³eeled ~~ 11 ~~
YeÆeslHeue:öDeeÞe³e³eesie$e³epeeleeveeb oue³eesieܳepeeleeveeb ®e HeÀueb
JemebleefleuekesÀveenõ
F&<³eg&efjefle ~~ F&<³eg&: mecelmej: Hejef×&celmejer, efJeosMeefvejle:
HejosMeeO³eemeveMeerue:, DeOJe©ef®e: meleleceìve: ~ veveg efJeosMeefvejle SJeeOJe©ef®e: ~
leeflkeÀce$e ܳeesûe&nCeced ~ G®³eles ~ efJeosMesçH³eveskeÀÒeosMeeO³eemeveMeeruees YeJeefle
meleleceìvees ve YeJeefle ~ SJebefJeOees jppeJeeb jppeeJeeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ ceeveer
ieefJe&le:, Oeveer efJeÊeJeeved, yeng<eg ke=Àl³es<eg keÀe³ex<JeemeÊeÀ: yengkeÀcee&jcYeMeerue: SJebefJeOees
cegMeueeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ J³e²esç²nerve: efJeielece²b ³em³e, efmLejes
¢{efveM®e³e:, Dee{îees OeveJeeved, efveHegCe: keÀe³es&<eg met#ce¢ef<ì: ~ SJebefJeOees veuepees
veueeK³ees ³eesies peelees YeJeefle ~ SJeceeÞe³e³eesie$e³epeeleeveeb J³eeK³eeleced ~ ñeieglLees
YeesieeefvJele Fefle ~~ ñeieglLe: ñei³eesies peelees YeesieeefvJelees YeJeefle ~ Yegpeiepees
YegpeieeK³es meHe&³eesies peelees yengog:KeYeekedÀ m³eeled veeveeÒekeÀejeCeeb og:Keeveeb YeesÊeÀe
YeJeefle ~ kesÀef®eo$e yengJe®eveb Heþefvle ~ ``J³eieeb: efmLeje{³ee efveHegCee veuepee: ñeieglLee
YeesieeefvJelee Yegpeiepee yengog:KeYeepe:“ Fefle ve keÀefM®eÎes<e: ~ SJeb
oue³eesieܳepeeleeveeb HeÀueb J³eeK³eeleced ~~ 11 ~~
kesÀoejoÊe:öDeeÞe³e-oue.....³eesie kesÀ MegYeeMegYeHeÀueõ
jppeg³eesiepe peelekeÀ F&<ee&ueg efJeosMe ceW jnves Jeeuee Deewj ³ee$ee efÒe³e neslee nw~
cegMeue ³eesiepe peelekeÀömecceeve ³egÊeÀ, Oeveer Deewj DeveskeÀ keÀe³eeX keÀe DeejcYe keÀjlee
nw ~
veue ³eesiepe peelekeÀ, De²nerve, ¢æ{ efveM®e³eer Deewj keÀe³e&#es$e ceW efveHegCe
neslee nw ~ ceeueeûen ³eesiepe peelekeÀ YeesiewMJe³e&jle neslee nw ~ Deewj meHe&³eesie cesb
meceglHeVe peelekeÀ ogKeer neslee nw ~~ 11 ~~
302

DeeÞe³eesÊeÀemleg efJeHeÀuee YeJevl³ev³ewefJe&efceefÞelee: ~


efceÞee ³ewmles HeÀueb oÐegjefceÞee mJeHeÀueÒeoe: ~~ 12 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeev³ees ³eesie DeeÞe³e³eesieM®e ³eoe mecekeÀeuece$e ¢M³eles
le$eeÞe³e³eesiem³e efvejekeÀjCeeLe&cevegägyeenõ
DeeÞe³eesÊeÀeefmlJeefle ~~ ³e$eev³ees ³eesie DeeÞe³e³eesieM®e YeJeefle
le$eeÞe³e³eesieesçv³esve ³eJeeefovee efceÞees YeJeefle efceefÞelelJee®®eeHeÀuees YeJeefle ~ mJeb HeÀueb
ve Òe³e®íefle ~ SJecev³ewjHejw: efJeefceefÞelee efve<HeÀuee YeJeefvle ~ ³ewM®e efceÞee: mee¢M³eb
ieleemles le$e HeÀueb oÐeg: ~ kesÀef®eefvceÞee ³ewmles HeÀueb les<eeefceefle Heþbefle ~
DeefceÞeeM®eev³ew: ³eoe YeJeefvle leoe mJeHeÀueÒeoe Deelceer³eb HeÀueb ooefle ~ le$e
®ejjeMeew ueiveieles efmLejefÜmJeYeeJeefmLejefceÞee: ~ efmLejueives ®ejefÜmJeYeeJeö
ielewjefceÞee: ~ efÜmJeYeeJeueives ®ejefmLejielewjefceÞee Fefle ~~ 12 ~~
kesÀoejoÊe:öDeeÞe³e ³eesieeefo HeÀueõ
jppeg-cegMeue-veueöFve DeeÞe³e ³eesieeW ceW Deeke=Àefle DeeefokeÀ Dev³e ³eesieeW kesÀ
ue#eCe ÒeeHle nesves Hej Gve ³eesieeW keÀe HeÀueeosMe ve keÀj J³eeHle ³eesie keÀe ner HeÀueeosMe
keÀjvee ®eenefS ~ DeLee&led efkeÀmeer Yeer Dev³e ûen³eesie ue#eCe jefnle pees mJelev$e DeeÞe³e
³eesie nesiee Gmeer keÀe HeÀue Ieefìle neslee nw ~
GoenjCeeleö®ej ueive kesÀ ®eejeW kesÀvêeW keÀer ûen efmLeefle mes jppeg ³eesie keÀer
ÒeeefHle kesÀ meeLe keÀceue ³eesie keÀe Yeer ue#eCe Ieefìle nesves mes Ssmeer efJekeÀuHe efmLeefle ceW
keÀceue³eesie keÀer ner ÒeOeevelee kesÀ Devegmeej keÀceue ³eesie keÀe HeÀue neslee nw ~~ 12 ~~
³epJeeLe&YeekeÌmeleleceLe&©ef®eieoe³eeb
leodJe=efÊeYegkeÌíkeÀìpe: me©pe: kegÀoej: ~
otleesçìve: keÀuenke=ÀefÜnies Òeefoä:
Þe=²eìkesÀ ef®ejmegKeer ke=Àef<eke=À×ueeK³es ~~ 13 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ieoeMekeÀìefJenieÞe=²eìkeÀnueeK³es<eg ³eesies<eg peeleeveeb
mJeªHeb JemevleefleuekesÀveenõ
³epJeeLe&Yeeefieefle ~~ ³epJee ³epeveMeerue:, DeLe&YeeiOeveeveeb Yeepeveb, meleleb
meJe&keÀeueceLe&©ef®eb: DeLee&pe&veesÐeceMeerue: SJebefJeOes ieoeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~
303

leodJe=efÊeYegefieefle ~ leefoefle MekeÀìHejeceMe&: ~ leodJe=efÊeYegkedÀ MekeÀìJe=efÊe YegbÊesÀ ~


MekeÀìepeerJeer YeJeleerl³eLe&: ~ me©pees J³eeO³eefo&le: kegÀoej: kegÀeflmeleYee³e&: SJebefJeOe:
MekeÀìpe: MekeÀì³eesies YeJeefle ~ otleesçìve Fefle otle: HejmebowMeÒeeHeCeeLe¥
HejmekeÀeMeieeceer, Deìve: HeefjYe´ceCeMeerue: ~ veveg otlesveeH³eJeM³eceìvesve YeefJeleJ³eced ~
G®³eles ~ Hejs®í³ee ieceveMeeruees otle: De³eb Hegve: mJes®í³eeìve: leogYe³eYeeiYeJeefle ~
keÀuenke=Àled keÀuenMeerue: SJebefJeOees efJenieeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ Òeefoä: GÊeÀ:~
ef®ejsCe megKees ef®ejmegKeer, Je³eesçvles megKeerl³eLe&: ~ SJebefJeOees: Þe=²eìkeÀeK³es ³eesies
YeJeefle ~ Dev³ewef½ejbmegKeer ef®ejmegKeer Þe=²eìkesÀ J³eeK³eele: ~ le®®ee³egÊeÀced ~
³emceeÓeieJeevieeefie&: ~ ``ueiveHeáeceOece&mLew³eexie: Þe=²eìkeÀes cele: ~ Je³eeWçles megefKeveeb
pevce le$e m³eelemJeeogYeeef<eCeeced ~“ ke=Àef<eke=À×ueeK³es ~ nueeK³es ³eesies peele:
ke=Àef<eke=ÀÓJeefle, ke=Àef<eb keÀjesleerl³eLe&: ~~ 13 ~~
kesÀoejoÊe:öieoe-MekeÀì-efJenie Þe=bieeìkeÀ Deewj keÀuen ³eesiepe peelekeÀ
HeÀueõ
ieoe ³eesiepe peelekeÀ mJe³eb ³e%ekeÀce&keÀlee& Deewj ³e%e keÀjves Jeeuee OeveJeeved
Deewj OeveesHeepe&ve keÀce& ceW ÒeJeerCe neslee nw ~
MekeÀì ³eesiepe peelekeÀ, MekeÀì keÀce& ceW (ieeæ[er Deeefo ®eueeves) ÒeJe=efÊe mes
jespeer Jeeuee Mejerj jesieer, Deewj ogä m$eer mes ogKeer neslee nw ~
efJenie ³eesiepe peelekeÀ, otle keÀce& ceW ÒeJe=Êe, Ye´ceCeMeerue Deewj keÀuen
(efJe<eeo) keÀejkeÀ neslee nw ~
Þe=²eìkeÀ ³eesiepe peelekeÀ, yeg{ewleer ceW DeLee&led Deefvlece DeJemLee ceW megKeer
jnlee nw ~ nue ûen ³eesie ceW GlHeVe peelekeÀ ke=Àef<e (Kesleer) keÀce& ceW ÒeJe=Êe neslee
nw~~13 ~~
Jeýesvl³eHetJe&megefKeve: megYeieesçefleMetjes
efJe³ee&efvJeleesçH³eLe ³eJes megefKelees Je³eesçvle: ~
JeK³eelekeÀerl³e&efcelemeewK³eiegCeM®e He¨es
JeeH³eeb levegefmLejmegKees efveefOeke=ÀVe oelee ~~ 14 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Jeýe³eJeHe¨eJeeHeerpeeleeveeb mJeªHeb JemevleefleuekesÀveenõ
304

Jeýesçvl³eHetJe&megefKeve Fefle ~~ Devl³es Je³eesç³es megefKeve: HetJex megefKeveM®e


yeeu³es megKeer ³eewJeves og:efKelees Je=×lJes HegvejsJe megKeer YeJeleerl³eLe&: ~ megYeie:
meJe&peveJeuueYe: DeefleMetjesçleerJemebûeeceOeerj: SJebefJeOees JeýeeK³es peelees YeJeefle ~
Jeer³ee&efvJele: Heje$eÀce³egÊeÀ: ~ DeLeMeyo: HeeoHetjCes ~ Je³eesçvle: Je³eesceO³es megKeer ~
Devle:Meyoesç$e ceO³eHe³ee&³e: ~ SJebefJeOees ³eJeeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~
efJeK³eelekeÀerefle&: meJe&peveÒeefme×keÀebefle&: ~ mee ve leg efkeÀce$e efJeK³eelekeÀerefle&jefmle ~
G®³eles ~ Deefmle keÌJeef®e®®e mee ~ ³eLee $eÀerefÊe&ÒeeHekeÀkeÀce&efYe: MelewjefHe Hejb
ÒeK³eelekeÀerefle¥ ve ÒeeHveesefle ~ DeefcelemeewK³eiegCe: DeHeefjefcelemeewK³eesçHeefjefceleiegCeM®e~
iegCee: efJeÐeeMees³ee&o³e, SJebefJeOe: He¨eeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ levegefmLejmegKeb leveg
mJeuHeb efmLejb ef®ejkeÀeuemLeeef³e megKeb ³em³e mJeuHemegKeb yengkeÀeueb YeJeleerl³eLe&: ~
efveefOeke=Àled YetceeJeLe&mLeeHeveMeerue: ve oelee keÀo³e& SJebefJeOees JeeHeer meb%es ³eesies peelees
YeJeefle ~~ 14 ~~
kesÀoejoÊe:öJeýe-³eJe-JeeHeer Deewj He¨e ³eesiepe peelekeÀ HeÀueõ
peerJeve kesÀ (DeJemLee) Deeefo Deewj Deefvlece mece³eeW ceW Jeýe ³eesiepe peelekeÀ
megKeer jnlee nw leLee megªHe, megvoj, Metj Deewj yeueJeeved neslee nw ~ DeLee&led ceO³e
DeJemLee ceW mevleHle jnlee nw ~
³eJe ³eesiepe peelekeÀ ceO³eeJemLee ceW megKeer jnlee nw DeLee&led yeeu³e Deewj
JeeOe&ke̳e ceW og:Keer neslee nw ~
keÀceue ³eesiepe peelekeÀ K³eeleveece, yengiegCe mecHeVe Deewj peerJeve mes HetCe&
megKeer neslee nw ~ JeeHeer ³eesie ceW meceglHeVe peelekeÀ ³eeflkeÀef_®ele ÒeeHle megKe mes megKeer
jnlee nw, Yetefce ceW Oeve keÀes (efveefnle) mLeeefHele keÀjves Jeeuee Yeer neslee nw Deewj
ceneke=ÀHeCe neslee nw ~ efkeÀmeer keÀes kegÀí Yeer osves Jeeuee veneR neslee ~ ``®eceæ[er peeJew
oceæ[er vener“ ³en ueeskeÀesefÊeÀ Ssmes JeeHeer ³eesiepe peelekeÀ keÀer nesleer nw ~~ 14 ~~
l³eeieelceJeev$eÀlegJejw³e&peles ®e ³etHes efnbñeesçLe iegHl³eefOeke=Àle: Mejke=À®íjeK³es ~
veer®eesçueme: megKeOevewefJe&³egle½e MeÊeÀew oC[s efÒe³ewefJe&jefnle: Heg©<eesçvl³eJe=efÊe: ~~ 15 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ³etHeMejMeefÊeÀoC[eK³es ³eesie®elegä³es peeleeveeb mJeªHeb
JemevleefleuekesÀveenõ
305

l³eeieelceJeeefveefle ~~ l³eeieer oelee DeelceJeeveÒeceeoer ~ $eÀlegJejw³e&%eÞesÿw³e&%ew³e&peles


SJebefJeOees ³etHeeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ efnbñesefle ~ efnbñees JeOe©ef®e:, iegHl³eefOeke=Àle:
yevOeveHeeue:, Mejke=Àled MejkeÀej: SJebefJeOeM®e MejeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ veer®e
Fefle ~ veer®e: DeOeceeveecekegÀueesef®eleeveeb keÀce&Ceeb keÀlee&, Deueme: ef$eÀ³eemJeHeìg:,
megKeOevewefJe&³eglees YeesieefJeÊeefJeJeefpe&le:, efve:megKees efveOe&veM®e SJebefJeOe: MeÊeÀew ³eesies
peelees YeJeefle ~ efÒe³ew: Heg$eeefoefYe: efJejefnle: Jeefpe&le:, Devl³eJe=efÊe: oemeJe=efÊe:,
MetêJe=efÊeefjl³eLe&: ~ SJebefJeOees ob[eK³es ³eesies peele: Heg©<ees YeJeefle ~~ 15 ~~
kesÀoejoÊe:ö³etHe ³eesiepe ceeveJeöoeveMeerue, efmLejyegef×mLe Deewj
GÊeceesÊeceö
(efJe<Ceg³eeie©ê³eeie) ³e%eeW keÀe mecHeeove keÀjlee nw ~ Mej ³eesiepe peelekeÀ-
efnbmekeÀ, yevoerIej keÀe DeefOekeÀejer (pesuej), Mej efvecee&CekeÀÊee& (Mem$eeefo efvecee&lee)
neslee nw ~
MeefÊeÀ ³eesiepe peelekeÀ, veer®ekeÀce& keÀÊee&, Deeuemeer Deewj megKe Oevemece=ef× mes
nerve neslee nw ~
oC[ ³eesie ceW meceglHeVe peelekeÀ DeHeves HeeefjJeeefjkeÀ efÒe³epeveeW mes jefnle Deewj
Ye=l³e keÀce& (veewkeÀjer) keÀce& keÀjves Jeeuee neslee nw ~~ 15 ~~
keÀerl³ee&³egleM®euemegKe: ke=ÀHeCeM®e veewpe:
ketÀìsçve=leHueJeveyevOeveHeM®e peele: ~
í$eesÓJe: mJepevemeewK³ekeÀjesçvl³emeewK³e:
MetjM®e keÀece&gkeÀYeJe: ÒeLeceevl³emeewK³e: ~~ 16 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe veewketÀì®í$ekeÀeceg&keÀpeeleeveeb mJeªHeb JemevleefleuekesÀveenö
keÀerl³ee& ³egleM®euemegKe Fefle ~~ keÀerl³ee&³egle: K³eele³eMee: ®euemegKe:
keÀoeef®elmegKeer keÀoeef®eodogKeer, ke=ÀHeCe: Deoelee ®eMeyoesç$e meceg®®e³eeLex ~ SJebefJeOes
veewpe: veeJeeK³es ³eesies peele: ÒeeCeer YeJeefle ~ ketÀìsçve=le Fefle ~ Deve=les
HueJeveeceefle³e&m³eemeeJeve=leHueJeve:, Demel³eeefYeOee³eer Demel³eeefYeYee<eer ®e ~ yevOeveHe:
yevOeve Heeleefle yevOeveHe: kesÀef®elketÀìsçve=leke=ÀHeCeyevOeveHeM®e peele Fefle Heþefvle ~
SJebefJeOe: ketÀìeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ Fefle ketÀì³eesie: ~ í$eesÓJe Fefle ~
306

mJepevemeewK³ekeÀj: mJepeves<eg megKeb keÀjesleerefle mJepevemeewK³ekeÀj:, Devl³emeewK³ees


Je=×lJes megefKele: SJebefJeOe: í$eeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ Fefle í$e³eesie: ~
keÀece&gkeÀYeJe: MetjM®e mebûeeceefÒe³e:, ÒeLeceevl³emeewK³e: ÒeLeces yeeu³es megKeer Devl³es
Je=×lJes megKeer ®e SJebefJeOe: keÀeceg&keÀYeJe: ®eeHeeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ Fefle
®eeHe³eesie: ~~ 16 ~~
kesÀoejoÊe:öveew-ketÀì-í$e-keÀeceg&keÀ ³eesiepe HeÀueõ
veewkeÀe ³eesiepe peelekeÀöefJeHegue keÀerefle& mecHeVe, keÀYeer megKeer Deewj keÀYeer
og:Keer Deewj ke=ÀHeCe (oeve jefnle) neslee nw ~
keÀtì ³eesie ceW GlHeVe peelekeÀöefceL³eeYee<eCe keÀjves Jeeuee Deewj yevOeveeieej
keÀe ceeefuekeÀ neslee nw ~
í$e ³eesiepe peelekeÀöDeHeves HeefjJeej kesÀ efueS megKeo Deewj Je=×eJemLee ceW
megKeer jnlee nw ~
®eeHe DeLee&led Oeveg<e ³eesie ceW meceglHeVe Heg©<e ³ee GÊeÀ ³eesieeslHeVee veejer
(peelekeÀ ³ee peeeflekeÀe) MetjJeerj yeeu³e Deewj JeeOe&ke̳e peerJeve ceW megKeer nesles ngS Yeer
ceO³e DeJemLee ceW og:Keer jnlee nw ~~ 16 ~~
DeOexvogpe: megYeiekeÀevleJeHeg: ÒeOeevemlees³eeue³es vejHeefleÒeeflecemleg Yeesieer ~
®e$eÀs vejsvêcegkegÀìÐegeflejef_pelee*defIe´JeeaCeesÓJeM³e efveHegCe: efÒe³eieerleve=l³e: ~~ 17 ~~
YeÆeslHeue:öDeLee×&®evêmecegê®e$eÀJeuuekeÀerpeeleeveeb mJeªHeb JemevleefleuekesÀveenõ
DeOexvogpe Fefle ~~ megYeie: meJe&peveefÒe³e: keÀevleJeHeg: ÒeoMe&veer³e:, ÒeOeeve:
meJe&peveHetp³e: SJebefJeOeesçOexvogpeesç×&®evêeK³ees ³eesies peelees YeJeefle ~ vejHeefleÒeeflece:
je%ee legu³e: Yeesieer, YeesieJeeved SJebefJeOemlees³eeue³es mecegêeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~
®e$esÀefle ~ vejsvêe jepeeve: les<eeb cegkegÀìe: efkeÀjerìe: ®etæ[eceefCejlveeefve les<eeb Ðegefle:
keÀeefvle: le³ee jef_peleew ígefjleeJebIe´er Heeoew ³em³e, jepeevemlem³e Heeo³ees: Heleefvle,
cenejepeeefOejepees YeJeleerl³eLe&: ~ leHees%eeveeefo³eesieeêe%eeb Hetpeveer³ees Jee
SJebefJeOeM®e$eÀeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ Deeke=Àefle³eesieefJebMeeflepeeleeveeb HeÀueb
J³eeK³eeleced ~ De$ewJe YetHeeuemebK³ee³eesieeveeb HeÀueb J³eeK³ee³eles ~ JeerCeesÓJeM®esefle ~
307

efveHegCe: met#ce¢ef<ì:, efÒe³eieerleve=l³e: ieerleefÒe³ees ve=l³eefÒe³eM®e SJebefJeOees JeerCeesÓJees


JeerCeeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~~ 17 ~~
kesÀoejoÊe:öDe×&®evê-mecegê-®e$eÀJeuuekeÀer ³eesiepe peelekeÀ HeÀueõ
meJe&peve efÒe³e, oMe&veer³e, meJe&peve Hetp³elee, De×&®evê ûen³eesie ceW nesleer ns
Deewj mecegê ³eesiepe peelekeÀ, jepee kesÀ me¢Me Heje$eÀceer Deewj YeesieJeeved Yeer neslee nw ~
®e$eÀ³eesie ceW meceglHeVe peelekeÀ ³ee yeeefuekeÀe kesÀ ®ejCeeW ceW DeveskeÀ mecYe´evlemecceHeVe
J³eefÊeÀ SJeb jepee Yeer PegkeÀles nQ DeLee&led ®e$eÀ³eesiepe peelekeÀ jepeeefOejepe (®e$eÀJeleea)
neslee nw ~
JeerCee ³eesiepe meceglHeVe yeeuekeÀ ³ee yeeefuekeÀeSBöefveHegCe, met#ce efJe®eejMeerue,
ieerle mebieerle Deewj ve=l³eefÒe³e Yeer nesles nQ ~~ 17 ~~
oeleev³ekeÀe³e&efvejle: HeMegHeM®e oeefcve HeeMes Oeveepe&veefJeMeeruemeYe=l³e yevOeg: ~
kesÀoejpe: ke=Àef<ekeÀj: megyentHe³eesp³e: Metj: #elees Oeve©ef®eefJe&OeveM®e Metues ~~ 18 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe oeefceveerHeeMekesÀoejMetue³epeeleeveeb mJeªHeb JemevleefleuekeÀsveenõ
oeleev³ekeÀe³exefle ~~ oelee Goej:, Dev³ekeÀe³e&efvejle: HejesHekeÀejemeÊeÀ:, HeMegHe:
HeMegjef#elee yengHeMegYeeiYeJeefle ~ DeLeJee yengHeeþs yentveeb Heeueef³elee j#eef³elee ~
ûeeceeefOeHeefleefjl³eLe&: ~ SJebefJeOees oeefcve ³eesies peelees YeJeefle ~ HeeMe Fefle ~ Oeveepe&ves
efJeMeerue: Oeveepe&veefJeMeerue: Oeveepe&veefJeMeerueM®eemeew meYe=l³eyevOegM®e
Oeveepe&veefJeMeeruemeYe=l³eyevOeg: mJe³ecesJe Oeveepe&ves efJeMeerue: DemevceeiexCe Oeveepe&veb
keÀjesefle ~ leLeeYetlee Dem³e Ye=l³ee: keÀce&keÀje yeevOeJeeM®e YeJeefvle ~ SJebefJeOe:
HeeMeeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ kesÀoejpe Fefle ~ ke=Àef<ekeÀj: ke=Àef<eb keÀjesefle
megyentHe³eesp³e: megÿg MeesYeveb ke=ÀlJee yentveecegHe³egp³eles GHekeÀjesefle SJebefJeOe: kesÀoejpe:
kesÀoejeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ Metj: mecejOeerj:, #ele: Òeneefjle:, Oeve©ef®e:
DeLe&efÒe³e: ~ kesÀef®eÜOe©ef®eefjefle Heþefvle ~ efJeOeve: oefjêM®e SJebefJeOe: MetueeK³es ³eesies
peelees YeJeefle ~~ 18 ~~
keÀsoejoÊe:öoeefceveer-HeeMe-kesÀoej-Metue ³eesieeW kesÀ HeÀueõ
oeefceveer³eesiepe peelekeÀ oeveMeerue, HejesHekeÀejer Deewj HeMegDeeW keÀe j#ekeÀ
neslee nw ~
308

HeeMe ³eesie ceW GlHeVe yeeuekeÀ yeeefuekeÀe, Ye=l³e SJeb yevOegJeie& kesÀ meeLe Oeve
mebûen keÀjves ceW Meerue jefnle DeLee&led efveue&ppe neskeÀj Dev³ee³e mes Oeve mebûener neslee nw~
kesÀoej³eesie ceW meceglHeVe peelekeÀ, HejesHekeÀejer neslee nw ~
Metue ³eesiepe peelekeÀ, ³eg×eefo efÒe³e, Mem$eeW mes Mejerj #ele, Mejerj ceW IeeJe, Oevew<eCee
keÀer yegef× nesles ngS Yeer efveOe&ve neslee nw ~~ 18 ~~
OeveefJejefnle: HeeKeC[er Jee ³egies lJeLe ieesuekesÀ
efJeOeveceefueveewç%eeveesHesle: keÀgefMeuH³euemeesçìve: ~
Fefle efveieefolee ³eesiee: mee×& HeÀuewefjn veeYemee
efve³eleHeÀueoeefM®evl³ee ¿esles mecemleoMeemJeefHe ~~ 19 ~~
Fefle ÞeerJejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀ veeYeme³eesieeO³e:
mecHetCe&: ~~ 12 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ³eggieieesue³eespee&lem³e mJeªHeb meJex<eeb ®e veeYeme³eesieeveeb
mecemleoMeemeg HeÀueÒeoMe&veb nefjC³eenõ
OeveefJejefnle Fefle ~~ OeveefJejefnle: DeLe&nerve:. HeeKeC[er $e³eerceeie&J³eHesle:
SJebefJeOees ³egieeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ Jee Meyoesç$e ®eeLex ~ DeLe&nerve: HeeKeC[er ®e~
DeLeMeyo Devevle³ex ~ efJeOeveesçLe&nerve:, ceefuevees ceueesHesleMejerj: ceefueveJeemee Jee,
De%eeveesHesle: cetKe&:, kegÀefMeuHeer ueeskesÀ efvebÐeefMeuHekeÀlee&, Deueme: ef$eÀ³eemJemeceLe&:
Deìvees Ye´ceCeMeerue: ~ vevJe$eeuemeesçìveM®esefle efJe©×ced ~ G®³eles ~ mJeªHesCeeueme:
leLeeH³eefleoeefjêîeeÓespeveef$eÀ³eeceìveb efJevee mecHeeoef³elegceMeke̳elJeeoìve: SJebefJeOees
ieesueeK³es ³eesies peelees YeJeefle ~ SJeb meHlemeg mebK³ee³eesies<eg MegYeHeÀueb J³eeK³eeleced ~
Fefle efveieefolee ³eesiee Fefle ~ Fl³esJecÒekeÀeje veeYeme³eesiee: HeÀuew: mee×¥ men efveieefolee
GÊeÀe: ~ FneefmcevO³ee³es Sles mecemleoMeemJeefHe efve³eleHeÀueoe: meJe&keÀeueHeÀueÒeoe,
ef®evl³ee efJe%eeleJ³ee: ~ veveg Jeýeeefo<JeeÐevlemegefKelee ÒeoefMe&lee lelkeÀLeb
mecemleoMeeefmJel³egÊeÀced ~ G®³eles ~ les<eeb Je®eveeÐeLeeoefMe&lekeÀeue:
megKeog:Ke³eesYe&efJe<³eefle ~ ³es<eeb keÀeueefJeYeeiees veesÊeÀmles<eeb mecemleoMeemJeefHe
³eLeeoefMe&lemegKeog:KeÒeoe YeefJe<³eefvle ~ veveg keÀm³eef®elmecemleb pevce megKesve og:Kesve
®ewkeÀªHesCe ie®íefle ³es ®e Yeesefieve: lesçefHe ceevemewog&:KewjefYeYetlee YeJeefvle ³esçefHe
309

efYe#eeefMevemlesçefHe keÀoeef®e×cee&efYeleHlee YeJeefvle ~ Meerleueemegêgce®íe³eemeg


megefKeleefcel³eelceeveb cev³ebles ~ lemceeosJeceeefomegKeb og:Keb meJexCe mebmeeefjpeelesve
efJeHe³e&³esCeevegYet³eles lelkeÀLeb mecemleoMeemJeefHe ³eesiee: HeÀueÒeoe YeJeefvle ~ G®³eles ~
vewless ³eesiee oMeeäkeÀJeie&HeÀuenvleej: ~ MegYeceMegYeb Jee HeÀueb
oMeeHeefleo&oel³eäkeÀJeiee&efÞeleceefHe HeÀueb ®e ~ Delees ³eLeekeÀeueb DeefHe meceûepevceefve
HeÀueb ool³esJeb efceÞeHeÀueevegYeeJees Yeesefieveeb oefjêCeeb ®e mecYeJel³esJe ~ SJeb
leeJevveeYeme³eesieeO³ee³ees J³eeK³eele: ~ DeefmcevveO³ee³es ³eÜÊeÀJ³eb HetJe& Òeefle%eele
leog®³eles ~ oue³eesieeke=Àefle³eesie³ees: mecekeÀeuecegHemLeeveb veeefmle leLee oue³eesiew:
meneÞe³e³eesieeveeb legu³ekeÀeuecegHemLeeveb veeml³esJe ~ DeLe oue³eesiew: men mebK³ee³eesiee
³egp³evles ³eoe oue³eesiew³eg&p³evles leoe oue³eesieHeÀuecesJe YeJeefle ~ DeLeeke=Àefle³eesiee:
mebK³ee³eesiew³eg&p³evles leoeH³eeke=Àefle³eesieHeÀueb YeJeefle ³emceelmebK³ee³eesieeveeceHeJeeo: ~
Dev³eevHetJe&cegÊeÀeefvJene³e DeeÞe³e³eesieeveeceH³eHeJeeo: ~ DeeÞe³e³eesieemleg efJeHeÀuee
YeJel³ev³eefJe&efceefÞelee Fefle ~ lemceelmebK³ee³eesiee DeeÞe³eesieeM®eeefYeYet³evles ~
DeLeeÞe³e³eesiesve men mebK³ee³eesiem³eeJemLeeveb YeJeefle leoe DeeÞe³e³eesie SJe YeJeefle ~
vevJeeÞe³e³eesiemebK³ee³eesieeveeb legu³es DeHeJeeos DeeÞe³e³eesiesve mebK³ee³eesie:
keÀLeceefYeYet³eles ~ G®³eles ~ ³eefo mebK³ee³eesiesveeÞe³e³eesiem³eeJemLeeveb YeJeefle,
mebK³ee³eesiees YeJeefle ~ le$e ³eefo DeeÞe³e³eesiesve YeJeefle leoe DeeÞe³e³eesiem³eeJekeÀeMe
SJe mecYeJeefle ~ DeeÞe³e³eesiesve mebK³ee³eesiemLeeves ke=Àles Deml³esJeev³eesçJekeÀeMe:
mebK³ee³eesiem³e ~ efkeÀvleg SkeÀefmcevjeMeew ³eoe meJex ûene: YeJeefvle leoe DeeÞe³e³eesiesve
mebK³ee³eesieesçefYeYet³eles leoe ieesuekeÀm³eeveJekeÀeMe:, DeJekeÀeMe SJe ve m³eeled ~
HeefjYee<ee ®es³eced ~ efvejJekeÀeMee efn efJeOe³e: meeJekeÀeMeeefvJeOeervyeeOevles Fefle ~
DeLewkewÀkebÀ jeefMeueiveieleceefOeke=Àl³e HegjeCe³eJevecelesve ³elmee×¥ ³eesieMelecegÊebÀ leoOegvee
ÒeoM³e&les ~ les<eeb leeJel$e³eesefJebMeeflejeke=Àefle³eesiee:, efJebMeeflejsJe JejenefceefnjsCeeefYeefnlee:
~ efkebÀleg les<eeb ceO³eeodieoe³eesiesve ®elJeejes ³eesiee DeefYeefnlee: ~ ueive®elegLe&³ees: ³eoe
meJex ûene YeJeefvle leoe ieoe³eesie: ~ ®elegLe&meHlece³ees: MebKe: ~ meHleceoMece³ees:
yeYe´gkeÀ: ~ oMeceueive³ees: OJepe: ~ le$e HetJeexÊeÀe efJebMeefle: MebKe: yeYe´gOJepew: men
$e³eesefJebMeefle: YeJeefvle ~ mebK³ee³eesieeveeb meHleefJebMel³eefOekebÀ MelecesJeb mee×x Meleb
310

(150) jeefMeÜeoMekesÀveeäeoMeMeleeefve YeJeefvle (1800) le$e


meHleefJebMel³eefOekeÀm³e mebK³ee³eesieMelelem³eeslHeefÊe: ÒeoM³e&les ~ leÐeLew<eeb efJekeÀuHee:
meHle le$ewkeÀefJekeÀuHee: meHle ~ efÜefJekeÀuHee SkeÀefJebMeefle: ~ ef$eefJekeÀuHee: Heáeef$ebMeled
(35) ~ ®elegefJe&keÀuHee: Heáeeefive: (35) ~ HeáeefJekeÀuHee SkeÀJeeEMeefle: (21) ~
<e[defJekeÀuHee: meHle ~ meHleefJekeÀuHee SkeÀ: ~ SleoskeÀerke=Àleb meHleefJebMel³eefOekebÀ Meleb
YeJeefle ~ (127) SleosJe JejenefceefnjsCe efJeJeenHeìues GÊeÀced ~
``efÜ$³eeefo³eesieevHeefjie=¿e keÀmceevveesÊebÀ Meleb meef$eiegCeb efJeueive ~“ Fefle DeLe
efJekeÀuHeieefCeleb ÒeoM³e&les ~ le$ee®ee³exCe efJekeÀuHeieefCeleb mebefnlee³eecegÊeÀced ~ ``HetJexCe
HetJexCe ielesve ³egÊebÀ mLeeveb efJeveevl³es ÒeJeoefvle mebK³eeced ~ F®íeefJekeÀuHew:
$eÀceMeesçefYeveer³e veerles efveJe=efÊe: Hegvejv³eveerefle: ~~“ Fefle ~ De$e ³eeJelmebK³eeveeb
efJekeÀuHee: ef$eÀ³evles leovleeveskeÀeÐeevegHe³eg&Heefj mLeeHe³esled ~ leÐeLee$e meHleûenw:
SkeÀeÐeeveeb meHleevleeveeb v³eeme: 7~6~5~4~3~2~1~ De$e HetJexCe ielesve ³egÊebÀ
mLeevebb efJeveevl³eefceefle ~ HetJe&M®eemeew ieleM®e HetJe&iele: lesve HetJexCe ielesve
³egÊeÀcevl³ecegHeefjmLeb efJevee leÜpe&ef³el³esl³eLe&: ~ ÒeLececeskeÀceOe: efmLeleb
le³eesÜ&³ees©HeefjmLe³ees: ef#eHesled ~ SJeb le$e $eerefCe ªHeeefCe peeleeefve leeefve ®e mJeesHeefj
ef$e<eg ef#eHesled ~ SJeb <e[d peeleeefve mJeesHeefj ®eleg<eg& ef#eHesled ~ SJeb le$e oMe ªHeeefCe
peeleeefve leeefve mJeesHeefj Heáemeg ef#eHesled ~ le$e HeáeoMe peeleeefve leeefve mJeesHeefj <eìdmeg
ef#eHesled ~ le$ewkeÀefJebMeeflepee&leeefve Dele: Hejb ®e keÀce&CeesçYeeJeeÊeogHeefj meHlewJe efmLelee: ~
leogÊebÀ mLeeveb efJeveevl³eb HegvejH³eOe: ÒeYe=l³esJeb ke=ÀlJee HeáeceW mLeeves Heáeef$ebMeppeelee:
HegvejefHe ®elegLex Heáeef$eMeled ~ Hegvemle=leer³es SkeÀefJebMeefle: ~ Hegve: efÜleer³es meHle ~ ÒeLeces
SkewÀJe ~ 7~21~35~35~21~7~1~ DeLeJeev³esve ÒeekeÀjsCe mebK³eeve³eveced ~
``Òeefleueesceb efveef#eH³e ®eevegueesceceOe: ef#eHesled ~ Devegueesceb meceenv³eeoOe:mLesve
efJeYeepe³esled ~~“ v³eeme: ~ De$e meHleeveeceOeesªHeb íso: ~ Devesve YeeieceHeËl³e
7/1~6/2~5/3~4/4~3/5~2/6~1/7 ueyOeb meHle (7) Slew: efÜleer³es
mLeeves <eìd mebiegC³eOe:efmLeleeY³eeb ÜeY³eeb YeieceHenjsled ueyOeceskeÀefJebMeefle: (21) ~
SlewÊle=leer³emLee: HeáemebiegC³e ef$eefYe: YepesuueyOeb Heáeef$ebMeled (35) SefYe: me²§C³e
HeáeefYe: $eerefCe meiegC³e efJeYeep³eeJeeHleceskeÀefJebMeefle: (21) SefYe: Üs me²§C³e <e[dYeer:
311

efJeYep³eeJeeHleb, meHle ~ SefYejskebÀ me²§C³e meHleefYe: efJeYep³eeJeeHleceskeÀ 1 SJe ~


