Sie sind auf Seite 1von 3

Cách chia động từ thì hiện tại ( Verbkonjugation )

1. Thì hiện tại là gì? ( Präsens )

 Thì hiện diễn tả hành động đang diễn ra, hành động lặp lại nhiều lần ở
hiện tại hoặc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.
z.B Ich mache die Hausaufgaben.
( Tôi làm bài tập về nhà. )

Ich gehe oft ins Kino.


( Tôi thường đi đến rạp chiếu phim.)

Morgen besuche ich eine Freundin.


( Mai tôi đi thăm một người bạn gái ).

2. Cách chia động từ thì hiện tại.


2.1 Động từ có quy tắc:

Vst+en/n
Ich Vst + e
Du Vst+st
Er/sie/es Vst+ t
Wir Vst+en/n
Ihr Vst+ t
Sie/sie Vst+ en/n

 Vst kết thúc bằng –t, -d. –ffn, -chn, -dn và –tm --> du: Vst+ est, ihr,
er/sie/es: Vst + et

                        arbeiten                           baden

Ich                                       arbeite Ich                                     bade

Du                                       arbeitest Du                                     badest

Er/sie/es                             arbeitet Er/sie/es                             badet

Wir                                       arbeiten Wir                                     baden

Ihr                                      arbeitet Ihr                                     badet

Sie/sie                                 arbeiten Sie/sie                                baden

 Vst kết thúc bằng đuôi - ß, - s,-  z, -x ngôi du chỉ thêm t: 
    sitzen 

Ich                                      sitze

Du                                       sitzt

Er/sie/es                             sitzt

Wir                                      sitzen

Ihr                                       sitzt
Sie/sie                                sitzen

 Động từ kết thúc bằng -eln, khi chia ở ngôi "ich", bỏ e ở gốc động từ

                                            sammeln
Ich                                       sammle
Du                                       sammelst
Er/sie/es                             sammelt
Wir                                     sammeln
Ihr                                       sammelt
Sie/sie                                 sammeln

Động từ bất quy tắc: 

Nguyên âm gốc của Vst sẽ bị biến đổi. 

Nguyên âm e: e sang ie khi đằng sau e có 1 phụ âm , e sang i khi đằng


sau là từ 2 phụ âm trở lên, áp dụng với ngôi du, er/sie/es (không áp dụng
với tất cả các động từ)

                    lesen (đọc)                 essen ( ăn )

Ich                          lese Ich                   esse

Du                          liest du                    isst

Er/sie/es                 liest er/sie/es          isst

Wir                         lesen wir                   essen

Ihr                           lest ihr        esst

Sie/sie             lesen sie/Sie              essen


 a thành ä, áp dụng với ngôi du, er/sie/es:

fahren (đi bằng phương tiện gì) 

ich                           fahre

du                            fährst

er/sie/es                 fährt

wir                          fahren

ihr                           fahrt

sie/Sie                       fahren

Học sinh tự chia các từ sau:

schlafen ( ngủ )
sehen ( nhìn )
treffen ( gặp )
laufen ( chạy )
sprechen ( nói )
lesen ( đọc )

Động từ đặc biệt:

sein ( thì, là, ở) haben ( có )

ich bin habe

du bist hast

er/sie/es ist hat

wir sind haben

ihr seid habt

sie/ Sie sind haben

Das könnte Ihnen auch gefallen