SJeceskeÀefÜef$e®eleg:Heáe<eìdmeHleefJekeÀuHee: SJeb efJekeÀuHeieefCeleb ke=ÀlJee ³eLesämebK³eeveeb
J³eeK³es³eced ~ DeLewles<eeb efJekeÀuHeeveeb ueesäkeÀÒemleejsCees×ej: keÀÊe&J³e: ~
``F®íeefJekeÀuHew: $eÀleMeesçefYeveer³e veerles efveJe=efÊe: Hegvejv³eveerefle: ~“ Fefle ~
³eLesämebK³eeveeb efJekeÀuHeeveeceeÐee#ejeefCe efueKesled ~ le$ewkeÀefJekeÀuHes<JeskewÀkebÀ ueesäef®eÚb
ke=ÀlJee efJekeÀuHeeveglHeeo³esled ~ efÜefJekeÀuHes<JeeÐeb efmLejb ueesäef®eÚb ke=ÀlJee efÜleer³esve
ueesäef®eefÚlesve men efJekeÀuHeeveglHeeo³esled ~ SJeb $³eeefo<eg efJekeÀuHes<JeeÐeb efmLejb
ueesäef®evn leb ke=ÀlJeev³ew: ®ejueesäef®eefvnlew: menev³eeefvJekeÀlHeeveglHeeo³esled ~ SJeb ke=ÀlJee
ÒeLecem³eeHeemeveb keÀe³e&ced ~ veerles efveJe=efÊeefjefle Je®eveeled ~ leleesçv³eef®evnb ke=ÀlJee
v³emesled~ Hegvejv³eveereflejerefle Je®eveeled ~ GÊebÀ ®e YeÆÞeerMe¹jsCe ~
``JeCe&mebK³eekeÀkeÀesÿeK³eeb #esHe#eex %es³emebK³ekeÀ: ~ %es³eeskeÌl³eev³e$e
lelHetJe&mlelHetJe&M®eeH³eveg$eÀceeled ~~ ve³esÜeceeÐecevv³e#ee&Ðes HetJex leeb efvejvlejced ~
%es³eesçvl³e: HegvejeÐeeM®e keÀesÿefveÿeJeefOeefJe&efOe: ~~“ Fefle ~ leÐeLewkeÀefJekeÀuHee: ~
jefJe: ~ ®evê: ~ Yeewce: ~ yegOe: ieg©: ~ Meg$eÀ: Meefve: ~ SJeceskeÀefJeuHee: meHle (7) ~
DeLe efÜefJekeÀuHee: ~ jefJe®evêew ~ jefJeYeewceew ~ jefJeyegOeew ~ jefJepeerJeew ~ jefJeMeg$eÀew ~
jefJemeewjew ~ SJeceeefol³esve men <eìd (6) MeefMeYeewceew ~ MeefMeyegOeew ~ MeefMepeerJeew ~
MeefMeMeg$eÀew ~ MeefMemeewjew ~ SJeb ®evêsCe men Heáe (5) YeewceyegOeew ~ YeewcepeerJeew ~
YeewceMeg$eÀew ~ Yeewcemeewjer ~ SJeb Yeewcesve men ®elJeej: (4) yegOepeerJeew, yegOeMeg$eÀew,
yegOemeewjes ~ SJeb yegOesve men $e³e: (3) ~ peerJeMeg$eÀew peerJemeewjew ~ SJeb peerJesve men Üew
(2) ~ Meg$eÀmeewjes ~ SJeb Meg$esÀCe men SkeÀ: (1) ~ SJeb efÜefJekeÀuHee: SkeÀefJebMeefle:~
DeLe ef$eefJekeÀuHee: ~ jefJe®evêYeewcee: ~ jefJe®evêyegOee: ~ jefJe®evêpeerJee: ~
jefJe®evêMeg$eÀe: ~ jefJe®evêmeewje: ~ SJeceeefol³e®evê³ees: Heáe (5) ~
jefJeYeewceyegOee:~ jefJeYeewcepeerJee: ~ jefJeYeewMeg$eÀe: ~ jefJeYeewcemeewje: ~
SJeceeefol³ee²ejkeÀ³eesM®elJeej: (4) ~ jefJeyegOepeerJee: ~ jefJeyegOeMeg$eÀe: ~
jefJeyegOemeewje: ~ SJeceeefol³eyegOe³eesm$e³e: (3) ~ jefJepeerJeMeg$eÀe: ~ jefJepeerJemeewje:~
SJeb Üew (2) jefJeMeg$eÀmeewje: SJeceskeÀ: (1) ~ SJeceeefol³esve men ef$eefJekeÀuHee:
HeáeoMe (15) ~ ®evêYeewceyegOee: ~ ®evêYeewcepeerJee: ®evêYeewceMeg$eÀe:
312

®evêYeewcemeewje: ~ SJeb ®evêYeewce³eesM®elJeej: (4) ®evêyegOepeerJee: ~


®evêyegOeMeg$eÀe:~ ®evêyegOemeewje:, SJeb $e³e: (3) ~ ®evêpeerJeMeg$eÀe: ~
®evêpeerJemeewje: ~ SJeb Üew (2) ~ ®evêMeg$eÀmeewje: ~ SJeceskeÀ: (1) ~ SJeb ®evêsCe
men oMe (10) YeewceyegOepeerJee: ~ YeewceyegOeMeg$eÀe: ~ YeewceyegOemeewje: ~ SJeb $e³e: ~
YeewcepeerJeMeg$eÀe: ~ YeewcepeerJemeewje: ~ SJeb Üew (2) ~ YeewceMeg$eÀmeewje: ~ SJeb Yeewcesve
men <eìd (6) ~ yegOepeerJeMeg$eÀe: ~ yegOepeerJemeewje: ~ SJeb Üew (2) ~
yegOeMeg$eÀmeewje:~ peerJeMeg$eÀmeewje: SkeÀ: (1) SJeb ef$eefJekeÀuHee: Heáeef$eMeled (35) ~
DeLe ®elegefJe&keÀuHee: ~ jefJe®evêYeewceyegOee: ~ jefJe®evêYeewcepeerJee: ~
jefJe®evêYeewceMeg$eÀe: ~ jefJe®evêYeewcemeewje: ~ SJeb ®elJeej: (4) ~
jefJe®evêyegOepeerJee: ~ jefJe®evêyegOeMeg$eÀe: jefJe®evêyegOemeewje: SJeb $e³e: (3) ~
jefJe®evêpeerJeMeg$eÀe: ~ jefJe®evêpeerJemeewje: ~ SJeb Üew (2) ~ jefJe®evêMeg$eÀmeewje:
SJeceskeÀ: (1) ~ jefJeYeewceyegOepeerJee: ~ jefJeYeewceyegOeMeg$eÀe: ~ jefJeYeewceyegOemeewje:
SJeb $e³e: (3) ~ jefJeYeewcepeerJeMeg$eÀe: ~ jefJeYeewcepeerJemeewje: ~ SJe Üew (2) ~
jefJeYeewceMeg$eÀmeewje: ~ jefJepeerJeMeg$eÀmeewje: ~ SJeceeefol³esve men efJebMeefle (20) ~
®evêYeewceyegOepeerJee: ~ ®evêYeewceyegOeMeg$eÀe: ~ ®evêYeewceyegOemeewje: SJeb $e³e: (3)
®evêYeewcepeerJeMeg$eÀe: ~ ®evêYeewcepeerJemeewje: SJeb Üew (2) ®evêYeewceMeg$eÀmeewje: ~
SkeÀ: (1) ®evêyegOepeerJeMeg$eÀe: ®evêyegOepeerJemeewje: ~ ®evêyegOeMeg$eÀmeewje: ~
®evêpeerJeMeg$eÀmeewje: ~ SJeb ®evêsCe men oMe (10) ~ YeewceyegOepeerJeMeg$eÀe: ~
YeewceyegOepeerJemeewje: ~ YeewceyegOeMeg$eÀmeewje: ~ YeewcepeerJeMeg$eÀmeewje: ~ SJeb Yeewcesve men
®elJeej: (4) ~ yegOepeerJeMeg$eÀmeewje: ~ yegOesve men SkeÀ: (1) ~ SJe ®elegefJe&keÀuHee:
HeáeefJebMeled (35) ~ DeLe HeáeefJekeÀuHee: ~ jefJe®evêYeewceyegOepeerJee: ~
jefJe®evêYeewceyegOeMeg$eÀe: ~ jefJe®evêYeewceyegOemeewje: ~ SJeb $e³e: (3) ~
jefJe®evêYeewceMeg$eÀe: ~ jefJe®evêYeewcepeerJemeewje ~ SJeb Üew (2) ~
jefJe®evêYeewceMeg$eÀmeewje: ~ jefJe®evêyegOepeerJemeewje: ~ jefJe®evêyegOeMeg$eÀmeewje: ~
jefJe®evêpeerJeMeg$eÀmeewje: ~ jefJeYeewceyegOepeerJeMeg$eÀe: ~ jefJeYeewceyegOepeerJemeewje: ~
SJeceeefol³esve men HeáeoMe (15) ~ ®evêYeewceyegOepeerJeMeg$eÀe: ~
®evêYeewceyegOepeerJemeewje: ~ ®evêYeewceyegOeMeg$eÀmeewje: ~ ®evêYeewcepeerJeMeg$eÀmeewje: ~
313

®evêyegOepeerJeMeg$eÀmeewje: ~ SJeb ®evêcemee men Heáe ~ YeewceyegOepeerJeMeg$eÀmeewje: ~ SJeb


Heáe efJekeÀuHee: SkeÀefJebMeefle: (21) ~ DeLe <e[defJekeÀuHee:
Deeefol³e®evêYeewceyegOepeerJeMeg$eÀe: ~ jefJe®evêYeewceyegOeMeg$eÀmeewje: ~
jefJe®evêYeewceieg©Meg$eÀmeewje: ~ ®evêYeewceyegOepeerJeMeg$eÀmeewje: ~ SJeb <e[defJekeÀuHee: ~
DeLe meHleefJekeÀuHee: ~ jefJe®evêYeewceyegOepeerJeMeg$eÀmeewje: meHleefJekeÀuHee SkeÀ SJe
(1) ~ SJeb meHleefJebMel³eefOekebÀ efJekeÀuHeMeleced (127) J³eeK³eeleced ~~ 19 ~~
Fefle ye=nppeelekesÀ Þeer YeÆeslHeueìerkeÀe³eeb veeYeme³eesieeO³ee³e: ~~ 12 ~~
kesÀoejoÊe:ö³egie Deewj ieesue ³egiepe kesÀ meeLe mecemle veeYeme ³eesieeW keÀe
oMeeefo ceW MegYeeMegYe efJe®eejõ
³egie ³eesie ceW meceglHeVe peelekeÀ, Oevenerve nesles ngS Jeso-Meem$e kesÀ Òeefle
DeÞe×eueg neskeÀj Jesoeefo Meem$eeW keÀer efvevoe keÀjlee nw ~
ieesue ³eesiepe peelekeÀ, efveOe&veerJe Mejerj mes ceefueve, %eeve Metv³e efvevÐekeÀce&
keÀÊee&, Deeuemeer Deewj J³eLe& mes, kesÀJeue Yeespeveeefo ÒeeefHle kesÀ DeefleefjÊeÀ Deewj Dev³e
Òe³eespeve jefnle neskeÀj Ye´ceCeMeerue neslee nw ~
``Deeuemeer neslee nw Deewj Ye´ceCeMeerue Yeer neslee nw“ ³en HejmHej efJejesOeer
efJe<e³e nQ, oesveeW kewÀmes ? Deeuemeer J³eeqkeÌle Ye´ceCeMeerue veneR nesiee Deewj Ye´ceCeMeerue
J³eefÊeÀ keÀes Deeuemeer Yeer veneR keÀne pee mekeÀlee lees DekeÀce&C³e Deeuemeer J³eefÊeÀ keÀes Yeer
#egOee Heerefæ[le neskeÀj Hesì kesÀ efueS efYe#eeLe& Flemlele: Ye´ceCeMeerue nesvee ner Heæ[siee ~
veeYeme ³eesiees keÀer mecemle oMee MegYeHeÀueoe nesleer nw Dee®ee³e& keÀe cele mHeä
nw ~ efkeÀvleg HetJe& ceW Jeýe, MebKe Mej, HeeMe MekeÀì Þe²eìkeÀ, ³etHe ®eeHe Deeefo DeveskeÀeW
³eesieeW ceW ³eesie efJeMes<e keÀer HeÀue efJe®eej HejcHeje ceW keÀne ie³ee nw efkeÀ peelekeÀ keÀer
DeJemLee kesÀ ÒeejcYe ceW, DecegkeÀ ³eesie keÀe MegYe HeÀue, DecegkeÀ ³eesie keÀe HeÀue ceO³e
DeJemLee ceW Deewj DecegkeÀ ³eesie keÀe HeÀue DeJemLee kesÀ Deefvlece mece³e ceW nesiee ~
Fme ÒekeÀej kesÀ GÊeÀ oesveeW celeeW ceW SkeÀ Jeeke̳elee veneR HeeF& pee jner nw, lees
efpeme ³eesie keÀer MegYeeMegYe HeÀue keÀer ®eefjleeLe&lee efpeme mece³e ceW keÀner ieF& nw Gme ³eesie
keÀe MegYeeMegYe HeÀue keÀefLele mece³e ceW ner nesiee ~ Deewj efpeve ³eesieeW kesÀ MegYeeMegYe HeÀue
keÀer ®eefjleeLe&lee kesÀ mece³eeW keÀe GuuesKe veneR ngDee nw Gve ³eesieeW keÀe keÀefLele MegYeeMegYe
314

HeÀue meYeer mece³eeW ceW neslee nw, pewmes efkeÀmeer ³eesie ceW peelekeÀ keÀer oefjêlee keÀer ûen
efmLeefle yeleeles ngS GmekeÀe peerJeve Yeesieer Yeer keÀne ie³ee nw, lees oeefjêîe keÀer efmLeefle kesÀ
yeeJepeto Jen ceeveJe Yeesiewée³e& mebmeÊeÀ Yeer neslee nw ~ leLee efkeÀmeer ³eesie keÀer Oeve
mecHeVelee kesÀ MegYeHeÀue kesÀ meeLe ûen ³eesie mes ogKeo peerJeve keÀe DeeosMe neslee nw lees
Yeer Gme peelekeÀ kesÀ peerJeve ceW keÌuesMe keÀer ítì veneR nes mekeÀleer nw ~~ 19 ~~
ye=nppeelekeÀ ûevLe kesÀ veeYeme³eesieeO³ee³e:ö 12 keÀer HeJe&leer³e Þeer kesÀoejoÊe
peesMeer ke=Àle: efnvoer `kesÀoejoÊe:' J³eeK³ee mecHetCe& ~
315

DeLe ®evê³eesieeO³ee³e: ~~ 13 ~~
DeOecemeceJeefjÿev³eke&ÀkesÀvêeefomebmLes
MeefMeefve efJeve³eefJeÊe%eeveOeervewHegCeeefve ~
Denefve efveefMe ®e ®evês mJesçefOeefce$eebMekesÀ Jee
megjieg©efmele¢äs efJeÊeJeevm³eeledmegKeer ®e ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeleM®evê³eesieeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ le$eeoeJesJeekeÀe&ö
lkesÀvêHeCeHeÀjeHeesefkeÌuecemLes ®evês peelem³e mJeªHe%eeveb ceeefuev³eenõ
DeOecemeceJeefjÿeveerefle ~~ efJeve³ees veerefle: megMeeruelee, efJeÊeb Oeveb, %eeveb
Meem$eeJeyeesOe: yegef×: vewHegC³eb keÀe³ex<eg met#ceoefMe&lJeced DekeÀe&oeefol³eelkesÀvêeefomebmLes
kesÀvêHeCeHeÀjeHeesefkeÌuecemebmLes MeefMeefve ®evês peelem³e efJeve³eefJeÊe%eeveOeervewHegCeev³eOece-
meJeefjÿeefve efveke=À<³eceO³eceesÊeceeefve YeJeefvle ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ³em³eeefol³eppevceefve
kesÀvêmLeM®evêcee YeJeefle lem³ewleeefve efJeve³eeoerv³eOeceeefve YeJeefvle ~ DeOecelJecesles<eece-
YeeJe: ~ ³emceeÐeJevesMJej: ~ ``cetKee&voefjêebM®eHeueeefvJeMeerueeM®evê: Òemetlesçke&À-
®elegä³emLe: ~“ ³em³e pevcemece³es HeCeHeÀjmLeM®evê: met³ee&odYeJeefle lem³ewleeefve
ceO³eceeefve YeJeefvle ~ ve ®eeefleYeJeleerl³eLe&: ~ ³em³e pevceefve DeeHeesefkeÌuecemLeM®evêes
YeJeefle lem³e efJeve³eeoerefve Jeefjÿeefve YeJeefvle ~ leLee ®e ³eJevesMJej: ~
``kegÀ³ee&odefÜleer³es Oeefveveeb ÒemetefleceeHeesefkeÌuecemLes kegÀuepeeûepeeveeced ~“ Fefle ~
Denveerl³eeefo ~ ®evês MeefMeefve mJesçefOeefce$eebMekeÀmLes Denefve efveefMe ®e ³eLeemebK³eb
megjieg©efmele¢äs peerJeMeg$eÀeY³eeceJeueesefkeÀles peelees efJeÊeJeeved Oeveer megKeer YeesieJeebM®e
m³eeodYeJesod ~ leogÊebÀ YeJeefle ~ ³em³eenefve efoJee pevce YeJeefle ®evêM®e ³eefEmcemleefmceved
jeMeew mJeveJeebMekeÀmLees YeJeefle mJem³eeefOeefce$eebMekesÀ efmLelees Jee megjieg©Cee peerJesve ¢ä:
leoe me Heg©<ees efJeÊeJeevmegKeer ®e YeJeefle ~ DeLe ³em³e efveefMe je$eew pevce YeJeefle
®evêcee: mJeveJeebMekeÀmLeesçefOeefce$eveJeebMekeÀmLees Jee YeJeefle Meg$eÀsCe ¢M³eles leoe peelees
efJeÊeJeevmegKeer ®e YeJeefle ~ De$eenefve efveefMe ®e ®evês mJeeefOeefce$eebMekesÀ Jee efmLeles
³eLeemebK³eb megjieg©efmele¢äs kesÀef®eodJ³ee®e#eles ~ De³egÊeÀcesleled ~ ³emceeÓieJeeved
ieeefie&:~ ``mJeebMesçefOeefce$em³eebMes Jee mebefmLelees efoJemes MeMeer ~ ieg©Cee ¢M³eles le$e
peelees efJeÊemegKeeefvJele: ~~ efveM³esJeb Ye=iegCee ¢ä: MeMeer pevceefve Mem³eles ~
316

efJeHe³e&³emLes MeerleebMeew pee³evlesçuHeOevee veje: ~~ Fefle leLee ®e ³eJevesMJej: ~


``mJeebMes MeMeer Yeeie&Je¢äcetefle&efve&MeerMJejeslHeefÊekeÀj: Òeefoä: ~ leogÊeceesodYeteflekeÀj: me
leg m³eeod¢äes efoJee osJeHegjesefnlesve“ ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:ömet³e& mes kesÀvê HeCeHeÀj DeeHeesefkeÌueceiele mes efJe®eejõ
peelekeÀ keÀer pevce kegÀC[ueer ceW met³e& mes ³eefo ®evêcee kesÀvêmLe nes lees efJeve³e-
Oeve-%eeve-yegef× Deewj ®eeleg³ee&efo iegCeeW mes peelekeÀ jefnle mee neslee nw ~ met³e& YeeJemLe
mLeeve mes HeCeHeÀjmLe ®evêcee mes Meerue Oeve yegef×efveHegCeeefo GÊeÀ iegCeeW keÀer Yeer efmLeefle
ceO³ece nesleer nw Deewj met³e& mes ®evêcee ³eefo DeeHeesefkeÌuecemLe (3~6~9~12) mLeeveeW
ceW neslee nw lees peelekeÀ ceW Meerue-Oeve-%eeve-yegef× Deewj ®eeleg³ee&efo iegCe mecHeVelee
efJeMes<e nesleer nw ~
leLee DeHeves DeefOeefce$e ³ee DeHeves efce$eeefo veJeebMe iele ®evêcee Hej ³eefo
peelekeÀ keÀe pevce efovesämece³e keÀe nw lees ieg© ûen keÀer Deewj ³eefo peelekeÀ kegÀC[ueer
je$eerä keÀer nw lees Gme Hej Meg$eÀ keÀer ¢ef<ì nesves mes peelekeÀ Oeveer Deewj megKe mecHeVe
neslee nw ~~ 1 ~~
meewc³ew: mcejeefjefveOeves<JeefOe³eesie Fvoesm -
leefmbceM®ecetHemeef®eJeef#eefleHeeuepevce ~
mecHeVemeewK³eefJeYeJee nleMe$eJeM®e
oerIee&³eg<ees efJeielejesieYe³eeM®e peelee: ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeeefOe³eesieeK³eb ³eesieb meHeÀueb JemevleefleuekesÀveenõ
meewc³ewefjefle ~~ FvoesM®evêelmeewc³ew: yegOeieg©efmelew: mcejeefjefveOeves<eg
meHlece<eÿeäces<eg ef$e<eg mLeeves<eg ܳeesJee& mLeeve³eesjskeÀefmcevJee mLeeves meJe¥ SJe YeJeefle
leoeefOe³eesieeK³ees ³eesiees J³eeK³eelees YeJeefle ~ De$e kewÀefM®el<eÿmeHleceeäceeveeb
mLeeveeveeb meewc³eûen$e³em³eeJemLeeveeoMetv³elee³eeceefOe³eesiees J³eeK³eele: ~ le®®ee³egÊeÀced~
³emcee®í¦lekeÀerefle&: ~ ``efveOeveb Ðetveb <e<þb ®evêmLeeveeÐeoe MegYew³eg&ÊeÀced ~ DeefOe³eesie: me
ÒeesÊeÀes J³eemeke=Àleew meHleOee HetJez: ~“ J³eemeke=Àleew efJemlejke=Àleew HetJeZje®ee³ezefM®evlevew: ®e
meHleOee meHleÒekeÀej: ÒeesÊeÀ: keÀefLele: ~ leÐeLee ~ <e<þs jeMeew ³eoe meJes& meewc³eûene:
YeJeefvle leowkeÀ: ~ meHleces efÜleer³e: ~ Deäces le=leer³e: ~ <eÿmeHlece³eesM®elegLe&: ~
317

<eÿeäce³ees: Heáece: ~ meHleceeäce³ees: <eÿ: ~ <eÿmeHleceeäces<eg meHlece Fefle ~ SJeb


efmLeles<eg meewc³es<JeefOe³eesie: ~ DeLee&osJewJeceJeefmLeles<eg HeeHew: HeeHe: ~ efceÞewefce&Þe: ~ leLee
®e ÞeglekeÀerefle&: ~ ``<eìdmeHleceeämebmLewM®evêelmeewc³ew: MegYeesçefOe³eesie: m³eeled ~ HeeHe:
HeeHewjsJeb efceÞewefce&ÞemleLewJeesÊeÀ ~~“ DeefOe³eesiepeeleeveeb HeÀueceen ~ leefmcbeM®ecetHemeef®e-
Jeef#eefleHeeuepevcesefle ~ leefmcevveefOe³eesies peeleM®ecetHe: mesveeHeefleYe&Jeefle ~ meef®eJees cev$eer
Jee YeJeefle ~ ef#eefleHeeuees ve=Heeuees jepee Jee YeJeefle ~ les<eeb ³egieHeomecYeJeelHe=LekeÌlJeb
J³eeK³eeleced ~ leLee ®e yeeoje³eCe: ~ ``MeefMeve meewc³ee: <eÿs Ðetves Jee efveOevemebefmLelee
Jee m³eg: ~ peelees ve=Heefle%ex³ees cev$eer Jee mesveevee³ekeÀes JeeefHe ~~“ lesvewleogÊebÀ YeJeefle ~
yegOeieg©efmelew©lke=ÀäJeer³ez: ve=Hees ceO³eceJeer³ez: meef®eJe: nerveJeer³ew&: mesveeHeefle: ~
SJecev³elecee DeefHe ~ mecHeVemeewK³eefJeYeJee: DeeflemeewK³ewMJe³e&mecHeVee: nleMe$eJe:
ve<ìefjHeJe: oerIee&³eg<e ef®ejpeerefJeve:, efJeielejesieYe³ee: mJemLeosne efveYe&³eeM®e SJebefJeOes
³eesies peelee YeJeefvle ~ kesÀ<eeef®evceles jepe³eesie SJe ~ leLee ®e meejeJeu³eeced ~ ``Ðetveb
<eÿceLeeäceb efMeefMejiees: ÒeeHlee: mecemlee MegYee: $etÀjeCeeb ³eefo iees®ejs ve Heeflelee:
met³ee&ue³eeodotjle: ~ YetHeeue: ÒeYeJelme ³em³e peueOesJeXueeJeveeblees¨eJew: mesvee
ceÊekeÀjeRêoevemeefueueb Ye=biewceg&ng: Heer³eles ~~“ leLee ®e ceeC[J³e: -
``Deefce$eb ³eeefce$eb efveOeveceLeJee Meerle©ef®elees
ielee: meJex meewc³eemleefcen peve³es³egve&jHeefleced ~
Ie=lesvesJeemeskebÀ ieleJeefle efJe<eeoeÞegHe³emee
ÒeleeHeeefive³e&m³e pJeueefle Ëo³es Me$eg<eg Ye=Meced ~~“ ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:ö®evêmecyevOesve-DeefOe³eesie efJe®eejõ
pevcekegÀC[ueer kesÀ ®evêûen efmLele jeefMe mes meHlece-<eÿ Deewj Deäce YeeJe
efmLele MegYe ûeneW mes (yegOe-ye=nmHeefle Deewj Meg$eÀ) DeefOe³eesie neslee nw ~ DeefOe³eesie
keÀejkeÀ ûen efmLeefle efpeme peelekeÀ keÀer nesleer nw Jen peelekeÀ mesveeOeerMe-cev$eer Deewj
jepee neslee nw ~ DeLee&led ®evêcee mes meHlece efmLele MegYe ûeneW mes mesveeHeeflelJe, <eÿmLe
mes cev$eer Deewj DeäceYeeJeiele meYeer MegYeûeneW mes jepee keÀe pevce neslee nw ~ leLee
DeefOe³eesie ceW meceglHeVe yeeuekeÀ megKewMJe³e& mecHeVe Me$eg jefnle oerIee&³eg<³e Deewj keÀe³ee
mes veerjesieer neslee nw ~
318

GÊeÀ yegOe-ieg©-Meg$eÀ keÀer HetCe&-ceO³e Deewj efveye&uelJe keÀer efmLeefle mes


mesveeHeeflelJe, ceefv$elJe Deewj ve=HelJe Yeer HetCe&ceO³eeOece nesleer nw ~
<eÿeäceÜeoMe efmLele MegYe ûeneW kesÀ mecyevOe mes meele ÒekeÀej kesÀ DeefOe³eesie
nes mekeÀles nQ ~
(1) meYeer MegYeûen íþs, (2) meHlece ceW, (3) DeäcemLe, (4) íþs
DeeþceW, (5) íþs meeleJeW, (6) meHleceeäce ceW, (7) <eÿ meHleceeäce ceW ~ Fme
ÒekeÀej 7 ÒekeÀej kesÀ DeefOe³eesie nesles nQ ~~ 2 ~~
efnlJeeke¥À megveHeÀeveHeÀeog©Oegje: mJeevl³eesYe³emLewûe&nw:
MeerleebMees: keÀefLeleesçv³eLee leg yengefYe: kesÀceêg ceesçv³ewmlJemeew ~
kesÀvês MeerlekeÀjsçLeJee ûen³egles kesÀceêgcees ves<³eles
kesÀef®elkesÀvêveJeebMekesÀ<eg ®e Jeovl³egefÊeÀÒeefme×e ve les ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe megveHeÀeveHeÀeog©OegjekesÀceêgceeK³eb ³eesie®elegä³eb
Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
efnlJeeke&Àefceefle ~~ DeLeeke&Àceeefol³eb efnlJee l³ekeÌlJee ³eoev³e: keÀefM®eodûenes
YeewceeefokeÀ MeerleebMeesM®evêelmJeevl³eesYe³emLees YeJeefle efÜleer³eÜeoMemLeew Jee Üew
YeJelemleoe megveHeÀe-DeveHeÀe-og©OegjejK³eb ³eesie$e³eb YeJeefle ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ Deke&Àb
efnlJee ³eoev³ees ûen: keÀefM®e®®evêeodefÜleer³emLeeves YeJeefle leoe megveHeÀeveece ³eesiees
YeJeefle ~ DeLeeke&Àb Jepe&ef³elJee ®evêeled ÜeoMes keÀefM®eodûenes YeJeefle leoe DeveHeÀeveece
³eesiees YeJeefle ~ SJeceke&Àb Jepe&ef³elJee ®evêeled efÜleer³eÜeoMeieew ûenes YeJelemleoe
og©Oegjeveece ³eesiees YeJeefle ~ De$e ³eesie$e³esçH³eeefol³ees efÜleer³es ÜeoMes Jee mLeeves YeJeefle
leoe ve ³eesieYe²ke=ÀÓJeefle ~ efkeÀvleg ³eesiekeÀle=&Ceeb ceO³es ve ieC³eles ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~
Deeefol³ees efÜleer³es ÜeoMes Jee mLeeves YeJeleg, cee YeJeleg, Jee Yeewceeefomle$emLees
³eLeeoefMe&le³eesiekeÀlee& YeJeefle ~ Sles ³eesiee yengefYeje®ee³ez: Heefþlee:, Dev³eLee kesÀceêgce
GÊeÀ: ~ DemceeÐeesie$e³eeÐeÐeskeÀesçefHe ³eesiees ve YeJeefle leoe keÀsceêgceeK³ees ³eesiees YeJeefle~
SleogÊebÀ YeJeefle ~ Yeewceeoerveeb kesÀvês MeerlekeÀjsçLeJee ûen³egles kesÀceêgcees ves<³eles ~
Dev³es<eeb ieiee&oerveecesJeb celeced ~ kesÀvês pevceueives keÀsvês MeerlekeÀjs ®evês Jee
Yeewceeefoûen³egles YeewceeefoûenefJejefnle³eesjefHe ®evêeodefÜleer³eÜeoMemLeeve³ees: kesÀceêgcees ve
319

YeJeefle ~ kesÀvês ûen³egle Fl³e$e kewÀefM®®evêkesÀvêcesJe keÀsJeueb J³eeK³eeleb le®®ee³egÊeÀced ~


®evêkesÀvês ûen³egles ®evêcemeesçefHe ³eesieesçvleYe&Jeefle MeerlekeÀjs ûen³egles Fl³esleoHeeLe&ke̳eb
m³eeled ~ De$e ®e YeieJeevieeefie&: ~ ``J³e³eeLe&kesÀvêieM®evêeefÜvee Yeevegb ve ®esoûen: ~
keÀefM®elm³eeÜe efJevee ®evêb ueiveelkesÀvêieleesçLeJee ~~ ³eesie: kesÀceêgcees veece leoe
m³eeÊe$e ieefn&le: ~ YeJeefvle efveefvolee®eeje oeefjêîeeHeeflemeb³eglee: ~~“ leLee
meejeJeu³eeced ~ ``megveHeÀeveHeÀeog©Oegje: $eÀcesCe ³eesiee YeJeefvle jefJejefnlew: ~
efJeÊeevl³eesYe³emebmLew: kewÀjJeJeveyeevOeJeeefÜniew: ~~ Slesve ³eoe ³eesiee: kesÀvêûenJeefpe&le:
MeMeebkeÀM®e ~ kesÀceêgceesçeflekeÀä: MeefMeefve ®e meJe&ûene¢äs ~~“ SJeb ``kesÀvês
MeerlekeÀjsçLeJee ûen³egles kesÀceêgcees ves<³eles ~~“ Dev³es Dee®ee³ee& ves®íefvle ~
Jejenefceefnjmleg Hegveefj®íl³esJe ~ ³eefmcevveLex lem³ewJe leÜeke̳eced ~ Dev³eLee kesÀceêgce
Fl³esJecegkeÌlJee HejcelecegÊeÀced ~ Dev³ewjmeew SJeb kesÀvês MeerlekeÀjsçLeJee ûen³egles kesÀceêgcees
ves<³eles ~“ mJeuHepeelekesÀçefHe lesve megveHeÀeveHeÀeog©OegjeYeeJes kesÀceêgce GÊeÀ: ~ leLee ®e~
``jefJeJep³e¥ ÜeoMeiewjveHeÀe ®evêeodefÜleer³eiew: megveHeÀe ~ GYe³eefmLelewog&©Oeje
kesÀceêgcemeb%ekeÀesçleesçv³e: ~~“ mel³em³eeefHe ~ ``megveHeÀeveHeÀeog©OegjeYeeJes kesÀceêgce:~“
leLee ®e ~ ``megveHeÀelJeveHeÀe³eesieew oew©OegjM®evêmebefmLele: #es$eeled ~ ÒeekeÀHe=ÿlees
ûensvêw©Ye³eielewmles<eg jefJeJep³e&ced ~~ kesÀceêgceesç$e ³eesieesçv³eLee YeJesÐe$e ieefn&leb pevce~“
kesÀef®elkesÀvêveJeebMekesÀef<Jeefle ~ kesÀef®eoe®ee³ee&: kesÀvês<eg kesÀef®e®®e veJeebMekesÀ<JesleÐeesie$e³eb
Jeoefvle ~ leLee ®evêeledefÜleer³eÜeoMeesYe³emLewûe&nw: megveHeÀe³ee ³eesiee J³eeK³eelee: ~ leLee
kewÀefM®e®í¦lekeÀerefle&peerJeMece&ÒeYe=efleefYe: kesÀvêJeMeeVeJeebbMekeÀJeMee®®e J³eeK³eelee: ~
SleogÊebÀ YeJeefle ~ leejeûenwM®evêe®®elegLe&mLeevemLew: megveHeÀe ~ oMecemLeevemLewjveHeÀe ~
®elegLe&oMeceefmLelew: og©Oeje Deleesçv³eLee kesÀceêgce: ~ leLee ®e ÞeglekeÀerefle&: ~
``®evêe®®elegLez: megveHeÀe oMeceefmLelew: keÀerefle&leesçveHeÀe efJeniew: ~ GYe³eefmLelewog&©Oeje
kesÀceêgcemebef%eleesçv³eLee ³eesie: ~~“ kesÀef®elkesÀvêveJeebMekesÀ<eg leg Jeoefvle ~ ³e$e le$e jeMeew
³eêeefMemecyeefvOeveJeebMekesÀ ®evêcee YeJeefle lemceeêeMes³eex efÜleer³ees jeefMe: le$e ³eefo
leejeûenes YeJeefle leoe megveHeÀe ~ DeLe ®evêveJeebMekeÀjeMes: ÜeoMes leejeûenes ³eoe
YeJeefle leoeveHeÀe ~ DeLe ®evêveJeebMekeÀjeMes: efÜleer³es ÜeoMes ®e ³eoe ûenes YeJelemleoe
320

og©Oeje ~ Deleesçv³eLee kesÀceêgce: ~ leLee ®e ®evêveJeebMekeÀjeefMelees efÜÜe&oMejeMeer


³eefo ûenjefnleew YeJele: leoe kesÀceêgce: ~ leLee ®e peerJeMecee&ö
``³eêeefMemeb%es MeerleebMegve&JeebMes pevceefve efmLele: ~
leodefÜleer³eefmLelew³eexie: megveHeÀeK³e: ÒekeÀerefle&le: ~~
ÜeoMewjveHeÀe %es³ees ûenwefÜ&Üe&oMeefmLelew: ~
ÒeesÊeÀes og©Oegje³eesieesçv³eLee kesÀceêgce: mce=le: ~~“
GefÊeÀ: Òeefme×e ve les ³es<eecesJebefJeOeb celeced ~ les<eecegefÊeÀueexkesÀ ve Òeefme×e levceleb
Je=×p³eesefleef<ekewÀvee&²erke=Àleefcel³eLe&: ~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:ömegveHeÀe-DeveHeÀe-êg©Oeje Deewj kesÀceêgce ³eesieõ
peelekeÀ keÀer pevceHeef$ekeÀe ceW ®evêjeefMe efmLele YeeJe mes met³e& ûen keÀes íesæ[
keÀj Mes<e 5 ûeneW ceW keÀesF& Yeer SkeÀ ³ee DeefOekeÀ ûen ³eefo ®evêcee mes efÜleer³e jeefMe
iele nes lees megveHeÀe, ®evêcee mes 12JeW mLeeve ceW nesves mes DeveHeÀe, ®evêcee mes efÜleer³e
Deewj ÜeoMe oesveeW ceW nesves mes og©Oeje veecekeÀ ³eesie nesles nQ ~
³eefo ®evêcee mes efÜleer³e ÜeoMe ceW keÀesF& Yeer ûen venerb neslee nw lees kesÀceêgce
veecekeÀ ³eesie neslee nw ~ Ssmee yengle Dee®ee³eex keÀe cele nw ~ kesÀceêgce ³eesie kesÀ ue#eCeeW
ceW Dee®ee³eeX kesÀ efJeefYeVe cele nw ~ pewmesõ
ÞeglekeÀerefle& Deewj peerJeMecee& veecekeÀ Dee®ee³eeX kesÀ cele mes ³eefo ueive mes
kesÀvêiele ³ee cebieueeefo efkeÀmeer ûen mes ³egÊeÀ ®evêcee neslee nw lees kesÀceêgce ³eesie keÀe
keÀesF& ÒeYeeJe (cetu³e) veneR neslee nw ~ ÒekeÀejevlej mes kesÀceêgce ³eesie ue#eCe Ieefìle
kegÀC[ueer ceW ûen ³egÊeÀ ®evêcee ³ee ®evêcee mes kesÀJeue 4~10 kesÀvêiele ûen efmLeefle³eeW
ceW kesÀceêgce ³eesie Yebie nes peelee nw ~
kegÀí Dee®ee³eeX keÀe cele nw efkeÀ ®evêcee mes efÜleer³e ÜeoMemLe ûen efmLeefle
JeMesve pees megveHeÀeefo ³eesie keÀns ieS nQ, leÜled ³eefo ®evêcee mes kesÀvêiele ûen nesles nQ
lees megveHeÀeefo ³eesie nesles nQ ~
®evêveJeebMe mes efÜleer³e ÜeoMemLe ûen efmLeefle³eeW ceW Yeer megveHeÀeefo ³eesieeW keÀer
meÊee kegÀí Dee®ee³eeX kesÀ cele mes keÀner ieF& nw ~ Fme ÒekeÀej kesÀ efJekeÀuHe meJe&ceev³e veneR
nwb ~ HetJeexÊeÀ ®evêcee mes efÜleer³e ÜeoMemLe ûen efmLeefle pevce ³eesie meJe&ceev³e nQ~~3~~
321

ef$ebMelmeªHee megveHeÀeveHeÀeK³ee: <eef<ì$e³eb oew©Oejs ÒeYesoe: ~


F®íeefJekeÀuHew: $eÀceMeesçefYeveer³e veerles efveJe=efÊe: Hegvejv³eveerefle: ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe megveHeÀeveHeÀeog©OegjeK³eb ÒekeÀej%eeveefcevêJeýe³eenõ
ef$ebMelmeªHee Fefle ~~ meªHeeef$ebMeoskeÀef$ebMeled ~ SkeÀef$ebMelmegveHeÀeK³ee ³eesiee: ~
leeJevle SJeeveHeÀeK³ee: <eef<ì$e³eceMeerl³eefOekebÀ Meleb og©OegjeÒeYesoeveeces<eeb
HetJe&JeefÜkeÀuHeieefCeleced ~ F®íeefJekeÀuHewefjl³eeefo ~ Sle®ídueeskesÀ ueesägkeÌÒemleejb
HetJe&cesJe veeYeme³eesieeO³ee³es J³eeK³eeleced ~ F®íeefJekeÀuHew: $eÀceMe: HeefjHeeìîeev³e$e
ueesägkeÀceefYeveer³e veerles efveJe=efÊe: keÀe³ee& ~ Hegve: Yet³eesçv³eveerefleefjl³e$e mLeeveevlejs
®eeueveced ~ DeLe megveHeÀeo³ees YeewceyegOeieg©efmeleeefmelew: HeáeefYeefve&<HeeÐevles ~
lemceeefo®íeefJekeÀuHee: Heb®e les<eeb v³eeme: ~ De$e ÒeeiJelHetJexCe HetJexCe ieefCelesve
³egÊeÀmLeeveb efJeveevl³eb ÒeJeoefvle mebK³eeefceefle ke=ÀlJee peeleced 5~4~3~2~1 DeLeJee
ÒeeiJelmebmLe: mJemebK³ee peelee: 5/1~4/2~3/3~2/4~1/5
SJeceskeÀefJekeÀuHee: 5 efÜefJekeÀuHee: 10 ef$eefJekeÀuHee: oMe ®elegefJe&keÀuHee: Heb®e
Heb®eefJekeÀuHee SkeÀ: SJeceskeÀef$ebMeled ~ 5~10~10~5~1~ leÐeLee ~ efÜleer³es
®evêeÓewce: yegOe: ye=nmHeefle: Meg$eÀ: meewj: SJeceskeÀefJekeÀuHee: Heáe ~ DeLe
efÜefJekeÀuHee: ~ YeewceyegOeew 1 YeewcepeerJeew 2 YeewceMeg$eÀew 3 Yeewcemeewjew 4 yegOepeerJeew 5
yegOeMeg$eÀew 6 yegOemeewjew 7 peerJeMeg$eÀew 8 peerJemeewjew 9 Meg$eÀmeewjew 10 ~ SJeb
efÜefJekeÀuHee: oMe ~ DeLe ef$eefJekeÀuHee: ~ YeewceyegOepeerJee: 1 YeewceyegOe Meg$eÀe: 2
YeewceyegOemeewje: 3 YeewcepeerJeMeg$eÀe: 4 YeewcepeerJemeewje: 5 YeewceMeg$eÀmeewje: 6
yegOepeerJeMeg$eÀe: 7 yegOepeerJemeewje: 8 yegOeMeg$eÀmeewje: 9 peerJeMeg$eÀmeewje: 10 ~ SJeb
ef$eefJekeÀuHee oMe ~ DeLe ®elegefJe&keÀuHee: YeewceyegOepeerJeMeg$eÀe: 1 YeewceyegOepeerJemeewje:
2 YeewcepeerJeMeg$eÀmeewje: 3 YeewceyegOeMeg$eÀmeewje: 4 yegOepeerJeMeg$eÀmeewje: 5 SJeb
®elegefJe&keÀuHee: Heb®e ~ DeLe Heb®eefJekeÀuHee: ~ YeewceyegOepeerJeMeg$eÀmeewje: ~ SJeb
Heb®eefJekeÀuHee SkeÀ: ~ SJeceskeÀef$ebMeled megveHeÀe³eesiee: GlHeeefolee: ~ DevesvewJe ÒekeÀejsCe
ÜeoMemLew: DeveHeÀeYesoe: SkeÀef$eMeled ~ DeLe ogg©OegjeefJekeÀuHee: ~ S<eeb ueesäg
keÀÒemleejeYeeJeelmJeyeg×îes®íeefJekeÀuHew: $eÀceMeesçefYeveer³esefle v³ee³esve J³eglHeefÊe: ~ SkeÀes
efÜleer³es ~ efÜleer³ees ÜeoMes ~ SkeÀes ÜeoMes ~ efÜleer³ees efÜleer³es ~ leÐeLee ~ YeewceyegOeew 1
322

yegOeYeewcees 2 YeewcepeerJeew 3 peerJeYeewceew 4 YeewceMeg$eÀew 5 Meg$eÀYeewceew 6 Yeewcemeewjew 7


meewjYeewceew 8 yegOepeerJeew 9 peerJeyegOeew 10 yegOeMeg$eÀew 11 Meg$eÀyegOeew 12 yegOemeewjew
13 meewjyegOeew 14 peerJeMeg$eÀew 15 Meg$eÀpeerJeew 16 peerJemeewjew 17 meewjpeerJeew
18 Meg$eÀmeewjew 19 meewjMeg$eÀew 20 ~ DeLewkeÀes efÜleer³es ~ ÜeoMes Üew ~ efÜleer³es Üew ~
ÜeoMes: ®ewkeÀ: ~ leÐeLee ~ Yeewce: yegOepeerJeew 1 yegOe: peerJeYeewceew 2 peerJe: Meg$eÀyegOeew
3 yegOe: Meg$eÀYeewceew 4 Yeewce: yegOemeewjew 5 yegOe: meewjYeewceew 6 Yeewce: peerJeMeg$eÀew 7
peerJe: Meg$eÀYeewceew 8 Yeewce: peerJemeewjew 9 Yeewce: meewjYeewceew 10 Yeewce: Meg$eÀmeewjew
11 Meg$eÀ: meewjYeewceew 12 yegOe: YeewcepeerJeew 13 peerJe: YeewceyegOees 14 yegOe:
YeewceMeg$eÀew 15 Yeewce: Meg$eÀyegOeew 16 yegOe: Yeewcemeewjew 18 Yeewce: meewjyegOeew 18
yegOe: peerJeMeg$eÀew 19 peerJe: Meg$eÀyegOeew 20 yegOe: peerJemeewjew 21 peerJe: meewjyegOeew
22 yegOe: Meg$eÀmeewjew 23 Meg$eÀ: meewjyegOeew 24 peerJe: YeewceyegOeew 25 Yeewce:
yegOepeerJeew 26 peerJe: YeewceMeg$eÀew 27 Yeewce: Meg$eÀpeerJeew 28 peerJe: Yeewcemeewjew:
29 Yeewce: meewjpeerJeew 30 peerJe: yegOeMeg$eÀew 31 yegOepeerJeew 32 peerJe: yegOemeewjew:
33 yegOe: meewjpeerJeew 34 peerJe Meg$eÀmeewjew 35 Meg$eÀ: meewjpeerJeew 36 Meg$eÀ:
YeewceyegOees 37 Yeewce: yegOeMeg$eÀew 38 Meg$eÀ: YeewcepeerJeew 39 Yeewce: peerJeMeg$eÀew 40
Meg$eÀ: Yeewcemeewjew 41 Yeewce: meewjMeg$eÀew 42 Meg$eÀ: yegOepeerJeew 43 yegOe: peerJeMeg$eÀew
44 Meg$eÀ: Yeewcemeewjew 41 Yeewce: meewjMeg$eÀew 42 Meg$eÀ: yegOepeerJeew 43 yegOe:
peerJeMeg$eÀew 44 Meg$eÀ: yegOemeewjew 45 yegOe: meewjMeg$eÀew 46 Meg$eÀ: peerJemeewjew 47
peerJe: meewjMeg$eÀew 48 meewj YeesceyegOeew 49 Yeewce: yegOemeewjew 50 meewj: YeewcepeerJeew
51 Yeewce: peerJemeewjew 52 meewj: YeewceMeg$eÀew 53 Yeewce: Meg$eÀmeewjew 54 meewj:
yegOepeerJeew 55 yegOe: peerJemeewjew 56 meewj: yegOeMeg$eÀew 57 yegOe: Meg$eÀmeewjew 58
meewj: peerJeMeg$eÀew 50 Meg$eÀmeewjew 60 ~ SJeceskeÀ$e peelee: 80 DeLewkeÀes efÜleer³es ~
ÜeoMes $e³e: ~ leÐeLee ~ Yeewce: yegOepeerJeMeg$eÀe: 1 yegOepeerJeMeg$eÀe: Yeewce: 2 Yeewce:
yegOepeerJemeewje: 3 yegOepeerJemeewje: Yeewce: 4 Yeewce: yegOeMeg$eÀmeewje: 5 yegOeMeg$eÀmeewje:
Yeewce: 6 Yeewce: peerJeMeg$eÀmeewje: 7 peerJeMeg$eÀmeewje: Yeewce: 8 yegOe: YeewcepeerJeMeg$eÀe:
yegOe: 10 yegOe: YeewcepeerJemeewje: yegOe: 12 yegOe: YeewceMeg$eÀmeewje: 13
YeewceMeg$eÀmeewje: yegOe: 14 yegOe: peerJeMeg$eÀmeewje: 15 peerJeMeg$eÀmeewje: 16 peerJe:
323

YeewceyegOeMeg$eÀe: 17 YeewceyegOeMeg$eÀe: peerJe: 18 peerJe: YeewceyegOemeewje: 19


YeewceyegOemeewje: 19 YeewceyegOemeewje: peerJe: 20 SJeceskeÀ$e 100 ~ peerJe:
YeewceMeg$eÀmeewje: 1 YeewceMeg$eÀmeewje: peerJe: 2 peerJe: yegOeMeg$eÀmeewje: 3 yegOeMeg$eÀmeewje
peerJe: 4 peerJe: 4 Meg$eÀ: YeewceyegOepeerJee: Meg$eÀ: 6 Meg$eÀ: YeewceyegOemeewje: 7
YeewceyegOemeewje: Meg$eÀ: 8 Meg$eÀ: YeewcepeerJemeewje: 9 YeewcepeerJejemeew: Meg$eÀ: 10
Meg$eÀ: yegOepeerJemeewje: 11 yegOepeerJeMeg$eÀe: meewj: 12 meewj: YeewceyegOepeerJee: 13
YeewceyegOepeerJee: meewj: 14 meewj: YeewceyegOeMeg$eÀ: 15 YeewceyegOeMeg$eÀe: meewj: 16
meewj: YeewcepeerJeMeg$eÀe: 17 YeewcepeerJeMeg$eÀe: meewj: 18 meewj: yegOepeerJeMeg$eÀe: 19
yegOepeerJeMeg$eÀe: 19 yegOepeerJeMeg$eÀe: meewj: 20 ~ SJeceskeÀ$e 120 ~ De³eb efÜleer³es
SkeÀes ÜeoMes ®elJeej: ~ ®elJeejes efÜleer³es ÜeoMes ®ewkeÀ: ~ leÐeLee ~ Yeewce:
yegOepeerJeMeg$eÀmeewje: 1 yegOepeerJeMeg$eÀmeewje: Yeewce: 2 yegOe: YeewcepeerJeMeg$eÀmeewje: 3
YeewcepeerJeMeg$eÀmeewje: yegOe: 4 peerJe: YeewceyegOepeerJeMeg$eÀmeewje: 5 YeewceyegOeMeg$eÀmeewje:
peerJe: 6 Meg$eÀ: YeewceyegOepeerJemeewje: 7 YeewceyegOepeerJemeewje: Meg$eÀ: 8 meewj:
YeewcepeerJeMeg$eÀe: 9 YeewceyegOepeerJeMeg$eÀe: meewj: 10 SJeceskeÀ$e 130 ~ De³eb Üew
ÜeoMes ÜeJesJe efÜleer³es ~ JeÐeLee ~ YeewceyegOeew peerJeMeg$eÀew 1 peerJeMeg$eÀew YeewceyegOeew 2
YeewceyegOees peerJemeewjew 3 peerJemeewjew YeewceyegOeew 4 YeesceyegOeew Meg$eÀmeewjew: 5 Meg$eÀmeewjew:
YeewceyegOeew 6 YeewcepeerJeew Meg$eÀyegOeew 7 Meg$eÀyegOeew YeewcepeerJeew 8 YeewcepeerJeew yegOemeewjew
9 yegOemeewjew YeewcepeerJeew 10 YeewcepeerJeew Meg$eÀmeewjew 11 Meg$eÀmeewjew YeewcepeerJeew 12
YeewceMeg$eÀew yegOepeerJeew 13 yegOepeerJeew YeewceMeg$eÀew 14 YeewceMeg$eÀew yegOemeewjew 15
yegOemeewjew YeewceMeg$eÀew 16 YeewceMeg$eÀew peerJemeewjew 17 peerJemeewjew YeewceMeg$eÀew 18
yegOepeerJeew Yeewcemeewjew 19 Yeewcemeewjew yegOepeerJeew 20 ~ SkeÀceskeÀ$e 150 ~
Yeewcemeewjew yegOeMeg$eÀew 1 yegOeMeg$eÀew Yeewcemeewjew peerJeMeg$eÀew 3 peerJeMeg$eÀew Yeewcemeewjew 4
yegOepeerJeew Meg$eÀmeewjew 5 Meg$eÀmeewjew yegOepeerJeew 6 yegOeMeg$eÀew peerJemeewjew 7 peerJemeewjew
yegOeMeg$eÀew 8 peerJeMeg$eÀew yegOemeewjew 9 yegOemeewjew peerJeMeg$eÀew 10 ~ SkeÀceskeÀ$e
160~ Üew efÜleer³es $e³eew ÜeoMes ÜeoMes Üew $e³eew efÜleer³es ®e ~ leÐeLee ~ YeewceyegOeew
peerJeMeg$eÀmeewje: 1 peerJeMeg$eÀmeewje: YeewceyegOeew 2 YeewcepeerJeew yegOeMeg$eÀmeewje: 3
peerJeMeg$eÀmeewjew: YeewcepeerJeew 4 YeewceMeg$eÀew yegOepeerJemeewje: 5 yegOepeerJemeewje :
324

YeewceMeg$eÀew 6 Yeewcemeewjew yegOepeerJeMeg$eÀe: 7 yegOepeerJeMeg$eÀe: Yeewcemeewjew 8 yegOepeerJeew


YeewceMeg$eÀmeewje: 9 YeewceMeg$eÀmeewje: yegOepeerJeew 10 ~ SJekesÀce$e 170 ~ yegOeMeg$eÀew
YeewcepeerJemeewje: 1 YeewcepeerJemeewje: yegOeMeg$eÀew 2 yegOemeewjew: YeewcepeerJeMeg$eÀe: 3
YeewcepeerJeMeg$eÀe: yegOemeewjew 4 peerJeMeg$eÀew YeewceyegOemeewje: 5 YeewceyegOemeewje:peerJeMeg$eÀew
6 peerJemeewje: YeewceyegOeMeg$eÀe: 7 YeewceyegOeMeg$eÀe: peerJemeewjew 8 Meg$eÀmeewjew
YeewceyegOepeerJee: 9 YeewceyegOepeerJee: Meg$eÀmeewjew 10 ~ SkeÀceskeÀ$e 180 ~ SJeb
og©Oegje³eesieYeso: MeleceMeerl³eefOekebÀ ÒeoefMe&le: ~~ 4 ~~
kesÀoejoÊe:ömegveHeÀeveHeÀeog©Oeje ³eesieeW kesÀ Yesoõ
megveHeÀe Deewj DeveHeÀe ³eesieeW kesÀ 31 Yeso nesles nw ~ leLee og©Oeje ³eesie kesÀ
60 ƒ 3 † 180 Yeso nesles nQ ~
efkeÀvneR DeveskeÀesb jmee³eve HeeoeLeexb keÀe Òel³eskeÀ jmee³eve HeoeLe& mes efceÞeCe
keÀjves mes DeveskeÀ ÒekeÀej kesÀ jmee³eveeW keÀer GlHeefÊe nesleer nw ~ DeLeJee megvojlece jepe
Òeemeeo kesÀ DeveskeÀeW PejesKeeW mes DeveskeÀ ceeieeX mes DeveskeÀ ÒekeÀej keÀe Jee³eg meáeej neslee
nw ³eefo meYeer PejesKes ³ee ojJeepes Kegues jKeves mes SkeÀ ÒekeÀej keÀer Jee³eg ÒeeHle nesleer
nw, SkeÀ cegK³e Üej kesÀ meeLe Dev³e 10ÜejeW ceW He=LekedÀ He=LekedÀ mes, ÒeLece Üej kesÀ meeLe
efÜleer³e Üej kesÀ GodIeeìve mes oes ÒekeÀej keÀer Jee³eg, ÒeLece Üej kesÀ meeLe efÜleer³e le=leer³e
kesÀ GodIeeìve mes 3 ÒekeÀej keÀer Jee³eg SJeb Òemleej HetJe&keÀ Heejer Heejer mes DeveskeÀ ÒekeÀej
keÀe Jee³eg meáeej YeJ³e cenue kesÀ efJeMeeue neue ceW nesiee ~
leLee keÀìg-Decue-keÀ<ee³e-efleÊeÀ-ueJeCe-efceä 6 ÒekeÀej kesÀ jmeeW keÀe Òel³eskeÀ
keÀe mJeeo He=LekedÀ He=LekedÀ neslee nw ~ efkeÀmeer SkeÀ jme keÀes ÒeOeeve ceevekeÀj He=LekedÀ He=LekedÀ
Dev³e jmeeW oes-leerve-®eej-HeeB®e-í jmeeW kesÀ DeveskeÀ Yeso neWies leLee 6 jmeeW keÀe
meefceÞeCe Yeer SkeÀ Yeso nesiee Deewj meye YesoeW kesÀ ³eesie legu³e Yeso ieefCele mes efme× nes
peeles nQ ~ Þeer ceodYeemkeÀje®ee³e& ves DeHeveer ueerueeJeleer veecekeÀ Heeìer ieefCele ûevLe ceW
Fme efJemleej ieefCele keÀe mJe®í nue efkeÀ³ee nw ~
Dele: ³eneB Hej ®evêcee mes met³e& Jeefpe&le, Mes<e Heeb®e ûeneW ceW ceb. yeg. ye=. Meg.
Deewj Meefve mes, DeveHeÀe megveHeÀe og©Oejeefo ³eesie YesoeW ceW 5 ûeneW kesÀ mecyevOe mes pewmes
®evêcee mes efÜleer³e ceW, cebieue ³eesie † 1, leLee cebieue, yegOe, ³eesie † 2, cebieue, yegOe,
325

ye=nmHeefle ³eesie mebK³ee † 3, cebieue, yegOe, ieg©, Meg$eÀ ³eesie † 4 Deewj cebieue, yegOe,
Meg$eÀ, Meefve ³eesie mebK³ee † 5 nes jner nw ~ Fmeer ÒekeÀej ®evêcee mes efÜleer³e ceW cebieue,
yegOe ³ee cebieue ye=. ³ee ceb. Meg. ³ee ceb. Me. Fl³eeefo $eÀce mes efkeÀleves Yeso nes mekesÀbies lees
Yeso GlHeVe keÀejkeÀ ûen efmLeefle mebK³ee † 5 nw lees SkeÀ mes 5 lekeÀ $eÀcee¹ Deewj
veer®es 5 mes 1 lekeÀ Gl$eÀcee¹ mLeeefHele keÀjves Hej Deewj HetJe& DebkeÀ kesÀ iegCeve HeÀue ceW
ÒeLecee¹ mes Yeeie osves Hej SkeÀeefo ûen ke=Àle DeveskeÀ Yeso nes peeles nQ ~ ³eLee
5/1~4/2~3/3~2/4~1/5 5~4~3~2~1
Fme ÒekeÀej 5/1 † SkeÀ ûen kesÀ Yeso † 5
5 ƒ 4/2 † oes ûen kesÀ Yeso † 10
10 ƒ 3/3 † leerve ûen kesÀ Yeso † 10
10 ƒ 2/5 † ®eej ûen kesÀ Yeso † 5
5 ƒ 1/5 † HeeB®ees ûeneW kesÀ Yeso mebK³ee † 1
Fme ÒekeÀej DeveHeÀe Deewj megveHeÀe ³eesie kesÀ 31 ÒekeÀej ³ee Yeso nesles nQ ~
®evêcee mes oesveeW efÜleer³e ³ee ÜeoMeiele ûeneW keÀer efmLeefle mes og©Oeje kesÀ YesoeW ceW efkeÀmeer
efÜleer³e ³ee ÜeoMe ceW SkeÀ ûen Mes<e ®eejeW ûeneW mes Yeso mebK³ee † 4 6 4 1
† 15 nesleer nw ~ 4/1~3/2~2/3~1/4~ 1~2~3~4~ 4~6~4~1~ Yes.
meb keÀe SkeÀ ûen mes Yeso mebK³ee † 15 lees HeeB®e ûenesb keÀer Yeso mebK³ee † 15 ƒ 5
† 75, mebK³ee nesleer nw ~ efÜleer³e ÜeoMemLe ûeneW mes og©Oeje ³eesie nesves mes 75 ƒ
2 † 150 mebK³ee nesleer nw ~ leLee SkeÀ mLeeve ceW ûen mebK³ee 2, mes efÜleer³e mLeeve
ûen mebK³ee 3 nesves mes leLee oesveeW mLeeveeW ceW oes oes ûen mebK³ee mes 30 Yeso nesles nw
Dele: 150 30 † 180 Yeso nes peeles nQ ~~ 4 ~~
mJe³eceefOeieleefJeÊe: HeeefLe&Jemlelmecees Jee
YeJeefle efn megveHeÀe³eeb OeerOeveK³eeefleceeb½e ~
ÒeYegjieoMejerrj: MeerueJeevK³eelekeÀerefle&ö
efJe&<e³emegKemegJes<ees efveJe=&leM®eeveHeÀe³eeced ~~ 5 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe megveHeÀeçveHeÀ³ees³eexiepeelem³e mJeªHeefJe%eeveb
ceeefuev³eenõ
326

mJe³eefceefle ~~ mJe³eceelceveeefOeieleceefpe&leb efJeÊeb ³esve mJeyee»efpe&leOeve:


HeeefLe&Jees jepee YeJeefle ~ lelmecees Jee ~ ³eefo jepee ve YeJeefle leoe jepelegu³e:
OeerOeveK³eeefleceeved yegef×efJeÊekeÀerefle&efYe³eg&ÊeÀ: SJebefJeOe: megveHeÀe³eeb ³eesies peelees YeJeefle ~
ÒeYegefjefle ~ ÒeYegjÒeeflenlee%e:, DeieoMejerjes veer©peosn: DeefJeÐeceevee ieoe jesiee ³em³e,
MeerueJeeved oceefJeve³eeefoefoieg&Cew³eg&ÊeÀ:, K³eelekeÀerefle&: ÒeefLele³eMee: peveefJeefolemeodiegCe:
efJe<e³emegKe: MeyomHeMe&ªHejmeievOee: efJe<e³ee: lelmegKew³eg&ÊeÀ: ~ veveg efkebÀ
efJe<e³eJ³eefleefjÊeÀmegKeceefmle ? G®³eles ~ Deefmle ~ ³eÐeesefieveeb ceve:megKeb megJes<e:
DevegHeuesHeveeuebkeÀej ceeu³emeÜm$eOeejCeMeerue: efveJe=&Êe: ceveesog:KeefJeefveceg&ÊeÀ:
SJebefJeOeesçveHeÀe³eeb ³eesies peelees YeJeefle ~~ 5 ~~
kesÀoejoÊe:ömegveHeÀe, DeveHeÀe ³eesie HeÀueõ
megveHeÀe ³eesie ceW meceglHeVe yeeuekeÀ, DeHeves yeengkeÀue (DeHeves Heew©<e) mes Oeve
ÒeeefHle keÀjlee nw, jepee neslee nw DeLeJee jepee legu³e Oeve Deewj yegef× kesÀ meeLe ³eMemJeer
neslee nw ~
DeveHeÀe ³eesie ceW meceglHeVe peelekeÀ, pevelee keÀes DeHeves JeMe ceW keÀjles ngS
veerjesieer, Mejerj mes megKeer, megMeerue, efJeK³eele ³eMemJeer, YeesiewMJe³e& efJe<e³eeW mes megKeer,
megªHe Deewj efveefM®evle neslee nw ~~ 5 ~~
GlHeVeYeesiemegKeceYegiOeveJeenvee{îeml³eeö
ieeefvJelees og©OejeÒeYeJe: megYe=l³e: ~
kesÀceêgces ceefueveog:efKeleveer®eefve: mJee:
Òes<³ee: KeueeM®e ve=HelesjefHe JebMepeelee: ~~ 6 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe og©OejekesÀceêgce³eesies peele³ees: mJeªHeb
JemevleefleuekesÀveenõ
GlHeVeYeesiemegKeYegefieefle ~~ ³e$e le$e leLeeslHeVeYeesiew: megKeeefve YegbÊesÀ Oevesve
efJeÊesve JeenvewjMJeeefoefYeje{îe:, l³eeieeefvJelees oelee, megYe=l³e: MeesYeveYe=l³e SJebefJeOees
og©Oegje³eesies peelees YeJeefle ~ kesÀceêgce Fefle ~ ceefueve: ceefueveJeemee:, mveeveeuemeM®e
og:efKele: MejerjeÐew: og:KewjefvJele:, veer®e: mJekegÀueevegef®e³eeOecekeÀce&keÀj: efve:mJe:
oefjê:, Òes<³e: oemekeÀce&keÀj:, Keue: ogpe&vemJeYeeJe: S<eecegÊeÀeLee&veecev³elecesve ³egÊeÀes
327

³eefo ve=Heles: je%eesçefHe JebMes kegÀues peele: leLeeH³esJebefJeOe: kesÀceêgcepeelees YeJeefle ~


kesÀef®eo$eyengJe®eveb Heþefvle ~ ``kesÀceêgces ceefueveog:efKejveer®eefve:mJe: Òes<³e: KeueM®e
ve=HelesjefHe JebMepeele: ~“ leLeeefHe ve keÀefM®eÎes<e: ~~ 6 ~~
kesÀoejoÊe:öog©Oeje kesÀceêgce ³eesiepe HeÀueõ
og©Oeje ³eesiepe peelekeÀ, ÒeeHle megKeesHe³eesieer Oeve-Jeenve- mecHeVe, oeveefÒe³e,
®eefj$eJeeved SJeb De®ís Ye=l³e (mesJekeÀ) Jeie& mes mecyeefvOele neslee nw ~
kesÀceêgce³eesie ceW meceglHeVe yeeuekeÀ ³eefo jepeJebMe ceW Yeer ke̳eeW ve Hewoe ngDee nw
lees Yeer, ceefueve, ogKeer ogä Òeke=Àefle keÀe Oevenerve neskeÀj otmejeW keÀer mesJee ceW mebueive
jnlee nw ~~ 6 ~~
GlmeenMeew³e&OevemeenmeJeevcenerpe:
meewc³e: Heìg: megJe®evees efveHegCe: keÀueemeg ~
peerJeesçLe&Oece&megKe Yee*dve=HeHetefpeleM®e
keÀeceer Ye=iegye&ngOevees efJe<e³eesHeYeesÊeÀe ~~ 7 ~~
YeÆeslHeue:öSJeb leeJelmegveHeÀeefomeeceev³esve HeÀueceefYeOee³esoeveeR
ûenJeMeeefÜMes<eHeÀueb JemevleefleuekesÀveenõ
Glmeensefle ~~ GlmeenJeeved yeueer efvel³eesÐeceMeerue:, Meew³e&Jeeved, jCeefÒe³e:,
OeveJeeved efJeÊeeefvJele:, meenmeJeevemeceeref#elekeÀe³e&keÀejer ³eÐelkeÀe³e¥ ³eoe keÀeues
lJeefJe®ee³e& keÀjesefle ³e: me: meenefmekeÀ: SJebefJeOees cenerpeesç²ejkeÀes ³eefo ³eesiekeÀÊee&
YeJeefle leoe peelees YeJeefle ~ Heìg: o#e:, megJe®eve: MeesYeveJeekedÀ, keÀueemeg efveHegCe:
ieerleJeeÐeve=l³eef®e$eHegmlekeÀkeÀcee&efo<eg met#ce¢ef<ì: ³eefo meewc³ees yegOees ³eesiekeÀÊee&
leowJebefJeOees peeefle YeJeefle ~ DeLe&YeekedÀ Oeveeveeb Yeepeve:, Oece&YeekedÀ Oece&ef$eÀ³eemJevegjle:,
megKeYeekedÀ efvel³ebmegefKele:, ve=HeHetefpele: je%eeb ceev³e:, ³eefo peerJees ye=nmHeefle: ³eesiekeÀj:
leowJebefJeOees peelees YeJeefle ~ keÀeceer keÀecegkeÀ: m$eerueesue:, yengOeve: ÒeYetleeLe&:,
efJe<e³eesHeYeesÊeÀe efJe<e³eeCeeefcebefê³eeLee&veecegHeYeesÊeÀe GHeYeesieMeerue: lelmegKeeefvJele: ³eefo
Ye=ieg: Meg$eÀes ³eesiekeÀjmleowJebefJeOees peelees YeJeefle ~~ 7 ~~
328

keÀsoejoÊe:ömegveHeÀeefo ³eesie keÀejkeÀ ûeneW kesÀ HeÀueõ


cebieue ûen mecyevOeer megveHeÀe DeveHeÀe-og©Oeje ³eesie ceW GlHeVe peelekeÀ
Glmeener Heje$eÀceer Oeve Deewj meenme mes ³egÊeÀ neslee nw ~ yegOe mes keÀuee kegÀMeue, ce=og
Yee<eer Deewj HeefC[le, ye=nmHeefle mes Oeveer megKeer Oecee&®ejCeiele, megKeer Deewj jepeHetp³e
Deewj Meg$eÀ mes efJeMes<e Oeve mecHeVe, Meyo, mHeMe&, ªHe, jme Deewj ievOe Deeefo
efJe<e³eesHeYeesieer neslee nw ~~ 7 ~~
HejefJeYeJeHeefj®íoesHeYeesÊeÀe jefJeleve³ees yengkeÀe³e&keÀ=odieCesMe: ~
DeMegYeke=Àog[gHeesçefÚ ¢M³ecetefleie&efuelelevegM®e MegYeesçv³eLeev³eot¿eced ~~ 8 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe MevewM®ejs ³eesiekeÀle&efj Heg©<em³e mJeªHeb ®evêceefme ®e o=M³ee¢M³es
peelem³e mJeªHe%eeveb Hegef<Heleeûe³eenõ
HejefJeMesefle ~~ Hejeefpe&leeveeb efJeYeJeeveecewMJe³ee&Ceeb Heefj®íoeveeb
ie=nJem$eJeenveHeefjJeejeCeecegHeYeesÊeÀe YeJeefle yengkeÀe³e&ke=ÀvveeveeefJeOeeveeb keÀe³ee&Ceeb keÀÊee&,
ieCesMe: yengieCemJeeceer, ieCee: mebIee: les<eeb ÒeYeg: SJebefJeOees jefJeleve³e: MevewM®ejes
³eesiekeÀjes ³eefo YeJeefle leoe peelees YeJeefle ~ De$e ³eesie$e³es megveHeÀeveHeÀeog©OegjeK³es
SkewÀkeÀm³e ûenm³e HeÀuecegÊebÀ ÜîeeefomebYeJes HeÀueb ÜîeeefokebÀ Jee®³eced ~ DeMegYeke=Àefoefle~
G[gHeM®evêesçefÚ efoves ¢M³ecetefle&: ¢M³eceeveMejerj: DeMegYeke=ÀoefveäHeÀuekeÀlee& GleogÊebÀ
YeJeefle ~ efoJee pevceefve ®evêcee ¢M³es ®e$eÀe×x efmLele: DeMegYeb HeÀueb keÀjesefle ~ me
Heg©<ees oeefjêîeeefo³egÊeÀes YeJeleerl³eLe&: ~ ieefuelelevegj¢M³ecetefle&: MegYe: ~ SleogÊebÀ
YeJel³e¢M³es ®e$eÀe×x efmLele: MegYeke=Àppeele: SsMJe³ee&efo³egÊeÀes YeJeefle ~
Dev³eLeev³eot¿eced ~ GÊeÀÒekeÀejeov³eLeemLes ®evêceefme HeÀuecev³eot¿eb mJeyegodOe³ee
efJekeÀuHeveer³eced ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ je$eew pevcev³e¢M³es ®e$eÀe×x ³em³e ®evêes YeJeefle
lem³eeMegYeb pevce ~ ³em³e ¢M³es ®e$eÀe×x ®evêes YeJeefle lem³e MegYeb pevce
YeJeleerl³eLe&:~~ 8 ~~
kesÀoejoÊe:ö³eesie keÀejkeÀ Meefve ûen keÀe leLee ®evêcee keÀe MegYeeMegYe
HeÀueõ
Meefve ûen mes efpeme peelekeÀ keÀe megveHeÀeveHeÀeog©Oejeefo ³eesie nesles nQölees Jen
peelekeÀ Dev³e Heg©<eeW mes Oeve-ie=n Jem$e-DeeYet<eCeeefo keÀe GHeYeesie keÀjlee nw DeveskeÀ
329

keÀe³eeX keÀe mecHeeove keÀjles ngS (ieCeeOeerMe) ieCesMe † ieCe keÀe F&Me DeLee&led meceepe
ceW vesle=lJe Yeer ÒeeHle keÀjlee nw ~
peelekeÀ pevce efove ceW, ³eefo ®evêcee ¢M³e ®e$eÀeOe& ceW meHlece, Deäce, veJece,
oMece, SkeÀeoMe, ÜeoMe lekeÀ ceW nes lees Ssmee ³eesie DeMegYe HeÀue Òeo neslee nw~
leLee jeef$e mece³e kesÀ peelekeÀ pevce ceW ®evêcee De¢M³e ®e$eÀeOe& DeLee&led ueive
mes meHlece lekeÀ ceW nes lees MegYe neslee nw ~
efkeÀmeer Yeer Fä mece³e ceW $eÀeefvleJe=Êe Deewj ef#eeflepeJe=Êe kesÀ mecHeele efyevog iele
jeefMe ÒeosMe keÀe veece ueive nw ~ ueive ceW leerve jeefMe peesæ[ves mes oMece YeeJe DeLee&led
³eec³eesÊejenesje$eJe=Êe mecHeele efyevog, leLee ueive ceW leerve jeefMe keÀce keÀjves mes efJeef$eYe
DeLee&led ³eec³eesÊejenesje$eJe=Êe efve<þ $eÀeefvleJe=Êe keÀe jeM³eelcekeÀ ÒeosMe efJeef$eYe ueive
mLetuele³ee oMeceueive nesleer nw ~
HeÀuele: ueive mes meHleceeefo lekeÀ De¢M³e SJeb meHleceeefo mes ÜeoMe lekeÀ
¢M³e ®e$eÀeOe& neslee nw ~
keÀuHevee keÀerefpeS ueiveceeve † 8~15~25~30 nw ~ FmeceW 6 jeefMe
peesæ[ves mes 2~15~25~30 nesiee efceLegve jeefMe keÀe 15~25~30YegÊeÀebMe SJeb
14~34~30 ³en Yeesi³eebMe nesiee ~ Dele SJe efceLegve jeefMe kesÀ 14~34~30
kesÀ THej kesÀ Yeesi³eebMe mes ueive GÊeÀebMe 8~15~25~30 lekeÀ ³ener ¢M³e ®e$eÀeOe&
mecePevee ®eeefnS Fmeer ÒekeÀej meJe&$e ¢M³ee¢M³e ®e$eÀeOe& meceefPeS ~~ 8 ~~
ueiveeoleerJe JemegceevJemegcee_íMee¹elmeewc³eûenw©He®e³eesHeielew: mecemlew: ~
ÜeY³eeb meceesçuHeJemegceebM®e leodvelee³eecev³es<JemelmJeefHe HeÀueesefHJeoceglkeÀìsve ~~ 9 ~~
Fefle ÞeerJejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀ
®evê³eesieeO³ee³e: mecHetCe&: ~~ 13 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ueivee®®evêeÜe ³em³eesHe®e³es meewc³eûene YeJeefvle lem³e
HeÀueb JemevleefleuekesÀveenõ
ueiveeefoefle ~~ ³em³e pevceefve ueiveelmeewc³eûene: yegOepeerJeefmelee GHe®e³eielee
YeJeefvle meJe& SJe me Heg©<eesçleerJe Jemegceevel³eLe&b OeveJeevYeJeefle ~ ³em³e
MeMee¹e®®evêeoH³egHe®e³es meJe¥ SJe meewc³eûene: meesçefHe OeveJeeved YeJeefle ~ SJeb
330

mecemlew: ef$eefYejslelHeÀueced ~ ÜeY³eeb mece: ~ ³em³e ueivee®®evêeÜe Üew ûenew


meewc³eeJegHe®e³eieleew YeJele: me mecees ceO³eOevees YeJeefle ~ veeefleyengOevees YeJeleerl³eLe&: ~
leotvelee³eeb ueivee®®evêeÜe ³em³ewkeÀ: meewc³eûen: GHe®e³eielees YeJeefle
meesçuHeJemeggceeefvkeÀef_®e×veeefvJelees YeJeefle ~ DeLee&osJe ueivee®®evêeÜe ³em³eesHe®e³es ve
keÀefM®elmeewc³eûenes YeJeefle me oefjêes YeJeefle ~ ³em³e ueive®evê³eesÜ&³eesjefHe meewc³eûene
GHe®e³emLee: keÀ³eeefHe ³egkeÌl³ee YeJeefvle meesçH³eleerJe JemegceevYeJeefle ~ Dev³es<JemelmJeefHe
HeÀuesef<Jeefle ~ Dev³es<JeHejs<JemelmJeMeesYeves<JeefHe HeÀues<eg meeflmJeob HeÀueceglkeÀìsve
yeengu³esve YeJeefle ~ ³em³e ueivee®®evêeÜe GHe®e³emLee: meewc³eûene YeJeefvle
lem³eev³e³eesieceMegYeceefHe kesÀceêgceeefoHeÀueceefYeYet³esob MegYecesJe HeÀueceglkeÀìlJesve
Òeeyeu³esve YeJeleerefle ~~ 9 ~~
Fefle ye=nppeelekesÀ Þeer YeÆeslHeueìerkeÀe³eeb ®evê³eesieeO³ee³e: ~~ 13 ~~
kesÀoejoÊe:öueive ³ee ®evêcee mes GHe®e³emLe ûen HeÀueõ
peelekeÀ kesÀ pevce ueive ³ee ®evêcee mes meYeer MegYe ûen yegOe-ieg©-Meg$eÀ ³eefo
GHe®e³e YeeJemLe 3, 6, 10, 11 ceW nes lees Jen peelekeÀ meefJeMes<e Oeveer neslee nw ~
oes ûeneW keÀer GHe®e³eiele efmLeefle mes ceO³ece ÞesCeer keÀe Oeveer neslee nw ~ leLee efkeÀmeer ner
MegYe ûen keÀer GHe®e³eiele efmLeefle mes peelekeÀ DeuHe Oeveer neslee nw ~
kesÀceêgceeefo DeMegYe ³eesieeW kesÀ nesles ngS Yeer GÊeÀ ³eesie keÀer efmLeefle Òeyeue
nesleer nw DeLee&led oeefjêîe ogKeo kesÀceêgce ³eesie keÀe DeefmlelJe veneR neskeÀj MegYe HeÀue
ÒeeefHle nesleer nw ~
ueive mes leLee ®evêcee mes Yeer DeLee&led oesveeW mes GHe®e³emLe ûen keÀer efmLeefle³eeW
mes Òeyeue MegYe ³eesie neslee nw, leLee Fme ÒekeÀej keÀer ûen efmLeefle mes DeveHeÀe-megveHeÀeefo
MegYe ³eesieesb mes MegYe HeÀue Yeer meefJeMes<e nes peeles nQ ~~ 9 ~~
ye=nppeelekeÀ ûevLe kesÀ ®evê³eesieeO³ee³e:ö13 keÀer HeJe&leer³e Þeer kesÀoejoÊe
peesMeer ke=Àle: efnvoer `kesÀoejoÊe:' J³eeK³eeve mecHetCe& ~
331

DeLe efÜûen³eesieeO³ee³e: ~~ 14 ~~
efleiceebMegpe&ve³el³eg<esMemeefnlees ³ev$eeMcekeÀejb vejb
YeewcesveeIejleb yegOesve efveHegCeb OeerkeÀerefle&meewK³eeefvJeleced ~
$etÀjb JeekeÌHeefleveev³ekeÀe³e&efvejleb Meg$esÀCe j²e³egOewö
ue&yOemJeb jefJepesve OeelegkegÀMeueb YeeC[ÒekeÀejs<eg Jee ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe efÜûen³eesieeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ le$eeefol³es ®evêeefo³egÊesÀ
peelem³e mJeªHeb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
efleiceebMegefjefle ~ efleiceebMegjeefol³e: G<esMesve ®evêcemee meefnlees ³egÊeÀ: G<ee
jeef$e: G<ee³ee F&Me: G<esMe: jeef$eveeLe: vejb ceveg<³eb ³ev$eeMcekeÀejb peve³eefle ~ ³ev$eeefCe
menñeIeeefleÒeYe=leerv³eMceeve: Hee<eeCee: leefl$eÀ³eemeg lelkeÀce&meg efvejleb meÊebÀ leb keÀjesefle ~
SJeb Yeewcesve menwkeÀejeefMeieleesçkeÀexçIejleb HeeHeemeÊebÀ peve³eefle ~ yegOesve ef$eÀ³eemeg efveHegCeb
met#ce¢ef<ì OeerkeÀerefle&meewK³eeefvJeleb Oeeryeg&ef×:, keÀerefle&: ³eMe:, meewK³eb megKeb megKeYeeJe:
SlewjefvJeleb meb³egÊebÀ, JeekeÌHeeflevee ieg©Cee $etÀjb efJe<ecemJeYeeJecev³ekeÀe³e&efvejleb
HejkeÀce&lelHejb peve³eefle ~ Meg$esÀCe j²e³egOew: j*dieeJelejCeef$eÀ³e³ee
ceuueeefokeÀ³eeç³egOew: Ke*dieeefoefYeM®e ueyOemJeb ÒeeHl³eLe¥ peve³eefle ~ jefJepesve
MevewM®ejsCe Oeeleg<eg leece´eÐeglHeefÊece=efÊekeÀemeg iewefjkeÀeÐeemeg Jee Oeeleg<eg kegÀMeueb efveHegCeb
YeeC[ÒekeÀejs<eg mecegodieeo³emles<eg kegÀMeueb Jee ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:ö®evêeefo ûen ³eesie mecyevOeer met³e& HeÀueõ
®evêcee mes ³egÊeÀ met³e& (Òee³e: DeceeJem³ee keÀe pevce) mes peelekeÀ DeveskeÀ
ÒekeÀej kesÀ ³ev$e Deewj HelLej keÀer keÀejeriejer Deeefo ceW efveHegCe neslee nw ~ cebieue ³egÊeÀ
met³e& mes peelekeÀ HeeHekeÀce& jle neslee nw ~ yegOe ³egÊeÀ met³e& mes meceûe keÀe³eex ceW kegÀMeue
Deewj %eeveer ³eMemJeer peerJeve mecHeVe megKeer keÀe neslee nw ~ ieg© ³egÊeÀ met³e& mes peelekeÀ
keÀe mJeYeeJe $etÀj Deewj Hej keÀe³e& keÀjves keÀer ÒeJe=efÊe keÀe neslee nw ~ Meg$eÀ ³egÊeÀ met³e& mes
ve=l³e ieerleeefo leLee jCe#es$e ceW Dem$e-Mem$eeefo mes OeveesHeepe&ve keÀjlee nw ~ Meefve ³egÊeÀ
met³e& mes peelekeÀ Oeeleg keÀe³e& DeLee&led megJeCe& leece´eefokeÀ kesÀ DeeYet<eCeeefo efvecee&Ce
(mJeCe&keÀej) ceW ®elegj neslee nw ~~ 1 ~~
332

ketÀìmv³eemeJekegÀcYeHeC³eceefMeJeb ceeleg: meJe$eÀ: MeMeer


me%e: Òeme=leJeeke̳eceLe&efveHegCeb meewYeei³ekeÀerl³ee&efvJeleced ~
efJe$eÀevleb kegÀuecegK³eceefmLeleceefleb efJeÊesMJejb meeef²je
Jem$eeCeeb meefmele: ef$eÀ³eeefokegÀMeueb meeefke&À: HegveYet&megleced ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe Yeewceeefo³egÊesÀ ®evês peelem³e mJeªHeb
Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
keÀtì Fefle ~~ ketÀìb HeC³eêJ³eeCeeb ÒeefleªHeef$eÀ³eemeÊebÀ m$eerHeC³eb
veejerefJe$eÀ³ekeÀced DeemeJeHeC³eb HeeveefJe$eÀ³eb, kegÀcYeHeC³eb IeìefJe$eÀ³ekeÀced,
DeefMeJeceÞes³emkeÀjced ceeleg: pevev³ee: SJebefJeOe: MeMeer ®evêcee: meJe$eÀes
Je$esÀCee²ejkesÀCe ³egÊeÀes vejb peve³eefle ~ me%e Fefle ~ Òeme=leJeeke̳eb efÒe³ebJeoced,
DeLe&efveHegCeceLex<eg met#ce¢ef<ì, meewYeei³esve meJe&peveJeuueYesve keÀerl³ee& ³eMemeeefvJeleb
meb³egÊebÀ me%ees yegOemeefnle: MeMeer vejb peve³eefle ~ efJe$eÀevleb Me$egpesleejb, kegÀuecegK³eb
JebMeÒeOeeveced, DeefmLejceefleb ®eHeueb, efJeÊesMJejb OevemJeeefceveb, meeef²je: Deef²jmee ieg©Cee
meb³egÊeÀ: MeMeer vejb peve³eefle ~ Jem$eeCeeb ef$eÀ³eeefokegÀMeueb levlegJee³ekeÀced
DeeefoûenCeelmeerJevej¡eve$eÀ³eefJe$eÀ³es<JeefHe kegÀMeueb meefmele: Meg$esÀCe meb³egÊeÀ: MeMeer vejb
peve³eefle ~ ef$eÀ³eeefokegÀMeueb meJe&ef$eÀ³eemeg efveHegCeb meeefke&À: Deeefke&ÀCee MevewM®ejsCe ³egÊeÀ:
efÜ:mebmke=Àlee HegveYet&: lem³ee: megleb Heg$eb MeMeer vejb peve³eefle ~ HetveYet&ue#eCeced ~
``HeefjCeerlee Heefle efnlJee meJeCe& keÀecele: Þe³esled ~ De#elee ®e #elee ®ewJe HegveYet&:
mebmke=Àlee Hegve:“ ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:öcebieueeefo ûen ³egle ®evêeefo ûen HeÀueõ
cebieueeefo ûen ³egle ®evêcee mes keÀ=ef$ece Oeeleg vekeÀueer êJ³e, veejer $eÀ³e
efJe$eÀ³e, ceÐe (MejeJe Deeefo) Heeve efJe$eÀ³e, Ieæ[e Deeefo efJe$eÀ³e mes OeveesHeepe&ve keÀejkeÀ
SJeb ceele=keÌuesMe Òeo neslee nw ~
yegOe ³egÊeÀ cebieue mes efceä Yee<eer, Oeve mebûen keÀjves ceW ®elegj, Yeei³eJeeved Deewj
³eMemJeer neslee nw ~
ieg© ³egÊeÀ ®evêcee mes (ieg© ®eevêer ³eesie) Heje$eÀceer mJekegÀue Þesÿ, yegef× ceW
®ee_®eu³e Deewj HetCe& cee$ee ceW Oeveer neslee nw ~
333

Meg$eÀ ³egÊeÀ ®evêcee mes Jem$eeefo j®evee ®elegj (metle keÀelevee Deeefo) neslee nw~
Meefve ³egÊeÀ ®evêcee efÜleer³eHeefle keÀe JejCe keÀjves Jeeueer m$eer keÀe Heg$e neslee nw~~ 2 ~~
cetueeefomvesnketÀìwJ³e&Jenjefle JeefCeiyeeng³ees×e memeewc³es
Heg³e&O³e#e: mepeerJes YeJeefle vejHeefle: ÒeeHleefJeÊees efÜpees Jee ~
ieesHees ceuueesçLe o#e: Hej³egJeeflejlees Ðetleke=Àlmeemegjsp³es
og:Keeleexçmel³emevOe: memeefJele=leve³es Yetefcepes efveefvoleM®e ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLee²ejkesÀ yegOeeefo³egÊesÀ peelem³e mJeªHeb ñeiOej³eenõ
cetueeefoefle ~~ memeewc³es Yetefcepes yegOe³egÊesÀç²ejkesÀ peelees JeefCeiYeJeefle ~ me ®e
JeefCe*dcetueeefoefYe: J³eJenjefle cetueeoerefve cetueHeg<HeJeukeÀuemeejHeÀueeefve,
mvesnemlewueeo³e: SlewJ³e&Jenjefle ~ ketÀìwM®e êJ³eÒeefleªHew: ke=Àef$ecewJ³e&Jenjefle ~
yeeng³ees×e efve³eg×kegÀMeueM®e YeJeefle ~ SJeb efJeOe: memeewc³es meewc³esve yegOesve ³egÊesÀ
Yetefcepes peelees YeJeefle ~ Heg³e&O³e#e: veiejeefOeke=Àle: Hegefj DeO³e#e: mJeeceer DeLeJee
vejHeefle: jepee YeJeefle ~ DeLeJee efÜpees ye´eïeCe: ÒeeHleefJeÊees ueyOeOeve: ~
kesÀef®elÒeeHleefJeÐe Fefle Heþefvle ~ mepeerJes ieg©meb³egÊesÀ Yeewces peelees YeJeefle ~ ieesHe:
ieesHeeuekeÀ:, ceuue: yeeng³ees×e ~ DeLeMeyo: HeeoHetjCes ~ o#e: ®elegj: Hej³egJeeflejle:
Hejm$eermeÊeÀ:. Ðetleke=ÀeflkeÀleJe: meemegjsp³es Demegjwjerp³e: Demegjsp³e: lesve Demegjsp³esve
Meg$esÀCe ³egÊesÀ Yetefcepes peele: SJeb efJeOees YeJeefle ~ og:Keele&: og:KeHeeref[le:,
Demel³emevOe: Demel³ewJe mevOee Òeefle%ee ³em³e Deve=leYee<eer, efveefvole: kegÀeflmeleesçmet³e³ee
³egÊeÀ: memeefJele=leve³es meefJele=leve³esve meewjsCe ³egÊesÀ Yetefcepes peelees YeJeefle ~~ 3 ~~
kesÀoejoÊe:öyegOeeefo ûen ³eesie ³egÊeÀ cebieue ûen keÀe HeÀueõ
yegOe ³egÊeÀ cebieue mes peelekeÀ ke=Àef$ece HeoeLeex mes HeÀue-cetue-efleue lesue Ieer
Deeefo keÀe J³eeHeejjle JeefCekedÀ neslee nw ~ (vekeÀueer lesue Ieer DeeefokeÀe J³eeHeejer neslee nw ~)
ieg© ³egÊeÀ cebieue mes ûeece ÒeOeeve, jepee DeLeJee Oeveer ye´eïeCe neslee nw ~
Meg$eÀ ³egÊeÀ cebieue mes peelekeÀ iees HeeuekeÀ (iee³e mebj#ekeÀ) HenueJeeved-®eglej, Hejm$eer
ieceve keÀjves Jeeuee SJeb Ðetle keÀce&jle (pegJeeæ[er) neslee nw ~
Meefve ³egÊeÀ cebieue mes peelekeÀ, ogKeer, efceL³ee Yee<eer Deewj efvevoe keÀe Hee$e
neslee nw ~~ 3 ~~
334

meewc³es j²®ejes ye=nmHeefle³egles ieerleefÒe³ees ve=l³eefJeö


Üeiceer YetieCeHe: efmelesve ce=ogvee cee³eeHeìgue&*dIekeÀ: ~
meefÜÐees OeveoejJeeved yengiegCe: Meg$esÀCe ³egÊesÀ iegjew
%es³e: MceÞegkeÀjesçefmelesve Ieìke=À_peeleesçvvekeÀejesçefHe Jee ~~ 4 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe yegOes peerJeeefo³egÊesÀ peerJes ®e Meg$eÀeefo³egÊesÀ peelem³e
mJeªHeb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
meewc³es j²®ej Fefle ~~ j²®ejes ceuueeefokeÀ:, ieerleefÒe³e: ieerleJeuueYe:,
ve=l³eefJevve=l³e%e: SJebefJeOees meewc³es yegOes ye=nmHeeflevee ³egÊesÀ peelees YeJeefle ~ ÒeMemlee
Jeei³em³e me Jeeiceer Je®eveef$eÀ³elee HejÒel³ee³evemeceLe&:, YetieCeHe: YegJeM®e ieCeeveeb
me*dIeeveeceefOeHeefle: SJebefJeOees yegOes efmelesve Meg$esÀCe meefnles peelees YeJeefle ~ cee³eeHeìg:
HejJeáeveo#e:, ue*dIekeÀ: ieg©Je®eveeefle$eÀeceer SJebefJeOees ce=ogvee MevewM®ejsCe meefnles yegOes
peelees YeJeefle ~ meefÜÐe Fefle ~ meefÜÐe: MeesYeveefJeÐe:, OeveoejJeeved
efJeÊekeÀue$emeb³egÊeÀ:, yengiegCe: ÒeYetleiegCew: Mees³ee&efoefYe³eg&ÊeÀ: SJebefJeOees iegjew peerJes
Meg$esÀCe ³egÊesÀ peelees YeJeefle ~ MceÞegkeÀjes veeefHele: DeLeJee Ieìke=ÀlkegÀcYekeÀej:
DeLeJeevvekeÀej: metHekeÀej: SJebefJeOeesçefmelesve meewjsCe ³egÊesÀ iegjew peelees %es³ees
efJe%eeleJ³e:~~ 4 ~~
kesÀoejoÊe:öieg© Deeefo mes ³egÊeÀ yegOe ûen keÀe HeÀueõ
yegOe ³egÊeÀ ieg© mes ieerle efÒe³e, ³eg×efÒe³e, Deewj vele&keÀ neslee nw ~ Meg$eÀ ³egle
yegOe mesöJeekedÀ®elegj, He=LJeer Heefle ³ee veslee neslee nw ~ Meefve ³egÊeÀ ieg© mesöJeáekeÀ
(þie) ieg©peveeW keÀer Dee%ee keÀer DeJensuevee keÀjlee nw ~ Meg$eÀ ³egle ieg© mes, Þesÿ
efJeÜeved, m$eer Heg$e Oeveeefo mecHeVe neslee nw ~ Meefve ³egÊeÀ ieg© mes, veeefHele (veeF&) kegÀcnej
³ee jmeesF³ee neslee nw ~~ 4 ~~
DeefmeleefmelemeceeiecesçuHe®e#eg³eg&JeeflemeceeÞe³emecÒeJe=×efJeÊe: ~
YeJeefle ®e efueefHeHegmlekeÀef®e$eJesÊee keÀefLeleHeÀuew: Hejlees efJekeÀuHeveer³ee: ~~ 5 ~~
Fefle ÞeerJejenefceefnje®ee³e&ÒeCeerles ye=nppeelekesÀ
efÜûen³eesieeO³ee³e: mecHetCe&: ~~ 14 ~~
335

YeÆeslHeue:öDeLe Meg$esÀ MevewM®ej³egÊesÀ peelem³e mJeªHeb efÜûen³eesieHeÀueb ®e


Hegef<Heleeûe³eenõ
Deefmelesefle ~~ DeuHe®e#egjuHe¢ef<ì: ³egJeeflemeceeÞe³esCe m$eermebÞe³eCesve mec³ekedÀ
ÒeJe=×b efJeÊeb Oeveb ³em³e me ³egJeeflemeceeÞe³eJe=efÊe: efueefHej#ejefJev³eeme:,
HegmlekeÀuesKekeÀce&ef®e$eceeuesK³eced S<eeb JesÊee lep%e: SJebefJeOe: Deefmeleefmelemeceeieces
MevewM®ejm³e Meg$esÀCe meb³eesiew peele: Heg©<e: SJebefJeOees YeJeefle ~ ³eefo jeefMeܳes Üew
ûen³eesieew YeJele: le®®e efÜûen³eesieܳem³eeefHe HeÀueb J³eÊeÀJ³eced ~ DeLe jeefMe$e³es
efÜûen³eesie$e³eb YeJeefle leoe efÜûen³eesie$e³em³eeefHe HeÀueb Jee®³eced ~ keÀefLeleHeÀuewefjefle ~
ÜeY³eeb HejleesçHejsçv³es $e³ees ûene ³eowkeÀielee YeJeefvle leoe keÀefLeleHeÀuew©ÊeÀHeÀuewjsJe
efJekeÀuHeveer³ee: leoe efÜûen³eesie$e³em³e HeÀueb Jee®³eced ~ ³eÐeke&À®evêYeewcee
SkeÀjeefMemLee YeJeefvle leoeke&À®evê³eesies ³elHeÀuecegÊebÀ ³e®®eeefol³ee²ejkeÀ³eesies HeÀueb
³e®®e ®evêe²ejkeÀ³eesies HeÀueb lelHeÀue$e³eceefHe Jee®³eced ~ SJeb ³eLee mecYeJecev³e$eeefHe
ûen$e³em³ewkeÀjeefMeielem³e HeÀueb JeÊeÀJ³eced ~ ³eÐeskeÀjeMeew efÜûen³eesieesçv³e$e ef$eûen³eesiees
Jee YeJelemleoe meJee&efCe HeÀueeefve Jee®³eeveerefle ~~ 5 ~~
Fefle ye=nppeelekesÀ Þeer YeÆeslHeueìerkeÀe³eeb efÜûen³eesieeO³ee³e: ~~ 14 ~~
kesÀoejoÊe:öMeg$eÀ Deewj Meefve ûen keÀe ³eesiepe peelekeÀ keÀer ves$ep³eesefle ceW
DeuHelee, m$eer kesÀ DeeÞe³e mes GmekeÀer Oeve Je=ef×, leLee Jen uesKekeÀ, Deewj ef®e$ekeÀej
neslee nw ~
Fme ÒekeÀej keÀefLele oes ûeneW kesÀ HeÀueeosMe kesÀ %eeve mes 3, 4, 5 Deewj 6
ûen ³eesieeW keÀe MegYeeMegYe HeÀue Yeer peevevee ®eeefnS ~~ 5 ~~
ye=nppeelekeÀ ûevLe kesÀ efܳeesieeO³ee³e:ö14 keÀer HeJe&leer³e Þeer kesÀoejoÊe
peesMeer keÀ=leöefnvoer `kesÀoejoÊe' J³eeK³eeve mecHetCe& ~
336

DeLe ÒeJe´p³ee³eesieeO³ee³e: ~~ 15 ~~
SkeÀmLewM®elegjeefoefYeye&ue³eglewpee&lee: He=LeiJeer³e&iew:
Meeke̳eepeerefJekeÀefYe#egJe=×®ejkeÀe efveûe&vLeJev³eeMevee ~
ceens³e%eieg©#eHeekeÀjefmeleÒeeYeekeÀjesvew: $eÀceeled
ÒeJe´p³ee yeefueefYe: mecee: HejefpelewmlelmJeeefceefYe: Òe®³egefle: ~~ 1 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeele: ÒeJe´p³ee³eesieeO³ee³ees J³eeK³ee³eles ~ le$eeoeJesJe
®elegjeefoefYejskeÀmLew: ûenw: peelem³e ÒeJe´p³ee³eesieb Meeot&ueefJe$eÀeref[lesveenõ
SkeÀmLewefjefle ~~ SkeÀefmcev³e$e le$e jeMeew ®elegjeo³ees ûene YeJeefvle ®elJeej:
Heáe <eìd meHle Jee YeJeefvle lewjskeÀmLewM®elegjeefoefYe: yeue³eglew: Jeer³e&JeefodYe:
ceens³eeefoefYe: peelee: mecYetlee: Meeke̳eeefokeÀe: ÒeJe´pekeÀe: YeJeefvle ~ efkeÀvleg
®elegjeefoefYe: yeue³eglewjskeÀe ÒeJe´p³ee YeJeefle ~ leoLe&ceen ~ He=LeiJeer³e&iew: lewM®e
yeefueefYe: Jeer³e&iew: meyeuew: He=LekedÀ He=LekedÀ ÒeJe´p³ee YeJeefle ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~
®elegjeoerveeceskeÀmLeeveeb ceO³eeÐeÐeskeÀes yeueJeeved YeJeefle leoe peelem³ewkewÀJe ÒeJe´p³ee
YeJeefle ~ DeLe ®elegjeoerveeceskeÀmLeeveeb ceO³eevve keÀefM®eodyeueer YeJeefle leoe peelem³e
ÒeJe´p³ee ve YeJeefle ~ DeLe Üew yeefueveew YeJelemleoe peelem³e ÒeJe´p³eeܳecesJe YeJeefle ~
leoe yenJees yeefuevemleoe ye»³e: ÒeJe´p³ee YeJeefvle ~ SJeceskeÀmLewM®elegjeefoefYeye&ue³eglew:
peelee: ÒeJe´p³eeYeepees YeJeefvle ~ ³emceeogÊeÀced ~ ÒeJe´p³ee yeefueefYe: mecee: leeM®e
He=LeiJeer³e&iew: ceens³eeefoefYe: YeewceeÐew: Meeke̳eeÐee YeJeefvle ~ leÐeLee ~
®elegjeoerveeceskeÀmLeeveeb ceO³eeÐeoe ceens³ees Yeewcees yeueJeeved YeJeefle leoe peele: Meeke̳ees
jÊeÀHeìes YeJeefle ~ SJeb %es yegOes yeueJeefle DeepeerefJekeÀes YeJeefle DeepeerefJekeÀM®ewkeÀoC[er~
iegjew yeueJeefle efYe#eg: ³eefleYe&Jeefle ~ #eHeekeÀjM®evêes ³eoe yeueJeebmleoe Je=×:
Je=×ÞeeJekeÀ: keÀeHeeefuekeÀ: Je=ÊeYe²Ye³ee®í^eJekeÀMeyoesç$e uegHlees êäJ³e: ~ efmeles Meg$esÀ
yeueJeefle ®ejkeÀ: ®e$eÀOej: ÒeYeekeÀefj: meewj: leefmceved yeueJeefle efveûe&vLe: veive:
#eHeCekeÀ: ÒeeJejCejefnle Fl³eLe&: ~ Fves Deeefol³es yeueJeefle Jev³eeMeve:
cetueHeÀueeMevemleHemJeer YeJeefle ~ SJeb $eÀceel$eÀceMe: HeefjHeeìîee Sles ÒeJe´p³eeHe³ee&³ee:~
Sles SJeb keÀeue$eÀceeodJ³eeK³eelee: ~ leLee ®e Je*dkeÀeuekeÀe®ee³e&: ~ ``leeyeefmeDees
efoCeCeens ®evos keÀeJeeefueDees lene YeefCeDees ~ jÊeÀJe[es YetefcemegJes meescemegJes
337

SDeoC[erDee ~ osJeieg© MegkeÌkeÀ keÀesCe keÌkeÀcesCe peF& ®ejDe KeJeCeeF& ~“ Dem³eeLe&: ~


leeJeefmeDees leeHeefmekeÀ:, efoCeCeens efoveveeLes met³ex, ®evos ®evês, keÀeJeeefueDees
keÀeHeeefuekeÀ:, lene YeefCeDees leLee YeefCele:jÊeJe[es jÊeÀHeì:, YetefcemegJes Yetefcemegles,
meescemegJes meescemegles yegOes, SDeoefC[Dee SkeÀoC[er ~ osJeieg©: ye=nmHeefle:, MegkeÌkeÀ:
Meg$eÀ:, keÀesCe: MevewM®ej:, keÌkeÀcesCe $eÀcesCe, peF& ³eefle:, ®ejDe ®ejkeÀ:, KeJeCeeF&
#eHeCekeÀ: ~ DeLe Je=×ÞeeJekeÀûenCeb ceensMJejeefÞeleeveeb ÒeJe´p³eeveecegHeue#eCeeLe&ced ~
DeepeerefJekeÀûenCeb veeje³eCeeefÞeleeveeced ~ leLee ®e Je¹euekesÀ mebefnleevlejs Heþîeles ~
``peueCe nj megieDe kesÀmeJe metF& ye´ïeCCe Ceiie ceiiesmeg ~ efokeÌKeeCeb CeeDeJyee
metjeFiiene keÌkeÀcesCe CeeienDee ~~“ peueCe pJeueve: meeefivekeÀ Fl³eLe&: ~ nj
F&MJejYeÊeÀ: YeÆejkeÀ:, megieDe megiele:, Fl³eLe& kesÀmeJe kesÀMeJeYeÊeÀ:, YeeieJele:
Fl³eLe&: ~ metF& Þegefleceeie&iele: ceerceebmekeÀ: ~ ye´ïeYeÊeÀ: JeeveÒemLe: ~ Ceive veive:
ÞeHeCekeÀ: ~ ceiiesmeg ceeiex<eg ~ efokeÌKeeCeb oer#eeCeeced ~ CeDeJyee %eeleJ³ee: ~
metjeFiieene met³ee&efoûene: ~ keÌkeÀcesCe ~ CeeienDee veeLeielee: ~ SJeb
®elegjeoerveeceskeÀmLeeveeb ceO³eeÐeeJevlees yeefueve: leeJevle SJe ÒeJe´p³ee YeJeefvle ~ le$eeefHe
ÒeLecee Jeer³ee&efOekeÀm³e lelmecyeefvOeveer ÒeJe´p³ee YeJeefle ~ ³emceelemJeuHepeelekesÀ GÊeÀced~
``®elegjeefoefYejskeÀmLew: ÒeJe´p³eeb mJeeb ûen: keÀjesefle yeueer ~ yengJeer³exmleeJeod³e: ÒeLecee
Jeer³ee&efOekeÀm³ewJe ~~“ leeHemeJe=×ÞeeJekeÀjÊeÀHeìepeerefJeefYe#eg®ejkeÀeCeeb efveûe&vLeeveeb ®esefle~
Jeer³eexHe®e³e$eÀcesCeev³eemeeb $eÀce: ~ SJeb yeefueefYe: mecee: ÒeJe´p³ee: yeefuevees ûenm³e
³ee¢M³esJe leÂueevegmeejsCe ÒeeHveesefle HeefjHeeue³eefle TveJeuem³e cevee*d veeHveesefle
Heeue³eefle ~ HejeefpelewmlelmJeeefceefYe: Òe®³egefleefjefle ~ Meeke̳eeefoÒeJe´p³eemJeeefceefYeûe&nw:
Hejeefpelewjv³ewûe&nw: ³eg×s efJeefpelew: Òe®³egefle: ÒeJe´p³eel³eeie: ~ lelÒeJe´p³eeb ie=nerlJeeb
Hegveml³epeefle ~ SleogÊebÀ YeJeefle ~ ®elegjeoerveeb ceO³eeÐeÐeskeÀes yeueJeeved YeJeefle me ®e
ûen³eg×s Dev³esve ûensCe peelekeÀkeÀeues Hejeefpelemleoe ÒeJe´p³eeb ie=nerlJee Hegveml³epeefle
l³ekeÌlJee ®e ÒeJe´p³eeceveeefÞel³ewJe efleÿefle ~ DeLe ®elegjeoerveeb ceO³eeodÜew yenJees Jee
yeefuevees YeJeefvle les ®e Hejeefpeleemleoe lem³eeJeM³ecesJe meJee&Y³e: ÒeJe´p³eeY³e:
®³egefleYe&Jeefle ~ ³emceeÂueJeodûenmebK³eemlesve ÒeJe´p³ee: keÀle&J³ee: ~
Devl³eÒeJe´p³eeefOeHeefle³e&Ðev³esve ûensCe efpelees ve YeJeefle leoe leecesJe ÒeJe´p³eeceeefÞelees
338

efce´³eles ~ DeLe ÒeJe´p³eeoe³ekeÀes ûen SkeÀ SJe efpelees ve YeJeefle leoe ³eeJeppeerJeb leecesJe
ÒeJe´p³eeceeÞe³eefle ~ DeLe Üew ûenew ÒeJe´p³eeoe³ekeÀew leew ®eeHejeefpeleew leoe
ÒeLeceÒeJe´p³eeoe³ekeÀevleo&Mee³eeb ÒeLeceeb ÒeJe´p³eeb ie=nerlJee leecesJeeefÞel³e leeJeefÊeÿefle ~
³eeJeodefÜleer³eÒeJe´p³eeoe³ekeÀûenevleo&MeeÒeJesMe: ~ le$e ÒeLeceeb l³ekeÌlJee
efÜleer³eeceeÞe³eefle ~ SJeb yengÒeJe´p³eemeg mecYeJes ³eesp³eced ~ De$e ®e mel³ee®ee³e&:-
``les<JeefOekeÀyeueer peerJeefm$eoefC[veb Yeeie&JeM®ejkeÀcegK³eced ~
veiveÞeceCeb meewjes yegOemleoe peerefJekeÀe®ee³e&ced ~~
Je=×ÞeeJekeÀefcevogefo&JeekeÀjmleeHemeb leHees³egÊeÀced ~
Je$eÀ: Meeke̳e: ÞeJeCeb #es$eeÞe³epeb iegCeebM®ewleeved ~~
Jeer³eexHeslesçuHeleveeJeoeref#elee YeefÊeÀJeeefovemles<eeced ~
Dev³ew: HejeefpeleM®eslÒeJe´p³eeÒe®³egefleb kegÀ³ee&led ~~
³eeJevlees Jeer³e&³eglee: ÒeJe´p³ee YeJeefvle leeJevl³e: ~
SkeÀ#e&ies<eg efve³eceeÊes<eeceeÐee yeueesHesleeled ~~“ ~~ 1 ~~
kesÀoejoÊe:öÒeJe´epekeÀ (mev³eemeer) ³eesieõ
peelekeÀ keÀer pevce kegÀC[ueer ceW 4 ³ee 4 mes DeefOekeÀ ûen SkeÀ peien yewþs
nesles nQ lees ÒeJe´p³ee ³eesie neslee nw ~ ÒeJe´p³ee keÀe leelHe³e& l³eeieer DeLee&led mebmeej mes
SkeÀ ÒekeÀej mes efJejle nesvee ~ Dee®ee³e& kesÀ cele mes ÒeJe´p³ee ³eesie kesÀ YesoeW mes, peelekeÀ
keÀer ÒeJe´p³ee efkeÀme ÒekeÀej keÀer nesieer Jen ûen ³eesie mes yelee³ee pee jne nw efkeÀöSkeÀ
mLeeve efmLele 4, 5. 6 ³ee 7 ûeneW kesÀ $eÀce ceW meyemes DeefOekeÀ yeueJeeved ûen mecyevOe
keÀer ÒeJe´p³ee nesleer nw ~ DeLee&led yeue ceW DeefOekeÀ Òeyeue ûen keÀer ÒeJe´p³ee nesleer nw ~
4 DeeefokeÀ ûeneW ceW cebieue ûen keÀer yeue Meeueervelee mes Meeke̳e ÒeJe´p³ee
DeLee&led jÊeÀJem$eOeejer, yegOe yeueer nesves mes peelekeÀ DeepeerefJekeÀe ÒeeHekeÀ, DeLee&led
SkeÀoC[er (ueeskeÀ³ele mecÒeoe³e keÀe meom³e) ye=nmHeefle keÀer yeueJeÊee ceW efYe#eg DeLee&led
³eleer, ®evêcee kesÀ yeueer nesves mes Je=×ÞeeJekeÀ DeLee&led keÀHeeueer meeOeg, Meg$eÀ kesÀ yeueer
nesves mes ®ejkeÀ DeLee&led ke=À<Ce³epegJexo MeeKeeDeeW keÀe Òe®eej keÀjves Jeeuee, Meefve yeueer
nessves mes, efveûe&vLe DeLee&led efoiecyej meeOeg † pewve mev³eemeer Deewj met³e& ûen kesÀ yeueJeeved
339

nesves mes keÀvo cetue HeÀue mes peerJeve efveJee&n keÀjves Jeeuee DeLee&led Jev³eeMeveer leHemJeer
neslee nw ~
ûeneW kesÀ HejmHej ³eg× (pewmee Keieesue Meem$e mes %eele neslee nw) ceW ÒeJe´p³ee
keÀejkeÀ ûeneW ceW ûen Hejeefpele nes lees ûen mecyevOeer ÒeJe´p³ee ueskeÀj Hegve: GmekeÀe l³eeie
Yeer keÀj oslee nw ~ DeLee&led Hegve: mebemeeefjkeÀ meeOeejCe J³eefÊeÀ nes peelee nw ~ Keieesue
efJeÐee kesÀ DeeOeej mes ûeneW keÀe HejmHej keÀe ³eec³eesÊej Devlej efpemes Mej keÀnles nQ,
GmekeÀe %eeve keÀj DeefOekeÀ Mej mecHeVe ûen, keÀce Mej mecHeVe ûen kesÀ GÊej efoMee ceW
nesves mes GÊejmLe ûen efJepe³eer Deewj oef#eCemLe ûen Hejeefpele mecePevee ®eeefnS ~ efkeÀvleg
ûen ³eg× ceW Meg$eÀ ûen oef#eCemLe nesves Hej Yeer efJepe³eer neslee nw ~~ 1 ~~
jefJeuegHlekeÀjwjoeref#elee yeefueefYemleodieleYeÊeÀ³ees veje: ~
DeefYe³eeef®elecee$eoeref#elee efvenlewjv³eefvejeref#elewjefHe ~~ 2 ~~
YeÆeslHeue:öDeLeemleefceleev³eefpeleev³e¢äeveeb ûeneCeeceHeJeeob Jewleeueer³esveenõ
jefJeuegHlekeÀjwefjefle ~~ ®elegjeoerveeceskeÀmLeeveeb ceO³eeÐeeJevlees ûene
yeefuevemleeJevle: mJeÒeJe´p³eeoe³ekeÀemle$eeefHe yeefueveeb ceO³es ³eeJevlees jefJeuegHlekeÀje:
met³e&ceC[ueiee Demleefcelee YeJeefvle lewjoeref#elee peelee YeJeefvle ~ leeJevle: mJekeÀer³ee:
ÒeJe´p³ee ve Òe³e®íleerl³eLe&: ~ efkeÀvleg peelee veje: leodieleYeÊeÀ³emleodieleeveeb
lelÒeJe´p³eeÒeefJeäeveeb ceO³es YeÊeÀe YeJeefvle ~ De$e jefJeuegHlekeÀjlJecego³eemlece³eb
ieCeef³elJeeçvJes<³eced ~ Meg$eÀieg©%eeefke&ÀkegÀpee: keÀeueebMew©ÊejesÊejw: veJeefYe¢&M³ee¢M³ee
¢keÌkeÀce&Ceeb jJes: ÜeoMeefYeefjvogefjl³esJeceeefokeÀce&efCe ke=Àles keÀoeef®eoeefol³esve
menwkeÀjeefMeielewjefHe veemleefcelees YeJeefle ~ keÀoeef®eled efÜleer³ejeefMemLeesçH³emleefcelees
YeJeefle ~ SJecego³eemlece³ecevJes<³eemleefceleHeÀueb Jee®³eced ~ DeefYe³eeef®elecee$eoeref#elee
Fefle ~ yeefueefYeefjl³evegJele&les ~ yeefueefYe&efvenlew: ûen³eg×sçv³eûenefJeefpelewjv³ewM®e
ûenwefve&jeref#elew¢&äw: DeefYe³eeef®elecee$eoeref#elee: oer#eeÒeeLe&veeveHeje YeJeefvle ~ ve ®e leeb
ÒeeHvegJeefvle ~ HetJe&cegÊebÀ HejeefpelewmlelmJeeefceefYe: Òe®³egefleefjl³em³ee³eceHeJeeo: ~
lesvewleogÊebÀ YeJeefle ~ yeefueûenes ûen³eg×sçv³esve efJeefpelees YeJeefle ~ ve kesÀveef®eod¢M³eles
leoe lelÒeJe´p³eeb ie=nerlJee Hegveml³epeefle ~ DeLe yeueer ûen: meceeiecevesve ûensCe efJeefpelees
YeJel³ev³esve leoe ÒeJe´p³eeb ÒeeL³e&ceeveesçefHe ve ÒeeHveesefle ~ ³em³e ®e ÒeJe´p³eeÒe®³egefle:
340

peelee lem³e leoJemeeves yeng<Jevleo&Meemeg ®eejJeMeeÐeefmcevvevleo&MeekeÀeues yeueJeeved


YeefJe<³eefle leefmcevkeÀeues ÒeJe´p³eeb oem³eefle ~ leLee ®eesÊeÀced ~ ``oer#eeoevemeceLeex ³ees
YeJeefle leoe yeuesve meb³egÊeÀ: ~ lem³ewJe oMeekeÀeues oer#eeb ueYeles vejesçJeM³eced ~~ ³em³e
®e oer#ee®³eJeveb lem³ewJe oMeeJemeeves m³eeled ~ SJeb peelekeÀkeÀeues meef_®evl³e yeueeyeueb
Jee®³eced ~~“ ~~ 2 ~~
kesÀoejoÊe:öDeoeref#ele HeefjJe´epekeÀ ³eesieõ
ÒeJe´p³ee keÀejkeÀ ûen, mJejeefMe mJees®®e jeefMeiele efmLeefle mes yeueJeeved nesles
ngS Yeer met³e& meeefvveO³esve ³eefo Demleieble nes peeles nQ lees ie=nl³eeieer nesles ngS Yeer
Ssef®íkeÀ ÒeJe´p³ee ceW HetCe& Þe×eYeefÊeÀ kesÀ yeeJepeto (HeefjJe´epekeÀ) Jen oeref#ele meeOeg
mebv³eemeer venerb nes Heelee nw ~
ÒeJe´p³ee keÀejkeÀ ûen otmejs ûeneW mes Hejeefpele nes ³ee ¢<ì nes lees ieg© Jeie& mes
Þe×eHetJe&keÀ ÒeeLe&vee keÀjves Hej Yeer Gmes oer#ee veneR efceueleer ~ ieg© kesÀ DeeÞece ceW jnles
ngS GmekeÀer efMe<³elJe keÀer DeekeÀeb#ee meHeÀue veneR nes Heeleer ~~ 2 ~~
pevcesMeesçv³ew³e&Ðe¢äesçke&ÀHeg$eb HeM³el³eeefke&Àpe&vceHeb Jee yeueesveced ~
oer#eeb ÒeeHveesl³eeefke&À¢keÌkeÀeCemebmLes Yeewceeke̳e¥Mes meewj¢äs ®e ®evês ~~ 3 ~~
YeÆeslHeue:öDeLe ®elegjeefoefYejskeÀmLewefJe&vee ÒeJe´p³ee³eesieb Meeefuev³eenõ
pevcesMe Fefle ~~ pevceefve ³eefmceved jeMeew ®evê: efmLelemlem³e ³eesçefOeHeefleûe&n:
me pevcesMe: ~ me ®e ³eÐev³ewûe&nwj¢äes veeJeueesefkeÀle: ve kesÀefve®eodûensCe ¢M³eles
leLeeYetleesçmeeJeke&ÀHeg$eb MevewM®ejb HeM³eefle leoe peelem³e ÒeJe´p³ee YeJeefle ~ mee ®e
MevewM®ejke=Àlee MevewM®ejpevcesMe³ees: ³ees yeueJeebmleoer³eevleo&MeekeÀeues ~ GÊebÀ ®e ~
``³em³es#elesçke&ÀHeg$eb pevceYeveeLees ûenwve& mev¢ä: ~ lem³e efn oer#eeueeYees
leÂue³eesieeÎMeekeÀeues ~~“ HeM³el³eeefke&Àefjefle ~ DeLeJeeefke&À: meewj: meyeuees
pevcejeM³eefOeHeb yeueesveb Jeer³e&jefnleb HeM³eefle leLeeefHe MevewM®ejesÊeÀÒeJe´p³eeb Jeoefle ~
GÊebÀ ®e ~ ``Meefve¢äs yeuenerves pevceefve veeLes Jeos®®e efveûe&vLeced ~“ oer#eeb ÒeeHveesleerefle~
³e$e le$e jeMeew ®evês MeefMev³eeefke&Àês<keÀeCemebmLes meewjês<keÀeCeJ³eJeefmLeles ve kesÀJeueb
³eeJeÓewceeke̳e¥Mes kegÀpemeewj³eesjv³elejveJeebMekeÀmLes leefmceM®e meJe&ûene¢äs
MevewM®ejsCes#eceeCes oer#eeb ÒeeHveesefle ~ MevewM®ejesÊeÀÒeJe´p³eeb Je´peefle ~ leLee ®e ~
341

``meewjês<keÀeCemebmLees ³eefo YeJeefle MeMeer leobMemebmLeM®e ~ Je$eÀebMes Jee ¢ä: meewjsCe leg
meJe&oMe&veefJecegÊeÀ: ~~ efveûe&vLeme_%ees ³eesçke&ÀHeg$eJeer³ee&vegmeejsCe pevceeefOeHeefle: HeeHewjefle
efvejeref#elemlJeskeÀ F&#eles meewj: ~~“ ³em³e Heg©<em³e cetleez efve³elee oeref#elee YeJeefle lem³e
pevceeefOeHeefleb efJeyeueb efvejer#eles ~ ³em³e met³e&pe: meyeue: meesçefHe Keueg